.

,;

,

l.•

...

;"

t

>

t

f ~.

,

j

~ £t

JitM: £l· ~ IJ \ tJt

JfX~* E§''M Jlli tYt ~ 5* r~ ~

..

. . ,'._ ,.,_ ......... , ... - ..... -_ .......... " ••• ...... • _: .... ~.... . .. ....,.,..,._ ... ~. ·rt ...... J~ ~~fI/III~~ ...... - ..... - ..... r_-It~_.r... ..... •.... .

\ \

mJ ~OO~*~/1ifij!t ,~/J\~lt±~· -~t*: 9='IEIA. lli #Ji f± , 1995. 9

ISBN 7-5008----1388-0

..

1. ,mj ••• I.(j):fjffi··· @Ii$ ••• I. ~~-OOM IV .B221- 64

9=t1E1I&*OO~-m elP ~W~~(95)~ 16894 ~

J/l-·~t .:

~.~ ·1 .

. r."" Jji

... - _.._. 'l.'

u. t1

. .

/!J&lII"*A ~tii -f~~

eft fI I A tfj Jt& t± t±i Jf& $t fi ffi1p~ JcS~t* ~fi Ji)ft~~ :ii -!!. Jj{ ~ GfJ ,wlj r

** :850x 1168 _* 1/32 EP~*:56~ 125 *fl1240 f* Epfl 5000--8060

1994 ~ 12 JJ .-}ti 1995lf: 9 )1 jfI=lXEfJ,j

ISBN 7-5008-1388-.6/8. 660M)

iEfft: 75. 00 JC (MIi)

..

..

... -

I

Ff- .

· 1 ·

t

t

...

..

~ _.

*- A if; «$}», ~ it -t- ;(, it ii. ~ " 00 " ,;, ~ " tr1T £A' 5ft1 ~)fl 0

'"

JiJfiW "00""45", ~¥~"PJ~" ~ "~45", ~*Affl"~#-~n

~A~«~»zOOW*o ~~«~»OOx~mA~~~~~~, ~jjl~ __ , ~ '* ~ 11, ~ J!E -G J\ W 1f..t_~, «~» m itit:itJtl f{

~#~~, ~~*~ ft~~, ~~~A*«~»~-~~~~, lit * 2::. i,J.f " 00 " " 45 " .z:. ~ 0

;b * f9ij ;ff " fPJ IE " .z:. i;t, jtp «NU * · fiJi -d;t- it »: "*.3i ~ j{ .3i ~

+

3(Iit, fPJllftf*J¥", 1L-1-1I «~*» ~~'5{_"ftt~~~, jiiJ/Flli

00"0 1!!:i!ufPJm"JtlJit~ft~#-1-? ~atip7CA~&o «~if» .i. 1Jt & A 1t «J}}» JRfi:"]iiI m " "j§. =f$ ". « * ;f- » - ~ 1J' if !liZ{ , 1!!

I !

m**«~»~, wW~~~,~, ~~, ~~, ~$, ~*~

~~~. ~~. ~~. _.~ M~, R~.W~~£*~ £~~ jj~w, £rft.~ *!iff, -f ~ ~, f jGA ~_"~ 00" ~ "~15" ~M# ~~, MA~_~, ~.~, *~~~, ~~«~~»~~"~ IE" "~~ " {tL~ 13 Jl:1* ~ 7J. 0

~A~~~, ~~OO~ ._~ _004, £I_~, #~-~

* it , iL iJt 52;; tt tt ~ 1r /f fiiJ 0 J} ~r, « :fL lE» ~ « * m .:r >} ~ «~ ~ · ~¥t s». «~ft», «s m:J!}(» ~ 41 ~ ~Jtl "PI m" "~45" , # :it)ZU.:2: if 0 fZ 11 ~~ -t" 1.1 «~if», ~ "jiiJ m" 11 JLji, "~4S" ~

~I

..

• I •••••• , •• -- -- -,_. __ -. ~ _ .. ~ rM'l....... " ~ -4- _"""rI'"" ~ ~~. _ _'.- __ 0r_

- ~- .. -··-II '.1' 'I.J'':''O:: .- ••

· 2 ·

i\ Ii (" jr./ ~ ":;\" #J 110 1i 1- 1L, 1J~ ~ -T "% ~ " zA4 l~~ ), * 1:& ~~ if , !iW" fPJ 00 " "% -is " at fJ ~ , ~ ~ X * ~ 1£ , f& ~~ 1X. jJ «$}» 00, M~~~~~, ~*-T~~, ~~~ili, ~~~~o

-=f }t, ~ * ~ ~ , ¥ A ~ # 11ij -# J;t i?~ :

-, ~ JJ * A _z_ wr, * J[ ;¥t m, «~» m -t *" , ji _ J~ r ~ ~

III-

*~~~$ili~±~*, ~~~~«~»~at~M~M, ~~

" PI m " "* ~ " "~3C m " " 7G tlt ftl "~ «~» tfL r;A ~ if- «ffil ~» a~ It fOC _z ~ , Jk ~ «Jh» m pj «ffiJ $)>> ~"i~ s. ~ j[ ~ *-, 7C /F ~ it-",. lL ;Jt: ~A ~a ~ 1M ~ "- - ~ «§b» #J S "( «rm,$ ~.:f1 i~~, §1 ») ,

;¥t: f!1 J§- ~ *11 t&, tJ~ Jl.. ffiJ tt ijL *., *" • ~ A at 1i YJL 1t :JJ {o *~, ft~_~~~~~#~_M~~, ~+%A1«1»~~ _l~P[ ft~~" gg""~" z¥ 0

""\.

=, ~~*A~m, £Mf~~, ~#OO~*A£if-«~

It)) }{ * it (<:;k,_ 1:» ~ ~ «-K 00» to «k ~ fL 1l» ffJ «1Yl ~ » It

, «~~ · ft It s» z ~ -K 11 )c ~ ~ YfU *, ~ ~ (<- ~» 00 _; -t

«$b» *lr, 1£l~~f*AitaA 0

<t A-:$ 1f1 ;t 1.1IfF T -tL ;r;±tl!.~iiE ZE, ~ f§' ill : "'*# ~J:9G1&

OOf~ili~~*, +A.M~~", ~*~~1~~, ~~~~ "it ±1f1- # - # !tlE:*..tRl!l s». r it OO~ j[.flOO" ( «*~m 1~ ~m» ~ «JiJ~'*~» 19914=-Jf;1 ~)o

1t ~ ~ ~: « ~» m ~ ~ ~ , # iJU ~ " jiiJ m " "j} ~ " ~ m, ~

/F ~*A ~ :It, '* 1 J:. tID;:l}iiE a1 **4-7'r, :if:fr ~ 4'-- ~ *- ~l ~ *A ~~ffJ~ I~:

(-) ~ m .t:~tr, Jf. ~* ~ «$} » m M «$}» zlf 0 ;:l} «ffl 15 · !~ fi ;t» z «Jb» ~ is § ~, 1f"]aJ $} ~ # J( ~ .: ~ " l' j1

"_~~_o .*~~~~~~~ ~~~m~-~, X~~~* IIlJ\~, Bf.~_o"

tiT 1.[](A ~ fll1W «~», ~ ~1f.zo

.. _... . - .... _. __ ~ ............... w .................. · ...... ",.. ......

· 3 ~

r±ff145 ~ 0/, #lt1f"JIiJ~ -=--t-~", rJl"~ 'PJOO' '%45' .=. + 1m jffi:, § jJt - ~"o JJ 11''']iiI 00 Jtjc -~" 0

«~lMJlt» s:utk*-~~~, p~tTJLt, lmiElZY~, ~~ t- + 1i "0 *~ -K.f- Jl:~* ~.& lR * (f.j Ji)c, :It JL 't 1t J -J;f ~ 11* 0 nr A ~ 5W #; J \ i~ jj 1i , %t AA ~~ i: J1 X , 1£ ~ «$} m a}j ¥Jf» ~ .: 0/

7~ 00 ~ ?F' T *" A "*- 11 " Z "~ :fL fit -, ;£ ~ ;fy -t , -=- 1m fJ fFJ, -A J\fJP:_"f1#t_ «~Il1t» i!'&x*tf, ~-K1i"1L~"W1_{fo -bX~ 11 ~ Jlt it fJ -- ~ 1R 1M ~ (fJ -ill: 4t& , liE f!f] r "m. 11 " lJ * A ~ «ft iMt It>> ~~ t: Z Jirm :!! ttl 0

~ffiJ; «~~ · ~£_;t» ~"1i:ft*~~"o/, ~~w"fL~m -~"" JL ~ ~ 00 - 5/§""JL 'B J\i~ ~_jt 00 - f{§", 1ft" iL ~ 00" "iL

-g3tm" 2{ "JL t J\i~~!1t~m"~, ~~flp*~ «~Tht"~» ~it

J\. i~ -r if "7L ~ " ~ ~ m? * A)t ~ IN ~ t- r ~ ~ « s» 00, mf :it tB "jliJ ffi " "m. 4G "?

(.::) ~p * f !It:V} ~ M: f~, it jg 4JcilE ~~: ~ « lEU! 45 · tL

~

1)( ~ · ~L ~», "~1: =- ~ , 11 Jtt ± $: .. ~ 1: if, it T 1: * fA E ~ *IiL't~#:h&······*WE1l~tg, iE*Sff$t, *~tS*r;F], iE mEJ3(-, tp~8~*, JE~ts*-, wltiS{ll{, iEWS~ ~, W~t8.~,]i_71tf, ~:fLJl-, '~;£~;f;-t, =gg:hJ:, ;k.

J\-h T 0 "~-&)c ~iZlt, Jt y~ it *A "~~" f1 ~1tl AiL ~

.

~WtB~~~o#-fL~~~*, ~_~.~~*W~~~~.

lli ±~"A LaA 't t!l1l", 1±mat1Jj1f*~~~iiEo

INllt, :JiJ:.'pJf~, ?RA"OO" "-i5 ".t.ijt, ~~f*A$~~ )fat -t .7L ~ ~ 11 " ~ AKt -, E -=- :t -t, .: 1m 11 J:_, * J\ ~ "F" :t. lJt , "*- ~ " Jj ~ it A " fL ~ " it ffiJ ill, Jlt IR.. ~ 7C #- J~ ~ J.._ , -bk kA ~ m ftif.

«~ », liT * ~ * ! ffi Jt .z Wr , -¥- ~ * _z 0 ~ -r- J! ~ «%» m :1!{PJ'

" .

at ~ 1PI ~k ft ~ lliM «~» 2: ~ ~, ~~ Its ~ h\ ~ 9E X A;fEI ~ j: A

~, ~*~-**~w~-~~~~~*o

f

B"

... •• .,....,....."...~~-!::::-:. _ _.r rr .

~~ .... ~ ... """""""~:li'I ........ ~ ... IIi- ... • - ·.: .. ~ ...... tJ.~i: .. · "::":l'I"'-::-O:.r~·"~·lr-''1I:..r~~·.,,·.''':·~i·~'';''rj7t"....,.-....·_ ~ : .1: .• , .. I !

· 4 ·

«~»m~~*~~, ~f~~m*~~~~~~~~* «~~»~*~~~, ~T~~~~~*~ ~~~ **~ o/~, 4_~ ~.~~~W~~~, ~~Tg*~~mo

«~~m~*~»~~a~EW~ ~mT~~, ~~*ff~w~~«~»m~~~~~~*~o ~~~~#~, ~~~~ frX M ~ 1X t: ii1lP J:~ il.t.. 0

~J*~ :Eftt~Jlf~

T~fi:~1i

..

1 ,II 1-I ~_._ ~ ~.tllilllll"iqz .. _~··~I H .

· 5 ·

jOC~~-iltitlf-:1*}Jj!f~~, r-J:tt&~, _~~'~~m~4- ~«~~m~*_»_~m~*~o ~~~M~~~**~T~

. ~

~, ~f*-#.~I~~.A~~~~_~OO*~*~A*_

jJ ~ ~ tfJ 1fr1to

~I»~~OO~_~~~~~, ~~R_*~_~~~~

~a~~-o ~~~~~~~) _~~~*~~~~_~., * -M ~*)(Jj_ j* ~ 3:. ~~1t 0 ~t*17J 1¥-, J!i~ J{ 7f itl ~ f! 00 ~~, ~a~~~*~~~~~, OO~~*~~*, ~~~~~£ )j{ 'f ~-~t<t~*»Uo w -f )(_Jl~*Jmt5" ~~~1t, fJf~~)(1£

, -

. ,

~~~~~r~*_~~~A~.~o m~£,*~_~MI

*; *~~~M~~; *~~~_I*; *~~~M~*;~~ Jt'~fffl.~;f; ~1~, *PA~Jt}!J3:.)(_M~;f~~o {[;f!, *M~

*M~A&~*, m 45 j~t19~~tp1~~.f§, ;tt.i.~.Mt t§*: A 1r:J~£

~~~_~; **~~~~; • 0 ~~, ~~I~~

.

~~-~~~o~m~~~~*ff~~~.A~~~, ~~ ••

OO~~x1tJiJf~~~ 0

~-~~~~~~G~X~, #A~~~~~~~~#~o ~ in tf 1¥ ~~ ~~ ~ T *_ ~~~ ftJ ~j,tx 1t, ~Jt ~ in ~~ fllf-, ~~, ~§, ~~~~_,~~m~_~#~~~~~~, ~~

· 6 ·

~m~_~~~ft~~~~~ho ~~~~A~~~*~~~~ 3ft it ~ ~ jX X 1t ~ £ -Pili 1:. , -EIJ ~ Itt ~ Jt i~ ~ ~ t1r X 1t , ~ ~ 1~ tf

~~~~~~~~o ~T~~ft~X~, ~~*~#~~~~~ it 0 -=e jf * ~ f£ ~ ttl : "~T q:r 00 -t it )c it , )PJ # , ~ 7G It - tl f1~ !f;, ~ ~ :J! 11 ~ itJfl, W:J! m: #ftl Jtk il tHe ~ "( «it-lfIC ~ .ifk fit» ), ~~ ~~~8~, .~_~, ~~~#~~*~M~.~~~., ~ if m ~ jJR $) ~ ftJ ~ It ~ J/:; ~ ~11 J1t D

m~*~~~~«*~., ~q:r~***$*~_~*WD mft~¥~~*'~~~&~~~~~#~~~~~ili~~~1 00, ~~.OO~ili$~~.~, ~~~~~~*~~, ~~, I

.

l¥J/F{!! __ §, Wllf*J$~&Jtl*~~f+, *:11~11~~ ~~~ 7;_

x~ m~~ ~~~ ~~, ~~, ~~, ~*~~o ~~¥#~~ ~1t~x1t~~~~~~j}-, ffilJit, ~ $} m*1f~1E, *-ftl-r:ft!

.' i)I} ~ 00 -&1tf+ ~{t*_se_~ i)f ~ D

m~A~~*~~~~fi~~~-~«~~~~~, ~A~ ~m~L~~~~~~~, ~~~ft~~#, ~#~~*~~~ ~~4~, ~~~~#o~A~~m~~~~~~, *~~*~

. .

~~~m_~, ~~~~*~~*~~; ~~~m~~~~moo

~R*mm*~~_~w~.~~~o $~~, ~m.~~~~

r~~~w~~, ~~m~~~w~~~~~.~~m,~*~ ~ 1! l! ~ It!! m 0 F.ft * A ~ lA l:R -tit ~ ~ 1* -it, ffi 1£ iA 1R * 4fq it « 0/ ~~m~*~~~, ~*m_, ~~#¥~*~~~~o ~~~ #~~, *~~~~, ~m,~#a~m%~ .~~ ~~~~

r~L ~1*1E~ i~, J~JMi W ttoo~ ~#$Jti-t*, ~;tf~ t1n1tJt ~~~~~~~~~~~~~~o ~~, m~A~~*~1:.~* ~~~~~~~o ~m~~~~-~#~W~, ~~~~~*~ ~*~~~A*.~~_~,Wll*~~m~+~~~*~~# ¥*~o~R#¥~~~~~~~~~~~~OO~-~, ~~~

,,_. _ ..., ."...,..,..._.. __ • •• I'

· 7 ~

~f+ ~t~ ~ a~ ~±~ 1# T I~' ti{~:it ~ $ 0 I~';(_' ~ Jj_tp ~ m 1£~ 1-\:.f4 ~ tp if t - j[ ~ ±t1t, fr ~ $) ~ 7~~U f+ ~ $} W-J ~ Jlt, iE %iJt~ 1 Jt- J~O

OO~~I¥**~~#~&~~$~~~, ~m*_~*M ~, ~~r~~~-~~~, ~~~T~~~, ili~*~~~~ ~~~~~~~, ~~~~.j¥, ~W~*1~~~~W, +

,

i'~ ~ e. 0 if 1~ tJj 1~ :t 1'1 ~ « $} f~PY~ rh» -'1~ JF m 4S _z ~ , ?l} ill : "if

- T

i~ jE ,J( .z IE ~ ± A .z $b, tfi zJ1U ~ ~, 1i- z Y!~ Vij 1% 0" «1m Jf ± fS

I~' § :tJt:J.» ~lJt: "ru fS.z1}t, £ if .:t1fa, tAi:~~, J11~**, *~ =*, %'1t Jb ~ 2:X it, "ffii ~~1t «$}» .z:AR~o "l~,z:., - ~ ~~~t~~~~_WW*~o~*~*_~~m~~~~~~ f!r , rm 11 _x_ ;I! $ ~! ff :tf l1'q * ~ , JJ~ -i 1t;J. .sp- - tJJ -ir:r~ ftg 1ft 11 it::f *}o

" t-E "if " :fD ., it no :f fF " ~ ~ 00 {f.J jc it # !Jt , ;it ~ 13"_ ~ ::f % {tJ )c it ~ #t 0 -glj fH «jt itl ~ , ;r-: ~ f£.t. -t 1~ ~ =w 0 *- ~ .L. ~ ill ~ ~ ~:J! - ~!!- fr ~tl :it 'tt {Jkj ~ ~, R ;f ±t;lt ,gIl it tt tt 1* ~ if "t-E -t " ~

1~*i: 1'0 ~ *"itffii/F1t"~fL-=f, ~1ffJ:h9t~-1'-1**~~)Ji'f

to

* 0 u ~ j1-/\ !}_ " if ~ " -A i~ J£ ~ " 2: 4fr , ~ ~ J:. J! IN ~ if ~ -@tllff .z:.

~ 0 "~5£ -A f£ " 11 11 4}t ~ ~ 9. , y :1f -Btl ~; "-J\!1. iI ~ " '&' ;fr ~ '\ , ~ ff -gIJ ~ 0 ¥ *- I~"~' tf.J ~ flit :f Jlj_ ~ 1t~ T ~ 1'- 5E tff J.X. ~ ~ if ~ , W S~~.~~~*#ffiM~,~~, ~2:E~~~o ~~~*~ ~±OO~.I~~am-+.~~s~o

«~~m**~»~~$~~*~~~~*ff, ~~~*~ ~~~ft~_~~~, *ffl~#~~~~~~~~-I~*~I

~~~m~m~~~~w~~-~~~~~~o ~-~*~~OO *~~~~*, ffi~@*~~mx*~~~~~, ~~~~~~

47 iJK ffij ~ ~ :G- ~ f ~ 1t1 0 «ffiJ $} ru :ff * ~» &tr ill JtOC, _ tr -y ~ ~

*~~~~, ~*A~~OO~~~~.*#o

·_·n- ... , ................ ...,......,.". .... 'II' ~.,....-=- .. ~ .......... ,. .. _1111 ... .II'K-o ... ,., ...... ". .

. ~,. ~ ......... _ ...... ~ -e, rtl~-I!!:M=~.t... ·II::I-!'Pf'"="I'F;· :!: I~'II ~.,~'" - oI:"~ :···· ... -.~ ........ -.-.r.i;-·I,:- .. IIP ... · '_'. I,' •

· 8 9

tiJ T JJi j: ~ ffii ~R I~, * ~ ~ 00 # J:_ T w ~ :£ ~ ~ ~ ~ , :;ff ~ ~OO~~*~~~~~~, ~~~~~m~~*~~#~~~~ ~jj~lf!ll-to ~-t~*-, ~ittJ5/f~~~~Jl~3:.~o m45~

~ 1f~ I§I ~ ~ jc1t1fr-1tfl:If+~1fr1Ko ~11** A 1* ~ ~ ft ~ it, }t ~~~~~~~~~~~~o~~~#~~~~~ft, ~~S~

..

* iEr/A {#J f-+~ ~ jj}f;J ~Jlo

..

....

, '"

......... , ....... -..;"I._,~ ............... ~ ................. ~~~ _ -d ....-- ... _ ..... I~ ._.

· 9 ·

- alllagilli.~ _~~i1t1i

«~~» Wft.Jl1z1vt"*o "PJOOn, "m-~".t.iJtJf.~-f;t.,· Wi ~*~, jlP"*]S:, ~~, ~l~~ )ifml£tff"( «~~ · jji ~ » ) ; "jiiJ ill m, m- ill -#, ~ A Jj!~ :.t " ( « ~ f£ · ~ 1$»); "jiiJ 00 4ft

,

lfL, ~~.~, ;\irffit,tl, JL~liJ~" ( «~~ · 1LfT~*»), W

1£-m~~*~~~ PI ~~OO. «$j». ~)!~, ~p~{~~ «)i] ~11f w» -~ .. «)ljjb-tt~m» ;\:#§( «1f45 · ~Mf~»), Jt~t¥J «:k

Mi"m» --*( «1kJJ-45 · !;x;t») PJIJt~}!, ~~m~~

~~tm~~~~m, ~~~~~~, xA*~7Q

1i~%~t*:fJJ~, -'(Jt*]UZj§-~*~A4Io $w~±,*

*~ili~, ~~r*~«~~»m~*~~~*o

~*, *00_, ~~~_~, ~~_. (~_~.)A,*

-f "!f1:_~*", ,fht*****7i;r~ ±, *JI%"~J{~1:." 0 1t

:illtM ~J_f~!8 ~fi)jl, .J~ r "fPfOO", "~45" ~ ";b~m" ~ ,,*~

OO"~~~, _~~~«~~»~~~o ~~~~~*~~m~ . {g~ «~~» .z: "f!~ 3t~j(1#f*, :7E/f'~,g..", W il.~19l J3a-*1M~ "- - ~ ~;ftI s. "( «lm $ ~ 4S I~' ~ • ii ~ ~ ~» ) 0

~**~~~~~m~~r~**~, ~~*~~*~~~

.t*-*_ (1072 1138) ~-i1£i.t: "OO*Jt*, ifA_fiJili, )1

........... --- _ _...- - - - ~ : ~"""II .:.r.! "~~~...,. ,_7

• lXoIP_,,,,. Td ..... ~!..... ..... ""~'"","", ....... -'"11'>--, .. _" '.MfII.."LItt'.._~ .... >' ~ .,'. ,.

