You are on page 1of 60

MODUL PERDAGANGAN JUJ

2012

1

P R O J E K J A W A B U N T U K
J A Y A ( J U J )
M O D U L
P E R D A G A N G A N
DISEDIAKAN OLEH :

PN. HAJAH ZAUBEDAH HJ. KUNCI KOYA SMK SERI LIPIS
EN. MAT JUSOH CHE NGAH SMK JERANTUT
PN. JUWITA JAMALUDDIN SMK SERI PANCHING
PN. SAADIAH MD ALI SMK ROMPIN
EN. BADRULHISAM BAHARUDDIN SMK BANDAR TUN RAZAK
PN. NOR FARIZA MOHD ZAKI SMK BANDAR TUN RAZAK
http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
MODUL PERDAGANGAN JUJ
2012

2
MUKA SURAT

Format Pentaksiran SPM 3
Analisis Soalan SPM 2005 2011 4 - 5
Strategi Menjawab Kertas 2 6
Teknik Memahami Kehendak Soalan Kertas 2 7
Bahan Modul Perdagangan Tingkatan 4 8 - 22
Peraturan Pemarkahan Modul Perdagangan Tingkatan 4 23 - 34
Bahan Modul Perdagangan Tingkatan 5 34 - 48
Peraturan Pemarkahan Modul Perdagangan Tingkatan 5 48 - 60


KANDUNGAN

http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
MODUL PERDAGANGAN JUJ
2012

3


FORMAT PENTAKSI RAN SPMBIL. PERKARA KERTAS 1 (3755/1) KERTAS 2 (3755/2)

1.

J enis Instrumen Ujian Objektif Ujian Subjektif
2. J enis Item Aneka Pilihan Dan Gabungan Respon Terhad Dan Struktur

3. Bilangan Soalan 40 soalan (jawab semua) Bahagian A:
5 soalan (pilih 3)

Bahagian B:
1 soalan (wajib)

4.

J umlah markah 40 markah Bahagian A:
J umlah markah 75

Bahagian B:
Jumlah Markah 25

Jumlah = 100

5. Tempoh Ujian 1 jam 15 minit 2 jam


6.

Wajaran Konstruk

Pengetahuan & Kefahaman
= 60%
Kemahiran = 40%

Pengetahuan & Kefahaman
= 20%
Kemahiran = 75%
Nilai = 5%


7.

Cakupan Konteks

Semua bidang pembelajaran
dari tingkatan 4 dan 5


Semua bidang pembelajaran
dari tingkatan 4 dan 5


8.

Aras Kesukaran :
Rendah - R
Sederhana - S
Tinggi - T


R : S : T = 5 : 3 : 2

R : S : T = 5 : 3 : 2


http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
MODUL PERDAGANGAN JUJ
2012

4


ANALI SA SOALAN SPM 2 0 0 5 - 2 0 11

KERTAS 1 KERTAS 2
TAHUN 05 06 07 08 09 10 11
0
5
0
6
0
7
0
8
0
9
1
0
1
1
1 ASAS KEPADA PERDAGANGAN
1.1 Keperluan dan
Kehendak Manusia
1 1 1 2 1 2 X X X X X
1.2 Pengeluaran 1 1 1 2 3 3 X X X
1.3
Faktor-faktor
pengeluaran: 1 1 2 1 X X X X X X X
1.4 Pengkhususan 1 1 2 1 1 X X
1.5 Sistem Barter 1 1 X X X
2 UNSUR PERDAGANGAN
2.1 Perdagangan 1 1 2 2 X X X X X
3 PERNIAGAAN DALAM NEGERI
3.1 Saluran Agihan 1 1 X KK
3.2 Perniagaan runcit 1 1 2 2 2 X X X X
3.3 Perniagaan borong 1 1 1 1 1 X X X
3.4
Dokumen Perniagaan
Dalam Negeri 3 1 1 1 1 1 X X X X X
3.5 Kaedah J ualan 1 1 2 1 1 1 X X X X X
4 PERNIAGAAN ANTARABANGSA
4.1
Perniagaan
Antarabangsa 1 1 2 1 X X KK KK X X
4.2
Perniagaan Import,
Eksport Dan Entreport 3 2 1 2 2 X X X
4.3
Dokumen Perniagaan
Antarabangsa 1 1 1 1 X KK
5 INDUSTRI KECIL DAN SEDERHANA
5.1
Industri Kecil Dan
Sederhana 3 2 4 2 2 3 3 X X X X KK X
6 PEMILIKAN PERNIAGAAN
6.1
Cara Memulakan
Perniagaan 1 1 3 1 X X X
X/
KK
6.2
Jenis Milikan
Perniagaan 2 3 3 2 1 2 X X X KK X X
6.3 Penswastaan 1 1
7 PELABURAN
7.1 Maksud Pelaburan 2 2 1 1 KK
7.2 Jenis Pelaburan 3 3 1 1 1 1 X X X X KK X X
7.3 Panduan Am Melabur X
8 PERBANKAN DAN INSTITUSI KEWANGAN LAIN
http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
MODUL PERDAGANGAN JUJ
2012

5

8.1 Sistem Perbankan 1 1 1 X
8.2 Jenis- jenis Bank 1 1 1 1 X KK
8.3 Perkhidmatan Bank 1 1 3 KK X X/KK
8.4 Cek 1 1 1 1 1 X X X X/KK
8.5
Syarikat Kewangan
Lain 1 2 X
9 INSURANS
9.1 Insurans 1 2 1 1 X X X
9.2
Prinsip-prinsip
Insurans 2 2 1 2 X KK
9.3 Jenis Insurans 1 2 3 2 1 X X KK KK X/KK
9.4 Takaful 1 1 1
9.5
Belian Polisi dan
Tuntutan Gantirugi 1 1
10 PENGANGKUTAN
10.1 Pengangkutan 1 1 1 1 X
12.2 Jenis Pengangkutan 1 3 3 1 2 1 2 KK XX X X X X
10.3 Pengkontenaan 1 2
10.4
Pemilihan J enis
Pengangkutan X X
11 KOMUNIKASI
11.1 Komunikasi 2 3 2 1 2 1 X KK X KK X X X/KK
12 PERGUDANGAN
12.1 Pergudangan 2 2 1 1 KK X
12.2 Jenis-jenis Gudang 1 1 2 3 1 1 X X KK X
13 PROMOSI
13.1 Promosi 1 1 1 X X
13.2 Jenis-jenis promosi 3 1 1 1 1 1 1 X X KK X X
13.3 Media Pengiklanan 1 1 1 X
13.4
Pemilihan Media
Pengiklanan 1 1 X
14 PERANAN KERAJ AAN DALAM PERNIAGAAN
14.1
Peranan Kerajaan
Dalam Perniagaan 4 1 2 2 1 2 2 KK KK X X
15 KONSUMERISME
15.1 Konsumerisme 1 1
15.2
Perlindungan
Pengguna 2 3 1 3 1 1 1 X X X X KK X Xhttp://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
MODUL PERDAGANGAN JUJ
2012

6

STRATEGI MENJAWAB KERTAS 2

Sebelum menjawab
Membaca arahan soalan dengan teliti.
Kertas soalan perdagangan mengandungi dua bahagian: Bahagian A dan Bahagian B
J awab tiga soalan daripada Bahagian A dan satu soalan daripada Bahagian B
Mengambil masa dalam 5 minit untuk melihat keseluruhan soalan dan menentukan
soalan yang akan dijawab.
Membuat catatan pada soalan berkaitan isi/fakta jawapan bagi soalan tersebut.
Memahami kata tugasan soalan yang diberi dan merujuk kepada markah dalam
kurungan yang diberikan.
Samada jawapan memerlukan fakta, huraian dan contoh.

Semasa menjawab

Peruntukan masa 25 minit untuk menjawab setiap soalan.
J awapan boleh ditulis dalam bentuk penerangan ayat atau point penting.
J awapan menjurus kepada kehendak soalan, tiada pembukaan dan penutup.
Amalkan memberi lebih jawapan daripada markah yang diperuntukan.
Tulisan perlu kemas dan boleh dibaca, seboleh-bolehnya gunakan pen.
Penggunaan singkatan dibenarkan, tetapi perlu difahami oleh pemeriksa.
J awapan kepada soalan yang melibatkan teks/gambar/petikan cuba kaitkan semasa
memberi jawapan
J ika ada soalan yang melibatkan pengiraan, boleh gunakan kalkulator.

Selepas menjawab

Menyemak keseluruhan jawapan/membaca semula bagi mempastikan tidak ada
ketinggalan fakta penting.
Pastikan soalan yang dijawab disusun mengikut urutan yang betul.
Sebelum diikat dan dihantar pastikan nombor kad pengenalan dan angka giliran ditulis
dengan betul pada setiap helai muka surat (termasuk helaian tambahan)http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
MODUL PERDAGANGAN JUJ
2012

7

TEKNI K MEMAHAMI KEHENDAK SOALAN ( KERTAS 2 )

Seseorang calon mestilah mencari maksud atau kata kerja sesuatu soalan tersebut. Terdapat
beberapa kata kerja soalan yang dapat membantu calon memahami kehendak soalan.

BIL

KATA KERJA
SOALAN
RESPON YANG DIHARAPKAN BENTUK JAWAPAN
1 Apakah Memberikan definisi /fakta secara tepat,
jelas, spesifik dan ringkas.

