You are on page 1of 24

BIOPTRON AG

Sihleggstrasse 23
CH-8832 Wollerau, Switzerland
+ 41 43 888 28 00
+ 41 43 888 28 99
light@bioptron.com
www.bioptron.com
©

C
O
P
Y
R
I
G
H
T

H
O
M
E

A
R
T

&

S
A
L
E
S

S
E
R
V
I
C
E
S

A
G

-

Z
E
P
T
E
R

G
R
O
U
P

-

C
o
d
e

P
M
B
-
3
1
3
-
0
8
-
R
O

R
e
v
.
1
1
1
3

-

A
r
t
w
o
r
k
:

B
R
I
D

M
A
R
K
E
T
I
N
G

-

I
t
a
l
y
C O L O R L I G H T T H E R A P Y
LUMINA ŞI CULORILE
SUNT ESEN}IALE
PENTRU CORPUL ŞI SUFLETUL NOSTRU
Terapia cu Lumin\ Colorat\ BIOPTRON este o metod\ de utilizare a culorilor care
îmbun\t\]eşte şi red\ energia corpului. Terapia cu Lumin\ Colorat\ func]ioneaz\ la
nivel unitar. Are efect asupra min]ii, corpului şi sufletului şi, identificând originea bolii,
ajut\ la stimularea procesului de autovindecare. Poate fi folosit\ pentru echilibrarea
energiilor, în scopul prevenirii eventualelor probleme.
Terapia prin culori a fost probabil prima metod\ de terapie folosit\ de oameni, datorit\
propriet\]ii naturii de a men]ine organismul într-o stare bun\. Înc\ de la primii paşi ai
omului pe acest p\mânt, soarele l-a hr\nit şi l-a înc\lzit, iar culorile florilor, copacii,
animalele, cerul şi marea i-au afectat starea de spirit şi temperamentul.
Ast\zi, în ciuda progresului tehnologic, suntem înc\ direct dependen]i de culori pentru
a avea o via]\ s\n\toas\. Lunile lungi şi cenuşii de iarn\ ne epuizeaz\ energia. Lipsa
constant\ a culorii ne sensibilizeaz\ în fa]a bolilor şi depresiilor. Când soarele apare
pe cer şi ne lumineaz\ mica planet\, problemele noastre par s\ dispar\, iar energia şi
buna dispozi]ie revin imediat.
COLOR TERAPIA CU LUMIN| BIOPTRON
PENTRU S|N|TATEA DUMNEAVOASTR|
BIOPTRON Set de Color Terapie pentru chakre
PAG-992
BIOPTRON Set de Color Terapie cu Lumin\ Bioptron
pentru bioinformarea punctelor de presiune şi chakrelor
PAG-965
C O L O R L I G H T T H E R A P Y
COLOR TERAPIA CU LUMIN| BIOPTRON
PENTRU S|N|TATEA DUMNEAVOASTR|
CULOAREA ESTE ENERGIE
Culoarea nu este perceput\ doar vizual, ci şi absorbit\ în mod inconştient prin piele,
muşchii şi restul corpului nostru. Când ne p\trunde în corp, culoarea provoac\ reac]ii
chimice care afecteaz\ fuc]ionarea diferitelor organe şi sisteme. Terapia cu Lumin\
Colorat\ este foarte r\spândit\ în zilele noastre şi folosit\ la nivel global datorit\ efi-
cacit\]ii sporite şi siguran]ei sale. Spre deosebire de metodele tradi]ionale, Terapia cu
Lumin\ Colorat\ trateaz\ cauza bolii, nu doar simptomele; func]ioneaz\ la un nivel
profund. Medicamentele înl\tur\ temporar durerea de cap, dar dac\ motivul discon-
fortului nu este identificat şi eliminat, va reap\rea rapid.
Culoarea ajut\ la înc\rcarea rezervelor de energie ale „]esuturilor” pielii şi ale orga-
nelor interne, crescând altfel imunitatea organismului. Rezervele noi de energie ne dau
puterea de a lupta împotriva bolii.
Terapia cu Lumin\ Colorat\ nu este chiar o inova]ie. Civiliza]iile antice din Egipt, India
şi China au folosit propriet\]ile curative ale culorii: de exemplu, pacien]ii erau trata]
i cu raze solare filtrate prin sticl\ colorat\ sau cristale şi exist\ atest\ri documentare
