Anoq>8tYlJaTa

ana TO tpyo TOU NiTO&

META<I>PAI:H ZriOTlC;; ~apiKac;;

nw<;; Eival 0 clVepWnO<; anAw<; tva AcleO<; TOU Oeou; . H 1 .. I1;nw<; 0 osoc elver tva AcleO<; TOU avepwnou;

Ana TT1 axoArj TOU ttoseuou T17~ ~wrj~. - . D,n 5ev ue «croorpeoet ue xover 5uvaro.

Bonellae 0 i510<; rov eouro aou: rore ea oe 130llenaouv OAOI. Apxrj T17~ ayan17e; npoe; TOV nA17- oiov.

5

rnaVla KaVEI xcveic J..IOVO EVa ocpaAJ..Ia. rTO nooro ocpaAJ..Ia «iver xoveic napa noMa. rt· aUTO Kovel ouvneoc KI Eva oeursoo - KOVOVTaC; aUTJ1 TI1 cpopa noxu Aiva ...

Ti; 4JaxvelC;; eEAelC; va noManAaOlaoTeic; ern oEKa, eni exoro: 4JaxvelC; Via oncoouc: - 4Ja~e Via I-lI7i5evIKa!

***

***

To OKOUAJ1KI J..Ial;eueTaI OTaV TO norouv. AuTO eivci E~unvo. Me TOUTO TOV rpono lJelwvel TIC; m8avOTI1Tec; va TO naTJ100UV naAt. rTI1 vAwooa TI1C; 118IKJ1C; aUTO MVETaI tonetvoeooouvn.

neplCPPOVW OAOUC; ooouc 8EAOUV va OUOTI1- lJaTOnOIOuv ro noovuoro Kat TOUC; cnoeeuvo. To va 8EAelC; Eva OUOTI1J..1a eivci EAAelltJl1 oxepcrornroc.

***

***

TpExelC; unpoora; To KovelC; oa j300KOC;; . H oav e~aipeol1; Mia TpiTI1 neoirrroon 80 TaV 0 cpuVciC;... np&Jro 4J1Tl1lJa ouveiononc.

. Orov 11 vuvcixc Exel aVTpIKEC; apeTEC; 8EAei xoveic va TO j3ciAel OTa nooio. KI orov oev Exel aVTpIKEC; apETEC;; TOTE TO j3cil;EI ourn OTa nooio.

6

7

Karoorooeoa:

o rno oivoupoc rponoc Yla va KaraOTpE4JEI<; evo» VEO eivot va TOU OIOO~EI<; va EKTlIJOEI necioOOTEPO exeivouc nou OKECPTOVTat oav aUTOv cno exeivouc nou OKECPTovTat OlacpopETIKO an' auTOV.

KaAUTEpa IJla OA04JUXI1 EXepa napa uro cplAia KOAAI1IJEVI1 IJE KOAAa.

***

***

Kal 0 XPOVO<; uerpiercr ana TI1V KarapalJEvl1 IJEpa ana TI1V onoia aPXIOE curn 11 OUIJCPopa - uno TI1V npWTI1 IJEpa TOU XPIOTlaVIOIJOu! Iiati va IArlV TOV IAErpOUIAE arto TTfV reseuraia ueoa roo XPlOTlaVlOIAOU; Iiati OXl ana 0r1IAEpa; Enava~loAovnon OAWV TWV a~lwv!

C1>alVOIAEVlKOl; I1PWlOIAOl;

To va PIXTEi<; OTI1V KaPOla TI1<; lJaXI1<; unopei vo . val Ol1lJaOI OEIAia<;.

8

9

niow ono TrW npooortucn TOU<; 1J0TOI0~0~io exec 01 vuvoixec vlw80uv IJIO cncooonn nsprCPPOVTloTl - Yla TTl «YUVOiKO».

I:e KOIPOU<; elpnVTl<; I 0 noxeuoxcooc av8pwnoc TO !3a~el ue TOV eOUTO TOU.

***

***

Kopola aAuoooe/Jev17, ttveuua eAeuBepo

. Ornv ~tvel xoveic vepo TTlV Kop~la TOU KOI TTl CPUAOKi~el, unopsi va ~woel noMt<; eAeu8epie<; OTO nveUIJO TOU. To' XW ~avonei aUTO. Koveic olJw<; oev TO ruoreuet av ~ev TO ~tpel n~Tl ...

Mia 4JUXn nou ~tpel OTI TTlV ovonouv oAAa n i~lo ~ev cvonc. npo~i~el TO KOTOKa81 TTl<; - TO KOTWTepo ertineoo TTl<; ove!3aivel OTTlV emeovcio .

***

H yuvoiKa lJa8aivei va IJl0ei 000 ~elJa8oivel va YOTlTeUel.

10

11

A~ia TT]C; euoiac

. 000 rno nOAU opvelror KaVEi<; OTO KpaT11 Kat OTOU<; noivxnnsc TO OIKaiwlJa va 8UOla~ouv ro crouc (once OTTlV anOVOIJr; TTlS OIKaIOOUVTl<;, OTOV OTpaTO, KTA.), TOOO rno IJEyaATl yiVETOI Tl a~ia TTl<; curoeuoioc.

App~oT/a

«Aopccnc» eivoi: Tl npooon noooevvion TWV vnocrsuov, Tl aOXr;lJla Kat 0 nEOIIJIOIJO<;: rtpcvucru nou nove lJa~i.

***

***

EmKivc5uVEC; apETE:C;

«/lEV ~ExvaEI rinoro Kl OIJW<; ouvxcpei TO naVTO» - L' aUTr;V TTlV neoirrroon yiVETOl omM IJIOTlTO<;, YlaTi rrpoxoxei omAr; vrponn: nporc IJE TTl IJVr;IJTl TOU Kal IJETa IJE TTl IJEyaA04Juxia TOU.

. AvBpcunoc; Kat ttoovuata

rlari OEV j3AtnEI 0 av8pwno<; rc npcvucru: rlaTi ouroc OTt KETal OTTl IJEOTl: KPUj3EI ro noovlJaTO.

***

H EnEVE:PYEta TOU enaivou

ME TOU<; noMou<; enoivouc aMOI yiVOVTOl vrponaxoi, aAAol 9paoEi<;.

12

13

Trw nEpIOOOTEPl1 oVEvnl-lOTl1TO Tl1 (SEixvou~E cnevovn OTO eEO: (SEV TOU etutpenouue va O~OPTT'lOEI!

nOloapldJoec;

. Onoioc Z:EI onoc TO no.oro - orroioc (Sev nOAEuEI Via TO 4Jw~i TOU KOI (SEV ntOTEUEI on 01 npa~Ele; TOU exouv KanOIO OVWTEPl1 onuooic - nooouever nOI(Soplw(Sl1e;.

***

***

H cvorm Via evov avepwno eivor j3opj3opoTl1TO, EnEI(Sn OOKEiTOI OE Bcpoc OAWV TWV aAAwv. nopo~olo KOI 11 ovorm Via TOV GEO.

o «ivouvc»; ono TrW O/-lOPqJIO

AUTn 11 VUVOiKO EivOI ouopon KOI t~unvl1: aX, nooo E~unVOTEpl1 eo Eixe yiVEI, ov (SEV nTOV o~opq>l1!

***

EivOl KOVEie; KOKOe; eEOTne; Tlle; Z:wne; ov (SEV tXEI (SEI KOI TO XtPI nou ~E (SIOKPITlKO rpono - OKOTWVEI.

