You are on page 1of 2

Moci de CRIDA PREMIANENCA-POBLE ACTIU demanant

el desplegament logstic per la realitzaci de la consulta del


proper 9 de novembre.
Ats que el passat 19 de setembre el Parlament de Catalunya va
aprovar per amplia maoria ! 1"# vots a $avor i %& en contra' la llei de
consultes populars no re$erend(ries.
Ats que el passat dilluns %% de setembre de %"1) aquest
Auntament* mitan+ant l,aprovaci d,una moci en un Ple convocat
de $orma e-traordin(ria* espec.cament per aquesta q/esti* donava
suport a la convocat0ria i a la realitzaci de la consulta del 9 de
novembre del %"1)* per decidir lliurement el $utur de Catalunya dins
l1e-ercici dels nostres drets democr(tics. 2amb3 vam assumir el
nostre comproms amb la realitzaci de la Consulta* $acilitant tots els
recursos i les eines necess(ries per $er4la possible i $ent una crida a la
participaci.
Ats que el passat %5de setembre el president de la 6eneralitat
Catalunya va signar el decret de convocat0ria per celebrar una
consulta sobre la independncia de Catalunya.
Ats que a Premi( de Mar 7i 7a una (mplia maoria de la societat que
vol e-ercir el seu dret a votar en una consulta.
Ats que la massiva mobilitzaci ciutadana a la pla+a de l1Auntament
del passat dimarts 8" de setembre va ser un clam en $avor del dret a
decidir.
Ats que els i les representants del consistori ens devem a la
voluntat popular dels i les premianenques.
Ats que 3s competncia municipal la cessi d1espais p9blics per la
propaganda electoral.
Per ai-0* Crida Premianenca4Poble Actiu proposa al Ple de
l1Auntament de Premi( de Mar l1adopci dels seg/ents AC:;<=>
1. ;ebutar i ignorar la suspensi poltica per part del 2ribunal
Constitucional sobre la Consulta del 9? i que nom3s obeirem el
mandat popular catal(.
%. Posar en mar-a una campanya local d1in$ormaci sobre la consulta
per $omentar el conei-ement de la matei-a i la participaci del
conunt de la poblaci tasca que* que com a institucions al servei del
poble* 3s la que ens pertoca.
8. Comprometre1s a tenir preparats els espais electorals per poder $er
di$usi de les di$erents opcions que es poden votar a la consulta del 9
de novembre.
). Comprometre1s que a partir del dia %1 d1octubre estaran els pla$ons
i espais corresponents a la propaganda electoral posats i repartits per
tota la ciutat* per $acilitar a totes les opcions la di$usi de la seva
opci de vot.
@. Aacilitar la cessi dels espais i locals municipals per la realitzaci
dels actes de campanya de totes les opcions de vot* a partir del dia
%1 d1octubre del %"1) .ns el dia abans de la consulta.
Premi( de Mar* & d1octubre de %"1)
Boan ;ibet i Casademunt
;egidor portaveu de Crida Premianenca C Poble Actiu