You are on page 1of 15

PhÇn I

HÖ so¹n th¶o Microsoft word


Bµi 1
Lµm quen víi Microsoft word

1. Khëi ®éng Microsoft word


- Nh¾p ®óp vµo biÓu tîng trªn mµn h×nh Desktop.
- Nh¾p vµo biÓu tîng trªn thanh Taskbar.
- Nh¾p nót Start/Program/ Microsoft word.
2. Tho¸t khái Microsoft word
Nh¾p File/Exit
Nh¾p nót Close ë gãc ph¶i tªn mµn h×nh.
3. Cöa sæ Microsoft word

Thanh tiªu ®Ò: Cho biÕt tªn cöa sæ ®ang lµm viÖc
(Microsoft word) vµ tªn v¨n b¶n ®ang so¹n th¶o.
Thanh thùc ®¬n (Menu): Tr×nh bµy c¸c thùc ®¬n ngang,
mçi môc chän trong thùc ®¬n ngang sÏ cho tiÕp mét thùc ®¬n
däc.
Thanh c«ng cô (Toolbars): Lµ c¸c nót (Button), c¸c nót nµy
lµ c«ng cô giao tiÕp gÇn nhÊt, thay cho viÖc chän c¸c thùc ®¬n
trong thanh Menu.
Thanh ®Þnh d¹ng (Format): Gåm c¸c nót giao tiÕp gÇn
nhÊt phôc vô cho viÖc ®Þnh d¹ng v¨n b¶n.
Cã thÓ dïng chøc n¨ng Tools/Customize ®Ó thay ®æi c¸c nót
trong c¸c thanh c«ng cô hoÆc dïng Wiew/Toolbars... ®Ó thªm bít
c¸c thanh.

a) Thanh tiªu ®Ò (Title Bar):

b) Thanh thùc ®¬n (Menu Bar):

c) Thanh c«ng cô chuÈn (Tools Bar):

HiÖn/Èn thanh
ChÌn b¶ng (Insert Drawing
Table)

Undo (Kh«i
phôc)
Paste (D¸n mét khèi tõ
Clipboard)
Copy (Sao mét khèi vµo
Clipboard)
Cut (Xo¸ mét khèi l­u vµo
Clipboard)
Print Preview (Xem tr­
íc khi in)
Print... (In v¨n
b¶n)
Save (Ghi v¨n b¶n lªn
®Üa)
Open (Më v¨n
b¶n)
New (T¹o v¨n b¶n míi)
d) Thanh c«ng cô ®Þnh d¹ng (Formating Bar)

Align Left (C¨n lÒ


tr¸i)
Center (C¨n
gi÷a)
Align Right (C¨n lÒ
ph¶i)
Just×y (C¨n ®Òu
2 bªn)

Underline (G¹ch
ch©n)
Italic (Ch÷
nghiªng)
Bold (Ch÷®Ëm)

Font size (Chän cì


ch÷)
Font (Chän kiÓu
ch÷)
Bµi 2
C¸c thao t¸c ®Þnh d¹ng trong so¹n th¶o

1. NhËp v¨n b¶n míi

Néi dungv¨n b¶n ®îc nhËp tõ bµn phÝm t¹i n¬i con trá nhÊp
nh¸y (1 v¹ch ®øng nhÊp nh¸y).
Chó ý: Muèn ng¾t mét ®o¹n h·y gâ Enter. ngoµi ra, kh«ng
cÇn quan t©m ®Õn viÖc xuèng dßng v× theo chÕ ®é c¨n lÒ
ngÇm ®Þnh Word sÏ tù ®éng ®a dÊu con trá xuèng dßng.

2. C¸ch gâ ch÷ ViÖt theo kiÓu Telex:


aw = ¨ aa = ©
ow = ¬ oo = «
uw = ee = ª
dd = ®
Gâ dÊu: f = huyÒn ; s = s¾c ; r = hái ; x = ng· ; j = nÆng
VÝ dô: ®Ó cã dßng ch÷ “Trung t©m tin häc vµ dÞch vô v¨n
phßng” ta gâ nh sau:
Trung taam tin hocj vaf dichj vuj vawn phongf
Chó ý:
- Ph¶i gâ c¸c ký tù dÊu sau cïng, nghÜa lµ viÕt xong míi
®¸nh dÊu (vµ = vaf).
- Gâ ch÷ hoa nhÊn phÝm Shift + ch÷ viÕt hoa (T = Shift + t
=T) chØ ¸p dông cho viÕt hoa ®Çu dßng, hoÆc c¸c ch÷ ph¶i
viÕt hoa.
- Khi gâ nhÇm dÊu ta chØ viÖc chuyÓn ®æi ký tù dÊu mµ
kh«ng cÇn ®¸nh l¹i toµn bé.
- C¸c tiÕng c¸ch nhau b»ng dÊu c¸ch (gâ phÝm dµi nhÊt trªn
bµn phÝm -Spacebar)
- C¸c dÊu ng¾t c©u ph¶i gâ liÒn víi ký tù cuèi cïng cña tiÕng
®ã.

3. Di chuyÓn v¨n b¶n:

C¸c phÝm trªn bµn phÝm dïng ®Ó di chuyÓn v¨n b¶n:


Sang ph¶i 1 ký tù
Sang tr¸i 1 ký tù
 Lïi mét dßng
 TiÕn mét dßng
Home VÒ ®Çu dßng
End VÒ cuèi dßng
PgUp LËt vÒ trang tríc
PgDn LËt xuèng trang tiÕp theo
Ctrl+Home VÒ ®Çu v¨n b¶n
Ctrl+End VÒ cuèi v¨n b¶n
* Khi gâ sai nÕu xo¸ c¸c ký tù bªn tr¸i con trá dïng phÝm
Backspace, cßn xo¸ c¸c ký tù bªn ph¶i con trá dïng phÝm Delete.
4. ChÌn thªm v¨n b¶n:
4.1. ChÌn vµo gi÷a ®o¹n v¨n b¶n:

 Nh¾p chuét hoÆc dïng phÝm mòi tªn ®Î di chuyÓn con trá
®Õn vÞ trÝ cÇn chÌn.
Gâ ®o¹n v¨n b¶n cÇn chÌn
4.2 ChÌn mét hay nhiÒu dßng tr¾ng tríc (hoÆc sau)
dßng hiÖn thêi.
 §Æt con trá vµo ®Çu (hoÆc cuèi) dßng ®Þnh chÌn
 Gâ phÝm Enter 

5. Ghi v¨n b¶n lªn ®Üa:

Khi so¹n th¶o ph¶i ghi v¨n b¶n lªn ®Üa


 Nh¾p nót Save (hay nh¾p File / Save As
XuÊt hiÖn hép tho¹i Save As
 T¹i « Save in, chän æ ®Üa hay th mócÏ lu v¨n b¶n.
 T¹i « File name gâ tªn tÖp v¨n b¶n.
 Nh¾p nót Save
6. Më mét tÖp v¨n b¶n ®· cã ®Ó xem/söa

 Nh¾p nót Open (hoÆc nh¾p File / Open)


XuÊt hiÖn hép tho¹i Open
 T¹i « Look in, t×m æ ®Üa, th môc chøa v¨n b¶n cÇn më.
 Nh¾p lªn tªn tÖp v¨n b¶n trong danh s¸ch.
 Nh¾p nót Open
Chó ý: Sau khi kÕt thóc söa ch÷a, bæ sung v¨n b¶n th× ph¶i
ghi l¹i v¨n b¶n b»ng c¸ch nh¾p nót Save.

Bµi 3
Thao t¸c víi ®o¹n v¨n b¶n
§o¹n v¨n b¶n cã thÓ lµ mét ký tù, mét tõ, mmät ®o¹n trªn
mét dßng, mét dßng v¨n b¶n hoÆc mét khèi gåm nhiÒu dßng.
1. §¸nh dÊu mét ®o¹n v¨n b¶n (B«i ®en)
1.1. Dïng chuét
 §a trá chuét vµo ®Çu ®oan, nhÊn chuét tr¸i vµ di chuyÓn
®Õn cuèi ®o¹n råi nh¶ chuét.
2.1. Dïng phÝm
 §Æt trá chuét vµo ®Çu ®o¹n, nhÊn Shift ®ång thêi gâ
phÝm mòi tªn ®Õn hÕt ®o¹n v¨n b¶n.
 §Æt trá chuét vµo ®Çu ®o¹n, nhÊn Shift ®ång thêi gâ
phÝm End ®Õn hÕt ®o¹n v¨n b¶n.
 §Æt trá chuét vµo ®Çu ®o¹n, nhÊn Shift ®ång thêi nh¾p
chuét ®Õn cuèi ®o¹n v¨n b¶n.
Chó ý: §Ó huû bá viÖc ®¸nh dÊu, chØ cÇn nh¾p chuét ra
chç kh¸c hoÆc gâ mét phÝm mòi tªn bÊt kú.
2. Thay ®æi ph«ng ch÷ vµ co ch÷
 B«i ®en ®o¹n v¨n b¶n
Trªn thanh ®Þnh d¹ng
 Trong hép Font chän ph«ng ch÷.
 Trong hép Font size chän co ch÷
VÝ dô: §o¹n “Trung t©m tin häc vµ dÞch vô v¨n phßng” ®ang
hiÓn thÞ ph«ng ch÷ .Vntime, co ch÷ 12. §Þnh d¹ng l¹i ph«ng ch÷
VntimeH, co ch÷ 14, thao t¸c nh sau:
 B«i ®en ®o¹n v¨n b¶n trªn.
Trung t©m tin häc vµ dÞch vô v¨n
phßng
 Vµo hép Font chän VntimeH
 Vµo hép Font size chän co ch÷ 14

Ta cã kÕt qu¶ lµ

3. §Þnh d¹ng kiÓu d¸ng ch÷

B«i ®en ®o¹n v¨n b¶n cÇn ®Þnh d¹ng


 Nh¾p chuét vµo c¸c nót B hoÆc I hoÆc U ®Ó thay ®æi
(cã thÓ dïng phÝm t¾t Ctrl+B (ch÷ ®Ëm) ; Ctrl+I (Ch÷ nghiªng) ;
Ctrl+U (Ch÷ g¹ch ch©n).

Ch÷ g¹ch
ch©n
Ch÷
nghiªng
Ch÷ ®Ëm
4. §Þnh d¹ng lÒ v¨n b¶n
B«i ®en ®o¹n v¨n b¶n cÇn ®Þnh d¹ng
 Nh¾p chuét vµo c¸c nót chØnh lÒ theo ý muèn
Th¼ng hai
bªn

Th¼ng ph¶i
C¨n gi÷a
Th¼ng tr¸i

5. §Þnh d¹ng kho¶ng c¸ch dßng v¨n b¶n

B«i ®en ®o¹n v¨n b¶n cÇn ®Þnh d¹ng


 Nh¾p Format / Paragraph...
XuÊt hiÖn hép tho¹i Paragraph
 T¹i « Line spacing lùa chän c¸c môc
Single ChÕ ®é b×nh thêng
1,5 lines gi·n gÊp rìi
Double Gi·n gÊp ®«i
Exactly Chän chÝnh x¸c
 Nh¾p OK
6. T¹o chØ sè trªn, chØ sè díi
Khi so¹n th¶o c¸c v¨n b¶n cã chøa ®¬n vÞ tÝnh hay c¸c c«ng
thøc To¸n, Lý, Ho¸ (nh m2 ; m3 ; H2SO4 v.v...), ta ph¶i t¹o chØ sè
theo ®óng yªu cÇu.
6.1. T¹o chØ sè b»ng thùc ®¬n:
 B«i ®en ký tù cÇn t¹o chØ sè
 Nh¾p Format / Font... xuÊt hiÖn hép tho¹i Font
 Nh¾p vµo môc Superscript (nÕu chØ sè trªn)
 Nh¾p vµo môc Subscript (nÕu chØ sè díi)
 Nh¾p OK B«i ®en sè
VÝ dô: m2 =2 m2 2 m m2
6.2. T¹o chØ sè b»ng tæ hîp phÝm
6.2.1. T¹o chØ sè trªn:
 NhÊn phÝm CTRL + SHIFT + (phÝm +=)
 Gâ chØ sè trªn
 NhÊn phÝm CTRL + SHIFT + (phÝm +=) lÇn n÷a ®Ó tr¶ l¹i
c¸ch gâ th«ng thêng
6.2.1. T¹o chØ sè díi:
 NhÊn phÝm CTRL + (phÝm +=)
 Gâ chØ sè díi
 NhÊn phÝm CTRL + (phÝm +=) lÇn n÷a ®Ó tr¶ l¹i c¸ch gâ
th«ng thêng

Bµi tËp thùc hµnh


1. Bµi tËp 1:

a) Khëi ®éng Word


b) Gâ néi dung bµi th¬ sau

Lßng mÑ
G¸i lín ai kh«ng ph¶i lÊy chång
Can g× mµ khãc nÝn ®i kh«ng
NÝn ®i, mÆc ¸o ra chµo hä
Râ quÝ con t«i, c¸c chÞ tr«ng.

¦¬ng ¬ng dë dë qu¸ ®i th«i


C« cã cßn th¬ng ®Õn chóng t«i
Th× ®øng lªn nµo! lau níc m¾t
M×nh c« lµm bËn mÊy m¬i ngêi.

c) H·y ®Þnh d¹ng bµi th¬ trªn theo mÉu sau:

Lßng MÑ
G¸i lín ai kh«ng ph¶i lÊy chång
Can g× mµ khãc nÝn ®i kh«ng
NÝn ®i, mÆc ¸o ra chµo hä
Râ quÝ con t«i, c¸c chÞ tr«ng.
¦¬ng ¬ng dë dë qu¸ ®i th«i
C« cã cßn th¬ng ®Õn chóng t«i
Th× ®øng lªn nµo! lau níc m¾t
M×nh c« lµm bËn mÊy m¬i ngêi.

Híng dÉn:

 Gâ bµi th¬ trªn b»ng ph«ng Vntime, co ch÷ 14


 Ghi lªn ®Üa víi tªn lµ Baitho.doc
 §Þnh d¹ng khæ th¬ ®Çu b»ng ph«ng VnAristote, co ch÷
18
 §Þnh d¹ng khæ th¬ sau b»ng ph«ng VnArabia, co ch÷ 14
 Nhí l¹i b»ng nót Save

2. Bµi tËp 2:

So¹n tÖp cã tªn lµ Rauqua.doc, cã néi dung vµ h×nh thøc


sau:

Rau qu¶
Theo tÝnh to¸n cña Vegelexco, ®Ó
chÊn chØnh bíc ®Çu s¶n xuÊt vµ
chÕ biÕn rau qu¶ xuÊt khÈu cÇn
320 triÖu USD
trong ®ã:
- §Çu t n«ng nghiÖp: 120 triÖu USD
- §Çu t c«ng nghiÖp: 150 triÖu USD

Gåm :
 6 nhµ m¸y chÕ biÕn ®å hép 90 triÖu USD
 8 nhµ m¸y chÕ biÕn bao b× 35 triÖu USD
 N©ng cÊp 11 nhµ m¸y ®· cã 20 triÖu USD
 §Çu t hÖ thèng phun tíi 40 triÖu USD

Híng dÉn:
 Më tÖp v¨n b¶n míi b»ng nót New hoÆc Open/New
 So¹n néi dung ®o¹n v¨n b¶n trªn b»ng ph«ng Vntime, co
14
 §Þnh d¹ng tiªu ®Ò b»ng ph«ng VnUniverseH, co 26, ®Ëm
 §Þnh d¹ng 3 dßng ®Çu b»ng ph«ng VnCommercial Script,
co 24, ®Ëm
hvgjk