You are on page 1of 22

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România

Exercitii propuse CECCAR
AN III,SEM,II,GRUA !
II" Audit statutar al situatiilor #inanciare $% intrebari&
1
'" Expert ( ca termen )n normele de audit ( )nseamn*+
a& o persoan* #izic* sau ,uridic* ce posed* competenţele, cuno-tinţele -i o
experienţ* )ntr.un domeniu, altul decât contabilitatea -i auditul/
b& o persoan* sau un cabinet care posed* experienţ* )n contabilitate/
c& o persoan* care posed* mult* experienţ* )n audit"
Rezolvare:
Raspuns: varianta a) o persoana fizica sau juridica ce poseda competentele, cunostintele si o
experienta intr-un domnediu, altul decat contabilitatea si auditul
!" Auditul situaţiilor #inanciare reprezint*+
a& o opinie responsabil* cu pri0ire la situaţiile #inanciare/
b& examinarea e#ectuat* de un pro#esionist competent -i independent asupra
situaţiilor #inanciare, )n 0ederea exprim*rii unei opinii moti0ate prin
raportarea la un re#erenţial contabil identi#icat/
c& o )mbinare )ntre auditul extern -i cel intern, precum -i )ntre auditul statutar -i
cel contractual"
Rezolvare:
Raspuns: varianta b) examinarea efectuată de un profesionist competent şi independent asupra
situaţiilor financiare, în vederea exprimării unei opinii motivate prin raportarea la un referenţial
contabil identificat;
1" Structura dosarului permanent"
Rezolvare:
osarul permanent se or!anizeaza in sectiuni care usureaza clasarea documentelor si
consultarea lor" #iecare sectiune poate fi materializata printr-un despartitor comportand un sumar al
continutului" $inerea la zi se efectueaza pe sumar, indicand data introducerii documentului"
osarul permanent se subdivide in % sectiunei:
- &' (sectiunea ') intitulata )*eneralitati+
- &, (sectiunea ,) intitulata )ocumente privind controlul intern+
- &- (sectiunea -) intitulata ).ituatii financiare si rapoarte privind exercitiile precedente+
- & (sectiunea ) intitulata )'nalize permanente+
- &/ (sectiunea /) intitulata )#iscal si .ocial+
- &# (sectiunea #) intitulata )0uridice+
- &* (sectiunea *) intitulata )1nterventii externe+
2" Elementele de baz* ale raportului de audit )ntr.o misiune de audit statutar"
Rezolvare:
2
Raportul unei misuni de audit de baza trebuie sa contina in mod obli!atoriu urmatoarele
elemente de baza:

3itlul raportului . trebuie sa poarte un titlu precis, de recomandat : 2Raportul auditorului
independent+;
4estinatarul 3 raportul de audit trebuie sa fie adresat destinatarului corespunzator, in
functie de circumstantele ce caracterizeaza misiunea si obli!atiile le!ale" 1n mod obisnuit
se adreseaza consiliului de administratie al unitatii ale carei situatii au fost auditate"
ara5ra# introducti0 3 identificarea entitatii auditate si a situatiilor financiare auditate;
easemenea trebuie sa contina elemente privind responsabilitatea conducerii pentru situatile
financiare si responsabilitatea auditorului;
ara5ra# care sa descrie natura auditului, - in care se fac referiri la .tandardele
1nternationale de 'udit sau la normele nationale aplicabile si se descriu demersurile puse in practica
de auditor"
ara5ra#ul opiniei 3 raportul de audit trebuie sa prezinte clar opinia auditorului asupra
situatiilor financiare, daca dau o ima!ine fidela pozitiei si daca situatiile financiare si rezultatelor
obtinute sunt in acord cu referintele contabile"
'cest para!raf poate avea formulari precum:
- 4pinia fara rezerve,
- 4pinia fara rezerve, dar cu un para!raf de observatii,
- 4pinia cu rezerve,
- 1mposibilitatea exprimarii unei opinii,
- 4pinia defavorabila"
Semnatura
Adresa
4ata Raportului
%" Când e#ectuaţi controlul separ*rii exerciţiilor )n contabilitatea stocurilor procedaţi la+
a& In0entarierea la 1' decembrie/
b& 6eri#icarea documentelor ultimilor apro0izion*ri identi#icate )n inter0alul #izic/
c& Controlul tuturor apro0izion*rilor din ultimele '% zile ale exerciţiului"
Rezolvare:
Raspuns: varianta b) 5erificarea documentelor ultimilor aprovizionări identificate în intervalul
fizic;
I6" E0aluarea intreprinderii $1 intrebari&
3
1. Acti0ul net contabil este de 2!%"777 mii lei" 6aloarea bunurilor )nc8iriate este de
'7%"777 mii lei, iar 0aloarea bunurilor )ntreprinderii )nc8iriate la terti este de 9%"777 mii lei"
Care este 0aloarea substantiala bruta a )ntreprinderii :
Rezolvare:
5'64'R/' .7,.$'8$1'6' ,R7$' (5.,) 9 'ctiv net contabil corectat ( '8--
:atorii ) : 'ctive obtinute prin inc;iriere sau leasin! - 'ctive imprumutate< inc;iriate< cedate
tertilor - -osturi pentru reparatii si c;eltuieli de punere in functiune
5., 9 =>?"@@@ : A@?"@@@ 3 %?"@@@
5., 9 =??"@@@ mii lei
!" Situaţia stocurilor de materii prime )n cursul lunii au5ust este+ '"7;" sold iniţial
'7 buc × ' lei<bucat*/ %"7;" intr*ri !7 buc × ! lei<bucat*/ '7"7;" intr*ri 17 buc × 1 lei<bucat*/
!7"7; intr*ri 27 buc × 2 lei<bucat*/ 17"7;" intr*ri % buc × 2,% lei<bucat*/ ie-iri pe ';"7;" %% buc
-i pe !%"7; 21 buc" =a ie-irea din 5estiune se utilizeaz* metoda >I>? $primul intrat ( primul
ie-it&" Stabiliţi 0aloarea ie-irilor din ';"7;
Rezolvare:
.i 9 A@ x A leu<buc 9 A@ ron
1(@?) 9 >@ x > lei<buc 9 =@ ron
1(A@) 9 B@ x B lei<buc 9 C@ ron
1(>@) 9 =@ x = lei<buc 9 AD@ ron
1(B@) 9 ? x ="? lei<buc 9 >>"? ron
/(AE) 9 A@ x A leu<buc : >@ x > lei<buc : >? x B lei<buc 9 A>? lei
/(>?) 9 ? x B lei<buc : BE x = lei<buc 9 AD% lei
1" Aplicaţie
Se cunosc urm*toarele date din bilanţul contabil al unei )ntreprinderi pe care.l 0om #olosi
pentru a determina di#eritele 0alori patrimoniale+
8r"
crt"
&osturile .old la
8@ 8A
A" 1mobilizări necorporale A%"@@@ B@"@@@
>" 1mobilizări corporale >">C?"D=> A"EDE"%AD
B" 1mobilizări financiare B>"CD@ =@"DE=
1" '-$15/ 1F4,161G'$/ 3 $4$'6 (A:>:B) >"B=?"D@> A"CBC"=@@
=" .tocuri şi producţie în curs de execuţie D@B"A%E A"DDD"DE@
?" 'lte active circulante (creanţe, casa şi banca în lei) C=B"B@@ A"=?B"DED
11" '-$15/ -1R-76'8$/ 3 $4$'6 (=:?) A"?=D"=%E B"A>@"BDD
111" '$4R11 -/ $R/,71/ &6H$1$/ I8$R-4 &/R14'H
/ &J8H 6' 78 '8
A">>="@?> A"?>="=@@
4
15" '$4R11 -/ $R/,71/ &6H$1$/ I8$R-4 &/R14'H
F'1 F'R/ / 78 '8
?@@"=@@ A"@@@"@?=
5" &rovizioane pentru riscuri şi c;eltuieli =%"DE@ ?@">=@
D" -apital >"@@@"@@@ >"@@@"@@@
%" Rezerve AAC"C=E =E?"@%>
E" Rezultatul exerciţiului financiar >C?"C@= B%?"??@
C" Repartizarea profitului >C?"C@= B%?"??@
51" $4$'6 -'&1$'67R1 &R4&R11 (D:%:E-C) >"AAC"C=E >"=E?"@%>
511
"
$4$'6 -'&1$'67R1 >"AAC"C=E >"=E?"@%>
entru exerciţiul #inanciar )nc8eiat, )n urma dia5nosticului #inanciar, bilanţul su#er*
urm*toarele corecţii+
• la terenuri s.a constatat o suprae0aluare )n sum* de !77"777 lei/
• construcţiile trebuie ree0aluate )n plus cu @77"777 lei/
• amortizarea imobiliz*rilor corporale a #ost suprae0aluat* cu @7"777 lei/
• materii prime )n 0aloare de '7"777 lei au de0enit inutilizabile din cauza de5rad*rii/
• )n producţia neterminat* este )nre5istrat* suma de !7"777 lei care reprezint*
c8eltuielile unei comenzi sistate datorit* #aptului c* un bene#iciar a reziliat, )n mod unilateral,
contractul respecti0/
• a0em o creanţ* )n 0aloare de 9"777 lei, mai 0ec8e de @ luni -i care prezint* un risc de
ne)ncasare de 17A"
• S* se determine AC3I6U= NE3 C?REC3A3
"
Rezolvare:
'8-- 9 '8- - atorii :<- Reevaluari
'8-- 9 '1 : '- 3 atorii KA an 3 atorii L A an :<- Reevaluari
'8-- 9 A"CBC"=@@ : B"A>@"BDD - A"?>="=@@ - A"@@@"@?= :<- Reevaluari
'8-- 9 >"?B?"BA> 3 >@@"@@@ : D@@"@@@ : D@"@@@ 3 A@"@@@ 3 >@"@@@ 3 %@@@
'8-- 9 >"C?E"BA>
6I" Administrarea si lic8idarea intreprinderii $2 intrebari&
5
'" &rin Inc;eierea din >D"@=">@@D, pronunţată de $ribunalul 1alomiţa, s-a dispus
comunicarea unei adrese către *#& 1alomiţa, prin care s-a comunicat faptul că judecătorul-sindic
a admis cererea formulată de *#& 1alomiţa pentru valorificarea cantităţii de alcool rămase în
imobilul vMndut de .- N1"N .R6 Oăndărei către .- N/"N .R6 -onstanţa, paza urmMnd a fi asi!urată
de *#& 1alomiţa prin numitul ,"-" care nu mai este an!ajat al societăţii debitoare încă din anul
>@@="
Impotriva Inc;eierii din >D"@=">@@D, pronunţată de $ribunalul 1alomiţa, a declarat recurs
*#& 1alomiţa, solicitMnd admiterea acestuia, modificarea înc;eierii atacate, în sensul dispunerii ca
lic;idatorul să facă toate demersurile necesare pentru a asi!ura paza alcoolului, *#& 1alomiţa
neavMnd nici o obli!aţie pentru a da curs acestei măsuri"
Întrebare:
Analizaţi temeinicia cererii de recurs formulată de DGFP Ialomiţa. Argumentaţi.
!" &rin .entinţa comercială nr" D>D din % iulie >@@C, .ecţia comercială, de contencios
administrativ şi fiscal a $ribunalului ,istriţa-8ăsăud a admis acţiunea în anulare a incidentului de
plată, formulată de .- NF"N .', în contradictoriu cu pMrMtele ,"-"R" şi ,"-"R" - .ucursala
0udeţeană ,istriţa-8ăsăud şi, în consecinţă, a dispus ca pMrMtele să anuleze incidentele de plată
privind cecurile refuzate la plată pentru perioada >B aprilie >@@C - A> mai >@@C, făcute în baza
cererii de înscriere a refuzului bancar nr" AE?BDC@<>@@C şi să comunice -entralei 1ncidentelor de
&lăţi anularea incidentelor de plată înscrise pe numele reclamantei"
.pre a ;otărî astfel, tribunalul a reţinut că, la data de >B aprilie >@@C, unitatea bancară a refuzat la
plată filele cec, motivat de lipsa de disponibil; că, anterior, la data de A@ aprilie >@@C, prin .entinţa
comercială nr" >BE s-a dispus desc;iderea procedurii insolvenţei împotriva debitoarei .- NF"N .',
ordonMndu-se băncilor la care debitoarea avea disponibil în conturi, în baza art" =E alin" (A) din
6e!ea nr" E?<>@@D, ca acestea să nu facă operaţiuni cu privire la disponibil fără ordinul
administratorului judiciar, dar ,"-"R" - .ucursala ,istriţa, deşi notificată, nu s-a conformat,
procedMnd la refuzarea filelor cec din data de >B aprilie >@@C pMnă la data de A> mai >@@C, pe
diferite motive, fără a respecta notificarea administratorului financiar, situaţie în care refuzurile sale
de plată s-au făcut nele!al în perioada menţionată"
Întrebare:
Analizaţi temeinicia soluţiei pronunţată de instanţă. Argumentaţi.
1" &rin .entinţa nr" A?A din = octombrie >@@=, $ribunalul .uceava - .ecţia comercială,
contencios administrativ şi fiscal, prin judecătorul-sindic, a admis cererea creditoarei *#&
6
.uceava, dispunMnd desc;iderea procedurii reor!anizării judiciare şi a falimentului debitoarei .-
NP"N .R6"
0udecătorul-sindic, prin înc;eierea de şedinţă din >E februarie >@@D, a dispus intrarea în
faliment a debitoarei, desemnMnd lic;idator judiciar pe .- NF"N .R6 1aşi"
7lterior, prin .entinţa nr" DC? din AA decembrie >@@%, judecătorul-sindic a respins cererea de
autorizare formulată de creditoarea *#& .uceava, dispunMnd, totodată, în temeiul art" ABA din
6e!ea nr" E?<>@@D, înc;iderea procedurii falimentului debitoarei"
0udecătorul-sindic a constatat că cererea de antrenare a răspunderii materiale a pMrMtei &"F",
formulată de creditoarea *#& .uceava în temeiul art" ABE alin" (A) lit" d) din 6e!ea nr" E?<>@@D,
este nefondată, întrucMt nu rezultă îndeplinirea cerinţelor le!ale ale textului menţionat"
'stfel, judecătorul-sindic a reţinut că din raportul de inspecţie fiscală, întocmit la data de A?
aprilie >@@? de către '!enţia 8aţională de 'dministrare #iscală, reiese că fostul administrator &"F"
a pus la dispoziţia inspecţiei evidenţa contabilă pentru perioada ianuarie >@@B - februarie >@@?, că
societatea debitoare a respectat prevederile 6e!ii nr" E><ACCA, republicată, privind inventarierea
patrimoniului şi că evidenţa contabilă a societăţii a fost condusă cu respectarea prevederilor 6e!ii
nr" E><ACCA, republicată" e asemenea, din înscrisul depus la dosar reiese că pMrMta a prezentat
lic;idatorului judiciar documentele solicitate, neputMndu-se reţine că aceasta a încercat sustra!erea
unor documente sau ascunderea lor"
$otodată, judecătorul-sindic a constatat că în cauză s-a întocmit raportul de lic;idare care
cuprinde date privind: situaţia debitorului la data desc;iderii procedurii, etapele desfăşurate în
cursul procedurii, c;eltuielile de administrare a procedurii, aşa încMt, în temeiul art" ABA din 6e!ea
nr" E?<>@@D privind procedura insolvenţei, a dispus înc;iderea procedurii insolvenţei şi radierea
debitoarei din re!istrul comerţului"
Impotriva acestei sentinţe, în termen le!al, a declarat recurs creditoarea *#& .uceava"
In motivare, recurenta a arătat că în mod eronat judecătorul-sindic a respins cererea,
i!norMnd faptul că pMrMta nu a depus la dosarul cauzei în termen de A@ zile de la desc;iderea
procedurii insolvenţei actele şi informaţiile prevăzute de art" >E alin" (A) din 6e!ea nr" E?<>@@D, aşa
cum rezultă din rapoartele lic;idatorului judiciar"
Fai mult decMt atMt, a arătat recurenta, fostul administrator al debitoarei a dispus în interes
personal continuarea unei activităţi care ducea persoana juridică la încetarea de plăţi, aspect
evidenţiat prin raportul de inspecţie fiscală din A?"@=">@@?, din care rezultă că debitoarea a
înre!istrat pierderi la finele anilor >@@B şi >@@="
Recurenta a concluzionat că pMrMta a desfăşurat activităţi comerciale în lipsa unei strate!ii
mana!eriale viabile, fapt ce a atras starea de insolvenţă a debitoarei, iar prin modul defectuos în
care pMrMta a înţeles să conducă activitatea, nu poate fi de natură a fi exonerată de răspundere,
întrucMt şi ne!lijenţa este un factor care antrenează răspunderea"
7
Întrebare:
Analizaţi temeinicia cererii de recurs formulată de DGFP Suceava. Argumentaţi.
2" .ocietatea comercială )P+ are patru asociaţii ', ,, - şi care au adus capitalul social
după cum urmează:
'sociatul .uma Q
din capitalul social
total
'
,
-

="?@@
>"?@@
>"@@@
A"@@@
=?
>?
