You are on page 1of 112

Bu kitabn tamamnn ya da bir ksmnn, kitab yaynlayan irketin nceden izni

olmakszn elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kayt sistemi ile


oaltlmas, yaymlanmas ve depolanmas yasaktr. Bu kitabn tm haklar,
Copyright Srat Basm Reklamclk ve Eitim Aralar Sanayi Ticaret A.. ye aittir.
All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval
system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical,
photocopying, recording or otherwise, without the written permission of the
Publisher.
Bu kitabn hazrlanmasnda Trk Dil Kurumunun mla Klavuzu (2008) esas alnmtr.
Hazrlayanlar
Tuncay ZTRK
Sezgin AKAY
Salih GN
Ercan TADEMR
Mrsel ELEB
hsan ZULA
Agil ERF
Erdoan KARAKOYUN
Mertkan MURT
Azat BOZTA
Akademik Danmanlar
Prof. Dr. Murat ZBAY
Gazi niversitesi
Gazi Eitim Fakltesi Trke Eitimi Blm Bakan
Do. Dr. Hseyin ZCAN
Fatih niversitesi
Trk Dili Blm Bakan
Trke retimi Uygulama ve Aratrma Merkezi Mdr
Deerlendirme Kurulu
Mehmet ARMAAN
Mihriye EKREN
Davut BOZKURT
Bilal KKYILMAZ
Hayrettin DOAN
Ouzhan ARAS
ngilizce Metinler
Levent KSZ
Juliet Smith
Kapak ve Sayfa Tasarm
Ayhan KARAKU
Murat ALTINDA
Turgay ABLAK
Resimleyen
Glten YEGENAA
Yayna Hazrlk
Dilset Dizgi ve Grafik
Film k
S.G.S.M.
ISBN: 978-9944-450-42-3
Basm Yeri ve Yl
alayan A..
Sarn Yolu zeri Nu. 7 GAZEMR-ZMR
Tel: +90 (232) 252 22 85
Austos 2010
Cumhuriyet Mah. Libadiye Cad.
Haminne emesi Sok.
Baran Merkezi Nu. 13 34696
SKDAR-STANBUL
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Telefon : +90 (216) 522 09 00 (Pbx)
Faks : +90 (216) 443 98 39
AILIM TRKE RETM SET
KTAP HAKKINDA
Alm Trke retim Seti 1 aadaki kitap ve yardmc dokmanlardan olumaktadr:
1. Alm Trke Ders Kitab 1
2. Alm Trke alma Kitab 1
3. Alm Trke retmen Kitab 1
4. Alm Trke Kelime retim Kartlar
5. Alm Trke Seslendirme CDsi 1
6. Alm Trke Etkileimli CDsi 1
7. Alm Trke Poster CDsi 1
Alm Trke Ders Kitabnn dil seviyesi belirlenirken ve konu tasarmlar yaplrken 12-16 ya grubundaki yabanc
rencilerin renme durumlar esas alnmtr.
Bu set, kur sistemine gre dzenlenmitir.
Alm Trke Ders Kitab 1, A1 seviyesinin 1. kur kitabdr.
Bu kitap; ana dili (ABD, ngiltere) veya ikinci dil (Pakistan, Kenya) olarak ngilizcenin kullanld blgelere hitap etmektedir.
lk defa Trkeyle karlacak olan rencilerin kolay motive olmalar iin ynergelerin ngilizce karlklar bilinli
olarak sadece A1 seviyesinde verilmitir.
Alm Trke Ders Kitab 1de letiimsel Dil retimi Yaklam esas alnmtr.
Alm Trke Ders Kitab 1 sekiz niteden olumaktadr. Her nite; 1.A Kelimeler, 1.B Okuma-Anlama, 1.C Dinleme-
Anlama, 1. Konuma, 1.D Yazma, 1.E Dil Bilgisi, 1.F Deerlendirme olmak zere yedi blmden olumutur ayr-
ca her nitenin sonunda Trk kltrn anlatan Kltr Kesi vardr.
Kelimeler blmndeki her kelime, rencinin anlamasn kolaylatracak ekilde resimlendirilip seslendirilmitir.
rnekleme sorular, rencilerin konuyu daha iyi kavrayp pratik yapabilmeleri iin nite iinde farkl yerlere datlmtr.
Okuma-Anlama blmleri rencilerin anlamasn kolaylatracak ekilde basit dialoglarla balayp okuma
metinleriyle devam etmitir.
Konuyla ilgili nemli ayrntlar Dikkat kesinde verilmeye allmtr.
Dinleme-Anlama blmlerinde konuyla ilgili farkl etkinlik verilmitir.
Konuma blmlerinde rencinin rnekteki gibi benzer diyaloglar kurabilmeleri iin farkl ortamlarda farkl karak-
terler resmedilmitir.
Yazma blmlerinde anlalmas ve uygulanmas kolay etkinlikler verilmeye allmtr.
Dil bilgisi blmlerinde konuyla ilgili, rencinin anlayabilecei kadar anlatm yaplm, ayrntlar (ngilizce akla-
mal) retmen kitabndaki ilgili blmlere konulmutur.
Deerlendirme blmlerinde nitenin geneliyle ilgili kavrama sorular verilmitir.
alma kitabnda ders kitabndaki her blmle ilgili etkinlikler verilmitir.
rencilerin daha fazla dinleme etkinlii yapabilmeleri iin alma kitabna ek dinleme sayfalar konulmutur.
alma kitabnda her nitenin sonuna o niteyle ilgili 10 soruluk tarama testi konulmutur.
Dilset Yaynlar
4
1.
nite Selamlama
17
Selamlama
Greetings
Tanma
Meeting
Tantrma
Introducing oneself
Alfabe
Alphabet
ahs Zamirleri
Personal Pronouns
yelik Ekleri
Possessive Pronouns
2.
nite Hl Hatr Sorma
29
Hl Hatr Sorma
Asking Someone How He / She is
Naslsn? Sorusuna Cevap Verme
Answering The Question: How Are You?
Byk nl Uyumu
Vowel Harmony
Ek Fiil Geni Zaman
The Verb To Be
y Balayc nsz
The Buffer Letter y
3.
nite Eyalar
41
Snf i Eyalar
Classroom Objects
renci Ara ve Gereleri
The Students Belongings
Snf i Fiiller
The Classroom Language (The Verbs Which Are Used in The Class)
Kim? ve Ne? Soru Zamirleri
Interrogative Pronouns Who and What
aret Zamirleri
Demonstrative Pronouns
Evet, Hayr Kelimeleri
The Answers With Yes or No
Deil Kelimesinin Kullanm
The Usage of isnt and arent
4.
nite Gnler - Dersler
53
Gn Adlar
The Days of The Week
Ders Adlar
The Names of Lessons
Zaman fadeleri
Time Expressions
Var, Yok Kelimelerinin Kullanm
The Usage of There is / isnt and There are / arent
Hangi? Soru Sfat
The Interrogative Form of Which?
Sra Say Sfatlar
The Ordinal Numbers
NDEKLER
Kitap Hakknda 3
Neden Trke? 6
Giri 13
5
5.
nite Eylemler
65
Snf i Fiiller
The Classroom Language (The Verbs Which are Used in The Class)
Ne? Soru Zamiri
The Interrogative Pronoun: What?
ahs Zamirleri
Personal Pronouns
imdiki Zaman (Olumlu)
The Present Continuous Tense (Affirmative Form)
6.
nite Aylar - Mevsimler
77
Mevsim Adlar
The Names of The Seasons
Ay Adlar
The Names of The Months
Doum Tarihini Syleme
Saying Your Date of Birth
Doum Yerini Syleme
Saying The Place of Birth
Yan Syleme
Saying How Old You Are
Ka? Soru Sfat
The Interrogative Form of How Many?
imdiki Zaman (Olumlu)
The Present Continuous Tense (Affirmative Form)
7.
nite lkeler - ehirler
89
lke Adlar
The Names of The Countries
Nereli Olduunu Syleme
Saying Where You Are From
Nerede Yaadn Syleme
Saying Where You Live
sim Yapm Eki -l
The Derivational Suffix -l
Bulunma Hli Eki -da, -de
The Suffix of Locative Form: -da, -de
imdiki Zaman (Olumlu)
The Present Continuous Tense (Affirmative Form)
8.
nite Aile
101
Aile Fertleri
The Members of The Family
Aile Fertlerinin Yalarn Sorma
Asking The Age of The Family Members
Aile Fertlerinin Nerede Yaadn Sorma
Asking Where The Family Members Live
imdiki Zaman (Olumsuz)
The Present Continuous Tense (Negative form)
imdiki Zaman (Soru)
The Present Continuous Tense (Question form)
6
NEDEN TRKE?
TRK DL: DNYA DL
Prof. Dr. kr Halk Akaln
Trk Dil Kurumu Bakan
Bugn yaklak 220 milyon konuuru bulunan Trk dili, Mool ve Manu-Tunguz dillerinin de yer ald Altay dil
ailesinin en fazla konuura sahip koludur.
Trk Dilinin Ksa Tarihi
Trk yaz dilinin tarihi VII. ve VIII. yzyllarda Orhon vadisinde dikilmi olan yaztlarla balar. Gerek Orhon Yaztlarnda
kullanlm olan gelimi ve ilek dil gerekse komu lke kaynaklarnda yer alan bilgiler, Trk yaz dilinin balangcnn
ok daha eskiye gittiini gsterir. Yakn dnemde bulunan yeni yaztlarn okunmas Trk yaz dilinin tarihini daha da geri-
lere gtrmemizi salayacaktr. Ayrca karlatrmal ses ve biim bilimi almalar ve dier dillerdeki alnt szlerden
Trkenin yann ortaya konulmas yolunda nemli veriler elde edilmitir. Trkeden Smerceye gemi olduu kant-
lanan 168 Trke kkenli szck, Smerce ile Trkenin yat olduu grnn gelitirilmesini salamtr. Esik kur-
gan buluntular arasnda yer alan ve M 4nc yzyla ait olduu saptanan bir anaktaki Orhon yazsna benzer harfler-
le yazlan iki satrlk yaznn en eski Trke metin olduu bilinmektedir.
in yllklarndaki bir Hun atna ait iki dize ile birka szck MS 4nc yzyl Trkesi hakknda fikir vermektedir.
Ancak, edeb metin niteliindeki ilk byk metinler Tonyukuk (725), Bilge Kaan (731) ve Kl Tigin (732) adna dikilmi
olan Gktrk Yaztlardr. Trk dilinin ilk szl ve dil bilgisi kitab Divan Lugatit-Trk ise 1072 ylnda Kgarl
Mahmud tarafndan yazlmtr.
Yaklak 9 bin sz ieren eser, yalnzca bir szlk, yalnzca bir dil bilgisi kitab deil, ayn zamanda Trk yaz dili-
nin ve azlarnn ele alnd, kltr deerlerinin kayda geirildii antsal bir kaynaktr. Kgarl Mahmud; Karahanl,
Uygur, Ouz, Kpak, Krgz ve dier akraba topluluklarnn sz varln bir araya getirerek hazrlad eserine Divan
Lugatit-Trk, yani Trk Leheleri Szl adn vermitir. Kgarl Mahmudun yirmiyi akn yaz dilini ve azn Trk ad
altnda toplamas, bilimsel bir gereklii ortaya koymaktadr. Byk lde ortak dil gelerine dayanan bu yaz dilleri ve
azlar, zaman ierisinde kendi i gelimelerini srdrerek bugn yaz dilleri ve resm diller hline gelmilerdir.
Trk Dilinin Corafyas
Yaylma alan Kuzey Buz Denizinden balayp Hindistann kuzeyine, in Halk Cumhuriyetinin ilerinden Avrupann
en u noktasna kadar uzanan yaklak 12 milyon kilometrekarelik bu corafyada en geerli dil, Altay dil ailesinin en byk
kolu olan Trk dilidir.
19uncu yzylda nl Trkolog . H. Vmbry, Trk dilinin yaylma alannn geniliini yapt gezi srasnda gr-
m ve Balkanlardan Manuryaya kadar yolculuk yapacak bir kiinin Trk dilini bilmesi durumunda bu yolculuunu en
kolay bir biimde yapabileceini, nk bu corafyada en geerli dilin Trk dili olduunu sylemiti. Bugn bu alan daha
da genilemitir. zellikle 1960l yllardan itibaren almak ve okumak bata olmak zere eitli nedenlerle
endstrilemi Avrupa lkelerine Trklerin gmesi sonucunda Trk dilinin yaylma alan Balkanlar da aarak Atlas
Okyanusu kylarna ulamtr.
Trk dili, younluu Orta Asya ve Orta Douda bulunan ve en azndan son bin yldr yerleik halklar hlinde olan;
Trkiye Cumhuriyeti, Eski Sovyetler Birliinden bamszlam Azerbaycan, Trkmenistan, zbekistan, Kazakistan,
7
Krgzistan gibi Trk Cumhuriyetleri, Balkan lkeleri, Rusya Federasyonu, ran, Irak, Afganistan, in Halk Cumhuriyeti gibi
devletler iinde konuma dili veya yaz dili olarak yaayan yirmi yaz dili koluna ayrlmaktadr.
te yandan byk ounluu Trkiye Cumhuriyeti vatanda olan ve Avrupa Birlii lkelerine yerleen yaklak 6
milyon Trk bulunmaktadr. Avrupa Birlii yesi olmayan baz Avrupa lkelerinde de nemli lde Trk nfusu bulun-
maktadr. Bu nfusun nemli bir blm, yaad lkenin vatandadr. Ayrca Avrupa Birliinin yeni yelerinden
Romanyada, zellikle de Bulgaristanda bu lkelerin vatanda olarak ok sayda Trk yaamaktadr. Makedonya, Kosova
gibi dier lkelerdeki yerleik Trklerle birlikte btn Avrupa ktasndaki Trk nfusun 7 milyonu at dnlmektedir.
Avrupadaki bu nfusun tamamnn dili Trkiye Trkesidir. Bu lkelerde Trkler tarafndan yaymlanan gazeteler, dergiler,
kitle iletiim aralar Trkiye Trkesini kullanmaktadr.
eitli dnemlerde Arabistan yarmadasndaki ve Kuzey Afrikadaki lkelere; Gney ve Kuzey Amerika ktasnda bata
ABD olmak zere eitli lkelere ve Avustralyaya yerleen konuurlar sayesinde, bugn Trk dili dnyann drt bir
kesinde yaayan, konuulan, kullanlan dil konumuna ulamtr. Uydudan yaplan radyo ve televizyon yaynlar, a
ortamnda yaynclk, yurt dnda da yaymlanan gazetelerimiz ve dergilerimiz, retim kurumlar ve kurslar araclyla
bugn Trk dili yeryznde etkin bir biimde ilevini srdren dil konumuna ulamtr.
Ana Dili Konuurlarna Gre Diller ve Trk Dili
Dillerin nfus sralamas ana dili (birinci dil), ikinci dil, yabanc dil konuurlar bakmndan birka lt gz nnde
bulundurularak yaplmaktadr. Ana dili, birinci dil, ikinci dil ve yabanc dil olarak konuurlar bakmndan ngilizcenin 2
milyara yaklaan bir konuuru olduu kestiriminde bulunulmaktadr. Ana dili konuurlar bakmndan yaplan sralamalar-
da ise ince farkl leheleri olmasna karn birinci dil olma zelliine sahiptir. Birbirinden ses, biim ve sz varl zel-
likleri bakmndan ayrlan sekiz ayr lehesiyle incenin, pek ok lehesinin yan sra Urduca ile birlikte Hintenin tek dil
kabul edildii ve buna gre dnyada en fazla konuuru bulunan diller sralamasnda incenin birinci, Hintenin drdnc
dil kabul edilmesi karsnda Trk dili de 220 milyona ulaan konuuruyla sralamada tek bir dil olarak kabul edilmelidir.
Bu ltlerle Trk dili dnyada en fazla konuuru bulunan diller arasnda beinci srada yer almaktadr.
ince 1.300.000.000 Sekiz lehesiyle birlikte
ngilizce 427.000.000
spanyolca 266.000.000
Hinte 260.000.000 Btn leheleriyle ve Urduca ile birlikte
Trk dili 220.000.000 Btn leheleriyle birlikte
Arapa 181.000.000 Btn leheleriyle birlikte
Portekizce 165.000.000
Bengalce 162.000.000
Rusa 158.000.000
Japonca 124.000.000
Almanca 121.000.000
Franszca 116.000.000
8
Dnyada Trk Dilinin retimi
Ana dili konuurlar dnda Trk dili lehelerinin birinci dil, ikinci dil veya yabanc dil konuurlar da bulunmaktadr.
zellikle Trkiye Trkesinin pek ok lkede konuuru olduu saptanmtr. Ethnologue verilerine gre Trkiye
Cumhuriyeti dnda 34 lkede Trkiye Trkesi konuuru bulunmaktadr. Konuur nfusunun yan sra Sovyetler
Birliinin dalmas, Krfez Sava gibi yakn tarihte yaadmz olaylar, Trkiye Cumhuriyetinin blgesinde ve
dnyadaki nemini artrm, Trkiye ekim merkezi hline gelmitir. Bu gelimeler, Trkiye Trkesinin Trk cumhuriyet-
lerinde ve dier lkelerde retimi konusunda eitli aamalardaki yeni retim kurumlarnn, niversitelerde yeni
blmlerin kurulmasn ve zel dershanelerde kurslarn almasn salamtr.
lkelerdeki Trk nfusun younluuna ve isteme gre ortaretim kurumlarnda Trkenin retildii seksen yedi
lke bulunmaktadr. En az bir ortaretim kurumunda Trkenin retildii bu lkeler unlardr: ABD, Afganistan,
Almanya, Angola, Arjantin, Arnavutluk, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Banglade, Belika, Benin, Bosna-Hersek,
Brezilya, Bulgaristan, Burkina-Faso, Burma, ad, ek Cumhuriyeti, Danimarka, Ekvator Ginesi, Endonezya, Etyopya, Fas,
Fildii Sahilleri, Filipinler, Fransa, Gabon, Gana, Gine, Gney Afrika Cumhuriyeti, Gney Kore, Grcistan, Hindistan,
Hollanda, Irak, ngiltere, Japonya, Kamboya, Kamerun, Kanada, Kazakistan, Kenya, Krgzistan, Kongo Demokratik
Cumhuriyeti, Kosova, Laos, Letonya, Liberya, Litvanya, Macaristan, Madagaskar, Makedonya, Malavi, Maldiv Adalar,
Malezya, Mali, Meksika, Moolistan, Moldova, Moritanya, Mozambik, Nepal, Nijer, Nijerya, Orta Afrika Cumhuriyeti,
Pakistan, Papua Yeni Gine, Polonya, Romanya, Rusya, Senegal, Srbistan, Sri Lanka, Sudan, Suudi Arabistan, Tacikistan,
Tanzanya, Tayland, Tayvan, Togo, Trkmenistan, Uganda, Ukrayna, rdn, Vietnam, Yemen.
Baz lkelerde ortaretim kurumlarnda Trkenin retilmesinin yan sra zel kurslarda da talebe gre Trke
retilmektedir. Kurslarnda Trkenin retildii krk alt lke saptanmtr. Bu lkeler unlardr: ABD, Almanya, Belika,