Fakta
Huraian
2. J elaskan Memberikan keterangan tentang sesuatu
perkara supaya mudah difahami.

Huraian

3. Terangkan Menyatakan fakta dengan sokongan /
menjelaskan perkaitan

Fakta
Huraian/Contoh

4. Huraikan Memperihalkan sesuatu perkara secara
terperinci dan teratur.
Fakta
Huraian
Contoh

5. Mengapakah Memberikan sebab/alasan mengapa
sesuatu perkara tersebut berlaku atau
wujud.

Huraian
6. Hitungkan Memberikan jawapan dengan kaedah
pengiraan

Tunjuk Pengiraan
7. Tentukan Membuat sesuatu keputusan selepas
mengambilkira beberapa perkara sebagai
asas pertimbangan

Buat pilihan
Huraian
8. Lakarkan Melakarkan sesuatu perkara secara
terperinci dan teratur.

Lakaran
9. Bandingkan Memberi persamaan dan perbezaan
antara dua perkara.

Huraian
10. Bezakan Memberikan perbezaan, kelainan dan
ketidaksamaan diantara dua perkara.

Huraian dalam bentuk
jadual/perenggan

11. Nyatakan Memberi jawapan yang spesifik tanpa
memerlukan penerangan
lanjutan/huraian/sokongan

Fakta
http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
MODUL PERDAGANGAN JUJ
2012

8

Ainu
l
Hayati Farah
Pengeluaran
Perusahaan
X
Khidmat langsung
Pembinaan Perkilangan Y
MODUL PERDAGANGAN
TI NGKATAN 4

BAB 1 : ASAS KEPADA PERDAGANGAN

1.1 KEPERLUAN DAN KEHENDAK MANUSIA
Berikut adalah perbualan antara Ainul, Hayati dan Farah.

Terangkan tiga perbezaan antara keinginan Ainul dan Farah. ( 6 markah )


H1 - H1 -
H2- H2-
H3- H3 -

1.2 PENGELUARAN

Rajah di bawah menunjukkan maklumat berkaitan dengan cabang pengeluaran.

Jom kita pergi makan
nasi ayam kat kedai
seberang jalan tu
Boleh juga saya pun
tengah lapar ni
Tak naklah. Saya nak
makan chicken chop
kat cafe di bandar
http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
MODUL PERDAGANGAN JUJ
2012

9


Huraikan cabang pengeluaran berikut :

( i ) X ( 3 markah )
( ii ) Y ( 3 markah )

Cabang pengeluaran tersebut ialah :

X - ________________________________________________________________
H1a _______________________________________________________________
H1b _______________________________________________________________

Y - _______________________________________________________________
H2a _______________________________________________________________
H2b _______________________________________________________________

1.3 FAKTOR-FAKTOR PENGELUARAN
Gambar berikut menunjukkan suatu aktiviti pengeluaran.

Huraikan tiga faktor pengeluaran yang terdapat dalam aktiviti tersebut.
( 9 markah )

Tiga faktor pengeluaran yang terdapat dalam aktiviti tersebut ialah :

F1 - ___________________________________________________________________
H1 - ___________________________________________________________________
C1 - ___________________________________________________________________

F2 - ___________________________________________________________________
H2 - ___________________________________________________________________
C2 - ___________________________________________________________________
http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
MODUL PERDAGANGAN JUJ
2012

10

F3 - ___________________________________________________________________
H3 - ___________________________________________________________________
C3 - ____________________________________________________________________

1.4 PENGKHUSUSAN

( i ) Apakah pengkhususan ? ( 3 markah )
( ii ) Mengapakah pengkhususan wujud dalam pengeluaran ? ( 4 markah )

( iii ) J elaskan mengapa industri moden masa kini mengamalkan pengkhususan dalam
pengeluaran? ( 6 markah )


( i) H1 - ______________________________________________________________
H2 - ______________________________________________________________
H3 - ______________________________________________________________

( ii ) H1 - ______________________________________________________________
H2 - ______________________________________________________________
H3 - ______________________________________________________________
H4 - ______________________________________________________________

( iii ) H1 - ______________________________________________________________
H2 - ______________________________________________________________
H3 - ______________________________________________________________
H4 - ______________________________________________________________
H5 - ______________________________________________________________
H6 - ______________________________________________________________


1.5 SISTEM BARTER

Gambar di bawah menunjukkan sejenis bentuk perniagaan.


http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
MODUL PERDAGANGAN JUJ
2012

11


( i ) Namakan bentuk perniagaan tersebut. ( 1 markah )
( ii ) Terangkan empat kelemahan bentuk perniagaan tersebut.
( 8 markah )

( i ) ___________________________________________________________________

( ii ) F1 ___________________________________________________________________
H1 ___________________________________________________________________

F2 ___________________________________________________________________
H2 ___________________________________________________________________

F3 ___________________________________________________________________
H3 ___________________________________________________________________

F4 ___________________________________________________________________
H4 __________________________________________________________________BAB 2 : UNSUR PERDAGANGAN

2.1 PERDAGANGAN

1. Terangkan dua perbezaan antara perdagangan dengan perniagaan. ( 4 markah )

Dua perbezaan antara perdagangan dengan perniagaan ialah :

Perdagangan Perniagaan2. Gambar menunjukkan Encik Ammar iaitu seorang peniaga.
Macam mana nak besarkan
bisnes ni. Duit simpanan
tak cukup pula. Lori pula
buat hal . Barang orang ni
pula diperlukan segera.
http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
MODUL PERDAGANGAN JUJ
2012

12


( i ) Nyatakan dua bantuan perniagaan yang sesuai untuk membantu Encik Ammar.
( 2 markah )

( ii ) Terangkan bagaimana bantuan perniagaan di ( i ) dapat membantu Encik Ammar
mengatasi masalah kewangan yang dihadapinya.
( 6 markah )

( i ) __________________________________
__________________________________


(ii) F1 __________________________________________________________________
H1 ___________________________________________________________________

F2 ___________________________________________________________________
H2 ___________________________________________________________________

F3 ___________________________________________________________________
H3 __________________________________________________________________


BAB 3 : PERNIAGAAN DALAM NEGERI


3.1 PERNIAGAAN DALAM NEGERI

Apakah maksud perniagaan dalam negeri ? ( 3 markah )

H1 ____________________________________________________________________
H2 ____________________________________________________________________
H3 ____________________________________________________________________


3.2 SALURAN AGIHAN

Gambar menunjukkan suatu produk.http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
MODUL PERDAGANGAN JUJ
2012

13


( i ) Nyatakan jenis saluran agihan yang sesuai untuk produk tersebut.
( 1 markah )

( ii ) Terangkan dua sebab saluran agihan tersebut digunakan. ( 4 markah )

( i ) ___________________________________________________________________

( ii ) F1 ________________________________________________________________
H1 ________________________________________________________________

F2 ________________________________________________________________
H2 ________________________________________________________________


3.3 PERNIAGAAN RUNCIT

Gambar di bawah menunjukkan logo sejenis perniagaan runcit
( i ) Namakan jenis perniagaan tersebut.
( 1 markah )
( ii ) J elaskan empat kelebihan perniagaan di ( i ) kepada peniaga.
( 4 markah )

( i ) _____________________________________________________________________

( ii ) H1 __________________________________________________________________
H2 __________________________________________________________________
H3 __________________________________________________________________
H4 __________________________________________________________________


3.4 PERNIAGAAN BORONG

Terangkan tiga fungsi pemborong kepada pengeluar. ( 6 markah )http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
MODUL PERDAGANGAN JUJ
2012

14


Tiga fungsi pemborong kepada pengeluar ialah :

F1 ____________________________________________________________________
H1 ____________________________________________________________________

F2 ____________________________________________________________________
H2 ____________________________________________________________________

F3 ____________________________________________________________________
H3 ____________________________________________________________________


3.5 DOKUMEN PERNIAGAAN DALAM NEGERI

Dokumen berikut diterima oleh Syarikat Mai Mai Sdn Bhd.


http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
MODUL PERDAGANGAN JUJ
2012

15


( i ) Pada 6 Mac 2011, Syarikat Elektrik Seng telah menghubungi Syarikat Mai Mai
Sdn Bhd memaklumkan terdapat kesilapan dalam invois.

Nyatakan dokumen yang perlu digunakan untuk membetulkan kesilapan berkenaan.
( 1 markah )

( ii ) Hitungkan jumlah harga yang perlu dijelaskan jika Syarikat Fariz membuat
pembayaran pada 14 Mac 2011 setelah kesilapan diperbetulkan.
( 5 markah )

( iii ) Bezakan antara diskaun niaga dengan diskaun tunai. ( 6 markah )


( i ) ___________________________________________________________________

( ii )

Pengiraan:


( iii ) Perbezaan antara diskaun niaga dengan diskaun tunai.

Diskaun Niaga Diskaun Tunaihttp://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
MODUL PERDAGANGAN JUJ
2012

16


3.6 KAEDAH J UALAN

Pernyataan di bawah merujuk kepada sejenis kaedah jualan.

Barang yang dijual mempunyai nilai jual semula yang tinggi


(i) Apakah jenis kaedah jualan di atas. ( 1 markah )
(ii) Nyatakan ciri-ciri kaedah jualan di ( i ). ( 3 markah )
(iii) J elaskan kebaikan kaedah jualan tersebut kepada pembeli. ( 4 markah )

( i ) _______________________________________________________________

( ii ) H1 ____________________________________________________________
H2 ____________________________________________________________
H3 ____________________________________________________________

( iii ) H1 ____________________________________________________________
H2 ____________________________________________________________
H3 ____________________________________________________________
H4 ____________________________________________________________BAB 4 : PERNIAGAAN ANTARABANGSA

4.1 PERNIAGAAN ANTARABANGSA

( a ) Huraikan tiga faktor wujudnya perniagaan antarabangsa. ( 6 markah )

( b ) Terangkan tiga kepentingan perniagaan antarabangsa kepada pengeluar.
( 6 markah )

(a ) Faktor wujudnya perniagaan antarabangsa.

F1 - ____________________________________________________________
H1 - ____________________________________________________________
C1 - ____________________________________________________________http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
MODUL PERDAGANGAN JUJ
2012

17


F2 - ____________________________________________________________
H2 - ____________________________________________________________
C2 - ____________________________________________________________


F3 - ____________________________________________________________
H3 - ____________________________________________________________
C3 - _____________________________________________________________

( b ) Kepentingan perniagaan antarabangsa kepada pengeluar.

F1 - _____________________________________________________________
H1 - _____________________________________________________________

F2 - _____________________________________________________________
H2 - _____________________________________________________________

F3 - _____________________________________________________________
H3 - _____________________________________________________________


4.2 PERNIAGAAN IMPORT, EKSPORT DAN ENTREPORT

Gambar di bawah berkaitan masalah perniagaan antarabangsa.


RINGGIT MALAYSIA DOLLAR AMERIKA

SISTEM METRIK SISTEM IMPERIAL


Terangkan setiap masalah tersebut. (4 markah)http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
MODUL PERDAGANGAN JUJ
2012

18


F1 __________________________________________________________________
H1 ___________________________________________________________________

F2 __________________________________________________________________
H2 __________________________________________________________________

4.3 DOKUMEN PERNIAGAAN ANTARABANGSA

Situasi berikut berlaku kepada seorang peniaga.

Encik Mizan seorang pengedar kek lapis di Sarawak telah menerima inden daripada
Encik Shauqi seorang pengimport kek lapis dari Arab Saudi. Encik Shauqi telah
memesan 200 biji kek lapis prune dan 300 biji kek lapis masam manis.

( a ) Kenal pasti jenis inden yang diterima oleh Encik Mizan. ( 1 markah )

( b ) J elaskan jenis inden tersebut. ( 2 markah )

( a ) _________________________________________________________________

( b ) H1 _______________________________________________________________
H2 _______________________________________________________________

BAB 5 : INDUSTRI KECIL DAN SEDERHANA

5.1 INDUSTRI KECIL DAN SEDERHANA
Gambar berikut adalah sejenis hasil industri IKS .


Industri A Industri B
http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
MODUL PERDAGANGAN JUJ
2012

19

Rajesh Gayatri

( i ) Nyatakan bidang pembuatan industri A dan industri B. ( 2 markah )
( ii ) Nyatakan masalah yang dihadapi oleh industri ( i ) di atas. ( 4 markah )
( iii ) Terangkan tiga kepentingan IKS kepada masyarakat. ( 6 markah )

( i ) Industri A _______________________________________
Industri B _______________________________________

( ii ) H1 _________________________________________________________________
H2 _________________________________________________________________
H3 _________________________________________________________________
H4 _________________________________________________________________

( iii ) F1 _________________________________________________________________
H1 _________________________________________________________________

F2 _________________________________________________________________
H2 _________________________________________________________________

F3 _________________________________________________________________
H3 _________________________________________________________________


BAB 6 : PEMILIKAN PERNIAGAAN

6.1 MEMULAKAN PERNIAGAAN

Berikut adalah perbualan antara Rajesh dan Gayatri.Saya dengar syarikat
Meena nak dijual.
Prospek masa
depan syarikat tu
pun agak baik
Saya memang
bercadang nak beli
syarikat tu. Apa
pendapat awak ?
http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
MODUL PERDAGANGAN JUJ
2012

20


( i ) Nyatakan cara memulakan perniagaan berdasarkan perbualan di atas.
( 1 markah )

( ii ) Terangkan dua kelebihan cara memulakan perniagaan seperti di ( i ).
( 4 markah )

( i ) _________________________________________________________________

( ii ) F1 ______________________________________________________________
H1 ______________________________________________________________

F2 ______________________________________________________________
H2 ______________________________________________________________

6.2 J ENIS PEMILIKAN PERNIAGAAN

Maklumat berikut berkaitan dengan sejenis milikan perniagaan.

Nama perniagaan : Tekun Usaha Entreprise
Lokasi : No.10 J alan Daya, Taman Semarak, Kuantan.
Pemilik : Muzammil bin Daud
Barang J ualan : Barangan keperluan harian , makanan ringan,


( a ) Nyatakan jenis dan ciri milikan perniagaan tersebut. ( 4 markah )


( b ) PERKONGSIAN SYARIKAT SENDIRIAN BERHAD

Terangkan tiga kelebihan menukar milikan perniagaan tersebut.
(6 markah )

( a ) _____________________________________________________________________
H1 __________________________________________________________________
H2 __________________________________________________________________
H3 __________________________________________________________________


( b ) F1 __________________________________________________________________
H1 __________________________________________________________________

http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
MODUL PERDAGANGAN JUJ
2012

21

LEMBAGA LETRIK NEGARA
TENAGA NASIONAL BERHAD
Bertukar
kepada
F2 __________________________________________________________________
H2 __________________________________________________________________

F3 __________________________________________________________________
H3 __________________________________________________________________


6.3 PENSWASTAAN

Rajah berikut menunjukkan suatu situasi.Terangkan kesan perubahan tersebut. ( 8 markah )

F1 ________________________________________________________________
H1 ________________________________________________________________

F2 _________________________________________________________________
H2 _________________________________________________________________

F3 _________________________________________________________________
H3 _________________________________________________________________

F4 _________________________________________________________________
H4 ________________________________________________________________


BAB 7 : PELABURAN

7.1 PELABURAN

Apakah maksud pelaburan ?
( 3 markah )

H1 __________________________________________________________________
H2 __________________________________________________________________
H3 __________________________________________________________________


http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
MODUL PERDAGANGAN JUJ
2012

22


7.2 J ENIS PELABURAN

Pernyataan di bawah merujuk kepada jenis pelaburan.


AMANAH SAHAM BUMIPUTERA
AMANAH SAHAM WANITA
AMANAH SAHAM SATU MALAYSIA


Nyatakan kelebihan melabur dalam pernyataan di atas. ( 4 markah )

H1 _______________________________________________________________________
H2 _______________________________________________________________________
H3 _______________________________________________________________________
H4 _______________________________________________________________________


7.3 PANDUAN AM MELABUR

Terangkan langkah-langkah yang perlu difikirkan sebelum membuat pelaburan.
( 8 markah )

F1 _______________________________________________________________________
H1 _______________________________________________________________________

F2 _______________________________________________________________________
H2 _______________________________________________________________________

F3 _______________________________________________________________________
H3 _______________________________________________________________________

F4 _______________________________________________________________________
H4 _______________________________________________________________________


http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
MODUL PERDAGANGAN JUJ
2012

23

PERATURAN PEMARKAHAN MODUL P ERDAGANGAN TI NGKATAN 4

BAB 1 : ASAS KEPADA PERDAGANGAN

1.1.1 KEPERLUAN DAN KEHENDAK MANUSIA
Keperluan Kehendak
H1 Mesti ada untuk manusia terus hidup H1 Barangan yang diingini untuk hidup
lebih selesa
H2 Contoh : makanan H2 Contoh kereta, jam tangan

H3 Sama untuk semua orang H3 Berbeza mengikut keinginan

H4 Keperluan terhad/tetap H4 Tidak terbatas dan berubah-ubah

H5 Keperluan ialah tuntutan semulajadi H5 Perlu dipelajari atau dipengaruhi
persekitaran
H6 Mengikut tahap tertentu fisiologi,
sosial,rohani
H6 Mengikut keutamaan/keinginan semasa
Mak: 6 markah

1.2 PENGELUARAN

Cabang pengeluaran tersebut ialah :

X - Perdagangan
H1a - Aktiviti pengagihan barangan daripada pengeluar asal kepada pengguna akhir
H1b - Tepat pada masa, harga, tempat dan kuantiti yang diperlukan
H1c - Terdiri daripada perniagaan dan bantuan perniagaan

Mak: 3 markah
Y - Ekstraktif
H2a - Mengeluarkan bahan mentah / mengeksploitasi sumber alam
H2b - Contoh pertanian/ perlombongan/ pembalakan
Mak : 3 markah

1.6 FAKTOR-FAKTOR PENGELUARAN
Tiga faktor pengeluaran yang terdapat dalam aktiviti tersebut ialah:

F1 - Modal
H1 - Sebarang bentuk aset berupa wang/ mesin / bahan mentah untuk membantu
pengeluaran
http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
MODUL PERDAGANGAN JUJ
2012

24

C1 - Gunting rambut / sikat / kerusi / cermin/mesin gunting rambut

F2 - Buruh
H2 - Seseorang yang menggunakan tenaga fizikal dan mental dalam proses
pengeluaran
C2 Tukang gunting rambut

F3 - Usahawan
H3 Orang yang menggabungkan semua faktor pengeluaran
C3 - Encik Azhar
3F + 3H + 3C Mak: 9 markah


1.7 PENGKHUSUSAN

( i) H1 - Penumpuan dalam melakukan sejenis pekerjaan/ aktiviti tertentu
H2 Mengikut kemahiran seseorang
H3 - Tidak melakukan dua kerja dalam satu masa
H4 - Berasaskan pembahagian kerja
Mak : 3 markah

( ii ) H1 - Iklim dan bentuk muka bumi yang berbeza di merata tempat
H2 - Manusia mempunyai kemahiran dan kebolehan yang berbeza
H3 Terdapat amalan pembahagian kerja
H4 - Perbezaan tingkat teknologi/sumber alam semulajadi
Mak : 4 markah

( iii ) H1 menjimatkan masa / proses pengeluaran lebih cepat
H2 meningkatkan kemahiran / kecekapan pekerja
H3 meningkatkan kualiti keluaran
H4 meningkatkan produktiviti / pengeluaran secara besar-besaran
H5 membolehkan penggunaan mesin
H6 mengurangkan kos dan masa melatih pekerja
H7 pekerja menjadi lebih mahir
Mak : 6 markah

1.8 SISTEM BARTER

( i ) Sistem Barter Mak : 1 markah

( ii ) F1 Masalah kemahuan tidak serentak
H1 tidak semua orang mempunyai kemahuan yang sama untuk ditukar

F2 Sukar menetapkan kadar pertukaran
H2 barang yang hendak ditukarkan tidak sama nilai / saiz / ukuran

http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
MODUL PERDAGANGAN JUJ
2012

25

F3 Sukar membahagikan barang
H3 sebahagian barang dan benda hidup tidak boleh dibahagikan kepada bahagian kecil

F4 Sukar menyimpan barang yang rosak
H4 contoh sayuran, buah-buahan, ikan perlu ditukar segera

F5 Sukar membawa barang-barang besar dan berat
H5 contoh seekor lembu untuk ditukar dengan 100 guni beras
Mak : 8 markah


BAB 2 : UNSUR PERDAGANGAN

2.1 PERDAGANGAN

1. Dua perbezaan antara perdagangan dengan perniagaan ialah :

Perdagangan Perniagaan
H1 merupakan cabang pengeluaran H1 merupakan cabang perdagangan
H2 aktiviti agihan barang H2 aktiviti jual beli barang
H3 tujuan agih barang sampai kepada
pengguna
H3 tujuan dapat untung
H4 terdiri daripada perniagaan dan bantuan
perniagaan
H4 terdiri daripada perniagaan dalam negeri
dan perniagaan antarabangsa
Mak : 4 markah

2 ( i ) - Perbankan / Bank
- Pengangkutan
Mak : 2 markah
( ii ) Perbankan
F1 Kemudahan pembayaran
H1 seperti cek, pindahan kredit

F2 Kemudahan simpanan
H2 seperti akaun simpanan, akaun semasa

F3 Kemudahan pembiayaan
H3 melalui pinjaman / overdraf

F4 Beri khidmat nasihat
H4 seperti nasihat berkaitan pelaburan

F5 Lain-lain perkhidmatan
H5 seperti pertukaran matawang asing/ cek kembara/ peti simpanan selamat/ khidmat
nasihat
Mana-mana 3F + 3H Mak : 6 markah
http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
MODUL PERDAGANGAN JUJ
2012

26


BAB 3 : PERNIAGAAN DALAM NEGERI


3.1 PERNIAGAAN DALAM NEGERI

H1 Aktiviti membeli dan menjual barang / perkhidmatan antara penduduk dalam sesebuah
negara.
H2 Terdiri daripada perniagaan borong dan perniagaan runcit
H3 Contohnya: kedai runcit, bazar dan pasar raya.
Mak : 3 markah
3.2 SALURAN AGIHAN

( i ) Pengeluar Pengguna Mak : 1 markah

( ii ) F1 J enis barang /barang hasil pertanian / bunga
H1 perlu diagih segera untuk menjamin kesegarannya

F2 Sasaran pasaran barang
H2 barang/bunga cepat rosak perlu dihantar segera kepada pelanggan
Mak : 4 markah


3.3 PERNIAGAAN RUNCIT

( i ) Kedai Sejaras Mak : 1 markah

( ii ) H1 Risiko perniagaan dapat disebarkan melalui cawangan lain
H2 Bekalan stok tidak perlu melalui orang tengah/beli dari syarikat induk
H3 Menjimatkan kos promosi
H4 Pekerja menjadi mahir disebabkan wujud pengkhususan kerja
Mak : 4 markah

3.4 PERNIAGAAN BORONG

Tiga fungsi pemborong kepada pengeluar ialah :

F1 Membeli secara pukal
H1 Membayar secara tunai kepada pengeluar

F2 Mengurangkan kos pergudangan
H2 Pemborong mempunyai gudang sendiri

F3 Memecah pukal
H3 Pengeluar dapat jimat kos pembungkusan/upah pekerja
http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
MODUL PERDAGANGAN JUJ
2012

27


F4 J imat kos pengangkutan
H4 Pemborong mempunyai pengangkutan sendiri

F5 Pengendalian pasaran
H5 Pemborong mempunyai rangkaian peruncit sendiri

F6 Memberi maklumat pasaran
H6 Pemborong sebagai orang tengah antara pengeluar dan peruncit
3F + 3H Mak : 6 markah


3.5 DOKUMEN PERNIAGAAN DALAM NEGERI

( i ) Nota Debit Mak : 1 markah

( ii )

Harga barang =3 x RM 3 000 = RM 9 000
Diskaun Niaga =RM 9 000 x 10 =RM 900
100

J umlah Hutang =RM 9 000 RM 900 =RM 8 100
2
Diskaun Tunai =RM 8100 x 100 =RM 162

J umlah yang perlu di bayar =RM 7 938

( iii ) Perbezaan antara diskaun niaga dengan diskaun tunai:


Mana-mana 3F + 3H

Diskaun Niaga Diskaun Tunai
H1 Menggalakkan Pembelian pukal /
banyak
H1 Menggalakkan pembayaran hutang
dengan segera / cepat / hutang lapuk
H2 Peratus potongan bergantung kepada
kuantiti dan sifat barang.
H2 Peratus potongan bergantung kepada
tempoh pembayaran.
H3 Diberi semasa urus niaga jual beli
berlaku.
H3 Diberi semasa pembayaran hutang
dibuat.
H4 Potongan daripada harga pada senarai
harga / sebut harga / Katalog / harga
semasa.
H4 Potongan daripada harga bersih
dalam invois.
http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
MODUL PERDAGANGAN JUJ
2012

28


3.6 KAEDAH J UALAN

( i ) Sewa beli
Mak : 1 markah
(ii) H1 Membeli/membayar barang secara ansuran
H2 Pembeli dianggap penyewa sehingga semua ansuran dibayar
H3 Bayaran ansuran dianggap sewa bulanan
H4 Perlu membayar wang pendahuluan
H5 Boleh digunakan selepas menandatangani perjanjian sewa beli
H6 Barang akan ditarik balik sekiranya ansuran gagal dijelaskan
H7 Barang adalah pemilik syarikat yang membiayai pembelian barang tersebut
H8 Barang bukan pemilik pembeli selagi ansuran belum habis dibayar
H9 Sesuai untuk barang tahan lama spt kereta, rumah
Mak : 5 markah

( iii ) H1 Boleh membeli/membayar barang secara ansuran
H2 Barang boleh digunakan selepas menandatangani perjanjian sewa beli
H3 Dapat membeli barang yang harganya mahal
H4 Taraf hidup pembeli meningkat
H5 Barang boleh digunakan untuk menghasilkan pendapatan
Mak : 4 markahBAB 4 : PERNIAGAAN ANTARABANGSA

4.1 PERNIAGAAN ANTARABANGSA

(a ) Faktor wujudnya perniagaan antarabangsa.

F1 Perbezaan sumber alam semula jadi
H1 Iklim / bentuk muka bumi / tanih berbeza / bahan semula jadi yang berlainan
C1 Contoh / Malaysia sesuai untuk penanaman getah

F2 Perbezaan kos pengeluaran
H2 Kos pengeluaran antara negara berbeza / ada yang lebih rendah antara negara lain
C1 Contoh / kos mengeluar / menanam kelapa sawit lebih rendah di Malaysia
berbanding Nigeria

F3 Perbezaan tingkat teknologi
H3 Kepakaran / pengetahuan / kemahiran berbeza antara negara/maklumat/ilmu
C3 Contoh / J epun mempunyai kepakaran dalam bidang elektronik paling majuhttp://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
MODUL PERDAGANGAN JUJ
2012

29


F4 Hubungan antara bangsa
H4 Untuk mewujudkan hubungan diplomatik pelbagai hala / mempereratkan
hubungan antara negara
C4 Contoh / Malaysia mengimport sayur-sayuran dari Indonesia
3F + 3H + 3C Mak : 9 markah

( b ) Kepentingan perniagaan antarabangsa kepada pengeluar:

F1 Meluaskan pasaran
H1 Dapat meningkatkan jualan/ untung bertambah dapat meningkatkan jualan/untung
bertambah

F2 Pertukaran pengetahuan dan teknologi
H2 Meningkatkan produktiviti dan kualiti barangan

F3 Dapat menikmati ekonomi bidangan
H3 Kos pengeluaran dapat dikurangkan
3F + 3H Mak : 6 markah


4.2 PERNIAGAAN IMPORT, EKSPORT DAN ENTREPORT

F1 Perbezaan mata wang
H1 Nilai mata wang setiap negara berbeza

F2 Perbezaan timbangan dan sukatan / ukuran
H2 Setiap negara menggunakan sistem timbangan dan sukatan berbeza
2F + 2H Mak : 4 markah

4.3 DOKUMEN PERNIAGAAN ANTARABANGSA

( a ) Inden Terbuka Mak : 1 markah

( b ) H1 Tidak menyatakan nama pembekal
H2 Maklumat tentang barang sahaja diberikan
Mak : 2 markah

http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
MODUL PERDAGANGAN JUJ
2012

30


BAB 5 : INDUSTRI KECIL DAN SEDERHANA

5.1 INDUSTRI KECIL DAN SEDERHANA

( i ) Industri A - Industri pembuatan lain
Industri B - Industri komponen automotif
Mak : 2 markah
( ii ) H1 Masalah modal dan pembiayaan
H2 Produktiviti dan teknologi rendah
H3 Kekurangan bahan mentah
H4 Masalah pengurusan
H5 Masalah lokasi
H6 Hubung jalin dengan industri berat
Mak : 4 markah

( iii ) F1 Peluang menceburi bidang perusahaan
H1 Meningkatkan pengetahuan / kemahiran / pendapatan / meningkatkan taraf hidup

F2 Peluang menggunakan kebolehan / daya cipta / kreativiti individu
H2 Dapat membangunkan Negara / berkhidmat / berbakti kepada masyarakat

F3 Mewujudkan peluang pekerjaan
H3 Mengurangkan kadar pengangguran / serap tenaga buruh / berintensif buruh

F4 Memenuhi keperluan kehendak
H4 Mengurangkan pergantungan kepada barang import / mencipta keluaran baru /
Baiki keluaran sedia ada / pendapatan Negara
3F + 3H Mak: 6 markah


http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
MODUL PERDAGANGAN JUJ
2012

31


BAB 6 : PEMILIKAN PERNIAGAAN

6.1 MEMULAKAN PERNIAGAAN

( i ) Mengambil alih Mak : 1 markah

( ii ) F1 Perniagaan dapat dimulakan dengan cepat
H1 Sistem perniagaan telah sedia ada

F2 Dapat mengurangkan persaingan
H2 Perniagaan telah sedia mempunyai nama/dikenali ramai
2F + 2H Mak : 4 markah

6.2 J ENIS PEMILIKAN PERNIAGAAN


( a ) Milikan Tunggal

H1 Dimiliki oleh seorang individu
H2 Modal daripada simpanan sendiri atau pinjaman
H3 Diurus sendiri oleh pemilik
H4 Ditubuhkan dibawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956
H5 Liabiliti tidak terhad
H6 Segala untung rugi ditanggung sendiri
H7 Cukai yang dikenakan adalah cukai pendapatan perseorangan
Mak : 4 markah

( b ) F1 Modal lebih besar
H1 kerana bilangan ahli lebih ramai

F2 Kewujudan perniagaan berterusan
H2 syarikat terus wujud walaupun ahli meninggal

F3 Menikmati ekonomi bidangan
H3 kos pengeluaran seunit dapat dikurangkan

F4 Liabiliti terhad
H4 setakat modal yang dilaburkan

F5 Maklumat kewangan perniagaaan dirahsiakan
H5 tidak perlu diumum kepada orang ramai
3 F + 3H Mak : 6 markah


http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
MODUL PERDAGANGAN JUJ
2012

32


6.3 PENSWASTAAN


F1 Mengurangkan perbelanjaan dan menambah hasil kerajaan
H1 Kos untuk menyediakan perkhidmatan asas dan infrastruktur dipindahkan kepada
syarikat swasta

F2 Meningkatkan kecekapan dan produktiviti
H2 Badan yang diswastakan beroperasi dengan cekap dan produktif untuk
menghadapi persaingan

F3 Membolehkan orang ramai melabur ke dalam ekuiti yang diswastakan
H3 Pelaburan orang ramai dalam ekuiti korporat akan mempercepatkan pembangunan
negara

F4 Memanfaatkan pengguna
H4 Meningkatkan kualiti dan liputan perkhidmatan

F5 Menggalakkan penyertaan bumiputera dalam bidang perdagangan dan
perindustrian
H5 Membolehkan pengurus dan kakitangan bumiputera memperoleh kepentingan
dalam syarikat korporat
4 F + 4H Mak : 8 markahBAB 7 : PELABURAN

7.1 PELABURAN

H1 Menangguhkan penggunaan wang pada masa ini
H2 Untuk mendapatkan pulangan pada masa hadapan
H3 Pulangan pendapatan semasa/keuntungan modal
Mak : 3 markah

7.2 J ENIS PELABURAN

Kelebihan melabur Amanah Saham :

H1 Pulangan dalam bentuk keuntungan modal/dividen/bonus
H2 Sifat mudah cair
H3 Selamat
H4 Risiko yang rendah
Mak : 4 markah

http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
MODUL PERDAGANGAN JUJ
2012

33


7.3 PANDUAN AM MELABUR

Langkah-langkah yang perlu difikirkan sebelum membuat pelaburan:

F1 Mendapatkan maklumat lengkap
H1 Diperoleh daripada risalah pelaburan, prospectus syarikat, buku atau majalah pelaburan,
broker dan orang yang berpengalaman

F2 Pulangan atas modal
H2 Melalui kadar faedah, dividen dan keuntungan ke atas modal.

F3 Risiko dalam pelaburan
H3 J ika pelabur kurang mahir akan melabur dalam pelaburan yang kurang risiko

F4 Modal sedia ada
H4 J ika modal kecil,melabur dalam pelaburan berisiko rendah seperti unit amanah atau
akaun simpanan tetap.

F5 Sifat Kecairan
H5 Sesuatu aset mudah ditukar ke bentuk wang tunai.
Contoh : Aset mudah cair simpanan tetap di bank.
Aset tidak mudah cair harta tanah.
4F + 4H Mak : 8 markahhttp://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
MODUL PERDAGANGAN JUJ
2012

34

MODUL PERDAGANGAN
TI NGKATAN 5

TAJUK 8 : PERBANKAN DAN INSTITUSI KEWANGAN LAIN

8.1 SISTEM PERBANKAN

Bezakan Perbankan Konvensional dengan Perbankan Islam. (6 markah)

Perbankan Konvensional Perbankan Islam
H1

H1 -
H2

H2 -
H3

H3 -

8.2 J ENIS-J ENIS BANK

Berikut adalah logo kepunyaan sebuah bank.


(i) Nyatakan jenis bank tersebut. (1 markah)

(ii) Terangkan tiga konsep pengurusan dan perjalanan bank di atas. (6 markah)


(i) ______________________________________________________________________

(ii)
F1 - _________________________________________________________________________
H1 - _________________________________________________________________________

F2 - __________________________________________________________________________
H2 -__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
MODUL PERDAGANGAN JUJ
2012

35


F3 - __________________________________________________________________________
H3 -__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

8.3 PERKHIDMATAN BANK PERDAGANGAN
Situasi berikut berkaitan dengan Puan Fouziah yang menggunakan sejenis perkhidmatan bank.

Puan Fouziah seorang peruncit peralatan komputer yang mempunyai akaun semasa di Bank
XYZ. Beliau mengalami kekurangan modal pusingan untuk digunakan dengan segera.

Cadangkan satu jenis perkhidmatan bank yang dapat membantu Puan Fouziah. J elaskan.
(4 markah)
F1 - _________________________________________________________________________
H1 - _________________________________________________________________________
H2 - _________________________________________________________________________
H3 - _________________________________________________________________________

8.4 CEK

Cek berikut digunakan dalam satu urus niaga.

Terangkan tiga pihak yang terlibat dalam cek tersebut. (6 markah)
F1 - __________________________________________________________________________
H1 -__________________________________________________________________________
http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
MODUL PERDAGANGAN JUJ
2012

36


F2 - __________________________________________________________________________
H2 -__________________________________________________________________________

F3 - __________________________________________________________________________
H3 -__________________________________________________________________________

8.5 INSTITUSI KEWANGAN LAIN
Berikut adalah sebuah iklan perumahan.RUMAH UNTUK DIJ UAL
4 BILIK TIDUR
3 BILIK AIR

J ika Encik Danish ingin memiliki rumah tersebut, institusi manakah yang dapat membantu
beliau? Jelaskan. (4 markah)

F1 - _________________________________________________________________________
H1 - _________________________________________________________________________
H2 - _________________________________________________________________________
H3 - _________________________________________________________________________

http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
MODUL PERDAGANGAN JUJ
2012

37


TAJUK 9 : INSURANS
9.1 INSURANS

Berikut adalah dialog Encik Zulkifli, seorang pemilik kedai emasPada pendapat anda, adakah Encik Zulkifli perlu mengambil insuras? Jelaskan. (4 markah)

_____________________________________________________________________________
H1 - ________________________________________________________________________
H2 - ________________________________________________________________________
H3 - _________________________________________________________________________

9.2 PRINSIP-PRINSIP INSURANS

Situasi berikut berkaitan dengan Datuk Mazlan, seorang pembeli polisi insurans.

Datuk Mazlan tidak memaklumkan penyakit jantungnya semasa mengisi borang cadangan
insurans hayat. Ini menyebabkan polisinya terbatal apabila isterinya memohon mendapatkan
ganti rugi daripada syarikat insurans setelah beliau meninggal dunia akibat serangan jantung.


J elaskan dua sebab syarikat insurans menolak permohonan isteri Datuk Mukriz. ( 2 markah )

H1 - ________________________________________________________________________
H2 - ________________________________________________________________________Azura dan Munirah membantu aku
menguruskan kedai. Kedai pula sentiasa
dikunjungi oleh ramai pelanggan pada hujung
minggu. Perlukah aku mengambil insurans ?

http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
MODUL PERDAGANGAN JUJ
2012

38


9.3 J ENIS INSURANS
Gambar di bawah menunjukkan satu kemalangan yang berlaku antara dua buah kereta.Huraikan tentang dua jenis insurans yang perlu untuk menuntut ganti rugi bagi kes di atas.
(6 markah)
F1 - _________________________________________________________________________
H1a - ________________________________________________________________________
H1b - ________________________________________________________________________

F21 - _________________________________________________________________________
H2a - ________________________________________________________________________
H2b - ________________________________________________________________________

9.4 TAKAFUL

J elaskan dua produk takaful. (6 markah)

F1 - _________________________________________________________________________
H1a - ________________________________________________________________________
H1b - ________________________________________________________________________

F2 - _________________________________________________________________________
H2a - ________________________________________________________________________
H2b - ________________________________________________________________________http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
MODUL PERDAGANGAN JUJ
2012

39


9.5 BELIAN POLISI DAN TUNTUTAN GANTIRUGI

Terangkan prosedur yang perlu diambil untuk membuat tuntutan gantirugi. (4 markah)

H1 - ________________________________________________________________________
H2 - ________________________________________________________________________
H3 - _________________________________________________________________________
H4 - _________________________________________________________________________

TAJUK 10 :PENGANGKUTAN

10.1 PENGANGKUTAN
Gambar di bawah menunjukkan seorang nelayan dengan hasil tangkapannya.Bagaimanakah pengangkutan dapat membantu nelayan di atas? (6 markah)

F1 - __________________________________________________________________________
H1 -__________________________________________________________________________

F2 - __________________________________________________________________________
H2 -__________________________________________________________________________

F3 - __________________________________________________________________________
H3 -__________________________________________________________________________
http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
MODUL PERDAGANGAN JUJ
2012

40


10.2 J ENIS PENGANGKUTAN

Nyatakan jenis pengangkutan yang sesuai bagi situasi berikut dan berikan sebabnya.

(i) Menghantar surat khabar dari Kuala Lumpur ke Kota Kinabalu (2 markah)
(ii) Membawa kayu balak dari Pelabuhan Kuantan ke Pulau Pinang. (2 markah)
(iii) Menghantar simen dari J ohor Bahru ke Ipoh. (2 markah)
(iv) Mengimport petroleum dari Arab Saudi ke Malaysia. (2 markah)


(i) F1 - _________________________________________________________________
H1 - _________________________________________________________________

(ii) F1 - _________________________________________________________________
H1 - _________________________________________________________________

(iii) F1 - _________________________________________________________________
H1 - _________________________________________________________________

(iv) F1 - _________________________________________________________________
H1 - _________________________________________________________________

10.3 PENGKONTENAAN

Gambar di bawah menunjukkan satu cara untuk mengangkut barang.

http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
MODUL PERDAGANGAN JUJ
2012

41


(i) Nyatakan cara untuk mengangkut barang tersebut. (1 markah)
(ii) J elaskan kelebihan jawapan (i) kepada seorang peniaga eksport dan import.
(6 markah)

(i) ________________________________________________________________________
(ii) F1 - ____________________________________________________________________
H1 - ___________________________________________________________________

F2 - ____________________________________________________________________
H2 -____________________________________________________________________

F3 - ____________________________________________________________________
H3 - ___________________________________________________________________

10.4 PEMILIHAN J ENIS PENGANGKUTAN

Pengangkutan udara adalah selesa. Selain selesa, terangkan faktor lain yang dipertimbangkan
oleh peniaga yang menggunakan pengangkutan udara untuk mengangkut barang.
(8 markah)

F1 - __________________________________________________________________________
H1 -__________________________________________________________________________

F2 - __________________________________________________________________________
H2 -__________________________________________________________________________

F3 - __________________________________________________________________________
H3 -__________________________________________________________________________

F4 - __________________________________________________________________________
H4 - _________________________________________________________________________

http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
MODUL PERDAGANGAN JUJ
2012

42


TAJUK 11 : KOMUNIKASI

11.1 KOMUNIKASI

Kenalpasti perkhidmatan Pos Malaysia Berhad yang sesuai digunakan dan berikan alasan bagi
setiap perkhidmatan yang dipilih oleh pihak berikut:

(i) Syarikat MNS ingin mendapatkan jawapan dari pelanggan tanpa bayaran setem Pos
Malaysia Berhad. (2 markah)

(ii) Encik Rahman ingin membuat aduan tentang perkhidmatan yang tidak memuaskan yang
disediakan oleh Pos Malaysia Berhad . (2 markah)

(iii) Encik Mahmud dari Besut, Terengganu menghantar wang sebanyak RM300 kepada
anaknya yang belajar di Universiti Malaysia Sabah. (2 markah)

(iv) Encik Samy hendak menghubungi seorang tukang paip kerana sistem paip di rumahnya
bocor. (2 markah)
(v) Encik Ramli seorang pengurus besar ingin bermesyuarat dengan pengurus cawangannya.
(2 markah)

(i) F1 - _________________________________________________________________
H1 - _________________________________________________________________

(ii) F1 - _________________________________________________________________
H1 - _________________________________________________________________

(iii) F1 - _________________________________________________________________
H1 - _________________________________________________________________
(iv) F1 - _________________________________________________________________
H1 - _________________________________________________________________
(v) F1 - _________________________________________________________________
H1 - _________________________________________________________________
http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
MODUL PERDAGANGAN JUJ
2012

43


TAJUK 12 : PERGUDANGAN

12.1 PERGUDANGAN

Terangkan empat peranan yang dimainkan oleh pergudangan selain memajukan perniagaan
antarabangsa. (8 markah)


F1 - _________________________________________________________________________
H1 -_________________________________________________________________________

F2 - _________________________________________________________________________
H2 -_________________________________________________________________________

F3 - _________________________________________________________________________
H3 -_________________________________________________________________________

F4 - _________________________________________________________________________
H4 - _________________________________________________________________________


12.2 J ENIS-J ENIS GUDANG

Syarikat Burger Quenn mengeluarkan burger untuk dipasarkan ke pasaran antarabangsa.
Syarikat telah menghasilkan 500 000 keping burger sehari untuk memenuhi permintaan
pasaran antarbangsa selain pasaran dalam negeri. Semua kepingan burger yang telah siap
disimpan di dalam gudang

Kenal pasti gudang yang sesuai digunakan oleh Syarikat Burger Quenn. Kemukakan alasan anda.
(3 markah)
_____________________________________________________________________________
H1 -_________________________________________________________________________
H2 -_________________________________________________________________________


http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
MODUL PERDAGANGAN JUJ
2012

44TAJUK 13 : PROMOSI

13.1 PROMOSI

J elaskan lima peranan promosi dalam perniagaan. (5 markah)

H1 - _________________________________________________________________________
H2 -_________________________________________________________________________
H3 - _________________________________________________________________________
H4 - _________________________________________________________________________
H5 - _________________________________________________________________________

13.2 J ENIS PROMOSI

Promosi jualan melibatkan pemberian insentif kepada pihak tertentu.
Huraikan tiga pihak yang terlibat dalam promosi jualan. (9 markah)

F1 - _________________________________________________________________________
H1 - ________________________________________________________________________
C1 - ________________________________________________________________________

F2 - _________________________________________________________________________
H2 - ________________________________________________________________________
C2 - ________________________________________________________________________

F3 - _________________________________________________________________________
H3 - ________________________________________________________________________
C3 - ________________________________________________________________________http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
MODUL PERDAGANGAN JUJ
2012

45


13.3 MEDIA PENGIKLANAN

Berikut adalah dialog Encik Manaf, seorang pemilik Pasar raya Gemilang dengan pekerjanya.