14

15

Ko8e ei<'5oe;; nepI<PPOvIlOIle;; TOU oe~, Ko8e !3pWI.llOIlO TOU IltOW HIe;; evvoioc ccaKo8apTO», elver TO KaT e~oxriv tVKAlllla evovriov rnc ~Wnc.. .

Na /J'7 ~exvcilJe!

. 000 rno lV'1AO neTO!J£, TOOO mo !JIKpoi <pavTo~ou!Je O· ekeivouc nou <'5ev !JnopOUV va neTO~OUv.

***

***

8ewpw cncoctrnro va nAuvw ro xtpla uou rtpiv tp8w oe enaq>ri ue 8priOKoue;; av8pwnoue;;.

9tAW, !Jla Via ncvro, va !J11 vvwpi~w nOAAo rtpdvuaro, H ouveon l3o~el opio cxouo Kal OTI1 yvwoll·

***

***

illacpopeTIKa eio'7 uioout;

MeplKoi IlIOOUV uovo orov vlw80uv couvouo:

KOI xcupcouevor; o CAAI1 nepirrroon civet cuepoxnrrroi Kal oUVXWPI1T1KOi. . MAOI IlIOOUV IlOVO orcv I3Atnouv TI1 <'5uvaToTllra TI1<;; eK<'5iKIlOIle;;: o ' CAAI1 nsoirrroon npoq>uAcVOVTOI ana Kc8e KPUq>O n nnooxoxurrro 8UIlO KOI TOV napal3Atnouv orcv uncpxel !Jla aq>oPllri nou TOV nooxcxei,

Mrl <'5eixveTe <'5elAia onevovn am; np6~ele;; ooc: MTJv TIC; cenvere va napanaiouv lleTc! 01 TUlVelC; TI1C; ouvei<'511011C; eivm uvcpuoorsc.

16

17

· Orav iSEV naipvouv uepoc OTO natxviiSl 0 eporoc ri TO J..IiOOe;, 11 VUVaiKa eivcr nOAU J..ItTpIOe; ncixrnc.

MnpOOTa OTOV EaUTO J..Iae; OAOI napIOTaVOUJ..IE nwe; eiucors rno anAoi an' O,TI EiJ..laOTE ornv npaVJ..IaTiKOTIlTO: eroi ~EKoupa~OJ..laOTE an' TOUe; ouoiouc ucc.

***

***

01 J..IEvaAEe; erroxec Tile; ~wrie; unc elver EKEiVEe; onou tXOUJ..IE TO soppoc va ~aval3acpTiooUJ..lE TOOO Tie; KaKte; 000 Kat Tie; KaAte; liSlOTIlTte; ucc.

/).EV eivor 11 ovcnn TOUC;; Via rnv av8pwnornru, eivor 11 nvecovornro Tile; ovormc TOUe; aUTTl nou EJ..InoiSi~EI TOUC;; OIlJ..lEPIVOUC;; XPloTlavOUe; - va uoc Ka4JOuv.

***

***

YnapXEI xortoic a8wOT1lTa aTO 8auJ..IaoJ..lo: 11 a8WOT1lTO TOU av8pwnou nou iSEV aVTlJ..IETWni~EI rnv m8avOT1lTO nwc;; KI ouroc iowC;; 8a J..InOpOUOE va ViVEI J..Ila J..Itpa aVTlKEiJ..lEVO 8auJ..IaoJ..lou.

/).EV uncoxouv 1l81Ka eoivo J..IE va , unaPXEI

J..IOVO 1l81Kri EPJ..lIlVEia TWV oorvouevov,

18

19

TII . .I(.)pIOj.laOTE nEplOOOTEPO Yla nc cpersc j.lae; .

YnOPXEI j.lla a9WOTI1Ta OTO 4JEj.la nou eivor 0I1j.lO~1 KaAne; niOTI1e;.

***

***

. Onoioc ~EV ~EPEI va j3PEI TO ~pOj.lO nou OOI1YEi eTO l~aVIKO TOU ~EI ue rno ernnoxoro Kal aeUVETO rpono an' o.n exeivoc nou ~EV EXEI l~aVIKO.

EivQI cncveoono va EUAOYOUj.lE orov j.lae; «orcoiouvror.

***

***

ITI1V EK~iKllOl1 Kat OTI1V ovcrm 11 vuvoisn EiVQI ruo j3opj3apl1 an' TOV OVTpa.

ccIuvTapox9l1Ka, 0XI EnEI~n uou emec 4JEj.laTO aMo EnEI~n ~EV OE mOTEUw mo»,

20

21

Iuxvo 0 eVKArH..IaTiac; oev [3pioKeTOI aTO UllJOC; lllC; npo~l1C; TOU: rnv e~eUTeAi~el Kal Til OUKOcpaVTei.

Eioal vVr;0I0C;; . H fJOVO evoc 1190noI0e;; . Evae; ovrmoooonoc; . H fJTinwc; eiooi ouro nou ovnnpoorcrreuero.: - TeAIKo iooc vo . oal anAWC; tva avriypacpo evoc 1190nolou ... aeuteoo ~Tirl1fJa ouveiol1ol1C; .

***

***

. OTOV 11 neoneoveio uoc nAl1ywveTol, Ton: elver OuoKoAorepo va nAI1vwgei 11 fJaTOIOoo~ia ucc.

***

Eioal xcnoroc nou KOITOel oixwe; va ouuuersxel; . H xcnoroc nou oivel xeipc [30119Eiac;; . H I..lTinwe; Konoloc; nou cnoorpetpet ro [3i\tfJa lOU «n noooneovcei: Tpiro ~Tirl1fJa ouvEioI1011C;!

***

6tAele; va Kovele; KonOIOv va EVOlacpepgei Via oevo: . Exe ueoc al..ll1xaviae; orov [3pioKeoal unooorc TOU.

6tAEIC; va npoxwpoC; l..Ia~i 1..1' OAAOUC;; . H va npoxwpoe; I..InpOOTO; . H va npoxwpoe; I..IOVOC; OOu; ... nptnel va ~tPEI KavEic; ri 9tAei Kal on TO 9tAei. Terapto ~TiTT1I..Ia OUVEiol1ol1C;.

22

23

Ta nopcrrovo 5EV a~i~ouv non': rinorc: npotPXOVTaI an' TrW oouvcuio.

***

/).EV tXEI xovevo anOAUTWe; vonuo va ECPEUpiOKOUIJE uueouc Via tvav KOOIJO cc5lacpopETlKO» an' aUTOV E5w, EKTOe; KI av tXEI emxocrnoer ucoc lJae; tva tVOTIKTO 5uoCPriIJIOIle;, urroriunonc. unouncc onevovn OTIl ~wri: ornv nepirrroon ourn EK51KOUIJaOTE Til ~wri IJE Til ecvrcoucvooic IJlae; cCOAAIle;», IJlae; ccKaAuTEPIle;» ~wrie;·

Na llo8EI KavEIe; va OKtcpTETat: OTa OXOAEia lJae; «cveic 5EV tXEI rno rnv napalJlKPri 15ta aUTOu TOU npoVlJaTOe;.

***

***

I:XE50v Ko8E KOlJlJa KOTaAaj3aivEI OTl, av 8tAEI va 51aTIlPll8Ei TO i510, ouurpspov TOU elver va IJIl XOOEI 11 aVTi8ETIl IJEpi5a OAIl Tile; Til 5uvalJll·

Ko8E KaToKTIlOll, Ko8E j3rilJa IJnpOOTO om yvwOll, npOKlJnTEI ana TO 8Ctppoe;, ana Til OKAIlpOT1lTa onevovn OTOV EaUTO lJae;, ana rnv KaSapornro OE oXtOIl IJE TOV EaUTO Ilae;.

