MAKALAH

"ISOLASI MINYAK ATSIRI DARI BUNGA KENANGA"

Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahan Alam

Dosen pembimbing:

M. Ghonaim Pasya, S.Si

Oleh:

Ahmad Luthfll M (06530020)

JURUSAN KIMIA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2009

KATA PENGANTAR

B ismillahirrohmanirrohim,

Syukur Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT. Tuhan Pencipta semesta alam yang hanya karena rahmat, hidayah, serta inayah-Nya, penulisan makalah dengan judul "Isolasi minyak atsiri dari bunga kenanga" dapat diselesaikan sebagai tugas Ujian Tengah Semester mata kuliah Bahan Alam.

Sholawat serta salam saya ucapkan kepada ujung tombak islam Nabi Besar Muhammad SA W, yang telah membebaskan dari zaman kebodohan, hingga saat ini kita rasakan kenikmatan dalam memeluk agam islam.

Penulisan makalah ini merupakan upaya optimal penulis untuk memberikan yang terbaik selama penyusunannya. Meskipun demikian, Penulis sangat mengharap saran dan kritik yang membangun dari pembaca agar diperoleh hasil yang terbaik. Penulis berharap semoga makalah ini bermanfaat bagi pembaca, Amin.

Malang, 5 November 2009

Penulis

DAFTARISI

HALAMAN JUDUL

KATAPENGANTAR................................................................................................. i

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar belakang 1

1.2 1.3 1.4

Batasan masalah .

Rumusan masalah .

Tujuan .

2 2 2

BAB II PEMBAHASAN 3

2.1 Minyak atsiri 3

2.2 Deskripsi tanaman bunga kenanga 4

2.2 Klasifikasi kenanga 5

2.3 Sifat fisiko kimia minyak kenanga 6

2.4 Kegunaan minyak kenanga 7

2.5 Standart mutu minyak kenanga 7

2.6 Tehnik isolasi minyak atsiri pada bunga kenanga 8

BAB III KESIMPULAN 11

DAFTARPUSTAKA................................................................................................... 12

ii

BABI PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Indonesia merupakan salah satu negara pengekspor minyak atsiri, seperti minyak nilam, sereh wangi yang dikenal sebagai Java cittronellal oil, akar wangi, pala, kenanga, daun cengkeh, dan cendana. Beberapa daerah produksi minyak atsiri adalah daerah Jawa Barat (sereh wangi, akar wangi, daun cengkeh, pala), Jawa Timur (kenanga, daun cengkeh), Jawa Tengah (daun cengkeh, nilam), Bengkulu (nilam), Aceh (nilam, pala), Nias, Tapanuli, dan Sumatera Barat.

Teknik penyulingan minyak atsiri yang selama ini diusahakan para petani, masih dilakukan secara sederhana dan belum menggunakan teknik penyulingan secara baik dan benar. Selain itu, penanganan hasil setelah produksi belum dilakukan secara maksimal, seperti pemisahan minyak setelah penyulingan, wadah yang digunakan, penyimpanan yang tidak benar, maka akan terjadi proses-proses yang tidak diinginkan, yaitu oksidasi, hidrolisa ataupun polimerisasi. Biasanya minyak yang dihasilkan akan terlihat lebih gelap dan berwarna kehitaman atau sedikit kehijauan akibat kontaminasi dari logam Fe dan Cu. Hal ini akan berpengaruh terhadap sifat fisika kimia minyak. Untuk itu, proses penyulingan minyak yang baik dan benar perlu diketahui secara lebih rinci, sehingga minyak yang dihasilkan dapat memenuhi persyaratan mutu yang ada.

