You are on page 1of 5

s

er
or te
vo ke
u ar
’.
en m
ng 00
gi 5.0
1
m
ui
‘R

Powerseminar
Marketing 2.0

co-creatie | crossmediale marketingcommunicatie |


web 2.0 | buzzmarketing | twitter | ‘mash-ups’ |
de ‘you’-economie | viral marketing | event-driven-
marketing | contentsyndicatie | podcasting | search |
personalisatie | branding 2.0 | crossmediale media­
planning | mobile marketing | behavioral targeting |
advergaming | social media | weblogs | wiki’s | multi-
channel marketing | accountability | marketing intelligence
| customer lifetime-cycle | marketing innovatie | doel-
groep segmentatie | customer insights | word of mouth |
webpresence | www-mix | distributie 2.0 | crossmediale
doelstellingen | loyalty | connectivity | vodcasting |
dialoogmarketing | widgets | sociale intelligentie

Spreker/ inspirator:
Richard van Hooijdonk
Directeur MarketingMonday

Voormalig marketingdirecteur en schrijver


van het boek ‘Op naar Marketing 2.0’,
spreker op vele nationale en internationale
congressen. Tevens als docent verbonden
aan SRM/Erasmus en als gastdocent aan
Nyenrode Business Universiteit.

www.marketingmonday.nl/powerseminar
Bent u
er klaar
voor?

Door technologische en sociale ontwikkelingen staat wachten. Ook ontvangt je concrete tips en adviezen die je in
marketing aan de vooravond van een grote staat stellen om zelf up-to-date te blijven en krijg je ‘hands-on’
verandering. Nieuwe begrippen, technieken, thema’s informatie over hoe je jouw organisatie kunt voorzien van nieu-
en strategieën, zoals: co-creatie, crossmediale we kennis en vaardigheden. Daarnaast bieden wij een 100% in-
marketingcommunicatie, web 2.0, weblogs, twitter, spiratiegarantie: als je de bijeenkomst verlaat ben je gegaran-
viral marketing, event-driven marketing, deerd geinspireerd!
contentsyndicatie, podcasting, search, personalisa-
tie, mobile marketing, advergaming, webpresence, Wie geeft het seminar?
www-mix, loyalty, dialoogmarketing, sociale intel- Het powerseminar wordt gegeven door
ligentie worden geïntroduceerd. De consument is al (internationaal) inspirator, spreker en
volop bezig met deze nieuwe vormen van marketing. dagvoorzitter Richard van Hooijdonk. Hij
Bent u al voorbereid op al deze veranderingen? was marketingdirecteur van verschil-
lende organisaties en verantwoordelijk voor verschillende mar-
ketinginnovaties, opmerkelijke campagnes en schrijver van ar-
tikelen en boeken. Van Hooijdonk is tevens verbonden aan
De veranderende consument is mondiger en stelt nieuwe eisen SRM/Erasmus en gastdocent aan Nyenrode Business Univer-
aan merken, producten, marketingcommunicatie, distributie en sity. Ruim 15.000 mensen hebben zijn seminar(s) inmiddels
verkoop. Loyaliteit en ‘branding’ krijgen een andere inhoud en gevolgd in Nederland, Europa en USA.
actiemarketing verandert. Daarnaast is nieuwe marketing
dynamisch en bevat een combinatie van oude en nieuwe media Voor wie is het powerseminar bedoeld?
en levert ook nog eens een beter marketingrendement op. Het powerseminar is bestemd voor marketingmanagers,
De consument is al volop bezig met de nieuwe marketingeco- productmanagers en het commerciële management van
nomie. Hij is er klaar voor! U ook? bedrijven. Ook voor algemene marketingmedewerkers is dit
powerseminar inspirerend. Communicatiemedewerkers van
Wat levert het seminar jou op? overheid-, zorg- en charitatieve instellingen profiteren ook van
Binnen ruim 2 uur komen alle nieuwe ontwikkelingen in het powerseminar. U kunt ook kiezen voor het dagseminar.
duidelijke taal en in duidelijke samenhang voorbij. Je krijgt Gedurende de dag passeren alle belangrijke onderwerpen
modellen en methoden aangereikt om nieuwe marketing te de revue en gaat u zelf aan de slag. Er worden opdrachten
begrijpen. Het inspiratieseminar is een ‘eyeopener’. Je krijgt uitgewerkt, gepresenteerd en beoordeeld. Zo wordt opgedane
voorbeelden, cases en resultaten te zien die je nooit zou ver- kennis direct toegepast.
The New Marketing Cycle©
Doestellingen 2.0 Webpresence 2.0
Doelstellingen vormen de basis voor ambitie. Formuleert u specifieke doelstellingen voor Steeds meer consumenten komen naar aanleiding van crossmediale campagnes terecht
merkwaarde, behoud of voor up-/cross- en deepselling? Of per communicatie-instrument, op uw website. Is uw online aanwezigheid persoonlijk, functioneel en daadkrachtig genoeg?
communicatieflow (crossmedia), product of productgroep? Voor online bezoek, klik- en Bent u in staat om bezoekers door middel van minisites, weblog-concepten en applicaties
aanvraaggedrag, mobiele respons of virale effecten? Goed gespecificeerde doelstellingen online te converteren? En bent u ook in staat om bezoekers die niets ondernemen, wel te
zorgen voor goede ‘monitoring’ en aanzienlijk betere marketingresultaten. profileren in uw database zodat u ze later kunt bewerken? Heeft personalisatie van het
aanbod op uw site plaatsgevonden? Heeft u al nagedacht over web 2.0-applicaties als on-
derdeel van uw online presentatie?

Doelgroepen 2.0
Heeft u in kaart voor welke doelgroepen u van betekenis kunt zijn? Bent u in het bezit van Multichannel 2.0
de juiste ‘customer-insights’ op basis waarvan u wellicht nieuwe doelgroepen kunt aanspre- Klant Tijdens de verschillende fasen van het verkoopproces maakt de consument gebruik van
ken of bestaande groepen veel beter van dienst kunt zijn? Meer dan ooit staan klanten en Waarde verschillende kanalen (internet, telefoon, print en persoonlijk). Is de inrichting en output
prospects open voor een intelligente doelgroepbenadering. van de kanalen afgestemd op de wensen van uw klanten? Is de verhouding tussen de in-
komsten en uitgaven van de verschillende kanalen gezond? Heeft u nagedacht over kanaal-
Distributie innovatie om hierdoor kosten te verlagen en opbrengsten te verhogen?
Klantfocus
Belangrijke
Productontwikkeling 2.0 Prioriteit
Producten en diensten die voorzien in een duidelijke behoefte zijn succesvol. Gebruikt u de Drijfveer
Door technologische Distributie 2.0
juiste ‘customer-insights’ voor de ontwikkeling van onderscheidend makende doelgroep-
ontwikkelingen verandert De consument bepaalt waar hij zijn product koopt. Dat kan via dealers, direct of via andere
producten? Betrekt u uw klanten door middel van ‘co-creatie’ bij de ontwikkeling van pro-
marketing de komende distributiepartners. Consumenten kopen graag producten op basis van een goede relatie
ducten en diensten die zij later bij u zullen kopen? Durft u de touwtjes voor een deel uit
jaren drastisch. met de ‘afzender’. Distributiepartners bieden daarom krachtige mogelijkheden tot samen-
handen te geven in ruil voor onderscheidend makende producten, diensten en proposi-
Marketing 1.0 maakt werking en hebben in sommige gevallen een loyalere band met de eindconsument. Van deze
ties?
band kunt u gebruik maken.
plaats voor Marketing 2.0
Urgentie is vereist! Op dit moment worden volop langetermijnafspraken gemaakt tussen
met consequenties voor
krachtige distributiepartners en bedrijven uit verschillende branches.
de commerciële strategie. Nieuwe
Branding 2.0 Life-Time-
De consument is mondiger, grilliger en minder loyaal. Is uw merk onderscheidend, is het Kansrijke
Cycle
vertrouwenwekkend en geniet het voorkeur en waardering? Is uw merk klaar voor de nieu- Klanten Marketing Intelligence 2.0
Goede kennis over concurrenten, klantbehoefte, klantwaarde, Iife-time-cycle, prospects en


we consument die laagdrempeligheid, transparantie, multichanneling, crossmedia en de
dialoog met uw merk als eis stelt om zaken met u te doen? gedetailleerde marketingresultaten is cruciaal. Ontwikkelt u op basis van deze kennis ana-
lyses en scenario’s die u een beter resultaat opleveren? Zoals nieuwe kansrijke doelgroe-
Technologie pen, lagere verkoopkosten, hogere conversie en/of efficiëntere marketingcommunicatie.
VeranderT
Social Branding Media
Social Branding vergroot de betrokkenheid van klanten en relaties. Deze betrokkenheid Marketing-IT
moeten we ‘uitlokken’ door de klant actief en interactief te betrekken bij relevante onder- Marketing technologiseert. Dit betekent dat we nieuwe technieken nodig hebben om nieu-
werpen. Zodat klanten kunnen participeren, creeren, verspreiden of zelfs evangeliseren. Om we marketing mogelijk te maken. Denk daarbij aan web 2.0 applicaties, content-manage-
dit te realiseren introduceren we social media, waar men kan delen, waarderen en creëren. ment, campagnemanagement-systemen, intelligente CRM en goede oplossingen voor
We maken daarbij gebruik van interne en externe sociale media, welke wij integreren in onze marketing-intelligence. Hiervoor is uitgekiende kennis en nodig en een goede samenwer-
crossmediale communicatiemix. Social Marketing zal de komende jaren uitgroeien tot het king tussen marketing & IT.
meest krachtige instrument dat de marketeer tot zijn beschikking heeft: het is goedkoper,
sneller en effectiever.
Sales 2.0
Bijna 75% van de consumenten geeft aan dat ze graag zaken willen doen met bedrijven die
selfservice aanbieden. Ze willen ongestoord zelf (online) zaken doen en transacties verwer-
Crossmediale communicatie 2.0


ken. Heeft u het selfserviceniveau van uw dienstverlening afgestemd op de wensen van uw
In de zoektocht naar producten en diensten levert crossmediale communicatie de beste doelgroep? Welke vormen van selfservice dragen bij aan de commerciële strategie?
resultaten op. Zijn uw marketeers in staat om de juiste combinaties te maken tussen off-
line- en online marketing en hierover een goede regie te voeren? Bestaat er voldoende ken-
nis over de inhoud, werking en organisatie van crossmediale campagnes? Ruim 60% van Organisatie en cultuur
alle marketingactiviteiten ten aanzien van behoud en cross-, up- en deepselling kan worden Een nieuwe benadering van marketing eist een verandering in denken en werken. Marke-
geautomatiseerd, zodat uw klanten en prospects op basis van gedragstriggers hun eigen tingmonday ontwikkelde hiervoor een speciale methode die inmiddels al vele malen met
individuele campagne ontvangen. Heeft u reeds kennis gemaakt met event-driven technie- succes toegepast binnen kleine en grote organisaties. De IKVB-methode richt zich op inspi-
ken en ontdekt hoe eenvoudig resultaten snel kunnen worden verbeterd? ratie, kennisoverdracht, vaardigheden en de borging binnen uw organisatie.
Referenties

“Richard is een van de meest gedreven marketeers die ik in de afge- “Richard geeft met Marketing 2.0 een nieuwe denktrend voor mar-
lopen 25 jaar ben tegen gekomen. Enorm veel energie, die hij ook op keting aan.”
anderen weet over te brengen. Origineel en creatief in het vinden Marc Ruys, Unive
van oplossingen.”
Max Kohstamm. Publicist en directie SRM “Richard was een van de trekkers van de OHRA innovatie, met ingrij-
pende consequenties op het gebied van strategie, marketing en
“Gepassioneerd en veel energie. Met een goede visie en capaciteit bedrijfscultuur. Een innovatief marketeer die een ongekende drive
om ingewikkelde marketingconcepten logisch op te dienen.” ‘He is koppelt aan frisse ideeën. Zijn kracht: resultaat en doen!”
ahead of the marketing game.” Ronald Sterk, journalist
Maarten Smit, SNS
“Soms ontmoet je mensen die je inspireren. Richard is een van die
“Erg goede presentatie die geen moment verveelde. Ik zat op het zeldzame mensen die je direct kunnen inspireren tijdens trainingen,
puntje van mijn stoel! Eindelijk weer eens!” workshops of seminars. Als je Richard tegenkomt bij een seminar is
Marcel Glaser, General Manager, Golden Tulip Hotels dat altijd goed voor ingevingen en nieuwe ideeën. En als je iets wilt
weten over Marketing 2.0 is hij zeker degene die je daarover moet
“Na de sessie bij KPN is Richard er in geslaagd om mensen in be- aanspreken.”
weging te krijgen. De hele groep is 1000% geinspireerd en heeft Lilian Heijmans, Marketing Director TBWA
veel nieuwe kennis en ideeen opgeleverd, waarvan er al een aantal
in de executie-fase zitten.” “Richard is iemand met wie ik direct een “klik” had. Zijn passie voor
Marie-Jose van Den Boomgaard, marketingmanager KPN Hi de zaak is hier de belangrijkste reden voor. Richards sterke punt: hij
kan strategisch denken en denkt daarbij ook aan de veranderingen
“Zelden maak je een sessie mee waarin harde zakelijke doelstel- binnen de onderneming als gevolg van zijn strategie. Daarbij is hij
lingen en oude en nieuwe marketing zo helder worden verbonden.” volledig op de hoogte van de meest actuele (interactieve) ontwik-
Hedwig Wassing, directeur Euro Relais kelingen en mogelijkheden. Daarom noem ik hem een “Enterprise
2.0-expert”.”
“Voor mijn werk zit ik regelmatig bij diverse presentaties. Maar zijn Werner Duimel, Online Director UPC
presentatie was een eye-opener en de beste presentatie die ik dit
jaar heb bezocht. Bedankt!” “Richard is een enthousiaste persoonlijkheid die in een presentatie
Ron Grevink, director of marketing RES software de boodschap die hij wil overbrengen ook daadwerkelijk overbrengt.
Na zijn uur vol energie heb je het gevoel dat je teruggaat naar kan-
“Goede sessie. Veel drive, energie, kennis & flair.” toor vol nieuwe ideeën en enthousiasme.”
Robert-Frank Goorhuis, coach Claire Van Campen, Manager Eden Hotel Group

“Met zijn drive, enthousiasme en out of the box handelen/denken “MarketingMonday is een zeer inspirerend bedrijf. Tijdens de pre-
prikkelt hij zalen vol marketeers om van hun stoel af te komen! Ri- sentatie waren zij erg enthousiast en je kon zien dat ze hun werk
chard inspireerde mij om me weer verder te ontwikkelen in ons doen met passie. Ze kunnen een boodschap overbrengen. Zet ze op
mooie vak... en daarvoor ben ik hem erg dankbaar.” een podium en ze weten het publiek te pakken. Neem contact op
Emy Piers, Het Customer Care Center met MarketingMonday en ook jij zult dit ondervinden.”
Liesbeth Janssen, Standaard Uitgeverij, België
“Het was inderdaad een powersessie! Jammer dat Richard na 1,5
uur moest stoppen. Hij had wat mij betreft nog uren door kunnen “MarketingMonday vatte de ontwikkelingen op het gebied van mar-
presenteren.” keting goed samen in de Marketing 2.0-presentatie en vertelde hoe
Herman Bos, strategic director Cegelec je het beste kunt inspringen op deze veranderingen. Niet alleen van-
uit een disciplinair, maar ook vanuit een zakelijk oogpunt en het ef-
“Als enthousiasmeren het 2.0 buzzwoord is, dan zijn de sprekers fect op organisaties. Zeer inspirerend en zeker iets om over na te
van MarketingMonday de verpersoonlijking ervan. Denkt vooral denken.”
groot, breed en buiten de waan van de dag. Enjoy the ride!” Robert Gijsbers, Directeur Albert Heijn
Job Koopman, Strategy Director marketingbureau Etcetera
Kortom Een greep uit de bedrijven
die u voor gingen:

• Waardevolle Marketing 2.0-update.


• Nieuwste ontwikkelingen, begrippen
thema’s, media/middelen en technieken.
• Nieuwe inspiratie voor marketing-,
product- en salesmanagers, marketing
medewerkers & uiteraard uw management.
• Ook mogelijk als dagseminar.
• Ook verkrijgbaar als Masterclass en
jaarprogramma.
• Ervaren marketeer en inspirator • Microsoft • Dutch Retail
Richard van Hooijdonk. • Ministrie van Masters
• Kijk op www.vanhooijdonk.com voor video, Volksgezondheid • Universiteit
• Europese van Groningen
artikelen en recente updates
Commissie • Disneyland
• Randstad • SRM
• Dolfinarium • Nyenrode
• Euroforum • NIMA
• Delta Lloyd • Provincie Gelderland
• NVGA • EMERCE
• 3M • Adformatie
• RAI • NH Hotels

Richard van Hooijdonk

‘‘ Binnen twee uur ontvangen de


deelnemers een volledige up-
U kunt ook contact opnemen via telefoonnumer
+31(0)20 6541941.
date met veel interessante en Wilt u direct contact +31(0)6 41330000.
herkenbare voorbeelden. Het
is een interessante sessie vol
inspiratie en nieuwe kennis!
’’
Voor meer informatie over het
powerseminar kunt u terecht op:
www.marketingmonday.nl
Evert van Beekstraat 310 1118 CX Schiphol-Centrum T +31(0)20 6541941
F +31(0)84 7163822 E info@marketingmonday.nl www.marketingmonday.nl