You are on page 1of 14

C«ng ty CP VPP Hång Hµ

Khèi ThÞ tr­êng


Tæng hîp theo dâi c«ng nî miÒn B¾c
Th¸ng 03 n¨m 2007

M· ®èi t­îng Tªn kh¸ch hµng Nî ®Çu kú LÊy hµng KhuyÕn m¹i Thanh to¸n Hµng tr¶ l¹i Nî cuèi kú
B2KVTC DNTN TiÕn Cóc - H¶i D­¬ng 1,344,082 214,147,954 13,262,656 221,800,000 - (6,307,964)
B2STBDGD Cty s¸ch vµ TBGD H¶i D­¬ng 17,099,937 - - - - 17,099,937
B2KVPLAI DNTN Phóc Lai - H¶i Phßng 555,992,903 361,230,460 42,388,888 412,700,000 - 504,523,363
B2KVHAI Hoµng V¨n H¶i - H­ng Yªn - - - - - -
B2KVHONG DNTN Quúnh Hång - H­ng Yªn 192,422,548 51,421,258 - 70,900,000 - 172,943,806
B2KVTHUY NguyÔn ThÞ Thuû - H­ng Yªn 5,747,139 - - - - 5,747,139
B2KVPHAI C«ng ty TNHH TM Ph­¬ng H¶i - H­ng Yªn - - - - - -
B2KVCAT §Æng ThÞ C¸t - Qu¶ng Ninh 361,959,016 37,485,784 16,981,393 124,900,000 - 274,544,800
B2KVKT §Æng ThÞ Kim Thuû - Mãng C¸i - Q Ninh 56,692,585 70,985,389 - 52,001,000 - 75,676,974
B2KVNSGD Cty S¸ch & TBTH Qu¶ng Ninh 58,456,375 - - - - 58,456,375
B2KVTAM Cty TNHH TM & DVTH Liªn T¸m - Q Ninh 21,599,034 93,186,747 - 40,900,000 - 73,885,781
B5KVCUON Cty TNHH C­êng H­¬ng - Nam §Þnh 11,499,708 220,416,439 - 261,800,000 - (29,883,853)
B5KVHUNG Hïng - Nam §Þnh - - - - - -
B5KVHA Cty TNHH TM Hµ Giang - Ninh B×nh (59,758) 195,649,592 19,040,830 101,800,000 - 93,789,834
B5KVNGA TrÇn ThÞ Nga - Th¸i B×nh 36,815,645 340,850,307 - 366,800,000 - 10,865,952
B5PHSTB Cty CP PHS Th¸i B×nh - - - - - -
B5KVPHUO TrÇn Hång Ph­¬ng - Hµ Nam 20,422,777 21,814,070 - 22,000,000 - 20,236,847
B5CPSHN Cty CP S¸ch vµ TBTH Hµ Nam (426,557) 17,372,035 - 16,946,000 - (522)
B4KVC266 Hoµng V¨n ChiÕn - Hµ T©y (1,476,042) 16,453,128 1,796,187 15,000,000 - (22,914)
B4KVTHUY Vò Xu©n Thuû - Hµ T©y - - - - - -
B4KVCHIE Hoµng ThÞ ChiÕn - VÜnh Phóc 63,655,366 154,779,796 13,049,119 170,900,000 - 47,535,162
