ANALISIS ( SWOT ) KELAB SUKAN DAN PERMAINAN ( Futsal,Badminton,Bola Balin dan Bola !

a"in )
KEKUATAN ( St"#nt$ % S )
S1 – Guru penasihat kelab memberi komitmen yang tinggi dalam
membentuk pemain yang berkualiti.
S2 – Galakkan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam
setiap aktiviti yang dijalankan.
S3 – Sambutan yang baik daripada murid dalam setiap kelab.
S4 – Kegigihan dan kesungguhan murid melakukan sesuatu
aktiviti kelab
KELEMA&AN ( W#a'n#ss % W )
W1 – Kehadiran murid kurang memuaskan.
W2 – Kemudahan alatan yang terhad.
W3 – Kurang sokongan daripada ibu bapa.
W4 Kurangnya pengetahuan ilmu kejurulatihan yang baik dan
terkini daripada guru penasihat.
PELUAN( ( O))o"tuniti#s % O )
!1 – "erupakan sukan yang diminati dan sering dilakukan pada
#aktu senggang$riadah.
!2 – "endapat sokongan daripada ibu bapa.
!3 – "empunyai agensi luar yang boleh memohon
bantuan$bekerjasama.
AN*AMAN ( T"#at % T )
%1 – Sikap ibu bapa yang tidak mementingkan aktiviti kelab
sukan dan permainan.
%2 – Sumbangan dan bantuan ke#angan terbatas.
%3 – &eralatan sukan yang usang.
%4 – &eralatan sukan yang dipesan tidak sampai.
PELAN STRATE(IK KELAB SUKAN DAN PERMAINAN
ISU MASALA& MATLAMAT STRATE(I INDIKATOR
PEN*APAIAN
1. Kehadiran murid
dalam aktiviti sukan
kurang memuaskan.
1. &en'apaian sukan dan
permainan kurang
'emerlang di peringkat
daerah.
1. &emilihan ahli
berdasarkan
pilihan guru dan
bukannya minat
ahli sendiri.
1. &erasaan
gementar apabila
berada di luar
sekolah ketika
bertanding.
1. "emastikan
murid akan
membuat pilihan
atas minat sendiri
dan bergantung
kepada kuota.
1. "elahirkan
pemain yang
berkeyakinan
tinggi untuk
me#akili daerah
atau peringkat
lebih tinggi.
2. "enyemak
pilihan murid
mengenai kelab
sukan dan
permainan yang
ingin disertai.
1. &emantauan
latihan se'ara
berterusan
dilakukan bagi
memastikan
pelaksanaan
aktiviti yang
telah diran'ang.
2. &enghargaan dan
pengiktira(an
diberi bagi
pelajar yang
'emerlang dan
akti(.
&eratusan kehadiran
murid meningkat dari
semasa ke semasa.
Guru penasihat kelab
boleh meningkatkan
kemahiran kejurulatihan.
PELAN OPERASI KELAB SUKAN DAN PERMAINAN
Nama P"o+#' P#n,a"ian P#main B#"-a'at
!bjekti( "eningkatkan keyakinan ddan menanam minat untuk menyertai kelab sukan dan permainan.
"emberi peluang untuk murid menunjukkan kebolehan masingmasing.
%empoh "a' hingga !gos.
Kumpulan Sasaran "urid %ahun %iga ) *mpat ) +ima dan *nam.
Guru terlibat Semua guru penasihat kelab sukan dan permainan.
Semua &embantu &engurusan "urid , &&" -
&roses kerja 1. %aklimat
1.1 .'apan &KKK
1.2 &enerangan tujuan projek dijalankan
1.3 &elantikan pega#ai pemilih dan pengadil
2. Kenal pasti kumpulan sasaran
2.1 &embahagian sukan dan pemainan mengikut rumah sukan.
2.2 Setiap sukan dan permainan disertai 2 kumpulan setiap rumah sukan
3. &rogram dijalankan pada #aktu senggang setiap hari persekolahan
4. &emilihan dilakukan oleh guruguru rumah sukan.
Kekangan 1. Kehadiran murid kurang memuaskan.
2. Kemudahan alatan yang terhad.
&emantauan &enolang Kanan Kokurikulum dan guru penasihat
&enilaian /ilaksanakan semasa dan selepas aktiviti dijalankan
&enambahbaikan /ibuat berdasarkan post mortem bagi meningkatkan keberkesanan Klinik !lahraga tersebut
PELAN TAKTIKAL OLA&RA(A
Bil P"o"am O-+#'ti. Tanun+a/a- T#m)o$ Kos 0
Sum-#"
TO1 ETR Indi'ato"
P#n,a)aian
1. &en'arian
&emain
0erbakat
1. "eningkatkan
bilangan dan
peratusan
pelajar
melibatkan diri
dalam aktiviti.
2. "emberi
peluang untuk
murid
menunjukkan
kebolehan
masingmasing
• &enolong
Kanan
KoKurikulum
• Guru
&enasihat
Kelab
"a'
hingga
!gos
&englibatan
guru dan
murid
seimbang
0ilangan
murid
me#akili
daerah
meningkat.
&eningkatan
bilangan
murid yang
menyertai
meningkat.
2 0ulan
Ke'ergasan
1. "enyemai
sikap yakin diri
dan semangat
kerjasama
berpasukan
dalam kalangan
murid
• &enolo
ng Kanan
KoKurikulum
• Setiau
saha
KoKurikulum
• Ketua
&anitia &1&K.
• Guru
&enasihat
• 21K
Kelab
1ulai Kehadiran
murid
meningkat
semasa
pertandingan.
&eratusan
murid hadir
1334
&eningkatan
peratusan
pelaksanaan
aktiviti dan
kehadiran ahli
kelab
PELAN OPERASI KELAB SUKAN DAN PERMAINAN
Nama P"o+#' Bulan K#,#"asan An+u"an -#"sama Panitia P#ndidi'an !asmani Dan K#si$atan
!bjekti( "emupuk kerjasama semangat berpasukan dalam kalangan murid.
%empoh 1ulai
Kumpulan Sasaran Semua "urid.
Guru terilbat Semua guru dan sta( sekolah.
&roses kerja 1. %aklimat 0ulan Ke'ergasan
1.1 .'apan Guru 0esar $ &enolong Kanan KoKurikulum
1.2 &enerangan mengenai tujuan 0ulan Ke'ergasan diadakan
1.3 &elantikan &ega#ai &emilih dan &engadil
2. Kenal pasti kumpulan sasaran
2.1 &embahagian mengikut kategori
3. 5ormat &ertandingan
3.1 &enda(taran pasukan
3.2 1adual &ertandingan
3.3 Syaratsyarat &ertandingan
4. Kebajikan &ega#ai &emilih) &engadil dan &ara &emain
Kekangan "asalah ke#angan) peralatan terhad dan masa
&emantauan &enolang Kanan Kokurikulum) Setiausaha Kokurikulum) &anitia &1$&K dan Guru Sukan
&enilaian /ilaksanakan semasa dan selepas aktiviti dijalankan
&enambahbaikan /ikenalpasti dan dibaiki selepas selesai pertandingan