Kualitas atau mutu minyak atsiri ditentukan oleh karakteristik alamiah dari masingmasing minyak tersebut dan bahan-bahan asing yang tercampur di dalamnya, adanya bahanbahan asing akan merusak mutu minyak atsiri. Komponen standar mutu minyak atsiri ditentukan oleh kualitas dari minyak itu sendiri dan kemurniannya. Kemurnian minyak bisa diperiksa dengan penetapan kelarutan uji lemak dan mineral. Selain itu, faktor yang menentukan mutu adalah sifat-sifat fisika-kimia minyak, seperti bilangan asam, bilangan ester dan komponen utama minyak, dan membandingkannya dengan standar mutu perdagangan yang ada. Bila nilainya tidak memenuhi berarti minyak telah terkontaminasi, adanya pemalsuan atau minyak atsiri tersebut dikatakan bermutu rendah. Faktor lain yang berperan dalam mutu minyak atsiri adalah jenis tanaman, umur panen, perlakuan bahan sebelum penyulingan, jenis peralatan yang digunakan dan kondisi prosesnya, perlakuan minyak setelah penyulingan, kemasan dan penyimpanan.

1

Tanaman kenanga (Canangium odoratum Baill) termasuk keluarga Anonaceae (kenanga-kenangaan), dapat tumbuh baik di seluruh Indonesia dengan ketinggian daerah di bawah 1.200 m (di atas permukaan laut). Pada umumnya berbentuk pohon atau perdu berkulit serat. Daun tersusun berseling, berbentuk agak bulat telur dengan ujung meruncing dan berdasar bundar serta bertulang menyirip. Bunganya berbentuk bintang berwarna hijau pada waktu masih muda dan berwarna kuning setelah masak, berbau harum, berada tunggal atau berkelompok pada tangkai bunga. Minyak kenanga banyak digunakan dalam industri flavor, parfum, kosmetika, dann farmasi. Komponen utama dalam minyak kenanga dari konsentrasi yang paling besar berturut-turut adalah beta-kariofilen, alfa-terpineol,benzil asetat, dan benzil alkohol.

Untuk mendapatkan hasil penyulingan minyak atsiri yang bagus perlu diketahui teknik isolasi untuk mendapatkan minyak atsri dari bunga terhadap perlakuan atau proses penyulingannya. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mempelajari proses penyulingan minyak atsiri dari bunga kenanga yang baik dan efisien.

1.2 Batasan masalah

Dalam makalah ini akan dibahas mengenai minyak atsiri yang terkandung dalam bunga kenanga dengan proses isolasinya.

1.3 Rumusan masalah

• Senyawa kimia apa sajakah yang terkandung dalam bunga kenanga?

• Bagaimanakah teknik isolasi untuk minyak atsiri dalam bunga kenanga yang digunakan sebagai teknik isolasi yang baik dan efisien?

1.4 Tujuan

• Mengetahui Senyawa kimia yang terkandung dalam bunga kenanga

• Mengetahui teknik isolasi untuk minyak atsiri dalam bunga kenanga yang digunakan sebagai teknik isolasi yang baik dan efisien.

2

BABII PEMBAHASAN

2.1 Minyak atsiri

Indonesia merupakan negara beriklim tropis kaya akan beraneka ragam flora, berbagai j enis tanaman yang mempunyai banyak manfaat dapat tumbuh dengan mudah, salah satu diantaranya adalah tanaman yang dapat menghasilkan minyak atsiri. Indonesia memiliki potensi sebagai salah satu negara pengekspor minyak atsiri, seperti minyak nilam, kenanga, akar wangi, sereh wangi, cendana, pala, dan daun cengkeh. Beberapa daerah produksi minyak atsiri antara lain daerah Jawa Barat (sereh wangi, akar wangi, daun cengkeh, dan pala), Jawa Timur (kenanga dan cengkeh), serta daerah Jawa Tengah, Bengkulu, Aceh atau Sumatera utara sebagai penghasil minyak nilam (Manurung,2003).

Minyak atsiri umumnya merupakan komponen pemberi bau yang khas, atau disebut minyak eteris, minyak menguap atau essential oil yaitu bahan aromatis alam yang berasal dari tumbuhan. Ciri minyak atsiri antara lain mudah menguap pada suhu kamar tanpa mengalami dekomposisi, mempunyai rasa getir, berbau wangi sesuai tanaman penghasilnya dan bersifat larut dalam pelarut organik dan tidak larut dalam air (Ketaren, 1985). Minyak atsiri pada suhu kamar berbentuk cairan berwama kuning-kecoklatan hingga kuning muda sampai kemerahan dan mempunyai densitas lebih kecil dari air.