ale faptului c\ doctorii chinezi tratau bolile de stomac cu ajutorul culorii galbene, iar
cei cu scarlatin\ erau sf\tui]i s\ poarte eşarfe roşii. Avicenna, un vraci din secolul al
XI-lea, a scris c\ o persoan\ care sângereaz\ abundent nu ar trebui s\ priveasc\ nimic
roşu, ci s\ se foloseasc\ de propriet\]ile calmante ale culorii albastre pentru a opri
sângerarea. Tot el folosea alifii şi elixire colorate pentru tratamentele sale. În secolul
al XVI-lea, Paracelsus, considerat fondatorul medicinii europene moderne, a reintro-
dus ştiin]a şi filosofia culorilor, prin folosirea razelor colorate, combinate cu muzic\ şi
ierburi, în scopul vindec\rii. Din nefericire, a fost ridiculizat pentru munca sa, iar ma-
joritatea manuscriselor au fost arse. Îns\ acum este considerat de mul]i ca unul dintre
cei mai mari doctori şi vindec\tori ai timpurilor sale.
ISTORIA
TERAPIEI CU LUMIN| COLORAT|
NEWTON
Sir Isaac Newton a fost fizician, matematician,
astronom, filosof şi alchimist englez, considerat
de mul]i ca fiind cea mai de seam\ figur\ din
istoria ştiin]ei.
AVICENNA
Ibn Sina, cunoscut şi sub numele de Avicenna,
a fost medic, filosof şi om de ştiin]\ persan.
Cele mai cunoscute lucr\ri ale sale sunt Cartea
Vindec\rii şi Canonul Medicinii, care a fost timp
de aproape cinci secole un text medical standard
în numeroase universit\]i europene.
PARACELSUS
Paracelsus a fost un doctor elve]ian. A str\b\tut
Orientul Mijlociu în c\utarea alchimiştilor şi medi-
cilor de la care s\ înve]e. A înv\]at c\ r\nile se
vindec\ de la sine dac\ sunt men]inute uscate
şi ferite de infec]ii. Cunoaşterea acestor tipuri de
tratamente i-au adus celebritatea.
C O L O R L I G H T T H E R A P Y
Culoarea este lumin\ iar lumina este culoare. Lumina solar\ este emis\ pe frecven]e
diferite. Aceste frecven]e de lumin\ pot fi separate printr-un proces numit refrac]ie.
La filtrarea luminii printr-o prism\ de cristal, aceasta se refract\ şi se divide în cele
şapte culori ale spectrului. Fiecare culoare are propria sa frecven]\. Dac\ dup\ sepa-
rare culorile sunt filtrate printr-o alt\ prism\, acestea revin la lumina alb\. Primul care a
demonstrat cest fenomen, la sfârşitul secolului al XVII-lea, a fost Isaac Newton, marele
fizician englez. O modalitate de a experimenta descoperirea lui Newton este formarea
curcubeelor. Când lumina soarelui trece prin pic\turile de ploaie, care ac]ioneaz\ ca
o prism\ miniatural\, se împarte în cele şapte culori componente. Cu cât sunt mai mari
pic\turile, cu atât mai str\lucitor va fi curcubeul.
CELE 7 CULORI ALE
LUMINII SOLARE
Se ştie c\ energia se mişc\ pe lungimi de und\. Distan]a dintre undele succesive este
numit\ lungime de und\, iar num\rul oscila]iilor unei unde pe secund\ se numeşte
frecven]\. Regula de baz\ este: cu cât creşte lungimea de und\, cu atât scade frecven]a.
Fiecare culoare are propria frecven]\ caracteristic\ şi lungime de und\ individual\.
Doar o mic\ parte a spectrului electro-magnetic este vizibil\ cu ochiul liber. Violetul
are cea mai scurt\ lungime de und\ iar roşul cea mai lung\. Pe lâng\ violet este
