PhÇn I HÖ so¹n th¶o Microsoft word Bµi 1

Lµm quen víi Microsoft word
1. Khëi ®éng Microsoft word - Nh¾p ®óp vµo biÓu tîng trªn mµn h×nh Desktop. - Nh¾p vµo biÓu tîng trªn thanh Taskbar. - Nh¾p nót Start/Program/ Microsoft word. 2. Tho¸t khái Microsoft word Nh¾p File/Exit Nh¾p nót Close ë gãc ph¶i tªn mµn h×nh. 3. Cöa sæ Microsoft word

Thanh tiªu ®Ò: Cho biÕt tªn cöa sæ ®ang lµm viÖc (Microsoft word) vµ tªn v¨n b¶n ®ang so¹n th¶o. Thanh thùc ®¬n (Menu): Tr×nh bµy c¸c thùc ®¬n ngang, mçi môc chän trong thùc ®¬n ngang sÏ cho tiÕp mét thùc ®¬n däc. Thanh c«ng cô (Toolbars): Lµ c¸c nót (Button), c¸c nót nµy lµ c«ng cô giao tiÕp gÇn nhÊt, thay cho viÖc chän c¸c thùc ®¬n trong thanh Menu.

a) Thanh tiªu ®Ò (Title Bar): b) Thanh thùc ®¬n (Menu Bar): c) Thanh c«ng cô chuÈn (Tools Bar): ChÌn b¶ng (Insert Table) HiÖn/Èn thanh Drawing Undo (Kh«i phôc) Paste (D¸n mét khèi tõ Clipboard) Copy (Sao mét khèi vµo Clipboard) Cut (Xo¸ mét khèi l­u vµo Clipboard) Print Preview (Xem tr­ íc khi in) Print..Thanh ®Þnh d¹ng (Format): Gåm c¸c nót giao tiÕp gÇn nhÊt phôc vô cho viÖc ®Þnh d¹ng v¨n b¶n. (In v¨n b¶n) Save (Ghi v¨n b¶n lªn ®Üa) Open (Më v¨n b¶n) New (T¹o v¨n b¶n míi) ... Cã thÓ dïng chøc n¨ng Tools/Customize ®Ó thay ®æi c¸c nót trong c¸c thanh c«ng cô hoÆc dïng Wiew/Toolbars. ®Ó thªm bít c¸c thanh..

d) Thanh c«ng cô ®Þnh d¹ng (Formating Bar) Align Left (C¨n lÒ tr¸i) Center (C¨n gi÷a) Align Right (C¨n lÒ ph¶i) Just×y (C¨n ®Òu 2 bªn) Underline (G¹ch ch©n) Italic (Ch÷ nghiªng) Bold (Ch÷®Ëm) Font size (Chän cì ch÷) Font (Chän kiÓu ch÷) .