24

25

Ano ovorm vro TOUC; av8pwnouc; aYKaAlOi;OUIlE KonOTE KonOlOV (EnE lOr) OEV unopouue va TOUC; aYKaAlOOOUIlE OAOUC;): aUTO OIlWC; OEV noenet va TO nOUIlE nora o aUTOV TOV KanOlOV ...

ccl1EV IlOU opeoer». - rlOTi; - ccrlaTi OEV eiuc.

OTO U4JOC; TOU». - Anovrnoe nors ncoouom ov- 8pwnoc;;

***

***

01 ouveneiec TWV npO~EWv uoc Ilac; conei;ouv an' TO AOlIlO. Touc elver aOlacpOPO av OTO IlETO~U tXOUIlE viver ccKaAUTEpOl».

Tuuaoia

. Eva napo~Evo npcvuc, TO eiooc TWV TlIlWPlWV nou Emj3aMoUIlE! I1EV E~ayvit:El TOV EYKAI1- uo ric, OEV elver E~IMwOI1: aVTi8ETO, purmivet nEplOOOTEPO ono TO iOlO TO tYKAl1lla.

26

27

To va ovtxeoOl roue; ovSpwnoue;, ro va KPOrae; rnv KopOla oou ovomn YlO roue; ahhoue; - aura EivOI cplhEheuSepo, ohM onhwe; cplheheuSEpo. 01 KOpolte; nou elver lKovte; YlO Euyevrj cplho~EVio ovoyvwpi~OVTOI ana TO noMa Khelora ncoceuco KOI novrcouorc: oenvouv aOElo ro KohuTEPO oWlJana roue. rtori; rtori rtepuievouv KohEOlJtvoue; IJE TOUe; onoioue; OEV IJnOiVEI StlJO «cvomc» .

. C,n SEwpei KOKO IJIO EnoxJi EivOI ouvJiSwe; tva cvenixctoo Korahotno OUTOU nou aMore Sewpouvrov Koho - 0 oroJ310IJOe; EVOe; noxrorepou IOOVlKOU.

***

***

rupw one evo» npcoo oho yivovOI Tpaywoia, yupw ana evcv 1WiSEO OAO vivovroi oonpuco opalJa' KOI yupw ana TOV 8EO OAO vivovror - n hotnov; MJinwe; cCKOOIJOe;»;

Cl>IAEhEUSEplOIJOe;: IJ aAha hOYla, cnoxrnvwon Kara oythEe;.

28

29

01 rooueoec suneroisc IlOC; KOVOUV va avapcnouoore Ilnnwc; eivor rpouspoc KI exeivoc nou TIC; txel.

***

o OKuAoC; JJOU

. E5woa ovouo OTOV novo 1l0U xrn TOV CPWVO~W «OKUAO». EiVQI TO i510 mOTOe;, TO i510 CPOPTIKOC; Kat a510VTponoc;, TO i510 5laoKe5aoTIKOe; KOI t~unvoc; 000 Ko8e oMoe; OKUAOC;. KQI unopco va TOV llaAWVW Kat va ~eonw TO veupo 1l0U novo TOU, once KOVOUV oMOI ue TOUC; OKUAOUe;, TOUe; unnperec Kal Tie; vuvoixec TOUC;.

Ynopxel Kaveic; nou va unv txel 8UOIaOTei Via xopn rnc KaAne; TOU cpnllne;;

***

***

Apxi~oUlle va 5uomOTOUIle Via TOUC; t~unvouc; av8pwnoue;, 1l0AIC; 5ei~ouv nwe; j3piOKOvroi oe allnxavia.

I:Tnv eVKap510TnTa osv unopxel uiooc Via TOUe; ov8pwnouc;. rl' aUTO OIlWC; j3pioKoulle o ' aUTnV TOOn neouppovnon Via TOUe; av8pwnouc;.

30

31

l:!.E qrrcver vo . XEI xoveic roxevro npener vc . XEI Kat TIlV aOEla oac;; va TO . XEI - E, cpiAOI IJOU;

H KOIAla sivor 0 AOV0C;; VIa TOV onoio 0 av8pwnoc;; OEV j3AtnEI EUKoAa TOV scuro TOU oa 8Eo.

***

***

H uvrippnon, TO ~EVAioTplllJa, Il xapOUIJEVIl ouomoTia, Il anOAaUOIl IJE TO KOpOIOElJa eivo. 01lIJaOla uveioc: Ka8ETi onoxuro ovrpcer OTIlV nEploxr, TIlC;; rtceoxovioc.

H rno ovvn cppaoll nou oxouoc nOTE: «I:TOV aA1l8lVO EPWTa, Il 4JUXr, eivor exeivn nou nEplj3aAAEI TO OWlJa».

***

***

H rtcoceooouvn elver KaT! oncvio oro orouo - aAAO OE OlJaOEC;;, KOlJlJaTa, Aaouc;;, EnOXEC;; eivoi o xcvovoc.

. OnOlOC;; naAEUEI IJE reporo npener va npoOt~EI IJIl ViVEI Kl 0 iOIOC;; repoc. Kl orov KOIT02:EIC;; nOhAr, wpa urov aj3uooo Il aj3uoooc;; KOITa2:EI Kl cum IJEOa OOU.

32

33

nOlO eivcn Yla uevo 11 ouvrovn me euruxicc: . Eva NOI, eva . OXI, iua euBeia ypaJ,iJ,ir7, evcc oKonoc; ...

Ti elver euruxio: To aioelllla on 11 (Suvallll J,ieyaAciwel - on ilia ovrtorcon e~ou(SeTepWVeral.

***

***

Ti eivtu ~CiJr7;

H ~wn - aUTO onuoivei: va neroc (SlapKWe;; llaKplo oou KaeeTi nou eEAel va neeovel. Zwn - aUTO onucivei: vo . Oat OKAIlPOe;; Kat ovexenroc Yla KaeeTi nou vepvcer Kal a(SuvaTi~el ucoo Ilae;; - KI OXI IlOVO ueoa uac. Zwn - aUTO onuciver en ione: va Illl Aunooal KaeOAOU roue; erouroacvcTOUe;;, roue e~aeAIWIlEVOUe;; Kat roue YEpOUe;;; No • 001 ouvexoc (SOAOcpOVOe;;; KI Ollwe;; 0 vepo-Mouone eins: «au cpoveuoele;;!».

H «npooooc» elver anAWe;; ilia oUYXPovll 1- (SEa. 0 onusoivoc Eupwnaioe;; elver noxu KaTWTepoe oe a~ia cno TOV Eupwnaio rnc Avcvevvnonc neoorreoc avonru~1l (Sev onuoiver cvcvxconxo cvooo, e~U4JWOIl, (SuvollwlJa,

34

35

***

To 60YIla Tile; iocrnrccl. .. nougevo 6ev Unopxel rno 61l~1lT11plw6ee; 61l~IlTlip10 an' aUTO:

YlaTi eaivero: on TO KIlPunel 11 i61a 11 6lKaloauvll, evw ornv nocvuonxornro 6ev eivor napa TO reAOr; TIle; 6IKaloauvlle; .. · «' loa aTOue; ioouc, OVIaa aToue; ovioouc» - aUTO 90 . npene vo . rev TO ncovucnso auvelllla Tile; 6IKaloauvlle;' -nore va IlIlV KovelC; ioo aUTO nou eivoi cvioo»: aUTO eo . TQV TO aUlln~ripwlla TOU.

tta KelBe KO/J/Ja

o TOOllnOVOe; novro xpelo2;;eTQI tva KPIOPI - ri npener va viver 0 i610c; TO KPIOpl.