~ r . ,15 :". ~..-..::~;. .. ~ ..... :- .. r~,',' I· ... ·~··~~ ~ ...... It- .... ~ .. ...-"L..JI ..... T_'- "I'. .,,',._

· 10 ~

.L ~ * ~ '~3C_ 00 ',' ~ # 7k, :5t ~ ;fJ i~ , 1~ ~ * z_;t, .:t;t 1t ~~ ~; i"kQA"?Tm' ~ 'm-4S '~*jl, )gt1t1t~, 1?:~~1};~, -i;'~ 1t ~IJ tit; 1~ ~ ,*~ (:lJ ~ 1V %J tklijf, tk ijI * fl ~YL ~ Ii" 0 ( «:itt%]

$) *» ) 1£ i! -==- *- if ~ rp, x._ ~ {j~ ;l ~ xlj * ~ %J tk Iijl J!J 1t * ~ -f j§- -Ht ~ ptfiJ ~ -* ,0 ~ 9=', ii~ ;it =!1& u ~ 3C m "m « £ t~j~ -lli- ~ », *'J 4t

=tl"?JOO", "*~~;f «~~~litm», %Jtt~xii"*.m"1t «-A ~mi)t»o ;t(:)§-*~1I «1X_l$J~», *_16 «ftl ~*}(_», «~~

~~», ~«~~»OO~*-~~~~ ~~~ *~, ~~~*~ ~~T~¥~L~~~ ~~ ~~-~~m~~~D ~~ ~~ *~ ~ m 45 ~ 1.tf Jtl T lit - ?P- ~ £ M:, ~ ~ in ~ fiiJ ~ M!k , ~M It- iJi ~ ,~

..

oo •• ~_~***~, m_~&~~~~*~~~, ~~1-

~m.~*~m~~.~, ~~~ft~l~m~~~1g*~~

*fIOO~~.~ _~~~_, A*~*~+~~~, *~

"

TOO~~.~.~**M~~*~~o *~Im~~~"m~~

X-, -!-~4t S ffff * ~ ifi -Sf ~, 1AtJ( i1!t.E ~ zl1., #--t£;it 0/ *" (i1P _ ); "ir m flf ~ M ftl « ~ »~ « ~», ~ t: « iJt ir », rm tr 4- Z ~ , ~:f~z:_~, 5JFlt «~~» .z:.~~1~/, (*_); "~m (x*OO) *-?t- jItl R;9 • t Jt;9 ~, {X 7t.mtl ;1:,* R, ~ ~ Jt, 1if ~ ~ tm i~.z *IIf, ~lM~a.t:f1t*o" (*fr)i1(J;"il44J-OO=9C, JjC;tJtA, ~

~ ~ * **"; ".:kt&. if7}- ~Nt, yij ~ 01 it1Ltr~, 7t~J\.i~~ ~ -f!- , Ji ~ M ~ tf1 Jlt ~ " <* ~ ~~); "~~ j~ 13 ~, Jt /F ~~ ~ /F ~~ 15:t, 1if -T!~ IE =tl.z" <*IJ - ~); " «%1 $}», ~Jt.t -# 1t, ~Jl ~rX*, _Tm~o m~~, ~z~, ~~~, ~Jl.z~~o

'~111 '. '13-45', 7C~ OO~~, ~7C)\jr, ~A~ OO~~··· ... iji

x * 51t_ ffiJ 39 t. ~ #.7, x * §t_ ~·ffU m t. ~,*, hlE.:y--, #ijfl! ~~ f~~, ~.~_, ~_A*D %~., ~~~, ~~!, I~ ~,~~*_~*~, W*._.~~~~, ~~~«~I»~

.. - .. - ....

_ ........ ".-

".... . ...... _

- 11 ·

*M£W - ~ 1Jt Z~!" (iA ~)" Jt~ (~~;tt) ~J!z;ft~, ~jlfff 1i[ -rtJ- ~ 0 • ••••• ft: ~ ~ 5Z_ ~ H:Lt( ~, /F jJo:it 1t" ; .. J1t ~ (*- ~J¥1 ) )ii

#*11, !llf*~" "({;t**)D ffi..xtJJOOtf.JiA:*"'Mlf:1'zlli ~, J\'ir_zx~J!-*? Jjltl~.~.z:.ffUe_., j(MfJT~~? J\_i~2:_x'

;f~, ~ .. ~ An fI Z, mu /F )(jg 'Pr f!J '-tt " (~~a 1~); "~7:..

i~ ~ :h :It *- 1fJ_ itt ~ J! ~ ,;Ig 1~ ** z:. 7ft" ( '* S )~ ); " , PI m ' , 'j§. -11 ' J11L1J J] 1Jfr ~~ _z - -* , J6 1ft ~ r~ 00 41 ~ if ~ _z m, ~f ~ 0 '5itJ ~ ,

_z ~ /F ~, ~« 7U ~ 15 f ;!t: itu 1f, , 1f Z

§ * -t- «-*}{» 'iI,,~~«"7) ~~lf IE :i! ~ ~, Y1~ x._ tfr *- IE -it, * ~ ir @j, -1IJtJ~ i: W-~ 11 ~, rm % 0045 7t p~ J[

«$}» * D ~ * j~~~;JJij:> ~~ "Jr~~fj w ~ itt iR -f ~ ~ , e:

~f ~ *2: - ~ f-I' tl ,;* .t.Ytu JX~, ~zJj!u ~

1%" (~~); ")6--I.~-Wb •• ~, 1ft ~~~J¥ltffi-

%, ~4/F ~A~ -t'~ · _jiM.- * #.) 0 :xt ~ ~ # !J!Z_1}

:t[~1A*: "7t,3C ~~2:tJJ~" (1fitY*);

u 7L m _; tJ ~ . ~:ft:hl ~ 1~ ]tl1t 11J ~ ": "tt ~~ -T llY m it -t., Y!tl' ~ [fl ,

}(.:f 1iT i!, W' 00 m ' Mtl w 3i J1" (tA ~ ) ;" (* t&_ m) ~ fla -f 1.fJ-

.

~, ~f~~, *f~~, *f~~, ~~a~~~, _**~

Zf~,;f\.-tt" (~*~); "00 -#.t.i;t, & ~ z-fr"/it, tJt.z~Jl, Jj1~

;J$. ~ ~* = ~91~ ~ ~ zjzjJt, ffrJ ~~1t ~ .:t:fft~" ( «1m Jf4-fJ I~~

§») 0

~oo~~*~~~, ~t~~~T-M#~~**, m~~ jJ&.~ ~~:ff ~ "~*P ~i;t, x._~ ~~ 1J;it ~ W ~ZfJf ffi. ", ~,,* ~

Mm., ¥f5~~j~~, Jt7Ci;j{~" em-f* «jPJ~-¥tx.»), ~z:f ~~~~~~ ~_~~~ ~~m~~~*~o«~~»OO~ ~ .z:. $ ~ /F It , ~jJi tt ~ , *J PM ~ 1& if ::f: 11 -f lit 0 ~ ~, i1~ * , ;5cIJ4t, %JttliJL *., *;t, 5Klj_, *~{~, 11*, 1JL**~$] m~~*, ~_*_~*~~~, ~~~~~_~¥*, ~m~

.. • ....... _ ...... - ............... ._ _.. ......... • __ r ....... or ••••

• •• -"T"" r, .................. ~ .. , ...... ......._ .. ..._._,""'"

·"' .. I~·_ ... _ ... t.. .·""~'11 !:,~~,~\.- • . .t·_,.c-' If!> < . '.' .~. '~'" ; ",,<".r...-. .... . . 'f" •.. j . "'.1".-.'!"_ "." _ .• : r" _ • ' . . _

· 12 ·

m~~~~~~~~~~~#~~~~, w~~m*~~~*~

.

~, M~ «~f£» z:At!l, h\ W ~1~~{!f; :#-~* }~,~*, Ai ttEJ jQ

{!f1*%*~1'£ m.L, h\ W u_Ji -f -", PA 1tJli A}Jt~~~ 0 Iii] ~,«~~»m.~~~), ~R~~~~~, ~~, *~, ~

..

j( , ~ W, ~ ~ , * ~ , -t >f., :ltf! ~.. ~ *-.. 1lt _, it 1'1 it , ,

~~~~~*~~~, ~~~~~~~«~~»~~~~~** ill1JT 0

m~~~*~~~, ~~~*~~~~~*~#~~~~~ ~~~~~~~~o ~~~~*~_~~*«~M»~«~~» ffi._ ~ ~p 1iE , ilE ~ r «~t£» ~ J! *'" '* -f « ~ ~», ffii « ~~» .t_ ~lIx.Jj!~Itt-f"fPJm", U~~" 0 ~Jlt, ~tr7f «~t£» ~1i~

W, ttdb~M.)PJ, ~:i!*t&.~*.=f-o 3J,t~-~~*~~~ili, "?[

00", "~45", "*tllIJ"~~OO~~~~~mtJj_~~~m"_, *W ~ .z:_,1i[:fJt* ~ 'itT _-;a:, ~-' r ~~Jj ~ ~ #ii~#; /J\ 110 %

_~, ~*~_~A~~~~.~, ~~~~, _#~~o~~~ ~~*~~M, .m~.E*_~~~ __ , ~ili1~~~~~

~o ~OO#~*, ~~~*~~~~~~~*~~~~"R**

I

-t-1&!r7i1tm"~"*-Jfm"~mt., ~F~3t~ 0, ~E3tft 1, 14

Jtlrh\O~63~.::.*1t~~1*~, :#--f1901~~*r «~!& - i~ 3l~ -=-*1t~~ ~ ~ _Iri» ~~Xo __ tiff «iPJ~;if», ~

~~~~I~~*~~~~~~~~~*ff~#, ~~**S :to

r!1Jt1iJ~, ~#~~;tlt~Jfl"-'Jj-f-"~ «~~» OOt., ~+A~.~~~~m~~_, ~~~$, ~~~~, A~ •• ;t~c

-«**»!i _~

*~~~OO~~~~, ~~~~*~4~~ft~*~~r~ ~OO~*=f~_o ~~~m~*_*fi~ .. M.~~*, ~~

LF _* ... ~ . .J', : ....... ',. ... :-L ..... I: ~ r ""I!II" ••• '-N!-=II" ......... .... --.~ ....... tItII~· Ir--' .... ~ ....

. ~- .~Lj.-:.~""'IIJ~' .

· 13 ·

.,

1W "00 i)L" 0 !Ji 1-\:~ Wi -"F * Ff.J ~ m;&¥t 00 iJL~ ~ 00 IE {~~4f~ «% ~» ~~" f'i!.t.~"~~i*~~1G~, ;lttf:;r.:z~*~~~5fP~ I~k~o ~W, mftlm~_f*~M_~~~~_~, _*

~~, ~~~~~~~~o ~~, ~~$*~OO~~~~~~* #-~~~~m~~~~~*~, ~~~A~m_~~~~, T

*$~~~, ~fl~~,.~, ~4r~*~$~~m&m~z

*~~«*~»o ~m*~~*«*_»~~~~~~~~~~~~~~, ~~m*~x~~#, ~~~m~~~#~~~~

f-1~ fI11* lti 0/, 111 A fa. ~ 7f ~ f$ #1 it 3t !f- , '€U ~ ill ~ fr ~ ~ 11: ~ *, ~~~~~~~~_~lm~#~,*~~~~~~.W~ ~_#Im~_~_-, *~~~~~~~« __ m~±~.~

±a~, ~~~~*~~~~~~_.O

*4$ Lft* ~ $b m # 1.240 ~", 7} Mtl ~ -f *, it, l!/j, 7ft 1m

~

~43fr~~*~nT#~~~o/, £*~~r$~~m~~

. .

ip.Q 1£l rf1 f ~ ~#fP _ +I ~ ~R ttL ~ ** ~ ~ III -* ~~ t&Ao fiiJ

.. . .

at, ~ * q~ ~ ~ [II !1 ~ jt .lJ , 1!! JiJf:!f& ~*~ ~ , m ~«*fj , x_ 7G

"

*1iT*~, * 2A~jt, ~,R*~ ~/f'}]to E11!tr, ~1I1if1t4lt~~~

:Tk*i!ii~~OO, ~*~Ma'g~*, ~~-4 «%J~m~*~~ ~» 1tJl~, $~ 4- j§- ~~;h1j;**J: «~f£.» mi1f~±:'ro

:«~~W.*_»~. ~~ ·

(~) ~*#~.~~ft~ •• ~lm, m~ffl~.~lm ~ I~ ~ (ftr11 it) , $- 45 tf.J t1~ l7tl '* at it jt)§- 11 Jf 0 (~)~~m~m.~~.A~±~~, ~m~x£~~~

*:lfiJo~fFJ ~~~ fIP -I1~::f *0 ~P Jt1-\:*lJ: «* J;5 t.~fig~m» «:ft:Uf1 $J 1tf z 00» ~ «gt jfr * jfr~1-f2: 00» fL~-t 1m IfL t ~ *

"

~~~_«~~OO»~~OO~, x*£*~~, ~~FP~~o/~

ttL &P -f:ll!JiJ ,. 0

(~) 1f ~ £ 1I1 ~ 1f m it , jt~!tm j] mr A PH X , 1M -f Lft }fz ,

. • uO-' "_, ---. -- _ .. _ 41 """" • ...-._ • ..._.._ .. ~ ,_,..__+. ,__ ~ , ., ,.~.<...... _ _ ..• _,. ""_"_'.'~' ,' "._ '.',', , _., .. , _ .. : ' _ . .. .' , _

· 14 ·

~ Y!1 JF lik c

(~) ~m~~*~~~~~, *~~~~~*~~~~~

(R~~¥~) ~~~, ~~~~~KR~~WT.~OO~~~ 1~!k o 3tlJ ~ 1-\:1I-t ~ 4t~ 1~ a~ «$J m o/j ~~» .£ i:.;t ~ m .z!k, tp a~ W jm m ~ ff-J * *- 5fi. it, "_. -- :#c,PJf tfl * ". tt:It 0015 ~ J& ff.J *- !/ijJ {it -$ *~/F n~:;f ~!t:~1tf 0

,

( 1i) «*- ~ » " ffif- it " ~ 5}:h !Ji 1~ ~ if xt ~ J§ PH tt ~ pj]-1t ~ t!1

~ IlJ~, ~*/F 1t jJ 7JO~ ~ iSf1r-~M-~ff 0 ~ fJ 3i ~3C T ~,m (ig fPJ .~~~~~~, ~~~~-*~~*M~mR~~~lm~~ J}t~~o Mat, «k~» 1t~$bmI!!--#, ~~1#*#, ~*'*

E1 ~, ffU ~ kA ~ jlt ~ ;t\. , :~ * :!tIJ - 71 M~ * 0 ~ Jl:~, 1X ~~ -t A m i5t

~~~~, ~~~~~~*~, ~~~~~kZ~o

(:i\) «* ~» JiJf t& z ~, JL;ij z: # ~ _1_ Jt&. * ~ , ~ JiH ~ 10C 1£

'411

~ ~ ~*, 1TIJ ~lX;%tl ,*, '11' jf_ Mtift, 7J 11- +1, /F ill ~ -iCo }L~

is m ~~f#j~ it-~, m 4-**r~j§-, ~ til ~ A 1~J_o 1ttI OO~1JiA

..

It , X7C '* 11f *1", {~*r 7C 1l4f, !J!11f ~ ~P 0

(-t) "M1M."~jf-1f*Jfl~ttt~A\, ~ ~1S ~I x1:x.ffl ~ %, :if: m IJ I V 0 Jt[ 1f- -* ~ 1f % 1fr ~ ~ ~ jc 9t iJ( T -t A IJ J jc::f 11: )fJ "71

..

