You are on page 1of 11

Normalstadgar fr lokalklubb

Faststllda av frbundsstyrelsen den 8 maj 2009. Baserade p grundstadgar fr Svenska


Brukshundklubben vilka r faststllda av kongressen och godknda av Svenska
Kennelklubben.

1 vergripande ml fr Kennelklubbens medlemsorganisationer .............................................. 2
2 Brukshundklubbens uppgift ........................................................................................................... 2
3 Medlemskap ...................................................................................................................................... 3
4 Medlemsavgift .................................................................................................................................. 4
5 Verksamhetsr .................................................................................................................................. 5
6 Organisation ..................................................................................................................................... 5
7 Medlemsmte ................................................................................................................................... 5
Moment 1 Ordinarie och extra ..................................................................................................... 5
Moment 2 Nrvarortt .................................................................................................................. 6
Moment 3 renden ........................................................................................................................ 6
Moment 4 Beslut ............................................................................................................................ 7
Moment 5 Motioner ....................................................................................................................... 8
8 Lokalklubbsstyrelse ......................................................................................................................... 8
Moment 1 Lokalklubbsstyrelsens organisation .......................................................................... 8
Moment 2 Lokalklubbsstyrelsens ligganden ............................................................................. 8
9 Rkenskaper och revision ............................................................................................................... 9
10 Valberedning .................................................................................................................................... 9
11 Protokoll ......................................................................................................................................... 10
12 verprvning och disciplinrenden ........................................................................................... 10
13 Force majeure ................................................................................................................................. 10
14 Stadgendring ................................................................................................................................. 10
15 Upphrande .................................................................................................................................... 11

Normalstadgar fr lokalklubb inom Svenska Brukshundklubben. Faststllda av frbundsstyrelsen den 8 maj 2009.
2
Inledning
Aktivt hundliv r Svenska Brukshundklubbens ledord. Freningen vnder sig till hundgare med
hund oavsett ras.
Svenska Kennelklubben Hundgarnas Riksorganisation r det centrala organet fr de ideella
freningar som ingr i Svenska Kennelklubben, nedan kallad Kennelklubben. Dessa freningar
benmnda medlemsorganisationer r lnsklubbar, specialklubbar, genom srskilt tecknade avtal
anslutna rasklubbar och ungdomsklubb.
Svenska Brukshundklubben, nedan kallad Brukshundklubben, ingr som specialklubb i
Kennelklubben och ska som sdan arbeta fr Kennelklubbens och medlemsorganisationernas
gemensamma ml med de i Brukshundklubben ingende raserna och uppgifterna.
[Namn], nedan kallad lokalklubben, ingr i Brukshundklubben och ska arbeta fr att uppfylla
tillmpliga delar av Brukshundklubbens uppgift.
Utver dessa stadgar gller i tillmpliga delar stadgar fr Kennelklubben samt Brukshundklubben
och av Kennelklubben samt Brukshundklubben utfrdade bestmmelser och freskrifter.
I den mn stadgar fr lokalklubben strider mot Brukshundklubbens grundstadgar gller
grundstadgarna.
1 vergripande ml fr Kennelklubbens medlemsorganisationer
Fr Brukshundklubben gller det fr Kennelklubbens medlemsorganisationer gemensamma
vergripande mlet att kontinuerligt skapa goda frutsttningar fr hunden, hundgaren och
hundgandet genom:
att vcka intresse fr och frmja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmssigt och
exterirt fullgoda rasrena hundar,
att bevara och utveckla rasernas specifika egenskaper och verka fr utveckling av dressyr
och praktiskt bruk av dessa raser,
att informera och sprida kunskap om hundens beteende, dess fostran, utbildning och
vrd,
att bevaka och arbeta med frgor som har ett allmnt intresse fr hundgaren och
hundgandet och
att skapa och vidmakthlla goda relationer mellan omvrlden och hundgaren och
hundgandet.
