You are on page 1of 1

-´’çí∫-∞¡-¢√®Ωç 8 -V-™„j 2008 Ñ-Ø√-úø’ £j«-ü¿®√-¶«-ü˛ 2

Arogya: Kundan made a fool of himself yester- Iswarya: Things are going to be different from
day, didn't he? Monday. The class hours will be from 8
(èπ◊çü¿Ø˛ E†o äöÀd ¢ÁvJ-¶«-í∫’-©-¢√-úÕ™« v°æ´-Jhç- to 3, instead of from 10 to 5 as they are
î√úø’ éπü∆?) now.
Iswarya: Yes, by making jokes that were all out (≤Ú´’-¢√®Ωç †’ç* °æJ-Æœn-ûª’©’ ´÷®Ω-û√®·
of place. éπü∆. Classes É°æpöÀ™«í¬ 10 †’ç* 5
(Å´¤†’, ÅÆæç-ü¿-®Ωs¥-¢Á’i† jokes ¢ËÆœ.) ´®Ωèπ◊ é¬èπ◊çú≈ 8 †’ç* 3 ´®Ωèπ◊çö«®·.)
Arogya: He wasn't aware that others were pok- Arogya: That certainly is a change for the
ing fun at him. I was really sorry for him. worse. We have to get up rather early
(ûª††’ Éûª-®Ω’©’ Çô-°æ-öÀd-Ææ’h-Ø√o-®ΩE Åûª-úÕ-éπ®Ωnç in the morning .
鬙‰ü¿’. Eïçí¬ ÅûªúÕ í∫’Jç* ؈’ ¶«üµ¿-°æ- (Ñ ´÷®Ω’p ´©x îÁúË. §Òü¿’l† Éçé¬Ææh ûªy®Ωí¬ c) Why make a fool of yourself by offering c) Would she take it amiss if I offered help =
úø’-ûª’-Ø√o†’.) ™‰¢√Lq ´Ææ’hçC.) advice unasked = Éûª®Ω’©’ Åúøèπ◊\çú≈ØË Ææ©-£æ…- ؈’ Ææ£æ…ߪ’ç ÅçCÊÆh Ǣ˒´’Ø√o ŧƒ®Ωnç îËÆæ’-
Iswarya: I tried to warn him, but he took it Iswarya: (There is) no helping it. Things are not
L*a ¢ÁvJ-¢√-úÕ-´-E-°œç--èπ◊ç-ö«-¢Áç-ü¿’èπ◊? èπ◊çô’çü∆?. amiss = ûª°æ¤p/ §Ò®Ω-§ƒô’
amiss. He thought I was discouraging in our hands.
2) Out of place - ÅÆæç-ü¿-®Ωs¥-¢Á’i† Something is amiss some where = áéπ\úÓ àüÓ
him out of envy. (ûª°æpü¿’. ´’† îËûª’™x àO’ ™‰ü¿’ éπü∆.) a) His jokes were out of place on such a seri- §Ò®Ω-§ƒô’/ ûª°æ¤pçC.
(ÅûªúÕE £«îªa-Jç-î√-©E v°æߪ’-Aoç-î√†’. é¬F High frequency expressions used in daily ous occasion = Ç í∫çHµ-®Ωçí¬ Ö†o Ææçü¿-®Ωs¥ç™ 5) What was the matter with him?
Åûªúø’ ††’o ŧƒ®Ωnç îËÆæ’-èπ◊-Ø√oúø’. ØËØËüÓ real life situations í∫’Jç* ûÁ©’-Ææ’-èπ◊ç-ô’-Ø√oç-í∫ü∆? ÅûªúÕjokes î√™« ÅÆæç-ü¿®Ωs¥çí¬ ÖØ√o®·. Matter with (somebody) = àçöÀ N≠æߪ’ç?
b) Nothing ill of the dead. That will be out of
Ñ®Ω{uûÓ ÅûªúÕE E®Ω’-û√q-£æ«-°æ-®Ω’-Ææ’h-Ø√o-†-†’-èπ◊- É°æ¤púø’ ´’J-éÌEo îª÷ü∆lç. ÉN èπÿú≈ ´’†èπ◊ ¶«í¬ à¢Á’içC (á´-J-ÈéjØ√)
Ø√oúø’.) Ö°æ-ßÁ÷-í∫°æúË ´÷ô©’. î√™« ≤˘éπ®Ωuçí¬ Öçö«®·. place at a condolence meeting = îªE-§Ú- a) What is the matter with the doctor? He
Arogya: What was the matter with him? Why ´’† ´÷´‚©’ ¶µ«¢√©’ ûÁL-Ê°ç-ü¿’èπ◊ OöÀE Å´-鬨¡ç ®·†¢√∞¡x†’ í∫’Jç* îÁúø’í¬ ´÷ö«x-úø-èπÿ-úøü¿’. doesn't want to treat patients any more =
couldn't he understand that you meant ´*a-†-°æ¤p-úø™«x ¢√úø’-ûª’ç-úøçúÕ. Å™« ´÷ö«x-úøôç Ææçû√-°æ-Ææ-¶µº™ ÅÆæç-ü¿®Ωs¥çí¬ Doctor
well.
à¢Á’içü∆ èπ◊? ®Óí∫’-™„´JF îª÷úø-†ç-ô’-
Öçô’çC. Ø√oúø’? (îª÷úø-èπÿ-úøü¿’ ņ’èπ◊çô’-Ø√oúø’)
(à¢Á’iç-ü¿-ûª-úÕéÀ? †’´¤y Ææü¿’-üËl-¨¡ç-ûÓØË îÁ§ƒp´¤ c) Her black dress was out of place for the
b) ''Is anything the matter? You don't look all
é¬F áçü¿’-éπ®Ωnç îËÆæ’-éÓ-™‰-éπ-§Ú-ߪ÷úø’?) auspicious occasion =
right" =
Ç ¨¡Ÿ¶µº Ææçü¿-®Ωs¥ç™ ''à¢Á’iØ√ Å®·uçü∆?/ àçöÀ N≠æߪ’ç?
Iswarya: He didn't quite catch what I was trying dress
-Ççí∫x-¶µ«-≠æ-ù
Ç¢Á’ †©x ÅÆæç-ü¿®Ωs¥çí¬ ÖçC. ÆæJí¬ Ö†oô’x ™‰´¤?——
to drive at. 475 d) Your comments are out of place = F "Nothing's the matter. I'm perfectly OK" =
(؈’ àç îÁÊ°pç-ü¿’èπ◊ v°æߪ’-Ao-Ææ’h-Ø√oØÓ ¢√uêu©’ Ææçü¿-®Ós¥-*ûªçí¬ ™‰´¤. ''àO’ 鬙‰ü¿’. ؈’ îªéπ\-í¬ØË
Åûªúø’ ví∫£œ«ç-îª- ÖØ√o.——

What was the matter with him?


™‰ü¿’.) Ñ matter ûÓ ´îËa
Arogya: Don't worry. If
expressions O™„j-†-°æ¤p-úø™«x
the worst ¢√úÕ, O’ conversation ™
comes to the ¶µ«í∫ç îËÆæ’-éÓçúÕ.
worst he will stop talking to you. You Look at the following expressions from the 3) Poking fun at some-
6) Mean well = Ææü¿’-üËl-¨¡çûÓØË ´÷ö«x-úøôç/ v°æ´-Jhç-îªúøç.
won't be the worse off for it after all. dialogue above: body =
Past Tense and Past Participle- meant (well)
Éûª-®Ω’-©†’ ÍíL-îË-
(àç °∂æ®Ω-¢√-™‰-ü¿’™‰. Åçûªí¬ Å®·ûË à´’-´¤- 1) Kundan made a fool of himself ߪ’úøç/ Çô-°æ-öÀdç-îªúøç/ Å°æ- a) I meant well when I told him not to eat so
ûª’çC FûÓ ´÷ö«x-úøôç ´÷ØË-≤ƒhúø’. ÅçûË- 2) ... by making jokes that were out of place £æ…Ææuç îËߪ’úøç. much. He took it amiss and felt I was against
í∫ü∆? ü∆E-´©x FÍéç †≠ædç ï®Ω-í∫ü¿’.) 3) He wasn't aware that others were poking fun a) Everyone was poking his eating = Åûª-úÕE ÅçûÁ-èπ◊\´ AØÌ-ü¿lE ؈’ Ææü¿’-
Iswarya: I understand that. By the way, (would at him fun at his fatness = üËl-¨¡ç-ûÓØË ÅØ√o. Åûªúø’ ††’o ŧƒ®Ωnç îËÆæ’-èπ◊-Ø√oúø’,
you) mind dropping me at home on 4) I tried to warn him but he took it amiss Åçü¿®Ω÷ ÅûªúÕ ™«´¤ Ø√ÍéüÓ Åûªúø’ A†úøç É≠ædç ™‰ü¿-†’-èπ◊E.
your scooter? 5) What was the matter with him? M.SURESAN í∫’Jç* áí∫-û√R îËÆæ’h-Ø√o®Ω’ b) When elders chide us they mean well = °ü¿l-
(ÅçûË™‰. ÅC ÆæÍ®-é¬F, ††’o F scooter 6) ... you meant well (Ç Ææçü¿-®Ωs¥ç™) ¢√∞¡Ÿx ´’†Lo Ææü¿’-üËl-¨¡ç-ûÓØË (´’ç* éÓÆæ¢Ë’) ´’çü¿-
O’ü¿ ÉçöÀ ü¿í∫_®Ω Cç°æ¢√?) 7) If the worst comes to worst b) Don't poke fun at his poor clothes = Åûª ú Õ L-≤ƒh®Ω’. chide = ´’çü¿-Lç-îªúøç/ éÓ°æp-úøôç ..
Arogya: Not at all, though my scooter is not as 1) Made a fool of himself- Make a fool of one-  éπ •ôd © í∫ ’Jç* ÍíL- î Ë-ß ª ’èπ◊. 7) If the worst comes to the worst = Åü∑¿-´’-°æ-éπ~ç™/
good as before I had it repaired. self. Ééπ\ úø oneself •ü¿ ’©’ himself/ herself/ c) Poking fun at others for whatever reason is ï®Ω -í∫-èπÿ-úø-E-ü¿çô÷ ïJ-TûË/ £‘«Ø√A£‘«† °æéπ~ç™.
(àç °∂æ®Ω-¢√-™‰ü¿’/ ÅüËç ™‰ü¿’. Å®·ûË themselves etc.. àüÁjØ√ ¢√úÌîª ’a. bad manners = à 鬮Ω ù ç´©x - Ø Á j Ø √ Éûª - ® Ω ’ ©†’ a) He is willing to join the army. He feels that if
Make a fool of oneself = the worst comes to the worst, he will die =
scooter repair îË®·ç*† ûª®√yûª Åçûªèπ◊ ¢ÁvJ-¢ √-∞¡x™ « éπ -E °œç -î ªúøç Çô°æ -ö Àdç -î ªú øç îÁ úø’ v°æ ´ -®ΩhØ Ë.
´·çü¿’†oçûª ¶«í¬™‰ü¿’.) Éûª-®Ω’-©èπ◊. ´’† ´÷ô©, îËûª©´©x/ †´¤y© §ƒ©-´úøç. 4) Took it amiss = Past tense of take it amiss = ÂÆj†uç™ îËÍ®ç-ü¿’èπ◊ É≠æd-°æ-úø’-ûª’-Ø√o-úø-ûªúø’. ´’£æ…
Iswarya: Then don't mind me. You just get a) He made a fool of himself by talking about ŧƒ®Ω nç îË Æ æ ’ -é Ó-´ úø ç . Å®·ûË ûª†’ îªE-§Ú-û√-úøçûË éπü∆ ņ’-èπ◊ç-ô’-Ø√o-úø-ûªúø’.
things he did not know = ûª†èπ◊ ûÁLߪ’E N≠æ- a) Don't take me amiss, but you had better, b) If the worst comes to the worst, I may have
along. I'll walk home.
ߪ ÷© í∫ ’Jç* ´÷ö«x úÕ ûª † ûÁ L-N-û ª-è π◊\-´ -û ª† ç wear better clothes = †’Nyçé¬ ´’ç* •ôd©’ to sell my property = ï®Ω-í∫-èπÿ-úø-E-ü¿çô÷ ïJ-TûË,
(Å®·ûË †ØÌo-C-™„®·u. †’´¤y é¬Eß˝’. ؈’ îª÷°œç--èπ◊-Ø√oúø’/ ¢ÁvJ-¢√-úÕ™« éπ†-°æ-ú≈fúø’/ †´¤y-©- ¢ËÆæ’-èπ◊çõ‰ ´’ç*C. É™« ņoç-ü¿’èπ◊ ††o-§ƒ®Ωnç ؈’ Ø√ ÇÆœhE Å´÷tLq ´Ææ’hç-üË¢Á÷!
†úÕ* ¢Á∞¡û√ ÉçöÀéÀ.) §ƒ-©-ߪ÷uúø’. îËÆæ’-éÓèπ◊/ à´’-†’-éÓèπ◊. c) She wants to marry anyone but him. If the
Arogya: No, No. I can still manage it. Don't worst comes to the worst, she would remain
b) You only make a fool of yourself if you inter- b) If you don't take me amiss, your attending
worry. unmarried =
fere in the affairs of a husband a wife = the function is not good = †’¢Ëy-´’-†’-éÓ-éπ-§ÚûË/ ÅûªúÕE ûª°æp ÉçÈé´JØÁjØ√ °∞«x-ú≈-©-
(ÅüËç ™‰ü¿’. ؈’ ᙫíÓ™« E†’o BÆæ’-Èé-∞¡- ¶µ«®√u-¶µº-®Ωh© N≠æ-ߪ÷™x éπLpç--èπ◊çõ‰ F ¢ÁvJ-ûª- func-
†’´¤y ††’o ŧƒ®Ωnç îËÆæ’-éÓ-éπ-§ÚûË, †’Oy †’-èπ◊ç-öçC. Åü∑¿-´’-°æ-éπ~ç™ ÅN-¢√-£œ«-ûª-í¬ØË ÖçúÕ-
û√-†’™‰.) †¢Ë’ •ßª’-ô-°æ-úø’-ûª’çC/ ´‚®Ω’^-úÕ™« éπE-°œ-≤ƒh´¤. tion èπ◊ ®√´ü¿’l (®√´úøç ´’ç*-C-é¬ü¿’). §Ú-¢√-©-†’-èπ◊ç-öçC.

Q. 1. Fortune 500 companies, for- A. 1. Fortune ÅØËC äéπ American Magazine. 3. F ÊÆo£œ«-ûª’-©†’ ņ’-éπ-Jç-îª-´ü¿’l. (copy îËߪ’- Indian Institute of Sciences, Institute of
tune 500 clients OöÀ Å®Ωnç, Ñ magazine v°æA Ææç´-ûªq®Ωç, ¢√u§ƒ®Ω ÆæçÆæn ´ü¿’l). Ç °æE Daffy (´uéÀh Ê°®Ω’ 鬴a/ Fool Engineering and Technology, etc. ´·êuçí¬
Ö°æßÁ÷í∫ç ûÁ©-°æçúÕ. (companies) © ≤ƒç´-ûªq-Jéπ Å´’t-鬩 N©’´ ÅE Å®Ωnç ®√´îª’a), and Elmer (´uéÀh)èπÿ -
≤ƒçÍé-Aéπ Nü∆u ´%ûª’h-©èπ◊ Ææç•ç-Cµç-*† ÆæçÆæn
2. Maruthi Inc/ Bharathi Inc -*´®Ω (†í∫-ü¿’™) Çüµ∆®Ωçí¬ Åûªu-Cµéπ Å´’t-鬩’ îËÆœ íÌ°æp ´C™„ß˝’. Åçõ‰ ÉçéÌéπJE copy îËߪ’-úøç †’´¤y Institution.
Ö†o Inc †’ ᙫ îªü¿-¢√L? DE ™«¶µ«©’ í∫úÕçîË 500 ¢√u§ƒ®Ω ÆæçÆæn© ñ«Gû√ ûªßª÷- îËߪ’-ü¿-T† ´’ç* °æØËç é¬ü¿’ ÅE. Academy- àüÓ äéπ subject/ ®Ωçí∫ç™ v°æûËuéπ
Å®Ωnç àN’öÀ? ®Ω’-îËÆœ v°æéπ-öÀÆæ’hçC. Ç ñ«G-û√™ îÓô’-îË-Ææ’- 4. éπçí¬®Ω’ éπçí¬-®Ω’í¬ ÖçúË èπ◊çüË©’ éπçõ‰ àç x- Péπ~ù ÉîËa/ v§Úûªq-£œ«çîË ÆæçÆæn/ éπ∞«-¨»©, etc-
3. Don't try to imitate your friends. Leave that to èπ◊†o company ©†’ Fortune 500 company Academy of Arts/ Academy of music, etc.
Daffy and Elmer. Daffy and Elmer
Ééπ\úø Åçõ‰ éπ∫-ü¿-©E (ÖvüË-éπ-°æ-úøE) üÓÆæé¬ßª’ †ßª’ç ÅE.
