You are on page 1of 1

í∫’®Ω’-¢√®Ωç 15 -¢Ë’ 2008 Ñ-Ø√-úø’ £j«-ü¿®√-¶«-ü˛ 2

Devnath: The Speaker of the Assembly appealed 2) The Speaker adjourned the House.
to the opposition to let the proceedings 3) The plea of some of the leaders for a higher
of the House go on calmly. outlay in the budget for the welfare of the
(ÅÂÆçHx Ωa©’ v°æ¨»ç-ûªçí¬ ≤ƒí∫-E-¢√y-©E backward classes...
Speaker v°æA-°æ-é¬~ -©èπ◊ Nïc°œh î˨»®Ω’.) 4) The founder of the new party has called for
Srinath: But the opposition continued their rooting out of corruption.
protests and slogan shouting. The 5) He has asserted that once his party come to
Speaker adjourned the house for an hour. power...
6) Well, that's the news digest today.
(é¬F v°æA-°æ-é¬~ ©’ ûª´’ E®Ω-Ææ-†-©†’, EØ√-ü∆-
7) Let us see if we get some late news on the
L--´y-ú≈Eo é̆-≤ƒ-Tç-î√®Ω’. Speaker Æ涵º†’ TV.
í∫çô-ÊÆ°æ¤ ¢√®·-ü∆- ¢Ë-¨»®Ω’.)
°j¢√öÀ™ x î√™« expressions assembly éÀ He denied any irregularities in his ministry =
Devnath: The plea of some of the leaders for a Adjourn = äéπ EKgûª Æ洒ߪ’ç ´®Ωèπ◊ Æ涵«/
Ææç•ç-Cµç-*-†N. Assembly Ææ´÷-¢Ë-¨»©’ ï®Ω’-í∫’-ûª’†o He asserted there were no irregularities.
higher outlay in the budget for the court 鬮Ωu-éπ-™«-§ƒ-©†’ ÇÊ°-ߪ ’úøç (¢√®·ü∆
Ææ´’-ߪ’ç™, English newspapers ™ °j ´÷ô©’ c) No one believed his assertion that he was
welfare of the backward classes was ¢Ëߪ’úøç)
NJ-Ní¬ éπE-°œ-Ææ’hç-ö«®·. innocent =
The Speaker adjourned the house for 2 days
ûª†’ E®Ól≠œ ÅE Åûªúø’ í∫öÀdí¬
accepted by all.
1) The Speaker ... appealed: Appeal = Nïc°œh
= ¨»Ææ† Æ涵«üµ¿u-èπ~◊úø’ È®çvúÓ-V-©-§ƒô’ Æ涵º†’ ÇÊ°-
ņúøç á´®Ω÷ †´’túøç ™‰ü¿’.
(¢Á†’-éπ-•-úÕ-†-´-®√_© ÆæçÍé~´’ç éÓÆæç •úÁ-bö¸™ îËߪ’úøç.
¨»®Ω’/ ¢√®·ü∆ ¢Ë¨»®Ω’. Assert = ØÌéÀ\-îÁ-°æpúøç, Assertion = ØÌéÀ\-îÁÊ°p
´’J-éÌçûª áèπ◊\´ Íéö«-®·ç-î√-©†o éÌçü¿®Ω’ a) The leader appealed to the people to do
The Judge adjourned the case for a fort-
N≠æߪ’ç.
Ø√ߪ’-èπ◊© Nïc-°œhE Åçü¿®Ω÷ ÅçU-éπ-Jç-î√®Ω’.) their bit to the progress of the country = 6) Newsdigest- digest (úÁjïÆˇd/ úÕïÆˇd) áèπ◊\´í¬ Ñ
night= ã
Srinath: The founder of the new party has
°æéπ~秃ô’
case †’
ü˨¡ v°æí∫-AéÀ ûª´’- Ø√uߪ ’ - ´ ‚Jh ´÷ô†’ @Jgç-éÓ´úøç ÅØË Å®ΩnçûÓ ¢√úøû√ç.
called for the rooting out of corruption ´çûª’ û√´· éπ%≠œ-îË- a) A child can't digest that kind of food = Ç
in politics. He has called for the end of ߪ÷-©E, Ç Ø√ߪ’- ¢√®·ü∆ ¢Ë¨»®Ω’.
