You are on page 1of 61
 
Прилог 2.
Благоје Пантелић:
Григорије Синаит и византијски исихазам
 
197
Као феномен православне духовности, чији специфичан начин живота одређују божанске енергије, које се у мистичком искуству пројав-љују обично као светлост или топлота, исихазам подразумева одређени став према Богу, човеку и свету. Исихаста, интегришући метафизички елемент (божанску благодат) у свој живот, поставља нове норме које одређују како његов живот тако и стваралаштво. Стога можемо говорити о
исихастичкој
 теологији,
исихастичкој
 антропологији итд. Чак можемо говорити и о
исихастичкој
 уметности, јер „исихазам време и простор осмишљава као процес смисаоног духовног и историјског кретања ана-гошким (усходећим) процесом подвига све до преображења човека и це-локупног створеног света“.
1
Методолошки гледано, два централна учења која су карактери-стична за оно богословствовање које називамо
исихастичким
 јесу: (1) учење о молитви и (2) учење о божанској светлости. У односу на њих формирају се остале исихазмолошке дисциплине: теологија (као учење о Богу), антропологија, гносеологија, аретологија, патологија, естетика итд. Исихазмологија, као наука о феномену исихије, формира се синте-зом аскетике и догматике; учење о молитви припада сфери аскетике, а учење о светлости сфери догматике. Прожимањем аскетике и догматике настаје исихазамологија.Израз
исихазам
изведен је из грчке речи „
ἡσυχία
“, којaјенастаро-a је на старо-словенски преведена са
áåçìëüâè~
“,
 
ìëü÷àíè~
“, на латински „silenti-um“, a значи „мир“, „мирoвање“, „тишина“, „спокој“. У патристичком вокабулару под речју „
ἡσυχία
 
подразумева се „молитвенo ћутање“, „све-штено тиховање“. Григорије Палама скреће пажњу да то „ћутање“ није пасивно стање, већ врло активна духовна делатност. У II
 Тријади
 Палама  реторички пита: „А није ли утихлом Мојсију
2
 Бог говорио:
 зашто вичеш к мени?
 (Изл. 14, 15), и да те речи показују да се Мојсије молио, само се
1
Милорад Лазић,
 Исихазам српске књиге
, Ниш 1999, с. 104.
2
О Мојсију као „исихасти“ види: Калист Константинопољски,
 Житије преп.  Григорија Синаита
12.

Reward Your Curiosity

Everything you want to read.
Anytime. Anywhere. Any device.
No Commitment. Cancel anytime.

Rate

576648e32a3d8b82ca71961b7a986505