You are on page 1of 9

Hopp, Doris Signe

DAGBOKSBLAD
Inkomstdatum
Domstol nr I Avd
1976-05-14 Rotel
144
Mål nr
1 16 1
Namn m m B 209/?6

ARE
östberg, Eric, chefsåkl
Åklagarmyndighet nr Diarieur enligt st ämningsonsökon (motse)
01 6 C6-1-234-76 ENSKILT
Namn m m ATAL
Råttshja lp
LSpGANDE

Namn m m
Rättshjälp

TaLTALAD

Hopp, Doris Signe fd 30 07 16-1205 ANHÅLLEN

Adv. Leif ;;ilberskl
Häntverkarg. 26
112 21 3THL'^i 54 04 15 tel:

Saken Målets ort
NOTA- i ANr^AT
SAKEN M M Grovt koppleri RIEMAL BitOTTMAL
Datum för dom/bes ut Dom nr/Beslut nr Anm/Fullföljd
AVGGRANDE
i - L ^'^ ^.^ G?^

Anmärkningar Datum Aktbil. nr Inkommen handling eller vidtagen åtgärd

ts-

a

^
3

n
Ls- 1 V V

...................................

> ..1 ^ .U.a94,,..
^, ^i i:./
i
^ i^^^l^ ^cL+
"^-^•-L^G ^ --........
.._ -....
^'^t^^^!^^^....^^
.. c
^ ^
^ U^' ^ , , ^'"Ga^ 6ti^-
^
^^ ^ - ^ ^
^^
.•---^,-- •
y
.........
.._..
JL^ ^ ...1
.......-..... ^Wi
°

c ^

...,.- )..^•

Delgivning Exp

N, Den som a y ses ".". .,.g
oe
^,^^
° ,^^^—.

^^ ^ ... ....................'...........
x1
A
^J ^
a.6.
.. ...
^^ »^^
---._ ^ /v^^ ~^
,_ --^ -'

---------------
^^^--_---_
a^
---'--'''-------------^

..............................................................
..........
-----_------'_
..................
.........

-----------------------------------_-------------

.~.

-

.'.
Expedierat Expeditioner
Expeditioner

^^^
Fänmels o/^n8^^^sm ng m m Civ` m expeditioner .......................................

doms6evix , tC4a4- tz..^v X.
'--~--'
dom t hö^t^^
w 36 underr om rättspsykiatrisk undersökning ..
37 bevis om återbetalningsskyldighet t länsstyr --------
3 dom t kriminalvårdsanstalten ...........-^-'----".|
dom tk^mino(v8ndxdYny|sen län

5
__
omt polismyndigheten
dom i 38 -

39 ant i saköreslängd ang i protokoll utdömda
böter eller viten
—_~ ........
Villk dom/Anstånd m förvandlingsstraff lagakraftuppgift t RI

8 ondorr t villk dömd
-- meddelansie fyllföljd
ondmnt6ötfö}k] _^,..
Skyddstillsyn
._ ^_

rapport 1
' .............

rapport 2
11 44 _ ........................

12 dom (2 ex) m lagakraftbevis t ON 45
-
13 ^_^^...

Overlamnande till särskild vård 47
...............
14 doms6ovis 48
till nummer
__ dom t BYN Bifogad persono|io
dom t ungdomsvårdsskola personbevis __--_
dom tNHNi 5Q
l personundersö kning -----
-
l8 dom tv8rdon^o|ton --~----
51 läkarintyg
T9 dom t|önsnykharhebn\ län 52 rättspsykiatrisk undersökning _ _ .......
.................
20 dom !sjukv8n]u^yri
• --

53 personblad ..................................
2 1 dom (2 ex) t socialstyr .....
a y skrift av aktbilaga ---' ..................
22
......_• 55 -----' '--~'

betriiffondm5-6
åklagare .—'
^^N|hz|o^
^ olizOm &
" --~_

25 målsägande .............. -~-'
58
59 ...........
27 IN/UN ................................................
2-8- ON 60
61 ................................ ~~'
«« r \ . ..... län ong0r/hnfik/trokhzrkort
^ 62 -'
CROTIm, 63 ----- *
'-.
64 _-- --
----.-.' -'
^'''-~.-
.........................................................
'.
^

--_-------^--^
-

65
a
66
67
Datum AkHzU nr
Inkommen hand,/ng eller `^^^.~-_
....."=" åtgärd
/' - vidtagen "°".'^
~.*"'"
|L /\
// l
----z'^~^^!^^^^
i.fi,s ^'J^.
|\^ ---------^^^^
/ ^/ ^ \ ,~
–'^-,~ ----–^ -'
/\

'_``•
.....
......... -
``'``
-

tf
–..–~^_.–

................. -
-'f---'
-- ^
---'-----'

a Qk^0^,
^^^ dtkkl
..........
................... -

.............................. `
` _-.
'~ ^ /
VI'.qIii4-J tt-alr.1 A

-

v '
...........^^^ --------' --
`~,,`.``.,.-``-

.......... ■
.'`'..

~`~.

'
,o(poz3 /4
(6,i2/
....................
................. ' ............ ^ -

.......... ■ ^^
......... ^^^^^^^ ^


.........................
---- ^ - . -- - ^
... • .....• ... i^
`.......
O^KHOIMS TINGSRÄTT Domnr
SI DOM Sid°
it/delving
16 Datum
29.6.1976
Meddela d i
DB 255
-- {—^
Må In
B 209/76
^( 5 )

(antal tilltalade:
1 ) Stockholm
PpR1ER Namn, tjänstetitel och åklagardistrikt
Wolff, Torsten, kammaråklagare
,qklogore Stockholms åklagardistrikt

Efternamn, tilltalsnamn samt yrke/titel

ht6lsögande Postadress

Ombud/Biträde Rätts-
hjälp

Efternamn och alla förnamn

Hopp, DORIS Signe
^j—
I
Biträde enligt
rättshjälpslagen
it

Personnummer Yrke/Titel
500716 -1205
Postadress

Birger Jarlsgatan 101, 112 5 4 STOCKHOLM
Medborgare i

1---1 Ratts-
Frihetsberövande hjälp
Häktad
Försvarare
Silbersky, Leif, advokat
Hantverkargatan 26
112 21 STOCKHOLM Offentlig
X försvarare Ombud
DOMSLUT
Brottsbenämning
Lagrum
Den tilltalade har begått
följande brott
Koppleri 6 kap 7 § 2 st brottsbalken

3 (^

Påföljd
t I Brottspåföljd
mm

11,
Fä ngelse två (2) år

Särskild föreskrift vid villkorlig dom eller skyddstillsyn

Gatuadress Telefon
Sche elegatan 7 08 - 22 20 60
o io L
MS TINGSRÄTT
Dom nr
16
j delning
2
mmer
WW1', fortsittning Overvakningsnämndens namn
I
E
00 16 -1 20
cookningsnömnd Efternamn, tilltalsnamn samt yrke/titel
Telefonnummer
rAervakore Postadress

Fängelsestraffet skall till en
;:;'aedoråknande
av
tid av fyrtionio (4
ietsberrovande m m
anses verkställt i anstalt 9) dagar
rE ra ,

Fö rv isning samt sådan särskild rättsverkan m m som tas upp i saköreslängd

ti, ild rättsverka n m m Den tilltalade f örpliktas att såsom
fö rverkat värde utge
tvåhundra tusen (200.000) kr, utg
brott örande utbyte av koppleri-

Annan särskild rättsverkan

indra lagrum som
cberopas

''(;I;ande åtal ogillas

' iodestånd
kut i övriga frågor
Silbersky tillerkänns ersättning av allmänna medel med
femt usenfemhundrafemtio (5.550) kr, varav 5.250 kr avser
arbete och 300 kr tidsspillan. Denna kostnad skall stanna
på statsverket
2. T il l! säkerställande av yrkandet om förverkande förordnas
om kvarstad å så mycket av Hopp tillhörig lös egendon,
som svarar mot tvåhundra tusen (200.000) kr
3. Hopp skall kvarbli i häkte till dess domen i ansvars-
delen vinner laga kraft mot henne

Gatuadress Telefon
Sche elegatan 7 08 -22 20 60
Dom nr
DOM
Datum

29.6.1976
D B 2 5

YRKANDEN M M.
i

Åklagaren har yrkat ansvar för grovt
k oppleri enligt föl-
jande: Doris Hopp har under i vart fall fem års tid och
fram till dess hon greps den 11 maj
1976 i S tockholm vane-
mässigt och för att bereda sig vinning främjat annans
Li
otuktiga levnadssätt genom att för sexuellt umgänge för-
medla kontakt mellan män och kvinnor.

Doris Hopp har av sagda verksamhet haft ett utbyte inte
understigande 250.000 kronor.
e 11

Gärningen är att bedöma som grov enär Doris Hopp främjat
3
otuktigt levnadssätt i större omfattning.

Lagrum: 6 kap 7 § brottsbalken.

Åklagaren har yrkat förverkande av 250.000 kronor såsom ut-
görande utbyte av brottet och har yrkat kvarstad å så
mycket av Doris Hopp tillhörig lös egendom som svarar mot
detta belopp.

Doris Hopp har varit berövad friheten såsom anhållen och
häktad i målet sedan 11.5.1976 eller således i 49 dagar.

Doris Hopp har erkänt vad åklagaren lagt henne till last
med undantag av att hon invänt att hon ej haft större ut-
kronor. Hon har vidare be-
byte av verksamheten än 200.000
stritt att hennes brottslighet kan betecknas som grov och
har därvid särskilt framhållit att hon haft ett vänskapligt
f örhållande till de kvinnor som prostituerat sig och att
det ofta varit dessa som tagit initiativet till att enga-

gera sig i prostitution.
Dom nr
DOM
Datum

129.6.1976
DB 255 4
Med anledning av närmare påståenden från
åk lagaren hhar
Doris Hopp uppgivit fö
ljande; Det är r
iktigt att 28
kvinnor, som hörts vid förundersökningen, prostituerat
genom förmedling av henne g
sig
-
o ofta sedan de, kanske efter
tips från väninnor, själva vänt sig till henne. Dock har
hon endast vad gäller 1 4
+ av dessa mottagit er
sin förmedling. Hon har i en te sättning för
lefonbok haft anteckningar
om telefonnummer till ett be
tydande antal kvinnor som hon
kunnat ringa då hon fått förfrågan från någon kund. Det
är vidare riktigt att en av henne innehavd lägenhet i huset
Ruddammsvägen 6
upplåtits för sammanträffanden mellan pros-
tituerade och deras kunder. Hon har fört bok över besök som
skett i denna lägenhet under den tid åtalet avser och an-
talet sammanträffanden i lägenheten uppgår till 1112. Av
dessa avser emellertid inte alla sexuellt umgänge mot be-
talning. Hon har också mot viss ersättning upplåtit lägen-
heten åt män som där mött sina älskarinnor i fall där båda
eller endera varit gift och behövt lokal för sina möten.
ven annan upplåtelse av lägenheten har förekommit och för-
anlett anteckning i boken.
i
Doris Hopps erkännande vinner stöd av vad hon enligt det
anförda uppgivit med enledning av utredningen, särskilt av
de av henne vitsordade anteckningarna över protituerade,
som var villiga att stå till tjänst., och över sammanträf-
fanden i lägenheten vid Ruddammsvägen liksom också av att
egendom till betydande värde tagits i förvar hos henne.
Det är alltså bevisat att hon vanemässigt och för att be-
reda sig vinning främjat andras otuktiga levnadssätt och
hon har därigenom gjort sig skyldig till koppleri. Det är
ej styrkt att hennes utbyte av den brottsliga verksamheten
uppgått till högre belopp än hon vidgått.

Med hänsyn till det antal prostituerade som samarbetat med
henne, det utbyte hon haft av verksamheten och den tid
däråt måste hon anses ha främja
under vilken hon ägnat sig
o tuktigt levnadssätt i sådan omfattning att koppleriet
DOM
Datum

29.6.1976

bör betecknas som grovt.

Anna'1Påf öljd än fängelse kan ej komma i fråga.

Doris Hopp har vad gäller åklagarens yrkande om förverkande
av utbyte av brottet hemställt att jämkning sker av be-
loppet då det med hänsyn till f örhållandena i samband med
hennes verksamhet måste anses obilligt att utbytet för-
verkas. Rätten finner förverkande ej kunna ske av högre
belopp än Doris Hopp vitsordat som utbyte av verksamheten
eller således 200.000 kronor. Skäl till jämkning föreligger

Silbersky har fordrat ersättning för sitt arbete med högre
belopp än enligt gällande brottmålstaxa. Med hänsyn till
målets art och materialets omfattning anser tingsrätten
det av Silbersky fordrade beloppet skäligt.

FULLFÖLJDSHÄNVISNING, Dv 400 A, sebilaga nr

Vad senast 20.7.1976
Besvär senast 13.7.1976

ingsrättens vägnar

Harald Nordin

ang. skiljaktig mening, se bilaga nr 2.
Protokollsbilaga

domen är nämndemännen Tage Blom och Lilian Brunes
yr ån
och anför: Vi finner med bea
iljaktiga ktande av samt-
Sk
l omständigheter vid gärningen denna ej böra bedömas
vt koppleri och anser straffet böra bestämmas
igagrp
som
lägre än vad för grovt brott är stadgat. Öve rröstade
i
del biträder vi vid bestämmande av p åföljd för
denna
grovt koppleri och i övrigt majoritetens mening.

tw

sirs