You are on page 1of 1

í∫’®Ω’-¢√®Ωç 3 -V-™„j 2008- Ñ-Ø√-úø’ £j«-ü¿®√-¶«-ü˛ 2

Yoga: Has Kusala bought that car after all? Look at the following expressions from the
(Éçûªéà èπ◊¨¡© Ç car é̆oü∆?) conversation above:
Kshema: Not that I know of. I met her just the 1) Not that I know of. I met her the day before
day before and she didn't say any- and she didn't say anything about it.
thing about it. 2) No matter what I said, and no matter what the
(à¢Á÷ ´’J; Ø√èπ◊ ûÁL-Æœ-†ç-ûª-´-®Ωèπÿ ™‰ü¿’. price she'd still buy it
¢Á·†oØË ûª††’ éπL-¨»†’ ؈’. Ç N≠æߪ’ç 3) It's all the better if she buys that car
ûªØËO’ îÁ°æp-™‰ü¿’ Ø√èπ◊) 4) to be on the safe side she had better have
Yoga: She was particular about it. No matter some more practice
what I said, and no matter what the
5) I reached the other side just in the nick of the
price would go for it.
time.
(Ç car éÌØ√-©E °æô’d-ü¿-©í¬ ÖçC. ØËØÁçûª Pragna: No matter. I can wait till tomorrow =
6) ... Though I stood there grinding my teeth at 5) In the nick of time =
îÁ°œpØ√, Ç car áçûª üµ¿È®jØ√ ûª†’ éÌØËç-ü¿’Íé °∂æ®√y-™‰-ü¿’™‰. Í®°æ-öÀ-ü∆é¬ Öçúø-í∫-©†’.] *´-J-éπ~-ùç™.
the driver. a) Luckily the police arrived in the nick of time
No matter what ÉC °j ¢√öÀéÀ ü¿í∫_-®Ωí¬ Ö†o ÉçéÓ
and saved the girl =
E®Ωg-®·ç--èπ◊çC.)
7) It'd have been a hit and run case expression - Å®Ωnç – àüË-¢Á’iØ√ ÆæÍ® (ï®Ω-í¬-LqçC
*´-J-éπ~-ùç-™/- Åçû√
Kshema: It's all the better if she buys it. She will
8) (It) doesn't matter
Å®·-§Ú-®·ç-ü¿-†’-èπ◊†o Ææ´’-ߪ’ç™, Åü¿%-≠d-´æ -¨»ûª’h
be spending more if she goes for a ïJT B®Ω’-ûª’çC)
police -¢√-∞ Ô}-*a Ç Å´÷t-®·E ®ΩéÀ~ç-î √®Ω’.
new car. That will cost more than this. 1) Not that I know of = Ø√èπ◊ ûÁL-Æœ-†çûª´®Ωèπÿ ™‰ü¿’/ a) I'll meet the officer no matter what =
b) There will be no use coming to me in the
(Ñ car é̆-úø¢Ë’ †ßª’ç. éÌûªh-鬮Ω’ éÌçõ‰ é¬ü¿’. Ñ expression ¢√úË Ææçü¿-®√s¥©’ ´’†èπ◊ àüË-¢Á’iØ√ ÆæÍ®, officer E éπLÆœ B®Ω-û√†’. nick of time = *´-J-éπ~-ùç™ Ø√ü¿-í∫_-®Ω-éÌ-ÊÆh- ØËØËç
DE-éπçõ‰ áèπ◊\´ üµ¿Í® Öçô’çC. Å°æ¤púø’ áèπ◊\-´-í¬ØË ûªô-Ææn-°æ-úø’-ûª’ç-ö«®·. à¢Á÷! Ø√èπ◊ ûÁL-Æœ- b) No matter what, I'll be there tomorrow =
áèπ◊\´ ê®Ωa-´¤-ûª’çC.) †çûª´®Ωèπÿ ™‰ü¿’– Å-E ûÁ©’-í∫’™ èπÿú≈ î√™«≤ƒ®Ωxç- îËߪ’-™‰†’.
àüË-¢Á’iØ√ ÆæÍ® Í®°æ¤ ؈-éπ\-úø’çö«. c) He came in the nick of time when the plane
Yoga: Let her first make sure of her driving. ô’çö«ç éπü∆? Åçü¿’èπ◊ ÆæÈ®j† English ´÷ô, 'Not 3) All the better -
was about to start = Plane
ÉC èπÿú≈ ´’†-èπ◊ -î√-™« Ö°æ-ßÁ÷-í∫-
Can she drive well? that I know of' °æúË expression- conversational - áèπ◊\-´í¬ •ßª’-™‰l-Í®-´·çü¿’,
airport
a) Kinnera: Has she
(¢Á·ü¿ô ûª† driving O’ü¿ †´’téπç ûÁa- ¢√úøçúÕ. Å®Ωnç = ÅC *´-J-éπ~-ùç™ èπ◊ ´î√a-úø-ûª-úø’.
a house here? In the nick of time èπ◊ ü¿í∫_®Ω Å®Ωnç ÖçúË ÉçéÓ
éÓF. ¶«í¬ØË drive îËߪ’-í∫-©ü∆?) Éçé¬ ´’ç*C/ ´’ç*-ü¿-
expression - In the eleventh hour.
Kshema: I saw her driving two or three times (Ç¢Á’-Íé-´’Ø√o Ééπ\úø ®·çC, Åçûª-´-®Ωèπÿ ÅE.
a) In the eleventh hour oxygen was given to
-Ççí∫x-¶µ«-≠æ-ù
but was not on the car when she É©’xçü∆?) a) The curry was all
him and he was saved =
drove. To be on the safe side she had Kasturi: Not that I 473 the better for the ten
oxygen
*´-J-éπ~-ùç™ Åûª-úÕéÀ
better have some more practice know of. minutes extra frying = Éî√a®Ω’, Åûª-úø’ •A-é¬úø’.
before she b) Eleventh hour deci-
buy's this car. sions usually go
(ûª†’ car †úø-
°æ-úøç ؈’
È®çúø’-´‚úø’
≤ƒ®Ω’x îª÷¨»†’.
Not that I know of wrong =
BÆæ’-èπ◊ØË
ûª’ç-ö«®·.
*´-J-éπ~-ùç™
E®Ωg-ߪ÷©’
´÷´‚-©’í¬ ûª°æ¤p-´¤-
-Å®·-ûË ûª†’ drive îËÆæ’h-†o-°æ¤púø’ ØËØ√ car (Ç¢Á’èπ◊ Ééπ\úø É©’x†o Ææçí∫A Ø√èπ◊ -ûÁ-L-ߪ’-ü¿’/ èπÿ®Ω °æC EN’-≥ƒ--™„-èπ◊\´ ¢Ëí∫úøç c) He got such low marks because of his
™ -™‰Ë†’. àüË-¢Á’i-Ø√/ -àD ï®Ω-èπ◊\çú≈ Ø√èπ◊ ûÁL-Æœ-†çûª ´’ô’èπ◊ ™‰üË) ´’ç*üË Å®·çC. (°æC EN’-≥ƒ- eleventh hour preparation = *´-J-éπ~-ùç™
ÖçúËç-ü¿’èπ◊, car éÌØË-´·çü¿’ ´’J-éÌçûª dri- b) Satvik: Ritwick has phoned, hasn't he?
™„-èπ◊\´ °æöÀdØ√ ´’ç*üË marks
Æœü¿l¥ç-é¬-´-úøç-´©x Åûª-úÕéÀ ûªèπ◊\´ ´î√a®·.
ving practice îËÊÆh ´’ç*C.) (-JAyé˙ phone îËߪ’-™‰ü¿’ éπü∆?) Å®·çC, èπÿ®Ω áèπ◊\´ ®Ω’*í¬ 6) Grinding my/ his/ somebody's teeth =
Yoga: It will of her good. Karthik: Not that I know of
Öçü¿E) (Grind, ground - past
éÓ°æçûÓ °æ∞¡Ÿx -éÌ-®Ω-éπ-úøç
(ÅC ´’ç*üË) b) It's all the better he tense and past participle)
doesn't know Telugu. We
(îËÆœ-†ô’x Ø√Íéç -ûÁ-L-ߪ’-ü¿’/ Ø√èπ◊ ûÁL-Æœ-†çûª
Kshema: (Do you) know what happened yes- a) He ground his teeth as the speaker criti-
M.SURESAN
´’ô’èπ◊ ™‰ü¿’) can say whatever we like
terday? I was crossing the road in cised him = Ö°æ-Ø√u-Ææ-èπ◊úø’ ûª††’ N´’-Jz-Ææ’hçõ‰
of him =
ÉC Å´-鬨¡ç ´*a-†-°æ¤p-úø™«x ¢√úøçúÕ.
heavy track. A car almost hit me. Just
¢√úÕéÀ ûÁ©’í∫’
2) No matter = à--üË-¢Á’i†-°æp-öÀéÃ/ áçûÁjØ√
Åûª-úø’ éÓ°æçûÓ °æ∞¡Ÿx -éÌ-®Ω’-èπ◊-ûª’-Ø√oúø’.
in the nick of time I reached the other
ûÁ-L-ߪ’éπ-§Ú-´-úøç ´’ç*üË Å®·çC. ¢√úÕ í∫’-Jç-* b) She grinds her teeth even at the mention of
a) No matter how hard he tried, he could not
side. It was hair-breadth escape.
´’†ç à¢Á’iØ√ îÁ°æ¤p-éÓ-´îª’a. her divorced husband's name = NúÕ-§Ú-®·†
get her love = Åûª-úø’ áçûª v°æߪ’-Aoç-*Ø√, Ç¢Á’ 4) To be on the safe side = É•sçC ™‰èπ◊çú≈
(EØËoç- ï-J-TçüÓ ûÁ©’≤ƒ? traffic áèπ◊\-´í¬ vÊ°´’†’ §Òçü¿-™‰-éπ-§Ú-ߪ÷úø’.
ûª† ¶µº®Ωh Ê°®Ω’ Nçõ‰- î√©’, Ç¢Á’ °æ∞¡Ÿx éÌ®Ω’-èπ◊\ç-
Ö†o-°æ¤púø’ road ü∆ô’-ûª’-Ø√o†’. äéπ -鬮Ω’ b) No matter what you say, I don't believe you
ÖçúËç-ü¿’èπ◊ (´·çü¿’ ñ«ví∫-ûªhí¬)/ üËE-ÈéjØ√ ´’ç*C/ ô’çC, éÓ°æçûÓ.
††’o ü∆ü∆°æ¤ úµŒ éÌöÀdçC. ÅC ïJÍí áçü¿’-ÈéjØ√ ´’ç*C. 7) Hit and run case = Road Accidents N≠æ-
want to help me = †’¢Áyçûª/ †’¢Ëyç îÁ°œpØ√ a) Rs. 1500 may be enough, but take a little ߪ’ç™, accident éπL-TçîË driver (ÉçéÓ- ¢√-£æ«-Ø√Eo,
éπ~ù«-EéÀ ´·çü¿’ ؈-´-ûª-LéÀ îË®Ω’-èπ◊Ø√o.
(¢Áçvô’-éπ- ¢√-Æœ™ ûª°œpç--èπ◊Ø√o). †’´¤y Ø√èπ◊ ≤ƒßª’ç îË≤ƒh´E ؈’ †´’t†’. more, just to be on the safe side = °æC-Ê£«†’ á´-È®jØ√ ´uéÀhE úµŒéÌöÀd† driver) ûª† ¢√£æ«-Ø√Eo
c) No matter where you live, they will still trou-
The car sped away though I stood
´çü¿© ®Ω÷§ƒ-ߪ’©’ î√©’. é¬E üËE-ÈéjØ√ ´’ç*C Ç°æ-èπ◊çú≈ §ƒJ-§Ú-´-úøç.
ble you = †’¢Áy-éπ\-úø’Ø√o, Fèπ◊ ¢√∞¡Ÿx ¶«üµ¿ éπ-L-T- a) He died in the hit and run accident= 鬮Ω’ úµŒéÌE,
there grinding my teeth at the driver.
é¬Ææh áèπ◊\´ BÆæ’Èé∞¡Ÿx.
It could have been a hit and run case.
Ææ÷hØË Öçö«®Ω’. b) The road is safe, but just to be on the safe 鬮Ω’ Ç°æE accident ™ Åûª-úø’ îªE-§Ú-ߪ÷úø’.
(Ç car driver O’ü¿ °æ∞¡Ÿx -éÌ-®Ω’-èπ◊ûª÷ E©’- [Éçûªèπ◊´·çü¿’ lesson ™ no matter èπ◊ -Ö-†o side take some one with you = Ç road b) He is a hit and run driver and everybody
knows it = Accident
Ø√o- ؈’, car ´÷vûªç ¢Ëí∫çí¬ ¢ÁRx-§Ú- ÉçéÓ Ö°æ-ßÁ÷í∫ç ûÁ©’Ææ’-èπ◊Ø√oç éπü∆? °∂æ®√y™‰-ü¿’™‰ v°æ´÷-ü¿-¢Á’içüËç é¬ü¿÷, áçü¿’-ÈéjØ√ ´’ç*C. á´-®Ωo-
driver
©’ îËÆœ ¢√£æ«-Ø√Eo Ç°æ-
®·çC. úµŒéÌöÀd §ƒJ-§ÚßË’ Ææç°∂æ’-ô† ÅØË Å®ΩnçûÓ èπÿú≈ no matter ¢√úøû√ç. ®·Ø√ ûÓúø’ BÆæ’-Èé∞¡Ÿx. èπ◊çú≈ ¢ÁRx-§ÚßË’ Åûª-úø’. Åûª-úøç-ü¿-JéÃ
Åߪ·uç-úËüË E†o). eg: Pranav: I'm sorry I can't lend you my book c) Take another copy of the letter, to be on the ûÁ©’Ææ’.
today safe side = letter 8) It doesn't matter = It's no matter = no matter
Yoga: You're lucky to be alive. Your 'yoga' = Fèπ◊ -Ñ®ÓV Ø√ °æ¤Ææhéπç áçü¿’-ÈéjØ√ ´’ç*C, Ç ÉçéÓ
sorry. copy = °∂æ®Ω-¢√-™‰ü¿’.
was good. É´y-™‰†’, BÆæ’éÓ.
