You are on page 1of 5

Judul Asli

:
Tartib wa Tahdzib
Al-Kkitab bidayah wan
Nihayah
Penulis:
Ibnu Katsir
Penyusun:
Dr. Muhammad bin Shamil as-
Sulami
Penerbit:
Dar al-athan
!iyadh KSA
Tel". #$%&'#& - (a).
#$&*%#+
,et. I -+#&& ../&''&
M0
1disi Ind2nesia:
A3-4IDA5A. AN
NI.A5A.
Masa Khula6a7ur !asyidin
Pener8emah:
Abu Ihsan al-
Atsari Mura8a7ah:
Ahmad Amin
S8ihab9 3e Settin::
Tim Darul .a;
Desain Sam"ul:
Aminuddin
Penerbit: DA!<3 .A=9
Jakarta
Penerbit 4uku Ahlus Sunnah
walJama7ah
Tel". -'&+0 #>%?%?% / (a). -'&+0
#$>?*@&?
www.darulha;.A2m
1-mail: In62Bdarulha;.A2m
,etakan I -"ertama09 Dzulhi88ah +#&# .. / Pebruari
&''# M.
P1NCANTA!
P1N1!J1MA.
Se:ala "u8i ba:i Allah semata9 tiada ilah yan: berhak
disembah den:an Aara
benar selain Dia. Shalawat dan salam sem2:a terAurah atas
Penutu" "ara !asul
dan Nabi9 Muhammad9 atas keluar:a dan "ara sahabat serta
2ran:-2ran: yan:
men:ikuti mereka den:an baik sam"ai .ari Kemudian kelak.
Amma ba7du9
Alhamdulillah9 berkat "ert2l2n:an Allah 8ualah akhirnya buku
al-4idayah
wan Nihayah karya m2numental al-.a6izh Abul (ida7 Ibnu
Katsir yan: direDisi9
ditah;i; dan disusun kembali 2leh Dr. Muhammad bin Shamil
as-Sulami da"at
diram"un:kan "ener8emahannya. 4uku 6en2menal yan:
meman: "erlu dibaAa
2leh kaum muslimin yan: men:un:ka"kan ke"ada kita masa-
masa keemasan
Islam dan kaum Muslimin. Semua "eristiwa direkam seAara a"ik
2leh al-.a6izh
Ibnu Katsir dalam bukunya ini. 4eliau menyu-sunnya
berdasarkan kr2n2l2:is
waktu dan "eristiwa. Salah satu kelebihan kitab beliau ini
dari"ada buku-buku
se8arah lainnya adalah re6erensi dan sumber-sumber se8arah yan:
men8adi "at2kan
beliau.
4eliau bersandar ke"ada re6erensi ter"erAaya dan sumber-
sumber se8arah yan:
berasal dari riwayat-riwayat yan: shahih dan bisa di"ertan::un:
8awabkan.
4eliau berkata9 EKami tidak akan menyebutkan riwayat-riwayat
israiliyyat
-riwayat-riwayat 4ani Israil09 keAuali yan: telah diizinkan 2leh
sya-riat untuk
dinukil yan: tidak menyelisihi al-=ur7an dan sunnah !asulNya
dan inilah ba:ian
dari hal-hal yan: tidak b2leh dibenarkan atau"un didustakan
yan: biasanya
menAeritakan seAara lebih luas berita-berita rin:kas yan:
terda"at dalam a:ama
kita9 se"erti "enyebutan nama yan: tidak disebutkan dalam
syariat kita9 yan:
hakikatnya tidak be:itu "entin: untuk kita ketahui detailnya9
maka dalam hal ini
kami akan sebutkan seba:ai "e-len:ka" sa8a bukan seba:ai
hu88ah yan: akan
di8adikan seba:ai landasan9 sebab sandaran sebenarnya hanyalah
al-=ur7an yan:
mulia dan riwayat-riwayat yan: dinukil seAara shahih atau"un
dib2lehkan syariat sa8a. Selain itu beliau tidak menyebutkannya
keAuali sekedar
untuk dikritik. 4eliau men:kritik "ara "enulis se8arah yan:
banyak memuat
riwayat israiliyyat dalam buku-buku mereka9 beliau berkata9
EKami tidak akan
men:-ikuti 8e8ak mereka9 atau"un menem"uh 8alan mereka.
Kami tidak akan me-
nyebutkan riwayat-riwayat se"erti itu keAuali sedikit sa8a a:ar
lebih rin:kas9
kemudian akan kami teran:kan yan: ha; dan yan: sesuai
den:an a"a-a"a yan:
terda"at dalam a:ama kita. Ada"un berita yan: menyelisihi
k2nse" a:ama kita
"astilah akan aku in:kari. Jadi9 re6erensi beliau dalam "enulisan
kitab k2l2sal al-
4idayah wan Nihayah ini adalah seba:ai berikut :
- Al-=ur7anul karim dan kitab-kitab ta6sir bil maFtsur -ta6sir
den:an atsar
mau"un hadits09 kemudian asbabun nuzul -sebab turun ayat0.
- Sunnah-sunnah yan: diriwayatkan dari Nabi saw baik yan:
terda"at dalam
kitab-kitab Shahih -yan: memuat hadits shahih sa8a9 "ent.09 kitab
Sunan9 Musnad9
mau"un Jami7.
- Atsar yan: dinukil dari "erkataan sahabat dan "ara tabi7in.
- Kitab-kitab yan: terdahulu se"erti: Taurat dan In8il9 namun
beliau akan
memilih-milih dari kitab tersebut seba:aimana yan: beliau
sebutkan lebih dari
sekali9 E4erita-berita yan: b2leh kita riwayatkan seba:aimana
sabda Nabi
7Silahkan menyam"aikan riwayat dari 4ani Israil tidaklah
men:a"a9 namun
sia"a sa8a yan: berdusta atas namaku maka hendaklah
man:ambil tem"at di neraka7
- Di antara re6erensi beliau dalam "enulisan sirah: Kitab-kitab
Ma:hazi nya
Dalail an-Nubuwwah9 khususnya kitab Ma:hazi Ibnu Isha;9 dan
Musa bin <;bah9
atau"un kitab Dalail an-Nubuwwah karya Abu Nu7aim9 atau"un
Dalilun Nabi
karya al-4aiha;i. Disebabkan be:itu luasnya baAaan dan ha6alan
beliau terhada"
sunnah nabi9 sehin::a se2lah-2lah beliau benar-benar men:usai
semua yan:
terda"at dalam kitab-kitab Shahih9 Sunan9 Musnad9 Mushanna69
dan kitab-kitab
ta6sir bil ma7tsur yan: berkaitan den:an tema-tema yan: terda"at
dalam sirah
nabi.
Ada"un re6erensi beliau dalam menulis ke8adian-ke8adian
"entin: dan
wa6atnya "ara t2k2h adalah kitab-kitab yan: telah disebutkan
tadi9 khu-susnya
"enukilan dari kitab Tarikh ar-!usul wal Muluk karya Ibnu Jarir
ath-Thabari
-wa6at *+' .09 Tarikh Madinah ad-Dimasy;i karya Ibnu Asakir
-wa6at @$+ .09
kitab al-Muntazham karya Ibn al-Jauzi -wa6at @%$09 kitab al-
Kami l6i at-Tarikh
karya Ibn al-Atsir -wa6at ?*' .0.
Kemudian untuk memudahkan "ara "embaAa dalam
"en::unaan ensikl2"edia
besar ini dan untuk lebih memudahkan "en::alian berba:ai
bentuk man6aat dari
buku ini9 maka Dr. Muhammad bin Shamil as-Sulami ter:erak
untuk menyusun9
merin:kas dan mereDisi kitab al-4idayah wan Nihayah karya al-
.a6izh Ibnu
Katsir ini. Khususnya yan: berkaitan den:an sirah Khula6a7ur
!asyidin. Dimulai
dari masa kekhali6ahan Abu 4akar ash-Shiddi; ra.9 kemudian
masa kekhali6ahan