Gâ ch÷ hoa nhÊn phÝm Shift + ch÷ viÕt hoa (T = Shift + t =T) chØ ¸p dông cho viÕt hoa ®Çu dßng. C¸ch gâ ch÷ ViÖt theo kiÓu Telex: aw = ¨ aa = © ow = ¬ oo = « uw = ee = ª dd = ® Gâ dÊu: f = huyÒn . . Di chuyÓn v¨n b¶n: C¸c phÝm trªn bµn phÝm dïng ®Ó di chuyÓn v¨n b¶n: Sang ph¶i 1 ký tù . nghÜa lµ viÕt xong míi ®¸nh dÊu (vµ = vaf). Chó ý: Muèn ng¾t mét ®o¹n h·y gâ Enter. . hoÆc c¸c ch÷ ph¶i viÕt hoa. . NhËp v¨n b¶n míi Néi dungv¨n b¶n ®îc nhËp tõ bµn phÝm t¹i n¬i con trá nhÊp nh¸y (1 v¹ch ®øng nhÊp nh¸y).C¸c tiÕng c¸ch nhau b»ng dÊu c¸ch (gâ phÝm dµi nhÊt trªn bµn phÝm -Spacebar) . 2. 3. x = ng· . kh«ng cÇn quan t©m ®Õn viÖc xuèng dßng v× theo chÕ ®é c¨n lÒ ngÇm ®Þnh Word sÏ tù ®éng ®a dÊu con trá xuèng dßng.Bµi 2 C¸c thao t¸c ®Þnh d¹ng trong so¹n th¶o 1.Ph¶i gâ c¸c ký tù dÊu sau cïng. ngoµi ra.C¸c dÊu ng¾t c©u ph¶i gâ liÒn víi ký tù cuèi cïng cña tiÕng ®ã. r = hái . j = nÆng VÝ dô: ®Ó cã dßng ch÷ “Trung t©m tin häc vµ dÞch vô v¨n phßng” ta gâ nh sau: Trung taam tin hocj vaf dichj vuj vawn phongf Chó ý: . s = s¾c .Khi gâ nhÇm dÊu ta chØ viÖc chuyÓn ®æi ký tù dÊu mµ kh«ng cÇn ®¸nh l¹i toµn bé.

4. Gâ ®o¹n v¨n b¶n cÇn chÌn 4. chän æ ®Üa hay th mócÏ lu v¨n b¶n.2 ChÌn mét hay nhiÒu dßng tr¾ng tríc (hoÆc sau) dßng hiÖn thêi. Ghi v¨n b¶n lªn ®Üa: Khi so¹n th¶o ph¶i ghi v¨n b¶n lªn ®Üa  Nh¾p nót Save (hay nh¾p File / Save As XuÊt hiÖn hép tho¹i Save As  T¹i « Save in.Sang tr¸i 1 ký tù  Lïi mét dßng  TiÕn mét dßng Home VÒ ®Çu dßng End VÒ cuèi dßng PgUp LËt vÒ trang tríc PgDn LËt xuèng trang tiÕp theo Ctrl+Home VÒ ®Çu v¨n b¶n Ctrl+End VÒ cuèi v¨n b¶n * Khi gâ sai nÕu xo¸ c¸c ký tù bªn tr¸i con trá dïng phÝm Backspace.  T¹i « File name gâ tªn tÖp v¨n b¶n. ChÌn thªm v¨n b¶n: 4.  §Æt con trá vµo ®Çu (hoÆc cuèi) dßng ®Þnh chÌn  Gâ phÝm Enter  5. ChÌn vµo gi÷a ®o¹n v¨n b¶n:  Nh¾p chuét hoÆc dïng phÝm mòi tªn ®Î di chuyÓn con trá ®Õn vÞ trÝ cÇn chÌn. cßn xo¸ c¸c ký tù bªn ph¶i con trá dïng phÝm Delete.  Nh¾p nót Save .1.

 Nh¾p nót Open .  Nh¾p lªn tªn tÖp v¨n b¶n trong danh s¸ch. t×m æ ®Üa.6. th môc chøa v¨n b¶n cÇn më. Më mét tÖp v¨n b¶n ®· cã ®Ó xem/söa  Nh¾p nót Open (hoÆc nh¾p File / Open) XuÊt hiÖn hép tho¹i Open  T¹i « Look in.

Bµi 3 Thao t¸c víi ®o¹n v¨n b¶n . bæ sung v¨n b¶n th× ph¶i ghi l¹i v¨n b¶n b»ng c¸ch nh¾p nót Save.Chó ý: Sau khi kÕt thóc söa ch÷a.

chØ cÇn nh¾p chuét ra chç kh¸c hoÆc gâ mét phÝm mòi tªn bÊt kú. nhÊn Shift ®ång thêi gâ phÝm End ®Õn hÕt ®o¹n v¨n b¶n. Dïng chuét  §a trá chuét vµo ®Çu ®oan. §¸nh dÊu mét ®o¹n v¨n b¶n (B«i ®en) 1. co ch÷ 14. nhÊn Shift ®ång thêi gâ phÝm mòi tªn ®Õn hÕt ®o¹n v¨n b¶n. nhÊn chuét tr¸i vµ di chuyÓn ®Õn cuèi ®o¹n råi nh¶ chuét. Chó ý: §Ó huû bá viÖc ®¸nh dÊu. Thay ®æi ph«ng ch÷ vµ co ch÷  B«i ®en ®o¹n v¨n b¶n Trªn thanh ®Þnh d¹ng  Trong hép Font chän ph«ng ch÷. Trung t©m tin häc vµ dÞch vô v¨n phßng  Vµo hép Font chän VntimeH .  Trong hép Font size chän co ch÷ VÝ dô: §o¹n “Trung t©m tin häc vµ dÞch vô v¨n phßng” ®ang hiÓn thÞ ph«ng ch÷ . 2.Vntime.1. thao t¸c nh sau:  B«i ®en ®o¹n v¨n b¶n trªn. Dïng phÝm  §Æt trá chuét vµo ®Çu ®o¹n. nhÊn Shift ®ång thêi nh¾p chuét ®Õn cuèi ®o¹n v¨n b¶n.1. mmät ®o¹n trªn mét dßng. 2.§o¹n v¨n b¶n cã thÓ lµ mét ký tù. 1.  §Æt trá chuét vµo ®Çu ®o¹n. §Þnh d¹ng l¹i ph«ng ch÷ VntimeH. mét dßng v¨n b¶n hoÆc mét khèi gåm nhiÒu dßng. mét tõ. co ch÷ 12.  §Æt trá chuét vµo ®Çu ®o¹n.

Ch÷ g¹ch ch©n Ch÷ nghiªng Ch÷ ®Ëm . Ctrl+I (Ch÷ nghiªng) . §Þnh d¹ng kiÓu d¸ng ch÷ B«i ®en ®o¹n v¨n b¶n cÇn ®Þnh d¹ng  Nh¾p chuét vµo c¸c nót B hoÆc I hoÆc U ®Ó thay ®æi (cã thÓ dïng phÝm t¾t Ctrl+B (ch÷ ®Ëm) . Ctrl+U (Ch÷ g¹ch ch©n). Vµo hép Font size chän co ch÷ 14 Ta cã kÕt qu¶ lµ 3.

. §Þnh d¹ng kho¶ng c¸ch dßng v¨n b¶n B«i ®en ®o¹n v¨n b¶n cÇn ®Þnh d¹ng  Nh¾p Format / Paragraph. XuÊt hiÖn hép tho¹i Paragraph  T¹i « Line spacing lùa chän c¸c môc Single ChÕ ®é b×nh thêng 1. §Þnh d¹ng lÒ v¨n b¶n B«i ®en ®o¹n v¨n b¶n cÇn ®Þnh d¹ng  Nh¾p chuét vµo c¸c nót chØnh lÒ theo ý muèn Th¼ng hai bªn Th¼ng ph¶i C¨n gi÷a Th¼ng tr¸i 5.5 lines gi·n gÊp rìi Double Gi·n gÊp ®«i Exactly Chän chÝnh x¸c  Nh¾p OK .4..

T¹o chØ sè b»ng thùc ®¬n:  B«i ®en ký tù cÇn t¹o chØ sè  Nh¾p Format / Font. Ho¸ (nh m2 . 6...). T¹o chØ sè trªn. Lý.. ta ph¶i t¹o chØ sè theo ®óng yªu cÇu.. H2SO4 v.v. chØ sè díi Khi so¹n th¶o c¸c v¨n b¶n cã chøa ®¬n vÞ tÝnh hay c¸c c«ng thøc To¸n. xuÊt hiÖn hép tho¹i Font  Nh¾p vµo môc Superscript (nÕu chØ sè trªn)  Nh¾p vµo môc Subscript (nÕu chØ sè díi)  Nh¾p OK B«i ®en sè 2 2 VÝ dô: m2 = m2 m m2 .6. m3 .1.

Bµi tËp 1: a) Khëi ®éng Word b) Gâ néi dung bµi th¬ sau Lßng mÑ .2. T¹o chØ sè díi:  NhÊn phÝm CTRL + (phÝm +=)  Gâ chØ sè díi  NhÊn phÝm CTRL + (phÝm +=) lÇn n÷a ®Ó tr¶ l¹i c¸ch gâ th«ng thêng Bµi tËp thùc hµnh 1.2. T¹o chØ sè trªn:  NhÊn phÝm CTRL + SHIFT + (phÝm +=)  Gâ chØ sè trªn  NhÊn phÝm CTRL + SHIFT + (phÝm +=) lÇn n÷a ®Ó tr¶ l¹i c¸ch gâ th«ng thêng 6.1.6.2. T¹o chØ sè b»ng tæ hîp phÝm 6.1.

c¸c chÞ tr«ng. co ch÷ 14  Nhí l¹i b»ng nót Save 2.G¸i lín ai kh«ng ph¶i lÊy chång Can g× mµ khãc nÝn ®i kh«ng NÝn ®i. ¦¬ng ¬ng dë dë qu¸ ®i th«i C« cã cßn th¬ng ®Õn chóng t«i Th× ®øng lªn nµo! lau níc m¾t M×nh c« lµm bËn mÊy m¬i ngêi. mÆc ¸o ra chµo hä Râ quÝ con t«i.doc. co ch÷ 18  §Þnh d¹ng khæ th¬ sau b»ng ph«ng VnArabia. Bµi tËp 2: So¹n tÖp cã tªn lµ Rauqua. c¸c chÞ tr«ng. cã néi dung vµ h×nh thøc sau: Rau qu¶ . mÆc ¸o ra chµo hä Râ quÝ con t«i. c) H·y ®Þnh d¹ng bµi th¬ trªn theo mÉu sau: Lßng MÑ G¸i lín ai kh«ng ph¶i lÊy chång Can g× mµ khãc nÝn ®i kh«ng NÝn ®i. Híng dÉn:  Gâ bµi th¬ trªn b»ng ph«ng Vntime. ¦¬ng ¬ng dë dë qu¸ ®i th«i C« cã cßn th¬ng ®Õn chóng t«i Th× ®øng lªn nµo! lau níc m¾t M×nh c« lµm bËn mÊy m¬i ngêi.doc  §Þnh d¹ng khæ th¬ ®Çu b»ng ph«ng VnAristote. co ch÷ 14  Ghi lªn ®Üa víi tªn lµ Baitho.

§Çu t n«ng nghiÖp: 120 triÖu USD . co 24. co 26. co 14  §Þnh d¹ng tiªu ®Ò b»ng ph«ng VnUniverseH. ®Ëm .Theo tÝnh to¸n cña Vegelexco. ®Ëm  §Þnh d¹ng 3 dßng ®Çu b»ng ph«ng VnCommercial Script. ®Ó chÊn chØnh bíc ®Çu s¶n xuÊt vµ chÕ biÕn rau qu¶ xuÊt khÈu cÇn 320 triÖu USD trong ®ã: .§Çu t c«ng nghiÖp: 150 triÖu USD Gåm :     6 nhµ m¸y chÕ biÕn ®å hép 90 triÖu USD 8 nhµ m¸y chÕ biÕn bao b× 35 triÖu USD N©ng cÊp 11 nhµ m¸y ®· cã 20 triÖu USD §Çu t hÖ thèng phun tíi 40 triÖu USD Híng dÉn:  Më tÖp v¨n b¶n míi b»ng nót New hoÆc Open/New  So¹n néi dung ®o¹n v¨n b¶n trªn b»ng ph«ng Vntime.

hvgjk .