ultravioletul, care, deşi invizibil pentru ochiul uman, ne p\trunde în corp. Ultravioletul
d\ bronzul şi ucide bacteriile. La cap\tul cel\lalt al spectrului, cu cea mai lung\ lun-
gime de und\, este culoarea roşie. Pe lâng\ roşu este infraroşul, iar mai departe se
g\sesc microundele, lungimile de und\ radar, radio şi de televiziune, toate invizibile
pentru ochiul uman.
Colorile roşu, portocaliu şi galben au lungimi de und\ mai mari şi par s\ fie percepute
de ochi mai repede decât culorile din cel\lalt cap\t al spectrului. Din cauza asocierii
acestor culori cu focul şi soarele, sunt numite culori calde. Verdele, albastrul şi violetul
sunt percepute drept culori reci. Acestea au lungimi de und\ mai scurte, aşadar par s\
fie percepute mai greu de ochiul uman; aceste culori aduc în minte imaginea apei m\
rii şi a râurilor, a cerului, a r\s\riturilor iernatice. Mai sunt numite şi culori retrase, din
cauza timpului mai lung necesar pentru ca energia lor s\ fie perceput\ de ochi. Fiecare
culoare cald\ are o culoare complementar\ rece: roşu - albastru, portocaliu - indigo,
galben - violet, verde - roşu (magenta).
LUNGIMILE DE UND|
ŞI FRECVEN}ELE CULORII
400 nm 450 nm 500 nm 550 nm 600 nm 650 nm 700 nm
Sensibilitatea ochiului
SPECTRUL DE LUMIN| VIZIBIL
C O L O R L I G H T T H E R A P Y
PRINCIPIUL
TERAPIEI CU LUMIN| COLORAT|
Principiul Terapiei cu Lumin\ Colorat\ se bazeaz\ pe presupunerea c\ toate organele
au frecven]e caracteristice de varia]ie a s\n\t\]ii şi c\ boala este o reac]ie natural\ a
corpului la stres. Stresul cauzeaz\ o schimbare a frecven]ei de energie, care afecteaz\
starea de s\n\tate a unui organ. Schimbarea func]iei unui organ este cauzat\ de
accelerarea sau încetinirea unei vibra]ii cauzate de un factor de stres, de natur\ chi-
mic\, mecanic\ sau termic\.
Supra-alimenta]ia permanent\ este un exemplu; efortul suplimentar la care supunem
inima ca s\ pompeze mai mult sânge pentru a sus]ine ritmul digestiei şi al circu-
la]iei, cauzeaz\ schimbarea frecven]ei naturale a acestui organ. Dup\ o perioad\
îndelungat\ de efort la o frecven]a incorect\, inima şi-ar putea manifesta disconfortul
printr-un infarct. Un alt exemplu este consumul de droguri, care afecteaz\ frecven]a
vibra]iilor creierului. Aceste modific\ri de frecven]\ conduc la oboseal\ cronic\, al c\
rei grad este cauza epuiz\rii şi, posibil, a decesului. Expunerea exagerat\ la lumin\
poate cauza şi ea schimbarea frecven]ei optime pentru celulele pielii, cauzând con-
fuzie, manifestat\ prin arsuri solare.
Culoarea, pentru c\ este vibra]ie pur\, este un tip inofensiv de terapie. Conform
Terapiei cu Lumin\ Colorat\, când unul dintre organe este în dezechilibru, este posibil\
"reglarea" sa (la fel ca la un motor) prin absorbirea, de c\tre corp, a energiei culorii
corespunz\toare. Totuşi, nu trebuie s\ uit\m c\ nicio terapie complementar\ nu consti-
tuie o alternativ\ pentru recomand\rile medicale de specialitate. Medicina tradi]ional\
în combina]ie cu Terapia cu Lumin\ Colorat\ poate duce la rezultate mai rapide şi la
identificarea cauzei bolii, care constituie începutul autovindec\rii.
r
o
[
up
o
r
t
o
c
a
l
i
u


