You are on page 1of 18

RANCANGAN TAHUNAN SAINS SUKAN TINGKATAN EMPAT 2009

MINGG BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI CATATA


U N
1 Pengenalan mata pelajaran Sains Sukan Tingkatan Empat dan peraturan
2 1.1 Definisi sains sukan Aras 1 Mencari maklumat daripada pelbagai
- Menyatakan maksud sains sukan sumber seperti internet dan media
1.2 Kepentingan sains sukan - Menyatakan kepentingan sains sukan massa
daripada aspek : - Menyatakan Dasar Sukan Negara
1.2.1 Prestasi sukan Aras 2 � Membincangkan kepentingan sains
1.2.2 Kesihatan - Menghuraikan Dasar Sukan Negara sukan
1.2.3 Rekreasi - Mengaitkan kepentingan sukan dengan � Membincangkan Dasar Sukan Negara
1.2.4 Ekonomi kehidupan harian. dalam kumpulan
1.2.5 Kerjaya - Menyenaraikan contoh-contoh aktiviti
Sukan untuk semua dan Sukan untuk
1.3 Dasar Sukan Negara kecemerlangan.
1.3.1 Sukan untuk semua Aras 3
1.3.2 Sukan untuk - Membanding dan membezakan di
kecemerlangan antara Sukan untuk semua dan Sukan
untuk kecemerlangan.
2 1.4 Etika dalam sukan Aras 1 Perbincangan kaitan etika dalam
1.4.1 Semangat kesukanan - Menyatakan kepentingan mematuhi sukan bagi
1.4.2 Mematuhi peraturan peraturan dan undangundang dalam atlet, pegawai dan penonton
dan undang-undang sukan
pertandingan Aras 2 � Menyaksikan pertandingan permainan
1.4.3 Menghormati dan patuh - Menerangkan etika dalam sukan terpilih
kepada keputusan - Memberi contoh aktiviti-aktiviti yang bagi mengamalkan etika dalam sukan
dapat meningkatkan patriotisme dalam � Menerangkan nilai-nilai patriotisme
1.5 Patriotisme melalui sukan sukan dalam
- Semangat cintakan negara Aras 3 sukan berdasarkan slogan ‘Malaysia
- “Malaysia Boleh” - Menentukan perbezaan tingkahlaku Boleh’
- “Sukan Untuk Negara” yang beretika dan tidak beretika dan ‘Majulah Sukan Untuk Negara’

3 2. Sejarah Perkembangan Aras 1 Membincangkan sejarah sains sukan


2.1 Sejarah perkembangan - Menyatakan sejarah perkembangan di
Sains sains sukan peringkat antarabangsa dan Malaysia
Sukan Aras 2 � Bercerita berkaitan sumbangan sains
- Menjelaskan pertubuhan sains sukan sukan
- Mengetahui pertubuhan Sains Sukan terhadap kemajuan di peringkat
dan peranan pertubuhan di peringkat antarabangsa
antarabangsa dan Malaysia dan Malaysia
Aras 3 � Menyediakan satu projek tentang
- Melaporkan perkembangan pengajian perkembangan sains sukan di Malaysia
Sains Sukan di Institut Pengajian Tinggi � Mencari maklumat daripada pelbagai
Malaysia. sumber

5 2.2 Skim Persijilan Aras 1 � Membincangkan skim persijilan


Kejurulatihan - Menerangkan ketiga-tiga tahap skim kejurulatihan
Sukan Kebangsaan persijilan kejurulatihan Sukan Kebangsaan
- Tahap 1 - Pengetahuan Kebangsaan
asas sains sukan Aras 2
- Tahap 2 – Pengetahuan - Menjelaskan sekurang-kurangnya dua
khusus aspek sains objektif Skim Persijilan Kejurulatihan
sukan Sukan Kebangsaan
- Tahap 3 - Kajian dalam
Sukan

MINGG BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI CATATA


U N
6 2.3 Pengajian sains sukan Aras 1 Perbincangan berkaitan kursus sains
di institut - Menyenaraikan program sains sukan yang sukan
pengajian tinggi di ditawarkan di institut pengajian tinggi dan prospek pemeringkatan
Malaysia yang Mengenal pasti peluang-peluang kerjaya pengajian yang
menawarkan program yang berkaitan ditawarkan di institut pengajian
sains sukan tinggi
2.3.1 Kursus-kursus yang � Melayari laman web www.moe.gov.my
ditawarkan di bawah � Lawatan ilmiah ke Institut Pengajian
program sains sukan Tinggi Malaysia
2.3.2 Peringkat pangajian : � Menjalankan kerja projek tentang
- Diploma peluang
- Sarjana Muda kerjaya dalam sains sukan
- Sarjana
- Kedoktoran
2.4 Sains Sukan dan
Kerjaya
- Peluang pekerjaan
- Peluang melanjutkan
pelajaran
- Sumber pendapatan
7 3. Pengurusan Sukan Aras 1 � Perbincangan tentang fungsi
3.1 Pengenalan - Menyatakan definisi pengurusan dan pengurusan dan
3.1.1 Definisi Pengurusan pengelolaan sukan. pengelolaan sukan.
Sukan Aras 2 � Menulis karangan tentang kepentingan
3.1.2 Fungsi Pengurusan - Menjelaskan fungsi pengurusan sukan pengelolaan sukan.
Sukan - Menghuraikan kepentingan pengelolaan � Menyediakan / membuat jadual
3.1.3 Definisi Pengelolaan sukan. pertandingan
Sukan bagi pertandingan terpilih
3.1.4 Kepentingan � Perbincangan tentang kelebihan dan
Pengelolaan Sukan Aras 1 kekurangan sesuatu sistem pertandingan
- Mengenalpasti sistem pertandingan
3.2 Sistem Pertandingan Aras 2
3.2.1. Kejohanan - Memberi contoh jadual pertandingan bagi
3.2.2. Liga permainan terpilih
(i) Liga 4 kumpulan Aras 3
(ii) Liga 3 kumpulan - Membanding dan membezakan kelebihan
(iii) Liga 2 kumpulan dan kekurangan setiap sistem
(iv) Liga 1 kumpulan pertandingan
3.2.3. Kalah mati
(a) Kalah mati sekali
(b) Kalah mati 2 kali
3.2.4 Cabar Mencabar
(a) Tangga
(b) Piramid
(c) Corong

