You are on page 1of 132

Matko Janko - Ribar i more

Mladić Ive Surić naglo bane u kuhinju, te veli:
— Majko, ča još nima oca iz vinograda?
— Ni on oša u vinograd! Mora je oći mi"to tebe ovcama, znaš da "e janje, obeća "i, "ine, triba "i
dr#ati be$"idu da ćeš "e valje vrnuti od %erice!
— &to, majko, ni"am moga, čuda "an triba govoriti " %ericon'
— &no dolazi ćaće, dobar je on, Ive moj, ali uno dr#i do be"ide' (elija je oći u vinograd, onda nešto
lju$tito veli: )*ili "mo i mi mladi, Mare, ali ako "an ocu da rič, ja "an je dr#a!+ ' ' ' )Nemoj ,nte tako
jedljivo, mlad je, voli %ericu, a ona mu je oručila da ga triba za razgovor!+ —$ )-a da "inoć nije bija š
njon? — Neka, neka, oći ću ja mi"to njiga na janjenje ovaca, ali reći ću mu "voje, da "e be"ida zadana
ocu triba dr#ati!+ ' ' '
.tac ,nte naglo u/e, te već " vrata ka#e:
— 0ako ti, "ine Ive, dr#iš do be"ide dane tvome ćaći! %uštaš mene da "e "agiban ovcami kod janjenja'
Nije to više za me' 1edno janje "an uništija, bi "an #alo"tan, više jedan, a me je 1ure zaminija i o"la
doma!+
(a
mi je, ćaće moj!
— 2a "i malo mi"lija, "ine, dr#a bi rič, doša na vrime, ti bi oša na janjenje ovaca, a ja u vinograd, ne bi
dozvo$lija "vome ćaći da "e kinji "agibajuć ovcami, a još "an na "ramotu šatra jedno janje! ' ' '
— ćaće moj, od "rca #alin ča nišan odr#a obećanu be"idu, da odjen na janjenje mi"to va"'
— ,nte, ,nte, ča grizeš dite?!
— 3uti #eno, to "u muški razgovori, naša dica "va "u nami o"lušna'
— ća toliko brontulaš, ča nije Ive me/u najboljima?
— Ne velin, Mare, ali "an "e rea da moj Ive ne dr#i be"ide, rilašija "an "e da ga voj"ka nije izminila!
— Nije, ćaće moj, i neće! ,li %erica me zadr#ala, lakala je, a znate da mi je draga, virno me je čekala
dok "an bija u voj"ci'
— 2obra je mladica tvoja %erica, "vaki o njoj lio govori, ki je zame za te#aka, jedino da nije tako
bidna "irotinja ' ' '
— ćaće, meni je mila! I draga ka da je čilo *lato njezino!
— 4eka "an ti, "ine, nema joj rigovora, ja i majka "mo "e dogovorili, da će nan biti draga "naha — je
li, Mare — neka je uje"en vodi u naš dom!
Ive je gledao oca, onda ogledava na majku, te veli:
— ćaće, ja ne bi čeka je"eni, #enija bi "e za 5"kr"?!
— Ne mo#e, "ine, naša kuća je te#ačka, ali oštivana i izvan *lata, ne mo#eš mladu #enu voditi u
zajedničku ro"toriju ' ' '?
— (elija bi, ćaće, ja i %erica!
— Ne mo#e biti! %ro"toriju za va" moramo nadograditi'
— Moran "e #eniti, ćaće, radi %erice!
— &, moj Ive, Ive, tek je dva mi"eca ča "i doša iz voj"ke ' ' '
— *ija "an joj za6alan ča nije ošla za 1ozu, 2anka, koji "u je tra#ili za #enu' 7jubija "an je i grlija, ča
mogu ćaće, "av "an "e u#ga, mlado"t, #elja! ' ' '
— 8di ti je bija, moj Ive, razum?
— &to, moj ćaće, doša mi je na mi"a naš narodni običaj, zakon "ela *lata, )ne uzimaj rije divojku za
#enu, dok ne znaš, hoće li ti moći roditi otomke!+ ' ' '
— 0riba "i "e "triti i očekati, moj Ive!
— Nišan, ćaće, moga, eto, "ada činite od mene ča va" je volja, ali %ericu moran o#eniti, radi "vita!
— 7ii "i mi brodeto "kuha! — moj Ive — "vadba u rano roliće, ča ću unovčiti? — 9ino "mo rodali,
ovce još ne "mimo "trići, a ono nešto ineza ča iman, remalo je za "tan!
— ćaće!
— ča je, "ine?
— %oći ću u 9elu 7uku, bija "an u voj"ci "a "inon go"ara 8ugića, Marko je dobiva od oca čuda inezi,
reka mi je da u konobi imaju tri vagona vina' *ili "mo u voj"ci ka braća, Markov otac će mi uzajmiti
ineze za "tan!
— %o/i, Ive, o/i, reci go"aru 8ugiću, da tvoj ćaća "toji iza toga zajma, kojega ću uje"en vratiti'
— :ala, dobri moj ćaće, oći ću valje, vratit ću "e u noći, a ako me rijatelj iz voj"ke zadr#i, eto me
"utra u zoru da rigledan " braćon ovce'
— *rini ti, "ine, "voje o"le, reu"ti ovce i janjce nama!
Ive Surić nije mario za oštro kamenje, već je hitro jurio utem "voga "ela *lata rema 9eloj 7uci' *lato
je bilo najveće "elo na otoku -orčuli, daače, donedavno najveće u ;rvat"koj, a "ada je to "elo 9irje u
%odravini, jer "e je nekoliko ti"uća "tanovnika iz *lata i"elilo u ,meriku, ,u"traliju i -anadu'
%remda je išao rijekim utem, gazio je kamenje i drač u "vojim gumenim oancima' 2ošao je u 9elu
7uku< već "e očelo "mračivati' *io je to očetak veljače, kad
"u dani kratki' .bitelj 8ugiće našao je u konobi' %retakali "u vino' %ozdravio "e " ocem Matom, "
rijateljem Markom "e izljubio, " bratom 1ozom ozdravio, te veli:
— 2aj mi čabar, divojko, ne mogu te gledati kako "e kinjiš, ja ću to br#e i lakše od tebe ' ' '!
4adio je brzo, nije mu "e trebalo enjati vi"oko o lje"tvama da "ia vino u lakomicu kao Marku i 1ozi'
8ugići "u "vi bili vrlo ni"ka ra"ta, a on je rema njima izgledao kao golijat' -ada "u završili retakanje
vina, do/u u kuhinju, a 8ugić uita Ivu:
— -oje dobro /onilo je tebe, Ive, do na" u 9elu 7uku?
— Ma eto, gazda Mate, nije zlo, nije ne"rića, već o$triba!
— -akova bi to bila otriba da "i "e ti baš nama obratija?
— 5 dvi riči ću van reći< moran "e #eniti na brzu ruku, a "tana nimamo kamo bi uve #enu' &to, reka
"an van, za "tan tribamo ineza, a "an doša do va" da bi nan uzajmili, uje"en će van "a
"igurnošću vratiti moj ćaće'
— -oliko je va" braće, Ive?
— 3e"tero braće i dvi "e"tre, tri brata o#enjena, ja "an š njima, a drugi "u mla/i'
— -akovo van je go"odar"tvo?
— Ni"mo rvi, eto, "ridnje "tojimo, imamo riko =>? ovaca, et ti"uća čokota loze, "mokve,
ma"line, ba$jama, rogače, o"ijemo šenice, ječma ' ' '
— 9idiš, Ive, ja imam ede"et ti"uća čokota loze, ti"uće ma"lina, "mokava, iman četiti "ina, dvi ceri, a
nijedan nije o#enjen'
— Marko mi je riča da će "e #eniti o"li voj"ke'
— .n je četvrti, dotur u @agrebu, riko tride"et godina ne#enja, drugi školovan nije o#enjen, a %ave,
treći, ne tra#i divojke!
— , ča čekate? (enite Marka!
— 1oš mi ništa nije reka da bi "e #enija'
— &, mo#da "e boji da nije "iromašna ka moja %e$rica'
— %u"tite, ćaće, te razgovore, ima vrimena za #enidbu'
— @a mene nima, "inovi moji, no, na"tavit ćemo drugi ut'
— .nda, Ive, ti "e moraš #eniti, %erica je brida'
— Ma, eto, renaglija "an, kako "an reka mome ćaći' — @a6aljiva "an "e %erici, ljubija je i grlija, e,
onda je došlo da nišan moga odu"tati od onega, ma ča triba govoriti! ' ' '
— -oliko imaju braća diče?
— Stariji troje, a dva mla/a o dvoje'
— 2obro, Ive' %ineze ću uzajmiti, a "utra ću ti nešto drugo "vitovati i ridlo#iti'
— 4ecite odma, gazda Mate, neću moći tako i tako oka "ti"nuti od rado"ti ča ću dobiti ineze! ča bi to
bilo? 7io mi vaje recite!
— 8ledan te, Ive, li "i mladić, a "naga ti "truji iz tila, čuj ča ti ja ridla#en: iza onega veloga zaliva mi
imamo zaušteni vinograd i ledinu, krš i kamen' Nami "e to ne i"laćuje obra/ivat, ima i "tara
nauštena kuća, ali "e mo#e #ivit u njoj' %rodajen ti za male ineze!
— 4eka "an van, gazda Mate, da nimamo ineza!
— čekaj' Nišan reka zadnju rič! — 1a ću ti i o"uditi ineza da to malo urediš, do"eli "e tamo i najmi "e
u ribar"ku kao radnik, omagač!
— Sada ui"tinu neću čilu noć oka "ti"nuti!
— 0i, Marko, "utra zoron oka#i Ivi ledinu'
— 8azda Mate, da "mijen, izljubija bi va", tako "an re"ritan, a iak ću va" ka oca oljubiti!
Ive zagrli maloga 8ugića, digne ga uvi" kao dječaka, govoreći:
— 5 "ritan ča" oša "an u 9elu 7uku, e, %erice moja, nama "e vela "rića "miši! *it ćeš zadovoljna!
Sutra zorom, još je bio mrak, ošao je " Markom na nauštenu ledinu'
— Ne triban je to uno rigledavat, moj Marko, kako tvoj ćaća naravi, ja ri"tajen' 8rote, kamenje,
drač, "ve ću ja to okoriti da rodi! čuj me, Marko!
— ča mi #eliš reći, Ive?
— 2o/i mi na vinčanje! 7io je i moje *lato, bit ćeš mi drag go"t!
.d uvale reko kamenja i brda ošao je Ive rijekim utem u *lato' *raća, nevje"te i "tarija "e"tra Mare
već "u bili kod ovaca' Majka je "remala za djecu doručak' Ive otvori kuhinj"ka vrata, ozdravi majku,
a uita:
— Majko, di je ćaća?
— &no ga u konobi "a "tricom 7ukom, dogovaraju "e gdi bi ti dogradili komoru'
— Majko, meni ne triba komora!
— Ne"rićo jedna, nećeš uve"ti #enu u ro"toriju gdi noćivamo otac i ja i "va odra"la dica! ' ' '
— čut ćete, majko! Idem do ćaće'
.cu je "ve razlo#io, kako je rekao rijatelj 8ugić, a otac "e zami"li, te veli:
— Sine moj, mi "mo te#aci, vinogradari, "točari, "rid$nji "mo go"odari u *latu' Stidin "e, Ive, da "in
dobroga gazde ,nte Surića bude te#ak, najamlenac kod velalučkih ribara! ' ' ' Neće "tradati u našoj kući
tvoja #ena, a niti tvoja dica!
=?
— 9irujen van, dobri ćaće, u"tite mi da o/en' ,ko neću moći #iviti, dom naš nećete mi zatvoriti'
— Sine moj, tebi kao i "vakon mome ditetu jednako je ravo, dobro, o/i'
— Sutra bi ja, ćaće, oša " bratom %avon urediti kuću'
— %oći ću i ja' @idar "an, a znaš da "e u "ve razumin!
— :ala, "triče 7uka!
— %one"i, "ine, ča na/eš u kući, da"ke, čavle, jano, loate, krame!
— 9alje ću "e vratiti, ćaće, oći ću javiti %erici ve"elu vi"t!
— ,ko %erica ne ri"tane, ča ćeš onda? &, Ive moj!
— .h, ćaće, %erica će " menon u goru i u vodu!
— %o/i, Ive, do našega don Mihe, da uredi kad #eliš da bude ir'
— 5 drugu nedilju!
Sutradan "u "e odvezli u 9elu 7uku' 2rugi dan o/oše Ive i %ave "a "tricem 7ukom do go"odara
8ugića, koji Ivi dade "ve i"rave, da je vla"nik ledine i kućice za dvije"to 6orinti, te mu još dade u
gotovu ede"et 6orinti, "ve bez kamata, u ovratku, kada "e mo#e' Ive će nato oduševljeno:
— 8azda Mate, vi "te mi drugi ćaća, ča god budete od mene tra#ili, ništa mi za va" neće biti teško
uraditi' -ako u kući, olju, tako i u vinogradu, bit će van od kori"ti moje jake mišice! ' ' '
— 9irujen ti, Ive, ne "amo ča "i li, vi"ok, "na#an, nego "i i mija, ono o našu )u#e"an+'
— @va bi va" na ir u drugu nedilju' .h, kako bi vi došli, imućan gazda iz 9ele 7uke, 8ugić, jednom
te#aku Ivi u *lato, ali — Marko mi je obeća!
— 1a "an zao"len, ali Marka bi nagna da o/e, ako ne bi tija!
==
— Iden ja, ćaće, " rado"ti našemu Ivi na ir!
Sve "e je "remalo za "vatove' -uća "e je bijelila' %ozivali "u ro/ake i rijatelje' Ive "e dogovorio "
%ericom da će oći u etak na i"ovijed, tako da ih don Miho mo#e bez rigovora u drugu nedjelju
vjenčati' — 4ano u zoru "remio "e Ive u "večano ruho, te ošao " %ericom na mi"u' — -aelan je
"lu#io mi"u, a i"ovijediti "e mora red "trogim don Mihom, glavnim #unikom *lata'
%erica "e rva i"ovijedila, u"tala je u "uzama, vidio je to Ive, ali nije mogao itati, jer je bio na njemu
red' 2ugo je trajala i"ovijed' 2on Miho je gla"no govorio: )Naučit ću je va", mladiće moje #ue *lata,
da oštujete nevine divojke!+
I na"tavi: ),li oni ne "lušaju, ko što "e ni ovaj nije dr#a oštovanja! (ele oni unarid znati, hoće li
divojka rije vinčanja biti zbabna+!
— 4eci ti meni, ča mo#e biti od takove divojke? , da "e tebi ili kojen mladiću dogodi "mrt? 1adna
divojka uroaštena bi bila za čili "voj vik, na to vi ne mi"lite! Ne mi"lite da bi jadna mogla "ebi oduzeti
#ivot! 0ako ča "e i dogodilo' Naša "an u crkvenim knjigama!
— ,li, veleča"ni, to je običaj! 0ako vele "tari ljudi, zakon našega kraja' Ma molin va", rišite me toga
griha!
— Ne, nikako ne, nju "an rišio, jer "i je ti naa, a ona bila nemoćna da "e brani'
Ivo tiho nešto reče, ali oet "tade moliti:
— 5roašten "an' %ozva "an rijatelje i ro/ake, rišite me, veleča"ni don Miho!
— 4eka "an ne i neću, neka ti budeš rimjer drugima, ne mo#eš rimiti "veto tilo!
Ive je bio zdvojan, nije čekao "vršetak mi"e, a niti %e$rice, već trčeći kući uleti u kuhinju, "jedne, nagne
glavu na ruke, te veli:
=A
— %roa "an, majko, od "ramote neću med "vit!
— ,jme, "ine, ča "e je rietilo da "i "av "kršen?
— Neće me don Miho rišiti griha, ča "an rije vinčanja bija " %ericon!
— , ča "i mu to, budalo, obi"ija na uho?
— %ita me je, majko' -ako ću lagati, a onda rimiti "veto tilo?
— 8ovori on to, moj Ive, od kada je doša u *lato, ali neće on to zatrt, "tari je to običaj našega kraja! ' '
'
— 9eli on meni! )0ebe ću kazniti za rimjer drugima!+ — @aro vratašca, ča "an moga, nego oći ća iz
crikve?!
— &, moj Ive, brige "i nan zada, kriv "i ča ni"i razmišlja, a "ada nan ravi nerilike taj "trogi don Miho!
— ča brontulaš, #eno, zašto "i otirala dicu iz kuhinje, una ih je konoba?
— Ne"rića, moj ,nte, neće don Miho rišit Ivu griha ča je %erica već zbabna'
— *erekin je taj naš don Miho, rado ga iman, "trog je, nima nedilje da ne "tavlja rimjere, kako "u
mnoge divojke oduzele "ebi #ivot, jer "u mladići ne"ritno "tradali'
— %riravi mi, Mare, za "jutra ujutro "večanu robu, izaberi lii ršut, a ti, moj "ine, kako "i ono reka<
ualija "an "e, nišan moga zga"nuti, onda, ualivi natoči demi$#on od de"et litara rošeka ' ' ' ćaće će
oći da ti done"e odrišnicu od don Miha' &, dišenciju! ' ' '
Na "vatovima je bilo ve"elo, kako to biva kada "e mladi iz ljubavi uzimaju' ,nte Surić redlo#io je
%erici$nim roditeljima da "večano"t bude u njihovoj velikoj kući, jer drugi dan mladenci kreću u 9elu
7uku'
2ošao je i Marko 8ugićev, ljeuška"t crnoko"i mladić, nizak ra"tom, kakvi "u i "vi 8ugići' Stidljiv,
ovučen, "amo je gledao braću i "e"tre Ivine' .vi oet, "vi veliki, kršni
=B
ljudi, nao"e muškarci, dok za njima ni #ene ne zao"taju' %etnae"togodišnja "e"tra 1elica kitila je
ru#marinima "vatove, a do/e do 8ugića i veli:
— 2o/i, Marko, da i tebe zakitim, digni "e da "e ne moran "agibati' %ogledaj me, Marko, neću ti učiniti
zla!
— 7i "i ti moreto, daj zaleši " menon! ' ' '
@a tri tjedna do/e u *lato gazda 8ugić da za "ina CMarka i"ro"i 1elicu, te rimijeti kada ju je darivao:
— 2raga "i mi, divojko, voliš li moga Marka?
— 2a mi ni drag, ne bi ošla za nj ni za čilu 9elu 7uku!
— 2o/i da te zagrlim! Izgled ti je zdrav, jaka "i i vitka, malo revi"oka, ali ćeš ojačat moj rod 8ugića!
— 5 *o#je uši vaše riči, dragi ćaće!
Mate 8ugić nije oka "kidao " 1elice, a kad je vidio "voga "tidljivoga "ina kako oko vrata dr#i 1elicu, a
kad joj je glavu rivukao i oljubio je, "rce mu "e širilo od milja' — 9eć i"toga roljeća bila je ledina
rekoana' četiri Surića krčili "u i drobili kamenje, da "u i"kre nadaleko vrcale' %oravili "u "ve što "e
dalo na anjevima loze, a %erica je o"adila razna ovrća o cijeloj ledini' Ive je ošao u ribar"ku
dru#inu' Nije bio vješt ribar, ali je zato ve"lao za dvojicu, teret no"io za trojicu, a luder je vukao "am na
jednoj "trani jače i br#e nego druga "labija i "tarija trojica na drugoj "trani'
%uno je vremena gubio što je iz "voga zaljeva morao "koro čitav "at zaobilaziti, dok bi došao u "elo do
ribara, a i"to "e tako i vraćati' 5je"en mu "e rodio rvi "in' 2ali "u mu ime 2anko' Svak Marko bio je
kum, te za dar kuio čamac " ve"lima, a "e"tra 1elica — jednu manju mre#u, da je mo#e razaeti kraj
kuće'
-ada je 1elica orodila "ina Matu, gazda 8ugić bio je toliko razdragan, te bi govorio:
=D
— Nije mora"t ka mi 8ugići, bil je, kruan je, bit će na majku, obnovit će "e moj rod 8ugića!
Ive je radio " ribarima' 5 tri godine bio je već oznat kao vr"tan ribar, tako da je i o bilo kakvu
vremenu, ako bi netko za#elio riba, ulovio na udicu, mamac ili na o"ti' 5 tri je godine vratio novac
8ugiću, u etoj ak godini regradio dvije "obe, a bilo je već na "vijetu i et "inova'
%erica, marljiva *laćanka, "adila je krumir, grah, zelje, grašak, rajčice, a višak rodavala u "elu, a za
kuću bi kuovala najotrebnije' %rošlo je i de"et godina kako je Ive došao u 9elu 7uku, a na kraju duge
uvale bilo je devetoro djece, še"t "inova i tri kćeri' čula "e vika, a če"to i lač, a najviše "u "e djeca
zadr#avala na obali berući riljenice i u#iće, koje bi "kidali " kamenja, te jeli i dodavali manjoj braći'
če"to ih je tako zatekla %erica, koja je ovrće no"ila unovčiti u "elu' čim bi "e vratila, navalila bi djeca
oko nje " itanjima:
— ča "te nan, majko, /onili?
— Majka dijeli''' , znali "u "e čuti i rigovori: )%eri više nego meni, 7jubi manje nego 7uci' ' '+
Najmanjega, još u ovoju, "tavlja na grudi, a drugo, od godine dana, "amo otvara majčinu odjeću da bi
"i"alo majčino mlijeko'
2ugo je tako "jedila, veća djeca "a "lašću "u ojela što im je majka donijela, a ovo dvoje "latko vuklo
majčino mlijeko' %erica gleda iz uvale na more, te "ama "a "obom govori: )9eć bi mora biti tu, ča ga još
ni, jadni moj Ive! .d "inoć na "vići čilu noć, bit će da je gladan i umoran!+
7ice joj "e blago na"miješi kada vidje kako Ivo, "tojeći, ve"la čamcem rema domu' 5"tane " dvoje djece
u naručju, na"tojeći da ih otrgne od "i"e, ali oni "u "e oirali ' ' ': )0ako "te, dico, kano rilenice! Ni"u
majčina
=>
17'
' r"a ka more, koje je nere"ušivo! 2obro, dobro, "išite, dok ne ri"tane ćaća'+
%o/e do obale, te oviče:
— 2ico, brzo ovamo, ve#ite ćaći čamac! čamac je ri"tao uz obalu, a %erica uita:
— Ive moj, ča "i doveza toliko "rte, mri#e, o"ti, a i arangal?
— Sve "u mi dali %erice ča je naše'
— Ive, Ive, moj dobri Ive, zač "i "e o"vadija " dru$#inon?
— Nišan "e "va/a, %erice! ,li veli 1ure, "in glavnoga zadrugara: )Striče Ive, ove godine, ulov je "lab, a
znate u#ance zadruge, dilimo o o"obi koja lovi, ali za obitelj vi "te reveliki teret!+ 1edanae"t u"ta triba
hraniti i odiliti ribe' 9i "te od na" najjači, vi "te ribar i te#ak, "na/ite "e, "triče, mi bi va" odilili' ' '+
— @lo će biti, Ive moj!
— ča "an moga, %erice, moliti nišan tija, uze "an "voje, te oša kući'
Sutradan je Ive ošao tra#iti novu dru#inu koja bi ga rimila da zajedno rade' Sad nije tra#io o"ao kao
unaj$mljenik, jer već više od de"et godina radi " ribarima, tako da je Ive bio na gla"u kao vr"tan ribar' @a
otezanje lu$dera nije mu bilo remca me/u "vima ribarima 9ele 7uke, a njegovoj "nazi nije nitko bio
ravan' 9ratio "e kući još rije odne bez u"jeha, te veli #eni:
— Neće, %erice' Svi "e boje naše brojne diče, a meni "u draga, ne znan da li više ovo u ovoju ili
naj"tariji ,nte!
— Naći ćeš, Ive, dru#inu, nećemo valje roa"ti, za ji"ti imamo ča' Samo o/i, Ive, ulovi na udicu riba,
da "e "kuhaju dok "e vrate veća dica iz škole'
=E
0ako je bilo dan za danom da "u Ivu odbijali rimiti u dru#inu' 2očula braća u *latu da Ive ne radi u
dru#ini, te došli i donijeli oruku "ada već o"tarjela oca: )9rati "e, Ive, domu "vome, naći će "e mi"ta za
"ve va" u "tarom domu' 0u "voje rodaj i roširi "taru kuću!+
— %ozdravi, %ave, ćaću, doći ću ga vidit, ali ja o"ta$jen ovdi, ja "an zavolija more i ribarenje — viruj mi
— da ću dovika o"tati mor"ki ribar!
2rugi je dan ošao u *lato ogledati o"tarjela oca i majku' 2an rije imao je "reću, na obali je ulovio
nekoliko velikih hobotnica, tih ravih o"la"tica za *laćane' %oveo je i "voja četiri "ina da ozdrave dida
i baku' 9eliko iznena/enje, a još veće ve"elje bilo je kod %eričine majke'
2e"et godina ovi "iromašni te#aci "adili "u konolje, a majka %eričina je za "vako dijete i"lela "to
metara dugi, debeli konoac i na ču/enje "u"jeda govorila:
— Nišan mu mogla dati dote, a ovaj konoac "lu#it će mu ka ribaru za dobar i jaki luder'
Ive je bio ve"eo, te grlio "taru unicu, a ona veli:
— 0ila "an, Ive , za tebe "to i za %ericu, ali ruke mi više ne douštaju!
— 2o"ta će biti, majko, za očetak' 2ico, motajte konoac na deblji kolac, a š njin u 9elu 7uku' 9i
njega, a ja bućice, ča je vridna baka riremila'
— %re"ritan "an' %roitiva "an "e za konoac, ali triba za njega dati čuda ineza, a "ad ih niman'
7ovljenje riba na luder, to je naj"tariji način lova, još rije -ri"ta' Na dugi "e konoac nave#u bućice, a
"ada već i drvene bačvice' .aše "e more koliko je dug konoac, na "lovo )a+, tikvice u naj"tarije
vrijeme, a i dana" manje imućni to uotrebljavaju, jer tikvice "ade u olju, dok bačvice mora načiniti
obrtnik' 0ako olo#en konoac ravi "jenu u moru' %o"reći li ribu zaokru#iti, ona
A 4ibar i more
=F
I
od "traha ne izlazi iz kruga, od "jene koja čini kao neki zid' 5 tu "jenu zna rodrijeti jato riba, mrena,
odla$nica, arbuna, lijeni tanj, a najveća je "reća za ribare ako uliva vrijedni lašljivi zubatac' .n liva
od "jene do "jene, te "e toliko ulaši kao da je ulovljen, da mu ukne #uć, a "e izvrne i o"tane na
ovršini' Ne"reća je za ribare ako u luder doliva ro#drljivi duin, ili ro/e jato tunina, koje onda ribu
ra"tjera' 2a ribari što više dr#e ribe u tom zaokrugu, ola#u okolo konoca borove grane, koje još više
u dubini mora čine "jenu i laše ribu da "e dr#i na okuu' Na taj način i dana" love ribu, naročito na
hrvat"kim otocima Gre"u, -rku, %agu, 7a"tovu i na -orčuli' če"to "u trud i muka uzaludni, ali ima i
mnogo u"jeha'
1edva što "tigoše do kuće, oče vezivanje bućica na konoac' %oma#u i veći dječaci, a Ive govori %erici:
— 2a nije ovo dvoje diče tako nejako, ošla bi ti " menon, %erice, vukli bi lagano luder do kraja'
— Ništa ti ne brini, Ive moj! @a njih no"in hranu u grudima, za odra"le ću "kuhati alente, ,nte će
odojiti ovce, a nek "e "na/u' 2icu ćemo olo#iti u čamac, neka "u " nami, a mi ćemo okušati "riću'
Sna#na "an ja, Ive moj, bit ću vridna uza te!
2ječaci ve#u tikvice, a do/u red oca "va četiri i vele:
— @nala je naša baka ,ne koliko triba bućica, ćaće, dr#at će konoac nad morem ' ' '
— 2obro, dobro, dico moja, ča vi o tome vodite brigu' 9i "te još dica, brinite "e za škulu, da naučite
čitati i i"ati, a ne da "te "lii kod zdravih očiju, ka što je vaš ćaća i majka!
,nte veli odlučno ocu:
— ćaće naš dobri i mili, nećemo mi tako, *og nan je da zdravlje i "urićku "nagu!
=H
— %oka#ite, %ave, Ivo, %ero, mišice rid ćaćon! I majkon!
— ćaće, rid nami bi#e dičaci od četrnae"t, etnae"t godina!
— %ero "e hvata ukoštac " dječacima od dvanae"t godina, nadjača ih i bi#e rid njin! ' ' '
— 2rago mi je, dico moja, da "te zdravi i jaki, ali mi nije drago, da "e bijete " dicon iz 9ele 7uke'
— ča "e mi ni"mo rodili u 9eloj 7uci?
— Ma je"te, je"te, dico, ali oni "u od "tarine! ' ' '
— .ni "e nami rugaju: )*laćani, *laćani, #ivite na kraju zaliva, na ledini'+ — .nda "e mi razjarimo, oni
bi#e rid nami, da ih je milina viditi!
— Nije mi to drago, dico!
— Ne damo mi na "ebe, ćaće!
— 2obro je, a ča "tojite red menon "va četvorica? Namjeravate ćaću nadjačati? 9e#ite'
— Sačuvaj na" *o#e, ćaće naš, ovezali "mo bućice, došli "mo van reći, ćaće, da majku ne uštamo na
ribarenje!
— 9idi ti, %erice, naše diče, #ele nan "e nametnuti za go"odara! Nato ,nte reče:
— ćaće, mati će čuvati dom i braću, a mi četvero bit ćemo vaša dru#ina!' ' '
— Sačuvaj *o#e! Sramota će mi biti oći " majkon da ote#e luder, a kako ću " vami, nejakon dicon?
Ne, ne, dico moja, ne mogu rid "vitom! ' ' '
— ćaće naš dragi, rimite na" u dru#inu!
Stali "u "kidati maje i okazivati mišice, te govorili:
— Nećete o#aliti, ćaće naš, mati ne "mije i ne "mije, " nejakon braćon, neka bi "e izvrnija čamac,
otoit će "e mati i nejaka braća, ćaće moj, vi bi "ašli " uma! ' ' '
=I
— 2obra moja dico, nišan "e ri"itija da majka ka *laćanka ne zna livati'
— ćaće, ćaće, mi "va četvorica znamo livati i mi ćemo biti vaša dru#ina!
JJ 2obro, dico draga, riman va", a ćemo kušati
"riću! ' ' '
0ri dana nakon toga razgovora, ošao je Ive " četvoricom "vojih dječaka u ribolov na njihov novi, ali
kratki luder' %erica ih je "a "uzama u očima i"ratila' Nije "e u"udila govoriti )S4&0N.!+ — jer "e to ne
"mije reći ribarima, nego "amo rudarima, ali je tiho šatala molitve za "reću "voje dru#ine' — Nekoliko
dana kao za inat ni"u imali "reće< rvi dan "laba ošta, drugi dan ne"retni duini, treći "u dan naišle
tunine, četvrti dan "laba lovina' Ive je dovezao red tvornicu dvije "rte, a oni "e Ivi rugali, te "e
odrugljivo "mijali djeci'
— Najjači ribar, a "amo dvi "rte! &, moj Ive, "laba je "rića te tvoje dru#ine! ' ' '
— *it će bolje' More je duboko, a riba je mudra, bi#i mi iz ludera'
— &, moj Ive, " ovakvon lovinom, nećeš ti valje rodu#iti luder, e, moj Ive, zač "u te rogla"ili
mor"kim ribarom? ' ' '
— ća vi našega ćaću ubadate? %u"tite ga u miru, imat ćete " nami ubadanja!
— 9idi, vidi "ilnika njegovih!
— Mir dico, ve"lajmo do kuće!
2rugi dan ni"u išli na ribolov, bojali "u "e nevere, a otac ih uuti u školu' Sutradan je bila "ubota, lijeo,
mirno već ujutro, a otac reče:
— %o/imo na drugu oštu, više je ve"lanja, "trmija je obala, mo#da će biti više "riće?!
A?
@aa"ali "u luder, obje"ili okolo borove grane, ošli izvan ludera, tukli ve"lima o moru' Ive je o"tavio
trojicu dječaka na jednoj "trani, a on ošao na drugu' %ero je "jeo u čamac, obilazio luder, oravljao
granje i bućice, te "av izvan "ebe oviče:
— ćaće, ćaće, dva vela zubaca! %love na ovršini, ukla in je #uć, bit će "riće!
čuo je ukor od braće:
— Muci, zave#i jezik, ne "ominji "riće, %ero, valje ljuni umore!
Ive je dao znak da očne ritezanje ludera' 0o je išlo vrlo "oro, jer "u konoac okitili velikom
mno#inom borova granja, brojnim bućicama' %otezali "u jednu četvrtinu ludera' Sna#ni ribar o"jeti
umor, "jeti "e "vojih dječaka, te "vom "nagom gla"a oviče:
— ,ko je riko vaših "naga, odmorite "e, dico! ćuo je odgovor:
— Ne tri$ba odmo$ra, ća$će, ri$ba bi nam mo$gla o$bi$ći!
%otezali "u luder još većom #e"tinom, te "u "e riječima bockali:
— @ašto nan govćridu )divići mor"kog vuka+? ' ' '
— 9uci, %ave, vuci, ča bru"iš jezik, umanjuješ "nagu!
— ,nte, ,nte, bili "e u "redini ludra ' ' '
— Muči, ne"rićo, od tvog jezika, riba će "e ulašit! Slovo )a+ njihova ludra, "manjilo "e na oko etnae"t
metara, toliko je Ive bio daleko od djece i "lična daljina ludra u moru' %ogleda u luder, "ve "e bijeli, riba
je zbunjena, a on u "trahu oviče:
— 9e#imo mri#u oko ludra!
— &h, dico, dico da nan je "ada duga mri#a! *ojin "e, ola ribe će nan obići' ' '
A=
— ćaće, ćaće, čuli "mo da ribar ne "rni ričati o "rići, ali zlim ričima ovlači ne"riću'
3to bi okom "vrnuo, bilo je ono malo robe na kamenju, a dječaci goli u moru kao tri duina livaju, "ve
oko ludera, te u#urbano ve#u mre#u " jedne "trane ludera, a Ive K u čamcu " druge " %erom' 5otrijebili
"u dvije mre#e, jer Ive još nije imao duge mre#e' Ive je uzbu/eno vezao mre#u' Nakon nekog vremena
"vrne okom na drugu "tranu, te oviče:
— ,jme meni, mo#e biti ne"riće, bi#ite iz mora na obalu! '''
— ćaće, ćaće, ve#ite mri#u, riba nan bi#i iz ludra ' ' '
— Neka bi#i! 9a" jednoga ne bi da za "ve ribe 1adrana! *i#ite iz mora!
— Nije nami zima, ćaće, ćaće'
Ni"u "e o"vrtali na Ivine jadikovke, nego "u vukli mre#u, ronili, livali, jedan reko drugoga, kao ravi
duini' Slika je bila rijetka i jedin"tvena'
— 4iba je oa"na' .voga ča"a — na obalu! 0rljajte tila jedan drugome! — reče Ive "trogo'
— .trljat će nan luder, ćaće, ćaće naš mili, triba otezati njega, mri#u i gomilu riba ' ' '
Ne bi on bio rozvan 4I*,4$2I9 kad ne bi tako brzo zaboravio na djecu, a i na "ebe, ugledavši
veliku mno#inu riba oa"anih mre#om ' ' ' Stali "u otezati luder i mri#u, granje i ribe, bilo je naorno,
tako da dječacima nije bilo otrebno trljanje tijela' %ero je bio na "redini gdje "u "e "a"tale mre#e, tukao
ve"lom "ve od "traha da riba ne bi našla izlaz' @ača" ga ne"tane, "kine ono malo robe, zaroni u more, jer
"e mre#a u dnu ra"tvorila, te vidje kako jato riba bje#i iz mre#e' 0ada "oji mre#u na dnu, te "e zača"
one u čamac' Srećom ga Ive nije rimijetio' 4azmišljao je kako će ribu "remiti u čamac, jer
AA
nema #ala da je dovuče na "uho' 3to bi okom trenuo, već "u njegova tri divića bila do a"a u moru, a
rukama grabili ribu u "rte i bacali u čamac' %ero zave"lao malim čamcem, te okuio zubace koji "u
livali na ovršini, rado"no govoreći:
— .vaj ima do tri kilograma, ovaj et, a ova jadna ne"rića nešto više od kilograma! ' ' '
Naunili "u veliki čamac, čak i reko mjere, a tako i mali, onaj omoćni, a ribe je o"talo još mnogo u
mre#i i u luderu ''' Ive je "tavio dva r"ta u u"ta, 6ućkao je "vom "nagom, davao znakove, dozivao ribare
''' 0ri dječaka navale na njega, obje"e mu "e za ruke, govoreći:
— ćaće, ćaće, ča ih zovete, odat ćete in našu oštu!
— %u"tite me, dico moja, #a mi je ove dobre ribe, mi je ne mo#emo ove"ti, moramo je u"titi u
more!'''
— ćaće moj, neč bi van reka!
— ča, "ine moj?
— Naravimo škrau, okrijmo ribu i"kon i gra$njen, a "jutri dodirno o nju!
— Neće vriditi, "ine moj!
— .nda, ćaće, o"tavimo mri#u i luder u moru, "utra do dana imamo veliku lovinu!
— I"tinu zboriš, ,nte, "ine moj, a ča će biti ako nai/u još dana" neošteni ribari, a okue ribu "
luderon i mri#on? .nda "mo mi roali!
— %oznali bi naš luder, ćaće, nima niko takovoga!
— Ne bi to učinila naša dru#ina iz 9ele 7uke, ali ima ribara iz više "ela " -orčule ' ' '
— Nema druge, hitro di#imo mri#u i luder, "unce "e di#e, dico moja!
— ćaće, ćaće o"lušajte i na", dicu "voju!
— ."tavimo luder i mri#e, #urimo do tvornice, redajmo ribu, a "e valje vratimo natrag!
AB
— Ne mo#emo, dico draga! Ne bi mogli oći u noć'
— ćaće! *og nan je udilija "riću da je bija ovako dobar ulov, berekini je"mo, ćaće, rado "e tučemo, juna$
čimo " drugin dičacima, ali ni"mo grišni! — %reoručimo "e *ogu i "vecima da nan čuva ribu! ' ' '
— 2ico, dico, mo#e doći i duin, uništit će nan mri#e i oji"ti ribu! ' ' '
— Neće ćaćr, neće, ču "an da duini mirišu krv, a te ni bilo, jedino ča je %ero okla one ne"riće od
hobotnica' 7uder nan neće odniti, a mri#u ćemo okriti, ako bi ne$"rića od duina nanjušila ribu!
— 2ico, dico, teška "rca o"lušat ću vaše ridloge! 7uder i mri#u, to je naš najotrebniji ribor, bez
njega "mo roali!
— ćaće!
— .j, %ave?
— ću "an, ćaće, da ima dobrih mor"kih vil?
— Ima, dico, ima, neki ribari "u ih vi/ali, ja još nišan, a ča ti, moj %ero, mudruješ?
— Nešto "an "e ri"itija, ćaće, amo i ti, %ero! Svi četiri na koljena i " menon bi"idite: )9ile, mor"ke vile,
mi četvoro braće molimo va" za drugu nejaku braću, čuvajte našu ulovljenu ribu, a mi ćemo va" *ogu
rioručiti, da "e rišite roklet"tva'+
— Sine %ave, otkuda ti rišla ta mi"a?
— *og mi je o"la, ćaće moj dobri! ' ' '
2a nije bilo #urbe, mo#da bi taj "na#ni ribar, gledajući "voje "inove obri"ao "uzu koja "e ojavila od
"reće ' ' '
— *rzo, mila dru#ino, na noge! Mećite vriće i male mri#e, okrijte ribe, jer i "vibanj"ko "unce zna
zagrijati!
— 0ribat će hitro ve"lati, jer "e vitar "labo javlja!
— &vo na", ćaće, je"i li, ,nte, čvr"to veza mali čamac?
AD
— Sve je u redu!
—$ 2ico moja, riba je u čamcu, "ada mogu i "miju i ribari nazvati omoć *o#ju!
2igli "u jedro, a četiri ve"la grabila "u more, čamac je jurio ravcem 9ele 7uke ' ' ' 2ošli "u red
tvornicu nešto nakon devet' 2vije "u dru#ine "tigle rije njih " nekoliko "rta "labe ribe' *ilo je tu malo
"ardela za tvornicu, veće vinćole kojima "e nitko ne ve"eli' — -ada je Ive "tigao red tvornicu i kad "u
otkrili ribu, ču/enju nije bilo kraja! ' ' ' Sve lemenita riba: odlanice, mrene, harbuni, a više od
tride"etak zubataca ' ' ' %ola#u orezno ribu u "ite, koje no"e Ive i njegova dva "ina, a druga dvojica
"la#u u košare' 2o/u neki ribari, te rimjećuju:
— .vo je riba ka od dinamita! 2ječaci će uvrije/eno:
— Striče 7uka, ča ni naš ćaće ravi ribar?
— 1e, je, dico, tako "an "amo reka, reka "an od čuda, di "te našli takovu oštu? — .nda je " vami lovija
"am I"u" -ri"t ka ono "a "vetin %etron! ' ' '
— 2a, da, "triče 1ure, I"u" je do na" doša, jer "te odilili našega ćaću!
— 2ico, šutite! 0o ni"u vaši o"li' Sla#ite ribu u "ite, nije ri"tojno "tarjima govoriti grube riči! ' ' '
%erica je čekala na obali "voju dru#inu, jer "e iz zaljeva daleko vidi čamac' 2a ne gubi vrijeme, dvoje joj
djece "iše grudi, a troje veće oko nje dozivaju ćaću i braću'
— 2i "te tako dugo, nebogi moji, otribni "te ji"ti i iti, a za trud i ne itani'
čim "u ri"tali, dva dječaka no"e veliku unu "rtu riba, a bri#na %erica veli:
— @ač "i toliko odilija ribe za na"? @naš, Ive moj, da "u otribe vele!
A>
— Skuhaj, %erice, un kotel, neka dica jidu do mile volje! %ošalji, %erice, i "u"jedima, ne zaboravi
nevoljnicu 7uciju! ' ' '
-ada je i"tre"ao )ineze+ na "tol, %erica nije "mogla riječi, a mi"lioc %ave veli:
— Nije, majko, i"tinita i"ma ki "an ču: )-ad "u u ribara mokre gaće, za u#inu ne zna ča$će!+ ' ' '
— ,jme meni, mokri "te, nevoljni moji! 2ico moja, ča na/ete, navucite na "e, a ti, Ive moj, obuci novu
robu!
*ijela riba, mrena, lubeni, zubaci, arbuni, brzo "u kuhani' Ive "am nalije do"ta ulja, jer %erica vazda štedi'
-od objeda "e ričalo majci o "reći koju "u dana" imali'
— %erice, triba da ti je bilo vidit moju dru#inu! 9ridni "u bili, mogu reći i riko "vojih mogućno"ti! ' ' '
Suze "u mi navrle na oči kada "an ih gleda gole ka od majke ro/ene kako ve#u mri#u i livaju goli jedan
riko drugoga! — %erice, kui dići robe, a ne da ti jadna navečer ereš i do zore kriš, da imaju ča
"utradan obući!
— Meni, mati, šarenu ribar"ku' Meni i"to, ja #elin i"to šarene' Meni, majko, bilu, ja "an "amo za otribu
ribar ' ' '
— 2obro, dico! -uit će majka o #elji! .nda, tebi %ave — bilu, a ne šaru ribar"ku?
— 2a, mati, bilu!
4ijetke "u rilike da "e u brojne ribar"ke obitelji nudi jelom kako je bilo dana" u ribara Surića' 2jeca "u
dobila o čašu bevande, a Ivi je o dva uta do"ta dugo kloko$talo kroz grlo vino iz vrča' .n obriše
rukom u"ta, a reče:
— Sada "remite, dru#ino moja, "ve tako, da "utra još za mraka krenemo ' ' '!
— Nemoj, Ive moj, reviše je za tebe, a za dicu riko mire, a došla je oruka iz škule!
AE
— Sutra moramo, %erice moja, o"tavili "mo oa"anu ribu, luder i dvi mri#e!
— @ać "i to učinija? %roali "mo ako ki ukrade to ča ti je najvridnije! ,jme onda nami bidnima ' ' '
— Neće majko, mi "mo "e rioručili mor"kin vilama da nan čuvaju ribu, luder i mri#e!
— 5 *o#je uši vaše riči! ., dico moja, čilu noć mi"lit ću na luder i mri#e! ' ' '
9ečera je oet bila obilna, oet je Ive oio veliki vrč vina, ali "na nije bilo' %očetkom "vibnja kratke "u
noći, ali on "e u"tao rano, još je bio mrak, te očeo "remati "ve otrebno za odlazak' %rvi je oca čuo
mirni %ave, te "u zača" "va četvorica bila "remna uza "vojega oca' Morali "u oiti nešto tologa, digli
"u jedro, a krenuli "a "trahom na jučerašnju oštu' 9eć "u izdaleka vidjeli luder i mre#e, a Ive kaza:
— 2ico moja, mor"ke vile u"lišile "u vašu molitvu, ni duinima ni"u dale da nanjuše ribu! ' ' '
4ibe je o"talo mnogo u mre#i #ive, ali iznemogle, manje nagrizene od većih i veliki broj ro#drljivih
hobotnica koje "u omotale "voje krakove na lemenite ribe, onajviše na odlanice, te ih #ive grizle'
2vije velike "rte bilo je hobotnica, koje "u morali no#em klati da bi mogli o"loboditi ribu' 9eliki je
čamac bio un, a u maloga "u "remili luder, mre#e i "rte " hobotnicama' Na čudo zao"lenih u
tvornici, riba rije uobičajenog vremena' ' ' 9ezali "u čamac un riba red tvornicom' .et "u ridošli
govorili:
— .vo ni neč kako triba! Ili je oet I"u" -ri"t bija, ili, *o#e ro"ti — vrag?
.nda je Ive rekao da je )ščera+ 6ićkao, zvao bilo koju dru#inu, a kad "e nitko nije javio, onda "u na
)"riću o"tavili mri#e i luder riko noći+'
AF
— Sriću "mo imali ča ni doša duin! ' ' ' ,li i kod riba je kao i kod šum"kih #ivotinja, veće ro#diru
"labije, tako je i nama veća riba nagrizla i ojela manju, onda te ne"ritne hobotnice, zaa"ali ove lie,
vele lubene i mrene! Njihova ro#drljivo"t "tajala ih je #ivota! &no ih une tri "rte! Moja dica "ama "u
ih klala, ali dok ta ne"rića ni ubijena ne ušta #rtve ' ' '
— &, ljudi moji, to do"ta "liči na čovika već iznemogla, ča "e ono govori )jednon nogon u grobu!+ koji
bi još til zgrtati dobra ovega "vita, ka ovi već mrtvi olii ki ne uštaju #rtve!
— -ako "i nan neč vridnoga ti, Ive, reka, da, da i amet ti je ro"vićenija kada je u mašni ineza, a
une "rte riba i hobotnica za "ušenje! ' ' '
— &, tako je, "triče 7uka, ča "e ne "mi meni i mojoj dići na"mišiti "rića?' ' ' 2ico, zave"lajte rema
našen zalivu'
Morali "u nekoliko "rta nagrizene ribe odijeliti, te je zača" za male novce rodati mještanima' —
9e"lajući rema zaljevu, djeca "u "vim gla"om jevala, te je"mu do kuće onavljala: )5 ribara mokre
gaće, za u#inu bira ča će! ''' Majko moja, zenit ću ribara! ' ' '+
4ijetko "e doga/alo da "e Ive Surić vraćao razan iz ribolova' 9rijeme je rolazilo, nije "tekao
bogat"tvo, ali "e zato u kući oa#alo blago"tanje' 2ogradio je etu ro"toriju, roširio konobu,
rodu#io luder i nabavio dugu mre#u ' ''
8odine rolaze' .d dječaka o"tali mladići, "vi vr"ni ribari, jedino je %ave očeo učiti za
brodograditelja' 5 njihovoj uvali nekoliko obrtnika otvorili gradnju čamaca i manjih brodova' -ada je
mi"lio kako će još više naredovati, buknuo je rvi "vjet"ki rat' ' '!
AH
Ive je morao me/u rvima teška "rca o"taviti #enu " djecom, ali što je mogao, morao je — )"ila zakon
mijenja!+ ' ' '
Novca nije o"tavio, a niti velike zalihe' Srećom je bilo ljeto, a "u već "ada odra"li mladići "ami išli u
ribolov' Ni"u imali "reće, te "u jadikovali:
— ćaće je morao oć na ratište, a ča je i ta ne"ritna riba ošla za njime? '''
Na je"en "u ,nte i %ave ošli u voj"ku, a na roljeće Ive' ."talo je še"tero djece' %ero je bio momčić od
četrnae"t godina'
Siječanj i veljača u njih "u bez "nijega, ali jugo i bura nemilo"rdni na moru, a već je i druga godina rata,
a je na otocima na"tala o"kudica, a kod mnogih i nevolja' %e$rica je "a "trahom, kao da krade, "kidala
"uhe ribe i hobotnice, te ih kuhala, a kod alente bilo je me/u djecom rigovora i "va/e: )Meni manje,
njemu više, ča ja, mati, nišan vaš ili vaša+ ' ' ' *ilo je i lača, dok %ero nije o$vikao: MI4!$
— Mati je ravedna, zna ona najbolje ki koliko triba, a di "u van oči da ne vidite, da mati "koro "ve
odili, a za "ebe bidna i ne mi"li! Sjutra ću oći na varku na lignje, onda jedite do vrata!
— ča obećavaš, %ero, lignje "u još va moru!
— 0i "i, ,ne, ka %ave, teško viruješ!
— Nećeš oći, "ine, ako bude veli vitar ka dana"! 2ok "u "e oni reirali, ni"u čuli kako zove gazda
1akov, go"tioničar iz 9ele 7uke' 5/e, te "rdito veli:
— Nazivam te, %erice, a vi kričite da va" "e čuje riko u "elo!
— -oja van je otriba, gazda 1akove?
AI
— Ma nije me baš otriba, ali vraćan "e " one moje u"te ledine, tija bi da "e rikoa, da "e oči"ti od
drača i kamenja, o"ija bi šenicu'
— @ač to meni be"idite, gazda 1akove?
— *eno jedna, lio "an ti tija reći, da ti to rikoaš " tvojom mla/arijon, bio bi ih un čamac'
— Moji "u, gazda 1akove, na mome "u "rcu ra"li'
— Nišan te tija uvriditi, kamo "riće da imamo baren jedno dite ja i moja :ilomena' čuj me, %erice!
Mogu ja lako unajmiti druge, ali, eto, tebi rvoj onudan, vidiš, rat je i neće "e ovo godište završiti,
rikoaj, oči"ti, dat ću ti dvade"et kila alente i de"et kila 6a#ola!
— ča, čilu ledinu, gazda 1akove?
— , ča mi"liš, "amo ola? @naš ti da je to na otoku više vridno neg zlato! 0i "i #ena *laćanka, znaš
te#ački o"al, a onaj tvoj mulac jak je ka tovar!
— Malo je to, gazda 1akove!
— Ne tribaš, ne tribaš, iman druge! 0ija "an van dobro, a ti dobro otklanjaš!
— Nemojte "e valje uvridit, mi"lila "an, ledina je vela ' ' '
— Nima vrimena' %ri"taješ, oli ne?
— %ri"tajemo, ri"tajemo, ča ne, "ine %ero' 5 lov na ribe još "e ne mo#e o tom vrimenu'
— ča vi mene itate, bri#na naša mati? 9aša odluka, nami je zaovid!
2rugi dan, u o"vit zore bili "u "vi na ledini gazde 1akova'
%erica " motikom, %ero " teškim kramom, a dva manja brata " mašteljem, dok "u djevojčice no"ile
kamenje i drač na obalu' %erica je onijela kuhane hobotnice, alente i bocun bevande' 4adili "u
marljivo od zore do mraka' 0reći "u dan bili ri kraju njive' 2ošao je gazda
B?
1akov, o"lu ne rigovara, a na odla"ku %ero mu reče:
— Striče 1akove, od ovih grota, dalje ne, ovo kamenje le#i tu "totinu godišta, to ne mo#emo'
— Ma, mi"lija "an i to, bilo bi više šenice, a i te grote riadaju mojoj ledini!
— Ne mo#emo, "triče, a makar nan odbili od ogo/enoga! *ilo je teško, ne mo#emo grote, ako na"
baš i rivarili'' '
— 0ovar jedan mula"ti! 8azda 1akov da vara koga, je"i li ti mulac jedan to igdi ču?
— Nišan "triče, eto tako mi je rič izletila iz u"ta!
— 2obro' Ne tribate, ne #urite do grota, "jutra do/e najmljenik 1erko, više će uhvatiti nego ča vreba
ribu u zalivu! ' ' '
— 0ila "an mu ja reći, "ine moj, ali bilo me je "trah, ki bi raznija ono kamenje?
— 4eka "an ja, jer mi je ovo tri dana dojadija kram, a i vi, bidna, jedva di#ete motiku!
— Sremi, mati, da zalo#imo ono ča je o"talo od u#ine! -rulji mi, mati, u drobu! ' ' '
— ča ćemo, dico, onda kad zazvoni odne?
— *it ćemo gotovi, onda gazdi 1akovu o 6a#ol i alentu!
*rzo "u ojeli ono malo hobotnice i alente, remda je bila ledena, ali je djeci išla u "la"t' 1edva što "u
očeli koati, vraća "e ,ne " obale, te veli:
— %ričinja mi "e, mati, ka da nešto liva u moru? '' '
— No"i, ,ne, drač, tebi "e uvik neč ričinja!
— ča ti, 7uče, razumiš? 2o/i, %ero, da ti vidiš!
@a %erom — o/oše "vi, gledaju, motre, a %ero veli:
— 2obro "i vidila, ,ne, veli zubatac " o"tima "trica 1erka i njegova da"ka!
B=
— -ako znaš da je njegova da"ka i o"ti?
— Njegovo je to, on vreba na tolom izvoru zubace, onda za "igurno"t ve#e konocem o"ti za da"ku
na kojoj "idi'
— 1adan, "triče 1erko, ah ča će "e 1urica na njega ja$diti, veli je to zubatac, vridan više nego naša zarada
u tri dni!
— &, da je naš dobri ćaće " nami, ne bi njemu uteka tako vridan zubatac!
%olovinom veljače more je "tudeno, "unce "ije, ali ne grije ' ' ' -oali "u te ogledavali na more, a
najviše na zubaca koji je ronio, te zača" "tigao na ovršinu, jer ga je da"ka kočila' ča" je livao rema
obali, onda obratno, borio "e da "e o"lobodi o"ti' %ero u"ti kram, te reče:
— Mati, moran iti radi otribe!
0ra#io je zaklon o običaju )za "tvari od otribe+ — nu#de, nije ri"tojno govoriti' ,li oet ,ne trči od
obale, te lačući zove:
— Majko, majko, utoit će "e %ero, liva gol do zubaca! ' ' '
— ,jme meni ne"ritne, utoit će "e dite!
*aci motiku na zemlju, a otrči na obali zaoma#ući:
— ,jme, ajme, nevoljne i ne"ritne mene! %ero, %ero, dite drago, utoit ćeš "e!
%ero "e bio domogao da"ke, vuče je, ali i zubatac roni, a %ero za njim ' ' '
— %u"ti zubaca, %ero moj! 2ite milo moje! %ero, %ero!
Ne mari %ero za jauk i majčin lač, već ote#e da"ku rema obali, zubatac ovuče, a on za njim ' ' '
— 9rati "e, %ero — zaovida ti majka!
,li %ero ihL nije čuo ili nije mario' %erica "va očajna viče:
BA
— Sa"iti, "a"iti to ne"ritno dite! — te iznenada "koči u more' @a njom "koče dva dječaka, a
djevojčice laču i nariču:
— 5toit će "e majka, ona ne zna livati!
,li je dječaci izvukoše, one"viještenu, na obalu' %ero je oazio majčin "kok u vodu, a je zalivao rema
obali dr#eći da"ku, a zubatac za njime< nije "e oirao' %erica je brzo došla k "vije"ti, a %ero ri kraju, uz
omoć braće izvadi zubaca iz mora' Svi "u drhtali od ledenoga mora, a %ero je bio gol, modar o
cijelom tijelu' .d koanja više ništa nije bilo< mokri i ozebli trčali "u rema "elu, a %ero je no"io
ogromnog zubaca' 2obili "u više za zubaca nego je bila njihova zarada! 8o"tioničar 1akov "tao ih je
ucjenjivati, ali %ero veli:
— Ne tribate ga uzeti vi, znan ja tko će mi još više dati!
1oš i"ti dan no"ili "u "tricu 1erku o"ti i da"ku " 6a#o$lom i brašnom, ali on ne htjede "ve uzeti, govoreći:
— 4eci, 7uče, materi, va" je "edmero, za mene i moju 1uricu ne triba toliko! 5zmi 1urice malo od
o"lanoga'
%o"lije ovoga doga/aja "a zubacem, cijelo je mje"to govorilo o mladiću Surićevu, te "u dodavali:
— .vo je moga učinit "amo "in ribara Ive! Ma i je mladić da ga je milina gledati! Ma i ta *laćanka,
majka je, triba joj dati oštovanje, devetero diče rodila, a za jednoga zamalo da nije #ivot dala! Skočila u
ledeno, uzburkano more, a ne zna livati!
— 2a, da, to mo#e "amo majka učiniti! Ne mi"leći o "ebi, a onda ona njezina dva mulca " njon! ,jme
— *o#e moj — moglo je biti ne"riće, mogla "e utoiti ta *laćanka i njezina dva mulca! ' ' '
— čilo mi"to bi mene krivilo, ča "an ih najmija da mi oči"te ledine!
B: 4ibar i more
BB
— 2a, da, moj gazda 1akove, roganjale bi va" vla"ti, ča "te unajmili malodobnu dicu!
— 2ajte natočite #mulj vina!
— , ča ti, ne"rićo, ridaješ "ebi za"lugu ča "e ni"u utoili?
— Ne ridavam ja, ne, gazda 1akove, ali moga bi gla"nije govoriti ča "te najmili dicu ' ' '
— Na! @agutija "e, ne"rićo ijana!
@ima i nevera na moru "e "miriše, jer "u došli rvi dani travnja' 4ibar"ke "u dru#ine olazile na "vijeću'
Ive je bio "ve nabavio, )"viću+, )mri#e+, a četiri "ina, zdravi i jaki mladići' 9jerovao je — da će njihova
dru#ina biti od mnogih u"ješnija ' ' '
(elja je bila #arka' Mladići "u "e radovali zaradi, ali je "ve #elje i nade re"jekao ne"retni rat u kojega je
Ive morao oći "a "voja tri "ina ' ' ' %ero je "a "voja manja dva brata "ve riremio, te navečer veli:
— Majko, "jutra u zoru ošli bi na "viću oa"ati luder!
— 9eć nekoliko noći razmišljan o tome, dico moja, jer "ve rihodi kraju, ali kako ćemo mi to "ve bidni
i "labašni?
— -akove "u to majko grube riči, mi )bidni i "labašni+? 8ledajte "amo naše mišice! — govorili "u ,nte
i 7jubo'
— Mati, ogledati triba našega %eru, ni"u mu ravni ni dvade"etgodišnjaci! — Mati, nami"lili "mo na
manje oa"ati luder, a ča *og da, "rića nikad ne "i! '''
— 9alje ću ja "kuhati 6a#ola, a ti, ,nte, uzmi veću hobotnicu, dobro je kamikom tuci, da je mekana, a
tomu alente, triba "e dobro naji"ti da luder ne o"tane na"rid mora u"lid "labo"ti' 7uče, ti azi na manje
"e"tre, za va" će o"tati jila, ne tribate "e dizati " nami!
— Majko, majko!
BD
— ča #eliš, %ero?
— ča vi to govorite? ča vi namiravate?
— %oći " vami na luder, dico moja!
— Ne mo#ete, majko! čilo mi"to će govoriti< dru#ine, ribar"ke, i"me rugalice će o nami ivati, jedna
#ena da ote#e luder?!
— Same va", dico, ne bi uštala na more izvan mi"ta ni za čilu 9elu 7uku!
— %oći ćemo "ami, majko, ja na jednu, a ću otezati, a ako ,nti i 7jubi zane, oći ću na njihovu
"tranu' Nemojte oći, majko, od "ramote, ča bi reka ćaće kada bi to dozna ' ' '!
— 2ico moja mila, o tome ni riči više, majka olazi " vami, i"tina, ne znan ve"lati, a niti livati, ako van
neće tribati moja omoć, u"tite majku da bdije nad vami'
Sutradan, još za mraka, ošli "u u ribolov< vjetra nije bilo a "u ve"lali< %ero na dva ve"la, a ,nte i 7jubo
"vaki na jedno, dočim je %erica nere"tano itala:
— ča ne bi bli#e gdi zaa"ali luder, dico, ubit ćete "e tako dugim ve"lanjem!
— Nima tu ribe, majko, znamo mi mi"ta kadi bi ča moglo biti!
2ošli "u na mje"to gdje "u mi"lili da bi moglo biti ribe, a "e dali na o"ao i a"ali luder' %erica je o"tala
na obali, odr#avala konoac, a njih troje a"ali, te išli rema učini' -ada "u naravili "lovo )a+ i
ričvr"tili konoac, ošli "u ričvršćivati grančice na konoac' %ero je ošao "am na jednu "tranu, a
%erica i dva dječaka o"tali "u na drugoj' %ero je "ad dao znak da "e mo#e očeti otezati, a %erica veli:
— S omoću *o#jon, dico moja!
— Majko, ogrišili "te, ribari ne "miju *oga zvati u omoć, jer ubijaju #iva bića!
B>
9iše od dvije ure traje otezanje ludera< najrije "e ne "mije brzo otezati da "e riba ne uzbuni, a i ne
mo#e "e #uriti jer je to naorno' 8orile "u ruke %erici i dječacima, ali ni"u šuštali, nego "u "lušali naloge
%ere koji je vikao:
— Malo br#e! — Sada ouštajte luder! — *r#e o$te#ite!
1er "lovo ),+ mora "e i"ravno širiti!
.dahnula je %erica, zajedno " dječacima, kad je čula:
— 9e#ite konoac! Moramo brzo zaa"ati mri#u!
— Ni"mo imali "riče, mati naša!
.d #alo"ti i tuge ni"u mogli ni govoriti, jer u mre#i "u jedva našli tri "rte ribe, i to "labe vr"ti' %ero veli:
— Mati je nazvala *oga u omoć kada "mo očeli otezati luder ' ' '
— Nije na" *og radi toga kaznija, moj 7jubo, ni"mo mi našli dobro mi"to!
Srećom je zauhao mae"tral, a "u "a "vojim jedrom "tigli u 9elu 7uku, te oet %ero ka#e:
— Nećemo to no"iti u tvornicu, rade ćemo dati cinije ljudima, nego da "e ve"ele našoj ne"rići'
— Nije to, "ine, ne"rića, ribar mora biti na to "reman'
— @nan ja, mati, da je tako, a ča ni ne"rića u"tati u zoru, mučiti "e čili dan, a od šega toga ništa!
— Moj %ero, oet velin, ni to ne"rića ča je riba o"tala u moru, a ne u čamcu i "rtama ' ' '
— , ča je to, mati, neg ne"rića?
— 1a "e ri"ićan, dico, dok "an još bila u *latu, "ve je dobro rodilo i gro#/e i "mokve, ma"line, bajami,
bila je milina gledati narod ve"el i un u6anja, kako će biti dobra berba' Najednon nai/u crni oblaci,
očne kiša " kruon ka ora"i' @a jedan "at krua je "ve utukla u zemlju, većina kuća bila je oštećena,
krovovi, a "takla' 0o je, dico,
BE
ne"rića, jer "e ništa nije dalo omoći' 0e je godine uno ljudi nau"tilo naše "elo *lato, te ošlo o
"vitu, a najviše u Meriku'
Sutradan "u ošli oet u ribolov' -ru#ili "u čamcem oko obale, gledali u more' Na jednom mje"tu "tanu,
a %ero zača" "kine "a "ebe robu, "koči u more te zaroni kroz valove' .et je majka zaomagala:
— %ero moj, ča će mi ribe čiloga mora ako ti izgubiš zdravlje?
— Ne brinite, mati, brzo a"ajmo luder, dolje je "va "ila mrena i lubena!
%otezali "u luder, a još više "nage dobili kada "u u lu$deru vidjeli nekoliko izvr"nih zuba taca ' ' ' 4ibe je
bilo mnogo u luderu, a %ero viče:
— 2ajte, ote#ite, vidite da ja "am više vućen nego va" troje!
9eć "u bili dovukli tri četvrtine ludera, kad vidješe kako "e more jeni i tala"a' @a koji ča" ro/e od
luderom veliko jato ogromnih tunina' čuo "e je gla"an jauk %erin:
— 1ao nami, jao nami, "va je muka uzaludna! %ro#drljiva je tunina ra"tjerala ribu, relašila, je, a
"e riba od "traha red tuninom razbje#ala ' ' '
— 1ao nami, muka oet zabadava!
%rivukli "u luder kraju, na ovršini "u o"tali zubaci, a druge ribe malo, jedino je o"tala ona ulovljena,
koja je bje#ala rema obali' 7ov je bio mršav i o"kudan, a "u krenuli rema 9eloj 7uci, a vjetru nije
bilo ni traga ' ' ' %ero je uzeo dva ve"la, a manja braća "vaki o jedno, te "u ve"lali "ve u znoju "voga lica
do 9ele 7uke'
Sutradan %erica nije dou"tila da "e o/e u ribolov'
— Nemoj, %ero! Ne! ,nte i 7jubo "u još dica, a i ti ni"i div, neka dana" o/u u škulu, a ćemo oet za
koji dan okušati "riću'
BF
%ero nije mirovao< uzeo je o"ti, te ošao do "trica 1erka vrebati na zubace koji "ti#u rema izvorima
tamo gdje je voda tolija od mora' Ne bi majka inače mogla odoljeti da ne idu u ribolov, ali ju je "a"ilo
nevrijeme na moru, jer je bio veliki jugo'
5 domu je na"talo veliko ve"elje kad na dou"t do/oše 2anko i %ave, a dou"t "u dobili rije nego što
će oći na ratište' .bojica "u o#eljela oći u ribolov, da omognu majci i braći, ali ih je zariječilo
nevrijeme, te "u najviše vremena o"većivali "vojim djevojkama' 2va dana rije nego "u morali otići od
kuće, vrijeme je dou"tilo te "u ošli u ribolov'
5zeli "u du#e mre#e, rodu#ili luder, te ošli u zoru' Majka ih je " ono"om romatrala, ta "voja dva
odra"la "ina, dok ni %ero za njima ne zao"taje, ali ih je oominjala:
— čuvajte "e, dico draga, ako oazite nevrime, hitite kraju!
9eć je otvorila u"ta da im oviče: S4I0N.! — ali je to od "traha tiho za "ebe rogovorila' %erica je
cijelo vrijeme bila u mi"lima "a "vojim ribarima, te zazivala *oga u omoć: )2aj in *o#e "riću, jadni
mladići, otribni "u ineza rije nego odu od kuće, uzajmit ću da imaju i$neza za ut' ,h, taj ne"ritni,
ne"ritni rat!+ ' ' '
4azmišljala je, te "ama "a "obom govorila: )1oš ću dana" morati oći do gazde 1akova da uzajmin
novaca' Ne' čekat ću, mo#da ča ulove ti moji lii, dragi i jaki "inovi!+ —$ )Sve mi "e "rce širilo od milja
kad "an ih motrila, a "ama "ebi govorila+ — )tvoji "u %erice, tvoji, ti "i ih rodila i "vojin mlikon dojila ' '
'+ )9ukli "u moje mliko ka ijavice, jedno je drugo tiralo od mojih "i"a, a ja "an "e radovala, ni mi #a,
ni"u me "atrli, o"tala "an zdrava i još "na#na!+ ' ' '
%ogleda na učinu, a iz u"ta joj "e otme jauk:
BH
— ,jme mene ne"ritne, ajme, dico moja, ajme meni, ča "e je zbilo da "e vraćate domu?
%erica je znala da je to nemoguće doći natrag, oa"ati luder i ovlačiti, to je "igurno neka ne"reća' —
čamac juri rema domu, ve"laju tri njezina "ina, a ona "va zdvojna "toji na obali, lamata rukama i gla"no
govori:
— ,jme meni, dico moja, kakova va" ne"rića goni domu tako rano?
— Srića, majko! Srića' 9elika ribar"ka "rića!
-ada "u ri"tali na obalu, %erica oazi veliku "rtu unu škombri' 7ice joj "e raširilo od "reće, a 2anko
veli:
— %r#ite, majko, obilno! 2ajte i "u"jedi, naravite marina du da "a "obom one"emo' .vo "mo
vrgli na "tranu, ja ću odniti Mimici, a ti, %ave, Mari! ' ' '
— 2obro, dico! Sve će biti kako #elite, ali majci recite, kako "te naišli na škombre?
— 9e"lali "mo tamo di "mo mi"lili oa"ati luder, kad na učini oazimo jenu mora, a krenemo
tamo ' ' ' 3kombra ka mravi! Na "totinu metara du#ine i širine, nima "e ča dugo mi"liti " divljon
škombron' ;itro odrišili mri#u, ja i %ave "kinuli robu, "kočili va more, a oa"uj škombre! %ero je višto
dodava mri#e, načinili krug do čamca, a ribe — mili *o#e — "kaču riko mri#e, a mi "tezi "ve manji i
manji krug, a ča da duljimo, majko, naunili u kratko vrime un čamac ovih liih škombri koje
tvornica rado uzima'
— 2ico moja, *og van je omaga! 1a "an van tiho za$#elila "riću i čilo "an vrime molila *oga da van
udili "riću, a on me je u"liša!
2anko i %ave otišli "u u voj"ku' Na"tala "u lijea vremena, te je %erica išla " djecom — u ribolov' %rave
"reće ni"u imali, "vi "u to "trljivo "no"ili, "amo je %ere govorio:
— Mene je, mati, "ram oći me/u ljude!
BI
%ero nije mirovao< uzeo je o"ti, te ošao do "trica 1erka vrebati na zubace koji "ti#u rema izvorima
tamo gdje je voda tolija od mora' Ne bi majka inače mogla odoljeti da ne idu u ribolov, ali ju je "a"ilo
nevrijeme na moru, jer je bio veliki jugo'
5 domu je na"talo veliko ve"elje kad na dou"t do/oše 2anko i %ave, a dou"t "u dobili rije nego što
će oći na ratište' .bojica "u o#eljela oći u ribolov, da omognu majci i braći, ali ih je zariječilo
nevrijeme, te "u najviše vremena o"većivali "vojim djevojkama' 2va dana rije nego "u morali otići od
kuće, vrijeme je dou"tilo te "u ošli u ribolov'
5zeli "u du#e mre#e, rodu#ili luder, te ošli u zoru' Majka ih je " ono"om romatrala, ta "voja dva
odra"la "ina, dok ni %ero za njima ne zao"taje, ali ih je oominjala:
— čuvajte "e, dico draga, ako oazite nevrime, hitite kraju!
9eć je otvorila u"ta da im oviče: S4I0N.! — ali je to od "traha tiho za "ebe rogovorila' %erica je
cijelo vrijeme bila u mi"lima "a "vojim ribarima, te zazivala *oga u omoć: )2aj in *o#e "riću, jadni
mladići, otribni "u ineza rije nego o/u od kuće, uzajmit ću da imaju i$neza za ut' ,h, taj ne"ritni,
ne"ritni rat!+ '''
4azmišljala je, te "ama "a "obom govorila: )1oš ću dana" morati oći do gazde 1akova da uzajmin
novaca' Ne' čekat ću, mo#da ča ulove ti moji lii, dragi i jaki "inovi!+ — )Sve mi "e "rce širilo od milja
kad "an ih motrila, a "ama "ebi govorila+ — )tvoji "u %erice, tvoji, ti "i ih rodila i "vojin mlikon dojila ' '
'+ )9ukli "u moje mliko ka ijavice, jedno je drugo tiralo od mojih "i"a, a ja "an "e radovala, ni mi #a,
ni"u me "atrli, o"tala "an zdrava i još "na#na!+ '''
%ogleda na učinu, a iz u"ta joj "e otme jauk:
BH
— ,jme mene ne"ritne, ajme, dico moja, ajme meni, ča "e je zbilo da "e vraćate domu?
%erica je znala da je to nemoguće doći natrag, oa"ati luder i ovlačiti, to je "igurno neka ne"reća' —
čamac juri rema domu, ve"laju tri njezina "ina, a ona "va zdvojna "toji na obali, lamata rukama i gla"no
govori:
— ,jme meni, dico moja, kakova va" ne"rića goni domu tako rano?
— Srića, majko! Srića' 9elika ribar"ka "rića!
-ada "u ri"tali na obalu, %erica oazi veliku "rtu unu škombri' 7ice joj "e raširilo od "reće, a 2anko
veli:
— %r#ite, majko, obilno! 2ajte i "u"jedi, naravite marina du da "a "obom one"emo' .vo "mo
vrgli na "tranu, ja ću odniti Mimici, a ti, %ave, Mari! ' ' '
— 2obro, dico! Sve će biti kako #elite, ali majci recite, kako "te naišli na škombre?
— 9e"lali "mo tamo di "mo mi"lili oa"ati luder, kad na učini oazimo jenu mora, a krenemo
tamo ' ' ' 3kombra ka mravi! Na "totinu metara du#ine i širine, nima "e ča dugo mi"liti " divljon
škombron' ;itro odrišili mri#u, ja i %ave "kinuli robu, "kočili va more, a oa"uj škombre! %ero je višto
dodava mri#e, načinili krug do čamca, a ribe — mili *o#e — "kaču riko mri#e, a mi "tezi "ve manji i
manji krug, a ča da duljimo, majko, naunili u kratko vrime un čamac ovih liih škombri koje
tvornica rado uzima'
— 2ico moja, *og van je omaga! 1a "an van tiho za$#elila "riću i čilo "an vrime molila *oga da van
udili "riću, a on me je u"liša!
2anko i %ave otišli "u u voj"ku' Na"tala "u lijea vremena, te je %erica išla " djecom — u ribolov' %rave
"reće ni"u imali, "vi "u to "trljivo "no"ili, "amo je %ere govorio:
— Mene je, mati, "ram oći me/u ljude!
BI
— ."tavi, dite, "ram kod kuće' 0i još ni"i čovik, ti "i moje veliko dite, doći će i nami "rića, "ine moj
veliki! ' ' '
2va dana nije %ero ošao u ribolov, jer majka ne ri"taje da o/u "ami' 5 četvrtak uveče veli %ero:
— %ri"tajem, mati, da oet o/emo "utradan ujutro, etak je, a ako "labu ribu ulovimo, etkon kuuju
mještani' — Majko, lio va" molin, ne uznemirujte *oga da nan udili "riču, amtite majko, *og nan
neće dati "riće, jer mi ubijamo #iva bića, ča ne znate da je "ve na zemlji i na vodi "tvorija *og? ' ' '
— Neću, neću, mudri moj ribaru! 2r#at ću "e i ja — ribarica — ribar"kih običaja!
2ošli "u do mje"ta gdje namjeravaju zaa"ati luder, znojni i umorni jer "u cijelim utem ve"lali' .vdje
"u oa"ali luder, ričvr"tili oko konoa borove grančice, %ero "e okrene na učinu te uzbu/eno
rogovori:
— 9e"lajmo ča br#e mo#emo, duini "u zaokru#ili alamide ' ' '!
Svatko zna da "u duini ametne #ivotinje, iako "u gramzljivi i ro#drljivi' 4ibari govore da najviše vole
alamide' 0a je riba te#ine dva do et kilograma, obično liva u jatu, kao tunina' -ada njezino jato
oazi jedan duin, za kratko vrijeme "kui on dru#inu, a ih biva velik broj' 0ada zaokru#e alamide,
navale na njih, grizu ih, a one bje#e i "kaču uvi" o nekoliko metara' 0o je %ero znao, te "vom "nagom
zave"lao na ratište duina, koje "e rote#e na "totine metara širine i du#ine' 2o/oše na bojište, te za
jedan hi adnu u veliki čamac dvije alamide'
— .dve#i mali čamac, ,nte! %o/i dalje od na"' 0akva borba zna teći "at$dva, dok "e duini ne za"ite,
jer je alamida brza i lašljiva' 2ječaci ni"u čuli, a niti marili za majčin očaj na obali' .na je hodala gore$
dolje
D?
o obali, dozivala djecu, a je u očaju ušla i u more, ali, kamo će jadna kad ne zna livati' ' ' 9idi tek
"jene od čamaca na učini, te zdvojno zavai:
— 4ekli "u mi: )Ne zazivaj *oga+, a koga ću drugoga? ' '' -lekne u mor"ku lićinu, na kamenje, okrene
"e rema učini, a kroz lač i "uze zavai:
— Samo 0i, redobri *o#e, mo#eš ih očuvati, daj u"lišaj majku, ako "e oni utoe, #iva "e ne vraćan
domu "vome! — %omozi, omozi, Svemogući *o#e! ' ' '
2ugo je klečala u litkom moru na kamenju, "uze "u joj tekle iz očiju, a u"ta govorila molitvu ' ' '
-lečeći tako u moru, "tala "e tre"ti od hladnoće, "vme očima oet na učinu, te zaazi da "e čamci
kreću rema obali' Silnom "nagom, iz una grla i dubine "rca, zavai:
— :ala 0i, *o#e 8o"ode, ča "i u"liša mene nevoljnu!
-oljena "u joj "e ukočila, te "e jedva omoću ruku digne, a dou#e na obalu, "va mokra i rozebla'
čamac "e bli#io obali, a iz njega doirali rado"ni uzvici, tako da "u i gromače odzvanjale:
— Srića! Srića na" je, majko, ohodila! *ez velika truda velika lovina!
,li rado"t re"tade kad ugledaše majku mokru od vode "ve do oja"a, blijedu i "a "uzama u očima' %ero
"koči iz čamca, ohita k majci, te " uno "ućuti uita:
— Mati, mila naša mati, ča van "e rietilo?
— .h, dico, dico moja draga — *og me je "ačuva — da nišan razum izgubila od "traha za vami!
— Majko, ni"mo va" mogli obavi"titi' ćaće mi je go$vorija da je on ovaku "riću do#ivija dva uta u cilon
"von ribarenju!' ' '
— .h, majko, majko, "va rado"t će biti uzalud ako nan "e vi nahladite, ako "te oali u more, majko?
D=
— Nišan dico oala, tila "an do va"! Stra me je bija za vaše #ivote! Strah je natira mi"a u meni, da će "e
učiniti čudo, da ću moći hoditi o moru, ka I"u" -ri"t' ' '!
— Majko, omoći druge nema, nego dići jidro i ve"la u ruke< "ve ćemo o"taviti i oći domu ' ' '!
%ericu je dirnula a#nja njezine djece, trgla "e već od tuge i "traha, a "nagu "u joj vratile riječi "ina %ere:
— Sve ćemo u"titi ovdi i oći doma!
4iječi "ina )"ve ćemo ovdi o"taviti+ — ulile "u u njezino biće "nagu, a u"tane u jednom ča"u i odlučno
reče:
— %ero, "ine mili, kako bi mi o"tavili ćaćinu muku, ne, ne, dico moja, na o"al! %ote#imo luder, to će
me ugri$jati i očuvati bole"ti'
.dmah je uhvatila — nakon toga — konoac ludera, te "tala "ama otezati' %ridru#ili "u joj "e ,nte i
7jubo, a %ero je kroz kamenje i grote otrčao k drugoj "trani ludera' — %otezali "u luder velikom
brzinom, tako da je če"to jaki %ero zao"tajao' .a"ali "u mre#u a kuili u#urbano ribu, koja je bje#ala
k obali, jer je oko ludera i mre#a "vaki ča" obilazio duin ' ' ' %ero je nekoliko uta udario ve"lom o
moru, te ovikao:
— ča "e ni"i do"ti na"itija alamide, ča #eliš i našu "irotinju oji"ti?
@atim "u"ti ve"lo, uzme oet veliku "rtu, a oviče tako "na#no da "u "e "vi relašili:
— 2uin! 2uin! 2ite od duina, evo ga u "rti! ,jme, ča će biti zavi"ti, ta "e "rića još ri/e doga/a!
Mali duin, olo#en u čamac, dao je od "ebe gla" "ličan djetetu, a u tom ča"u majka$duinka "koči uvi",
o/e rema obali, ali nai/e na lićinu, te "e natrag okrene u dubinu, a oet "kokom uvi"'
— &to, mati i braćo, tako je to kad "e ribarima "rića na"miši, onda joj nima kraja! ' ' '
DA
— -oliko "mo dobre ribe u"tili u more jer bi nam "e čamci otoili?!
M— ;itro ve"la u ruke! — , vi, majko, morate uzeti ve"lo u ruke, gibajte rukama, ali ga ne uštajte u
more, to je, majko, da dr#ite tilo tolo'
— 2obro, "ine %ero, ribaru moj, "lušat će te majka! %ošli "u na učinu' %ero lovi morem duina, a na
zareaštenje njihovo čamce im rati majka — duinka! Mali duin zalače ' ' ' ,nte rimijeti:
— Strah me je, %ero, da nan duin ne revali čamac!
— Muči, ne"rićo, ča to divaniš?
Mali duin onovno zalače' %remda je "i"avac koji mo#e dugo #ivjeti bez mora, bilo mu je za"igurno
"krajnje vrijeme da ne ugine' 2uinka$majka oet "koči vi"oko, a naravi valove oko čamca, a 7jubo
zalače:
— %otoit će na" duinka za "voje dite! Nato %erica rozbori:
— Sine %ero, u"ti duina u more!
— Majko, ni za čili "vit, tome će "e čuditi čila 9ela 7uka!
2uinka oet obi/e oko čamaca, koji "u "e njihali na valovima' ,nte reče relašeno:
— ču "an, majko, da lač duinov no"i ne"riću?! %erica, relašena od njihanja čamca, a još više od
na"lućene i naviještene ne"reće, oet reče:
— %ero, u"ti duina!
— Neću, mati ni za "ve ribe u čamcu!
— ,li, %ero, ,nte veli da lač duina no"i ne"riću! ćaća je na talijan"kon ratištu, tri brata u voj"ci, u"ti
duina!
— Neću, mati!
%erica digne ve"lo u zrak, te "trogo reče:
— Majka ti nala#e, u"ti duina!
DB
Svi oni znadu majčine riječi, kojih "e nalog mora izvršiti i o"lušati'
I tako, teška "rca, u"ti duina uz rub krme' *ila je to luda "reća, jer duinka, ugledavši mlado, udari u
krmu, čamac "e zanjiše, a da je udarila u "tranu, izvrnula bi čamac!
— 9idiš "ine, "koro ne"riće!
— @nan ja, majko, zato "an ga ušta iza krme!
