You are on page 1of 4

1

BAØI THÖÙ 166


MOÄT NGAØY NHIEÀU PHEÙP LAÏ
II. Coâng Hieäu Cho Moïi Ngöôøi

NGAØI LAÕNH NHAÄN ÑAU KHOÅ CUÛA LOAØI NGÖÔØI


Tôùi ñaây caàn phaûi nhaán maïnh tôùi vieäc aùp duïng ñaày an uûi vaø roõ raøng moät chaân lyù
thöôøng ñöôïc gôïi leân nhieàu laàn: trong ngaøy ñaùng ghi nhôù maø Chuùa Gieâsu chöõa raát
nhieàu beänh taät, an uûi nhieàu ngöôøi phieàn muoän, Ngaøi cuõng nghó ñeán töøng ngöôøi
chuùng ta, töøng noãi khoå ñau cuûa chuùng ta.
Baïn ngaïc nhieân ö? Haõy nhôù raèng Ngaøi ñöôïc thieân phuù thoâng hieåu voâ cuøng
taän, am töôøng heát moïi loaøi thuï taïo. Tuy nhieân töø khi veà Trôøi ngöï treân ngai traøn
ñaày phöôùc loäc, Ngaøi khoâng coù theå gaùnh chòu chia seû noãi ñau buoàn khoå cöïc cuûa
chuùng ta. Chuùng ta haõy bieát raèng xöa kia Ngaøi ñaõ caûm giaùc vaø gaùnh chòu moïi
ñau ñôùn vôùi chuùng ta tröôùc roài. Vaán ñeà maàu nhieäm chæ coù theå ñöôïc giaûi quyeát
nhö theá. OÂi, neáu nhö vaäy thì cao quí chöøng naøo! Chuùa Cöùu Theá muoán chòu ñöïng
heát moïi noãi ñôùn ñau cô cöïc tröôùc, vì sau naøy Ngaøi khoâng coøn chòu ñau khoå ñöôïc
nöõa. An uûi bieát bao cho taâm hoàn naøo nhaän thöùc ñöôïc chaân lyù vui möøng vaø muoân
ñôøi ñaùng nhôù naøy!
Sao! Moïi ñau ñôùn cuûa toâi ñeàu laøm toån thöông traùi tim ngöôøi baïn tình chí aùi
laø Chuùa Gieâsu ö? Noùi caùch khaùc töø xöa Ngaøi ñaõ chung phaàn khoå ñau vôùi ñau khoå
cuûa toâi ngaøy nay roài sao? Theá maø toâi chaúng heà nghó gì ñeán, neân moãi khi bò ngöôøi
khaùc boû rôi, toâi caûm thaáy mình bô vô coâ ñoäc vaø töï nhuû vôùi loøng raèng chaúng ai
hieåu mình, chaúng ai ñoå daàu thôm xoa dòu caùc veát thöông mình caû. Hoàn toâi ôi, haõy
coá gaéng taïo cho mình loøng tin ñeå hieåu noåi chaân lyù vöøa cao quí vöøa khoù hieåu.
Giaùc quan loaøi ngöôøi khoù maø caûm nhaän ñöôïc chaân lyù ñoù. Tuy nhieân lyù trí coù theå
suy luaän ñoâi chuùt. Duy ñöùc tin môùi ñuû baûo ñaûm cho chuùng ta. Haïnh phuùc ngaây
ngaát treân Trôøi, seõ bao la maõnh lieät bieát maáy, khi maø chuùn g ta hieåu thaáu taát caû
nhöõng haønh vi thöông yeâu voâ keå naøy! Tröôùc khi toâi sinh ra, Chuùa Gieâsu ñaõ soáng,
ñaõ thoâng caûm, vaø bao boïc ñôøi soáng toâi! Tình thöông cuûa Ngaøi ñoå traøn treân cuoäc
soáng toâi haèng bao theá kyû tröôùc khi toâi sinh ra. Do ñoù, khi suy nieäm caùc chi tieát
xaûy ra trong ngaøy muoân ñôøi ñaùng nhôù kia, toâi coù theå töï nhuû: Chuùa Gieâsu nhìn toâi
vôùi aùnh maét dòu daøng aâu yeám nhö khi nhìn nhöõng ngöôøi khoán khoå chaïy ñeán cuøng

