You are on page 1of 20

UDNOVATI PROLAZAK KROZ GRAD SARAJEVO, BEZ ZAUSTAVLj ANj A

U l et o 1970. i mal i s mo mnogo nevol j a s akumul at or om. Bi o j e i zgl eda pot puno i str oen. Ponekad bi
uspeo da zaver gl a mai nu, al i ugl avnom j e i sput ao neki kr klj av zvuk koj i kao da i zdi e, pa s mo kol a
svake noi par ki r ali na ni zbr di ci kako bi smo i zj utr a uspel i nekako da kr enemo ot put aj ui r unu
koni cu, ubacuj ui menj a u dr ugu br zi nu.
Put ovanj e na ovaj nai n i mal o j e i svoj i h dr ai ! Ni kada ni st e mogl i bi ti si gur ni da et e nast avi ti put,
mada j e akumul at or na i zdi saj u ponekad uspevao da pokr ene kol a ot pr ve, t o j e t akvo j utr o pr et var al o
u pr avu mal u sveanost. Ni s mo kupoval i novi akumul at or j er s mo se nekako i pak nadal i da e se st ari
j edanput napuni ti i povr atiti i zgubl j enu snagu, i t ako su pr ol azili dani i nedel j et og sr enog l et a.
Sati ma sam gur ao t a st ar a ol upana kol a sve dok sam sebi ne poeh da l i i m na nekog
aut omobi l skog Si zi f a. Poznani ci koj i su me vi al i kako gur am aut omobi l u naj r azlii tiji mgr adovi ma po
Obal i , mi slili su da j e u pi t anj u neka nova dr ut vena i gr a i li opkl ada ti pa gur aj ui kol a kr oz
Jugosl avij u! Ponekad bi mi i pomagal i da gur am, pa s mo gur ali zaj edno j edan deo put a i pri al i o
dobri mst ari mvr emeni ma, a kada bi moj a ena naj zad uspel a da upal i mot or, uskakao bi h na sedi t e
pokr aj nj ei odl azi o dalj e.
Al i na kr aj u l et a akumul at or naj zad konano i spusti duu. St aj ali s mo bespomono na ki i u gr adu
St onu. Jedan l j ubazan ovek, koj i se r azumevao u aut omobi l e, podi e pokl opac na st r anj em del u
kol a i j a t ako naj zad doznadoh da se mot or nal azi pozadi , a ne napr ed kao t o sam pr et post avlj ao.
I zvukao j e dve dugake i ce i z svog akumul at or a i upal i o nam mot or, a onda nam r ee da do
Beogr ada vi e ne s me mo gasi ti kol a, ma t a se uz put deaval o. Vozi t e bez zaust avlj anj a, kazao j e,
ako el it e da uopt e sti gnet e kui !
Kr enul i s mo pr eko pl ani na, kr oz ki u. U kol i ma j e bi l o suvo i bezbedno. Pel i smo se kri vudavi m
dr umom kr oz gust e ume. I z mal i h kaf ana pokr aj put a, gde pl ani nski pot oci okr eu r anj eve, dodaval i
su nam peenu j agnj eti nu, a na I van- pl ani ni seoska deca su nam t r ei uz bok kol a pr odaval a l ji ve u
mal i mkor pama od hr ast ove kor e. l ji ve su bi l e t amnomodr e i vr st e, zamagl j ene od hl adnoe koj a j e
pr eko noi s meni l a l et o. Bacaj ui t ako koti ce kr oz pr ozor, da bi po nj i ma i dueg l et a ponovo pr onal i
put do mor a, uos mo u Sar aj evo u dugoj , sumor noj kol oni poki sli h aut omobi l a.
Bi l o j e t o kao u nekom snu j a est o sanj am t aj gr ad, pr ol azi m nj egovi m ul i cama, a ni ko me vi e
ne pr epoznaj e, osl ukuj em r azgovor e, a ne mogu ni t a sam da kaem: onda sve nest aj e bez t r aga i j a
se budi mSar aj evo j e, dakl e, bi l o t u, nadohvat r uke: boj a nj egovog mokr og asf alt a, poznat a l i ca pod
vl ani m suncobr ani ma kaf ane Par k, Sar aj evo u pet po podne... U j ednom t r enut ku vi deh l ed u ai
bel og vi na i mi canj e kel ner ovi h usana, pr amen neij e kose ner vozno skl onj en sa el a, ot var anj e
nedel j ni h novi na: vi deh prijat elj e i poeh da i m vi em kr oz pr ozor, al i me ni su mogl i uti od gr ml j avi ne
aut omobi l ske kol one koj a j e mi l el a ka i zl azu i z gr ada. Vi deh i h u nj i hovi m i voti ma bez mene... Li il o j e
t o na zavi ri vanj e kr oz kl j uaoni cu u sopst venu dei j u sobu koj a j e danas i znaj ml j ena nekom t ui ncu: t o
j e ona i st a boj a zi dova, pr ozor t o gl eda na kest en u dvori t u, pat os pr eboj en ul j anom boj om za
podove, i pl avi ast a t avani ca al i unut r a su neke nepoznat e, t ue st vari i nei ja dr uga deca... Mi ri si
t ui hj el a.
Spazi h zati mi st aa ci pel a pr ed bi vom Hi pot ekar nom bankom, koj i j e nekada t ako neponovl ji vo
umeo da i z mami sj aj i z moj i h st ari h ci pel a i povr ati, bar nakr at ko, oseanj e el egant nog si r omat va;
gr adskog l udaka vi deh i nj egov vei ti, nepr eki nuti di j al og s nevi dlj i vi m sabesedni kom, pr oi t ah
sumanut e r ei na nj egovi m usnama ( zabor avlj enu i fr u sr ee), ugl edah onda sr ene nedel j ne por odi ce
t o su se sa buketi ma cvea uputil e nekome u poset u, vi deh j o i st ar e ene Sar aj eva sa cr ni m
i pkasti mei ri ma i novani cama od i zli zane svi l e: i z ti h mal i h t aj ni h skr ovi t a one pal ji vo vade novac
i kupuj u zel en i ri blj e gl ave st ari ce i z vl ani h t r ospr at ni ca na i ji mbal koni ma uvaj u t ri bukove
cepani ce za str anu zi mu koj a se svake godi ne oekuj e, vi deh i nji h.
I dok s mo na r askr sni ci ekal i da nas pr opusti saobr aaj ac, ugl edah i svoj u pr vu l j ubav i ht edoh
net o da j oj dovi knem; gl edal aj e u mompr avcu, ali nije mogl a da me vi di , j er su mi bri sai bri sali li ce.
Mi l eli s mo dal j e kr oz gr ad, ne br e od kor aka dokonog et aa, a ni smo se s mel i zaust avl j ati zbog
onog pr okl et og akumul at ora, pa sam pani no pokuavao da zapamti m t o vi e st vari koj e e mi , ko
zna kad, j ednoga dana zat rebati i dobr o doi u oni mj utri ma, moda, kada prili kom brij anj a ugl edat e
u ogl edal u svoj e l i ce, a pod pr sti ma oseti t e nei j u t uu ot r u br adu. Sve t e kue koj e su i zr anj al e i z
i zmagl i ce. t a l i ca koj a vi di m u pr ol azu, ti zi dovi o koj e se oeal a moj a sr ena i l epa dosada i z
pedeseti h godi na, sve e mi t o j ednoga dana si gur no zat r ebati , al i kako da zadr i m sve t e pri zor e kada
t ako br zo pr omi u s onu stranu st akal a, poput t el evi zij ske emi sij e koj aj ei zneneda i zgubi l at on?
Pr ol azi mo i spod sumor nog zdanj a st ar e aust r ougar ske gi mnazi j e, a onda skr eemo ka Obal i i j a
ponovo pr epoznaj em cr venu boj u nabuj al e r eke t r ag br da spr ani h pr vi m ki ama r ane j eseni . Tu j e i
st ar o dobr o pozori t e sa svoj i ms meni m, pompezni m st ubovi ma, a i za nj ega obasj ana l i ca ml adi h
i ezli h ena u t amni m hal ji nama, zabor avlj ene pr emi j er e i moj dr ug Sead pr of esi onal ni st ati st a u
gomi li pr ot uva, danguba, peder a, l ezbi j ki, si r oti nj e, l ovaca u mut nom i ost al og svet a zal j ubl j enog u
per ver znu pri vl anost r ei : teat ar!
St ar a nezaust avlji va kol a sa cr knuti makumul at or omnose me sada sr edi nom nost al gi ne mati ce
sar aj evske j eseni 1953, kada j e Sead zar ai vao za i vot u nekoj s menoj pr edst avi udar aj ui kao
aav po l anomkont r abasu.
Odl azi o samda ga gl edamkako se muva po pozor ni ci .
Jedne noi uvukoh se na gal erij u i vi deh ga kako u nekom bal et u ( ne seam se vi e kako se zval a t a
pr edst ava svaki bal et li i mi na neki dr ugi bal et, i obr nut o!) udar a po di vnom, i ar anom kont r abasu koj i
j e l i i o na l i ci der sko sr ce. Kont r abas j e umest o pr avi h i ca i mao l ane, od kanapa. I t ako, gor e na
gal eriji, sasvi m u t ami i spod aveti nj skog gi psanog svoda, zazvi dah na si gnal l anom svi r au sa
l ani m i nstr ument om pod pr sti ma. Ht eo sam da zna da sam t u u dvor ani , da t o sazna pomou
odzvi danog znaka, pa zbog t oga ni sam ni pri mei vao ar enu gomi l u i gr aa na sceni , ni bal eri ne
snani h, mi i avi h nogu gl edao sam samo nj ega naj beznaaj nij eg od svi h beznaaj ni h st ati st a
na svet u, koj i se i por ed svog bednog pol oaj a u i vot u i na pozor ni ci i pak samouver eno s mei o kao
da j e naj vani ji u cel oj pr edst avi cent ar dr ame i svemi r a, gr ada i umet nosti . Ki dao j e zaneseno
pr sti ma l ane i ce od konopca na svom kont r abasu od kart ona, ui vlj avaj ui se u neku samo nj emu
poznat u mel odi j u, i j a sam j e uo: bi l o j e u nj oj gr ml j avi ne zvuka i r ei koj e dopi ru do deaka kad ne
uspe da se uvue na neki vest er n, pa st oji sam na ul i ci i spr ed bi oskopa I mperi j al , zami lj aj ui r aj
t ehni kol or a na osnovu muzi ke Di mi trij a Tj omki na, i neeg dr ugog j e bi l o t u: moda i zli zani h pant al ona
na kol eni ma i posl epodnevne dosade, bi l o j e u t om nemut om svi r anj u i zveket a vel i ki h st akal a hot el a
Evr ope, i za koj i h se muvaj u l epe ene i sl avni l j udi na pr oput ovanj u, i beznadenog sedenj a u
kapi j ama j e bi l o u t oj mel odi ji koj u sam uo onda kada vi e nema gde da se ode, i el j e za
put ovanj em j e bi l o pod nj egovi m pr sti ma dok j e svi r ao na kont r abasu ver uj ui i sam da svi r a ( a
si mf oni j ski or kest ar dol e i z t ame pr ati o j e nj egov l udaki san), i apat a j e bi l o i svi h ost ali h ri t mova t o
i zl uuj uj ednog pet naest ogodi nj aka kome j e i vot t ako r ano dodel i o ul ogu st ati ste.
Svetl o se r aspr skaval o nad ovi m udesni m pri zor om deaka koj i pr sti ma ki da zat egnut e konopce i
samver uj ui da muzi ci r a, oar an sopst venoml anomveti nom, upr kos svemu, upr kos svi ma!
I mada j e or kest ar bi o pr ebuan, mogao sam sasvi m l ako da i z kr klj anj a pozauna i t opot a bal et ski h
pati ka po bi ni , i zdvoj i mza sebe onaj mukl i zvuk zat egnut og konopca koj i dobuj e po kart onu, i u nj emu
j e bil o neke obesti, pa onda neke ti he sr ee, neke l uckast e, neke aave sr ee, neke sr ee.
I dok j e aut omobi l okr et ao oko st ar og pozori t a, t o svetl o se ponovo odnekud poj avil o i ponovo j e u
nj emu i skr sao ml adi kont r abasi st a Sead, s meei se na nevol j e i na si r oti nj u: oseti h da me t og asa
nj egova dr ska, l ana muzi ka vr aa u svet i vi h, t amo gde j o post oji ukus smeha.
Pokuaval i s mo da pr onaemo i zl az i z gr ada pr ema aut o- put u za Beogr ad, kr uei zapl et eni m
sar aj evski m ul i i cama. Mogao sam i zi i i z kol a i dodi r nuti neki zi d, neku t r avku, neki kamen, neku
r uku, l i ce, a ni sam j er da t o ui ni mvi e ne bi h mogao nast avi ti svoj put, a t ada gl as i z t ame r ee
t om oveku: uz me l i mal o t og kamenj a i z t ame, pokaj ae se uz me l i ga vi e, opet e se
pokaj ati, pa t aj ovek uze mal o, a kada i zi e i z pei ne vi e da u r ukama dr i dr ago kamenj e i pokaj a
se t o nij e uzeo j o!
Naj zad pr onaos mo i zl az i Sar aj evo ost ade, naj pr e i za, a mal o kasni j e i spod nas, u kotli ni koj u j e
l agano nal i val a ml ena magl a. Put j e bi o i st, akumul at or pr azan, a put ovanj e puno nei zvesnosti.
Naj gor e od svega bi l o j e t o mi se posl e svega pui l o, a ni sam i mao i bi cu koj om bi h zapal i o
ci gar et u, ni ti sams meo da se negde zaust avlj ami da j e kupi m.
DERVI I SI NANOVE TEKI JE
Andr ea j e st anoval a u l epoj , pr ostr anoj kui Ameri kog konzul at a, i spr ed koj e se i nou i danj u
dosai vao mi li ci oner. Dozvol j aval i su j oj da se ponekad i gr a s nama r adi j ezi ka, pa s mo j e odvl aili
dol e do kat edr al e, bil aj et osi r oti nj ska et vrt Sar aj eva, bez dr vea, bez tr avnj aka, bez al ej a, bez i ega.
Kr oz t aj sumor ni kr aj i spr epl et ani h ul i i ca, koj e zapoi nj u pr ed I mar et om, a zavr avaj u se kod Ba-
ar ij e, pl ove mi ri si t r ul og povr a, er bet a i soka od s mr eke, me ml a i r eski vonj i skovanog bakr a, od
koga se pr ave l ani i st onj aki i bri ci , meaj u se t u sa l ebdeom pr ai nom cr vot oni h soba i ki sel i m
zadahom t ek oboj ene vune. I zat vor eni h oi j u pr epoznau t aj gr ad po mi ri su past e za ci pel e na
dl anovi ma t amnoputi h i staa, no pucket anj u kest ena na ugar ci ma dr venog ugl j a, po neuni ti vom
dahu pr anj ave l obanj e gr ada, i j e s mo i me osueni da nosi mo na svoj i mput ni mi spr avama sve dok
s mo i vi .
Al i , i za pr st ena aust r ougar ski h gr aevi na post oj al a j e pl i t ka r eka na koj u nam j e bi l o zabr anj eno
odl azi ti. Na j ednom mest u r eka j e bi l a veoma duboka, i zgodna za kupanj e. I znad nj e zel ena br da
sa st epenast o nasl agani m t r oni m kuer ci ma u sokaci ma zvuni h orij ent al ni h i mena. U l et nj i mnoi ma
i skr adal i smo se i z post elj ai sti zali ak do Si nanove t eki j e, t amo gor e, na br du.
Pri t aj eni i za nj ena zi da, vi rili s mo kr oz kor ov u der vi e, koj i su, pr emazani zej ti nom. i gr ali sumanut o
cel e noi pr obadaj ui se i gl ama. Sa Andr eom sam sl uao, zanemeo od st r aha, pot mul u gr ml j avi nu
nj i hovi h ti mpana, arl aukanj e i i spr eki dani dah i gr aa, i j a su bosa st opal a t ut nj al a po ut abanoj zeml ji.
Nj i hova t amna t el a i oznoj ene ki me sti zal e su nam got ovo do l i ca. Mi ri sal o j e na mukar ce i na s mrt,
al i Andr ea j e pos mat r al a ceo pri zor bez i kakvog uzbuenj a, ba kao da l i st a st r ani ce Pet r a Pana.
Posl e i zvesnog vr emena, kad nam se oi pri vi koe na t amu, ugl edas mo dugaku, bl i st avu i gl u kako
pr ol azi kr oz li cej ednog dervi a sa r et kombr adom.