- Ç çí∫ x - ¶ µ « - ≠ æ - ù
Sine Die = E®Ω-´-Cµ- Gúøf Å™«çöÀ Ç£æ…-®√Eo @Jgç--éÓ-™‰ü¿’.
dynastic rule. b) He is unable to digest the fact that his
456
èπ◊úø’ v°æï-©èπ◊ Nïc°œh éπç í¬, ´’S} à ûËD ÅE
(éÌûªh §ƒKd Ææç≤ƒn-°æ-èπ◊úø’ ®√ï-éÃ-ߪ÷™x ÅN-F- î˨»úø’. ûÁL-Ê°ç-ûª-´-®Ωèπ◊. dearest friend has cheated him = ûª† v§ƒù-
AE Ææ´‚-©çí¬ ÊÆo-£œ«-ûª’úø’ ûª††’ ¢Á÷Ææç
ûÌ©-Tç-îËç-ü¿’èπ◊ î˨»-úøØË Ææû√uEo Åûªúø’ @Jgç-

The Speaker Adjour ned the House


°œ©’-°æ¤-E-î√a®Ω’. -éÓ-™‰-éπ-§Ú-ûª’-Ø√oúø’.
¢√®Ω-Ææûªy §ƒ©† Ñ lesson Ææçü¿-®Ωs¥ç™
Åçû√-EéÀ èπÿú≈ digest (Ééπ\úø pronuncia-
°œ©’-°æ¤-E-î√a®Ω’.) tion - úÁjïÆˇd ´÷vûª¢Ë’) èπ◊
Devnath: He has asserted that once his party is Å®Ωnç, Ææçví∫£æ«ç/ ÆæçéÀ~°æhç.
b) We appeal to you to support us ¨»Ææ†-Ææ-¶µº© Ææ´÷-¢Ë-¨»-†ç-ûª®Ωç (Ææ´÷ Ö°æ-Ø√uÆæç/ report/ ví∫çü∑¿ç/ ¢√uÆæç/ ¢√®Ωh-™E
voted to power, there will be true
in our fight for justice = Ø√uߪ’ç -¢ Ë-¨»©’ ´·TÆœ† ûª®√yûª)...
democracy and the people will have ´·ë«uç-¨»-©’çúË Ææçví∫£æ« ®Ω÷°æç/ ÆæçéÀ~°æh ®Ω÷°æç–
The House is adjourned Sine Die digest (famous magazines, Reader's Digest
real power.
éÓÆæç ´÷ §Ú®√-ôç™ O’ ´’ü¿l-ûª’èπ◊
Nïc°œh îËÆæ’hØ√oç/ Ŷµºu-Jn-Ææ’hØ√oç. (ÂÆj † -ú ø®‚/ ÂÆj†-úŒ-ߪ’¢˛’)– îªôd-Æ涵º E®Ω- ™E-´Fo èπÿú≈ íÌ°æp ®Ωîª-†© Ææçví∫£æ« ®Ω÷§ƒ™‰.)
(ûª´’ §ƒKd ÅCµ-é¬-®Ωç™éÀ ´ÊÆh Eï-¢Á’i† v°æñ«-
≤ƒy´’uç Öçô’ç-ü¿E, v°æï-©Íé Eï-¢Á’i† Appeal Åçõ‰ Nïc°œh îËߪ’úøç ÅØË ´- C µ-éπ ç í¬ ¢√®·ü∆ °æúÕçC. Newsdigest- ¢√®√h Ææçví∫£æ«ç– Ææçví∫-£œ«ç-*†
é¬èπ◊çú≈ Nïc°œh ÅØË Å®Ωnç èπÿú≈ ÖçC. 4) To call for/ to give a call for = (´·ë«uç-¨»©’ ´÷vûª¢Ë’ ÖçúÕ, ņ-´-Ææ®Ω N´-®√©’
ÅCµé¬®Ωç Öçô’ç-ü¿E Çߪ’† ØÌéÀ\-îÁ-§ƒp®Ω’.)
Srinath: What do you say about the film hero c) His appeal fell on deaf ears = °œ © ’- ° œ-´ yúø ç/ v°æï-©†’ àüÁjØ√ °æEéÀ ™‰E) ¢√®Ωh©’.