%, ~ ~ ~-t A 71 x~=Ji x~w 71-tk.o

~ ~ iyt ~ a'g it, ~ 1+ ~ « -* ~» JF ~ J!J ( 3tP #- ,Zu y~ " *- :fR m " , "i~ ~ gg " ) :h ~ 1~ t& ~ ~ ~, rni ~ !Jj 1t ~;f (i;J "Nf it " -:h ff , :i!;lt m fJ ~ I!1 ff-J It~ )JL ~t ~ ~ ~ 0 fIP ~ "je tR ~ " f.J ~tl, ·,Px ~ fI >It flp *~#.z ~ ~ 1rI* m m (1t) * m, 11 %J *k&.Y! a'-J ~ JQ 1m jetR[IL 1f ,t~A JJ if , -#j 1~ ~ ~A ~a 1! 1!1 (Jlt 1~1:~# {iF " )( ±tk § ~ z:. l!1 ", 1f!. j§- *

~~~~rr, ~r~~~#~, ~*ff-J%., ~~~@~*~~ 00 a91!J ~ J:_) 0 X.~I1" PI 00", "~iS" 13:. ~ tPM Nt£* a9 Bb gg, ~1f1i

*" Wi # ~ ~;fro ffi._ ff-J ~JeJl~' - 5A ~ m JL ~ + jig it, ~# -T Y:u4t «~~ i1g ~ W», ~::h"jPJ 1I1" ~~ tm TlL, "~-iS" ifOC;ltz + 1L 0 - 5~ ~ m

I

j

. .. . _. - ... ..... . ...

f ,

,

· 15 ·

-t ~ 7L ~ iJt , * {t ~ * * ~ 1-t*, "00" , "-l5" .z:. ~ iE% #J ffi_ , i! # xI1 4t PH ~ ~ "?J 00 " , . JE ~ *- #.; JlJf Jt gg "% ~ ": *- _ JiJT Jt {tJ "jiiJ

IE", ~ }t*tl ~fJf1t at.J "~~" Q tf1 ~ Pf ~, $} 00 tm /F jiiJ ~ ji *~ T if ~ ~ ~ J_f, $} ~ ~ :f /11J ~J\t#" , ~ frl! ~ jf-, f}f- ~ /F 1r ~ J1t ~ ~

m*ff._o~~' ~~~~.ft, *~R~~.*~OO, ~~ ~~~~~~l~OO~M_W~~*, ~~~WM~~~~R~ l!llf~ ij # J~~~tt, h\ ffiJ ~~~f{1#-1'-* 'i; ~ 1if, ~ ~lY1 Btfi

a'9 ~ 00 Ij!- ~ 0

~4 «)a] ~ l!l**j@-» Jt-t-_*I'~ s ~ _I1f, ~;ff1£MiiT

**4~~_~~~, ~~~m~*~, ~*~A~W-~~#

~_*~MM, _~*~~.~, ~~~~*~~~o~~*, ~ 111 ~ J1i .I 1t 1~ Jtl it $- 4t * ~ ~ {tJ t~ J~ fp fj JJ}J, # .itl ;it 1I-t ~ i!!f: ~ *'J -* 151 ;t 1:. , 1* ~1! 7t 1- 7} ~tl f W If[: Z t:p jJ -* i11f Jf , ~.~:i!

;t 1:Jf iA. _ 'if! ~ r -* ~ 7T -# fj 0 1f llt if. * IF ~ 1f1 1* 1* ~ iti Itt 0 •

~ ~*~1t ili Jff{ IE ~ ~ 4'-~, *~ ~ t;!. )I~~tl iJ1:T! ~ ili~, 1£ .$W~~ __ ~~*±~~OOIAili.~~«~, ~m*~ili r~~oo~~x~~~~~ffi~~~#~~, *~ilil~l~~ ~~~~~~~~~~~~~, ~*~_-~~mI~~~~W ~oM~*±~~*~~r~~w~_~, *ilir~*~~, # ill Tif~}[*, ~Jft-*3j{Wo

..

1M it

1992 ~ 5 J1 25 a -F.mt~

...

1

•• ., ••• lit .

. .. .. ,. ., .

.... " .

............................. ', ..

............................ " ..

.. '

••••• " •• It .'l1li" _ .

(_ .............. ) ~lilm

A ~ .•..•.•.•.•... ,.. * ••••••••• _ ••••••••••••••••

(1m) *_Zfl-tfl"liOO .

...................................................

(A) J&=l:~7C-tm (-t) x~li:~:l&J\OO (J\.) JtIm1i4:j(1LOO

...............................................

....... ,. II III ••••••••••

................... - .

( 1L ) ~ is{ ~j:::Jl9 -jit 00 · .. '" .., .., . .

(-t) m1~~J\i~m .

(i- _) =1)(ff+~~-1tOO .

(+--_) x~m .

( + ::::::) :ltalt III · · ~ .. ,."." .

<+IZQ) x~Z~OO 0 .

<+li) *mz.lJcm ".

••• .- • I .... ._.~.~_.,-- ..... - ... - .... - ... --~ .......... ...........::............ ••••• 11 ... "" ..

,=~-. -----.... • n_f._ ~ """'.-... .. ,..._, , ,~, ",' __ ,',

(1)

(1)

(1)

(2)

(2)

(3)

(3)

(3) (4)

(4)

(6)

(6)

(7)

(7)

(7)

(8)

..

(+A) ;ttffllm+iffLOO (9)

<+-1::) d;-lSam (11)

( + /\.) P 1m m · · ( 11 )

(+.1L) ~fSaOO (11)

(-=+) ~~m (11)

(~+ ) -t/\.JL7\~f~J¥I (12)

(-= + -=r ~imL~ {)rOO'" - (12)

(-= -r -=) :bf:t imi =: {V. 00 (12)

,

(-=-ttm) JSa~ID=JOO (13)

(-=-tli) ID=l.p~OO (13)

<=-t1\) ftJ.!kIJaOO (13)

(-=+--1::) :bfl~!1t~OO , (13)

(= + J\.) ~ '-1 !k 00 , ,..... (14)

(= +1L) !X~*1!1 (14)

(~ +) .19*00 (14)

(-=:-r ) ~1g~OO - (14)

C=.-t=) :x1iir:i&+:1g±OO 0 0.0 ••• 0. (15)

(-=:+-=) A.li~-jOO - (15)

(-=+IDJ) ~iIfI~t\TOO 0 (16)

C=: + 11) ¥l:r~:bft 00 0" (16)

C=:. +*) ifft _t~flOO o· ••• (16)

(-=: +-h) ~1g*JJ 00 '.' .. (17)

~

(=- + J\.) ~~*j(OO _ (17)

(:=:-tn) ~'-1q:r'-1m (18)

om -t-) Jl1gq:.:fJ:OO .. · .. ·· 0.0 (18)

om-t- -) ~~~JJOO (19)

(trn-t--) )t'-1~:fJ:m (19)

. (1m + =:') :rA1:!l!H!1 0 0.. (20)

r." ''- ....... _ • .- • - ,-..-t. ... ~ .••. _' (. • T .... - •

· 3 ·

(1ll1 + [ill ) ~ (£ tH!1'" · .. (20)

om-t1i) =~oo (21)

om + J~) -t a *~ I¥J , .. , ,........... (22)

om + -t; ) 11ffi!~ J\.}] 00 · (26)

(1m +1\.) im:tH¥I (26)

OlQ-tn) fJlJOO (28)

Clio i-) 7PJOO:JC:l&fl " (28)

(11.+~) fnJOOIl9~ "'(28)

eli + =) fpJ 00 J\.t~ (29)

(11.+-=) m~li~-j~lt (29)

(1L-tDY) r!151i~1"h1tfl (29)

(li +- Ji) +- El1::li ff Jt fH 1: 00 (30)

* · ~j~ «~IS£~R'.rIJi!~;IL*» ... ... ... ... ... ... ... ... ...... (34)

(-) * E£fJt1tIbfft 00 (34)

(=) ~i\+lrnf~m~~OO (35)

· (_~) *lnz~li-tOO , (36)

(trn) J\.i~~/'\+lmj~m :. ~ (37)

(li) ml9Hq:JiH~1 (38)

(A) ~~j(Jtf!ZA:' 00 (39)

( 1:: ) i~ ~ *-1!t 00 .. ,.. ,.. ,.. ( 40 )

(J\.) *~ft7!OO , (41)

ett) 1m ~aW § m ...... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... (42)

* · i~~. «~~ III» (44)

(~) :t:fhtOO " (44)

...

- ......... ~1"""-I,":.II',,,,,,,,,.t+~.,.....,, ... ~IIIrII'::"41 .. L~~ .... ~. _ ... ~·_..,. .. I·· 1 •. 'i-:--:.;I:.J·~".-""'~:"""""""''''''''''·'rl::l--:l''''''''I'''''''''''''' I. .1'.

· 4 ·

(_-. _o_) fflJ fl: * fi l¥I 0 •• : ••• • •• - • •• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ( 44 )

C~~) ~ EX: *fi m:---~ f¥l (45)

( (!g ) jill 00 Z fI 00 · .. .. 0 ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ( 46)

eli.) r!::f5f{OO , (47)

(/~) :R!tf! (=i ?&i-~fJ:f{13R : (47)

( 1:: ) S ~ JJ ~ m .. ( 48 )

(/\..) A {~~~:~~f& ~ (48)

(JL) %J§"rp*J~~OO : (50)

.

(io)5Jcj(fxOO (51)

(+~-~) 7'c k ~ 1¥1 .. .., · o. ••• ( 5 2)

(1 · .:=~:) /~ -f~ rm f~~JJ ~afg*z 00 , (53)

( -to. --:.) ~:f:$:A -f· 00 (54)

(tollY) ¥!txA11IOO (54)

(i-'Il) /\ ~-t~ 1m i~ 1: r-r~ fS( 00 o. ••• ••• (55)

ct- /\) 7\: Ff3 J§ Eft [¥J (55)

(-t-·t) J\.ir~ FfIl!1 (56)

(~lo /\.) /\.3+*~Z rf1 r r>: (57)

(--t-· fL) ~l::hfl3<: JJXi\ ._J-- 1m ir 00 (58)

( ----: ~ t-~) / \.. ~r 4: A -to VJI !t- ~ .. ( 5 9 )

(= i~~) * fl:A!~1:A + 1m iH~I (60)

(=~"I-'=~) J\i~tt/\-t-[illj~OO 0 .. (61)

( -'=:: -+~ ":-_-::) Wi ill at 00 - ( 63)

(-=:. -t- gg ) ir DC 11 00 · .. (64)

..

(-= i~ 11.) ~1::bf:t ~~ m 1m _IE fft 00 o. (64)

(-= ~-t-A) :tX~_xtmz 9=t 00 (65)

(= -t-·-t)},~-t-l!Yir*~OO 0 (66)

(_~ + J\..) 'z:hfl~ Ifj zOO·.. (68)

(_--:-t'~JL) tt!.~OO (69)

_ ..•••. .......-r.: ...... ol'ol ............ ~....,.._............ ......... _r • ....... ........... ......... ... ,.. .... , IIIb __ t4.,:J." _..... .:#$2 d F.

£¥S tzlsMs: .r ...... ·--

· 5 ~

(~ +) ~rFlEOO ... u •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• (70)

(= +-) Wfi~Ji 00 (70)

(-=:-r-:') i!t~OO U' (71)

~

(~ + =:) ~iP Lt.fiIlitz. 00 (72)

C=~ + (lQ ) * IJ\ If ti I~HI] · .. (72)

(~+1l) Jflre~OO ~ , (73)

,

(-=:: + )\) ~~t±*OO (74)

(~+-t) ~AOO , , U' •••••• (74)

(~ + J\) *- fl ~m 00 · · (75)

(~ + JL) iit~OO (76)

(gQ +) ft~OO (76)

(1m t-~) .~*~ 00 , '" (77)

om+_=--=-) :m.~OO (77)

(trY + ~) rfffi ~ I!J - , '" (78)

(l!9+I!Q) ~~tEJ'tOO (79)

(1Z9 + li) ~IIl5t 0 ~OO (79)

(1m i-A) Jt ~Jt 00 (80)

. (1lY+-t) ~jjgm'=too (80)

( 1m + )\) ~ -t am··· · ~ '" (81 )

(Im+JL) JG:!l:*SP~OO U' (82)

(_fi 1-) D~ ~oo (82)

(li +~) *li~~~OO (83)

(li + =) 3J~qi~ 00 (84)

(liT-=:) ~mJY]oo (84)

eli -rlm) ~MJAOO (85)

(li -1-11.) mROO (86)

(11)t7\) iI~OO (86)

(:11.+1:) *tt$flfm (87)

~ 6 ·

(li + J\) if _1*L~ (88)

(li +1L) 19J·~1tf-OO (88)

(A +) ~Af{OO ~ (89)

CA-t-) ~!~iiOO (90)

C1\-t=)_tt*OO , (90)

(A+~) M lli!X~ 00 (91)

(A-tlm) t91~ffl~OO : (92)

(ATli) * l'k:z.OO - (92)

(*+:;\) ~ iN 00 (93)

(*+-t) ~.OO , , (93)

(:r;+ J\) 3t~OO (94)

(Ai-iL) W~~:Ii 1**00'" (94)

( -t +) j}~*j(=m zOO .. · :. (95)

(-t+~) ~1P¥fUlifWOO , (96)

(-I::-t=) .~JL'~OO (97)

( {: -+-~) ~ WftOO (98)

(-tt-Im) ~*-m~tOO (99)

(--tt-li) ~31r*~~~OO , (99)

,

({;+*) $B9t1400 (100)

(-t+-t). tnf7X*OO ." (101)

(--tt-J\) ~*rl!l (102)

(--t+1L) >i~OO (103)

(J\. +) ~~~m (104)

(J\. -+-~) -:p t=c 00 '. '.' (105)

(J\ +- =) rp~/J\tt9~_1:~OO (106)

(J\. +--=:) tOCm*mil$zOO '. (107)

(J\ +Im) 1f~~JiOO (108)

(J\ -+- li) !f!lJ ~ @%oo , (109)

L I.' - -, .' ~ ..

· 7 ·

(J\ + /\) ~:xpij!&OO (110)

(J\ -t-t) ~:bfJ1f$OO (110)

(J\ -t J\.) i~%1f gOO··· (111)

(!\ -t JL) 1m ~J\iH~1 ... (112)

CiL +) ~:hfJ*)(£j:OO (113)

(11 -t ). ~ lJ\)(£j:OO (114)

(fL-t=) ~~*ffltm (115)

C11 -t_._-=:) J\!~ ~ 1t l!J (116)

(1L-tIm) li1iIffi1~*~-€tOO (116)

(n -t li) -tfl /\.1£nX:!H¥l (117)

(1L + / '\ ) -+- _==: i~ 1ll ~ 00 · .. ( 118 )

eiL -t-t) '* ~ -= ~1Li~ 00 (119)

(11 + }\) ff!~ 00 (120)

(11 + 11) 5k!~ m (121)

(~OO) *trrfiOO (122)

>

(-0-) tI.7!OO (123)

.....

( ----:,0 =) :g~ ~ ~ f&~~tlt zOO·" (124)

(-O~) :t:~lt~l!r (125)

(--Olm) =*:~flYlm-gifli]fbt_g200 (126)

(-Oli) ~t&~}-Ht~fim (127) .

(-07\) ~f1i~2-HtJc*~J~1 (130)

* · * «;X_t~~· i~lIJ» (131)

( -) 1nJ I!I · .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... · .. ... .., ... ... .. .. · ( 1 3 1)

\ (_-:.) r~45 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... (132)

(-==) ·fRflJ\iH~ (132)

(lm) XxJ\.t~f!I (134)

. . - . ... .... I: ~

· 8 · «}aJ~m,**A»

(li) jc t& 00 : · , ( 135)

(t\) 1t~ liXq- 00 (136)

(-t) *-tlrn#ffi!£.OO (141)

(J\) $fliI'9:00 (146)

(fL) ~~ll~ ~ (148)

(-t) 4'itjtftjtmJl1t7\-tl!9!~OO " (151)

(-t-) $g®T~~Z~OO (153)

( + -= ) IJft $191 g ~ jfi 00 · .. ... · .. ( 1 54)

(+-=:.) -t-=$~1::m ()t~+=f.$+=}j 7AJm,i~) (155)

(+tm) /" +. itt f§ 1=. [¥l'.' ... ... ... ... < 157) r ,

<-t1i) +=$iilifJJ\iEz~OO (158)

(-tA) 7()(00 (160)

(-t-t) :xJli~ll,=(ffJ3tm , (161)

(-tJ\.) -4i1!~:bft~:M:il¥1 (162)

(-tJL) a fr+=1.flOO (163)

(~:. + ) El IT.= -t J\ ~ 00 · .. .., ( 164 )

(=-t ~) ~tJOCti:frm (165)

c=-t--:) ~:bfs7\1:)rOO (166)

..

(= +~) .~ l!t\1}[OO (166)

(= +(lQ) ~_t~Af1llll (166)

c=: + 1£) 7'~t~,,!~ 00 (167)

(-= + /\) ~ Ef1 00 , (168)

(=-t-t) *£:lftt~f?~~~JJOO (169)

(= + J\) fz: Ef1 00 · .. · · , .. · ( 169 )

(=-rn) .~oo (170)

(=- +) 7(z~fi 00 (170)

. .

(~+ -) jj zlRbtOO (171)

C::.+~-:.) 13zlfiAOO (171)

.I.~_ __ _ , __ ....- _L' .. ., ·rI ~ ~. »¥Z I.L I-!Jo.1.~ '"f':' ·1· · ','

· 9 ·

(~-r~) Jjt~~oo .. _ (172)

( ~ + 1m ) $Z:* :3t 00 · ,. ( 1 73)

C~ + li) :l1f31JJ /\00 uq..... (174)

(=: -t /,,) :tt¥ _t:R*idr~jtm (174)

(~-t-t) :(!tffl1L:lEftffl/\OO (176)

(~+ J\) :tX1!l3C*ti!za:rOO (171)

,

(-=: + fL) IIQiJ\f:l1f ~ 00 ... ... (118)

( ~ -t ) 1 -t E * J: 00 · .. '" ( 179 )

(tm+~) 3t.1l00 (180)

~

. (rm+-:4) #tkOO '" (180)

om+_=::) liB-filii '" (181)

(tm+tm) -ta~oo u •• u (181)

.

om+li) +~-.JOCf£OO '" (182)

orn+*) 1ipi+=~fll!l : - (182)

om-t-t) *mfl (183)

-* · ". «}IJ ~~~_.» -... (185)

(-) tnrOOr.§4t1L_J\ir*~rrJ~,~OO (185)

· (=) /\Tlm!riLnltOO (185)

* · ~*-S «~Jjji» , (189)

· (-) 1'iff 00 '" (189)

( = ) 14} =t5 · .. '" '" .... ... ... ... ... .., ... ... .... ... .... ... '" ... ... ( 190 )

(E) rilJOOlififfJ1l:z00 : (191)

(1m) ~.£~liqT~1lEY¥itJOOzl¥J (192)

(iL) litTif'll~EJ2l?:¥X1lZ ~ '" (I 92)

. . , ..... - ............ ·-T .. , .............. .._

.._. ......... _" ........ !J •. ~ .......... ,oa-...~ I----'F-" ·"':"" .. II,~ '~4~ _~ • _ h_~ •

1-~rl.Jl._, .... 1fI~ ..... s.,.::aL- :.fft

.. I ~""!- I':"-r', ,: ! . ..:' ..... ,.;_:.II~·~":'O- ..... · + .... ~~ t • :~_ .. ~ "~:~''jil~!~'" .... :0: -v- ~... '! ... ' .. : '. "'i

· .1 0 ·

(t\) "tlrJ1~OO (193)

( -t) J\"i~ Jt±iHII (194)

(J\.) fL!ff1z!H¥J , , , (195)

(fL) !lljjBZ!H~J (196)

................................ ~ (198)

(~) rPJOO " (198)

(=) 7-3- -t5 , · o • •• ••• ••• (198)

c=: ) ~ _J\.!~ lXFf , ( 199)

( J_J] ) ~ *J \.i~ 1f W. · .. .,. .,. ( 199 )

(li) {jt (t*T 1m !~1XFf .. , " (200)

(A) ~_*Tlmi~1J1ft , (201)

( -t) ::t £J\.!~7Xff '. (202)

(J\.) )(£J\'j~1f1_ft (202)

Cjt) i~~OO " (203)

* · *=JI «~~J6_» 0. ••• (208)

I

('~) rilJ 00 · · o ••••••••• , ••••• • •••••• -. •• ••• ••• ••• ••• ••• ••• (208)

(=) i! -~ ,. (208)

C=-) j:f&OO , (213)

(1m) jtlj 1)( 00 .. · · (213)

(li) (ill ~l¥J ... •.. (214)

(/\ ) J \ ir l¥J · .. .., ... .., · .. .,. .,. .,. (21 5)

(--1::) J\!rZl:~1:.~~~fMOO (215)

(}\.) iill@jz_t~~·~~···-fMl!I (216)

(11) il tm1 Z _t * tE. ~ ~ '-1~ 00 '.' ,. (21 7)

.. . " ...• ": .. 'r' .-

· 11·

( + ) ~_}\.!~ 00 · .. (218)

(+-) fJt_*+lmitOO '.' '.' (219)

( + = ) )( £ J\. i~ 00 · .. ... ". .. · (221 )

(i--==') *-t-tmi~z~OO (224)

* · ~*fjJil «:ilf1l~m-~rsl» (250)

(~) ~f&~1itm~~ (250)

(=) $gF1fm~OO (251)

*- · ~ff1il «~iI~» (254)

(~) 1j\_*+ Im;t~ 1f {trOO ...... ... ... ... ... ... ... ... ... ... (254)

(= ) 7t Wf 00 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... (256)

(-=) frlJOOm-=f513jtxi; -00 (259)

om) *t&A1e&~OO (260)

(li) 5t9.li~fH3C·OO 0· .. • (262)

(*) t1~Tgg+J\.if'OO (263)

(-t) trAi" 1i +7\i~ 00 , '0' •• 0 (264)

(J\.) J\.lE!~ 00 · 0 • o· (266)

(n) +Ai~3t~j{:OO 0.· 0.' '0' , (268)

. (+) ~:t1f:r -t /,,!~ 00 ... ...... .. (270)

(-t-) *_1rn1_ft1Lf*P.t+/\!~-€tjt*l¥J (271)

(-t=) ~7lI+ /,,!H¥I (274)

(+-=::) DYttfflflOO 0 (276)

. (+trn) J\.#rltm , (279)

(+1i.) j}*~ftOO (281)

(-tA) ~f£m%*oo '.' (283)

(

•• p., ••••

..... - • - • - ................ -..- .......... ~I· .. -~.

· 12 '. «}6j ~ OOf-J:kA»

..

(+1:;) ~:bJt~~*OO (284)

(-t- J'\) Jfft WOO .. · - 0" ••• (286)

(+ iL) )t:X~ ffl III 0.. (287)

c=:. +) f5 ~~ li m · 0 o. 0 ••• (287)

(_-=-:. +- ) ~mJ\.}'\fiOO o. •• 0... (289)

<-=--::+-) m+)\fil¥J (290)

(.:..:+==) ffl:AItOO ~ (292)

(_'+Irn) fflJLfiOO (294)

+ .

(= + 1i) m +flllJ .. (295)

(-: +- /,) m +- -:ItOO o. (297)

(~-t-t;) m=+ J\.lim (299)

(= + J\) m =: -t*fI!I (301)

(= +iL) tm_1f+-t\atm (303)

(= +) 9cx!l OOx:t&J\.#5ttru m"d~xpz ULIII(305)

(:::: + ) X$ 00 ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... (308)

(=+----:) ffjtOO 0 (310)

(~+- =) fk1}OO '0' ,,0 ••• (311)

(~-rlm) :I&_t~tk=?tOO 0' ." ••• (312)

(~+li) m1_~fiOO .0' 0 (314)

(= + /"') tt .. III 0" (317)

(= +-l::) jt.~*llm -- .. 0 ••• (325)

(= + J\) ~~i&J.ll!J , (327)

(-==:+1L) Jfjl*f&zm - (328)

om +) l\1l~m:l!J - - 0 _ •• (329)

(1m + ) llti~ttt~~OO (337)

nm+-:) i!_~fft+l,ULm"'1ia~+-mflm (340)

om + =:) ~ fl~tit -l'f~ III .. , 0 - • 00 ••• (342)

orn +- 1m) . Hti* 00 - , - _.. (344)

.' ... ~.... _ ...... _ • •• L ........... ',', ... _.. - - ....... I ••

.... r 11) .. '-' .-· --_.-_ •••• ~... ••

§H< - 13 ·

(1l9 + li) mlll··· .. · .. ··················· .. ······· .. · .. ······· (345)

orn+ /"') ~JJOO , " ~ (349)

om +-t) jt7(~tM 00 , , (353)

(rol+J\.) .*~fJ::?tT~tJfOO (354)

(Im+JL) IIaIt=ali-tA{}LfI~OO (358)

eli +) IYlfl=a1i-t7\m_~m (358)

(11 +--- )~1tti~'=COO ~ lm1f -:Efli -t}\!~m (362)

* · .:E ~~ «a'Y» ~. (364)

(--) .7G~OO '" , , ., , (364)

(=) A;E~1tJ\.!H~ " (365)

C~) ~ +t\iI'~~-t-[q~OO '" , ., , (366)

.

(u:g ) :$'G.*- 00 '" '" ., , .. ,. '" · .. (367)

(li) J\.~~fim , (368)

(~). fnJl¥Iflm " (368)

(-I:;) 11\_J\'!~[IJ .. , , ~ u (369)

,

(J\.) X£J\.jf-m , u u (370)

(-) ~fljcfillJ '.0 __ , (372)

<=) :tcf&~ IJittoo '.0 (372)

C~) ~f){!£.gg_m (372)

(1m) 1m~1:.}~~m , '" '" ." (373)

(1£) J\'i~mrm ~7\-rJm!t-oo ,,0 0.... (374)

(7\) ~_ ~9G:XJ\.!H~ ., · , , (376)

( -t ) X£E X}\.!~ [I] 0 (376)

','I., •• L..-. ..... I .............. ;'O-~ ... - •••• '.

· 14 ~

* · #~ «~_ft~~ Iii» (378)

(~) tlt~)( -... (378)

(=) ![ 1*00 (380)

(__=..) ~EJ3'OO (381)

(1m) !r~ 00 : (383)

(11.) ~~'9: 00 (385)

* · .@;x,t «~JI» (388)

(~) t! "*00 (388)

(=) ttffl 00 (388)

(~) flf*-m '" (389)

«(lg) J!1JtJ 00 (389)

* · @j:lc_ «.~» - '" · (391)

( ) =:~m"lt , (391)

(=) t£_ itt '" (391)

C=.) *1e!r~m ... (394)

* · ft~ti «a~Ji! IJ\~» ... ... ... .. .... ... ......... ... ... ... (396)

(--) ~OO .

( ---:) ~~ =I-l

- m -p ..

(~) .l; trtJJ g~J\.iHII " .

(1m) r:p'i!rrJI~J\.#OO .

(396) (397) (397) (398)

_ ...- .. _',1':' r.· •. ', .

,

J

,

..

· 15 ·

(Il) )'e* 00 , '" '.' , , '.' (398)

(7\) (tL!t¥*)l:-B}OO '" (399)

(-t) ~np3l:~OO (400)

(J\.) J§*li~t J\.i~~:t\!H~ '" '" (400)

( 11 ) J€i :X mJ ~ J¥!~ 00 · .. ... ... '.' ... · .. ( 40 1 )

(T) ~1PlOO '" (403)

I

( T -) 1:. ~ 00 · .. ... ... ... ... ... ... ... · .. ( 404 )

(+=) _tr_1i1e~!Jo/.)1:!j9J,Ji~OO (405)

(+-=:) fL1g~fiOO (405)

(-rim) *m*fA1i.f~~T1100 (406)

(+li) *1rr~fj(1!I (407)

* · ~1J.ifL «~~Ja_il~» (410)

(__.) tt_))ltliPJ 00 PJ it ~ 00 (410)

. (=) 7cM91Um-t5lUfPmOO (411)

(~) JfG*J\.!t-ftl~~f[OO (411) ·

(1m) t6 :XJ\.!~itipJ 00 It 00 (412)

(li) - t'\_7\-tlm!~-=P9:00 (412)

. (A) {j\_A+rrnj~1JOO (413)

( -t ) fi~ -+ 7( :i& 1m ~ 00 · .. .,. '" · " ( 414 )

* · T ~* «*ffl~lI.» 00 •• " (415)

...

(-) *lrrzfi1L+ltfflIDlt":ffJLOO (415)

(=) *~rrttfl1:rm~OO (417)

