You are on page 1of 2

“Toen het nu morgen geworden was, namen al de

overpriesters en de oudsten des volks het besluit tegen


Jezus om hem te doden. En zij boeiden Hem, leidden Hem
weg en zij leverden Hem over aan Pilatus, de stadhouder.`
Matteùs 27 , 1 en 2
Pontius Pilatus, de Romeinse gouverneur van Judea en Jeruzalem,
waste zijn handen letterlijk in onschuld, toen hij Jezus overleverde
aan zijn soldaten om gekruisigd te worden. Kaiafas, de hogepriester
had de Romein overgehaald om tijdens het Paasfeest, een uitspraak
te doen over de doodstraf, die hij en zijn priesters over de Messias
hadden uitgesproken. In het vonnis benadrukken ze het feit dat Jezus
zich de koning van de Joden noemt. Dit was vor de priesters
blasfemie, maar voor Pontius Pilatus een bedreiging van de status
quo in dit roerige gebied. Hij had slechts 7000 soldaten tot zijn
beschikking, waarvan het merendeel zich in Caesarea bevond. Hier
resideerde de gouverneur, tot grote ergernis van de Joden. Maar voor
het Paasfeest was zijn aanwezigheid in de hoofdstad vereist. Pontius
Pilatus wordt door tijdgenoten omschreven als sluw en wreed. Hij
verachtte de Joden en was overtuigd van de Romeinse superioriteit.
Regelmatig kwam het tot rellen als hij de Joodse rituelen aan zijn
laars lapte. Pontius Pilatus ondervraagt Jezus. Deze zegt weinig,
maar geeft uiteindelijk toe dat “mijn koninkrijk niet van deze wereld
is.” Een Romeins tribunaal vond plaats in de openbaarheid en een
grote groep roerige Israëlieten was aanwezig. Tot tweemaal toe
verklaart P.Pilatus Jezus aan de aanklachten onschukdig. Het
gepeupel laat zich horen, aangemoedigd door de priesters, en eisen
de doodstraf. De gouverneur schuift het probleem af door Jezus naar
Herodes Antipas te sturen (de zoon van Herodes de Grote, die
verantwoordelijk is voor de kindermooord in Bethlehem, in een
poging Jezus te doden). Herodes Antipas, die Johannes de Doper
heeft laten onthoofden, verwacht dat Jezus wonderen verricht, maar
Jezus zwijgt slechts. Herodes, die in Jeruzalem verbleef, stuurde
daarop Jezus terug, zonder een straf uit te spreken. Pontius Pilatus
wordt ter zijde genomen door zijn vrouw, die onaangenaam heeft
gedroomd. Maar uiteindelijk geeft de meute de doorslag. In een
uiterste poging maakt Pontius Pilatus gebruik van het recht op
amnestie tijdens het Paasfeest. Hij stelt de opstandige Joden voor de
keuze. Jezus vrijlaten of de moordenaar Barabbas. De menigte kiest
luidkeels voor de moordenaar. Dan is het lot van Jezus bezegeld. Hij
wordt afgevoerd en als voorbereiding op de kruisgang gegeseld. In
36 na Christus moet Pontius Pilatus verantwoording afleggen aan de
Romeinse keizer Tiberius over de wandaden, die hij in naam van de
Keizer heeft gepleegd. Aangekomen in Rome is Tiberius overleden.
Pontius Pilatus blijft in keizerlijke dienst en sterft drie jaar later in
Zuid-Frankrijk. Het is onduidelijk of dit door eigen hand gebeurde.
Judas verhangt zich. Kaiafas wordt kort na de dood van Jezus als
opperpriester afgezet. Hij trekt zich terug op zijn landgoed in Galilea.

Het Boek der Boeken 10: Pontius Pilatus