You are on page 1of 28

UNIT PELAJARAN 2

TEOREM BAKI, TEOREM FAKTOR,
PERSAMAAN DAN KETAKSAMAAN KUADRATIK
HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir unit ini, anda diharap dapat:
1. Mengenal Teorem Baki dan Teorem Faktor.
2. Menyelesaikan masalah polinomial menggunakan Teorem Baki dan
Teorem Faktor.
3. Mengenal persamaan kuadratik dan cara penyelesaiannya.
4. Mengenal ketaksamaan kuadratik dan cara penyelesaiannya.
PENGENALAN
D
alam unit pelajaran yang lepas, kita telah mempelajari tentang
apa itu polinomial, operasi-operasi asas terhadap polinomial serta
pemfaktoran polinomial, Dalam unit pelajaran ini, beberapa kon-
sep berkaitan dengan polinomial akan dibincangkan seperti Teorem Baki,
Teorem Faktor, penyelesaian persamaan kuadratik dan ketaksamaan kuad-
ratik.
31
UNIT PELAJARAN 2. Polinomial 2 | 32
2.1 Teorem Baki
Apabila 57 dibahagikan dengan 9, hasil bahaginya adalah 6 dengan bakinya
3 iaitu seperti berikut:
6
9 57
54
3 ÷÷Baki
Pernyataan di atas boleh ditulis sebagai 57 = (6 9) + 3
Begitu juga apabila satu polinomial x
2
+3x÷8 dibahagikan dengan poli-
nomial x ÷2 hasil bahaginya adalah (x + 5) dengan bakinya 2:
x + 5
x ÷2 x
2
+ 3x ÷8
x
2
÷2x
5x ÷8
5x ÷10
2
Pernyataan di atas boleh ditulis sebagai x
2
+ 3x ÷8 = (x ÷2)(x + 5) + 2
iaitu
Polinomial = (Pembahagi)(Hasilbahagi) + Baki
(2.1)
Secara umumnya, katakan polinomial diwakili oleh P(x), pembahagi di-
wakili oleh x ÷ a, hasil bahagi diwakili oleh Q(x) dan baki diwakili oleh R.
Maka,
P(x) = (x ÷a)Q(x) + R
(2.2)
Teorem 2.1 (Teorem Baki) Diberi P(x) = (x÷a)Q(x)+R: Jika x = a, maka
P(a) = R:
UNIT PELAJARAN 2. Polinomial 2 | 33
Contoh 2.1 Cari baki apabila polinomial x
2
÷ 5x + 12 dibahagikan dengan
x ÷4:
Selesaian: Katakan P(x) = x
2
÷5x + 12: Gantikan dengan x = 4 ke dalam
P(x); kita peroleh,
P(4) = 42 ÷5(4) + 12
= 16 ÷20 + 12
= 8
Jadi, bakinya adalah 8:
Contoh 2.2 Cari baki apabila polinomial 3x
3
+ 2x ÷ 7 dibahagikan dengan
(x + 1) :
Selesaian: Katakan P(x) = 3x
3
+2x÷7: Gantikan dengan x = ÷1 ( a = ÷1
sebab x + 1 = x ÷(÷1) atau anggap x + 1 = 0, oleh itu x = ÷1).
P(÷1) = 3(÷1)3 + 2(÷1) ÷7
= ÷3 ÷2 ÷7
= ÷12
Jadi, bakinya adalah ÷12:
Contoh 2.3 Cari baki apabila polinomial 8x
4
÷ 6x
2
+ 2x + 5 dibahagikan
dengan (2x ÷1) :
Selesaian: Katakan P(x) = 8x
4
÷ 6x
2
+ 2x + 5: Gantikan dengan x =
1
2
UNIT PELAJARAN 2. Polinomial 2 | 34
(anggap 2x ÷1 = 0, oleh itu x =
1
2
).
P

1
2

= 8

1
2

4 ÷6

1
2

2 + 2

1
2

+ 5
= 8

1
16

÷6

1
4

+ 1 + 5
= 5
Jadi bakinya adalah 5.
Contoh 2.4 Cari baki apabila polinomial 5 + x ÷ 4x
3
dibahagikan dengan
(2x + 3).
Selesaian: Katakan P(x) = 5 +x÷4x
3
. Gantikan dengan x = ÷
3
2
(anggap
2x + 3 = 0, oleh itu x = ÷
3
2
).
P(÷
3
2
) = 5 +

÷
3
2

÷4

÷
3
2

3
= 5 ÷
3
2
+
27
2
= 17
Jadi bakinya adalah 17:
Cuba ini!! Berapa baki apabila x
2
+ x – 12
dibahagikan dengan x – 3?
Contoh 2.5 Polinomial 2x
3
+ ax
2
÷ 24x + 9 memberi baki 9 apabila diba-
hagikan dengan (x + 4). Carikan nilai a.
Selesaian: Katakan P(x) = 2x
3
+ ax
2
÷ 24x + 9. Diberi x = ÷4 (anggap
UNIT PELAJARAN 2. Polinomial 2 | 35
x + 4 = 0, oleh itu x = ÷4), dan diberi P(÷4) = 9, maka,
P(÷4) = 2(÷4)3 + a(÷4)2 ÷24(÷4) + 9 = 9
÷128 + 16a + 96 + 9 = 9
16a = 9 + 128 ÷96 ÷9
16a = 32
a = 2
Cuba ini!! Apa nilai a jika baki bagi soalan 5 di
atas adalah 25 bila dibahagikan dengan x + 4?
Latihan Formatif 2.1
1. Cari baki apabila:
(a) x
3
+ 2x ÷5 dibahagikan dengan (x + 3) :
(b) 4x
3
÷2x
2
÷5x + 6 dibahagikan dengan (2x + 3) :
(c) 4x
4
÷6x
2
+ 2x + 5 dibahagikan dengan (2x ÷1) :
2. Gunakan Teorem Baki untuk mencari baki apabila:
(a) x
5
+ x
3
dibahagikan dengan (x ÷1) :
(b) x
3
+ 2ax
2
÷a
2
x + 3a
3
dibahagikan dengan (x + a) :
(c) 9x
3
÷3x
2
÷5x + 4 dibahagikan dengan (3x + 2) :
UNIT PELAJARAN 2. Polinomial 2 | 36
3. Cari nilai k dalam setiap kes berikut:
(a) Apabila polinomial x
2
+kx+5 dibahagikan dengan (x ÷1), bakinya
adalah 10.
(b) Apabila polinomial x
3
÷3x
2
+8kx+5 dibahagikan dengan (x ÷3),
bakinya adalah 17.
(c) Apabila polinomial 5x
4
+ (k ÷2)x
2
+ 7kx ÷4 dibahagikan dengan
(x ÷1), bakinya adalah 23:
4. Polinomial 2x
3
+ ax
2
÷ 6x ÷ b memberi baki 19 apabila dibahagikan
dengan (x + 2) dan memberi baki 5
1
4
apabila dibahagikan dengan
(2x ÷1). Cari nilai a dan nilai b.
2.2 Teorem Faktor
Takrifan 2.1 Apabila satu polinomial P(x) boleh dibahagikan tepat oleh
(x ÷a) tanpa menghasilkan baki (baki = 0), maka (x ÷a) dinamakan faktor
bagi P(x).
P(x) = (x ÷a)Q(x) + R seperti yang terdapat dalam Teorem Baki boleh
digunakan untuk mencari faktor bagi P(x):
Katakan (x ÷a) adalah satu faktor bagi P(x); maka R = 0 (sebab tidak
ada baki). Oleh itu,
P(a) = (a ÷a)Q(a) + 0
= 0
Teorem 2.2 (Teorem Faktor) (x ÷a) adalah satu faktor bagi polinomial P(x)
jika dan hanya jika P(a) = 0:
Ini bermaksud, jika x ÷ a adalah satu faktor bagi P(x), maka P(a) = 0.
Sebaliknya, jika P(a) = 0, maka x ÷a adalah satu faktor bagi P(x):
UNIT PELAJARAN 2. Polinomial 2 | 37
Contoh 2.6 Tunjukkan (x ÷3) adalah satu faktor bagi polinomial x
3
÷2x
2
÷
4x + 3:
Selesaian: Katakan P(x) = x
3
÷ 2x
2
÷ 4x + 3: Oleh kerana x ÷ 3 adalah
satu faktor, ganti x = 3, maka diperoleh
P(3) = 33 ÷2(3)2 ÷4(3) + 3
= 27 ÷18 ÷12 + 3
= 0
Oleh itu, (x ÷3) adalah satu faktor bagi x
3
÷2x
2
÷4x + 3.
Contoh 2.7 Tunjukkan bahawa (x + 1) adalah satu faktor bagi 3x
2
+8x +5:
Selesaian: Katakan P(x) = 3x
2
+ 8x + 5: Oleh kerana (x + 1) adalah satu
faktor, ganti x = ÷1, maka diperoleh
P(÷1) = 3(÷1)2 + 8(÷1) + 5
= 3 ÷8 + 5
= 0
Oleh itu, (x + 1) adalah satu faktor bagi 3x
2
+ 8x + 5:
Bolehkah anda
mencari satu lagi
faktor bagi 3x
2
+ 8x +
5
UNIT PELAJARAN 2. Polinomial 2 | 38
Contoh 2.8 Buktikan bahawa (2x ÷1) adalah satu faktor bagi polinomial
2x
3
+ x
2
÷13x + 6:
Selesaian: Katakan P(x) = 2x
3
+x
2
÷13x+6: Oleh kerana (2x ÷1) adalah
satu faktor, gantikan x =
1
2
; maka diperoleh
P(
1
2
) = 2