.

(_=:) *frr~fil-fJ*~OO (419)

(DY) *In*~~3t~:Jft{ffiz 00 (420)

••• ..... • .......... _. - • - -- • -._ - ............. -.JH--y. ......... ._-..' - 1 • .0....: .' ............. __ ..... .I' ........ •

• • ~~__,.:' ":-,"" :.::1 ~H·~ .,. .. ~1!'=~~:.. ',' -f'~h:· ~ .a.~"",~",- .. -rI"":~~I=1.·· 'i"I~.Nt.'·~I I. r,:. .-.( p.,. -... . . .1' .. " ..•

(li) *nj*f(~~~OO (422)

(A) *lrr~~1~*fl1:.trn~OO .. , , (423)

(-1=:) *lrrf1~~=_Wi~1¥J , " (424)

(J\) *lrrmf1~~~*1*f£OO ., , , , (426)

()1) *lfi~x~itl!1~~~J3~mli~~OO , (427)

(+) *~rr1:JJX:ft!~~OO , , (427)

,

( T~) *lrr~~Z 00 ." '" .... ,. ... (428)

( T =- ) * lIT !£jl~ ~ 3fL 7J 00 · .. · _. ..' ( 429 )

(-t=) *lrr1:.*f{~1JOO , (429)

(TV]) ::k1rr*~7f1JJtr!,OO 0 ·0· '0' 0.· • (430)

( + Ji) * lIT • ~ mJ fx itr!, 00 · .. 0" •• , •• 0 ••• • o. ••• ••• ••• ••• ••• ( 4 30 )

(+1\) *1rr*~[!91J~1~fSfiz 00 (431)

(+-t) *lITj( 1::itt!~~:OO (432)

(+ J\) ::klrr:tm _.o1:7(_=: 00 " (433)

(Tn) *lrr*~1::tmlm m , (433)

c~: i~) Jclrr.iwJ!!I ~*1i 00 (434)

(-=:_ -·t~ -) :* lIT 7( Ii 1:..it!! 7\ 00 C 434 )

c~·-:_ -t _-=.~.) j( lrr !t!tR 1:. 7( -t: 00 .. · ( 4 3 5)

c= + -=:.) j(l7J)(-i:1?Jf1!J\.l¥j (435)

(_--:_ -rlIY) *lrrMJ\~:7(JLOO , ~ .. (436)

(_=·~T1i) :xQ7I*1L1:Jm+OO (436)

C= T7\) *lrr!£~ m~~oo ." (437)

c= t--t) *1rr1::PID=J~~OO , '" .. , (438)

c-:_ ··r J\) )( 1n1:y ~El ~ ~ [!J , '" , (438)

( ~~. ~.:tL) * ~n 1:. ~ ~jJ it ~ ~ ~ 00 · .. .., ( 4 3 9 )

C:~ +) *1rr1:PI~~~1!I (439)

( :=: -t- -) -)( 1n 1:.:j," ~f:I ~ ZJ& 00 .. · '" (440)

( _~~ -t =) )( 1ft ~ ~ 1)8 ~ ~ rn .. · · ( 440)

_ _ _ _ ... ,,- ................ r ..... _..'........ • •• -

· 17 ..

(-~=. -t :==.) * lIT JH qt 1~ 1m ~ ~ fI 00 · .. ( 441 )

(-~~ -t Jill ) * la tm 9=t ~~ lm ~ Jfi ~ 00 · .. ( 441 )

C~-t<li) *1rr- s r. i-~fi14-=:8 J\. +1if{~ (442)

(~+A) *lu1:X1!flOO (443)

.

c=:. + --t ). tPJ 00 li + li rx ltj ~li -1-" fft 00 · .. ( 444 )

C=' + J\.) j-3-=J5lm + lif11rrll9 T fLffl 00 (444)

(_~ + it) i4l~ [ill + 1L~lrrQY +.1L{JiOO (446)

(llY -+- ) j! 15 1m + JL 11l1{J)c tTl Ji. +fx 00 (447)

- (Uy +~) *11j fIHlY +:tLft 11X:1i -t~oo (449)

(12Y-t-=:) *1ij~f1trn-tJ\.~~~-t1LOO (450)

. (Q9 +<~) *tfill +1ilfiii m (lg -t~ fLOO (451)

(lmt-Jm) *t/j[D]+fLJflf&1t5}~.PFiiOO (452)

(UQ -+- Ji) * lnJ!(UQ + 11m 1~ li i-f{1!: 00 '" ." '" (454)

_,

( pq + t\ ) 1pJ 00 + {if. t3 * Z. ~ · .. ... ( 454 )

(1m +-t.) 1ilJOO +{~~*1nflm [!J (455)

(Imi-O}\.) 7*45JL1~ El*ZOO (455)

(rI9+JL) j!45llA1lJJX:ktliflmoo (457)

(Ji -'t-) jliJ 00 li {\lffl ~ JJX ffi ftc 00 '" (458)

(ll +-~--) 1nrOOli i-liA&*jg[l9 +- 1L~ (459)

(1£ +- -=:.) i-lt ~ 1i {lLm j( ~ 00 '" '" (460)

eli -to -=:) r.g -~ xf£ -.~. t<li * jJ gg + 1L 00 ". (460)

en. -ttm) JtxOO-fr*1rr~li i-o m [g + fL~ (462)

(li -r li) i~m:if::k1trf{iL + m 1m + fLOO (463)

u: +1\) *1n;fH1~~ ft1:l£JflOO .. ~ '" '" '" (464)

(li -t-t) * ftI lm -+~ tL)*7}~tt~ fi 00 (465)

CfL-i- J\.) ::kfrjIm - t'1L ~~-ttftmltOO (465)

(n. -t- 11) *nj IR ti'--f~)J ~~ ~JEJ ~ '" (466)

(7\ +) ~_+ 1L~ -l1£J m-~I~£]-fIiI¥]~OO (466)

· 18 ·

(:/,,+--) i!-t5JLtk*:'JJ~+~OO (468)

(1\+=) 1L~J\.t~tffiht-t-t-~=f11fi~~OO (469)

(Ai-~) WlIJB~~hti*-=t500 (470)

* · *ftil «= J1*lI» , (472)

( --) rlij" 00 · .. .. · ... .,. ... ... ... ... '.' ... ... ... ... ... ... ... ... ... ( 4 72)

(_":::--_: ) t4l-t5 · .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... '.' ( 4 7 2 )

C~) rPJOO5l:1LltzOO : (473)

(lm) l! ~1I*+flz 00 , '.' ,. (474)

(E) {KcmufnJOOz~JE!~fftm (475)

(*) ~_9!Um4tz.fl)E!f{__)LOO , (476)

..

(-I:;) fpJ m ~J\.!~ zoo··· 00 00 ••• (477)

(J\.) i*-153tJ\.!~ZOO , , 00'." ••••••••• (477)

(iL) fiiJOOJ¥~)thJt£tA-TLOO (479)

( -r ) m 1l ff ~)i::I:fIl-fij: A-T~ 2. 00 · .. ( 4 79 )

. .

( + ~) ~ it ftr1 j]!ij A + QY !~ zoo· .. ( 480 )

(--t=) B~-=f~tl:$t*OO (484)

(--t~) 7PJoomtL*m~fH.z.oo (485)

(--tim) i!45ffl-t-*mj:f.&LOO (486)

(t-li) J\+Im.f~*m*f&LOO , , .. , (486)

(+1\) i!:w~i~{1LitfnJOO (487)

(--t--l::) itLll~!t{1L.g.l!i) (489)

(T J\.) ~ IIJ ~d!l·~!~{1L-g.~ Z. 00 (490)

(i- fL) ~J1fl R] /\.1l Z m , , (492)

(-:i~) IattttaEtytzOO , (493)

(-=: +~) J! LlJEY 9=t £L 00 (494) -

(= + =) :it LlJ ~*0-1~ 1lt f§tJ ••••••• " ••• ••• ••• ••• ••• (495)

· 1 ~ ·

t' •

(~= + ~) U3 it fflJ § · .. ... ... ... · .. .., '" .., ( 500 )

C~~·: -t-Im ) 03 _ tlf:t ~ zOO, .. .., · .. ( 502)

c=::. + 1i) 1i ~-T ~ --g. fi 00 ... (504 )

(= TA) l!9~)\.!~~f{{fIj (505)

(= -t-t) Jt17iAlfI~*f9tl , (506)

C=+)\.) ~_}\..ttl1Jilifii91J (507)

(= i' JL) ~ _1\ + 1m it a li fj -W~ · •.....•...... · .•. (508 )

(~ ~ t- ) :ft fU A EJ3 A 1* _ ~ + [I] !t 1JtJ · .. ... ... ... (51 0)

., .

(~+--~) :hftft:~f*lft-zOO H (511)

(~+-=) 93.~ftlitf~tl~zOO (512)

(~+~) ~1:Ii fim '" -.. (513)

(~+Im) 93_m!~1m + }\.*J\'!~[g-t- J\.3tOO '" (515)

c~-t1i) a_tlifi&:fj4}AlifiOO - (516)

(_=: T1\) 7\ Jtl ~J\1:A+~mz~3_!tOO (517)

(~-r-t) ffl1fh&x'f1kJJ!~rPJmzJ¥J '" , (528)

c:~-t A) Jll]~_t'ft2~+ }\'!rZOO (529)

.

(;::-1-11) Jlil~L~1tfl~ r!?:it ji -.zOO (531)

om +) ~~~X't?ffi5t*~xfzOO '" .. , .. , .. - (532)

(lm+ -) ~7(t\g3Cm - (534)

om+=) 3tm~+R!t5tjJti,,1:rzOO u ,(536)

(Im+-==) 3tm~+t\!t~*_tr!?:1JIJ (537)

o!Y+im) jtm1J4uIAtlx4"m~llA+fl (539)

(IDI +: 11) Jj] ~ 1: r ~fftt{JfJ , " (540)

(l!QT1\) jtm~-tA!~_f£MJfm (542)

(Im+"-t) J1j~]i~~fiiJOO~fiz.OO (544)

omt-J\.) Jij~]f~~itm~~ti:zm , (544)

om -t iL) }aj ~ ![~f:H EI '" 0 •••••• 000 (546)

~

.. .

• • • I

.

. - - - .'_'~."""" - .-.,..-.......- . ....,.;-" .:" •• ~ILIIII"}1 .....,. I!I': -= - .. :- .-'::-~I"'~··"'~·.j"""""~~t""'" r ,,_f.-_~I-."'~-w.:,': i'J: ~.O/ ":-'=---~~" ~." . s», ~. ·'"'j'~-J.I~~~'" ~ _.... _. t".:- _ . :,.

- J

* · 11n'1l «~jj*Jt;» ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... (552)

(~) IXJq*~*_t~OO (552)

(=) J\.!~ ±~OO " (554)

.. (_=:.) + =!~ 3:5tOO (554)

(1m) ~X--r~JG-OO (555) .

(li) 11 1J~5l~-tliOO (555)

(7\) 1L g~8t~-t /\.00 'I". ••• ••• (555)

(--I:;) ~ntt1t _t_rt!~I;l.=)JJ~~j(~£]:m ~ (556)

(J\.) JrJ£tjfi%~_ ~= *=Y~~1iI 00 (557)

(it) _t r_~~ ~~1iI~= * ~.ry.OO (557)

.. .

* · S.Il1f «~1I1i1~» (558)

. (-) fnJ 00 1m -ttl~L. 00 ... (558)

(=) ~*Wj:l&~f£z.OO '.' (559)

(.=.) ~ffi.tt1£m~fiOO ' (559)

(1m) ~1W~~~1tJ~ .. OO .• , (560)

;& · M= =_ «JIlJAS_ ~» (586)

( -) iP.f 00 · , , (586)

(=) m.::f:5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... (586)

(.=:) {X_MtfPJ\.!H~J (590)

(1m) {xfl:i:jH~J (591)

(li) 1JtflJ\.#jJ1~OO , (593)

(A) tt_7\+Im!~1iImOO (594)

(-t) t';dJf£1htttlilfil!OO '.' (596)

... • • ••••• ._ • _ _ r I,' I' ..... I .. _. _. '. ._. I • I· .. • .... 1 •• "I~'· •

~ 21 ·

()\)=::r;i1jtit ~ ~S J\ -i-4 1m 5tf£ , (597

(fL) )(£J\i~1fflIOO (59};

(t-) )(£&:k»1Gx19f8xOO (59S

(i~-) XI * + Im!~ &~,tl¥J '" (60(

( T =) )( 3:_ JL$~~~ttt/~ 00 ,. (60]

(-t~) )(I+=}1f~~OO (602'

1t · ~ ~ «~ I( ~ ~~ 1(» · · .. .. ( 604 f

(-) t~ltz tti! 00 .•. (604-~

( -= ) !~ ~ Z ~ 00 · .. .., . ( 604 -

C=::) i~f{Z7fOO , (60S

( tm ) !~ ~ Z mIl 00 · .. .., · .. · -.. ( 605 .

(li) rlllOO .•. (606

(i\ ) & Z li 1I mn 1pJ ~ · " ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .,. ... ( 606

(-t) 1~4S (607

(J\) ±z1LJR1Jm4S ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... (607

,

j[; · ~E «JJiJjJtSl,» (611)

( ~) r~ 00 · .. ... ... .., ... ... .., ... ... ~.. .. ~ ,.. .., ... ... .., '" -' · · ( 6 1 t

(=) r:FXOO '0' .,. (61~

(.=:.) .5*00 , (613)

"

(llQ) *JEX~ 7R:mf ~ ~&1«OO- (615')

,

1t · z$.:r «* ~*lil» (616)

( -) rllJ 00 jt* 00 , , (616)

. ..'

· 22 ·

(=) ~ ff::t: fi 00 ., · .. (617)

(_=:) ~~~-&l¥J (618)

(lm) M1)(~lm~OO " (618)

eli) Jrn~~J\'j~OO (619)

(.7\) *~**!~m (620)

(-1::) ~*&oo .e· ~.. (621)

(J\) fj{~J500 (623)

(1t) ~45 15 xOO , , ,. (623)

(-t) Jff*f~l~OO , '" .. , ,. (624)

( -t-) f!f*:m:!~ zOO, , · - ;........ (626)

(+ =) f±JIM*~m , , (628)

(-t~) nrlil¥J (629)

( + JlQ ) -1ii1'l m _ _. ,. (630)

(+li) !ixtOO , (631)

( +,,) t'llfltkm m , ( 632)

(+-{::) )ij iltlicf&OO ,. (633)

(+ J\) *t&~~ 00 (633)

( l iL) *f&±fftOO " (634)

(= +) j(fl~PJj-f)(lrn~J\'j~OO '" .. , , .. 0 (634)

;& · _JI «_'dllil~a» ,. (639)

( ) jtmxi&*itz.fl 04' (639)

( = ) · jt. 00 xJ& B it z UL · .. · o. ••• ••• ••• ( 640 )

(-=) :1tm*i&~$:zJj: (642)

(1m) m ~~jIf!3Clf zit H' •••• ,. ••• ••• (642)

(li) m .:t5~tl+ lizjt .. , " (643)

(*) :ic_~~«Z_ 0 - (646)

. . .... "':' -

.. _ ... ,_ .r rL ~.~........... .. .. ~ ....... 'f¥ ... , " ............ ~:I~ ~·,JJlII~.IIIIir-." •• ... ·rl:"!1'j"'· Ir j -r , IIII!IJ~ ~. -' •. r -c "':1:1 • I ..:...... L .

· 23 ·

( -t: ) jJ}J {~~ [lQ ~z ~ · · ~ (64 7)

(J\.) lm~1:.J\.~~Z~ '" (648)

(11) 9G7CJ\.!~X~r.tz.OO (650)

(-t-) Jff7CJ\.#tm1-rZrn (651)

(+~) 9GJ5 *-J\.!~i!13- zOO·.. (652)

(-t =) 7\+ll9!tfiJfz 00 (653)

(-r~) t\+lm!H~IIZOO (657)

(+Im) P\+I!!l!r1tiiz 00 (660)

(+1i) 7\+l!Q!~itmz1'J ~ (662)

(+:1\) rmlfJfiJ\.OO - (664)

(+1:::) ~1f~OO " '" (669)

j& · ~I.I «1I_lIIiJt~~_» (672)

(-) jefizOO , 00' (672)

(=) =~zOO '" , , , (672)

(----=.) x '-=tZm U' , 00 (673)

(l!!l) 1::::fltizOO' , 0 ••••••••••••••••••••••••• (674)-

(11) fL1rzOO , .0 , (675)

(1\) riiJr-&+ x 1:~z~ '" .. , , (676)

({;) p_g~J\.irAmZOO (678)

(J\.) lm ~J\!~7\"fj .z 00 .,. (679)

(lL) 1m _}\i~ /\ -i* z, 00 ( 680)

· (+) lmit}\!~AMt:m (681)

<+ .) Imjl}\.~t\~Z.m (683)

<+-:) lmflJ\!~t\f$zOO (684)

(+=:) tm_J\!~/\JlltZm (685)

( + llQ ) 1m ~J\j~ 7\ JIjJi z.OO · , ( 686)

· 24 ·

(+~1i) }ff]7Cm~'=(l)ZI!1 (687)

(+7\) itlr1fn1fUftltzOO (691)

(+-t) Jjj;(zOO (696)

( + J\.) ~Z 00 · · · ~. ( 697)

j[; · ~*Bl «*Sjtlit~~lI1» ~ (699)

(-) jc t& eN ~ § ?J\ttflJi zOO'" (699)

(=) ~$;fH ~ '§'*-atf~L 00 (699)

(-=:.) i)l!~ J\.1J zOO··· (699)

(lffi) ft:~*MtOO (700)

(li) 1tfJ11:~!fWJm .: (701)

(A) 7C~!fi!~OO (701)

({;) ~:xM:t&OO (702)

(J\.) EJ~jg9hOO ; (702)

C11J tPJOOltOO ~ (703)

(+) r!45fIOO ~ (703)

( + -) fnJ 00 1m ~ zOO· :. · .. · .. ( 704 )

C+=) fPJOOtafItulf!-t5nx:ItOO (704)

C-r-==.) rPJOOJ\.!HII (705)

(+ lm) ~5tJfllL;hj:J:JGffl A 00 (705) ·

C + li) :1C!&zIiOO (706)

(+7\) fi1tfJzmOO (706)

(+-t) fPJ 00 x.li!! + li~OO (706)

C+/\) Jtffllm+1fiLOO (707)

C +- iL) ~_;'6xm (708)

(=+) 1JlWffJ1:.l¥I (709)

(= + ) fqJ~~*)(1!I (710)

• _.' ~ ........... i' ........ ~... ., ,.... _.,.,- • .",.': ._-.- •• ,............. • .......' I I'" I'" • I ,':.-, ... :- ... ',.. •• "!"

• I' "',!"t . . I'·

..

· 2S ·

(= t- -~) 1Jf.J~itJ!lI.OO (= i~~) {j\_J\i~1!l (= -rlrn) }\!~~~(!J (--: -tn) )(IJ\i~OO (= + !"\) J\!~~fxOO c= +-t) lffi!~ir$OO (= + J\.) J\.!~~ l¥ I!f1

r : +11) IXJU*tH~~ (-=: -t) J\.!~m~ 00

....................................... (711)

................................................. (712)

............................................... (713)

......... '" , " '" (713)

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... (714)

..... , '" (714)

................................. ~ (715)

...................... _ (715)

· .... , ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... (716)

(-=:. +-) 7\3t~f& 00 · (716)

(~-+- --:) 11 1ilffiit 00 , '" (716)"

.

(~+=:) WiliAlOO 0 • • , (717)

C=: +- lm ) .i~ Z 1j 00 .. 0 • •• '" '" ••• (717)

C~+ll) ff_tr~OO (718)

!-=- + /,,) Jt ~7\3tOO ~.. (719)

(~+-t) /\+Im!rj(:ltJ1.~OO (720)

(=+;\.) A+Il9;f~JJ!f1))JlOO (721)

(==:-tfL) ~3t.~gOO (722)

([g +) ~~JJj~OO (723)

(~+~) J\.!~!:tA+(!Qi~OO (724)

(tm+~.) J\.f~1t*+tm:f~OO - (725)

(DY+--=) ~iHIID!~m (726)

((rut-rol) ~f~:i21:.~ ~' .. (726)

(lrn+1i) t\Tlm!tlXx11tOO (727)

om -t*) *+lmf~!r9:00 (730)

(trn+-t:) +~i~*~OO (731)

(lrn -t- J\.) -=:~fLft zoo·.. (732)

om + fL) ~ffi I;J ~ m " (732)

--, T - '_ _ ' _ I •••• ~......... -.'............... •

.". L - •• - ,'" '. • • _ : -co; '.' '. • .... .1' _ I ...... ~...... ... ._ .. ". • ~

· 26 · «m1 ~ [ll"*_»

.

- (11 +) +~ J\.1t I!J ... (733)

(11 + ~) ~ ~JI ~ !Sa 00 · .. ( 734 )

(li+=) *~J5lflOO (735)

Cli-t~) ~~~~OO e (735)

~ 27 ·

( ~ ) l}G 7( 91 U 7"1 00 · .. ( 7 54)

(1m) J5j(9!~t!45 (754)

(li) !b:fi:icf&.OO :.. (755)

(7\) ~_J\.!~7Xff 00 ... (756)

( -l:::: ) m!H~ ~ , · .. (756)

()\.) m~ll:iliA+lmi~1:: ~ pij1)(OO (758)

(11) J'GxfflfPIl¥1:n!fmflOO , (759)

JC' AJIP «J!J§l~iM» (762)

( -) i~ ff 00 · .. ... ... ... ... ... "','" ... ... ... ... ... ... ... ... ... ( 7 62)

(=) i~][ 1*00 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... (764)

j[; · JJ*Sljlij «J!.IS3t~.>l..» (767)

(__a) ~:ff*&OO ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... (767)

.

(=) ~ ~ 00 (768)

(._~) !~~OO ;. (769)

(1m ) j~:JIWi 00 · (770)

j[; · tl)tl1 «J]S IIi!» (773)

(-) {j\fi:;tflf~{)(.trn ~)\frtl 00 (773)

(=) A+I!Y!~.OO (775)

(~) tiiJ 00 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .•. ... (777)

(lm) *~~f~OO ,(778)

(li) *.~~~3tm , (780)

(A) Mrsa3t~1ep:{,,:1tOO (781)

...... "_'" ..... - ...... ·T - ........ i ...... _ ......... I+IIr.-=-+ ........... __ •• _.

• .• I lilii£'ii -... ....-.= .•.. ~ : .. ··-·II :- ~ i.':..: . .. ~~ :·lIjI:i~··: .. ' .. PI "!--- .. I ':".,..'J(!r",,!, .or T .. ..:.. r ''i'' ":·.I,l!?...., :~lk~ _ "-1'::" I' •• i. '_ ',. •

( --t ) - ~~ ~ A + 1m ttl!! · .. ... ... ... .., . .. -. .. (782 )

(}\.) X_£L -f ~~A + 1m !~tjzff l!I (783)

(11) 1i 1*00 , , (784)

( +) =fL -f J\!~'Ij:JIf 00 · (785)

(-t-) }\'-!~7(:ltl!JEfftlM100 (786)

(+=) A+lm!~J~!rffi~oo)OO (787)

.(-t-=:.) J\.!~Wittl*.~OO (788)

(+[!Y) J\'ir~OO , (789)

( -i<fL ) J\'ir)C -fit 1:: :t(f 00 ( 791 )

(+A) J~!~IlY~Q9!r)t~J0~OO (792)

(+-t) J\1r-=~OO (793)

(-t J\.) 7\-t-Im!r-=:7j~OO (793)

(+11) Allt7tIDj%JSBOO (794)

(~. -t) + -~~.!~ Ji %00 .. (795)

(=~ +~-) A-tI!Y!Fil~OO (795)

(_~--'.+~~:.) /\+(!gf~&x~tOO (796)

(-~~: --r -~ ) + till 1" ~ rsf=j Z 1t 00 · .. · .. ( 79 8 )

('. +l!!I) t\irftnttZ;ptt 00 ... ... (799)

( -=: + Ii ) 7\ 1" ~l3 {t ~A ~ 00 · .. .., ( 800 )

(=: -+- A ) B~ r /\ + l!Y !~ 11 00 · .. ... .. · ( 80 1 )

PJJ · *~~ «~t£*jiIllM» (803)

(~) *tI}jtf)t1:~JOO (803)

C~_._ ) fX ~ /~ + till ir W~ [!1 .. · ( 804 )

(_7.) iI\:RJ\.,trnfflZOO (804)

(gg) X I J\.!r 11 {\):2. 00 ,. (805)

(liJf}\_, XI ~tF l¥] (805)

••• - •• ~ __ --'_I~ 0" "_~'II-"" .-- __ _...._- ., ..•• ~(I ..... I~""""''''''''''''''''···· ...... " ,',." .'

· 29 ·

(7\) fLT*m:1:pij1)(~ Im~~ J\'i~oo o_ •••••••• _ (808)

.

(-t) *fiJiJt1:J\'!~~/\+-(!Q!H!l (809)

(J\.) *.mJt(t_J\!~ iE tV: I!l ... ... ... (811)

(11) *fimJt1:J\f~ 19f Jf.Ji n f§~ 00 · o. ••• ••• (812)

(+-) *.m5t1:A~~§;ffJftfOO (813)

(+-~) *fim)t~J\itJYfJMlEI~[!J (814)

( l =) *1!J87t1:J\t~ lE~f§~rtQiJtt=!H¥J (815)

( l ~=) *flmj'G~ J\~~IXr¥ § ffitt 00 (816)

(-r[ill) **,&00 (819)

(--t<li) fjt_i~ 00 (820)

( -1-7\) {j\.J\'i~ 11 f)f_ _.. (821 )

(--t--t) J\i~im ~~ftfJz~l¥J (824)

( -l' J\) 1)(1 H ~L ~1i [fJ _...... (825)

(-toiL) X_L Jj $BOO , , .. , (826)

(=,-to) )(£J\'1b1JfvJ¥I (827)

(= + ) -!rf~~OO '.' , (830)

(_-= + _=~~ ) ~ S ~ ~ 00 · .. .. · ( 83 1)

(-~-_~.-t~ - =: ) x :tm m ~ 00 · .. .. · ( 8 3 1 )

C--. -to [ill ) ::k IJ \ 7ft. 74: i/j 00 '.. (832)

( _ __:. -f~ ~li) ~ I~L it!. ~ [~ , (834)

C= i--/~\) *f&fnJ~ (835)

(-~~ i- -t ) * f& 7\ -t UY it I¥J · · · ( 8 3 5 )

C= +- }\) 1i\f17\T [ill !r1J~ 00 .. (837)

(_~-- -foJL) yuT l¥I x:ttl! 3t l¥L i4l ~ 0 Jl5t 00 · .. ( 839 )

.

(-=- -_t~) yO! i~ f~{\i {t 00 · · · '. (840)

(= -i~ -~) yIiJ i! ID=l1)D 1:. nx:gtH tk rtl (841 )

C~::. + --__:) jnT 00 .. (842)

(--~ -r :~~) i~ ~ · .. ( 8 4 3 )

........ ·· .t:IfII.~~r.:.. .. ~ ,j-l.1 - .

I

· 30 ·

1

(

f

(-=+Im) ~git¥ilJOOmm:oo " '" (844)

(-=+li) 1$Bitr4l-i5mm:oo (845)

(=::+7\) fi!fP!=t/\;Et~ /\j~1:./\+~it~~~oo (847)

(-= + -t ) 3C!:j a ~ rm1 00 · .. . · ..". ( 848 )

(-=- -t J\.) imE§ JJ ~1fOO (849)

(~-tJL) ¥i:j$~zfl00 (850)

om +) )iGXJ\jt ~ JIIDi*~ 00 (851)

om-t~) f*m~I{!i'OO (852)

om-t=) fSB~ § r~7~ 13 L~OO (853)

om-t~) ~9=t7t~{t{jt_lM1oo (~=OO) (854)

(ml-tJm) ~.:p5tli!1tXIIMlOO (856)

om+J£) ~r:p7t~1t1JOO (857)

(D] -tA) ~ 9=t 1tli!{tijt_1J 00 (858)

~

nrn +-b) - 9=t 1tJi1tx£1f m (859)

(1m + J\.) -=: + /~~ 00 ... ... (859)

omt-JL) -~~lsaj.Wi1!OO (860)

eIi +) 1GJ§*1qJ~XXOO '" , (860)

eli -t ) jtJ§ 7( {Iff ~ itPJJIUII ( 860 )

(li-t----:) -t=Ji a~T*m : (861)

(li+~) J\.!t _tr;f-H~~OO , (862)

eli. +llY) ~OO '" (863)

(li -t li) 1fmIftl1:: 00 ... •.. (863)

(li +1\) EJ ~ 1i&J.¥] X 00 , '" (865)

(li+-t:) ~IJXlfflOO '" (866)

CE+/'-) +=Jjf~OO (868)

Cli+1L) ~,,*JL'*OO , .. , , (869)

(:A +) lrnat.f5tOO , (870)

(7\+ .) m:!t1tmJCl~L@,~OO (871)

,. - ..

..

\ ,

· 31 ·

(1\ -t _:.) ttxOO '" (872)

(A+~) )CFf)'GJ§~ ~OO (873)

(1\+ till) JL!~fL 00 , '" (874)

(1\ + li) ~!~lL 00 (875)

(:A+ /,,) Ji~!£~Z 00 (878)

(*+-1:::) J6~tt J1.JmOO (879)

(A+ J\.) ~f&t~1tt~JXOO (880)

(7\+ n) H~ ~~~~?:tttoo '" (882)

(-t +) J\.~!~g 00 .. , '" .. , (883)

(-1::+---) t~P]1tOO "t ">:":" •• ~ (883)

(-t+~) *+llQi~:nIm1~fim : (884)

(-t+=) -t=i~~l¥l '" , (886)

( -t:; + tDl ) *Jt iij: I!L /j\)( -&J: l¥J .•. .•. (886)

(-t+Il) fJjfFl*J~J!OO '" (887)

(-1::+ },,) + ~.!~~tltOO (888)

( -t -t-t ) j~ lle1f 00 · '" '" '" (890)

. (-1::+ J\) J\!t'?tJfOO 'U ••• (891)

(-t:+JL) 'Jmlm*1i~:moo (891)

(J\. +) !r~lI am .. · , (892)

()\. T .) i¥x7\{kOO , (892)

(J\. + -:) !f'~ Iff 00 ~..... (893)

(/\ -t:::=.) JL'~$t __ ~_:Xf&LOO '~'''''''''' (893)

(J\+UY) j'GjCim{iI'OO (897)

(J\ -t 11) jt*J\!~rx1¥ 00 ,. '.' '" .. , .. , (898)

()\. -t*) ~**+lmi~lIf~zOO , , ,. (899)

(J\ -t-t) jfG**+trnii'lMIlI1 (900)

(J\. -t }\.) J\.t~;f>HttZ.OO ~ (901)

(J\. -ttL) :R-tlm!~~3izOO (903)

.. . . - . .., ... - ..... _. _. .. . - .... ~ . ... . ......

~ 32 ·

(JL -+- ) 7\-t-- [l] ib Ji X·j-:~ f j ,1-': '!£ ~l (904)

ejL -t - ~) :-- -.~ ;1- Z I!I · .. ... -.. ... .. · ... (906 )

( JL -t. -~.) {It -~ i\ -~. Q!) 4l-{j( f¥ ttit ~l (907)

(11 -t~ -~) )\.1+ nn J\'j:~ 1J Iml [!fl · .. ... .•. (909)

(1L + [!!J) / '\ -t~ [11Lt~ ! L (jiMj fX l~ · .. (91 1)

(fL -i -:-li) i\ f' gg!b I~] 1;[lfiT*z ~I (912)

( 1L -t /\) ill1t.~!l& 1* m z ~ · .. (913)

( JL- l -1::) iiI it. z JL 00 · .. ... ... .,. · .. (9 14 )

Cn --to J\. ) 7\ t-°lm it f{ fft-t [?fJ · •. ••. .•. .•• (915)

(1L toll) ~iT:Hf&OO .. - .- (916)

(----()C» U ~ JC !1l!z JL '>~] " (918)

(--c)- )JL~ifi1j ~ raJ ~ l~J (919)

(--O~-:_) ~zttHMlmj:fEttl!l (920)

(~O~~) 1b Z t1(gjJ ~j ~l ~ (921)

.

(-Om.J) 1L1L[mj~OO (922)

( -C) J]~) )1 )L fj ~ [11 ..• (923)

( ~ 0 / " ) -i~ - t5 Wu 00 · .. .., .. · ( 92 4 )

("--o-t) if (ill -t- jL~ t~ (915)

(-OJ') )t--~-tE-ru (925)

(-~01L) A~ {1E$)it~ 00 (926)

(-~-O) j(rfI}-jf~1(iJn]flk~1:1IJ (928)

(--~) iIlJOOr~rSH»JExl¥Jfgtl (929)

(~~=~) -rIl-iOJOO (930)

(~~ - --:.) il' ~:ft 15 (931)

..

( -- ~ 1m ) fo J [*1 ~ ~ - . 1\ · .. ... ... ... ... · . · ... ... ... ... ... · · · ( 9 3 2 )

(933) (933) (9,34 )

( - E~ ) 'I (f-r-l ---1 .,' L....' [ ~ 1 /-

-_ ...... ----- _. ....i j ~J ',:Z ~J"'_" t. j 1 01.1 ~ .. ..... II to. .... ..... ..,. _ .. '" .... .. ...... ...... ..... .... ..-

- 1 ~~, ~!. I I -,,. ~ - 1 l -J

· 33 ·

...

(-~~ ~ J\.) /: +~ ~ ~ 1Ji~ f!fJ · ., ... .•. ... (934)

(-- -~~ )L) Q f& ~{: ttt it k ,:~3l [~ · .. (936)

R~ · UljC_ «JL~~1\1${» ': (938)

(---) ~ 'H1 00 · .. (938)

(~__:) .$1, ~t ~ ... (939)

(" .. ~ ) 9, i1t ~ ~ · .. .. ~ · ~. ,. ~ .. ~ .. & •• 6 ••• ••• • •• ••• •• • ••• ••• ••• ( 940 )

(V-q) 1) ~ L~ Z -_ .. ~~ frtI · .. .. · ( 94 1 )

(ji) ~ ¥OOZ~~-~¥y! .- - (942)

(7\) ~!Jl~ rn Z ~ 1pJ r¥I ft~ (943)

(-t:) JJ)91IJOOz-=1ilJ~%~ (943)

(J\.) ~91IJOOz-~-~:¥-a-~ (945)

( it ) ~ 111 00 · '... (945)

( +. ) -% li ~ · · .. . · · (946 )

(-'f~-) 9h"~r~z-~1Q~ (948)

(--r=) ~fml¥lz-~~Jt:f. (949)

(--t--=:) ~fJE~z=J~i0 (949)

(-I- [!Y) ~ HE 00 z [g fL ~-f (950)

(: l li) -~ J5 00 · .. - (951)

( --to t\ ) ~ ~ [!J · .. (9 58)

(-t-l:::) ~9UOO , (965)

(-t J\.) ~ {fIJ¥I Z -I!i!J 1!1 jJ 00 (966)

(-toiL) ~11Ll¥Jz.~~)tJ(JJjX (967)

(-~~_: -f~) ~ ~ [¥] · .. , , (968)

C~~>f·-) ~:Mtr!fl~-=MiLE (969)

( - - -f-·- - - ) ~ Ak ~ ·7 - & ~:lh:. J.tJ.l... • • .. ••• ••• ••• • 10. •• 10 •• oil ••• ••• (969)

_-"' . _ -" :?..J .;f1{. r~"'1 ~ - .. _-A .-~ n:t:

...

( __., + -=: ) ~1 ;£'''' ~ • .. ...... .•. .... ••. .... •.. ..... .... .•• ..... • ... ••. .•. .... (9 7 () )

. _. . -_._... '0/., ~ r·{"] I

(= -tlm) ~f.ij-ooz. -$i-5t .. , : (971)

(~+li) ~fnfOOZ=«ttt (971)

(= -t:A) ~ moo (973)

(= +--1:;) ~$tjOO (975)

(= + }\.) ~*mz -~f1i (976)

(= +1L) ~*ooz.=~~ (977)

(~ -t) ~~OOZ-7Ga*tf (978)

(~+-) ~ 1tIILz=JJ:t 1!f1j!~J (979)

(~+-) ~1tOOZ-=::7G~ (980)

'(~+-=:.) bi7~ooz.lmmti , .. , (982) .

(~+trn) M,JtOOZll~J5J (983)

(_=: +- li) ~~ 00 ... ... ... ... (985)

C='T:A) ~JPJOOz-"~ (986)

(~-t-l::) ~rPJOOz=~ffl (987)

c=:+ A) ~7€iOOz- Jl ~ (988)

(-=:. + 11) ~ t€t 00 z. =JJJ * (990)

(1m +) ~ft:OO n (991)

.

(1m +- )~~OOZ -.fI: (993)

(UQ-t----:) kit~OOz -1m~3 (995)

om-t::::) kitiiOOz-~m~ (996)

om +m1) ~iiOOz=~m (997)

(D!J+li) ~/J'OOZ-~~ ~ (998)

(trn -t/") ~/j,OOZ=~* · , (998)

om -t--t) ~tJ 002 -~M (999)

(trn+}~) MttJlllz=** (1000)

(1m + 1L) ~ tJ 00 Z ~ ~ l1t .. ( 1 00 1 )

(Ii. +) j}fJJ 00 zUQ JGJa .. (1003)

(li+ -) ~fDOOz-+-=::M1{i (1004)

. .

. -.... -- -- .. ._ ...... tf'tHP" ... '11' • .....-.: ...... - ...... _-.....__....... ...... •

· 35 6

(li i-~-=:) ~f§OOz-_:JLtI (1005)

eli -t- =:) ~ f[:1 00 .z -=: ~* o· 00· ••••••••• 0.. (1005)

eli + LI9) ~ moo .z [lq~J!i (1007)

(1£ + 1i) ~~ III Z ~ B .:f~ i»t .. ( 1 009 )

(li+A) ~~OOZ=B~t1! , (1010)

(11 +-L) ~OOZ~B ~~~ (1010)

eli -t- J\.) ttl 00 Z 1m B ~~fQ (1011)

(li+iL) t~OOZ1iH /f~~ (1012)

(1\ -t~) ;~OOZ1\B/f~tm (1012)

;;; (A+~) t~OOZ-l:::B/f~* (1013)

(A+~.) ~I!IZJ\'B~W (1014).

. (1\-t::::.) *OOZ~BY<It (1014)

(A+till) *002.=-[3 xiii: , ' (1015)

(t\-t-:li) iliOOz ~R li , (1016)

(7\t-A) -i1rOOZIm B¥t]i (1016)

(t\+-t) itrl¥1ZliB mtH (1017)

(A+ J\.) ttiOOZt\B us .. , ·0· .. · (1018)

jJj · Jf:_ «~~» : , (1019)

( ~) j~J 00 .. .,. ( 1 0 1 9)

(=) r!~ , , (1019)

(_=:.) N~~ftlOOmJJfX=itA-t-lLg!~lXF¥~ (1020)

nrn ) :g~ Tn rml 00 m JJ 1* _1\ + Lm j~ 11 {~ ~ · .. ( 1 021 )

(li) H~TJt*oom]g1j\_J\i~}jf$L~ 0 (1023)

()\) B~~·fJB*oom7'1)(J:.J\.i~jJf.il~ (1023)

(--t) B~~f [g OOZ9f-m 7-J~flJ\.!~(XJ¥ti· (1024)

(J\.) fj\'ilJ\.!ttxJ¥m7g)cIJ\'l~?XJ¥:~"·"·"·"·"· (1025)

.....

· 36 ·

()L) J¥ t~ & xJ f¥-l .. (1 027)

(-,.) -tl~f~&;{t[¥] , (1030)

( .--t .. - -~ )fi xJ i~ r~ · .. .. · ( 1 0 3 1 )

( -f· ~- -00 ) ---<:Er ~ /~ - -f-ollY ±~ 1~1 · .. ... .., ( 1 034)

jw · tJ*~1I' «FcJ~;~~» (1037)

(~) I'll J I ~l · .. .. · (1 0 3 7 )

(- : ) r-X -PI - .. - (1 0 3 9 )

C--:J /\.Jl/J\fJxl¥I (1040) ''(

( l'J-I) /\ -- i · ~L] II * ~~i r~1 · · · , (1 041 )

(_LL )Jt )( J] ~~ 1~iiJ [!1 r~ · (1 043)

(j\ ) liS'.k jl-£li~ 11lJ f¥1 [¥I , · (_ 1 045)

( "t ) )t x.l~ -~c ft't~t-s I!l , · ". ( 1 046 )

(}\) In -kfH~[ig~; 1~1 (1047)

(JL) Jt)(:L/I-:J~l (I04R)

. 1· ~ - ~ , J.. r 7::--1

( . -I ~) fr~-£ _k _~. ·f:.. !i1:. i f - ~ ~ 9 •• ••• • 6. ~ ~. •• ~ ••• • ~ ~ •• - ~ ~ • ~ • ~ ~ ~. • ~. ~. ~ ~.. (I 049 )

Clo ~ · ) llj~1 It] tc_ fifE ~{jr!.i /. (I¥I · (1 (50)

( - I · - - ~o ) Wll f¥J ii ~ If. t~' J I, ! ~J .. .,. (1 0 5 1 )

( I· · ~) '011 [:¥-l (lfj [lU .x·\j+ '1 ~tj: r~1 · · ~ · ~ ~ 6 ~ ~ • ~ ,. ~ ~. •• ~ ~.. ~ p ~ •• ~ ••• ~ ~, • 4 • (1 053 )

(folLY) 19!11¥1 lr lx [t-I (1 (55)

( I - fJ ~ ) I fjll f?fl fJ J ~ l?fl ~.. .. . 9. ~ ~ - ~ ~ •• ~.. •• 6 • ~. 9. ~ •• ~ ~ +. ~.. (1 () 5 6 )

( 1 .... ;-- \\- ) I ~1 fJ:-·-l _.-" ~ r~'#t

l)l,~ X /;::..1 ....... III .. " ~ ..... I ..... ..,.... ...... .. .I • •• • •• '" ill.... "... ..... .....

.... .... - - - ~ .....

tlL) W~I [¥J --~= ~ ~1 . , .

( . -I ~ J \ ) 19l.II¥1 [[g ~ [¥I · ~ ~ ~. ~ .. ~ .. ~ .. ~ ~.. · ~. ~ ..

( - t· )t ) I91J ~1 }i, .~ [~1 .

( " -J' ) liiH [1;1 1-- ~ rfl ..

(-: i' ----.) ~11 L}ll~ ~ [:tI .. . , '. · . .

~. _ .1·' : .... l:R'oW'-lr"lllllllll: • ....,.~ .... _ ..... _ ...... _.

( 1 057)
( I ()S 8)
...
( 1 ()58)
(1059)
(I 06(»)
( I 06] ) · 37 ·

( ~-~. - t . -- -~ ) A-I -1m 1+ 1 i [¥1 · .. ..• ( 1 063 )

( ~'-~--- t ' -- :-~) 1J r~ ~tj! / \. Jb F?-l .. ( 1 064 )

( -~~ -·1 . v.. L]) -jJ f¥i y1: !-tJ I~l · · - · ~ 6 ~ •• • _ ~ ~ ••••••••••• ~.. ••• ( 1 064 )

( - .. _~ - -f-· ~ 11~ ) 1T [¥1 J" 1 ~ to ~~ r ~l a 6.. · ~. ~. ~ .•. ••. (1 065 )

(--~.-t·/\) 1i~fJAtMm'l'hJ[¥] (1069)

r -: -+~ -l ) 11 l~ I)~:I Vi r;J] fFj r~l .. ( 1 070)

(--i-'J~) 1J~5tl~,9~[~1 (1072)

( -~- ' t . }L) 1i [~1 }~ it!!. ~ ~ ;)( 1¥1 · .. '" ( 1 073 )

(-~ - f -) }r JlIMI:1+ {, I~l (1 074)

( ~ -1----·) -~.i· /\ 11, trr tift!~ :... (I 075';

fj · 7.J§ «~fJ» (1077'

( & )
( ~~ )
( -~-:~)
" (r-q)
( .1i)
( /~\ )
( ·L)
( r; .,
( ) L) ~ .J rJ·,

~: r I ~ '~J ... -. ...... *' oil" 6." ...., .. ~.. 6'" .... ...... ~... .... ...,... ••• ~.. ...... .... ~ .... .. ...

(1077 . (1077 ( 1 07 X. .

~0t... h~

i'l.! -, J 6.... - .. "'.. .. . .. ~ .. . .. ~ to • a - .. -. ~... ••• ••• • .

f_llo~ -y_~ t r-: l, [h1 ·

. A ~.-sc: ! \ ~ I" ~tJ I" ~ •• t • ~ L ... ~. ..... "~.. ...... ...... ~.. ... oil .... ...... ••• • 'I. • ~ •

~t]: r. f~ l~l (107 k

./\ - ~-. Uy tb 1:rlfJ11 I!-l (1 07 q .

lH~ ~f \'i. Z I¥l ..... ~. · · ~ · ~ 6 • • ~ ~ ~. •• ~ ••• • ~. • ~.. ••• -.. •• - • ~.. • 4. ( lOX ]

l~ k ]I! r 7 f ~] ...... ~ ~.... ..... . • , ~... .,. . ~. .... .• ~ ....... .... II ~.. .... •• -to ... ..

I' Y.A /._ ~ ...

( lOx=: ( 1 08 3 i (' 1 OX() :

J . j ~ j ) J b fffl 1 I X 1 -

1- 1 - . ... T • - I -

t-f </J} )' J ~ -? ,t"! fL. l~~ . ... ... ~ ~ ~ .. - .... • ~ ~ ... .... ~ .. - tI.... ..... ...

- t .... r:-'l.-~ [X· ]

... - ... -,_. \.. f._' ... 1 ::-< .. ..... ...... ...... .... III ..... .... pI • l1li. .... • ... ••• • ... r" ... III.. ••• ".. III

t· - ·1 ~

.. a .'

............ -~ (1088~

( - ~) .. 1t 1 ~ 1 · ~.. ..... ... ... · ~. 'I... ..... to.. ~ •• a 6.. ... .. .. ~ .. ~ .. · (1 () 8 ~ )

( -- '.) ~ {~llll j-jf:'t: rJ~ rp [tl .. - '" ,. · · , (1 09\ ' )

( .-:~) 11 {-[6 rp ~~~ rlJ .Jjft ( {r~~:l · _. · ~ .. ~.. .. .. .. ~ ~ ~.. ~ .. ~ ~ t.· . · (1 ()9 1 "

" •• r ~ ..... "

· 38 ·

(tm ) !tB.t~~ + ~~JOC l!) (1091)

(li) ~*~1~OO (1092)

. (t\) J*Jf~~1fOO (1095)

(-t) !i*)Jf~ffm (1096)

(}\.) thT~~fi~~OO (1096)

tiL) J\. uttt~ 00 (1 099)

( + ) J?: ~ J3 Jl 00 .. ( 11 00 )

( + ~) /\ fl 1:; 7t m ( 11 02)

( + = ) -t !~ ~ 00 · .. .. · .., (1 1 09 )

. .

( +- .~) * m z. ~!~ IX Xq- 00 · · · ... .., ( 1111 )

(-tim) *mZ7\-tlmi~ffi~OO (1112)

(-tE) *JA# (71-) !~~OO (1113)

(-tt'\) **~ (~fiO m~oo (1121)

(;-{:) !f.iH~ (1122)

(-tJ\.) ~:fti:JJili;t~OO (1124)

(+1L) #1i4'§f*OO ~ (1125)

(-=: +) m1B~ltm (1128)

c=: +-) !\f(ffIx'fOO ": .. ~... (1129)

-

(= +~.) J\.~mJrlOO (1129)

(=: + =: ) / J\ fllll· . .. · .. (1 130)

(-=:+ruJ) :l'tl!1l00 (1131)

(=+li) J(ilOO (1131)

fit · tl~z «EB fB] 13~» ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... ... ... (1133)

( -) J5 * ~ !~ 00 .. ( 113 3 )

(=) -at (1 J! EfJ m fr5 7( 00 (1134)

( -=: ) 11 ~ itr 1~ 00 · .. ... ... .., .. · ( 1136)

. ... ..... ...... _ ....... ---. ... ~ ........ '41111'3 ............ ~ vrr .,,21 :t;I1II: .... :::Iii'~~ ...... "fI .... ~.... .... .~....... .

· 39 ·

(rm ) !~ 1e ~ 1!1 · · '" ,. '" (1137)

(li) JXX1" 00 (1139)

(A) JtIiH¥ &x'f~ m , '" (1140)

(-t) ~1iOO (1144)

(J\) +=,Wf!~OO (1145)

(11) )c3:i-~!t~OO (1147)

(+) ~rsa=~~n~oo (1149)

(i-~) ~L:bfJlItJ mAT 00 (1151).

(+ =) a YJ ~~~oo .. (1152)

(i--=-) ~~-T1Lmoo (1155)

(+~) 1l~-r!~9:00 (1158)

( 1- 11.) J\ 1?;1Jh V3 !t1t m (1161)

(T*) ~,oo .. ~ (1164)

(-r-[;) 1ltM it 9:fEJ ~ 00 (1165) .

(+- J\) ~if 00 (1168)

(i-JL) A~it:x!tt!OO (1171)

jJf · j{~SJt «1II~mS» ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... (1173)

( ~) iiiJ 00 (1173)

(=) i*15 (1173)

,

(_~) )txJ\it1J11iOO (1176)

(1m) 1Gx* + 1m !i'~ 00 (1178)

i

(li) J'Gx*+trn!tJImtI f!) .. .... (1182)

(7\) _~)fG:7CR+gg!~1imn 00 (1186)

(-f::) j(f&OO (~OOm*OO) (1187)

(;\.) jeflOO (}ff]~t~OO) (1190)

- ......

· 40 ·

~w · AA ~~ «~IE P_ij m » · .. .. · ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... (1 1 93)

(-~) 1m ·f~OO (1193)

( ~~-: ) ~ ~~it 11 1[ ~ · .. (1 1 9 5 ).

(~) ::;t( --~ --F fi fL 1?; ~ (1197)

( lJ!.l ) !tf! *' ]( t'\ 00 :. · · ( 1 200 )

(Ji. ) }=j 5t U1t 00 .. ( 120 1 )

(j\) %X!~~ l~.:f:qrf[~ (1201)

tL ) fr3 A j?~ ~1¥J:tk ~ t l!l (I 20 1 )

(J\) (,jL) (t-· )

¥'i!l¥ rx ~ ~ · .. ( 1 203)

)( ttl! l J Ji [~ ~. A A.. ••• ••• • ~. A.. •• 6 ••• ,. • • •• ••• ••• ••• ••• ••• (1 20 3 )

. .

j\_-t it /\ rn (1204)

(-1·- _.) ** ::iZ It r19 ' · .. (1 204)

<-1·- ~- )'lfi:hfl ~1t- f · --- -'. J+1Jti f1~ fH*f r~ (1205)

( - t <~ ) 13\ ~3( 12 - t _. - '.1+ 1m Jl~ ft ~~ [!f1 .. .. .. (I 205 )

(-I'R-9) [li'~ ·.l+f~x,j-·lt·· -[)ftr~l (1206)

( l I JJ U!t iff ,t ~1f & \IJ' _. 51· -·I;if: F¥] '...... (1206)

(-1· i\ ) rffj ~ ~ I'u'j :~(~ }·l~I;111 ~m t~l ~o/j k frx lfy;f(-- -{, z l¥l ( 1207)

. .. - _. - V J l? ~ ~- J~.; [~'

ell:: ) ./J''l\. LI~ ;J]:) ~'I ... ... ." ... ... ... ... ... ... .., ... ... ... ... (1 209)

-

( - f · / \~ )--: Ji _¥ fft [¥1 .. · · .. .., (I 2 1 0 )

( - t ~ ) L ) ~ rn] ~ ~~ rfl [¥ I .. ... .,. .. - (1 2 1 3)

( .~.-- .. :. I ~) i'X ra ~ rp r~ ~. ~ · · ~ ~ .. ~ · ~ · ~. .. ~ .. ~ · ~ ~ .. ~ · ~. ... . , ~ (1 2 1 3 .,

( --- .. ,-_. _.) Jfr It J1 f* ~~ t-p ~1 · .. .. . (12 14)

(-~.-t·--·.) )(:!tt!(j*~zl~l· .. · .. ··· .. · .. ····· ·· .. · ·· .. (1220)

L:~ - 1 . -~ ) _ ~. -"k t& f¥J _.. .., (1 223 )

r . . i -l!.~]) Jt f¥1 )( fill .A( {'t ~ ·l"i - (I 225 )

( - '. -i - _/1 ~ ) Jt r11 -J( tift ~ {j Z 1;( · · (1 225 )

( .. _~. - I- 7\ ) 11: [~ A. ftt! f f ~. hX: ,z 1ij (I 22 5 )

. 41 ·

C->J·-t) ~uJi~~~-I'Ji:Z* (1225)

( . _. :.~~~ - ·i ·4 J" ).k [(: fj Jt ~. J) ffl [*1 .. 6 • ~ ~ ••• ••• ••• ••• ••• ••• • ~. ••• (1 229 )

c- ~ - t· )t) inJ l¥llJJ-j tx. (1229)

. .

c::: i-) 1'nJ [¥l UY ~ (1229)

(_ :~ -t --_) iiil ~ J\'i~ .. , '" .. , ,. '" · .. (1229)

.

C~~ ~i' ~: J i:a if h fi 'tJ~:1£ (1232)

C~: --t-"~:~J itl t5 }iff JJX~~ (] 232)

(-~ --t·ll-q ) 1% [t 1riH;f1 ..... " .. " " .. · "" '" (1238)

(,--:~. ,i' _i i ) ~ Et nt-+~ .............."........................... ( 1 23 X)

C-~.-i·j,\) f*~/~1~6:Jf - (1245)

(--~-i--t) f:k~J\j~}fi)f. (1250)

( -' = -t· )\. ) 1k ~~ !, --t . ULJ tl~ IX J Y ;.............. (1256 )

( ," ':. i' ) L ) 1 K ~ i\ -t . ~Jll J+ /T 1;!~ ( 1 26 1 )

( V LJ I: ):t _-Y. / \~ Jl i) ~ J f··· ... .. .. .. (I 2 6LJ )

( U ~t ·f ~ .. ~) ~:t .. f-~·~ ./!~ 1=1, j j61' t'r~ .. ~ ~ .. _. ~ ~". a - ~ • ~ ~ ••••• a ~.. •• ~ ••••• 6 (I 272 )

( I/~j , I . ' ,'.) I~ {rfl f,pJ Jl 'it [tl · .. ... .. ,- '" .,. " · .,. '" .,. (I 2 7 6 )

(!J~ '-l'-~ ) 1~ ~Jf L ~~ J l J:~ xlj' f$l .... .. (I 279 )-

(U~]i·Vq) 1~m/~/-\ I-R11JI'H1'Lr~1 (1224)

(In] l f rJt} ~t'JjIHt;- )lc k 1'< I' pq Jb hJll (1284)

( VLj - t - i\ ) ~* f J~ '!;( ! ~l - (128 7 )

~~ · *:J'tttt! ~J~]~~lTt:fll~ " .. , '.- , (1290)

(. -)

"'t ... ~ t V- LJ 1· i If'" - r • f J, ,

/ \ _... ~' l~ . . J' r ~ If' r 1-1 ..... t.. • •• ""........... "III ...... ... II ....... ... • .... .... .. .....

- .. 1.K I t I -.

(129() )

( .. . ~~ ) y'"UJ r~ r;fl ~ f1 J -{fit f ~ j · ~. ~ ~. ... . ~. ... ... ~ ~. ... · ~. · -. .. - · ~. ... (I 3 0 9 )

( .. . -~ ) i· f1 I f~ 1 { ; i.1 ·rt'-ft '~J] ::~j J i 1- I 4 ~ ~ • ~ ~ ~ ~. ~ # ~ ~. # ~ ~ ~ ~ ~ ~ ., ~ • ~ ~ ~. • •• ~ •• ~ •• • (I 3 () 9 ")

( P q) iX 151)1 J iJJ })J] -rffr } ~J .. ~ · .. ~ - ~ ... ~ ~ ... - .. ~ .. ~ ..... · ~ ..... · - · (1 3 ] () )

( . J J ~ ) i'~ 15 J}l J 1fft I;J] ! JJ j t- J ~.. ~ . ~ ~. - . ~ - · ~ ~ · 9· ~ ~. ••• ••• ~. • .,. • a. ~.. (1 3 1 () )

.........

.. - .,.. , -.

· 42 ·

(1\) lnJOO:bn~zD.R - (1312)

(-t) 1~~*~Z)g: (1313)

(J\) m~X1m~+ 1fJ~fflta 00 (1317)

(ft) 1-&-t51.gJROO (1318)

(-t) fnJ7-&*7t*~1JOO (1318)

(-t~) 1ilJl**?t*~=:1f11!1 ~ (1319)

(+ =) J~lt@:riiJOO+{)[: '" (1320)

(+=) ~%JsY:m-15ft{il"'''''''''' : (1320)

(+tm) _ _w 19_1iz)Jj( (1322)

(-tli) OOmiti!~jg~t!~JJj{ (1323)

,

( -t-A) J'GJJi ~ ~J1IS8!~ 00 (1324)

( + -t ) J5 x!~ ~ 7C:t& * -* 19 1* ffl 00 .. ( 1326)

(-t J,) 1t:X!~~Fo *!HII (1327)

I

(+ fL) 9G:X!~lejnJooz~oo (1328)

(= -t) Jff*!~~riiJOOz~OO , (1329)

(= +- ~) )t7Ci~BCi-&-1tzf£OO (1329)

(=+~) J5xitlf~=f)zltOO (1330)

(= -t.=:) geFo J(!~~ffft~!~ 00 (1331)

(=-tlm) *~rrmtJjZJjj\ (1336)

(=+11) *nj~1N:zfij{ ~ (1337)

(= -tA) :l;ltlflir1I7! (1337)

(=+-1::) ~~Afl1r~Jl9:7! (1338)

