You are on page 1of 16

www.spolupreracu.

sk odvaha - rozum - činy
na nasledujúcich stránkach našich novín by som Vám chcel
predstaviť náš tím Spolu pre Raču 2014, ktorý je tvorený ši-
kovnými a vzdelanými ľuďmi. Nájdete tu nielen odpočet mo-
jej práce poslanca, príbeh a víziu, ale hlavne profily všetkých
členov nášho tímu – Jany, Borisa, Michala, Lenky, Viktora, Da-
gmar, Petra, Petronely, Juraja, Zuzany a Evy. Ako vidíte, tak
sme sa rozhodli zapojiť viac žien do račianskej politi-
ky a urobiť ju krajšiu, ľudskejšiu a solidárnejšiu. Preto by som
chcel na tomto mieste podporiť aj nezávislú kandidátku za
Raču p. Moniku Luknárovú, dlhoročnú pracovníčku v oblasti
kultúry.
Predstavujeme tiež základné body nášho programu pre
Raču, Krasňany a Východné. Ako vravel Thomas Jefferson
počas americkej revolúcie – ak nebudeme ťahať za jeden
povraz, tak budeme visieť každý na svojom vlastnom. My
ideme do toho spoločne ako tím a budeme sa uchádzať
o  Vašu dôveru. Aby transparentnosť, otvorenosť, správa
veci verejných neboli iba slová.
Našim spoločným cieľom je zachovať Raču ako pekné miesto
pre život detí, rodičov aj seniorov. Zachrániť to pekné a pod-
poriť v rozvoji to dobré. Ďakujeme Vám za podporu a ne-
zabudnite, že aj Váš hlas rozhodne o ďalšom smerovaní Rače,
Krasňan a Východného na dlhé roky.
Všetko o nás a našom programe si nájdete aj na stránke
www.spolupreracu.sk.
Radi sa s Vami porozprávame o našom programe a vízii aj
priamo v uliciach po celej Rači prípadne v KS Žarnovická (4. 11.)
alebo KS Impulz (5. 11.) v podvečerných hodinách 18-20.00.
Želám Vám šťastnú ruku pri voľbách 15. novembra 2014.
S priateľským pozdravom
Michal Drotován
kandidát na starostu Rače
Milí priatelia a priateľky Rače,
vážení obyvatelia Rače,
Krasňan a Východného,
Spolu PRE RAČU odvaha - rozum - činy – 2 –
Detstvo
Narodil som sa v roku 1981
ako najstarší zo siedmich sú-
rodencov. Už táto skutočnosť
je nevšedná a veľká rodina ma
naučila kompromisom, pod-
pore a tiež dôležitosti ťahania
za jeden povraz. Mama pochá-
dza z Krasňan a spoznala tam
aj môjho otca. Po narodení
som tam tiež býval, neskôr sme sa presťahovali na Rendez.
V detstve a mladosti som pôsobil v Slovenskom skautingu
a v divadelnom súbore. Skauting mi do života dal nielen
úctu k prírode, ale aj schopnosť prežiť za nepriaznivých si-
tuácií, odvahu púšťať sa do neznáma a nebáť sa. Tiež veľkú
spolupatričnosť a priateľov z celého sveta. V roku 1995 som
sa stal jedným z najmladších účastníkov najväčšieho sveto-
vého skautského podujatia Jamboree v Holandsku. Už počas
detstva na Rendezi ma lákali neprebádané územia a nové
výzvy – vtedy to bolo až mýtické územie jazera Kalná a sta-
ré železničiarske vozne v depe. Ak človek v detstve prežije
prázdniny v stane, tak mu materiálna nepohoda nepríde ako
nejaký problém. To mi ostalo dodnes – aj v zahraničí sa lep-
šie cítim v hosteloch ako v luxusných hoteloch. Nie je dôleži-
té kde človek je, ale s kým tam je a ako sa cíti.
Škola
Do škôlky som začal chodiť na Východnom, tá škôlka už žiaľ
neexistuje, tak ako ani škola ZŠ Dopravná, kde som chodil do
prvých troch tried. Iskričkou som sa nestal, pretože pre ne-
účasť na schôdzkach ma nepripustili na sľub, jediným úspe-
chom pred pádom komunizmu bol pre mňa diplom zo školy
MI CHAL DROTOVÁN
Môj príbeh a vízia
Nakoľko si myslím, že človeka
najlepšie možno pochopiť cez jeho život,
rozhodol som sa napísať tieto riadky.
Sú o tom, kto som, odkiaľ idem
a kam sa chcem dostať.
Životná cesta prepletená názormi
na riadenie vecí verejných. Budem rád,
ak ma spoznáte aj cez tento príbeh.
www.spolupreracu.sk – 3 – kandidát na starostu Rače
prírody za kresbu Auróry. V roku 1991 som prešiel na novo-
vzniknutú školu ZŠ Jána de la Salle v Rači a o dva roky neskôr
som prestúpil na novootvorené Gymnázium školských bra-
tov, kde som v miléniovom roku 2000 úspešne zmaturoval
zo slovenčiny, angličtiny, geografie a dejepisu. Po roku pauzy
vyplnenej pobytom na Blízkom východe a zložením skúšok
z autoškoly som na jeden rok nastúpil na pomaturitné štú-
dium na ŠKIŠ v Krasňanoch.
Dvakrát som sa neúspešne pokúšal dostať na vysokú školu
do Brna (odbor politológia – medzinárodné vzťahy), až som
v roku 2002 začal študovať
politológiu na Trnavskej
univerzite. Naučil som sa, že
ak sa človek nevzdáva, tak
vie plniť svoje sny. V roku
2007 som získal úspešne
diplom magistra politoló-
gie a popri tom aj vyštudoval bakalára v odbore geografia
a verejná správa na Prírodovedeckej fakulte UK. V rokoch
2008-2011 som si externe doplnil vzdelanie na Masarykovej
univerzite v Brne odbor právo a medzinárodný obchod.
Práca
Ako najstarší zo súrodencov som sa veľmi rýchlo osamostat-
nil, prvý oficiálny zárobok som dostal za článok o skautin-
gu v jednom mesačníku, počas jedného leta na gymnáziu
som pracoval v domove dôchodcov v Petržalke, kde som sa
naučil, že ľudia si zaslúžia za svoju životnú cestu dobrú sta-
rostlivosť aj na sklonku života. Aj keď niekedy to nebolo med
lízať. Ďalšie leto som trávil prácou na stavbách (napr. Polus
City Center). Po maturite ma nezobrali na školu, tak som sa
rozhodol na dobrodružnú cestu do Izraela, kde som na Go-
lanských výšinách zbieral mango na farme. Bola to zaujíma-
vá skúsenosť v medzinárodnej komunite, týždeň po mojom
príchode na Blízky východ
začala druhá intifáda, tak-
že Izrael bol jeden čas na
pokraji občianskej vojny.
Ostreľovali dokonca neďa-
leký Libanon. Človek si až
vtedy uvedomí, akú veľkú
cenu má mier. Po trojmesačnej anabáze som sa rozhodol
cestovať po Izraeli a na Vianoce som navštívil aj Egypt. Po ná-
vrate domov som sa neúspešne pokúsil získať víza do Veľkej
Británie a zostal som na Slovensku robiť si autoškolu. Dostal
som aj povolávací rozkaz
do Malaciek, svoju výreč-
nosť som však využil na
ukecanie vojenskej správy
a na vojnu som nakoniec
nešiel, pracoval som ako
sčítací komisár a na začiatku
leta som sa neúspešné pokúšal zamestnať v Taliansku. Cesta
do Talianska sa zmenila na stop cez päť krajín. Nakoniec som
sa rozhodol zakotviť na nadstavbovom štúdiu na ŠKIŠ.
Vo veku 19 rokov som sa osamostatnil úplne a začal si finan-
covať celý život sám. Odbremenil som tým aj rodinu a získal
nezávislosť. So spolužiakmi sme brigádovali hlavne v super-
markete za pokladňou. Po nástupe na vysokú školu som pra-
coval v Hypernove a prvé leto som sa rozhodol ísť na Work
&Travel do USA. Po určitých peripetiách som zakotvil na tri
mesiace priamo v New Yorku, kde som pracoval v reštaurácii
so zdravou výživou Pret a Manger na Manhattane. Bola to
ďalšia škola života a angličtiny, býval som spoločne s dvomi
dievčatami v Queense a zažili sme pulz tohto veľkomesta.
Najväčšou udalosťou bol obrovský dvojdňový výpadok elek-
triny, ktorý ochromil celé mesto. Keďže to bolo dva roky po
útoku na Dvojičky, tak to bola na začiatku dosť stresujúca
udalosť pre ľudí. Ale skončilo to ako zábavná príhoda.
Spolu PRE RAČU – 4 – odvaha - rozum - činy
Nasledujúce dva roky som pracoval v lete, najprv v Dubline
v Írsku (a zažil na konci pobytu fantastickú cestu týmto zele-
ným ostrovom s ľuďmi podobnej mentality ako sú Slováci)
a potom v Londýne vo Veľkej Británii. Tu som prežil priamo
v centre mesta teroristický útok na metro a autobus 7. 7. 2005.
Takéto udalosti človeka formujú, aj keď si to možno hneď neu-
vedomuje. Uvedomí si, aké
banality často riešime a pri-
tom podstatné veci nám
unikajú.
Posledné prázdniny pred
koncom školy som pláno-
val pracovať v Španielsku,
dokonca som sa aj aktívne
začal učiť španielčinu - ja-
zyk, ktorý mám veľmi rád.
Nakoniec som však pred
letom zhodnotil, že moja španielčina stále nie je skvelá a tak
som ostal doma a začal pracovať ako personalista pre ex-
ternú firmu Tempo poskytujúcu zamestnancov do Volkswa-
genu. A pracoval som tam desať mesiacov až do štátnic na
dvoch školách, kedy som to už pre nedostatok času zabalil
– každodenné cesty z konca Rače na koniec Devínskej Novej
Vsi boli zaujímavé. Po skončení školy som sa zamestnal ako
konzultant ľudských zdrojov v personálnej agentúre P&Bert,
neskôr prešiel do firmy Opteam Finland a tiež rozbehol vlast-
nú firmu Political Consulting, s.r.o.
Zlomom v pracovnom živote sa stala ponuka na pozíciu pred-
nostu Obvodného úradu životného prostredia v Bratislave,
ktorú som prijal a od januára 2011 prešiel zo súkromnej sféry do
verejnej. Na tejto pozícií som pôsobil 17 mesiacov, riadil úrad
s viac ako 40 zamestnancami a rozbehol som niektoré veci
ako problém hausbótov v Jarovskom ramene, Železnú stu-
dienku, riziko znečistenia najväčšieho zásobníka pitnej vody
v Bratislave či odstraňovanie čiernych stavieb pri povodni na
Lamačskom potoku. Developeri ma od tejto pozície nemajú
radi. Neskôr som prešiel pracovať do samosprávy, kde som do-
stal za úlohu vytvoriť a riadiť oddelenie životného prostredia.
Politika
Dá sa doslova povedať, že s politikou som vyrastal. Už v roku
1990 som pomáhal mame roznášať letáky pred prvými slo-
bodnými voľbami po páde komunizmu, neskôr som sa ak-
tívne zapojil do zbierania podpisov za referendum o priamej
voľbe prezidenta, za hlbokého mečiarizmu som sa zúčast-
ňoval mítingov tzv. modrej koalície (aj mítingu, na ktorom
našli bombu) a so spolužiakmi na gymnáziu sme žili v roku
1998 nádejou na zmenu. Bolo teda prirodzené, že som sa
rozhodol študovať politológiu. V roku 2003 som mal prvý ko-
mentár v denníku SME a o rok neskôr som sa aktívne zapojil
do kampane Martina Bútoru na prezidenta. Po nástupe Jána
Zvonára sme spoločne s Lenkou Antalovou-Plavuchovou
a Ráčikom ako osamelí jazdci bojovali proti svojvôli starostu,
obaja sme s ním neskôr vyhrali súdy.
V roku 2010 som sa rozhodol ísť s kožou na trh a kandidovať
na pozíciu poslanca Rače. Krátko predtým som morálne kan-
didatúrou zo 141. miesta podporil Ivetu Radičovú vo voľbách
do NR SR. V politike presadzujem maximálnu mieru transpa-
rentnosti, odborných riešení a dôraz na zapojenie obyvate-
ľov do rozhodovania. Každý rok robím odpočty svojej práce
a v poslednom období sa venujem hlavne téme develope-
rov a budúcnosti celej Rače. Popri tom sa snažím presadiť
drobnosti pre zlepšenie života ako bezbariérové chodníky,
Račiansky polmaratón, opravu škôl a škôlok a rozumné hos-
podárenie s financiami občanov.
Od roku 2005 publikujem na svojom vlastnom blogu, kde
sa venujem hlavne témam politiky, spoločnosti a životné-
MI CHAL DROTOVÁN
www.spolupreracu.sk – 5 –
mu prostrediu. Je pre mňa veľká česť, že ma za sériu článkov
nominovali na Novinársku cenu 2012. V mojich článkoch sa
profilujem ako stredopravý politik s dôrazom na komunit-
ný život a aktívne občianstvo. Najznámejšími témami, ktoré
som otvoril, bolo porušovanie zákona policajtmi, problém
nelegálnej osady hausbótov v Jarovciach a ďalšie otázky spo-
ločnosti.
Voľný čas
Som človek aktívny a aktívne sa snažím tráviť aj svoj voľný
čas. Je pravda, že ho nemám až tak veľa, ale snažím sa ho
využiť plnohodnotne. Dá sa povedať, že už dlhé roky s pre-
stávkou behávam dlhé trate. Beh ma naučil vytrvalosti, tomu,
že vždy treba rozložiť sily tak, aby zostalo na záverečný finiš
a tiež tomu, že sa netreba nikdy vzdávať. Behu sa venuje-
me celá rodina a myslím, že sa nám aj darí. Polmaratón som
najlepšie zabehol tento rok v Košiciach za 1:25:55 (čas hovorí
niečo iba bežcom) a tento rok som úspešne zabehol aj mara-
tón (42,195 km). Dlhú dobu sa tiež venujem propagácii cyklis-
tiky ako alternatíve na prepravu (po vzore napríklad Kodane).
Som veľmi rád, že sa mi podarilo zapojiť do činnosti Vajnor-
ského ochotníckeho divadla, kedy sme našu hru Grobiani
dostali až na dosky divadla Astorka.
Mojou ďalšou vášňou, na ktorú žiaľ teraz nemám veľa času, je
cestovanie – spoznávanie nových ľudí, kultúr, miest a chutí.
Fascinuje ma nielen príroda, ale aj veľkomestá, z ktorých som
navštívil resp. niekedy aj krátko žil v New Yorku, Londýne, Ká-
hire, Moskve, Paríži, Istanbule či v Pekingu. Myslím, že je veľmi
dôležité, aby človek nezostával iba sedieť doma a mal vždy
oči a myseľ otvorenú.
Moja vízia

