Direktni i Internat marketing

Istraživanje on-line tržišta kompjutera i kompjuterskih komponenti

UPITNIK
Anketa je anonimna i podaci dobijeni ovom anketom biće iskorišteni samo za ovo istraživanje i neće biti zloupotrebljavani.

Mjesto: Datum i vrijeme:

Broj upitnika

1. Da li se koristite internetom? a) da, već se koristim ili imam namjeru ubuduće da se koristim b) ne, i nemam namjeru da se ubuduće koristim Ukoliko je Vaš odgovor na prvo pitanje pod a) da, već se koristim molimo Vas da odmah pređete na pitanje broj 2 Ukoliko je Vaš odgovor na prvo pitanje pod b) ne i nemam namjeru da se ubuduće koristim za Vas je upitnik gotov. Zahvaljujemo na vremenu koje ste odvojili za popunjavanje upitnika! 2. Kojom vrstom konekcije se služite? a) b) c) d) dial-up pristup satelitski pristup wireless pristup kablovski pristup

3. Koliko često koristite internet? a) dnevno b) sedmično c) mjesečno Ukoliko je Vaš odgovor na treće pitanje pod a) dnevno, molimo Vas da pređete na pitanje broj 4 Ukoliko Vaš odgovor na treće pitanje nije pod a) dnevno, molimo Vas da preskočite 4 pitanje i pređete na pitanje broj 5 1

Direktni i Internat marketing

4. Koliko vremena provedete dnevno na internetu? a) od 0-15 minuta dnevno b) od 15-60 minuta dnevno c) više od 60 minuta dnevno 5. Razlozi korištenja interneta... Svaki navedeni razlog ocijenite zaokružujući jednu ocjenu. Razlozi korištenja interneta zabava (chat, igrice i sl.) kupovina on-line pribavljanje informacija Najmanji razlog 1 1 1 2 2 2 Najveći razlog 3 3 3

6. Na on-line kupovinu gledam kao... a) i na običnu off-line kupovinu b) na nešto neophodno c) na jedan od vidova promocije za off-line kupovinu d) na nešto nepotrebno 7. Kupio/la bih on-line... a) kompjuter, cijelu konfiguraciju b) kompjuterske komponente c) ne bih kupovao/la ni kompjuter ni kompjuterske komponente on-line Ukoliko je Vaš odgovor na sedmo pitanje pod a) kompjuter, cijelu konfiguraciju ili pod b) kompjuterske komponente molimo Vas da pređete na pitanje broj 8 Ukoliko je Vaš odgovor na sedmo pitanje pod c) ne bih kupovao/la ni kompjuter ni kompjuterske komponente on-line za Vas je upitnik gotov. Zahvaljujemo se na vremenu koje ste odvojili za popunjavanje upitnika. 8. Razlozi kupovine kompjutera ili kompjuterskih komponenti on-line? Svaki navedeni razlog ocijenite zaokružujući jednu ocjenu. Npr. ako je porijeklo proizvoda za Vas presudan faktor prilikom kupovine zakružit ćete 5 ili 4, ili ukoliko nije toliko presudan možete zaokružiti 3, a ukoliko porijklo nije uopšte presudan faktor, zaokružit ćete 1, i tako za svaki navedeni faktor. Razlozi kupovine: kvalitet proizvoda kvalitet usluge on-line cijena proizvoda cijena usluge on-line marka proizvoda reklama dizajn dostupnost Najmanji razlog 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 Najveći razlog 5 5 5 5 5 5 5 5

2

Direktni i Internat marketing

9. Koju marku kompjutera bi volio/voljela kupiti on-line? (rangirati tako da je na broju 1. marka koju bi najviše volio/voljela kupiti on-line preferirate) 1. 2. 3. 4. 5. 6. ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________

10. Koju kompjutersku komponentu bi volio/voljela kupiti on-line? (rangirati tako da je na broju 1. komponenta koju bi najviše volio/voljela kupiti on-line) 1. 2. 3. 4. 5. 6. ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________

11. Koji Vam je najprihvatljiviji način plaćanja prilikom kupovine kompjutera ili kompjuterskih komponenti? a) b) c) keš u punom iznosu kreditnom karticom keš na rate 12. U Vašoj porodici kompjuter ili kompjuterske komponente najčešće kupuje: a) b) c) d) e) f) Suprug/a Otac Majka Djeca Lično Vi Neko drugi (navesti)__________________

13. Koliko članova broji Vaše domaćinstvo? (Upisati broj) 14. Vaš status sa zaposlenjem: a) Student b) Zaposlen, povremeno c) Zaposlen, puno radno vrijeme d) Nezaposlen e) Penzioner

3

Direktni i Internat marketing

15. Starosna dob: a) b) c) d) e) 14-24 25-34 35-44 45-54 55-65

16. Koliki su mjesečni prihodi u domaćinstvu? a) b) c) d) e) f) g) do 500 KM od 500 do 800 KM od 800 do 1200 KM od 1200 do 1600 KM od 1600 do 2000 KM preko 2000 KM odbijam odgovoriti Muški Ženski

17. Spol:

ZAHVALJUJEMO NA VREMENU KOJE STE ODVOJILI ZA ANKETU!

4

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times