English ™ as cool as cucumber Åçõ‰ àç Spoken English Academy English
©çö«®Ω’. Ç ñ«G-û√™ îË®Ω-í∫-©-í∫úøç äéπ ÆæçÆæn îËÊÆ Åçõ‰
àN’öÀ? Ñ ¢√éπuç °æ‹Jh Å®Ωnç àN’öÀ? Å´’t-鬩 N©’-´èπÿ, ûªü∆y®√ §ÒçüË ™«¶µ«-©èπ◊ äéπ
4. A twitching rabbit is less likely to make it than a Ææ÷*éπ. Ç ñ«G-û√™ îË®Ω-í∫-©-í∫úøç v°æA-≥ƒe-ûªtéπ ÖvüË-éπ-°æ-úø-èπ◊çú≈, Ææçߪ’-´’†ç éÓ™p-èπ◊çú≈ Ææ綵«-≠æ-ù™ Péπ~ù ÉîËa ÆæçÆæn ÅE. Å®·ûË
Academy É™«çöÀ *†o *†o ¢√öÀéÀ ¢√úøôç ÆæJ-
cool cucumber Ñ ¢√é¬uEéÀ Å®Ωnç àN’öÀ? N≠æߪ’ç.Å™« í∫’Jhç°æ¤ §ÒçüË Companies Öçúøôç. èπ◊çüË©’ üÓÆæ-é¬ßª’ éπçõ‰ N©’-¢ÁjçC.
5. Institute Academy
èπ◊ èπ◊ ûËú≈ àN’öÀ?Spoken Fortune 500 Clients Å´¤-û√®·. Å®·ûË éπçí¬®Ω’ éπçí¬®Ω’í¬ ÖçúË èπ◊çüË©’ éπçõ‰ é¬ü¿’. î√™« v°æA-≥ƒe-ûªt-éπ-¢Á’i†, Ö†oûª v°æ´÷-ù«©’†o
English Academy v°æûËu-éπûª àN’öÀ? 2. Maruti Inc/ Bharathi Inc- OöÀ™ x Inc=
ÖvüË-éπ-°æ-úøE üÓÆæ-é¬ßª’ (èπ◊çüË-©çûª N©’-´-™‰ü¿’) ÆæçÆæn†’ ´÷vûª¢Ë’ Academy Åçö«ç.
6. Manners makesth a man Åçõ‰ à--N’öÀ? Makesth Incorporated = Ltd = Limited. -´’-† -üË-¨¡ç-™ - †ßª’ç ÅE. Åçõ‰ éπçí¬®Ω’í¬ ÖçúË-¢√-∞¡x-éπçõ‰ 6. v°æ´-®Ωh† äéπ-JE ´’E-≠œí¬ îËÆæ’hç-ü¿E = ´’E≠œ íÌ°æp-
DEE ᙫ Öîªa-Jç-î√L? Company Ê°®Ωx *´®Ω Ltd (Limited), éπçí¬®Ω’ °æúøèπ◊çú≈ balanced í¬ ÖçúË-¢√∞¡Ÿx †ßª’- ûª†ç ¢√J v°æ´-®Ωh-†-†’-•öÀd ÅE. Maketh- Old
7. ´’†Ææ’ îªçîª-©-¢Á’içC, ´’†-Ææ’ûÓ Ç™-*ç-îªèπ◊, ¢Á’ü¿-úø’ûÓ America™ Inc (Incorporated) èπ◊ Ææ´÷†ç. ´’E. English for make.
Ç™-*ç. -D-E-E ÉçTx-≠ˇ™ ᙫ îÁ§ƒpL? Åç-õ‰ Ñ company © ÅCµ-é¬-®Ω’© ¶«üµ¿uûª 5. Institute - Nü¿u, ´%Ah, ´%Ahéπ´-Ææ-®Ω-¢Á’i† Péπ~ù«– 7. Mind wavers; don't let your mind think, let
- Neena Nair, Hyderabad °æJ-N’ûªç ÅE.- É™«çöÀ ÖüËl-¨»©’†o ÆæçÆæn. your brains do it.

Spoken English -§ƒ-ûª -¢√u≤ƒ-©éÓÆæç -éÀxé˙ -îË-ߪ’ç-úÕ.. URL: http://www.eenadu.net/spoken/spoken.htm