komunita, rodina a obec sú najdôležitejšie
elementy života a od nich hlavne záleží,
ako sa nám žije

obec by mala byť maximálne transparentná,
občania zapojení do rozhodovania a vždy
informovaní o chystaných veciach

úrad by mali riadiť odborníci a mali by sa
zameriavať hlavne na prácu v teréne a medzi
ľuďmi a nie na svoju marketingovú prezentáciu

každý komunálny politik by mal mať
jasný program a každoročne uvádzať jeho plnenie

rozvoj obce by mal byť v prospech obyvateľov
a nie developerov

dôležité sú veci, ktoré zvýšia kvalitu života
obyvateľov a nie megalomanské stavby

je dôležitý priamy kontakt s ľuďmi
a práca v teréne
Môj prí beh a ví zi a
kandidát na starostu Rače
Spolu PRE RAČU – 6 – odvaha - rozum - činy
rekonštrukcia športového areálu
na ZŠ Tbiliská a vybudovanie bežeckej dráhy
zastavenie projektu sídliskovej
veľkoobjemovej výstavby Račany Rosso
a vytvorenie mapy developerských projektov
bezpečné chodníky a prechody
pre chodcov najmä k predškolským a školským
zariadeniam a podpora chodenia peši alebo
bicyklom žiakov škôl a rodičov
parkovanie a parkovacia politika,
vyznačenie parkovacích miest a zavedenie
jasných pravidiel, ktoré by zvýhodňovali
obyvateľov s trvalým pobytom
bezplatná právna pomoc, aktívna práca
terénnych pracovníkov so staršími ľuďmi,
znevýhodnenými a chorými, podpora
komunitného života, práca s deťmi a mládežou
zavedenie inšpektorov verejného
poriadku, ktorí budú sledovať dodržiavanie
poriadku a čistoty, boj proti grafitom, občianske
hliadky a pomoc správcom pri čistení
revitalizácia korza v Rači popri električkách
a jeho zmena na oddychovú zónu pre
obyvateľov
podpora cyklistickej dopravy v Rači,
budovanie chodníkov, parkovísk pre bicykle
organizovanie pravidelných zhromaždení
obyvateľov Rače, ktoré budú rozhodovať
o dôležitých otázkach života v Rači
minimálne raz mesačne celý deň
až do večerných hodín vyhradený
pre verejné stretnutie všetkých občanov
so starostom a vedením úradu, vytvorenie
klientskeho centra/front offi cu
Náš spoločný program pre Raču
naši kandidáti pre Raču
www.spolupreracu.sk – 7 –
Ing. Viktor Bielko 35 r.
vedúci produktového vývoja
Som absolventom fakulty elektrotechniky a informatiky STU,
odbor Automatizácia.
Svoju kariéru som začínal v slovenskej spoločnosti Gotive,
ktorá vyvíjala a vyrábala mobilné zariadenia (predchodcu
smartfónov), ako technický konzultant. Odtiaľ som prešiel do
spoločnosti Sygic, ktorá vyrába svetoznámu navigáciu pre
telefóny, kde som najprv pracoval ako produktový manažér,
potom ako riaditeľ oddelenia pre biznisovú klientelu a teraz
ako vedúci produktového vývoja pre biznis produkty.
Som bez straníckej príslušnosti a v komunálnej politike som
doteraz nepôsobil.
Na sídlisku Záhumenice som vyrastal od roku 1980, kedy
bolo dostavané a žijem tu celý život. To, čo ma motivovalo
kandidovať bolo, ako sme v paneláku prehrali boj proti sta-
vebnému projektu Radničné námestie. Už od čias Bielika sme
proti tomu projektu bojovali, no všetky páky štátneho apa-
rátu šli v prospech developera. Dnes už proti tomu projektu
nič nespravím, no chcem zabrániť tomu, aby sa taká situácia
opakovala inde v Rači. Zároveň, keďže sa vo firme dosť veľa
venujeme informáciám o dopravných zápchach a ich mapo-
vaniu, chcel by som riešiť problémy každodenných zápch na
Račianskej a ostatné dopravné problémy v Rači.
5
Mgr. Petronela Blahovcová 38 r.
sociálna poradkyňa
Som absolventkou strednej zdravotníckej školy a vysokej
školy sociálnej práce v Bratislave.
Viac ako 17 rokov som pôsobila v neziskovom sektore, a to
v rôznych mimovládnych organizáciách v prospech rôzno-
rodých znevýhodnených skupín. Venujem sa konkrétnej
pomoci ľudom a to hlavne v oblasti sociálneho, právneho
a psychologického poradenstva, komunikácie a zážitkového
učenia.
Do Bratislavy som prišla ako študentka strednej zdravotníckej
školy, neskôr som pokračovala povolaním zdravotnej sestry
a doplnením kvalifikácie vysokoškolským štúdiom sociálnej
práce. Od môjho príchodu do Bratislavy som bývala v rôz-
nych častiach mesta, no najviac ma svojou atmosférou, ko-
loritom, blízkosťou prírody a dedinským duchom „dostala“
práve mestská časť Rača, ktorej oficiálnou občiankou som od
roku 2012 . Mojim prianím je, aby Rača so svojimi hodnotami
a atmosférou ostala pre ľudí takým miestom pre život, ktoré
si pred pár rokmi získalo aj mňa.
Mojim životným poslaním je filantropia a práca s ľuďmi.
Som bez straníckej príslušnosti a v komunálnej politike som
doteraz nepôsobila.
6
naši kandidáti pre Raču
Spolu PRE RAČU – 8 – odvaha - rozum - činy
Mgr. Michal Drotován 33 r.
politológ – geograf
Som absolventom politológie na Filozofickej fakulte Trnav-
skej univerzity (2007), odboru geografia - verejná správa na
Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského (2007) a od-