MINGG BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI CATATAN


U
8-9 3.3 Peraturan Am Aras 1 Mencari maklumat dari media
Pertandingan - Menyatakan peraturan am pertandingan cetak dan
3.3.1 Kepentingan Peraturan MSSM media elektronik berkaitan
3.3.2 Pertimbangan Membuat Aras 2 peraturan am pertandingan
Peraturan - Menyenaraikan peraturan-peraturan am MSSM.
3.3.3 Peraturan Am pertandingan MSSM � Menyediakan buku skrap.
Pertandingan MSSM - Membincangkan peraturanperaturan am
(i) Undangundang MSSM
(ii) Kelayakan
- peserta
- sekolah- negeri
(iii) Had umur peserta Aras 3
- sekolah rendah - Menjelaskan faktor-faktor yang
- sekolah menengah dipertimbangkan semasa membuat
- kiraan umur peraturan.
- bukti Pengesahan umur - Menerangkan kepentingan
(iv) Pendaftaran undangundang
- Pendaftaran dan peraturan pertandingan.
Kontigen:-
- bilangan pegawai
- bilangan peserta
- juruiring wanita
(v) Pakaian
- Pakaian semasa
pertandingan:-
- acara Padang – acara
gelanggang
- acara artistic (gimnastik dan
akuatik)
(vi) Bantahan
- bertulis
- tempoh tamat bantahan
- wang Pertaruhan bermain
dalam bantahan
(vii) Lembaga tatatertib
- AJK tatatertib dan tanggung
jawab.
9-10 4. Psikologi Sukan Aras 1 � Mencari maklumat berkaitan
4.1 Asas Psikologi Sukan - Mendefinisikan psikologi sukan psikologi sukan daripada media
4.1.1 Konsep psikologi sukan - Menjelaskan skop bidang psikologis cetak dan media elektronik
(i) Definisi psikologi sukan sukan � Temu bual dengan psikologis
(ii) Skop psikologi sukan. - Mengenal pasti komponen yang saling sukan
4.1.2 Peranan psikologis berinteraksi dalam prestasi manusia � Menyediakan folio
sukan. Aras 2 � Menerangkan peranan
(i) Pendidik psikologis sukan - Menghuraikan peranan yang dimainkan psikologi sukan dari aspek
(ii) Penyelidik psikologis oleh psikologis sukan pendidikan, penyelidikan dan
sukan Aras 3 klinikal
(iii) Psikologis sukan klinikal - Membezakan peranan yang dimainkan � Perbincangan tentang
4.1.3 Kaitan antara psikologi oleh pendidik psikologis sukan, komponen kognitif, perlakuan
sukan dengan prestasi penyelidik psikologis sukan dan dan emosi bagi meningkatkan
Hubung kait antara psikologis sukan klinikal prestasi sukan melalui keratan
komponen kognitif dan emosi akhbar
dengan prestasi

MINGG BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI CATATAN


U
12 4.2 Motivasi Aras 1 Sumbang saran dalam
4.2.1 Konsep motivasi - Mendefinisikan konsep motivasi kumpulan tentang bentuk
(i) Definisi Arah dan intensiti - Menyatakan ganjaran positif dan motivasi yang sering diterima
yang berkait dengan usaha ganjaran negatif oleh atlet.
(ii) Sumber motivasi: Aras 2 � Mencari maklumat berkaitan
(a) Intrinsik - Menerangkan sumber-sumber motivasi sumber-sumber motivasi intrinsik
(b) Ekstrinsik dari segi intrinsik dan ekstrinsik. dan motivasi ekstrinsik melalui
4.2.2 Motivasi dan ganjaran - Menyatakan kepentingan kata-kata temu bual, pemerhatian, soal
Kesan pengaruh motivasi ke rangsangan diri untuk memotivasikan selidik dan media massa
atas prestasi individu diri � Sumbang saran dalam
4.2.3 Kemahiran Aras 3 kumpulan tentang bentuk
memotivasikan - Membezakan sumber-sumber motivasi motivasi yang sering diterima
diri - Membezakan kesan ganjaran positif dan oleh atlet
(i) Penetapan matlamat ganjaran negatif � Menyediakan kata-kata
(ii) Kata-kata rangsangan rangsangan dan penetapan
diri matlamat kendiri jangka masa
pendek, jangka masa sederhana,
jangka masa panjang
13 4.3 Kebimbangan Aras 1 � Sumbang saran tentang
4.3.1 Konsep kebimbangan - Mendefinisikan kebimbangan kebimbangan
(i) Definisi - Menyenaraikan kemahiran mengawal � Menemu bual atlet dan
(ii) Jenis-jenis kebimbangan kebimbangan jurulatih untuk
4.3.2 Proses tafsiran - Mendefinisikan atribusi mendapatkan reaksi tentang
kebimbangan - Menyenarai dimensi penyebab atribusi kebimbangan
4.3.3 Kemahiran mengawal Aras 2 � Mempraktikkan dua
kebimbangan - Menyenaraikan situasi yang boleh kemahiran mengawal
(i) Menggunakan latihan menyebabkan kebimbangan. kebimbangan.
kemahiran psikologi - Menilai atribusi berdasarkan tiga � Perbincangan perkaitan antara
(a) Terapi pernafasan dimensi penyebab kognitif, sikap, keyakinan,
(b) Pemusatan Aras 3 perlakuan dan motivasi
(c) Teknik releksasi - Membezakan di antara kebimbangan � Mendapatkan maklumat
(d) Visualisasi tret dengan kebimbangan seketika tentang factor kejayaan dan
4.4 Atribusi - Memilih kemahiran yang sesuai dengan kegagalan atlit dalam sukan.
4.4.1 Konsep Atribusi diri sendiri dalam mengawal � Membincangkan kesan
4.4.2 Dimensi penyebab kebimbangan atribusi terhadap motivasi.
atribusi - Mengaitkan atribusi dengan motivasi � Mendapatkan maklumat
4.4.3 Kesan atribusi tentang kejayaan dan kegagalam
atlet melalui pelbagai media
14 4.5 Keagresifan Aras 1 � Sumbang saran mengenai
4.5.1 Konsep keagresifan - Mendefinisikan keagresifan keagresifan dalam sukan
4.5.2 Klasifikasi keagresifan - Menyenaraikan ketiga-tiga jenis � Mengumpul laporan dari
(i) Keagresifan ketara keagresifan pelbagai media tentang insiden
(ii) Keagresifan instrumental - Menyenaraikan ketiga-tiga klasifikasi keagresifan dalam sukan dalam
(iii) Assertif keagresifan buku skrap
4.5.3 Faktor-faktor yang Aras 2 � Perbincangan tentang faktor-
Mempengaruhi keagresifan - Menjelaskan peranan faktor-faktor faktor yang mempengaruhi
(i) Faktor psikofisiologikal keagresifan keagresifan.
(ii) Faktor semasa Aras 3
- Membezakan ketiga-tiga jenis
keagresifan

