You are on page 1of 2

ΠΑΡΑΓΟΝΤΟΠΟΙΗΣΗ

Hoµo¸ovtotoiqoq civoi o µctoo_qµotioµoç cvoç ouµoioµotoç oc ¸ivoµcvo.
Avo¸e¸o ìc¸ctoi cvo toìuevuµo cov ocv civoi ouvotov vo ¸µo|ci eç ¸ivoµcvo ouo oììev
toìuevuµev touìo_iotov tµetou |ouµou.
Hoµooci¸µoto : i) Oìo to toìuevuµo tµetou |ouµou : _+5, 2_÷4, 3_, ÷5_+2, kìt
ii) _
2
+1, _
4
+15, 2_
8
+2, kìt
Hìqµqç ìc¸ctoi q toµo¸ovtotoiqoq otov oìoi oi toµo¸ovtcç tou ¸ivoµcvou civoi ovo¸e¸o
toìuevuµo (oto to otoio _oµiv otìotqtoç c_ouv cço_uci tu_ov oµiuµqtikoi
koivoi toµo¸ovtcç) eotc kovcvoç toµo¸ovtoç vo µqv toµo¸ovtotoicitoi tcµoitcµe.

M E O O A O I H A P A I O N T O H O I H E H E

Mcuoooç 1
q
Eço¸e¸q koivou toµo¸ovto.
Hµokcitoi ¸io tqv c|oµµo¸q tqç ctiµcµiotikqç ioiotqtqtoç kot ovtiotµo|q
|oµo : o| + o¸ = o(| + ¸) q o| ÷o¸ +oo = o(| ÷¸ + o)

Mcuoooç 2
q
Eço¸e¸q koivev toµo¸ovtev koto oµoocç oµev.
Xeµi,ouµc kotoììqìeç touç tµoouctcouç oc oµoocç, ctoi eotc o|ou |¸oìouµc
koivo toµo¸ovto oto kouc oµooo çc_eµioto, oi cvotoµcvouocç toµcvucociç vo civoi koi
toìi koivoç toµo¸ovtoç.

Mcuoooç 3
q
Mc tq _µqoq tev |ooikev toutotqtev.
Hoµo¸ovtotoiouµc ctiìc¸ovtoç tqv kotoììqìq toutotqto , _µqoiµotoievtoç
tqv |oµo tou utoocikvuouv to |cìq otov tivoko tev toutotqtev.

Mcuoooç 4
q
Hoµo¸ovtotoiqoq tou ocutcµo|ouµiou tµievuµou.

i) H µoµ|q _
2
+ k_ + ì
Hµokcitoi ¸io tµievuµo ocutcµou |ouµou, µc tµciç oµouç 2
ou
, 1
ou
,|ouµou koi tov otoucµo
oµo, oiotcto¸µcvo koto tiç kotiouocç ouvoµciç tou _ koi µc MONAAIAIO ouvtcìcotq
oto ocutcµo|ouµio oµo touç.Etiç tcµitteociç outcç cov civoi ouvotov vo |µcuouv ouo
oµiuµoi o, | eotc o + | = k koi touto_µoveç o| = ì, totc µc oiootooq tou µcooiou
oµou : _
2
+k_ + ì = _
2
+o_ + |_ + o| = _(_+o) + |(_+o) = (_+o)(_+|)

ii) H ¸cvikq µoµ|q o_
2
+ |_ + ¸
Ytoìo¸i,ouµc tq oiokµivouoo A = |
2
÷ 4o¸
Eov A < 0 to tµievuµo civoi ovo¸e¸o koi to toìu vo cço_uci oµiuµqtikoç koivoç
toµo¸ovtoç.
A = 0 to tµievuµo c_ci µio µi,o µ = ÷
|
2o
koi o_
2
+|_+¸ = o(_+
|
2o
)
2

A > 0 to tµievuµo c_ci ouo µi,cç µ
1,2
=
÷ ± | A
o 2
koi o_
2
+|_+¸ = o(_÷µ
1
)(_÷µ
2
)

Ασκήσεις
23. Hoµo¸ovtotoiqotc tiç toµootoociç :

o) 2_| ÷ 2_¸ |) 6_
2
+ 3_ ¸) 12_
2
+ 6_¢
2
÷ 3_¢
o) 15o
3
|
2
¸ ÷ 5o
2
|
3
¸
2
÷ 20o
4
|
4
¸
3
_ c) o(_+¢) ÷ |(_+¢) ot) o(_÷1) ÷ _ + 1
,) (o+|)(_÷3¢) ÷ 2o(_÷3¢) q) _(o÷2|) + ¢(o÷2|) u) o(_÷¢) ÷ (¢÷_)
i) (4o÷2|)(2_÷3¢) + (3¢÷2_)(|÷2o) io) o
2
(_÷1)(o+|) + o
2
(1÷_) i|) (_+¢)
3
÷ (_+¢)
2

i¸) (2_+¢) ÷ o(2_+¢) ÷ (2_+¢)
2
io) o(_÷¢)
2
÷ |(_÷¢) ic) o_ + o¢ + 3_ ÷ 3
iot) _
2
+ _¢ ÷ _ ÷ ¢ i,) _
3
+ _
2
+ _ + 1 iq) 3o
3
÷ o
2
| ÷ o|
2
+ |
3

iu) 2_
4
÷ 2_
3
+ 3_ ÷ 3 k) 3o
3
÷ 6o
2
+ 5o ÷ 10 ko) 6_
2
+ _¢ + 18_e + 3¢e
k|) 8_¢
3
÷ 24¢
2
÷ 7o_¢ + 21o

24. Hoµo¸ovtotoiqotc tiç toµootoociç :

o) _
2
÷ 9 |) 25_
2
÷ 4 ¸) o
2
|
2
÷ ¸
2
o) 81o
2
÷ 49|
2
c) 16o
2
÷ _
2
¢
2

ot) 4o
4
÷ 9|
2
,) 25o
2
_
4
÷ 9|
2
q)
_
2
¢
2
9
÷
1
4
u) (_÷¢)
2
÷ 1 i) (o÷2|)
2
÷ 4|
2

io) (_+¢)
2
÷ (_÷¢)
2
i|) (4_+2¢)
2
÷ (2_÷3¢)
2

i¸) o
3
÷ 8 io) 8_
3
÷ 27 ic) _
3
¢
3
÷ 1 iot) 1 ÷ 64_
3
i,) o
3
÷ (|÷¸)
3

iq) 125 + o
3
iu) ¢
3
e
3
+ 1 k) 216o
3
+ 27 ko) o
6
÷ |
6
k|) 243_
3
+ 8o
325. Mctoo_qµotiotc to toµokote ouµoioµoto oc ¸ivoµcvo :

o) 3_
3
÷ 3 |) 3o
3
| ÷ 27o|
3
¸) 5_
5
¢ ÷ 20_¢
3
o) _
µ+2
÷ _
µ
c) _
4
÷ ¢
4

ot) (_÷¢) ÷ (o+|)
2
(_÷¢) ,) (o
2
÷12)
2
÷ 4 q) (5o
2
+2o÷3)
2
÷ (o
2
÷2o÷3)
2

u) o
4
| ÷ o|
4
i) ÷3_
6
+ 3 io) o|
6
÷ 243o| i|) 3_¢
3
+ 375_ i¸) o
7
÷ o
io) o_
2
÷ o¢
2
+ |_
2
÷ |¢
2
ic) o
2
_ ÷ o
2
¢ + ¢ ÷ _ iot) _
2
¢
2
÷ 9¢
2
÷ _
2
+ 9
i,) o
5
÷ 1 + o
4
÷ o iq) 5(4÷_
2
) ÷ (_÷2) iu) o
3
_
3
÷ |
3
_
3
+ o
3
÷ |
3

k) (5÷3_)(_+4) + (3_÷5)(2_÷3) + 9_
2
÷25 ko) o
3
+ |
3
+ o|
2
+ o
2
|
k|) (_÷1)
3
(_
2
÷4) ÷ (_
2
÷4) k¸) (o
3
÷1) ÷ 2(o
2
÷1) ÷ (o÷1)
226. No tµc¢ctc oc ¸ivoµcvo to ouµoioµoto :

o) _
2
+10_ + 25 |) 9_
2
+ 4 ÷12_ ¸) 9_
2
+ 4¢
2
÷ 12_¢ o) 4_
4
+ 1 + 4_
2

c) o
4
+ 9|
2
÷ 6o
2
| ot) 4_
6
÷ 4_
3
+ 1 ,) 25_
2
¢
2
÷ 20_¢ + 4 q) _
2
÷ _ + 0,25
u)

3
+
¢
2
9
+
_
2
4
i) _
2
+ _ +
1
4
io)
4o
2
9
+
4o
3
+
1
4
i|)
4
o
2
÷
12
5
+
9o
2
25

i¸) _
3
+ 3_
2
+ 3_ + 1 io) 1 + 3o
2
÷ 3o ÷ o
3
ic) _
3
+ 12_ + 6_
2
+ 8
iot) 27 ÷ 27¢ + 9¢
2
÷ ¢
3
i,) 8_
3
÷ 36_
2
| + 54_|
2
÷ 27|
327. No ¸µo|ouv uto µoµ|q ¸ivoµcvou oi toµootoociç :

o) (_+|)
2
÷ 2(_+|) + 1 |) 9(_+¢)
2
÷ 6_¢(_+¢) + ¢
2
¸) _
2
÷ 4_
3
+4_
4

o) _
3
+ 2_
2
+ _ + _¢ + ¢ c) o
2
÷ 2o| + |
2
÷ ¸
2
ot) ¢
2
+ 2_ ÷ _
2
÷ 1
,) o
2
÷ 2o| + |
2
÷o + | q) o
2
+ 2o| + |
2
÷ _
2
+ 4_ ÷ 4 u) (o
2
+1)
2
÷ 4o
2

i) (o
2
+|
2
÷¸
2
)
2
÷ 4o
2
|
2
io) _
4
+ 6_
2
¢
2
+ 9¢
4
i|) o
4
+ 4|
4
÷ 13o
2
|
2

i¸) (3_÷6)(_
2
÷1) ÷ (5_÷10)(_÷1)
2
io) (o
2
÷9) ÷ (o+3)
228. No toµo¸ovtotoiqoctc tiç toµootoociç :

o) _
2
÷ 4_ + 3 |) _
2
÷ 3_ ÷ 10 ¸) _
2
÷ 3_ + 3 o) _
2
+ 5_ + 4
c) o
2
÷ 3o| + 2|
2
ot) _
2
÷ 3_¢ ÷ 4¢
2
,) 2_
2
÷ 5_ ÷ 3 q) 6_
2
+ 7_ ÷ 3
u) 6_
2
+ _ ÷ 2 i) 3_
2
÷ 4_ + 2 io) 3_
2
÷ 4_ + 2 i|) 2o
2
+ 3o| ÷ 5|
2

i¸) 11_¢ ÷ 6¢
2
+ 10