g
a
l
b
e
n


v
e r d
e
a
l
b
a
s
t
r
u

i
n
d
i
g
o


v
i
o
l
e
t

CE CULOARE S| FOLOSIM?
CUNOA{TE-}I CELE 7 CHAKRE
Pentru a putea identifica culoarea necesar\ diverselor dezechilibre, este nevoie s\
cunoaştem chakrele. Teoria chakrelor se bazeaz\ pe ipoteza c\ energia, care ne men]ine
în via]\, circul\ uniform prin organism. În şapte puncte ale corpului nostru exist\ o con-
centra]ie energetic\, cu o mişcare spiralat\ constant\. Aceste şapte puncte specifice
sunt numite chakre. Chakra (pronun]at\ cha-kra) este termenul sanscrit pentru "roat\".
Terapia cu Lumin\ Colorat\ ac]ioneaz\ asupra celor şapte chackre principale, deşi
exist\ şi numeroase chakre secundare.
Aceste şapte chakre func]ioneaz\ ca nişte "baterii colorate" ale organismului; când sunt
complet înc\rcate, ne afl\m într-o stare de echilibru, s\n\tate şi stare bun\. Dac\ una
dintre aceste "baterii" se descarc\, întregul organism sufer\, iar boala îşi face apari]ia.
Terapia cu Lumin\ Colorat\ men]ine aceste "baterii chakra" înc\rcate.
Frecven]ele fiec\rei culori a spectrului corespund frecven]ei energiei fiec\reia dintre
cele 7 chakre principale ale corpului şi freceven]ei organelor, muşchilor şi oaselor din
vecin\tatea chakrei; de exemplu, portocaliul corespunde chakrei sacrale, dar şi ovare-
lor, testiculelor, rinichilor, pelvisului, splinei şi intestinelor. De asemenea, chakrele sunt
conectate şi cu glandele endocrine, care produc hormoni.
Culoarea poate fi folosit\ pentru activarea întregului sistem sau a chakrelor indivi-
duale. Se crede c\ au efect puternic asupra laturilor fizice, spirituale şi metale ale fiin]ei
umane. De exemplu, cineva care sufer\ de dureri de gât îşi poate activa chakra gâ-
tului concentrând lumina albastr\ pe acea suprafa]\ şi vizualizând o raz\ albastr\ de
lumin\ care-i lumineaz\ gâtul. Acesta se poate face prin purtarea unei eşarfe albastre,
prin consumul unor alimente de culoare albastr\ (struguri, m\sline, prune, afine, vi-
nete), prin aplicarea unei buc\]i de lapis lazuli (o piatr\ pre]ioas\) pe chakra gâtului de
mai multe ori pe zi. Prin stimularea chakrei gâtului şi celelalte aspecte vor fi înt\rite de
culoarea albastr\. Abilitatea de comunicare, exprimarea personalit\]ii şi sinceritatea
vor deveni mai eficiente, creativitatea va înflori, iar blocajele care au creat durerea de
gât pot disp\rea. În cazul supraînc\rc\rii unei chakre cu o anumit\ culoare, se reco-
mand\ echilibrarea acesteia prin culoarea complementar\.
ZONA BAZAL|
ZONA SACRAL|
PLEXUL SOLAR
INIM|
GÂT
SPRÂNCEAN|
COROAN|
C O L O R L I G H T T H E R A P Y
Descrierile de mai jos sunt date ca exemple de aplica]ii tradi]ionale:
Programele de tratament chakra recomandate se bazeaz\ pe experien]a profe-
sional\ îndelungat\ în Terapia cu Lumin\ Colorat\. Terapia cu Lumin\ Colorat\ nu
poate înlocui consultul şi terapia medical\. V\ recomand\m consultarea medicului
sau a terapeutului pentru a afla dac\ terapia este recomandat\ în scopul dorit.
CHAKRA CULOARE LOCALIZARE
ASOCIERE
FIZIOLOGIC|
STIMUL
HORMONAL
R|SPUNS
FIZIOLOGIC
chakra
bazal\
roşu baza coloanei
vertebrale
glande suprarenale
rect
adrenalin\ team\ sau curaj
autoconştientizare
chakra
sacral\
portocaliu abdomen inferior ovare, testicule
rinichi, intestine
hormoni sexuali pl\cere
respect de sine
chakra
plexului solar
galben stomac pancreas
ficat, tract digestiv, piele