U noi ma buni l a koj e su posl e t oga nast upil e, i st e t akve i gl e zabadal e su se u moj e vr el o el o, al i bi l o
j e t o vr eme oskudi ce i ni gde se ni su mogl i nai l i munovi . Por odi ni l ekar dokt or Al kal aj dugo j e vrt eo
gl avomdok mi j e baka pal ila sveu i znad uzgl avlj a.
Te noi spusti smo se na r eku. Na mest u i spod most a zvanom Jal ij a, Andr ea j e svukl a svoj e
l akovane sandal e od cr ne koe, bel e dokol eni ce i naj zad svoj u kot sku suknj u. U r ano j utr o u kome se
kupao l j unak, u i zmagl i ci punoj si vil a kakvo sam docni j e nal azi o na pl at ni ma Mar ksa, nj ena
por cul anska fi gur a kl i znul a j e u vodu i r ast opil a svoj e obri se u t ami i spod most a. Ni sam znao t r eba l i
da se uzbuuj em, j er j o ni sambi o odr ast ao.
Posl e j e hi tr o pr eskoi l a gvozdenu ogr adu svog vrt a i ot r al a pr ema Konzul at u t o ga j e i t av gr ad
mr zeo vi e od svega. Zbog ogr omni h pr ozor a kr oz koj e se u vr eme pr azni ka svetl ucal a di novska
j el ka sa kugl ama, zbog ni sko podi ane engl eske t rave i mesi ngani h l opti na t apovi ma; na kr aj u i
zbog t oga t ot a kua nij elii l a ni na t a sli no na t a smo do t ada bili navi kli.
et r naest godi na posl e t og dogaaj a Andr ea sti e u Sar aj evo u pr at nji nekog ri okosog Fr ancuza.
Dovezl i su se l i meni m si troenom pot puno i ar ani m nazi vi ma gr adova kr oz koj e su pr oput oval i: Or an,
Rabat, Bej r ut, Kabul , I st ambul , Ati na, Sol un... I me Sar aj eva i spi sae i st e veeri pot o su se sr el i s
nama: SARA- JE- VO!
Ta udna mest a koj a ni smo ni kada vi deli, sa pr vi m ml aki m pr ol eni m vet r ovi ma, donee neki udan
nemi r u nae noge. t a sve ni smo i nili do t ada da se spasemo otr ovne l epot e april ski h noi ?
Lut ali po gor nj em del u gr ada, sti zali pr ed mal a kamena gr obl j a obasj ana mesei nom, hvat al i se za
zi dove i od nj i h t r aili pomo, el ei da zabor avi mo pi skove l okomoti va i br za pr omi canj a pr edel a i za
st akl a voza, dol azili do naj udal j eniji h st r aar a prilj ublj eni h uz gr adske kapi j e, i ji su kr ovovi bi li zar asl i u
tr avu, do t r oni h sl avol uka i spod i ji h svodova vi e ni kada nee pr oi ni j edan ar eni zvoncavi kar avan,
sl ual i lit ur gij e u di mu t amj ana, meu oznoj eni m sel j ankama umot ani m u debel a sukna, pod
pucket avi m pl amenovi ma vot ani ca t o su se t opi l e br zo kao i nai dani , sl ali s mo bezbr oj r azgl edni ca
dokazuj ui da j e Sar aj evo j edi ni gr ad na svet u, i da j e zat oeni t vo na koj e nas j e april osudi o, u st vari ,
samo na sl obodni i zbor, ali pr ve noi svog bor avka u Sar aj evu Andr ea j edni m pot ezom i zbri sa nae
sl at ke zabl ude.
Ko zna zbog ega, svi su govorili apat om.
Aut omobi l s mo ost avili st oti nak met ar a ni e, u j ednoj mr anoj ul i i ci , j er kol i ma se ovamo ni j e mogl o
sti i . Bi l o j e suvi e st r mo i opasno za vonj u. Tako nas j e Si nanova t ekij a pri mor al a da do nj e doemo
pei ce, kao i ost ali hodoasni ci skr ueno i na sopst veni mnogama.
Bez i j ednog pokr et a, bez daka vet r a, u pot puno mi r noj noi , mesei na se odbi j al a o bel e zi dove
t ekij e. Bi l o j e t ako ti ho da nam se i nil o da s mo se okupi li pr ed kakvom i spovedaoni com: kao da nas j e
Si nan oduvek ekao i naj zad pri mor ao da pokor no okaj emo gr ehove pr ed nj egovi m magi ni m
zdanj em.
Bi l o nas j e et vor o, a svi smo manj e- vi e bi li zal j ublj eni u Andr eu, koj a j e dol a da vi di t a j e ost al o
od nas. Nj en Fr ancuz se zvao Mar sel .
Pomaui j edni dr ugi ma, a svi zaj edno Andr ei , popel i smo se na zeml j ani zi d t ekije i ost ali na nj emu,
ust eui se da zakor ai mo u t amni vil aj et pr epun nedozr eli h Si nanovi htr eanj a.
Ah, mon Di eu! aput ao j e Fr ancuz.
Kad bi ovek odl ui o da nekog eka na ovom mest u, mi sli o sam, svakako bi ga j edanput doekao.
Mor ao j e bi ti samo veoma str plji v.
Ma gde se nal azi mo? upi t a Andr ea, koj aj e umel a da i t at ue mi sli.
Samo bi tr ebal o da t oj ako el i. Jako!
Fr ancuz j oj j el eao u kril udemonst ri r aj ui svoji nu.
Qui est Si nan? upi t a.
Sai s pas qui dt ai t Si nan... aput al a mu j e na uho Andr ea. ( Boe, kako sam ga samo mr zeo! )
Der vi i ont dans i ci . Zar ne? obr ati se meni . Gl edal i s mo i h j edne noi , i li j e t o bi l o sa neki m
dr ugi m?
Zati mFr ancuz poe da se raspi t uj e kada j e ot vor en Si nanov muzej .
Mai s se n' est pas l e muse!
Mai s comment ?
Put amo da st vari pr opadnu kako same vol e! obj asni mu Mi ki . S' est pl us nat ur el ! Si nan nam
onda kae: Mer ci !
Onda se Fr ancuz uspr avi o i poeo da i gr a po zi du net o t o j e t r ebal o da l i i na der vi ku i gr u. To j e
bi l a sumanut a meavi na bosanove i nai na na koj i devoj i ce okr eu obr u oko bokova. Da se ne bi
sr ui o, povukl i s mo ga nani e i uskor o on zaspa poput novor oenet a. Ponovo smo pi li r aki j u. Mesec
su povr emeno zakl anj ali obl aci , pa se t eki j a pr et var al a u vel i ki mr ani bedem. I spod nj e su se kr ovovi
nasl anj ali j edni na dr uge i t ako l agano kl i zili pr ema r eci i gr adu na dnu kazana. Lavi ri nt kal dr mi sani h
sokaka pl eo se meu bel i m mi nar eti ma sasvi m nal i k okamenj eni m ml azevi ma vode. Negde su,
gr mei , odl azili ekspr esni vozovi , a nj i hovi zvi duci dopi r ahu ak do Si nanovog zi da poput dal eke j eke.
To su dr ugi lj udi put oval i na sever i li pr ema mor u, a ni ko od nj i h ni j e ni sanj ao da s mo budni nadomak
Si nanovog vrt a, pot puno i zbaeni i z i gr e. Vr eme j e pr oti cal o i ni sam znao da l i j e poel o j utr o i li j e t ek
pr ol a no.
Zakor ai h u vrt i r azaznah neobi an or nament na eonom zi du t ekij e. Bi o j e t o vel i k kr ug i spr esecan
znakovi ma i ji s mi sao ni sam mogao da odgonet nem. Zeml j a se meko ugi bal a pod st opal i ma dok sam
kr oz vi soko i blj e pril azi o meseevom zi du. Taj crt e j e u meni budi o neki udan st r ah. I scrt ana
povr i na mor al a j e da oznaava net o vano; kao da su nam sudbi ne st aj al e nadohvat r uke. a nama
ni j e bil o dano da r azumemo por uku koj a bi nas moda spasil a.
Tada spazi h Andr eu por ed j ednog bel og ni ana. Lagano se svl ail a bacaj ui komad po komad
odee na obl i nj e i blj e. Uskor o j e ost al a pot puno naga pod sve bl ei m mesecom, gl edaj ui kao
opi nj ena i spr ed sebe u j ut r o koj e se sput al o ni z br do. A onda se odnekud odozgo i z t ame poj avi e
dve gol e muke r uke i Andr ea, uzdahnuvi , pot onu u travu. Da li j et o bi o Si nan?
BLAGOSLOVENO VREME DOSADE
Vr el a uli ca.
Mr t ve, spar uene muve l ee u avgust ovskoj pr ai ni i zbl edel i h i zl oga, Bel Ami i Puf ko ubi j aj u vr eme.
Nad nj i ma ml i t avo pl at no kaf ane Par k i spr ed nj i h ml ako pi vo odl i kovano na posl ednj oj i zl obi u
Bri sel u.
Ut egnut t amni model om, nal i k senci , uli cu pr el azi j edan st ar ac.
Gde li se uputi o? pi t ase Bel Ami .
Bri ga me! pr ocedi Puf ko.
t a mi sli kuda i de?
Zavei !
Bel Ami s napor om okr ee t el o u pl et enoj st oli ci. St ar ac pr eseca snop svetl a i j ar e i zgubi vi se naas
u bl esku i zl oga.
Tr ai net o po depovi ma ...
Kako t e ne mr zi na ovakvoj vr ui ni' ?
A, zat o bi me mr zel o?
Obl i ci st ar ca se ponovo skl apaj u i spl i vavi i z svetl a, i on se zaust avlj a na pr ost or u na kome j e
donedavno st aj al a kua, sada samo bet onski pr ah sa t r agovi ma ki per a. Nj egovo cr no odel o pr ekri veno
j e esti cama t ucane ci gl e.
Odakl e ovol i ke pti ce odj ednom? pi t a se Puf ko. Aj o nij ej esen!
St ar ac se pr et var a u spomeni k sa s mekom i zli veni m od br onze. Bel Ami post aj e i znenada
zai nt er esovan, j er pri meuj e da se i z dubi ne Gl avne ul i ce pri bli ava obl ak pti iji hkril a.
I zgl eda da ...
Puf ko se uhvati za gl avu:
Gospode, koli ko pti ca!
Obl ak j e sve vei i vei .
I zgl eda kao da dol aze zbog nj ega. pr omuca pr estravl j eni Bel Ami .
Kako?
Mi sli mda se r adi o nj egovoj kui !
Sve vi e pti ca dol ee ul i com podel j enom senkom na sei vo noa i nj egov l eb. Mogue j e oseti ti
vet ar na l i cu i suvi , kl epet avi zamah nj i hovi h kril a. Poput j at a ri ba, poput senki koj e t o j at o ost avl j a na
peskovi t om dnu, mal e si ve mrl j e dol eu nosei sa sobom t al as mi ri sa st ar e pi j ace; mi ri s osuenog
sena, mi ri s uegl i h j el a koj a se zovu bami j e, koj a se zovu i - evap, koj a se zovu sogan- dol ma, koj a
se zovu pae... Pti ce gur aj u t e mi ri se krili ma pr eko opust el e ul i ce, gur aj u i h sasvi m ni sko du bl i st avi h
i na koj e se dave u r ast opljenomkat r anu, pr eko gr ani tni h kocki tr amvaj skog kol oseka. Te pti ce.
St ar ac pr osi pa zr nevlj e i t a i one ga hvat aj u ul et u.
S dr uge str ane gr ada dol eu nova j at a.
Jedna sa mi ri som kupusni h bati , dr uga sa ukusom novi h et vrti napr avlj eni h od bet ona. To j e ukus
r az mr vlj enog st akl ai pol omlj eni h ogl edal a.
I nji h st ar ac hr ani i t om.
Sa br da i znad gr ada dol ee t r ee j at o. Ono mi ri e na me ml u hl adovi ti h dvori t a i na vodu u koj oj i ma
el eza.
Nj i h st ar ac hr ani zr ni ma kukur uza.
Vazduh poi nj e da klj ua od pti ij eg l epet a.
Radi seo nj egovoj kui ...pr oape Bel Ami , a zati m, pot o ga od gr ml j avi ne j at a Puf ko ne uj e, on
vi kne: Onj oj se r adi ! Okui !
Puf ko pr etr auj e komad po komad vr el og asf al t a ali ne pr onal azi kuu.
Razgr ne j ar ui j at a pti ca, ali kue i dalj e nema pa nema.
Tamo nema ni kakve kue ...
Ta kua... vi e Bel Ami.
Ni sam sl ep! Puf ko ski da naoari za sunce i mi rka u svetl o. Lepo se vi di da nema ni kakve
kue!
Al i ona j e...
Nj e nema!
Ta nj egova kua... hou da kaem. ..
t a?
Ona j et amo st aj al a, kapi ra? Pa su j e posl e sr uili, kapi r a?
Kakve t oi ma veze?
Sr uili su mu kuu, ali ptice i dalj e dol aze, kapi r a? One i dalj e dol aze, shvat a?
Pti ce padaj u na st ar ca. Ve mu st oj e na gl avi , na r ameni ma, na uni m kol j kama dopol a i zj edeni m
kl j ucanj em, na vr hovi ma nj egovi h duboki h, ur edno vezani h ci pel a. One se hvat aj u za nj egov s meak
l ebdei u vi si ni usana. Pti ce st oj e u vazduhu na oni m svoj i m mesti ma, t ano na oni m mesti ma na
koj i ma su nekada st aj ali nj i hovi omi lj eni pr ozori , nj i hovi di mnj aci , nj i hova ant ena r adi o- apar at a mar ke
t el ef unken pr oi zvodnj a 1929. godi ne.
Shvat a?
t a i ma t u da se shvati ? - pi t a se Puf ko.
One dol aze i dal e, mada vi e nema pr ozor a... Mi slim, nema ni ega, kapi r a? Ni ega za t a bi se
uhvatil e!
Mi sli , t ek t ako?
Pa da, bez veze!
Sasvi mbez veze?
Pa da, nauil e su da dol aze i sad i mj e neobi no ...
Na i sti i znenadan nai n na koj i su sti gl e, pti ce j edni mpokr et om kril a, po nekom pr eut nom pti ij em
dogovor u, kr eu nat r ag svako j at o svome pr avcu, svaka pti ca svome j at u. St arac ne gl eda za nj i ma.
U pr ol azu por ed kaf ane Par k spazi dve dangube pod suncobr anom, al i oni ne ost avi e ni kakav
uti sak na nj ega.
Odj ednom, meu oni m mi ri si ma koj e su ost avil e pti ce, Bel Ami odnekud i zvl ai mi ri s put ovanj a.
Nj egove nozdr ve se i r e, nj egova st opal a poi nj u da bi vaj u uznemi r ena:
Tr ebal o bi ot put ovati ...
Ne vr edi ... pr ocedi Puf ko. Ai odakl e naml ova?
Jedi no bi nas udo mogl o i zvadi ti!
Samo udo.
uda se deavaj u... Zna li kada?
Kada? ul ee nai vni Bel Ami , osmi put ut oku dana.
Ni kada! kae Puf ko u nast upu sumanut og s meha. Al i udo se mal oas dogodi l o pr ed nj i hovi m
oi ma. udo koj e j e i zabr al o vr eme pet ak, vr eme podne, vr eme avgust a 1959, vr eme Sar aj eva.
Neshvatlji vo udo.
Dve dangube vi e ne mi sl e na onaj i vot, ust r ept ali obl ak nai nj en od suvi h pt i iji h t el a. I pak, t aj
obl ak ost aj e da l ei pohr anj en negde u ki not eci nj i hovi h pri zor a, i j ednoga dana kada ga post anu
svesni , t aj pti iji obl ak e i h odneti pr ema dr ugom gr adu, u kome e bi ti t oli ko zaokupl j eni spor edni m
st vari ma da e i mnedost aj ati bl agosl oveni dani dosade.
At ako bi bil o dobr o da pevui Bel Ami pr ot eei se u st oli ci.
O, zavei , mol i mt e! kae Puf ko.
UDO SE DOGAA BEL AMI JU
Kada su Puf ko i Bel Ami sel i pod suncobr an kaf ane Par k, ul i ca j e bi l a svea, t ek pol i vena. U
vazduhu su nepokr et no l ebdel i mi li oni vodeni h kapi i z pol i vaki h kol a i nekol i ko mi nut a pr ai na i m ni j e
mogl a ni t a. Onda j e zami lj eni Bel Ami pri meti o kako t amna boj a asf al t a post aj e bl eda, a mal o
docni j e got ovo sasvi m bel a. Sunce j e i zi l o i za bi oskopa I mperij al i ui nil o da svaki pogl ed baen na
tr amvaj ske i ce bude pr eseen nj i hovi m svi r epi m sj aj em. Nekol i ko sati kasni j e, on i Puf ko su bi li j edi ni
gosti kaf ane na t r ot oar u. Sedel i su i spunj eni oseanj em da se ni kada ni su ni di zal i sa svoj i h pl et eni h
st oli ca.
Sasvi m u dnu ul i ce poj avila se bel a mrl j a. Rasl a j e i r asl a, a kada j e pri l a na st o kor aka, pr et voril a
se u devoj ku l enji h pokr et a. t aj e vi deo Bel Ami ?
Gol e, t amne r uke. i ke i znad sami h obr va. Lea posut a zl at ni m dl ai cama i noge, onu vr st u nogu
koj e vol e da se nji ma kl ati na ogr adi nekog most a.
Devoj ka ul azi u senku i zl oga gl edaj ui i spr ed sebe. Nekol i ko asaka kasni j e, uli com kor aaj u dve
devoj ke; j edna t r ot oar om, dr uga ogl edal i ma pr odavni ce opti ki h i nstr umenat a. Puf ko se zal j ubl j uj e u
onu koj a gazi asf al t om, Bel Ami , kao i obi no, u nj en odsj aj .
t a mi sli , kada bi ht el a? A?
Kako t e ne mr zi ... odgovar a Bel Ami .
Svl ai o bi hj el agano i pos mat r ao pogl edoml ogi r ane kobr e...
A onda?
I t e kako bi h znao!
Bel Ami uti.
Znao bi h ve... kae Puf ko.
Dosadno j oj j e...
Puf ko ski da naoar e za sunce. Vrt ei i h meu pr sti ma, u t amni m st akli ma uhvati devoj ku, u st vari ,
nj enu bel u hal ji nu, j er se t amna koa nj enog t el a st apa sa boj omst akal a.
Na ovoj vr ui ni ... pr omuca.
I st o kao i nama, a? pi ta Bel Ami .
Tr enut ak fil ozofij e:
Zat o su devoj ke t ako gl upe?
Zat o su gl upe?
Zat o ne pri u j ednost avno i kau: Haj demo negde! Shvat a?
One dr e do sebe!
Gl upae! - Puf ku se ui ni da t o ni j e dovol j no: Budal e! Pot r ebno j e samo pri i st ol u i kazati :
Hoe li sa mnom? To j e sve t otr eba da se ui ni !
Mal a devoj ka u st akli ma Puf kovi h naoar a post aj e sve vea i vea. On ne sti gne ni da podi gne gl avu
kada bel i nabori nj ene hal jine i spune oba st akl ena kr uga. Vi t ki pr sti i pun zgl ob ml ade ene spust e se
na l i meni st o. Puf ko podi gne oi i ugl eda j e u skr aenj u. Sasvi m vi soko gl ava uokvi r ena t amni m
or eol om kose, net o bl i e oi ma dva snena vr ha gr udi , a sasvi m bl i zu st omak koj i se di e i sput a
kao si pa u pli aku.
Hoe li sa mnom? kae ti ho devoj ka.
Ja? pi t a Puf ko.
Tebi govori m kae devoj ka. I mampr aznu kuu, shvat a?
uj e li t ati kae? pi ta Bel Ami , gut aj ui od str aha plj uvaku.
Puf ko sa susednog st ol a dohvati t abl i cu na koj oj pi e: RESERV i st avi j e t amo gde pr et post avl j a da
mu se nal azi sr ce:
ekamnekoga pr omuca i zapal i ci gar et u oznoj eni mpr sti ma.
Onda, ni t a...
Devoj ka se okr et e na ni skoj pot peti ci sandal e i odl azi l enj i mkor akom. Gl edaj u za nj eni m pr anj avi m
pet ama i uzbudl ji vi mbokovi ma.
Pr opusti o si naj vee udo u i vot u...
Zavei !
Bel Ami se pr ot egne:
Budal a... pr ava budal a! Da j et o kazal a meni ...
Bi l o bi i st o.
Vr aga bi bil oi st o!
Puf ko gl eda Bel Ami j a kako pr eskae ogr adu kaf ane, i , dok nast avlj a da sedi , zna da ne bi bi l o i st o,
zna da nee bi ti i st o.
Dobr o j e ovako... mi sli dal j e. Ovde j e dobr o. Ni t a se ni j e dogodi l o, ni ti se moe dogodi ti u ovoj
dosadnoj ul i ci . Ako budem sedeo j o samo dva i po sat a, gr ad e se ponovo napuni ti lj udi ma.
Pozaj mi u ci gar et e; neko e mi pl atiti li munadu. Ni t a se nij e dogodi l o...
Tako j e mi sli o Puf ko dok j e Bel Ami t r ei susti zao devoj ku u bel oj hal ji ni , koj a se ve pel a ka pr vom
dr veu i znad gr adski h kr ovova.
Kor aal i suj edno por ed dr ugog.
Ona j e i zvukl a skri veni kl j u i spod oti r aa kue obr asl e u br lj an i popel a se uz st epeni ce. Penj ui se
za Nj om, Bel Ami j e pr ati onj ene li st ove, ne i sput aj ui det alj e: navuene zavese i i skr zane pr osti rke.
Nal azi m se u udu... mi sli Bel Ami . Meni se naj zad dogaa pr avo pr avcat o udo. Jedanput u st o
godi na, j edanput u mi li on godi na, j edanput u i vot u... Svl ai maj i cu i pada u f ot elj u. Topl i na sti e u
t al asi ma sa l i meni h kr ovova i spod ot vor enog pr ozor a. i t av r ed pl i ani h i voti njica ocrt ava se pr ema
t amno, t amno pl avom nebu. i r af a, uti medved, maka, Pi noki o: i z kupatil a se uj e um vode i z t ua
kako dobuj e po ml adoj zat egnut oj koi . Dok eka, Bel Ami pr evr e knj i ge r asut e po bel i mpl aht ama.
Al ber Kami Let o. Ni kada u i vot u nee doznati da j e bi o t ako bl i zu r eenj u svi h svoj i h zagonet ki . Da
sam bi o bl i zu, dovi knuo bi h mu da okr ene st r ani cu sa Pot upi som po gr adovi ma bez pr ol osti , t amo
bi naao sve. Al i ni sambi o t amo. Sedeo samsa Puf kom koga j e hvat al o oaj anj e.
Ni kad se neu i zvui odavde kazao mi j et ada ni kada!
Tako j e Bel Ami baci o knji gu pod l eaj i nast avi o da i zi gr ava zavodni ka.
Pri vukao se na vr hovi ma prstij u vr ati ma kupatil a i nagl o i h ot vori o. Ona ga j e oeki val a. St aj al a j e
pr ed nj i mumot ana u pr ekrat ki r uni k od f r oti r a i namet al a kosu pr ed ogl edal om. Donj a i vi ca upave
t kani ne sti zal aj et ano do nj eni h pr epona, st var aj ui sasvi m mal o, uzbudl ji vo osenenj e.
Bel Ami uzi ma devoj ku za r uku i odvl ai j e do sr edi ne sobe. Nebo pr el azi i z t amnog u si vo i
r ui ast o. Devoj ka se koket no oti ma ne suvi e. Bel Ami nj ui mi ri s ml ade, mokr e koe, vl ani
potilj ak sa sl epl j eni m pr amenj em kose. ena. Ona i zgl eda kao pr va ena na svet u. I t o j e uvek t ako.
Uvek kada se dogaa pr vi put. A Bel Ami j u se t o deava pr vi put. Devoj ka st avlj a gr amof onsku pl ou.
Bel Ami hvat a kr aj peki r a i povl ai ga nagl o sebi . Okr eui se poput vr et ena, devoj ka naput a svoj
put eni okl op, kao t o se l j uti banana pokazuj ui nagi pl od. Bel Ami j a hvat a st r ah koj i sui grl o. Kao da
j ei znenada okr uen svi mnoi ma i svi mj utri ma u koji ma j e mi sli o samo na t o. Sada ga i ma.
I dok l ee umi r eni , suvi e t opl i i suvi e kl i zavi , suvi e pr azni i suvi e zgaeni od bl i skosti , dok l ee
posl e onog u kri pavom zvuku gr amof onske pl oe koj u poi nj e da kvari i st uplj ena i gl a, Bel Ami mi sl i o
t ome t a l i r adi Puf ko. Al i , to j e naj zad pr ava scena i vi e nema naput anj a. To j e naj zad pr avi i vot za
koj i mj e dani ma eznuo, i i spost avlj a se da j et o opasan i vot, est ok i vot pr avi i vot.
Pet st oti na ezdeset i t ri met r a ni e Puf ko pr ei vlj ava obr nut u scenu. I zbaen i z dogaaj a. i voti nj ski
zavi di Bel Ami j u.
Devoj ka okr ee gl avu od pl i ani h i voti nj a koj e j e pr ekor no pos mat r aj u. i ni j oj se da j e net o veoma
uprlj ano i da se vi e ni kada nee moi popr avi ti.
Jedan ovek u sobi t o sve zna. Pr ezri vo za muri vi na l evo oko, pui gol uaz i sve zna. To j e Al ber
Kami . Devoj ka zbog t oga pr ua svoj u dugu, gol u r uku, koj a i zgl eda kao pr va r uka na svet u, i zakl apa
kori ce knj i ge koj ai zvi r uj ei spod kr evet a. Tako Kami muri ut ami zat vor eni h str ani ca.
I spod nj i h su st r me bat e pune uket avog l i a u pet po podne, a sasvi m dol e vr eo gr ad koj i poi nj e
da se hl adi .
Ah, t a popodneva, t a vr el apopodneva
PORAZ
Ni si l ep, al' si dr ag, Bel Ami
( St ari l ager)
St aj ali su sa r ukama u depovi ma i r azgovar ali, pr at ei kr aji kom oka l j ude i z or kestr a koj i su se
pri pr emal i da zasvi r aj u novu i gr u. Bi li su t u: Pupa Hava, Hozn, Al adi n, Kal auz, Hapac, Ki l o, Lepi , Coka,
Bako, Maki , Ci mer, Bur az, Vi t o, Ci ga, Bel Ami i j o neki momci i z ml ai hr azr eda.
Vel i ka gi mnasti ka dvor ana Gi mnazi j uma, nepr egl edno pr ostr anst vo par ket a koj i j e bl et ao pod
svetl omgol i h sij ali ca, pr et var al a se j edanput nedel j no u sal u za i gr anke.
U svoj i m naj sveani ji modeli ma, ml adi i su st aj ali uz samu i vi cu t e par keti r ane pust oi , odmer avaj ui
sa neprij at elj st vom j edni dr uge. Nj i hove pr et er ano usj aj ene ci pel e i posuene kr avat e odaval e su
pal ji vo skri vano si r omat vo. i veli su od subot e do subot e u gr adu, dal eko od bil o kakvi h uzbudl ji vi h
doi vlj aj a, po kuhi nj ama i sobama sa kr klj avi m r adi o-apar ati ma koj i su pr enosi li udal j eni amor neke
sr eni j e pl anet e.
Devoj ke su t ada nosi l e i roke suknj e, st egnut e u pasu j efti ni mpl asti ni m kai evi ma, a i z nj i hove
kose i ri o se mi ri s parf ema cr na maka. Kad bi pr el azil e sal u, t e hal ji ne su se kl atil e t amo- amo,
poput zanj i hanog abaur a st one l ampe.
Na i gr ankama j e obi no bi l o mnogo vi e ml adi a nego devoj aka, ne r aunaj ui one nesr ene enske
sl uaj eve zabor avlj ene po ugl ovi ma. Bi l o j e pot r ebno i t avo mal o l ukavst vo da se sti gne na vr eme do
part ner ke za pl es: i t ava mal a t akti ka da bi se br zi na denf oval a, a na l i ce navukao r avnoduan i zr az u
tr enut ku kad se pr sti dot aknu devoj akog r amena. Zbog t oga su ml adi i , ne pr est aj ui da r azgovar aj u,
zauzi mal i pozi cij e za st art, pri bli avaj ui se got ovo nepri met no i zabr ani m devoj kama, kor ak po kor ak,
j edva pri met ni mpomi canj em onova po pat osu. I st ovremeno, mor al i su pazi ti i na bubnj ar a, koj i j e sa
eti ri kr at ka udar ca pal i ce po i neli davao or kestr u znak za poet ak svi r ke. Za t a eti ri j edva uj na
udar ca znal i su samo mo mci posveeni u t aj nu vet er ani gi mnasti ke sal e, naj l ukavi ji i naj hi triji l ovci
gi mnazi j al ki i st udent ki nj a i z pr ovi ncij e. Ta eti ri kr hka udar ca, vani j a od r evol verskog hi ca st art er a na
ol i mpi j skoj st azi dugoj st o deset met ar a sa pr eponama, t aj znak koj i ot var a kapi j e r aj a u zeml j i bogu
i za l ea, u dvor ani sumor nog sj aj a, i spunj enoj di mom pr vi h ci gar et a u i vot u i pr vi m poznanst vom sa
zanosni m mi ri si ma ml adi h enski h vr at ova, t r enut ak koj i mal i m bl udni cama ot var a kapi j e st r aha
i zazvanog bl i zi nom mukog daha; t a eti ri t akt a l j ubavi i s mrti eti ri t akt a koj i h e se Bel Ami seati i
na samrt noj post elji a sve t o u nevanomgr adu u kome j e pr vi put upoznao vrtogl ave dubi ne bl uda.
Ponekad bi svi r ai pr evarili ml ade l avove. Bubnj ar bi uzeo pal i cu u r uke i i zveo svoj a eti ri uvena
udar ca, na t a bi momci j ur nul i ka part ner kama koj e su se l ukavo i gr al e r avnodunou i svi l eni m
mar ami cama. I u onom bl agosl ovenom t r enut ku, kada bi i h se dot akl e muke r uke pozi vaj ui na i gr u,
u asu kada j e bi t ka i zgl edal a sasvi m dobi j ena, or kest ar bi gr mnuo t u, pa bi t r uba uz ci ni an
nakl on i zgovori o naj str ani ju r eeni cu na svet u: Dame bi r aj u!
Bel Ami j e pr avi o pl an: pot r ebno j e bi ti dovol j no br z i i zabr ati t ano onaj t r enut ak u kome se
zavr ava kucavi znak, a poi nj u pr vi t akt ovi i gr e, al i ne t ol i ko hi t ar da se na vr eme ne pr epozna zamka.
Vet poput i zgl adnel e i dugo pr oganj ane zveri koj a vr eba hr anu, uspevao j e da se ubaci u t o
meuvr eme, u t aj kr at ki , got ovo nepost oj ei pasa, i da pri t om poput kl i zaa na l edu i zvede okr et i
i znenada se nae l i cem u l i ce sa buduom part ner kom, i zbegavi da i t ava st var i zgl eda nametlji va i
dugo ekana.
St aj ali su t ako i zi gr avaj ui nehaj nost, a kl avi ri st a j e upor no zapoi nj ao pri u sa bubnj ar om koj i se
i gr ao pal i cama. Zati msu podeaval i i nstr ument e t r aei nekakav zvuk pr okl eti i di oti koj i et aj u po
Bel Ami j evi m i vci ma poput pel i vana da bi as kasni j e i z mi slili nekakav bl esavi vi c, pa su se
cer ekal i dok se nj emu koi o vr at od gl edanj a i skosa u devoj ku koj u j e i zabr ao, pl aei se da mu ne
kl i sne u sasvi mdr ugi kr aj sal e, gde bi l ov bi o sasvi monemoguen.
Devoj ka s koj om j e namer avao da i gr a bi l a j e net o st arij a od ost ali h u dvor ani . Nj ena l ea i nj ene
mi i ce bi li su na samoj i vi ci zr el osti. Bel Ami j e dani ma i zdal eka pr ati o nj en hod ul i cama, poznavao j e
nai n na koj i nosi knj i ge i l i zabacuj e kosu ner vozni m pokr et om gl ave, a nekoli ko put a nj ene oi u
pr ol azu zadr ae se due nego t o j e pri r odno na nj emu, nas meene i i spi ti vake (ili mu se t o samo
i nil o?), t ako da j e mal o- pomal o podi gao i t avu gr aevi nu pomou t e nepoznat e osobe, neku vr st u
zi da koj i mj e uspevao da se zatiti od sopst venog gr ada. Zami lj ao j e budue veeri u nekoj
nest var noj sobi i br zi pr ol azak ul i cama koj e bi u t om sl uaj u i zgubi l e za nj ega svaku vanost. Kada bi
j e posedovao, post ao bi na neki nai n posveen u t aj nu, i ona bi ga uval a od svakodnevni h
pr of esor ski h muenj a i poni avaj ui h pr eskakanj a konj a na asovi ma gi mnasti ke. Sve j e bi l o mogue
i zdr ati kada bi ga ona ekal a na i zl asku i z kol e, u oni mmagl ovi ti mj esenj i mveeri ma u koj i ma ul i na
svetl a pr et var aj u sumor ni gr ad uj o sumor ni j ut amni cu.
Bel Ami j u se u t o vr eme deaval o ono t o se pr e i li kasni j e dogaa svi m ueni ci ma sedmog r azr eda
gi mnazi j e kada pr ezi r u svoj e godi ne, el ei da t o pr e budu pri ml j eni u kl an odr asli h l j udi . Pri padao j e
onoj vr sti pr et er ano osetlji vi h deaka koj i su ust r oj st vo gi mnazi j ski h pr avil a mr zel i do t e mer e da su
i zl azak i z kol e oeki vali kao pr et var anj e r unog paet a u bel og l abuda. Ne znaj ui da i skori st e
pr ednost svoj i h godi na, oponaal i su mani r e st ariji h, ekaj ui st r plji vo svoj t r enut ak u kome e se
godi ne pokl opi ti sa nji hovom sopst venompr edst avom o nji ma sami ma.
U ovom t r enut ku, dok prilazi devoj ci s l ea, Bel Ami j e umor ni vet er an koj i j e pr ei veo gomi l u
vazduni h bi t aka, meavi na r azoar anog Remar kovog dokt or a Ravi ka i Garij a Kuper a kada pr el azi
pr ost or i zmeu dva uper ena r evol ver a na pr anj avom t r gu vest er n gr adi a. Na nekol i ko kor aka od
devoj ke zau eti ri udar ca, a zati mbi obmot an l epl jivom gr ml j avi nom saksof ona koj i su zapoi nj ali
uvodnu t emu u mel odi j u ovek koga vol i m. Taj t ul ei obl ak pr ovi ncij skog zvuka kr oz koj i se pr obi j ao
pr ema cr nom pul over u i i kama na el u sput eni msve do t r epavi ca, pokl oni nj egovom kr et anj u
neoeki vanu el eganci j u a as kasni j e zar oni u neki udan mi ri s, koj i si gur no ni j e poti cao i z nj egovog
gr ada, i j o udni ji nai n i gr anj a, u kome se devoj ka prilj ubil a uz nj egovo t el o za ni j ansu vr e nego
t o su t o dozvol j aval a pr avi l a gi mnasti ke sal e za i gr anj e. I ne gl edaj ui ga, ona podi e svoj u r uku pa
on oseti na vr at u l aki dodi r meki h pr stij u, a sasvi m dol e pri ti sak vr sti h i u i st o vr eme t opl i h buti na koj e
su se nj i hal e pr aene kol anj em t r uba pri gueni h denf eri ma. Za t r enut ak pot puno ga napusti l ana
vet er anska si gur nost i sasvi m i zgubi gl avu oseaj ui kako se vr aa u svoj u kol sku kl upu,
pr epl aen, povr een i uzbuen do kr aj nji h gr ani ca. Smet al o mu j e i t o t o ni j e mogao sakri ti dr ht anj e
r uke koj om j e dr ao nj enu i oset no kl ecanj e nogu al i devoj ka, i zgl eda, ni j e ni t a pri mei val a vodi l a
ga j e kr oz l avi ri nt e saksof ona, zanet a svoj omi gr omi si gur nou zr el e make.
Dol azi t e l i est o ovamo? pr omuca Bel Ami oseaj ui i sam bes mi sl enost t og r uti nskog pi t anj a. A
odmah zati m, ne ekaj ui odgovor, r ee zapi nj ui : Ne svi r aj u l oe! i t o j e bi l o sve t o j e uspeo da
i zgovori , a i gr a j e ve bi l a zavr ena i oni su st aj ali oekuj ui nast avak. Pr vi put oseti da ne zna t a da
ui ni sa r ukama. Da i h st avi u depove, bi l o j e nepri stoj no. Ni j e mogao ni da se i gr a kl j uevi ma, j er i h
ni j e i mao. Da i h skr sti na gr udi ma, ni j e mu se dal o nekol i ko mo maka st aj al o j e u t oj pozi oko nj ega,
a on nij e el eo da se ponavlj a.
Lepo j er ee devoj ka zi rkaj ui po sali.
A meni j e dosadno!
Zat o onda dol azi t e? upi t a ona i pr vi put ga pogl eda sa st var ni mzani manj em.
t a bi h dr ugo r adi o dok samt u?
Ni st e odavde?
On j oj r ee i me vel i kog gr ada koj i ni kad nij e vi deo sem u bi oskopu.
Nast avi e da i gr aj u i Bel Ami vi e ni j e mogao da zat vori ust a. Pr epri avao j oj j e hi lj adu si t ni h
anegdot a koj e j e i t ao u novi nama, hval i o se svoj i m poznanst vi ma sa sl avni m l i nosti ma, a nj en
somot asti pogl ed l agano se nali vao di vlj enj em.
Bi l o j e t o pr avo mal o udo. Rei kao da su pr oval il e br anu od zuba, j edan sasvi m dr ugai ji, brilj ant ni
Bel Ami poi nj ao j e da i zvodi sl oene fi gur e bugi - vugi ja, koj i j e t e zi me sa zakanj enj em osvaj ao gr ad,
ne pr eki daj ui svoj u pri u, vet i el egant an, br z i uspean, zavodl ji v i uti v sasvi m dr ugai ji od onog
koj i se svakog j utr a penj ao uz kli zave st epeni ce gi mnazi j e, kor aaj ui kao konj koga vode na kl ani cu.
Vi e ni su pri mei val i pauze i zmeu i gar a, vi e se ni j e znal o kada bi r aj u ml ada gospoda, a kada
dame, sal a se st apal a u bezbr oj svet al a, dok su se i gr ai pr ed nj egovi m sr eom ozar eni m oi ma
pr et var ali u bl i st avi zi d s mr ti, koj i voza mot oci kl a ne uspeva ni da pri meti , zanet svoj om hazar dnom
br zi nom, osl oboen t ei ne i svi hfi zi ki h zakona.
Na kr aj u t og vrt ogl avog t obogana, pr oavi kr oz guvu gar der obe i mi ri s si r oti nj ski h kaput a, koj i su
svoj e vl asni ke napr eac vr aal i u peri f erij ske ul i ce i z koj i h su pokual i pobei , nj i h dvoj e se naoe na
ul i ci zasuti sneni m konf et ama. Duboko zavueni h r uku u depove, Bel Ami j e skri vao dot r aj al ost
svoga zi mskog kaput a dobi j enog na st ovari t u SARE. Jo uvek j e govori o o svoj i m gl umaki m
pl anovi ma t amo u gl avnom gr adu i o kaf anama u modi , gde su svi gosti i kel neri bi l i na ti , vezani dugi m
prij at elj st vom.
Sti goe zati mdo devoj i ne kapi j e, mr anog t unel a kr oz koj i j e duvao vet ar r aznosei ubr e i z
pr et ovar eni h kanti . Pr anj avo gvoe sa or namenti r anom vi zij om nekog aust r ougar skog ar hi t ekt e, koj i
j e t r ebal o da pr edst avlj a udo l j upkosti, baci zai st a ar obnu senku na nj eno l i ce i tr epavi ce sa koj i h se
cedi o sneg. Zast ae za t renut ak nasl onj eni na kant e za ubr e, obmot ani mi ri si ma pr voga snega i
pr osut og pepel a ohl aeni h pei , pa Bel Ami r ee:
E, pa onda... a odmah zati mzagnj uri svoj u gl avu u nj en kaput, oseti vi se pot puno bezbedni m.
Sve t o vr eme nepoznat a devoj ka j e pevui l a mel odi ju nj i hove posl ednj e i gr e. Kompozi cij a se zval a
Ameri ka pat r ol a. Momci i z or kestr a su dani ma odl azili u bi oskopsku sal u sa not nom hartij om i
bat erij ski ml ampama da zapi u not ei z fil ma u kome j e svi r ao or kest ar Gl ena Mi l era.
Bel Ami j e znao: sad i li ni kad i nj egove usne j urnue ka t oj r ui ast oj vl anoj povr i ni l i ca pa,
nar avno, pogodi e nj en nos, a posl e uho, j er j e devoj ka mazno i z mi cal a gl avu, pl aei se oi gl edno
vi rt uozne t ehni ke vel egr adskog zavodni ka. Tr ao j e zati mpr eko bel i h, nedi r nuti h povr i na snega,
gaao u l et u gr udvama l i mene l epoti ce sa f ri zer ski h fi r mi i naj zad, sam sa svoj om t aj nom, zaspao u
svomli si j eml egl u, t opl oj zasedi noi .
U oni m asovi ma pr ed j utro, kad su ml adi i nj egove epohe ust aj ali u sobama zamr znuti h pr ozor a,
nesr eni zbog dana koj i nee doneti ni t a novo, Bel Ami napusti svoj u l ogu s oseanj em da ga od
danas pa sve do s mrti oekuj u sami pokl oni pr ebogat og nepoznat og dar odavca, koj i j e naj zad uvi deo
da on zasl uuj e vi e od ost al i h u ovoj r upi od var oi .
Ni koga ne zat ee u kuhi nji. Svi su ve bi li oti li na posao. Odsee kri ku hl eba koj a se mr vi l a pod
noem, a pr eko nj e namaza t anak sl oj masti i sve posu kao ci gl a cr venom papri kom. Depovi kaput a
ve su mu bi li nat r pani sveskama i j edni m r askupusani mpri mer kom Li ngve l ati ne. Tada se seti da i ma
as gi mnasti ke i da mor a vui sa sobom one odvr at ne pati ke pot r ai i h i s mot a u novi nsku hartij u pa
se sj uri ni z st epeni ce, pr oi zvodei pot peti cama zvuk slian pr el et anj u nokt a pr eko di r ki kl avij at ur e.
U r azr edu ga zapahnue mi ri si mokri h aki h kapa, j efti nog ul j a za pat os i ugl j ene pr ai ne. Obri si
ui oni ce su se gubi li u t opl oj i zmagl i ci pokvar ene kr al ji ce pei , dok j e on i z posl ednj e kl upe zuri o
kr oz pr ozor pr ema br di ma sanj ar ei o si nonj oj l epoti ci , o t ome kako mor a da i zgl eda kada naga l ei
na odr anoj koi sur og medveda i spr ed kami na. Oi gl edno, ar mi r anj e j e uspel o! Pr ee superi or no
pogl edom pr eko i di ot ske gal erij e svoga r azr eda ko se od nj i h mogao pohval i ti j ednom
dvadeset pet ogodi nj om st udent ki nj om koj a t ako vet o bar at a nepci ma, j ezi kom, pa ak i zubi ma kada
se l j ubi u t aj anst venoj kapi ji. Ni ko od nj i h! Bel Ami povr ati i zgubl j eno pover enj e u sebe; sada j e
pouzdano znao da j ei zabrani k sr ee.
Tako nepri met no pr ol et ee asovi l ati nskog, fi zi ke i geogr afij e, a da ni j e pri meti o ak ni l i ca
pr of esor a, i st ot ako bezboj na kao t o su i zi dovi ui oni ce.
Oduvek j e i mao ur oenu odvr at nost pr ema asovi ma gi mnasti ke. Poput ml ade i voti nj e, oseao j e
nel agodnost ul azei u svl ai oni cu i spr ed sal e, gde su se gur al i nj egovi vr nj aci pokazuj ui nezdr avu
boj u koe i bubul ji ce. Oko nj i h se i ri o neprij at an zadah znoj a i pr ai ne sa pat i ka. Li ili su na kr do
uhvaeni h, r uni h zveri . Bel Ami se naj ei kada ga dot ae nei j e gol o r ame, a sasvi m ukoi kada
ot poe gur anj e po bet onu uz muti r aj uu ci ku i udno, pol upeder sko uzbuenj e na i vi ci hi st erij e. Gadi o
se svoj i h t anki h nogu posut i h mal j ama, i svoj i h r uku na koj i ma ni j e bi l o ni t r aga mi i a. Ner vi r ao ga j e i
dr es od cr nog sat ena pri i j em se dodi r u naj ei koa, kompl et na gl upost si t uaci j e koj u ni j e mogao
i zbei , susr et sa pr of esor om veno uvuenog st omaka t o ui va u svoj oj nadmoi pr avei unj eve i
doskoke i spr ueni h r uku u nekom, samo nj emu r azuml j i vom, gi mnasti kom ri t ual u. Sve t e st vari Bel
Ami ni ti j e vol eo ni ti r azumeo. St vor en od sasvi m dr ugog mat erij al a, ni j e pri staj ao na sr danost t og
pr of esor a, koj i j e nepr est ano upot r ebl j avao r ei momci , ovee i li ki l avko, st var aj ui at mosf er u
pri padanj a mukom kr du. Bel Ami j evo unut r anj e ustr oj st vo spadal o j e u onu f ami lij u osaml j eni h
muj aka koj i l ove samo za sebe u est ari ma sopst veni h i zmi lj oti na. Sveden sada na obi nog
uesni ka sl et ski h vebi , on, kome su ot eti svi t ri kovi , ak i i zuzet no makasti hod koj i j e bi o i zbri san
svi r epo pr eci zni m t akt ovi ma j edan- dva, j en- dva! oseao se degr adi r ano dok j e st aj ao u st r oj u,
opkol j en sa svi h str ana mesomsvoj i h dr ugova.
ekal i su na net o, ne zapoi nj ui as.
Uvuen u sebe, Bel Ami j e kao i z kor nj ai ne l j ut ur e pos mat r ao sal u koj a mu j e l i il a na
sr ednj ovekovno mui li t e, sa svi m oni m kari kama, vr atili ma i pocepani m st r unj aama. Pl ai o se pada,
a svaki od ovi h pr edmet a ga j e i zbezuml ji vao svoj om bes mi sl enou. Bi o j e duboko uver en da j e svet
svakako pot puno pol udeo kada uzi ma ozbi lj no ove s mene napr ave nat er uj ui r azumne l j ude da i h ko
zna zbog ega pr eskau i li se veaj u o nj i h. Sem j ednog hr oni nog debel j ka koj i j e i mao never ovat no
lj ubi ast e i ks noge, bi o j e neospor no naj nespr et niji veba na spr avama u kol i . Na ot vor enom
pr ost or u st var se i z osnova menj al a. Bel Ami j e r edovno pobei vao u svi m t r kaki m di sci pli nama, ne
t oli ko zbog el j e za uspehom kol i ko i z i st og gaenj a koj e mu j e pomagal o da t r ei ost avi i za sebe t u
s mr dl ji vu r ulj u t o j e daht al a poput opor a l ovaki h ker ova. Ne dodi r uj ui got ovo zeml j u, t r ao j e
beei od svet a u kome se nekom gr ekom r odi o; t r ao j e, u st vari , pr ema mor u, a ni kada ni j e sti gao
do nj ega, j er su se i zmeu nj i hi spr eil e vi soke pl ani ne i neke dr uge okol nosti.
Naj zad, nj egova r az mi lj anj a pr eki de r eski pi sak pr of esor ove zvi dal j ke. Deaci se nagl o i spr avi e i
zauzee st av mi r no.
Kr oz i r oka vr at a gi mnasti ke sal e pr vi put u i st oriji kol e ue j edna ena. Odevena u cr ni t ri ko i
maj i cu bez r ukava, u snopu svetl osti koj a j e dol azil a kr oz prlj ave pr ozor e pr el amaj ui se kr oz mi l ij ar de
esti ca pr ai ne, ona j e del oval a got ovo nest var no kao znak za enu i nj enu suti nu svedenu samo
na si l uet u. Ugl edae napet e l ukove nj eni h bokova i t amne vr hove gr udi , sve t o obavi j eno or eol om
svetl ee pr ai ne. Bi li su opi nj eni , i ne pri meuj ui da su za ml adom enom u sal u ul i i neki dr ugi ,
nj i ma nepoznati l j udi sa sveskama i t operi cama. Gl edal i su u nj u kao u dugo pri elj ki vani san.
Ne mi r ne noi u si r oti nj ski m sobama, t opl i ne j utr a i sve por nogr af ske f ot ogr af ij e koj i h su se i kada
doepal i u i vot u, ve i zbl edel e od mnogi h kopi r anj a i dodi r a sve se t o sl il o u j edan uti sak u kome
ueni ci sasvi m zabor avi e na depri mant ni i zgl ed svoj i h i zbl edel i h i neuhr anj eni h zi mski h t el a. Ot r ezni
i h sport ski bari t on nji hovog pr of esor a, koji r ee:
Momci , danas mor at e bi ti i zuzet no pal ji vi na asu! Od t oga zavi si uspeh moj e ml ade kol egi ni ce
koj a e sada pol agati i spi t za pr of esor a fi zi ke kul t ur e!
