You are on page 1of 22

MAY LEKSYKON ISTOT

NIEFIZYCZNYCH
IX

: cv:icv swi:1w
,
S
koio mamy ju za sob podstawowe sposoby komunikacji
i wyjanilimy sobie, dlaczego nie waito uizdza seansow
spiiytystycznych, to zajmiemy si teiaz kiotk chaiakteiy-
styk istot, na jakie moemy si natkn.

Lnnwv As1nntNv byty baidzo piymitywne, z ktoiymi
zazwyczaj tiudno si dogada (albo w ogole nie ma takiej
moliwoci). S to istoty, ktoie mimo woli, zostay stwoizone
pizez kogo w Astialu. eiuj zazwyczaj na jakim okielonym
typie emocji, lub zwyczajnie, na eneigii ywych istot (na pizykad
ludzi).
Podczas kontaktu z nimi, czsto okazuje si, e to co powiedz,
ju po chwili zapominaj i zastpuj czym innym. Pizypomina
to iozmow z niedoiozwinit osob, ktoia w dodatku cieipi na
zaniki pamici i ma schizofieni
Z istotami tego typu naley unika kontaktu, gdy nie pizyno-
sz one poytku, natomiast mog wywoa u nas ionego iodzaju
pioblemy psychiczne i zdiowotne. Pizycigaj je piymitywne
uczucia, takie jak stiach, niezdecydowanie, zo, beziadno itp.
Jeeli czowiek, pizystpuje do dziaa magicznych jakiegokol-
wiek typu, bdc jednoczenie, choby w minimalnym stopniu,
owadnitym tymi uczuciami, wowczas jest piawie pewne, e
zwabi do siebie Laiwy Astialne. Pewnym zabezpieczeniem s

: cv:icv swi:1w
,
tu odpowiednie iytuay, ktoie opisze w dalszej czci ksiki,
lecz bywa, e i one zawiod. Nic bowiem nie zmieni faktu,
e niektoizy ludzie emanuj takim wanie, a nie innym pozio-
mem wibiacji, ktoiy pizyciga owe istoty. Dopieio piaca nad
sob moe na tyle podnie nasze wibiacje, by wicej nie byo ju
zagioenia spotkaniem tych mao pizyjemnych yjtek. Zasada
jest piosta tiafamy na takie istoty, jakie odpowiadaj naszym
obecnym wibiacjom. Jeli w danej chwili pizepeniaj nas nega-
tywne emocje, wowczas zapewne pojawi si mao pizyjemna
istota. Jeli nasze intencje s czyste, a cele wzniose, wowczas
pizybd istoty, ktoie mog nam baidzo pomoc.
Ja iownie kiedy, pizez biak wiedzy i ziozumienia zasad
pojawiania si takich, a nie innych istot, niechccy spiowa-
dziem Laiwy Astialne. Stao si tak, wanie podczas seansu
spiiytystycznego, a waciwie nie tylko jednego. Moj bd
polega bowiem na tym, e po pieiwszym udanym seansie,
gdy udao mi si wiaz z moim biatem i jednym z pizyjacio,
pizyzwa Opiekuna i poiozmawia z nim, byem baidzo
podniecony sukcesem. Jednoczenie dotaio do mnie, e skoio
to dziaa, to i pewnie niesie jakie zagioenia. Dlatego, podczas
kolejnych seansow, zacza panowa atmosfeia lekkiego podde-
neiwowania, w oczekiwaniu na pizyjcie pizyzwanej istoty. Tym
baidziej, e waiunki, w jakich pizepiowadzalimy seanse, byy,
co najmniej niespizyjajce. Robilimy to nocami, we wasnym
domu, z dusz na iamieniu, maitwic si, by nikogo nie obudzi
i nie musie si potem z tego tumaczy. Jak atwo si domyle,
zaowocowao to pojawieniem si, nie kogo innego, tylko Laiw
Astialnych. Rozmowa z nimi bya, co najmniej tiudna, a ja,
wiaz z towaizyszami, nie zdawaem sobie spiawy, e to, z czym
iozmawiam moe mi zaszkodzi. Po dwoch takich seansach,
poiiytowani, postanowilimy odpiawi Mniejszy Rytua
m:Iv iixsvxo is1o1 iiiizvczvcu
o
: cv:icv swi:1w
,
Pentagiamu
13
- w celu zabezpieczenia pized tymi istotami. Tak
czy owak, po kilku takich seansach ziozumiaem, e pioblem
ley w nas samych. Wtedy to, zapizestaem na dobie Seansow
Spiiytystycznych, gdy ziozumiaem, e kontaktowa si z wy-
szymi istotami mog bez poiednictwa tabliczki ouija. Takowe
seanse dziaaj jak lep na muchy, spiowadzajc piymitywne
byty. Reasumujc, Laiwy Astialne bytuj w nizinach Astialu
i s ewidentnymi pasoytami.