2.2 Deskripsi tanaman bunga kenanga

Gambar 2.1 Bunga kenanga

3

Tanaman kenanga (Canangium odoratum Baill) termasuk keluarga Anonaceae (kenanga-kenangaan), dapat tumbuh baik di seluruh Indonesia dengan ketinggian daerah di bawah 1.200 m (di atas permukaan laut). Pada umumnya berbentuk pohon atau perdu berkulit serat. Daun tersusun berseling, berbentuk agak bulat telur dengan ujung meruncing dan berdasar bundar serta bertulang menyirip. Bunganya berbentuk bintang berwarna hijau pada waktu masih muda dan berwarna kuning setelah masak, berbau harum, berada tunggal atau berkelompok pada tangkai bunga. Minyak kenanga banyak digunakan dalam industri flavor, parfum, kosmetika, dann farmasi. Komponen utama dalam minyak kenanga dari konsentrasi yang paling besar berturut-turut adalah beta-kariofilen, alfa-terpineol, benzil asetat, dan benzil alkohol.

Di dunia terdapat beberapa jenis kenanga, antara lain Cananga odorata, Cananga latifolia, Cananga scorthecini King, Cananga brandisanum Safford. Tanaman kenanga yang terdapat di Indonesia adalah kenanga jenis Cananga odorata. Bunga kenanga yang baik dan tepat untuk dipanen adalah bunga yang warnanya sudah mulai kuning atau kuning benar. Bunga yang masih berwarna hijau menghasilkan minyak atsiri yang bermutu jelek (Luqman, L. dan Rahmayanti, 1994). Selain dimanfaatkan bunganya untuk pembuatan minyak atsiri, tanaman kenanga dapat digunakan sebagai tanaman hias, sumber obat, sumber kayu dan lainlainnya.

Minyak kenanga adalah salah satu jenis minyak atsiri yang banyak mengandung senyawa hidrokarbon seperti terpen, alkohol, aldehyd, ester dan lain-lain. Senyawa yang banyak terdapat dalam minyak kenanga yaitu senyawa sesquiterpenes. Untuk dapat memperoleh minyak kenanga yang bermutu tinggi maka perlu perlakuan sebelum penyulingan seperti pengirisan dan pengeringan. Adapun maksud dari pengirisan tersebut adalah untuk membantu proses difusi minyak atsiri dari jaringan-jaringan serta untuk mempercepat proses penyulingannya

2.2 Klasifikasi kenanga

Klasifikasi pada tumbuhan kenanga yaitu sebagai berikut:

CANANGIUM ODORATUM BAILL.

Botani Sinonim Klasifikasi Divisi

Canangium truticosum Graib.

Spermatophyta

4

Sub divisi Kelas Bangsa Suku Marga Jenis

Nama umuml dagang

Nama daerah Sumatera

Jawa

Ball

Nusa Tenggara

Sulawesi Maluku

Deskripsi Habitus Batang Daun

Bunga

Buah Akar

Angiospermae Dieotyledonae Ranuneulales Annonaeeae Canangium

Canangium odoratum Baill. Kenanga

Kenanga (Aeeh) Selanga (Gayo) Ngana-ngana (Nias) Ingona (Minangkabau) Salapin (Sumatera Timur] Kupa Apale (Sumatera Barat) Kupa lena (Sumatera Selatan)

Kananga (Sunda) Kenanga (Jawa Tengah) Kananga (Madura)

Sandat

Sandat (Sasak) Kananga (Bima) Tenaga (Sawu) Bunga kaeik (Roti)

Lalingiran (Sulawesi ufara) Kananga (Bugis) Lomulilano (Buru)

Pohon, linggi ± 10m.

Berkayu, bulat, bereabang, hijau kotor.

