You are on page 1of 5

A ) Lihat gambar.

Padankan kenderaan atau binatang yang
bergerak cepat atau lambat.
( 12 markah )
B ) Suaikan bunyi – bunyi berikut kepada bunyi lanjut atau bunyi
tidak lanjut.
( 12 markah )
C ) Suaikan alat muik berikut dengan nama yang !e!uai.
( 12 markah )
" ) Lengkapkan rangkap lagu di ba#ah.
Lagu $ BAPA%& P&LA'()
Bapaku pulang dari k*ta+
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,+
%ereta kecil #arna merah+
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.
P*n p*n p*n+
P*n p*n+
P*n p*n p*n p*n.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,+
-arilah adik mari naik+
( . -arkah )
BAPAKU BELIKAN KERETA BOLEH KUBAWA KE SEKOLAH
BOLEH KUBAWA JUMPA
NENEK
KERETA KECIL KU BERBUNYI
"i!ediakan *leh/
000000000000000.
( -*hd 1irdau! -u!ta2a )
.3