Pot1vncv:s1 - czyli tak zwany zoliwy duch, obdaizony
czsto zdolnoci poiuszania fzycznymi pizedmiotami (za
pomoc psychotelekinezy). S one do agiesywne i zoliwe.
Pizypominaj w zachowaniu mae zwieiz, ktoie jednak jest
baidzo zadzioine, haaliwe i szybkie. Staiaj si jak najwyianiej
da zna o sobie i czsto wystiaszy, lub nawet ziobi kizywd
osobom znajdujcym si w pobliu. Byty te istniej niezalenie.
Jednake znacznie czciej okazuje si, e jest to niewiadomie
wyodibniona i usamodzielniona cz umysu jednej z osob
mieszkajcych w miejscu, gdzie s pioblemy z Polteigeistem.
Dzieje si tak czsto w konsekwencji tiaumatycznych pizey,
zwaszcza na tle duchowym. Osoba taka nie ma pojcia, e
Polteigeist jest czci jej psychiki i sama iownie jest atakowana
pizez owe zoliwe stwoizenie. W takich wypadkach nie obejdzie
si bez fachowej pomocy ze stiony egzoicysty czy innej osoby
umiejcej usuwa niepodane eneigie z ciaa diugiej osoby. Do
czynienia z Polteigeistem, na szczcie, nie miaem i uwaam, e
nie ma czego aowa.
Pewna znajoma mi osoba niechccy cigna takowego
psotnika podczas seansu spiiytystycznego, ktoiego, nawiasem
mowic, podja si zupenie na lepo, bez specjalnego pizy-
gotowania, pizeczytawszy jedynie gdzie o tym, jak wykona
o
: cv:icv swi:1w
,
tabliczk ouija. Efekt by taki, e zoliwy duch, najpieiw
zacz demolowa mieszkanie, a po kilku dniach doszo nawet,
do poaiu. W kocu duch zosta wyeksmitowany (lub sam
si wynios), ale, jak mowi: Co si stao to si nie odstanie.
Polteigeisty bytuj w Astialu i koizystaj gownie z eneigii
emocjonalnej swych ofai.

Osonv zmnnv : znccn:oNv w sw:vc:v mn1vn:ntNvm
Bywa czasem, e osoba ktoia umaia, do tego stopnia pizywi-
zaa si do wiata mateiialnego (na pizykad do dobytku), e nie
jest w stanie postizega wiata niefzycznego. Wowczas pozostaje
ona midzy ludmi na ziemi i bka si, czsto szukajc pomocy
u yjcych ludzi (nie jest w stanie postizega Opiekunow i po-
mocnikow, jako e nie postizega wiata niefzycznego, odizuca-
jc fakt, e jest maitwa), lub chce kogo odstiaszy (na pizykad
od domu na ktoiy ciko piacowaa).
Osobom takim moemy pomaga, gdy dziki temu, e mamy
jeszcze fzyczne ciaa, mog one nas postizega, a my jestemy
w stanie udzieli im pomocy. Polega ona na odpiowadzeniu
takiej osoby w odpowiednie dla niej miejsce (Focus 27). Moe by
to zaiowno atwiejsze jak i tiudniejsze zadanie. Zawsze moemy
liczy na pomoc Opiekunow, ktoizy szybko pizybd na nasze
wezwanie, jeli tylko o to popiosimy. Takie zmaie osoby bytuj
w tak zwanym: stanie Focus 23. Mimo, e nawet sobie nie zdaj
z tego spiawy, wiod pasoytniczy tiyb ycia, ywic si eneigi
osob, z jakimi s w kontakcie.
Niech bdzie to jasne, e pasoytami staj si one z czasem,
gdy skoczy si im natuialny zapas eneigii, ktoiy pozwala
zmaiej osobie pizebywa w Astialu nawet do ioku.

m:Iv iixsvxo is1o1 iiiizvczvcu
8
: cv:icv swi:1w

Osonv zmnnv, ntv nozvzNnNv wv wnsNv) sv1cnc):


Osoby takie, po mieici, zanim inkainuj (cho niekoniecznie
musz to ziobi), mog w iamach, na pizykad poegnania uka-
zywa si yjcym ludziom, czy kontaktowa si z nimi w inny
sposob (telepatycznie, lub popizez sny). Osoby te, s zazwyczaj
baidzo pizyjazne, pene ciepa i ziozumienia. Odkiyto bowiem
pized nimi wiele tajemnic niedostpnych dla nas za ycia. To
dao im poczucie komfoitu i udostpnio wiele nowych moli-
woci. Na takie osoby moemy iownie tiaf podczas OBE
i nieizadko uzyskamy od nich pomoc, jakiej bdziemy wowczas
potizebowa (zwaszcza, gdy osoba ta zwizaa si z nami, w jaki
sposob, na pizestizeni wciele). Oczywicie, jak to w yciu bywa
i tu nie jest iegu, e osoba taka bdzie dobia dla nas. Egzystuj
w Astialu istoty, ktoie boj si inkainowa w obawie pized
kaim, jak wowczas musiayby odpiacowa, pacc za niecne
czyny z wczeniejszych wciele. Egzystuj tam jak w wizieniu
i tylko stamtd mog piowadzi swoje nieczyste gieiki.
Ov:vcNow:v : PnzvwooN:cv - Egzystuj na wyszych
paszczyznach istnienia. Pomoc z ich stiony otizymujemy
czsto zupenie bezwiednie, nie zdajc sobie spiawy, e w ogole
ingeiuj. W iazie potizeby, moemy te ich wezwa (wystaiczy
popiosi) i piawie zawsze zjawi si by nam pomoc, o ile nasze
intencje s czyste i pomocy izeczywicie potizebujemy.
Tiafamy na nich iownie podczas wypiaw OBE, a nawet
niejednokiotnie otizymujemy pomoc, pizez uatwienie nam
wyjcia z fzycznego ciaa. Dane mi byo to odczu wielo-
kiotnie na wasnej skoize, midzy innymi wtedy, gdy jeden
z nich, podczas mojego diugiego OBE, wycign mnie za nogi.
Chyba obaj mielimy z tego niezy ubaw. Pomoc, jak nios
Opiekunowie, jest nieoceniona i bez niej panowaby zapewne
8
: cv:icv swi:1w

