C«ng ty CP VPP Hång Hµ

Khèi ThÞ tr­êng
Tæng hîp theo dâi c«ng nî miÒn B¾c
Th¸ng 03 n¨m 2007
M· ®èi t­îng

Tªn kh¸ch hµng

B2KVTC

DNTN TiÕn Cóc - H¶i D­¬ng

B2STBDGD

Cty s¸ch vµ TBGD H¶i D­¬ng

B2KVPLAI

DNTN Phóc Lai - H¶i Phßng

B2KVHAI

Hoµng V¨n H¶i - H­ng Yªn

B2KVHONG

DNTN Quúnh Hång - H­ng Yªn

B2KVTHUY

NguyÔn ThÞ Thuû - H­ng Yªn

B2KVPHAI

C«ng ty TNHH TM Ph­¬ng H¶i - H­ng Yªn

B2KVCAT

§Æng ThÞ C¸t - Qu¶ng Ninh

B2KVKT

Nî ®Çu kú

LÊy hµng

1,344,082
17,099,937
555,992,903
192,422,548
5,747,139
-

KhuyÕn m¹i

214,147,954
361,230,460
51,421,258

13,262,656
42,388,888
-

70,900,000

17,099,937

-

504,523,363

-

172,943,806
5,747,139

-

-

-

B2KVNSGD

Cty S¸ch & TBTH Qu¶ng Ninh

58,456,375

B2KVTAM

Cty TNHH TM & DVTH Liªn T¸m - Q Ninh

21,599,034

93,186,747

-

B5KVCUON

Cty TNHH C­êng H­¬ng - Nam §Þnh

11,499,708

220,416,439

-

B5KVHUNG

Hïng - Nam §Þnh

B5KVHA

Cty TNHH TM Hµ Giang - Ninh B×nh

B5KVNGA

TrÇn ThÞ Nga - Th¸i B×nh

B5PHSTB

Cty CP PHS Th¸i B×nh

B5KVPHUO

TrÇn Hång Ph­¬ng - Hµ Nam

B5CPSHN

Cty CP S¸ch vµ TBTH Hµ Nam

B4KVC266

Hoµng V¨n ChiÕn - Hµ T©y

B4KVTHUY

Vò Xu©n Thuû - Hµ T©y

B4KVCHIE

Hoµng ThÞ ChiÕn - VÜnh Phóc

B6KVHAI

NguyÔn Quèc H¶i - Hµ TÜnh

B6KVSHT

Cty s¸ch vµ TBTH Hµ TÜnh

B6PHSHT

Cty CP PHS Hµ TÜnh

-

195,649,592
340,850,307
-

16,981,393
-

19,040,830
-

-

-

70,985,389

20,422,777

-

-

-

56,692,585

-

412,700,000

(6,307,964)

-

§Æng ThÞ Kim Thuû - Mãng C¸i - Q Ninh

36,815,645

-

Nî cuèi kú

-

-

37,485,784

(59,758)

221,800,000

-

361,959,016

-

Thanh to¸n Hµng tr¶ l¹i

-

124,900,000

-

274,544,800

52,001,000

-

75,676,974

-

58,456,375

40,900,000

-

73,885,781

261,800,000

-

(29,883,853)

-

-

-

-

101,800,000

-

93,789,834

366,800,000

-

10,865,952

-

-

-

21,814,070

-

22,000,000

-

(426,557)

17,372,035

-

16,946,000

-

(522)

(1,476,042)

16,453,128

15,000,000

-

(22,914)

63,655,366
(12,867,152)
(132,356)
3,958,012

154,779,796
35,864,130
-

1,796,187
13,049,119

170,900,000

-

20,236,847

-

-

47,535,162

-

-

-

(12,867,152)

-

-

-

35,731,774

-

-

-

3,958,012

B6KVBLV

Vâ ThÞ Kim Thuû CHBL Vinh - NghÖ An

(93)

B6KVTHUY

Vâ ThÞ Kim Thuû - NghÖ An

B6STBNA

Cty s¸ch vµ TBTH NghÖ An

B6KVHIEN

NguyÔn ThÞ HiÒn - Thanh Ho¸

B6KVHUNG

NguyÔn TuÊn Hïng - Thanh Ho¸

B6KVPHST

Cty PHS Thanh Ho¸

20,165,578

49,661,655

-

45,000,000

-

24,827,233

B6KVSON

NguyÔn Ngäc S¬n - Thanh Ho¸

18,499,081

108,446,723

-

120,900,000

-

6,045,804

B3KVPHAN

Ph¹m ThÞ PhÊn - B¾c Giang

B3KVTT

DNTN ChiÕn Loan - B¾c Giang

B3KVHA

Cty PHS B¾c Ninh (Hµ - S©m) - B¾c Ninh

B3KVTMHH

Cty Th­¬ng M¹i Huy Hïng - B¾c Ninh

B3KVCAM

TrÇn ThÞ Cam - L¹ng S¬n

B3KVCTTD

C«ng ty CP Thµnh §« - L.S¬n

B3STBHL

S¸ch vµ TBTH HiÕu Linh (Thuý Nga)

(1,436,557)

B3KVAU

TrÇn V¨n ¢u - Th¸i Nguyªn

11,628,963

137,376,875

B4KVHONG

DNTN Mai Hång - Hoµ B×nh

17,953,880

58,115,506

B4KVTHAO

§ç ThÞ Mai Hµ - Hoµ B×nh

22,542,414

B4KVSACH

Cöa hµng VPP S¸ch Son - Hµ T©y

B4KVVINH

NguyÔn Th¸i Vinh - S¬n T©y

B4KVBAY

Cöa hµng VPP Duyªn B¶y - Xu©n Mai

B4KVTHUN

§µo Danh Thung - Xu©n Mai

B4STBTHB

3,114,043
(2,775,401)
-

52,699,947

126,240,910
205,782,163
-

280,394,709

41,320,356
-

-

21,800,000
206,800,000
-

283,239,000

-

-

(93)
107,554,953
(3,793,238)
-

49,855,656

-

-

-

-

-

-

(15)

-

-

-

-

(15)

-

(900,332)

12,735,657
-

(12,178)
58,074,871
(60,000)

17,104,011

-

30,740,000

-

-

-

-

-

-

-

-

(1,436,557)

137,724,295

-

11,281,543

8,898,083

60,900,000

-

15,169,386

80,598,101

6,208,768

30,900,000

-

72,240,515

24,689,465

1,145,129

24,689,500

-

281,066,832

45,540,860

322,048,000

-

-

-

-

-

-

(2,201,255)
51,000,061

-

Cty s¸ch vµ TBTH §iÖn Biªn

(4)

51,000,065

-

-

-

B4KVTMDB

C«ng ty TNHH TM & DVTH tØnh §iÖn Biªn

-

-

-

-

B3KVTHAI

NguyÔn ThÞ Th¸i - Cao B»ng

23,239,947

28,982,564

-

B3KVTMCB

C«ng ty CP TMTH Cao B»ng

(3,978,079)

12,188,032

-

B4KVPHUO

Ph¹m ThÞ Mai Ph­¬ng - Hµ Giang

20,863,842

30,453,420

-

B4KVHOA

Cty TNHH TM&DV Ph­¬ng Hoa - Lµo Cai

B4KVSON

Lª ThÞ S¬n - Lµo Cai

B4KVSOAN

NguyÔn ThÞ Soan - S¬n La

B4KVHAO

Cöa hµng VPP Hïng H¶o - S¬n La

(694,342)
2,090,000

37,888,850
42,260,752

4,450,398
-

30,000,000
36,000,000
44,350,752

17,093,703
(60,000)

28,195,160

30,900,000

(12,213)

-

(396,415)

-

30,000,000

-

-

-

21,322,511

-

8,209,953

-

21,317,262

-

1,194,508

-

-

-

-

B4KVCPSL

C«ng ty CP s¸ch & TBTH S¬n La

B4KVCTBB

Cty giÊy B·i B»ng - Phó Thä

B4KVTUAN

NguyÔn ThÞ Lai (tuÊn) - Phó Thä

B4KVTUYE

NguyÔn ThÞ H»ng - Tuyªn Quang

B4KVDNTH

Bïi C«ng ChÝnh - Tuyªn Quang

B4KVMINH

NguyÔn V¨n Minh - Phó Thä

B4KVCT

7,855,197
5,014,903
(416)

-

-

-

-

-

-

-

-

75,328,716
-

-

40,900,000
-

-

7,855,197
39,443,619
(416)

3,577,444

79,748,042

-

80,900,000

-

2,425,486

6,563

44,118,725

-

783,000

-

43,342,288

Cty TNHH C¸t Thµnh - Yªn B¸i

22,842,416

31,052,553

1,254,547

900,000

-

52,994,969

B4XUYEN

Cöa hµng VPP HËu XuyÕn - Yªn B¸i

43,585,905

65,870,700

11,668,405

120,900,000

-

(11,443,395)

B4STBYB

Cty CP S¸ch vµ TBTH Yªn B¸i

BKHL

Kh¸ch hµng lÎ

415,800

Tæng céng MiÒn B¾c
MTCTTN

Cty TNHH TMDV TH & §¤ Träng NghÜa

MTTHOI

Tr­¬ng ThÞ Thanh Th¬i - Quy Nh¬n

MTDNTNSK

DNTN S­¬ng Ký - Quy Nh¬n

MTVPPKA

La ThÞ Kim Anh - Quảng B×nh

MTVPPHL

Cöa hµng VPP Hoµng Long (Thảo - Tèc) - HuÕ

MTPHSQB

Cty CP PHS & KDTH Qu¶ng B×nh

MTCHDN

Cöa hµng B¸n&GTSP §µ N½ng

MNCHBL

Cöa hµng B¸n&GTSP TP Hå ChÝ Minh
Tæng céng

5,356,800

-

-

-

-

-

-

5,772,600

###

###

###

###

-

###

-

-

-

-

-

-

20,203,101

16,323,965

8,314,803

28,900,000

-

7,627,066

5,992,995

-

1,170,000
29,999,639

7,162,995

-

-

29,999,639

-

-

-

-

-

-

-

-

51,413,087

-

-

-

-

51,413,087

146,671,444

-

-

42,522,737

-

104,148,707

###

-

-

170,000,000

-

887,551,496

###

###

###

-

###

-

-

###

C«ng nî

BB
x/nhËn

L­¬ng TT

Sè liÖu Thèng kª theo tõng khu vùc thÞ tr­êng
cËp nhËt tõ ngµy

STT M· sè
1 kv2qn
kv1hp

ThÞ tr­êng

3/1/2007

®Õn ngµy

DS TT 2006

DS KH 2007

DS TT 2007

3/31/2007

tr­íc thuÕ VAT
Chªnh lÖch
% víi
víi KH07
KH07

% víi
TT06

Qu¶ng Ninh

241,213,933

340,000,000

224,750,812

(115,249,188) 66.10% 93.17%

H¶i Phßng

298,575,487

350,000,000

372,157,769

22,157,769

539,789,420 690,000,000 596,908,581
2 KV5NA2 NghÖ An

126,078,516

220,000,000

156,495,688

###

###

(93,091,419) 86.51%

###

(63,504,312) 71.13%

###
###

kv5ht

Hµ TÜnh

19,698,894

30,000,000

32,976,073

2,976,073

kv8lc

Lµo Cai

44,258,231

70,000,000

38,965,715

(31,034,285) 55.67% 88.04%

190,035,641 320,000,000 228,437,476

###

(91,562,524) 71.39%

###

3 kv3nb

Ninh B×nh

108,389,504

160,000,000

197,538,394

37,538,394

###

###

kv5th

Thanh Ho¸

180,740,382

290,000,000

330,885,773

40,885,773

###

###

kv8sl

S¬n La

12,632,858

80,000,000

38,532,500

301,762,744 530,000,000 566,956,667
4 kv3tb

(41,467,500) 48.17%

###

36,956,667

###

###

Th¸i B×nh

210,276,869

270,000,000

310,740,718

40,740,718

###

###

kv3n® Nam §Þnh

90,400,498

200,000,000

202,162,411

2,162,411

###

###

50,000,000

46,482,658

kv8®b §iÖn Biªn

-

300,677,367 520,000,000 559,385,787
5 kv1hd

39,385,787

###

###

220,000,000

208,168,596

kv1HY H­ng Yªn

74,523,720

80,000,000

46,759,585

(33,240,415) 58.45% 62.74%

kv8cb

21,798,095

70,000,000

37,473,269

(32,526,731) 53.53%

###

237,545,682 370,000,000 292,401,450

(77,598,550) 79.03%

###

Cao B»ng

(11,831,404) 94.62%

0.00%

141,223,867

6 kv6bg

H¶i D­¬ng

(3,517,342) 92.97%

###

B¾c Ninh-B¾c Giang
268,423,133

250,000,000

255,288,539

5,288,539

###

95.11%

kv4vp

VÜnh Phóc

107,596,117

150,000,000

153,980,972

3,980,972

###

###

kv4hn

Hµ Nam

29,724,694

80,000,000

35,698,753

(44,301,247) 44.62%

###

405,743,944 480,000,000 444,968,264

(35,031,736) 92.70%

###

7 kv6tn

Th¸i Nguyªn

178,189,838

250,000,000

125,145,175

(124,854,825) 50.06% 70.23%

kv6ls

L¹ng S¬n

29,534,697

80,000,000

15,676,548

(64,323,452) 19.60% 53.08%

kv8hg

Hµ Giang

3,815,457

80,000,000

27,762,503

(52,237,497) 34.70%

211,539,992 410,000,000 168,584,226
8 kv7st

184,364,944

200,000,000

301,383,379

Hoµ B×nh

76,916,716

180,000,000

141,537,251

kv7xm Xu©n Mai

26,618,864

20,000,000

25,681,313

kv7hb

S¬n T©y

###

(241,415,774) 41.12% 79.69%
101,383,379

###

(38,462,749) 78.63%
5,681,313

###

###
###
96.48%

kv4tt

Th­êng TÝn

50,766,698

70,000,000

40,415,795

338,667,222 470,000,000 509,017,738
9 kv9yb

###

###

180,000,000

101,452,663

(78,547,337) 56.36%

###

19,493,695

80,000,000

40,107,932

(39,892,068) 50.13%

###

KV9TQ Tuyªn Quang

48,206,376

90,000,000

72,537,024

(17,462,976) 80.60%

###

kv9pt

28,046,194

60,000,000

68,607,578

8,607,578

###

ViÖt Tr×

Phó Thä

101,093,221 410,000,000 282,705,197
10 bkhl

Kh¸ch lÎ

10,689,394

Tæng céng MiÒn B¾c
11

39,017,738

5,346,956

kv9vt

Yªn B¸i

(29,584,205) 57.74% 79.61%

KVTr

MiÒn Trung

KVChTr MiÒn Trung CH

12 KVNa

MiÒn Nam

Tæng céng

###

###

67,623,237

5,101,714
###
23,154,771

###

(127,294,803) 68.95%
5,101,714

0.00%

(550,634,614) 87.01%
23,154,771

###
47.73%
###

0.00%

34.24%

17,105,737

-

-

0.00%

0.00%

271,891,479

-

-

0.00%

0.00%

###

(522,378,129) 87.56%

###

###

Ng­êi lËp b¶ng

NguyÔn Quang Vò

###

C«ng ty CP VPP Hång Hµ
Khèi ThÞ tr­êng
Tæng hîp theo dâi c«ng nî khu vùc hµ néi
Th¸ng 03 n¨m 2007
M· ®èi t­îng

Tªn kh¸ch hµng

Nî ®Çu kú

LÊy hµng

KhuyÕn m¹i

HN1CPDT

CTY CP §«ng T¸c

84,030,676

389,443,675

48,252,737

HN1VDC

Trung t©m cung øng s¸ch & vËt phÈm VH TiÒn Phong
14

60,075,847

5,909,084

hn1bp

C«ng ty TNHH B¶o Ph­¬ng

142,397,783

469,109,448

100,103,562

hn156

C«ng ty Cæ PhÇn Th­¬ng M¹i Du LÞch Th¨ng
124,714,645
Long

7,956,003

hn1dhl87

Tr­êng §¹i Häc LuËt - Hµ néi

hn1tbth

C«ng ty s¸ch - ThiÕt bÞ vµ XD tr­êng häc HN13,362,986

30,703,838

hn1bv

C«ng ty CP §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn B¸ch ViÖt 137,608,407

441,052,830

88,575,798

hn1653

CTY TNHH XNK & TM T.H.T

27,292,192

103,951,706

27,912,333

hn1bhyv

Cty CPTM §Çu t­ Long Biªn

60,000,000

-

hn1va

C«ng ty TNHH ViÖt Anh

53,325,194

-

hn1139cg

ChÞ H¹nh - CTY Cæ PhÇn Th­¬ng M¹i CÇu 100,000,000
GiÊy

247,023,888

24,977,927

hn1tda

CTY TNHH TM & DV T©n §øc Anh

59,933,050

368,327,337

50,936,839

hn1nstp

Nhµ S¸ch TiÒn Phong

130,777,036

28,863,740

hn1ngh

Trung t©m cung øng s¸ch & vËt phÈm VH TiÒn Phong-

hn1c209

C«ng ty TNHH Trung Nguyªn Héi - ( TNHO Co.,
58,990,861
Ltd)

hn1d25lk

NguyÔn V¨n D­¬ng

hn1lxh

Lª Xu©n Hoµng - Nhµ S¸ch Sao Mai

hn1bb25

Trung t©m b¸n bu«n 25 Lý Th­êng KiÖt

hn1metro

-

-

-

-

Thanh to¸n Hµng tr¶ l¹i Nî cuèi kú

374,000,000

-

99,474,351

-

60,075,861

462,000,000

-

149,507,231

2,711,273

-

129,959,375

-

-

-

-

-

-

-

44,066,824

-

107,261,237

-

-

131,243,898

-

-

-

60,000,000

-

-

-

53,325,194

247,023,888

-

100,000,000

227,000,000

-

201,260,387

102,298,600

-

57,342,176

-

471,400,000

-

-

-

-

272,507,934

35,530,551

269,700,000

-

61,798,795

37,477,384

29,776,351

12,322,499

66,000,000

-

1,253,735

29,288,191

42,711,581

18,984,380

-

71,999,772

(381,256)

-

18,401,895

-

43,900,000

-

(25,879,361)

CTY TNHH METRO CASH & CARRY VIET NAM75,733,684

18,975,813

-

70,386,643

-

24,322,854

hn1bighn

Cty TNHH TM Quèc TÕ & DV SthÞ Bourbon Th¨ng
5,092,593
Long

41,221,568

-

-

46,314,161

hn1bighp

CTY TNHH TMQT&DV §¹i Siªu ThÞ Bourbon HP
20,795,721

4,113,966

-

-

6,252,569

hn1melia

CTY TNHH SAS CTAMAD - Melia Hanoi Hotel 60,240,578

-

-

-

-

60,240,578

hn1mlinh

C«ng Ty Cæ PhÇn §¹i Siªu ThÞ Mª Linh

-

-

-

-

9,799,045

9,799,045

18,657,118

hn1hbb

CTY TNHH Chøng kho¸n HaBuBank

hn1sft

Kh¸ch s¹n Sofitel Metropole

hn1btx

Tr­êng TiÓu Häc D©n LËp Bïi ThÞ Xu©n

hn1sl

Tr­êng tiÓu häc Ng« SÜ Liªn

1kvbldcv

Cöa hµng B¸n lÎ 38C §¹i Cå ViÖt
Tæng céng khu vùc hµ néi

(80)

-

-

-

-

(80)

-

-

-

-

-

-

15,075,561

-

-

-

-

15,075,561

5,903,982

-

-

-

-

5,903,982

-

12,759,814

11,191,036
###

4,038,781
###

###

2,470,003
###

-

###

C«ng nî

BB
x/nhËn

L­¬ng TT

Sè liÖu Thèng kª theo tiÕp thÞ vïng
cËp nhËt tõ ngµy
3/1/2007

®Õn ngµy

###
tr­íc thuÕ VAT

TiÕp thÞThÞ tr­êng

Tªn Kh¸ch hµng

DS KÕ ho¹ch DS Thùc hiÖn Chªnh lÖch

%

H­¬ng hn1bv

C«ng ty CP §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn B¸ch
560,000,000
ViÖt

489,909,586

(70,090,414)

87.48%

H­¬ng hn1653

CTY TNHH XNK & TM T.H.T

122,519,685

(177,480,315)

40.84%

H­¬ng hn1bhyv

Cty CPTM §Çu t­ Long Biªn

-

-

-

H­¬ng hn1va

C«ng ty TNHH ViÖt Anh

-

-

-

###

###

300,000,000

H­¬ng TC

H­ëng hn1c209

C«ng ty TNHH Trung Nguyªn Héi - 400,000,000
( TNHO Co., Ltd)
283,626,633

H­ëng hn1d25lk NguyÔn V¨n D­¬ng
H­ëng hn1lxh

(247,570,729)

71.21%

(116,373,367)

70.91%

150,000,000

39,421,781

(110,578,219)

26.28%

Lª Xu©n Hoµng - Nhµ S¸ch Sao Mai
134,000,000

57,888,868

(76,111,132)

43.20%

(303,062,718)

55.69%
63.71%

###

H­ëng TC

###

Linh

hn1139cg ChÞ H¹nh - CTY Cæ PhÇn Th­¬ng392,000,000
M¹i CÇu GiÊy 249,726,136

(142,273,864)

Linh

hn1tda

CTY TNHH TM & DV T©n §øc Anh 350,000,000

36,123,037

Linh

hn1nstp

Nhµ S¸ch TiÒn Phong

Linh

hn1ngh

Trung t©m cung øng s¸ch & vËt phÈm VH TiÒn
- Phong

82,000,000

###

Linh TC

386,123,037
26,334,278
###

Nguyªn hn156

C«ng ty Cæ PhÇn Th­¬ng M¹i Du LÞch Th¨ng -Long 7,240,089

Nguyªn hn1bp

C«ng ty TNHH B¶o Ph­¬ng

650,000,000

Nguyªn hn1dhl87 Tr­êng §¹i Häc LuËt - Hµ néi

32,000,000

Nguyªn hn1tbth

(161,816,549)

80.36%

7,240,089
81.11%

(32,000,000)

0.00%

(22,009,281)

55.98%

(169,542,041)

76.84%

403,069,160

53,069,160

115.16%

Trung t©m cung øng s¸ch & vËt phÈm
40,000,000
VH TiÒn Phong
60,810,794

20,810,794

152.03%

###

Nguyªn TC

Tu©n HN1CPDT CTY CP §«ng T¸c
Tu©n HN1VDC

32.11%

(122,772,849)

C«ng ty s¸ch - ThiÕt bÞ vµ XD tr­êng
50,000,000
häc HN

350,000,000

###

Tu©n TC

HNKHL hn1bb25 Trung t©m b¸n bu«n 25 Lý Th­êng350,000,000
KiÖt
HNKHL 1kvbldcv Cöa hµng B¸n lÎ 38C §¹i Cå ViÖt

-

527,227,151

(55,665,722)

110.32%

27,990,719
###

###
16,728,995
3,671,619

73,879,954 118.94%
(333,271,005)
3,671,619

hnkhl

hn1melia CTY TNHH SAS CTAMAD - Melia Hanoi Hotel -

-

-

hnkhl

hn1hbb

-

-

CTY TNHH Chøng kho¸n HaBuBank

-

4.78%

hnkhl

hn1sft

Kh¸ch s¹n Sofitel Metropole

-

-

-

hnkhl

hn1btx

Tr­êng TiÓu Häc D©n LËp Bïi ThÞ Xu©n

-

-

-

Tr­êng tiÓu häc Ng« SÜ Liªn

-

-

-

HNKHL hn1sl

HNKHL hn1metro CTY TNHH METRO CASH & CARRY 160,000,000
VIET NAM

17,307,790

HNKHL hn1bighn Cty TNHH TM Quèc TÕ & DV SthÞ Bourbon Th¨ng
Long
37,651,494
HNKHL hn1bighp CTY TNHH TMQT&DV §¹i Siªu ThÞ Bourbon HPHNKHL hn1mlinh C«ng Ty Cæ PhÇn §¹i Siªu ThÞ Mª Linh

-

3,846,374
-

### 79,206,272
Tæng céng

Gi¸m s¸t

###

% hoµn thµnh

Tu©n TC

118.94%

H­¬ng TC

70.91%

Nguyªn TC

81.11%

Linh TC

80.36%

H­ëng TC

63.71%

(142,692,210)

10.82%

37,651,494
3,846,374
(430,793,728)

15.53%

### (1,238,905,811)

69.03%