(= + J\.) ~Jl:bft~ 00 (1339)

(=+11) 1Jnfff~7!OO (1340)

(-~ ; +) Ff !~ m1l 00 · .. ,.. ,.. . .. · .. ( 1341 )

(~+ ) lm~:f§3l:7g+/\~OO , (1342)

C~+=) 7\+lmj~rf1Im3t:1i.!~OO (1343)

(~ + = ) + A!~ li n\t 1m i~ 00 .. ( 1344 )

· 43 ~

( ==: + 1m ) 1i i~ ~ 00 :......... ( 1344)

(== -t- li) ~mJfl[iH!I (1346)

if · i£,ra~ «Ji]~jJt/L.'» (1348)

( ~) ri1J 00 .. .., .., ( 1348 )

( ~~.) r! ~ ( 1350)

(~) {j\_*~'±.WJf~m (1353)

(1m) {k_~1~1:Il9~m (1354)

(Ji) 1l9~:hnHuJE$:A-ft1E (1354)

(1\) :=:. rsa ~ W1 i~ ~~~ 00 (1355)

(-t) {j\_rzg~~J\'i~m '" (1356)

(J\.) {7\itA-t-IlQ!~ilt~~OO (1357)

(iL) lcxJ\'i~itjUJ f¥J 00 ,. (1358)

(+-) Fn 7(J\.!~it7!~ 00 (1358)

(i-~) }\irJt~:3C:!tI!lIOO (1359)

(-t=) }\i~}\.lfej3ix.moo '" (1359)

(T-=:) EBJt.*5tJ§.xoo (1360)

( + gg ) % *J\'j~ it 00 45 JftjL_ + 00 '" ( 1362)

(+1i) )t)§*j~itiPJl-§OOf'~fLm (1363)

,

(+7\) fiTJ0~ffft-=fflm , , (1364)

(+{;) j!LlJA+-Im!~IWOO (1365)

(+ }\.) Ai-lm!~ft~ll9f1\j'+=J1 /\f'$2.00 (1365)

(-tiL) }\i~~1i1ethf;tY=I;iOO (1367)

(~ +) /" + Im!~ ~Jj J)8ffifti zOO'" (1369)

(= -t~) A + 1m i~ 1: r ~ ~ if 00 (1371)

(~T=) li+A!~ l'.rffi~zl!l (1376)

(=-t=) ID31Sa.1\!Aj\~~rmJmzoo (1377)

~ 44 .

C:-. -i - ~) A --t~ Uy 1~ 111 Z. L~~:V--l D~l J~)T ~ (1378)

(.~-,-'~ t <Ii) At- V.!:Lt~ rp Z Lif:~: H]!) iH~~ ~ (1380) ,

r... -t- i'. ) 1~ 3t --- -~. It;\ /::::.ll·~Jl~ - '0 )\ I~l · · (1 381)

C-·:~~ --{. --r: ) ir j£t: i>FJ Jftt I~J ~I:Jj'fjf .'2. !~1 ( 1 383)

~~ · jI7k «jilJ~*~m:» (1386)

( _.) ?~lJ I~ · .. .., .. · ., · · .. .,. · .. ..' ( 1 3 86)

(--~--~) H3· --t:5 (1386)

c:--~~) :¥: AD!U iilI r~l @II :it, ! ~I (1389)

( R-LJ) ?fA WIJ ~~ -ts jlJ 1+ Iff1 · · .. ( 1 389)

(Ii) ~x¥riJl?fJ (1394)

(:l\) JG' )(/\:iH¥J (I 395)

(-t) ?nJ[¥JiJtFux/\~~rtJ (1400)

(/\.) Jr1' X: ir ~2 r~ -~ z ~t ~1 ( 140 1 )

efL) h~' )(1+~)' k±t!:!JJ( j( ;Jf* H-J l¥\ (1402)

(l) 9LXJ\-t·VqjH~tml'fl '" (1403)

( -, -. ~ )'}G]( A -- t· [Y 1 t· ! t) 1 { f ~J .. .,. · .. .., ..' (I 406)

( +.'. ) ~n11fl * ** J!t fi F~i .. - , ( 141 0)

(: t- ,=:. ) riiJ f4l * t} * Il[: --~'. if! f¥l .. ( 1 41 0 )

.

C(-°IlY) l!!-l ~fB ~ Jg , f . /~--~lH~1 ( 1412)

(--f · J l) /\ - rllY 1~ '1-1 {LY J: r( 1+ [-fl · o. • o. •• 0 ••• 0.' ••• ••• ••• ••• (14 l3 )

C-f-'i\) f·7\.t~1inX:Pl]J~~1 (1413)

(-fo -L ) .Jri)( /, -i-' ~y J!' iJ\)'f r~1 ,........... (1414)

(- l r. ) Ink ~I\ - f '11q J! iT Fr f¥l ~. 0 , (I 416)

(-I- ftJ'JJ :jjx pq 5~~ f; iY-1 (I 41 7)

(- ~+. f . ) '~/.J ) j Q ~ f¥ J .. ~ . ~. ~. t· ~. ~ •• ~ •• ~ ~.. ~ ~. 6 ~. ~.. ~ ~ ~ ••• • ~. ••• (1 4 1 7)

... f - r. i . . j~ I ' ,~ l I l j L~ ~ ,f T . ( 1 4 I (') )

~ ... . . . ) "' /\.../ \.. ~ .: f' .~ ~./ ~ ' .... ; I ~ i .: t t "' ~.. .... .... ... 6 ........ .". ... .. .... ....... .... '::J

, I J ' I ~ __ ..... t ' ,

...... __ .r , ........ ., .......... ~ ........ -I'I:- .. ·y, .... r.· ... ·1- - ••• ---

· 45 .

i.

,

l

(:--". - t · ~- ---~ ) i~ ~ lm ~ J H)t ~1 .... .. ... ... ... ... ... ... ... · .. '" .,. (1420 )

(. - t -- -) jI. ~J -r-Ht h-1 Hl1- / fl ~,){ *kr ~ ( 22)

~-.'-.- ~ - _... -~_... . \ I ~_.. Vl1 IIYlJ" ~J .I]_.X 1~:1F: "AA rs~1 · .. .... ...... ... It .... .. •• • 14

(:--, --t-- [_(J ) 1* til ~J 1l * H~-:-: - [ 1" A -t· ~ Ht .~ JE.lt [!1 .. ( 1423 )

(__: ., --~~ 1iJ~ltjJ 1* it @ ir )JD f-ff ~ f¥J · .. '" · .. (1424 )

C~::---t--l\) /\*jJ~~-t---~*-Jf~ (1426)

C~:'- -to -t ) ~Ij ~ m ( 1427)

(~-~ --to J\.) 10J ~ Ii. if * ~ ~ (1429)

( =:-~ I' _iL) yoJ [.¥J J-i. n- lII9i f--¥ f~ It 00 · · · ( 1430)

( ~~:: -f') iUJ 00 1i1r ~ ~ 00 ( 1431)

C~::'i-~) 1~~JiY=~ i<i.$rt] '" '" (1432)

r-~?. -i-' ~) i4r 45 Wc)t 1&:f.:f! g @In it I~ ( 1434)

( --- t ----) Inf-t ~ ,- _"" /.- m "f ~T f¥l ( )

.=.=:_ '. ~~-:~_. ~Yl ·-s-- ]i ~T UJ-" --'xx. ~ - .. ~ " 1435_

L:~ i-1L4) A-t~--g·U]ti1JI¥J~~OO 0 ••• , •••••••••••• , ••• (1.436)

( : -~ - f - Ji) ~ -g- ~c I '\ - folff.j f¥] · · .., ( 143 7)

C~.-f·/~) 7\-t-~prg-7}-_tr:p-rFl!1 (1439)

(_-=. -i' -{:: ) * -fij: E 1riJ 00 zoo· 0 ••• ••• ••• (1440 )

(~+ J\.) li -f--if EY* 1tj Z liOO (1441)

c~ -t~ )L) tPJ 1!1 ~~J!I! m_ moo··· (1442)

(llY -+- ) r! i~ -=PJ ifitJ li_ij ~ ~ (1444)

(lill -t-·~) jnJOOJiY:li£rifl: 00 '" (1445)

( I!Y -t- ~::) tn J 00 1£ 1* l~ .... .. ... '" '" ( 144 7 )

(lJ9 + -~:--=:) jilJ 00 1t 1* it -t- -~ ~ ~l ( 1448)

(rm i-1lQ ) loT l~l13 }~1~ it~ fr x -1:"- [~ .................•...... ( 1449)

([I] --1-11) ¥flJ 00 ~ }\.--f (l9 giE -to =: x = -f_ollY [PJ 1f 00 (1450)

(gy -t-& /\ ) ill} 00 ff J\F [!Q ~1E -to =~ J[ ~-_: - l [!9 (nllmJ 00 · ( 1450 )

( (I9 -t·t ) = -to tm 1~1. ~J1 r~ fi5j 00 · .. (l45 2)

(D!I-f-}~) ~BiM:1f.i~'f)(~fl{9tlM (1453)

( ~y - t-~ JL) I~J-li!l1f.i 1t f~}I}_ rl17tl [~1 · .. ( 1454 )

..... _ .... .., ••• ,. I~I'" _...... -

' ..

· 46 ·

t

,

,

,

(Ii -+4) JGJ&41tli'=\.JEftUOO u •••••••••• (1457)

eli +--) ~ III [¥J , .•. .•. .•. .•. (1459)

eli + =) frrJOOItI!ij~ Efl 00 ... ... ... ... (1461)

Cli+~) A!1tffffll*-¥JE!~H*J§lr!~**J\..iH¥J (1462)

(li +Im) ~OOEY:'=tlfn.mttl:OO (1464)

(Ii + li) R-=f@:*'=tOO " (1465)

eli +:R) ±~mt~fEY-=P~irB*OO (1468)

(li +-1:;) 1i~ 00 (1468)

Cli+J\") ~~bnlfffiPJ:X~~JEffljOO (1469)

. .

(li+JL) 1\»*00 , (1470)

(/\ +) OO~li~fl~li*mHiLOO .. (1472)

(7\+--) JJ~7PJOO (1472)

(7\+--") Jj~m~ ~ (1472)

(7\+'=::) =J\.~11l 00 (1475)

(1\ +ID1) =li~*" m (1477)

jf. ** «i}&~» .. , (1478)

(--) -A 8 -i:*OO ~.. (1478)

( -==- ) #~ 1:; +- -1~ 00 · .. .. · ( 1481 )

(.=:) /\.!~~ t:p L.I!I (1483)

(lm) J\.!~l\mOO (1484)

'III.

(11.) J\ 1ri~?XJ¥m (1488)

(7\) + -=J1 3t~m '.' (1491)

(-t) 3t*mm--rJ\.ffiOO ~ (1492)

(J\.) ~*JYf JJ!L~~rfIB!~OO , (1493)

11 · jl4LlJ «JIJ~Miii» : '.' , (1494)

~

.

..... ........... .. ..... ........ : .... _. _ ........ ___....._...,. ....... ,'1 ,'I" II t .--n I.' ... _ - -

, a

• r

· 47 ·

1.

..

...

C~) ~iT*ffizfl*:bo*~zOO '" '" (1494)

C=) 1PJOOJe:OO (1494)

(_=:) i~-=t;lij{OO ; (1494)

(lm) *Tjtxi~~~JPJOOZ~OO (1494)

,

eli) *-T)'G:Xi~1C7!·1tz.flOO (1495)

(:A) ~lTtJt_J\tt?XJ=fOO (1495)

(-t) ~iTtJ\_I~tI:A-tlmirzOO (1496)

(J~) fJ\_/\..i~:1f13L~OO , (1497)

ttL) 1*_A+DYir~~[MI prjj~OO (1497)

( !') *rExir!CrPJOOzitOO (1498)

(-t-~) *-=f m*it~7!~Z~OO (1498)

(+~-) XIJ\"irw.:OO ~ .. , '" (1499)

(+~) ~iTXIA+l2Yi~;rHMI~1fOO (1500)

(-tim) A+ll9irir~m (1501)

(+1i) t\Tlmirtl1JJOO (1502)

...

(+*) J§ *ff:!t &:xq- JJj{ 00 .. (1503)

.

(+-t) ~iT _t r~~)(~OO '" (1504)

(+- J\) + =irf=()H:OO ~..... (1504)

it · W!tfJi; «~~ m~ ~lt» ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... (1505)

(~) jcfhtOO (1505)

.

c=) ~1)(OO , , '" ,.. (1506)

C=:') Im~OO , ~ ' , , (1506) ..

. om) J\"iH!I .. ( 1507)

(li) A-rlm!H!1 , (1509)

(7\) *:ltf!~ItOO (1511)

._ •••• _ • .1' ••• _ ....... ..... .._ __ ............. -.......""" ..... .-~.-._ _ ._

, . ..., .. f>

, : ._., .. .-.; I ,'..... . .~, ...... ~ .......... ~ I ... . -

· 48 ·

. . ... _-

(-t). ~Jfk~ftlll -u 0' (1512)

(J\) x:t&1tfllll (1513)

'(iL) x:t&ttfllll · ow ••••••••••••••••••••• ,;... ••• ••• ••• (1514)

(+) ~iJj1iti'f£m ~ : (1514)

(+ -) ~WJ\.~ltm ' , ~.~ (1519)

, (+ - ) ~ LU l\~ 11111 .. .•. •.. . .. ,.' · ( 1519)

(+~) a*J\~IU!l ... ... ... ... (1522)

. (-tim) a 111111 ••....... '0' ••• 0 ••••• ~.. ••• ••• ••• •• •••• (1524)

(-tJi) !a_),+lm~lIJm 0 • .. • (1525)

(+t,) Ja ~-tIl9_8tOO"··"·"·""~ u (1526)

( +-1:;) '" ij J\.~_l!J (1527)

( + J\.) }Ij II J\.~ II L!J ••••••• .-............................... ( 1528) ·

(-tiL) .MJ~)"+IZQ*t6lm ~ (1529)

(_::. +) .MIlt T-\+Im~1i1i 00 (1530)

(= + , .. ) J\.*_~m (1533)

(= + _.) AT 1m~_,*OO (1533)

I

(-:+=:) ~ffi._~OO"·"··""·"·"··"·"·""··" (1536)

(- -tim) A-ttm~4i~m ~. (1542)

, .

(= +1£) *~ltm (1544)

. )

(=+J\) j'ax:!l:f*lMJl!( : ! (1546)

(-: +-1:;) :i\-tIDJ~~*~JIJ 0......... (1547)

(-:+J\.) ~fF+1L3t~ ~:.; (1551)

..

(---+1L) ~i$~~JL~HII (1552)

(~ -t) ~iI' *~~3tm ~ ~ (1553)

(~+ ) xJlf!f1~TXOO (1555)

(~-t--). lI1£ttflOO (1558)

if · ~J IJJ (tiXT) «JIJ a 11 » · .. ... ... ... ... ... ... ... ... ( 1584 )

..

. . .. -_ .... ~- ........ ..-. " ..... , .... ~

t

"

· 49 ·

........ - ...... _---.---_____ - .... - -.--- _ ... _-- - . __ .. _......---_- _ __..__ .... - ---"-------_ ~-.---.----- ...... --- - ...... _I_ ............. · ........ --~- __ - -"_ - - - - ~ -

(-) I!ifiiJlI ..........• 0 ••••••••••••• 0. ••• ••• ••• .... ••• ••• ••• ••• (1584)

'(:-:) ~xRl1ifilll ; h.... (1584) .

(~) ·.axf.lJifTlI .. .;~ U ••• ••• ••• ••• (1585)

.' ..

(1m) ~tJJmm1ifT"'itllJ .u ••• ••• ••• ••• ••• ... ••• ••• ••• ••• (1585)

(li) 1!iJ3..:fS .•..••.•....•.......•.........••. ,... .•• ••• .•. .•• .••• (1589)

-

(:R) I9JISaEfTfI.!Lm "' (1589) ·

. (-t) . fJliIEfi m··· (1590)

(/\.) III =IS it· ,;tm (1593)

(iL) tI.i!.~lk"ltm ~. (1595)

(+) JG 'fl~~m ... ... ... (1596)

( +) !!J\.~ 11 {lf~ m · .. . 0 ••••• 000 (1598)

(+-:) _:!i!*x1\-t-IlD*lIl1J (1599)

(-t~) tl_j'ax),-ttzg~1illJ eo •• u (1600)

(+Im) ms~~lIl1 ~~~it ·00 .. · .. ·· .. · .. .: ./_ :.u (1601)

(+ Ji) j'axl9} RlIlJim 0 , (1602)

( + },) i!~JfGxtfif} III · eo 0 • u (1602)

I

. (+-1::;) ~"'~Jlm 0. H. • O ••••••• 0 O. (1603)

(+ 1\.) X£_~J\._IIJ .0.... ... ... ... ... ... (1608)

<+1L) )C.1:.mXJ\.~1J{}L1II '0 ••••••• :0 ••••• 0 ••••••••••••• (1608)

(- +) ~xJ!ltifjm1tm 0 •••••••••••• 0 o~ •••••••••••••••• (1608)

(- + ) .ajCitjg1f1tm uo •••• 0 •• 0. ••• ••• ••• (1608)

(- + =) ~*3C3t-m (1609)

<= + =) ~ __ fJJm (1609)

(-::. -tim) ft:bfrM_ III u: (1609)

(-: + li) _J&*iiI 111 eo ~.. (1609)

<:: +*) ~r J5X}\.iI'1t -00 H (1612)

(-: +-b) jiiJlI1m4SJt*J5x7t-ZOO ~ n. (1614)

.. .,,;,'

•.• _-- ,- , _ --I"P"-1 ......_. 22222lIII '1' •• :.. ' 'r -............ . ......

., .. """"." ........... ,.._,...,..... •• ~Vri'~··'i ." "'.~ Pl'~~", >~.." .. ,,, ",,'ol<)'I!':<I~to.R _,_ ~,-. . . II' , , .. ,. r. ,

'-. .......

· 50 · «J6J ~ m.*~»

(= + }'\) 9=t 00 , , , (1615)

(=+1L) :i:ftOO ., , , (1618)

(=: +) ~tp~¥JJ-*'{~7\+Im!~~OO : (1620)

(=+~) ~1<~*7\~/\I93~m " (1622)

it · ~JI~ «~fII_M»""""""""""""""""""'" (1624)

-:

(--) ~OO*jff!*1rzfIOO , (1624)

(-=) XlJ*~fuJOO ., (1624)

C=:) XlJ * ~ m~~~ I!J (1624)

( llY ) xU K ~ r! ~ $:fl 00 , ( 1625)

(li) *-=f ~W 00 (1625)

(A) *-T~r!~ (1625)

(1:;) X1J~*f}k!:t1W1~OO , , .. ~ (1625)

(J\.) XlJ~*:ltJj(-t1fli 00 (1626)

(11) Xlj!&lrn~!£}\'i~OO (1627)

(t-) XJJ~~j;JfJ!:E7\TOO (1628)

( +-) Xlj~~?t 00 (1629)

C-r-=) *TJ6~rIlJOO ., (1630)

(+~) *TJ6~7!~ (1630)

(-rim) ::tflOO (1634)

(i<:li) 7j(;k~~[¥J " (1635)

(+t\) =:li~moo 0 (1635)

(t--t) ~~iMi7Ci& § r&zoo (1637)

.(T}\.) Jt11Tf11tttjctlkOO (1637)

(-t-11) ~1WJ~~Ef1I!l (1639)

c.=:+) ?x_t~j~~Ef3l¥I (1639)

..

• •• _......... ........ ,1- .. ,1'1 •••••• I· • ....-......::-~ ••• r· .

.. • ••••• I L _ .

.

EI~ · 51 ·

. it· ~fI «SIII_» ... '0' ••••• , 0.' ••••••••• 0.' •• , •••••••••• , ••• 0 (1641)

( - ) ~:ii 00 .. 0 ••• • o· •••••••••••••• 0 ••• 0 ••• ,. • O ••• 0 ••••• 0 •• O· ••• (1641)

(=) . ~{v:9ci1lm " , 00 ~. (1647

. .

(=> fliflrm " ,.................... (1662)

. (1Z!t) J\.j~~ittOO , (1675)

(li) ltfJiJOO 0 a (1681)

..

. _. a .~, « i1 il» · .. ... ... ... ... ... ... ... '" · ., ... ... .. - ... ... .,. ( 1697)

( · ) ;tX lfltJl 00 · .. · 0 ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••• (1697)

(---*) ;tx5GtlOO 0.. (1697)

(~) )'ax9t_OO (1698)

. (irn) )'axxflOO '" (1698)

(11) Jf:1_;bfItOO 0 '.0 0 (1699)

. (A) ~_~1tm '" ,.. (1699)

( -t) ~ ItfI 00 ...•................•.. , ... '" .,. ... ... ... ... ... ... (1700)

(J\..) :;t;:~m 00 0 •• 0' (1700)

(iL) jtl!ijill 0 .0 ••••••••• , ., (1700)

( 1-- ) -==:::. ~ III · " .,. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ( 1701 )

(+ -) J\.!titm~f£OO ... 00' ..... H.. ... ... ... ... ......... (1702)

-

(-t -:) J\~1tfnJmf£lII .o •• ·u u (1702)

. (+=) ~*m u (1703)

(+Lm) 9JAm 0 (1704)

. (-t11) jJJj~~p_g_m (1704)

(+ /~) Imjl~J\'~lII ~ (1704)

(-t-t) (iiJafJlIllfm ~ , 0 ~ (1706)

t+ J\) tf\_JQtlfPIlIJ ~ ft~ III .0....... (1707)

..

.

- .. ..

.....

.. .

....... • -.~ •• " ......... - _. - '___,' -"" _. --- - I ". • __ • _

· 52 ·

. ----------_.,_ .......... _ --. - .... --- ...... _-_. - _ ..... _. _ ..... ~_._-_..-_ .. _~ .. __ ~ ._~r_~ ............... -- __ ~ _

..

-

<+1L). *_JJJ_~ t,(f1;fAfQiII··· ••..........••.••.......... (1707)

. .

(~+) xl1'P~MII 4 ~ n (1708)

(-....+ .. ) .

• • •

(:-:+-:') .

. (~-+~)- X~M1iftlll "' 0 ~u.~~ - ••. (1701)··

(- + JlQ) j:_..,.,

<=+li)·*+_

(:: + l,) f,+I!I*.tlU II· .. - .. o. o. ~. "·(1712)

(-: +-t) "+I!9_~AltIl : ~ ~&·······(I7tj)

(-:+ J\.)IJJ_a~~ll·"·""··"~""·"··" n (1716)

(~+1L) ::::~Ilitzll · u u ~ (1719)

(~ +) ~_J!IIII"· .. ~ u ~ .' (1720)

. -

.~ 1i&1II ~ ~ -..... ''(1709) .

, .

III ; - (1709) .

. . .

. II ~ ~. ~ .; (1701)' .

. .

II Ii - •.••••••••.• - (1711)

• I

.

____ ._ .............. ,', .1 •. 1" .. '..... 1_ ... · .. _._.. ..... ' . • .... " . ",- , .... -t: - _. • ..... ..... ,. .. .

* · :t1J4t «.ft~.IIJ» +

· 1 ·

_-_.'~---_ ... -r-.-~~

* · ,XlJtt « •• tf!I.lIJ» ·

"

- ..

to

( ') x.1I

. .

ail: ,

xll~Ik.!=j_.4'-~=flz~.1fii1g

~mJliZ, _1t1JO :-:{SUYf Mjij~1i!.. "',

-........

....

'I I _ _.. _.. __

..

Mil: ·

. ..

«~» B: ,a~~a, _4:Pl{l. X.

It#, ·~&o xfCl*~Z.ft, ~Ait'_iif

.

:tJ ,AtJJi~, R!S"irjil". a~~.tp. .

xi&, miZiiJi-fl_,fiiJi!!? _IMWi-&JI-: . ~~~, ~._~_M~, ~XM~M~ ,

zf$(, MciNz "M{l"1I!.. fpJ~IJJ1tI&? 11& :'

it~z: xAf.zl:~Qfit, .ec.Zr:flt -

~o ~fR1fiiIl*"" xZ.am; _f!IlliilI ~ .. ___...

. . . ~

_, _Z_~.~~Lr*~Z~, m~~«_~.~=~~,

jilYx- r1fii~*, :J&=_tjfij1:.*, Jt'JmzJit&. Eff_*, 1M

. .

',1:.;b;ft¥415, 8TiW"tExJ!_, tEt&R\t~"&. JUl~J4~r.Jx_z

o .

"!,

_., ', ! ... ."y., ,., _:;r,'hf/'.+'." . : .. '.

~~. .. ~...;,.... . .....

· 2 ·

~,x~~~~z~~o~~~~~~, ~x-, ~~zm~; .~~~~, *~~~ ~~Zm~o%W~~~~, ~~Lr* 3EZjtmo

• il:

x~~ -~, *~~ ~~, ~~o _~~&o~f*li, ~m~w~~ 1f1t, ~9alfnJ~-&, 3I~ B "i=ff:nz

~", ~mPJT~~lfij~tI!o 3t_3JZ-~

i&Z~, JJt&t3JZ-lifiz!W:, ~~m

t}, xJ!Ji/FJIJ, ~7tzilRl*, iA* 0 ...

T~, _~7G*, *8TiW"~~~.

ziN~"_-mo «~» !i~"ug_~J\..", 1'J\@f~~ Jiz~~, 4-

-c; J\.~ JL~ l,z.JilIt, ffijJlitti~J\'.1fij~&*o

(-) ~1i1ll

..

0·.

,,'

o

j

o

Mil:

a(iiJ8: x.zfl,fPJ~m~li

Jfij~~.-ft? 4fEl: -, xilllz~f£Ji, Bf IM~~-ft&. ~*zf£+~li, · B ~ ---·~x1i, Jt+1iltil!.. x-~ X == ~ X JimtjL , Jltl!azfl-&, it"~

.

j&JJJ11/. iIk.=~ !iRYJlt" JltI9jz.

~

._ ...,..-.......r-_ _ - .

• •• •

· 3 ·

f{-tl!, r&"1$:JGm~" 0 ~liBzntfltrn+, 1trmJgli+~li, -. *~z~~&,~~OO~~~Wff*~G

(li) ~ l'~ttf!./\III (.J,) ttl! -'J:.~~-t1lJ

• •

, r

III (lL)

o

III (A)

.. _-- .. _ . .....,.,-- _ .. ".. ......... ~ .

e

• •

· 4 ..

+

_'ll (liJiJ\iI.#il):

«~}) 8: ~ffiPJ1f, _~;It fl. ilI;1t~,ilJi\t~!tkzx;.;It It, iI~:K~z_. 3tS: =:, ~ m.ffi, ",,,~-&, ,",x1iitJex

---, r~.~ZJtJltf!o IJl.Jt~

-ft, ~_1fii J!1m jt. ~\* zlt1f!. it,

*_Z~~, ~~m~oo*~Xm ' ..

#

m. .;ltf£~ , '-1ltxidlzlt-&. J;: _-

r ....a. _ ..

~Z._E, +~nZmm. _~x.Z __ ,~.Z_~~,

JlYa.bt mf ~ iK. ·

c

..

... :

«~» 8: M«~Im_. ~~li

M:ii:, *,*,1J( X*ffijfl,at~ ·M«~Im_". ±Jtd~~Im*, Jt:i& JfzjlJil~lmjt&o Ji:Q:, *, *,

*;fj~Z¥A,:tr:ff'-1aa?fLfX~L:

. .

:&*. Jl.'~: 5:ff1m_, PJf~~~.

ff~~: ~ __ ~+~_Z~fl~ ,

at, ~ __ , ~J(jl, 1fmattf!. ~ .._. ---..--- ...... l --1I • ...._1 - ...

":

. .

...

. .'

..

.

=f_*Z~BIJeZ~. fiiJ~iN~~~¥JJ" ~AJAUz:-tl!; *Jtk~ ~,~A_Z=&;*~_, ~W~, E&;Mmm,m&~,

~AJlzllU1J!. ~ilJltU!l$, ~AJ},~~JlJlf;Jt~, 4~1fa~z _._5~W_, BX~a~~_,~~~&;~_.,~~~

. .

'_1k. I&JlfJa.~-Jf, ~X'tZ4m. _ftl3t_Zr_, jtM~*Z.tl

'iI!. 1:i'f{S{~Jma, -I:;~ J\.~ n.. AziliE. il1IfiiW-t .. J\.,

. .

, -:It .. tc;, 4"-JIIJ»'1tt:J5]J(tf!0 ll_j(m~ .. J\. .. 1L~ ""ZilQjt, ~

t' --6i~m'ZJma, JIJ!Jl~z1\ti!!o M=a? ~-t~ 1\. .. 1L~ )"J!r1>

~ .

" '19J~--~'m .. ~IW, ~pazm, ~J\.itL.lm_, ~~aZ.8T~~Im_ '

~ .

::,' m. _iit~z: 1ixPJI __ , jtJ(:fi=: ~_ilWiiS(Bi~zag

. .

,_ , :a, ' :--::#ila:«Wa,'- JJf~~L.PJJ_, -fi~ %' :IIfl-:.. x=:.. •

- " -

. flIUJfIt(_x:nZ~(t, 1:r~S, m __ ;JtJlIt, TfifFo_!£I\.~

. .

. .

~o -T:I£~JX .. _.. ~J6, 1r51m_Z.iE-b!o ~~a1ia":#, m

~~2&,$~~,~lim_~o~li~_*-,~~~_~;

-rilJlll=, iM...t!£x-t;; tillJ:.=;, iMli:~.I\'; lCtlJdlWl, mi