>@
A@
$otal A@"@@@ A@@
'sociatul este exclus din societate" In contractul de partaj este prevăzut faptul că partea
care revine acestuia în capitalul social va fi cesionată asociatului '"
1" ,ilanţul societăţii înainte de excluderea asociatului
8
'" 'ctive imobilizate
/c;ipamente te;nolo!ice (valoare brută)
(>ABA)
- 'mortizarea ec;ipamentelor te;nolo!ice
(>EAB)
>@"@@@
(A@"@@@)
9 valoare netă
$otal active imobilizate (valoare netă)
A@"@@@
A@"@@@
," 'ctive circulante
Faterii prime (B@A)
-lienţi (=AAA)
-onturi la bănci în lei (?A>A)
$otal active circulante
B"@@@
="@@@
B"?@@
A@"?@@
-" -;eltuieli în avans @
8
" atorii ce trebuie plătite în mai puţin de un
an
#urnizori (=@A)
-redite bancare pe termen scurt (?ACA)
1mpozit pe salarii (===)
$otal datorii ce trebuie plătite în mai puţin de
un an
>"@@@
B"%@@
A"?@@
%">@@
/" 'ctive circulante (obli!aţii curente) nete
(,:---1)
B"B@@
#" $otal active minus obli!aţii curente (':/) "AB"B@@
*" atorii ce trebuie plătite în mai mult de un
an
@
R" &rovizioane pentru riscuri şi c;eltuieli (A?A) @
1" 5enituri în avans @
0" -apital şi reserve
-apital subscris vărsat (A@A>)
Rezerve le!ale (A@DA)
Rezultatul reportat (AA%A)
$otal capital şi reserve
A@"@@@
A"@@@
>"B@@
AB"B@@
.ă se prezinte înre!istrările contabile ocazionate de excluderea asociatului "
Rezolvare:
eterminarea partajului
$otal din care A@Q
-apital subscris vărsat (A@A>) A@"@@@ -
Rezerve le!ale (A@DA) A"@@@ A@@
Rezultatul reportat (AA%A) >"B@@ >B@
9
$otal capital şi rezerve AB"B@@ =B@
1nre!istrarea capitalului propriu partajat
Q 9 =?D =B@
A@DA A@@
AA%A >B@
1mpozitul pe profit datorat pt"rezerva le!ala
=?D 9 ==A AD (A@@ x ADQ)
5irarea impozitului
==A 9 ?A>A AD
1nre!istrarea impozitului pe dividende
=?D 9 ==D =A ( =B@ 3 AD9 =A= x A@Q)
5irarea impozitului pe dividende
==D 9 ?A>A =A
1nre!istrarea depunerii sumei de asociatul '
?BAA 9 =?D A"@@@
&lata catre asociatul care s-a retras
=?D 9 ?BAA A"@@@
'c;itarea cotei parti din capitalul propriu (activ net )diminuat cu impozit pe profit si pe
dividende,asociatului exclus
=?D 9 ?A>A< ?BAA B%B (=B@ 3 AD 3 =A)
6II" Studii de #ezabilitate $; intrebari&
'" Ce este un plan de a#aceri:
Rezolvare:
&entru a fi un instrument de promo0are, planul de afaceri trebuie sa prezinte atat trecutul
afacerii (daca este cazul ), cat si obiectivele pe care si-a propus sa le atin!a in viitor, specificand
mijloacele concrete prin care acestea se pot realiza"
10
7n plan de a#aceri realist ar trebui sa acopere o perioada de planificare a activitatii intre trei
si cinci ani, pentru a fi relevant" eoarece, pe termen lun! nu se pot face predictii decat cu marje de
eroare inadmisibile"
.tructura planului de afaceri nu este una standardizata ci depinde de scopul pentru care planul
este creat" aca se are in vedere o utilizare interna, sectiunile planului ar trebui sa fie cat mai
detaliate si prezentate intr-un mod cat mai realist" aca se are in vedere obtinerea unei finantari, ar
trebui sa se acorde o atentie deosebita sectiunilor destinate prezentarii firmei si a planificarii
financiar-contabile"
!" 4e ce este ne0oie de un plan de a#aceri:
Rezolvare:
1naintea aplicarii oricarei idei de afaceri, conceptul firmei se naste in mintea fiecarui
intreprinzator si se dezvolta conform urmatoarelor etape:
- la inceput a fost idea ta de afacere
- apoi din idee s-a nascut viziunea si misiunea
- au fost stabilite obiectivele si strate!ia intreprinderii
- si in final pentru a aplica strate!ia a fost redactat planul afacerii tale"
&lanul de afacere reprezinta pe de o parte instrumentul intern prin care poti conduce si
controla, procesul de demarare si de functionare ulterioara a afacerii tale" &e de alta parte, planul de
afacere reprezinta un excelent instrument extern de comunicare cu mediul economic" 7n plan de
afaceri fundamentat si redactat bine transmite tuturor celor din jurul tau (clienti, furnizori, parteneri
strate!ici, finantatori, actionari), ca stapanesti ceea ce ai de facut, ca afacerea ta este o afacere de
succes" 1ntr-o economie de piata functionala, partenerii tai de afaceri seriosi apreciaza acest lucru si
te vor percepe ca un actor pertinent al mediului economic
1" Ce presupune o in0estiţie de modernizare:
Rezolvare:
4 investitie de modernizare are în vedere doar ameliorarea conditiilor de productie cu sau fara
modificarea volumului produs" e aici, rezultatul este de a obtine o economie la costurile de productie si
îmbunatatirea rentabilitatii activelor întreprinderii"
Intr-o alta acceptiune, investitiilor de modernizare le sunt asemanate si cele de înlocuire: acestea
vizMnd înlocuirea si revizuirea ec;ipamentelor te;nice, uzate din punct de vedere fizic si moral"
Inventiile de modernizare prezinta o serie de avantaje, cum ar fi:
- pornesc de la o baza te;nica-materiala existenta;
- durata realizarii investitiei este mica;
- creste !radul de fiabilitate si rentabilitate, concomitent cu prelun!irea duratei de viata a utilajului;
- efortul investitional este orientat spre ec;ipamentul de productie si mai putin spre alte investitii
conexe si laterale"
ecizia privind realizarea proiectului de modernizare se preteaza unei analize financiare"
-;eltuielile de investitie si economiile la costurile de exploatare sau cresterea productivitatii sunt
cunoscute pot fi estimate de catre întreprindere"
Investitiile de dezvoltare sau se refera la toate investitiile întreprinderii care contribuie la
dezvoltarea activitatii sale si care au drept scop cresterea capacitatii de productie a unei firme,
11
crestere determinata de modificarea cererii pentru produsele firmei sau lansarea de produse noi" si
acestea sunt le!ate de investitii realizate în perioadele precedente si prezinta o serie de avantaje:
- existenta investitiilor colaterale, care se materializeaza în utilitati;
- existenta surselor de materii prime;
- existenta unui personal calificat, cu o anumita experienta si traditie"
in punctul de vedere al naturii lor aceste investitii se preteaza cel mai bine la evaluarea rentala
financiara"
7n proiect de modernizare dezvoltat poate si trebuie sa cuprinda si investitii umane" 'ceasta se
refera la decizia de a an!aja noi specialisti sau de perfectionare a celor existenti" 'cest aspect nu se
preteaza la o valoare de rentabilitate financiara, deoarece elementele necesare sunt mai !rele de
evaluat"
2" Unul din indicatorii utilizaţi )n e0aluarea tradiţional* a proiectelor
in0estiţionale este rentabilitatea medie" Care este modul de calcul -i con inutul ț
indicatorului:
Rezolvare:
Rentabilitatea exprima performanta adusa de investitie intr-o anumita actiune"
Rentabilitatea medie a plasamentului financiar poate fi determinata in functie de ratele de
rentabilitate calculate pe perioade (o saptamana, o luna) si de frecventa lor inre!istrata pe piata"
Rata de rentabilitate medie pentru actiunile unei societati exprima cresterea medie
procentuala a pretului unei actiuni de la o perioada la alta"
Fodul de calcul al indicatorului de rentabilitate medie este:
RF 9 Rezultat mediu anual
-;eltuieli medii anuale de exploatare
Rezultatul mediu anual se poate calcula astfel:
Farja ,ruta de autofinantare (F,') 9 Rezultatul net (R8) : 'mortizare si provizioane ('&)
R8 9 F,'-'&
%" Cum se apreciaz*, prin prisma #ezabilit*ţii, indicatorul 6AN:
Rezolvare:
6AN B .IC D C>t < $'Cr&t C 6rez < $'Cr&n
1 9 costul investitiei;
-#t 9 cas;-floS-ul aferent anului t;
5rez 9 valoarea reziduala;
R 9 rata de actualizare(>@ Q);
8 9 de viata a proiectului exprimata in ani"
12
-riteriul valorii actuale nete (5'8) urmăreşte ale!erea proiectului de investiţii cu
valoarea actuală netă cea mai ridicată" e asemenea, pentru ca un proiect să fie rentabil, trebuie ca
5'8L@"
in prisma acestui indicator putem sa apreciem ca proiectul de investitii este fezabil
atunci cand 5'8 este pozitiv"
'tunci cand 5'8-ul este pozitiv se poate afirma ca profitabilitatea investitiei este mai
mare decat rata de actualizare ( respectiv decat plasarea sumei de bani la o rata de dobanda pe piata
NTN) adica ,rentabilitatea minima ceruta de investitor pentru ca acesta sa considere ca merita sa
investeasca"
5'8 determina urmatoarele optiuni de decizie:
3 daca 5'8 L @, investitia se accepta;
3 daca 5'8 9 @, investitia este respinsa din motive de prudenta;
3 daca 5'8 K @, investitia este respinsa"
&entru a determina valorile actualizate vom folosi urmatoarea formula:
unde: a 9 rata de actualizare; n 9 anul
@" Entr‐un studiu de #ezabilitate, care sunt indicatorii de #ezabilitate care trebuie
prezentaţi )n mod minimal:
Rezolvare:
&rincipalii indicatori de fezabilitate ce trebuie prezentati sunt:
a& rata de rentabilitate a proiectului de in0estitii
/ste un raport clar între efect si efort" -a efect se poate considera profitul (brut sau net)
sau cas;-floS-ul (brut sau net) iar efortul este dat de c;eltuielile de investitie"
b& randamentul economic al in0estitiilor
4rice investitie se executa intr-o perioada destul de redusa de timp in comparatie cu
durata de viata economica"
c& termenul de recuperare
Reprezinta perioada de timp (calculata de la momentul in care investitia se pune in
functiune) in care se recupereaza valoarea investita pe seama profiturilor anuale" /ste de preferat un
proiect care asi!ura o recuperare cat mai rapida a c;eltuielilor investitionale"
d& 0aloarea actualizata neta $6AN sau net present 0alue N6&
reprezinta, din ce in ce mai mult, un criteriu esential in departajarea proiectelor de
investitii" 'stfel, daca prin procedee de actualizare se aduc in prezent toate c;eltuielile, veniturile,
profitul viitor si se compara intre ele, aceasta inseamna practic aplicarea re!ulii 5'8"
e& rata interna de rentabilitate
13
-a definitie, rata interna de rentabilitate (R1R) este acea valoare care, utilizata ca rata de
actualizare in calculul 5'8, conduce la 5'8 9 @, respectiv la o valoare e!ala a c;eltuielilor
investitionale si a sumei fluxurilor financiare actualizate !enerate de proiect"
9" Un proiect in0estiţional, cu o 0aloare total* a in0estiţiei de '%"777 lei -i o rat* de
actualizare de 'FA prezint* urm*toarea structur* a #luxurilor de numerar+
'n
-ost
investiţie
-osturi de
exploatare
$otal
cost
$otal
încasări
@ A?,@@@ A?,@@@
A D,=>@ D,=>@ C,==@
> D,D>@ D,D>@ C,D=@
B %,?@@ %,?@@ A@,%@@
= D,?@@ D,?@@ AA,%@@
? E,?@@ E,?@@ >>,%@@
$otal A?,@@@ B?,?=@ ?@,?=@ D=,AE@
Calculaţi cas8 #loG ul net actualizat anual a#erent proiectului"
Rezolvare:
-as; floS anual:
'n A 9 C==@ 3 D=>@ 9 B@>@
'n > 9 C==@ 3 D=>@ 9 B@>@
'n B 9 A@%@@ 3 %?@@ 9 B>@@
'n = 9 AA%@@ 3 D?@@ 9 ?>@@
'n B 9 >>%@@ 3 E?@@ 9 A=>@@
B@>@ B@>@ B>@@ ?>@@ A=>@@
-# 9 @ : 3333333 : 33333333 : 333333 : 333333 : 3333333 9
A,AC A,=ADA A,DE?> >,@@? >,BED=
9 @: >?BE:>ABB:AECC :>?C= :?C?@ 9 A?AA= lei;
;" Un proiect in0estiţional, cu o 0aloare total* a in0estiţiei de '%"777 lei -i cu o rat*
de actualizare de !7A prezint* urm*toarea structur* a #luxurilor de numerar+
14
'n -ost
investiţie
-osturi de
exploatare
$otal
cost
$otal
încasări
@ A?,@@@ A?,@@@
A D,=>@ D,=>@ C,==@
> D,D>@ D,D>@ C,D=@
B %,?@@ %,?@@ A@,%@@
= D,?@@ D,?@@ AA,%@@
? E,?@@ E,?@@ >>,%@@
$otal AA,==? B?,?=@ ?@,?=@ D=,AE@
Calculaţi 0aloarea actualizat* net* -i apreciaţi #ezabilitatea in0estiţional* prin intermediul
acestui indicator"
Rezolvare:
-as; floS anual:
'n A 9 C==@ 3 D=>@ 9 B@>@
'n > 9 C==@ 3 D=>@ 9 B@>@
'n B 9 A@%@@ 3 %?@@ 9 B>@@
'n = 9 AA%@@ 3 D?@@ 9 ?>@@
'n B 9 >>%@@ 3 E?@@ 9 A=>@@
B@>@ B@>@ B>@@ ?>@@ A=>@@
-# 9 @ : 3333333 : 33333333 : 333333 : 333333 : 3333333 9
A,> A,== A,%>E >,@%BD >,=EEB
9 @ : >?A% : >@C% : AE?> :>?@E : ?%@% 9 A=DEA lei;
6III" Analiza.dia5nostic a intreprinderii $@ intrebari&
'" In#ormaţii pri0ind amortizarea imobiliz*rilor le putem obţine din+
a& Hilanţul propriu.zis/
b& Contul de pro#it -i pierdere
c& Notele explicati0e
Rezolvare:
Raspuns: variant c) 8otele /xplicative
15
!" En cadrul acti0elor lic8ide se includ+
a& titlurile de participare
b& a0ansurile de trezorerie/
c& actiuni detinute in scopuri speculati0e
Rezolvare:
Raspuns: variant b) avansurile de trezorerie
1" Rata autonomiei #inanciare reprezint*+
a& modalitatea de #inanţare a circuitului economic/
b& independenţa #inanciar*/
c& 5radul de e#icienţ* a utiliz*rii datoriilor #inanciare"
Rezolvare:
Raspuns: variant b) independent financiara
4. Elementele din bilanţul contabil -i contul de pro#it -i pierdere al unei societ*ţi
comerciale se prezint* sub #orma+
IN4ICA3?RI
6A=?RI
7 '
Elemente din bilanţul contabil
1mobilizări necorporale ?@@@ D@@@
$erenuri şi construcţii >@@@@ >A@@@
1nstalaţii te;nice şi maşini A=@@@ A?@@@
1mobilizări financiare A>@@@ AB@@@
Faterii prime D@@@ ?@@@
-reanţe comerciale C@@@ A@@@@
isponibilităţi băneşti A>@@@ AB@@@
atorii K A an AE@@@ AC@@@
atorii comerciale-furnizori L
A an
>@@@ B@@@
-apitaluri proprii =E@@@ =C@@@
&rovizioane B@@@ =@@@
5enituri în avans %@@@ E@@@
IN4ICA3?RI
6A=?RI
7 '
Elemente din contul de pro#it -i pierdere
-;eltuieli cu materii prime şi materiale
consumabile
%@@@ E?@@
-;eltuieli cu ener!ia şi apa B@@@ >?@@
-;eltuieli cu mărfurile A@@@@ A>@@@
-;eltuieli cu dobMnzile A@@@ A?@@
16
5enituri din vMnzarea mărfurilor A?@@@ AB@@@
&roducţia vMndută >>@@@ >@@@@
5enituri din dobMnzi E@@ ?@@
Se cere+
A" Retratarea elementelor din bilanţul contabil sub forma bilanţului financiar (explicaţi
criteriul ce stă la baza aşezării elementelor de '-$15 şi de &'.15)"
>" eterminarea ec;ilibrului financiar al întreprinderii"
B" eterminarea performanţei financiare a întreprinderii cu ajutorul:
a) mărimilor absolute: rezultatul din exploatare, financiar şi !lobal al exerciţiului"
b) mărimilor relative: ratele rentabilităţii"
=" eterminarea ratelor de structură ale '-$15-ului<&'.15-ului"
?" Utiindu-se faptul că B@Q din c;eltuielile de exploatare sunt fixe, să se poziţioneze firma
în raport cu pra!ul de rentabilitate"
D" -alculul indicatorilor de lic;iditate si solvabilitate
Rezolvare:
%" /lementele din bilanţul contabil al unei societăţi comerciale se prezintă sub forma:
IN4ICA3?RI
6A=?RI
7 '
1mobilizări >@@@ >>@@
.tocuri A@@@ A>@@
-reanţe >@@@@ A%D@@
isponibilităţi B@@ >@@
-apitaluri proprii >@@@@ A%?@@
atorii mai mari de
un an
>@@@ >>@@
atorii de exploatare AB@@ A?@@
Se cere+
A" Retratarea elementelor din bilanţul contabil sub forma bilanţului financiar
>" eterminarea poziţiei financiare a întreprinderii prin indicatorii:
a) .ituaţia netă
b) /c;ilibrul financiar
Rezolvare:
@" ? )ntreprindere este caracterizat* de situatia bilantier* descris* )n tabelul de mai
,os" Itiind c* imobiliz*ri necorporale )n 0aloare de !77 sunt a#erente c8eltuielilor de
constituire ale )ntreprinderii, datorii pe termen lun5 )n 0aloare de 277 reprezint* rate
scadente )n anul curent, '7A din creante sunt 5arantii de bun* executie ce 0or #i )ncasate
peste !7 de luni -i '7A din datoriile c*tre #urniz*ri au termene de plat* ne5ociate prin cotract
17
de peste un an s* se analizeze pozitia #inanciar* a )ntreprinderii pe baza bilantului contabil -i
a bilantului #inanciar -i s* se explice di#erentele constatate"
1ndicator BA"A>"n
1mobilizări corporale B@@@
1mobilizări necorporale E@@
.tocuri A@@@
-reante >@@@
isponibilită i ț A@@@
-apitaluri proprii >@@@
atorii mai mari de un an B@@@
#urnizori AD@@
'lte datorii de exploatare E@@
atorii bancare pe termen foarte scurt =@@
Rezolvare:
Analiza pe baza bilanţului contabil
a)fondul de rulment net
#R8 9 'ctive circulante 3atorii pe termen scurt 9 (.tocuri : -reante : disponibilitati)-
(atorii din exploatare : atorii bancare pe termen foarte scurt) 9 (A@@@:>@@@:A@@@)
(B@@@:E@@:=@@:AD@@) 9 =@@@-?E@@ 9 -AE@@
1ntreprinderea se afla intr-un dezec;ilibru financiar
b) 'ctivul net contabil
'ctive imobilizate91mobilizari corporale: 1mobilizari necorporale9B@@@:E@@9BE@@
'ctive curente9 .tocuri : -reante : disponibilitati9=@@@
$otal 'ctive9 BE@@:=@@@
-apitaluri proprii 9$otal active- atorii
atorii pe termen scurt9 atorii din exploatare :atorii bancare pe termen foarte
.curt 9E@@:=@@ 9A>@@
atorii pe termen lun! 9 B@@@
-apitaluri proprii: %E@@-A>@@-B@@@9BD@@
$otal capitaluri proprii si datorii9%E@@
c) nevoia de fond de rulment
8#R9 .tocuri : -reante : -;eltuieli in avans 3(atorii curente--redite de trezorerie)-
5enituri in avans9 A@@@:>@@@-A>@@-AD@@9>@@
d)$rezoreria neta
$89#R8-8#R9--AE@@->@@9- >@@@
.au $89 isponibilitati- -redite de trezorerie9A@@@-AD@@-=@@-9>@@@
,ilanţul financiar !rupează datele contabile după criterii financiar-contabile de lic;iditate
şi exi!ibilitate" 1n construcţia bilanţului financiar 2clasamentul posturilor de activ şi de pasiv se face
exclusiv după criteriile de lic;iditate şi exi!ibilitate+".e procedează in acest scop la o serie de
corecţii atat in activul cat şi in pasivul bilanţului, obţinand mărimi semnificative in analiza
financiară" -orecţiile care se aduc activului bilanţului au ca scop obţinerea unor mărimi financiare
semnificative pentru analiza financiară, şi anume:
18
- 1mobilizări nete;
- .tocuri şi producţie in curs;
- 'lte active circulante"
1mobilizările nete cuprind:
- imobilizări necorporale;
- imobilizări corporale;
- imobilizări financiare mai mari de un an;
- creanţe mai mari de un an;
- c;eltuieli constatate in avans ce afectează o perioadă mai mare de un an;
- prime de rambursare a obli!aţiunilor"
-orecţiile care se aduc pasivului bilanţului, plecand de la situaţia după repartizarea
rezultatelor, au ca scop constituirea a trei mărimi financiare semnificative pentru analiza
financiară şi anume:
- capitalurile proprii;
- datoriile pe termen lun! şi mediu;
- datorii pe termen scurt"
&entru a stabili datoriile pe termen lun! şi mediu şi datoriile pe termen scurt, posturile de
provizioane pentru riscuri şi c;eltuieli, datorii şi conturi de re!ularizare şi asimilate se vor separa în
funcţie de perioada de timp la care se referă şi anume, mai mare de un an sau mai mică de un an"
atoriile pe termen lun! şi mediu astfel determinate şi suma capitalurilor proprii
constituie capitalurile permanente
Hilanţ #inanciar
'ctiv
1mobilizări nete
.tocuri şi producţia în curs
'lte active circulante
&asiv
-apitaluri proprii
atorii pe termen mediu şi lun!
atorii pe termen scurt
&lecMnd de la bilanţul financiar se pot calcula indicatorii de structură ai activului şi ai
pasivului "
A"ponderea imobilizărilor în totalul activului
1mobilizari<'ctivVA@@
>"ponderea stocurilor şi producţiei în curs în totalul activului
.tocuri si productie in curs<'ctivVA@@
B"ponderea altor active circulante în totalul activului
ponderea altor active circulante <'ctivVA@@
="ponderea capitalurilor proprii în total pasiv
capitalurilor proprii <&asivVA@@
?"ponderea datoriilor pe termen mediu şi lun! în total pasiv
datoriilor pe termen mediu şi lun!<&asiv VA@@
D"ponderea datoriilor pe termen scurt în total pasiv
datoriilor pe termen scu<&asivVA@@
19
J" ?r5anizarea auditului si controlului intern al intreprinderii $2 intrebari&
'" Care sunt componenetele riscului, scopul analizei riscurilor:
Rezolvare:
Riscul de audit consta in faptul ca auditorul exprima o opinie incorecta din cauza
faptului ca in situatiile financiare sunt erori semnificative"
Riscul de audit se divide in B componente:
Riscul inerent 3 consta in posibilitatea ca soldul unui cont sau o cate!orie de operatiuni
sa comporte erori semnificative, izolate sau impreuna cu erorile din alte conturi sau cate!orii de
operatiuni, din cauza unui control intern insuficient"
20
Riscul le5at de control 3 consta in faptul ca o eroare semnificativa intr-un cont sau
intr-o cate!orie de operatiuni, izolata sau impreuna cu alte solduri de conturi sau cate!orii de
operatiuni, nu este nici prevenita, nici descoperita si corectata prin sistemul contabil si de control
intern utilizate;
Riscul de nedescoperire 3 consta in faptul ca controalele declansate de auditori nu
reusesc sa descopere o eroare semnificativa in soldul unui cont sau intr-o cate!orie de operatiuni,
izolata sau impreuna cu alte solduri sau cate!orii de operatiuni"
!" 4escrieti metodolo5ia de derulare a misiunilor de e0aluare a acti0itatii de audit
intern , etape procedurilor speci#ice -i realizarea documentelor a#erente"
Misiunea de e0aluare a acti0it*ţii de audit public intern
/valuarea activităţii de audit public intern reprezintă o apreciere, pe baze analitice, a funcţiei de audit
intern or!anizate şi desfăşurate în cadrul entităţii publice, prin care se oferă asi!urare cu privire la
atin!erea obiectivelor, în conformitate cu .tandardele internaţionale de audit intern"/valuarea activităţii
de audit public intern presupune realizarea de verificări periodice, cel puţin o dată la ? ani, în condiţii de
independenţă, în scopul examinării cu obiectivitate a activităţii de audit intern desfăşurate în cadrul
entităţilor publice, din punctul de vedere al conformităţii şi performanţei"
.tructurile implicate în evaluarea activităţii de audit public intern sunt următoarele:
a& 7-''&1 realizează evaluarea activităţii de audit intern desfăşurate la nivelul entităţilor publice la
care se exercită funcţia de ordonator principal de credite, inclusiv la cele care realizează auditul intern
prin sistemul de cooperare;
b& compartimentele de audit intern or!anizate la nivelul entităţilor publice ierar;ic superioare realizează
evaluarea activităţii de audit intern desfăşurate la nivelul entităţilor publice aflate în subordinea<în
coordonarea<sub autoritatea acestora"
.fera evaluărilor activităţii de audit public intern cuprinde, fără a se limita la acestea, următoarele:
a& misiunea, competenţele şi responsabilităţile compartimentului de audit public intern;
b& independenţa structurii de audit intern în cadrul entităţii publice;
c& competenţa şi conştiinţa profesională a auditorilor interni;
d& mana!ementul activităţii de audit intern;
e& natura activităţii de audit intern;
#& pro!ramul de asi!urare şi îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit public intern;
5& respectarea normelor specifice proprii în desfăşurarea misiunilor de audit public intern;
8& comunicarea rezultatelor misiunilor de audit public intern"
In cadrul fiecărui obiectiv al misiunii de evaluare, auditorii interni au în vedere atMt elemente care
privesc conformitatea, cMt şi elemente care privesc performanţa activităţilor evaluate"
Fetodolo!ia de derulare a misiunilor de evaluare a activităţii de audit public intern presupune
parcur!erea, în cadrul fiecărei etape, a procedurilor specifice şi realizarea documentelor aferente,
conform sc;emei prezentate în continuare:
&e baza metodolo!iei !enerale, 7-''&1 va dezvolta o metodolo!ie specifică de derulare a misiunilor
de evaluare a activităţii de audit public intern, prin !;id !eneral, aprobat prin ordin al ministrului
finanţelor publice"
/tapele, procedurile şi documentele elaborate în derularea misiunilor de evaluare a activităţii de audit
public intern respectă aceleaşi cerinţe ca şi cele prezentate la misiunea de asi!urare, cu următoarele
excepţii:
a& activitatea privind analiza riscului nu se realizează la misiunile de evaluare a activităţii de audit
intern;
21
b& eventualele ire!ularităţi constatate sunt aduse la cunoştinţa conducătorului entităţii publice şi
structurii de control"
ocumentele elaborate în cadrul activităţilor desfăşurate în derularea misiunii se adaptează specificului
misiunii de evaluare a activităţii de audit public intern, în limitele în care aceasta se impune"
1" Re5uli ce trebuiesc respectate de catre auditorii interni in cazul identi#icarii
#raudei"
Rezolvare:
1n cadrul misiunilor sale de audit, responsabilităţile auditorului intern în ceea ce priveşte
detectarea fraudelor sunt următoarele:
W să deţină cunoştinţe suficiente referitoare la fraudă pentru a putea detecta eventualele elemente
care indică faptul că o fraudă ar fi putut fi comisă" In consecinţă, auditorul intern trebuie să fie
capabil să identifice elementele constitutive ale unei fraude, te;nicile utilizate şi să cunoască
tipurile de fraudă care s-ar putea produce în activităţile pe care le auditează;
W să fie vi!ilent la situaţiile în care sistemele de control intern prezintă insuficienţe" In situaţia în
care sunt identificate puncte slabe ale controlului intern, auditorii interni trebuie să desfăşoare
activităţi suplimentare, inclusiv examinări în vederea identificării altor indicii de fraudă" &rin
indiciu se înţele!e, de exemplu, efectuarea unor tranzacţii neautorizate, nerespectarea controalelor,
dero!area, nefondat ă, de la re!ulile de stabilire a preţurilor, şi pierderile de exploatare exa!erat de
mari" 'uditorii interni trebuie să aibă în vedere faptul că prezenţa mai multor indicii, în acelaşi
moment, creşte probabilitatea ca o fraudă să fi fost comisă;
W să evalueze indiciile unei fraude şi să decidă dacă sunt necesare alte măsuri sau dacă trebuie să se
recomande o anc;etă
să înştiinţeze autorităţile competente din cadrul entităţii, dacă auditorii interni consideră că
prezumţiile de fraudă sunt suficiente pentru a recomanda o anc;etă
2" Care sunt etapele misiunii de audit intern:
Rezolvare:
A"'cceptarea misiunii sau contractarea lucrărilor
>"&lanificarea misiunii de audit
B"/valuarea controlului<auditului intern
="-ontrolul conturilor
?"5erificarea situaţiilor financiare
D"6ucrările de sfMrşit de misiune
%"Raportul de audit
22