Pokazavi ni z bel i h zuba, on pl j esnu onog debel og kil avka po st omaku: Uvuci t u vat er pol o l opt u,
mo me! na t a deaci pr snue u smeh, vi e da ot kl one nel agodnost, nego zbog uspel og vi ca.
ena t ada i zi e i z svetl osne zavese i st ade pr ed nji h, takoe uznemi r ena svoj i mot kri veni mt el om.
Bel Ami t ada vi de da j e t o nj egova si nonj a part ner ka sa i gr anke, a nevi dlji v udar ac u pl eksus sasvi m
mu pr esee dah.
Budua pr of esor ka poe sa uobi aj eni m komandama. Naj pr e t r anj e ukr ug oko dvor ane, zati m
pr evrt anj e pr eko gl ave, a onda Bel Ami vi e ni j e i mao gde da skrij e gl avu dol a j e na r ed veba na
kari kama i kol ona se vrt ogl avo smanj i val a pr ed nji mdok su se kari ke opasno pri mi cal e.
Jo t r oji ca, dvoj i ca, j o samo j edan i on se nae oi u oi sa devoj kom u cr nom tri kou. Gl edal a ga
j e sa bl agomneveri comkoj u smeni zal eeni smeak.
Bel Ami odst upi od st r unj ae i , uhvati vi zal et, napr avi okr et u kari kama. Nedost aj ao mu j e j o samo
del i snage, onaj zal ogaj mesa koj i bokser u nedost aj e da bi i zveo posl ednj i, odl uuj ui udar ac u ri ngu.
Al i nj egove mi i ce nai nj ene od l ukavst va l i si ce, kostij u i koe, l oe uhr anj eni mi i i deaka koj i j e
upoznao gl ad r at ni h dana, ni kada do kr aj a naj eden, ak ni u naj bedni j oj posl asti ar ni ci naj si r omani j eg
od svi h si r omani h gr adova, t aj pr esudni del i snage koj i j e poput oaj ni kog si gnal a t onueg br oda
dopi r ao i z nj egove svesti do nj egovi h t eti va, koj e, mada su ul e nar edbu, ni su mogl e da j e posl uaj u,
dr ao ga j e u pat - pozi ciji, ne uspevaj ui da ga pr ebaci pr eko nevi dlji ve ose r avnot ee ne
dozvol j avaj ui mu ni da se asno vr ati u nor mal an pol oaj . Vi si o j e t ako pr ed oi ma ene, svest an
i scepani h pati ka koj e j e mor al a vi deti odozdo, svest an r uni h nogu i pegave koe. Gl edao j e svoj u
si nonj u i zbavi t elji cu i zvr nut u naopake, dok mu j e do ui j u dopi r al a gr aj a dvor ane bes mi sl eni
saveti i kri ci uvr eda. Taj zvuni zi d i sl i ka na gl avu i zvr nut og par ket a, t o j e u t om asu l i i o na ut u
pui nu vi enu i z avi ona, ot ar bol dl anova koj i su pekl i sl epl j eni uz dr vo kari ka, i oseanj e nemoi pr ed
ovom svemoguom enom, gomi l om dr ekavaca i i zvrnuti mpr et ei m i zr azom pr of esor a, nemo pr ed
gr adom i z koga se ni j e mogl o pobei , kao t o j e nemogue bekst vo i z l onca gl at ki h zi dova sve t o i
j o mnogo dr ugi h st vari pr ol et ee kr oz gl avu si r ot og Bel Ami j a, dok j e onako r aspet vi si o i z meu neba
i par ket a i t avu j ednu venost, a moda i due od t oga, sve dok mu se pr sti sami od sebe ne
r ast vori e a on t upo pade na str unj au pr ed devoj i ne noge.
SEZONA LOVA NA ZEEVE
Kl ub knji evni ka, 0. 45 .
Ne znam odakl e se t a pl eka nal a u mo m t anj i r u. Pri meti h da se r adi o nj oj t ek kada j e bi l a pot puno
ogl odana. Leal a j e sasvi m mi r no u posl epononom amor u i zveckanj u pri bora za j el o. Pokuavao
sam da se seti mna t a me podsea, al i mi t o ni j e pol azil o za r ukom, j er su por ed mog st ol a br bl j al e
dve dame. Pri padal e su onoj vr sti ot meni h pti ca koj e se pot puno bez r azl oga nal aze na svi m mesti ma
gde tr eba bi ti vi en.
Pl eka j e ekal a da bude uzet a ur uku.
Okr enuh j e pr ema svetl u i u t om asu ot kri h da i ni m pot puno, al i pot puno i sti pokr et kao onaj
domai n u Bakoj .
Pl eka j e bil a mut na, ukast omut na, ba kao i one godi ne kada s mo l ovili zeeve po str nji ci.
Da me me zapanj eno pogl edae. Jedna od nj i h podi e svoj bi ft ek pr ema svetl u, al i u bi ft eku ni j e
mogl o ni t a da se vi di . Jednost avno, bi ft ek j e bi ft ek j e bi ft ek. A u pl eki j e onaj ovek mogao t ano
vi deti kakva e bi ti godi na, i ne samo t o ve i ko j e na r edu da ot put uj e u t amni vil aj et odakl e nema
povr at ka. Da bi se sve t e stvari dobr o vi del e, j agnj e nije s mel o bi ti st arij e od godi nu dana.
Ta zi ma j e bi l a never ovat no duga, sa t ankom kor om zal eenog snega pr eko st r nji ke. i t av j e at ar bi o
pr egr aen dvostr ukom mr eom, r azapet om na kol j u. Tr ebal o j e l ei na snop kukur uzovi ne i pokri ti se
dr ugi m snopom nekol i ko met ar a i spr ed mr ee. Haj ka vam se pri bli aval a s l ea; sel j aci su udar ali
mot kama u l once i pucal i i z sa mari ca. Onda bi nai li zeevi . Ul et ali su r avno u mr eu i kopr cal i se u
nj oj , k meei kao deca. Pr etr aval i s mo t aj komad pol j a sa sr cem u grl u i hvat al i i h onako kopr cave
za st r anj e noge, a zati mzat var ali u kaveze na koj i ma j e bi l o i spi sano i me nekog f r ancuskog l ovi t a.
Baki zeevi su posl e bi li put ani u f r ancuska pol j a, da i ve na f r ancuski nai n. I str ebi smo t ako sve
zeeve u r avni ci . Sve do posl ednj eg, j er su nam t ako nar edi li, a t aj posl ednj i j e sumanut o t r ao pr eko
zal eeni h pol j a, l ud od zei j e usaml j enosti. Ni kada neu zabor avi ti one zeeve kako se sami
upetlj avaj u u mr eu i nepr ili ke, umest o da se mi r no podvuku i pr ou i spod nj e. Mi sli mda sam t u
naui o kako se tr eba i zvui i z mr ee, ako st e neki msl uaj emzec.
Posl e sam i ao sa svoj i mdomai nom nj egovoj kui . Bi l a j e t o si r omana kol oni sti ka kua sa
zeml j ani m podom, al i s mo i pak j eli j agnj e od godi nu dana. Na kr aj u veer e ovek uze u r uke pl eku i
okr enu j e pr ema pet r ol ej ci . Nj egova maj ka j e umi r al a ve nedel j ama. Leal a j e na vi sokom kr evet u
pr ekri vena st ari mher cegovaki m bi lj cem. Znal a j e da t r eba da umr e i zat o j e nepr eki dno pui l a. Zval a
se Marij a i ht el a j a da se t o vi e napui pr e nego t o ode. I mal a j e devedeset i dve godi ne. a ni kako
ni j e ht el a da umr e. Pot o nij e mogl a da pal i sama ci gar et e, st avlj ali bi j oj u ust a ve zapal j ene. Pui l a
j ei gl edal a nas nekako ve s one str ane. el el aj e da t o vi e popui pr e nego to ode.
Vi di m j ednu r aku, i t o ensku r ee nj en si n okr eui pl eku pr ema svetl u. Vi di m i neku
el j ad, ko da su se net o r asul a, svako gl eda na svoj u st r anu... Vi di m i nekog psa r azl aj ao se, a
vukove ne vi di moko t or a!
St ari ca, koj a j e sve vr eme mi r no l eal a na l ei ma l i ca okr enut og st r opu, odbi j al a j e duge di move.
Naj zad r ee sasvi mti hi mgl asom:
Je li i t a dobi l a?
I gr al a j e cel og i vot a na l ut riji, a ni kada ni t a ni j e dobi j al a. Nj en si n zavue r uku i spod bi lj ca koj i m j e
bi l a pr ekri vena i i zvue sr eku. Zati mot vori novi ne nar avno, sr eka ni j e dobi l a ni t a, kao i obi no.
Si n j oj t or ee.
Je li dobi l a makar samu sebe? upi t a st ari caj edva uj no, ne i sput aj ui ci gar et ui z ust a.
Si n ponovo pogl eda novi ne pa zati mnj u, a onda r ee da j e dobi l a samu sebe.
Daj da vi di m! nar edi st ari ca. Si n j oj dodade novi ne sa r ezul t ati ma posl ednj eg i zvl aenj a i ona
vi de da ni j e dobi l a samu sebe.
Mi sl i mda j u j e t o dot ukl o. Cel og i vot a ni j e dobi j al a ni ta. ak ni na l utriji. Ni gde ni t a. Mi sli mda j u j e
t o naj zad dot ukl o. Tu st ari cu u Bakoj , koj oj su se deca r aal a u vol ovski m kol i ma dok su l ut ali tr aei
zeml j u.
Kad s mo pri metili da j e mrt va, ci gar et a j oj j e dogor eval a meu usnama, a pepeo j e bi o veoma vi sok.
Onda nj en si n spusti pl eku koj u j e dr ao u l i meni t anj i r, i ona l i meno zveknu u pot punoj ti i ni .
Pol j ubi smo j oj r edomel o, a na oi st avi smo dve pet obanke. Koa j oj j ei mal a ukus por aza.
Od t ada ver uj emu pr edvi anj a pl eke.
Dve ot mene pti ce ne i zdr ae da do kr aj a ost anu ot mene. Upi t ae me t a, za i me boga, nal azi m u
j ednoj obi noj koski kad t oli ko bul ji mu nj u cel e veer i. Obj asni o sam i m da se u pl eki moe vi deti
kakva e bi ti sl edea godi na. Reci t e namt a vi di t e? pr ocvr kut ae.
Vi deo sam da j e pl eka pr ekri vena magl om, vi deo sam st ari cu sa sr ekom koj a ni j e i zvukl a ak ni
samu sebe, vi deo sam zati m neke obl ake, vi deo sam f aj r ont, vi deo sam mnoge svoj e pr edhodni ke koj i
ni su uspel i da se i zvuku i z ovog kl uba, vi deo sam da vi e ni kada neu t r ati za zeevi ma po oni m
di vni m, vet r ovi ti mpol ji ma, vi deo sam, naj zad, i neke st vari za one dve ot mene, sr edovene dame, al i
i mni samr ekao t a samvi deo.
SAGA O KOLONI STI MA
Jedanput sam ekao nekog prij at elj a da se napl i va u bazenu hot el a Jugosl avij e. Neko vr eme sam
r azgl edao f ot ogr afij e stri pti zet a, a onda zal ut ah u hodni ci ma i naj zad pr onaoh mal i aperi ti v- bar.
Sa j edne st r ane mi j e st aj ao neki kr at ko podi ani Ameri kanac, sa desne t akoe kr at ko podi ani
Rus. Oboj i ca su i mal a veoma i r oke nogavi ce pant al ona i znake na r everi ma. Rus j e na svoj oj znaki
nosi o neki vaan i st orij ski dat um za nj egovu zeml j u, a Ameri kanac i me i pr ezi me, da se sl uaj no ne
i zgubi u Evr opi . Ver ovat no j e bi o gost nekog kongr esa i li si mpozi j uma. Bili sut o vrl o fi ni , uti vi lj udi .
Rus j e st oj eki pij uckao vot ku, Ameri kanac t omat o-us.
Ver ovat no su pr vi put u i vot u vi deli i zbli za pr osenog Jugosl ovena, pa su ekal i da saznaj u t a u j a
por ui ti za pi e. Nar ui o sam Bl oody Mar y, kokt el od vot ke i t omat o- usa, kome se dodaj e j o
mal i ce soli i bi ber a. Pomi sli h: bolj e da i h oboj i cu dr i m u ai nego da oni mene dr e u aci .
Ml adi za ankom i mao j e uzvi eno dr anj e uvar a mi kser ski h t aj ni . Oduvek sam oseao l aku
zbunj enost pr ed bar meni ma, st r ah da u net o pogr ei ti ili da neu i mati dovol j no par a za pi e.
Odj ednom, mo mak se pal j i vo zagl eda u mene. Zavukoh r uku u dep par e su bi l e t u, znai , sve j e
u r edu!
I dueg tr enut ka smo se pr epoznal i.
Ht edoh da ga zagrli m. al i mo mak pokaza kr aj nj u evr opsku uzdr anost i pr ocedi samo j edno: Kako
si ?
Rekoh da samdobr o. Kako j e on? I on j e dobr o. Hval a bogu, neka!
Net o od t ri Kr vave Meri , net o od t oga t o obi no pobl esavi m kad sr et nem nekog st ar og dr ugar a,
i znenada se naoh dvest a pedeset ki l omet ar a sever nij e od anka, a l uksuzni sal on pr ekri ven
kockasti mt epi hom poe da se pr et var a u never ovat an kokt el , i spunj en do posl ednj eg mest a
bar menovom f ami lij om sve sami m V-i i ma, koj i su sti zali onako pr anj avi i zakr plj eni pr avo sa
sal aa okr ueni h bagr emovi ma i dudovi ma. Puei na vi nj eve l ul e domae pr oi zvodnj e ver covanu
kij u i z Her cegovi ne. Pomi sl i h na t o t a j e sve t r ebal o da ur ade ti asni l j udi , kol i ki put da pr eu da bi
se na zavr et ku por odi nog st abl a naao j edan ovako ot men ml adi t o t ako vet o bar at a mi kser om
na naj ot meni j em mest u u cel oj zeml ji, i zmenj uj ui krat ke r eeni ce sa gosti ma na sve eti ri st r ane
pul t a, na sva eti ri svet ska j ezi ka. Bogami , mor al i su dobr o da se pot r ude pa da on post ane vl asni k
onako uspr avnog dr anj a, pomal o zal eenog os meha koj i nepr est ano l ebdi i znad t ui h gl ava on,
koga s mo vukl i sa sobom dok j e bi o j o musavo det e, na uvanj e svi nj a i kr ava, l eti, t amo u Bakoj , na
samoj maar skoj gr ani ci , gde j e nj egov ded dobi o zeml j u kao sol unac pot puno gol u pust ar u da se
snal azi kako zna i ume, t amo gde su V-i i mesi li zeml j u i nabi j ali j e svoj i mkvr gavi mt abani ma, podi ui
s mukomzi dove svoga budueg doma od bl at a, pl eve i vetr a.
Seam se, bi l a j e et r deset i os ma i svake noi se ul o pukar anj e u bl i zi ni kar aul a. Moj st ri c j e
spavao pokr aj puke, a oko eti ri sat a uj utr u vukl i smo se t r agom konj ske bal ege pr ema gr ani ci da
vr aamo ukr adene konj e. Ml adi bar men t ada ni j e bi o ni za t a. Ni j e umeo ak ni da kr ade bost an, a
kada bi neka kr ava pr ebegl a u Maar sku, ko zna i z kakvi h pol iti ki h moti va, mor al i s mo mi da j e
vr aamo za nj ega.
Nj egova f ami lij a bi l a j e naj il avij a od svi h por odi ca koj e sam i kada sr eo. Ost aj ali su ukopani u zeml j u
do gue, i por ed t oga t o i m, kao i svi m ost ali mHer cegovci ma, ni kada ni j e prij al a ot una voda i z
art er ski h bunar a od koj e pogubi e zube, i por ed ner odni h godi na, l i psavanj a st oke i l opova svega
t o se j ednom Her cegovcu sr ui na gl avu i st og asa kada se nae u negost olj ubi voj r avni ci , na sal au.
A kada bi osetili da i m se pri mi e sudnj i as, V-i i bi put oval i na dr veni m sedi ti ma t r eom kl asom
put ni kog voza da ut ede oni ma koj e ost avlj aj u i ost ave svoj e kosti pod pl ani nom Vi duom ( zadnj a
pot a Bi l ea), t amo gde se di nami t om mor a r azbi j ati st ena da bi ukopal i oveka. A sj aj ni su bi li V-i i !
Jedan od nj i h j e bi o gusl ar i uz pet r ol ej ku j e sati ma pevao pes mu o s mrti nadvoj vode Fer di nanda.
Nar oi t o mi se dopadal o ono mest o kada Pri nci p puca govor ei sa papui ce aut omobi l a:
Doao si Bosnu pohodi ti,
sr pski ne zna dobr o govori ti,
Evo Tebe naa gr amati ka,
i z moj ega avut omati ka!
Al i st ari V-i i pomr ee, a ml ai se r azi oe po svet u. Ona i st a kua od bl at a i pl eve poe da t one,
vr aaj ui se bakoj zeml ji. Na kr sni m sl avama su se j o skupl j ali samo st ar ci , i vot ar ei od penzi j a
svoj i hi zgi nuli h si nova. I znemogl i mdr ht avi mr ukama l omi l i su sl avski kol a.
Pl atiti, mol i m! r ekoh, i j edi ni bar men na svet u koga sam poznavao j o od deti nj st va sabr a moj
r aun, kazavi oni msvoj i mot meni mbari t onom:
Pa, svr ati nekad! Bi e mi dr ago...
I meni r ekoh...
29. XI 1972.
Dvadeset i os mog u podne, pr obi j aj ui se kr oz pri pi t e i novni ke put ene dva sat a r ani j e s posl a, on
e se i znenada seti ti t ek pomuenog ml eka.
Vozi e t ri sat a kr oz sl eenu r avni cu, sve dok ne i zbl edi br blj anj e l okal nog di sk-dokej a. Nj egov e
si n kazati : Gl e, kako j e vi soka t r ava! a on e kazati : To j e kukur uz, kr et enu j edan! i j o e kazati :
Naui e ti meni t a j e kukur uz i li ne bi o j a j a! a ena e kazati sa st r anj eg sedi t a: Ost avi det e
na mi r u, ot kud da det e zna t a j e kukur uz? i j o e kazati : Pr emor en si , i zgubi o si sasvi m i vce! a
on e vozi ti i vozi ti, sl edei nepr est ano neku samo nj emu vi dlji vu l i nij u, sve e bre i br e vozi ti, kao
konj koji osea da se pri bli ava poj il u.
Ut er ae aut omobi l u dvori t e kr oz kri pave vr at ni ce koj e su odavno zabor avil e i spr ezanj e konj ske
zapr ege. I z t al e e i zai neudat a sestr a i kazae: Vi di me kakva sam, t o ni si j avi j o? i kazae j o
nj egovoj eni : Opr osti, ne mogu da ti dam r uku, pol agal a sam kr avama, j oj , vi di me kakva sam! a
ena e kazati : Ma, ni ta, ni t a, samo vi r adi t e! i pol j ubi e hl adan novembar ski vazduh i znad
desnog sestri nog r amena, j er ne vol i da se l j ubi u l i ce. Sest r a e vi e nego i kada l i i ti na nj ega kad
mr zi sebe, dok i h bude uvodi l a u kuu u koj oj se l oi j edi no u kuhi nji.
Vi dee svog oca ogr nut og i zbl edel i mofi ci rski mi nj el om, oni m i sti mu kome se demobi li sao 1947.
Ot ac e sedeti za st ol om i gl edati u zi d, a maj ka e kl eati kr aj l i menog por et a, gur aj ui kr oz t esan
ot vor ut ke od kukur uza. Ot ac e kazati : t o ni j esi j avi j o? a maj ka e kazati da j e ba gl edal a kr oz
pr ozor, kad sti e neki aut o: i ji li j e, oe li bi ti t voj , nee; a, bogami , nij es mo se nadal i!
Mal omse pi ki ... kazae nj egova ena.
Onda e pi ti veoma sl at ku kaf u. Kaf a e bi ti sl at ka zbog t oga da gosti ne pomi sl e kako se t edi na
eer u.
Onda e se setiti da nij e ni t a doneo kui .
Onda e neudat a sest r a st aj ati pokr aj l i menog por et a, a svi ma u kuhi nji e bi ti j asno da se
rt voval a, da j e pr est ar el a za udaj u, da j e odvaj al a od ust a, da j e vol el a decu i da j e ost al a pokr aj ova
dva gr oba, a kada svi ma post ane t o sasvi mj asno, sestr a e se zapl akati i i zi i i z kuhi nj e.
Onda e i on i zi i da vi di dvori t e, i spazi e nov bi ci kl . St avi e si na i za sebe i i zvee se na ut abanu
st azu i spr ed kue. Seti e se da mu j e bi ci kl ost ao j edi na neost var ena el j a. Ost ao j e zauvek gl adan
bi ci kl a. I sad, dok se vozi por ed kol oni sti ki h kua Radoj evi a, Mi l oevi a, Voj i novi a, Mi li a, at ovi a,
Mual i ca, Boovi a, Pej ovi a. Pet kovi a, Lonar a, ar api a i Banj aca, u ui ma e mu odzvanj ati
r eeni ca nj egove ml adosti: Daj j edan kr ug! Vi dee osaml j ene sal ae u dal ji ni , vi dee zeca u t r ku,
vi dee zadr uni dom i z i j eg kr ova i klj a t r ava. Vr ati e bi ci kl t amo gde ga j e naao, pa e r uati or bu
( t o ni si j avij o, zakl ali bi pil e! ), dok se oko nj egovog aut omobi l a u dvori t u budu okupl j al e guske. I,
odj edanput, i zgl edae mu kao da ni kuda ni j e ni odl azi o. Gl upe l i kue. pomi sli e dok bude sam sebe
gl edao u onom st anu od kart ona t o podr ht ava kada i spod nj ega pr ot ut nji aut obus ZZ, u onom t amo
gr adu, gde se pl aaj u spavanj e, voda, vazduh, t opl ot a i asf al t i spod kol a. Tamo gde se pl aa ak i
cvee. Ponovo mu j e pod st opal i ma t vr do nabi j ena zeml j a zar aena na puku, kr ov i znad gl ave i l ave
pasa napol j u. Nest aj e mu f ilt er- ci gar et a i on zavi j a oevu ki j u u t oal et - papi r marke Gol ub, a zati m
gl eda u vatr u.
Vat r a. Jednost avnog l i gr ej anj a! Naj zad moe da di e, j er t o vi e ni j e ono pr okl eto cent r al no gr ej anj e
koj e sui grl o i kor en kose, ni ki sel kast a t opl ot a pl i nski h pei , ni vei t o zuj anj e AEG- si st ema, na kome
ovek ne moe ogr ej ati ni dl anove ni duu, ni l j ubi asti pl amen i z pakl a pei na naft u, ni ci cij aka
t opl ot a l ondonski h pei na peni , t o ni j e ot r ovni dah gvozdeni h nakaza i z st udent skog doma 14.
decembar kod el ezni ke st ani ce, kad se budi o posut hl adni mpepel omugl j a t o j e vatr a.
Spavae u hl adnoj sobi i spod ogl edal a za koj e j e zat aknut o paunovo per o. U zor u, i spod t opl e
peri ne, oseti e da ga neko gl eda. Vi dee da su t o f ot ogr afij e; po deset ak, dvanaest ak f ot ogr afij a u
svakom r amu, i spod st akl a upl j uvanog muvama. Vi dee naj pr e sebe na mat ur skoj sl i ci : vi soka
t al asava f ri zur a i dr zak pogl ed, l epti r- mana ( ceo r azr ed sl i kao se sa j ednom l epti r- manom
posuenom od f ot ogr af a), a zati m Pozdr av i z JNA, Pul a 1960 i Mnogo pozdr ava i z Veneci j e
1964. Vi dee svog oca i maj ku, poveane i r et ui r ane, maj ci su oboj ili ust a cr veno, a ocu r ozet e
odl i kovanj a, i zmeu nj i h st oj e on, oi an do gl ave, sest r a sa j abukom u r uci , i tri br at a koj i h se ne
sea, sva t r oji ca sa bel egom s mrti na el u, a dal j e, l evo: t ri uokvi r ene spomeni ce Va si n pao j e
j unakom s mr u. FNRJ zahval j uj e... i oboj ena r azgl edni ca Vuka Kar adi a, j o i nj egova di pl oma za
pr vo mest o u j esenj em kr os-kont rij u 1952. i f ot ogr afij a dj eda i babe u nar odni m nonj ama, on sedi , ona
st oji sa pol oenom r ukom na nj egovu r amenu i sa neveri com gl eda neku bel osvet sku pr ot uvu
pokri venu cr nom mar amom po gl avi : Pazi , pti ca! U kui nema ni koga, svi su se nekud r azi li, svi
semoca koji pui i dalj e gl eda u onaj zi d.
Vr aae se zakr eni m dr umo m u dugoj kol oni povr at ni ka t o su po ko zna koj i put ponovo pr onal i
svoj a pr ezi mena.
AVOLj I KURUM
A st ari Mi t ar ? upi t ah. Kako j e on?
Kako? avol j e! r ee star ac. Pogi nuo pr ol e nedel j e...
Od ega?
Od kur uma r ee st arac.
Pa, ko ga ubi ?
vabo, a da ko e!
Bi o j e j anuar 1972. i put evi pr ema t om sel u, t o l ei na bl at nj avi m obal ama r eke Tami a, bi li su
zal eeni . Sedel i s mo u pr ost r anoj gosti nskoj sobi st ar e nemake kue. Na t avani ci su bi li nasl i kani
r ui asti anel i. St r op j e bi o pr epun nj i hovi h debel j ukasti h st r anj i ca. Odvodili su u nebo Mari j u
Ter ezij u. Kua j e r ani j e pr i padal a nekom nemakom bi r ou, koga j e u ovo r umunsko sel o dovel a
Mari j a Ter ezij a. Pa j e vl asni k kue dao da se na t avani ci nasl i ka kako ona odl azi r avno u nebo. Da se
zahval i. Po sobi su pi j ukal i t ek i zl eeni pi li i. Jedna st ari ca i h j e goni l a, vi ui : I , avo ti sr eu
poni o!
S vr emena na vr eme, kada se i zgubi m, dol azi m u ovu kuu da se ponovo pr onaem. St ari Mi t ar j e,
dakl e, pogi nuo, por ui vi do t emel j a sve bal i sti ke t eorij e o dui ni put anj ej ednog met ka.
Taj met ak l ut ali ca pogodi o ga j e dvanaest og maj a 1944. na Tr usi ni i znad Dabr ovog pol j a. Pogodi o
ga t ano i z meu t r buha i pl ua i t u ost ao. Pr el eao j e pr ol ee, l et o i j esen, a u zi mu mu bi bol j e, t e se
pri di e i savi pr vi ci gar duvana.
Pr vog sept embr a 1945. dobi o j e osam hekt ar a banat ske zeml j e, i sti na podvodne, i nemaku kuu sa
est soba, i sti na dot r aj al u. Naj pr e su peai li do Avt ovca, a onda i h pot r pae u zapl enj ene i t al ij anske
kami one i dovezoe do Most ar a. Tu ti i h, moj br at e, nat ovari e na one avol j e G-vagone, zaj edno sa
nj i hovi mkozama i kr avama.
Bi r eeno da se smi j e povesti samo po j edna kr ava, ali ko povede dvij e, nij esu mu j e vr ali!
Tri dana su put oval i do Der vent e. Mi t ar j e l eao na sl ami i gl edao svet. Svet j e bi o gol em. Pri al o se
da j e nj i hova nova zeml j a s onu st r anu r eke i da e i h pr ebaci ti sa dva br oda. Sa sl avonski m i
bosanski m. Pri al o se da j e bol j e ukr cati se na bosanski br od, j er j e vea l aa i bra od sl avonske. Al i
t amo gde su pr el i vodu nij e bi l o ni kakvi h br odova. Samo pont onski most, pr eko koga se pr el i val a
avol j a r eka. Sve u svemu, do svoj e zeml j e Mi t ar j e put ovao dvadeset i dva dana i i st o t oli ko noi .
Sel o j e bil o avol j e, r umunsko.
U naj veoj kui i veo j e nakav avol ji r umunski gr of, al i ga ni j es mo di r ali! Cr kvu, bogami , j esu u
st vari , samo kr st! Sa kr st om su bi li r askr stili. A avol j eg r umunskog gr of a ni j esu oba mi oka i spal a,
ako j es mo! Sam j e od sebe pol udeo i et ao po vasci jel i dan kr oz one dvades' i eti ri sobeti ne. Dj eca,
kol oni sti ka, pol upae mu one avol j e kugl e, u bati. Dj eca ko dj eca! Sr ea i mse us mr dj el a!
I kur um u Mi tr u put ovao j e i st o t oli ko dugo. Mi t ar j e pui o ki j u i mi sli o kako j e i vot avol ji, ni t a
on e, et o, umri j eti j ednoga dana, zakopae ga i oal iti, poj ee ga sveg cr vi , a kur um e i posl e
nj ega ost ati. Kao nov! Jer, kur um j e st ariji od oveka. Leao j e na kukur uzovi ni , na i zgor el om par ket u
svoj e nove kue, pui o i pri vij ao t r avu pr oti v t anet a t o mu j e dade neka st ar a veti ca- vi dari ca i z
Gacka, mi sl ei nepr est ano na zr no u svomst omaku.
Pr ve nedel j e, gr ej ao se kl avi r om. Kl avi r j e bi o veli k i dobr o se l oi o. Cr n. Bl t hner . avol ji!
Na pr ol ee mu bi bolj e.
Jedi no mu ni j e prij al a voda i z pumpe. Smr dj el a j e po avol j oj nafti ... Posl e se i na nj u navi knu.
I kol ova decu. Pr odade zeml j u pa i h i kol ova. Dol azili su pr eko r aspust a sa svoj i mf ami lij ama. Sve
unuke, popi ulj e. Ni avol j eg mukog!
er ali ga na aper acij e, ali on ni j e sti o... Pomagal i ga. Kupi li avol j u t el evi ziju, al i ni j e sti go da
gl eda...
A met ak l ut ali ca l ut ao. Oseao ga kad se napne da t ovari vr ee sa kukur uzom. Kad se kosi . Kad se
t ovari i vozi ubr e. Kad se menj a vr eme. Oseao ga kako l ut a, kako i de. I spal j en na Tr usi ni , u podne,
dvanaest og maj a etr deset i et vrt e, ve j e sti gao do bli zu sr ca: Nakve avol j e pr et komor e...
Bi l a j e t o naj dua put anj a j ednog kur uma u i st oriji bal i sti ke. Tane j e put oval o dvadeset i sedam
godi na, sedam meseci , et r naest dana i est i po sati , od Tr usi ne i znad Dabr ovog pol j a, pr eko Gacka.
Most ar a, Pasj eg most a ( Al i -pai n most ), Der vent e, Bosanskog, pa Sl avonskog Br oda, Novog Sada,
Zr enj ani na, do ovog avol j eg sel a na Tami u.
Naj zad, posl ednj e nedel j e decembr a sedamdeset i pr ve, t ano u est i po popodne, t o zr no zavr i
svoj u put anj u, pr onae ci lj i zari se u Mi tr ovo sr ce. Taman kad j e t aj kur vi nj ski , avol ji i vot kr enuo
naj bol j e, t aman kad j e i kol ovao i posl ednj eg si na, t aman kad j e dobi o t el evi zij u. Bi o j e i muan ovek,
u i j oj kui ni j e bi l o dana a da se ne nae ki l o kaf e, litr a Badel ovog vi nj aka i kutij a okol adni h
napol it anki .
Taman t ada.
KLI S
Ne znamt a mi j e, ali i mi zi emna dvori t e moj et et ke, odmah mi se i gr a kli sa!
Dvori t e j e, i nae, pr ostr ano. Sa sever ne st r ane gr ani i se sa upom za al at, sa j une t al ama.
Udnu j e vonj ak. Na sr edi ni ubri t e. Ponekad t ako st anem pa mi ri em kr avlj u bal egu. Zi mi se i znad
ubri t a podi gne l aka i zmagl i ca.
Posl e uem u pol ut amnu t al u, pr avo u t opl i dah vl ani h kr avlji h nj uki . Tu j e, opet , vonj tr ul og sena i
amoni j aka. Ponekad mi mnogo nedost aj e t aj mi ri s. Umest o i t eeg ml aza ml eka i z kr avl j eg vi mena,
pr eda mnom ve godi nama si ku ot r ovni napi ci . Ni kada za muri m, t etr apak mi ne l i i na kr avu. Far ovi
aut omobi l a i z moj e ul i ce ne umej u ni i zbli za da me pogl edaj u onako kao kr avlj e oi . Svej edno t o i h
mi l uj em, oni ne umej u, pa ne umej u! Udi em zbog t oga duboko mi ri s t al e da ga zapamti m, da mi t o
due pot r aj e kad se vr ati mmeu r adi j at or e, a sve net o mi sli mu sebi : Boe, kakva sam t o kukavi ca,
t o sve ne ost avi mpa l epo s t et komu det eli nu!
A t et ka i zi e i z kue na dvori t e, gl eda me kako st oji musr ed ubr et a i mi ri em, pa se kr sti i desnom i
l evom.
Sel o j e nj eno u r avni ci . Hi ljadu dvest a dua, sami st arci . Deca i m dol aze za par ast os. Ut er aj u kol a u
dvori t e, pa i h nj ue svi nj e i psi , a pi li i se pod nj i h podvl ae. Neki , opet, aut omobi l e ost avl j aj u na
poet ku sel a, t amo gde se zavr ava asf al t; ao i mda i h prlj aj u po seoski mdombama.
Ne znam t a mi j e, al i i m i zaem na t o dvori t e, od mah mi se i gr a kl i sa! Ako sl uaj no ne znat e t a
j e t o kl i s, obj asni u vam: kl i s j e si r oti nj ski gol f! Kl i s se i nae sast oji od make i kl i sa. I r upe, nar avno.
Maka j e naj bolj a kada se napr avi od dr al j a st ar e metl e, a sam kl i s j e komad obl og dr vet a, sa obe
str ane zar ezanog, da bol j e skae kad se opal i. Rupa se pr avi od r upe. Jesam l i vam dobr o obj asni o
t a j e kl i s? E, ako ni sam, a vi sad pr eki ni t e i t anj e: ovo pi em samo za one koj i su nekada i gr ali kli sa.
Zast ar el ei gr ae kli sa, za nj i h pi em.
Osvr nem se, dakl e, kri om oko sebe, kad na dr vljani ku seki r a, a por ed nj e st ar a metl a! Kako
odol eti ? Ot fi kari mmetl u i ponovo pod r ukom oseti mvrsti nu zgodnog, obl og dr vet a. Zamahnem dva-tri
put a gor e- dol e, pa posl e i seem i kl i s i z gl ogove gr ane. I skopam r upu, samo da pr obam, mi sl i m, j esam
li j o u f or mi , da ni sam sl uaj no zabor avi o da opal i m makom kl i s u vazduhu, i gl e, j o sam dobar
i gr a kli sa t o se, i zgl eda, ne zabor avl j a, ba kao t o se ne zabor avlj a pli vanj eili da se vozi bi ci kl !
Kl i s mi se nekako zgodno namesti i padne zahval no nasr ed dvori t a. Ba se zgodno namesti o!
Udari mga j o j edanput i t ako me neka sr ea obuz me kad se u vazduhu zauj e ono kl ak! sudar
dva dr vet a, i kad kl i s pr el eti t et ki nu ogr adu i padne na ul i cu. t a da r adi m? I zi em pr ed kuu na ul i cu
zar asl u u t r avu, kad t amo por ed mog kl i sa st oji na komi j a Ral e, ozbi lj an ovek. sudi j a okr unog
suda. Doao i on svoji ma u gost ei z Beogr ada.
t a t or adi ? pi t a.
I gr amse kli sa! kaem.
Daj da udari mj ednom! mol i Ral e, ozbi lj an ovek, sudi j a, i opal i svom snagom kl i s, pa ga j o
j edanput zahvati onako u l et u sa st r ane, kl i k- kl ak- kl uk! i kl i s odl eti ak pr eko ul i ce, u Baj eti a
dvori t e.
t a j e, br e? i zl et e pr ed nas Baj eti , ozbi lj an ovek, pol iti ar. Umal o mi ne r azbi st e
of er aj bnu! t at or adi t e?
I gr amo kl i sa... odgovar amo. a sve oi ma t r ai mo i zgubl j eni kl i s. Eno ga, l ei pokr aj novog
aut omobi l a u dvori t u, ba se nekako zgodno namesti o. Gl edamo mi , a gl eda i Baj eti , svej edno t o
j e pr eval i o etr deset u.
Na mene j e r eda! vi knu odj ednom i ot e mi maku i z r uke. U moj e j e dvor i t e pao! Pa kad
ga opaui , mi l a maj ko, pa kad ga poduhvati u l et u j edanput kl ak pa dr ugi put kl i k pa t r ei
put, sa st r ane, dvost r uko kl ak- kl uk! i zbaci ga i z dvori t a, pa pr ed Babi a kuu. I zaoe napol j e
Babi i ; dva i ni nj er a i j edan zubar, poski dae kaput e i zavr nue r ukave, pa za kl i som! Gazi mo t ako
kr oz sel o, a i z kua i zl azeli i zl aze gr adski gosti ; tr govci , j edan bar men, pa neki penzi oni sani ofi ci ri,
advokati i pr of esori ost ade sel o za nama: ve kor aamo kr oz at ar, a kl i s l eti sve vi e i vi e. sve
dal j e i dal j e, i mi za nj i m: oml i t avel i bi vi i gr ai kl i sa, a za nama naa deca; mol e da i nj i ma damo da
se i gr aj ut e udne i gr e, a mi i mvi emo: Bei kui ! i sve dalj ei dal j e gazi mo str nji ku.
e su? dovi kuj u se nae kr ezube st ari ce pr eko pl otova.
I gr aj u kl i sa... odvi kuj e i msel o dok t r i mo kr oz pol j a, ponovo r ame uz r ame kao nekad, oznoj eni ,
zadi hani i zai gr ani , odsut ni za sve dr ugo sem za mal i komad gl oga koj i zvi di kroz zi msko nebo, sve
dal j ei dalj e pr ema hori zont u.
Kus pij et ao pi l e dovi j eka... guna moj a t et ka i zat var a kapi j u, da j oj guske ne pobegnu napol j e.
POTOP ZADOVOLj STVA
Na nj i vama moj i h pr edaka uspevaj u dobr o j edi no duvan i kor nj ae. Duvan j e svake godi ne ml ad;
kor nj ae su sve st arij e...
Pr eko kamenj ar a obr asl og u bodl ji kav est ar, na pr eko kameni h ogr ada, pa kr oz br do, pa ni z kori t a
i sueni h pot oka sput aj u se st ari ce i z Meseevi h sel a nosei kor nj ae na pr odaj u. Si l aze na asf al t ni
put t o vodi do mor a.
I spr ed nji h pl ove na maest ral u zapenj ena ostr va. To j e pr edeo l ukavi h pri mor aca i j o l ukaviji hri ba.
Za l ei ma i m ost aj u f eudi nekadanj i h her cega i ekspl ozij e mi na t o nekoga ukopavaj u, pa
di nami t om r azbi j aj u kamen za r aku. U kr aj u moj i h pr edaka, nai me. sve vani j e st vari r eavaj u se
di nami t om. Rat ovi , svae, svadbe, podi zanj e kua ml adenci ma; t u se ak i ri ba l ovi di nami t om, pa
zbog t oga mnogi mukar ci t o ue l ei ma osl onj eni uz t opl e zi dove pue l evom r ukom, j er desne
nemaj u.
St ari ce se r aspor euj u du put a i pr uaj ui r uke nude svoj e kor nj ae. I one i kor nj ae su vi del e
mnogo t a. Zat o su i m i j edni ma i dr ugi ma l i ca umor na. Kor nj ae se opr ezno i zvl ae i z svoj i h l j ut ur a i
gl edaj u kako magi str al om zvi de naj noviji model i lj udske suj et e. Kor nj ae kot aj u pet di nar a. ak i one
veoma st ar e, koj e su vi del e t oli ko t oga, kot aj u t akoe pet di nar a. Aut omobi li su mnogo skupl ji. Sve
dok se ne sl upaj u. Onda ne vr ede ni t a.
Kr oz st akl a svoj i h kol a vozai vi de st ari ne i r az mi lj aj u da l i da st anu i kupe kor nj au. Odl uuj u i pak
da se ne zaust avlj aj u, j er e i h pr et ei oni i za nji h.
I mudr e kor nj ae i st ari ce pi t aj u ce kuda svi t oli ko ur e. Gde l i su t o naumi li ? A oni ve meseci ma
i zbezuml j eno j ur e zadovol j st va, gor e- dol e, po obal i, trae t o prij at nij e st vari , ukusna j el a, t o meke
kr evet e, kr emove od koj i h se br e t amni , t o ukusni j e ri be, vi no, l ed, cene, l j ubav, mi ri se, muzi ku, sve
ega se mogu doepati u svom kr at kom i vot u: oseti ti nepci ma, koom, nozdr vama, el ucem, opi pati
pr sti ma... Na svaki h ezdeset met ar a magi str al e, u sveopt em pot opu l et nji h pr ovoda, pada po j edna
rt va, po j edan ver ni k ui val ake r el i gij e. Ost ali ga i st og asa zabor avlj aj u, zaobi l aze i j ur e dal j e, pr ed
sveznaj ui mpr epot opski moi ma kor nj aa u r ukama st ari h veti ca.
I dok t ako vozi m i spod nj i va moj i h pr edaka, poi nj em da se s mej em kao l ud, seaj ui se, aave
l ekcij e o sofi sti ma i onom fil ozof u koj i j e mogao da dokae da j edan zec ni kada nee uspeti da
pr esti gne kor nj au na t r ci do beskonanog. i t ava t a fi l ozof ska zavr zl ama zval a ce, mi sli m, aporij a, ili
t ako nekako, i t aj momak, Gr k, umeo j e t o t ako vet o da dokae da s mo ost aj al i bez r ei ! I sti cal i su
namga kao udo l ukavosti i sposobnosti da se dokau nemogue st vari .
Zbog t og st ar og Gr ka i kupuj em j ednu kor nj au od st ari ce pokr aj put a. Ona uzi ma novac i i ezava u
i blj u, pl aei se da se ne pr edomi sli m. Kor nj aa se i zvl ai i z okl opa svoj e r ezer vi sanosti i gl eda me
kao posl ednj u budal u. I gl e, nas dvoj e poi nj emo da pr esti emo ost al e aut omobi l e, gr ke zeeve,
s mrt, sve a zati m, du put a, vence oni ma t o su naj dalj e sti gli, i kr hoti ne skupocenog l i ma i l aka i z
koj ega ve i klj a veno i blj e, maqui s... Kor nj aa sada put uj e br zi nom od st o dvadeset ki l omet ar a na
sat. Ona j e veni svedok nesr ee popal j eni h pol j a, pokol j a i l el eka; r avnoduna suset ka naj otr ovni ji h
z mi j a u Evr opi , a ono spadal o, onaj Gr k koj i j e umeo svat a da dokazuj e, naj zad i ma pr avo t o se ti e
pr esti zanj a, pa mi se s mei svoj i mgi psano pr azni m pogl edom i spod pal ji vo r aspor eeni h kovr da na
el u. On naj zad vi di svoj u kor nj au kako pr esti e sve i vo i mrt vo na st azi pr ema mor u i
beskonanosti .
I j uri mo t ako zakr eni m dr umovi ma, oaj ni ki t r aei i zgubl j eni r aj , mest a na koj i ma e nam posl e
svega bi ti prij at no, dok st ari ce gr abe uz pl ani nu, u susr et t opl i mavgust ovski m vet r ovi ma t o se
sput aj u sa vi sor avni . A na kr aj u put a, t amo gde ni kada neemo sti i , ni j a ni ti ko dr ugi , t amo i za i vi ce
hori zont a, i spod duge u zeml ji beskr aj a, ekae nas st r plji vo kao s mrt ove i st e mudr e kor nj ae i z
post oj bi ne her cega koj e s mo davno ost avili i za sebe, zaneseni suj et om. Sti i emo i z mor eni
pr ovodi ma, umor ni i zgaeni pr ed nj i hovo mudr o l i ce: t el a e nam bi ti i str oena, a kol a i j om s mo se
br zi nomt oli ko ponosi li i zr ezana u st ar o gvoe i pr odana budzat o.
Moj a kor nj aa uket a na pat osu aut omobi l a; znam da me ak ni ona nee odvesti pr edal eko, pa j e
put am da odmi li kr oz i zgor el u t r avu pr ema nj enoj zeml ji ij e su gr ani ce o meene venom
zagonet kom, a j a skr eem spor edni m put em ka pr voj muzi ci i z aut omat a, oseaj ui da sam unapr ed
i zgubi o t r ku sa nj om i sa st ari mGr kom sofi st om, j er i kor nj ae i st ari Gr ci i ve mnogo due od nas,
obi ni h smrt ni ka.
Pi t amse kako i msamo ne dosadi t oli ki vek?
ZMI JA
Pri aj u da j e t aj pr of esor bi o pamet an i uen ovek, i da svoj e st udent e ni j e vodi o u vel i ke evr opske
gr adove u koj i ma su st vari prij at ne za oko i gde j e kupovanj e pr ava r adost, a obr azovanj e po muzej i ma
zadovol j st vo; da su odl azi li ak pr eko oni h r eka, pa u pl ani ne, da i zbl i za upoznaj u svoj nar od i da
sl uaj u mudr e st ar ce t amo gde nema ni st r uj e ni novi na, a gde se i pak sve nekako zna o kr et anj i ma
azi j ski h nar oda i o sveopt oj i skvar enosti svet a dol e u gr adovi ma. I j o pri aj u da su ga st udenti pr atili
kao svog ui t elj a i da su cel og l et a spaval i po poj at ama i u senu: sl ual i st ari ce koj e su i m pri povedal e
o i st oriji vel i ki h pokol j a, o duhovi ma i seobama por odi ca, i o t ome kako su nast aj al a i j a pr ezi mena. Pi li
su t ek pomuzeno kozj e ml eko i j eli kr ompi r e peene u vr el om pepel u i spod cr epul j e, pr ebaci val i i h i z
r uke u r uku, sa dl ana na dl an i duval i u vr el u par u, koj a se di zal a i z r aspol uenog pl oda zeml j e i vat r e
na ij oj su se kori caklili kri st ali speene sol i.
Kau da su pr of esor a poznaval i st ariji lj udi i ene j o i z posl ednj eg r at a, i da su udovi ce sti zal e ak
pr eko br da gazei dva dana i t ri noi pl ani nske pot oke da ga dar uj u oskor uama, koj e su donosi l e u
mar amama vezani m na eti ri vor a, i da su mu l j ubi l e r uku i dari val e st udent e ml adi m or asi ma, a
pr of esor u pokazi val e pout el e dokument e na koj i ma su sva sl ova sem cr veni h i ni cij al a bi l a i zbl edel a,
mol ei ga da por adi za nj i h t amo u gl avnom gr adu i i sposl uj e i m neku cr kavi cu od penzi j e, t ek t ol i ko da
i nokosne i samohr ane pr ei ve bez i gde i kog svog, a pr of esor i h j e sve sl uao puei pod kakvom
mur vom i li u hl adu nekog zi da pol ui zgor el e kue. Kau j o da j e bi o st r og i utlji v ovek i da ni su s mel i
da ga pi t aj u kuda i h t o vodi , a on i h j e vodi o sve dubl j e u pl ani ne, pa su se negde kr aj em avgust a
meseca nal i t ako na nekoj nepoznat oj her cegovakoj vi sor avni . svoj obr asl oj u i kar u koj a j e oveku
dosezal a do pasa, a dan kasni j e u pot puno pust om i pr et unom Meseevom pr edel u, na nekoj
cr venoj zeml ji, po koj oj j e bi l or asut o otr o kamenj e obrasl o mahovi nomi kr lj avomt r avom.
Pri aj u da j e t o bi l o sve t o j e pogl ed mogao obuhvati ti i oko dosegnuti , i j o pri aj u oni t o su pr atili
pr of esor a da su se u dal ji ni vi del i pl avi asti venci neki h udal j eni h pl ani na: ni gde ni ega ni oveka, ni
ene, ni psa, ni eg sem sunca i neba koj e j e bi l o t ol i ko pl avo da j e pr el azil o u t amnomodr u 6oj y
mastil a. Bili su umor ni i edni od t og t ako svetl og, at oliko sumor nog pr edel ai z sna.
Kau da j e ba t u, na t om mest u gde j e kamenj e bi l o veoma si t no, a udnog obl i ka, pr of esor a uj el a
z mi j a! Ni ko ni j e vi deo kako se t o dogodi l o: ul i su samo da j e pr of esor kao uzdahnuo pogl edae t ad
nj egovu r uku i vi dee odmah i znad nadl akti ce dve cr vene t ake t r agove z mi j ski h zuba. Sl ual i su o
t ome kako se zdr avi m usnama i si e z mi j ski ot r ov i z r ane, al i dogodi l o se da su t i st udenti bi li gr adska
deca i da su i m od sl anog vet r a sa vi sor avni bi l e i spucal e usne ni ko se ni j e, dakl e, usudi o da i si e
ot r ov, nego odl ui e da kr enu br e i da se dokopaj u nekog sel a, var oi ce i li makar dr uma, gde bi
moda nai li na kakav kami on i pr evezl i pr of esor a do bol ni ce.
Al i , t o su br e i li, ona l j ubi ast a br da u dal ji ni sve su se vi e udal j aval a, a kameno pol j e kao da ni j e
i mal o kr aj a ni poet ka. Ni su vi e znal i i du l i pr avo i li se, zavedeni kameni m l avi ri nt om, vrt e u kr ugu. A
onda, kau, pr of esor vi e nij e mogao dal j e; naj pr e mu se ukoi r uka, pa onda cel a l eva st r ana t el a, a
zati mmu se oduzee i noge; bi o j e nezdr avo r umen u l i cu, a posl e t oga mu koa dobi t amnozel enu
boj u i , na kr aj u, kad vi e ni j e mogao da kor aa, ona pr ee u si vu boj u zeml j e peani ka. Da ga nose,
ni su mogl i ( bi o j e kr upan ovek, t eka t el a), pa su t ako st aj ali oko nj ega, a on j e samo j eao, onako
pol oen na komad cr vene zeml j e koj u su pr et hodno r askr ili od kamenj a, i ni t a se vi e ni j e dal o
ui ni ti, a na nebu se osvetli pr va usaml j ena zvezda.
I t ada, odnekud i z samog sr ca sumr aka, pri aj u da j e i zaao nekakav ovek, pognut pod t er et om
pr ua na pl ei ma. I ao j e nogu pr ed nogu pr eko vi soravni , a kada ga okr ui e, svi su u gl as t r ai li od
nj ega da i m dovede aut omobi l, i li makar kol a, a ako ne moe kol a, onda bar konj a, pi t ali ga gde j e
pr va ambul ant a i gde naj blii l ekar, besni t o su nemoni pr ed j ednom j edi nom zmi j om ueni l j udi ,
gospodari i vot a i pri r ode, deca i z naj bol ji h kua... Vukl i su ga, dakl e, za r ukave, a on i h j e gl edao kao
i z neke dal ji ne, a onda j e pol ako, sasvi m pol ako, spusti o svoj t ovar na zeml j u i dugo r azgl edao
pol umrt vog pr of esor a i t o mest o.
Tada, pri aj u oni t o su bi l i t amo, st ar ac poe da podi e kamenj e oko pr of esor ovog t el a i da upa
r azne t r avke koj e su t amo r asl e, j ednu po j ednu, sa l j ubavl j u i sa panj om, da i h gnj ei pr sti ma i val j a
dl anovi ma, pr avei od nj i h nekakvu kugl i cu, a t o j e naj zani ml ji vij e, kau, sve t e t r avke br ao j e ba oko
mest a na kome j e pr of esor l eao bez svesti , i kad j e kugl i ca bi l a kao or ah, st ar ac r ast vori pr sti ma
ukoene pr of esor ove vi li ce i nat er a ga da pr ogut a t r ave, pa zat r ai ci gar u duvana i sede, sve gl edaj ui
pr eda se, sve ut ei i u mi ru.
Kau, ni j e pr ot ekl o vi e vr emena nego t o j e pot r ebno da se popui j edna ci garet a, a pr of esor u se
povr ati boj a, i j o kau da su vi del i kako j e ust ao i z mrt vi h i sti onakav kakav j e bi o pr e nego t o ga j e
uj el a zmi j a, a st ar ac j ei dalje sedeo i gl edao nekud pr ema oni mlj ubi asti mbr di ma u dalji ni .
Pi t ali ga posl e kako se zovu one t r avke, i zat o ne pr oda t aj nu t oga l eka i obogati se, a on i m r ee da
j e t u t aj nu doznao u snu, a moda t o i ni j e bi o san, kazao j e, onoga dana kada j e l eao na j ednom
kamenom zi du, a nj egovog psa uj el a z mi j a. Vi deo j e t ad, pri ao j e, kako se nj egov pas bori sa t om
z mi j om i kako pokuava da j e uhvati s r epa, i vi deo j e kako ga z mi j a si kui uj eda, i i m bi ga uj el a,
pas j e cvi l ei odl azi o do t og zi da na kome j e ovek spavao, zubi ma j e upao t r avke pa se vr aao da
nast avi bi t ku sa z mi j om. Al i t o ni j e vano, kazao i m j e t ada st ar ac, moda su t o sasvi m dr uge t r ave,
dobr e za pse, a l oe po oveka, kazao j e, j edno j e vano, i t o mor aj u zapamti ti i oni i nj i hov pr of esor.
Ust ao j e i nat ovari o svoj e pr ue na pl ea, odbi o da uzme novac koj i su mu nudi li, ni j e uzeo ni t a dr ugo
do nekol i ko ci gar a i t ada se okr enuo pr of esor u, r ekavi :
Kada t e zadesi kakva nevol j a, gospodi ne moj , ne t r ai ni kada l ij eka dal eko od mj est a e t e j e
nevol j a zadesi l a. On mor a bi ti odmah t u nee, pokr aj tebe
Dogaa se t ako da me net o s vr emena na vr eme uj ede, pa me put ovanj a vi e ne vesel e, a
r azgovori i zgl edaj u zamor ni i bes mi sl eni . Dogaa se t ako da ponekad ne mogu vi e da se smej em.
Tada mi sli mna onog st arca o kome su mi pri ali. i t r ai m spasonosnu t r avu. Hi pi ci na ugl ovi ma
pr epr odaj u i spod r uke svoj e t r ave, al i t o ni j e ono t o j e meni pot r ebno. Na pi j acama, posl ednj i tr avari
kunj aj u i znad aj eva i kor enj a koj i l ee kamen u bubr egu, u, kaal j ili ast mu. Ni t o ni su one t r ave
koj e bi me spasi l e.
Okr enemse oko sebe, ni gde ni tr avke sve samgol i asf al t.
CRNA TAKA
Por ed mal og, u mal og gr adi a, u kome se, ak ni pr eko l et a, ni t a zani ml ji vo ne deava, pr ol azi
cest a za mor e. Ba kao sva vana zbi vanj a, i ona obil azi gr ad kao kugu, savi j aj ui otr u okuku oko
st ar og vl ast eli nskog l et nji kovca, u i j em zaput enom ri bnj aku t r unu del ovi sl upani h aut omobi l a. I por ed
t oga t o su na t oj i znenadnoj i bezr azl onoj kri vi ni est e saobr aaj ne nesr ee, mesno Dr ut vo
prij at elj a st ari na ne dozvolj ava da se sr ui l evo kri l o l et nji kovca, j edi nog vr ednog spomeni ka i z
sr ednj eg veka, kada j e var o bil a vano r askr e kar avanski h put eva.
Ovde se i vi dugo i spor o i ugl avnom se umi r e od st arosti i dosade. Na ni skom kamenom zi du pr eko
put a opasne kri vi ne, svakoga dana okupl j a se pet naest ak st ar aca i st r plji vo, poput kor nj aa, eka da
neka kol a sl et e u ri bnj ak. U meuvr emenu, ut e, pl j uckaj u kr ezubi m usti ma i ar aj u t apovi ma po
pesku samo nj i ma poznat e hi j er ogl if e. Sve j e ve i spri ano i pr etr eseno. Ost aj e samo vena
aut omobi l ska buj i ca t o pr oti e i spr ed nj i hovi h sveznaj ui h, ugaeni h oi j u. Ni ko ne skr ee u nj i hov
gr ad, koj i ak ni j e zabel een ni u t uri sti ki m vodi i ma; pot puno nezani ml ji v, pr anj av, sumor an,
podj ednako udal j en i od mor a i od br da, bez r eke, bez pr ol osti i budunosti, bez i ega sem vekovne
dosade, koj a j e zat r oval a duh mnogi h pokol enj a. Za l j ude i z kol a, gr upa dokoni h st ar aca na zi du samo
j e usput na sl i ka koj a ne t r aj e vi e od nekol i ko sekundi deo spor ednog put a, ni t a nar avno, pod
usl ovom da sr eno savl adaj u okuku i sti gnu t amo gde su naumi li. Za st ar ce, opet, t o j e j edi no mest o u
nj i hovom kr aj u gde se net o dogaa. Ono i m zamenj uj e sedenj e pr ed gr adskom veni com
zat vor ena j e one godi ne kad uki nue opti nu, a i kaf anu, koj a j e za nj i h post al a pr eskupa pozori t e
( posl ednj a put uj ua dr ui na gost oval a j e ovde 1923), sve ono, dakl e, ega su nepr avedno l i eni , a bez
ega j e i vot monot on i si v.
Sa i zli zani h pl oa, o koj e godi nama t ar u pant al one, st ar ci mogu l epo da vi de oba kr aka cest e: onaj
r avni , t o dol azi i z bel og svet a sa sever a, pr av kao str el a, na kome kol a r azvi j aj u naj veu br zi nu i
onaj dr ugi , skri ven i za bedema, t o bez i kakvog r azl oga t r i na dr umu poput kamene pegl e koj u j e
neko ost avi o da se hl adi . Gl edaj ui t ako i z dana u dan pr ema sever u, oni mogu da vi de dol azak
sr eni h, nepoznati h l j udi , t o puni sebe hrl e pr ema mor u, pri ti u do daske gas novi h, snani h mai na
i pr ol aze pokr aj nj i h kao pokr aj suvi e dosadnog pr edel a da bi ga vr edel o pamti ti. Posi vel i kao
kr aj put ai , pr skri veni fi nom, got ovo nepri met nom pr ai nom, st ar ci ekaj u svoj i h pet mi nut a, onaj as
kada neko od zaneseni h vozaa pr ebr zo ue u kri vi nu i i zgubi vl ast nad kol i ma. Tada kr oz nj i hove
zakr eene vene pr ostr uji net o nal i k sl at kom uzbuenj u; meavi na j eze, st r aha. osvet e i ui vanj a zbog
pr avedne kazne, koj a, et o, naj zad sti e i ove ohol e, domal oas nepovr edi ve i zabr ani ke sr ee. Zapr ati
l j unak i spod t okova, zacvi l e koni ce, a pozdr ave i m i spuni mi ri s i zgor el e gume. Kol a se kao pi j ana
zanesu l evo- desno, pokuaj u da i zbegnu bedem l et nj i kovca i , naj zad, pr el et e uzan poj as popl oan
kamenom, sl et e u ri bnj ak, da bi se zauvek zaust avil a. Sr eom, na ovom mest u ni ko ne gubi i vot
samo kol ai l et o.
St ar ci t ada si l aze sa svog zi da i pomau put ni ci ma da se i zvuku i z bl at a. Ski daj u sa nj i h t r avul ji ne i
ost at ke pl asti ni h kesa, i ste i nude gutlj aj r akij e i z pl j oske da dou sebi . Tada i m se pr ua r et ka prili ka
da i zbli za r azgl edaj u vel i kovar oane, st r ance, uopt e, osobe koj e j e t eko vi deti u j ednom t akvom
mest u kakvo j e nji hovo.
Ko bi u ti ml j udi ma uval j ani m u zel enkasti mul j mogao da pr epozna domal oas l edena, si gur na u
sebe i svoj uspeh, l i ca vozaa koj i su se upr avo spr emal i da zabor ave ovaj kr at ki l et nji pri zor: st ar ce
na ni skom kamenom zi du usr ed dosadnog i pr anj avog pej zaa? I zvl ae se s mukom i z pl i t kog
ri bnj aka, opi pavaj ui se da vi de j esu l i povr eeni , a onda kunu, pr et e i li dozi vaj u u pomo. Sada i m j e
ovaj pri zor zauvek uti snut u pamenj e. Nee ga se osl obodi ti sve do s mrti.
St ar ci ut e i ar aj u t apovi ma po pr ai ni . Umest o nj i h, govori nj i hov pr edvodni k, Luka, speen st ar i
gut er skog li ka.
t a u sad bez kol a? pit a nesr eni voza.
At a mi r adi mo i t avog i vot a?
Al i, kako u do mor a?
Jest eli vi lj udi i kad bili na mor u?
Mi ni smo, ati ?
Ja j esam kae Luka 1919, u mor nari ci .
Pa, kakva j e ovo okuka?
Okuka ko okuka! Pr ebr zo si vozi o, br at e...
A gde j e, do avol a, znak za kri vi nu?
Tamo...
Ne vi di se od gr anj a!
Nema ko da ga skr ee. Siromano smo mest o.
I ma li ser vi s za kol a?
Nema.
I ma li bar kakav aut omehani ar' ?
Nema.
Ur edu! Gde j et el ef on' ?
Upoti.
Ko e da me odvede t amo? Pl ati u
Ne vr edi . Pot a r adi samo do dva.
Pa, kako da i zvuemkol a?
Kako? Kao i svi ost ali!
Znai , j o i hj e str adal o na ovoj okuci ?
Ti si , br at e, tri deset i esti ovog l et a...
Pa, t o ne st avi t e cr nu t aku?
Dosad, f al a bogu, ni j e ni ko pogi nuo, a i da j est e, cr na t aka se po pr opi su ne st avl j a u nasel j eni m
mesti ma.
Ovo nasel j eno mest o?
Mi i vi mo ovde i ni t a nam ne f ali.
Dobr o, lj udi , hoet e li mi pomoi da i zvuemkol a?
Zar ne vi di da smo st ari ? Ne smemo da se napr eemo.
Za t o vr eme vozaeva ena i sti decu od bl at ai pr oklinj ei mua, i aut oi pr ebr zu vonj u:
Moe li da pokr ee gl avu? Haj de, pr obaj ! Moe li? Je l' t ej ako bol i ?
Ne bol i...
Si gur an si da t e ni t a ne bol i ?
Ni t a.
Hval a bogu, i t avi smo, i zgl eda...
At o vamj ei naj vani j e ui vot u kae Luka. da j e ovek i v i zdr av! Za aut o, manj e- vi e...
Gde j e ovde hot el ?
Nema hot el a!
Kako, nema hot el a?
Pa, i mal i smo j edan pr e rat a, ali pot o nij e bil o gostiju, zat vori e i nj ega!
Kako st oji sa pri vat ni mprenoi t em?
Ovde ti ni ko ne i zdaj e sobe. Ni smo t uri sti ko mest o.
Poneki od vozaa ost ane da st r aari pokr aj kol a i eka pomo, a onda di e r uke od svega i odl azi
nat r ag, kui . Dr ugi pr odaj u u bescenj e svoj a, do j ue, nova kol a, samo da se r ee bede. Ko e usr ed
l et a pr evozi ti ol upi nu, t r ai ti maj st or e, petlj ati se sa del ovi ma? St ar ci su posr edni ci. Dovode i m kupce
i z gr adi a i uzi maj u pr ovi zi j u, t ek da ni su pr azni h depova; za pi vo i duvan. Zahval j uj ui t ako kri vi ni
kod ri bnj aka, nj i hov gr adi j e mest o sa naj vi e aut omobi l a po br oj u st anovni ka u cel oj zeml ji. Jedi na j e
nevol j a t o nemaj u kuda da se voze, sem j edi nom asf al ti r anom, gl avnom ul i com, od cr kve do
vodot or nj a. Ada put uj u, t one vol e. Ni j ei mu kr vi .
Kada se naui vaj u i do mi l e vol j e nagl edaj u moni h l j udi kako cvi l e i kukaj u, bespomoni bez svoj i h
kol a kao gol i puevi bez kui ce, st ar ci i h odvode kuama i gost e po dan- dva, dok se mal o ne opor ave;
t ee i h i s mi r uj u, uei i h da aut omobi l ni j e naj vani j a st var u i vot u, a onda se r ast aj u u prij at elj st vu i
obeavaj u da e se r edovno dopi si vati.
Sut r adan, ba kao da odl aze na neki vaan i odgovor an posao, oni ponovo zauzi maj u svoj a mest a
na zi du pokr aj nevi dlji ve cr ne t ake, da ekaj u nove gost e, od koj i h e se samo neki ma, oni m r et ki m
i zabr ani ci ma, ot vori ti oi i u punoj svetl osti j ednog obi nog l et nj eg dana, usr ed st ar og pl emi kog
ri bnj aka, ukazati sva kr hkost i pri vr emenost lj udske sree.