You are on page 1of 48

The Alon Posqtro Songbook

cc3c26 $l
o
Chorles Colin Publicotions - Nerv York
The Alon
Concepts for lmprovisation Volume 3
Aran r,$il':illTr?Y" r ravo
Posquo Songbook
View Sonos on these oooes: &
A Sleeping Child
Badlands
Barcelona
Daddy, What is God's
Last Name?
Greta
Heartland
Highway 14
My New Old Friend
San Michele
Surrend.er
The Law of
Diminishing Returns
To Love Again
Vienna
Listen to on corresponding CDs:
Milagro
Badlands
My Neu OId Friend
Badlands
Liue at Rocco
Milagro
My Neus OId Friend
My New OId Friend
Dedícations
Badlands
The Lau of
Diminishing Returns
Liue at Rocco
My New OId Friend
2
6
T3
L5
18
20
23
26
2g
33
37
4L
4,
Visit:
I
www.olonposquo.com
JazzWaltz ) = 120
clAb
Frru9
clAb
praddrfA
E9(sus4)
p6raddsl
4majr
Et:tbsflttl
A Sleeping
Child
Gr(#sl
4majz1fitt;
r-3----r
6zrfol
p'majrr#uy4
3
prt:ntlA
r-3---
Alan Pasqua
gmilmajzl
Eb13(sus4)
r-3=-
gmilmajz;
6majt:
r-3-----
Aztfisfisl
I8
r-3
+"
l'
n.r' îw
?'
è'
be'
_-.
--_-J----z <4ffi
al
1qÈ'
of;-.
I
1r'
ruF
)),
î
I
t)
**G
2
a
otZ
,:" I
?'
îi:
Copyright O 1993 Itsall Music
c7(f5fe) cm1(maJ7)
EmaJT
I
" bbTi
V1l 'f-[
-
I
h- lr-n',
nl'
hn.
40
Ab,€ddc)lFjb Dbm
jTlBb
Abmal7lF;b DbmETlBb
\
7.?'
t?:
bs'
r
tapz
+1
Fml9
48
G7(fie)
AmajT(#11)
G7(f,e)
Fmaje(#1lyA
Effi7f A
Cmi(maj7)
Eb13(sus4)
EmaJ13
A7(il5ile)
cmi(maj7)
AmaJe
813(be#11)
F(addeyA
56
E9(sus4)
60
E9(sus4)
Ab{?lddrlBb
82
DbmaJTlF;b
CODA
cmaj13(fi11)
G?(fi5#e)
AbmajT
lE;b
cmi(maj7)
Gbmaje
ErnET
Ab7
E13(f
11)
DbmaJTlF,b
cmaj13
A
cmaj13(#11)
BmiT
Badlands
Medium Straight Sths J: tto
ru-
pmilrnajzl
p6mirmajrfE
ClF;b BID X
"r,.oro)
.---------_
r ' 'lmelo{l
,6ma1t
lF
Dbsus
c
|/6malep
,ryf
'l a) r
I
\
l?îtr--rr tr
a)
r (L)- v
47'-
vt-
,e
b#.
b
Ltv
v tt a t. \ j ,-
f,
-,:g
20
I
r l\
l\t I I
Copyright @ 200i Itsall Music
Abmilcb F;bml]Bb E@ddD
I
Ab Ebml Dbsus Db
ùJ
I
-
r
Y
'r'
wîl î
--r
I
d'
-W
-u
c
_o_
3-'1,
a)
6e
\
tlt-tt
A
L{"u-t..-
)--
l-
- v-,'
-ry
1-
|
F7(sus4)
F
/Db
p6mus/F
O6milCb F,brnl]Bb
p{addztl
66
g6malt/F
Dbrrue
GmiT
Abmi
Dbrn(maJl\E ClEb BID
Gbsusadd3
bJ
Ebm111 Dbsus Db
+
'
n7'-
I
.l ,b). , \-
+ ?+. ?+- +
L-o
"
.)-
o. íé--
-
r ,7,
_t,-
2C
I \r
graddDlF;b
-_J
è' a) t'l
he
lLÈ
/.)
''rT,,''-
Sqi=T,
*
1017r-
+
rl
Aml(maJ7) 4-{maje)
4mi1maj1
pzlfisbe;
4*{majr)
pmiz
Frru
F7(sus4)
F
lDb
p6miu
b-b
p,6m?,JSlF
Ebml11 Dbsus
c+ Dudd*tt
DlGb Gb6 Gb7(sus+)
pmilrnajz;
g6mirmaJttlB
C/Eb B/D
GmiT
Gbsusadd3
r- 3;----1
lJr
Db
_y'
+
h.-
a) I
he
'l
,e
iti-
''-
'=
f
î+i';-
lrl
lrr ,-l )
Lj
l-î*
lr-^-.
1l
a-l
-.ì#
?ffh'i
a)
-LJ)'
+ D?.
17'
)G
,\
,3,
vgt
_f.ffi
I
2.
a_) !€-\-
-
--
T ,1,
, _!r_
b<v
| \ ffi''l
Db
Ebmi Dbsus
To Coda
Abrfry cb
g6rrtrpb
B{addzt
1
s6
n16maltft
p6mitmajlE
ClEb
Gbsusadd3
p6mie
Abmlll
FlDb
e3 D16malsft
O6milCb
"6mipb
BradóDl Ab Ebml
F7(sus4)
Dbmay
F
Dbmi(majTyE ClEb
Dbmie Abmill
Ebfru
Ebmie
Fmie
Gbsusadd3
FlDb
tr3 O6majeTF
tiz 66rrI^lCb B6rrttftb
gtaddztlAb
t2r 4milmaju;
g6mir
4mi1majzl
t25 6mi1majl D7(fi5be) 4milmajz;
129 Fml
DbmaJTF
Dbmi(majTyE
ClEb
DbmaJeF
Abfnycb EbmiFjb E@ddDlAb
Ebmi
D.S. Al Coda
pmilrnajr;
rfr coor
-cr
o6milcb
p;pnpb
E@ddDlAb
o6milCb Ebntlqb
praddDlAb
13
Medium Straight Sths J: tto
^lE
@
t3
Barcelona
Alan Pasqua
12
15
f;éi-"dyl
AIE
-
t t:
t*4.f
r
.j-
I
I
Copyright O 2005 Itsall Music
l4
22 Bbmi Fmi
Dm1
FmaJTlA G
c(addeyE G
D
^ml
n
--3
F/G GIA
C
26
30 AbmaJT Fm19
D
€>
FmaJT
lA
Aml Q{addoi18
-+J--1
-
Ù.
ta:
-.
I
t/
T A
tt
lr
O q+
|
v rlJ
bzL_
\
r-b-îifi
I
-VY
',-
?=
ffi
T' V"a r
.J'
J
. _t. \,
a-'
f r"6f
r-
'l_ll
-Vf-
',r
I

r-r s hc
stu+i--
-e
==j
r
lf't)
rit. lasÍ x
'Ltf'
rtn"
-T
q'r
,, L- ,Lt-l
l'P
\f,-qof=
I
AL.rnEI
D.C. Al Fine
t5
Alan Pasqua
D Ernie
4raddsfCil
6raddr/B
Bru/D
Entle/D
Daddy, What is God's
Last Name?
Medium Straight Sths J = 110
x
gmislD
clE Bru/D c
t-? ?
V-V Y
1a'
CIB 6mt
Copyright O 2001 Itsall Music
l6
14
A(addeyc#
D13(sus4) D7
rB BmiT(b5) E7 AmiT(bs) D7(#5) G
cm(maJe)
33 Alcld
Ce(sus4) Ce
Fo/c F6lc
Eml9
EmtelD
AmiT
Eml9
EmlelD
ce(sus4)
F6/C
H+:qe's:
-
r^
-1.
rì--l
-.1
,
a -vl
rvl t'
r t
1+' fe
r rr
hb
'
fìn"
"t
\-\ I L-
Jq''+
O
fr-4
7k' '.
ry-fr
-I-.2
--
.
6raddrlp
D13(sus4)
37
gmizlbl
El(bq Amiztbs) Dt(bsl
llast
time
C
ldnrmsolol
È::.
g6maje
17
46rnajr1firr;
ATi? GIB D(Tq
4miz G/B
ptadd+l
G
loPen
D.S. Al Fine
(no repeat)
AmiT G/B
pladd+y I
Greta
Medium Straight 8ths J: tto
FmastlA
6rnrladd+) PraddrfF#
5 Pzrbey6 6miz
Bbm6
pmaltlC
Bblyd BmturbsfA
At(bsl
adds)
Alan Pasqua
Dtúst
EIB
AiùqlD Drnl 6i:1firt;
To Coda
h-
I ? I a"a ?: 1>
L.+J
o
L-t-l-f L-t J-r
^t
-t
^t
-t
L-u-f
L_il_r
-+-*s-y
1a
LLLrlrlr
'4
a
Ac<Wt;',
-+-+-+-+
I-JIJ |-.J-LJ
]-rl-]
--Tl-]
f rt f
ú,T
T
-
I I
fTf'l ,
-'r,
I
ù'arr
l-f rlr
-
rTN TTT]
?r?
/7
?a
1
l_,1
| t_J
I
11r-l
- ,..
-- -a- -
I
L
lrl- fTl-]
IJJJNT
fT-f'f I r
r-r
ra u
rl-1 I
M--l
f,É:
-----=-
W
t3 BblC
F on
è'--
rffiLr"r
o
r-:rfrf
I _ r_ì l-1_l_l
r::JT
(J
l-l-1-ì ffil-l
(:ririE
lv)
Copyright O 2000ltsall Music
19
FmETlA
2r Dlbn/G GmiT
2s B,blc
Gm7(add4) D(addeyF#
Fmay
lc
A1(bqlD
F(adde)
$
cour
D.C. Al Coda
'
BblC
Dztbsl
34
BmiulbstT4
ptaddsl
ptaddrl
Bblc
Bblc
38
1=1
î t?r?r
-l
l4
-EFr
|J-J4J I
a)
TJUT
7
l-1-1-1
r:JÍT
r:
t_
tq):
r-uriff
I
-
lhr l--n
a e
7t+---
LJJJ I
l-l-l-1 rT'-]
e-
r:rri::
7=T7l'7-7
IJJ_J
lJ I
20
Medium Straight Sths J: tto
@
Dlyd
Heartland
7-3-----1
Alan Pasqua
Glvd
raS---r
gtsusz)/Bb GlYd Eblyd
Bblyd
3-1
DlEb
ClYd Ablyd
gfimiu gmajelflttl
Flyd
l3
Glyd
7
G
,l \
L_;_t
v
U
r-
ù*_*1
v-l
\l
I
'-v6
|
/"1
ía
11
7r
r
ffi-
*e
\'é'
Copyright O 1993 Itsall Music
2t
Glvd
i-3------
E(sus2yBb
Glyd Eblyd
DlBb
pXsus/Dil
Cmajstfiul
Glyd
3
6fimitt
D
Glyd Eblyd
To Coda
21
-q
'#a
rl
I
+-
J+-
/
,{
,Q
aT'/
I
r-l
r;-3----r
r--ry
,---,_--
ۃ--
+
5l-C
-
U
Gmaje/A
37 GmaJe/A
4s c13(sus4)
CODA
Glvd
r-3--r
E(sus2)/Bb
Glyd
pmaSelA
pmajlA
Fdim(addmaPlC
6r:1firn
Eblyd
D.C. Al Coda
6fimitt
49
tfr
p
A
ol)C
--ù------
tl
aj-a>-
I
I l,v I 7Q-
rtv-
\l
Í
rî4
ì
J-
I
. +
Highway 14
pmAtlG
To Coda
gwntrbs>1A
ffi
*t
rr
T=
a
',
==*3=
lllv-
=***7=
v I I I t-
qF:--l
23
Medium Straight 8ths.l: tto
pmitt
Alan Pasqua
Gt3thsl
grnajt:
F,mz(bsbq Atbsl
pmitt
E7(brlA
4zt#sbe#rrl 46i:1firr;
FmaJ9
pmajtlF
14
t
1T T
'l-
?:
L^
T
rtilffi' r,--
",oL'1I
?r TTTT?:
Copyright O 2005 Itsall Music
24
F13
t8 Dmie/G
E7(#5#e) 22
l/
\

r r r t
he
f r r l- v' rr r
f Fs Tri
I
'u
/
"1-a
-l -l -V
fr,e
1"T
-l -l -v
v I I1?r
-
GG G
IF
/ r r I
1-
i
zaFrfifbs) At(bsfll)
4621firfiu;
5l
v
b
25
34 Dmlll
JS cmaJl3
$87(bs)lA
ro Ab13(#11)
,_-l
-.
J8 Eml/(05)
62 F,bmtll
s4 Bm19
FrJ.lETlG
Fmaje
FmaJTlE
Em17(bs)lA
p,mrs/G
gz1fisfrrl
Az(bqful
p;6tQefrn>
Gt3(bql
6ttbot
Azt#sbq#ttl
D.C. At Coda
last x only
$
coon
Pmaje
vamp and fade
FIG cmaJe
My New Old Friend
Medium Straight 8ths J: tto
o oTfd PtaddoyA
gtaddelE
O O7f#
ptaddsfA g<addotlB
pladdrfF# p{addefA
Bb@dde)/D 6rnry/A ATsus(add3)
Alan Pasqua
D/F#
praddofA gmuola
D D/Ff PtaddrfA
gmalslg
CmaJTlE
Copyright O 2005 Itsall Music
27
r3 D(addeyF# Ab7(f5fe) Bbe(sus4)
Gb/Ab
FmaJT
p,bm6lC
c7(sus4)
?=*
4/c'
+
Lr-
ìrJè
e.
))QP o
/l'l
I
-.--/\----l
p{addefA
O6maSolC EbtcddrlG
Bb6/slD ce(sus4)
Bt3(bs)
ll-l
^llt--t--4lla h-
a)
o[:
î-r'
r n.v-
rt
IrL--^--
oî=
î,
''-y'-;-"
]s Gbmay/Bb
p6malop
At:(bs)
ATsus(add3)
23
pmaJslA
ot
f-D. i
6mr:/A
To Coda
D(addeyF# F(addeÌ/A
27 Eb(addeyc Bb(addeyD GmalllA ATsus(add3)
Bbe(sus4)
GblAb
c7(sus4)
FmaJT F(addeyA Eb(addeyc
GbmETlBb DbmaJeF Bb6/slD c9(sus4) Bbm6
37 At3(bsl Bt3(bs) Db13(sus4)
66majt A7sus(add3)
3s
pmaislA
-tfr
cooo
D DIFf
gmaltlE
pladdefFf
66t1fisfi01
Bbm6lC
p.6malslC
6mt:/A
vamp and fade
gradd\lE ptaddr/A
San Michele
)
tz
=
_J-J
r-T-'-
.,,,,,,,,,,,,,,:
--
Medium Straight Sths l: 1lo
p#phryg
Alan Pasqua
Copyright O 1996 Itsall Music
r'fiphryg
tr"l"atl
I7
L-
Eús/s
1e
Dmq7addb'
2t
gmrs/C#
23 F#mi7(b5yB
gmajtrfrulF
p,6malslD
Cptbs)
Bz(bsl
3t
z
L;':lhE î.t ó-'É
J\
tf
\t*t+t+#ffi
\
Or
I
Élh*t+*+*+t***t*tc
- t. 14tL
EM6/s
37
"mispil
gmajttlutp
Dmajz36466
pgmizlbslTg
g6male/D
--F
l-l-l-l
2_
33
Surrender
Medium Straight Sths J: tto
@
p6taddsl
_o_
Alan Pasqua
U
5
-4
^P
FjblD Ffnl/Db F;blDb
To Coda
2nd x on D.S.
Copyright O 2001 Itsall Music
(6f-r
-T
Jl' r':r
7
I
tT
À_
a I rt 7
l-
-z_.._:_.*1 -
I
v
F'
F=?
e
=t
v"l
4ffit-
pXsus/A#
FfrlAf. BmaJ13
F#e(sus4) F#
Erru11
,majoTG#
pmajzl$1 po
G
eO'
Ir-----l
F#/D
€. ?z
r\-_/-l
lv
| \rJ
AlB,b
File(sus4) F#
p,maJsrc# gmajt
Bo Sradds/Dfl
A7(sus4)
F
lcb
p1sus/A#
F#lAf"
9r-]f1îtfÍ------rÀ-- e )
-
#
-.,-w
-';fi
4a I
-l
;1

r'
î+
fr+
f-7
'qF=
\
4
Z__--++--+1+_t
wq14-+
taL
o
tlt?iU*i
l\\
-14
L-
'-l--tQ.
I
vl
P'fi#"*
glq ù
r-l#ffi-
e+.
l-l
43
GblDb
35
Db
Flcb EIF F#/D CblDb
Cb/Db
r61sg
p6mirrlbg
4621fis#ll
gfimittlbsl
gmyF# pfit:rber
F#lD
r-.t
-1
'gl
FlGbF,lF
G!lDb
last x only
r-3----
F#lD E/F
62 GblDb Db
t U:73.=
O
4--q- - frfrg
ob*: .-l
-,
?-t- t
ú.7
-t
ù
- L t\
-
, I 4
o
1l
\T,
.hF=
?
/<F
:-
#ni ili*=
h+:e I r
*
nil'* 3'q
ù
F#lD CblDb
d
+
g-+
3:
:E
fr..2
a)
l"._"1-l
D.S. Al Coda
repeat is good
.)-
I o
I
L_o
I
.)d
$conr
Dbmi Frru Dbml
Dbmi Frnl Dbml
r-3
) ) J J
a)
3
/
F lr"È
37
The Law of Diminishing Returns
Swing ) = 200
p6z1fiefiuy
Fm(maje)
\--l
p'''{majr)
Bbmt3(bsl
Bbmr3(bs)
Bbmt:(bsl
Bbml:(bsl
prrr{majl)
p-{maje)
\-/
p^tmaje)
'--/
p*imaje)
Alan Pasqua
a)
bD*:
qL4
5:
b*:a
.-
3
p6z1fiefiuy p''.'{maje)
-5:
b*_É
,
p6z1fisfiuy
v-'
p6z1fiefiu;
-t--/
p'''{maje)
o
bD7:
q*:t '5i
b*:=e
5:
b*-8
I
\
ffi
a) r
3
Dbl(frsf"D
p-{majr)
Bbmts(bsl
h
3
Fm(maJe)
Gît,.
o
bD*:
qt----:ù'
v=:
5:
b*:#
Copyright @ 1993 Itsall Music
2. t\}
a)
Db7(#e#11) Fm(maje) Bbmr:(bsl
h
Fm(maje)
H
a
bDt: 4#.:i3:
t
f5
-f
:
b?-_-et
g6t1fisfinl
A
3
prrrtmaje)
Bbm13(bsl
3
prr,{majs)
a
b7t: l*:j1:
v5:
'l:
,*--*
p6z1firf,tr; prrr{maje)
Bbmr3(bst Ars(bs#ttl
3
Bzt#s#ul
g6rolmajel
Abmr:(bs)
g6-tmajot
39
a)
B7(#ef
11)
Ebm(maje) Abmt:(bsl
A
Ebm(maje)
'-
ri '3:-l'
.Í.-
-ft:
v.,t--,4
-e'
ite,-.+
a)
3
gz1fiefirr;
Ebm(maje)
Abmt:(bsl
A
3
Ebm(maJe)
"
#3i
bgJ:
13=
/J a
J
b ,f;
14
,
z
\
gz1firfiriy g6*tmajr)
Abmis(bs)
g6-rmajrt
Alyd Ablyd
o-
lia
'5=5:
;:
I
j
.t
,a
b,fr'---'l
fr+,__.t
:
frfr- llev
zéA \
L
j *r'b.JJt,tlbJr
l*fr%
+t'-
nilY
ilne
a' ,,-,t- +;=y-J-OT
fr#rz
e=.
bt-
11
7.