MINGG BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI CATATAN


U
15 TUNJANG 2 : ANATOMI DAN Aras 1 � Sesi soal jawab mengenai
FISIOLOGI - Mendefinisikan sains anatomi dan sains anatomi dan fisiologi
1. Pengenalan Anatomi dan fisiologi � Membuat rujukan mengenai
Fisiologi - Mengenalpasti struktur dan fungsi fungsi sistem-sistem tubuh
1.1 Sains anatomi dan fisiologi sistem-sistem tubuh melalui media cetak atau media
1.2 Organisasi struktur manusia Aras 2 elektronik
Kajian tentang struktur dan - Menjelaskan hubung kait antara � Melengkapkan carta
fungsi tubuh sistem-sistem tubuh � Model tubuh manusia
1.2.1 Sistem-sistem tubuh : - Menjelaskan struktur-struktur dan Catatan :
(i) Integumentari (kulit) fungsi sistem-sistem tubuh Tumpuan kepada sistem berikut
(ii) Rangka (iii) Otot 1. Rangka
(iv) Saraf (v) 2. Otot
Endokrina 3. Saraf
(vi) Kardiovaskular (vii) Limfatik 4. Endokrina
(viii) Respiratori (ix) 5. Kardiovaskular
Pencernaan
(x) Urinari (xi)
Reproduktif
1.2.2 Hubung kait antara
sistem-sistem tubuh
16 2. Sistem Rangka Aras 1 Melabel gambarajah
2.1 Komponen sistem rangka - Mengenal pasti komponen- berkaitan tulang-tulang dan
2.1.1 Tulang-tulang komponen sistem rangka struktur sokongan
2.1.2 Struktur sokongan - Menyenaraikan komponen- � Perbincangan dalam kumpulan
(i) Ligamen (ii) Kartilej (iii) komponen sistem rangka mengenai fungsi sistem rangka
Sendi Aras 2 � Melakar dan melabel jenis-
2.2 Fungsi sistem rangka - Menerangkan fungsi sistem rangka jenis tulang
- Sokongan - Perlindungan - Memberikan contoh tulang-tulang � Menyediakan folio
- Pergerakan - Pembentukan sel bagi setiap klasifikasi tulang
darah Aras 3
- Penyimpanan mineral kalsium - Mengklasifikasikan tulang-tulang
dan fosfat2.3 Klasifikasi tulang mengikut bentuk
2.3.1 Tulang panjang
(i) Tangan :Humerus radius dan
ulna
(ii) Kaki :Femur, tibia dan fibula
(iii) Badan :Klavikel
2.3.2 Tulang pendek
(i) Tangan :Karpal metakarpal
dan falanges
(ii) Kaki : tarsal (kalkaneus dan
Falanges (metatarsal)
2.3.3 Tulang leper
(i) Kepala : tulang-tulang pada
tengkorak
(ii) Badan : Sternum, skapula,
pelvik
2.3.4 Tulang tak sama bentuk
Badan :
- Servikal - Lumbar
- Sakrum - Koksiks

MINGG BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI CATATAN


U
17 2.4 Struktur tulang panjang Aras 1 � Perbincangan dalam kumpulan
2.4.1 Epifisis - Menerangkan struktur tulang mengenai model struktur tulang
2.4.2 Diafisis panjang panjang
2.4.3 Periosteum - Menyatakan kesan kekurangan � Soal jawab berkaitan sel-sel
2.5 Perkembangan tulang mineral, vitamin dan hormon ke atas tulang dan
2.5.1 Pembentukan tulang tumbesaran tulang osifikasi tulang
2.5.2 Tumbesaran tulang Aras 2 � Meneliti model tulang-tulang
2.5.3 Keperluan mineral, vitamin - Menghuraikan proses pembentukan panjang kanakkanak dan dewasa
dan hormon tulang � Perbincangan berdasarkan
- Menerangkan arah tumbesaran gambarajah
tulang berkaitan arah tumbesaran
- Memberi contoh-contoh keperluan tulang dan
untuk tumbesaran tulang keperluan untuk tumbesaran
Aras 3 tulang secara normal seperti
- Membezakan struktur tulang garam mineral, vitamin dan
panjang antara kanak-kanak dengan hormon
dewasa
19 2.6 Jenis-jenis sendi Aras 1 Mencari maklumat berkaitan
2.6.1 Berdasarkan fungsi - Menamakan sendi tubuh fungsi dan
- Tanpa gerak (synarthroses) berdasarkan fungsi struktur sendi-sendi tubuh
- Gerakan terhad - Menamakan sendi tubuh � Bersoal jawab mengenai jenis-
(amphiarthroses) berdasarkan struktur jenis
- Gerakan bebas (diarthroses) Aras 2 pergerakan
Jenis-jenis sendi ‘sinovial’ - Mengenal pasti jenis-jenis sendI � Demonstrasi jenis-jenis
- Engsel - Paksi - ‘sinovial’ pergerakan
Gelungsur - Mengenal pasti jenis-
- Pelana - Lesung - Kondil jenispergerakan sendi
2.6.2 Berdasarkan struktur Aras 3
- Sendi ‘fibrous’ - Membezakan sendi-sendi tubuh
- Sendi ‘cartilagenous’ berdasarkan fungsi dan struktur
- Sendi ‘sinovial’ - Memberi contoh pergerakan sendi
2.6.2 Jenis-jenis pergerakan dalam aktiviti harian dan sukan
� Pergerakan linear
- meluncur (gliding)
� Pergerakan bersudut
- fleksi - ekstensi -
abduksi
- adduksi - sirkumduksi
� Putaran
- rotasi – supinasi - pronasi
� Pergerakan khusus
- inverse - eversi -
depresi
- elevasi - dorsi-fleksi -
plantar-fleksi

