You are on page 1of 2

Ockupationens nya ansikte

– vad väntar Irak?


Dokumentation av seminariet på Stockholms ABF 25 april 2009

Inledning

Den 19 mars år 2003 inledde USA:s regering under ledning av presidenten George W Bush
sitt orättfärdiga krig mot Irak utan Förenta Nationernas godkännande. Därmed kränkte USA
folkrätten och alla befintliga regler för krigföring. Konsekvenserna har varit förödande och
givit upphov till ett irakiskt motstånd som vuxit i intensitet under krigets gång.

Sedan 2 år tillbaka har Irakisk InformationsService - IRIS i Sverige fokuserat sin verksamhet
på att belysa situationen i Irak och särskilt det irakiska motståndet och dess utveckling. Vår
avsikt är att skingra desinformationen och bidra till att bryta tystnaden som råder omkring
kriget i Irak. För närvarande visar västmedia inget intresse för misären i Irak, som är en
konsekvens av kriget och ockupationen.

Uppgiften för IRIS, att vara en informationskanal utåt, är synnerligen delikat och svår och de
uppgifter som finns måste ständigt analyseras och uppdateras. IRIS har inte enbart använt sig
av väletablerade informationskällor såsom BRussells Tribunal eller Amnesty International,
utan information har inhämtats från både utländska och inhemska notisbyråer, utländsk
litteratur på olika språk samt genom personliga kontakter, intervjuer vid olika tillfällen bl.a. i
samband med besöket av Association of Muslim Scholars in Iraq (AMSI) den 25 april 2009.
Iraks situation belystes då militärt, politisk, socialt och ekonomiskt.

Den första juni 2009 offentliggjorde de viktigaste irakiska motståndsgrupperna ett gemensamt
uttalande, där de utsåg sheikh Harith Al-Dari, generalsekreterare i AMSI, till deras
representant och talesman.

Det irakiska motståndet har sina rötter i 1920 års motstånd mot det brittiska imperiet. Året
därpå bildades den irakiska armén för att "beskydda och försvara landet och folket och för att
bibehålla enheten inom landet". Detta motto är tongivande för dagens motstånd mot världens
största krigsmakt USA, som av motståndet betraktas som Iraks huvudfiende. I
ockupationsmaktens släptåg finns kollaboratörer och de gynnas också lönemässigt av den.

Därtill plågas Irak av utländsk inblandning av Iran och Israel - allt för att slå sönder landets
struktur som en enad nation i utbyte mot en federation av stater uppdelade efter religiös och
etnisk tillhörighet.

1
Motståndet i Irak vinner allt större terräng och allt flera militanta motståndsgrupper knyts till
motståndsrörelsen. Kriget är inne på sitt sjunde år av en skoningslös förstörelse och plundring
med ett omätbart mänskligt lidande. Irakierna har enligt folkrättsliga principer rätt till allt
motstånd och rätt att besluta om sitt lands öde utan inblandning av utländsk makt.

IRIS vill även i fortsättningen informera intresserad allmänhet och institutioner om


händelserna i Irak och därmed bidra till att bryta ridån av tystnad, som kan få oanade
konsekvenser för resten av världen. Kriget är ett brott mot mänskligheten.

I Stockholm juni 2009

Eftikhar Hashem Al-Husseiny


Kerstin Sumelius