— Nemoj, "ine, tako tugovati za duinom ' ' '
— (a mi je, mati, bija bi rvi ribar u 9eloj 7uci koji je ulovija mladoga duina! ' ' '
— Neka, neka, "ine, ule"t će "e u mri#u veliki' 1e"te li, dico, vidili ča je majka, a makar i #ivotinja? ' ' '
— 9idija "an, majko, kako je maloga erajon rigrlila i ošla za njime' — ča ni"i vidija, ,nte, kako je
glavinja, ne bi već dugo #ivija u čamcu!?
— , ča vi znate! 1a bi ga "vako$malo oliva moren do 9ele 7uke!
— Ne #alo"ti "e, %ero, virujen da ti je drag ćaće i braća, kako je ,nte reka, )lač bi moga /oniti njima
ne$"riću+ ' ' '!
— Nemojte me više od"ićati, majko, na to! Nalo#ili "te i ja "an o"luša!
Sretno "u "tigli red tvornicu, okuilo "e mnogo znati#eljnih, ču/enju nije bilo kraja' %ero najrije
i"krca majku, te zaovjedno reče:
— Mati, o/ite tokom do tete 8ugićke, obucite "uhu robu, neka van da ča tologa, eno, one"ite joj
ola a$lamide!
9eliki broj alamida, "kačući uvi" da "e "a"i od duina, našao je "mrt u čamcima, a %ero je o"tima lovio
dijelove alamida koje "u duini "vojim oštrim zubima raz$rezali' ' ' 0vornica je reuzela "vu ribu,
odmah je o"lala
DD
veću količinu u -orčulu, *lato i 7umbardu' *ilo je to rvi ut kako " majkom idu u ribolov, da je "reća
bila tako obilna' %ero je cvao od "reće, a mošnja una novca' %ričao je kako je ulovio mladoga duina'
— ča "e ti mulac hvališeš, ča nan rodaješ rog za "viću?
%ero "e uvrije/en okrene, a mali ,nte veli:
— .čiju mi, "triče ,nte, ali je majka nalo#ila, mora ga je u"tit u more, ja "an ču da lač duina dono"i
ne$"riću!
— 0ebi virujen, imenjače! — 1er, %ero mi"li da je "vu ribar"ku amet ozoba! ' ' '
— @nan, znan, zavidni "te mi! ču "an, ču za naš )hrvat"ki jal+! — Sidajte, braćo, u čamac, o/imo o
majku, a onda u naš dragi zaliv! ' ' '
4ibari "u na obali me/u"obno govorili:
— 7io "e razvija taj mladić, izgleda ka da mu je dvade"et godišta! *it će nagal i rošan! Ive je bija
miran, ali je bija uvridljiv!
Majku "u ukrcali blizu kuće tete 8ugićke koja ju je doratila' Našlo "e više njih, me/u njima djevojke
Mimica i Mare, koje rekoše:
— Mogli "te "e, tete, do na" "vratiti, bli#e "mo nego "trina 8ugićka!
— ;vala van, dico, na onudi, ali rodica jetrva bi "e uvridila!
— ča uvridila, %erice? — 2o "mrti bi "e uvridila kad bi ti ki drugi bija riči nego ja, "e"tra našega Ive?
— @bogom, tete, recite tetku Marku neka oije do"ta crnjaka za alamidon! ' ' '
— 9idi, vidi %erice, ča je tvoja mularija ametna! 9ozeći "e rema zaljevu, %erica reče:
D>
— Sada, dico, nikoliko dana mirovanja, ne "mimo biti ohleni, to *og ka#njava!
— Nemojmo, mati, čekati, "riču triba i"kori"titi! ču "an ja riči )da "e #eljezo kuje dok je vruće!+ ' ' '
— 4adi mene, dico! Meni triba odmora, dana" "u me tuga, "trah i rado"t trli' ' '
— .ro"tite, majko, majko naša, zaboravlja "an od "riče, čuvat ćemo mi va", majko!
— .nda ćemo ja i 7jubo oći oet u škulu!
— Mo#ete, mo#ete, a ja ću oći do "trica 1erka da vreban na zubaca!
,nte mu tiho veli:
— 9rebaš ti, %ere, i ča drugo kraj "trica 1erka! ' ' '
— 2obro da "i tiho reka, nije čula majka, zavridija "i znaš, mulac jedan, jednu vruću, da bi "e krenija!
— ča "e jidiš, %ero?
— .vaj mulac ,nte zamalo da nije otrga škeram'
— čuvajte, dico, čamac i "ve ča je na njemu'
9e"eli "u došli, doma, kako je to već u ribara kad je dobra lovina, a onda je i gozba obilna' 5 nedjelju je
na"tala još veća rado"t, jer je došao Ive na dou"t' 0ko "retniji nego majka? 1er, i kuća je bila una ribe,
ečene, kuhane, a najviše marinade, tako da je Ivi "va "retna govorila:
— *iraj, "ine, ča ti "rce #eli, a jidi koliko hoćeš i mo#eš! ' ' '
— Mogu majko, mogu ji"ti, a i hoću! Nima u voj"ci riba'''!
%o"lije odne dotjera "e Ive, te veli:
— %oći ću, majko, ozdraviti tetu 1elicu i tetka Marka' Sritan da nije na ratištu!
— %o/i, o/i, Ive, javi "e ,ni, itala je za te i itala me, je"i li ča "koro iša?
DE
— ča ti, mali, brontulaš? Srami "e, ,nte, da ne ošti$vaš "tariju braću '''
— ča ti, %ero, mi"liš, ča "i jak i velik, da "i već mladić?
— ča mi"liš, ako "an reša tek dvanae"t godina, da niman oči i amet?
— Mir, dico, mir!
— -ako "e neću jaditi, majko, ovaj mulac ne mo#e mučati, miša "e u "tvari na", odra"lih!
— 0i "i, %ero, velik i jak, ali ni"i mladić!
— Muči, ne"rićo mala ' ' '
Ive "e je na "ve "miješio, te otišao u "elo'
— 2a te ribacin, Ive, čamcin?
— Ne triba, %ero, oći ću liin našin zalivon hodeć u "elo'
Ive "e nije dugo odmarao, molio je majku da o/e " braćom u ribolov' %erica "e nekoliko dana oirala,
ali ju je Ive redobio riječima:
— Majko, zdrav "an i jak, ne triba meni odmora, a znate, majko, da bi #elija "am zaradit ineza koje će
tri$bati kad o/en u voj"ku!
4ibolov je bio o"rednji' Mijenjali "u olo#aje, te "vaki ča" ogledali na učinu, ali nigdje traga borbi
duina " alamidama' Ive je tu#na "rca morao natrag u voj"ku, a %erica je na"tavila ribarenje "a "vojim
dječacima "ve tamo do ka"ne je"eni, kada "e more očinje buniti i velikim valovima braniti da "e u njega
dira' %ero je bio vjeran čuvar na izvoru "a "tricem 1erkom, vrebao je zubace i " obale lovio ribe' *ri#na
je %erica učinila vrijednu količinu zalihe "ušene ribe, najviše hobotnica, jer "e one mogu je"ti i bez kruha
i alente' *ila je zadovoljna što ona i djeca neće trjeti glad, jer "e na otocima teško dolazilo do brašna i
do 6a#ola' %o"lala je aketiće "uhe ribe 2anku u 9ara#$
DF
din, %avi u ."ijek, a Ivi u %ulu' (alila je "amo što ne mo#e o"lati i ocu Ivi koji je bio na talijan"kom
ratištu od brojem' -ada je davala %eri novac da odne"e na oštu za oca, od rado"ti je lakala i grlila
"ina, te govorila:
— -ako je *og dobar da mi te je da ovako dobroga i jakoga, da mo#emo odiliti nešto ineza i za
našega ćaću na ratištu!
%ero je " ono"om no"io novac na oštu, jer mu njegova majka odaje riznanje da je )za"lu#an ča "e
mo#e ocu o"lati ' ' '!+
@a *o#ić je došla ošta od "inova' (ele ve"eo *o#ić, ali naominju da "trahuju da će "koro na ratište, jer
"u "ve vje#be naučili' S ratišta iše Ive da je zdrav, te da nije više u oa"no"ti: — )0alijani "u otvorili na
našu voj"ku vatru, "krivali "mo "e za kamenje i grote, kako je ki moga' 5 jednoj uvali uzdi"aji, odjen
tamo, oazin čovika kako maše rukama i uzdiše' Na donjen dilu tila ogromna grota, vidin krv, čovik
"ličan "mrti' Nikoga nije bilo u blizini, a kamen golem, okušavan ga micati, ali ne ide, čovik uzdiše, još
"an vidija kako odi#e ruke ka da moli' *og je nama Surićima udilija "nage, a ja "an je "vu uotribija, te
revrnen kamen " čovika' 7e#a je ka mrtav, dignen ga na ramena, bija je to komad od čovika! 0eško "an
ga no"ija kroz one gudure i kamenje, "ve dok nišan došao do naše voj"ke' *ija je #iv, "vi "u "e oko njega
okuili, jer je bija od vi"oke ča"ti' -ada je doša k "vi"ti, o"la je o mene, malo je zna o hrvat"ki, ja "an
govorija, a drugi "u njemu' %re"ritan "an — mili moji — on je tra#ija da buden njegov čuvar' 8ornje
tilo o"tat će mu zdravo, ali jadan on, na noge neće nikad više "tati' *ri#na, dobra, draga moja #ena, "uze
"u mi navrle na oči kada "u mi redali ineze ča "i mi o"lala' @na "an ja da "i ti od u"ta otrgala "ebi i
našoj dičici, ča ne govorin i"tinu, došli "u mi inezi u
DH
zadnji ča", nišan ima ništa više, u onaj ča" "an "e radova' 9iruj mi, draga #eno i dičice, zamalo "an oet
bija tu#an, mi"lija na va" "edmero, da vama više tribaju, mo#da "te gladni, a za mene kako je da je,
ri#ivit ću i bez njih' 9idite, mili moji, moran *ogu za6aliti ča me je majka jakog othranila, te "an moga
odvaliti golem kamen, a iz gudure izniti na lećima teškoga čovika! ,ko ću o"tati njegov čuvar, bit će
mi lio i dobro, a da mogu, o"la bi van ineze natrag, ovaj mi čovik daje ča triban, ja ga di#en i
reno"in, ka majka dite< ne zna reći "ve ča bi tija, ali gleda me milo — virujem — da mi je za6alan ča "an
mu "a"ija #ivot' ' '+ — bilo je to i"mo'
%erica je znala da će zdravoj djeci biti najveće ve"elje ako im "kuha obilje ribe i alente, a o"lije i"ma
rado"ti nije bilo kraja ' ' ' Stavi kotlić kuhane ribe, olije uljem, te iz drugog lonca izvrne na drvo
alentu' Milina je gledati tu zdravu i jaku djecu kako "e raduju obilnoj hrani< majka neće dijeliti, je"t će
"e koliko tko hoće i mo#e ' ' ' %erica veli:
— 2ico moja, rije jila molit ćemo ),n/eo 8o"odnji+ i četiri ).čenaša+ — za ćaću i braću! ' ' '
— Nemojte, majko, rikri#imo "e, a jidimo, "utra je nedilja, "vi idemo u crkvu, tamo ćemo moliti da
*og "ačuva ćaću i braću ' ' '!
— 2obro, dico' 5 "la"t van bilo, ja ću o"lušati naj"tarijeg, %eru!
2o ka"no u noć %erica je rebirala, "lagala i nešto krila, da donekle obuče djecu' *o#ić' %o/e " njima
"večano u crkvu' @a "ebe je imala "voju "večanu oravu, done"enu još iz *lata, koja "e čuva za "mrt'
2ječaci "u imali robu, ali je za djevojčice muku mučila dok ih je obukla' %o"lije Slu#be *o#je bilo je
če"titanja< tetak Marko dijelio je bademe, "mokve i "vakom dao
D 4ibar i more
DI
6orintu u novcu! ' ' ' *io je razdragan na dobrim vije"tima od šurjaka Ive " ratišta' — 2jeca "u "e razišla
" ro/acima' 4azišla "u "e i "a znancima, a %erica govori 1eli, "e"tri Ivinoj:
— 0u#an mi je *o#ić bez njega, ali *og je u"liša moje molitve da mu bude dobro'
-rene od crkve nalijevo, a red njom "e na/e majka djevojke Mimice'
— *og ti da "riću i ve"eo *o#ić, moja %erice! — , u mojoj kući bit će blagdan tu#an i čemeran, "uze i
lač ' ' '!
— , ča je to za miloga *oga, 7uče?
— .na moja od ne"riće Mimica i onaj tvoj 2anko ' '' lio "an je "vitovala i govorila: )Mimice, dite
moje, ošti $vaj "voje divojaštvo, rat je, dite+, mi"lin da je već bila ka"na moja oomena ' ' '?
%erica nije zalakanoj 7uci mogla ništa reći, jer "e oko nje "tvore majka Marina i ,nina' .va o"ljednja
bila je #ena oštra jezika, te rijekorno veli %erici:
— -rivica je na tebi, *laćanka, ča "i ih tako jake ka tovare rodila, a onda "u do/avola i lii, došli #edni
ljubavi, te "u divojke na "ramotu "ela!
%erica, ovrije/ena da "e njezine "inove naziva tovarima, "rdito odvrati:
— Ni"u moji "inovi )tovari+, -ate, krivi ča "u bili #edni ljubavi, krive "te vi majke i vaše divojke ča "u "e
dale ljubit! ' ' '
.krene "e, te htjede oći'
— Nemoj "e, %erice, jiditi, znaš ti -atin jezik! 7io "mo mi gledali tvoje "inove, a ako malo romi"limo
— ča mi "ve ni"mo i"to grišile ka i naše ceri ' ' '?
— .ro"ti, %erice! Nagla "an jezika, molimo te, o$mozi nan da okrijemo "ramotu divojaka! ' ' '
>?
— Niman ja ništa rotiv Mimice, Mare, niti tvoje ,ne, a ča ja mogu? .ni "u daleko'
— Moj 1ozo je tuka Mimicu, a ona lače i veli: ),ko me i ubijete, ćaće, umrit ću za 2anka!+
— 0ako govori i moja Mare!
— ča mi"lite da moja ,ne #ali? )4oditi ka cura, neće mi "vit zamiriti i uzeti za zlo, rat je!+
— 2rugo ne znan, #ene drage, neka do/u roditi u moj dom, to "u dica moje diče, a makar i nije o
zakonu!
— %erice, oro"ti ča "an te nazvala *laćankon, ti vri$diš za na" "ve tri, "a"ila "i na" od "ramote "ela!
@a nekoliko "u dana tri djevojke " očevima čekale brod za Slit' ' '
0ako "u iz Slita otutovale za 9ara#din, u ."ijek i %ulu — da "e tamo vjenčaju'
Nakon nekoliko dana %erica je u kući imala tri "nahe, u veljači dva unuka, a nekoliko dana ka"nije ,na je
rodila djevojčicu' 5 %eričinu domu vladao je "klad, ona je zavoljela "nahe, a one "u nju oštivale' *ile "u
joj zahvalne, jer je "inovima nalo#ila da ih vjenčaju, kako ne bi rodile djecu bez zakona' — Sada je u lov
"a "inovima išla na$izmjenice uvijek o jedna "naha' Mlade kršne, a od "trogim nadzorom %ere, ribolov
"e odvijao " naizmjeničnom "rećom, obilja nije bilo, ali ni gladi i o"kudice kao u mnogih nakon rata'
9rijeme je rolazilo' Ive je i"ao da čuva i njeguje ča"nika kojemu "u odrezane noge, a i "va tri "ina "u
zdrava' Sva "u djeca ora"la, a naročito %ero, koji je o"tao mladić neobično lije' Ne mo#e "e reći što je
bilo lješe: "ta", lice, ko"a, oči, a "naga golema' 9oljan "vakom omoći, razgovorljiv i ljubazan, imao je
iak jednu manu: naglu ćud' 5 ljutnji mu zataji razum te učini rekršaj' ,ko je
>=
=li7iiNN1
kome što obećao, to je i odr#ao, ali jao "i onome tko bi rekršio riječ!
2jevojke dobrih, imućnih obitelji 9ele 7uke bile "u rado"ne ako bi ih ozdravio' Mnoge majke koje "u
imale kćeri itale bi ga za ribe, te ga ozivale,$ nudile vinom ili rakijom'
%erica je "trahovala za nj' ."obito kad je ričao: )zvala me teta Matija+, )bija "an u konobi "trica našega,
tetka Marka 8ugića+, %erica je mi"lila "voje, ali nije ništa govorila' 9eća je briga mučila majčino "rce< da
ga mogu "vaki dan ozvati u voj"ku' Načinila je molbu da je on hranitelj, te da "u otac i tri "ina na
ratištu'
4atne "u "trahote harale i dalje, ne"tašice "u bile velike, o"obito na otocima, narod "e kinjio retjeranim
radom, a hrana je bila o"kudna ' ' ' %rošla je olovina =I=H' godine' Mnogi "u mladići morali oći, tako
daje %erica vjerovala da "u %eru o"tavili kod kuće kao hranitelja' Mira nije imala jer "u ora"li ,nte i
7jubo' %o"tali "u "koro ravi mladići, a još ju je više uznemirivalo kada "u "tariji govorili:
— 0akovoga triba voj"ka! — 9i"ok, jak, ka div, toga bi "e rilašila nerijatelj"ka voj"ka!
5 ljetu godine =I=H' ni"u mladići Surićevi dozvolili da im nevje"te oma#u< unajmili "u više ledine, a
"ijali ječam i šenicu' 5 Surićevu domu vladala je "loga i oštovanje' Nevje"te "u zavoljele braću i "e"tre
"vojih mu#eva, a %ericu kao majku, jer je ona i bila takva "vom dušom i "rcem'
9e"elila "e dobrim vije"tima " ratišta, a očajavala je i lakala za njima kada od njih nije bilo dugo vije"ti'
%očetak je"eni g' =I=H' očeo je " nemirnim morem i če"tim vjetrovima' Sve je to ote#avalo ribolov na
moru' %ero, kojega "u "matrali hraniteljem, lovio je na ovraz,
>A
)varalicu+, ali je najviše išao do izvora, te tamo vrebao zubace "a "tricem 1erkom' 1ednoga "u dana "vi
bili na okuu, čekali "u u#inu, te %erica rimijeti:
— ča će reći da još ni doša ,nte?
— Najidija me, on je brbljav ka "vraka! ,nte nai/e na vrata, te kroz lač reče:
— 2a, da, za tebe "an ka "vraka, ča "an te lio oo$menija na u#e"no"t, kako "e triba onašati!
— 0i ćeš me oominjati rid "vi ton, a još "e tribaš učiti či"titi no"!
— -oji je to bija "vit, 1urica?!
— Mir, dico! Ni"an naučena u našen domu na reirke'
— 5darija me je, majko, da "an vidija zvi#de oko "ebe ' ' '
— %ero, "ine moj %ero, te "e grubo"ti ni"an nadala od tebe, biti mla/ega brata, moga "i ga nakaziti?
— -ako "e on u"udija mišati u moje o"le?!
%erica o/e u drugu ro"toriju, te "tane jadikovati i "ama "ebi govoriti:
— ),jme meni, ča "an doznala, a kakove mi je nade uliva taj moj najliši "in?+ ''' — )9irovala "an, ma
urav "an bila "igurna, da će mu "rce o"vojiti koja od onih liih divojaka, rvih go"odara 9ele 7uke,
čiji "u ga roditelji ozivali u kuću, na vino ili na razgovor' ' '+ — )1a, nevoljna, ni"an ni u "nu omišljala
da bi "e on zdru#ija " 1u$ricon 1erkovon! — Mo#e "e reći "koro najbidnija obitelj u 9eloj 7uci' Niti je
ravi ribar, a ono malo zemlje i vinograda, to je "labo ure/iva otkako mu je umrla ona vridna #ena
,ntica' , — ča ću govoriti, a i mi "mo "iromašni' .vo malo kuće i ribar"ki ribor< bogati "mo ja i moj
Ive dicon, a evo već i unučadi' ' '+
>B
— Majko, do/ite u#ina ti! — Malo će van od na" o"tati' ' '
— Ni me volje, Mare moja, malo rije "an neč zalo#ila, gledan ovo nešto robe'
čula je kako %ero govori:
— Nevi"te, naunite arangal, večera" ćemo ga olo#iti u more, re#ite "ardele na četiri ku"ića!
%erica o/e do vrata, te ozove:
— %ero, oj, %ero, "ine! Majka ti #eli nešto reći'
— ča #elite, majko? Mi"lija "an oći malo u "elo, mo#da bi dozna za dobar olo#aj arangala'
— Sine moj, iz riirke tvoje " ,nton razumila "an da "i "e zagleda u 1uricu?
— Ne majko zagleda, ja "an je zavolija! &to, ča da velin, kako ka moj očni vid!
— %ero, "ine moj, najliši, naj"na#niji, mili "ine, rerano je! 0ek "i oša u devetnae"tu!
— Majko, ja "e o"ićan ka odra"ta čovik! 4aditi mogu za dvoje, no"iti teret koliko mogu dvojica, "naga je
u mene golema i — kada ljubin ' ' '
— %ero moj, ti još ne "miš znati, još "i dite, "ine moj!
— 9irujen, majko, da ću vami biti uvik dite! ,li, mati, 1uricu "an zavolija bez romišljanja, došla mi je
"ama u dubinu "rca!
— %reviše je mlada, %ero, "ine!
— -oja joj je druga divojka ravna o uzra"tu, "nazi, onako lio gra/enoj, a za me je i najliša u 9eloj
7uci! ' ' '
— Sine moj, ja ti riznajen' -ršna je, lia je divojka! *og blago"lovija vašu ljubav!
— 2raga moja, ametna majko, još va" više oštujen i volin, da mi ne branite ča ljubin 1uricu!
— 9oli je, "ine %ero, ali razumno!
>D
— Majko, ljubiti razumno? %a ja je tako i volin! 0ko bi mi zaovidija da je ne ljubin, grlin, milujen< kada
je riti"nen uza "e! — e, onda virujen da je čili "vit moj! ' ' '
— %ero, "ine, 2anka, %avu i Ivu nišan "vitovala, kadi "an jadna mogla omišljati da će "e zaboraviti u
ljubavi' ' '
— 0akove "mo mi, majko, Surićke krvi! 0ako "mo od va" ro/eni, majko!
— čuj me, "ine! 0ebe majka "vituje, azi, "ine! -ako je bio nagle naravi, veli majci:
— ,ko ne "min voliti, grliti, ljubiti, onda mi uzmite krvi, #ivot, ča će mi čili "vit?
— Mirnije, "ine, govori " majkon! — koja te #eli "vi$tovati, a ča mi ada teško ' ' ' 7jubav je "veta "tvar'
Nju je *og da' 7jubi, "ine, veliš da "i već čovik "o"oban! ' ' '
— %a i je"an, majko! ča me nima do"ti tilon?
— Sine moj, vi"ok "i, "na#an, a li ka an/el " neba! Srce mi "e širi od milja kad te gledan! ' ' '
— .nda, majko, imam ravo i na ljubav?
— Imaš, "ine, ravo ljubiti, ali majka tra#i od tebe obećanje'
— .bećanje, mati, od mene?
— 2a, "ine' .bećaj majci da ćeš voliti, ljubiti 1uricu kroz čili #ivot, ali "ine, dok "e rat ne "vrši, da nećeš
dirati u njezino divičan"tvo!
— ča vi to govorite, majko? — 4at mo#e dugo trajati, ne mogu i neću obećati, majko! ,li već "ada
muku mučimo' -rv nan kii, gori, ali našu mlado"t! 5mrit ćemo, majko ' ' '!
— 4eka "i, %ero, da "e o"ićaš ka čovik? .nda, "ine, majka te lio moli i "vituje " majčin"kin razumon i
ljubavi, zadaj mi be"idu da ćete "e "amo ljubiti i grliti'
— -ako ću, majko, dati be"idu, a ako taj rat dugo otraje? ' ' '
>>
,
— 2ite moje, majka ljubi "voju dicu više nego "ebe, viruj majci, ako rat dugo otraje, majka neće htiti i
dou"titi da ritirano izla#e ogibli tilo "voga "ina!
$— Mati, mati, to "e rotivi običajima našega otoka!
— Sine, ja ti ne mogu nalo#iti, a još manje zaovi$dati, već te majka lio moli, obećaješ li odr#ati
či"toću ljubavi?
— -ako mogu, majko, majko moja, vašoj molbi ne udovoljiti, obećajen, ali teška, teška "rca!
— 2aj, "ine, da te majka oljubi ka nekad dok "i bija dite, viruj, "ine, da me je taj razgovor namučija
više negoli otezanje ludra!
— 1a "an van obeća, majko ' ' '
— Sine moj, to znamo na" dvoje i *og na nebe"i'
— Neka tako bude, majko'
.d tada %ero nije "krivao "voju ljubav rema 1urici, šetali "u "e o obali, išli zajedno u crkvu, dovodio ju
je i doma' *ilo je zavidnih rigovora:
— Najliši mladić "ela zavolija 1erkovu 1uricu! , ča je i ravo, ka da "u jedno za drugo ra"li!
— -ršan on, a ne zao"taje ni ona ' ' ' 2a, milina ih je gledati, "amo da nije kći onoga 1erka! ' ' '
čuo je to %ero kad je rolazio, a govorile "u mu i nevje"te, koje "u bile od vi/enih obitelji 9ele 7uke'
.nda "e je on za rko", )dešet+, još više okazivao " 1uricom, a kada "u išli obalom znao ju je zagrliti<
gledali "u "e, nije trebalo riječi, ogled na njih odavao je njihovu veliku ljubav' — %erica "e radovala toj
velikoj ljubavi, te na rimjedbe nevje"ti " nagla"kom odgovarala:
— Sigurna "an i čvr"to virujen, da je ta lia, velika ljubav bez griha!
%od konac je"eni godine =I=H' na"tala je rado"t cijeloga "vijeta: 4,0 1& @,943&N!
>E
%otre"la "u "e car"tva i kraljev"tva koja "u bila "igurna da "u im rije"tolja nerazoriva' 5 mnogim
obiteljima na"tao je lač i jauk, jer rijetko je koji dom bio ošte/en da nije izgubio u ratnom vrtlogu
koga od "vojih milih i dragih'
, tamo, gdje "u "e "vi "retno vratili, bila je rado"t velika, te "u hvalili i "lavili *oga, jer ih je "amo on
mogao očuvati oa"no"ti u kojima "u "e nalazili'
5 kući Surića bila je "reća otuna, jer "u "e "vi "retno vratili, otac i tri "ina'
Na"tale "u nove dr#ave, a "e tako i u na" "tvarala nova dr#ava, nešto milom, nešto "ilom' %o"tala je to
dr#ava Srba, ;rvata i Slovenaca' Sve "eljaštvo u ;rvat"koj bilo je li"tom uz Seljačku "tranku Stjeana
4adića, koji nije bio zadovoljan na takav način "tvorenom dr#avom'
Ive Surić, ribar, "eljak rodom iz *lata, bio je dušom i "rcem uz "eljačku "tranku, a tako i cijela njegova
obitelj, a o"obito njegovi "inovi' — 5z dr#avnu vla"t bili "u njezini "lu#benici: #andari, carinici, oćin"ki
i kotar"ki namještenici, koji "u "e udru#ili u "tranku "amo"talnih demokrata'
9o/e )"amo"talnih demokrata+ "mogli "u novca, te "u nabavili jela i ića i uriličili zabavu " le"om'
5laz i "ve jelo i iće bilo je be"latno, kao "lavlje rigodom o"nivanja toga udru#enja'
%ero je " braćom ošao dizati arangal, kojega "u dan rije olo#ili' — -a"na je"en< dani kratki' -ada
"u došli u "voj zaljev, već "e mračilo' *raći i ocu o"tavio je da ribu odvezu u tvornicu, a on "e re"vukao,
zalo#io, te ošao do "voje obo#avane 1urice' '
5 kući nije bilo nikoga' @azivao je 1uricu i "trica 1erka, a jedna mu "u"jeda veli:
— *adava zazivaš, moj %ero, znaš "trica 1erka, on nije ka moj 1ure i tvoj ćaća, da ča mi"li za naše
"eljačko,
>F
i
obećali mu mi"to čuvara u brodogradilištu, a oša u )demokrate+ na zabavu'
— , kamo je 1urica, "trina ,ne?
— Morala je oći š njin, čuli "mo kako joj govori: )Ne jidi "e, 1urice, ne lači, o"igurali mi dobru "lu#bu
u brodogradilištu, o/i dite, bit će nan liše, a on to ne triba doznati!+ — 0o je "igurno mi"lija tebe,
%ero, zna on kako "mo mi "vi ravi te#aci i ribari rotivni tima ulizicama! ' ' '
— .nda, tamo? — 7aku noć, "trina ,ne! — izgovori, a "e trčeći izgubi rema obali'
2a je %ero bio mirne, "re/ene naravi, koja rije romi"li nego što odluči, ne bi to uradio, a "ebe i
"vojega oca doveo u veliku i oa"nu neriliku i tim činom o"ramotio nauku ;rvat"ke "eljačke "tranke!
— .n je, "av izbezumljen, banuo u ro"toriju, te rodornim i rijetećim gla"om oviknuo:
— 5lizice! 7azovi, ča mi"lite da ćete time ridobiti "vit? 2ilenjem jela i ića?!
1oš je jeka odzvanjala dvoranom, kad on zgrabi "tolac i "tane razbijati "ve do čega je do"io ' ' '!
%revrnuo je "tolove, orazbijao "u/e, čaše, boce, razbio glazbala u komadiće, orazbacao jela, oluao
rozore, vrata i "vjetiljke! ' ' '
Svi "u "e razbje#ali na obalu, uz ovike "e grozili i govorili:
— Stajat će te to #ivota! ;arambašo balavi! , otac će ti o"tati bez kuće i kućišta'
-ako je %ero bio razjaren, bio bi navalio na te koji "u "e grozili, ali začu gla" "vojega tetka Marka, kako
molećivo govori:
— %ero, ro/ače moj, otrizni "e, amet u glavu! čuj me, %ero, oameti "e!
>H
%ero "toji red vratima, dr#i "tolicu u vi"u, te romatra kao da tra#i krivca' 5to "e k njemu zaleti teta
1elica, te mu kroz lač ka#e:
— Sine, "ine, "ve ćeš na" uroa"titi, a najviše jadnoga ti oca i onu dobru majku!
1ednom rukom obriše znojno čelo, drugom "u"ti "tolicu, te veli:
— 0ete, tete, amet mi "e omutila kad "an ču da je ona tamo, me/u ulizicami!
.nda mu ri"tui tetak Marko, a mu reče:
— ."ramotija "i na" "ve, %ero moj, ono ča je najvri$dnije, ča je "vetinja ;rvat"ke "eljačke "tranke, to je
nauk Stiice 4adića! Ništa "ilon i gro#njon! Narod "e mora ridobivati lion riči za njegovo dobro! .vi
naši rotivnici, "inko, "inko moj, neće nami ri"tuiti ako o"tuamo tvo$jin na"ilnin rimjeran! ' ' ' @lo
ćeš roći ti, "inko, "tradat će ti roditelji, otkuda će tu štetu nadoknaditi?
— &, dragi teče Marko, nemamo mi Surići mirne, romišljene naravi va" 8ugića!
— Imat ćeš ti malo ametniju mi"a, čin "tignu #andari, a te metnu u lance i dadu ti dobru večeru!
— , ja ću rije tebi, ulizico!
— %ero, %ero!
— %u"tite me, tete, da mu razbijen njušku!
— *i#i, "ine, kuda te oči no"e! Ne bi re#ivila da te rid menon ve#u i tuku #andari!
— Ne bi#i, %ero, ako te gone #andari, ubit će te ka zeca!
— 0riba "i ga rije "vitovati, moj Marko!
— 2a me je ita, ne bi ga "vitova da razbija!
%ero je mirno "tajao red tetom i tetkom, onda digne glavu, baci "tolac u more, te o/e obalom,
"mjerom rema njihovu zaljevu'
>I
5 ro"toriji "u zaalili "vijeće, dizali "tolove, "tolce, vikali, te na "ve moguće načine ogr/ivali: )%ero
#ivotinja! Na"ilnik! — di je baš zgrabija onu tešku "tolicu, a ka div iz riče razbija do čeg je do"ija!: ' '
'
— Srića da "e nije niko "uro"tavija, onakav div, bija bi ga u"mrtija!
— , ki bi "e u"udija, kad "e ni"i ti, 7uka?
— Nišan još amet izgubija! Miliji je meni #ivot nego "vi "amo"tojeći demokrati "vita!
5to "u došli i #andari iz *lata, a treba da do/u i iz -orčule' .dmah "u ih revezli čamcem do zaljeva,
do doma Surića' @atekli "u "ve uzbu/ene< otac "rdit, majka lače i jauče, mla/a braća šute, nevje"te i
kćeri mire majku i "ame laču uz nju, koja govori:
— Nemojte ga tući, #andari, dobro je to dite, "amo je nagle, neromišljene ćudi'
— 9elika je dobrota u njemu, vidili "mo ča je "ve razbija i "ve ra"tira! — -akvi "u to ljudi da ga ni"u
u6a$tili i vezali, a ne na" zvati iz *lata da do/emo u omoć, a ča "te ono rekli da će navršiti devetnae"t
godina?
— *og mu je da veliku "nagu, a kad "e razjidi, onda je još jači ' ' '
— 7io ga branite, majko, nami "e mora "am ridati, mi "mo od vla"ti, ako neće, "mijemo ga i ubiti ka
vranu!
— Nemojte, #andari, ako u *oga virujete!
— Nema tu *og o"la, nami "e mora okoriti!
— ,jme mene, ne"ritne! %ero, %ero, dite moje, zač "an te rodila da te "ad #andari ubiju?! ' ' '
— 5miri "e, #eno moja! Ne lači' Naš %ero neće bi#ati!
— Mi moramo, zakona radi, rigledati kuću i "ve oko nje'
E?
— 8ledajte, ako je to zakon, ali moja ča"t i oštenje više vridi nego "vi zakoni "vita! Moj "in %ero nije
doša od one ne"riće u naš dom'
%rošla je davno onoć' (andari hodaju red kućom i oko nje, ri"luškuju, bune ih valovi mora, a i bura
je očela jače uhati' Svi "u odra"li "jedili i drijemali, jedino majka nije re"tala jadikovati, onda "e
u"tane %ave, te veli #andarima:
— .vdi ga nećete naći, a ni dočekati! &no tamo na obali vidi "e "vitlo, "igurno "u došli #andari iz
-orčule!
— ča ti to nami govoriš?
— Svitujen van da o/ete do kuće divojke za koju je on to uradija, tamo ćete ga zateći, ča "e ono veli:
)na "avanju+! ' ' '
(andari ozebli, umorni, o"ani, o"lušali "u "avjet %a$vin, te ošli zaljevom rema "elu' Mrak je
na"tajao "ve veći, %ave ih je "roveo iz brodogradilišta, a kada "e vratio, reče:
— %o/imo na očinak' .vamo "igurno neće doći' @na i on mi"liti! — da će ga najrije doma tra#iti'
.n "e negdi "kriva ' ' '
— 1adno moje dite! Smrznut će "e, "labo je obučen'
— 5mirite "e, majko, neće mu biti ništa, jak je on!
— Ne, "ine, ne, bura najjače drvo oruši, čekaj, "ine dragi, moje "rce ćuti da će doći! ' ' '
— (en"ke, na očinak! %o"lušajmo, %ave, majku!
— ;oću, ćaće, kako ne bi? 1adna majka razbolit će "e, oh %ero, %ero!
%erica je išla red kuću već nekoliko uta' 0ako i "ada, ali "e zača" vrati, više "koro nošena od %ere, koji
joj je dr#ao ruku na u"tima, da zau"tavi ovaj ut rado"ni jecaj'
— ćaće, rid vami "tojin! Sagrišija "an, ali kriv nišan što "an takav ro/en, od va" mi neće biti #a umriti,
ali #andarima #iv u ruke neću!
E=
— @akonu "e, "ine, moraš okoriti!
— ćaće, reka mi je ona ne"rića od i"ara, kada "an od tamo odlazija: ),ko te ne ulove, ćaći ne mogu
ništa, bi#i, krij "e!+ '''
— %ave, ti o/i rid kuću, "remi čamac i "taro jidro, majko, dajte mi "taru robu i ji"ti, a bile makar
draine od ma"lina!
— -uda ćeš, "ine, o zimi i buri? Mo#eš "tradati, dite moje! %ridaj "e #andarima!
— .vima, ćaće, neću #iv u ruke! ,ko ću morati, redat ću "e vla"tima u 2ubrovniku, ako #iv do/en<
ravac je 7aad, do 2anka i Ive!
— Nećeš, brate, "am u tu mrklu noć! %oći ću i ja " tobon'
— ,jme mene, tu#ne i #alo"ne! ' ' '
— Majko, ča bi vi rade mene vidili iznaka#enoga bogalja, ća bi "igurno oni naši rotivnici i #andari od
mene učinili?! ' ' '
— Sine moj, "rce bi mi uklo nadvoje!
.ba "u brata ošli u čamac, te tiho kao loovi ve"lali, ulijevo od njihova zaljeva' %erica ih je
blago"livljala, reoručivala *ogu, došla u kuću, a veli:
— 2ico! Ive dragi, "vi na le#aje, a mene u"tite, za$vitovala "an "e *ogu da čuva i štiti našu dicu i
braću'
— Samo mi reci, %erice, ča je jadan jadikova i ka lačuć govorija tebi: )Majko, majko nišan "e ljubavi
na$u#ija, olazin nevin, nju mi ozdravite, "ve "an to uradija jer je volin ka "voj očni vid!+ — i reka:
)@bogon, moja "vetice, majko!+ ' ' '?
— Sjutra ću ti reći, Ive! — te na"tavi kri#ati "e i moliti: )' ' ' 5"liši me, 8o"ode, mene kazni, ako triba!
— čuvaj, *o#e, dragu mi dicu u tom nevrimenu ' ' '!+
EA
Ive Surić, kada "e vraćao kući " ratišta, utovao je reko *o"ne, vlakom na 8ru#' 5 vlaku je uoznao
bogatog brodovla"nika, 8lavića, rodom 2ubrovčanina, kojemu je ričao da ima še"t "inova, tri "nahe i
troje unučadi, koji "u "vi dobri ribari' — Slušajući ču/enjem tog bogatog brodovla"nika, koji ima "voje
vinograde i nekoliko alača u 2ubrovniku, razmišljao je naš obični, ali bi"tri ribar: )' ' ' kako "e taj
imućni dubrovački go"ar vozi " nami vojnicima i drugon "irotinjon u ro"ton vagonu, retranon "vin
mogućin ko#ama i vrećami ' ' '?+
%remišljao je, ali ga je iak a#ljivo "lušao kako mu tumači i govori, računajući: — )-ako "i ono kaza,
še"t "inova i tri kćeri! %reviše va" je na jednon kuu, ali čuj, valje ih o#ali' — -ako "i ono reka, še"t
"inova?+ ' ' '
— 2a, tako je go"aru, trojica "u na ratištu, virujen u *oga da "u već kod kuće' Srce mi "e širi od milja
i rado"ti, da "ve moje mile i drage ugledan!
— Sritniji "i ti, moj ribaru, od mene! 1a iman brodova, alača, vinograda, ineza da im kraja ne znan, ali
nikoga "voga!
— -ako je to, go"aru? Nimate #ene, ni diče?
— 2ok "an bija "iromašan, radija "an da "tečen blaga, a kada "an o"ta imućan, onda nišan virova
#enama, omišlja "an da #ene #ele moje ineze, a ne mene'
— Ne zamirite, go"aru, ča van velin! Ni"te vi bili vruće krvi, jer kad "e ljubi, onda nima veloga o"la
razum' Nemojte "e uvriditi, go"aru ' ' '!
— 2ruge "an ja "ojte ljudi nego ti, moj ribaru, dr#i "e moga "vitovanja ' ' '
— ;oću, go"aru 8laviću!
8lavić mu je "vjetovao da ošalje dva "ina u 2ubrovnik kojemu trebaju marljivi ribari, te je obećao da
će ih na"taniti u "vojemu vinogradu na 7aadu< zara/ivati će
EB
kao vinogradari, te "e baviti ribolovom, da 2ubrovnik o"krbljuju "vje#om ribom' 2ao mu je "voj
na"lov u 2ubrovniku, gdje "tanuje' — Ive je to rekao "inovima, a je ošao 2anko " Ivanom uz #enu i
djecu' 0amo "u zatekli te#aka — vincilira 3imu 1eličića, "a #enom ,nom i djecom' ,ne 1eličić je rodila,
a je ozvala "voju "e"tru -atu da joj bude od omoći< "vi "u bili iz -onavlja'
Sutradan, bli#io "e čamac rema laad"kom zaljevu, tjeran burom i vjetrom — mješancem' čamac je
mijenjao "mjer, već rema buri, a valovi "u udarali o čamac, more je olijevalo jedro i "ve one u čamcu'
%rolaznici "u ri$"tajkivali, te i neoznati me/u"obno govorili:
— .ve ljude tjera velika "ila, nu#da ili nevolja, a mogli bi biti i umišljene budale, kad "u "e u"udili o
ovom "trašnom nevrimenu i o toj zimi oći na tako uzburkano more!''' I —da "e oigravaju " golim
#ivotom'
— 2a, da, oli "u veliki nevaljalci ili još veće bene, jedno od toga bit će "igurno?!
Sretnim bordi#anjem, koje je redugo trajalo za ojedine rolaznike, teškom mukom ri"tao je čamac
u jednu ješčanu uvalu 7aada' Iz čamca i"kočiše na #al %ave i %ero, mokri do ko#e, jer je voda curila "
njihovih odijela' .d "mrti ih je "a"ila "amo njihova divov"ka "naga, vještina baratanja jedrom, a oet
"naga i u"trajno"t ve"lima dr#ati ravnote#u čamca' — Su"tili "u jedro, olo#ili njega i ve"la u čamac,
ovukli ga na uzvi"inu tako da ga ne odne"u valovi, a "e okrenuli rema brdu 7aadu' %remda "u bili
divovi tijelom, o"jećali "u "e i"crljeni, jer "u cijelu noć i ola dana boravili na uzburkanu moru, gdje ih
valovi ni"u nimalo štedjeli, a voda mor"ka unila je čamac i olijevala ih od glave do ete' %ave
drhćućim gla"om rogovori:
ED
— &, moj brate, da "mo ovu noć ro#ivili, to mo#emo za6aliti *ogu i našoj majci ča na" je tako zdrave i
jake rodila ' ' '!
%ero, tjele"no jači, manje je drhtao, ali iak odgovori:
— Majci, majci, moj %ave, kako "an joj reka, "vetici majci, ona, "amo je ona od *oga mogla izmoliti
milo"t da na" je noća" očuva od ove aklene noći, da na" nije rogutalo ovo hladno more! ' ' '
— %okušajmo #uriti u brdo, da "e tilo ugrije, itajući ćemo naći 2anka i Ivu'
Mor"ke kai kalju niz odijela, voda štrca iz ciela, mnoge zaitkuju za vinograd go"ara 8lavića, a
rolaznici više gledaju u njih, čudeći "e njihovu izgledu, nego da im kazuju kojim "mjerom trebaju
krenuti rema vinogradu go"ara 8lavića' — Na"talo je zareaštenje kada "u ba$nuli u ro"toriju'
Nevje"ta Mimica "tane jadikovati:
— ,jme meni, "trici moji, "amo zlo moglo va" je dognati!
— Sve je #ivo, nevi"ta! 2aj nan brzo "uhu robu i tole vode, ako nimaš vina!
— 9ale, vale, mila braćo, riala "an "e, 2anko i Ive "u dizali arangal, a " ,non rodaju ribu u
2ubrovniku ' ' '
-ada "u oili veliku količinu tologa vina, onda %ero
veli:
— Nevi"to Mimice, daj nan jila, ova bura i valovi izjili
"ve ča je u nami bilo!
— .dmah, braćo draga! Samo da riremin, zbunjena "an, "va drhtin, rije od "traha, a "ada od "riće
da "te o"tali #ivi!
— 2aj, nevi"to, ča imaš!
— 2a iman, rezala bi "voga me"a, i dala vami, ijte, ijte vino' to je "a" od ove boljetice!
> 4ibar i more
E>
5/u 2anko, Ive i ,ne' ču/enju nije bilo kraja, te "u "vi navaljivali da ka#u, što ih je to nagnalo da do/u
ovamo o tom nevremenu'
— 1a "an ogrišija, braćo, ali "trite "e dok uta#imo ovu ne"riću od nerijatelja, glad!
Sutradan je 2anko ošao " %erom do go"ara 8lavića' — Sve "u mu otvoreno rekli' .n je romatrao
braću, a ogled mu "e zau"tavljao o"obito na %eri, nekoliko je uta zaklimao glavom, te naokon reče:
— Ima te, ima! 0i "i "ve ra"tjera i olua, i to oradi divojke!
— 7udo je volin, go"aru! 8lavić ga oet romatra, te mu veli:
— &h, kamo "riće da "i moj "in!
— -ako bi moga, go"aru, kada iman moga ćaću i majku?
— 4azumin bolje od tebe, veliš da "u te "vitovali da o/eš u voj"ku?
— 0ako je, go"aru!
— &vo ti bokun karte, o/i mome "inovcu Nikši, on je školovan čovik, neka te rioruči u 0ivat, da
"lu#iš u mornarici!
— :ala van, go"aru, oći ću kako me vi "vitujete!
— %amet u glavu, mladiću! , ne u "nagu, u ruke i noge!
— %okušat ću, go"aru, da "e naučin rije romi"liti nego učiniti! ča mogu, kad "an doša na "vit takove
nagle i vatrene ćudi!
%ero je bio u mornarici, najrije u 0ivtu, ali za vje#bu je do"io u -raljevicu, Selce u ;rvat"kom
%rimorju' Morao je roći "ve vje#be, a o"vetio "e najviše ronilaštvu,
EE
gdje "e okazao izvanrednim, " dugom izdr#ljivo"ti, golemom "nagom, a je bio zaa#en o "vojoj
"retno"ti'
5 9elu 7uku "e nije u"u/ivao javljati, a morao je biti i zadovoljan što je doznao reko nevje"ta Mimice i
,ne'
*io je ve"eo kada je doznao, da "e roditeljima nije moglo ništa rodati radi štete koju je on uradio na
zabavi'
Naročito mu je bilo drago čuti, da "e ono malobrojnih ulizica razjedinilo u demokrate i neke radikale'
Nije %ero za njih više mario, "amo je jadikovao da "e radi tih ulizica mora "krivati u voj"ci rije reda, a
on je "vim "rcem, dušom i tijelom #udio voditi ljubav "a "vojom voljenom 1uricom'
%i"ao je nevje"tama da u njegovo ime zamole majku, "e"tre i braću da tješe 1uricu, a naročito je majku
molio, kad je "u"retne, )neka joj veli više liih riči+'
9rijeme je %eri rolazilo vrlo "oro u voj"ci, jer mi"li i "rce bili "u u 9eloj 7uci, a nije "i "mio dati "rcu
oduška i i"ati ljubljenoj djevojci, od "traha da "e za nj ne "azna' -ada "e navršila godina dana
"lu#bovanja u mornarici, nalazio "e u Selcima' *io je hvaljen od "tarješina u "vemu, a najviše kao
ronilac' 1ednoga dana dobije nare/enje da "e javi glavnom zaovjedniku' Strah ga je uhvatio da "e
"aznaloLu 9eloj 7uci za njegovo boravište, te "e navečer rije "avanja ovjeri drugu Garu, mornaru,
%rimorcu iz Grikvenice' .n ga umiri govoreći mu:
— ča "e lašiš, %ero, dobija "an i ja oziv da "e ja$vin zaovidniku, ču "an, ali "amo tebi da znaš ' ' '
-raljica Marija voli i u#iva "ve ča je lio, tako "e za njezinu ratnju na la/i biraju najliše gra/eni
mornari' 8ovori "e da je no"eća, a "u joj rioručili da gleda "ve ča je lio, "na#no, jako, a naročito
lie, jake i dobro razvijene mladiće' ču "an da će dite koga no"i biti onda lio, jako, "na#no, jer će
kraljica gledajući na" u#ivati u tome, te re$
EF
niti liotu i "nagu našu na dite koje no"i' Ma, %ero, to "an ti reka da te umirin, da "e ne lašiš da "u te
otkrili radi onih demokrata ča "i in "ve orazbija'
— :ala ti, dragi Garu, znaš, ja "an obični ribar, "labo znan čitati i i"ati, ča ti mene učiš i govoriš o
"ocijalizmu i komunizmu, ja ti "labo razumin' Moj ćaće i "vi moji "u za ;rvat"ku "eljačku "tranku, a
"mo rotiv "vakoga ki je rotiv nje' 2a me razumiš, ne bi ja marija za te demokrate da nije tamo bila
moja ljubljena 1urica'
— .nda ja badava " tobon gubin vrime da razumiš moj nauk! ' ' '
— Nemoj, dragi Garu, ti "i učio škole u zidar"koj školi u Grikvenici, ja o"tajen ča je i moj ćaća, tvoje ja
riči "labo antin i razumin, meni je amet ljubav, če#nja za milovanjem i draganjem kod moje 1urice'
Gar bijaše mladić *ogom nadarene ljeote, tijelom, licem i ugla/enošću, što je "voj"tveno ljudima
;rvat"kog rimorja' Sin ribara iz Grikvenice, Senj"ka ulica uz more, o"jetio je o"kudan i te#ak #ivot
ribara' 4oditelji "u ga dali u zidar"ku školu, koja je bila "agra/ena nad njihovom kućom' %rvi učenik u
školi, a najvještiji zidar u vje#bi zidanja, izračunavanja, bio je hvaljen i zaa#en' .azili "u njegovu
bi"trinu neki ro6e"ori koji "u bili rikriveni "ocijali"ti i komuni"ti, te u nj ucijeili taj nauk, tako da je
već kao mladić bio oznat i zatvaran radi "vojega uvjerenja, koje je širio okušavajući i druge ridobiti'
Izgubio je taj rekra"an mladić "voj #ivot godine =IDA' kod čavala, jer je " nekoliko drugova — boraca
— navalio na brojniju i jače naoru#anu "kuinu njemačko$talijan"kih vojnika' %roglašen je narodnim
herojem, a "omenik mu je odignut red rodnom kućom u Senj"koj ulici' %rolaznici mogu vidjeti
"tariju #enu u crnini kako "toji kraj "omenika, gleda u "lova ui"ana na loči, ali ta majka ni$
EH
kom ne odaje da li "e razgovara " njegovim duhom ili "e moli za njegovu dušu' 5"ta "u nijema za
rolaznika, to majka "kriva u "ebi'
%ero je " Garem bio u ratnji kraljice Marije me/u više biranih mornara' -ako mu je Gar odao tajnu, to
je red kraljicom Marijom naadnije izlagao "voje tijelo, obučeno u kuaćim gaćicama, ne krijući "voju
taštinu zbog "vojega lijea lica, a je bio razočaran što nije bio izabran u u#u dvorbu kraljičinu'
5gla/eni i lijei %rimorac Gar bio je dodijeljen kraljici, što "e rotivilo njegovoj nauci i uvjerenju, ali je
znao da "e u voj"ci mora "lušati, a bilo je tu i nešto "ebično"ti za lagodni #ivot u voj"ci'
-ada je kraljica " ratnjom nau"tila Selce, na"tao je oet u mornarici redovan #ivot i"unjen raznim
vje#bama' %ero je bio roglašen za najboljeg, najvještijeg ronioca, te je bio nagra/en jer je mogao
najdu#e izdr#ati od vodom' Mnogi "u mu če"titali na unare/enju, jedino to nije učinio Gar, koji ga je,
štoviše, ukorio kad "u bili na"amu'
— ča "i izla#eš #ivot od vodon za mornaricu, mi"liš li mo#da o"tati "talno u voj"ci?
— .d "vega najviše volin u mornarici rad ronioca, ali mi viruj, Nikola, da ja najviše volin da "an ribar'
@a mene ribar i more — ča mo#e biti liše? 0o je najmilije i najliše zanimanje'
$O *lago tebi, %ero, ja to reziren i #alim "voga ćaću ribara'
— ča ti razumiš — moj Garu — ča je rado"t ribara kada vidi unu mri#u riba, ja to ne znan ričima
oi"ati' ' '!
— Moj ćaća je mene dao u zidare, graditelje — veli, bit će ti lakše — nego meni, "ine, ka ribaru, a i
"igurno ćeš imati zaradu, a ne ka mi ribari na "riću'
EI
— Moga "an i ja učiti za brodograditelja — veli %ero — ali nišan tija, jer ljubin more i ribolov, ma ča ću
ti reći, eto, ka moju dragu 1uricu!
— 0i "i, %ero, nekoliko godina mladi od mene, ja i"to volin more, jer #ivin na njemu kako "an ti reka,
zagleda "an "e i u divojku, ali ne ludo ka ti, koji "ominješ tu 1uricu nebrojeno uta kroz dan ' ' '
— &, moj Garu, o tebi "udin da "te vi, ;rvati "a "jevera, romišljene i uno hladnije naravi od na",
ju#nih ;rvata iz 2almacije i " otoka'
— -ako "i ti to ro"udija, moj %ero?
— Ni mi triba za to škula, već malo razmišljanja'
— .nda, ča ti mi"liš o meni?
— 2a "i uno ametniji od mene! 0o ti riznan, ali "e i čudin, jer kada uzmogneš, govoriš o olitici
kako je najbolji "ocijali"tički — komuni"tički nauk za "vakoga, a nikad mi ni"i reka, kako ljubiš i čezneš
za "vojon divojkon, tamo u Grikvenici ' ' '
— , ti "i, moj %ero, dojadija " dokazivanjen, kako ti lebdi red očima ta tvoja divojka 1urica'
— 1a to ne mogu kriti, moj Nikola! 0o je za me #ivot< #elja, če#nja, ljubav velika, neuta#ena ljubav!
7jubav moje drage 1urice, a ne tvoja olitika! ' ' '
— @ač "i onda ra"tjera i "ve razorija na riredbi olitičke "tranke rotiv koje "i?
— 1a "an rotiv te olitike, jer je rotiv nje i moj otac i velika većina naroda, ali ne bi ja to uradija da
nije ona, moja 1urica, bila tamo na toj zabavi! ' ' '
— Ni"i bio ravedan, a još manje ametan — moj %ero — tako nešto ja ne bi nikada učinija!
— &, da "an ja moga ameću "uditi, ne bi "e mora rije vrimena kriti u voj"ci, već bi u#iva u ribolovu i
ro$vodija #u/enu ljubav "a "vojon 1uricon'
— 1oš "i "ad reviše mlad da #udiš za divojkon, a kamoli još rije, zamalo red godinu i ol'
— 4eka "an ti, drugo "u u ljubavi ;rvati "jevera, a drugo mi, ;rvati " juga i otoka! ;oćeš li me
o"lušati zač "an ra"tjera zabavu na kojoj je ona bila za volju "voga oca?
— 2obro, %ero, vrimena imamo, a mi ričaj'
— @avolija "an 1uricu za vrime rata, a i"to i ona mene' *ili "mo ka oganj, #ar, a kada "mo "e ljubili,
grlili, "tezali, gorili "mo vatren tako #e"tokon, koja "e velikin i teškin naoron ga"i'
— Sada o"ićaš i znaš da te je "ila i "trah natira da je ne grliš, ne ljubiš, te je ni"i ni vidio već "koro
godinu i ol dana'
— Ne "ominji mi to dugo, dugo vrime, nego čuj i ne rikidaj, jer ja više o"ićan nego ča znan govoriti'
— 5 ratu "mo "e zavolili, tri brata došla na dou"t iz voj"ke, a njihove divojke o"tale no"eće' Majka
naša, a i majke divojaka očajavale ča će bit "ramote ako "e ne vinčaju' Moja majka doznala da i ja vo/in
ljubav " 1uricon, te me je zaklinjala, "vitovala i u"rdno molila:
)2ragi moj "ine %ero, jako "i mlad, ali majka ti ne mo#e i ne "rni braniti da ljubiš divojku! 7ia je, još
jako mlada, ali je kršna ka da je za tebe ra"la!+
):ala vam, majko moja dobra, umna majko, kako mi iz "rca i duše divanite, ljubin je, majko, ka vid očiju
mojih, "av gorin i "ve me #e#e u njezinoj blizini ' ' '+ )Sine, čuj i "lušaj "vitovanje "voje majke'+ )ča "e
mo#ete otu#iti na mene, majko?+ )2o "ada nikada, "ine moj mili, a virujen da ćeš o"lušati moje
"vitovanje! — 7jubi, grli do mile volje ti 1uricu, a ona tebe, ali, "ine moj, u divičan"tvo divojke ne diraj!+
F?
F=
)0o neću i ne mogu, majko — čujete majko — ne mogu' .bičaj našega kraja to ne brani'+
)Sine dragi, vidiš "trahote rata, zar mi nije do"ta brige, tri nevi"te i troje unučadi'+
)Ne mogu, majko, umrit ću, izgorit ću, čujte me, majko!+
)Moraš me, "ine, o"lušati, ali "amo dok traje taj ne$"ritni rat'+
)Neću moći, majko, on mo#e dugo otrajati'+
)9iruj, "ine, majci, ako rat dugo traje, majka će te rišiti zadane be"ide'+ )2aj mi obećanje, "ine mili, rišit
ćeš me velike brige i mi"li, obećaj majci za ljubav'+
).h, kako je to teško, majko, dati be"idu'+
— Majka me je zagrlila, ja "an joj da be"idu' Na "riću naš rat nije dugo otraja, bi "an rišen be"ide, a
kako je bila zima i hladno, bili "mo vezani za kuću, ljubili "e i grlili rid ocem 1uričinim' .h, ni"mo
mogli iti ljubav do kraja, jer je on bija u kući' @nali "mo mi za tu zabavu demokrata, a i to da kum
1erko tamo oma#e, a "an "e " 1uricon dogovorija da ću doći do nje o"li ribolova' Ne mo#eš ti,
Nikola, na" ;rvate " juga razumiti, kad u nami uzavri ljubav, "tra"t i #udnja za ljubljenim bićem! ' ' '
— %ošao "an u ribolov " tom mi"li, čilo vrime mi"lija "an o tome, jedva "an izdr#a dok "an "tiga do
kuće, a onda #urin do njezine kuće un vatre, lamena i #ara' čujen od "u"jede da je morala oći "a
"tricon 1erkon na zabavu demokrata' Mo#eš li me razumiti kako "e je u meni razbuktao #ar, lamen i
oganj, a ja, na #alo"t, romišljati ne znan! — -aznija "an "ebe da već godinu i ol ljubin, grlin i "tišćen
"voju ljubljenu 1uricu, ali "amo u "nu! ' ' '
— Ni"mo ni mi mladići bez ljubavi i #udnje' ,li — uno "mo razumniji u tome od va" ju#njaka! Stri
"e još
koji mi"ec, bit ćeš rišen voj"ke, a ćeš "e naljubiti, nagrliti, nau#iti "voje divojke 1urice! ' ' '
— *rojin dane, onda ure, a minute da je zagrlin, ali njezine ljubavi neću "e za"ititi da o#ivin "totinu
godina!
— *it će, %ero, bit će ljubavi, ljubljenja koliko mo#eš, ali amti, %ero, neće dokle hoćeš!
— 1e"i li razumija moju i"ovid?
— 1e"an' ,li "ada na očinak, "utra je ronjenje u dubinu, treba biti "vje# i jak'
— -ada je u itanju more, ni me "trah' 9i#be na njemu i u njemu, jer ga ljubin "vin "rcen "vojin'
5 domu ribara Surića bila je rado"t koju je teško oi"ati kad je ranom zorom banuo u kuću %ero, nakon
godinu ol od kako je utekao red #andarima' — 1oš jučer o"lije odne "tigao je u -orčulu, odmah "e
uutio u *lato, renoćio u kući djedovoj, ali na "ve molbe i nagovaranje nije "e htio tamo zadr#ati' —
čim je očelo "vitati, krenuo je u dom u 9elu 7uku da iznenadi roditelje i braću' — .tac i majka grlili
ga i ljubili, te govorili:
— 0eško "mo te dočekali, "ine, ali "i ogrišija, moga "i o"tati baren dana" kod didova i baka, neka bi te
"e i oni nagledali'
— Nišan moga, gonila me neka "ila da vidin "ve va" moje mile i drage koje volin, koje ljubin, za kojima
mi "rce #udi!
1edva je do"io odgovarati braći i "e"trama na uite kako je ro#ivio to vrijeme, a majka ga o"tavi "
riječima:
— 9alje ću ti riredit u#inu da "e dobro najideš majčine hrane, onda "e odmori!
— Majko, ne triba meni odmora, kako mi to mo#ete "vitovati!
— Nećeš, "ine, niti " nami na ribarenje'
FA
FB
— Neću, neću, ćaće moj dragi, ne bi moga izdr#ati da ne vi din nju, ka mi je "rce o"vojila i u dušu
zajila!
— Ne mi"li, "ine, na o"a, već "e lio ro/i do mile volje!
— &vo, dico moja, dobre u#ine, ršuta, "ira, jaja, ijte, "vi< a ti, Ive moj, rije nego o/ete na ribe, %ave,
%ero, ,nte, 7jubo, majka je toga do"ta "remila'
Nakon u#ine Ive "a "inovima ,ntom i 7jubom o/e na ribolov, a %ave u brodogradilište' %ero "e "tao
ure/ivati, brijati, rati, a majka je tra#ila robu da "e %ero što lješe obuče'
*io je lije "unčan dan, konac mje"eca travnja, na jugu ;rvat"ke tolo, a o"obito na otocima ''' — %ero
izi/e odjeven u nove hlače brata %ave, obuče bijelu maju, a nove ciele, a "e"tre "u govorile:
— 7i "i, li, ka iz riče, "amo "e "mij, mnoge će "e za tobom okretati!
— Svi "te mi, dico, mili i dragi, za mene najliši od "viju, a on je nad "vima vami najliši' Srce mi "e širi
od milja ča "an ga ja rodila! ' ' '
— Mati draga, ja va" obo#avan, za mene "te najdra#a, najliša majka, ono"an "an ča "te me vi rodili! '''
— .nda o"tani još, "idi, "ine, da te "e majka nagleda, da mi "e "rce još više roširi od milja i "riće!
— ."tat ću majko od "ada dugo, dugo uz va" u ovoj našoj lioj vali, a "ada ću oći vidit "elo i ča mi je
u njen drago!
— Sritno, "ine, majka će "remiti ečene i kuhane ribe' (elin načiniti ve"elje ča "i nan "e zdrav
ovratija'
%ero je ošao od kuće rema "elu' , majka i "e"tre, te nevje"ta gledaju za njim' Majka ga ozove:
— %ere, %ere moj!
— ča tribate, majko?
FD
— Navrni "e teti 1elici i tetku Marku, nek "vi do/u na večeru! I "tari tetak 8ugić!
— ;oću, majko, hoću!
— %ero, "ine!
— ča je, majko?
— Neka i ona do/e " ocem, naša će biti, ozovi ih, "ine!
— :ala, majko, uno van 6ala!
%ero je još br#e obilazio zaljev da što rije obavi ozdrav kod tetke, a onda krene rema maloj kući koja
je bila na kraju "ela' @adr#avala ga tetka i tetak Marko, bratići i "e"trične, a on neće ni da jede ni da ije'
— ,li je morao ou"titi "tarom tetku 8ugiću, koji "trogo reče: )2oša "i u ošteni hrvat"ki dom, "idi i
oij, da nam ne odne"eš mir i blago"lov našega doma!+
Morao je "je"ti, io je vino, a tetak Marko točio, te nazdravljao "retan ovratak ' ' '
%ero je mi"lio, ako oije vino, moći će br#e oći, a "jedio je kao na čavlima, dok "e očima o"vrtao na
vrata'
— 2o"ta je, Marko, zdravica! *ija "i i ti mlad, o/i, %ero, o/i, znan kamo te "rce vuče!
— @bogom' :ala van, tete moja!
Izleti %ero iz kuće kao hitac iz uške! Nije "e naio, ali dobro vino tetka Marka razigra mu još jače "rce i
če#nju da što rije o/e, da vidi, da oljubi i zagrli "voju dragu, ljubljenu, #udenu 1uricu'
-rene utom koji vodi do kraja gdje je bila kuća kuma 1erka' Nije vidio ra"cvjetane voćke, cvijeće, niti
o"jetio oojni miri" mirte i oleandera, a i znance je utem nemarno ozdravljao' — -uća kuma 1erka
bila je nešto udaljena od uta' .ko nje i red njom voćke, "mokve, bademi, gu"ta brajda vinove loze,
kroz koju "e išlo do red kuću'
%ero malo za"tane kod brajde vinove loze rije negoli krene u dvorište, ogleda rema kući, tijelom "e
nagne
F>
,=='='$'
natrag, digne ruke u zrak, te zavai zdvojno, kao da ga netko no#em bode:
— Ne"rićo, ne"rićo jedna, ja za tobon umiren od ljubavi i če#nje, a ti me izneviri! %a bar da je meni ar!
5biti, zgnjaviti tebe, njega, onda "ebe! ' ' '
-rene rema ulazu, te zdvojno, ali tu#no, kao kroz lač oviče:
— Majko, majko, zač "i me rodila?
Stane kao ukoan, ogleda 1uricu i Matu koji "u "tajali blijedi i relašeni, bez riječi'
— Ne"ritnoga "i me, majko, rodila!
%okrije oči rukama, okrene "e, te o/e trčeći utem koji vodi u vinograde i ma"linjake ' ' '
1urica i Mate čuli "u bolan jauk i zdvojne riječi:
— 1adnoga li mene, zač "an je u "rcu no"ija ka zjenicu oka "voga, a ona mene izdala' 1urice, 1urice, da
mi je to ki reka, ne bi moga virovati! ' ' '
1urice je zalakala, onda "mogla riječi, te kazala:
— Mate, Mate, lio "an ti govorila, molila te i zakli$njala, u"ti me u miru, neću te, jer ljubin i ljubiti ću
"amo %eru! ' ' ' *ogu 6ala da "mo o"tali #ivi!
— .ro"ti, 1urice, ali ča "an ja kriv da "an te zavolija, ne bi marija za tebe ni umriti, ali "an o"ta bez riči
i dah je u meni za"ta kada je reka: )5biti tebe, zgnjaviti!+ , ča "an ja rema njemu, ne bi te moga
obraniti?!
— .dlazi, odlazi, ne"rićo, ne tra#i od mene ljubavi, jer moje će "rce "amo za njega biti cilega #ivota!
%ero je trčao o vinogradima i ma"linicima, te "am "a "obom govorio kao da je "išao " uma:
— Sramotu "an do#ivija, ja, ja, %ero, najjači, najliši ribar 9ele 7uke' Ne, ne triban #ivet, ona, ona ki "an
dr#a "vojon, mene izneviri! — Naglo "tane, te zavai:
FE
— -ako mi je došla na u"ta rič majka' .h, draga, dobra, mila majko, vi "te me "a"ili da nišan o"ta
ubojica! @agušija bi nju i njega, onda bi "e i ja ubija, a vami dobra majko, zada bi "ramotu i "igurnu "mrt
od tuge' 2raga majko, velika je rič )majka+, koja me je rivela k "vi"ti! 4ade biti ne"ritan čili #ivot, nego
biti ubojica, ča ne, majko? 2a, da, vi ćete razumiti moju tugu i bol i tišiti moju "ramotu koju "an
do#ivija!
0aj jaki, "na#ni mladić "tao "e tre"ti od uzbu/enja, "av "kršen, znojan, "u"ti ruke uz tijelo, kao ijan
dotetura do jedne velike šulje "mokve, "jedne od nju, gornje tijelo "kloni u šuljinu, glavu na"loni, te
oet veli, gledajući u ruke, naročito u "voje velike r"te:
— Majka? Samo omi"a na njezinu veliku i vječnu ljubav, ona me je "a"ila da nišan o"ta ubojica "
vami — "na#nin i velikin r"tima! ' ' ' Neka #ivi! Sritna ne mo#e biti i neće biti, a ja, ne"ritnik, neću je
nikada moći i"trgniti iz moga "rca ni izbri"ati njezin lik iz moje duše!
Sreća je bila toga gordoga i jakoga mladića, da "u mu "uze otekle iz očiju niz lice' Nije ih bri"ao, već
nekoliko uta udari glavom u šuljinu ma"line da otre"e "uze ' ' ' Nekoliko uta teško je uzdi"ao, ali i
toga diva od mladića "kršila je bol i tuga nad izgubljenom "rećom i ljubavlju za kojom je toliko #udio'
Smirio ga je "an' 5 šuljoj ma"lini, daleko od "ela, "avao je ''' %remda mu je gornji dio tijela bio
zaštićen od šulje ma"line, velika je ro"a ala o"lije ola noći — bilo je to koncem mje"eca travnja
kada je noć hladna tako da "e mokar od ro"e i hladne noći trgao iza "na i robudio' 5 rvi je ča" bio
zbunjen dok "e izvlačio iz šulje ma"line, a čim "e o"ovio na noge, "tao je uzdi"ati, govoreći:
— ,jme meni nevoljnome, kako "an moga u"nuti do te dobe noći, jadne li moje majke, ča će ona
mi"liti o meni? ' ' '
FF
l'n, 'i
2igne glavu, ogleda na zvijezde, o"vrne "e očima na učinu mora, te veli:
— %rošla je davno već onoć, "vićari na moru ' ' ' zdru#uju "e, ašu ribu ča "e je "kuila oko "viće '''
-rene o ma"linjacima i vinogradima rema "vome zaljevu' Nije htio roći mimo kuće 1uricine, nego je
obilazio' — 2ošao je do kuće oko koje je još "ve mirovalo, na"tojao je ući tiho do "voga le#aja, ali "e
trgne, jer "e red njim ojavi majka, te ga bri#no uita i veli:
— Sine moj, mili "ine, be"idu ni"i odr#a, "vi "u ro/aci #alili, a najviše ćaća i ja'
— Majko, majko, zač "te me rodili tako jakog i "na#nog, da "an "labiji, "igurno bi noća" umra od tuge i
bola i od "ramote!
— Ne muči, "ine, moje "rce tolikin ričima! .tiša "i tako "ritan i rado"tan! ' ' '
— ."ramoćen "an, majko, za čili #ivot, iznevirila me je, vodi ljubav " drugin!
— %ere moj, kako "i "mija ovirovat la#ima nevaljala "vita?!
— Majko moja, ni vami ne bi virova da "te mi ča rotiv nje govorili, ali ja "an to vidija "vojim očima! ' '
'
— Mo#da ti "e to ričinilo, "ine moj!
— -amo "riće da je tako, majko' ,li, moja draga majko, to me je ime "a"ilo da ni"am o"ta ubojica
nje, njega, a "igurno i "ebe!
— .čuvao te je *og i "vi "veci, "ine moj, %ere moj!
— %re"tajen virovati u *oga, jer mi "e omutila amet, ali u bolu i očaju zavika "am rič — majko —
onda "an došao k "vi"ti, te "an obiga na olja, u vinograde i za"a u šuljoj ma"lini, "ve od boli, tuge i
"ramote, i to "ve do toga doba ' ' '
— Sine dragi, virujem ti da atiš, da "i tu#an, utučen od bola, ali, dite moje, nećeš ništa izgubiti od tvoje
"nage i liote, nima divojke koja te ne bi zavolila! ' ' '
— ,li ja, majko, neću nikad više zavoliti drugu kako "an nju i kako je još uvik Ijubin'
— %o/i, "ine, na očinak, rošle "u dvi ure iza ola noći, do/i, "ine, i zalo#i nešto'
—r Majko, re"vući ću drugu robu, zalo#it ću, ali na očinak neću, odlazim, majko, braći u 7aad'
— -ud ćeš, "ine, o toj mrkoj noći?
— %olazin, majko! Mene, ribara, umirit će more, ono će bučiti, a ja ću to razumiti ka utjehu u mojoj
boli! ' ' '
Ni"u omogle "uze, lač, ni jauk majke' %ero je ošao do čamca Nikolina, uzeo ve"la i jedra te je tješio
ra"lakanu majku:
— @ašto "te me, majko, rodili tako "na#noga, vitkoga, najjačega i, kako govore, najlišega mladića 9ele
7uke?
— *og mi te je takovoga darova, "ine!
— .h, majko, da "te me nagrdili, mo#da bi bija "ritniji u #ivotu'
— ."lobodi *o#e takovih riči i mi"li!
— 2a, majko, te riči: najjači, najliši mladić' 0o je u meni obudilo gordo"t i tašćinu, a "an virova da
"e ne mo#e roditi divojka, koju ja zavolin, da mi ne bi uzvraćala ljubav'
— ."tani, "ine, zavolit će te uno liih i dobrih divo$jaka 9ele 7uke!
%ero je ušao u čamac, dignuo "idro, a noćni ovjetarac nane jedro, koje je gonilo čamac iz zaljeva 9ele
7uke ' ' ' Majka je uzdi"ala i lakala, te kroz lač govorila:
— čuva te *og, tu#ni "ine moj!
— Ne"ritni "ine, majko< budite mirni, *og čuva "vakoga, a ribara čuva i njegovo more'
FH
FI
lit','
%erica je o"tala na obali, nije o"jećala umora i otrebu za odmor, nego je gledala kako "e bijelo jedro
gubi iz zaljeva rema otvorenom moru ' ' ' @vijezde "u "tale blijediti, jer je rvo "vitanje bacalo "voje
trake na njih' — %erica je ošla u kuću, ali "e nije odmorila, već tiho, bez buke, "tala "remati u#inu za
"voju obitelj, a tišinu i mir u"nule dru#ine bunili "u uzda"i zalakane majke ' ' ' Sutradan red zaad
"unca "tigao je %ero u zaljev 7aada, rivezao čamac u mali "iguran zaton, uzeo ve"la i jedra na le/a te
ošao rema vrhu 7aada, do vinograda gdje "u bila braća 2anko i Ivo' — Na"talo je ču/enje,
i"itivanje, a %ero nije dugo htio reći zašto je došao, ali nevje"ta Mimica nije odu"tala od naga/anja i
tako je njoj onda rekao da "e o"vadio " 1uricom' 9eć "utradan zorom ošao je %ero u ribolov "
2ankom i njegovim rijateljem 3imom 1eličićem, koji je bio "tariji vincilir 8lavićev' — 3ime je bio
-onavljanin, vješt na olju i vinogradu, a ribarenje, ve"lanje naučio je od braće Surića i tako "e " njima
udru#io' Imao je #enu i troje djece, a četvrto mu #ena uravo očekuje, a je ozvala "voju "e"tru -atu
da joj bude od omoći' — -ate je bila ve"ela djevojka, "rdačna, "remna na šalu i "mijeh, nije bila
ljeotica ali ni ru#na, a u "vojoj lijeoj narodnoj nošnji -onavke bila je od "vakoga zaa#ena, a naročito
u dubrovačkoj ribarnici, gdje je bila redmet ču/enja'
— .dkuda ti, -onavko, došla rodavat ribe, ča ih nalazite u olju?
-ate je mnogima tumačila:
— @aminjujen "e"tru ka je rid orodon'
0oga dana rvi ut "e "u"rela " %erom u ribarnici, kamo "u on i "vak 3ime doremali ulovljenu ribu na
rodaju ' ' ' (ene ribara čekaju "voje mu#eve da im omognu kod rodaje, jer "u go"odari i go"ode
2ubrovnika ne"trljivi kuci'
.vaj ut bio je lov obilan, a bilo je i mnogo kuaca' %ero je "remao ribu " -atom, a nevje"ta Mimica
"a 3imom, koji još nije bio jako vičan guljenju mačaka, ra#a, a je uza nj bila i"ku"na ribarica Mimica' 5
očetku je bila "rdita na 2anka što on nije došao " ribom, ali kada je doznala da ih je zvao go"odar
8lavić, rihvatila "e o"la, vaganja i "laganja riba'
%ero "e ozdravio " -atom hladno, a iz učtivo"ti i oštovanja "amo ju je ogledao' ,li -ate je bila
u"hićena, "vaki ča" je ogledala %eru, a ga zaitkivala i za "tvari koje je već znala' Na njihovoj "trani
bilo je više kuaca, jer je %ero bio vješt ribar i uno je br#e riremao ribu negoli 3ime' — Mnogi "u
kuci govorili:
— 2aj ti, mladi ribaru, lijeo mi oči"ti ovu ra#u' 0i, lijei ribaru, lijei komad odre#i od ove alamide,
a ti, -onavko, dobro i ošteno va#i, jer grih je krivo vaganje!
%ero je bio "abran, tih i miran, radio je vješto "voj o"ao, a na zadirkivanje kuaca nije "e ni jednom
na"miješio, "amo ih je odmjerio očima i dalje na"tavio či"titi ribu ' ' '
-ate je bila ve"ela, uravo obije"no ra"olo#ena, "mijala "e te duhovito odgovarala na rimjedbe
kuaca, a o nekoliko "e uta obraćala %eri i govorila mu:
— 9idi, %ero, kako te romatraju ove 2ubrovčanke, ču "i kako govore: )7ije je ka na"likan!+ , ti "e
raviš kao da ti nije drago? ' ' '
— I nije mi drago! %u"ti me u miru da radin!
-ate ga je čudno ogledala, a on, da bi to oravio, reče:
— Moga bi "e orizati, vidiš kako je no# oštar!
— Mi"lila "am da "am te ča uvridila?
— Ni"i, ni"i, "amo mi ništa ne govori!
%rodaja ribe bila je brzo i do"ta rano završena, a Mimica veli %eri i 3imi:
H?
4ibar i more
H=
7
— 2ok vi "tavite u red ribarnicu, oći ćemo ja i -ate nabaviti otribe za kuću'
;odajući o kuovini, doznala je -ate da je %ero došao #ivjeti " njima na 7aadu, jer "e o"vadio "a
"vojom djevojkom' — -ati "u "e roširile oči od rado"ti na tu vije"t, te veli Mimici:
— Nema rigovora dundu 2anku i Ivi, a ovaj %ero mi "e gu"ta, mogla bi ga gri"ti od milja, tako mi je
o"tao drag!' ' '
— Mnogima je on bija drag, moja -ate, ali on nije marija ni za koga, već "amo za "voju 1uricu!
— 4adujen "e da je tu kod na", grišiti moran, ve"eli me da "e o"vadija "a "vojom 1uricom, tom
divojkom ' ' '
%ošli "u čamcem iz luke na 7aad' %ero je uravljao jedrom, a nevje"ta Mimica "jedila je blizu njega'
9o#nja je duga dok "e obi/e 7aad, a je tako Mimica doznala "ve otanko"ti, što je "ve %ero do#ivio i
ro#ivio'
— Ne"ritan "an, nevi"to Mimice, #elija bi je zamrziti, ali me nešto riči, o"ramoćen "an čili #ivot!
— @aboravi je, %ero!
— Ne mogu, ne mogu, nevi"ta!
— Naći će "e mnoge kojima ćeš biti drag!
— ,li meni neće biti ni jedna, znaš ti na" Suriće! -ada "u došli na 7aad, našli "u u kući 2anka i Ivu'
(ale "e na go"ara 8lavića što #eli da "e jedna u"ta ledina o"o"obi za vinograd'
— 1a "an mu ridlo#ija da to radimo u zimi, ali on neće odu"tati'
— %latit ću o"ebne nadnice, #elin da "e to "ada naravi i o"adi loza'
— Meni je krivo, mi"ec "vibanj, najbolji je mi"ec ribolova, a i roda "e dobro jer već dolaze "tranci'
HA
— Ne jadi "e, 2anko, ja ću rado raditi na ledini, a vi kada uzmognete da mi omognete, a evo i jakoga
%ere koji mo#e uno omoći! ' ' '
— ;oću, vrlo rado, dundo 3ime! -oat ću, razbijati kamenje, ve"lati, loviti, "amo da ne mi"lin! ' ' '
9rijeme je bilo lijeo, tako da je %ero išao dan za danom u ribolov, a o"lije rodavao " -atom i
nevje"tom — 2ankovom ili Ivinom #enom' .d rvoga dana, -ate "e na "ve moguće načine na"tojala
ribli#iti %eri' .d Mimice je doznala "ve %erine jade' — -ako je vincilir"kaLkuća bila velika, ali
zajednički odijeljena na "tanove, -ate je više bila u kući 2anka i Ive nego kod "e"tre i "vaka' 2ono"ila
je djeci darove, %eri kuovala "kue cigarete, a jednom mu je donijela mornar"ki ribar"ki rubac, a mu
"tavila oko vrata, te njegovo lice omoću ruca ovila i rivukla k "vome' Svi "u rimijetili -atine
o"jećaje rema %eri, a i ona "ama ih nije krila, već je naročito #eljela da to "vi znaju, a najviše %ero'
@nala je -ate da "e to ne ri"toji jednoj oštenoj, "eljačkoj djevojci, ali ona je rečula rigovore "voga
"vaka 3ime'
%ero je došao u 7aad otkraj travnja, a već "e bli#i olovina "vibnja' 7ovio je ribu, koao ledinu "
tolikim marom, "vu je "nagu na"tojao utrošiti drobeći kamenje ' ' ' %redvečer veli 2anko, kao naj"tariji
brat i vo/a ribar"ke dru#ine, "vojoj #eni:
— ču "an da "e izme/u 7ouda i obale nalazi jato riba, o/i, Mimice, na ledinu, reci Ivi, 3imi i %eri, da
ćemo dubin"ke mri#e tamo večera" olo#iti, a "jutri zorom dizati'
— %oći ću ja o njih, dundo 2anko!
— %o/i, -ate, o/i, ako te ne triba "e"tra ,ne'
— 9alje ću "e vinuti, još nije vrime za ono ča vi mi"lite'
HB
9ratili "u "e brzo u kuću na oziv 2anka, ali -ate "e dr#i za vrat %eri te o"kakuje na jednoj nozi' ' '
— 5ganula "an nogu, dundo 2anko, malo ću "i"ti a će mi roći' 2obar je %ero za koga "an "e dr#ala,
tijo me jo oniti, ali ovako mi je bilo liše'
Na oziv 3imine djevojčice da je zove majka' -ate je zaboravila na ozlidenu nogu, digla "e te otrčala k
"e"tri'
— ča "e mo#e? 0ila "e je na te obi"iti, %ero!
— Ni mi bila teška, brate, Ivo, ali ne marin! 2aj, ne$vi"te, o#urite da idemo olo#iti mri#e'
2rugi dan, rano zorom, tek je očelo "vitati, bila je dru#ina ribara red 7oudom, " velikim čamcem za
mre#e i dva manja za ulovljene ribe' -ada "u došli do rvoga mje"ta gdje "u očeli olagati mre#e,
znaka nije bilo, a još je bio i "umrak, ali na njihovo zareaštenje iak "u rimijetili da "u znakovi na
okuu, ali "e omiču'
— 1ao nami, duin nan oija ribe! , još ih #dere' 5roa"tija nan je mri#e! ' ' '
— Ne govori tako, 2anko, obi/imo mri#e! — %ero, ti o"tani u velikon čamcu, očni dizati mri#u do
koje rvo nai/eš, a ja ću oći na livo, a ti Ive i 3ime na de"no, a ve#imo mri#e i ve"lajmo rema
velikom čamcu do %ere'
0ek što je %ero došao do rve mre#e, zahvati, te uotrijebi "vu "nagu "voju, a morao je mre#u u"titi,
jer ju je nešto ovuklo još jačom "nagom u dubinu mora' %ero ogleda, te oviče:
— 2anko, Ive, 3ime, ne"rića! 2uin "e je zale u mri#e! ' ' ' čuo "e zdvojan 2ankov gla":
— ,jme nami, uroa"tija nan je mri#e, ne"rića jedna!
— 2obro "i ti čuja, moj 2anko, da je tu bilo veliko jato riba' Neće ne"rića na malu "kuinu riba
navaliti'
HD
2ošli "u do velikog čamca, te konocem vezali mre#u za čamac i očeli otezati ' ' ' čamac "e naglo
omakne, a na ovršini "e oka#e golemi duin' — %ero i 2anko u tren oka zgrabe velika ve"la, te udri
o njemu, ali uzalud, ovuče čamac i mre#e ravcem 7ouda ' ' ' 0ada umetnu ve"la na škeram, te "tanu
zadr#avati čamac, a duin okrene ravcem Gavtata ' ' ' 2ošli "u Ive i 3ime, vezali "e za veliki čamac, ali
je "ada duin okrenuo rema obali 2ubrovnika' @amalo da "e čamci ni"u "udarili, a onda 2anko nalo#i
da "e ra"tave' %ero "e "tane u četvorinu velikog čamca, zahvati mre#e, te ih digne i dr#ao je "vom
"nagom mre#e, ali je duin trgnuo, čamac "e zaljuljao, ali %ero nije ou"tio' 2uin izi/e na ovršinu, a
2anko i Ive udri o njemu ve"lima' .nda "e ridru#io i 3ime, a zadnji "na#ni udarac 2ankov, a duin,
"igurno omamljen, "agne "e nadolje kao da će zaroniti, re "e digne rema velikom čamcu, ravno na
četverokut gdje je "tajao %ero' .n u taj ča" "u"ti mre#u i uhvati duina na kraju rea, te oviče:
— 2anko, omču, omču zabaci na re!
2uin "e ooravio od udaraca, te ovuče oet rema 7oudu, a %ero "e grozi i viče:
— %rije ćeš mi ra"oloviti tilo, ali te ja ne uštan! 2anko, 2anko, #uri, omču!
5 zadnji ča" rebaci 2anko omču i veza je za čamac' %eri "e od naora raširio gornji dio tijela, a krv mu
je udarala u glavu'
— %u"ti, %ero, veza "an ga!
9eć "e očelo daniti, duin vuče čamac, ribari ga udaraju, ali čim "e malo ooravi, oet vuče čamac na
"ve "trane ' , ' %ero o/e na rovu čamca, "kine odjeću, uzme ribar"ki no# i "koči u more' @aliva
rema duinu i za kratko vrijeme "tao je duin trzati' 9eć "e "kuilo do"ta
H>
ranoranilaca na obalu i luku dubrovačku, te romatraju borbu ribara, a nekoji od njih rimjećuju:
— .li je mor"ki a" oli vela količina ribe oli tunine, a mo#e biti i duin!
%ero doliva do velikog čamca, te veli:
— Moja braćo, uništila van je ova ne"rića mri#e, grdo"ija je, ima ga nekoliko "totina kilograma!
— 0o ti je na moru ništa, moj %ero, nagrada je hiljadu dinara od kaetanije, a mri#e vride de"et hiljada!
— %oni "e, %ero, u čamac, zora je, rehladit ćeš "e! '''
— 9ucimo ga, braćo, u luku, onda ćemo dići naše jadne mri#e!
— 2anko, Ive moj i vi dundo 3ime!
— ča #eliš, %ero, ne govori rije nego "e digneš u čamac i navučeš robu'
— Ne brini za mene, 2anko, brate, nego čuj: ča god u moru #ivi, dobro je' 1a ću orezati eraje
duinu, odrezati glavu i rodat ćemo ga za tuninu!
— Ne moremo, %ero, grih je varati narod, to mi ne "mimo učiniti, mogu "e ljudi razboliti!
— Ne bi ja to ridlo#ija, brate 2anko, a mi u mornarici ni"mo jili više uta me"o od duina! Ma"no je,
tribat ćemo uozoriti da iju vino o"li jila'
— ,ko je tako, %ero, onda na o"a! Sići eraje, re i glavu, a mi ćemo dizati mri#e!
9eć "e očelo daniti kada "u "tigli čamcima red ribarnicu' -omade ra"ječenog duina uno"ili "u u
ribarnicu, umotavši ih u dijelove otrgane mre#e' 2anko, Ive i %ero kao vješti ribari rezali "u duina na
"itne komade, a 3ime je bio red ulazom da ne ušta kuce dok to 2anko ne odobri' — 2ošle "u
Mimica i -ate, ali i njih nije 3ime u"tio, govoreći:
HE
— 5lovili "mo do"ta tunina, a ih #ele "remiti za hotele i re"tauracije u gradu!
čuli "u "e rigovori: )%rvi "mo mi domaći, jedva "mo dočekali tuninu, a "ada da je jedu "tranci' Neka oni
jedu govedinu!+
— ,ne, Mare, o/i teti 7uci, dundu 0onku, ribari "u ulovili tuninu! ' ' '
Na"tala je navala na tuninu, a jedan je go"tioničar jedva izišao iz ribarnice, jer "u ga "vim mogućim
ogrdama naale o"obito #ene'
2anko, Ive, %ero, Mimica i -ate govorili "u "vima da je me"o ma"no, ne ijte vodu, već vino! — 3ime,
koji je "tajao kod izlaza, i"to je onavljao, a mnogi "u mu odgovarali:
— , ča ti, -onavljanin, ni"i doeljao bure vina, a dilio, lako je "vitovati!
5tr#ak je bio kao još nikada do "ada, jer je to bila rijetka grdo"ija, računali "u reko še"t kvintala! ' ' '
Svih še"tero je uredilo ribarnicu, onda umorni, uzrujani ošli "u na rijedlog 3imin u obli#nju krčmu, ne
na ribe, već na ršut i "ir' 8o"tioničar je jedva mogao namiriti gladne i #edne ribare' Nakon toga ošli
"u "vi dobro ra"olo#eni rema čamcima' Najmanji "u čamac vezali za veliki, te "e dogovarali kako će "e
ra"orediti, a -ate veli:
— %o/ite vi, dundo 2anko, Mimica i 3ime u veliki čamac, a dundo Ive u mali, a ja moran kuiti nešto
za ,nu, ča će "koro tribati' 0i me, %ero, ričekaj, lio te molin'
-ate "e izgubi rema gradu' 2anko digne jedro, te krenu oko 2ubrovnika rema 7aadu' — %remda je
ribarnica bila već zatvorena, još "u dolazili kuci za tuninu, tako da je %ero morao dokazivati da "u rije
vremena zatvorili ribarnicu ošto "u "ve rodali' 2va uta je išao
HF
u krčmu uta#iti vinom #e/, jer "u ga #arili ršut i "ir' 9eć je davno rošlo de"et "ati kad "e ojavila -ate'
Stala "e i"ričavati da je dugo tra#ila otrebne "tvari za "e"tru ,nu' Sjeli "u u čamac, "unce je bilo tolo,
vjetrić je bio "lab, tako da je %ero uz jedro morao če"to uta i zave"lati' -ate "e cijelog uta do 7aada
umiljavala oko %ere, molila ga da je nauči ve"lati, a je tako "jela uza nj, te okušavala ve"lati' %ere je bio
o"rednje ra"olo#en, u"tio je -ati da riča, na "ve joj je odobravao, če"to je u nju ogledavao kad bi
mu govorila kako joj "e on )gu"ta+, a ta mu je riječ kao otočanu bila vrlo "miješna'
Skoro red ulazom u ri"tanište na 7aadu, oet -ate veli %eri ono što mu je u čamcu nekoliko uta
onavljala:
— &, baš mi "e uno )gu"taš+' 1a ne znam što mi je na tebi dra#e, ova lia ko"a, a oči, "amo da me
očeš liše ogledati! — 2aj "e naij vina, ovo je naše #u"ko, mo#da me onda drugačije ogledaš! ' ' '
— %rije ti, -ate, nagni bocun, onda ću ja!
— 1a bi rade o"lije tebe, onda bi znala što mi"liš o meni! ' ' '
— (en"ko "i, -ate, a daj ti nagni bocun!
— 2obro, hoću! .nda ćeš ti o"lije mene, a ćeš ti znati moje mi"li i o"ićaje!
-ate oije nekoliko gutljaja, te "va razdragana rine"e bocun %eri, koji je obilno otegnuo iz njega da
mu je "ve klokotalo u grlu' -ate rihvati bocun, te "e ribli#i %eri do u"tiju i "miješeći "e, uita:
— .nda, %ero, znaš li "ada moje mi"li i "ve, "ve što o"ićam za tebe?
— @nan, -ate, znan i oga/an, ali mi nije ni do čega "talo i ništa mi nije više drago u #ivotu'
— .h, ludi, ludi %ero, ma lu/i "i od ove "tijene! -ada još uvijek mi"liš na onu gaduru od 1urice ' ' '
HH
-ao da ga je no#em ubola, digne "e, ogleda je očima tako "trogo, te oviče:
— 5bit ću "vakoga ko nju grubin ričima naziva' 8ubi "e da te ne udarin ve"lon i bacin u more!
čamac udari u #al, %ero baci ve"lo, "koči iz čamca, a -ate uzima košare i izi/e lačući iz čamca i
govoreći:
— ,jme mene, ne"retne, kakav je on! 4ekla "an mu i"tinu, a on ovako lanuo!
No"eći više košara, ošla je lačući o #alu do "taze koja vodi u šumu do 7aada, rema vinogradu'
%ero izvuče čamac na #al, "kine jedro i ve"la, metne to na le/a, a do/e i"tom "tazom koja je najbli#a
vinogradu' 2ošavši u šumu 7aada, ugleda -atu kako "jedi od gu"tim borom koji ju je štitio od "unca'
4uku je "tavila na koljeno, a u nju glavu i uzdiše ' ' '%ero "tane, ogleda -atu, te veli:
— Ni"i tribala tolike "rte no"iti kraj mene' Sigurno "i "e umorila?
— Sada me #ališ, a malo rije "i me htio baciti u more!
— (a mi je -ate, ali takove "an ne"ritne ćudi, da rije uradin i rečen, nego ča omi"lin i romi"lin'
— .nda ti je #ao, %ero?
— 9iruj, -ate, brzo o#alin' 0akav "an ro/en, nagle, neromišljene naravi, a dana" "an oija riko
mire vina, a i tvoje ća "an ija, mantra mi "e u glavi!
— Sidi malo okraj mene, onda ću "ve zaboraviti što "i mi reka'
— 2obro, -ate, ali ne dugo' *it će "koro odne, triba oći ledinu koati'
— 2ana" nije riša, %ero, novaca "mo dobili za tu$nine ka lišća'
HI
%ero "jedne okraj -ate, ni"u govorili ništa, onda -ate rekine šutnju, digne bocun, te veli:
— %oijmo ovo malo vina što je o"talo u bocunu, "remota da to no"imo doma'
— 9rućina je, -ate, omantrat će na" vino!
— -akav "i ti mladić, da te je "trah od ovo malo vina, moj brat 9laho oije triut toliko, a nema ga
ola tebe!
%ero nagne bocun, onda malo i -ate, a veli:
— Ni"i više "rdit na me?
— Ne govori više, -ate, o ljutnji, ja "e brzo naljutin, ali još "e br#e ovratin'
— 0eško dišeš, %ero!
— Ni"mo mi otočani naučni na či"to vino, a mi "e malo omantralo!
— 2aj da čujem kako ti kuca "rce! -ate olo#i ruku %eri na "rce, a mu veli:
— -ako ti lijeo kuca, kad bi barem malo, malo htjelo kucati za mene! ' ' '
— ."tavi riči, -ate, za "ebe i ne govori!
%ero nije micao -atine ruke "a "ebe, već je zatvarao oči, "jedeći bez riječi'
— %ero, oj, %ero!
— ča je, -ate, ča #eliš
— 9irovala bi ti da me ne bi ubio i bacio u more i da "e više ne ljutiš na mene, ako bi me oljubio, ma
evo — kao "e"tru — kao vjernog rijatelja! ' ' '
— 1a "e ne "rdin na tebe, -ate, ča to triba "vidočiti oljucon?
— Molin te, %ero, dragi %ero, da, to, "amo to #elin! -ate "e digne, klekne na koljena, ri"loni "e na %eru
koji je oljubi'
— Sada ću ja tebe!
-ate zagrli %eru, "tane ga ljubiti i riti"kati uza "e "vom "nagom, tako da "u "e oboje "trovalili u travu ' '
'
@vono crkve "v' Mihajla, koje je uravo zvonilo odne, trglo ih je i o"vije"tilo od nedozvoljena čina'
%ero legne otrbuške na travu, zarine glavu u travu, "tane udarati rukama o zemlji, te jadikovati
govoreći:
— . lude, lude li mene! Sada ne vridi da #ivim, reda "an "voju nevino"t bez ljubavi' *i#i, bi#i od "vita!
5"tane "e, zgrabi ve"la, jedra i "ve "rte, te o/e trčeći rema vinogradu ' ' ' -ate "e relašila za %eru,
ali joj je na licu "jala "reća i zadovolj"tvo, te govori:
— %ero, %ero, umiri "e, to nije grijeh, čuj me, %ero, da ti nešto velim ' ' '
%ero je čuo govoriti -atu dok je kuio jedro i ve"la, ali nije ništa odgovorio, već je trčeći išao rema
vinogradu' 2ošao je do kuće' 9e"la i jedro metnuo je na mje"to, uzeo kram i moštel, te "e uutio na
ledinu' -oao je i drobio veliko kamenje i "am "ebi govorio:
— 9eća "an ja budala od tebe, caune, i od tebe, kamenje< glue, oh, glue li moje neromišljene
naravi, uzeti divojci nevino"t, dati "voju nevino"t bez ljubavi, #ari i zano"a!' ' ' Stidin "e gledati tebe,
u"ta ledino, va", lie šume! Ne "min "vrnuti ogleda na to moje lio more!
2ošla je nevje"ta Mimica do ledine, zvala %eru na u#inu, govoreći:
— 2o/i, %ero, na u#inu, do"ta je bilo za dana"! Ne ubijaj "e tom ledinon, neće go"ar 8lavić roa"ti'
— %u"ti me, nevi"to, ni me volja! -oanje, drobljenje kamenja to mi je otriba, o"tavi me u miru!
%ero je koao do zalaza "unca, došao je neoa#eno do kuće, uzeo je najotrebnije, te nau"tio kuću i
uutio "e rema 8ru#u, govoreći:
=
I?
I=
— Ne mogu o"tati me/u ovin če"titin ljudima! -ako bi in gleda u oči, nije mi do divojke "talo kao do
"tarog lišća ma"linova! — Majko, majko, zač "te me lia rodili, zač je ona za kojon "an #udija "vin "rcen i
dušon, rezrela moju veliku ljubav, a ovu jadnicu zanila je moja liota' Stidin "e, reziren "ebe i "voju
neromišljenu ćud!
5 mi"lima, gnjevu i "rd#bi na "amoga "ebe, "tigao je u 8ru#, " namjerom da "e vlakom uuti u *o"nu
kako bi "e tamo zao"lio kao drvo"ječa' ,li je "tigao reka"no — "vi "u već vlakovi bili taj dan otišli'
.bišao je "ve brodove koji "u bili u gruškoj luci, nudio "e za lo#ača, za erača broda, nekima bi govorio:
)5zmite me na oku" mi"ec dana be"latno+ — ali ga nigdje ni"u rimili' ;odao je o ri"taništu, te
razmišljao: )Njima "e ne vraćan! Ne mogu i neću, kazniti moran "ebe, oći ću ješke uz obalu, tra#it ću
bilo kojeg ribara, a ću loviti, raditi za troje, mo#da ću izličiti "voju neromišljenu ćud!+
%ogled mu "e zau"tavi na u"idrenu čamcu "u#vara -raljana' *ili "u kod večere, on ih ozdravi i veli:
)4ibar "an iz -orčule' 0ija "an otutovat u *o"nu, ali "an zaka"nija, uzmite me u vašu dru#inu, a ako ne
vridin — izbacite me, a ako ćete biti zadovoljni, virujen u oštenje!+
9oda dru#ine ogleda "ta"itog mladića, te veli:
— %ošteno zvuče tvoje riči, do/i i večeraj " nami'
— 1e"ti neću jer ne mogu, dajte mi vina i oka#ite le#aj!
Sutradan ranom zorom krenuli "u "u#vari rema 3i$adu, te naišli na dobar lov "u#vi' Svi "u "e divili
"retno"ti i "nazi %erinoj' .n nije štedio "nage u va/enju "u#vi, u ve"lanju na obalu, te ubijanju
#ivotinjica koje #ive u "u#vi' 1edino je trio od "mrada "u#vi, dok ih "unce nije i"ušilo, ali je "ve to
"trljivo odno"io' , onda
IA
"u išli u 1ablan, na Mljet, te i"točni dio -orčule, u mnoga mje"ta dok ni"u otkraj li"toada "tigli u
-raanj' 7ov je bio odličan i obilan' 8o"odar dru#ine odao je %eri red "vima riznanje, te ga je
ošteno nadario i rekao:
— Sritni bi bili ako bi tija " nami u roliće oet u lov, a kako veliš da nećeš kući, o/i u 3ibenik, ja ću te
rioručiti ribar"koj dru#ini'
%ero je tako ošao u 3ibenik, kuio "i je odjeće, našao je bez reoruke ribar"ku dru#inu, te je obećao
doći' 9ratio "e oet na -raanj, a jedan mu "tari "u#var veli:
— 8ovoriš da "i u voj"ci izučija za ronioca?! %o izgledu "i jak kao iz kamena i"kle"an' %o/i u @larin,
okušaj "riču kao lovac koralja, a ako nai/eš na dobru robu, brzo "e mo#eš omoći'
5 naornom radu kao "u#var dan za danom "ve je više zaboravljao na "voj rekršaj, a u 3ibeniku, kada
je kuovao robu nakon duga vremena vidio "e u ogledalu i u tom mu je ča"u došla na omi"ao 1urica, te
"e "tao koriti i "jećati nevje"te Mimice: )0riba "i, moj %ere, biti "trljiv, "lišati, itati, dobro roviriti, je li
"e ui"tinu 1urica iznevirila " Maton!+
)&h, kamo "riče da "an to uradija, mo#da je jadna nevina, triba "an moliti nevi"tu da "e ona roita, ah,
luda li mene, amet mi uvik radi kada je reka"no!+ ' ' '
2rugi dan, ujutro, otišao je u 3ibenik da "ačeka brodić koji "vako malo olazi za @larin' I"ti je brodić
dovezao radnike iz @larina, koji rade na obali )3ibenik+' Mnogi @larinjani, a i većina "tranih radnika,
"tanuje u @larinu, jer ne troše mnogo za "tan i hranu i tako više zaštede da mogu omagati "voje u
domu' — Me/u radnicima %ero oazi 9elelučanina Matu' 1oš dok brodić ri"taje, mnogi "retni radnici
"kaču na obalu' %ero mrko ogleda Matu, koji od "traha roblijedi, te i"rekidano govori:
IB
— %ero, %ero, ona ljubi "amo tebe, mene je otirala, ona voli "amo tebe! ' ' '
2ošao je i Mate na obalu, %ero ga uhvati, "ti"ne, a uita:
— 8ovoriš li ti to i"tinu, ili od "traha?
— %u"ti me, ugušit ćeš me, "ve ću ti reći! ' ' '
— 8ovori, govori, ali jao tebi ako ča "la#eš!
— %obiga "an iz 9ele 7uke još i"toga dana, od "traha red tobon, moj %ero! — %ero, govorim ti ka na
i"ovidi, ja "an je zavolija "vin "rcen "vojin!
— -ako "i "mija, ne"rićo jedna, kada "i zna za našu ljubav?
— Iako nišan li ka ti i tako vitak i jak, ni"am kriv ča "an je zavolija! 0ebe nije bilo dugo — mi"lija "an
da nećeš doći — a "an joj dolazija i nudija joj, molija je da bude moja ' ' ' če"to me je otirala ričima:
)*i#i, Mate, "tidi "e ro"jačiti ljubav, ja ljubin "amo %eru, nema kraljevića i da ima car"ke dvore — ma
znaš, an/ela ne bi zami$nila za moga %eru!+ 1adna, jadna moja draga, ljubljena 1urica ' ' ' 2a, da, išu mi
moji da lače i jadikuje, jer je doznala da "i "e negdje izgubija u "vitu, a moja je majka molila neka
re"tane roklinjati onaj ča" kada "an je oet doša moliti, a ti baš naiša!
— 8ovoriš li ti Mate, i"tinu?
— 0ako mi vida očiju mojih! Nišan laga, "ve "an ti reka, ona je govorila da voli "amo tebe, a ja "an
mi"lija: mo#da će oći za me, jer "an bogat, jer iman liu kuću, olja i vinograda' .ro"ti, %ero, ne "udi
me što mi je draga, i ja iman "rca i oči, ali ona ljubi "amo tebe!
— .raštan ti, Mate, "ve, rem "i mi uno jada zada, ali "i mi i ti vratija "riću kad "i reka da je ona
"amo moja' 2a, Mate, do "mrti moje i njezine, "amo ću nju voliti! .et "an "ritan, "av "vit je moj, oh,
da mogu, laka bi od
ID
"riće' Moja, "amo moja! 2ana", Mate, neću na o"al, i"at ću odma njoj, a ti iši da "e više ne tribaš
kriti, da dolaziš doma'
Nakon nekoliko dana dobio je %ero li"t od 1urice:
)2ragi moj, jedini %ero! Moja bol i velika moja tuga, te "uze koje "an i"točila za tobon — još "u više
učvr"tile moju veliku ljubav' 9rati "e — mili moj — ne triba meni ništa, nego "amo tebe #elin! 0i "i mi
najveći i najmiliji dar na "vitu!+
%ero je i"ao majci riječima:
);vala, majko, *ogu i vami ča "te me rodili' Sretan "an i ri"ritan' 1edva čekan da zagrlin "voju ljubav'
9iše mi, majko, ništa ne ričaj da buden "ritan za čili #ivot " budućon, milon #enon'+
*raći je i"ao: ).ro"ti mi, brate 2anko i Ive i ne$vi"te, mora "an otići, nišan "e onija ka ravi Surić'+
-ako je bio zim"ki red vo#nje, te rijetko olaze brodovi za 9elu 7uku, morali "u čekati nekoliko dana, a
"tanovali "u na @larinu' .dlazili "u u 3ibenik, gdje "u kuovali darove, te "lali li"tove "vojima'
%ero je kuio r"ten za 1uricu, te joj je i"ao:
)@a tebe, mila moja jedina ljubavi, nabavija "an zlatnu viricu koja će na" čvr"to vezati za čili #ivot+!
-ada "u "e vratili u @larinu, našli "u li"tove' %ero od 1urice i majke, a Mate od roditelja, koji "e ve"ele što
će doći doma i raditi na "vome, a ne da bude te#ak kod zidara'
8o"odarica Mara daje %eri li"tove govoreći: )&vo ti od majke, a eno, tamo na "tolu, "toji već treći od
divojke 1urice'+
%ero "tavi majčin li"t, "koči rema "tolu, te "tane otvarati li"t od 1urice'
I>
— &, dico, dico, jadne "mo mi majke, rodiš ga, gajiš do dvade"et godišća, a oni to zaborave, dra#e "u
im vi"ti od divojke koju ozna tek koji mi"ec!
— 0eta Mare, teta Mare, vi "te već zaboravili da "te bili mladi' %rid dva dni majka mi je i"ala kako "e
ve"eli da dolazin doma, te je i"ala da "vega ima "remljenoga za moju "vadbu' ."tavite me, teta Mare,
teško meni olazi čitanje od ruke' — čuj, čuj, Mate, ča iše za tebe: )Nišan mrzila Matu ča je zavolija
mene, "amo "an "e ja$dila kako me je "mija nagovarati da o/en za njega, kako je "mija, bidnik, i
omišljati da bi ja tila biti njegova, kraj tebe, vične ljubavi moje!+
— 8ovori i"tinu, %ero, a ja "an "e iak nada da bi moga ugrijati njezino ledeno "rce " mojon velikon
ljubavi koju "an "ram nje o"ića'
— 1a, "amo ja, njezina "an vična ljubav, čujete li, teta Mare?!
.d u"hićenja i "reće odigne "taricu Maru i dr#eći je na jednoj ruci, drugom uhvati Matu, a "e "tane
vrtjeti " njima o "obi i u"hićeno vikati:
— Samo ja, "amo ja, njezina "an vična ljubav! čujete li — "amo ja i nitko drugi na "vitu!
— Mladiću, omišala ti "e amet od "riće, ubit ćeš me! -ako "e to "amo ri"toji, "taru #enu di#eš u
vi"ine! ' ' '
— Sritan "an, "ritan i re"ritan, virujen da je čili "vit moj i da "vi moraju biti "ritni i ve"eli, zato mi ne
zamirite!
Su"ti tetu Maru i Matu, te veli:
— Ne znan kadi "an metnija majčin li"t?
— Srušija "i ga na zemlju, ne"rićo jedna, kada "i " nami "tvara vratolomije!
%odigne li"t, otvori ga i "tane nagla" čitati: )2ragi i mili "ine, "ine %ero! Ne znan jadna oi"ati rado"ti
"rca moga, a i čiloga našega doma, da "i dobro i
IE
da "i oet "ritan, da ćeš doći na vinčanje' .h, da ti je bilo viditi nju nevoljnu, kako mi je od "riće i
rado"ti ljubila lice, onda ruke, ma tila je kleknuti rid mene, a "an joj to zaričila, ali govor joj ni"am
mogla zabraniti' ,Majko, draga, ljubljena majko, na kolinima klečeći tila "an za6aliti *ogu i vami, ča "te ga
rodili za me, virna ću mu biti do groba, a va" ću oštivati i ljubiti "vin #aron kćeri ka majku njegovu i ka
majku "voju, dvo"truko više, jer niman ro/ene #ive majkeL' ''+
— ,n/e"ka, mila moja 1urice, kako je lio govorila, virujen da je govorila iz "rca i duše' Sritan "i, %ero,
"ritan' -o ne bi zavolija takovu divojku! ' ' '
— čitaj, mladiću, čitaj, majčini li"tovi "u najliši! )2evetoro "an va" rodila, nad "vimi drhće "rce moje,
"ve va" ljubin "rcen majke, a tebe, %ero moj, o"ebnon ljubavi, iako "i mi najviše bola i brige zada' 0voj
ne"tanak " 7aada zada mi je uno boli, još više nero"avanih noći' 0eško je "vakoj majci kad "e dići
doga/aju zla, na koja "e boje i romi"liti' ' ' @drav "i, ne"ritni "ine moj!+ ' ' '
— Sritan "am, majko, re"ritan!
— čitaj, čitaj, mladiću! ' ' '
)Najnovija vi"t " 7aada bila je za mene ka "trila iz vedra neba, ne toliko za mene, već za tebe, bidni
moj "ine, a još više za nju, jadnu i nevoljnu' — %u"tila "an je lakati i jadikovati na mojin grudima,
"lušala "an njezine boli, a tišiti je nišan mogla, a niti "mila o zakonu našega kraja' 2anko iše iz 7aada
da "i "agrišija " divojkon -atom, koja čeka tvoje dite ' ' ' Sine moj, znaš, "trogi "u zakoni našega mi"ta, a
i majka ti nala#e, moraš vinčati tu divojku!+ '''
%ero baci li"t, te unim gla"om očajno oviče:
F 4ibar i more
IF
— Majko, majko, vi "te me rodili, a "ada me ubijate! 1ao, jao, "mrti, "mrti, do/i, izbavi me od ove
ne"riće!
— 5miri "e, mladiću, ima veće ne"riće od tvoje, za "vaki grih mora "e triti, a ne o"tati kukavica'
— 2ajte mi otrova, teta Mare, vina i rakije, dajte mi ča imate, brzo, brzo, da mi "e amet ne omuti od
bola, tuge i najveće ne"riće moje!
— Neće, ne ni me "tra mladiću, evo ti bocun vina, ij, ono će te umiriti! ' ' '
%ero je dugo dr#ao veliki bocun na u"tima, a onda ogleda tetu Maru i Matu, te veli:
— 9ino' 9ino' 0o ne"ritno vino, i ono je ridonilo da "an učinija ono nedo"tojno oštena mladića, bez
ljubavi i #ara, "amo za udovoljenje razbuktaloj i ogavnoj "tra"ti! ' ' '
Nagne oet bocun, još ga je dulje dr#ao na u"tima, a onda ga "vom "nagom baci na zemlju, a o/e do
le#aja, te "e "vali obučen na njega' — 2rugi "e dan nije dizao " le#aja, je"ti nije htio, već je "amo io, a
je od ića o"tao ošamućen, te je roklinjao "voju "udbinu, a najviše "voju naglu i neromišljenu ćud'
Navečer "e Mate vratio iz 3ibenika, te donio vije"t, da "utra dolazi brod "a Sušaka koji lovi rema
njihovu kraju'
5 ta dva dana %ero je roao kao da je dugo bolovao' *lijed, oči mu nabrekle, glava mu "e obje"ila na
r"a, i toga diva od mladića dr#ao je od rukom "labi Mate'
Sjeli "u u brod koji ide do 2ubrovnika, a "tane u Slitu i -orčuli' Na brodu ga je Mate natjerao da nešto
zalo#i' -ada "u "e bli#ili -orčuli, %ero "e ovukao u utrobu broda, a Mate je izišao, te " uno, uno
nade ošao u 9elu 7uku, a "ve "u mu mi"li bile kod 1urice' @nao je da će #aliti za %erom, da će lakati
i zdva$
IH
jati, kleti "udbinu, ali će naokon mo#da iak u"lišati njegovu ljubav, kada "azna da je %ero vjenčan
drugom koja čeka dijete!' ' '
%ero je "tigao redvečer u 8ru# "av "atrven, te "e nije nimalo razve"elio kad je oazio brata 2anka na
obali' — Mnogi "u "e čudili odgoju djece ribara Surića i njegove #ene %erice' Mla/a braća naučeni "u
"lišati "avjete "tarije braće, a je tako i %ero gledao u "vome naj"tarijem bratu nešto više od brata, jer "e
2ankova riječ uvelike oštovala' ;odeći iz 8ru#a rema laad"kom zaljevu, te kroz šumu rema
vinogradu, jedva da "u koju riječ rogovorili' -ada "u došli na vrh, do onoga bora, %ero "tane, te bolno
i "koro lačući veli:
— Na ovon "an mi"tu uroa"tija nju, a još više "ebe' Nekoliko uta gazio je o njemu, a onovi:
— 0rave nima, izjelo je "unce ka i moju "riču, onega ludoga ča"a'
P— %o/imo %ero, mi Surići ne "nimo jadikovati, nije ri"tojno naše "nage i ono"a'
— 2anko, 2anko, brate moj, kako ću #iviti, ja ću je zamrziti, a ne voliti, "udbino kleta! ' ' '
— Ne #elin to više čuti od tebe, %ero, ogrišija "i< zakonu našega naroda i mi"ta moraš "e okoriti' ču
"i, i naša ravedna majka ti to nala#e'
— 2a "e nišan tija okoriti zakonu, ne bi doša amo' Samo tebi, 2anko, velin, viruj mi, ona me je navela
na nedo"tojan grih'
— Nije kriva, brate, zavolila te je na rvi ogled, bija "i mlad, neokvaren, a u na" Surića nije teško
#udnju ualiti!' ' '
— ča "ada mogu, gore vi"oko, a dolje tvrdo, ili to naše drago more, koje ima duboku utrobu ' ' '
II
I
— 2ivojka nije gruba' Ne "amo da te voli, ona te obo#ava' 4odit će tvoje dite, virna će ti biti' Mlad "i i
zdrav i ča tribaš radi "vega jadikovati, a moraš mi"liti i na "voje zdravlje, oštivat ćeš je kada ti rodi više
diče' — 1e"i li me razumija, brate %ero? ' ' '
— 9eć "an ti reka, 2anko, doša "an jer oštivan zakon našega kraja, a još više zaovid naše dobre
majke!
9jenčanje je bilo tiho oradi -atina "tanja' .na je evala od "reće, a %ero je bio daleko od nje "a "vojim
mi"lima ' ' ' Sobu im je dao 3ime, "vak -atin, a #ivjeli "u kao jedna zadruga'
Iako je na"tala zima, o danu je lovio na varalicu ili na ovraz, "ve je oduzimao da bude što više na
moru'
-ate mu je u "vemu uga/ala, te ga je #alila da toliko radi' .n je oet "ve rimao " malo ili bez ijedne
riječi' ' '
5 mje"ecu veljači rodila je -ate zdravu djevojčicu' (alila je da nije muško, jer zna ona kako to mu#evi
više vole, a čula je da je to uravo "ramota za muškarca " otoka -orčule'
%ero "i je "vaki dan nalazio o"la na moru, a ako je navečer bio doma, )nije zdravo za dite da ga "e u
mraku gleda+' Smješkao "e kad mu je nevje"ta Mimica rekla da je djevojčica — rava "orta Surića' ,
kada ga je -ate čula da je došao, zvala ga je:
— 2o/i, %ero, da je vidiš, "lika je i rilika tvoja, lia je ka an/el, moraš je zavoliti, %ero! ' ' '
— Ne mogu "ada' Mokar "an od mora, "mrdin od hobotnica, doć ću, ima vrimena! ' ' '
Nekoliko dana nakon oroda uhala je bura omiješana " vjetrom takvom "nagom da "u brodovi o"tali
u lukama, a ribari "e ni"u "mjeli ojaviti na moru' %ero je o"tao kod kuće, u tolom, dobro "e jelo i ilo,
bio je raz$
=??
olo#en jer je rvi ut dobro vidio "voju 1elu, koja je bila lijea i čvr"ta kao da je mje"ec dana "tara'
-ate je bila re"retna' Nere"tano "e umiljavala oko %ere, no"ila mu dijete da ga dr#i, onda oet
govorila:
— 7ezi je ti, %ero! Ne jadiš li "e da nije "in? — %olo#i je na le#aj, lia je ka ti, ča ne, %ero, ne jadiš "e da
nije "in? ' ' '
— 4ade bi "ina, ali draga mi je i divojčica'
— 2rugi će biti "in, viruj mi, %ero, #elim ti roditi više "inova i divojčica, a ovaj ča do/e bit će "in, "in
lioga moga %ere! ' ' '
Na veliku ne"reću, -ate je %eru navela na odnošaj, koji je zabranjen #eni kratko vrijeme nakon
oro/aja' ."jetila je "trašne boli, ali je tajila jadnica, jer je vjerovala da je tim činom za "ebe redobila
mu#a'
2ošla je "e"tra ,ne da je obi/e i done"e hrane, a -ate veli:
— Slabo mi je, ,ne, okui krv koja curi iz mene!!! -ate je bila blijeda, ali je uotrijebila "vu "voju
"nagu
i volju, te veli:
— %roći će, roći ove boli, ,ne'
1edva je dočakala jutro, kad "u je mogli odnijeti u bolnicu' 7iječnicima "u morali "ve riznati, a oni "u
govorili: ),ko o"tane #iva, bit će bogalj cijeloga #ivota!+
5 mje"ecu "vibnju rekli "u %eri u bolnici, da "e više ništa ne mo#e učiniti, o"tat će neomična cijelim
donjim tijelom: )9odite je doma, ovdje više ne mo#e o"tati!+ ' ' '
-ate je bila neomična' 2vorila ju je "e"tra ,ne, koja "e i brinula za 1elu' %ero je radio za dvoje u
vinogradu, a ribe je lovio na "ve moguće načine, jer je imao mnogo duga za bolnicu'
-ako "u #ivjeli "vi kao zadruga, tješila "u ga braća i ašanac 3ime, dok brat 2anko reče:
=?=
JJ Ne ubijaj "e, %ero, tvoj dug je i naš, "vi ćemo šte$
diti i latiti bolničke troškove'
JJ ;vala, dragi moji! 2a li "ada virujete da "an "e
od ne"ritnon zvizdon rodija?
— Nećemo, %ero, o tome divaniti! Mlad "i, neuućen, neromišljen, nagle ćudi, a un naše vatre
Surića' 2a' @ato "i "e une"rećija'
%ero "e nije dao nagovoriti da miruje' 7ovio je noću i danju, a i zajednički lov nije bio "lab, tako da "u
do nove godine i"latili bolnicu' 1ele je rohodala rije godinu dana, a dijete kao da je o"jećalo da mora
voljeti najviše "voga oca' %ero ju je no"ao u naručaju, te joj govorio:
— 0i, moje "ve na "vitu, moja bol, moja tuga, moja #alo"t i jedina, jedina moja rado"t!
2ubrovnik je oznat u cijelom "vijetu još kao "amo"talna 2ubrovačka 4eublika o "vojim divnim
gra/evinama, crkvama, te rekra"nim alačama, i lijeim zelenim otokom 7aadom' 7aad "u uzgajali
dubrovački knezovi, a na njemu "u imali dubrovački go"ari "voje vinograde, olja i šume' Sa "vih
"trana "vijeta o"jećivali "u ga "tranci, a ako je "tranac bilo koje narodno"ti došao na naše lijeo
hrvat"ko more i rimorje, te bio i "rednje obrazovan, na"tajao je doći vidjeti 2ubrovnik i nadiviti "e
njegovim kra"otama '' '
2ubrovnik ima nekoliko kuališta, najveće je od gradom nekadašnje glavne luke 2ubrovnika' %red
"totinu godina grad "e očeo širiti izvan grad"kih zidina, te "u "e očeli zidati hoteli i rivatne vile u
najvećem zaljevu, 7a$adu' — 9elika la#a, koja mo#e rimiti i nekoliko ti"uća kuača, "' mekim #alom
gdje " brda od borove šume vječno "truji ovjetarac, koji oet dono"i miri" bora i borovine, raj je za
u#ivanje' *ogati "u "tranci dolazili "vojim jahtama, a i velikim brodovima, " utnicima, regleda$
=?A
vali znamenito"ti grada, a oet ošli na druga mje"ta ' ' ' Mnogo je go"tiju dolazilo iz Njemačke,
,u"trije, riličan broj iz ;olandije, 2an"ke, 3ved"ke, Ma/ar"ke, a najviše je bilo go"tiju iz brat"ke
čeho"lovačke'
8o"tioničari i ugo"titelji najviše "u rigovarali Slovacima i če"ima da računaju "a "vakim dinarom, ali
je"ti i iti "u morali kao što "u morali laćati i kuališne ulaznice i o"tale tak"e, te odre/ene o"totke
grad"koj oćini, a je tako me/u go"tioničarima na"tala krilatica: )Mi ih na"tojimo nave"ti na izdatke, ali
"mo "e "lo#ili, kakovi je"u da je"u, iak "u naši! 2olaze u velikom broju kako ono narod govori — ,ako
"e uno "vinja valja u blatu, onda "e u toj kalju#i na/e i ušijuL! 0ako i od najbrojnijih go"tiju, Slovaka i
čeha, na/emo računa i kori"ti!+ ' ' '
.ve godine na"talo je već očetkom travnja tolo vrijeme, te je već bilo go"tiju koji "u "e i kuali'
%ero je kao i rije bio na moru' %o noći " dru#inom, a kad bi o danu radili zajedno, ošao bi na anulu
i tako u "lobodno vrijeme lovio za "ebe' 0rebalo je "red"tava za dijete, robe za oblačenje #eni i njemu, a
naročito djetetu koje je obo#avao' — -ada "u išli na daleki lov rema 2ak"i, dva brata, 3ime i %ero —
koji je bio kormilar — onda bi braća zajevali divnim gla"ovima tenora, a 3ime bi ratio dubokim
baritonom' ."obito "u to činili 2anko i Ivo, a i 3ime nije zao"tajao' 0o bi bilo onda kad bi im "e ra/ala
djeca, naročito "inovi, a je 2anko če"to govorio:
— 2aj, brate %ero, u"ti "voj lii gla", nek "e ori ona naša lia hrvat"ka i"ma, neka "tranci znadu da
nimamo "amo najlišu i najdu#u obalu hrvat"koga mora, nek "amo čuju kako je lia i naša i"ma! ' ' '
— Ne mogu, brate, ivati, a ne "min ni lakati, Su$rić "an' 9i ivajte, rene"ite vašu rado"t malo i na
mene, jer van "e ra/aju dica, "inovi, a ja bolan iman #ivu #enu,
=?B
a i niman #ene, teške "u moje noći, a onda me još korite da bi#in na more ' ' '
— %ritiruješ, %ero! %a i mi "mo ribari, "inovi mor"kog, diva, kako našeg ćaću zovu, ali ti na" rimašuješ'
— Ne rigovaraj mi, brate 2anko' More, to naše lio drago more, ono me umiruje, na njemu na"tojin
trošiti "voju golemu "nagu loveći ribe, a i če"to "kačen i bez vele otribe u tu či"tu vodu našega mora,
jer me ono umiruje, hladi, ga"i moje vično ualjivo tilo! ' ' ' %ivajte vi, braćo, a mene ne zovite, iva "e
od "riće, kada "rce i duša iva, a ja bolan bi laka, da nišan "in diva od mora' *raćo, našega dragog ćaću
rozvali "u radi njegove goleme "nage — )divon mora+, a ja neću da mu uzmen tu ča"t, zato me zovite
onako o naški, da "vak razumi — ribar, jer to je"an dušon i "rcen i tako ću o"tati dok #ivin ' ' '
— 2o"ta "i nan govoria, %ero, "krećemo od otoka 2ak"e, okreni timun i daj jidru tamo "mjer! ' ' '
— *udi "trljiv, %ero, još "i mlad, #ivot je rid tobon, "ve "e mo#e rominiti, a kada "e vidi -ate —
nima joj duga #ivota'
— ča nišan "trljiv? ča nišan čovik, moj ašanče 3ime? (alin ja nju i "ebe, #iva ne mo#e u grob, onda
je ona majka miloga mi diteta, a ja virujen u *oga, koga oštujen i koga "e bojin!
— 0ako, tako čini, %ero, bit će ti lakše!
— 2o"ta mudrovanja' &vo na" na mi"tu' %ero, "u"ti jidro, ti, Ive, idi u mali čamac, a ti, %ero, u "ridnji,
a ja i 3ime dodavat ćemo van mri#e'
Naor i nada bijahu uzalud, jer je lov bio tako "lab, da ni"u išli na dubrovačku ribarnicu, već "u "e
odlučili da će ribu rodati u go"tionicama i hotelima na 7aadu'
Sutradan rano zorom olo#ili "u arangale izvan laad$"kog zaljeva' 2anko, Ive i 3ime ošli "u škroiti
vinograd,
a %ero je o"tao loviti ribu na dubin"ki ovraz' — Sreća mu "e na"miješila " velikim arbunima' -ada je
vjetar odnio čamac nad mor"ke kli"ure, na ovrazu "u "e če"to našli o tri kanja, a da rado"t bude još
veća, uhvatile "u "e i dvije velike škarine' Najednom zane ovraz, a %ero "e utješi' ,ko i o"tane na
dnu, lovina je obilna: )%okušat ću ga o"loboditi, ali neću dugo gubiti vrime za ove udice, triba obići
hotele da rodan ribu!+ ' ' '
%ovuče jače u namjeri da udice o"tanu na dnu, ali o"jeti da "e neki teret di#e za ovrazom'
%ero oet "am "ebi veli: )Ništa "e ne miče, "igurno "e zakvačila kakova "tara "rta'+
%ogleda uz čamac i u more, na"miješi "e i veli: )%ogodio "an! 0o je "tara košara' 8lavno, udice i olovo
"an "a"ija'+
.nda oet ogleda, a lice mu "e reobrazi od "reće' Na udici je vi"io golemi kovač' 4u#na riba o
izgledu, ali najtečnije riblje me"o koje uoće #ivi u moru ' ' ' .rezno u čamac uvuče kovača, koji "tade
hrotati kao "vinja' — -ao ravi ribar, %ero je bio ve"eo oradi tako rijetke lovine, te u"hićeno reče:
)Sada, %ero, ve"laj do velog hotela, ni me "tra, dobro ću unovčiti' Sve je bila riba, a kovača ću dobro
unovčiti' %inezi mi tribaju' 2itetu obuću, jer hoda bo"a o i"ku, a njoj, jadnici, bili rubac za njezinu
nošnju, a i meni tribaju gaće+! ''' I na"tavi: ).h, ti drago more i vi, ribe, "amo vi mo#ete uniti malo
rado"ti u "rce i u tilo, a "ad, %ero, ne mudruj, već ve"laj do hotela!+
%rodao je veliku količinu riba, naročito je mnogo dobio za kovača i škarine, a vla"nik hotela mu veli:
— %o/i natrag uvalom do onoga hotela kojega je "agradila domaća 2ubrovčanka, molila me da joj
ošaljem robe ako "e ja namirim'
2ošao je tako red hotel, gdje ga je već čekala go"odarica, koja je odmah otkuila "vu reo"talu ribu'
=?D
=?>
%ero je unio jedan "andučić, a kada je no"io drugi, čuo je " tera"e uit:
— ča "i to ti ribaru, "ve "am ulovio ovi ribi? ' ' ' %o govoru je znao da je ili čehinja ili Slovakinja'
— ,, da! -i bi mi drugi ulovija!
%ero ogleda — i vidje da je bila u kuaćem ko"timu i da ide rema njemu' @atim ona uita:
— 1e "u li #ivi ovi ribi?
— Ne trudi "e' Ni"u #ive, riba brzo ugine bez vode' 2ošla je red hotel, divila "e ribama, ali oči nije
"kidala " %ere'
— ;e"ke "u ribice, baš mi "e libe! ' ' '
9la"nica je latila ribe' %ero uzme "andučiće, te o/e rema čamcu, a čehinja ga uita:
— 1a bi lovila ribi, mo#eš mene učiti?
— *adava ću gubiti vrime, to nije za va" "trance'
— %ro"im te, uči me, ja vrime latim enezami! ' ' '
— @ašto odbijaš novac, ako će latiti dangubu' %okušaj ! — veli %eri vla"nica hotela'
— Sutra di#emo arangale, no"imo ribu u ribarnicu, ako "ve uredimo, moga bi doći iza odne'
— 2o/i, do/i, ja ću te čikati'
I tako je nešto nakon odneva došao %ero red hotel, gdje ga je ne"trljivo čekala čehinja'
*io je obučen u bijelu maju, bijele hlače, što je "ve i"ti dan nabavio u 2ubrovniku' — *raći je rekao da
će učiti loviti ribu na ovraz jednoga go"ta koji će mu latiti' -ada "e vozio do hotela, "am je "ebe
umirivao: )ča ću in govoriti da je #en"ko, mogli bi odma o meni loše mi"liti' ča će go"o/a bogata
"trankinja gledati ribara?+
9e"lao je "urotnom "tranom 7aada, znao je da "u tamo mor"ke hridi, mo#da nai/e na kanja, kojega je
lako
uloviti' %ero je lovio kanje, a čehinja, kao da je začarana — ništa' — %ero "tre"e njezin ovraz, te joj
veli:
— 9ucite! Imate ribu!
čehinja ovuče ovraz i "va u"hićena izvadi kanja' %ero ga "kine " udice, a ona od drago"ti zagrli %eru ' '
'
%ovraz je bio "av zamršen, a joj je %ero nadio drugoga, ali ribe više čehinja nije ulovila' %red zalaz
"unca došli "u red hotel, gdje je vla"nica otkuila ribu, a čehinja je ozvala %eru na vino i večeru' 2o
ka"no doba noći bio je čamac vezan red hotelom' 9eć je davno rošla onoć kada je %ero "tigao
doma' 0iho hodeći, u mraku je otra#io le#aj'
Nato mu -ate reče:
— *ila "an u "trahu za tebe, %ero, čilo vrime'
— Su"rija "an moje znance, "u#vare -raljane, a "u me zadr#ali' Nagovaraju me da o/en " njima'
— Ne hodi, %ero, ne o"tavljaj mene i dite!
— Neću, -ate, "avajmo "ada!
če"to je %ero išao na ribolov, dono"io "kuocjene "latkiše za 1elu i djecu od braće i 3ime, a naročito bi
znao djecu razve"eliti lijeim igračkama' — Nije zanemario nikada lov " dru#inom, ali više nije ni
"ominjao "voju "udbinu, o"tao je "a "vima razgovorljiv, a više uta čak i ve"eo'
Skoro dnevno je hodao na ribolov ovrazom, što je "ve trajalo do konca li"toada, ali jedne noći zatekla
je zora %eru u hotelu' 2a bi to rikrio, ošao je ravno iz hotela "am dizati arangal' *raća "u ga zatekla
"amoga, a on veli:
— *i "an " -raljanima< mi"lin va" nau"titi i oći "a "u#varima'
— Ne govori beda"toće, %ero, lio rolazimo, tebi ušćamo da je tvoje ča o"ebno zaradiš i ne
tra#imo da delaš u vinogradu'
=?E
=?F
— *aš toga radi mi"lija "an oći, više ćete vi zaraditi!
— Ne budali, ča ni"mo braća, a i 3ime ti je ro/ak, #alimo te i volimo te!
— ;vala ti, 2anko, brate, kada ti tako veliš, onda neću oći'
%ero je tako govorio braći, ali nije imao "nage gledati im ravno u oči' — Sve od rujna a do roljeća bio
je %ero gorljiv član dru#ine' Na"tojao je raditi za dvojicu, tako da ga je brat 2anko morao oet koriti da
ne radi iznad "nage'
— Ni nan otriba, brate, da "e kinjiš bez "ile, lio "mo zaradili, nešto ineza imamo i na "trani'
— Ne o"ićan tereta, brate< ča nišan ja ravi "in diva ribara? Neću "ramotiti "voj oziv ribara i mora, jer
ro$liće i lito više ne umara' .nda "e neću toliko kinjiti, kako "i ono reka'
5 mje"ecu travnju %ero je oet o#ivio' %očeo je oet kao i lane lovom na ovraz i ka"nim dola"cima
doma ' ' ' -ate mu je govorila:
— %reviše, %ere, trošiš noći " rijateljima, rano "e u"taješ, mo#eš oboliti!
— Ne vodi brige, -ate, to mi je "va rado"t ča iman, kad "an " rijateljima, mojim -raljanima ' ' '
— (a mi te je, %ero!
— Ne #ali me, -ate, "amo te lio molin, ne kazuj nikome ako "e du#e zadr#in!
— 0voja molba je meni draga zaovid! *idni moj %ere! ' ' '
— Savaj, -ate, "avaj, mo#e "e robuditi dite ' ' '
— Neće' Ne brini, ne laši "e, %ero'
— ča je, -ate?
— Molin "e *ogu, ali mi neće oro"titi, nju je o"luša, ona je mene roklela'
=?H
— 5mukni, -ate, njezino ime ne "miš "ominjati, ča ti nišan reka rije vinčanja, da ću na nju mi"liti i
voliti je cilega #ivota?!' ' '
— 4eka "i, reka, %ero, a ja "an te njoj reotela'
— Ne govori ni riči, muči, ni"i ti, nego moja luda, luda ćud' Savajmo!
%ero je lovio dugo u noć, te ranom zorom da udovolji dru#ini, jer je vrlo rijetko kada izo"tao da nije
išao na ribolov " ovrazom ' ' ' -ako je bio ro/en kao veoma lije, da ga "e oči ni"u mogle nagledati,
očeo "e dotjerivati čak i u ribarnici, te "e "amo "mješkao i mrštio kada "u 2u$brovčanke govorile:
)Sritna majka koja te je rodila, još "ritnija divojka koju "i o#enija!+
S njim "u rodavale nevje"ta ,na, te "va"t ,na, #ena 3imina, jer je Mimica čekala četvrto dijete' %od
konac "rnja bio je dobar lov, a bi "e rodaja zavukla i nakon de"ete ure'
2anko, ,ne i %ero ošli "u jedrom, jer je 3imina ,ne morala oći u (uu do majke' .dnijeli "u mre#e i
ve"la do kuće, "amo je %ero o"tavio "rednji čamac i ve"la' %omagao je "ve urediti, onio galice 3imi i Ivi
u vinograd, a čim "u objedovali, "remao "e na "voj uobičajeni lov na ovraz' ,ne 3imina morala je
doći iz 2ubrovnika hodeći i"to tako kroz zaljev 7aada, rema vinogradu' %rolazila je uz hotel, a
"azila red hotelom njihov čamac ' ' ' %o$ve"elila "e da će je %ero ove"ti do njihove dra#ice, bit će joj
bli#e, a i lješe, jer je "unce već odavno zašlo' — Su"ti "e rema hotelu, oazi %eru kako "jedi i jede "
go"o/om obučenom "amo u kuaćoj odjeći' ' ' ."tala je nača" "tojeći, zbunjena, onda "e ovuče
natrag, govoreći: ).n, %ero, ro"ti ribar "jedi ka go"odin u hotelu, govori i "mije "e go"o/i+' 0o je
cijelim utem govorila, onavljala: )-akove on o"love ima " onon go"o/on, go"ton
=?I
ill'lM '
hotela? @nan da ribu lovi i njima rodaje, ali on je iak "amo ribar, a ne go"t, go"odin?! ' ' '+ — ,na
nije marila za mrak, kamenje, "va je zadihana došla doma, gdje "u joj "e djeca vješala za njezine široke
konav"ke "kute, ali je ona "amo tra#ila 3imu'
''' — Ne govori, ,ne, nikon ništa' 9i #ene vidite i ono ča nije! %azi da ne bi obi"ila jadnoj -ati na uho
— razumiš li me, ,ne? ' ' ' %rodaje tamo ribu, neće ga oji"ti ako š njon govori' %a ako "mo te#aci i
ribari, ne grizemo ljude! , najmanje go"te, a bile one i #ene! ' ' '
— Mučat ću, 3ime, ka nima!
2rugi dan rekao je 3ime 2anku i Ivi da mu je o ,ni oručio ro/ak da do/e u 8ru#' Sklonio "e u
šumici, te oazio kako %ero ve"la rema hotelu' Nije dugo ni čekao, a %ero "e vraćao, ali ne "am, nego "
jednom go"o/om, te krenuo "urotnom "tranom 7aada ' ' ' čekao je "trljivo do zalaza "unca, a onda
ih ugledao kako "e vraćaju rema hotelu ' ' ' %ero je vezao čamac, no"io u "anduku ribu, vidio je
vla"nicu kako laća, a onda "koro zaviče kad go"oda uzme %eru za ruku, te "e izgube u hotelu' čekao
je 3ime do ka"ne noći čamac "e ljuljao red hotelom, ali "e %ero nije ojavljivao' 2ošao je doma, te veli:
— 2obro "i vidila, ,ne, ni"u to či"ti o"li "a "vakon %eron!'''
0ri dana ga je uhodio, a četvrti dan čekao je njegov ovratak doma' čuo je gla" -atin i %erin, gdje
"ominje rijatelje' 0oga je dana uhvatio 2anka na"amu, te mu je "ve razlo#io' 2anko je jadikovao,
govoreći:
— 1adan, jadan, brate moj, ako je tako, 3ime, teško njemu'
%ovi"i gla", te veli:
— čuj, 3ime, ako "i kleveta brata moga, nima više me/u nami rijatelj"tva, a ni dru#ine! ' ' '
==?
— -amo "riće, 2anko, da nije tako, radi -ate i diteta, uno mi je "talo da "e to zariči i ne dozna!' ' '
Nakon toga 3ime još jednom zabrani ,ni da bilo kome govori:
— @naš, nikome! Ni Ivi, Mimici, ni ,ni, ne bi rada' Nakon rodaje riba, olagali "u "vi arangal koji "e
u zoru di#e' %ero je oet najbr#e i najviše radio, otišao je "a "rednjim čamcem rema domu' 1elo mu je
dala Mi$mica, onda "e rao, obukao oet bijelu maju i hlače, a nevje"ta Mimica mu veli:
— 0i "e %ero či"tiš, rediš, ka neki go"odin! , ne ka ribar! ' ' '
— Moran, nevi"to Mimice, rodajen ribu u hotelu, a ne bi rada da me vide urljana' @naš da na"
uućuju da "e lio onašamo "a "trancima'
— Ni mi krivo, %ero, "amo "an ti rekla, volila bi da "e i moj 2anko hoće tako rediti!
-ada je olazio rema zaljevu, "u"reo je braću i 3imu na utu u šumi, a 2anko veli:
— -oja ti je #urba, brate moj?
— @urin da ča više ulovin, znaš da riba u to vrime "labo grize!
2anko uhvati %eru za obje ruke, ogleda ga, te bolno, uravo "ućutno veli:
— Nešto "i mi o"labija, %ero!
— ča marin ja zato, zimi ću "e više odmarati' @bogon van, #urin "e!
2anko veli tiho 3imi:
— Muče me velike brige za tog mog dragog brata, gleda "an mu lice, bojin "e onog naj"trašnijeg!
— ča to, 2anko?
===
— .nda, 3ime, kako "mo dogovorili: Ive u vinograd, a mi imamo o"al u 8ru#u rije nego za/e
"unce'
3ime i 2anko "jede u šumici iznad hotela, te "vaki ča" gledaju na more, a 3ime veli:
— .ve je dane ranije ddlazija, ogledaj, 2anko, mi$"lin da je ono naše jidro!
čamac "e je bli#io hotelu, već "e točno vidjelo: %ero "jedi, dr#i jedro i kormilo, a uza nj #ena — go"o/a
koja ga je zagrlila! ' ' ' 2anko "koro lačući rogovori:
— *idni, nevoljni, brate moj, roa "i, jadnice, uro$a"tija "i mlado"t "voju, neću "miti na oči onoj
dobroj majci! -ako "an bija "li kod očiju ' ' ' .no njegovo oblačenje, "ve bilo ka mornar, a ne ribar!
8ledali "u kako je %ero unio ribu, a na 2ankov očaj vidio je kako ga go"o/a vodi u hotel'
—$ 2anko, o/imo doma, neće ona njega tako lako i bez išta u"titi, jučer "u već zvi#de gubile "voj "jaj
kada je doša doma! ' ' '
— čekat ću ga, 3ime, makar čilu noć, on je moj mladi, ne"ritni brat, i"ta na" je dobra mati rodila! %ero,
%ero, bidna je mlado"t tvoja! ' ' '
— 2ugo ćeš ga čekati, 2anko!
— 4eka "an "voje, a tebe molin, reci Mimici da "an oša rigledati arangale ilL bilo ča, reci da "mo čuli
u 8ru#u da će neka dru#ina dirati naše arangale'
Soro je 2anku rolazilo vrijeme' ;odao je o utu, "tazi, rilazio moru, obilazio hotel, "ve jadajući' ' '
Najviše je vremena roveo "jedeći od borom, a glavu je uhvatio objema rukama, a "am "ebe tiho
korio: )2i "i bila rije, ameti moja, o"lije one ne"riće "a #enon, ča nišan ja ka "tariji mora mi"liti: mlad
je, zdrav, un #ivota, naše je ualjive ćudi, #iviti uz #enu, a #ene nima! ' ' '+ I na"tavi: )7uda li mene,
zašto "an toliko "tariji, ča ga nišan "vi$
==A
tova i omaga da kui #itak u gradu, di likari nadziru zdravlje!+ ''' — )-riv "an, kriv za tvoje zdravlje,
mili brate, ne"ritni brate, koliko ćeš "e naatiti kada očne di$lovati ta ne"ritna bole"t koju no"i većina
"trankinja! 0eško li ga onom koga zaraze! ' ' '+
9eć "u "e mnoge zvijezde očele ga"nuti ' ' ' 0ada 2anko začu korake' 5"tane "e, te ode u "u"ret' čuo
"e ad ve"la i jedra i tihi uit: )2anko, 2anko!+
2anko je ao u zagrljaj %eri, čuo "e jecaj toga "na#nog ribara, te o nekoliko uta %erin gla":
— 2anko, brate, ne lači, mora "an lagati i varati, jer me gonila "ilnon "nagon naša jako ualjiva ćud!
— Ne lačen, ja, brate, radi tvoga griha, već radi ne"riće u koju "i a' @naj, jadni i ne"ritni brate, da "i
ua u veću nevolju i ne"riću nego u kojoj "i bija do "ada!
— ča to govoriš, brate 2anko? ča i kakova mo#e ne"rića biti veća od moje?
— *ole"t! *ole"t, tu#ni brate, koju ti no"iš već u "ebi, "trašna bole"t kojon "trankinje zaraze one koji "e
" njimi ovezu!'''
%ero veli relašeno:
— 2anko, tebi "e i"ovidan, ja već "koro dvi godine tako #ivin!
— 1ao, jao tebi, ne"ritni brate, još kratko vrime, a će "e ti znakovi javljati na tebi' — %ero, ta "e bole"t
zove "i6ili", je"i li kada ču za tu bole"t?
— 8ovorili "u nešto u voj"ci, ali ču "an'
— Sićaš "e, dana" "an ti gleda oči kada mi je 3ime oda tvoje dru#enje, moj ne"ritni brate< ti već tu
bole"t no"iš u "ebi'
— Ne govori tih riči, brate 2anko!
— 4ade bi laka nad tvojon nevoljon, %ero moj, nego govorija, ali moran! — 0a bole"t lagano izbija
o tilu i
4ibar i more
==B
Q
o licu, onda "e gnoji, a tin gnojen mo#eš zaraziti "ve "voje mile i drage'
— ,jme meni, o, mene bidnoga!
— %ero moj, ti "e moraš oći ličiti, ne u 2ubrovnik, jer "mo tu oznati, nega u Slit ili u @agreb' Sutra
ujutro oći ćeš "a #enon i diteton u 9elu 7uku' (ena i dite o"tat će kod one naše an/eo"ke majke'
— .h, majko, majko, zač "i me rodila?!
— 1oš ne zdvajaj, %ero, naša dobra "vetica majka, ona će je rigrliti, a tebi virovati, ako veliš da je u
"orazumu "menon, da ćeš oći u ronioce da više zaradiš i da okušaš ličiti #enu'
— -ako ću joj doći rid oči? Neću joj moći lagati, 2anko! -leknut ću red njon ka rid "veticon i
reći: majko, brinite "e za nju i dite, a vaš ne"ritni "in mora tra#iti lika da ne "agnjije #iv!
— Ne "miš, %ero, raniti njezino veliko i dobro majčino "rce, moraš mene "lušati!
— 0eško je to, 2anko, ali kada moran, onda ću laganije to odno"iti' .h, kako mi je bilo lio, ne znan
ti oi"ati, ali taje "trankinja zavolila mene, ribara! ' ' '
— @avolila je ona tvoju mlado"t, tvoju liotu i još više, tvoju mušku "nagu! Slabo da je ona marila, ča je
tebi širila zarazu, ona je tra#ila za "ebe u#itak! ' ' '
— 2anko, da li "an ja "igurno zara#en ton "trašnon bole"ti?
— 9iše ni riči o tome' *ole"t je u tebi, moraš "e ličiti, ako će "e još moći?! — @a nekoliko "an ljudi ču
u 2ubrovniku da "u zaka"nili " ličenjen, a in je već me"o #ivima otadalo od ko"tiju'
— ,jme meni, ne"ritnomu!
— 1e"i ne"ritan, je"i, mili i dragi brate, ja ću ti dati i moje ineze, a za tvoje dru#enje "a "trankinjon
znade
==D
3ime i ,ne, a za bole"t nitko, nego ja, ti i *og na nebu! — ,ko ozdraviš, o"tat će tajna, ako ak do#iviš
tu ne$"riću da očinješ gnjiti, neće "e moći nevolja i "trahota tvoja kriti'
— 1ao mene, jao, ča će biti od mojega diteta?
— Ne mi"li na dite, neće me/u nami roa"ti, već mi"li na "voje zdravlje!
— 9eć "u "e očele ga"iti zadnje zvi#de, o/imo, jadni brate! ''' 1a, ja ću "e kajati čili #ivot, ako
roadneš, ča te nišan utija da u gradu kuiš #itak! ''' — *udala"tiji "an bija nego ovo kamenje o
kojen gazimo, da "e nišan "itija i mi"lija o tebi' %od i"tin "mo "rcen ra"li, ni mi triba niko govoriti kako u
nama kola vruća, ualjiva krv, oh, luda li mene!
— I ja "an, brate, više uta ka"no mi"lija, onda kada "an već uradija, ja no"in u "ebi naj"trašniju bole"t,
kako "i ono reka, 2anko'
— @ara#en "i bolešću )"i6ili"+'
Sutra ujutro "tajao je u malom zaljevu čamac, u kojega braća "a 3imom i #enama uno"e "tvari -atine i
%erine' 5nijeli "u manju mre#u, mali arangal, novo jedro, dvoje o"ti' %ero je no"io na rukama -atu, a
dijete je išlo uz njih' *rat Ivo i nevje"ta vjerovale "u 2anku da će %ero u ronioce, gdje "e mo#e uno
za"lu#iti'
4a"tanak je bio te#ak' Skoro "vi "u lakali, a najviše -ate koja "e je lašila, kako će nju, bogalja, dočekati
%erina majka: )9eliki teret bit ću jadnoj materi, bidne mene!+ ' ' '
čamac je očeo omalo loviti o moru' %ero ga je okretao da mu dade "mjer, a "vi "u mahali i lakali,
dok "u brojna djeca dovikivala ' ' '
2anko "e okreće i krišom briše "uze, a Ivo ga uita:
==>
— 2anko, ti lačeš, a "am "i govorija, da mora oći i da je to za njegovo dobro'
— %u"ti me, brate, ne i"ituj, mi"lin na toga našeg ne"ritnoga brata, hoće li imati "riće ka ronilac, lovac
koralja'
— 0riba "i rije mi"liti, a ne ga riko noći natirati da ode u ronioce' Sakrij "uze, 2anko, "akrij, ne
riliči to nami Surićima!
čamac " %erom lovio je rema izlazu iz laad"kog zaljeva na otvoreno more, a onda mora krenuti
lijevo rema otoku -orčuli, gdje je na jugu otoka njegovo "elo 9ela 7uka'
%ero nije ništa govorio " -atom, nego je razmišljao' 1ednom je rukom dr#ao kormilo i jedro, a drugom
rukom više uta trljao čelo, zatim ruku bri"ao u ko"u ' ' ' Smjer je dao ulijevo, rema 9eloj 7uci' Neko
je vrijeme čamac lovio, najednom naglo okrene kormilo, jedro nagne čamac, a -ate oviče: )@amalo
da "e ni"mo izvrnuli, %ero!+
— Ne vodi brige o tome, znan ja "voj o"a, čuj me, -ate ' ' '
— ;oću, hoću, moj %ero!
— 1a "an "e remi"lio' Neću te voditi k majci, ja neću u ronioce, o"tat ću lovac na "u#ve, ja ću loviti
o"tima, nabadati, a kada ću morati roniti, tebi ću ih dodavati da ih "la#eš u čamac' Neće nan biti lio, ni
lagano' %ri"taješ li, -ate?
— %ero dobri, da mi veliš da "e bacin u more, ja bi te "lušala, a kamoli ne to, da ću ti ja, bogalj, biti od
neke omoći'
-renuli "u rema Stonu' %ero je u"tio jedro, ritjerao čamac na manju dubinu, uzeo o"ti u ruke, "tao
na ramac čamca, te motrio u more, na grmove "u#ve' %red zalazak "unca došli "u u Ston, ušli u luku,
%ero je vezao čamac
==E
te najrije iznio na obalu "u#ve, izvadio dijete, koje je oko njega trčkaralo, a onda uzeo teški kamen, te
"vojom velikom "nagom gnječio, tukao #ivotinjice koje #ive u "u#vi' — Skuilo "e nekoliko mještana,
gledali "u kako %ero gnječi "u#ve, a zatim ih je očeo rati u moru, kad jedan od ri"utnih rimijeti:
— &, moj -raljanine, nećeš ti daleko dotjerati kada ti ovu "voju -onavljanku u"tiš "jediti u čamcu,
ka da "i dubrovački go"ar'
— 4adila bi ona rado, bogalj je, ne mo#e "tati na noge'
— .ro"ti, mladiću, to "e ne mo#e viditi, tako mlada, a već bogalj?
2ok je %ero rao "u#ve, došle "u i neke #ene do čamca' 8ovorile "u " -atom, te onudile konak'
— Snaći ćemo "e mi u čamcu' 9idite da imamo štramce'
— Mo#eš ti, mladi čoviče, ali #ena i dite "avat će kod mene, moraš me o"lušati'
— ;oću, tete, hoću, 6ala van, latit ću van ča triba'
— Ne govori neotribne riči, mladiću, ni"i ti onaj ravi "u#var -raljan od ineza, a mi još ovdi u
Stonu nimamo turi"te'
.d Stona je %ero išao uz obalu' ,ko je bila lićina dalje od obale, ošao bi tamo tra#iti "u#ve' Nabavio
je ulja, te ako je bila dubina veća, štrcao bi grančicom ulje o ovršini mora, jer "e onda vidi i veća
dubina' @a lov na o"ti treba naime vještina, brzina, koju je on imao, a kad bi oazio grm "u#ve,
zaronio bi za o"tima u veliku dubinu' 2ok je trgao "u#vu iz grebena, rošla bi okoja minuta' 2ošao
bi na ovršinu teško dišući i duboko uvlačeći zrak, a ako je lovina bila dobra, brzo bi je olo#io u
čamac, te nanvo zaronio u dubinu' 4adio je divov"kom
==F
"nagom, nije štedio "voju moć, a na "voje zdravlje nije ni omišljao' 5 "elima uz obalu narod ih je
mirno rimao i motrio, rugali "u "e bijednom "u#varu koji lovi bez oreme' Nema on u "vom malom
čamcu kućice, ne no"i vina, kako to no"e ravi "u#vari -raljani'
%ero je #elio rešutjeti red narodom "voje nerilike, ali je zato -ate govorila: ' ' '
— 2obar je ka andel, on "e za mene kinji i muči da čim više "u#vi ulovi, da do/e do ineza' 1er je
moja bole"t teška, a on će "ve ineze dati likarima, da bi mogla barem na noge "tati'
— ,ko je tako dobar kako je li, a mora da je i jak ka "tina, onda "i ti "ritna #ena!
— 7i je, li, reviše li, ja "an "e omamila za njega, moja ne"rića o"tat će moja tajna'
Narod na jugu ;rvat"ke vrlo je dobar i širokogrudan' 2aje od "rca naročito ono što "am rivredi, a "u
tako i njima davali vina, ulja, badema, "mokava ' ' ' %otuno "u druge naravi negoli ;rvati "jevernog
%rimorja, koji "u doduše "iromašniji, a time i malo retjerano štedljivi, a ne #ele nikoga ničim onuditi!
%ero "e branio, bio je gord na "voju "nagu i "o"obno"t, te bi govorio:
— Nemojte nan davati, dragi ljudi, i vi, drage tete i majke, ni"mo mi "irotinja, iako izgledamo bidni i u
ma$lon čamcu, "udite "ami koliku vridno"t iman već u "u#$vami ' ' '
— Ne govori, mladiću, nije to da bi mi mi"lili da "te vi toga otribni, to je iz oštovanja tebi za dar, ča
"i tako vridan i dobar, da mi"liš na bole"nu #enu! ' ' '
Ne bi %ero bio gordi Surić da "e barem donekle ne odu#i' ."tavio bi -atu, dijete i "u#ve na obali, te
ošao čamcem na učinu' Nalovio bi riba na ovraz, a o"tima
==H
na lićini, a onda, rado"tan, dijelio to mještanima' — Mnoga "ela i na"elja #ive uz more, ali, na #alo"t, ta
mje"ta "u vječno #eljna ribe, a u velikoj većini, o"im rijetkih ojedinaca, o"taju uvijek #eljni ribe' Slično
je i " kuanjem u moru' Mnogi od njih dozive veliku "taro"t, a da "e ni"u okuali u moru, nego tek onda
kad "u bili vrlo mladi' ' '
-ada je %ero došao " ribom i kad ju je dijelio, onda "u adale rimjedbe: )ča "i je mamil na udicu, ili
znaš govor riba?+
, %ero je ono"no odgovarao:
— .tac mi no"i ime 2I9 .2 4I*,4,, braća ribari, a mene zovu 4I*,4 I M.4&' 7ov na "u#ve je
od otri$be, kako je rekla -ate, ako ću joj moći ovratiti zdravlje!
9rijeme je bilo lijeo i "unčano, a je %ero izbjegavao "ela, te "u če"to noćili u kojoj uvali, naročito ako
bi naišli na koje "tablo uz more, da ih zaštiti od #ege, a znao je %ero noćiti i na za"lonu od jedra' če"to
ut bi naišao u kojem u"tom zaljevu na veliku količinu "u#ve, te je morao loviti o nekoliko dana'
8lavna hrana bilo im je me"o od velikih lošćura, a kamene školjke i drugo, dok je mala 1ela naučila
je"ti riljenice, kojih ima obilje u lićini na obali'
@nadu to "vi ribari, a naročito naši Surići' I dok "u još bila brojna djeca, a u domu "e nije obitavalo, bile
"u riljenice i komad kruha "la"ni objed' Nekad i u#ina, a če"to i večera, o"obito ako otac nije imao
"reće kojega dana u ribolovu' — Mnogi i mnogi učeni ljudi na konu ne mogu "hvatiti da "irove
lošćure, školjke i riljenice koje #ive u "lanom moru mogu uta#iti #eludac od gladi, a o najvećoj
vrućini ne o"jeća "e #ed niti otreba za vodom' — 0eško "e, doduše, guta "luzava lošćura bez glave i
rea, a bi tako jadna -ate zatvarala oči, dok joj je %ero dodavao u u"ta "luzave i ljeljive komade koji
"u
==I
bili bez uku"a, ne"lani, ali bi uta#ivali #ed i glad' — %od konac kolovoza "tigli "u do 9ratnika, te krenuli
rema obali %elješca' 7ovili "u obalom, ali lov nije bio naročit, a "u tako olovinom rujna došli i do
.rebića' 0amo "u nešto zatekli, ali ne obilje' %ero nakon toga odluči krenuti do "vog rodnoga otoka
-orčule' -rene čamcem medu brojne grebene koji "u načičkani oko otoka ' ' ' Nailazio je utem na
lijee "u#ve, a če"to i na veliku količinu' Mnoge "u bile neri"tuačne, jer "u ih štitili grebeni koje "u
"toljećima izbru"ili mor"ki valovi' ' ' Su#vari -raljani obilazili "u oštre grebene, oa#ali "u#ve, ali je
teško bilo do njih doći jer "u grebeni rijetili "vojom oštrinom čamcima' 1edino %ero, koji "e ouzdavao
u "voju golemu "nagu, u"udio "e oći čamcem medu oštre i oa"ne grebene' — -ada "u došli me/u
njih, veli mu -ate: ).a"ni "u ti grebeni, %ero, o njima ka "ami čavli, a dikoji "u oštri ka oni nozi ča "te
rizali ribu ' ' '+
— 9irujen ja u njih, -ate, rodnoga "u moga otoka -orčule' 9irujen da me neće uroa"titi "vojin
oštrin grebenima, ne lašin "e, u meni je viština i uno "nage!
.d rana jutra "ve do oodneva robijao "e %ero me/u grebenima, velikom brzinom nabadao o"tima
"u#ve, a ih još br#e bacao u čamac, a onda "e rukama dočekao na grebenu da ne razbije čamac' 7ov je
bio obilan' (elja za dobiti još veća, a tako %ero nije mario za oblake i tamno, "uro nebo'
-ada je došao do grebena *i"ače, zagrmi "trašnom "nagom, nebo ocrni, zača" "e ojavi jak vjetar
mješanac, te oče ljuljati čamac "vom #e"tinom' %ero je na"tojao objeći od grebena, hvatao "e rukama,
nije mario za krv koja mu je curila iz dlanova i iz r"tiju na rukama' — 1aki vjetar "vom #e"tinom
otjera čamac rema oštrom grebenu 8ubavcu' %ero uotrijebi "vu "voju "nagu, ru#i ruke i
=A?
ure "e u najoštriji ovaj greben' 2r#ao "e za njega, a onda nadljud"kom "nagom rine čamac od oštrog
grebena, zgrabi ve"lo koje ure u 8ubavac, te "a"i na taj način čamac da "e nije razbio' ,li je vjetar
uhao nemilo"rdno "a "trane %elješca rema oštrim i brojnim otočićima -orčule' 9elikom brzinom i
"retnošću %ero "e domogne i drugog ve"la, te "e "tane boriti " ne"miljenim vjetrom' čamac "e je ljuljao,
a -ata molećim i lačnim gla"om oviče:
— %rivrnut će "e čamac, %ero, kunen te *ogon i maj$kon tvojon, "ašavaj "ebe i dite, na mene "e ne
o"vrći, neka o"tanen hrana ribama, moj #ivot ne vridi ništa! ' ' '
9jetar je o"tao bla#i, ali je očela kaati kiša' %ero oviče:
— %roali "mo ako "e nakva"e "u#ve!
Strelovitom brzinom okrije jedrom "u#ve, -atu i dijete, a "koro i cijeli čamac, a "am "e uhvati za
ramac' Stala je adati kiša raćena vjetrom '' '
.et je očelo grmiti, "trijele "u ucale, a %ero oviče "ilnim i "na#nim gla"om: — Sašeni, "ašeni,
"trile *o#je, ubijte vjetra diva! *ila je ta vika odraz "mirenja i "reće što ih nije rogutalo more' 9jetar je
re"tao, ali je kiša adala ' ' ' %adala je "ada omiješana " tučom' %ero nije o"jećao boli od tuče, od "ve
"reće da "u "ašeni, a tada oet zagrmi, lju"ak kiše ojačan tučom udari %eru u "labine, on o"jeti
hladnoću u ko"tima, a onda rimjeti da je gol kao od majke ro/en' Njegove kuaće gaćice razderali "u
oštri grebeni' ' '!
%re"tala kiša, tuča i grmljavina' %ero digne jedro, ocijedi vodu u more, dohvati dio "tare mre#e, omota
njime donji dio tijela, te "tane ve"lati rema -orčuli' 2ošli "u red mrak u luku -orčule' %ero uvede
čamac rema brodogradilištu' Mokar, ozebao i izmoren od "traha i naora oije o"tatak vina, izvali "e
na "uhe "u#ve i rvi ut
=A=
li = I7)' '
u"ne, a da ne zaita kako je -ate i dijete' — %robudio "e rano ujutro, nabavio za "ve njih dobar
doručak, onda izvadio "u#ve na obalu, a ih " velikom #urbom oči"tio i "rao te "tavio na "unce, koje
je očelo #arko r#iti nakon kiše, tuče i grmljavine ' ' ' .ne od rije nizao je na konoac, a one nove
"vaki ča" okretao i govorio: )Nišan ni omišlja da "mo radi va" "koro izgubili #ivote! I to kraj moga
otoka, medu vami, drage moje oštre hridi, koje "te čuvari moje -orčule od nerijatelja koji bi je tija
okoriti!+
%okui "ve "u#ve, te o/e rema trgovini, govoreći: )@nan da će kuac rigovarati, neka i on zaradi,
meni je *og da "riću, "nage i zdravlja, a bit će i ineza!+
5de u trgovinu no"eći "u#ve' Namještenici ga zaokru#ili, te mu govorili da malo čeka go"odara
trgovine, koji je o"lom otišao na oćinu' %ričalo "e o jučerašnjem nevremenu i tuči što je oharala
vinograde koji "u bili red berbom, a %ero je govorio kako "e on zamalo utoio zajedno "a #enom i
djetetom' — 8o"odara još nije bilo, kuci "u dolazili i odlazili, a %ero "jedi i romatra, a oazi kako
ulazi mla/i čovjek "av jegav o rukama, a na licu mu crveni i gnojni rištevi' Nešto je kuio, glavu je
"agnuo, nije nikom ravo gledao u oči, nego je nešto romr"io kao ozdrav i nau"tio trgovinu' — %ero
je itao hoće li "koro doći go"odar, a oni "u mu rekli da još ričeka, te je i dalje romatrao kuce'
Najednom nane uši kad vla"nica trgovine reče:
— Muka me hvata i do/e mi do lača kad taj ne"ritni ,nte do/e u trgovinu' 1a ga ne volin dvoriti,
bojin ga "e dotaći da "e od njega ne zarazin! 2obro "e je čuvati, Ive, mlad "i, a i red #enidbon, čuvaj
zdravlje' @atim na"tavi:
— *o#e moj, kad omi"lin kako je to bija li mladić, dobar, blag ka divojka, a "nage u njemu ka kod
diva, a moje "e"tre kćer ludovala je za njime'
=AA
— @ašto je nije o#enija, gazdarice?
— Neki ro/ak iz 7umbarde zva ga u Meriku, te mu je iša da mo#e za malo vrimena zaraditi uno
ineza, a je o"luša i oša ' ' ' %lakala je naša 7uče, molila ga neka ne bude gramzljiv za ineze, neće ni
ovdje u domovini "tradati' , ,nte nije o"luša, nego oša ' ' ' .vdi "e je dočulo i govorkalo da ne radi,
nego da rodaje "voju mlado"t, "nagu i liotu #enami na zlu gla"u ''' ča da van dalje govorin, doša "
inezima, ali donija i bole"t, vele, "i6ili" — koji mu izjeda zdravo me"o na tilu, jer je zatrova krv'
%ero je blijedio, crvenio, znojio "e, bri"ao rukama znoj " čela i " vrata, te drhćućim gla"om uita:
— @ar "e ta bole"t ne da ličiti?
— Mo#e, mo#e, mladiću, ako "e na vrime očne, ali on jadan nije zna da je zara#en dok "e nije očela
trovati krv' @dvaja i govori da će "e ubiti ako "e ne izlici, roklinje lakoumno"t i ljude, te #ene koje "u ga
zarazile'
5to je došao i go"odar trgovine, rekavši da kuuje "u#ve' .dbio je nešto od te#ine, na što %ero nije
rigovarao ni jednom riječi' Njega je "ada uhvatila "trava da je mo#da i on zaka"nio liječiti "voju zarazu'
— -uio je hrane za ut, "ebi kuaće gače, tamne hlače i šarenu majicu, a -ati regaču koja odgovara
njezinoj konavljan"koj nošnji' , za 1elicu je nabavio neku vr"t haljinice' %okuio zatim novac i kuljenu
robu, izišao na vrata i krenuo rema ri"taništu, a u"ta "u mu šautala: )1ao mene, ako "an zaka"nija,
triba "an "lušati 2anka, te odma oći likaru, jer radje ne #iviti, nego da izgledan ka onaj čovik!+
2o/e do čamca, reda -ati darove, te joj —veli:
— 2ana" krećemo rema ;varu' 0amo noćimo, a "utra ujutro utujemo u Slit, moraš likaru'
— Nemoj trošiti ineze na mene bidnu, ča mi ni"u rekli likari va 2ubrovniku da mi omoći nima? —
=AB
— Slit je veći grad nego 2ubrovnik, učeniji "u likari, moraš oći' 9iše vridi zdravlje, nego "vi inezi
"vita'
— -ad ti to #eliš, %ero moj dobri, oći ću, oći'
%ero je digao jedro, te "u još rije odne "tigli na rt %elješca R."ičacS' @au"tavio "e u 7ovišću, te "am
"ebe tješio: )0ramuntana mi je došla ka da "an je naručija' 9iru$jen da me neće nau"titi do Sućuraja,
onda "utradan uz omoć *oga rema obali, od *iokovo, te čim "e br#e mo#e do Slita' ,jme meni,
"amo ako nišan zaka"nija'+
— ča tribaš neč, %ero? —
— Ništa, -ate, razmišljan da krenen do Sućuraja' Sutradan je došao %ero o do"ta nemirnom moru na
obalu "ela (ivogošće'
0ri je dana išao uz obalu, ve"lajući i bordi#ajući' 9jerovao je da će iak doći do Slita'
Suštao "e mrak, dijete je očelo lakati, a -ate veli:
— %ero moj, ne mogu više, "labo "e o"ićam'
%ero odmah krene rema obali nekog mje"ta, u/e u malenu luku, oazi tamo neke ljude, te uita:
— 7judi moji, di "an, koje je ovo mi"to?
— -rilo, "inko, -rilo, glavno mi"to nekoć "lavne %o$ljičke reublike'
— ća ni ovo 2almacija, ča ni to ;rvat"ka, ča ni tu blizu Slit?
— Sve je ovo ;rvat"ka i 2almacija, ni ti više Slit daleko'
— %ria "an "e da "an zabludija, ovdi ću renoćiti, dite mi "e ra"lakalo, a i #eni mije "labo' 7ito je,
tola će biti noć, re"avali bi u čamcu, "amo bi va" uita, ljudi moji, di bi moga nabavit malo mlika za
dite i #enu, latija bi inezimi'
2ok je %ero vezao čamac uz ri"tanište, "kuilo "e više ljudi i #ena " djecom u naručaju' 2ošao je i
jedan o"rednji čovjek, a uita, ribli#ivši "e čamcu:
— ča je tebe, mladiću, dovelo amo u -rilo, ča "i ti, ribar, "u#var, utnik ' ' '?
— Su#var i ribar, ali "ada "an utnik za Slit' Mi"lija "an da bi do ola noći doša do Slita, ali ditetu i
#eni ozlilo od nemirna mora' Mi"lin renoćit tu u vašen mi"tu, onda "jutra u Slit, te uz omoć *oga
otra#it likara za bole"nu #enu'
— 0i bi, mladiću, tija "avat u čamcu? (eno, izijdi iz čamca " diteton, ojti ćeš u moju kuću "ati, a i ti
o"tavi "ve tvoje bez bojazni u čamcu' *aš bi lio bilo da tu noćiš " bole"nom #enon i diteton, ka da
nima di u kućami' .vo je bila %oljička reublika i tu je još uvik rvo oštenje, oštivanje i naša oljička
i hrvat"ka go"toljubivo"t'
-ada je %ero ušao u čamac, dodao je dijete, a -atu je uzeo u naručaj i onio je u kuću go"toljubivoga
lvani$ševića' Svi ri"utni ošli "u za njima, a čule "u "e rimjedbe:
— .vako mlada, a nemoćna, a on li, kako je "amo lagano no"i, ka dite ' ' ' ima ga ča vidit< ajme ljudi,
"vuda ima nevolje ''' ča joj je, mladiću< ' ' '
— *ogalj je i ne more "e micati'
— Nećeš ti "jutra u Slit, neg našen ou' %roučija je on trave i korinje, i mi "e "vi utičemo njemu, on
će ti #enu izličit'
— Ive, odi u gornje %oljice o glavara :ranu 7ukina, reci mu da je u mi"to doša "tranac " otoka
-orčule' 7judi moji, on bi "e jidija da dozna da je bija niki "trani čovik, a on da ga nije uozna o
oljičkoj reubliki'
— ča "te "e, ljudi moji, okuili, ča on nije u vridnoj i oštenoj kući Ivaniševića, ča tu triba do 7ukina,
ča će razumiti taj mladi ribar o "lavi naše reublike?
— :rane 7ukin ne dili vaše mišljenje, njegovi radi$dovi bili "u knezovi 4eublike, on veli< bija "tranac
učen
=AD
=A>
ili neuk, triba ga uoznat, kako "u ;rvati u 2almaciji imali "voju reubliku, kako "e u njoj vladalo, ča bi
moglo i dana" "lu#it "vin 4eublikami i -raljevinami "vita'
— 2obro, dobro, neka dojde 7ukin :rane, da ne bi zli jezici rogla"ili da Ivanišević nije ono"an na
%oljičku reubliku'
Ivanišević je te večeri riredio gozbu kao za najdra#ega go"ta' 4ekao je #eni i "vojima: nek "e na/e
"vega na našem "tolu, o"ta mi je drag taj mladić, lio dite, mlada, bolna #ena ''' a o"tao mi je još dra#i
i bli#i, jer je reka da će " omoću *oga otra#iti likare u Slitu da omognu njegovoj #eni'
— 7uče, o/i o glavara mi"ta, a ti, :rane, o našega oa, lio azi, znaš kako je "trm naš ut do
crikve' Nek do/e glavar :rane 7ukin iz gornje %oljice, njega triba riaziti, ametan je, "ve ga oštiva, a
za "lavu %oljičke reublike da bi dušu i tilo'
2omaćice "u "remile o"ebna oljička jela, onda ršut, "ir, "oarnik ' ' ' Ivanišević je iznio i dobro
crno vino'
2ošli "u ozvani oglavari "ela, došao i "većenik, a za njima i glavar 7ukin :rane' %ozdravili "u "e "
%erom i -atom, a Ivanišević veli: — Neka van je, dragi moji, u "la"t, ozva "an va", jer je to bila volja
naroda, kada "u oazili ove mlade utnike i "vi "u ka jedan "tali govoriti: triba zvati našega :ranu
7ukina'
1elo "e "a "lašću, o"obito %ero, koji je bio "av izvan "ebe, što "u "e radi njega "abrali glavari "ela' -ate ga
je oomenula, ali kad to "azi Ivanišević, odmah veli:
— 1edi, mladiću, koliko #eliš i moreš, u kući "i ;rvata, 2almatinca, a ča je na "tolu, to je onu/eno'
— Mogu ja, mogu, go"aru, ali nije uče"no riko mire'
— Nišan ja go"ar, zovi me kume, "triče'
=AE
— 0o "an naučija u 2ubrovniku' %o"lije obilnoga jela, uita ga :rane 7ukin:
— @naš li ti, "inko, di "e ti nalaziš?
— Mi"to -rilo, a ja "an "e ria kad "an ču da je to %oljička reublika'
— Mlad "i, čoviče, ne uziman ti za zlo ča ne znaš, ali "ada čuj: ti "i ovo veče doša u naj"tariju hrvat"ku
reubliku, u %oljica'
Nakon "mrti velikoga hrvat"koga kralja -rešimira I godine ID>, na"ljedi ga njegov "in -rešimir II'
0u#na ne"loga koja zatire veličinu ;rvat"ke, na"tala je i me/u "inovima kralja -rešimira, u koju "e
umiša i ban %ribin, koji ubije kralja -rešimira, te o"tavi za kralja njihova "trica' Njegova tri "ina'
Miro"lav, 0ješimir i 9elimir, od"ele "a "vojim ri"tašama iz .štroga u odručje Mo"ora, te "agrade
dvore okraj vode u @večanju' 0amo "u o"novali #uu i rozvali je %oljica, a kraj je bija li, lodan i
naučen ljudima'
%oljički Statut na"ta je u dvanae"ton viku i i"an je hrvat$"kin jezikon, jedin"tven —jer je donija i"tin"ka
ure/enja na demokrat"koj o"novi, kako "e mora birati knez %oljičke reublike ' ' ' @anima li te, mladiću,
moje ričanje? ' ' '
— Neuk "an, obični ribar, od oca "an naučija ljubiti ;rvat"ku, "ve "lušan " ve"eljen kad "e govori o
"lavi našega hrvat"kog naroda'
— Svake "e godine bira knez na dan "v' 1urija, zaštitnika %oljica, "amo na jednu godinu' Na taj dan doša
bi knez, donija škrinju "a zakonima, ečat i ključeve, te bi reda 9ikaru " ričima: — %redajen red
narodon škrinju "a zakonima, ključeveC i ečat, rigledajte, ako je "ve u redu, ja onda nišan više veliki
knez %oljica' ,ko imate kakav rigovor na moje vladanje, ako "an što ogrišija, itan za oroštenje'
=AF
@atin "e ro"tre na zemlju kne#eva kabanica, redlo#e "e dva %oljičana, narod baca kamenčiće, a koji
bi ima više kamenčića, bija bi roglašen knezon reublike'
Nikada "e nije dogodilo da bi "e bilo koji knez ogrišija
? ravila reublike' -ra/a, reljub — ka#njavahu "e "mrću' ,ko bi ko a u bole"t, ne"reću u
go"odar"tvu, zakon je nalaga da ga "vi moraju omoći'
4eublika oljička bila je uzor na daleko i široko, vladala je ljubav i "loga, zakon je gla"ija: "vi za
jednoga, jedan za "ve'
@akon je bija da nitko ne "rni viru izrugivati, mora "e je "vaki %oljičanin vinčati u crikvi i kr"titi dicu, ali
zakon nije nikoga "ilija da mora ići u crikvu'
Svećen"tvo je bilo oštivano, jer je za ono vrime bilo jedino i"meno' 3irilo je viru, roovidalo
oštovanje, "vi$tovalo narod, govorilo o "lavnoj rošlo"ti, a oznavali "u i likovite biljke i korinje, ličili
"u ljude i #ivotinje' Svećen"tvu "mo za6alni što "e i mnogo zai"a "ačuvalo o "lavi
= rošlo"ti naše reublike'
0ako "e "ačuvalo zai"ano i veliko dilo kne#eve ceri iz godine =>B?, kako "e #rtvovala za dobro
4eublike' *ila je to junačka divojka Mila 8oj"alić, koja "e uvukla u šator tur"kog voj"kovo/e, zaalila
barut, te i "ama ogi$nila, ali š njon je oginilo i mnogo 0uraka, a o"tale "u %oljičani natirali u big'
8odine =EHE' oet "u navalili 0urci, ali je o 1ure %ezelj diga u %oljici u"tanak ''' 5 toj borbi "u "e
i"takle i dvi #ene: Mare (uljević i *ara 7ek"ić, te uz omoć "lo#nog naroda otirali 0urke'
Naša je 4eublika o"tojala do dola"ka Naoleona' Narod "e tija u"tati na obranu, ali "u ga "vitovali
mudriji %oljičani da "e okani borbe, jer je roala i bogata dubro$
=AH
vačka reublika od na"iljen' Naoleon je okorija velika kralje"tva, okorimo "e i mi "ili, koja neće
trajati dovika' %ero u"tane, te uzbu/eno veli:
— Niman ja uno riči jer "an obični ribar " malo škule, ali "an ri"ritan ča "te "e trudili uoznat me "
time, da je u našoj dragoj hrvat"koj 2almaciji o"tojala takova 4eublika koja je branila "voje, a
oštivala tu/e' -uda god ću rolaziti, "vuda ću ričati o "lavi i veličini %oljičke reublike' :ala i vami,
"triče Ivaniševiću, ča "te na" rimili u vašu kuću, a vaša go"toljubivo"t i"ta je ka i na" otočana, ;rvata iz
2almacije'
— (iv bija, "inko, i "vakon kazuj da :rane 7ukin "vakon rado govori o "lavi %oljica' 9irujen da će o"li
mene govoriti drugi :rane, Ive, 1ozo ili 9iče' Saznali "mo za bole"t tvoje #ene, ti "utra ne "miš otići iz
-rila, naš dobri #unik će je okušat izličit, a ako neće moći, "vito$vat će ti dobre i oštene likare u
Slitu'
%ero "e zami"lio na bole"t "voju i oa"no"t koja mu rijeti, ali je morao o"tati u -rilu, te je tek drugoga
jutra krenuo rema Slitu'
%eti "u dan ujutro "tigli u "lit"ku luku' 9ezali "u čamac uz rodavače " *rača koji rodaju vino, ovrće,
dinje i lubenice ' ' ' -ata i dijete "u o"tali u čamcu, a %ero je ošao u grad itati za liječnika zaraznih
bole"ti' -oga god je uitao, značajno bi ga ogledao, ali "u ga iak uutili na dobrog i oštenog
liječnika' %ero mu je "ve o i"tini riznao' .i"ao je "voju ljubav rema 1urici, a i "voju "labo"t, kako je
ao u odnošaj " -atom kao djevojkom, a onda i za onu roa"t nakon oroda'
— .na ne zna, go"odine dokture, za moj odnošaj "a "trankinjon'
I 4ibar i more
=AI
I na"tavio:
— @ato va" molin, rigledajte je, oći ću o nju, a dotle va" lio molin, retra#ite moju krv i mokraću,
onda "e ridajen vami u ruke da me izlici te!
2ošao je na ri"tanište, trebalo je -atu obući, tra#io je o škrinji njezinu konavljan"ku nošnju, ali je
"rećom omogla jedna #ena *račanka, rodavačica rajčica' 1elici "u navukli haljinicu, ali je bila bez
cielica' .bećavala joj -ate "ve i "vašta da o"tane " tetom Ivankom, ali "e 1elica uhvatila za %eru i nije
ga uštala'
— %oći ćeš ti, dijete moje, " ćaćon, tvoj će ćaća tebi kuit obuću, a tolo je još, a nan nećeš oze"ti'
%ero "e nije "jetio da bi za rijevoz mogao uzeti kočiju, ne iz štednje, nego iz uka neznanja, te je -atu
dignuo u naručaj, a 1elu uzeo za ruku a ošao "lit"kom obalom' -ako "u "e u"idrali kraj *račana,
kojima "u ovjerili čamac, te kako je no"io -atu i vodio bo"u djevojčicu, najrije obalom, zatim od
2ioklecijanovom alačom i reko glavnoga trga kroz u"ku ulicu rema bolnici, gdje je "tanovao liječnik,
bilo je naadno' Na obali, u to doba unoj ljudi i šetača, na"talo je ču/enje " rimjedbama, a "u mnogi
ošli za %erom, a naročito znati#eljne Slićanke, "veudilj i"itujući: )@ašto je no"iš? Mlada je' 3to ne bi
mogla hodit?+
— Ne mo#e na noge!
— 3to ti je? Se"tra, #ena?
— (ena mi je, a ovo nan je dite!
— Ma što je li, judi moji, ma i ona nije gruba' -ako je došla -onavljanka u Slit, a dite, što je lio?!
9jeke, oteci narid, kui ditetu o"tole, #a mi je da je bo"a ' ' '
— Ne triba, go"o/o, ni"mo mi od otribe, zaboravija "an, kuit ću kad "e vratimo od likara!
=B?
%ratili "u %eru i -atu "ve do liječnika, a -ate je morala rimiti nekoliko zamotaka darova od dare#ljivih
Slićanki' *ranila "e -ate, a još više %ero, ali "e je "ve duhovito onavljalo, što je o"obina naših ;rvata
iz 2almacije:
— Ma, judi dragi, ni to od otribe vami, to je znak oštovanja, dragi "te nan, mladi, lii, a ti — #ena
bole"na, a ovo milo lio dite ka mali an/elak!
%ero je ošao "tubama do liječnika, bio je "retan što "e riješio znati#eljnih Slićana'
— 0o "i ti zato obudio ozorno"t, moj mladiću, ča "i #enu no"io na rukama, a onda ova lia
konavljan"ka nošnja, znaš — "vijet je znati#eljan, o"obito — ove moje Slićanke!
— 2aruvale mi dite, doture, a mi iak ni"mo tako otribni!
7iječnik je regledao -atu, dao joj nadu da "e mo#e dogoditi čudo, dao joj je nešto za jačanje, te
odredio da "e moraju nabaviti štake i da "e mora omoću njih učiti kretati'
— -oliko moran latiti, go"odine doture?
— 2o/i "a mnom u drugu "obu' , "ad "jedi!
%ero "jedne na rub "tolca, gledajući "av izbezumljen u liječnika'
— %ušišli?
— %ušin!
— %iješ li?
— , ča itate, go"odine doture, koji ;rvat, 2almatinac ne ije? ."obito mi boduli!'''
7iječnik "jedne, onudi %eri cigaretu, te ga "tade motriti'
— ča me gledate, doture? 4ecite bez milo"ti ča će biti " menon?
=B=
— 8ledam te, mladiću, kako te je *og lijeoga i "na#noga "tvorio!
— ,h, doture, to je moja roa"t' Ne duljite, gorin od znati#elje!
7iječnik u"tane, jednu ruku metne %eri na rame, drugom mu ro/e o ko"i, glavu mu ovuče unatrag,
gledajući mu lice, i reče:
— Mladiću, "inko, zdrav "i ko od majke ro/en, ni"i dobio zarazu!
%ero "e naglo digne, zagrli liječnika, odigne ga u zrak i "tane ga cjelivati u lice, o glavi, rukama, u"ta "u
govorila: )@drav, velite, @24,9' 5 *o#je uši vaše riči!+
— %u"ti me, mladiću, zdrav "i, jak kao div, mogao bi me "lomiti'
— .ro"tite, molin, go"odine doture, takove "an nagle, neromišljene ćudi!
— 8ledam te, mladiću' 5 tvojim rukama, omi"lio "am na moga "ina< kako bih bio "retan da me on
mo#e ovako dignuti' Imam njega jedinca, nije zdrav, a ja kao liječnik ne mogu mu omoći! ' ' ' čuj me,
mladiću, ovaj ut "retno "i rošao, ali ti lijeo kao otac — liječnik — "avjetujem: čuvaj "e neoznatih
#ena, o"obito "trankinja! Imao "am ovog lita velik broj naših ljudi, liih mladića iz -aštela, .miša, a
najviše Slićana koji "u "e zarazili'
— -ako ću, doture, #ivit uz #ivu #enu, a za mene mrtvu, regledali "te me čiloga, vidili "te me i o"jetili
moju "nagu!
— 0roši, "inko, "voju golemu "nagu u naorni rad, zabavi "voje mi"li na "vojoj ne"rići, a uno mi"li i na
"voje dite!
— 5 "vemu ću va" "lušati, dobri go"odine doture, ah kad "e "tane buditi naa"t, kada tilo očima
goriti, #eći, aliti, gri"ti, ča, ča ću jadan onda " tin nevoljnin tilon?
=BA
=
4eka "an van, go"odine doture, ča ne bi moga ocu reći od kakove "an ualjive ra"e! ' ' '
— -ao "tariji liječnik ne mogu "ve reći' Nije do"tojno mene, ali romi"li, dr#i "e "avjeta bratova —
kako "e on ono zove?
— 2anko!' ''
— -oliko triban latiti, go"odine doture?
— Ništa, mladiću! %o"tao "i mi drag' ,ko trebaš i$neza, još ću ti i ja dati!
— Iman ja ineza, doture' Nima ineza kojima bi van moga nalatiti vaše riči da "an @24,9!
— %o/i i ne govori o inezima!
— 2oture, "min li van /oniti riba?
— Smiješ, ali "amo one koje ti naloviš! ' ' '
-ada je %ero izišao od liječnika " -atom na rukama, a dijete dr#ao drugom rukom, "tajalo je još
nekoliko o"oba red ulazom, te "u nu/ali i dizali darove do -ate' — 7ice mu je "jalo od "reće' %ogleda
ri"utne, te veli:
— :ala van, dragi ljudi, dobre go"o/e, meni ne triba ništa, ja "an zdrav, ja "an zdrav — čujete li, dobri
Slićani!
— 9idi "e to na tebi, mladiću, ali ti dari ni"u iz milo"ti, nego o"ićamo ljubav "ram diteta i bi dne tvoje
#ene'
— :ala, 6ala, virujte, ni"mo u otribi' ' ' Njoj jadnoj ni moga omoći' %roi"a je likove, te veli da
moran kuiti štake do od ruku, neka "e vi#ba da bi "e mogla o"oviti ka da "toji'
Ni"u dou"tili Slićani da %ero lati štake i lijekove, "kuina "e ovećala, te ratila %eru uz obalu, do
ri"taništa gdje je bio vezan čamac' 8otovo "vatko od ratnje o obali no"io je dar i olagao u čamac, a
%ero "e branio:
=BB
— :ala, dobri Slićani, ni"mo od otribe, evo, gledajte, imamo ineza, ja "an zdrav, "amo njoj jadnoj
nima lika, 6ala, nemojte trošiti vaše ineze'
Mo#da bi još dugo mnogi o"tali na obali kraj čamca, da "e nije javila *račanka, rodavačica ovrća, koja
reče:
— %ojdite, judi moji, "vojin kućami i "vojin o"lon, ja ću "e za nju briniti, a renoćit će u mojoj kućici'
7io je od va" da itate di li će "ati, ali to je moja briga'
%ero je bio "av izvan "ebe od "reće, a nekoliko je uta oet ne"vje"no, gla"no rogovorio: )@drav "an,
zdrav, *ogu 6ala!+
— ča ti, "u"jed "an "a "obon razgovaraš?
%ero "e zbuni' %relašio "e da čime ne oda "voj "trah da je bio zara#en'
— Nišće, nišće, rijatelju, #alin da likar ne mo#e izli$čiti moju #enu'
— %rene"i #enu i dite u naš čamac, a ti mo#eš "ati u "vome čamcu na otvorenom'
Sutra rano zorom, još "e nije danilo, odve#e %ero "voj čamac, te o/e " lijeve "trane Marjana tra#iti ribu
koju je obećao liječniku' — %rošlo je već nekoliko dana druge olovine rujna' 1utra "vje#a, more reko
noći ohladi, ali %ero za to ne mari' Skine odjeću, uzme o"ti, "koči u more, te "tane roniti uz obalu, a uz
hridi, tra#eći ribu'
9jerovao je da će naći u šuljinama hridi ribe, ali "e je razočarao, morao je roniti vrlo duboko, čak na
dno, gdje je naišao na lukave mrene' Morao je za "vaku mrenu izlaziti na ovršinu, te oet uroniti, a više
ga je ve"elilo kada je naišao na velike škarine'
Sunce "e omolilo na ovršinu, %ero ogleda u čamac, te "am za "ebe rado"no veli: )Moći ću naraviti
gozbu kako "am #elin i kako velu hoću! &, baš "an "ritan da "an moga naloviti' 0eško je o"tima, ali ova
iz dubine, "la/a
=BD
je nego ona od "vićon na lićini'+ %one "e u čamac, te "tane brzo ve"lati rema gradu, a tek kada je
obilazio ećinu *oninovo, tek onda "e ugrijao, jer nekoliko "ati ronjenja " o"tima u jutarnjem hladnom
moru izvuklo je dio "nage i toline iz mladićeva tijela' — 9ezao je čamac na obali red gradom, a "tao
iz čamca kuiti ribu i "lagati je u košaru' *ilo je tu mrena, velikih lubena, te nekoliko velikih škarina,
kojih "u velika u"ta zamamljivo zjaila za ljubitelje riba'
4ani rolaznici o obali okuili "u "e red čamcem, te romatrali lijee birane "vje#e ribe, itajući i o
nekoliko uta:
— 4ibaru — mladiću, rodaj mi koju ribu!
— Ni"u za rodaju, to je za dar likaru!
— ča će mu tolika riba, ne bi je izija za o"an dana, daj rodaj meni ovu škarinu! ' ' '
— Neću, go"o/o, za "ve ineze "vita, likar je bija dobar, drag, ka da mi je otac, nije za "voj trud tija
ineze, a ja "an mu obeća naloviti riba'
— -adi "i naša te lie ribe?
— 5 dubini, go"aru, od vašin Marjanon' Najviše mi je #a, ča "an nekoje ranija, ni"u lie za oko'
— %rodaj meni one ča "u jako ranjene!
— Ne mogu, go"aru, ne bi "e u"udija doći rid li$kaia " malo riba'
— 2aj meni ar riba, rijatelj "an likarov, reci da "i dao Ivi 4a dići'
— Ne zamirite, go"aru, ako dan vami, mora bi dati "vima ki tu "tojite' 1uče "te bili vi Slićani više
nego dobri mome ditetu i #eni'
%ero navuče majicu, te "voje gumene oanke i "koči na obalu " velikom košarom unom riba' %ogleda
na čamac, a veli:
=B>
' ilTTO,rl
— &vo van, go"aru 4adića, ovoga Iubena, rigledajte mi čamac dok "e ne vratin!
2igao je košaru i ošao, ali je čuo rimjedbe: )1a bi ti ga čuva za dvi mrene! 1a za jednu!+
%utem do liječnika imao je naa"nike, o"obito #ene: )2aj mi rodaj riba!+ , on bi odgovarao: )Ne
mogu!+
— 2a, ne mo#eš, rodat ćeš je "kuo, kada na ribarnici ima "amo vinćole, mačke i ra#e!
— Ne mogu' Ne mogu! —odgovarao je %ero'
— ča ih ni"i baren okrija, a ne na" ljutiti, no"iti kroz grad toliko uno lie ribe! ' ' '
0ik red ulazom liječniku, trčeći za njim, do"tigne ga mlada djevojka, te veli:
— %rodaj mi, ribaru, a makar jednu ribu, na ribarnici nima bile ribe, ne #alin ineze, majka mi je
bole"na, za#elila je ribu, molin te, rodaj!
— @a ineze ne rodajen! 1er — no"in na dar, ali kad je za bole"nu majku, biraj — uzmi koju hoćeš!
2jevojka iz uctivo"ti na"toji naći najmanju mrenu, ali %ero uzme škarinu, te veli:
— -ada je za bole"nu majku, ova je riba najbolja i najlakša!
%ero nije mario za njezine riječi une zahvale, nego brzo o/e u liječnikov "tan' *io je "retan jer je vidio
da "e liječnik — ve"eli ribama' %ozvao je "voje ukućane, te "u "e "vi divili biranim bijelim ribama, a "tara
kućna omoćnica uita:
— 8di "i naša toliko lie ribe, u ribarnici "ame ra#e i vinćole!
— Na moru, tete!
— @nan da ni"i u lanini, di u moru?
— %od Marjanon, tete, u dubinu "an ronija i vadija o"tima!
.krene "e rema liječniku, a ka#e:
— Ne zamirite, dobri doture, ča "u ranjene od o"tiju'
— Ništa to ne "meta, mladiću, vjeruj da "i na" "ve razve"elio, a o"obito našu virnu Maru, koja će nam
na "ve načine "remati tu liu ribu! — Mare, dajte mladiću čašu travarice!
— Neću odbiti, go"aru doture, bija "an dugo u moru!
— Ni"i mora toliko riba loviti, mladiću, to je bio za tebe veliki naor i trud!
— @a va", go"aru doture, izdr#a bi od "rca nebrojeno uta veći trud i nikad ne bi o#alija!
— -uda ćeš "ad, mladiću?
— 1oš razmišljan, dobri go"aru, zdrav "an, moga bi #iviti " mojima u 9eloj 7uci, ali #ena je bogalj, a
majku iman, koja ima dobro, široko "rce, ka more naše, a za moju #enu rekli "te "voje'
— Sretno ti bilo, mladiću, čuvaj zdravlje!
%ero je došao do čamca, te brzo ve"lao do čamca *račana, gdje ga je čekala -ate " djetetom' Smje"tili
"u "e u čamac' %ero je digao jedro' 9jetar ga otjera iz luke, "krene lijevo rema ;varu, te nagla" veli:
— 2i će biti najbolje a#ena, da, da, "amo od moje "vetice majke!
— ča govoriš, %ero?
— &to, tako, gla"no mi"lin'
1utarnji je ovjetarac bio omiješan " blagom mo"or$"kom burom, jedro "e naelo, a čamac je brzo
jurio mirnim morem'
— Ne, ne, nikako ne mogu tamo, kako bi moga njoj rid oči?!
%ero "e u"tane, okreće jedro, a -ate oet uita:
=BE
=BF
— Neč "i reka, %ere? Nišan razumila od šuma mora, ča ga "iče čamac'
— -rećemo rema 3ibeniku, još dok "e mo#e, lovit ću "u#ve, a onda "e u @larinu javiti ka ronilac na
koralje'
— -ako ti veliš, %ero, meni je "ve ravo'
— ,ko će biti "riće da ča više za"lu#jn, mo#emo "e vratiti u 9elu 7uku ili na 7aad'
— Na 7aad %ero, na 7aad! Nećeš tribati imat brige " menon, kraj moje dobre ,ne'
čamac je u"mjerio iza Marjana da obi/e otok čiovo' %lovili "u brzo bez riječi, zabavljeni mi"lima, "amo
je rekidala 1ele, tra#eći kruha' %ero "e nije bli#io vanj"koj "trani čiova, jer je znao da je uz obalu
duboko, a "u#ve "u vrlo rijetke' 0ek iza 0rogira rišao je obali, te naišao na lijee rimjerke "u#vi'
Malo rije "umraka "tigli "u do otočića 4ogoznice' -raj obale je bila kuća tete 0onke, koju je zamolio da
ih rimi u kuću' 9ratio "e do čamca, donio -ati neke otrebne "tvari za noć i redao teti 0onki košaru
" lijeim brojem riba lubena, koje je o"tima nabo loveći "u#ve, a ona će nato oduševljeno:
— .vo nije riba za naše "tomake, moja dico!
— @ašto ne, teta 0onko?
— 9ridna je, to ću ja "ve "ušiti, u zimi za *adnji dan dobijem od te#aka iz @agore vina, brašna, "ira,
badema, "mokava, ulja, onda ja od toga ro#ivim' — Skuhat ću ja alente, kozjega mlika, ne tribaš mi
ništa latiti za krevet'
— 0o mi ne "ušimo na otocima, teta 0onka!
— .tok olakuje more, a naši te#aci u @agori #eljni "u ribe, na *adnji dan o"te, rade oni daju ono ča
imaju u kući, nego ineze za bakalar!
— .vo je mnogo uku"nija riba, teta 0onka, nego bakalar!
— ."tarila "an ja, "inko, znan bolje nego ti!
=BH
%ero je ošao do čamca, tukao o "u#vama, orao ih, olo#io na kamenje obale, a "e uutio do tete
0onke na alentu i mlijeko' — Na lijeom i šumovitom otočiću 4ogoznici, te oko okolišnih otočića
red njom, o"tao je %ero nekoliko dana' 7ov "u#vi bio je o"rednji, ali "u rozori tete 0onke bili "vi
retrani ribom, koju je "ušila' %ero je dnevno dono"io ribe, ali bi je hotimice za"jekao o"tima, tako da
"e nije mogla "ušiti, a je za "ve bila tečna u#ina i večera, a o"talo je i teti 0onki do"ta ribe za "ušenje'
-ada je %ero rekao da olaze dalje na ut, jadikovala je teta 0onka, govoreći:
— Moga bi o"tati u mene, dokle ti drago' ."tanite, dico, do rolića! ča ti ni lio ri meni, "inko, redin ti
#enu i dite, okušavan je idići na štake, o"tani još, dite drago!'' '
— Ne mogu, tete 0onka, nema više "u#ava, moramo dalje!
%ošli "u uz obalu rema 3ibeniku, o "elima "u "e uz obalu zadr#avali, lovili, tukli i "ušili "u#ve, a
koncem li"toada ušli "u u šiben"ku luku' ."jetio je i taj div od "nage da dnevno ronjenje u li"toad"ko
more otkazuje kraj i njegovoj "ilnoj "nazi ' ' ' -ate ga je če"to oominjala: )Ne riši, %ero, mo#eš
izgubiti zdravje, ča ću ja bidna " našon dragon i lion divojčicom, modar "i već od ledenoga mora ka li"t
vinove loze o ovo doba!+
Najrije je ošao do -raljana uitati za vrijedno"t "u#vi' 2rugi je dan ošao u @larin, gdje je našao
zdravu tetu Maru koja ga je rimila na "tan' 1avio "e u koralj"ku zadrugu, gdje "u ga odmah rimili, ali
mu i odmah "aoćili da će loviti " roniocima "amo još u mje"ecu "tudenom, a ro"inac, "iječanj i veljača
oa"ni "u za ronioce u"lijed hladna i uzburkana mora'
=BI
.tok @larin malen je otok, ali ravi bi"er dragulj, koji još i dana" "lovi kao rudnik zlata hrvat"kog
jadran"kog mora' 0rebalo bi mnogo, mnogo razumijevanja, uno ljubavi i dovoljno novčanih "red"tava,
koja bi "e morala ulo#iti u velikoj količini, da "e otok uredi' Ne bi @lari$njani trebali nauštati "voj lijei
otok, koji je ui"tinu još i dana" neotkoani rudnik moćnoga zlata' .ko otoka @la$rina ima nalazišta
koralja, najlješih i naj"kuocijenijih u cijeloj &vroi, a "e jedino 1aan u"ore/uje "a zlarin$"kim
koraljima' -oralje i bi"ere oko @larina otkrio je — meni, i"cu ovoga romana )4ibar i more+ — g' =I=I,
kada "e vratio iz ,merike, 4anko 7učić$%etričić, rodom iz 4ogoznice' %i"ac romana doznao je za
bru"ione koralja u 0.44& del 84&G5, kraj Naulja, koje je onda brojilo oko >?'??? "tanovnika, a
"vako odra"lo dijete, "tarci i "tarice bave "e brušenjem, bušenjem i rezanjem likova na koraljima, te na
u#evim školjama u "vim mogućim likovnim 6igurama " glavama ljeotica, a izra/uju ovije"ne lično"ti
iz grčkog i rim"koga doba' 0amo "am kao i"ac doznao, da "u još 8rci dolazili galijama u @larin, gdje "u
vadili koralje i bi"ernice, u#eve raznih boja, lijee školjke, a naročito "u vrijedne velike lašćure na većoj
dubini' %o uuti 4anka 7učića$%etričića, kuio "am neizra/enih koralja u @larinu' Morao "am ih "
najmanjom zaradom rodati u 0orre del 8reco, jer "u talijan"ki bru"ači ucjenjivali' 2ana" ima na
@larinu vrlo mali broj ljudi, koji još znadu za mje"ta gdje ra"te dobra vr"t vrlo vrijednih koralja, onih
tamno$crvenih, "vijetlo$ru#iča"tih, bijelih " crvenim, jedva rimjetljivima točkicama'
9elika je rado"t na"tala u @larinu kada "u "e tamo očeli bru"iti, bušiti, gladiti i "jajiti koralji! ' ' '
.bnovilo "e to i u novoj dr#avi, ali "u ulo#ena "red"tva bila odveć malena da bi "e mogla hvatati ukoštac
" bru"ačima iz
=D?
0orre del 8reca' 0amo "u o"novane velike tvornice "a "vim mogućim "trojevima za brušenje, glačanje i
o"talo 6inu reradu koralja, a zao"leno je na ti"uće radnika "vih "lojeva' 0amo "e bru"e, buše i glačaju
koralji, te re#u ukra"i zvani )camee+' Saznali "u oni vrlo brzo da je zaočela raditi bru"iona u @larinu, a
ni"u #alili ni truda ni novca da je uguše, jer je očela raditi na "amom izvoru "irovine' Strah je zahvatio
tu golemu indu"triju od koje #ivi u 0orre del 8recu reko >?'??? #itelja, a Italija kao dr#ava zara/uje
milijarde lira i "trane valute, jer trguje i rodaje o cijelome "vijetu' Inače, 1aan je glavni nabavljač te
"irovine, ali rvi je bio @larin, još za vrijeme 8rka i 4imljana, izvorištem "irovina, o"tavši to još dugo
vrijeme, kako rije tako i o"lije rvoga i drugoga "vjet"kog rata' %rije rata rilično "e razvio lov na
koralje, a to "e na"tavilo i u novoj dr#avi, ali je zakr#ljalo uz iznimke ojedinaca koji "u tajno lovili, ili "e
time bavili iz ljubavi, kao "akuljači koralja' 7ov koralja lovio "e nekoć jedno"tavnim načinom' 5 "tarije
doba bile "u bakrene motke, na koje "e vezala mre#a od konolje ili lana, ra/ena od ručne re/e, jer je
morala biti mekana' Na kraju "u "e o"tavljale duge, gu"te niti toga konca' 0a "e motka uštala do dna
mora, a bila je vezana konocima za čamac, koji "e je kretao " omoću ve"la ili jedra' 0eška motka trgala
je grane koralja, a grane "u "e zaletale u duge, gu"te konce, koji "u ih "vojom du#inom, te velikom
količinom, a naročito mekoćom, uvlačili u mre#u' -ada lovci o"jete te#inu mre#e, onda je orezno vuku
na ovršinu, a " velikom znati#eljom očekuju da li je lov bio u"ješan ili jalov' — 1oš i dana"
okušavaju mnogi "reću na taj "tarin"ki i jedno"tavni način, a mnogo to čine i turi"ti, koji borave na
odmoru u @larinu, o"obito oni koji "e na"tane kod obitelji bivšega lovca koralja' 9ećina njih znade
veliku vrijedno"t koralja, a onda kod
=D=
mnogih ra"te mašta: )Mo#da baš ja kojom "rećom nai/em na vrijednu i "kuocjenu vr"t koralja!+ ' ' '
Iz konobe "e vadi "tara motka " već natrulom mre#om i koncima, brzo "e otom kra i nadovezuju
novi konci' ' ' Iznajmljuje "e čamac i konoci, tra#e "e odra"la domaća škol"ka djeca da ve"laju ili jedre "
turi"tima, koji "e oet nadaju naći "kuocjene koralje oko otoka @larina i njegova okoliša' .d te
ohlee za koraljima lijea "e kori"t dobije od čamaca kao i za dotrajale motke, za konoce, a najve"eliji
"u domaći dječaci, koji u "lu#bi turi"ta zarade novaca' 1oš #ivi nekoliko "tarih lovaca koralja u vrlo
vi"okim godinama, te nakon mnogih neu"jeha i neu"jelih okušaja dolaze turi"ti do njih, uućeni od
dječaka' Sjedaju uz "tarce, nude ih "kuim cigaretama, "obom no"e boce vina, daruju im lule,
hercegovački duhan, te zaočinju razgovor o moru, ribama, bi"ernicama i — kao nemarno — o
koraljima ' ' ' 4azgovor biva "rdačan i dug, ali kada turi"t veli: )Mi"lili "mo na va", barba ,nte, a i na va",
barba 9icko, da o/ete " nama na koralje, lijeo ćete "amo "jediti u čamcu, a ovi dječaci će ve"lati, dok
ćemo mi dizati motku ' ' '+
— ča ja, ča mi, je"i razumija, 0ome, Mate?! %rošlo je naše vrime, go"odo turi"ti, za lov, a da "idimo u
čamcu be"o"leni, nami to u našin godinama ne doliči, liše nan je u hladu mišati karte i igrat briškulu! '
' '
— .vdje "jedite badava, a " nama u čamcu zaradit ćete novaca, dobro i ošteno ćemo va" nagraditi!
Starci dignu glave, i"ru#e naborane vratove, gledaju jedan drugoga, jer taj ne"retni novac ima čarobnu
moć na mnoge i mnoge, a je tako uzbudio nača" i "tarce, lovce koralja' ,nte, kao najmla/i me/u njima,
uita:
— , zač bi nami dali čuda ineza?
=DA
— Nemojte mi"liti da bi morali išta raditi, ne, ne, vi bi na" "amo vodili da nam odate "tare ošte
koralja!
8lave "taraca kao na zaovijed zača" "e "u"te, jedan drugoga ogledaju, a "tari lovac 9icko veli:
— 2a van oka#emo, odamo ošte di ra"tu koralji?
— Samo to i ništa više! Ma baš ništa drugo ne trebamo od va", eto, za vašu "igurno"t, unarijed vam
dajemo novaca!
9icko ih ogleda, te na"tavi:
— .no ča vi itate od na", to je uno, reviše, ma i riko glave reviše! Ma kako "te mogli i nača"
omi"liti, ni van to "milo doći u glavu, a kamo ričima reći, da van mi ravi @larinjani, otkrijemo ošte
kadi ra"tu naši koralji! — 9i znate ča "vit mi"li i govori o izdajicama! .nima, koji za novac izdaju tajne
"voje domovine! Ne bi mi bili vridni da na" ovaj naš dragi otok dr#i na "ebi, kada bi "trancu$turi"tu
otkrili ošte koralja! — @nan ja, mi, "tarci, nećemo ih moći više za #ivota dizati, a naša dica ka "u
mogla, nau"tila "u otok, te ošla u "vit za boljon zaradon! ''' Ne zamirite mojin ričima, nami "te vi
turi"ti dragi, dono"ite nan dobiti, ali toliko vi ineza ni$mate da bi nan mogli latiti, da van odamo ošte
kadi ra"tu ti naši zlarin"ki koralji, vami, turi"tima, "trancima ' ' ' 8ovorin li i za va" trojicu, ,nte, 0omo i
Mate?
— 8ovoriš nan iz duše i "rca, naš 9icko!
— 0ra#ite, lovite, more je široko i duboko, ako na ča i dobro nai/ete, nećemo van zaviditi, ali ošte ne
odajemo ni od činu #ivota! ' ' ' Neka koralj ra"te oko našega dragog @larina, a i dalje od @larina u
dubini našeg dragog hrvat"koga mora! 9irujemo da će "e naša dica unuci i raunuci, a bili baš i
raunuci, kad tad vratiti iz tu/ine u lii kraj "vojih didova' .ni će imati ravo tra#iti i koati blago iz
rudnika zlata, kako to zovu naš otok @larin!
=DB
7
0uri"ti, "tranci " oštovanjem "u "e oraštali od "tarih lovaca, kao i " dječacima i mještanima koji "u bili
u njihovoj ratnji'
-ada "u odlazili, digne "e vi"oki ribar 0ome, te "vojim jakim gla"om oviče rema dječacima:
— čujte, dico ovoga mi"ta, ako "te bilo kada ili "ada načuli bilo ča u vašen domu, šiba *o#ja neka va"
udri, ako bi ča odali "trancu!
— 4azumili "mo dobro vaše riči, barba 0ome! ' ' ' %ero je došao iz 3ibenika u @larin' -ako to uvijek
čini, tiho je i "ada donio -atu na rukama u "tan tete Mare' Starica "e nije mogla uzdr#ati, već je gla"no
zakukala, klimajući glavom:
— ,jme, ajme, bidnice, kako "i mogla tako a"ti, da "i "atrla obje noge! 0i "i ta -ate, koju je o nalogu
majke mora vinčati, jer "i no"ila od "rcen ovo lio dite!
%ero ogleda tetu Maru, te veli:
— Nemojte, tete, "ominjati ča je rošlo!
— Nišan rekla, "inko, ništa zla, nije ti #ena gruba, dite je ka an/el, "amo mi je #a tebe, a još više nje, ča
je otrgala obi noge!
."tavio je -atu i dijete kod tete Mare, a "e uutio u zadrugu na o"ao' 9eć "utradan ošli "u u iov, jer
je bilo "ve "remno' Mnogi "u redlagali da "e o/e rema drugom otoku, ali go"odar zadruge odredi
da "e lovi u okolici @larina' %remda je bio očetak "tudenoga, vrijeme je bilo lijeo, more tolo, a u
većoj dubini još tolije nego na ovršini'
2ru#ina je lovila nešto reko olovine "tudenoga, onda je na"talo ru#no vrijeme, vjetar omiješan "
hladnom burom, a ni najjači ronioci ni"u mogli izdr#ati hladnoću' 7ov nije bio obilan, ali "e dobitak
i"latio cijeloj dru#ini'
=DD
-ako je liječnik %eri reoručio raditi, i to mnogo raditi, da mu rad cri "nagu, %ero ga je o"lušao, te
"e javio ribar"koj zadruzi' — -ad je bio mrak, lovio je o cijele noći na "vijeću, a kada "e nije moglo na
"vijeću, onda "u olagali dubin"ke mre#e ili velike arangale'
4ibar"ka zadruga imala je dobre u"jehe' 5hvatila je trgovačku vezu "a @adrom i njegovim ribarima,
koji "u od njih kuovali ribu, te je rodavali u Italiju, jer je Italija na revarni način i nemarom ondašnjih
naših olitičara o"lije rvog velikog "vjet"kog rata dobila @adar i riojila ga Italiji, iako "u u njemu
#ivjeli či"ti hrvat"ki #itelji'
%od kraj "iječnja na"talo je veliko nevrijeme, tako da je bilo nemoguće ribarima oći na more' %ero na/e
i"riku da ima dogovor " rijateljima i oti/e u 3ibenik' Sa"tao "e tamo " dvojicom "u#vara, mladićima
"laba značaja, te ih oča"ti, a kad ovi rimijete da ima ozamašnu "votu novca, nagovore ga da o/e u
"tari grad, gdje vla"nik go"tionice dr#i #en"ku glazbu' Naručili "u novi rijatelji dobro jelo, a još bolje
iće ''' I %ero "e toga dana nije vratio u @larin' @aboravivši na "ve oomene dobroga liječnika, o"tao je
u tom društvu rijatelja i rijateljica' *li#io "e i kraj veljače, a %ero "veudilj u#iva i ča"ti društvo, "amo,
ne više obilno kao u očetku, jer je novcu rilazio kraj ' ' '
9la"nik go"tionice uvidje, da od #en"ke glazbe imaju najviše kori"ti "viračice, a ih ra"u"ti' %erini
znanci, a još više rijateljice tra#ili "u od njega da im ozajmi novaca' čim je %ero rekao da novaca više
nema, društvo ga je očelo nauštati' Skuio je "itniš o "vim d#eovima za ut, a "e vratio okunjen
i neuredan' -ate mu nije ništa govorila, već je "amo lakala, ali ga teta Mare ozva u konobu te reče:
— Neću rid njon, bidnicon, čula "an od "vita ki te vidija kime "i "e bratija!
=? 4ibar i more
=D>
— -riv "an, teta Mare, kriv, zanilo me društvo, iće i jadan moj #ivot!' ' '
— -i rizna krivicu, malo mu "e rašta, ali ja ne! 1er uno dr#in do "akramenta, koji veli da do "voje ili
njezine "mrti triba o"tat viran' , onda, dite, to drago dite, nebrojeno je uta italo za te! '''
— .h, teta Mare, to me dite i dr#i na #ivotu, za nju #ivin, za nju ću, a i moran, no"iti kri#, koji mi
namiće "akrament #enidbe'
— 2a mi "e ona nije ovirila kakav je #ivot vaš ka mu#a i #ene, mora bi odmah otići i"od ovega
krova moga, ali da to još jednon učiniš, rotjerat ću te iz moga doma!
— Neću više odlaziti u 3ibenik!
— 4azumi me: moj dom je ča"tan i ošten i nad "vega bogobojazan! ' ' ' Njoj "an bidnici rekla da iješ
i bančiš " -raljanima, koji te "e dr#e dok ćeš imat ineza!
— 0ako je i bilo, teta Mare!
Izišli "u iz konobe' 1ele dotrči red njega kličući:
— ćaće, moj ćaće, moj dragi ćaće, uno "an lakala za tobon!'''
Nije "e u"udio ljubiti dijete, čak ni rukama milovati o licu, nego "amo o glavici, govoreći o"tideno:
— ćaće je bio daleko, daleko' 2oša "an do tebe, neće ćaće više otići' Neće! *idno moje dite!
%očeo je raditi " ribarima, radio je dan i noć' Na"tojao je u radu ušutkati "voju "avje"t, a riti"kala ga je
uz "avje"t i briga, je li o"tao zdrav?! ''' — čim je vrijeme dou"tilo, javio "e u lov na koralje, jer je tamo
zarada veća, a nada, ta vječna nada da će naići na "kuocjenu vr"t koralja, "talno ga je nukala' 7ov je bio
o"rednji' Nalazili "u veliku količinu koralja, ali vr"t nije bila "kuocjena' 0alijan"ka oduzeća otkuljivala
"u višak koralja o ni"koj cijeni'
=DE
*ru"iona u @larimi i novoo"novana u 3ibeniku izra/ivale "u ogrlice, ali rodaja bijaše teška i u zemlji,
radi "labe vr"ti, tj' boje koralja, koju kuac ne tra#i, jer nema ljeote ni "jaja' 9la"nici zadruge dogovore
"e da će oći rema 2ugom otoku, oko 8rmenjače' -ako je 8rmenjača udaljena od @larina, voda
dru#ine "rema oremu i o"krbu za mje"ec i više dana, jer kada "e na/e dobra vr"t koralja, o nekoliko
"e uta moraju "uštati ronioci na mor"ko dno, a onda oet dizati na ovršinu' Suštanje #ivoga bića
na dno mora na dubinu od B?—D? metara vezano je " nekim teškoćama' čovjek "e mora "uštati
o"tuno, da luća i bubnjići ne o"jete nagli, teški riti"ak mora, a i"to tako ne "mije "e naglo dizati jer
bi u luća i glavu naglo došla krv, što bi za ronioca moglo biti ubitačno'
%očetkom kolovoza ošla je cijela dru#ina koralj"ke zadruge rema 2ugom otoku i zaočela otragu
oko 8rmeća' Sreća im "e na"miješila, jer "u već oko olovine kolovoza ulovili nekoliko metričkih centi
dobre, vrijedne vr"ti koralja, koju "u, me/utim, radi omanjkanja novca morali rodati u Italiju' .voga
uta imali "u zadrugari "reću, jer "u u @larin došli kuci od dvije velike tvornice iz 0orre del 8reca'
-uci, 0alijani, kada "u ugledali lijeu vr"t koralja, "tali "u "e natjecati, kome će ria"ti lijei koralji, a
na rado"t zadrugara odigli "u cijenu tako dobru, da "u zadrugari jedva mogli zami"liti' 9ikali "u, "va/ali
"e " toliko #e"tine i takvom brzinom, da ni najbolji "veučilišni ro6e"or talijan"koga jezika "igurno ne bi
razumio ni et o"to riječi' Nu moramo riznati da "u i naši ;rvati " juga do"ta rječiti i bučni, ali ovoga
uta čekali "u mirno i bez riječi, čudeći "e 0alijanima, dok "u im "e lica "mješkala od zadovolj"tva'
0alijančići ni"ka ra"ta do/u nao"ljetku rodavaču zadruge, koji je rema njima bio ravi div, a ga
=?N
=DF
udare o ramenu i uitaju, ri"taje li na onudu' @adrugar 1ure veli da ri"taje' Na"tade vika i krika od
"trane obojice' 1ure uhvati 0alijančiće od ruku, one"e ih do koralja, dade znak, te veli: — Svakom
oduzeću olovina! Na"tade tišina' Na"tade mir i me/u 0alijanima, kao da "e ča" rije ni"u mi"lili
me/u"obno očuati, a uzeše hvaliti mudrog rodavača, tako da "u na taj način bili zadovoljni i kuci i
rodavači'
%ero je lovio me/u drugim roniocima' Gijelo "e vrijeme i"ticao me/u njima, jer je najdu#e izdr#ao u
dubini mora, te je o#urivao one koji "u bili zadu#eni "uštati i vaditi govoreći im:
— @a mene ne vridi ka za druge, mene uštajte br#e, a još me hitrije vuci te iz mora!
Na"tojao je izvaditi što više koralja, vukla ga je ohlea za novcem, a je če"to "am "ebe korio kada je
bio "am: )ča "an male ameti, ča mi je tribalo društvo onih nevaljalih -raljana, da iju i jidu za moje
ineze, ah, ja budala, ča mi nije lio "vitovao brat 2anko, a i onaj dobri likar u Slitu' *ogu 6alin, ča ne
bi "mija, da "am o"ta zdrav, *o#ja zaovid brani dru#enje " drugim #enami, kraj "voje #ive' 8o"ode
*o#e, 0i "ve vidiš, 0i "ve znaš, 0i "i Svemogući i Sveznajući, #enu iman "akramenton vezanu za me, a ja
za nju, ali njezinon i mojon krivnjon ne mo#e vršiti du#no"t #ene' , 0i, *o#e dobri, oro"ti, grišija "an,
oro"ti, ali 0ebe "e ne mo#e rivariti, jer znaš naše mi"li i naše #elje! 1a bi tija, ja bi #elija da 0i mogu
obećati, da više neću grišiti, ali, *o#e moj, neću, jer 0i znaš da ne mogu, jer krv ta u meni, ta hrana tila
moga, bukti, kii, a onda rodire u "ve dilove tila, dra#i, a razdra#uje, onda navali takovon "nagon, da
"e zaboravlja na obećanje i na oštenje! *o#e moj, tako je jaka, da obećani "akrament obveze obara! ' ' '
*o#e dobri, lio 0e molin, ne kazni me
=DH
radi nje, kada je već dr#iš na #ivotu, a najviše radi an/ela, diteta moga' .čuvaj me od bole"ti, u"liši me,
*o#e dobri, kada grišin od "labo"ti tila "voga, kada mi duh i mi"a zataji!+ ' ' '
I %eri bude lakše, kada "e ovako, "am, "jedeći u čamcu, i"ovjedio *ogu' *io je uvjeren da mu *og
rašta, te da će ga štititi'
7ovci koralja vadili "u o moru ovaj ulov oko 8rme$njače cijeli kolovoz, te na"tavili " radom i u rujnu,
jer je vrijeme bilo lijeo'
Na "vakoga ronioca dolaze u čamcu na ovršini dva omagača, koji bdiju nad njim, uštaju ga i vade iz
mora, te "e "trogo dr#e njegovih znakova iz mor"ke dubine' , navečer, kada "e "vi "kue, onda ronioci
ričaju o dubini mor"koj i njegovoj ljeoti' 1edan je vidio divno bijelo cvijeće, drugi crveno, nekoji "u
vidjeli golema zubaca, kako "e bori " još većom hobotnicom, treći oet neizmjerno velike škarine,
kako lijeno le#e u dubini hridi, te širokim u"tima hvataju i ro#diru malu ribu' 1edan veli:
— 7judi moji, vidija "an "u#vu veću nego ovaj naš čamac za o"krbu i "avanje, hoda "an o njoj lio
i lagano do grma korda! ' ' '
Nekoji "lušaju bez rigovora, mnogi "e i bune, te ne riznaju ojedincima njihove izjave, dok %ero šuti i
dogovara "e "a "voja dva druga, kako će ga "utra morati uštati gdje on hoće roniti'
%ojedini čamci roniocima olaze u zoru na ošte, gdje "u jučer našli korde, a ni"u mogli "ve izvaditi'
Našim lovcima korda, kao našim ribarima, zavide mnogi omorci koji "u završili vi"oke omor"ke
nauke, kako točno ogode oštu gdje "u dan rije bili ili gdje #ele doći' %o znakovima kona, otoka,
otočića, neba, "unca i oblaka oni ogode tra#eno mje"to'
=DI
%ero nije htio oći na jučerašnje mje"to, jer je tvrdio da u blizini nije vidio korda, a ono što je bilo, da je
"ve donio na ovršinu, uvjeravajući da bi naor bio uzaludan' I tako — "tali "u od 8rmenjače na
otvoreno more' %ero je "remno uronio, a kada je došao na dno, davao je znakove: narijed, lijevo, a
oet narijed' 0rajalo je to do"ta dugo' Na ovršini "u ve"lali čamac rema znakovima koje je davao
ronioc' Najednom dade znak da "tanu, da ve"lima dr#e čamac na i"tom mje"tu' Nedugo nakon toga
u#urbano zatra#i da ga ovuku na ovršinu' %otezali "u ga rema roi"u, o"tuno, ali %ero "e nije
htio dr#ati roi"a, već ih je o#urivao da što rije izi/e na ovršinu' 4adi rebrzog ovlačenja teško je
i duboko di"ao, tako da u rvo vrijeme nije mogao doći do riječi'
— ča je %ero, ma ča "i na" ria od dna mora, a i u otezanju ni"i oštiva ravila!
2i"ao je još duboko, ali boja lica dobivala je već naravni izgled< u jednoj je ruci dr#ao granu koralja,
okaza$jući je dvojici "vojih drugara' 7ovac Mate uzme koralj, okrene ga da vidi gdje je odlomljen, te "
u"hitom reče %eri:
— %ero, %ero, ti ni"i ri zdravoj ameti! @ač "i ti lovac koralja, zač "ve ronioce učimo kako koji koralj
vridi? @naš li ti — tovare — da je ovo najvridnija vr"t, ča "mo do "ada čilo vrime našli, a ti iz dubine
dono"iš jednu grančicu'
%ero je gledao Matu, kako mu govori, ne "kidajući oka " koralja i brišući "linom grane "me/u na"lagu, a
onda rozbori:
— 0i "i reka, moj Mate, ka da govoriš ditetu, a ne meni, i"ku"non roniocu, koji je medu dobrima'
— -ako ti neću reći, "oa me jad i #alo"t, a kad "an ugleda vr"t koralja, rilašija "an "e da ti "e nija
ča "mutilo u glavi!
=>?
— Smutilo mi "e, braćo moja, vidija "an hobotnicu u koju "e uvuka "am vrag da čuva ovu vridnu vr"t
koralja' -ada "te me u"tili na dno, rilašija "an "e, lia ravnica, a, ljudi moji, kad "an bolje ogleda,
omi"lija "an da je to livada moga tetka Marka 8ugića ' ' ' Gvića, *o#e moj, "vih vr"ti, bilo, crveno,
#uto, zeleno, modro, ma ne znan ja imena boja koje tamo ra"tu, a onda, kad je "unce dorlo na to olje,
virujte da nima nišće lišega na "vitu i na zemlji, a ne bi "e moglo tako nešto lio niti na"likati! —
-ratko vrime gleda "an tu liotu na dnu mora, "itija "an "e *oga kako je Svemoguć, ali onda omi"lin:
)*o#e, o$mozi!+ — nišan ja doša gledati čuda i liote koje mo#eš "tvoriti i na dnu mor"kon, daj 0i
meni omozi da na/en koralje!+ — -reta "an narid, livo, a oet narid, kako "te vi o mojin
znakovima ve"lali, onda "tanen ka ukoan
— "ićate "e, da "an znak — ni livo ni de"no, "tojte na miru! — 5gledan ja ovišenu ećinu meni do
r"a, ravna i velika ka malo koje dvorište kuće, iza nje viša, onako ka "tog "ena' %rijatelji moji, ča mi je
"rce očelo udarati od drago"ti, lio "e raširija koralj, korijenje debelo, ka lii gu"ti borići i"releteni
ovakvin granami, ni"ki, rikladno le#e, "rce "e ve"eli, ja odvezujen "ikiricu, širin vriću, udarin o
najbli#en debelon korijenu nekoliko uta, zamahnen "na#no, zanen za ovu granu, koja "e odlomi i
adne mi do nogu' .azin boju na otrganoj grani, "agiban "e da odignen granu, virujte, onda oet
omi"lin na *oga, da on i grišnima omogne, ako "e Njemu utiču za omoć!
— 9i znate da "e nije lahko kretati od vodon ka na "uhom< dignen "e, a golemi krakovi hobotnice šire
"e oko koralja i o korienju, oet virujen da me je "amo *og "a"ija, da me ova nije zahvatila krakon'
.dmaka "an "e od ećine, rilašija "an "e — ča da ne velin i"tinu — romatran kako širi krakove,
virujte mi, tako debeli i dugi
=>=
ili
ka dite od devet — de"et godina! 8ledan krakove, a "rce mi "e "mirilo, gledajući lii, vridni koralj! ' ' '
9idin da "e ovlači i ne"taje iza grmova koralja, ne u"udin "e blizu "tine, tra#in, gledan, ian nogama,
nema kamena, de"no oazin nauknutu "tinu, odvalin kamen i bacin me/u koralje' @ača" ru#a ta
golema neman krakove, lagano, ru#a ih, a dr#i na miru, ali "e oni ovećavaju, a meni do/e mi"al, da
iman na o"ti na"a/enu ko"u, od"ika bi mu taj golemi krak! 2a "an znak, doša "an na ovršinu, vraćan "e
dolje " o"tima i oštron ko"on, a ako je i vrag u njemu, ja ću mu " omoći *o#jon odrizati krak, a ča
bude onda' ne znan, ali taj nalaz koralja ne o"tavljan vragovima!
Na dani znak došao je go"odar dru#ine' %ero ukratko razlo#i kako je bilo i što namjerava' 8o"odar
zadruge, oreza radi, reče %eri, da on red "vjedocima govori da neće odgovarati ako mu "e što dogodi'
.nda završi:
— &to, ja te moran uozoriti! .et gleda koralj, te veli:
— 2ugo već godina lovin koralje, ali tako liu i vridnu vr"t nišan za moga čiloga #ivota vidija!
%ero odlučno reče:
— 9rimena ima do"ta, brzo nabavite oštru ko"u, na"adite čvr"to na o"ti — dodaj mi, Mate, ršuta i
vina — da zalo#in' .nda ću "e i"ru#iti, da nakuin još više "nage, a " omoću *o#jon, na dno mora! '
' '
.krene "e k ve"lačima i veli:
— , ti, Ive, dr#i oštu, nikuda iz mi"ta, ne uštaj ve"la iz ruku, rije u"ti da ti ruke otadnu, nego
ve"la iz ruku!
— Ij, %ero! Ij i ij, mo#da ti je to zadnje jilo, ja ne bi iša na dno za čili 3ibenik! ' ' '
— Nimaš ti, Ive, ni olovicu moje "nage! , još manje imaš uorno"ti, a najmanje je u tebi junaštva!
=>A
— 2o"ta "i reka i"tine, odmaraj "e, kako "i reka, " *o#jon omoći olaziš, viruj da ću te i ja Njemu
rio$ručiti!
— 9irujen ti, Ive!
Nije %ero dugo "avao, a brzo "e našla oštra motka, "lična onoj kojom "e "iječe trnje' %ero je digne,
zamahne njome, te izu"ti "miješeći "e:
— ča mi"li, Ive, nije li reviše lagana?
— Ne buni me, %ero, moj je o"a čuvat oštu! Su"tili "u %eru u dubinu, "ikiricu, vreću i motku, a
je "ve u redu bilo ričvršćeno' Suštali "u ga o roi"u, od "traha da mu "e što ne dogodi' 8o"odar
lovaca koralja o"tao je na čamcu " Matom i Ivom, jer "e još nikad nije dogodilo da bi hobotnica riječila
rilaz koralju' Svaki ča" bi gledao granu koralja, rado"t mu je izbijala o licu i već je računao: ),ko bude
velika količina, kako je "kuocjena vr"t, bit će mi mnogi zadrugari zavidni da "e od mojim vod"tvom
otkrila takova vr"t, koja će /oniti veliku zaradu "vin zadrugarima!+ — .nda nagla" reče:
— Samo ako će ga biti uno!
— ča "te rekli, zaovidniče?
— Ništa, ništa, 0ome, nešto "an gla"no mi"lija!
— 2ugo va" gledan kako mi"lite i drmate glavon, onda "an ču, ka da neč be"idite'
— 2a, reka "an, da *og čuva toga "na#noga, odva#nog 9elelučanina!
— Ma jak je, ka dva tovara, a odva#an ka da je div!
— Mir, Ive, mir — "tiga je na dno!
— %ovuci, Mate, konoac, da o"itiš "vaki znak!
— Ne tribate me vi utiti, zaovidniče, znan "voj o"al i du#no"t, još više — brigu za čovika!
Na"tala je tišina' Ive je ve"lima dr#ao a#ljivo oštu, te "vaki ča" ogledao znakove, da "e ne bi
ne"rećom uda$
=>B
ljio od mje"ta' Mirovao je i konoac za kojega je bio vezan %ero' Nakon kraćeg vremena 0ome će tiho i
relašeno:
— ča bi to moglo biti da miruje, da ga nije ta neman ugušila?
— Ne budali, 0ome, trgao bi "e i branija, a bi "e konoac mica! ' ' '
— ,ko je u toj golemoj hobotnici vrag umišan, mo#e ga gušiti, a da "e i ne mora micati!
-ako je većina ribara i ronilaca raznovjerna, ta je 0omina rimjedba djelovala i na zaovjednika, a
naročito na Ivu, koji je drhćući ve"lao te "u "e relašeno ogledavali'
@aovjednik "e rimakne 0omi, koji glavom niječe i rošaće:
— 1oš ništa!
1edva da je završio riječ, konoac "e zatre"e, a ronioc ga duboko ovuče rema dubini' Na"tala je tišina'
-onoac miruje' Neko vrijeme čekaju, relašeni i bez daha, a Ive "koro lačući rogovori:
— Nećemo ga više nikad #iva vidjeti! , mo#da ni mrtva?! ,ko "e je ona neman od hobotnice oko
njega omotala, o, bidni, lii, odva#ni mladiću, grihota ga je!
8o"odar relašeno veli:
— Svi doći "te, lio "an ga "vitova da je oa"no! 0ome ovuče konoac, ou"ti ga i o/e na i"tu
dubinu' %onovi nekoliko uta, te tu#no ka#e:
— Ne daje znakove, bidni, bidni, %ero! .vo kratko vrijeme bila je vječno"t'
— %okušat ću ga otezati na ovršinu!
8o"odar je šutio i gledao 0omu' 0omo namje"ti točak, na koji "e mota konoac, "jedne oet na "voje
mje"to, ovuče konoac, te iznenada oviče "na#nim gla"om:
=>D
— (iv je, #iv je, daje znak da ga di#en!
0omo odigne do rijašnje vi"ine, dobije znak da re"tane, a malo nakon toga, da oet ušta konoac
dublje, a još dublje, onda dobije znak da re"tane' $— 0rajalo je to više od jednoga "ata, da ronioc ne
daje znakove, ali oni na ovršini znadu, kada "e konoac u moru giblje, da tada ronilac lomi koralj'
@aovjednik ronilaca je nekoliko uta olijevao mor"kom vodom lice i glavu, hodao o čamcu, te
govorio:
— @nan, razumin, "am "an bija za mlado"ti ronilac' -onoac "e njiše i"ravno, kao da bere, jao, jao
meni, kako ću rid "vit ako "e bori " hobotnicon!
— Ma nemojte, zaovidniče, vući zlo za re, ne znate da ono "amo rado dojde, vidin, #ivci "u va"
izdali, a nije na dnu naš Ive, to je mladić #eljezne "nage, trzao bi on i davao znak za oa"no"t'
— -adi je bocun " vinon?
— &vo van ga od rovon, ako je ča o"tavija %ero?! @aovjednik 9iče nagne bocun, te mu je reviše
dugo
klokotalo vino u grlu, a 0omo rado"no i "vom "nagom oviče:
— 2o"ta je, kaetane 9icko, daje znak da ga ote#emo!
*ocun je ao iz ruku zaovjednika, ali ga on nije dizao, nego je "kočio do 0ome, te mu omogao vrtjeti
"ravu koja ote#e ronioca iz dubine' %o te#ini, znali "u da vuku teret, ali "u me/u "obom govorili:
— ča bi moglo biti da je tako teško, ni"u mu ribe amet omutile da no"i motku i "jekiru' Našu vriću
znamo koliko mo#e va#iti'
— ,ko je debelo korienje, više ga "tane u vriću nego granja!
=>>
-ada je %ero bio na zadnjoj o"taji, mogli "u ga vidjeti, a Ive, ve"lajući i "tojeći, ka#e:
— Nima on dr#ala o"ti "ikoron, vidin vriću i nešto bilo dr#i "e vriće! ' ' '
%ovukli ga na ovršinu, jedva ga digli u čamac " vrećom koralja i golemim krakom hobotnice'
@aovjednik 9icko "kida %eri ma"ku, ljubi ga, grli i ritišće k "ebi, govoreći mu:
— Straha "an "e nau#ija za čili #ivot! 8ovorija "i #ivu i"tinu, %ero, da je krak ka dobro ugojeno ra"e!
8ledali "u krak i čudili "e, a onda zaovjednik 9icko veli:
— .dmaraj "e i ne govori, znan da nije bilo lako, dajte ljudi da vidimo koralj!
Stiglo je nekoliko dru#ina do čamca, jer "e odmah reričavalo o golemoj hobotnici' Nekoji "u
vjerovali, ali većina nije, te "u govorili:
— .h, taj 9elelučanin imao je velike oči, ča bi on vi$dija grdo"iju od hobotnice, a mi, domaći
@larinjani, ni"mo to nikada do#ivili'
-ada "u došli blizu, re"tali "u govoriti, "amo "u "e me/u"obno ogledavali, a kad "u ak ugledali vr"t
koralja, gla"no "u i ve"elo govorili:
— 5 "ritan ča" oša "i na ovo mi"to, %ero, ni"mo zavidni ni tebi, ni 0omi, ni Ivi ča ćete dobiti nagrade,
ako ga ima još, bit će "vima dobro!
— Ima je braćo, ima, bit će o"la za više na", kada "an ja iznija #ivu glavu!
.kuili "u "e mnogi čamci ronilaca oko čamca u kojem je bio %ero, ve"elili "e "kuocjenom koralju, ali
"u "e još više divili golemom kraku hobotnice, te mnogi "tavljali uite %eri' @aovjednik 9iče "rdito veli:
=>E
— ča "e vami muti u glavi, ali "te vi lovci koralja, muški, ali "te o"tali znati#eljni ka #ene, ča ga mučite
itanjima, on će "vima reći kada "e "aberemo na večeri'
, onda naglašeno, zaovijedajući ka#e:
— Svi na "voja mi"ta! Na večeru "vi do jednoga na veli brod, večera triba bit obilna' 4iba kuhana,
r#ena i na brodeto' 2ana" "e vino ne dili, već koliko ki mo#e i hoće! %rije večere %ero će nan "ve reći
kakove je "trahote ro#ivija " ton grdo"ijon hobotnicon'
.nda uravo relašeno veli:
— @a volju *o#ju, Mate, Ive, bolje di izgubite oči i ruke, nego da "utra ne ogodite oštu!
— 0voje riči "u na" uno uvridile! %oštivamo te ka zaovidnika, ali mi ne tribamo oomena!
— Nišan mi"lija vri/anje, to "an reka, jer drhtin od "traha za tu oštu koja krije veliko blago za našu
zadrugu'
— , ča mi"liš, da mi manje drhtimo od tebe? @naš ravila zadruge, da na" trojici ide o"ebna nagrada,
a moje otribe znaš da "u velike!
— %oštivan ja vaše zvanje, ne zamirite, "ve mi "e muti od "riće kada gledan ovu liu, reliu vr"t
koralja!
— %ero, "ine moj!
—$ ča #elite, zaovidniče?
— %rije nego oti/en od tebe, ne mogu otići, jer mi ne da #elja dok te ne riuitam, ima li ča više dolje
ovoga vridnoga blaga?
— 2a nima, ne bi van reka da "e "utra uz mene mora "uštati nekoliko ronilaca!
— 5 bo#je uši neka tvoje riči, dragi "ine, neću noća" moći u"nuti!
— Stre"i u "ebe dvi litre crnjaka! 0ribat će te buditi ujutro, moj 9icko!
— 0o i hoću " vami "vima od rado"ti, moj 1ure!
=>F
— , ča će biti, moj 9icko, ako je ta golema hobotnica rikriveni vrag, a "vojon moći okui reko
noći "ve vridne koralje?
— &, barba 7uka, da ni"te toliko "tariji od mene, reka bi van, ne"rećo, regriza jezik da *og da! ' ' '
— Iak "i mi reka, zaovidnik "i, ča mogu kada u nama "tarijin omorcima još #ive "irene, vile i vrazi i
virovanje u njih ' ' '
9ečera "e "remala obilna i "večana o nalogu zaovjednika 9iče, ali još mnogo rije večere "kuila "e
cijela dru#ina da čuje kako je %ero od"jekao krak goleme hobotnice ' ' ' Nekoji, raznovjerni, govorili "u
me/u"obno:
— Neč je tu bilo " vragon umišano, kako ga je on "avlada, ako mu nije ui"a i roda za vično"t "voju
dušu!?
— %re"tanite o tome, barba 7uka, čut ćemo, a vi ro"udite!
%eri "u dali oča"no mje"to da ga "vi mogu vidjeti' *io je obučen u bijelu majicu, dotjeran, od naravi
umišljen u "voju "nagu i ljeotu, a na licu mu "e odra#avao ono" i rado"t, da on, ovdje "tranac i
najmla/i ronilac, do#ivi to, što "totine godina nije do#ivio niti jedan mještanin' Na"tala je tišina kad je
ogledao nazočne' 0ada rogovori:
— Nemojte mi zamiriti ako neću znati tako lio rikazati kako je bilo' 4eći ću van ukratko, jer tribalo
bi znati uno riči! — Su"tili me na dno blizu koralja, tra$#ija "an da me odmaknu, onda livo do ećine,
olo#in "ikiricu za lomljenje koralja, onda krenen de"no narid i "tanen' %riremin "ikiricu " o"tima,
rimirin, dignen "ikiru i udarin o grmu koralja dva uta' 8rane ucaju, a ja "e ria da ne rebijen
o"ti, jer "an onda roa ' ' ' 2ignen o"ti, ogledan ko"a, okrenen "rićon oštricu, okre$nen "e koralju,
"azin krak jedan, a onda nebrojene, kako "e šire oko koralja ka da "e groze' 2i#u "e a "uštaju, a
=>H
ja u mi"lima govorin: )%azi, %ero, tu "amo *og mo#e omoći!+ Sjetih "e moje dobre majke, da ona navik
*oga moli za "voju dicu' 9irujte, braćo, ali ja virujem da "an i od ma"kon "von "nagon ovika: )Majko,
molite za me!+ — Na rič )M,1-,+, o"itin neoznatu vrućinu oko "rca, a "nagu golemu' @amahnen
rema krakovima hobotnice, adne mi do nogu krak, mica je "i"aljkami, ja "an ga braćo ogleda u vodi i
činija mi "e veći od mene! ;obotnica onda ovlači krakove' 2i"a "an teško od "traha ili od "riće, ne
znan' 2ignen oet o"ti vrh glave, riremin udarac, a u tom ča"u o"titin udarac u de"nu "tranu r"a'
9irova "an da je "tina ala na mene' %adajući na dno još "an ima toliko "vi"ti, da vidin grdo"iju nad
menon' Sigurno da "an od velikog "traha dobija neku vr"t ne"vi"tice, jer "an virova da ne mogu izbici od
golemih krakova hobotnice! -ao u "nu, o"ića "an da "e di#en' Svi"t "e omalo navraćala, a ja "an ka u
"nu mi"lija da me hobotnica krakovima revraća' -ada "te me drugi ut dizali, bilo je "vi"ti više, još "an
a, ali "an već zna da #ivin! 0reći uta digli "te me, ribra "an "vu "voju amet! *raćo, ne "tidin "e, laka
"an i rilaka od ma"kon, a da "an moga, kleka bi, a u"ta "u "e micala, mi"li "u letile do moje majke "
nečujnim ričima: )Ničiju molitvu *og tako ne "luša ka majčinu! 9ašu molitvu, majko, u"liša je *og! 9aš
"in je "ašen! @najte, majko, oet "te me drugi ut rodili!+ 0ako je bilo, eto me, braćo, me/u vami, a
"utra — omoću *o#$jon, vraćamo "e u dubinu mor"ku!
—$ 1a, ka naj"tariji zadrugar, riznan ti da "i me ganija do "uza! 9idin te, "inko, da "i me/u nami, hoćeš
mi viro$vati ili ne, ne marin, ali ne bi bija da ni"i omoću majke nazva *oga u omoć! 9rag retvoren u
hobotnicu nije "e relašija tebe niti kraka ča "i mu ga o"ika, nego *oga, koga "i nazva' %rilašija "e "ile
bo#je i uteka! ' ' '
=>I
— 9irujen vam, barba 7uka, da je tako, a viruju i "vi ronioci i ribari kada "u u ogibelji na moru, da "u
*og i majka rvi na omi"li i na ričima! ' ' '
9ečera je bila obilna, riba riravljena na "ve vr"ti, ršut, kuhane blitve, luk, alenta, a umje"to kruha —
baškoti'
9eliki broj ljudi, jedan do drugoga, "mješteni u ovećem čamcu, zdjele " jelom medu njima, "vaki vadi
ribu vilicom, a to je jedini ribor, rino"e cijelu ribu k u"tima na jednu "tranu, a na drugu "tranu izlaze
ko"ti' 0ečno jedu gladni, zdravi, "na#ni ljudi, kakvi "u u većini na jugu hrvat"ke 2almacije, čuje "e
ka"anje zdravih zubi, "i"anje "oka iz ribe, uhanje ko"ti iz u"ta, "truganje o zdjeli, a če"to uta bilo je to
"ve omiješano i " klokotanjem vina u grlu, jer "u me/u njima bili oredani brojni bocuni vina' *ila je
to neke vr"ti gozba, uz tu neku glazbu koju bi teško "kladao i naj vješti ti glazbenik' %ojelo "e mnogo,
mo#da neki me/u njima i golemu količinu' ;rvati iz 2almacije oznati "u, naime, o obilnu jelu, ali o
iću začudo ne, jer je rijedak ijanac na jugu 2almacije, odno"no ;rvat"ke' Svi "u bili ra"olo#eni,
razišli "e na "avanje, ali drugi dan u o"vit "unca "vaki je bio na "vom odre/enom mje"tu' Ive i Mate
doveli "u na oštu "voj čamac " %erom, te je o zaovijedi 9iče došlo tako/er i nekoliko čamaca "
roniocima' %ero "e rvi "remao na dno, a uz njega i drugi ronioci, itajući ga:
— ča ti, %ere, tako "igurno ideš na dno, ča te ni "tra, da bi "e ona ne"rića od nemani mogla ovratiti?
— Ni me "tra, dolje je o"tala oštra ko"a, a ča "te zaboravili riči barba 7uke, kada je reka da vrag i *og
ne mogu zajedno, da je vrag uteka rid *ogon, koga "an ja zva omoću majke'
4onioci, bili bogobojazni ili ne, javno "e kri#aju, za$zivlju *oga i "uštaju "e u dubinu< to je "ad učinio
rvi %ero, a "vi o"tali za njim' @aovjednik 9icko dolazio je čamcem nekoliko uta do čamaca ronioca,
koji "u ošli za %erom, tako da mu je Mate oštro rekao:
— ča na" bantujete, oznamo znakove, oštujemo va" ka zaovidnika, ali van velin za "ve na", vaša
zaovid ovdi nima mi"ta, vući ćemo ronioce o roi"u'
— 5miri "e, Mate, rado bi da "u već na ovršini'
— .nda obilazite druge ronioce, dat ćemo van znak kada do/u na ovršinu'
Malo nakon toga "tigli "u znakovi iz dubine, da ih "e ovlači na ovršinu' 4ado"ti nije bilo kraja kad "u
ušli u čamce, "kidali ma"ke, "jeli kraj done"enih vreća koralja, di"ali duboko da umire "rca, otjeraju krv
iz glave u tijelo, da dobiju nove "nage i da onovo urone' @aovjednik 9icko bio je blizu 8rmenjače, a
kada je čuo zvi#duk i znakove, zave"lao je takvom brzinom rema njima kao " jedrom od jakim
vjetrom' 2ošao je znojan i zadihan od naora, ali je, ugledavši vrijednu vr"t koralja, zaboravio umor, te
bio razdragan i oduševljeno kazao:
— 1ela i ića done"ite' Neka biraju što #ele!
— 2o "ada "i bija, 9icko, ravedan zaovidnik, o"tani i nadalje takav, hrane, ića ka i drugin
roniocima! ' ' '
— 5 ravu "i, ametni moj %ave, eto, zanija "an "e, milina je gledati ovako vridno blago!
-ada je čuo da će biti o"la i za "utradan, otišao je ve"lajući od čamca do čamca rono"iti rado"ne gla"e,
koje "u o "kuocjenim koraljima donijeli ronioci iz dubina'
%rvo ronjenje bilo je "utradan obilno, ali kod drugoga ronjenja količina "e nešto "manjila, jer "u naišli na
oteškoće' 0eško "u lomili koralje iz šuljina "tijene' -oličine nije bilo mnogo, ali vr"t, koja nadmašuje
onu me/u naj$
=E?
= = 4ibar i
=E=
"kuljim, bila je izvanredna, jer je bila lijee i ugodne ru#iča"te boje kao najlješa ru#iča"ta ru#a' .va
oet me/u "tijenom bila je "vijetlo ru#iča"ta i "koro "e relijevala na bijelo "a "itnim tamnocrvenim
jegama, jedva ri$mjetljivim' 0akav "e koralj nalazi rijetko i teško, jer ga #ivotinjice obično "tvaraju
me/u "tijenama, a radi toga što je rijedak, mnogo je tra#en kao nakit za ogrlice od imućnih i obije"nih
kuaca "vijeta'
%očetkom li"toada vratila "e cijela dru#ina ribar"ke zadruge u @larin' Na obali "u ih dočekali "vi
mještani, jer od malo kojega doma da "e nije nalazio neki član obitelji kao lovac na koralje' — 9elika
mno#ina njih, o"obito mladi zadrugari, "kakali "u iz čamaca na obalu da zagrle "voje mile i drage' %ero
"e nije #urio kada je vidio mlade ljude i #ene kako "e grle i ljube i "tišću jedan drugome u rado"ti ruke'
2ošla mu je na mi"ao njegova 1urica' -ako bi on nju ljubio, milovao i grlio i bez bojazni "vom "nagom
"tra"no "tezao uza "e ''' .et zavidno ogleda na mlade drugove, a iz grudi mu "e otme uzdah, iz u"ta
riječi: ).h, bidna i nevoljna mene, od "vih njih ja bi "e moga najviše ve"eliti, jer ću biti najviše nagra/en
i čašćen! Ne odcinjujen nikoga od njih, ali ni tu mi ne bi bilo remca u ljubljenju, grljenju i "tezanju
miloga "tvora, kojemu bi oda "vu "voju veliku če#nju!+ ' ' '
— %ero, oj %ero! ča "i onimija, ča "an ja niko i ništa? , dovodin ti an/ela tvoga!
%ero ogleda' *ila je to teta Mara i njegova 1elica' Skoči reko dva čamca na obalu, uzme dijete na ruku,
a teta Maru od ruku, te "e "tade " njima vrtjeti, govoreći:
— Nišan zaušćen, nišan o"amljen, dočekalo me je ovo moje jedino "unašce, ko za mene "ja!
1ele mu ovije ruke oko vrata, te ga uze ljubiti i milovati ručicama o licu, govoreći:
=EA
— ćaće moj, dobri ćaće moj, doša ćaće, meni će biti lio! ' ' '
2ok je teta Mare "rdito govorila:
— %u"ti me, ne"rićo, okrećeš me ka na balu, "ramota je, dica će mi vidit noge! ' ' '
Me/u mještanima dočekali "u lovce koralja kuci "irovina iz 0orre del 8reca, već oznati, od dvije
najveće tvornice' 2očuli to i nekoji o"rednici za "voje manje radionice u 0orre del 8recu' -ad "u
ugledali un čamac rijetko ru#iča"te boje koralja, a na njima nekoliko vreća još 6inije vr"ti, "koro bijelih,
" crvenim jegama, o"tahu im oči još veće, jer ti mali ljudi tamne uti imaju većinom izbuljene velike
oči'
@adrugari "u odlučili, te rodali "ve koralje o olovinu onim dvama oduzećima — od uvjetom da
uzmu "ve reo"tale koralje "labije vr"ti' Malo "u "e nećkali, ali "u o"rednici govorili neka "e njima
roda, da će oni ri"tati i na to' Moglo je doći me/u njima i do tjele"nog obračuna, da nije bilo
razboritih zadrugara, koji "u me/u njima izgledali kao goro"ta"i, te ih rukama razdvajali, a 0alijančići
teturajući bje#ali na "tranu, grozeći "e i vičući:
— 7oovi, razbojnici! 5bojice! Ne date da mi manji nešto zaradimo! 3to, mi i naša djeca nemamo
ravo na #ivot? čujte na", o"vetit ćemo "e mi i djeca naša!
2a "u naši zadrugari mogli razumjeti njihove lačljive riječi, "igurno bi i njima rodali nešto, makar i na
štetu zadruge, jer naša hrvat"ka "rca če"to i reče"to ovjeruju uvjeravanjima, ako i ni"u i"krena' @bog
toga tako mnogo "tradamo'
Naj"tariji lovci koralja ne amte tako dobar lov' Neki "u od njih govorili da "e znala naći koja grana
ru#iča"toga koralja, ali u tako velikoj količini, nikada' 0o "e ove je"eni o"jetilo i u @larinu' Mijenjali "u "e
za"tarjeli rozori, o$
=EB
ravljao krov i ograda, a najviše "e oa#ala #urba oko kuovanja namještaja, jer "u "e mnogi turi"ti
morali vraćati iz lijeoga @larina zato što im ranije mještani ni"u mogli ru#iti le#aj'
%ero je dobio najveće riznanje i nagradu, a do njega njegovi nadglednici i ve"lači 0ome i Iva' Svi drugi
zadrugari bili "u "retni i zadovoljni, jer "e nitko od naj"tarijih ne "jeća tako obilne zarade kao uravo te
godine' — %ero je za nekoliko dana ošao u ribolov na "vijeću, na olaganje arangala, a kada je bila
mje"ečina, ecali "u ribu velikom dubin"kom mre#om' 7ovio je ribu cijelu zimu, "ve tamo do roljeća,
a čim je more toliko otolilo da ušta u "ebe, vratio "e dru#ini kao lovac koralja' Nekoliko "u dana
lovili u bli#oj okolici @larina, ali "reća im nije bila "klona' @ato zadrugari odluče da i ove godine odu
do je"eni u lov oko 8rmeča, jer "u mnogi govorili: )0reba oći i tra#iti o dnu!+ 1er — nije ono bio
jedini greben, što ga je lani otkrio %ero, bit će ih i više, mo#da na" "rića o"lu#i!?+ ' ' '
čamci " roniocima razišli "u "e na "ve "trane oko 8rmeča, ronili "u u najvećim dubinama "ve do F?—H?
metara, a navečer, kada "u "e "a"tali oko matice broda, zadovolj"tva nije bilo, jer "e taj veliki naor "labo
nagra/ivao' Na"talo je reričavanje medu zadrugarima, a naročito onih koji "u naginjali raznovjerju,
a tako lovac 7uka veli:
— 0ribali bi, ljudi moji, naći oa da čita molitve, da kadi tamnjanom i škroi "vetom vodom, da "e
razbi#u od na" vištice, vrazi, ako nan čine nerilike i mor"ke vile ' ' '
— *arba 7uka, onda vi virujete u vištice, mor"ke vile i "irene, da #ive u moru?
— -ako da ne virujen, moj %ero' 0a jednom "an mo$jin očima vidija mor"ku vilu, kad "an čamcam iša
obnoć iz 3ibenika u @larin!
=ED
— -ada je to bilo, barba 7uka?
— 2avno, moj Stie, bija "an mlad ka i ti' 0e zime "an "e o#enija i oša u 3ibenik kuiti novu o"tilju'
9e"lan ja rema @larinu, more mirno ka ulje, ali tama "e "uštala ka u rogu' @na "an "mir o
"vjetioniku, ve"la "an " uno "nage, mi"a mi je došla na moju mladu #enu, kako će "e radovati novoj
o"tili' 8rabin ve"lima, uštan ih duboko, lio mi "e činilo kako "e zredli more i daje ka neku "vitlo"t'
2ignen livim ve"lon, de"nin zagrabin more, a na livoj "trani digne "e iz mora vila, ru#a ruke rema
meni, ka da moli'' ' ' %a "an od "traha na le/a u čamac, udrija "an "e u glavu, a kad "an "e ridiga, vila je
ne"tala ' ' ' 9e"la "an ri"trašen — virovali ili ne — #elija "an da "e oet ojavi vila, ma bila je lia, *o#e
moj, ma liša od ikojega an/ela na nebu!
— 1e"te li je još ki uta vidili, barba 7uka?
— Nikada više, moj Stie, virujen da nišan u"luša njene molbe ča je tribala! %riča "an to mojoj ,ni,
latili "mo molitve i mi"e za nju, "igurno joj ni"u kori"tile ' ' '
— 1a "an vidija mor"ku vilu, livala je za našin čamcem, ali mi je otac zabranija da to bilo kome
govorin, jer bi nam moglo /oniti ne"riću, ali kad "an ču barba 7uku, reka "an van, neka znate! ' ' '
— 4adi toga ti, moj 1ozo, nećeš u ronioce!?
— Ne bi, zaovidniče 9iče, da mi obećate čili @larin, ča da krijem — bojim "e vila i vištica!
— 8ledan te, Nikola, a razmišljan: mlad "i, "nage imaš goleme, o/i ti u dubinu, moga bi tamo naći
"riću i "ebi i čiloj dru#ini'
— Ne bi oša na dno, zaovidniče 9iče, da mi onudite ne @larin, već čili 3ibenik, "tra me je da me
mor"ke vile ne ulove, a da im "lu#in dovika u njihovin dvo$rima! ' ' '
=E>
— 7judi moji, ča "e mi "vi ne kri#amo rije nego ča olazimo u dubine, time ćemo ra"tirati vile,
vištice i vrage!?
— %ravo veliš, moj ,nte, vištice i vile da, ali vrage ne "vaki ut, čuli "mo u crikvi oa, da vištica i vila
nima, ali vrag da o"toji, on više ut i *ogu rko"i, a "e vraća na mi"to od kuda je otiran!
— ču "an, ču, barba :abijane!
— Mi"lija "an više uta ove zime o noći, a i ove dane dolazi mi na mi"a, 0i, 9elelučanine %ero, onda
"an reka, ako "e "ićaš, a "ada ne oričen, "voju rič, u onu golemu hobotnicu "kriva "e vrag! ' ' '
— ,li, barba 7uka, ča van nišan reka, da mi je došla na mi"a moja majka, nju "an zamolija da moli
*oga za mene!
— 2a, da, moj %ero, "ami ti je *og o"la tu mi"a, da te majčina molitva "a"ila iz krakova vraga, tega
grišnika ne bi *og u"liša!
— %riali "te me, barba 7uka, ča velite, vrag bi "e moga ovratiti?
— 9irujem, doša bi te kazniti ča "i otkrija blago, koje je on tamo u ećini "akrija!
— Svi "mo "e kori"tili tim blagon, a ne "amo ja!
— I"tinu govoriš, %ero moj, ali ti "i ga naša, ti "i vragu od hobotnice od"ika krak, onda "i ga omoću
molitve tvoje majke rotira od "ebe!
— *arba 7uka, ča još ni"te čuli ča govore baba Mande i :ilomena?
— ča govore? Moj ćiro!
— 8ovore, da je lii 9elelučanin roda dušu vragu, kri#aju "e i govore: )%otari, *o#ji kri#u, moći vraga,
a lioga 9elelučanina dušu izbavi iz ruku /avoljih!+
=EE
— 1e"i li to izmi"lija, ćiro? — uita %ero ljutito'
— ču "am, %ero, ali ja to ne bi nikad reka'
— @abranjujen te riči od vištica, vraga, vila, ča nimate lišeg razgovora? 9ečerajte i na "avanje, tako
zaovidan! .voga ča"a, o"lušajte!
9ečerali "u, ali ne bučno' Mnogi "u bili zabavljeni mi"lima, a %ero Surić naročito' .dbio je uzeti vino na
kojega ima ravo, ali mu mi"li ni"u mirovale' 9ještice, vile, vrazi, "ve mu je to "trujilo mozgom' %okušao
"e tješiti nečujnim riječima: )1a virujen u *oga, učija "an da je .n Svemogući, da uravlja nebon,
zemljon i moren, a ču "an i ja od "taroga don Mihe u *latu da ušta vragu moći, da navodi "vit na grih!+
I na"tavi: ).ve zime kad "an hodija "a "vo$jon 1elon u crikvu — "ada "e domišljan — kako me je baba
:ilomena oriko gledala, kri#ala "e' %ričinjalo mi "e da je dr#ala roge i neč je govorila ča ja nišan
manja, ma kadi bi ja moga mi"liti da je to išlo mene?+ — )ćiro mi reka da "an dušu roda vragu' @nan
da nišan! Neka govore, ali me laše riči barba 7uke, da "an omoću molitve majke nadjača vraga u
hobotnici, ali da on brzo ojača, vraća "e i o"većuje!+
Sutradan je %ero došao u dubinu' -ri#ao "e kao i obično "ilazeći do dna, zazivao je *oga, nekoliko uta
"ominjao majku da "e moli za nje' 0aj je dan imao "reću, našao je do "ada najveću količinu koralja,
"rednje vr"ti'
0aj mladić, rozvan div o "nazi, — nitko mu u "mjelo"ti nije bio ravan — "tao "e bojati u mor"koj
dubini' ' ' 7omio je koralje, "remao ih u vreću, ali "e je "vaki ča" okretao, kru#io očima, neće li "e " koje
"trane ojaviti vrag< bilo u hobotnici, mor"kom "u, ili ak u "ablji' 3u$mile "u mu u glavi riječi barba
7uke, da "e vrag mo#e retvoriti u što #eli, jer je moćan, jer mu *og ušta "lobodu za grihe što ih ljudi
čine ''' —
=EF
%ero je ronio, tra#io koralje, ali ne"talo je njegove "mjelo"ti, oleta u o"lu, nije više o#urivao da ga
reko roi"a "uštaju u dubinu ili vuku na ovršinu' — %remda je ove godine bio "lab lov, %ero je do
te večeri iak bio medu rvima, a za nekoliko dana o"tao je o"rednji lovac'
@aovjednik 9icko ga uita:
— ča je tebi? Mo#da ča "labo, %ero, zvat ćemo likara?!
— @drav "an, barba 9iče, ka ećina, ali neću van Ltajiti, roganja me neki "tra u dubini! ' ' '
— Ne budi "mišan %ero, ovakav div od mladića, 4I*,4 I M.4&, kako te "vi zovu, a da viruje u
ćakule baba i naših izvitrenih ribara!
— činin ja to, barba 9iče, tiran ja to od "ebe, ali ča mogu, roganja me "tra od vraga, u koga "vi viruju
da o"toji!
0e "e je"eni nije dru#ina vraćala tako ve"elo kao lani' 2očekali "u ih mještani, ali ne u tolikom broju, a
manjkalo je i oduševljenja, jer "u dolazili ojedinci — lovci, te ričali o "labom lovu'
%ero je od "vih bio najve"eliji, jer je tvrdo odlučio da neće više biti ronilac — lovac koralja, te je "am
"ebi govorio: ).vaj o"a "u#vara, ronioca, to je "ve /onila moja ne"ritna ćud, nagla, neromišljena, a
ona i najgora, najoa"nija ualjiva krv, nad kojon ni razum nima "nage go"odariti ' ' '+ — )%o"tat ću
ribar, to ljubin "vin "rcen! 0riba "nage, "riće i "trljivo"ti, ali tu bar ne do"i#e moć vraga! ' ' '
7ovio je " ribarima cijelu zimu uz rekide' 0o je bilo onda, kad jedino vjetar i bura ni"u dozvoljavali' —
.et je "kuio riličnu "votu novaca, te "tao razmišljati kako bi uz roditelj"ku kuću mogao "ebi dozidati
"tan uz omoć braće i oca' @amišljao je "voj rodni zaljev, najlješi na
=EH
1adran"kome moru, i ribolov "a "vojima' 0u je jedini oznati div mora, Surić "a "vojim "inovima
divovima ' ' ' @anio "e mi"lima do "vojih' 7ice mu je bilo "retno, "miješak bla#en, ali zača" nabere mu "e
čelo, u"ta "kue, te odlučno veii:
)— Ne, nikako ne dok je ona djevojka' Ne mogu ja, grišnik, njoj na oči! Mo#da ravo govori -ate, da je
nju *og kaznija, jer me je njoj reotela' Nije ona kriva' 7jubljena 1urica nije, već moja luda, luda,
neromišljena ćud!+ ' ' '
.dlučio je da "e ne vraća na 7aad, a niti u 9elu 7uku, te je očeo gledati i itati za neke u"te kuće,
koje bi kuio da "e "talno na"tani u @larinu'
@a jednu "e odlučio, te ošao da "e ogodi " vla"nikom' 2ošao je red kuću, a vla"nica ga dočeka, te
veli:
— 0ebi je ne rodajen!
— @ač ne, teta -ate?
— Nišan ja tvoja teta, ču "i! 4adje bi je orušila nego tebi rodala, tebi ko"i "i vragu dušu roda!
$— 0ete -ate, ča to govorite!? -ako bi ja dušu roda, ja virujen u *oga! ' ' '
— ča mi"liš, da ti ja virujen? No"i "e! Ne "ominji mi više ništa o kuovini kuće koju bi latija
vra#jin novcon!
— 0eta -ate, da ni"te tako "tari, reka bi van grube riči, "amo van velin: izvitrila van je amet!
— čilo mi"to govori kako "i vragu u hobotnici odriza re, onda ti je okaza blago' če veliš da je meni
izvitrila amet, ali nije cilon mi"tu'
2ošao je kući te "tao ričati teti Mari, što mu je govorila teta -ate, od koje je namjeravao kuiti kuću'
— .nda nećeš kuiti kuću, %ero?
— Neće da mi roda, teta Mare!
=EI
— 2ico, ja "an va" rimila od "voj krov, zavolila "an va", o"obito tebe, bidna -ato, a onda ovoga
an/ela 1elu, a u tebi gledan moga ,ntu, ki je ne"ta u ratu' Sličan "i mu ra"ton, "nagon, a i gla" ti liči
njegovon' 9olin i tebe, %ero'
— :ala van, teta Mare' 9irujen da "te zadovoljni, točno van laćan najamninu'
— Ni meni, dico, uno "talo do inezi! 2obre moje ceri mi oma#u, virujete, dico, mi"lila "an da ćete
mi vi eatvoriti oči kada umren, te "e na"taniti u mojoj kući?
— Ne #elimo mi vami "mrt, teta Mare, dobri "te nan uvik bili' @nate mene< ča je od vaše diče, ne bi od
va" nikad rimija'
— 9irujen ti, %ero, ka ditetu, teško mi je reci, ali ča mogu, "tra me je za moju dicu, jer mi :ilomena
veli, da će na njih i na mene doći zlo, ča "i ti od mojin krovon, jer da "i dušu roda vragu'
— 0eta Mare, teta Mare, ča vi u to virujete?
— Ma ne virujen ja, %ero, ali, tako govore u "elu, a te lio molin, "inko, ne uzmi za zlo meni, "taroj
#eni, ali ja "e jako, jako bojin vraga'
— 0eta Mare, čujte me, da "e ja ne bojin *oga,= onda bi ja roda "voju dušu, a još rije tilo, kojemu
vra#ji zakoni "ve oačine, zabave i u#ivanje douštaju! — ču "an i ja govoriti da vrag kuuje tila i duše
ljudi, on laća tako dobro, da ti ljudi imaju kuća, brodova, a ineza une vriće, a znate "ano kakovih
ineza, teta Mare? — Gekina, zlatnih cekina, teta Mare, tako mnogo da moraju o za$ovidi vraga
davati ljudima, ki "u ohlini za zlaton, da "e "va/aju, čuaju, glo/u i tuku, da čine zlo u "vitu! — ča ja
iman, teta Mare? *ole"nu #enu, da, da iman ovo moje milo dite, zdravo, tiho i ove jake mišice i "na#ne
r"te, " kojima bi moga zadaviti zle ljude ki govore da "an dušu roda vragu!
=F?
— Ne gvorin ja to, %ero, nije meni o"talo za mene, ja "an već "koro obim nogama u grobu, ali me je
"tra za moje dobre ceri, da im vrag ne naudi u #ivotu'
— .nda, teta Mare, "ve ono ča "an govorija, bilo je ka da "am govorija gluhon!
— ča mogu, "inko, virujen da vrag ima moć, a nišan kriva ča ga "e bojin!
— *ojite "e, teta Mare, vraga, jer da će van nauditi ča "mo mi u vašoj kući?
— %reviše "an "tara da bi znala lagati, %ero, "tra me je' 1a "vako veče škroin kuću "veton vodon, ali od
kako "an to čula, ne "avan mirno! ' ' '
— čula "i, -ate, tribamo nau"titi kuću tete Mare!
— Neću ja va" tirati, ne, *og mi je "vidok, ali "e *ogu molin da ča "voga kuite'
— .vdje u @larinu ne mo#emo, ali nećemo o"tati u vašoj kući, jer va" reviše oštujemo' Ne tribate
radi mene trit "tra'
— Nemoj tako "trogo, %ero dragi!
— -ate, za nekoliko dana olazimo iz @larina!
— -uda ćemo, %ero moj?
— 5 naš čamac, a onda u našu veliku široku kuću, na naše more, ono će na" rimiti, jer će virovati da
tvoj %ero nije roda dušu niti tilo vragu, jer viruje u *oga!
— 9irujen ti, %ero, da ni"i roda, ajme mene bidne — teta Mare, oj, teta Mare!
' — ča #eliš, -ate?
— %omozite mi, ako mo#ete, da ja rodan vragu "voje nevoljno tilo!
0eta Mare roblijedi, "tane "e kri#ati i govoriti:
— 5 ime .ca i Sina, otari ga "veti -ri#, -ate, -ate, ne "ominji vraga! .n dohodi, da ga "e ne zove '
' '
=F=
— 2ušu ne bi dala, teta Mare, a tilo neka no"i, da o"lobodi moga %eru muke i atnje koje tri "
menon!
— %re"tani, -ate, ne mogu te o"lušati, bi#in iz kuće! 5miri je, %ero' 1ao mene i moga doma, da ne bi
doša vrag u moju kuću!
— Neće, teta Mare, neće! *oji "e mene, ča ni"te rekli da "an mu ja od"ika re?
— 3atri *o#e moć vraga u mome domu! ;odin br#e u crikvu o tamjan i "vetu vodu!
Nekoliko dana o"lije toga no"io je %ero "voje "tvari na "voj čamac< omagala mu je njegova
še"togodišnja 1ele' -ada je -atu no"io do čamca, išlo je za njim više #ena " tetom Marom na čelu'
Naokon "e oro"tio od dru#ine ribara i koraljara, koji "u mu govorili:
— .h, moj %ero, %ero, od na" "viju najjači, zač "mo te zvali divom od mladića, a ti na" nauštaš, radi
oakih baba i grišnih jezika!
— @a mi je, rijatelji, olazin iz oštovanja rema teti Mari, dobra nan je bila, vi "te zaboravili one
"tare riči: )1ezik je više uta oštriji od mača!+ ' ' '
*lagi jutarnji vjetrić lagano je tjerao čamac od obale, mnogi "u ga ozdravljali, a teta Mare kroz lač
govorila:
$— @ač je mora oć, ako nije i"tina?! 1a "an "mrtno "agrišila!
9iše "tarijih #ena jednom rukom ravile znak kri#a, a drugu "uštale niza "e, dr#eći dva r"ta kao roge
zamišljena vraga ''' %raznovjerje na"toji razuvjeriti crkva, vjera i ro"vjeta, ali ono još uvijek vlada
"vijetom, a "e je tako, na #alo"t, još uvijek zadr#alo i na našim lijeim hrvat"kim otocima'
%ero je krenuo rema obali, te veli -ati:
— Sam ne mogu biti ribar, čekat ću ar godina dok 1ele ne nara"te, lovit ću oet "u#ve, a ti ćeš mi,
-ato, omagati " našom 1elom'
=FA
— .h, %ero, %ero, da ti znaš kako tvoje riči gode "rcu mome, da ću bidna tebi omagati?
— 2a, -ate, koliko ćeš moći'
@a6alna "an ti, %ero, koliko uta "an te #alila, što "e ti "am za na" briniš!
— , "ad riu"ti "vu brigu meni, -ate'
— ;oću, %ero, a ča ja bidna i mogu drugo?
%ero je dao čamcu "mjer uz obalu 3ibenika rema *iogradu i zadar"koj okolini ' ' ' -renuo je iz @larina
očetkom travnja, loveći uz obalu "kretao je i k manjim otočićima, tako da "u od kraj travnja "tigli
blizu @adra'
%rije @adra krene rema otoku 5gljanu, tamo uzme "tan da oči"ti "u#ve i "remi ih za rodaju' S
lovom nije bio zadovoljan' Nalovio je veliku količinu "u#ava, ali "u to bili "itni komadi, koji ni"u imali
onakve gu"toće kakva "e na tr#ištu tra#i'
@adr#avajući "e nekoliko dana na 5gljanu, čuo je od
ljudi da "u u nin"kom zaljevu izvidnici -raljana vidjeli veliki broj "u#ava' %ero veli:
— 7ia vam 6ala na obavi"ti, oći ću tamo da okušan "riču'
— -uda ćeš, ti, nebog, u nin"ki zaliv, ti bi tija bit i ribar i "u#var " tom tvojon bidnon oremon?
— %riznajen da neman oreme ka -raljani, ali u mene je jaka volja, a *og mi je da i jako tilo, te u
njemu "na#ne mišice!
— %o/i, "u#varu, #elimo ti "riću, "amo ako te već ni"u retekli -raljani, njima ne obignu "u#ve, a
nalazili "e oni bilo gdi, a kamoli ne bi ošli u nin"ki zaliv!
Sutra zorom uuti "e %ero rema nin"kom zaljevu< vjetra, a ni vjetrića nije bilo ni za lijek' %ero uzme
dva ve"la, trećim ve"lom "retno je grabila more njegova djevojčica 1ele, tako da "u "e " obale divili i
dovikivali:
=FB
— 0o je ravo ćaćino dite, ljudi moji, ča lio ve"la! ' ' ' %eri "u "e širile grudi od "reće, te je još dublje
uštao
ve"la u more, čamac je jurio velikom brzinom rema Ninu' %red "umrak "u ušli u nin"ki zaljev' %ero je
izvadio na obalu "u#ve, koje je nalovio vozeći rema Ninu, kao i košaru riba — zubataca, koji "u "e na
anulu uhvatili' @ača" "e je oko njih "kuilo "vijeta, te nekoji od njih mrmljali:
— 5"mrdit ćeš nan obalu tin ljigavin "u#vama!
,li "u i odmah re"tali rigovarati, kad "u vidjeli košaru "vje#ih, velikih zubataca'
— Sigurno ćeš rodavati ovu ribu?
— Ne bi za ineze, da bi obitelji koja bi na" rimila od krov'
čulo "e više gla"ova:
— Mo#eš kod mene, ja bi ima mi"ta, ča veliš?
— 1a bi ima mi"ta, a znaš da nemaš, kod mene ima mi"ta, to "vi znaju!
— Nemamo ka vi, teta Mare, ali "ti"li bi "e, da ljudi ne o"tanu od otvorenim nebom'
— :ala van' %one"ite ribe, a ja ću onijeti #enu'
%ero digne -atu na ruke, izi/e iz čamca na obalu, te ode za tetom Marom, koja je no"ila ribu'
Nekoliko je riba odijelila onima, koji "u "e nudili da će ih rimiti na noćenje'
Sutradan "e %ero "remao u otragu za "u#vama, te veli -a ti:
— ."tani ti kod tete Mare, šij ča za "ebe i dite, a " menon neka ode 1ele'
— Nemoj, %ero, dobri moj, umrit ću od tuge, ako ti ne bi mogla ča omagat kod va/enja'
— Mi"lija "an te, -ate, oštediti, vidiš da je dite jako zdravo, neka "e rivikava radu'
=FD
— 5zmi me, %ero, da ti oma#en, radujen "e tobon, kada ča nadeš, a tu#in oet ako nimaš "riće! 2ite
će ve"lati, a ti ćeš na krmi gledati na dno za "u#vami'
Mnogo je "tarijih mještana romatralo " obale, kako %ero vadi "u#ve te dodaje -ati' Svratili "u na "ebe
ozorno"t, kada "u čuli kako %ero govori 1eli:
— 3ijaj livo, dr#i čamac ve"lima, na mi"tu, još livo ' ' '
— ča toliko šija livo, dr#i "e na mi"tu, a do"ada je "amo nabadao o"tima i dodavao u čamac'
@ača" "u imali što vidjeti' %ero izvuče tako veliku "u#vu, da bi mogla okriti "tol< onda "u "e čule
rimjedbe:
— ča "mo mi, Ninjani, veliki mulci! 0u nan rid no$"on le#e u našen zalivu toliki novci, a mi gledamo
"vako lito kako "e time kori"te -raljani, a "ada je doša i taj mladić, još je iz 9ele 7uke, da tu vadi
"u#ve' .va što je "ada izvadija, urav ne virujen daje "u#va!
— Nego što bi bilo, barba 3ime? Nije vrića ili da"ka!
— Ne vidin dobro, ne"rićo jedna, što bi tebe tištili inezi, moj 1ure, da "i je ti izvadija?!
— 1a imam olja i tr"ja, barba 3ime, tamo iman do"ti o"la'
— @nan, znan, ne"rićo, ali ima dana, kada ni u olju o"la, mlad "i, jak, što je to umijeće o"tima
nabadat "u#ve?
— *ili "te i vi mladi i jaki, barba 3ime, što onda vi ni"te vadili "u#ve, već gledali -raljane, kako mi
"ada ovog 9elelučanina! ' ' '
— *ija "an ja " drugima veli tovar, a "ada va" "vitujen da "e oametite, "u#ava će "vako lito biti u
našen zalivu!
0aj je dan imao %ero veliki u"jeh' čamac mu je bio krcat, "u#vama od velike vrijedno"ti' Nije mogao
doći do -ate, dok nije izbacio "u#ve na obalu' .dmah je očeo
=F>
"u#ve gnječiti, onda rati u moru, a ih je olagao na obalu, da "e cijede i "uše, a mještani bi govorili:
— 0i "i na", mladiću, naučija ameti, da "e "u#ve mogu vaditi i bez velikih čamaca i oreme kakove
imaju -raljani'
— 2rago mi je da "te ča dobra i od mene naučili' *ija "an ja u "lu#bi kod -raljana, a "an i ja vidija
da to "vak mo#e, triba imati volje, a i do"ta "nage'
— Ne dohajaj dogodine u naš zaliv, oruči to i -ra$ljanima, nećete više naći "u#vi! Mi "e Ninjani
dičimo rid cilin "viton " našin velikin, liin zalivon, a knjige išu da je hrvat"ki kralj -rešimir tu ima
"krivenu veliku količinu brodova, bija je jači neg 2u#d od 9enecije!
— Nišan zna, dragi Ninjani, ča mogu? %otriba me ri"ilila lovit "u#ve!
— Ne rigovaramo mi tebi' .vaj uta ti lovi, ali "ebi "mijemo reći, da "mo veli, veli tovari! %inezi ti
le#idu ored na", a mi lini "agnuti "e, dignuti i nauniti naše mošnje= ča ni"mo mulci, reci mladiću, da,
da, "mij "e, "mij, ravo činiš! '''
— Ne "mijen "e ja vami, barba 3ime, već "e ve"elin i "mijen današnjoj "rići!
%ero je marljivo obilazio već nekoliko dana nin"ki zaljev, ali "ve rje/e nailazio na "u#ve, a ka#e: )1oš
"amo "utra, -ate, okušat ću na većoj dubini' More je tolije, neću mariti ako i ronin do "u#vi'+
— -ako ti #eliš, %ero, okušaj, "amo "e ne izlazi reviše ronjenju, vidiš da na" već "vit oriko gleda!
Sutradan je %ero ošao " novim, dugim o"tima' Našao je nekoliko "u#vi, ali je morao roniti u dubinu "
o"tima' .et "tane na krmu čamca, dr#eći o"ti, te "vako malo škro$eći more uljem' 1ele je lagano
ve"lala, kako je on zaovijedao, a najednom oviče:
=FE
— Stoj, 1ele! 3ijaj čamcon, još, još — dr#i čamac na miru!
%o"e more uljem, odlo#i bočicu, riremi "e za "kok u more, te veli:
— 2ubina je vela, ali i "u#va je omašna, "igurno ću je ogoditi'
Skoči "retno u more, tijelo i"ru#i, nogama "e u zraku rebaci, tako da te#inom tijela ritišće o"ti'
9elika "e "u#va dr#i čvr"to dna, o"obito ako je na kamenju' čeka -ate mirno, 1ele dr#i čamac, ogleda
u more, te oviče:
— ,jme, majko moja, ne vidi "e ćaće va moru ' ' ' -ate "e nagne, ogleda u more, te veli:
— Siaj, dite, ulja, da "e rnore rašči"ti' — 0e "va očajna oviče: — Ne"rića, ljudi, ne"rića, omozite,
utoija nan "e hranitelj!
%okušavala "e dizati u čamcu, ali klone lačući i tra#eći omoć' 1ele dr#i ve"la, lače i zaziva '''
— ćaće moj, ćaće, ajme nami bidnima, ćaće, oj, ćaće moj!
S obale "e čuju gla"ovi:
— &no ga, ljudi moji, na kraju kanala! -a da liva o zraku, dr#i o"ti, a tilo i"ru#eno, to ni"u či"ti
o"li!
-ate je načula: )Ni"u či"ti o"li+, oblijedi i "tane "e nekoliko uta kri#ati, "jetivši "e kako "u i u @larinu
govorili o vragu, a iz "vega gla"a oviče:
— Sa"ite ga ljudi, kršćani, iz ralja vra#jih!
1oš to nije rekla, a %ero već ne"tane " ovršine mora' -ate oet "va izvan "ebe oviče:
— ča gledate, omognite, ljudi dragi! 1ele i"to lače i zaoma#e:
— Sa"ite mog dobrog ćaću, umrit ćemo ako "e utoi, omozite, "a"ite! ' ' '
=A 4ibar i more
=FF
%ero "e oet omoli rema "redini zaljeva, na ovršini mor"koj' 1ele zave"la "vom "nagom rema
mje"tu gdje "u oazili %eru' .et ga ne"tane u moru' -ate rimijeti da "u neki ljudi odvezali oveći
čamac, te ve"laju rema "redini gdje je %ero bio vi/en' @a "ve je to bila vječno"t, dok "e je ojavio na
ovršini rema de"noj "trani kanala' Na"talo je čudo i zareaštenje, jer je %ero lebdio u zraku kao da
leti, oet rema izlazu zaljeva' 7judi "u u velikom čamcu re"tali ve"lati, gledali "u relašeno kako %ero
lebdi u zraku, a -ate je zaomagala:
— 1ao meni, jao bidne i ne"ritne, ljudi, omagajte, "a"ite ga iz ruku vraga koji ga vuče za "obon!
— 3to ti to, #eno, "ominješ vraga?
— 2a, da, on je dobija nad njime moć!
Ninjani "e ogledavaju, jer i od njih mnogi vjeruju u moć vraga, te nekoji vele:
— Ma, ljudi moji, ovo ni"u či"ti o"li! 7ebdi nad mo$ron ka galeb, a dr#i "e "amo za o"ti ' ' '
-ate oet zdvojno zavai, a 1ele udri u lač, jer je %ero oet ne"tao u moru'
— ,jme nami bidnima, ubit će mu vrag tilo, onda će mu odrit dušu, omozite, omozite, ako u *oga
virujete!
— Ne jadikuj, #eno, nemoćni "mo mi, o"obito ako je vrag umiša "voje r"te, kako ti veliš'
— &no ga oet na ovršini, lebdi ka galeb! 7eti rema "redini zaliva, ve"lajmo tamo!
1aki 1o"o rimijeti:
— .d kuda "ma#e "nage taj mladić, ja virujen u "voju "nagu, ali ne bi izdr#a taj naor!
— Ne mo#e "e rišiti vra#jih ruku, ljudi moji, omozite, ve"lajte br#e!
čamac krene rema mje"tu gdje "e je vidio %ero, ali najednom "tane, te "vi oviču u jedan gla":
=FH
— 4išija "e nevolje! %liva rema nama, o#urimo njemu u "u"ret! čamac "e ribli#i %eri, rukom "e
uhvati za rub čamca, te otišteno veli:
— &, ljudi moji, mi"lija "an rije dušu u"titi, nego njega #ivoga, "nage mi je izvuka mnogo, ali još bi
izdr#a da ni"u ukle o"ti! -riva je oet moja nagla ćud' 9irova "an u "voju "nagu da ću nadjačati goluba,
tija "an ga dići, a on "e okrene i rebi o"ti! ' ' '
1ele dove"la do velikog čamca, a -ate kroz lač veli:
— *og je u"liša moju molitvu! Iak je *og nadjača vra#ju moć!
— ča ti to, -ate, jaučeš, kako "miješ "ominjati vraga, a ja ima na o"tima goluba, velog ka ola našega
čamca! — .h, ljudi moji, ča "an "e ve"elija kako ću ga nadvladati, čilo bi mi"to nadilija, da "e odu#in za
"u#ve ke "an nalovija u zalivu '''
— &, ljudi moji, kako "mo dr#ali ribara 2amjana za la#ljivca, kada je govorija da u našem zalivu #ivi
golub velik ka okrugli "tol' — Nije laga' Nije, ljudi moji, ja "an mi"lija da "an naša velu "u#vu, ali, kako
"e razve"elija kad me je ovuka na dno mora, a je "e mi"lima grozija: )Nećeš više livati o moru, "
tobon ću ča"titi čilo mi"to, ah, kako #a$lin ča mi je obiga, meni, ribaru, kojega zovu 4I*,4 I M.4&! '
' '+
— &, moj "inko, ča još ni"i naučija ili ču kako "tari ljudi govore: )4ibarima "u "igurno za jilo "amo one
ribe što "u na gradelin! , za one u moru ni"i "iguran da ćeš ijednu od njih uloviti, amti to, mladiću!+
— 2ragi Ninjani, ne zamirite ča van ja, mla/i, "vitu$jen! .gradite mri#on izlaz iz zaliva' ,ko bi "e
ribli#ija mri#i, neće izići' 1er o"ti "trše vi"oko, vri/at će ga i vratiti oet u zaliv, vrebajte na njega o"tima,
od "voje je "nage uno izgubija, a "utra će biti još "labiji!
=FI
— %omozi nan ti, "u#varu!
— ča me vridate! 1a "an "u#var od otribe, ča van ni" reka da je meni biti ribar na moru! ' ' '
— Ne zamiri nan onda ti, ribaru, omogni nan tra#iti i uloviti goluba!
— Neću, ljudi moji, od "ramote što mi je obiga lin iz o"tiju mojon krivicon, "utra ujutro nauštan
Nin, a va" "vitujen, nemojte ga u"titi da ugine na dnu mora! — 9i$rujte mi da "an mu robija ko#u do
#iva me"a, jer "an vidija one blide "ukrvice kako imaju ra#e i veli golubi'
— &, onda "ritno, mladiću!
— :ala van ča "te na" lio rimili, tribat ću "e za6aliti učenome kaetanu ,nti, ki mi je govorija o
rošlo"ti Nina, da je tu rebiva naš hrvat"ki kralj -rešimir " mnogo brodova' , i na konu da je ima
veliku voj"ku i veliki bi"ku 8rgur Nin"ki' Samo, znate ča me jako zaboli i ča mi bi #a? .no kad je reka:
)&, moj "inko, da je bilo "loge me/u ;rvatima, mi bi dana" bili najmoćnija dr#ava na ovome dilu "vita! '
' '+ 1a "an ga zaita: )-aetane, a zašto ni"mo mi ;rvati "lo#ni, kada "e radi o duhu domovine?+ , on
mi tu#no veli: )%rekle na" je zadnji kralj ;rvata, %etar Svačić, kada "u ga ubili: '%rokleti bili, kuali "e u
vla"titoj krvi'L+ Nišan ja to bidnik zna ništa o tome, nešto "an učija škole, ali nikad nije učitelj govorija o
veličini i "nazi i "lavi ;rvat"ke domovine'
— Na #alo"t, "inko, i od na" malo koji znade, a #ivimo ovdje u nekada "lavnon i velikon gradu Ninu! ' '
'
— 1oš mi je reka kaetan ,nte: )2a znaš, "inko, obala i otoci o+ čiloj 2almaciji, to je, dragi moj,
kolivka čile ;rvat"ke!+ %oljubija bi ga od drago"ti, te ga uitan: )ča je to kolivka?+ , on: )4azumi dobro,
ovdi u 2almaciji "kuili "e učeni ljudi, birali rvoga hrvat"kog kralja 0omi$
=H?
"lava, te rogla"ili hrvat"ku domovinu o "vin dilovima gdi god "e hrvat"ki govori! ' ' '+
— 7io "i zaamtija riči kaetana ,nte!
— 2ana" više neću loviti "u#ve, doša mi je na mi"a kaetan, oći ću i naloviti riba u znak oštovanja i
za6al$no"ti, ča mi je otvorija oči i ro"vitlija amet, da još više volin "ve kraje di #ivu ;rvati, te da "e
ono"in ča me je rodila majka ;rvatica, ro/ena u "elu *latu!
Sutradan krene %ero "a "vojima iz Nina rema "jeveru od otoka do otoka Robišao je @adar, kojega "u
0alijani oduzeliS, i tako uz obalu "tigne do -arlobaga' Naor mu je bio malo nagra/en, jer "u tamo
obale odmah vrlo duboke, tako da "u "u#ve bile nevidljive' %očetkom linja krenuo je rema otoku
%agu, obilazio je cijeli otok, te došao na ju#nu "tranu mje"ta -ošljuna' Na tom ju#nom dijelu otoka
%aga nalaze "e ašnjaci miri"ave kadulje, gdje a"u na ti"uće ovaca iz čijega "e mlijeka dobiva oznati
)aški "ir+' %ašnjaci "u regra/eni zidovima, a uza zidove regra/ena "u za ovce i a"tira "kloništa
rotiv bure " 9elebita' 5 tom lijeom "unčanom zaljevu našao je %ero lijei broj "u#ava' -ada je
ri"tao na obalu gniječiti i "ušiti "u#ve, "kuili "u "e mještani, naročito brojna djeca' %ero "e je začudio
kad je tamo ri"tao brod koji dolazi iz Sušaka, te olazi u 3ibenik, Slit, a čak i do 2ubrovnika' 4ekao
je -ati da će brodom oći na Sušak, kako bi tamo rodao "u#ve'
Na "tan "u ih rimili 8rga i %eina koji ni"u imali djece' %rvim brodom koji je došao "a Sušaka vratio "e
%ero u -ošljun rado"tan, jer je u"ješno unovčio "u#ve' Svima je onešto donio, a djeci obilje "latkiša'
2omaćinu 8rgi nije mogao veće rado"ti učiniti dali " cigaretama, a on odmah da "e odu#i, veli %eini da
done"e vina, a ka#e %eri:
=H=
— Sada ćeš "igurno doma u 9elu 7uku, jer ove mi"ece je ravi ribolov, kad veliš da ti "e ne mili vaditi
"u#ve?
— Ne mi"lin "e vraćati doma, ča ne vidite da mi je #ena bogalj, ča ću majci na oči da vidi moju ne"riću
i da tri " menon'
— ."tani ri nami, diče nimamo, a mi"ta ima za "ve na"!
— :ala, barba 8rga, oći ću dalje, još ću loviti "u#ve, dok nešto negdi ne na/em, a da kuin kuću,
"tan, tija bi "e negdi "mi"titi na "vome, razumite — radi nemoćne #ene'
8rgin brat 7jubo veli:
— ,ko bi tija, na 9iru ima lia rilika, Mara 1urićeva rodaje "voje, olazi mu#u u Meriku? ' ' '
— ,ko ću "e moći nagoditi, meni je ravo bilo gdi, "amo da "an na "vome!
Sutradan "u %ero, 8rgo i 7jubo ri"tali u zaljevu koji "lu#i i kao luka' %enjali "u "e o brijegu rema
Marinoj kući' *ila je to o"rednja kuća " tri ro"torije, a kraj nje do$gra/ena ro"torija koja je Ivi
1urkoviću "lu#ila kao konoba za vino, a i za ribar"ki alat' Ive je bio "točar, oljo$djelac i ribar' %red
nekoliko godina "agradio je na kraju "ela kuću blizu mora, vjerujući da će "e ribolovom omoći i da će
bolje #ivjeti na o"ami nego u "elu 9iru'
%rve je godine lijeo zara/ivao na ribolovu, jer je ribu rodavao u dva velika "ela, u %ovijanu i %rivlaku'
Selo %ovijana le#i na jugu otoka %aga, kao oluotok kojega olakuje more' Narod "e bavi
oljodjel"tvom, ovrćar"tvom i vinogradar"tvom' -ada "e do/e do"ta "trmim utem od mora u "elo, ne
mo#e "e razlikovati to "elo od "ela u "jevernoj ;rvat"koj'
Selo ima oko ti"uću "tanovnika' Nema omoraca, niti ribara' Nekoć "u "e njima rugali gra/ani %aga da
od njih
=HA
kuuju vino, a "ada %ovljanci roizvode nekoliko uta veće količine vina nego %a#ani' Svoj u"jeh
zahvaljuju olo#aju, jer na mje"tima u olju dolazi "e do #ive itke vode i na metar dubine'
Selo %rivlaka le#i na oluotoku koji je odvojen od otoka 9ir lićinom od dvade"et centimetara'
%rivlačani i 9irani vade tamo "itni ije"ak za gradnju' %rivlaka ima nešto reko ti"uću "tanovnika' 0o je
"elo "točara i vinogradara' 4ibar"tvom "e ne bavi niti jedan %rivlačanin' Mali im čamci "lu#e za va/enje
ije"ka, kojim dovoze i tovare u brod' 0ako je Mara 1urković ta dva "ela oi"ivala %eri, te dodala:
— 7io "mo naridovali, ali ne"riće ne triba tra#iti' 0ako jednon moj Ive ni vezal "voj čamac kako to
triba biti, ali "e iznenada o noći ojavila bura' Sitija "e on, bidnik, "vog nemara, te oša o noći da
oravi čamac, ali je tamo naša "amo dilove od čamca' %iša je ujcu Mihi u Meriku "voju nevolju, molija
ga zajam, a ujac o"la jam"tvo da do/e k njemu' @ao"lija "e tamo u ribar"koj zadrugi, lio zaradi i iše:
)%rodaj, Mare, "ve ča je naše, do/i ti i naše dite, liše će nan biti zajedno ako do#ivimo "taro"t u tu/en
"vitu' 9ratit ćemo "e u rodni kraj da nan tila okoaju uz naše drage ' ' '+
%ero gleda kuću, činila mu "e lješom nego što je mi"lio' -onoba, u njoj mre#a, arangali i mali luder, te
veli:
— -uija bi ja to jako rado, ali "e bojin da ja iman reviše malo ineza'
— 2a je u "elu, ne bi je rodali, ali ovako na o"ami, roalo bi "ve, a naši 9irani rade vade ije"ak nego
da "e bave ribolovom! ' ' '
%ogodili "u "e za de"et ti"uća' 5jak Mariti, Ive, ro$računao je dvije ti"uće dolara' ."am ti"uća dao je
%ero odmah, a dvije će dati njezinu ujaku kada uzmogne' I"ti
=HB
"e dan u"elio %ero " "vojima u jednu ro"toriju' -ada je Mare vidjela kako %ero no"i uz brijeg -atu,
mahala je glavom, a kada ju je donio do kuće, "tala je tješiti -atu:
— .vdi na lion zraku brzo ćeš ozdraviti! Moj je Ive na"adija "mokava, bajama, imaš vinove loze,
"igurno ćeš ozdraviti'
-ada je Mare "aznala da je -ate do kraja #ivota bogalj, to reče dan rije odla"ka:
— 5zet ću ono iz kuće ča mi je otribno za mene i dite, a drugo "ve dajen vami uz činu kako "mo
ugovorili'
%ero je bio "av izvan "ebe od "reće, te je govorio:
— Imamo "voj dom, "mokve, bajame, loze, ka u mome zalivu 9ele 7uke!
7ovio je ribu na dubin"ki ovraz od jutra do mraka "a "vojom 1elom, koja je za "voju dob imala dobar
u"jeh' Svu je ulovljenu ribu rodavao u "elu %ovijani' 0u mu je bilo najbli#e, a "eljaci, #eljni ribe, lijeo
"u zara/ivali na ovrću, kojega "u rodavali čak u Grikvenici' 5 rado"ti da ima "voj dom i brigama da "e
riješi duga, vrijeme je br#e rolazilo, tako da je rje/e mi"lio na "voju ne"reću, a #elja da olješa "voju
kuću, gušila je u njemu o#udu za u#ivanjem' 5z ribolov nije nauštao dizanje "u#vi, na koje je
nailazio oko litke obale %rivlake' 8nječio je "u#ve i "ušio, te ih "remao u konobu' 1ele je o"tala
njegov omagač u "vemu' 9adila je i ona o"tima "u#ve' -ada "e je nakuilo "u#vi, no"io ih je u %ag i
rodao u trgovini'
%ero je "vaki ča" darivao ribama "točara Ivu, ujca Marina, a on je njima dao dvije ovce da imaju mlijeka'
1edna "e ovca razboljela, natekla' .ko ušiju "točari u"tanove da ju je ujela zmija' 7ijeka tu nema, ako "e
ne kri#a "a šarenim šikama od drva, a najveći u"jeh ima u tom 8rgo iz -ošljuna, koji šikama kri#a
ovcu i govori otiho tri
=HD
riječi' Mnogi ga "točari mole da im veli te tri riječi, a on odgovara:
— Ne bi vridilo vami, a ja bi izgubija moć' 1a te tri riči "mim reći točno u ola noći, na *adnje veče'
%ero je " 1elom otišao o 8rgu da izliječi ovcu' -ad "u ga odveli na -ošljun, došao je brod "a Sušaka'
0amo je bio kuac "u#vi' Na utu za 3ibenik, on veli %eri:
— ča je " tobon, "u#varu, već te dugo nima, tvoje "u#ve "u najliše i či"te, još "e i dana" riča o
"u#vami koje "i donija rodati red ar godina!
— Imam nešto "u#vi, više "an ribar, ali vadin i "u#ve, malo "an ih zanemarija, uućujen ćer u "ve
vr"ti ribolova'
1ele je bila rekra"na djevojčica' 5 "vojoj dvanae"toj godini bila je o izgledu mnogo "tarija' 9e"lala je
"tojeći " dva ve"la kao ravi ribar' 9ukla je luder " %erom, olagala je i arangal, a i na udici je bila
vješta, tako da "u joj "e divili ribari, a još više "točari 9ira, -ošljuna i %ovijane'
-ada "u "e vratili doma, veli %ero -ati:
— Sutra zoron oći ću " 1elon u Nin' ču "an da "vaki ribar ima nešto "u#vi' %oći ću, uviren "an da će
mi rodati'
%eru "u Ninjani ve"elo dočekali, jer "e još i "ad govori o velikom golubu kojega je %ero ronašao u
zaljevu i rebio na njemu o"ti'
— 7io "i na" uutija, mladiću, tri dana "mo "tra#arili o zalivu, oazi ga je 2amjan, " tri "mo "trane
došli na njega, o"ti "mo naoštrili, zaboli "mo ih "von "nagon, "tre"a "e je, okuša "e micati, ali nije moga
dignuti na" trojicu' 2oša je brzo do na" ribar 1ure, od na" najjači i najmla/i, on je zabija u njega "voje
o"ti, onda "e je umirija' %omoću čamaca, dr#eći o"ti u njemu, dovukli "mo ga na lićinu,
=H>
onda "mo ga dotukli' čilo ga je mi"to došlo gledati, ravo "i reka, bija je ka jedan veliki "tol, a te#ija je
riko dvi"ta kilograma! — Naš ametan kaetan "vitova na" je da ga rokrijumčarimo u @adar, a "mo
tako i učinili' Ni"mo tili ineze, nego šećer i kavu, to je tamo cino, jer ni carine' 2ovezli "mo una dva
čamca, čilo mi"to je tebe "ominjalo i govorilo: )@avridija bi šećera i kave, ako ne za njega, a ono za onu
bidnu #enu i liu divojčicu!+
— 9e"elin "e da "te ga digli iz zaliva' ču "an da "te nalovili "u#vi, a "an doša ''' da mi rodate "u#ve,
to mi je još lani riča -raljanin, da njima ni"te tili rodati'
Ninjani "e ogledavahu, a 2amjan reče:
— Ni"mo i nećemo rodati -raljanima, već "e dugo dogovaramo da "vi okuimo što ko ima, a da
otra#imo kuca'
— &vo, ja doša iz 9ira, tamo "an kuija kućicu, ribarin, lovin "u#ve "a "vojin ditetom' 2oša kuac, ja
iman nešto mojih, a ču "an da od va" "vaki ima onešto, a virujen da ćete rodati meni?
— @avridija "i, mladiću, ča ne, braćo?
— %ravo govoriš, 2amjane! %o/ite u konobe, "kuite i done"ite na obalu'
Sunce "e bli#ilo zaadu kada je %ero vezao čamac u "vojoj luci' Iako "u morali velik dio'uta ve"lati, bili
"u oboje ve"eli zbog velike količine lijeih "u#vi, koje "u uz vrlo ni"ku cijenu nabavili od Ninjana'
Sutradan je %ero riremio "voje "u#ve, jer "e za dva dana vraća brod kojim će oći na Sušak'
@a "u#ve je dobio riličnu cijenu, jer je baš bila otra#nja, ošto "u#vari -raljani rodaju "voje
"u#ve koncem li"toada' %ero je već računao što će "ve nabaviti' Najviše "e ve"elio mre#i, jer "e ona od
Ive 1urkovića već očela ra"adati, tako da je i "retna -ate razmišljala
=HE
kako da je okra' 4azmišljao je što bi kuio 1eli, te "am "ebe ukori:
)ča mogu, tako je' Moran i za nju nešto nabaviti' Njena konavljan"ka odjeća do"ta je trošna, ča mogu,
majka je dragog mi diteta!+
*io je vruć dan, olovina kolovoza' ;odajući o Sušaku, tra#eći da nešto zalo#i, začuje %ero riječi
rolaznika: )(urimo "e na 0r"at, tamo je roštenje, "va "ila "vita, hrane i ića na izbor, et uta cinije
nego tu na Sušaku!+ ' ' '
%ero "e uuti za njima na 0r"at, gdje je "ve vrvjelo od mnoštva ljudi' Mnogi "u došli k Majci *o#joj
0r"at"koj da i"ro"e zdravlje i "reću, drugi da vide 0r"at, Sušak i more, a nekoji da "e ro/u zabave na
lagani način, tra#eći #rtve medu brojnim hodoča"nicima'
%ero je "jeo u blizinu takvih koji tra#e zabave i #rtve' .dmah mu je uao u oči "ta"iti lije čovjek,
obučen u šarenu mornar"ku ribar"ku majicu i obične hlače' Skinuo je kau " glave, laćao naručeno,
izvadio veću "votu novca, te ga ne"retno birao' 0akvi ljudi imaju načina da "e ridru#e #rtvi< tako "u
zaokuili %eru'
— .d kuda "te? 3to "te? ."tajete li dugo na Sušaku? ,ko nemate "tan, mo#ete noćiti kod na"!
Naručili iće za "ebe i za %eru' 9rućina, "arina, jelo, iće jako, la"kave riječi kako je jak, a onda
rimjedba na$a"nice iz društva:
— 2a ni"te rekli da "te ribar, o izgledu bi vam rekla da "te brod"ki ča"nik, tako lijeo izgledate!
I robudila je u %eri njegovu "taru taštinu, a uzbudila "e u njemu i naa"t! ' ' ' 0oga dana nije %ero
utovao rema %agu, -ošljanu, nego je o"tao " društvom cijeloga dana "ve do ka"no doba noći ' ' '
Na"tavio je tako i naredne dane, olazio je " njima u *akar, -raljevicu, Grik$
=HF
venicu, a "e oet vratio u Sušak' -ad je %eri došla mi"ao na njegove, onda je "am "ebe uvjeravao
riječima: )ča baš meni mora da ro/e mlado"t uz nju, koja mi ne mo#e ru#iti nišće od #ivota! Neće
roa"ti, doći će o nju njezini, a moji o 1elu, meni je mi"ao uz ovu #enu koja mi ru#a #ivot za kim
#udin! ' ' '+
Sorazumio "e %ero da će otići u -arlovac, gdje ima kuću udovica 4oza, koja ga nije uštala iz ruku'
7a"kala je %eri da joj "e "vi/a, da joj je drag, te če"to govorila: )Nećeš #aliti ako odeš "a mnom, imam
kuću, "tan, ni"am bogata, ali ne ni uka "irotinja' 1ak "i' 4adit ćemo oboje i lijeo #ivjeti!+ ' ' '
%ero je bio oijen od u#itka kojega mu je ru#ala 4oza, vjerovao je u njezine riječi, jer ga je oominjala
da čuva novac! ' ' ' *io je već i konac li"toada' Sutradan %ero utuje " 4ozom u -arlovac, a je društvo
zahtijevalo da "e to ro"lavi' 8ovorili "u %eri:
— 2a "e ni"i " nama uoznao, ne bi našao 4ozu koja će te u"rećiti' Mora zato biti oroštajna večera! ' '
'
*ila je večara' 1elo "e, ali još više ilo "ve do ka"no doba noći' %ero je io, ali nije bio ijan, nego dobro
ra"olo#en, jer bi njemu trebalo mnogo da "e naije' Svrne okom na društvo gdje viču:
— .dlazi ti, ništarijo mala, što će mi tvoji airi od cvijeća, neka "e "tidi tvoja majka, koja te šalje u to
doba da ro"jaciš! ' ' '
— 1a ne ro"jačim! 1a rodajem cvijeće koje majka radi' ' '
4oza grubo veli djevojčici:
— 0rebalo bi tvoju majku zatvoriti i kazniti, zašto ona ne rodaje o go"tioni cvijeće, nego šalje tebe?
— Moja je majka teško bole"na, otac na" je nau"tio, ja moram omagati majci!
=HH
— .dlazi, la#ljivice! -ako "e je "amo naučila lagati! *je#i odavde, mala roalice! ' ' '
Neki ijani iz društva bacili "u na djevojčicu o"tatke vina' 2jevojčica je lačući govorila:
— 1a ne la#em' Moja majka je teško bole"na, ove ru#e ravi le#eći u krevetu, nemojte mi olijevati,
neću ih moći rodati'
%ero "e digne od "tola, gleda u djevojčicu, digne ogled na ri"utne, te oviče:
— Mir! 0ko dirne divojčicu, imat će " menom o"la! Skoči do djevojčice, koja "e relaši, dignuvši
ruke
red lice da "e obrani'
— Ne boj "e mene, dite, dite drago, daj cviće!
%ero izvadi "to dinara, dade ih djevojčici, a je uita:
— -ako ti je ime, drago dite?
— 1elica 4u#ićeva!
— 1ao mene, grišnoga!
*aci airnato cvijeće rema društvu, uzme djevojčicu za ruku, te o"tavi go"tionu i društvo' 2jevojčica
je "tanovala u blizini, a %ero ode rema 0r"atu "am "ebi govoreći: ).h, dite, dite, "a"ila "i me' -ako
me je trglo ime 1elica, moran virovati da ju je *og o"la da nadjača vraga ki me je namanija na grih!
-ako "u me rošli "r"i kroz čilo tilo imenon 1&7IG,! 9raga je otiralo njezino ime iz mene! 5 hiu je
ne"talo o#ude u meni' .čima "an drukčije gleda to blato u koga "an ua — ajme meni, kako ću na oči
onoj bidnici, a i onon an/elu nedu#non, neću "miti omilovati njene ruke, a kamoli lice!+ '''
Stigao je na 0r"at, "jeo od drveće, te "tao jadikovati: )., 0i, Majko *o#ja 0r"at"ka, kako "i "mila
dou"titi da u 0vojoj blizini vrag zavlada mojin grišnin tilon? 0ebe ča"te ljudi i viruju da "tvaraš čuda,
zač "i onda mene nau"tila, da "an zaboravija "voje du#no"ti, "voje obećanje, ve$
=HI
zano "akramenton? ' ' ' ,ko "i "ve to zanemarila, zač ni"i 0i, $Majko *o#ja, mene oomenila, ukorila,
zaritila mo$jon dragon majkon? ' ' ' Nišan vridan, nišan doša da 0e molin, da mi oro"tiš, da me rišiš
griha, ne, ne, to ja ne "min, čuješ, Majko *o#ja, ne "min, bidni grišnik! ' ' '+
)čuj, čuj me, čudotvorna Majko *o#ja, šatri vraga koji budi u meni o#udu, omozi mi, učini čudo,
olakšaj mi da "no"in "voj ne"ritni #ivot! 9iruj mi, a 0i i znaš da nišan ja kriv, kriva je moja ludo"t, nagla,
brza, ualjiva ćud!+ '''
%eru je iza "na trgla je"en"ka ro"a' Stalo "e daniti' Nije "e okretao rema crkvi, već je kao krivac
nau"tio ogradu "amo"tana' %ošao je "tubama rema gradu, odmah "e uutio na ri"tanište riuitati za
brod' Morao bi čekati dva dana, a "e relašio i govorio:
)2i ću "e "krivati red vragon!?+
Stao "e kri#ati i govoriti:
)Smiluj "e meni grišniku, Majko *o#ja, ne uvedi me u naa"t, već me o"lobodi zla!+
%o/e rema 4ječini, oazi jedrenjak koji vozi vino iz %aga' @amoli ih da ga ovezu do %aga'
— 2obro nan doša, rijatelju! 4ado ćemo te ove"ti, ali ako zatriba ve"lati, hoćeš li nan omoći?
— ča to i itate, ako triba do %aga ću ve"lati, ribar "an od ro/enja!
— Ne naličiš na ribara u toj robi!
%ero "e "jeti da je za 4ozinu volju nabavio novu robu, "kinuo ribar"ku maju i gumene, široke oanke,
bez kojih ne mo#e hodati o oštrom kamenju 9ira i okolice'
2rugi "u dan došli u %ag, a %ero odmah rodu#i u -oš$ljun, gdje će zamoliti da ga revezu do njegove
kuće'
1ure "e je "remao oći na ribolov, te veli:
=I?
— (ena me tira da nalovin ribu, ne zna čime će za"ititi naše še"tero diče< izjili bi tovara da "e kuhan
rid njih "tavi!
%ogleda %eru, te o"rdno reče:
— 0i "i "e brzo u "vitu retvorija u go"odina, lio ti ta roba ri"taje, ali "i liši u onome "vome!
— %u"ti me, 1ure, u miru, daj mi ve"la da ti omognem, vidiš da je more bez vitra!
9e"lali "u do ošte gdje obično bude dobra lovina, a %ero oviče:
— &no tamo moj čamac!
— 2a, da, moj %ero, nima dana da ti vridna divojčica ne lovi ribe, ove dane očela je najednom uhati
bura, 8rga i 7jubo ošli "u jedrom rema njoj, a ona "ama digne jedro, te "e uuti rema domu' 8rga
je vika, doziva, ali njezin čamac je br#e jurija nego 8rgin' Sretno je izbigla buri koja je uhala čilu noć'
— *idno, bidno moje dite! -ako ću rid tebe? ' ' '+
— ča veliš, %ero?
— 8ovorin ti, 1ure, zave"laj jače, da čin rije do/emo do nje!
1ele je lovila ribu, vukla arbuna i ne gledajući na čamac, jer je izdaleka oznavala barba 1uru, te uita:
— -i van to oma#e ve"lati, barba 1ure?
— 1ele moja, mila 1ele! 2raga 1ele!
— ćaće moj! ćaće moj!
5"tane "e, u"ti orvaz i arbuna na njemu, o/e rema čamcu koji je ri"tajao uz njezin' @agrli %eru, te
kroz lač viče:
— ćaće moj, mili ćaće, znala "an ja da ćete doći makar "u mi "točari govorili: )Nau"tija te je tvoj ćaće!+
' ' '
— 1ele, 1ele, milo dite, doša "an, doša do tebe, izdaleka!
=I=
— 8ovorila "an ja ćaće njima: )2oći će moj ćaće, vi$rujen da će "igurno doći, jedino, "ačuvaj na" *o#e
ne"riće, ako "eje utoija'+
%ero ude u "voj čamac, te veli:
— %ridr#i, dite, ovraz, zamalo da ti ga arbun ne ovuče u dubinu!
— Neka bi, ćaće, "ve roalo, nišan marila, u"tila "an ovr'az i arbuna kad "an čula vaš gla"!
%očeli "u oboje loviti, trzati ovrazom, ali "u malu vukli na ovršinu' 1ele veli:
— ćaće moj, riba ćuti da "an oet "ritna, da iman "voga dragoga i dobroga ćaću, a neće gri"ti! @a
večeru bit će i reviše, o/imo, ćaće, doma'
— 2obro, dite moje, o/imo'
— ćaće, ćaće moj!
— .j, dite moje milo!
— 1e li, ćaće, da me više nećete nauštati?
— Neću, dite! Neću, utjeho #ivota moga! ' ' '
— ćaće, ni bilo dana da nišan lakala za vami, ali ne rid bidnon majkon! .vdi na moru, lakala "an i
jadi$kovala ' ' '
— *idno moje dite!
— 2a, ćaće, lakala, tu#ila "an "e *ogu i moru, ali "an čvr"to virovala da ćete doći! 1oš "an "e tišila:
)Nima liote na "vitu, za čiju bi me liotu zaboravija moj dragi, dobri ćaće+ — ča ne, ćaće moj? ' ' '
— Neću te nikada, nikada više nauštati, "amo — vi$ruješ li mi, 1ele?
— 9irujen, ćaće, ka *ogii, virujen vam, dobri ćaće! -ada "u došli do kuće, 1ele je dozivala:
— Majko, majko, dovodin oet "riću u naš dom!
=IA
-ate je "jedila na "vome "tolcu, štake "u le#ale kraj nje, brzo ih "tavi od ruke, o"ovi "e na njih, te krene
rema %eri' %ala bi na zemlju da je nije rihvatio %ero, koji izu"ti: )-,0&!+ ' ' '
— Neću da čujen riči kajanja' 1a triban triti, ja mo$ran o"itit kaznu *o#je ravde, ja "an te njoj
riotela! ' ' '
— 5miri "e, -ate, ne "ominji to'
— %ero, reci mi, lio te molin, je li da te je ovaj naš an/eo doveo k "vi"ti?
— %riznajen ti, -ate, mi"a na nju "a"ila me zla' Nišan o"ta roalica za čili #ivot' Njezino ime
odagnalo je vraga iz mog tila!
— %ero, viruješ li ti meni, da ja ne ri"tajen moliti *oga da me uzme " ovog "vita!
— ča ti ne bi bilo #a diteta?
— Ne, %ero, "igurna "an i virujen da bi je ona volila' 0ebi za ljubav! 0i, %ero, za"lu#uješ da budeš "ritan!
— :ala ti, -ate' Ne govori i ne vri/aj *oga, da na" ne bi kaznija još više!
— Mene više i jače ne mo#e! @ar me mo#e jače kazniti, nego ča "an ka#njena? I nego ča "mo ka#njeni
do "ada ' ' '
— ćaće, majko, ribe "u kuhane! 2o/ite na u#inu'
— Svitlo očiju naših, utiho naša jedina! ' ' '
9eć je nekoliko dana %ero kod "vojih, ali "e ne mo#e o"loboditi "rama< grijeh mu lebdi cijelo vrijeme
red očima, tako da "e "tidi otvoreno ogledati #enu, a još veći "tid o"jeća red djevojčicom'
5"tao je rije "vitanja, te "am otišao na ribolov, #elio je oštedjeti 1elu, jer očetak "tudenoga bijaše
hladan'
9ratio "e doma kad "e već hvatao mrak, a 1ele ga je dočekala " rigovorom:
=B 4ibar i more
=IB
— Nemojte više oći bez mene, ćaće moj, bile "mo u "trahu za va", jer čili dan uše bura! ' ' '
— Ne laši "e za mene — dite drago — ča ti ne viru$ješ u znanje i "nagu ćaće "voga?
— 9irujen, ćaće moj!
— %ošao "an "Sm, #a mi je tebe, more je ledeno, a mirno "i "ala ka andel nebe"ki!
— 1a "an te čula, %ero, ali "e nišan tila javiti da ne ro$budin naše "unce'
— Ne tribate vi mene #aliti, majko, ja #elin biti uz moga ćaću, neću ga uštati "ama!
%ero onikne glavom, dirnule "u ga 1eline riječi, o/e do rozora, ogleda na more, te veli:
— *ura ne oušta, ah, jadnog li mene, još više griš$noga, kako "an "mija, kako "an moga ne mi"liti na
tebe, "unce moje, "unce naše milo, da ti "ama u čamcu loviš ribe< zač zemlja ni roala od menon
grišnikon?!
— Ne jadikujte, ćaće moj, ni"te mogli roa"ti' -ada "an došla čamcen do ošte rva mi"al bili "te mi
vi i naša bidna i bole"na majka! 9irujte, ćaće moj, nikada nišan ama baš niti jednu ribu "kidala " udice, a
da nišan očima ogledala o moru' Nada mi je bila, vraća li "e ćaće moj ' ' '
— *idno, bidno moje dite, govori, ali grubin ričima na tvoga grišnog ćaću! Moran nešto urediti u
konobi'
%oniknute glave izi/e rema konobi'
— Ne dugo, ćaće, majka r#i ribe, zna da "u van dra#e nego kuhane, a "igurno "te jako gladni?
%regledavao je ribar"ku oremu' 2igne lamaš, okuša ga otvoriti, te rogovori:
— @ahrda "i i ti čekajući mene, "igurno je jadno dite metnulo ča mokroga na te '''
=ID
%o/e do ma"ke za ronjenje, digne je, okrene "e "vjetlu, te ka#e:
— 0i "i "ačuvana' %očet ću "e i tobon "lu#iti da čin rije nadoknadin otrošene ineze, ah, lude li moje
ćudi!
— Sve bi utrošija, doša bi bidan i nevoljan doma, čudna je bila ta 4oza, azila je na ineze, a da je tila,
mogla me do gola "vući' /avol"kon "nagon #arila je o#udu u meni'
— 1adna li mene, u meni ni "ve kako triba, obeća "an oći " njon u -arlovac i bija bi "ugurno roa za
čili #ivot, da *og nije nadjača vraga, da me nije od"itija, robudija u meni gri#nju "avi"ti, da "e "itin
moje mile 1ele i njezine matere, moje #ene o *ogu i zakonu ljud"kon, #ene, #ene "amo o imenu, a
#ena mi ne mo#e biti, bidnoga li mene, a još je bidnija ona! ' ' '
%roa bi, roa, virujen, da bi me " omoću vraga vezala ta 4oza uza "e, a iak, *og ako hoće mo#e
nadjačati vraga, o"la je ono dite da ro"i' @ač joj je baš bilo ime 1elica? ' ' ' -akvon me je "amo "nagon
ro"vitlilo to dite ' ' ' Moje "u oči gledale u "vima vragove, a u toj 4ozi vraga " rogovima' *og je dite
o"la da me "a"i, ne"talo je u taj ča" o#ude i "tra"ti, rid očima "e ojavila moja 1ele< — mo#da i moje
dite ro"i o kućami 9ira hranu za "ebe i za tu nemoćnu njezinu majku? ' ' ' 8o"ode *o#e, virujen u
0ebe i virovat ću da "i jači od vraga, o"tani uza me bidnoga! čuvaj me da oet ne adnen u naa"t, ne,
*o#e, oradi mene, već radi dragog, milog diteta moga, ono ni krivo ča je došlo na "vit! ''' 0i znaš —
8o"ode
— "ve, kriva je ona i moja ne"ritna ualjiva ćud, koja je tako "na#na, da mi onoga ča"a omuti amet' '
' *o#e, daj o"tani uza me, ne dou"ti vragu da me uvede u naa"t! @a tebe ću #iviti, dite drago, volin te
"vin "rcen! 0i ne "miš doznati da "i došla na "vit bez moje #elje i bez o"ićaja za tvoju majku! 1ele, 1ele,
dite moje! ' ' '
=I>
— ča me tribate, ćaće moj?
— Ne triban te, dite milo, ni za što, rigledavan mri#e i arangale! %ogleda "an i odilo za ronjenje, a
gla"no ve$lin tvoje ime, kako "i to lio očuvala ' ' '
— %azila "an ja, ćaće, ča ja nišan ribareva kći? , ča me ni"te o6alili da lio i "retno ote#en udice, a
još vištije "kidan ribu " nje!
— Nišan ritiriva, "unce moje drago!
— ćaće moj!
— .j, dite moje!
— ča ne, ćaće, da me vi milujete, ja virunen da "an vam jako, jako draga? ' ' '
— 2raga "i mi, draga, ti, "a"itelju moj, ti, "vitlo očiju mojih!
— ćaće, zagrlit ću va" i oljubiti, ali ne "min koliko bi tila! 2oša je barba Ive, triba va"'
%eri je bilo teško doći red dobroga, ali ravednoga i "trogoga barba Ivu, koji je bio i o"tao vjeran
rijatelj njihova doma' @na da ima još nešto zao"tatka za kuću, a kako će mu "ada reći da nema? .n mu
je omagao vezati onu veliku i lijeu količinu "u#vi' ,li je barba Ive bio ametan, a bio je i "am nekoć
mlad kada je red njega došao taj lijei, "ta"iti mladi čovjek< dugo je zadr#avao ogled na njemu, onda
"vrne ogled na jadnu -atu-koja "e je "va ogibala dok je štakama dogegala iz kuhinje u "obu'
— 2obar večer, barba Ive! 4adujen "e ča va" vidin! 5 dobar ča" došli u naš dom!
— Nišan baš doša za dobro, moj %ero!
Na"tala je tišina' -ate ga je relašeno gledala, a %ero je oborio ogled red njima, ali zato mala 1ele
gla"no veli:
— 2obri naš barba Ive, ne "mite nikon ništa gruboga reći, dok ne ojidite od ovih naših dobrih
r#enih riba, ča ne, majko, ča ne, ćaće?
=IE
— 2a, da, virni naš rijatelju, barba Ive, a ti, %ero, done"i čili demi#on' 1ele, oka#i ćaći di "i ga "krila! ''
'
— ča bi reka drugo, otriban "an, doša "an bez jila i ila, "a#alija mi "e bidni Sabolić, doša "an moliti
%eru da ga "a"i'
Na"talo je u kući olakšanje< nije došao koriti %eru, već ga je došao moliti za Sabolića' %ero ve"elo veli:
— ča je oet otonuo čamac?
— 1e"t, %ero dragi, ali veliki, koga je bidnik unajmija u %agu od Mirkovića, a Mirković neće imati
"milovanja!
— Mogli "te ga umiriti, barba Ive, ja ću ga dignuti iz dna'
— 0eško će biti, moj %ero, gruba je r#ina, više i"ak, a on, bidnik, otriban, a nauni čamac riko
mire, doša malo veći val, a njegovi mladići — ča velin mladići, a to malo veća dica — relašili "e i
nagnuli čamac, koji "e zača" naša na dnu! ' ' ' 9e"la došla na ovršinu, a on jadi$kuje i govori: )*olje bi
bilo da "an "e " čamcem otoija, otkuda ću namiriti Mirkoviću za čamac?+ — .krene "e k "inu, te veli:
)ča ni"i mirno "idija, već "i ve"lon zadro u more, ajme meni, "vih o"mero diče ću rodati da od$mirin
čamac!+ ''' — )7io "an van govorija, ćaće, do"ta je, bit će riko mire, a vi "te mi grubo rekli: 9,2I i
0.9,4I! — @N,N 1, *.71& .2 0&*&!+ ' ' )Nemoj mi, dite, izjidati tilo, lače mi duša, ča će mi
reći majka, kako ćemo #iviti ako moramo namiriti čamac? ,jme mene ' ' ' ne"ritnik "an ja najveći
na "vitu!+ ' ' '
— %omoći ću mu ja, barba Ive!
— 0eško će to ići, %ero! 2ubina je' 0riba uno uljen škroiti more, r#ina je o"tala u njemu ' ' '
— Nije mi rvi — a ne dao *og — da bi mi bija o"lidnji čamac koga "an diga iz dna!
=IF
%ero je bio ve"eo jer ga barba Ive ne kori, ne tra#i mu novac' 5z to dobra riba, jako domaće vino, "ve je
to djelovalo da "u "e ve"elo ra"tali' %ero je obećao "utra zorom doći "a "vojim čamcem i odijelom za
ronjenje'
— 2o/i, %ere, na kraj 9ira, rema %ovijani, tamo je jadan ugovorija da će voziti r#inu'
— 2oći ću, barba Ive, neka "e ribave dugi, jaki ko$noci, triba i ljudi za odizati čamac iz dna onda
kada dadem znak'
— 2oći će "vi ljudi, %ero, doći ću i ja'
— ča ćete vi, barba Ive, "tar "te i nemoćan!
— %riznajen, %ero, da "an "tar i nemoćan, ali moji "aviti dobro će doći ' ' '
— 5vik "te mi dragi, barba Ive, a i "jutra će mi biti drago viditi kako ćete omoći Sabolicu dizat čamac'
*arba Ivu razdragala dobra večera, a vino je tako/er djelovalo, te "miješeći "e veli:
— &, moj lii berekine, da i hoće, na tebe "e čovik ne mo#e jiditi, kada te gleda ovako golema, ma eto,
ovako kod "viće izgledaš — ka mor"ki div!
— 7aka vam noć, barba Ive, mogli "te lio ri"avati ri nami!
— Ne bi moga "ati čilu noć, bili bi mi rid očima Sabolić, njegova #ena i o"mero diče! — kako laču i
jadi$kuju' Iden, ve"elo ih olazin utišiti, %ero!
— %ero!
— ča je, -ate?
— 0aj dobri čovik "ličan je na I"ukr"ta< #ivi da čini dobra djela, koliko je liih riči nami govorija, *og
mu da dugi #ivot!
— .n je naš dobrotvor, -ate' .n nam je uno o$moga da imamo naš dom' @a njegovu volju "ve bi
učinija!
=IH
— čuvaj "e, %ero, ka#e da je čamac veli, a da je i dubina vela'
— Ne brini ti, -ate!
— %oći ću ja majko " ćaćom, azit ću na nj!
— 9irujen ti i bez riči da ćeš ga aziti, ti, naše drago, milo "unce! 0i "i naše "unce milo, koje će "jati i
grijati "vojin #aron naš bidni #ivot da otuno ne zale/eni!
— Ne govori, -ate, to te ubija, "akrament na" "veti ve#e!
— -ako gode tvoje riči bidnon "rcu i još bidnijoj duši mojoj! *la#ena će mi biti ova noć! ' ' '
— 2o"ta je, -ate, o/imo na očinak!
— %oći ću, oći, oh, kada te gledan mladog, liog, jakog ka diva, za#elin onda "mrt< ta liota, ta "naga,
ta mlado"t — mora triti "tradati, gnjiliti kraj mene nemoćne, vezane "amo "akramenton ' ' '
— %re"tani, -ate, robudit ćeš dite!
— %ero, %ero — *og me ka#njava — jer ja te obo#avan, ja čeznen za tobon i"ton onon "nagon kao
onda na 7aadu kad "an te namamila, navela na grih, da ubereš branjeni lod, ah, kako "an čvr"to
virovala da ću biti "ritna ča "an te vezala uza "e, ka ona &va ,dama — njih je *og i"tira iz raja, a mene
još jače kaznija! 2a, da, virujen da je to kazna *o#ja, jer neće uništiti u mome "rcu i duši če#nju za
tobon, kad on, *og "veznajući, zna da nišan više #ena, već bidni bogalj, a ti "jajiš uza me "von "nagon i
lioton mlado"ti "voje! ' ' ' -ako neću onda moliti *oga da me rimi, a tebe riši robovanja uza me? 0i
tribaš ti moraš još biti "ritan u #ivotu! ' ' '
— Sada te lio molin, -ate re"tani jadikovati! ' ' '
— Neću nikada više, ne"ritni moj %ero! 7aka ti bila noć! ' ' '
— I tebi, -ate!
=II
— Meni će biti re"ritna ova noć ' ' '
Sutra u zoru lovio je %erin čamac rema mje"tu, gdje "e otoio Sabolićev čamac' 9eć izdaleka vidjelo
"e nekoliko čamaca' %eru "u "vi "rdačno dočekali, a jadni ,nte Sabolić gledao je u njemu "a"itelja, te
govorio "vojim "inovima:
— 7io ga ozdravite i obećajte da ćete otezati konoac kako on iz dubine nalo#i'
— Ne jadikuj, Saboliću! .vako zdrava četiri dječaka više vride nego "totinu čamaca!
— 2obri "u, ali još ni"u mladići '' ' Navalila i ona dva manja da i oni odu otezati čamac ' ' '
— Neka, neka, ja "an " neunih o"an godina oteza luder " majkon kada je otac "a "tarijon braćon bija
na ratištu!
%ero je govorio i oblačio odijelo za ronjenje, škroio je more uljem, gledao u dubinu, te kazao:
— Ne mogu unarid ništa reći, ako je mulj i trava, teško će ići '''
— Nemoj me lašiti, ako u *oga viruješ, roa "am " moje o"mero diče, a deveto je na utu! ' ' '
— Ne laši "e odma — Saboliću — i na" je devetero braće! 5lo#it ću "ve "voje "nage i znanje! ' ' ' 1ele!
0i o/i tamo nalivo, dublje je i "tine "u, mo#eš naići na grebene'
— Neću oći daleko, ćaće, obećala "an majci aziti na va"!
%ero je ušao u vodu, vezali "u ga konocem, a druge je konoce on vezao oko "ebe, one " kojima mora
vezati čamac' — %rije nego je ošao u dubinu, %ero ogleda "ve oko "ebe, te o običaju ronioca tri uta
"e rekri#i, ozove *oga u omoć, a onda uroni u more ''' — ,nte Sabolić digne "e u "vome čamcu
tako naglo, da "e je čamac zaljuljao, te "inovima dade rukom znak da u"tanu' %ogledao ih je "trogo i
ozbiljno, što je značilo da bez riječi zaovi$
A??
jeda' 0ada "e "tane kri#ati, a to i"to učine "va četiri njegova "ina za njim, te zaočnu izgovarati molitvu:
— ).tac na nebe"i, "vitli "e Ime 0voje! ' ' '+ — Stari je ruke dr#ao kao i "inovi mu, oči je uro u nebo,
kod riječi: )*udi+, za"tane ''' — Ive, ne šaći, moli gla"no, ča ni"i vidija da "e ronioc rioručija *ogu?+ '
' ' ).če naš ''''''' Sabolići "u završili kada je %ero dao znak da
je došao do čamca' Srećom je more bilo mirno i bez bure, ali li"toad je bio na "vršetku, more je bilo
hladno, ljudi u čamcima "uštali "u konoce kako je %ero otezao, a barba Ive je govorio:
— 7judi moji kada dade znak za odizanje, onda dr#ite ka " klištima! Ne dao *og da ou"tite! Mogli
bi ubiti ronioca!
Sabolić je hodao o čamcu "av izvan "ebe' Nije bio vruć dan, ali on je bri"ao rukom znoj " čela, a
"inovima govorio:
— čuli "te riči barba Ive, rade da vam konoac ruke razri#e, u"titi ne "mite, čuješ li me, Ive, ka
naj"tariji? ' ' '
— čujen, ćaće, i razumin!
— %reviše dugo traje, a more hladno — veli barba Ive i zagrabi šakom more, rine"e ga u"tima, a
Sabolić ga relašeno ogleda, klekne u čamac, umoči ruke do lakta, te za utjehu reče:
— Nije reviše ledeno, barba Ive, a lako je da je u dubini i tolije, ča "amo tako dugo radi?
%ogleda rema nebu, te gla"no rozbori:
— 8o"ode *o#e "vemogući, o/i u dubinu, omozi! 0i mo#eš, daj u"liši!
— ča toliko bantuješ *oga, moj ,nte? '''
— Ne bi molija *oga da "e lovi riba! .vdi triba omoć *o#ja, moj 7uka, "tra me lovi da nećemo moći
dignuti čamac! ' ' '
A?=
— ča oet govoriš ono ča ne bi tija virovati! @namo da drhtiš cilin tilon ' ' '
— %ravo veliš, 1ure, ali ovo redugo traje, "amo da mu ne uzmanjka ki"ika! *idan on, jak je ka div, ali
mor"ka dubina je ne"miljena!
*arba Ive do/e čamcem do Sabolića, te veli:
— (a mi te je od "rca, moj ,nte, ali ako još koje vrime otraje, ja ću narediti da ga "e ovlači iz
dubine! ' ' '
— *arba Ive, barba Ive, onda "an ja roa! — ,li, ča "e mo#e — *ogu 6ala — i na tome, više vridi
čovik nego "to čamaca!
— čovik "i, ,nte, "iromah "i, ah, činiš #ivot čovika, *og te ne "rni nau"titi!
0ek što je to rekao, dade %ero znak da "e čamac ote#e' 5 "vim je čamcima na"tala tišina< vukli "u
konoe' ,nte je "tao u četverokut na ramcu čamca, naeo je "vu "voju "nagu te relašeno motrio "ve
koji ote#u čamac iz dubine ''' — Svi ote#u "vom "nagom, čamci "e na ovršini naginju, ljudi "e
nare#u i uzdišu i " tugom ogledavaju Sabolića' -onoci "e nainju, ali, čamac "e ne di#e'
— 7judi, ljudi, ne ou"tite, "vi najednom! 0rgnite uz omoć *oga!
— %okušat ćemo, barba Ive, ali ne oušta čamac iz dubine'
Sabolić "e ure nogama u čamac na rovi, ne oušta konoac iz ruku, ogleda "voje dječake koji dr#e
drugi konoar digne glavu rema nebu, onda je "u"ti, ogleda u more, omakne de"nu ruku o
konocu, te izu"ti kao da "e grozi:
— *o#e, omozi! 2i "i?
%otegne "vom "nagom konoac, "vi "u ga — kao da im je zaovjedio — "lijedili< čamac "e digne, a u
tom ča"u
A?A
ovikaše barba Ive i 1ure, koji je dr#ao konoac kojim je bio vezan ronioc:
— ,jme nami, ča bi to moglo biti, zač je tako naglo i toliko konoca ovuka za "obon?
1ure vuče konoac za roniocem, ali ne oušta< drma konocem i barba Ive, te jadikujući govori:
— ,jme meni jadnome, ča "an ga nagovorija da "ašava brod, "igurno je čovik zae za ećinu, ili ga je
uhvatila vela hobotnica?
— 2aj, 1ure, ote#imo! Samo orezno da ne ukne konoac! 1adni %ero, meni nima #ivota ako ti je
grob u mor"koj dubini! ' ' '
9eliki je čamac bio na ovršini, te "u ga lagano vukli rema lićini, gdje "e vadi ije"ak izme/u 9ira i
%rivlake' 2ošla "u još dva čamca do barba Ive i 1ure< "vi "u orezno "tali otezati kono, a barba Ive "av
"retan oviče:
— (iv je! (iv, on daje znak!
2ošla je i 1ela, vidjela je zabrinuta lica, te čula riječi barba Ive, a kroz lač uita:
— *arba Ive, "vi izgledate blidi i relašeni, ča ni nešto kako triba " mojin ćaćon?
— 5miri "e, dite, ne lači, nešto ga dr#i u dubini'
1ele nau"ti "voj čamac, "koči u čamac do barbe Ive i 1ure, a lačući izu"ti:
— ćaće moj mili, ćaće moj! — 5hvati konoac, naglo ovuče, a barba Ive oviče:
— ča radiš, dite, mo#e ući konoac, onda bi tvoj ćaće "igurno o"ta u dubini ' ' '
-onoac je ou"tio< očeli "u lagano otezati, škroili "u more uljem, ali "e ništa nije moglo vidjeti, jer
je more o"talo nemirno' — 1ele nije uštala konoac iz ruku, te je cijelo vrijeme kroz lač govorila:
A?B
— *og će biti "ram mene milo"tiv, neće dou"titi da moj ćaće "trada! ' ' '
%eru ovuku u čamac' 7e#ao je kao mrtav' *io je bez "vije"ti' *rzo mu "kinu ma"ku, a krv mu navali i
razlije "e o cijelom licu ' ' '
— 7judi moji, izgubi čovik #ivot! I to da drugon učini dobro!
1ele "e baci na oca< "tala je ljubiti i milovati njegovo krvavo lice "ve kroz lač govoreći:
— ćaće! ćaće mili, ćaće, ne "mite vi umriti! Ne, ne, ćaće! 0o *og ne "rni dou"titi — jao mene bidne i
nevoljne! — čujte, ćaće, vašu 1elu! ' ' '
— *i#i dite da ga dignemo — mo#da još nije mrtav?! ' ' '
1ure "e "agne nad %erom, te tiho veli, kao da moli ''''
— (iv je! (iv, "rce mu bije!
*arba Ive obriše krv " %erina lica, te veli:
— -rv nije iz u"ta, već iz no"a!
M— Skidajte ga ljudi, trljajte ga rakijon, dajte "uhe robe, evo i moj kaut, jadan %ero ako umreš! —
.nda će barba Ive biti kriv za tvoju "mrt! ' ' '
— Ne jadikujte, barba Ive, već odredite da ga "klonimo na tolo u najbli#u kuću'
— ča itate, ve"lajte! 9e"lajte brzo do kućice bidne ,ne!
— %o"lušat ćemo va", barba Ive, blizu je, a ča ona koja #ivi od milo"ti mo#e ru#iti one"vištenu
čoviku?
— Ne itaj, 7ovre, već ve"laj brzo!
%olo#ili "u ga na krevet' *lijed i bez "vije"ti le#i %ero, kći mu 1ela lače, a "tara ,ne do/e do %ere,
o"luša mu "rce, a veli:
— (iv je i #ivit će, trljajte ga rakijon oko "rca i o tilu, dok ja riredin lik!
A?D
— 0eta ,ne, ja ću van biti vični du#nik!
— Mir, dite! ."tani ri ćaći, a vi trljajte! — Slušajte me, "ada "te u mojoj kolibici< ti, 1ure, nalomi ove
grančice i zaali na ognjištu vatru! ' ' '
0eta ,ne izvuče iza velikih vreća bocu vina, natoči u lončić, metne na ognjište, natrga nekoliko grančica
ru#marina, a to "tavi u vino'
— Ne "rni vriti! 5ništiti će lik koji je u ru#marinu ' ' ' Stavi r"t u lončić i oviče:
— 2o"ta je' Skini 1ure lončić' Meni ruke drhću, moga bi mi a"ti lončić iz ruke! ' ' '
— &vo drugi lončić' %olako retočite, dignite ga ka da "idi< ti "i, 7ovre, mlad i "retan' 7ivaj u njega,
curit će mu neko vrime iz u"ta o njemu, "trljivo "iljite, čin tolina ra"tvori #drilo, unići će lik u tilo! '
''
0eta ,ne je imala ravo' čim je tolo vino rodrlo u #drijelo, %ero je u"tio dulji dah, a teta ,ne veli:
— Slušajte "rce! Sada "igurno jače udara, onovite to ljudi još dva uta, neće umriti jer ni"u naukla
luća, krv je došla iz glave reko no"a ' ' '
— ,ne, ,ne, ako i je"i vištica — kako #ene govore — ovdi "i "e okazala da nešto vridiš! ,ko te tko
vri/a ili rogoni, ja ću biti uza te! '''
— ča bi mi vridilo, moj Ive, da "i ti iza mene? Star "i, a malo više imaš od mene ' ' ' 1edino, Ive reci,
neukon "vitu — a i vi ljudi — da "an vištica, ne bi #ivila od milo"tinje, virujte, ljudi moji, "taro"t, nemoć
i milo"tinja tu#na je, a uno uta i gorka!
— Nećete tribati više #iviti od milo"tinje, teta ,ne, kad moj ćaće ozdravi, mi ćemo biti uz va"!
— 0ebi, dite, rije virujen nego barba Ivi! 0i "i mlada, ti ćeš ra"ti i ojačati, #ivit ću u nadi da ćeš odr#ati
rič' ' '
— 9irujte mojoj riči, teta ,ne!
A?>
%ri"tigla je većina ljudi što vade ije"ak' (eljeli "u vidjeti %eru' %ogledali "u klimajući glavom, zagledavali
jedan drugoga, te izlazili iz "obice na dvorište' ,nte je bio "av izvan "ebe< blijed, a hladan znoj izbijao
mu je o čitavu tijelu' 8leda %eru, a očajno veli:
— 1e"i li ti to, moj dobrotvore, onaj ča "i bija jutro"?
— -ada "an te ugleda onako "ta"ita i jaka, a tvoje lio lice izgledalo je ka da je omišana krv i mliko, a
"ada, bidniče, le#iš ka mrtav! ,jme meni ne"ritnome, da "an moga i omišljati da ćeš "tradati, ne bi
vadija čamca, rade bi #ivija od milo"tinje "vita nego da roadne ovako jaki mlad i lii čovik! ' ' ' 7judi
moji, ča "tojimo? 5zdišemo!
— %o/ite, 1ure i 7ovre, o 8rgu u -ošljun, on zna tri riči i kri#a drvcima! ' ' '
— Ne troši riči, moj 7uka, to ne vridi za čovika ki le#i bez "vi"ti, on liči od ujeda zmije i uboda od ribe
)auka
— ranja+! %ogledaj rade, 7uka, dolaze li moji! %o"la "an Ivu i 7jubu do kuće da zakolju janjca i done"u
vina i rakije
— oručija "an mojoj Mari, ona zna likove ' ' '
— Ne triba njemu ništa, moj ,nte, ali je lio od tebe ča "i mi"lija na okriu, neće oći o zlu, a u
likove "e ja više razumin nego tvoja Mare!
— &vo, ,nte, dolazi ti Mare "a "von dicon koja mogu hodati, no"e ka da će biti vinčanje ili krštenje! ' '
'
5lazi Mare " djecom' 1oš "e na ulazu "tala kri#ati, ogleda %eru, a veli:
— ,jme meni, ka da je mrtav! 1e"te li mu ;vali tolo vino?
— 1e"mo Mare, i bez tvoje oomene' 7ovre, vrime je, "iajte u nj oet vino< ne di#ite ga reviše vi"oko
da mu ne "tišćete dušnik! ' ' '
čim je 7ovre očeo "iati vino u %eru, ,nte gromko oviče:
A?E
— Svi na molitvu!
Svi ri"utni od dojmom gromkog, zaovijedajućeg gla"a, kleknu o "obi i dvorištu< a ,nte uz #enu i
djecu kleči i gla"no izgovara:
— ).če naš na nebe"i, "vitli "e IM& 0voje '''''''
1ele je klečala uz djecu ,ntinu, njezin lač i gla"no
izgovarana molitva mnogima je natjerala "uze na oči' 0ada 7ovre veli:
— 0eta ,ne, nešto kao da je više vina unišlo u njega! ' ' '
— 9irujen da će biti "ašen ' ' '
1ele oet "tane kraj oca da ga ljubi i miluje, te najednom oviče:
— 0eta ,ne, teta ,ne, kruno kalje znoj, uno je čelo i lice ćaćino!
0etka ,ne digne ruke na molitvu, te oviče:
— Sašen je! %omoga je *og, njegova velika "naga i molitve nevine Sabolićeve diče! ' ' '
— 9oda "e cidi iz njega, teta ,ne!
— Niman ja bidna lancuna, ali dat ću moj koga čuvan kad umren da me u nje okoaju' 2ico — van
iz "obe! Ne ri"toji "e da gledate odra"la čovika bez odila ' ' '
%eru "u o cijelom tijelu natrljali rakijom, a ga oet olo#ili na krevet, ali još uvijek bez "vije"ti'
— 0eta ,ne! Srce kuca i jače udara! ' ' '
— 2a išta razumiš, moj 1ure? — 2a jače ne udara ne bi moglo iz njega izbacivati znoj, a " njime i otrov
koji je u njemu!
— @ašto ne dolazi do "vi"ti, teta ,ne?
— ča i to moran znati? %itaj Maru Sabolićevu!
1ele je oet "tala kraj kreveta, jadno dijete cijelo to vrijeme nije re"talo lakati i dozivati oca nje#nim,
čuv$
A?F
"tvenim riječima' -ada je došla do o"telje, Mare Sabolić obujmi je oko vrata, te joj veli:
— 2rago, milo dite, daj zalo#i nešto, bit će ti "labo, već je odavno minulo odne'
— Ne mogu i neću, teta Mare, gladovat ću na "lavu *o#ju, da vrati mome ćaći #ivot i zdravlje!
— Ne lači, dite, neće umriti, uzdaj "e u *oga, "igurno će oet bit zdrav!
1ele do/e do le#aja, nagne "e nad %eru, "tane ga milovati i kroz lač očajno "tane nazivati:
— ćaće, moj mili ćaće, otvorite vaše mile oči, neka rogovore vaša draga u"ta' ćaće, uzmite moga daha
iz moga tila!
Stala je ljubiti oca u u"ta, dugo je "voja u"ta dr#ala na njegovim, te najednom rodornim gla"om oviče:
— .tvorija je oči, ogleda me tiho, ali milo ka nikada, nazva me )1ele+! ' ' ' ćaće, ćaće moj mili! Mili
ćaće, "ada virujen da ćete ozdraviti i #iviti za mene! ' ' '
4ado"tan 1elin u"klik — )virujen, ćaće, da ćete ozdraviti+ — ulio je nadu u "ve ri"utne, a naročito u
,ntu Sabolica, tako da je taj inače tihi čovjek iznenadio nazočne, koji ni"u mogli ni omišljati, da on —
vi"ok, kruan čovjek, nešto reko četrde"et godina, dr#eći ruke na molitvu — obilazi "ve nazočne i
govori:
— 8o"ode, 8o"ode *o#e, od "rca 0i lio hvalim, u"liša "i vruće molbe moje i moje diče, za tu
milo"t hvalit ću te za vike vikova! čuj me, 8o"ode! ' ' '
Na"tala je tišina me/u nazočnima, "vi "u bili od dojmom zahvale Sabolićeve, jer je duboke riječi
govorio *ogu' ,li na tihu, ra"tezljivu riječ: )#e$jan$"an!+ ''' — "vi "u "e gurali u "obicu, od rado"ti "u
lakale #ene i djeca, a teta Mare je bri"ala "uze i govorila:
A?H
— Natoči, Saboliću, tvoga vina, mišaj malo moga tologa, 7ovre' 1ure, ne di#ite ga reviše vi"oko!
%rimakli "u lončić k %erinim u"tima, a on digne ruke koje "u "e tre"le, ali u i"to vrijeme i grčevito dr#ale
lončić "ve dok ga nije i"raznio' — .et "u ga otegli, olegli na krevet< kru#io je očima, zau"tavio
ogled na 1eli, a tiho rozborio:
— Ne lači, dite moje!
— Sada "u to "uze od rado"ti, ćaće mili!
— 7judi moji, za malo će "unce zaci, "tvorite no"ila, odne"ite ga njegovoj kući, tribat će mu toal i
dobar le#aj, ča ri meni tega ni!
— 0eta ,ne! 2obra teta ,ne, o/ite i vi u naš dom! @nate da je majka nemoćna, a ja "an dite koje "e
"labo razumin ' ' '
— %oći ću, dite, oći, a ti, Ive hodi narid, a riravi onu bidnu #enu da je ne bi udarila ka! ' ' '
%ero više nije gubio "vije"ti, ali je bio "lab< uz omoć drugih dizao "e iz kreveta' 8ovorio je tiho,
i"rekidano, a di"anje mu bijaše brzo i kratko' Nije bio o"amljen' 0eta ,ne i barba Ive "a"ma "u "e
na"tanili u njegovu domu' — ,nte Sabolić dolazio je nedjeljom i o"tajao do večeri, ali je dnevno "lao o
"vojoj djeci "ve što je bilo otrebno, a njegova #ena Mare dolazila bi dva uta tjedno da "ve uredi u kući'
-ate je jadikovala, govoreći:
— @ašto me dr#iš, *o#e, na "vitu, "ada kad bi on triba moju omoć i njegu, a ja mu bidna ne mogu
ru#iti ni čašu vode! 8ovori "e, kad je mu# u nevolji, a uvidi #eninu brigu i "krb za nj, ako je i nije uzeo
iz ljubavi, zavoli je u tin teškin ča"ovima i u tin teškin danima' — 8o"ode *o#e, zašto? Ne, ne "rni na
moja u"ta rigovor na 0ebe, *o#e, moj grih, moj grih, moj veliki grih, *o#e ravedni! ' ' '
=D 4ibar i more
A?I
+UNMM
@a nekoliko dana došli "u ga o"jetiti rijatelji iz -o$šljuna, braća 8rga i 7jubo, te bratići 1ure i Ive'
8rga je onio "voje čudotvorne štaiće, koji "u bili ukrašeni "a "vim mogućim znakovima, a veli:
— ča ni"te mene odma zvali, za teško "e di"anje mora reći )četiri riči+! 7ezi na leda, zatvori oči i začei
uši< ne "miš čuti moje riči — nebi kori"tilo — moraš virovati, bit će ti lakše!
-ada je obavio kri#anje, izgovorio četiri riječi, onda je dou"tio da "vi udu u "obu'
— *it će mu brzo bolje, ča me ni"te odma zvali? Ne bi bidan toliko bolova!
— 1edi, 8rga, da mo#eš više iti to dobro vino, ja ti virujen da nešto znaš )kri#ati+ rotiv zmija i riba,
ali kod %ere je ovridija ki"ik dišne dilove njegova tila'
— , ča ti, grišna vištice, znaš i razumiš u "vete riči koje "e doznaju "amo na ro/enje -ri"tovo, na
*adnje veče ' ' '
— , ti "i mladi ijani čaratan, koji okolo govoriš la#i da te je oljubila mor"ka vila!
— Nije lio čuti grube riči, a ti bi, 8rga, triba oštivat tetu ,nu, ča bi ti mogla biti majka! .boje "te
dobri, jer rado oma#ete ljudima u nevolji! ' ' '
— %ravo govorite, dobri naš barba Ive, virujen da "u mi kori"tile 8rgine riči, one četiri riči, kri#anje<
laganije dišen, a ću vam reći kako "an "trada u dubini mora'
— 2aj, %ero, daj govori, govori, dobrotvore moj, go$rin čilo vrime da doznan, ali ki bi te "mija
bantovat onako "laba?
— 2oša "an na dno, relašila me veličina čamca, činija mi "e ka manji brod! %oian u njemu r#inu,
tvrda ka ciment! 9eza "an ga za rovu i krmu, dajen van znak, ali čamac "e ne miče' — .dveza "an
rovu jer je ona bila
A=?
nad muljen i travon, rive#en "ve konoe za krmu, tako da "e čamac "a "tine "u"ti u mulj i travu' 2a
"an znak za odizanje, ču "an škriu čamca, ria "an "e, ra"a"t će "e na dnu mora< otezali "te velikon
"nagon, konoci "u drhtali od naeto"ti, ali čamac miruje' četiri konoca dr#e, vuku okomito, a dva
konoca — ka da je *og naredija — "krenu ko"o o čamcu rema rovi, čamac "tane uzati "a "tine'
— *og je odredija, %ero, da moji dičaci ni"u mogli zadr#ati čamac, jer ja "an vuka jedan konoac, a moj
Ive i ,nte drugi'
— 2a, da, ,nte, dobro "te vi otizali čamac "a "tine, ali i četiri konoca "u otezali okomito< čamac "e
o"ovija, a "va r#ina ro"ula "e o meni! — %r#ina "e "tvrdnula, grubo je adala o meni, "valila me u
mulj, ali najednon, jao mojoj nutrini! %r#ina "avila o"udu za ki"ik' ' '! — .ne boli, one muke, — virova
"an — da mi "e je tilo ra"uknulo, ne znan ko mi je ulija "nage da "an moga dati znak #ivota? ' ' '
— *og, %ero! *og! .n ti je o moga, "lava Mu bila vična!
— 0i ga, ,nte, mo#eš "laviti, omoga "i "e lio, a ono čudo od motorina zvrči ka munjeno! Svu će ribu
rilašiti iz našega zaliva!
— Neće, 8rga, ne tribaš "e lašit, ali meni uno vridi! %rijatelji iz -ošljuna očnu "e oraštati' 0reba
rijeći
zaljev, zima, bura " 9elebita mo#e zauhati''' , zaljev je širok'
— ,nte, malo "an umoran, moga bi olako i "am do kreveta, ali, omozi mi ti!
— .dnit ću te na rukama, dobrotvore moj! čuj %ero!
— ča, ,nte?
A==
— %inezima "e ne mo#e latiti tvoja atnja i boli, kako "an reka — vični du#nik o"tat ćemo tebi ja i
moja dica, ali, %ero, inezi "u otribni za #ivot' Nije to laća, nego mali dar! %ero, dar za "veti *o#ić ki
evo dolazi za koji dan ' ' '
— ,ko bi ti reka, ,nte, da mi inezi ni"u otribni, ti bi zna da ne govorin i"tinu' Samo, ne daj reviše,
,nte, jer "i "e okaza u mojoj bole"ti više nego čovik!
— %remalo je to, %ere, tvoja ne"rića /onila je meni "riću, "vu "an dicu uo"lija' Nekoji dan o še"t
čamaca natovarimo, kuija "an za male ineze motorin od jednoga "tranca, mogu kuiti čamac ako bi
ga Mirković rodava!
%ero "e ooravljao, ali do roljeća nije ribario' ,nte je i dalje "lao za otrebe u kući' 5 roljeće je barba
Ive morao biti ri"utan kod janjenja ovaca' 0eta ,ne je bila vjerna njegovateljica %erina< znala je koji
dan otići regledati "voju kućicu i okuiti milo"tinju na koju "e godinama naučila'
5 mje"ecu "vibnju %ero je zaboravio da je bio bole"tan' %ošao je do ,nte da vidi kako tovari ije"ak'
%ohvalio je njegove "inove, te veli:
— :ala ti, ,nte bija "i čovik na mi"tu u mojoj bole"ti, ali te lio molin, više mi ne tribaš omagati —
zdrav "an — a bi me bilo "tid ogledati "vitu u oči! ' ' '
— %oštivan tvoju volju, %ero, ali, dobrotvoran ću te nazivati rid cilin "viton!
%ero i 1ele imali "u "reću u ribolovu' če"to "u toliko ulovili, da ni"u mogli rodati u %ovijani, 9iru, a ni
u %rivlači' .nda bi "ušili ribu, a če"to je 1ele no"ila reko brijega u %ag, o"obito u ljetno vrijeme' I tako
— vrijeme rolazi ''' Ne "toji' 5 veljači "u "lavili ro/endan 1elin' Stuila je u etnae"tu godinu #ivota, a
u ju#nim hrvat"kim krajevima, već "e "matra u tim godinama djevojkom' 1ele
A=A
je i bila razvijena kao djevojka, jer je izgledala "tarija nego što je o godinama bila' — 7ijea lica i u"tiju,
a zubi kao bi"eri, oči crne i velike, ko"a crna i kovrča"ta< "a "vakim rijazna i umiljata, duhovita i
razgovorljiva, a je "vaki ut br#e rodala ribu nego %ero ' ' ' Na ro/endanu uz barba Ivu, njegovu #enu
7uču i teta ,nu, bila je cijela obitelj Sabolić: njih dvoje i "ada već devetero djece' — ,nte i Mare gledali
"u 1elu kao neko više biće, govorili "u joj nje#no i umiljato:
— 7ia "i ka mor"ka vila, a draga i umiljata "i ka an/el " nebe"i, dobra, draga 1ele! ' ' '
, "vog "ina Ivu, devetnae"tgodišnjeg mladića, če"to je oominjala:
— %o/i, Ive, lio "e razgovaraj " 1elom, ti "i mladić, a ona divojka, ne triba uno riči ' ' '
Ive "e crvenio, znojio, trljao ruke i gledao 1elu, ali nije "mogao "nage da je bilo što uita' — -ada "u
hodili "tazom do čamca, veli Mare mu#u:
— 9iruj, ,nte, uzela bi je od "rca ka naše de"eto dite, lia, zdrava i mila divojka, a ti — moj Ive — ka
da "i jezik o"tavija u %rivlaki ' ' '
— Iman, ja, majko, riči za divojke, 1ele mi je draga — ča da velin — urav reviše lia, a me je "tid
njoj reći da je lia, a kako bi joj "mija reći da mi "e mili? ' ' '
— 0i "i veliki tovar! %onija "i "e ka dite, a eto, ora"li ti i brčići od no"om! ' ' '
— Ima vrimena, mlad "an ja, a još je mla/a 1ele!
— Ni reša, Ive, ne velin da je, ali moga "i "e lio orazgovarati " milon divojkon našega dobrotvora! '
' '
-oncem travnja olo#io je %ero " 1elom arangal u zaljevu, "koro ri kraju 9ira, na očetku %ovljan"kih
ašnjaka' Ni"u ga mogli dignuti i"tu večer, a "u uranili "utradan' 4azočarenje je bilo veliko, "koro na
"vakoj udici le$
A=B
menita riba — zubatac, mrena, nadlanica, kanj, arbun, ali "koro "vaka nagrizena od veće ribe ' ' ' %ero je
bio "rdit i nera"olo#en, a 1ele ga tješi:
— Ne jidite "e, ćaće, kuit će je cinije %ovljanci, "ubota je, a znate da te#aci kuuju ribu za nedilju! ' ''
— Mi"lija "an noća", kad "an vidija mi"ečinu, ča bi moglo biti!
— Mo#emo je "ušiti, ćaće, još je rano, odve"t ću va" ja na dobro mi"to, a ćemo naloviti arbuna i kanja'
1ele je ogodila dobro mje"to i lov je očeo, ali je %ero "vaki ča" govorio:
— 8rihota je, ovako lia i lemenita riba, a "ada mo$ran otezati "itne arbune ' ' '
— 1a lovin veće i više od va", ćaće, jer vi "e "amo jidite'
— I"tinu govoriš 1ele, jako mi je #a, ovako lia riba, a nagrizena!
— ćaće, "igurno ju je jila druga, gladna riba' Ne "mimo biti tako bez "rca! @nate, ča mudri ljudi vele?
— 8ladna nahrani!
— 2rago moje dite, ametno ti veliš ali ako je riba gladna, neka lovi i tra#i ča će ji"ti, a ne našu muku! S
udice ji"ti ' ' '
— Mi "mo, ćaće, na udicu i ješku namamili ovu, a veća riba ojila je onu ča "e je ulovila na naš mamac!
' ' ' ćaće!
— .j, 1ele?!
— 8ledajte, ćaće, ono čudo od ve"lača, izgleda vi"ok ka naše o"ti, a čamac ka malo veće korito, kako
"amo ne"retno grabi more ve"lima!
— .no ti je, moja 1ele, "igurno kakav te#ak iz %ovijane ili %rivlake! .ni "e bave "točar"tvon i
zemljoradnjon, ritko netko od njih ima čamac, a još "u ri/i koji znadu ve"lati' .ni "e laše mora ' ' '
A=D
— *ilo bi mi #a, ćaće, da malo uhne bura' 5toija bi "e čovik u ton malon čamcu! ča velin čamac —
to je malo veće korito!
— Neka ode "vojin o"lon, ča na" briga! Mi čovika ne oznamo'
— 0ribalo bi ih uutiti, ćaće, da "e u tako malon čamcu ne ide u zaliv di zna more i u"rid lita zavriti!
— 2a oni razumiju vridno"t mora, a da oni očnu loviti ribu, ča bi mi onda " ribon ča ulovimo?
— &to, tako mi"lin i govorin, ćaće, grihota je da jedan drugoga ne oučimo na dobro!
— 2obro moje, milo i drago dite, tebe je mladu ou$čija #ivot, a "i o"tala "vi"na da je u radu "a"'
— ,jme meni, kamo, ve"la? Niti na 9ir, još manje u %ovijanu, kamo ve"la bidnik u široki zaliv? ' ' '
— Sigurno ve"la "točarima u -ošljun, a mo#da čovik ide o"lon u %ag' 7ovi, 1ele, lovi, ča marimo kuda
čovik ide, "vaki ima "voj o"al!
— -ad će on bidan tin čamcen doći do -ošljuna? 9idite, ćaće, kreće rema nami ' ' '
— Ne znamo, 1ele, kakve ga otribe nagnale da olazi more u toj bateli'
— ćaće moj, dragi ćaće!
— ča ti je, 1ele, ča #eliš?
— @aklinjen va", ćaće — #ivin *ogon — ne ronite više za "ve ineze "vita, obećajte, ćaće, mili i dobri,
čuvajte #ivot za vašu 1elu!
— .bećajen ti, ljubljeno dite, da ću #iviti "amo za tebe! 9oliš li ti mene 1ele "vin "rcen "vojin?
— (ivot bi "voj dala za va", ćaće moj dragi< dragi i dobri, "rce bi mi uklo od boli da van "e oet
onakova ne$"rića dogodi!
A=>
7' 'TO,,
— -ad čujen tako mile riči, dite drago, onda dobijen volju za #ivot, jer znan da "an od otribe nekome!
' ' '
— ,jme, ćaće, nije čovik, već niki mladić, grihota bi ga bilo, ćaće, da "e utoi!
-rene rema njima, te izdaleka oviče:
— Sriću van *og da ribari!
— -i te je učija, mladiću, da "e ribaru za#eli "rića, ni"mo ronioci ili rudari!
— 5čila me tako majka još od malena: )-ad olaziš, "ine, kraj čeljadi, a rade bilo ča, neće ti zamiriti
ako na$zoveš "riću " *ogom!+ ' ' '
— 4eka "i ča "e ribarima ne veli' Sada o/i "vojin o"lon, mladiću!
— Niman ja o"la! %rid dva dni doša "an iz voj"ke, ovce "u "e već rije janjile, vinograd okoan, na
olju "ve učinila majka " braćon, oša "an u %ovijanu do rijatelja ki je bija " menom u voj"ki!
— .nda valje o/i, ne uznemiruj na" u o"lu!
— %oći ću, oći, "amo da "e malo odmorin — znate, nišan vičan ve"lanju — a "an oznojen, dočim
koat mogu čili dan a da "e ne umorin!
— Nemoj više iti na more u toj maloj bateli! 2a zauše i najmanji vitrić, moga bi "e utoiti, i ne ve"laj
"tojeći nego lio "idi u tu batelicu!
— %okuša "an "iditi ali onda nima mira, jer dok jednim vi"lon grabin dublje, drugin ide liće, a "e
vrtin, a čamac "e valja! ' ' '
— .nda ne hodi na more! .no je ogibeljno'
— Ne hodin na more, ja volin "voja olja, vinograde i ovce, a mora "e bojin i ne volin ga' ."tat ću još
malo da te gledan kako lio i okretno loviš ribu, a mene tako liin ričima oominješ! 8ovoriš
da je ogibeljno iti na
more " ovako malin čamcen' Ne zamirite mi ča ću va" itati:
— ča "te vi dvoje? @a #enu "i reviše mlada, za ćer re"tara, "igurno "te brat i "e"tra? ' ' '
%ero "kine ribu " udice, te "trogo veli:
— %reviše je, mladiću, tvoga govora< odlazi "vome rijatelju, ni"u tvoji o"li ča "mo mi, a ni to ni
ri"tojno od mladića' ča "i ti? I čiji?
— ćaće, ni reka ni jedne grube riči, "amo je ita, a to ni grih!
Mladić "e zbunjeno okreće u "vome čamčiću, te zabunom zave"la još bli#e njihovu čamcu< na"toji
okrenuti "mjer, ali "vojim neznanjem zamalo da nije udario u njihov čamac ' ' '
— ča "e ti jidiš na moje riči, nišan ja reka ništa gruba, oomenija "an ga na ri"tojno"t, moja 1ele!
— 1ele! Najmilije, najdra#e i najliše ime na "vitu! 0o je ime moje dobre, drage majke' Meni je ime
*ogdan' 0e#ak "an, čoban, oljodjelac iz %rivlake< še"tero na" je braće, bili "mo "vi nejaki kada je otac
ne"ta u ratu' Naša mila majka na" je teško uzdigla, ali na" je učila radu i oštenju'
— 7io i uno "i reka, *ogdane', ganu "i me u "rce kako duboko oštivaš majku, ali "ada iak o/i, jer
ne lovin kako triba, tvoja mi blizina "meta ' ''
— .dma ću oći, ne #elin za čili "vit da "an bilo ri kome na "ilu ' ' ' 1ele, lio te molin, daj mi udicu!
2a okušan uloviti ribu< kada te gledan — virujen da ću uloviti i ja, a onda odma olazin, da "e tvoj
ćaće ne razjidi na me!
1ele ogleda oca, koji "krene ramenima, uzme ovraz i veli:
I
A=E
A=F
— &vo ti konoac, *ogdane, ve#i "e za naš čamac, jer tu tvoju batelicu odnit će "truja do %rivlake rije
nego uloviš ribu! ' ' ' &vo ti, *ogdane, ovraz " ješkon, riazi kad "uštaš u dubinu da ti "e ne zamr"i!
— ;vala, 1ele! ča "an moga drugo delati, nego "an tebe romatra kako "uštaš udicu, a još "am "e više
čudija kako je ote#eš " ribon!
— 2rago mi je, *ogdane, da "i "e naučija, azi, azi, riba je mudra!
— .ve "an dane naunija dvade"et godina' Nikad u #ivotu nišan lovija ribu, ovo je rvi uta! -ad "e
jedan o"al dela rvi uta, onda je naš običaj: )5 ime .ca, Sina i 2uha "vetoga — blago"lovi, *o#e,
o"al!+ ' ' '
%ero ga ljutito ogleda, te veli:'
— %re"tamLmo loviti! .d "ada neće riba na udicu! ''' 1ele "e na"miješi ogleda *ogdana, te veli:
— .bilno imamo ribe, ćaće, ne jidite "e, ćaće, a tako je lio naravija zlamen kri#a, još je liše izgovara
"vete riči! ' ' '
— 1ele, udica je na dnu, ćutin da je riba ćaala!
— Sko"ni naglo ovrazam, *ogdane, ribu moraš ri$variti!
— Sko"nija "an, 1ele, a "ada je udica zaela za dno ' ' '
— %olagano, *ogdane, livo — de"no, a ne velikon "ilon! ' ' '
— 2i#e "e udica' 2i#e, 1ele, "amo je teško! Niman "riće, 1ele, "igurno je udica zadila "taru vriću ili
kakvu košaru ' ' '
— %otezi, *ogdane! , riko glave "av ćeš ovraz zamr"iti!
— Ni"i mu tribala dati, 1ele!
— Nešto me je tiralo, ćaće, da mu udovoljin molbi'
A=H
— 1ele, 1ele, vela je riba na udici' Srića, "rića! *og je blago"lovija moje rvo dilo!
— Ne raduj, "e *ogdane, dok ti nije riba u čamcu! 4uku dr#i odalje od čamca, onda je hitro ubaci u nj
'''
— 5 čamcu je, ne"rića jedna, kako je vela, o udici "e rivrće'
— Ne veli "vit badava da i neuki imaju "riće! ' ' '
— Meni je drago, ćaće, ča je ulovija! ča ne ćuješ kako mu drhti gla" od rado"ti? .n viruje da je to
blago"lov *o#ji''' — %relašeno ogleda, te oviče:
— *ogdane, azi! 0o je itomi mor"ki a"! ''' Na reu ima otrovnu bodljiku!
— Ne brini, 1ele, ja "e bojin dodirnuti tako velu ribu!
— 1ele!
— .j, ćaće!
— 4iba "labo grize! Nišan voljan više loviti' 2ok ti rodaš ribu, roći će vrimena ' ' '
— 2rago mi je, ćaće, tila "an van i ja ridlo#iti< ribe ima obilno, o/imo, ćaće!
— *ogdane, mi krećemo, ribaci ovraz u naš čamac' *ogdan dovuče "voj čamčić, digne ovraz, te
veli:
— Ne mogu ti od "tida ogledati u oči, "ve "an zamr$"ija! Smijen li i ja ući u vaš čamac da ti omognen
odmr$"iti ovraz?
— Smiš, *ogdane, "miš! — 4eče 1ele i ogleda na oca'''
%ero bez riječi odigne jedro, a krenu rema %ovijani' 1ele i *ogdan ra"letali ovraz, a 1ele ka#e:
— ,ko ćeš još kada loviti ribu, onda ne otezi riko glave< kada ote#eš, dr#i šag dalje od broda!
— @bunija "an "e, 1ele, a ča triba govorit, nišan ja višt tomu, ja znan "aditi vinovu lozu, orati, koati,
brati ma"line, mliti ulje, a višt "an i kada "e ovce janje ' ' '
A=I
— 2rago mi je, *ogdane, ovraz je "lo#en, a "ada vadimo ribe i "lazimo u "ote!
— ;oću, 1ele, hoću! Samo ti meni zaovidi'
— Ne zaovidan, *ogdane, nego te lio molin! ' ' '
— Samo "e *og moli, 1ele, a ne običan grišnik!' ' '
— ćaće!
— .j, 1ele?
— 4ibe je obilno' @a "ušenje je malo, bit će je dvi vele "rte i jedna manja' Subota je, brzo ćemo je
rodati, morate oći i vi, ćaće, " menon, "ama to ne bi mogla oniti!
— Nećete oći vi, 1elin ćaće, zašto je mene *og uu$tija do va", mogu ja oniti dva uta toliko ribe, ča
me ni do"ti?
— %o/i ti, *ogdane, "vojin o"lon, a u naše "e ne mi$šaj, znamo mi i bez tvoga "vitovanja obaviti naše
o"le!
— ćaće, zašto mu ričite da one"e ribu? ča ne o"i$ćate u gla"u da to od "rca govori?
— Ni mi drago, 1ele' %rid jednu uru rvi ut "mo ga vidili, a da ga uštan da nan oma#e u našen
o"lu?
— 2ou"tite, ćaće dragi, meni za volju, neka mi on omogne odniti ribu u %ovijanu, a vi oči"tite
njegovu ribu ča je ulovija, neka je o"uši za *adnji dan! ''' %a neka jidu umi"to bakalara — onda će "e
"ititi na"!
Stigli "u do ri"taništa' *ogdan uzme dvije velike košare, 1ele manju, te "e uute uz brijeg rema "elu
%ovijana' %ero je ošao čamcem u "mjeru rema -o"ljunu, znao je dobru oštu uz "tijene, lovio je i o
tri kanja odjednom, te "am "ebe gla"no uvjeravao: )' ' ' Srića u lovu! 9irujen da ona bidnica roklinje ča"
kada me je ugledala, ali jadna čezne za menon! ' ' ' ,h, da mi je znati mi"li li ona, moja jedina ljubav
ovoga "vita, na mene< uno je vrimena rošlo, ali ona iz moga "rca ne izlazi, a moje če#nje za njezi$
nin milovanjen tako "u "na#ne, jake i neodoljive, da ih grih, kletve, a ni molitve ne mogu zatrti! 8rišin
0i, *o#e, ali virujen da me ona nikada neće re"tati voleti, mila, voljena 1urica!' ' '+
0rgne "e, otkoča kanje iz udice, te okajnički veli: ) ' ' ' .et mi dolaziš, naa"ti, oro"ti, *o#e! ' ' '
."lobodi me naa"ti, vodi me i dalje mojin teškin uten, ali neka bude bez griha!' ' ' .vaj me mladić
od"itija na moju dobru majku, koja "igurno čezne za menon, a ja okrutnik ne olazin je vidit' ' ' 2a,
majko, ne #elin da lačete nad mojon ne"rićon! ' ' '
I na"tavi: );oću #iviti, moran #iviti za onu bidnicu i za moje milo dite koje mi je malo rije govorilo, da
bi "voj #ivot dalo za mene! — 9irujen ti, virujen, dite moje, rado"ti čila bidnoga #ivota moga ' ' '+
%ero "kine oet kanja " udice, ogleda rema %ovijani, te veli:
)9rime je da o/em do ri"taništa, mogla bi "e brzo vrnuti moja 1ele!+ %rive#e čamac, ovuče batelu
*ogda$novu, uzme "a, oči"ti ga, olo#i na da"ku, raširi ga, umetne drvca da o"tane raširen, uzme ga u
ruke, digne, a ogled "vrne na ut koji dolazi iz %ovijane' 4iba mu adne iz ruku u more: ) ' ' ' Manje
od dvi ure klela "e je da me obo#ava, da bi #ivot "voj olo#ila za mene' 0a jedva je rošla ura i o ča je
rvi uta vidila tog mladića, a već "e vode za ruke, te "e "ritno i bla#eno "miju ''' — 1ele, 1ele, dite moje,
brzo "i "vog ćaću iznivirila ' ' '+ 5dari "e o čelu, te "am "ebe ukori: ) ''' ča ja brontulan, moja je krv, tek
nešto "an bija "tariji od nje kad "an zavolija 1u$ricu!+ ' ' '
2ošli "u red čamac, 1ele je evala od "reće i zadovolj"tva' I — već izdaleka veli:
AA?
AA=
— ćaće moj, rodali "mo ribu zača", *ogdan mi je omaga, ljutin "e na njega, ni tija o"tati kod
rijatelja! '' '
— Ne bi te, 1ele, ni za čili "vit u"tija "amu da no"iš tri razne teške "ite! ' ' '
— Nije to meni rvi ut, *ogdane, jaka "an ja, *ogu 6ala!
— ,h, što nišan bija ja uza te!
— I"tina *ogdane, nišan znala da #iviš na "vitu! ' ' ' .n je ogleda, na"miješi "e, te je uita:
— , "ada znaš da "an uza te, 1ele?
— @nan, znan, *ogdane!
— .dve#i, *ogdane, "voju batelu a "e vrati nazad, rijatelju! ' ' '
— Ne bi va" nau"tija ni za čilu %ovijanu, tako "te mi dragi oboje! 1ele mi je govorila da "te vi onaj ki je
digo brod Saboliću, čili kraj je govorija o vami, zamalo da ni"te "voj #ivot dali za kori"t drugomu ' ' '
Sabolići ne govore vaše ime, već govore: N,3 9&7I %4I1,0&71 I 2.*4.09.4 S 9I4, — jako mi
je drago ča "te vi ćaća 1elin! ' ' '
%eri "u godile mladićeve riječi' Nije ništa govorio< "kretao je čamac rema ličini, tamo gdje "e ve#u 9ir
i %ri$vlaka' @atim okrene, jer je bio oazio kako jedno drugome miluju ruke' .nda oet i"ravi čamac,
a dade "mjer' %ero je bio uzbu/en, ali iak nije govorio ništa' -ad "u došli na "redinu zaljeva, reče:
— %rimi"ti "e, *ogdane, u "voju batelu, a o/i kući — naš dom je na vrhu 9ira ' ' '
— Nemojte me tirati od "ebe, od va", lio mi je " vami! Ma, liše nego u crikvi! %ovedite me još
malo dalje ' ' '
— %ovezimo ga, ćaće moj dobri!
AAA
%ero krene kraj obale 9ira rema vla"titom domu' 2ošli "u do jedne uvale, onda 1ele veli:
— 2rago bi mi bilo, *ogdane, da "i du#e " nami, ali "e lašin za te — mo#e doći tramuntana — a bi
"e tvoja batelica mogla rivrnut, a reka "i mi da ni"i višt livač!
%ero "u"ti jedro, *ogdan rivuče čamac, ozdravi "e te u/e u "voj čamac' Stoji i gleda kako %ero di#e
jedro, a oviče:
— 2oći ću oet da van buden ri ruci, a vi da me naučite ribarenju i livanju! ''' I — ve"lanju!
— Ne triba nami tvoja omoć, a mi nećemo biti nikome učitelji ribarenja! ' ' '
— 2o/i, *ogdane, do/i — meni za volju — ja ću te naučiti u "vemu!
— 2oći ću, 1ele, naći ću te, a bilo to i riko "vita! ' ' ' čamac je očeo kliziti rema kraju 9ira' *ogdan
za$
ve"la "vom "nagom za njima, ali je čamac odmicao dalje, te najednom iza "vega gla"a oviče:
— 1ele, 1ele, "tani, 1ele! — 0riban ti nešto dati!
— ča taj *ogdan ravi budale od na"?
— 9irujte, ćaće, da ne! -renimo, ćaće, ćaće moj! 0a gledajte kako "amo ne"retno grabi ve"lima more,
"av će "e "atrti! ' ' '
— 1ele draga, i vi, dobrotvoru Sabolića, dali "te mi "vu "ilu riba, a ja tija oniti natrag "ir ča mi ga je
majka dala za rijatelja' 5zmi ga, 1ele, kada ćeš ga ji"ti, onda, onda — mi"li da "u ga dirale ruke moje
dobre majke
— Ni"i na" triba radi toga zau"tavljati, rilašija "i na", vika "i ka da te no#en re#e, ni"mo mi otribni
tvoga "ira, uzmi ga natrag!
— Ne dan ga ja, ćaće, on nan to dariva od "rca!
AAB
— Ne dao *og da van je otriba, to je iz velikog oštovanja rema vama, dobron čoviku i rema 1eli,
koja mi je dana" dobra i ridobra bila! ' ' '
8ledao je 1elu "retnim ogledom, a ona mu je ogled uzvraćala, ali čamac je jurio velikom brzinom, te
zaokrenuo u zaljev rema 9iru' 2ugi komad uta jurio je čamac rema domu< govorili ni"u ništa, oboje
"u bili zane"eni mi"lima ' ' ' %ero tad zazove:
— 1ele, dite moje milo!
— .j ćaće moj dragi!
— Ne rioznajem te! 1e"i li ti ona ča je rid dvi ure govorila da bi #ivot za me dala?
— Nikada neću oreći "voje riči, ćaće moj, ako' je za vašu "riću, ovaj ča" "an riravna dati #ivot za
va"!
—$ Ne bi ga ja rimija, dite moje, da bi ja za tebe de"et #ivota da triba, ali, dite moje, ča da ti krijen,
rila$šija "an "e kad "an va" vidija, kako "e, hodeći iz %ovijane, dr#ite za ruke' Stiša "an "e, liše van je
ići udvoje, ali malo rije oko "rca me je "teglo kad "an oazija kako mu ti miluješ ruku! ' ' '
— ćaće moj, kada bi ja umila reći ono ča mi "rce govori? Ne' Neću moći jer mi nedo"taju rici! Manje
od dvi ure virovala "an da za mene #ivite vi i ona moja bidna majka ''' @a mene je *og na nebu, a vi,
ćaće, na zemlji! .bo#avan va", dičin "e " vami, dragin, dobrin, milin, naj$lišim ćaćom na "vitu! Nad
majkom laćen! 9iše uti "uze lijen, #alin je, a omoći joj ne mogu ' ' ' 9a" dvoje bili "te za moje "rce i
dušu čili "vit, za drugoga nišan znala, nišan ni u mi"lima i"kala koga da bi moga #iviti o"im va" dvoje! —
9irujen, ćaće, da ga je o"la *og, nišan ja do dana" gledala mladiće! @a mene "u bili ka i drugi "vit! .n
je doša, nišan ga zvala, nišan ga tra#ila, nišan ga očekivala< uša mi je, ćaće, u "rce i dušu! ' ' '
AAD
— 0i "i još dite, 1ele moja! ' ' '
— @a va", ćaće, i za majku o"tat ću dovika dite vaše, a i do rid dvi ure bila "an dite, ali dodir njegove
tvrde ruke i njegove dvi riči! ' ' '
— ćutin to, 1ele!
— -rv mi je udarila u glavu, o"itila "an kako mi "trašno bije "rce, onda zača" o cilon tilu ''' ka da mi
"e krv minja, a iz "rca mi je izlazila milina "riće i zadovolj"tva! ''' — .noga ča"a, ćaće, na brigu %ovijani,
o"itila je vaša 1ele milinu #ivota! %re"tala je biti dite! 2oša je do njezina "rca mladić *ogdan, za koga
nekon drugon "nagon o"ića "rce — nego za oca i majku?
— %roći će te to, dite moje, "u"ri"t ćeš ti još mnogo mladića, i liših, ametnijih, od boljih i imućnijih
obitelji, koji će ti "e još više ribli#iti "rcu i tvojoj lioj duši, a ne obični čoban iz %rivlake!
— Neću ja bi#ati, ćaće, od "vita! I od oštenih mladića! Nišan ja, ćaće, ričima viru dala *ogdanu!
%ogledajte me, ćaće — "lična "an vami — vaše "an ćudi, ćaće, a ako vi #elite i zaovidite, ja ću njega
tirati iz "rca i duše! ;oću, ćaće, "lušati ću vaše "vitovanje, ali van tu na"rid mora ve$lin, ako ga neću
moći odagnati iz duše i "rca, onda mi to mo#e nalo#iti "amo — Svemogući *og! ' ' '
— 2ite, dite, velike "i riči izrekla! .tkud "i ih "amo "mogla?
— ćaće, to iz mene govori 1ela, divani 1ela koja je izgubila ditinj"tvo, a o"tala je "amo vaše i materino
dite! ' ' '
— Ne govori, 1ele, o tomu *ogdanu majci!
— Neću, ćaće, ne bi niti vama da ni"te itali, to bi bila moja draga, "latka i jedina tajna koju bi krila
red 9ami!
2o kuće ni"u više ništa govorili' Niti o tom doga/aju' 2onijeli "u dvije košare riba, a -ate uita:
=> 4ibar i more
AA>
— Suboton uvik dobro rodate, onda dana", ćerce, ni"i imala "riće? ' ' '
— %rodala "an, majko, dvi velike "rte i jednu manju' ćaće je naiša na kanje, a o"talo je nagrizene ribe,
bit će za kuhanje i "ušenje' Slo#ite vi majko ineze, evo či"te ribe, "va je dobra za kuhanje, ča ni tu teta
,ne?
— %ošla je u ohode< ja "an joj "vitovala da joj ni od otribe, ali ona veli: )' ' ' Neka "e ne utrnu običaji,
zaboravili bi me ako ih ne bi od"itila ' ' '+
— &vo me, -ate, brzo natrag — rigovaraju mi, ča ti triba, ,ne, imaš "ve ča tribaš kod ribara! Neka
iman, ali ča je moje, moje je, neka rije "elo roadne, nego običaji! ' ' ' ."tavi, -ate, ribe — ja ću
kuhati — najrije ću oći nabrati blitve, a ti "lazi ineze, za koju godinu triba mi"liti i za dotu našoj
divojčici! — %a ,ne tiho doda: — Iman i ja -ate koji dinar, "krila "an u mojoj kućici me/u onimi
vrićami i drugimi "tarudijami! ' ' '
— Neće to tako vale tribati, teta ,ne, *og će dati "riće, %ero će zaraditi!
Sutradan nedjelja' %ero veli 1eli:
— 0riba bi nešto itati rijatelja na -ošljunu, mogli bi oći, 1ele, va crikvu )čudotvornoj 8o"i+, u
"tari grad? ' ' '
— Mo#emo, ćaće, omolit ću "e )čudotvornoj 8o"i+ za zdravje i "riću! '''
— 7jubo veli da rid otokon Maunon, na dubini od šezde"et—o"amde"et metara lovi arbune od
kilograma, a kanje od ola kilograma' 0o nan %a#ani otimlju iz ruku! ' ' '
5 onedeljak "u ošli u Maun' 7ov je bio onakav kako je 7jubo govorio' %ošli "u rema -ošljunu, onda
reko brijega u %ag, " 7jubom, %eicom i Slavicom' S njima %ero i 1ele' %rodali "u dobro i brzo, te "e
reko
AAE
zaljeva još doodne vratili na 9ir' 0ako je bilo cijeli tjedan, a u "ubotu veli 1ele:
— ćaće, nije ravo uštati %ovljance i %rivlaku bez ribe, oni "u naši virni kuci, zašto "e vi, ćaće, trudite
no"iti ribu u %ag, daleko je, ćaće, a ovdi rodamo i"to dobro!
— Neka o#ele ribe, 1ele, više će na" činiti i neće rigovarati ribi, a u %agu dobijemo iak više ineza! '
' '
9eć je u "ubotu %ero "mišljao da oet o/u u crkvu )8o"i+ u %ag' ,li: )-ako bi joj reka da "e ne do"iti
mojin namirama? ' ' '+
čim "e očelo daniti, %ero je u"tao' *ilo je lijeo "vibanj"ko jutro< ošao je u vinograd, te "tao
razmišljati:
) ' ' ' .va je nedilja lio rošla' Ni"u "e vidili! 7io "an "e "itija da u nedilju o/emo u %ag u crikvu,
"igurno bi "e rebacija u nedilju u crikvu na 9ir' 2a mogu još ove nedilje nekako razvući, virujem da
više neće mi"liti na toga čobana! I"tini za volju, triba reći, li je ka trišnja, umiljat je, a ne na"ilan' %rivija
"e ka hobotnica oko čovika' Nije čudo ča "eje ditetu doa!? ' ' ' Sve ću oraditi, dite moje, da odagnaš iz
"rca toga mladića! ' ' '+
-ad "e vratio iz vinograda, "vi "u bili budni< -ate je mljela kavu, "tara ,ne lo#ila vatru, a 1ele ravila
o"telje' %ero u/e u kuću te veli:
— 5 nedilju je bilo lio kod )čudotvorne 8o"e+' 1ele je tako u"rdno molila, a bi #elija oet oći' 1ele,
bi li " menom tila ići?
— ,ko je vaša #elja, ćaće, zač ne?
— .h, moj %ero, ča ni *og i 8o"a u našoj vir"koj crikvi, ča mučiš dite o tem "uncu do %aga? ' ' '
— Ni meni teško, teta ,ne, ako je mome ćaći drago! 1edva što je to rekla, vrata "e otvore i u/e *ogdan
govoreći:
AAF
— 2obro jutro! *og van VKaK ,h, kako van je lio i ča mi je drago da "te #ivi i zdravi! 5 ovih o"am
dni, nau$čija "an "e ve"lati tra#eći va" o zalivu!
%ozdravi "e " -atom, ru#i ruku i teti ,ni, te veli:
— @oven "e *ogdan!
— Ne oznivan te! 0i ni"i iz 9ira? ' ' '
— Nišan, tete, ja "an iz %rivlake!
— ča tebe no"i iz %rivlake u 9ir?
— (elja, tete, #elja da vidin je li zdrava 1ele i njezin ćaće!
%ero je "jedio za "tolom' 8ledao je u *ogdana, onda u 1elu, te veli:
— Ni"i triba dolaziti, mladiću, moga "i o"tati u "von "elu, a ne na" bantovati!
*ogdan "e zacrveni, zbuni, a reče:
— %ita "an 1elu "min li va" obići na moru, a 1ele mi je lio ovikala: )2o/i, *ogdane, "amo do/i!+ —
što ne, 1ele? ' ' '
— 1e"an, *ogdane, i drago mi je ča "i me doša o"ititi!
— ćaće!
— .j, 1ele?
— 1a neću oći u crikvu u %ag, oći ću u 9ir!
— 5 nedilju "an te čeka, 1ele, tu#an "an "e vraća "vome domu ča te nišan vidija! ' ' ' &vo, šalje ti moja
majka bajama, a za va" lia ma"linova ulja ' ' '
—$ Ne triba nami ulja, *ogdane, no"i to nazad!
— Nije to od otribe' 0o je iz oštovanja! .ve ma"line ja "an mlija rije voj"ke! ' ' '
—$ %rimimo, %ero, kada veli da je ma"line on mlija! 1ele do/e "večano obučena, te veli:
— Iden u crikvu na mi"u u 9ir' ;oćeš li i ti oći, *ogdane?
— ča to i itaš, 1ele? ' ' '
AAH
-ata je začu/eno gledala, a "tara ,ne "e o nekoliko uta kri#ala' %ero gleda, a ka#e:
— 1elo, milo dite moje, nećeš " ćaćom )8o"i+ na %ag?
— 5 nedilju "an, ćaće, "vin "rcen molila 8o"u neka me ro"vitli! .ve "ve dane razumila "an vašu
namiru, ćaće moj bri#ni, "ve "an činila o danu, a još više o noći, jer nije dugo dolazija "an na oči'
9olja je bila velika, ćaće, trgala "an "e, uviravala: )moraš, moraš ćaći za ljubav+, ali "ve badava! Nišan
u"ila, ćaće dobri! *it ću dana" u crikvi na 9iru naj"ritnija od kako #ivin na zemlji! ' ' '
— 2a, da, lio "i mi rekla! Moje "i ćudi ' ' ' *og ti bija u omoći! ' ' '
1ele i *ogdan "u "e uutili o "tazi do "ela 9ira, a -ate "va relašena uita:
— ča je to, %ero, ka da je iz neba a u našu kuću' Naša 1ele govori, a ja ni riči ne razumin! ' ' '
— 5oznali "u "e, -ate, u "ubotu' Svitova "an je da je još dite, neka zaboravi na toga čobana!
— %ošteno je divanila, -ate, i lio ka da ima velike škule, da će meni za ljubav to uraditi, ali mi je
ovidala i velike riči: ) ' ' ' ali, ćaće, ako ga neću moći odagnati iz "vog "rca, onda bi me na to moga
ri"iliti "amo Svemo$gućni *og! ' ' '+
— ,jme meni, onda ona ćuti za toga mladića!
— Sama "i vidila, -ate, a "udi! ' ' '
2rugi "u dan ošli loviti velike kanje' 0ada je ,nte rolazio " unim tovarom, a mu %ero veli:
— -ada "e vraćaš, ,nte, ovedi me da vidin novi čamac ča "i ga nabavija '''
%ošao je "a Sabolićem, te ga uita:
— ,nte, ka rijatelja te itan, ovidaj mi za udovu 1elu Ivičić!
AAI
— 0ako, tako, %ero, o"ridnje go"odar"tvo, mukon ve#e kraj " krajen, ali u oštenju #ivi'
— @naš li joj "ina?
— četiri "ina ima, moj %ero!
— %itan za "ina *ogdana?
— *ija je na mi"tu, kako triba, ako u voj"ki nije ča od zla okuija ' ' '
— 0ebi "e oviravan, rijatelju! 5gleda mi dite, a oče š njome ri"no divaniti! ' ' '
,nti o"tala ve"la u zraku, ogleda na "ina, te ljutito veli:
— 0ovare jedan! 9eći "i nego najveći tovar u %rivlaki! 7io "mo te "vitovali, divani " divojkon, a ti "e
crvenija ka da ni"i muško!
— 8leda "an je, ćaće' činila mi "e reviše lia, a "e nišan u"udija! ' ' '
— ča je jači, ča je viši, a nije ni liši *ogdan od tebe, tovaru veli! Mi"to večere, oji"t ćeš ti šaku "lame!
.nda u nedilju na 9ir u crikvu! , ako lio ne divaniš " 1elon, onda ćeš imati o"la " menon! I ako "i za
ol glave viši od mene! ' ' '
— %oći ću, ćaće, oći! 2raga je, a lia — *o#e moj — reći ću joj da će joj biti liše i bolje u na" nego u
*og$danovoj kući!
— 8ovori ča znaš, ali govori lio, tako da joj "e više omiliš nego *ogdan, jer — za divojke "e boriti
me/u mladićima, to ni grih!
— Ne reziren ja, ,nte, neimaštinu, ali bi bija riko mire zadovoljan da o"tanemo ro/aci!
— 1e"i li ču, Ive moj, našega dobrotvora?
— 1e"an, ćaće! 2obro "an razumija! ' ' '
— %re"idajte u mali čamac, odvezi rijatelja do njegova, ne tribaš rešiti nazad, orazgovori " 1elon! &,
da "an ja bija tako ovučen, ne bi te rodila ova majka!
AB?
Na odla"ku veli %ero:
— %rijatelju ,nte!
— Slušan te, dobrotvoru!
— Ne "ili ga da za večeru mora oji"t šaku "lame!
— 0o "e tako od jida veli, moj %ero! -oliko "mo ga "vitovali? 9iše ona njegova bri#na i ametna
majka, ča će bilo gledati kada ću joj ovidati' %ero — a nije još don 7ovre reka: ),men+ —rid
oltaron! ' ' '
— Nije, ,nte, još nije! — veli %ero "nu#deno' Mahne rukom na ozdrav, a Ive zave"la "vom "nagom,
un nade, rema čamcu, do 1ele ' ' ' 5"orio je ve"lanje kada "u "e ribli#ili čamcu' Sav "e je zbunio i
iznojio od nerilike, ali iak "mogne riječ, te uita:
— ča ti, *ogdane, namiravaš o"taviti maštel i o"tati ribar?
— Ne' Ne mi"lim to, Ive, ali nije grih ako ča više naučiš! 1ele je tako dobra, a me uućuje kako "e lovi
riba! ' ' '
— Nije to za na", %rivlačane! ., moj *ogdane' Mi riadamo zemlji i vozimo r#inu kada je otra#nja'
, je li ča naučija, 1ele?
— @adovoljna "an! %otezi, *ogdane! %ogledaj, Ive, dobro lovi, ali još nije višt u otezanju ovraza!
— *i li i ja "mija doći da i mene naučiš loviti ribe?
— Nišan toliko višta, Ive, da bi dvojicu učila! 0i me već dugo oznivaš ' ' ' zač "e ni"i rije "itija?
Sigurno bi te naučila ribarenju! ' ' '
— ča ne, 1ele, ni to tvoja o"lidnja, do vidova "vima! ' ''
1ele nije odgovorila, već "e je bla#eno "miješila' %ogleda *ogdana< relašeno zuri, dr#i ovraz na
olovinu, a 1ele mu ve"elo veli:
— %otezi, *ogdane, "kinut će ti "e riba " udice!
AB=
— Neka "e "kine, 1ele! — 9uče ovraz, ali "veudilj gleda u 1elu, te veli:
— .vaj ut je "amo jedan kanj, a malo rije bila "u tri! , %rekine ga %ero, koji do"ta oštro veli:
— @ašto "i dana" doša, *ogdane, ča ti ni bilo do"ta divana cera čili dan?
— 2oša "an da va" vidin! 2a 1eli omognen oniti ribu u brig!
— Ni otriba, *ogdane, kanji "u lagani, mo#e 1ele njih oniti, a ako je odviše, ča nišan ja tu, zdrav, i
"igurno jači od tebe?
— ćaće, ne korite *ogdana, ja "an mu cera rekla: )ako mo#eš, do/i, *ogdane!+ ' ' '
— 0ribala "i to odma reći, 1ele, ja ga #elin "vitovati da ne zaušća o"al na zemlji!
— 5"ta "an, još "e nije danilo, olija "an galicon i "umoron "ve tr"je! 1eli "an "e i"riča, što dolazin "av
od galice, bilo mi je #a vrimena da o/en do kuće! ' ' '
1ele "e nagne rema *ogdanu, te tiho veli:
— ča "i "e ria, *ogdane?
— Strah me zahvatija od riči Ivinih! ''' N
— *ogdane, "amo *og te mo#e odagnati iz moga "rca!' ' '
*ogdan digne oči rema nebu, te šaćući izu"ti:
— 8o"ode *o#e, čuj i blago"lovi njezinu rič! N %ero nera"olo#eno veli:
— %o#urite, namiravan za dana vratiti "e kući, moran i ja još oliti lozu galicon ' ' '
.d toga doba malo je rošao koji dan a da *ogdan nije bio " 1elom' I tako "e dogovore da olovicom
linja do/e majka *ogdanova, kako je u tom kraju uobičajeno'
2o/e majka u kuću mladenke' 2ariva je kako je tko imućan< olo#i na "tol nekoliko "mokava i badema,
natoče
ABA
"i dvije čaše vina' Majka "e razgovara " ukućanima, kao da joj je to glavna o"jeta, ali kradom romatra
djevojku' 2ogodi "e da djevojka ne dotakne "mokve, ne i"ije vina, a običaj nala#e da bez riječi
rigovora naušta kuću " ro"cem'
1ele Ivičić ozdravi "e " -atom i %erom, koji "e trudio biti "rdačan, ali mu je to teško olazilo za rukom'
2ugo nije "mogao riječi, kada je *ogdanova majka olo#ila "mokve i bademe, te molila dvije čaše vina '
' ' 2jevojka mora biti u drugoj ro"toriji — tako običaj nala#e' Svi "u šutjeli' *ogdan je bio "iguran u
1elu, ali čudo "e mo#e dogoditi< "jedio je nemiran, "vako ča" ogledajući rema ro"toriji odakle bi
morala doći 1ela' 5/e teta ,ne, ogleda na "tol, te veli:
— 2obro "i čuvala, 1ele, te "mokve, #ute "u ka "ada ubrane, lio "i to riremila, a ča će biti ako mlada
ništa ne oku"i?
— 0ete ,ne!
— 2a, da, triba bi to do#iviti, ča "e #urite? Imate vrimena, mladi "te oboje! ' ' '
1ele naglo otvori vrata, te uzbu/eno veli:
— 1a "am tako tila i #elila, tete ,ne!
0ada o/e do *ogdanove majke — zagrle "e i oljube' *ogdanova majka "tavlja znakove kri#a na 1elu "
riječima:
— ),ko oku"iš, da mi o"taneš "edmo dite — "rce moje — neću te različitije ljubiti od "voje diče ku
"am rodila!+ ' ' '
— ča "i "e ti ria riči tete ,ne, iz čela ti "e cidi znoj o licu! 2o/i do "tola, *ogdane!
1ele ojede "mokvu, uzme čašu vina u ruke, a *ogdan o običaju uita:
— 2aješ li mi viru, 1ele? ' ' '
— 2ajen, *ogdane! 2ajen iz čiloga "rca! ' ' '
ABB
— 1a tebi, 1ele, do zadnjega ča"a moga #ivota' ćutiš li to, 1ele? 9olin te ka vid očiju mojih, volin te više
nego čili #ivot moj!
-ate je nagla" lakala' *ogdanova majka bri"ala je "uze rado"ti< %ero "e okrenuo, te "vojom tvrdom
rukom bri"ao "uzu " očiju' 0ada tete ,ne kroz lač veli:
— Sada "te vireni! Smijete "e i red "vitom oljubiti!
*ogdan " velikom nje#nošću rivine 1elu na grudi< gledali "u "e, a onda "e oet oljube, a "e
ogledavaju i "retno "e "miješe ' ' ' Nato *ogdanova majka ka#e:
— Sada, dico, rid majku i oca da va" blago"love! ' ' ' -lekli "u red -atu, koja je kroz lač rado"ti
govorila:
— *og, *og, *og bija uz va", dico!
%ero "e digne "a "voga mje"ta< "tojeći ih blago"lovi riječima:
— *lago"lovija *og vaše riči i obećanja ča "te jedno drugone rekli, bilo je vašon voljon bez ičijega
"vito$vanja! ' ' '
%red *ogdanovu majku i"to klekli, a ona će:
— 2ico moja mila, blago"lovija va" *og, .tac, Sin i 2uh Sveti, ro"vitlija van razum, da vaša ljubav i
vira koju "te dali čili vaš vik ' ' ' amen!
— 7io, lio, a barba Ivu ni"te čekali?
— *lago"lovimo ih i mi, Ive!
— ča drugo moremo, mi "tari, nemoćni, nego ozvati *oga da ih čuva i brani čili #ivot' ' '
Svi "u o"tali na )virenju+ do zala"ka "unca' 2ošle "u i barba Ive #ena i kćerka omoći teti ,ni i 1eli, a i
*ogdanova majka bila je od kori"ti' %o"lije dobroga jela i ića, razdragan, jer je od "rca zavolio obitelj
%erinu, a i dobro vino "ve je to još ojačalo, u"tane "e barba Ive, digne čašu vina, te veli:
ABD
— %ozdravljan va", virenici, "ićan "e "voje mlado"ti, '' ' mladi "te, lii''' ka dva "vita, ali ka naj"tariji,
triba bi znati hoće li biti vinčanje za lito, ili dva, a mo#da i tri lita, jer "te mladi ka —jutarnja zora! ' ' '
Na"tala je tišina i mir' 1edan je drugoga ogledavao, a *ogdan nije "kidao ogleda " 1ele' 4iječima nije
govorio, ali ga je 1ele u "vemu razumjela'
7ijea 1ele rekine šutnju, ogleda oca, onda obje majke, obrati "e rema barbi Ivi, a rogovori:
— 7io van hvalimo, barba Ive, na lion ozdravu, a još više na uitu kada #elimo vinčanje! ' ' '
$ — %rid mi"ec i ol ove me moj ćaća u "tari %ag )čudotvornoj Majci *o#joj+' Molila "an je da mi
"vituje, a .na i *og "u odredili da "an *ogdanu viru dala!''' 1a "an Majci *o#joj obećala — ako viru dan
— eh, mom *ogdanu, da ću Sakrament vinčanja uzeti na dan "vete ,ne, Matere *o#je!
— 2ite, dite, kako ćemo, malo je vrimena? ' ' '
— @avitovala "an "e, majko, zavit "e mora odr#ati! ča ne, *ogdane? *ogdane mili! ' ' '
— Sve mi je ravo i drago! -ako ti veliš, 1ele! ' ' ' %ero je "ti"kao zubima< gledao je 1elu, vidio je u njoj
"voju ćud, ali volja je u nje bila jača nego u njega' 0ada -ate oet onovi:
— 1ele, dite moje, ni"i "e "vitovala! Nećemo moći urediti oremu! ' ' '
— Ne treba nami uno oreme, majko, jedan le#aj nan je do"ta!' ' '
%ero je oio dvije čaše vina, -ate ga relašeno gleda' @nala je da #eli nešto reći' @atim ogleda 1elu
koja mirno gleda ocu u lice ' ' '
— Ni"i "e "vitovala " menon i majkon! 9eliš da "i "e "vitovala " Materon *o#jon, a rid njon "i i zavit
dala? ' ' '
AB>
0eška "rca ri"tajen na tvoje obećanje koje "i dala, ali mo$ran jer "i dala zavit! Naše milo, jedino dite,
"vitlo očiju naših, a nada "i i vira tvoje bidne i nemoćne majke! ' ' ' @avit ćeš odr#ati, dite, ali čuj me od
dana", "ine *ogdane, i vi, rijo 1ele, "voga diteta ne mogu i ne ušćan i"od moga krova! 0o je moja
neooziva rič! ' ' ' 0ako "an odlučija, radi njene bidne matere! ' ' '
— ćaće, činin i oštivan vaše riči! 2a odredite da #ivim " 1elon u kolibici tete ,ne, ja bi ri"ta! Sve za
ljubav, "reću i zadovolj"tvo moje ljubljene 1ele! ' ' '
— *ogdane, *ogdane, rilašila "an "e ćaćinih riči, a od tvojih riči zamalo mi "rce nije uklo od milja!
%o/e rema njemu, te ga "tane milovati i ljubiti, govoreći:
— Ne mogu te više i jače voliti! ' ' ' Mili moj, ne "ra$min "e rid "viton ča te ljubin i milujen, ve"eli "e,
dragi moj, na dan "vete ,ne, na 9iru, god je naše crikve, bit će "vita iz više "ela, neka budu "vi "vidoci
naše ljubavi i "riće! ' ' '
%rve dane o"lije )virenja+ bio je %ero zamišljen< nije ništa redlagao, nego "amo odgovarao " )da+ ili "
)ne+, a najčešće: )' ' ' čini, -ate, kako viruješ da je dobro, neka je o volji diteta! ' ' '+
,li kad je oazio kako 1ele cvate od "reće, kako jeva ili "e ve"elo "miješi kada do/e *ogdan, kako "
njihovih lica i iz "vakog okreta tijela "truji bla#en"tvo "reće i zadovolj"tva, %ero je očeo voditi više
brige oko oreme, te veli -a ti:
— *ija "an "a Sabolićen, on mi je reka da #eli biti kum kod vinčanja, i još ka#e: )' ' ' bija bi do "mrti
uvri/en, dragi dobrotvore< kad "udbina nije tila da budemo ro/aci, ve#imo "e kum"tvom!+
— Mi"lila "an, %ero!
ABE
— ča, -ate? 7io mi reci' ' '
— 9irovala "an da će neko od naših biti kum, ako bi ih zvali, došli bi da vide kako "e "ritno ćuti naše
dite!' ''
— Mi"lija "an i ja o tome, -ate, mi"limo na njih, a virujen da i oni mi"le na na", ali nećemo in ništa
javiti! ' ' '
— @ašto, %ero?
— 2aleko je 9ela 7uka, 7aad, a još dalje tvoja (ua, a taj ut uno ineza "toji!
— 1edno dite imamo, "amo ćemo ih jednon moći zvati!
— .dlučija "an, -ate, da dica odma o"li vinčanja o/u tamo do mojih i tvojih, neka "e njihovon
o"iton ve"ele tvoji i moji!
— 0ako "i ti omi"lija, %ero?
— .nda još da ti ka#em, -ate, ne bi mogla odniti "uze u očima moje majke, jer bi "igurno uno "uza
rolila, gorko bi radi toga lakala nad tvojon i mojon ne"rećon! Ne mogu odniti da me #ale oni koji
me u "rcu no"e!
— 1a "e, %ero, mirin " tvojon odlukon!
— Sutra nećemo na ribarenje, doći će *ogdan, a ćemo obiliti kući iznutra i izvana! ' ' '
%rije zala"ka "unca uno"ili "u natrag namještaj, ra"o$re/ajući ga u "obe, teti ,ni "u le#aj "mje"tili u
kuhinju< %ero gleda le#aj u 1elinoj "obi, te joj ka#e:
— -ate, otrošit ćemo o"lidnji novac, "jutra olazimo u %ag, nabavit ću za naše dite lie i nove le#aje!
— 0ila "an ti i ja reći, %ero, ali "an "e lašila da to "toji uno ineza!' ' '
— Nećemo #aliti ineze, -ate, od "ada će na" troje ribari ti< "tizat će inezi u kuću! ''' — 0o veli, digne
glavu, a "e obrne *ogdanu:
— %o/i, *ogdane, do uvale, ki na" to naziva?
— ćaće, ri"ta je velikin čamcen naš budući kum, Sa$bolić, triba va" i mene!' ''
ABF
čulo "e ja"no rotivljenje %erino:
— Neću ,nte to dou"titi ni za #ivu glavu, malo rije "vitova "an "e " -aton da ću oći u %ag i
nabaviti za 1elu ča još triba '' '
— %re"tani me jiditi, rijatelju, moj dobrotvore, običaj je da kum dariva kumče, nećeš i ne "miš kumu
nalagati, a još manje zaovidati ča "mije kuiti za dar!' ' ' Ive, *og$dane, no"ite u kuću "tvari!
1ele je zača" bila kod uvale< gleda namještaj, te "a "trahom uita:
— -ume ,ntune, to "ve nije za mene? ' ' '
— Sve je za tebe, lio, drago dite, kum je "ritan i ri$"ritan da te mo#e darivati!
— -ume, bila bi zadovoljna i "a "tarin le#ajen, ali ni"te me mogli ničim bolje razve"eliti! @a mene i
moga *ogdana, le#aji u koje ćemo mi rvi leći! ;vala vam, kume!''' Smijem li va" oljubiti?
— ča i itaš, an/ele lii!
1ele "koči u čamac, zagrli kuma ,ntu, oljubi ga u lice nekoliko uta, a on će nato:
— 2a "an "mija virovati da ću zavriditi oljubac, još bi liše "tvari izabra! ' ' '
*li#io "e i dan "vete ,ne, koji ada na dvade"et še"toga "rnja' 2an rije došao je *ogdan " braćom u
novom čamcu kuma Sabolića, donio vina i nekoliko janjaca koje "u za tu riliku tovili, a ka#e 1eli:
— -um je odredija da njegovin novin čamcen "jutra doden ja " mojima o tebe, onda ćemo oći na
vinčanje' 1e li ti tako drago, 1ele? ' ' '
— -ako mi ne bi bilo drago, do/i mili, do/i, a ja ću te #eljno čekati u liom, vinčanom ruhu! 9irujen
da ću ti biti još dra#a!
ABH
— 0oliko "i mi draga, 1ele, da više nima niti malo mi"ta u mome "rcu!'''
@a "vatove "e "rema "vega obilno< razna jela i ečenja, "latko, "alate' -ako tome ni"u vične #ene "a
"ela, u kuću "e najmiše %eina iz 9ira i Matija iz %rivlake, koje "u u mlado"ti o"lu#ivale kod imućnijih
gra/ana %aga'
7judi %rivlake i 9ira govorili "u: )vište "u o"lu te dvi "tare divojke, ali u "rcu i duši "u zle, zavidne, jalne,
a najviše mladin zaljubljenicima< znadu izmi"liti to ča "e ni vrag ne bi domi"lija '''+
2an rije mnogo "u toga uradile: -ate je naela "ve "voje "nage, vukla "e na štakama od konobe do
"obe, čudila "e vještini "tarih djevojaka, ali o njihovim oganim jezicima nije ništa znala, niti "lutila'
Na dan "vadbe došle "u u zoru, nare/ivale teti ,ni i #eni barbe Ive, a i one "u "e rimile o"la, jedino "u
od "vih omagača zahtjevale da "e njih "ve mora itati' 2ogovoreno je bilo da *ogdan i njegovi do/u
oko o"am "ati, onda će go"ti nešto zalo#iti, te krenuti u dva čamca rema kraju 9ira u crkvu, na
vjenčanje' 5 9iru i okolnim "elima je običaj, da otac djevojke "am dočeka mladenca i njegovu ratnju
red kućom, te da "e " njima oga/a i naga/a, regovara< "mije vikati, a čak "e i groziti mladencu i
ratnji ako "e rotive dati za mladu onu "votu novaca koju otac zatra#i'
1elu "u obukle njezine dru#ice u bijelu vjenčanu odjeću, a majka joj je "tavila vijenac i ovlaku< morala je
biti od "vatova "klonjena da je rije ne oaze ' ' ' %ero je obukao što je imao naj"večanije, izlazio je na
ut, čudio "e što još nema kuma Sabolića, koji je obećao doći iz 9ira ješke jer je "voj novi čamac dao
*ogdanu, a na vjenčanje će oći i %erin čamac' čamac " mladencem išao je uz obalu rema domu
%erinu< mogao "e oaziti kad je obilazio hridi "krećući u malo ri"tanište'
ABI
%ero je bio uzbu/en, te je "am "a "obom govorio: )' '' 2ošlo je brzo, reviše hitro, roteko je to vrime,
evo dolazi, ri"iljen "an o *o#jen i ljud"kon zakonu, dati mu u naručje moje ljubljeno dite ' ' '+
1edino je barba Ivi bilo doušteno oći u zaljev i dočekati "vatove' -ada je -ate čula da "e "vatovi
kreću rema zaljevu, dovuče "e štakama do %eine i Matije, te "va uzbu/ena uita:
— 1e li "ve kako triba? 2olazi, dolazi, dolazi mlade$nac!
— ča "e ve"eliš, bidnice, ne"ritnice, za malo ćeš vri$mena jaukati kada o"taneš bez mu#a i budeš
nevoljna udovica! ' ''
— ča divaniš tako grube riči, %eina?
— Na, neka ti veli Matija ''' o čiloj %rivlaki govori taj tvoj uljez od zeta, da će u rvom mraku
rogutati more tvoga mu#a!''' ča ne, Matija? '''
— 2a, da, to čilo mi"to zna! Na "va u"ta govori da ni tebi nima duga #ivota' .nda će on biti go"odar,
a ti "e, bidnice, ve"eliš zetu! ča "i ti kada ti "e mu# utoi?
1adna -ate nije remišljala, već "u u njoj bole"noj la$nuli o"jećaji i ljubav rema %eri< dovuče "e blijeda
na dvorište, te "tane relašeno zvati:
— %ero! %ero!
— ča me bantuješ, -ate? *i#i, unilaze u zaliv!
— %ero moj dobri, mili %ero! (ivot ti je u ogibelji! (ene iz %rivlake govore da te *ogdan namirava
utoiti u rvon mraku va moru!' ' '
— ča? -o? Mene utoiti? Mene lišiti #ivota? 1a ću ih itati!' ' ' %eina, Matija, kakve "te vi grube riči
rekli mojoj -ati?
— %rijatelji "mo van, a va" oominjemo i "vitujemo! 0ako je govorija, a to zna čila %rivlaka i uno
9irana ' ''
AD?
%ero ra"trga košulju oko vrata, te razjaren otrči red "vatove koji "u "e enjali u brijeg, te gromko
oviče:
— Stanite ubojice! Ni koraka bli#e!
5hvati veći kamen i baci ga rema njima ' ' ' 5jak *ogdanov gla"no veli:
— Našen rijatelju omutija "e razum!
— @drav "an ja! *i#ite otkuda "te došli! .n me je namirava ubiti! -ad o"tane moj zet! '' '
— %rijatelju, riberite "e!
— Neću ni riči da čujen, odranija "i ubojicu koji me je tija lišiti #ivota! , ja njemu tija dati moje dite,
"vitlo očiju mojih! ' ' ' .dlazite, ubojice! — .et uzme kamen, te zamalo da ne ogodi *ogdanovu
majku'
*ogdan oviče:
— Moramo "e braniti! Nije od "vi"ti!
— 1edan korak o/i narid — ovaj ću ti kamen baciti u glavu!
5jak i brat *ogdanov, "hvativši namjeru razjarenog %ere, uhvate *ogdana, te ga odvuku rema zaljevu'
5jak reče:
— Se"tro, moramo "e vratiti, ovaj čovik je u "tanju "ve na" oubijati! ' ' '
— Mene neka ubije! Meni nima #ivota, jao, jao mene, kako je brzo raznija vitar moje najliše "nove!
%ero "e i dalje grozio, govorio "trašne riječi,$bacao na njih kamenje, od kojih je jedan ogodio ujaka u
noge, te je ovaj zajaukao od bola' %lač i jauk ječio je o zaljevu, a *ogdan bolno vai: )5jače, brate —
ubijte me! ;itite me va more, ja neću, ja ne mogu #iviti bez moje 1ele! 5bijte me, ubijte me! 7io va"
molin, "kratite mi boli i "ramotu ku "an do#ivija, kakovu "vit još ne anti! ' ' '+
— Mir, *ogdane! Ne huli *oga, ti "i kršten "tvor, vi$ruješ u moć *oga, "trljenje' Sve će to i"raviti
če"titi ljudi!
=E 4ibar i more
AD=
0ramontana je naela jedro, a čamac je jurio " tu#nim "vatovima ' ' ' "ve uz obalu 9ira, ravcem
%rivlake' Sva tovima koji "u "e "klonili " 1elom redugo je trajalo regovaranje' 0eta ,ne zaviri na
dvorište, te vidje barbu Ivu kako briše "uze i govori gla"no:
— 5činija je "vetogr/e kakovo "vit ne anti! Na dan vinčanja — odagnati mladenca!
— ča to brontulaš, Ive? ča, ko je odagna mladence?
— Naš ne"ritni %ero! Niki vrag je reka da ga *ogdan namirava lišiti #ivota kada "e o#eni 1elon! ' ' '
— &no ga dolazi' 9idiš kako izgleda? 0ete ,ne nije gledala %eru, već oviče:
— ,jme, ljudi, tuge i #alo"ti mi"to rado"ti — virujen da je vrag umiša r"te ' ' ' .tira %ero mladenca!
Strahota i "ramota, nečuvena!
1ela nije htjela ni mogla "hvatiti, da bi to bila i"tina' %otrči na dvorište, oazi oca, digne obje ruke uvi", te
oviče:
— 2i van je "rce? Izgubili "te dušu? 5bili "te dite! -oje je od vaše krvi! — %otrči velikom brzinom
rema uvali< njezina bijela ovlaka leršala je u zraku, "na#an, rodoran gla" ječio je uvalom '''
— *ogdane, mili *ogdane, čekaj tvoju 1elu! S tobon ću oći u #ivot i u "mrt! *ogdane, *ogdane, vična
ljubavi moja, vrati "e "vojoj 1eli!
Skoči u čamac' *rzo ga odve#e, "retno odigne jedro, krene "mjerom kamo je lovio čamac "a
"vatovima' 1ednom je rukom dr#ala konoac jedra, a drugom ve"lala, o#urivala je time čamac u nadi da
do"tigne *ogdana' 9ijenac je "vjetlucao na "uncu, a vjenčana ovlaka i ovog "e uta dizala vi"oko,
gonjena vjetrom tramontanom ' ' ' %ero je o"tao "tajati na mje"tu' Strašno "u ga otre"le riječi njegove
1ele< obim rukama dr#ao "e za glavu kojom je okretao lijevo i de"no ' ' '
ADA
— %rijatelju — dobrotvore, kako "i mogao tako "vetogr/e učiniti? *oga "i uvridija kada "i zlo omi"lija
o tome mladiću!
%o/e rema konobi, govoreći:
— 2i "u te vištice, koje "u vragu rodale dušu, da in vraton okrenen!
— %obigle "u, ,nte moj, govoreći: )' ' ' Ni"mo mi mi"lile da će on odgnati mladenca, tile "mo ga "amo
"vito$vati, da zna ča narod govori!' ' ' Skrijmo "e, %eina, moga bi na" razjareni "vit zatući!' ''+
— %ero, rijatelju, ča "tojiš? %o/i brzo na koljenima, moli njegovu majku i njega, okaj "e i reci da "i
ogri$šija ' ' ' .ni "u toliko dobri, ošteni, oštovanja vridni, da će ti oro"titi' Moraš, %ero, to učiniti za
"riću "voga di$teta! 1a ću oći " tobon! ' ' '
— Slušan te, ,nte, o/imo čamcen za njimi!
— Ne mo#emo, %ero, eno jadne 1ele, jidri i ve"la, bi$dnica, u #elji da ih do"tigne! ' ' '
— %o#urimo, %ero, trčeći, da do"tignemo 1elu kod duboke uvale! ' ' '
1elin je čamac jurio, tjeran vjetrom i omagan ve"lom, ali daleko red njom odmicao je i čamac "a
"vatovima' *adava lač i očajno dozivanje' %uno je nade imala dok je makar i u dolini vidjela čamac
red "obom, ali kad je čamac krenuo rema %rivlaki, očajno zaviče:
— *o#e moj, zač ne učiniš čudo, daj mu da o"iti da ja bi#in za njin! ' ' '
."am "ati je rošlo' Sunce "e već diglo vi"oko i očelo grijati tako da je vjetar mješanac, tramontana
koja je do tada uhala ovoljno za 1elu, romijenio "mjer' 1ele "tane bordi#ati, ali je vjetar bio "ve jači'
9raćao je čamac' .na zatim "u"ti jedro te "tane " dva ve"la "vom "nagom ve"lati rotiv vjetra' 0ješila
"e govoreći: ).h, vjetre, vjetre, ča
=E+
ADB
tre", ča "i "e i ti roti mene urotija? *adava ti je "naga! ča me zau"tavljaš ''' ali moja će nadjačati tvoju
#elju' 5za me je čvr"ta odluka i velika ljubav za moga *ogdana!+
1aki je vjetar tra#io veliku "nagu, koja je unještala ouštati' 2o/e u zaljev< morala je obići na lijevo hrid'
%ogleda rema obali, "u"ti ve"la, te "tane "ama "ebi tiho i nje#no govoriti: )' ' ' ovdje u blizini doša je
rvi ut "vo$jon batelon do na"' @nojan, umoran ka "ada ja' -ako me je lio zamolija: — 2aj mi udicu,
da ja okušan uloviti ribu!' ' '+
%ogleda o čamcu, "agne "e, uzme u ruke ovraz, te veli: )' ' ' ovoga "an mu dala!+ — 8leda ovraz, a
ka#e: )' ' ' o"tala je "tara, "uha ješka!+ ' ' ' .vako nevišto "ušta ga je u more ' ' ' -ako me "amo
rilašeno uita: — 1ele, ne da "e udica otezati! — Sko"ni *ogdane, ali orezno! ' ' '
1ele "e je zanijela, te "ko"ne ovrazom, o"jeti te#inu, a "nu#deno rogovori: )' ' ' ovako je on, mili moj,
riko glave oteza, od "rca "an "e onda "mijala, a "ada, mi"leći na njega, tu#nog i bidnog, "rce i duša mi
laču ' ' '+ — %otegne ribu, baci je u čamac, te veli:
— *aš "i "e ti, ne"rićo otrovna, ulovila na njegovon ovrazu! ' ' '
Sagne "e u namjeri da ribu rine od da"ku čamca< riba "e baci i ubode 1elu, koja zajauče takvom
"nagom, da je jeka odgovarala " obale ' ' '
— 0o je gla" moje 1ele! %rido"ićam nevolju ' ' ' 1ao mene ,nte! ' ' ' %otrčimo rema uvali! &no čamca!
1ele! čuj me 1ele!
— 1ao, jao mene, ne"ritne! — Moči u more "voj vjenčani veo i " njime ritišće "ljeoočicu, te oet
oviče:
— 1ao meni, nevolje ' ' ' *ogdane, *ogdane, neću ti moći doći! *oli, boli, boli, jao mene ne"ritne! ' ' '
ADD
%eru je "oala "trava, a ka#e:
—$ ,nte moj, ona je "ebi okušala oduzeti #ivot! ' ' '
Skine kaut i obuću, "koči u more, te "tane velikom brzinom livati rema čamcu' %one "e u čamac i
robli$jedi — do 1elinih nogu le#ala je velika otrovna riba, ranj' Sa "trahom uita:
— 1ele, ča te je ubo ranj?
— 5bo me, ubo! ' ' ' .n, ka i vi, ćaća, na moj vinčani dan, jao mene, boli, boli, boli, jako boli! ' ' '
Skine veo da ga namoči u moru' %ero ogleda ubod, te oviče:
— 2ite, dite, mi "mo "e oboje od ne"ritnon zvizdon rodili!
2igne jedro, okrene čamac, te još i zave"la da što rije "tigne kući' No"io ju je na rukama uz brijeg, u
vjenčanoj odjeći " vijencem na glavi' Samo ovlaka nije leršala, mokra od mora' 1ele ju je riti"kala na
ranu, na "ljeoočicu'
Stigavši kući, %ero je olo#i na njezin novi krevet, izu"ti )ne"rića+, te "tade jadikovati:
— 5roa"tija "an "riću ditetu "vome koje mi je bilo "ve ne ovome "vitu! .h, ćudi, ćudi, ne"ritna ćudi!
-oja mi omutiš razum< rvi uta "umnjičila "i na nju, "veticu, drugi uta navela me na čin koga "e još i
"ad "ramin' 2ana" "i mi oet omišala razum, uroa"tija "an ono ča me je dr#alo da znan zač #ivim! ' '
'
— Ni"i, %ero, ti kriv! Ne, ja "an "krivila ne"reću, *o#e, *o#e, zač me dr#iš na ovome "vitu? @emljo,
otri "e, rogutaj me, da ne vidim i ne čujen ne"riću i boli moga di$teta! ' ' '
Mnogo "e #ena okuilo oko 1ele< ekle "u riblja jetra i vruće "tavljali na ranu, alili eeo od borovice'
0eta ,ne je ošla kući, donijela bilja, te "kuhala i dala 1eli iti' .d oojna li"ta za"ala je, ali je u "nu
uzdi"ala ' ' ' (ene
AD>
"u "tavljale "vje#i "ir, miješale brašno " medom' *oli, me/utim, ni"u re"tale, a oteklina "e "ve više širila'
9ratio "e i kum ,nte, više utučen nego umoran, a gla"no veli:
— 4a#alila mi "e kuma 1ele, lače i jauče, tu#i "e *ogu i neravdi< kada "an joj reka da "e 1ele ozlidila,
bolno je zalakala " ričima: ' ' ' Skočija je, kume, iz čamca, bi#a je ka da ga vile no"e, "igurno negdje
"kriven lače i roklinje one koji "u mu "krivili ne"riću' — .nda "e je nagnula, u"tala, te ovikala: —
8o"ode *o#e — o"lobodi me toga i"kušenja, toliko je jako voli da "i ne bi oduzeo #ivot''' *ogdane,
*ogdane, obrati "e *ogu! ''' — 2i li bi moga biti, kuma 1elo? ''' — uita "am dalje' — 0ra#e ga "va
moja dica i ro/aci! ''' — -umo 1elo — ro"lidija "an — neka ode " menom' *it će "ve dobro' .ne "u
vištice rekle nešto rijatelju, a je izgubija "vi"t' -aje "e, doša bi va" moliti za oroštenje, ali je nju
bidnicu odnija kući' — %raštan mu, kume, radi onoga diteta koje je zavolilo moga *ogdana!'''
— *ogdane, *ogdane ''' 1e li doša *ogdan? — za$viče odjednom 1ele'
— 2oći će, 1ele, doći, tra#e ga o cilon kraju'
— 1ao, jao, boli, boli, re#e, bode, nabija ' ' ' *ogdane, mili moj, do/i dragi, ri/i da me još vidiš #ivu!
— 1ao mene, jao, to ne oma#e, %ero, nego di#i jedro, o/i o 8rgu u -ošljun!
— %oći ću i ja " tobon, rijatelju!
9eć je davno rošlo odne kada je došao 8rga' Morali "u ga o"taviti "ama< kri#ao je štaićima,
izgovarao neke riječi, onda gla"no rogovori:
— 1oš zadnje tri riči: rva$izvuci otrov, druga$iziči boli, a treća$zacili ranu! — 0e tri čudotvorne riječi
rozbori tiho, šačući'
ADE
%rva u/e teta ,ne "a "vojim naitkom' 1ele ga oije i za"i'
— *it će "igurno dobro, ali da "te me odma zvali, već bi bila zdrava!''' — uvjeravao je 8rga'
1ele oet zajauče, a 8rga veli:
— Ni"u rvi ut kori"tile )tri riči+ —još ću jedanut! Sada je još du#e )čarao+, )kri#ao+ i govorio riječi,
ali
jadna 1ela "ve jače i jače jauče ' ' ' 8rga je bio u nerilici, te izu"ti:
— ča mogu? 0ribali "te me rije zvati, virujen da će moje rici i kri#anje očeti dilovati — u ola noći!
%oći ću "am kući "vojin čamcen< lašin "e da me noću ne naadnu
mor"ke vile!
1ele je jaukala cijelu noć, jedino ju je na koje vrijeme umirio lijek tete ,ne' 0ek što je očelo "vanjivati,
otvore "e vrata i u/e barba Ive, a " njim *ogdan< blijed, razbarušene ko"e, ne gledajući nikoga, ode do
kreveta, te nje#no zazove:
— 1ele, mila moja!
— *ogdane, *ogdane, "rićo #ivota moga, daj me oljubi rije nego umren!
— Ne govori 1ele, brzo ćeš ti ozdraviti!
— Neću, neću, mili moj, reviše to nabija i boli! *ogdan otkrije ranu, te oviče:
— *idnice, nevoljnice moja! — .krene "e, a "trogo reče: '
— ča "te čekali? 7ičili d#igericom, eelon, čara$njen ' ' '? 2i#i te jidro, uzmite četiri ve"la, da čin rije
"tignemo u @adar!
*ogdan digne 1elu na ruke, a o/e rema izlazu, a -ate lačući veli:
— Skinimo joj vinčano odilo!
— Ne dan joj "kidati! Neka 0alijani vide ča "e mo#e zbiti na vinčani dan! -ume ,nte, o/ite " nami, a i
vi
ADF
barba Ive, koji znate nekoliko riči talijan"ki< njezin otac mora oći, on ima ravo, jer ona nije dana"
o"tala moja #ena!'' '
%ero je već ošao rema uvali< "mije"tili "u "e u čamac te jedrom i ve"lima ojurili izme/u 9ira i
%rivlake rema @adru'
2ošli "u oko devet "ati' *arba Ive, a onda i rolaznici, koji, ako "u @adrani, govore hrvat"ki, dokazivali
"u nešto "tra#i' Moralo "e čekati liječnika, koji odredi da "e 1ele hitno odvede u bolnicu' Na obalu je
izne"e *ogdan, ali "tra#a dou"ti da je "mije no"iti "amo otac'
-ako ni"u imali rou"nice, morali "u o"tati na obali od nadzorom karabinjera' 9rijeme je "oro
rolazilo, o "vim crkvama je zvonilo odne, odbio je i jedan "at, a tek nešto rije dva "ata vraća "e %ero
u ratnji karabinjera' — 5/e u čamac, "ruši "e na "jedalo, a *ogdan "av izvan "ebe uita:
— 1e li #iva? 8ovorite! ča me "tavljate na još veće muke? ' ' '
,li %ero ne odgovori, nego zalaka takovom "nagom, da "u došla još dva karabinjera do čamca' Nato
*ogdan očajno oviče:
— 3to je mrtva 1ele?
%ero mahne glavom da nije'
— Slava 0i, 8o"ode *o#e, čuvaj je i štiti!
— -ako joj je?
— čekaj, *ogdane, neka "e "miri, on joj je otac i on jeN oli'
%ero "e "miri, te veli:
— ."tala je #iva, ali ni"u "igurni hoće li re#iviti ovu noć' *idnice, nevoljnice, ne"retno dite moje,
mora "an dou"titi da joj izvade oko! ' ' '
ADH
— 1ele, mila moja, ljubljena, ne"ritna 1ele, to je naša "vadbena noć, da "e ti boriš "a #ivotom " jednim
okon! ' ' ' — .krene "e rema %eri, te odlučno veli:
— *og neka je uzdr#i na #ivotu, ako bude "lia i na oba oka, bit će moja vično ljubljena #ena'
%ero, taj gordi ribar nagle, narašite ćudi adne na koljena red *ogdanom, te trzajućim gla"om
rogovori:
— .ro"ti! .ro"ti, "ine, ako hoćeš i moraš grišnome i ne"rićnome ocu, kome "u la#ne riči omutile
razum< reci rič, "ine, bit ću ti du#nik čiloga #ivota!
— *og rašta, ćaća, "vakon grišniku koji "e od "rca okaje, raštan i ja vami, ćaća, za zlo i ne"riću koju
"te učinili našoj ljubljenoj 1eli i meni!
%ero "e i"to tako naglo u"tane, kako je i kleknuo' .bujmi "vom "nagom *ogdana i veli:
— %rivijan te "rcu, "ine' ,ko u"triba, olo#it ću i "voj #ivot za tebe!
,nte i barba Ive zalo#ili "u što "u onijeli "a "obom, %ero je otegao do"ta vina, a *ogdan odbije i jelo i
iće riječima:
— %o"tit ću na "lavu *o#ju, da je uzdr#i na #ivotu! Ni"u "mjeli nau"titi čamac, jer ni"u imali a"oše,
jedino
im je "tra#a dozvolila oći na vršenje otrebe na obali' 0ako "u " malo riječi dočekali večer' Smje"te "e u
čamcu u kojem je bilo ugodno, jer od kraj "rnja i noći znadu biti tole'
%rije nego što je na"tala tamna noć, u"tane "e *ogdan, one"e demi#on " vinom i onudi "tra#ara'
2obro rivlačko vino dugo je klokotalo uz grlo "tra#aru, koji "e *ogdanu nekoliko uta zahvaljivao
kada mu je natrag ru#ao dobro olakšani demi#on' 5jutro "e češkao o vratu, dizao kau, te govorio
"miješeći "e:
ADI
— Siromašni mladić! Sigurno je ošao kome znancu na "avanje, "iguran "am da će doći natrag!
0ek o"lije de"et "ati ošao je %ero u ratnji karabinjera rema bolnici' Sav utučen, relašen, un
"trave i bojazni, hoće li 1elu zateći #ivu ' ' ' Sjedio je u čekaonici kao na #aru, a liječnici i bolničari
obilazili "u u to vrijeme bole"nike' 9rata "e naglo otvore, u/e bolničarka, a za njom *ogdan, još "a
"uzama na očima'
— Si/ite i ne govorite gla"no hrvat"ki! 0alijani "e laše ako di čuju hrvat"ku rič, a od va" dvojice bi "e
tako rilašili, da bi digli bunu u @adru'
— %o/ite, tete, vidite je li #iva?
— Ne "min "ada, ali da je umrla, već bi "e to dočulo' ča ti nišan lio rekla, mladiću, ' ' ' daj, daj obri"i
"uze koje "u me ganile! -ako "i me rilašija, iza drva ojaviš "e rid menon i klekneš rida me'
— 2a dovika #ivin, neću zaboraviti tvojih riči!
— 4uke "i "kloija na molitvu, a u"ta "u ti govorila: )0ete, moja mila, ljubljena divojka — rukom "i
okaza oko, jer "i mi"lija da ne znan hrvat"ki, "uze "u curile iz tvojih liih očiju, "ve o blidom licu, a
tihe riči omišane " lačem itaju: , ''' 1e li #ivi, tete?L ''' — ,@a će mi biti cili #ivot ča ti nišan rekla da
#ivi? 9eć "an ti rekla, ka malo rije, da je umrla, znala bi'L+
%o"jeta je rošla, u/e liječnik te uita "e"tru, tko "u ti ljudi i što tra#e u doba kad "e bole"nici ne "miju
o"jećivati' Se"tra odgovori: )' ' ' .tac i zaručnik one djevojke kojoj "u izvadili oko+ —te na"tavi: )' ' '
2otore, "tranci "u od "tra#om, moraju "e vratiti, #ele ozdraviti kćer i virenicu! ' ' '+
— 2obro, "e"tro, vodite ih iznimo, ali, jao "i njima ako bi bole"nici dali znak da je izgubila oko< ona će
ozdraviti, ali kad bi "aznala da nema oko, ogoršala bi "voje "tanje i rodu#ila bole"t'
A>?
%ošli "u u "obu 1elinu' 1ele je le#ala ovezanih očiju'
— -ako "e o"ićaš, 1ele? — uita je %ero'
— ,h ćaće, rana je re"tala boliti, ali me boli duša!
— 1ele moja!
— *ogdane moj, vi din nebo zavezanih očiju' Mili moj, ljubavi moja, "ada me više ne boli ni "rce, ni
duša!
— 1ele, ne uzbu/uj "e! 2a ozdraviš ča rije! 2a budemo "ritni do kraja #ivota! ' ' '
— Slušat ću tvoje "vitovanje, dragi moj, ali ča mogu, kada mi"lima i o"ićajima ni go"odara! čilu noć
"an mi"lila, ova noć je tribala biti rva naša mladenačka noć!
— 2jevojko, liječnik je zabranio uno govoriti' %o"jet je ri kraju!
— 1ele, mila!
— .j, dragi!
*ogdan nije odgovorio, već riti"ne "voje u"ne na 1e$line' 2ugo je trajao taj oljubac, onda veli:
— @naš li, mila, da je nebo vi"oko, a more duboko! čuj, 1ele, ni te zarike za našu ljubav i moju virno"t!
2ok je neba i mora, o"ićat ću ljubav za tebe!
— Mili, dobri i dragi moj, lakala bi od "riče, ali "u mi oči omotane ' ' '
-ada je "omenula oči, *ogdan "e "tao tre"ti, "uze mu navru na oči, te jedva rogovori:
— @bogon, 1ele! — @atvori rukom u"ta i otrči hodnikom ridajući: ).či, oči te "voje lie oči je
"omenula! ' ' '
%ero je o"jećao "vu te#inu grijeha i nevolje, koju je zadao 1eli' Nije "e u"udio nje#no govoriti, nego joj
veli:
— @bogon, 1ele, budi riravna "no"iti velike nevolje, koje rate tvoga oca još rije tvog ro/enja! 7ikar
veli da do/emo o tebe za dvade"et dana ' ' '
— 4azumin va", ćaće!
A>=
9eć nakon nekoliko dana "kinuli "u 1eli zavoj " glave tako da je vidjela de"nim okom' Nije morala le#ati,
jer je inače bila otuno zdrava'
4ana je zacijelila, a liječnik odredi da "e "kine zavoj " lijevog oka, ozove "e"tru koja govori hrvat"ki, te
veli:
— Se"tro, moramo reći mladoj djevojci da "mo oko morali izvaditi, jer bi inače umrla od otrovanja!
Se"tra ka#e 1eli:
— 2jevojko, tvoj #ivot je vi"io o niti! 2a "i došla nekoliko "ati ka"nije, "igurno bi umrla!
— .nda me je "a"io moj *ogdan!
— Ne znamo tko, ali "mrt je bila već blizu tebe! 1ele ogleda liječnika, a veli:
— :ala, ča "te mi "a"ili #ivot! 7iječnik je ogleda i bez riječi "e nakloni'
— 2jevojko, budi jaka, ti "i ne"retna< da ti "a"e #ivot, morali "u ti izvaditi oko!
— 1ao mene bidne i nevoljne! 1e li to "azna on, moj *ogdan?
Mi"liš li onoga lioga mladića? Saznao je' 0voj otac mu je reka' *idni mladić, kako je gorke "uze lija nad
tvojon ne"rićon!
1ele je ognula glavu, neko vrijeme je mirovala, digne glavu i rukom otare "uzu na oku, te tiho, jecajući
veli:
— Sada razumin njegove mile i drage riči! )1ele moja, dok je neba i mora, o"tat ću ti viran, moja ljubav
o"tat će vična za tebe!+ Mili, dragi, dobri moj, moja je ljubav viša od neba i dublja od mora, tvr/a od
kamena, ali ja neću da ti, li i zdrav, ve#eš "voju liotu i mlado"t uza me, bidnoga bogalja! Skinite zavoj!
*it ću jaka, mi"li moje renit ću do njega, onda ću otvoriti i zdravo oko, a ću "e zaniti, kako je bila lia
i mila, draga, tola i ugodna rva "vadbena noć! ' ' '
A>A
Svi "u oni razumjeli hrvat"ki' Neki "a"ma, a rijetki djelomično, ali na "ve "u tu#no djelovale riječi ove
lijee, mlade "eljačke djevojke' 7iječnik je "vršio "voju du#no"t, "kinuo zavoj " oka' %omiluje je o licu,
a veli:
— I dalje "i lijea< jedno je oko o"talo zdravo, "amo drugoga nema, ali "i ti o"tala #iva, bit ćeš "retna uz
onoga lemenitoga, lijeoga i dobroga mladića!
1ele nije ništa odgovorila, nego je "amo duboko i tu#no uzdahnula i ošla u "voju "obu' 2ok je imala
zavoj, bila je ve"ela, jevala je i"od gla"a, "natrila je kako će oet biti brzo "retna #ena uz ljubljenoga
*ogdana' .d kako je "aznala da nema oka, bila je tu#na i zamišljena, nije lakala, ali ni ve"ele riječi ili
je"me nije "e više od nje čulo' 5lazila je u bolnički vrt, hodala o erivoju, enjala "e na klue, gledala
na more, te govorila:
) ' ' ' kada bi doša on "am, morala bi mu reći' ' ' *o#e, *o#e, budi mi u omoć! ''' daj mi "nage kad mu
velim, da ga ovako nakazna neću, ojačaj bidno "rce moje da "e ne ra"olovi! ' ' ' *ogdane, *ogdane,
roale "u moje lie "anje uz tebe dragog i ljubljenog! ' ' '+
Nakon tugovanja i raznih tlanji, vratila "e u zgradu, a ošla u ro"toriju red ogledalo, "tala "e
romatrati i tješiti:
) ' ' ' Nišan o"tala gruba, " ove "trane "an ka i rije, ali liva je tu#na, ne "vitli moje veliko lio oko! ' ' '
7io me je "vitova onaj moj nekada obo#avani ćaće: ) ' ' ' budi jaka, 1ele, "no"i junački ne"riće i tegobe
#ivota, kako ih ja "našam još rije tvog ro/enja!+ ' ' ' Mora mi reći "ve "voje nevolje< nišan više dite,
tribala "am već o"tati #ena, ali vi "te to "krivili, ćaće, ćaće, ne"ritni ćaće! ' ' '+
5 tuzi i boli, zamišljena, u"tala je rano, te ošla u erivoj govoreći "ama "a "obom: ) ' ' ' 2ana" je 9elika
8o"a< "a9"vOh krajeva olazi "vit u %ag, da bude kod
A>B
rino"a 8o"e čudotvorne iz "taroga grada u novi %ag! ' ' ' 2a "mo o"tali mu# i #ena, on, mili moj,
koji je odgojen od majke u oštivanju naše vire, ove bi me u %ag da "e za6alimo za našu "riću, a dana"
će "e — virujem — jadati Majci *o#joj, zašto je dou"tila da "e oruši naša "rića? ' ' '+ -ao da je
zatečena u zlu, a ne lijeim "vojim "novima, relašeno uita:
— ''' ćaće, ča "te došli? Ni još vrime! ' ' '
— .na dobra "e"tra i"ala je da ti više nije otribna bolnica, a zač da tu "amuješ< on me je natira da te
doveden! ' ' '
.bavili "u "ve u bolnici i ošli rema ri"taništu' -ada ih je *ogdan oazio kako dolaze, uzalud je bila
"va vika i trka karabinjera' %otrčao je red 1elu — brzinom jelena — ne mareći za običaje onoga kraja,
da "e djevojka ne "mije grliti i ljubiti " mladićem na javnom mje"tu'
— 1oš "i liša, mila moja, "amo "i blida, ali naše lio vir"ko "unce u#gat će brzo tvoje lio, milo i drago
lice! ' ' '
Sjeli "u u čamac< %ero na krmu, dr#eći kormilo i u#e jedra, a oni na rovu, zagrljeni' *ogdan ve"eo, a
1ele tu#no veli:
— 2ana" je 9ela 8o"a, *ogdane!
— -ako ja to ne bi zna, 1ele?
— 2aj mi reci, *ogdane, imamo li mi i"te mi"li? ča bi mi učinili da "mo o"tali mu# i #ena? ' ' '
— 9irujem, mila, da bi me ti tirala da o/emo čudotvornoj 8o"i zahvaliti "e za "riću!
— 2a, mili, ali "amo da "mo o"tali mu# i #ena!
— %ri"loni, 1ele, tvoje uho na moja u"ta, da ti rečem zač bi još molija Mater *o#ju?
— ča, *ogdane?
— 2a "mo o"tali mu# i #ena, "igurno bi već no"ila lod naše ljubavi, naše milo čedo! '' '
A>D
1ele "e "retno na"miješi, otegne ga za ko"u, te veli:
— *ogdane, *ogdane, ljubavi moja velika! I ovakove riči, koje ni"u "kladne za mladića i oštenu
divojku, iz tvojih liih u"ta ne zvuče grubo!
— Ne zamiri, mila, tin ričima, ali došle "u od "rca, nami je, 1ele, tribala "amo jedna ura da o"tanemo
mu# i #ena vezani "akramenton! ' ' '
— .h, ta jedna ura, razorila je naše "nove i vruće #elje!
— Ne mogu ti oi"ati, 1ele, kako "an "e ja "von "na$gon, dušon i "vin "rcen ve"elija našen vinčanju, a
"ada, mila, ne uvridi "e na riči, #udija "an i "von "nagon "voga tila za našon "vadbenon noći!
— Nikada mi ni"i govorija takove mi"li, ne zamiran ti, dragi, "ada "an čula da vi mladići imate i druge
mi"li od na" divojaka, ali ja ti neću ovidati moje mi"li! Neka o"tanu u meni!
— .nda mi ti zamiravaš, 1ele, ča "an ti "e i"ovidija?
— Nema te riči koja izlazi iz tvojih u"ta da bi ti je zamirila' 1oš te više volin i jače Ijubin, a ne bi "mila
ja, bidna i nevoljna, koja "an o"tala bogalj, bez oka! ' ' '
— 1ele, 1ele, nikad više ne izgovori tih riči, ako ne #eliš da mi "rce ukne udvoje! '' '
— 2obro mili, ča dela tvoja majka?
— @drava je' %lače radi tvoje nevolje, ali moli *oga za našu "riću!
— 0ribala "an itati rije moju majku!
— %lače i uzdiše, a lačući govori: ) ''' 1a "an je une"rićila! -oja je u meni začeta "amo mojon če#njom
i ljubavi' .na, to milo dite, ri"ililo je oca da me vinca! Skloni me " ovog "vita, 8o"ode — ako je"i na
nebe"i? ' ' '+
Na crkvi u 9iru i %ovijani zvonilo je odne kada "u "e enjali na brijeg rema kući' 1ele najrije
ozdravi
A>>
majku, koja nije "mogla ni riječi od lača i jauka' 0eta ,ne ozdravi 1elu, govoreći uvjerljivo:
— ča je to, oko ka zub u mladima nara"te' -ako nara"te zub, tako će i tebi oko, lia "i, mila moja' Stara
tete ,ne roriče ti "riču!
— 9iruj, 1ele, za tvoju bi "riču tila o"tati i vištica, dala bi vragu dušu, a i ovo "taro tilo, a da ka vištica
začaran, da ti nara"te oet ono tvoje lio oko'
— 0eta ,ne, lie "u vaše riči, ali ni vrag neće "taro i ru#no!
— 1ela je moja virenica, *og će dati i brzo moja #ena, ne "ominjite nikada više oči!
0eta ,ne je oet nešto htjela reći, ali je dolazio kum Sabolić " o"mero djece, vraćali "u "e čamcem, bili
"u kod čudotvorne 8o"e u %agu' 8rlio je i ljubio 1elu kao i "va djeca, te "trogo veli "inu Ivi:
— Sada "e ne tribaš "ramiti i bojati, ona je virenica *ogdanova, daj oljubi "ine 1elu, da vidin hoćeš li
umiti ljubiti divojku koju odabereš za #enu? ' ' '
."tali "u "vi na objedu, ali "u natrag rano krenuli, uz naomenu kuma Sabolića:
— %o/imo, dico, majka će biti u brizi za va" o"mero, a ono deveto "igurno lače za vami, o/i i ti
*ogdane!
— 1oš mi je rano, kume, ja ću i"ke na kraj 9ira, naći će "e ki će me rebaciti na %rivlaku'
— %o/i, mili moj, o/i! 4eci majci "vojoj neka više ne lače, neka još više moli *oga, da ti budeš "ritan
čili #ivot!
— -ada ti #eliš, ljubavi vična moja, oći ću moliti majku da budemo zajedno "ritni — viruj — njezine
molbe *og će u"lišati, 1ele! ' ' '
."tali "u "ami, tete ,ne, barba Ive i njegova #ena' Sve "u ure/ivali, 1eli ni"u dou"tili da im išta
omogne'
— 1ele, dite jedino, mo#eš li oro"titi majci? ' ' '
A>E
— 9eć "an bez vaših riči oro"tila, majko, ćaća mi je reka, dok još nišan znala da niman oka'
— *udi jaka i u nevolji i u ne"rići, dite, ka tvoj ne"$ritni otac, koji je o"ta ne"ritan rije nego ča "i "e ti
rodila!
— Moja i ćaćina ne"rića, majko, učinila me "tarijon od va"! 1a va" ne molin, nego van moja ne"rića
zaovida, i"$ovidite "e meni< "ve vaše rado"ti, "ve vaše nevolje, i ne zatajite mi ni jednoga vašega griha
— virujte — onda ću malo lakše no"iti i odno"iti nevolju i ne"riću, da #ivin "amo " jednin okon! ' ' '
— 1ele, "ve ćeš doznati, nišan vridan da te diteton našin zoven! Moga "i lika, "ta"a, "nage i liote, kada
za$voliš, ne odričeš "e toga od činu #ivota kao i ja bidnik, ali ćudi "i mirnije i razumnije! Ne
rioznajen te, dite, od onoga dana kada "i zavolila toga *ogon o"lana mladića! ' ' ' %rvo ča ću ti
riznati, utro "an "voju gorku ćud, kleka "an red njega u čamcu na obali @adra' %okaja "an "e, on mi je
oro"tija' , kada "an mu reka da nimaš jednoga oka, da nije još "iguran tvoj #ivot' ' ' nikada neću
zabovariti njegov tu#ni jauk i lač, diga je ruku na molitvu i reka: ) ' ' ' 8o"ode, 8o"ode *o#e, zadr#i
je na #ivotu, ako o"tane "lia i na oba oka, ona će biti moja #ena ''' 0i znaš i vidiš, 8o"ode, da je ljubin
više nego "voj #ivot!' ' ' @agrlija "an ga, 1ele, rivija ga velikon "na$gon i rimija u dno "rca, ka ro/enoga
"ina! .beća "am, ako triba, da ću i "voj #ivot dati za nj! ''' .vo je, 1ele, rva i"ovid! %onit ću majku
od "mokvu, tamo ćemo biti na"amu, udovoljit ćemo tvojoj #elji i zaovidi: naše nevolje i naše grihe!' ' '
''' I 1ele je doznala kako je njezin otac u o"amnae"toj godini zavolio djevojku 1uricu, za kojom još i "ada
čezne, jer je nije re"tao ljubiti'
=F 4ibar i more
A>F
— 2ite moje, o"amnae"t godina mi"lin na nju, čeznen i #udin za njon, a "ve to nije tribalo, kriva je
moja nagla, ualjiva ćud, kada "e u#ge, onda mi"a zataji, a radi "amo ni"ki grubi nagon, koji je donija
meni atnje, a tebi ne$"riću, 1ele, dite drago!
— 1ele, i meni će biti teško izraziti mi"li, teško će mi izlaziti rici, jer — još te gledan diteton, ali kad
veliš da te je ne"rića učinila zrilijon, čuj me, dite ''' — očela je majka' — 8rišna "an, ne iščen milo"t od
*oga, a neću i"kati ni da mi oro"ti ona koju "an ucvilila i kojoj "an zadala boli! ' ' ' 5gledala "an tvoga
oca na 7aadu, zavo$lila "an ga na rvi ogled< on nije manja za mene ''' 5 na" u (ui "trogo "e oštiva
divičan"tvo, ali "an od ne$vi"te Mimice doznala, da divojka koja "e rida mladiću o"tane njegova!
0akav je zakon i običaj 9ela 7uke! Satkala "an aklen"ki lan, da moran ridobiti tvoga oca! Mlad, jak,
"na#an, "ve je vrilo iz njega! ''' Ne znaš ča, da li liota ili mladenačka "naga! Namirice "an ga nudila
vinon, doša za menon u čunu na 7aad, molila ga da "idne uza me, aklen"ka mi"a došla mi je u amet,
i"kala "an ga uz "e! ''' %omogla mi je u zavodjenju njegova ua$liva narav i nagla ćud, zaboravija je onu
koju ljubi, jer je nagon bija jači od mi"li' 5teka je od "tida ča je uze moju nevino"t i da "voju bez ljubavi!
' ' ' Ni"mo znali di rebiva ''' 5 je"eni je dozna od "vog mištanina Mate, da njegova 1urica "amo njega
ljubi i nikoga drugoga na "vitu! %iša njoj, iša majci, da "ve rireme za "vadbu ' ' ' -ada ja "voje "tanje
nišan više mogla kriti, ovirila "an nevi"ti Mimici' ' ' .na ak i"ala majci, a majka nalo#ila da mora
vinčati mene, jer to običaji i nei"an zakon nala#e, ošto no"in njegovo dite od "rcen! ' ' ' 4eka mi je
rid vinčanje da me rezire, da me nikada neće voliti, a ja nišan marila za njegove riči, jer "an u#ivala u
"rići ča će on biti
A>H
moj' 2ošla "i na "vit lia i zdrava< ja "an bila još nevoljna, kako je to #ena o"li oroda' Nije doša o"an
dana, onda "e okorija du#no"ti, ogleda tebe, na mene "e nije o"vrta, ali ja bidna i nevoljna nišan mu
dala mira' 8ovorin
? tvojoj lioti, kako "i čila on, nudin ga jelon i ićen: dragan ga, govorin da je još liši nego je bija'
%obudin u njemu ni"ki nagon, a ja, bidnica, umi"to da "e obranin, o"tala "an njegova drugi ut — i
o"lidnji! čiloga #ivota o"tala "an vični bogalj! ' ' ' %romatrala "an te, dite' 7jubiš i ljubljena "i, to je "rića
— čuj me, dite — virujen da će ti *og dati diče — bdij nad njimi! Ne dao *og da o"toji ljubav "amo "
jedne "trane, a drugi da je rimoran govoriti to "amo medu "viton' Mene, tvoju majku, kaznija je *og'
5morila me i"ovid — dite — da, %ero, one"i me na o"telju! ' ' '
Sutradan je tra#ila hladna ovčjeg mlijeka, ali teta ,ne nije dou"tila, morala je iti tologa' — %ero i
*ogdan vratili "u "e rano doma, #alo"ni, jer je arangal bio tri dana u moru< bijela riba nagrizena "va,
vrijedili "u "amo )"i+ i )ra#e+, koje "u riremili za "ušenje' 1oš rije objeda, -ate ozove %eru i 1elu:
— Si/ite na moju o"telju' ćutin "e dobro, jaka "an, tila bi tebi, %ero, rid diteton "vitovati' ' ' ,ko ja
umren — ne gledajte me tako — to ne mora biti, onda ti nala#en, %ero, o/i odmah do nje! čuj, %ero,
riši, o/i, u"rići nju
= "ebe! ' ' ' Mlad "i, zdrav, ča je za čovika tride"et še"t godišća, imat ćete diče, budite "ritni! 1ele hoće i
mora biti "ritna uz an/ela od mladića' Njoj reci neka mi ne rašta neravdu, ali neka bude rijatelj
našemu ditetu! — %ero, čuj me još jednon, o/i odmah u 9elu 7uku čin me okoate, nutrina mi
rido"ića da moraš rišiti' 1elo, ti mu ne daj mirovati!
A>I
— Nećete vi, majko, umrijeti!
— ;oću, hoću, mili moji, mi"lila "an da "an jača, ali ovo ča "an mi"lila i #elila reći, jako me je o"labilo! '
' '
%et dana nakon ovratka 1ele iz bolnice bila je -ate na mrtvačkom odru< #elila je "mrt i ona joj "e
"milovala ' ' ' %ero nije nikome od "vojih i -atinih ro/aka javio njezinu "mrt' %okoali "u je u 9iru'
2on 7ovre je, radi *ogdana koji je očajavao od tuge, mogao tek za tri dana odr#ati zadušnice' 2olazili
znanci na #alovanje u kuću, kako je to tamo običaj' 1ele je "ve "remala za ut, o#urujući oca, ne toliko
radi njega, koliko radi *ogdana'
.dmah drugi dan, nakon dola"ka iz bolnice, veli *ogdan 1eli:
— 2o/i mila, "idni "i blizu mene, reći ću ti riči, neka drugi to ne čuju, jer to vridi "amo za na" dvoje, a
njih ćemo iznenaditi!' ' '
1ele, "miješeći "e ka#e:
— ča bi to moglo biti, *ogdane, da otac i majka ne "miju čuti? ' ' '
— Sutra, 1ele, čin očne "vanjivati, u"tani< obuci crkvenu ruho, do/i do uvale, ja ću te čekati, "je"t ćemo
u čamac, odve"ti "e u 9ir va crikvu, da na" don 7ovro ve#e "akramenton #enidbe! '' '
1ele ga relašeno ogleda, a tiho, i"rekidano uita<
— *ogdane mili, ti "i u bunilu! ča i kako bi "e to moglo bez roditelja, "vita i rijatelja? ' ' '
— Nišan u bunilu, draga moja, čilo vrime "an mi"lija o tome! %ita "an don 7ovru, "ve "e, mila, mo#e,
"amo ako mi dvoje hoćemo ' ' ' 2on 7ovre je reka: ) ' ' ' 2o/ite va" dvoje, dva "vidoka, jer "ve vridi, ka
onaj dan kad ni"te došli na vinčanje ' ' '+
— Nišan mogla mi"liti, *ogdane, da bi "e moglo obaviti vinčanje bez "vatova, ali kada ti veliš, ja ti
virujen! ' ' '
AE?
— ,h, mila moja, kolike noći robudija "an ja mi"leći na tebe! I tako "vu našu ne"reću koju "mo
ro#ivili zami"lija riokreniti u "riću ' ''
— *ogdane moj, tvoje lie, mile riči, obudile "u u meni još veće o"ićaje "ram tebe, "vu nutrinu
zahvatila mi je draga milina, a "rce mi govori: )' ' ' %o"tat ćete "voji! *ez "vita i "vatova ' ' '+
— 1ele moja, kako te riči gode "rcu mome! 9irova "an da ćeš ri"tati, ali tih dragih i liih riči "e nišan
nada! ' ' ' %ogotovo, da ih "ama izgovoriš!
— *ogdane, dr#i me za obje ruke, jako ih "ti"ni, mili moj, čuj, "rićo #ivota moga ' ' ' Iznenada je
ri"ikla naše namire mi"a da "am bogalj, bez oka!' ' '
*ogdan "ti"ne 1elu tako "na#no, da je zajaukala, a on zdvojno oviče:
— Ne izu"ti nikad više rič )bogalj+ — ti "i moj #ivot, moja ljubav, moja vira i nada! ' ' ' čuješ li me, 1ele?
' ' '
S kreveta oviče relašena -ate:
— ča je taj jauk, 1ele' &j, dico, ča je to me/u vami? ' ' '
— Ništa, ništa, majko, nešto "an #alo"noga ovidala *ogdanu'
— Nemoj, kćeri draga, ne govori mu tu#nih riči< nije to zavridija! ''' 0aj dragi, dobri, od *oga o"lani
mladić! ' ' '
— 1ele, 1ele, jako "u me o#alo"tile tvoje riči, oštedi, 1ele, i mene i "ebe, jer ja "an "iguran, da "rce tvoje
bije za mene!' ' '
1ele veli drhćući, a iz oka joj "tanu teći "uze: ' ''
— *aš radi toga, mili, ča je moje "rce čilo "amo tvoje, ne mogu u"ta izreći namire koje "an u bolnici
"ama nametnula! Ne mogu, ne! '''
AE=
%lač i jecaj zau"tavio je govor 1elin ' ' ' *ogdan joj je dr#ao ruke i relašeno romatrao ra"lakanu 1elu<
ri$vine je na grudi, a rozbori:
— Ne lači, mila, ne "ićaj "e tuge i nevolje! ' ' '
— Ne mogu ti to još "ada reći, ne mogu, jer bi mi ovoga ča"a "igurno "rce uklo nadvoje, moran, mili,
jedini moj, čuvati to moje bidno "rce!
— 1ele mila, da "am moga i omi"liti da ćeš "e ra"lakati, ne bi ti bija govorija o mojin dragin i liin
"novima! ' ' '
— Mili moj, nemojmo iti na tajno vincanje! Majka je "laba, bojin "e za nju, a "trah me je, mili, "vita,
znaš ča bi još zli ljudi mogli govoriti, da #elin rikriti či"toću, a znaš kako je u ovon kraju! ' ' ' Svetogr/e
ako divojka ne do/e nedirnuta na vincanje!
— ča tribamo marit za "vit, 1ele? ' ' '
1ele je oet htjela nešto reći, ali u/e %ero, ogleda ih i veli:
— ča "te tako zbunjeni, a zač ti, 1ele, "uze roli$vaš? ' ' '
— Nišan udovoljila #elji *ogdanovoj, da "utra — zo$ron o/emo tajno na vincanje, "amo na" dvoje i
"vidoci! ' ' '
— ,ko je to vaša volja i #elja, ja "e ne bi rotivija, dico draga, a kada "te to ovidali, onda bi va" ja rado
ratija!
-ate iz druge "obe oviče:
— 7ie li zami"li, "ine *ogdane, o/i, 1ele, o/i udovolji grišnoj "vojoj majci, da te još #iva vidin
vinčanon #enon *ogdanovom! 7akše ću umriti! ' ' ' %o/ite, o/ite, dico, "utra zoron na vincanje! ' ' '
Ni"u ošli' , -ate je za tri dana umrla ''' — 5ko, zadušnice, #alovanje ' ' ' %rošlo je nekoliko dana'
*ogdan je zdvajao, jer "e 1ele "remala za ut u 9elu 7uku' Nije
AEA
mogao govoriti u te dane, ali ga nemir nije nauštao' 2rugi dan nakon zadušnica, veli 1ele:
— ćaće, "ve ča mi"lin da tribamo oniti u riravi je, još vi recite ča triba oniti, a bi jutra zoron
mogli ojti' ' '
— Sjutra, dite, ne mo#emo, rimitija "an da "tari jarbol ni ouzdan za tako dugi ut, vrime je da ne
mo#e biti liše, ali u mi"ecu rujnu već ni "igurne vire! ' ' '
— ćaće, ćaće, ne oštivate #elje okojne majke!
— .h, dite, dite, red tobon me ni "ramota, jer "an ti "e i"ovidija' Moje #elje, moje če#nje tako "u
velike, da ne mogu dočekati ča"a, ali rid "viton "e "avladavan — znaš, dite — #ivimo me/ tin "viton, ali
ne mogu rikriti moju rado"t, da ću je nakon uno, uno godina #elja i če#nje moći rivinuti na grudi'
— .nda, kada utujemo, ćaće? ' ' '
— @a četiri dni' 5 "ubotu ujutro kod zalaza "unca "ti#emo u naš zaliv ' ' '
— 4ada bi, ćaće, da je čin rije, već "an van rekla, radi mene i njega, "trah me je, ćaće, ne govori ove
dane, ali me motri, drhti kad me dodirne, gleda me relašenih očiju, "trah me je da nešto ne rovali iz
njega! '' '
— 1ele, čula "i majčine #elje — a viruj, dite — ne bi ogrišila, a još manje "agrišila — rid *ogon i
ljudima — da udovoljiš njegovin liin, tolin, a mogu ridati, i vrućin #eljama'
— @ato va" o#urujen, ćaće — neću udovoljiti njegovoj #elji, iz reviše velih o"ićaja, a van velin,
o/imo, ćaće, tamo me/u naše drage i mile, koji će i mene rivinuti "rcu, onda ću mo#da laganije
zaboraviti ča ćutin za nj! 0amo ću ga na"tojati odagnati iz "rca i duše i moliti ću *oga, da i on zaboravi
mene, da zavoli divojku "ebi ravnu!' ' ' %otuno zdravu, a ne bogalja bez oka ' ' '
AEB
— .bećala "i, 1ele, da to nećeš više "ominjati'
— Njemu, ćaće, ne, ali va", ćaće, neću milovati, više ćete uta čuti moje jade! ' ' '
*ogdan ude, rekavši:
— 1arbol će biti gotov u etak uvečer!
— 0ako je dobro, *ogdane, utujemo u "ubotu ujutro! ' ' '
— 2a li ćete i mene ove"ti " vami? ' ' '
— Nećemo, *ogdane' 1ele veli da bi #elila da o"taneš ovdje< time ti #eli dobro, ka#e ' ' '
— 1ele, 1ele, ča je otuilo tvoje "rce za moje molbe? ''' I za o"ićaje i velike #elje i če#nje? Ne
o"tavite me "ama! %ovedite me, zaklinjen te ljubavlju koju o"ićan za tebe!' ' '
— 5miri "e, *ogdane! 1oš četiri dana o"taje, do#ivija "i "am i ro#ivija, "inko, da "e u četiri dana mogu
dogoditi tuge i #alo"ti, a i "trahote i velike rado"ti koje "e ante čiloga #ivota!' ' '
— Ne iščen ja nikakova čuda! 1a #elin ono najmanje: "mirenje i "riću " tobon, 1ele! I više za tebe, nego
za mene ''' 0i me uviravaš, kako je čilo tvoje "rce i duša uza M me, a iak odga/aš, izmičeš čudnin
ričima, koje "u omišane " lačem i tu#nin uzda"ima! ' ' '
1ele ri"tui *ogdanu, te drhćućim gla"om rozbori:
— 2o/i, dragi, tamo od "mokvu, da budemo "ami' ."ićan u "ebi "nagu i volju da ti "ve rečen ''' 2a
ništa jedno red drugin ne krijemo, bilo ve"elo ili bolno!
— .tvori mi, 1ele, i bolnu "tranu "voga "rca! ' ' '
— *ogdane, ja tebe više ne ljubim! ' ' '
— Ne virujen ti, 1ele!'''
— 1a te, *ogdane, neću za mu#a, radi tvoje "riće!
— 0o ne govori iz tebe "rce i duša, to "u razne riči, to ti još manje virujen, 1ele, ali otkrij mi, draga,
kako "i
AED
mogla, kako "i "mila dou"titi toj naa"ti da u/e u tvoje tilo? -ako "i "mogla "nage da mi to veliš?
— .noga ča"a, *ogdane, u bolnici, kada "an "aznala da više nišan ono ča "an bila! ' ' ' @amolila "an
*oga da mi da "nage, da te odagnan iz "rca "voga, a još "an 8a više molila da ti zaboraviš mene, da ti,
dobri dragi, mili, najliši mladić, zavoliš divojku tebi ravnu! 7iu, zdravu, a ne mene, jadnicu i bidnicu!
0o "an #elila i to ti #elin iz revelikog o"ićaja ljubavi i #elje da budeš "ritan do kraja #ivota! ' ' '
M
*ogdan "e "u"ti na koljenima Lred 1elu, olo#i glavu L na njezino krilo, a zaviče očajnim rodornim
gla"om:
— 1ele, 1ele, akoW)$"e zavitovala rid *ogon ili "vi$ton, oduzmi mi oragaOi"a #ivot moj, u"liši me, 1ele! '
' '
— Ne zdvajaO/r/gi! Ne lači' Ne laši "e, nišan "e zavitovala, ne bi "e u"udila lagati *oga, koji zna
moje mi"li i o"ićaje, ne, ne, to "u bile moje nami"li da te odbijen od "ebe, da ne uzimaš za #enu bogalja
bez oka! ' ' '
— .et "i rekršila rič, 1ele, za mene ćeš vično biti kakva "i bila! čuj me, 1ele, oet onavljan i
onavljat ću dok #ivimo, ove riči!' ' ' Nema tako velike i "ilne "nage na "vitu tom, koja bi te mogla izbiti
iz "rca moga< o"tat ćeš vično u njemu, čuješ li me, 1ele moja? ' ' '
— čujen, čujen, dragi moj!
— .h, kako te riči gode "rcu mom! Srce bi mi moglo ući udvoje, a ako ne bi uklo, to bidno "rce,
onda bi mi omutila amet!
— I"ovidan ti "e, 1ele, tu "mo "ada "ami od "mok$von: ' ' ' Nišan kriv tomu, draga, to dolazi "amo,
nezvano' ' ' ' Moje mi"li uz tebe "u čilog dana, onda do/e noć, duga noć, a oet mi"lin na tebe! ' ' ' San
me "vlada, onda "e javljaju "ni, lii, divni, "ni, koje "e ja ne u"u/ujem omi"liti kada "an budan i ri
"vi"ti! ' ' ' Sanjan da "i kraj mene'
AE>
1a te milujen, grlin, ljubin, rivijan "e uza te takovon "nagon, da izgubin dah, koji me robudi' 2ugo ne
otvaran oči, ne mičen rukama, ri"iljavan mi"li da viruju da je to i"tina, a ne "amo "an ' ' ' .ro"ti, mila,
ča ti govorin te riči, tebi, če"titoj divojci! ''' Mi mladići, kada do/emo do jedne dobe, čujemo od "tarijih
ono ča vami divojkami ni otribno — virujen — radi toga ča je va" *og "tvorija drugačije nego na"
muške! Mila moja! 9iruj mi, kunen "e ljubavi našon, kad me *og namirija na tebe, zavolija "an te, a da
nišan zna' kako je ta velika ljubav došla u moje "rce, ali, 1ele, ni"u me ni jednoga ča"a uznemirivale mi"li
na tvoje tilo '''
— Na "vadbeni dan, kada "an bija "reman na vin$čanje, vozeći "e u čamcu do tebe, očela "e u meni
buditi nutrana #elja i če#nja, rado"t i do tada neoznato ve"elje oradi naše "vadbene noći! 9iše nego ča
te volin — ne mo#e *og Svemogući dati jače ljubavi, oštovanje tvome divojaštvu, ali 1ele, od dana
našega ne"u/enoga vinčanja, molin "e *ogu da odagna ne moju ljubav naram tebi, nego #elje koje me
uznemiruju, koje me uz veliku i nje#nu ljubav od"ićaju na tvoje milo, drago, lio tilo ' ' ' .ro"ti,
draga, na tin grubin, tebi nerazumljivin ričima, ali "mo obećali biti otvoreni! ' ' '
— 4ekla "an ti već jednon, dragi, da me je ne"rića učinila "tarijon od moga oca, uno "an toga razumila
i ja ti ne zamiravan, još "i mi o"ta dra#i!
— 1ele, mila 1ele, oet "e kunen Svetin našin *ogon, i od *oga danon ljubavi, ne čeznen za našin
vinčanjen radi toga ča ne mogu odagnati naa"ti koje me "aliću iz ljubavi za tvoje drago tilo, ne 1ele, ja
ću "e i dalje boriti< ali mila moja — ti olaziš bez mene, ka tvoga mu#a i zaštitnika, me/u tvoje mile i
drage, umrit ću od tuge i bola ako te "a#aljevaju, a ja te neću moći štititi i braniti ka tvoj
AEE
"akramenton vezani mu#! ' ' ' 4adi toga te gonin, 1ele, da ri"taneš i da o"tanemo — mu# i #ena! ' ' '
— *ogdane, virujen "vakoj tvojoj riči, odričen "e "voje namire — jer mi *og nije dou"tija —
zavita, koga bi odr#ala od činu #ivota! 0akvi "mo mi Surići, 6alin *oga! Molin te, dragi, dou"ti, da
o/en me/u mile i drage moga oca' 9irujen u čudo koje će me još većon "nagon vezati uz tebe, kako "i
ono reka, *ogdane< nima "nage na "vitu, da ljubav za tebe iščua iz "rca moga! 9irujen, *ogdane, da će
"e zbiti čudo, da ću te moliti, zvati, zaklinjati, do/i mili, do/i da o"tanen tvoja #er6a! (ena — do "ve
vike, vikova< hoćeš li me takvu čekati, dragi, mili — od *oga o"lani *ogdane!
— ;oću, mila, obećajem ti da ću te "trljivo čekati!
— 2ico moja — ri"luškiva "an vaše govore — još mi je milije, *ogdane, da ne izvršimo vinčanje ovdi
ar dana nak<onT"mrti 1eline majke! ' ' ' čuj me, "ine, "koro "an dvo"trilko "tariji od tebe, ja "an čeznija,
#udija, kraj #ive #ene — za njon, koja me ljubi i čeka o"amnae"t godina! čekaj, dragi, ridobri "ine —
doći ćeš na moje vinčanje " mojon vično ljubljenon 1uricon, onda "an "iguran da će moja 1ele ri"tati
vinčati "e " tobon i da će *og blago"loviti "akrament #enidbe oca i njegove ljubljene diče! ''' 1e li ti
to ravo i drago, 1ele, hoćeš li "trljivo čekati jnoj oziv, *ogdane? Neću dugo trajati, jer ja #u$din, a
virujem i ona, da "e zdr#imo ka mu# i #ena!
— čekat ću, ćaće, vaš oziv na vinčanje vaše i naše! ča ne, 1ele? ' ' '
— 4aduje me "rića, i to, kako lio iz "vega "rca govori moj ćaće! čekaj, vična ljubavi moja, virujen u
čudo *o#je, ne u čarke vištica, da ćeš doći i da ćemo biti do kraja #ivota "ritni, mili i dragi *ogdane! ' ' '
AEF
5 "ubotu o"lije odne kod zala"ka "unca, uzalizoLje u zaljev 9ele 7uke čamac " %erom i 1elom' -renuo
je odmah nalijevo, rema kući ribara Ive Surića' Svi "u bili red kućom' Ive je "a "inovima oravljao
mre#u< dvije "u "nahe unile arangal, %ave je red kućom "lagao rebra za novi čamac, a njegova #ena "
majkom %ericom krala je robu unučadi, kojih je već bilo, od trojice "inova, četrnae"t ' ' '
%ero gleda rema "vome zaljevu< vidi uz rodnu kuću još jednu lješu i veću, te veli 1eli:
— 7io "u "e omogli od kako me ni bilo ovdi, o"amnae"t godina nišan vidija moje mile, onu moju
dobru, dragu majku, nišan tija iz revelike ljubavi rema njoj, da ne lače i ne jadikuje, jer dobra majka
— i bez riči — o"i$tila bi moju ne"riću! ' ' '
4ibar Ive "vrne očima na more< "tavi ruku na oči da bolje vidi, te oviče:
— %ave, %ave, ogledaj, ti imaš mlade oči, ča ni oni čamac "ličan našen Nikoli? ' ' '
— Sliči mi, ćaće, "amo jidro je bilo i nešto više nego je bilo na Nikoli!
%erica "e digne, gleda u zaljev, a ka#e:
— ča mi"lite, je ''' nije< moje "tare oči ga rioznaju, ono je naš %ere, dolazi, dolazi naš mili "in! Sitija "e
na"! ."amnae"t godina je izdr#a, rivukla ga je #elja da vidi još #ive "voje "tare roditelje ' ' '
— Ive, dico, re"tanite krati mri#u, dolazi %ere "a "vojimi< nevi"te drage, nemojte " čudon
gledati njegovu bidnu #enu, ili ono dite koje nima jednoga oka!
— *udite bez brige, majko, ali ni ih troje, "amo je viditi dvoje u čamcu ' ' '
— Neka, neka, vidiš dvoje< ona bidnica "igurno le#i u čamcu? (uri, #uri, %ero moj, u toli i jaki majčin
zagrljaj!
čamac je ulazio u malo ri"tanište< već "e je u čamac oelo nekoliko "inovaca da rihvate ve"la i "u"te
jedro' %ero i"koči iz čamca, otrči u majčin zagrljaj< od uzbu/enja ni"u ništa govorili nego "u "e "amo
rukama milovali o tijelu' Izišla je i 1ele iz čamca< %erica je rihvati rukom, riti"ne uz oca, te rogovori:
— 2ite milo i drago, rioznala bi te da "i naša medu ti"ućami! I"ta "i ka i on kad je bija u tvojin
godinama! ' ' '
7jubi joj lice i veli:
— 7ia "i, "ta"ita, rave "i naše ra"e Surića ' ' ' %ero, a kadi je njezina majka?
— 5mrla je, majko, rid nekoliko dana! ' ' '
%erica ih i"u"ti iz zagrljaja, "tane "e kri#ati i govo$riti: <
— %okoj joj vični! ' ' ' Nije "e nau#ila mlado"ti ' ' ' %e$rice, %ero, ča i ti ni"i naš? — 2o/i "ine da te
zagrlin na$
'kon toliko godina ' ' ' Nevi"te, moje dobre, "remajte ve$čNeru< izne"ite "ve ča je najbolje u kući, neka
je toga čim više, eno — već bi#e o utu! *ozo, Snje#ana i @vonko obavi"tit će čilu našu rodbinu! ' ''
Na večeru "u došli "vi ro/aci, "e"tre, "vaci, tetak Marko, a teta 1ele "a "inovima i unučadi' ' ' %ero je bio
"av izvan "ebe od "reće me/u "vojima< mu#eve "e"tara znao je još kao dječake' 1ele je čudno gledala<
toliko ro/aka i djece, mladića i djevojaka njezine dobi' 2ijelila je manjoj djeci "latkiše i okretala "e cijelo
vrijeme nade"no — u "trahu da je tko od djece uita, zašto joj je zatvoreno lijevo oko' %ero je vjerovao
da će ro/aci doći, ali "e nadao da će ranije otići, jer "u njegove mi"li bile kod 1urice, kojoj je "vim "rcem
#elio još večera" reći da je došao kraj njihovim jadima i če#nji' ,li ro/aci "e ni"u razilazili, bilo je rado"ti,
ve"elja, razgovora, manja "u dječica oza"ala na krilu "vojih majki, a rošla je već i onoć kada "u "e
"tali razilaziti'
AEH
7'
AEI
— 1oš "u "vi u kući "avali kada je %erica izašla tiho iz kuće, te "e uutila iza zaljeva i oko njega rema
crkvi, "ama "ebi govoreći: ) ' ' ' Nije to niki moga rimititi njegove rado"ti< kada "e je zami"lija, oči "u
mu "e "vitlile od "riće, "amo je majka oga/ala njegove mi"li i #elje ''' Ne o"ićan umora, ne #alin truda,
olazin va crikvu omolit "e da o"tane "ritno to moje milo i drago, do "ad ne"ritno dite'+ — 2ošla je u
zadnji ča", narod je već ulazio u crkvu, te oazi 1uricu i dade joj rukom znak da je ričeka' Nije "e
o"vrtala na molitve "većenika, već je cijelo vrijeme klečala red go"inom "likom i molila za "reću "voje
obitelji, a če"to "u "e čuli uzda"i i riječi: ) ' ' ' Njemu vrati, *la#ena 8o"o, "riću na koju je dugo čeka,
čuj ''' u"liši, 8o"o, molitve i rošnju majke! ' ' '+
, iza crkve čekala ju je 1urica, te uita:
— ča mi hoćete reći, draga ne"u/ena majko?
— 7ie i rado"ne ti no"in vi"ti! — %o"tat ćeš mojon kćerkon, "inoć je doša on, umrla mu je #ena'
1urica "e baci u zagrljaj majci %erinoj, a "tane jecati i kroz lač govoriti:
— Sudbinu, "udbinu, zač za na" oboje nimaš "milo$vanja! %ero, %ero, jedina ljubavi moja, zač "mo tako
ne$"ritni! ' ' '
— Ne lači, dite, ne jadikuj, "uze rado"nice škode zdravju, a mogu i "rce ubiti ' ' '
— Majko, majko, ne"u/ena majko!
— 5miri "e, milo moje dite! *it ću ti majka, rivit ću te "rcu "vomu!
1urica "e malo "miri, ro/e " majkom iza crkve, a uita:
— -ad je ona umrla?
— Njegovo dite mi je ovidalo, nešto više od četrnae"t dana!
AF?
— %ero, %ero, ne"ritni %ero, zač ni"i javija njezinu "mrt? %roklinjat ću dovika našu tu#nu "udbinu,
majko!
— čuj me, drago dite — nebrojeno "i "e uta i"lakala na mojin grudima — čekala "i, ali nada ni
nikada uga"la u tebi, "ada budi ve"ela, on ti "e je vratija da budete "ritni! Ne "ominji mi ne"riće, zadaješ
majci veliku bol, majci koja "e je va crikvi rid oltaron 8o"e "krušeno molila za vašu "riću!
— Nikada nećemo do#iviti "riće, majko! Majko ne"u/ena! 1a "an bidnica, odlegla "an molbi i
nagovoru "voga oca, dala "an be"edu i obećanje drugome, "voje i"aćeno tilo!' ''
— 2ite drago, čuj, 1urice, tebi, "e je od rado"ti o$mišalo! — Saberi "e i umiri, o/i "menon va crikvu,
omoli "e za zdravje, ono je, dite, vezano za "riću! ' ' '
— Neću, majko, i *og je da vragu i "otoni vla"t da uništi našu "riću, ali, %ero — zač ni"i oznanija "mrt,
još onda nišan dala be"ide onomu bidniku!? ' ' '
%erica "e odmakne od 1urice, relašeno je ogleda, a ka#e:
— 1urice, ti "ada "vi"no govoriš, ča? -ako? . kakvoj to be"idi govoriš?
— %oznato van je, majko, da "e je u mene zagleda onaj ne"ritni naš "u"jed Mate!
— 2oznala "an to, 1urice, nije on bidan kriv, o"ića$jima "e jako teško oirati!
— 1a "an ga roklinjala, majko, jer je "vojon na"il$non "ilon uroa"tija našu "riću!
— Su/eno van je bilo da trite, zaboravi "ve, dite, L "rića van "e vratila! @a "riću ka i ne"riću, 1urice,
nikada
nije ka"no!
— .n je zaka"nija, majko, — o, %ero, ne"ritni %ero!
— Nala#en ti, dite, da ne izu"tiš više rič )ne"riće+!
AF=
— Samo ću #ivot morati dati, majko, da je otklonin, čujte: ' ' ' znate da je otiša u -anadu, "ića "e mene
za blagdane, za dane moga imendana, uvik "ominje da mi"li na mene ' ' ' %rid nekoliko mi"eci iše da
je otvorija go"tionu, da mu je otribno #en"ko "tvorenje ' ' ' )do/i, 1urice, uno ćeš ineza zaraditi, ako
nećeš da mi do/eš ka #ena ' ' '+
)@rilih "mo godina' @nan da ne minjaš ljubav i o"i$ćaje rema njemu< on je ne"ritan, "riću mu ne mo#eš
vratiti "vojin #alovanjen — u"rići mene, dobra, draga di$vojko ' ' ' budi mi #ena! Siguran "an u tvoje
oštenje, ako me nećeš moći ljubiti ka njega, ali "an uviren da ćeš me oštivati ka mu#a, a kada do/u
naša dica, onda ćeš uz dicu zavoliti i mene! ' ' '+
— 2ugo "an "e borila, nišan ri"tala, otac me je nagovara, kaziva mi da "an )bez duše i "rca+, ili ak
— )ti ni"i divojka, u"rići bidnika!+ ''' )' ' ' to ti je du#no"t od *oga, "vita, a i mene ka oca, tribaš me
u"lušat!+ ' ' ' — .na je već bila u grobu kada "an o"lala obećanje i dala be"idu! ' ' '
— %rikršit ćeš be"idu, dite drago!
— Ne mogu, majko, "e"tra ,ne javila mu je #icon moje obećanje< on je već "ve uredija, o"la kartu da "
ti$con$avijunon letin do njega! ' ' ' Majko, zaklinjen va" mli$kon kojin "te ga dojili, ne recite njemu ni
riči' %oznate njegovu naglu ćud, još ju je "igurno ojačala njegova ne$"rića, a "ada rado"t i če#nja! ''' .n
bi, majko, lišija #ivota mene i "ebe! ' ' ' 9irujte, majko, da bi mi bila draga "mrt od njegove ruke! ,h,
majko, ubija bi "ebe, na"tala bi tuga i ne"rića, koja "e nikada ničim ne bi dala oraviti! ' ' '
4a"tale "u "e obje tu#ne i zamišljene' %erica je došla doma, mu# Ive regledavao je mre#e, a nevje"te "u
"remale doručak' %ošla je u %erinu "obu, orezno otvorila
AFA
vrata, a gledala "ina kako "rava, bori "e " nekim govorom, a u"ta mu "e "retno "miješe ' ' ' 0ada
ri"tui bli#e o"telji, "tane ga kri#ati i tiho, u "ebi izgovarati: )' ' ' *og te štitija i vodija, "ine, "nivaj,
"nivaj, "nivaj lie "ne, "amo .n — *og i nitko drugi neće rominiti njezine odluke! ' ' '+
P Majčina ri"utno"t djelovala je na %eru< on otvori oči, te uita:
— Majko, zač me motrite "uznin očima? ' ' '
— *ila "an va crikvi "ine, no"in ti blago"lov *o#ji, kri#an te i molin *oga za tvoju "riću! ' ' :
— 1e"te li i nju vidili, majko? ' ,6
— 9idila "an je< dugo je lakala, lakala u mome zagrljaju! ,
— 9idite, majko, da "uze do/u i od "riće! ' ' ' %ozdravit ću znance, oći ću i do nje, majko, da "e
dogovorimo, kako bi što "korije bili "voji o zakonu "akramenta! ' ' '
— %o/i, "ine, o/i, o"lušaj majku, "vrati "e va crikvu, moli "e *ogu! 2a ti dade "nage i
uzdr#ljivo"ti!
— ča ni u meni, majko, Surićeve "nage do"ti? ' ' '
— %ratija te *og, "ine — reče a "e okrene, da ne bi %ero ugledao "uze u njezinim očima'
%ero, hodeći o "elu, nije "e nikome navraćao< ozdravljao je znance i drugove, ali ovom rilikom bio
mu je dug ut do kuće 1uricine' , ona ga je očekivala ''' — -ada je "krenuo u dvorište, otrči mu
u"u"ret< zagrle "e takvom "nagom, da ni"u ni o"jetili kako je %ero u čvr"tom zagrljaju renio 1uricu u
ro"toriju' 7jubili "e, grlili, govorili "i mile i drage riječi iz najmla/ih dana ' ' ' 1urica rekine milovanje,
ogleda %eru, te veli:
— Mija "i, drag "i mi ka nekada! 1oš "i mi liši u mu#evnoj dobi, dragi i mili, zač ni"i #icon javija da je
ona ošla " ovoga "vita? ' ' ' %ero, mili i dragi, ne"retni %ero!
=H 4ibar i moro
AFB
— *ija "an, 1urice, ne"ritan, a "ada "an oet "ritan tu uza te! *it ćemo dovika "ritni! 9iruj mi, mila, ono
moje "iroče rigrli< uz našu brojnu dičicu, koju ćeš ti "ebi i "vojemu %eri roditi!' ' '
%ero je "tane oet grliti i ljubiti< 1urica uzvraća ljubav i oljuce, koji "u ovoga uta dugo trajali ''' 5
dugim i "tra"nim oljucima, kad zataji razbor, %ero okuša do kraja i"iti ljubavne čari! ' ' ' Nije mogao
vjerovati, kako "e je mogla odurijeti njegovoj #arkoj #elji i ogromnoj "nazi' 1urica "e i"trgne iz zagrljaja,
govoreći:
— Ne, mili! Ne! — 2ala "an be"idu, olo#ila "an za$vit da ću na "akrament #enidbe doći či"ta! ' ' '
%ero, omamljen o#udom "tra"ti, veli:
— 1urice, naši običaji i zakoni "ela jači "u od "akramenta, vrati "e mila, draga, ljubljena, #eljena divojko,
da ijemo ljubav do kraja! ' ' '
— Ne, %ero! Mili, ne! ''' %oštivaj zavit! %reklinjen te, jer ga hoću oštivati! ' ' '
— 1urice, o/imo va crikvu, moli *oga da te riši za$vita!
— Neću, dragi, bila "an va crikvi, zavit ću odr#ati, %ero, "amo bi mrtva mogla rekršiti zavit! ' ' '
— ,h, 1urice, 1urice! Naša jaka volja i odlučno"t i "naga, to na" je zdru#ilo i — vezalo za čili #ivot!
1urica oet lačući veli:
— Mili, mili, dragi moj, zač ni"i #icon javija da je ona od zemljon? ''' — Sudbino, ne"retna "udbino,
zač "i "a$"ula "vu ne"reću na na"? ' ' '
— *rzo ćemo biti "ritni, 1urice, ja "an "ve donija iz 9ira, a ti imaš tu "ve "voje, mo#emo "e jutron vezati
za vično"t "akramenton #enidbe! .nda "mirno — ča ne, mila — iti ljubav "von "nagon? ' ' ' Snagon
naših jakih tila!
AFD
— Ne mo#emo, %ero, "jutra ni rek"jutra! Moji "u airi kod "e"tre u 8ru#u< tila je da "e uo"lin ka
ralja "uda u 7aadu, rek$rek"jutra oći ću do "e"tre! ' ' '
4azgovori, milovanja i ljubljenje ni"u re"tajali< došao je i kum 1erko, malo je govorio, a više romatrao
%eru i 1uricu kako "e miluju i "lušao kako %ero govori: )' ' ' 1urice mila, nećemo grišiti, neka "e rodi naše
diče koliko *og da, ćaće 1erko, oći ćete " nami, do naše kuće u 9ir, omoći nan uzgajati dicu!
— %u"tite me, dico, ovdi kodi "an "e i rodija, nemojte ni okušati re"a/ivati "taro diblo, ono "e ne
rima na novon odnebju! '''
— 2obro, ćaće, onda ćete doći k nami u o"ite! ' ' ' , mi " dicon do va"! , kada "e na"itite kod na",
vratite "e doma, i — kada van mi dodijamo, otirajte na" od "ebe '''
— ,h, dico, dico! 5 *o#je uši — vaše riči lie, još liši "novi! — 2aj 8o"ode, koji "ve mo#eš, u"liši
#elje ovih dragih, ove mile diče, čuješ li me, oh, 8o"ode *o#e? ' ' '
1urica ogleda oca, te relašeno veli:
— ćaće, ča vi "azivate *oga? — 0o "u o"li moji i %erini, grih je vri/ati *oga, a i"to je veliki grih ne
dr#ati "e obićanja!
— 1e"i li onudila %eru onon dobron travaricon? ' ' ' 2aj i meni dite, vuče me #elja za njon! ' ' '
— Nišan do"ila, ćaće, onuditi %eru, a vami — dobri ćaće — ne bi "vitovala iti! *ilo bi grubo rid
%eron, da va" rakija "vladala ' ' '
— 1urice, daj rakije< "avite volin, ali rigovora ne moguodniti!
%ero je ove dane najviše bio kod 1urice, "amo je noćio kod kuće, a 1urica "e bojala da otac što ne rekne,
a ga
=HN
AF>
je "lala o"lom da bude što manje " %erom' — %ero "e oet nije mogao na"ititi ljubljenja i grljenja,
kojemu "e i 1urica, kao mlada #ena, reuštala "vim "rcem i dušom ' ' ' Njegova nagla i ualjiva ćud
zaboravljala je 1uricin zavjet< okušao je nekoliko uta dnevno )iti ljubav do kraja ' ' '+, ali "e 1urica
"vaki ut obranila, govoreći:
— (ivot mi uzmi, ljubljeni %ero, dajen ti ga, ali zavit neću rikršiti! ' ' '
0reći je dan odlazila 1urica rema brodu za 8ru#, a utem je "vom "nagom lakala i govorila:
— %ero, mili moj, da "i bar #icon javija da je mrtva, ne bi ja utovala u 8ru#! Sudbino, "udbino, daj mi
uzmi #ivot! Ne"rićo, ne"rićo, zač me rogoniš? '' '
— 1urice mila, ne vri/aj *oga, za dan$dva bit ćemo dovika "ritni! Ne lači, mila, oći ću ja " tobon u
8ru#! ' ' '
— Ne, ne, %ero i zadr#al bi "e kod tvojih u 7aadu, ne "miš me ratiti, %ero, budi "trljiv, mili moj —
viruj u omoć *oga — ti tribaš, ti "i za"lu#ija, ti moraš biti "ritan, mili, mili, jedini moj' *og te čuva i
ratija u #ivotu! ' ' '
1oš dugo "u "e dr#ali u zagrljaju, brod je dao o treći ut znak zvonom za olazak, ali je 1urica oet
rilazila %eri da ga oljubi i zagrli i miluje kroz lač i "uze ' ' '
*rod je krenuo< 1urica je mahala i ozdravljala %eru, koji je odvraćao ozdrav, dok brod nije zaokrenuo
za hrid ećine i na"tavio ut rema 8ru#u ' ' ' %ero je i dalje "tajao na ri"taništu, očiju uerenih rema
hridi gdje je brod ne"tao, a u"ta "u mu šatala: )' ' ' 2raga, mila moja 1urice! -ako je nju uzbudila rado"t
da o/e — o aire! .na bez njih nije mogla biti vezana za mene, " menom ' ' ', a već "jutra,
reko"jutra, bit ćemo dovika vezani jedno " drugim! ' ' '+
— %ero!
AFE
— .j, 7jubo?
— *i li "e uvridija, ako bi te molija, da mi omogneš dizati arangal?
— S ve"eljen, 7jubo, oći ću, ča da kradem *ogu dane, kada je ona ošla u 8ru# o aire'
Sutra navečer ošao je red brod, ali 1urice nema' Ni drugi dan je nije bilo' 9ratio "e kući #alo"tan, te
veli:
— Nišan je "mija uštati "amu — kako "miju zatezati da joj ne vrate aire, kada neće raditi tamo u
hotelu? ' ' '
— 2o/i, "ine, večerati! 7ioga zubaca donija je kum 1erko! 1ele do/e red %eru, te veli:
— 8ledajte me, ćaće, "trina *la#enka obukla mi je "voju odiću, ća van "e čini? -a mi liše ri"taje, ova
ili ona vir"ka?
— Meni "i lia u "vakoj nošnji, znaš, meni je ova dra#a, jer je od moga rodnoga kraja! ' ' '
— 1ele!
— .j, ćaće!
— , ča mi"liš, ka bi "e njemu više doala, ova naša ili ona vir"ka? ' ' '
— Sigurno, ćaće, vir"ka! .no je njegova ro/ena ' ' '
— .n bi "e radova da te "ada mo#e viditi u bilo kojoj nošnji!
— *i ćaće, bi! @ač na" "ada od"ićate na njega?
— 2a te razve"elin, dite moje, ja "an dana" tu#an, a razve"eli "e barem ti, dite moje! ' ' '
— 9idi, "ine, kako je lia riba< ji "ine, ji —$ 7jubo, done"i dva olica onoga ča je o"la tetak Marko! '''
, mo#eš i demi#on, 7jubo, ča je to za na" Suriće — demi$#on vina? ' ' '
— %o"lušat ću rade va", ćaće, "jutra triba otezati veliki arangal!
AFF
— %oći ću i ja " vami, braćo moja!
— Ne triba, "ine %ero, ima njih do"ta, a i "naga im je naša!
%ero je "a "lašću jeo ribu i zalijevao vinom< nudili "u i kuma 1erka, a otac Ive "tane govoriti:
— @naš, %ero, tvoja majka već o nekoliko uta riča dići, a ja "lušan, ne dojadi mi — kako "i u mi"ecu
veljači "kočija va more i dogura veloga zubaca do obale i o"ti kuma 1erka'
— 8rudi mi "e šire od ono"a kad to čujen iz u"tiju majke, a bilo to i o nekoliko uta ' ' ' 2a, da,
je"i, "ine, od "viju jači i viši, dao ti *og uno zdravlja! ' ' '
— %ijte, kume 1erko, "tari "mo, u#ivajmo i u#ijmo ovo malo dana dok na" *og dr#i na "vitu! ' ' '
— 7ako vami, kume, Ivo, vami će ih uno biti koji će van riti"nuti oči kad umrite, a meni, jednon,
neće imati tko ' ' ' ,ne o"ta " dicom i mu#en u 8ru#u, a nju bidnicu neće više nikada ugledati moje
bidne oči! '''
%erica "e naglo u"tane, te veli:
— %ijte, ijte, kume 1erko, ča govorite ono ča ni triba, ijte, a o/ite doma, daleko van je dom od na"!
%ero "e digne "a "tolca, "tane za "tol, relašeno ogleda nazočne koji "u re"tali razgovarati, te uita:
— Majko, ćaće, braćo, kume 1erko, kakvi "u to govori, ča to krijete rid menom?
— Sada ti ne triba kriti, ne"ritni %ero! .na je već daleko, otišla je lačući ''' i jaučući''' ča je morala
odr#ati be"idu zadanu Mati!
%ero je i dalje "tajao za "tolom, gledao je oko "ebe, brišući objem rukama znoj koji ga je oblio, te "vom
jačinom gla"a oviče:
— Majko, majko, zač "te me rodili, vi, koju volin ka *ogorodicu, znali "te, i meni, koji je ra"ta od
vašin "rcen,
AFH
tajili "te njezin odlazak' -ako "te to mogli, majko? — ča je i vaše "rce otuilo i re"talo biti za mene
bidnika? ' ' '
— 2oznala "an, "ine, u nedilju ujutro, "ama mi je lačući govorila, ali i zaklinjala "vin "vetin neka ti ne
velin, jer bi ubija nju i "ebe!
— .h, bidna majko, zato "te vi u nedilju ujutro, u "večanom ruhu davali znakove kri#a nad menom? ,
vaše drage oči bile une "uza! ' ' '
— Molila "an *oga da ne "aznaš, "ine! %rioručila "an te *ogu da ne adneš u naa"t! ' ' '
— @nala je ona da je #ivu ne bi u"tija roći, da, da, ubija bi rade nju i "ebe! '''
2igne glavu uvi", odigne "tol, tako da je " njega "ve o$adalo, te odrešitim i zaovijedajućim gla"om
oviče:
— *i#ite mi "vi u"tranu! -ada nišan moga ubiti nju, onda moran ubiti "ebe! Ne mogu i neću #ivi ti bez
nje! '''
— Stani! — oviče majka' — ."tani na mi"tu! Ne' 0o ni"u više riči moga ro/enoga "ina!''' 0obon je
zavlada vrag, "atana je iz tebe rogovorija'' ' Sine, "ine, ne #elim više čuti riči )ubit ću "ebe, neću #iviti
bez nje ' ''+ @atim "e dugo čuo "amo očev gla":
— Nala#en ti, zaovidan u ime moje i ove dobre majke, o koje "i krvi i mliku doša na "vit: odbaci
lude mi"li iz "rca i glave, šatri "vojon velikon "nagon i jakon voljon vraga, "atanu koji je uljeza u tebe!'''
— (iviti moraš, jer "i voljon *oga, koji je udilija ljubav meni i majci, doša na "vit! — Ne"ritno "i
ro#ivija lie godine mlado"ti, ridonila je tvojoj nevolji nagla, ualjiva ćud, neću ti redbacivati, rošle
"u te "trahote!''' — čekala te je, "ine, virno o"amnae"t godina! *orila "e, odbijala je, a u "labon "e ča"u
"milovala i dala rič, kad "i ti bija "lobodan! u tvoj ne"ritni ča" da ni"i javija "voje "lobode '' ' (iviti, #iviti
moraš, "ine, oradi "ebe, diteta tvoga,
AFI
radi mene i ove ridobre majke, koji "mo te dali na "vit! — čuj i amti, "ine< #elje moje i #elje majčine
— neka ti budu ka zaovi"ti! (iviti, tra#iti #ivotnog druga, "tvarati dicu o odredbi *o#joj, a i ljud"koj!
Moraš je zaboraviti! 0o ti nala#en ja, tvoj otac' Majka i ja, mi najbolje znamo kakve "i jake i tole krvi,
koja u našen rodu ne gnjili — ogledaj braću i "e"tre! — .bećaj li, "ine, našin #eljama? ' ' '
— Ne znan, ćaće i majko, hoću li moći!
— Moraš, "ine! — , "ada, o/i kud #eliš, roklinji "udbinu, otiraj "atanu, moli *oga da te ne uvede u
naa"t, a nju rioruči *ogu da "trljivo odno"i dano obećanje! *it će joj bidnici teško, jer je ošla
zatrovana tvojon ljubavi! ' ' '
Stari ribar Ive Surić, "tojeći kraj "tola, govorio je "mireno, odlučno, a "vojim golemim "ta"om djelovao
kao rorok' Nije "e čulo gla"a u ro"toriji' Sve "u oči bile urte u njega ' ' '
%ero je, "avijena tijela i ognute glave, olagano ho$deći nau"tio ro"toriju' .tišao je na "voj le#aj'
Nakon nekog vremena, tiho je ošla majka red ro"toriju gdje je %ero le#ao< brzo "e je vratila lačući:
— Ne roklinje nikoga, nego "amo tu#no uzdiše, tu#i "e *ogu na "voju "udbinu' ., jadni moj "ine! ' ' '
— Ne lači, %erice, mora "an biti "trog, on je naše dite!
— Ne mogu "e "uzdr#ati, moj Ive, devet mi"eci no"ila "an ga od "rcem ' ' ' Ne mogu zau"taviti "uze!
0a goni ih tu#no majčino "rce nad ne"rićom našega diteta! ' ' '
Na %eru "u duboko djelovale riječi očeve, koje "u ga tako otre"le, da nije mogao "hvatiti od kuda
njegovu "tarom ocu ta "naga, a i ta neoznata "trogo"t''' — Na "vojem je le#aju "tao razmišljati, te "am
"a "obom govoriti: )' ' ' .n, moj ćaće, koji je "ve reuštao našoj dragoj,
ametnoj majci — u"ta "e, otvorija oči, tako da "an "e ga ja ria, kako je "trogo zaovidia ' ' '+
)0i moraš #iviti, tra#iti druga, "tvarati dicu, ja znan kakova je u tebi jako ualiva i tola krv — nala#en ti
ja i majka ' ' '+
)Stidi "e, "ine, riči — ,ubit ću "eL — ubijaju "e bidnici, a ne ljudi "oja Surićeva! ' ' '+
)%rilašija "am "e, ćaće, vašega "trogog naloga, ka da "an dite od de"et godina, nišan da riči, već "an
reka, ako ću moći o"lušati, o"lušat ću va", ćaće! ' ' ' .tkuda van te ametne riči, ćaće, koji ne znate ni
čitati, ni i"ati? ' ' ' *lago "te završili, ćaće, dću"tili "te mi tugovati, kleti ne"ritnu "udbinu ' ' '+
%ero je tugovao, najviše je le#ao u "vojoj ro"toriji, malo je jeo, ali je više io, što nije škodilo njegovoj
velikoj tjele"noj "nazi' *raća "u ga nekoliko uta tra#ila da im do/e otezati luder< jednom, da im je
zaela mre#a, a je onda olazio, ali bez volje i ljubavi, a činio je to "amo iz oštovanja rema "vojoj
braći' 5 tom neradu i romišljanju rošao je i mje"ec rujan, očeo nadolaziti li"toad, o danu lije i
ugodan, ali red zalaz "unca rijetko kad da nije ozvao vjetar i buru u o"jete ' ' ' %očetkom li"toada,
rije zalaza "unca, "koro cijela obitelj bila je na obali' 4ibar Ive ra"tezao je "a "inovima mre#u, nevje"te
"u unile arangale, djeca "e igrala, a %ave "la#e rebra u veliki čamac, te ozove %eru:
— 2o/i, brate, triban tvoje "nage da dobro ridr#iš rebro čamca!
1ele je govorila "trinama, kako ona uni arangal' %očeo "e javljati vjetar, a bio je omiješan " blagom
burom' Iza rta zaljeva vidio "e čamac kako "kreće u zaljev 9ele 7uke' 7jubo gleda rema čamcu i veli:
AH?
AH=
— 0aj nije od ovoga kraja! 4azbit će "e o hridi< koja ga je nevolja natirala u to doba u zaliv? ' ' '
— ,jme meni, vitar ga tira rema hridinama, bidan čovik izgubit će #ivot!
— 0ribalo bi mu ri"kočiti u omoć, mogli bi bidnika još "a"iti?
— 4a"inji mri#u, 7jubo, u"ti ga' 9irujen da će mu omoći oni od tvornice ki imaju motore!
— (a mi ga je, ćaće!
— 4aza"tri mri#u i ne gledaj tamo!
9ećina je dječaka gledala, kako "e bori " vjetrom, bor$di#a narijed, lijevo i de"no, ali ga vjetar "ve više i
više goni rema oa"nim hridima ''' — 1ele je gledala " drugima, ri"lanjala ruku na zdravo oko, rišla
o"ve na rub ri"taništa, a "vom "nagom ovikala:
— 1ao mene ne"ritne, ono je jidro kuma Sabolića! .n je va čamcu, omozite, ćaće, da "e bidnik ne
utoi rid menom!' ' ' Nano, "triče, ono je moj *ogdan — "a"ite ga — *ogom va" zaklinjen, on nije
višt brodarenju!
%ero, %ave i 7jubo "koče u čamac, dignu jedro, a četiri ve"la "tanu duboko grabiti more, rema čamcu
kojega je vjetar "ve više i više gonio rema oštroj i ogibeljnoj "tijeni'
1ele nije re"tala lakati i govoriti:
— ča je bidnika nagnalo da olazi na more u to doba? — .n, ki ni višt na moru, nono, nono, dragi
nono, hoće li mu "a"iti #ivot? ' ' '
— Ne lači, dite, "a"it će ga! 9iruj nonu, na" Suriće zovu divovima mora, a tvoga ćaću )4I*,4 I
M.4&+ — gledaj, dite, već "e bli#e čamcu ' ' '
— 2a, da, nono, ali u zadnji ča"!
— *ogu 6ala, dite, da je na vrime!
0rebalo je do"ta naora i "retno"ti dok "u došli do kuće' *ogdan je bio blijed i relašen, iz njega "e
cijedila
AHA
voda, jer ga je uzburkano more olijevalo od glave do nogu ''' — -ada je oazio 1elu na obali,
neoznata "naga rodre mu u romrznuto tijelo, u"tane "e u čamcu i oviče:
— 1ele, mila moja, moja 1ele, čudo, čudo je izmolila moja majka, va @agrebu ličnici u"a/uju oko! 2oša
"an o tebe, moja 1ele, da budeš oet ono ča "i bila! ' ' '
Izišao je iz čamca, a 1ele, re"retna što ga oet vidi, "tala ga je, ne mareći za nazočne grliti i milovati< u
tom uzbu/enju i rado"ti nije rimijetila kako "e *ogdan očeo tre"ti od zime i uzbu/enja' — %ero ih
zagrli oboje, te veli:
— *r#e, "ine, "kidaj robu, da ti ne roadne zdravlje! 9eć "utradan *ogdan je govorio:
— -renimo, ćaće, čim rije, ne gubimo vrime! 1ele je ve"ela, od drago"ti mi je rekla da "an oet u
njezino tilo donija "ve drago"ti i milinje #ivota! ' ' '
— Moramo, "ine, krenuti odavde rije "vitanja! Mi$"ec li"toad nije toliko ogibeljan, ali rije zalaza
"unca naš vir"ki i košljun"ki zaliv zna razjiditi ribare i u mi"ecu linju i "rnju! @ato u nj tribamo "tići
rije zalaza "unca!
0reći dan, odmah nakon ola noći, krenuo je iz 9ele 7uke %ero " 1elom i *ogdanom' — Svi "u im
za#eljeli dobro, a i najmanja djeca' %ozdravljali "u 1elu, *ogdana i "trica %eru ' ' '
%ero je dr#ao kormilo i jedro, a 1ele i *ogdan "ti"li "u "e jedno uz drugoga da im tijela lakše odole
hladnoj noći' ' ' %utnici "u "e već dugo vozili o otvorenu moru rema domu< bio je već dan, škrti
mje"ec li"toad iak je dou"tio da "ine malo "unca na utnike' 1ele je ri"lonila glavu na *ogdanovo
rame, a on lice na njezinu glavu, govorili ni"u ništa, naeto jedro gonilo je čamac, koji je rezao more i
time narušavao mir i tišinu koja je vladala me/u utnicima na mor"koj učini' *ogdan je dugo
romatrao %eru' Naokon rekine šutnju, te veli:
AHB
ik''
— ćaće, motrin va" već dugo, zamišljen "te i tu#an, nemojte ćaće, biti tu#ni, već ve"eli " nami dvoje! ' ' '
— %u"ti me' *ogdane! 9eća je moja tuga nego brige!
— 8rišite *ogu, ćaće, ča divanite, da "u van tuge veće od briga, ča van nije "rce ve"elo kad znate da će
naša 1ele biti zdrava ka i rije? ' ' '
— 4adujen "e " vami, dico, a mene reu"tite mojoj tugi!' ' '
5 tom je ča"u %ero morao mijenjati "mjer, jarbol je škriao, a jedro lamatalo kao tica krilima' Na to će
1ele tiho *ogdanu:
— Ne govori, *ogdane, ćaći o tugi! Sve ćeš doznati! čamac je jurio drugim "mjerom, te *ogdan oet
ka#e:
— ćaće, briga neka va" ne tišti, "ve "an ja " majkon uredija! — Naša "am kuca za je"en"ki "ir i
dvade"et ovaca, inezi me čekaju, dat ću ih vami za trošak u @agrebu ' ' '
— 2irnija "i me, "ine, u "rce "vojin liim i lemenitim namirama! Iman ja ineza! Nišan ih ima kamo
otrošiti, na moju tugu i #alo"t!
— Mi"lija "an, ćaće, da va" ta briga radi ineza tišti? 9irujte, ćaće, "ve bi roda za "riću i rado"t 1elinu!
— , ča da van ne velin i"tinu o duši i "rcu, radujen "e da "e neću diliti od mojih ovaca, jer "an ja, ćaće,
više oljo$djelac i "točar nego ribar!
*ogdan je ričao kako je doznao za liječnika u @agrebu, koji u"a/uje oči '''
— Narod veli: )5 ne"rići ima i "riće! ' ' '+ — Naš Miro o"ika je maštelon nogu, nagrnija na ranu
zemlje, ali je u zemlji bilo gnoja i — dalo "e je na zlo! — %ošli u %ag ličniku, a dok "mo čekali, čujen
govoriti dvi #en"ke, onako lio o hrvat"ki, kako "e iše u knjigama: ' ' ' )' ' ' u"ilo je "avršeno,
moja kćerka je re"ritna, oko ka
AHD
rije, taj ro6e"or *oteri'— ravi je čarobnjak, moja ga Snje#ana hvali do nebe"a!+
— 7ičnik %aga veli da je taj *oteri ;rvat, 2almatinac! *og ga o#ivija i dao mu zdravlje, dok ne u"adi
oko našoj 1eli!
— 1e"i li, *ogdane, dolazija našemu domu? ' ' '
— 2onija "an nekoliko uta riba' 0o — teti ,ni i barba Ivi — više nišan moga, ćaće, tištila me tuga,
bilo je "ve u"to i neve"elo bez moje 1ele! ' ' '
— .et će biti, dico moja, "ve za va" rado"no! ' ' '
— ;oće, ćaće, hoće! S omoći *oga u"koro će u našemu domu biti rado"ti, "miha i i"me! ' ' '
1oš rije zalaza "unca klizio je čamac uz obalu 9ira rema domu, tjeran blagom burom " 9elebita, koja
"e je ojačala, kad "u "e enjali rema domu'
Sva uzbu/ena, teta ,ne je govorila:
— čime ću va" nahraniti, mili moji, imam još "amo nešto "ušene ribe, da bi ja nevoljna mogla
omišljati, da će va" ovaj dragi mulčić tako brzo okrenuti iz vaše 9ele 7uke?'' '
— Ne brinite, teta ,ne, moja dobra none toliko je toga dala, ka da utujemo va Meriku!
.dmah drugi dan o"lije odne, bio je brod iz -o"ljuna za Sušak, tako da je %ero " 1elom treći dan
o"lije odne "tigao u @agreb' — S kolodvora, itajući, došli "u u očnu kliniku, koja je bila u 8ajevoj
ulici' 0ra#ili "u ro6e"ora *oterija, kojega nije bilo, jer je njegova du#no"t "amo do$odne' %ero veli:
— Njemu "mo rioručeni, do njega "mo došli, on će mojoj kćeri u"aditi oko'
Slu#bujući liječnik malo "e na"miješi, te ka#e: L— (ao mi je rijatelju, ali ro6e"or o"lije odne rima
bole"nike u "vojoj kući'
AH>
— %oći ću ja " kćerkom do njega, "amo va" lio molin, da mi ovi date, gdi je njegov dom? ' ' '
%ero i 1ele krenuše Ilicom rema 0uškancu< mnogi "u "e okretali za vi"okim, jakim i lijeim ribarom,
koji je reko ramena rebacio torbu " motivom hrvat"kog narodnog tkiva 2almacije, a uza nj djevojka u
narodnoj nošnji iz okoliša otoka %aga ' ' ' 2ošli "u do kuće, uveli "u ih u čekanicu, a "u čekali dok na
njih ne do/e red'
%ro6e"or *oteri "a"luša %eru, ogleda 1elu, te veli:
— Ni"te trebali, rijatelju i zemljače, doći ovamo, to ću moći — kako vi o naši velite — u"aditi "amo
na očnoj klinici'
— *ili "mo mi tamo, tra#ili "mo va", doture, ro6ešure, ali "u nam rekli da ličite kod kuće? ' ' '
— Ne treba djevojci liječenja' Srećom, #ivci treavica ni"u oštećeni, lijeo ćemo ti u"aditi oko kakovo "i
rije imala!
%omiluje 1elu o licu, a rogovori:
— Sutra ujutro javite "e na klinici, a ću "ve oduzeti da ti čim bolje i lješe u"adim oko!
— 9aše riči, dragi zemljače — ro6ešure — u *o#je uši, neka bude oet "ritno moje dite!
' ' ' %ero dohvati torbu, te vadi dva "ira i ru#a ro6e"oru:
— %ravi, roljetni, ro6ešure! ' ' ' Njezin virenik van šalje! ' ' '
— ;vala, rijatelju, ne treban ja od va" "ira i darova!
— Sačuva va" *og, ro6ešure, da adnete u otribu, to je iz ljubavi i oštovanja! &to, rema vami! ' ' '
— ;vala vam, hvala, rijatelju' @nate, ja "am ;rvat, 2almatinac, obo#avam ovu vr"t "ira, ali ja bih vam
to #elio latiti!
AHE
— %ro6ešure, velite da "mo zemljaci? .nda znate onu ča naši ljudi govoru? ' ' ': )%oštovanje "e ne laća
ine$zima! ' ' '+
%ro6e"or *oteri otaše ga o ramenu, te veli:
— .nda, "utra "e vidimo na klinici!
— %ro6ešure, ja bi vami odmah ovirija moje dite, a ja da "e vratin doma, li je grad, ali mene ništL
drugo ne zanima već "rića mog diteta!
— 2rago mi je da "te me o"jetili' %ravo velite, rijatelju, vi nama ni"te od omoći kod našega o"la'
%ro6e"or *oteri nai"ao je nalog za kliniku' 0ako "u 1elu odmah rimili, a %ero "e uutio na "tanicu, te
čekao na vlak kojim je navečer otutovao rema Sušaku' 2rugi dan o"lije odne "tigao je brodom u
-ošljun, otkud "u ga revezli 1ure i 7jubo na 9ir' čim "e očelo daniti, došao je *ogdan olazeći u
ribolov' Nije mogao "uzdr#ati rado"t u "ebi, te je grlio %eru i itao:
— %onovite, ćaće, ča je reka ro6ešur kad je vidija 1elu? ' ' '
— %omilova ju je o obrazu i reka, da će biti lia koko je i rije bila!
— *ogu 6ala, koji je u"liša molbe moje majke i njezine molitve!
— Sada, *ogdane, velin ja, ribar, riko običaja, neka na" *og u"liša u ribolovu, da "kuimo čim više
ineza!
7ov je bio kako koji dan' Ili je "trujila blaga bura, ili ak vjetar mješanac, tako da "u "e dr#ali najviše
obale'
%ro6e"or *oteri odr#ao je riječ< nakon o"am dana javio je da je )oko u"ješno u"a/eno, ali, "tara šuljina
očna mora "e urediti, kako ništa ne bi "metalo u"a/enom oku! 2o/ite o vašu kćer za o"am dana!+
4ado"tan otac, a *ogdan "e nije mogao "miriti od rado"ti, te je govorio:
AHF
— 8o"o, 8o"o *la#ena, učinila "i čudo, u"lišala molitve moje i moje drage majke! Moja mila 1ele ima
oet oko, "iguran "an i virujen, a to mi "va nutrina iva i govori, ona će "ad " radošću o"tati moja #ena
' ' '
%uk iz 9ira, a još manje iz %rivlake, nije mnogo išao u "vijet, a čitanjem "e u ono doba malo tko bavio'
0ako je većina vjerovala da će 1ela na u"a/eno oko moći vidjeti, dočim "u drugi "lijegali ramenima'
*ogdan bi govorio:
— ča nije *og "vemoguć? ča -ri"tova Sveta Majka nima moći? *og i *la#ena 8o"a "taroga grada
%aga učinila je čudo ka i onda kada je od grada otirala krajnjega nerijatelja ' ' '
2an rije odla"ka o 1elu, veli *ogdan:
— čaće, neč bi van til ovidati i zamoliti?
— Nima, "ine, tako velike tvoje #elje, ku ti ja ne bi i"unija!
— 5redija "an don 7ovron, da mi je "ve karte i ri$oručija je oglavaru "amo"tana, on je ri"ta da na"
vinca rid *la#enom 8o"on, u "taron %agu! ' ' '
— 8rišija bi, "ine, kada bi "e rotivija, "amo ne znan ča će reći 1ele?
— čila moja nutrina rado"no mi govori da — hoće! ' ' ' .nda ćaće, krenite iz Sušaka brodon koji vozi
uz obalu od -arlobaga rema %agu, tamo ću va" ja ričekati, a kum Sabolić i moj Miro kod "taroga
grada< oni će biti "vidoci, a vi ćaće, budite naš jedini "vat, koji će "e ve"eliti našen naj"večanijen činu, kad
ćemo "e vezati "akramentom za čili #ivot! ' ' '
— Ni"am ja mi"lija, *ogdane, da to bude valje ka u"ut hodeć iz ri"taništa %aga rima -ošljunu, da "e
"amo "tane kod "taroga grada i obavi vinčanje, ali — kako "i reka, "ine — tvoja "vaka #elja meni je
zaovid! ' ' '
AHH
— ;vala, ćaće, "amo va" zaklinjen: 1eli ni riči ne "o$minjite moje #elje!
%ro6e"or *oteri bio je rvi "tručnjak u ono vrijeme u @agrebu< naročito je bio vješt za u"adivanje
umjetnoga oka' Svakom je bole"niku o"većivao mnogo ozorno"ti, a kod 1ele je " takovim čuv"tvom i
o"jećajem vršio oeraciju, kao da mu je ro/eno dijete' -ada je širio šuljine i umetao umjetno oko,
odmakne "e od bole"nice, a reče:
— 5"jeli "mo, dijete, "amo još malo da roširim gornju treavicu'
— 1a još ništa ne vidin, ro6ešure? ' ' '
%ro6e"or *oteri "e trgnu, zagleda "e u 1elu, omilova je o licu, te reče:
— 2ijete drago, to je "amo moguće *ogu, ali mi, liječnici, "mo "retni što je nauka toliko naredovala
da u"a/ujemo umjetno oko, kao što ćemo u"aditi i tebi, tako da velika većina ljudi neće znati je li to
tvoje oko od ro/enja! ' ' '
1ele "nu#deno, ali razgovijetno nadove#e:
— , on, bidnik, ri"kira je #ivot na nemirnon moru, #eleći mi javiti kako je dozna za čudo, da vi,
ro6ešure, u"a/ujete oko! 1oš i dana" gledan u duhu njegovo drago, milo i lio lice, kako na rivici u 9eloj
7uci hvali 8o"oda *oga i čudotvornu 8o"u u "taron %agu'
— 1ele, o"lušaj mene, dijete, ne govori nikomu da ne vidiš! Ne ričaj što "u to načinili liječnici< a
njega, kojega toliko voliš — oštedi, dijete — dok "am ne "azna!' ' '
— %o"lušat ću vaše "vitovanje, dobri ro6ešure! ' ' ' %ro6e"or *oteri, kao ravnatelj očne klinike, uredio
je
da %ero nije latio boravak i liječenje< jedino je latio oko' 2a i nije ronašao mogućno"t zakona,
"igurno bi on "am dorinio izdatku, jer nije bilo dana kada je došao na kliniku a da nije uitao:
=I 4ibar i more
AHI
— -ako "i rovela noć, ti moja lia dalmatin"ka ;rvatice?
Nije mogao rikriti "voje odrijetlo, da je i on ;rvat iz 2almacije, a 1ele je ovoga uta bila jedini
bole"nik iz njegova kraja'
%o %erinoj #elji ukrcali "u "e na brod koji ri"taje u "vakom malom mje"tu od Sušaka reko *akra,
-raljevice, "v' 1akova, Grikvenice, Novoga, "v' 1urija do -arlobaga, a onda kreće u aški zaljev' Na
aškoj katedrali zvonilo je odne kada je brod ri"tao u luku' čim je *ogdan ugledao 1elu, nije mario za
roi"e, nego je re"kočio brod"ku ogradu, zagrlio 1elu, te je izveo na obalu %aga, govoreći:
— 1oš "i liša nego rije! , meni više i više dra#a, mila, draga, moja 1ele! ' ' '
%ero je no"io robu, a *ogdan i 1ele odu zagrljeni u grad rema mo"tu koji dijeli "tari i novi %ag'
1ele je ričala o velikom gradu @agrebu, te veli:
— %rolaze ljudi, *ogdane, gore — dolje, livo — de"no ka da "u gluhi, niko "e ni " kin ne ozdravlja, ča
ne da je liše na 9iru i %rivlaki, gdi jedan drugog oznavaju? ' ' '
— 7io je meni di god bili, kad "i ti "amo uza me, mila moja 1elo! ' ' '
— 2obro došli, dragi naši!
— 1oš va" liše našli, kume ,ntune! ča "te "e rila$šili da mi nećemo znati doći do -ošljuna?
— Ni"i jednoć, 1ele, ošla mimo "olane, riko briga u -ošljun? — *ogdane, govori 1eli kakovi "u o"li
moji i Mirko vi!
— 1ele, "unce moje ča mi grije "rce i dušu, krenimo do *la#ene 8o"e obaviti "akrament vinčanja!
— ča "e to — mo#e, *ogdane?
— Mo#e, mila, "ve "am ja to uredija, ćaće zna, ali "am ga molija neka ti ne veli'''
AI?
— 2obri, dragi moj! I"tih "mo mi"li< ja "an #elila rid čudotvomon 8o"on, ali nišan omišljala da bi
"e to obavilo dana"?
.ni odu u crkvu, a kum Sabolić do oglavara "amo"tana, koji veli:
— %o/i, divojko, tamo ti je vinčano odilo i vinac! 1ele, o/i u "akri"tiju'
1ele obuče vjenčano ruho, oka#e "e na vratima, te uita:
— -i će mi "taviti vinac na glavu?
— ,ko nima majke, mo#e otac ili kum, jer običaji nala#u da ga "amo mladenac mora "kidati! ' ' '
%ero, drhčući cijelim tijelom, olo#i 1eli vijenac na glavu' 1ele "e okrene *ogdanu, te veli:
— -ako "i obazriv, dragi, velo ni"i donija, ono bi me od"ićalo na tugu i boli ke "u rošle ' ' '
%ero je "tajao "a "trane oltara, motrio je "retnu 1elu i *ogdana, a otre"le "u ga riječi: )' ' ' 0ako mi *og
omogao i *la#ena 8o"a, da te nikada neću o"taviti do "voje ili njezine — njegove "mrti! ' ' '+
0aj čovjek "ilne "nage, gorde naravi, jedva "e je "uzdr#ao da iz njega ne rovali lač zbog rado"ti —
njegove djece, ili zbog tuge — nad "vojom ne"rećom ''' 2a "ačuva muško do"tojan"tvo, "am "e ja "ebi
jadao )' ' ' kako "an ja virova, bija "an otuno "iguran da ću va crikvi, di "an "e kr"tija, izgovarati te i"te
riči š njon, a obeća "an ovon dobron mladiću da će to biti ir na i"ti dan oca i njegove diče! ' ' ' Sudbino,
"udbino, zač "i tako okrutna, da ni"i imala "milovanja narama meni, zač me ni"i 0i, čudotvorna 8o"o,
natirala rišiti, dok ona bidnica nije još zadala riči? ' ' '+
— %obratime %ero, blago"lovi dicu, ča ne vidiš da "e njihovoj "rići "miši čudotvorna 8o"a? ' ' '
=IN
AI=
— 2ico — *og bija vazda uz va"! MP— oro"tite još jednon, vašemu ne"ritnome ocu, za "ve jade ča "te
ro$#ivili< tu va" molin rid 8o"on — ako bi bili još "ritniji, da bi za vašu "riču #ivot "voj! ' ' '
— Ne grišite, ćaće, mi"lite na zaovidi i "troge naloge nane i none, vi tribate, vi morate do#iviti "riću! ' '
'
-ada "u došli u -ošljun, remda je u mje"ecu li"toadu bilo još malo dana, "unce je bilo još vi"oko, te
izdašno oba"javalo košljun"ku obalu' Na"talo je ču/enje, znadu da "e 1ela vraća iz @agreba, ali — kako
''' što "e je dogodilo ' ' ' ona "e vraća u vjenčanom ruhu ''' Svi "u "e okuili oko njih, a *ogdan "av
razdragan oviče:
— .na je malo rije o"tala moja #ena rid *ogon i ljudima! ' ' '
8rga oviče:
— %eina, brzo done"i demi#on vina! 7jubo, otrči i no"i "vibanj"ki "ir! Slavice, no"i baškote! .ne koje
eku "e"tre *enediktinke ''' 5 %agu, za "ve domaćice %aga i njegova okoliša ' ' '
Morali "u zalo#iti i oiti vina, koje još nije bilo ravo vino, nego mošt, ali je "vima godilo, jer od
"taroga grada do -ošljuna ima hoda nekoliko kilometara' -um Sabolić "e oraštao, govoreći:
— Moru ni vire, o"obito od kraj li"toada, a ja još #elim kući, u "voju %rivlaku! ' ''
Sjeli "u u čamac< ,nte digne jedro, a blaga bura " 9elebita gonila je čamac rema %erinu domu ' ' '
Iznenada "u "e ojavili red kućom, a teta ,ne, Mare i barba Ive ni"u itali 1elu kako je zdravlje ili kako
je bilo u velikom gradu, nego "u "e kri#ali o nekoliko uta, govoreći:
— Ive, Mare — vidiš li ti dobro — ča "e meni )muti+, naša 1ele u vinčanu ruhu? ' ' '
AIA
— 2a, da, tete, vidite dobro, malo rije "an "e vin$čala kod *la#ene 8o"e u %agu! ' ' '
— ća ćemo van dati, čime ćemo va" ča"titi? ,jme meni, da "am znala da ćemo dana" "laviti "vadbu, bili
bi ubili janjca!
— Ne vodite brige, teta ,ne, od i"ovidnon tajnon ovida "an mojoj Mari, evo "vega u veloj "rti!
*rzo je bila "remljena večera od ršuta, janjetine, "ira, vina, a bilo je i baškota od "e"tara ' ' ' 9ladalo je
dobro ra"olo#enje' 1ele je očela ričati kako ima teških bole"nika na oči, ali je %ero rekine, te "tade
govoriti kako u @agrebu vrije ka u vrulji, a ona #eljeznica ča o gradu vozi ljude — mo#eš lako izgubiti
#ivot — ako ni"i na orezu ''' — Nato će kum ,ntun:
— %rilašija "an "e našega 6ratra kad "an mu da i$neze za crikvu< "trogo me ogleda, rilašija "an "e
da je to malo, a tvojin "e ričima, moj Mirko, više obradova nego inezima!' ' '
— Meni je, kume, bilo "mišno kako je barba 8rga "vako$malo oteza iz demi#ona, a teta %eina ga
"vako$$malo jekala alcem od ribra ' ' '
*arba Ive je "vaki ča" bri"ao rukom oči, te govorio:
— Suze mi naviru na oči od "riće, kada gledan va", dvoje milih i dragih!
%ogleda "ve oko "ebe, a na"tavi:
— @au"tavija bi ja "uze i"mon, da nije rid dva mi$"eca bija oko'
— *arba Ive, ijte ovo dobro vino ča je Mirko unija u moj čamac! 2obro iti je ka lia i"ma< ijmo
"vi za "riću mladenaca! ' ' '
— Mrak "e je "u"tija, a %rivlaka je daleko, ča ne, Mirko?
— -ako vi odredite, kume!
AIB
0eta ,ne, malo od vinom, veli ,nti:
— čuješ ti, ,nte, ne remišljaj reviše dugo, kui onu moju "irotinju, meni je ut "amo u more, ako li
me %ero, 1ele, a "ada i *ogdan — odagnaju od "ebe!
— ča govorite, tete ,ne? — 9a" mo#e "amo "mrt odiliti od na"!
— 0ebi će to dobro doći' 5vala je lia, blizu je do r#ine, nije još riša, ali do lita done"i ineze, dr#at
ću ih u riremi' @naš kako mudri ljudi govoridu: )' ' ' di dvoje diše, treće "e iše!+
— -ada je za takve o"le, onda ću kuiti, tete ,ne! Mirko, o/imo!
%ero, 1ele i *ogdan otratili "u ih iza kuće, rema uvali' Stajali "u neko vrijeme i ozdravljali:
— Sritno! *og! 7io "ve ozdravite, u"koro ćemo na" dvije obilaziti ro/ake! *og, *og, i "ritno! ' ' '
%ero "e okrene rema 1eli, te joj rogovori:
— %ogibeljno je za tvoje zdravlje, 1ele, dugo "tajati u vinčanu ruhu, o/ite u kuću, a ja ću oći u uvalu,
ri$mitija "an da je čamac reblizu obali'
— 1ele, 1ele, a i ti, *ogdane, ča bi #elija da ti #ena "tane kašljati rvu "vadbenu noć?
— Morali "mo, tete, "rove"ti kuma — "vidoka ' ' '
— 2o/ite, dico, da vidite kako "mo ukra"ile ru#ma$rinon vašu bračnu o"tilju!
— :ala van, tete, baš je lio ' ' ' *ilo ka "nig, a ru#marin ka vinac na glavi!
— %o"iala "an — o našemu običaju — unu šaku ječma na o"tilju i od nju!
,li teta Mare još done"e jednu šaku i veli:
— 2aj ro"ilji, ,ne, još, da ne bi )vištice+ rije vri$mena okuile zrnje i otrgale latice ru#marina!
2a ne učine zla!
AID
— :ala, tete, 6ala ča "e "krbite za našu "riću!
— 2obra van i lia bila noć, dico! *ogdan "kine 1eli vijenac, oljubi je, te ka#e:
— Sada, mila moja, "kini vinčano ruho, onda — na o"tilju!
— -ako ću "e rid tobon — "kidati? ' ' '
— Mila moja, ča zaboravljaš da "mo mu# i #ena! ' ' '
— -ada "u me #ene oblačile u vinčano ruho, za onu našu ne"u/enu "vadbu, govorile "u mi uno
riči' ' ': )' ' ' gledaj va crikvi da mu "taneš na nogu! %rid oltarom "toj uvik malo narid! Ne dao *og da$
ne iješ vino iz njegove čaše! — 5čini to ka da "i "e zabunila! 0o je "ve o$tribno, da ti bude čilog #ivota
viran! ' ' '+
— 1e"i li ti to dana" uradila, mila moja #enice? ' ' '
— Nišan, dragi, ali vino "mo ili u -ošljunu iz jedne o"ude! 9idi, *ogdane, ča je tate ,ne na"tavila,
vela čaša vina!
— %ij ti, mila, rva!
— Ne "min, *ogdane, ne bi vridilo! — 2r#imo "e običaja, ij ti, onda ja, onda oet ti, do kraja, onda
će vriditi za našu "riću! ' ' '
1ele "kine vjenčano ruho, te "kui ruke na košulji i veli:
— 8ovorile "u mi, da u "vadbenoj noći mora rvi leći na o"tilju — mladenac!
— Nišan zna, mila #enice, evo me zača"!
' ' ' *ogdan "kine kaut i košulju, o"tane u majici, onda "kine hlače, a 1ele, "mijući "e, "tidljivo veli:
— ,jme, *ogdane, "ad izgledaš ka da ćeš na kuanje, a ne na o"tilju!' ' '
' ' ' *ogdan legne u o"telju, ogleda 1elu, a rozbori:
— 2o/i, mila, do/i!
— Sviću, *ogdane, moran utrnuti! ' ' '
— 5trni, mila, utrni! .nda mi do/i, #eljno te "rce čeka!'' '
AI>
I
1ela legne u o"telju, ali na "am rub, a *ogdan će nato:
— *li#e, bli#e! %rimakni "e mila, da nan "e tila dodiruju!
— *ogdane?
— ča je, mila #enice?
— @naš li zašto "iaju zrnje na "vadbenu o"tilju? , i od nju? ' ' '
— 4eci mi ti, mila, "igurno "u ti govorile #ene kada "u ti oblačile ruho ' ' '
— Ne mogu, *ogdane, grube "u to riči!
— Nišan "iguran, 1ele, je li tako kako "e mi mladići "ominjemo? ' ' '
— 8ovori, mili, ako je grubo, ali iz tvojih milih u"ta — lio "e čuje!
— .nda lezi još bli#e k meni! 1oš bli#e bli#e! ' ' ' Mila, da čujen kucaj "rca tvoga! ' ' '
— @naš, govori "e da "u u davno, davno doba, nakon vinčanja, legli mladi mu# i #ena va o"tilju, te
u"tili )vi$šticami+ cilu noć vrimena tako da "u one obrale "ve zrnje, otrgale latice ru#marina i dobile
/avol"ku moć< zrnje "u i ru#marin ualile, a ukućani "u našli mladence mrtve na "vadbenoj o"tilji ''' —
8ovorile "u mi #ene da je to bilo u davna vrimena, ali da "e to više ne doga/a'
— %oljubimo "e, mila, onda ću ti reći: %oljubac je dugo trajao, a onda *ogdan tiho veli:
— Ne daju mladenci )višticami+ vrimena da oberu zmje, oni rije i"iju ljubav do kraja, onda one
gube moć! ' ' '
4iječi "e više ni"u čule' 1edinim "vjedokom 1eline i *ogdanove "vadbene noći, bila je duga i tamna
li"toad"ka noć'''
*ogdan otvori oči< u "obi je još bio "umrak, digne glavu, na"loni "e na lakat, te "tane romatrati 1elu
koja "ava — zaočne joj nje#no ljubiti čelo, oči, lice, zau"tavi "e na u"tima, a 1elina mu "e ruka ovije
oko vrata, i taj je oljubac bio dug i "rdačno$"retan ' ' ' .et "u "mireno le#ali, jedno ored drugoga<
nato *ogdan veli:
— %ogledaj, mila #enice, zrnje je o krevetu, ru#marin je od ja"tukon i o zemlji, )vištice ni"u
ugrabile vrimena+ — naša ljubav, naše #elje i naše če#nje — "ilili "u na" da brzo i"ijemo ljubav do
kraja! ' ' ' 2o dna! ' ' '
— *ogdane, moja ljubav za te nema mira! — 5 dubini, u vi"ini i u širini! ''' ,li riznaj, mili moj, da "u
#elje i če#nje bile uno jače tvoje nego moje! ' ' '
— %riznajem ti, "rićo moja, da je tako, jer je tako *og dao nama muškarcima!
.et oljubi 1elu, te joj reče "miješići "e:
— 2a to nije *og ulija u na", ne bi "vita bilo! ' ' '
— Mora da neće biti li dan, već "mo dugo budni, a "oba ne o"taje ništa "vitlija!
— , ja "an virova, 1ele, da će i "unce rodriti i za"jati, da "e i ono ve"eli našoj "rići? ''' — 0i lezi, 1ele,
u"tat ću "e ja da ro"udin ka je doba! ' ' '
— Ne' Ne, *ogdane! (ena "e mora rva dizati! ' ' ' 1ele "i/e " o"telje, o/e rema rozoru, a,
"mješeći
"e, ka#e:
— Mogli "mo mi, *ogdane, do noći čekati da nam "unce o"vitli "obu, nekoje na rozor ri"lonija naše
"taro jidro!' ' '
— Sigurno je to učinija ćaće? ' ' '
— Ne bi on to učinija, *ogdane, ča ni"i "inoć oazija kako je reka da triba bolje vezati čamac!? ' ' '
— 1a ga nišan ču< kad je doša na "avanje? ' ' '
$— Sigurno jako ka"no! — %remišlja je on dolje na moru o "vojin jadima i ne"ritnoj "udbini! .noj, koja
ga je
AIE
AIF
oet zade"ila!' ' ' 0riban oći, ne znan, niman rave riči, motrit će me "vi'''
— Mila moja, ti "i "ada otuno moja rava #ena, vezana "akramenton i našin tilima! ,li — #enice
draga, to "e ne vidi, to ne iše na čelu!
— .h, mili moj, li "i, a "ada rimjećujen i — mudar< za "ve ti nadeš odgovor! '''
Na"miješi "e, lagano otvori vrata, a "unce o"vijetli "obu' 1ele izi/e na dvorište, a rogovori:
— 0eta ,ne, teta ,ne, vi "te "krivili da "mo za"ali ' ' '
— Mi"lila "an, neka va" "unce ne di#e reviše rano iz o"tilje, a "an ri"lonila "taro jidro!
— Sramota za na", teta ,ne!' ' '
— ćaće je valje za "vitanja oša u ribolov< reka je da će od Maun na ribe bilice, onda kod %ovijane, a
još mi je reka: )doći ću oko zalaza "unca< oni "e dana" ne "midu laćati o"la! — neka bude i dana" cili
dan njihov blagdan!' ''+
— 0eta ,ne, ako je ćaća nalo#ija da "vetkujemo, ja bi rada, ali "ada moran itati "voga mu#a, ako
ri"tane? ' ' ' — 2a o/emo njegovoj majci o blago"lov? ' ' '
— ča ga tribaš itat? .dnit će te na rukami u %ri$vlaku? @na cili kraj kako "e u njih oštiva majka! ' ' '
— 1ele, mila moja #enice, da, da, na rukama ću te odniti i cilin uten rivijati na grudi! ' ' '
2igne je u naručaj, te je "tane ljubiti i govoriti:
— Na majčin blago"lov ćemo oći! .n vridi i"to ka i *o#ji! ' ' '
— Najrije morate zalo#iti! 0ila van tribaju okrie, i to uno okrie! ,ko )vištice+ ni"u "mile ući u vašu
"vadbenu ro"toriju obirat zrnje! ' ' '
— 0eta ,ne, vi znate "vakoj odiranoj vrići naći zakru!
AIH
— , ti u"ti 1elu na zemlju' ča "e ni"i do"ti naljubija i naglija, od zalaza do izlaza "unca! ' ' '
— 0ete, dok vi riremate okriu, ja ću okuiti zrnje i urediti o"tilju!' ' '
— %oštivaj naše običaje 1ele, o"li rve "vadbene noći ne "rni niko o"im mlade dirati u o"tilju!
— 8ovorili "te mi to onda, kad "te me "remali za rvo moje vinčanje!''' — , ti, mu#u moj, "kini jidro
" rozora, da bolje vidin brati zrnje " naše o"tilje! '''
-ad "u olazili od kuće, veli 1ele:
— 0ete, ako "e ćaće vrati rije na", ovite mu da "mo ošli obaviti našu du#no"t! Ne vodite brige za
na"< kum će na" ribaciti iz 9ira na %rivlaku! ' ' '
— Svitujen va", dico, ne čekajte noći! Noć ima "voju moć, a i oradi ćaće! 1er — to ni više onaj čovik,
kakav je bija uoči odla"ka u 9elu 7uku! ' ' ' Malo govori, a kada "e zami"li, triba ga dva uta itati ' ' '
jedino dobiva blagi izgled lica, kad "vrne očima na va"< to "an "inoć vidila na večeri! ' ''
— 2o#ivija je, tate, uno tuge i bola u "vome rodnome "elu, a "e jada na "voju ne"ritnu "udbinu!
%ojdimo, *og$dane, drugon rilikon ću van ovidati! ' ' '
%utem rema kraju 9ira, 1ele je ričala *ogdanu "ve što je otac do#ivio u 9eloj 7uci ' ' '
— 9iruj, *ogdane, da nikad neću zaboraviti lica i očiju mojega none, kako je "trogo gleda na ćaću, a
riči "u oštro "ikle, ka onaj naš oštri ribar"ki no#! 9iruj, mili moj, tek rado"t za moje zdravlje ridonila je
ćaći da "e ka malo trga! @nan da u "ebi tuguje, tu#i "udbu i roklinje je, ali to "kriva da ne vide drugi, jer
on ne odno"i tu/e "amilo"ti ' ' '
-ada "u krenuli rema kući, ugledali "u izdaleka kako majka " Ivanom i Matom rebire "uhe "mokve, te
govori:
AII
O OXO;YYWOOOOOOOO0
— Najliše mećite ovamo, te će biti za njih, druga vr"t za rodati, a o"tale za trošiti u kući'
Skrenu rema njima, a *ogdan zazove:
— Majko! 1ele, hodeći, veli:
— 2ošli "mo, majko, rimit od va" majčin"ki blago"lov! ' ' '
0ada "e oboje "u"te na koljena red majku, koja "tavi "voje ruke na njihove glave, digne ogled rema
nebu, te uzbu/enim gla"om rogovori:
— 8o"ode *o#e, budi uz mene, da ih moj blago"lov rati do kraja #ivota! ' ' '
Nato zagrli 1elu, a će joj:
— 2ite moje milo, ti još ni"i bila u domu di "e je ro$dija *ogdan?
— Nišan, majko, jer to naši običaji brane divojki!
— 2ana" va" dugo ne uštan od "ebe!
— ."tajemo, majko, čili dan ' ' ' ćaće je reka da je dana" još naš "vadbeni blagdan!
— Mate, oteci o Slavicu, reci da je teta zove, onda oruči ujcu i ujni da do/u na obid< Ive — ča
čekaš? -olji janjca!
Mare i ,nte ošle "u " mu#evima u %ag o novac za vunu ' ' '
— , znaš kako je, #ele nešto kuiti za te ineze! 5 %agu ' ' '
— Nije nami, majko, do jila i čašćenja, naša je "veta du#no"t bila, a i običaj je, da majka blago"lovi
mla$dence!'''
— Majko, to je za#elila moja 1ele čin "mo "e digli iz o"tilje!
— Milo moje dite, "ritna "an tako jako, da niman riči od "riće, ča je *og šatra "atanu, koji je tija
omutiti vašu "riću!
B??
— 0ete 1ele, ča "te me zvali?
— ča ne vidiš!
— -ako ne, tete, naša virna ribarica, a "ad naša draga rodica! %riremi, Slavice, "večani obid, doći će
ujak i ujna, "vratit će "e Mare i ,ne " mu#evima 1ozon i 1uron, a doći će i dica — ja ne mogu ništa biti
od kori"ti, ni od omoći, jer mi čilo tilo drhti od "riće i rado"ti! ' ''
— Mogu li ja, majko, ča omoći Slavici?
— Ne "miš ništa, dite! Ni ti, ni *ogdan< dana" je kod majke vaš "vadbeni dan!
Stigli "u ujak, ujna, Slavi čina majka< rano "u "e vratile i *ogdanove "e"tre " mu#evima, a brzo otrčale u
"tan, u dom gdje "u udane< "vaka no"i dijete u naručaju, drugo vodi za ruku' .bičaj je u %rivlaki, ako je
mladenac ujak, da "e"trinu djecu — mušku — uzima ujna na koljena' @na "e da je to #elja da rvo dijete
bude "in' 0aj "e običaj ne zanemaruje' — Nakon ozdrava i ljubljenja "a "vima, 1ele veli *ogdanu:
— 2rago mi je, milo i ve"elo, mili, što "ad iman uno ro/aka! 0ako je kod moga none i nona u 9eloj
7uci — una kuća dru#ine! ' ' '
.bjed je bio obilan i bogat, bli#i ro/aci velelo ra"olo#eni gledajući "retne mladence, a "reća "e zrcalila
na njihovim lijeim licima< "vaki okret njihovih "ta"itih tijela odavao je milinu #ivota' — 5z omoć
*ogdanovih "e"tara, Slavica je o "vemu vodila brigu a majka 1ele hodala oko ro/aka, hvalila *oga što je
do#ivjela taj "retni dan, ali onda oet rilazila mladencima, milovala ih o glavi i ljubila im lica' — -ako
je običaj, "vaka treća zdravica ide mladencima, roditeljima — ovog uta "amo majci — a dobro vino
unijelo je i du#ih zdravica' 0ako ujak Marko digne čašu, a nazdravi:
— ča"t mladencima, lii "u, da ih "e oči ne mogu nagledati, ali još "u nan dra#i uz ovako dobar i tečan
obid,
B?=
a to je za"luga naše dobre i vridne Slavice, a u znak a#nje i oštovanja, neka i ona digne čašu za "riču
mla$denaca i š njima "e oljubi! ' ' '
— .d "rca rado, ujače! %lašila "an "e da ćete mi dati te#u du#no"t!
— -ada bi "e mogla, dite drago, kuovati rado"t i "rića, ne bi ita za činu, već bi ti je ribavlja!
@dravica je rošla kao i "ve druge, "amo "e dojmila 1ele< nije govorila ništa, nego je "ad češće romatrala
Sla$vicu, te razmišljala: )' ' ' znanje od vi/enja već više godina, kuovala je če"to i ribe od mene, jedila
"an "e na dicu kada joj ni"u davala oštovanja, onda "an "e umirila, jer je u %rivlaki običaj da "e neudata
divojka naziva imenon< govori joj "e ti, a ako je već i "tarica ' ''+
5 dobro ra"olo#enu društvu vrijeme je brzo rolazilo, "unce "e već "talo bli#iti zaljevu' 1ele
nerimjetno od"jeti *ogdana, on "e u"tane i veli:
— :ala van, dragi ro/aci, ča "te "e okuili da nan za#elite "riću — virujemo da je od "rca — i od duše
— te "e u6amo u *oga, ja i moja mila #enica, da će vaše #elje doći do ušiju *o#jih i biti u"lišane! ' ' '
1ele je ono"no motrila *ogdana, kako lijeo i ametno govori, a *ogdan na"tavi:
— Sve ča je lio ima brzo kraj, tako je i nami lio " vami, ali nami je oći, jer "e "unce bli#i zalazu!' ' '
(urili "u "e rema kraju %rivlake, a njihovu šutnju rekinuo je Ive, koji oviče:
— 2rago mi je ča "te na vrime "tigli, "trah me je bure, znaš, 1ele, da "e mi, %rivlačani, "labo oznamo "
moren! ' ' '
— %ribaci ti na", Ive, "amo tu — do 9ira, ćaća je reka'
— ,ko ti veliš da vozin moren i do kuće ' ' '?
B?A
— Ne triba, Ive, ni"te vi, %rivlačani, za noćnu lovidbu! 7io ćemo ja i moj *ogdan hodeć do kuće! ' ' '
Idući do kuće, uita 1ele *ogdana:
— @ač je ujak onako govorija Slavici, kako je lio reka o )kuovanju rado"ti i "riće+ ' ' '?
— *ila je rid vinčanje " %avom "vojim, triba "e vratiti iz voj"ke, a vlak di "e vozija %ave, "udarija "e "
drugim vlakom, uno je ljudi "tradalo, a "igurno i njen %ave ' ' ' Slu#ija je voj"ku na kraju zemlje, u
-o"ovu, tamo u blizini dogodila "e ne"rića' Ima tome već više od de"et godina, ja "an bija onda dite, ali
"an jako #alija Slavicu! — (alo$vala je, bidnica, nika nada #ivila je u njoj da je %ave mo#da ranjen,
bole"tan ''' da je na"trada, da nema ruke ili noge, tako je lačući jadikovala i govorila: )' ' ' neka "e "amo
vrati #ive glave! ' ' '+ 2nevno je hodila njegovin roditeljima da dozna o njemu, ali oni, jadni, ni"u imali
vi"ti, govorili "u da je "ve uništija oganj u zaaljenon vlaku' ' '
— 1adna Slavica! -i bi to moga na njoj ro"uditi? 4a"olo#ena, govorljiva, razumi "e va o"al, a kako
je "amo lio i brzo "ve riremila za obid!' ' '
— 9rime, 1ele, liči velike rane!
— @nan!
— -amo "riće, 1ele moja, da "mo "e "itili nje< da je ona riremila za naše vinčanje, ne bi ro#ivili te
#alo"ti!
— *ilo je tako "u/eno, dragi, o trnju i grotami mi "mo hodili, ali "mo do#ivili našu veliku "riću! Ne
"ominji, dragi, ove dni ništa gruba'
— .nda ti neću govoriti ni o Slavici, jer ni ve"elo!
— Motrila "an je, *ogdane, još je to očuvana divojka, vi"oka, jakoga tila, a nije ni gruba, kako to da "e
nije udala?
— Sama je uno "agrišila< #alovala je riko običaja, više nego triba #alovati divojak za mladićen, itali
"u je
B?B
mladići, ali je ona govorila: )' ' ' Ne mogu još drugog zavoliti, on "e mo#e vratiti bez ruke ili noge, koja
će ga takova uzeti, ako ne ja, koja "an mu viru dala?! ' ' '+
— 8ovorila — ka ti, mili moj — kada "i mi u bolnici reka o nebu i moru, a zna "i da "an izgubila oko! '
' '
— Meni, mila, braniš grube riči, a ti ih "ominješ!
— Mi"lila "an na Slavicu — govorila je ka i ti!
— .bitelj "mo, 1ele, ona je rava moja "e"trična'
— 0i, lii moj, ametni mu#u, reka "i da vrime liči rane?
— 2a, 1ele' ,li i vrime ne "toji' Mladići njezine dobe već "u "e o#enili, mladi tra#e "ebi ara, tako da
je i našu dobru Slavicu rigazilo vrime! ' ' ' ."ića "an "e već ka odra"ta, kada "e je govorilo da će uzeti
,ndru, brata kuma Sabolića' .n je dugo oko nje obilazija, ali je o#enija drugu' .nda "u zli jezici ronili
gla"ove da " njon ni "ve kako triba' %ro"aca više ni imala, računan da je već rošla tride"etu godinu'
— -ako ono govore ljudi, da "rića i ne"rića nikad ne miruju! , evo na", *ogdane, i do kuće! ćaće je
"igurno doma?
— 2oša "an, dico, doša, bilica riba tako uno, da "an "amo odiza ovraz, a one "e ka liile za udice<
naši %ovljanci zamalo da "e ni"u o"vadili za bilice! ' ' '
— Nemaju krivo, ćaće, una, una je ma"noće, ne treba ni uno ulja, ali meni ni draga'
— @ašto, ćaće, ni"te došli do na" u %rivlaku? , — bili "te blizu na", bilo bi nan liše!
— @aboravija "an ja dico običaje da "e olazi majci o blago"lov, a da "an "e "itija, doša bi o va" da
va" doveden čamcen do kuće, a ni mi dico do društva! ' ''
— *ili "u, ćaće, "amo moji!
— 1oš bi mi te#e bilo, od"ićalo bi me! '''
1ele ri"koči ocu, rukom mu zatvori u"ta, te "trogo veli:
B?D
— Ništa ove dane gruboga — ćaće — tako "mo "e dogovorili i "vitovali *ogdan i ja ''' ćaće moj kad
vam do/u grube riči ili mi"li, onda "ebi ridojite one velike riči dragoga nona!
9a kuću! ča ne o"ićate da bura uše, ča #elite drugu "vadbenu noć rove"ti u kašlju, a ča ni liše u
milovanju? '''
— 0ete ,ne, tete ,ne, ča ne vidite da govorin " ocen? %ero zagrli *ogdana i 1elu, te veli:
— %o/imo, dico, teta ,ne van #eli dobro! — 8la" mu je drhtao, kao i ruke kojima je zagrlio djecu'
— ćaće, "jutra zoron olazimo i mi " vami do Mauna'''
— Ne rotivin "e, 1ele, grihota je ne i"kori"titi bilice< zamalo će one otići u tolije more!'''
IZ[v je bio obilan, oručili "u i rijateljima u -ošljun, ali "u oni odlučili no"iti "ir na rodaju u Sušak'
%olovinom "tudenoga "u"reli "u kuma Sabolića kako "a "inovima ve"la rema %ovijani' — %ero ga
ukori, govoreći:
— @ašto, kume, trošiš "voju i "inova "nagu? 9e"lati rotiv bure je teško< bordi#aj, kume ' ''
— Svitova me je to i moj Ive, ali ja "e lašin, obratime, neću ja nikada imati vire u more!'''
— Nije teško, kume!
%ero rije/e u njihov čamac i digne jedro, te "tane "kretati jedrom, a čamac "tane loviti rema %ovijani'
— 7io tebe "luša jidro i čamac, ali ja "e ne u"u$/ujen roko"iti buri, %ero '''
1ele i *ogdan "kloniše "e iza hridi u neku uvalu, koja ih je štitila od bure, da dočekaju oca'
— 1e li hladno, 1ele?
— Ni mi baš vruće, ali ja "an naučena na buru i zimu na moru' Mene je za tebe "trah, "točaru moj!
A? 4ibar i more
B?>
— 5za te ću o"tati ravi ribar, "rićo moja! 1ele? .j, mili!
— &no dolazi ćaće, a vidi kako kum ,nte dr#i jidro i kormani, "igurno viruje da je naučija ''' nešto "an
"e "itija, 1ele — bi li me ti "vitovala? — da uoznan našega kuma "a #eljami i zaovidi našega nona? ' ''
— 7ia mi"a, *ogdane, "amo neka ne govori odma!
— Neću ni ja, 1ele, moći valje govoriti " kumon< malo je "tariji, a ve"ele ćudi, ćaći ak za6alan do
#ivota!'''
— Sve više i više ulaziš mi u "rce, *ogdane, mi"liš o mome bidnome ćaći, #eliš mu dobro, a on nami!
''' *ogdan zatvori 1eli u"ta, te "mijući "e veli:
— .n nan je obima ćaća!
— %redugo "an va" u"tija čekati, dico, virujen da će kumu kori"titi moje uute!
— Neće, ćaće!
— *og je vrga tri r"ta na 9ir, %ovijanu i %rivlaku — i reka: )''' *i#ite od mora+, a o"adija na" iak va
more! *it će to "tara *o#ja kazna!' ''
— *og rašta grihe, *ogdane! '' ' I na"tavi:
— -rečimo, dico, nami bura uše kada "mo je zatra#ili!
4ijetko koji dan je rošao a da ni"u išli u ribolov< čak i olovina mje"eca ro"inca dou"tila je lov, jer je
bura zaboravila na njihov zaljev''' %rivlačani "lave "vetu 7uciju, a "u naši ribari, dan rije, doremili
obilje dobre vr"ti ribe, jer je *ogdan govorio:
— Ne "min njimi donit bilo ča< govorili bi da "an "e "ada uzdiga, moji "u %rivlačani više izbirljivi nego
%ov$ljanci — ča ne, 1ele?
— -ada ti veliš, mili, ja ti virujen!'''
B?E
Mnoge domaćice već oznaju jedro ribara %ere i njegovu 1elu, a "u već mnoge čekale na ri"taništu
čamac'
— %azi, 1ele, liu ribu lovi za na", "ada "i naša %riv$lačanka, a ti, *ogdane, za "taru tetu izaberi najlišu
ribu, ni"an te gonila ka drugu dicu kad "te krali moje višnje!
— ;oću, tete, hoću! *irali "mo ribe za va", ča ne, 1ele?
1ele je rečula, a će:
— ćaće, majka bi "e radovala da je obi/ete dok mi rodamo ribu, nami ni"te otribni!
4ado"ti nije bilo kraja< 1ele nije znala od rado"ti čime bi odvorila rijatelja' — %ero "e nije u"tručavao
je"ti, vino mu je godilo, a rija 1ele azila je oet da čaša bude uvijek una!'''
— %rijatelju, na dan *o#ića odlučila "an da "e u domu mome ro"lavi "rića naše diče, velin ti to rije,
da "e ne bi, ne da *og, kome drugon obića!
— Ne olazin ja, rijo, nikamo! Meni je najliše " našon dicon!' ''
— .nda mi obićaješ da ćeš doći u na" ro"laviti, ne zamiri što te ne oštivan, reviše "i mlad!
— Mlad "an, rijo, mlad, ali bidan! Niman "riče, a "koro "an uroa"tija onako *ogon danu dicu!
''' Na "an *o#ić "kuili "e "vi ro/aci, a kum Sabolić "tigao "a "inovima "vojim, te je govorio:
— -uma 1ele, da me ni"te zvali, doša bi neozvan! 9a" oštivan, a moju "an kumčad zavolija ka da "u
moja ro/ena dica!' ' '
,nte je nazdravljao ujce, ujne, "vake, nevje"te ''' tako "e "lu#beno mora iti, a tim više riječi i "mijeha'
2ogovor je bio izme/u njega, 1ele i *ogdana, ali to "u "amo oni znali'
— %ritočite čaše!
A?N
B?F
— .vu čašu di#en za ćaću naše diče! — moga obratima, kuma i dobrotvora, %eru — lio ga
ozdravljan i nazdravljan!
''' ."vrće "e očima, te, "miješeći "e, veli:
— Ne " tobon, moja teta 7uče! — @ubi bi ti ora"li da "e " ovako liin čovikon oljubiš! 2i je?
2ovedite onu ča "e brine da "ve bude lio i dobro, moju ne"u/enu ne$vi"tu Slavicu! 7io, čaše u ruke,
i"ijte vino, ne brišite u"ta, tri uta "e oljubite i "mijete jedno drugon reći )ti+! —$ 0o je o"ta naš
običaj, a rid uno godina donija ga je mladić ki je radija u 8ornjoj ;rvat"koj, u -ri#evcima'
— %oznivan ja tebe! -uovala "i ribu!
— , i ja tebe! 0i "i je rodava!''' &to, "ada "mo kroz 1elu i *ogdana ro/aci!
— 2rago mi je da "mo ro/aci!
— Meni i"to' Neću "e više tribati boriti za dobru ribu!
— 2obit ćeš ribu kakvu izabereš, ali je nećeš "miti laćati!'''
1ele i *ogdan ogledavali "u kradom rema kumu, Slavici i ocu< ničim ni"u odavali da "u uoznati "
namjerama kuma ,nte ''' — %očeo je i "večani ,P objed' 2vorile "u *ogdanove "e"tre i Slavica, koja je
"ve odre/ivala'
,nte drmne %eru, a mu ka#e:
— %ogledaj je, dobrotvore! Milota ju je gledati! -akova "naga "truji od nje? — 8rihota, da "ve to
nedirnuto uvene u njoj!
2ono"ili ršut, "ir, ribe, janjetinu, uzimali, jeli, čulo "e #vakanje, tu i tamo netko hvalio ršut, drugi
janjetinu, ali odjednom "vi re"tali je"ti, jer "u čuli kako 1ele govori:
— Ne mogu, mili, ne mogu, *ogdane, umrit ću ti, *ogdane moj!
— Nećeš, 1ele, nećeš! %reviše "i ti jila janjetine!'''
— Nije, kume, ništa oku"ila!
B?H
— 9odi me, *ogdane, na dvor, o"ićan "e "labo! *ogdan, relašen, izne"e 1elu na dvorište' 0ješi je i
miluje, ali Slavičina majka no"i čašu travarice i veli:
— %ij, dite, zna "e ča je ! *it će dobro! ' ' ' ,nte oet i"kori"ti riliku, a ka#e %eri:
— Moj dobrotvore, više "ličiš na mlado#enju nego na dida! ,li nećeš izbjeći, omišali "e Surići "
Ivičićem, moglo bi biti i dvoje! ' ' '
— Ne govori grubo, kume ,nte!
— Nije to grubo, moj dobrotvore i kume, tako je bilo i " mojom Marom, riala me je ka "ada 1ele
*ogdana, ča ne, Mare? '''
— Nemoj reviše ;vati u "ebe! .nda govoriš, a moga bi "e kum %ero uvriditi? ' ' '
— 4ado"tan "an, Mare, "amo mi je #a ča "e već di#u! @ač "e to "unce brzo ovlači u "e, a mogli bi lio
do zore ji"ti i iti!
— Nemoj, ,nte, ritirivati!
— Neću, Mare, "amo još jednu čašicu rije nego "e razi/emo!
,nte "e ričinio kao da ga je vino uhvatilo, te zovnu:
— Slavice, oj, Slavice! 2aj natoči " tvojom rukom meni i rijatelju %eri! — 7io, lio, "amo do vrha,
dobra divojko! ' ' '
%omiluje ju o licu, a uita:
— *i li "e ti udala, divojko? ' ' '
— %rošlo je moje vrime, kume! Mladi me ne gledaju< ne bi ih ja ni tila, "taroga ne bi rada, a za mene ni
takova — to mi je "udbina, kume — ali ima bidnijih od moje, a "e iak mora #iviti! ' ' '
— :ala ti, Slavice, iz tvoje ruke bilo je vino "la/e!
— *og, "ritno kume i rijatelju! ' ' '
A= 4ibar i more
B?I
%ošli "u na dvorište' ,nte je "tao nei"ravno hodati, te veli:
— %ridr#i me, obratime! Malo me je vino uhvatilo! Nekoliko "u koraka hodali, oet ,nte ka#e:
— 0ugovala je za "vojin %avon, tako je o"tala malo o"tarija divojka< nije gruba, a ima je "e ča viditi, ka
da je od hridi!'''
%ero nije ništa odgovarao, te "amo natukne:
— %azi, kume, da "e ne "otakneš o kamen!
— 2obrotvore, nemoj uzeti za zlo, ča "an malo više govorija nego "e "tarijen čoviku ri"toji! *og, do
vi/enja! ' ''
— 1a ću te, kume, "rove"ti — do kuće!
— Sačuvaj, *o#e, kraj moje Mare i devetero diče? ' ' '
.tkako je 1eli ozlilo, *ogdan i njegova majka ni"u ni za koga marili o"im za 1elu' Majka ju je
nagovarala da "ava tamo, ali 1ele "miješeći "e veli:
— Ni otriba, majko, o"ićan "e dobro, teta ,ne mi je dala ujutro "mokve, a ja "an oila do"ta vode'
— 2obro, dite moje, onda o/i< *og te čuva! ''' — Na"miješi "e, oljubi je i omiluje o licu , te je
dugo gledala kako je *ogdan a#ljivo vodi'
%olazili "u oet na ribolov, jer je "iječanj bio lije mje"ec "ve tamo do olovine, more hladno, ali ne za
ribare' %o #elji ćaće če"to "u no"ili ribu na rodaju u %rivlaku, a naročito im je bilo drago jer je ćaće
"vaki uta no"io ribe na dar *ogdanovoj majci, a u"ut "taroj teti, Slavičinoj majci' 1ele je birala najveće
ribe, te ogledavala *ogdana, a na licima im "e odrazivala rado"t' ' ' %otkraj "iječnja bura je bila
nemilo"rdna< nije "e moglo oći na ribolov' %rve dane u veljači bura je ou"tila, a je %ero ošao "am
da u blizini kuće ulovi ribu' 0aj ulov nije bio najbolji, ali je %ero iak bio zadovoljan' 2ošao je do kuće,
te veli:
B=?
— 1ele, odvoji ribe za na", druge odili i metni u malu "rtu, oći ću u %rivlaku, nišan dugo bija tamo, a
ti i *ogdan rominite druge udice, nove, na "ve arangale'
— %oka#ite mi još jednon, ćaće, kako "e dobro ve#e ' ' '?
— 7iše i bolje ćeš uamtiti, *ogdane, ako te 1ele uuti!
%ero uzme ribu, te "e uuti hodeći rema kraju 9ira' 1ele ga uhvati od ruku, a veli:
— Srove"t ću va" malo, ćaće!
— %lemenito moje dite! Iak me ćutiš ' ' '
— Moj "te, ćaće' 4aduje me "vaka ve"ela rič< neve"ela "an kad va" vidin zamišljena, onda mi"lin da
#alujete'
— 2ite moje, tebi "an "e i"ovidija< ne "min ti ništa kriti — virujen da je *og diga ne"riću od mene —
omoću ro/akinje Slavice'
— .azili "mo mi to, ćaće, da "te "e zbli#ili' 1a i *ogdan molimo *oga da budete "ritni, jer "te oboje to
za"lu#ili! '''
— 0i "i "ada #ena, dite moje, a me razumiš< u njoj gledan "voju rvu ljubav, jer "liči na nju ' ' '
— %ovirila "an to, ćaće, mome *ogdanu, da je onako vi"oka, jaka, čvr"ta ka teta 1urica!
— .nda vi govorite o meni i o njoj kada ja ne čujen?
— 8ovorimo, ćaće, jer nan je to drago!
— 9rati "e, dite, "labo "i obučena! 0i "e tribaš čuvati' 1ele o/e, "tade i oviče:
— ćaće, oj ćaće, "min li javiti vaše o"ićaje dragoj noni i nonu, neka "e i oni raduju?!
— %o volji ti, dite, tebi ide laganije i"anje nego meni! 0oga dana rekao je %ero Slavici da mu je draga i
itao
je red majkom, bi li mu htjela biti #enom ' ''
A=N
B==
— Ni"mo dica, ro/ače! ča da ti krijen, onaj dan kada na" je kum nazdravija, gledala "an te izbliza, drag
"i mi o"ta! 1er — uno "ličiš na njega< ne zamiri, %ero!
— 2rago mi je tvoje riznanje, a mome "rcu o"tala "i draga, jer oet uno "ličiš na moju rvu ljubav,
koja me je čekala o"amnae"t godina! '''
— 0i znaš za moje jade, a 1ele mi je odala tvoje' 9iru$jen da nan je naše tugovanje obima /onilo "riću!
— Smin li te oljubiti, Slavice?
— -ako da ne "miš, %ero, rid majkon, ali ne rid drugima' 8rubo je viditi ozbiljne ljudi, to je lio za
mlade kakvi "u naši 1ele i *ogdan ' ' '
@a 5"kr" "u "e dogovorili %ero i Slavica da "i obećaju vjeru red ro/acima' Slavica je govorila %eri:
— Naši običaji "ela jako "u "trogi, %ero< bojin "e ljud"kih riči, ako "mo viru dali, onda "e mo#emo i rid
"viton oljubiti!
— Slavice, mogli bi "e mi i vinčati! .nda nima "vit ča govoriti!
— Ne "mimo, %ero, radi "vita, kod na" dr#e to za grih, ako "e ne izdr#i godina dana nakon "mrti
drugoga< mi"ec$$dva "e doušta, ali rije ne'
— @naš, Slavice, ča "an nami"lija? .nda kad "e vin$čamo!
— ča, %ero?
— (elija bi oći va Meriku do Ive 2ra#ica, već "an ga ita kako zara/uju ribari '''
— @ač, %ero?
— 9idin "riću moje diče, a neka "e bez na" nau#iju "riće, a kako "e već oa#a, 1ele će roditi dite!
— %ero, do/i #iviti do na"! 2ilit ćemo ja i brat na olovinu< imamo loze, olja, riko "to ovaca ' ' '
B=A
— Ne bi bija zadovoljan, Slavice, ja "an "e ka ribar rodija, a ne bi bija dobar "točar?
— Nišan to omišljala! ,li "riće ima "vuda u "vitu'
— %iša "an mome ocu i majci' 9e"ele "e da na" je "udbina našla, a mi "vituju: )''' %o/i, "ine, u "vit, ri$
vridite nešto ineza, a "e vrati "a #enon — *og će dati i dicon — na 9ir ili u našu liu 9elu 7uku,
dom va" u "vakon mi"tu čeka, a vi ćete ga ulišati ' ' '+
— %ero dragi, viru "an ti dala, a #ena o"li "akramenta du#na je "liditi mu#a i diliti š njin dmbro ili
nevolju!
— Neće biti, Slavice, nevolje, *og nan je obima da goleme "nage< lio ćemo "e omoći u tu/emu "vitu
i vratiti "e u našu liu domovinu, ;rvat"ku!
%roljetni je lov bio obilan, narod #eljan ribe, tako da je rodaja bila dobra, a ušteda novca "ve veća i veća
' ' '
%ero je molio 2ra#ica Ivu da mu ošalje jam"tvo, za drugo "e ne treba brinuti, ut će on u domovini
latiti'
5 linju "ve je došlo iz ,merike, te %ero oet redlo#i Slavici da "e vjenčaju radi utnica'
— Ne grišimo, %ero, ne riši, vinčajmo "e na 9elu 8o"u, bit ću mirna i "ritna da nišan rikršila
običaje našega kraja'
— 1ela nije rigovarala ocu "toje odlučio oći u ,meriku, o"obito kad je obećao vratiti "e natrag' ,
če"to je govorila *ogdanu:
— ča "rića mo#e rominiti čovika, ča ne, *ogdane?
— Svi "mo ljudi jednaki, 1ele! 1a "an mi"lija umriti od tuge, a "ada bi tija #iviti dovika, jer "an "ritan i
re"ritan, 1ele!
— Mi "mo mladi, *ogdane! ''' , ča ne vidiš kako je ćaće rocva od "riće i zadovolj"tva! 1a "an ga
takovoga vidila "amo ono nekoliko dana kada je virova da će "e vinčati " teton 1uricon! ' ' '
B=B
— Ne mi"li, 1ele, da govorin ča je ona moja rodica, ali ta je divojka "tvorena od *oga "amo dobra činiti<
bit će dobra i za čili #ivot #iviti za našega ćaću ' ' '
— .d "rca in #elin, *ogdane, zavridili "u! .boje "u uno trili za obećane ljubavi'' '
Svibanj i lianj bili "u bogati mje"eci ribolova' Sranj je bio o danu vruć, a o"lije odne če"to "e
javljala bura " 9elebita, o koji dan i ogibeljna za omorce i ribare ''' — %ero i *ogdan radili "u za
četvero< ribe je bilo tako mnogo, da je *ogdan če"to no"io i u %ag' — @arada je bila vrlo dobra, ali kad
"e nareduje i zara/uje, #elje o"taju "ve veće i veće '' ' *ogdan bi govorio:
— @na *og da će nan triba ineza! @a 9aš ut, ćaće, i za našu 1elu! ' ' '
— Ne mi"lite na mene, dico, kum Sabolić nudi mi ineza koliko triban!'''
— Ne triba, ćaće! 1ele veli da će još riteći novca, a mi "mo to njoj dali da čuva ineze ka za "voju
brigu!' ''
9eć u mje"ecu "vibnju, a naročito u linju, branio je *ogdan 1eli da olazi " njima u ribolov, ali je ona
govorila:
— Ne brani mi, dragi, "vituje me teta ,ne, a i tvoja majka mi je govorila, da je dobro i otribno da
#ena radi i uno "e kreće kada je brimenita! ' ' '
2an$dva išla je i u mje"ecu "rnju, ali je "ama rekla:
— Ne "min više, *ogdane moj, ovo naše čedo malo udara me o čiloj utrobi< jidi "e na majku, brani mi
da oma#en tebi i ćaći! ' ' '
— *ogu 6alin, 1ele, da "lušaš to naše malo čedo! — 9eć je "ada ametno, te brani majci raditi ča više
nije za nju'
%ero i *ogdan ni"u šuštali< red večer "u olagali a$rangale, a ranom ih zoron ošli dizati da veća riba
ne bi nagrizla onu ulovljenu''' — Na dan "v' ,ne "lavi "e u
B=D
crkvi i "elu 9iru crkveni blagdan< domaćice kuuju ribu i nekoliko je dana rije "uše, a mnoge i kuhaju,
te "remaju u ocat i ulje' 0ako je nekoliko dana rije "v' ,ne Slavica došla ozvati u go"te, jer njezina
majka #eli toga dana ro"laviti "reću "voje kćeri! ''' — Slavica je govorila:
— Najdra#i bi mi bili, uz ćaću tvoga, ti i *ogdan, taj moj dragi i ametni ro/ak, bez njegova mudrog
"vitovanja " kumon ,nton — dvojin da bi "e u "rići našli ja i tvoj ćaće, "ad moj dragi mili virenik %ero! '
' '
— Neću davati riči, Slavice, "vitovat ću "e rije teton ,non, a onda moran itati i moga mu#a, kako "i
rekla, ametnoga! ' ' '
2an rije "v' ,ne, oručili "u 7jubo i 1ure iz -ošljuna da "u u zaljevu kod %ovijane rimijetili mnogo
ribe koja "e ovukla u dubinu'
— %olazite, %ero i *ogdane, arangale, nećete o#aliti, a nešto će biti i za na"' ' '
2an nakon toga ošli "u %ero i *ogdan, te olo#ili dva arangala i govorili:
— 2a "e na "vakoj udici ulovi riba, neće biti reviše za naše 9irane, jer "u janjci ra"rodani, a ovce "e
nerado kolju u to doba'
— 0o ti, *ogdane, znaš bolje od mene, ka ravi "točar, ali "e "ićan da za te dane nikad ni"mo mogli
do"ti ribe uloviti ja i 1ele'
Sranj"ki dan je dug, ali je već "unce "talo zalaziti, a još ni"u olo#ili arangale, jer im je rad ote#avala
bura, koja je očela oštro nadirati " 9elebita'
*ura je nainjala jedro "vom #e"tinom rema 9iru, ali joj je vješti %ero iak odolio'
— Nije to zim"ka, ona hladna bura, ćaće, ma otkud joj u ola lita toli vela "naga? '''
B=>
I
i I
— Nitko ti to ne zna, *ogdane, di "e taj vrag le#e< nima u"ta, niti zubi, a oet ujida!
Sretno "u "tigli doma, a 1ele "va relašena veli:
— %riala "an "e, mili moji, za va", kad je ta ne"rića " 9elebita "tala "ve jače i jače ivati onu "voju
grubu i oa"nu i"mu'
— Ni"i "e tribala lašiti, dite moje, tvoj ćaće je ro/en uz more' 4ibarov "in, a "am od ditinj"tva ribar<
niman ja bojazni od mora i virova o njemu' ča me ni"u još ka mladića rozvali 4I*,4 I M.4&? ' ' '
*ogdan je umirivao 1elu i govorio:
— Ne "miš "e ti, mila, "ada jiditi, moglo bi škoditi onon malon milon biću koga od "rcen no"iš!
— ča mogu, kada "e "trahu ne da zaovidati! ' ' '
— ,ko u mene nimaš, draga, ouzdanja, jer još ne znan vištine " jidran, kako znate ti i ćaće, ali u ćaću
moraš virovati i u njega imati uno u6anje! '' '
Sutradan "e 1ele u"tala još rije tete ,ne i ošla na dvorište< gledala je na more, onda rema 9elebitu'
9rativši "e u "obu, na/e %eru budna, a reče:
— 8ledala "an, ćaće, more, ni valovito, jer ta ne"rića od bure ne ravi vele vale, već ri#e o moru ka
no#! ' ' '
— Nije, dite, tako oa"na litnja bura ka ona u zimi, re#ivija "an ja uno bura i virova, dite' — @atim
na"tavi'
— Sremite nan dobru marendu' %onit ćemo "a "obon "ira, kruha i vina: znaš od rije kako naši 9irani
#eljno očekuju ribu za crikveni god?
— -rećemo li, ćaće?
— čekaj, *ogdane! Ni riša' 1ele i teta ,ne "remaju nan marendu< triba ojačati jilon i ićen "nagu
koja će nan tribati' Ni to malo: dva arangala triba dignuti iz mora ' ' '
%rije ola"ka veli %ero:
— 1ele, da "e oet ne jidiš, mene će kum ribaciti iz 9ira na %rivlaku, onit ću ribe za majku i Slavicu,
znaš da #ele da "e "av rod na dan "v' ,ne "kui u njih?
— @nan, ćaće!
— 0oliko da znaš, dite, da ću hodeći doći do kuće'
— Ni mi to drago, ćaće, da *ogdan "am jidri do kuće, neka, ćaće, o/e i on na %rivlaku, a "e lio
zajedno vratite, bura "ad varljivo iri, a mogla bi "e razjiditi, a moj *ogdan još ni višt jidru i moru!
— 2obro, 1ele, dobro, obećajemo ti, ako "e ne "miri bura, bit će onako kako ti "vituješ! ' ' '
%ošli "u rema uvali< 1ela ih je i"ratila iza kuće' 8ledajući kako "ilaze, u "ebi je govorila o omoći
*o#joj, jer — ribarima "e to ne "mije gla"no reći' ' '
— 9išt je moj ćaće, zna "e on boriti "a "vakon vr"ti nerijatelja na moru! ' ' '
Najednon "e i"ravi< rukon "e uhvati za kr"ta, ueri ogled na more, te "tane dozivati:
— *ogdane, *ogdane, ćaće, ćaće! 9rni$te$"e! ' ' '
— ča kričiš, 1ele? 2i te oni mogu čuti? ' ' '
— 0ete ,ne, nešto me ri"iklo u krizi!
— *oli li te još, 1ele?
— 9iše ne, ali još o"ićan da ni kako triba!
— *arba Ive, *arva Ive, gdi "te?
— ča kričiš, ,ne? -a da kuća gori!
— Neka Mare ode o tetu Sirnicu da vale do/e, neka oruči na %rivlaku, *ogdanovoj majci, da riši
ovamo ' ' '
—r ča uznemiruješ, ,ne, ne mo#e još biti vrime?
— Ne itaj, već hitro šalji Maru< znan ja brojiti dane, vrime "e meni "la#e točno od rve "vadbene noći!
' ' '
0eta Sirnica je došla na vrijeme, a kada je *ogdanova majka ulazila u kuću, već je čula dječji lač' 0eta
,ne je dočeka, te "va izvan "ebe od "riće oviče:
B=E
B=F
— Sritno, "ritno 1ele ovi "ina!
%otrči rema uvali, te "tane iza "vega gla"a dozivati:
— *ogdane, oj *ogdane — *ogdane, o"ta "i otac, 1ele je ovila "ina!
— %ero, oj %ero, 1ele je "ritno ovila "ina! ' ' ' %o"ta "i did!
— ,ne, ,ne, ti ni"i ri "vi"ti! 0ebi "e miša< ki te čuje — more, o bura? 5miri "e, ,ne!' ' '
— Ni mi "e omišalo! Ive, ni< rado"na "an ka da "an ja rodila! 9ičen, dozivan nebo, more i tu ne"ritnu
buru, da in bilo tko javi, da je 1ele ovila zdravoga "ina!' ' '
%ero i *ogdan "tali "u dizati rvi arangal< riba je bila na "vakoj udici< %ero je "kidao ribu, a *ogdan
otezao arangal i "vaki ča" ve"lima i"ravljao čamac'
— %azi *ogdane da ti rova bude rema buri, lakše ćemo "e ridr#avati, ali "am bez bojazni' Ne"rića
jedna, "ve više i više šalje na na", taj 9elebit' ' '
— @adr#ava na" ta na"rića od bure, moran "vako$$malo okrićati čamac'
— Naorno je, *ogdane, ali "e i"lati! 1edva "mo nešto više od ola arangala digli, a ribe "ve "ila!'' '
— 9irujen da će "e naši 9irani radovati: lia, vela riba, a nije nagrizena!
— @ave"laj, *ogdane jače livin ve"lon!
— ;oću, ćaće, hoću! — @agleda "an "e u ribu, a "an zanemarija čamac! ' ' '
— &vo "mo ri kraju rvog arangala, lovina je, moj "ine, kakvu još ne antin! ' ' '
%ero ote#e arangal, "kida zadnje ribe, te veli:
— ,ko će toliko biti na drugon, nahranit ćemo 9ir, %ovlaku, a najilo bi "e i uno %ovljanaca!
*ura je "tala jačom "nagon uhati " 9elebita, a *ogdan relašeno ka#e:
B=H
— ćaće, ribe ima obilno za 9ir, u"timo mi onaj arangal — vidite kako bura nadire:
— Ne bi ja, *ogdane, zavrijedija naziva 4I*,4 I M.4&, kada bi "e ria litne bure, a o"tavit tolike
ineze va moru, to je grihota, *ogdane! Ne laši "e, "ine uza me "i višt moru i "riman "e boriti "
buron!
— 1a ću otegnuti arangal u čamac, digni jidro da o/emo do drugoga arangala!'' '
*ogdan di#e jedro, bura "tane u nj uhati< jedro očne udarati u jarbol, a čamac "e "tade okretati u bok'
%ero oviče:
— *ogdane! Skoči do jarbola!
,li je zaka"nio' ' ' *ura nagne jedro, koje revrne čamac, a *ogdan zdvojno oviče:
— ,jme, ćaće, roado"mo!
— 2r#i "e, *ogdane, čamca, bura će na" tirat rema 9iru!
*ura je gonila čamac rema 9iru, ali ne kako je to %ero #elio'
— *ogdane, ne umaraj "e livanjem, čamac neće otonuti' Ne da "e okreniti jer ga vuče jidro — azi,
"ine, omozi mi — da ga "krenemo, "tojimo na"urot lićine di vadi r#inu kum ,nte< ako "e
na"učemo na lićinu, nećemo "e ni ovriditi' ' '
%ero je na"tojao "vom "vojom "nagom i vještinom "krenuti čamac rema lićini, ali uzalud, te ka#e:
— Ne"ritna bura uše rema Maunu, nećemo, *ogdane, "tići na lićinu, ali omozi, "ine, da na" bura
baci na "redinu otoka di je ravnica " moren< nabit ćemo "e na kamenje, ali nije ogibeljno'
*ogdan zdvojno zavai:
— ,jme meni bidnon, kako je kratka bila naša "rića, 1ele, moja 1ele! 5mrit ćeš od tuge ako na" roguta
more! '' '
B=I
— Ne jadikuj, *ogdane, okreći čamac za menon! Ne$"ritna bura! — a, teško dišući od naora, viknu:
— Skreći čamac ' ' ' *ogdan oet bolno za vai:
— Nikada te oči moje neće više ugledati, "rićo, "rićo #ivota moga! 1ele mila, ni onoga čeda ča od "rcen
no"iš, jao meni, jao, a onda ak tebi, ljubavi moja! ' ' '
— *ogdane, "ine, ne razdiri mi "rca, ne lači! Ne jauci! %ero oet uotrijebi "vu "nagu da "krene
čamac, ali
oet uzalud' *ura ga tjera rema hridima, odigne glavu, udahne zraka, te će:
— 9iruj u mene, "ine, ti "e nećeš utoiti i ja neću dou"titi da "e ubiješ o hridi, "amo "e moraš dr#ati
mojih "vitovanja!
— ;oću, ćaća, hoću! -oliko za "ebe, a još više za našu, moju milu #enicu i ono ča od "rcen "niva! ' ' '
— Ne gubi, "ine, nade, jer time gubiš i "nagu, eno, dolaze nan u omoć -ošljunčani! Ni"u na" rije
mogli oaziti ' ' '
— .nda "mo "ašeni, ćaće, "ašeni, "ašeni! :ala 0i, 8o"ode *o#e! ' ' '
— *ogdane, omozi! Skrećimo čamac! Neka liva rema Maunu< mo#da izbignemo da na" ne baci na
vir"ke hridi!' ' '
— Sa"it će na" ako "tignu na vrime i mi "e još odr#imo na učini!
*ura je "ve više i više tjerala čamac rema kraju, %ero "e okrene rema lovećem čamcu -ošljanaca, a
tiho rogovori:
— Stra me je da će "tići reka"no! ' ' '
Na ne"reću, *ogdan je ovo čuo, a još očajnije zajauče:
— ,jme nama jadnima, ubit će na" ove "tine, *o#e, ako je"i na nebe"i, hitaj u omoć, roadu nan
#ivoti!
BA?
%ero zdvojno, ali zaovjedno oviče:
— *ogdane, blizu "mo grebena, ja "an doša iza tebe, obeća "an ti da ti neću dati roa"ti, ti ćeš #iviti,
"ine, viruj, ćaći, uri "vu "nagu! — %azi, ruke narid, rimi "e za greben dok te ja odr#avan' %azi,
orez, *ogdane!
*ura zauše, a val udari čamac u hridi ' ' ' *ogdan je vi"io na hridi, nainjao "ve "voje "nage da "e
one više na hrid' 9al udari u hridinu, more "e jenilo, adalo na *ogdana< onda "e je ovuklo, a
*ogdan "e one na ećinu' — %ogleda u more, vidi dijelove razbijenog čamca, tra#i očima %eru, a u"ta
zazivaju:
— ćaće, ćaće, di "te?
5gleda negdje odalje od hridi ruku %erinu, kao da ozdravlja, ali je zača" ne"tala ' ' '
— 1ao mene, ćaće, ako "e ne "a"ite, kako ću doći rid 1elu, oh ćaće, ćaće! 0išit ću je ričima i vašin
obeća$njen na čamcu u @adru: )' ' ' ako će tribati, "ine — dat ću rado "voj #ivot da "a"in tvoj!'''+
Stajao je na ovišenoj hridini, gledao na more, ali "e %ero nije više ojavljivao'
— .dr#ali "te rič i obećanje, ćaće, okoj van vični, našli "te "mrt u tom moru kojega "te ljubili "von
dušon i cilin "rcen "vojin! ' ' '
čamac " -ošljunčanima "tigao je reka"no' Ni"u "e u"udili doći blizu obale, nego "u jedrili i bordi#ali u
nadi da će negdje oaziti %eru' — *ogdan "e enjao iz uvale, te "kretao de"no rema njihovu domu, a
mi"li ga morile' '': )neću joj "miti reći ne"riću u njezinu "tanju, ' ' '+! — Stade, nane uši, jer je " brijega
odzvanjao zov tete ,ne: ) ' ' ' *ogdane, *ogdane, %er$o$o — 1ele je "ritno ovila "ina!+
*ogdan "e naglo "u"ti na koljena, na oštro kamenje, te drhćućim gla"om zavai:
BA=
— 8o"ode, 8o"ode *o#e, 6ala 0ebi i vašoj, ćaće, golemoj "nazi, da "an tu "riću do#ivija! 1edan
ogibe, a drugi dolazi na "vit! 2rugo ne mogu, ćaće, da van "e odu#in, ča "te "voj #ivot dali za moj,
nego ću mu naditi vaše ime: %&4.! '''
4oman 4ibar i more završavam na 9iru, gdje "am ga otkrio od ribarice 1ele'
@a izvorne odatke obišao "am -orčulu, 7aad, @la$rin i Nin' Izno"im običaje koji "u jači od zakona'
9eliko oštovanje rema roditeljima' -ada "e zavole i otkriju ljubav, zadr#e je od cijenu #ivota'
9elika većina ;rvata iz 2almacije nagle je ćudi< vruće, ualjive krvi, kada "e uzbudi, razbor zataji'
Mnogi "u obdareni tjele"nom ljeotom' 0akav je bio i %ero, nagle ćudi, ualjive krvi, što ga je ratilo
kroz cijeli #ivot! ' ' '