1
2

3 +

1
2

2 ÷13

1
2

+ 6
=
2
8
+
1
4
÷
13
2
+ 6
= 0
Oleh itu, (2x ÷1) adalah satu faktor bagi 2x
3
+ x
2
÷13x + 6.
Contoh 2.9 Cari nilai k jika (x + 2) adalah satu faktor bagi x
3
+2x
2
+kx÷2:
Selesaian: Katakan P(x) = x
3
+ 2x
2
+ kx ÷ 2 .Oleh kerana (x + 2) adalah
satu faktor, gantikan x = ÷2, maka diperoleh
P(÷2) = (÷2)3 + 2(÷2)2 + k(÷2) ÷2 = 0
÷8 + 8 ÷2k ÷2 = 0
÷2k = 2
k = ÷1
Contoh 2.10 Cari faktor-faktor bagi polinomial x
3
÷4x
2
+ x + 6
Selesaian Katakan P(x) = x
3
÷ 4x
2
+ x + 6. Oleh kerana P(x) berkuasa
tiga dalam x, maka ia mempunyai maksimum tiga faktor iaitu dalam
bentuk (x + a) ; (x + b) dan (x + c). Jadi, P(x) = (x + a)(x + b)(x +
c). Hasildarab bagi sebutan akhir setiap faktor adalah abc dan ini
mesti bersamaan dengan abc = 6. Jadi, nilai-nilai a, b dan c mungkin
±1; ±2; ±3 dan ±6 dan faktor-faktor yang mungkin adalah x ± 1;
UNIT PELAJARAN 2. Polinomial 2 | 39
x ± 2; x ± 3 dan x ± 6. Dengan menggunakan kaedah cuba jaya,
diperoleh:
P(1) = 13 ÷4(1)2 + 1 + 6
= 1 ÷4 + 1 + 6
= 4 ,= 0
Jadi, (x ÷1) bukan faktor bagi P(x).
P(÷1) = (÷1)3 ÷4(÷1)2 + (÷1) + 6
= ÷1 ÷4 ÷1 + 6 = 0
Jadi, (x + 1) adalah faktor bagi P(x). Oleh itu, dengan melakukan
pembahagian dengan (x + 1) sebagai pembahagi, diperoleh:
x
2
÷5x + 6
x + 1 x
3
÷4x
2
+ x + 6
x
3
+ x
2
÷5x
2
+ x
÷5x
2
÷5x
6x + 6
6x + 6
Jadi, x
3
÷4x
2
+ x + 6 = (x + 1)(x
2
÷5x + 6). Seterusnya, x
2
÷5x + 6
boleh difaktorkan menjadi (x ÷ 2)(x ÷ 3). Oleh itu, x
3
÷ 4x
2
+ x + 6 =
(x + 1)(x ÷2)(x ÷3):
UNIT PELAJARAN 2. Polinomial 2 | 40
Latihan Formatif 2.2
1. Tunjukkan (x ÷5) adalah satu faktor bagi x
3
÷5x
2
÷x + 5:
2. Tunjukkan (x + 1) adalah satu faktor bagi 2x
6
÷x
4
+ 4x
2
÷5:
3. Jika (x + 1) adalah satu faktor bagi 2x
3
+ 3x
2
÷kx + 3, cari nilai k.
4. Jika (2x + 3) adalah satu faktor bagi 2x
3
÷kx
2
÷x + 30, cari nilai k.
5. Ungkapan ax
2
+ bx ÷ 40 boleh dibahagikan dengan tepat oleh faktor-
faktor (x ÷5) dan (x + 2). Cari nilai a dan nilai b.
6. Dengan menggunakan Teorem Faktor, tentukan yang manakah antara
ungkapan-ungkapan (x + 1) ; (x ÷1) ; (x + 2) ; dan (x ÷2) adalah fak-
tor atau faktor-faktor bagi polinomial berikut:
(a) x
3
÷x
2
÷4x + 4
(b) 2x
3
+ x
2
÷5x + 2
(c) 4x
3
+ x
2
÷27x + 18
7. Diberi x÷2 adalah satu faktor bagi 2x
3
+x
2
÷22x+24. Cari faktor-faktor
yang lain.
8. Polinomial 2x
3
÷ 3ax
2
÷ bx + 2a boleh dibahagikan dengan tepat oleh
x
2
÷5x + 6. Cari nilai a dan nilai b.
2.3 Persamaan Kuadratik
Sebelum ini, kita telah berjumpa dengan ungkapan-ungkapan seperti x
2
+
3x + 2; 3x
2
+ 8x ÷3 dan 6x
2
÷7x ÷3 di mana ungkapan-ungkapan tersebut
berdarjah dua dengan satu pembolehubah sahaja. Ungkapan-ungkapan
UNIT PELAJARAN 2. Polinomial 2 | 41
ini dipanggil ungkapan kuadratik. Sekiranya ada persamaan-persamaan
seperti
x
2
+ 3x + 2 = 0; 3x
2
+ 8x ÷3 = 0 dan 6x
2
÷7x ÷3 = 0
persamaan-persamaan ini dipanggil persamaan kuadratik.
Takrifan 2.2 (Persamaan Kuadratik) Secara umumnya, persamaan kuad-
ratik adalah satu persamaan yang dalam bentuk
ax
2
+ bx + c = 0
(2.3)
dengan a ,= 0 serta a, b dan c adalah pemalar-pemalar.
Contoh 2.11 Tukarkan persamaan-persamaan berikut ke dalambentuk per-
samaan kuadratik ax
2
+ bx + c = 0.
(a) 2x
2
+ 5x ÷1 = x
2
+ 6x + 1
Selesaian:
2x
2
+ 5x ÷1 = x
2
+ 6x + 1
2x
2
+ 5x ÷1 ÷(x
2
+ 6x + 1) = x
2
+ 6x + 1 ÷(x
2
+ 6x + 1)
2x
2
+ 5x ÷1 ÷x
2
÷6x ÷1 = 0
x
2
÷x ÷2 = 0
(b) x
2
+ 10x ÷3 = 3x ÷15
Selesaian:
x
2
+ 10x ÷3 ÷(3x ÷15) = 3x ÷15 ÷(3x ÷15)
x
2
+ 10x ÷3 ÷3x + 15 = 0
x
2
+ 7x + 12 = 0
UNIT PELAJARAN 2. Polinomial 2 | 42
(c) x
2
÷4x ÷1 = 2(x ÷5)
Selesaian:
x
2
÷4x ÷1 = 2x ÷10
x
2
÷4x ÷1 ÷(2x ÷10) = 2x ÷10 ÷(2x ÷10)
x
2
÷4x ÷1 ÷2x + 10 = 0
x
2
÷6x + 9 = 0
2.3.1 Menyelesaikan Persamaan Kuadratik Dengan Kaedah Pemfak-
toran
Untuk mencari penyelesaian bagi persamaan kuadratik dengan menggu-
nakan kaedah pemfaktoran, kita perlu menggunakan satu petua yang baru
yang dipanggil Prinsip Hasil darab Sifar.
Takrifan 2.3 (Prinsip Hasil darab Sifar) Satu persamaan A B = 0 adalah
benar jika dan hanya jika A = 0 atau B = 0 atau kedua-duanya sifar.
Untuk mencari penyelesaian bagi persamaan kuadratik dengan meng-
gunakan Prinsip Hasil darab Sifar, persamaan kuadratik itu mesti difak-
torkan terlebih dahulu.
Sebagai contoh, selesaikan x
2
+ x ÷6 = 0:
x
2
+ x ÷6 = 0
(x + 3)(x ÷2) = 0
Mengikut Prinsip Hasil darab Sifar, ini bermakna x+3 = 0 atau x÷2 = 0:
Jadi,
x + 3 = 0 =x = ÷3
x ÷2 = 0 =x = 2
UNIT PELAJARAN 2. Polinomial 2 | 43
Oleh itu, (x + 3)(x ÷2) = 0 ada dua penyelesaian iaitu ÷3 atau 2.
Contoh 2.12 Selesaikan 2x
2
÷9x = 0:
Selesaian:
2x
2
÷9x = 0
x(2x ÷9) = 0
x = 0 atau 2x ÷9 = 0
x = 0 atau x =
9
2
Oleh itu, penyelesaian-penyelesaiannya adalah 0 atau
9
2
:
Contoh 2.13 Selesaikan x
2
÷x ÷2 = 0:
Selesaian:
x
2
÷x ÷2 = 0
(x ÷2)(x + 1) = 0
x ÷2 = 0 atau x + 1 = 0
x = 2 atau x = ÷1
Cuba semak jawapan ini
dengan memasukkan semula
nilai-nilai ini ke dalam
persamaan asal
Oleh itu, penyelesaian-penyelesaiannya adalah 2 atau ÷1.
UNIT PELAJARAN 2. Polinomial 2 | 44
Contoh 2.14 Selesaikan 5x
2
÷34x ÷7 = 0:
Selesaian:
5x
2
÷34x ÷7 = 0
(5x + 1)(x ÷7) = 0
5x + 1 = 0 atau x ÷7 = 0
x = ÷
1
5
atau x = 7
Oleh itu, penyelesaian-penyelesaiannya adalah ÷
1
5
atau 7.
Contoh 2.15 Selesaikan 4x
2
= 25:
Selesaian:
4x
2
= 25
4x
2
÷25 = 0
(2x)
2
÷5
2
= 0
(2x ÷5)(2x + 5) = 0
2x ÷5 = 0 atau 2x + 5 = 0
x =
5
2
atau x = ÷
5
2
Oleh itu, penyelesaian-penyelesaiannya adalah
5
2
atau ÷
5
2
:
UNIT PELAJARAN 2. Polinomial 2 | 45
Contoh 2.16 Selesaikan x
2
= 8x ÷15:
Selesaian:
x
2
= 8x ÷15
x
2
÷8x + 15 = 0
(x ÷5)(x ÷3) = 0
x ÷5 = 0 atau x ÷3 = 0
x = 5 atau x = 3
Oleh itu, penyelesaian-penyelesaiannya adalah 5 atau 3.
Contoh 2.17 Selesaikan (2x ÷1)(x + 3) = 9:
Selesaian: Berhati-hati dengan persamaan seperti ini. Walau pun sebelah
kiri persamaan telah difaktorkan, tetapi sebelah kanan bukan 0. Oleh
itu, kita perlu kembangkan sebelah kiri terlebih dahulu.
(2x ÷1)(x + 3) = 9
2x
2
+ 6x ÷x ÷3 = 9
2x
2
+ 6x ÷x ÷3 ÷9 = 0
2x
2
+ 5x ÷12 = 0
(2x ÷3)(x + 4) = 0
2x ÷3 = 0 atau x + 4 = 0
x =
3
2
atau x = ÷4
Oleh itu, penyelesaian-penyelesaiannya adalah
3
2
atau ÷4.
UNIT PELAJARAN 2. Polinomial 2 | 46
2.3.2 Menyelesaikan Persamaan Kuadratik Dengan Menggunakan Ru-
mus Kuadratik
Kita telah mempelajari bagaimana mencari persamaan kuadratik dengan
kaedah pemfaktoran dan Prinsip Hasil darab Sifar. Namun demikian tidak
semua persamaan kuadratik boleh difaktorkan. Sebagai contoh, x
2
÷ 5x +
2 = 0 tidak boleh diselesaikan dengan kaedah pemfaktoran. Oleh itu, kita
perlu menggunakan cara lain. Salah satu cara itu adalah menggunakan
rumus kuadratik seperti berikut;
Takrifan 2.4 (Rumus Kuadratik) Penyelesaian-penyelesaian bagi suatu
persamaan kuadratik ax
2
+ bx + c = 0 (di mana a ,= 0) adalah diberi oleh
rumus kuadratik
x =
÷b ±
_
b
2
÷4ac
2a
(2.4)
Contoh 2.18 Selesaikan x
2
÷ 5x + 4 = 0 dengan menggunakan rumus
kuadratik:
Selesaian: Bagi x
2
÷5x + 4 = 0; a = 1; b = ÷5 dan c = 4: Oleh itu,
x =
÷(÷5) ±
q
(÷5)
2
÷4 (1) (4)
2 (1)
=
5 ±
_
25 ÷16
2
=
5 ±
_
9
2
=
5 + 3
2
atau
5 ÷3
2
= 4 atau 1
Oleh itu, penyelesaian-penyelesaiannya adalah 4 atau 1:
UNIT PELAJARAN 2. Polinomial 2 | 47
Contoh 2.19 Selesaikan 4x
2
+ 9x + 2 = 0 dengan menggunakan rumus
kuadratik:
Selesaian: a = 4; b = 9 dan c = 2: Oleh itu,
x =
÷9 ±
p
9
2
÷4 (4) (2)
2 (4)
=
÷9 ±
_
49
8
=
÷9 ±7
8
= ÷
1
4
atau ÷2
Oleh itu, penyelesaian-penyelesaiannya adalah ÷
1
4
atau ÷2.
Contoh 2.20 Selesaikan x
2
÷ 3x + 1 = 0 dengan menggunakan rumus
kuadratik.
Selesaian: a = 1; b = ÷3 dan c = 1: Oleh itu,
x =
÷(÷3) ±
q
(÷3)
2
÷4 (1) (1)
2 (1)
=
3 ±
_
9 ÷4
2
=
3 ±
_
5
2
=
3 +
_
5
2
atau
3 ÷
_
5
2
Oleh itu, penyelesaian-penyelesaiannya adalah
3 +
_
5
2
atau
3 ÷
_
5
2
:
UNIT PELAJARAN 2. Polinomial 2 | 48
Contoh 2.21 Selesaikan x
2
÷ 2x + 3 = 0 dengan menggunakan rumus
kuadratik.
Selesaian: a = 1; b = ÷2dan c = 3: Oleh itu,
x =
÷(÷2) ±
q
(÷2)
2
÷4 (1) (3)
2 (1)
=
2 ±
_
4 ÷12
2
=
2 ±
_
÷8
2
Tiada penyelesaian sebab
_
÷8 tidak wujud iaitu bukan nombor nyata.
2.3.3 Menyelesaikan Persamaan Kuadratik Dengan Melengkapkan Kua-
sa Dua
Bagi menulis persamaan kuadratik dalam bentuk melengkapkan kuasa dua,
langkah-langkah berikut perlu kita ikut;
« Tentukan pekali bagi x
2
adalah positif dan bernilai 1
ax
2
+ bx + c = 0
a

x
2
+
b
a
x +
c
a

= 0
« Seterusnya, a
"

x +
b
2a

2
÷

b
2a

2
+
c
a
#
= 0
UNIT PELAJARAN 2. Polinomial 2 | 49
Contoh 2.22 Selesaikan x
2
+ 6x + 8 = 0 dengan menggunakan kaedah
melengkapkan kuasa dua.
Selesaian: a = 1; b = 6 dan c = 8: Sekarang x
2
+ 6x + 8 = 0:
1[x
2
+ 6x + 8] = 0

x +
6
2

2
÷

6
2

2
+ 8 = 0
(x + 3)
2
÷9 + 8 = 0
(x + 3)
2
÷1 = 0
(x + 3)
2
= 1
x + 3 = ±1
x = ÷3 ±1
x = ÷2 atau ÷4
Oleh itu, penyelesaian-penyelesaiannya adalah ÷2 atau ÷4.
Contoh 2.23 Selesaikan x
2
÷ x ÷ 12 = 0 dengan menggunakan kaedah
melengkapkan kuasa dua.
Selesaian: a = 1; b = ÷1 dan c = ÷12: Sekarang x
2
÷x ÷12 = 0:

x ÷
1
2

2
÷

÷
1
2

2
÷12 = 0

x ÷
1
2

2
÷
1
4
÷12 = 0

x ÷
1
2

2
÷
49
4
= 0

x ÷
1
2

2
=
49
4
x ÷
1
2
= ±
7
2
x =
1
2
±
7
2
x = 4 atau x = ÷3
UNIT PELAJARAN 2. Polinomial 2 | 50
Oleh itu, penyelesaian-penyelesaiannya adalah 4 atau ÷3:
Latihan Formatif 2.3
1. Selesaikan berikut dengan menggunakan Prinsip Hasil darab Sifar:
(a) (x + 9)(x ÷3) = 0
(b) t(t ÷8) = 0
(c) 7x(2x + 9) = 0
(d) (
1
9
÷3x)(
1
5
+ 2x) = 0
(e) (x + 3)(2x ÷5)(x ÷6) = 0
2. Selesaikan berikut dengan kaedah pemfaktoran dan menggunakan
Prinsip Hasil darab Sifar.
(a) x
2
+ 9x + 14 = 0
(b) x
2
÷4x ÷21 = 0
(c) 4x
2
÷9 = 0
(d) x
2
÷9x = 0
(e) 3x
2
÷7x = 20
(f) 12y
2
= 2 + 5y
(g) 1 + x
2
= 2x
(h) (x + 3)(3x + 5) = 7
(i) 36m
2
÷9 = 40
(j) (2a + 1)(4a ÷1) = 14.
3. Hasildarab bagi dua integer positif yang berturutan adalah 156. Cari
integer-integer itu.
UNIT PELAJARAN 2. Polinomial 2 | 51
4. Selesaikan berikut dengan menggunakan sama ada (1) keadah rumus
kuadratik, atau, (2) kaedah melengkapkan kuasa dua:
(a) x
2
+ 9x + 14 = 0
(b) x
2
÷4x ÷21 = 0
(c) 3x
2
÷7x = 20
(d) 12y
2
= 2 + 5y
(e) 1 = 2x ÷x
2
(f) (3 + m)(3m + 5) = 7
(g) (4t ÷1)(2t + 1) = 14.
2.4 Ketaksamaan Kuadratik
Sebelum ini, kita telah mempelajari mengenai persamaan kuadratik ax
2
+
bx+c = 0. Ketaksamaan kuadratik pula adalah ungkapan kuadratik bersama
dengan simbol ketaksamaan (<; >; _; _) iaitu seperti:
ax
2
+ bx + c < 0
ax
2
+ bx + c > 0
ax
2
+ bx + c _ 0
ax
2
+ bx + c _ 0
Untuk mencari penyelesaian-penyelesaian bagi ketaksamaan kuadratik,
biasanya kita gunakan kaedah pemfaktoran untuk mencari faktor-faktor dan
seterusnya menggunakan kaedah analisis tanda.
Dalam analisis tanda, mula-mula kita cari nilai x di mana sesuatu faktor
itu bernilai sifar. Nilai x ini dipanggil titik genting. Bagi ax
2
+bx +c > 0 dan
ax
2
+ bx + c _ 0, kita mahu kedua-dua faktor mempunyai tanda yang sama
UNIT PELAJARAN 2. Polinomial 2 | 52
(iaitu positif-positif atau negatif-negatif) manakala bagi ax
2
+ bx + c < 0 dan
ax
2
+bx +c _ 0, kita mahu faktor-faktor itu mempunyai tanda yang berbeza
atau berlawanan.
Boleh kah anda fikirkan
mengapa kita perlu
berbuat demikian?
Langkah seterusnya, akan diperincikan melalui contoh-contoh di bawah.
Contoh 2.24 Cari penyelesaian bagi ketaksamaan: x
2
+ x ÷6 > 0:
Selesaian: Mula-mula faktorkan: (x ÷ 2)(x + 3) > 0: Jadi titik-titik genting
adalah di x = 2 dan x = ÷3: Analisis tanda adalah seperti berikut:
Tanda untuk (x ÷2) ÷÷÷ ÷÷÷ + + +
Tanda untuk (x + 3) ÷÷÷ + + + + + +
·——–·
<—— ÷3 2 ——>
Perhatikan jika x
2
+ x – 6 > 0, penyelesaiannya
adalah x < -3 atau x > 2
Jadi, kita memerlukan kedua-dua faktor memberikan tanda-tanda yang
sama. Ini berlaku apabila x < ÷3 atau x > 2:
Contoh 2.25 Cari penyelesaian bagi ketaksamaan: 3x
2
+ 16x ÷12 _ 0
Selesaian: Melalui pemfaktoran diperoleh: (3x÷2)(x+6) _ 0: Jadi, titik-titik
genting adalah di x =
2
3
dan di x = ÷6: Analisis tanda adalah seperti
UNIT PELAJARAN 2. Polinomial 2 | 53
berikut:
Tanda untuk (3x ÷2) ÷÷÷ ÷÷÷ + + +
Tanda untuk (x + 6) ÷÷÷ + + + + + +
......... «——–« .........
÷6<——>
2
3
Oleh kerana ketaksamaan melibatkan _, maka kita mahu faktor-faktor
(3x÷2) dan (x+6) mempunyai tanda yang berbeza. Ini berlaku di an-
tara nilai-nilai ÷6 dan
2
3
(termasuk). Oleh itu penyelesaiannya adalah
÷6 _ x _
2
3
:
Contoh 2.26 Selesaikan 5y
2
+ 8y _ 0:
Selesaian: Melalui pemfaktoran diperoleh: y(5y + 8) _ 0: Maka, titik-titik
genting adalah di y = 0 dan y = ÷
8
5
: Analisis tanda adalah seperti
berikut:
Tanda untuk y ÷÷÷ ÷÷÷ + + +
Tanda untuk (5y + 8) ÷÷÷ + + + + + +
......... «——–« .........
<—— ÷
8
5
0 ——>
Oleh kerana ketaksamaan melibatkan _, maka kita mahu faktor-faktor
kita mempunyai tanda yang sama. Jadi penyelesaian yang dikehen-
daki adalah y _ ÷
8
5
atau y _ 0.
UNIT PELAJARAN 2. Polinomial 2 | 54
Latihan Formatif 2.4
Tentukan penyelesaian bagi setiap ketaksamaan kuadratik berikut:
1. x
2
+ 3x ÷10 < 0
2. 15y
2
÷y ÷2 _ 0
3. 4m
2
÷25 > 0
4. 6x
2
+ 5x ÷4 _ 0
5. (3 + m)(3m + 5) _ 7
RUMUSAN
Dalam Unit 2 ini kita telah mempelajari mengenai teorem baki, teorem faktor
dan kaedah-kaedah penyelesaian persamaan dan ketaksamaan kuadratik.
KATA KUNCI
Teorem baki, teorem faktor, rumus kuadratik, melengkapkan kuasadua, per-
samaan dan ketaksamaan kuadratik.
LATIHAN SUMATIF 2
1. Polinomial 2x
3
+ ax
2
÷ 24x + 9 memberi baki 9 apabila dibahagikan
dengan (x + 4). Cari nilai a.
2. Apabila polinomial x
3
+px
2
÷2p
2
x +8p
3
dibahagikan dengan (x ÷2p),
baki yang diperoleh adalah 128. Cari nilai-nilai yang mungkin bagi p.
3. Diberi bahawa polinomial ax
3
+x
2
÷27x+2b boleh dibahagikan dengan
tepat oleh (x
2
÷x ÷12). Carikan nilai-nilai a dan b.
UNIT PELAJARAN 2. Polinomial 2 | 55
4. Cari nilai bagi n jika x
n
÷ 12x
2
÷ 16 mempunyai (x ÷2) sebagai salah
satu faktornya.
5. Selesaikan dengan menggunakan kaedah pemfaktoran.
(a) 4x
2
+ 5x ÷6 = 0
(b) 3x
2
+ 4x = ÷1
6. Selesaikan dengan menggunakan kaedah melengkapkan kuasa dua.
(a) 3x
2
+ 4x ÷1 = 0
(b) x
2
+ 102 = 23x
7. Selesaikan dengan menggunakan rumus kuadratik.
(a) 5m
2
= 11m + 3
(b) x
2
+ x = ÷1
8. Sisi hipotenus bagi satu segitiga bersudut tegak adalah 6 meter pan-
jangnya. Sisi kedua segtiga itu adalah 1 meter lebih panjang daripada
sisi ketiga. Cari panjang bagi setiap sisi itu.
9. Panjang bagi satu segiempat tepat adalah dua kali lebarnya. Luas
segi empat tepat itu adalah 16 meter
2
. Cari panjang dan lebar segi
empat tepat itu.
10. Selesaikan ketaksamaan berikut.
(a) 3x
2
+ 14x ÷5 _ 0
(b) 10y
2
÷39y + 27 _ 0
UNIT PELAJARAN 2. Polinomial 2 | 56
RUJUKAN
1. Aufmann, R.N., Barker, V.C., Lockwood, J.S. (2000). Intermediate Al-
gebra with Application, 5
th
Ed. Boston, MA: Houghton Mifflin Com-
pany.
2. Dugopolski, M. (2009). Elementary and Intermediate Algebra, 3
rd
ed.
IL: McGraw-Hill.
3. Gustafson, R.D., Frisk, P.D., (1999). Algebra for College Students, 5
th
Ed. CA: Brooks/Cole Publishing Company.
4. Larson, R.E., Hostetler, R.P., Edwards, B.H., Heyd, D.E. (1997). Col-
lege Algebra: A Graphing Approach, 2
nd
Ed. Boston, MA: Houghton
Mifflin Company.
5. Spiegel, M.R. & Moyer, R.E. (2006). Schaum’s Outlines: College Al-
gebra, 3
rd
ed. NY: McGraw-Hill.
JAWAPAN
Latihan Formatif 2.1
1. (a) ÷38 (b) ÷9=2 (c)
19
4
2. (a) 2 (b) 5a
3
(c)
10
3
3. (a) 4 (b) 2 (c) 3
4. a =
28
5
b = ÷
3
5
Latihan Formatif 2.2
3. ÷4
4. 11
UNIT PELAJARAN 2. Polinomial 2 | 57
5. a = 4; b = ÷12
6. (a) x ÷1; x + 2; x ÷2 (b) x ÷1; x + 2 (c) x ÷2
7. 2x ÷3; x + 4
8. a = 3; b = ÷7
Latihan Formatif 2.3
1. (a) ÷9; 3 (b) 0; 8 (c) 0; ÷9=2 (d)
1
27
; ÷
5
2
(e) ÷3;
5
2
; 6
2. (a)÷2; ÷7 (b)÷3; 7 (c)÷
3
2
;
3
2
(d) 0; 9 (e)÷
5
3
; 4 (f)÷
1
4
;
2
3
(g) 1 (h) ÷
2
3
; ÷4 (i) ÷
7
6
;
7
6
(j) ÷
3
2
;
5
4
3. 12; 13
4. (a)÷2; ÷7 (b)÷3; 7 (c)÷
5
3
; 4 (d)÷
1
4
;
2
3
(e) 1 (f)÷
2
3
; ÷4
(g) ÷
3
2
;
5
4
Latihan Formatif 2.4
1. ÷5 < x < 2
2. y _ ÷
1
3
atau y _
2
5
3. m < ÷
5
2
atau m >
5
2
4. ÷
4
3
_ x _
1
2
5. m _ ÷4 atau m _ ÷
2
3
UNIT PELAJARAN 2. Polinomial 2 | 58
LATIHAN SUMATIF 2
1. a = 2
2. p = 2
3. a = 2; b = ÷18
4. n = 6
5. (a) ÷2;
3
4
(b) ÷
1
3
; ÷1
6. (a) ÷1:55; 0:22 (b) 6; 17
7. (a) ÷0:245; 2:445 (b)tiada penyelesaian
8. 3:71 meter, 4:71 meter
9. 2:83 meter, 5:66 meter
10. (a) x _ ÷5 atau x _
1
3
(b)
9
10
_ y _ 3