You are on page 1of 11

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN

TINGKATAN TIGA 2009

MING BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CATATA


GU N
1 Pengenalan mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan
Kesihatan Tingkatan Tiga dan peraturan
2 UNJANG PEMBELAJARAN Aras 1
PJ 1 : KECERGASAN - Melakukan langkah-langkah
1. Kecergasan Fizikal keselamatan dalam melaksanakan
(a) Daya Tahan aktiviti daya tahan kardiovaskular.
Kardiovaskular - Menyatakan maksud daya tahan
Daya tahan kardiovaskular kardiovaskular, parlov, “jump rope”,
merujuk dan larian piramid.
kepada kecekapan jantung, salur - Melakukan sekurang-kurangnya
darah dan sistem pernafasan satu aktiviti daya tahan
untuk kardiovaskular dengan kaedah yang
membekalkan oksigen kepada betul.
otot Aras 2
secara berterusan pada jangka - Menyatakan kesan terhadap
masa kesihatan individu akibat
yang panjang semasa latihan. penglibatan dalam aktiviti daya
(i) Cadangan Aktiviti: tahan kardiovaskular.
- Parlov - Menyatakan kaedah latihan dan
- Larian Piramid faedah latihan daya tahan
- “Jump rope” kardiovaskular.
(ii) Kaedah latihan Aras 3
- Prinsip-prinsip latihan - Menjelaskan perubahan kadar nadi
- Prosedur latihan sebelum dan selepas melakukan
(iii) Faedah latihan latihan kardiovaskular.
(iv) Aspek-Aspek Keselamatan: - Mengenal pasti otot-otot utama yang
- Latihan yang sistematik terlibat dalam aktiviti
- Mengenal pasti kemampuan - Mengira dan menentukan kadar nadi
tahap dan kecergasan latihan individu.
muridsemasa melakukan aktiviti.
- Kesesuaian pakaian.
- Persekitaran atau tempat
beraktiviti.
- Penyeliaan, arahan dan
bimbingan.
- Perlakuan aktiviti.
- Disiplin murid.
3 (b) Daya Tahan Otot Aras 1
PJ Daya tahan otot bermaksud - Melakukan langkah-langkah
kemampuan otot untuk keselamatan dalam melaksanakan
melakukan kerja berulang kali aktiviti daya tahan otot.
dalam tempoh masa yang - Menyatakan maksud daya tahan
panjang tanpa merasa letih. otot.
(i) Cadangan Aktiviti: - Melakukan sekurang-kurangnya
- Shoulder press empat aktiviti daya tahan otot
- Hamstring curl dengan kaedah yang betul.
- Genggam tangan Aras 2
- Bangkit tubi silang - Mengaplikasi aktiviti daya tahan
- Half squat otot dalam kehidupan harian, sukan
(ii) Kaedah latihan dan permainan.
- Prinsip-prinsip latihan - Menyatakan kaedah dan faedah
- Prosedur latihan melakukan aktiviti daya tahan otot.
(iii) Faedah latihan Aras 3
(iv) Aspek-Aspek Keselamatan: - Menamakan lima otot utama yang
- Latihan yang sistematik.
- Mengenal pasti kemampuan terlibat dalam aktiviti daya tahan
tahap dan kecergasan murid otot.
semasa melakukan aktiviti. - Merancang dan melaksanakan
- Kesesuaian pakaian. aktiviti selain daripada yang
- Persekitaran atau dicadangkan untuk meningkatkan
tempatberaktiviti. daya tahan otot.
- Penyeliaan, arahan dan
bimbingan.
- Perlakuan aktiviti./ Disiplin
murid.
MING BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CATATA
GU N
4 Cuti Tahun Baru/ Sukan Tahunan Sekolah
5 TUNJANG ARAS 1
PK PEMBELAJARAN 1 : - Menyatakan sebab berlakunya
amalan pengambilan makanan yang
KESIHATAN DIRI DAN
berlebihan.
KELUARGA - Menyatakan maksud berlebihan
1. Kesihatan diri berat badan, obesiti dan indeks jisim
Pengambilan sesuatu makanan badan.
secara ARAS 2
berlebihan boleh menyebabkan - Mengira status berat badan
masalah berdasarkan formula BMI.
kesihatan seperti berlebihan ARAS 3
berat badan. - Menghuraikan cara mengatasi
(a) Amalan pengambilan amalan pengambilan makanan
makanan secara secara berlebihan.
berlebihan - Menilai status berat badan mengikut
(i) Sebab pengambilan makanan kategori.
berlebihan
- kebiasaan yang tidak dapat
dikawal
- pengambilan terlalu banyak
- pengambilan makanan tidak
seimbang
(ii) Kesan amalan pengambilan
makanan berlebihan
- Berat badan berlebihan
- Obesiti
(iii) Cara mengatasi berat badan
berlebihan dan obesiti
- makan mengikut masa
- makan makanan seimbang
mengikut piramid makanan
- mengurangkan pengambilan
kuantiti makanan mengikut
keperluan kalori.
(b) Indeks Jisim Badan = Body
Mass Index (BMI)
(i) Definisi
(ii) Formula BMI
Berat badan (kg)
Tinggi (m2)
6 (c) Kekuatan Otot Aras 1
PJ Kekuatan bermaksud - Melakukan langkah-langkah
kemampuan otot untuk keselamatan yang perlu diambil kira
menghasilkan daya bagi dalam melaksanakan aktiviti
mengatasi rintangan. kekuatan otot.
(i) Cadangan Aktiviti: - Menyatakan maksud kekuatan otot.
- Bench press - Melakukan sekurang-kurangnya tiga
- Hamstring curl aktiviti kekuatan otot dengan
- Bangkit tubi silang (bersama kaedah yang betul.
beban) Aras 2
- Half squat - Mengaplikasi aktiviti kekuatan otot
(ii) Kaedah latihan dalam kehidupan harian, sukan dan
- Prinsip-prinsip latihan permainan.
- Prosedur latihan - Menyatakan kaedah dan faedah
(iii) Faedah latihan latihan kekuatan otot.
(iv) Aspek-Aspek Keselamatan: Aras 3
- Latihan yang sistematik. - Menamakan lima otot utama yang
- Mengenal pasti kemampuan terlibat dalam aktiviti kekuatan otot.
tahap dan kecergasan murid - Merancang dan melaksanakan
semasa melakukan aktiviti. aktiviti selain daripada aktiviti yang
- Kesesuaian pakaian. dicadangkan
- Persekitaran atau tempat untuk meningkatkan kekuatan otot.
beraktiviti.
- Penyeliaan, arahan dan
bimbingan.
- Perlakuan aktiviti.
- Disiplin murid.

MING BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CATATA


GU N
7 (d) Komposisi Badan Aras 1
PJ Komposisi badan merujuk - Menyatakan maksud komposisi
kepada peratusan lemak badan badan.
berbanding - Mengukur komposisi lemak badan
dengan isi kandungan otot, dengan kaliper sekurang-kurangnya
tulang dan tisu badan yang lain. di tiga bahagian badan.
Lebihan peratusan lemak dalam Aras 2
badan akan menimbulkan - Menyatakan prosedur- prosedur
masalah kegemukan (obesiti). yang perlu diambil kira semasa
(i) Cadangan Aktiviti: mengukur komposisi lemak.
- Teknik menggunakan kaliper - Menyatakan cara mengira indeks
lipatan kulit. jisim badan (BMI).
- Merekod perubahan komposisi Aras 3
badan. - Merekod dan menganalisis data
- Mengira indeks jisim badan komposisi lemak badan dengan
(BMI). merujuk
kepada Jadual Peratusan Lemak.
8 2. Kekeluargaan ARAS 1
PK Institusi kekeluargaan terbentuk - Menjelaskan tentang institusi
melalui ikatan perkahwinan. perkahwinan.
Kedua-dua pasangan mestilah - Menerangkan tanggungjawab setiap
berusaha untuk mengekalkan ahli keluarga bagi memupuk sebuah
perkahwinan mereka. Seks keluarga bahagia.
sebelum kahwin adalah - Mengenalpasti cara menyatakan
perbuatan yang dilarang oleh 'tidak' apabila menghadapi sesuatu
agama dan masyarakat Institusi situasi.
kekeluargaan ARAS 2
(i) Perkahwinan - Membincangkan ciri keluarga
- ikatan yang sah antara lelaki bahagia.
dan perempuan ARAS 3
- mengikut hukum agama dan - Membincangkan isu-isu semasa
norma kekeluargaan.
masyarakat
(ii) Kebahagiaan dalam hidup
berkeluarga
- bertanggungjawab menjaga
nama baik keluarga
- saling memahami, menyayangi
dan menghormati
(iii) Seks sebelum kahwin
- Mengapa seks sebelum kahwin
dilarang?
- Belajar menyatakan 'tidak'
kepada seks sebelum kahwin
9 (e) Kuasa Aras 1
PJ Kuasa bermaksud kebolehan - Menyatakan aspek-aspek
melakukan suatu pergerakan keselamatan yang perlu diambil kira
yang pantas dengan daya dalam melakukan aktiviti kuasa.
maksimum dalam masa yang - Menyatakan maksud kuasa.
singkat. - Melakukan sekurang-kurangnya
(i) Cadangan Aktiviti: empat aktiviti kuasa dengan kaedah
- Lompat ke atas peti lombol. yang betul dan selamat.
- Bounding. Aras 2
- Shoulder press. - Menyatakan faedah latihan kuasa.
- Lompat kangaroo. - Menyatakan perkaitan antara
- Lari lutut tinggi. bebanan dan ulangan untuk
(ii) Kaedah latihan meningkatkan kecergasan kuasa.
- Prinsip-prinsip latihan Aras 3
- Prosedur latihan
- Mengenal pasti otot utama yang
(iii) Faedah Latihan
terlibat dalam aktiviti kuasa.
(iv) Aspek-Aspek Keselamatan:
- Latihan yang sistematik.
- Membandingkan di antara prinsip
lakuan daya tahan otot, kekuatan
Mengenal pasti kemampuan
otot dan kuasa.
tahap dan kecergasan murid
semasa melakukan aktiviti. - Menilai keupayaan kuasa melalui
- Kemudahan peralatan. ujian lompat Sargent.
- Persekitaran atau tempat
beraktiviti.
- Penyeliaan, arahan dan
bimbingan.
- Perlakuan aktiviti.
- Disiplin murid.

MING BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CATATA


GU N
10 (f) Kelajuan Aras 1
PJ Kelajuan bermaksud kebolehan - Melakukan langkah-langkah
seseorang melakukan keselamatan dalam melaksanakan
pergerakan pantas dalam masa aktiviti kelajuan.
yang singkat. - Menyatakan maksud kelajuan.
(i) Cadangan Aktiviti: - Melakukan sekurang-kurangnya dua
- Melantun bola sambil berlari aktiviti kelajuan dengan betul dan
30meter. selamat.
- Berlari sambil mengawal bola Aras 2
hoki 30 meter. - Menyatakan faedah melakukan
- "Jump rope" aktiviti kelajuan.
(ii) Kaedah latihan - Mengaplikasikan kelajuan dalam
- Prinsip-prinsip latihan acara sukan dan permainan.
- Prosedur latihan Aras 3
(iii) Faedah latihan
- Mengenal pasti otot utama yang
(iv) Aspek-Aspek Keselamatan:
terlibat dalam aktiviti kelajuan.
- Latihan yang sistematik.
- Mengenal pasti kemampuan
- Mengaitkan sistem tenaga dalam
aktiviti
tahap dan kecergasan murid
kelajuan.
semasa melakukan aktiviti.
- Kesesuaian pakaian.
- Persekitaran atau tempat
beraktiviti.
- Penyeliaan, arahan dan
bimbingan.
- Perlakuan aktiviti.
- Disiplin murid.
CUTI PERTENGAHAN SEMESTER
11 1. Pemakanan ARAS 1
PK Pengambilan makanan harian - Mengenal pasti keperluan makanan
hendaklah mengikut umur, jantina, aktiviti dan
mengikut umur, jantina, aktiviti fisiologi.
dan - Menyatakan Keperluan Diet Harian
fisiologi. Keperluan diet harian (RDA) mengikut kumpulan umur.
hendaklah mengikut jadual RDA. - Menyatakan situasi yang
(a) Makanan yang diambil menyebabkan stres
hendaklah ARAS 2
mengikut - Menerangkan kandungan kalori
(i) Umur makanan mengikut keperluan umur,
(ii) Jantina jantina, aktiviti fizikal dan fisiologi.
(iii) Aktiviti - Memberi contoh : jenis makanan
(iv) Fisiologi yang bersesuaian dengan
(b) Keperluan Diet Harian (RDA) kandungan kalori.
- Mengenal pasti cara meningkatkan
nilai.
ARAS 3
- Menghuraikan keperluan kalori
2. Pengurusan konflik dan stres berdasarkan kepada aktiviti harian.
(a) Situasi yang menyebabkan - Mengaitkan nilai diri dengan stres.
stres ARAS 1
- Peperiksaan - Menyatakan jenis situasi yang
- Masalah perhubungan rakan menyebabkan stres.
sebaya dan keluarga ARAS 2
(b) Perhubungan kendiri - Mengenal pasti cara mengatasi
- Meningkatkan nilai diri stres.
Aras 3
- Membincangkan cara mengatasi
stres

MING BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CATATA


GU N
12 (g) Prinsip Latihan Aras 1
PJ Untuk memperolehi faedah - Menyatakan maksud
daripada kebolehbalikan.
sesuatu latihan, setiap program - Menyatakan maksud perbezaan
latihan perlu berlandaskan individu.
beberapa prinsip-prinsip latihan Aras 2
seperti: - Merancang jadual program
Prinsip Latihan: kecergasan diri berasaskan prinsip
- Kebolehbalikan kebolehbalikan dan perbezaan
- Perbezaan individu individu.
Aras 3
- Menghubungkaitkan antara prinsip-
prinsip
latihan dalam sukan dan permainan.
13,14, TUNJANG Aras 1
15, PEMBELAJARAN 2 : - Menyatakan aspek-aspek
PJ keselamatan yang perlu diambil kira
KEMAHIRAN
dalam permainan bola tampar.
1. Permainan
(a) Bola Tampar - Melakukan sekurang-kurangnya
(i) Kemahiran: empat kemahiran asas bola tampar
- Menyangga dengan teknik yang betul dan
- Servis selamat.
- Mengumpan Aras 2
- Merejam - Menyatakan undang-undang dan
- Menghadang peraturan asas dalam permainan
- Undang-undang dan peraturan bola tampar.
(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: - Menyatakan sekurang-kurangnya
- Latihan yang sistematik empat kesalahan teknik lakuan
- Mengenal pasti kemampuan dalam permainan bola tampar.
tahap dan kecergasan murid - Mengenal pasti sekurang-kurangnya
semasa melakukan aktiviti. lima otot utama yang digunakan
- Kesesuaian pakaian. dalam latihan dan permainan bola
- Persekitaran atau tempat tampar.
beraktiviti. Aras 3
- Penyeliaan, arahan dan - Merancang strategi asas dalam
bimbingan. permainan bola tampar.
- Perlakuan aktiviti. - Merancang dan mengelolakan
- Disiplin murid. pertandingan.
16 3. Penyalahgunaan bahan ARAS 1
PK Pengambilan dadah adalah - Menyatakan implikasi pengambilan
amalan yang dadah terhadap sosial, ekonomi dan
boleh menggugat kesejahteraan politik.
keluarga, sosial, ekonomi, dan - Menyatakan kronologi pengambilan
politik negara. dadah.
(a) Kronologi pengambilan dadah ARAS 2
- Pencetus pengambilan dadah - Memberi contoh implikasi
- Pengambilan dadah pengambilan dadah.
- Kesan pengambilan dadah ARAS 3
(b) Implikasi pengambilan dadah - Membuat kesimpulan tentang kesan
kepada: pengambilan dadah yang
(i) Sosial menjejaskan kesejahteraan negara.
(ii) Ekonomi
(iii) Politik
17 1. Keselamatan ARAS 1
PK Kerajaan telah menggubal akta - Menyatakan peruntukan yang
dan undang-undang berkaitan terdapat dalam akta bagi mencegah
dengan penyakit daripada merebak.
pencegahan dan kawalan - Menyatakan kesalahan dan
penyakit berjangkit pada tahun hukuman yang boleh dikenakan di
1988. bawah akta ini.
Akta dan Undang-Undang ARAS 2
(i) Akta Pencegahan dan - Menjelaskan peranan dan fungsi
Kawalan Penyakit Berjangkit agensi berkaitan dalam pencegahan
1988 dan kawalan penyakit berjangkit.
(ii) Agensi berkaitan - Menerangkan peranan murid
(iii) Peranan agensi berkaitan membantu melaksanakan akta ini.
ARAS 3
- Membuat inferens penguatkuasaan
pencegahan dan kawalan penyakit
berjangkit.

MING BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CATATA


GU N
20 PERPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN/ CUTI PERTENGAHAN
TAHUN
18,19, (b) Sofbol Aras 1
21 (i) Kemahiran : - Melakukan langkah-langkah
- Membaling dan menyambut keselamatan dalam permainan
PJ - Memukul sofbol.
- Menampan - Melakukan sekurang-kurangnya
- Pitching empat kemahiran asas sofbol
- Larian anak tapak dengan teknik yang betul dan
- Memadang selamat.
- Undang-undang dan peraturan Aras 2
(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: - Menyatakan undang-udang dan
- Latihan yang sistematik. peraturan asas dalam permainan
- Mengenal pasti kemampuan sofbol.
tahap dan kecergasan murid - Menyatakan sekurang-kurangnya
semasa melakukan aktiviti. empat kesalahan teknik lakuan
- Kesesuaian pakaian. dalam permainan sofbol.
- Persekitaran atau tempat - Mengenal pasti otot utama yang
beraktiviti. digunakan dalam permainan sofbol.
- Penyeliaan, arahan dan Aras 3
bimbingan. - Merancang strategi asas dalam
- Perlakuan aktiviti. permainan bola tampar.
- Disiplin murid. - Merancang dan mengelolakan
pertandingan.
22 2. Pertolongan cemas ARAS 1
PK Prosedur pertolongan cemas ECC dan - Menyatakan prinsip dan prosedur ECC dan
CPR adalah menyelamatkan mangsa CPR.
yang mengalami kelemasan. ARAS 2
(i) Prinsip dan prosedur ECC - Mengenal pasti indikasi/ keadaan yang
E = external (luaran)
memerlukan ECC dan CPR.
C = cardiac (kardiak)
ARAS 3
C = compressions (tekanan)
(ii) Prinsip dan prosedur teknik resusitasi - Menunjuk cara pelaksanaan pertolongan
kardiopulmonari (CPR) emas mengikut prosedur ECC dan CPR.
23,24 2. Olahraga Aras 1
PJ (a) Balapan - Menyatakan aspek- aspek
(i) Kemahiran: keselamatan yang perlu diambil kira
Acara Jalan Kaki dalam acara jalan ka ki.
- Fasa seretan - Melakukan kemahiran asas jalan
- Fasa tolakan kaki dengan teknik yang betul dan
- Fasa sokongan sebelah kaki selamat.
- Fasa pemulihan Aras 2
- Undang-undang dan peraturan - Menyatakan undang-undang dan
- Kedudukan pejalan kaki dalam peraturan dalam acara jalan kaki.
lorong. Susunan pejalan kaki di - Mengenal pasti otot utama yang
dalam lorong. digunakan dalam acara jalan kaki.
(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: Aras 3
Latihan yang sistematik. - Menganalisis fasa pergerakan
- Mengenal pasti kemampuan dalam acara jalan kaki.
tahap dan
kecergasan murid semasa
melakukan
aktiviti.
- Kesesuaian pakaian.
- Persekitaran atau tempat
beraktiviti.
- Penyeliaan, arahan dan
bimbingan.
- Perlakuan aktiviti.
- Disiplin murid.

MING BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CATATA


GU N
28 UJIAN EXCEL 2 PMR
25,26 b) Padang Aras 1
PJ (i) Kemahiran: - Melakukan langkah-langkah ke
Acara Lempar Cakera selamatan yang perlu diambil kira
- Teknik pegangan dalam acara lempar cakera.
- Fasa persediaan - Melakukan kemahiran acara lempar
- Fasa putaran cakera dengan teknik yang betul
- Fasa lemparan dan selamat.
- sudut pelepasan Aras 2
- kedudukan badan - Menyatakan undang-undang dan
- Fasa ikut lajak peraturan dalam acara lempar
- Undang-undang dan peraturan cakera.
(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: - Mengenal pasti otot utama yang
- Latihan yang sistematik. digunakan dalam acara lempar
- Mengenal pasti kemampuan cakera.
tahap dan - Menyatakan teknik lakuan yang
kecergasan murid semasa betul.
melakukan Aras 3
aktiviti.
- Menganalisis fasa pergerakan
- Kesesuaian pakaian.
dalamacara lempar cakera.
- Persekitaran atau tempat
beraktiviti.
- Menganalisis hasil lemparan.
- Penyeliaan, arahan dan
bimbingan.
- Perlakuan aktiviti.
- Disiplin murid.
27,29 3. Pendidikan Pergerakan Aras 1
PJ (a) Gimnastik Artistik - Melakukan langkah-langkah
Gimnastik artistik menekankan keselamatan yang perlu diambil kira
tiga aktiviti utama iaitu dalam melakukan aktiviti gimnastik
imbangan, ketangkasan dan artistik.
lombol. Strategi pengajaran dan - Melakukan kemahiran gimnastik
pembelajaran adalah secara artistic dengan teknik yang betul
formal dan terancang. Teknik dan selamat.
dan gaya pelaksanaan sesuatu Aras 2
kemahiran pergerakan adalah - Mengenal pasti tahap ansur maju
khusus. yang perlu dibuat sebelum
(i) Pola Pergerakan : kemahiran sepenuhnya dilakukan.
- Pola 4 - Putaran - Menyatakan sekurang-kurangnya
- Pola 7 - Rangkaian tiga teknik lakuan dalam pergerakan
(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: putaran dan rangkaian.
- Latihan yang sistematik. Aras 3
- Mengenal pasti kemampuan - Merancang dan mempersembahkan
tahap dan rangkaian pergerakan.
kecergasan murid semasa
- Menganalisis bentuk pergerakan
melakukan
yang sempurna.
aktiviti.
- Kesesuaian pakaian.
- Persekitaran atau tempat
beraktiviti.
- Penyeliaan, arahan dan
bimbingan.
- Perlakuan aktiviti.
- Disiplin murid.
30 (b) Gimnastik Irama Aras 1
PJ Gimnastik irama bermaksud - Melakukan langkah-langkah
pergerakan yang dilakukan keselamatan yang perlu diambil kira
segerak dengan ritma untuk dalam melakukan aktiviti gimnastik
menghasilkan pergerakan tubuh irama.
badan yang estetik dan - Melakukan kemahiran gimnastik
berkoordinasi dengan irama dengan teknik yang betul dan
penggunaan alatan. selamat.
(i) Jenis Pergerakan : Aras 2
- Pergerakan 4 - Gerak edar - Menyatakan tahap ansur maju yang
- Pergerakan 9 - Rangkaian perlu dibuat sebelum kemahiran
pergerakan sepenuhnya dilakukan.
(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: - Menyatakan kemahiran asas gerak
- Latihan yang sistematik. edar dalam gimnastik irama.
- Mengenal pasti kemampuan - Menyatakan kesalahan-kesalahan
tahap dan kecergasan murid teknik lakuan semasa
semasa melakukan aktiviti. mempersembahkan rangkaian
- Kesesuaian pakaian pergerakan.
- Persekitaran atau tempat Aras 3
beraktiviti. - Menganalisis bentuk perlakuan
- Penyeliaan, arahan dan gerak edar dan rangkaian
bimbingan. pergerakan yang sempurna.
- Perlakuan aktiviti. - Menghuraikan komponen
- Disiplin murid. kecergasan yang diaplikasikan
dalam acara gimnastik irama.
- Merancang dan melaksanakan
variasi pergerakan gerak edar dan
rangkaian pergerakan bersama
alatan.
- Merancang dan mempersembahkan
rangkaian pergerakan yang terdiri
daripada beberapa kemahiran.

MING BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CATATA


GU N
34 CUTI HARI RAYA AIDILFITRI
31 (d) Pergerakan Kreatif Aras 1
PJ Pergerakan kreatif bermaksud - Melakukan langkah-langkah
intepretasi idea, perasaan serta keselamatan yang perlu diambil kira
tanggapan deria yang dilahirkan dalam melakukan aktiviti
secara simbolik melalui pergerakan kreatif.
pergerakan. - Melakukan kemahiran pergerakan
(i) Tema pergerakan : kreatif dengan teknik yang betul dan
- Tema 8 - Ritma berkaitan selamat.
dengan pekerjaan Aras 2
- Tema 9 - Kesedaran bentuk - Menyatakan kesalahan lakuan
pergerakan berdasarkan tema.
- Tema 10 - Transisi lapan daya - Menghuraikan komponen
asas kecergasan yang diaplikasikan
(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: dalam pergerakan kreatif.
- Latihan yang sistematik. Aras 3
- Mengenal pasti kemampuan - Menganalisis bentuk perlakuan
tahap dan kecergasan murid berdasarkan tema.
semasa melakukan aktiviti.
- Merancang dan mempersembahkan
- Kesesuaian pakaian.
rangkaian pergerakan berdasarkan
- Persekitaran atau tempat
tema.
beraktiviti.
- Penyeliaan, arahan. Dan
bimbingan.
- Perlakuan aktiviti.
- Disiplin murid.
32 4. Rekreasi dan Aras 1
PJ Kesenggangan - Menyatakan maksud menjejak.
(a) Rekreasi - Menyatakan formasi dalam aktiviti
Rekreasi bermaksud aktiviti menjejak.
terancang - Menyatakan aspek keselamatan
untuk memenuhi masa lapang yang perlu diambil kira dalam
bukan melakukan aktiviti menjejak.
untuk tujuan pertandingan tetapi Aras 2
untuk - Menyatakan kepentingan formasi
merehatkan fikiran dan badan. dalam aktiviti menjejak.
(i) Menjejak - Menjelaskan faedah yang diperolehi
- Konsep menjejak - menjejak daripada aktiviti menjejak.
bermaksud merentas sesuatu Aras 3
kawasan dari titik mula ke - Merancang dan melaksanakan
garisan penamat aktiviti menjejak.
- Formasi - pasukan bergerak
secara beratur bagaikan keretapi
- hadapan: pointer atau recce.
- tengah: keselamatan atau
perubatan
- belakang: sweeper atau
anchor.
(ii) Aspek-Aspek Keselamatan:
- Latihan yang sistematik.
- Mengenal pasti kemampuan
tahap dan
kecergasan murid semasa
melakukan
aktiviti.
- Kesesuaian pakaian.
- Persekitaran atau tempat
beraktiviti.
- Penyeliaan, arahan dan
bimbingan.
- Perlakuan aktiviti.
- Disiplin murid.

MINGG BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CATATAN


U
35 PERCUBAAN PMR
33 1. Pengurusan Aras 1
PJ Pasukan sukan, persatuan dan - Menyatakan pasukan sukan,
kelab persatuan sukan dan kelab sukan
sukan dan permainan: dan permainan yang terdapat di
- Penubuhan Malaysia.
- Pemilihan AJK melalui - Menyatakan cara pemilihan ahli
mesyuarat jawatankuasa dalam pasukan sukan,
- Perancangan aktiviti persatuan dan kelab sukan dan
permainan.
Aras 2
- Menjelaskan proses penubuhan
pasukan sukan, persatuan,kelab
sukan dan permainan.
- Menjelaskan peranan jawatankuasa
dalam pasukan sukan, persatuan
dan kelab sukan dan permainan.
Aras 3
- Merancang dan mengelolakan
aktiviti pasukan sukan, persatuan
dan kelab sukan dan permainan di
peringkat
2. Kerjaya dalam sukan se kolah.
Kerjaya bermaksud aktiviti yang
boleh Aras 1
menghasilkan pulangan atau
- Menyatakan maksud kerjaya dalam
pendapatan secara langsung
sukan.
atau tidak langsung. Industri
Sukan: - Menjelaskan jenis-jenis kerjaya
� Jenis kerjaya dalam sukan.
� Peluang kerjaya Aras 2
- Menyatakan peluang-peluang
kerjaya dalam sukan.
Aras 3
- Membincangkan mengenai kerjaya
yang
ada kaitan dengan sukan dan
permainan.

MINGG BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CATATAN


U
36 3. Isu-isu dalam Pendidikan Aras 1
PJ Jasmani - Menyatakan maksud keagresifan
dan Sukan dalam
(i) Keagresifan dalam sukan dan s ukan.
permainan - Mengetahui komersialisme dalam
- Punca keagresifan sukan.
- Akibat keagresifan Aras 2
(ii) Komersialisme dalam sukan - Menjelaskan langkah-langkah bagi
- Kebaikan dan keburukan mengelakkan keagresifan dalam
sukan.
- Menghuraikan punca-punca dan
akibat keagresifan dalam sukan.
- Menjelaskan kebaikan dan
keburukan komersialisme dalam
sukan.
Aras 3
- Mengulas laporan isu-isu
keagresifan
daripada keratan akhbar.
4. Etika
Etika dalam sukan bermaksud
panduan tentang peranan
peserta dalam sukan dan
peranan penonton yang Aras 1
menyaksi kan sesuatu
- Menyatakan maksud semangat
pertandingan atau permainan.
kesukanan.
Semangat
Kesukanan(penonton): - Menjelaskan ciri-ciri semangat
kesukanan penonton.
- Maksud semangat kesukanan.
Aras 2
- Ciri-ciri semangat kesukanan.
- Kejayaan diri berasaskan - Menghuraikan kaitan antara
semangat kesukanan. semangat kesukanan penonton
- Kejayaan pasukan berasaskan dengan kejayaan pasukan/negara.
semangat berpasukan. Aras 3
-
Membincang dan menilai kejayaan
pasukan yang berasaskan semangat
kesukanan.
- Mencadangkan cara memupuk
semangat
kesukanan penonton.
SELAMAT MENDUDUKI PEPERIKSAAN PMR 2009