You are on page 1of 24

Funkciomális Anatómia

VÁLLÖV ÍZÜLETEI
Csontok
Kulcscsont - Clavicula
szegycsonti vég - extremitas sternalis
vállcsúcsi vég - extremitas acromialis
szegycsonti ízületi felszín - facies articularis sternalis
vállcsúcsi ízületi felszín - facies articularis acromialis
kulcscsont teste - corpus claviculae
Lapocka - Scapula
belső szél - margo medialis
külső szél - margo lateralis
felső szél - margo superior
felső szöglet - angulus superior
oldals szöglet - angulus lateralis
als szöglet - angulus inferior
!ollcsőrnyúlvány - processus coracoideus
vállízületi árok - cavitas glenoidalis
vállízületi árok alatti gum - tuberculum infraglenoidale
vállízületi árok feletti gum - tuberculum supraglenoidale
bordai felszín - facies costalis
lapocka alatti árok - fossa subscapularis
!áti felszín - facies dorsalis
lapockatövis - spina scapulae
vállcsúcs - acromion
vállcsúcs ízületi felszíne - facies articularis acromii
tövis alatti árok - fossa infraspinata
tövis feletti árok - fossa supraspinata
Karcsont - Humerus
karcsont fe"e - caput !umeri
anatmiai nyak - collum anatomicum
sebészeti nyak - collum c!irurgicum
kis gum - tuberculum minus
nagy gum - tuberculum ma"us
gumk közötti barázda - sulcus intertubercularis
deltaizom érdessége - tuberositas deltoidea
karcsont teste - corpus !umeri
#
külső könyökdudor - epicondylus lateralis
belső könyökdudor - epicondylus medialis
karcsont fe"ecské"e - capitulum !umeri
könyökpörgő - troc!lea !umeri
koronaárok - fossa coronoidea
könyökkamp árka - fossa olecrani
SZEGY-KULCSCSONTI ÍZÜLET (ART.STERNOCLAVICULARIS)
KAPCSOLAT A TÖRZS ÉS VLLÖV CSO!T"A# KÖZT
ÍZ.FEJ: $%&'('()*+, (-./0'()*+1 2-3&.+1 4.&(-2* - 45'6 57+6 (+.7*5&1(
ÍZ.ÁROK: (-./0'()*+, $%&'('()*+1 8.9:/:( - 1*'1(%75 '&591'%&571(
ROSTOSPORC, PORCKORONG (DISCUS ARTICULARIS)
SZALAGOK:
#6 (-./0-$%&'('()*+1 (-5&5/ ;.&3&(< és =:+%&(>? - &1/6 (+.7*)'&591'%&57.
5*+.71%( et @)(+.71%(
A6 $%&'('()*+)$ $B-B++1 (-5&5/ - &1/6 1*+.7'&591'%&57.
C6 8)7D5- $%&'('()*+1 (-5&5/ - &1/6 ')(+)'&591'%&57.
TÍPUS: $)7&:+)-)++ (-585D2-3&.+
VÁLL-KULCSCSONTI ÍZÜLET
KAPCSOLAT A VLLÖV CSO!T"A# KÖZT
ÍZ.FELSZ: $%&'('()*+, 9:&&'(E'(1 2-3&.+1 4.&(-2*
45'6 57+6 5'7)F15&1(
ÍZ.FELSZ: &5@)'$5, 9:&&'(E'( 2-3&.+1 4.&(-2*.
45'6 57+6 5'7)F11
ROSTOSPORC, PORCKORONG (DISCUS ARTICULARIS)
SZALAGOK:
#6 9:&&'(E'( - $%&'('()*+1 (-5&5/ - &1/6 5'7)F1)'&591'%&57.
A6 =)&&>'(<7 - $%&'('()*+1 (-5&5/ - &1/6 ')75')'&591'%&57.
TÍPUS: $)7&:+)-)++ (-585D2-3&.+
MOZGÁSOK:
- .F.&G( - (3&&0.(-+G( ;.&.95+1)-D.@7.((1)?
- .&<7.- =:+75 '(E(-:( ;@7)+75'+1)-7.+75'+1)?
- .&<7.- =:+75 4)7/5+:( ;7)+5+1)?
- $B78.9.-.+G( ;'17'%FD%'+1)?
A KÉT ÍZÜLETBEN EGYIDEJŰLEG TÖTÉNNEK A MOZGÁSOK
KÉNYSZERŰEN KOMBINÁLÓDÓ ÍZÜLETEK
JELENTŐSÉG: A VÁLLÍZÜLET MOZGÁSAIT TERJESZTIK KI!
$L$VAT#O
1. M. trapesius (pars des.! 4=# '#-+!#A csig " clav, acrom6,spin6scapulae
#. M. r$%&'%ideus &i(%r 4=C ' H -I csigolya " scapula margo med
). M r$%&'%ideus &a*%r 4=C +! #-J csigolya " scapula margo med
+. M ,e-at%r sapu,ae 4=J ' #-J csigolya " angulus sup6 scapulae
A
5. M sternocleido!stoide"s *0A man6stern6, clav med6 !armad " proc6mast6
%$PR$SS#O
1. M. trapesius (pars as.! 4=# '#-+!#A csig " clav, acrom6,spin6scapulae
#. M. pet%ra,is &i(%r 4FA C-K borda külső fsz6 " proc6 coracoideus
#. M. s"$cl!%i"s 4FC # borda külső fsz6 " clavicula als fsz6
&. M. serr!t"s !nt.('!rs in() 4FJ #-L6borda k6 fsz6 " ang6inf,marg6med scap
PROTRACT#O
1. M. serratus a(teri%r 4FJ #-L6borda k6 fsz6 " ang6inf,marg6med scap
#. M. pet%ra,is &i(%r 4FA C-K borda külső fsz6 " proc6 coracoideus
#. M le%!tor sc!'"l!e 4=J ' #-J csigolya " angulus sup6 scapulae
&. M. 'ector!lis !)or ; pars clav6, pars sternoc6? 4F# clav6,stern6,rect6 " cr6tub6ma"
indirekt mdon
R$TRACT#O
1. M. trapesius 4=# '#-+!#A csig " clav, acrom6,spin6scapulae
#. M. r$%&'%ideus &i(%r 4=C ' H -I csigolya " scapula margo med
). M r$%&'%ideus &a*%r 4=C +! #-J csigolya " scapula margo med
&. M. l!tissi"s dorsi 4=A +! M-#A, fasc6t!lumb6,C als cost " cr6tub6min6 indirekt mdon
VÁLLÍZÜLET (ART. HUMERI
KAPCSOLAT A VÁLLÖV ÉS A FELSVÉGTAG CSONT!AI KÖZT
ÍZ"FE!: $57'()*+, $57'()*+ 4.N. '5@%+ =%F.71
ÍZ"Á#OK: &5@)'$5, 9:&&2-3&.+1 :7)$ '591+5( /&.*)1D5&1(
MÉRETKÜLÖNBSÉG: FEJ- ÁROK 6 : 1
7)(+)(@)7' 5N5$ ;&587%F /&.*)1D5&.?
ÍZÜLETI TOK: 7.*D$293& 8<, 9:&&1-F)$ (-.7.@.
SZALAGOK:
#6 =)&&>'(<7 - $57'()*+1 (-5&5/ - &1/6 ')75')=%F.75&.
A6 =)&&>'(<7 - 9:&&'(E'(1 (-5&5/ - &1/6 ')75')5'7)F15&.
C
TÍPUS:
1. 5&5$N5 (-.71*+O /BF82-3&.+ ;57+6 (@=5.7)1D.5?
#. FP$BDG( (-.71*+O SOKTE.GEL/01. SZA2A3ÍZ4LET
MOZGÁSOK:
a? szigorúan csak a vállízületben za"l mozgások
b? vállöv mozgásaival kombinált mozgások
5ELŐREHAJLÍTÁS - HÁTRAHAJLÍTÁS (ANTEFLEXIO - RETROFLEXIO)
- KÖZELÍTÉS - TÁOLÍTÁS ( A!!"#TIO- AB!"#TIO )
- KI- BE FORGATÁS (ME!IALIS ÉS LATERALIS ROTATIO )
- KÖRBEEZETÉS ( #IR#"M!"#TIO )
A!T$&L$'#O mo()*sten)el+ el,tt -.(/0/
i(mok
1. M. de,t%ideus ;pars clav6, pars acr6? 9# clav6,acrom6,spin6scap " tub6delt6
#. M. 'ieps 'ra$ii $=# tub6supraglen6, proc6cor6 " tub6radii
). M. %ra%'ra$ia,is $=A proc6cor6 " !umerus
&. M. 'ector!lis !)or ;pars clav6, pars sternoc6? 4F# clav6,stern6,rect6 " cr6tub6ma"
főként retroflectált !elyzetből
R$TRO&L$'#O mo()*sten)el+ m1)1tt
-.(/0/ i(mok
1. M. teres &a*%r 9H ang6inf6scap6 " cr6tub6min6
#. M. ,atissi&us d%rsi 4=A +! M-#A, fasc6t!lumb6,C als cost " cr6tub6min6
). M. de,t%ideus ;pars spi(6? 9# clav6, acrom6, spin6scap " tub6delt6
&. M. trice's $r!c*ii (c!'.lon+.) $4 tub6infraglen6,!umerus med,lat fsz " olecran6
főként anteflectált !elyzetből
A2%3CT#O mo()*sten)el+ 4elett -.(/0/
i(mok
1. M. de,t%ideus 9# clav6, acrom6, spin6scap " tub6delt6
pars acr6 végig mQködik , pars clav6 AR
°
-

tl, pars spin6 JR
°
-tl kapcsoldik be
#. M. supraspi(atus 9A fossa supraspin6 " tub6ma"us
). M. 'ieps 'ra$ii;aput ,%(6.? $=# tub6supraglen6, proc6cor6 " tub6radii
5z abducti feltétele a vállízület rotácis egyensúlya, amit a F6 infraspinatus, F6 subscapularis, F6 teres
minor biztosít
J
$L$VAT#O5 67
7
41l8 t1rt8n, t*vol9t*s: el,(etes a;0uctio ut*n: a scapula
forgatásával
1. M.serratus a(teri%r 4FJ 1-1S cost elülső fsz6 " ang6inf6, margo med6 scap
#. M.trape7ius 4=# os occipit T +! #A vert6 " clav6, spin6scap6,acr6
A%%3CT#O mo()*sten)el+ alatt -.(/0/
i(mok
1. M.pet%ra,is &a*%r

4F# clav6,stern6,rect6 " cr6tub6ma"
abducalt !elyzetből, és a test előtti adductiban csak ez
#. M.teres &a*%r 9H ang6inf6scap6 " cr6tub6min6
). M.,atissi&us d%rsi 4=A +! M-#A, fasc6t!lumb6,C als cost " cr6tub6min6
&. M.trice's $r!c*ii (c!'"t lon+) $4# tub6infraglen6,!umerus med,lat fsz " olecran6
5. M. $ice's $r!c*ii (c!'"t $re%e) $=# tub6supraglen6, proc6cor6 " tub6radii
,. M. cor!co$r!c*i!lis $=A proc6cor6 " !umerus
-. M.in(r!s'in!t"s 9J fossa infraspin " tub6ma"
.. M.teres inor 9K margo lat6scap6 " tub6ma"6
/. M.s"$sc!'"l!ris 9A fossa subscap6 " tub6min6
LAT$RAL#S ROTAT#O mo()*sten)el+ m1)1tt
-.(/0/ i(mok
1. M. i(8raspi(atus 9J fossa infraspin " tub6ma"6
#. M. teres &i(%r 9K margo lat6scap6 " tub6ma"6
). M. de,t%ideus ( pars spi(6? 9# clav6, acrom6, spin6scap " tub6delt6
&. M.s"'r!s'in!t"s 9C fossa supraspin6 " tub6ma"us
<$%#AL#S ROTAT#O mo()*sten)el+ el,tt -.(/0/
i(mok
1. M. su'sapu,aris 9A fossa subscap6 " tub6min6
#. M. teres &a*%r 9H ang6inf6scap6 " cr6tub6min6
). M. de,t%ideus

(pars ,a-.! 9# clav6, acrom6, spin6scap " tub6delt6
+. M pet%ra,is &a*%r 4F# clav6,stern6,rect6 " cr6tub6ma"
9. M. ,atissi&us d%rsi 4=A +! M-#A, fasc6t!lumb6,C als cost " cr6tub6min6
,. M. $ice's $r!c*ii $=# tub6supraglen6, proc6cor6 " tub6radii
K
!"#$"!ÍZÜLET (ART. %U&ITI
Csontok
Karcsont - Humerus
karcsont fe"e - caput !umeri
anatmiai nyak - collum anatomicum
sebészeti nyak - collum c!irurgicum
kis gum - tuberculum minus
nagy gum - tuberculum ma"us
gumk közötti barázda - sulcus intertubercularis
deltaizom érdessége - tuberositas deltoidea
karcsont teste - corpus !umeri
külső könyökdudor - epicondylus lateralis
belső könyökdudor - epicondylus medialis
karcsont fe"ecské"e - capitulum !umeri
könyökpörgő - troc!lea !umeri
koronaárok - fossa coronoidea
könyökkamp árka - fossa olecrani
Sin)csont - 3lna
koronanyúlvány - processus coronoideus
könyökkamp - olecranon
pörgői bevágás - incisura troc!learis
orscsonti bevágás - incisura radialis
singcsonti érdesség - tuberositas ulnae
csontok közötti él - margo interosseus
singcsont fe"e - caput ulnae
írvesszőnyúlvány - processus styloideus
Ors/csont - Ra0ius
orscsont fe"e - caput radii
a fe" bemélyedése - fovea capituli radii
orscsont nyaka - collum radii
orscsonti érdesség - tuberositas radii
orscsont teste - corpus radii
csontok közötti él - margo interosseus
singcsonti bevágás - incisura ulnaris
írvesszőnyúlvány - processus styloideus
kéztői ízületi felszín - facies articularis carpea
KAPCSOLAT A KA# ÉS AZ ALKA# CSONT!AI KÖZT
HRO< CSO!T: HRO< K=LÖ!2ÖZ>?Z=L$T$T HOZ LÉTR$: $@A=TT$S$!
ALKOT"K A KÖ!AÖK?Z=L$T$T
B: KARCSO!T- S#!@CSO!T KÖZÖTT# ?Z=L$T $A#T" %UME#OULNA#IS&
ÍZ.FEJ: $57'()*+, KÖN$ÖK%ÖRGŐ TRO#HLEA H"MERI
H
ÍZ.ÁROK: (1*/'()*+, %ÖRGŐI BEÁGÁS IN#IS"RA TRO#HLEARIS
5&5$ (-.71*+O =.*/.72-3&.+
FP$BDG( (-.71*+O '(5@>2-3&.+
C: KARCSO!T- ORSDCSO!T KÖZÖTT# ?Z=L$T $A#T"%UME#O#A'IALIS&
ÍZ.FEJ: $57'()*+, FEJE#SKE #A%IT"L"M H"MERI
ÍZ.ÁROK: )7(>'()*+, A FEJE#SKE BEMÉL$E!ÉSE FOEA #A%IT"LI RA!II 1AG/ FOEA
#A%ITIS RA!I
5&5$ (-.71*+O /BF82-3&.+
FP$BDG( (-.71*+O $)7&:+)-)++ (-585D2-3&.+
E: &$LS>ORSDCSO!T- S#!@CSO!T# ?Z=L$T $A#T"#A'IOULNA#IS
P#O(IMALIS&
ÍZ.FEJ: )7(>'()*+, A FEJ KÖRKÖRÖS %OR#OS %EREME #IR#"MFERENTIA ARTI#"LARIS
ÍZ.ÁROK: (1*/'()*+, ORS&#SONTI BEÁGÁS IN#IS"RA RA!IALIS
' ()*+*,-./.( LIG0 AN"LARE RA!II
ÍZ4LET: TOK: közös ízületi tok, elől-!átul bő, oldalt feszes
5&5$ (-.71*+O 4)7/> 2-3&.+
FP$BDG( (-.71*+O 4)7/> 2-3&.+
SZALAGOK:
10 SING#SONTI OL!ALSZALAG- LIG0 #OLLATERALE "LNARE
10 ORS&#SONTI OL!ALSZALAG - LIG0 #OLLATERALE RA!IALE
20 G$3R3SZALAG - LIG0 AN"LARE RA!II
TÍPUS: ./G(-G8.* 5 $B*0B$ ;SAP<5FORG< ÍZ4LET TRO;=OG:.GL/MUS(
MOZGÁSOK:
- HAJLÍTÁS - FESZÍTÉS ( FLEXIO-EXTENSIO )
- BORINTÁS - HAN$INTÁS (%RONATIO-S"%INATIO)
ORS0CSONT 1ORG2SA K345TK56T785N9
&L$'#O mo()*sten)el+ el,tt -.(/0/
i(mok
1. M. 'ieps 'ra$ii $=# tub6supraglen6, proc6cor6 " tub6radii
#. M. 'ra$ia,is $=A !umerus elülső fsz6 " tub6ulnae
). M. 'ra$i%radia,is 54# epicond6lat6!um6 " proc6styl6radii
&. M. 'ron!tor teres

5=# epicond6med6!um6, proc6cor6 " radius corp6
K6 M. (le:or c!r'i r!di!lis 5=A epicond6med6!um6 " 116 metacarp
H6 M.(le:or c!r'i "ln!ris 5=J epicond6med6!um6,ulna corp6 " os pisiforme
I6 M. '!l!ris lon+"s

5=C epicond6med6!um6 " aponeur6palm6
M6 M.(le:or di+itor" s"'er(ici!lis 5=K epicond6med6!um6 " 11-9 u"" p!al6med6
L6 M. e:tensor c!r'i r!di!lis lon+"s 54A epicond6lat6!um6 " 116 metacarp6
I
#R. M. e:tensor c!r'i r!di!lis $re%is 54C epicond6lat6!um6 " 1116 metacarp6
5 ;<=. i>o? ,cs!? r@+>Atett cs"?lBA>Clet esetD$en *!)lAt!n!?99
$'T$!S#O mo()*sten)el+ m1)1tt
-.(/0/ i(mok
1. M. trieps 'ra$ii $4# tub6infraglen6,!umerus med,lat fsz " olecranon
E. M. !ncone"s $4A epicond6 lat6!um6 " olecranon
RA'I(UL#ARI) ÍZÜLETE!
PRO!AT#O
1. M. pr%(at%r teres 5=# epicond6med6!um6, proc6cor6 " radius corp6
#. M. pr%(at%r >uadratus 5=M ulna med6fsz " radius lat6fsz ;als !armad?
). M. 'ra$i%radia,is 54# epicond6lat6!um6 " proc6styl6radii
&. M. (le:or c!r'i r!di!lis 5=A epicond6med6!um6 " 116 metacarp
S3P#!AT#O
1. M. 'ieps 'ra$ii $=# tub6supraglen6, proc6cor6 " tub6radii
#. M. supi(at%r 54I epicond6lat6!um6 " radius felső !armad
). M. 'ra$i%radia,is 54# epicond6lat6!um6 " proc6styl6radii
&. M. !$d"ctor 'ollicis lon+"s 54M ulna, radius kp6!armad " 16 metacarp6
5 .M. e:tensor 'ollicis lon+"s 54#R ulna,membr6inteross6 " 16 u"" p!al6dist
%)U!L*ÍZÜLET (ART.
RA'I(%AR+EA
ÍZ.FEJ: KÉZTŐCSONTOK, SAJKA, HOLDAS, HÁROMSZÖGLETŰCS. OS SCAPHOIDEUM,
LUNATUM, TRIQUETRUM
ÍZ.ÁROK: ORSÓCSONT, KÉZTŐI ÍZÜLETI FELSZÍN FAC. ART. CARPEA
+ -*roms(1) alakú porclemez DISCUS
SZALAGOK:
!, K76F2TI;ORS0CSONT K76TGI S6ALAG ; LIG. RADIOCARP5UM DORSAL5
M
$, T5NH7RI;ORS0CSONT K76TGI S6ALAG ; LIG. RADIOCARP5UM PALMAR5
c, T5NH7RI;SINGCSONT K76TGI S6ALAG ; LIG. ULNOCARP5UM PALMAR5
TÍPUS: KÉTTENGELYŰ TOJÁS!"LET #$%T& ELLI'SOIDE$)
MOZGÁSOK:
• TEN$ÉRI HAJLÍTÁS-KÉZHÁTI HAJLÍTÁS
• FLEXIO %ALMARIS- FLEXIO !ORSALIS
• SING#SONTI TÁOLÍTÁS- ORS&#SONTI TÁOLÍTÁS
• "LNARIS AB!"#TIO- RA!IALIS AB!"#TIO
• K?R2E1EZET@S (;:R;UM3U;T:O!
%ORSAL&L$'#O mo()*sten)el+ m1)1tt
-.(/0/ i(mok
1. M. eAte(s%r di6it%ru&

54J epicond6lat6!um6 " 11-9 u"" p!al6med et dist6
#. M.eAte(s%r arpi u,(aris 54H epicond6lat6!um6 " 9 metacarpus
). M. eAte(s%r arpi radia,is ,%(6us 54A epicond6lat6!um6 " 11 metacarpus
+. M. eAte(s%r arpi radia,is 're-is 54C epicond6lat6!um6 " 111 metacarpus
5. M. e:tensor indicis 54## ulna als !armad " 11 u"" p!al6med et dist6
,. M. e:tensor 'ollicis lon+"s 54#R ulna, membr6inteross " 16u"" p!al6dist
PAL<AR&L$'#O mo()*sten)el+ el,tt -.(/0/
i(mok
1. M.8,eA%r di6it%ru& super8i. 5=K epicond6med6!um " 11-9 u"" p!al6med6
#. M. 8,eA%r di6it%ru& pr%8. 5=I ulna, mebr6inteross " 11-9 u"" p!al6dist6
). M. 8,eA%r arpi u,(aris 5=J epicond6med6!um , ulna " os pisiforme
+. M. 8,eA%r arpi radia,is 5=A epicond6med6!um6 " 11 metacarpus
5 .M. (le:or 'ollicis lon+"s 5=H radius, mebr6inteross " 16u"" p!al6dist
,. M.!$d"ctor 'ollicis lon+"s 54M ulna, radius kp6!armad " 16 metacarpus
-. M.'!l!ris lon+"s 5=C epicond6med6!um6 " aponeur6palm6
RA%#AL#S A2%3CT#O mo()*sten)el+t,l ors/csonti ir*n+;an
-.(/0/ i(mok
1. M. eAte(s%r arpi radia,is ,%(6. 54A epicond6lat6!um6 " 11 metacarpus
#. M. 8,eA%r arpi radia,is 5=A epicond6med6!um6 " 11 metacarpus
#. M. !$d"ctor 'ollicis lon+"s 54M ulna, radius kp6!armad " 16 metacarpus
&. M. e:tensor 'ollicis lon+"s 54#R ulna, membr6inteross " 16u"" p!al6dist
5 .M. e:tensor indicis 54## ulna als !armad " 11 u"" p!al6med et dist6
L
3L!AR#S A2%3CT#O mo()*sten)el+t,l sin)csonti ir*n+;an -.(/0/
i(mok
1. M. eAte(s%r arpi u,(aris 54H epicond6lat6!um6 " 96 metacarpus
#. M. 8,eA%r arpi u,(aris

5=J epicond6med6!um , ulna " os pisiforme
#. M. e:tensor di+itor" 54J epicond6lat6!um6 " 11-9 u"" p!al6med et dist6
&. M. e:tensor di+iti inii 54K epicond6lat6!um6 " 9 u"" p!al6med et dist6
%)Í+,ÍZÜLET
Csontok
<e0encecsont - Os coFae
;sBpCs%(t 5 Os i,iu&
csípőlapát - ala ossis ilii
test - corpus ossis ilii
csípőtara" - crista iliaca
külső a"ak - labium externum
belső a"ak - labium internum
középső vonal - linea intermedia
elülső felső csípőtövis - spina iliaca anterior superior
elülső als csípőtövis - spina iliaca anterior inferior
!átuls felső csípőtövis - spina iliaca posterior superior
!átuls als csípőtövis - spina iliaca posterior inferior
nagy ülőcsonti bevágás - incisura isc!iadica ma"or
fari felszín - facies glutea
medencei felszín - facies pelvina
elülső farizom vonal - linea glutea anterior
!átuls farizom vonal - linea glutea posterior
als farizom vonal - linea glutea inferior
csípőárok - fossa iliaca
csípőcsonti érdesség - tuberositas iliaca
fül alakú ízületi felszín - facies auricularis
4,Cs%(t 5 Os is$ii
ülőcsont teste - corpus ossis isc!ii
felső ág - ramus superior ossis isc!ii
als ág - ramus inferior ossis isc!ii
ülőtövis - spina isc!iadica
kis ülőcsonti bevágás - incisura isc!iadica minor
ülőgum - tuber isc!iadicum
elfedett nyílás - foramen obturatum
#R
S7e&Dre&s%(t 5 Os pu'is
szeméremcsont teste - corpus ossis pubis
felső ág - ramus superior ossis pubis
als ág - ramus inferior ossis pubis
csípő-szeméremcsonti kiemelkedés - eminentia iliopubica
szeméremfésQ - pecten ossis pubis
szemérem gumcska - tuberculum pubicum
szeméremcsontok kapcsoldási felszíne - facies symp!ysialis
csípőízületi árok - acetabulum
fél!old alakú rész - facies lunata
porcmentes gödör - fossa acetabuli
;%&'s%(t 5 Fe&ur
combcsont fe"e - caput femoris
porcmentes bemélyedés - fovea capitis femoris
nyak - collum femoris
nagytompor - troc!anter ma"or
kistompor - troc!anter minor
tomporvonal - linea intertroc!anterica
tomportara" - crista intertroc!anterica
combcsont teste - corpus femoris
rögös vonal - linea aspera
fésQ vonal - linea pectinea
nagy farizom érdessége - tuberositas glutea
belső a"ak - labium mediale
külső a"ak - labium laterale
térd!a"lati felszín - facies poplitea
belső ízületi bütyök - condylus medialis femoris
külső ízületi bütyök - condylus lateralis femoris
térdkalácsi felszín - facies patellaris
bütykök közötti árok - fossa intercondylaris
külső térddudor - epicondylus lateralis
belső térddudor - epicondylus medialis
AZ ALS) VÉGTAG CSONT!AINAK ÖSSZEKÖTTETÉSEI
A: <$%$!C$ÖV CSO!T"A#!AK ÖSSZ$KÖTT$TÉS$#
2: A SZA2A% ALSD VÉ@TA@ CSO!T"A#!AK KAPCSG
A: <$%$!C$ÖV CSO!T"A#!AK ÖSSZ$KÖTT$TÉS$#
<, S65M7R5MCSONTOK 3SS65K3TT5T7S5
E, K5R5S6TCSONT; CSIPGCSONT I6JL5T
SZEM@REM;SO.TOK ?SSZEK?TTET@SE (S/MP=/S:S PU2:;A!
$5@'()&5+ 5- B9'()*+)$ $B-B++
KAP;SOL<3< ;SO.TFELSZÍ.EK: (-.FG7.F'()*+)$
ÍZ.FELSZ:.E FA;:ES S/MP=/S:AL:S
@)7'&.F.- ;3:S;US :.TERPU2:;US?
SZALAGOK:
.4 FELSŐSZEMÉREMTÁJI SZALAG - LIG0 %"BI#"M S"%ERI"S
54 SZEMÉREMTÁJI ÍELT SZALAG - LIG0 AR#"AT"M %"BIS
TÍPUS: :+F.*.+ 5 4)&0+)*)( B((-.$B++.+G( G( 5- 2-3&.+.( $5@'()&>D:( $B-B++
FÉLÍZÜLET HEMI-!IARTHROSIS
MOZGÁSOK: 7%/5&F5( +:/%&:(
##
KE#ESZTCSONT- CSÍPCSONT ÍZÜLET $A#T"SAC#OILIACA&
$5@'()&5+ 5- B9'()*+)$ G( 5 +B7-( '()*+N51 $B-+
ÍZ.FELSZ: '(2@<'()*+, FÜL ALAK6 ÍZÜLETI FELSZÍN - FA#0 A"RI#"LARIS
$.7.(-+'()*+, FÜL ALAK6 ÍZÜLETI FELSZÍN - FA#0 A"RI#"LARIS
7)(+)( @)7'
ÍZ4LET: TOK: 1/.* (-)7)(
SZALAGOK:
#, (5N:+ (-5&5/)$ O
.4 ELÜLSŐKERESZT#SONT- #SÍ%Ő#SONTI SZALAGOK - LIGAMENTA SA#ROILIA#A
ENTRALIA
54 #SONTKÖZTI KERESZT#SONT- #SÍ%Ő#SONTI SZALAGOK - LIGAMENTA SA#ROILIA#A
INTEROSSEA
74 HÁT"LS& KERESZT#SONT- #SÍ%Ő#SONTI SZALAGOK - LIGAMENTA SA#ROILIA#A
!ORSALIA
A, (./2+<(-5&5/)$O
.4 #SÍ%Ő#SONT- ÁG$ÉKI SZALAG - LIG0 ILIOL"MBALE
54 KERESZT#SONT- ÜLŐTÖISI SZALAG - LIG0 SA#ROS%INALE
74 KERESZT#SONT- ÜLŐG"M&I SZALAG - LIG0 SA#ROT"BERALE
84 ELFE!ETT N$ÍLÁS LEMEZE - MEMBRANA OBT"RATORIA
TÍPUS: FESZES ÍZ4LET AMP=:ART=ROS:S
MOZGÁSOK: *1*'(
*+ A SZA*A' ALS) VÉGTAG CSONT!AINAK
ÖSSZEKÖTTETÉSEI CSÍPÍZÜLET $A#T" CO(AE&
$5@'()&5+ 5 F.D.*'.B9 G( 5- 5&(> 9G/+5/ '()*+N51 $B-+
ÍZ.FEJ: ')F8'()*+, #OMB#SONT FEJE #A%"T FEMORIS
ÍZ.ÁROK: F.D.*'.'()*+, #SÍ%ŐÍZÜLETI ÁROK A#ETAB"L"M
7)(+)(@)7' 5N5$ ;LA2RUM A;ETA2ULARE?
ÍZ4LET: TOK: 8<
SZALAGOK:
+)$)* 8.&3&O
.4 LIG0#A%ITIS FEMORIS
54 LIG0TRANSERS"M A#ETAB"LI
.4 #SÍ%Ő- #OMB#SONTI SZALAG - LIG0 ILIOFEMORALE
54 SZEMÉREM - #OMB#SONTI SZALAG - LIG0 %"BOFEMORALE
74 ÜLŐ- #OMB#SONTI SZALAG - LIG0 IS#HIOFEMORALE
84 G$3R3SZALAG - ZONA ORBI#"LARIS
TÍPUS:
FP$BDG( (-.71*+O SOKTE.GEL/01. SZA2A3ÍZ4LET
5&5$N5 (-.71*+O 3:<ÍZ4LET , (@.'1:&1( /BF82-3&.+ - E.ART=ROSOS SP=AERO:3EA
MOZGÁSOK:
5 HAJLÍTÁS - FESZÍTÉS ( FLEXIO - EXTENSIO )
- KÖZELÍTÉS - TÁOLÍTÁS ( A!!"#TIO - AB!"#TIO )
- KI- BE FORGATÁS (ME!0 ÉS LAT0 ROTATIO )
- KÖRBEEZETÉS ( #IR#"M!"#TIO )
&L$'#O mo()*sten)el+ el,tt -.(/0/
i(mok
#A
1. M. i,i%ps%as 8'(#,A fossa iliac,+!#A,&#-J vert6 " troc!6min6fem6
#. M. retus 8e&%ris '4A sp6iliaca6ant6inf6 " tub6tib6
). M. sart%rius '4# sp6iliaca6ant6sup6 " pes ans6Utub6tib6
+. M. te(s%r 8asiae ,atae $'(J sp6iliaca6ant6sup6 " fascia lata
5. M. !dd"ctor lon+"s '5C ram6inf6os6pub6 " linea aspera
,. M. !dd"ctor $re%is '5K ram6inf6os6pub6 " linea aspera
-. M. +r!cilis '5H ram6inf6os6pub6 " pes ans6Utub6tib6
.. M. 'ectine"s '5I pect6os6pub6 " linea pectinea
/. M.+l"te"s edi"s ('!rs !nt6? $'(A lin6glut6ant6 post " troc!6ma"6fem6
<=. M. +l"te"s ini"s $'(C lin6glut6ant6 inf6 " troc!6ma"6fem6
$'T$!S#O mo()*sten)el+ m1)1tt
-.(/0/ i(mok
1. M.6,uteus &aA. $'(# lin6glut6 post6,fasc6t!lu,sacroil6szal6 " tub6glu,fasc lat
#. M. se&ite(di(%sus '=# tub6isc!6 " pes ans6Utub6tib6
). M. se&i&e&'ra(%sus '=A tub6isc!6 " cond6med6 tibiae
+. M. 'ieps 8e&%ris (ap. ,%(6u&? '=C tub6isc!6,fem6!át fsz6 " cap6fib6
5. M. +l"te"s edi"s ('!rs 'ost.) $'(A lin6glut6ant6 post " troc!6ma"6fem6
,. M. 'iri(oris 8'(C sacr fac6pelvina " troc!6ma"6fem6
-. M. !dd"ctor !+n"s '5J ram6inf o pub6 et isc! " linea aspera
A2%3CT#O mo()*sten)el+ 4elett -.(/0/
i(mok
1. M. 6,uteus &edius $'( A lin6glut6ant6 post " troc!6ma"6fem6
#. M. 6,uteus &i(i&us $'( C lin6glut6ant6 inf6 " troc!6ma"6fem6
#. M.+l"te"s !:i"s ((!sc.l!t) $'(# lin6glut6post6, fasc6t!lu,sacr6szal- fasc lat6
&. M. tensor (!sci!e l!t!e $'(J sp6iliaca6ant6sup6 " fascia lata
5. M. 'iri(oris 8'( C sacr fac6pelvina " troc!6ma"6fem6
,. M. s!rtori"s '4# sp6iliaca6ant6sup6 " pes ans6Utub6tib6
A%%3CT#O mo()*sten)el+ alatt
-.(/0/ i(mok
16 M. addut%r &a6(us '5J ram6inf o pub6 et isc! " linea aspera
#. M. addut%r 're-is '5A ram6inf o pub6 " linea aspera
#C
). M. addut%r ,%(6us '5C ram6inf o pub6 " linea aspera
+. M. peti(eus '5# pect6o6pub6 " linea pectinea
9. M. 6rai,is '5 K ram6inf o pub6 " pes ans6Utub6tib6
,. M. +l"te"s !:i"s $'(# ;tub6glut6?
lin6glut6 post6,fasc6t!lu,sacroil6szal " tub6glu,fasc lat
-. M. K"!dr!t"s (eoris $'(K tub6isc!6 " crista intertroc!
.. M. o$t"r!tor e:tern"s $'(H foramen obt6 " fossa troc!6
/. M. seitendinos"s '=# tub6isc!6 " pes ans6Utub6tib6
<=. M. seie$r!nos"s '=A tub6isc!6 " cond6med6 tibiae
LAT$RAL#S ROTAT#O mo()*sten)el+ m1)1tt -.(/0/
i(mok
1. M. 6,uteus &aA. $'(# lin6glut6 post6,fasc6t!lu,sacroil6szal " tub6glu,fasc lat
#. M. 6,uteus &edius (pars p%st.! $'(A lin6glut6ant6 post " troc!6ma"6fem6
). M. %'turat%r eAter(us $'(H foramen obt6 " fossa troc!6
+. M. %'turat%r i(ter(us 8'(J foramen obt6 " fossa troc!6
9. M. 6e&e,,us superi%r 8'(K spin6isc!iadica6 " fossa troc!6
E. M. 6e&e,,us i(8eri%r 8'(K tub6isc!iadicum " fossa troc!6
F. M. piri8%r&is 8'(C sacr fac6pelvina " troc!6ma"6fem6
G. M. i,i%ps%as 8'(#,A fossa iliac,+!#A,&#-J vert6 " troc!6min6fem6
H. M. >uadratus 8e&%ris $'( K tub6isc!6 " crista intertroc!
<=. M. !dd"ctor !+n"s '5J ram6inf o pub6 et isc! " linea aspera
<<. M. !dd"ctor lon+"s '5C ram6inf o pub6 " linea aspera
<E. M. !dd"ctor $re%is '5A ram6inf o pub6 " linea aspera
<#. M. s!rtori"s '4# sp6iliaca6ant6sup6 " pes ans6Utub6tib6
<$%#AL#S ROTAT#O mo()*sten)el+ el,tt -.(/0/
i(mok
1. M. 6,uteus &edius (pars a(t.! $'(A lin6glut6ant6 post " troc!6ma"6fem6
#. M. 6,uteus &i(i&us $'(C lin6glut6ant6 inf6 " troc!6ma"6fem6
#. M. tensor (!sci!e l!t!e $'(J sp6iliaca6ant6sup6 " fascia lata
&. M. !dd"ctor !+n"s ;pars inf6? '5J ram6inf o pub6 et isc! " linea aspera
#J
5. M. 'ectine"s '5# pect6o6pub6 " linea pectinea
,. M. seitendinos"s '=# tub6isc!6 " pes ans6Utub6tib6
-. M. seie$r!nos"s '=A tub6isc!6 " cond6med6 tibiae
T-./012l3t
Csontok
;%&'s%(t 5 Fe&ur
combcsont fe"e - caput femoris
porcmentes bemélyedés - fovea capitis femoris
nyak - collum femoris
nagytompor - troc!anter ma"or
kistompor - troc!anter minor
tomporvonal - linea intertroc!anterica
tomportara" - crista intertroc!anterica
combcsont teste - corpus femoris
rögös vonal - linea aspera
fésQ vonal - linea pectinea
nagy farizom érdessége - tuberositas glutea
belső a"ak - labium mediale
külső a"ak - labium laterale
térd!a"lati felszín - facies poplitea
belső ízületi bütyök - condylus medialis femoris
külső ízületi bütyök - condylus lateralis femoris
térdkalácsi felszín - facies patellaris
bütykök közötti árok - fossa intercondylaris
külső térddudor - epicondylus lateralis
belső térddudor - epicondylus medialis
SBps%(t 5 Ti'ia
külső ízületi bütyök - condylus lateralis
belső ízületi bütyök - condylus medialis
felső ízületi felszín - facies articularis superior
bütykök közötti kiemelkedés - eminentia intercondylaris
elülső porcmentes terület - area intercondylaris anterior
!átuls porcmentes terület - area intercondylaris posterior
szárkapcsi ízületi felszín - facies articularis fibularis
sípcsont teste - corpus tibiae
sípcsonti érdesség - tuberositas tibiae
csontok közötti él - margo interosseus
gázlizom eredési vonala - linea musculi solei
belső bokanyúlvány - malleolus medialis
szárkapcsi bevágás - incisura fibularis
als ízületi felszín - facies articularis inferior
S7IrJap%s 5 Fi'u,a
szárkapocs fe"e - caput fibulae
a fe" ízületi felszíne - facies articularis capitis fibulae
test - corpus fibulae
csontok közötti él - margo interosseus
#K
külső bokanyúlvány - malleolus lateralis
TÉ#'ÍZÜLET $A#T" GENUS&
ÍZ.FEJ: ')F8'()*+, KÜLSŐ- BELSŐÍZÜLETI BÜT$ÖK - #ON!$L"S LATERALIS 9:
ME!IALIS FEMORIS
ÍZ.ÁROK: (2@'()*+, FELSŐÍZÜLETI FELSZÍN - FA#0 ART0 S"%ERIOR
$.++<( 2-64.N G( :7)$
@)7'(57&>$ O ME.:S;US ME3:AL:S et LATERAL:S
ÍZ4LET: TOK: 8<, 8)*0)&%&+ 2-3&.+1 37./7.*D(-.7
SZALAGOK:
14 ÍZÜLETI TOKON BELÜL
.4 ELÜLSŐKERESZTSZALAG - LIG0 #R"#IAT"M ANTERI"S
54 HÁT"LS& KERESZTSZALAG - LIG0 #R"#IAT"M %OSTERI"S
14 ÍZÜLETI TOKON KÍÜL
.4 SÍ%#SONTI OL!ALSZALAG - LIG0 #OLLATERALE TIBIALE
54 SZÁRKA%#SI OL!ALSZALAG - LIG0 #OLLATERALE FIB"LARE
74 TÉR!KALÁ#SSZALAG - LIG0 %ATELLAE
84 BELSŐ- KÜLSŐ TÉR!KALÁ#START& SZALAG - RETINA#"L"M %ATELLAE ME!IALE 9:
LATERALE
94 FER!E TÉR!HAJLATI SZALAG - LIG0 %O%LITE"M OBLI;""M
TÍPUS:
FP$BDG( (-.71*+O ;SAP<5 FORG< ÍZ4LET(TRO;=OG:.GL/MUS!
MOZGÁSOK:
5 HAJLÍTÁS - FESZÍTÉS ( FLEXIO - EXTENSIO )
- FORG& MOZGÁSOK
.4 AKARATLAGOS ROTATIO
54 ÖNKÉNTELEN ROTATIO
&L$'#O mo()*sten)el+ m1)1tt -.(/0/
i(mok
1. M. se&i&e&'ra(%sus '=A tub6isc!6 " cond6med6 tibiae
#. M. se&ite(di(%sus '=# tub6isc!6 " pes ans6Utub6tib6
). M. 'ieps 8e&%ris '=C tub6isc!6,fem6!át fsz6 " cap6fib
+. M. 6astr%$(e&ius &4= # cond6med et lat6femoris " tub6calc6
5. M. s!rtori"s '4# sp6iliaca6ant6sup6 " pes ans6Utub6tib6
,. M. 'o'lite"s &F= # cond6 lat6fem6 " tibia !át6fsz6
-. M. +r!cilis '5K ram6inf o pub6 " pes ans6Utub6tib6
$'T$!S#O mo()*sten)el+ el,tt
-.(/0/ i(mok
1. M. >uadrieps 8e&%ris '4A sp6il6ant6inf6,femur med,lat,ant fsz6 " tub6tibiae
#. M. te(s%r 8asiae ,atae $'(J sp6il6ant6sup6 " fascia lata
LAT$RAL#S ROTAT#O mo()*sten)el+t,l lateralisan
-.(/0/ i(mok
#H
1. M. 'ieps 8e&%ris '= C tub6isc!6,fem6!át fsz6 " cap6fib6
#. M. te(s%r 8asiae ,atae $'(J sp6il6ant6sup6 " fascia lata
<$%#AL#S ROTAT#O mozgástengelytől me0ialisan -.(/0/
i(mok
1. M. se&i&e&'ra(%sus '=A tub6isc!6 " cond6med6 tibiae
#. M. se&ite(di(%sus '=# tub6isc!6 " pes ans6Utub6tib6
). M. sart%rius '4# sp6iliaca6ant6sup6 " pes ans6Utub6tib6
+. M. 6rai,is '5K ram6inf o pub6 " pes ans6Utub6tib6
5. M. 'o'lite"s &F= # cond6lat6fem6 " tibia !át6fsz6
&(!AÍZÜLET
Csontok
L*;t,csontok H ossa tarsalia
U6rKs%(t 5 Ta,us
ugrcsont fe"e - caput tali
ugrcsont teste - corpus tali
ugrcsont pörgő"e - troc!lea tali
sa"kacsonti ízületi felszín - facies articularis navicularis
sarokcsonti ízületi felszínek ;C db6? - facies articularis calcanea V6
Sar%Js%(t " ;a,a(eus
sarokcsont teste W corpus calcanei
sarokgum - tuber calcanei
ugrcsonti ízületi felszínek ;Cdb6? - facies articularis talaris V66
Sa*Jas%(t 5 Os (a-iu,are
2e,sC DJs%(t 5 Os u(ei8%r&e &edia,e
KL7DpsC DJs%(t 5 Os u(ei8%r&e i(ter&ediu&
KM,sC DJs%(t 5 Os u(ei8%r&e ,atera,e
KL's%(t 5 Os u'%ideu&
LI'JL7Dps%(t%J 5 %ssa &etatarsa,ia
alap - basis
test - corpus
fe" - caput
U**pers%(t%J 5 p$a,a(6es
alapperc - p!alanx proximalis
középső u""perc - p!alanx media
körömperc - p!alanx distalis
#I
LÁ*SZÁ#CSONTOK KÖZÖTTI ÖSSZEKÖTTETÉSEK
,+ SÍPCSONT- SZÁ#KAPOCS ÍZÜLET $A#T" TI*IOFI*ULA#IS&
ÍZ.FELSZ: (2@'()*+, SZÁRKA%#SI ÍZÜLETI FELSZÍN - FA#0 ART0 FIB"LARIS
ÍZ.FELSZ: (-:7$5@)'(, SZÁRKA%O#S FEJÉNEK ÍZ0FSZ - FA#0 ART0 #A%ITIS FIB"LAE
ÍZ4LET: TOK: (-)7)(
SZALAGOK:
.4 SZÁRKA%O#S FEJÉNEK ELÜLSŐSZALAGJA - LIG0 #A%ITIS FIB"LAE ANTERI"S
54 SZÁRKA%O#S FEJÉNEK HÁT"LS& SZALAGJA - LIG0 #A%ITIS FIB"LAE %OSTERI"S
TÍPUS: FESZESÍZ4LET ( AMP=:ART=ROS:S !
MOZGÁSOK: *1*'(
-+ SÍPCSONT- SZÁ#KAPOCSCSONT FOLYTONOS
ÖSSZEKÖTTETÉSEI
5 4)&0+)*)( $B+<(-B9.+.( $5@'()&5+, 5 '()*+)$ $B-B++ .&=.&0.-$.D<
K?TNSZ?1ET: =ÁRT/Á1AL - MEMBRANA INTEROSSEA #R"RIS
5 5- 5&(> 7G(-.*, SZALAGOK 7B/-2+1$ 5 (-:7$5@'()+ 5 (2@'()*+=)-
10 ELÜLSŐSÍ%#SONT - SZÁRKA%#SI SZALAG
10 LIG0 TIBIOFIB"LARE ANTERI"S
20 HÁT"LS& SÍ%#SONT - SZÁRKA%#SI SZALAG
<0 LIG0 TIBIOFIB"LARE %OSTERI"S
TÍPUS: FOL/TO.OS ?SSZEK?TTET@S
MOZGÁSOK: *1*'(
*OKAÍZÜLET V" FELSUG#)ÍZÜLET $A#T" TALOC#U#ALIS&
$5@'()&5+ 5 &:8(-:7 G( 5 &:8 '()*+N51 $B-+
ÍZ.FEJ: %/7>'()*+, "GR&#SONT %ÖRGŐJE TRO#HLEA TALI
ÍZ.ÁROK: B((-.+.++, 8)$591&&5
(2@'()*+, ALS& ÍZÜLETI FSZ04 BELSŐBOKA ÍZ0FSZ0 - FA#0ART0 INFERIOR FA#0ART0
MALLEOLI ME!0
(-:7$5@)'(, KÜLSŐBOKA ÍZ0FSZ0 - FA#0ART0 MALLEOLI LAT0
ÍZ4LET: TOK: .&<& =:+%& 8<, )&D5&+ 4.(-.(
SZALAGOK:
2ELSNOL3ALO.
.4 !ELTASZALAG - LIG0 !ELTOI!E"M
K4LSNOL3ALO.
.4 ELÜLSŐSZÁRKA%O#S - "GR&#SONTI SZALAG - LIG0 TALOFIB"LARE ANTERI"S
54 HÁT"LS& SZÁRKA%O#S - "GR&#SONTI SZALAG - LIG0 TALOFIB"LARE %OSTERI"S
74 SZÁRKA%O#S - SAROK#SONTI SZALAG - LIG0 #AL#ANEOFIB"LARE
TÍPUS:
FP$BDG( (-.71*+O ;SAP< 1. ;SUKL<ÍZ4LET ( G:.GL/MUS!
MOZGÁSOK:
5 LÁBHÁTI HAJLÍTÁS - TAL%I HAJLÍTÁS (!ORSAL FLEXIO - %LANTAR FLEXIO )
- KÖRBEEZETÉS ( #IR#"M!"#TIO )
PLA!TAR&L$'#O mo()*sten)el+ m1)1tt -.(/0/
i(mok
1. M. 6astr%$(e&ius &4= # cond6med et lat6femoris " tub6calc6
#. M. s%,eus &4=# lin6musc6sol6,6cap6fib6 " tub6calc6
#M
). M. 8,eA%r $a,,uis ,%(6us &F=J fib als !armad " !allux p!a6dist
+. M. ti'ia,is p%steri%r &F=C tib6, fib6,membr6int6 " os navic, cun6med
5. M. (le:or di+itor" lon+"s &F=A tibia kp6 !armad " 116-96p!a6dist
,. M. 'erone"s lon+"s (-1# cap6fib6 " os cun6med6, 16metatar6
-. M. 'erone"s $re%is (-1A fibula als !armad " 96metatars6
%ORSAL&L$'#O mo()*sten)el+ el,tt -.(/0/
i(mok
1. M. ti'ia,is a(teri%r &4# c6lat6tib, corp,mem6int " os cun6med6,16metatar6
#. M. eAte(s%r di6it. ,%(6. &4C c6lat6tib6,mem6int " 116-96p!a6med et dist,96meta
). M. eAte(s%r $a,,. ,%(6. &4A fib membr6int als !armad " !allux p!a6dist
AL)*U4R*ÍZÜLET
ALS) UG#)ÍZÜLET $A#T" TALOTA#SALIS&
./0.+&.* F)-/G$)*0 $5@'()&5+ 5 &:8+<'()*+)$ $B-+
$G+ (-.7$.-.+1&./ $3&B*8B-<7G(-2-3&.+8<& :&&
14 "GR&- SAROK- SAJKA#SONTI ÍZÜLET ( ART0 TALO- #AL#ANEONAI#"LARIS)
14 "GR&#SONT ALATTI ÍZÜLET ( ART0 S"BTALARIS)
"GR&- SAROK- SAJKA#SONTI ÍZÜLET
( ART0 TALO- #AL#ANEONAI#"LARIS)
B((-.+.++ 2-3&.+, C 2- 4.N -C 2- :7)$
ÍZ.FEJEK: %/7>'()*+)*
AO SAJKA#SONTI ÍZ0FSZ - FA#0 ART0 NAI#"LARIS
B4 ELÜLSŐSAROK#SONTI ÍZ0FSZ0 - FA#0 ART0 #AL#ANEA ANTERIOR
#4 KÖZÉ%SŐSAROK#SONTI ÍZ0FSZ0 - FA#0 ART0 #AL#ANEA ME!IA
ÍZ.ÁRKOK: (5N$5'()*+)* .4 "GR&#SONTI ÍZ0 FSZ - FA#0 ART0 TALARIS
(57)$'()*+)* 54 ELÜLSŐ"GR&#SONTI ÍZ0FSZ - FA#0 ART0 TALARIS ANTERIOR
74 KÖZÉ%SŐ "GR&#SONTI ÍZ0FSZ - FA#0 ART0 TALARIS ME!IA
P L:G. ;AL;A.EO.A1:;ULARE PLA.TARE
SAJÁT ÍZ4LET: TOK
TÍPUS: /BF82-3&.+, (-585D2-3&.+
UG#)CSONT ALATTI ÍZÜLET $ A#T" SU*TALA#IS&
ÍZ.FEJ: SAROK;SO.TO. HÁT"LS& "GR&#SONTI ÍZ0FSZ - FA#0 ART0 TALARIS %OSTERIOR
ÍZ.ÁROK: UGR<;SO.TO. HÁT"LS& SAROK#SONTI ÍZ0FSZ0 - FA#0 ART0 #AL#ANEA
%OSTERIOR
SAJÁT ÍZ4LET: TOK
TÍPUS: ;SAP<ÍZ4LET
SZALAGOK : A K@T R@SZÍZ4LET SZALAGA: K?Z?SEK
- KÜLSŐ4 BELSŐ4 #SONTOK KÖZÖTTI "GR&-SAROK#SONTI SZALAG
LIG0 TALO#AL#ANE"M ME!IALE4 LATERALE 9: INTEROSSE"M
5 "GR&- SAJKA#SONTI SZALAG - LIG0 TALONAI#"LARE
MOZGÁSOK:
#L
A MOZGÁSTE.GEL/.EK M:.3K@T ÍZ4LET GEOMETR:A: 1:SZO./A:T K: KELL
EL@GÍTE.:E Q TE.GEL/ A TALP SÍKJÁ1AL +9O SZ?GET ZÁR 2E
K@T ELT@RNMOZGÁSLE=ETNS@G K?ZT KOMPROM:SSZUM
ART. TALO5 ;AL;A.EO5 .A1:;ULAR:S : SZA2A3ÍZ4LET
ART. SU2TALAR:S : ;SAP< ÍZ4LET
ALS< UGR<ÍZ4LET EG@SZ@2E. : FORG<ÍZ4LET (ART. TRO;=O:3EA!
5 2OR:.TÁS (PRO.AT:O! ?REGUJJ: (2ELSN! SZ@LS4LL/E3
5 =A./:.TÁS ( SUP:.AT:O! ?REGUJJ: SZ@L EMELKE3:K
5 K?R2E1EZET@S(;:R;UM3U;T:O! 2OKAÍZ. MOZGÁSÁ1AL EG/4TT
a: L2T>CSO!TOK KÖZÖTT# ?Z=L$T$K
FESZES ÍZ4LETO K:SFOKR RUGALMAS ELMOZ3ULÁS
;: L2T>- L2KÖZÉP CSO!TOK KÖZÖTT# ?Z=L$T$K
FESZES ÍZ4LETEKO K:SFOKR RUGALMAS ELMOZ3ULÁS
c: L2KÖZÉP 3""?Z=L$T$K
G?M2ÍZ4LETO KORLÁTOZOTT SZA2A3ÍZ4LET
MOZGÁSOK:
- HAJLÍTÁS = FESZÍTÉS (FLEXIO- EXTENSIO)
- KÖZELÍTÉS- TÁOLÍTÁS (A!!"#TIO-AB!"#TIO)
- KÖRBEEZETÉS (#IR#"M!"#TIO)
0: L23""P$RC$K KÖZÖTT# ?Z=L$T$K
=E.GERÍZ4LETO ;SAP< 5 1. ;SUKL<ÍZ4LET
MOZGÁSOK:
- HAJLÍTÁS - FESZÍTÉS(FLEXIO- EXTENSIO)
PRO!AT#O I$V$RS#OJ mo()*sten)el+t,l lateralisan
-.(/0/ i(mok
1. M. per%(eus ,%(6us (-1# cap6fib6 " os cun6med6, 16metatar6
#. M. per%(eus 're-is (-1A fibula als !armad " 96metatars6
). M. eAte(s%r di6it ,%(6. (per.tert! &4C c6lat6tib6,mem6int " 96metatars6
S3P#!AT#O I#!V$RS#OJ mo()*sten)el+t,l me0ialisan -.(/0/
i(mok
1. M. trieps surae &4= # tibia , cond6med et lat6femoris " tub6calc6
#. M. ti'ia,is p%steri%r &F=C tib6, fib6,membr6int6 " os navic, cun6med
). M. 8,eA%r $a,,uis ,%(6us &F=J fib als !armad " !allux p!a6dist
&. M. (le:or di+itor" lon+"s &F=A tibia kp6 !armad " 116-96p!a6dist
5. M. e:tensor *!ll. lon+. &4A fib membr6int als !armad " !allux p!a6dist
,. M. ti$i!lis !nterior &4# c6lat6tib, corp,mem6int " os cun6med6,16metatar6
AR
A 4ERI#%()ZL(+ M(Z4Á)AI
Csontok
2%rda 5 ;%sta
bordafe" - caput costae
bordanyak - collum costae
bordagum - tuberculum costae
bordatest - corpus costae
bordaszöglet - angulus costae
S7e6Ss%(t 5 Ster(u&
markolat - manubrium sterni
torkolati bevágás - incisura "ugularis
kulcscsonti bevágás - incisura clavicularis
bordai bevágás - incisura costalis
kardnyúlvány - processus xip!oideus
;si6%,Sa 5 1erte'ra
csigolya test - corpus vertebrae
csigolya ív - arcus vertebrae
csigolyalyuk - foramen vertebrale
als csigolyai bevágás - incisura vertebralis inferior
felső csigolyai bevágás - incisura vertebralis superior
csigolyaközti lyuk - foramen intervertebrale
felső ízületi nyúlvány - processus articularis superior
als ízületi nyúlvány - processus articularis inferior
!arántnyúlvány - processus transversus
tövisnyúlvány - processus spinosus
:.(SaJsi6%,Sa5 At,as
felső ízületi bemélyedés - fovea articularis superior
fognyúlvány árka - fovea dentis
elülső ív W arcus anterior
!átuls ív W arcus posterior!arántnyúlvány nyílása W foramen transversarium
::.(SaJsi6%,Sa 5 AAis
fognyúlvány W dens axis
Keres7ts%(t " Saru&
keresztcsont alapi része - basis ossis sacri
keresztcsont csúcsi része - apex ossis sacri
medencei felszín - facies pelvina
!aránt lécek - lineae transversae
elülső keresztcsonti lyukak - foramina sacralia pelvina
!átuls felszín - facies dorsalis
ízületi nyúlvány - processus articularis superior
keresztcsonti csonttara"ok - crista sacralis V6
!átuls keresztcsonti lyukak - foramina sacralia dorsalia
fül alakú ízületi felszín - facies auricularis
keresztcsonti érdesség - tuberositas sacralis
keresztcsonti csatorna - canalis sacralis
K%p%(Sa " ;ra(iu&
arckoponya W cranium viscerale
agykoponya W cranium cerebrale
A#
orrcsont W os nasale
"áromcsont W os zygomaticum
felső állcsont W maxilla
állkapocscsont W mandibula
szemgödör W orbita
!omlokcsont W os frontale
!alántékcsont W os temporale
falcsont W os parietale
nyakszirtcsont W os occipitale
ékcsont W os sp!enoidale
A TÖ#ZS CSONT!AINAK ÖSSZEKÖTTETÉSEI
BG CS#@OLAK ÖSSZ$KÖTT$TÉS$# I"3!CT3RA$ V$RT$2RAR3<J
:. FOL/TO.OS KAP;SOL<3ÁSOK:
AO POR;OS ?SSZEK?TTET@S (S/.;=O.3ROS:S!
'(1/)&0:$ +.(+. $B-B++
AC D8 @)7'$)7)*/ (3:S;US :.TER1ERTE2RAL:S!
D1('%( O 5*%&%( 4187)(%(
*%'&.%( @%&@)(%(
2O SZALAGOS ?SSZEK?TTET@S (S/.3ESMOS:S!
$B+<(-B9.+8<& (-5&5/)$
.4 ELÜLSŐ>, HÁT"LS& HOSSZ6 SZALAG - LIG0 LONGIT"!INALE ANTERI"S 9: %OSTERI"S
54 SÁRGA SZALAG - LIG0 FLA"M
74 HARÁNTN$6LÁN$OK KÖZÖTTI SZALAG - LIG0 INTERTRANSERSARI"M
84 TÖISN$6LÁN$OK KÖZÖTTI SZALAG - LIG0 INTERS%INALE
94 TÖISN$6LÁN$OK FELETTI SZALAG - LIG0 S"%RAS%INALE
# ? FELETT TARK&SZALAG LIG0 N"#HAE
;O ;SO.TOS ?SSZEK?TTET@S (S/.OSTOS:S!
'(5$ 5- :&'(1/)&0:$ X
$.7.(-+'()*+, 457)$'()*+
::. ÍZ4LETES ?SSZEK?TTET@S (ART. :.TER1ERTE2RAL:S!
A GER:.; K:S ÍZ4LETE:
ÍZ.FELSZÍ.EK :
5&%& .&=.&0.-$.D<'(1/)&0:*
FELSŐÍZÜLETI N$6LÁN$OK FA#0 ART0 S"%ERIOR
4.&3& .&=.&0.-$.D<'(1/)&0:*
ALS& ÍZÜLETI N$6LÁN$OK FA#0 ART0 INFERIOR
2-6 7G(.$ .&=.&0.-$.DG(. 8.4)&0:()&N5 5- .&F)-D%&:(
17:*0:+ G( FG7+G$G+
' - =)71-)*+:&1(
+! - 47)*+5&1( (2$85*
& - (5/1++5&1(
(5N:+ 2-3&.+1 +)$
TÍPUS: FESZES ÍZ4LET
MOZGÁS: A K@T ;S:GOL/A K?Z?TT: M:.:MÁL:S ELMOZ3ULÁSOK
A GER:.; =OSSZÁ2A. ?SSZEGZN3.EKQQ
A GER:.; SZERKEZETE @S M0K?3@SE
'(1/)&0:$ B((-.$B++.+G(.19.& /.71*')(-&)@ 
#OL"MNA ERTEBRALIS
$.++<( 4.&5D5+O SZ:LÁR3 TE.GEL/
AA
GER:.;1ELN 1@3ELME
KETTNS S5ALAKR G?R24LET
*02&17:*0E (1$85* .&<7. D)F8)7E =5N&5+ LOR!OSIS
=:+75 D)F8)7E /B783&.+ K$%HOSIS
# - LOR!OSIS
T@ - K$%HOSIS
L - LOR!OSIS
S - K$%HOSIS
MOZGÁS: @)7'$)7)*/)$ 7%/5&F5( 5&5$9:&+)-:(5 5- 2-3&.+.$8.* &G+7.NB++
$1(4)$E .&F)-D%&:()$ B((-./-<D*.$
- ELŐRE ÉS HÁTRA HAJLÁS (FLEXIO ENTRALIS 9: !ORSALIS)
# YL YT@
- OL!ALRA HAJLÍTÁS ( FLEXIO LATERALIS)
# YL YT@
- HOSSZTENGEL$ KÖRÜLI #SAARO!ÁS ( TORSIO- RETORSIO)
# YT@YL
- R"G&SZER3MOZGÁS
A SZEGYCSONT ÉS A *O#'ÁK KAPCSOL)'ÁSAI
:. POR;OS ?SSZEK?TTET@S (S/.;=O.3ROS:S STER.O;OSTAL:S!
'(5$ 5- 16 8)7D5 $5@'()&>D1$ 2/0
::. ÍZ4LETES KAP;SOL<3ÁS
SZEGYCSONT- *O#'A ÍZÜLET$ A#T" STE#NOCOSTALIS&
ÍZ.FEJ: 8)7D5 @)7')( 9G/. #ARTILAGO #OSTALIS
ÍZ.ÁROK: (-./0'()*+, 8)7D51 8.9:/:( IN#IS"RA #OSTALIS
ÍZ4LET: TOK: 4.(-.(
SZALAGOK:
5ÍZÜLETEN BELÜLI SZEG$#SONT- BOR!AI SZALAG - LIG0STERNO#OSTALE
INTRAARTI#"LARE
- S"GÁR ALAK6 SZALAGOK - LIGG0 STERNO#OSTALIA RA!IATA
TÍPUS: 4.(-.(2-3&.+ (AMP=:ART=ROS:S!
MOZGÁSOK: $1(4)$E 7%/5&F5( .&F)-D%&:( 5 &G/-G(
()7:*
*O#'ÁK ÉS A CSIGOLYÁK KAPCSOL)'ÁSAI
K@T =EL/E. KAP;SOL<3.AK A 2OR3ÁK A =ÁT;S:GOL/ÁK=OZ
A+ *O#'AFE!- CSIGOLYA KÖZÖTTI ÍZÜLET $A#T" CAPITIS
COSTAE&
ÍZ.FEJ: 8)7D5 4.N. #A%"T #OSTAE
ÍZ.ÁROK: '(1/)&05 FOEA #OSTALIS S"%ERIOR 9:
INFERIOR
ÍZ4LET: TOK: 4.(-.(
SZALAGOK:
5 ÍZÜLETEN BELÜLI SZALAG - LIG0 #A%ITIS #OSTAE INTRAARTI#"LARE
- S"GÁR ALAK6 SZALAG - LIG0 #A%ITIS #OSTAE RA!IAT"M
*+ *O#'AGUM) -%A#ÁNTNY.LVÁNY KÖZÖTTI ÍZÜLET
$A#T"COSTOT#ANSVE#SA#IA&
AC
ÍZ.FEJ: 8)7D5 /%F> T"BER#"L"M #OSTAE
ÍZ.ÁROK: =57:*+*0E&962-6 4(- FOEA #OSTALIS TRANSERSALIS
ÍZ4LET: TOK: 8<
SZALAGOK:
5 BOR!A G"M&I SZALAG - LIG0 T"BER#"LI #OSTAE
- BOR!A- HARÁNTN$6LÁN$I SZALAG - LIG0 #OSTOTRANSERSARI"M
TÍPUS: A KÉT ÍZÜLET EG$ÜTT FORG&ÍZÜLET HOZ LÉTRE - ART0 TRO#HOI!EA
MOZGÁSOK: 5 8)7D5 4)7/:(:95& .F.&$.DG(- (3&&0.DG( ;8)7D5 &.*/G(?
%ORSAL&L$'#O
1. M. eret%r spi(ae
V$!TRAL&L$'#O
1. M. retus a'd%&i(is =J K-I6borda külső fsz " ram6sup6 ossis pubis
#. M. %',i>uus eAter(us a'd. =# K-#A borda külső fsz " crist6iliac6, linea6alba
). M. %',i>uus i(ter(us a'd. =A crist6iliac ,fasc6t! " C als6borda, linea6alba
+. M. ps%as &a*%r 8'(# +!#A- &#-J " troc!6min6fem6
LAT$RAL&L$'#O
1. M. eret%r spi(ae
#. M. >uadratus ,u&'%ru& =K crist6iliac " S116 borda, &#-J csig6 proc6trans6
). M. retus a'd%&i(is =J K-I6borda külső fsz " ram6sup6 ossis pubis
+. M. %',i>uus eAter(us a'd. =# K-#A borda külső fsz " crist6iliac6, linea6alba
9. M. %',i>uus i(ter(us a'd. =A crist6iliac ,fasc6t! " C als6borda, linea6alba
ROTAT#O
1. M. eret%r spi(ae
#. M. %',i>uus eAter(us a'd. =# K-#A borda külső fsz " crist6iliac6, linea6alba
). M. %',i>uus i(ter(us a'd. =A crist6iliac ,fasc6t! " C als6borda, linea6alba
AJ