M.SURESAN
entering politics? ÅûªúÕ Nïc-°œhE á´®Ω÷ NE-°œç--éÓ-™‰ü¿’. °æ ¤J -í Ì-© púøç . Just post me with the latest newsdigest =
(ÆœE´÷ Ø√ߪ·-èπ◊úÕ ®√ï-éÃߪ’ v°æ¢Ë¨¡ç í∫’Jç* (To fall on deaf ears = NE-°œç--éÓ-™‰-éπ-§Ú-´úøç) a) The leader has called for united fight û√ñ« ¢√®Ωh© Ææçví∫-£æ…Eo ´÷vûª¢Ë’ Ø√éπç-Cç.
3) Nïc°œh/ Ŷµºu-®Ωn† ÅE appeal èπ◊ Ö†o Å®ΩnçûÓ against anti democratic forces = Åv°æ-ñ«-
Post - Ééπ\úÕ Å®Ωnç– ¢√®Ωh-©†’, N´-®√-©†’
†’¢Ëy-´’ç-ö«´¤?)
Devnath: That's welcome, so long as the inten- ÉçéÓ-´÷ô, plea (°‘x). ≤ƒy- N’éπ ¨¡èπ◊h-©èπ◊ ´uA-Í®-éπçí¬ âéπuçí¬ §Ú®√-ú≈-©E
tions are good.
ÅçCç-îªúøç.
Make a plea for = Nïc°œh îËߪ’úøç. Ø√ߪ ’-èπ◊úø’ °œ©’-°æ¤-E-î√aúø’.
a) This news paper is always upto date. It
(ÖüËl-¨»©’ ´’ç*-¢ÁjûË ÅC ≤ƒyí∫-Aç-°æ-ü¿-TçüË?) The murdered girl's parents made a plea for b) The chief guest has given a call for a bet-
Srinath: Well, that's the news digest today. posts us with the latest in every field =
ter education system = ¢Á’®Ω’-Èíj† Nü∆u-N-üµ∆-†ç-
Ñ
speedy detection of the guilty and punish-
Let's see if we get some late news on ¢√®√h °ævAéπ û√ñ«í¬ Öçô’çC. v°æA ®Ωçí∫ç-™E
ment = £æ«ûªuèπ◊ í∫’È®j† ¶«Léπ ûªLx-ûªç-vúø’©’ ûªy®Ωí¬ éÓÆæç ´·êu ÅAC∑ °œ©’-°æ¤-E-î√a®Ω’.
the TV. û√ñ« ¢√®Ωh-©†’ ´’†éπçC-Ææ’hçC.
(ÑØ√öÀ ¢√®√h Ææçví∫£æ«ç ÅD. TV ™ üÓ≠æfl-©†’ °æô’d-éÓ-¢√-©E, PéÀ~ç-î√-©E Nïc°œh î˨»®Ω’. 5) Assert = àüÁjØ√ ü¿%úµøçí¬ ØÌéÀ\-îÁ-°æpúøç.
(Plea ņo-°æ¤púø’ Åçü¿’™ éÌçûª ÖüËyí∫ç b) He keeps the manager posted with all the
a) The minister asserted in the House that
à´’Ø√o û√ñ« ¢√®Ωh-™Ô-≤ƒh-ßË’¢Á÷ îª÷ü∆lç.) happenings =
there were no irregularities in his ministry
ÅEo Ææç°∂æ’-ô-†© N´-®√©†’
Spoken English üµ∆®√-∞¡çí¬ ®√´-ú≈-EéÀ English
Öçô’çC.)
manager
news paper reading î√™« Ææ£æ…-ߪ’-°æ-úø’-ûª’çC éπü∆. 2) The Speaker adjourned the House. ¢Á·ü¿ô = ûª† ¨»ê™ ᙫçöÀ Åvéπ-´÷©÷ ™‰´E ´’çvA
Åûªúø’ èπ◊ ÅçCÆæ÷hØË Öçö«úø’.
7. Let us see if we get some late news ...
Å®·ûË éÌçûª Å©-¢√-õ„j-ûËØË é¬F English news- house îª÷ü∆lç. ´’†ç Ñ ´÷ôèπ◊ áèπ◊\-´í¬ ¢√úË í∫öÀdí¬ îÁ•’-ûª’-Ø√o®Ω’.
paper™ ¶µ«≠æ Å®Ωnç é¬ü¿’. ÅC Å®Ωnç îËÆæ’-èπ◊-ØËç-ü¿’èπ◊, Å®Ωnç – É©’x . Å®·ûË , lesson Ææ çü¿-®Ωs ¥ç™ house = b) The accused asserted his innocence = Ç Late news, old news- ûËú≈ ûÁ©’-Ææ’-èπ◊çü∆ç.
English newspaper ™ áèπ◊\-´í¬ éπE-°œçîË ´’J-éÌEo ÅÂÆçHx (¨»Ææ-†-Æ涵º)/ ¨»Ææ-†-´’ç-úøL (legislative EçC-ûª’úø’ ûª† E®Ól-≠œ-û√yEo í∫öÀdí¬ ûÁ©’-°æ¤- late news = É°æ¤p-úÕ-°æ¤púË ÅçüË ¢√®Ωh©’.
°æü∆©’, expressions É°æ¤púø’ îª÷ü∆lç. council)/ Parliament - É™«çöÀ îªôd-Ææ-¶µº©’ àüÁjØ√ ûª’-Ø√oúø’. (ØË®√Eo ÅçU-éπ-Jçîªúø癉ü¿’) old news = §ƒûª (Åçü¿-Jéà ûÁL-Æ œ-§Ú-®·†) ¢√®Ωh©’.
Look at the following sentences. 鬴a. Lower House = Loksabha, Upper -èπ◊-´·çü¿’, deny Åçõ‰ ã N≠æ-ߪ÷Eo ņoô’x
House = Rajyasabha. House Committee =
Éçûª late news ÅçCç-îªí∫LÍí °ævA-éπ©’, TV news
1) The Speaker of the Assembly appealed to the
Assembly/ council/ parliament ™E Æ涵º’u-©ûÓ
ä°æ ¤p-é Ó-éπ-§Ú-´úøç ÅE ûÁ©’-Ææ’-èπ◊Ø√oç éπü∆. ü∆EéÀ channels áèπ◊\´ Çü¿-®Ωù §Òçü¿’-û√®·.
opposition to let the proceedings of the House assert, ´uA-Í®éπç. îª÷úøçúÕ:
go on calmly. à®√p-õ„j† committee.
Q. 1) How many people have 5) So far, obviously í∫’-Jç-* -N-´-J-ç-îªí∫-©®Ω’. 3) He went to Delhi = Delhi ¢Á∞«xúø’. (AJT ´î√aúÓ Obviously = clearly = î√™« Ææ’©-¶µºçí¬
you invited? 6) ´÷ Ø√†oèπ◊ éÌúø’èπ◊ØÁj†ç-ü¿’èπ◊ ؈’ í∫®Ωy-°æ-úø’-ûª’- Time
®√™‰üÓ ûÁL-ߪ’ü¿’. He has
îÁ°æp-™‰ü¿’ 鬕öÀd, Å®Ωn-´’ßË’u/ Ææp≠ædç.
How many people did Ø√o†’. Being, having been Ö°æ-ßÁ÷-Tç* gone to/ has left for Delhi, He went to Delhi He doesn't talk to me much. Obviously he
you invite- better. 'He went to Delhi yesterday' - doesn't like me =
ûËú≈ à-N’öÀ? éπçõ‰ ÉC
2) Let me go Åçõ‰ ††’o ¢Á∞¡xF
îÁ°æpí∫-©®Ω’. – V.Sekhar, Hyderabad OK.
Ø√ûÓ áèπ◊\´ ´÷ö«x-úø-úø-ûªúø’.
ÅE Å®Ωnç éπü∆. Let Åçõ‰ A.1) How many people have you invited? = Åçõ‰ ؈çõ‰ Åûª-úÕéÀ É≠ædç ™‰ü¿-ØËC Ææp≠æd-¢Ë’í¬.
He had been to Delhi - Delhi
He suggested that we eat out. Obviously
Éçûª-´-®Ωèπ◊ áçûª´’çCE °œL-î√´¤? (°œ©-¢√-Lq-†-¢√∞¡Ÿx ¢ÁRx AJT
ņ’-éÓ-´-úøç ÅØË ´’®Ó Å®Ωnç ´îËa-¨»úø’– È®çúø÷ í∫ûªç. there wasn't enough food for all of us =
ÉçTx-≠ˇ™ Öçü∆? Éçé¬ ÖØ√o®√? °œ©’°æ¤Lçé¬ Å®·-§Ú-éπ-§Ú-´îª’a. I had been to my sister's place last week =
3) He had been to Delhi Åçõ‰ Åûªúø’ úµÕMx ¢ÁRx
°œ©’-°æ¤-©èπ◊ v§ƒüµ∆†uç, °œL-*† time èπ◊ é¬ü¿’) í∫ûª-¢√®Ωç ؈’ ´÷ Åéπ\ߪ’u ¢√Rxç-öÀéÀ/ ÜJéÀ
£æ«Ùô™x Açü∆ç ÅØ√o-úø-ûªúø’. Åçõ‰ ü∆†®Ωnç/
´î√aúø’ ÅE Å®Ωnç. Ñ ¢√éπuç past perfect con- How many people did you invite? = (¢Á·ûªhç) Ææp≠ædçí¬ ûÁ©’-Ææ’hçC éπü∆? Éçöx ´÷ Åçü¿-JéÀ
¢Á∞«x†’. Åéπ\-úÕoç* AJT ´îËa-¨»†’, 鬕öÀd had ÆæJ-§Ú-ßË’çûª ¶µï†ç ™‰ü¿E.
tinuous ™ ÖçCéπü∆. N´-Jç-îª-í∫-©®Ω’. Regarding áçûª-´’ç-CE °œL-î√´¤? ÉC í∫ûªç™ äéπ Ææ´’-ߪ÷- been. Had been, past perfect, correct é¬F
usage v°æ鬮Ωç É™« Åçö«ç. 6) I am proud of being his son = Çߪ’† éÌúø’í¬_
èπ◊ Å®Ωnç uses ûÁ©’-°æçúÕ. EéÀ (Ç Æ洒ߪ’ç Ææçü¿-®√s¥-Eo-•öÀd ûÁ©’-Ææ’hçC)
4) When are you leaving for Kashmir Åçõ‰ 4) ÅØÌa. Please tell me when you are leaving
°œ©’-°æ¤©’ Åߪ÷u®·. áçûª-´’ç-CE °œL-î√´¤ ÅE. Öçúø-ö«-EéÀ (éÌúø’-èπ◊-ØÁj-†ç-ü¿’èπ◊) ؈’ í∫®Ωy-°æ-úø’-ûª’Ø√o–
F¢Á-°æ¤púø’ é¬Qt-®˝èπ◊ •ßª’-©’-üË-®Ω’-ûª’-Ø√o´¤ ÅE Å®Ωnç 2) Let Åçõ‰ ņ’-éÓ-´-úøç ÅØË Å®Ωnç ™‰ü¿’. Let x be for Kashmir = †’´¤y é¬Qt®˝ á°æ¤púø’ ¢Á∞¡Ÿh-Ø√o¢Ó, É°æ¤púø’. Kumar is proud of having been his
equal to 100 (Let x = 100) Åçõ‰ Å®Ωnç, x 100 Ø√ûÓ îÁ°æ¤p. son= Çߪ’† éÌúø’í¬_ ÖçúÕ-†ç-ü¿’èπ◊ (í∫ûªç™)
éπü∆. F¢Á-°æ¤púø’ é¬Qt-®˝èπ◊ •ßª’-©’-üË-®Ω’-ûª’-Ø√o¢Ó ÅE
ņ-ú≈-EéÀ When you are leaving for Kashmir èπ◊ Ææ´÷-†çí¬ Öçü¿E. Å™« ÅØË •ü¿’©’ suppose 5) So far = É°æp-öÀ-´-®Ωèπ◊. So far I have not met him èπ◊´÷®˝ í∫Jy-Ææ’h-Ø√oúø’– Çߪ’† (father) É°æ¤púø’
Å-ØÌî√a? s = 100, Åçõ‰ ņ’éÓ ÅØË Å®Ωnç ´Ææ’hçC. = ØËE-°æp-öÀ-´-®Ωèπ◊ Åûª-úÕE éπ©-´-™‰ü¿’. •AéÀ™‰®Ω’.

Spoken English -§ƒ-ûª -¢√u≤ƒ-©éÓÆæç -éÀxé˙ -îË-ߪ’ç-úÕ.. URL: http://www.eenadu.net/spoken/spoken.htm