You are on page 1of 15

247754

Signature Not
Verified
Digitally signed by
THEODOROS MOUMOURIS
Date: 2014.10.08 13:00:44
EEST
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

λο

υ

7371

οπ
ού

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. Φύλλου 224

ργ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

14

/20

/10

24

χια
ς(Π

Ζ)

Ελ

έν

ηΚ

Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 154/1975 «Περί
υγειονομικής περιθάλψεως των στρατιωτικών και των
μελών των οικογενειών των» (Α΄ 185).
β. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα
(άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, Α΄ 98).
γ. Τις διατάξεις του π.δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 134).
δ. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Υ48/9.7.2012 «Καθορι−
σμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικο−
νομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄ 2105) απόφασης του
Πρωθυπουργού.
ε. Τις διατάξεις του άρθρου 1, παράγραφος 1, υπο−
παράγραφος ε της με αριθμό Υ304/1.7.2013 «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στην Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής
Άμυνας Φωτεινή Γεννηματά» (Β΄ 1635) απόφασης του
Πρωθυπουργού.
στ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν
προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού.
ζ. Τις υπ’ αριθμ. 111/2014 και 245/2014 γνωμοδοτήσεις
του Ε΄ τμήματος και του Γ΄ Τμήματος Διακοπών του
Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση της
Αναπληρωτού Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του Αναπλη−
ρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Υγείας,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Τροποποίηση Διατάξεων

Επ

Το άρθρο 3 του π.δ. 432/1983 (Α΄ 162) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άρθρο 3
Καθορισμός Μελών Οικογενείας των Στρατιωτικών

1. Μέλη οικογενείας των στρατιωτικών που δικαιούνται
της κατά το άρθρο 2 του παρόντος περίθαλψης είναι:

:18

αρ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

11

αγ

Τροποποίηση του π.δ. 432/1983 «Υγειονομική Περίθαλψη
των Στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων και του
Λιμενικού Σώματος, καθώς και των μελών των οικο−
γενειών τους» (Α΄ 162).

α. Ο/Η σύζυγος, εφόσον δεν έχει δικαίωμα ασφάλισης
σε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό ή ταμείο, περιλαμβα−
νομένων και αυτών που βρίσκονται σε διάσταση.
β. Τα άγαμα γνήσια και εκτός γάμου τέκνα άμεσα
ασφαλισμένων, τέκνα που έχουν νομιμοποιηθεί, ανα−
γνωρισθεί ή υιοθετηθεί και ανάδοχα τέκνα, των οποίων
την επιμέλεια κατέχει με δικαστική πράξη ο ανάδο−
χος ασφαλισμένος μέχρι τη συμπλήρωση του δεκάτου
όγδοου (18ου) έτους της ηλικίας τους. Εάν τα κατά το
προηγούμενο εδάφιο τέκνα είναι άνεργα το δικαίω−
μα παρατείνεται, μέχρι τη συμπλήρωση του εικοστού
τετάρτου (24ου) έτους της ηλικίας τους ή εάν είναι
προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί φοιτητές
σε αναγνωρισμένες ανώτερες ή ανώτατες σχολές στην
Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, καθώς και σε αναγνωρισμένα
Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), έχουν δι−
καίωμα περίθαλψης για όλη τη διάρκεια των σπουδών
τους και όχι πέραν από τη συμπλήρωση του εικοστού
έκτου (26ου) έτους της ηλικίας τους, εφόσον δεν έχουν
το ίδιο δικαίωμα περίθαλψης από άλλο φορέα κοινω−
νικής ασφάλισης.
γ. Τα τέκνα άμεσα ασφαλισμένων τα οποία έχουν ανα−
πηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, διατηρούν
το δικαίωμα για λήψη παροχών ως μέλη οικογενείας,
έστω και αν εργάζονται ή απασχολούνται ακόμη με
σκοπό βιοποριστική εργασία ή την εργασιοθεραπεία ή
απασχολησιοθεραπεία. Η κατά τα ανωτέρω ανικανότητα
κρίνεται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές.
δ. Οι φυσικοί ή θετοί γονείς, εφόσον το εκ πάσης πη−
γής οικογενειακό εισόδημα αυτών, πραγματικό, τεκμαρ−
τό, απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο
δεν υπερβαίνει την ετήσια συνολική κατώτερη σύνταξη
γήρατος του ΟΓΑ και δεν έχουν δικαίωμα ασφάλισης
σε άλλον ασφαλιστικό φορέα. Στην περίπτωση και των
δυο γονέων το εισοδηματικό αυτό όριο διπλασιάζεται.
ε. Τα αδέρφια άμεσα ασφαλισμένων, τα οποία έχουν
αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, εφό−
σον δεν έχουν το ίδιο δικαίωμα περίθαλψης σε άλλον
ασφαλιστικό φορέα και το εκ πάσης πηγής ετήσιο ει−
σόδημα αυτών, πραγματικό, τεκμαρτό, απαλλασσόμενο
ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο, δεν υπερβαίνει την
ετήσια συνολική κατώτερη σύνταξη γήρατος του ΟΓΑ.
Η κατά τα ανωτέρω ανικανότητα κρίνεται από τις αρ−
μόδιες υγειονομικές επιτροπές.

εω

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 136

8 Οκτωβρίου 2014

247754

7372

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

οπ
ού

λο

υ

υπαλλήλου, με εισαγωγικό κλιμάκιο του Κλάδου ΔΕ,
χωρίς οικογενειακή παροχή.
2. Για την απόδειξη των καταστάσεων της προηγού−
μενης παραγράφου, απαιτείται η υποβολή υπεύθυνης
δήλωσης του Ν. 1599/1986 του ενδιαφερόμενου στρατι−
ωτικού καθώς και τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά,
τα οποία καθορίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες
περίθαλψης κατά Κλάδο Ενόπλων Δυνάμεων. Στην πε−
ρίπτωση που αμφισβητείται το δικαίωμα περίθαλψης
είναι δυνατό να ζητηθούν επιπλέον δικαιολογητικά, τα
οποία κρίνονται αναγκαία από τα αρμόδια όργανα υγει−
ονομικής περίθαλψης».

ργ

Άρθρο 2
Έναρξη Ισχύος

εω

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη
δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημο−
σίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

αγ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

11

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ

14

ΥΓΕΙΑΣ

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

/20

ηΚ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

/10

έν

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

24

Ελ
Ζ)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Επ

χια
ς(Π

:18

Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2014

αρ

στ. Οι άγαμες θυγατέρες και αδερφές των άμεσα
ασφαλισμένων και οι οποίες είναι άνω των σαράντα
(40) ετών που κατέχουν βιβλιάριο περίθαλψης από το
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και Λιμενικό Σώμα − Ελληνι−
κή Ακτοφυλακή μέχρι την ημερομηνία εφαρμογής του
παρόντος, διατηρούν το δικαίωμα υγειονομικής περί−
θαλψης σε βάρος του Δημοσίου, εφόσον σωρευτικά δεν
έχουν το ίδιο δικαίωμα υγειονομικής περίθαλψης από
άλλο ασφαλιστικό φορέα και εξακολουθούν ισχύοντα
τα οικονομικά κριτήρια αρχικής έκδοσης βιβλιαρίου
υγειονομικής περίθαλψης.
ζ. Τα άτομα με Μεσογειακή, Δρεπανοκυτταρική και
Μικροδεπανοκυτταρική αναιμία δικαιούνται υγειονομι−
κής περίθαλψης από τους γονείς τους σε περίπτωση
περιστασιακής απασχόλησης και όχι μόνιμης, μετά από
γνωμάτευση ιατρού αντίστοιχης ειδικότητας.
η. Ο/Η διαζευγμένος/η σύζυγος άμεσα ασφαλισμέ−
νου μπορεί να διατηρήσει το δικαίωμα υγειονομικής
περίθαλψης στο Δημόσιο, όπου ήταν ασφαλισμένος/η
ο/η σύζυγος αυτού, εφόσον πληρούνται οι παρακάτω
προϋποθέσεις σωρευτικά:
(1) Ο γάμος λύθηκε αμετάκλητα μετά τη συμπλήρωση
του τεσσαρακοστού (40ου) έτους της ηλικίας του.
(2) Είχαν μεσολαβήσει τουλάχιστον πέντε (5) έτη από
τη τέλεση του γάμου μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης
αγωγής διαζυγίου.
(3) Δεν έχει δικαίωμα ασφάλισης άμεσα ή έμμεσα σε
άλλον ασφαλιστικό φορέα.
(4) Υποβάλει την αίτηση διατήρησης του δικαιώματος
εντός έτους από την ημερομηνία έκδοσης της αμετά−
κλητης απόφασης του διαζυγίου.
(5) Καταβάλει ασφαλιστική εισφορά ίση με το 5% του
συνόλου των μηνιαίων αποδοχών τακτικού δημόσιου

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*01002240810140002*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

247754
Α-1

υ
ο
λ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
4ο ΤΜΗΜΑ
21Οκτ 2014

ύ
ο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ''Α'' ΣΤΗ ∆ΓΗ
Φ.758/86/800542/Σ.4031

π
ο

γ
ρ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΡΚΩΝ ΠΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΠΌ ΤΟ ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ

α/α

1

2

3

ω
ε
γ
α
8
ρ
1
:
α
1
Κ
1
η
4
ν
1
έ
0
λ
2
Ε
/
0
)
1
Ζ
/
Π
4
(
2
ς
α

ΜΕΛΗ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΠΑΛΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (Ίσχυε µέχρι 07-10-2014)

∆ικαιούχος εφόσον δεν έχει δικαίωµα ασφάλισης σε άλλο
ασφαλιστικό οργανισµό ή ταµείο, περιλαµβανοµένης και
αυτής που βρίσκεται σε διάσταση. Επιπροσθέτως, δικαίωµα
συµπληρωµατικής περίθαλψης από το ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ (µε
επιλογή της εξωνοσοκοµειακής περίθαλψης για τις
ασφαλισµένες του ΟΓΑ), στις περιπτώσεις που η κύρια
περίθαλψη αυτών υπολείπεται της παρεχόµενης από το
ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ.

Η Σύζυγος

Ο Σύζυγος

∆ιαζευγµένη/ος
Σύζυγος

Ο/Η σύζυγος, εφόσον δεν έχει δικαίωµα ασφάλισης σε άλλο ασφαλιστικό οργανισµό ή
ταµείο, περιλαµβανοµένων και αυτών που βρίσκονται σε διάσταση.

∆ικαιούχος στις περιπτώσεις ανικανότητας άσκησης
βιοποριστικού επαγγέλµατος, λόγω αναπηρίας, καθώς και µη
υπέρβασης εισοδηµατικών κριτηρίων.

ι
χ

π
Ε

ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (Ισχύει από 08-10-2014)

Μη ∆ικαιούχος.

Ο/Η διαζευγµένος/η σύζυγος άµεσα ασφαλισµένου µπορεί να διατηρήσει το δικαίωµα
υγειονοµικής περίθαλψης στο ∆ηµόσιο, όπου ήταν ασφαλισµένος/η ο/η σύζυγος αυτού,
εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις σωρευτικά:
(1) Ο γάµος λύθηκε αµετάκλητα µετά τη συµπλήρωση του τεσσαρακοστού (40ου)
έτους της ηλικίας του.
(2) Είχαν µεσολαβήσει τουλάχιστον πέντε (5) έτη από τη τέλεση του γάµου µέχρι την
ηµεροµηνία κατάθεσης αγωγής διαζυγίου.
(3) ∆εν έχει δικαίωµα ασφάλισης άµεσα ή έµµεσα σε άλλον ασφαλιστικό φορέα.
(4) Υποβάλει την αίτηση διατήρησης του δικαιώµατος εντός έτους από την
ηµεροµηνία έκδοσης της αµετάκλητης απόφασης του διαζυγίου.
(5) Καταβάλει ασφαλιστική εισφορά ίση µε το 5% του συνόλου των µηνιαίων
αποδοχών τακτικού δηµόσιου υπαλλήλου, µε εισαγωγικό κλιµάκιο του Κλάδου ∆Ε,
χωρίς οικογενειακή παροχή.

./.

247754
Α-2

α/α

ΜΕΛΗ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΠΑΛΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (Ίσχυε µέχρι 07-10-2014)

4

Άρρενα Άγαµα
Τέκνα (µέχρι τη
συµπλήρωση του
21ου έτους της
ηλικίας τους)

∆ικαιούχα µέχρι να αποκτήσουν δικαίωµα προσωπικής
ασφάλισης.

5

6

7

8

υ
ο
λ

ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (Ισχύει από 08-10-2014)

ύ
ο

π
ο

α. Τα άγαµα γνήσια και εκτός γάµου τέκνα άµεσα ασφαλισµένων, τέκνα που έχουν
νοµιµοποιηθεί, αναγνωρισθεί ή υιοθετηθεί και ανάδοχα τέκνα, των οποίων την επιµέλεια
κατέχει µε δικαστική πράξη ο ανάδοχος ασφαλισµένος µέχρι τη συµπλήρωση του 18ου
έτους της ηλικίας τους. Εάν τα κατά το προηγούµενο εδάφιο τέκνα είναι άνεργα το
δικαίωµα παρατείνεται, µέχρι τη συµπλήρωση του εικοστού τετάρτου (24ου) έτους της
∆ικαιούχα στις περιπτώσεις ανικανότητας άσκησης
ηλικίας τους ή εάν είναι προπτυχιακοί, µεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί φοιτητές σε
βιοποριστικού επαγγέλµατος, λόγω αναπηρίας. Κατ'
αναγνωρισµένες
ανώτερες ή ανώτατες σχολές στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, καθώς
εξαίρεση, ως φοιτητές εσωτερικού µεταπίπτουν στην
Άρρενα Άγαµα
ασφάλιση του ΑΕΙ ή ΤΕΙ µε δικαίωµα συµπληρωµατικής µόνο και σε αναγνωρισµένα Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), έχουν δικαίωµα
Τέκνα (µετά τη
περίθαλψης για όλη τη διάρκεια των σπουδών τους και όχι πέραν από τη συµπλήρωση
περίθαλψης, για τα προβλεπόµενα έτη σπουδών, από το
συµπλήρωση του
ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ. Επιπροσθέτως, ως φοιτητές εξωτερικού έχουν του εικοστού έκτου (26ου) έτους της ηλικίας τους, εφόσον δεν έχουν το ίδιο δικαίωµα
21ου έτους της
περίθαλψης από άλλο φορέα κοινωνικής ασφάλισης.
δικαίωµα κύριας περίθαλψης, για τα προβλεπόµενα έτη
ηλικίας τους)
σπουδών, από το ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ. Η ως άνω περίθαλψη
αναγνωρίζεται για µία σχολή και όχι για µεταπτυχιακές
σπουδές.

γ
ρ

Θήλυ Άγαµα Τέκνα
(µέχρι τη
συµπλήρωση του
21ου έτους της
ηλικίας τους)

ω
ε
γ
α
8
ρ
1
:
α
1
Κ
1
η
4
ν
1
έ
0
λ
2
Ε
/
0
)
1
Ζ
/
Π
4
(
2
ς
α
∆ικαιούχα µέχρι να αποκτήσουν δικαίωµα προσωπικής
ασφάλισης.

β. Τα τέκνα άµεσα ασφαλισµένων τα οποία έχουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό
(67%) και άνω, διατηρούν το δικαίωµα για λήψη παροχών ως µέλη οικογένειας, έστω και
εάν εργάζονται ή απασχολούνται ακόµη µε σκοπό βιοποριστική εργασία ή την
εργασιοθεραπεία ή απασχολησιοθεραπεία. Η κατά τα ανωτέρω ανικανότητα κρίνεται
από τις αρµόδιες υγειονοµικές επιτροπές.

γ. Οι άγαµες θυγατέρες των άµεσα ασφαλισµένων και οι οποίες είναι άνω των σαράντα
∆ικαιούχα µέχρι να αποκτήσουν δικαίωµα προσωπικής
(40) ετών που κατέχουν βιβλιάριο περίθαλψης από το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας µέχρι
ασφάλισης. Κατ' εξαίρεση, ως φοιτητές εσωτερικού
την ηµεροµηνία εφαρµογής του παρόντος, διατηρούν το δικαίωµα υγειονοµικής
Θήλυ Άγαµα Τέκνα
µεταπίπτουν στην ασφάλιση του ΑΕΙ ή ΤΕΙ µε δικαίωµα
περίθαλψης σε βάρος του ∆ηµοσίου, εφόσον σωρευτικά δεν έχουν το ίδιο δικαίωµα
(µετά τη
συµπληρωµατικής µόνο περίθαλψης, για τα προβλεπόµενα
υγειονοµικής περίθαλψης από άλλο ασφαλιστικό φορέα και εξακολουθούν ισχύοντα τα
συµπλήρωση του
έτη σπουδών, από το ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ. Επιπροσθέτως, ως
οικονοµικά κριτήρια αρχικής έκδοσης βιβλιαρίου υγειονοµικής περίθαλψης.
21ου έτους της
φοιτητές εξωτερικού έχουν δικαίωµα κύριας περίθαλψης, για
ηλικίας τους)
τα προβλεπόµενα έτη σπουδών, από το ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ. Η ως
.
άνω περίθαλψη αναγνωρίζεται για µία σχολή και όχι για
µεταπτυχιακές σπουδές.
δ. Τα άτοµα µε Μεσογειακή, ∆ρεπανοκυτταρική και Μικροδρεπανοκυτταρική αναιµία
Θήλυ ∆ιαζευγµένα
∆ικαιούχα στις περιπτώσεις ανικανότητας άσκησης
δικαιούνται υγειονοµικής περίθαλψης από τους γονείς τους σε περίπτωση
Τέκνα
βιοποριστικού επαγγέλµατος, λόγω αναπηρίας.
περιστασιακής απασχόλησης και όχι µόνιµης, µετά από γνωµάτευση ιατρού αντίστοιχης
ειδικότητας.

π
Ε

ι
χ

./.

247754
Α-3

α/α

9

10

11

ΜΕΛΗ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΠΑΛΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (Ίσχυε µέχρι 07-10-2014)

υ
ο
λ

ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (Ισχύει από 08-10-2014)

ύ
ο

Γονείς

∆ικαιούχοι στις περιπτώσεις που δεν έχουν δικαίωµα
περίθαλψης από άλλο ασφαλιστικό οργανισµό καθώς και µη
υπέρβασης εισοδηµατικών κριτηρίων. Επιπροσθέτως,
Οι φυσικοί ή θετοί γονείς, εφόσον το εκ πάσης πηγής οικογενειακό εισόδηµα αυτών,
δικαίωµα συµπληρωµατικής περίθαλψης από το
πραγµατικό, τεκµαρτό, απαλλασσόµενο ή φορολογούµενο µε ειδικό τρόπο δεν
ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ (µε επιλογή της εξωνοσοκοµειακής περίθαλψης
υπερβαίνει την ετήσια συνολική κατώτερη σύνταξη γήρατος του ΟΓΑ και δεν έχουν
για τους ασφαλισµένους του ΟΓΑ) , στις περιπτώσεις που η δικαίωµα ασφάλισης σε άλλον ασφαλιστικό φορέα. Στην περίπτωση και των δυο γονέων
κύρια περίθαλψη αυτών υπολείπεται της παρεχόµενης από
το εισοδηµατικό αυτό όριο διπλασιάζεται.
το ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ καθώς και µη υπέρβασης εισοδηµατικών
κριτηρίων.

Άγαµες Αδελφές

∆ικαιούχοι στις περιπτώσεις που δεν έχουν δικαίωµα
περίθαλψης από άλλο ασφαλιστικό οργανισµό καθώς και µη
α. Τα αδέλφια άµεσα ασφαλισµένων, τα οποία έχουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό
υπέρβασης εισοδηµατικών κριτηρίων. Επιπροσθέτως,
(67%) και άνω, εφ' όσον δεν έχουν το ίδιο δικαίωµα περίθαλψης σε άλλον ασφαλιστικό
δικαίωµα συµπληρωµατικής περίθαλψης από το
φορέα και το εκ πάσης πηγής ετήσιο εισόδηµα αυτών, πραγµατικό, τεκµαρτό,
ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ (µε επιλογή της εξωνοσοκοµειακής περίθαλψης
απαλλασσόµενο ή φορολογούµενο µε ειδικό τρόπο, δεν υπερβαίνει την ετήσια συνολική
για τους ασφαλισµένους του ΟΓΑ), στις περιπτώσεις που η
κατώτερη σύνταξη γήρατος του ΟΓΑ. Η κατά τα ανωτέρω ανικανότητα κρίνεται από τις
κύρια περίθαλψη αυτών υπολείπεται της παρεχόµενης από
αρµόδιες υγειονοµικές επιτροπές.
το ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ καθώς και µη υπέρβασης εισοδηµατικών
κριτηρίων.

Άγαµοι Αδελφοί

β. Οι άγαµες αδελφές των άµεσα ασφαλισµένων και οι οποίες είναι άνω των σαράντα
(40) ετών που κατέχουν βιβλιάριο περίθαλψης από το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας µέχρι
∆ικαιούχοι στις περιπτώσεις ανικανότητας άσκησης
την ηµεροµηνία εφαρµογής του παρόντος, διατηρούν το δικαίωµα υγειονοµικής
βιοποριστικού επαγγέλµατος, λόγω αναπηρίας, καθώς και µη
περίθαλψης σε βάρος του ∆ηµοσίου, εφόσον σωρευτικά δεν έχουν το ίδιο δικαίωµα
υπέρβασης εισοδηµατικών κριτηρίων.
υγειονοµικής περίθαλψης από άλλο ασφαλιστικό φορέα και εξακολουθούν ισχύοντα τα
οικονοµικά κριτήρια αρχικής έκδοσης βιβλιαρίου υγειονοµικής περίθαλψης.

π
ο

γ
ρ

Ακριβές Αντίγραφο

ω
ε
γ
α
8
ρ
1
:
α
1
Κ
1
η
4
ν
1
έ
0
λ
2
Ε
/
0
)
1
Ζ
/
Π
4
(
2
ς
α

ι
χ

Λγός (∆Υ) Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος

π
Ε

Επιτελής ∆ΥΓ/4ο

./.

Ταξχος ∆ηµήτριος ∆εµερτζής
Υποδιευθυντής

247754
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗ ∆ΓΗ
Φ.758/86/800542/Σ.4031

ε
11 ωρ
:18 γο
πο
ύλ

ου

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
4ο ΤΜΗΜΑ
21 Οκτ 2014

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΓΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
Ι∆ΙΟΥ ΣΤΡΚΟΥ
1. ∆ιαβιβαστικό έγγραφο της µονάδας προς ΓΕΣ/∆ΥΓ/4ο.
2. Αναφορά του/της Στρκού.

3. Απογραφικό ∆ελτίο (συµπληρώνεται µε κεφαλαία γράµµατα και υπογράφεται
από το/τη Στρκό και θεωρείται από το ∆κτή της Μονάδας).

5. Βεβαίωση απόδοσης ΑΜΚΑ.
παράδοσης

βιβλιαρίου

αρ

6. Βεβαίωση
οργανισµού ή φορέα.

αγ

4. Ε∆ΥΕΘΑ, ∆γή ανάκλησης κλπ.

υγείας

προηγούµενου

ασφαλιστικού

14

/20

έν

ηΚ

7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του/της Στρκού, στην οποία να δηλώνεται
ότι «δεν είµαι εγγεγραµµένος/η, για υγειονοµική περίθαλψη, σε άλλο ασφαλιστικό
οργανισµό ή φορέα. Σε περίπτωση απώλειας του δικαιώµατος υγειονοµικής περίθαλψης
από το ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία ‘‘περί υγειονοµικής
περιθάλψεως των στρατιωτικών και των µελών οικογενειών τους’’, υποχρεούµαι να
επιστρέψω άµεσα το βιβλιάριο υγείας µε σχετική αναφορά και υπεύθυνη δήλωση του Ν.
1599/1986, µέσω της µονάδας, στο ΓΕΣ/∆ΥΓ/4ο».

Ζ)

Ακριβές Αντίγραφο

/10

Ελ

8. Μία (1) φωτογραφία πρόσφατης έκδοσης 3Χ3 µε στολή.

Επ

χια

24

ς(Π

Λγός (∆Υ) Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος
Επιτελής ∆ΥΓ/4ο

Ταξχος ∆ηµήτριος ∆εµερτζής
Υποδιευθυντής

247754
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ ∆ΓΗ
Φ.758/86/800542/Σ.4031

ε
11 ωρ
:18 γο
πο
ύλ

ου

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
4ο ΤΜΗΜΑ
21 Οκτ 2014

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΓΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
ΣΥΖΥΓΟΥ ΣΤΡΚΟΥ
1. ∆ιαβιβαστικό έγγραφο της µονάδας προς ΓΕΣ/∆ΥΓ/4ο.
2. Αναφορά του/της Στρκού.

3. Απογραφικό ∆ελτίο (συµπληρώνεται µε κεφαλαία γράµµατα και υπογράφεται
από το/τη Στρκό και θεωρείται από το ∆κτή της Μονάδας).
4. Ληξιαρχική πράξη γάµου του/της Στρκού (πρόσφατης έκδοσης).

αγ

5. Βεβαίωση απόδοσης ΑΜΚΑ του/της συζύγου.

ηΚ

αρ

6. Βεβαίωση του µέχρι πρότινος ασφαλιστικού οργανισµού του παραπάνω
µέλους, στην οποία να φαίνεται ότι δεν έχει εξ ιδίου ή έµµεσα δικαίωµα υγειονοµικής
περίθαλψης σε βάρος αυτού, λόγω µη υπάρξεως προϋποθέσεων, καθώς και η ακύρωση
του βιβλιαρίου υγείας του. Υπόψη ότι, επιλογή της περίθαλψης του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ και
παραίτηση από την περίθαλψη της προσωπικής ασφάλισης των µελών οικογενείας
Στρκών, δεν επιτρέπεται.

14

/20

έν

7. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης Ε1 του παραπάνω µέλους για το τελευταίο
οικονοµικό έτος. Σε περίπτωση που είναι προστατευόµενο µέλος αντίγραφο φορολογικής
δήλωσης Ε1 του προστάτη.

/10

24

Ζ)

Ελ

8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του/της Στρκού, στην οποία να δηλώνεται
ότι «ο/η σύζυγός µου δεν είναι εγγεγραµµένος/η και δεν έχει εξ ιδίου δικαίωµα
υγειονοµικής περίθαλψης σε βάρος οποιουδήποτε άλλου ασφαλιστικού οργανισµού ή
φορέα. Σε περίπτωση απώλειας του δικαιώµατος υγειονοµικής περίθαλψης του
παραπάνω µέλους από το ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία ‘‘περί
υγειονοµικής περιθάλψεως των στρατιωτικών και των µελών οικογενειών τους’’,
υποχρεούµαι να επιστρέψω άµεσα το βιβλιάριο υγείας µε σχετική αναφορά και υπεύθυνη
δήλωση του Ν. 1599/1986, µέσω της µονάδας, στο ΓΕΣ/∆ΥΓ/4ο».

ς(Π

9. Μία (1) φωτογραφία πρόσφατης έκδοσης 3Χ3 του µέλους.

χια

10. ∆ιευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση που δεν τεκµαίρεται το δικαίωµα υγειονοµικής
περίθαλψης σε βάρος του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ, δύναται να ζητηθεί οποιοδήποτε άλλο
δικαιολογητικό κριθεί αναγκαίο από τα αρµόδια όργανα, σύµφωνα µε τις ισχύουσες
διατάξεις.

Επ

Ακριβές Αντίγραφο

Λγός (∆Υ) Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος
Επιτελής ∆ΥΓ/4ο

Ταξχος ∆ηµήτριος ∆εµερτζής
Υποδιευθυντής

247754
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «∆» ΣΤΗ ∆ΓΗ
Φ.758/86/800542/Σ.4031

ε
11 ωρ
:18 γο
πο
ύλ

ου

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
4ο ΤΜΗΜΑ
21 Οκτ 2014

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΓΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
ΤΕΚΝΟΥ ΣΤΡΚΟΥ
1. ∆ιαβιβαστικό έγγραφο της µονάδας προς ΓΕΣ/∆ΥΓ/4ο.
2. Αναφορά του/της Στρκού.

3. Απογραφικό ∆ελτίο (συµπληρώνεται µε κεφαλαία γράµµατα και υπογράφεται
από το/τη Στρκό και θεωρείται από το ∆κτή της Μονάδας).
4. Ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου (πρόσφατης έκδοσης).
5. Βεβαίωση απόδοσης ΑΜΚΑ του τέκνου.

αρ

αγ

6. Βεβαίωση του µέχρι πρότινος ασφαλιστικού οργανισµού του παραπάνω
µέλους, στην οποία να φαίνεται ότι δεν έχει εξ ιδίου ή έµµεσα δικαίωµα υγειονοµικής
περίθαλψης σε βάρος αυτού, λόγω µη υπάρξεως προϋποθέσεων, καθώς και η ακύρωση
του βιβλιαρίου υγείας του (δεν απαιτείται για νεογέννητα). Υπόψη ότι, επιλογή της
περίθαλψης του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ και παραίτηση από την περίθαλψη της προσωπικής
ασφάλισης των µελών οικογενείας Στρκών, δεν επιτρέπεται.

ηΚ

7. Πιστοποιητικό σπουδών (εάν είναι προπτυχιακοί, µεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί
φοιτητές).

14

έν

8. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης Ε1 του παραπάνω µέλους για το τελευταίο
οικονοµικό έτος (για ενήλικα τέκνα). Σε περίπτωση που είναι προστατευόµενο µέλος
αντίγραφο φορολογικής δήλωσης Ε1 του προστάτη.

/20

/10

24

Ζ)

Ελ

9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του/της Στρκού, στην οποία να δηλώνεται
ότι «το τέκνο µου ''υιός/κόρη'' δεν είναι εγγεγραµµένο/η σε άλλο ασφαλιστικό οργανισµό ή
φορέα. Επιπλέον, δεν έχει εξ ιδίου δικαίωµα υγειονοµικής περίθαλψης σε βάρος
οποιουδήποτε άλλου ασφαλιστικού οργανισµού ή φορέα (για ενήλικα τέκνα). Σε
περίπτωση απώλειας του δικαιώµατος υγειονοµικής περίθαλψης του παραπάνω µέλους
από το ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία ''περί υγειονοµικής
περιθάλψεως των στρατιωτικών και των µελών οικογενειών τους", υποχρεούµαι να
επιστρέψω άµεσα το βιβλιάριο υγείας µε σχετική αναφορά και υπεύθυνη δήλωση του
Ν. 1599/1986, µέσω της µονάδας, στο ΓΕΣ/∆ΥΓ/4ο».

ς(Π

10. Γνωµάτευση της αρµόδιας Υγειονοµικής Επιτροπής (υποβάλλεται για βιβλιάριο
υγείας τέκνου µε αναπηρία 67% και άνω).

χια

11. Ιατρική γνωµάτευση (υποβάλλεται για βιβλιάριο υγείας τέκνου µε Μεσογειακή,
∆ρεπανοκυτταρική και Μικροδρεπανοκυτταρική αναιµία).

Επ

12. Μία (1) φωτογραφία πρόσφατης έκδοσης 3Χ3 (για τέκνα άνω των 5 ετών).

13. ∆ιευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση που δεν τεκµαίρεται το δικαίωµα υγειονοµικής
περίθαλψης σε βάρος του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ, δύναται να ζητηθεί οποιοδήποτε άλλο
δικαιολογητικό κριθεί αναγκαίο από τα αρµόδια όργανα, σύµφωνα µε τις ισχύουσες
διατάξεις.
Ακριβές Αντίγραφο
Λγός (∆Υ) Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος
Επιτελής ∆ΥΓ/4ο

Ταξχος ∆ηµήτριος ∆εµερτζής
Υποδιευθυντής

247754
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» ΣΤΗ ∆ΓΗ
Φ.758/86/800542/Σ.4031

ε
11 ωρ
:18 γο
πο
ύλ

ου

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
4ο ΤΜΗΜΑ
21 Οκτ 2014

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΓΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΡΚΟΥ
1. ∆ιαβιβαστικό έγγραφο της µονάδας προς ΓΕΣ/∆ΥΓ/4ο.
2. Αναφορά του/της Στρκού.

3. Απογραφικό ∆ελτίο (συµπληρώνεται µε κεφαλαία γράµµατα και υπογράφεται
από το/τη Στρκό και θεωρείται από το ∆κτή της Μονάδας).
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των γονέων (πρόσφατης έκδοσης).

αγ

5. Βεβαίωση απόδοσης ΑΜΚΑ των γονέων.

ηΚ

αρ

6. Βεβαίωση του µέχρι πρότινος ασφαλιστικού οργανισµού των γονέων, στην
οποία να φαίνεται ότι δεν έχουν εξ ιδίου ή έµµεσα δικαίωµα υγειονοµικής περίθαλψης σε
βάρος αυτού, λόγω µη υπάρξεως προϋποθέσεων, καθώς και η ακύρωση του βιβλιαρίου
υγείας τους. Υπόψη ότι, επιλογή της περίθαλψης του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ και παραίτηση από την
περίθαλψη της προσωπικής ασφάλισης των µελών οικογενείας Στρκών, δεν επιτρέπεται.

14

7. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης Ε1 και εκκαθαριστικού σηµειώµατος των
γονέων για το τελευταίο οικονοµικό έτος.

/20

/10

Ζ)

Ελ

έν

8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του/της Στρκού, στην οποία να δηλώνεται
ότι «ο/η (πατέρας - µητέρα) µου δεν είναι εγγεγραµµένος/η και δεν έχει εξ ιδίου ή έµµεσα
δικαίωµα υγειονοµικής περίθαλψης σε βάρος οποιουδήποτε άλλου ασφαλιστικού
οργανισµού ή φορέα. Σε περίπτωση απώλειας του δικαιώµατος υγειονοµικής περίθαλψης
του παραπάνω µέλους από το ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία ‘‘περί
υγειονοµικής περιθάλψεως των στρατιωτικών και των µελών οικογενειών τους’’,
υποχρεούµαι να επιστρέψω άµεσα το βιβλιάριο υγείας µε σχετική αναφορά και υπεύθυνη
δήλωση του Ν. 1599/1986, µέσω της µονάδας, στο ΓΕΣ/∆ΥΓ/4ο».

24

9. Μία (1) φωτογραφία πρόσφατης έκδοσης 3Χ3 εκάστου µέλους.

χια

ς(Π

10. ∆ιευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση που δεν τεκµαίρεται το δικαίωµα υγειονοµικής
περίθαλψης σε βάρος του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ, δύναται να ζητηθεί οποιοδήποτε άλλο
δικαιολογητικό κριθεί αναγκαίο από τα αρµόδια όργανα, σύµφωνα µε τις ισχύουσες
διατάξεις.

Επ

Ακριβές Αντίγραφο

Λγός (∆Υ) Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος
Επιτελής ∆ΥΓ/4ο

Ταξχος ∆ηµήτριος ∆εµερτζής
Υποδιευθυντής

247754
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ» ΣΤΗ ∆ΓΗ
Φ.758/86/800542/Σ.4031

ε
11 ωρ
:18 γο
πο
ύλ

ου

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
4ο ΤΜΗΜΑ
21 Οκτ 2014

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΓΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
Α∆ΕΛΦΩΝ ΣΤΡΚΟΥ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ
1. ∆ιαβιβαστικό έγγραφο της µονάδας προς ΓΕΣ/∆ΥΓ/4ο.
2. Αναφορά του/της Στρκού.

3. Απογραφικό ∆ελτίο (συµπληρώνεται µε κεφαλαία γράµµατα και υπογράφεται
από το/τη Στρκό και θεωρείται από το ∆κτή της Μονάδας).

5. Βεβαίωση απόδοσης ΑΜΚΑ.

αγ

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (πρόσφατης έκδοσης).

ηΚ

αρ

6. Βεβαίωση του µέχρι πρότινος ασφαλιστικού οργανισµού του παραπάνω
µέλους, στην οποία να φαίνεται ότι δεν έχει εξ ιδίου ή έµµεσα δικαίωµα υγειονοµικής
περίθαλψης σε βάρος αυτού, λόγω µη υπάρξεως προϋποθέσεων, καθώς και η ακύρωση
του βιβλιαρίου υγείας του. Υπόψη ότι, επιλογή της περίθαλψης του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ και
παραίτηση από την περίθαλψη της προσωπικής ασφάλισης των µελών οικογενείας
Στρκών, δεν επιτρέπεται.

14

/20

έν

7. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης Ε1 και εκκαθαριστικού σηµειώµατος του
παραπάνω µέλους για το τελευταίο οικονοµικό έτος. Σε περίπτωση που είναι
προστατευόµενο µέλος αντίγραφο φορολογικής δήλωσης Ε1 του προστάτη.

/10

24

Ζ)

Ελ

8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του/της Στρκού, στην οποία να δηλώνεται
ότι «ο/η (αδελφός/ή) µου δεν είναι εγγεγραµµένος/η και δεν έχει εξ ιδίου ή έµµεσα
δικαίωµα υγειονοµικής περίθαλψης σε βάρος οποιουδήποτε άλλου ασφαλιστικού
οργανισµού ή φορέα. Σε περίπτωση απώλειας του δικαιώµατος υγειονοµικής περίθαλψης
του παραπάνω µέλους από το ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία ‘‘περί
υγειονοµικής περιθάλψεως των στρατιωτικών και των µελών οικογενειών τους’’,
υποχρεούµαι να επιστρέψω άµεσα το βιβλιάριο υγείας µε σχετική αναφορά και υπεύθυνη
δήλωση του Ν. 1599/1986, µέσω της µονάδας, στο ΓΕΣ/∆ΥΓ/4ο».

ς(Π

9. Γνωµάτευση της αρµόδιας Υγειονοµικής Επιτροπής.
10. Μία (1) φωτογραφία πρόσφατης έκδοσης 3Χ3 εκάστου µέλους.

Επ

χια

11. ∆ιευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση που δεν τεκµαίρεται το δικαίωµα υγειονοµικής
περίθαλψης σε βάρος του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ, δύναται να ζητηθεί οποιοδήποτε άλλο
δικαιολογητικό κριθεί αναγκαίο από τα αρµόδια όργανα, σύµφωνα µε τις ισχύουσες
διατάξεις.

Ακριβές Αντίγραφο

Λγός (∆Υ) Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος
Επιτελής ∆ΥΓ/4ο

Ταξχος ∆ηµήτριος ∆εµερτζής
Υποδιευθυντής

247754

ου

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
4ο ΤΜΗΜΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΡΚΟΥ

ε
11 ωρ
:18 γο
πο
ύλ

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ
ΓΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
Ι∆ΙΟΥ ΣΤΡΚΟΥ
(συµπληρώνεται µε κεφαλαία γράµµατα και υπογράφεται από το/τη Στρκό
και θεωρείται από το ∆κτή της Μονάδας)

101. Αριθµός Βιβλιαρίου (συµπληρώνεται από το ΓΕΣ/∆ΥΓ)
102. Φύλο (Άρρεν, Θήλυ)
103. Κατάσταση

(Μόνιµος, Μόνιµος εξ Εφεδρείας, Μόνιµος εξ Απονοµής,
Πολεµικής ∆ιαθεσιµότητας, Έφεδρος εξ Εφεδρείας,
Έφεδρος εξ Απονοµής, ΕΜΘ, ΕΠΟΠ, ΟΒΑ κλπ.)

αγ

104. Βαθµός

106. Αριθµός Μητρώου

108. Επώνυµο γέννησης

110. Όνοµα πατέρα

Ελ

111. Όνοµα µητέρας

έν

109. Όνοµα

114. Αριθµός Ταυτότητας

24

Ζ)

113. Τόπος γέννησης

/10

112. Ηµεροµηνία γέννησης

/20

ηΚ

107. Επώνυµο σηµερινό

14

αρ

105. Όπλο ή Σώµα

ς(Π

115. Αριθµός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
116. Αριθµός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)

Επ

χια

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα
νοµοθεσία για τις περιπτώσεις βεβαιώσεως ψευδών στοιχείων, δηλώνω ότι, έλαβα γνώση των
διατάξεων που ισχύουν "περί υγειονοµικής περιθάλψεως των στρατιωτικών και των µελών
οικογενειών τους" και παρέχω τα ως άνω στοιχεία που είναι απαραίτητα για την εγγραφή µου στο
µητρώο υγειονοµικής περίθαλψης ασφαλισµένων του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ. Σε περίπτωση µεταβολής των
ως άνω στοιχείων υποχρεούµαι να υποβάλλω υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 και κάθε
επίσηµο παραστατικό στοιχείο, µέσω της µονάδας, στο ΓΕΣ/∆ΥΓ/4ο.
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
O/H
∆ΚΤΗΣ/∆ΝΤΗΣ

Ηµεροµηνία ………………………………
Ο/Η ∆ηλ
(Υπογραφή)

247754

ου

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
4ο ΤΜΗΜΑ

ε
11 ωρ
:18 γο
πο
ύλ

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ
ΓΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
ΣΥΖΥΓΟΥ ΣΤΡΚΟΥ
(συµπληρώνεται µε κεφαλαία γράµµατα και υπογράφεται από το/τη Στρκό
και θεωρείται από το ∆κτή της Μονάδας)
Αριθ. Βιβλιαρίου Στρκού
ΑΜΚΑ Στρκού

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΖΥΓΟΥ

201. Αριθµός Βιβλιαρίου (συµπληρώνεται από το ΓΕΣ/∆ΥΓ)
202. Φύλο (Άρρεν, Θήλυ)

αγ

203. Κατάσταση συζύγου (Έγγαµος/η, σε ∆ιάσταση)
204. Επώνυµο σηµερινό

208. Όνοµα µητέρας

έν

209. Ηµεροµηνία γέννησης
210. Υπηκοότητα

212. Συνταξιούχος (Ναι ή Όχι)

Ζ)

213. Επάγγελµα

/10

Ελ

211. Φοιτητική Ιδιότητα (Ναι ή Όχι)

/20

207. Όνοµα πατέρα

ηΚ

206. Όνοµα

14

αρ

205. Επώνυµο γέννησης

24

214. Αριθµός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)

ς(Π

215. Αριθµός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)

Επ

χια

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα
νοµοθεσία για τις περιπτώσεις βεβαιώσεως ψευδών στοιχείων, δηλώνω ότι, έλαβα γνώση των
διατάξεων που ισχύουν "περί υγειονοµικής περιθάλψεως των στρατιωτικών και των µελών
οικογενειών τους" και παρέχω τα ως άνω στοιχεία που είναι απαραίτητα για την εγγραφή του
παραπάνω µέλους της οικογενείας µου στο µητρώο υγειονοµικής περίθαλψης ασφαλισµένων του
ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ. Σε περίπτωση µεταβολής των ως άνω στοιχείων, υποχρεούµαι να υποβάλλω
υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 και κάθε επίσηµο παραστατικό στοιχείο, µέσω της µονάδας,
στο ΓΕΣ/∆ΥΓ/4ο.
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
O/H
∆ΚΤΗΣ/∆ΝΤΗΣ

Ηµεροµηνία ………………………….
Ο/Η ∆ηλ

(Υπογραφή)

247754

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
4ο ΤΜΗΜΑ

ε
11 ωρ
:18 γο
πο
ύλ

ου

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ
ΓΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
TEKNΟΥ ΣΤΡΚΟΥ
(συµπληρώνεται µε κεφαλαία γράµµατα και υπογράφεται από το/τη Στρκό
και θεωρείται από το ∆κτή της Μονάδας)
Αριθ. Βιβλιαρίου Στρκού
ΑΜΚΑ Στρκού

ΣΤΟΙΧΕΙΑ TEKNΟΥ

301. Αριθµός Βιβλιαρίου (συµπληρώνεται από το ΓΕΣ/∆ΥΓ)
302. Συγγένεια (Υιός, Κόρη)
303. Κατάσταση (Άγαµος/η)
304. Επώνυµο σηµερινό
305. Επώνυµο γέννησης

αγ

306. Όνοµα
307. Όνοµα πατέρα

309. Ηµεροµηνία γέννησης

ηΚ

310. Υπηκοότητα
311. Φοιτητική ιδιότητα

14

αρ

308. Όνοµα µητέρας

(προπτυχιακοί, µεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί φοιτητές)

Ηµεροµηνία εγγραφής

Έτη σπουδών

/10

Ελ

312. Επί φοιτητικής ιδιότητας

/20

έν

Σχολή φοίτησης

313. Επάγγελµα (για ενήλικα τέκνα)

24

Ζ)

314. Αριθµός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
(για τους υπόχρεους)

ς(Π

315. Αριθµός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)
316. Στοιχεία γνωµάτευσης αρµόδιας Υγειονοµικής Επιτροπής
(συµπληρώνεται για βιβλιάριο υγείας τέκνου µε αναπηρία 67% και άνω)

317. Στοιχεία ιατρικής γνωµάτευσης (συµπληρώνεται για βιβλιάριο υγείας τέκνου

Επ

χια

µε Μεσογειακή, ∆ρεπανοκυτταρική και Μικροδρεπανοκυτταρική αναιµία)

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα
νοµοθεσία για τις περιπτώσεις βεβαιώσεως ψευδών στοιχείων, δηλώνω ότι, έλαβα γνώση των
διατάξεων που ισχύουν "περί υγειονοµικής περιθάλψεως των στρατιωτικών και των µελών
οικογενειών τους" και παρέχω τα ως άνω στοιχεία που είναι απαραίτητα για την εγγραφή του
παραπάνω µέλους της οικογενείας µου στο µητρώο υγειονοµικής περίθαλψης ασφαλισµένων του
ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ. Σε περίπτωση µεταβολής των ως άνω στοιχείων υποχρεούµαι να υποβάλλω
υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 και κάθε επίσηµο παραστατικό στοιχείο, µέσω της µονάδας,
στο ΓΕΣ/∆ΥΓ/4ο.
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
O/H
∆ΚΤΗΣ/∆ΝΤΗΣ

Ηµεροµηνία ………………………….
Ο/Η ∆ηλ

(Υπογραφή)

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
4ο ΤΜΗΜΑ

ου

247754

ε
11 ωρ
:18 γο
πο
ύλ

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ
ΓΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΡΚΟΥ
(συµπληρώνεται µε κεφαλαία γράµµατα και υπογράφεται από το/τη Στρκό
και θεωρείται από το ∆κτή της Μονάδας)
Αριθ. Βιβλιαρίου Στρκού
ΑΜΚΑ Στρκού

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΟΥΣ

401. Αριθµός Βιβλιαρίου (συµπληρώνεται από το ΓΕΣ/∆ΥΓ)
402. Συγγένεια (Πατέρας, Μητέρα)
403. Κατάσταση

(Άγαµος/η, Έγγαµος/η, σε ∆ιάσταση, ∆ιαζευγµένος/η, σε Χηρεία)

αγ

404. Επώνυµο σηµερινό
405. Επώνυµο γέννησης

409. Ηµεροµηνία γέννησης

έν

410. Υπηκοότητα

Ελ

411. Επάγγελµα

/10

412. Συνταξιούχος (Ναι ή Όχι)

/20

408. Όνοµα µητέρας

ηΚ

407. Όνοµα πατέρα

14

αρ

406. Όνοµα

413. Ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα των γονέων εκ πάσης πηγής

Ζ)

(πραγµατικό, τεκµαρτό, απαλλασσόµενο ή φορολογούµενο µε ειδικό τρόπο)

24

414. Αριθµός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)

ς(Π

415. Αριθµός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)

Επ

χια

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα
νοµοθεσία για τις περιπτώσεις βεβαιώσεως ψευδών στοιχείων, δηλώνω ότι, έλαβα γνώση των
διατάξεων που ισχύουν "περί υγειονοµικής περιθάλψεως των στρατιωτικών και των µελών
οικογενειών τους" και παρέχω τα ως άνω στοιχεία που είναι απαραίτητα για την εγγραφή του
παραπάνω µέλους της οικογενείας µου στο µητρώο υγειονοµικής περίθαλψης ασφαλισµένων του
ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ. Σε περίπτωση µεταβολής των ως άνω στοιχείων, υποχρεούµαι να υποβάλλω
υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 και κάθε επίσηµο παραστατικό στοιχείο, µέσω της µονάδας,
στο ΓΕΣ/∆ΥΓ/4ο.
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
O/H
∆ΚΤΗΣ/∆ΝΤΗΣ

Ηµεροµηνία ……………………………
Ο/Η ∆ηλ

(Υπογραφή)

247754

ου

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
4ο ΤΜΗΜΑ

ε
11 ωρ
:18 γο
πο
ύλ

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ
ΓΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
Α∆ΕΛΦΩΝ ΣΤΡΚΟΥ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ
(συµπληρώνεται µε κεφαλαία γράµµατα και υπογράφεται από το/τη Στρκό
και θεωρείται από το ∆κτή της Μονάδας)
Αριθ. Βιβλιαρίου Στρκού
ΑΜΚΑ Στρκού

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΟΥΣ

501. Αριθµός Βιβλιαρίου (συµπληρώνεται από το ΓΕΣ/∆ΥΓ)
502. Συγγένεια (Αδελφός/ή)
503. Επώνυµο σηµερινό

αγ

504. Επώνυµο γέννησης
505. Όνοµα

508. Ηµεροµηνία γέννησης
509. Υπηκοότητα

ηΚ

507. Όνοµα µητέρας

Ελ

511. Επάγγελµα

/10

512. Συνταξιούχος (Ναι ή Όχι)

/20

έν

510. Φοιτητική ιδιότητα Αδελφών (Ναι ή Όχι)

14

αρ

506. Όνοµα πατέρα

513. Ετήσιο εισόδηµα των αδελφών εκ πάσης πηγής

Ζ)

(πραγµατικό, τεκµαρτό, απαλλασσόµενο ή φορολογούµενο µε ειδικό τρόπο)

24

514. Αριθµός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)

ς(Π

515. Αριθµός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)
516. Στοιχεία γνωµάτευσης αρµόδιας Υγειονοµικής Επιτροπής

Επ

χια

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα
νοµοθεσία για τις περιπτώσεις βεβαιώσεως ψευδών στοιχείων, δηλώνω ότι, έλαβα γνώση των
διατάξεων που ισχύουν "περί υγειονοµικής περιθάλψεως των στρατιωτικών και των µελών
οικογενειών τους" και παρέχω τα ως άνω στοιχεία που είναι απαραίτητα για την εγγραφή του
παραπάνω µέλους της οικογενείας µου στο µητρώο υγειονοµικής περίθαλψης ασφαλισµένων του
ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ. Σε περίπτωση µεταβολής των ως άνω στοιχείων, υποχρεούµαι να υποβάλλω
υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 και κάθε επίσηµο παραστατικό στοιχείο, µέσω της µονάδας,
στο ΓΕΣ/∆ΥΓ/4ο.
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
O/H
∆ΚΤΗΣ/∆ΝΤΗΣ

Ηµεροµηνία ………………………..
Ο/Η ∆ηλ
(Υπογραφή)