B6KVHAI NguyÔn Quèc H¶i - Hµ TÜnh (12,867,152) - - - - (12,867,152)
B6KVSHT Cty s¸ch vµ TBTH Hµ TÜnh (132,356) 35,864,130 - - - 35,731,774
B6PHSHT Cty CP PHS Hµ TÜnh 3,958,012 - - - - 3,958,012
B6KVBLV Vâ ThÞ Kim Thuû CHBL Vinh - NghÖ An (93) - - - - (93)
B6KVTHUY Vâ ThÞ Kim Thuû - NghÖ An 3,114,043 126,240,910 41,320,356 21,800,000 - 107,554,953
B6STBNA Cty s¸ch vµ TBTH NghÖ An - - - - - -
B6KVHIEN NguyÔn ThÞ HiÒn - Thanh Ho¸ (2,775,401) 205,782,163 - 206,800,000 - (3,793,238)
B6KVHUNG NguyÔn TuÊn Hïng - Thanh Ho¸ - - - - - -
B6KVPHST Cty PHS Thanh Ho¸ 20,165,578 49,661,655 - 45,000,000 - 24,827,233
B6KVSON NguyÔn Ngäc S¬n - Thanh Ho¸ 18,499,081 108,446,723 - 120,900,000 - 6,045,804
B3KVPHAN Ph¹m ThÞ PhÊn - B¾c Giang - - - - - -
B3KVTT DNTN ChiÕn Loan - B¾c Giang 52,699,947 280,394,709 - 283,239,000 - 49,855,656
B3KVHA Cty PHS B¾c Ninh (Hµ - S©m) - B¾c Ninh - - - - - -
B3KVTMHH Cty Th­¬ng M¹i Huy Hïng - B¾c Ninh (15) - - - - (15)
B3KVCAM TrÇn ThÞ Cam - L¹ng S¬n 12,735,657 17,104,011 - 30,740,000 - (900,332)
B3KVCTTD C«ng ty CP Thµnh §« - L.S¬n - - - - - -
B3STBHL S¸ch vµ TBTH HiÕu Linh (Thuý Nga) (1,436,557) - - - - (1,436,557)
B3KVAU TrÇn V¨n ¢u - Th¸i Nguyªn 11,628,963 137,376,875 - 137,724,295 - 11,281,543
B4KVHONG DNTN Mai Hång - Hoµ B×nh 17,953,880 58,115,506 8,898,083 60,900,000 - 15,169,386
B4KVTHAO §ç ThÞ Mai Hµ - Hoµ B×nh 22,542,414 80,598,101 6,208,768 30,900,000 - 72,240,515
B4KVSACH Cöa hµng VPP S¸ch Son - Hµ T©y (12,178) 24,689,465 1,145,129 24,689,500 - (12,213)
B4KVVINH NguyÔn Th¸i Vinh - S¬n T©y 58,074,871 281,066,832 45,540,860 322,048,000 - 17,093,703
B4KVBAY Cöa hµng VPP Duyªn B¶y - Xu©n Mai (60,000) - - - - (60,000)
B4KVTHUN §µo Danh Thung - Xu©n Mai (396,415) 28,195,160 - 30,000,000 - (2,201,255)
B4STBTHB Cty s¸ch vµ TBTH §iÖn Biªn (4) 51,000,065 - - - 51,000,061
B4KVTMDB C«ng ty TNHH TM & DVTH tØnh §iÖn Biªn - - - - - -
B3KVTHAI NguyÔn ThÞ Th¸i - Cao B»ng 23,239,947 28,982,564 - 30,900,000 - 21,322,511
B3KVTMCB C«ng ty CP TMTH Cao B»ng (3,978,079) 12,188,032 - - - 8,209,953
B4KVPHUO Ph¹m ThÞ Mai Ph­¬ng - Hµ Giang 20,863,842 30,453,420 - 30,000,000 - 21,317,262
B4KVHOA Cty TNHH TM&DV Ph­¬ng Hoa - Lµo Cai - - - - - -
B4KVSON Lª ThÞ S¬n - Lµo Cai (694,342) 37,888,850 4,450,398 36,000,000 - 1,194,508
B4KVSOAN NguyÔn ThÞ Soan - S¬n La - - - - - -
B4KVHAO Cöa hµng VPP Hïng H¶o - S¬n La 2,090,000 42,260,752 - 44,350,752 - -
B4KVCPSL C«ng ty CP s¸ch & TBTH S¬n La 7,855,197 - - - - 7,855,197
B4KVCTBB Cty giÊy B·i B»ng - Phó Thä - - - - - -
B4KVTUAN NguyÔn ThÞ Lai (tuÊn) - Phó Thä 5,014,903 75,328,716 - 40,900,000 - 39,443,619
B4KVTUYE NguyÔn ThÞ H»ng - Tuyªn Quang (416) - - - - (416)
B4KVDNTH Bïi C«ng ChÝnh - Tuyªn Quang 3,577,444 79,748,042 - 80,900,000 - 2,425,486
B4KVMINH NguyÔn V¨n Minh - Phó Thä 6,563 44,118,725 - 783,000 - 43,342,288
B4KVCT Cty TNHH C¸t Thµnh - Yªn B¸i 22,842,416 31,052,553 1,254,547 900,000 - 52,994,969
B4XUYEN Cöa hµng VPP HËu XuyÕn - Yªn B¸i 43,585,905 65,870,700 11,668,405 120,900,000 - (11,443,395)
B4STBYB Cty CP S¸ch vµ TBTH Yªn B¸i - - - - - -
BKHL Kh¸ch hµng lÎ 415,800 5,356,800 - - - 5,772,600
Tæng céng MiÒn B¾c ### ### ### ### - ###
MTCTTN Cty TNHH TMDV TH & §¤ Träng NghÜa - - - - - -
MTTHOI Tr­¬ng ThÞ Thanh Th¬i - Quy Nh¬n 20,203,101 16,323,965 8,314,803 28,900,000 - 7,627,066
MTDNTNSK DNTN S­¬ng Ký - Quy Nh¬n 7,162,995 - - 5,992,995 - 1,170,000
MTVPPKA La ThÞ Kim Anh - Quảng B×nh 29,999,639 - - - - 29,999,639
MTVPPHL Cöa hµng VPP Hoµng Long (Thảo - Tèc) - HuÕ - - - - - -
MTPHSQB Cty CP PHS & KDTH Qu¶ng B×nh 51,413,087 - - - - 51,413,087
MTCHDN Cöa hµng B¸n&GTSP §µ N½ng 146,671,444 - - 42,522,737 - 104,148,707
MNCHBL Cöa hµng B¸n&GTSP TP Hå ChÝ Minh ### - - 170,000,000 - 887,551,496

Tæng céng ### ### ### ### - ###


BB
C«ng nî L­¬ng TT
x/nhËn
Sè liÖu Thèng kª theo tõng khu vùc thÞ tr­êng

cËp nhËt tõ ngµy 3/1/2007 ®Õn ngµy 3/31/2007

tr­íc thuÕ VAT


Chªnh lÖch % víi % víi
STT M· sè ThÞ tr­êng DS TT 2006 DS KH 2007 DS TT 2007
víi KH07 KH07 TT06
1 kv2qn Qu¶ng Ninh 241,213,933 340,000,000 224,750,812 (115,249,188) 66.10% 93.17%

kv1hp H¶i Phßng 298,575,487 350,000,000 372,157,769 22,157,769 ### ###

539,789,420 690,000,000 596,908,581 (93,091,419) 86.51% ###

2 KV5NA2 NghÖ An 126,078,516 220,000,000 156,495,688 (63,504,312) 71.13% ###

kv5ht Hµ TÜnh 19,698,894 30,000,000 32,976,073 2,976,073 ### ###

kv8lc Lµo Cai 44,258,231 70,000,000 38,965,715 (31,034,285) 55.67% 88.04%

190,035,641 320,000,000 228,437,476 (91,562,524) 71.39% ###

3 kv3nb Ninh B×nh 108,389,504 160,000,000 197,538,394 37,538,394 ### ###

kv5th Thanh Ho¸ 180,740,382 290,000,000 330,885,773 40,885,773 ### ###

kv8sl S¬n La 12,632,858 80,000,000 38,532,500 (41,467,500) 48.17% ###

301,762,744 530,000,000 566,956,667 36,956,667 ### ###

4 kv3tb Th¸i B×nh 210,276,869 270,000,000 310,740,718 40,740,718 ### ###

kv3n® Nam §Þnh 90,400,498 200,000,000 202,162,411 2,162,411 ### ###

kv8®b §iÖn Biªn - 50,000,000 46,482,658 (3,517,342) 92.97% 0.00%

300,677,367 520,000,000 559,385,787 39,385,787 ### ###

5 kv1hd H¶i D­¬ng 141,223,867 220,000,000 208,168,596 (11,831,404) 94.62% ###

kv1HY H­ng Yªn 74,523,720 80,000,000 46,759,585 (33,240,415) 58.45% 62.74%

kv8cb Cao B»ng 21,798,095 70,000,000 37,473,269 (32,526,731) 53.53% ###

237,545,682 370,000,000 292,401,450 (77,598,550) 79.03% ###

6 kv6bg B¾c Ninh-B¾c Giang


268,423,133 250,000,000 255,288,539 5,288,539 ### 95.11%

kv4vp VÜnh Phóc 107,596,117 150,000,000 153,980,972 3,980,972 ### ###

kv4hn Hµ Nam 29,724,694 80,000,000 35,698,753 (44,301,247) 44.62% ###

405,743,944 480,000,000 444,968,264 (35,031,736) 92.70% ###

7 kv6tn Th¸i Nguyªn 178,189,838 250,000,000 125,145,175 (124,854,825) 50.06% 70.23%

kv6ls L¹ng S¬n 29,534,697 80,000,000 15,676,548 (64,323,452) 19.60% 53.08%

kv8hg Hµ Giang 3,815,457 80,000,000 27,762,503 (52,237,497) 34.70% ###

211,539,992 410,000,000 168,584,226 (241,415,774) 41.12% 79.69%

8 kv7st S¬n T©y 184,364,944 200,000,000 301,383,379 101,383,379 ### ###

kv7hb Hoµ B×nh 76,916,716 180,000,000 141,537,251 (38,462,749) 78.63% ###

kv7xm Xu©n Mai 26,618,864 20,000,000 25,681,313 5,681,313 ### 96.48%


kv4tt Th­êng TÝn 50,766,698 70,000,000 40,415,795 (29,584,205) 57.74% 79.61%

338,667,222 470,000,000 509,017,738 39,017,738 ### ###

9 kv9yb Yªn B¸i 5,346,956 180,000,000 101,452,663 (78,547,337) 56.36% ###

kv9vt ViÖt Tr× 19,493,695 80,000,000 40,107,932 (39,892,068) 50.13% ###

KV9TQ Tuyªn Quang 48,206,376 90,000,000 72,537,024 (17,462,976) 80.60% ###

kv9pt Phó Thä 28,046,194 60,000,000 68,607,578 8,607,578 ### ###

101,093,221 410,000,000 282,705,197 (127,294,803) 68.95% ###

10 bkhl Kh¸ch lÎ 10,689,394 - 5,101,714 5,101,714 0.00% 47.73%

Tæng céng MiÒn B¾c ### ### ### (550,634,614) 87.01% ###

KVTr MiÒn Trung 67,623,237 23,154,771 23,154,771 0.00% 34.24%


11
KVChTr MiÒn Trung CH 17,105,737 - - 0.00% 0.00%

12 KVNa MiÒn Nam 271,891,479 - - 0.00% 0.00%

Tæng céng ### ### ### (522,378,129) 87.56% ###

Ng­êi lËp b¶ng

NguyÔn Quang Vò
C«ng ty CP VPP Hång Hµ
Khèi ThÞ tr­êng
Tæng hîp theo dâi c«ng nî khu vùc hµ néi
Th¸ng 03 n¨m 2007

M· ®èi t­îng Tªn kh¸ch hµng Nî ®Çu kú LÊy hµng KhuyÕn m¹i Thanh to¸n Hµng tr¶ l¹i Nî cuèi kú
HN1CPDT CTY CP §«ng T¸c 84,030,676 389,443,675 48,252,737 374,000,000 - 99,474,351
HN1VDC Trung t©m cung øng s¸ch & vËt phÈm VH TiÒn Phong
14 60,075,847 5,909,084 - - 60,075,861
hn1bp C«ng ty TNHH B¶o Ph­¬ng 142,397,783 469,109,448 100,103,562 462,000,000 - 149,507,231
hn156 C«ng ty Cæ PhÇn Th­¬ng M¹i Du LÞch Th¨ng
124,714,645
Long 7,956,003 - 2,711,273 - 129,959,375
hn1dhl87 Tr­êng §¹i Häc LuËt - Hµ néi - - - - - -
hn1tbth C«ng ty s¸ch - ThiÕt bÞ vµ XD tr­êng häc HN13,362,986 30,703,838 - - - 44,066,824
hn1bv C«ng ty CP §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn B¸ch ViÖt 137,608,407 441,052,830 88,575,798 471,400,000 - 107,261,237
hn1653 CTY TNHH XNK & TM T.H.T 27,292,192 103,951,706 27,912,333 - - 131,243,898
hn1bhyv Cty CPTM §Çu t­ Long Biªn 60,000,000 - - - - 60,000,000
hn1va C«ng ty TNHH ViÖt Anh 53,325,194 - - - - 53,325,194
hn1139cg ChÞ H¹nh - CTY Cæ PhÇn Th­¬ng M¹i CÇu 100,000,000
GiÊy 247,023,888 24,977,927 247,023,888 - 100,000,000
hn1tda CTY TNHH TM & DV T©n §øc Anh 59,933,050 368,327,337 50,936,839 227,000,000 - 201,260,387
hn1nstp Nhµ S¸ch TiÒn Phong 130,777,036 28,863,740 - 102,298,600 - 57,342,176
hn1ngh Trung t©m cung øng s¸ch & vËt phÈm VH TiÒn Phong- - - - - -
hn1c209 C«ng ty TNHH Trung Nguyªn Héi - ( TNHO Co.,
58,990,861
Ltd) 272,507,934 35,530,551 269,700,000 - 61,798,795
hn1d25lk NguyÔn V¨n D­¬ng 37,477,384 29,776,351 12,322,499 66,000,000 - 1,253,735
hn1lxh Lª Xu©n Hoµng - Nhµ S¸ch Sao Mai 29,288,191 42,711,581 18,984,380 - - 71,999,772
hn1bb25 Trung t©m b¸n bu«n 25 Lý Th­êng KiÖt (381,256) 18,401,895 - 43,900,000 - (25,879,361)
hn1metro CTY TNHH METRO CASH & CARRY VIET NAM75,733,684 18,975,813 - 70,386,643 - 24,322,854
hn1bighn Cty TNHH TM Quèc TÕ & DV SthÞ Bourbon Th¨ng
5,092,593
Long 41,221,568 - - - 46,314,161
hn1bighp CTY TNHH TMQT&DV §¹i Siªu ThÞ Bourbon HP
20,795,721 4,113,966 - 18,657,118 - 6,252,569
hn1melia CTY TNHH SAS CTAMAD - Melia Hanoi Hotel 60,240,578 - - - - 60,240,578
hn1mlinh C«ng Ty Cæ PhÇn §¹i Siªu ThÞ Mª Linh 9,799,045 - - - - 9,799,045
hn1hbb CTY TNHH Chøng kho¸n HaBuBank (80) - - - - (80)
hn1sft Kh¸ch s¹n Sofitel Metropole - - - - - -
hn1btx Tr­êng TiÓu Häc D©n LËp Bïi ThÞ Xu©n 15,075,561 - - - - 15,075,561
hn1sl Tr­êng tiÓu häc Ng« SÜ Liªn 5,903,982 - - - - 5,903,982
1kvbldcv Cöa hµng B¸n lÎ 38C §¹i Cå ViÖt 11,191,036 4,038,781 - 2,470,003 - 12,759,814

Tæng céng khu vùc hµ néi ### ### ### ### - ###
BB
C«ng nî L­¬ng TT
x/nhËn
Sè liÖu Thèng kª theo tiÕp thÞ vïng

cËp nhËt tõ ngµy


3/1/2007 ®Õn ngµy ###

tr­íc thuÕ VAT

TiÕp thÞThÞ tr­êng Tªn Kh¸ch hµng DS KÕ ho¹ch DS Thùc hiÖn Chªnh lÖch %

H­¬ng hn1bv C«ng ty CP §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn B¸ch


560,000,000
ViÖt 489,909,586 (70,090,414) 87.48%

H­¬ng hn1653 CTY TNHH XNK & TM T.H.T 300,000,000 122,519,685 (177,480,315) 40.84%

H­¬ng hn1bhyv Cty CPTM §Çu t­ Long Biªn - - -

H­¬ng hn1va C«ng ty TNHH ViÖt Anh - - -

H­¬ng TC ### ### (247,570,729) 71.21%

H­ëng hn1c209 C«ng ty TNHH Trung Nguyªn Héi - 400,000,000


( TNHO Co., Ltd)
283,626,633 (116,373,367) 70.91%

H­ëng hn1d25lk NguyÔn V¨n D­¬ng 150,000,000 39,421,781 (110,578,219) 26.28%

H­ëng hn1lxh Lª Xu©n Hoµng - Nhµ S¸ch Sao Mai


134,000,000 57,888,868 (76,111,132) 43.20%

H­ëng TC ### ### (303,062,718) 55.69%

Linh hn1139cg ChÞ H¹nh - CTY Cæ PhÇn Th­¬ng392,000,000


M¹i CÇu GiÊy 249,726,136 (142,273,864) 63.71%

Linh hn1tda CTY TNHH TM & DV T©n §øc Anh 350,000,000 386,123,037 36,123,037 110.32%

Linh hn1nstp Nhµ S¸ch TiÒn Phong 82,000,000 26,334,278 (55,665,722) 32.11%

Linh hn1ngh Trung t©m cung øng s¸ch & vËt phÈm VH TiÒn
- Phong - -

Linh TC ### ### (161,816,549) 80.36%

Nguyªn hn156 C«ng ty Cæ PhÇn Th­¬ng M¹i Du LÞch Th¨ng -Long 7,240,089 7,240,089

Nguyªn hn1bp C«ng ty TNHH B¶o Ph­¬ng 650,000,000 527,227,151 (122,772,849) 81.11%

Nguyªn hn1dhl87 Tr­êng §¹i Häc LuËt - Hµ néi 32,000,000 - (32,000,000) 0.00%

Nguyªn hn1tbth C«ng ty s¸ch - ThiÕt bÞ vµ XD tr­êng


50,000,000
häc HN 27,990,719 (22,009,281) 55.98%

Nguyªn TC ### ### (169,542,041) 76.84%

Tu©n HN1CPDT CTY CP §«ng T¸c 350,000,000 403,069,160 53,069,160 115.16%

Tu©n HN1VDC Trung t©m cung øng s¸ch & vËt phÈm
40,000,000
VH TiÒn Phong
60,810,794 20,810,794 152.03%

Tu©n TC ### ### 73,879,954 118.94%

HNKHL hn1bb25 Trung t©m b¸n bu«n 25 Lý Th­êng350,000,000


KiÖt 16,728,995 (333,271,005) 4.78%

HNKHL 1kvbldcv Cöa hµng B¸n lÎ 38C §¹i Cå ViÖt - 3,671,619 3,671,619

hnkhl hn1melia CTY TNHH SAS CTAMAD - Melia Hanoi Hotel - - -

hnkhl hn1hbb CTY TNHH Chøng kho¸n HaBuBank - - -


hnkhl hn1sft Kh¸ch s¹n Sofitel Metropole - - -

hnkhl hn1btx Tr­êng TiÓu Häc D©n LËp Bïi ThÞ Xu©n - - -

HNKHL hn1sl Tr­êng tiÓu häc Ng« SÜ Liªn - - -

HNKHL hn1metro CTY TNHH METRO CASH & CARRY 160,000,000


VIET NAM 17,307,790 (142,692,210) 10.82%

HNKHL hn1bighn Cty TNHH TM Quèc TÕ & DV SthÞ Bourbon Th¨ng


- Long
37,651,494 37,651,494

HNKHL hn1bighp CTY TNHH TMQT&DV §¹i Siªu ThÞ Bourbon HP- 3,846,374 3,846,374

HNKHL hn1mlinh C«ng Ty Cæ PhÇn §¹i Siªu ThÞ Mª Linh - - -

### 79,206,272 (430,793,728) 15.53%

Tæng céng ### ### (1,238,905,811) 69.03%

Gi¸m s¸t % hoµn thµnh


Tu©n TC 118.94%

H­¬ng TC 70.91%

Nguyªn TC 81.11%

Linh TC 80.36%

H­ëng TC 63.71%