You are on page 1of 6

UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS

Ley de Creacin N 2!" Re#$%&cin de '&nci$na(ien)$ N **"+2,,*+CONA'U


CARRERA -RO'ESIONAL DE TURISMO . ADMINISTRACION

SILABO
I. DATOS INFORMATIVOS:
*/ ASIGNATURA 0 INTRODUCCION A LA EM-RESA
2/ CODIGO DE LA ASIGNATURA 0 ,"2AD2*"
!/ CAR1CTER DE LA ASIGNATURA 0 OBLIGATORIO
"/ -RE RE2UISITO 0 NINGUNA
3/ CREDITOS 0 !
4/ 5ORARIO SEMANAL
4/*/ TEORIA 0 2 6$ra#
4/2/ -RACTICA 0 2 6$ra#
/ CICLO DE ESTUDIOS 0 I Cic%$
7/ A8O . SEMESTRE ACADEMICO 0 2,*,+I
9/ DURACION DEL SEMESTRE 0 * #e(ana#
9/*/ 'EC5A DE INICIO 0 24 de A:ri% de 2,*,
9/2/ 'EC5A DE T;RMINO 0 2, de A<$#)$ de 2,*,
*,/ 5ORARIO = AMBIENTE 0 -D+*,"
*,/*/ TEORIA >,2 5$ra#? 0 Mar)e#@ ,0!, a/(/ a ,90*, a/(/
*,/2/ -R1CTICA >,2 5$ra#? 0 A&eBe#@ ,90*, a/(/ a *,03, a/(/
**/ DOCENTE DEL CURSO 0 C-C Car%$# A/ 5in$C$#a Sa%aDar
minahime_7@hotmail.com
*2/ DOCENTE COORDINADOR 0 C-C Car%$# A/ 5in$C$#a Sa%aDar
*!/ DE-ARTAMENTO ACADEMICO 0 Ad(ini#)racin
SUMILLA
La a#i<na)&ra E$r(a Far)e de %a (a%%a c&rric&%ar de %a carrera Fr$Ee#i$na% de Ad(ini#)racin de E(Fre#a#G e# de carHc)er
)eric$+FrHc)ic$ y #e $rien)a a dar a c$n$cer %a# c$nceF)&a%iDaci$ne# :H#ica# y FrinciFi$# de %a ec$n$(Ia/ A#i(i#($@
$Erece a %$# e#)&dian)e# %$# in#)r&(en)$# :H#ic$# y )Jcnic$#@ Fara rea%iDar C&ici$# a niBe% ec$n(ic$@ aF%icad$# a %a
Fr$:%e(H)ica re<i$na% y naci$na%/ La a#i<na)&ra@ )a(:iJn F$#i:i%i)a a% ed&cand$ a c$(Frender y reE$rDar %$ reEeren)e a%
e#)&di$ de %a )e$rIa ec$n(ica ($derna a niBe% inicia% e in)er(edia/
De#cri:ir e% E&nci$na(ien)$ de &na $r<aniDacin eBidenciand$ c$n$ci(ien)$# )eric$# y FrHc)ic$#@ y F%an)ear #&<erencia#
de (eC$ra de ac&erd$ a %a# $F$r)&nidade# enc$n)rada#/
II. DESRI!ION " FUNDAMENTAION
In)r$d&ccin a %a E(Fre#a Far)e de &na &:icacin den)r$ de% c$n)eK)$ de% en)$rn$ c$n)e(F$rHne$@ den)r$ de% (arc$ de
&na ec$n$(Ia <%$:a%/ -$#)eri$r(en)e@ e% e#)&dian)e #e aFr$Ki(arH a %$# c$nceF)$# ad(ini#)ra)iB$# :H#ic$#@ de %a <e#)in
e(Fre#aria% y a %a# deci#i$ne# L&e enEren)an %$# <eren)e#/
E% e#)&dian)e de:erH encarar %a F$#i:i%idad de crear &na e(Fre#a c$(ercia% en c&a%L&ier Hrea y enEren)ar#e a deci#i$ne#
in)e<ra%e# re%aci$nada# c$n e% de#arr$%%$ e(Fre#aria%/
III. OB#ETIVOS $ENERALES
L$ rea%(en)e i(F$r)an)e a %a 6$ra de iniciar a% a%&(n$ en e#)a (a)eria e# L&e c$(Frenda L&e )$d$ %$ L&e #e eKF$ne )iene
&n Ein M%)i($@ L&e e# Fr$F$rci$nar%e %a (e)$d$%$<Ia adec&ada Fara a:$rdar %a FrHc)ica e(Fre#aria%/
Una# Bece# #e &)i%iDarHn c$nceF)$# )eric$#@ e inc%&#$ #e %%e<arH a e#)a:%ecer C&ici$# de Ba%$r@ F$r eCe(F%$@ en e% ca(F$ de
%a $r<aniDacin@ y $)ra# #e de#cenderH (&c6$ en %a a:#)raccin y <rad$ de anH%i#i# de %$# Fr$:%e(a#@ $Ereciend$ inc%&#$
FeL&eNa# rece)a# de ac)&acin/ En &n$# y $)r$# ca#$#@ e% $:Ce)iB$ #erH e% (i#($0 ay&dar a c$(Frender e% L&e6acer
e(Fre#aria% y FreFarar Fara enEren)ar#e a %a )$(a de deci#i$ne# en e% (i#($/
IV. OB#ETIVOS ES!EIFIOS
E% e#)&di$ de% (&nd$ de %a e(Fre#a #&F$ne a:$rdar (&c6a# c&e#)i$ne#@ a%<&na# de %a# c&a%e# e#)Hn aMn F$r re#$%Ber/
L$# $:Ce)iB$# de% aFrendiDaCe F&eden #er Bariad$#/ 5e aL&I a%<&na# de %a# raD$ne# L&e F&eden inci)ar a en)rar en #&
e#)&di$0
*/ E#)&di$ <enera%/ Un e#)&di$ de %a e(Fre#a ay&da a c$(Frender %a# E&erDa# ec$n(ica# L&e n$# r$dean@ a#I c$($ a
c$n)e(F%ar n&e#)r$ en)$rn$ de#de &na Fer#Fec)iBa ec$n(ica y #$cia%/ E% c$n$ci(ien)$ de %a )er(in$%$<Ia@ e%
B$ca:&%ari$ y %a )e$rIa :H#ica de% E&nci$na(ien)$ e(Fre#aria% #$n e%e(en)$# e#encia%e# de ed&cacin y c&%)&ra de
&na Fer#$na L&e BiBa en e% #i<%$ OOI/
2/ '&nda(en)$ Fara F$#)eri$re# e#)&di$#/ Tan)$ L&ien #ea &n e#)&dian)e de Ad(ini#)racin de E(Fre#a# c$($ L&ien
)ra:aCe en e% #en$ de &na e(Fre#a y de#ee Fr$E&ndiDar en #& c$n$ci(ien)$@ &n c&r#$ :H#ic$ de in)r$d&ccin a %a
e(Fre#a e# e% reL&i#i)$ :H#ic$ de E&)&r$# JKi)$# en e% aFrendiDaCe/
!/ C$n$ci(ien)$ FrHc)ic$ de %$# L&e6acere# e(Fre#aria%e#/ E% c$n$ci(ien)$ FrHc)ic$ de %a e(Fre#a F&ede adL&irir#e
F$r e% (er$ )ra:aC$ en %a (i#(aG #in e(:ar<$@ e#)e Fr$ce#$ de aFrendiDaCe F&ede ac$r)ar#e y c$(F%e)ar#e a )raBJ#
de% c$n$ci(ien)$ )eric$ de aL&J%%a/ E% e#)&di$ eBi)arH (&c6$# de %$# err$re# y Fr$F$rci$narH %a# 6erra(ien)a# a
&)i%iDar Fara #$%&ci$nar (&c6$# Fr$:%e(a# c$ncre)$#/
"/ C$n#&(id$r y ci&dadan$/ E% e#)&di$ de %$# Fr$ce#$# e(Fre#aria%e# y #&# (ecani#($# ay&da a #er &n (eC$r
ci&dadan$ y &n c$n#&(id$r (H# in)e%i<en)e/ Tan)$ c&and$ &na Fer#$na B$)a en %a# e%ecci$ne# c$($ c&and$ c$(Fra
en &n #&Fer(ercad$@ e#)H ad$F)and$ deci#i$ne# en %a# L&e e% c$n$ci(ien)$ de %$# (ecani#($# e(Fre#aria%e#
Eaci%i)a &na e%eccin (H# raci$na% y d$c&(en)ada/ A#i(i#($@ cara a% de#arr$%%$ Fr$Ee#i$na% Pn)e#e e% i(F$r)an)e
B$%&(en de F$:%acin L&e )ra:aCa en e(Fre#a#P@ e% c$n$ci(ien)$ de% (&nd$ e(Fre#aria% ay&darH a acer)ar en %a
e%eccin de &n n&eB$ )ra:aC$ ac$rde c$n n&e#)r$# de#e$# y aF)i)&de#
V. !RO$RAMAION ESTRATE$IA:
UNIDAD DIDATIA N% &': INTRODUI(N A LA EM!RESA.) AS!ETOS ONE!TUALES
DURAION: Del *7 +e A,-il al '7 +e #.nio +e *&'&
OB#ETIVOS ES!EIFIOS ONTENIDOS ANALITIOS SEMANA NUMERO DE
LASES
ReBi#in y c$n$ci(ien)$ <enera%
c$($ #e %%eBara a ca:$ e% c&r#$
INTRODUION AL URSO
*/ In)r$d&ccin a% c&r#$
2/ InE$r(acin <enera% de% c&r#$
!/ Me)$d$%$<Ia de% c&r#$
"/ A#Fec)$# c$nceF)&a%e#@ Fr$cedi(en)a%e# y
ac)i)&dina%e#
3/ Re<%a# de C&e<$ Fara e% c&r#$
4/ '$r(acin de <r&F$# de )ra:aC$
,*
2 de A:ri%

,*
E% a%&(n$ a )raBJ# de %a
inBe#)i<acin diri<ida de:erH
adL&irir e% c$nceF)$ :H#ic$ de %a
c$n)a:i%idad@ #& eB$%&cin 6i#)rica@
%a nece#idad de inE$r(ar c$($
$:Ce)$ FrinciFa%@ #& i(F$r)ancia L&e
$:%i<a a &na eEicien)e $r<aniDacin
de %a e(Fre#a y #&# $:Ce)iB$#
de#de e% F&n)$ de Bi#)a de %a
-%aneacin Ec$n(ica
A!/TULO I: LA EM!RESA
*/ La ac)iBidad ec$n(ica/
2/ DeEinicin de e(Fre#a/
!/ C$nceF)$ y c%a#iEicacin de e(Fre#a/
"/ La Ad(ini#)racin de %a e(Fre#a
3/ E% -$der de% ;Ki)$ I -ar)e >Bide$? de Mi<&e%
An<e% C$rneC$
4/ C$($ crear &na e(Fre#a
/ C%a#e# de E(Fre#a
7/ S$ciedade# Mercan)i%e#
9/ Re<I(ene# )ri:&)ari$#
*,/ -rac)ica Ca%iEicada
**/ EKF$#ici$ne# Gr&Fa%e# >E(Fre#ari$#
EKi)$#$#?
*2/ E% -$der de% ;Ki)$ II -ar)e >Vide$? de
Mi<&e% An<e% C$rneC$
*!/ Ta%%er Frac)ic$
,*y ,4
29 de A:ri%
*! de May$
*7 y 23 de May$
2 de May$
,* de A&ni$
,!
,*
,!
,*
,*
A!ITULO II: EL ENTORNO DE LA
EM!RESA " EL EM!RESARIO
*/ E% en)$rn$ de %a e(Fre#a
2/ Cic%$ de Bida de %a e(Fre#a
!/ E% e(Fre#ari$
"/ E% %ideraD<$
3/ Li:r$0 L$# Secre)$# de% CaraC$ de 5ernand$
G&erra GarcIa
4/ C$n)r$% de Lec)&ra
, y ,7
,7 de A&ni$
*, de A&ni$
*3 de A&ni$
,*
,*
,*
!-ime- E0amen E1c-ito '7 +e #.nio ,*
UNIDAD DIDATIA N% &*:
DURAION: Del ** +e #.nio al *& +e A2o1to +e *&'&

OB#ETIVOS ES!EIFIOS ONTENIDOS ANALITIOS SEMANA NUMERO DE
LASES
E% a%&(n$ de:erH di#)in<&ir en)re
-er#$na Na)&ra% de -er#$na
A&rIdica/
A!/TULO III: ESTUDIO DE LAS MIRO3
!E4UE5AS " MEDIANAS EM!RESAS
*/ C$nceF)$ y DeEinicin
2/ -eL&eNa y Micr$e(Fre#a >-.MES?
!/ -eL&eNa# y Mediana# E(Fre#a# >M.-ES?
"/ E#)&di$ de %a Ley NQ 27,*3
3/ Decre)$ Le<i#%a)iB$ NQ *,74
4/ Ta:%a c$(Fara)iBa de %a Ley NQ 27,*3 y e%
Decre)$ Le<i#%a)iB$ NQ *,74
/ A%cance# de% RJ<i(en La:$ra% en %a#
Micr$e(Fre#a#
7/ C$n)r$% de Lec)&ra

,7@ ,9 y *,
22 de A&ni$
2" de A&ni$
,* de A&%i$
,7 de A&%i$
*! de A&%i$
*3 de A&%i$
,*
,*
,*
,*
,*
,*
E% a%&(n$ de:erH c$n$cer %$#
diBer#$# re<I(ene# )ri:&)ari$# en
A!/TULO IV: RE$IMENES TRIBUTARIOS
*/ Ley de% I(F&e#)$ a %a Ren)a
2/ RUS
*2
2, de A&%i$ ,*
n&e#)r$ FaI#/ !/ RER
"/ RG
3/ -rac)ica Ca%iEicada 2 de A&%i$ ,*
A!/TULO IV: RE$IMEN LABORAL ES!EIAL
*/ Ac$<i(ien)$ a% RJ<i(en La:$ra% E#Fecia%
2/ Li:r$0 La Vaca de Ca(i%$ Cr&D
!/ C$n)r$% de Lec)&ra
*"
,! de A<$#)$
*, de A<$#)$
,*
,*
E0amen Re6a2a+o1 '* +e A2o1to !,
Se2.n+o E0amen E1c-ito '7 +e A2o1to !2
VI. METODOLO$IA DE ENSE5AN7A:
E% c&r#$ #e %%eBarH a ca:$ (edian)e )a%%ere# c$n &na (e)$d$%$<Ia dinH(ica y Far)iciFa)iBa c$n anH%i#i# de ca#$# FrHc)ic$#@
aF%icaci$ne# de )Jcnica# y 6erra(ien)a# y de#arr$%%$ de )ra:aC$# <r&Fa%e# de aF%icacin@ reE$rDad$# c$n eKF$#ici$ne#@ (a)eria%
a&di$Bi#&a% y $)r$# rec&r#$# acadJ(ic$#/
8.'. LASES TEORIAS
Se de#arr$%%arHn e(F%eand$ (J)$d$# ac)iB$#@ ind&c)iB$+ded&c)iB$#@ eKF$#icin+diH%$<$@ c$nEerencia+di#c&#in y #e(inari$#/ L$#
a%&(n$# #erHn eBa%&ad$# a% inici$ de cada c%a#e@ c$n &n eKa(en e#cri)$ de %$# )e(a# de#arr$%%ad$# en %a c%a#e an)eri$rG %a
eBa%&acin )endrH &n )ie(F$ n$ (ay$r a *3 (in&)$#/
8.*. LASES !R9TIAS
Se de#arr$%%arHn (an)eniend$ %a #ec&encia c$n %a# c%a#e# )erica# a Ein L&e %$# e#)&dian)e# a#i(i%en (eC$r %$# c$n$ci(ien)$#
:rindad$# d&ran)e %a# #e#i$ne# )erica#/ L$# e#)&dian)e# rea%iDarHn #&# ac)iBidade# FrHc)ica# en E$r(a indiBid&a% $ <r&Fa%/
Se &)i%iDarH )Jcnica# de dinH(ica <r&Fa% en %a# c%a#e# FrHc)ica# L&e #e de#arr$%%e@ Fara %$ c&a% )$d$# %$# e#)&dian)e# e#)arHn en %a
$:%i<acin de reBi#ar c$n an)iciFacin %$# )e(a# )ra)ad$# de E$r(a )a% L&e F&edan dar (ay$r rea%ce a% )e(a e#)&diad$ y rea%iDar %a#
Fre<&n)a# re#Fec)iBa#/
Se :&#carH rea%iDar %a# Bi#i)a# a %a# diBer#a# e(Fre#a# de %a ci&dad de C6ac6aF$ya# a Ein de c$n$cer #& E$r(a de )ra:aC$/
8.:. DINAMIA $RU!AL
E#)a )Jcnica ($)iBarH en e% a%&(n$ e% aFrendiDaCe@ a#I c$($ a re%aci$nar#e c$n e% c&r#$ y %a :M#L&eda de inBe#)i<aci$ne# L&e %e
Fer(i)a c$nce:ir y )ener &na :a#e cien)IEica@ Fara L&e F&eda e%a:$rar #& inBe#)i<acin ($n$<rHEica y %&e<$ eKF$ner%$ c$n %a
Far)iciFacin de #&# c$(FaNer$# y e% Fr$Ee#$rG y@ $Fci$na%(en)e &n inBi)ad$ e#Fecia%i#)a/ L$# )e(a# de inBe#)i<acin ($n$<rHEica
#erHn Fr$F$rci$nad$# F$r e% d$cen)e en %a Fri(era #e(ana y #erHn )e(a# ac)&a%e# L&e c$(F%e(en)en %a# #e#i$ne# de %a# &nidade#
dic)ada#/
8.;. MEDIOS " MATERIALES EDUATIVOS
Se c$n)arHn c$n %$# rec&r#$# #i<&ien)e#0 Rec.-1o1 <.mano1@ reEerid$ a %$# d$cen)e# a#i<nad$# F$r e% deFar)a(en)$ acadJ(ic$ y
eBen)&a%(en)e c$n Fr$Ee#i$na%e# eKFer)$# inBi)ad$#@ a#I c$($ %$# e#)&dian)e# de% #e(e#)re re#Fec)iB$ de %a 'ac&%)ad/ Rec.-1o1
In1tit.cionale1@ reEerid$ a %a# a&%a#@ :i:%i$)eca@ (a)eria%e# y eL&iF$# de en#eNanDa/ Rec.-1o1 Mate-iale1@ reEerid$ a %$# $Erecid$#
F$r %a in#)i)&cin y e% d$cen)e@ c$($ #$n0 FiDarra@ F%&($ne#@ (a)eria% :i:%i$<rHEic$@ )ran#Farencia#@ Bide$#@ )e%eBi#$r y $)r$#/
VII. NORMAS DE EVALUAION DEL A!RENDI7A#E:
7.'. INSTRUMENTOS DE EVALUAION
La eBa%&acin #erH c$n)in&a y c$n#iderarH %$# a#Fec)$# #i<&ien)e#0
-ar)iciFacin $ra% en %a# c%a#e#
Rendi(ien)$ d&ran)e %a FrHc)ica@ c$n#iderHnd$#e0 a)encin@ e#E&erD$ y caFacidad inn$Bad$ra Fara eBa%&ar y
Far)iciFar en E$r(a <r&Fa%
-r&e:a# e#cri)a# de )e$rIa y de FrHc)ica#
-r&e:a# de inBe#)i<aci$ne# ($n$<rHEica#
DinH(ica <r&Fa%
7.*. !ONDERAION
7.*.'. TEORIA
EKH(ene# Farcia%e#0 ",R
Ac)i)&d >-ar)iciFacin@ a#i#)encia@ crea)iBidad? *,R
7.*.*. !RATIA
EKH(ene# de FrHc)ica# *3R
C$n)r$% de Lec)&ra 2,R
Tra:aC$ InBe#)i<acin y=$ M$n$<raEIa# *3R
7.:. RITERIO DE ALIFIAION DE LA INVESTI$AION MONO$RAFIA
-re#en)acin de% )ra:aC$ >E$nd$ y E$r(a? ," F&n)$#
C$n)enid$ >$ri<ina%idad@ ca%idad@ Fr$E&ndiDacin? *2 F&n)$#
Bi:%i$<raEIa ,2 F&n)$#
-&n)&a%idad ,2 F&n)$#
TOTAL: *& =.nto1
7.;. RITERIO DE ALIFIAION !ARA LOS INFORMES DE !RATIA >ont-ole1?
-re#en)acin de %a FrHc)ica >E$nd$ y E$r(a? ,2 F&n)$#
'&nda(en)acin ,4 F&n)$#
-r$cedi(ien)$ %<ic$ e(F%ead$ , F&n)$#
Bi:%i$<raEIa ,! F&n)$#
-&n)&a%idad ,2 F&n)$#
TOTAL: *& =.nto1
7.@. RITERIOS DE ALIFIAION " OMUNIAI(N DE RESULTADOS
La# eBa%&aci$ne# $ eKH(ene# Farcia%e# #e %%eBarHn a ca:$ en %a# Eec6a# Fr$<ra(ada# en e% #I%a:$ y #& c$n)enid$ e#)arH
:a#ad$ en %a# &nidade# didHc)ica# de#arr$%%ada# en c%a#e
La ca%iEicacin de %$# eKH(ene# Farcia%e#@ #e 6arH en E$r(a anni(a Fara <aran)iDar %a i(Farcia%idad
L$# re#&%)ad$# de %a eBa%&acin de% aFrendiDaCe de %$# e#)&dian)e#@ #e eKFre#arHn c&an)i)a)iBa(en)e (edian)e %a e#ca%a
Bi<e#i(a%/ C$rre#F$ndiend$ %a n$)a (Ini(a a cer$ >,,?G y %a n$)a (HKi(a a Bein)e >2,?
La c$(&nicacin de %$# re#&%)ad$# de %a# eBa%&aci$ne#@ #%$ #e darHn a c$n$cer en e% #a%n de c%a#e $ en %a# Bi)rina# $Eicia%e#
de UNAT+A@ y (HKi($ den)r$ de %$# c&a)r$ >,"? dIa# ca%endari$# #i<&ien)e# a %a aF%icacin de% in#)r&(en)$ c$rre#F$ndien)eG
dand$ $F$r)&nidad a% e#)&dian)e de reBi#ar #& F&n)aCe y Eir(ar #& c$nE$r(idad
7.8. RITERIOS DE A!ROBAION " !ROMOION
La n$)a aFr$:a)$ria e# de dieD y (edi$ >*,/3? a Bein)e >2,?G y@ %a de#aFr$:a)$ria e# (en$r de dieD y (edi$ >*,/3?/ S%$ en %a
$:)encin de %a n$)a Fr$($ci$na%@ %a Eraccin i<&a% a ,/3 #erH aFr$Ki(ada a% en)er$ in(edia)$ #&Feri$r
L$# e#)&dian)e# #erHn Fr$($Bid$# en %a a#i<na)&ra c&and$ %a n$)a Eina% L&e $:)en<an #ea i<&a% $ (ay$r a *,/3
L$# a%&(n$# L&e n$ $:)en<an %a n$)a (Ini(a de aFr$:acin a% Eina% de% c&r#$@ F$drHn rendir &n eKa(en de aF%aDad$#@ J#)e
a:arcarH )$da# %a# &nidade#/ N$ #e )$(arH eKa(en de reDa<ad$#
La a#i#)encia de %$# a%&(n$# a %a# #e#i$ne# )erica# y FrHc)ica# e# $:%i<a)$ria/ E% !,R de ina#i#)encia# in6a:i%i)a aFr$:ar %a
a#i<na)&ra
S%$ #e )$%erarH a %$# e#)&dian)e# %%e<ar *, (in&)$# de#F&J# de %a 6$ra indicada Fara e% inici$ de %a# c%a#e# )erica# y FrHc)ica#/
L$# e#)&dian)e# L&e %%e<a#en de#F&J# de )ran#c&rrid$ e#)e )ie(F$ #e %e# c$n#iderarH c$($ ina#i#)encia
7.7. TUTORIA
E% d$cen)e den)r$ de %a in#)i)&cin &niBer#i)aria y E&era de e%%a@ :rindarH &na a#e#$rIa c$n)in&a a %$# a%&(n$#G Fara e#)$@ en %a
UNAT+A #e a)enderH en %a $Eicina de d$cen)e#@ en e% 6$rari$ L&e #e de)er(ine a% inici$ de% c&r#$/ '&era de %a &niBer#idad@ #erH
Mnica(en)e BIa In)erne)@ $ en ca#$# e#Fecia%e#@ (edian)e re&nin c$n e% a%&(n$G en e#)e ca#$@ e% a%&(n$ de:erH ac$(FaNar
&na car)a de Fre#en)acin aBa%ada F$r %a (HKi(a a&)$ridad de% deFar)a(en)$ acadJ(ic$ re#Fec)iB$ $ de %a &niBer#idad/
Se darHn $rien)aci$ne#@ inE$r(acin :i:%i$<rHEica y <&Ia@ Fara c$n)ac)ar%$# c$n in#)i)&ci$ne# e inBe#)i<ad$re# a niBe% naci$na% e
in)ernaci$na%/ L$# (eC$re# )ra:aC$# F$drHn #er c$n#iderad$# Fara #& F&:%icacin en reBi#)a# acadJ(ica# de Fre#)i<i$ $ BIa
In)erne)/ Ta(:iJn #e :&#carH a )raBJ# de e#)a )&)$rIa &n (ay$r acerca(ien)$ a% a%&(n$@ c$n#iderand$ %a re%acin Fr$Ee#i$na%
6&(ani#)a@ Fara 6acer %a:$re# en :eneEici$ de %a UniBer#idad y %a c$(&nidad %$ca%/
LUGAR0 -ABELLSN DE TURISMO . ADMINISTRACISN
VIII. REFERENIAS BIBLIO$RAFIAS:
BIBLIO$RAFIA BASIA
GARRIDO BUA@ S/0 Manual de Gestin de Empresas/ Edi)$ria% UniBer#i)a#@ Madrid@ 2,,,/
GARRIDO BUA@ S/ y SOLSRZANO GARCTA@ M/0 Aspectos Prcticos de la Gestin de Empresas/ Edi)$ria% UniBer#i)a#
In)ernaci$na%@ Madrid@ 2,,4/
-;REZ GOROSTEGUI@ E/0 Introduccin a la Economa de la Empresa/ Edi)$ria% Cera@ Madrid@ 2,,4/
-;REZ GOROSTEGUI@ E/0 Prcticas de Administracin de Empresas/ Edi)$ria% -irH(ide@ Madrid@ 2,,3
BIBLIO$RAFIA OM!LEMENTARIA
BUENO CAM-O@ E/ y MORCILLO ORTEGA@ -/ >*99!?0 Ec$n$(Ia y Or<aniDacin Ind&#)ria%/ Mc GraU+5i%%/ Madrid/
DRUCVER@ -/ >*99*?0 La Inn$Bacin y e% E(Fre#ari$ Inn$Bad$r/ Ed6a#a/ Barce%$na/
-ORTER@ M/ >*99,?0 WDnde radica %a Ben)aCa c$(Fe)i)iBa de %a# naci$ne#X en 5arBard B&#ine## ReBieU/ C&ar)$
Tri(e#)re/
-ORTER@ M/ >*977?0 Ven)aCa C$(Fe)i)iBa/ Creacin y #$#)eni(ien)$ de &n de#e(FeN$ #&Feri$r/ C$(FaNIa Edi)$ria%
C$n)inen)a%/ MJKic$/
!RESENTAION DE INFORME AADEMIO FINAL:
5a#)a
C6ac6aF$ya#@ ," de A&ni$ de 2,*,
C-C Car%$# A/ 5in$C$#a Sa%aDar
D$cen)e UNAT+A