You are on page 1of 1

Nota:__________

Numele: ____________ Data:________
Lucrare de control, clasa a IV-a
I. Verifică dacă următoarele afirma ii sunt adevărate punând în dreptul fiecărei afirma ii ț ț
litera corespunzătoare: A pentru afirma iile adevărate/ F pentru afirma iile false: ț ț
. !ufletul se murdăre te atunci când păcătuim ". ș
#. $a !povedanie nu tre%uie să mer&em îm%răca i decent ". ț
'. (rin !povedanie nu ni se iartă păcatele ".
). După ce ne !povedim nu avem sufletul curat ".
*. $a !povedanie putem da vina pe al i semeni pentru faptele noastre ". ț
II. Ale&e răspunsul corect.
. +aina ,otezului este:
a- +aina prin care intrăm în cre tinism devenind fra ii Domnului Iisus .ristos i Fiii lui ș ț ș
Dumnezeu/
%- +aina prin care primim darurile Du0ului !fânt/
c- +aina prin care ne 1urăm iu%ire până la moarte.
#. 2ăma a nouă de culoare al%ă pe care o primim la ,otez reprezintă: ș
a- .aina !ufletului/
%- Nu reprezintă nimic/
c- .aina păcatelor.
'. .aina sufletului pe care o primim la ,otez atunci când facem păcate se murdăre te. 2a să ș
ne cură ăm 0aina de păcate tre%uie să mer&em la: ț
a- ,iserică/
%- !ă ne !povedim/
c- !ă ne împărtă im. ș
III. !crie i câteva situa ii în care sufletul se poate murdări: ț ț
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Punctaj:
!e acordă 3 puncte din oficiu. (entru e4erci iul se acordă '3 puncte5 câte 6 puncte pentru ț
fiecare răspuns corect. (entru e4erci iul # se acordă '3 de puncte5 câte 3 puncte pentru ț
fiecare răspuns corect. (entru e4erci iul ' se acordă '3 de puncte. ț