(Éçé¬ •A-èπ◊ç-úøôç F Åü¿%-≠d¢æ Ë’. F
'ßÁ÷í∫ç— ¶«í∫’çC.) Congrats. Q. 1) She looks upon sex as a commodity to ´®Ω{ç 鬮Ω-ùçí¬ match ®Ωü¿l-®·çC.
Kshema: Thank you. Oh, sorry. I owe you a be exploited to the fullest for her own b) By means of = ûªü∆y®√.
hundred rupees. Sorry I've delayed. personal gratification. DEéÀ ûÁ©’í∫’ Å®Ωnç He came up in life by means of hard
I'll give it this evening. To be exploited
îÁ°æp-í∫-©®Ω’. Åçõ‰ Å®Ωnç work =
(Sorry.
A.
ØËFoéÓ ´çü¿-®Ω÷-§ƒ-ߪ’© Å°æ¤pØ√o†’ àN’öÀ? 1) Ç¢Á’ Sex †’ (¨¡%çí¬-®√Eo) ûª† ≤ƒy®Ωn ûª%°œh- -v¨¡-´’ -ü∆y®√ Åûª-úø’ @N-ûªç™ °jéÌ-î√aúø’.
By means of his contacts he can get
éπü∆? Ç©Ææuç Å®·çC, É´yúøç. Ñ 2) ÉçTx≠ˇ ¶«í¬ ´÷ö«x-ú≈-©-†’èπ◊-ØË¢√∞¡xèπ◊ éπ´‚u-E- éÓÆæç ¢√úø’-éÓ-ü¿-T† ´Ææ’h-´¤í¬ îª÷Ææ’hçC.
anything done =
≤ƒßª’çvûªç ÉîËa-≤ƒh†’.)
2) Communication Skills ᙫ °ç§Òç-Cç--
Íé-≠æØ˛ Æœ\™¸q ᙫ °ç§Òç-Cç--éÓ-¢√™
Yoga: Doesn't matter. I can wait. Ææ÷îª-†©’ É´y-í∫-©®Ω’. éÓ-¢√™ Éçûªèπ◊´·çü¿’ î√™«-≤ƒ®Ω’x N´-Jç* ûª†-èπ◊†o Ææç•ç-üµ∆© ü∆y®√ Åûª-úø’ -à
(°∂æ®√y-™‰-ü¿’™‰. ØËØ√-í∫-í∫-©†’.) 3) This turns out to be particularly unfortu- ÖØ√oç. °æØÁjØ√ îË®·ç-îª-í∫-©úø’.
Kshema: You are such a good friend. nate. DEéÀ ûÁ©’í∫’ Å®Ωnç îÁ°æpí∫-©®Ω’. 3) ´·êuçí¬ ÉC î√-™« ü¿’®Ωü¿%-≠æd-éπ-®Ω-¢Á’i† c) In accordance with = Ç v°æ鬮Ωç.
Daily life situations ™ ¢√úË ´’J-éÌEo expres- 4) Because of, by means of, in accor- N≠æ-ߪ’çí¬ ûªßª÷-È®jçC. In accordance with the agreement she
sions ´’†ç É°æ¤púø’ ûÁ©’-Ææ’-èπ◊çü∆ç. OöÀ frequency dance with- ÉN àßË’ Ææçü¿-®√s¥-©™ Ö°æ-ßÁ÷- 4) a) Because of = Ç é¬®Ω-ùçí¬. should vacate the house =
The match was cancelled because of
(¢√úË-≤ƒ®Ω’x) î√-™« áèπ◊\´. î√-™« Ö°æ-ßÁ÷-í∫-°æ-úø-û√®· T-≤ƒh®Ó -ûÁ-©’°æí∫-©®Ω’. ä°æpçü¿ç v°æ鬮Ωç Ç¢Á’ É©’x ë«SîËߪ÷L.
´’†ç ´÷ö«x-úË-ô°æ¤púø’. ¶«í¬ simple expressions - G.Suresh, Guntur. the rain =
é¬-´-úøç ´©x conversational ease Öçô’çC.

Spoken English -§ƒ-ûª -¢√u≤ƒ-©éÓÆæç -éÀxé˙ -îË-ߪ’ç-úÕ.. URL: http://www.eenadu.net/spoken/spoken.htm