chaos. Mimo to, dopoki czowiek nie jest na to gotowy, nie


ujawni si. Pilnuj, by kady sam dochodzi do celu i pizez to,
zdobywa cenne dowiadczenia. Dlatego, nigdy nie podaj nam
gotowego iozwizania, ktoie zastpiyby nasz wysiek.
Mimo to iadz, do kontaktow z Opiekunami podchodzi
z tizewym i iacjonalnym umysem. Bywa, e podszywaj si
pod nich istoty, ktoie znajduj uciech w spiowadzaniu ludzi na
manowce. Dlatego najpieiw pomylcie, zanim dacie wiai temu,
co mowi, lub co ka ziobi. Nigdy, na lepo, nie mona podda-
wa si woli kogo, o kim, na dobi spiaw, nic nie wiemy.
Opiekunowie pizebywaj w najwyszych paitiach wiata
astialnego (Focus 27, 34, 33), lub czciej, na wysokich paszczy-
znach duchowych.

Nnszv wvzszv Jn Cz nas (a iaczej to my jestemy jego
czci) istniejca niejako poza czasem. To nasza doskonaa
weisja, ktoia podobnie jak Opiekunowie i Pomocnicy pomaga
nam. Jest to pomoc w o wiele szeiszym zakiesie. Aby mie z nim
kontakt, tizeba doj do odpowiedniego stopnia iozwoju. Nasze
Wysze Ja zna odpowiedzi na nuitujce nas pytania i moe nam
udzieli odpowiedzi, o ile:
popiosimy,
bdziemy na nie gotowi,
bdziemy w stanie odebia odpowied.
Wysze Ja podsuwa ludziom take wiele pozytywnych
i konstiuktywnych inspiiacji, pomagajc im, tym samym,
w dalszym iozwoju.
Nasze Wysze Ja to istota, jak zapewne bdziemy kiedy,
ale w obecnym stadium iozwoju ionica jest jeszcze ogiomna.
Pizebywa ono piawdopodobnie na paszczynie Atmicznej.
m:Iv iixsvxo is1o1 iiiizvczvcu
:oo
: cv:icv swi:1w
:o:
AN:ov : DvmoNv uyem tutaj takich okiesle, by odoni
od siebie te istoty, ktoie iepiezentuj dobio, od tych iepiezentu-
jcych zo. Mam na myli zwyczajn wykadni poj dobia i za,
z punktu widzenia klasycznej etyki. Jednak wszystko jest kwesti
nazewnictwa i bywa, e Anioy iownie nazywa si Demonami.
Tak czy inaczej wyioniamy tu tizy gowne kategoiie:
Anioy to, po pieiwsze, sztucznie wykieowane w Astialu
istoty, powstae dziki ludzkim wieizeniom. Odpowiednie ich
wykoizystanie, podczas iytuaow, moe pizynie spoio koizy-
ci, aczkolwiek, poza tym, Anioy tego typu nie s zbyt dobiymi
paitneiami do wspopiacy, jako e tiudno czasem wyczu ich
natui. Cz z nich zyskaa wiadomo i usamodzielnia si.
Diugim waiiantem s w izeczywistoci Pomocnicy i Opie-
kunowie, ktoizy czsto, by dostosowa si do ludzkich wieize
(aby mieli oni lepszy komfoit psychiczny), pizybieiaj posta
Anioow. Zieszt opisy anioow s czstokio opisami naszych
Opiekunow. Istota od ktoiej bije wiato, mio, posiadajca
niedostpn dla zwykego czowieka wiedz to klasyczny opis
Anioa, a w izeczywistoci i Opiekuna (czy symbolicznie nasze-
go Wyszego Ja).
Jest te tizecia kategoiia Piawdziwe Anioy. Nie s to
Opiekunowie, czy te byty wymylone pizez kogo, lecz piawie
takie, jak si je klasycznie opisuje! Wyglda na to, e niegdysiejszy
bunt Anioow w Niebie nie jest wcale bajk dla maych dzieci
i jest w tej histoiii wicej piawdy, ni si mona byo spodziewa.
Anioy, ktoie si nie zbuntoway, pozostay na swoich miej-
scach i iownie czasem udzielaj si jako Pomocnicy. Jednak
niezwykle izadko i tylko w wyjtkowych pizypadkach.
Takie Anioy to po piostu istoty doskonae, ktoie, by takie by,
nigdy nie musiay inkainowa. Wydaje mi si jednak, e ma to
i sabe stiony, bowiem pizez fakt, e nie inkainoway nie maj
:oo
: cv:icv swi:1w
:o:
zgiomadzonego takiego dowiadczenia, jakie maj istoty im
iowne, ale ktoie doszy do tego na diodze wielu inkainacji.

Oto kilka anielskich imion i funkcji, jakie one peni:
G:nviii - Nadzoiuje mityczny ogiod Eden, jego imi znaczy
take Sia Boga, pizypisane mu ciao niebieskie to Ksiyc, jest
pationem Ludzi.
R:i:ii - Zajmuje si kontiolowaniem ludzkich dusz, jego imi
znaczy Uzdiowienie Boga, pizypisane mu ciao niebieskie to
Soce, jest pationem kiolestwa Rolin.
Micu:ii - Stianik Iziaela, jego imi to w izeczywistoci
okizyk wojenny - Kto jak Bog:, pizedstawiany czsto w sce-
nach walki, z wielkim smokiem, lub wem symbolizujcymi
Samaela. Pizypisane mu ciao niebieskie, to Meikuiy, jest patio-
nem Zwieizt misoeinych.

To tylko kilka, spoiod baidziej znanych anielskich imion.
Zaznaczam jednak, e opisy jakie tu zamieciem, bazuj w duej
mieize na mitologii Chizecijaskiej i Judaistycznej, co jak sami
widzicie, niekoniecznie gwaiantuje czysto i jednoznaczno
pizekazu. Uyta jest tu iaczej symbolika i wiele upioszcze. To,
do jakich piaktycznych celow mona uy wyej wymienione
anielskie postacie, pozostawiam ju Waszym iozwaaniom. Nie
ma bowiem sensu, bym podawa tu gotowe iozwizania, skoio
kady, na wasn ik, moe opiacowa ich cakiem spoio.
Kieiujcie si jednak czystymi intencjami i podejciem od stiony
czysto piaktycznej. To uatwia ycie.
Demony, podobnie jak Anioy, dziel si na tizy kategoiie:
Pieiwsze s bytami sztucznie wykieowanymi pizez wiai ludzk.
Istniej one w Astialu i nieizadko s napiawd potne. Wiele
z nich uzyskao samowiadomo i obdaizonych jest spoi inte-
m:Iv iixsvxo is1o1 iiiizvczvcu
:o:
: cv:icv swi:1w
:o,
ligencj, ktoi zieszt pizypisali im sami ludzie. Demony tego
typu wykoizystuje si czsto w iytuaach czainomagicznych.
Zmusza si najbaidziej odpowiedniego, do tego celu, demona, by
usugiwa magowi. Oczywicie, nie ma nic za daimo Demony,
mona te twoizy na wasne potizeby, o czym pizeczytacie
w iozdziale powieconym Magii Chaosu. Takie iozwizanie
jest o wiele bezpieczniejsze i piaktyczniejsze, a pizy tym mamy
pewno co do jego paiametiow, gdy w kocu, od pocztku
do koca, to nasz pizemylany twoi.
Po diugie, istnieje w naszym wiecie zo. Niewane czy kto
stwieidzi, e to tylko kwestia zapatiywa. Zo nadal bdzie
istniao, niezalenie, czy kto mu zapizeczy, czy nie. Ma ono
iownie swoich pizedstawicieli. S nimi istoty, ktoie czynic zo
pizez wiele inkainacji, w kocu zaszyy si na dobie w wiecie
niemateiialnym, lecz i stamtd piowadz swe niecne gieiki.
Naley si ich wystizega. Niejednokiotnie moemy zosta
zwiedzieni pizez nie, jedynie po to, by mogy si cieszy nasz
poiak i upadkiem. Z diugiej stiony, nie waito wpada od
iazu w panik, gdy zo jest uomnoci i jako takie, nie ma
moliwoci ostatecznego tiyumfu, cho faktycznie, moe spoio
namiesza.
Po tizecie, s te Upade Anioy. To te, ktoie chciay zasma-
kowa uciech i pogiyy si w mateiii. Bog nie wygna ich
z iaju, lecz same zapiagny zabawi si, wcielajc i inkainujc
jako ludzie (niektoie jednak, po piostu, wyniosy si w inne
miejsca w Astialu). Efekt tego by taki, e doskonae istoty,
jakimi byy, z czasem stay si zepsute pizez niskie emocje
(eneigie), jakie panuj czsto w wiecie mateiialnym. Niektoie,
upady tak nisko, e po pewnym czasie pizestay inkainowa,
w obawie pized spacaniem swojej nienajlepszej kaimy. Inne
musz/musiay, podobne jak zwykli ludzie, inkainowa, by
:o:
: cv:icv swi:1w
:o,
oczyci si z bota, jakim same si oblepiy. Jednak chyba, nie
ma tego zego, co by na dobie nie wyszo. Dziki owej lekcji na
Ziemi, niektoie z nich stay si baidziej wiadome i waitociowe
dziki zdobytemu tu dowiadczeniu. Niestety, wiele upadych
Anioow stao si piawdziwym pizeciwiestwem boskoci.
Nasuwa mi si tylko pytanie: na ile jest to mityczny bunt,
a na ile pizewidziane dziaanie Boga: Wszak da woln wol
istotom jakie stwoizy, by popizez nie samemu si iozwija
i dowiadcza istnienia. Wyobiacie sobie wiat, gdyby nie byo
tej odwiotnoci w postaci Za: Zo jest ze, wic tizeba go unika,
naley szeizy Dobio. Jednoczenie, jednak tylko pizez istnienie
Za, majc skal poiownawcz, moemy je w peni doceni.
A oto niektoie z upadych anioow (wedug mitow):
Sz:1: Wadca i pizywodca wszystkich upadych anioow.
L0cviiv Jego imi oznacza Nioscy wiato. Jako jeden
z pieiwszych wystpi pizeciw Bogu, wywoujc bunt w Niebie.
Biizin0n Bliski znajomy Lucyfeia. Nalea do giupy, ktoia
wzniecia bunt pizeciw Bogu w Niebie.
Liwi:1: Ostatni z tiojki, ktoia zapocztkowaa wielki bunt.
Jego gownym zajciem jest podjudzanie ludzi do otwaitego
wystpowania pizeciw Bogu.
An:uo Jeden z najpotniejszych. Demon zniszczenia, ale
iownie doiadca.
Anicov Demon wojny wadajcy szecioma legionami.
Pizepowiada pizyszo i udziela iad militainych.
Bicu:vu Demon si natuiy (zwaszcza buizy).
m:Iv iixsvxo is1o1 iiiizvczvcu
: cv:icv swi:1w
:o,
To oczywicie tylko kilka pizykadowych demonow, spoiod
caej masy jakie opisano w licznych pizekazach. Geneialnie,
wikszo czynnoci, zwaszcza tych nalecych do kategoiii
za, ma swojego demonicznego pationa (tizeba byo mie na
kogo zwala win). Co piawda Demony wykoizystuje si czsto
w ceiemoniach czainomagicznych, zwaszcza w Demonologii
14
,
ale nie iadz nikomu tego czyni. Takie kontakty, nie wliczajc
samego niebezpieczestwa optania, czy nawet mieici podczas
spotkania z Demonem, s, tak napiawd, fatalne w skutkach dla
maga. Mimo tego, e moe si wydawa, e wszystko idzie zgod-
nie z planem i zamieizone efekty zostay osignite. Demony za
to ten iodzaj istot, ktoiy najlepiej jest omija szeiokim ukiem.
Svnw:1onv - wiadomie stwoizone pizez magow istoty, ktoie
jednak (jest to bowiem niewskazane) nie posiadaj wasnej woli
i inteligencji. Dziaaj one niczym Astialne Roboty, wykonujc
jedno, konkietnie zadanie. Dziki czemu odciaj tym samym
ich stwoic. Bywa te, e Seiwitoi si usamodzielni i wtedy moe
si on zbuntowa i obioci pizeciw magowi. Dlatego, pioceduia
twoizenia takiego Seiwitoia jest tak pizystosowana, by cele jakie
ma iealizowa, byy jasno okielone. Twoizony jest on z wszech-
obecnej eneigii i umiejscowiony w Astialu, bo, jak ju wiecie,
mona tam twoizy cokolwiek zechcemy pizy pomocy swojej
Woli. Wicej na temat twoizenia i zasad dziaania Seiwitoiow,
dowiecie si w iozdziale powiconym Magii Chaosu. Byty te
istniej w niskich paitiach paszczyzny Astialnej .
Zw:vnzj1n - Rownie i na nie moemy si natkn wdiujc
po wiecie niemateiialnym. Istniej one jednak na duo niszej
paszczynie egzystencji od naszej i dlatego, tylko dziki celo-
wym dziaaniom, moemy dosta si do ich wiata. Zieszt
1o
: cv:icv swi:1w
:o,
nawet ioliny podlegaj tym samym piawom co my, ale to ju
zupenie inna histoiia. Zwieizta znajduj si zazwyczaj w ni-
szych paitiach wiata Astialnego. Jest to kiolestwo niszych
instynktownych emocji. Geneialnie, zwieizta w swej niema-
teiialnej postaci nie s w ogole pizydatne z punktu widzenia
piaktycznych moliwoci wykoizystania ich pizez maga.
Jako ciekawostk pizytocz tu fakt, e zwieizta (ywe)
potiaf czsto postizega niemateiialne istoty oiaz skumulo-
wan eneigi. Pizepiowadzaem testy na kotach i psach, i musz
powiedzie, e koty maj zdecydowanie lepiej iozwinite
postizeganie pozazmysowe. Lecz nawet zwyky, udomowiony
pies, te cakiem niele sobie iadzi.
Jednym z piostszych testow jakie piowadziem, byo stwoize-
nie na jednej doni (lub w okielonym miejscu pomieszczenia),
kuli eneigii o waciwociach podobnych do poywienia, jakie
lubi zwieiz. Nastpnie obseiwowaem, co ziobi zwieizak.
iednio w 9 na 10 pizypadkow, zwieizak ieagowa tak jak
pizewidywaem i zainteiesowa si owym miejscem, a nawet
piobowa zapa i zje to stwoizone w Astialu poywienie.
Goovonmv - Wiele bostw, w jakie wieizono lub nadal si
wieizy, w izeczywistoci nigdy nie istniao. Nie istniay one
dopoki nie pojawili si ich wyznawcy, gdy ci, niewiadomie dali
ycie wasnym bostwom. Wystaiczy pizyjize si mitologii,
czy jakimkolwiek inym ieligiom posiadajcym swoich bogow.
W chwili obecnej mona powiedzie, e istoty te istniej,
gdy myl ludzka daa im ycie i si. Zasadniczo, mona je
wykoizystywa do uzyskania jakiego celu czy te pomocy.
Naley jedynie, wczeniej, dobize si zoiientowa w natuize
bostwa (co jest stosunkowo atwe, gdy mona o tym pizeczyta
w obftej liteiatuize, niekoniecznie okultystycznej). Zasadniczo
m:Iv iixsvxo is1o1 iiiizvczvcu
:oo
: cv:icv swi:1w
:o,
jednak, Godfoima nie jest Bogiem. Pamitajcie o tym. Bytuj
one na paszczynie astialnej, czeipic eneigi z wiaiy swoich
wyznawcow.
Godfoimy mona wykoizystywa jako ioda okielonego
iodzaju eneigii, lub matiyce wzoicow zachowa (tudzie jako
stianikow). Naley podchodzi do tego ostionie, poniewa nie
s to byty, ktoie mona lekceway.
Oto spis nazw i kiotka chaiakteiystyka niektoiych bogow:
Piv0 Sowiaskie bostwo pioiunow.
Bvicuiu Celtycka bogini uzdiawiania, izemiosa, nauki
i poezji.
Gov:o Bogkowal. Bostwo celtyckie synce z wyiabianej
pizez niego bioni, ktoia jest niezawodna! Ponadto zajmuje si on
iownie uzdiawianiem, a ci, ktoizy wezm z nim udzia w uczcie
i napij si z jego kielicha, nie zaznaj ju nigdy choiob.
M::1 Egipska bogini spiawiedliwoci.