To va IlIAOlle noxu Yla TOV eouro ucc unocet va . val KI tva ueoo Yla va TOV Kpuj3oulle.

***

***

npWTll apxri: nptnel va vlwgel «ovetc rnv avoYKIl va yivel 6uvaToc;: aMlwe; 6ev nooxerror va yivel nora.

o encivoc elver mo eVOX~llnKoc; an Til v KaTllyopia.

***

36

37

EKEivo nou KOVEI TOUe;; aVWTEpOUe;; av9pwnouc OEV EivOI n OUvalJn TWV UlVnAWV alo8nIJOTWV TOUe;; aMo n OlopKEla TWV alOSnlJOTWV aUTWV.

Mia EnlKivDUV'1 onooaor;

H XPlomvlKr') cnoecon va [3piOKEI oaxnlJo Kal KaKo TOV KOOIJO TOV EKavE ooxnlJo Kal xcxo.

**.

• ••

o IJEvaAocpUr')e;; ovSpwnoe;; EivOI cvunoeoooc orcv OEV EXEI, EKTOe;; ana rn IJEvaAocpuia, OUO TOUAOXIOTOV oMa noovucro: EUVVWIJOoUvn Kal KaSapOrnTu.

Ilou»; eXEI /-lEyaAuTEP'1 eruooot;

. Orov evcc oVSpwnoc;; avnOTEKETal OTnV enom TOU Kal rn OTalJaTOEI OTnV rropro Via va TnC;; ~nTr')OEI TO AOVO, aUTO onuoiver OTI ooxei onooonnore eruopon. !:lEV EXEI onucoic av SEAEI va KOVEI xc n TETOIO' onuooio EXEI OTI unooe! va TO KOVEI.

.*.

• ••

o [3aSIJOe;; KQI n cpuon rnc OE~ouaAIK6TnTae;; OTOV ovooo cvesotvouv we;; TnV lVnAOTEpn KOPUcpr') TOU nVEUlJaTOe;; TOU.

Llo~a

. Oruv n EUVVWIJOOUVn TWV noMwv nooc TOV Eva nEToEI an6 nove rnc KOSE ixvoC;; vrponnc Ve:VVIETOI n oo~a.

~9

38

Mr;nwe;; 6AanrOU/Je TI1V cpern eueic 01 aIJ.OpaAloTte;;; Til (3AcimoulJ.e TOOO Aivo 000 (3Aomouv TOUe;; nveuovsc 01 avapXIKoi. Move orov nuoopoAouvTal 01 npWTOI Ko80VTal nOAI ue OlVOUPIO OTOUe;; socvouc TOUe;;. H81KO oioaVlJ.a: npene: va nup060AOU/Je TrW l1e'Krj.

QpIIJ.OTl1Ta TaU av8pwnou: eivot va ~aval3piOKel Til oo(3apOTI1Ta nou eixe nalai, orov tnal~e.

***

***

nptnel va cpeUVOUlJ.e ana Til ~wr; once ecpuye 0 Oouooeoc ana Til NauolKo: eUAoYWVTae;; TI1V napo eocreuuevoc lJ.a~i rnc.

TI eeCc)pei~ tuo a vepciml va;

Na anaMoooele;; xcnorov an' Til vrporm.

***

***

nOla eivQI 11 ofPpayi6a TI1~ aneAeUeepCc)ol1~; Na IJ.I1 vrpensoct me evornov TOU eaUTOU

Ti; . Evae;; lJ.eyclAOe;; clv8pwnoe;;; Eyw I3Mnw nOVTa IJ.OVO TOV 1180nol0 TaU iOlou TaU TaU loavlKOU.

OOU.

40

41

H i61a Tl At~Tl ccXPloTlavIOIlOe;» eivor nopcvoTlO11: Kara ~aSOe; umipxe 1l0VO evoc XPIOTIaVOe; KI aUTOe; nesove enove oro orouoo ...

Ti elver Tl eAeuSepia; To va eioor erouioc va Suolaoele; aVSpwmva OVTO (aKOIlTl «n TOV eouro oou) Via TTlV unoeeon nou unepaoni~eoat.

***

***

H ~wti TeAelwvel eKei nou apxit:el n cc~aOlAeia TOU 0eou» ...

o eAeuSepOe; aVSpwnoe; eivor noAel . nome.

***

***

t

ApvOUllaoTe TO 0eo, opvouuoore TTlV sueuVTl evornov TOU 0eou: 1l0VO tTOI ow~oulle rov KOOIlO.

o OiKTOe; SewpeiTOI apeTti 1l0VO an TOUe; napOK(...IlaKOUe;.

42

43

l:uxvo 0 01091101001l0e; KOVEI TOV epWTO VO IlEYOAWOEI nOAU ypTiYOPO: eroi 11 pi2;o uevei oOUVOTI1 KI eivot no AU EUKOAO vo ~EPI2;w9Ei.

***

EvdvTla TOU<; ueoosaenrec:

EKEIVOI nou geAouv vo IlEoOAO~Tioouv ovcueoo OE OUO ovunoxopnrouc oroxcorsc OEiXVOUV OTt EivOI uerpror OEV exouv 1l0TI0 YIO VO OOUV OUTO nou elver 1l0VOOIKO. To vo ~AenEIe; TO noovporo 00 vo . VOl 011010 Kat TO vo KOVEIe; TO nocvuoro iOlo KI 011010 eivor 01111001 nwe; eXEIe; oOUVOTa 1l0T10.

I\ooe; eivci TO TexvOOIlO TI1e; q>UOI1e; YIO VO q>TOOEI OE e~11 Ti EnTO IlEYOAOUe; OVOpEe;. - Nat:

KOI UOTEPO vo TOUe; Oq>TiOEI OTa IlIOO TOU OpOIlOU.

***

***

01 «EntfJei\Ei<;»

EKEivol nou onoxrouv oPyo TI1 YVWOI1 ruOTEUOUV OTI 11 ~POOUTI1TO EivOI 11 ouoio TI1e; yvw- 011e;·

·000 mo oq>I1Pl1lleVI1 EivOI 11 oATi9EI0 nou geAEIe; va OIOO~EIe;, TOOO nepioooreoo noener vo ~EAOYIOOEle; TIe; cicenoerc Il' OUTTiV,

44

45

No . 001 6a8uc; Kat va eoiveou 6a8uc; EKeivoe; nou ~Epel OTt eivor J3aSue; naoxi~el va yiVEI eVTeAWe; oiacpavoe;. EKeivoe; nou Sa . SeAe va coivenn J3aSue; aTOV 0XAO naoxi~el va yiVEI OKOTeIVOe;. Fmri 0 OXAoe; rnoreuer OTt av ~ev unopei va ~el TO J3uSo KanOIOU nocvuoroc aUTO noenet vc . val J3aSu. 0 OXAOe; elver nOAu ~eIAOe; Kal OIxa ive TO I va unciver OTO vepo.

AVOYKI1

H cvcvxn SewpeiTOI crrio Tile; eueovronc xonorou nocvuoroc: OTIlV npovuonsornrc ojJwe; eivoi ouxvo uovo Eva cnorexeouo xonorou noovucroc nou Exel r;~1l euoovroret.

***

***

KivouvoC; om cpwvrj

Av Exele; nOAu ~UVOTr; cpwvr; eioor oxe~ov cvixcvoc va oxeoretc Aenra rtocvuoro .

.LKelllelC;

01 OKE4JEIe; eivoi 01 OKlEe; TWV ouvoroenucTWV jJae; - novro OKOTeIVOTepee;, KeVOTEpee; Kat anAOUOTEpee; an' aUTa.

***

o OKonoc; TI1C; nueosu;

rKonOe; Tile; ruicoicc eivor va KavEI KaAuTepouc exeivouc nou TlfJWPOLIV" aUTO eivci TO reAeUTaio KaTacpUYIO TWV OUVIlYOpwv Tile; T1jJwpiae;.

46

47

· Onoioc tXEI OxtOEIe; IJE OOcpOUe; KOI KOAAITtxVEe; EivOI EUKOAO va neoei t~w an' rnv cvri- 9ET11 nAEUpo: niow ana evov O~IOAOYO ooeo Kpu!3ETOI OUXVO evcc IJtTpIOe; cveponoc. Kat moo ana tvov IJtTPIO KoMlTtxvl1 evoc noxu o~loAoyoe; ov9pwnoe;.

Ti EivOI 11 EAEU9Epio; - To va tXEIe; TI1 9tA110l1 va ovoM!3EIe; Eu9uV11 YIO TOV EOUTO OOU.

***

***

Ti EivOI 11 EAEU9Epio; - To va <SIOTI1PEie; rnv cnooraon nou OE XWpi~EI ana TOUe; oMoue;.

ITEve~ IPUxe~

/lEV OVTtxw TIe;; orsvec 4JUxte;;. Mtoo TOUe;; <SEV unoPXEI rinoro KOAO KOI rinorc KOKO.

***

Ti sivor 11 EAEugepio; - To va viveooi rno O<SIOcpOpOe;; crtevcvn OTIe;; <SuoKoAiEe;;, one TOAOIrtooiec, 0Tl1 orepnon, OKOI-lI1 KOI OTI1V i<Slo TI1 ~wri.

48

49

***

'Ovelpa

EiTE 5EV I3MnoulJE Ka8oAOU oveipc EiTE TO overoo ucc EivQI Ev510<ptpoVTa. Flpene: va opyaVWOOUIJE «n TTlV ~wTi TOU ~unvou IJE TOV i510 rpono: EiTE va IJTlV EilJaOTE Ka8oAOU ~unvTlToi EiTE vo 'lJaOTE ~unvTlToi IJE Ev51acptpovTa rpono.

01 aovnrec TOU tuyaiou

Kovevcc VIKTlTTi<; 5EV mOTEUEI OTO ruxoio.

TI Mel '1 ouveio'1orj oou;

ccnptnEI va yivEI<; exeivoc nou eiocr-.

***

•••

Im 8aAaooa

f).E 80. ' 8EAa va XTiow 51KO IJOU onin (Kal 8EWPW uepoc TTl<; KaATl<; IJOU TUXTl<; TO OTi 5EV eiucr KaTOX0<; EVO<; onmout) Av Ti8EAa OIJW<; va cnoxtnoo onin 8a TO ' XTI~a tTOI onoc tXTI~av ro 5lKa TOU<; IJEPIKOi Pouoior; oXE50v ueoo OTTl 8aAaOOa. ea IJ' aPE~E va lJolpa~olJouv «onoio IJUOTIKa IJ' aUTO TO wpaio re poe.

nOIOv OVOJ.1a~EIC; KaKo;

EKEivov nou 8tAEI ncvro va VTPOma~EI TOU<; aAAOU<;,

50

51

To «ooroc eivoi TO rno 4JUXPO an' oha TO 4JUxpa reporo: 4JEui5ETal 4JUxpa Kal va TO u.euo nou I3vaivEI an' TO orouo TOU: «Evw, TO KpaTO<;, eiucr 0 hao<;".

nptnEI va nE8aivEI KavEi<; rteoneovc orov oev eivor ma j..InOpETO va ~EI neonecvc.

***

***

H «ovcrm Via TOV nhT)oiov j..Ia<;" i5Ev eivm haXTapa Via vee 1i5loKTT)oia;

. EXEI j..IEvahT) onuoolo Via TT) uoioc evoc haou Kal TT)<; av8pwnOTT)TO<; TO ~EKivT)j..Ia TT)<; «ouxrouooc ono TT) ooott; 8toT) - 0XI ono TT)v cc4JUXl'p' (orrcx; rnoreue T) j..Iolpaia i5Eloli5alj..lovia TWV KhT)PIKWV Kal TWV T)j..IIKhT)PIKWV): T) OWOTt; 8toT) eivor TO oWj..Ia, T) XElpOVolJia, T) i5iaITa, T) euoroxovtc.

***

Avt8aoJ,Ja

ccnw<; 8a unoosoc v avtl3w OTT)V KOpcpt; TOU l3ouvou;" - ccAvtl3a hotnov rtopo Kat j..IT)V TO OKtCPTEOat noxu».

52

53

TOIYYOUVIO 117(; qJUOT7(;

rlaTi nrov TOOO roivvouvo 11 cpUan cnevovn OTOU<; av8pwnou<; won; va IJI1V TOU<; acpnVEI va ACIlJnOUV - TOV tva nEplOOOTEPO, TOV OhAO AIYOTEPO, TOV Ka8tva cvoxovo IJE TI1V tVTaOI1 TOU CPWTO<; TOU; rlaTi va IJI1 cpaivovTaI 01 IJEYOAOI ov8pwnol OTI1V cvoroxn Kal CJT1l 5uol1 TOU<; TOOO wpaiol 000 0 nAIO<;; noaa rno ~EK08apl1 8a YlvoTav TOTE 11 ~wn aVOIJEOa OTOU<; av8pwnou<;!

H i51a 11 ~wn eiVQI vto uevo tVOTIKTO vro avomU~I1, Yla 510pKEla, vro OUYKtVTPWOI1 5UVOIJEWV, Yla 5uvalJl1: EKEi onou AEinEI 11 8tAI1011 vro onoKTI1011 5uvalJl1<; unOPXEI ~EnEOIJO<;.

***

o OiKTO<; EiVQI 11 npcxnxn TOU 1J115EV101J0U.

***

***

. Onoioc eivo: ana ro 130811 TI1<; Kap510<; TOU 500KaAo<; noipver oAa ro nocvucro om ool3apo IJOVO OE oxtan IJE TOU<; lJa8l1Tt<; TOU - aKOlJ11 Kal TOV ecuro TOU.

nIOTt4JTE IJE! To IJUOTIKO vro va lJa~t4JETE TI1 IJEyaAuTEPI1 00510, TI1 IJEyaAuTEPI1 xapo TI1<; unap~l1<; EiVQI TO ~EIV EmKlv5uvw<;!

54

55

'OAEe; 01 npoKaTaAri4JEIe; rrooepxovrcr ana ro EVT008Ia.

Mou cpaiVETOI OTi TO rno OKAI1PO MYla, TO rno UI3PIOTIKO voouucro, EivOI rno nooonvn, rno rune an' TI1 OIWnr;.

***

***

nptnE I va Ka80j..laOTE 000 TO ~uvaTOV AIYOTEPO,

Tlnore ~EV OE E~aVTAEi vcnvocoreoc ana TO ai0811j..1a TI1e; uvnoucoxicc.

***

***

o eoorcc EivOI nOAEj..IOe;' KaTO 13080e; EivOI TO SaVOOlj..lO uiooc TWV ~uo cpUAWV.

100TI1Ta OE oxton j..IE TOV Ex8po: 11 npwTI1 npoOn08E0l1 j..Ilae; tuuas; uovouoxicc. 'Onou VIW- 8EI KavEie; nEpICPPOVI1011. ~EV unooei va KOVEI nOAEj..Io.

56

57

H av8pwma j..IOU 6EV OUViOTaTal OTO va VIW- 8w nw<; EivOI 01 av8pwnol, aAM OTO va avrexw aUTO nou Vlw8w orov Eij..lal j..Ia';i TOU<;.

***

. EYKPIO'7

EVKpiVOUj..IE TO vouo nooro EnEI6Tj 6EV TOV ~epOUj..IE cxoun, OEUTEPO EnEloTj eXOUj..IE OUVIl8iOEI OTIlV loea TOU, TpiTO EnEloTj TOV eXOUj..IE KaVEI Tjoll - ollAaoTj OXEOOV O· OAE<; TI<; nEptnTWOEI<;. KI WOTOOO rinoro cn ' nuro OEV EivOI anOOEI~1l on 0 vaj..lo<; Ka8EaUTO<; eivor KaAO nocvuo.

Ti EiVQI KaM; . O,TI aVU4JWVEI OTOV av8pwno TO ai081lj..la TIl<; OUVaj..lll<;, Til 8eAIl01l Via cnoKTI1011 6uvaj..lll<;, TI1V i61a Til oUvaj..ll1.

***

***

ccAVWVI';Oj..laOTE Via TO cncvopeuuevo»: j..I aUTO TO ej..l!3Al1j..1a 11 CPIAooocpia j..IOU 8a 8plaj..l!3EuOEI j..Ila ueoo, VlaTi aUTO nou eXEI ortcvopeurei j..IeXPI orurepc EivOI j..IOVO 11 aATj8Ela.

Ti eivor KaKO; . C,n VEVVleTal an' rnv oouvouio.

58

59

H oKt4J11 lTle; aUTOKTOviae; eivor ~uvan; noPl1yopla: ~ae; 130118ael va nepcoouue noMte; aOXI1~ee; vuxrsc.

To ri eivOi KanOlOe; apxit;;et va cpavepwveTal orov a~uvOTit;;el TO TaAEvTO TOU - orov orcucroer va ~eixvel TI/-lnOpei va Kavet. To roxevro eivoi Kat rteorrexvo OTOAi~r TO rtepirexvo OTOAi~1 eivci Kat KPUnTl1.

***

***

Ayana~e oxouc rteoiooorepo rn yvw011 uoc orov rnv ~eTa~i~ou~e Kat oe aMoue;.

***

Ta cpUAa curcnorcvror TO tva Yla TO aMo: 0 Aoyoe; eivoi OTt «rro l3a80e; ovcnouv Kat eKTt~OUV uovo TOV eaUTD TOUe; (r; TO t~aVIKD TOUe;, Yla va eKcppaOTW rno euxaptora). . ETOI 0 cvrpoc 8tAei &IPI1VtKr; Til vuvoixo - aAAO 11 vuvoixo eivor ouoicOTIKO ~11 &tpI1VIKr;, oav Til vcrc, 000 KaAO KI av tX&t exrtcioeuoer TOV &aUTO Tile; Yla va cpaiV&Tal OTt eivor etpI1VtKr;.

01 nomrec ~ev ouurreoreeoovrca cpPovl~a crrevovn one euneioiec TOUe;: TIe; eK~&raMeuoVTat.

60

61

Ka8e ecprU.lepiBa Bivel rn ouurrnouurn TOU rpoueooreoou av8pwmvou eKcpuAlollOU: utn OUAAOyi] CPPlKaAeoTi]TWV. M' aUTO TO aTJBlaonKO ooexnxo 0 nOAlTlOIlEVO~ av8pwno~ OUVOBeuel TO nponvo TOU. DAa, 0' aUTOV TOV KOOIlO, anonVEOUV TO EYKATJlla: TJ eCPTJllepiBa, TO 4JTJAO Teixo~ Kat TO av8pwmvo rtpootorto, -nw~ unopei Eva Ka8apo XEPl v' ayyi~el uiu eCPTJllepiBa xwpi~ Eva ormouo aTJBia~:

o "aATJ8lvO~ xoouoc". onoc aVEKa8ev, IlEXPl Kat Twpa uxoun, TOV ouvEAaf3e 0 av8pwno~ -i]rev nnvru, cxouc , . .ua rpopu. 0 qxnvouevtxoc KO- 01l0~.

***

***

On 0 av8pwno~ oupoxivouveuer TTJ i';wi] TOU, TTJV uveki TOU, TTJV unOATJ4Ji] TOU, aUTO etvnt TJ ouvenem TTJ~ EnapOTJ~ Kat Illa~ f30UATJOTJ~ ortaTaATJ~ rtou ~exelAii';el: 0Xl orto ovorm Yla TOV av8pwno, aAA' enelBi] Ka8e lleyaAo~ KivBuvo~ npOKaAei TTJV rteprepvem Ila~ ce 0XEOTJ ue TO OPlO TTJ~ Buvalli]~ l.la~, TOU 8appou~ Ila~.

-va IlTJV cvnorexeom "OTO xoxo .....

Orov OIlW~ xortoioc Bev moreuei ce KaAO Kat KaKO, TOTe Tl onuutvei aUTO:

***

***

Ynapx ouv OTTJ Z;wn TWV av8pwnwv onvuec, nou ~exvoulle rtcoc xoroucouue eva 1l0VO OTJucio IlEOa OTO nneipo aUllnav.

Ayanoulle Tl~ vuvoucsc, OE OXEOTJ ue TO 6Tl e(Vat napa~eve~ vro uac,

***

***

62

63

o nvrpuc KaTaAi)yel ern yuvaiKa TlOU 6ev TOU a~i~el.

npETlel Kavei~ va 'xel ~appo~ ueoo TOU, Yla va ernrpeurei o rov eaUTO TOU .Ill~ xoxornrn: Ol neproooreoor elvm TlOAU 6elAOl yl aUTO.

***

***

AUT6 eivOl eVOXAllTlKO crnv ayaTlll: elver Eva tYKAll1la, 6nou Kavei~ 6ev unopel va Il11V Exel tva ouvevoxo.

E~apTwvTOl rooo aneipw~ Tlepla~6~epc;!- crt' aUTO nou Ol av8pwnOl ovolla~av otouo K~l "aapKa": m UTl6AOma etveu Eva uucoo rmpeno-

uevo.

***

***

H yuvaiKa, w~ yevVllllEVll el6wAoAc:iTPll~, xcTaaTpEcpel ra ei6wAa -TOU~ au~uyou~.

***

AUT6 TlOU ovolla~eTal KaAi) npa~l1 etvm uin oxern nape~i)Yllall' TETOle~ Tlpa~el~ 6ev elvcn Ka8oAou 6uvaTE~.

65

64

o _"eyu)La~Oe;", ortcoc xcn TJ "avlBlOTeAela", elvat eva BTJ~ocplAee; ernvonuc TO iBlO Kat TO nro~O, TJ 4JUxi}·

E~euyevlo~o~ rnc rtopvelnc, OXl KaTciPYTloTl .. ·

***

***

AnOAu~avaTl TTI~ aycinTl~ Bla~eaou TTle; eKKATlaiae;: 0 yci~oe;.

AveKaSev Ol civSpwnOl nape~i}YTJoav TTIV aycin!l: ~laTeuouv on eBw etvcn aVlBloTeAeie; srterBTJ _SeAOUv TO KaAO ~lQe; ciAA1W unap~Tle;, auxvci e~avna aTO Bl~O TOUe; ocpeAOe;: o~we; Yl' aUTO SeA?UV va KaTex~uv exetvn TTJV ciAATI unap~TJ. re aAAee; rteprrrrcooeic TJ cvorm eivor evcc ruo KO~4JOe; ncpuornouoc, eva ernxlvouvo Kat aBlciKPlTO cpwAlaa~a ~lae; 4Juxi}e; ueon oe ~lQV ciAAry 4JUxi} :eviOT~ erttonc ueon aTTJ onpxn.; ax! rtooo nOAU oe papoe; TOU ~evoBoxou".

***

o civSpwno~ Be SeAel TTIV "euruxta" TOU' rtpenet Kaveie; va etvcn EYYAet::Oe;, Yla va urropei va rno reuet on 0 civSpwnoe; 4Jaxvel rmvrn TO oosAOe; TOU' Ol emSu~(ee; unc SeAOUv va Pcit::ouv aTO xepl rc npay~aTa ue ncoorercuevc noSoe; -TI emowpeu~evTl TOUe; Buva~TI emt::TlTei rtc

aVTloTcioele;.

***

***

Eivat aUTOe; 0 TpO~Oe; TTle; ~ova~lcie;, TI avciYKTJ va ~exciaele; TO eyw oou ueou OTTJ onoxo rtou pp(oKeTat eKTOe; OOU, rtou 0 civSpwnoe; ovount::el euyevlKci avaYKTI v' uvcrmcer.

***

66

67

f1ev una.Pxel "geAW", napa. ~OVO eva geAW - Ka.1"l: 6ev npertei KaVEl~ va ortoorm 1"OV 01"OXO ono 1"TI OUV9tiKTI: ortoc Ka.VOUV Ol vvwOl08ewPTlrucot, To "geAw", ornoc 1"0 Ka1"aAaf3alvouv uuroi, ucplO1"a1"Ol tOOO Aivo, 000 Kal to "OKen1"O~Ol": etVOl ~la Ka9apti ernvonon,

r' oAe~ rtc enoXE~ 0 nOAltlKOA6Vo~ nmv rtnVTa e~unvotepo~, 6lKOl61"epo~ Kal rteptooorepo croxco nxoc an' en 0 Kuf3epvwv noAmKo~.

***

***

Kavei~ 6ev tOA~a. ma va 6ei~el TO rtpoocorto TOU, aAAa. ~eTa~cplECetOl ce J..lopq>w~evo nv- 8pwno, oe AOYlO, oe nomrn, oe nOAltlK6. Av xdnoioc notovei reroiec lla.oKe~ enel6li TIlO1"eUel on una.Pxel ortouomcrnro 0' nurse, Kal 0Xl anAcl Yla va Kclvel uro q>clpoa -eneloti oAe~ auTe~ npof3clAAOUv TTl oof3apOTTlTa- TOTe ~a<pvlKa. exel ern xtpla uovo KouptAla Kal nOAuxPwun ~naAW~ata.

Na ~TI yvwpioel TOV ecuro lOU: e~unva.6a TOU l6eaAlOtti. 0 lOeaAlO1"li~: eva ov rtou exel AOvouc va rtcccuetver oxorsivo yla TOV enuro 1"OU, KOl nou etvrn upxero e~unvo va ncpauetvel oKOTelVO oe err srnonc aq>opa. 0' aurouc 1"OU~ AOyOU~.

***

***

'Eva~ AelToupy6~, tva~ unoupvoe, unopei va elvm a~loAoyOl clv9pwnOl: aAAcl rtore oev etvm e~oxOl. Av9pwnOl oixw~ npootornxornro, unocreon OlXW~ augeVTlK01"TlTa, vevvnuevoi Yla 1"0 AelTOupYTl~a, OTlAaoti Yla TTl 6T1~00la urrnoeoto,

OAa rn Kpa.TTI, ora onotc ev6laq>epOVTOl Yla TTIV nOAlTlKti Kl a.AAOl, exroc orto TOU~ rtoxrnKOU~, etvm cl0XTllla oPyavwllEva, KOl 1"OU~ a~iCel va xurnrrtpurpouv an' cumv TTIV nATl9wpa TWV nOAlTlKWV.

***

68

69

KoSe CPlAOOOcp{a T) ortolo, ue acpoPIl"; tva noAlTlK6 yeyov6e;. Sewpe{ TO np6~AT)lla TTJe; (map~TJe; TpeAA6 ..; e~' OAOKA";POU AUlltvo. elvrn uro CPlAooocp{a cpatOP";. Illa ureuroqnxooorpta.

To KpOTOe; oev evolacpepeTQl rtore Yla TT)V aA";Sela. aAAO. uovo, Yla TT) XP";OlIlT) c' aUT6 aA";Sela· aKpl~eoTepa. yevlKo Yla 6Aa 60a TOU elvm X P"; 01 uc; Kl ae; elvcn aUTO aA";Sela. T) uicaA";Sela ..; nAo.vT).

***

***

Zouue Tle; ouvenerec eKelVTJe; TT)e; oloaoKaAlae;. rtou npooqxrrc OlaKT)pUXTT)Ke an' 6Aee; rrc oTtyee;. 6n. OT)AaO";. TO KpOTOe; elvm 0 U4JT)A6- repoc oxortoc TT)e; avSpWn6TT)Tae;. Kat on. vtn evo» ovSpwno. oev unOPxel xcvevu u4JTJA6Tepo KaS";KOv an' TO va urmperet TO KpOTOe;: OTO ortolo eyw oev avayvwpic,:w uto urrorportn OTTJV elowAoAaTpela. aAAo OTTJ ~AaKEla.

... Kl av TEAEUTa{a. OTT) ~aSlO aUT"; OUYXpovT) TOOT) va YKpelllOTOUlle ..; va eKpaYOUIlE. YlvETat nooortceerc va aVTlTO~OUIlE TTJ OUVTaYllaTlK"; OuvallTJ TOU enovouctousvou eSvlKOU KPOTOUe;. oev rrcuei Kl aUT6. yLa nOAU Katp6 rcopn. va elver uovo tvae; rmpovovrcc tVTaOT)e; TTJe; yevlK";e; avaocpOAelae; Kat ernxrvouvornrnc

***

***

flivoUlle TT)V KapOlO uac, ~laOTlKO. xoplOlla OTO KpOTOe;. OTT)V KepOOOKonia. TT)V KOlVWVlK6- TT)Ta ..; TTJV EmOT";IlT). uovo Yla va IlT)V TTJV exouue ma ... orpocuovouuo re OTT)V iOla TTJ ~aplO KaSTJlleplVr; eovooto ue rteptocorepo noSoe; Kat cvoioenotc. on va nrnv nrmpurrnro Yla va c,:..;- . oouue: enelOr; rteptocorepo ormocrrnro Ilae; cpa{veTat TO va IlTJ ouvtASoUlle.

***

70

71

Tcopo, OXEOOV OAa rtcvco OTT} YT}. ea npOOOlOp(OVTat ~OVO ~tow TWV ruo XOVOPOElOWV Kal KaKWV ouva~EWV, ueoco TaU EYWlCJ~OU TOU xureKTT}TTi Kat TT}~ OTpaTOKpaT(a~ TaU ruocvvou

o avepwno~ rtou DE etAEl va avTiKEl OTT} ~a(a, XPEla(ETal ~OVO va nalJ,JEl va ElVat vwepo~ urtevnvn OTOV EaUTO TOU.

***

o rTWlKlO~O~, rtou tXEl ~OVO tva ~UOTTiPlO:

TT}V curoxrovla ...

KaVE(~ OEV urtopet. Yla xapT) OOU, va XTlOEl TT} ytepupa rtou, rmvco TT}~ aKpl~W~, rtpertet va BnOiOEl~, rtavco an' TO rtornut TT}~ (wTi~' KaVEic;, EKTO~ ana otva Kal ~OVO.

***

***

ZOU~E TT}V nEplOOO TOU aTO~OU, TOU crouu«OTlKOU xaouc;.

***

'EXOU~E va OWOOU~E AOYO vtn TT}V unap~Ti ~a~ evcornov TOU lOlOU ~a~ TOU EaUTOU' OUVEnwc;, etAOU~E EnlOT)~ v' aVaKaAUlJ,JOU~E TOU~ npuvurmxouc nT}OaAlOUXOUc; aUTTi~ TT}~ urtup~T}~, Kal va ~T}V EmTptlJ,JOU~E T} unap~Ti unc va ~Ola(El ~E ~la aOTOxaOTT} oU~nTwOT}. Ilpertet va TT}V aVTl~ETWnlOOU~E TOA~T}pa xcn PllJ,JOKlVouva: aepoll, ~aAlOTa, OTT} XElPOTEPT} ortoc Kal OTT}V KaAlITEpT} nepirrrcoon, rtovra ea TT} xavou~E.

***

72

73

Ornv TO OaxAO. TO ~ETaXElplo~tVO. TO aouva~O. TO XUOalO. EKAa~f3clvETat We: KaVOVae:. Kat TO clOXll~O Kat OlEcp8ap~tvo We: xaplTw~tvll E~alPEOn. TOTE TO OUVaTO. TO ccuvnaurro xcn TO 0- uoptpo OUOCPll~iC;ovTal.

Yrto TO Ka8EOTWe: TWV KOlVWV YVW~WV uevnAWVEl 11 OOUAEla Kat 0 KlVOUVOe: Yla rnv EAEU- 8Epla.

***

***

Or Xnol KclVOUV rc rtavru Yla va ~llV txouv ~EYclAOUe: av8pwnoue:. 0 ~EYclAOe: clv8pwnoe: npenei enouevoc, ylO va unclp~El. va avaAclf3El ~la ouva~ll rtou va elvrn ~EyaAuTEPll crto rn ouva~ll uvrto ruonc, 11 ortolu ovorrruooerm orto sxurouuuptu orouov

Av olKalwe: At~E rtcoc 0 TE~ntAlle: OKOTWVEl TOV XPOVO. TOTE rtpener v' aVllOUXOU~E oof3apcl. nwe: 0 KatPOe: Sa CPOVEUSEl OT' aATi8Ela orto ~la neotooo rtou OTllPlC;El rnv EUTuXla rnc o nc KOlvee; YVW~Ee:. ollAaoTi o nc nrouucec vw8pOTllTEe:: EVVOW OTl 8a of3110TEl nrto rnv ro'roplo rnc npay~aTlKTie: anEAEu8tpwOlle: Tlle: C;wTie:·

***

***

nOaa ~EYclAll npener va etvm 11 antx8Ela xoTOTIlVWV Y£v£wv. va aoxoAoUVTat ue TllV KAllPOvouio exetvnc rnc rteptooou OTllV ortoln OE f3aotxeuov Ol C;wvTavol clv8pwnOl aAAcl av8pwnoElOn rnc KOlvTie: yvwlllle:.

Tr KclVEl ETIlTtAOUe: 11 ETIlOTTi~ll. av OEV tXEl Xpovo Yla TOV nOAlTlO~O: Ancvrrtcre ~ae:. AOlnov. TOUAclXlO"TOV O· aUTO: uno rtou, rtpoc rn rtou, rtpoc Tl OAllll ETIlOTTi~n. av OEV OOllY£( OTOV noAlTlO~O: lowe:. TEAlKcl. va tXEl oxorto rn f3apf3aporrrro.

***

***

74

75

nlCHe4JTE J,1E: ornv Ol OVSPWTtOl BOU,,"EUOUV OTT)V ETllOTT)J,10VlKtl CPOJ,1TtplKa, Kat ocpEi,,"ouv va yivouv XPtlatJ,1Ol TtpOTOU va etvrn WPlJ,10l, TOTE ouvroua 1'\ EmOTnlI1'\ xnrnc'rperpernr erot aKpl~w~, OTlW~ Kat Ol OK,,"O~Ol TtOU, orto Ttopa TtO,,"U vwpi~, XPT)0lJ,10TtOltlST)Kav 0' aUTnV TT) cpaJ,1Ttplxo,

TOUTT) T) avSpwnOTT)Ta BEV aTtOTEAEi OAOTT)rc: elvm utn aBlaAUTT) TtOAAaTtAOTT)Ta uno aVEPXOlIEVE~ Kat KaTEpXOJ,1EVE~ nopelec (wn~ - BEV eXEl lila VEOTl1Ta Kat KaTomv lila WPlJ,10'tT\ro Kat, OTO TeAO~, tva ytlpa~.

***

* * * ,.

Tooo J,10VO Sa errrrpnrtel OTOV avSpwTto TtOAlTl0J,10~, 000 EJ,1TttTtTEl OTO EvBlacpepov TT)~ YEVlKtl~ KEpBoOKOTtta~ Kat TT)~ TtaYKOOJ,1la~ ETllKOlvwvia~.

To uvurropuco xm TO lOTOPlKO etvcu E~(OOU avaYKaia Yla TT)V UYEta EVO~ aT0J,10U, Ev6~ Aaou, EVO~ TtOAlTl0J,10U.

***

***

ME TO aAKOOA Kal TO xaoi~ EmoTpecpEl xoVE(~ OE oToBla TOU nOAlTl0J,10U TtOU ° ovSPWTtO~ ro eXEt ~ETtEpOOEl (Kat TOUAOXlOTOV eXEl em(JuiJaeL). OAE~ Ol Tpocpe~ anOKaAUTtTOUV KOTl Yla TO TtapEASOV art' TO ortolo nporjA8alle.

o EYWlOlIO~ TOU KPOTOU~ EmSulIE( TT)V 600 TO BuvaTO J,1EyaAuTEpT) E~OTtAWOT) Kat YEVIKEUOT) TOU TtOAlTlOlIOU, Kat eXEl OTa xepla TOU TO mo anOTEAEOlIaTlKO EPyaAEio Yla va ucnvortomoer Tl~ ETllSuJ,1iE~ TOU ... srcn ETtepXETat T) E~OTtAWOT) TT)~ EKnaiBEUOT)~ aVOJ,1EOa OTOU~ TtoAiTE~

- lOU, nOVTa Yla XOPT) TOU J,10VO, OTa nAatata TT)~ olIlAAa~ ue T' OAAa KPOTT) Yla TO ayaSo.

iIr**

***

76

77

***

Ta ortcormounm cure TOU vrroerxou AOYOU aVTAT'l9IlKav nrto:

1) Fr. Nietzsche. Unzeitgemasse Betrachtungen.

Kritische Studienausgabe. Band 1. hg. von G. Colli und M. Montinari. Berlin - New York. W de Gruyter. 1988.

2) Fr. Nietzsche. Nachge/assene Fragmente. 1887 - 1889. Kritische Studienausgabe. Band 13.

3) Fr. Nietzsche. Samtliche Briefe. Kritische Studienausgabe. hg. von G. Colli und M. Montinari. Berlin - New York. W de Gruyter. 1986.

Arto KQlPO ce KQlPO rtpenet Kave(c;. ueoo an' Til ouvnvcrrrpoqm ue KaAouc; KQl rteproocrepo 6uvaTOUC; av9pwnouc;. va urtopel. KaTa KanOlov rporto, va 6eVeTQl ex veou, aAAlWC; xavel Kanom cpUAAa. Kal. 6uo9u~oC;. KO!l!lanciCeTal OAO KQl ruo noAlI.

I.~. XPI~TOLlOYI\OY

78

79