Tunggal, tersebar, bulat telur, ujung runeing, pangkal rata, panjang 10-23 em, Iebar3-14 em, pertulangan menyirip, bertangkai 1-),5 em, hijau.

Majemuk, bentuk payung, di ketiak daun, kuning, kelopak bentuk eorong, hijau, benang sari banyak, eoklat muda, kepala putik bulat, daun mahkota enam, lanset, panjang 5-7,5 em, masih muda hijau etelah tua kuning

Buni, lonjong, panjang ± 2 em, hijau. Tunggang eoklat.

5

2.3 Sifat fisiko kimia minyak kenanga Sumber : Mulyono dan Marwati (2005)

Keterangan: *Badan Standarisasi Nasional (1995); Tt = tidak terdeteksi; - = tidak disyaratkan

Sebelum Setelah
Sifat fisikokimia pemurman pemurman SNI06-3949-1995*
Kejemihan (% T) l3.l 94.1 -
Wama Coklat Kuning Kuningtua
Bobotjenis 25°/25°C 0,9118 0,9154 0,906-0,920
Indek bias 25°C 1,5007 1,5002 1,495-1,504
Putaran optik -19°24' -18°12' (-15°) - (30°)
Kelarutan dalam
alkohol90 % Larut 1:3 Larut 1:3 1 :1.5 jemih
Bilangan asam 1.01 1.19 -
Bilangan ester 24,01 23,84 15-35
Kadar logam (ppm)
Mg 321 III
Fe II 4
Mn 13 5 -
Zn 1 tt
Pb 1 tt
Kadar komponen utama
~-kariofilen 39,441 39,441 -
a-terpineol 10,732 10,732 2.4 Kegunaan minyak kenanga

Komponen aroma dari minyak atsiri cepat berinteraksi saat dihirup, senyawa tersebut secara cepat berinteraksi sistem syaraf pusat dan langsung merangsang pada sistem olfactory, kemudian sistem ini akan menstimulasi syaraf-syaraf pada otak dibawah kesetimbangan korteks serebral (Buckle, 1999). Senyawa-senyawa berbau harum ataufragrance dari minyak atsiri suatu bahan tumbuhan telah terbukti pula dapat mempengaruhi aktivitas lokomotor (Buchbauer, 1991).

Aktivitas lokomotor merupakan aktivitas gerak sebagai akibat adanya perubahan aktivitas listrik yang disebabkan oleh perubahan permeabelitas membran pascasinaptik dan

6

oleh adanya pelepasan transmitter oleh neuron prasinaptik pada sistem syaraf pusat (Gilman, 1991).

Minyak kemangi dan kenanga dikategorikan sebagai minyak lembut (softly), sehingga kedua minyak ini dapat digunakkan dalam SPA. minyak kenanga dan minyak serai wangi 2 % menjadi krim pijat yang baik setelah melalui uji hedonik (Ane R, 2005; Nia, 2005). Minuman sari biji kemangi 20 % telah dibuat untuk kesegaran pemakainya (Yanti et al., 2006).

2.5 Standart mutu minyak kenanga

Pasaran ekspor untuk minyak kenanga Indonesia masih baik, sehingga perlu upaya pengembangan tanaman kenanga. N aik turunnya harga minyak kenanga Indonesia terutama disebabkan oleh kualitas minyak kenanga yang dihasilkan sering dinilai rendah oleh para importir di negara-negara importir. Oleh karena itu, perlu peningkatan kualitas bahan baku berupa bunga kenanga dan peningkatan teknologi penyulingan bunga kenanga yang selama ini masih bersifat tradisional. Jika hal ini dapat tercapai maka pendapatan petani kenanga akan meningkat. Dengan demikian nilai devisa dari usaha ekspor minyak kenangapun dapat meningkat. Berdasarkan pada persyaratan standar eksporatau standar mutu SNI 06-3949- 1005, kriteria atau karakteristik yang harus dipenuhi minyak kenanga (Mulyono dan Marwati,2005) antara lain sebagai berikut

Jenis uji Persyaratan
Wama Kuning tua
Densitas (25 OC ) 0,906 - 0,920
Indeks Bias 1,495- 1,504
Bau Segar khas
minyak kenanga
Bilangan asam -
Bilangan ester 15 -35 2.6 Tehnik isolasi minyak atsiri pada bunga kenanga

7

Penyulingan

Penyulingan adalah pemisahan komponenkomponen suatu campuran dari dua jenis zat atau lebih yang didasarkan atas perbedaan titik didih dari masing-masing zat tersebut (Guenter, 1952). Secara umum metode penyulingan dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu penyulingan dengan air, penyulingan dengan menggunakan uap serta penyulingan dengan air dan uap air.

Penyulingan dengan air

Metode ini bahan yang akan disuling berkontak langsung dengan air yang mendidih.

Bahan baku disini dapat mengapung atau tenggelam, tergantung beratjenis bahan danjumlah bahan yang akan disuling yang dimasukkan ke dalam ketel. Pemanasannya dapat dilakukan dengan menggunakan pemanasan langsung, mantel uap atau pun pipa uap dalam spiral yang terbuka dan berlubang. Cara kerja alat ini merupakan proses hidrodifusi yang bekerja sangat lamban. Agar lebih efektif bahan harus dirajang terlebih dahulu. Ketel yang berisi bahan dan air, yang pengisiannya tidak terlalu penuh, dipanaskan dengan api langsung yang dilengkapi dengan mantel uap dan pipa uap melingkar. Jika air sudah mulai mendidih, kondensat akan mulai keluar melalui kondensor dan menetes ke dalam alat pemisah minyak yang terlebih dahulu diisi air. Kecepatan penyulingan dapat diatur melalui intensitas apinya. Juga harus sesuai dengan keadaan alat dan bahan yang akan disuling. Kecepatan hendaknya harus berada pada keadaan optimum untuk menghasilkan minyak atsiri yang berkualitas baik. Yang perlu diperhatikan adalah selama proses penyulingan berlangsung diusahakan ada penambahan air untuk menjaga agar bahan tidak terlalu panas dan pengisian bahan tidak terlalu penuh. Penyulingan ini sering disebut metode kohobasi. Metode ini sering digunakan di negara-negara berkembang. Keuntungan lain adalah dapat mengekstraksi bahan dalam bentuk bubuk. N amun alat ini memiliki kekurangan, antara lain ekstraksi tidak dapat berlangsung secara baik, walaupun bahan dirajang. Juga persenyawaan yang peka akan mengalami polimerisasi, minyak yang tersuling komponen -komponennya tidak lengkap dan memerlukan ketel yang besar.

Penyulingan dengan air dan uap

Penyulingan dengan cara ini saat ini menjadi populer dikalangan usaha kecil.

Penyulingan yang sedikit biasanya dihubungkan hanya dengan api langsung, sedangkan yang lebih besar menggunakan mantel uap maupun pipa uap spiral terbuka atau tertutup.

8

Pada metode ini bahan olahan diletakkan di atas rak -rak atau saringan berlubang.

Ketel sulingnya diisi air hingga tidak berada jauh di bawah saringan. Pemanasan air dapat dilakukan dengan uap jenuh yang basah dan bertekanan rendah, jika bahannya dalam jumlah yang banyak. Keuntungan alat ini adalah uap selalu dalam keadan panas, jenuh dan tidak terlalu panas, serta bahan tidak berhubungan langsung dengan air panas. Sehingga menempatkan alat ini lebih unggul, dilihat dari penggunaan bahan bakar yang lebih sedikit. Akan tetapi proses penyulingannya lebih lama. Dalam beberapa keadaan, tekanan uap yang rendah akan menghasilkan minyak atsiri yang berkualitas baik.

Penyulingan dengan uap. Metode ini prinsipnya sarna dengan penyulingan dengan air dan uap. Perbedaannya air tidak dimasukkan dalam ketel penyulingan. Uap yang digunakan adalah uap jenuh atau uap yang kelewat panas pada tekanan di atas 1 atmosfir. Uap dialirkan melalui pipa uap spiral berlubang yang terletak di bagian bawah bahan. Kemudian uap bergerak ke atas melalui bahan yang ada di saringan. Tipe penyulingan ini biasa disebut dengan penyulingan langsung. Penyulingan ini merupakan yang terbaik dibandingkan kedua jenis metoda di atas, jika ditinjau dari segi biaya, kecepatan penyulingan dan kapasitas minyak yang dihasilkan (Sarwono, 1984).

Pada metode penyulingan dengan menggunakan air dan uap air. Keuntungan alat ini adalah uap selalu dalam keadaan panas, jenuh dan tidak terlalu panas, serta bahan tidak berhubungan langsung dengan air panas. Sehingga menempatkan alat ini lebih unggul, dilihat dari penggunaan bahan bakar yang lebih sedikit. Dalam beberapa keadaan, tekanan uap yang rendah akan menghasilkan minyak atsiri yang berkualitas baik.

Pada proses penyulingan ini bahan baku berupa bunga kenanga. Bunga kenanga yang digunakan adalah bunga yang telah matang yaitu bunga yang telah berwama kuning. Bahan baku mula-mula dipotong-potong (dirajang), selanjutnya dimasukkan ke dalam kolom atau ketel penyulingan, yang telah dirangkai dengan labu leher tiga. Kemudian nyalakan kompor, setelah air mendidih uap akan keluar melalui pori -pori yang terletak di bawah bahan, minyak akan terbawa naik bersama uap menuju ke pipa yang dilengkapi pendingin dan menetes ke dalam gelas beker. Cairan pada gelas beker berupa campuran air dengan minyak, dengan perbedaan densitasnya, minyak yang diperoleh dapat dipisahkan. Percobaan dilakukan dengan variabel berat bahan baku dan volume air penyulingan. Pengisian air dalam labu leher

9

tiga jangan sampai terlalu penuh untuk memudahkan terjadinya penguapan, dan labu leher tiga ditutup rapat agar tidak terjadi kebocoran.

10

BAB III KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwasanya:

1. Minyak kenanga adalah salah satu jenis minyak atsiri yang banyak mengandung senyawa hidrokarbon seperti terpen, alkohol, aldehyd, ester dan lain-lain. Senyawa yang banyak terdapat dalam minyak kenanga yaitu senyawa sesquiterpenes

2. Metode isolasi yang digunakan adalah metode penyulingan dengan enggunakan air dan uap air. Keuntungan alat ini adalah uap selalu dalam keadaan panas, jenuh dan tidak terlalu panas, serta bahan tidak berhubungan langsung dengan air panas. Sehingga menempatkan alat ini lebih unggul, dilihat dari penggunaan bahan bakar yang lebih sedikit. Dalam beberapa keadaan, tekanan uap yang rendah akan menghasilkan minyak atsiri yang berkualitas baik.

11

DAFTAR PUSTAKA

Buchbauer, G. 1993. Biological Effects of fragrances and Essential Oils. Journal Perfumer and flavorist

Buckle, J. 1999. Use of Aromatherapy as Complementary Treatment for Chronic Pain.

J. Alternative Therapies.

Gilman, A.G., Rall,T.W., Nies, A.S. and Taylor. 1991. The Pharmacological Basis of Therapeutics, 8th ed, New York: McGraw-Hill.

Ketaren, S., 1985, Pengantar Teknologi Minyak Atsiri, Balai Pustaka, Jakarta.

Luqman, L. & Rahmayanti, Y.,1994, Produksi dan Perdagangan Minyak Atsiri. Penebar Swadaya : Jakarta.

Manurung, T.B., 2003, Usaha Pengolahan dan Perdagangan Minyak Atsiri Indonesia dan Permasalahannya dalam Menghadapi Era Perdagangan Global, Jakarta,

Mulyono, E. dan T. Marwati. 2005. Kajian proses pemurnian minyak kenanga. Buletin Teknologi Pascapanen Pertanian.

Sarwono, 1984, Metoda Penyulingan Minyak Atsiri. Trubus.

12

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful