You are on page 1of 53

BỘ NỘI VỤ

______
Số: 01/2011/TT-BNV
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạ! p!"c
_______________
Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2011
TH#NG T$
H%&' d( )!* )!+c ,- ./ )!0ậ) )12! 3-4 ,5 36 !-! c!7!
__________________
Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 h!ng 4 nă" 2008 c#$ Ch%nh &h#
'(y định chức năng) nh*+" ,-) '(y.n h/n ,à c0 c1( 2 chức c#$ B3 N3* ,-4
Căn cứ Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 h!ng 4 nă" 2004 c#$ Ch%nh &h#
,. c5ng !c ,ăn h64
Căn cứ Nghị định số 07/2010/NĐ-CP ngày 08 h!ng 02 nă" 2010 c#$ Ch%nh &h#
s8$ đ2*) 92 s(ng Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 h!ng 4 nă" 2004 c#$ Ch%nh
&h# ,. c5ng !c ,ăn h6)
B3 N3* ,- h6:ng ;<n h= hức ,à >? h(@ ABnh 9ày ,ăn 9Cn hành ch%nh nh6 s$(:
C!%8' I
NH9NG :;< Đ=NH CH;NG
Đ>?0 @A B!ạC ,> ,- DE> )%F' Gp dH'
Th5ng 6 này h6:ng ;<n h= hức ,à >? h(@ ABnh 9ày ,ăn 9Cn hành ch%nh ,à 9Cn
s$D ,ăn 9Cn4 đ6Ec !& ;-ng đố* ,:* c!c c0 '($n nhà n6:c) 2 chức FG h3*) 2 chức FG h3*
- ngh. ngh*+&) 2 chức >*nh H ,à đ0n ,ị IJc I6Eng ,K A$ng nhLn ;Ln Ms$( đLy gN*
ch(ng Ià c0 '($n) 2 chứcOP
Đ>?0 IA T!* )!+c ,5 36
Th= hức ,ăn 9Cn Ià @& hE& c!c hành &hQn c1( hành ,ăn 9Cn) 9$D gR" nhSng
hành &hQn ch(ng !& ;-ng đố* ,:* c!c ID/* ,ăn 9Cn ,à c!c hành &hQn 92 s(ng ADng
nhSng A6Tng hE& c- h= hDUc đố* ,:* "3 số ID/* ,ăn 9Cn nh1 định hVD '(y định /*
WhDCn X) Đ*.( 1 Nghị định số 07/2010/NĐ-CP ngày 08 h!ng 02 nă" 2010 c#$ Ch%nh
&h# s8$ đ2*) 92 s(ng Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 h!ng 4 nă" 2004 c#$
Ch%nh &h# ,. c5ng !c ,ăn h6 ,à h6:ng ;<n /* Th5ng 6 nàyP
Đ>?0 JA K/ )!0ậ) )12! 3-4 ,5 36
W? h(@ ABnh 9ày ,ăn 9Cn '(y định /* Th5ng 6 này 9$D gR" >h2 g*1y) >*=(
ABnh 9ày) định I. A$ng ,ăn 9Cn) ,ị A% ABnh 9ày c!c hành &hQn h= hức) &h5ng chS) cY
chS) >*=( chS ,à c!c ch* *H ABnh 9ày >h!c) đ6Ec !& ;-ng đố* ,:* ,ăn 9Cn sD/n hCD
AZn "!y ,* %nh ,à *n A$ g*1y4 ,ăn 9Cn đ6Ec sD/n hCD 9[ng c!c &h60ng &h!& h$y
&h60ng *+n >? h(@ >h!c hDUc ,ăn 9Cn đ6Ec Ià" AZn g*1y "<( *n s\n4 >h5ng !& ;-ng
đố* ,:* ,ăn 9Cn đ6Ec *n hành s!ch) *n AZn 9!D) /& ch% ,à c!c ID/* 1n &h]" >h!cP
Đ>?0 LA B!M' c!N )12! 3-4 ,5 36
Ph5ng chS s8 ;-ng ABnh 9ày ,ăn 9Cn AZn "!y ,* %nh Ià &h5ng chS *Hng V*+ c#$
93 "G >^ J _n*cD;V hVD T*Z( ch(]n V*+ N$" TCVN `707:2001P
Đ>?0 OA K!P '>Q4R .>*0 )12! 3-4R DS! l? )1T' ,5 36 ,- ,S )17 )12! 3-4
1P Wh2 g*1y
Văn 9Cn hành ch%nh đ6Ec ABnh 9ày AZn >h2 g*1y >h2 a4 M210 "" F 277 ""OP
C!c ,ăn 9Cn nh6 g*1y g*:* h*+() g*1y 9*Zn nh@n hR s0) &h*H( g8*) &h*H( ch(y=n
đ6Ec ABnh 9ày AZn >h2 g*1y ab M148 "" F 210 ""O hDUc AZn g*1y "<( *n s\n M>h2
abOP
2P W*=( ABnh 9ày
Văn 9Cn hành ch%nh đ6Ec ABnh 9ày hVD ch*.( ;à* c#$ A$ng g*1y >h2 a4 Mđịnh
h6:ng 9Cn *n hVD ch*.( ;à*OP
TA6Tng hE& n3* ;(ng ,ăn 9Cn cc c!c 9Cng) 9*=( nh6ng >h5ng đ6Ec Ià" hành c!c
&h- I-c A*Zng hB ,ăn 9Cn cc h= đ6Ec ABnh 9ày hVD ch*.( A3ng c#$ A$ng g*1y Mđịnh
h6:ng 9Cn *n hVD ch*.( A3ngOP
XP Định I. A$ng ,ăn 9Cn Mđố* ,:* >h2 g*1y a4O
d. AZn: c!ch "e& AZn f 20 - 2b ""4
d. ;6:*: c!ch "e& ;6:* f 20 - 2b ""4
d. A!*: c!ch "e& A!* f X0 - Xb ""4
d. &hC*: c!ch "e& &hC* f 1b - 20 ""P
4P Vị A% ABnh 9ày c!c hành &hQn h= hức ,ăn 9Cn AZn "3 A$ng g*1y >h2 a4
đ6Ec hJc h*+n hVD s0 đR 9ố A% c!c hành &hQn h= hức ,ăn 9Cn >g" hVD Th5ng 6
này MPh- I-c hhOP Vị A% ABnh 9ày c!c hành &hQn h= hức ,ăn 9Cn AZn "3 A$ng g*1y
>h2 ab đ6Ec !& ;-ng 60ng J hVD s0 đR /* Ph- I-c AZnP
C!%8' II
THU THVC VW KX TH;YT TZ[NH BW< V\N B]N
Đ>?0 ^A :0Ec !>_0
1P Th= hức
i(ốc h*+( gh* AZn ,ăn 9Cn 9$D gR" 2 ;jng chS: `CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ
NGHĨA VIỆT NAMa ,à kĐộc lập - Tự do - Hạ! p!"caP
2P W? h(@ ABnh 9ày
i(ốc h*+( đ6Ec ABnh 9ày /* 5 số 14 ch*H" >hDCng 1/2 A$ng g*1y hVD ch*.(
ng$ng) l &h%$ AZn) 9Zn &hC*P
mjng hứ nh1: `CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMa đ6Ec ABnh
9ày 9[ng chS *n hD$) cY chS f 12 đHn 1X) >*=( chS đứng) đ@"4
2
mjng hứ h$*: kĐộc lập - Tự do - Hạ! p!"ca đ6Ec ABnh 9ày 9[ng chS *n
h6Tng) cY chS f 1X đHn 14 MnH( ;jng hứ nh1 cY chS 12) hB ;jng hứ h$* cY chS 1X4
nH( ;jng hứ nh1 cY chS 1X) hB ;jng hứ h$* cY chS 14O) >*=( chS đứng) đ@"4 đ6Ec
đU c$nh g*S$ ;6:* ;jng hứ nh14 chS c!* đQ( c#$ c!c c-" f đ6Ec ,*H hD$) g*S$ c!c
c-" f cc g/ch nố*) cc c!ch chS4 &h%$ ;6:* cc đ6Tng >n ng$ng) ne I*.n) cc đ3 ;à* 9[ng
đ3 ;à* c#$ ;jng chS Ms8 ;-ng I+nh mA$o) >h5ng ;png I+nh _n;VAI*nVO) c- h=:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạ! p!"c
______________
q$* ;jng chS AZn đ6Ec ABnh 9ày c!ch nh$( ;jng đ0nP
Đ>?0 bA Tc c8 d0TR )P c!+c 3T !-! ,5 36
1P Th= hức
Đố* ,:* c!c B3) c0 '($n ng$ng B3) c0 '($n h(3c Ch%nh &h#4 Văn &hjng i(ốc
h3*4 q3* đRng ;Ln 3c) c!c ry 9$n c#$ i(ốc h3* hDUc q3* đRng nhLn ;Ln ,à ry 9$n
nhLn ;Ln c!c c1&4 ĐDàn Đ/* 9*=( i(ốc h3* snh) hành &hố AJc h(3c TA(ng 60ng4 T@&
đDàn W*nh H nhà n6:c) T2ng c5ng y 71 >h5ng gh* c0 '($n ch# '(CnP
TZn c0 '($n) 2 chức 9$n hành ,ăn 9Cn 9$D gR" Zn c#$ c0 '($n) 2 chức ch#
'(Cn AJc *H& MnH( ccO Mđố* ,:* c!c 2 chức >*nh H cc h= Ià c5ng y "tO ,à Zn c#$ c0
'($n) 2 chức 9$n hành ,ăn 9CnP
$O TZn c#$ c0 '($n) 2 chức 9$n hành ,ăn 9Cn &hC* đ6Ec gh* đQy đ# hDUc đ6Ec
,*H u hVD '(y định /* ,ăn 9Cn hành I@&) '(y định chức năng nh*+" ,-) '(y.n h/n
,à c0 c1( 2 chức 93 "!y) &hZ ch(]n) c1& g*1y &he& hD/ đ3ng hDUc c5ng nh@n 6 c!ch
&h!& nhLn c#$ c0 '($n) 2 chức cc h]" '(y.n) ,% ;-:
BỘ GIAe TH#NG VYN T]I
________
TYB ĐeWN ĐIỆN fgC VIỆT NAM
_____________
HỘI ĐhNG NHiN jiN
TkNH NGHỆ AN
___________
Ủ< BAN NHiN jiN
TkNH THlI NG;<mN
__________
9O TZn c#$ c0 '($n) 2 chức ch# '(Cn AJc *H& cc h= ,*H u nhSng c-" f h5ng
;-ng nh6 ry 9$n nhLn ;Ln M_BNmO) q3* đRng nhLn ;Ln MqĐNmO) V*+ N$" MVNO) ,%
;-:
_BNm TvNq i_wNx ByNq
no NỘI VỤ
_________
VhzN Wq{a q|C }~ q•h VN
VIỆN jiN TỘC HpC
_____________
2P W? h(@ ABnh 9ày
TZn c0 '($n) 2 chức 9$n hành ,ăn 9Cn đ6Ec ABnh 9ày /* 5 số 24 ch*H" >hDCng
1/2 A$ng g*1y hVD ch*.( ng$ng) l &h%$ AZn) 9Zn A!*P
TZn c0 '($n) 2 chức ch# '(Cn AJc *H& đ6Ec ABnh 9ày 9[ng chS *n hD$) cpng cY
chS nh6 cY chS c#$ i(ốc h*+() >*=( chS đứngP NH( Zn c0 '($n) 2 chức ch# '(Cn ;à*)
cc h= ABnh 9ày hành nh*.( ;jngP
3
TZn c0 '($n) 2 chức 9$n hành ,ăn 9Cn ABnh 9ày 9[ng chS *n hD$) cpng cY chS
nh6 cY chS c#$ i(ốc h*+() >*=( chS đứng) đ@") đ6Ec đU c$nh g*S$ ;6:* Zn c0 '($n)
2 chức ch# '(Cn4 &h%$ ;6:* cc đ6Tng >n ng$ng) ne I*.n) cc đ3 ;à* 9[ng f 1/X đHn 1/2
đ3 ;à* c#$ ;jng chS ,à đU cLn đố* sD ,:* ;jng chSP TA6Tng hE& Zn c0 '($n) 2 chức
9$n hành ,ăn 9Cn ;à* cc h= ABnh 9ày hành nh*.( ;jng) ,% ;-:
B• N•h V€
CỤC V\N TH$ VW f$; TZ9
NHW N$qC
________
C!c ;jng chS AZn đ6Ec ABnh 9ày c!ch nh$( ;jng đ0nP
Đ>?0 rA nER .s !>_0 ctT ,5 36
1P Th= hức
$O Số c#$ ,ăn 9Cn
Số c#$ ,ăn 9Cn Ià số hứ J đăng >^ ,ăn 9Cn /* ,ăn h6 c#$ c0 '($n) 2 chứcP Số
c#$ ,ăn 9Cn đ6Ec gh* 9[ng chS số w-A@&) 9u đQ( f số 01 ,àD ngày đQ( nă" ,à >H
h•c ,àD ngày X1 h!ng 12 hàng nă"P
9O W^ h*+( c#$ ,ăn 9Cn
- W^ h*+( c#$ ,ăn 9Cn cc Zn ID/* 9$D gR" chS ,*H u Zn ID/* ,ăn 9Cn hVD 9Cng
chS ,*H u Zn ID/* ,ăn 9Cn ,à 9Cn s$D >g" hVD Th5ng 6 này MPh- I-c hO ,à chS ,*H
u Zn c0 '($n) 2 chức hDUc chức ;$nh nhà n6:c M!& ;-ng đố* ,:* chức ;$nh Ch# ịch
n6:c ,à Th# 6:ng Ch%nh &h#O 9$n hành ,ăn 9Cn) ,% ;-:
Nghị '(yH c#$ Ch%nh &h# 9$n hành đ6Ec gh* nh6 s$(: Số: ‚/Ni-CP
Chs hị c#$ Th# 6:ng Ch%nh &h# 9$n hành đ6Ec gh* nh6 s$(: Số: ‚/CT-TTgP
i(yH định c#$ Th6Tng AJc q3* đRng nhLn ;Ln 9$n hành đ6Ec gh* nh6 s$(: Số:
‚/iĐ-qĐNm
B!D c!D c#$ c!c 9$n c#$ q3* đRng nhLn ;Ln đ6Ec gh* nh6 s$(: Số ‚/BC-qĐNm
- W^ h*+( c#$ c5ng ,ăn 9$D gR" chS ,*H u Zn c0 '($n) 2 chức hDUc chức ;$nh
nhà n6:c 9$n hành c5ng ,ăn ,à chS ,*H u Zn đ0n ,ị M,-) &hjng) 9$n) 93 &h@nO sD/n
hCD hDUc ch# AB sD/n hCD c5ng ,ăn đc MnH( ccO) ,% ;-:
C5ng ,ăn c#$ Ch%nh &h# ;D V- qành ch%nh Văn &hjng Ch%nh &h# sD/n hCD: Số:
‚/CP-qCP
C5ng ,ăn c#$ B3 N3* ,- ;D V- T2 chức C!n 93 B3 N3* ,- sD/n hCD: Số:
‚/BNV-TCCB
C5ng ,ăn c#$ q3* đRng nhLn ;Ln snh ;D B$n W*nh H NgLn s!ch sD/n hCD: Số:
‚P/qĐNm-WTNS
C5ng ,ăn c#$ ry 9$n nhLn ;Ln snh ;D 2 ch(yZn ,*Zn MhDUc h6 >^O hVD ;ƒ* I„nh
,Jc ,ăn hc$ - FG h3* sD/n hCD: Số: ‚/_BNm-V}
C5ng ,ăn c#$ Sl N3* ,- snh ;D Văn &hjng Sl sD/n hCD: Số: ‚/SNV-VP
4
TA6Tng hE& c!c q3* đRng) c!c B$n 6 ,1n c#$ c0 '($n đ6Ec s8 ;-ng cDn ;1( c#$
c0 '($n đ= 9$n hành ,ăn 9Cn ,à q3* đRng) B$n đ6Ec gh* Ià kc0 '($n… 9$n hành ,ăn
9Cn hB &hC* I1y số c#$ q3* đRng) B$n) ,% ;- i(yH định số 01 c#$ q3* đRng h* (y=n
c5ng chức B3 N3* ,- đ6Ec ABnh 9ày nh6 s$(:
B• N•h V€
HỘI ĐhNG THI T;<UN C#NG CHVC
_____________
Số: 01/iĐ-qĐTTCC
V*+c gh* >^ h*+( c5ng ,ăn ;D _BNm c1& h(y+n) c1& FG 9$n hành 9$D gR" chS
,*H u Zn c0 '($n) 2 chức 9$n hành c5ng ,ăn ,à chS ,*H u Zn I„nh ,Jc Mc!c I„nh
,Jc đ6Ec '(y định /* †-c 2) †-c X) Ch60ng hV) d(@ T2 chức q3* đRng nhLn ;Ln ,à
ry 9$n nhLn ;Ln nă" 200XO đ6Ec g*C* '(yH ADng c5ng ,ănP
ChS ,*H u Zn c0 '($n) 2 chức ,à c!c đ0n ,ị ADng "‡* c0 '($n) 2 chức hDUc
I„nh ,Jc Mđố* ,:* _BNm c1& h(y+n) c1& FGO ;D c0 '($n) 2 chức '(y định c- h=) 9CD
đC" ngun gNn) ;ˆ h*=(P
2P W? h(@ ABnh 9ày
Số) >^ h*+( c#$ ,ăn 9Cn đ6Ec ABnh 9ày /* 5 số X) đ6Ec đU c$nh g*S$ ;6:* Zn c0
'($n) 2 chức 9$n hành ,ăn 9CnP
Tf kSố… đ6Ec ABnh 9ày 9[ng chS *n h6Tng) >^ h*+( 9[ng chS *n hD$) cY chS 1X)
>*=( chS đứng4 s$( f kSố… cc ;1( h$* ch1"4 ,:* nhSng số nh‰ h0n 10 &hC* gh* hZ" số
0 &h%$ A6:c4 g*S$ số ,à >^ h*+( ,ăn 9Cn cc ;1( g/ch cheD M/O) g*S$ c!c nhc" chS ,*H
u >^ h*+( ,ăn 9Cn cc ;1( g/ch nố* M-O >h5ng c!ch chS) ,% ;-:
Số: 1b/iĐ-qĐNm Mi(yH định c#$ Th6Tng AJc q3* đRng nhLn ;LnO4
Số: 17/qĐNm-WTNS MC5ng ,ăn c#$ Th6Tng AJc q3* đRng nhLn ;Ln ;D B$n
W*nh H ngLn s!ch sD/n hCDO4
Số: 2X/BC-BNV MB!D c!D c#$ B3 N3* ,-O4
Số: 2X4/SŠT-VP MC5ng ,ăn c#$ Sl Š H ;D Văn &hjng sD/n hCDOP
Đ>?0 uA ĐST dT! ,- '-4R )!G'R 5C 3T !-! ,5 36
1P Th= hức
$O Đị$ ;$nh gh* AZn ,ăn 9Cn Ià Zn gN* ch%nh hức c#$ đ0n ,ị hành ch%nh MZn
A*Zng c#$ snh) hành &hố AJc h(3c TA(ng 60ng4 h(y+n) '(@n) hị FG) hành &hố h(3c
snh4 FG) &h6Tng) hị A1nO n0* c0 '($n) 2 chức đcng A- sl4 đố* ,:* nhSng đ0n ,ị hành
ch%nh đ6Ec đU Zn hVD Zn ng6T*) 9[ng chS số hDUc sJ >*+n Iịch s8 hB &hC* gh* Zn gN*
đQy đ# c#$ đ0n ,ị hành ch%nh đc) c- h= nh6 s$(:
- Đị$ ;$nh gh* AZn ,ăn 9Cn c#$ c!c c0 '($n) 2 chức TA(ng 60ng Ià Zn c#$ snh)
hành &hố AJc h(3c TA(ng 60ng n0* c0 '($n) 2 chức đcng A- sl) ,% ;-:
Văn 9Cn c#$ B3 C5ng Th60ng) c#$ C5ng y Đ*+n IJc 1 h(3c T@& đDàn Đ*+n IJc
V*+ N$" Mcc A- sl /* hành &hố qà N3*O: Hà Nội,
5
Văn 9Cn c#$ TA6Tng C$D đ‹ng i(Cn Aị >*nh ;D$nh h(3c B3 Tà* ch%nh Mcc A- sl
/* hị A1n Nh6 i(Œnh) h(y+n †? Văn) snh q6ng ŠZnO: Hưng Yên,
Văn 9Cn c#$ V*+n qC* ;60ng hNc h(3c V*+n WhD$ hNc ,à C5ng ngh+ V*+ N$"
Mcc A- sl /* hành &hố Nh$ TA$ng) snh Wh!nh qj$O: Khánh Hòa,
Văn 9Cn c#$ C-c Th(H snh BBnh m60ng h(3c T2ng c-c Th(H Mcc A- sl /* hị
FG Th# mQ( †3) snh BBnh m60ngO: Bình Dương,
- Đị$ ;$nh gh* AZn ,ăn 9Cn c#$ c!c c0 '($n) 2 chức c1& snh:
• Đố* ,:* c!c hành &hố AJc h(3c TA(ng 60ng: Ià Zn c#$ hành &hố AJc h(3c
TA(ng 60ng) ,% ;-:
Văn 9Cn c#$ ry 9$n nhLn ;Ln hành &hố qà N3* ,à c#$ c!c sl) 9$n) ngành h(3c
hành &hố: Hà Nội, c#$ ry 9$n nhLn ;Ln hành &hố qR Ch% †*nh ,à c#$ c!c sl) 9$n)
ngành h(3c hành &hố: Thành ph H! "h# $inh,
• Đố* ,:* c!c snh Ià Zn c#$ snh) ,% ;-:
Văn 9Cn c#$ ry 9$n nhLn ;Ln snh qC* m60ng ,à c#$ c!c sl) 9$n) ngành h(3c
snh Mcc A- sl /* hành &hố qC* m60ng) snh qC* m60ngO: H%i Dương, c#$ ry 9$n
nhLn ;Ln snh i(Cng N*nh ,à c#$ c!c sl) 9$n) ngành h(3c snh Mcc A- sl /* hành &hố
q/ dDng) snh i(Cng N*nhO: &'%ng Ninh, c#$ ry 9$n nhLn ;Ln snh dL" ĐRng ,à c#$
c!c sl) 9$n) ngành h(3c snh Mcc A- sl /* hành &hố Đà d/) snh dL" ĐRngO: ()m
*!ng,
TA6Tng hE& đị$ ;$nh gh* AZn ,ăn 9Cn c#$ c0 '($n hành &hố h(3c snh "à Zn
hành &hố Apng ,:* Zn snh hB gh* hZ" h$* chS hành &hố MTPPO) ,% ;-:
Văn 9Cn c#$ ry 9$n nhLn ;Ln hành &hố qà T„nh Msnh qà T„nhO ,à c#$ c!c
&hjng) 9$n h(3c hành &hố: T+, Hà T-nh,
- Đị$ ;$nh gh* AZn ,ăn 9Cn c#$ c!c c0 '($n) 2 chức c1& h(y+n Ià Zn c#$ h(y+n)
'(@n) hị FG) hành &hố h(3c snh) ,% ;-:
Văn 9Cn c#$ ry 9$n nhLn ;Ln h(y+n Scc S0n Mhành &hố qà N3*O ,à c#$ c!c
&hjng) 9$n h(3c h(y+n: ./0 .ơn,
Văn 9Cn c#$ ry 9$n nhLn ;Ln '(@n xj V1& Mhành &hố qR Ch% †*nhO) c#$ c!c
&hjng) 9$n h(3c '(@n: 1ò 23p,
Văn 9Cn c#$ ry 9$n nhLn ;Ln hị FG Bà Žị$ Msnh Bà Žị$-VKng Tà(O ,à c#$ c!c
&hjng) 9$n h(3c hị FG: Bà 45a,
- Đị$ ;$nh gh* AZn ,ăn 9Cn c#$ q3* đRng nhLn ;Ln) ry 9$n nhLn ;Ln ,à c#$ c!c
2 chức c1& FG Ià Zn c#$ FG) &h6Tng) hị A1n đc) ,% ;-:
Văn 9Cn c#$ ry 9$n nhLn ;Ln FG W*" d*Zn Mh(y+n N$" Đàn) snh Ngh+ anO:
Kim (iên,
Văn 9Cn c#$ ry 9$n nhLn ;Ln &h6Tng Đ*+n B*Zn Ph# M'(@n B$ ĐBnh) TPP qà
N3*O: +hư6ng *i7n Biên +h8,
6
- Đị$ ;$nh gh* AZn ,ăn 9Cn c#$ c!c c0 '($n) 2 chức ,à đ0n ,ị ,K A$ng nhLn ;Ln
h(3c &h/" ,* '(Cn I^ c#$ B3 C5ng $n) B3 i(ốc &hjng đ6Ec hJc h*+n hVD '(y định
c#$ &h!& I(@ ,à '(y định c- h= c#$ B3 C5ng $n) B3 i(ốc &hjngP
9O Ngày) h!ng) nă" 9$n hành ,ăn 9Cn
Ngày) h!ng) nă" 9$n hành ,ăn 9Cn Ià ngày) h!ng) nă" ,ăn 9Cn đ6Ec 9$n hànhP
Ngày) h!ng) nă" 9$n hành ,ăn 9Cn &hC* đ6Ec ,*H đQy đ#4 c!c số chs ngày)
h!ng) nă" ;png chS số w-A@&4 đố* ,:* nhSng số chs ngày nh‰ h0n 10 ,à h!ng 1) 2
&hC* gh* hZ" số 0 l A6:c) c- h=:
Thành ph H! "h# $inh, ngày 09 tháng 02 năm 2009
&':n 1, ngày 10 tháng 02 năm 2010
2P W? h(@ ABnh 9ày
Đị$ ;$nh ,à ngày) h!ng) nă" 9$n hành ,ăn 9Cn đ6Ec ABnh 9ày AZn cpng "3
;jng ,:* số) >^ h*+( ,ăn 9Cn) /* 5 số 4) 9[ng chS *n h6Tng) cY chS f 1X đHn 14) >*=(
chS ngh*Zng4 c!c chS c!* đQ( c#$ đị$ ;$nh &hC* ,*H hD$4 s$( đị$ ;$nh cc ;1( &h]y4 đị$
;$nh ,à ngày) h!ng) nă" đ6Ec đU c$nh g*S$ ;6:* i(ốc h*+(P
Đ>?0 @vA Tc loạ> ,- )17c! 4w0 ộ> d0' ctT ,5 36
1P Th= hức
TZn ID/* ,ăn 9Cn Ià Zn c#$ fng ID/* ,ăn 9Cn ;D c0 '($n) 2 chức 9$n hànhP Wh*
9$n hành ,ăn 9Cn đ.( &hC* gh* Zn ID/*) Af c5ng ,ănP
TA%ch yH( n3* ;(ng c#$ ,ăn 9Cn Ià "3 cL( ngun gNn hDUc "3 c-" f &hCn !nh
>h!* '(! n3* ;(ng ch# yH( c#$ ,ăn 9CnP
2P W? h(@ ABnh 9ày
TZn ID/* ,à A%ch yH( n3* ;(ng c#$ c!c ID/* ,ăn 9Cn cc gh* Zn ID/* đ6Ec ABnh 9ày
/* 5 số b$4 Zn ID/* ,ăn 9Cn Mnghị '(yH) '(yH định) >H hD/ch) 9!D c!D) T ABnh ,à c!c
ID/* ,ăn 9Cn >h!cO đ6Ec đU c$nh g*S$ 9[ng chS *n hD$) cY chS 14) >*=( chS đứng) đ@"4
A%ch yH( n3* ;(ng ,ăn 9Cn đ6Ec đU c$nh g*S$) ng$y ;6:* Zn ID/* ,ăn 9Cn) 9[ng chS *n
h6Tng) cY chS 14) >*=( chS đứng) đ@"4 9Zn ;6:* A%ch yH( cc đ6Tng >n ng$ng) ne
I*.n) cc đ3 ;à* 9[ng f 1/X đHn 1/2 đ3 ;à* c#$ ;jng chS ,à đU cLn đố* sD ,:* ;jng chS)
,% ;-:
:;<xT Đ=NH
V? ,>_c D>?0 Dộ' cG 3ộ
________________
TA%ch yH( n3* ;(ng c5ng ,ăn đ6Ec ABnh 9ày /* 5 số b9) s$( chS kV/,… 9[ng chS
*n h6Tng) cY chS f 12 đHn 1X) >*=( chS đứng4 đ6Ec đU c$nh g*S$ ;6:* số ,à >^ h*+(
,ăn 9Cn) c!ch ;jng `& ,:* số ,à >^ h*+( ,ăn 9Cn) ,% ;-:
Số: 72/VTdTNN-NVĐP
V/, >H hD/ch >*=" A$ c5ng !c
,ăn h6) I6( AS nă" 2007
7
Đ>?0 @@A Nộ> d0' ,5 36
1P Th= hức
$O N3* ;(ng ,ăn 9Cn Ià hành &hQn ch# yH( c#$ ,ăn 9CnP
N3* ;(ng ,ăn 9Cn &hC* 9CD đC" nhSng yZ( cQ( c0 9Cn s$(:
- Php hE& ,:* hBnh hức ,ăn 9Cn đ6Ec s8 ;-ng4
- Php hE& ,:* đ6Tng Iố*) ch# A60ng) ch%nh s!ch c#$ ĐCng4 &hp hE& ,:* '(y định
c#$ &h!& I(@4
- Đ6Ec ABnh 9ày ngun gNn) Aƒ Aàng) ch%nh F!c4
- S8 ;-ng ng5n ngS ,*H) c!ch ;*ˆn đ/ đ0n g*Cn) ;ˆ h*=(4
- mpng f ngS *Hng V*+ N$" &h2 h5ng M>h5ng ;png f ngS đị$ &h60ng ,à f
ngS n6:c ngDà* nH( >h5ng hJc sJ cQn h*HOP Đố* ,:* h(@ ngS ch(yZn "5n cQn F!c
định Aƒ n3* ;(ng hB &hC* đ6Ec g*C* h%ch ADng ,ăn 9Cn4
- Chs đ6Ec ,*H u nhSng f) c-" f h5ng ;-ng) nhSng f h(3c ng5n ngS *Hng
V*+ ;ˆ h*=(P Đố* ,:* nhSng f) c-" f đ6Ec s8 ;-ng nh*.( IQn ADng ,ăn 9Cn hB cc h=
,*H u) nh6ng c!c chS ,*H u IQn đQ( c#$ f) c-" f &hC* đ6Ec đU ADng ;1( ngDUc
đ0n ng$y s$( f) c-" f đc4
- Wh* ,*+n ;<n IQn đQ( ,ăn 9Cn cc I*Zn '($n) &hC* gh* đQy đ# Zn ID/*) số) >^ h*+(
,ăn 9Cn) ngày) h!ng) nă" 9$n hành ,ăn 9Cn) Zn c0 '($n) 2 chức 9$n hành ,ăn 9Cn)
A%ch yH( n3* ;(ng ,ăn 9Cn Mđố* ,:* I(@ ,à &h!& I+nh chs gh* Zn ID/* ,à Zn c#$ I(@)
&h!& I+nhO) ,% ;-: k‚ đ6Ec '(y định /* Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 h!ng
4 nă" 2004 c#$ Ch%nh &h# ,. c5ng !c ,ăn h6…4 ADng c!c IQn ,*+n ;<n *H& hVD) chs
gh* Zn ID/* ,à số) >^ h*+( c#$ ,ăn 9Cn đc4
- V*H hD$ ADng ,ăn 9Cn hành ch%nh đ6Ec hJc h*+n hVD Ph- I-c Vh - i(y định
,*H hD$ ADng ,ăn 9Cn hành ch%nhP
9O Bố c-c c#$ ,ăn 9Cn
Tpy hVD h= ID/* ,à n3* ;(ng) ,ăn 9Cn cc h= cc &hQn căn cứ &h!& I^ đ= 9$n
hành) &hQn "l đQ( ,à cc h= đ6Ec 9ố c-c hVD &hQn) ch60ng) "-c) đ*.() >hDCn) đ*="
hDUc đ6Ec &hLn ch*$ hành c!c &hQn) "-c f I:n đHn nh‰ hVD "3 ABnh J nh1 định)
c- h=:
- Nghị '(yH Mc! 9*+O: hVD đ*.() >hDCn) đ*=" hDUc hVD >hDCn) đ*="4
- i(yH định Mc! 9*+O: hVD đ*.() >hDCn) đ*="4 c!c '(y chH M'(y địnhO 9$n hành
>g" hVD '(yH định: hVD ch60ng) "-c) đ*.() >hDCn) đ*="4
- Chs hị Mc! 9*+O: hVD >hDCn) đ*="4
- C!c hBnh hức ,ăn 9Cn hành ch%nh >h!c: hVD &hQn) "-c) >hDCn) đ*=" hDUc hVD
>hDCn) đ*="P
Đố* ,:* c!c hBnh hức ,ăn 9Cn đ6Ec 9ố c-c hVD &hQn) ch60ng) "-c) đ*.( hB
&hQn) ch60ng) "-c) đ*.( &hC* cc *Z( đ.P
2P W? h(@ ABnh 9ày
8
N3* ;(ng ,ăn 9Cn đ6Ec ABnh 9ày /* 5 số `P
PhQn n3* ;(ng M9Cn ,ănO đ6Ec ABnh 9ày 9[ng chS *n h6Tng Mđ6Ec ;àn đ.( cC h$*
I.O) >*=( chS đứng4 cY chS f 1X đHn 14 M&hQn IT* ,ăn ADng "3 ,ăn 9Cn &hC* ;png
cpng "3 cY chSO4 >h* F(ống ;jng) chS đQ( ;jng &hC* &hC* Ip* ,àD f 1c" đHn 1)27c"
M1 ;V•$(I $9O4 >hDCng c!ch g*S$ c!c đD/n ,ăn M&$A$gA$&hO đU ố* h*=( Ià `&4 >hDCng
c!ch g*S$ c!c ;jng h$y c!ch ;jng MI*nV s&$c*ngO chNn ố* h*=( f c!ch ;jng đ0n
Ms*ngIV I*nV s&$c*ngO hDUc f 1b& MVF$cIy I*nV s&$c*ngO Al IZn4 >hDCng c!ch ố* đ$ g*S$
c!c ;jng Ià 1)b ;jng M1)b I*nVsOP
Đố* ,:* nhSng ,ăn 9Cn cc &hQn căn cứ &h!& I^ đ= 9$n hành hB s$( "‡* căn cứ
&hC* F(ống ;jng) c(ố* ;jng cc ;1( kch1" &h]y…) A*Zng căn cứ c(ố* cpng >H h•c 9[ng
;1( k&h]y…P
TA6Tng hE& n3* ;(ng ,ăn 9Cn đ6Ec 9ố c-c hVD &hQn) ch60ng) "-c) đ*.() >hDCn)
đ*=" hB ABnh 9ày nh6 s$(:
- PhQn) ch60ng: Tf kPhQn…) kCh60ng… ,à số hứ J c#$ &hQn) ch60ng đ6Ec ABnh
9ày AZn "3 ;jng A*Zng) c$nh g*S$) 9[ng chS *n h6Tng) cY chS f 1X đHn 14) >*=( chS
đứng) đ@"P Số hứ J c#$ &hQn) ch60ng ;png chS số d$ †GP T*Z( đ. MZnO c#$ &hQn)
ch60ng đ6Ec ABnh 9ày ng$y ;6:*) c$nh g*S$) 9[ng chS *n hD$) cY chS f 1X đHn 14)
>*=( chS đứng) đ@"4
- †-c: Tf k†-c… ,à số hứ J c#$ "-c đ6Ec ABnh 9ày AZn "3 ;jng A*Zng) c$nh
g*S$) 9[ng chS *n h6Tng) cY chS f 1X đHn 14) >*=( chS đứng) đ@"P Số hứ J c#$ "-c
;png chS số w - A@&P T*Z( đ. c#$ "-c đ6Ec ABnh 9ày ng$y ;6:*) c$nh g*S$) 9[ng chS *n
hD$) cY chS f 12 đHn 1X) >*=( chS đứng) đ@"4
- Đ*.(: Tf kĐ*.(…) số hứ J ,à *Z( đ. c#$ đ*.( đ6Ec ABnh 9ày 9[ng chS *n
h6Tng) c!ch I. A!* 1 ;V•$(I $9) số hứ J c#$ đ*.( ;png chS số w-A@&) s$( số hứ J cc
;1( ch1"4 cY chS 9[ng cY chS c#$ &hQn IT* ,ăn M1X-14O) >*=( chS đứng) đ@"4
- WhDCn: Số hứ J c!c >hDCn ADng "‡* "-c ;png chS số w-A@&) s$( số hứ J cc
;1( ch1") cY chS số 9[ng cY chS c#$ &hQn IT* ,ăn M1X-14O) >*=( chS đứng4 nH( >hDCn
cc *Z( đ.) số hứ J ,à *Z( đ. c#$ >hDCn đ6Ec ABnh 9ày AZn "3 ;jng A*Zng) 9[ng chS
*n h6Tng) cY chS 9[ng cY chS c#$ &hQn IT* ,ăn M1X-14O) >*=( chS đứng4
- Đ*=": Thứ J c!c đ*=" ADng "‡* >hDCn ;png c!c chS c!* *Hng V*+ hVD hứ J
$9c) s$( cc ;1( đcng ngDUc đ0n) 9[ng chS *n h6Tng) cY chS 9[ng cY chS c#$ &hQn IT*
,ăn M1X-14O) >*=( chS đứngP
TA6Tng hE& n3* ;(ng ,ăn 9Cn đ6Ec &hLn ch*$ hành c!c &hQn) "-c) >hDCn) đ*="
hB ABnh 9ày nh6 s$(:
- PhQn MnH( ccO: Tf kPhQn… ,à số hứ J c#$ &hQn đ6Ec ABnh 9ày AZn "3 ;jng
A*Zng) c$nh g*S$) 9[ng chS *n h6Tng) cY chS f 1X đHn 14) >*=( chS đứng) đ@"4 số hứ
J c#$ &hQn ;png chS số d$ †GP T*Z( đ. c#$ &hQn đ6Ec ABnh 9ày ng$y ;6:*) c$nh g*S$)
9[ng chS *n hD$) cY chS f 1X đHn 14) >*=( chS đứng) đ@"4
- †-c: Số hứ J c!c "-c ;png chS số d$ †G) s$( cc ;1( ch1" ,à đ6Ec ABnh 9ày
c!ch I. A!* 1 ;V•$(I $94 *Z( đ. c#$ "-c đ6Ec ABnh 9ày cpng "3 hàng ,:* số hứ J)
9[ng chS *n hD$) cY chS f 1X đHn 14) >*=( chS đứng) đ@"4
9
- WhDCn: Số hứ J c!c >hDCn ADng "‡* "-c ;png chS số w-A@&) s$( số hứ J cc
;1( ch1") cY chS số 9[ng cY chS c#$ &hQn IT* ,ăn M1X-14O) >*=( chS đứng4 nH( >hDCn
cc *Z( đ.) số hứ J ,à *Z( đ. c#$ >hDCn đ6Ec ABnh 9ày AZn "3 ;jng A*Zng) 9[ng chS
*n h6Tng) cY chS 9[ng cY chS c#$ &hQn IT* ,ăn M1X-14O) >*=( chS đứng) đ@"4
- Đ*=" ABnh 9ày nh6 A6Tng hE& n3* ;(ng ,ăn 9Cn đ6Ec 9ố c-c hVD &hQn)
ch60ng) "-c) đ*.() >hDCn) đ*="P
Đ>?0 @IA :04? !ạR c!+c ,HR !y )c ,- c!N .s ctT '%z> c{ )!|C d04?
1P Th= hức
$O V*+c gh* '(y.n h/n c#$ ng6T* >^ đ6Ec hJc h*+n nh6 s$(:
- TA6Tng hE& >^ h$y "U @& h= hB &hC* gh* chS ,*H u kT†P… Mh$y "UO ,àD
A6:c Zn @& h= IGnh đ/D hDUc Zn c0 '($n) 2 chức) ,% ;-:
TMA HỘI ĐhNG NHiN jiN TMA ĐeWN Đ}I BIU; :;~C HỘI
- TA6Tng hE& >^ h$y ng6T* đứng đQ( c0 '($n) 2 chức hB &hC* gh* chS ,*H u
kWTP… M>^ h$yO ,àD A6:c chức ,- c#$ ng6T* đứng đQ() ,% ;-:
KTA CHỦ T=CH
BH• CHỦ T=CH
KTA BỘ TZ$oNG
THV TZ$oNG
TA6Tng hE& c1& &hc đ6Ec g*$D &h- A!ch hB hJc h*+n nh6 c1& &hc >^ h$y c1&
A6lng4
- TA6Tng hE& >^ hf$ I+nh hB &hC* gh* chS ,*H u kTdP… Mhf$ I+nhO ,àD A6:c
chức ,- c#$ ng6T* đứng đQ( c0 '($n) 2 chức) ,% ;-:
TfA BỘ TZ$oNG
VỤ TZ$oNG VỤ T€ CHVC ClN BỘ
TfA CHỦ T=CH
CHlNH V\N BHÒNG
- TA6Tng hE& >^ hf$ #y '(y.n hB &hC* gh* chS ,*H u kT_iP… Mhf$ #y '(y.nO
,àD A6:c chức ,- c#$ ng6T* đứng đQ( c0 '($n) 2 chức) ,% ;-:
T;:A GIlM Đ~C
TZ$oNG BHÒNG T€ CHVC ClN BỘ
9O Chức ,- c#$ ng6T* >^
Chức ,- gh* AZn ,ăn 9Cn Ià chức ,- IGnh đ/D ch%nh hức c#$ ng6T* >^ ,ăn 9Cn
ADng c0 '($n) 2 chức4 chs gh* chức ,- nh6 B3 A6lng MB3 A6lng) Ch# nh*+"O) Thứ
A6lng) Ch# ịch) Phc Ch# ịch) x*!" đốc) Phc x*!" đốc) iP x*!" đốc Mi(y.n x*!"
đốcO ,P,‚) >h5ng gh* nhSng chức ,- "à Nhà n6:c >h5ng '(y định nh6: c1& &hc
h6Tng AJc) c1& &hc &h- A!ch) ,P,‚4 >h5ng gh* I/* Zn c0 '($n) 2 chức) Af c!c ,ăn
9Cn I*Zn ịch) ,ăn 9Cn ;D h$* h$y nh*.( c0 '($n) 2 chức 9$n hành4 ,*+c >^ hf$ I+nh) >^
hf$ #y '(y.n ;D c!c c0 '($n) 2 chức '(y định c- h= 9[ng ,ăn 9CnP
Chức ;$nh gh* AZn ,ăn 9Cn ;D c!c 2 chức 6 ,1n M>h5ng h(3c c0 c1( 2 chức
c#$ c0 '($n đ6Ec '(y định /* '(yH định hành I@&4 '(yH định '(y định chức năng)
nh*+" ,-) c0 c1( 2 chức c#$ c0 '($nO 9$n hành Ià chức ;$nh IGnh đ/D c#$ ng6T* >^
,ăn 9Cn ADng 9$n hDUc h3* đRngP Đố* ,:* nhSng 9$n) h3* đRng >h5ng đ6Ec &he& s8
;-ng cDn ;1( c#$ c0 '($n) 2 chức hB chs gh* chức ;$nh c#$ ng6T* >^ ,ăn 9Cn ADng
9$n hDUc h3* đRng) >h5ng đ6Ec gh* chức ,- ADng c0 '($n) 2 chứcP
10
Chức ,- MChức ;$nhO c#$ ng6T* >^ ,ăn 9Cn ;D h3* đRng hDUc 9$n chs đ/D c#$
Nhà n6:c 9$n hành "à IGnh đ/D B3 }Ly ;Jng Ià" TA6lng 9$n hDUc Phc TA6lng 9$n)
Ch# ịch hDUc Phc Ch# ịch q3* đRng đ6Ec gh* nh6 s$() ,% ;-:
TMA HỘI ĐhNG
CHỦ T=CH
;"h< =>, ?3' 08a Bộ @)y ?AngB
BỘ TZ$oNG BỘ Xi< jgNG
N'04• V5 A
KTA TZ$oNG BAN
BH• TZ$oNG BAN
;"h< =>, ?3' 08a Bộ @)y ?AngB
THV TZ$oNG BỘ Xi< jgNG
T1‚ V5 B
Chức ,- MChức ;$nhO c#$ ng6T* >^ ,ăn 9Cn ;D h3* đRng hDUc 9$n c#$ B3 }Ly
;Jng 9$n hành "à Thứ A6lng B3 }Ly ;Jng Ià" Ch# ịch q3* đRng hDUc TA6lng 9$n)
IGnh đ/D c!c C-c) V- h(3c B3 }Ly ;Jng Ià" Phc Ch# ịch q3* đRng hDUc Phc TA6lng
9$n đ6Ec gh* nh6 s$() ,% ;-:
TMA HỘI ĐhNG
CHỦ T=CH
;"h< =>, ?3' 08a Bộ @)y ?AngB
THV TZ$oNG
T1‚ V5 B
KTA TZ$oNG BAN
BH• TZ$oNG BAN
;"h< =>, ?3' 08a Bộ @)y ?AngB
VỤ TZ$oNG VỤ T€ CHVC ClN BỘ
fc V5 C
cO qN Zn 9$D gR" hN) Zn đ+" MnH( ccO ,à Zn c#$ ng6T* >^ ,ăn 9Cn
Đố* ,:* ,ăn 9Cn hành ch%nh) A6:c hN Zn c#$ ng6T* >^) >h5ng gh* hNc hà") hNc ,ị
,à c!c ;$nh h*+( ;$nh ;J >h!cP Đố* ,:* ,ăn 9Cn g*$D ;ịch4 ,ăn 9Cn c#$ c!c 2 chức sJ
ngh*+& g*!D ;-c) y H) >hD$ hNc hDUc IJc I6Eng ,K A$ng đ6Ec gh* hZ" hNc hà") hNc
,ị) '(Ln hà"P
2P W? h(@ ABnh 9ày
i(y.n h/n) chức ,- c#$ ng6T* >^ đ6Ec ABnh 9ày /* 5 số 7$4 chức ,- >h!c c#$
ng6T* >^ đ6Ec ABnh 9ày /* 5 số 794 c!c chS ,*H u '(y.n h/n nh6: kT†P…) kWTP…)
kTdP…) kT_iP… hDUc '(y.n h/n ,à chức ,- c#$ ng6T* >^ đ6Ec ABnh 9ày chS *n hD$) cY
chS f 1X đHn 14) >*=( chS đứng) đ@"P
qN Zn c#$ ng6T* >^ ,ăn 9Cn đ6Ec ABnh 9ày /* 5 số 794 9[ng chS *n h6Tng) cY
chS f 1X đHn 14) >*=( chS đứng) đ@") đ6Ec đU c$nh g*S$ sD ,:* '(y.n h/n) chức ,-
c#$ ng6T* >^P
ChS >^ c#$ ng6T* cc h]" '(y.n đ6Ec ABnh 9ày /* 5 số 7cP
Đ>?0 @JA jQ0 ctT c8 d0TR )P c!+c
1P V*+c đcng ;1( AZn ,ăn 9Cn đ6Ec hJc h*+n hVD '(y định /* WhDCn 2 ,à WhDCn
X Đ*.( 2` Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 h!ng 4 nă" 2004 c#$ Ch%nh &h# ,.
c5ng !c ,ăn h6 ,à '(y định c#$ &h!& I(@ cc I*Zn '($n4 ,*+c đcng ;1( g*!& I$* đố* ,:*
,ăn 9Cn) à* I*+( ch(yZn ngành ,à &h- I-c >g" hVD đ6Ec hJc h*+n hVD '(y định /*
WhDCn 4 Đ*.( 2` Nghị định số 110/2004/NĐ-CPP
2P m1( c#$ c0 '($n) 2 chức đ6Ec ABnh 9ày /* 5 số 84 ;1( g*!& I$* đ6Ec đcng ,àD
>hDCng g*S$ "e& &hC* c#$ ,ăn 9Cn hDUc &h- I-c ,ăn 9Cn) Ap" IZn "3 &hQn c!c T
g*1y4 "‡* ;1( đcng ố* đ$ 0b A$ng ,ăn 9CnP
11
Đ>?0 @LA N8> !ậ
1P Th= hức
N0* nh@n F!c định nhSng c0 '($n) 2 chức) đ0n ,ị ,à c! nhLn nh@n ,ăn 9Cn ,à cc
A!ch nh*+" nh6 đ= FV" Fe) g*C* '(yH4 đ= h* hành4 đ= >*=" A$) g*!" s!4 đ= 9!D c!D4
đ= A$D đ2* c5ng ,*+c4 đ= 9*H ,à đ= I6(P
N0* nh@n &hC* đ6Ec F!c định c- h= ADng ,ăn 9CnP Căn cứ '(y định c#$ &h!& I(@4
căn cứ chức năng) nh*+" ,-) '(y.n h/n c#$ c0 '($n) 2 chức ,à '($n h+ c5ng !c4 căn
cứ yZ( cQ( g*C* '(yH c5ng ,*+c) đ0n ,ị hDUc c! nhLn sD/n hCD hDUc ch# AB sD/n hCD
cc A!ch nh*+" đ. F(1 nhSng c0 '($n) 2 chức) đ0n ,ị ,à c! nhLn nh@n ,ăn 9Cn ABnh
ng6T* >^ ,ăn 9Cn '(yH địnhP
Đố* ,:* ,ăn 9Cn chs g8* chD "3 số đố* 6Eng c- h= hB &hC* gh* Zn fng c0 '($n)
2 chức) c! nhLn nh@n ,ăn 9Cn4 đố* ,:* ,ăn 9Cn đ6Ec g8* chD "3 hDUc "3 số nhc"
đố* 6Eng nh1 định hB n0* nh@n đ6Ec gh* ch(ng) ,% ;-:
- C!c B3) c0 '($n ng$ng B3) c0 '($n h(3c Ch%nh &h#4
- ry 9$n nhLn ;Ln c!c snh) hành &hố AJc h(3c TA(ng 60ng4
Đố* ,:* nhSng ,ăn 9Cn cc gh* Zn ID/*) n0* nh@n 9$D gR" f kN0* nh@n… ,à &hQn
I*+ >Z c!c c0 '($n) 2 chức) đ0n ,ị ,à c! nhLn nh@n ,ăn 9CnP
Đố* ,:* c5ng ,ăn hành ch%nh) n0* nh@n 9$D gR" h$* &hQn:
- PhQn hứ nh1 9$D gR" f kW%nh g8*…) s$( đc Ià Zn c!c c0 '($n) 2 chức hDUc
đ0n ,ị) c! nhLn AJc *H& g*C* '(yH c5ng ,*+c4
- PhQn hứ h$* 9$D gR" f kN0* nh@n…) &h%$ ;6:* Ià f kNh6 AZn…) *H& hVD Ià Zn
c!c c0 '($n) 2 chức) đ0n ,ị ,à c! nhLn cc I*Zn '($n >h!c nh@n ,ăn 9CnP
2P W? h(@ ABnh 9ày
N0* nh@n đ6Ec ABnh 9ày /* 5 số 7$ ,à 79P
PhQn n0* nh@n /* 5 số 7$ đ6Ec ABnh 9ày nh6 s$(:
- Tf kW%nh g8*… ,à Zn c!c c0 '($n) 2 chức hDUc c! nhLn nh@n ,ăn 9Cn đ6Ec ABnh
9ày 9[ng chS *n h6Tng) cY chS f 1X đHn 14) >*=( chS đứng4
- S$( f kW%nh g8*… cc ;1( h$* ch1"4 nH( c5ng ,ăn g8* chD "3 c0 '($n) 2 chức
hDUc "3 c! nhLn hB f kW%nh g8*… ,à Zn c0 '($n) 2 chức hDUc c! nhLn đ6Ec ABnh
9ày AZn cpng "3 ;jng4 A6Tng hE& c5ng ,ăn g8* chD h$* c0 '($n) 2 chức hDUc c!
nhLn Al IZn hB F(ống ;jng4 Zn "‡* c0 '($n) 2 chức) c! nhLn hDUc "‡* nhc" c0
'($n) 2 chức) c! nhLn đ6Ec ABnh 9ày AZn "3 ;jng A*Zng) đQ( ;jng cc g/ch đQ( ;jng)
c(ố* ;jng cc ;1( ch1" &h]y) c(ố* ;jng c(ố* cpng cc ;1( ch1"4 c!c g/ch đQ( ;jng
đ6Ec ABnh 9ày h‹ng hàng ,:* nh$( ;6:* ;1( h$* ch1"P
PhQn n0* nh@n /* 5 số 79 M!& ;-ng ch(ng đố* ,:* c5ng ,ăn hành ch%nh ,à c!c ID/*
,ăn 9Cn >h!cO đ6Ec ABnh 9ày nh6 s$(:
- Tf kN0* nh@n… đ6Ec ABnh 9ày AZn "3 ;jng A*Zng Mng$ng hàng ,:* ;jng chS
k'(y.n h/n) chức ,- c#$ ng6T* >^… ,à s! I. A!*O) s$( cc ;1( h$* ch1") 9[ng chS *n
h6Tng) cY chS 12) >*=( chS ngh*Zng) đ@"4
12
- PhQn I*+ >Z c!c c0 '($n) 2 chức) đ0n ,ị ,à c! nhLn nh@n ,ăn 9Cn đ6Ec ABnh 9ày
9[ng chS *n h6Tng) cY chS 11) >*=( chS đứng4 Zn "‡* c0 '($n) 2 chức) đ0n ,ị ,à c!
nhLn hDUc "‡* nhc" c0 '($n) 2 chức) đ0n ,ị nh@n ,ăn 9Cn đ6Ec ABnh 9ày AZn "3
;jng A*Zng) đQ( ;jng cc g/ch đQ( ;jng s! I. A!*) c(ố* ;jng cc ;1( ch1" &h](4 A*Zng
;jng c(ố* cpng 9$D gR" chS kd6(… s$( cc ;1( h$* ch1") *H& hVD Ià chS ,*H u kVT…
MVăn h6 c0 '($n) 2 chứcO) ;1( &h]y) chS ,*H u Zn đ0n ,ị MhDUc 93 &h@nO sD/n hCD
,ăn 9Cn ,à số I6Eng 9Cn I6( Mchs ADng A6Tng hE& cQn h*HO) c(ố* cpng Ià ;1( ch1"P
Đ>?0 @OA CGc )!-! p!‚ .!Gc
1P Th= hức
$O m1( chs "ức đ3 "@
V*+c F!c định ,à đcng ;1( đ3 "@ M(y+ "@) ố* "@ hDUc "@O) ;1( h( hR* đố*
,:* ,ăn 9Cn cc n3* ;(ng 9% "@ nhà n6:c đ6Ec hJc h*+n hVD '(y định /* Đ*.( b) `) 7)
8 c#$ Ph!& I+nh BCD ,+ 9% "@ nhà n6:c nă" 2000P
9O m1( chs "ức đ3 >h]n
Tpy hVD "ức đ3 cQn đ6Ec ch(y=n &h! nh$nh) ,ăn 9Cn đ6Ec F!c định đ3 >h]n
hVD 9ốn "ức s$(: >h]n) h6Eng >h]n) h‰$ ốc) h‰$ ốc htn g*T4 >h* sD/n hCD ,ăn 9Cn
cc %nh ch1 >h]n) đ0n ,ị hDUc c! nhLn sD/n hCD ,ăn 9Cn đ. F(1 "ức đ3 >h]n ABnh
ng6T* >^ ,ăn 9Cn '(yH địnhP
cO Đố* ,:* nhSng ,ăn 9Cn cc &h/" ,*) đố* 6Eng đ6Ec &h2 9*Hn) s8 ;-ng h/n chH)
s8 ;-ng c!c chs ;<n ,. &h/" ,* I6( hành nh6 kTŽw d•h Sa_ Wqh q|P Mq•h
Nxq‘O…) k}’† }{Nx TŽw d•h…) kd“_ q”Nq N•h B•…P
;O Đố* ,:* c5ng ,ăn) ngDà* c!c hành &hQn đ6Ec '(y định cc h= 92 s(ng đị$ chs
c0 '($n) 2 chức4 đị$ chs h6 đ*+n 8 M’-†$*IO4 số đ*+n hD/*) số TVIVF) số •$F4 đị$ chs
A$ng h5ng *n đ*+n 8 M–V9s*VOP
đO Đố* ,:* nhSng ,ăn 9Cn cQn đ6Ec '(Cn I^ chU ch— ,. số I6Eng 9Cn &h! hành
&hC* cc >^ h*+( ng6T* đ!nh "!y ,à số I6Eng 9Cn &h! hànhP
VO TA6Tng hE& ,ăn 9Cn cc &h- I-c >g" hVD hB ADng ,ăn 9Cn &hC* cc chs ;<n ,.
