RAGAM AYAT

Ayat terbentuk daripada gabungan dua kompaun utama iaitu subjek dan predikat. Dalam bahasa Melayu baku, ayat dapat dibahagikan kepada beberapa jenis seperti yang berikut:1. Ayat inti 2. Ayat tunggal/ayat selapis 3. Ayat majmuk A. Ayat Inti Ayat inti ialah ayat yang subjek dan predikatnya paling ringkas. Ayat inti terbahagi kepada empat pola seperti yang berikut:1. Frasa nama (FN) + Frasa nama (FN) 2. Frasa nama (FN) + Frasa kerja (FK) 3. Frasa nama (FN) + Frasa sendi (FS) 4. Frasa nama (FN) + Frasa adjektif (FA) Perhatikan penerangan di bawah ini:a) Frasa nama (FN) + Frasa nama (FN) Frasa nama (FN) + Frasa nama (FN) 1. 2. 3. 4. Ali Mary Sameon Yatim guru. mahasiswi. pelajar. juruterbang.

b) Frasa nama (FN) + Frasa kerja (FK) Frasa nama (FN) + Frasa kerja (FK) 1. 2. 3. 4. Adik Mereka Dia Ayah tidur. menyanyi. berlari. termenung.

c) Frasa nama (FN) + Frasa sendi (FS) Frasa nama (FN) + Frasa sendi (FS) 1. 2. 3. 4. Ibu Hadiah Saya Mereka dari pasar. ini untuk adik. ke Kuantan. dari Ipoh.

© Pearson Malaysia Sdn Bhd 2007

1

Alam Bahasa Melayu

d) Frasa nama (FN) + Frasa Adjektif (FA) Frasa nama (FN) + Frasa adjektif (FA) 1. 2. 3. 4. Buah tembikai ini Pemuda itu Pisau itu Perigi ini manis. bengis. tajam. dalam.

B. Ayat tunggal/ayat selapis Ayat tunggal dikenali sebagai ayat selapis juga. Ayat tunggal ialah ayat yang mengandungi satu subjek dan satu predikat. Perhatikan binaan ayat-ayat tunggal yang berikut:1 subjek 1. 2. 3. 4. Sepupunya Mereka Rumah itu Pisau ini 1 predikat tinggal di Kuala Kedah. berjalan kaki ke sekolah. sungguh besar. berkarat.

C. Ayat majmuk Ayat majmuk dikenali sebagai ayat berlapis juga. Ayat majmuk mengandungi beberapa baris ayat tunggal. Dalam bahasa Melayu baku, ayat majmuk terbahagi kepada tiga jenis seperti yang berikut:1. Ayat majmuk gabungan 2. Ayat majmuk pancangan 3. Ayat majmuk campuran 1. Ayat Majmuk Gabungan Ayat majmuk gabungan terbentuk daripada gabungan dua ayat tunggal atau lebih dengan kata hubung gabungan seperti atau, dan, sambil, serta, tetapi dan sebagainya. Perhatikan pembentukan ayat majmuk ganbungan di bawah ini:Ayat Majmuk Gabungan 1. Sheila dan Zakiah berjalan kaki ke sekolah. 2. Roti canai itu sedap tetapi liat. Cara Pembentukan a) Sheila berjalan kaki ke sekolah. (Ayat tunggal) b) Zakiah berjalan kaki ke sekolah. (Ayat tunggal) Kata hubung: dan a) Roti canai itu sedap. (Ayat tunggal) b) Roti canai itu liat. (Ayat tunggal) Kata hubung: tetapi

2. Ayat Majmuk Pancangan Ayat majmuk pancangan ialah ayat yang mengandungi satu ayat besar (ayat yang sempurna) dan satu atau beberapa ayat kecil/lain yang disisipkan ke dalam ayat besar dan menjadi sebahagian daripada ayat besar itu. Ayat majmuk pancangan terbahagi kepada 3 jenis seperti yang berikut:-

© Pearson Malaysia Sdn Bhd 2007

2

Alam Bahasa Melayu

1). Ayat majmuk relatif 2). Ayat majmuk komplemen 3). Ayat majmuk keterangan 1) Ayat majmuk relatif Ayat majmuk relatif ialah ayat majmuk yang menggunakan kata relatif yang. Perhatikan contoh binaan ayat majmuk relatif di bawah ini:Ayat Majmuk Relatif 1. Wanita yang berbaju biru itu jururawat pelatih. 2. Banyak pelajar membaca novel yang popular itu. Cara Pembinaan a) Ayat besar: Wanita itu jururawat pelatih. b) Ayat kecil: Wanita itu berbaju biru. Kata relatif: yang a) Ayat besar: Banyak pelajar membaca novel itu. b) Ayat kecil: Novel itu popular. Kata relatif: yang

2) Ayat majmuk komplemen Ayat majmuk komplemen ialah ayat majmuk yang menggunakan kata komplemen iaitu bahawa dan untuk. Perhatikan cara binaan ayat majmuk komplemen di bawah ini. Ayat Majmuk Komplemen 1. Anand sedar bahawa dia harus membalas jasa ibunya. 2. Amat penting untuk kita hidup bersatu padu. Cara Pembinaan a) Ayat besar: Anand sedar. b) Ayat kecil: Dia harus membalas jasa ibunya. Kata komplemen: bahawa a) Ayat besar: Amat penting b) Ayat kecil: Kita hidup bersatu padu. Kata komplemen: untuk

3) Ayat majmuk keterangan Ayat majmuk keterangan ialah ayat majmuk yang mengandungi ayat besar dan ayat lain yang berfungsi sebagai penerang. Perhatikan cara binaan ayat majmuk keterangan di bawah ini. Ayat Majmuk Keterangan 1. Kamal tidak datang ke sekolah kerana demam. 2. Kita harus berpindah supaya tidak terperangkap dalam banjir. Cara Pembinaan a) Ayat besar: Kamal tidak datang ke sekolah. b) Ayat keterangan: Kerana demam. Kata hubung: kerana (keterangan sebab) a) Ayat besar: Kita harus berpindah. b) Ayat keterangan: Supaya tidak terperangkap dalam banjir. Kata hubung: supaya (keterangan harapan)

3. Ayat Majmuk Campuran Ayat majmuk campuran ialah ayat majmuk yang terbentuk daripada gabungan beberapa jenis ayat, iaitu campuran ayat tunggal dan ayat majmuk. Perhatikan cara binaan ayat majmuk campuran di bawah ini. Ayat Majmuk Campuran 1. Kita akan maju dan berjaya dalam bidang perniagaan jika kita berusaha. Cara Pembinaan a) Ayat majmuk gabungan: Kita akan maju dan berjaya dalam bidang perniagaan.

© Pearson Malaysia Sdn Bhd 2007

3

Alam Bahasa Melayu

2. Saya sangat yakin bahawa kamu akan berjaya dalam bidang lakonan sekiranya kamu berusaha bersungguh-sungguh.

b) Ayat keterangan: Jika kita berusaha. Kata hubung: dan, jika a) Ayat besar: Saya sangat yakin. b) Ayat komplemen: Bahawa kamu akan berjaya dalam bidang lakonan. c) Ayat keterangan: Sekiranya kamu berusaha bersungguh-sungguh. Kata komplemen: bahawa Kata hubung: sekiranya

© Pearson Malaysia Sdn Bhd 2007

4

Alam Bahasa Melayu

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful