You are on page 1of 16

DZIKIR PAGI

م
م
يي ج
م
ر
ر
لا ن
م
اط
ط
يي ش
ر
لا ني مم لم اب
م
ذ
ذ
وعذ أ
ط


"Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.”

لأ
ط
عذ ف
ط
ش
ي
يط يذمل
ر
ا اذ
ط
ني م
ط
ض
م
ر
ي
ل
ط
أ
ي
!م ام
ط
"ط #م ا"ط ا$
ط
%
ر
لا !م ام
ط
&ذ 'ل
ر
(
)
وي *
ط
+"ط ,
)
-
ط
.م /ذ ذ
ذ
0
ذ
1
ي
2
ط
+ (
ذ
وي ي34
ط
ل
ي
ا
3
5ط ل
ي
ا وط 6ذ 7
ر
8
م
&ط 'ل
ط
8
م
+
&ذ ي3.م ر
ي
9
ذ
عط .م "ط :ط ا;
ط
ا$
ط
ب
م
7
ر
8
م
&م $م <
ي
عم ني م
=
:>
ي
ش
ط
ب
م
نط وي ط
ذ
يي 5م يذ +"ط م
ي
?ذ ف
ط
<
ي
0
ط
ام
ط
"ط م
ي
?
م
يي @ميي أ
ط
نط يي بط ام
ط
م
ذ
<
ط
Aي يط &م *مذ
ي
B
م
'مب 7
ر
8
م
/ذ @ط-
ي
عم
م
ذ
يي Cم Aط ل
ي
ا
3
<مAط ل
ي
ا وط 6ذ "ط ا$
ط
?ذ C
ذ
ف
ي
Dم /ذ Eذ"ي Fذ يط +"ط ض
ط
ر
ي
ل
ط
أ
ي
ي
"ط #م ا"ط ا$
ط
%
ر
لا

“Allahu laa ilaaha illa huwa l-Hayyu l-Qoyyuum(u) laa ta’khu-dzuhu sinatun(w)
walaa naum(un) lahu maa fi s-samaawaati wa maa fi l-ardh(i) man zaa l-ladzii
yasyfa-‘u ‘indahu illa bi-idznih(i) ya’lamu maa baina aidiihim wa maa
kholfahum walaa yuhi-thuuna bi-syai-‘in(m) min ‘ilmihi illa bimaa syaa-‘a wa
si-‘a kursiyyuhu s-samaawaati wa l-ardh(a) walaa ya-‘uuduhu hif-zhuhumaa
wa huwa l-‘aliyyu l-‘a-zhiimi.” (Dibaca pagi dan sore 1x) (Dibaca setiap
selesai sholat 1x)

"Allah tidak ada ilah (yang berhak diibadahi dengan benar) me lainkan Dia
Yang Hidup Kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak
mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang ada di langit dan di
bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafa’at di sisi Allah tanpa izin-Nya.
Allah mengetahui apa-apa yang (berada) dihadapan mereka, dan dibelakang
mereka dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari Ilmu Allah melainkan apa
yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak
merasa berat memelihara keduanya, Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.” (Al-
Baqarah: 255)

“Siapa membaca kalimat ini ketika pagi hari, maka ia dijaga dari jin hingga
petang. Dan siapa mengucapkannya ketika petang, maka ia dijaga dari jin
hingga pagi” (H.R. Hakim, disahihkan Al-Albani)

“Barang siapa membacanya setiap selesai sholat, maka tidak ada yang dapat
mencegahnya untuk masuk syurga kecuali kematian (maksudnya, seharusnya
ia sudah masuk syurga, tetapi karena ia masih hidup maka ia tidak bisa
masuk syurga, karena syurga itu nanti setelah seorang hamba meninggal)”
(H.R. an-Nasa-‘i dan Ibnu Sunni)


. @)Dط أ
ط
لا وط 6ذ G
ي
H
ذ
. @ذ$
ط
Iر لا لأ
ط
. @ي ل
ط
وي يذ م
ي
ل
ط
"ط @ي <ميط م
ي
ل
ط
@)Dط أ
ط
اوJ ف
ذ
9
ذ
&ذ 'ل
ر
ط
ني K
ذ
يط م
ي
ل
ط


“Qul huwallaahu ahad(un). Allaahu sh-shomad(u). Lam yalid walam yuulad.
Walam yakun(l) lahu kufuwan ahad(un).” (Dibaca pagi dan sore 3x)

“Katakanlah, Dia-lah Allah Yang Mahaesa. Allah adalah (Robb) yang segala
sesuatu bergantung kepada-Nya. Dia tidak beranak dan tidak pula diper
anakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan-Nya.” (QS. Al-
Ikhlash: 1-4)


. L
م
<
ط
ف
ط
ل
ي
ا M= ر
ط
ب
م
ذ
ذ
وي عذ أ
ط
G
ي
H
ذ
. Lط <
ط
0
ط
ام
ط
ر
=
;
ط
ني مم . Nط H
ط
"ط اذ
ط
8
م
L
>
.م اO
ط
ر
=
;
ط
ني مم "ط . @م4
ط
Aذ ل
ي
ا !م #م اP
ط
اف
ر
'-
ر
لا ر
=
;
ط
ني مم "ط @>.م اDط ر
=
;
ط
ني مم "ط
@ط%
ط
Dط اذ
ط
8
م


“Qul a’uudzu birobbi l-falaq(i). Min syarri maa kholaq(o). Wa min syarri
ghoosiqin i-dzaa waqob(a). Wa min syarri n-nafaa-tsaati fi l-‘uqod(i). Wa min
syarri haasidin i-dzaa hasad(a).”
(Dibaca pagi dan sore 3x)

“Katakanlah, Aku berlindung kepada Robb Yang menguasai (waktu) Shubuh
dari kejahatan makhluk-Nya. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap
gulita. Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada
buhul-buhul. Serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki.” (QS.
Al-Falaq: 1-5)


. Q
م
ا-
ر
لا M= ر
ط
ب
م
ذ
ذ
وي عذ أ
ط
G
ي
H
ذ
. Q
م
ا-
ر
لا Rم <مم
ط
. Q
م
ا-
ر
لا &م 'ل
ط
8
م
. Q
م
ا-
ر
S
ط
ل
ي
ا Q
م
اوط .
ي
وط ل
ي
ا ر
=
;
ط
ني مم ر
م
"ي @ذTذ !م Q
ذ
و
م
.
ي
وط يذ يذمل
ر
أ
ط
.Q
م
ا-
ر
لا Q
م
ا-
ر
لا "ط ,م -
ر
U
م
ل
ي
ا نط مم

“Qul a-‘uudzu birobbi n-naas(i). Maliki n-naas(i). ilaahi n-naas(i). Min syarri l-
waswaasi l-khonnaas(i). Alla-dzii yuwaswisu fi shuduuri n-naas(i). Mina l-
jinnati wa n-naas(i).” (Dibaca pagi dan sore 3x)

“Katakanlah, Aku berlindung kepada Robb (yang memelihara dan menguasai)
manusia. Raja manusia. Sembahan (Ilah) manusia. Dari kejahatan (bisikan)
syaitan yang biasa bersembunyi. Yang membisik kan (kejahatan) ke dalam
dada-dada manusia. Dari golongan jin dan manusia.” (QS. An-Naas: 1-6)

“Barang siapa membaca tiga surat tersebut (al-Ikhlas, al-Falaq dan an-Naas)
tiga kali setiap pagi dan petang hari, maka itu (tiga surat tersebut) cukup
baginya dari segala sesuatu” (H.R. Abu Daud II/86 dan an-Nasa-‘i III/68. Lihat
pula Shahih at-Tirmizi II/8)


Ketika pagi, Rasulullah ملسو هيلع لا يلص membaca:

G
=
9
ذ
V<
ط
عط وط 6ذ "ط @ذ$
ي
5ط ل
ي
ا &ذ 'ل
ط
"ط R
ذ
<
ي
$
ذ
ل
ي
ا &ذ 'ل
ط
W&ذ 'ل
ط
R
ط
يي ر
م
;
ط
+ /ذ @طDي "ط لا 7
ر
8
م
&ط 'ل
ط
8
م
+ Wل
ر
م م @ذ$
ي
5ط ل
ي
ا"ط Wل
ر
م م R
ذ
<
ي
$
ذ
ل
ي
ا Xط YطTي أ
ط
"ط ا-
ط
5ي YطTي أ
ط
. ر
ذ
يي @مH
ط
:>
ي
;
ط
W/ذ @طAي بط ام
ط
ر
=
;
ط
"ط (
م
وي يطل
ي
ا اذ
ط

ي
!م ام
ط
ر
=
;
ط
ني مم R
ط
ب
م
ذ
ذ
وي عذ أ
ط
"ط W/ذ @طAي بط ام
ط
ر
ط
يي 0
ط
"ط (
م
وي يطل
ي
ا اذ
ط

ي
!م ام
ط
ر
ط
يي 0
ط
R
ط
ل
ذ
1
ط
.
ي
أ
ط
M= ر
ط
ر
م
Yي 4
ط
ل
ي
ا !م M
>
اذ
ط
عط "ط ر
م
ا-
ر
لا !م M
>
اذ
ط
عط ني مم R
ط
ب
م
ذ
ذ
وي عذ أ
ط
M= ر
ط

م
YطKم ل
ي
ا :م وي .
ذ
"ط G
م
%
ط
K
ط
ل
ي
ا نط مم R
ط
ب
م
ذ
ذ
وي عذ أ
ط
M= ر
ط


“Ashbahnaa wa ashbaha l-mulku lillah(i), wa l-hamdu lillah(i), laa ilaaha
illallaah(u) wahdahu laa syariika lah(u), lahu l-mulku wa lahu l-hamdu wa huwa
‘alaa kulli syai-‘in qodiir(u). Robbi as-‘aluka khoiro maa fi ha-dzaa l-yaum(i) wa
khoiro maa ba’dahu, wa a-‘uudzu bika min syarri maa fi ha-dzaa l-yaum(i) wa
syarri maa ba’dahu, robbi a-‘uudzu bika mina l-kasali wa suu-‘i l-kibar(i), robbi
a-‘uudzu bika min ‘adzaabin fi n-naar wa ‘adzaabin fi l-qobr(i).”(Dibaca pagi
1x)

“Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah, segala puji
hanya milik Allah. Tidak ada Ilah (yang berhak diibadahi dengan benar)
kecuali Allah Yang Mahaesa, tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan
bagi-Nya pujian. Dia-lah Yang Mahakuasa atas segala sesuatu. Wahai Robb,
aku mohon kepada-Mu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku
berlindung kepada-Mu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya.
Wahai Robb, aku berlindung kepada-Mu dari kemalasan dan kejelekan di hari
tua. Wahai Robb, aku berlindung kepada-Mu dari siksaan di Neraka dan
siksaan di kubur.” (H.R. Muslim IV/2088)


Ketika pagi, Rasulullah ملسو هيلع لا يلص membaca:

ر
ذ
وي ش
ذ
-
3
لا R
ط
يي ل
ط
8
م
"ط #ذ وي $
ذ
*
ط
R
ط
ب
م
"ط Wايط5ي *
ط
R
ط
ب
م
"ط Wا-
ط
يي %
ط
م
ي
أ
ط
R
ط
ب
م
"ط Wا-
ط
5ي YطTي أ
ط
R
ط
ب
م
م
ر
?ذ <
ر
لأ
ط

“Allahumma bika ashbahnaa, wa bika amsainaa, wa bika nahyaa, wa bika
namuut(u) wa ilaika n-nusyuur.” (Dibaca pagi 1x)

“Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami memasuki waktu pagi,
dan dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami memasuki waktu sore. Dengan
rahmat dan kehendak-Mu kami hidup dan dengan rahmat dan kehendak-Mu
kami mati. Dan kepada-Mu kebangkitan (bagi semua makhluk).” (H.R. at-
Tirmizi V/466, lihat juga Sahih at-Tirmizi III/142)


Membaca SAYYIDUL ISTIGHFAR

ام
ط
ر
=
;
ط
ني مم R
ط
ب
م
ذ
ذ
وي عذ أ
ط
WZذ Aي ط
ط
[
ط
.
ي
ا ام
ط
\
ط
@معي "ط "ط \
ط
@م?ي عط V<
ط
عط ا*
ط
أ
ط
"ط W\
ط
@ذYي عط ا*
ط
أ
ط

ي
-م[
ط
4
ي
<
ط
0
ط
WZط *
ي
أ
ط
7
ر
8
م
&ط 'ل
ط
8
م
+
ي
ب=ر
ط
Zط *
ي
أ
ط
م
ر
?ذ <
ر
لأ
ط
Zط *
ي
أ
ط
7
ر
8
م
Mط وي *
ذ
ذ
3
لا ر
ذ
فم]
ي
يط + &ذ *
ر
B
م
!
ط

ي
لم ر
ي
فمO
ي
ا!
ط

ي
Y
م
*
ي
ذ
ط
ب
م
:ذ وي بذأ
ط
"ط W
ر
<
ط
عط R
ط
[م$
ط
Aي -مب
م
R
ط
ل
ط
:ذ وي بذأ
ط
WZذ Aي -
ط


“Allahumma anta robbii laa ilaaha illa Anta, kholaqtanii wa anaa ‘abduk(a), wa
anaa ‘alaa ‘ahdika wa wa’-dika maa s-ta-tho’tu, a-‘uudzu bika min syarri maa
shona’tu, abuu-‘u laka bini’matika ‘alayya, wa abuu-‘u bi zan(m)bi faagh-frlii
fainnahu laa yaghfru dz-dzunuuba illa Anta.” (Dibaca pagi dan sore 1x)

“Ya Allah, Engkau adalah Robb-ku, tidak ada Ilah (yang berhak diibadahi
dengan benar) kecuali Engkau, Engkau-lah yang menciptakanku. Aku adalah
hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjian ku dengan-Mu semampuku. Aku
berlindung ke pada-Mu dari kejelekan (apa) yang kuperbuat. Aku mengakui
nikmat-Mu (yang diberikan) kepadaku dan aku mengakui dosaku, oleh karena
itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat me ngampuni dosa
kecuali Engkau.”

“Barang siapa membacanya dengan yakin ketika petang hari, lalu ia
meninggal dunia pada malam itu, maka ia masuk syurga, dan demikian juga
ketika pagi hari” (H.R. Bukhari VII/150)


نط مم R
ط
ب
م
ذ
ذ
وي عذ أ
ط
*
=
8
م
م
ر
?ذ <
ر
لأ
ط
WZط *
ي
أ
ط
7
ر
8
م
&ط 'ل
ط
8
م
+ Wي
ي
ر
م
Iط بط
ي

ي
-م!ماعط م
ر
?ذ <
ر
لأ
ط
W
ي
Aم $
ي
.
ط

ي

ي
-م!ماعط م
ر
?ذ <
ر
لأ
ط
W
ي
*م@طبط
ي

ي
-م!ماعط م
ر
?ذ <
ر
لأ
ط
Zط *
ي
أ
ط
7
ر
8
م
&ط 'ل
ط
8
م
+ Wر
م
Yي 4
ط
ل
ي
ا M
م
اذ
ط
عط ني مم R
ط
ب
م
ذ
ذ
وي عذ أ
ط
"ط Wر
م
4
ي
ف
ط
ل
ي
ا"ط ر
م
ف
ي
K
ذ
ل
ي
ا

“Allahumma ‘aafnii fi badanii, Allahumma ‘aafnii fi sam-‘ii, Allahumma ‘aafnii
fi ba-shorii, laa ilaaha illa Anta, Allahumma innii a-‘uudzu bika mina l-kufri wa
l-faqr(i), wa a-‘uudzu bika min ‘adzaabi l-qobr(i), laa ilaaha illa Anta.” (Dibaca
pagi dan sore 3x)

“Ya Allah, selamatkanlah tubuhku (dari penyakit dan dari apa yang tidak aku
inginkan). Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku (dari penyakit dan maksiat
atau dari apa yang tidak aku inginkan). Ya Allah, selamatkanlah
penglihatanku, tidak ada ilah (yang berhak diibadahi dengan benar) kecuali
Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran
dan kefakiran. Aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur, tidak ada ilah
(yang berhak diibadahi dengan benar) kecuali Engkau.” (H.R. Abu Daud
IV/324, Ahmad V/42, an-Nasa-‘i dalam ‘Amalul Yaum wa Lailah 22/146, Ibnu
Sunni 69 dan Bukhari dalam al-Adabul Mufrad, Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin Baaz
menyatakan sanad hadits tersebut hasan. Lihat juga Tuhfaul Akhyaar 26)ي
<م6ي أ
ط
"ط ي
ط
ايط*
ي
Eذ"ط
ي
-ميي Eم !م ,
ط
يط!ماAط ل
ي
ا"ط وط ف
ي
Aط ل
ي
ا R
ط
ل
ذ
1
ط
.
ي
أ
ط

ي
*
=
8
م
م
ر
?ذ <
ر
لأ
ط
W^م ر
ط
0م +ا
ي
"ط ايط*
ي
@3لا !م ,
ط
يط!ماAط ل
ي
ا"ط وط ف
ي
Aط ل
ي
ا R
ط
ل
ذ
1
ط
.
ي
أ
ط

ي
*
=
8
م
م
ر
?ذ <
ر
لأ
ط
.
ي
لمام
ط
"ط ني أ
ط
R
ط
[م$
ط
C
ط
Aط ب
م
ذ
ذ
وي عذ أ
ط
"ط W
ي
Hموي !
ط
ني مم "ط W
ي
لما$
ط
;م ني عط "ط
ي
-ميي $م يط ني عط "ط W
ي
فم<
ي
0
ط
ني مم "ط Wي
ر
@طيط ن
م
يي بط ني مم
ي
-مC
ي
ف
ط
Dي ا م
ر
?ذ <
ر
لأ
ط

ي
[م5ي 2
ط
ني مم _
ط
ا[
ط
O
ي
أ
ذ


“Allahumma innii as-‘aluka l-‘afwa wa l-‘aafyati(h) fi d-dunyaa wa l-
aakhiroti(h), Allahumma innii as-‘aluka l-‘afwa wa l-‘aafyati(h) fi diinii wa
dunyaaya wa ahlii wa maalii. Allahumma h-fazh-nii min(m) baini yadayya, wa
min kholfi, wa ‘an(y) yamiinii wa ‘an syimaalii, wa min fauqii, wa a-‘uudzu
bi-‘azhomatika an-ughtaala min tahtii.” (Dibaca pagi dan sore 1x)

“Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia
dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan ke
selamatan dalam agama, dunia, keluarga dan harta ku. Ya Allah, tutupilah
auratku (aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang) dan tentramkan-lah
aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri
dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak
disambar dari bawahku (aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi).”
(H.R. Abu Daud dan Ibnu Majah, lihat Sahih Ibnu Majah II/332)


R
ط
ب
م
ذ
ذ
وي عذ أ
ط
WZط *
ي
أ
ط
7
ر
8
م
&ط 'ل
ط
8
م
+ ني أ
ط
@ذ?ط ;
ي
أ
ط
W&ذ K
ط
يي <مم
ط
"ط :>
ي
;
ط
G
=
9
ذ
Mر ر
ط

م
ر
ي
ل
ط
ا
ي
"ط #م ا"ط ا$
ط
%
ر
لا ر
ط
`م ا!
ط
^م Eطا?ط ش
ر
لا"ط N
م
يي ]
ط
ل
ي
ا م
ط
لماعط م
ر
?ذ <
ر
لأ
ط
م
>
<م%
ي
م
ذ

ط
8
م
/ذ ر
3
جذ أ
ط
"ي أ
ط
ا:J وي .
ذ

ي
%م ف
ي
*
ط
V<
ط
عط a
ط
ر
م
[
ط
'H
ي
أ
ط
ني أ
ط
"ط W&م 9م ر
ي
;م "ط ن
م
اط
ط
يي ش
ر
لا ر
=
;
ط
ني مم "ط W
ي
%م ف
ي
*
ط
ر
=
;
ط
ني مم

“Allahumma ‘aalima l-ghoibi wa sy-syahaadati(h) faathiro s-samaawaati wa l-
ardh(i), robba kulli syai-‘in(w) wa maliikah(u), asy-hadu an laa ilaaha illa Anta,
a-‘uudzu bika min syarri nafsii, wa min syarri sy-syaithooni wa syirkih(i), wa an-
aqtarifa ‘alaa nafsii suu-‘an au ajurruhu ilaa muslim(in).”
(Dibaca pagi dan sore 1x)

“Ya Allah Yang Mahamengetahui yang ghaib dan yang nyata, wahai Robb
Pencipta langit dan bumi, Robb atas segala sesuatu dan Yang Merajainya.
Aku bersaksi bahwa tidak ada iIah (yang berhak diibadahi dengan benar)
kecuali Engkau. Aku berlindung ke pada-Mu dari kejahatan diriku, syaitan dan
sekutu nya, (aku berlindung kepada-Mu) dari berbuat kejelekan atas diriku
atau mendorong seorang muslim kepadanya.” (H.R. at-Tirmizi dan Abu Daud,
Lihat Shahih at-Tirmizi III/142)


م
ذ
يي <مAط ل
ي
ا عذ يي $م %
ر
لا وط 6ذ "ط :م ا$
ط
%
ر
لا !م +"ط ض
م
ر
ي
ل
ط
ا
ي
!م :)
ي
;
ط
&م $م .
ي
ا عط م
ط
ر
3
b
ذ
يط + لم ا م
م
%
ي
ب
م


“Bismillahi laa ya-dhurru ma-‘a s-mihi syai-‘un fi l-ardh(i) wa laa fi s-samaa-‘i
wa huwa s-samii-‘u l-‘aliim(u).” (Dibaca pagi dan sore 3x)

“Dengan Nama Allah yang tidak ada bahaya atas Nama-Nya sesuatu di bumi
dan tidak pula dilangit. Dia-lah Yang Mahamendengar dan Mahamengetahui.”
(H.R. Abu Daud dan at-Tirmizi, Lihat Shahih Ibnu Majah II/332)

“Barang siapa membaca tiga kali ketika pagi dan petang, tiada sesuatu pun
yang membahayakan dirinya” (H.R. Abu Daud, at-Tirmizi, Ibnu Majah dan
Ahmad, Menurut Ibnu Baaz isnadnya hasan)


ايcY
م
*
ط
م
ط
<
ر
.
ط
"ط &م يي <
ط
عط لا V<
ر
Tط @>$
ر
5ط $
ذ
ب
م
"ط Wا-
J
يي Eم (
م
d.
ي
e
م
ا
ي
ب
م
"ط Wابcر
ط
لم اب
م
Zذ يي fم ر
ط


“Ro-dhiitu billahi robbaa(n), wa bi l-islaami diinaa(n), wa bi muhammadin
shollallahu ‘alaihi wa sallama nabiyyaa(n).” (Dibaca pagi dan sore 3x)

“Aku rela (ridho) Allah sebagai Robb-ku (untuk ku dan orang lain), Islam
sebagai agamaku dan Muhammad ملسو هيلع لا يلص sebagai Nabiku (yang
diutus oleh Allah).”

“Barang siapa membacanya sebanyak tiga kali ketika pagi dan petang hari,
maka hak Allah memberikan keridhoan-Nya kepadanya pada hari Kiamat”
(H.R. Ahmad IV/337, an-Nasa-‘i dalam ‘Amalul Yaum wa Lailah 4, Ibnu Sunni
68, Abu Daud IV/418, at-Tirmizi V/465, dan Syaikh Ibnu Baaz berpendapat
hadis tersebut hasan)


ن
>
يي عط ,
ط
!
ط
ر
ي
`
ط

ي
%م ف
ي
*
ط

ط
8
م

ي
-م<
ي
Kم 2
ط
+"ط &ذ <
ر
9
ذ

ي
*م1
ي
;
ط

ي
لم Xي <مTي أ
ط
Wg
ذ
يي ]م [
ط
.
ي
أ
ط
R
ط
[م$
ط
Dي ر
ط
ب
م
(
ذ
وي ي3'H
ط
ا'يط
3
Dط ا'يط

“Yaa Hayyu yaa Qoyyuum(u) bi rohmatika astaghiits(u), ash-lihlii sya’nii
kullahu wa laa takilnii ilaa nafsii thorfata ‘aiin(in).” (Dibaca pagi dan sore 1x)

“Wahai Robb Yang Mahahidup, Wahai Robb Yang berdiri sendiri (tidak butuh
segala sesuatu) dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan, perbaikilah
segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekali
pun (tanpa mendapat pertolongan dari-Mu).” (H.R. Hakim menurut
pendapatnya hadits tersebut shahih dan imam adz-Dzahabi menyetujuinya
I/545)


Dan ketika pagi, Rasulullah ملسو هيلع لا يلص membaca:

ا-
ط
يي ب
م
أ
ط
,م <
ر
مم V<
ط
عط "ط Wم
ط
<
ر
.
ط
"ط &م يي <
ط
عط لا V<
ر
Tط @>$
ر
5ط م
ذ
ا-
ط
ي=Y
م
*
ط
ن
م
يي Eم V<
ط
عط "ط Wh
م
d0
ي
e
م
ا
ي
,م $
ط
<م9
ط
V<
ط
عط "ط (
م
d.
ي
e
م
ا
ي
^م ر
ط
ط
ي
!م V<
ط
عط ا-
ط
5ي YطTي أ
ط
نط يي 9م ر
م
ش
ي
$
ذ
ل
ي
ا نط مم نط ا9
ط
ام
ط
"ط ا$
J
<م%
ي
م
ذ
اف
J
يي -مDط Wم
ط
يي 6م ار
ط
بي 8
م


“Ashbahnaa ‘alaa fth-roti l-islaam(i) wa ‘alaa kalimati l-ikh-laash(i), wa ‘alaa
diini nabiyyinaa muhammadin shollallahu ‘alaihi wa sallam(a), wa ‘alaa millati
abiinaa ibroohiim(a), haniifaan(m) muslima(an/w) wa maa kaana mina l-
musyrikiin(a).” (Dibaca pagi 1x)

“Di waktu pagi kami berada di atas ftrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama
Nabi kami Muham mad ملسو هيلع لا يلص dan agama ayah kami, Ibrahim, yang
ber diri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak ter golong orang-orang
musyrik.” (H.R. Ahmad III/406-407, V/123, Sahihul Jami’ IV/290. Ibnu Sunni
juga meriwayatkannya di ‘Amalul Yaum wal Lailah 34)


ر
ذ
يي @مH
ط
:>
ي
;
ط
G
=
9
ذ
V<
ط
عط وط 6ذ "ط @ذ$
ي
5ط ل
ي
ا &ذ 'ل
ط
"ط R
ذ
<
ي
$
ذ
ل
ي
ا &ذ 'ل
ط
W&ذ 'ل
ط
R
ط
يي ر
م
;
ط
+ /ذ @طDي "ط لا 7
ر
8
م
&ط 'ل
ط
8
م
+

“Laa ilaaha illallahu wahdahu laa syariika lah(u), lahu l-mulku wa lahu l-hamdu
wa huwa ‘alaa kulli syai-‘in qodiir(u),” (Di baca setiap hari 100x atau 10x
atau cukup 1x)

“Tidak ada Ilah (yang berhak diibadahi dengan benar) selain Allah Yang
Mahaesa, tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya segala
puji. Dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu.”

“Barang siapa membacanya sebanyak seratus kali dalam sehari, maka
baginya (pahala) seperti memerdekakan sepuluh budak, ditulis seratus
kebaikan, dihapus darinya seratus keburukan, baginya perlindungan dari
syaitan pada hari itu hingga petang hari. Tidaklah seseorang itu dapat
mendatangkan yang lebih baik dari apa yang dibawanya kecuali ia melakukan
lebih baik lagi dari itu.” (H.R. Bukhari IV/95 dan Muslim IV/2071)

“Dibaca sepuluh kali, atau cukup sekali dalam keadaan malas” (H.R. Abu
Daud IV/319, Ibnu Majah dan Ahmad IV/60)


&م 2ما$
ط
<م9
ط
Eطا@طمم "ط &م ;م ر
ي
عط ,
ط
*
ط
i
م
"ط W&م %م ف
ي
*
ط
اf
ط
ر
م
"ط W&م 4م<
ي
0
ط
Eط@طعط W/م @م$
ي
5ط ب
م
"ط لم ا نط ا5ط Yي .
ذ


“Sub-haanallahi wa bihamdih(i), ‘adada kolqih(i), wa ri-dhoo nafsih(i), wa
zinata ‘arsyih(i) wa midaada kalimaatih(i).” (Dibaca pagi 3x)

“Mahasuci Allah, aku memuji-Nya sebanyak bi langan makhluk-Nya,
Mahasuci Allah sesuai ke-ridhoan-Nya, Mahasuci seberat timbangan ‘Arsy-
Nya, dan Mahasuci sebanyak tinta (yang menulis) kalimat-Nya.” (H.R. Muslim
IV/2090)


j
J
Yر4
ط
[
ط
م
ذ
j
J
$
ط
عط "ط WاYJي=`
ط
اH
J
i
ي
ر
م
"ط WاAJ !ما*
ط
ا$
J
<
ي
عم R
ط
ل
ذ
1
ط
.
ي
أ
ط

ي
*
=
8
م
م
ر
?ذ <
ر
لأ
ط


“Allahumma innii as-‘aluka ‘ilmaan naaf-‘aan, wa rizqoon thoyyibaan, wa
‘amalaan mutaqobbalaa(n).” (Dibaca pagi 1x)

“Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rizki
yang halal, dan amalan yang diterima.” (H.R. Ibnu Sunni dalam ‘Amalul Yaum
wal Lailah 54 dan Ibnu Majah 925, isnadnya hasan menurut ‘Abdul Qadir dan
Syu’aib al-Arnauth dalam tahqiq Zaadul Ma’aad II/375)


/م @م$
ي
5ط ب
م
"ط لم ا نط ا5ط Yي .
ذ


“Sub-hanaallahi wa bihamdih(i).” (Dibaca pagi dan sore 100x)

“Mahasuci Allah, aku memuji-Nya.” (H.R. Muslim IV/2071)


&م يي ل
ط
8
م
Mذ وي 2
ذ
أ
ط
"ط لا ر
ذ
فم]
ي
[
ط
.
ي
أ
ط


“Astaghfrullahu wa atuubu ilaih(i).” (Dibaca setiap hari 100x)

“Aku memohon ampunan kepada Allah dan ber taubat kepada-Nya.” (H.R.
Bukhari dengan Fathul Bari XI/101, dan Muslim IV/2075)


لا Zط *
ي
أ
ط
R
ط
*
ر
أ
ط
WR
ط
4م<
ي
0
ط
عط يي $م جط "ط R
ط
[
ط
K
ط
kمdم
ط
"ط WR
ط
;م ر
ي
عط ,
ط
<
ط
$
ط
Dط @ذ?
م
ش
ي
لأ
ذ
"ط \
ط
@ذ?
م
;
ي
أ
ذ
Zذ 5ي YطTي أ
ط

ي
*
=
8
م
م
ر
?ذ <
ر
لأ
ط
+ 7
ر
8
م
&ط 'ل
ط
8
م
Zط *
ي
أ
ط
\
ط
@طDي "ط + R
ط
ل
ذ
وي .
ذ
ر
ط
"ط \
ط
@ذYي عط @J$
ر
5ط م
ذ
نر أ
ط
"ط WR
ط
ل
ط
R
ط
يي ر
م
;
ط

“Allahumma innii asbahtu usy-hiduka wa usy-hidu hamalata ‘arsyik(a), wa
malaaikataka wa jamii-‘a kholqik(a), annaka Antallaha laa ilaaha illa Anta
wahdaka laa syariika lak(a), wa anna Muhammadan ‘abduka wa
rosuuluk(a).” (Dibaca pagi hari 4x)

“Ya Allah, sesungguhnya aku di waktu pagi ini mempersaksikan Engkau,
malaikat yang memikul ‘Arsy-Mu, malaikat-malaikat dan seluruh makhluk-Mu,
bahwa sesungguhnya Engkau adalah Allah, tidak ada ilah (yang berhak
diibadahi dengan benar) selain Engkau semata, tidak ada sekutu bagi-Mu dan
sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusan-Mu.” (H.R. Abu Daud
IV/317, al-Bukhari dalam ‘Adabul Mufrad 1201, an-Nasa-‘i dalam kitab ‘Amalul
Yaum wa Lailah IX/138, Ibnu Sunni 70, Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdullah bin
Baaz menyatakan bahwa sanad hadits Abu Daud dan an-Nasa-‘i adalah
hasan. Lihat juga Tufatul Akhyaar 23)


\
ط
@طDي "ط R
ط
-
ي
$م !
ط
R
ط
4م<
ي
0
ط
ني مم @>Dط 1
ط
ب
م
"ي أ
ط
,> $
ط
Aي *م ني مم ب
م
Xط YطTي أ
ط
ام
ط
م
ر
?ذ <
ر
لأ
ط
+ ر
ذ
K
ي
ش
3
لا R
ط
ل
ط
"ط @ذ$
ي
5ط ل
ي
ا R
ط
<
ط
!
ط
WR
ط
ل
ط
R
ط
يي ر
م
;
ط

“Allahumma maa ashbaha bii min ni’mati au bi ahadin(m) min kholqik(a)
faminka wahdaka laa syariika lak(a), falaka l-hamdu wa laka sy-syukr(u).”

“Ya Allah, nikmat yang kuterima atau diterima oleh seseorang di antara
makhluk-Mu di pagi ini adalah dari-Mu semata, tidak ada sekutu bagi-Mu.
Bagi-Mu segala puji dan kepada-Mu panjatan syukur (dari seluruh makhluk-
Mu).” (H.R. Abu Daud IV/318, an-Nasa-‘i dalam kitab ‘Amalul Yaum wa Lailah
VII/137, Ibnu Sunni 41/23, Ibnu Hibban dalam Mawaarid 2361, Syaikh ‘Abdul
‘Aziz bin Baaz menyatakan bahwa sanad hadits tersebut hasan, lihat Tuhfatul
Akhyaar 24)


م
م
يي Cم Aط ل
ي
ا l
م
ر
ي
Aط ل
ي
ا M3 ر
ط
وط 6ذ "ط Zذ <
ي
9
ر
وط '2
ط
&م يي '<
ط
عط وط 6ذ 7
ر
8
م
&ط 'ل
ط
8
م
+ لا
ط
Y
م
%
ي


“Hasbiyallahu laa ilaaha illa Hu(wa) ‘alaihi tawakaltu wa Huwa robbu l-‘arsyi
l-‘azhiim(i).”
(Dibaca pagi dan sore 7x)

“Allahlah yang mencukupi (keperluanku), tiada Tuhan (yang berhak diibadahi
dengan benar) kecuali Dia, kepada-Nya aku bertawakkal dan Dialah Tuhan
yang menguasai ‘Arasy yang agung.”

“Barangsiapa membacanya ketika pagi dan petang hari sebanyak tujuh kali,
maka Allah akan mencukupkan baginya dari perkara dunia dan akhirat yang
menjadi perhatiannya.” (H. R. Ibnu Sunni marfu’a dan Abu Daud mauquf.
Syu’aib dan Abdul Qodir al-Arnauth, isnadnya sahih)


: W&ذ [
ط
9
ط
ر
ط
بط"ط W/ذ ر
ط
وي *
ذ
"ط /ذ ر
ط
Iي *
ط
"ط W&ذ 5ط [
ي
!
ط
(
م
وي يطل
ي
ا اذ
ط
6ط ر
ط
يي 0
ط
R
ط
ل
ذ
1
ط
.
ي
أ
ط

ي
*
=
م8
م
م
ر
?ذ <
ر
لأ
ط
Wنط يي $
ط
م لاAط ل
ي
ا M= ر
ط
ل
ر
م م R
ذ
<
ي
$
ذ
ل
ي
ا Xط YطTي أ
ط
"ط ا-
ط
5ي YطTي أ
ط
/ذ @طAي بط ام
ط
ر
=
;
ط
"ط &م يي !م ام
ط
ر
=
;
ط
ني مم R
ط
ب
م
ذ
ذ
وي عذ أ
ط
"ط W/ذ ا@ط6ذ "ط

“Ashbahnaa wa ashbaha l-mulku lillahi robbi l-‘alamiin(a), Allahumma innii
as-‘aluka khoiro hadzaa l-yaum(i): fat-hahu, wa nashrohu wa nuurohu, wa
barokatahu, wa a-‘uudzu bika min syarri maa fihi wa syarri maa ba’dahu.”

“Kami telah memasuki waktu pagi, sedang kerajaan hanya milik Allah, Robb
seluruh alam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu agar
memperoleh kebaikan, pembuka (rahmat), pertolongan, cahaya, berkah dan
petunjuk di hai ini. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan apa yang ada di
dalamnya dan kejahatan sesudahnya.” (H.R. Abu Daud IV/322, serta Syu’aib
dan ‘Abdul Qodir al-Arnauth dalam tahqiq Zaadul Ma’aad II/273)


G
ذ
2ماH
ط
أ
ذ
R
ط
ب
م
"ط W_
ذ
"
م
اTط أ
ذ
R
ط
ب
م
"ط W_
ذ
"
م
اDط أ
ذ
R
ط
ب
م
م
ر
?ذ <
ر
لأ
ط

“Allahumma bika uhaawil(u), wa bika u-shoowil(u), wa bika uqootil(u).”

“Ya Allah, karena Engkau-lah aku berusaha, karena Engkau-lah aku berserah
diri, dan karena Engkau-lah aku berperang.” (H.R. Ibnu Sunni)


, #م أ
ط
م
ر
?ذ <
ر
لأ
ط
ا?ط ل
ط
Mذ اUط [
ط
%
ي
يط + ^
ذ
وط عي Eط ني مم "ط m
ذ
Yطش
ي
2
ط
+ n
م
ف
ي
*
ط
ني مم "ط عذ ش
ط
S
ي
يط + N
م
<
ي
H
ط
ني مم "ط عذ ف
ط
-
ي
يط + م
م
<
ي
عم ني مم R
ط
ب
م
ذ
ذ
وي عذ أ
ط
*
=
8
م
م
ر
?ذ <
ر
لأ
ط
ا6ط +وي م
ط
"ط ا?ط ي3لم"ط Zط *
ي
أ
ط
ا6ط ا9
ر
i
ط
ني م
ط
ر
ذ
يي 0
ط
Zط *
ي
1
ط
!
ط
ا?ط 9
ر
i
ط
"ط ا6ط اوط 4
ي
2
ط
V%م ف
ي
*
ط


“Allahumma innii a-‘uudzubika min ‘ilmi laa yan-fa-‘u wa min qolbi laa yakh-
sya-‘u wa min nafsi laa tasy-ba-ghu wa min da’watu laa yastajabu lahaa,
Allahumma ati nafsii taqwaahaa wa zakkahaa fa anta khoiru man zakkaahaa
Anta waliyyuhaa wa maulaahaa.”

“Ya Allah aku berlindung kepada-Mu dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati
yang tidak khusyuk, nafsu yang tidak pernah merasa puas, dan dari doa yang
tidak dikabulkan. Ya Allah berikanlah kepadaku jiwa takwa lagi bersih. Sebab
hanya Engkaulah yang membersihkan jiwa dan yang menguasai serta yang
mengarahkannya.”


Zط *
ي
أ
ط
7
ر
8
م
&ط 'ل
ط
8
م
+ W&ذ <
ر
9
ذ

ي
*م1
ي
;
ط

ي
لم Xي <مTي أ
ط
"ط Wن
>
يي عط ,
ط
!
ط
ر
ي
`
ط

ي
%م ف
ي
*
ط

ط
8
م
V
ي
-م<
ي
Kم 2
ط
d!
ط
وي جذ ر
ي
أ
ط
R
ط
[
ط
$
ط
Dي ر
ط
م
ر
?ذ <
ر
لأ
ط

“Allahumma rohmataka arjuu falaa takilnii ilaa nafsii thorfata ‘a-iin(in), wa
ashlihlii sya’nii kullahu, laa ilaaha illa Anta.”

“Ya Allah aku mengharapkan (mendapat) rahmat-Mu, oleh karena itu, jangan
Engkau biarkan diriku sekejap mata (tanpa pertolongan atau rahmat dari-Mu).
Perbaikilah seluruh urusanku. Tidak ada ilah (yang berhak diibadahi dengan
benar) selain Engkau”. (H.R. Abu Daud, Ahmad, Hasan menurut al-Albani,
Sahih Abu Daud)


WZط يي ط
ط
عي أ
ط
ا$
ط
لم عط *مام
ط
+ م
ر
?ذ <
ر
لأ
ط

ذ
يي @مH
ط
:>
ي
;
ط
G
=
9
ذ
V<
ط
عط وط 6ذ "ط @ذ$
ي
5ط ل
ي
ا &ذ 'ل
ط
"ط R
ذ
<
ي
$
ذ
ل
ي
ا &ذ 'ل
ط
W&ذ 'ل
ط
R
ط
يي ر
م
;
ط
+ /ذ @طDي "ط لا 7
ر
8
م
&ط 'ل
ط
8
م
+
, @3Uط ل
ي
ا R
ط
-
ي
مم @=Uط ل
ي
ا اذ
ط
عذ ف
ط
-
ي
يط +"ط Zط Aي -
ط
م
ط
ا$
ط
لم
ط
طم Aي م
ذ
+"ط

“Laa ilaaha illallahu wahdahu laa syarika lah(u), lahu l-mulku wa lahu l-hamdu
wa Huwa ‘alaa kulli syai-‘in qodiir(u), Allahumma laa maani-‘a limaa a’-thoita,
wa laa mu’thiya limaa mana’ta, wa laa yanfa-‘u dzaa l-jaddi minka l-jadd(u).”

“Tidak ada Ilah (yang berhak diibadahi dengan benar) selain Allah Yang
Mahaesa, tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya segala
puji. Dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada yang
mencegah apa yang Engkau berikan dan tidak ada yang memberi apa yang
Engkau cegah. Tidak berguna kekayaan dan kemuliaan itu bagi pemiliknya
dari (adzab)-Mu” (H.R. Al-Bukhari I/255 dan Muslim I/414)


+ Wلم اب
م
7
ر
8
م
^
ط
ور H
ذ
+"ط _
ط
وي Dط + Wر
ذ
يي @مH
ط
:>
ي
;
ط
G
=
9
ذ
V<
ط
عط وط 6ذ "ط @ذ$
ي
5ط ل
ي
ا &ذ 'ل
ط
"ط R
ذ
<
ي
$
ذ
ل
ي
ا &ذ 'ل
ط
W&ذ 'ل
ط
R
ط
يي ر
م
;
ط
+ /ذ @طDي "ط لا 7
ر
8
م
&ط 'ل
ط
8
م
+
نط يي @=لا &ذ 'ل
ط
نط يي Iم <مS
ي
م
ذ
لا 7
ر
8
م
&ط 'ل
ط
8
م
+ Wنذ %
ط
5ط ل
ي
ا :ذ ا-
ط
'o
ر
لا &ذ 'ل
ط
"ط G
ذ
b
ي
ف
ط
ل
ي
ا &ذ 'ل
ط
"ط ,
ذ
$
ط
Aي -
=
لا &ذ 'ل
ط
W/ذ اير8
م

ط
7
q
8
م
@ذYذAي *
ط
+"ط Wل
ط
7
q
8
م
&ط 'ل
ط
8
م
نط "ي ر
ذ
!ماK
ط
ل
ي
ا /ط ر
م
9
ط
وي ل
ط


“Laa ilaaha illallahu wahdahu laa syarika lah(u), lahu l-mulku wa lahu l-hamdu
wa Huwa ‘alaa kulli syai-‘in qodiir(u), laa haula walaa quwwata illa billah(i), laa
ilaaha illallah(u), walaa na’budu illa iyyaah(u), lahu n-ni’matu wa lahu l-fadh-lu
wa lahu ts-tsanaa-‘u l-hasan(u), laa ilaaha illallahu mukhli-shiina lahu d-diina
wa lau kariha l-kaafruun(a).”

“Tidak ada ilah (yang berhak diibadahi dengan benar) selain Allah Yang
Mahaesa, tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya segala
puji. Dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Tidak ada daya dan kekuatan
kecuali (dengan pertolongan) Allah. Tidak ada ilah (yang berhak diibadahi
dengan benar) selain Allah. Kami tidak menyembah kecuali kepada-Nya.
Bagi-Nya nikmat, anugerah dan pujian yang baik. Tidak ada ilah (yang berhak
diibadahi dengan benar) selain Allah, dengan memurnikan ibadah kepada-
Nya, sekalipun orang-orang kafr tidak menyukainya.” (H.R. Muslim I/415)


V<
ط
عط
ي
-
=
عم أ
ط
م
ر
?ذ <
ر
لأ
ط
R
ط
2مEطاYطعم ن
م
%
ي
Dذ "ط W\
ط
ر
م
K
ي
;
ذ
"ط W\
ط
ر
م
9
ي
ذم

“Allahumma a-‘innii ‘alaa dzikrik(a), wa syukrik(a), wa husni ‘ibadatik(a).”

“Ya Allah bantulah aku untuk selalu berdzikir, bersyukur dan beribadah
dengan baik kepada-Mu.” (H.R. Abu Daud, an-Nasa-‘i)


@م$
ر
5ط م
ذ
ا-
ط
ي=Y
م
*
ط
V<
ط
عط م
ي
<م.
ط
"ط G
ذ
Tط م
ر
?ذ <
ر
لأ
ط


“Allahumma sholu wa salim ‘alaa nabiyyinaa Muhammad(i).”

“Ya Allah limpahkanlah sholawat dan salam kepada Nabi kami Muhammad.”

“Barangsiapa sholawat untukku 10 kali pagi dan 10 kali petang, dapat
syafaatku hari Kiamat.” (H.R. at-Thabrani melalui dua isnad, keduanya baik,
Majma’ az-Zawaid dan Sahih at-Targhib wat Tarhib)


لا ر
ذ
فم]
ي
[
ط
.
ي
أ
ط
) 3 ( م
ر
?ذ <
ر
لأ
ط
, (
م
ار
ط
9
ي
اe
م
م
ا
ي
"ط _
م
dUط ل
ي
ا اذ
ط
ايط Zط 9
ي
ر
ط
اYط2
ط
W(
ذ
d%
ر
لا R
ط
-
ي
مم "ط (
ذ
d%
ر
لا Zط *
ي
أ
ط

“Astaghfrullah(u) (3x) Allahumma Anta s-salaam(u), wa minka s-salaam(u),
tabaarokta yaa dzaa l-jalaali wa l-ikroom(i).”

“Aku minta ampun kepada Allah (3x). Ya Allah, Engkau Mahasejahtera, dan
dari-Mu kesejahteraan, Mahasuci Engkau, wahai (Robb) Yang memiliki
keagungan dan kemuliaan” (H.R. Muslim I/414)


ر
ذ
Yط9
ي
أ
ط
لا"ط ل
ر
م م @ذ$
ي
5ط ل
ي
ا"ط لم ا نط ا5ط Yي .
ذ
) 33 ( G
=
9
ذ
V<
ط
عط وط 6ذ "ط @ذ$
ي
5ط ل
ي
ا &ذ 'ل
ط
"ط R
ذ
<
ي
$
ذ
ل
ي
ا &ذ 'ل
ط
W&ذ 'ل
ط
R
ط
يي ر
م
;
ط
+ /ذ @طDي "ط لا 7
ر
8
م
&ط 'ل
ط
8
م
+
ر
ذ
يي @مH
ط
:>
ي
;
ط


“Sub-haanallah(i) wa l-hamdu lillah(i) wallahu akbar(u) (33x) laa ilaaha illallahu
wahdahu laa syarika lah(u), lahu l-mulku wa lahu l-hamdu wa Huwa ‘alaa kulli
syai-‘in qodiir(u).”

“Mahasuci Allah, segala puji bagi Allah, dan Allah Mahabesar (33x). Tidak ada
ilah (yang berhak diibadahi dengan benar) selain Allah Yang Mahaesa, tidak
ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya segala puji. Dan Dia
Mahakuasa atas segala sesuatu.”

“Barangsiapa membaca kalimat tersebut tiap setelah sholat (fardhu), akan
diampuni kesalahannya, sekalipun seperti buih di laut.” (H.R. Muslim I/418)


&م يي ل
ط
ام Mذ وي 2
ذ
ا
ط
"ط (
ذ
وي ي34
ط
ل
ي
ا
3
5ط ل
ي
ا وط 6ذ 7
ر
8
م
&ط 'ل
ط
8
م
م
+ يذمل
ر
أ
ط
م
ط
يي Cم Aط ل
ي
ا لا ر
ذ
فم]
ي
[
ط
.
ي
أ
ط

“Astaghfrullaha l-‘azhiim(a) Al-ladzii laa ilaaha illa Huwa l-hayyu l-qoyyuumu
wa atuubu ilaih(i).”

“Aku minta ampun kepada Allah yang Agung, tidak ada ilah (yang berhak
diibadahi dengan benar) me lainkan Dia Yang Hidup Kekal lagi terus menerus
mengurus (makhluk-Nya), dan aku bertaubat.”

“Allah mengampuninya, sekalipun dia pernah lari dari perang.” (H.R. Abu
Daud, at-Tirmizi, Hakim, Sahih disepakati oleh az-Zahabi, Sahih menurut al-
Albani)


ل
ر
م م @ذ$
ي
5ط ل
ي
ا"ط Wلم ا نط ا5ط Yي .
ذ


“Sub-haanallah(i) walhamdu lillah(i).”

“Perkataan yang disenangi Allah” (H.R. Muslim)


لم ا نط ا5ط Yي .
ذ
/م @م$
ي
5ط ب
م
"ط م
م
يي Cم Aط ل
ي
ا

“Sub-haanallahi l-‘azhiimi wa bihamdih(i).”

“Menanam sebatang pohon kurma di syurga” (H.R. at-Tirmizi dan Hakim,
disepakati oleh az-Zahabi)


W/م @م$
ي
5ط ب
م
"ط لم ا نط ا5ط Yي .
ذ
م
م
يي Cم Aط ل
ي
ا لا نط ا5ط Yي .
ذ


“Sub-haanallah(i) wa bihamdih(i), Sub-haanallaha l-‘azhiim(i).”

“Pujian yang ringan di lidah, berat timbangan dan disenangi Allah yang
Mahapengasih” (H.R. Bukhari, Muslim)


لا 7
ر
8
م
&ط 'ل
ط
8
م
+ لم @ذ$
ي
5ط ل
ي
ا
ط

“Alhamdu lillahi laa ilaaha illallah(u).”

“Doa yang terbaik ialah Alhamdulillah, Zikir yang terbaik ialah Laa ilaaha
illallaah.” (H.R. at-Tirmizi, Ibnu Majah, Hakim, az-Zahabi)


لم اب
م
7
ر
8
م
^
ط
ور H
ذ
+"ط _
ط
وي 'Dط +

“Laa haula walaa quwwata illa billah(i).”

“Perbendaharaan syurga” (H.R. Bukhari dalam Fathul Bari dan Muslim)


ر
ذ
Yط9
ي
أ
ط
لا"ط Wلا 7
ر
8
م
&ط 'ل
ط
8
م
+"ط لم اب
م
7
ر
8
م
^
ط
ور H
ذ
+"ط _
ط
وي 'Dط +

“Walaa ilaaha illallah(u), wallahu akbar(u) laa haula walaa quwwata illa
billah(i).”

“Kalimat-kalimat yang baik” (H.R. Ahmad, an-Nasa-‘i, Ibnu Hajar, “Hadits ini
sahih menurut Ibnu Hibban dan Hakim)