&h- I-c đcP Ph- I-c ,ăn 9Cn &hC* cc *Z( đ.4 ,ăn 9Cn cc f h$* &h- I-c Al IZn hB c!c
&h- I-c &hC* đ6Ec đ!nh số hứ J 9[ng chS số d$ †GP
gO Văn 9Cn cc h$* A$ng Al IZn hB &hC* đ!nh số A$ng 9[ng chS số w-A@&P
2P W? h(@ ABnh 9ày
$O m1( chs "ức đ3 "@
CDn ;1( c!c đ3 "@ MT_ŠzT †˜T) T™h †˜T hDUc †˜TO ,à ;1( h( hR* đ6Ec
>huc s\n hVD '(y định /* †-c 2 Th5ng 6 số 12/2002/TT-BCa ngày 1X h!ng 7 nă"
2002 h6:ng ;<n hJc h*+n Nghị định số XX/2002/NĐ-CP c#$ Ch%nh &h# '(y định ch*
*H h* hành Ph!& I+nh BCD ,+ 9% "@ nhà n6:c nă" 2000P m1( đ3 "@ đ6Ec đcng ,àD 5
số 10$) ;1( h( hR* đ6Ec đcng ,àD 5 số 11P
9O m1( chs "ức đ3 >h]n
CDn ;1( c!c đ3 >h]n đ6Ec >huc s\n hBnh chS nh@ cc >%ch h6:c X0"" F 8"")
40"" F 8"" ,à 20"" F 8"") AZn đc c!c f kWqšN…) kTq“›Nx WqšN…) kqœa
13
T™C… ,à kqœa T™C q•N xhž… ABnh 9ày 9[ng chS *n hD$) &h5ng chS T*"Vs NVo
ŽD"$n cY chS f 1X đHn 14) >*=( chS đứng) đ@" ,à đU cLn đố* ADng >h(ng hBnh chS
nh@ ,*.n đ0nP m1( đ3 >h]n đ6Ec đcng ,àD 5 số 109P †Jc đ= đcng ;1( đ3 >h]n ;png
"à( đ‰ 60*P
cO C!c chs ;<n ,. &h/" ,* I6( hành
C!c chs ;<n ,. &h/" ,* I6( hành ABnh 9ày /* 5 số 114 c!c c-" f kTŽw d•h Sa_
Wqh q|P Mq•h Nxq‘O…) k}’† }{Nx TŽw d•h…) kd“_ q”Nq N•h B•… ABnh 9ày
cLn đố* ADng "3 >h(ng hBnh chS nh@ ,*.n đ0n) 9[ng chS *n hD$) &h5ng chS T*"Vs
NVo ŽD"$n) cY chS 1X đHn 14) >*=( chS đứng) đ@"P
;O Đị$ chs c0 '($n) 2 chức4 đị$ chs h6 đ*+n 8 M’-†$*IO4 số đ*+n hD/*) số TVIVF)
số •$F4 đị$ chs TA$ng h5ng *n đ*+n 8 M–V9s*VOP
C!c hành &hQn này đ6Ec ABnh 9ày /* 5 số 14 A$ng hứ nh1 c#$ ,ăn 9Cn) 9[ng
chS *n h6Tng) cY chS f 11 đHn 12) >*=( chS đứng) ;6:* "3 đ6Tng >n ne I*.n >eD ;à*
hH ch*.( ng$ng c#$ ,png ABnh 9ày ,ăn 9CnP
đO W^ h*+( ng6T* đ!nh "!y ,à số I6Eng 9Cn &h! hành
Đ6Ec ABnh 9ày /* 5 số 1X4 >^ h*+( 9[ng chS *n hD$) số I6Eng 9Cn 9[ng chS số w-
A@&) cY chS 11) >*=( chS đứngP
VO Ph- I-c ,ăn 9Cn
Ph- I-c ,ăn 9Cn đ6Ec ABnh 9ày AZn c!c A$ng A*Zng4 f kPh- I-c… ,à số hứ J c#$
&h- I-c đ6Ec ABnh 9ày hành "3 ;jng A*Zng) c$nh g*S$) 9[ng chS *n h6Tng) cY chS
14) >*=( chS đứng) đ@"4 Zn &h- I-c đ6Ec ABnh 9ày c$nh g*S$) 9[ng chS *n hD$) cY chS
f 1X đHn 14) >*=( chS đứng) đ@"P
gO Số A$ng ,ăn 9Cn
Số A$ng đ6Ec ABnh 9ày /* gcc &hC* l c(ố* A$ng g*1y M&hQn •DDVAO 9[ng chS số
w-A@&) cY chS 1X-14) >*=( chS đứng) >h5ng đ!nh số A$ng hứ nh1P Số A$ng c#$ &h-
I-c đ6Ec đ!nh số A*Zng hVD fng &h- I-cP
†<( chS ,à ch* *H ABnh 9ày c!c hành &hQn h= hức ,ăn 9Cn đ6Ec "*nh hN$ /*
Ph- I-c hV >g" hVD Th5ng 6 nàyP
†<( ABnh 9ày "3 số ID/* ,ăn 9Cn hành ch%nh đ6Ec "*nh hN$ /* Ph- I-c V >g"
hVD Th5ng 6 nàyP
C!%8' III
THU THVC VW KX TH;YT TZ[NH BW< B]N nAe
Đ>?0 @^A T!* )!+c 36 ƒTo
Th= hức 9Cn s$D 9$D gR":
1P qBnh hức s$D
kSa{ Š BwN CqŸNq… hDUc kTŽŸCq Sa{… hDUc kSa{ d€C…P
2P TZn c0 '($n) 2 chức s$D ,ăn 9Cn
14
XP Số) >^ h*+( 9Cn s$D 9$D gR" số hứ J đăng >^ đ6Ec đ!nh ch(ng chD c!c ID/*
9Cn s$D ;D c0 '($n) 2 chức hJc h*+n ,à chS ,*H u Zn ID/* 9Cn s$D hVD BCng chS
,*H u Zn ID/* ,ăn 9Cn ,à 9Cn s$D >g" hVD Th5ng 6 này MPh- I-c hOP Số đ6Ec gh*
9[ng chS số w-A@&) 9u đQ( f số 01 ,àD ngày đQ( nă" ,à >H h•c ,àD ngày X1 h!ng
12 hàng nă"P
4P C!c hành &hQn h= hức >h!c c#$ 9Cn s$D ,ăn 9Cn gR" đị$ ;$nh ,à ngày) h!ng)
nă" s$D4 '(y.n h/n) chức ,-) hN Zn ,à chS >^ c#$ ng6T* cc h]" '(y.n4 ;1( c#$ c0
'($n) 2 chức s$D ,ăn 9Cn ,à n0* nh@n đ6Ec hJc h*+n hVD h6:ng ;<n /* Đ*.( 7) 12)
1X ,à 14 c#$ Th5ng 6 nàyP
Đ>?0 @bA K/ )!0ậ) )12! 3-4
1P Vị A% ABnh 9ày c!c hành &hQn h= hức 9Cn s$D MAZn A$ng g*1y >h2 a4O
ThJc h*+n hVD s0 đR 9ố A% c!c hành &hQn h= hức 9Cn s$D >g" hVD Th5ng 6
này MPh- I-c hhhOP
C!c hành &hQn h= hức 9Cn s$D đ6Ec ABnh 9ày AZn cpng "3 T g*1y) ng$y s$(
&hQn c(ố* cpng c#$ ,ăn 9Cn cQn s$D đ6Ec &hDDcD&y) ;6:* "3 đ6Tng >n ne I*.n) >eD
;à* hH ch*.( ng$ng c#$ ,png ABnh 9ày ,ăn 9CnP
2P W? h(@ ABnh 9ày 9Cn s$D
$O C-" f kSa{ Š BwN CqŸNq…) kTŽŸCq Sa{… hDUc kSa{ d€C… đ6Ec ABnh
9ày /* 5 số 1 MPh- I-c hhhO 9[ng chS *n hD$) cY chS f 1X đHn 14) >*=( chS đứng) đ@"P
9O TZn c0 '($n) 2 chức s$D ,ăn 9Cn M/* 5 số 2O4 số) >^ h*+( 9Cn s$D M/* 5 số XO4
đị$ ;$nh ,à ngày) h!ng) nă" s$D M/* 5 số 4O4 chức ,-) hN Zn ,à chS >^ c#$ ng6T* cc
h]" '(y.n M/* 5 số b$) b9 ,à bcO4 ;1( c#$ c0 '($n) 2 chức s$D ,ăn 9Cn M/* 5 số `O4
n0* nh@n M/* 5 số 7O đ6Ec ABnh 9ày hVD h6:ng ;<n ABnh 9ày c!c hành &hQn h= hức
/* Ph- I-c hhhP
†<( chS ,à ch* *H ABnh 9ày c!c hành &hQn h= hức 9Cn s$D đ6Ec "*nh hN$ /*
Ph- I-c hV4 "<( ABnh 9ày 9Cn s$D đ6Ec "*nh hN$ /* Ph- I-c V >g" hVD Th5ng 6 nàyP
C!%8' IV
T€ CHVC THgC HIỆN
Đ>?0 @rA Đ>?0 .!o6 )!> !-!
Th5ng 6 này cc h*+( IJc s$( 4b ngày >= f ngày >^P
NhSng '(y định ,. h= hức ,à >? h(@ ABnh 9ày ,ăn 9Cn hành ch%nh ,à 9Cn s$D
,ăn 9Cn đ6Ec '(y định /* Th5ng 6 I*Zn ịch số bb/200b/TTdT-BNV-VPCP ngày 0`
h!ng b nă" 200b c#$ B3 N3* ,- ,à Văn &hjng Ch%nh &h# h6:ng ;<n h= hức ,à >?
h(@ ABnh 9ày ,ăn 9Cn hành ch%nh A!* ,:* Th5ng 6 này 9ị 9G* 9‰P
Đ>?0 @uA TP c!+c )!ực !>_
15
B3) c0 '($n ng$ng B3) c0 '($n h(3c Ch%nh &h#) ry 9$n nhLn ;Ln c!c snh) hành
&hố AJc h(3c TA(ng 60ng) T@& đDàn >*nh H nhà n6:c) T2ng c5ng y nhà n6:c M71O
chị( A!ch nh*+" 2 chức A*=n >h$* hJc h*+n Th5ng 6 nàyP
C!c B3) ngành căn cứ '(y định h= hức ,à >? h(@ ABnh 9ày ,ăn 9Cn /* Th5ng
6 này đ= '(y định h= hức ,à >? h(@ ABnh 9ày ,ăn 9Cn ch(yZn ngành chD &hp hE&P
Nơi nhận:
- Th# 6:ng) c!c Phc Th# 6:ng Ch%nh &h#4
- Văn &hjng TA(ng 60ng ĐCng4
- Văn &hjng i(ốc h3*4
- Văn &hjng Ch# ịch n6:c4
- C!c B3) c0 '($n ng$ng B3) c0 '($n h(3c Ch%nh &h#4
- qĐNm) _BNm c!c snh) hành &hố AJc h(3c T–4
- V*+n W*=" s! nhLn ;Ln ố* c$D4
- Tj$ !n nhLn ;Ln ố* c$D4
- W*=" D!n Nhà n6:c4
- C0 '($n TA(ng 60ng c#$ c!c đDàn h=4
- C!c T@& đDàn >*nh H) T2ng c5ng y nhà n6:c M71O4
- C-c Văn h6 ,à d6( AS Nhà n6:c M109O4
- C-c W*=" A$ ,ăn 9Cn iPPd MB3 T6 &h!&O4
- C5ng 9!D4
- BNV: B3 A6lng) c!c Thứ A6lng) c!c đ0n ,ị h(3c ,à
AJc h(3c B34
- VPCP: B3 A6lng CN) c!c Phc CN4
- –V9s*V BNV4
- d6(: VT) PC MBNVOP X209
BỘ TZ$oNG
(Đã ký)
T1‚ V5 T0Q
16
B!H lHc I
B]NG CH9 VIxT T„T TmN fe}I V\N B]N VW B]N nAe
MKCm thDE ThFng tư G 01H2011HTTIBN2 ngày 19 tháng 01 năm 2011 08a Bộ Nội JKO
n)) Tc loạ> ,5 36 !-! c!7! C!N ,>w) )…)
1P Nghị '(yH Mc! 9*+O Ni
2P i(yH định Mc! 9*+O iĐ
XP Chs hị Mc! 9*+O CT
4P i(y chH iC
bP i(y định iyĐ
`P Th5ng c!D TC
7P Th5ng 9!D TB
8P q6:ng ;<n qm
7P Ch60ng ABnh CTA
10P WH hD/ch Wq
11P Ph60ng !n Pa
12P Đ. !n Đa
1XP mJ !n ma
14P B!D c!D BC
1bP B*Zn 9Cn BB
1`P TT ABnh TTA
17P qE& đRng qĐ
18P C5ng ,ăn
17P C5ng đ*+n CĐ
20P BCn gh* nh: xN
21P BCn c$" >H CW
22P BCn h‰$ h(@n TTh
2XP x*1y chứng nh@n CN
24P x*1y #y '(y.n _i
2bP x*1y "T* x†
2`P x*1y g*:* h*+( xT
27P x*1y nghs &he& NP
28P x*1y đ* đ6Tng ĐĐ
27P x*1y 9*Zn nh@n hR s0 BN
X0P Ph*H( g8* Px
X1P Ph*H( ch(y=n PC
X2P Th6 c5ng
B6 ƒTo ,5 36
1P BCn s$D y 9Cn ch%nh SŠ
2P BCn A%ch s$D TS
XP BCn s$D I-c Sd
17
B!H lHc II
n† Đh B~ TZ‡ ClC THWNH BHˆN THU THVC V\N B]N
MTAZn "3 A$ng g*1y >h2 a4: 210 "" F 277 ""O
MKCm thDE ThFng tư G 01H2011HTTIBN2 ngày 19 tháng 01 năm 2011 08a Bộ Nội JKO
_________________________
18
Ghi chú:
# ƒE ‰ T!-! p!‚ )!* )!+c ,5 36
1 : i(ốc h*+(
2 : TZn c0 '($n) 2 chức 9$n hành ,ăn 9Cn
X : Số) >^ h*+( c#$ ,ăn 9Cn
4 : Đị$ ;$nh ,à ngày) h!ng) nă" 9$n hành ,ăn 9Cn
b$ : TZn ID/* ,à A%ch yH( n3* ;(ng ,ăn 9Cn
b9 : TA%ch yH( n3* ;(ng c5ng ,ăn
` : N3* ;(ng ,ăn 9Cn
7$) 79) 7c : i(y.n h/n) chức ,-) hN Zn ,à chS >^ c#$ ng6T* cc h]" '(y.n
8 : m1( c#$ c0 '($n) 2 chức
7$) 79 : N0* nh@n
10$ : m1( chs "ức đ3 "@
109 : m1( chs "ức đ3 >h]n
11 : m1( h( hR* ,à chs ;<n ,. &h/" ,* I6( hành
12 : Chs ;<n ,. ;J hCD ,ăn 9Cn
1X : W^ h*+( ng6T* đ!nh "!y ,à số I6Eng 9Cn &h! hành
14 : Đị$ chs c0 '($n) 2 chức4 đị$ chs ’-†$*I4 đị$ chs –V9s*V4 số
đ*+n hD/*) số TVIVF) số •$F
1b : dDgD M*n chB" ;6:* Zn c0 '($n) 2 chức 9$n hành ,ăn 9CnO

19
B!H lHc III
n† Đh B~ TZ‡ ClC THWNH BHˆN THU THVC B]N nAe V\N B]N
MTAZn "3 A$ng g*1y >h2 a4: 210 "" F 277 ""O
MKCm thDE ThFng tư G 01H2011HTTIBN2 ngày 19 tháng 01 năm 2011 08a Bộ Nội JKO
_________________
Ghi chú:
# ƒE ‰ T!-! p!‚ )!* )!+c 36 ƒTo
1 : qBnh hức s$D: ks$D y 9Cn ch%nh…) kA%ch s$D… hDUc ks$D I-c…
2 : TZn c0 '($n) 2 chức s$D ,ăn 9Cn
X : Số) >^ h*+( 9Cn s$D
4 : Đị$ ;$nh ,à ngày) h!ng) nă" s$D
b$) b9) bc : Chức ,-) hN Zn ,à chS >^ c#$ ng6T* cc h]" '(y.n
` : m1( c#$ c0 '($n) 2 chức
7 : N0* nh@n
20
B!H lHc IV
MŠ; CH9 VW CHI TIxT TZ[NH BW< THU THVC V\N B]N VW THU THVC B]N nAe
MKCm thDE ThFng tư G 01H2011HTTIBN2 ngày 19 tháng 01 năm 2011 08a Bộ Nội JKO
_______________________
n))
T!-! p!‚ )!* )!+c ,- c!>
)>w) )12! 3-4
foạ> c!N C‹ c!N K>*0 c!N
V7 dH C>! !yT
Ph5ng chS T*"Vs NVo ŽD"$n C‹ c!N
Œ@• ŒI• ŒJ• ŒL• ŒO• Œ^• Œb•
1 i(ốc h*+(
- mjng AZn hn hD$ 12-1X Đứng) đ@" CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 12
- mjng ;6:* hn h6Tng 1X-14 Đứng) đ@" Độc lập Ž Tự do Ž Hạ! p!"c 1X
- mjng >n 9Zn ;6:* __________________
2 TZn c0 '($n) 2 chức
- TZn c0 '($n) 2 chức ch# '(Cn
c1& AZn AJc *H&
hn hD$ 12-1X Đứng B• T”h CqŸNq 12
- TZn c0 '($n) 2 chức hn hD$ 12-1X Đứng) đ@" CỤC :;]N f• GIl 12
- mjng >n 9Zn ;6:* _____________
X Số) >^ h*+( c#$ ,ăn 9Cn hn h6Tng 1X Đứng
Số: 1b/iĐ-BNV4 Số: 0b/BWqCN-VP4 Số: 12/_BNm-
V}
1X
4
Đị$ ;$nh ,à ngày) h!ng) nă"
9$n hành ,ăn 9Cn
hn h6Tng 1X-14 Ngh*Zng
Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2009
Thành ph H! "h# $inh, ngày 29 tháng L năm 2009
1X
b TZn ID/* ,à A%ch yH( n3* ;(ng
$ Đố* ,:* ,ăn 9Cn cc Zn ID/*
- TZn ID/* ,ăn 9Cn hn hD$ 14 Đứng) đ@" CHk TH= 14
- TA%ch yH( n3* ;(ng hn h6Tng 14 Đứng) đ@" V? cM' )Gc p!•'R c!E' lH) 3‘o 14
- mjng >n 9Zn ;6:* _________________
9 Đố* ,:* c5ng ,ăn
TA%ch yH( n3* ;(ng hn h6Tng 12-1X Đứng V/, nLng 9@c I60ng nă" 2007 1X
` N3* ;(ng ,ăn 9Cn hn h6Tng 1X-14 Đứng TADng c5ng !c chs đ/D‚ 14
$
xR" &hQn) ch60ng "-c) đ*.()
>hDCn) đ*=") *H) *=( *H
- Tf k&hQn…) kch60ng… ,à số hứ
J c#$ &hQn) ch60ng
hn h6Tng 14 Đứng) đ@" B!‚ I C!%8' I 14
21
- T*Z( đ. c#$ &hQn) ch60ng hn hD$ 1X-14 Đứng) đ@" :;< Đ=NH CH;NG :;< Đ=NH CH;NG 14
- Tf k"-c… ,à số hứ J hn h6Tng 14 Đứng) đ@" MHc @ 14
- T*Z( đ. c#$ "-c hn hD$ 12-1X Đứng) đ@" GI]I TH‡CH f;YTR BHlB fỆNH 1X
- Đ*.( hn h6Tng 1X-14 Đứng) đ@" Đ>?0 @A B6 ƒTo ,5 36 14
- WhDCn hn h6Tng 1X-14 Đứng 1P C!c hBnh hức‚ 14
- Đ*=" hn h6Tng 1X-14 Đứng $O Đố* ,:* ‚ 14
- T*H hn h6Tng 1X-14 Đứng - 14
- T*=( *H hn h6Tng 1X-14 Đứng • 14
9
xR" &hQn) "-c) >hDCn) đ*=")
*H) *=( *H
- Tf k&hQn… ,à số hứ J hn h6Tng 14 Đứng) đ@" B!‚ I 14
- T*Z( đ. c#$ &hQn hn hD$ 1X-14 Đứng) đ@" T[NH H[NH THgC HIỆN NHIỆM VỤ’ 14
- Số hứ J ,à *Z( đ. c#$ "-c hn hD$ 1X-14 Đứng) đ@" IA NH9NG KxT :;]AAA 14
- WhDCn:
TA6Tng hE& cc *Z( đ. hn h6Tng 1X-14 Đứng) đ@" @A B!ạC ,> ,- DE> )%F' Gp dH' 14
TA6Tng hE& >h5ng cc *Z( đ. hn h6Tng 1X-14 Đứng 1P Th5ng 6 này cc h*+( IJc h* hành s$( 1b ngày >=‚ 14
- Đ*=" hn h6Tng 1X-14 Đứng $O Đố* ,:* ‚P 14
- T*H Đứng - 14
- T*=( *H Đứng • 14
7 Chức ,-) hN Zn c#$ ng6T* >^
- i(y.n h/n c#$ ng6T* >^ hn hD$ 1X-14 Đứng) đ@" TMA Ủ< BAN NHiN jiN KTA BỘ TZ$oNG 14
- Chức ,- c#$ ng6T* >^ hn hD$ 1X-14 Đứng) đ@" CHỦ T=CH THV TZ$oNG 14
- qN Zn c#$ ng6T* >^ hn h6Tng 1X-14 Đứng) đ@" N'04• V5 A T1‚ V5 B 14
8 N0* nh@n
$
Tf k>%nh g8*… ,à Zn c0 '($n) 2
chức) c! nhLn
hn h6Tng 14 Đứng 14
- x8* "3 n0* W%nh g8*: B3 C5ng Th60ng 14
- x8* nh*.( n0*
W%nh
g8*: - B3 N3* ,-4
- B3 WH hD/ch ,à ĐQ( 64
- B3 Tà* ch%nhP
14
9
Tf kn0* nh@n… ,à Zn c0 '($n) 2
chức) c! nhLn
22
- Tf kn0* nh@n… hn h6Tng 12
Ngh*Zng)
đ@"
Nơi nhận:
Nơi nhận: Mđố* ,:* c5ng
,ănO
12
- TZn c0 '($n) 2 chức) c! nhLn
nh@n ,ăn 9Cn) 9Cn s$D
hn h6Tng 11 Đứng
- C!c B3) c0 '($n ng$ng
B3) ‚4
- ‚‚PP4
- d6(: VT) TCCBP
- Nh6 AZn4
- ‚‚PP4
- d6(: VT) NVĐPP
11
7 m1( chs "ức đ3 >h]n hn hD$ 1X-14 Đứng) đ@" H“A T~C TH$”NG KH•N KH•N 1X
10 Chs ;<n ,. &h/" ,* I6( hành hn h6Tng 1X-14 Đứng) đ@"
XEM XONG TRẢ
LẠI
f$; HWNH NỘI BỘ
1X
11 Chs ;<n ,. ;J hCD ,ăn 9Cn hn hD$ 1X-14 Đứng) đ@"
jg TH]e jg TH]e @v
1X
12
W^ h*+( ng6T* đ!nh "!y) nhLn
9Cn ,à số I6Eng 9Cn
hn h6Tng 11 Đứng PdPMX00O 11
1X
Đị$ chs c0 '($n) 2 chức4 đị$ chs
’-†$*I) –V9s*V4 số đ*+n hD/*)
số TVIVF) số •$F
hn h6Tng 11-12 Đứng
Số }} &hố TAàng T*.n) '(@n qDàn >*H") qà N3*
ĐT: M04O }}}}}}}) •$F: M04O }}}}}}}
’-†$*I: –V9s*V:
11
14 Ph- I-c ,ăn 9Cn
- Tf k&h- I-c… ,à số hứ J c#$
&h- I-c
hn h6Tng 14 Đứng) đ@" B!H lHc I 14
- T*Z( đ. c#$ &h- I-c hn hD$ 1X-14 Đứng) đ@" B]NG CH9 VIxT T„T 14
1b Số A$ng hn h6Tng 1X-14 Đứng 2) 7) 1X 14
1` qBnh hức s$D hn hD$ 1X-14 Đứng) đ@" nAe < B]N CH‡NHR TZ‡CH nAeR nAe fỤC 14
G!> c!"‰ CY chS ADng cpng "3 ,ăn 9Cn ăng) g*C" &hC* hống nh1) ,% ;-: i(ốc h*+() ;jng AZn cY chS 1X) ;jng ;6:* cY chS 144
nh6ng i(ốc h*+() ;jng AZn cY chS 12) hB ;jng ;6:* cY chS 1X4 đị$ ;$nh ,à ngày) h!ng) nă" ,ăn 9Cn cY chS 1XP
23
B!H lHc V
MŠ; TZ[NH BW< V\N B]N VW B]N nAe V\N B]N
MKCm thDE ThFng tư G 01H2011HTTIBN2 ngày 19 tháng 01 năm 2011 08a Bộ Nội JKO
__________________
@A M(0 )12! 3-4 ,5 36 !-! c!7!