Beyaz Rusya, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Cezayir, in, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Grcistan, Hollanda, Irak,
ngiltere, rlanda, spanya, sve, svire, talya, zlanda, Japonya, Krgzistan, Kolombiya, Letonya, Litvanya, Lbnan,
Lksemburg, Makedonya, Malta, Meksika, Msr, Moolistan, Norve, Peru, Polonya, Portekiz, Rusya, Singapur, Slovakya,
Slovenya, ili, Trkmenistan, Vietnam, Yunanistan.
Dokuz lkede Trke retiminin yapld niversite bulunmaktadr. Bu lkeler unlardr: Arnavutluk, Azerbaycan,
Bosna-Hersek, Grcistan, Irak, Kazakistan, Krgzistan, Romanya, Trkmenistan.
Bnyesinde Trke retilen, Trk dili ve edebiyat aratrmalarnn yapld, Trkoloji blmlerinin bulunduu yirmi
sekiz lke vardr. Bu lkeler unladr: Almanya, Avustralya, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Bosna-Hersek, Bulgaristan,
Endonezya, Fildii Sahilleri, Grcistan, Irak, ran, sve, Japonya, Kamerun, Kazakistan, Krgzistan, Kolombiya, Kosova,
Litvanya, Macaristan, Msr, Moldova, Romanya, Rusya, Trkmenistan, Ukrayna, Venezuela, Yemen.
Sonu
Bugn Trk dili, yaklak 12 milyon kilometre karelik bir alanda 220 milyon nfusun konutuu, yze yakn lkede
retiminin yapld, kkleri tarihin en eski dnemlerine kadar uzanan, 600 bini akn sz varlna sahip bir dnya
dilidir. Gemii boyunca inceden Farsaya, Arapadan Macarcaya kadar pek ok dille etkileim ierisine girmi olan
Trk dilinin bir kolu olarak yalnzca Trkiye Trkesinin dnya dillerine verdii szcklerin says 11 binin zerindedir.
Genel Trk dili olarak dier dillere verdiimiz szck says ise 20 binin zerindedir. zellikle giyim, yiyecek, askerlik
bata olmak zere hemen her alanda ok sayda Trk dili kkenli szck ile tarihte ve bugn Trk soylu halklarn yaad
corafyalardaki Trk dili kkenli ok sayda yer ad dnya dillerinde varln bugn de srdrmektedir.
Dnyann hemen her blgesinde retimi yaplan, bilimsel aratrmalara konu olan, dnya dillerine katkda bulunan
Trk dili, en yaygn ve en kkl dnya dillerinden biridir.
9
TURKIC LANGUAGE: WORLD LANGUAGE
Prof. kr Halk Akaln
The President of the Turkish Language Institution
Today the Turkic language is spoken by almost 220 million people and with the greatest number of speakers, forms
the largest branch of the Altaic language family.
Brief History of Turkish Language
The history of the written Turkic language begins with the Orhon inscriptions which were discovered in the Orhon
Valley in the 7th and 8th Centuries. With the development and use of the language found in the Orhon inscriptions and
the information from various sources in neighboring countries, the beginnings of the written Turkic language goes even
further back in history. Findings from the recent discovery, translation and reading of these Orhon inscriptions further
support this fact. Moreover, through comparative phonetics and morphology studies and the Turkic loanwords found in
other languages, important data have been acquired showing just how old Turkic is. The 168 words of Turkic origin in
the Sumerian language have proved to be Turkic, thus supporting the idea that Sumerian and Turkic are the same age.
The oldest known Turkic text was discovered in a 4th Century bowl BC found among Esik cairn findings and showed two
lines of writing similar to the Orhon writings. Some words and two lines belonging to one Hun dirge in Chinese annuals
indicate it may be about 4th Century AD Turkic. However, the first major literary texts are Gktrk inscriptions erected in
honor of Tonyukukuk (725), Bilge Khan (731), Kl Tigin (732). Divan Lugatit Trk, which is the first dictionary and
grammar book of Turkic language, was written by Mahmud Kashgari in 1072. This work includes nine thousand words
and is not only a dictionary and grammar book, but also a monumental source book with information about Turkic
written language, regional accents and cultural values. Mahmud Kashgari named his work Divan Lugatit Trk
meaning The Dictionary of Turkic Dialects by bringing together the vocabulary of Karakhanid, Uighur, Oghuz, Kipchak,
Kyrgyz and other relative societies. This provides us with scientific evidence that Mahmud Kashgari identified more than
twenty written languages and dialects as Turkic. With the passage of time these written languages and dialects continued
to develop in their written form and into use as national languages, and today they share many common language elements.
Geography of the Turkic Language
Within an approximately 12 million square kilometer region starting from the North Polar Sea up to India, from inside
the Peoples Republic of China through to the end point of Europe, the most widespread and useful language is the Turkic
language, which forms the largest branch of the Altaic language family.
During his travels in the 19th Century the famous Turkologist, A. H. Vambery, noted that Turkic was the most
WHY TURKISH?
10
widespread language in this region. He realized that if one knew Turkic, he could make this trip easily from the Balkans
through Manchuria. Today this region is even larger than before. During the 1960s many Turkic people emigrated to the indus-
trialized European countries primarily for the purposes of studying and working. For this reason, the areas in which the Turkic
language was spoken became even more widespread. It reached even further from the Balkans to the coasts of the Atlantic
Ocean.
The Turkic language consists of twenty living written language branches which have been spoken and written for at
least the last one thousand years in the settled communities of Central Asia and the Middle East, as well as other areas.
These countries are Turkish Republic, the Turkic Republics of Azerbaijan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kazakhstan, and
Kyrgyzstan (which became independent from the old Union of Soviet Socialist Republics), Balkan countries, Russian
Federation, Iran, Iraq, Afghanistan, and the Peoples Republic of China.
Although the majority of them are citizens of the Turkish Republic, there are approximately six million Turkic people
living in the European countries. There are also many Turkic people living in the other non-member states of the European
Union, however, these Turkic people are mostly the citizens of the country they live. For example, there are many Turks
living as citizens in Bulgaria and also in Romania, a new member of the European Union. If we include the Turkic
people living in other countries such as Macedonia and Kosovo there are more than seven million Turkic on the European
continent. The language of the whole Turkic population in Europe is Turkey Turkish. The newspapers, journals, and mass
media published and broadcasted by Turkic people in these countries use Turkish.
Today, the Turkic language is living, spoken and used all over the world. It was brought by Turkic settlers to
countries in the Arabian peninsula and North Africa and to various countries in North and South America, mainly the USA
and Australia. Today the language is widely spoken and used in the world through various media to include satellite TV
and radio broadcasting, internet, newspapers and journals published in foreign countries, and educational institutions
and courses.
Languages and Turkic Language According to the Native Speakers
The speaker population order of the languages is made by using criteria such as native language, second language
and foreign language. It is estimated that English has 2 billion speakers in terms of the native language, first language,
second language and foreign language speakers. Chinese comes first when the order is made in terms of the native
speakers. Though Chinese has eight different dialects, all with varied phoneme, morphological and vocabulary features,
it is still considered as a single language. The same holds true for Hindi language with its many dialects as well as Urdu
language. For languages which have the most speakers, Chinese comes first with Hindi in fourth place as the most
spoken languages. Therefore, Turkic has to be accepted as one single language with its 220 million speakers. Using this
criteria, the Turkic language is the fifth most widely spoken language.
11
Teaching Turkish Language In the World
Other than native speakers, there are also first language, second language and foreign language speakers of the
Turkic language dialects. It has been determined that Turkish has speakers in many countries all over the world.
According to the Ethnologue Survey, there are 34 countries other than the Turkish Republic where Turkish speakers live.
The recent collapse of the former Soviet Union and the Gulf War have brought a heightened focus to the importance of
the Turkish Republic and to speakers of Turkic languages. These developments led to the establishment of new educa-
tional institutions for the purpose of teaching Turkish. New departments at the universities were also established, and
courses at private teaching institutions were opened in the Turkic Republics and other countries.
At the present time, there are 87 countries where Turkish is taught in secondary schools. These courses were
developed according to the Turkic population and the demand for Turkish language courses. The countries where Turkish
is taught in at least one secondary school are: USA, Afghanistan, Germany, Angola, Argentina, Albania, Australia, Austria,
Azerbaijan, Bangladesh, Belgium, Benin, Bosnia Herzogevina, Brazil, Bulgaria, Burkina-Faso, Myanmar, Chad, Czech
Republic, Denmark, Equatorial Guinea, Indonesia, Morocco, Ivory Coast, Philippines, France, Gabon, Ghana, Guinea, The
Republic of South Africa, South Korea, Georgia, India, the Netherlands, Iraq, the Great Britain, Japan, Cambodia,
Cameroon, Canada, Kazakstan, Kenya, Kyrgyzstan, The Democratic Republic of the Congo, Kosovo, Laos, Latvia, Liberia,
Lithuania, Hungary, Madagascar, Macedonia, Malawi, the Maldives, Malaysia, Malian, Mexico, Mongolia, Moldova,
Mauritania, Mozambique, Nepal, Niger, Nigeria, the Central African Republic, Pakistan, Papua, New Guinea, Poland,
Romania, Russia, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Saudi Arabia, Tajikistan, Tanzania, Thailand, Taiwan, Togo,
Turkmenistan, Uganda, Ukraine, Jordan, Vietnam and Yemen.
Chinese 1.300.000.000 With all its dialects
English 427.000.000
Spanish 266.000.000
Hindi 260.000.000 With all its dialects
Turkic 220.000.000 With all its dialects
Arabic 181.000.000 With all its dialects
Portuguese 165.000.000
Bengali 162.000.000
Russian 158.000.000
Japanese 124.000.000
German 121.000.000
French 116.000.000
12
In some countries Turkish is taught at private educational institutions as well as at secondary schools. There are 46
countries where Turkish is taught at private educational institutions. The countries are: USA, Germany, Belgium, Belarus,
Bosnia Herzogevina, Bulgaria, Algeria, China, Denmark, Estonia, Finland, France, Georgia, the Netherlands, Iraq, the
Great Britain, Ireland, Spain, Sweden, Switzerland, Italy, Iceland, Japan, Kyrgyzstan, Colombia, Latvia, Lithuania,
Lebanon, Luxembourg, Macedonia, Malta, Mexico, Egypt, Mongolia, Norway, Peru, Poland, Portugal, Russia, Singapore,
Slovakia, Slovenia, Chile, Turkmenistan, Vietnam and Greece.
Educational courses are conducted in the Turkish language at universities in nine countries. These countries are:
Albania, Azerbaijan, Bosnia Herzogevina, Georgia, Iraq, Kazakstan, Kyrgyzstan, Romania, and Turkmenistan.
There are Turkology departments in 28 countries where Turkish is taught and Turkish language and literature studies
are conducted. These countries are: Germany, Australia, Azerbaijan, Belarus, Bosnia Herzogevina, Bulgaria, Indonesia,
Ivory Coast, Georgia, Iraq, Iran, Sweden, Japan, Cameroon, Kazakstan, Kyrgyzstan, Colombia, Kosovo, Lithuania,
Hungary, Egypt, Moldova, Romania, Russia, Turkmenistan, Ukraine, Venezuela, and Yemen.
Conclusion
Today the Turkic language is a world language spoken within a 12 million square kilometer area by 220 million
people. The origins of the language, which has 600,000 words in its vocabulary, date back to the oldest periods of
history, and now it is studied and taught in almost one hundred countries. Turkish, a branch of the Turkic language, has
been influenced by many languages including Chinese, Persian, Arabic and Hungarian, and more than 11,000 loanwords
have been borrowed only from Turkish. More than 20,000 loanwords have been brought in and adapted from the Turkic
languages to the other languages. Many Turkic words of origin have been taken from categories of clothing, food, and
the military. In addition, many Turkic origin place names, where Turkic origin people lived throughout history, are still
used today in world languages.
Turkic language is one of the most widespread and deep-rooted languages in the world and has made many
significant contributions to world languages. Furthermore, as an important world language, Turkic is taught in many parts
of the world and is also a subject of great interest and academic research.
Translated by Glzemin ZRENK AYDIN
13
GR ALFABE
Letter Pronounced as in Turkish word
Aa but, flood, cousin araba
Bb same as in English balk
Cc jam ceket
chair iek
Dd same as in English dede
Ee met, head elma
Ff same as in English fil
Gg game gz
no matching sound in English da
Hh same as in English harita
I better, inventor k
i sit, bill inek
Jj pleasure, television jaguar
Kk same as in English kedi
Ll same as in English limon
Mm same as in English masa
Nn same as in English nar
Oo north, mall, court okul
heard, her, bird, word, hurt retmen
Pp same as in English portakal
Rr same as in English robot
Ss same as in English sfr
shine apka
Tt same as in English tahta
Uu bush, put, good uak
no matching sound in English zm
Vv same as in English vazo
Yy same as in English ylan
Zz same as in English zebra
Harf
Sras
Harfin
Okunuu
Kitap Yazs El Yazs
Byk Kk Byk Kk
1 a A a
A a
2 be B b
B b
3 ce C c
C c
4 e

5 de D d
D d
6 e E e
E e
7 fe F f
F f
8 ge G g
G g
9 yumuak ge

10 he H h
H h
11 I
I
12 i i
i
13 je J j
J j
14 ke K k
K k
15 le L l
L l
16 me M m
M m
17 ne N n
N n
18 o O o
O o
19

20 pe P p
P p
21 re R r
R r
22 se S s
S s
23 e

24 te T t
T t
25 u U u
U u
26

27 ve V v
V v
28 ye Y y
Y y
29 ze Z z
Z z
14
Oku Yaz Dinle
Tekrar et Cevap ver Say
Kapat A Parmak kaldr Gster
Kalk Otur
Ben
Ben
1, 2...
15
Yardm et iz aretle
Tahtay sil Al Ver
Bak Anlamadm Sessiz ol
Gel Git
SINIF DL
!
16
GNLER - RENKLER - SAYILAR
GNLER RENKLER
SAYILAR
gri
mavi
krmz
mor
siyah
yeil
turuncu
pembe
kahverengi
sar
beyaz
1 bir
2 iki
3
4 drt
5 be
6 alt
7 yedi
8 sekiz
9 dokuz
10 on
10 on
20 yirmi
30 otuz
40 krk
50 elli
60 altm
70 yetmi
80 seksen
90 doksan
100 yz
11 on bir
12 on iki
13 on
14 on drt
15 on be
16 on alt
17 on yedi
18 on sekiz
19 on dokuz
20 yirmi
100 yz
200 iki yz
300 yz
400 drt yz
500 be yz
600 alt yz
700 yedi yz
800 sekiz yz
900 dokuz yz
1000 bin
1
Pazartesi
2
Sal
3
aramba
4
Perembe
5
Cuma
6
Cumartesi
7
Pazar
18
1. Aadaki kelimeleri dinleyiniz ve tekrar ediniz.
Listen and repeat.
1. Gnaydn
2. Merhaba
3. yi gnler
4. yi akamlar
5. yi geceler
6. Hoa kaln
7. Gle gle
8. Ho geldiniz
9. Grrz
KELMELER 1.A
2
1
3
4
5
2. Resimlere bakarak tekrar dinleyiniz.
Look and listen.
3. Dinleyiniz ve duyduunuz kelimeyi uygun resmin
altna yaznz.
Listen and write.
07:00
19:00
22:00
19
7
8
9 6
Karlamalarda
Gnaydn Gnaydn
Merhaba
Ho bulduk
Merhaba
Ho geldiniz
Gle gle
Grrz.
Hoa kaln
Grrz.
SOR VE CEVAPLA
Ayrlrken


1
2
3
1
2

20
A: Merhaba. Benim adm Ali.
B: Merhaba. Benim adm Murat.
A: Memnun oldum.
B: Ben de.
A: Merhaba. Benim adm Rita.
Senin adn ne?
B: Benim adm Elizabeth.
A: Memnun oldum.
B: Ben de.
OKUMA - ANLAMA 1.B
1. Aadaki diyaloglar okuyunuz.
Read the dialogs.
MERHABA
21
2. Aadaki cmleleri diyaloa gre eletiriniz.
Match.
1. Memnun oldum. a. Merhaba
2. Adn ne? b. Soyadm Demir
3. Merhaba c. Adm Ali
4. Soyadn ne? d. Ben de
3. Diyalogdaki boluklar doldurunuz.
Complete the dialog.
A: Benim adm Rita. ................................?
B: ................................ Elizabeth.
A: Memnun oldum.
B: ........................
4. Doru cevab iaretleyiniz. ()
Tick the correct answer.
1. A: ........................
B: Merhaba
Merhaba
Soyadm
2. Adm Ali ........................?
Benim adm
Senin adn ne
3. A: Soyadnz ne?
B: ........................ Akar.
Soyadm
Soyadnz
4. ........................ Murat.
Benim adm
Benim
SOR VE CEVAPLA
Adnz ne? Adm Ali.
Soyadm Ak.
Ben de
memnun oldum.
Soyadnz ne?
Memnun
oldum.
A: Adnz ne?
B: Adm Mehmet.
A: Soyadnz ne?
B: Soyadm Akar.
Ad = sim
Adm = smim
Adn ne? = smin ne?
Adnz ne? = sminiz ne?
1
2
3
1. Dinleyiniz ve diyalou sralaynz.
Listen and number.
2. Dinleyiniz ve duyduunuz kelimeyi
uygun resmin altna yaznz.
Listen and write.
3. Dinleyiniz ve boluklar doldurunuz.
Listen and complete.
A: ..................................
B: Merhaba.
A: ........................... Mehmet.
........................... ne?
B: ........................... Sema.
A: Memnun oldum.
B: .................................
Ben de.
Merhaba.
Benim adm Elif.
Memnun oldum.
Benim adm Alper. Sizin adnz ne?
Merhaba.
1
DNLEME - ANLAMA 1.C
22
07:00
19:00 13:00
22:00
1. Aadaki diyalou okuyunuz.
Read the dialog.
2. rnekteki gibi benzer diyaloglar kurunuz.
Make new dialogs.
KONUMA 1.
Merhaba Elif.
Alper, bu
Mehmet.
Mehmet, bu
Alper.
Ben de
Memnun
oldum.
Merhaba
Mehmet.
Aye
Emel
Ebru
1 2
3
4
Bilal
Kerem
Gamze
Taner Meral Davut
Duygu
Erdem
Kadir
23
24
1. Diyalogdaki boluklar doldurunuz.
Complete the dialogs.
3. Aadaki cmleleri ayr yaznz.
Unscramble the sentences.
2. Aadaki boluklar resimlere bakarak doldurunuz.
Look at the pictures and fill in the blanks.
Onun ad : ..................................................
Onun soyad : ..................................................
Onun ad : ..................................................
Onun soyad : ..................................................
Merhababenimadmalisizinadnznebenimadmmehmetmemnunoldumbende
Soner Grel
Kart No: 554
stanbul Lisesi
renci Kimlik Kart
RENC
A: Merhaba.
B: ..................................
A: ........................ Metin
B: ........................ Sinan
A: ..................................
B: Ben de.
1
2
A: .................................?
B: ........................... Efe.
A: .................................?
B: ........................... Gl.
YAZMA 1.D
25
DL BLGS 1.E
Tekil
1. ahs Ben
2. ahs Sen
3. ahs O
oul
1. ahs Biz
2. ahs Siz
3. ahs Onlar
Tekil
1. ahs Benim ad m
2. ahs Senin ad n
3. ahs Onun ad
oul
1. ahs Bizim ad mz
2. ahs Sizin ad nz
3. ahs Onlarn ad lar
1. ALFABE
Trk alfabesinde 29 harf vardr.
Byk Harfler
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z
Kk Harfler
a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v y z
2. AHIS ZAMRLER
Tanm:
Sz syleyen, dinleyen,
kendisinden sz edilen
ahs adlarnn yerini
tutan zamirlerdir.
3. YELK EKLER
Tanm: simlerin karlad nesnelerin bir kiiye veya nesneye ait olduunu gsteren eklerdir.
Sesli Harfler
a e i o u
Sessiz Harfler
b c d f g h j k l m n p r s t v y z
Ben
Benim adm Senin adn Bizim admz Sizin adnz
Onun ad Onlarn adlar
Biz Siz Onlar
Sen O
26
4. Diyaloglardaki boluklar doldurunuz.
Complete the dialogs.
5. Diyalogdaki boluklar doldurunuz.
Complete the dialog.
A: Merhaba
B: .........................
A: Adnz ne?
B: .........................
A: Soyadnz ne?
B: .........................
A: Memnun oldum.
B: .........................
1. Cmlelerdeki hatalar dzelterek yeniden yaznz.
Correct the mistakes.
1. Benm adim? ...............................................
2. Adiniz ne? ...............................................
3. Senn adin ne? ...............................................
4. Hosca kal ...............................................
5. Iy aksamlar ...............................................
6.
3. Diyalogdaki boluu doldurunuz.
Complete the dialog.
A: .............................................?
B: Onlarn adlar Ali, Ahmet ve Aye.
2. Diyalogdaki boluklar doldurunuz.
Complete the dialog.
A: Merhaba
B: ...............................................
A: ................................. Mehmet.
B: ......................................... Elif.
A: .............................................?
B: Onun ad Lucy.
1. A: Gnaydn
B: ....................................
2. A: Merhaba
B: ....................................
3. A: yi akamlar
B: ....................................
4. A: yi geceler
B: ....................................
A ......
B ......
C ......
......
D ......
E ......
F ......
G ......
......
H ......
I ......
......
J ......
K ......
L ......
M ......
N ......
O ......
......
P ......
R ......
S ......
......
T ......
U ......
......
V ......
Y ......
Z ......
Aadaki boluklara kk harfleri yaznz.
Write in lowercase letters.
DEERLENDRME 1.F
Ho Geldiniz
27
Trkiye Cumhuriyeti, kuzey yarm krededir. Hem Avrupa hem de Asya ktasnda topraklar vardr.
Trkiyenin taraf denizlerle evrilidir. Bu denizler; Karadeniz, Akdeniz ve Ege Denizidir. Boazii Kprs,
Avrupa ve Asyay birbirine balar.
Trkiyenin en byk ehirleri stanbul, Ankara, zmir, Bursa, Adana ve Antalyadr. stanbul, byk devlete
bakentlik yapmtr. Trkiyenin bakenti Ankaradr.
Bugne kadar Anadoluda 26 farkl medeniyet kurulmutur. Trkiye, tarih eser bakmndan ok zengindir.
Anadolu 3 dnya harikasna ev sahiplii yapmaktadr.
Trkiye, drt mevsimin belirgin olarak yaand lman kuakta yer alr. Trkiyede ayn mevsimde hem
denize girilebilir, hem de k sporlar yaplabilir. lkenin dousu ile bats arasnda 76 dakikalk zaman fark
vardr. Trkiyenin nfusu 70 milyonu gemektedir. Trkiyede 81 il bulunmaktadr. Dnyann en hzl
byyen ikinci ekonomisidir. Trkiye, Avrupann en gen ve dinamik nfusuna sahiptir.
Welcome to Turkey
Turkey is in the northern hemisphere and covers parts of Asia and Europe. It is surrounded by the
Black Sea, the Mediterranean Sea and the Aegean Sea, with the Bosphorus Bridge in Istanbul
interconnecting the continents of Europe and Asia.
The population of Turkey is over 70 million and there are 81 cities. The most crowded cities are
Istanbul, Ankara, Izmir, Bursa, Adana and Antalya, with Ankara being the capital city. Turkey has one
of the world's fastest developing economies and has the one of the youngest populations in
Europe.
Twenty six different civilizations were founded in Anatolia and Istanbul served as the capital
city for some of the greatest civilizations in history. This significantly contributes to Turkey's
rich heritage, which offers many different historical monuments and artifacts.
Turkey is located in a temperate zone. The coastal areas have hot, dry summers and
mild, wet winters. However, conditions can be much harsher in the interior. The interior of
Turkey has a continental climate with sharply contrasting seasons. This means that if
you travel across Turkey you can experience all the different seasons and could go
swimming in the sea one day and snow boarding the next. There is time difference
of 76 minutes between the east and the west of Turkey.
Kltr Kesi
Resm Dili
Official Language
Trke
Turkish
Bakenti
The Capital
Ankara
Ynetim ekli
Government
Cumhuriyet
Republic
Ynetim Biimi
Administration
Demokrasi
Democracy
Kurucusu
Founder of the Turkish Republic
Mustafa Kemal Atatrk
Yz lm
Surface Area of Turkey
814.578 km
Nfusu
Population
72.561.312
Para Birimi
Monetary Unit
Trk Liras (TL)
Turkish liras
Mill Mar
National Anthem
stikll Mar
Mill Renkleri
National Colors
Krmz ve beyaz
Red and white
Din Bayramlar
Religious Holidays
Ramazan Bayram, Kurban Bayram
Ramadan Festival; Sacrifice Festival
Mill Gnleri National Holidays
23 Nisan
23rd April
Ulusal Egemenlik ve ocuk Bayram
The National Sovereignty and Childrens Day
19 Mays
19th May
Atatrk Anma Genlik ve Spor Bayram
The commemoration of Atatrk and The Youth and Sports Day
30 Austos
30th August
Zafer Bayram
The Victory Day
29 Ekim
29th October
Cumhuriyet Bayram
The Republic Day
28
30
1. Aadaki kelimeleri dinleyiniz ve tekrar ediniz.
Listen and repeat.
1 2
3 4
1. yi
5. zgn
2. Hasta
6. Kzgn
3. Yorgun
7. Mutlu
4. Heyecanl
2. Resimlere bakarak tekrar dinleyiniz.
Look and repeat.
3. Dinleyiniz ve duyduunuz kelimeyi uygun resmin altna yaznz.
Listen and write.
KELMELER 2.A
31
5 6
7
SOR VE CEVAPLA
Naslsn? Sa ol. Naslsnz? Teekkr ederim. 1 2
32
OKUMA - ANLAMA
A. NASILSIN?
2.B
1. Aadaki diyaloglar okuyunuz.
Read the dialogs.
Elif : Merhaba Aye.
Aye : Merhaba Elif.
Elif : Naslsn?
Aye : yiyim. Sen naslsn?
Elif : Ben de iyiyim.
Murat : yi gnler Mehmet.
Mehmet : yi gnler Murat.
Murat : Naslsn?
Mehmet : Sa ol. yiyim. Sen naslsn?
Murat : Ben de iyiyim.
retmen : Gnaydn ocuklar.
renciler : Gnaydn
retmen : Naslsnz ocuklar?
renciler : Sa ol!
retmen : Naslsn Ahmet?
Ahmet : Teekkr ederim. yiyim. Siz naslsnz?
retmen : Ben de iyiyim.
B. NASILSINIZ?
1
1
2
2
2. Aadaki boluklar diyaloglara gre doldurunuz.
Complete the dialogs.
A. Naslsn?
1. Elif : ............................?
Aye : ..................... ....................................?
Elif : ....................... iyiyim.
2. Murat : Naslsn?
Mehmet : ................. ................... Sen .......................?
Murat : Ben de .................
B. Naslsnz?
1. retmen : ............................ ocuklar?
renciler : Sa ol.
2. retmen : ............................ Ahmet
Ahmet : ........................... .................... Siz ...............................?
3. Aye Hanm: ............................?
Oya Hanm : Teekkr ederim. ............ .....................................?
SOR VE CEVAPLA
Naslsn? Sa ol. yiyim.
Naslsnz?
Teekkr ederim.
yiyim.
33
Aye Hanm : yi akamlar Oya Hanm.
Oya Hanm : yi akamlar Aye Hanm.
Aye Hanm : Naslsnz?
Oya Hanm : Teekkr ederim. yiyim.
Siz naslsnz?
Aye Hanm : Teekkr ederim. Ben de iyiyim.
Grmek zere.
Oya Hanm : Grmek zere.
A: Naslsnz?
B: yiyim.
A: Naslsnz?
B: yiyiz.
3
2
1
DNLEME - ANLAMA 2.C
2. Dinleyiniz ve duyduunuz kelimelerin numarasn uygun kutucua yaznz.
Listen and number.
1. yi / yiyim
2. Yorgun / Yorgunum
3. Heyecanl / Heyecanlym
4. zgn / zgnm
5. Hasta / Hastaym
6. Mutlu / Mutluyum
7. Kzgn / Kzgnm
8. Teekkr ederim
3. Dinleyiniz ve boluklar doldurunuz.
Listen and complete.
1. A: ...................... Mustafa?
B: ............... Sema. .......................?
A: Ben de iyiyim.
2. A: ................... Ali Bey?
B: Teekkr ederim. yiyim. .......... naslsnz?
1. Dinleyiniz ve duyduunuz kelimeyi tekrar ediniz.
Listen and repeat.
34
35
KONUMA 2.
1. Aadaki diyalou okuyunuz.
Read the dialog.
2. rnekteki gibi benzer diyaloglar kurunuz.
Make new dialogs.
Aye naslsn?
yiyim.
A
li
D
e
m
e
t
E
m
re
E
rsin
B
iro
l
S
e
d
a
Ali
Emre
Seda
Ersin
Demet
Birol
YAZMA 2.D
2. Diyalogdaki boluklar doldurunuz.
Complete the dialog.
A: yi gnler.
B: .......................................
A: .......................................?
B: Teekkr ederim. yiyim ..................................?
A: .............................................. Ben de .....................
3. Aadaki sorular resimlere bakarak cevaplaynz.
Look and answer.
1. Resimlere bakarak uygun kelimeleri yaznz.
Look and write.
1. A: Naslsn?
B: .............................
2. A: Naslsn?
B: .............................
3. A: O nasl?
B: .............................
4. A: O nasl?
B: .............................
36
1. ............................ 2. ............................ 3. ............................
4. ............................ 5. ............................ 6. ............................
37
DL BLGS 2.E
1. AHIS ZAMRLER (Hatrlatma)
Tanm: Sz syleyen, dinleyen, kendisinden sz edilen ahs adlarnn yerini tutan zamirlerdir.
2. BYK NL UYUMU
Bir kelimenin birinci hecesinde kaln nl a, , o, u varsa dier hecelerdeki nller de kaln a, , o, u olur:
a, , o, u a, , o, u
rnek: Yorgunum, Hastaym
Bir kelimenin birinci hecesinde ince bir nl e, i, , varsa dier hecelerdeki nller de ince e, i, , olur:
e, i, , e, i, ,
rnek: yiyim, zgnm
3. EK FL (Geni Zaman)
Tanm: sim soylu kelimelerin sonlarna gelerek onlarn yklem olmasn salayan yardmc fiildir.
* -dir bildirme eki yaz dilinde kullanlr. Fakat konuma dilinde pek tercih edilmez.
4. y BALAYICI NSZ
Tanm: nlyle biten kelime kk ve gvdelerine nlyle balayan bir ek geldiinde araya y balayc nsz girer.
rnek: yi-y-im, Hasta-y-m
a, e, i i o, u u ,
Ben hasta-y-m iyi-y-im mutlu-y-um zgn-m
Sen hasta-sn iyi-sin mutlu-sunuz zgn-sn
O hasta- (dr)* iyi- (dir) mutlu- (dur) zgn- (dr)
Biz hasta-y-z iyi-y-iz mutlu-y-uz zgn-z
Siz hasta-snz iyi-siniz mutlu-sunuz zgn-snz
Onlar hasta-(dr)-lar iyi-(dir)-ler mutlu-(dur)-lar zgn-(dr)-ler
oul
1. ahs Biz
2. ahs Siz
3. ahs Onlar
Tekil
1. ahs Ben
2. ahs Sen
3. ahs O
38
DEERLENDRME 2.F
2. Cmlelerdeki hatalar dzelterek cmleleri yeniden yaznz.
Correct the mistakes.
1. Nasilsiniz? : .............................................................
2. Sen naslsnz? : .............................................................
3. Siz nasilsin? : .............................................................
4. Biz iyiyim. : .............................................................
5. yim. : .............................................................
3. Aadaki boluklar doldurunuz.
Complete the dialogs.
1. A: ......................... naslsn? B: Ben iyiyim.
2. A: ......................... nasl? B: O iyi.
3. A: ......................... naslsnz? B: Biz iyiyiz.
4. A: ......................... nasllar? B: Onlar iyiler.
4. Aadaki kelimeleri eletiriniz.
Match.
1. Biz a. iyisin
2. Siz b. iyiler
3. Ben c. iyiyim
4. Onlar d. iyiyiz
5. O e. iyisiniz
6. Sen f. iyi
5. Diyalogdaki boluklar doldurunuz.
Complete the dialog.
Ali Bey : .................................... Elif Hanm?
Elif Hanm : .................................... yiyim. Siz
.................................... Ali Bey?
Ali Bey : Teekkr ederim. .................................................
...................... ...................... ...................... ......................
1. Resimlerin altna uygun kelimeleri yaznz.
Look and write.
Sultanahmet Meydan: stanbulun en nemli
meydanlarndan biridir. Bizans dneminde hipodrom
olarak kullanlmtr. Ayasofya, Sultanahmet Camii,
Yerebatan Sarnc, Dikilita gibi nemli eserler
Sultanahmet Meydanndadr.
The Sultanahmet Square: This is one of the
most important squares in Istanbul. It was used as a
hippodrome during the Byzantine era. The Hagia
Sophia (Saint Sophia), The Blue Mosque, Basilica
Cistern and Obelisk are all on the Sultanahmet
Square.
raan Saray: 18. yzylda 2.5 milyon altn harcanarak yaplan sa-
rayda ok kymetli sanat eserleri bulunmaktadr. Yapmnda kullanlan mer-
merler, sedefler ve kristaller dnyann drt bir yanndan toplanmtr.
raan Palace: There are many valuable masterpieces in the Palace,
which was built during the 19th Century and would have cost a staggering
2.5 million in gold. The marbles, marquetry and crystals which were used
in the building of the Palace were collected from all over the world.
39
Dnyann en eski ehirlerinden biri olan stanbul; Roma mparatorluu, Dou Roma mparatorluu, Latin mparator-
luu ve son olarak da Osmanl mparatorluuna bakentlik yapmtr.
Avrupadaki en yksek nfusa sahip ehirlerdendir. Ayrca Asya ve Avrupa ktalar zerinde topraklar bulu-
nan tek ehirdir. stanbul; medeniyetler, kltrler ve dinler asndan da olduka nemli bir ehirdir.
byk dini barndran stanbulda; Mslmanlar, Hristiyanlar ve Yahudiler kardee yaamaktadrlar.
The city where the continents interconnect: Istanbul
Istanbul is one of the oldest cities in the world and served as the capital city for the Roman Empire, The Eastern
Roman Empire, the Latin Empire and finally the Ottoman Empire.
The city uniquely spreads over Asia and Europe, which means that it is historically and culturally important
for several different civilizations, cultures and religions.
In terms of population, it is one of the most crowded cities in Europe, with Muslims, christians and Jewish
people all peacefully living together in Istanbul.
Kltr Kesi
Ktalarn Bulutuu ehir:
stanbul
Galata Kulesi: stanbulun en nemli sembollerinden
biri olan Galata Kulesi; 528 ylnda fener kulesi olarak ina
edilmitir.
The Galata Tower: The Galata Tower, which is one of the
most important symbols of Istanbul, was built as a light tower in
528 . Afterwards it was used as a fire tower.
Kz Kulesi: Milattan nce ina edilen kule hakknda pek ok efsane vardr. Bunlarn en