Nyatakan tiga media yang sesuai untuk mengumumkan jualan hebat ini kepada pengguna.
(9 markah)
F1 - _________________________________________________________________________
H1a - ________________________________________________________________________
H1b - ________________________________________________________________________

F2 - _________________________________________________________________________
H2a - ________________________________________________________________________
H2b - ________________________________________________________________________

F3 - _________________________________________________________________________
H3a - ________________________________________________________________________
H3b - ________________________________________________________________________


J ualan kita
pada bulan
lepas telah
merosot.
Kalau begitu kita
adakan jualan hebat
selama seminggu
dengan diskaun
sehingga 50%.
http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
MODUL PERDAGANGAN JUJ
2012

46

13.4 PEMILIHAN MEDIA PENGIKLANAN

Gambar di bawah menunjukkan sejenis produk yang akan diiklankan di pasaran.Terangkan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum memilih media pengiklanan
tersebut. (6 markah)

F1 - _________________________________________________________________________
H1 -_________________________________________________________________________

F2 - _________________________________________________________________________
H2 -_________________________________________________________________________

F3 - _________________________________________________________________________
H3 -_________________________________________________________________________TAJUK 14 : PERANAN KERAJAAN DALAM PERNIAGAAN

14.1 PERANAN KERAJ AAN DALAM PERNIAGAAN

J elaskan peranan agensi kerajaan berikut:

(i) Perbadanan Pembangunan Perniagaan Antarabangsa Malaysia(MATRADE) (3 markah)
(ii) Institut Piawaian dan Penyelidikan Perindustrian Malaysia(SIRIM) (3 markah)
(iii) Majlis Amanah Rakyat MARA) (3 markah)

(i) H1 - __________________________________________________________________
H2 - ___________________________________________________________________
H3 - ___________________________________________________________________

http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
MODUL PERDAGANGAN JUJ
2012

47


(ii) H1 - __________________________________________________________________
H2 - ___________________________________________________________________
H3 - ___________________________________________________________________


(iii) H1 - __________________________________________________________________
H2 - ___________________________________________________________________
H3 - ___________________________________________________________________TAJUK 15 : KONSUMERISME

15.2 PERLINDUNGAN PENGGUNA

Gambar menunjukkan dua orang wanita sedang membeli belah di sebuah pasar raya.Terangkan hak pengguna yang perlu diperoleh mereka sebelum membuat keputusan membeli.
(8 markah)

F1 - _________________________________________________________________________
H1 -_________________________________________________________________________

F2 - _________________________________________________________________________
H2 -_________________________________________________________________________


http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
MODUL PERDAGANGAN JUJ
2012

48


F3 - _________________________________________________________________________
H3 -_________________________________________________________________________

F4 - _________________________________________________________________________
H4 - _________________________________________________________________________

PERATURAN PEMARKAHAN MODUL P ERDAGANGAN TI NGKATAN 5

TAJUK 8 : PERBANKAN DAN INSTITUSI KEWANGAN LAIN

8.1 SISTEM PERBANKAN

Perbezaan Perbankan Konvensional dengan Perbankan Islam :

Perbankan Konvensional

Perbankan Islam
H1 Berlandaskan pemberian faedah


H1 - Mengharamkan pemberian faedah tetapi
amal konsep kongsi untung dan rugi

H2 - Berdasarkan Akta Perbankan dan
Institusi Kewangan 1989

H2 -. Berdasarkan Akta Perbankan Islam 1983

H3 - Melibatkan perjudian dan pelaburan yang
haram

H3 -Bebas daripada unsur yang tidak pasti

H4 - Terdiri daripada pakar perbankan

H4 - Terdiri daripada ulama, ahli akademik dan
pakar perbankan

Mak: 6 markah

8.2 J ENIS-J ENIS BANK

(iii) J enis bank :
Bank Perdagangan Mak: 1 markah
http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
MODUL PERDAGANGAN JUJ
2012

49


(iv) Konsep pengurusan dan perjalanan Bank Islam:
F1 - Wadiah
H1 Bank bertanggungjawab atas keselamaatan harta atau wang yang disimpan oleh pelanggan

F2 - Mudharabah
H2 Pemodal (pelanggan) membiayai sepenuhnya sesuatu projek manakala pengusaha (bank)
menguruskan projek/Keuntungan dibahagi antara kedua-dua pihak/Kerugian ditanggung
pemodal

F3 - Musyarakah
H3 Perkongsian atau usahasama melakukan sesuatu pelaburan atau projek untuk mencari
keuntungan/Keuntungan dan kerugian dibahagikan menurut nisbah yang dipersetujui
Mak: 6 markah

8.3 PERKHIDMATAN BANK PERDAGANGAN

J enis perkhidmatan bank yang dapat membantu Puan Fouziah :
F1 - Overdraf
H1 Pendahuluan wang oleh pihak bank kepada pemegang akauan semasa
H2 - Membolehkan pelanggan membuat bayaran menggunakan cek
H3 Sejenis pinjaman jangka pendek Mak: 4 markah

8.4 CEK

Tiga pihak yang terlibat dalam cek tersebut:
F1- Pesuruh bayar
H1- Bank yang mengeluarkan cek / Bank Garden Bhd

F2- Penyuruh bayar
H2- Pihak yang menandatangani cek / pemegang akaun / Hajar
http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
MODUL PERDAGANGAN JUJ
2012

50


F3- Penerima
H3- Pihak yang namanya ditulis pada cek / pihak yang menerima bayaran / Permata
Engineering Sdn Bhd
Mak: 6 markah

8.5 INSTITUSI KEWANGAN LAIN

Institusi kewangan yang dapat membantu Encik Danish :
F1 Syarikat Kewangan
H1 - Penggenap bank perdagangan
H2 - Menerima simpanan iaitu akaun simpanan dan akaun simpanan tetap
H3 - Membiayai pinjaman peribadi, pinjaman perumahan dan pinjaman sewa beli
H4 - Mengendalikan sewa beli
H5 - Pembiayaan kad kredit, unit amanah, perbankan Islam dan lain-lain
Mak: 4 markah

TAJUK 9 : INSURANS

9.1 INSURANS

Ya.
Alasan :
H1 Membolehkan perniagaan dijalankan dengan licin/lancar/selamat/terjamin
H2 Melepaskan diri daripada kerugian yang disebabkan oleh risiko yang diinsuranskan
H3 Mendapat pampasan jika risiko yang diinsuranskan berlaku
H4 Memenuhi tuntutan ganti rugi oleh pekerja yang cedera semasa bekerja
H5 Menumpukan sepenuh usaha dan perhatian ke arah pengembangan perniagaan
Mak: 4 markah


http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
MODUL PERDAGANGAN JUJ
2012

51


9.2 PRINSIP-PRINSIP INSURANS

Dua sebab syarikat insurans menolak permohonan kerana :
H1 Tidak memberi keterangan/maklumat yang benar berkaitan dengan risiko yang hendak
diinsuranskan
H2 - Prinsip penuh percaya mutlak tidak dipatuhi
Mak: 2 markah

9.3 J ENIS INSURANS

Dua jenis insurans yang perlu untuk menuntut ganti rugi bagi kes tersebut :

F1 - Insurans motor komprehensif
H1a - Perlindungan kepada pihak pertama terhadap kecederaan/kematian
H1b - Kerosakan kenderaan dan pihak ketiga

F2 - Insurans pihak ketiga
H2a - Memberi perlindungan kepada pihak ketiga sahaja
H2b Memberi perlindungan kepada orang awam Mak : 6 markah

9.4 TAKAFUL

Dua produk takaful :
F1 - Takaful keluarga
H1a Memberi perlindungan kepada peserta daripada kerugian akibat risiko yang diinsurans
H1b - Ganti rugi/pampasan dibayar kepada peserta/waris jika risiko berlaku
H1c - Peserta bayar sumbangan mengikut kemampuan tertakluk kepada jumlah minimum
H1d - Dikumpul dan dimasukkan dalam Akaun Peserta dan Akaun Khas Peserta
H1e Contoh : Pelan Takaful Keluarga Untuk Pendidikan/Pelan Takaful Kesihatanhttp://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
MODUL PERDAGANGAN JUJ
2012

52


F2 - Takaful am
H2a - Memberi perlindungan terhadap risiko atas harta benda
H2b - Ganti rugi/pampasan dibayar jika risiko berlaku
H2c - Contoh : Skim Takaful Kenderaan/Skim Takaful Kebakaran/Skim Takaful Majikan
2F + 3H Mak: 6 markah

9.5 BELIAN POLISI DAN TUNTUTAN GANTIRUGI

Prosedur membuat tuntutan gantirugi :
H1 - Membuat laporan polis dan memaklumkan kepada insurer
H2 - Mendapatkan borang tuntutan daripada insurer.
H3 - Insurer menjalankan siasatan
H4 - Menerima gantirugi mengikut perjanjian dalam insurans
Mak: 4 markah

TAJUK 10 :PENGANGKUTAN

10.1 PENGANGKUTAN

Peranan pengangkutan kepada nelayan :
F1 Mengelakkan lebihan dan kurangan ikan/barang di pasaran
H1 Menyelaraskan permintaan dan penawaran ikan/barang/Menstabilkan harga ikan/barang

F2 Mengurangkan kos penyimpanan ikan/stok
H2 Tidak perlu menyimpan stok ikan dengan banyak

F3 Meluaskan pasaran baru ikan
H3 Menambah keuntungan peniaga Mak: 6 markah


http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
MODUL PERDAGANGAN JUJ
2012

53


10.2 J ENIS PENGANGKUTAN

J enis pengangkutan yang sesuai bagi situasi tersebut :
(i) F1 - Kapal terbang
H1 Cepat sampai Mak: 2 markah
(ii) F1 - Kapal pesisir pantai/kapak kerentan
H1 Mengangkut barang berat
H2 - belayar sepanjang pantai Mak: 2 markah
(iii) F1 - Kereta api
H1 - Ruang muatan banyak/murah Mak: 2 markah
(iv) F1 - Kapal kargo/Kapal tangki
H1 Mengangkut bahan cecair
H2 - Murah daripada kapal terbang Mak: 2 markah


10.3 PENGKONTENAAN

(iii) Pengkontenaan. Mak: 1 markah

(ii) Kelebihan pengkontenaan :

F1 - Selamat
H1- Risiko kerosakan/kecurian rendah
F2 - J imatkan masa
H2- Kerja pemunggahan dapat dikurangkan
F3 J imatkan kos
H3 Kos buruh/ kos insurans/ bayaran pelaburan dapat dikurangkan
F4 Memudahkan pengangkutan barang mudah rosak
H4 Dilengkapi dengan alat pendingin beku
http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
MODUL PERDAGANGAN JUJ
2012

54


F5 Peraturan dan dokumentasi kastam dipermudahkan
H5 Melalui sistem Pengangkutan Antarabangsa Routier (TIR)
3F + 3H Mak: 6 markah

10.4 PEMILIHAN J ENIS PENGANGKUTAN

Faktor yang dipertimbangkan untuk menggunakan pengangkutan udara :

F1 J enis barang
H1 Barang bernilai tinggi/ringan/mudah rosak diangkut menggunakan kapal terbang

F2 - Kesegeraan
H2 Barang yang diperlukan segera dihantar dengan kapal terbang

F3 Nilai barang
H3 Barang bernilai tinggi/emas/intan/berlian/dokumen penting yang memerlukan kawalan
keselamatan dilakukan dengan pengangkutan udara

F4 Risiko kerosakan
H4 Barang mudah rosak untuk pasaran antarabangsa dihantar dengan kapal terbang yang
dilengkapi dengan alat pendingin
Mak: 8 markah


TAJUK 11 : KOMUNIKASI

11.1 KOMUNIKASI

Perkhidmatan Pos Malaysia Berhad yang sesuai digunakan dan alasan :

(vi) F1 Khidmat jawapan perniagaan
H1 Mengecualikan pelanggan daripada bayaran pos
http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
MODUL PERDAGANGAN JUJ
2012

55


H2 Bayaran pos ditanggung oleh syarikat perniagaan
H3 Mengglakkan pesanan barang Mak: 2 markah

(vii) F1 Pusat Khidmat Pelanggan
H1 Menerima dan mengendalikan semua aduan, pertanyaan dan maklum balas daripada
pelanggan
H2 Dikendalikan melalui telefon, e-mal, faks dan kunjungan peribadi
Mak: 2 markah
(viii) F1 - Kiriman wang
H1 Kemudahan pembayaran tertakluk kepada nilai maksimum RM 10 000
H2 Sah diperlakukan selama tiga bulan
H3 Boleh ditunai dimana-mana Pejabat Pos
H4 Boleh dipalang Mak: 2 markah

(ix) F1 Panduan telefon/ Buku halaman kuning
H1 - Buku panduan khas oleh Syarikat Telekom Malaysia Berhad
H2 Memberi maklumat tentang syarikat, kilang dan firma perniagaan
H3 - Cepat dan murah Mak: 2 markah

(x) F1 - Sidang video
H1 Kaedah mesyuarat jarak jauh
H2 Dapat melihat wajah dan dengar suara sewaktu bermesyuarat
H3 - Perlu dilengkapi dengan kamera, skrin pemancar, mikrofon, mesin faksilime dan
papan tulis elektronik Mak: 2 markah

http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
MODUL PERDAGANGAN JUJ
2012

56


TAJUK 12 : PERGUDANGAN

12.1 PERGUDANGAN

Peranan pergudangan :

F1 - Menjamin pengeluaran dan bekalan berterusan
H1 -Bagi barang atau keluaran bermusim pengeluaran dapat dilakukan sepanjang tahun
walaupun permintaan bermusim

F2 - Membolehkan aktiviti pecah pukal dilakukan
H2 - Aktiviti dilakukan sebelum barang dijual

F3 Menjamin keselamatan barang
H3 - Dilengkapi alat keselamatan dan di kawal rapi.

F4 - Membantu menstabilkan harga barang.
H4 - Penawaran dan permintaan barang dapat di selaraskan

F5 - Mengelakkan kerosakan dan pembaziran.
H5 - Barang -barang mudah rosak di simpan dalam gudang berkemudahan dingin beku
4F + 4H Mak: 8 markah


12.2 J ENIS-J ENIS GUDANG

Gudang yang sesuai digunakan oleh Syarikat Burger Quenn :
Gudang Penyetoran Sejuk

Alasan :
H1- Menyimpan barang mudah rosak
H2 Menjamin kesegaran/tahan lebih lama
H2 Dilengkapi dengan alat dingin beku Mak: 3 markah

http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
MODUL PERDAGANGAN JUJ
2012

57


TAJUK 13 : PROMOSI

13.1 PROMOSI

Peranan promosi :
H1- Menyampaikan maklumat/memberitahu kewujudan barang
H2 Memujuk dan mempengaruhi pengguna.
H3 - Mewujudkan meluaskan pasaran baru
H4 Mengekalkan pasaran sedia ada.
H5 - Menaikkan imej barangan dan syarikat
H6 - Mengatasi pesaing
H7 - Meningkatkan jualan dan keuntungan Mak: 5 markah

13.2 J ENIS PROMOSI

Tiga pihak yang terlibat dalam promosi jualan :

F1 - Promosi Pengguna
H1 Menggalakkan pengguna menambahkan belian
C1 - Hadiah percuma/potongan harga/peraduan/kupon/cabutan bertuah

F2 - Promosi pengedar
H2 - Menambah pengedaran dan jualan pengedar
C2 - Hadiah wang dan diskaun

F3 - Promosi jurujual
H3 - J urujual digalakkan meningkatkan jualan
C3 - Bonus, komisen, dan percutian.
3F + 3H + 3C Mak: 9 markah


http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
MODUL PERDAGANGAN JUJ
2012

58


13.3 MEDIA PENGIKLANAN

Tiga media yang sesuai untuk mengumumkan jualan hebat ini :

F1 - Surat khabar
H1a -Pengedaran yang luas dan dapat dibaca oleh semua masyarakat
H1b - Lebih banyak maklumat dapat dimuatkan.

F2 - Risalah
H2a - Kos murah
H2b - Boleh diedarkan secara langsung kepada pelanggan sasaran

F3 - Poster
H3a - Kos yang murah
H3b - Maklumat ringkas dengan gambar yang menarik
H3c - Boleh dipaparkan di kawasan khalayak ramai
3F + 6H Mak: 9 markah

13.4 PEMILIHAN MEDIA PENGIKLANAN

Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum memilih media pengiklanan :

F1 - Kos pengiklanan
H1 - Mengikut kemampuan /saiz operasi perniagaan

F2 - J enis dan sifat barang
H2 - Barang keperluan harian,iklan melalui surat khabar/televisyen

F3 - Luas pasaran
H3 - J ika permintaan seluruh negara, iklan melalui surat khabar/teleisyen

F4 - Saiz perniagaan
H4 - Perniagaan yang besar, pilih media yang berkesan/mahal/televisyen
3F + 3H Mak: 6 markah
http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
MODUL PERDAGANGAN JUJ
2012

59TAJUK 14 : PERANAN KERAJAAN DALAM PERNIAGAAN

14.1 PERANAN KERAJ AAN DALAM PERNIAGAAN

Peranan Perbadanan Pembangunan Perniagaan Antarabangsa Malaysia(MATRADE) :
H1 Mengadakan pertunjukkan/pameran/bengkel perniagaan
H2 Menjalankan penyelidikan pasaran
H3 Menerima pertanyaan tentang pasaran
H4 Membekalkan maklumat kepada peniaga luar negara
Mak: 3 markah

Peranan Institut Piawaian dan Penyelidikan Perindustrian Malaysia(SIRIM) :
H1 - Menjalankan penyelidikan saintifik dalam industri berteknologi tinggi
H2 - Meningkatkan kecekapan dan daya saing industri tempatan
H3 - Mengalakkan pemindahan teknologi dari luar Negara
H4 Meningkatkan tahap teknologi dan daya produktiviti IKS
H5 - Mewujudkan budaya berkualiti dengan mengadakan kepiawaian sebagai pengukur kualiti
Mak: 3 markah

Peranan Majlis Amanah Rakyat (MARA):
H1 Memberi latihan dan pengurusan kepada pengusaha Bumiputera
H2 - Menyediakan pelbagai kemudahan infrastrutur dan ruang niaga
H3 Memberi bantuan Kredit kepada usahawan Bumiputera
Mak: 3 markah
http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
MODUL PERDAGANGAN JUJ
2012

60


TAJUK 15 : KONSUMERISME

15.2 PERLINDUNGAN PENGGUNA

Hak pengguna sebelum membuat keputusan membeli :

F1 Hak mendapat keselamatan
H1 Diberi perlindungan daripada pemasaran dan penyediaan barangan yang membahayakan
kesihatan dan nyawa pengguna

F2 Hak mendapat maklumat
H2 Diberi maklumat dan fakta yang betul bagi membolehkan pengguna membuat pilihan yang
bijak

F3 Hak mendapat keperluan asas
H3 Pengguna berhak mendapat keperluan asas kehidupan seperti makanan pada harga
berpatutan

F4 Hak membuat pilihan
H4 Diberi kebebasan untuk memilih barang dan perkhidmatan yang dikehendaki pada harga
berpatutan dan mutu yang memuaskan.
Mak: 8 markah

http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly