You are on page 1of 7

COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ, clasa a II-a

Unitatea de învăţare 2. ILE !IN CAR"EA "OAMNEI
Nr# $re al$cate
Predare-învă are ț 17
Recapitulare 1
Evaluare 1
La dispozi ia cadrului didactic ț 6
"O"AL %&
'eri$ada( să)tă*+na , - să)tă*+na .
C$*)etenţe
s)eci/ice
Activităţi de învăţare C$nţin0t0ri
1detalieri2
Res0rse Eval0are
1.1., 1.2,
1.3, 1.4.,
2.1., 2.2.,
2.3., 2.4.,
3.1., 3.2.,
3.3., 3.4.,
4.1., 4.2.,
4.3.
- Dialog despre personajele dintr-o iagine dată!
- Povestirea unei înt"plări trăite!
- #orularea unei păreri despre o $aptă personală!
- #orularea de enun uri după ilustra ia din anual! ț ț
- Realizarea unei scurte descrieri a greiera ului% personajul ș
ilustrat din iaginea care înso e te te&tul! ț ș
- 'itirea te&tului în $ore variate( în oaptă% în perec)i% în lan % în ș ț
ta$etă% selectiv! ș
- 'itirea cuvintelor e&plicate la Vocabular i utilizarea lor în ș
enun uri noi! ț
- *+servarea a ezării în pagină a unui te&t în versuri% cu titlu i ș ș
autor!
- ,denti$icarea eleentelor speci$ice unei poezii( vers% stro$ă%
riă!
- #orularea unor răspunsuri la între+ări re$eritoare la te&tul citit!
- ,denti$icarea în te&t a cuvintelor care arată însu iri! ș
- #orularea de enun uri cu sensurile di$erite ale unor cuvinte! ț
- ,denti$icarea unor cuvinte cu sens aseănător-opus unor
cuvinte date!
- #orularea de enun uri cu sensurile di$erite ale unui cuv"nt! ț
- .oc de rol( ,aginarea unui dialog între personajele te&tului(
greierele i $urnica! ș
- 'itirea altor te&te cu aceea i teă! ș
- 'ăutarea de in$ora ii suplientare despre greiere i $urnică% ț ș
apoi prezentarea i discutarea acestora cu colegii! ș
- *+servarea i discutarea pozi iei corecte la scris! ș ț
- /crierea caligra$ică pe liniatura tip ,, a literelor% cuvintelor%
enun urilor! ț
- 'opierea% transcrierea i scrierea după dictare a unor enun uri! ș ț
- 0 ezarea în pagină a te&tului( dată% titlu% autor% alineate! ș
- 0lcătuirea unor enun uri $olosind cuvinte sau e&presii date! ț
Dialog despre
toană
Descrierea unor
insecte
1e&tul liric. 1itlu.
0utor. 0lineate
0 ezarea te&tului ș
în pagină
'opiere
1ranscriere
'uvinte cu sens
opus-aseănător
'uvinte care au
aceea i $oră i ș ș
în eles di$erit ț
1e&t-suport(
Balada unui greier
mic, de 2eorge
1opîrceanu
• anual% p.16-17%
caietul
anualului% p.12%
creioane% iagini%
coputer%
videoproiector!
• conversa ia% ț
deonstra ia% ț
e&plica ia% jocul ț
didactic%
e&erci iul! ț
• 0#% 0,% 02
1
• 3 ore
o+servare sisteatică%
evaluare orală%
evaluare scrisă
1
AF – activitate frontală
AI – activitate individuală
AG – activitate pe grupe
AP - activitate în pereci
2.1.% 2.2.% 2.3.%
3.1.% 3.2.% 3.3.%
4.1.% 4.2.% 4.3.
- Dialog despre coputer( aspectul i utilizarea tastaturii! ș
- #orularea de enun uri după ilustra ia din anual! ț ț
- E&epli$icarea de cuvinte care încep cu o anuită literă!
- 'itirea al$a+etului li+ii ro"ne% scris cu litere ari i ici% de ș
tipar i de "nă! ș
- /crierea al$a+etului li+ii ro"ne% scris cu litere ari i ici de ș
"nă!
- /crierea al$a+etului li+ii ro"ne% scris cu litere ari i ici de ș
tipar% $olosind tastatura calculatorului!
- *rdonarea al$a+etică a unor cuvinte!
- Realizarea unei $i e cu tea 0l$a+etul li+ii ro"ne% $olosind ș
di$erite $onturi% diensiuni% culori o$erite de calculator!
- /crierea unui al$a+et al toanei $olosind cuvinte speci$ice
acestui anotip!
- Realizarea unei căr i a toanei% respect"nd cerin e date! ț ț
0l$a+etul li+ii
ro"ne
• anual% p. 15-16%
caietul
anualului% p. 13
creioane% iagini%
coputer%
videoproiector!
• conversa ia% ț
deonstra ia% ț
e&plica ia% jocul ț
didactic%
e&erci iul% ț
activitate practică!
• 0#% 0,% 02
• 2 ore
o+servare sisteatică%
evaluare orală%
evaluare scrisă
evaluare practică
evaluare reciprocă
autoevaluare
1.1., 1.2,
1.3, 1.4.,
2.1., 2.2.,
2.3., 2.4.,
3.1., 3.2.,
3.3., 3.4.,
4.1., 4.2.,
4.3.
- 'onversa ie pornind de la iaginea din anual! ț
- E&priarea părerii despre personajele din iagine!
- 'itirea te&tului în $ore variate( în oaptă% în perec)i% în lan % în ș ț
ta$etă% selectiv! ș
- *+servarea a ezării în pagină a unui te&t( titlu% autor% alineate! ș
- ,denti$icarea autorului i a personajelor prezentate în te&t! ș
- #orularea de răspunsuri la între+ări re$eritoare la te&tul citit!
- Recunoa terea principalelor caracteristici ale unui te&t literar! ș
- ,denti$icarea în te&tul Buratino% a eleentelor care sunt rodul
iagina iei scriitorului i care nu pot $i înt"lnite în realitate! ț ș
- *rdonarea al$a+etică a unor cuvinte!
- Precizarea autorului% a titlului i a personajelor înt"lnite în ș
lectura suplientară!
- Recunoa terea personajelor% a titlului i a autorului unor te&te ș ș
pornind de la iagini date!
- Precizarea situa iilor în care se utilizează ajuscula! ț
- #orularea de enun uri după scene ilustrate din pove ti ț ș
cunoscute!
1e&tul literar
1itlu. 0utor
0lineate
1e&t-suport(
Buratino% după
0le&ei 1olstoi
• anual% p. 27-21%
caietul
anualului% p. 14
creioane% iagini%
coputer%
videoproiector!
• conversa ia% ț
deonstra ia% ț
e&plica ia% jocul ț
didactic%
e&erci iul% ț
activitate practică!
• 0#% 0,% 02
• 2 ore
o+servare sisteatică%
evaluare orală%
evaluare scrisă
evaluare reciprocă
autoevaluare
2.1.% 2.2.% 2.3.%
3.1.% 3.2.% 3.3.%
4.1.% 4.2.% 4.3.
- E&erci iu-joc( 'itirea literelor ici de tipar i al$a+etul li+ii ț ș
ro"ne!
- 'onversa ie despre pronun area sunetelor corespunzătoare ț ț
literelor din al$a+etul li+ii ro"ne!
/unetele li+ii
ro"ne. 8ocale i ș
consoane
Despăr irea ț
• anual% p. 22-23%
caietul
anualului% p.19-
16
o+servare sisteatică%
evaluare orală%
evaluare scrisă
evaluare reciprocă
- ,denti$icarea vocalelor i a consoanelor! ș
- ,denti$icarea în te&tul :uratino a cuvintelor care con in un ț
anuit nuăr de vocale i-sau consoane! ș
- #orarea de cuvinte din litere date!
- despăr irea în sila+e a unor cuvinte ilustrate% cu precizarea ț
vocalelor i -sau consoanelor! ș
- identi$icarea regulii de despăr ire a cuvintelor în sila+e% la capăt ț
de r"nd!
- transcrierea unui alineat din te&tul :uratino% cu despăr irea ț
cuvintelor în sila+e% la capăt de r"nd!
- scrierea iaginativă a unui te&t de 3-7 enun uri% +a +aza unor ț
ilustra ii date! ț
cuvintelor în
sila+e% la capăt
de r"nd
/crierea
iaginativă a unui
te&t de 3-7
enun uri% +a +aza ț
unor ilustra ii ț
• creioane% iagini%
coputer%
videoproiector!
• conversa ia% ț
deonstra ia% ț
e&plica ia% jocul ț
didactic%
e&erci iul% ț
activitate practică!
• 0#% 0,% 02
• 2 ore
1.1., 1.2,
1.3, 1.4.,
2.1., 2.2.,
2.3., 2.4.,
3.1., 3.2.,
3.3., 3.4.,
4.1., 4.2.,
4.3.
- Dialog despre căr i% +i+liotecă% lectura suplientară! ț
- #orulare de între+ări i răspunsuri pornind de la iaginea din ș
anual!
- 'itirea te&tului în $ore variate( în oaptă% în perec)i% în lan % în ș ț
ta$etă% selectiv! ș
- 'itirea cuvintelor e&plicate la Vocabular i utilizarea lor în ș
enun uri noi! ț
- #orularea de răspunsuri la între+ări re$eritoare de te&t!
- #orularea unor păreri despre odul de adresare al
personajelor din te&t!
- /electarea e&presiilor de polite e utilizate de personajele ț
prezente în te&t!
- .oc de rol( La +i+liotecă!
- *rdonarea al$a+etică a unor nue de autori -titluri de căr i! ț
- ,denti$icarea unor cuvinte cu sens opus-aseănător unor
cuvinte date!
- 0ctivitate practică( La +i+liotecă ; o$erirea i solicitarea unor ș
in$ora ii% cu utilizarea e&presiilor de polite e adecvate! ț ț
copletarea datelor personale în $i a de +i+liotecă! ș
Dialog despre
+i+liotecă
Povestirea unor
înt"plări trăite
#orularea unor
păreri
Reguli de vor+ire
e$icientă( polite ea ț
ver+ală
'itirea unui te&t
cu intona ia ț
corespunzătoare
senelor de
punctua ie ț
'uvinte cu sens
opus
'uvinte cu sens
aseănător
1e&t-suport(
La bibliotecă
• anual% p. 24-29%
caietul
anualului% p.17-
15% creioane%
iagini% coputer%
videoproiector!
• conversa ia% ț
deonstra ia% ț
e&plica ia% jocul ț
didactic%
e&erci iul! ț
• 0#% 0,% 02
• 2 ore
o+servare sisteatică%
evaluare orală%
evaluare scrisă
evaluare practică
2.1.% 2.2.% 2.3.%
3.1.% 3.2.% 3.3.%
4.1.% 4.2.% 4.3.
- *rdonarea unor cuvinte pentru a o+ ine propozi ii! ț ț
- 'itirea propozi iilor o+ inute% cu intona ia corespunzătoare ț ț ț
senelor de punctua ie! ț
- 'itirea unor dialoguri% pe roluri!
Propozi ia ț
Punctul. /enul
între+ării
<actualizare=
• anual% p. 26-27%
caietul
anualului% p.16-
27% creioane%
o+servare sisteatică%
evaluare orală%
evaluare scrisă
- ,denti$icarea situa iilor c"nd sunt $olosite punctul i senul ț ș
între+ării!
- #orularea unor propozi ii după iagini date% $olosind punctul ț
i senul între+ării! ș
- #orularea unor propozi ii despre personajele îndrăgite din ț
lectura suplientară!
- /electarea% din te&tul La bibliotecă% a cuvintelor care con in ț
grupurile de litere ce% ci% c)e% c)i i $olosirea lor în enun uri noi! ș ț
- #orularea de enun uri cu sensurile di$erite ale unor cuvinte ț
care con in grupuri de litere! ț
- 'opletarea unor cuvinte cu grupul de litere corespunzător li
utilizarea acestora în enun uri! ț
- Realizarea unui dialog despre diverse o+iecte% reale-ilustrate!
- #orularea de între+ări i răspunsuri despre o+iecte ș
reale-ilustrate!
2rupurile de litere
ce% ci% c)e% c)i
iagini% coputer%
videoproiector!
• conversa ia% ț
deonstra ia% ț
e&plica ia% jocul ț
didactic%
e&erci iul! ț
• 0#% 0,% 0P
• 2 ore
1.1., 1.2,
1.3, 1.4.,
2.1., 2.2.,
2.3., 2.4.,
3.1., 3.2.,
3.3., 3.4.,
4.1., 4.2.,
4.3.
- E&priarea părerii despre personajele din iaginea care
înso e te te&tul! ț ș
- 'itirea te&tului în $ore variate( în oaptă% în perec)i% în lan % în ș ț
ta$etă% selectiv% pe roluri! ș
- 'itirea cuvintelor e&plicate la Vocabular i utilizarea lor în ș
enun uri noi! ț
- #orularea de răspunsuri la între+ările re$eritoare la te&tul citit!
- #orularea unor predic ii re$eritoare la continuarea te&tului! ț
- ,denti$icarea unor eleente de detaliu privind( autorul%
personajele% locul i tipul des$ă urării ac iunii prezentate! ș ș ț
- Deliitarea i citirea $ragentelor corespunzătoare unor ș
iagini date!
- Povestirea orală a te&tului Privighetoarea% după >. ').
0ndersen!
- 'ăutarea de in$ora ii suplientare despre privig)etoare i ț ș
prezentarea acestora în $a a colegilor! ț
#orularea unei
păreri
Dialog despre
privig)etoare
1e&tul literar
1e&t-suport(
Privighetoarea%
după >ans
')ristian
0ndersen
• anual% p. 25-26%
caietul
anualului% p. 21
creioane% iagini%
coputer%
videoproiector!
• conversa ia% ț
deonstra ia% ț
e&plica ia% jocul ț
didactic%
e&erci iul% ț
• 0#% 0,% 02
• 2 ore
o+servare sisteatică%
evaluare orală%
evaluare scrisă
evaluare reciprocă
2.1.% 2.2.% 2.3.%
3.1.% 3.2.% 3.3.%
4.1.% 4.2.% 4.3.
- 1ranscrierea dialogului din te&tul Privighetoarea% după >. ').
0ndersen% cu respectarea a ezării în pagină! ș
- .oc de rol( citirea unui dialog% cu precizarea personajelor!
- #orularea de între+ări i răspunsuri pe +aza unor iagini ș
date!
- /crierea iaginativă a unui te&t de 3-7 enun uri% după iagini ț
date% $olosind senele de punc ua ie învă ate! ț ț ț
Linia de dialog
<actualizare=
/crierea
cuvintelor cu
ajusculă
<actualizare=
2rupurile de litere
• anual% p. 37-31%
caietul
anualului% p. 22-
24% creioane%
iagini% coputer%
videoproiector!
• conversa ia% ț
o+servare sisteatică%
evaluare orală%
evaluare scrisă
evaluare reciprocă
- /electarea cuvintelor scrise cu ajusculă în te&tul
Privighetoarea% după >. '). 0ndersen! e&plicarea $olosirii
ajusculei în te&tul Privighetoarea% după >. '). 0ndersen!
- #orularea de enun uri după iagini date% $olosind cuvinte ț
care con in grupuri de litere i ajuscula! ț ș
- /electarea% din te&tul Privighetoarea% după >. '). 0ndersen% a
cuvintelor care con in grupurile de litere ge% gi% g)e% g)i i ț ș
$olosirea lor în enun uri noi! ț
- #orularea de enun uri cu sensurile di$erite ale unor cuvinte ț
care con in grupuri de litere! ț
- Realizarea unui dialog despre diverse o+iecte% reale-ilustrate!
- #orularea de între+ări i răspunsuri despre o+iecte ș
reale-ilustrate!
- 'opletarea unor cuvinte cu grupul de litere corespunzător li
utilizarea acestora în enun uri! ț
ge, gi, ghe, ghi deonstra ia% ț
e&plica ia% jocul ț
didactic%
e&erci iul% ț
• 0#% 0,% 02
• 2 ore
1.1., 1.2,
1.3, 1.4.,
2.1., 2.2.,
2.3., 2.4.,
3.1., 3.2.,
4.1., 4.2.,
- *+servarea unei iagini i $orularea de răspunsuri la ș
între+ări date!
- 'itirea unui te&t în $ore variate( în oaptă% în perec)i% în lan % ș ț
în ta$etă% selectiv% pe roluri! ș
- #orularea unor răspunsuri la între+ări re$eritoare la te&tul citit!
- ,denti$icarea unor detalii re$eritoare la locul% tipul% personajele
prezente în te&t!
- *rdonarea unor enun uri potrivit cu des$ă urarea ac iunii ț ș ț
prezentate în te&t!
- 'opierea% transcrierea i scrierea după dictare a unor enun uri! ș ț
- 0 ezarea în pagină a datei% a titlului% a alineatelor! ș
- #orularea unor enun uri cu e&presii-cuvinte date! ț
- Despăr irea unor cuvinte în sila+e! ț
- *rdonarea unor sila+e pentru a o+ ine cuvinte! ț
- ,denti$icarea unor cuvinte cu sens aseănător - opus!
- /crierea unor cuvinte care con in grupuri de litere! ț
- /crierea iaginativă a unui te&t de 3-9 enun uri despre o ț
înt"plare trăită% $olosind senele de punctua ie învă ate <.?-=! ț ț
- *rdonarea unor cuvinte pentru a o+ ine propozi ii! ț ț
- 'orectarea unor enun uri date i e&plicarea scrierii corecte a ț ș
cuvintelor!
Recapitulare
1e&t-suport(
Toamna la bunici
• anual% p. 32%
caietul
anualului% p. 29%
coputer%
videoproiector%
creioane% iagini!
• conversa ia ț
euristică%
deonstra ia% ț
e&plica ia% jocul ț
didactic%
e&erci iul! ț
• 0#% 0,% 02
• 1 oră
o+servare sisteatică
evaluare orală
evaluare scrisă
evaluare reciprocă
listă de control
autoevaluare
1.1., 1.2,
1.3, 1.4.,
2.1., 2.2.,
2.3., 2.4.,
3.1., 3.2.,
4.1., 4.2.
- Rezolvarea de e&erci ii variate% cuprinse în $i a de evaluare! ț ș
- #orularea orală de între+ări i răspunsuri după cerin e date! ș ț
- E&erci ii-joc în copletarea evaluării% ca preii% recopense. ț
Evaluare
1e&t-suport(
Prietenie, de
0niela /tancu
• @anual p. 33( $i ă ș
de evaluare%
$i ă de lucru ș
• e&erci iul ț
• 0,
• 1 oră
Evaluare scrisă
Evaluare orală