mehuru yledir: Ryasnda kznn bir ylan tarafndan sokulduunu gren kral, kzn koru-
mak iin denizin ortasna bu kuleyi yaptrr.
The Maidens Tower: There are many tales about the Maiden's Tower, which was built in 408 BC.
The most famous one tells how the King, who dreams that his daughter is going to be bitten by a snake,
builds the tower in the middle of the sea to keep his daughter safe.
Kapalar: Kapalar, 1461 ylnda Fatih Sultan Mehmet tarafndan
yaptrlmtr. 4.000 civarnda dkkn ile Kapalar, stanbulun grlmesi
gereken, tarih bir alveri merkezidir.
The Grand Bazaar: The Grand Bazaar was built by Fatih Sultan Mehmet in 1461.
It now holds approximately 4000 stores and is a historical shopping centre that is well
worth visiting.
stiklal Caddesi: stanbulun en eski semtlerinden biri
olan Beyolunda yer almaktadr. 19. yzyln sonlarndan beri
Trkiyenin en nl caddelerinden biridir. 1650 metre uzunlu-
undadr.
stiklal Avenue: stiklal Avenue, which is 1650 meters long,
is located in the Beyolu district and is one of the most famous
avenues in Istanbul. The avenue is steeped in history and people
have been visiting it since the 19th Century.
40
Dikilita: Antik bir Msr dikilitadr. M.S. 390 ylnda Roma imparatoru tarafn-
dan Msrdan getirtilerek imdiki yerine dikilmitir.
The Obelisk: Originally erected in front of the temple of Luxor in ancient Egypt by the
Pharaoh Thutmosis III in honor of Amon Ra (the Sun God), this ancient obelisk was brought
from Egypt by the Roman Emperor Theodosius I in 390 AD.
SOR VE CEVAPLA
Bu, retmen. Bu kim?
Bu, kitap. Bu ne?
1
2
42
KELMELER 3.A
1. Aadaki kelimeleri dinleyiniz
ve tekrar ediniz.
Listen and repeat.
2. Resimlere bakarak tekrar
dinleyiniz.
Look and listen.
3. Dinleyiniz ve duyduunuz
kelimeyi uygun resmin altna
yaznz.
Listen and write.
1. Harita
2. Masa
3. Sandalye
4. Kitaplk
5. Tahta
6. Bilgisayar
7. Kitap
8. Defter
9. Kalem
10. Silgi
11. retmen
12. renci
11
6
3
2
43
5
12
8
10
9
1
4
7
44
OKUMA - ANLAMA 3.B
retmen : Konumuz Bu ne?,
Bunlar ne? Ltfen
dikkatli dinleyin!
retmen : Ali, bu ne?
Ali : Bu, masa.
retmen : Evet. Bu, masa. Ali otur.
retmen : Bu, harita. Bunlar harita.
Bu, masa. Bunlar masa.
Bu, sandalye. Bunlar sandalye.
1. Aadaki diyalou okuyunuz.
Read the dialog.
45
retmen : Bu ne?
Aye : Bu, kitap.
retmen : Aye, ltfen dikkat et!
retmen : Ali, sen syle! Bu kitap m?
Ali : Hayr. Bu, kitap deil. Bu, defter.
retmen : Aye, tekrar et! Bu ne?
Aye : Bu, defter retmenim.
retmen : Aferin ocuklar!
2. Diyalogda geen eyalar yaznz.
Write the items used in the dialogs.
1. ..........................................................................................
2. ..........................................................................................
3. ..........................................................................................
4. ..........................................................................................
5. ..........................................................................................
3. Aadaki sorular resimlere bakarak cevaplaynz.
Look and answer.
K M? NE?
retmen
Ali
Emily
Kedi
Tahta
Kpek
SOR VE CEVAPLA
Evet. Bu, masa.
Bu, masa m?
Hayr. Bu, masa
deil.
Bunlar masa. Bunlar ne?
A: Bu ne?
B: ...................
A: Bu ne?
B: ...................
A: Bunlar ne?
B: ...................
A: Bunlar ne?
B: ...................
A: Bu, kitap m?
B: ...................
A: Bu, harita m?
B: ...................
A: Bu, masa m?
B: ...................
A: Bu, sandalye mi?
B: ...................
Bunlar masa
Bunlar masalar
1
2
Ali
Elif
Aye
Mehmet
Ahmet
cevap
tahtay
soru
parmak
sayfay
sor
kaldr
ver
sil
evir
46
DNLEME - ANLAMA 3.C
2. Resimlere bakarak dinleyiniz. Doru ise D yanl ise Y yaznz.
Look and listen. Then write true D or false Y.
3. Dinleyiniz ve duyduunuz kelimeyi uygun yere yaznz.
Listen and write.
SINIF
................... ................... ................... ...................
ANTA
................... ................... ................... ...................
1. Dinleyiniz ve eletiriniz.
Listen and match.
1.
2.
3.
4.
5.
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
47
KONUMA 3.
2. rnekteki gibi benzer diyaloglar kurunuz.
Make new dialogs.
Bu ne? Bunlar ne?
Bu, kitaplk. Bunlar kalem.
Duygu
1 2
3 4
5 6
Onur
retmen Hakan Erol Meral
Arif Asl
Hasan
Meltem
Metin Berk
1. Aadaki diyaloglar okuyunuz.
Read the dialogs.
48
YAZMA 3.D
1. Resimlere bakarak soru sorunuz ve cevaplaynz.
Look at the pictures and ask and answer questions.
A: ................................
B: ................................
A: ................................
B: ................................
A: ................................
B: ................................
A: ................................
B: ................................
3. Aadaki sorular resimlere bakarak cevaplaynz.
Look and answer.
A: Bu, defter mi?
B: Evet. .................
A: Bu, tahta m?
B: Evet. .................
A: Bu, harita m?
B: Hayr. .................
A: Bu, retmen mi?
B: Hayr. ....................
2. Resimlere bakarak soru sorunuz ve cevaplaynz.
Look at the pictures and ask and answer questions.
A: ..............................?
B: ................................
A: ..............................?
B: ................................
A: ..............................?
B: ................................
1 2 3
1 2 3
4
1 2 3 4
49
DL BLGS 3.E
Olumlu
a, e, i i o, u u ,
Ben
Sen yaz gel oku gl
O yaz-sn gel-sin oku-sun gl-sn
Biz
Siz yaz-n gel-in oku-yun gl-n
Onlar yaz-snlar gel-sinler oku-sunlar gl-snler
Olumsuz (-ma, -me)*
a, , o, u ma e, i, , me
Ben
Sen yaz-ma oku-ma gel-me gl-me
O yaz-ma-sn oku-ma-sn gel-me-sin gl-me-sin
Biz
Siz yaz-ma-y-n oku-ma-y-n gel-me-y-in gl-me-y-in
Onlar yaz-ma-snlar oku-ma-snlar gel-me-sinler gl-me-sinler
1. ARET ZAMRLER
Tanm: Varlklar -isimlerini sylemeden- iaret ederek gstermeye yarayan kelimelerdir.
2. OUL EK
Tanm: Getirildii kelimenin birden ok olduunu anlatan ektir.
a, , o, u -lar masa - lar tahta - lar
e, i, , -ler defter - ler silgi - ler
3. SORU EK
Tanm: Cmleye soru anlam veren ektir.
Her zaman ayr yazlr.
a, -m Tahta m?
e, i -mi Silgi mi?
o, u -mu Okul mu?
, -m Szlk m?
4. SMLERDE OLUMSUZLUK DEL
simlerde olumsuzluk deil kelimesiyle yaplr.
Bu, kitap deil. A: Bu, cetvel mi?
Bu, retmen deil. B: Hayr. Bu, cetvel deil.
5. EMR KP
Tanm: Bir iin yaplmasn emrederken kullanlan kiptir. Trkede bu kip, birinci tekil ve birinci oul ahslarda
kullanlmaz.
Bu, kalem.
Bunlar kalem. Onlar ocuk.
u, kitap. O, ocuk.
unlar kitap.
oul aret Zamirleri
Tekil aret Zamirleri
* Fiillerde olumsuzluk eki -ma, -medir.
50
DEERLENDRME 3.F
3. Aadaki boluklara uygun oul eklerini yaznz. (-lar, -ler)
Write the plural forms.
2. Resimlere bakarak soru sorunuz ve cevaplaynz.
Look at the pictures and ask and answer questions.
1. Aadaki boluklar resimlere bakarak doldurunuz.
Look and write.
K M? NE?
........................
........................
........................
........................
........................
A: O ne?
B: ..................................
A: ...............................?
B: .................................
A: ...............................?
B: .................................
A: ...............................?
B: .................................
Kalem..... Silgi..... Masa..... retmen.....
A: ..............................?
B: Evet. Bu, kalem.
A: ..............................?
B: Evet. Bu, bilgisayar.
A: ..............................?
B: Evet. Bu, masa.
A: ..............................?
B: Evet. Bu, renci.
A: Bu, sra m?
B: Hayr. .....................
A: O, masa m?
B: Hayr. .....................
A: u, renci mi?
B: Hayr. .....................
A: Bunlar silgi mi?
B: Hayr. .....................
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 5 Sra..... 4
5. Aadaki sorular resimlere bakarak cevaplaynz.
Look at the pictures and complete the dialogs.
4. Aadaki boluklar resimlere bakarak doldurunuz.
Look at the pictures and complete the dialogs.
Sultanahmet Camii: Sedefkr Mehmet Paann en nemli eserlerinden biri-
sidir. Bu cami yalnzca bir ibadet yeri olarak deil ayn zamanda eitim, ticaret ve
sosyal faaliyetlerin merkezi olarak ina edilmitir. Caminin sslemesinde kullanlan
20.000 den fazla ini nedeniyle yabanclar tarafndan mavi cami olarak da bilinir.
Sultanahmet Mosque: This is one of the most important artifacts of
Sedefkr Mehmet Paa. This mosque was not only a temple but also a centre
for education, commerce and social affairs. It is called 'The Blue Mosque' by
tourists because of the 20,000 blue tiles which were used on the walls of the
mosque.
Yerebatan Sarnc: Yer altndan, stanbula su tamak amacyla IV. yzylda yaptrlmtr. 9.800
m
2
lik bir alan kaplar. Uzunluu 141 metre, genilii ise 73 metredir.
Basilica Cistern: Built in the 4th Century to carry water from underground to stanbul, this remarkable structure
covers an area of 9,800 square meters. The length of the Basilica Cistern is 141 meters and the width is 73
meters.
Medeniyetler Beii
Dolmabahe Saray: Sultan Abdlmecit dneminda yapmna balanan saray Osmanl
mimarisinin en nemli yaptlarndan birisidir. 110.000 m
2
alan zerine kurulan sarayda 285
oda, 46 salon, 6 hamam ve 68 tuvalet vardr. Yapmnda ykl miktarda altn, gm ve kristal
kullanlmtr. Sslemesi dnemin en nl sanatkrlarna yaptrlmtr.
Dolmabahe Palace: The Palace, which began construction in the era of Sultan Abdlmecit, is
one of the most important examples of Ottoman architecture. There are 285 rooms, 46 halls, 6 bath-
rooms and 68 toilets in the Palace which cover an area of 110,000 square meters. Gold, silver and
crystal were used during the construction of the Palace and frescoes, murals and decorations were
created by the most famous artists of the era.
51
Efes Artemis Tapna: zmirin Seluk ilesindedir. Dnya-
nn 7 harikasndan birisidir. Mermer heykelleriyle de nl tapnak
Hellenistik dnem tapnaklarnn en bydr.
Ephesus and the Temple of Artemis: One of the seven wonders
of the world, the Temple of Artemis is one of the greatest surviving temples
from the Hellenistic Age. The temple was located near the ancient city
of Ephesus, about 50 km south from the modern port city of Izmir,
in Turkey. Today, the site lies on the edge of the town of Seluk.
Kltr Kesi
Ayasofya: M.S. 532-537 yllar arasnda yaplmtr. Yap-
mnda 10.000 ii alm ve byk bir servet harcanmtr.
Hagia Sophia (Saint Sophia): Built between 532 and 537 AD,
ten thousand workers were needed to construct the Saint Sophia and
a vast amount of money was spent on this temple. Initially a cathedral;
then a mosque, the building is now a museum famous for its massive
dome.
Smela Manastr: Trabzonda sarp bir kayalk zerine 375-395 yllarnda
Atinadan gelen Barnabas ve Sophronios isimli iki rahip tarafndan kurulmutur.
Manastr 300 metre ykseklikte bulunmaktadr. Asl ad Meryem Ana olan manastrn
duvarlarnda Hz. sa ve Hz. Meryemin hayatlarndan kesitler bulunmaktadr.
Smela Monastery: Sumela Monastery was established on the cliffs in Trabzon
(300 meters above sea level) between 375-395 AD by two monks called Barnabas and
Sophronios who came from Athens. Legend says that the monastery was founded on
the site after a miraculous icon of the Virgin Mary was discovered in a cave on the
mountain. Today, the monastery contains many frescoes relating to Jesus and the
Virgin Mary, and is a popular tourist attraction.
Nemrut Da: Dnyann sekizinci harikas Nemrut, ykseklii 10 metreyi bulan heykelleri, metrelerce uzunluktaki kitabeleriyle
UNESCO dnya kltr mirasnda yer almaktadr. Nemrut Da, zerinde barndrd dev heykellerin ve ant mezarn yan sra,
dnyann en muhteem gn doumunun ve gn batmnn seyredildii yerlerden birisidir.
Mount Nemrut: Mount Nemrut, which can be considered to be the eighth wonder of the world, was made a World Heritage Site by
UNESCO in 1987. With its enchanting statues, which stand nearly ten meters high erected around what is assumed to be a royal tomb
from the first century BC, the mount's summit is the perfect location to see majestic sunrises and sunsets.
52
Safranbolu Evleri: Safranbolu Evleri, yzlerce yllk bir srete oluan
Trk ehir kltrnn gnmze kadar devam eden en nemli yaplarndandr.
Safranboluda 18. ve 19. yzyl ile 20. yzyl balarnda yaplm yaklak
2000 geleneksel Trk evi bulunmaktadr.
The Safranbolu Houses: The Safranbolu Houses are the most important
surviving examples of Turkish civic culture. There are approximately 2000 tradi-
tional houses, which were built during the 18th, 19th and early 20th Centuries.
Boazii Kprs: stanbulun sembollerinden olan Boazii
Kprs Asya ve Avrupa ktasn birbirine balar. Yapm 1973 ylnda
bitirilen kprnn uzunluu 1560 metre, denizden ykseklii ise 165
metredir.
The Bosphorus Bridge: The Bosphorus Bridge (which is 1560 meters
in length and 165 meters above sea level), is one of the best-known symbols
of stanbul. It interconnects Asia and Europe and construction was completed
in 1973.
54
1. Aadaki kelimeleri dinleyiniz ve
tekrar ediniz.
Listen and repeat.
Gnler
2. Aadaki kelimeleri dinleyiniz ve tekrar ediniz.
Listen and repeat.
3. Resimlere bakarak tekrar dinleyiniz.
Look and listen.
KELMELER 4.A
1. Pazartesi
2. Sal
3. aramba
4. Perembe
5. Cuma
6. Cumartesi
7. Pazar
1. Fen Bilgisi
2. Matematik
3. Bilgisayar
4. Corafya
5. Tarih
6. Trke
7. ngilizce
Dersler
1
2
3
4. Dinleyiniz ve duyduunuz kelimeyi
uygun resmin altna yaznz.
Listen and write.
55
Matematik. Bu hangi ders?
Pazartesi.
Bugn
gnlerden ne?
SOR VE CEVAPLA
4 5 6
7
1
2
56
OKUMA - ANLAMA 4.B
1. Aadaki metni okuyunuz.
Read.
Benim adm Mehmet Bilgin.
Buras benim snfm.
Ben 7/A snfndaym.
Bunlar benim arkadalarm;
Ali, Elif, Alper ve Aye.
Onlar derslerinde ok baarl.
Bugn gnlerden sal. Bugn alt ders var. Birinci ve ikinci ders matematik. nc ders tarih. Drdnc ders Trke.
Beinci ders ngilizce. Altnc ders bilgisayar.
Ali mzik dersinde ok
baarl.
Elif fen bilgisi dersinde
ok baarl.
Alper ve Aye bilgisayar
dersinde ok baarl.
Ben de matematik dersinde
ok baarlym.
Matematik ok zevkli bir ders
BENM SINIFIM
57
1. Mehmet 7/A snfnda.
2. Mehmetin arkadalar; Ali, Alper ve Elif.
3. Ali, matematik dersinde baarl.
4. Bugn gnlerden cuma.
5. Bugn alt ders var.
3. Aadaki sorular metne gre cevaplaynz.
Answer the questions.
1. Ali hangi derste baarl?
......................................................................
2. Alper ve Aye hangi derste baarl?
......................................................................
3. Bugn hangi dersler var?
......................................................................
4. Mehmet bugn niin mutlu?
......................................................................
5. Elif bugn niin zgn?
......................................................................
D Y
Hayr, bugn
matematik yok.
Evet, bugn
matematik var.
Bugn
matematik
var m?
Fen bilgisi (zor/
kolay/skc/zevkli)
bir ders.
Fen bilgisi nasl
bir ders?
Matematikte
baarlym.
Hangi derste
baarlsn?
(Bugn/Yarn)
fen, Trke,
bilgisayar var.
(Bugn/Yarn)
hangi dersler
var?
Ben bugn mutluyum.
nk bugn matematik var.
Ali bugn biraz zgn.
nk bugn mzik dersi yok.
Elif de biraz zgn.
nk bugn fen bilgisi dersi de yok.
SOR VE CEVAPLA
(1) bir (1.) birinci
(2) iki (2.) ikinci
(3) (3.) nc
Pazar Pazartesi Sal
Dn Bugn Yarn
1
2
3
4
2. Metne gre doru ise D yanl ise Y yaznz.
Write true D or false Y.
58
DNLEME - ANLAMA 4.C
3. Dinleyiniz ve duyduunuz ders adn uygun bolua yaznz.
Listen and write.
Pazartesi Sal aramba Perembe Cuma Cumartesi
1
............................ ............................
2
............................
3
............................ ............................
4
............................ ............................
5
............................
6
............................
7
............................
Pazartesi Sal aramba Perembe Cuma Cumartesi
1 Trke
2 Matematik
3 Resim
4 Bilgisayar
5 ngilizce
6 Tarih
7 Fen Bilgisi
1. Dinleyiniz ve duyduunuz kelimeyi yaznz.
Listen and write.
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
1
2
3
4
5
6
7
2. Dinleyiniz ve iaretleyiniz. (var : yok: )
Listen and tick.
59
KONUMA 4.
1. Aadaki diyalou okuyunuz.
Read.
Ali : Mehmet yeni ders program var m?
Mehmet : Evet, var.
Ali : Yarn hangi dersler var?
Mehmet : Matematik, ngilizce, fen bilgisi, resim
ve tarih var.
Ali : Yarn grrz.
Mehmet : Grrz.
Esma Pnar
Trke, mzik, resim, fen bilgisi
1 2
3 4
ngilizce, matematik, tarih, fen bilgisi
Bilgisayar, tarih, fen bilgisi, Trke Tarih, resim, fen bilgisi, matematik
Emel
Serap
Zeynep
Levent
Ali
Alper
2. rnekteki gibi benzer diyaloglar kurunuz.
Make dialogs.
4. Kendi ders programnz yaznz.
Write your own school timetable.
60
YAZMA 4.D
1. Sra saylarn yazyla yaznz.
Write the ordinal numbers.
3. Resimlerin altna ders adlarn yaznz.
Look and write the subjects.
2. Haftann gnlerini bulmaca karelerine yaznz.
Write the days of the week.
C
S

P
P
P
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
Pazartesi Sal aramba Perembe Cuma
1. Ders
2. Ders
3. Ders
4. Ders
5. Ders
6. Ders
7. Ders
1.
2.
3.
4.
5.
1 2 3 4 5
Altrmalar
61
DL BLGS 4.E
1. VAR YOK
Olumlu cmlelerde var; olumsuz cmlelerde yok kullanlr.
rnek:
Bugn matematik, resim ve mzik var.
Yarn Trke yok.
Altrmalar
Bugn Trke var.
Bugn matematik var.
Bugn resim yok.
rnekteki gibi cmle kurunuz.
................................
................................
................................
................................
................................
................................
................................
................................
................................
................................
................................
................................
1. birinci
2. ikinci
3. nc
4. drdnc
5. beinci
6. altnc
7. yedinci
8. sekizinci
9. dokuzuncu
10. onuncu
100. yznc
1000. bininci
1 bir
2 iki
3
4 drt
5 be
6 alt
7 yedi
8 sekiz
9 dokuz
10 on
100 yz
1000 bin
Aadaki sra saylarn yazyla yaznz.
17. :
...........................
111. :
...........................
56. :
...........................
504. :
...........................
Trke (+)
Matematik (+)
Resim ()
Fen Bilgisi (+)
Resim (+)
Tarih ()
Mzik (+)
Tarih (+)
Fen Bilgisi ()
Beden ()
Bilgisayar (+)
Mzik (+)
Trke (+)
ngilizce (+)
Bilgisayar (+)
2. SIRA SAYI SIFATLARI
Tanm: simlerin sralarn, derecelerini
belirten sfatlardr.
a, : -nc e, i : -nci
o, u : -ncu , : -nc
1. Sonu sesli ile biten saylar
alt-nc, yedi-nci
2. Sonu sessiz ile biten saylar
a, : -()nc e, i : -(i)nci o, u : -(u)ncu , : -()nc
krk-nc be-inci dokuz-uncu -nc
62
DEERLENDRME 4.F
1. Aadaki sorular cevaplaynz.
Answer the questions.
1. Bugn gnlerden ne?
.................................................................
2. Hangi derste baarlsn?
.................................................................
3. En zevkli ders hangisi?
.................................................................
4. En kolay ders hangisi?
.................................................................
4. Aadaki kelimeleri bulmaca karelerinden
bulunuz ve iaretleyiniz.
Find the words in the puzzle and circle.
2. Sorular ders programna gre cevaplaynz.
Answer the questions according to the timetable.
1. Bugn gnlerden ne? (Sal)
.................................................................
2. Yarn cuma m?
.................................................................
3. Pazar gn tatil mi?
.................................................................
4. Hangi gnler Trke var?
.................................................................
5. Sal gn matematik var m?
.................................................................
6. Hangi gnler ders yok?
.................................................................
3. Kark kelimelerden anlaml cmleler kurunuz.
Make sentences.
1. tarih / yarn / m? / dersi / var
.................................................................
2. var / pazartesi / mzik / m?
.................................................................
3. m? / resim / sal / var
.................................................................
4. m? / pazartesi / var / matematik
.................................................................
5. var? / aramba / dersleriniz / hangi
.................................................................
5. Kark harflerden ders isimleri yaznz.
Unscramble the letters.
1. ORCAAFY : ..............................................
2. RHAT : ..............................................
3. RTEK : ..............................................
4. RBGSAALY : ..............................................
5. ZKM : ..............................................
6. GLECNZ : ..............................................
7. MTKATEMA : ..............................................
MATEMATK
TRKE
TARH
CORAFYA
FEN
BLGSAYAR
B L L K K G T L M D
D K T A R H K K
L C E H H Y M E C
G M O T A M R N E T
F B T A Z G E A
S E Z K R T L K M
A N L P B A K N D E
Y N M V H R F M H T
A L Y C B J Y L A
R K M T P C B R A M
1. Ders 2. Ders 3. Ders 4. Ders
Turistik Yerler
63
l Deniz: Mulann Fethiye ilesinde bulunan l
deniz 2006 ylnda dnyann en gzel ikinci kumsal
seilmitir.
The Dead Sea: Located in Fethiye, Mula, the Dead Sea
was awarded the accolade of being the world's second most
beautiful beach in 2006.
Pamukkale Travertenleri: Yer alt kaynak
sularnn ierdii kireten olumu havuzlardr.
Denizli ilindedir. 2700 metre uzunluunda ve 160
metre ykseindedir. Parlak beyaz renklidir.
Pamukkale Travertines: Pamukkale is a site in
Denizli west of Turkey. The city contains hot springs and
travertines, which are terraces of calcium deposits left
by flowing water. The bright white travertines are 2700
meters long, 600 metres wide and 160 meters high.
Uluda: Bursa ili snrlar iinde, 2.543 metre ykseklii ile
Trkiyenin en byk k ve doa sporlar merkezidir.
Mount Uluda: Located in the city of Bursa, this is the biggest winter
sports center in Turkey with an altitude of 2543 meters.
Kapadokya: Blge 60 milyon yl nce eitli volkanlardan
pskren lav ve kllerin oluturduu yumuak tabakalarn mil-
yonlarca yl boyunca yamur ve rzgr tarafndan andrl-
masyla ortaya kmtr.
Kapadokya: This is a soft, rocky region with exceptional natural
features that was formed by volcanoes 60 million years ago. The area
is particularly famous for its chimney-shaped rocks that are caused
by rain and wind erosion.
Kltr Kesi
64
stanbul Boaz: Dnyann ender gzelliklerinden biri olan stanbul Boaz; Avrupa ktas ile Asya ktasn ayrmaktadr. Boazda
2 adet asma kpr vardr. Bunlar Boazii Kprs ve Fatih Sultan Mehmet Kprsdr.
Bosphorus: The Bosphorus, is a strait that forms part of the boundary between Europe and Asia. It is one of the most beautiful places
in the world that separates the two continents and there are two bridges over the Bosphorus called the Boazii and Fatih Sultan Mehmet
Bridges.
Aspendos Antik Tiyatrosu: M.S. ikinci yzylda Romallar tarafndan ina
edilmitir. mparator ailesine sunulan tiyatronun ok gzel bir akustii vardr.
Aspendos Ancient Theatre: Built by the Romans during the 2nd Century, this theatre was
dedicated to the Emperor's family. It is now one of the best-preserved ancient theatres in the world
and is famous for its acoustics.
Truva: Truva, anakkalenin 30 km kadar uzandaki Hisarlk tepesi zerinde, dokuz kere yklp yeniden
kurulmu tarih bir ehirdir.
Troy: The ancient city of Troy was destroyed and then rebuilt nine times. The archaeological site is located 30 km away
from the city of anakkale.
Dden elalesi: Antalyaya yaklak 7 km mesafede bulunan bir
doa harikasdr. Dden elalesi, dnyann en gzel elalelerinden biridir.
elalede bir de maara vardr. Bu maara, elaleyi daha da
gzelletirmektedir. Dden elalesi, bu maaradan 10 km sonra Akdenize
dklerek bir kez daha insanlara gzelliini gstermektedir.
Dden Waterfalls: This is a group of waterfalls that are some of the most
beautiful in the world. Most dazzling is the waterfall formed by the Dden River.
This waterfall is 12 km north-east of Antalya and sits where the waters of the
Lower Dden drop off a rocky cliff directly into the Mediterranean Sea. There is
also a cave hidden underneath the waterfall that attracts many visitors.
66
KELMELER 5.A
1. Aadaki kelimeleri dinleyiniz ve tekrar ediniz.
Listen and repeat.
1. Okumak / Okuyor
2. Yazmak / Yazyor
3. dev yapmak / dev yapyor
4. Konumak / Konuuyor
5. Anlatmak / Anlatyor
6. Ders almak / alyor
7. Dnmek / Dnyor
8. Sormak / Soruyor
9. izmek / iziyor
10. Amak / Ayor
11. Cevap vermek / Cevap veriyor
12. Dinlemek / Dinliyor
O konuuyor. O ne yapyor?
SOR VE CEVAPLA
1
2
3
4
1
2. Resimlere bakarak tekrar dinleyiniz.
Look and listen.
3. Dinleyiniz ve duyduunuz kelimeyi uygun
resmin altna yaznz.
Listen and write.
67
5
6
7
8
9
10
11
12
10
3
+10
4
=?
Adm Elif.
68
OKUMA - ANLAMA 5.B
1. Aadaki metni okuyunuz.
Read.
ZOR BR GN
Bugn gnlerden cuma.
Biz imdi yedinci dersteyiz.
ok yorgunuz.
Dersimiz matematik.
Matematik zor bir ders.
Matematik retmenimiz
Leyla Hanm, ders anlatyor.
Biz ders dinliyoruz.
Ama baz arkadalarm
farkl eyler yapyor.
Elif, resim iziyor.
Mehmet annesini dnyor.
Ali ve Aye konuuyor.
Ltfen konumayn
ocuklar!
Mehmet, sen ne
yapyorsun?
Annem hasta.
Onu dnyorum
retmenim.
Elif, ne
yapyorsun?
Ben resim iziyorum
retmenim.
1
2 3
69
ocuklar, siz ne
yapyorsunuz?
Affedersiniz retmenim.
Biz konuuyoruz.
2. Aadakileri metne gre eletiriniz.
Match.
1. Bugn gnlerden a. ok yorgunuz
2. Biz imdi yedinci b. Leyla Hanm
3. Dersimiz c. cuma
4. Matematik retmenimiz d. dersteyiz
5. Biz bugn e. matematik
3. Aadaki boluklar metne gre doldurunuz.
Tick the appropriate one according to the dialog.
1. Elif ........................
A) ders dinliyor B) resim iziyor C) dnyor
2. Mehmet ...............................
A) dnyor B) ders dinliyor C) konuuyor
3. Ali ve Aye ..........................
A) mzik dinliyor B) konuuyor C) resim iziyor
4. Matematik ............... bir ders.
A) zor B) kolay C) skc
SOR VE CEVAPLA
Ben kitap
okuyorum.
Sen ne
yapyorsun?
Biz ders
alyoruz.
Siz ne
yapyorsunuz?
O soru soruyor. O ne yapyor?
Onlar dev
yapyor.
Onlar ne
yapyorlar?
4
1
2
3
4
Trkede Cmle Yaps
zne + Tmle + Yklem
Ben / kitap / okuyorum.
Biz / ok / yorgunuz.
70
DNLEME - ANLAMA 5.C
1
1. Dinleyiniz ve resimlerin altna konuanlarn isimlerini yaznz.
Who is speaking? Listen and write.
3. Dinleyiniz ve duyduunuz kelimeyi uygun resmin altna yaznz.
Listen and write.
.................................... .................................... .................................... ....................................
.................................... .................................... .................................... ....................................
2
3
4
5
Bugn matematik
var m?
1 2 3 4
1 2 3 4
2. Dinleyiniz ve uygun resmi iaretleyiniz. ()
Listen and tick.
71
KONUMA 5.
1. Aadaki diyaloglar okuyunuz.
Read the dialogs.
Hande ne
yapyorsun?
Dnyorum.
Elif, o ne
yapyor? O, resim iziyor.
Esma Erol
Berk Ali Esma Metin Mustafa
Seda
Evet. Ben
yazyorum.
2. Resimlere bakarak arkadanza sorunuz.
Look at the pictures and ask and answer questions.
Bugn Trke
var m?
72
YAZMA 5.D
Resimlerle ilgili cmleler yaznz.
Look at the pictures and write sentences.
Aye / mektup yazmak
...............................................
Elif / kitap okumak
.....................................................
Fatma Hanm / soru sormak
.......................................
retmen / ders anlatmak
..........................................
Burcu / dev yapmak
.................................................
Mehmet / dnmek
..................................................
Metin / cevap vermek
.................................................
Esin / mzik dinlemek
................................................
Benim adm Metin.
Bu ka lira?
1 2
3 4
5 6
7 8
73
DL BLGS 5.E
MDK ZAMAN (yor)
Tanm: Fiilin belirttii i veya oluun, szn
sylendii anda, imdi gerekletiini
bildirir.
1. Sonu sesli harfle biten fiillere yor eki
dorudan gelir.
2. Sonu sessiz harfle biten fiillere yor eki dorudan gelmez.
Araya -, -i, -u, - yardmc nlleri girer.
a, () yor o, u (u) yor
e, i (i) yor , () yor
ahs
Zamiri
Fiil
imdiki
Zaman Eki
ahs Eki *
Ben oku yor um
Sen oku yor sun
O oku yor
Biz oku yor uz
Siz oku yor sunuz
Onlar oku yor lar
(*) imdiki zamanda ahs ekinin sadece
-um, -sun, -uz, -sunuz, -lar ekli kullanlmaktadr.
ahs
Zamiri
Fiil
imdiki
Zaman
Eki
ahs Eki
Ben ders al () yor um
Sen ders al () yor sun
O ders al () yor
Biz ders al () yor uz
Siz ders al () yor sunuz
Onlar ders al () yor lar
Ben okuyorum. Sen okuyorsun.
O okuyor. Biz okuyoruz.
Siz okuyorsunuz. Onlar okuyorlar.
Ben ders alyorum. Ben resim iziyorum.
Ben konuuyorum. Ben dnyorum.
2. imdiki zamanl cmleler kurunuz.
Make sentences using the present continuous tense.
rnek: ben / dnmek
Ben dnyorum.
1. sen / okumak
........................................................................
2. o / dev yapmak
........................................................................
3. biz / yazmak
........................................................................
4. siz / ders almak
........................................................................
5. onlar / konumak
........................................................................
74
DEERLENDRME 5.F
1. Kark harflerden anlaml kelime yaznz.
Unscramble the letters.
3. Aadaki sorular resimlere bakarak cevaplaynz.
Look at the pictures and answer the questions.
4. imdiki zamanl cmleler kurunuz.
Make sentences using the present continuous tense.
rnek: Dnmek (ben): Ben dnyorum.
1. Okumak (sen) :.........................................
2. dev yapmak (o) :.........................................
3. Yazmak (biz) :.........................................
4. Ders almak (siz) :.........................................
5. Konumak (onlar) :.........................................
6. Cevap vermek (o) :.........................................
7. Ders anlatmak (retmen) :................................
8. Sormak (renci) :.........................................
9. izmek (Elif) :.........................................
A: Sophia ne yapyor?
B: .............................................
1.
A: retmen ne yapyor?
B: .............................................
2.
A: Estella ne yapyor?
B: .............................................
3.
A: Lucy ne yapyor?
B: .............................................
4.
A: Thomas ne yapyor?
B: .............................................
5.
A: Irma ne yapyor?
B: .............................................
6.
2. ................................
4. ................................
6. ................................
1. ................................
3. ................................
5. ................................
m k
k
o
a u
o
k
u
a
k
n

