You are on page 1of 13

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu

USTAWA
z dnia 26 wrzenia 2014 r.

o Polskiej Agencji Kosmicznej
1)Rozdzia# 1
Przepisy oglne

Art. 1.
1. Tworzy si Polsk# Agencj Kosmiczn#, zwan# dalej Agencj#.
2. Agencja jest agencj# wykonawcz# w rozumieniu przepisw ustawy z dnia 27 sierp-
nia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z p%n. zm.
2)
).
3. Siedzib# Agencji jest miasto Gda(sk.
4. Agencja mo*e posiada, oddzia.y terenowe.

Art. 2.
Prezes Rady Ministrw nadzoruje dzia.alno/, Agencji.

Art. 3.
1. Agencja realizuje zadania w zakresie bada( i rozwoju techniki kosmicznej, w tym
in*ynierii satelitarnej oraz ich zastosowania dla celw u*ytkowych, gospodarczych,
obronnych, bezpiecze(stwa pa(stwa oraz naukowych.
2. Do zada( Agencji nale*y w szczeglno/ci:
1) inicjowanie, przygotowywanie oraz wdra*anie za.o*e(, g.wnych kierunkw
bada( i programw rozwoju o istotnym znaczeniu dla interesu narodowego
i gospodarki pa(stwa w dziedzinie badania i u*ytkowania przestrzeni kosmicz-
nej;
2) zapewnianie spjno/ci polskiej polityki kosmicznej realizowanej w ramach
programw narodowych i midzynarodowych, w tym programw Unii Euro-
pejskiej;
3) reprezentowanie polskiego interesu gospodarczego i naukowego w dziedzinie
badania i u*ytkowania przestrzeni kosmicznej na arenie midzynarodowej,
w szczeglno/ci w ramach uczestnictwa w programach Unii Europejskiej, Eu-
ropejskiej Agencji Kosmicznej, Europejskiej Organizacji Eksploatacji Sateli-
tw Meteorologicznych (EUMETSAT) i Europejskiej Agencji Obrony (EDA);

1)
Niniejsz# ustaw# zmienia si ustaw z dnia 4 wrze/nia 1994 r. o dzia.ach administracji rz#dowej.
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta.y og.oszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646
oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146.
2


4) identyfikowanie i analizowanie, we wsp.pracy z ministrem w.a/ciwym do
spraw zagranicznych, wyzwa( i problemw wsp.pracy midzynarodowej
w dziedzinie badania i u*ytkowania przestrzeni kosmicznej;
5) reprezentowanie Rzeczypospolitej Polskiej na arenie midzynarodowej na
podstawie i w zakresie okre/lonym w upowa*nieniu udzielonym przez w.a/ci-
we organy administracji pa(stwowej w sprawach nale*#cych do w.a/ciwo/ci
Agencji;
6) analizowanie, pod wzgldem ekonomicznym i technicznym, realizacji projek-
tw przygotowywanych i wdra*anych przez polskie podmioty w ramach pro-
gramw, o ktrych mowa w pkt 2;
7) wsp.dzia.anie z Polskim Komitetem Normalizacyjnym w zakresie tworzenia
definicji, norm i specyfikacji technicznych z zakresu techniki kosmicznej,
w tym in*ynierii satelitarnej;
8) sprawowanie doradztwa w dziedzinie u*ytkowania przestrzeni kosmicznej;
9) przygotowywanie analiz i raportw z zakresu bada( i u*ytkowania przestrzeni
kosmicznej oraz ich wykorzystywania w r*nych sektorach gospodarki, a tak*e
w obszarach obronno/ci i bezpiecze(stwa pa(stwa;
10) prowadzenie rejestru obiektw w przestrzeni kosmicznej na zasadach okre/lo-
nych w Konwencji o rejestracji obiektw wypuszczonych w przestrze( ko-
smiczn# (Dz. U. z 1979 r. Nr 5, poz. 22);
11) uczestniczenie w procesie konsultacji dotycz#cym polskiej aktywno/ci
w dziedzinie bada( i u*ytkowania przestrzeni kosmicznej, w tym poprzez
wskazywanie doradcw i ekspertw do polskich delegacji i przedstawicielstw
w instytucjach Unii Europejskiej, Europejskiej Agencji Kosmicznej, Europej-
skiej Organizacji Eksploatacji Satelitw Meteorologicznych (EUMETSAT),
Europejskiej Agencji Obrony (EDA) i innych organizacji midzynarodowych;
12) podejmowanie oraz wspieranie dzia.a( na arenie midzynarodowej na rzecz
promocji polskiej gospodarki i my/li naukowej w dziedzinie u*ytkowania
przestrzeni kosmicznej;
13) prowadzenie dzia.alno/ci informacyjnej i promocyjnej w dziedzinie u*ytkowa-
nia przestrzeni kosmicznej;
14) prowadzenie dzia.alno/ci edukacyjnej w zakresie badania i u*ytkowania prze-
strzeni kosmicznej, a tak*e wspieranie organizacji i przedsiwzi, promuj#-
cych sprzyjaj#ce warunki dla podejmowania dzia.a( rozwojowo-badawczych
w dziedzinie u*ytkowania przestrzeni kosmicznej;
15) identyfikowanie i analizowanie, we wsp.pracy z ministrem w.a/ciwym do
spraw szkolnictwa wy*szego, potrzeb kszta.cenia na poziomie wy*szym spe-
cjalistw w zakresie u*ytkowania przestrzeni kosmicznej i wspieranie kszta.-
cenia ekspertw w dziedzinie techniki kosmicznej, a w szczeglno/ci in*ynierii
satelitarnej w kooperacji z krajowymi i zagranicznymi uniwersytetami
i instytucjami badawczymi;
16) wykonywanie zada( z zakresu obronno/ci i bezpiecze(stwa pa(stwa w tym do-
tycz#cych:
a) satelitarnej obserwacji powierzchni Ziemi,
b) obserwacji przestrzeni kosmicznej,
c) nawigacji i .#czno/ci satelitarnej.
3