boru právo a medzinárodný obchodna Právnickej fakulte
Masarykovej univerzity v Brne (2011).
Pracoval som v súkromnej sfére v oblasti poradenstva, výbe-
ru zamestnancov a personalistiky. Od januára 2011 do mája
2012 som pracoval na pozícii prednostu Obvodného úradu
životného prostredia v Bratislave, kde som riadil úrad s viac
ako 40 zamestnancami. Aktuálne pôsobím v samospráve
v oblasti životného prostredia ako vedúci oddelenia. Anga-
žujem sa v mimovládnom sektore (Mensa, Vajnorské ochot-
nícke divadlo), behám dlhé trate, publikujem v rôznych peri-
odikách, na svojom blogu a zaujímam sa o veci verejné.
V Rači som sa narodil a vyrastal. Počas svojho života som bý-
val vo všetkých miestnych častiach – v Krasňanoch, na Vý-
chodnom aj v Rači. Raču považujem za najkrajšiu mestskú
časť Bratislavy, ktorá ako jediná mala v minulosti status mes-
tečka, čo dokladá jej dlhú históriu. Rača si zaslúži viac a každý
obyvateľ našej mestskej časti má právo na adekvátne služby
za svoje dane. Je dôležité, aby komunálni politici presadzova-
li záujmy občanov a nie svoje vlastné.
Pôsobím ako poslanec miestneho zastupiteľstva mestskej
časti Rača (2010-14).
11
Ing. Boris Krošlák 49 r.
správca informačného systému
Som absolventom Elektrotechnickej fakulty STU v Bratislave
(1989). Na City University Bratislave som získal profesionálny
certifikát a diplom v manažmente (2003).
Pracoval som v spoločnostiach venujúcich sa informačným
technológiám ako obchodník a projektový manažér. Mám
za sebou aj podnikateľskú skúsenosť. Momentálne pracujem
ako správca akademického informačného systému na Vyso-
kej škole múzických umení v Bratislave.
Narodil som sa v Bratislave. V Rači žijem viac ako štyridsať
rokov, bývam na sídlisku Záhumenice. K Rači mám osobný
vzťah nakoľko rod mojej mamy, rodenej Luknárovej, tu žije
už niekoľko storočí. Mestskú časť Rača považujem za dobré
miesto na bývanie i život. Mrzí ma však, že v posledných ro-
koch mení svoju tvár k horšiemu zahusťovaním sídlisk a vply-
vom intenzívnej výstavby na pôde vinohradov premenenej
na stavebné pozemky. Mám obavy, že keď sa nezníži inten-
zita stavebnej činnosti, Rača navždy stratí osobitý ráz obce
s vinohradníckou tradíciou a zníži sa kvalita života v nej.
Som bez politickej príslušnosti a v komunálnej politike som
doteraz nepôsobil.
23
www.spolupreracu.sk – 9 – naši kandidáti pre Raču
PhDr. Jana Maniková 62 r.
podnikateľka
Som absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Komen-
ského Bratislave v odbore psychológia. Kvalifikáciu som si
zvyšovala na postgraduálnych štúdiách; na City University
Bratislava som získala profesionálny certifikát a diplom v ma-
nažmente.
S hrdosťou o sebe vyhlasujem, že patrím k prvým „Krasňan-
čanom“ – narodila som sa do prvého postaveného domu
v Krasňanoch s výhľadom na obilné pole s divými makmi
a nevädzami, ktoré sa postupne menilo na športový areál.
Pamätám si, ako sme sadili topole a pagaštany a starali sa
o zeleň medzi domami. Po krátkom bývaní v meste som sa
po vydaji vrátila do panelákov Rače, kde bývam už 38 rokov.
Spolu s manželom sme tu vychovali 3 synov, ktorých sme
viedli k vzájomnej úcte, k vzdelaniu a športu.
Dôležitou aktivitou, ktorou sa chcem zaoberať je podpora
obyvateľov v seniorskom veku - príprava nových a tvorivých
aktivít, ktorými sa zvýši kvalita ich spoločenského i osobné-
ho života. Rozvoj Senior Akadémie s cieľom napĺňania trendu
celoživotného vzdelávania.
Som bez straníckej príslušnosti a v komunálnej politike som
doteraz nepôsobila.
26
Ing. Zuzana Dzivjáková 57 r.
ekonómka
Som absolventkou Vysokej školy ekonomickej v Bratislave
(1981).
Mojím doterajším celoživotným povolaním je ekonómia – fi-
nancovanie štátneho a verejného sektoru. Prvé skúsenosti
s financovaním som získala v národnom podniku Chemko-
stav Humenné. Po Novembri 1989 som pôsobila v samosprá-
ve ako predsedníčka Mestského úradu Humenné, v štátnej
správe ako podpredsedníčka a riaditeľka finančného odboru
Okresného úradu v Humennom. V roku 1992 som vykonáva-
la funkciu ekonomickej námestníčky Ministerstva práce a so-
ciálnych vecí SR. Od roku 1995 pôsobím v bankovom sektore,
posledných desať rokov sa venujem oblasti vymáhania po-
hľadávok štátneho a verejného sektora.
V Rači žijem viac ako desať rokov, bývam v časti Krasňany.
Som svedkom toho, že hodnoty, pre ktoré som sa rozhodla
žiť v Rači, sa strácajú. Ako poslankyňa Mestského zastupiteľ-
stva som sa snažila zamedziť negatívnym dopadom develo-
perských aktivít.
Pôsobím ako poslankyňa Mestského zastupiteľstva hlavné-
ho mesta SR Bratislavy (2010-14).
Kandidujem zároveň za poslankyňu mestského zastupiteľ-
stva pod číslom 2.
12
2
Spolu PRE RAČU – 10 –
Eva Polakovičová 58 r.
ekonómka
Som absolventkou gymnázia a ekonomického nadstavbové-
ho štúdia (1982).
Povolaním som ekonómka – účtovníčka. V tomto odbore
som pracovala tridsať rokov na rôznych pozíciách v štátnych
a súkromných firmách (napr. Ministerstvo životného pro-
stredia SR, kde som mala na starosti metodiku a účtovanie
eurofondov v životnom prostredí). V roku 1999 som založila
a pôsobila ako redaktorka v Račianskom výbere - informač-
ných novín pre obyvateľov mestskej časti Rača. Ďalej som
pracovala ako ekonómka v redakcii časopisu Česko - Sloven-
ské mosty. Teraz pracujem ako pokladníčka v OD Tesco.
Narodila som sa v Rači a žijem tu už 58 rokov. Rača je moje
rodisko, môj domov. Chcem, aby sa tu tak cítili všetci obyva-
telia Rače, aby to bolo miesto pre dobrý život pre všetkých.
34
Doc. Ing. Michal Krištofč, PhD. 67 r.
vysokoškolský pedagóg
V Rači som sa narodil a mám tu hlboké korene. Bol som aj
vo svete, ale vždy som sa sem rád vrátil. Práce sa nebojím
a pre dobré veci pracujem aj zadarmo. Viac ako 37 krát som
bezplatne daroval krv.
V roku 1970 som skončil Chemickú fakultu, kde som celý ži-
vot pracoval ako učiteľ a vedecký pracovník. Pracoval som
ako predseda Fakultnej odborovej organizácie i ako predse-
da Akademického senátu fakulty, takže mám skúsenosti s or-
ganizáciou práce v kolektíve. Nikdy som nebol členom žiad-
nej politickej strany. Pre Račanov som v rokoch 1996 – 2002
pracoval ako predseda Urbáru a od r. 2012 pracujem v jeho
výbore. Tri funkčné obdobia (1998 – 2010) som bol poslan-
com v Rači.
Ctím si a dodržiavam predpisy a zákony a chcem sa pričiniť
o to, aby sa dodržiavali i u nás v Rači. Ako poslanec som sa
vždy rozhodoval čestne a presadzoval len záujmy spoločen-
ské a rozumné a nie súkromné, rodinné či stranícke a politic-
ké. Chcem, aby sa peniaze z rozpočtu Rače aj z iných zdrojov
využívali úmerne pre všetky časti Rače, Krasňan i Rendezu
a aby sa rovnako zveľaďovali všetky územia. Zaväzujem sa
správať podľa 9 zásad správneho poslanca uverejnených na
www.spravnikandidati.sk.
Kandidujem ako občiansky kandidát - nestraník s podporou
strán, ktoré predložili dobrý program, ktorý sa budem snažiť
čestne splniť.
22
naši kandidáti pre Raču
www.spolupreracu.sk – 11 – odvaha - rozum - činy
zachovanie jedinečného charakteru
sídliska Krasňany a nezahusťovanie ďalšou
výstavbou, doriešenie územnej regulácie
v prospech obyvateľov
otvorenie nízkoprahového 
komunitného centra pre deti a mládež
rekonštrukcie zariadení
pre voľnočasové aktivity
Krasnianska beseda, detské ihriská
na ZŠ J. A. Komenského a Hubeného ulici
vybudovanie novej škôlky
podpora občianskych iniciatív a občianskych
združení a zlepšenie podmienok pre ich prácu,
organizovanie zhromaždenia obyvateľov
Krasňan, ktoré bude rozhodovať o dôležitých
otázkach života v Krasňanoch
vytvorenie korza pre peších
a chodník popri električkách až k OMV
bezpečné chodníky a prechody
pre chodcov najmä k predškolským
a školským zariadeniam a podpora chodenia
peši alebo bicyklom žiakov škôl a rodičov
parkovanie a parkovacia politika,
vyznačenie parkovacích miest a zavedenie
jasných pravidiel, ktoré by zvýhodňovali
obyvateľov s trvalým pobytom
zastavenie projektov sídliskovej
veľkoobjemovej výstavby v Krasňanoch
(Rača – Dolná Pekná a Rača – Ohňavy)
riešenie odbremenenia Peknej cesty
od áut zo Slanca a zastavenie ďalšieho
zhoršovania dopravnej situácie
(Pekná cesta, Račianska ulica)
Náš spoločný program pre Krasňany
Spolu PRE RAČU – 12 – odvaha - rozum - činy
Mgr. Lenka Antalová Plavuchová 36 r.
učiteľka
Som absolventkou Pedagogickej fakulty UK v Bratislave
a Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici. Pracujem 8 ro-
kov ako dobrovoľníčka v Rodinnom centre Ráčik. Venujem
sa projektovému manažmentu, vzdelávaniu a som spoluko-
ordinátorka národného projektu „Komunity priateľské k de-
ťom“.
V Rači žijem už 15 rokov. Záleží mi na mieste, kde bývam
a vychovávam svoje deti, preto sme si vybrali na bývanie
Krasňany, najkrajšie a najzelenšie sídlisko v Bratislave, ktoré je
úžasným miestom pre život. Môžem bez obáv povedať, že
Rača je môj domov a miesto, kde sa dobre žije.
Som bez politickej príslušnosti a v komunálnej politike pô-
sobím ako poslanec miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Rača (2010-14).
2
naši kandidáti pre Krasňany
www.spolupreracu.sk – 13 –
Mgr. Juraj Skalský 40 r.
školiteľ a podnikateľ
Som absolventom Filozofickej fakulty Univerzity Komenské-
ho v Bratislave (1997).
Vo svojej pracovnej kariére som postupne prešiel prácou
v neziskovej organizácii, finančnom sektore až po oblasť slu-
žieb. Všetky zamestnania priamo súviseli s osobnostným roz-
vojom, intenzívnou komunikáciou a čoraz viac s obchodom.
Od roku 2006 som školiteľom a podnikám v oblasti rozvoja
tzv. mäkkých zručností, pričom sa špecializujem na predaj,
vyjednávanie a komunikáciu.
Narodil som sa v Bratislave pred štyridsiatimi rokmi. Vyrastal
som v Ružinove do osemnástich rokov. Po osamostatnení
som žil postupne v rôznych mestských častiach Bratislavy
a skúsil som aj život na vidieku pri Bratislave. Život v mestskej
časti Rači, v Krasňanoch som si vybral dobrovoľne, keď som
už presne vedel čo chcem: kvalitnú infraštruktúru a služby,
zeleň v okolí bydliska a možnosť športovať v prírode. To všet-
ko mi Krasňany poskytujú. Je to dobré miesto pre život. To,
čo budem presadzovať je, aby sa to nezmenilo. Aby sme mali
v Krasňanoch, ale aj v Rači radosť z toho, že tu žijeme.
Som bez straníckej príslušnosti a v komunálnej politike som
doteraz nepôsobil.
11
Ing. Peter Šinály 56 r.
ekonóm
Som absolventom Vysokej školy ekonomickej v Bratislave
(1981). Celú pracovnú kariéru spájam s ekonómiou, od skon-
čenia vysokej školy som pracoval vo finančníctve a obcho-
de, v rokoch 1990 až 1996 som viedol v Nemecku výstavné
a obchodné centrum. Neskôr som sedem rokov pracoval
v oblasti financovania komoditnej burzy, z toho štyri roky
ako výkonný riaditeľ. V tomto období som bol poslancom
hlavného mesta SR Bratislavy. V roku 2009 som bol zvolený
za kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy, túto funkciu za-
stávam doteraz.
Ako väčšina obyvateľov MČ Rača som sa nasťahoval s rodič-
mi do jedného z prvých panelákov v roku 1972. Študentské
časy ma spájajú najmä s Krasňanmi, kde som dokončil zá-
kladnú školu a venoval som sa ešte dlhé roky práci s mlá-
dežou (turistika a volejbal). V Rači som býval na niekoľkých
miestach a od roku 2008 žijem v Krasňanoch.
S kolegami z občianskeho tímu Spolu pre Raču ma spája
okrem miesta spojeného s mojim životom, ale aj so životom
mojich rodičov a detí, najmä snaha o transparentné verejné
dianie. A to nie len vo finančnej oblasti. Rád by som to pod-
čiarkol i skutočnosťou, že som stál pri zrode Etického kóde-
xu hlavného mesta SR Bratislavy a primátor mesta, ktorého
aparát kontrolujem (a teda aj kritizujem), mi zveril v roku 2013
funkciu etického kancelára. S výsledkami mojej práce sa mô-
žete oboznámiť v sekcii webu hlavného mesta SR Bratislavy,
Transparentné mesto.
12
naši kandidáti pre Krasňany
Spolu PRE RAČU – 14 – naša kandidátka pre Východné
Dagmar Gelingerová 50 r.
manažérka obchodu
Som absolventkou strednej ekonomickej školy (1983).
Svoju kariéru som začínala ako referent na Katedre technic-
kej mechaniky, Strojníckej fakulty SVŠT. Ďalej som pracovala
ako samostatný odborný ekonóm zásobovania v podniku
Meopta Bratislava, k.p., neskôr ako referent v Západosloven-
ských štátnych lesoch, š.p.
Od roku 1997 podnikám. Som spoločníčkou v účtovníckej fir-
me F.G., s.r.o. Našim klientom: živnostníkom a malým firmám
pomáhame s rozbehom podnikania a hlavne so zvládaním
administratívnej záťaže spojenej s ich podnikaním. Práca
v súkromnom sektore vyžaduje zvládať množstvo zmien, je
náročná na čas, kreativitu, komunikatívnosť a cieľavedomosť.
V Rači žijem nepretržite 25 rokov, bývam na sídlisku Šajby
a tak dobre viem, čo ľudia chcú riešiť. Vychovala som tu dve
deti, ktoré sú v tejto dobe už dospelé.
Som bez straníckej príslušnosti a v komunálnej politike som
doteraz nepôsobila.
3
naša kandidátka pre Východné
www.spolupreracu.sk – 15 – odvaha - rozum - činy
zachovanie jedinečného 
železničiarskeho charakteru Rendezu
a nezahusťovanie ďalšou výstavbou, doriešenie
územnej regulácie v prospech obyvateľov
rekonštrukcia materskej školy Pri šajbách,
ihriska a športového areálu na Sklabinskej
podpora občianskych iniciatív a občianskych
združení a zlepšenie podmienok pre ich prácu,
organizovanie zhromaždenia obyvateľov
Východného, ktoré bude rozhodovať
o dôležitých otázkach života na Východnom
vytvorenie oddychového korza
popri Račianskom potoku
bezpečné chodníky a prechody pre
chodcov a vybudovanie chodníkov tam,
kde chýbajú (napr. vchod od Šájb do areálu
Sklabinská, chodník na začiatku Dopravnej
a pod.)
parkovanie a parkovacia politika,
vyznačenie parkovacích miest a zavedenie
jasných pravidiel, ktoré by zvýhodňovali
obyvateľov s trvalým pobytom
inšpektor verejného poriadku, ktorý
bude mať na starosť Východné a Žabí Majer
postupne riešiť problémy sídliska Šajby
(dražby, inžinierske siete, komunikácie,
parkoviská), ako aj problémy iných ulíc
venovať zvýšenú pozornosť životnému
prostrediu (riešiť čierne skládky, kosenie
súkromných pozemkov, orez stromov,
čistotu sídlisk atď.)
v spoluprácu so ŽSR revitalizácia
historickej budovy na začiatku Dopravnej
ulice a jej navrátenie obyvateľom
pre ich aktivity
Náš spoločný program pre Východné
2014 © Spolu PRE RAČU
text: kandidáti tímu Spolu pre Raču
foto: D. Veselý, J. Hrdličková, R. Blaško,
M. Drotován, archív MD.
grafka: MultiTalent, s.r.o.
tlač: VERSUS, a.s.
náklad: 12 000 ks nepredajné
Michal Drotován
Zoznam najdôležitejších
bodov, čo som presadil v Rači

