You are on page 1of 7

PENYERAHAN DAN PENILAIAN TUGASAN

ASSIGNMENT SUBMISSION AND ASSESSMENT


_________________________________________________________________________
BBPW3103
FINANCIAL MANAGEMENT I
SEPTEMBER 2014
_________________________________________________________________________
ARAHAN KEPADA PELAJAR / INSTRUCTIONS TO STUDENTS
1. Tugasan ini mengandungi SATU (1) soalan sahaja yang disediakan dalam
Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris / This assignment contains only ONE (1)
question that is set in both Malay and English.
2. Jawab dalam Bahasa Melayu aa! Bahasa Inggeris. / Answer in Malay or
English.
3. Muat turunkan "#$%a tugasan versi bahasa yang berkenaan daripada
My!" untuk penyediaan dan penyerahan tugasan anda. Tugasan anda
hendaklah ditaip dengan menggunakan sai# $on 12 Times New Roman dan
langkau baris 1.%. & Download the language version of the assignment
template concerned from the My!E for "re"aration and submission of
your assignment. #our assignment should be ty"ed using $% "oint Times
New Roman font and $.& line s"acing.
'. Tugasan anda hendaklah mengandungi 2&00 '()**a 3000 patah perkataan
(+a, termasuk rujukan. Bilangan perkataan hendaklah ditunjukkan di hujung
tugasan anda. Ja)*a) menyalin soalan dan arahan tugasan dalam jawapan
anda. (emeriksa tidak akan memba)a jawapan tugasan yang melebihi had
patah perkataan yang dibenarkan. Jumlah perkataan hendaklah dinyatakan
di penghujung tugasan anda. - #our assignment should be between !"" to
#""" $or%s e&'l(%ing references. Do not co"y the assignment question
and instructions to your answer. The number of words should be shown at the
end of your assignment. 'nly assignment answer develo"ed within the
a""ro(imate word limit will be assessed.
%. *nda dikehendaki menghantar tugasan +",*-* .N/LINE melalui My!".
+ila rujuk kepada portal untuk arahan mengenai prosedur penghantaran
tugasan se)ara on.line. *nda dinasihatkan menyimpan salinan tugasan yang
dihantar dan bukti penghantaran untuk rujukan sendiri. - #ou must submit
your assignment ON)*INE via the My!E. Refer to the "ortal for instructions
on the "rocedures to submit your assignment on)line. #ou are advised to
*ee" a co"y of your submitted assignment and "roof of the submission for
"ersonal reference.
/. *nda hanya boleh menghantar tugasan SEKALI sahaja dalam SATU $ail. 0ail
tugasan yang dihantar mestilah dalam $ormat M+.12-3 45lename.do)6. +ila
pastikan $ail adalah 0ERSI TERKINI yang BETUL. 0ail yang tersalah hantar
hendaklah dihantar semula se)ara on.line sebelum tamat tempoh
penghantaran. & #ou can submit your assignment ONCE only in a SING*E +le.
The +le must be in M,)-'RD format. .lease ensure that you submit the
CORRECT and latest version of +le. /ile which is wrongly submitted must be
re)submitted on)line before the deadline.
7. Tugasan hendaklah disiapkan se)ara individu. *nda dilarang meniru tugasan
orang lain. *nda juga dilarang sama sekali memplagiat kerja orang lain
sebagai kerja sendiri. /
#our assignment should be "re"ared individually. #ou should not co"y another
"erson0s assignment. #ou should also not "lagiarise another "erson0s wor* as
your own.
PENILAIAN - E+A*UATION
Tugasan ini menyumbang sehingga 401 daripada jumlah markah kursus
berkenaan dan akan dinilai berdasarkan kepada R!23(, yang dilampirkan4 & This
assignment accounts for ,"- of the total mar*s for the course and shall be
assessed based on t.e R(/ri's attached 0
*nda akan diberikan maklum balas tentang tugasan ini sebelum (eperiksaan
*khir +emester bermula. / #ou would be given feedbac* on the assignment
before the /inal ,emester E(amination commences.
PLAGIARISME5 P.T.NGAN MARKAH - 1*AGIARISM2 MAR3S DEDUCTION
A#a3a)5 Tugasan yang diserahkan8 se)ara automatik8 akan disemak untuk
menentukan kadar pertindihan. Jika plagiarisme dikesan8 markah akan dipotong
seperti berikut9 & 1arning2 The submitted assignment will automatically undergo
a similarity chec*. 1f "lagiarism is detected2 mar*s would be deducted as follows3
Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 10 / 3019 potongan 201
daripada jumlah markah yang diperoleh.
Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 31 / &019 potongan '01
daripada jumlah markah yang diperoleh.
Tugasan dengan pertindihan kandungan lebih daripada &019 Ma3,a' 6(7a3
akan diberikan.
Assignments with 1" ) #" - o4erlap with others3 "- deduction from the
total mar*s scored.
Assignments with #1 ) !" - o4erlap with others3 ,"- deduction from the
total mar*s scored.
Assignments with more t.an !"- o4erlap with others2 5ero mar6 would
be given.
ASSIGNMENT QUESTION
PURP.SE
T'" $!3$86" 87 '(6 a66(*)#") (6 8 ")'a)9" %"a3)"36: a)a%;(9a% 6,(%%6
() "<a%!a()* a 98#$a);:6 =)a)9(a% $86((8)4
Tujuan tugasan ini ialah untuk meningkatkan kemahiran analitik pelajar untuk
menilai kedudukan kewangan sesuatu syarikat.
RE>UIREMENT
A)a%;6" a)+ 98#$a3" '" %(?!(+(; a)+ %"<"3a*" $86((8) 87 TW. B!36a
Sa'a# Ma%a;6(a %(6"+ 98#$a)("6@ 6"%"9"+ 738# '" 98)6!#"3 $38+!96
a)+ 98)63!9(8) 6"9836 3"6$"9(<"%;@ 783 ;"a36 200A 8 20124
*nalisiskan dan bandingkan kedudukan ke)airan dan leveraj 3:* syarikat yang
tersenarai di Bursa +aham Malaysia yang dipilih dari sektor produk pengguna
dan pembinaan8 bagi tahun 2;;< hingga 2;12.
_________________________________________________________________________
MUKA SURAT TAMAT - END O7 1AGE
ATTACHMENT j12
ASSIGNMENT RUBRICS
BBPW3103 FINANCIAL MANAGEMENT I - SEPTEMBER 2014
L8B Fa(3 A28<" a<"3a*" EC9"%%")
C3("3(a
W"(*'

; 1 2 3 '
MaC
Ma3,
6
I)38+!9(8) 87 '"
6"%"9"+
98#$a)("64
1
N8 ()38+!9(8)
Ba6 *(<")4
0a*!"
()38+!9(8) 87
'" 98#$a)("6
'a 98<"36 '"
98#$a)("6:
)a#"6@
"6a2%(6'#")
;"a3@ (6 6(D"@
<(6(8)@ #(66(8)
a)+ 2!6()"66
a9(<(("64
B3("7
()38+!9(8) 87
'" 98#$a)("6
'a 98<"36 '"
98#$a)("6:
)a#"6@
"6a2%(6'#")
;"a3@ (6 6(D"@
<(6(8)@ #(66(8)
a)+ 2!6()"66
a9(<(("64
C%"a3 ()38+!9(8)
87 '" 98#$a)("6
'a 98<"36 '"
98#$a)("6: )a#"6@
"6a2%(6'#")
;"a3@ (6 6(D"@
<(6(8)@ #(66(8) a)+
2!6()"66 a9(<(("64
C%"a3 a)+ +"a(%"+
()38+!9(8) 87 '"
98#$a)("6 'a
98<"36 '"
98#$a)("6: )a#"6@
"6a2%(6'#") ;"a3@
(6 6(D"@ <(6(8)@
#(66(8) a)+
2!6()"66 a9(<(("64
4 (engenalan kepada
syarikat. syarikat
yang dipilih.
Tiada pengenalan
diberikan.
(engenalan yang
kabur mengenai
kedua = dua syarikat
yang meliputi nama
syarikat8 tahun
ditubuhkan8 sai#
syarikat8 visi dan
misi syarikat dan
aktiviti. aktiviti
perniagaan.
(engenalan yang
ringkas mengenai
kedua = dua
syarikat yang
meliputi nama
syarikat8 tahun
ditubuhkan8 sai#
syarikat8 visi dan
misi syarikat dan
aktiviti. aktiviti
perniagaan.
(engenalan yang
jelas mengenai kedua
= dua syarikat yang
meliputi nama
syarikat8 tahun
ditubuhkan8 sai#
syarikat8 visi dan misi
syarikat dan aktiviti.
aktiviti perniagaan.
(engenalan yang jelas
dan terperin)i
mengenai kedua = dua
syarikat yang meliputi
nama syarikat8 tahun
ditubuhkan8 sai#
syarikat8 visi dan misi
syarikat dan aktiviti.
aktiviti perniagaan.
C8#$!a(8) a)+
()"3$3"a(8) 87
%(?!(+(; 3a(86 a)+
%"<"3a*" 3a(86 783
;"a3 200A '38!*'
20124 (1
6

C8#$a);)
24&
N8 98#$!a(8)
87 a); 3a(86
a)+
()"3$3"a(8)
B"3" *(<")4
S8#" 87 '"
3"%"<a) %(?!(+(;
3a(86 a)+
%"<"3a*" 3a(86 783
;"a3 200A '38!*'
2012 B"3"
9833"9%;
98#$!"+ 2! )8
B83,()*6 B"3"
$38<(+"+4
N8 ()"3$3"a(8)
Ba6 *(<")4
S8#" 87 '"
3"%"<a) %(?!(+(;
3a(86 a)+
%"<"3a*" 3a(86
783 ;"a3 200A
'38!*' 2012
B"3" 9833"9%;
98#$!"+ a)+
B83,()*6 B"3"
$38<(+"+4
U)9%"a3
()"3$3"a(8)
a)+ +"693($(8)
M86 87 '"
3"%"<a) %(?!(+(;
3a(86 a)+ %"<"3a*"
3a(86 783 ;"a3
200A '38!*' 2012
B"3" 9833"9%;
98#$!"+ a)+
68#" B83,()*6
B"3" $38<(+"+4
C%"a3 a)+ 9833"9
()"3$3"a(8) a)+
+"693($(8) B"3"
*(<")4
A%% 3"%"<a) %(?!(+(;
3a(86 a)+ %"<"3a*"
3a(86 783 ;"a3 200A
'38!*' 2012 B"3"
9833"9%; 98#$!"+
a)+ +"a(%"+
B83,()*6 B"3"
$38<(+"+4
C%"a3 a)+ 9833"9
()"3$3"a(8) a)+
+"693($(8) B"3"
*(<")4
10
B"3" *(<")4
(engiraan dan
ta$siran nisbah
ke)airan dan nisbah
leveraj bagi tahun
2;;< hingga 2;12.
4+yarikat 16
Tiada pengiraan
nisbah dan
ta$siran diberikan.
+esetengah nisbah
ke)airan dan nisbah
leveraj yang relevan
bagi tahun 2;;<
hingga 2;12 dikira
dengan betul tetapi
tiada jalan kerja
disediakan. Tiada
ta$siran diberikan.
+esetengah nisbah
ke)airan dan
nisbah leveraj
yang relevan bagi
tahun 2;;<
hingga 2;12 dikira
dengan betul dan
jalan kerja
disediakan.
Ta$siran dan
huraian yang
kurang jelas telah
diberikan.
>ebanyakan nisbah
ke)airan dan nisbah
leveraj yang relevan
bagi tahun 2;;<
hingga 2;12 dikira
dengan betul dan
sesetengah jalan
kerja disediakan.
Ta$siran dan huraian
yang jelas dan betul
telah diberikan.
+emua nisbah ke)airan
dan nisbah leveraj
yang relevan bagi
tahun 2;;< hingga
2;12 dikira dengan
betul dan jalan kerja
yang terperin)i
disediakan. Ta$siran
dan huraian yang jelas
dan betul telah
diberikan.
C8#$!a(8) a)+
()"3$3"a(8) 87
%(?!(+(; 3a(86 a)+
%"<"3a*" 3a(86 783
;"a3 200A '38!*'
20124 (2
)+

C8#$a);)
24&
N8 98#$!a(8)
87 a); 3a(86
a)+
()"3$3"a(8)
B"3" *(<")4
S8#" 87 '"
3"%"<a) %(?!(+(;
3a(86 a)+
%"<"3a*" 3a(86 783
;"a3 200A '38!*'
2012 B"3"
9833"9%;
98#$!"+ 2! )8
B83,()*6 B"3"
$38<(+"+4
N8 ()"3$3"a(8)
Ba6 *(<")4
S8#" 87 '"
3"%"<a) %(?!(+(;
3a(86 a)+
%"<"3a*" 3a(86
783 ;"a3 200A
'38!*' 2012
B"3" 9833"9%;
98#$!"+ a)+
B83,()*6 B"3"
$38<(+"+4
U)9%"a3
()"3$3"a(8)
a)+ +"693($(8)
B"3" *(<")4
M86 87 '"
3"%"<a) %(?!(+(;
3a(86 a)+ %"<"3a*"
3a(86 783 ;"a3
200A '38!*' 2012
B"3" 9833"9%;
98#$!"+ a)+
68#" B83,()*6
B"3" $38<(+"+4
C%"a3 a)+ 9833"9
()"3$3"a(8) a)+
+"693($(8) B"3"
*(<")4
A%% 3"%"<a) %(?!(+(;
3a(86 a)+ %"<"3a*"
3a(86 783 ;"a3 200A
'38!*' 2012 B"3"
9833"9%; 98#$!"+
a)+ +"a(%"+
B83,()*6 B"3"
$38<(+"+4
C%"a3 a)+ 9833"9
()"3$3"a(8) a)+
+"693($(8) B"3"
*(<")4
10
(engiraan dan
ta$siran nisbah
ke)airan dan nisbah
leveraj bagi tahun
2;;< hingga 2;12.
4+yarikat 26
Tiada pengiraan
nisbah dan
ta$siran diberikan.
+esetengah nisbah
ke)airan dan nisbah
leveraj yang relevan
bagi tahun 2;;<
hingga 2;12 dikira
dengan betul tetapi
tiada jalan kerja
disediakan. Tiada
ta$siran diberikan.
+esetengah nisbah
ke)airan dan
nisbah leveraj
yang relevan bagi
tahun 2;;< hingga
2;12 dikira
dengan betul dan
jalan kerja
disediakan.
Ta$siran dan
huraian yang
>ebanyakan nisbah
ke)airan dan nisbah
leveraj yang relevan
bagi tahun 2;;<
hingga 2;12 dikira
dengan betul dan
sesetengah jalan
kerja disediakan.
Ta$siran dan huraian
yang jelas dan betul
telah diberikan.
+emua nisbah ke)airan
dan nisbah leveraj
yang relevan bagi
tahun 2;;< hingga
2;12 dikira dengan
betul dan jalan kerja
yang terperin)i
disediakan. Ta$siran
dan huraian yang jelas
dan betul telah
diberikan.
kurang jelas telah
diberikan.
C8#$a3(68) 87 '"
98#$a)("6:
%(?!(+(; a)+
%"<"3a*" 3a(864
3
N8 98#$a3(68)
Ba6 #a+"4
U)a2%" 8 (+")(7;
a)+ "C$%a()
9%"a3%; a%% '"
6(#(%a3(("6 a)+
+(E"3")9"6
2"B"") '" B8
98#$a)("6 () '"(3
9!33") %(?!(+(;
a)+ %"<"3a*"
$86((8)4
U)a2%" 8 $38<(+"
3"%"<a) 7a9836
'a ()F!")9" '"
98#$a)("6:
%(?!(+(; $86((8)6
a)+ +"2
=)a)9()*4 U)a2%"
8 3"%a" '"
98#$a)("6:
%(?!(+(; $86((8)6
a)+ +"2 =)a)9()*
B(' '"(3
=)a)9(a%
$"3783#a)9"4
A2%" 8 (+")(7;
a)+ "C$%a()
9%"a3%; a%% '"
6(#(%a3(("6 a)+
+(E"3")9"6
2"B"") '" B8
98#$a)("6 ()
'"(3 9!33")
%(?!(+(; a)+
%"<"3a*"
$86((8)4
U)a2%" 8
$38<(+" 3"%"<a)
7a9836 'a
()F!")9" '"
98#$a)("6:
%(?!(+(;
$86((8)6 a)+
+"2 =)a)9()*4
U)a2%" 8 3"%a"
'" 98#$a)("6:
%(?!(+(;
$86((8)6 a)+
+"2 =)a)9()*
B(' '"(3
=)a)9(a%
$"3783#a)9"4
A2%" 8 (+")(7;
a)+ "C$%a() 9%"a3%;
a%% '" 6(#(%a3(("6
a)+ +(E"3")9"6
2"B"") '" B8
98#$a)("6 () '"(3
9!33") %(?!(+(;
a)+ %"<"3a*"
$86((8)4
A2%" 8 $38<(+"
3"%"<a) 7a9836
'a ()F!")9" '"
98#$a)("6:
%(?!(+(; $86((8)6
a)+ +"2 =)a)9()*4
U)a2%" 8 3"%a"
'" 98#$a)("6:
%(?!(+(; $86((8)6
a)+ +"2 =)a)9()*
B(' '"(3 =)a)9(a%
$"3783#a)9"4
A2%" 8 (+")(7; a)+
"C$%a() 9%"a3%; a%%
'" 6(#(%a3(("6 a)+
+(E"3")9"6 2"B"")
'" B8 98#$a)("6
() '"(3 9!33")
%(?!(+(; a)+
%"<"3a*" $86((8)4
A2%" 8 $38<(+"
3"%"<a) 7a9836 'a
()F!")9" '"
98#$a)("6: %(?!(+(;
$86((8)6 a)+ +"2
=)a)9()*4 A2%" 8
3"%a" '"
98#$a)("6: %(?!(+(;
$86((8)6 a)+ +"2
=)a)9()* B(' '"(3
=)a)9(a%
$"3783#a)9"4
12
(erbandingan nisbah
ke)airan dan nisbah
leveraj bagi kedua.
dua syarikat.
Tiada
perbandingan
dilakukan.
Tidak dapat kenal
pasti dan terangkan
dengan jelas
kesemua persamaan
dan perbe#aan
antara kedua.dua
3apat kenal pasti
dan terangkan
dengan jelas
kesemua
persamaan dan
perbe#aan antara
3apat kenal pasti dan
terangkan dengan
jelas kesemua
persamaan dan
perbe#aan antara
kedua.dua syarikat
3apat kenal pasti dan
terangkan dengan jelas
kesemua persamaan
dan perbe#aan antara
kedua.dua syarikat dari
segi kedudukan
syarikat dari segi
kedudukan ke)airan
dan leveraj semasa.
Tidak dapat
memberikan $aktor.
$aktor yang relevan
yang mempengaruhi
kedudukan ke)airan
dan pembiayaan
hutang bagi kedua.
dua syarikat.
Tidak dapat
menghubungkan
kedudukan ke)airan
dan pembiayaan
hutang dengan
prestasi kewangan
bagi kedua.dua
syarikat.
kedua.dua syarikat
dari segi
kedudukan
ke)airan dan
leveraj semasa.
Tidak dapat
memberikan
$aktor.$aktor yang
relevan yang
mempengaruhi
kedudukan
ke)airan dan
pembiayaan
hutang bagi
kedua.dua
syarikat.
Tidak dapat
menghubungkan
kedudukan
ke)airan dan
pembiayaan
hutang dengan
prestasi kewangan
bagi kedua.dua
syarikat.
dari segi kedudukan
ke)airan dan leveraj
semasa.
3apat memberikan
$aktor.$aktor yang
relevan yang
mempengaruhi
kedudukan ke)airan
dan pembiayaan
hutang bagi kedua.
dua syarikat.
Tidak dapat
menghubungkan
kedudukan ke)airan
dan pembiayaan
hutang dengan
prestasi kewangan
bagi kedua.dua
syarikat.
ke)airan dan leveraj
semasa.
3apat memberikan
$aktor.$aktor yang
relevan yang
mempengaruhi
kedudukan ke)airan
dan pembiayaan
hutang bagi kedua.dua
syarikat.
3apat menghubungkan
kedudukan ke)airan
dan pembiayaan
hutang dengan prestasi
kewangan bagi kedua.
dua syarikat.
S!##a3;4
1
N8
6!##a3(6a(8)
Ba6 *(<")4
I33"%"<a) $8()6
B"3" 6!##a3(6"+4
S8#" 3"%"<a)
,"; $8()6 B"3"
6!##a3(6"+ 2!
() ()98'"3")
#a))"34
S8#" 3"%"<a) ,";
$8()6 B"3" 9%"a3%;
6!##a3(6"+@ a)+
B3(") () a $3"9(6"
a)+ 98'"3")
#a))"34
A%% 3"%"<a) ,";
$8()6 B"3" 9%"a3%;
6!##a3(6"+ a)+
B3(") () a $3"9(6"
a)+ 98'"3")
#a))"34
4
-ingkasan.
Tiada ringkasan
diberikan.
Isi.isi utama yang
diringkaskan adalah
tidak relevan.
+esetengah isi.isi
utama yang
diringkaskan
adalah relevan
tetapi dengan )ara
yang tidak
tersusun.
+esetengah isi.isi
utama diringkaskan
dengan jelas tetapi
tidak ditulis dengan
)ara yang tepat dan
tersusun.
+emua isi.isi utama
yang relevan telah
diringkaskan dengan
jelas dan ditulis dengan
)ara yang tepat dan
tersusun.
T8a% $8()6 10 40