2 Brukshundklubbens uppgift
Fr att leva upp till det vergripande mlet r Brukshundklubbens uppgift definierad som:
Vi ska sprida kunskap om hund
Vi ska genom att sprida kunskap om hund frbttra frutsttningarna fr hunden och
vrna rtten att ha hund i samhllet. Med information och utbildning till hundgare och
allmnhet samt samarbete med andra aktrer n oss sjlva ska vi ta samhllsansvar. Vi ska
erbjuda hundgare kvalificerad hjlp att leva upp till de krav som samhllet stller. Genom
att utveckla och erbjuda praktiska aktiviteter med hund ssom trningar, tvlingar och
prov ska vi verka fr ett aktivt och sunt liv fr hundar och hundgare.
Normalstadgar fr lokalklubb inom Svenska Brukshundklubben. Faststllda av frbundsstyrelsen den 8 maj 2009.
3
Vi ska ha friska och funktionsdugliga hundar
Vi ska inom Brukshundklubben verkar fr mentalt och fysiskt friska samt
funktionsdugliga hundar. Fr att klara denna uppgift mste vi bedriva ett systematiskt och
vldokumenterat avelsarbete. Avelsarbetet ska vara aktivt och bygga p en gemensam
vrdegrund fr de raser vi har avelsansvar fr. Avelsresultatet ska fortlpande utvrderas
utifrn ett helhetsperspektiv och presenteras publikt.
Vi ska ha hundar i mnniskans tjnst
Vi ska bidra till att hundens frmga kommer till nytta i samhllet. Genom information
och utvecklande samarbete med andra aktrer i frgor som rr hundens anvndning i
mnniskans tjnst ska vi ta samhllsansvar. Vi ska skapa frmga och kompetens att
utveckla och utbilda samhllsnyttiga hundar.
Vi ska ka vr kunskap om hund
Vi ska ka vr kunskap om hunden, dess behov och beteenden samt avel. Via samarbete
med forskare, dokumentation av verksamheten, utveckling av trningsmetoder och
provformer och ett fortlpande kunskapsutbyte inom och utom organisationen ska vi bli
nnu kunnigare om hund. Syftet r att bredda kompetensbasen inom organisationen.
Vi ska vara en aktiv organisation
Vi ska vara en aktiv organisation som arbetar fr ett aktivt hundliv, aktiva medlemmar
och spridande av kunskap. Organisationen ska utg frn medlemmarna och bygga p att
helheten r strre n de ingende delarna. Genom mlstyrning, uppfljning och
utvrdering av verksamheten ska vi se till att Brukshundklubben hela tiden utvecklas.
Brukshundklubben ska knnetecknas av ett utvecklande ledarskap och en ppen attityd.
Vi ska ha ett utvecklande samarbete med ideella, privata och offentliga aktrer samt aktivt
arbeta med opinionsbildning fr hundens bsta i samhllet.
Brukshundklubbens verksamhet ska mlstyras med utgngspunkt i uppgiften. Lokalklubben ska
arbeta mot av kongressen och frbundsstyrelsen fr var tid faststllda ml.
3 Medlemskap
Enskild fysisk person kan bli medlem i Brukshundklubben. Ett medlemskap, oavsett kategori,
omfattar dels ett medlemskap i frbundet och dels ett eller flera klubbmedlemskap i lokal-
och/eller rasklubbar inom Brukshundklubben. Fljande kategorier av medlemskap finns inom
Brukshundklubben:
Person som r bosatt i Sverige kan erhlla ordinarie medlemskap.
Person som tillhr samma familjehushll som ordinarie medlem, kan erhlla
familjemedlemskap i frbundet samt samma lokal- och/eller rasklubbar. Familjemedlem
erhller inte frbundets och klubbens publikationer.
Person i ldern frn och med det kalenderr han/hon fyller 7 r till och med det
kalenderr han/hon fyller 25 r kan erhlla ungdomsmedlemskap. Ungdomsmedlemskap
innefattar ven medlemskap i Sveriges Hundungdom utan ytterligare avgift.
Person som r bosatt i utlandet kan erhlla utlandsmedlemskap.
Person som p ett frtjnstfullt stt frmjar frbundets, distrikts, lokal- eller rasklubbs
syften, kan p enhlligt frslag av respektive styrelse kallas av kongress, fullmktige eller
rsmte till hedersledamot vilket jmstlls med ordinarie medlemskap.
Normalstadgar fr lokalklubb inom Svenska Brukshundklubben. Faststllda av frbundsstyrelsen den 8 maj 2009.
4
Stndigt medlemskap kan inte lngre erhllas. Tidigare erhllet stndigt medlemskap
jmstlls med ordinarie medlemskap.
Medlem vljer sjlv lokal- och/eller rasklubbstillhrighet. Byte av klubbtillhrighet kan endast ske
vid frnyelse av medlemskap.
Frbundsstyrelsen beviljar medlemskap. Beslutet om medlemskap kan inom ett r upphvas av
Kennelklubben. Varje medlem har rstrtt frn och med det kalenderr han/hon fyller 16 r. Alla
medlemmar, oavsett medlemskategori, har samma rttigheter och skyldigheter frutom med de
undantag som uttryckligen anges i dessa stadgar.
Medlemskap upphr om medlem begr uttrde, om medlem underlter att betala freskriven
medlemsavgift eller blir utesluten ur ngon del av Kennelklubbens organisation i enlighet med
Kennelklubbens stadgar. Medlemsavgift terbetalas inte vid upphrande av medlemskap. Medlem
som uteslutits kan inte ter antas som medlem utan tillstyrkan frn Kennelklubbens
Disciplinnmnd.
Medlem ska flja gllande stadgar, utfrdade bestmmelser och freskrifter. Medlem ska ocks i
enlighet med beprvad erfarenhet vrda de hundar han/hon har tillsyn ver, s att ngon
befogad anmrkning mot hundhllningen inte kan gras av behrigt kontrollorgan. Medlem som
bedriver uppfdning och frsljning av hundar eller mottager hundar till inackordering, dressyr
eller trimning ska srskilt flja Kennelklubbens bestmmelser i dessa avseenden och underkasta
sig den kontroll som Kennelklubben och myndigheter freskriver.
Endast person som r medlem kan vljas till och inneha funktion inom Brukshundklubben.
Undantag frn denna regel kan endast gras vid val av revisor om denne r auktoriserad eller
godknd revisor.
Person som r, eller under de tolv senaste mnaderna har varit, anstlld inom ngon del av
Kennelklubbens organisation kan inte vljas som ledamot eller suppleant i styrelse, kommitt eller
motsvarande fr den del av organisationen anstllningen avser eller avsg. Sdan person kan inte
heller vljas som delegat fr lokalklubben.
Villkor och rutiner fr registrering av medlemskap beslutas av frbundsstyrelsen.
Medlemskap rknas frn den dag faststlld avgift erlagts och ett r framt.
4 Medlemsavgift
Medlemsavgift, med undantag fr ungdomsmedlemskap, bestr av en frbundsavgift och minst
en klubbavgift. Frbundsavgift faststlls av ordinarie kongress fr tiden frn och med nrmast
fljande kalenderr och ett r framt. Klubbavgift faststlls av lokalklubbens rsmte.
Medlemsavgift fr ungdomsmedlemskap bestr av en specialklubbsavgift, vilken tillfaller
frbundet, och en avgift till ungdomsfrbundet Sveriges Hundungdom. Specialklubbsavgift
faststlls av Kennelklubbens ordinarie kennelfullmktige. Avgift till ungdomsfrbundet faststlls
av Sveriges Hundungdoms ordinarie representantskap.
Fr att tcka kostnader fr regional verksamhet har distrikt rtt att ta ut avgift frn till distriktet
anslutna lokalklubbar. Sdan avgift fr dock inte tas ut fr ungdomsmedlemmar.
Frbundsavgift och en klubbavgift fr hedersledamot erlggs av den som kallat vederbrande.
Klubbavgift fr eventuella ytterligare klubbmedlemskap erlggs av medlemmen.
Fr stndigt medlemskap utgr ingen frbundsavgift eller klubbavgift fr de klubbar som
medlemskapet omfattade d det tecknades. Om eventuella ytterligare klubbmedlemskap kopplat
till ett befintligt stndigt medlemskap lses utgr klubbavgift motsvarande ordinarie medlemskap
fr dessa.
Normalstadgar fr lokalklubb inom Svenska Brukshundklubben. Faststllda av frbundsstyrelsen den 8 maj 2009.
5
Villkor och rutiner fr avisering och erlggande av medlemsavgift beslutas av frbundsstyrelsen.
Medlem ansvarar sjlv fr att freskriven medlemsavgift erlggs i enlighet med dessa rutiner.
5 Verksamhetsr
Lokalklubbens verksamhets- och rkenskapsr ska vara kalenderr.
6 Organisation
Brukshundklubbens hgsta beslutande organ r kongressen och det verkstllande samt
frvaltande organet r frbundsstyrelsen. Brukshundklubben bestr av en riksorganisation, kallad
frbundet, med ste i Stockholm; distrikt med lokalklubbar samt rasklubbar med regioner och
lokalomrden, vilkas verksamhet regleras av srskilda stadgar som faststlls av frbundsstyrelsen.
Brukshundklubben fretrds av frbundet svl inom som utom landet.
Fr bildande av lokalklubb krvs godknnande av aktuellt distrikt. Namn ska alltid godknnas av
frbundsstyrelsen.
Lokalklubbens hgsta beslutande organ r medlemsmtet och det verkstllande samt frvaltande
organet r lokalklubbsstyrelsen. Lokalklubben har sitt ste i [ort].
Lokalklubben r frbunden att flja av frbundsstyrelsen utfrdade bestmmelser och
freskrifter.
Lokalklubben ska ska samverkan med andra parter inom Brukshundklubbens organisation samt
Sveriges Hundungdoms lokalklubbar som har verksamhet i nromrdet. Eventuella kostnader fr
denna samverkan ska frdelas mellan parterna p stt som beslutas i samrd mellan styrelserna. I
det fall avgifter debiteras annan organisation ska de st i rimlig proportion till den faktiska
kostnaden.
7 Medlemsmte
Medlemsmtet bestr av de nrvarande, till lokalklubben anslutna, medlemmarna.
Moment 1 Ordinarie och extra
Lokalklubben ska hlla minst tre ordinarie medlemsmten per r, varav ett ska vara rsmte och
hllas under perioden 10 28 februari. Tid och plats fr medlemsmte beslutas av
lokalklubbsstyrelsen.
Kallelse till ordinarie medlemsmte utfrdas av lokalklubbsstyrelsen och ska tillstllas varje
medlem senast 30 dagar innan mtet, dock ska kallelse till rsmte utfrdas senast den 1 januari.
Kallelsen ska innehlla information om tid och plats fr sammantrdet. Frslag till dagordning
samt handlingar i det eller de renden som ska behandlas vid medlemsmte ska vara tillgngliga
fr medlemmarna senast sju dagar fre mtet.
Lokalklubbsstyrelsen kan kalla till extra medlemsmte om den bedmer att srskilda skl fr
detta freligger.
Extra medlemsmte ska ocks hllas om:
revisorerna,
minst 10 % av lokalklubbens medlemmar,
Normalstadgar fr lokalklubb inom Svenska Brukshundklubben. Faststllda av frbundsstyrelsen den 8 maj 2009.
6
frbundsstyrelsen eller distriktsstyrelsen s yrkar.
Yrkande om extra medlemsmte ska vara skriftligt och stllas till lokalklubbsstyrelsen samt
innehlla uppgift om det eller de renden som ska tas upp till behandling samt skl till yrkandet.
Extra medlemsmte ska hllas inom 30 dagar frn den dag d yrkandet inkommit till
lokalklubbsstyrelsen.
Kallelse till extra medlemsmte utfrdas av lokalklubbsstyrelsen och ska tillstllas varje medlem
senast 14 dagar innan mtet. Kallelsen ska innehlla information om tid och plats samt de
renden som ska tas upp till beslut. Frslag till dagordning och handlingar i det eller de renden
som ska behandlas ska vara tillgngliga senast sju dagar fre sammantrdet.
Lokalklubbsstyrelsen beslutar hur mteshandlingar grs tillgngliga. Dessa kan ven rekvireras
mot ersttande av uppkomna kostnader.
Moment 2 Nrvarortt
Vid medlemsmte har utver medlemmar fljande personer rtt att nrvara med yttrande- och
frslagsrtt:
ledamot och suppleant i distriktsstyrelsen eller frbundsstyrelsen eller annan av dessa
utsedd person,
ledamot och suppleant i Kennelklubbens centralstyrelse eller annan av denne utsedd
person,
representant fr Sveriges Hundungdom,
Brukshundklubbens generalsekreterare och Kennelklubbens verkstllande direktr.
Lokalklubbsstyrelsen kan drutver bjuda in annan person till rsmte. Sdan person har rtt att
nrvara med yttrandertt.
Moment 3 renden
Medlemsmtet ppnas av lokalklubbsstyrelsens ordfrande eller, vid frfall fr denne, av vice
ordfrande eller, vid frfall ven fr denna, av den person som lokalklubbsstyrelsen utsett.
Medlemsmtet avslutas av lokalklubbsstyrelsens ordfrande eller, vid frfall fr denne, av
mtesordfranden.
Vid ordinarie rsmte ska fljande renden frekomma:
1. Faststllande av rstlngden.
2. Val av mtesordfrande.
3. Lokalklubbsstyrelsens anmlan om protokollfrare.
4. Val av tv justerare tillika rstrknare, som tillsammans med mtesordfranden ska
justera protokollet.
5. Beslut om nrvaro- och yttrandertt frutom av personer enligt 7 moment 2.
6. Frga om rsmtet har blivit stadgeenligt utlyst.
7. Faststllande av dagordningen.
8. Genomgng av:
a. lokalklubbsstyrelsens verksamhetsberttelse inklusive rapport om uppfyllande av
ml och uppdrag frn fregende rsmte,
Normalstadgar fr lokalklubb inom Svenska Brukshundklubben. Faststllda av frbundsstyrelsen den 8 maj 2009.
7
b. balans- och resultatrkning och
c. revisorernas berttelse.
9. Faststllande av balans- och resultatrkning samt beslut om disposition av vinst eller
frlust.
10. Beslut om ansvarsfrihet fr lokalklubbsstyrelsen.
11. Genomgng av lokalklubbsstyrelsens frslag avseende:
a. ml,
b. rambudget fr innevarande verksamhetsr samt preliminr rambudget fr det
nrmast fljande verksamhetsret,
c. medlemsavgift enligt 4 fr nrmast kommande verksamhetsr och
d. andra renden samt motioner vilka lokalklubbsstyrelsen har bedmt kan ge
konsekvenser fr verksamhet eller ekonomi.
12. Beslut i renden enligt punkt 11.
13. Information om planerade aktiviteter i syfte att n faststllda ml.
14. Val av lokalklubbsstyrelse enligt 8 moment 1 samt beslut om suppleanternas
tjnstgringsordning.
15. Val av revisorer och revisorsuppleant enligt 9.
16. Val av valberedning enligt 10.
17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 14-16.
18. Beslut om lokalklubbsstyrelsens frslag i renden samt motioner som inte behandlats
under punkt 12.
19. Genomgng av handlingar till distriktsfullmktige.
Vcks vid rsmtet frslag i ett rende som inte finns medtaget p dagordningen kan, om
rsmtet s beslutar, rendet tas upp till diskussion men inte till beslut.
Moment 4 Beslut
Beslut fattas med acklamation utom d votering begrs. Rstning sker ppet utom vid personval
som ska ske med slutna sedlar.
Rstning med fullmakt tillts inte.
Som mtets beslut gller den mening som erhller mer n hlften av de avgivna rsterna utom i
frga dr annat anges srskilt i dessa stadgar.
Som mtets beslut vid personval gller den kandidat som erhller hgsta antalet rster.
Vid lika rstetal avgrs rendet genom lottning utom vid personval dr ny omrstning sker
mellan kandidaterna med lika rstetal. Skulle nd dessa kandidater f lika rstetal avgrs valet
genom lottning.
Eventuell reservation till mtesbeslut i ett rende ska bekrftas skriftligt. Den skrivna och
egenhndigt undertecknade reservationen ska vara inlmnad till mtesordfranden och av denne
anmlas innan mtet frklaras avslutat.
Normalstadgar fr lokalklubb inom Svenska Brukshundklubben. Faststllda av frbundsstyrelsen den 8 maj 2009.
8
Moment 5 Motioner
Rtt att lmna motion till medlemsmte har endast medlem. Motion ska vara skriftlig och
lokalklubbsstyrelsen tillhanda senast den 20 oktober. Lokalklubbsstyrelsen ska med eget yttrande
verlmna motionen till medlemsmtet.
8 Lokalklubbsstyrelse
Frvaltningen av lokalklubbens angelgenheter handhas av en av rsmtet vald
lokalklubbsstyrelse.
Moment 1 Lokalklubbsstyrelsens organisation
Lokalklubbsstyrelsen bestr av ordfrande, vice ordfrande, kassr, sekreterare, [en/tre/fem]
vriga ordinarie ledamter samt [tv/tre] suppleanter.
Ordfrande vljs fr en tid av ett r, rknat frn ordinarie rsmte fram till och med nsta ordi-
narie rsmte. Vice ordfrande, kassr, sekreterare, vriga ledamter och suppleanter vljs s att
rligen halva antalet utses fr en tid av tv r. Fyllnadsval kan vid behov ske vid medlemsmte
fr terstoden av mandatperioden om rendet r upptaget i kallelsen.
Suppleant tjnstgr i den ordning rsmtet beslutat. Suppleant har alltid rtt att nrvara med
yttrande- och frslagsrtt vid lokalklubbsstyrelsens sammantrden.
Lokalklubbsstyrelsen har rtt att till sig adjungera en eller flera personer. Sdan adjungerad person
har frslags- och yttrandertt men inte beslutandertt.
Lokalklubbsstyrelsen utser inom eller utom sig personer som var och en fr sig eller i frening
har rtt att teckna lokalklubbens firma.
Lokalklubbsstyrelsen kan besluta om att inom sig utse ett verkstllande utskott och inom eller
utom sig kommitter eller arbetsgrupper. Dessa svarar infr lokalklubbsstyrelsen och ska
handlgga angivna arbetsuppgifter i enlighet med lokalklubbsstyrelsens instruktioner och
bemyndiganden. Lokalklubbsstyrelsen utser samtliga ledamter, varav en sammankallande, inom
varje kommitt eller arbetsgrupp.
Lokalklubbsstyrelsen sammantrder efter kallelse av ordfranden eller vid frhinder fr denne av
vice ordfranden. Kallelse till ordinarie sammantrde ska utsndas till ordinarie ledamter och
suppleanter senast 14 dagar fre detsamma. Om minst hlften av ledamterna s begr, r
ordfranden skyldig att sammankalla lokalklubbsstyrelsen senast inom 14 dagar. Kallelse till
sdant sammantrde ska utsndas till ordinarie ledamter och suppleanter senast sju dagar fre
detsamma.
Lokalklubbsstyrelsen r beslutsfr d samtliga ledamter r kallade och fler n hlften av
ledamterna r nrvarande vid sammantrdet. Som lokalklubbsstyrelsens beslut gller den mening
som de flesta ledamterna frenat sig om. Vid lika rstetal gller den mening som bitrds av
tjnstgrande ordfrande.
Moment 2 Lokalklubbsstyrelsens ligganden
Lokalklubbsstyrelsen ska, frutom vad som sgs i gllande stadgar, utfrdade bestmmelser och
freskrifter, bland annat:
representera lokalklubben,
Normalstadgar fr lokalklubb inom Svenska Brukshundklubben. Faststllda av frbundsstyrelsen den 8 maj 2009.
9
ansvara fr lokalklubbens verksamhet ssom utbildningar, prov, tvlingar, utstllningar
och andra aktiviteter,
bereda renden som ska behandlas av rsmte,
verkstlla av rsmte fattade beslut och uppdrag,
ansvara fr lokalklubbens tillgngar, arkiv och korrespondens,
avge lokalklubbens rsredovisning till rsmtet,
utse delegater och suppleanter till distriktsfullmktige,
senast 14 dagar efter ordinarie rsmte till frbundsstyrelsen lmna uppgift om
lokalklubbsstyrelsens sammansttning och andra viktiga funktioner ,
avge yttranden ver av frbunds- och distriktsstyrelsen remitterade renden,
verlmna de handlingar eller annan information som frbunds- och distriktsstyrelsen
begr utan drjsml samt
i vrigt skta lokalklubbens angelgenheter.
9 Rkenskaper och revision
Lokalklubbens balans- och resultatrkning samt lokalklubbsstyrelsens frvaltning av
lokalklubbens angelgenheter ska rligen granskas av de av rsmtet utsedda revisorerna.
Revisorer och revisorsuppleanter vljs fr en tid av ett r, rknat frn ordinarie rsmte fram till
och med nsta ordinarie rsmte.
Lokalklubbens rkenskaper ska tillsammans med verksamhetsberttelse, balans- och
resultatrkning verlmnas till revisorerna senast 10 dagar fre det att handlingarna ska vara
tillgngliga enligt 7.
Revisorernas berttelse ska verlmnas till lokalklubbsstyrelsen senast fem dagar fre det att
handlingarna ska vara tillgngliga enligt 7.
Revisorerna har rtt att begra att f nrvara vid lokalklubbsstyrelsens sammantrde.
Protokoll frn lokalklubbsstyrelsens sammantrden ska vara tillgngliga fr revisorerna.
10 Valberedning
Av rsmtet utsedd valberedning ska frbereda de val som ska ske vid rsmte enligt 8 - 9
samt val av ordfrande fr rsmte.
Valberedningen ska best av tre ledamter varav en sammankallande. Mandatperioden fr
sammankallande ska vara ett r och fr vriga ledamter tv r. Sammankallande samt en
ledamot ska vljas vid varje ordinarie rsmte.
Om lokalklubbsstyrelsen s beslutar kan valberedningen ges mjlighet att nrvara vid
sammantrde.
Valberedningens frslag till val ska verlmnas till lokalklubbsstyrelsen senast fem dagar fre det
att handlingarna ska vara tillgngliga enligt 7.
Normalstadgar fr lokalklubb inom Svenska Brukshundklubben. Faststllda av frbundsstyrelsen den 8 maj 2009.
10
11 Protokoll
Protokoll ska fras vid medlemsmte samt vid lokalklubbsstyrelsens sammantrden och
verlmnas fr justering senast 14 dagar efter sammantrdet. Protokollen ska terge de renden
som behandlats och de beslut som fattats, och ska vara justerade av tjnstgrande ordfrande och
av vald/valda justerare.
Protokollen ska vara tillgngliga fr medlemmar. Uppgift som, enligt lokalklubbsstyrelsens
bedmning, kan vara till skada fr ngon enskild kan protokollfras i srskild bilaga vilken endast
fr gras tillgnglig fr den uppgiften gller, lokalklubbs-, frbunds- och distriktsstyrelsen,
revisorerna och generalsekreteraren. Om generalsekreteraren s bedmer kan annan av
frbundsstyrelsen anstlld personal beviljas tillgng till sdan uppgift om det behvs inom
tjnsten.
Protokollen ska arkiveras p betryggande stt.
12 verprvning och disciplinrenden
Fr disciplinrenden och dessas handlggning gller Kennelklubbens stadgar.
Besvr med anledning av prov, tvling och utstllning handlggs enligt faststllda regler fr dessa.
Beslut som fattas av lokalklubben kan verklagas till distriktsstyrelsen av den medlem som r
direkt berrd. verklagan ska vara skriftlig och distriktsstyrelsen tillhanda inom tre mnader frn
beslutsdatum.
Frbunds- och distriktsstyrelsen kan upphva ett beslut om man bedmer att detta inte r
frenligt med gllande stadgar, utfrdade bestmmelser och freskrifter.
13 Force majeure
Om lokalklubben p grund av omstndighet som den inte kunnat rda ver, ssom
arbetskonflikt, myndighetsbeslut, naturkatastrof, eldsvda, fel eller frsening i leveranser frn
leverantr eller liknande omstndigheter, inte kan genomfra evenemang inom sin
klubbverksamhet p stt som planerats, r den inte skyldig att terbetala erlagda avgifter som
avser sdant evenemang.
Lokalklubben har sledes rtt att behlla del av eller hela den avgift som inbetalats fr icke
genomfrt evenemang till tckande av uppkomna kostnader.
Lokalklubbens beslut att behlla inbetald avgift kan verklagas till frbundsstyrelsen. P
motsvarande stt har lokalklubben rtt att begra betalning av avgift fr icke genomfrt
evenemang av den som inte redan erlagt avgiften.
Lokalklubben svarar inte fr skador eller direkta eller indirekta kostnader som ngon samkas p
grund av icke genomfrt evenemang. Inte heller frtroendevald, tjnsteman eller funktionr inom
lokalklubben som fattat beslut om sdant evenemang, svarar fr skador eller direkta eller
indirekta kostnader.
14 Stadgendring
Frslag till ndring av dessa stadgar kan efter godknnande av medlemsmtet lmnas till
frbundsstyrelsen.
Normalstadgar fr lokalklubb inom Svenska Brukshundklubben. Faststllda av frbundsstyrelsen den 8 maj 2009.
11
Fr medlemsmtets godknnande krvs antingen att det r enhlligt vid ett rsmte eller att
likalydande beslut fattas med minst 2/3 majoritet vid tv p varandra fljande omrstningar,
varav minst en ska vara vid ordinarie rsmte.
Beslut om ndring fattas av frbundsstyrelsen oberoende av frslag frn lokalklubben.
15 Upphrande
Beslut att hos frbundsstyrelsen begra att f upphra som lokalklubb inom Brukshundklubben
fattas vid medlemsmte.
Fr att begran om upphrande ska vara giltig ska den ha bitrtts av minst 3/4 av det totala
antalet avgivna rster vid tv p varandra fljande omrstningar, varav minst en ska vara vid
ordinarie rsmte.
Beslut om upphrande fattas av frbundsstyrelsen oberoende av begran frn lokalklubben.
Upphr lokalklubben ska dess tillgngar och arkiv frvaltas i enlighet med frbundsstyrelsens
beslut.