m
r
m
o
k
s a
v
e
d
p
y
a
k
a
m

a
k
a
t
n
a
l
m
n m
i e
k
l
e d
Bu
kim?
75
El Sanatlar
Ebru: Ebru, kt zerine, zel yntemlerle yaplan
geleneksel bir ssleme sanatdr. Suyun zerine serpiti-
rilen sv boyalara biz yardmyla ekiller verilir. Bu
ekiller kda aktarlr.
Ebru: A traditional paper marbling art that uses unique
techniques. It is done using specially prepared water by
spreading various colors and transferring the marble-shaped
designs to a sheet of paper.
Bakrclk: Geleneksel Trk sanatlarndan olan bakr-
clk gnmzde sadece ss amacyla yaplmaktadr. ekil
ve motifler kaplara kabartma yntemiyle yaplmaktadr.
Coppersmithing: Bakrclk is a traditional method used to
produce copper decorations and household. It involves four tech-
niques: wroughting, casting, plating and pressing.
ini: Topran piirildikten sonra ekil verilip tabak,
vazo, srahi vb. eyalar retilmesine dayal bir el sanatdr.
Iznik Pottery: A famous Turkish method for decorating
vases, plates etc that is based on fired mud. The technique gives
uniquely colored ceramics.
Kltr Kesi
76
Kilim: Trk el dokuma sanatlarnn en nem-
lilerindendir. Kilim, yerlere serilen genellikle renkli
desenlerle ssl, yn ve pamuk ipinden dokunan
yer sergisidir.
Carpets: Kilims (flat, tapestry-woven carpets or
rugs) are mostly woven from wool and cotton thread;
designed using colorful shapes; and are used for
ground decorations.
Hat Sanat: Hsn hat ya da kaligrafi yaz sistemleri
ve yaz geleri kullanlarak gelitirilen, sklkla dekoratif
amala kullanlan, bir grsel sanat trdr.
Calligraphy: This is a unique Ottoman book art developed
from calligraphy and used to decorate books and mosques.
Minyatr: ok ince ilenmi, kk boyutlu resimlere ve bu tr resim sanatna verilen addr.
Minyatr daha ok kt, fildii ve benzeri maddelerin zerine yaplr.
Miniature Painting: This is a type of traditional Ottoman painting. The finished paintings are usually very
small and delicately embroidered on paper or ivory.
78
KELMELER 6.A
1. Aadaki kelimeleri dinleyiniz
ve tekrar ediniz.
Listen and repeat.
1. Ocak
2. ubat
3. Mart
4. Nisan
5. Mays
6. Haziran
7. Temmuz
8. Austos
9. Eyll
10. Ekim
11. Kasm
12. Aralk
LKBAHAR
YAZ
SONBAHAR
KI
SOR VE CEVAPLA
Mart Hangi aydayz?
Yaz
Hangi
mevsimdeyiz?
1
2
2. Dinleyiniz ve duyduunuz kelimeyi
uygun resmin altna yaznz.
Listen and write.
79
3
6
9
12 1 2
10 11
7 8
4 5
80
OKUMA - ANLAMA 6.B
1. Aadaki metinleri okuyunuz.
Read.
A. DOUM GNM
B. OMARIN DOUM GN
Benim adm Ali. Soyadm Mutlu. Ben on be yan-
daym. Doum yerim stanbul. Doum tarihim on
ekim bin dokuz yz doksan be (1995).
Doum gnm 10 Ekim.
Ad : Ali
Soyad : Mutlu
Ya : 15
Doum Yeri : stanbul
Doum Tarihi : 10 Ekim 1995
Onun ad Omar. Soyad Jarufu. O 13 yanda.
Onun doum tarihi 1 Haziran 1997.
Yarn 1 Haziran. Omarn doum gn.
Omar, ok heyecanl.
Benim adm Elena. Soyadm Vasso. Ben on drt
yandaym. Doum yerim Milano. Doum tarihim
be ocak bin dokuz yz doksan alt (1996).
Doum gnm 5 Ocak.
Ad : Elena
Soyad : Vasso
Ya : 14
Doum Yeri : Milano
Doum Tarihi : 05 Ocak 1996
Omar byk bir doum
gn pastas istiyor.
3. Metne gre doru ise D yanl ise Y yaznz.
Write true D or false Y.
81
2. Aadakileri metne gre eletiriniz.
Match.
1. Ali Mutlu
2. Elena Vasso
a. 15 yanda
b. 14 yanda
c. Doum yeri Milano
d. Doum yeri stanbul
e. Doum tarihi 5 Ocak 1996
f. Doum tarihi 10 Ekim 1995
1. Omar Jarufu 14 yanda.
2. Omar ok heyecanl.
3. Yarn Omarn doum gn.
4. Omar byk bir doum gn pastas istiyor.
5. Omarn annesi arkadalarn aryor.
6. Omar doum gn pastas hazrlyor.
D Y
2 Haziran 1996.
Doum tarihin
ne?
16 yandaym. Ka yandasn?
Omarn annesi doum
gn pastas hazrlyor.
Omar, arkadalarn
aryor.
Ocakta ubatta Martta
Austosta Aralkta
(a, , o, u) = -da
(e, i, , ) = -de
...f, ...s, ...t, ...k, ..., ..., ...h, ...p
d t -ta -te
1
2
Doum gnn
ne zaman?
5 Ekim 3
SOR VE CEVAPLA
Doum yerin
neresi?
Doum yerim
stanbul.
4
82
DNLEME - ANLAMA 6.C
1. Benim adm Sam. Ben 15 yandaym.
2. Benim adm Raul. Ben 16 yandaym.
3. Benim adm Irma. Ben 17 yandaym.
4. Benim adm Eliza. Ben 13 yandaym.
5. Benim adm Tim. Ben 14 yandaym.
2. Dinleyiniz ve eletiriniz.
Listen and match.
1 Eyll 1998
3. Dinleyiniz ve boluklar uygun kelimelerle doldurunuz.
Listen and complete.
D Y
2 Ocak 1995 10 Aralk 1997 28 Haziran 1996
Sofia Martin Mehmet Kevin
Ben ..... yandaym.
Ben ..... yandaym.
Ben ..... yandaym.
Ben ..... yandaym.
1. Dinlediiniz metne gre doru ise D yanl ise Y yaznz.
Write true D or false Y.
1 3
2 4
83
KONUMA 6.
1. Aadaki diyalou okuyunuz.
Read the diaolog.
Adnz ne?
Soyadnz ne?
Doum tarihiniz ne?
Doum yeriniz neresi?
Adm Elif.
Soyadm Seren.
Doum tarihim 20 ubat 1985.
Doum yerim Ankara.
Ali Ak
1 Haziran 1990
stanbul
Chan Ju
9 Ekim 1992
Pekin
Silvio Martini
12 Nisan 1988
Roma
Aleksander Medyev
30 Aralk 1975
Moskova
1 2
3 4
2. rnekteki gibi benzer diyaloglar kurunuz.
Make new dialogs.
84
YAZMA 6.D
1. Aadaki diyalou okuyunuz.
Read the dialog.
A: Adn ne? B: Adm Ali.
A: Soyadn ne? B: Soyadm Altan.
A: Ka yandasn? B: 18 yandaym.
A: Doum tarihin ne? B: Doum tarihim 17 Kasm 1992
A: Doum yerin neresi? B: Doum yerim stanbul.
2. rnekteki gibi yeni diyaloglar yaznz.
Write new dialogs.
Michael
Smith
42
21 Eyll 1968
Arizona
Julia
Henderson
35
9 Temmuz 1975
Kanada
Hans
Muller
30
14 ubat 1980
Berlin
Simon
Casey
26
16 Aralk 1984
Paris
1
3
2
4
85
DL BLGS 6.E
1. SORU SIFATI Ka?
Tanm: Varlklarn saylarn, soru yoluyla belirten sfattr.
Ka? soru sfat varlklarn saysn soran sfattr.
2. MDK ZAMAN (yor)
imdiki zaman eki -yor fiil kk ya da gvdelerinin sonlarndaki dz geni (-a, -e) seslileri daraltr: (a ) (e i)
iste- hazrla- ara- dinle-
Ben isti - yor - um hazrl - yor - um ar - yor - um dinli - yor - um
Sen isti - yor - sun hazrl - yor - sun ar - yor - sun dinli - yor - sun
O isti - yor hazrl - yor ar - yor dinli - yor
Biz isti - yor - uz hazrl - yor - uz ar - yor - uz dinli - yor - uz
Siz isti - yor - sunuz hazrl - yor - sunuz ar - yor - sunuz dinli - yor - sunuz
Onlar isti - yor - lar hazrl - yor - lar ar - yor - lar dinli - yor - lar
i i
Ka renci var?
Ka kitap var?
Ka yandasn?
86
DEERLENDRME 6.F
1. Aadaki sorular cevaplaynz.
Answer the questions.
1. Ka yandasn?
.......................................................................
2. Doum tarihin ne?
.......................................................................
3. Doum yerin neresi?
.......................................................................
4. Doum gnn ne zaman?
.......................................................................
2. Aadaki boluklar kendinize gre doldurunuz.
Complete with your own answers.
Benim adm ..............................
Ben .......... yandaym.
Benim doum yerim ..............................
Doum tarihim ..............................
Doum gnm ..............................
3. Resimlerin altna mevsim adlarn yaznz.
Look and write.
4. Aadaki kelimeleri bul-
maca karelerinden
bulunuz ve iaretleyiniz.
Find the words in the puzzle and
circle.
OCAK
UBAT
MART
NSAN
MAYIS
HAZRAN
TEMMUZ
AUSTOS
EYLL
EKM
KASIM
ARALIK
1. ................................ 2. ................................ 3. ................................ 4. ................................
Y R D T R Z R Y T K M V N N R
J Z Z H B T P A K Y K J L T B
K M T S J N B G R G Z L E M R
J Y J K O U L J H Y K Y M
L L P A T G S A R E K L A R
R R C Z L S B A R E M A R T
Y L B O R Y H U L N A T T D Z
L Y F N C P F J N H L L
G E M F L G H B F A Y M I T N
T R K K E A P T M C Z D N K H
G H M D Z P Y A A Z U M M E T
Z A F R R K Z Y C C P U Z M
K R R K B H D V I T K A S I M
R A R N L B Y S T T H K K
N P E C G T O N L F O C R Y J
Afiyet Olsun!
Adana Kebab: Adana yresine has acl bir kebap trdr. zel
hazrlanm kyma ve baharatlardan yaplr.
Adana Kebab: A kind of hot kebab, which belongs to Adana region in
southern Turkey. Specially prepared with mince and spices.
Dner: Koyun ya da kuzu etinden yaplan mehur
Trk kebabdr. Ate etrafnda dndrlerek piirildii iin
dner adn almtr.
Doner: A famous Turkish kebab prepared with mutton or
lamb. It is called 'doner' because it is cooked in a vertical
position around a fire.
Sarma: zel hazrlanm kyma ve pirin karm
malzemenin zm yapraklarna sarlmasyla yaplr.
Sarma: Traditional type of food that is prepared using
a mixture of rice and mince stuffed in grape leaves.
Trk Kahvesi: Trkler tarafndan kefedilen
kahve hazrlama ve piirme metodunun addr. zel
bir tad, kp ve kokusu vardr.
Turkish Coffee: A specific way of brewing and
preparing coffee that gives a magnificent taste and foam.
87
Baklava: zel alm ha-
murlarn arasna fndk, fstk ya da
ceviz konularak hazrlanan mehur
bir tatldr.
Baklava: A famous sweet
prepared using walnuts, hazelnuts
or pistachios inside a specially
rolled dough.
Kltr Kesi
88
Antep Fst: nsanlar tarafndan
ok tketilen bu meyve, adn en ok ye-
titirildii yer olan Gaziantepten almak-
tadr. Dnyada yetitirilen en lezzetli fs-
tktr.
Pistachio: A dry nut mostly produced
for consumption as a snack food or for
use in ice cream and confectionery.
Named after the city of Gaziantep where it
is grown, the most delicious type of pista-
chio nut in the world is produced in Turkey.
Fndk: Fndk, sert kabuklu bir mey-
vedir. En ok Karadeniz Blgesinde
yetitirilir. Dnya fndk retiminin %70i
Trkiyede yaplmaktadr. Fndk, tam bir
enerji kaynadr.
Hazelnut: Hazelnuts have hard shells
and are mostly grown in the Black Sea
region. Seventy per cent of the world's
production is in Turkey.
Tea: In Turkey, tea is prepared and served in a
stylish teapot. This is part of the country's culture
and the offering of tea is important when welcoming
a guest.
Lokum: Su, eker, niasta ve sitrik
asitten elde edilen yumuak ve lezzetli bir
Trk tatlsdr.
Turkish Delight: A delicious Turkish
sweet made from water, sugar, starch and
citric acid.
ay: Trkiyede ay, Trklere zg ay-
danlkta hazrlanr. Misafir arlama kltrnn
ayrlmaz bir paras olan ay, ziyarete gidilen
her yerde ikram edilir. Bu zelliiyle dnyada
en fazla ay tketilen lke Trkiyedir.
90
KELMELER 7.A
1. Aadaki kelimeleri dinleyiniz ve tekrar ediniz.
Listen and repeat.
2. Resimlere bakarak tekrar dinleyiniz.
Look and listen.
3. Dinleyiniz ve duyduunuz kelimeyi uygun resmin altna yaznz.
Listen and write.
Trkiye 1
2
10
8
ABD 2
Fransa 3 Almanya 4
spanya 5 Avustralya 6
Rusya 7 Kanada 8
ngiltere 9 Meksika 10
in 11 Kenya 12
SOR VE CEVAPLA
Buras neresi? Buras Trkiye.
91
1
7
11
6
9
12
4
3
5
92
OKUMA - ANLAMA 7.B
1. Aadaki metinleri okuyunuz.
Read.
Onun ad Robert Casey. O Amerikal.
Doum yeri Teksas. O, Teksasta yayor.
Benim adm Samet Aksoy. Ben Trkiyeliyim.
Doum yerim stanbul. Ben stanbulda yayorum.
stanbul, ok gzel bir ehir. stanbul, modern ve turistik bir ehir.
stanbul, 2010 Avrupa Kltr bakentidir.
STANBULDA YAIYORUM
Benim adm Jean Philippe. Ben Fransalym.
Doum yerim Marsilya. Ama imdi Pariste yayorum.
Onun ad Ming Ju. O, inli. Doum yeri angay.
O, angayda yayor.
Benim adm Andrei Baraskin. Ben Rusyalym. Doum yerim Petersburg.
Ama imdi Moskovada yayorum.
3. Aadaki boluklar metinlere
gre doldurunuz.
Complete the sentences according to the
texts.
1. Benim adm Samet Aksoy.
Ben ...................... yayorum.
2. Benim adm Robert Casey.
Ben ...................... yayorum.
3. Benim adm Jean Philippe.
Ben ....................... yayorum.
4. Benim adm Andrei Baraskin.
Ben ....................... yayorum.
5. Benim adm Ming Ju.
Ben .................. yayorum.
6. Benim adm Steven Taylor.
Ben .................................. yayorum.
Avustralya Rusya Fransa in Amerika
Petersburg Sidney Teksas angay Marsilya
Trkiye
stanbul
Trkiyeliyim. Nerelisin?
Nerede
yayorsun?
Hangi ehirde
yayorsunuz?
stanbulda
yayorum.
Trkiyede
yayorum.
O, Amerikal. O nereli?
SOR VE CEVAPLA
Benim adm Steven Taylor. Ben Avustralyalym. Doum yerim
Sidney. Ben Sidneyde yayorum.
Jean Samet Robert Steven Ming Andrei
1. A: Nerelisin?
B: Trkiyeliyim.
2. A: Nerelisiniz?
B: Trkiyeliyim.
1
2
3
4
93
2. Aadakileri metinlere gre eletiriniz.
Match.
94
1. Dinleyiniz ve duyduunuz kelimeyi tekrarlaynz.
Listen and repeat.
spanya - spanyal Kanada - Kanadal Almanya - Almanyal
Amerika - Amerikal Fransa - Fransal Trkiye - Trkiyeli
2. Dinleyiniz ve iaretleyiniz. ()
Listen and tick.
3. Dinleyiniz ve boluklar doldurunuz.
Listen and complete.
Abdullah Gl
Amerikal
Trkiyeli
Meksikal
Abdullah Gl, .............................. yayor.
Ankarada Torontoda Pariste
Barack Obama
Amerikal
Fransal
talyal
Barack Obama, ..................................... yayor.
Madridde Londrada Washingtonda
Loreena Mckennitt
Brezilyal
inli
Kanadal
Loreena Mckennitt, ................................... yayor.
Pekinde Berlinde Kanadada
Michel Platini
ilili
Msrl
Fransal
Michel Platini, ..................................... yayor.
Tokyoda Moskovada Pariste
Rafael Nadal
spanyal
Perulu
Almanyal
Rafael Nadal, ....................................... yayor.
Hollywoodda Barcelonada Antalyada
Michael Schumacher
ngiltereli
Rusyal
Almanyal
Michael Schumacher, ............................. yayor.
stanbulda Milanda Berlinde
DNLEME - ANLAMA 7.C
Ad Soyad Eliza Colin Ali Okan Silvia Grigore Moses Kitara
Nereli?
Nerede yayor?
1
2
3 6
5
4
1
95
2. rnekteki gibi benzer diyaloglar kurunuz.
Make new dialogs.
KONUMA 7.
1. Aadaki diyalou okuyunuz.
Read the dialog.
Yang / in Monica / spanya Ricardo / Meksika Ross / Kanada
Susan / ngiltere Ali / Trkiye Philip / Fransa Abdussamed / Msr
A: Merhaba. Benim adm Elif Kara.
B: Merhaba. Benim adm Peter Smith.
A: Peter Bey nerelisiniz?
B: Amerikalym. Siz nerelisiniz?
A: Ben Trkiyeliyim. Memnun oldum.
B: Ben de Elif Hanm.
3
2 4
1. Aadaki mektubu okuyunuz.
Read.
2. Aadaki boluklar rnekteki gibi doldurunuz.
Complete the paragraphs.
Merhaba .............................,
Benim adm ................................. Ben .......................... yan-
daym. ......................... Doum yerim .......................... (Ama) Biz
........................ yayoruz. Ben .............. snftaym. Bu yl
.......................... reniyorum. Trke retmenim ok iyi Trke
retiyor.
Onun ad ........................ Benim ...................... ......................
arkadam var.
Onun ad / Onlarn adlar .......................... ..........................
Ben .......................... .......................... ile Trke pratik yapyo-
rum. .......................... ok .......................... bir ehir.
Bu .......................... ........................ Sen de bana
.......................... anlat.
Grmek zere.
M
e
r
h
a
b
a

A
lp
e
r.

B
e
n
im

a
d
m

A
lp
h
o
n
s
e

L
o
r
e
n
.
B
e
n
1
5
y
a

n
d
a
y
m
. F
r
a
n
s
a
ly
m
. D
o

u
m
y
e
r
im

M
a
r
s
ily
a
.

A
m
a

b
iz

P
a
r
is

t
e

y
a

y
o
r
u
z
.
B
e
n

9
.

s
n
f
t
a
y
m
.

B
u

y
l
T

r
k

r
e
n
iy
o
r
u
m
.
T

r
k

r
e
t
m
e
n
im

o
k

iy
i
T

r
k

r
e
t
iy
o
r.
O
n
u
n

a
d

M
e
h
m
e
t

S
e
v
e
r.

B
e
n
im

ik
i
T

r
k
a
r
k
a
d
a

m

v
a
r.

O
n
la
r
n

a
d
la
r

S
e
lim

v
e

A
y

e
.
B
e
n

S
e
lim

v
e

A
y

e

ile

T

r
k

e

p
r
a
t
ik

y
a
p
y
o
r
u
m
.
P
a
r
is

o
k

g

z
e
l
b
ir

e
h
ir.

B
u

E
y
f
e
l
K
u
le
s
i.

S
e
n

d
e
b
a
n
a

s
t
a
n
b
u
l
u

a
n
la
t
.
G

m
e
k

z
e
r
e
.
YAZMA 7.D
96
97
1. SM YAPIM EK -l
Bir yere aitlik, ballk anlam katar.
a, : -l e, i : -li o, u : -lu , : -l
Teksas-lym Pekin-liyim stanbul-luyum Bak-lym
2. BULUNMA HL -da / -de -ta / -te
smin, kendisinde bulunma ifade eden, fiillerle ilgisini gsteren hlidir.
3. MDK ZAMAN (-yor)
imdiki zaman eki -yor fiil kk ya da gvdelerinin sonlarndaki dz geni (-a, -e) seslileri daraltr. Darlaan
sesli (-a, -e) iki yuvarlak arasnda kalrsa dar yuvarlak (-u, -) olur.
a u e
rnek: Ali top oyna-yor. rnek: Aye ark syle-yor.
Ali top oynu-yor. Aye ark syl-yor.
d t
...f, ...s, ...t, ...k, ..., ..., ...h, ...p -ta / -te
Teksas - ta Paris - te
a, , o, u da e, i, , de
stanbul - da
Arizona - da
in - de
ngiltere - de
DL BLGS 7.E
oyna-
Ben oynu yor - um
Sen oynu yor - sun
O oynu yor
Biz oynu yor - uz
Siz oynu yor - sunuz
Onlar oynu yor - lar
syle-
Ben syl yor - um
Sen syl yor - sun
O syl yor
Biz syl yor - uz
Siz syl yor - sunuz
Onlar syl yor - lar
u
Maria Alone
Amerika / Pensilvanya
Fernando Lopez
spanya / Barcelona
Mulan Mio
in / Hong Kong
98
2. Tabloya gre cevaplaynz.
Complete the table.
3. Aadaki sorular resimlere bakarak cevaplaynz. (Adn ne? Nerelisin? Nerede yayorsun?)
Look at the pictures and answer the questions.
DEERLENDRME 7.F
AASNYP
.....................
..................... ..................... ..................... ..................... .....................
ERMKAA MLAAYNA ERKTY FSNRAA AKANDA
Nerelisiniz? Nerede yayorsunuz?
ngiltere Liverpool
Almanya Bremen
Rusya Moskova
Japonya Hiroima
Fransa Lyon
spanya Barselona
in Tianjin
Semih Taran
Trkiye / Ankara
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
1. Kark harflerden lke isimleri yaznz.
Unscramble the letters.
nl Trkler
Mustafa Kemal Atatrk (1881-1938): M. Kemal Atatrk, 1881 ylnda Selanikte dodu. 1923 ylnda Trkiye
Cumhuriyetini kurdu. Trkiye Cumhuriyetinin ilk cumhurbakan oldu. Trkiyeyi sosyal, ekonomik, kltrel alanda
modern medeniyetler seviyesine ulatrd. 10 Kasm 1938de stanbulda ld.
Mustafa Kemal Atatrk: Mustafa Kemal Atatrk was born in 1881 in Selanik. He founded the Turkish Republic in
1923. He was the first President of Turkey. He developed Turkey in the fields of social, cultural and economics. He died
on 10 November 1938.
Orhan Pamuk (1952): 2006 ylnda Nobel
Edebiyat dln kazand. Bu dl kazanan en
gen iki kiiden biridir. Kitaplar 58 dile evrildi ve
yzden fazla lkede yaymland.
Orhan Pamuk: He was awarded the Nobel
Prize for Literature in 2006. He is one of the
youngest people ever to be awarded the Nobel
Prize and his books have been translated into
58 languages and published in more than
100 countries.
Mevlna (1207-1273): Byk slam limi, fi-
lozof ve Mevleviliin kurucusudur. Mesnevi adl ki-
tabyla insanlara; sevgi, bar ve hogry yaymay
tledi. 2007 yl UNESCO tarafndan Mevlna yl
olarak ilan edildi ve tm dnyada kutland.
Mevlna: A great thinker, philosopher and founder of
Sufism, Mevlna encouraged love, peace and tolerance in
his book 'Mesnevi'. The year 2007 was dedicated to
Mevlna by UNESCO and celebrated all over the world.
99
Naim Sleymanolu (1967): Naim Sleymanolu, btn oto-
ritelere gre dnyann en iyi haltercisidir. Lakab ufak tefek ancak
kuvvetli olmas nedeniyle Cep Herkldr. Haltere 10 yanda
balamtr. 16 yanda dnya rekoru krarak tarihe gemitir. 46
dnya rekoru ve st ste 3 olimpiyat ampiyonluu vardr.
Naim Sleymanolu: According to some leading authorities,
Sleymanolu was the best weightlifter in the world. He became
known as 'Pocket Hercules' because he was tiny but strong. He
started his career at the age of 10. He broke his first record at 16;
then went on to break 46 world records and three Olympic
records.
Kltr Kesi
100
Pr Reis: nl Trk denizcisidir. Deniz bilimleri sta-
ddr. lk dnya haritasn izdi. izdii haritada Amerikann
dou kylar, Atlantik Okyanusu ve Avrupann bat kylar
ak bir ekilde grlr.
Pr Reis: Most eminent Turkish
sailor, geographer and cartographer. He
prepared the world's first map. In this
map, the east coast of America; the
atlantic Ocean; and the west coast of
Europe can be clearly seen.
Mehmet Akif Ersoy (1873-1936): Trkiye Cumhuriyetinin mill airidir. stiklal Marnn yazardr.
Mehmet Akif Ersoy: He is the national poet of the Turkish Republic and wrote the Turkish National Anthem.
Nasreddin Hoca: 13. yzylda yaam bir halk bilgesidir. Trk folklorunun en nem-
li fkra kahramandr. Halka t verirken kendine has slubunu kullanmtr. Sosyal
ierikli fkralaryla insanlar; iyiye, gzele ve doruya ynlendirmitir.
Nasreddin Hoca: Nasreddin was a populist philosopher and wise man living in the
13th Century, who is remembered for his funny stories and anecdotes.
Yunus Emre (1238-1320): Yunus Emre, dnyaca nl Trk halk airidir. Hayat boyunca insanlara;
doruluu ve doru yaamay tlemitir. iirlerinde; sevgi, bar, hogr ve yaama sevinci gibi konular
ilemitir. 1991 yl UNESCO tarafndan Yunus Emre Yl olarak ilan edilmitir.
Yunus Emre: Most eminent Turkish folk poet. He urged people trustworthiness and truthfulness during his life. He
wrote his poems on love, peace, tolerance and joy of life. 1991 was dedicated to Yunus Emre as Yunus Emre Year by
UNESCO.
102
KELMELER 8.A
2. Resimlere bakarak tekrar dinleyiniz.
Look and listen.
3. Dinleyiniz ve duyduunuz kelimeyi
uygun resmin altna yaznz.
Listen and write.
1. Aadaki kelimeleri dinleyiniz ve tekrar ediniz.
Listen and repeat.
1. Aile
2. Dede
3. Anneanne
4. Baba
5. Anne
6. Abla
7. Aabey
8. Kz karde
9. Erkek karde
1
Bu, dedem. Bu kim?
SOR VE CEVAPLA
2 3
4
6 9
5
7
103
8
104
OKUMA - ANLAMA 8.B
Bu, benim dedem. Onun ad Mehmet. O, 70 yanda.
Bu, benim anneannem. Onun ad Semra. O, 67 yanda.
Anneannem ve dedem bahede alyor. Dedem iek
suluyor. Anneannem iek dikiyor.
Bunlar benim annem ve babam. Babamn ad Selman.
O 45 yanda. Annemin ad Meryem. O 40 yanda.
Annem salata hazrlyor. Babam, anneme yardm ediyor.
1. Aadaki metni okuyunuz.
Read.
Adm Elif. 15 yandaym.
Bu, ailemin fotoraf. Buras
bizim evimiz. Biz stanbulda
yayoruz. Benim iki karde-
im var. Anneannem ve de-
dem de bizimle oturuyor.
Bugn gnlerden pazar. Bu-
gn hepimiz evdeyiz.
MUTLU ALES
105
3. Aadaki boluklar metne gre doldurunuz.
Complete the sentences according to the texts.
Elifin Ailesi
Mehmet : ..................................................................................
Semra : ..................................................................................
Selman : ..................................................................................
Meryem : ..................................................................................
Esin : ..................................................................................
Adem : ..................................................................................
4. Aadaki boluklar metne gre
doldurunuz.
1. ........................ 15 yanda.
2. ........................ 18 yanda.
3. ........................ 40 yanda.
4. ........................ 67 yanda.
2. Metne gre doru ise D yanl ise Y yaznz.
Write true D or false Y.
1. Elif stanbulda yayor.
2. Elifin ailesi Antalyada yayor.
3. Elifin dedesi 70 yanda.
4. Semra Elifin annesi.
5. Meryem Hanm salata hazrlyor.
6. Esin basketbol oynuyor.
7. Elif bugn dev yapyor.
Bu, benim ablam. Onun ad
Esin. O, 18 yanda.
O, dev yapyor.
Bu, benim aabeyim. Onun
ad Adem. O, 16 yanda.
O, basketbol oynuyor.
Ben keman alyorum.
D Y
Ailende kimler
var?
Ka kardein
var?
2 kardeim var.
Aabeyin ka
yanda?
Aabeyim 19
yanda.
Evet, var. /
Hayr, yok.
Evet, yayor.
Deden yayor
mu?
SOR VE CEVAPLA
Babam, annem
ve ablam var.
Kardein var
m?
...t ...d
git- gid-iyor
yardm et- yardm ed-iyor
dede = bykbaba
nine = bykanne
1
2
3
4
5
DNLEME - ANLAMA 8.C
2. Dinleyiniz ve kelimeleri uygun boluklara yaznz.
Listen and complete.
3. Dinleyiniz ve numaralandrnz.
Listen and number.
1. Dinleyiniz ve duyduunuz kelimeleri iaretleyiniz. ()
Listen and tick.
Bykanne Bykbaba Baba Anne Dede
Kz karde Erkek karde Abla Aabey Nine
Benim adm Tarkan.
Ben 15 yandaym.
BENM ALEM
Fatma Uzun Mustafa Uzun
Mehmet Uzun Aye Uzun
Elif Uzun Mehmet Uzun
106
107
KONUMA 8.
1. Aadaki diyalou okuyunuz.
Read the dialog.
2. rnekteki gibi benzer diyaloglar kurunuz.
Make new dialogs.
1
Elizabeth, 7 Oklahoma
2
Orlando
3
Yaamyor
A: Ailende kimler var?
B: Babam, annem ve kz
kardeim var.
A: Bykannen nerede
yayor?
B: Bykannem Ankarada
yayor.
A: Aye ka yanda? B: Aye 10 yanda.
A: Kz kardeinin ad ne? B: Onun ad Aye.
A: Bykbaban ve byk-
annen yayor mu?
B: Bykannem yayor.
Bykbabam yaamyor.
108
1. ..........................................................
2. ..........................................................
3. ..........................................................
4. ..........................................................
5. ..........................................................
6. ..........................................................
7. ..........................................................
YAZMA 8.D
1. Resme bakarak uygun kelimeleri yaznz.
Look and write.
Kim? Ad ne? Ka yanda? Nerede yayor?
Sam
2 3
6 7
5 4
2. Aileni tant.
Complete with your own answers.
109
DL BLGS 8.E
2. MDK ZAMAN (Soru)
1. MDK ZAMAN (Olumsuz)
Trkede, fiillerde olumsuzluk -ma, -me ekiyle yaplr. -ma, -me imdiki zamanda ses daralmasndan dolay
-m, -mi, -mu, -m ekline dnr.
Trkede, soru eki -m (-mi, -mu, -m)dr. imdiki zamanda bunun sadece -mu ekli kullanlr.
a, : -m e, i : -mi o, u : -mu , : -m
Ben al m - yor - um iz mi - yor - um oku mu - yor - um gl m - yor - um
Sen al m - yor - sun iz mi - yor - sun oku mu - yor - sun gl m - yor - sun
O al m - yor iz mi - yor oku mu - yor gl m - yor
Biz al m - yor - uz iz mi - yor - uz oku mu - yor - uz gl m - yor - uz
Siz al m - yor - sunuz iz mi - yor - sunuz oku mu - yor - sunuz gl m - yor - sunuz
Onlar al m - yor - lar iz mi - yor - lar oku mu - yor - lar gl m - yor - lar
Ben alyor muyum? iziyor muyum? okuyor muyum? glyor muyum?
Sen alyor musun? iziyor musun? okuyor musun? glyor musun?
O alyor mu? iziyor mu? okuyor mu? glyor mu?
Biz alyor muyuz? iziyor muyuz? okuyor muyuz? glyor muyuz?
Siz alyor musunuz? iziyor musunuz? okuyor musunuz? glyor musunuz?
Onlar alyorlar m? iziyorlar m? okuyorlar m? glyorlar m?
Soru Olumlu Cevap Olumsuz Cevap
Sen alyor musun? Evet, ben alyorum. Hayr, ben almyorum.
O alyor mu? Evet, o alyor. Hayr, o almyor.
Siz alyor musunuz? Evet, biz alyoruz. Hayr, biz almyoruz.
Onlar alyorlar m? Evet, onlar alyorlar. Hayr, onlar almyorlar.
110
2. Aadaki boluklara uygun kelimeler yaznz.
Write the family members.
4. Aadaki kelimeleri ayr yaznz.
Unscramble the letters.
3. Aadaki sorulara olumlu ve olumsuz cevaplar
veriniz.
Answer the questions.
BYKANNE
BABA
BYKBABA
KIZ KARDE
ABLA
ANNE
ERKEK KARDE
AABEY
1. A: Bykbaban yayor mu?
B: Evet, ..........................................................
B: Hayr, .........................................................
2. A: Bykannen yayor mu?
B: Evet, ..........................................................
B: Hayr, .........................................................
3. A: Bykannen sizinle mi oturuyor?
B: Evet, ..........................................................
B: Hayr, .........................................................
4. A: Trkiyede mi yayorsunuz?
B: Evet, ..........................................................
B: Hayr, .........................................................
bykanneannebykbabababakz
kardeerkekkardeablaaabey
1. Aadaki kelimeleri bulmaca karelerinden
bulunuz ve iaretleyiniz.
Find the family members in the puzzle and circle.
T P K N J H V M R J B L
P Z C I N Y L Z N K V A
N F E Z Z F E N L R D H
R A N M Y K O B N F P
N B N P R V A G A G F L
M L A R K L A R D A L
P A K K J N H K D B A Z
R L M N T M V A E Z L
A R Y E K Z M B L V N
G P B Y K B A B A
D M B K T K T R M N Y J
E E D R A K K E K R E
DEERLENDRME 8.F
Ben
Abdullah
Ahmet
Akif
Ali
Alparslan
Arif
Asm
Atilla
Ayhan
Aziz
Bayram
Bedirhan
Berk
Bilal
Birol
Burak
Burhan
Blent
Can
Celal
Cem
Cemil
Cengiz
Cihan
Cneyt
ar
etin
Davut
Deniz
Dursun
Efe
Ekrem
Emin
Emre
Enes
Engin
Enis
Ercan
Erdal
Erdem
Erhan
Erol
Ersin
Erturul
Eref
Eyp
Faruk
Fatih
Ferhat
Fevzi
Fikret
Furkan
Galip
Gkhan
Hakan
Haldun
Halil
Hamdi
Hamit
Hamza
Harun
Hasan
Hayrettin
Hidayet
Hilmi
Hseyin
brahim
hsan
lhan
shak
smet
zzet
Kadir
Kamil
Karan
Kayahan
Kemal
Kerem
Kerim
Levent
Lokman
Mahmut
Mehmet
Mesut
Metin
Murat
Mustafa
Mrsel
Nadir
Naim
Nazm
Necati
Necip
Nedim
Nihat
Nuh
Nuri
Ouz
Okan
Oktay
Onur
Orhan
Osman
mer
zcan
zgr
Ramazan
Rasim
Recep
Rdvan
Rstem
Rt
Sadk
Saim
Salih
Sami
Seluk
Selim
Semih
Sezgin
Sinan
Sleyman
akir
eref
Tahir
Taner
Tark
Tuncay
Turgut
Ufuk
Uur
Ulvi
Vahit
Vehbi
Volkan
Yahya
Yavuz
Yusuf
Ycel
Zbeyr
Kz Adlar Erkek Adlar
111
TRKYEDE KULLANILAN ADLAR
Arzu
Asl
Aysun
Aye
Ayten
Azize
Beyza
Burcu
Bra
Canan
Cemile
Ceyda
Ceylan
idem
Demet
Dilek
Duygu
Ebru
Ece
Elif
Emel
Emine
Esin
Esma
Fatma
Fikriye
Gamze
Gler
Glay
Glten
Handan
Hatice
Havva
Hilal
Hlya
nci
pek
Jale
Jlide
Kader
Kevser
Kbra
Lale
Leyla
Mehtap
Meltem
Meryem
Mine
Mge
Nazan
Nazl
Necla
Nergis
Neslihan
Nee
Nihal
Nihan
Nurgl
Nurten
Oya
zge
Pnar
Reyhan
Rukiye
Seda
Selma
Serap
Smeyra
ebnem
engl
eyda
Tuba
Tue
Trkan
Yasemin
Yeliz
Zehra
Zerrin
Zeynep
Zleyha
Zmrt
112
Ar Hafif Byk Kk
alkan Tembel Dar Geni
Gen Yal Hasta yi
irkin Gzel Zor Kolay