~~~~,~MmW+~liZ~~om_=«m~2~_, __

. ~

a_~a,~~~~.~«~_»~~~~, ~~z_ &;_

~#,~*Z_=_; ~~#,~.Z_~&;*~~, ~«~

, .

am.,g. ll~~_~:' az.~i$, $XttztJ. itll3t.*zrJf,

,

.a_~_Za&oX~~~: a_~_,~m~.; ~~~: ~

. ~

__ ,~~ __ o#~~~ .. _~~~~ .. ~~Im#Z_, fi¥

, i$Br_~ Jt!J!j3t~j£~;Jt)t·tl!u W.Jt1L~~sl-fl8T1:.ZIm_, $-1:;.. J\... As /"zfl, JildJtJl..~~tJ!, ~!J)\~z ~lJl-?

---~..---.......-~......._ . . . . . .

• ,

..

..

..

- --......,.___. +.... - -- .

/"

, .•• >1 .~"'.t_· "_., 'IlI~t-l-·.· •... , ...

I

· 6 ·

..

..

,

/

(+- ) -is{ +Jt~1t1ll

Mil:

li:fi ~f£;1f, J1(fl)" , ~fi1L,

;kfI-t, *flJ\.tt!o *m!Xrm1:.~, ~~ Ji mi ~tlJI, j(J5 _nm ~_,*m it fflj ~ Ii 0 B m IDLiE 1M 1: ft .. JIfl ..

'll.. ft, ~n1tJ\.*tl!o

• • •

. ...

_il:

Jlt}}:nfj~JilIt., *."fi4S". JltiiiZ,:#, ~*~_1i+li , Iktf!o

i .

.. .,' ... ,........... .... ...- .

· 7 ·

(+ -) :JCltfl1 (+ -) ttf!lilll C+Im) ~i1f!zltlll

o

• F •

t

,

~ o

, 0

. '0

.----~- -.

,

.. . . . '.

00 (-t~~)

, ,

- ,- ,... • 1· .... •••• - .... j.!:.' ........ H ._....... ... ... ........ _. .' • I ..

,

... ,-

· 8 ·

..

Mil:

~+lix_zm, n~Az~mo*nffz~~+,~W~ li +~li, §*itflzltmo

a .. (+-"+litlll#iI): ~ ~.?\ 0 '0

«~» B: }L~Jd!zflli+:fllit

~m~~~~mfi_~moX8: *m z~1i+, JtU_*i&zlilitl!o "P; B: ~*.z~, ~_.li+~, ~~

- .

~.~z~om~~~a~~li+~ ·

li, ~7Citk~ Rl1tfPIzlt, =I~1!j(3i{* _z_moRm_~*mZ~~w~= z~~, ~~~~Zflli+~lizm, *JilU ~ug if mtBt ~ +~ J~1fmI J&~ zJl, lit a ill (R]~**iii}f;Jt

~z~mo~~ __ z~, ~_xi&, ~m~~ftw*~_~?

JVT$.*L~, ~* " xliiA_.:r1&f " zJ( tl!o ll;xli +1ili, x ~z.~mo*mzft, x~zm~~o.mxA~m, ~~* mzlt~x~Zfili-&o ~B: *1i~m., taJ~tJJ1t~JDzm1

.~

~B: :JClL~m, ~J!~"ltl!n :m:mWl_~iI!o !Lx ~ J&-~ x

= ~ jlf!1OO, Jltlm _~It-m, xliJW ~ _tm_1:.ltifii,t&-t ~ )" ...

.

~~ ~zw_o_~~z~, W~li~oM~li_~W_, ~_

WliZm&o~~lm,~li~X~~o~am«~_, ~~~« liittEo ·1-_*zJ(, ~_ifij~ ~~-m, lM_x:t&zJftIt, 1W~ .

· *mzlt_x:l&Z.ftli tEo

a,

..

...

• ••• __ • __ ........ ~ ... _ ....................... LIIIIIIIIIoo .. .,_-rJL .... ,....r"I' ........... " .... ~._ ... ':::II ............ IPI .................... .I'L •••

.. .

• • ·1

...

. ~ .

. '1

,~

~~ it s·: #ix:tfl12ft, FJifl!~1i + 0 jt m 1m + ~ }L, Jjl~;lt . ~ Jflt!!u ~m1fii ffl ~zii, ~~ltffijlt~zJ£, WT~.z.j:"iBo tm+;ffjL, ltzfl ~o*~~m~XOO,~~Tfl, 00

.~rlftm Z,'-&, fflj £\00 ~JYT Eb z* iJl.oR~il: Jj(m~: 11+#,-m+ . E ~ +- ~_ =-t }\fii1i!Q }L1L-tJt-~m~, *z!!:s(~tttlt(

11*~, akmfm+1L~o Q,**~: 8l,;ff~., lW:ltJtto :lt~~ ~i)(, "Wiii){~ a }I, a Jl1:.ll!I ~, 1m EM"!£ 1irr , E:fi1:. + _.. J.J ,

. +- JJ ~=-ttrn~o ~t~JS-D1:il'~, ;lt~ug-t-1L~mimz-&o lij ~L:: !~*li/,3t, */\'Wl+ J~, 1Jn1tit .. jJft=m, ltli-t- 0 tnfL "m1t?JJJfJ", Mcmrm-t-iLit!o ~jt~~: JCJtBL:Ji, 1i-t-~1i

~

~, ~lifi~~~H~, ~~li, *mx~-, _m~+1LoM

.

O.~E: *~L~li+flli~, ~R~_AOZ~, $_wm

lm+.1Lii!~ J@tt;(~: j'[Jltli+f{~~~, "&~~f£, JNftffijIi, _~~~, ~M~~Nz~&o~~_~~n, ~§$~,.

*~~~, w~m*fto_~~~: ~~tt~~-~~., ~* w~mmz**ow#?~Xa~~~, ~~ft~, *~~ , _~~~moW~~~~' nfiZ~, ~W~n+~n, ~~*

.

:l&z.~-tl!o ~~~jc*l19£1~zlc, Jld~*m~m1i+1ftJ]

-&0 ~~, mU~Jizlt, 7GJW~~o N3J2-*mmx!&zf(iI!, mu

• • •

..

• • _ , nnnnrrn!WI_' .. ' z:vsp7' r 'W J IU~ __ .r-' •

....... ,..,.... .... .,.. ....... so HNl."iiiIIII¥\.... r ... · ................... .......-:( .... ''''oJ''" ... ..,..,,~ .. , .. U_.· ... I· _" ..... T~" ..... -._ T i .. :-r •. ,. . r. . ".~ •

· 10 ·

J!ij ~ 15 7C:t&L~~ 0 . xmrefJa x:l&zfI, P1U::tfJl~jjJftCt1lJt~ Z ~~~~o x~~m~~~, ~~~~,A~~*.~~z.o

Jl:ttJllf, jG~Jl!ITff1g--zBttf!Q jt;k(B~(), ~F7GZirl, j!U~~

Z~, ~~ff*o~s: ~~z~,*.~z~o ft~~Z~, ~i.1Iiftt~, !1ef&iSLz, 7GJJ~UJ3f? ~8: llt~\~~L. s. ~~ ~~Z~&oH*~~ •• ~Z, ~mff~o~~~~A~, ~ ~fl*m, R::!£Wi1)i, ~re£-g~, JilU~~7GziVlii!o ~Jt~~? ~ T~~ ~~ ~, ~AMz~, ~*.~~~~, m~~~o H~ ~**Z~ftW~&~, ~*m~mo.w**~., ~~ffi ~, JlI!!1n1Jt~, ~UJWf:_mfiitf!o 1ifm~!.lL!t)(, mffil;t:z, !itU

TJYfIitL.*~fi:~o iJt~f*m-.

· . jCJI!!.zf{i-:ffn, mJtpfffif1~~lifrzfllm+m, ~ JlfflJt

~+n~, Mm?~m*li~~~z~, ~ftlihZW, ~~~ ~~D XX~m~w~~, ~m*_m(X~~m)O *~~,

~Z~*, ~~Z*tf!, ~~~Z±, ~M~m~~mo~* ~, Jtk=, itf!PJIzfI, {=fffij~JL~zfl-tl!o j(~91Uf;z-=:iOO, jfg

= ~ :iff! tm JilU :f:Jtt z: 7\ i@ tf! 0 :1& ll! 7G nX: iffl ft If ~, rsa ~~ ~ ~Jtz. JCtE 0 ~~Z2.~Z*,mm~~, .~lifi~~OO~~~&, ~~ tl1tz)(, ~f;!.;ttfl~o !!Jt1P] B: ~ii" "f:fft5tm:*", ~!itUfL~:Mt·

Z~jJf:IZA' JGm~? ~B: ~~-tl!, t£Jt'P*o J1t~~*Jt$fl rm~ztt!o flA~YJX,· ?$jt$j!tl1?"i1J9a1!Ro ~~ra*ffijuftjG

m JL", Iil:U!JilU ":np5Gffl 7\" mo lJl' EE ~ WI Z 8, itit~ WI.. ~ m ~~, _~~,~m~_, ~~~~o.~.~' ~~w~~o

...

,

l'

,

..

" •• '.. - - • .. ... _~................. - I ...... • _ ............... -- __ •

. _~ . .-' ...... _------.,1 ... TlT""r-." _ ............ +_ ... .. , .......... ~ ~ ........................... - ........ - ._ .. .-- _L-

," -. .. ,'. .....

~ .

1

· 11 ·

...

(+-1::) 1)~BfII

....

,

, ,

. -- ... · .. ·-r·n·.'_ .... __ ..... ..-n""T"""-- .... -_.. ••••••• •••

--

· 12 ·

.il: ( +-t;~ - + lIl7}fi~) Jix-t, »; jlh AZ~, ~lm fk {t iffl fL z , 1& ~ JSa tm fL Jjl~ ~ + A m, Y ISa IDI1: 9l~ = + }\:tl!, ~ ~Hrn A 9ltl = + 1m tB, pl!ij m1 J\!ilU ~ + = ill C)

..

( + -) ~l!I - &111 ( +-) .1IJ-ULrII

o

. - -- .

• •

I .- .

_il (::,+-, -+::'ililll#}l): ~~~~,~~~&,ft~, ~Z&*~_M~, ~~~~ z1JlFf~o

~ L II. ' _pwc ."" ~ JIId ~ n,.....7-I- .......,:::~I'........ .. ~ - ·~~~·,.IT 'P M ~...."..- •.. ,.... ..............••. - •....• ' -

,

· 13 ·

( +lm) I16~MIII . ( +li) MtPllalll

( + J,',) .alla III

• •

... "e --. II

. - .

m <=+tm)

m <=TA)

1 m C= Tli)

- ~

( +-t) .~MJIJ

Mift (+9L1i-+-t=illiI#ut):

«~» B: -. · ~ ~ ISI3 Z iWlli 0 • ~ tl:-~: iR#,

~z~, ~~~~, ~~mm, ~ZB~, ~~x ~, ~~~~, ~flzffl~, w~z~~, ~~T "*II JG:nrm ~ 7G -1*", ffif:i1lPJ.9t!~ 0 1& ~ 1t ~ 1$ ¥It , ~

~m~~, ~~M~, ~-~~zo E~~~~, ~

t(z.!£.; ::(£~~7Gm, rsEflUz/.&, t&B"~19J fta"-H!o XfL~

~: ~mx~x~, ~mz~mo~~~.z~m~~~~~, - ~~~mz~m~o ~~~%, ~~~~*~o ~~-~ mz

. . ••. -~"''''''''- ·T" ......... _.,_ .... ~·..,..,...._ ........ _..., ..... L .,.._ • ._......_.................. -- •••• _-- _._. • ..... _ ......... ...."..___._ _ .. ~ I.', .... ~_ .. __ ••• " "".. •

· 14 ~ «)aJ~m'-J*.»

Mm, ~.-~ m~~~o .~~~: l~-~~~, ~ ~,~mz~mo ~~,~~H~~~~, ~~-OO -~~, ~ E~~~ffl, wa~~; ~~~ZW~, n~mzffi~, ~B:

~~mZmm&o*~~~, ~~$, X~~_(*~~,~~ sn ~-=fJi~TZ¥l1, JJttl~*~f9j-JSaZ~mf~ti!o J!ff~7C-- ~!3i&

*ilffif~*, Jt=~x-tl!trm~:k, 7C-=::~!fBJ\.itrru1:*, i&1m !3*JL1rffij~~, ~li~:l&T~ffij~±, JltjlU1ifiz1!t, ~_~

~- -f5aLEt:J+o ~TiJJ~ta!ffl, Jt1r1ifiZ~ffij~tf!o ~iXI!flJt ~,~*~X.~~,~~~~, ~~lifi*=~Z_,*~A _1LfiL~-mo

_"

0#

• I. • •• "T" T I· ....

..

· 15 ·

.il:

±£~t!!, ?}£lmffo jtf!JJ1U~~z~,

~.~~,~.~~~~ ~*li~~+*W ~±, ~~*~, ~~m~, ~~lihZ-

~o$~~: ±~, ~~~Zm~om~!Jltlf?l\3f-~!kI~ft ±!JlU_~ =~ tf!o

(-+-) A.3LfTIIJ

.i~:

!bzjg~tE., ,*~*, fl*J1t~, ~A~~, ~~~~, *~~ffi~Z, ~ /\*:¥f~~{1Btf!, -=-;t~:itttt!..o ~mtl~~z

lEtt rp r Z {_fz, -=:;t z m tf li ~=r , YJtl WI@! at

3Gt(b'7*o ~rAz1:tf1, 9~itili~iz 'd ~, ~Alifiztto lifi#, *, *,

± , ~ , 7.K -m 0 * 'r£ 1= , -* iii fL , ± ~11:

fif , ~'f'£)( , 7j<:11: ~, ~ i!& !MItt jJ _g, III

. ~ T*!tI!~ra)~, Iltfd~tiRo A.ln~,~, ;ttT7~1f!, a ~ IE lifr zffl; ~~~~, ~_XttW~~E#Zft#, m~ •• !

-- --. -. - • ..........____ ............ r ..... .-· •• ~_ ........ , •••••

,

. ... ' ........... ~ .... ... - ...

· 16 ·

(=+lm) _.~),TIII (- +.n) itr:~.11

...

U'. ..

......

,

0--..0 ()

Mil:

~, xm, ~~~~, ~~W~~~D

..

_ _,-~11!ip'4 ;, _.,- .

...... r:1.F"j'fa... • bl"':IIIIIIIII"IIE.... T~ F ,'T-'I'3IIII'I -_ ' .......-rwnI"- ..,.-. - -.-.. ....

~ 17 ·

Mil:

..

:l$, t& t!?u 1& ~ ~ -BJ: , -Bt -* -rm-.c ~-r ~ c

(- +-t:) II~*~II)

Mi$t: it~~fflj~f!J.J, ~iVl*~ o

0---(" (~

(

Mil:

~~~ITfffi::9:, ttiVdz *::9.- 0 •

,

..

. ... I ·___............- ...... -I .......... ~.r.A .. aII ....... 1IIIIIIIfw ............... """"l-r.,. ..... _ •• ___

.... ..-- ..... - .... - ... ,. . .,_... .................... ~ .... : .. .-t- ............ - ... ri-· ...... IoI·~I ...... I.·:.a."J['*:- :...-1"11',& ............... :-. ::I.MI.' I. .

... -:vJ"WIh"" .'. ~_.). ... JI i ..:

· ] 8 ·

..

.iR.: iXN*1ffi~~~, $:ir4z ~!J.J 0

MiR.: iiI -fI} *" rm m-1l:, ~ iW .z q:r =9: a

...... - ... "

••••• - _. _. ... I • ' ••• _....... -I ••

.... ' .... -._.. . ..

..

· 19 ·

• ii:

~~~rm~~.Jj, t&i"zp~c

Mi$t: ~~~rm1li3(, tt1i~ ;ty1.c 0

e .L (~~~: m_==:: TIZY~tm -t- =~m) 1!1i1 § ?&.!_ft.~, ~ftX~__t -f EJ ?&x~tH1:.zmL nX}~!r~itz)( ti~OD

• -- .- ,..... .....~ .p--~~ .. .._.... -............... n.... . n_,. _LL T.-T I._ ~..... :....... • •••••

· 20 ·

,

f

.il (=: +1m~1m+lmillll*il) : ~~~xa, ~~~~, ~«~~~, 1rn~~J\!~o J\.!~J&JU, ~{£;tt9=t*; IElffiJ .Z, ~~~~~, ~~*.~M~ZM, J\'i~ 9!Um:i~ z1lfttt!.o mi~ z; § Q.{~i~, fnJi~

m?~~z~*o ~~~z: ft~~EZ t~, JW ~?ttm B'f.-r --:Jl Z m, ~~, :b¥,

~,.~, ~~~~~~; ~OOIL, ~~

~~~~~m&Q .~~~Zm, ~~~*, ~~~.~~~ ~, ~~.k, ~~~, ~=., =~, =~W~o ~~~~~ A Y1, Wi JJtU Iil *l:~ZJ( ~o W6 :Et1: -r III rp, 7~ r ~T, 5tT ~, ~=~,' =ll, ~ iIflffij~., § W§~-F1$ZAJJ, wrJjtU ~3tr ~zJ(tf!o EJjl~iIP, JLi-~i~, _3:-t~-=A., !~3:i~-:J:J, r:f='%.

..

· 21 ·

..

=+~~, ~*~+=~, ~~~~az~o ~~.~~**~ rLp~ (!tiQ~~: J1t9.t~{tjt:~*, ~19"*"~) 11m, -Tq:~gy

~~o ifxJ!ff~1tE!~zf(, lJltlJ~~ =:-SJ\. +rm3t, P.Jf~jf&-=/fZ mo~~s: ~BOO~~~, #z~~*~~+=~~&, x. ~~~~ R~ .~~B~~o H~#~~~, ~~., ~~~, M,BJtE~1f1t, ~iEf9}~)(tf!Q 3ff~iHJ!U!£~~L~, 7~rJ!, 5C-Ffi:, ~ B :xrfl JX\, Miil~~FtmJEZj~t!!, mUEj~!t~[JlJ~ )(0 ~*~,,*!J!tlj!~*T~, ffijJe~itift~Jt~fiiJiW-tl!? ~B: Wi YlU1[\t~3fl*z~o ~ B: V31t*, :R:lmz*Jl.. 11!o J(:t&~jt, !ltUJJ~

~~oa~~, Az~~~o~~~*~~~~z~o~~~w *3c±jt~~, f!ijJt1** ri$~, ffijfl*~~iE1fL, PJfiW~~z)( &0 ~~*~~*~, £8~~#~~m, ~*~rg~~~o ~~~.~M#, ~a~&, ~~~~.~*~o ~~~~~ ~, ~\M.g3!t*, Ir*~FiE~, ~\~~_±Jti~iHo J!l-t(Jt1*91tlJRJlit It, jt~))!~~~ .. ~tE., 1t~z)(;lttEtt-¥o

Mil:

(_~r&:: lIt~Jn:~o) "tr~fJ ==:i6z)(, W ~ ~lXJtl* 0 ~~, ~~-~, ~~~ww~~~om~A$~~~L~ ~,~~~W«~~»z~~o~~#' R~~~~a

-tf!o :£A1lft~~z r"fnJOO" "#i45", ~~7Ci&~~z.li, JA 0

. miiOOL, I::~}\.!~, j!U~F$.~ 1OOJt:f£mD ~iJti£-z: ;Ie !

~~m~~*., *:X.~~~Mz~&o ~z~~w* ~&*, ~*z_.~, ~~~&&; ~z.~ft~, $~: -=:filtf!o Jitt\f~~~~~ :tEf!z y, ;tt~.OOtl~, $:zIj\~{kz ~

.

.. _. _·_· .. - _Is 4_-" __ 4a •• p_N •• ,'MW_.toI.'Of1 · <"",.. ~-··~ . J _'. • •... u -.~ .. _.,. '_"-". . 'N" • __ -- ,., ., •• , ". • .

· 22 ·

~~DH~*~~~, .8~~o ~~m~ ~~, ~~~~~o ~*~z~~ lirrZ~~, ~~~~~m, ~«~»B: flX% ~~ff~~~o a ·~z~, fl.~~Zm$?~~~~~oo~ z. 1\l:£Ami~zJ~:tl!, ~FJ\.~itzn~tI!o ~~, 9lU*~ :1&" A

zlW~; ~Z, 9tUmzirlmo _t-=iOO:19*, q:t~jjj19A., ~-=ilID '

~~o ~A~*~~z~~, ~**, ~z~, mm~*o~~

11 ~ fl\ «1£ IE ", fJjJ :ltkJ1t tt!; 11 li ~ " ~ ft tE 7(", 191 * itttl!. 0 Wi mu

~B~~W~~~o~8~~, .~Z~«~_»B: *~~

~,~~z~moXB: fl*~~, ~Am~, fl~~~, *~ ~rm~z, 1&7\0 /~~, ~~1tm, :=:~zilt~o ~.B: -tr~£A

z~B, ~~.ft~~R, ~~ft*ZmB~~~, ~~~mB

* !;j PJU, JtAZ J1t B {:!3 J( 0 ~~:t ffjj pij Z, at ~ A ilID ffij JVti~ 0 wrmu W~AilID1g~;tz)(o jlUjG~iIiJj=--=;tz iji, ::fJt?&~. li ~7\*.~:fl A$~, ~A ie!JlUj(~jtf!z~, t&tJ_t W§A$Z)( ll=o

.i~:

«~~»B: ~~~~~, Mm~~f~~

,

zm, ~~~*~~, ~~ailio ~~tt#~D

~cm~~ lttX.JtL": li~ ~J31:, ~+~ Ji ~m

~, ~~~o ffjj~~B~~~*, ~~~*~

., ~~~W~B~o ~.~~: ~~~*~, ~~~~~*~~~~Sffio~~li~~z, M ~~Zitlft~m? Xllffii~$~liJ*~ ~ J\~, ~J[i~!Jl'~()f:J*~ fPJ~!R ~Jj ffijf* S? ~i±zg, &\jg7f~r&, ~m «~£'4J»'j* B -t?t" .z

· 23 ·

S(, (Rj~*~z.iji, -f!ir)(t§~~!!A ~ 0 tJ( «Sb~»o «m~ (0» ~: !~~~rll, ~, ~, ~, ~, )i, *'±~jj, ;!t*+ ~,*~~W*+~, a~~~WA+a,~~lia~~B~ ~, 4ij: a ?}-19)\ -r5t, li a ?t19ID113?t; mJ?t B .z -, Jl..19 - +

*, ~~s-+*o A~~?tZ, A~~+-' ~~~*,~~ ~~~B~*&o~~~~~~' ~~~z*, +~~~~m _, ~.~Aa~~~oo, M~~~~~*~, ~~~ ~*8

~*o~~~~Zt ~.M~~~amo ~~~a*~z~, W ~fL~zifAt, lIlt{J-ZTHU, mIJt:kz-r}gil!o M~?' Ji «MT» ~

"-1:: a *~, "*"lPJzi£3t ~ -t a, Iti.!JlU'11 «t~» it. ~,$~ z:~, r )(.1g~o *x Ijl «~~» ~~* a {;*, Dl~;Jtl!IL~ 1f «~» tEZ)(o It «~t4i» ~~~4f}i~~* E3 -tit, OOJ*W* a ~~~~-.z.~o ~~~Z: H~,.,~, ~~~Z_&o ffIm11l~~, :i1JI, ~, ~z!~, 4ijUl~~fl\t4lj3t±~ JJ, JttDltllrn

!ilizi~mo Jt*I!~ ~ ~~~A~, rm~Ajj tB; § ~¥iI¥!Jl't\ ~,W~*~&, ru-~w~ n&~~~aw~~a-t*~ ~, ~~._~.~~~oH~~a*~~, +~z*, ~_~

, ~,J9j BiJ!,. m~~1:.1!!o ~*1f+ a, m_t!:E:~o ¥-t.19~

m, ~~x~m~, ~~~*~~, ~~~o (~*~: ~r~ ~)

1ti~l9Izf£.&!-~-t EI p~~ (ttiU~f1(: Jtt-r M(~)

-I:; 8 *~, (ti8#tlt: Jit-r ,[fj{~) JJlU1;~ttZ)("tf!o «~m»B: x~, ~=, *~~ ~~, *li,~~, *

• •

-1:;, i&;\, xn, Jtf!-t, ttJ1liIT1::~zllmo 7( -1:.71<, !tIt.-

~;k, *~!:E.*, :l&lm~~, x1i~±, JltJt1:.flil!o j(nJttJild ISa x.1ffi I9J 7G -fM, ai:t&* ~*, ~ -t Ji\t:J<., if&J\J&*, Je.1LJl1t:&, itt! T~±, T~~m~fl~~, W~~~*o~~z~~mox B: *~~, ~~li, lim~~, w~~~o~m~~~~Wfi

I ••••• _ --r __ L 1A' _ • _ .

· 24 ~

_~m~~DX_~mg, gf~m, ~~tt*, ~~Bmo ~ -~~~, ~&.~, ~~~*o~~~#, *&*, s._m *1MWltto 47J<.bL-tl!, ~ ~ -~~"*f£o liJJ I~, a ~tt1lf!ij ~W~~o I*&m, ~~-~~~~~o@~~~~~' ~A .

~=~~~~~mo~~~~~~T+-~' ~mTA~'*W W~fio m~~~~&I~, ~~~*mo~~~~' *~m, '=:'JSEB~, tI1?~*~o I~~&T~~~19li1to J\.JJ ~tk, ~

&m, ~~~~, ~~~~~o~~#Z*' ±m, li~~~,

~li~±~o~~(_~~: ~~~_)mo Xn~Z*~~T

~,~~r_on~~%, ~~.~~M; lift~m, $~.* ~~o lifiz~, * •• , ~-;~~~, ~-; *~~, ~ ~;~~~, ~~; ±~*~li, $~~ffZ~~o~~~~~ W ~jg*~ j(, *~ ~~ :.«J±flffii Jil, i'itJ1tf£Ji1tJ" j(f£J&-t,. *fAJ&}~, ~fl~1L, ±flJ&+, )($~-tl!o 4'-~~ __ zie, ~

~-¥~li, ~EfiZ~~, ~~.m~~~ZZ~&, ~.* ~~+, ~lifiZ_~, ~~n~m~_ZZ~&,~~~_~

~~o ~m~~m, ~~~~zX~; mqft, *~LrLm

I

&o~~~~: aB~W~#Mzm, ~W~~WZ_, ~~*

WLmZ~, ~Aw~mZU~o mx ,~=, *~~ ~~, ~~~~, *~~M~, ~B~WL~~Z~~o~li~~~ ~, L~*-'~~~A' *z~~; ~~~=, L~*t, * zltm; tit& 7(.=:, t2!:tJt1!/\., *zfitl!; :ti~Jttm, tl~:x

~,~~_&o*+~liwm~, ±~~~o ~~B*.~~, ~B~(1ij~~LiW:B~ PJTi"flz~~~~~~~ JJi~Z~o"fpJ 00", P.JT~~Jt~:tl!, ffl?Jirlz~; "#l-1l" ~ J9f~'*;ltWii!o *~

X*~L, *~~~*r, ~8: ~~~~m*§; m~~~~ ~*o ~#, _m~B, ~~~A~ZW~~.«~»~: Mill 00, mm~, &.AJ1Uz.o WTZllt~o 1l1c"MOO"zlfI, itll!l+li

• _ .' .,'........ . I ~ ... " ~.. .. L" ~ " ... _', .... ,. . .,' .', - :.. . ....... ~. •

........ _.- ..... _ ...

,

~

':r: ~ r ___..__±~Mt -7-- S J *if ~.-.. ,t, "-ir ~"IM: t .±.L. ~ a .±~±

_LL, lIO../I' ~ ~ us , /l"'~,~' ,'_.~~(y,,' ',{' ~ k~~ ·'in.j r~l Wf\J,,:er~~, -1:t ~

It, mUA f%~!ko ~JfEll~JH ffIi ~~~:Jt~flmo "m~" DlUli-t11

rx, 1Yf ~ $: ~ 1t ftff If * -~~ ~. 1ll. -/& "rPJ m " 1* 1m ~, rm ~ ~ li fi ;

"t~~"ljflifjml/f~:itlIY~" /:J~·~[Jlij, Lm~$~, *, Jj(, .1<ZJocl'l mo :(£"fnJOO"NIJ~IS8, :t;t~JL :J,."~~t pW3zfl~iE; tE"f~-=J5"fIlU ~~ *, ~~ *z~illo m~~~, m~~~±~rm~~,~~ _#~lifi~o MWWMkliW~~~o ~~*eli, __ li,

li~~mw*~*~~, ~*~lifl~~za~oH~fi£~~

. t1ll *~+n fr ~ ))1Ulj'f*~r JiJf JAffij 1:.* 0 ~~~~:ItAS ffif 1:7~, i1tt~=: .-~j :X -I:: ~ nO 1::k, JZ: =: _Sj :t&J\ir rm 1:. * ,it!! lrn _!§ 7( 11 if mf ~ . ~,~li~~+~W~±o~_®T,@*~~, ~_~~«,

(~~*: ~r~~)L~T~o ~A~~ ~~~*~, =~ ~tjg1<JX," -=:R31:1'1*fi, lm!Y3~1g~fl, liR31:.~±It, iJt~; .

M~z ill, JJtU~F7(!tB § ?&z~tI!o ~ ~F ~~~~$T~, !iJ'~~ii~, ful~? ~~1l£In11§fz, !JlUi:7f~~J§T~~; ~r-*-gz, Jjltl*~

~~f*&; .lifi~., *.~~,ft*mf~,m~~.,. ~z*, ~~F «f~» ~*o xti+ ~~ 1SB!:t, 19if~~, iWx ~~~~z~moliR .~~~~~~, ~~~~~~L~~o

, ,

~AR --:~~~1Mfl, 9tU*~~l:fj.z*tf~h

~x«~~·m~m»~~*a~*z~, ~*~~~~, ~~L_~Z~o«~»B: ~z_=a-T~A, ~.z~s~

-t~~, ~-=:N~+, ~AAz80.~: *~*~, ~~~liB lm%L~iRD Xi6f.-5: =~L~, J~~=SJ\. -rQQ, Wj~*~~o

rsfl3t- Ef.1LT=, f~-*jJtl=-rA' J~,1f }"TfL 11 -+=*0 ~~ -sJL+=, bL~im=+lm, i~,:fftmfABJ\.&o ~1~L~1tJJfl

-~liEf=+, ~H.~ft~o H~~~, ~-*, ~~, ~~

~aA+zli~WJz a, !l!tl/FJ!jJU~fl~o i~z!33tJltl*W «~ ~» nf:£/\ a -t7}z3l:tEo ~ID3 mz~, i~,~=:1f J" +p_g~ 0 J3..

- -1'""""I"IT""r~ • ~ _... -......_.... - - u -":""'4o'"-"'__:r-- - " "11 ·,' ", 'L·-:'· -. '~ .. :1' 01: ." -f!".I"II'fo=~."''''' ',.;...: .. -..... _-"1'. ',t; I" ~ •

.. -! ...... ..,1.1I! ...... r: ...

..

,

· 26 ·

«~~»&~~&~~,~,.~ ~~~~#z~~~=+~z fA, 5j~Mz S ~~L Jj!~X~~AZ~~~~o 1PJ~9;Uz? ilx

®~~*+=Rz~, ~~~+-~~~~a +-*~~#, ~ ~¥~zm~o a~~~~, MAZ~, W.~AZ~~~?~

B~~, Jt~U «~JW» fnJ?

• •

..

• •

o •

Mil (m+-c, IlY+J\.1Ii1l#1l):

11Qi~ T J\.Jl :fl ~, «~» B: 11ffi, ~~tf1fij -K, iji mil@!, "~9=Jmf@, j(I1, ~j£*zmii!a ~T J~Jl1f 129, ffl:lf'~it!~ (ti#tli:: Jit~rm~) if~z.t±fM,

, ..

-*:fl :Jt.lio 1i1nI~~: lA@TIa~, ~m*:1gJ\.Jl;

fff£~: §@Jl~@W"'J\.}); fL~~)(E3:. 4't&:Jlt • •

tl:~" IJ\A:iI-tC, ~Tlit~", 1iM~*z~, ~Ilffi!t' • • Jl.R1fij:¥'~~, JtumftJ '-1J\Jj t1!.o 1!I!~*:t(, .iA~z: ,tJ.tfUf

~Lijt, \f~IIffi~z)(~~M~o fPJ~~Z? Ji~ «~» z.JW, JYf~*it: ~*z-1*tt!o ;#CllQiil'7i, 1:$lI.ZJJ ii!o fPJ~~Jt~1il

o

o o

o

· 27 ·

~ mi fl, Jil6 ~hW ~ f£Y:!~ Z r , ~ ~ ~ 'Ilb!~ -m 0 11 ~ ~ lirffff fl, 9!Uitm~t£~i~z r, ~/f~~IIffi!~mo tLlXlrliil$N~~PJJ~ JJ, mu N Z /'\ ~ ~ 7~ ~ z fL-=:, )l):~ rial tFJL =: Z ~ E\Z tI! Q ~~ Ij }t*~J\J=3, lOCJl[!~ZA=, ~~ltai!~L1L=, JJ1Ur )(~ft*-o. fPJ ~? _fl'fffi* ~ «~» B: "~mf *", ttL- "1tJl1i~iH:, ~i1i EJ i~" mo illi~L «~» ol'8"~ffij*", a:~"~ll!~j£ffijK, iEm~

*~_'l(tf!" 0 ~~=i~z3tre£:mfMit, X «~» ~W1f~JHij3~* ziJi, 9!UJt)(~1'~?&m, 19f~f$m*P1)\.Jl If.Q ItltfPJ: ~)(£ iM j~ Z B1, JJ mI .L * ill: ~, a (fAiO ~ ~ : .Itt r )Jj{ ~ ) if. Jj 1-1 5l.

.

..

~?~B: ~0~~m, ~~~~, ~~~W$, ~£~$, ~ ~x~z~, ~0~W~z, ~~~tt~~D~~~~~~' I

B «liw», 1ftfB «V3_», mJA «.fflJ~»Q "JiLlJ", JJtU:¥fJ~f£z% tf!; «~3_», JilU*F_iXtZ -€J-tfLo ret 4IJiLlJ" II #3_", #:l!ft%, !9T

f2..{1! " }aj " ~ jjlJ ~ ft , !J)\ ffi «Pi] fL» Z i~ tf1 0 II ab Rl B " ffl] " ~ u: ~, ~0~m~~~L~m~~~~Q.m~~?~w~~.~ ~~*7qJ~R, !JlU~1t~*W/F~Jt**D ~TfLE£'1I$iUpuqz i]:, ~ttrJ1tl~, Ij'All! K, ~,Q_( ~i~ z)( -ti!o f!iID3JilU/J'Azlll

,

.~, I5BPlU~+zl1t*, ~~,1(1£~i~.L3(.tl!., ~~D X:.t1X «i~

,

~». E: ;i1l, /J'AJ~t(, ~1±T~, 1j!1£=f9r, !:jJtaii~ffixt~

-tl!o Itai~tl*mU~fit, JI*~Jj!tllXJtl~*D IIffi=rsam rAJ , ll-rzii EI *; Jl=~A:(£l*J, /j\Azlli f3U!o HJ\.J1 ~*, 7Czllt;k (~~

~: ~~*~)*.~~*, ~=~~m~, ~~~~~mm~ ~o ~tt\~rTi·~]I, j)~; ~-t--=jj, 1!Jllffio 7~TliJl ~~, ~

:i\Y.J JqJ)j, -§ T~*}LJ\.~ 1£.0

,

. -".. r._... . ..... ·P .... ·._" .. .-r-. I'- •

..

· 28 ·

(1l9+1t.) faJlll \:::0°7

/ (1

Mil: ~li~~, *, I\~", =,

o

-

o

• "e-- •

• •

00 (Ji+-)

· 29 ·

(.E + ) foJJIJ}\.~~ ('D:+-) j&~iifT~1fl

Mil (3i+=:, .:li.+ll.YiJilll*iJt): ~ fPJ B : "i-&45 " L-~ EJ lJc, -= B 1<, -=- B *, ~ E3~, 1i E3 ±, !l!~ -1:::;

" JE 00 " 1i 1-]- Z 1& Z 11L /f' 1~ ~, fiiJ -tl! ? ~B: llti~'*;lt1:fl-ti!o llli91U~;t:t ~~, JJ~B3Czf&t!!o r:.5t-±£ Jm at, 9!U * jt hX: ~ ~ 0 El x " ¥~ 45 "

"jlJlJ~"'HEJHT1i~-rZ~, t&)t;~Jt~ •

I

I

3t 21:. ~ I 1& Fn ld.t ± ~ )E z , Jj rlJ JJ.!. .,_. ____..... ------,...,..__........... ---r ----.

:1t1&~tf!Q

- . ...... ....... _. ...

• I":' 0": '1' 1'.1. '-

· 30 ~

Mil:

x~, itl!A, :l&-=~ J(

-b , :X~"" i&}\., 1& ~L J( jL, xli, :1:&+, *ffij~7j(,

1<.~ *,. ~~ .I.. + EI :tf, ~u

a ilio f§~~, ~1:.*, 7j(~ *, *!:Ej(, 1<1!.±, ±1:1t}:

tB~fH31:~, ~5l*, *31: .L. ±}t7j(, J1(Jtj(, j(51fiL

tt!o

,

Mil (1m +n~.n +.n: iI lII#il) :

«£» B: fnJ lli 00 , f! ttl

L •••••

~, :£A91tlzo ~-5: «wtk#ti-» ~: yllJJ;Jim~illx~; 7~t;Ab1t bfIp±:tm~ 0 rnJ::iEmb.:, m~~!ttt "rPJOO" lf JL~, "7~~"ff:t\. 0 «4) · iEJ(» B: "f!4S" 1L~,4}~)cf' IlP~~tf!o rm ~: "xl'J Jj ~ ", :tuultx ~ M ~, llP ~ "m 45" it!. 0 «~x · li ~-r~»: XiJ ttk ~ ~ ~ - * 7C ffij £ , rPJ ill l¥J, JitU -rm imi J\'i~ ~ tf!. 0 M 1am 7j(, ~ " 7-* 45", ~w~«~m»~it!.o~~~~~~, ~~m~, ~~~ ¥o«~_»Hm~~&.*, ~,_~ ~~~,.~, ~~oo~ z$, W~~~oo,~m~o ~~z~, ~~*~, ~A#~, ~~~~~~ ~~~o M&Z*, ~~~~, ~~~.~mo ~

.....-- .................. ,,~tt*M .... ~·r .... , ...... •· ....

. ",' '.~: ......... .ef'I~........-L' & _ ....... ...:,.rtI"r .... ....,...,....ft ....... · ...... ·~.,· .. I··, .............. ~···~·rrrlE'

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful