You are on page 1of 16

8 ¢U...

ø`` ` ` ` ` ` ` ` `é`°S ájÉ`` ` ` ` ` ` μM


…ô¡°T »ªLôJ ≥ë∏e
(1) Oó©dG - Ω2009 ƒ«dƒj 19: ≥aGƒŸG . `g 1430 ÖLQ 26 óMC’G

´É£≤fG ó©H πl °Uh


r ..(ô°ù÷G)
øe ∫hC’G Oó©dG Qó°U ,É¡°ù«°SCÉàd á°ùeÉÿG iôcòdÉH ¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG á©eÉL ‘ á`` ªLÎdG áYƒª› ä’ÉØàMG ™eh ,Ω2007 ȪàÑ°S øe ô`` °ûY ÊÉ`` ãdG ‘
!ô°ù÷G ™£≤fG Égó©H .Ω2008 Ȫaƒf øe øjô°û©dGh ¢SOÉ°ùdG ≈àM πeÉc ΩÉY m IóŸ ôm ¡°T πc √Qƒ¡X ôªà°ù«d ,(ô°ù÷G)≥ë∏e
hQôfi ¬°ü≤æjh ,áªLÎdG ƒ©LGôe ¬°ü≤æjh ,ÒÑ©àdG qí°U ¿EG “¿ƒ«aÉ≤ãdG” ¿ƒªLΟG ¬°ü≤æj óm ∏H ‘ ,ájɨ∏d Ió«Øe á`` HôŒ ∫hC’G ¬`` eÉY ‘ ô`` °ù÷G ¿Éc
≈∏Y ±ô°ûj ¿CG ¬`` «∏Y »àdG ∫É`` ≤KC’G πqª– ≈∏Y GkQOÉ`` b íÑ°üjh ô°ù÷G AÉ`` æH iƒ≤j ≈àM ,Qó`` °üj Om óY πc ™`` e ,∂dP πc AÉ`` æH ø`` e óq ` `H ’ ¿Éc .á`` ªLΟG äGQƒ`` °ûæŸG
.É¡dÉ≤àfG
Gò¡a ,OGóYC’G ™«ªL ‘ á«ZÉ£dG »g á«HOC’G äɪLÎdG ¿ƒμJ ¿CG »©«Ñ£dG øe ¿Éc :’hCG .É`` ¡∏Ñ≤Jh É¡à¡LGƒe øe óq H ’ äÉHƒ©°U ∑Éæg âfÉc ,Gò`` μg ∫É`` ◊Gh
É¡fC’ ;áªLÎdG áYƒª› øe (áFóàÑŸG) á«HÓ£dG äɪLÎdG ÌμJ ¿CG Ωƒ¡ØŸG øe ¿Éc :É«fÉK .√ÒZ øe ÌcCG ÉæàaÉë°U ¬Jô°ûf Ée ƒg IQƒ°ûæŸG äɪLÎdG øe ´ƒædG
.Ú«fɪo©dG “Ú«aÉ≤ãdG” ÚªLΟG øe π«L m AÉæH ∫hÉëf ÉæfC’h ,É¡d ™HÉJ ≥ë∏ŸG ¿C’h ,¿ÉªoY ‘ áªLÎdG ᣰûfCÉH áªà¡ŸG Ió«MƒdG á°ù°SDƒŸG âfÉc – ∑GòfBG –
’ äÉ©eÉ÷G ‘ áªLÎdG è`` eGôHh ,á¨∏dG √òg øY ¿ƒªLÎj Ú«fɪo©dG Ú`` ªLΟG Ö∏ZCÉa ,ájõ«∏‚E’G á¨∏dG øY äɪLÎdG º`` ¶©e ¿ƒμJ ¿CG É`` Ñk jôZ ø`` μj ⁄ :É`` ãdÉK
êQÉN øe á«JB’G äɪLÎdGh äÉ≤«≤ëàdGh äGQGƒ◊G ‘ ¢ü≤f l ∑Éæg ¿Éc :É©HGQ .(á«fÉŸC’Gh á«°ùfôØdG ¢SqQóJ »àdG ihõf á©eÉL AÉæãà°SÉH) á¨∏dG √ò`` g ’EG ¢`` SQq óJ
¢UÉî°TC’G ™e π°UGƒàdG Gƒ`` dhÉë«d º¡à°SGQO âbh øe ¿ƒbô°ùj ÜÓ`` W ɉEG ,Ú«eÓYEG hCG Ú«Øë°U Gƒfƒμj ⁄ ≥`` ë∏ŸG ôjô– ≈∏Y Ú`` ªFÉ≤dG ¿C’ ∂`` dPh ;á`` æ£∏°ùdG
.≥ë∏ŸG OGƒe Ghôaƒ«d ,ô°ùjh áYô°ùH º¡«dEG ∫ƒ°UƒdG øμªŸG
Iô°SCG âfÉc h .≥ë∏ŸG √ô°ûæj ɪ«a ô¶ædG IOÉYEG ¤EG äGƒ`` YódGh ,Ió«ØŸG AGQB’G øe ÒãμdG ∑Éæg âfÉc (ô°ûY ÊÉãdG) ô°ù÷G ≥`` ë∏à »`` FÉØàM’G Oó`` ©dG ‘h
10¢U...á`` ` ` ` ` ` ` ` æjõM ICGô`` ` ` ` ` `eG …OÉædG ‘ áªLÎdG Iô°SCG øY ≥ë∏ŸG Qhó°U ájGóH ¿Éc …òdGh ,ô°ûY ådÉãdG Oó©dG øe GAóH É¡à°SÉ«°S Ò«¨J äQôbh ,Ó©a É¡bGQhCG Ö«JôJ äOÉYCG ób ô°ù÷G ôjô–
!∂dP ó©H ™£≤fG ≥ë∏ŸG ¿CG ’EG ,áªLÎdG áYƒª› ™e ¿hÉ©àdÉH ‘É≤ãdG
ô°ûf ‘ ≥ë∏ŸG ô`` ªà°ù«°S .∞∏àfl ¬`` LƒJh óm jóL πμ°ûH m ,Ió`` jó÷G ¬JQhO CGóÑ«d ô`` °ù÷G ≥ë∏e Oƒ©j ,á`` Ñ«Ñ°ûdG Ió`` jôL ø`` e IQƒ`` μ°ûe ám ` `cQÉ°ûÃh ¿B’Gh
≥ë∏ŸG 𪩫°S ɪc .ájôμØdGh á«fÉ≤àdGh á`` «ª∏©dG äɪLÎdG ¤EG á«HOC’G äɪLÎdG ≈∏Y õ«cÎdG Ò«¨J É«éjQóJ ∫hÉ`` ë«°S ¬æμdh ,™Ñ£dÉH “á`` «aÉ≤ãdG” äÉ`` ªLÎdG
óq H ’ ,᫪LôJ ám ¡L øY Qó°üj ≥ë∏ŸG ¿C’h .á«∏°UC’G É¡Jɨd øe iôNCG äÉaÉ≤K ≈∏Y ±ô©àdG ‘ á`` ÑZQ ,ájõ«∏‚E’G ÒZ iôNCG mäɨd øY äɪLÎdG ÜÉ`` £≤à°SG ≈`` ∏Y
º¡JɪLÎH GƒªgÉ°ùj »c É¡LQÉN hCG ¿ÉªoY ‘ ÚªLΟG ™«ªL ¤EG IƒYO Éæg øe ¬Lƒj ¿CG ≥ë∏ŸG ôq °ùjh .ä’É≤eh ᣰûfCGh Qm ÉÑNCG øe áªLÎdG π≤M ≈∏Y õcôj ¿CG
.á«Hô©dGh á«fɪo©dG á«aÉ≤ãdG áaÉë°üdG AGôKEG ‘
Oó©dG Gòg
Éà«æ«d IQƒàcódG ájÉμM ™HÉàf å«M ,»Hô©dG ÉæŸÉY ‘ É°Uƒ°üN k GkÒãc É`` ¡«dEG ¥ô£àdG ºàj ⁄ »àdGh ,ájôμØdG ºLΟG ¥ƒ≤M øY ’É≤e Ωqó≤f á`` ªLÎdG ⁄É`` Y ‘
∞bGƒŸGh äÉHƒ©°üdGh ájQƒØdG áªLÎdG ™e ¬JÉjÉμM ÊÉÑ«°ûdG ≈°ù«Y ºLΟG Éæd »μëj ɪc .πjRGÈdG ‘ (”GƒÿG ó«°S) äÉjGhôd É¡àªLôJ ¥ƒ`` ≤Mh õ`` «Ø«à°SG
»°UGô◊G ¬∏dGóÑY QƒàcódG É¡H ΩÉb »àdG áªLÎdG ¢Vô©à°ùf ,á«fɪo©dG ᫪LÎdG äÉeÉ¡°SE’G ≈∏Y Aƒ°†dG AÉ≤dE’ ádhÉfi ‘h Gòg .¬∏ªY IÒ`` °ùe ‘ É¡¡LGh »`` àdG
»ŸÉ©dG QGÎM’G á`` «°†b øe áØ«flh á≤«ªY ÖfGƒL ≈`` ∏Y ±ô©àf áfÉ≤àdGh Ωƒ∏©dG ⁄ÉY ‘h .á`` «îjQÉàdG É¡àMô°VCGh ¿É`` ªYo óLÉ°ùe øY á`` «ªgC’G á`` jÉZ ‘ ÜÉ`` àμd
åëÑdG äÉcôfi ∫É› ‘ á«fÉ≤àdG äGQƒ£àdG ô`` NBG ™HÉàf ôNBG ∫É≤e ‘h .»æ«©ŸG óªMCG Éæd ¬ªLôJ á«fÉ£jÈdG (â`` °ùàæjÉ°S ƒ«f)á∏› ‘ GkôNDƒe ô`` °ûfo ∫É`` ≤e ‘
QƒàcódG Éæd Ωqó≤j ÜOC’G ⁄ÉY ‘h .»YÉ棰U’G AÉcòdGh âfÎfE’G ⁄ÉY ‘ IQƒK πμ°û«°S èeÉfôH øY GkôNDƒe ¿ÓYE’G ” å«M ,á«àÑ°ùdG ¿GhR áªLôJ øe á«àfÎfE’G
‘h .≈°SC’Gh ¿õ◊ÉH áÄ«∏e IÒ`` °üb á°üb »°Tô≤dG ¿ÉMô°S ∞∏N …Oƒ©°ùdG º`` LΟG Éæd ºLÎj ɪ«a ,á«°Tƒ∏ÑdG á¨∏dG ø`` Y ám ªLÎe ∫õZ óFÉ°üb »`` °Tƒ∏ÑdG ó`` dÉN
ºLÎj ¿ƒé°ùdG ÜOCG ‘h .√GôcòH É¡∏ªcCÉH OÓH πØà– …òdG ºLΟG ,¢Sqó≤ŸG ºLΟG ™e ¬à°üb øY ƒ¡∏jƒc ƒdhÉH É`` æKóëj á«∏Ñ°ûdG áªWÉa É¡ªLÎJ iô`` NCG ám ` `°üb
‘ »MÓØdG óªMCG ÖjOC’G PÉà°SC’G ¬μ r°ùep Ìæ«a ≥ë∏ŸG ΩÉàN ÉeCG .Ωô°üæŸG ¿ô≤dG äÉ«æ«à°S ‘ É`` «fGõæJ ‘ Êɪo©d á«JGP Im Ò°S øe ∫hC’G π°üØdG »∏gòdG ó`` °TGQ É`` æd
ô°ù÷G Iô°SCG .¿ÉªoY ‘ áªLÎdG Qqƒ£J øY ¬YÉÑ£fG »μëj ∫É≤e m

14¢U...¿É`` ` ` ` ` ` ` ` ªYo ó`` ` ` ` `LÉ°ùe


۲
(1) Oó©dG - Ω2009 ƒ«dƒj 19: ≥aGƒŸG . `g 1430 ÖLQ 26 óMC’G

áªLÎdG äGóéà°ùe
,áªLÎdG ¢ùjQóJ ‘ Iójó÷G äGô¶ædGh ,»ªbôdG ô°ü©dG m ‘ §°ShC’G ¥öûdG ådÉãdG »Hô©dG ô“DƒŸG
OóY
‘ É¡JÉ°ù°SDƒeh áªLÎdG ™`` jQÉ°ûeh ,ájQƒØdG áªLÎdGh
áªLÎdGh ,ΩÓ°SE’G á`` ªLôJh ,IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉ`` eE’G m
(ºLΟG) á∏› øe ¢UÉN §≤°ùe ‘ ..áªLÎ∏d …ô¡°T »ªLôJ ≥ë∏e ( ô``°ù÷G)
Ȫ°ùjO ø`` e ô`` °ûY ¢`` ùeÉÿG ó`` jó– ” ó`` bh .ΩÓ`` YE’Gh ≈∏Y ΩÉ`` ©dG Gòg á`` ªLÎ∏d á«Hô©dG á`` ª¶æŸG QÉ`` «àNG ™`` bh
.çƒëÑdG äÉ°üî∏e ΩÓà°S’ Ék«FÉ¡f GkóYƒe Ω2009 ¿Gƒæ©H á`` ªLÎ∏d å`` dÉãdG »Hô©dG ô`` “DƒŸG ó`` ≤©d §`` ≤°ùe …OÉædÉH áªLÎdG Iô°SCG øY Qó°üj
ô¡°T ‘ “»`` ≤∏àŸG ¤EG ∞dDƒŸG ø`` e ,á`` ªLÎdG á`` YÉæ°U”
áªLÎdG ‘ IójóL á∏› Qhó°U ô“DƒŸG Gò`` g ‘ ¿ƒ`` cQÉ°ûŸG π`` ª©«°Sh .Ω2009 È`` ªaƒf á``ªLÎdG á``Yƒª›h ‘É``≤ãdG
øe GAóH É¡JGƒ£Nh á`` ªLÎdG áYÉæ°U á«°†b π`` «∏– ≈∏Y
¥ÓWEG ø`` Y äGô`` “DƒŸG »`` ªLÎe »`` HQq óe ô`` “Dƒe ø`` ∏YCG
áªLÎdG ò«ØæJ á«∏ªY ¤EG ÚªLΟGh ¢`` Uƒ°üædG QÉ«àNG
¿hÉ©àdÉH ¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG á©eÉéH
º«∏©àd á`` «dhódG á`` ∏éŸG” ¿Gƒ`` æ©H IójóL á`` «ª∏Y á`` jQhO
International Journal – …Qƒ`` ØdG º`` LΟG .É¡d AGô≤dG »≤∏Jh É¡JOƒL ¿Éª°Vh .áÑ«Ñ°ûdG IójôL ™e
QƒëŸG …ƒ`` àëj :QhÉfi á`` KÓK ‘ äÉcQÉ`` °ûŸG »`` JCÉà°Sh
á`` ∏› »`` gh ,“of Interpreter Education
ácôM õjõ©J ‘ á«Hô©dG ÜQÉéàdGh äGQOÉ`` ÑŸG ≈∏Y ∫hC’G
ÚjQƒØdG ÚªLΟG º`` «∏©J ‘ ¢ü°üîàJ á`` ªμq fi ᫪∏Y
á«Hô©dG ô°ûædG QhOh á«dhódG äÉ°ù°SDƒŸG QhOh ,á`` ªLÎdG
∫ƒM IÈÿGh QGƒ◊G ô°ûf ¢Vô¨H ,IQÉ`` °TE’G »ªLÎeh
≈∏Y õcÒa ÊÉ`` ãdG QƒëŸG ÉeCG .∫É`` éŸG Gòg ‘ á`` «ŸÉ©dGh
¥GQhC’G á∏éŸG ô°ûæJh .∫É`` éŸG Gòg ‘ á«∏ª©dG çƒ`` ëÑdG
õcGôŸGh OGôaC’G Qƒ¶æe øe áªLÎ∏d ÖàμdG QÉ«àNG ÒjÉ©e
º∏q ©Jh ÚjQƒØdG ÚªLΟG Ö`` jQóJ ™«°VGƒe ‘ á«ãëÑdG ÒjÉ©e ådÉãdG QƒëŸG ¢ûbÉæj ɪæ«H .á«Hô©dG äÉ°ù°SDƒŸGh
º«ª°üJh á`` jQƒØdG á`` ªLÎdG á`` °SQɇh á`` «ÑæLC’G á`` ¨∏dG
ájô¶fh ájQƒØdG á`` ªLÎdG çÉëHCGh á`` «°ùjQóàdG èeGÈdG
,Ú©LGôŸGh ÚªLΟG QÉ«àNG ÒjÉ©eh ,áªLÎdG IOƒ`` L …ôjôëàdG ±Gô°TE’G
IÒ¡°ûdG áªLÎdG ájQhO øe ¢UÉÿG Oó`` ©dG Gôk NDƒe Qó°U .ÚªLΟG ΩÉeCG ÓKÉe Éak óg »Hô©dG »≤∏àŸG ™°Vhh
.º«∏©àdG »æ«©ŸG ø°ùM øH óªMCG
ø`` WƒdG” ¿Gƒ`` æY â`` – ,(The Translator) äó`` ≤Y ó`` b á`` ªLÎ∏d á`` «Hô©dG á`` ª¶æŸG ¿CG ô`` còdÉH ô`` jóL
á`` «fÉãdG á`` ∏éŸG È`` à©Jo á`` ∏éŸG √ò`` g ¿CG ô`` còdÉH ô`` jóL É`` gô“Dƒeh ,Ω2002 ΩÉ`` Y ähÒ`` H ‘ ∫hC’G É`` gô“Dƒe »∏gòdG ó«©°S øH ó°TGQ
ìɪ°S IQƒàcódG ôjôëàH “§°ShC’G ¥ô°ûdG ‘ áªLÎdGh
ó`` ©H ,Ú`` ªLΟG Ö`` jQóJ ∫É`` › ‘ ¢`` ü°üîàJ »`` àdG IôŸG »`` g √ò¡a ,Ω2005 ΩÉ`` Y É`` °†jC k G ähÒ`` H ‘ ÊÉ`` ãdG
¥GQhC’G ÚH øeh .É`` °ùfôa ‘ ¢ùæahôH á©eÉL øe º`` «∏°S
Interpreter and Translator” á`` ∏› .¿ÉæÑd êQÉN ¤EG ô“DƒŸG É¡«a π≤àæj »àdG ¤hC’G
¥ô`` °ûdG ‘ á`` ªLÎdGh ø`` WƒdG” :Oó`` ©dG ‘ IQƒ`` °ûæŸG
á«°†≤H ójGõàe »ŸÉY ΩɪàgGm ≈∏Y ∫q ój ɇ ,“Trainer
ìɪ°S) º∏≤H “Iô£«°ùdGh ÇOÉ`` ÑŸGh äÉîjQCÉàdG :§°ShC’G
º«ª°üàdGh êGôNE’G
.º¡ÑjQóJh ÚªLΟG ¢ùjQóJ »æ«éŸG OɪM øH óªfi
äÓ«ãªàdG :»Hô©dG ⁄É©dG ‘ áªLÎdG äÉ°SÉ«°S” ,(º«∏°S ÚªLΟG á«©ªL
,(ó`` fƒªcÉL OQÉ`` °ûàjQ) º`` ∏≤H “≥`` FÉ≤◊Gh äÉ`` HÉ£ÿGh
´qRƒj áªLÎ∏d (áª∏c) ´höûe É«LƒdƒjójC’Gh áªLÎdG :á°VÎØŸG áÄjÈdG ,á`` ªLÎdG” Gô“D
k ƒe ó≤©J Ú«fOQC’G
áªLÎdG” ,(QÓ`` ZÉ°TQƒZôgÉW RÉæ¡°T) º`` ∏≤H “É«côJ ‘
∫ÉØWCÓd ÉHk Éàc 10000 “áæeOh á∏«∏c ø`` e á«Hô©dG á`` î°ùædG :á`` jQƒWGÈeE’G ¤EG áªLÎdG IOƒL øY
»eGô¨∏H OGRBG :á`` °Sƒæ÷G á`` ªLôJ” ,(á`` ªq °T ¥QÉW) º`` ∏≤H ô“Dƒe É`` gó≤Y øY Ú`` «fOQC’G Ú`` ªLΟG á`` «©ªL â`` æ∏YCG
çGÎdGh áaÉ≤ã∏d »`` ÑX ƒHCG áÄ«g ‘ (áª∏c) ´hô`` °ûe ΩÉ`` b
º∏≤H “…QÉ`` °†◊G Ö«cÎdGh Ö◊G ÊÉ`` ZCG áqjô©°Tp ∫ƒ`` M QGO ™e ¿hÉ`` ©àdÉH “É`` ¡JOƒL ¿É`` ª°Vh á`` ªLÎdG IQGOEG”
áªLÎoe Ö`` àc Iô`` °ûY ø`` e á`` î°ùf ±’BG Iô`` °ûY ™`` jRƒàH äÉYGóHE’G ™``«ªéH (ô°ù÷G) ÖMôj
ádÉM :AÉ«à°SG øe √ÒãJ Éeh áYÉÑ£dG” ,(É`` eQÉ°T π«fƒ°S) øjô°û©dGh øeÉãdG ø`` e ∂dPh ,Ióªà©ŸG áªLÎ∏d •É`` Ñ°SC’G
≈∏Y πØ£dG ∞`` jô©J ±ó`` ¡H ,IOó`` ©àe äÉ`` ¨d øe ∫É`` ØWCÓd hCG á``ªLΟG AGƒ``°S äÉcQÉ``°ûŸGh
º∏≤H “iôNCG á`` YÉÑW ∫AÉ°ùeh ,á`` YÉÑ£dG πÑb É`` e áaÉë°U .¿ÉqªY ᪰UÉ©dG ‘ Ω2009 ƒ`` «dƒj ô¡°T øe ÚKÓãdG ¤EG
√òg äAÉLh .á©à‡ äGAGô`` b ∫ÓN øe á«ŸÉ©dG äÉ`` aÉ≤ãdG
áªLÎdGh ø`` WƒdG :IQÉ`` °†◊G äÉ`` ¨d” ,(…ó`` LÉ°S É`` fGO)
äÉ©eÉ÷G ¿ƒ∏ãÁ ¿ƒKóëàe ô`` “DƒŸG ‘ ∑QÉ°û«°Sh Gòg ó``jÈdG ¿Gƒ``æY ≈``∏Y á``ªLÎdG ø``Y
ájô°ùjƒ°ùdGh á`` «fÉŸC’Gh á`` «°ùfôØdG äÉ`` aÉ≤ãdG øe Ö`` àμdG
ìɪ°S) º`` ∏≤H “QÉ`` ª©à°S’G ô`` °üe ‘ ¥ô`` ©dG äÉ`` °SÉ«°Sh :»JB’G ÊhÎμdE’G
¿Éch .á`` «fÉHÉ«dGh á`` jQƒμdGh á`` «fÉ£jÈdGh á`` «μjôeC’Gh ájQÉéàdG äÉ°ù°SDƒŸGh äÉcô°ûdGh ᫪«∏©àdG äÉ`` °ù°SDƒŸGh
∫ƒM á`` °VhÉØŸG :á`` jô°üŸG á`` «eÉ©dG ‘ π`` «£Y” ,(º`` «∏°S
πØ£dG ÜOCG ‘ AGÈN ™e ¿hÉ©àdÉH π`` ªY ób áª∏c ´hô°ûe ô¶æ∏d áªLÎdG äÉcô`` °Th ÚªLΟG ™e »`` °TÉ≤f ƒ`` L ‘ al.jisr@hotmail.com
“ájƒ¡dG π«μ°ûJh äÉ`` «Mô°ùŸG á`` ªLôJ ‘ á`` eÉ©dG AGQB’G
äÉaÉ≤ãdGh äɨ∏dG ∂∏J øe áÑ°SÉæŸG ø`` jhÉæ©dG QÉ«àNG ≈∏Y .áªLÎdG IOƒ`` L ΩÉeCG á∏KÉŸG äÉ`` jóëàdGh äGQƒ`` £àdG ‘
IAGôb ≈∏Y Oó©dG …ƒàëjh Gò`` g .(ÉæM …ôμa íeÉ°S) º`` ∏≤H
.IOó©àŸG äÉ`` Ø«°UƒàdG ô`` “DƒŸG ‘ á`` MÎ≤ŸG QhÉ`` ëŸG Ú`` H ø`` eh
¿Gƒ`` æ©H ó`` «©°S OQGhOE’ “¥Gô`` °ûà°S’G” ÜÉ`` àμd á`` jó≤f
“∫ÉØWCÓd »ÑX ƒ`` HCG áÑ«≤M” º°SÉH IQOÉÑŸG √ò`` g ±ô©Jo h ,»`` °ù∏HGôW RGƒ`` a É`` ¡eó≤j “¿ƒ`` ªLΟGh äÉ`` ªLÎdG”
,IÒ¨àŸG ¥ƒ°ùdG äÉÑ∏£àeh ,ÚªLΟG ∞FÉXƒd Iójó÷G
ÖàμdG ≈∏Y É¡æe πc …ƒ`` à– áÑ«≤M ∞dCG ™`` jRƒJ ” å`` «M áªLÎdÉH á`` ≤∏©àŸG Ö`` àμdG ¢VhôY ø`` e Om ó`` Y ¤EG á`` aÉ°VEG .áªLÎdG ∫É› ‘ áãjó◊G äÉ`` fÉ≤àdGh ,IOƒ`` ÷G IQGOEGh
√òg ´Rq ƒ`` j ¿CG ´hô`` °ûŸG QÉàNG ó`` bh .á`` ªLΟG Iô`` °û©dG .§°ShC’G ¥ô°ûdG ‘ áaÉ≤ãdGh ÜOC’Gh .πª©dG ¢`` UôØd …QÉ`` Œ ¢Vô©e ô“DƒŸG ≥`` aGÒ°Sh Gò`` g
∫ÉØWC’G π`` ¨à°ùj »c »°SGQódG ΩÉ`` ©dG á`` jÉ¡f ™e Ö`` FÉ≤◊G ¿óæd) á`` ©eÉL øe º`` YóH ΩÉ`` ≤jo ô`` “DƒŸG ¿CG ô`` còdÉH ô`` jóL
º«“ »∏Y QƒàcódG ∫ƒ≤jh .ÖàμdG IAGôb ‘ ∞«°üdG â`` bh áªLÎdG ‘ ‹hO ô“Dƒe .á«fÉ£jÈdG (¿Éà«dƒHhÎe ≥ë∏ŸG Gòg ‘ IOQGƒ``dG AGQB’G È``©J ’
ô°ûf” ¤EG ±ó`` ¡J á∏°ù∏°ùdG √òg ¿CÉ` `H áª∏c ´hô°ûe ô`` jóe ᫪gCG èjhôJ :ô“DƒŸG Gòg øe I qƒLôŸG ±GógC’G ÚH øeh Iô°SCG hCG É¡«ªLÎe …CGQ øY IQhô°†dÉH
¬à¨dh πØ£dG á`` ∏«fl òë°Th ∫É`` ØWC’G iód IAGô`` ≤dG Iô`` μa ΩOÉ≤dG ΩÉ©dG ábQÉ°ûdG ‘ º«YóJh ,¢ùμ©dÉHh á«Hô©dG ¤EG IójóY äɨd øe á`` ªLÎdG .É¡«ÑJÉc …CGQ øY πH ≥ë∏ŸG ôjô–
πØ£dG ¢ù«°SCÉJ ºK ,»ŸÉ©dG ∫ÉØWC’G ÜOCG IAGô`` b ≥jôW øY ÊÉãdG ‹hódG ô“DƒŸG º`` «¶æJ øY ábQÉ°ûdG á©eÉL â`` æ∏YCG áªLÎdG ôjƒ£J ‘ áªgÉ°ùŸG πLCG øe ¿OQC’G ‘ É`` ¡WÉ°ûf
≈∏Y ìÉàØf’G ‘ ≈∏éàJ »àdG ∂`` ∏J á«fÉ°ùfE’G ÇOÉÑŸG ≈∏Y øe “Iójó÷G á`` «ØdC’G ‘ á`` ªLÎdG” ¿Gƒ`` æ©H á`` ªLÎ∏d ≥«KƒJh äÉ`` eƒ∏©ŸGh äGÈ`` ÿG ∫OÉÑJh ,É`` «HôYh É`` «∏fi
.á«HÉéjEÉH á`` «fÉ°ùf’G äÉ`` ©ªàéŸG ‘ ΩÉ`` ª°†f’Gh ô`` NB’G ¢`` SQÉe ô`` ¡°T ø`` e Ú`` KÓãdG ≈`` àMh ø`` jô°û©dGh ø`` eÉãdG πc ‘ º¡FGô¶f ™`` eh Ú«fOQC’G ÚªLΟG Ú`` H äÉbÓ©dG
É¡àjɪMh º¡àÄ«H ÖM ≈`` ∏Y ∫ÉØWC’G õ«Ø– ¤EG á`` aÉ°VE’ÉH ,á«HOC’G á`` ªLÎdG πª°ûàa ô`` “DƒŸG QhÉ`` fi É`` eCG .Ω2010 ‘ É¡«ÑdÉWh áªLÎdG áeóN …ôaƒe ÚH Öjô≤àdGh ,¿Éμe
øe ÖjôéàdG ‘ Iô`` eɨŸGh ÒμØàdGh ,É`` ¡≤ªY ±É`` °ûàcGh ,áaÉ≤ãdGh áªLÎdGh ,á`` «Hô©dG á¨∏dG ≈∏Y á`` ªLÎdG QÉKBGh Ió«ØŸG äGhOC’Gh äÉ`` «æ≤àdG çóMCG ¤EG ±ô`` ©àdGh ,¿OQC’G
.“´GóHE’G πLCG ‘ áªLÎdGh ,É«ŸÉY É«∏°UGƒJ É kLPƒ‰ É¡Ø°UƒH áªLÎdGh .ÚªLΪ∏d
۳
(1) Oó©dG - Ω2009 ƒ«dƒj 19: ≥aGƒŸG . `g 1430 ÖLQ 26 óMC’G

ô`` ` ` ` ` `©°T

»``°Tƒ``````∏ÑdG ô©``°ûdG øe
p ôdG É¡n ào jCG »°Tƒ∏ÑdG óªfi øH ódÉN.O :áªLôJ
»g láªFÉf !rá°ü
n bG o
s q n CG Ik QÉJ
iôN
Ú°ùM ΩÓZ ôYÉ°û∏d QGó«H Ò°ûH ôYÉ°û∏d Ú°ùM ΩÓZ ôYÉ°û∏d
Ürò©n dr G ÜGò©dG
o
!ár °üp
n bGôs dG Én¡ào jq CG
»°üpbQr G …QOGƒ÷G ó«éŸGóÑY ôYÉ°û∏d
Ωn ƒéædG ’Rɨo
p e riôNCG Ik QÉJ
…ópbhr CG
¬°SCo GQ ™o ∏àj ôo ª≤dG ár °†eh oC’CÓàJ
.»Ñ∏bn ‘ Gk QÉf røen iôn cpP πoq pX
ár «é°ùØr ænH
p∂«enó≤H Ao »ØJ …òrdG ∂dn Pn
QľdG
p ≥ÑY o »pàér¡eo ‘
ôNBG Éæs a Ωn ƒn «rdG »é°ùfr G ?» pMhoQ ¬H
p ’G ∞p æn c ‘ oíÑ°ùj
≥aC n en ák éu«¡oe
án Lƒ
…òg π«∏dG p án μ∏r oM »bõu en
.É¡pJQRr hp ‘ ôn ér Øn rdG »pæarOGh p Nn
ºn «rgC’G ‹É«
¢ùo pcÉ°ûoj …òrdG GP røe
≥Ø°ûdG Io ôªM ‘s Ik Òãe
p ?»JGnhóZn n¿ƒé°To
»Hôs ≤J
Üô¨dG . p∂pFÉ≤d πn en CG
p ôn ¨K ¢SƒÑJ
o p∑ój …qóeo
Öp æn p©dG án æHG
¢ùo pcÉ©oj …òrdG GP røe
.’’n Ro É¡«pæ≤°SG iôNCG Ik QÉJ
p Io AÓe
π«∏dG ?‹É°UBG n¿ƒμ°So
o Gk ó«r Fh
∫ÉÑ÷G
p πn «ëc ∞ë∏J »ªãLG r
…Qrp ó°Un ≈∏Y Gk ó«r Fh
ôo LÉ°ûoj …òrdG GPn røen
»æ«r Yõrp YRn º«°ùæs dG √Éa oíàØj
¥o ôn bÎJ ∫o hGó÷G ?»JÉgBG In ƒ°ûfn
»æ«r Yõrp YRn o
p∑nÒÑnY å©Ñjh
mIOrDƒJo ≈∏Y .Qr É°ù pμf’G ¤EG tøëjn Ωn ƒ«n rdG »Ñ∏≤a
∫p ’ƒr °SQn
π¡
p °ùdG
q ífGƒL
n »LÉæàd
n »àdG ∂∏J ám bôM áo jCG
?…òg mIÒM áo jq CG ÊPCp G ‘ ¢ùª¡j
n
.ár °ùYÉædG »MÉbC’Gh r Æó
?» p©é°†e o Zr óJo
?Gòg ±ô°T
m t…CG . p∂ pehób CÉÑfn
n s ⁄n
?rOOÎdG
ár æn μr °ùdG n
t ∂∏àH n mIDƒdDƒd áo jCG
»pàrdG ∂∏J
.Éæ«∏c ¥l QÉp Mn ¢ûo £nn ©rdÉa iôNCG Ik QÉJ
»g ál ªFÉf ?»pàér¡eo oèq«¡Jo
ák ∏n °Sr Qp
…ôér pM ‘ p∂an Or Qp nøjõq ¡J âfC p G
ák ∏n °Sr Qp
ár ªYÉæs dG É¡o∏°ün No æ
p∂p n r
£H Q Éf »ÄØ£àd røe áo ëæn pe
p∑Qrp ó°U n¿Ó«n en ÉfCGh ôo ëÑdG πo °Sôj
Ir ôn °ùjh ák æÁ røe áo Ñ pg
≥Ñ°ûH
m ≥e o Qr CG ¬pJÉjQƒM
ºr «°ùæq dG Í
n YGój Qó n °Un ºn ªq cC’ r ©rdG Gòg
ÜGòn
m °Un ïjô p rdGh ô£
Èæ© p p©rdÉH
o
É¡Ñp ∏b ¿É≤ØN riQn Gòn©rdG ¬«a ∫o ƒdƒJo Ür òr ©n rdG ÜGòn
o ©rdG Gòg
πr eGQn C’n Gh p∑nó°ùLn søju õj
ôr gr ós dG ∂l °SÉe
p ?Ȕ
r °ùdG o ©rdG Gòg
s ÜGòn
.¤r Éμãs dGh n °Sp nø∏ªëj
ÉLGô
Ég pój páMGQ ≈∏Y
p∂nHQO Ò
o æj
l
Ür Qr ós dG ¢Tƒ≤æe ?Ωr ƒo∏nŸGr Éæq pe røen
r É÷G
?Ê n r Éæq pe røen p∂ær©°†jn ≥m ar ôHh ôéØdG o᪂
rn
!»àÑr©cn ÜQO
o n
…Qró°Un ¥ƒa QGó«H Ò°ûH ôYÉ°û∏d
!á°üp
n bGôs dG Én¡àjt CG » pMhoQ Ö°ü o àn ær àa
Gòg Ò
n Z »°üpbQr G
∫p áo °û p£n©dG ôéØdG áo ª‚
rn
…ópbhr CG
n Hr CG r¿CG …É°ùnY GPÉen
?»uHQ ø pe »¨à p∂pJɪ∏c Qn GnóLp ¥n Îp îJ
r .á∏ pYõq dG ‹É«n ∏dG πo en CG
Gk QÉf
n Hr CG r¿CG …É°ùnY GPÉen
?»uHQ ø pe »¨à !QÉp æs dG ‘ o G
. r¿ôo ◊
٤
(1) Oó©dG - Ω2009 ƒ«dƒj 19: ≥aGƒŸG . `g 1430 ÖLQ 26 óMC’G

áªLÎdG ‘

ÚªLΟG ™°Vh :∞«dCÉàdGh öûædG ≥Mh ájôμØdG á«μ∏ŸG


(πjRGÈdG – ƒdhÉHhÉ°S á©eÉL) õ«Ø«à°SG QBG ΩCG Éà«æd .O :º∏≤H
»°UGôq ◊G ¢ùfƒj :áªLôJ
º¡fCG á`` aÉë°ü∏d ¿hô`` °TÉædG ø`` ∏YCG ,AÉ`` æKC’G ∂`` ∏J ‘ .óFÉ°ü≤dG øe ô£°SC’G ¢†©Hh á«∏fi Aɪ°SCÉH ¥ƒ≤M ΩGó`` îà°SÉH ábÓY äGP á`` °UÉN á`` HôŒ …ó`` d ø`` e º`` ¡dɪYCG á`` jɪM ≥`` M ÜÉ`` àμo ∏d ¿CG á`` gGóÑdG ø`` e
.∞∏àfl ºLΟ ™Ñ£dÉH »gh ,IójóL áªLôJ ¿hQó`` °ü«°S ádhDƒ°ùŸG á°ù°SDƒŸG ó°V iƒYO ™aQ É°†jCG ÉfQôb Gòdh ájGóH ‘ .QÉ`` °üàNÉH º`` μd É`` gOô°SCÉ°Sh ,á`` jôμØdG á`` «μ∏ŸG ¢`` UÉî°TC’G ¢`` †©H π`` Ñb ø`` e »`` Yô°ûdG Ò`` Z ΩGó`` îà°S’G
áªLÎdG QGó`` °UEG Ö`` Ñ°ùd Égƒeób »`` àdG ÜÉ`` Ñ°SC’G â`` fÉch Warner/New ” π`` jRGÈdG ‘ º`` ∏«ØdG ™jRƒJ ø`` Y ájGhQ áªLôJ á«∏jRGôH ô°ûf QGO »`` æe âÑ∏W ,äÉ«æ«©°ùàdG ¢SÉædG øe Òãc ¬∏¡éj …òdG ôeC’G .ÉjQÉŒ É¡æe ´É`` Øàf’Gh
á`` °Uôah Ö`` JÉμdG äƒ`` e iô`` còH AÉ`` ØàM’G »`` g Ió`` jó÷G ,ôNB’G øY áØ∏àfl ±ôW πc ∫É©aCG OhOQ âfÉch .“Line QBG QBG »L ÖJÉμ∏d “The Lord of the Rings ” πª©∏d ájôμØdG á`` «μ∏ŸG ¥ƒ≤M ¿ƒμ∏àÁ Ú`` ªLΟG ¿CG ƒ`` g
.á«dÉ◊G áªLÎdG ‘ “AÉ£NC’G ¢†©H í«ë°üàd” ácô°T πc iód »àdG AGQB’Gh äÉeƒ∏©ŸG ¢ùμ©J âfÉc »àdGh »∏°UC’G ¢`` üædG áªLôJ ø`` Y ádhDƒ°ùe â`` æc óbh .Ú`` μdƒJ ,Óãe ájGhQ âªLôJ GPEG »æfCG »æ©j Gògh .¬`` fƒéàæj …òdG
øëf º`` ¡«a É`` à ¢`` SÉædG ø`` e ó`` jó©dG ¿EÉ` `a ™`` Ñ£dÉHh .áªLÎ∏d ájôμØdG á«μ∏ŸG ¢üîj ɪ«a áªLôJ øY ∫hDƒ` `°ùe (Éà°ù«H GhÒ`` ŸCG) ‹ π«eRh ,¬`` ∏ªcCÉH »àªLôJ ø`` e ÉjQÉŒ ´É`` Øàf’G ¢`` üî°T …CG ™`` «£à°ùj Ó`` a
¿C’ ;Égƒeób »`` àdG èé◊ÉH Ú©æà≤e ø`` μf ⁄ ,¿É`` ªLΟG ™jRƒJ ø`` Y á`` dhDƒ°ùŸG á`` °ù°SDƒŸG ÆÓ`` HEG ” ¿CG É`` eh 15 ∫ÓN ‘ á`` ªLÎdG â∏ªàcG ó`` bh .á`` jô©°ûdG ó`` FÉ°ü≤dG íHô∏d ¢üî°T …C’ á`` °UôØdG âë«JCG GPEGh ,»æe ¿PEG ¿hó`` H
IOƒ÷ÉH äÉÑ°SÉæŸG øe Òãc ‘ GhOÉ°TCG º¡°ùØfCG øjô°TÉædG á°ù°SDƒŸG »`` eÉfi ΩÉb ≈`` àM ,É«ª°SQ iƒ`` YódG øY º`` ∏«ØdG ÖÑ°ùdGh ,Ió«L äÉ`` ©«Ñe ÜÉàμdG πé°S óbh ,ÉÑjô≤J Gô`` ¡°T Gògh ,íHôdG ∂dP ¬©e º`` °SÉ≤JCG ¿CG ≥◊G ‹ ¿EÉa ,»∏ªY ø`` e
í«°TôJ á«dɪàMG ¤EG GhQÉ°TCG º¡fCG ≈àMh .áªLÎ∏d á«dÉ©dG :áªμëŸG ábhQCG êQÉ`` N ´GõædG πM ìGÎbGh ÉæH ∫É`` °üJ’ÉH Ó°UCG ÚÑé©ŸG øe ó`` «L OóY ÖJÉμ∏d ¿CG ¤EG ∂dP ‘ Oƒ`` ©j á`` «μ∏ŸG ¥ƒ`` ≤M ¿EG .‹ ¿ƒ`` fÉ≤dG ¬`` 檰†jh ¬`` «ªëj ≥`` ◊G
õFGƒ÷G ºgCG øe IóMGh »gh ,»JƒHÉL IõFÉL π«æd ¢üædG πHÉ≤ŸÉH Ωƒ≤fh ∫ÉŸG øe Ú©e ≠∏Ñe ≈∏Y π°üëf ¿CÉ` `H ∂dPh ,ájGhô∏d á`` ≤HÉ°S á«∏jRGôH á`` ªLôJ ó`` LƒJ) .π`` jRGÈdG ‘ ,Ée óM ¤EG á`` ¡HÉ°ûàe á`` «Hô¨dG ∫hó`` dG Ö`` ∏ZCG ‘ á`` jôμØdG
.á«HOC’G ∫ɪYCÓd íæ“ »àdG á«∏jRGÈdG áªLÎdG ¥ƒ≤M ™«ªL ¬ÑLƒÃ ™`` «Ñf óæà°ùe ≈∏Y ™`` «bƒàH ¥Gƒ°SC’G øe ï°ùædG äó`` Øf øμdh ,äÉ«æ©«Ñ°ùdG ‘ äô`` °ûf πãe á«dhO äÉ«bÉØJG ø`` e ÉeƒªY ≥à°ûe É`` ¡©«ªL ¿C’ ∂`` dPh
óæà°ùŸG ≈∏Y ™`` «bƒàdG ” ,äÉ°VhÉØŸG ó`` ©Hh .º`` ¡d äô°ûf ó≤a Gòdh ,áªLÎdG äQó°UCG »àdG ô°ûædG QGO â≤∏ZCGh á©bƒŸG á`` «æØdGh á`` «HOC’G ∫É`` ªYC’G á`` jɪ◊ ¿ô`` H á`` «bÉØJG
òNCÉJ âfÉc ô`` °ûædG QGO ¿CG iQCG ,…ô`` ¶f á`` ¡Lh ‘h
.»μjôeCG Q’hO ∞dCG 35 ÜQÉ≤j Ée ≈∏Y Éæ∏°üMh .(ájGhô∏d IójóL áªLôJ â©°†N á`` ≤«Kh á«bÉØJ’G √ò`` g ø`` Y è`` àf ó`` bh .1886 ‘
ádÉM ‘ É`` ¡JÉμ∏à‡ π`` Ñ≤à°ùe á`` jɪ◊ äGƒ`` £ÿG ¢`` †©H
OƒæÑd áaÉ°VE’G äÉ`` «∏ªYh í«≤æàdGh á`` ©LGôª∏d äGôe Ió`` Y
ï`` °ùf ™`` «H QGô`` ªà°SGh á`` ªμëŸG ‘ á`` «°†≤∏d º`` ¡JQÉ°ùN ,Ió`` «L á`` «bÉØJG äÈ`` àYG ,â`` bƒdG ∂`` dP ‘h
1979 ‘ áNQDƒŸG »`` g á«bÉØJÓd áî°ùf çóMCGh .Ió`` jóL
.á«dÉ◊G áªLÎdG ™«bƒJ ” ¿CG ≥`` Ñ°ùj ⁄ âbƒdG ∂dP ¤EG ¬`` fC’
.ó©H πjRGÈdG ‘ ´ƒædG Gòg øe äÉ«bÉØJG ¥ƒ≤◊ á«ŸÉ©dG á`` ª¶æŸG ™`` bƒe ‘ Qƒ`` còe ƒg Ée Ö`` °ùM
,∞ë°üdG ‘ ô°ûæJ âfÉc QÉÑNC’G √òg ™«ªL ¿CG ÉÃh .(/http://www.wipo.int) á`` jôμØdG á`` «μ∏ŸG
á«∏jRGÈdG á«fhÎμdE’G ™`` bGƒŸG øe ójó©dG ø`` e óMGh Qôb OƒæH πc É`` fCGôb É`` eóæY ,∫ÉM á`` jCG ≈`` ∏Yh ɡ檰V øe ádhO 150 øe ÌcCG á«bÉØJ’G √ò¡d ⪰†fG óbh
™jRƒàdG á°ù°SDƒe ¿CG ÉæcQOCG ,á«bÉØJ’G
ƒg Gòg) “á«HôM IóMh” π«μ°ûJ ÚμdƒJ ∫ɪYC’ á`` °SôμŸG .á«μjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdGh πjRGÈdG
™«bƒàdG ∫Éé©à°SG ‘ É≤M á«cP âfÉc
AÉ£NC’G ™«ªL OÉ`` éjE’ (º¡∏ªY ≈∏Y ¬fƒ≤∏£j …ò`` dG º°S’G
Éæjód ¿ƒ`` μàJ ¿CG π`` Ñb ∂dPh É`` ¡«∏Y á«YGóHEG ’ɪYCG äɪLÎ∏d ¿ƒfÉ≤dG QÉÑàYG á`` ≤«≤M ¿EG
.áªLÎdG ‘ á∏ªàëŸG
¬«æ©J É`` e ∫ƒ`` M á`` ë°VGh á`` jDhQ ¿ƒ°Vô©àj øjòdG ,º¡°ùØfCG ÚªLΪ∏d ≈àM ¢ûgóe ôeCG ƒg
Gòg ∫ƒ`` M ∑ƒμ°ûdG ø`` e ó`` jó©dG ∑É`` æg π`` ¶J ø`` μdh .É«dÉe á«bÉØJ’G ¥ô£H º`` ¡dɪYCG ≥`` M ∞ëéj …ò`` dG »`` YɪàL’G π`` eÉëà∏d
É¡eGóîà°SG ” ób áªLΟG Aɪ°SC’G øe ójó©dÉa :´ƒ°VƒŸG ¢VôY iód .≈à°T
¿CG º`` μæμÁ É`` ªch
çóë«°S GPÉ`` e .Ú`` «∏jRGÈdG AGô`` ≤dG ø`` e ójó©dG π`` Ñb ø`` e ∂∏e” º∏«ØdG Scandals” ÜÉàc ‘ »Jƒæ«a ¢ùfGQƒd ¢`` ûbÉæj
,á«bÉØJ’G Oƒ`` æH ‘ GhóŒ
.É«HOCG ’É`` ëàfG ôeC’G ó©«°ùa ,É`` ¡«∏Y AÉ`` ≤HE’G ” GPEGh ?º`` ¡d
™`` jRƒàdG á`` °ù°SDƒe ¿CG ‘ “”Gƒ`` ÿG ¢`` †©H 1998 ΩÉ`` Y QOÉ`` °üdG “of Translation
á«∏°UC’G AÉ`` ª°SC’G hCG IójóL AÉ`` ª°SCG ΩGóîà°SG á`` dÉM ‘h øe ó`` jó©dG â`` ©bƒJ ó`` b í`` Ñ°UCG ,2001 ¿EG ,ôcòj Ée Ö°ùëÑa .¿ƒ`` fÉ≤dG Gò¡d á«∏NGódG äÉ`` °†bÉæàdG
∞«≤ãJ IOÉYEG ¤EG êÉàëæ°S ÉæfEÉa ,É¡àªLôJ ¿hóH á`` jGhôdÉH äÉéàæŸGh ´É`` °VhC’G á«°ûY ÚH ÜÉàμdG Èà©j …òdGh ,áHÉàμ∏d »∏ªY ÒZ Ωƒ¡Øe ≈∏Y »æÑe ¿ƒfÉ≤dG
.Iójó÷G Aɪ°SCÓd É≤ah Ú«∏jRGÈdG AGô≤dG ¿CG ø`` μÁ »`` àdG Ì`` cC’G É`` gÉë°Vh êÉàfEG ¿É«MC’G Ö∏ZCG ‘h ,ÉkjOôa Ékjôμa É kLÉàfEG »æØdG πª©dG
¤EG Ò`` °TCG ¿CG OhCG ,á`` °ü≤dG º`` μ«∏Y π`` «WCG ’ »`` μdh É`` ¡«a Ωó`` îà°ùJ ó≤a ∂°T Ó`` Hh ,É`` ©«Ñe É¡«a Éà ,¢`` üf …CG ¿CG »Jƒæ«a ¢`` VÎØj .…ô`` ≤ÑY ¢``m üî°T
√òg ø`` Y ¢†î“ …ò`` dG ∞`` bƒŸG ¿CG »`` gh ,IÒ`` NCG á`` £≤f ô`` °TÉÑe πμ`` °ûH á`` ªLÎdG ≈`` ∏Y GÒ`k ` ah É`` këHQ QOCG ¢†bÉæj ôeC’G Gògh ,»©«ªŒ πªY ƒg ,á«HOC’G ¢Uƒ°üædG
ÒμØàdG ¤EG ¢`` SÉædG øe ÒãμdG ™aO ó`` b ,á«FÉ°†≤dG á`` cô©ŸG √ƒ©aO …òdG ≠`` ∏ÑŸG ¿EÉa Gòdh ,ô°TÉÑe Ò`` Zh ¢`` ù«d ø`` μdh ,ô`` °ûædG QGO ¢ù«d É°SÉ°SCG ¬`` àjɪM ºàj É`` eh .áHÉàμ∏d …ó`` «∏≤àdG Ωƒ`` ¡ØŸG
.√hôcP Éà áfQÉ≤e Ó«Ä°V ó©j Éæd ∂`` dP ‘h .Ú`` ªn LΪ∏d ” …òdG – πμc ¢üædG – Ö`` dÉ≤dG hCG πμ°ûdG É`` ‰EGh QÉμ`` aC’G
.á«∏jRGÈdG á`` aÉ≤ãdG ≈∏Y É`` gÒKCÉJh á`` «HOC’G á`` ªLÎdG ‘
ójó©dG »`` H â∏°üJG ,â`` bƒdG ,¬î°ùf hCG ,É«HOCG ¬`` dÉëàfG øμÁ Ée ôNBG ≈æ©Ãh .¬`` LÉàfEG
GƒëÑ°UCG (¿hô`` °TÉædG ¢`` ù«FQ πμ`` °ûHh) ¢`` SÉædG ¢`` †©Hh ¬LƒJ º¡d ¿Éc ó`` ≤a ,ô`` °ûædG QGO ¢`` üîj É`` ª«a É`` eCGh
AGôLE’ á`` «fhÎμdE’G ™`` bGƒŸGh äÓ`` éŸGh ,∞`` ë°üdG ø`` e ,Gòdh .iƒ`` àëŸG ¢ù«dh ÖdÉ≤dG hCG πμ`` °ûdG ƒ`` g ¬`` àbô°S hCG
ɇh .Éæà«°†b ¢†©ÑdG ó`` jDƒj ɪæ«H ,Éæ¡LƒJ øe Ú`` Ñ°VÉZ á«fÉμeEG ‘ âμμ°Th ÉfGƒYO ø`` e äôî°S ó≤a ,ÉeÉ“ ôjɨe
,çó◊G øe É`` ª¡e GkAõL âæc »`` æfC’ ¢ù«d ,»`` ©e äÓ`` HÉ≤e QÉμaCG êÉàfEG IOÉYEG ÖdɨdG ‘ Èà©oj ÚªLΟG πªY ¿EG ÉÃ
¢†©ÑdG √Èà©j ’ ∫hC’G QÉ`` °üàf’G Gòg ¿CG ,á°ûgó∏d ƒ`` Yój º¡àéM GƒæH óbh .¢†jƒ©J …CG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ‘ ÉæMÉ‚ ¿Éc âbƒdG ∂`` dP ‘ º`` ∏«ØdÉH á`` bÓY ¬d »`` °T πc ¿C’ ø`` μdh ™e ∞æ°üj ºLΟG ¿EÉ` `a ,ójóL πμ°T ‘ »`` ∏°UC’G Ö`` JÉμdG
Écƒμ°T ô¡XCG ¬fC’ ∂dPh ,GQÉ°üàfG – ¿ƒªLΟG º¡«a Éà – ™aóoj ’ ¬ÑLƒÃ …òdGh ,“¥ƒ°ùdG ó«dÉ≤J” √ƒª°SCG Ée ≈`` ∏Y .ô°ûædÉH Gôk jóL .á«fÉãdG áLQódG øe ÖJÉc ºàÄ°T GPEG hCG ,ÜÉàμdG
.á«æ¡ŸG º¡àbÓY ó`` °ùaCGh ,ÜÉàμdGh ÚªLΟG ÚH É`` aÓNh .áªLÎdÉH º¡eÉ«≤d §≤a øμdh ,á«μ∏ŸG ¥ƒ≤◊ Ú`` ªLΪ∏d
ìÉHQC’G ø`` e á°üëH áÑdÉ£ŸG Iô`` μa ‹ äô`` £N ó`` bh
»ªfi ≥ëH áÑdÉ£ª∏d ÚYOÉfl ÉfÈà©j ¢†©ÑdG ¿CG hóÑjh ƒd ≈àM ,§`` ≤a IóMGh Iô`` e ºLΪ∏d ™`` aój ,ô`` NBG ≈`` æ©Ã á¡Lh »∏jRGÈdG ¿ƒfÉ≤∏d ¿CG ó‚ ,¥É«°ùdG Gòg ‘h
Úªn LΟG ¿CG π`` ªàëŸG ø`` e ¬fCG ÓFÉb º`` góMCG ≥`` ∏Y É`` eóæY
…òdG »∏jRGÈdG ¿ƒfÉ≤dG ójóëàdÉHh ,¿ƒ`` fÉ≤dG ÖLƒÃ Éæd ÖàμdG Ì`` cCG ¤EG ∫ƒ–h ÜÉ`` àμdG øe ï`` °ùf IóY äQó`` °UCG ¥ƒ≤M ¿ƒfÉb“`d É≤ah .áªLÎdG ∫ƒM ΩɪàgÓd IÒãe ô¶f
⁄ á¶ë∏dG ∂∏J ¤EGh .ÜÉàμdG ìÉ‚ øe É≤M ÚjôK É`` ëÑ°UCG
.áæ°S 100 ‹GƒM ôª©dG øe ≠∏Ñj .É©«Ñe ¿EÉ` `a ,1998 ô`` jGÈa 19 ‘ QOÉ`` °üdG “∞`` «dCÉàdGh ô`` °ûædG
.áªLΪc »bƒ≤M »`` ªëj ¿ƒfÉb OƒLƒH ájGQO ≈`` ∏Y øcCG
᪡Ñe ∫GõJ ’ É¡àjÉ¡f øμdh ,ºμd á°ü≤dG Oô°S ” ó`` ≤d áæ∏©e QÉÑNC’G äAÉL øeõdG øe IÎa AÉ°†≤fG ó`` ©Hh ≈∏Y iƒYO ™`` aQ ÉfQôb ,ÚeÉëŸG ¢`` †©H IQÉ`` °ûà°SG ó`` ©Hh .ájƒfÉK É¡fƒc ø`` e ºZôdG ≈∏Y ,»`` ∏°UCG πªY »g á`` ªLÎdG
¢†©ÑdG É`` gô¶àæjh ,]º`` LΟG ,2005 ΩÉ`` Y ‘ …CG] ó`` ©H ºμ◊ÉH ∫hC’G ≥`` £ædG ¿Éc ó≤a .¤hC’G á`` cô©ŸG ‘ É`` fRƒa ÉeóæYh .ÜÉàμdG äÉ`` ©«Ñe øe á°üM É¡«a Ö∏£f ô`` °ûædG QGO ,»ÑæLC’G /»∏°UC’G π`` ª©dÉH ÒÑc ó◊ á£ÑJôe á`` ªLÎdGh
ób “´Gô°üdG” Gòg ¿CG ÈàYCG ,∫ÉM ájCG ≈∏Yh .ÒÑc ∞¨°ûH ÜÉàc πc ô`` ©°S øe %5 ¿hô`` °TÉædG É`` æd ™`` aój ¿CÉ` `H »`` °†≤j áªLÎdG ¿CG â`` jCGQ ÉeóæY â`` °ûgO ,º∏«ØdG Ió`` gÉ°ûŸ oâ`` ÑgP ¤EG ,Éæg IQÉ°TE’G QóŒh .»∏°UCG êÉàfEG É¡à≤«≤M ‘ É¡æμdh
π°†aCG ±GÎYG ¤EG …ODƒ` `«°S …òdG ôeC’G ,¬`` ∏cCG ¢†©H ≈`` JBG ≥£ædG QɶàfÉH øëfh ºμ◊G ±ÉæÄà°SÉH Gƒ`` eÉb óbh .´ÉÑe ,»àªLôJ øe IPƒNCÉe º`` ∏«ØdG ‘ ¢Vô©J »àdG á`` «∏jRGÈdG ¿ƒfÉ≤dG QÉÑàYG ÉææμÁ ∫Gõj ’ ,A»°T πc øe ºZôdG ≈∏Y ¬fCG
.áØ∏àîŸG º¡JÉaÉ≤K ‘ ÚªLΟÉH .ÊÉãdG âdóÑà°SG »àdG ∂∏J hCG áªLΟG Aɪ°SC’G øe ójó©dG É¡«a Éà .áªLÎdG Aɪ∏Y ¢†©H QÉμaCG øe ɶؖ πbCG
٥
(1) Oó©dG - Ω2009 ƒ«dƒj 19: ≥aGƒŸG . `g 1430 ÖLQ 26 óMC’G

áfÉ≤J

óHCÓd âfÎfE’G ¬Lh Ò¨j


q ób ´GÎNG
l
(2009 ƒjÉe 3) á«fÉ£jÈdG âfóæHófE’G áØ«ë°U :∫É≤ŸG Qó°üe
á«àÑ°ùdG ¿GhR
q :áªLôJ

Ú°ü°üîàŸG á`` eóÿ ÉØdCG ΩGô`` Ødhh º`` «ª°üJ ” ó`` ≤d Ωƒj ‘ ¿ó`` æd ‘ ¢ù≤£dG ¿Éc ∞`` «c ¬`` àdCÉ°S GPEGh ,“â`` «L ƒjÉe] ô¡°ûdG Gòg ájÉ¡f ‘ ∞°ûμdG º`` àj ¿CG ™`` bƒàoj
øY Gkó` `«©H ¿ƒ`` μj OÉμ`` jh ,¤hC’G á`` LQódÉH Ú`` «ÁOÉcC’Gh Égôaƒjh äÉeƒ∏©ŸG øe ≥≤ëà«°S “…ó«æ«c ¿ƒL” ∫É«àZG óæY ,‹É◊G π«÷G ∫ÓN á«àfÎfEG mIQƒK ÈcCG ø`` Y ]2009
á«MÉàØŸG äÉ`` ª∏μdG â`` fÉc GPEG Ó`` ãªa .á`` eÉ©dG äÉ`` eɪàg’G ¬fEÉa “D sharp major” á`` ª¨f øY âdCÉ°S GPEGh .∂`` d IOófi äÉHÉLE m G Ωqó` `≤jh á∏Ä°SC’G ÖYƒà°ùj è`` eÉfôH ¥ÓWEG
¿ƒ`` μà°S ]É`` àæ°S Ú`` °ùªN] “cents 50” »`` g ∂`` ãëÑd øe ∂`` æμq Áh á`` «≤«°SƒŸG á`` JƒædG ‘ É`` ¡fÉμe ∂`` d º`` °SÒ°S .Ó«ãe âfÎfE’G ⁄ÉY É¡d ó¡°ûj ⁄ ám ≤jô£H áÑ°SÉæeh
øY åëÑJ ∂fCG ¢VÎØj ∑ôëŸG ¿C’ ∂dÉeB’ áÑ«fl á`` é«àædG flips 10” á«dÉàdG á∏ª÷G âÑàc GPEG ÉeCG .É¡«dEG ´É`` ªà°S’G ΩGôØdhh” ≈ª°ùŸG ó`` jó÷G »›ÈdG ΩɶædG Gò`` gh
…òdG »μjôeC’G ÜGôdG »æ¨e øY å`` ëÑJ âfCG ɪæ«H ,á∏ª©dG ]¢ShDhQ ™HQC’ äÉ`` «eQ ô`` °ûY] ” for four heads ‘ ¢`` VôoY …ò`` dGh – “Wolfram Alpha É`` ØdCG
m √OôØà ÖÑ°ùdG Gògh .“cents 50” ¬°ùØf »`` ª°ùj áé«àf ∫ɪàMG ÜÉ°ùM ójôJ ∂fCG åëÑdG ∑ôfi ¢VÎØ«°ùa ¤hCG Iƒ£N Èà©oj – 2009 ¢SQÉe ôNGhCG OQÉaQÉg á©eÉL
±Éc
ácô°T ≈∏Y ÉkªgGO Gôk £N πμ`` °ûj ød ÉØdCG ΩGôØdhh ¿CG ó`` «cCÉàd 10 π°UCG øe äGôe 4 á«fó©e ám ∏ªY ‘ ¢SCGôdG IQƒ°U Qƒ¡X ¿õfl :âfÎfE’G ‘ ¢Sqó≤ŸG ôq °ùdG √QÉ`` ÑàYG øμÁo Ée ƒëf
ΩGôØdhh .O .πLhƒL ±ƒ°ùc ¿ƒμ«°S ≈`` àe ±ô©J ¿CG ∂dòc ∂`` æμÁh .ä’hÉfi É¡©e ÜhÉéàjh ájOÉ©dG á¨∏dG Ö`` Yƒà°ùj äÉeƒ∏©ª∏d »ŸÉY
øe áæ«©e ᫪c É`` æjód” :ΩGôØdhh Qƒ`` àcódG ∫ƒ`` ≤jh ΩGôØdhh ∫ÓN øe ™«£à°ùJ h ,ƒZÉμ«°T ‘ ΩOÉ≤dG ¢ùª°ûdG .ô°ûÑdG É¡©Ñàj »àdG É¡°ùØf á≤jô£dÉH
AGÈÿG
G ÿG AGQB
G GB ¢†©H øeh .áeÉ©dG äÉeɪàg’G »MÉæà á≤∏©àŸG äÉeƒ∏©ŸG .á«dhódG AÉ°†ØdG á£ëŸ ‹É◊G ™bƒŸG ±ô©J ¿CG ÉeɪàgG ≈≤∏J ¬fCG ’EG ,ΩɶædG Gòg IóL øe ºZôdG ≈∏Yh
äÉëØ°üdG äÉ`` Äe ø`` e GƒÑ©J ø`` jòdG ∂`` ÄdhC’” É¡àÑ°SƒM øμÁ áeÉ©dG äÉeɪàg’G äÉeƒ∏©e ¿EÉa √ƒLƒdG .âfÎfE’G »ÑbGôeh áfÉ≤àdG Aɪ∏Y ÚH á¨dÉH IOÉ©°Sh ÓFÉg
»àdG äÉ`` eƒ∏©ŸG ¿CÉ` `H ΩGô`` Ødhh Qƒ`` àcódG ∞`` «°†jh
Éà GkÒãc ≥∏©àJ ’h å`` ëÑdG ä’hÉfi É¡éàæJ »`` àdG
ƒg ÉØdCG ΩGô`` Ødhh ¿ƒ`` μj ó`` b ,¬æY å`` ëÑdG ¿hó`` jôj ÚH ≈Hô≤dG äÓ`` °U áaô©e Éææ쪫a ,á`` «ë£°S ÌcCG πμ`` °ûH Ú°ü°üîàŸ ≥`` Ñ°S ób ¬fCG …CG “á`` ë≤q æe” É¡«∏Y π`` °üëà°S π㪫°S ójó÷G åëÑdG ∑ôfi ¿CG ܃°SÉ◊G AGÈN iô`` jh
.“√ô¶àæf Éæc Ée §Ñ°†dÉH ¿ƒμ«°S ¬fCG ™bƒJCG .Óãe Ée ¢UÉî°TC
m G ∫ƒW QGó≤eh ,¢SÉædG ∞©°†dG •É≤f ÖæŒ ΩGô`` Ødhh ¿CG »æ©j Gògh .É`` ¡à©LGôe É`` aƒf) ìôq ` `°U ó`` ≤dh .â`` fÎfE’G Qƒ`` £J ‘ á`` jQƒK Iõ`` Øb
™bƒe ,õfƒL πμjÉe øμdh ,É≤M’ á`` eÉ©dG äÉeɪàg’G äÉfÉ«H ø`` e ÒãμdG É`` æjód ¿Éc …C’ ø`` μÁ å«M (Éjó«Ñ«μjh) π`` ãe ™bGƒŸ á`` ÑMÉ°üŸG “ÉØdCG ΩGôØdhh” ¿CÉH âfÎfE’Gh ܃°SÉ◊G ÒÑN (∑ÉØ«Ñ°S
Tech.blorge.com äÉeƒ∏©e πNóJo É`` eóæY ∂fC’ ájƒ¨d äÓμ`` °ûe É¡ÑMÉ°üà°S Gòg ΩGôØdhh QƒàcódG ≈`` æH ó≤dh .ÉgGƒàfi ‘ º`` gÉ°ùj ¿CG (∑ÉØ«Ñ°S Éaƒf) ∫ƒ≤j .“πLhƒL” ᫪gC’ ’OÉ©e ¿ƒμj ób
Òm ãc ÚH ÜQÉ°†J çóë«°ùa ,èeÉfÈdG ‘ ÊÉZC’Gh ÖàμdG É¡©æ°U »àdG “Éμ«JɪKÉe” á«›ôH ≈∏Y GkOÉ`` ªàYG èeÉfÈdG ‘h .Ó`` ©a ÜÉ`` éYEÓd ƒ`` Yój h á`` jɨ∏d ΩÉ`` g è`` eÉfÈdG” :
äÉcô°ûdG ióMEG É`` ¡ª¡à∏J ⁄ ¿EG ácô°ûdG √ò`` g”
.“iôNCG º«gÉØe ™e Aɪ°SC’G øe ‘ á«°SÉ°SCG IGOCG â`` ëÑ°UCG ≈`` àM äÉ©«ÑŸG ≈`` ∏YCG â`` ≤≤Mh πãe (⁄É©dGh) â`` fÎfE’G á`` μÑ°ûd ɪ¡e ¿ƒ`` μj ób á`` ≤«≤◊G
∂`` ∏J ó`` MCG í`` Ñ°üJ ó`` b É`` ¡fEÉa ,¥ƒ`` °ùdG ‘ á`` bÓª©dG
Ú°Sóæ¡ŸGh AÉ`` ª∏©dG iód Ió≤©ŸG á`` «°VÉjôdG π`` FÉ°ùŸG πM .“∞∏àfl ¢VôZ áeóÿ øμdh ,πLhƒL ᫪gCG
™`` bƒe ¿ƒ`` μ«°Sh ,á`` ∏«∏b äGƒ`` æ°S ‘ äÉcô`` °ûdG “á«Ñ©°ûdG ô°TDƒe” É`` ØdCG ΩGôØdhh Ωóîà°ù«°Sh Gò`` g
íØ°üàŸ á`` «°VGÎa’G á`` ëØ°üdG ƒ`` g É`` ØdCG ΩGô`` Ødhh ¿CG oäOQCG ó`` ≤d” :ΩGô`` Ødhh QƒàcódG ∫ƒ`` ≤j .Ú`` «ÁOÉcC’Gh á`` f qhóe Ö`` MÉ°U (¿ƒ`` °ùѪ«°S Ωƒ`` J) É`` eCG
Ée ÌcCGh Úeóîà°ùŸG º`` ¡j Ée ÌcCG ójóëàd É`` jó«Ñ«μjh ‘
.“¢SÉædG º¶©e óæY âfÎfE’G ÓHÉb É`` æjód ºcGôJ …ò`` dG á`` aô©ŸG ø`` e ÒÑμdG º`` μdG π`` ©LCG :∫ƒ≤«a convergenceofeverything.com
¬fƒμH πLhƒL åëH ∑ôfi ™àªàj É`` ªæ«Hh .¬æY ¿ƒãëÑj
™bƒe øe ,äÉæ«d ÆhO ó≤dh ,∂`` dP ≥«≤– á«fÉμeEG ø`` e É`` ≤KGh ø`` cCG ⁄ .á`` Ñ°Sƒë∏d êPƒ‰ ?§Ñ°†dÉH á`` «æ≤àdG √ò¡d iÈμdG QÉKB’G É`` e iôJo ”
Semanticuniverse.com …hÉ°ùJ ᪫≤H – ájQÉéàdG äÉeÓ©dG ºgCGh ≈∏ZCG øe GkóMGh k G ∫ƒ`` ≤j .“ôeC’G í‚ É`` eóæY A»°ûdG ¢†©H â`` °ûgoO
:É°†jC Q qƒ£J .É`` ÃQ ?âfÎfE’Gh Ö`` «°SGƒ◊G ΩGó`` îà°S’ ó`` jóL
¿CG á«fÉμeEG ¬`` jód ÉØdCG ΩGô`` Ødhh ¿EÉ` `a – Q’hO ¿ƒ`` «∏H 100
.ájGóÑdG ‘ ÉædR Ée øëf .¬æY ¬dCÉ°ùJ Ée èeÉfÈdG º¡Ø«°S” ?º«¶æàdG »`` JGP âfÎfEG ƒ`` ëf Iƒ£Nh »`` YÉæ°üdG AÉcò`` dG
ÆÉ`` eO ‘ π`` NóJ ∂`` fCÉch ô`` eC’G hó`` Ñj” .O ¿CG ’EG .Ék«ŸÉY ∫É`` éŸG Gòg ‘ Aɪ°SC’G È`` cCG óMCG í`` Ñ°üj áÑàμe ‘ ∞`` aQC’G ø`` e %90 È`` à©oj Ée É`` æ«£Z É`` æfCG ø`` XCG
.“»FÉHô¡c .“¿CÉ°ûdG º«¶Y ôeCG ¬fCG ó≤àYCG .πªàfio
ÓÑ≤à°ùe πLƒL ™e π`` ª©dG á«dɪàMG ó©Ñà°ùj ⁄ ΩGô`` Ødhh
™bƒe øe ,∫É°TQÉe äÉe .“ájOÉ«àYG ™LGôe
™e ∑GΰT’G ≈∏Y Ék«dÉM πª©f” :∫ƒ≤jh .Éjó«Ñ«μjh ∂dòch ám HÉLEG Ëó`` ≤àH »Øàμj ød É`` ØdCG ΩGô`` Ødhh è`` eÉfôH ¿EG
Venturebeat.com ∫ÓN ø`` e Gò`` g ÊÉ`` éŸG å`` ëÑdG ∑ô`` fi π`` ª©«°Sh Ωqó≤«°S πH “?â°SôaEG áªb ´ÉØJQCG Ée” πãe ám ∏Ä°SC’ Iô`` °TÉÑe
QÉÑNC’Gh åëÑdG ™`` bGƒªa ,¬°ùØf ±ó¡dG Ωó`` îJ äÉ°ù°SDƒe
..É¡æY åëÑdG ∫ÉW »àdG á°Só≤ŸG ¢SCÉμdÉc ¬fEG” ÒÑc ¿hÉ©J ∑É`` æg ¿ƒμj ¿CÉH í`` ª£f Gòd .É`` æaGógC’ á`` ∏ªμe óYGƒb h â`` fÎfE’G ∫Ó`` N ø`` e Iô`` aƒàŸG á`` aô©ŸG ™`` «ªŒ á≤«bO mIQÉ`` °TEG ™e – á≤∏©àŸG äÉ`` eƒ∏©ŸG øe á∏eÉc á`` ëØ°U
»àdG äÉ`` fÉ«ÑdG QOÉ`` °üe πNGO å`` ëÑdG ≈`` ∏Y IQó`` ≤dG .“Éææ«H ´hô°ûŸG ¿CG ΩGôØdhh QƒàcódG ™bƒàjh .á°UÉÿG äÉ`` fÉ«ÑdG ∫ÉÑ÷Gh áÑjô≤dG ¿óŸGh ‘Gô¨÷G ™bƒŸG πãe – QOÉ°üª∏d
áHƒLC’G Ëó`` ≤Jh ,É`` ¡«a ¢Uƒ¨dG π`` ¡°ùdG ø`` e ¢`` ù«d ¬ãjó– ájQGôªà°SG ¿É`` ª°†d ¢üî°T 1000 ¤EG êÉ`` àë«°S .á«fÉ«H äÉ££flh
m äÉeƒ°SQ
m ™e ,iôNC’G
49 ôª©dG øe ≠∏Ñj ΩGôØdhh QƒàcódG ¿CG ôcòdÉH ôjóL
.“É¡æe
,¿ƒàjEG á©eÉL ‘ ¢SQO .IóëàŸG äÉj’ƒdG ‘ º«≤jh ,ÉkeÉY ¿CÉH ìôq °U ɪc .äÉ`` eƒ∏©ŸG OQGƒJh áãjó◊G äÉ`` aÉ°ûàcE’ÉH ÖMÉ°U ΩGôØdhh øØ«à°S QƒàcódG ÊÉ£jÈdG ìôq °U h
™bƒe ôjô– ¢ù«FQ ,¿ÉØ«dƒ°S ÊGO
searchengineland.com ‘ á«Äjõ÷G AÉjõ«ØdG ‘ IGQƒ`` àcódG áLQO ≈`` ∏Y π°üMh ,¢SÉædG áeÉY ø`` Y äÉeƒ∏©e ájCG øjõîàH Ωƒ`` ≤j ød ∑ôëŸG øªμj Gòg åëÑdG ∑ôfi ‘ »≤«≤◊G ´GóHE’G ¿CG ´GÎN’G
ôKQBG ∑Ée Iõ`` FÉL ≈∏Y π°UÉM ƒ`` gh ,√ôªY øe ø`` jô°û©dG Gò`` g á`` «æ≤J ¿hô`` NB’G π`` ¨à°ùj ¿CG á`` «fÉμeEÉH ¬`` «Yh º`` ZQ ám fQÉ≤e AGô`` LEÉc ,Ωóîà°ùŸG á`` ∏Ä°SC’ ¬àHÉéà°SG á`` Yô°S ‘
.´GóHEÓd .∂dP π©Ød èeÉfÈdG ¿ódƒL” ô`` °ùL ´ÉØJQGh â`` °SôaEG π`` ÑL áªb ´É`` ØJQG Ú`` H
٦
(1) Oó©dG - Ω2009 ƒ«dƒj 19: ≥aGƒŸG . `g 1430 ÖLQ 26 óMC’G

Ωƒ`` ` ` ` ` ` ∏`Y

````````dÉY »``````````````a AÉ`````````````≤ÑdG


o
30- h 30 Ú`` H ,ájQGóŸG á≤£æŸG ‘ ™`` ≤j ⁄É`` ©dG í`` £°S ∞`` °üf ¿EG .2050 ‘ ÉÃQ ,∂dP ¢ùæ«a ÉjÉZ :º∏≤H
≈∏Y .»NÉæŸG Ò`` ¨à∏d á∏¡°S á°VôoY äGò`` dÉH ≥WÉæŸG √ògh ,ájƒÄe á`` LQO áÑYôe ¢VQC’G ≈∏Y IÉ«◊G ≈∏Y áÑJΟG QÉKB’G ¿EÉa ,∂`` dP çó`` M ¿EGh »æ«©ŸG ø°ùM óªMCG :áªLôJ
᫪°Sƒe GQk É`` £eCG ó¡°ûà°S ¿É`` à°ùcÉHh ¢`` ûjOÓ¨æHh ó`` æ¡dG ,∫É`` ãŸG π`` «Ñ°S ∫É≤ŸG Gòg áHÉàμd º¡JQÉ°ûà°SG â“ øjòdG Aɪ∏©dG øe GkÒãc ¿CG áLQód ,GkóL
AGôë°Uh ,…õ`` «∏‚E’G πMÉ°ùdG ≈∏Y ¢`` ùªq °ûàJ í«°SÉ“ »©e π`` «q îJ
äÉfÉ°†«a ¤EG …ODƒj ób ɇ ,Iƒ≤dG ‘ óq °TCG É¡æμdh IóŸG ‘ ô°übCG ájƒ«°SBG q
π«∏≤J ≈∏Y õcôf ¿CG Éæ«∏Y Öéj ¬fCG ∫ƒ≤dÉH GƒØàcGh ,É¡«a GhôμØj ’CG Gƒ∏°†a
á`` «bóæÑdGh õ`` fÉ«dQhCG ƒ`` «fh ¿ƒ`` éjÉ°S π`` ãe ¿ó`` eh ,á`` ©°SÉ°T á`` «∏jRGôH
ôîÑà«°S ,øî°SCG ¿ƒ`` μà°S ¢VQC’G ¿C’ ø`` μdh .¿B’G √ó¡°ûJ ɇ Éμk ` `àa ó`` °TCG .¢ù«HGƒμdG ‘ ’EG ±hÉîŸG √òg ¬«a ô¡¶J ’ iƒà°ùe ¤EG äÉKÉ©Ñf’G
.GƒØàNG ób ô`` °ûÑdG øe áFÉŸÉH Ú`` ©°ùJh ,IOƒ≤Øe Éfóe í`` Ñ°üJo …É`` Ñeƒeh
¢ûjOÓ¨æH ô°ùîJ ±ƒ°S .É«°SBG OGóàeG ≈∏Y ÉaÉØL ÉcQÉJ ,´ô°SCG πμ°ûH AÉŸG ácôëŸG iƒ≤dG ¢SQój …òdG (Peter Cox ¢`` ùcƒc ΫH) ∫ƒ`` ≤j .ájƒÄe äÉLQO ™HQCÉH mIQGôM ÌcCG ⁄m ÉY ‘ ∂H ÉkÑMôe
.á«YGQõdG É¡«°VGQCG ≈æZCG É¡«a Éà ,É¡°VQCG áMÉ°ùe å∏K ñÉæŸG Aɪ∏Y º°ù≤æj” :É`` «fÉ£jôH ‘ ÎjõcEG á©eÉL ‘ ñÉ`` æŸG á`` ª¶fCG ‘
É¡æμdh ,π`` Ñ≤à°ùª∏d √ò`` ¡c ám jDhQ π`` «q îJ ≈àM ó`` jôj ó`` MCG ’ ™`` Ñ£dÉH
É¡cƒ∏°S º¡Øf ⁄ ÉæfCG øe ºZôdG ≈∏Y – á«≤jôaE’G ᫪°SƒŸG QÉ£eC’G ÉeCG π«∏≤J Éæ«∏Y Ö`` éj ¬fCÉH ¿ƒ`` dƒ≤j øjòdG ¿hQò`` ◊G ∑É`` æg :ø`` jôμ°ù©e ¤EG
RɨdG äÉ`` KÉ©ÑfG íÑc ä’hÉ`` fi π°ûa øe ±ƒ`` îJ ∑Éæg ¿C’h .çó`` – ó`` b
QGô°†NG ¤EG …ODƒ` `J ÉÃQh ,ÌcCG óà°ûJ ¿CG ™bƒàŸG ø`` ªa – ÉgÒ¨c Gkó` `«L ∑Éægh ,¢`` VQCÓd ó`` jó°ûdG QGÎ`` M’G ‘ ≈`` àM ¿hô`` μØj ’h ,äÉ`` KÉ©Ñf’G
»NÉæŸG ΩɶædG äÓ`` YÉØJ πª©J ¿CG hCG ,(greenhouse) á`` Ä«aódG ø`` e
܃æL É«≤jôaEG IQÉb ∫ƒW ≈∏Y óà“ »àdGh ,á`` ∏MÉ≤dG ¬Ñ°T πMÉ°ùdG á`` ≤£æe Ék©«ªL É`` æfC’ á`` «dÉ©dG ∫Ó`` àdG ¤EG Ühô`` ¡dG É`` æ«∏Y ¬`` fCÉH ¿ƒ`` dƒ≤j ¿hô`` NBG
⁄ ÚjOÉ°üàb’Gh Aɪ∏©dG ¢`` †©H ¿EÉa ,QGÎM’G áYô°S IOÉjR ≈∏Y »`` ŸÉ©dG
ÌcCG ÉaÉØL ™bƒàJ iô`` NCG á«NÉæe êPɉ ∑Éæg ¿CG ’EG .iÈμdG AGô`` ë°üdG äGÒ«¨àdG ¿CÉH πÑ≤f ¿CG Éæ«∏Y .∂dP ÚH É£°Sh É`` fÉμe π°†aC q G ÉfCGh .¿ƒ`` μdÉg
…ƒàë«°S ∞«c ɉEGh ,ÓÑ≤à°ùe ⁄É©dG πμ°T ≈∏Y Gôk °üëæe º¡eɪàgG ó`` ©j
iôNCG ≥WÉæe ‘ á«≤ædG √É«ŸG í°T q ô¡¶«°Sh Gò`` g .É¡∏c É«≤jôaEG ‘ GkAƒ`` °S .“GQk ƒa ∞«μàdG ‘ CGóÑf ºK ,áeƒàfi á«NÉæŸG
k G ⁄É©dG øe √òg πãe ‘ AÉ≤ÑdG ¿CÉH ¿ƒdƒ≤j .»eÉæàŸG …ô°ûÑdG OGó©àdG Gòg ⁄É©dG ∂`` dP
≈∏Y áHÎdG áHƒWQ á«dÉ©dG IQGô◊G äÉLQO π∏≤à°S å«M ,É°†jC ÖfÉ÷G iôj ób ¿B’G ¢û«©j Ó«L ∑Éæg ¿CÉH QÉÑàY’G Ú©H ò`` NC’ÉHh Éæ∏≤Y Ωóîà°ùf ¿CG •ô°ûH ,Éæk μ‡ ¿ƒμ«°S ÌcCG hCG Ωƒ«dG IOƒLƒŸG OGóYC’G
Ö∏ZCGh ,≈£°SƒdG ÉμjôeCGh IóëàŸG äÉj’ƒdG ÜôZ-܃æLh Ú°üdG OGóàeG IQGôM ÌcC’G ⁄É©dG Gòg ¬LGƒf ÉfƒYO ,á«NÉæŸG äÉ©bƒàdG √òg øe ´õØŸG πμ°ûH
m ÉæŸÉY Ö«JôJ IOÉYEG π`` LCG øe óm MGh ¢ùæéc m OÉ–Ód õ«ªŸG …ô`` °ûÑdG
⁄É©dG …QÉë°U ™«ªL OóªàJ ¿CG ™bƒàŸG øeh .É«dGΰSCGh á«Hƒæ÷G ÉμjôeCG ,ÊÉμ°ùdG É`` fOGó©J á«Ñ∏ZCÉH ¬`` æe ƒéææ°S É`` æc GPEG ɪ«a ô`` μØàfh á`` YÉé°ûH .πeÉ°T
.ÉHhQhCG §°SGhCG ¤EG iÈμdG AGôë°üdG π°üJ å«ëH ,iÈμdG ?πÑ≤à°ùŸG Gòg Éæd ÅÑîj ób GPÉe iôJo .∞«ch
óM ‘ …ô°ûÑdG ¢ùæ÷G AÉ`` ≤H ¿CG ƒg ôeC’G øe ¥ô`` °ûŸG Ö`` fÉ÷G ¿EG
܃fGódG øe ÉHhQhCG QÉ`` ¡fCG ±ÉØL ¤EG …ó`` «∏÷G ™LGÎdG …ODƒ` `«°S Gò¡H IQGô`` ◊G áLQO ‘ äÉ`` YÉØJQG ⁄É©dG É`` ¡«a ó¡°T Iô`` e ô`` NBG ¿EG .§≤a ¢üî°T ÉàFÉe »≤H
n ƒd ôªà°ùJ ¿CG É¡æμÁ ájô°ûÑdÉa ,GkOó¡e ¢ù«d ¬`` JGP
õjófC’G É`` ¡«a Éà á`` «∏Ñ÷G ≥`` WÉæŸG ‘ á`` ¡HÉ°ûe QÉ`` KBG ™e ,ø`` jGôdG ≈`` àM iƒ°ü≤dG ájQGô◊G áKOÉëH ≈ª°ùoj Ée ó©H ,ΩÉY ¿ƒ«∏e 55 πÑb ¿Éc QGó≤ŸG ¿É°ùfEG ÚjÓH 7 ‹GƒM ≠dÉÑdG ‹É◊G »ŸÉ©dG OGó`` ©àdG ≈∏Y ®ÉØ◊G øμdh
ï°V øY ∞`` bƒàà°S ∂dòd á`` é«àfh ,ΩGQƒ`` cGQÉμdGh É`` j’ɪ¡dGh á`` «ahÒÑdG ƒg Ö`` Ñ°ùdG ¿Éc â`` bƒdG ∂`` dP ‘ .»`` æ«°SƒjE’G-»æ°Sƒ«dÉÑdG ô`` °ü©dG ‘ .GkOÉL É£«£îJ Ö∏£à«°S ÌcCG hCG
.ΩÉæà«ah óæ¡dGh ¿ÉJƒHh Ú°üdGh ¿Éà°ùcÉHh ¿Éà°ùfɨaCG ¤EG √É«ŸG É«FÉ«ª«c ¢ùÑëæŸG óªéàŸG ¿Éã«ŸG øe IÒÑc äÉMÉ°ùe »gh – äGô`` KÓμdG
Ò¨àdG øe πbCG »¡a ,GÒ`k ` Ñc Gôk eCG ájƒÄŸG äÉLQO ™`` HQC’G hóÑJ ’ ó`` b
√DhÓeRh (Syukuro Manabe »HÉfÉe hQƒcƒ«°S) ∫ƒ`` ≤jh qƒ÷G äCÓe IôéØàe äÉahò≤e ‘ ≥`` «ª©dG §«ëŸG øe â`` ©aófG »`` àdG –
∂fCÉch ,á∏«ªL IôμØdG hóÑJ ób πH .π«∏dGh QÉ¡ædG ÚH çóëj …òdG »eƒ«dG
,á«FÉŸG ájôî°üdG äÉ≤Ñ£dG ±Gõæà°SG ™e ¬fCÉH á«fÉHÉ«dG ƒ«cƒW á©eÉL øe ÖcƒμdG IQGôM áLQO â©ØJQG Gò`` ¡Hh .¿ƒHôμdG øe øW Éé«L 5 ‹Gƒ`` ëH
܃æL A±O ¤EG É`` «fÉ£jôH OôH øe hCG ,ø`` £°SƒH ¤EG Gó`` jQƒ∏a øe π`` ≤àæJ
¿É£«à°S’G ɪ¡«a π«ëà°ùj ,ÚaÉL Ú«FGƒà°SG ÚeGõM ¤EG ∂dP πc …ODƒ«°S á«FGƒà°S’G äÉHɨdG äôØ£a ,ájƒÄe äÉL QO â°S hCG ¢ùªîH Ó°UCG QÉ`` ◊G
ôl eCG äÉ`` LQO ™HQCÉH á`` «°VQC’G Iô`` μ∏d QGÎM’G §`` °Sƒàe ø`` μdh .É`` «fÉÑ°SCG
∫ɪ°Th ÉHhQhCG ܃æLh ,≈£°SƒdG Éμ`` jôeCG ¤EG ɪgóMCG óફ°S .…ô`` °ûÑdG á«°†ª◊G Iójó°T äÉ£«ëŸG äó`` Zh ,ó«∏÷G øe á«dÉN á«Ñ£b ≥`` WÉæe ‘
.GkóHCG ô°ûÑdG ¬aô©j ⁄ πμ°Tm ¤EG ÖcƒμdG Gòg π«ëj ±ƒ°Sh ,ÉeÉ“ ∞∏àfl
IQÉb ܃æLh ô≤°ûZóe ôNB’G »£¨«°Sh .¿ÉHÉ«dGh É«°SBG ܃æLh ,É`` «≤jôaEG IÉ«◊G ‘ ™°SÉ°T äƒ`` e çóM ≈àM ÜGòŸG ¿ƒ`` HôμdG ó«°ùcCG ÊÉK Ö`` Ñ°ùH
¢†©ÑdG ¿CG ≈àM ,ó«cCÉàdÉH º«¶Y Ò l KCÉJ …ô°ûÑdG •É°ûæ∏d ¿ƒμ«°Sh ¿Éc ó≤d
2) »∏«°ûJh É«dGΰSCG º¶©eh ,…OÉ¡dG §«ëŸG QõLh É«≤jôaEG áFÉà ‹É◊G iƒà°ùŸG øe ≈∏YCG â©ØJQÉa ôëÑdG äÉjƒà°ùe ÉeCG .á`` jôëÑdG
ójóL »Lƒdƒ«L ô`` °üY ¬fCÉH ô`` °ûY øeÉãdG ¿ô`` ≤dG ó©H É`` e ∞°Uh ìÎ`` bG
.ÉHhQhCG ¤EG É«≤jôaEG ܃æL øe iQÉë°üdG äóàeGh ,Îe
á©ØJôŸG IÉ«◊G ´ÉØJQG á`` Yô°S ió`` e ≈`` ∏Y á`` «NÉæŸG äGÒ`` «¨àdG ó`` ªà©à°S É`` ªæ«Hh
≈∏Y õFÉ◊G á`` jƒ÷G AÉ«ª«μdG ⁄ÉY ∫ƒ`` ≤j .…ô°ûÑdG •É°ûædG ¬`` Jɪ°S º`` gCG
∂fÓH ¢ùcÉe ó¡©e øe (Paul Crutzen ¿õJhôc ∫ƒH) πHƒf IõFÉL
∂∏J ¿ƒμà°S ±Écm AÉ`` e ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G É¡«a øª°†æ°S »`` àdG Ió`` «MƒdG ø`` cÉeC’Gh ™bƒJ ÉææμÁ ¬`` fCG ’EG ,ÚÑ£≤dG ‘ ó`` «∏÷G ¿ÉHhP ió`` eh IQGô◊G á`` LQO …CG] á«æ«°SƒHhÌfC’G áÑ≤◊G ÉgQÉÑàYG øμÁ” :É«fÉŸCÉH õæ«e ‘ AÉ«ª«μ∏d
James ∑ƒ∏a’ ¢ùª«L) É°SÉf ádÉch ‘ ⁄É©dG p ∫ƒ≤j .á©ØJôŸG ≥WÉæŸG ‘ IOƒLƒŸG øcÉeC’G ø`` e ójó©dG ¿CG ¿ƒ`` μà°S ¤hC’G á∏μ°ûŸG .á`` ¡HÉ°ûe äÉ`` gƒjQÉæ«°S .” ]ºLΟG ,áãjó◊G á«fÉ°ùfE’G
»JGP ¿É«c É`` ¡fCÉH ¢VQC’G ∞°üJ »`` àdG “É`` jÉZ” á`` jô¶f ™`` °VGh – (Lovelock
øμ°ù∏d ’ áÑ°SÉæe πq ` `¶J ød ºgAGòZ É`` ¡«a ¿ƒYQõjh ¢SÉædG É`` ¡æμ°ùj »`` àdG
‘ ¿ƒμà°S IÉ«◊G πq c .ʃ`` æL πμ°ûH
m ƒªæ«°S á≤£æŸG ∂∏J ‘ A»`` °T πc” :º`` «¶æàdG ôjô≤àa ,ádƒ¡°ùH çóëj ób äÉLQO ™`` HQCÉH É kYÉØJQG ¿CG ôcòdÉH ô`` jóL
OóªàdG ÖÑ°ùH – ôëÑdG äÉjƒà°ùe ‘ ôªà°ùŸG ´ÉØJQ’G ÉeCGh .á`` YGQõ∏d ’h
.“äÉMGh ¢†©Hh AGôë°U ÉÑdÉZ ¿ƒμ«a ⁄É©dG »bÉH ÉeCG .á≤£æŸG ∂∏J ñÉæŸG Ò¨àH á`` «æ©ŸG á«dhódG á`` «eƒμ◊G áÄ«¡dG ø`` Y QOÉ`` °üdG 2007 ΩÉ`` Y
±ƒ°ùa – ∞`` °UGƒ©dG OGó`` à°TGh ó«∏÷G ¿É`` HhPh ,äÉ`` £«ëª∏d …QGô`` ◊G
∞«μa ,IÉ«ë∏d É◊ k É°U 𶫰S ÖcƒμdG Gò`` g øe §≤a Ò¨°U Aõ`` L ¿Éc GPEG ,¿PEG ¤EG ÚàLQO ÚH Ée ÉYÉØJQG ™bƒJ – É¡¶ØëàH áahô©e »gh – (IPCC)
,¤hC’G á∏MôŸG ‘ AÉŸG øe øjÎe ≥ª©H á«dÉ◊G á«∏MÉ°ùdG ≥WÉæŸG ¥ô¨oj
,Ú∏FÉØàe Gƒ°ù«d (∑ƒ`` ∏a’) πãe ¢UÉî°TCG ∑Éæg ?ºî°†dG ÊÉμ`` °ùdG ÉfOGó©J ƒ`` éæ«°S áÄ«¡∏d ≥HÉ°ùdG ¢ù«FôdG Qò`` M 2008 ¢ù£°ùZCG ‘h . ájƒÄe äÉ`` LQO 6^4
‘ ájó«∏÷G í`` FÉØ°üdG âHGP ¿EG Ò`` ãμH ∂dP øe ÌcCG ¿ƒ`` μj ¿CG π`` ªàëojh
á«aÉμdG áLQódÉH AÉ«cPCG º¡fCG øXCG ’h ,Gók L Ö©°U ™°Vh ‘ ô°ûÑdG ¿EG” :∫ƒ≤j å`` «M πª©dG CGóÑj ¿CG Öéj ⁄É`` ©dG ¿CG øe (Bob Watson ¿ƒ°ùWGh ܃`` H)
ø°ùfÉg ¢ùª«L) ñÉ`` æŸG ⁄ÉY ∫ƒ`` ≤j .Éμ«àcQÉàfCG ø`` e AGõLCGh óf’ ø`` jôL
»àdG á∏Hô¨dG øμdh ,ádÓ°ùc ¿ƒ≤Ñ«°S º¡fCG ó≤àYCG .ΩOÉb ƒg Ée ™e πeÉ©àdG Ghó«éj »μd 4 √QGó≤e QGÎM’
m GkOGó©à°SG” º∏bCÉàdGh QÉKB’G ∞«ØîJ äÉ«é«JGΰSG ≈∏Y
AÉ°†ØdG äÉ°SGQód OQGOƒ`` Z ó¡©e ¢`` SCGôJ …ò`` dG (James Hansen
¿ô≤dG ájÉ¡f ™e ≈`` ≤Ñ«°S …òdG Oó©dGh ,Gók L á`` ªî°V ¿ƒμà°S ¿ô≤dG Gò`` g ‘ çó`` ëà°S .“ájƒÄe äÉLQO
íFÉØ°U AÉ`` ≤H ™`` bƒàf ¿CG Ö`` ©°üj” :É`` °SÉf á`` dÉcƒd ™`` HÉàdG ∑Qƒ`` jƒ«f ‘
.“πbCG hCG ¿ƒ«∏H ÉÃQ ¿ƒμ«°S QGó≤e ƒg IQGôM ÌcCG ⁄ÉY ™e Éæ∏eÉ©J ìÉ‚ ‘ º°SÉ◊G πeÉ©dG ¿EG
É kYÉØJQG »æ©j É`` ‡ ,¿ô≤dG Gòg ájÉ¡f ¤EG á`` «Hô¨dG Éμ`` «àcQÉàfCG ‘ ó`` «∏÷G
ΩGó°ùJƒH ó`` ¡©e ø`` e (John Schellnhuber ô`` Hƒ¡æ∏«°T ¿ƒ`` L) É`` eCG ¿EG – QGÎM’G Gòg çhóM âbh óªà©j ’h .¬©e º∏bCÉà∏d Éæjód …òdG âbƒdG
ÊÉK õ«côJ É`` eCG .ôjó≤J π`` bCG ≈∏Y Ú`` æKG hCG Î`m ` e ¤EG ô`` ëÑdG iƒ`` à°ùe ‘
IQGôM ó°TC’G ⁄É`` ©dG ¿CÉH ∫ƒ≤j .È`` cCG πeCG ¬jó∏a É`` «fÉŸCG ‘ á«NÉæŸG QÉ`` KB’G çÉ`` ëHC’ k G πH ,§`` ≤a ¬àYô°Sh áÄ«aódG √Qó`` °üJ …òdG RɨdG ᫪c ≈`` ∏Y – çó`` M
É°†jC
áfQÉ≤ŸÉH] AGƒ¡dG øe AõL ¿ƒ«∏e πμd GkAõL 550 áÑ°ùæ`H ¿ƒHôμdG ó`` «°ùcCG
¿ƒμ«°S πg” :¬°VƒN ÉææμÁ óm – ¬æμdh ,ÉÑ©°U Ékjó– πμ°û«°S ájƒÄe äÉLQO ™HQCÉH Éæc GPEG Ée ≈∏Y ∂`` dòc óªà©jh .äGRɨdG √ò`` ¡d ⁄É©dG ñÉæe πÑ≤J ióe ≈`` ∏Y
∫ÉN
m Öcƒcm ¤EG ó«cCÉàdÉH …ODƒ«°Sh ,É«KQÉc ¿ƒμ«°ùa ]Ék«dÉM GkAõL 385 ™e
íéæj ób ôeC’G ¿CG ó≤àYCG ?⁄É`` ©dG Gòg ‘ ,ÉfOQGƒe OhóM øª°V ¢`` û«©f ¿CG É`` fQhó≤à k e 80 ¤EG π°üJ ôëH äÉjƒà°ùeh ,ó«∏÷G øe ám Yô°ùH »NÉæŸG ΩɶædG äÓYÉØJ ÉgóæY OGOõJ “∫ qƒ– •É≤f” ¤EG π°üæ°S
ÉeCGh ..¬«∏Y »g ɇ ≈∏YCG GÎ
.“êÉàfE’Gh ¢VQCÓd ójóL º«°ù≤àH äÉLQO ™HQCG √Qób QGÎMG ¤EG π°üf ó≤a ,á«NÉæŸG êPɪæ∏d É≤ahh .Iójó°T
m .“á©jôe ¿ƒμà°ùa iƒà°ùŸG Gòg ¤EG á∏°UƒŸG ≥jô£dG
πÑb ¬«dEG π°üf ób É`` æfCG øe Aɪ∏©dG ¢†©H ≈°ûîjh Gòg .2100 ∫ƒ`` ∏M ™`` e
ô¶ædG IOÉYEG :á`` ∏eÉ°T äGÒ«¨àH ΩÉ`` «≤dG º¡«∏Y AÉ≤ÑdG ô`` °ûÑdG ™`` «£à°ùj »`` μd h
۷
(1) Oó©dG - Ω2009 ƒ«dƒj 19: ≥aGƒŸG . `g 1430 ÖLQ 26 óMC’G

Ωƒ`` ` ` ` ` ` ∏`Y

IQGô``````````M ô``````````ã`cCG mº```````````````


™«£à°ùf ÉæfCÉH πFÉØàe ÉfCG” :‹ó«g õ`` côe ‘ á«NÉæŸG QÉKB’G »`` °UÉ°üàNG ¿ƒμ«°S ¬fCG √Éæ©e ɪ«a ,IQÉ◊G áYGQõdG º°SGƒe Ìμà°S ,πJÉ«°S ‘ ø£æ°TGh á©eÉL ∫ƒ≤j .OQGƒŸG ™jRƒJ ≥∏£æe øe πH á«°SÉ«°S-á«aGô¨L á`` jhGR øe ¢ù«d ™`` ªàéŸG ‘
ó≤àYCG .Gôk £N ÌcC’G QÉKB’G π«∏≤Jh ,ìGhQC’G ‘ á`` «KQÉμdG ôFÉ°ùÿG π«∏≤J ºgh .(3) π«°UÉëŸG á`` YGQR º°SGƒe ô`` °ü≤à°S ɪ«a ,á«°TÉŸG ≈`` ∏Y ÒÑc §¨°V ∑É`` æg øe É¡°ùØf »ØμJ ¿CG É¡«∏Y ádhO πc ¿CG Iô`` μa ≈∏Y Éædƒ≤Y Éæ≤∏ZCG ó≤d” :(¢ùcƒc Î`` «H)
∞«μàdG ÉææμÁ ÊÓ≤Y πμ°ûH âeóîào °SG GPEGh ,¿B’G á«aÉc áaô©e ∑Éæg ¿CG IQGô◊G π`` ª– ≈∏Y IQOÉ`` ≤dG π«°UÉëŸG ø`` e ´ƒ`` æJ ¤EG êÉ`` àëæ°S É`` æfCÉH ¿ƒ`` MÎ≤j ≥∏£æe øe ¬«dEG ô`` ¶æfh IójóL ám ≤jô£H ⁄É©dG iôf ¿CG ó`` H ’ .ábÉ£dGh AÉ`` ŸGh AGò`` ¨dG
.“áeOÉ≤dG áæ°S Ú©HQC’G hCG ÚKÓã∏d Éæ«∏Y ¢VhôØŸG »NÉæŸG Ò¨àdG ™e πbCG á«°ù«FQ π«°UÉfi í`` dÉ°üd RQC’G øY AÉæ¨à°S’G ¤EG ô`` £°†æ°S ÉÃQh .±É`` Ø÷Gh .∂dP ¢SÉ°SCG ≈∏Y á`` bÉ£dG êÉàfEGh AGò¨dGh ,¿Éμ°ùdG º`` «°ù≤J §£îf ºK ,OQGƒŸG ¿Éμ`` e
¿ƒ∏«∏≤dG ≈æªàj ⁄m ÉY ‘ øμdh ,AÉ≤Ñ∏d á«∏©a á≤jôW ∂°T ÓH √òg ¿Eq G .¢ùWÉ£ÑdG πãe ,Aɪ∏d Égô°T k ⁄É©dG ≥WÉæe ÌcCG ¢†©H ¿CG ¿ƒæ÷G øe ¬fCÉH ∫ƒ≤à°S ,á`` «FÉ°†a äÉbƒ∏fl ÉæJQGR ƒ`` d
¿C’ ,»`` Øàîà°S …ƒ`` «◊G ´ƒ`` æàdG ø`` e IÒ`` Ñc AGõ`` LCG .¬`` «a Gƒ`` °û«©j ¿CG k π«°UÉëŸG ÌcCG ¢†©H ´QõJ ,Óãe ô°üeh ¿Éà°ùcÉÑc ,É`` aÉØL
øe ,RQC’Éc √É«ª∏d Égô°T
,á©ØJôŸG IQGô◊G äÉLQO ™e á«aÉc áYô°ùH ∞«μàdG ™«£à°ùJ ød ¢SÉæLC’G ÜÉÑj á«JÉÑf áæjóe .“êQÉî∏d Égôjó°üJ πLCG
.É¡fƒ∏cCÉ«°S Ú©FÉ÷G ô°ûÑdG ¿C’ hCG ,á«Ä«ÑdG ᪶fC’G ¿Gó≤ah √É«ŸG í`` °Th IòNB’G QÉ`` ëÑdÉa ,É«JÉÑf É`` kŸÉY ¿ƒμ«°S ⁄É`` ©dG Gòg ¿CG π`` ªàëŸG ø`` e ≈∏Y ´Gô°üdÉa ,»`` ©bGh ÒZ Gkô` `eCG hóÑj ób á`` dOÉ©ŸG ø`` e á`` °SÉ«°ùdG êGô`` NEG ¿EG
.É¡∏cCÉæ°S á«M âfÉc GPEÉa ;QƒªædGh Oƒ°SC’G ≈°ùæf ÉÃQ” :(∑ƒ∏a’) ∫ƒ`` ≤j QÉ«¡f’ Gôk ¶f ,∑ɪ°SC’G øe ÒÑc πμ` m ` °ûH ƒ∏îà°S á«°†ª◊Gh QGÎ`` M’G ‘ ¿ƒ«°SÉ«°ùdG IOÉ≤dG ≈∏îàj ø`` dh ,ñÉæŸG Ò¨J ™e íLQC’G ≈∏Y Ió°ûH OGOõ`` «°S OQGƒ`` ŸG
.“áLQódG √ò¡d Ú°ùFÉj ¢SÉædG ¿ƒμ«°S .±ó°üdG á`` YÉæ°üd Ωƒ«°ùdÉμdG äÉ`` fƒHôc Ωó`` îà°ùJ »àdG ≥`` dGƒ©∏d ó`` jó°T Éæà°Uôa ¿ƒμj ób á«°SÉ«°ùdG äÉÑ≤©dG ≈∏Y Ö∏¨àdG ¿EÉa ,∂dP ™eh .ádƒ¡°ùH ºgGƒb ø`` Y
∫òÑæ°S ÉæfCG ócDƒŸG øªa √ò¡c ám dÉM ‘ É`` æ°ùØfCG ÉfóLh ¿EG ,∂dP ™`` eh ,É¡°ùØæd äÉfƒHôμdG ±Gó°UCG è`` àæJo ¿CG ™«£à°ùJ ød »àdGh ,äÉjƒNôdG É`` eCG »`` gh – »`` JÉÑjÒc ¢`` ù«FQ (Anote Tong ≠`` fƒJ »`` JƒfCG) ∫ƒ`` ≤j .Ió`` «MƒdG
OÉjORG ™æŸh ,iôNCG Iôe π«ª÷G ô°†NC’G ⁄É©dG ∂dP IOÉYE’ Éfó¡L iQÉ°üb ød øμdh ,´QGõŸG ±GôWCG ‘ ¢û«©J ¿CG ø쪫a øLGhódG ÉeCGh .¢Vô≤æà°ùa ¤EG »éjQóJ Òé¡J í`` eÉfôH É¡jód ,Éjõ«fhôμ«e á`` ≤£æe ‘ IôjõL øY IQÉÑY á`` dhO
á«NÉæŸG äÓYÉØàdG QÉ`` KB’ óM ™°Vh ádhÉfi ∂`` dP πª°ûjh .GkAƒ°S Qƒ`` eC’G äÉfGƒ«◊G ≈∏Y Iô°üà≤e á«°TÉŸG ¿ƒμà°S .á«°TÉŸG »Yôd ¿Éμe ∑Éæg ¿ƒμj õLGƒ◊G πjõf »c …OÉ`` Y ÒZ q…QƒK A»°ûH ΩÉ«≤dG É`` æ«∏Y” :GófÓjRƒ«fh É`` «dGΰSCG
.á«FGƒà°S’G äÉ`` HɨdG IOÉYEG ≥jôW ø`` Y »©«Ñ£dG ¿ƒHôμdG π°üa IOÉ`` YEGh ≈∏Y iò`` ¨àJ ¿CG ™`` «£à°ùJ »`` àdGh ,ΩÉ`` æZC’Éc π`` ªëàdG ≈`` ∏Y IQó`` ≤ŸG äGP …òdG ó«MƒdG ô`` eC’G ¿CG ÚÑJq GPEG” :Ó`` FÉb ∂dP ™e (¢`` ùcƒc ΫH) ≥`` Øàjh .“á`` «dhódG
ÊÉK ¢†ØN ≈∏Y ÉæJQób ≈∏Y GkÒãc ÉfDhÉ≤H óªà©«°S” :(ôHƒ¡æ∏«°T) ∫ƒ`` ≤j Ióª°SCG ¤EG áLÉ◊G ¿ƒμ«°S á«°TÉŸG í°T q èFÉàf óMCGh .AGôë°üdG äGÒé°T ¿q EG ..ôeC’G Gò`` g ™e πeÉ©àf ¿CG É`` æ«∏Y ¿ƒμ«°ùa ,á`` «dhódG Ohó`` ◊G ƒg É`` fAÉ≤H π`` bô©j
Aɪ∏©dG øe ÒãμdG ó`` ≤à©jh .“¿ƒ«∏e πμd AõL 280 ¤EG ¿ƒ`` HôμdG ó`` «°ùcCG »ØJ óbh Gòg .πFGóÑdG óMCG á`` ÷É©ŸG ájô°ûÑdG äÉjÉØædG ¿ƒμJ ób – á`` ∏jóH
n .“ÒãμH ºgCG ÉfAÉ≤H
øμdh ,áæ«©e IQGôM äÉLQO ¥ƒa π`` «ëà°ùe ôeCG äÉHɨdG áYGQR IOÉ`` YEG ¿CG ÉÃQh .áLÉ◊G √òg ¢†©ÑH á©æ°üŸG iôNC’G á`` jòZC’Gh á©æq °üŸG Ωƒë∏dG øe ÌcCG …CG – ºgPÉ≤fEG Öéj ¿É°ùfEG ÚjÓH á©°ùJ Éæjód ¿CG ’óL »©e ¢VÎaG r
äÉ£°ùÑæŸG ≈∏Y ƒªæJ »àdG π«°UÉëŸGh á`` «Ñ∏ë£dG äÉ≤Ñ£dG É°†jC k G ºgÉ°ùJ á«aGô¨÷ É≤ah ⁄É©dG ¿Éμ°S ™jRƒJ IOÉYEG ¿EG .Úfƒ«∏ÑH ¿B’G ¢VQC’G ¿ƒæμ°ùj ø`` jòdG
‘ á∏YÉØdG ≥WÉæŸG“`H ±ô©Jo ≥WÉæe ‘ äÉHɨdG IOÉYEG ¿ÉμeE’ÉH ¿ƒμj ób
™«£à°ùJ QÉé°TC’G ø`` e á∏«∏≤dG OGóYC’G ≈àM å«M “ƒ÷ÉH ¢`` VQC’G ábÓY .äÉ©≤æà°ùŸGh á«aÉ£dG .AÉŸG å«M ¤EG ¢SÉædG π≤fh á«°VQC’G IôμdG ø`` e á∏FÉg ™≤H m øY »∏îàdG »æ©j OQGƒ`` ŸG
≈∏Y πª©j ɇ QÉ£eC’G ∫ƒ`` £g IOÉjõd á«aÉc áLQóH »`` ∏ëŸG ñÉæŸG Ò`` «¨J ÒaƒJ øμÁ .É`` Äk jôL GkÒμØJ á`` bÉ£dÉH ¿óŸG OGó`` eEG Ö∏£à«°Sh Gò`` g øe ≈°übC’G ܃`` æ÷Gh ≈°übC’G ∫É`` ª°ûdG ¿CG ≈`` ∏Y á«NÉæŸG êPÉ`` ªædG ™`` «ªL ≥`` ØàJh
.äÉHɨdG ƒ‰ GkóL IÒÑc áYƒª› ø`` Y IQÉÑY ƒgh ,ºî°V »°ùª°T ΩGõ` m ` ëH É¡æe Ò`` ãμdG á«°VQC’G Iôμ∏d ‹Éª°ûdG ∞°üædG ‘ .Ö`` «°SÎdG ‘ IOÉjR ¿Gó¡°û«°S ¢VQC’G Ö`` cƒc
ìÉjôdG É¡Hô°†J á«°üb Ió`` YÉb »gh – ø°ûæ«°SCG IôjõL ¿ƒ`` μJ ó`` bh §°ShC’G ¥ô°ûdGh É«≤jôaEG ∫É`` ª°T ÈY óà“ »àdG á«°ùª°ûdG äÉ`` ©ªu éŸG øe IójóL ó«∏÷G øe á«dÉN AGõLCGh á«aÉfóæμ°SE’G ∫hódGh ÉjÒÑ«°Sh Góæc ∂dP π`` ª°û«°S
øe ´ƒædG Gò¡d …Qɪ©ŸG §£îŸG – »£æ∏WC’G §«ëŸG §°Sh ‘ á`` ÑbÉ©àŸG ô∏«jh ó`` «ØjO) Qqó` `b ,»`` °VÉŸG È`` ª°ùjO ‘ .Ió`` ëàŸG äÉ`` j’ƒdG ܃`` æLh ∫ɪ°T ≈°übCGh É«fÉeRÉJh É`` «fƒZÉJÉH πª°û«°ùa »Hƒæ÷G ∞°üædG ÉeCG .ó`` fÓæjôL ‘
âfÉc ô°ûY ™HÉ°ùdG ¿ô≤dG ‘ ¢SÉædG É¡«dEG π°üj ¿CG πÑ≤a .ájƒ«◊G á°Sóæ¡dG ø`` e (Kevin Ummel π`` ehCG ø`` Ø«c) h (David Wheeler πMÉ°ùdG øe Ió`` jóL ó«∏÷G øe á«dÉN AGõ`` LCG É°†jCG ÉÃQh Gó`` fÓjRƒ«fh ,É`` «dGΰSCG
á«YGQõdG Oƒ¡÷G øμdh ,QÉé°TC’G øe É k°ùæL 25 ‘ IOhófi É¡«a áYGQõdG Îe ƒ∏«c ±’BG 110 √QGó`` ≤e É`` e ¿Cq G ø£æ°TGh ‘ á`` «ŸÉ©dG á`` «ªæàdG õ`` côe .»μ«àcQÉàfC’G »Hô¨dG
∫ƒ≤j .Iô°Vƒ°†fl áHÉZ âéàfCG ∑Éæg ¿ƒ«fÉ£jÈdG Oƒæ÷G É¡H ΩÉb »àdG á«aÉc” ¿ƒμà°S Üô¨ŸGh É`` «Ñ«dh ¿OQC’G ÈY á«°ùª°ûdG ìGƒ`` dC’G øe ™Hôe É«fódG áMÉ°ùŸG ∞©°V øe ÌcCG …CG – ¢üî°T πμd É©k Hôe GÎk e 20 Éæ°ü°üN GPEG
á©eÉL øe (David Wilkinson ø`` °ùæμ∏jh ó`` «ØjO) á`` Ä«ÑdG ⁄É`` Y Ée hCG ,¬∏c ⁄É©dG ‘ AÉHô¡μdG êÉ`` àfEG øe áFÉŸG ‘ 70 ¤EG 50 á`` LÉM ó`` °ùd á©°ùJ ¿EÉa – GÎ∏‚EG ‘ §«£îàdG ᪶fC’ É≤ah óMGƒdG ¢`` üî°û∏d øμ°ù∏d á`` ◊É°üdG
:IôgɶdG √ò`` g ¢SQO …òdGh Ió`` ëàŸG áμ∏ªŸG ‘ ¢`` SQƒe ¿ƒL ∫ƒ`` HôØ«d ¿CG øμÁh .“Ωƒ`` «dG ÉHhQhCG ‘ AÉHô¡μdG ∑Ó`` ¡à°SG ±É©°VCG áKÓK ∫OÉ`` ©j Góæc áMÉ°ùe ¿EG .¢VQC’G øe ™Hôe Îe ƒ∏«c ∞dCG 180 ¤EG ¿ƒLÉàë«°S ¿É°ùfEG ÚjÓH
.“¿ôb ∫ÓN ƒªæJ ¿CG áHɨ∏d øμÁ ,ô£ŸG óLoh GPEG ¬fCG ≈∏Y ∂dP ∫ój” ¤EG ábÉ£dG √òg π`` ≤æH ó¡÷G á«dÉY ô°TÉÑŸG QÉ`` «àdG π«°UƒJ •ƒ£N Ωƒ`` ≤J πãe iôNC’G á`` ©ØJôŸG ≥WÉæŸG ™e É`` gÉ橪L ¿EGh ,™Hôe Î`` eƒ∏«c ¿ƒ«∏e 9^1 §`` ≤a
ábÉ£dG ΩGóîà°SG ó©H – ÚLhQó«¡dG ‘ É`` ¡∏≤fh É¡æjõîJ øμÁ hCG ,¿ó`` ŸG á©°SGh äÉMÉ°ùe ∑Éæg ¿ƒ`` μà°S ,á«aÉfóæμ°SE’G ∫hódGh É«°ShQh É`` «fÉ£jôHh Éμ°S’CG
äÉLQO ™HQCÉH ¬JQGôM ójõJ ⁄ÉY ‘ ÉkÑYQ ÌcC’G ôeC’G ¿EÉa ,∂dP ™eh
.OƒbƒdG ÉjÓÿ ÚLhQó«¡dG Òaƒàd ,AÉŸG ô£°ûd á«°ùª°ûdG .ôëÑdG í£°S ´ÉØJQG QÉKBG øY ô¶ædG ¢†¨H ,™«ªé∏d
¢VQC’G ¬Ñ°ûj A»°T …CG ¤EG IOƒ©dG π«ëà°ùŸG øe ¿ƒμj ÉÃQ ¬fCG ƒg ájƒÄe
êPɪædG Ö∏ZCG ¿CG ƒ`` g ∂dP øe CGƒ°SC’Gh .Ωƒ«dG »`` g ɪc á«æ¨dGh á`` YƒæàŸG (ô∏«jh) ¬`` MôW …ò`` dG É`` «Ñ°ùf ™`` °VGƒàŸG iƒ`` à°ùŸG Gò`` g ¿Éc GPEGh É¡fƒc ¤EG áaÉ°VEG ,áªq«b á`` «YGQR ¢VGQC m G ¿ƒμà°S √É«ŸÉH á«æ¨dG »`` °VGQC’G √ò`` g
á≤MÉ°ùdG Iƒ≤dG ¿EÉ` `a ,äÉLQO ™HQC’G ´ÉØJQG çó`` M Ée ≈àe ¬fCG ≈∏Y ≥`` ØàJ 2020 ΩÉY ‘ á∏°UƒŸG
s ábÉ£dG ´ƒ`` ª› ¿EÉa ,2010 ΩÉY CGóÑ«°S (π`` ehCG)h ‘ ¢SÉædG Úμ°ùJ ΩRÓ`` dG øe ¿ƒμ«°S Gòd .á«◊G ¢`` SÉæLC’G øe óm jó©d Ò`` NC’G CÉ` `é∏ŸG
k ájô°ûÑdG Qó`` b ¿ƒμ«°Sh ,É¡aÉ≤jEG øμÁ ød QGÎ`` MÓd
¿Éc ɇ ÌcCG É°†eÉZ AÉHô¡μdG áLÉM ó°ùd ±Écm Gògh – áæ°ùdG ‘ áYÉ°S/•GhGÒJ 55 ¿ƒμj ób ‘ äÓμ°ûe ÖÑ°ù«°S Gòg ≥°UÓàŸG ø`` μ°ùdG §‰h .á«dÉY ¿ÉÑe m äGP áWƒ¨°†e ¿ó`` e
.≥HÉ°S âbh …CG ‘ á©°ùàdG äÉLÉ«àM’ É`` «aÉc ¢ù«d ™Ñ£dÉH Gòg .¿É°ùfEG ¿ƒ`` «∏e 35`d á`` «dõæŸG ᪶fCG º«ª°üJ Ö`` éj ¬«∏Yh ,¢SÉædG ÚH ¢VGôeC’G QÉ`` °ûàfG π¡°ù«°S å«M ,¬`` JGP ó`` M
∑Ó¡à°SG π∏≤«°S êÉàfE’G á«dÉ©a ‘ Qƒ£àdG øμdh ,ÓÑ≤à°ùe ¿É°ùfEG Ú`` jÓH .çó– ób áÄHhCG ájCG áÑbGôŸ ájÉbhh QGòfEG
∂dP ≈£îàæ°S ÉæfCÉH ÓFÉØàe ¿ƒ`` cCG ¿CG Oq hCG” :(¿õJhôc ∫ƒH) ∫ƒ`` ≤j
øe ÒãμH ÈcCG ¿ƒμ«°S »ŸÉ©dG »°ùª°ûdG ΩGõ◊G ¿CG ÖfÉL ¤EG Gòg .ábÉ£dG Mark »`` KQÉμe ∑QÉ`` e) ∫ƒ`` ≤j .G kÒ`` ãc IQGô`` ◊G ó`` à°ûJ ¿CG ø`` μÁh Gò`` g
¿ƒμf ≈àM .ÓFÉØàe ¿ƒ`` cC’ ájƒb ÜÉÑ°SCG ájCG q…ó`` d â°ù«d øμdh ,¢`` û«©fh
.(πehCG)h (ô∏«jh) ¬∏«îJ …òdG OÉ°UQC’G Ö`` àμe ‘ ‹ó«g õcôe ‘ á`` «NÉæŸG êPÉ`` ªædG º`` ª°üe (McCarthy
áFÉŸG ‘ 70 áÑ°ùæH ¿ƒHôμdG äÉKÉ©ÑfG ø`` e π∏≤f ¿CG Éæ«∏Y Öéj ,¿É`` eCG ‘
‘ 3 QGó≤à äÉKÉ©Ñf’G ójõf øëf ,Ék«dÉM .2015 ΩÉ©dG ¤EG É`` ædƒ°Uh ™e ,»FÉ¡ædG êÉàædG ó`` fÉ°ùJ ób á«FÉŸGh á`` «ëjôdGh á`` jhƒædG á`` bÉ£dG ¿EG ÖÑ°ùH á«∏ëŸG IQGô`` ◊G øe ÚàjƒÄe Ú`` àLQO ¿óŸG èàæJ ¿CG ø`` μÁo ¬`` fCG ÊÉ`` £jÈdG
.“Ékjƒæ°S áFÉŸG .ájôëÑdG ìÉjôdGh á«°VQC’G ájQGô◊G ábÉ£dG QOÉ°üe øe á«aÉ°VEG ábÉW ™e ,ÊÉÑŸG ‘ Aƒ`` °†∏d á°ùcÉ©dG á«°UÉÿG ∞`` ©°†c iôNCG AÉ`` «°TCGh ,á`` bÉ£dG ΩGó`` îà°SG
,IQGôMh AÉHô¡c ódq ƒe ¬d ¿ƒμj ¿CG øμÁ á©ØJôe ÊÉÑe …P »æμ°S »M q πch √ò¡d ÓM (∑QÉ`` e) ìÎ≤jh .á`` «à檰SE’G í£°SC’G ø`` e ôîÑà∏d á`` °†ØîæŸG ä’ó`` ©ŸGh
ä’ÉME’G
.ábÉ£dG øe á«dõæŸG äÉLÉ«àM’G Ö∏ZCG ó°ùd áàHÉK QOÉ°üe ≈∏Y πª©j ¢†©H É¡«a ´Qõ`` Jo h ,¢ùcÉY —Éa ¿ƒ`` ∏H 샣°ùdG ≠Ñ°üJo ¿CG ø`` μÁ” :Ó`` FÉb á`` ∏μ°ûŸG
.2697 Oó©dG ,New Scientist á∏› øe PƒNCÉe ∫É≤ŸG - ,ádÉ©a IQƒ`` °üH AÉ`` ŸGh AGò`` ¨dGh á`` bÉ£dGh ¢`` VQC’G É`` æeóîà°SG GPEG .“äÉJÉÑædG
Climatic Change, vol 64, p 59 -1 Éæd ¿ƒμj ¿CG •ô`` °ûH – AÉ`` ≤ÑdG á°Uôa »ŸÉ©dG ÊÉμ`` °ùdG OGó`` ©à∏d ¿ƒ`` μà°S ÒãμH á«dÉ©a ÌcCG AGò¨dG êÉàfEG ¿ƒμj ¿CG Öéj ,É kë«ë°T ¿ƒμ«°S AÉŸG ¿CG ÉÃh
Science, vol 323, p 240 -2 (Peter Faloon ¿ƒ`` dÉa Î`` «H) ∫ƒ`` ≤j .∞`` «μà∏d IOGQE’Gh â`` bƒdG øe ¬FÓeRh (David Battisti »`` à°ù«JÉH ó`` «ØjO)`d É≤ahh .¿B’G ¬`` «∏Y ƒg É`` ‡
۸
(1) Oó©dG - Ω2009 ƒ«dƒj 19: ≥aGƒŸG . `g 1430 ÖLQ 26 óMC’G

á«JGP IÒ°S
ø```````é````°S á`````jÉμM
øjöû©dG ¿ô≤dG äÉ«æ«à°S ‘ É«fGõæàH Êɪ©o d á«JGP IÒ°S øe ∫hC’G π°üØ∏d áªLôJ
»∏gòdG ó«©°S øH ó°TGQ :áªLôJh Ëó≤J - »æ«îŸG êÉ◊G óªfi ódƒe :∞«dCÉJ
ÜÉàμdG
∞∏N ∞dDƒŸG ÉgÉ°†b »àdG äGƒæ°ù∏d É°ûgóe ÉØ°Uh Ωó≤J á«JGP IÒ°S øY IQÉÑY ƒ¡a ;¿ƒé°ùdG ÜOCG øª°V É¡Ø«æ°üJ øμÁ »àdG ∫ɪYC’G óMCG (A Jail Tale) hCG (ø`` é°S á`` jÉμM) ÜÉ`` àc
.§°SƒàŸG ™£≤dG øe áëØ°U 119 ‘ §≤°ùà ô°ûæ∏d ÉjDhôdG QGO øY Ω2004 ‘ ÜÉàμdG Qó°U .QÉÑ‚R ‘ äGƒæ°S ô°û©d É°SÉ«°S Ó≤à©e øé°ùdG ¿ÉÑ°†b
∞dDƒŸG
ΩÉY Úoq Y ºK ,Ω1962 ΩÉY ‘ ájó«©°SƒÑdG á`` Ø«∏N âæH πeCG Ió«°ùdG øe êhõJh ,á«dÉŸG ôjRƒd Gó`` YÉ°ùe Úoq Y Ω1961 ΩÉY ‘h ,Ω1933 áæ°S QÉÑ‚R ‘ »æ«îŸG êÉ`` ◊G óªfi ó`` dƒe ó`` dh
iƒà°ùŸG »©«aQ Ú«eƒμ◊G ÚdhDƒ°ùŸGh AGQRƒ`` dG øe áYƒª› ™e ¬°ùØf ódƒe óLh Ω1964 ôjÉæj ‘ QÉÑ‚õH º`` μ◊G ΩɶæH áMÉWE’G â“ ÉeóæYh .º`` «∏©àdGh á`` «HÎ∏d Gôk ` `jRh Ω1963
‘ ¬à∏FÉ©H ≥ë∏«d Ω1976 áæ°S ΩÓ°ùdG QGO QOÉZh ,Ω1974 ΩÉY ¬æY êGôaE’G ” ¢ùÑ◊G ‘ äGƒæ°S ô°ûY ≈°†b ¿CG ó©Hh .äGƒæ°ùd Ú«°SÉ«°S Ú∏≤à©e GƒëÑ°ü«d ¿ƒ`` é°ùdG ¤EG º`` ¡H êõ`` jo
.¿ÉªoY ¤EG ¬à∏FÉY ™e Égó©H π≤àfGh ,ájOƒ©°ùdG
‘ Gƒ∏cCG º¡æe π«∏≤dG øμd ,ºgAGóZ Gƒ`` dhÉæà«d áaô°ûdG ¤EG áfGõfõdG íàØ«d (2 º`` bQ áfGõfõdG) »`` àfGõfR ≈∏Y ¿É`` éq °ùdG q .Gòg ¿Éª«∏°S ¿ƒμj øe ≈àM ±ôYCG ’ ÉfCÉa ;¬«∏Y ∫hC’G π°üØdG áªLôJ
.“º¡FÉbó°UCG” ™e áMÉ°ùdG áYƒª› âLôîa ∫ÉØWCÓd áfGõfR É°†jCG âfÉc »àdG 3 º`` bQ ¥ÓWEÉH äÉ`` e ó≤a ;ÉHƒcÉH ø`` é°S ‘ ¿Éª«∏°S ô`` ¡à°TG
k
Ωƒ«¨dG ¿EÉ` `a ¿B’G É`` eCG ,IóŸ ô`` £“ Aɪ°ùdG â`` fÉc ó`` ≤d
,QƒHÉ£dG á`` eó≤e ¤EG ¿É«°ûÁ ó`` dGÒLh πHBG oäô`` °üH áMÉ°ùdG ¤EG Ú`` ¡éàe ¿hõ`` Ø≤j º`` gh ∫ÉØWC’G ø`` e iô`` NBG πfi ΩÉëàbG ¿ƒdhÉëj ¬àHÉ°üYh ƒg ¿Éc ɪæ«H ¬«∏Y QÉædG
‘ Qƒ¡¶dG ‘ ¿ƒ∏dG AÉbQR äGQò°T äCGóHh ,™°û≤æJ äCGó`` H
QƒHÉ£dG ‘ É`` Ø≤j ⁄ .Gkó` `«©H É`` «°ûeh ɪ¡«àÑLh Gò`` NCG º`` K ™«ªL äó`` Z É`` e É`` ©k jô°Sh .ø`` jôNB’G ∫É`` ØWCÓd Gƒ`` ª°†æ«d ∂∏àd »ªàæj ódGÒL ¿CG áWô°ûdG ó≤à©Jh .iô`` ≤dG ióMEG ‘ ᣫëŸG QÉgRC’G ¢VGƒMCGh ø`` é°ùdG ÊÉÑe âfÉc .Aɪ°ùdG
Éæ«gÉW Ω pó`` b Iô°TÉÑe Égó©H .á`` Ø°T âæÑH ó`` MCG ¢`` ùÑæj ⁄h Ée êQÉî∏d É`` ¡æe iƒ`` ¡fGh á`` MƒàØe ô`` HÉæ©dGh äÉ`` fGõfõdG ¬fCG ’EG ,á£∏°ùdG ≈∏Y ´Gô°U ‘ πàbo ¿Éª«∏°S ¿CGh ,áHÉ°ü©dG – É¡JOÉY π`` ãe – âfÉc QÉgRC’G ¿CG ’EG ,π`` eÉμdÉH á`` jóf É`` ¡H
k É`` «k gÉW ¿Éch ,»eÉ©£H √ó`` ÑY áeP ≈`` ∏Y Ú`` aƒbƒŸG AÉ`` æé°ùdG
.“á«fÉãdG á`` ≤Ñ£dÉH” É°UÉN o ø`` e Ú`` é°S á`` Äe ÜQÉ`` ≤j .áHÉ°ü©dG OGôaCG øe ôNBG Oôa …CG ≈∏Y ¢†Ñ≤dG ≥∏j ⁄ â©HôJh .É`` ¡H §«ëŸG í`` dÉμdG §`` °SƒdG ‘ Ó`` gòoe Gôk ` `ë°S
Qɪ©à°S’G á∏Môe ÉjÉ≤H øe ƒg “á«fÉãdG á≤Ñ£dG” í∏£°üeh .áMÉ°ùdG ¤EG á«°†≤dG ?∂H ¿ƒ¡Ñà°ûj GPÉŸ øμdh - âHÉK ñƒ°SôH ø`` é°ùdG ÊÉ`` Ñe §°Sh ‘ á`` dõ©æŸG á`` ∏îædG
“¤hC’G á`` ≤Ñ£dG” í∏£°üe »`` æ©j ÚM »`` Øa ;»`` HhQhC’G :¿ƒNô°üj ôHÉæ©dG AɪYR ¿Éc ≈∏Y º¡fCG íLôŸG øe ¬fCG ó≤àYCG .Ék«°üî°T ∂dP º¡aCG ’ - .É¡«∏Y á∏£oŸG AÉLQC’G ™«ªL ≈∏Y
“á«fÉãdG á`` ≤Ñ£dG” í`` ∏£°üe »`` æ©j ,Ú`` «HhQhC’G É`` ek ƒªY .Gƒ°ù∏LG ..Gƒàª°UG - .¬àHÉ°üY OGôaCG óMCG ój ≈∏Y πàbo ¿Éª«∏°S ¿CG ‘ ÜGƒ°U øe ,AÉëfC’G ™«ªL øe á`` «fÉK ¤É©àJ äGƒ°UC’G äCGó`` H
AÉæé°ù∏d “á«fÉãdG á≤Ñ£dG” ΩÉ©£H ô`` eDƒjo ¿Éc .Újƒ«°SB’G :∫Ébh ódGÒL ≥jó°U πHBG Ω pób ?GPÉŸ - ÖÑ°ùH á≤∏¨oe É¡©«ªL âfÉc å«M ;ôHÉæ©dG øeh äÉfGõfõdG
k Ék«FGòZ Ékeɶf ¿ƒ`` ©o Ñàq j øjòdG ∂ÄdhC’h ,Ú`` «°SÉ«°ùdG
É°UÉN
?áªcÉëŸG âfÉc ∞«c - ø`` ª°V ¢`` ùaÉæàdG ¬`` fEG ,IÌ`` μH É`` æg ™`` FÉ°T ∂`` dP ,√CG - ÊÉÑe ¤EG ô`` ¶fCG …ôjô°S ≈∏Y â`` °ù∏L ó≤a ÉfCG É`` eCG .ô`` £ŸG
AGó¨∏d Éæd Ωqó` `≤jo ¿Éc å«M ;º¡d Ö«Ñ£dG ¬o ` `Ø°üj Ée Ö`` °ùëH
:ÓFÉb ¬°SCGQ ódGÒL õg q oCG ∂`` dòdh ;äÉHÉ°ü©dG Ú`` H hCG É¡°ùØf á`` HÉ°ü©dG
πª©dG π°†a .CGôbCG ∂dP πÑb âæch IòaÉædG ÈY øé°ùdG
RQC’G – Ωƒ«dG ‘ IÒNC’G áÑLƒdG á≤«≤◊G ‘ ¿Éc óbh –
.ÚYƒÑ°SCG ..IOÉ©dG πãe - o È`` Y Ék«FõL ìƒ`` àØŸG ÜÉÑdG ø`` e äô`` ¶f
.∂dP º∏©J ’ áWô°ûdG ¿CG ÒZ ,âbƒdG º¶©e …OôØà ¤EG áaô°ûdG
‘ ,É«dƒ°UÉØdG AÉ°ùMh IQòo dG áÑLh øe ’k ó`` H ºë∏dG ¥ôeh
.GƒØ£°UG ..GƒØ£°UG - øe ºZôdÉH É`` ghÈflo É¡jó∏a Ò`` ãμdG º∏©J á`` Wô°ûdG - á¡LGƒŸG IòaÉædG ÈY ô°üHoCG ¿CG øe âæμ“h .¢Sô◊G áaôZo
,Ék«YƒÑ°SCG ÚJôe ºë∏dG øjôNB’G ÚLÉ°ùª∏d Ωqó≤oj ¿Éc ÚM
.óMCG Ωƒj πc RQC’Gh .AGó¨dG óYƒe ¿ÉM Éæk °ùM - q ¿CG ól MCG OGQCG ÉÃôa ;ÉkªFGO º`` ¡«∏Y óªà©j ’ º`` ¡fCG á«°†≤dG áeP ≈∏Y ÚaƒbƒŸG AÉæé°ùdG
‘ ∂H êõj o øe áYƒª› áaô°û∏d
.¬≤jôW øY ∑ó©Ñj ¿CG hCG ,ôeC’G Gòg ÚfÉéq °ùdG q øe ¿ÉæKG Ωƒ≤j ɪæ«H áªμëŸG øe ƒà∏d Ú`` eOÉ≤dG
:ÓFÉb √óÑY ÊÉ«M :ódGÒL ∫Ébh ÉÑgò«d ÉeÉb
¿É°ùfEÓd øμÁ ’ ™Ñ£dÉH øμdh ,óMCG …CG ‘ ∂`` °TCG ’ - o ihÉ¡J áHGƒÑdG âëàao ÉŸh .º¡°û«àØàH
‘ É kLQÉN AÉæé°ùdG
.¬jõe (2) hƒeÉμ«°T - .(1) “¬jõe” É≤k M’ ∑GQCG - k
øe øμ“CÉ°S »æfCG øe ócCÉàe ÉfCÉa ∂dP ™eh .GkócCÉàe ¿ƒμj ¿CG º¡°ùHÓe Qô°Uo Ió°ûH Úμ°ù‡ IGôoY º¡°†©H ∫Gõ`` j Ée ÚM
?Ωƒ«dG QÉÑNCG øe πg ,√óÑY ÉkÑMôe - ïÑ£ŸG øe ÚfGóŸG AÉæé°ùdG
o øe IÉ¡£dG øe ójó©dG ≈JCG .º¡eÉeCG
.ᩪ©ŸG √òg øe êôNCG ¿CG
.ójóL ’ - º°ùb πãÁ …òdGh øé°ùdG øe iôNC’G á¡÷G ‘ ¿Éc …ò`` dG ¬°SÉÑd π`` eÉμH ƒgh º`` ¡æe Ω pó`` b øe ô`` NBG ¿Éc ó`` dGÒL
.øμªàà°S º©f -
∫hÉæJ øe É©«ªL ÉæZôa ób Éæc áãdÉãdG áYÉ°ùdG ∫ƒ`` ∏ëH IÒÑc á`` «fó©e äÉ`` jhÉM Ghô`` °†MCG . Ú`` fGóŸG Ú`` LÉ°ùŸG Ék©°VGh …OÉeQ (äÒ°T »J) ¢``m ü«ªbh πjƒW øcOCG ∫É£æÑH
,ô£ŸG ∫ƒ£g ó©H á∏îædG ≈∏Y øe Oô¨J Qƒ«£dG â`` fÉc
áaôZo ø`` é°ùdÉH ÚfGóŸG º`` °ùb ‘ óLƒj ø`` μj ⁄ .É`` æeÉ©W .É«dƒ°UÉØdG AÉ`` °ùM Ö∏Yh IQòdG á`` ÑLh äÉ°SÉ£H IAƒ`` ∏‡ Ω pó≤«d ¿Éc É`` e Ék©ÑW ,¬àjDhôd ⪰ùàHG ,¬`` «Øàc ≈∏Y ¬`` Ø£©e
óbh Ú`` LÉ°ùŸG √ƒ`` Lh ‘ Ió`` °Uƒe ∫Gõ`` J É`` e ÜGƒ`` HC’Gh
o øe ¿ƒ`` fGóŸG ¿Éc Gòd ;ÊGhC’Gh ¥É`` ÑWC’G π°ù¨d ≈∏Y ÚNQÉ°U ,±ƒ`` Ø°üdG ¿hƒ°ùoj AÉæé°ùdG
AÉæé°ùdG o AÉ`` ªYR Ωó`` ≤J ,A§ÑH ¬Ø∏N áHGƒÑdG ≥∏ZCG .øjôNB’G πãe ÉjQÉY øé°ùdG ¤EG
.ôHÉæ©dGh äÉfGõfõdG øe º¡é«é°V Ék«éjQóJ óYÉ°üJ
í°VGƒdG øeh .É檰ùb ‘ Égƒ∏°ù¨«d º¡fƒë°U ¿hô°†ëoj ô`` ¡¶ŸG …P Ú`` LÉ°ùŸG ≈`` ∏Y ø`` jó°SCÉà°ùeh ,Ú`` cQÉ©àŸG ÜÉÑdG ∫Ó`` N øe ÊBGôa »`` àfGõfR √ÉŒÉH ≈`` ∏YCÓd ô¶f º`` K
(É¡àbh áÄe çÓK ‹GƒM ≠dÉÑdG) AÉ`` æé°ù∏d »∏μdG Oó`` ©dG ¿CG .∞«©°†dG ™e øé°ùdG ¤EG Gƒe pób øjòdG Oó÷G ¿ƒ∏°UGƒdG ¢ù∏L .Iõ«ªŸG á©jô°ùdG IÒ°ü≤dG ¬JGƒ£îH ó©°Uh
≈∏Y ÚaƒbƒŸG AÉæé°ùdG o Ö`` àμe ΩÉeCG áYƒª› ‘ ó`` dGÒL
o – ∫ÉØWC’G äÉfGõfR º«YR – ÊÉeƒ°SCG Ö`` Jq Q
ºàj ¿Éc Gò`` d ;Ék©«ªL ∂`` dòH ΩÉ`` «≤dGh Qƒ`` °†◊G º`` ¡æμÁ ’ AÉæé°ùdG »°SôμdG ≈`` ∏Y ¢ù∏L É`` ªæ«H ¬`` àdCÉ°S “?çó`` M GPÉ`` e”
øY ¿ƒë°üdG ∞«¶æàH Ωƒ`` ≤«d Ωƒj πc óMGh ÈæY QÉ`` «àNG QƒHÉ£dG ∫hCG ‘ ∞`` bhh º¡æY ƒ`` g ∫hDƒ°ùŸG ¿É`` Ñq °ûdG o ø`` e ™«£à°ùj PEG ;Iô`` e ∫hC’ ∑É`` æg º¡°†©H ¿Éc .á`` «°†≤dG á`` eP .…ôjô°ùd πHÉ≤ŸG áfGõfõdG ‘ ó«MƒdG
ôq e .º¡dƒM É`` Ÿ á≤∏≤dG ºgô¶f á≤jô£H ∂`` dP ±ô©j ¿CG Aô`` ŸG
– ¿ÉàYƒªéŸG ¬«a ™ªàŒ …òdG âbƒdG ƒg Gòg ¿Éch ,πμdG øe ádOÉ©dG ¬à°üM ≈∏Y π°üM º¡æe óMGh πc ¿CG øe ócCÉà«d .ÚYƒÑ°SC’ ôNBG π«LCÉJ -
q o q º`` ¡«∏Y
∫OÉÑJh •ÓàN’Gh AÉ≤∏d – ¿ƒaƒbƒŸGh ¿ƒfGóŸG AÉæé°ùdG o Éj Éæ°ùM” :ôHÉæ©dG AÉ`` ªYR óMCG – Gƒéæ«H ñô°U .ΩÉ`` ©£dG áfGõfõdG íàah í`` «JÉØŸG øe áeõM ‹ó`` ŸG ¿Éé°ùdG
øé°ùdG ÊÉÑe §°Sh ¤EG ∫É`` ØWCG áà°S É¡æe ™aGóJh 1 º`` bQ ?A»°T ≈∏Y Ì©à°S áWô°ûdG ¿CG ó≤à©J πg øμdh -
.¢û«°û◊G ≈àMh ôFÉé°ùdGh ≠ÑàdGh QÉÑNC’G QƒHÉ£dG ¢SCGQ ‘ ¬`` °ùØf ¢SôZ É`` ªæ«H .“Gƒ`` cô– ..O’hCG
n Ì©oj Ée óLƒoj ’ ?¬`` «∏Y GhÌ©j ¿CG º¡æμÁ …òdG É`` e -
øé°ùdG êQÉN πª©dG Iõ«e Ú«fGóŸG AÉæé°ùdG o iód ¿Éc ¿ƒJCÉj ∫ÉØWC’G º¶©e ¿Éch .Ö∏©dGh äÉ°SÉ£dG º∏q °ùJo å«M ôq e ºq K .ô`` NB’G º`` ¡æe πc GkOQÉ`` £e ¿ƒ`` μë°†jh ¿ƒ`` Nô°üj
۹
(1) Oó©dG - Ω2009 ƒ«dƒj 19: ≥aGƒŸG . `g 1430 ÖLQ 26 óMC’G

á«JGP IÒ°S
.Ió«©°S á∏«d - QÉ°TCGh ô`` jô°ùdG øe Üô≤dÉH á`` «ÑfÉL á`` dhÉW π`` ª©à°ùj ¿Éc ≈∏Y – ™HGôdG ÖfÉ÷G ÉeCG .»æ«Á ≈∏Y ¬`` æe ådÉãdG ™∏°†dG ób – ¿Éé°ùdG
q øe DƒWGƒàHh ≥`` HÉ°S ¥ÉØJÉHh – Gòd ,É`` «k eƒj
º¡JÉfGõfR ƒ`` ëf ¢UÉî°TCÓd áeÉY ácôM ∂`` dÉæg âfÉc .É¡«dEG ô¶æ∏d ¬ª°ùéH πHBG ∫Éeh .É¡«dEG ¬©Ñ°UEÉH ôNB’G º°ù≤dGh ,º`` ©£ª∏d »Ø∏ÿG §FÉ◊G ¿Éμ`` a – …QÉ`` °ùj π°üëjh ¬d ≥jó°U hCG Ö`` jôb ™e AÉæé°ùdG
o ó`` MCG π`` °UGƒàj
ÒHGƒW ‘ º`` ¡æe πc ¢`` ù∏Lh ,º`` ¡H á`` °UÉÿG º`` gôHÉæYh .Gò¡c ÉkÑ∏c »æàbCG ¿CG Oq hCG ..ô¶fG :ódGÒL ∫Éb - ÚaƒbƒŸG Ö`` àμe ‘ ¿Éch .Ú`` fGóŸG º°ùb – ø`` é°ùdG ø`` e ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d ¿É«MC’G Ö∏ZCG ‘ øμdh ,≠ÑJ hCG ôFÉé°S ≈∏Y
ó≤a øé°ùdG ¤EG ÉãjóM ¿ƒeOÉ≤dG ÉeCG .º¡HGƒHCG ΩÉeCG á`` ∏jƒW ∂dòa ;Éæg É¡∏ãe ÜÓc o G ¿ƒeOÉ≤dG πªμoj á«°†≤dG áeP ≈∏Y ¿ƒÑgò«a á«°†≤dG áeP ≈∏Y ¿ƒaƒbƒŸG AÉ`` æé°ùdG
á≤∏©àŸG äGAGôLE’G Oó÷ o ÉeCG .∫Ée
m
l º`` ¡jód óLƒJ’” :¬`` «∏Y π`` HBG OQ
‘ ,ºgôHÉæY ójó– øjô¶àæe π°üØæoe QƒHÉW ‘ Gƒ`` °ù∏L “?»æª¡ØJ πg ,…õ«∏‚EG Ö∏c .øé°ùdG Gòg ¤EG º¡dÉ≤àfÉH ºq K øe øμÁh ,∂dP øe ÌcCG hCG Ék«YƒÑ°SCG Iô`` e áªμëŸG ¤EG
l
º¡æ«H ÉãjóM Ú`` eOÉ≤dG º«°ù≤àd ô`` HÉæ©dG AɪYR ó©°U Ú`` M äÉ`` fGõfõdG ¢`` û«àØàd Ú`` fÉéq °ùdG
q ø`` e á`` Yƒª› Ω pó`` b ™«ªL ¢û«àØJ ºàj ¿Éc .äÉÑ«JÎdG ∂∏J πãà ΩÉ«≤dG º`` àj ¿CG
¬dÉ°SQEG ÖJôJ ¿CG øμÁ øμdh” :‹ q EG ô¶æj ƒgh ∫CÉ°Sh
´Rƒoj .óYGƒdG π`` Ñ≤à°ùŸG …hP “O’hC’G” ≈`` ∏Y Ú`` °ùaÉæàe ¿ƒe pó≤j ÉeóæY – äÉHÉ°ü©dG AɪYR AÉæãà°SÉH – Ú`` LÉ°ùŸG
“?∂dP ∂æμÁ ’CG ,Éæg ¤EG 1 ºbQ áfGõfõdÉH GhCGó`` Hh ,ÜGƒ`` HC’G ¥Ó`` ZEG πÑb ô`` HÉæ©dGh
ÉkeÉjCG ¿ƒ`` °†≤j ó`` bh ,∫É`` LôdG ô`` HÉæY ‘ É`` fk É«MCG ∫É`` ØWC’G Úé ππμd ôô`` eDƒƒjj ¿¿Éc .∫É`
Úé°S ∫ ` ØWC’G áfGõfR
õ R »»`` gh ºg ¬°ùØf ¿Éé°ùdG
q hCG äÉHÉ°ü©dG AÉ`` ªYõa Gòd ;êQÉÿG øe
.Ée óM ¤EG ól ≤©e ôeC’G ¿CG ¢VÎaCG øμdh ,ÉÃQ -
äÉfGõfR óMCG ¤EG º¡Lôîjh ∂dP ól MCG ßMÓoj ¿CG πÑb ∑É`` æg øe Ò°üM ™e á«fÉ£ÑH .Ée øªK πHÉ≤e AÉ«°TC’G ∂∏J πãe Ö∏÷ º¡fɪàFG º¡f º`` àj øjòdG
π«îJCG ¿CG »`` ææμÁ ’ ,∫ÉM ájCG ≈`` ∏Y” :Gkó¡æàe ∫É`` bh –Ú∏≤à©ŸG AÉæãà°SÉHH – Ú`` LÉ°ùŸG ™«ª÷ íª°ùoj ¿Éc É`` ªc
≥ªMCÉH ¢ù«d ∫ÉØWCG áfGõfR º«YR ∂dÉæg ¿Éc GPEG ’EG ∫ÉØWC’G
,ÉHƒcÉH ‘ É`` æg ¬`` ∏ãe Ö`` ∏μH ß`` ØàMCG »`` °ùØf q
Úé°ùdG YƒÑ ’G äGQÉ`` jõdÉH
±ôq ` `©j ¿CG ø`` μÁ É`` ægh ,á`` «YƒÑ°SC
.ôeC’G ∂dòH ¿Éé°ùdG
q QƒØdG ≈∏Y ≠∏Ño«d
¿CG π«îJCG ¿CG »ææμÁ á≤∏M QhO ∂`` dP ó©H Ö©∏«°S …ò`` dGh ¿É`` é°ùdGéq ¤EG √ô`` FGR
k G ¿ƒ`` Ø≤j ∫É`` ØWC’G ¿Éch
‘ ,º`` ¡JÉfGõfR ΩÉ`` eCG É`` °†jC
äɶ◊ ôNCÉH Ék©àªà°ùe »HÉH áÑàY ≈`` ∏Y ÉfCG ∞bCG âæc ÚM .ɪ¡æ«H π°UƒdG
áYÉ°S Iô°ûY ™HQCÓd ÜGƒ`` HC’G ¥ÓZEG πÑb á«Ñ°ùædG á`` jô◊G ¿Éc ¿ƒë°üdG π°ùZ ó©Hh ÜGƒ`` HC’G ¥¥ÓZEG πÑbh
.‹ÉàdG Ωƒ«dG ìÉÑ°U ≈àM áeOÉ≤dG ΩÉeCG ™≤J »àdG á`` aô°ûdG ¤EG ¿ƒJCÉj Ú
ÚLÉ°ùŸG ¢`` †©H
óYƒe πÑb AÉ`` æé°ùdG Ò¨°U Qƒà°SõfGôJ ´Éjòe ¤EG ´É`` ªà°SÓd »àfGõfR
o ™«ªL ¢`` û«àØàH ¿ƒfÉé°ùdG
q ΩÉ`` b
k
,IOÉ©dG ‘ É£«°ùH Ó`` ªY ¿Éc …òdG ôeC’G ,ÜGƒHC’G ¥Ó`` ZEG ®ÉØàM ‹ Gƒëª°S
.¬H ®ÉØàM’ÉH
™`` «ª÷G – ¿É`` «MC’G ¢`` †©H ‘ – ¿É`` é°ùdG
q ô`` eCÉj ø`` μdh ¢VÎØ ø`` e ¿Éc
øe QGóoj ´É`` jòe OƒLh ¢VÎØŸG
±ƒbƒdGh á«°VQC’G ≈∏Y º¡°ùHÓe ™°Vhh ,ÉkeÉ“ …ô©àdÉH AÉ`` ëfCG ™`` «ªL ‘ á`` °ù«FôdG ¢`` Sô◊G á`` aôZo
q CGó`` Ñjh ,πeÉμdÉH Ik Gô`` Yo
¿CG πÑb ¢ùHÓŸG ¢`` û«àØàH ¿Éé°ùdG .§b πª©j ⁄ hó`` Ñj Ée ≈∏Y ¬`` fCG ’EG ø`` é°ùdG
ô¶ædG ¢SÓàNÉH ƒ`` g Ωƒ≤j ɪæ«H AÉæëf’ÉH Úé°ùdG ô`` eCÉj Ω ∫Gƒ`` W ¿Éc
åjóë∏d ¢SÉædG ÊQhõj Ωƒ«dG
.∑Éæg A»°T ¥É`` °üdEÉH ΩÉb GPEG É`` e ájDhôd ¬`` Lô°T á`` ëàa ¤EG .ÜÉ`` àc IQÉ`` ©à°S’ hCG º`` gÉjÉ°†b ø`` Y
π°Sôoj ôFÉé°ùdG hCG ≠`` ÑàdG ¬`` JRƒëHh §Ñ°†j Ú`` é°S …CGh ¿hô`` °TÉÑŸG ¿hQhÉ`` éŸG ∫É`` ØWC’G É`` eCG
á∏°†ØoŸG á`` °SQɪŸG øμdh ,ΩÉ`` jCG IóY ÜÉ`` ≤ p©dG äÉ`` fGõfR ¤EG º`` ¡àbh º`` ¶©e ¿ƒ`` °†≤j Gƒ`` fÉμa ‹
¬H ®É`` ØàM’G
hCG ¬¨ÑJ ´Ó`` àHÉH ¢`` ù«©àdG π`` LôdG ô`` eCG â`` fÉc Ú`` fÉé°ù∏d Gô`` eCG ¿ƒ`` μ«°S HÉ≤ á`` aô°ûdG ‘
É`` æJÉfGõfõd á`` ∏HÉ≤ŸG
.É¡YÓàHG ≈∏Y √óYÉ°ùàd AÉe áYôL ™e √ôFÉé°S f ¿ƒ`` ∏Nójh
¿ƒ`` Lôîjh »`` àfGõfR
.“Gkó«≤©J ÌcCG
ô`` eBG ¿Éch ,™`` «ª÷G ∞`` bhh Ú`` fÉé°ùdG
q Ò`` Ñc π`` NO ¿ƒeOÉ≤dG ¿Éch .QGôªà°SÉH É¡æe
‘ ,º`` ©f -
AÉæé°ùdG ô`` ¶ædG ¿ƒ`` °ù∏àîj Oó`` ÷G
o óq Y ºàjh ,AÉæé°ùdGo OóY øY Gôk jô≤J Ωó≤j ¢`` Sô◊G ...¿ÉμŸG Gòg
É¡«a ≥HÉ£àJ ’ ÉJk ÉbhCG ∑Éæg ¿CG ’EG ,º¡JÉfGõfRh ºgôHÉæY ‘ ° º`` K ∫ƒ`` °†ØH
ɪFGO ¿ƒ`` dCÉ°ùj
∂`` æμÁ ø`` μdh - ɪcc ““?¿ƒμj
?¿ƒμ øe” :Ée GkóMCG
á«∏ª©dG ò«ØæJ CGó`` Ñ«d êhôÿÉH ™`` «ª÷G ôeCÉj Gòd ;ΩÉ`` bQC’G
®ÉØàM’G øY GPɪa ,πHBG É`` °†jCG ¿ƒ
¿ƒ`` fÉé°ùdG
q »`` JCÉj
¿hô£°†j ¿É`` «MC’G ¢†©H ‘h .iô`` NCG Iôe É`` gÒaGòëH
...∂dõæe ‘ ¬H ¤EG ´Éª
´Éªà°SÓdh åjóë∏d
πc OƒLh ø`` e ø≤«àdG ºàj ¿CG π`` Ñb äGôe IóY ∂`` dòH ΩÉ`` «≤∏d
,∂`` dP ó`` ≤àYCG ,º`` ©f - ‘ ÉÉ°U
°Uƒ°üN
k QÉ`` ÑNC’G
. AÉæé°ùdG
o
¬H »æà©«°S …ò`` dG ø`` e øμdh º¡HÉ
º¡HÉàæj É`` eóæY π«∏dG
…ód âfÉc .Gkó«Mh ,»àfGõfR ‘ ¢ùÑMoCG É°†jCG ÉfCG âæc
ÉeóæY ..Éæ°ùM ..¿ƒ`` cCG ÉeóæY .Ik OÉY ôé°†dG
´Éjòª∏d ™ªà°SCGh CGô`` bCG âæc Gòd ;Ò¨°üdG »`` YÉjòeh »Ñàc
?Éæg ¿ƒcCG ≈≈`` ∏Y â`` Øbh
É¡«a Éà iôNB’G äÉfGõfõdGh ôHÉæ©dG øe áeOÉ≤dG áé°†∏dh
!¿PEG Éæg øμJ ’ ,Éæ°ùM - á`` eó≤e ‘ á`` aô°ûdG
»JCÉj óbh .IQhÉéŸG áfGõfõdG ‘ º¡cQÉ©Jh ∫ÉØWC’G QÉé°Tp
åjó◊G ±Gô`` WCG ∫OÉÑàd »JòaÉf ó`` æY ∞≤jh ¢`` Sô◊G ô`` eBG ?Ö°ùëa Ö∏μdG πLCG øe - ó`` ¡°ûŸG ¤EG É`` kLQÉN äô
äô`` ¶fh »`` àfGõfR
º`` ©jh ¢`` Sô÷G ¥ó`` j á`` ©°SÉàdG á`` YÉ°ùdG ΩÉ`` “ ‘ .Ó`` «∏b »`` æHÉàfG ICÉ` `éah ,Éμ`` ë°V Éæc å«MM – á«°†≤dG á`` eP ≈∏Y ÚaƒbƒŸG ºº°ùb ¿Éc ,»`` eÉeCG
óH’h ,óæ¡dG RƒL ∞«d äÉfGõfõdG ™e ¢Sô◊G áaôZo πμ°ûJh ,πμ ,πμ°ûdG π«£à°ùe –
.π«∏dG ∫GƒW Ó©à°ûe Aƒ°†dG ≈≤Ñj øμdh ,¿ÉμŸG ¿ƒμ°ùdG ¿ÉKóëàj É`` ª¡Yɪ°ùd É`` ª¡gÉŒ ∞°SC’G
¿Gô°ü◊Gh äÉ«fÉ£ÑdG ∂∏∏J øe ™jRƒJ ôNBG ¿CG ,∫ÉØWC’G»àfGõfR:»gh»à¡Løeπ«£à°ù
G »àfGõfR :»gh »à¡L øe π«£à°ùŸG ™∏°V ¢ùªÿG
á≤jô£dG ∂∏àH
.á≤jô£dG
á«gGh π©ØdÉH ¿B’G äó`` Z É¡Ñ∏ZCG ¿C’ ;á∏jƒW Ió`` e ò`` æe ¿Éc ¿õflh ,á«°†≤dG á`` eP ≈∏Y ÚaƒbƒŸG Öàμeh ,»`` àfGõfRh
ä’ÉME’G !GƒØ£°UG !GƒØ£°UG -
,ôjô°S Èæ©dG º«Yõd IOÉ©dG ‘ É°ü«°üN k ôaƒj ¿Éch .á`` KQ øe ôNB’G ÖfÉ÷G ‘ Iô°TÉÑe »eÉeCGh .AÉæé°ùdG äÉμ∏à‡
o
,ø°ùdG ‘ ÒÑμdG πLôdG á«∏MGƒ°ùdG á¨∏dG ‘ “¬jõe” »æ©J -1 k
ÜGƒHC’G ¥Ó`` ZEG ó`` Yƒe ¿É`` M É`` æ°ùM :ó`` dGÒL ∫É`` b - Ik OÉY »JCÉj âbƒdG Gòg ‘h .á«fÉ£Hh ,∞°TGô°Th ,¢TGôah áaôZo h ,¢†«MGôŸGh ,ÊGhC’G π«°ùZ áaôZo :øé°ùdG ÊÉÑe
√ô¨°üj øe ¬jOÉæj ÉeóæY ÒÑμdG πLô∏d ΩGÎMG áHÉãà πª©à°ùJ É¡fCG ’EG
.GkóZ ∑Gôf ,“¬jõe” .Ωƒ«dG ‘ åjóM ôNBG ±GôWCG ∫OÉÑàd πHBGh ódGÒL ø`` e πc
.“ï«°T” ÉÑjô≤J á«Hô©dG ‘ É¡∏HÉ≤Jh ,Éæ°S øe ôNBG Ék©∏°V á∏μq °ûe 18h 17 ºbQ ¿GÈ`` æ©dGh ,∫É°ùàZ’G
.á«∏MGƒ°ùdG á¨∏dG ‘ á«ëàdG ≠«°U ióMEG “hƒeÉμ«°T” -2 .“¬jõe” Ió«©°S á∏«d - …òdG ʃJôμdG ¥hó` ` æ°üdG ≈∏YC G øe á∏› ó`` dGÒL ∫hÉæJ 20h 19 ºbQ ¿GÈæ©dG πμq ` `°ûj ÚM ‘ ,π«£à°ùŸG ´Ó`` °VCG
۱۰
(1) Oó©dG - Ω2009 ƒ«dƒj 19: ≥aGƒŸG . `g 1430 ÖLQ 26 óMC’G

á°üb

á``````````````æjõM ICGô````````````eG
(ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªŸG øe ºLÎoe) »°Tô≤dG ¿ÉMô°S ∞∏N : áªLôJ

ÜÉàμdG) IõFÉL É¡JÉjGhQ ø`` e çÓK âdÉf .Ω1937 ΩÉY ƒ«fƒj 17 ‘ äódh IÒ°üb á`` °üb áÑJÉch á«FGhQ ,á«μjôeCG á`` ÑjOCG (Gail Godwin ø`` jhOƒL π`` «L)
»àdGh á≤∏£ŸG É¡JódGh ∞æc ‘ âHôJh ICGô`` ŸG ¥ƒ≤Mh ájô◊G ÉjÉ°†≤d á«HOC’G É¡dɪYCG ‘ âbô£J .É©«Ñe Ö`` àμdG π°†aCÉc É¡JQGó°UEG øe Ol óY ÒàNG É`` ªc (»`` æWƒdG
É°†jCG â∏ªYh √GQƒàcódGh Ò`` à°ùLÉŸG »àLQO âdÉf .ICGôŸGh π`` LôdG ÚH ábÓ©dG ƒëf ÉgGDhQh É¡JÉØ°U ø`` e GÒãc É¡æe âÑ°ùàcGh á©eÉ÷ÉH IPÉ`` à°SCG π`` ª©J â`` fÉc
The” h 1982 ΩÉY “A Mother and Two Daughters” h ,1974 ΩÉ`` Y “The Odd Woman” É¡dɪYCG ô¡°TCG øeh ,á`` ©eÉ÷ÉH IPÉ`` à°SCG
.2003 ΩÉY “Evenings at Five” h 1999 ΩÉY “Evensong” h 1994 ΩÉY “Good Husband
øjhOƒL π«L :á°üb
.áaô¨dG êQÉN ¤EG QGóàbÉH πØ£dG âÑë°Sh ,øFÉμdG ∂dP äOÉ©à°SGh ÜÉH É¡«∏Y â≤∏ZCGh êQódG äó©°U .” ¿B’G ó©àHG“:¬d âdÉb .ÖMÉ°ûdG É¡YGQP !∂dòc É¡fƒc πªëH äAÉf ,ΩCGh áLhR ∑Éæg âfÉc ...¿Éc Ée Éj ¿Éc
≥∏ªëj ¢`` ù∏L .“»æÑ°†¨J á`` eOÉÿG √ò`` g” :É`` ¡Lhõd ICGô`` ŸG â`` dÉb ÜÉÑdG »∏Y
q ÜÉÑdG â≤∏ZCG ó`` ≤d” :âdÉbh ¬Ñàμe ‘ É¡LhõH â∏°üJG .á`` aô¨dG ,QƒÑ°üdG íàØàŸG ∞«£∏dG êhõdG ¤EG ;ɪ¡«dEG räô¶f …ƒà°T mAÉ°ùe äGP
Gòg øμdh ,á`` Ø°SBG ÉfCG” .á∏jƒW Ió`` e òæe ¬«a ºæj ⁄ …ò`` dG ôjô°ùdG Ö`` fÉéH »NΰùJ ¿CG øjRQ äƒ`` °üH É¡LhR É¡æe Ö∏W .“á`` ØFÉN »æfEG .¬æY Gkó` `«©H É`` ª¡àjDhQ .∫hC’G çÓ`` ãdG ,á`` «ÑgòdG √ô`` ªY »`q ` æ°S ‘ ¢`` †¨dG π`` Ø£dG ¤EGh
,É°†jCG ∞°SBG ¬`` fCÉH ∫Ébh Ö£≤ŸG ¬æ«ÑL ≈∏Y √ó`` «H êhõdG Üô°V .“™`` bGƒdG »àdG πØ£dG äÉ°ù«∏L ø`` e á°ù«∏éH ƒà∏d π°üJG ó`` b ¬fCÉH É¡¨∏HCGh ,ø`` Ī£Jh ɪ¡«dEG ô¶ædG ‘ Ö`` ZôJ ó©J ⁄ É`` ¡fCG áLQód GÒãc É`` ¡°Vô“ ,GóL É`` ¡fõ–
¬d âdÉb ºK .Iôgƒ÷G áeOÉÿG ∂`` ∏J ¿hO ¿ƒ∏©Øj GPÉe …Qój ’ ¬`` fEG ±OQCGh á°ù«∏÷G ∂∏J ICGô`` ŸG ⩪°S ,IÒ°üb IÎ`` a ó©H .ÉgôLCÉà°SG ¿CGh ¬`` d ≥`` Ñ°S !óHC’G ¤EGh
.“?¢TGôØdG ‘ »©e â«≤H Óg” :ICGôŸG ¿B’G øe .É¡©e Ö©∏jh É¡«dEG »JCÉ«d ∞FÉÿG πØ£dG ∞WÓJh â«ÑdG ¤EG πNóJ ,ɪ¡Øàe ¿Éc .ɪ¡gÉŒ QÉμ`` aCG øe Égó∏îH Qhój Éà É`` ¡LhR äÈ`` NCG
,πØ£dG ÖMCG” :âdÉbh âμH .π`` ª©dG øe áeOÉÿG âdÉbCG ìÉ`` Ñ°üdG ‘ áLÉM ‘ ó©J ⁄ ,á`` ∏«d πc óq ©Jo á«æ«JhQ Ωƒ`` ædG áØ°Uh âëÑ°UCG ,Gó`` YÉ°üa CGô≤Jh √ôjô°S ¤EG ó`` dƒdG òNCÉJ ƒd” :âdÉ≤a ,É¡d ¬∏ª©j ¿CG Ö`` – ɪY É`` ¡dCÉ°S
áeOÉÿG âdhÉæJ .É¡¡LƒH É¡æY âMÉ°TCG ΩC’G øμdh .“?¿B’G ¬`` H πë«°S GPÉe ™°†j .Égôjô°S ÖfÉéH É¡©°†jh Égõ¡é«d ïÑ£ŸG ¤EG ∫õæj êhõdG .É`` ¡Ñ∏£d :ÜÉLCÉa ,“∂d áæà‡ ¿ƒ`` cCÉ°ùa ,RƒŸG πcCG ‘ ±ô°SCG …òdG Oô`` ≤dG ájÉμM ¬`` d
âfÉc »àdG äÉ`` fGƒ£°S’G äOÉ`` YCG ,QGó÷G ≈`` ∏Y øe á∏FÉ°ùdG É`` ¡fGƒdCG á`` Ñ∏Y .¢ûjôdG ±É◊h Ó«fÉØdG ÜhôdGh ,ÒÑμdGh Ò¨°üdG Ú°SCÉμdG .É¡°TGôa ¤EG É¡∏°UhCGh .“‹ IOÉ©°S ∂dP »Øa ? ’ ⁄n h,É©ÑW”
.É¡∏«Ñ°S ∫É◊ âÑgPh ,É¡JÉØ∏¨e ¤EG É¡«∏Y ¢übôJ âfÉc ,AÉ°û©dG ó`` ©H πØ£dG ΩC’G â`` Hô°V ,á∏«d äGP .∫É`` «d Ió`` Y äô`` e ¿ƒë°üdG ™`` °†J »`` g ɪæ«Ña ,á`` «dÉàdG á`` ∏«∏dG çó`` M ¬`` °ùØf A»`` °ûdG
±ôYCG !∂«∏Y AÖY ÉfCG ºc º`` ∏YCG .»à£∏Z É¡fEG .π©Øf GPÉ`` e …QOCG ’ - : âdÉb .É¡LhR ø`` e iCGôe ≈∏Yh iô`` NCG Iôe ∂dP π©Øà°S É`` ¡fCG øe á`` æ≤«àe π`` Ø£dG »`` æ«Y ≈`` ∏Y É`` ¡JGô¶f â`` ©bƒa â`` àØàdG ,á`` fGõÿG ‘ á`` dƒ°ù¨ŸG
.∂dP åëÑj É«cÉH πØ£dG ôq a .¢VQC’G ≈∏Y É¡«∏Y »°û¨ŸÉc â£≤°S ºK ,“áØ°SBG ÉfCG” É¡LhR ∑Éæg ,IQhÉéŸG áaô¨dG ‘ .¿É°ùëà°SÉH É¡fÉ≤eôJ Úà∏dG ÚàjOÉeôdG
πLôdG É¡©aQ .“!âæc ɪc óYCG ⁄ ?‹ iôL …òdG Ée” .¬«a ÅÑàîj ¿Éμe m øY ábÉ«dG ‘ ¥QÉZ ¬æbP ,¬JóYCG …òdG òjò∏dG AÉ°û©dG ∫hÉæJ ó©H ¢SÉ©ædG Ödɨj
.ÓM óLCG »∏©d . ôμaCG »æ«YO -
É«≤«≤M ɪ¡ØJ É`` jóÑe ∫Éb h ,≠`` dÉH ΩɪàgÉH É`` ¡«dEG ô¶f ,¢VQC’G ø`` Y ∞`` £∏H »æ«Y ¬Ñ°ûj …òdGh …OÉeôdG ¿ƒ∏dG …P π°†ØŸG ‘ƒ°üdG ¬°ü«ª≤d á`` MƒàØŸG
.QƒeC’G √òg πμd ɪ¡Øàe êhõdG ∫Gõj Ée É¡d õ¡‚ ¿CG ÉæfÉμeEÉH ?â«ÑdG ¤EG á`` eOÉN …CÉ` H »JBG ¿CG ‹ πg” :É`` gôYÉ°ûŸ .ôNBGh ÚM Ú`` H A»≤dG É¡YQòj OÉμ`` j ,´ƒeO Ó`` H AÉμÑdG ‘ äCGó`` H .π`` Ø£dG
.Gòμg ÉehO âfCG ...»æª¡ØJ ∂fCG ±ôYCG - .ájô◊G øe ójõà …ô`` ©°ûJ ¿CG ∑ójQCG .É¡H º«≤àd »`` ∏Ø°ùdG QhódG ‘ á`` aôZ ≥◊ .É¡eƒf á`` aôZ ¤EG ¬`` «YGQP ÚH É`` ¡∏ªM ,É kYõa êhõ`` dG ß`` ≤«à°SG ICÉ` `éa
øY GôμÑe ¢†¡f .√QƒeCG Ö«JôJ IOÉYEG øe êhõdG øμ“ ≠dÉH ΩɪàgÉH .“ôeC’ÉH …ôμa p∑ƒLQCG ,É¡d IôLCÉc ¬æe »Øμj Ée Éæjó∏a ∫ɪ∏d áÑ°ùædÉHh …òdG ôeC’G ,“ÉeÉe Éj ÒîH Úfƒμà°S” :É¡d ∫Éb ,êQódG GóYÉ°U ódƒdG É`` ª¡H
π°UhCGh ,Qƒ£ØdG õ¡L ,¥ƒ°ùà∏d ÖgP ,äÉYÉ°S ™°†ÑH OÉà©ŸG ¬°Vƒ¡f âbh .GóL áÑ°SÉæe Ió`` MGh óLhh ,áeOÉÿ º`` ¡LÉ«àMG ÈN πLôdG ô`` °ûf ¿B’G ÖgPG .á°†jôe ÉeÉe” :¬d ∫ƒ≤j ¿C’ ÜC’G ô£°VG ɇ É¡LÉ«g ‘ ÖÑ°ùJ
ɪ¡e ∂àdÉM ø°ùëàJ ≈àM ÉfQƒeCG ô`` Hóæ°S” :É¡d ∫Éb .áfÉ°†◊G ¤EG π`` Ø£dG Ö©àJ ’” .•É`` °ûædGh ájƒ«◊G á`` ¨dÉH É¡æμd á∏«ªL ø`` μJ ⁄ ,IÒ¨°U IÉ`` àa .“∂àaôZ ‘ Êô¶àfGh
OÉY ,áfÉ°†◊G øe πØ£dÉH ≈JCG ,¬eÉ¡e êhõdG π°UGh .“øeR øe â`` bô¨à°SG πª©J âfÉc .∂`` ë°†J »gh ∂dP á`` eOÉÿG âdÉb “áaô¨dG Ö`` JQCG ÉfCG ,∂`` °ùØf Qó°üdG ádɪM ø`` e GóYÉe ájQÉY â`` Øbh ,É¡°ùHÓe É`` ¡æY êhõ`` dG ´õ`` f
.ΩƒædG ¢TGôa ¤EG πØ£dG òNCGh ,¿ƒë°üdG π°ùZ ,AÉ°û©dG õ¡Lh ,â«ÑdG ¤EG πØ£∏d äqóYCG ,¢†«HC’G ¿ƒ∏dÉH áaô¨dG AÓ£H âeÉb .ábÉW øe â«JhCG Ée πμH õaÉ◊G É¡jód øμj ⁄ .É¡ª°ùL ø`` e ÖfÉL ≈∏Y ¤óàj óMGh §jô°ûH m á`` ≤∏©ŸG
ɪæ«Hh äÉ«°ùeC’G ióMEG ‘ .ΩGô`` j Ée ÒN ≈∏Y QƒeC’G ÖJôj ¿CG ´É`` £à°SG ¤EG πØ£dG ™e ≥HÉ°ùàJ äôL ,á`` «aÉ≤ãdG ÖàμdG ¢†©H â©dÉW ,¬FGóZ á`` ÑLh :äôμah ,áæ°†¨àŸG ,≈檫dG áª∏◊G ¤EG äô¶f .Ö°SÉæŸG É¡©°Vƒd É¡JOÉYE’
.¬àeÉé«H ÉjóJôe πØ£dG AÉL ,Ωƒ`` ædG áØ°Uh ∫hÉæJ ≈∏Y áμ°Tƒe ΩC’G â`` fÉc ,ÉãjóM »∏£ŸG
q QGó`` ÷G ≈∏Y á∏FÉ°ùdG É¡fGƒdCG á`` Ñ∏Y â≤∏Y ,ójÈdG ¥hó`` æ°U á≤jôW ∑Éæg ¿CG ƒd” :âdÉb ,“!ájOƒª©dG ádɪ◊G É¡àjCG áØ«î°S âfC p G ºc”
øjCG .…ôjô°S ≈`` ∏Y ΩÉf ÉHÉH..ÉeÉe” :É`` ¡d ∫É≤a ,áØ«ØN á`` bO ÜÉÑdG ≈`` ∏Y ¥O ,™«ª÷G âμë°VCG ,ΩC’G ∞`` £©e øe á©≤H â`` dGRCG ,ïfÉÑ°ùdÉH ô`` FÉ£a äó`` YCG ºK øeh ,áaô¨dG ø`` e êôN .ΩƒædG “ÜhQ” ‘ êhõ`` dG É¡Ød .“™jô°S Ωƒ` m ` æd
.“?ΩÉfCG AÉ°†«ÑdG áaô¨dG ¢`` VQCG É¡HQGƒéH âbôWh ,≈`` ≤«°SƒŸG ´É≤jEG ≈∏Y â`` °übQ ,“∑É«fƒμdG” øe GÒ`k ` ¨°U É k°SCÉc ÉgÉ≤°SCG .™jô°ùdG Ωƒ`` æ∏d áØ°Uh ¬©eh OÉ`` Y
äóLh .πØ£dG áaôZ ¤EG á¡éàe É¡°TGôa ø`` e â°†¡f Iójó°T á`` fGRôH ÚJÉ°ùa è`` °ùæJ âfÉc Ée IOÉ`` Y .ΩƒædG πÑb É`` e ájÉμM πØ£∏d äCGô`` b Ée ó`` ©H ¿CG πÑb ¬«a ¬Jôμ°T âbh ¢†©H áªK .¿ƒ∏dG øcGO πFÉ°S øe GÒÑc ôNCG É°SCÉch
Ωƒ°SQ áªK ,É`` ¡Ñ«JôJ ó«YCG ÜÉ©dC’Gh Ö`` àμdG .GÒãc IÒ¨àe ∑É`` æg AÉ`` «°TC’G ,ô≤°TC’G ΩC’G ô©°T π°ù¨d á`` aÉ°VE’ÉH ,êhõdG ™e „ô£°ûdG Ö©∏Jh ,É`` ¡°ùØæd áØ«¶f Ωƒf “áeÉé«H” πØ£dG ¢ùÑ∏j ¿CG ¬æe âÑ∏Wh ,ΩƒædG É¡«∏Y Pƒ`` ëà°ùj
‘ ¬JóYÉ°S ,ÜC’G â`` ¶≤jCG .É¡æHG á`` aô¨d IôFGõc ΩC’G äó`` H .πØ£∏d Ió`` jóL .É¡àÑbQ ∂«dóJh .á∏°ù¨ŸG øe Ωƒ«dG ô°†MCG …òdG π«°ù¨dG øe
¬d »¨Ñæj ¿Éc É`` e...√BG” :É`` ¡«∏Y CÉcƒàj ƒgh É`` ¡d ∫Éb .¬`` °TGôa ¤EG ÜÉ`` gòdG Iôe ,É«eƒj ÚJôe É¡«dEG πØ£dG πNóJo áeOÉÿG â∏X ,IÎØdG √ò`` g ‘ ,É¡°TGôa ‘ ÉgQƒ£a É¡«dEG êhõ`` dG ô°†MCG .(óMCG) Ωƒj ‹ÉàdG Ωƒ`` «dG
.øÄj ƒgh ¬`` °TGôa ‘ ≈“QG .“π©Øj ’ ¿CG π`` Ñb øe ¬`` JÈNCG .∂`` éYõj ¿CG âbƒdG ≥«°†d Gôk ¶f á«FGƒ°ûYh ám Yô°ùH ¬eƒj øY É¡Kóëj å«M π«°UC’G óæY Ú¡LƒH GOÉ`` Y ,ágõf ‘ πØ£dG ò`` NCG .á«fÉK π«∏dG π`q ` M ≈àM ΩÉ`` æJ É`` ¡côJh
,ôNB’G ¢†©ÑdG â≤∏Yh É¡°†©H äƒW .¬°ùHÓe ¬æY â`` Yõf ,ábódG ≈¡àæÃh ™e πLôdG êôîj Ée GÒ`` ãc .¬°TGôa ¤EG …hCÉj ¿CG πÑb iô`` NCG Iôeh ,ìÉ`` àŸG 䃰U É¡©eÉ°ùŸ ≈gÉæJ .AÉ°û©dG ÜC’G õq ¡L .ɪ¡«∏Y Om ÉH Öî°üdGh øjôªfi
.¬¡Lh ‘ ™ª∏j ¿Éc …òdG Aƒ°†dG äCÉØWCG .ôjô°ùdG IAÓà ¬à£Z πÑ≤àJ »c ᫪°SQ á≤jô£H É≤k Ñ°ùe ¬«dEG ÉgƒYójh .º©£e ‘ AÉ°û©∏d ¬`` àLhR ,IóHõdG ™`` e ôªfi õ`` ÑN É¡«a á`` «æ«°üH É`` ¡«dEG ≈`` JCG .ï`` Ñ£ŸG ‘ É`` ª¡μë°V
É¡à∏¨°T »àdG AÉ`` °†«ÑdG áaô¨dG ¤EG É¡°VGôZCG â`` ∏≤f ‹ÉàdG Ωƒ`` «dG ‘ ‘ ÉLôN .É©e Ú∏«ªL ÉfÉc ,ɪ¡°ùHÓe ÉjóJQG Iôe äGP .¬«∏Y OÉà©Jh ôeC’G :É¡«æ«Y øe Gôk ` `jõZ π£¡j ™eódGh âdÉb .É`` «dƒ°UÉØdG áHQƒ°Th ,¢`` ùaôμdGh
ÎaO â©°Vh .á`` ëjô°ùàdG ≈`` ∏Y Égô©°T IÉ°Tôa â`` ©°Vh .á`` eOÉÿG É`` ≤HÉ°S ¢ù«dCG...π°†aCG ¿B’G ∂fCG ó≤àYCG” :É¡d ∫Éb á`` ©ª°T Aƒ°V ≈∏Yh GóL OQÉH π`` «d »MÉJôJ ¿C’ ám LÉëH âfCG ,AGô`` g” :¬dƒ≤H É¡«∏Y Oq Q .“ICGôeG ó`` ©°SCG É`` fCG”
ÖàμdGh ôFÉé°ùdÉH IÒ¨°üdG áaô¨dG äCÓeh .Égôjô°S Üôb Ékª∏bh äɶMÓe É¡d ∫Éb äGôŸG ióMEG ‘ .“∂dòc ¿ƒcCG ¿CG πeBG ” :âHÉLCG ôeòàHh .“?∂dòc ,πØ£dG á`` eÉé«H Ö∏Lh ,™`` jô°ùdG Ωƒ`` ædG áØ°Uh Ò`` °†ëàd Ö`` gPh ,“É`` æe
.ójõª∏d êÉà– øμJ ⁄ ,Í÷Gh õÑÿGh .“ádõ©æe áμ∏e πãe ∂fEG” :êô°ûëàe 䃰üH .ΩÉæj ¿CG πÑb ¬d É¡JAGô≤d á∏∏«dG ájÉμM QÉ«àNGh
ɪ¡Øàe ...É¡JÉLÉ«àM’ É«YGh ¿Éc ¬æμdh ,êhõdG o´õ`` ØdG ÜÉàfG ájGóH ΩƒædG áaôZ ‘ πn Ø£dG áeOÉÿG É¡«dEG äô°†MCG ,ΩÉjC’G óMCG π«°UCG ‘ áÄ«L â«ÑdG AÉ`` LQCG ´Qò`` J â∏Xh ,Iô`` μÑe â`` ¶≤«à°SG Ú`` æK’G Ωƒ`` j
ójQCG .¬æ«∏©ØJ Ée »∏°UGƒJ ¿CG ƒg A»°T ø`` °ùMCG π©d” :É¡d ∫Éb .É`` ¡JÉ°SQɪŸ .√ÉjEG ∂«£©j ¿CG ó`` jôj É`` e ÉÄ«°T óLhh ,á`` ≤jó◊G ‘ Ö©∏f É`` æc” :â`` dÉbh ¢Sô°T ô‰ ¬`` fCÉH ôgɶJ ∂dòH π`` Ø£dG ìôa Ió°T ø`` e .ô¡¶dG ≈`` àM É`` Hk ÉgPh
.“¬æ«∏©ØJ Ée …ƒàMCG å«ëH GÒÑc ¿ƒcCG ¿CG ‘ á≤∏¨ŸG √ój ™°Vh ,á°†eÉZ áeÉ°ùàHÉH ,É`` ¡«dEG πØ£dG Ωó≤J .“ICÉLÉØe ¬`` fEG âHÎbG ɪ∏c .¢ûHôîjh º¡ª¡j ƒ`` gh iôNCG ¤EG áaôZ øe ÉgOQÉ£j ò`` NCGh
ΩƒædG áaôZ ‘ π`` «°UC’G äÉ`` bhCG »°†≤J AÉ`` à°ûdG Gò`` g ‘ ΩC’G â`` ∏X âNô°U .Gó`` ©àÑe õØbh ,É«æH É`` Ä«°T ≥°üH ÉaÉL É`` æFÉc É¡«a §`` ≤°SCGh É`` gój ¥ƒa É¡°TóN IOÉ`` ◊G √ô`` aÉXCG óMCG .Ì`` cCG ¬`` à°ûHôNh ¬`` ડªg äOGR ¬`` æe
òæe É¡àÑMCG áÁób Iõæch ’É£æH äóJQG ,ICÉ` `aóŸG ‘ QÉædG äóbhCG .IÒ`` ÑμdG ¬fEG” :áeOÉÿG É`` ¡d âdÉb .»`` æÑdG πFÉ°ùdG ø`` e ¢ü∏îàJ »c É`` gój â`` °†Øfh πNGO ÉkeO ±õ`` æj ƒgh §«°ùÑdG ¢TóÿG ∂`` dP ¿É©dÉ£j Ék©e É`` ØbƒJ ,É`` ¡¨°SQ
,ÉgÉjEG á««fi âæãfG ,ábÉÑ∏H IQÉà°ùdG áaÉM ¤EG áeOÉÿG â©LGôJ .“ÜóæL
۱۱
(1) Oó©dG - Ω2009 ƒ«dƒj 19: ≥aGƒŸG . `g 1430 ÖLQ 26 óMC’G

á°üb
IòaÉædG êQÉN âbóMh ÒÑc »°Sôc ≈∏Y â°ù∏L ,á°SQóŸG ‘ áÑdÉW âfÉc ¿CG
‘ âbô¨à°SGh ,è∏ãdG πàc øe É¡«∏Y Ée πªëH AƒæJ »àdG ôé°ûdG ¿É°üZCG ‘
.º¡JGAÉà°T ¿hôNBG É¡H »°†Á »àdG á«Ø«μdG øY á∏jƒW äÉjGhQ IAGôb
,IÒ¨°U áμ∏ªc â`` fÉc ,AÉ°†«ÑdG áaô¨dG ‘ Ωƒ`` «dG ∫Gƒ`` W ΩC’G â`` ãμe
É≤HÉ°S áaô¨dG ‘ â`` æμ°S »àdG á`` eOÉÿG ∂∏J É°†jCG â`` fÉc .êôH ‘ AGQò`` ©c
πãe äÉ«°üî°ûdG √ò`` g πc AGóJQG âHôL .•É`` °ûfh ájƒ«M øe É¡«a É`` e πμ`` H
´QGƒ°ûdG ô¶æe É¡d GóH áaô¨dG IòaÉf ∫ÓN øe .É¡àYõf º`` K AÉjRC’G ÜôŒ É`` e
áaô¨dG ¢ùª°ûdG ó`` ∏Œ ÉeóæY .πÑb øe πμ°ûdG Gò¡H √ô`` J ⁄ ,ÉØ∏àflh Gó`` jóL
Ió«°üb ÖàμJ ¿CG äQôb ΩÉjC’G óMCG ‘ .É¡à©°TCG â– Égô©°T §°û“ ,Gô°üY
äɪ∏c Ωóîà°ùJ äòNCGh ÉgÎaOh É¡ª∏b âdhÉæJ .“áà«fƒ°S” ¿ƒμJ É¡∏©d ”
.ájGóÑc É¡d á∏«©ØJ (CG Ü ÜCG hCG ÜCG ÜCG) äQÉ`` àNG .É¡ægP ‘ Gôk ` `NDƒe â`` f qƒμJ
∫ƒ°ü◊G ‘ áÑZQ ¬æY »∏îàdG äQôbh Gòg ÉgQÉ«àNG ‘ É«∏e ô¶ædG âæ©eCG
É¡Jó«°ü≤a ,Égóq«≤J “áà«fƒ°S” Ö`` àμJ ’ ¿CG Öéj º©f .™°ShCG äGQÉ«N ≈`` ∏Y
øe ™æÁ A»°T ’ .ô°ûY áKÓK ,Iô°ûY ,á«fɪK ,äÉ«HCG áà°S øe ¿ƒμJ ¿CG øμÁ
.IóMGh á∏«©ØàH ΩGõàd’G ¿hO äÉ«HC’G øe Om óY …CG øe ¿ƒμàJ ¿CG
IÎØd É¡∏ØWh É`` ¡LhR iô`` J AÉ°ùŸG ‘ .Î`` aódG ≈`` ∏Y º`` ∏≤dG â`` ©°Vh
:ɪ¡d ∫ƒ`` ≤J ºK IÒ¨°U iô`` NCGh IóMGh Ú`` àbôW ÜÉÑdG ¿É`` bô£j .Iõ`` «Lh
ÉÑ©J ¿Éc .Ö©J øe ¬«∏Y hóÑj Ée ºZQ πLôdG º°ùàÑj .“∫ƒNódÉH Ó°†ØJ”
IQhÉéŸG á`` dhÉ£dG ≈∏Y Ωƒ`` ædG áØ°Uh ™`` °†j ºK ,ô`` NBÉH hCG πμ`` °ûH ¬`` Ñ°SÉæj
.¬eCG πØ£dG πqÑ≤j ºK ,“Ωƒ«dG Ék©à‡ Éàk bh πØ£dGh â«°†b” :∫ƒ≤jh Égôjô°ùd
.Iôe ∫hC’ πØ£dG ≥jQ âbGP á∏«d äGP
.“á«fÉK ¬àjDhQ ‘ ÖZQCG óYCG ⁄” :áæjõM IÈæH É¡Lhõd á°ùeÉg âdÉb
.É©ÑW” :∫Ébh ∫óàYÉa ,áYGÈH ¬°ùØf ∂dÉ“ ¬æμdh ,¬¡LƒH É¡æY êhõdG ìÉ°TCG
.“⪡a ó≤d
ôeC’G âMô°T ó≤d” :É`` ¡d ∫Éb .Gkó«Mh êhõdG »JCÉj ,Gkó` `YÉ°üa ¿B’G ø`` e
™°Vhh ,ÖMÉ°ûdG É¡YGQP ≈∏Y √ó«H §¨°V .“ΩGô`` j Ée ≈∏Y QƒeC’Gh ,π`` Ø£∏d
.É¡YGQP ¤EG ô¶æJ äCGóH ,áaô¨dG QOÉZ Ée ó©H .É¡àdhÉW ≈∏Y Ú°SCÉμdG
¿CG ∂æe Ö∏WCG ¿CG Iô£°†e ÊC’ áØ°SBG É`` fCG” :¬d âdÉb á«dÉàdG Iô`` ŸG ‘
ΩƒædG áØ°Uh ™°†J ¿CG ¢`n ` ùæJ ’h ,ÉgCGôbCÉ°S ÉfCGh ÜÉÑdG â`` – ∂∏FÉ°SQ ™`` °†J
.“ÜÉÑdG óæY ÉLQÉN
Gkó©àÑe ¢†¡f ºK .¬jój Ú`` H ¬°SCGQ É©°VGh πjƒW âbƒd πLôdG ¢`` ù∏L
É¡«ØμJ IÒÑc ᫪μH á`` Ø°UƒdG §∏îj ¿Éc ,ïÑ£ŸG ‘ ¬`` àcôM ⩪°S .É`` ¡æY
Ú°SCÉμdG ∑Îjh »`` JCÉj ¬à©ª°S .áfGõÿG ‘ á`` jhGR ‘ É¡©°Vh ºK É`` YƒÑ°SCG
.áaô¨dG êQÉN ¢VQC’G ≈∏Y Ò¨°üdGh ÒÑμdG
Òãc .¿É°üZC’G ≈∏Y ¿ÉHhòdG π°UGƒj è`` ∏ãdG iôJ âfÉc ,IòaÉædG È`` Y
»gh Égô©°T §`` °û“ âfÉc Ée GÒ`` ãc .´QGƒ°ûdG ‘ ¿ƒ`` dƒéàj ¢`` SÉædG ø`` e
¬àLGQO ≈∏Y øe §≤°ùj É`` «k Ñ°U äô°üHCG .CGô≤J ɪ∏bh ,Iò`` aÉædG Üô≤H á`` °ùdÉL
ÉÄ«°T §≤à∏J ºK AGQƒdG ¤EG ô¶æJ RƒéY ICGôeGh ,ÉHÉéæ°S πJÉ≤j ÉÑ∏ch ,GQk Gôe
.IÒ°üb IÎØd ó≤d .IÒ¨àe ¬«a AÉ«°TC’G äó`` Lh .QÉ¡ædG á©HGQ ‘ ¬«dG
¬«dEG ô`` ¶æJ É`` ¡îÑ£e ¤G
¤EG .ádÉHõdG ájhÉM øe
õÑÿG ø`` e á`` ØZQCG á`` °ùªN Gó`` Lhh â`` «ÑdG ¤EG π`` Ø£dGh êhõ`` dG OÉ`` Y ?áÁó≤dG •nƒØdG äCGÎgG iôJ Éj πg .¿ƒë°ü∏d IójóL ÉWƒa êhõdG iΰTG
¿CG ÉÃh .ÜÉ`` ÑdG â– øe É¡fGôªÁ »`` àdG π`` FÉ°SôdG CGô`` ≤J AÉ`` °ùŸG ‘
Iƒ°ûëH É¡æe Óc ô`` FÉ£a çÓKh ,Gô`` ªfih É«°ûfi É«ehQ Éμ`` jOh ,ø`` NÉ°ùdG AÉ«°TCG áªK .áfGõÿG äÉ`` jƒàfi ‘ â©∏£J .á∏°ù¨ŸG ¤EG ¿B’G Üô`` bCG Ö`` ∏©dG
âfÉc ájGóÑdG ‘ .É¡«dEG ¬∏FÉ°SQ ¿ƒ∏j hCG º°Sôj ƒ¡a ,áHÉàμdG ±ô©j ’ πØ£dG
Ωƒch ,πØ£dG É¡Ñëj »àdG (OQÉà°SÉμdG) iƒ∏◊G øe ´GƒfCG á«fɪKh ,áØ∏àfl äóLh ,Ö«∏Mh ,í∏eh ÚéY IÒ`` ªNh ,≥«bódG øe ᫪c âLôNCG .Ió`` jóL
k G iΰTG ¬`` fCG ∂dP ɪ¡àjƒ«M ôNBG É¡fÉëæÁ å`` «M ó«L πμ°ûH áehóflh IôKDƒe π`` FÉ°SôdG
OÈ«d ¬àcôJh õÑN ∞«ZQ äóYCG .IóHõdG øe ÉØ∏àfl ÉYƒf É°†jC
ÚJõæch ,ï`` Ñ£ŸG •ƒ`` ah ¿É°üª≤dGh Iôq ` `°SC’G äGAÓ`` e ø`` e ∞«¶f π`` «°ùZ ≈∏Y âÑàco ¢`` û«HGôN ɪ¡∏FÉ°SQ ¿ƒμJ É`` Ä«°S ɪ¡eƒj ¿ƒμj É`` eóæYh .Ωƒ`` «dG
.ádhÉ£dG ≈∏Y
á∏«ªL äÉfGƒ«M Ωƒ`` °SQ ¬«∏Y É`` ak ÓZh ,É¡°ùØæH É`` ª¡àé°ùf ¿ƒ∏dG »`` àjOÉeQ .πéY
,É¡∏ãe ól ` `MCG ∞dDƒj É`` ª∏b á«YGóHEG á`` «dÉ«N ¢ü°üb ™`` e á«FÉe ¿Gƒ`` dCÉH á`` fƒ∏e Ωƒ«dG ∂dP AÉ°ùe ‘ ÜÉÑdG â– ÉgÉ©°Vh »àdG πFÉ°SôdG Iƒb âfÉc ó≤d
IÒ¨°U á«°üb ájhGR ‘ É¡°ùØf äô°ûM É¡fCG áLQód ¿Éμà ɡ«∏Y ÒKCÉàdG øe É¡æμdh áÑëŸG ôYÉ°ûe …ƒ`` – ,IÒ°üb êhõdG ádÉ°SQ â`` fÉc á`` ∏«d äGP
É≤ÑY â«ÑdG ¿Éc .É¡Lhõd á¡LƒŸG Ö◊G óFÉ°üb (äÉà«fƒ°S) ø`` e áYƒª›h »g ɪc É¡àaôZ êQÉN â`` ∏∏°ùJ .πØ£dG øe A»°T áªK øμj ⁄h ,Gó`` L IÒ`` °üb
âWÉ©J áYô°ùHh .¢`` ùØæà∏d ’É`` › É¡©e óŒ ó`` μJ ⁄ ,AÉ`` °†«ÑdG á`` aô¨dG ‘
´ô≤j ¿CG ô¶àæj ⁄h ,IÒ`` ¨°üdG áaô¨dG ¤EG πLôdG ´ô`` °SCG .ójó÷G ™`` «HôdÉH ≈∏Y ÉØk MR â`` ∏∏°ùJ IôŸG √òg .¿Dƒ` `ŸG øe ójõe ≈∏Y ∫ƒ`` °üë∏d ÉehO É`` ¡JOÉY
.ΩƒædG áØ°Uh
âÑ©J ó≤d .áªFÉf ÉeÉe ,ô¶fG” :πØ£dG ∫É≤a ,¬ëàah Iƒ≤H ¬YõàfG πH ,ÜÉ`` ÑdG ɪ¡°SÉØfCG ¤EG ™ªà°ùJ â`` ∏Xh ɪ¡«àaôZ »HÉH øe ÉkÑjôb â∏°Uh ≈`` àM êQódG
∂dP ¢ùª°T ÜhôZ ‘ πØ£dG ≈fGƒJ .“á«fÉK Iôe Éæ∏LCG øe Gòg πc π`` ªY ø`` e â¶≤«à°SG .á`` dƒ¨°ûe ¿ƒμJ Ée É`` ªFGO .GkÒãc ô`` °ü≤j CGó`` H ¿B’G QÉ`` ¡ædG
É¡àaôZ ¤EG á`` Yô°ùH äOÉ`` Y º`` K .≥«ªY äÉ`` Ñ°S ‘ ¿É`` £¨j É`` ªgh á`` ª¶àæŸG
¬fPCG ™°†jh ,¿É`` æëH ¬eCG »æØL ¢†Á ƒgh ¬`` «HCG áÑbGôe ¬d ≈`` æ°ùJh Ωƒ`` «dG âbh É¡jód ø`` μj ⁄ .¢ùª°ûdG âHÉZ ≈`` àM πª©J â∏Xh ,Ò`` aÉ°ü©dG ∫hCG ™`` e
.ΩƒædG áØ°Uh âdhÉæJh
§°Sh ¬¡Lh ¢Sój q ºK ,áªYÉædG É¡¨°SQ ΩɶY ¢üëØjh ,∞£∏H ÉgQó°U ≈`` ∏Y .âbƒdG ™e ¥ÉÑ°S ‘ É¡©HÉ°UCG âfÉc ,Égô©°T §«°ûªàd
øe ÒãμdG áªKh ,™«HôdG πq M ó≤d .IôμÑe ß≤«à°ùJ äCGóH IÎØdG √òg ‘
.ÉãjóM ∫ƒ°ù¨ŸG Égô©°T n bo ,AÉ°ùe äGP áLôM ám ¶◊ ‘h ,GÒNCG
Gôk jõZ ≥aóàj ΩódG .ôeC’G »°†
É¡°üîj Ée É`` ¡æe äòNCG ,áfGõÿG ¤EG â`` ÑgP .C’CÓ` `àj É`` ¡æ«ÑL ,É`` ¡JOQhCG ‘ ,QÉ£aE’G ΩÉ©W ¿’hÉæàj ɪgh πØ£dGh êhõdG »Jƒ°üd ⩪à°SG .ÒaÉ°ü©dG
“?AÉ°û©dG ≈∏Y »ehôdG ∂jódG ∫hÉæàf ¿CG Éæd πg” :πØ£dG ¬dCÉ°S Égô©°T ⣰ûeh ,É¡°ùØf ≈∏Y IÒ¨°üdG AÉ°†«ÑdG áaô¨dG â≤∏ZCG .(á`` Ø°UƒdG) âÑgP π«ªL Ωƒj m IÒ`` ¡X ‘h .É¡«a ÉÑgP ɪæ«M IQÉ`` «°ùdG ∑ôfi äƒ`` °üdh
۱۲
(1) Oó©dG - Ω2009 ƒ«dƒj 19: ≥aGƒŸG . `g 1430 ÖLQ 26 óMC’G

ºLÎe äÉ«eƒj

…Qƒ`````a º``LÎe äÉ```jÉμM


‘ ÚªLΟG áæ«HÉc π`` NGO ájQƒØdG áªLÎdG Iôe ∫hC’h ô°†MCG É`` fCGh »¡Lh â∏Y »àdG á°Sɪ◊Gh QÉ`` ¡Ñf’G äÉ`` eÓY ô`` còJCG ∫GRCG ’
»≤jó°Uh ‹ƒÄ°ùeh »ª∏©Ã ᣫ°ùH IÎØHh É¡∏Ñb â«≤àdG å«M ,§≤a É©ªà°ùeh ÉLôØàe É¡æ«M âæch ,»æ««©J ájGóH ‘ º¡e ‹hO ô“Dƒe
∫ƒM ∫GDƒ°Sh ∫GDƒ°S ∞dCG »°SCGQ ‘ Qhójh ¬«dEG ™ªà°SCG ¬©e âæch .´GóHEG ÉÁCG É¡aƒæ°U ™«ªéH áªLÎdG ‘ ´óÑj √GQCG …òdGh π«Ñf »NCGh
.¢Uƒ°üÿG ¬Lh ≈∏Y ájQƒØdG áªLÎdGh áªLÎdG
¢üî°ûdG 䃰U ¿ƒ°†Øîj º`` gh á«≤FÉKƒdG èeGÈdG ¢†©Hh QÉ`` ÑNC’G ‘ ÚKóëàŸG ¤EG ™ªà°SCG É`` eóæY π«∏≤dG É¡æY oâ`` ©ª°S ó`` b â`` æc
øe âæμ“ RÉØ∏àdG 䃰U øe â©aQh ¿É«MC’G ¢†©H ‘ äõcQ Ée GPEG âæch ,á«Hô©dG áªLÎdG É`` ¡æY ’óH ¿ƒ©°†jh á«ÑæLCG á`` ¨∏H çó`` ëàŸG
Éægh ,ó©H ɪ«a »FôŸG ™£≤ŸG ≈∏Y ±É°†Jh É≤M’ óq ©J áªLÎdG ¿CG ƒg ™bGƒdG ‘ çóëj ¿Éc Éeh .¬°ùØf âbƒdG ‘ Úà¨∏dG ¤EG ™ªà°SCG ¿CG
.á°Uƒ≤æŸG äɪ∏μdGh äÉeƒ∏©ŸGh äBÉaCÉØdGh äBÉJCÉàdG øe á«dÉNh ó«L πμ°ûH áZÉ°üeh á≤ªæe áªLÎdG ¿ƒμJ ÊÉÑ«°ûdG ídÉ°U øH ≈°ù«Y :º∏≤H

∫ƒb ≈∏Y Oó°TCGh ºLôJCG äCGóHh .º`` ¡jód Ú°Só≤ŸG QGƒãdG óMC’ ¿ƒ©ªà°ùj Gƒ`` fÉc »ª°SG π«é°ùJ ” »àdG äÉ°ûbÉæŸGh ∫ɪYC’G ∫hóL ᪶æŸG ‹ â∏°SQCGh ,IôcòàdG ¿É£∏°ùdG á`` ©eÉL øe »`` LôîJ øe ™«HÉ°SCG Ö`` ≤Y á`` «æ¡ŸG »`` JÉ«M äCGó`` H
¿ƒ∏©j ÉeóæY »Jƒ°U ™aQCGh º¡©e ñô°UCGh º¡dƒ≤d ¢ùª–CGh á«Hô¨dG AGôë°üdG øjòdGh »FÉbó°UCÉH ∑É`` æg â«≤àdGh É«fÉÑ°SCG ¤EG â`` ÑgPh .É¡H º`` LôJCG »μd É`` ¡«a áªLÎdG ôcP ≈`` ∏Y óMCG »JCÉj ⁄ å`` «M ,ájôjôëàdG á`` ªLÎdÉH äCGó`` Hh ¢`` SƒHÉb
ÖgòJh »æcÎJ º`` gQɶfCÉH â°ù°ùMCG ≈àM ,º`` ¡d Gó«jCÉJ …ój ™`` aQCGh º`` ¡JGƒ°UCG GhDhÉL ÜÓ£dG ø`` e á«≤«°Sƒe ábôa ¿ƒ∏μ°ûj Gƒ`` fÉc å«M ,Ωƒ«dG ≈àM º`` gôcPCG áªLÎdG ∫É`` ªYCG ™«ªL π«Ñf ™`` e ô°†MCG âæch .á`` °SGQódG IÎa ∫Ó`` N á`` jQƒØdG
ɪ∏c º¡gƒLh ƒ∏©J áeÉ°ùàH’G âjCGQh ,áª∏μdG »`` ≤∏j …òdG ¢üî°ûdG ≈∏Y õcÎd ±ó¡H ô“DƒŸG á∏«d ‘ É¡fhODƒj á«FÉæZ Iô≤ØH Ú£°ù∏a øe ô“DƒŸG ‘ ácQÉ°ûª∏d »æë°üæj ¿Éch ,πªY ¢TQh hCG äGô`` “Dƒe hCG äGô°VÉfi âfÉc AGƒ°S á`` jQƒØdG
.“á«Hô¨dG AGôë°üdG” ∫ƒbCG ʃ©ª°S áYÉb øY IQÉÑY ô“DƒŸG ¿Éμ`` e ¿Éch .»æ«£°ù∏ØdG çGÎ`` dG ÖfGƒL ¢†©H RGô`` HEG äɪLôJ ºLôJCGh GÒãc CGôbCG ¿CGh ájGóÑdG ‘ »JɶMÓe ¿hOCGh Gó«L ™ªà°SCG ¿CÉH
»àjƒg ∫ƒM ºgQhÉ°ùj ∫Gõ`` j ’ ¿Éc ∂°ûdG øμdh ,ìÉéæH á`` ª¡ŸG â`` ¡àfGh º«°ù≤J ” óbh .¬°ùØf â`` bƒdG ‘ á°ù∏L 20 øe ÌcCG É¡«a QGó`` J IÒÑc á`` MƒàØe ájGóÑdG ‘ øcCG ⁄ ∂dòdh .ájQƒØdG áªLÎ∏d ¢SÉ°SC’G »æHCG ≈àM IÒãc ájôjô–
øe GóHh ,…ó«∏≤àdG É¡°SÉÑ∏H á«Hô¨dG AGôë°üdG øe ICGôeG ‹EG â`` JCÉa ,¿ƒcCG øeh .¢Vô¨dG Gòg ΩóîJ IÒ¨°U ±ô¨d øcÉeC’G óMGƒdG ±ô◊ÉH ‹ ∫Ébh á°SQɪª∏d ∫ÉéŸG ‹ π«Ñf íàa ºK øeh ,™ªà°ùe iƒ°S
âfCG ,»æàdCÉ°Sh ô`` μØdGh áaÉ≤ãdG øe ∫ÉY iƒà°ùe ≈`` ∏Y É¡fCG åjó◊G ‘ É`` ¡àbÉÑd GPEGh ºLôJCG É`` fCGh .ÖjôZ A»°T çóM ô`` “DƒŸG øe ådÉãdG Ωƒ`` «dG ‘h º`` K ájGóÑdG ‘h ,ºLôJh »æY ¿ƒaôμ«ŸG òN ºLÎJ õjÉYh QOÉb ∂°ùØf ¢ù– ÉŸ”
áeÉ°ùàH’G GhôJ ¿CG ºμdh ,è«∏ÿG øe ¿ÉªY áæ£∏°S øe ÉfCG É¡d â∏b ?ádhO …CG øe …CG øe »æàdCÉ°S ºK øeh ,áªLÎdG ø`` Y ∞bƒJCG ¿CG ÊÈîJ Úª¶æŸG øe Ió`` «°ùH ¿CG âdhÉMh “∂æY π«°TCG ∂`` ÑfÉL ÉfCGh ¢ûØîJ Ée á≤«bO âªLôJ ƒ`` d ≈àM º`` LôJ
,(É«≤jôaCG ∫ɪ°T ∫hO hCG Üô¨ŸG øe â°ùd ÊCG âæ≤«J É¡fCG å«M) É¡¡Lh â∏Y »àdG ?Üô¨ŸG øY ó«©H âfCG »æ©j :âdCÉ°S º`` K .¿ÉªY áæ£∏°S øe ÉfCG É¡d â∏b ?ÉfCG á`` dhO áªLÎdG ¿CÉH â`` °ù°ùMCGh ÊÉ°ùd ó≤©fGh äGô`` ŸG øe Iôe ‘ »`` JCGôL ™`` ªéà°SCG
’ ÊCÉH É¡àÑLCG ?á`` «fÉÑ°SC’G ¿ƒaô©j ¢SÉf ¿ÉªY ‘ ¬fEG ±ô`` ©f Iôe ∫hCG â`` dÉbh âÑgPh .Éæg ∂fÉμe ∂∏«eR πë«°Sh ,»©e »JCÉJ ¿CG ∑ójQCG GPEG âdÉb .º©f É¡d â∏b .É¡«a í‚CG ød »æfCGh ,Ö©°U ôeCG ájQƒØdG
“Gôμ°T ≈æ©Ã ¢ù«KGôL“h “É`` ÑMôe ≈æ©Ã GG’hCG” ’EG á`` «fÉÑ°SC’G øe ±ô`` YCG ´ƒ°Vƒe Qhój äÉYÉ≤dG ióMEG ‘ ¬fCG »æJÈNCÉa ,çóëj …òdG Ée É¡àdCÉ°Sh É¡©e ¢SQOCG ¿CG âbƒdG ∂dP ‘ 샪£dG …ôjóe IóYÉ°ùà Ωõ©dG äó≤Y ºK ø`` eh
.á«Hô©dG ¤EG áªLÎdG ™`` «£à°SCG »μd ájõ«∏‚E’G áªLÎ∏d ™`` ªà°SCG âæc »`` æμdh GƒHòYh Gƒæé°S …òdG QGƒãdG øe ƒg ÚKóëàŸG óMCG ¿CGh ,á«Hô¨dG AGôë°üdG øY óLCG ≈`` àM äÉ©eÉ÷G è`` eGôH ‘ â`` ãëH .¬à∏©a É`` e Gò`` gh ,á`` jQƒØdG á`` ªLÎdG
.¢Só≤ŸG ºgôFÉãH ÖgP øe ™e ∫ÉØàMÓd âÑgPh »æJôμ°Th ,Üô¨ŸG øY ∫Ó≤à°S’G øY ∫ƒ°ü◊G ‘ º¡àÑZQh º¡bƒ≤M øY º¡YÉaO πLCG ø`` e øeh ,äGh äƒjÒg á`` ©eÉL èeÉfôH ‘ Ö«°üf ‹ ¿Éc ,á`` jÉ¡ædG ‘h »`` àdÉ°V
§°ùHCG ‘ Ò`` ãμdG É¡«a Å`` £îjh á∏≤dG É`` ¡aô©j É`` ªc á`` jQƒØdG á`` ªLÎdGh ´ÉaódG ‘ Ú£°TÉædG øeh á«Hô¨dG AGôë°üdG øe ºg Qƒ°†◊G ´ÉHQCG á`` KÓK ¿CGh ∑Éæg øe âª∏©Jh ,ájQƒØdG á`` ªLÎdG ‘ Òà°ùLÉŸG IOÉ¡°T ≈∏Y â∏°üM ∑É`` æg
’h á¶ë∏dGh ƒ`` àdG ¢ùØf ‘ ∫É≤j É`` Ÿ Iô°TÉÑŸG áªLÎdG á`` «∏ªY »`` g É`` ¡JÉØjô©J á«Hô¨ŸG áμ∏ªŸG øe ɪLÎe Éæ©°Vh ß◊G Aƒ°ùdh :âdÉb ºK .∂dòc º¡bƒ≤M ø`` Y ¢Vô©àj ób »àdG QÉ£NC’G ∂`` dòch É¡H á°UÉÿG ∞bGƒŸGh Ö`` «dÉ°SC’Gh äÉ`` «æ≤àdG
’EG É¡àªLôJ øe …QƒØdG ºLΟG AÉ`` ¡àfEGh ¬à∏ªL øe çóëàŸG AÉ¡àfEG ÚH ¥ô`` Øj ¢†°†e ≈∏Y ¬«∏Y Gƒ`` ≤aGhh ájGóÑdG ‘ GÒãc º¡d ¥ô`` j ⁄ √hCGQ ÉeóæYh ,∑É`` æg .ºLΟG É¡d
∞jô©àdG Gòg ôcPCG ¿CG ‘ âÑZQh) á`` «fÉãdG øe äÉÄjõL ÉfÉ«MCGh IOhó©e ¿Gƒ`` K º¡©jRƒJ ” ób ¬fCGh Údƒ¨°ûe ÚªLΟG á«≤H ¿CGh ºLÎe ’EG ¢`` ù«d ¬fCG á`` éëH á«°ùØf ≈`` ∏Y ôKDƒJ QÉ`` £NCG É¡æeh ,QÉ`` £NCG É`` ¡d á`` jQƒØdG á`` ªLÎdÉa º`` ©f
á∏≤dG ±ô©j ɪch »gh .(ájQƒØdG áªLÎdG í∏£°üe º¡a ‘ Å`` £îj ÒãμdG ¿C’ hCG áªLÎdG ‘ CÉ` `£NCG »Hô¨ŸG ºLΟG ø`` μdh ,á∏jƒW IÎa òæe äGhó`` ædG ≈`` ∏Y âKóM á«©bGh á`` °üb ºμd ôcPCÉ°Sh ,ºLΟG ó`` °ùL ≈∏Y ôKDƒJ QÉ`` £NCGh º`` LΟG
,á«©ÑààdG áªLÎdGh Iô°TÉÑŸG ájQƒØdG áªLÎdG ɪgh Úª°ùb ¤EG º°ù≤æJ É`` °†jCG á«Hô¨dG AGôë°üdG ø`` Y ’óH á«Hô¨ŸG AGôë°üdG ¬àªLôJ ‘ ∫É`` bh ¬fÉ°ùd º`` ã©∏J »à°SGQO ∫ÓNh ,äGôŸG ióMEG »`` Øa .ÚªLΟG óMCG ó°ùL ≈∏Y ô`` KDƒJ ¿CG äOÉc
áªLÎdG Iõ¡LCG ¿hO ø`` e ¿ƒμJ IÒNC’G ¿CG ƒ`` g ÚæK’G ÚH í`` °VGƒdG ¥ô`` ØdGh å«M º¡«∏Y Üô`` ¨ŸG ¬≤∏£J Ée ƒg á«Hô¨ŸG AGô`` ë°üdG ¿CG º`` ¡dƒb Ö°ùM ≈`` ∏Yh) ‘ AóÑdG ™«£à°SCG ≈àM èFÉàædG ô¶àfCGh á°SGQódG â«¡fCG ó`` b âæch ,Òà°ùLɪ∏d
øe Ò`` ãc ‘ Ωó`` îà°ùJh (¿ƒ`` aôμ«ŸGh á`` Yɪ°ùdGh á`` æ«HÉμdG »`` gh) á`` jQƒØdG øe ÒãμdG ¬H ∂`` FÉ°T ´ƒ°Vƒe Gògh ,á`` «Hô¨ŸG áμ∏ªŸG ø`` e GAõL ºgÈà©J É`` ¡fCG ≈∏Y ÖjQóà∏d ä’É› øY âfÎf’G ‘ »ãëH ∫ÓNh ,Òà°ùLÉŸG ádÉ°SQ á`` HÉàc
‘ iôNCG ÉfÉ«MCG Ωóîà°ùJ âfÉc ¿EGh Ú°üî°T ÚH äÉYɪàL’G ∫ÓN ¿É`` «MC’G ,(´ÓWE’G OGQCG ø`` Ÿ IÒãμdG á`` «YɪàL’Gh ájOÉ°üàb’Gh á`` «°SÉ«°ùdG Ö`` fGƒ÷G É¡d ™bGƒdG ¢VQCG ≈`` ∏Y áªLÎdG ¿CG å«M ™`` bGƒdG ¢VQCG ≈∏Y á`` jQƒØdG á`` ªLÎdG
á°UÉÿG Iõ¡LC’G ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G Qò©J ¿EG Ú`` °üî°T øe ÌcCG ÚHh äGô`` °VÉëŸG âfÉc »àdGh »°ü©dÉH ¬eɶY Ghô°ùμj ¿CG ≈∏Y Gƒª°ùbCGh øjô°VÉ◊G ¿ƒæL ø`` L á«Ñ∏°ùdG ¢VQGƒ©dG ™«ªLh ÜÉÄàcE’Gh π`` ∏ŸÉH âÑ°UCG ób âæch ,¢UÉÿG É`` ¡ª©W
äÉØjô©J ɉEGh á«∏«°üØJ ᫪∏Y äÉ`` Øjô©àH â°ù«d äÉØjô©àdG √ògh .á`` ªLÎdÉH ¿EGh ¬∏©a Éà ájGQO ≈∏Y ¿Éc É`` e GPEG É≤M’ ¬àdCÉ°S ÉeóæYh .Ó©a º`` ¡jód IOƒ`` Lƒe ,á©eÉ÷G ‘ ÖjQóàdG áaôZ ‘ π«é°ùàdG RÉ¡L ≈∏Y ÖjQóàdG ‘ …QGôªà°SG øe
.äɪ∏μdG √òg ¬«æ©J ÉŸ ᣰùÑe GƒfÉc Ú«Hô¨dG ¿CGh ójó°T §¨°†H ô©°ûj ¿Éc ¬fCÉH »æHÉLCG ,∂dP ó°ü≤j Ó©a ¿Éc √òg âfÉch ,áªLÎ∏d ™ªà°ùf º`` K øeh π«é°ùàdG ºLÎfh Ó«é°ùJ ™°†f å`` «M
»JÒ°ùe ∫ÓNh ÊCG å«M ájQƒØdG áªLÎdG øY ±ô©j π`` «∏≤dG ¿CG äô`` cP øμdh á∏Ñ∏H ájCG ‘ ÖÑ°ùàj ¿CG …ƒæj øμj ⁄h ¬fÉ°ùd ºã©∏Jh º¡JGô¶æH ¬fƒ≤eôj Ée ±ô©fh äÓ`` «é°ùàdG ß`` Øëf É`` æëÑ°UCG ≈`` àM á`` jGóÑdG ‘ á`` «∏°ùe á`` ≤jô£dG
øe áØ∏àfl Éak ƒæ°U â`` ¡LGh ,äGƒæ°S ™`` °†H RhÉéàJ ’ »àdG á`` £«°ùÑdG á`` «æ¡ŸG ¿CG º¡æe Gƒ`` Ñ∏Wh É¡æ«M Gƒ∏NóJ º`` ¡fCG Ió«°ùdG ‹ â`` dÉbh .π°üM ób π`` °üM É`` e Éæjód á°Sɪ◊G äQÉ`` Wh ÜÉÑdG øe ∫ƒNódG ‘ π`` ∏ŸG CGóH ÉgóæY ,É`` ¡«a çó`` ë«°S
É¡fCG ∫ƒ≤j øe º¡æªa ,á`` jQƒØdG áªLÎdG ∫ƒM ºgƒdóH ¿ƒdój …ò`` dG ¢UÉî°TC’G âfCG É¡dƒb âaOQCGh ,ó`` jÉfi ôNCG ɪLÎe ¿hôaƒ«°S º`` ¡fCGh ºLΟG øY Gƒ`` Ø©j .IòaÉædG øe
≈∏Y ≥∏£j øe º¡æeh ,πbC’G ≈∏Y Úà¨∏H ó«L ΩÉŸE .᪡ŸG √ò¡d ºLÎe ÒN
m G øe ÌcCG Ö∏£àJ ’ á∏¡°S á«∏ªY ,âfÎf’G ‘ »`` ãëH óæY ,Iô≤ØdG á`` jGóH ‘ É`` æãjóM ¤EG Oƒ`` ©f ,É`` eƒªY
ábQƒdG áªLÎH ºLΟG Ωƒ≤j ¿CG »æ©j ƒgh ájQƒa áªLôJ ájôjôëàdG áªLÎdG ≈àM ᣫ°ùÑdG á`` KOÉëŸG √òg ó`` ©H ¬à°ûY …òdG Ö`` YôdG Gƒ`` cQóJ ¿CG º`` μdh ∫ɪYCÉH ΩÉ«≤∏d Ú`` Yƒ£àe ÚªLÎe Ò`` aƒàH ≈æ©J πHÉH ≈ª°ùJ á`` ª¶æe äó`` Lh
ºLΟG »Øj øe á∏≤dG ºgh º¡æeh ,ájQƒa áªLôJ ∂dòH »gh á¶ë∏dGh ƒ`` àdG ‘ á«Hô¨dG AGôë°üdG π`` gCG ¿Éch ,…ó©≤e ‘ â°ù∏Lh â`` ∏NO ,áYÉ≤dG ¤EG É`` æ∏°Uh §≤a πcCÉ` `ŸGh áeÉbE’Gh ô`` Ø°ùdG ∞«dÉμJ á`` ª¶æŸG ™aóJ å`` «M á`` jQƒØdG á`` ªLÎdG
õ«cÎdGh ó¡÷G øe GÒãc Ö`` ∏£àJh áÑ©°U á«∏ªY √òg ¿CG ∫ƒ≤jh ¬≤M …Qƒ`` ØdG á«fÉÑ°SC’G øY ájõ«∏‚E’G áªLÎdG ¤EG ™ªà°SCG ÉfCG âæch á«fÉÑ°SC’ÉH ¿ƒ`` Kóëàj ÒaƒJ ᪶æŸG øe Ö`` ∏£dG ”h .´ƒ£àe ºLΟG ¿CG å`` «M áªLÎdG Iô`` LCG ¿hO
ÉHƒàμe ΩÓμdG ¬jód ¿ƒμj ɪFGO ºLΟG ¿CG ó≤à©j øe º¡æeh .áaô©ŸGh å`` ëÑdGh ’ Qô°ûdG ¿Éc …ó©≤e ≈∏Y â°ù∏L ÉeóæYh ,á«Hô©dG á¨∏dG ¤EG ºLôJCGh »∏«eR øe ™«°VGƒe ¢ûbÉæj É«fÉÑ°SCÉH á`` fƒ∏°TôH ‘ ó≤©j ΩÉjCG áKÓK IóŸ ô“DƒŸ Ú`` ªLÎe
¬jód Ée CGô≤j ºK øeh ∫ÉãŸG π«Ñ°S ≈∏Y ô“DƒŸG πÑb ∂dP ºLÎj ¬fCGh ¥QƒdG ≈`` ∏Y ÉgÒaƒJ ” ób áªLÎdG ¿CG ÉÃh ¬fCG å«M ,øjô°VÉ◊G ¿ƒ«Y ø`` e ôjÉ£àj ∫Gõ`` j ≈∏Y §°SƒàŸG ôëÑdG ¢VƒM ∫hOh ¢Uƒ°üÿG ¬`` Lh ≈∏Y á«æ«£°ù∏ØdG á«°†≤dG
áHƒàμe äÉeƒ∏©e ø`` e ¬jód Ée º`` LΟG AÉ£YEG Öæéàj ø`` e ∑Éæ¡a ∂dòdh .§`` ≤a ÚªLΟG ™«ªL ¿Éc ɉEGh Ú`` ªLΪ∏d øFÉÑc ÒaƒJ ºàj º∏a ´ƒ£àdG ÜÉ`` H øe á«eƒμM ÒZ äɪ¶æe ô“DƒŸG Gò`` g º¶æjh .É¡ÑfGƒL ∞∏àfl øe Ωƒª©dG ¬`` Lh
¿EG ¬«dEG ™ªà°ùj ødh ájQƒØdG áªLÎdG ∫ÓN ¥GQhC’G CGô≤«°S ºLΟG ¿CG ¬æe ÉæX áYɪ°S ¬jód Éæe ó`` MGh πch ,Qƒ°†◊G øe áÑjôb á∏jƒW á`` dhÉW ≈∏Y ¿ƒ`` °ù∏éj ´ƒ°VƒŸG »`` g Ú£°ù∏a ¿CG É`` Ãh .á°UÉÿG º`` gAGQBG ¿ƒ∏ãÁ OGô`` aCGh á`` «Yƒ£J
.܃àμe ƒg Ée ¥É£f êQÉN çóëàdG ∫hÉM äôμah ,∂dòc º`` ¡«°üY øeh Qƒ°†◊G øe Gó`` L ÉÑjôb âæc ∂`` dòdh .¿ƒ`` aôμ«eh IOƒLƒe á«Hô©dG á¨∏dG ¿CG »`` ¡jóÑdG øªa ,É«≤jôaCG ∫ɪ°T ∫hO ∂`` dòch »`` °SÉ°SC’G
øe GQób Ö∏£àJ ájôjô– hCG á`` «¡Ø°T É¡eÉ°ùbCG ™«ªéH É`` eƒªY á`` ªLÎdGh ΩóY ≈∏Y õcQCG ¿CG ≈∏Y ¢`` UôMCG ¿CÉH ’EG ‹ IÉéæ∏d π«Ñ°S ’ ¿CG »`` °ùØf ‘ â`` ∏bh ¤EG ádÉ°SQ ∫É°SQEÉH âªbh .Üô`` Y ÚªLÎe ¤EG áLÉëH ô“DƒŸG ¿CGh á`` «°SÉ°SCGh
≈àM IÒãc á`` °SQɇ ¤EG ∂dòch Ú`` à¨∏dG IOÉLEG Ö`` fÉL ¤EG á`` eÉ©dG äÉ`` eƒ∏©ŸG º¡fCG Éà º¡∏ãe É`` «°SɪM »Jƒ°U ¿ƒ`` μj ¿CÉHh ,á«Hô¨ŸG AGô`` ë°üdG IQÉÑY ≥`` £f äõéMh ,É`` ©jô°S ∫ƒÑ≤dG AÉ`` Lh ,ácQÉ°ûŸÉH »`` àÑZQ øY É¡«a º`` ¡¨∏HCG á`` ª¶æŸG
۱۳
(1) Oó©dG - Ω2009 ƒ«dƒj 19: ≥aGƒŸG . `g 1430 ÖLQ 26 óMC’G

á°üb
á«ÁOÉcC’G ºLΟG äGÈN π≤°üj Ée »g á°SQɪŸGh ,íLÉædG ºLΟG ¤EG π°üf

π```HÉH êô````H ø`e ô```NB’G ÖfÉ``÷G ¿CG ÉgOÉØe á`` jô¶f ¤EG Gƒ∏°Uh ó`` b áªLÎdG º∏Y ‘ Ú`` ãMÉÑdG ¢`` †©H ¿CG ≈`` àM
ô°üàNCÉ°S ÉeƒªYh .óYÉ≤àdG ø°S ¤EG π°üj ÉeóæY ¬FÉ£Y áªb ¤EG π°üj ºLΟG
¬æe Ö∏£dG ó`` æY …QƒØdG º`` LΟG ¬∏©Øj Éeh á`` jQƒØdG áªLÎdG ∫ƒ`` M »`` ãjóM
.ájQƒØdG áªLÎdÉH ΩÉ«≤dG
ƒ¡∏jƒc ƒdhÉH :»∏jRGÈdG ÖJÉμ∏d á°üb
Éà°Sƒc ∫ƒL âjôLQÉŸ ájõ«∏‚E’G áªLÎdG øY , á«∏Ñ°ûdG áªWÉa :á«Hô©dG ¤EG É¡àªLôJ äÉ¡÷G ió`` MEG øe ÚdƒÄ°ùŸG ó`` MCG ∂`` H π°üàj ¿CG ƒ`` g IOÉY çó`` ëj É`` e
πªY á°TQh hCG ô“Dƒe ÉfóæY ¿ƒμ«°S ÊÓ`` ØdG Ωƒ«dG ‘h ¬fCG ∑Èîjh á`` ª¶æŸG
.´ƒeódÉH …Éæ«Y É¡æ«M âbQhôZGh !¢Só≤ŸG ºLΟG »eɪàgG øe ÌcCG ó∏ÑdG ¿Éμ`` °ùH ÌcCG ºà¡e »æfCG É kMQÉ°T ìÉÑ°üdG πn ` ` oL â«°†eCG ó`` ≤d á¨d ¿hó«éj ’ ¢SÉfCG óLGƒà«°S ô“DƒŸG hCG Iô°VÉëŸG √ò`` g ‘h ,Iô°VÉfi hCG
,(¿Éμ°ThCG) á`` æjóŸG √ò`` g ≈YóJh ,Ω2004 ΩÉ`` ©d ô`` HƒàcCG ø`` e ™`` °SÉàdG ƒ`` g Ωƒ`` «dG ¿CÉH ÊhÈNCG º`` ¡æμd .¥ƒ°ù∏d ÜÉ`` gòdG Éæd π°†aC’G ø`` e ¬fEÉa ∂dòd ;¢`` ùFÉæμdGh ∞`` MÉàŸÉH
≈àM …Qƒa ºLÎe ¤EG Aƒ`` é∏dG Éæ«∏Y Ú©àj ádÉ◊G √ò`` g ‘h ,øjôNBG ¢`` SÉfCG
¢Só≤ŸG ºLΟG Ωƒj ø∏YCG …ò`` dG – »ª∏Yp Ö°ùM – ⁄É©dG ‘ ó«MƒdG ó∏ÑdG »`` g É`` «æ«eQCGh :É¡æ«M âdCÉ°ùa ≥∏¨oe ¥ƒ°ùdG ¿EÉa Gò¡dh á«æWh IRÉLEG Ωƒj ƒg Ωƒ«dG
?¿PEG Ögòæ°S øjCG ¤EG - Ö∏£àJh Ió¡› á«∏ªY ájQƒØdG áªLÎdGh .ÚàÄØdG ÚJÉg ÚH π°UGƒàdG ≥`` ∏îf
á«æ«eQC’G ájóéHC’G ¬©°Vh ¤EG áaÉ°VE’ÉÑa .¬H ∫ÉØàMÓd á«æWh IRÉLEG (Ühô°ù«e ¢ùjó≤dG)
¬JÉ«M Ühô°ù«e ¢Sôc ó≤a – áHÉàc ¿hO §≤a ÉkjƒØ°T øμdh IOƒLƒe á¨∏dG âfÉc ™Ñ£dÉH – .á°ù«æμdG ¤EG - øe ÌcC’ ájQƒa áªLÎd πªY óLh GPEÉa ∂dòdh ,É≤HÉ°S âØ∏°SCG ɪc GÒÑc Gõ«côJ
äɨ∏dÉH áHƒàμe â`` fÉc »àdGh âbƒdG ∂`` dP ‘ ¢Uƒ°üædG º`` gCG ΩC’G ¬à¨d ¤EG º`` LÎj »`` μd !∂dP øe GócCÉàe âæc ó≤d ÜhÉæàdÉH ¿ÉªLΟG Ωƒ≤j å«M ,ôNBG ºLÎe ∑Éæg ¿ƒμj ¿CG »¨Ñæj ¬fEÉa áYÉ°S
áªî°V ᪡e AGOC’ º¡°ùØfCG √ò«eÓJh ƒg ¢Sôc ɪc ,(3) á«∏jÒ°ùdGh á«°SQÉØdGh á«fÉfƒ«dG Éæd áÑ°ùædÉH GÒ`` ãc Gõ«‡ ÉfÉ°ùfEG óq ©oj …ò`` dG ,Ú°ùjó≤dG óMCÉH πØàëf Ωƒ`` «dG É`` æfEG - ÚªLΟG ø`` e …ÒZ ¬∏©Øj É`` eh ¬∏©ØH Ωƒ`` bCG É`` e É`` góæY .á`` ªLÎdG AGOCG ≈`` ∏Y
á¶ë∏dG ∂∏J øeh .âbƒdG ∂dP ‘ á«HOC’G á«μ«°SÓμdG ∫ɪYC’G ºgCG ¢Só≤ŸG ÜÉàμdG áªLÎd ÉæfCG Iôμa πÑ≤Jh ∫GDƒ°S …CG ∫CÉ°ùJ’ øμdh ,¬ëjô°V IQÉ`` jõH Ωƒ«dG Ωƒ≤æ°S .∂°T ¿hóH ∂`` dh áªLÎdG ¢ü°üîJ ‘ É`` ¡°ùjQóJ ºàj »àdG äÉ«°SÉ°SC’G ø`` e √ògh – Ú`` jQƒØdG
.Gòg Éæeƒj ¤EG É¡«∏Y â¶aÉM »àdG É¡àjƒg ó∏ÑdG áaÉ≤K âÑ°ùàcG .ÉæHÉàq μd á©FGôdG äBÉLÉØŸG ¢†©H óq ©f ÉfÉ«MCG ¬dÉ°SCÉa .∫ƒÄ°ùŸG iód IôaƒàŸG äÉeƒ∏©ŸGh äÉfÉ«ÑdG ™«ªL Ö∏WCG ¿CG -á`` jQƒØdG
º¡∏HÉbCG ⁄ øjòdG ¢SÉædG πc ‘ äôμah q…ój ‘ IôgõdG âμ°ùeCG ..¢`` Só≤ŸG º`` LΟG “?∑Éæg ¤EG ∫ƒ°Uƒ∏d âbƒdG øe ¥ô¨à°ùj ºch” :ÉgóæY âdCÉ°Sh á¨∏dG ø`` e áªLÎdG ¿ƒ`` μà°S πgh ,¬`` Jóeh ô`` “DƒŸG OÉ`` ≤©fG ¿Éμeh ¿É`` eR ø`` Y
¿ƒ©°†j á¶ë∏dG √òg ‘ º¡æμdh ,GóHCG º`` ¡à∏HÉ≤Ÿ ‹ á°UôØdG íæ°ùJ ød ÉÃQ øjòdGh ,Gó`` HCG .á≤«bO ¿hô°ûY -
âdhÉM ób ÉŸ Ú°ü∏fl Gƒ∏¶«d º¡àYÉ£à°SÉH Ée π°†aCG Úeó≤e ,»Ñàc øe ÉHÉàc º¡jójCG Ú`` H Qƒ°†◊G OóY º`` ch ÚæK’G øe §«∏N hCG ¢`` ùμ©dG hCG á`` jõ«∏‚E’G ¤EG á`` «Hô©dG
Ìc ¿ƒμà°S IóŸG ¿CG ™Ñ£dÉH ÉcQóe âæc ó≤dh .IOÉà©ŸG áHÉLE’G »g á≤«bO ¿hô`` °ûY
ƒfÉ«à°ùjôc º`` LΟG – »àLhR ó`` dGh ‘ ¬∏c ∂dP ¥ƒ`` a äôμa ɪc .»`` FGnôb ™`` e ¬`` àcQÉ°ûe ¬jód ôaƒàj Ée ‹ π`` °Sôj ¿CG ¬æe Ö∏WCGh ÚKóëàŸG á«°ùæL »`` g Éeh Ö`` jô≤àdÉH
.ôeC’G πÑ≤JCG ¿CG »∏Y
q ¿Éc ∂dòdh ;»JÉÑZQ πc ¿B’G ¤EG GƒeÎMG º¡æμdh ,∂dP øe
GógÉ°ûe – Ühô°ù«e ¢ùjó≤dGh áμFÓŸG áÑë°U ‘ Ωƒ«dG ƒg …òdG – Éμ«°ù«àjhCG hÒàfƒe ∫hóLh á«Áó≤àdG º¡°VhôY hCG ÚKóëàŸG äɪ∏c πãe πª©dÉH á°UÉN ≥FÉKh øe
¿CG IOÉ©dG ‘ Gkôeòàe ,áÁó≤dG áHÉàμdG ádB’G ≈∏Y øëæe
m ƒgh √ôcPCG âdR Ée .ô¶æŸG Gòg ¿B’G o ,É`` «æ«eQCG ᪰UÉY ¿ÉØjôj ‘ âæc ,Gòg óMC’G Ωƒ`` j ìÉ`` Ñ°U ‘
≈∏Y IQÉ«°ùdG âÑcQ
¤EG äô¶fh ,ó©«H øe (1) äGQGQCG π`` ÑL áªb »£¨J êƒ∏ãdG ájDhQ ÊÉμ`` eEÉH ¿Éch ¢`` †°†e .ɪFGO É¡°†©H hCG AÉ«°TC’G √òg ôaƒàJ ’ ¿É«MC’G øe Òãc ‘h– ô“DƒŸG ∫ɪYCG
π°UGƒj ∂dP ™e ¿Éch .(∂dòc Ωƒ«dG ∫Gõ`` J Ée ∞°SCÓdh) ôLC’G á°ùîH áæ¡e âfÉc á`` ªLÎdG
√ó∏H πgCG ∑ô°ûoj ¿CG ‘ ¬`` àÑZQ áªLÎ∏d ¬©aój …òdG »≤«≤◊G ÖÑ°ùdG ¿CG É`` kMQÉ°T Iô`` °TÉÑe øe ’óH ∑Éæg É`` LQÉN »°ûeCG ¿CG »àYÉ£à°SÉH ¿Éc ƒ`` d â«æ“h ,‹ƒ`` M øe ∞`` jôdG AÉ`` ëfCG ´ƒ°Vƒe øY â`` fÎf’G ‘ åëÑdÉH Ωƒ`` bCG å«M »°ùØf õ`` «¡éàH GóHCG º`` K ø`` eh
.ÚªLΟG π°†ØH ’EG º¡«dEG π°üJ ød »àdG áaô©ŸG ‘ º¡«∏Y ÉØ«°V âdõf ø`` jòdG ¢UÉî°TC’G ¿Éch .Êó`` ©ŸG ¥hóæ°üdG Gòg πNGO É`` æg ¢`` Sƒ∏÷G ,Ú©e ´ƒ°Vƒe ‘ á`` eóîà°ùŸG äÉë∏£°üŸG øYh áØ∏àîŸG ¬`` ÑfGƒLh ô`` “DƒŸG
≈∏Y ÓÑ≤àe Gó`` ∏éàeh É`` °Tƒ°ûe ø`` gòdG OQÉ°T â`` æc »`` ææμdh ‹ º`` ¡Ø£d AGó`` HEG ¿ƒ`` dhÉëj á«Hô©dG Úà¨∏dÉH ´ƒ°VƒŸG ø`` Y CGôbCG ¿CG ∫hÉMCG ÊEÉa äÉeƒ∏©ŸG ô`` aƒJ Ö`` °ùMh
øjò∏dh ,»Ñàc ‘ Êhó`` YÉ°S øjòdG ¢SÉædG ∂`` ÄdhCG πμdh ,¬d áàeÉ°U IÓ`` °U äƒ`` ∏J
»©e åjóë∏d º¡J’hÉfi øY Gƒ©∏bCG GÒNCGh .“¢UÉÿG »MÉ«°ùdG èeÉfÈdG” Gòg ¢†°†e
QÉ¡XEG ΩóY ™e – ÊhóYÉ°S ∂dòHh º¡fhO øe É¡«dEG π°UC’ øcCG ⁄ Ö`` àc IAGô≤H ‹ Gƒ`` 몰S .ájõ«∏‚E’Gh
.⪰üdG Ωõ∏f øëfh Ò°ùdG Éæ∏°UGhh
¿ƒÑàμj ’ÉØWCG âjCGQ ,á`` °ù«æμdG QOÉZCG ÉfCGh .»à«°üî°Th »`` JÉ«M áZÉ«°U ‘ – º`` ¡Fɪ°SCG øeh .áMGôdG øe É«aÉc É£°ùb òNBG ¿CG ô“DƒŸG ≥Ñ°ùJ »àdG á∏«∏dG ‘ ∫hÉMCG
.IÒãch IÒãc QÉgRCÉHh ±hôM áÄ«g ≈∏Y iƒ∏ëH ájóéHC’G GƒdÉb ɇ ÌcCG òNCÉà°S á`` ∏MôdG ¿CG ÉcQóe âæc ɪ∏ãe – á≤«bO Ú°ùªN ó`` ©H É`` æ∏°Uh
πc ¿CG »gÉÑàfG âØdh ,á`` ¶àμŸG á°ù«æμdG ¤EG Iô°TÉÑe É`` æ¡LƒJh IÒ¨°U á`` æjóe ¤EG – ‹ ∫ƒ°UƒdG ≈∏Y GQOÉb ¿ƒcCG ¿CG ¿ÉÑ°ù◊G ‘ É©°VGh ôcÉÑdG ìÉÑ°üdG ‘ ΩƒbCG º`` K
äɨ∏H ¿ƒKóëàj ¢SÉædG ´ô°Th πHÉH êôH ¬dE’G º£M É kMƒªW ¿É°ùfE’G íÑ°UCG ÉeóæY
k G É°†jCG ≥∏N – IOhó`` fiÓdG ¬àªMÈa – ∂dP ™eh ,á`` Ø∏àfl ,Gók L ᫪°SQ âfÉc áÑ°SÉæŸG ¿CG »æ©j ɇ ,≥æ©dG á£HQh ádóÑdG ÉjóJôe ¿Éc ∑É`` æg ¢`` üî°T ,Iõ¡LC’G ¢üëa øe øμ“CG ≈àM á∏eÉc áYÉ°S øY π≤j ’ Ée πÑb ô“DƒŸG ¿Éμe ¤EG
∂∏J AÉæH Ghó«©«d øjôNBG É°SÉfC
âLôN ÉgóæY ,õæ«÷G ∫É£æHh (äÒ°T »àdG) ¢ü«ª≤dG …óJQCG ÉfCGh »àaÉî°ùH äô©°T óbh
∞∏μf Ée GQOÉf …òdGh – ¢üî°ûdG ∂dP .ÊÉ°ùfE’G ôμØdG QÉ°ûàfGh QGƒ◊G Úμªàd Qƒ°ù÷G ,…ód IôaƒàŸG äÉeƒ∏©ŸG hCG ∫ɪYC’G ∫hó`` L ≈∏Y IÒNCG äÓjó©J ájCG á`` aô©e h
øeh ,IOQh ‹ Gƒeóbh ,∑Éæg ÜÉàn μo dG á£HGQ øe AÉ°†YCG Êô¶àæj ¿Éc å«M IQÉ«°ùdG ø`` e
.ºLΟG ƒg – É«ÑæLCG ÉHÉàc íàØf ÉeóæY ¬ª°SG á¶MÓe AÉæY Éæ°ùØfCG ¿CGh ÚKóëàŸG óMCÉH AÉ`` ≤àd’G øe øμ“CÉ°S ÊEÉa »Ø«∏M ß`` ◊G ø`` °ùM ¿Éc ¿EGh
ΩÉeCG »°ùØf óLC’ á°ù«æμdG íHòe ∞∏N äGƒ£ÿG ¢†©H ∫õ`` ææd Oƒ°û◊G §°Sh ÊhOÉb º`` K
ä’ÉME’G »ææμdh ,Éæg øaOo ób ¿ƒμj ¿CGh óH’ ¢ùjó≤dG ¿CG ÉcQóe QƒÑ≤dG óMCG ´ƒ°VƒŸG ∫ƒM q…ód á°†eɨdG •É≤ædG ¬æe º¡aCG ≈àM âbƒdG ¢†©H ¬©e ¢`` TOQOCG
¥Gô©dGh ¿GôjEG øe ÜÎ≤J å«M É«côJ øe »bô°ûdG Aõ÷G ‘ óà“ :äGQGQCGC á`` ªb -1 øŸ
øŸ áaô©e
áa ‘ Ö`` ZQCGC âæc È≤dG ≈`` ∏Y IôgõdG ™`` °VCG ¿CGC π`π` `Ñbhbh ∑Éæ¡a .¬`` d Gó©à°ùe ¿ƒ`` cCG ≈àM åjó◊G ‘ ¬`` Hƒ∏°SCGh ¬`` àæμd ¬`` æe ∞`` °ûà°SCGh
(áªLΟG) .É«côJ ‘ áªb ≈∏YCG ó©Jh ,É«æ«eQCGh .»∏«éÑJh »FÉæK ¬LhC p G hCG á«μjôeCG hCG á`` «HhQhCG hCG á«HôY hCG ájƒ«°SBG á`` é¡∏H ájõ«∏‚E’G çóëàj ø`` e
,õJÉL …õ`` JÉg ájôb ‘ ódh ,܃`` °SÒe ¢ùjó≤dG ¬o ` `ª°SG :¢`` Só≤ŸG º`` LΟG -2
¤EG ¢Só≤ŸG ÜÉàμdG ºLôJ ,á`` «ë«°ùŸG ¢üîj ɪ«a ájƒb äGó≤à©e ¬jód â`` fÉch
.(2)) “¢Só≤ŸG
“¢Só≤ŸG ºLΟG ¤EG” :ºgóMCG »æHÉLCG ∑Éægh π¡°ùdGh ó`` ≤©ŸGh A»£ÑdGh ™`` jô°ùdG ¢üî°ûdG ∑É`` ægh ,ïdG á`` «fÉ£jôH
(áªLΟG) .á«æ«eQC’G ¢ù°SDƒe ó©jh ,á«æ«eQC’G .¿õàŸGh ≥∏≤dGh A…ô`` ÷Gh ∫ƒéÿGh IÌ©Ñe √QÉμaCG øeh áÑJôe √QÉμ`` aCG øe
,πjÒ°S ¢`` ùjó≤dG ƒg É¡YÎfl ¿CG ∫É`` ≤j á`` Áób á`` «aÓ°S á`` jóéHCG -3 .áªLÎdG á«∏ªY ‘ óYÉ°ùj ≥Ñ°S Ée ™«ªL áaô©eh
ÉjQɨ∏Hh É`` «Hô°U ‘ π`` ª©à°ùJ á`` ãjó◊G É`` ¡dÉμ°TCG ∫Gõ`` J ’h
(OQƒŸG) .É≤HÉ°S »à«aƒ°ùdG OÉ–’G äÉjQƒ¡ªLh ɉEGh Ö°ùëa ájQƒØdG áªLÎdG ‘ IÈ`` N ¬d ¢ù«d π«Ñf »≤jó°Uh »`` NCG
’ »àdGh ÉgÉjEG »æª∏Y »àdG á«°SÉ°SC’G QƒeC’G øªa ,∂dòc IÉ«◊G ‘ IÈN ¬`` jód
ƒg ‹ƒNO óæYh ô“DƒŸG ¤EG »≤jôW ‘ »HÉgP ∫ÓN ô“Dƒe πc ‘ ÉgOOQCG ∫GRCG
âÄ°T ¿EG Ó¡°S Ö©°üdG π©Œ ¿CGh Ó¡°S ¬à∏©L Ée ’EG π¡°S ’ º¡∏dG” AÉYódG Gòg
,áHÉéà°S’G ¬æe ≈Lôj AÉ`` YO Oô› â°ù«d IQÉÑ©dG √ò¡a ,“Ú`` ªMGôdG ºMQCG É`` j
…òdG ôJƒàdG ø`` e ÒÑc Qób ∞«ØîJ ≈`` ∏Y ∂dòc πª©J É`` ¡fEÉa ,É¡dƒb ó`` æY ,É`` ‰EGh
πNOCGh ô“DƒŸG CGóÑj ºK øeh .áªLÎdG á«∏ªY ‘ ´hô°ûdG πÑb ºLΟG Ö`` «°üj
‹ º°ùàÑj øe º¡æªa êÉ`` LõdG ∞∏N øe Qƒ°†◊G ÊGôjh áªLÎdG á`` æ«HÉc ¤EG
ÉfCG ≥Øàfh .áæ«HÉμdG ‘ …Oƒ`` Lh Üô¨à°ùj øe º¡æeh É≤aƒe ɶM ‹ ≈`` æªàjh
GõgÉL ¿ƒμj »μd ∂dòc õcôjh ™ªà°ùj ôNB’G ¢üî°ûdGh ,’hCG CGóÑj øe »∏«eRh
.á¶◊ …CG ‘ ôNC’G áMGQEG hCG IóYÉ°ùª∏d

π`` ªY Qqó` `≤j ø`` e ∑É`` æ¡a π`` ©ØdG OhOQ ähÉ`` ØàJ ô`` “DƒŸG »`` ¡àæj É`` eóæYh
º¡à©æj øe ∑É`` ægh Égƒeób »àdG Ió`` YÉ°ùŸG ≈∏Y Ú`` ªLΟG ôμ°ûjh á`` ªLÎdG
çóëàŸG ¢ù«d ¬`` ©ª°ùj ¿Éc Ée ¿CG ¤EG ¬`` Ñàæj ’ øe ∑Éægh Ú`` dƒ¡éŸG Oƒ`` æ÷ÉH
»¡æj ÉeóæY Qƒ©°ûdG ´hQCG Éeh .ÚªLΟG OƒLh ∂dòH ≈°ùæjh ºLΟG É`` ‰EGh
.ìÉéæH ô“DƒŸG ºLΟG
۱٤
(1) Oó©dG - Ω2009 ƒ«dƒj 19: ≥aGƒŸG . `g 1430 ÖLQ 26 óMC’G

ºLÎe ÜÉàc ‘ Iô¶f

á«îjQÉàdG É¡àMöVCGh ¿ÉªYo óLÉ°ùe


»°UGô◊G ¬∏dGóÑY .O :áªLôJ - Éà°Sƒc ƒdhÉH :∞«dCÉJ
á«Ø°Uh á°SGQO :á«îjQÉàdG É¡àMô°VCGh ¿ÉªoY óLÉ°ùe” ¿Gƒæ©H (Historic Mosques and Shrines of Oman) ÜÉàμd á«Hô©dG áªLÎdG 2004 ΩÉ`` Y ‘ äQó`` °U
k óq °ùj ÜÉàc ƒgh .“É¡àMô°VCGh áÁó≤dG ¿ÉªY óLÉ°ùŸ á«≤«KƒJ
ÈY ¿ÉªoY ‘ áMô°VC’Gh óLÉ°ùŸG É¡H º°ùàJ »àdG á«æjódG ájQɪ©ŸG Rô£dG ≥«KƒJ ¤EG áë∏e áLÉM »Ñ∏jh Ék«aô©e ÉZGôa
.á«aô©ŸG ¬àª«bh ÜÉàμdG äÉjƒàfi øY áeÉY Iôμa øjƒμJ É¡dÓN øe ™«£à°ùj á«Hô©dG áªLÎdG øe IòÑf ËôμdG ÇQÉ≤∏d Ωqó≤f .É¡îjQÉJ

áeó≤ŸG øe ∞£à≤e ÜÉàμdG ¢Sô¡a øe


≈∏Yh É°Vôn Yn ’EG ¢Vô©àJ ’ É¡fCG ÒZ ,ÉgQɪ©eh á«eÓ°SE’G IÎØdG QÉKBG ¢SQóJ √ÓYCG ÉgÉfôcP »àdG çƒëÑdG ¿EG”
.á«îjQÉàdG ™bGƒŸG øª°V É¡©bGƒeh á«æjódG ÊÉѪ∏d »°ûeÉg
q đf
Öàch ádÉMôdG äÉ`` HÉàc ¢†©H âJCG ÉÃQ ,π`` LCG .ÉeÉ“ ’ƒ¡› ¿ƒμj OÉμ`` j Êɪ©dG óé°ùŸG ¿CÉH ∫ƒ`` ≤dG øμÁ Gò`` ¡dh QÉØX áMô°VCG - Ëó≤J
õLƒŸG ∞°UƒdG ≈àM ,óLƒJ ɪæ«M ,äGQÉ°TE’G √òg øª°†àJ ¿CG Qó`` æj ¬fCG ÒZ ,™°SƒJ Ò¨H óLÉ°ùŸG ôcP ≈`` ∏Y É`` «aGô¨÷G Qƒ`` ÿG ó`` é°ùe) É`` góLÉ°ùeh Ωó`` æ°ùe á`` Mô°VCG -
.πNGódG øe óLÉ°ùŸG ô¡¶J Qƒ°U …CG óLƒJ ’h ,É¡∏bCGh ÉgQófCG ɪa óLÉ°ùŸG √òg ≥KƒJ »àdG Qƒ°üdG ÉeCG ,óLÉ°ùŸG ÊÉÑŸ (ÉîH ™eÉL ,(Ö°üN) áeó≤ŸG
M. Kervran,) ¿GôaÒc .Ω Égô°ûf á«fɪ©dG óLÉ°ùŸÉH á≤∏©àŸG á«°ûeÉ¡dG äɶMÓŸG ¢†©H ¤EG Ò°TCG ¿CG OhCG Éægh
áæWÉÑdG πMÉ°S ‘ á«æjódG ÊÉÑŸG - :∫hC’G π°üØdG
Gòg ¿CG ƒg ∞°SDƒŸG ôeC’G ¿CG ’EG ,πîf ‘ ™eÉ÷G óé°ùª∏d Ék ££flh ÜGô` m ` fi π«°UÉØàd
p Qƒ°U ¢`` ùªN ø`` ª°†àJh (1987
.óé°ùª∏d »LQÉÿG QGó÷G øe ÅJÉf AõL ¬fCÉc ô¡X …òdG ÜGôëª∏d √ôjƒ°üJ ‘ ¢üNC’G ≈∏Yh ,ábódG ¬°ü≤æJ º°SôdG ‘ AGô`` ª◊G ó`` é°ùe) á`` jó«∏≤àdG ìô`` £e ó`` LÉ°ùe - ¿ÉªY ‘ Qɪ©ŸGh á«©«Ñ£dG áÄ«ÑdG
ÊÉÑŸG ∂∏J ,¿É¡Ø°UCGh OGó¨Hh ≥`` °ûeO ‘ á≤ªæŸG ÊÉÑŸG hCG IôgÉ≤dG ‘ áªî°†dG óLÉ°ùŸG GƒØo dp CGn ø`` jòdG ádÉMs ôs dG É`` eCG (√hÈL íjô°V ,√hÈL
:ÊÉãdG π°üØdG
øe á«dÉÿG ᣫ°ùÑdG ¿É`` ªY óLÉ°ùe ‘ ¿hóéj ’ º¡fEÉa Ö`` gòdG hCG êÉLõdGhCG AÉ°ùØ«°ùØdGhCG ô`` LB’ÉH Iƒ`` °ùμŸG á`` aôNõŸG IQƒHÉÿG ™eÉL -
¿CG º¡fÉÑ°ùM ‘ ≈JCG øjòdG ÉeCG ,¬à°ûgO »Yóà°ùjh ,AôŸG √ÉÑàfG »Yΰùj GôeCG ÉgQɪ©e ™°VGƒàH º°ùàJ »`` àdGh ±QÉ`` NõdG »°VÉHE’G πNGódG óLÉ°ùe
ô≤©dG óé°ùe -
!º¡∏bCG ɪa ójõj hCG ΩÉY áFɉɪK ÉgôªY ≠∏Ñj ¥hôëŸG ÒZ ܃£dÉH â«æH »àdG óLÉ°ùŸG √òg ¢†©H á«YɪàL’G á«æjódGh á«aGô¨÷Gh á«îjQÉàdG á«Ø∏ÿG
óLÉ°ùŸG √òg ¿CG ƒ`` g Gòg Oôeh ,¿ÉªY πNGO ¿óe ‘ á«°VÉHE’G ó`` LÉ°ùŸG OƒLh Ó°UCG Gƒ`` ¶MÓj ⁄ ø`` jÒãμdG ¿EG π`` H áæWÉÑdG ‘ á«°VÉHE’G óLÉ°ùŸG -
AÉæÑdG §‰
º¡fEÉa Gò¡dh ,¿É`
m ` Ñe øe ÉgGóY É`` ªY Égõ«“h ,É¡H õ«ªàJ á`` °UÉN äɪ°S ájCG hCG IRQÉ`` ÑdG ÖjQÉëŸG hCG äGQÉ`` æŸG ø`` e ƒ`` ∏îJ óeÌdG Qƒ°S øe Üô≤dÉH óé°ùe -
.≈æμ°ù∏d ÉJƒ«H ÉghtóY ɪæ«M GhCÉ£NCG ,…óæμdG ó`` ª°S ‘ ᩪ÷G ó`` é°ùe) ihõ`` f ó`` LÉ°ùe -
á«dɪ°ûdG πMGƒ°ùdG ‘ ájQÉcòàdG QƒÑ≤dG -
±ó¡dG Gògh ,¿ÉªY ‘ »`` æjódG Qɪ©ŸÉH áaô©ŸG ‘ ÆGôØdG Gò`` g Aπe ¤EG ≈©°ùj ÜÉàμdG Gòg ¬`` eó≤j …ò`` dG å`` ëÑdG ¿EG áfPGƒ°ûdG ó`` é°ùe ,ihõ`` f §°Sh ‘ Ëó`` ≤dG ™`` eÉ÷G
(QÉë°U ,¿GƒL) ábÉædG óé°ùe -
≥HÉ°S ¿hOh ájhQ Ò`` Zh πé©àH w ⇠n u Qo hCG âen pógo ó`` b óLÉ°ùŸG ¢†©H ¿CG ¬`` ≤«≤– áHƒ©°Uh ¬dÉæe IõY ø`` e OGR ìƒ`` ª£dG IÉæ÷G óé°ùe ,ihõf ‘ ∫É©°S ™eÉL ,(ô`` ≤©dG IQÉM)
¬∏fi πM …òdG) ihõ`` f ádÉØ°S ‘ ÒÑμdG ™`` eÉ÷Éc ,á«fɪ©dG óLÉ°ùŸG º`` gCG ¢†©H ¿CG ≈°SCÓd ƒ`` Yój ɇ ¬fEG π`` H .QÉ`` ©°TEG ‘h »bô°ûdG »Hƒæ÷G π`` MÉ°ùdG ‘ »æjódG QÉ`` ª©ŸG - (áLô°ûdG óé°ùe ,∫É©°S ‘
≈æÑŸG ójó÷G ≈æÑŸG ¬Ñ°ûj ¿CG ¿hO É`` gó««°ûJ ó«YCG óbh ,É¡≤«KƒJ ºàj ¿CG ¿hO âeóg ób ,(1975 ΩÉ`` Y »æH å`` jóM ó`` é°ùe á«bô°ûdG á≤£æe
.A»°T ‘ »∏°UC’G óé°ùe ,AÉ`` ã«ŸG óé°ùe ,Ó`` ¡H ™eÉL) Ó`` ¡H ó`` LÉ°ùe -
äÉ¡∏b ‘ Ëôe »Ñ«H íjô°V Üô`` b º`` Ø«°S …OGh ‘ ø`` °üëŸG ó`` é°ùŸG ,ø`` °ü◊G
ó©H âYQÉ°S ó`` b áaÉ≤ãdGh çGÎdG IQGRh ¿CG º`` «¶Y Qhô`` °ùH ÜÉàμdG Gòg ∞dDƒe ô`` còj ¿G »`` °†à≤j Ö`` LGƒdG ¿CG ≈`` ≤Ñj
.á«fɪ©dG á«îjQÉàdG ÊÉÑŸG ≈∏Y ®ÉØ◊G ¤EG ±ó¡j èeÉfôH ≥ah πª©dG ¤EG 1976 ΩÉY É¡KGóëà°SG Qƒ°U óLÉ°ùe · ( (Ó¡H) äÉaɨdG
‘ á«îjQÉàdG óLÉ°ùŸG â©°Vh ó≤a º¶©ŸG ó«©°S øH ¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG ádÓ÷G ÖMÉ°üd á«eÉ°ùdG äɪ«∏©à∏d Gò`` «ØæJh á∏°ù«æ°ùdG óé°ùe óé°ùeh Ú©dG óé°ùe ,™eÉ÷G óé°ùŸG) íæe óLÉ°ùe -
QƒàcódG …Qɪ©ŸG ¢Sóæ¡ŸÉH áaÉ≤ãdGh çGÎdG IQGRh âfÉ©à°SG óbh .É¡H ≥«∏j …òdG º«eÎdÉH ≈¶ëà°S »àdG ÊÉ`` ÑŸG á`` ªFÉb »∏Y ƒH »æH OÓH ™eÉL (‹É©dG óé°ùeh IGô°ûdG
Ö°ùëH - π`` ª°ûJ »àdG á`` «îjQÉàdG ìhô`` °üdG º`` «eÎd Dr. Giuseppe Biancifiori…Qƒ`` «Ø«°ùfÉ«H Ö`` °Sƒ«L
…ÈY ‘ ï«£ÑdG óé°ùe ¥Éà°SôdG ™eÉL -
.áÁó≤dG óLÉ°ùŸG øe GOóY - ¬àjÉYQh ÊÉ£∏°ùdG •ÓÑdG ¿GƒjO äÉ«°UƒJ
øe Ω1991 ΩÉY ¬`` JÉah πÑb øμ“ óbh ,Ò¶ædG »`p ` ©n £≤æe IAÉØch ¢SɪëH ¬àª¡Ã …Qƒ`` «Ø«°ùfÉ«H QƒàcódG ΩÉ`` b ó`` bh …ÈY ‘ ΩGôM’G óé°ùe πîf ™eÉL -
‘GƒdG ‘ ÒÑμdG ™eÉ÷Gh íæe ‘ ÒÑμdG ™eÉ÷Gh »`` ∏YƒH »æH OÓH ‘ ÒÑμdG ™eÉ÷G »g óLÉ°ùe áKÓK º`` «eôJ AÉ`` ¡fEG ¿ÉªY πNGO ‘ áMô°VC’G ¢†jô¨dG óé°ùe -
.(Biancifiori 1994)
ô°†NC’G πÑ÷G óLÉ°ùe ÈμŸG óé°ùe -
≈∏Y ƒgh ,É¡ª«eôJ ºàj ¿CG πÑb Iôe ∫hC’ ¬`` H â≤Kh …òdG ƒëædG ≈∏Y ÊÉÑŸG ≥«KƒJ ôKBG ób ÜÉàμdG Gò`` g ∞`` dDƒe ¿CG ’EG
∫GõJ ’ å«M ,á«∏°UC’G É¡JQƒ°U ‘ AôŸG ÉgGôj ɪæ«M »îjQÉàdGh ‘É≤ãdG ÉgÉæ©e ájOCÉJ ‘ ≠∏HCG áÁó≤dG ÊÉÑŸG ¿CÉH Ú≤j »Hô¨dG ôé◊G ∫ÉÑL á∏°ù∏°ùd »bô°ûdG íØ°ùdG óLÉ°ùe áæjƒ©dG óé°ùe -
.Ú©dG É¡Ä£îJ ’ »àdG É¡àdÉ°UCG á°ùŸh É¡MhQ ≈∏Y ßaÉ– »eôs °üdG
n …OGhh Ió«°T …OGh óLÉ°ùe
:ådÉãdG π°üØdG
…òdG Gòg ɪa ,≈fOC’G ¥ô`` °ûdG ‘ ôNBG ¿Éμe …CG øY É¡aÓàNÉH õ`` «ªàJ OÓH ,Iôe ∫hC’ ÉgGôjh É`` gQhõj ø`` Ÿ ,¿É`` ªY ¿EG ácGôdG óé°ùe
É¡H ¢UÉÿG ójôØdG É¡FÉæH ܃∏°SCG ¿ÉªY äQƒW GPÉŸh ?Ò¶ædG ´É£≤fGh OôØàdG ᪰S É¡ëæÁh õ«ªàdG áë°ùe É¡«∏Y »Ø°†j øe ÉgQhÉéj Éeh πMGƒ°ùdG ‘ áMô°VC’Gh óLÉ°ùŸG
?»Hô©dG ⁄É©dG ‘ ¿Éμe …CG ‘ GÒ¶f ¬d óéj ’ É¡«a π«îædG ∞©°S øe »æÑŸG §«°ùÑdG ñƒμdG ¿EG å«ëH :™HGôdG π°üØdG ≥WÉæe
ÉÃQ AÉæÑdG OGƒ`` eh IÉ«◊G •É`` ‰CGh ¿Éμ°ùdGh á«©«Ñ£dG á`` Ä«ÑdG å«M ø`` e ¿ÉªY ¬H õ«ªàJ …ò`` dG ´ƒ`` æàdG ¿CG Ö`` jQ ’ ÖjQÉëŸG) ¿ÉªY ‘ »æjódG Qɪ©ª∏d á«°SÉ°SC’G äɪ°ùdG (ó«∏ÑdG) QÉØX ™eÉL -
IóMƒdG ¿Gó≤a øY È©j ’ ´ƒ`` æàdG ¿CG ɪc ,¿É°ùfE’G ¢ùØf ‘ …ó`` «∏≤àdG Êɪ©dG Qɪ©ŸG ¬Ø∏îj …ò`` dG …ƒ≤dG ô`` KC’G ô`` °ùØj ,»∏ëŸG ÜGôëŸG Qƒ£Jh á∏ªàëŸG É¡dƒ°UCG :áaôNõŸG (ó«∏ÑdG) QÉØX ‘ IQÉM óé°ùe -
»∏fi …Qɪ©e çGôJ ∂dP ‘ Égóæ°ùj ,∞«dCÉàdGh AÉ≤àf’ÉH õ«ªàJ á«°üî°T øY ∞`` °ûμJ ’ɪLEG ÊÉÑŸG ¿CG ∂dP ,É`` jôgÉX ’EG
º∏©e :QÉØX ‘ øªãŸG Oƒª©dG ,±õÿÉH óLÉ°ùŸG ÚjõJ (ádÓ°U) •ÉHôdG ‘ …õFÉæ÷G óé°ùŸG -
.¬àbGôYh ¬Jƒ≤H õ«ªàj
(óé°ùŸG çÉKCG ,õ«‡ …Qɪ©e
∫É°üJG øY âéàf Qɪ©ŸG ≈∏Y á«ÑæLCG äGÒKCÉJ OƒLh ≈∏Y ÚÑdG π«dódG ,πMGƒ°ùdG ≈∏Y É°Uƒ°üNh ,AôŸG óLh ÉÃQh ìó°S ™eÉL -
ÉeÉJ ÉHÉ©«à°SG äGÒKCÉàdG √òg ÖYƒà°SG ób Êɪ©dG …Qɪ©ŸG çGÎdG ¿CG ÒZ ,ïjQÉàdG ∫GƒW iôNC’G ·C’ÉH ¿ÉªY IQÉëH äÉLÉàæà°SG 䃫NQ ™eÉL -
.“á«∏ëŸG á«∏°UC’G ¬Jɪ°S ™e áªé°ùæe É¡∏©éj ƒëf ≈∏Y
۱٥
(1) Oó©dG - Ω2009 ƒ«dƒj 19: ≥aGƒŸG . `g 1430 ÖLQ 26 óMC’G

ºLÎe ÜÉàc ‘ Iô¶f


(ô≤©dG IQÉM) áfPGƒ°ûdG óé°ùe
.á«aõN äÉ°SÉW á°ùªN ¬«∏Y ,ô`` £æ≤e QÉWEG π«£à°ùŸG Gò¡H §«ëjh ,πμ°ûdG á`` ©jóH IÒãc äÓàH ¬«∏Y â°û≤f πμ`` °ûdG ,ájó«∏≤àdG á«°VÉHE’G ¿óŸG óLÉ°ùe ≈∏Y Ék LPƒ‰ ó©j óé°ùe ƒgh ,“Úà∏Ñ≤dG óé°ùe“`H ¬fPGƒ°ûdG óé°ùe ±ô©j
ô£°ùdG ÉeCG ,óé°ùŸG AÉæH Gƒodƒs en …òdG øe Òãc Aɪ°SCG ɪ¡dhCG ôcòj ,ï°ùædG §îH ¿É°Tƒ≤æe ¿Gô£°S QÉWE’G Gòg ¥ƒah á≤«°V ´QGƒ°T á©HQC’G ¬ÑfGƒL øe ¬H §«ëjh ,á©ØJôe áàHÉK Ió`` YÉb ≈∏Y …ƒ∏Y ≥HÉW iƒà°ùe ‘ óé°ùŸG ¢`` †¡æjh
≈∏Yh .(Ω1529) `g936 ΩÉY ƒgh πª©dG RÉ‚EG ïjQÉJh ∞°Sƒj øH ¬∏dGóÑY øH ≈°ù«Y Ú«aô◊G ¢ù«FQ ôcò«a ÊÉãdG .á≤£æŸG ¿Éμ°S É¡eóîà°ùj
Qò©àŸG øe íÑ°UCGh ¢ùª£fG ób ¬ª°SG ¿G ÒZ ,É`` °†jCG ƒg ¬ª°SG ¢û≤ædG Gòg Öàc …òdG ¢üî°ûdG n¿hs On ó≤a IOÉ`` ©dG Ò`` Z óé°ùŸG áÑ£°üe ¤EG ´QÉ°ûdG øe Oƒ©°ü∏d ¢SÉædG ¬eóîà°ùj ô£æ≤e º∏°S óé°ùŸG øe »bô°ûdG ÖfÉ÷G ‘ óLƒjh
.¬JAGôb Gòg ÖfÉéHh ,ICÉ°†«eh AÉe ôÄH ¬H Ò¨°U ≈æÑe ≈æÑŸG º∏°S πHÉ≤e ‘ óLƒjh ,≈æѪ∏d á«Hƒæ÷G á¡÷G øe óà“ »àdG
áYhôdG ‘ ájBG á«aƒc ±hôëH áØjô°ûdG IOÉ¡°ûdG âÑàc ΩÉeCÓd A»°ûdG ¢†©H á∏FÉe áMƒd ≈∏Y ÜGôëŸG á`` ªb ‘h ôªàdG øªK ¿G πH AÉÑg ™«°†j ’ »`` ≤ÑàŸG AÉŸG ¿EÉa Gò¡dh ,Aƒ°VƒdG ‘ Ωóîà°ùŸG AÉ`` ŸG øe …ƒJôJ ᪫àj á`` ∏îf ≈`` æÑŸG
.º∏°Sh ¬«∏Y ¬∏dG ≈∏°U “óªfi” »ÑædG º°SG É¡£°Sƒàj .óé°ùŸG ídÉ°üd ¬æe OÉØà°ùj á∏îædG √òg ¬éàæJ …òdG
AÉ°û©dGh Üô¨ŸG »JÓ°U ¢SÉædG …ODƒjh ,ábRC’G ≈∏Yh IQhÉéŸG ∫RÉæŸG í£°SCG ≈∏Y π£j π«ªL øë°U óé°ùª∏dh
âÑJQ óbh ,ɪ¡ahôM §`` HGÎJ ï°ùædG §ÿÉH ¿Gô`` £°S ÜGôëŸG ∞jƒéàH §`` «– »àdG áMƒ∏dG ≈∏YCG ¢`` û≤f É`` ªc
.øë°üdG Gòg ‘ ∞«°üdG π°üa ‘
.iƒà°ùe øe ÌcCG ≈∏Y äɪ∏μdG
…òdG ≈æÑŸG Gòg πNGO áMÉ°ùŸG ™jRƒJ ÉeCG .IóªYCG á©HQCG ≈∏Y Ωƒ≤J áÑHóe Oƒ≤Y ≈∏Y í£°ùŸG óé°ùŸG ∞≤°S Ωƒ≤j
¬°ùØf ÜGôëŸGh ≥ª©dG á∏ë°V IOó©àŸG ∫ƒ≤◊Éa ,ôjƒ°üàdG ≈∏Y Ωƒ≤j áæjõdG ‘ ܃∏°SCG øY ÜGôëŸG ∞`` °ûμjh
óé°ùŸG òaGƒf øe πNój …ò`` dG Aƒ°†dG ¢ü«°üH ¿CG ɪc ,¿RGƒàdG ‘ á`` jɨa §«£îàdG ™Hôe ¿ƒμj ¿CG ¤EG Üô`` bCG ƒ`` g
óªà©J ’ »àdG ÜGôëŸG Gòg án ©«ÑW Ú›óæŸG øjOƒª©dG ºo «ª°üJ ócDƒjh ,É¡≤ªY ádÉë°V ‘ ájÉZ ájQGóL á«æM ’EG ¢ù«d
.óé°ùŸG πNGO É©jóH G qƒL oèpàær jo É¡bƒa á«Ñ°ûÿG ∑ÉÑ°ûdGh áKÓãdG ÜGƒHC’G ÈY ¬æë°U øeh
ÚjõJ ió©àJ ’ ɪ¡àØ«Xh âë°VCÉa á«FÉ°ûf’Gh ájQɪ©ŸG ɪ¡àª«b πc ¿GOƒª©dG Gòg ó≤a å«M ,AÉæÑdG ‘ ´GóH’G ≈∏Y
ÜGôëŸG ∞jƒŒ ÉeCG .±ôNõe ÜGô`` fi ¬£°Sƒàj …òdG á∏Ñ≤dG QGóL GóY áaôNR …CG ø`` e óé°ùŸG ¿GQóL ƒ`` ∏îJh
ô¡X øjõJ »àdG á`` jOƒª©dG ∫Éμ°TC’Gh ,OÉ©HC’G á`` «KÓK ɪ¡àª«b ɪ¡æe âYõàfG ó`` b øjOƒª©dG »LÉJ ¿CG É`` ªc .ÜGô`` ëŸG πc ‘ óLƒjh ,IQƒØfi ∫Éμ°TCÉH É¡∏c áaôNõe IOó©àe ∫ƒ≤M ¤EG º°ù≤àæj (Ωx3 Ω2) ¢ü÷G øe QÉWEG πNGO óLƒ«a
.í£°ùdG ≈∏Y »£N º«°ù≤J øe ÌcCG hóÑJ ’ É¡fG πH ,≥ª©dÉH GQƒ©°T É¡«dEG ôXÉædG íæ“ ’ ∞jƒéàdG π«£à°ùe QÉWEG Égƒ∏©j IOófl áÑb ∞°üf ɪgƒ∏©J ¿É›óe ¿GOƒªY ÜGôëŸG øe ô°ùjC’G ÖfÉ÷Gh øÁC’G ÖfÉ÷G øe
(1) Oó©dG - Ω2009 ƒ«dƒj 19: ≥aGƒŸG . `g 1430 ÖLQ 26 óMC’G

»
»°UGô◊G ˆGóÑY .O
ôôμ°ûdG ºμd ..¬HÓWh
á«ëàdGh
É`` ªæ«M »`` °VÉŸG ¿ô`` ≤dG äÉ`` «æ«à°S ‘
ºLΪc ¬∏dGóÑY Ú`` eCG óªfi PÉà°SC’G É`` æØ°ûàcG
ºL
ÉæàMôa
Éæ âfÉc á«Hô©dG ¤EG ájõ«∏‚E’G øe π≤æj
¬æμÁ øe Ú«fɪo©dG ‘ É`` fóLh ó≤a ∞°UƒJ ’
¾
π`` H Ö`` °ùëa á`` jõ«∏‚E’G á`` ¨∏dG á`` aô©e ¢`` ù«d
»MÓØdG óªMCG :º∏≤H QɶfCG âØ∏f Éæch á«Hô©dG Éæà¨d ¤EG É`` ¡àªLôJh

¿CG iôf É`` æch .ÊɪoY ºLΟG Gò`` g ¿CG iôNC’G á`` «Hô©dG ∫hódGh è`` «∏ÿG AÉ`` æHCG ø`` e É`` æFÉbó°UCG
áÑîædG iƒ°S É¡©«£à°ùj ’ á«aô©ŸG IQó≤dG IhQP á«Hô©dG ¤EG É¡∏≤fh á«ÑæLC’G á¨∏dG ‘ ¢Uƒ¨dG
á«μ«°SÓμdG äÉjGhô∏d á©FGôdG º¡JɪLôJ CGô≤f Éæc øjòdG ¬bÉaQh »μÑ∏©ÑdG Òæe ∫ÉãeCG øe á«dÉ©dG
øeõd Éæ∏∏Xh ÉgÒZh “Éæ«fQÉcÉfCG“h “AÉ°SƒÑdG” ¤EG “Úàæjóe á°üb“h “ΩGOôJƒf ÜóMCG” øe
¿CG ¿hO äGƒæ°ùdG â°†eh ¬∏dGóÑY Ú`` eCG óªfi πãe º¡H ôîàØf Ú«fɪoY ÚªLÎe OƒLƒd º`` ∏ëf
áªLÎdG ‘ Ú°ü°üîàŸG É`` ¡FÉæHCÉH IÒ`` NC’G Oƒ≤©dG ‘ á©eÉ÷G É`` æJCÉLÉa ¿CG ¤EG ∂`` dP ≥`` ≤ëàj
(á«eƒ¡ØŸG IQÉ`` ©à°S’G) ‘ ∫OÉ`` éj ™°ûŸG ÜÉ¡°ûdÉc ó`` «©H øe ™ª∏j »`` °UGô◊G ¬`` ∏dGóÑY É`` æjCGQh
çóëàjh Üô©dG AɪYõdG ¢`` †©H äÉHÉ£N ‘ Éæ∏Ñb øe (Ωƒ¡ØŸG Ò`` Z) RÉéŸÉH ÉæYÉæbE’ ≈`` ©°ùjh
øe ∫hC’G ‘ ÉgÉæÑ°ùM ¿CÉ°ûdG Gòg ‘ á°†jôY äÉ`` MƒªW øYh …QÉ°†M ´hô°ûªc áªLÎdG ø`` Y
¬àÁõY øμdh ÉÑjôb ≥`` ≤ëàdG á∏¡°S â°ù«d »àdG ó«©ÑdG AÉ`` °†ØdG ƒL ‘ á≤∏ëŸG ÜÉÑ°ûdG äÉ`` «æ“
IôgÉX IRQÉH á≤«≤M ∫É«ÿÉc hCG ’É`` «N ¬Ñ°ùëf Éæc Ée π©L ¬Yhô°ûà âHÉãdG ¬`` fÉÁEGh IOÉ`` bƒdG
É«fÉ£jôH øe √GQƒàcódG IOÉ¡°T πªëj ¬à°SGQO øe OÉY ¿CG Éeh .É¡°ùØf øY í°üØJ ™bGƒdG ¢VQCG ‘
ógÉ©àjh QhòÑdG OƒLCG É¡d »≤àæjh ¢VQC’G ó¡Á Ú°ù°SDƒŸG OGhôdG ájóLh ⪰U ‘ ∂ª¡fG ≈àM
è°†fh ´QõdG ∫ɪàcG ó¡°ûæd ¬JƒYO ÉæJAÉLh ÉgÉæL ÜÉWh äƒà°SG ¿CG ¤EG ájÉYôdG ≥FÉØH É`` ¡JÉÑf
∞«°S ´óÑŸG ≥`` jó°üdG á≤aôH â`` ÑgPh IƒYódG É`` æ«Ñ∏a OÉ°ü◊G Ωƒ`` «H ¬àMôa ¬`` cQÉ°ûædh QÉ`` ªãdG
∫ƒ≤Y ’EG ƒg Éeh êÉàfE’G Éæjôj á©eÉ÷ÉH ¬àaÉ«°V ‘ ÉgÉæ«°†eCG á`` ©FGQ äɶ◊ âfÉch »`` ÑMôdG
ÉgCɪX iƒJQÉa áaô©ŸGh º∏©dÉH É`` gCÓÁ øe äóLhh áæ£ØdGh AÉcòdG IóëH äõ«“ á`` °†Z ÜÉ`` Ñ°T
ÉgAÉ«°V OóÑj Qƒ`` ædG ä’Ó°T øe Öμ°ùæJ ô`` ª≤dÉc hóÑàd ÉgõaGƒM â`` cô–h É¡cQGóe â`` ©°ùJGh
áÑîædG ∂∏J øe á©eÉ÷ÉH á`` ªLÎdG ≥jôa ¢ù°SCÉJ ô°TÉÑŸG ¬`` aGô°TEGh ¬JOÉ«b â–h ΩÓ¶dG á`` ªàY
Ö°SÉæŸG OGóYE’G º`` gOGóYEG ‘ ó¡àLGh ¬jój ≈`` ∏Y Ghòª∏àJ øjòdG áÑ∏£dGh äÉ`` ÑdÉ£dG øe á`` «bGôdG
»¡àæJ ’h CGóÑJ AÉæÑdG IÒ°ùe ‘ Éeób Gƒ≤∏£æ«dh ¿ÉªoY ‘ áªLÎdG ádÉ°SQ á«dhDƒ°ùe Gƒ∏ªëà«d
.É¡HQO ⁄É©e ¿ÉHCGh É¡≤jôW ôØM øe hCG ºgPÉà°SCG IOÉ«≤H ºg GƒfÉc
‘h (¥ÉaBG) ‘h (á`` Yô°TCG) ‘h (äÉaô°T) ‘ CGô`` ≤f ÉfCGóH ≈`` àM GÒãc åμŸG É`` æH π`` £j ⁄h
AÉ≤àfEG ¬fƒ≤àæj ÚYóÑŸG ÜÉÑ°ûdG A’Dƒg ΩÓbCÉH Oô`` °Sh ô©°T øe ⁄É©dG ÜOCG ™FGhQ (ihõf) á`` ∏›
¿ƒæ°ùëj ’ ø`` jòdG º¡FGôb ¤EG √ƒ`` eó≤«d πªLC’Gh ø`` °ùMC’G ¬fCG ¬`` æe ¿hôj Ée ¬`` æe ¿hQÉ`` àîjh
GƒªæZCGh »Hô©dG ÜOC’G ¤EG ᪡e äÉaÉ°VEG ∂dòH GƒaÉ°VCÉa ÉædÉM ƒg ɪc á«∏°UC’G ¬à¨d ‘ ¬JAGôb
.ÉæàaÉ≤K GhôKCGh ÉæHƒ∏bh Éædƒ≤Y
¬≤jôW ‘ ƒgh ‘É≤ãdG …OÉædG ‘ áªLÎdG Iô°SCG Ωƒ«dG íÑ°UCG á©eÉ÷G ‘ áªLÎdG ≥jôah
.Ú«fɪo©dG ÚªLΟG á«©ªL GóZ íÑ°ü«d øjóéŸG ÚHƒgƒŸG ÜÉÑ°ûdG A’Dƒg OGóYCG ójGõJ ™e
¬dÉM øY È©j ¬`` ©°Vƒe ‘ ≈ª°ùe ƒgh (ô`` °ù÷G) ≥ë∏e áHÉKƒdG á`` ÑcƒμdG √òg øe AÉ`` Lh
É¡eÉ¡°SEGh á`` ªLÎdG QhO ƒ`` g ∂dPh ô`` NB’G áaÉ≤K Ú`` Hh ÉæàaÉ≤K Ú`` H óàÁ ô°ùL ƒ`` ¡a ¬`` à≤«≤Mh
.…QÉ°†◊G
äÉëØ°üdG Ohófi Ò`` ¨°U ≥ë∏e πμ°T ‘ ¤hC’G ¬JGƒ£N ¿B’G CGó`` H ó`` b ¿Éc ¿EG (ô`` °ù÷G)h
äGhɪ°ùdG ‘ ≥`` ∏ëàd ¿ÉªoY øe ≥∏£æJ »`` àdG áªLÎdG á∏› ¿ƒμj ±ƒ`` °S ΩÉjC’G π`` Ñ≤e ‘ ƒ`` ¡a
äÉëØ°U ‘h ÈcCGh ™°ShCG ¿ƒμJ á∏› äÉaÉ≤ãdG AÉ≤àdGh äGQÉ°†◊G QGƒM á∏eÉM É¡∏c á`` «Hô©dG
.≥ªYCGh πª°TCG ÚeÉ°†eh
•É°ûfh áªg ‘ …OÉjôdG √QhO π`` °UGƒj ∑Éæg ∫GR Ée ƒ¡a ¢SôZh ¢ù°SCG …òdG Qƒ`` àcódG É`` eCG
‘ Iôe πc ójõŸG ¬`` «dEG ∞«°†jh ¬°SôZ »`` eÉæJ Öbôj π°ùμdGh π`` ∏ŸG ±ô©J ’ IOó`` éàe á`` ÁõYh
í°üædÉH πîÑj ’h ˃`` ≤àdGh ¬«LƒàdG í`` æÁh ºª¡dG ò`` ë°ûjh ó°Tôjh Oó`` °ùj IOÉ©°Sh êÉ`` ¡àHG
.∂dòc ¬«∏eÉM ∑ƒ∏°Sh º∏©dG äÉ«bÓNCG ‘h ¬JGP º∏©dG ‘ IQƒ°ûŸGh
¬∏dGóÑY .O ≥`` jô£dG §`` àNGh á`` jGóÑdG ≥`` ∏WCG …ò`` ∏d RGõàYGh ô`` μ°Th á`` Ñfi á`` «– É`` eÉàNh
.»°UGô◊G
.º¡©e πÑ≤à°ùŸGh ..AÉ«ahC’G ¬àÑ∏Wh ¬JÉÑdÉW øe Ú©FGôdG ÚªLΟG ÉæFÉæHC’ Gôμ°Th