insulin\ claritate
autostim\
chakra inimii verde inim\ timus, sistem imunitar
circula]ie, pl\mâni
hormon secretat
de timus
compasiune
dragoste
chakra
gâtului
albastru gât tiroid\
sistem respirator
tiroxin\ comunicare
exprimarea
propriei personalit\]i
chakra
sprâncenei
indigo frunte glanda pituitar\
ochi, sinusuri
stimulare
hormoni
intui]ie asumarea
responsabilit\]ii
chakra
coroanei
violet creştetul capului glanda pineal\
creier, sistem nervos
sinteza
melatoninei
conştiin]a de sine
BAIA DE CULORI
O metod\ de real succes pentru men]inerea armoniei şi echilibrului întregului
organism const\ în expunerea fiec\rei chakre la culoarea care îi corespunde, câte
1 minut în fiecare zi; întregul tratament dureaz\ doar 7 minute pe zi. Poate fi efectuat
zilnic, mai ales de c\tre persoanele care petrec timp îndelungat în lumin\ artificial\.
Pentru stabilizarea tratamentului men]ionat, se recomand\ o scurt\ expunere a tuturor
chakrelor la culoarea verde.
Ro[u
C O L O R T H E R A P Y C O L O R L I G H T T H E R A P Y
Din perspectiv\ psihologic\, roşul reprezint\ s\n\tatea, focul, c\ldura,
sângele, pasiunea, supravie]uirea, furia, temperamentul, pericolul şi
distrugerea. Stimuleaz\, excit\ şi ac]ioneaz\ ca iritant. D\ sentimentul
de putere.
CULOAREA ROŞIE LOCALIZARE DURAT|
Stimuleaz\ şi excit\ nervii,
de aceea este benefic\
pentru remedierea deficien]elor
sim]urilor olfactiv, tactil, vizual,
auditiv şi gustativ.
chakra bazal\ roşu 10 min
albastru 2 min
trei s\pt\mâni
stimuleaz\ circula]ia sanguin\
folosit\ pentru simptomele
de r\ceal\
chakra bazal\ roşu 20 min
albastru 5 min
red\ energia consumat\ chakra bazal\ roşu 15 min
albastru 3 min
conform
indica]iilor
energizeaz\ ficatul pentru muşchii
contracta]i
roşu 3-5 min
albastru 1 min
1 s\pt\mân\
are efect benefic
asupra sistemului muscular
în tratarea lumbago-ului
pentru muşchii
contracta]i
roşu 10 min
albastru câte
2 reprize
de 2 min.
fiecare o zi
pân\ la dimi-
nuarea durerii
calmeaz\ durerile artritice peste zonele
dureroase
roşu 5 min
albastru 1 min
pân\ la dimi-
nuarea durerii
PUTEREA CELOR 7 CULORI
CHAKRA bAzAl| – ROŞU
Portocaliu
PUTEREA CELOR 7 CULORI
CHAKRA SACRAL| – PORTOCALIU
Din perspectiv\ psihologic\, portocaliul combin\ energia fizic\ cu
calit\]ile mentale. Este culoarea creativit\]ii. Creeaz\ o stare gene-
ral\ bun\ şi vesel\. Portocaliu simbolizeaz\ c\ldur\ şi prosperitate. Are
leg\tur\ cu respectul de sine.
CULOAREA PORTOCALIE LOCALIZARE DURAT|
stimuleaz\ b\t\ile inimii f\r\
a afecta tensiunea arterial\;
se foloseşte în cazul tensiunii
mici atunci când exist\
o afec]iune a inimii
chakra sacral\ portocaliu 3-5
min.
indigo 1 min.
o dat\
o zi pân\ la
ameliorarea st\rii
accelereaz\ vindecarea
ligamentelor sau oaselor rupte
pe suprafa]a
afectat\
portocaliu 3-5
min.
indigo 1 min.
de dou\ ori pe zi
pân\ la recupe-
rarea complet\
este antidepresiv\ chakra sacral\ portocaliu 5 min.
indigo 1 min.
zilnic pân\
la îmbun\t\]irea
circula]iei
dureri menstruale sau
dezechilibre
cauzate de menopauz\
chakra sacral\ portocaliu 5 min.
indigo 1 min.
5 zile
stimuleaz\ secre]ia post-natal\
a laptelui
peste fiecare
sân
portocaliu 3 min
indigo ½ min
o dat\ pe zi
regenereaz\ pl\mânii peste fiecare
pl\mân
portocaliu 3 min.
indigo ½ min.
o s\pt\mân\
Galben
C O L O R T H E R A P Y C O L O R L I G H T T H E R A P Y
PUTEREA CELOR 7 CULORI
CHAKRA PLEXULUI SOLAR – GALBEN
