You are on page 1of 6

1

Aus_SKT_PanitiaMatematik 2014
SULIT
Matematik
Mei
SK
2014
40 minit


SEKOLAH KEBANGSAAN TEMPOYANG KUALA LIPIS
UJIAN PENILAIAN PERTENGAHAN TAHUN (P2)


MATEMATIK
TAHUN 1

(Kertas 2)

Empat Puluh Minit


JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU1. Kertas soalan ini mengandungi 20 soalan
2. Jawab semua soalan di dalam ruangan yang disediakan.


Kertas soalan ini mengandungi 6 halaman bercetak

2
Aus_SKT_PanitiaMatematik 2014
Arahan : Jawab semua soalan. Tuliskan jawapan anda di dalam ruangan
yang disediakan.
Kira dan tuliskan nombor yang betul

1. 2.( 4 Markah )

Tuliskan perkataan nombor berikut dalam angka
1. 4.


( 4markah )

5. Susun nombor berikut dalam tertib menaik


( 4 markah )


4
4
4
33 35 38
33 37 35 38 34 36 39
3
Aus_SKT_PanitiaMatematik 2014
Isikan nilai tempat bagi nombor di bawah dalam jadual yang diberi.
6.

7.


( 4 markah )Nyatakan nilai tempat bagi nombor yang digariskan.

8. 4 5 = _______________

9. 7 4 = _______________

( 2 markah )
Isi tempat kosong berpandukan gambarajah diberi.
10.
( 1 markah )
25
Puluh Sa

84
Puluh Sa

4
2


8
+
4
=

1
4
Aus_SKT_PanitiaMatematik 2014
11.


( 1 markah )

Tuliskan simbol atau dan dalam petak disediakan.


12. 1 5 ____ 4 ____ 1 9

13. 1 8 ____ 5 ____ 1 3

( 2 markah )
14. Tuliskan jawapan di ruangan yang disediakan

( 3 markah )

10
-
6
=
1
+ - =
2
3
1. 5 + 3 = ________
2. 9 + 1 = ________
3. 9 + 5 = ________
5
Aus_SKT_PanitiaMatematik 2014
15. Tuliskan jawapan di ruangan yang disediakan
( 3 markah )
16. Tuliskan jawapan di ruangan yang disediakan

( 3 markah )
18. Tuliskan jawapan di ruangan yang disediakan

( 2 markah )
3
3
2
6 - =
1. 7 - 2 = ________
2. 15 + 3 = ________
3. 18 - 4 = ________
1. 12 + 6 = ________
2. 17 + 5 = ________
3. 17 - 9 = ________
6
Aus_SKT_PanitiaMatematik 2014
19. Tuliskan jawapan di ruangan yang disediakan( 3 markah )

20. Susun hari dalam seminggu mengikut urutan dengan betul

( 4 markah )


--Kertas Soalan TAMAT--
3
4
Rabu
Jumaat Selasa Ahad
Isnin Khamis Sabtu
________
________
_
Selasa
Ahad
________ Khamis
________
- =