1 Zablokovanie nezmyselných
developerských projektov Rača – Ohňavy
a Rača – Dolná Pekná (2013, 2014)

2 Oprava nevyhovujúceho betónového
priestoru pred ZŠ Tbiliská (2012)

3 Zvýšenie rozpočtu na detské ihriská
a opravu komunikácii (2011)

4 Nastavenie nového systému odmeňovania,
kde sa za neúčasť kráti poslancom odmena (2011)

5 Stanovenie opravy škôlok ako priority
rozpočtu (2011)

6 Organizovanie piatich cyklojázd
a predloženie návrhu na cyklotrasy (2011-2014)

7 Všeobecné záväzné nariadenie
o zhromažďovaní obyvateľov, ktoré
prijala Rača ako prvá v Bratislave
a zorganizovanie zhromaždenia k otázke
územných plánov zón Krasňany
a Východné (2011, 2014)

8 Projekt bezbariérových chodníkov
v Rači (2013, 2014)

9 Úspešný mediálny tlak a rokovanie
s vedením DPB, aby neznížili počet
električiek do Rače počas školského roka (2011)

10 Zmena rokovacieho poriadku zastupiteľstva,
ktorá napr. umožňuje dlhšie vystúpenie
občanov (2011)

11 Navrhnutie a spoluorganizovanie
Račianskeho polmaratónu/desiatky (2012 - 2014)

12 Uznesenie miestneho zastupiteľstva
o nesúhlase s developerskými projektmi
Račany Rosso, Rača – Dolná Pekná
a Rača – Ohňavy (2014)

13 Presun 250 000 € na opravu ZŠ Hubeného
v rozpočte a zasadenie sa o rekonštrukciu
koly (2012)

14 Úspešná petícia proti projektu Račany Rosso (2013)

15 Zvýšenie peňazí na opravu chodníkov a ciest (2012)

16 Podpora projektu komunitnej záhradky
v Krasňanoch (2012)

17 Zasadenie sa o zvýšenie príspevku
na deti a mládež OZ Kengura (2012)

18 Odborné pripomienkovanie všetkých
developerských projektov (2012 - 2014)

19 Zastavenie vydieračských praktík firmy
Blackstorm Group na Šajbách (2013)

20 Pomoc pri obnove Horvátovho kríža
v Malých Karpatoch (2014)

21 Územné plány zóny Krasňany
a Východné – začiatok procesu (2013, 2014)