MINGG BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI CATATAN


U
20-21 3. Sistem Otot Rangka Aras 1 Mencari maklumat berkaitan
3.1 Pengenalan - Menyenaraikan komponen-komponen dan
3.1.1 Komponen-komponen : komponenkomponen otot fungsi otot melalui media
- Fiber otot - Tisu penghubung - - Mengenalpasti jenis-jenis otot dan cetak dan media elektronik
Tendon lokasi � Menerangkan komponen-
3.1.2 Fungsi otot : Aras 2 komponen otot dan fungsinya
- Menghasilkan pergerakan - Menerangkan fungsi-fungsi otot berdasarkan gambarajah
- Mengekalkan postur Aras 3 � Melabel jenis-jenis otot seperti
- Menstabilkan sendi - Membezakan antara otot dan otot rangka, otot licin dan otot
- Menghasilkan haba tendon kardiak berdasarkan gambarajah
3.2 Jenis-jenis otot
- Otot rangka - Otot licin -
Otot kardiak
22 3.3 Ciri-ciri otot rangka Aras 1 � Membincangkan ciri-ciri otot
3.4 Otot-otot rangka yang utama - Menyenaraikan ciri-ciri otot rangka rangka
3.5 Lekatan otot yang utama � Memadan dan melabel lokasi
- Lekatan proksimal - Menamakan dan mengenalpasti otot rangka yang utama
- Lekatan distal lokasi otot � Mencari maklumat berkaitan
3.6 Interaksi otot-otot dalam - Menamakan lokasi lekatan lekatan otot proksimal dan
pergerakan rangka proksimal dan distal bagi otototot lekatan distal melalui media
3.6.1 Saling tindakan otototot: utama cetak dan media elektronik
- Agonis - Menyatakan interaksi otot dalam � Membincangkan lokasi lekatan
- Antagonis pergerakan rangka proksimal dan distal
- Sinergis Aras 2 � Menggunakan model untuk
3.6.2 Peranan otot dalam - Menerangkan lekatan proksimal mengenal pasti lekatan otot
pergerakan dengan lekatan distal � Perbincangan berkaitan
- Menerangkan peranan otot dalam interaksi otot dalam pergerakan
pergerakan rangka
Aras 3 � Demonstrasi pergerakan yang
- Membezakan antara lekatan menunjukkan peranan otot
proksimal dengan lekatan distal
- Membezakan tindakan-tindakan
otot
23 3.7 Penguncupan Otot Rangka Aras 1 Menerangkan jenis-jenis
3.7.1 Jenis-jenis penguncupan - Mengenal pasti jenis fiber otot yang penguncupan otot
otot digunakan bagi sesuatu pergerakan � Demonstrasi pergerakan
(i) Isometrik - Menyatakan ciri fiber otot sentak tertentu yang
(ii) Isotonik cepat dan sentak lambat melibatkan penguncupan otot
(iii) Isokinetik Aras 2 � Mencari maklumat berkaitan
3.7.2 Contoh-contoh - Memberi contoh-contoh pergerakan jenis fiber otot yang digunakan
pergerakan yang melibatkan yang melibatkan setiap jenis bagi sesuatu pergerakan
setiap jenis penguncupan otot penguncupan otot rangka
rangka Aras 3
3.7.3 Halaju penguncupan - Membezakan jenis-jenis
(i) sentak cepat (fast twitch) penguncupan otot
(ii) sentak lambat (slow twitch)
MINGG BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI CATATAN
U
24 4. Sistem Saraf Aras 1 Membincangkan sistem saraf
4.1 Klasifikasi sistem saraf - Menyatakan organisasi sistem saraf pusat dan sistem saraf
4.1.1 Sistem saraf pusat - Mengklasifikasikan sistem saraf periferi
(i) Otak (ii) Saraf tunjang - Menjelaskan fungsi sistem saraf � Menggunakan model sistem
4.1.2 Sistem saraf periferi - Menamakan struktur neuron saraf
(i) Sensori (aferen)(ii) Motor Aras 2 � Perbincangan mengenai fungsi
(eferen) - Menghuraikan urutan proses sistem sistem saraf berdasarkan
(a) Somatik (b) Autonomik saraf apabila menerima rangsangan maklumat yang diperoleh melalui
4.2 Fungsi sistem saraf media cetak dan media
- Menerangkan fungsi dendrit, akson
- Mengintegrasikan rangsangan elektronik
dan badan sel.
yang diterima
Aras 3 � Mencari maklumat daripada
- Menterjemah rangsangan pelbagai media
- Membanding dan membezakan di
- Mencetuskan pergerakan � Membincangkan dan
antara sistem saraf pusat dan sistem
motor penerangan berkaitan dendrit,
saraf periferi
- Menyimpan maklumat akson dan badan sel
- Menjana pemikiran dan idea � Melakar dan melabel struktur
4.3 Struktur neuron neuron
(i) Dendrit (ii) Akson (iii) Badan
sel
4.4 Sinaps dan transmisi impuls Aras 1 Merujuk pelbagai media
4.4.1 Definisi sinaps - Mendefinisikan sinaps tentang sistem
4.4.2 Proses transmisi impuls - Mendefinisi persimpangan saraf otot saraf
dari neuron ke neuron Aras 2 � Menggunakan perisian CD
4.5 Persimpangan saraf otot - Menerangkan proses transmisi bertajuk “Virtual
4.5.1 Definisi persimpangan impuls dari neuron ke neuron Physiology Lab”
saraf otot - Menerangkan proses transmisi � Membincangkan proses
4.5.2 Proses transmisi impuls impuls dari neuron ke otot. transmisi impuls dari neuron ke
dari neuron ke otot Aras 3 otot
- Menjelaskan sinaps dan transmisi
impuls.
25 8. Sistem Tenaga Aras 1 � Membincangkan konsep
8.1 Pengenalan sistem tenaga - Menyatakan konsep tenaga tenaga, bentuk-bentuk tenaga
(i) Konsep tenaga - Mengenalpasti bentuk-bentuk dan kepentingan tenaga untuk
(ii) Bentuk-bentuk tenaga tenaga aktiviti sel-sel otot dengan
(iii) Tenaga untuk aktiviti selsel Aras 2 menggunakan gambarajah
Otot - Menerangkan tenaga yang � Mencari maklumat lanjut
- Penguraian Adenosina digunakan untuk aktiviti manusia berkaitan tenaga melalui media
Trifosfat (ATP) - Menerangkan bentuk tenaga yang cetak dan media elektronik
8.2 Pembentukan Adenosina digunakan untuk aktiviti fizikal. � Menerangkan proses
Trifosfat (ATP) - Menjelaskan penghasilan tenaga penghasilan adenosine trifosfat
(i) Sistem anaerobik alaktik (ATP- daripada penghuraian ATP. � Membincangkan sistem
PC) Aras 1 anaerobik laktik dan sistem
(ii) Sistem anaerobik laktik aerobik bagi menghasilkan
- Menyatakan sumber tenaga untuk
(anaerobic glycolysis/asid laktik) adenosine trifosfat
(iii) Sistem aerobik (oksigen) membina ATP � Menyatakan jenis makanan
- Menerangkan cara ATP dihasilkan yang
Aras 2 menyumbang tenaga untuk
- Membanding dan membezakan tiga menghasilkan ATP
cara ATP dihasilkan

MINGG BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI CATATAN


U
26 TUNJANG 3 : PERSEDIAAN Aras 1 � Perbincangan konsep
FIZIKAL - Mendefinisikan kecergasan fizikal, kecergasan keseluruhan
1. Pengenalan Kecergasan mental, sosial, emosi dan rohani � Mencari maklumat daripada
1.1 Konsep kecergasan - Menerangkan kepentingan pelbagai media
keseluruhan kecergasan fizikal � Melakukan kecergasan fizikal
1.1.1 Kecergasan fizikal - Menyatakan komponen-komponen berdasarkan kesihatan dan
1.1.2 Kecergasan mental kecergasan berasaskan kesihatan lakuan motor.
1.1.3 Kecergasan sosial dan lakuan motor
1.1.4 Kecergasan emosi Aras 2
1.1.5 Kecergasan rohani - Menjelaskan kepentingan
1.2 Kecergasan fizikal kecergasan keseluruhan
1.2.1 Definisi kecergasan - Menerangkan perkaitan antara
1.2.2 Komponen kecergasan kecergasan fizikal, mental, sosial,
fizikal berdasarkan kesihatan emosi dan rohani
lakuan motor
- Menyatakan kaitan antara
komponen-komponen
Aras 3
- Membanding komponen-komponen
kecergasan fizikal
- Membanding dan membezakan
kecergasan fizikal berasaskan
kecergasan kesihatan dan
kecergasan lakuan motor.
27 2. Prinsip latihan fizikal Aras 1 Perbincangan prinsip latihan
2.1 Prinsip bebanan - Menjelaskan prinsip latihan fizikal fizikal
2.2 Prinsip perbezaan individu - Menerangkan prinsip latihan fizikal � Mencari maklumat daripada
2.3 Prinsip kekhususan Aras 2 pelbagai sumber
2.4 Prinsip kebolehbalikan - Menghuraikan prinsip latihan fizikal � Melayari laman web
2.5 Prinsip kepelbagaian latihan - Menjelaskan kepentingan mematuhi � Menyediakan folio
(variability) prinsip. � Perbincangan latihan aerobik
Aras 1 dan anaerobik.
3. Kaedah Latihan Fizikal - Menyatakan kaedah kaedah latihan � Menunjuk cara latihan fizikal
3.1 Pengenalan fizikal aerobik dan anarobik.
3.2 Kaedah latihan aerobik Aras 2 � Mencari maklumat daripada
3.3 Kaedah latihan anaerobik pelbagai media
- Menerangkan aktiviti latihan aerobic
3.4 Kaedah latihan litar
dan latihan anaerobik
3.5 Latihan bebanan (weight Aras 3
training) - Membandingkan latihan aerobic
3.6 Perbandingan antara latihan dengan latihan anaerobic
aerobik - Membandingkan cara lakuan latihan
bebanan untuk mencapai
kesankesan berlainan

MINGG BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI CATATAN


U
28 4. Pemakanan Sukan Aras 1 � Perbincangan tentang
4.1 Definisi pemakanan sukan - Mendefinisikan pemakanan sukan beberapa faktor dietari yang
4.1.1 Kepentingan pemakanan - Menyatakan kepentingan boleh memberi kesan kepada
kepada prestasi atlet. pemakanan kepada prestasi atlet prestasi atlet.
4.2 Keperluan nutrien dan - Menyatakan konsep pemakanan � Melukis piramid makanan
pemakanan seimbang seimbang � Perbincangan tentang
4.2.1 Nutrien essential dan - Menyenaraikan nutrien-nutrien keperluan tenaga dan sumber
bukan essential makanan tenaga bagi aktiviti berbeza
4.2.2 Panduan pyramid makanan - Menamakan kumpulan makanan ( dari rehat sehingga aktif)
4.3 Tenaga bagi manusia berdasarkan panduan piramid � Perbincangan tentang sumber-
4.3.1 Definisi dan ukuran tenaga makanan sumber
4.3.2 Simpanan tenaga dalam - Menyatakan definisi tenaga dan makanan yang berunsurkan
badan ukuran tenaga karbohidrat,
4.3.3 Sistem tenaga lemak dan protein
- Menamakan makanan yang sesuai
4.3.4 Metabolisme semasa rehat � Menyimpan diari pemakanan Minggu 28
diambil sebelum, semasa dan
dan senam seharian dan seminggu serta
selepas pertandingan
4.4 Karbohidrat, lemak dan menganalisa corak pemakanan
- Mendefinisikan bantuan ergogenik
protein masing-masing
Aras 2
4.4.1 Karbohidrat � Menyediakan folio tentang
(i) Jenis-jenis (ii) Fungsi - Menjelaskan keperluan nutrien dan
pemakanan sebelum, semasa
(iii) Keperluan semasa senam pemakanan seimbang kepada dan selepas pertandingan
4.4.2 Lemak prestasi atlet.
� Menyimpan buku skrap
(i) Jenis-jenis (ii) Fungsi - Menjelaskan keperluan kumpulan tentang isu-isu
(iii) Keperluan semasa senam makanan berdasarkan acara sukan pemakanan sukan.
4.4.3 Protein yang berkaitan � Menyimpan diari pemakanan
(i) Jenis-jenis (ii) Fungsi - Menjelaskan sistem tenaga dan seharian dan seminggu serta
(iii) Keperluan semasa senam simpanan tenaga yang menganalisa corak
4.5 Vitamin dan mineral diperlukandalam acara sukan yang pemakanan masing-masing
4.5.1 Jenis dan keperluan berkaitan � Perbincangan tentang
4.6. Air dan elektrolit - Menjelaskan keperluan serta keperluan dan
4.6.1 Keperluan dan kepentingan kepentingan air dan elektrolit kepentingan air dan elektrolit.
4.6.2 Penyelenggaraan suhu - Menjelaskan isu-isu pemakanan � Menyediakan folio tentang
badan sukan pemakanan sebelum, semasa
4.7 Pemakanan sebelum, semasa - Menjelaskan kesan bantuan dan selepas pertandingan
dan selepas latihan dan ergogenik kepada prestasi sukan
pertandingan Aras 3
4.7.1 Isu-isu pemakanan sukan : - Menghubungkaitkan keperluan
female athlete triad, nutrien dengan acara sukan yang
vegetarianism berkaitan
4.8 Bantuan ergogenik dalam - Merancang satu program
pemakanan pemakanan
4.8.1 Jenis-jenis bantuan dalam latihan dan pertandingan
ergogenik

MINGG BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI CATATAN


U
29 TUNJANG 4 : LAKUAN MOTOR Aras 1 � Mencari maklumat berkaitan Minggu 29
DAN BIOMEKANIK - Mendefinisikan kawalan motor kawalan motor melalui media
1.0. Asas Kawalan Motor - Menjelaskan proses kawalan postur cetak dan media elektronik
1.1. Definisi kawalan motor dan pergerakan � Membincangkan proses
(i) Bidang pengajaran Aras 2 kawalan motor berdasarkan
pergerakan manusia mengenai - Mengaitkan kawalan postur dengan maklumat yang diperoleh
mekanisme biologi yang penghasilan pergerakan
bertanggungjawab atau
berperanan dalam menghasilkan
lakuan motor.
(ii) Menjelaskan :
(a) Kawalan postur dan
pergerakan
(iii) Kawalan pergerakan dicapai
menerusi interaksi semua jenis
lakuan motor yang mampu
dihasilkan oleh sistem biologi
1.2 Jenis lakuan motor Aras 1 � Membincangkan ciri lakuan
1.2.1 Lakuan motor tanpa - Menyatakan jenis-jenis lakuan motor tanpa kemahiran
Kemahiran motor (involuntari) dan lakuan motor
- Semua lakuan motor yang - Mengenalpasti pergerakan berkemahiran (voluntari)
dihasilkan secara luar kawalan involuntari dan pergerakan voluntary � Menunjuk cara pergerakan
atau involuntari, pelaku tidak - Menyenaraikan contoh pergerakan involuntari dan voluntari
mampu memilih atau involuntari dan pergerakan voluntari � Menjalankan eksperimen
memodifikasi lakuan yang Aras 2 refleks tendon patela
terhasil - Menghuraikan mekanisme
- Lakuan dikenali sebagai pergerakan involuntari dan
pergerakan involuntari pergerakan voluntari
1.2.2 Lakuan motor Aras 3
berkemahiran - Membeza dan membandingkan
- Lakuan motor yang dihasilkan pergerakan involuntari dan voluntari
apabila pelaku memilih atau
menentukan untuk melakukan
pergerakan
- Lakuan dikenali sebagai
pergerakan voluntari
30 Semua lakuan dalam pergerakan Aras 1 � Gerakerja kumpulan bagi Minggu 30
voluntari dikelaskan sebagai - Mengenalpasti kemahiran generik mengenal pasti jenis pergerakan
pergerakan berkemahiran. dan kemahiran berobjektif kemahiran generik dan
Pergerakan voluntari - Mengenal pasti pergerakan kemahiran berobjektif dengan
dikategorikan kepada 2 lokomotor dan bukan lokomotor menunjuk cara beberapa contoh
kemahiran: Aras 2 yang sesuai dalam sukan
(i) Kemahiran generik - Menerangkan ciri-ciri kemahiran � Menunjuk cara beberapa
(ii) Kemahiran berobjektif generik dan kemahiran berobjektif contoh kemahiran generik dan
Kemahiran generik dan - Menerangkan ciri-ciri pergerakan kemahiran berobjektif
berobjektif terdiri daripada lokomotor dan bukan lokomotor � Perbincangan pergerakan
pergerakan : Aras 3 lokomotor dan bukan lokomotor
(i) Lokomotor Jenis pergerakan - Membanding dan membezakan dan memberi beberapa contoh
yang membolehkan sesaran kemahiran generik dan kemahiran yang sesuai
jasad secara mendatar berobjektif � Demonstrasi contoh
(ii) Bukan Lokomotor Pergerakan pergerakan
- Membanding dan membezakan
bukan lokomotor ialah jenis
pergerakan lokomotor dan bukan
pergerakan yang tidak
lokomotor
menghasilkan sesaran jasad
secara mendatar

MINGG BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI CATATAN


U
31 1.3. Pengelasan Kemahiran Aras 1 Gerak kerja kumpulan bagi
Motor - Menyatakan ciri kemahiran motor mengenal pasti kriteria
Terdapat 3 jenis klasifikasi kasar dan motor halus ketepatan lakuan, kriteria ciri
pergerakan kemahiran Aras 2 pergerakan dan kriteria
berdasarkan kriteria yang - Mengenal pasti kriteria dan stabiliti persekitaran
berbeza : pengelasan kemahiran motor � Membincangkan beberapa
1.3.1 Kriteria I – Ketepatan - Menyenaraikan contoh-contoh contoh bagi
lakuan Pergerakan berdasarkan kemahiran motor kasar dan menjelaskan kemahiran motor
ketepatan lakuan menghasilkan kemahiran motor halus kasar dan
pergerakan motor kasar dan Aras 3 kemahiran motor halus
kemahiran motor halus - Membanding dan membeza � Menjalankan tunjuk cara
kemahiran motor kasar dan kemahiran motor kasar dan
kemahiran motor halus motor halus (memberi tumpuan
kepada kriteria pengelasan yang
digunakan)
1.3.2 Kriteria II – Ciri-ciri Aras 1 � Membincangkan ciri-ciri
Pergerakan Pengelasan ini - Menyenaraikan contoh-contoh pergerakan
berpandukan bagaimana sesuatu kemahiran diskrit, terus dan bersiri kemahiran diskrit, kemahiran
kemahiran itu dimulakan serta - Mengenalpasti ciri-ciri pergerakan berterusan dan kemahiran bersiri
berakhir iaitu sama ada dikawal diskrit, terus dan bersiri dengan memberikan beberapa
oleh pelaku ataupun luar Aras 2 contoh yang sesuai
kawalan pelaku seperti : - Memberi contoh kemahiran motor � Menyenaraikan aktiviti
(i) Kemahiran diskrit diskrit, terus dan bersiri kemahiran bersiri
(ii) Kemahiran terus Aras 3
(iii) Kemahiran bersiri - Membanding dan membezakan
kemahiran motor diskrit, terus dan
bersiri
32 1.3.3 Kriteria III – Stabiliti Aras 1 � Membincangkan kemahiran
Persekitaran Pengelasan - Menyatakan ciri kemahiran luar terkawal dan kemahiran luar
kemahiran berdasarkan keadaan kawal dan terkawal kawal dengan menyenaraikan
persekitaran di mana kemahiran Aras 2 beberapa contoh pergerakan
dihasilkan dalam suasana yang - Memberikan contoh-contoh yang melibatkan kedua-dua
dinamik (berubah-ubah) atau kemahiran luar kawal dan terkawal kemahiran tersebut
stabil (tidak berubah-ubah) Aras 3 � Membincangkan aktiviti luar
- Membanding dan membezakan kawal dan
(i) Kemahiran luar kawal (open kemahiran luar kawal dan terkawal terkawal
skill)– kemahiran yang dihasilkan
dalam suasana yang berubah-
ubah dan dipengaruhi oleh faktor
luaran seperti bermain
badminton, perahu layar dan
menjaga gol

(ii) Kemahiran terkawal (closed


skill) – kemahiran yang
dihasilkan dalam suasana stabil
dan dipengaruhi oleh faktor
dalaman seperti bermain bowling
dan melontar peluru

MINGG BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI CATATAN


U
33 2.0. Perkembangan Motor Aras 1 � Mencari maklumat berkaitan
2.1. Definisi Perkembangan - Mendefinisi perkembangan motor perkembangan motor melalui
Motor Bidang pengajaran Aras 2 media cetak dan media
pergerakan manusia yang - Menerangkan proses perkembangan elektronik
berfokus kepada perubahan dari motor � Membincangkan proses
segi keupayaan kawalan dan perkembangan motor
prestasi motor yang berlaku
sepanjang hayat
2.2. Peringkat Perkembangan Aras 1 � Menerangkan prinsip cephalo-
Kemahiran Motor - Menyatakan prinsip perkembangan caudal dan proksimo distal
2.2.1 Prinsip perkembangan motor � Membincangkan tingkat-
motor. Terbahagi kepada 2 - Mengenalpasti tingkat pencapaian tingkat pencapaian motor
prinsip dan berfokus pada motor semasa proses perkembangan
perkembangan yang berlaku Aras 2 yang berlaku selepas dua tahun
pada 2 tahun pertama selepas - Menerangkan prinsip-prinsip kelahiran
kelahiran perkembangan motor � Mencari maklumat di
Prinsip I – - Menghuraikan tingkat-tingkat perpustakaan dan laman web
Perkembangan atas ke bawah pencapaian motor Melayari laman web –
(cephalo-caudal) www.educ.upm.my/~khairi
Prinsip II – � Menonton video yang
Perkembangan tengah ke tep berkaitan
(proksimo-distal) � Menonton video peringkat
perkembangan bayi
2.2.2 Tingkat-tingkat pencapaian
Motor Fokus kepada
perkembangan yang berlaku
dalam tempoh 2 tahun kelahiran
iaitu daripada lahir sehingga
keupayaan untuk bergerak tanpa
sokonganTingkat pencapaian
motor dilihat
dalam aspek berikut :
- Kawalan postur :
- Keupayaan lokomotor :
- Keupayaan bukan
lokomotor :

MINGG BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI CATATAN


U
34 3.0. Pembelajaran Kemahiran Aras 1 � Mencari maklumat daripada
Motor - Mendefinisi pembelajaran media cetak dan media
3.1. Definisi Pembelajaran kemahiran motor elektronik berkaitan
Kemahiran Motor Bidang - Mengenalpasti jenis-jenis lengkok pembelajaran kemahiran motor
pengajian pergerakan manusia pembelajaran � Membincangkan lengkok
yang berfokus kepada perubahan Aras 2 pembelajaran kemahiran dan
dari segi keupayaan kawalan dan - Membuat inferens proses prestasi motor
prestasi motor yang berlaku hasil pembelajaran berdasarkan lengkok
proses fizikal seperti praktis dan pembelajaran kemahiran dan
latihan prestasi motor
- Lengkok pembelajaran - Menghuraikan ciri-ciri setiap
kemahiran dan prestasi motor lengkok
Ciri-ciri perubahan yang berlaku pembelajaran
dalam pencapaian kemahiran
boleh dijelaskan menerusi
lengkok-Lengkok cembung
(negatively accelerated) Lengkok
cengkung (positively
accelerated) Lengkok ‘S’
pembelajaran kemahiran
dan prestasi motor seperti
berikut :

Lengkok lurus (linear)

Lengkok cembung
(negatively accelerated)

Lengkok cengkung
(positively accelerated)

Lengkok ‘S’
MINGG BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI CATATAN
U
34 3.2. Pembolehubah Pembelajaran Aras 1 � Menerangkan pembolehubah-
Kemahiran Motor - Mengenalpasti pembolehubah pembolehubah pembelajaran
3.2.1 Perbezaan individu pembelajaran kemahiran motor motor bagi mengklasifikasikan
berdasarkan - Menyatakan jenis-jenis pemindahan perbezaan individu dan aspek-
Taksonomi Fleishman (1972) pembelajaran aspek perbezaan individu
(i) Keupayaan persepsi motor Aras 2 � Menjalankan latihan amali
(ii) Kecekapan fizikal - Menerangkan aspek-aspek bertajuk
3.2.2 Pemindahan Pembelajaran perbezaan individu Keupayaan Dexterity
Pembolehubah pengaruh - Menerangkan ciri-ciri perbezaan � Menerangkan jenis-jenis
pengalaman pembelajaran yang individu pembelajaran
lepas ke atas proses dengan memberikan contoh-
- Membanding dan membezakan
pembelajaran yang sedang contoh situasi setiap jenis
jenis-jenis pemindahan
berlangsung pemindahan pembelajaran
pembelajaran
Jenis-jenis pemindahan � Menjalankan latihan amali
- Menghuraikan konsep pemindahan
pembelajaran yang umum: bertajuk:
dalam pembelajaran motor
(i) Pemindahan positif Amali 1: Pemindahan positif
Aras 3
(ii) Pemindahan negatif dalam
(iii) Pemindahan sifar - Mengklasifikasikan perbezaan
pembelajaran kemahiran motor
individu diskrit
- Membanding dan membezakan Amali 2: Pemindahan negatif
jenisjenis dalam
pemindahan pembelajaran pembelajaran kemahiran motor
diskrit
35 4.0. Asas Biomekanik Aras 1 � Mencari maklumat mengenai
4.1 Ciri-ciri sistem mekanikal - Mendefinisi tuas sistem tuas rangka melalui
jasad - Menyenaraikan jenis-jenis tuas media cetak dan media
4.1.1 Sistem tuas rangka Aras 2 elektronik
- Memberi contoh tuas anatomi dan � Menjalankan latihan amali
(i) Definisi tuas Satu struktur mekanikal jenis-jenis tuas anatomi dan
tegar (rigid) yang Aras 3 mekanikal
bergerak pada satu titik - Membanding dan membezakan ciri-
tetap ciri klasifikasi tuas
(ii) Tuas anatomi dan - Mengaitkan fungsi setiap klasifikasi
mekanikal Palang – tuas dengan pergerakan jasad
tulang Fulkrum – sendi
Daya – penguncupan otot
Beban – rintangan/ kerja
(iii) Klasifikasi tuas
Kelas Pertama
Kelas Kedua
Kelas Ketiga
4.2 Deskripsi pergerakan asas Aras 1 � Membincangkan ciri-ciri sistem
(i) Keupayaan mekanikal - Menyenaraikan ciri-ciri sistem mekanikal jasad
adalah hasil daripada mekanikal jasad � Demonstrasi pergerakan asas
pergerakan sendi - Mengenal pasti pergerakan asas sendi
(ii) Putaran pada paksi sendi � Menjalankan latihan amali
dihasilkan oleh Aras 2 � Mengenalpasti pergerakan
penguncupan otot - Memberi contoh jenis-jenis
(i) Fleksi (ii) Ekstensi (iii) pergerakan asas sendi
Hiperektensi
(iv) Abduksi (v) Aduksi (vi)
Rotasi
(vii) Elevasi (viii) Sirkumduksi

MINGG BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI CATATAN


U
36 4.2.1 Pergerakan linear Aras 1 � Sumbang saran mengenai
(i) Definisi pergerakan linear - Mendefinisikan pergerakan linear pergerakan linear dan
(ii) Pergerakan rektilinear dan rotasi pergerakan bersudut bagi tujuan
(iii) Pergerakan kurvilinear - Mengenalpasti sifat-sifat pergerakan perbandingan dan mengenal
(iv) Sifat-sifat pergerakan linear linear dan rotasi pasti
4.2.2 Pergerakan rotasi Aras 2 perbezaannya serta sifat-sifat
(i) Definisi pergerakan rotasi - Memberi contoh pergerakan linear kedua-dua
(ii) Pergerakan rotasi dan rotasi pergerakan tersebut
(iii) Pergerakan rotasi paksi - Menyenaraikan sifat-sifat
dalaman pergerakan linear dan rotasi
(iv) Pergerakan rotasi paksi Aras 3
luaran - Membanding dan membezakan
pergerakan linear dan rotasi