CULOAREA GALBEN| LOCALIZARE DURAT|
are efect benefic asupra
nervilor şi a sistemului nervos;
este folosit\ pentru înt\rirea
nervilor şi stimularea creierului
chakra plexului
solar
galben 10 min.
violet 2 min
detoxifiaz\ fluxul sanguin
prin stimularea sistemului
limfatic
chakra plexului
solar
galben 3-5 min.
indigo 2 min.
trei s\pt\mâni
de preferat în
asociere
cu o diet\
uşoar\
ac]ioneaz\
împotriva constipa]iei
peste zona
ombilical\
galben 10 min.
violet 2 min.
pân\ la
vindecare
ac]ioneaz\ pozitiv
asupra epuiz\rii mentale
chakra plexului
solar
galben 15 min.
violet 3 min.
2-3 zile
ajut\ procesul digestiv;
contracareaz\ aciditatea
chakra plexului
solar
galben 20 min.
violet 5 min.
are efect regenerator
asupra pielii
peste plexul
solar
şi zona pielii
galben 10 min.
violet 2 min.
o dat\ pe
s\pt\mân\
Psihologic, galbenul ac]ioneaz\ ca factor pozitiv asupra st\rilor
depresive şi melancolice. Este culoarea intelectului şi a percep]iei.
În antichitate, galbenul era culoarea vie]ii şi sugereaz\ bucurie, veselie
şi euforie. Galbenul indic\ respectul de sine. Totul se reduce la p\rerea
noastr\ despre noi înşine. Este culoarea personalit\]ii şi a eului.
Verde
Verdele este culoarea iubirii, a progresului, a creşterii, a lipsei de ex-
perien]\, a fertilit\]ii, a speran]ei, a echilibrului şi a unei vie]i noi. Mai
este şi culoarea geloziei, a invidiei şi a supersti]iei. Este culoarea sen-
timentelor.
PUTEREA CELOR 7 CULORI
CHAKRA INIMII – VERDE
CULOAREA DIN CENTRUL SPECTRULUI
CULOAREA VERDE LOCALIZARE DURAT|
Ac]ioneaz\ asupra sistemului
nervos simpatetic (parte a siste-
mului nervos central).
Ac]ioneaz\ ca un calmant
al presiunii vaselor de sânge şi
scade tensiunea arterial\
chakra inimii verde 5 min.
roşu ½ min.
pân\ la
ameliorare
are efect tonifiant chakra inimii
peste coloana
vertebral\
verde 20 min.
roşu 2 min.
calmant emo]ional chakra inimii verde 10 min.
roşu 1 min.
reface ]esuturile şi muşchii peste muşchii
sl\bi]i
verde 10 min..
roşu ½ min.
pân\ la
ameliorare
este potrivit\ pentru tratamentul
post-traumatic
chakra inimii verde 10 min.
roşu ½ min.
ac]ioneaz\ ca un dezinfectant
delicat, germicid, antiseptic
şi bactericid
peste zona
afectat\
verde 20 min.
roşu 1 min.
Albastru
C O L O R L I G H T T H E R A P Y
PUTEREA CELOR 7 CULORI
CHAKRA GÂTULUI – ALBASTRU
CULOAREA ALBASTR| LOCALIZARE DURAT|
are efect r\coritor
în cazul bolilor inflamatorii
chakra gâtului albastru 10 min.
roşu 1 min.
de dou\ ori pe
zi pân\ la
ameliorare
accelereaz\ metabolismul
şi creşte vitalitatea
chakra gâtului albastru 10 min.
roşu 1 min.
o dat\ pe
s\pt\mân\
reduce excita]ia nervoas\ chakra gâtului
în spatele gâtului
albastru 20 min.
roşu 2 min.
amelioreaz\ durerile de gât,
laringita, amigdalita, ulcera]iile
bucale, urechile înfundate
chakra gâtului albastru 10 min.
roşu 1 min.
de dou\ ori
pe zi
calmeaz\ copii hiperactivi chakra gâtului albastru 10 min.
roşu 1 min.
o dat\ pe zi timp
de 1 s\pt\mân\
accelereaz\ vindecarea arsurilor peste arsuri albastru 10 min.
roşu ½ min.
de dou\ ori
pe zi
pân\ la amelio-
rare
Din punct de vedere psihologic, culoarea albastr\ are capacit\]i cal-
mante superioare verdelui pentru st\rile emo]ionale. Albastrul este cu-
loarea media]iei şi expansiunii spirituale. Relaxeaz\ mintea. Albastrul
este culoarea adev\rului, devotamentului, calmului şi sincerit\]ii. Este
culoarea intui]iei şi a calit\]ilor intelectuale superioare. Albastrul în-
seamn\ exprimarea propriei individualit\]i.
Indigo
PUTEREA CELOR 7 CULORI
CHAKRA SPRÂNCENEI – INDIGO
CULOAREA INDIGO LOCALIZARE DURAT|
este cel mai bun antidot
al insomniei
chakra
sprâncenei
indigo 10 min.
portocaliu
1 min.
ajut\ la refacerea ]esuturilor peste arsuri indigo 5 min.
portocaliu 1 min.
de dou\ ori
pe zi conform
indica]iilor
amelioreaz\ problemele
sinuzale acute
chakra
sprâncenei
ochi
indigo 5 min.
portocaliu 1 min.
de dou\ ori pe zi
conform
indica]iilor
calmeaz\ durerile de spate chakra
sprâncenei
şi peste zonele
dureroase
indigo 10 min.
portocaliu 1 min.
ajut\ la reducerea hemoragiilor peste zonele
hemoragice
ale corpului
indigo 20 min.
portocaliu 2 min.
accelereaz\ procesul
de recuperarea dup\ eczeme
peste piele indigo 5 min.
portocaliu 1 min.
1 s\pt\mân\
Din punct de vedere psihologic, culoarea indigo este potrivit\ discipli-
nei, organiz\rii, încrederii şi eficien]ei. De asemenea ajut\ la eliminarea
emo]iilor negative. Indigoul relev\ temerile (verifica]i ce le cauzeaz\, în
ce mod sunt legate de boal\). Indigoul încurajeaz\ şi inspir\ asumarea
responsabilit\]ilor.
Violet
C O L O R L I G H T T H E R A P Y
PUTEREA CELOR 7 CULORI
CHAKRA COROANEI – VIOLET
CULOAREA VIOLET LOCALIZARE DURAT|
creeaz\ confort persoanelor
cu probleme mentale
chakra coroanei
înspre spatele
capului
violet 10 min.
galben 1 min.
1 s\pt\mân\
este un antiseptic al pielii peste zonele
pielii
violet 5 min.
galben 1 min.
reface celule albe în interiorul
splinei
în dreapta
stomacului
violet 15 min.
galben 1 min.
cauzeaz\ dilatarea vaselor
de sânge,
sc\zând tensiunea arterial\
chakra coroanei violet 10 min.
galben 1 min.
1 s\pt\mân\
efect calmant asupra
sistemului nervos şi a inimii
calmeaz\ durerile de cap
chakra coroanei
înspre spatele
capului
violet 15 min.
galben 1 min.
amelioreaz\ problemele
scalpului şi como]iile
chakra coroanei violet 5 min.
galben 1 min.
Psihologic, culoarea violet trimite la cunoaşterea sinelui şi deschiderea
spiritual\. A fost dintotdeauna o culoare a vindec\rii. Încurajeaz\ uniu-
nea dintre eu şi spirit. Violetul emite o lumin\ puternic\ şi nu ar trebui
folosit la copii.
MASAJE DE CULOARE
Lumina BIOPTRON şi Terapia cu Lumin\ Colorat\ BIOPTRON Pro 1
pot fi folosite ca parte a unor masaje de relaxare. În timpul masajelor,
pe centrii r\maşi f\r\ energie se pot aplica diferite culori din spectrul
luminos. Combina]ia de lumin\ colorat\, masaje cu uleiuri şi echili-
brarea chackrelor restabilesc armonia personal\ şi starea general\
bun\. Pentru efecte mai puternice, uleiurile pentru masaj pot fi expuse
la lumina prin filtrele colorate.
COLOR TERAPIA CU LUMIN|
PENTRU STARE GENERAL| BUN|
Sistemul de Terapie cu Lumin\ BIOPTRON şi Terapia cu Lumin\
Colorat\ BIOPTRON sunt foarte apreciate în domeniul cosmetic,
întrucât pielea ne arat\ întotdeauna adev\rata stare energetic\ a
organismului. Fiecare rid sau pat\, culoarea şi consisten]a pielii, re-
ten]ia de lichide etc. ofer\ informa]ii despre curgerea dinamic\ a
energiei vitale prin procesele interioare ascunse ale corpului şi spiri-
tului nostru.
Terapia cu Lumin\ Colorat\ BIOPTRON este de un real ajutor, mai
alea în ceea ce priveşte reducerea ridurilor, a porilor deschişi, a pe-
telor cauzate de vârst\ şi de celulit\, a pielii uscate şi aspre, dar şi al
celei grase. Efectele luminii colorate por fi observate pe ten imediat.