Elyd
DboT
ffiT
Bo7
Er
Ablyd
Dlyd
Clyd
Clyd
"""q##T 'î zp=
_rJe--
€-
-n_fr_
"7*\A'T
f=+
D.C. Al Fine
4l
11
Medium Straight Sths J: tto
Aesusadd3 pmajz
6 4taddrl 6raddefB
To Love Again
J
Alan Pasqua
6majz1firr; At3(sus4) Brnie
6majerfirrl Ae(sus4)
N.C.
6majz1$rr; A13(sus4) 4fio
gmie
X
G 4{addel 6taddefB
- - - -
'u
t
V-l
rc_r_f tff_r
!g..l
r
j
+t )
r TYT
fr.r
?= ltrîrt
Copyright @ 2000 Itsall Music
Gmaje(#11) Ae(sus4) Bml9 DmaflFf"
Gmajl3
Aesusadd3
15
I
A'r 1
18 DmaJT
N.C.
20 Bb(adde) c(add4)
g6tadds)/D
praddrfA
g6majr1fiil;
A7(fi5#e)
Ai(tDlD
DrnYC Bbmaje(fi11)
hJ
Dml9
-b-h
pladdrfA
g6rnajtl
.L
t.l )
--f--
2v U
t
/ |
2t
a'rlr
L. trÉ, t
':3'
.Kk?
rl
\
ffirrrr
2h+
l-J
- Yl
a'
ft"v-
a-
a-
T fr=î, f=
,}.
e
=
-j=7
I
I
++l
)'
7
/
1
',H}
-l-l-.J
I
r
e: .6.ti
fl
7
->.
4^
A13(sus4)
To Coda last x
G(adde) A(adde) G(adde)/B D/F# GmajT
GmaJ9 A9(sus4)
Gmaj13
Aesusadd3
6maje Ae(sus4)
6majtr Ae(sus4)
6z1fisfiel
DrnYC
g6majr
Ce
pmir ptaddrl
ABbmail3 A13(sus4)
pmajr D.S. Al Coda
last x only
6 4laddet 6raddrfB D/F# 6majz1fin; A13(sus4) 4po
gmis
DmaJT
GmaJe
DmaJT
BlfnET
$.ooo
gmie prmut/F#
38 6raddsl 4raddrt 6(addsfB D/F#
armaJtFl"
47
g6taddet gtaddsi g6taddllD ptaddrfA
.)
1
?t-
I
a=
-.fT-l
| .
-J v r|4J
1
?* .
-
r
vnl
z
Gmaje(il11) Ae(sus4) Bmie Dmafl
lF!"
Gmajl3
Aesusadd3 4Xo 3mi
J
6maje1firr; Ae(sus4)
6majr: A(adde)
-t
rT-V=f
rTr-1 .
rl
r rt r
j
O -VrF'f
^?'
YI
r-T-T-1
-
a
-------t
45
Vienna
Medium Straight Sths
j:
tto
pmir praddtìl{
DlP;b
r_J___
Alan Pasqua
gr{addllBb
Ao7
p;6trbofitrl
66mws.3b
ptaddey4 gmie
6{addrfB Abrcddl)lc--s,--1 r,
*,g
ffif,
-
|
Copyright A 2007 Itsall Music
fine
last x
hTF
miq
E
Bb DlBb
Fot";l
EblBb PraddrYA 6radderTB Ab@dde)lC
B6raddDlBb
Bbtbg#nt 66majs1nb
p{addefA
D.C. Al Fine