You are on page 1of 6

BAHAGIAN A

Bulatkan jawapan yang betul.
1. Manakah antara haiwan berikut merujuk
kepada pernyataan di bawah?
A. Ular
B. Buaya
C. Gonggok
2. Haiwan yang manakah mempunyai iik
pada badannya?
A. !kan
B. "atak
C. Beruang
#. Manakah di antara haiwan yang berikut
mempunyai i$at $i%ikal yang ama dengan
gambar di bawah?
A. "uda
B. Gajah
C. Burung
helang
&. Manakah antara tumbuhan berikut yang
tinggal di dalam air?
A. 'okok durian
B. 'okok betik
C. "eladi bunting
(. Apakah bentuk daun di bawah?
A. Bentuk bujur
B. Bentuk hati
C. Bentuk panjang
).
"edua*dua tumbuhan ini
A. +umbuhan berbunga
B. +umbuhan urat daun jejala
C. +umbuhan tidak berbunga.
,. Antara yang berikut- pokok manakah yang
berbunga?
A. 'okok "eembung
B. 'aku paki
C. Bendi
.
..
+umbuhan ini membiak melalui
A. "eratan batang
B. Batang bawah tanah
C. Anak pokok
Sesetengah haiwan bergerak
tanpa kaki
Sesetengah haiwan bergerak
tanpa kaki
/. 0ajah di bawah ini menunjukkan ejeni
litupan badan haiwan.
Antara yang berikut manakah haiwan yang
mempunyai litupan badan eperti di ata?
A. Monyet
B. !tik
C. +enggiling
11. 'ilih pengelaan yang betul.
H20B!340 "A05!340
A. Arnab "ura*kura
B 6inga 7ira$ah
C 8embu 6erigala
11. 0ajah menunjukkan truktur gigi.
'ilih pernyataan
yang benar
mengenai
lapian 9.
A. 8apian paling kera.
B. 8apian kedua di bawah enamel.
C. +empat tumbuh gigi.
12. Apakah $ungi gigi ka:ip?
A. Untuk menyiat makanan
B. Untuk menghan:urkan makanan.
C. Untuk memotong makanan.
1#. 8apian gigi yang paling luar ialah
A. 2namel
B. ;entin
C. 6ara$

1&. Berapakah bilangan kutub yang ada pada
magnet?
A. 1
B. 2
C. #
1(. !ni adalah magnet <<<<<<<<<<<.
A. Bulat
B. 6ilinder
C. Bentuk U
1). 0ajah di
bawah ini menunjukkan dua paang magnet.
Antara yang berikut- manakah yang benar
tentang tindakan antara etiap paangan
magnet itu.
1,. . Magnet boleh menarik <<<<<<<<<<<.
A. pembari kayu
B. klip kerta
C. +iu
1.. 7illa diberi tiga pan yang berbe%a ai%.

'
=
0
Span yang
manakah
menyerap
lebih banyak air?
A. '
B. =
C. 0
1/. Manakah antara berikut yang digunakan
untuk membuat baju hujan?
A. 6ponge>6pan
B. A tiue>+iu
C. 'lati:>'latik
20. Tanah pasir sesuai untuk tanam
___________.
A. 'addy plant>Pokok padi
B. Ca:tu plant>Pokok kaktus
C. Mango tree>Pokok mangga
9 ?
A. Menolak Menolak
B. Menolak Menarik
C. Menarik Menolak
;. Menarik Menarik
21