Tenul arat\ mai proasp\t, mai fin şi mai tân\r.
DIVERSELE UTILIZ|RI ALE
TERAPIEI CU LUMIN| COLORAT|
BIOPTRON
COLOR TERAPIA CU LUMIN|
PENTRU COSMETIC|
C O L O R L I G H T T H E R A P Y
Terapia cu Lumin\ Colorat\ BIOPTRON este potrivit\ şi pentru tratamentul animalelor.
ŞI ANIMALELE AU CHAKRE
Şi animalele au chakre, la fel ca şi noi, iar ele sunt situate în pozi]ii similare cu cele
ale oamenilor, având în vedere c\ majoritatea au pozi]ie orizontal\. Animalele mai
au o alt\ chakra principal\, care este situat\ deasupra um\rului, unmit\ chakra bra-
hial\. Uneori mai este numit\ şi chakra "cheie", întrucât este puternic\ şi constituie un
punct de acces spre alte chakre. În general, animalele un v\d culorile la fel ca noi,
dar acest lucru un înseamn\ c\ un sunt afectate de energiile culorilor. Animalele sunt
foarte sensibile la diverse energii, astfel încât reac]ioneaz\ şi la diferitele beneficii ale
culorilor. Aten]ie, nicio terapie complementar\ un trebuie considerat\ ca alternativ\ la
tratamentul veterinar.
COLOR TERAPIA CU LUMIN| PENTRU ANIMALE
COLOR TERAPIA CU LUMIN| BIOPTRON
AVANTAJE ŞI BENEFICII
O TERAPIE PENTRU CEI CARE
SE PREOCUP| DE PROPRIA S|N|TATE
• Utilizare sigur\ pentru adul]i, copii şi animale
• Terapie natural\, non-agresiv\ şi uşor de folosit
• Efect independent de credin]ele personale
• Schimb\ri lente, dar permanente - o experien]\ care
v\ va schimba via]a
• Tratament eficient şi de scurt\ durat\ - amelior\ri valoroase
• Poate fi folosit individual, oferind un plus de putere şi încredere
în for]ele proprii
• Îmbun\t\]eşte st\rile mentale, emo]ionale şi fizice
• Terapia cu Lumin\ Colorat\ tinde s\ devin\ terapia preferat\ în viitor
• Fabricat în Elve]ia
• Filtre de sticl\ colorat\ unice, special concepute
C O L O R L I G H T T H E R A P Y
ANDERSON, MARY, Color Healing, The Aquarian Press, 1979
CAYCE, EDGAR, Auras, An Essay on the Meaning of Colors, A.R.E Press, 1973
CHIAZZARI, SUZY, The Complete Book of Color, Element, 1998
DALICHOW, IRENE and BOOTH, MIKE, Aura-Soma, Hay House Inc., 1996
DINSHAH, DARIUS, Let There Be Light, NJ USA, ISBN 0-933917-00-7
GIMBEL, THEO, Healing Through Color, The C.W.l Daniel Company Ltd., 1980
GIMBEL, THEO, The Color Therapy Workbook, Element, 1993
GRAHAM, HELEN, Healing with Color, Newleaf, 1996
HOLBECHE, SOOZI, The Power of Gems and Crystals, Piatkus, 1989
KELLY, JOHN, The All-Seasons Garden, Windward, 1987
LACY, MARIE LOUISE, Know Yourself Throuhg Color, The Aquarian Press, 1989
LACY, MARIE LOUISE, The Power of Color to Heal the Environment, Rainbow Bridge Publications, 1996
OUSELEY, S.G.J., Color Mediations, L.N. Fowler & Co. Ltd., 1949
POLUNIN, MIRIAM, Healing Foods, Dorling Kindersley, 1997
SUN, HOWARD & DOROTHY, Color Your Life, Piatkus, 1998
SUNDT, THERESA, Color Therapy Presentation 2007, www.color-discovery.com
VERNER-BONDS, LILIAN, Color, Southwater, 1999
WALL, VICKY, the Miracle of Color Healing, Thorsons, 1995
WAUTERS, AMBIKA and THOMPSON, GERRY, Principles of Color Healing, Thorsons, 1997
WILLS, PAULINE, Working With Color, Hodder & Stoughton, 1999
COLOR TERAPIA CU LUMIN|
REFERIN}E ŞI RECOMAND|RI DE lECTUR|
BIOPTRON Set de Color Terapie pentru chakre
PAG-992
BIOPTRON Set de Color Terapie cu lumin\
bioptron pentru bioinformarea punctelor de
presiune şi chakrelor
PAG-965
COLOR TERAPIA CU LUMIN| BIOPTRON