You are on page 1of 16

www.spolupreracu.

sk odvaha - rozum - iny


na nasledujcich strnkach naich novn by som Vm chcel
predstavi n tm Spolu pre Rau 2014, ktor je tvoren i-
kovnmi a vzdelanmi umi. Njdete tu nielen odpoet mo-
jej prce poslanca, prbeh a vziu, ale hlavne proly vetkch
lenov nho tmu Jany, Borisa, Michala, Lenky, Viktora, Da-
gmar, Petra, Petronely, Juraja, Zuzany a Evy. Ako vidte, tak
sme sa rozhodli zapoji viac ien do raianskej politi-
ky a urobi ju krajiu, udskejiu a solidrnejiu. Preto by som
chcel na tomto mieste podpori aj nezvisl kandidtku za
Rau p. Moniku Luknrov, dlhoron pracovnku v oblasti
kultry.
Predstavujeme tie zkladn body nho programu pre
Rau, Krasany aVchodn. Ako vravel Thomas Jeerson
poas americkej revolcie ak nebudeme aha za jeden
povraz, tak budeme visie kad na svojom vlastnom. My
ideme do toho spolone ako tm a budeme sa uchdza
o Vau dveru. Aby transparentnos, otvorenos, sprva
veci verejnch neboli iba slov.
Naim spolonm cieom je zachova Rau ako pekn miesto
pre ivot det, rodiov aj seniorov. Zachrni to pekn a pod-
pori v rozvoji to dobr. akujeme Vm za podporu a ne-
zabudnite, e aj V hlas rozhodne o alom smerovan Rae,
Krasan a Vchodnho na dlh roky.
Vetko ons a naom programe si njdete aj na strnke
www.spolupreracu.sk.
Radi sa s Vami porozprvame o naom programe a vzii aj
priamo v uliciach po celej Rai prpadne v KS arnovick (4. 11.)
alebo KS Impulz (5. 11.) v podveernch hodinch 18-20.00.
elm Vm astn ruku pri vobch 15. novembra 2014.
S priateskm pozdravom
Michal Drotovn
kandidt na starostu Rae
Mil priatelia a priateky Rae,
ven obyvatelia Rae,
Krasan a Vchodnho,
Spolu PRE RAU odvaha - rozum - iny 2
Detstvo
Narodil som sa v roku 1981
ako najstar zo siedmich s-
rodencov. U tto skutonos
je nevedn a vek rodina ma
nauila kompromisom, pod-
pore a tie dleitosti ahania
za jeden povraz. Mama poch-
dza z Krasan a spoznala tam
aj mjho otca. Po naroden
som tam tie bval, neskr sme sa presahovali na Rendez.
V detstve a mladosti som psobil v Slovenskom skautingu
a v divadelnom sbore. Skauting mi do ivota dal nielen
ctu k prrode, ale aj schopnos prei za nepriaznivch si-
tuci, odvahu pa sa do neznma a neb sa. Tie vek
spolupatrinos a priateov z celho sveta. V roku 1995 som
sa stal jednm z najmladch astnkov najvieho sveto-
vho skautskho podujatia Jamboree v Holandsku. U poas
detstva na Rendezi ma lkali neprebdan zemia a nov
vzvy vtedy to bolo a mtick zemie jazera Kaln a sta-
r elezniiarske vozne v depe. Ak lovek v detstve preije
przdniny v stane, tak mu materilna nepohoda neprde ako
nejak problm. To mi ostalo dodnes aj v zahrani sa lep-
ie ctim v hosteloch ako v luxusnch hoteloch. Nie je dlei-
t kde lovek je, ale s km tam je a ako sa cti.
kola
Do klky som zaal chodi na Vchodnom, t klka u ia
neexistuje, tak ako ani kola Z Dopravn, kde som chodil do
prvch troch tried. Iskrikou som sa nestal, pretoe pre ne-
as na schdzkach ma nepripustili na sub, jedinm spe-
chom pred pdom komunizmu bol pre ma diplom zo koly
MI CHAL DROTOVN
Mj prbeh a vzia
Nakoko si myslm, e loveka
najlepie mono pochopi cez jeho ivot,
rozhodol som sa napsa tieto riadky.
S o tom, kto som, odkia idem
a kam sa chcem dosta.
ivotn cesta prepleten nzormi
na riadenie vec verejnch. Budem rd,
ak ma spoznte aj cez tento prbeh.
www.spolupreracu.sk 3 kandidt na starostu Rae
prrody za kresbu Aurry. V roku 1991 som preiel na novo-
vzniknut kolu Z Jna de la Salle v Rai a o dva roky neskr
som prestpil na novootvoren Gymnzium kolskch bra-
tov, kde som v milniovom roku 2000 spene zmaturoval
zo sloveniny, anglitiny, geograe a dejepisu. Po roku pauzy
vyplnenej pobytom na Blzkom vchode a zloenm skok
z autokoly som na jeden rok nastpil na pomaturitn t-
dium na KI v Krasanoch.
Dvakrt som sa nespene pokal dosta na vysok kolu
do Brna (odbor politolgia medzinrodn vzahy), a som
v roku 2002 zaal tudova
politolgiu na Trnavskej
univerzite. Nauil som sa, e
ak sa lovek nevzdva, tak
vie plni svoje sny. V roku
2007 som zskal spene
diplom magistra politol-
gie a popri tom aj vytudoval bakalra v odbore geograa
a verejn sprva na Prrodovedeckej fakulte UK. V rokoch
2008-2011 som si externe doplnil vzdelanie na Masarykovej
univerzite v Brne odbor prvo a medzinrodn obchod.
Prca
Ako najstar zo srodencov som sa vemi rchlo osamostat-
nil, prv ocilny zrobok som dostal za lnok o skautin-
gu v jednom mesanku, poas jednho leta na gymnziu
som pracoval v domove dchodcov v Petralke, kde som sa
nauil, e udia si zaslia za svoju ivotn cestu dobr sta-
rostlivos aj na sklonku ivota. Aj ke niekedy to nebolo med
lza. alie leto som trvil prcou na stavbch (napr. Polus
City Center). Po maturite ma nezobrali na kolu, tak som sa
rozhodol na dobrodrun cestu do Izraela, kde som na Go-
lanskch vinch zbieral mango na farme. Bola to zaujma-
v sksenos v medzinrodnej komunite, tde po mojom
prchode na Blzky vchod
zaala druh intifda, tak-
e Izrael bol jeden as na
pokraji obianskej vojny.
Ostreovali dokonca nea-
lek Libanon. lovek si a
vtedy uvedom, ak vek
cenu m mier. Po trojmesanej anabze som sa rozhodol
cestova po Izraeli a na Vianoce som navtvil aj Egypt. Po n-
vrate domov som sa nespene poksil zska vza do Vekej
Britnie a zostal som na Slovensku robi si autokolu. Dostal
som aj povolvac rozkaz
do Malaciek, svoju vre-
nos som vak vyuil na
ukecanie vojenskej sprvy
a na vojnu som nakoniec
neiel, pracoval som ako
stac komisr a na zaiatku
leta som sa nespen pokal zamestna v Taliansku. Cesta
do Talianska sa zmenila na stop cez p krajn. Nakoniec som
sa rozhodol zakotvi na nadstavbovom tdiu na KI.
Vo veku 19 rokov som sa osamostatnil plne a zaal si nan-
cova cel ivot sm. Odbremenil som tm aj rodinu a zskal
nezvislos. So spoluiakmi sme brigdovali hlavne v super-
markete za pokladou. Po nstupe na vysok kolu som pra-
coval v Hypernove a prv leto som sa rozhodol s na Work
&Travel do USA. Po uritch peripetich som zakotvil na tri
mesiace priamo v New Yorku, kde som pracoval v retaurcii
so zdravou vivou Pret a Manger na Manhattane. Bola to
alia kola ivota a anglitiny, bval som spolone s dvomi
dievatami v Queense a zaili sme pulz tohto vekomesta.
Najvou udalosou bol obrovsk dvojdov vpadok elek-
triny, ktor ochromil cel mesto. Kee to bolo dva roky po
toku na Dvojiky, tak to bola na zaiatku dos stresujca
udalos pre ud. Ale skonilo to ako zbavn prhoda.
Spolu PRE RAU 4 odvaha - rozum - iny
Nasledujce dva roky som pracoval v lete, najprv v Dubline
v rsku (a zail na konci pobytu fantastick cestu tmto zele-
nm ostrovom s umi podobnej mentality ako s Slovci)
a potom v Londne vo Vekej Britnii. Tu som preil priamo
v centre mesta teroristick tok na metro a autobus 7. 7. 2005.
Takto udalosti loveka formuj, aj ke si to mono hne neu-
vedomuje. Uvedom si, ak
banality asto rieime a pri-
tom podstatn veci nm
unikaj.
Posledn przdniny pred
koncom koly som plno-
val pracova v panielsku,
dokonca som sa aj aktvne
zaal ui panielinu - ja-
zyk, ktor mm vemi rd.
Nakoniec som vak pred
letom zhodnotil, e moja panielina stle nie je skvel a tak
som ostal doma a zaal pracova ako personalista pre ex-
tern rmu Tempo poskytujcu zamestnancov do Volkswa-
genu. A pracoval som tam desa mesiacov a do ttnic na
dvoch kolch, kedy som to u pre nedostatok asu zabalil
kadodenn cesty z konca Rae na koniec Devnskej Novej
Vsi boli zaujmav. Po skonen koly som sa zamestnal ako
konzultant udskch zdrojov v personlnej agentre P&Bert,
neskr preiel do rmy Opteam Finland a tie rozbehol vlast-
n rmu Political Consulting, s.r.o.
Zlomom v pracovnom ivote sa stala ponuka na pozciu pred-
nostu Obvodnho radu ivotnho prostredia v Bratislave,
ktor som prijal a od janura 2011 preiel zo skromnej sfry do
verejnej. Na tejto pozci som psobil 17 mesiacov, riadil rad
s viac ako 40 zamestnancami a rozbehol som niektor veci
ako problm hausbtov v Jarovskom ramene, elezn stu-
dienku, riziko zneistenia najvieho zsobnka pitnej vody
v Bratislave i odstraovanie iernych stavieb pri povodni na
Lamaskom potoku. Developeri ma od tejto pozcie nemaj
radi. Neskr som preiel pracova do samosprvy, kde som do-
stal za lohu vytvori a riadi oddelenie ivotnho prostredia.
Politika
D sa doslova poveda, e s politikou som vyrastal. U v roku
1990 som pomhal mame rozna letky pred prvmi slo-
bodnmi vobami po pde komunizmu, neskr som sa ak-
tvne zapojil do zbierania podpisov za referendum o priamej
vobe prezidenta, za hlbokho meiarizmu som sa zast-
oval mtingov tzv. modrej koalcie (aj mtingu, na ktorom
nali bombu) a so spoluiakmi na gymnziu sme ili v roku
1998 ndejou na zmenu. Bolo teda prirodzen, e som sa
rozhodol tudova politolgiu. V roku 2003 som mal prv ko-
mentr v dennku SME a o rok neskr som sa aktvne zapojil
do kampane Martina Btoru na prezidenta. Po nstupe Jna
Zvonra sme spolone s Lenkou Antalovou-Plavuchovou
a Rikom ako osamel jazdci bojovali proti svojvli starostu,
obaja sme s nm neskr vyhrali sdy.
V roku 2010 som sa rozhodol s s koou na trh a kandidova
na pozciu poslanca Rae. Krtko predtm som morlne kan-
didatrou zo 141. miesta podporil Ivetu Radiov vo vobch
do NR SR. V politike presadzujem maximlnu mieru transpa-
rentnosti, odbornch rieen a draz na zapojenie obyvate-
ov do rozhodovania. Kad rok robm odpoty svojej prce
a v poslednom obdob sa venujem hlavne tme develope-
rov a budcnosti celej Rae. Popri tom sa snam presadi
drobnosti pre zlepenie ivota ako bezbarirov chodnky,
Raiansky polmaratn, opravu kl a klok a rozumn hos-
podrenie s nanciami obanov.
Od roku 2005 publikujem na svojom vlastnom blogu, kde
sa venujem hlavne tmam politiky, spolonosti a ivotn-
MI CHAL DROTOVN
www.spolupreracu.sk 5
mu prostrediu. Je pre ma vek es, e ma za sriu lnkov
nominovali na Novinrsku cenu 2012. V mojich lnkoch sa
prolujem ako stredoprav politik s drazom na komunit-
n ivot a aktvne obianstvo. Najznmejmi tmami, ktor
som otvoril, bolo poruovanie zkona policajtmi, problm
neleglnej osady hausbtov v Jarovciach a alie otzky spo-
lonosti.
Von as
Som lovek aktvny a aktvne sa snam trvi aj svoj von
as. Je pravda, e ho nemm a tak vea, ale snam sa ho
vyui plnohodnotne. D sa poveda, e u dlh roky s pre-
stvkou behvam dlh trate. Beh ma nauil vytrvalosti, tomu,
e vdy treba rozloi sily tak, aby zostalo na zveren ni
a tie tomu, e sa netreba nikdy vzdva. Behu sa venuje-
me cel rodina a myslm, e sa nm aj dar. Polmaratn som
najlepie zabehol tento rok v Koiciach za 1:25:55 (as hovor
nieo iba becom) a tento rok som spene zabehol aj mara-
tn (42,195 km). Dlh dobu sa tie venujem propagcii cyklis-
tiky ako alternatve na prepravu (po vzore naprklad Kodane).
Som vemi rd, e sa mi podarilo zapoji do innosti Vajnor-
skho ochotnckeho divadla, kedy sme nau hru Grobiani
dostali a na dosky divadla Astorka.
Mojou alou vou, na ktor ia teraz nemm vea asu, je
cestovanie spoznvanie novch ud, kultr, miest a chut.
Fascinuje ma nielen prroda, ale aj vekomest, z ktorch som
navtvil resp. niekedy aj krtko il v New Yorku, Londne, K-
hire, Moskve, Pari, Istanbule i v Pekingu. Myslm, e je vemi
dleit, aby lovek nezostval iba sedie doma a mal vdy
oi a myse otvoren.
Moja vzia

komunita, rodina aobec s najdleitejie


elementy ivota a od nich hlavne zle,
ako sa nm ije

obec by mala by maximlne transparentn,


obania zapojen do rozhodovania a vdy
informovan o chystanch veciach

rad by mali riadi odbornci a mali by sa


zameriava hlavne na prcu v terne a medzi
umi a nie na svoju marketingov prezentciu

kad komunlny politik by mal ma


jasn program a kadorone uvdza jeho plnenie

rozvoj obce by mal by v prospech obyvateov


a nie developerov

dleit s veci, ktor zvia kvalitu ivota


obyvateov a nie megalomansk stavby

je dleit priamy kontakt sumi


a prca v terne
Mj pr beh a v zi a
kandidt na starostu Rae
Spolu PRE RAU 6 odvaha - rozum - iny
rekontrukcia portovho arelu
na Z Tbilisk a vybudovanie beeckej drhy
zastavenie projektu sdliskovej
vekoobjemovej vstavby Raany Rosso
a vytvorenie mapy developerskch projektov
bezpen chodnky aprechody
pre chodcov najm k predkolskm a kolskm
zariadeniam a podpora chodenia pei alebo
bicyklom iakov kl a rodiov
parkovanie aparkovacia politika,
vyznaenie parkovacch miest a zavedenie
jasnch pravidiel, ktor by zvhodovali
obyvateov s trvalm pobytom
bezplatn prvna pomoc, aktvna prca
ternnych pracovnkov so starmi umi,
znevhodnenmi a chormi, podpora
komunitnho ivota, prca s demi a mldeou
zavedenie inpektorov verejnho
poriadku, ktor bud sledova dodriavanie
poriadku a istoty, boj proti gratom, obianske
hliadky a pomoc sprvcom pri isten
revitalizcia korza v Rai popri elektrikch
a jeho zmena na oddychov znu pre
obyvateov
podpora cyklistickej dopravy v Rai,
budovanie chodnkov, parkovsk pre bicykle
organizovanie pravidelnch zhromaden
obyvateov Rae, ktor bud rozhodova
o dleitch otzkach ivota v Rai
minimlne raz mesane cel de
a do veernch hodn vyhraden
pre verejn stretnutie vetkch obanov
so starostom a vedenm radu, vytvorenie
klientskeho centra/front o cu
N spolon program pre Rau
nai kandidti pre Rau
www.spolupreracu.sk 7
Ing. Viktor Bielko 35 r.
vedci produktovho vvoja
Som absolventom fakulty elektrotechniky a informatiky STU,
odbor Automatizcia.
Svoju kariru som zanal v slovenskej spolonosti Gotive,
ktor vyvjala a vyrbala mobiln zariadenia (predchodcu
smartfnov), ako technick konzultant. Odtia som preiel do
spolonosti Sygic, ktor vyrba svetoznmu navigciu pre
telefny, kde som najprv pracoval ako produktov manar,
potom ako riadite oddelenia pre biznisov klientelu a teraz
ako vedci produktovho vvoja pre biznis produkty.
Som bez stranckej prslunosti a v komunlnej politike som
doteraz nepsobil.
Na sdlisku Zhumenice som vyrastal od roku 1980, kedy
bolo dostavan a ijem tu cel ivot. To, o ma motivovalo
kandidova bolo, ako sme v panelku prehrali boj proti sta-
vebnmu projektu Radnin nmestie. U od ias Bielika sme
proti tomu projektu bojovali, no vetky pky ttneho apa-
rtu li v prospech developera. Dnes u proti tomu projektu
ni nespravm, no chcem zabrni tomu, aby sa tak situcia
opakovala inde v Rai. Zrove, kee sa vo rme dos vea
venujeme informcim o dopravnch zpchach a ich mapo-
vaniu, chcel by som riei problmy kadodennch zpch na
Raianskej a ostatn dopravn problmy v Rai.
5
Mgr. Petronela Blahovcov 38 r.
socilna poradkya
Som absolventkou strednej zdravotnckej koly a vysokej
koly socilnej prce v Bratislave.
Viac ako 17 rokov som psobila v neziskovom sektore, a to
v rznych mimovldnych organizcich v prospech rzno-
rodch znevhodnench skupn. Venujem sa konkrtnej
pomoci udom a to hlavne v oblasti socilneho, prvneho
a psychologickho poradenstva, komunikcie a zitkovho
uenia.
Do Bratislavy som prila ako tudentka strednej zdravotnckej
koly, neskr som pokraovala povolanm zdravotnej sestry
a doplnenm kvalikcie vysokokolskm tdiom socilnej
prce. Od mjho prchodu do Bratislavy som bvala v rz-
nych astiach mesta, no najviac ma svojou atmosfrou, ko-
loritom, blzkosou prrody a dedinskm duchom dostala
prve mestsk as Raa, ktorej ocilnou obiankou som od
roku 2012 . Mojim prianm je, aby Raa so svojimi hodnotami
a atmosfrou ostala pre ud takm miestom pre ivot, ktor
si pred pr rokmi zskalo aj ma.
Mojim ivotnm poslanm je lantropia a prca s umi.
Som bez stranckej prslunosti a v komunlnej politike som
doteraz nepsobila.
6
nai kandidti pre Rau
Spolu PRE RAU 8 odvaha - rozum - iny
Mgr. Michal Drotovn 33 r.
politolg geograf
Som absolventom politolgie na Filozockej fakulte Trnav-
skej univerzity (2007), odboru geograa - verejn sprva na
Prrodovedeckej fakulte Univerzity Komenskho (2007) a od-
boru prvo a medzinrodn obchodna Prvnickej fakulte
Masarykovej univerzity v Brne (2011).
Pracoval som v skromnej sfre v oblasti poradenstva, vbe-
ru zamestnancov a personalistiky. Od janura 2011 do mja
2012 som pracoval na pozcii prednostu Obvodnho radu
ivotnho prostredia v Bratislave, kde som riadil rad s viac
ako 40 zamestnancami. Aktulne psobm v samosprve
v oblasti ivotnho prostredia ako vedci oddelenia. Anga-
ujem sa v mimovldnom sektore (Mensa, Vajnorsk ochot-
ncke divadlo), behm dlh trate, publikujem v rznych peri-
odikch, na svojom blogu a zaujmam sa o veci verejn.
V Rai som sa narodil a vyrastal. Poas svojho ivota som b-
val vo vetkch miestnych astiach v Krasanoch, na V-
chodnom aj v Rai. Rau povaujem za najkrajiu mestsk
as Bratislavy, ktor ako jedin mala v minulosti status mes-
teka, o doklad jej dlh histriu. Raa si zasli viac a kad
obyvate naej mestskej asti m prvo na adekvtne sluby
za svoje dane. Je dleit, aby komunlni politici presadzova-
li zujmy obanov a nie svoje vlastn.
Psobm ako poslanec miestneho zastupitestva mestskej
asti Raa (2010-14).
11
Ing. Boris Krolk 49 r.
sprvca informanho systmu
Som absolventom Elektrotechnickej fakulty STU v Bratislave
(1989). Na City University Bratislave som zskal profesionlny
certikt a diplom v manamente (2003).
Pracoval som v spolonostiach venujcich sa informanm
technolgim ako obchodnk a projektov manar. Mm
za sebou aj podnikatesk sksenos. Momentlne pracujem
ako sprvca akademickho informanho systmu na Vyso-
kej kole mzickch umen v Bratislave.
Narodil som sa v Bratislave. V Rai ijem viac ako tyridsa
rokov, bvam na sdlisku Zhumenice. K Rai mm osobn
vzah nakoko rod mojej mamy, rodenej Luknrovej, tu ije
u niekoko storo. Mestsk as Raa povaujem za dobr
miesto na bvanie i ivot. Mrz ma vak, e v poslednch ro-
koch men svoju tvr k horiemu zahusovanm sdlisk a vply-
vom intenzvnej vstavby na pde vinohradov premenenej
na stavebn pozemky. Mm obavy, e ke sa nezni inten-
zita stavebnej innosti, Raa navdy strat osobit rz obce
s vinohradnckou tradciou a zni sa kvalita ivota v nej.
Som bez politickej prslunosti a v komunlnej politike som
doteraz nepsobil.
23
www.spolupreracu.sk 9 nai kandidti pre Rau
PhDr. Jana Manikov 62 r.
podnikateka
Som absolventkou Filozockej fakulty Univerzity Komen-
skho Bratislave v odbore psycholgia. Kvalikciu som si
zvyovala na postgradulnych tdich; na City University
Bratislava som zskala profesionlny certikt a diplom v ma-
namente.
S hrdosou o sebe vyhlasujem, e patrm k prvm Krasan-
anom narodila som sa do prvho postavenho domu
v Krasanoch s vhadom na obiln pole s divmi makmi
a nevdzami, ktor sa postupne menilo na portov arel.
Pamtm si, ako sme sadili topole a pagatany a starali sa
o zele medzi domami. Po krtkom bvan v meste som sa
po vydaji vrtila do panelkov Rae, kde bvam u 38 rokov.
Spolu s manelom sme tu vychovali 3 synov, ktorch sme
viedli k vzjomnej cte, k vzdelaniu a portu.
Dleitou aktivitou, ktorou sa chcem zaobera je podpora
obyvateov v seniorskom veku - prprava novch a tvorivch
aktivt, ktormi sa zvi kvalita ich spoloenskho i osobn-
ho ivota. Rozvoj Senior Akadmie s cieom napania trendu
celoivotnho vzdelvania.
Som bez stranckej prslunosti a v komunlnej politike som
doteraz nepsobila.
26
Ing. Zuzana Dzivjkov 57 r.
ekonmka
Som absolventkou Vysokej koly ekonomickej v Bratislave
(1981).
Mojm doterajm celoivotnm povolanm je ekonmia -
nancovanie ttneho a verejnho sektoru. Prv sksenosti
s nancovanm som zskala v nrodnom podniku Chemko-
stav Humenn. Po Novembri 1989 som psobila v samospr-
ve ako predsednka Mestskho radu Humenn, v ttnej
sprve ako podpredsednka a riaditeka nannho odboru
Okresnho radu v Humennom. V roku 1992 som vykonva-
la funkciu ekonomickej nmestnky Ministerstva prce a so-
cilnych vec SR. Od roku 1995 psobm v bankovom sektore,
poslednch desa rokov sa venujem oblasti vymhania po-
hadvok ttneho a verejnho sektora.
V Rai ijem viac ako desa rokov, bvam v asti Krasany.
Som svedkom toho, e hodnoty, pre ktor som sa rozhodla
i v Rai, sa strcaj. Ako poslankya Mestskho zastupite-
stva som sa snaila zamedzi negatvnym dopadom develo-
perskch aktivt.
Psobm ako poslankya Mestskho zastupitestva hlavn-
ho mesta SR Bratislavy (2010-14).
Kandidujem zrove za poslankyu mestskho zastupite-
stva pod slom 2.
12
2
Spolu PRE RAU 10
Eva Polakoviov 58 r.
ekonmka
Som absolventkou gymnzia a ekonomickho nadstavbov-
ho tdia (1982).
Povolanm som ekonmka tovnka. V tomto odbore
som pracovala tridsa rokov na rznych pozcich v ttnych
a skromnch rmch (napr. Ministerstvo ivotnho pro-
stredia SR, kde som mala na starosti metodiku a tovanie
eurofondov v ivotnom prostred). V roku 1999 som zaloila
a psobila ako redaktorka v Raianskom vbere - informa-
nch novn pre obyvateov mestskej asti Raa. alej som
pracovala ako ekonmka v redakcii asopisu esko - Sloven-
sk mosty. Teraz pracujem ako pokladnka v OD Tesco.
Narodila som sa v Rai a ijem tu u 58 rokov. Raa je moje
rodisko, mj domov. Chcem, aby sa tu tak ctili vetci obyva-
telia Rae, aby to bolo miesto pre dobr ivot pre vetkch.
34
Doc.Ing.Michal Kritof,PhD. 67 r.
vysokokolsk pedagg
V Rai som sa narodil a mm tu hlbok korene. Bol som aj
vo svete, ale vdy som sa sem rd vrtil. Prce sa nebojm
a pre dobr veci pracujem aj zadarmo. Viac ako 37 krt som
bezplatne daroval krv.
V roku 1970 som skonil Chemick fakultu, kde som cel i-
vot pracoval ako uite a vedeck pracovnk. Pracoval som
ako predseda Fakultnej odborovej organizcie i ako predse-
da Akademickho sentu fakulty, take mm sksenosti s or-
ganizciou prce v kolektve. Nikdy som nebol lenom iad-
nej politickej strany. Pre Raanov som v rokoch 1996 2002
pracoval ako predseda Urbru a od r. 2012 pracujem v jeho
vbore. Tri funkn obdobia (1998 2010) som bol poslan-
com v Rai.
Ctm si a dodriavam predpisy a zkony a chcem sa priini
o to, aby sa dodriavali i u ns v Rai. Ako poslanec som sa
vdy rozhodoval estne a presadzoval len zujmy spoloen-
sk a rozumn a nie skromn, rodinn i strancke a politic-
k. Chcem, aby sa peniaze z rozpotu Rae aj z inch zdrojov
vyuvali merne pre vetky asti Rae, Krasan i Rendezu
a aby sa rovnako zveaovali vetky zemia. Zavzujem sa
sprva poda 9 zsad sprvneho poslanca uverejnench na
www.spravnikandidati.sk.
Kandidujem ako obiansky kandidt - nestrank s podporou
strn, ktor predloili dobr program, ktor sa budem snai
estne splni.
22
nai kandidti pre Rau
www.spolupreracu.sk 11 odvaha - rozum - iny
zachovaniejedinenhocharakteru
sdliska Krasany a nezahusovanie alou
vstavbou, dorieenie zemnej regulcie
v prospech obyvateov
otvorenienzkoprahovho
komunitnho centra pre deti a mlde
rekontrukcie zariaden
pre vonoasov aktivity
Krasnianska beseda, detsk ihrisk
na Z J. A. Komenskho a Hubenho ulici
vybudovanie novej klky
podpora obianskych iniciatv a obianskych
zdruen a zlepenie podmienok pre ich prcu,
organizovanie zhromadenia obyvateov
Krasan, ktor bude rozhodova o dleitch
otzkach ivota v Krasanoch
vytvorenie korza pre pech
a chodnk popri elektrikch a k OMV
bezpen chodnky aprechody
pre chodcov najm k predkolskm
a kolskm zariadeniam a podpora chodenia
pei alebo bicyklom iakov kl a rodiov
parkovanie aparkovacia politika,
vyznaenie parkovacch miest a zavedenie
jasnch pravidiel, ktor by zvhodovali
obyvateov s trvalm pobytom
zastavenie projektov sdliskovej
vekoobjemovej vstavby vKrasanoch
(Raa Doln Pekn a Raa Ohavy)
rieenie odbremenenia Peknej cesty
od ut zo Slanca a zastavenie alieho
zhorovania dopravnej situcie
(Pekn cesta, Raianska ulica)
N spolon program pre Krasany
Spolu PRE RAU 12 odvaha - rozum - iny
Mgr. Lenka Antalov Plavuchov 36 r.
uiteka
Som absolventkou Pedagogickej fakulty UK v Bratislave
a Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici. Pracujem 8 ro-
kov ako dobrovonka v Rodinnom centre Rik. Venujem
sa projektovmu manamentu, vzdelvaniu a som spoluko-
ordintorka nrodnho projektu Komunity priatesk k de-
om.
V Rai ijem u 15 rokov. Zle mi na mieste, kde bvam
a vychovvam svoje deti, preto sme si vybrali na bvanie
Krasany, najkrajie a najzelenie sdlisko v Bratislave, ktor je
asnm miestom pre ivot. Mem bez obv poveda, e
Raa je mj domov a miesto, kde sa dobre ije.
Som bez politickej prslunosti a v komunlnej politike p-
sobm ako poslanec miestneho zastupitestva mestskej asti
Raa (2010-14).
2
nai kandidti pre Krasany
www.spolupreracu.sk 13
Mgr. Juraj Skalsk 40 r.
kolite apodnikate
Som absolventom Filozockej fakulty Univerzity Komensk-
ho v Bratislave (1997).
Vo svojej pracovnej karire som postupne preiel prcou
v neziskovej organizcii, nannom sektore a po oblas slu-
ieb. Vetky zamestnania priamo sviseli s osobnostnm roz-
vojom, intenzvnou komunikciou a oraz viac s obchodom.
Od roku 2006 som koliteom a podnikm v oblasti rozvoja
tzv. mkkch zrunost, priom sa pecializujem na predaj,
vyjednvanie a komunikciu.
Narodil som sa v Bratislave pred tyridsiatimi rokmi. Vyrastal
som v Ruinove do osemnstich rokov. Po osamostatnen
som il postupne v rznych mestskch astiach Bratislavy
a sksil som aj ivot na vidieku pri Bratislave. ivot v mestskej
asti Rai, v Krasanoch som si vybral dobrovone, ke som
u presne vedel o chcem: kvalitn infratruktru a sluby,
zele v okol bydliska a monos portova v prrode. To vet-
ko mi Krasany poskytuj. Je to dobr miesto pre ivot. To,
o budem presadzova je, aby sa to nezmenilo. Aby sme mali
v Krasanoch, ale aj v Rai rados z toho, e tu ijeme.
Som bez stranckej prslunosti a v komunlnej politike som
doteraz nepsobil.
11
Ing. Peter inly 56 r.
ekonm
Som absolventom Vysokej koly ekonomickej v Bratislave
(1981). Cel pracovn kariru spjam s ekonmiou, od skon-
enia vysokej koly som pracoval vo nannctve a obcho-
de, v rokoch 1990 a 1996 som viedol v Nemecku vstavn
a obchodn centrum. Neskr som sedem rokov pracoval
v oblasti nancovania komoditnej burzy, z toho tyri roky
ako vkonn riadite. V tomto obdob som bol poslancom
hlavnho mesta SR Bratislavy. V roku 2009 som bol zvolen
za kontrolra hlavnho mesta SR Bratislavy, tto funkciu za-
stvam doteraz.
Ako vina obyvateov M Raa som sa nasahoval s rodi-
mi do jednho z prvch panelkov v roku 1972. tudentsk
asy ma spjaj najm s Krasanmi, kde som dokonil z-
kladn kolu a venoval som sa ete dlh roky prci s ml-
deou (turistika a volejbal). V Rai som bval na niekokch
miestach a od roku 2008 ijem v Krasanoch.
S kolegami z obianskeho tmu Spolu pre Rau ma spja
okrem miesta spojenho s mojim ivotom, ale aj so ivotom
mojich rodiov a det, najm snaha o transparentn verejn
dianie. A to nie len vo nannej oblasti. Rd by som to pod-
iarkol i skutonosou, e som stl pri zrode Etickho kde-
xu hlavnho mesta SR Bratislavy a primtor mesta, ktorho
apart kontrolujem (a teda aj kritizujem), mi zveril v roku 2013
funkciu etickho kancelra. S vsledkami mojej prce sa m-
ete oboznmi v sekcii webu hlavnho mesta SR Bratislavy,
Transparentn mesto.
12
nai kandidti pre Krasany
Spolu PRE RAU 14 naa kandidtka pre Vchodn
Dagmar Gelingerov 50 r.
manarka obchodu
Som absolventkou strednej ekonomickej koly (1983).
Svoju kariru som zanala ako referent na Katedre technic-
kej mechaniky, Strojnckej fakulty SVT. alej som pracovala
ako samostatn odborn ekonm zsobovania v podniku
Meopta Bratislava, k.p., neskr ako referent v Zpadosloven-
skch ttnych lesoch, .p.
Od roku 1997 podnikm. Som spolonkou v tovnckej r-
me F.G., s.r.o. Naim klientom: ivnostnkom a malm rmm
pomhame s rozbehom podnikania a hlavne so zvldanm
administratvnej zae spojenej s ich podnikanm. Prca
v skromnom sektore vyaduje zvlda mnostvo zmien, je
nron na as, kreativitu, komunikatvnos a cieavedomos.
V Rai ijem nepretrite 25 rokov, bvam na sdlisku ajby
a tak dobre viem, o udia chc riei. Vychovala som tu dve
deti, ktor s v tejto dobe u dospel.
Som bez stranckej prslunosti a v komunlnej politike som
doteraz nepsobila.
3
naa kandidtka pre Vchodn
www.spolupreracu.sk 15 odvaha - rozum - iny
zachovaniejedinenho
elezniiarskeho charakteru Rendezu
a nezahusovanie alou vstavbou, dorieenie
zemnej regulcie v prospech obyvateov
rekontrukcia materskej koly Pri ajbch,
ihriska a portovho arelu na Sklabinskej
podpora obianskych iniciatv a obianskych
zdruen a zlepenie podmienok pre ich prcu,
organizovanie zhromadenia obyvateov
Vchodnho, ktor bude rozhodova
o dleitch otzkach ivota na Vchodnom
vytvorenie oddychovho korza
popri Raianskom potoku
bezpen chodnky aprechody pre
chodcov a vybudovanie chodnkov tam,
kde chbaj (napr. vchod od jb do arelu
Sklabinsk, chodnk na zaiatku Dopravnej
a pod.)
parkovanie aparkovacia politika,
vyznaenie parkovacch miest a zavedenie
jasnch pravidiel, ktor by zvhodovali
obyvateov s trvalm pobytom
inpektor verejnho poriadku, ktor
bude ma na staros Vchodn a ab Majer
postupne riei problmy sdliska ajby
(draby, ininierske siete, komunikcie,
parkovisk), ako aj problmy inch ulc
venova zven pozornos ivotnmu
prostrediu (riei ierne skldky, kosenie
skromnch pozemkov, orez stromov,
istotu sdlisk at.)
v spoluprcu so SR revitalizcia
historickej budovy na zaiatku Dopravnej
ulice a jej navrtenie obyvateom
pre ich aktivity
N spolon program pre Vchodn
2014 Spolu PRE RAU
text: kandidti tmu Spolu pre Rau
foto: D. Vesel, J. Hrdlikov, R. Blako,
M. Drotovn, archv MD.
grafka: MultiTalent, s.r.o.
tla: VERSUS, a.s.
nklad: 12 000 ks nepredajn
Michal Drotovn
Zoznam najdleitejch
bodov, o som presadil vRai

1 Zablokovanie nezmyselnch
developerskch projektov Raa Ohavy
a Raa Doln Pekn (2013, 2014)

2 Oprava nevyhovujceho betnovho
priestoru pred Z Tbilisk (2012)

3 Zvenie rozpotu na detsk ihrisk
a opravu komunikcii (2011)

4 Nastavenie novho systmu odmeovania,
kde sa za neas krti poslancom odmena (2011)

5 Stanovenie opravy klok ako priority
rozpotu (2011)

6 Organizovanie piatich cyklojzd
a predloenie nvrhu na cyklotrasy (2011-2014)

7 Veobecn zvzn nariadenie
o zhromaovan obyvateov, ktor
prijala Raa ako prv v Bratislave
a zorganizovanie zhromadenia kotzke
zemnch plnov zn Krasany
a Vchodn (2011, 2014)

8 Projekt bezbarirovch chodnkov
v Rai (2013, 2014)

9 spen medilny tlak arokovanie
s vedenm DPB, aby neznili poet
elektriiek do Rae poas kolskho roka (2011)

10 Zmena rokovacieho poriadku zastupitestva,
ktor napr. umouje dlhie vystpenie
obanov (2011)

11 Navrhnutie a spoluorganizovanie
Raianskeho polmaratnu/desiatky (2012 - 2014)

12 Uznesenie miestneho zastupitestva
oneshlase sdeveloperskmi projektmi
Raany Rosso, Raa Doln Pekn
a Raa Ohavy (2014)

13 Presun 250000 na opravu Z Hubenho
v rozpote a zasadenie sa o rekontrukciu
koly (2012)

14 spen petcia proti projektu Raany Rosso (2013)

15 Zvenie peaz na opravu chodnkov a ciest (2012)

16 Podpora projektu komunitnej zhradky
v Krasanoch (2012)

17 Zasadenie sa o zvenie prspevku
na deti amlde OZ Kengura (2012)

18 Odborn pripomienkovanie vetkch
developerskch projektov (2012 - 2014)

19 Zastavenie vydieraskch praktk rmy
Blackstorm Group na ajbch (2013)

20 Pomoc pri obnove Horvtovho kra
v Malch Karpatoch (2014)

21 zemn plny zny Krasany
a Vchodn zaiatok procesu (2013, 2014)