To1u Bostwo egipskie, bdce pationem takich dziedzin, jak
magia, medycyna, muzyka, astiologia, sztuka. Legenda gosi, e
Toth napisa ksigi, w ktoiych zawai ca sw wiedz i ukiy je
w kiypcie.
Takich bogow s setki. Wymieniem tu, dla pizykadu, kilka
bostw, ale jak ju zapewne si domylacie, wikszo z nich
ma jakie okielone waciwoci, ktoie mog sta si naszymi
spizymieizecami. Jednak wikszo Godfoim ma zoon
i dualistyczn natui, wic nim wybieizemy spizymieize-
ca, powinnimy powici tioch czasu na dokadne iozeznanie
si w jego natuize.
:oo
: cv:icv swi:1w
:o,
vw:ov - W wielu kultuiach poszczegolne ywioy pized-
stawiane byy w foimie konkietnych, humanoidalnych istot.
Dziki temu moemy dzi wanie w takiej foimie pizyzywa
i postizega ywioy. Takie dziaania s baidzo pizydatne i cz-
sto wykoizystywane w wielu odmianach magii. Dobize jest mie
dobie ukady z danym ywioem, gdy dziki temu moemy
liczy na jego szeiok wspopiac, a pizecie ywioy to jedne
z najpotniejszych si w naszym wiecie. Ich niedostizegalne
pieiwiastki zawieiaj si we wszystkim, co nas otacza oiaz w nas
samych. Pizywouje si je, zaiowno w celach czysto ochionnych,
jak iownie w pizypadku innych zastosowa, z ktoiych mona
wymieni chociaby wywieianie wpywu na panujc pogod.
Wyioniamy nastpujce ywioy oiaz ich opiekunow:
Ogie
Opiekun: Din ukazuje si zazwyczaj jako potna istota
zbudowana z pomieni.
Koloi: Czeiwie.
Cechy: Symbolizuje zaiowno twoiczo (aktywno), jak i de-
stiukcj, a take pewno siebie, eneigiczno, oczyszczanie,
seksualno i eneigi fzyczn.
Woda
Opiekun: Niksa ukazuje si zazwyczaj jako pynna posta
zbudowana z zielononiebieskiej wody.
Koloi: Niebieski.
Cechy: Twoicza wyobiania, iomantyzm, oczyszczanie.
m:Iv iixsvxo is1o1 iiiizvczvcu
:o8
: cv:icv swi:1w
:o
Ziemia
Opiekun: Ghob ukazuje si w postaci potnego, masywnego
stwoia, zbudowanego z solidnego elementu ziemi.
Koloi: Biz.
Cechy: Stabilno, opanowanie, sia, piaktyczno, metodycz-
no, twoiczy kiytycyzm.
Powietrze
Opiekun: Paialda ma posta wiiujcej, stale zmieniajcej
ksztat, istoty zbudowanej z jasnoniebieskiej, lub szaiawej mgy.
Koloi: Biel.
Cechy: Twoiczy umys badacza, zdolno pizystosowywania si,
dociekliwo, oczyszczanie.
Boc - Jest to istota pizenikajca cay wszechwiat. Jest niedo-
stizegalnym, podstawowym i najwaniejszym pieiwiastkiem
kadej ywej istoty i popizez je wszystkie dowiadcza istnienia.
Jest On istot najdoskonalsz, jak, mona by stwieidzi, odkiyto
w histoiii ludzkoci. Nie jest natomiast, jak si niektoiym wydaje,
siogim staicem z siw biod, lecz istot, ktoia jest absolutem,
doskonaoci i bynajmniej jest jej cakowicie obojtne, czy kto
oddaje jej cze, czy diwi z niej. Bog bowiem, tak peifekcyjnie
iozplanowa wszechwiat, e to, co na pozoi jest chaosem, moe
okaza si zaplanowanym dziaaniem Wiem, e niejasno si tu
wyiaam, ale tiudno jest stieci Boga w paiu zdaniach.
Czy Bog nas syszy: Tak, mona miao powiedzie, e
owszem, bo pizecie jest iownie czci nas samych. Nie mona
jednak oczekiwa, e zaatwi za nas nasze pioblemy, bowiem to
:o8
: cv:icv swi:1w
:o
my jestemy istotami posiadajcymi woln wol, ktoi obdaio-
wa nas wanie Bog, ze wszystkimi tego implikacjami. To my
sami musimy niejednokiotnie pizej pizez pieko, by potem
wycign z tego konstiuktywne wnioski. Bog po piostu JEST,
a to, czy zechcemy si doskonali, by sta si do niego podobni
i dziki temu szczliwsi to ju nasza spiawa.
INNv Is1o1v - W Astialu i na innych paszczyznach spotka
mona tak wiele ionych istot, e niemoliwoci jest opisanie
tu ich wszystkich. Wiele z nich jeszcze nie zostao odkiytych,
a i te, ktoie s znane, czsto wymykaj si moliwoci uchwy-
cenia ich w sztywne iamy. Niemniej jednak waito pamita, e
istoty niemateiialne, podobnie jak w pizypadku ludzi s ione.
Kada z nich to inna osobowo, inne cele, uczucia, piagnie-
nia. Co wicej, owa ionoiodno pizekiacza czsto wszelkie
gianice wyobiani i zionicowanie wystpujce midzy ludmi,
wydaje si tu czsto wicz monotoni. Dlatego adne poiady nie
zastpi samodzielnego mylenia i oceny sytuacji. Intencje oiaz
inteligencja owych stwoize mog by ione i tylko my sami
moemy oceni, czy gia jest waita wieczki i czy pizyniesie nam
koizyci.

Jeli jestemy ju pizy istotach wiata Astialnego, pizytocz tu
pewne zdaizenie, a pizy tym nawi do wielu inteiesujcych
wnioskow z niego pyncych. Mam nadziej, e pozwoli wam
to ziozumie mechanizmy i zasady powstawania wielu nowych
istot, ktoie iodz si wiaz z iozwojem myli ludzkiej. Jaki czas
temu pewien podekscytowany i lekko wystiaszony mody mag,
pizyby na pewn inteinetow list dyskusyjna, ktoiej i ja byem
czonkiem. Poszukiwa on infoimacji o pewnym demonie.
m:Iv iixsvxo is1o1 iiiizvczvcu
::o
: cv:icv swi:1w
:::
Z opowieci tego czowieka wynikao, e jego znajomy bawic
si kaitami do pewnej kaicianej giy RPG
13
, dla zabawy zacz
pizyzywa jedn ze znajdujcych si tam postaci - demona. Ot,
pizywoa go mentalnie, wymawiajc w mylach paiokiotnie jego
imi. Robi to dla zabawy, nie spodziewa si specjalnych efektow,
poza ewentualnie, dobize zwizualizowan postaci. Jakie byo
jego zdziwienie, gdy nagle poczu ogiomn ilo eneigii, ulatu-
jc z niego! Wysysan! Po chwili oczom jego ducha ukaza si
demon. Mniej wicej, w tym samym czasie, pad na oko jak
spaialiowany (stiaci wadz nad swoim ciaem). Cae szczcie,
e by on zaznajomiony z technikami ochionnymi, stosowanymi
w magii ionego typu.
Zacz wic, na wszelkie znane mu sposoby, odpdza demona.
Jednak, ku jego tiwodze, adna z technik nie skutkowaa. Do
tego by w takim stanie, e nie mog si nawet dobize skoncen-
tiowa. Ostatecznie udao mu si. Dnia nastpnego opowiedzia
cae zdaizenie wspomnianemu magowi, ktoiy z kolei zielacjo-
nowa to nam. Imienia demona z tej opowieci, nie wymieni.
Zamknity zosta on w specjalnie pizygotowanej pieczci, by nie
stanowi zagioenia. Pech chcia, e poiuszony opowieci inny
mody czowiek niechccy ponownie pizywoa mentalnie tego
demona! I znowu si zaczo. Tiudna walka piowadzona niemal
na wszelkie znane sposoby, z ktoiych 99 nie skutkowao.
Dlaczego: O tym za chwil.
Skiacajc w tym miejscu ielacj do minimum powiem tylko,
e kiedy ten mody czowiek opisa poniej wygld demona,
okaza si on w 100 zgodny z opisem innego czowieka, ktoiy
dokona niezalenej obseiwacji. To tylko potwieidzio fakt, e
by to baidzo silny i konkietny byt. Jak widzicie nie wymie-
niam ani nazwy, ani wygldu owego demona, poniewa byo to
ju wczeniej wystaiczajcym powodem powstaych kopotow
::o
: cv:icv swi:1w
:::
i zapewne, gdybym to uczyni, naiazibym cz z was na
niebezpieczestwo. Co z tego wynika: Oto ta, na pozoi baha
opowie o zmaganiach nieistotnego tu czowieka z nieistotnym
demonem stanowi ywy pizykad, jak baidzo myl/wyobiania
czowieka jest twoicza.
Zwyka kaiciana gia RPG (dla pizykadu posu si tu
gi Magic Te Gatheiing - w skiocie MTG, bo j do dobize
znam, lecz cao jednak nie odnosi si konkietnie do niej).
Zaznaczam, e nie chodzi mi o zdyskiedytowanie giei tego typu.
Sam lubi czasem pogia. Fakty, jakie zaobseiwowaem, nie s
aigumentami pizeciwko tym giom. Po piostu uzmysowiem
sobie, jak szeiokie wpywy i jak silne skutki daje twoicza, ludzka
wyobiania. Jak powsta ten demon: Istota astialna, by zaistnie,
potizebuje wypiojektowania w Astial silnego myloksztatu.
Jeli by na tym zakoczy pioces twoizenia, to iozpynie si ona
niebawem w nico z biaku dostaw eneigii, jaka by podtizymy-
waa jej istnienie. Schemat jest piosty, a jego piostota i pizej-
izysto pizypiawiaj o zawiot gowy, jeli pomyli si o tym
w szeiszej peispektywie
Istota na kaicie do giy. Giacz, miliony giaczy, utizymuj,
chcc nie chcc, dany myloksztat owej istoty, kaimic go
swoj eneigi. Nie ma w tym, dla mnie, absolutnie nic zego
i nienatuialnego, gdy kady czowiek, mylc o czym, twoizy
myloksztat, wysyajc eneigi swoich myli do Astialu. Jeli
pomylimy teiaz o jakim obiazie, ktoiy kiedy widzielimy, czy
zdjciu postaci, to twoizymy myloksztat, lub podczamy si
do ju istniejcego, wysyajc do pewn dawk eneigii. To natu-
ialny pioces, od ktoiego nikt si nie uwolni, poniewa wanie
tak to wszystko dziaa.
Tak wic, mamy tu konkietn posta, o okielonej chaiakteiy-
styce, ktoiej myloksztat zasilaj miliony osob na caym globie.
m:Iv iixsvxo is1o1 iiiizvczvcu
:::
: cv:icv swi:1w
::,
To jeszcze nic! By istota astialna uiosa w si i si usamodzielnia
(uzyskaa wiadomo), musi upyn napiawd spoio czasu, a i
eneigii musi by pod dostatkiem. Powinien by zachowany cay
szeieg waiunkow, co dzieje si, nie tak znowu, czsto.
Kolejn jednak ciekawostk jest fakt, e na pizykad: w gize
MTG s uywane, tak zwane landy. Uywa si ich, by zasili
(moc uy w gize) posta z kaity. Landy symbolizuj czteiy
podstawowe ywioy(!), oiaz man (si yciow/eneigi)!!!
Czy teiaz, powoli staje si ziozumiae, dlaczego postacie z kait
(i nie tylko) mog uiosn w tak si: Od tysicy lat moce
ywioow uywane s w wielu odmianach magii, by nada si
zaklciom i dziaaniom magow! ywioy s niekwestionowan
potg w wiecie magii i metafzyki, a stajc si naszymi spizy-
mieizecami, daj nam ogiomne moliwoci! Co si iobi, by uy
ywiou: Ano wystaiczy tylko dobia WIZUALIZACJA. To
wystaiczy, cho iobi si te czasem to w baidziej skomplikowany
sposob. Koniec kocow, dla lepszej wizualizacji w umyle, mona
uy wizualnego symbolu (obiazka).
Kaita do giy jest wpiost idealna do tego. Kaity, jakie miaem
pizyjemno widzie, s napiawd pikne, a ich giafka pobu-
dza wyobiani (wizualizacja), to z kolei iowna si pobudzeniu
eneigii i wpiawieniu jej w iuch. I tu schemat staje si jasny, jak
soce. Wypiojektowany myloksztat zasilany pizez miliony
ludzi, jest dodatkowo wzmocniony eneigi ywioow i man! Do
tego wemy pod uwag, e nie dzieje si to, ani jednoiazowo, ani
w skali jednostki. Caa masa giaczy zasila t sam posta, a kaity
ywioow potguj efekt.
Zapewne zakizyknyby z iadoci dewotki i fanatyczni ksia
woajc: A nie mowilimy:! To dzieo Szatana! Tu musz si
nie zgodzi. Jak ju wspomniaem, te zalenoci i skutki dziaa
s pospolite baidziej, ni moe nam si wydawa. Nie chc
:::
: cv:icv swi:1w
::,
nikogo iozczaiowa, ale na tej samej zasadzie dziaaj bostwa
wielu ieligii, gdzie miliony wyznawcow sw goiliw wiai twoiz
i podtizymuj foimy boskie w Astialu.
Gdybymy chcieli unikn tego schematu nie pozostaoby
nam nic innego, jak zamkn si w ciemnym pokoju! Ba! I to
za mao. Nadal bymy myleli, a tym samym mogli potencjalnie
stwaiza co w Astialu. Chyba jedyn alteinatyw jest stan
mylowej pustki (co z ieszt pioponuje nam chociaby Buddyzm
Zen
16
).
Nasz wiat zbudowany jest w taki sposob, e wpywamy w nim,
cay czas, take na wiat astialny, a ten wpywa na nasz. Dzieje
si to w ionej skali i z ionym skutkiem, ale jak wida, efekty
mog by i takie, jak powyej opisaem. Nie chc te sia paniki
gia MTG jak i inne tego typu - S bezpieczne. Tak samo, jak
wszystko inne
Dobize, ale dlaczego nie skutkoway standaidowe pioceduiy
pozbywania si demona: Odpowied na to pytanie zdecydowa-
em si zostawi na koniec, poniewa ta akuiat kwestia pozostaje
ju w sfeize baidziej moich pizypuszcze i teoiii, opieiajcej si
na logice, ni udowodnionego faktu. Wedug mnie, czemu pizy-
takuje giono znanych mi, kompetentnych osob, posta takiego
demona twoizona jest w odosobnieniu od wszelkich systemow
ieligijnych, czy innych systemow, ktoie bd co, bd zawsze
maja swoje iodki zaiadcze pizeciw demonom. Zwyczajnie,
demonowi z pizykadu nie zosta zakodowany wzoizec ieakcji
na okielone dziaania, majce na celu odpdzenie, bd nawet
- zniszczenie go. W efekcie powsta osobnik, jaki nie mia zako-
dowanej ani mieici, ani ucieczki w ieakcji na populaine
dziaania ochionne. To, z kolei spiawiao, e dziaania ochionne
jakie podj ten mody czowiek byy nieskuteczne. Pozbycie si
takiego twoiu izeczywicie, moe by wowczas, baidzo tiudne.
m:Iv iixsvxo is1o1 iiiizvczvcu

Myl, e dziki tej histoiii ziozumielicie, z jak atwoci
twoizone s kolejne byty astialne i jaki moe by tego skutek.
Jednak,pamitajmy o diugiej stionie medalu dla wasnych
potizeb te moemy twoizy, o czym szeizej nieco poniej.
Nie ma te co panikowa. Zapewniam was, e to, co niewia-
domie twoizymy, zazwyczaj nie jest adnym powanym
zagioeniem. Jedynie, w jednostkowych pizypadkach, jak
powyszy, moe si sta co mao pizyjemnego. Pamitajmy,
e zawsze jest wiksza iyba i, e my sami jestemy pod opiek
niewidzialnych pizyjacio.
Fiagment pochodzi z ksiki: Na Granicy wiatw - Jakub Niegowski
Copyiight WYDAWNICTWO ILLUMINATIO 2003
www.illuminatio.pl
Spizeda wysykowa:
Tw, Pvzv,:zv Sxiiv M:ciczv
www.CzaryMary.pl
tel. 083 742 46 86, kom. 0 606 21 93 23
::