†<( 1P1 - Nghị '(yH Mc! 9*+O
†<( 1P1P1 - Nghị '(yH Mc! 9*+O c#$ Th6Tng AJc qĐNm
†<( 1P1P2 - Nghị '(yH c#$ q3* đRng '(Cn Aị
†<( 1P2 - i(yH định Mc! 9*+O M'(y định AJc *H&O
†<( 1PX - i(yH định Mc! 9*+O M'(y định g*!n *H&O
†<( 1P4 - Văn 9Cn cc Zn ID/* >h!c
†<( 1Pb - C5ng ,ăn
†<( 1P` - i(yH định Mc! 9*+O M'(y định AJc *H&O c#$ Th6Tng AJc
qĐNm
†<( 1P7 - Văn 9Cn cc Zn ID/* c#$ c!c B$n qĐNm
†<( 1P8 - Văn 9Cn cc Zn ID/* c#$ ĐDàn Đ/* 9*=( i(ốc h3*
†<( 1P7 - C5ng đ*+n
†<( 1P10 - x*1y "T*
†<( 1P11 - x*1y g*:* h*+(
†<( 1P12 - B*Zn 9Cn
†<( 1P1X - x*1y 9*Zn nh@n hR s0
†<( 1P14 - x*1y chứng nh@n
†<( 1P1b - x*1y đ* đ6Tng
†<( 1P1` - x*1y nghs &he&
†<( 1P17 - Ph*H( ch(y=n
†<( 1P18 - Ph*H( g8*
†<( 1P17 - Th6 c5ng
IA M(0 )12! 3-4 36 ƒTo ,5 36
†<( 2P1 BCn s$D ,ăn 9Cn
24
M(0 @A@ Ž N'!S d04w) ŒcG 3>_)•
TN Ci) TC Cqr i_wN M1O
TmN C† :;ANR T€ CHVC ŒI•
__________
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Ž Tự do Ž Hạ! p!"c
______________
Số: /Ni-‚PMXOPPP M, ;NBM, , ngày M,, tháng M,, năm 20M
NGH= :;<xT
’’’’’’’AA ŒO• ’’’’’’’AA
_______________
TH•M :;<–N BAN HWNH
Căn cứ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
Căn cứPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 4
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 4
:;<xT NGH=‰
Đ>?0 @A PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPM`O PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
Đ>?0 AAA PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
Đ>?0 AAA PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
Nơi nhận:
- Nh6 Đ*.( ‚4
- ‚‚PP4
- d6(: VT) ‚P M7O aPFF M8OP
:;<–N H}NR CHVC VỤ CỦA NG$—I K•
;"h< =>, ?3'B
Hy ,- )c
Ghi chú:
M1O TZn c0 '($n) 2 chức ch# '(Cn AJc *H& MnH( ccOP
M2O TZn c0 '($n) 2 chức 9$n hành nghị '(yHP
MXO ChS ,*H u Zn c0 '($n) 2 chức 9$n hành nghị '(yHP
M4O Đị$ ;$nhP
MbO TA%ch yH( n3* ;(ng nghị '(yHP
M`O N3* ;(ng nghị '(yHP
M7O ChS ,*H u Zn đ0n ,ị sD/n hCD ,ăn 9Cn ,à số I6Eng 9Cn I6( MnH( cQnOP
M8O W^ h*+( ng6T* đ!nh "!y) nhLn 9Cn ,à số I6Eng 9Cn &h! hành MnH( cQnOP
25
M(0 @A@A@ Ž N'!S d04w) ŒcG 3>_)• ctT T!%z' )1ực HĐNj
HỘI ĐhNG NHiN jiN
‚PPM1O‚P
__________
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Ž Tự do Ž Hạ! p!"c
_________________
Số: /Ni-qĐNm M, ;2BM, , ngày M,, tháng M,, năm 20M
NGH= :;<xT
’’’’’’’AA MXO ’’’’’’’AA
_________________
TH$—NG TZgC HỘI ĐhNG NHiN jiN ’A Œ@•’’’’AA
Căn cứ d(@ T2 chức q3* đRng nhLn ;Ln ,à ry 9$n nhLn ;Ln ngày 2` h!ng 11 nă"
200X4
Căn cứ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPM4O PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP4
:;<xT NGH=‰
Đ>?0 @A PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPMbO PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
Đ>?0 AAA PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
Nơi nhận:
- Nh6 Đ*.( ‚4
- ‚‚PP4
- d6(: VT) ‚P M7OP aPFF M8OP
TMA TH$—NG TZgC HĐNj
CHỦ T=CH M`O
;"h< =>, ?3'B
Hy ,- )c
Ghi chú:
M1O TZn snh) hành &hố AJc h(3c TA(ng 60ng MZn hị FG) hành &hố h(3c snh4 Zn FG) hị A1nOP
M2O Đị$ ;$nh
MXO TA%ch yH( n3* ;(ng nghị '(yHP
M4O C!c căn cứ >h!c đ= 9$n hành nghị '(yHP
MbO N3* ;(ng nghị '(yHP
M`O Chức ,- c#$ ng6T* >^) A6Tng hE& Phc Ch# ịch đ6Ec g*$D >^ h$y Ch# ịch hB gh* chS ,*H u
kWTP… ,àD A6:c chức ,- Ch# ịch) 9Zn ;6:* gh* chức ,- c#$ ng6T* >^ MPhc Ch# ịchOP
M7O ChS ,*H u Zn đ0n ,ị sD/n hCD ,à số I6Eng 9Cn I6( MnH( cQnOP
M8O W^ h*+( ng6T* đ!nh "!y) nhLn 9Cn ,à số I6Eng 9Cn &h! hành MnH( cQnOP
26
M(0 @A@AI Ž N'!S d04w) ctT Hộ> D˜' d06 )1S
TN Ci) TC Cqr i_wN M1O
TmN C† :;ANR T€ CHVC M2O
_________
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Ž Tự do Ž Hạ! p!"c
_____________
Số: /Ni-‚PMXO M, ;NBM, , ngày M,, tháng M,, năm 20M
NGH= :;<xT
’’’’’’’AA MbO ’’’’’’’AA
________________
HỘI ĐhNG :;]N TZ= ’’A ŒI•’’
Căn cứ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
Căn cứPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 4
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP4
:;<xT NGH=‰
Đ>?0 @A PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPM`O PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
Đ>?0 AAA PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP P/P
Nơi nhận:
- Nh6 Đ*.( ‚4
- ‚‚PP4
- d6(: VT) ‚P M8OP aPFF M7O
TMA HỘI ĐhNG :;]N TZ=
CHỦ T=CH M7O
;"h< =>, ?3'B
Hy ,- )c
Ghi chú:
M1O TZn c0 '($n) 2 chức ch# '(Cn AJc *H& MnH( ccO hDUc C5ng y "t MnH( cQnOP
M2O TZn c0 '($n) 2 chức 9$n hành nghị '(yHP
MXO Chức ,*H u Zn c0 '($n) 2 chức 9$n hành nghị '(yHP
M4O Đị$ ;$nhP
MbO TA%ch yH( n3* ;(ng nghị '(yHP
M`O N3* ;(ng nghị '(yHP
M7O Chức ,- c#$ ng6T* >^) A6Tng hE& Phc Ch# ịch đ6Ec g*$D >^ h$y Ch# ịch hB gh* chS ,*H u
kWTP… ,àD A6:c chức ,- Ch# ịch) 9Zn ;6:* gh* chức ,- c#$ ng6T* >^ MPhc Ch# ịchOP
M8O ChS ,*H u Zn đ0n ,ị sD/n hCD ,ăn 9Cn ,à số I6Eng 9Cn I6( MnH( cQnOP
M7O W^ h*+( ng6T* đ!nh "!y) nhLn 9Cn ,à số I6Eng 9Cn &h! hành MnH( cQnOP
27
M(0 @AI Ž :04w) DS! Œd04 DS! )1ực )>wp•
TN Ci) TC Cqr i_wN M1O
TmN C† :;ANR T€ CHVC ŒI•
___________
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Ž Tự do Ž Hạ! p!"c
_________________
Số: MXO /iĐ-‚PM4OPPP M, ;9BM, , ngày M,, tháng M,, năm 20M
:;<xT Đ=NH
V? ,>_c ’’’’’’’AA Œ^• ’’’’’’’AA
___________________
TH•M :;<–N BAN HWNH Œb•’’
Căn cứPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP M8O PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP4
Căn cứPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP M7OPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP4
}e đ. nghị c#$ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP)
:;<xT Đ=NH‰
Đ>?0 @A PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPM10O PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
Đ>?0 AAA PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP/P
Nơi nhận:
- Nh6 Đ*.( ‚4
- ‚‚PP4
- d6(: VT) ‚P M12O aPFF M1XO
QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(11)
;"h< =>, ?3'B
Hy ,- )c
Ghi chú:
M1O TZn c0 '($n) 2 chức ch# '(Cn AJc *H& MnH( ccOP
M2O TZn c0 '($n) 2 chức hDUc chức ;$nh nhà n6:c 9$n hành '(yH địnhP
MXO Đố* ,:* '(yH định c! 9*+) >h5ng gh* nă" 9$n hành g*S$ số ,à >^ h*+( c#$ ,ăn 9CnP
M4O ChS ,*H u Zn c0 '($n) 2 chức hDUc chức ;$nh nhà n6:c 9$n hành '(yH địnhP
MbO Đị$ ;$nhP
M`O TA%ch yH( n3* ;(ng '(yH địnhP
M7O NH( h]" '(y.n 9$n hành '(yH định h(3c ,. ng6T* đứng đQ( c0 '($n) 2 chức hB gh* chức ,-
c#$ ng6T* đứng đQ( M,% ;-: B3 A6lng B3‚P) C-c A6lng C-c‚P) x*!" đốc‚) V*+n A6lng V*+n
‚P) Ch# ịch‚O4 nH( h]" '(y.n 9$n hành '(yH định h(3c ,. @& h= IGnh đ/D hDUc c0 '($n) 2
chức hB gh* Zn @& h= hDUc Zn c0 '($n) 2 chức đc M,% ;-: B$n h6Tng ,-‚P) q3* đRng‚P) ry 9$n
nhLn ;Ln‚POP
M8O NZ( c!c căn cứ AJc *H& đ= 9$n hành '(yH định M,ăn 9Cn hành I@&) '(y định chức năng) nh*+"
,-) '(y.n h/n c#$ c0 '($n) 2 chứcOP
M7O C!c ,ăn 9Cn &h!& I^ I*Zn '($n AJc *H& đHn ,1n đ. g*C* '(yH ADng n3* ;(ng '(yH địnhP
M10O N3* ;(ng '(yH địnhP
M11O i(y.n h/n) chức ,- c#$ ng6T* >^ nh6 B3 A6lng) C-c A6lng) x*!" đốc) V*+n A6lng ,P,‚4
A6Tng hE& >^ h$y "U @& h= IGnh đ/D hB gh* chS ,*H u kT†P… ,àD A6:c Zn c0 '($n) 2 chức
hDUc Zn @& h= IGnh đ/D M,% ;-: T†P ry 9$n nhLn ;Ln) T†P B$n Th6Tng ,-) T†P q3* đRng‚O4
A6Tng hE& c1& &hc đ6Ec g*$D >^ h$y ng6T* đứng đQ( c0 '($n hB gh* chS ,*H u kWTP… ,àD A6:c
chức ,- c#$ ng6T* đứng đQ() 9Zn ;6:* gh* chức ,- c#$ ng6T* >^ ,ăn 9Cn4 c!c A6Tng hE& >h!c hJc
h*+n hVD h6:ng ;<n /* WhDCn 1) Đ*.( 12 c#$ Th5ng 6 nàyP
M12O ChS ,*H u Zn đ0n ,ị sD/n hCD ,à số I6Eng 9Cn I6( MnH( cQnOP
M1XO W^ h*+( ng6T* đ!nh "!y) nhLn 9Cn ,à số I6Eng 9Cn &h! hành MnH( cQnOP
28
M(0 @AJ Ž :04w) DS! Œd04 DS! '>G )>wp•
Œ™•

TN Ci) TC Cqr i_wN M1O
TmN C† :;ANR T€ CHVC M2O
___________
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Ž Tự do Ž Hạ! p!"c
_______________
Số: /iĐ-‚PMXOPPP M, ;NBM, , ngày M,, tháng M,, năm 20M
:;<xT Đ=NH
BT !-! ŒB!c d04_)• ’’’’’’’AA MbO ’’’’’’’AA
_____________________
TH•M :;<–N BAN HWNH M`O
Căn cứPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP M7O PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP4
Căn cứPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP4
}e đ. nghị c#$ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP)
:;<xT Đ=NH‰
Đ>?0 @A B$n hành MPhZ ;(y+O >g" hVD i(yH định này ‚‚PP MbO PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
Đ>?0 AAA PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP/P
Nơi nhận:
- Nh6 Đ*.( ‚4
- ‚‚PP4
- d6(: VT) ‚P M7O aPFF M10OP
:;<–N H}NR CHVC VỤ CỦA NG$—I K• Œr•
;"h< =>, ?3'B
Hy ,- )c
Ghi chú:
M¡O †<( này !& ;-ng đố* ,:* c!c '(yH định Mc! 9*+O 9$n hành h$y &hZ ;(y+ "3 ,ăn 9Cn >h!c nh6
'(y chH) '(y định) ch60ng ABnh) >H hD/ch) đ. !n) &h60ng !nPPP
M1O TZn c0 '($n) 2 chức ch# '(Cn AJc *H& MnH( ccOP
M2O TZn c0 '($n) 2 chức hDUc chức ;$nh nhà n6:c 9$n hành '(yH địnhP
MXO ChS ,*H u Zn c0 '($n) 2 chức hDUc chức ;$nh nhà n6:c 9$n hành '(yH địnhP
M4O Đị$ ;$nh
MbO TA%ch yH( n3* ;(ng '(yH địnhP
M`O NH( h]" '(y.n 9$n hành '(yH định h(3c ,. ng6T* đứng đQ( c0 '($n) 2 chức hB gh* chức ,- c#$ ng6T*
đứng đQ( M,% ;-: B3 A6lng B3‚P) C-c A6lng C-c‚P) x*!" đốc‚P) V*+n A6lng V*+n ‚P) Ch# ịch‚O4 nH(
h]" '(y.n 9$n hành '(yH định h(3c ,. @& h= IGnh đ/D hDUc c0 '($n) 2 chức hB gh* Zn @& h= hDUc Zn c0
'($n) 2 chức đc M,% ;-: B$n h6Tng ,-‚P) q3* đRng‚P) ry 9$n nhLn ;Ln‚POP
M7O NZ( c!c căn cứ AJc *H& đ= 9$n hành '(yH định Mnh6 gh* ch• l "<( 1P2OP
M8O i(y.n h/n) chức ,- c#$ ng6T* >^ nh6 B3 A6lng) C-c A6lng) x*!" đốc) V*+n A6lng ,P,‚4 A6Tng hE& >^
h$y "U @& h= IGnh đ/D hB gh* chS ,*H u kT†P… ,àD A6:c Zn c0 '($n) 2 chức hDUc Zn @& h= IGnh đ/D M,% ;-:
T†P ry 9$n nhLn ;Ln) T†P B$n Th6Tng ,-) T†P q3* đRng‚O4 A6Tng hE& c1& &hc đ6Ec g*$D >^ h$y ng6T*
đứng đQ( c0 '($n hB gh* chS ,*H u kWTP… ,àD A6:c chức ,- c#$ ng6T* đứng đQ() 9Zn ;6:* gh* chức ,- c#$
ng6T* >^ ,ăn 9Cn4 c!c A6Tng hE& >h!c hJc h*+n hVD h6:ng ;<n /* WhDCn 1) Đ*.( 12 c#$ Th5ng 6 nàyP
M7O ChS ,*H u Zn đ0n ,ị sD/n hCD ,à số I6Eng 9Cn I6( MnH( cQnOP
M10O W^ h*+( ng6T* đ!nh "!y) nhLn 9Cn ,à số I6Eng 9Cn &h! hành MnH( cQnOP
29
M(0 ,5 36 Œban hành kèm theo quyết định•
Œ™•

TN Ci) TC Cqr i_wN
TmN C† :;ANR T€ CHVC
______________
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Ž Tự do Ž Hạ! p!"c
____________________
TmN fe}I V\N B]N
‚‚‚‚‚‚‚PP M1O ‚‚‚‚‚‚‚PP
;Ban hành =Cm thDE &'yOt P5nh G MMH&*IMM,
ngày M,, tháng M,, năm 20MM 08a MM,B
_______________
C!%8' I
:;< Đ=NH CH;NG
Đ>?0 @APPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
Đ>?0 IAPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP)
C!%8' ’
’’’’’’’’’’’’’’’
Đ>?0 AAAPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP4
C!%8' ’
’’’’’’’’’’’’’’’
Đ>?0 AAAPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP4
Đ>?0 AAAPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP/P
:;<–N H}NR CHVC VỤ CỦA NG$—I K•
;"h< =>, ?3'B
N'04• V5 A
Ghi chú:
M¡O †<( này !& ;-ng đố* ,:* c!c ,ăn 9Cn đ6Ec 9$n hành >g" hVD '(yH định Mc! 9*+O) 9ố c-c cc h=
9$D gR" ch60ng) "-c) đ*.() >hDCn) đ*="P
M1O TA%ch yH( n3* ;(ng c#$ ,ăn 9CnP
30
M(0 @AL Ž V5 36 c{ )c loạ> .!Gc
Œ™•
TN Ci) TC Cqr i_wN M1O
TmN C† :;ANR T€ CHVC M2O
___________
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Ž Tự do Ž Hạ! p!"c
_________________
Số: /‚P MXO -‚PM4O‚P M, ;9BM, , ngày M,, tháng M,, năm 20M
TmN fe}I V\N B]N M`O
‚‚‚‚PP M7O‚‚‚‚‚‚
_________________
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP M8O PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP/P
Nơi nhận:
- ‚‚‚‚4
- ‚‚‚‚‚4
- d6(: VT) ‚P M10O aPFF M11OP
:;<–N H}NR CHVC VỤ CỦA NG$—I K• M7O
;"h< =>, ?3'B
Hy ,- )c
Ghi chú:
¡ †<( này !& ;-ng ch(ng đố* ,:* đ$ số c!c hBnh hức ,ăn 9Cn hành ch%nh cc gh* Zn ID/* c- h= nh6:
chs hị Mc! 9*+O) T ABnh) h5ng 9!D) ch60ng ABnh) >H hD/ch) đ. !n) 9!D c!D) '(y định ,P,‚ Ž*Zng
đố* ,:* T ABnh cc h= hZ" hành &hQn k>%nh g8*… l ,ị A% 7$P
M1O TZn c0 '($n) 2 chức ch# '(Cn AJc *H& MnH( ccOP
M2O TZn c0 '($n) 2 chức hDUc chức ;$nh nhà n6:c 9$n hành ,ăn 9CnP
MXO ChS ,*H u Zn ID/* ,ăn 9CnP
M4O ChS ,*H u Zn c0 '($n) 2 chức hDUc chức ;$nh nhà n6:c 9$n hành ,ăn 9CnP
MbO Đị$ ;$nhP
M`O TZn ID/* ,ăn 9Cn: chs hị Mc! 9*+O) T ABnh) h5ng 9!D) ch60ng ABnh) >H hD/ch) đ. !n) &h60ng !n)
9!D c!D P,P,‚
M7O TA%ch yH( n3* ;(ng ,ăn 9CnP
M8O N3* ;(ng ,ăn 9CnP
M7O xh* '(y.n h/n) chức ,- c#$ ng6T* >^ nh6 B3 A6lng) C-c A6lng) x*!" đốc) V*+n A6lng ,P,‚4
A6Tng hE& >^ h$y "U @& h= IGnh đ/D hB gh* chS ,*H u kT†P… ,àD A6:c Zn c0 '($n) 2 chức
hDUc Zn @& h= IGnh đ/D M,% ;-: T†P ry 9$n nhLn ;Ln) T†P B$n Th6Tng ,-) T†P q3* đRng‚O4 nH(
ng6T* >^ ,ăn 9Cn Ià c1& &hc c#$ ng6T* đứng đQ( c0 '($n hB gh* chS ,*H u kWTP… ,àD A6:c chức
,- c#$ ng6T* đứng đQ() 9Zn ;6:* gh* chức ,- c#$ ng6T* >^ ,ăn 9Cn4 c!c A6Tng hE& >h!c hJc h*+n
hVD h6:ng ;<n /* WhDCn 1) Đ*.( 12 c#$ Th5ng 6 nàyP
M10O ChS ,*H u Zn đ0n ,ị sD/n hCD ,à số I6Eng 9Cn I6( MnH( cQnOP
M11O W^ h*+( ng6T* đ!nh "!y) nhLn 9Cn ,à số I6Eng 9Cn &h! hành MnH( cQnOP
31
M(0 @AO Ž CM' ,5
TN Ci) TC Cqr i_wN M1O
TmN C† :;ANR T€ CHVC ŒI•
___________
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Ž Tự do Ž Hạ! p!"c
_________________
Số: /‚P MXO -‚PM4O‚P
V/, ‚‚PP M`O ‚‚‚
M, ;9BM, , ngày M,, tháng M,, năm 20M
W%nh g8*: - ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚PP4
- ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚PP4
- ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚PP4
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP M7O PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP/P
Nơi nhận:
- Nh6 AZn4
- ‚‚‚‚‚4
- d6(: VT) ‚P M7O aPFF M10O
:;<–N H}NR CHVC VỤ CỦA NG$—I K• M8O
;"h< =>, ?3'B
Hy ,- )c
Số }} &hố TAàng T*.n) '(@n qDàn W*H") qà N3*
ĐT: M04XO }}}}}}}) •$F: M04XO }}}}}}}
’-†$*I:‚‚‚‚‚‚P –V9s*V:‚‚‚‚‚‚‚ M11O
Ghi chú:
M1O TZn c0 '($n) 2 chức ch# '(Cn AJc *H& MnH( ccOP
M2O TZn c0 '($n) 2 chức hDUc chức ;$nh nhà n6:c 9$n hành c5ng ,ănP
MXO ChS ,*H u Zn c0 '($n) 2 chức hDUc chức ;$nh nhà n6:c 9$n hành c5ng ,ănP
M4O ChS ,*H u Zn đ0n ,ị MV-) &hjng) 9$n) 2) 93 &h@n chức năngO sD/n hCD c5ng ,ănP
MbO Đị$ ;$nhP
M`O TA%ch yH( n3* ;(ng c5ng ,ănP
M7O N3* ;(ng c5ng ,ănP
M8O xh* '(y.n h/n) chức ,- c#$ ng6T* >^ nh6 B3 A6lng) C-c A6lng) x*!" đốc) V*+n A6lng ,P,‚4
A6Tng hE& >^ h$y "U @& h= IGnh đ/D hB gh* chS ,*H u kT†… A6:c Zn c0 '($n) 2 chức hDUc
Zn @& h= IGnh đ/D) ,% ;-: T†P ry 9$n nhLn ;Ln) T†P B$n Th6Tng ,-) T†P q3* đRng‚4 nH( ng6T*
>^ c5ng ,ăn Ià c1& &hc c#$ ng6T* đứng đQ( c0 '($n) 2 chức hB gh* chS ,*H u kWT… ,àD A6:c
chức ,- c#$ ng6T* đứng đQ() 9Zn ;6:* gh* chức ,- c#$ ng6T* >^ c5ng ,ăn4 c!c A6Tng hE& >h!c
hJc h*+n hVD h6:ng ;<n /* WhDCn 1) Đ*.( 12 c#$ Th5ng 6 nàyP
M7O ChS ,*H u Zn đ0n ,ị sD/n hCD ,à số I6Eng 9Cn I6( MnH( cQnOP
M10O W^ h*+( ng6T* đ!nh "!y) nhLn 9Cn ,à số I6Eng 9Cn &h! hành MnH( cQnOP
M11O Đị$ chs c0 '($n) 2 chức4 số đ*+n hD/*) số TVIVF) số •$F4 đị$ chs ’-†$*I4 –V9s*V MnH( cQnOP
¡ NH( n0* nh@n M>%nh g8*O Ià nhSng chức ;$nh) chức ,- c$D c1& c#$ Nhà n6:c) hB &hQn n0* nh@n
>h5ng gh* knh6 AZn… "à gh* AJc *H& nhSng chức ;$nh) chức ,- 1y ,àDP
32
M(0 @A^ Ž :04w) DS! ŒcG 3>_)• ctT T!%z' )1ực Hộ> D˜' !š dš
HỘI ĐhNG NHiN jiN
‚PP M1O‚P
__________
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Ž Tự do Ž Hạ! p!"c
_________________
Số: ‚P M2O ‚P/iĐ-qĐNm M, ;QBM, , ngày M,, tháng M,, năm 20M
:;<xT Đ=NH
V?’’’’’’’AA M4O ’’’’’’’AA
__________________
TH$—NG TZgC HỘI ĐhNG NHiN jiN ’A M1O’’’’AA
Căn cứ d(@ T2 chức q3* đRng nhLn ;Ln ,à ry 9$n nhLn ;Ln ngày 2` h!ng 11 nă"
200X4
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPMbO PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP4
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP4
:;<xT Đ=NH‰
Đ>?0 @A PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPM`O PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
Đ>?0 AAA PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP P/P
Nơi nhận:
- Nh6 Đ*.( ‚4
- ‚‚‚‚‚PP4
- d6(: VT) ‚P M7O aPFF M10O
TMA TH$—NG TZgC HĐNj Œb•
CHỦ T=CH Œr•
;"h< => Jà ?3' H*NDB
Hy ,- )c
Ghi chú:
M1O TZn snh) hành &hố AJc h(3c TA(ng 60ng4 h(y+n) '(@n) hị FG) hành &hố h(3c snh4 FG)
hị A1nP
M2O Số hứ J đăng >^ '(yH định c#$ q3* đRng nhLn ;LnP
MXO Đị$ ;$nh
M4O TA%ch yH( n3* ;(ng '(yH địnhP
MbO C!c căn cứ >h!c !& ;-ng đ= 9$n hành '(yH địnhP
M`O N3* ;(ng '(yH địnhP
M7O Th]" '(y.n >^ ,ăn 9CnP
M8O NH( Phc Ch# ịch >^ hB gh*:
KTA CHỦ T=CH
BH• CHỦ T=CH
NH( ry ,*Zn Th6Tng AJc >^ hB gh*:
KTA CHỦ T=CH
Ủ< VImN TH$—NG TZgC
M7O ChS ,*H u Zn đ0n ,ị sD/n hCD ,à số I6Eng 9Cn I6( MnH( cQnOP
M10O W^ h*+( ng6T* đ!nh "!y) nhLn 9Cn ,à số I6Eng 9Cn &h! hành MnH( cQnOP
33
M(0 @Ab Ž V5 36 c{ )c loạ> ctT cGc BT Hộ> D˜' !š dš
HỘI ĐhNG NHiN jiN
‚PPM1O‚P
___________
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Ž Tự do Ž Hạ! p!"c
________________
Số: ‚P M2O ‚P/ ‚ MXO‚P -qĐNm M, ;NBM, , ngày M,, tháng M,, năm 20M
TmN fe}I V\N B]N
’’’’’’’AA ŒO• ’’’’’’’AA
_________________
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPM`O PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP4
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP4
Nơi nhận:
- ‚‚‚‚P‚4
- ‚‚‚‚‚PP4
- d6(: VT) ‚P M8O‚PP aPFF M7OP
TMA BAN KINH Tx NGiN nlCH
TZ$oNG BAN M7O
;"h< => Jà ?3' H*NDB
Hy ,- )c
Ghi chú:
M1O TZn snh) hành &hố AJc h(3c TA(ng 60ng4 h(y+n) '(@n) hị FG) hành &hố h(3c snh4 FG)
&h6Tng) hị A1nP
M2O Số hứ J đăng >^ ,ăn 9Cn c#$ q3* đRng nhLn ;LnP
MXO ChS ,*H u Zn ID/* ,ăn 9CnP
M4O Đị$ ;$nhP
MbO TA%ch yH( n3* ;(ng ,ăn 9CnP
M`O N3* ;(ng ,ăn 9CnP
M7O NH( Phc TA6lng 9$n >^ hB gh*:
KTA TZ$oNG BAN
BH• TZ$oNG BAN
M8O ChS ,*H u Zn B$n sD/n hCD ,à số I6Eng 9Cn I6( MnH( cQnOP
M7O W^ h*+( ng6T* đ!nh "!y) nhLn 9Cn ,à số I6Eng 9Cn &h! hành MnH( cQnOP
M†<( này ;png ch(ng chD 1 cC c!c ID/* ,ăn 9Cn cc Zn ID/* ;D c!c B$n c#$ q3* đRng nhLn ;Ln 9$n
hànhOP
34
M(0 @Ar Ž V5 36 c{ )c loạ> ctT Đo- Đạ> 3>*0 :0Ec !ộ>
ĐeWN Đ}I BIU; :;~C HỘI
‚PPM1O‚P
_____________
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Ž Tự do Ž Hạ! p!"c
_____________
Số: ‚P‚P/ ‚ M2O‚P -ĐĐBiq M, ;QBM, , ngày M,, tháng M,, năm 20M
TmN fe}I V\N B]N
’’’’’’’AA M4O ’’’’’’’AA
________________
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPMbO PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP4
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP/P
Nơi nhận:
- ‚‚‚‚P‚4
- ‚‚‚‚‚PP4
- ‚‚‚‚‚PP4
- d6(: VT) ‚P M8O‚PP aPFF M7O
TMA ĐeWN Đ}I BIU; :;~C HỘI M`O
TZ$oNG ĐeWN M7O

;"h< =>, ?3' **B&HB
Hy ,- )c
Ghi chú:
M1O TZn snh) hành &hố AJc h(3c TA(ng 60ng4
M2O ChS ,*H u Zn ID/* ,ăn 9CnP
MXO Đị$ ;$nh
M4O TA%ch yH( n3* ;(ng ,ăn 9CnP
MbO N3* ;(ng ,ăn 9CnP
M`O Th]" '(y.n >^ ,ăn 9CnP NH( TA6lng ĐDàn >^ ,:* h]" '(y.n A*Zng hB >h5ng cc ;jng '(y.n
h/nP
M7O NH( Phc TA6lng đDàn >^ hB gh*:
KTA TZ$oNG ĐeWN
BH• TZ$oNG ĐeWN
M8O ChS ,*H u Zn đ0n ,ị sD/n hCD ,à số I6Eng 9Cn I6( MnH( cQnOP
M7O W^ h*+( ng6T* đ!nh "!y) số I6Eng 9Cn &h! hành MnH( cQnOP
M†<( này ;png ch(ng chD 1 cC c!c ID/* ,ăn 9Cn cc Zn ID/* c#$ ĐDàn Đ/* 9*=( i(ốc h3*OP
35
M(0 @Au Ž CM' D>_
TN C¢ i_aN) TC Cqr i_wN M1O
TmN C† :;ANR T€ CHVC M2O
___________
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Ž Tự do Ž Hạ! p!"c
______________
Số: /CĐ- ‚ MXO‚P M, ;NBM, , ngày M,, tháng M,, năm 20M
C#NG ĐIỆN
’’’’AA MbO’’’’’’
____________
‚‚‚‚PP M`O đ*+n
- ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚PP4 M7O
- ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚PP
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPM8O PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP/P
Nơi nhận:
- ‚‚‚‚4
- ‚‚‚‚‚4
- d6(: VT) ‚P M7O aPFF M10O
:;<–N H}NR CHVC VỤ CỦA NG$—I K•
;"h< =>, ?3'B
Hy ,- )c
Ghi chú:
M1O TZn c0 '($n) 2 chức ch# '(Cn AJc *H& MnH( ccOP
M2O TZn c0 '($n) 2 chức hDUc chức ;$nh nhà n6:c 9$n hành c5ng đ*+nP
MXO ChS ,*H u Zn c0 '($n) 2 chức hDUc chức ;$nh nhà n6:c 9$n hành c5ng đ*+nP
M4O Đị$ ;$nhP
MbO TA%ch yH( n3* ;(ng đ*+nP
M`O TZn c0 '($n) 2 chức hDUc chức ;$nh c#$ ng6T* đứng đQ(P
M7O TZn c0 '($n) 2 chức nh@n đ*+n
M8O N3* ;(ng đ*+nP
M7O ChS ,*H u Zn đ0n ,ị sD/n hCD ,à số I6Eng 9Cn I6( MnH( cQnOP
M10O W^ h*+( ng6T* đ!nh "!y) nhLn 9Cn ,à số I6Eng 9Cn &h! hành MnH( cQnOP
36
M(0 @A@v Ž G>Q4 Cz>
TN C¢ i_aN) TC Cqr i_wN M1O
TmN C† :;ANR T€ CHVC M2O
____________
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Ž Tự do Ž Hạ! p!"c
__________________
Số: /x†- ‚ MXO‚P M, ;NBM, , ngày M,, tháng M,, năm 20M
GI›< M—I
’’’AA’’’AA’’’AA MbO’’’’’’’’A’’’
_________________
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPM2O PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPALn ANng >%nh "T*:
£ng M9àO PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPM`O PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
T:* ;J PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPM7O PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
ThT* g*$n:PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
Đị$ đ*=" PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP/P
Nơi nhận:
- ‚‚‚‚4
- ‚‚‚‚‚4
- d6(: VT) ‚P M8O aPFF M7O
:;<–N H}NR CHVC VỤ CỦA NG$—I K•
;"h< =>, ?3'B
Hy ,- )c
Ghi chú:
M1O TZn c0 '($n) 2 chức ch# '(Cn AJc *H& MnH( ccOP
M2O TZn c0 '($n) 2 chức 9$n hành g*1y "T*P
MXO ChS ,*H u Zn c0 '($n) 2 chức 9$n hành g*1y "T*P
M4O Đị$ ;$nhP
MbO TA%ch yH( n3* ;(ng c(3c hN&P
M`O TZn c0 '($n) 2 chức hDUc hN ,à Zn) chức ,-) đ0n ,ị c5ng !c c#$ ng6T* đ6Ec "T*P
M7O TZn Mn3* ;(ngO c#$ c(3c hN&) h3* hCD) h3* nghị ,P,‚
M8O ChS ,*H u Zn đ0n ,ị sD/n hCD ,à số I6Eng 9Cn I6( MnH( cQnOP
M7O W^ h*+( ng6T* đ!nh "!y) nhLn 9Cn ,à số I6Eng 9Cn &h! hành MnH( cQnOP
37
M(0 @A@@ Ž G>Q4 '>&> )!>_0
TN C¢ i_aN) TC Cqr i_wN M1O
TmN C† :;ANR T€ CHVC M2O
__________
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Ž Tự do Ž Hạ! p!"c
________________
Số: /xxT- ‚ MXO‚P M, ;NBM, , ngày M,, tháng M,, năm 20M
GI›< GIqI THIỆ;
_______________
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPM2O PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPALn ANng g*:* h*+(:
£ng M9àO PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPMbO PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
Chức ,-:PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
Đ6Ec c8 đHn:PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPM`O PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
V. ,*+c:PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
Đ. nghị i(^ c0 '($n /D đ*.( >*+n đ= 5ng M9àO cc Zn l AZn hDàn hành nh*+" ,-P
x*1y này cc g*! Aị đHn hH ngàyPPPPPPPPPPPPPPPPPP/P
Nơi nhận:
- Nh6 AZn4
- d6(: VTP
:;<–N H}NR CHVC VỤ CỦA NG$—I K•
;"h< =>, ?3'B
Hy ,- )c
Ghi chú:
M1O TZn c0 '($n) 2 chức ch# '(Cn AJc *H& MnH( ccOP
M2O TZn c0 '($n) 2 chức 9$n hành ,ăn 9Cn Mc1& g*1y g*:* h*+(OP
MXO ChS ,*H u Zn c0 '($n) 2 chức 9$n hành ,ăn 9CnP
M4O Đị$ ;$nhP
MbO qN ,à Zn) chức ,- ,à đ0n ,ị c5ng !c c#$ ng6T* đ6Ec g*:* h*+(P
M`O TZn c0 '($n) 2 chức đ6Ec g*:* h*+( :* Ià" ,*+cP
38
M(0 @A@I Ž B>c 36
TN C¢ i_aN) TC Cqr i_wN M1O
TmN C† :;ANR T€ CHVC M2O
__________
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Ž Tự do Ž Hạ! p!"c
______________
Số: /BB- ‚ MXO‚P
BImN B]N
’’’’’A’A’’’ ŒL• ’’’’’’’’AA
_______________
ThT* g*$n 9u đQ(PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
Đị$ đ*="PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
Thành &hQn h$" ;JPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
Ch# AB Mch# N$O:PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
Th6 >^ Mng6T* gh* 9*Zn 9CnO:PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
N3* ;(ng MhVD ;*ˆn 9*Hn c(3c hN&/h3* nghị/h3* hCDO:
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
C(3c hN& Mh3* nghị) h3* hCDO >H h•c ,àD ‚PP g*T ‚PP) ngày ‚P h!ng ‚PP nă" ‚‚ P/P
TH$ K•
;"h< =>B
Hy ,- )c
CHỦ TpA
;"h< =>, ?3' ;nO' 0/BB
MbO
Hy ,- )c
Nơi nhận:
- ‚‚‚P4
- d6(: VT) hR s0P
Ghi chú:
M1O TZn c0 '($n) 2 chức ch# '(Cn AJc *H& MnH( ccOP
M2O TZn c0 '($n) 2 chức 9$n hành ,ăn 9CnP
MXO ChS ,*H u Zn c0 '($n) 2 chức 9$n hành ,ăn 9CnP
M4O TZn c(3c hN& hDUc h3* nghị) h3* hCDP
MbO xh* chức ,- ch%nh '(y.n MnH( cQnOP
39
M(0 @A@J Ž G>Q4 3>c !ậ
TN C¢ i_aN) TC Cqr i_wN M1O
TmN C† :;ANR T€ CHVC M2O
___________
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Ž Tự do Ž Hạ! p!"c
_________________
Số: /xBN- ‚MXO‚P M, ;NBM, , ngày M,, tháng M,, năm 20M
GI›< BImN NHYN
H˜ ƒ8’A
____________
qN ,à Zn:PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPMbO PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
Chức ,-) đ0n ,ị c5ng !c:PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
ĐG *H& nh@n hR s0 c#$:
£ng M9àO: PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPM`O PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP9$D gR":
1PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
2P PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPM7O PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
XPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP/P
Nơi nhận:
- ‚P M8O‚P4
- d6(: qR s0P
NG$—I TIxB NHYN
;K> tên, P/ng ?3' ;nO' 0/BB
Hy ,- )c
Ghi chú:
M1O TZn c0 '($n) 2 chức ch# '(Cn AJc *H& MnH( ccOP
M2O TZn c0 '($n) 2 chức c1& g*1y 9*Zn nh@n hR s0P
MXO ChS ,*H u Zn c0 '($n) 2 chức c1& g*1y 9*Zn nh@n hR s0P
M4O Đị$ ;$nhP
MbO qN ,à Zn) chức ,- ,à đ0n ,ị c5ng !c c#$ ng6T* *H& nh@n hR s0P
M`O qN ,à Zn) n0* c5ng !c hDUc g*1y T py hLn c#$ ng6T* n3& hR s0P
M7O d*+ >Z đQy đ#) c- h= c!c ,ăn 9Cn) g*1y T) à* I*+( cc ADng hR s0P
M8O TZn ng6T* hDUc c0 '($n g8* hR s0P
40
M(0 @A@L Ž G>Q4 c!+' !ậ
TN C¢ i_aN) TC Cqr i_wN M1O
TmN C† :;ANR T€ CHVC ŒI•
____________
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Ž Tự do Ž Hạ! p!"c
___________________
Số: /xCN- ‚ MXO‚P M, ;NBM, , ngày M,, tháng M,, năm 20M
GI›< CHVNG NHYN
’’’’AA’’’’’’
_______________
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPM2O PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPchứng nh@n:
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPMbO PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP/P
Nơi nhận:
- ‚‚‚‚4
- ‚‚‚‚‚4
- d6(: VT) ‚P M`O aPFF M7O
:;<–N H}NR CHVC VỤ CỦA NG$—I K•
;"h< =>, ?3'B
Hy ,- )c
Ghi chú:
M1O TZn c0 '($n) 2 chức ch# '(Cn AJc *H& MnH( ccOP
M2O TZn c0 '($n) 2 chức c1& g*1y chứng nh@nP
MXO ChS ,*H u Zn c0 '($n) 2 chức c1& g*1y chứng nh@nP
M4O Đị$ ;$nhP
MbO N3* ;(ng chứng nh@n: F!c định c- h= ng6T*) sJ ,*+c) ,1n đ. đ6Ec chứng nh@nP
M`O ChS ,*H u Zn đ0n ,ị sD/n hCD ,à số I6Eng 9Cn I6( MnH( cQnOP
M7O W^ h*+( ng6T* đ!nh "!y) nhLn 9Cn ,à số I6Eng 9Cn &h! hành MnH( cQnOP
41
M(0 @A@O Ž G>Q4 D> D%z'
TN C¢ i_aN) TC Cqr i_wN M1O
TmN C† :;ANR T€ CHVC ŒI•
_______________
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Ž Tự do Ž Hạ! p!"c
________________
Số: /xĐĐ- ‚ MXO‚P M, ;NBM, , ngày M,, tháng M,, năm 20M
GI›< ĐI Đ$—NG
____________
C1& chD 5ng M9àO:PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPMbO PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
Chức ,-:PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
N0* đ6Ec c8 đHn c5ng !c:PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
x*1y này cc g*! Aị hH ngày: PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
:;<–N H}NR CHVC VỤ CỦA NG$—I K•
;"h< =>, ?3'B
Hy ,- )c

N†I ĐI VW ĐxN
NGW<
THlNG
BH$†NG
TIỆN
ĐỘ jWI
CHœNG
Đ$—NG
ŒKC•
TH—I
GIAN o
N†I ĐxN
XlC NHYN
CỦA C† :;AN
ŒT€ CHVC• N†I
ĐIR ĐxN
Đ* ‚‚‚‚P
ĐHn‚‚‚PP
Đ* ‚‚‚‚P
ĐHn‚‚‚PP
Đ* ‚‚‚‚P
ĐHn‚‚‚PP
Đ* ‚‚‚‚P
ĐHn‚‚‚PP
Đ* ‚‚‚‚P
ĐHn‚‚‚PP
Đ* ‚‚‚‚P
ĐHn‚‚‚PP
42
- Ve ng6T*: ‚ ,e F ‚‚ đ ¤ ‚‚‚‚‚P đ
- Ve c6:c: ‚ ,e F ‚‚P đ ¤ ‚‚‚‚‚P đ
- Ph- &h% I1y ,e 9[ng đ*+n hD/*: PP‚ ,e F ‚‚ đ ¤ ‚‚‚‚‚P đ
- Phjng nghs: ‚‚PP ‚ ,e F ‚‚ đ ¤ ‚‚‚‚‚P đ
1P Ph- c1& đ* đ6Tng:PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP đ
2P Ph- c1& I6( A•:PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP đ
T2ng c3ng:PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP đ
NG$—I ĐI C#NG TlC
M"h< =>O
Hy ,- )c
BHỤ TZlCH BỘ BHYN
M"h< =>, ?3'O
Hy ,- )c
Kx TelN TZ$oNG
M"h< =>O
Hy ,- )c
Ghi chú:
M1O TZn c0 '($n) 2 chức ch# '(Cn AJc *H& MnH( ccOP
M2O TZn c0 '($n) 2 chức c1& g*1y đ* đ6TngP
MXO ChS ,*H u Zn c0 '($n) 2 chức c1& g*1y đ* đ6TngP
M4O Đị$ ;$nhP
MbO qN ,à Zn) chức ,- ,à đ0n ,ị c5ng !c c#$ ng6T* đ6Ec c1& g*1yP
43
M(0 @A@^ Ž G>Q4 '!• p!žp
TN C¢ i_aN) TC Cqr i_wN M1O
TmN C† :;ANR T€ CHVC M2O
____________
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Ž Tự do Ž Hạ! p!"c
_______________
Số: /xNP- ‚ MXO‚P M, ;NBM, , ngày M,, tháng M,, năm 20M
GI›< NGHk BHŸB
___________
}e Đ0n F*n nghs &he& ngàyPPPPc#$ 5ng M9àOPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPM2O ‚‚‚‚‚‚‚‚ c1& chD:
£ng M9àO:PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPMbO PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
Chức ,-:PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
Nghs &he& nă" ‚‚‚P ADng hT* g*$n: ‚‚‚‚P) >= f ngày ‚‚‚P đHn hH ngày
/* PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPM`O PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
Nơi nhận:
- ‚P M7O‚P4
- d6(: VT) ‚P M8O‚P
:;<–N H}NR CHVC VỤ CỦA NG$—I K•
;"h< =>, ?3'B
Hy ,- )c
@á0 nh:n 08a 0ơ R'an ;tS 0hT0B hEU0
0h#nh R'yVn P5a phương nơi nghW phXp
;"h< =>, ?3'B
Hy ,- )c
Ghi chú:
M1O TZn c0 '($n) 2 chức ch# '(Cn AJc *H& MnH( ccOP
M2O TZn c0 '($n) 2 chức c1& g*1y nghs &he&P
MXO ChS ,*H u Zn c0 '($n) 2 chức c1& g*1y nghs &he&P
M4O Đị$ ;$nhP
MbO qN ,à Zn) chức ,- ,à đ0n ,ị c5ng !c c#$ ng6T* đ6Ec c1& g*1y &he&P
M`O N0* nghs &he&P
M7O Ng6T* đ6Ec c1& g*1y nghs &he&P
M8O ChS ,*H u Zn đ0n ,ị sD/n hCD ,à số I6Eng 9Cn I6( MnH( cQnOP
44
M(0 @A@b Ž B!>w0 c!04*
TN C¢ i_aN) TC Cqr i_wN M1O
TmN C† :;ANR T€ CHVC ŒI•
_________
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Ž Tự do Ž Hạ! p!"c
_____________
Số: /PC- ‚ MXO‚P M, ;NBM, , ngày M,, tháng M,, năm 20M
BHIx; CH;<UN
’’’’AA’’’’’’
___________
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPM2O ‚‚‚PPcc nh@n đ6Ec ‚‚‚ MbOPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP M`O PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
W%nh ch(y=nPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPM7O ‚‚‚‚P FV" Fe) g*C* '(yHP/P
Nơi nhận:
- ‚‚PP M8O ‚PP4
:;<–N H}NR CHVC VỤ CỦA NG$—I K•
;"h< =>, ?3'B
Hy ,- )c
Ghi chú:
M1O TZn c0 '($n) 2 chức ch# '(Cn AJc *H& MnH( ccOP
M2O TZn c0 '($n) 2 chức 9$n hành &h*H( ch(y=nP
MXO ChS ,*H u Zn c0 '($n) 2 chức 9$n hành &h*H( ch(y=nP
M4O Đị$ ;$nhP
MbO NZ( c- h=: đ0n) h6 c#$ c! nhLn) @& h= hDUc ,ăn 9Cn) à* I*+( c#$ c0 '($n) 2 chức nàD) ,. ,1n
đ. h$y n3* ;(ng gBP
M`O d^ ;D ch(y=nP
M7O TZn c0 '($n) 2 chức nh@n &h*H( ch(y=n ,ăn 9Cn) à* I*+(P
M8O Th5ng h6Tng) &h*H( ch(y=n >h5ng cQn I6( nh6ng &hC* đ6Ec ,àD s2 đăng >^ /* ,ăn h6 c0
'($n) 2 chức đ= hVD ;ƒ*) >*=" A$P
45
M(0 @A@r Ž B!>w0 '>
TN C¢ i_aN) TC Cqr i_wN M1O
TmN C† :;ANR T€ CHVC M2O
_________
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Ž Tự do Ž Hạ! p!"c
____________
Số: /Px- ‚ MXO‚P M, ;NBM, , ngày M,, tháng M,, năm 20M
BHIx; G¡I
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
_________
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPM2O ‚‚‚‚‚‚‚‚ g8* >g" hVD &h*H( này c!c ,ăn 9Cn)
à* I*+( s$(:
1PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPMbO PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
2PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
S$( >h* nh@n đ6Ec) đ. nghị PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP M`O‚‚‚PP g8* I/* &h*H( này chDPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP M2OPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP/P
Nơi nhận:
- ‚P M`O‚P4
- ‚P M7O‚PP
:;<–N H}NR CHVC VỤ CỦA NG$—I K•
;"h< =>, ?3'B
Hy ,- )c
‚P M8O‚) ngày ‚PP h!ng ‚PP nă" ‚P
N'%z> !ậ
;"h< =>B
Hy ,- )c
Ghi chú:
M1O TZn c0 '($n) 2 chức ch# '(Cn AJc *H& MnH( ccOP
M2O TZn c0 '($n) 2 chức 9$n hành &h*H( g8*P
MXO ChS ,*H u Zn c0 '($n) 2 chức 9$n hành &h*H( g8*P
M4O Đị$ ;$nhP
MbO d*+ >Z c- h= c!c ,ăn 9Cn) à* I*+( đ6Ec g8* >g" hVD &h*H( g8*P
M`O TZn c0 '($n 2 chức nh@n &h*H( g8* ,à ,ăn 9Cn) à* I*+(P
M7O Ph*H( g8* >h5ng cQn I6( nh6ng &hC* đ6Ec g8* ,àD s2 đăng >^ /* VT c0 '($n) 2 chức đ= hVD
;ƒ*P
M8O Đị$ ;$nh n0* c0 '($n) 2 chức nh@n &h*H( g8* ,à ,ăn 9Cn) à* I*+( đcng A- slP
46
M(0 @A@u Ž T!% cM'
TmN C† :;ANR T€ CHVC M1O
__________
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Ž Tự do Ž Hạ! p!"c
______________
M`O M, ;2BM, , ngày M,, tháng M,, năm 20M
TmN fe}I TH$ C#NG MXO
’’A’’AA M4O ’’’’AAAAAAAAAA’A
_________________
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPMbO PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP/P
CHVC VỤ CỦA NG$—I G¡I TH$
;"h< =>B
Hy ,- )c
Ghi chú:
M1O TZn c0 '($n) 2 chức n0* c5ng !c c#$ ng6T* 9$n hành Th6 c5ngP
M2O Đị$ ;$nhP
MXO TZn ID/* h6 c5ng MTh6 ch•c "fng) Th6 >hVn) Th6 hă" h‰*) Th6 ch*$ 9(RnOP
M4O TA%ch yH( n3* ;(ng Th6 c5ngP
MbO N3* ;(ng Th6 c5ngP
M`O dDgD c#$ c0 '($n) 2 chứcP
Ch• ^: Th6 c5ng >h5ng đcng ;1( c#$ c0 '($n) 2 chứcP
47
M(0 IA@ Ž B6 ƒTo ,5 36
BỘ ’’’’’AA
______
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Ž Tự do Ž Hạ! p!"c
_______________
Số:‚P/20‚P/TT-B ‚‚P Hà Nội, ngày M,, tháng M,, năm 20M
TH#NG T$
’AAAAAAAAAAAAAAA’’’’’’’
_______________
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP P/P
Nơi nhận:
- ‚P ‚P4
- ‚P‚PP4
- d6(: VT) ‚ aPX00P
BỘ TZ$oNG
;"h< =>, ?3'B
N'04• V5 A
TmN C† :;ANR T€ CHVC M2O
Số: ‚P MXO‚PP/SŠM4O-‚P MbO‚P
nAe < B]N CH‡NH M1O
‚‚P M`O‚) ngày M,, tháng M,, năm 20MM
Nơi nhận:
- ‚P ‚P4
- ‚P‚PP4
- d6(: VTP
:;<–N H}NR CHVC VỤ CỦA NG$—I K• M7O
;"h< =>, ?3'B
N'04• V5 A
Ghi chú:
M1O qBnh hức s$D: s$D y 9Cn ch%nh) A%ch s$D hDUc s$D I-cP
M2O TZn c0 '($n) 2 chức hJc h*+n s$D ,ăn 9CnP
MXO Số 9Cn s$DP
M4O W^ h*+( 9Cn s$DP
MbO ChS ,*H u Zn c0 '($n) 2 chức s$D ,ăn 9CnP
M`O Đị$ ;$nhP
M7O xh* '(y.n h/n) chức ,- c#$ ng6T* >^ 9Cn s$DP
48
B!H lHc VI
VIxT HeA TZeNG V\N B]N HWNH CH‡NH
MKCm thDE ThFng tư G 01H2011HTTIBN2 ngày 19 tháng 01 năm 2011 08a Bộ Nội JKO
IA VIxT HeA V[ BHŸB ĐœT Ci;
1P V*H hD$ chS c!* đQ( L" *H hứ nh1 c#$ "3 cL( hDàn chsnh: S$( ;1( ch1" cL( MPO4
s$( ;1( ch1" h‰* M¥O4 s$( ;1( ch1" h$n M¦O4 s$( ;1( ch1" I8ng M‚O4 s$( ;1( h$* ch1" M:O4
s$( ;1( h$* ch1" ADng ngDUc >e& M: k‚…O ,à >h* F(ống ;jngP
2P V*H hD$ chS c!* đQ( L" *H hứ nh1 c#$ "+nh đ. s$( ;1( ch1" &h]y M4O ,à ;1(
&h]( M)O >h* F(ống ;jngP V% ;-:
Căn cứ d(@ T2 chức Ch%nh &h# ngày 2b h!ng 12 nă" 20014
ThVD đ. nghị c#$ B3 A6lng B3 N3* ,- ,à B3 A6lng B3 WhD$ hNc ,à C5ng ngh+)
IIA VIxT HeA jANH T¢ ZImNG CHk TmN NG$—I
1P TZn ng6T* V*+ N$"
$O TZn h5ng h6Tng: V*H hD$ chS c!* đQ( 1 cC c!c L" *H c#$ ;$nh f A*Zng chs Zn
ng6T*P V% ;-:
- Ng(yˆn §* i(ốc) TAQn Ph•) x*àng a P$D) W0 P$ W0 d0ng‚
9O TZn h*+() Zn gN* nhLn ,@ Iịch s8: V*H hD$ chS c!* đQ( 1 cC c!c L" *HP
V% ;-: V($ qpng) Bà TA*+() £ng x*cng) Đ*nh T*Zn qDàng) d^ Th!* T2) B!c qR) C-
qR‚P
2P TZn ng6T* n6:c ngDà* đ6Ec &h*Zn ch(y=n s$ng *Hng V*+
$O TA6Tng hE& &h*Zn L" '($ L" q!n ¨ V*+: V*H hVD '(y uc ,*H Zn ng6T* V*+ N$"P
V% ;-: W*" Nh@ Thành) †$D TA/ch Đ5ng) Thành C! T6 qGn‚
9O TA6Tng hE& &h*Zn L" >h5ng '($ L" q!n ¨ V*+ M&h*Zn L" AJc *H& s! c!ch đNc c#$
ng(yZn ngSO: V*H hD$ chS c!* đQ( L" *H hứ nh1 ADng "‡* hành ốP
V% ;-: VI$-đ*-"*$ h-I%ch dZ-n*n) PhA*-đA%ch ©ng-ghVn) Ph*-đVn C$-F0-A5‚
IIIA VIxT HeA TmN Đ=A f•
1P TZn đị$ I^ V*+ N$"
$O TZn đ0n ,ị hành ch%nh đ6Ec c1( /D g*S$ ;$nh f ch(ng Msnh) h(y+n) FG‚O ,:* Zn
A*Zng c#$ đ0n ,ị hành ch%nh đc: V*H hD$ chS c!* đQ( c#$ c!c L" *H /D hành Zn A*Zng ,à
>h5ng ;png g/ch nố*P
V% ;-: hành &hố Th!* Ng(yZn) snh N$" Định) snh Đu> du>‚4 '(@n qC* ChL() h(y+n
x*$ dL") h(y+n ’$ qªIVD) hị FG S5ng C5ng) hị A1n CQ( x*!‚4 &h6Tng Ng(yˆn TAG*) FG
h$ ŠVng‚
9O TA6Tng hE& Zn đ0n ,ị hành ch%nh đ6Ec c1( /D g*S$ ;$nh f ch(ng >H hE& ,:* chS
số) Zn ng6T*) Zn sJ >*+n Iịch s8: V*H hD$ cC ;$nh f ch(ng chs đ0n ,ị hành ch%nh đcP
V% ;-: i(@n 1) Thành &hố qR Ch% †*nh) Ph6Tng Đ*+n B*Zn Ph#‚
cO TA6Tng hE& ,*H hD$ đUc 9*+: Th# đ5 qà N3*P
49
;O TZn đị$ I^ đ6Ec c1( /D g*S$ ;$nh f ch(ng chs đị$ hBnh Ms5ng) n•*) hR) 9*=n) c8$)
9Hn) cQ() ,Kng) I/ch) ,à" ,P,‚O ,:* ;$nh f A*Zng Mcc "3 L" *HO Al hành Zn A*Zng c#$
đị$ ;$nh đc: V*H hD$ 1 cC c!c chS c!* /D nZn đị$ ;$nhP
V% ;-: C8$ dj) VKng Tà() d/ch TA6Tng) Và" C‰) CQ( x*1y‚P
TA6Tng hE& ;$nh f ch(ng chs đị$ hBnh đ* I*.n ,:* ;$nh f A*Zng: Wh5ng ,*H hD$ ;$nh
f ch(ng "à chs ,*H hD$ ;$nh f A*ZngP
V% ;-: 9*=n C8$ dj) chE BHn Thành) s5ng Và" C‰) ,ịnh q/ dDng‚
đO TZn đị$ I^ chs "3 ,png) "*.n) >h( ,Jc nh1 định đ6Ec c1( /D 9[ng f chs &h60ng
h6:ng >H hE& ,:* f chs &h60ng hức >h!c: V*H hD$ chS c!* đQ( c#$ 1 cC c!c L" *H /D
hành Zn gN*P Đố* ,:* Zn đị$ I^ chs ,png "*.n A*Zng đ6Ec c1( /D 9[ng f chs &h60ng h6:ng
>H hE& ,:* ;$nh f chs đị$ hBnh hB &hC* ,*H hD$ c!c chS c!* đQ( "‡* L" *HP
V% ;-: TLy Buc) Đ5ng Buc) Buc B3) N$" WŒ) N$" TA(ng B3‚
2P TZn đị$ I^ n6:c ngDà* đ6Ec &h*Zn ch(y=n s$ng *Hng V*+
$O TZn đị$ I^ đG đ6Ec &h*Zn L" s$ng L" q!n V*+: V*H hVD '(y uc ,*H hD$ Zn đị$ I^
V*+ N$"P
V% ;-: Buc W*nh) BBnh Nh6Yng) Ph!&) anh) †?) Th-y S„) TLy B$n Nh$‚
9O TZn đị$ I^ &h*Zn L" >h5ng '($ L" q!n V*+ M&h*Zn L" AJc *H& s! c!ch đNc c#$
ng(yZn ngSO: V*H hD$ hVD '(y uc ,*H hD$ Zn ng6T* n6:c ngDà* '(y định /* Đ*=" 9)
WhDCn 2) †-c hhP
V% ;-: †!-Fc0-,$) †Vn-90n) S*ng-g$-&D) C5-&Vn-h$-ghVn) Bec-I*n‚
IVA VIxT HeA TmN C† :;ANR T€ CHVC
1P TZn c0 '($n) 2 chức c#$ V*+ N$"
V*H hD$ chS c!* đQ( c#$ c!c f) c-" f chs ID/* hBnh c0 '($n) 2 chức4 chức năng) I„nh
,Jc hD/ đ3ng c#$ c0 '($n) 2 chứcP
V% ;-:
- B$n Chs đ/D A(ng 60ng ,. Phjng chống h$" nhKng4 B$n i(Cn I^ ;J !n ĐZ đ*.(‚
- ry 9$n Th6Tng ,- i(ốc h3*4 ry 9$n Đố* ngD/* c#$ i(ốc h3*4 ry 9$n TA(ng 60ng
†U A@n T2 '(ốc V*+ N$"4 ry 9$n ,. C!c ,1n đ. FG h3* c#$ i(ốc h3*4 ry 9$n Nhà n6:c
,. Ng6T* V*+ N$" l n6:c ngDà*4
- Văn &hjng Ch# ịch n6:c4 Văn &hjng i(ốc h3*4 Văn &hjng ry 9$n nhLn ;Ln snh
N$" Định‚
- B3 Tà* ng(yZn ,à †5* A6Tng4 B3 WhD$ hNc ,à C5ng ngh+4 B3 N5ng ngh*+& ,à Ph!
A*=n n5ng h5n4 B3 C5ng h60ng4 B3 Văn hc$) Th= h$D ,à m( Iịch4 B3 Th5ng *n ,à TA(y.n
h5ng‚
- T2ng c-c Th(H4 T2ng c-c qC* '($n4 C-c W*=" A$ ,ăn 9Cn '(y &h/" &h!& I(@4 C-c
WhCD h% ,à W*=" định ch1 I6Eng g*!D ;-c‚
- T2ng c5ng y BCD h*=" V*+ N$"4 T2ng c5ng y qàng hC* V*+ N$"4 T2ng c5ng y
qàng >h5ng V*+ N$"‚
50
- T@& đDàn mQ( >h% V*+ N$"4 T@& đDàn C5ng ngh*+& Th$n ¨ WhD!ng sCn V*+ N$"4
NgLn hàng ĐQ( 6 ,à Ph! A*=n V*+ N$"4 NgLn hàng NgD/* h60ng V*+ N$"4‚
- q3* đRng nhLn ;Ln snh S0n d$4 ry 9$n nhLn ;Ln snh Buc N*nh4 ry 9$n nhLn ;Ln
'(@n B$ ĐBnh4 ry 9$n nhLn ;Ln h(y+n V- BCn4‚
- Sl Tà* ch%nh4 Sl Tà* ng(yZn ,à †5* A6Tng4 Sl }Ly ;Jng4 Sl WH hD/ch ,à ĐQ( 64
Sl x*!D ;-c ,à ĐàD /D4‚
- qNc ,*+n Ch%nh Aị - qành ch%nh '(ốc g*$ qR Ch% †*nh4 TA6Tng Đ/* hNc WhD$ hNc FG
h3* ,à NhLn ,ăn qà N3*4 TA6Tng C$D đ‹ng N3* ,- qà N3*4 TA6Tng Đ/* hNc ;Ln I@& Văn
d$ng4 TA6Tng TA(ng hNc &h2 h5ng Ch( Văn an4 TA6Tng TA(ng hNc c0 sl dZ i(^ Đ5n4
TA6Tng T*=( hNc Thành C5ng4‚
- V*+n WhD$ hNc FG h3* V*+ N$"4 V*+n WhD$ hNc ,à C5ng ngh+ V*+ N$"4 V*+n «ng
;-ng c5ng ngh+4‚
- TA(ng L" Ngh*Zn cứ( x*!D ;-c ;Ln 3c4 TA(ng L" WhD$ hNc ,à C5ng ngh+ ,ăn h6)
I6( AS4 TA(ng L" TA*=n IG" ,ăn hc$ ngh+ h(@ V*+ N$"4 TA(ng L" T6 ,1n x*!" s! ch1
I6Eng c5ng ABnh4‚
- B!D Th$nh n*Zn4 B!D m*ˆn đàn ;D$nh ngh*+&4 T/& ch% T2 chức nhà n6:c4 T/& ch%
Ph! A*=n g*!D ;-c4 T/& ch% mLn ch# ,à Ph!& I(@4‚
- Nhà Văn hc$ h(y+n x*$ dL"4 Nhà }(1 9Cn qà N3*4 C2ng Th5ng *n đ*+n 8 Ch%nh
&h#4‚
- Nhà "!y Đcng à( S5ng C1"4 Nhà "!y SCn F(1 &h- png ,à du& A!& FV "!y4 }%
ngh*+& ChH 9*Hn h#y sCn đ5ng I/nh4 }% ngh*+& ĐC" 9CD $n Dàn g*$D h5ng đ6Tng s5ng qà
N3*4 }% ngh*+& TAuc đị$ BCn đR X0b4‚
- C5ng y C2 &hQn ĐQ( 6 T6 ,1n ,à Th*H >H FLy ;Jng4 C5ng y NhJ$ T*.n PhDng4
C5ng y TA!ch nh*+" hS( h/n m( Iịch ,à V@n C* Đ5ng N$" §4 C5ng y ĐD đ/c Đị$ ch%nh
,à C5ng ABnh4‚
- q3* Nh/c s„ V*+ N$") q3* Ng6T* c$D (2* qà N3*) q3* ChS h@& đ‰ V*+ N$") q3*
N5ng ;Ln V*+ N$"‚
- V- qE& !c '(ốc H4 Phjng Ngh*Zn cứ( >hD$ hNc4 Phjng Ch%nh s!ch FG h3*4 q3* đRng
Th* (y=n ,*Zn chức4 q3* đRng S!ng >*Hn ,à CC* *Hn >? h(@4‚
- TA6Tng hE& ,*H hD$ đUc 9*+:
B$n Ch1& hành TA(ng 60ng ĐCng C3ng sCn V*+ N$"4 Văn &hjng TA(ng 60ng ĐCngP
2P TZn c0 '($n) 2 chức n6:c ngDà*
$O TZn c0 '($n) 2 chức n6:c ngDà* đG ;ịch ngh„$: V*H hD$ hVD '(y uc ,*H Zn c0
'($n) 2 chức c#$ V*+ N$"P
V% ;-: d*Zn hE& '(ốc M_NO4 T2 chức Š H hH g*:* M–q{O4 q*+& h3* C!c '(ốc g*$ Đ5ng
N$" § MaS’aNO‚P
9O TZn c0 '($n) 2 chức n6:c ngDà* đ6Ec s8 ;-ng ADng ,ăn 9Cn l ;/ng ,*H u: V*H
9[ng chS *n hD$ nh6 ng(yZn ngS hDUc ch(y=n J d$ ¨ *nh nH( ng(yZn ngS >h5ng h(3c h+
d$-*nhP
V% ;-: –T{4 _NmP4 _N’SC{4 SaŽBhCa4 SNx‚P
51
VA VIxT HeA ClC TZ$—NG H”B KHlC
1P TZn c!c h(Ln ch60ng) h(y ch60ng) c!c ;$nh h*+( ,*nh ;J
V*H hD$ chS c!* đQ( c#$ c!c L" *H c#$ c!c hành ố /D hành Zn A*Zng ,à c!c f chs
hứ) h/ngP
V% ;-: q(Ln ch60ng Đ3c I@& h/ng Nh14 q(Ln ch60ng S$D ,àng4 q(Ln ch60ng dZ-n*n4
q(Ln ch60ng qR Ch% †*nh4 q(Ln ch60ng Ch*Hn c5ng4 q(Ln ch60ng Wh!ng ch*Hn h/ng
NhB4 q(y ch60ng Ch*Hn s„ ,n ,$ng4 B[ng T2 '(ốc gh* c5ng4 x*C* h6lng Nhà n6:c4 Ngh+ s„
NhLn ;Ln4 Nhà g*!D “( •4 ThQy h(ốc NhLn ;Ln4 anh hpng d$D đ3ng4 anh hpng dJc I6Eng
,K A$ng nhLn ;Ln4‚
2P TZn chức ,-) hNc ,ị) ;$nh h*+(
V*H hD$ Zn chức ,-) hNc ,ị nH( đ* I*.n ,:* Zn ng6T* c- h=P
V% ;-:
- Ch# ịch qR Ch% †*nh) T2ng hống VPVP P(-*n) Đ/* 6:ng Vƒ Ng(yZn x*!&)‚
- Phc Th# 6:ng) T2ng C-c A6lng) Phc T2ng C-c A6lng) Phc C-c A6lng) T2ng x*!"
đốc) x*!" đốc) Phc x*!" đốc) Ch!nh Văn &hjng) Phc Ch!nh Văn &hjng) TA6lng &hjng)
Phc TA6lng &hjng) T2ng h6 >^‚
- x*!D s6 V*+n s„ Ng(yZn Văn qP) T*Hn s„ >hD$ hNc Ph/" Văn †‚P
XP m$nh f ch(ng đG A*Zng hc$
V*H hD$ chS c!* đQ( c#$ f) c-" f chs Zn gN* đc ADng A6Tng hE& ;png ADng "3
nhLn F6ng) đứng đ3c I@& ,à h= h*+n sJ ALn ANngP
V% ;-: B!c) Ng6T* Mchs Ch# ịch qR Ch% †*nhO) ĐCng Mchs ĐCng C3ng sCn V*+ N$"O)

4P TZn c!c ngày Iˆ) ngày >¬ n*+"
V*H hD$ chS c!* đQ( c#$ L" *H /D hành Zn gN* ngày Iˆ) ngày >¬ n*+"P
V% ;-: ngày i(ốc >h!nh 2-74 ngày i(ốc H d$D đ3ng 1-b4 ngày Ph- nS V*+ N$" 20-
104 ngày d6( AS V*+ N$" IQn hứ Nh1)PPP
bP TZn c!c sJ >*+n Iịch s8 ,à c!c A*.( đ/*
TZn c!c sJ >*+n Iịch s8: V*H hD$ chS c!* đQ( c#$ c!c L" *H /D hành sJ >*+n ,à Zn sJ
>*+n) ADng A6Tng hE& cc c!c cDn số chs "ốc hT* g*$n hB gh* 9[ng chS ,à ,*H hD$ chS đcP
V% ;-: PhDng AàD CQn ,60ng4 PhDng AàD }5 ,*H Ngh+ T„nh4 C!ch "/ng h!ng T!"4
PhDng AàD Ph- nS B$ đC" đ$ng4‚
TZn c!c A*.( đ/*: TA*.( d^) TA*.( TAQn)‚
`P TZn c!c ID/* ,ăn 9Cn
V*H hD$ chS c!* đQ( c#$ Zn ID/* ,ăn 9Cn ,à chS c!* đQ( c#$ L" *H hứ nh1 /D hành
Zn A*Zng c#$ ,ăn 9Cn ADng A6Tng hE& nc* đHn "3 ,ăn 9Cn c- h=P
V% ;-: Nghị '(yH Đ/* h3* đ/* 9*=( Dàn '(ốc IQn hứ } c#$ ĐCng4 B3 I(@ mLn sJ4 d(@
x*$D ;ịch đ*+n 84‚
52
TA6Tng hE& ,*+n ;<n c!c đ*.() >hDCn) đ*=" c#$ "3 ,ăn 9Cn c- h= hB ,*H hD$ chS c!*
đQ( c#$ đ*.() >hDCn) đ*="
V% ;-:
- Căn cứ Đ*.( 10 B3 I(@ d$D đ3ng‚
- Căn cứ Đ*=" $) WhDCn 1) Đ*.( b d(@ x*$D ;ịch đ*+n 8‚
7P TZn c!c !c &h]") s!ch 9!D) /& ch%
V*H hD$ chS c!* đQ( c#$ L" *H hứ nh1 /D hành Zn !c &h]") s!ch 9!D
V% ;-: !c &h]" Đ6Tng >!ch "+nh4 f đ*=n B!ch >hD$ Dàn h64 /& ch% C3ng sCn4‚
8P TZn c!c nă" L" Iịch) ngày *H) ngày H) ngày ,à h!ng ADng nă"
$O TZn c!c nă" L" Iịch: V*H hD$ chS c!* đQ( c#$ 1 cC c!c L" *H /D hành Zn gN*P
V% ;-: W¬ T-) TLn q3*) †@( T(1) †@( ThLn‚P
9O TZn c!c ngày *H ,à ngày H: V*H hD$ chS c!* đQ( c#$ L" *H hứ nh1 /D hành Zn
gN*P
V% ;-: *H d@& F(Ln4 *H Đ/* hàn4 H ĐD$n ngN4 H TA(ng h(4 H Ng(yZn đ!n4‚
V*H hD$ chS TH ADng A6Tng hE& ;png đ= h$y chD "3 H c- h= Mnh6 TH h$y chD H
Ng(yZn đ!nOP
cO TZn c!c ngày ADng (Qn ,à h!ng ADng nă": V*H hD$ chS c!* đQ( c#$ L" *H chs
ngày ,à h!ng ADng A6Tng hE& >h5ng ;png chS số:
V% ;-: hứ q$*4 hứ T64 h!ng Nă"4 h!ng T!"4‚
7P TZn gN* c!c 5n g*!D) g*!D &h!*) ngày Iˆ 5n g*!D
- TZn gN* c!c 5n g*!D) g*!D &h!*: V*H hD$ chS c!* đQ( c#$ c!c L" *H /D hành Zn gN*P
V% ;-: đ/D C0 Đốc4 đ/D T*n dành4 đ/D Th*Zn Ch•$4 đ/D qj$ qCD4 đ/D C$D Đà*‚ hDUc
chS c!* đQ( c#$ L" *H /D hành Zn gN* nh6: NhD g*!D4 Th*Zn Ch•$ g*!D4 qR* g*!D4‚
- TZn gN* ngày Iˆ 5n g*!D: V*H hD$ chS c!* đQ( c#$ L" *H hứ nh1 /D hành Zn gN*P
V% ;-: Iˆ Ph-c s*nh4 Iˆ Ph@ đCn4‚P
53