3. Przy realizacji swoich zada( Agencja wsp.dzia.a z innymi organami i instytucjami
pa(stwa.
4. W celu realizacji swoich zada( Agencja mo*e tworzy, zak.ady i laboratoria, a tak*e
zawiera, porozumienia o wsp.pracy z podmiotami publicznymi i prywatnymi oraz
przekazywa, im w ramach tych porozumie( do/wiadczenie i wiedz z zakresu
u*ytkowania przestrzeni kosmicznej.

Art. 4.
1. Rada Ministrw mo*e powierzy, Agencji realizacj innych zada( ni* okre/lone w
art. 3 ust. 2, zwi#zanych z u*ytkowaniem przestrzeni kosmicznej.
2. Powierzaj#c zadania, o ktrych mowa w ust. 1, Rada Ministrw zapewnia Agencji
na ten cel odpowiednie /rodki finansowe.

Rozdzia# 2
Organizacja i dzia#alno$ Agencji

Art. 5.
Organami Agencji s#:
1) Prezes Agencji;
2) Rada Agencji.

Art. 6.
1. Agencja dzia.a zgodnie z nastpuj#cymi planami dzia.alno/ci:
1) picioletnim corocznie aktualizowanym;
2) rocznym w sk.ad ktrego wchodzi plan finansowy, o ktrym mowa w ustawie
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, obejmuj#cy rok obrotowy
pokrywaj#cy si z rokiem kalendarzowym.
2. Prezes Rady Ministrw, w drodze rozporz#dzenia, maj#c na uwadze potrzeb
sprawnej realizacji przez ni# zada(, nadaje Agencji statut okre/laj#cy w szczegl-
no/ci:
1) struktur wewntrzn#;
2) system kontroli wewntrznej;
3) liczb, zasig terytorialny i siedziby oddzia.w terenowych.

Art. 7.
1. Organem wykonawczym i zarz#dzaj#cym Agencji jest Prezes Agencji.
2. Do zada( Prezesa Agencji nale*y w szczeglno/ci:
1) opracowywanie projektw rocznych i picioletnich planw dzia.alno/ci Agen-
cji;
2) opracowywanie rocznych sprawozda( z dzia.alno/ci Agencji;
3) sporz#dzanie rocznego sprawozdania finansowego;
4) wybr bieg.ego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Agencji;
5) sprawowanie zarz#du maj#tkiem Agencji;
6) opracowywanie projektw aktw prawnych w zakresie objtym ustaw# i
uzgadnianie ich w trybie okre/lonym w regulaminie prac Rady Ministrw;
4


7) opiniowanie projektw aktw prawnych dotycz#cych materii okre/lonej ustaw#
opracowywanych przez uprawnione organy;
8) przedstawianie Prezesowi Rady Ministrw corocznych sprawozda( z dzia.alno-
/ci Agencji oraz ocen stanu rozwoju bada( i u*ytkowania przestrzeni kosmicz-
nej w Polsce, w terminie do ko(ca marca roku nastpuj#cego po okresie spra-
wozdawczym.
3. Prezes Agencji jest uprawniony do samodzielnego dokonywania czynno/ci praw-
nych w imieniu Agencji. Do dokonywania czynno/ci prawnych Prezes Agencji
mo*e ustanowi, pe.nomocnikw, ktrzy dzia.aj# w zakresie umocowania.

Art. 8.
1. Prezes Agencji jest powo.ywany przez Prezesa Rady Ministrw spo/rd osb wy.o-
nionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru po zasigniciu opinii
Rady Agencji, ministra w.a/ciwego do spraw gospodarki, Ministra Obrony Naro-
dowej oraz ministra w.a/ciwego do spraw nauki na 5-letni# kadencj.
2. Prezes Rady Ministrw odwo.uje Prezesa Agencji przed up.ywem kadencji w przy-
padku:
1) prawomocnego skazania za umy/lne przestpstwo lub umy/lne przestpstwo
skarbowe;
2) ra*#cego naruszenia przepisw prawa;
3) utraty obywatelstwa polskiego;
4) rezygnacji ze stanowiska;
5) utraty praw publicznych;
6) niezatwierdzenia sprawozda(, o ktrym mowa w art. 19.
3. Prezes Rady Ministrw mo*e odwo.a, Prezesa Agencji po zasigniciu opinii mi-
nistra w.a/ciwego do spraw gospodarki, Ministra Obrony Narodowej oraz ministra
w.a/ciwego do spraw nauki przed up.ywem kadencji w przypadku:
1) niewykonania lub nieprawid.owego wykonania jednego z zada(;
2) utraty zdolno/ci do pe.nienia obowi#zkw s.u*bowych z powodu choroby
trwaj#cej d.u*ej ni* 9 miesicy lub innej d.ugotrwa.ej przeszkody w pe.nieniu
obowi#zkw;
3) prowadzenia dzia.alno/ci, ktra pozostaje w sprzeczno/ci z obowi#zkami s.u*-
bowymi.
4. W przypadku odwo.ania Prezesa Agencji Prezes Rady Ministrw po zasigniciu
opinii ministra w.a/ciwego do spraw gospodarki powierza wiceprezesowi lub innej
osobie pe.nienie obowi#zkw Prezesa Agencji, na okres nie d.u*szy ni* 3 miesi#ce,
z mo*liwo/ci# jednorazowego przed.u*enia tego okresu o kolejne 3 miesi#ce.

Art. 9.
1. Stanowisko Prezesa Agencji mo*e zajmowa, osoba, ktra:
1) jest obywatelem polskim;
2) korzysta z pe.ni praw publicznych;
3) nie by.a skazana prawomocnym wyrokiem za umy/lne przestpstwo lub
umy/lne przestpstwo skarbowe;
4) posiada co najmniej stopie( naukowy doktora, uznany dorobek naukowy
w dziedzinie zwi#zanej z zakresem dzia.alno/ci Agencji oraz co najmniej 3-
letni# praktyk na stanowisku kierowniczym albo tytu. zawodowy magistra lub
5


rwnorzdny, co najmniej 3-letni# praktyk na stanowisku kierowniczym i co
najmniej 6-letni sta* pracy w przemy/le wysokich technologii;
5) posiada wiedz z zakresu spraw nale*#cych do w.a/ciwo/ci Prezesa Agencji;
6) posiada znajomo/, jzyka angielskiego w stopniu pozwalaj#cym na swobodne
porozumiewanie si.
2. Informacj o naborze na stanowisko Prezesa Agencji og.asza si przez umieszcze-
nie og.oszenia w miejscu powszechnie dostpnym w siedzibie Agencji, w Biulety-
nie Informacji Publicznej, o ktrym mowa w ustawie z dnia 6 wrze/nia 2001 r. o
dostpie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782) oraz w Biuletynie In-
formacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrw. Og.oszenie zawiera:
1) nazw i adres Agencji;
2) okre/lenie stanowiska;
3) wymagania zwi#zane ze stanowiskiem wynikaj#ce z przepisw prawa;
4) zakres zada( wykonywanych na stanowisku;
5) wskazanie wymaganych dokumentw;
6) termin i miejsce sk.adania dokumentw;
7) informacje o metodach i technikach naboru.
3. Termin, o ktrym mowa w ust. 2 pkt 6, nie mo*e by, krtszy ni* 10 dni od dnia
opublikowania og.oszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa
Rady Ministrw.
4. Nabr na stanowisko Prezesa Agencji przeprowadza zesp., powo.any przez Szefa
Kancelarii Prezesa Rady Ministrw z upowa*nienia Prezesa Rady Ministrw, licz#-
cy co najmniej 3 osoby, ktrych wiedza i do/wiadczenie daj# rkojmi wy.onienia
najlepszych kandydatw. W toku naboru ocenia si do/wiadczenie zawodowe kan-
dydata, wiedz niezbdn# do wykonywania zada( na stanowisku, na ktre jest
przeprowadzany nabr, oraz kompetencje kierownicze.
5. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych, o ktrych mowa w ust. 4, mo*e by,
dokonana na zlecenie zespo.u przez osob niebd#c# cz.onkiem zespo.u, ktra po-
siada odpowiednie kwalifikacje do dokonania tej oceny.
6. Cz.onek zespo.u oraz osoba, o ktrej mowa w ust. 5, maj# obowi#zek zachowania w
tajemnicy informacji dotycz#cych osb ubiegaj#cych si o stanowisko, uzyskanych
w trakcie naboru.
7. W toku naboru zesp. wy.ania nie wicej ni* 3 kandydatw, ktrych przedstawia
Szefowi Kancelarii Prezesa Rady Ministrw.
8. Z przeprowadzonego naboru sporz#dza si protok. zawieraj#cy:
1) nazw i adres Agencji;
2) okre/lenie stanowiska, na ktre by. prowadzony nabr, oraz liczb kandyda-
tw;
3) imiona, nazwiska i adresy nie wicej ni* 3 najlepszych kandydatw uszerego-
wanych wed.ug poziomu spe.niania przez nich wymaga( okre/lonych w og.o-
szeniu o naborze;
4) informacj o zastosowanych metodach i technikach naboru;
5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody niewy.onienia kandydata;
6) sk.ad zespo.u.
9. Wynik naboru og.asza si niezw.ocznie przez umieszczenie informacji w Biuletynie
Informacji Publicznej i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady
Ministrw. Informacja o wyniku naboru zawiera:
6


1) nazw i adres Agencji;
2) okre/lenie stanowiska, na ktre by. prowadzony nabr;
3) imiona, nazwiska wybranych kandydatw oraz ich miejsca zamieszkania w ro-
zumieniu przepisw Kodeksu cywilnego albo informacj o niewy.onieniu kan-
dydata.
10. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Mini-
strw og.oszenia o naborze oraz o wyniku tego naboru jest bezp.atne.

Art. 10.
1. Prezes Agencji kieruje Agencj# przy pomocy dwch wiceprezesw. Szczeg.owy
zakres obowi#zkw wiceprezesw okre/la statut.
2. Wiceprezesa powo.uje Prezes Rady Ministrw, na wniosek Prezesa Agencji, spo-
/rd osb wy.onionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, po zasi-
gniciu opinii ministra w.a/ciwego do spraw gospodarki. Przed powo.aniem wice-
prezesa do spraw nauki oraz wiceprezesa do spraw obronnych Prezes Rady Mini-
strw dodatkowo zasiga opinii odpowiednio ministra w.a/ciwego do spraw nauki
oraz Ministra Obrony Narodowej. Prezes Rady Ministrw odwo.uje wiceprezesa.
3. Zesp. przeprowadzaj#cy nabr na stanowisko wiceprezesa powo.uje Prezes Agen-
cji. Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowisko wiceprezesa stosuje si od-
powiednio art. 9 ust. 210.
4. Stanowisko wiceprezesa mo*e zajmowa, osoba, ktra:
1) jest obywatelem polskim;
2) korzysta z pe.ni praw publicznych;
3) nie by.a skazana prawomocnym wyrokiem za umy/lne przestpstwo lub
umy/lne przestpstwo skarbowe;
4) posiada wiedz z zakresu spraw nale*#cych do zada( Agencji;
5) posiada znajomo/, jzyka angielskiego w stopniu pozwalaj#cym na swobodne
porozumiewanie si.
5. Wiceprezes do spraw nauki jest obowi#zany posiada, dodatkowo co najmniej sto-
pie( naukowy doktora oraz uznany dorobek naukowy w dziedzinie zwi#zanej z za-
kresem dzia.alno/ci Agencji.
6. Wiceprezes do spraw obronnych jest obowi#zany posiada, dodatkowo co najmniej
5-letnie do/wiadczenie w zakresie dzia.alno/ci Agencji zwi#zanych z obronno/ci#.
7. W przypadku odwo.ania wiceprezesa Prezes Rady Ministrw powierza innej osobie
pe.nienie obowi#zkw wiceprezesa do czasu wy.onienia kandydata w drodze kon-
kursu, na okres nie d.u*szy ni* 3 miesi#ce, z mo*liwo/ci# jednorazowego przed.u-
*enia tego okresu o kolejne 3 miesi#ce.

Art. 11.
Prezes Agencji powo.uje i odwo.uje dyrektorw oddzia.w terenowych i ich zastpcw
na zasadach okre/lonych w statucie Agencji.

Art. 12.
Rada Agencji stanowi organ nadzorczy i doradczy Prezesa Agencji.
7Art. 13.
1. Do zada( Rady Agencji nale*y:
1) przygotowywanie i przedstawianie Prezesowi Agencji propozycji dotycz#cych
priorytetw tematycznych i g.wnych kierunkw rozwoju dzia.alno/ci Agencji
z uwzgldnieniem w szczeglno/ci ochrony polskiego interesu narodowego;
2) przygotowywanie i przedstawianie Prezesowi Agencji projektw strategicz-
nych programw bada( i prac rozwojowych w dziedzinie przestrzeni kosmicz-
nej;
3) opiniowanie projektw rocznych i picioletnich planw dzia.ania oraz projek-
tw zmian tych planw;
4) opiniowanie projektw aktw normatywnych dotycz#cych zakresu dzia.alno/ci
Agencji;
5) okresowa ocena wykonywania rocznych planw dzia.ania Agencji;
6) analizowanie efektywno/ci dzia.a( podejmowanych przez Agencj;
7) opiniowanie sprawozda( z dzia.alno/ci Agencji;
8) nadzr nad gospodark# finansow# Agencji;
9) ustalanie wysoko/ci wynagrodzenia Prezesa i wiceprezesw, z uwzgldnieniem
przepisw ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osb kieruj#cych
niektrymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 254 i 1645);
10) wykonywanie innych zada( okre/lonych w ustawie.
2. Radzie Agencji przewodniczy Przewodnicz#cy Rady Agencji wybierany przez
cz.onkw Rady Agencji spo/rd ich grona.
3. Prezes niezw.ocznie udostpnia Radzie Agencji, na jej *#danie, wszelkie dokumen-
ty zwi#zane z dzia.alno/ci# Agencji.
4. Tryb pracy Rady Agencji okre/la regulamin przyjty przez Rad Agencji.
5. Obs.ug prac Rady Agencji zapewnia Agencja.

Art. 14.
1. W sk.ad Rady Agencji wchodz# przedstawiciele administracji rz#dowej powo.ani
zgodnie z ust. 2 oraz po 4 przedstawicieli nauki i przemys.u, o uznanych osi#gni-
ciach naukowych lub gospodarczych wybranych z uwagi na wiedz merytoryczn# i
kompetencje w dziedzinach aktywno/ci Agencji.
2. Prezes Rady Ministrw powo.uje do cz.onkostwa w Radzie Agencji po jednym
przedstawicielu:
1) Kancelarii Prezesa Rady Ministrw z w.asnej inicjatywy,
2) ministra w.a/ciwego do spraw gospodarki na jego wniosek,
3) ministra w.a/ciwego do spraw obrony narodowej na jego wniosek,
4) ministra w.a/ciwego do spraw nauki na jego wniosek,
5) ministra w.a/ciwego do spraw zagranicznych na jego wniosek,
6) ministra w.a/ciwego do spraw wewntrznych na jego wniosek,
7) ministra w.a/ciwego do spraw administracji publicznej na jego wniosek,
8) ministra w.a/ciwego do spraw rolnictwa na jego wniosek,
9) ministra w.a/ciwego do spraw /rodowiska na jego wniosek
8


pe.ni#cych funkcj co najmniej na szczeblu dyrektora departamentu oraz posia-
daj#cych wiedz z zakresu spraw nale*#cych do w.a/ciwo/ci Agencji.
3. Powo.anie cz.onkw, o ktrych mowa w ust. 2, nastpuje nie p%niej ni* w terminie
3 miesicy od dnia zako(czenia kadencji poprzedniego cz.onka.
4. Prezes Rady Ministrw powo.uje do cz.onkostwa w Radzie Agencji po 4 cz.onkw
przedstawicieli nauki i przemys.u z osb rekomendowanych przez Prezesa Pol-
skiej Akademii Nauk w porozumieniu z Komitetem Bada( Kosmicznych i Sateli-
tarnych oraz ministra w.a/ciwego do spraw gospodarki spo/rd przedsibiorcw
prowadz#cych dzia.alno/, w zakresie technologii satelitarnych bd#cych kontrakto-
rami Europejskiej Agencji Kosmicznej.
5. Powo.anie cz.onkw, o ktrych mowa w ust. 2 i 4, nastpuje w terminie 3 miesicy
od dnia zako(czenia kadencji poprzedniego cz.onka.
6. Prezes Rady Ministrw powo.uje cz.onkw Rady Agencji spo/rd osb, ktre:
1) s# obywatelami polskimi;
2) korzystaj# z pe.ni praw publicznych;
3) nie by.y karane za przestpstwo pope.nione w zwi#zku z postpowaniem o
udzielenie zamwienia, przestpstwo przekupstwa lub inne przestpstwo po-
pe.nione w celu osi#gnicia korzy/ci maj#tkowych;
4) posiadaj# wiedz i autorytet daj#ce rkojmi prawid.owej realizacji zada( Rady
Agencji.
7. Kadencja ka*dego cz.onka Rady Agencji trwa 5 lat i rozpoczyna si:
1) z dniem powo.ania przedstawiciela, o ktrym mowa w ust. 2, do cz.onkostwa w
Radzie Agencji;
2) z dniem powo.ania przedstawiciela, o ktrym mowa w ust. 4, do cz.onkostwa w
Radzie Agencji.
8. Cz.onkostwo w Radzie Agencji wygasa w przypadku up.ywu kadencji cz.onka Ra-
dy Agencji, /mierci cz.onka Rady Agencji, jego odwo.ania albo rezygnacji. Prezes
Rady Ministrw odwo.uje cz.onka Rady Agencji:
1) o ktrym mowa w ust. 2 na wniosek organu, ktry go wyznaczy.;
2) o ktrym mowa w ust. 4 na wniosek Przewodnicz#cego Rady Agencji.
9. Prezes Rady Ministrw odwo.uje cz.onka Rady Agencji w przypadku:
1) niewykonywania obowi#zkw cz.onka Rady Agencji;
2) utraty autorytetu daj#cego rkojmi prawid.owej realizacji zada( Rady Agen-
cji;
3) choroby uniemo*liwiaj#cej sprawowanie funkcji cz.onka Rady Agencji.
10. Cz.onek Rady Agencji mo*e by, wybrany na maksymalnie 2 kadencje.

Art. 15.
1. Nabr kandydatw do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Agencji jest
otwarty i konkurencyjny. Wymagania co do wykszta.cenia i kompetencji kandyda-
tw na stanowiska pracy okre/la statut.
2. Og.oszenie o naborze zamieszcza si w miejscu powszechnie dostpnym w siedzi-
bie Agencji, w Biuletynie Informacji Publicznej, o ktrym mowa w ustawie z dnia
6 wrze/nia 2001 r. o dostpie do informacji publicznej, oraz w Biuletynie Informa-
cji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrw.
3. Sporz#dza si protok. przeprowadzonego naboru kandydatw do zatrudnienia na
wolne stanowiska pracy w Agencji. Protok. zawiera w szczeglno/ci:
9


1) okre/lenie stanowiska pracy, na ktre by. prowadzony nabr, liczb kandyda-
tw oraz imiona, nazwiska i adresy nie wicej ni* 5 najlepszych kandydatw
uszeregowanych wed.ug poziomu spe.niania przez nich wymaga( okre/lonych
w og.oszeniu o naborze;
2) informacj o zastosowanych metodach i technikach naboru;
3) uzasadnienie dokonanego wyboru.
4. Informacj o wyniku naboru upowszechnia si w terminie 14 dni od dnia zatrudnie-
nia wybranego kandydata albo zako(czenia naboru, w przypadku gdy w jego wyni-
ku nie dosz.o do zatrudnienia *adnego kandydata.
5. Informacja, o ktrej mowa w ust. 4, zawiera:
1) nazw i adres urzdu;
2) okre/lenie stanowiska pracy;
3) imi i nazwisko wybranego kandydata oraz miejsce jego zamieszkania w ro-
zumieniu przepisw Kodeksu cywilnego;
4) uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie niezatrudnienia
*adnego kandydata.
6. Informacj o wyniku naboru upowszechnia si w miejscu powszechnie dostpnym
w nabr siedzibie Agencji, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrw.
7. Je*eli stosunek pracy osoby wy.onionej w drodze naboru usta. w ci#gu 3 miesicy
od dnia nawi#zania stosunku pracy, mo*na zatrudni, na tym samym stanowisku ko-
lejn# osob spo/rd najlepszych kandydatw wymienionych w protokole tego na-
boru. Przepisy ust. 4 stosuje si odpowiednio.

Art. 16.
1. Prezes Agencji po zaopiniowaniu projektu przez Rad Agencji, przedstawia do za-
twierdzenia Prezesowi Rady Ministrw projekt rocznego planu dzia.alno/ci na rok
nastpny i projekt zaktualizowanego picioletniego planu dzia.alno/ci, w terminie
do dnia 1 grudnia ka*dego roku.
2. Do czasu zatwierdzenia rocznego planu dzia.alno/ci i planu finansowego Agencja
dzia.a na podstawie projektw tych planw.
3. W razie konieczno/ci zmiany planu dzia.ania w trakcie roku obrotowego, Prezes
Agencji przekazuje zmieniony plan dzia.ania wraz z opini# Rady Agencji do za-
twierdzenia Prezesowi Rady Ministrw.

Rozdzia# 3
Gospodarka Agencji

Art. 17.
1. Agencja prowadzi samodzieln# gospodark finansow# na podstawie rocznego planu
finansowego.
2. Projekt planu, o ktrym mowa w ust. 1, opracowuje Prezes Agencji, po zasigniciu
opinii Rady Agencji. Projekt planu zatwierdza Prezes Rady Ministrw.

Art. 18.
1. Przychodami Agencji s#:
10


1) dotacje celowe z bud*etu pa(stwa przeznaczone na:
a) realizacj zada( Agencji, w tym na wsp.finansowanie programw i pro-
jektw finansowanych z udzia.em /rodkw europejskich,
b) finansowanie lub dofinansowanie inwestycji Agencji;
2) /rodki pochodz#ce z funduszy Unii Europejskiej, przeznaczone na realizacj
zada( Agencji;
3) dotacje podmiotowe z bud*etu pa(stwa przeznaczone na dofinansowanie bie-
*#cej dzia.alno/ci Agencji, w tym zarz#dzania realizacj# zada(, o ktrych mo-
wa w art. 3;
4) przychody z prowadzonej dzia.alno/ci, w tym z tytu.u odp.atno/ci za us.ugi
/wiadczone przez Agencj lub wydawane przez ni# publikacje, w szczeglno-
/ci:
a) umowy o doradztwo lub zarz#dzanie z instytucjami badawczymi, uniwer-
syteckimi i podmiotami gospodarczymi, dzia.aj#cymi w dziedzinie bada-
nia i u*ytkowania przestrzeni kosmicznej i zwracaj#cymi si do Agencji z
zadaniami tego rodzaju,
b) umowy rozwojowo-badawcze zawierane przez Agencj ze zlecaj#cymi or-
ganami publicznymi i przedsibiorcami,
c) umowy udzia.u w midzynarodowych programach rozwojowo-
badawczych,
d) wynagrodzenie za /wiadczone us.ugi edukacyjne, doradcze, okre/lone
przez prawo;
5) dobrowolne wp.aty i zapisy;
6) odsetki od wolnych /rodkw przekazanych w depozyt zgodnie z przepisami o
finansach publicznych;
7) przychody z innych tytu.w, w tym /rodki uzyskane w ramach bezzwrotnej
pomocy.
2. Koszty dzia.alno/ci Agencji, w tym wynagrodzenia pracownikw, pokrywane s# z
jej przychodw.
3. Zasady wynagradzania pracownikw Agencji okre/la regulamin wynagradzania,
ustalany przez Prezesa Agencji po zasigniciu opinii Rady Agencji.
4. Agencja mo*e zaci#ga, kredyty i po*yczki.
5. Agencja nie mo*e udziela, porcze( i gwarancji.

Art. 19.
1. Agencja pokrywa koszty prowadzenia swojej dzia.alno/ci z przychodw w.asnych.
2. Plan finansowy Agencji okre/la w szczeglno/ci:
1) przychody;
2) koszty;
3) wynik finansowy brutto;
11


4) obowi#zkowe obci#*enia wyniku finansowego;
5) wynik finansowy netto;
6) proponowany podzia. lub pokrycie wyniku finansowego netto.
3. Tworzy si nastpuj#ce fundusze Agencji:
1) fundusz statutowy;
2) fundusz zapasowy;
3) inne fundusze tworzone na podstawie odrbnych przepisw.
4. Fundusz statutowy Agencji stanowi rwnowarto/, netto /rodkw trwa.ych, warto/ci
niematerialnych i prawnych oraz innych sk.adnikw maj#tku przekazanych Agencji
na prowadzenie przez ni# dzia.alno/ci.
5. Zysk netto Agencji za rok obrotowy przeznacza si na fundusze, o ktrych mowa w
ust. 3 pkt 2 i 3.
6. Strat netto Agencji za rok obrotowy pokrywa si z funduszu zapasowego. Je*eli
strata netto jest wy*sza ni* fundusz zapasowy, cz/, straty niepokryta z funduszu
zapasowego pokrywana jest z funduszu statutowego.
7. Prezes Agencji sporz#dza sprawozdanie finansowe zgodnie z Midzynarodowymi
Standardami Rachunkowo/ci, Midzynarodowymi Standardami Sprawozdawczo/ci
Finansowej oraz zwi#zanymi z nimi interpretacjami zawartymi w rozporz#dzeniach
Komisji Europejskiej, zwanymi dalej MSR.
8. W zakresie nieuregulowanym przez MSR Agencja stosuje przepisy ustawy z dnia
29 wrze/nia 1994 r. o rachunkowo/ci (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 i 613 oraz z 2014 r.
poz. 768 i 1100).
9. Sprawozdanie finansowe Agencji podlega badaniu przez bieg.ego rewidenta.
10. Rada Agencji opiniuje sprawozdania, o ktrych mowa w ust. 11, w terminie miesi#-
ca od dnia ich otrzymania.
11. Prezes Agencji przedstawia Prezesowi Rady Ministrw do zatwierdzenia:
1) sprawozdanie finansowe Agencji wraz z opini# i raportem bieg.ego rewidenta,
2) roczne sprawozdanie z dzia.alno/ci Agencji
za rok ubieg.y, nie p%niej ni* w terminie 5 miesicy od dnia bilansowego; do
sprawozda( do.#cza si opini Rady Agencji.
12. Prezes Rady Ministrw zatwierdza zaopiniowane i przedstawione mu przez Prezesa
Agencji sprawozdania, o ktrych mowa w ust. 11, nie p%niej ni* w terminie 3 mie-
sicy od dnia ich otrzymania.
13. W przypadku niezatwierdzenia sprawozda(, o ktrych mowa w ust. 11, Prezes Ra-
dy Ministrw zarz#dza nowy nabr na stanowisko Prezesa Agencji w terminie mie-
si#ca oraz og.asza o naborze w Biuletynie Informacji Publicznej.
12Rozdzia# 4
Zmiany w przepisach obowi&zuj&cych, przepisy dostosowuj&ce i ko)cowe

Art. 20.
W ustawie z dnia 4 wrze/nia 1994 r. o dzia.ach administracji rz#dowej (Dz. U. z 2013 r.
poz. 743, z p%n. zm.
3)
) w art. 33a w ust. 1 w pkt 15 kropk zastpuje si /rednikiem i
dodaje si pkt 16 w brzmieniu:
16) Polsk# Agencj Kosmiczn#..

Art. 21.
1. Prezes Rady Ministrw okre/li sk.adniki maj#tkowe i niemaj#tkowe stanowi#ce ma-
j#tek Agencji w drodze decyzji wydanej nie p%niej ni* w terminie 3 miesicy od
dnia wej/cia w *ycie ustawy.
2. Decyzja, o ktrej mowa w ust. 1, stanowi podstaw do wpisania do ksi#g wieczys-
tych i rejestrw tytu.u prawnego Agencji do okre/lonych w decyzji sk.adnikw ma-
j#tkowych i niemaj#tkowych.
3. Agencja przejmuje sk.adniki maj#tkowe, o ktrych mowa w ust. 1, na utworzenie
funduszu statutowego.

Art. 22.
1. Do czasu powo.ania Prezesa Agencji zgodnie z art. 8, Prezes Rady Ministrw po
zasigniciu opinii ministra w.a/ciwego do spraw gospodarki powo.uje Prezesa
Agencji bez przeprowadzenia konkursu, w terminie 14 dni od dnia og.oszenia
ustawy, jednak nie d.u*ej ni* na 6 miesicy.
2. Prezes Agencji, o ktrym mowa w ust. 1, do czasu powo.ania Prezesa Agencji
zgodnie z art. 8, jest uprawniony do podejmowania wszelkich dzia.a( przygoto-
wawczych i organizacyjnych niezbdnych do utworzenia Agencji oraz jej funkcjo-
nowania.
3. Do czasu utworzenia Agencji koszty zwi#zane z wynagrodzeniem i dzia.alno/ci#
Prezesa Agencji pokrywa Kancelaria Prezesa Rady Ministrw.

Art. 23.
Plan dzia.ania Agencji w pierwszym roku obrotowym jej dzia.alno/ci, Prezes Agencji,
po zasigniciu opinii ministra w.a/ciwego do spraw gospodarki, przedstawia Prezeso-
wi Rady Ministrw w terminie miesi#ca od dnia powo.ania Rady Agencji. Je/li do tego
czasu Rada Agencji nie zostanie powo.ana, Prezes Agencji przedstawia plan dzia.ania
Agencji bez opinii Rady Agencji.

Art. 24.
W terminie 3 miesicy od dnia wej/cia w *ycie ustawy, Prezes Rady Ministrw powo-
.uje cz.onkw pierwszej Rady Agencji.

3)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta.y og.oszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 984 oraz z
2014 r. poz. 496, 829, 915 i 932.
13Art. 25.
Ustawa wchodzi w *ycie po up.ywie 3 miesicy od dnia og.oszenia, z wyj#tkiem art.
22, ktry wchodzi w *ycie z dniem og.oszenia.
MARSZA1EK SEJMU/ / Rados.aw Sikorski