2
Chuùa hoâm aáy. Baøn tay Ngaøi khi giô leân ban pheùp laønh cho daân chuùng, cuõng ñaõ
ban caû cho toâi nöõa.

TIEÁN TRÌNH CHUNG CUÛA VAÏN VAÄT


Tuy nhieân ngaøy hoâm ñoù laø ngaøy ñaëc bieät, ngaøy ñeå bieåu loä chaân lyù. Ngaøy aáy quan
troïng vaø lieân heä tôùi moïi ngöôøi ñöông thôøi cuõng nhö sau naøy, vì taát caû ñeàu phaûi
nhaän bieát caùch nhaõn tieàn söùc maïnh vaø tình yeâu cuûa Chuùa Gieâsu. Maëc daàu theá,
chöông trình Thieân Chuùa vaãn khoâng cho pheùp tình yeâu aáy, vaø quyeàn löïc aáy xoùa
boû ñau khoå vaø thöû thaùch. Chuùng ta neân nhaéc laïi moät laàn nöõa: ñau khoå laø quy luaät
ñeå caûi thieän. Roài ñaây khi raûo qua khaép xöù Palestine, Chuùa Gieâsu seõ coøn phaûi
chöùng kieán ñuû moïi thöù beänh hoaïn, nhöng Ngaøi khoâng chöõa trò. Vaäy taïi sao chuùng
ta laïi ngaïc nhieân khi Ngaøi ñeå chuùng ta phaûi ñau khoå vì beänh taät. Chuùng ta neân
nhôù moät ñieàu laø Ngaøi ñaõ nhìn thaáy taát caû, vaø cuõng ñaõ ñau khoå voâ chöøng! Thaät laø
nieàm an uûi vaø ñem laïi can ñaûm bieát bao! Vaäy chuùng ta ñöøng ganh tî khi thaáy caùc
beänh nhaân bình phuïc, vaø thaân nhaân hoï möøng vui!
Ñoùn nhaän ñau khoå moät caùch vui vẻ với tinh thần thaùnh thieän seõ ñöôïc aân
thöôûng nieàm vui haïnh phuùc vónh cöûu .

ÑIEÀU DOÁC QUYEÁT


Haõy tin töôûng chaân thaønh saâu xa veà söï keát hieäp maàu nhieäm giöõa Chuùa Gieâsu vaø
taâm hoàn baïn: ‘Ngaøi ñaõ caûm thoâng heát moïi noãi saàu khoå cuûa baïn vaø coi nhö laø cuûa
rieâng Ngaøi.’
Bieát bao taâm hoàn can ñaûm vaø haïnh phuùc vì bieát soáng vôùi tö töôûng naøy, vì
Ngaøi gaùnh laáy moïi toäi loãi vaø ñau khoå cuûa nhaân loaïi.
Coøn toâi, toâi ích kyû quaù! Toâi khoâng coi caùc noãi cô cöïc cuûa Ngaøi nhö thuoäc
veà toâi. OÂi loøng nhaân töø cuûa Ngaøi voâ vò lôïi hôn caû ngöôøi meï! Ngaøi yeâu toâi ñeán noãi
tha thöù vaø laøm ngô cho toâi taát caû.
Laïy Chuùa Gieâsu, tôùi bao giôø Chuùa seõ laø söï soáng thöïc cuûa linh hoàn con!
Bao giôø con môùi laáy tình yeâu ñaùp laïi tình yeâu?

----------o0o----------

3
4