Y{)L.

I
-
L1T. A - N.
PRG.
. no ;0. ~r
_ 4
n.~
1
- 1


Lui
n~1
u-
C t
IJ ele
e du..
,.1
Lan 1 ~c':el~i ~c..O}
~Lanu uncz- l..-
1
li
o •
1
.r:'l
(v_aio a
o
; fi J .._
..

unri.':'
•,
a i
1
'" ..
.1.
'.
R. o t cupr l n~e 1 l an iC3~e nu ~u ~t Qr ! ns e i n i nv D-
t ar el e vechi . i : nd i n' ~r at e l' :u"~ele r 6s pect i ve.
I n r upa ae ~i on~: har t , ~ o I or ul ui ( 1 5t ;
catae ttnal o...;troavelo d' C nal ul el are al lm~r:i, ap: ti
....
n nd•"~rit ctaân J CIi (1 5)/); .,l'a1ieul cad" ..•tru n
el 13 ; In.....!'iP ...lil~ f ..... _~ ....la pe :'20r. '" ! i' b
a ~l j ) , ba ul eda ~! z a . u de
r ,
1 •
t 19r nl C,
Zv t, f.:c !. vr
J u, l x l ~L, 0ca~lut
c, le eti
ua ~u 1. U, .•.. u
P t
fi 'o. sul t at e "n . zen " " r _ l
e ; te . ~cep~Ld J l 19' f:~- ar e udat ,
sah' 'iti' i..Le.• colectia se l-ioate
a' o' i a . pl ~n, car e
v _ t.l Pr i!1e . fie: EL' 1t' # t~. Ll ~ a
tluri).F)' o•.•
can ţi sau I
._ bo,.,1ti.
i n-
n vcc11';1
n~.t 10
.
na
,
1:(- ••

C . ho t_..:'nic. il, cenE 1;: tuil.d
tt : 1" .••-oz .... i, :.
ci.et, ie La ,i
0- & ~~nLi oi at cot a h 1. r ni -
:;-~at)1:i..~au l),1..:..fi C z 1 pl.anuz-ă Loe "nt·ora;.se
)1 t l~ ,-'''f?- .~f. u!:v:... - a.... I , ..l-l:ea în eLte fondur':', 'El de
pul un t
PL nur+Le '. ']i .... ve
t n r ' hot _ r 1, l : ă s . f ~c noi
l a fr J i ~ul c~l ~i de 1 dJ l l ea
a'.1u-· od~!) , l u i,
.-r, .
e J\c ..... _-
J . o~,
l pl o
-r ne
o .n _1. tli. n 2 .( 1il. (;,
no1u ,;) n J nun re 1'"
v ••••• "" - • • '" ...;~ !Î !J c
.1.
1 C D 1 ~Dex t i ndi
.nv:. ta!'ie ea .... -
t~c ~1 . ·OD_ i'"! al olectiei.
r h v ~t i i r l · ~
I
Nr.
de
Inv.
Denumirea planului de ansamblu
Nr. total
planuril
de detal
şi parţi
Data
1ntocmirii
anul, luna,
ziua
2 3
4 •
11
1.
INVENTAR
al colecţiei de planuri
Autorul Scara
Dlmen-
siunea
Materialul
Tehnica
de
execuţie
Beneficiarul
9
5 7

I I I
f
I I I I
..;.
I
• -
ţ
I
4.
'tlanu.l mc';1t:i ~aOCli-1 I .: lo1.U'T" f' -
I ~J I;., LA.J '_·" I • • I t t
. . .
i l
''-,-i;. .,
~ut91!a.
,
1 ,'
I ~·ellau:...1
L


.
• I
••••
-
I f ~'
I ../ I I I I
PW-IC01O
8 9
r
10
1:
u~tu.!'i1
Obs.
Tehnica
de
execuţie
9 10
1
Obs. Beneficiarul
B
11
I

•I
-
,1
I I I I I \ I 1 I
1
I
• I 4.-,.a.~"u..&. ~V9,J .,V~.Uetl- . J . { J ; , j . r . -
~nr;l.II"" ~.•.I ""." ~rli~" \P.~;o!:OlqrIhln1.sllorul
-" ::LC o"Dplc:eople1 Ar- f . l . z . temic: (000 X S; ~ \ I I Agr1cultur
L; GŞ .
" " " ~- - I
I I
f U
I I I
I
I
I
1
l
\ I
( )
•I .,' ••• t:n.Au.a. L,;.i.OSl01 J lbled 11851-
I fW'\t'!'..t ,'I 't.aft 1 1

1, t:Q. J L•.•• "·ul.{;1 p~iJ .or 1 ilnl.sterJ J l
--- .••..
-1 1 ••••••.••.• 0:; •
Nr. I
I Nr. total al
Data
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor lntocmirii
I
Autorul
I
Scara
I D~men-
de detaliu anul, luna,
inv.
şi parţiale ziua
siunee
-
2 1 3 1 4 I 5 I 9 I 7
Material
1
- -
~
\
r u

••

-

-

,..,
'x.
11
- ., -
INVENTAR
al colecţiei de planuri
<,
14. I PlaDul moşieiBrătă-
şeştl1, pr opr ţ
Schl t ul ui
3 H 4
" "
5
I 9 I 1
I
8
I
9
I
10
~nglner+1' 70x·~îrt1e PinZ1color
c
8 . 5 2 -
ui ni at er ul
. l . z . . T onces 0000 . 5 4, , 5 ă.
Ag r l cu1 t ur ~1.
u om.
Obs.
l i ps ă
Nr. total al
planurilor
de detallu,
şi partiale
Data
1ntocmirii
anul, luna,
ziua
Tehnica
de
execuţie
Dlmen-
siunea
Autorul Scara Materialul Beneficiarul
~, .
17.1
,
1 HI 1 1 1 I '
-
I I
"
.Il~peti

18.1 I :" '1
,
I I I 1 I
I
l
I l i ps ă
I
-
I I
"

19. I Pl anul . moş l ei Fintî-
I ! I
18 ~j , 5oi-
1ng~er ,!', 62:1t ~irtle pin-
negrU.
Mi ni s t er ul
I l'
.
,I ) ,
I
nel i l e ş i Văl cel i l e t . l ~z . otarnic 10000, 4~cm zată Ag r l cl l l t ur 1
cudeal ul Oal eş ul ul ,
I
:
r
. Popaz o
',1
I
pi ncopl el Ar g eş . l u
I I upsa
• I ;
I I I I
• r
.:I j
,
J
- el
-
I
Nr.
de Denumirea planului de ansamblu
lnv.
'--1-1
2
1.:1.
-
16. I Pl anui moş i ei
I
chi t ul ui
- ' i ng i ner ru I :ilnlsteru
AP- i r 1cu1t ; : ; . : , 11
6
11
- 4-
'.~
Nr. I I Nr. total al
Data
I Tehnica
planurilor Intocmirii
Autorul Scara I D~men-I Material de I Beneficiarul I Obs. de Denumirea planului de ansamblu de detaliu
anul, luna,
inv. şi parţlale
siunea
execuţie ziua
-
I 2 I 3 I 4 I 5 I 9 I ? I
,
I l I Q I i G 11
1, J 1,10
.l.z. I hot ami cl l GOO · x
m.
I
-
• ~.
,
.
I I I I I lipsă
-
, ,
len1uJ .moşielFleşt1f
185'1· inginer Il I J 92 xlhirtiei ,~iI l" l C~ilOf I J U.n+sterul
itropol1ei. 22 dec•. Gheorghe1000 65cmzatu .',,i , ,A Agriculturi
strsvolc
.4.1Planul moolel FlOŞtlf 18 49 -
G.Pleşo-
I I .1 .r
1. \1, I
1 vez i ea sch1tu- t . l . z . 1aDU '1
-
-
•• 1.
-
riva1ea.
-ri1 Cozia. I I I I I I l " ,. I l' " '~'I I Nr•.76t.
n'ul moşle1 un~
I cee. ing1Der 1 1
4
4'( XI hir~ie·,pÎ l1- ~\IC016rI "in1ate~uJ .
inăotiril Văc~ 1 ..1 84
r
/ ' l
Zefchiâi 1.500 19,5 zetti ~'\ 1, \, Agriculturii.
ing. CD.
j ut or A
Karl
\ I I
I I I I
\ r
I ~I '
I
1
l i p
..,
-
I I I
\ ~
./, '.
- 5 -
INVENTAR
al colecţiei de planuri
N,.liN'. total ~ D.t~.. I Tehnica
.. planurilo tntocmlrlt
Autorul Scara
Dlmen-
Materialul de I Beneficiarul I Obs.. de Denumlrea plenulut de ansamblu de detali anul, luna,
Inv. şi parţi a zi.?a
siunea
executie
- ~..
2 I 3 I I
• 4
5
9 7 8 I 9 I 10 I 11
cca.
-
~o 1
4
9 XJ h1r t l
~
/.

.(1850}
t;; 44an zetă t i i , a Ep1s copi el
Ri mn1c
,
Vodă
..•
.~
B.IPlanul moşiell1l0pe-r
I
18 44 -
G. Pl eş o-
- - - - -
vaz i
,
•..
ni t s eu Cer bul şiGr ă
f . l . z . i ţ 3l l u hotăa.-n'
,
diştEHl.
eia Nr.
- --
6
2 9.
lili
-
-
.-.•. .
-
..
o.

"
"
..•
11lJ să
-
1. Pl anul unei pă~ţ 1 di 18 49 - G. Pl eş o-
I I I I I
...
moş i a Budeas ca ş i di
f . l . z . 10nu
-
~
ves
- - - -
hot ar ul F l eş t l . pr o-
..
hott\.rni
pr l et at ea s chl t ul ul
eie Nr.
~r l v8 1ea, met o4 m- r ~
I I I I I I I I
;,;..•.
, . . ,1.
., ~ r~
Coz i a.
..
32.1Planul moşiei Băeş
sau Olaru propriet. 1645 - G.Pleşoll - _
I
-
.1
-
I
-
I ~·
tea schitului C~e,
f . l . z .
nu
na,metoh m-,rii Coz p

"

..•.6 -
-
Nr. I I Nr. tot~l al
Data
I Tehnica
de Denumireaplanului de ansamblu :~a~~~~l~!
lntocmirii
Scara I D~men-I
anul, luna,
Autorul Materialul
de I Beneficiarul
I Obs.
inv. şi parţiale ziua
snmea
executie
-
3 I 4 I 5 I 9 I 7
I
8
I
9
I 10
I 11
50 - I bcarlat I
I
I ,
.I
I
I vezi ho
.l.z. Popovlo1
-
••
-
- -
tărnlo1
Nr.2I.
I
It
1856 -
i ng i ner ~1I
63,5 hirtie pin-color .Ministerul
n~enl 1or t numită
I I
22 fab. llotarnlc 1440
x 43
zatli.
Agrioulturi
E~t ul şi Zărneştli,
:ttro-
I I I I I I
.• ... ~
..
-
I
-
I
-
I
-
I
- I
-
I
-
•••
-
. l i ps ă
6J I'lal)ul moşiei Hiri;lat- 1866 - 1ng1D<;r~1~.92.X~h1rtla pi n- ol ar MinisterUl
tii sau Slobozia Ci - t.l.z. hotsmi 10000 61 c. zată
Agricul tU l1
banii, a minăstiri
~nag ov.
I I
I m.ceanu
lng.aju·
I I
,
..' I
• •
tor G.
ilsrloaD
~. I t
1
I
_1
I I - 1·
lups,
I
- - - - - -
-
-
I
-
!
-
I
-
I
- I
-
I
-
I
-~I
-
1
11
' - ' .
.P
.
,
.~
• iiI I

Nr. total al Data
Nr. I
planurilor Intocmirii
de Denumirea planului de ansamblu
de detaliu anul. luna,
Inv.
şi parţiale ziua
2 3
I
4
I
••
I
-
•••
-
••• ~ 't
,-
- ţ -

-~
-
~~ ..
-'"
.,
i
.
,
-
.
nul moşl$l Ră~l o 1638 - inginer
1,
52 x
hit,tie color fAin1stC! l" ul
G.Pleff
I I
ţ U , ~8mi ~ăs t 1r 11 to
f.l.z. 2500 410 •
ARX'icultw.'
~- -~- '.
vore.
e"
, . T
I
I

r.LuuUl mOl/loi Cac, I
J.e51 - G carlilt
vezi

I
!
1. propriotate
f t.l.z. ~opovl c
- -
- - -
• I
I Nr.'.,

••• ••
•••
-
- -
ul 1

wWJWJtlrl
Tehnica
de Beneficiarul
I
Obs.
execuţie
9 10
-
I
•••
-1 _
INVENTAR
al eoleeţiei de planuri
Dlmen-
siunea
Materialul
- -
Autorul Scara
5 7 8 9
-
-
••
-
••
- -
•• ••
-
-
te p
-
.*

,

,l'
li
1
~o-
Nr.\
Nr. total al Data
I
Tehnica
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor lntocmirii
Autorul Scara D~men-I Materialul de
I
Beneficiarul
I Obs. de detaliu anul, luna,
inv.
siunea
execuţie şi parţlale ziua
2 3
I 4
I
5
I 9 I 7
I 8
I
9 .
I 10
I 11
,lluDUl morslel Dărao~
11047 -
I f I I I I I
• I
,
f . l . z . p. s nu
1, •. I
_.
I
.-
I
••
I
-
I
I I

r . 14.
'\
,.
f~ t _~
>
1 .. ..•

-
-1.
- - - - - -
-

218nu1 moaie1Ga.va- I
I .LO" 'X.J _
I
-
I
-
I
-
I
-
I
-
• I .'.1.. V.I."'"vq.
·1
••
-
;
-
I
-
I
-
I
-
I
•••
I
-
I
-
I
/
18 47 - r . r ~eş g - . -
! ? l anul ' mos i e! Bilr-
- -
.a. ,onu _ () .
~e
"\
' ~, {~U ~
( "./J ' ( ( ,
~
t ~-~"~~V .
.-
I i
-
· - 'I -l-
- - -
. t,
1
-'
lA~~: ." ~~ .. f~" .· J I:'!~'" A r;: ~ h~''I ''t'+.to p1D-
eerţt 11nlateru

I ar txJ U 1dJ ,~' I ~alia
U t ' 1cul t l U ' i 1
r,
-
.1 N V E N T A R
al colecţiei de planuri
J '
9
Dlmen-
siunea
Nr, total al Data
Nr. I
planurilor lntocmirii
de Denumirea planului de ansamblu
de detaliu anul, luna,
Inv.
şi parţiale ziua'
2 3 I 4
Autorul Scara
5
-
,baGe

1
.1 .,,.
(:
1
irt
Materialul
-
f
8
-
Tehnica
de
execuţie
-
Beneficiarul
9 10
-
-1 C
u
Obs.
11

1


_ .LI 1 _

Nr.
Denumireaplanului de ansamblu de
Inv.
,
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţlale
Data
!ntocmlrii
anul, luna,
ziua
Tehnica
de
execuţie
Dlmen-
siunea
Autorul Scara Materialul Beneficiarul
3
f'.L.~'
x 10
e
oolor
1'1
/ .0
1<
ol or
rUl.
cUltlW11
col o
.5 .

culturi
e
...

1
Obs.
11
••11.•
INVENTAR
al 'coleeţiei de planuri
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţlale
Data
lntocmirii
anul. luna,
ziua
Nr.
de
Inv,
Scara
Dhnen-
siunea
Denumireaplanului de ansamblu
Autorul Materialul
TehnIca
de
execuţie
7 9
1u1s t 64: ' ~
Ag r i cul t ur i i
2 3 4 • 5
9
63. I F l an~1 unei păr ţ i
moş i ~1 Dobr eş t i . nu-
mi t ă' Cot u, ar ond 01-
t u T opol oS, pr opr l
a
-
i
t at ee s t at ul ui .
'-cea. I A .V01oesiQj
1J .8CD-lB~1
64. 1 Pl anU l pămi nt ur 110r
, .
- pe s eama
î n vat r
comunei Dobreştl.pl
Olt Topolog·.
k
65 . I Pl an~1 unei pâr ţ i
I
moş i ei Dob
mt t ă; U r ! l cs . ar ond
Ol t T opol og , pr opr i
t at ea s t at ul ui .
I . . . . COt A.
8 8 0- 18
66. 1 Pl anul moş i ei R egr 18 92 A.G.
pr opr l et s t at

8-
cal
.. ..
cal
...
.. . .
cal
.. .
hi r t i a : pî n-
i
z at ' "
s r u
ol or
Beneficiarul
A
col or ~_ 1~1ni s t er ul
Agrlcultunl
l cul t ur i i
G
Obs.
11

•• 12 . lIP
Nr. I I Nr. total al
Data
I Tehnica
de Denumireaplanului de ansamblu ~;a~~~~w~
lntocmirii
Autorul Scara I D~men'l Materialul de I Beneficiarul I Obs.
anul, luna,
lnv." şi parţiale ziua
siunea
execuţie
-
3
I
4
I
5
I 9 I 7
I
8
I
9
I
l G
I
11
.
[ I
• I Pl anul g ener al al pă
L' 'j
F . s .
-
11 59 z l hi r t l e Qol or Mi ni s t er ul
I
l . z . ~OOOO;8cm. - A grfcul t ur 11 t at u; z . ul ,Oot -
I
c
Da. ,
"
' , . .
,.' I
oi
-
,
- ~
nul par cel ar eC. 18 97 G.Dimltr( ~l I 50x hi r t i e eol or
-
Ministerul
I ~e-V-. . .- ~.
1
\
moş i ei s t at ul ui . Gor a f . l . z . vi ei 5000 41cm
pî.nzată
Agrioul turti
r al 18 92 -
~lng1ner~1 t ~61t5
cer t on col o~ Minia'tel'
'.
,.
.
oel e1
c
s t at ul ui . Dă- f . l . z . .G.C~~o l()OOOJ M.S,
" ,
Ag r i cul t ur i i
' i- _ .-
1anu.
.
~
.
.
I ~
'0.1Planul moş i oi f oş t i -
18 65 l ng 1Der 1• 71x ca10 col or l~lnisterul.

oct . f . z . l ocot .
10000 5 0. 5
Agriculturii
-1
1
cot••,ee~4 om.
I
.
.. -
,.
-
neg r u
~
l ni at er ul
.
g r 1cul t ur 11
1. I P1enul par cel ar al
,
moş i ei Col ţ u U ng honl . .
pl as e Cot mGana, pr o-
pr 10t at ea s t at u~ul .
18 oale
. 1.
i ng i ner
T . Gr i m
iirlu
.~
../

-~~•.
-
INV E NT AR
al colec iei de planuri
9
Nr. total al
. I planurilor
Denumirea planuhi! de ansemblu de detaliu
şi parţiale
Data
lntocmirii
anul, luna,
ziua
Nr.
de
Inv.
Tehnica
de
executie
Dimen-
siunea
Beneficiarul Autorul Scara Materialul
2 3 5 4 7 9 8 10
00101'
'-oea.
la08/
ul
1
:t-. al
1u.
'15
color
r
16
187.
.15
ul.est1.
Obs.
11
2 ex.
c
11\1
Nr.
de
inv.
Denumireaplanului de ansamblu
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţiale
Data
lntocmirii
anul, luna,
ziua
.' 1.
Autorul
Tehnica
de
execuţie1,
r.
Dlmen-
siunea
Materialul
I.L lvsd
1
-
carta
- ••

Beneficiarul
leul'
Obs.
11
(
-·!.I ..5
INVENTAR
al colec iei de planuri
Nr.
ul:
1
3
de Denumirea planului de ansamblu
Nr, total al
planurilor
de detaliu
şi parţlale
inv.
2
1.1 P
.lui
a de
Ar g es .
Data
lntocmirii
anul, luna.
ziua
Dlmen-
siunea
,
Autorul Scara Materialul
Tehnica
de
execuţie
Beneficiarul
8 4 5 1 9
l '
185 .M4V
U ·
.*
tt
h
le
1000;
1 u

..
• •
9 10
color
ltut" li
1
ruJ.
It

ru in
culturi
1
g
Obs.
11
Nr.
de
inv.
Denumireaplanului de ansamblu
- 1'.,) '-
Scara
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţiale
Data
!ntocmirii
anul, luna,
ziua
Dlmen-
siunea
Autorul
2
ur COllstz'ue
url10r d
u
(
s at ul
e
3
lu.rn17
·t·
Materialul
t
..
ti,
hirt
Tehnica
de
execuţie
Obs. Beneficiarul
11
,1
1n
nleterUl
,
'''''10Ultur:L1
in
.eul
rlcul' tur11
..
~
/:\
s: l?;;;
INVENTAR
al colecţiei de planuri
Nr. Nr. total al Data
I Tehnic.
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor lntocmirii
Autorul I Scara I Dlmen- Materialul
exe~:tie I
Beneficiarul
I
Obs.
inv.
de detaliu anul, luna,
siunea
şi parţtele- ziua

1 2 3
I
4
I
~5
I 9 I T' I • '8 I 9 t
" 10 I 11
891 Pl anul mo; i e1 Băr l o.
1915 i ng 1t l er
1-:[ 1, 1
1
c8 r t ( ; ~ col or Ministerul
lu, pr opl ' 11: . ' - : a- ex per t
10000 : m~
Ag r i eul ţ ur 11
t es ' def unct ul U i ~l . V. RWJ s U .
I
Dristoreanu. cu ln-
I
t ur l 1e o uvenit
• 1."
I
ten!.torilor .•
- I
I I • I I - I .. I
"
I
1 •
••
,
,
I
Pl s n de ex pr opr i er e (d.l900
p.Ia".r'o+ 87"
hi r t i e neg r u MinisterUl
pod',peste Argeşla 'm:: X 96 Ag r i cul t ur i i
Mihă.'-ieşt'.• 100 m om.
I I I .,
9l t Pl eD de s i t uaţ i e .(d.~900 i ng i ner 1I 96 x \ hi r t t e negru . Mi ni ât er ul
~ ! ndl g ul r ea g~nerală ., ,. ••. I E. Radu 4000 5 0, 5 1 .A gr10ul t ur i i
I
8r î ul ui ) r g eş l a om.
f
Pitesti.
2 L Pl anul pămî nt ul ui ! 18 8 4 iilglne:t:
1I I 73 XJ
hi r t i e neg r u r&l::!isterul
delimitat i I l s ur ă- ve1
.
I
mar t . 3. 3. G. 71l ţ - .5000 60c pÎ 1l z s t ă
Ag r i cul t ur 1i
l or de pe propr1ete
des eu
t ea ' s t at ul u1 . • Dăeşt1
comuna Dăeşt1-Babue~tl
f F e
~18-
Nr. I Nr. total al Data I I I Tehnica
lanurilor lntocmirii Oi _
de Denumirea planului de ansamblu ~e detaliu anul, luna, Autorul Scara Si:::a Materialul de. I Beneficiarul I Obs.
lnv. şi parţiale ziua execuţie
2 3 I 4 I 5 I 9 I '1 I 8 I 9 I 10 I 11
P1C lnu1prOpr1etăţ~1 . 1897 .~nginer I 1 I 109ihl.r:18. pm- color Ministerul I
Bădenti e aubloct~ . oct.20. lt.colo11000058,5 Zata, I Agriculturii
M1hnea.M~egulescu, ..• nal C.I .
'. ) •.•. •.. t .
ituată 1n , comune Spl r ol u
I •
u~e1e de' jos .p1
I I I ,. I I •.
Olt~opolog.
9
4
1l?roi.:.
8ct
. d\3..~lan. penf 1859 I.Doda 0.0* 40 ~ hîrtie negru Minl~terul.
t r u r eper a~eadr umu mar t i e * O 31. ~ Agriculturi~1 5 bU ~.
r i l or poştale de la O.01 cm.
L' l'~ li ,...1 1 ,. I ••.
Curtea. d3 Ar g eş 1
J : l : aenl ' ş : t de 1
test! l a Coooru.
Proiect al lioeelei 18 6; L1vadit~de 194J car t ~n oolor MInisterul I 2 ~UC .
I ţ. .••
dintre Piteşti şi febre 50 st 3G Agriculturii
~
Slatina, mod~lel
odurilor de că.răm1
dă şi al unui epA...i
~
duct.
..
I i

-lq-
t r t 4
-
3
Nr.
de
inv.
Denumirea planului de ansamblu
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţi ale
1 2

ul Lt.w-
t
e
7. n.t:t'u CO
n
-
i
l or : : : ' Ge
Data
lntocmirii
anul, luna,
ztua
4
i oo. 16
186,
r.
INVENTAR
. al colecţiei de planuri
Dlmen-
siunea
Autorul Scara Materialul
Tehnica
de
execuţie
9
ls'terul
. .
ulturl...
Beneficiarul
8 10 11 5 '1
9
c o
·U
o
Obs.
h~~'
INVENTAR
{
..
al colec iei de planuri
.f ... ~, ,
I I
Nr.-
.._--- - ------ --_.
Nr. total al Data
Tehnica tl'
planurilor lntocmirii Dlmen-
de Denumireaplanului de ansamblu
Autorul Scara Materialul de Beneficiarul Obs.
Inv.
de detaliu anul, luna,
siunea
execuţie şi partlale ziua
1 2 3 4 5
9 1 8 9 10 11
\
I
I
.
I
-
I
I
I
I
!
'.
I
I
I
~
I
\
.
f
I
I
i
- - - -
-'
-
INVENTAR
al colecţiei de planuri
t (t L
4
Autorul Scara
8 11
Tehnica
de
execuţie
9 10
~
~
1
I
1 r:'
I I I I
.-
•••
1
III aoeia! Sili-
{oea. {inSUlar
1
10097
veo~r u s au Buz naa. I.llSl:'·ti1-115004 390
ili
l I hirtie I color
cbi t u-
ruJ " •
I Agr1.cu'J .
tohu!
I I I I I I I I

-
5
Dlmen-
siunea
Materialul
col or
Beneficiarul Obs.
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţiale
Nr.
de
inv.
Data
J ntocmirii
anul, luna,
ziua
7 9

1
11P6
.
1
1
Denumireaplanului de ansamblu
1 2 3
-

••


o.
irl l un. l
rt1r

hi r t l
OUl •

•..•. i::::-
Nr.,
Nr. total al Data
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor Intocmirii
I
Autorul
I
Scara
I D~men-
de detaliu anul, luna,
snmea
inv.
şi parţiale ziua
2 3 I 4 I 5 I 9 I 7
-
-
184
pr.lta
etil.
Tehnica
Materialul I de
I
Beneficiarul
I
Obs.
execuţie
I 8 9 I 10 I 11
-
11p
11
I
'pUl-1
c()1.0r I Al1nlt)ts:cu:r.
Agriculturii
b.t-

01 ·!nl~terul
grlCu.lturt
in
1,
li
11pa
r.
1.

ow:.t
iar loulturi .

1 .
-
,-
INVENTAR
al colecţiei de planuri
N~ I .-
Nr. total al Data
I Tehnica
de rDenumirea planului de ansamblu
planurilor lntocmirii
Scara I D~men·1
de detaliu anul, luna,
Autorul Materialul de I Beneficiarul I Obs.
inv.
şi parţiale ziua •
snmea
execuţie
.
2 3 I 4 I i5 I 9 . I 1
i
.•
11
I
9
I
10
I
11
I
l S~ Pl anul de s i t uaţ i e 18 74
N. car oa1 -1,
47
1
cel e neg r u Yi ni s t e: r ul
ş6S~19i Bacău•..• Oena, &U 3. 12 l echi
"C.
/ A gric ult ur i i
par ţ ea cupr i ns ă t n i ng i ner
i nt er i or ul or aş ul ui ş ef
Bacău. cu l ndi car e
.~ I
..1
- I ' I -r
l oc~t l or ex pr opr l a
t e de s t at .
I
,1
I
-
.•.
l i r J s
-
1 1 1 1 1 1 I 1 I lips
,
I ~
95.5 hirti8icara1'
ne~~1
I
I
i
Pl ap~ unei păr ţ i d~
(d.1900
-
1,
Mi ni s t er ul
pr o~r l et Qt ea s t at ul 1
,
..
200 em x t i i ' Ag r i cul 1: i ur l i
t es elin s pr e s a t u .
71 c
\
I I I
Cr emenea, cU canal
"
br i ci ! de hi r t i e.
I •
1la PlaDul moşiei :R eda
1881 rI < sooer ~
- - - -
vez:1.
na cu t r l l pur l l e Co Sf . " l l t t 1
~~.
f,;)
I I
t ăr n1c
bu şi Conţ u. I
Nr.1.
/
Nr I I Nr. total al
Data
I
I Tehnica
. planurilor lntocmirii
Autorul
Iscara I D~men~I Materialul de l' Beneficiarul I Obs, de Denumirea planului de ansamblu de detaliu
anul, luna,
siunee
execuţie inv. şi parţlale ziua
-
2
I
3
I
4
I
5
I 9 I 7
I
8
I
9
I
10
I
11
2 . I Schi ţ ă de pl an a mo- I
I 1666. i ng i ner j 1, 72x
I
I calc
neg r u.
M1D1at ~r ul
dec. 12 . I4.C1imes5000 49.5 I
I
Ag r i cul t ur i i
dani , di ns pr e moş 1ţ i +
I Icu,.~, I om.

s t at l : 11ui Pr ăj
Hert1oena.
.".,. .1elanul moşiilor l-1etlt "Ir
(cca.lB!D D. Mano- de
61,5* hirtU Pi I l z i cOl or
Mi ni s t er ul
cani , L1eş t 11. Măi n~~
l es cu 2 000 ::c4.8, tii _ Agr1cultur11
reştii ş.s. s l ug er s t j . om.
~•• ' . ~ I
l e mănăstirii dom-
neş ţ i
4. I Pl al i ul pr opr i €; t ăţ l 1
008 . 18 5 0
fi""
de ~67.5
hi r t i a color Mi ni s t er u. l
cupr t ns ~i nt r e ~oş ~i 2500 5.4
.
Agriculturii
-
l e MOi neş t i . Com
..,
!
s t j . m.
unt ! i Baamănul . T a
te,
toca.1850i
.
4'l'xj
.
ul moei ei pus t i . l
-
-
hî z : t l e col or Mi ni s t er ul
t •
na, vecin! ~nG11go
39 c Ag r i cul t ur i i
I .. --
-
ren1rş·a. I
I I I I I
~
Nr. I . -" --
Nr. total al Data
planurilor Intocmirii
de ;'Denumirea planului de ansamblu
de detaliu anul, luna,
inv.
şi parţiale ziua
2 3 I 4
'1 N V E N T A R
al colec iei de planuri
Autorul
9
Materialul
8
col
10
Tehnica
de
execuţie
Beneficiarul Obs.
11
I ~
COSe
cals-lt
o.
Scara
Dlmen-
siunea
hirt!.
irtl
birtl
9
ARrlau
color r
,leul
1
1
.
5 1
•••
••
0"".
-
1 ""50x
45,5
o
-
CllIe
Nr. total al Data
I
Iscara
I
Tehnica
planurilor Intocmirii
Autorul
I D~men-I Materialul de
de detaliu anul, luna,
snmea
execuţie şi partiale ziua
-
I I 7
,
8
I
9
3 I 4
I
5
9
I I I .
:1
-
p.oOOO!~
I
C l.I l.
1 2
Nr.
de I Denumirea planului de ansamblu
lnv.
Beneficiarul
.:>;;.IPlenul unei ~oll +

1 9OV1
b~h~t~ 011\ r;51Câle ..
Illesru I .l1oiater
t ~l Oe
j ~\ .il-It 1..t1 38
A l":l."10u.l tur1
c __. .'
Ow.
7..1t.lrlanlil moel$l Tu.clU11
1 / 1 9: )01
v.c~ee~t 1. 105 1ce10
color Mi ni s t er ul
, v.•. VJ f•••.. 4Q" tol-I
1
schi. :;OOQ71..~ J \ gr1ctil tw:oll
1Cr1st.aou.
~~. I ~~eDU L a0l 1~l t ăr l t .
1$.l~
f nn' l " A' f \
. , i l ••••• 11O.J oele. ·
color· IJ .1nlsterul
o
J.•,.

ti 01 l nl
rw.
g r l cul t ur 1
Obs.
11
-1
i
Nr. I
N,.10'" 011
Data
de 'Denumirea planului 'de ansamblu
planurilor lotocmirii
iov.
de detaliu anul, luna,
şi parţiale ziua
.
2 3 I 4 8
Materialul
, 10 11
Tehnica
de
execuţie
Beneflciarui Obs.
I J
36+ Planul. domenlU~u~
~ d. l 9Qo/
..uUTJ l;Llrl
11
137 .. hîrtie "pin- color Mi ni s t er ul
Ocne1.
vi-ci.
10000 95 c z at ă Agriculturii
,
~ .
?~Planul parca lGl' &'1
-
1I 19' 7 r es t aur at neg r u M1n1starul
oomunei. .ISolonţ.
2500 1;5 ht r t 1e dubl A' g r 1cul t ur l i
'L
8 1 Pl enul p~r oel ar 01
t e~nur i l or . pr opr i
I
t at e a l ocui t or i l or
dt n oomuna Mănăs t 1-
Caş1n. conceetu
lng.Nlco11n.
'r
ulii-
cu 'i
1,125 hi r t t
a
9
Ministerul
~gr1culturti
.1
J .
Nr. I
I Nr.total al
Data
1
1 Scara
1 Tehnica
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor !ntocmirii
Autorul ID!men-1 Materialul de I Beneflclarul I Obs.
de detaliu anul. luna.
srunea
Inv.
şi parţiale ziua executie
-
2 I 3 I 4
I
5
I 9 I 7
I
8
I
9
I 10
I 11
IId.19(0) 1
I
1r t1325% I hh'lt1e :p.1xl~100101'
.
1 . •. U ănă4
"j
-
-
hi r t
192 6
. l . ~. •• 1
z u.
-
negw s t er ! . : l .
ux's.i.
ltl
tu:
u
t~~
" >
fO.:J ,9OC> .1
-
I lt 1
55
ltr
Utie
I color I M1ntst$4Ul'
llst::!lAtit10 !ltlni;: ~" 2000 50 Olt 1,fU~!tH.:l turl
veci ~.
__ l.._1 ~ r1___~.c.I
I I I I I
" '
~.
INV E NT AR
al colecţiei de planuri
N;~J .Denumi". planului~e ansamblu
N,.total ~ D.t.
planurilor Intocmiril
I Autorul IScara
I Dimen-
de detaliu anul, luna,
lnv.
şi parţial '9ziua •
• ~)unul mosiei Golonţ
r~
2 3 .~_n"4 5
4'-

u
t

l l t ar l
oe·tei ~t:u;,'l
'lvind t a-
11
1
lUi Geor,

Materialul
•••
e
•. cOl Or
Tehnica
de Beneficiarul
r
Obs.
I ~
11
1' 10ul
Nr. I
Nr. total al Data
, , 'Scara ,
Tehnica
de Denumireaplanului de ansamblu
planurilor !ntocmirii
Autorul , D!men-' Materialul de
I Beneficiarul I Obs.
de detaliu anul, luna,
inv.
şi parţiale
snmea
execuţie ziua
2 3
I
4
I
5
I 9' I 7
I
8
I
9, I l G I 11
,
I I I I I
, ·1
lanul
51. R arţi;l
uni c
oău.
,)
(4.1 :
00
-
-
1#'"'"
: ~. "
' 7W~OO
o-
1u jU~.
-
f

~
INV E NT AR
r.
al -eoleeţlel de planuri
... ~I > L
- ---
Nr. total al Data
.-
Nr.
Tehnica I .
planurllor tntocmirii Dtmen-
de Denumireaplanului de ansamblu Autorul Scara Materialul de Beneficiarul Obs.
de detaliu anul, luna,
siunea
inv.
şi parţiale ziua executie
---
1 2 3 4 5
9 7 8 9 10 11
I
-
I
I
,
.
.
.
.
I
..• .-
INVENTAR
al colecţiei de planuri
t~
Nr.
de
lnv,
Denumirea planului de ansamblu
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi partlale
3 4 2
Oala
lnlocmiril
anul. luna.
ziua
Materialul
9
s:
7
Obs.
Dimen-
siunea
Autorul Scara
Tehnica
de
executie
Beneficiarul
c
:>1
"

I
,..
5 9


.-:-' 6 J .uC
8
- I col or
;.... ...-
10
lor
a' 4) ct Ol : ' 111w1
, jud~

I t
llU1
;
I
,
/'
/ i
• l anul dol l mi t U r l 1
1378 1.
C 1un
l ocui t or 1l or
a~IJ t.30. se
I I 1 i
\
rlCul tlU'11
11
Nr. I
I N,.total ali
Data
I
Iscara
I
Tehnica
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor Intocmirii
Autorul I D~men·1 Materialul de I Beneficiarul I Obs.
de detaliu anul, luna,
inv.
snmea
executie şi parţiale ziua
-
1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 9 I '1 I 8 I 9 I 10
1665
.l.~.
4. .CinD
c
.C1un
O

h.î .rt1
color
c r
nlcterul
.m.culturi
1..
r
2
Nr. Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi partiale
3
I N V E N"Ţ A R
al colecţiei de planuri
1,
.\"o1nn
! l ao lf\lj
Materialul
8
l J . L. [ ! ~ol or
Tehnica
de
execuţie
Data
lntocmiril
anul, luna,
ziua
Scara
Dlrnen-
siunea
de 'Denumirea planului de ansamblu
Autorul
9 10
hul
Beneflciarul
7
Inv.
nul del i mt t ă. r 1
4 5
9
ot . ~. c
1;
'07
1
l U D. o
." " rtl
hi r t
col or
col or
ut i l i
I Of
Obs.
11

Nr. total al Data
Nr. I
planurilor lntocmirii
de Denumireaplanului de ansamblu
de detaliu anul, luna,
lnv.
şi parţiale ziua
2 3 I 4
Tehnica
Autorul I 'Scara
I Dimen-
Materialul de
I Beneficiarul I Obs.
siunea
execuţie
I I 5
9 7 8 9
I 10 ..
I
,11
1oe:: Idupi I b? X I hirtie:
r oJ . Ol :
-
'.
t!oii.
..
,8
K.LUU~J
in- lor
in. t:olol'
ic'te~'ul
rloultt:...
niaterul


':
fNVENTAR
Nr.
al colecţiei de planuri
2
de Denumirea pIonului de ansamblu
inv.
1~ 3
Xlh
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţiale
Data
lntocmirii
anul, luna.
ziua
Dlrnen-
siunea
Autorul Scara Materialul
7 8
in-I color 1! ! t ~l ' U
culturii
4 5
9
C OrJ .U~
1 ol ~
~.
'lan'll tOIfogrsfio vl
I
comuna! Dim1t:..'OVCl •
au ol g r ed.
17.
d.

ce
c a,fX'"ti
••
10 11
Tehnica
de
execuţie
Beneficiarul
9
- ni s t er ul
.!\~1cul.~i1:(o.'l
e
tle it
.~fI,ricuI uri
-colo
cu~ltur11
/
••
~
Obs.

a
~~Ă.'
2- ~I >C.

Nr. total al Data
I
Iscara
I
Tehnica
planurilor tntocmirii
Autorul I D~men-I Materialul de I I
de detaliu anul, luna,
Beneficiarul Obs.
şi parţiale ziua
siunea
execuţie
-
3 I 4 I 5 I 9 I 7
I
8
I
9
I
la
I 11
"
I I I
CfhJ .~J no~lJ lg1n~r I a.e,
1. ~.~ le 1 Mrtl
tti.
,
I I J it-~.J ..Uu.\I~!..:t. I C; ~A.
1
Cw_
XI hi r t
'a
ti color
..
l n! s t er ul
loultu.r1.
al
1
~
~.
Nr.
de I Denumirea planului de ansamblu
inv.
2
f i e 01
1
00"13.
s-;-
cu-
~
-
">I'\r."-p!:!. ':10 el
.,.,!H.H:tlth!.
d.

1 co. 1
,
2 1.
l l l , al t
_ ol ul 1
Ohi t el . u, 1ud. J 3o
col or
D-I color
I N V E N: T A R
al colecţiei de planUri
3
Materialul
o
'raJ .:i
ctcu,
~
.~
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi partlele
Data
lntocmirii
anul. luna.
ziua
Nr.:
de
lnv.
Dlmen-
siunea
Denumireaplanului de ansamblu
Autorul Scara
2
,.1 : ' ' ' ' '
. . . l e bl
•l\.
'SD1.0 ud. B01' : "
8
1
-
1> : 1
1..~
Tehnica
de Beneficlarul
I
Obs.
execuţie
9 10
I
11
color I ~,.1n:1.st~lml
I
.. :,rioultu.rl1 I
2 e~.
. x .
o
,..
lt•
OJ .or I l

1~

2
NI.
de
lnv.
Denumirea planului de ansamblu
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţiale
3
Data
lntocmirii
anul, luna,
ziua
e
. l ~
,• • ... ...,; , .
." , '" '.
c-'.J. '7""
Autorul Scara
Dlmen-
siunea
Materialul
Tehnica
de
execuţie
7 9
"
\ .~r
.ll:vt~
\J
8
i n-
J .ll-
-1 col
Beneficiarul
9 10
A
n: t . s t c~ul
.r
p:in-I col .I n"
lX
C m ""~I J
-
... rr'"
Obs.
11
2 ex.
2

•,
Denumirea planului de ansamblu
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţiale
Nr.
de
Inv.
el<
1
I N V E-N T A R
al colec iei de planuri
Tehnica
de
execuţie
Materialul
Data
!ntocmirii
anul. luna.
ziua
Dlmen-
siunea
Autorul Scara
9 10 8
'1•
r
in
un.'b.
Beneficiarul
" l t ur
ultu1'l
r
r
,LJ --
Obs.
11

Nr. I
Nr. total al Data
I I I
Tehnica
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor lntocmirii
Autorul Scara I Dimen-I Materialul de I Beneficiarul
de detaliu anul. luna.
" siunea
inv.
şi parţiale ziua execuţie
2 3 I 4 I 5
nua tOl)O~.i.a~~~.c ali I l..ti.:J ;;
.inSl~r,71
r «
I ~5
I
J . i . r t 1" " ....
c. ţ7~"
I I
c
I
nov.~? ,
... '<'
B..'..
1
I
I I I
I
irtt,-, c: l col-~I '1"rl"i •••tl" 'r'1'1
I
('•.l
._.~ .. , . _- v. :'~,i;.oI _..,~ -w•.•..•.• ~.•_.
..... -x·~
ccmunet

ttuate. ke
eului Chit.'"

d
.l..
c
~:l:··bi
za 1
Obs.
11
2
~~%'.
ti
Nr, ,
de Denumirea planului de ansamblu
Inv,
1" " '" " " 1
2
I
1.0 el
teuro
"
-
eLul l acul
U h.
1
" 1
,a;J .&,.uu-
cuI ul

1
, Q.••t~
l ul l ocul u
Ic;lI;Uil~
-3-1
Pl enul t upo~e! 1Q ~
cOUl~e1Erdoournu..o1
,_ ..:...t.
-
cu-
u.
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţiale
3
Data
tntocmirii
anul, luna.
ziua
4
186_
0\ ' . 19
1-
nov.4.
1.865
dec•. Le
pin, I "'''' • • • '''- 1· · • "' • ....• • • ..,• • .---
I
2 ~X.
~1
I I
-'
.; ·1
••
XI ' lI~n~ ., color
t~lt1ig\.I r;.-I oI ..
I
2 ax.
1
I N V E N l~A R
al colecţiei de planuri
Tehnica
de
execuţie
Dlmen-
siunea
Autorul Scara Materialul Beneficiarul
5 7 9 , 8 10
.r
col o
OUl•
t.,:.cicul tux'l
i n -
O) t : t '
1
el
Obs.
11
:x.
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţiale
Data
lntocmirii
anul, luna,
ziua
Nr.
de
inv.
Tehnica
Autorul IScara
I Dlmen-
Materialul de
siunea
execuţie
I I
5
9 7 8 9
I I
,
.P~l'.l- I 0010:;'
Denumireaplanului de ansamblu
2 3 4
l t j Q
dac.J . .~.
l B. .
t'Ti••
• ,,1•• "'.
C•..I ..;" .
• • • • • 1• •
r
••
," ro
lanul to..
cocut\~"
f t e
1865
no" ,.

Beneficiarul
10
Obs.
11


x.

o
c
C Q
,
2
,
z
,,~\
Nr.
Inv.
de
50
Denumireaplanului de ansamblu
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţiale
comune
tuată .P
lui:!
2 3
Planul t cy og r af i c
CarecUI.'ti s
malul lacu
"'~J uch.
P1Sl ; l U l topogra!lc a
comuneă N0lla-Poaroic
Planul top.ogr~.fţc al
comunei I mpuţ 1t s , s l -
t us t ă pe mal ul l acu-
lui Ialpuh
INVENTAR
al colecţiei de planuri
9
de
000
Data
Intocmirii
anul, luna,
ziua
Autorul Scara
4 I 5
!:~; .Z.~ ~::~:::
' " ' ' ' ' ' ' t ' i
Tehnica
de
execuţie
Dimen-
siunea
Materialul
:pin-Icolor
9 10 11
Beneflciarul
~41.niete Eul
A Gri.OUl·t!lI,i'.
·~1J .l1sterul
J H"ricLi 1tur1i
Agriculturii
Pl enul t opr . g 1' en. c ~~
1865 l.l'.lg~narJ d~l9" j~ I l l . r t 16 Pin-I color I M'.nJ .sterul
com~uei Dul uchi oi , s - dec. II.Mart.i 3000 b8c zată A ex·.tcultl.:tXii
I ~ax .
tu~rtăpeI mslul lacu· u! f)eri
. - -<
Cat l . obug e.
r
r:2L . Pl eI ; l ul . t opog r s f i c a 18 65 i ng i ner il6
C~ 5
hi r t i a Pt nz ~cOl or ,1." t
comunei ~'aş'hunar,s1 dec. 18 . A. Mar t i n 3000 x tii 11,~rici.lltu:ril
t uat ~pe malul lacu Ser i
~,...
bOt
,
l u1· Cat l abug a. 1 ;; .~) , ·CL... ••
1855
tngin3r I deJ
°2 rt'rt';~ ... :1 J . _.~ pl.nz
dece iP. . Ms r t i n 3000 68c t ă
Sar i
18 65 inginer I de I
94 ~l· llirt1e ;[.lin
ncv. 2 2 . A~Mar t i n
Ser i
Obs.
..,

Nr. I
I Nr. total al
Data
Tehnica
planurilor lntocmirii
Autorul -Scara
Dlmen-
Materialul de Beneficiarul
I
Obs.
de Denumirea planului de ansamblu
de detaliu anul, luna,
- . siunea
execuţie inv.
şi parţi ale ziua
I
(
~
I
2
I
3 4 5 9 '1 8 9 10 11
-
5c~.P1apu.l ·topografio 6  
)
18~,)5
i ng i ner
daJ ~2xlhirtie PitlZ1'" ~Olo
·comu.nt:i Derme'::lt!~re.--
-
s ep' t . 5 . J ,.:Mart1D 30C Q, 68 o tii
5 6~ Pl anul t opog r af i c
comunei Es chi pol os ,
s i t uat ă y c m. al ul l p ••.
eului Cox:ducr:u
1865 1ng i ne~
de.;:.,r. z.1A" r,brt1n
Ser i
.5?~..?1:'U1Ul 'pămint1llui d
'~şun{;j:tt~l oraşului
;
'l'UCicov.cu es t et a
I SI Dt ţ l pe Duuăr e.
'in.1835 inginer
-~llg.18.> Piserean
cu din
Guber.... nia
Pol t uvei
f
4 x l h1l . ' t 1e pi nz
calc
om.
F . D. or o-
Viei
ing.colo t~Dg-
niiIo!',
\.ilanul ore~tIlJ .ui Is-
il ş i a pâmi nt u! l l o
l oni ş t i l or aş~zaţi
emar g i pes Dunăr . i i "
I ~
îUlUChî6i,carai'elia Ş
labele.
59
1
calc
....' .

Mi ni s t er ul
. Ag r i cul t ur i i
col or I Mi ni s t er ul
Ag r i cul t ur i i
color ~)~ln1:9terul
r i cal t ur i 1
lipsă
)
r )
N:~1; ;-~~numir:a p~~nului de :~sa~blu
N,.tot" " 1
Data' "
planurilor lntocmirii
Inv.
de detaliu anul, luna,
şi parţtale ziua
2 3
I
4
C .I ...lant.l,l p~:1intului
J I
Lo migl' ::~p
nu
J .oni1a 2:ropoclu şi
,
uo
1•.. nul par:!j:ntului
col oo: t 8 bu

62 , 1 Pl anul pămî nt ul ui de
păşun
I
R eni'.
1or aş ul ui
I N' V E N T A R
al colecţiei de planuri
Dlmen-
siunea
Autorul Scara
d
'u
D. J oI
tocwti t(
Ei t i 1or .
i ng i ner
dmlni6t,
i ei Dome
i i l or .
Materialul
Tehnica
de
executie.
om.
•• 8 •
cal c
m
,.
caIc
cal
Beneficiarul
J /
Obs.
9 11 10
color I tiini s1ierul r
,grfcu'Lturti
\.,,01
col or
: r . ul
.'•. ,!:'icul tnrii
1n1s t er ul
r i cul t ur 11
Nr.
Nr. total al Data
I
I Tehnica
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor 2ntocmirii
Autorul
Iscara I D~men-I Materialul de I Beneficiarul I Obs.
de detaliu anul, luna,
siunee
execuţie
inv.
şi parti ale ziua
-
1 2 3 I 4 I 5 I 9 I 7
I
8
I
9
I I G
I
.11
6;;.1 I'lar;ul l'ăăurii Ba~'l
lf'1
18 71
I i06iner
de 5 4, 5 h:x-tie,Pinst color Ministertll
c-1i-t1olăovqn:i. jud. f . l . z . silvic' lOOOm x ca .
Agrlc lilturB. e,
I nf1~erii'an
I
Cohul ~ a J t at ul ui ,
145 cI !l-
••_nd:int:o de !J l-:re~j lJ o
j u6. Cehul .
upl moş i i l or ' f OPC,
I 135 8 I Gh. BU V€ I j o_
~?~.~tie " T"
oct . 15 . ~eomet r t ' ~00
I J e;ri-c ultl).rii
s i C~cl i ceni i . c~ ,et:,) ..I i.!.
r tij,.
cm~
I I I I
ănsu.l lor '
ar
081.iţ1.
1
le .1S'OC li
-
I
-
I 174 " .•.
'i :;... ..1J
tr~plll Duă,ub•.. lt
I I I I
com.~:era-::shUlettjuc1.
I s mai 1.
66J r l an~l parcelar 01J - ( d. 19OO)
-
-
1. 40
hî x ' t i e
negru~inlsterul
moş i ~i Bal t a s t enţ c I J
X
. g r i oul t ur l i ' .
I
s cal p, pr opr i et et c; a
s t at ~l ui . com. Car a-
I
ahmet , j ud. I s ma11.
INVENTAR
al colecţiei de planuri
~ ~ I Denumire~~lanulu'i de a:s-amblu
Nr. total al
-
Data
.-
I Tehnica
planurilor Intocm!rii
Autorul Scara I D~men-I Materialul - de I Beneflciarul I Obs.
de detaliu anul, luna,
!nv. siunea
execuţie şi parţiale ziua
.
2 3
I
4 5
I 9 I 7
I
8
I
9
L
10
I
11
I
~?lnnul llloE,;iai l?aI'ep ~. 1--x
-
1; 69, 5 hi r t t e negr u M. t ni ~t er ui
o •••'jU I .
, ~OSG~ pr op~i et ~
5C X)C x
.
1 i . @: ! ' i c ul t ur i 1
'I :;( " ilhelm Bultzer~ 4L! ,
c:om.\-;ar<3-~~el)rnet,jud
I :I O a
el.+ ~
+ 1
---1-
r;!'t~ ~ ::~ ~ .- e :
r f
.q ~r7
S
it ;> ;;4~
~ " ' X
t r o p ( ,
j .l~.10/ ~n: : , ; i ner
1 • - , ... -
I nercru
I ;::~niE-t-ClJ :ul
I :; f)X.
- .
, - , : ; J J.._ ...•.. " "
(
,uc;r:iculturii
~: t ' Dt et j - 3 l J j
I
I neseu
I I I
I c ol or
I ţ ~
• t ••
Le, Lgonţ 1 1 n~~i -
Bsţie.
,
'/i~ x I bJ ..l'ti.o oş i ei VGi 1 Gl
fC • '1~;(;(/
- -
losgru
n~vat f os t ~ pr opr i 1 3 -
7'3 c
tste I.Secă:L"
CE.tra-r!t hmat, juo .1s r.us
OJ HSi't':1 judeţului lcr-J rul.
~d.lyocl aoginer ~l 'r 66~hîrtie
Col or
•J ?etJ .'o-CDOOO - 46,;:
I .Agric ul tw.'11 I " $X •
ici cm.
Nr.
71, 1'1311111 zonei
ţ l t oar c î nt r
prietăţ).L
nger l i Q1 .
t i r i 1 Nc a: : ţ ~i
de Denumirea planului de ansamblu
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţiale
inv.
Data
!ntocmirii
anul, luna,
ziua
Autorul
2 5 3 4
Scara
9
Dimen-
siunea
.,.
8
Materialul
Tehnica
de
execuţie
9
Ml ni s t er l l . l
.•..•••• - ---,.. - - :>..
AgricultUI'i'
Obs.
11
7
·'l
c.
dl n; Bec
Dat Tr en6i l V~1 l
Regu~.
~ ~ I ~ ~
;fctk (t)v~
~ ~feJ
~och.~
I
fY '
)
1 846
u~:.2u.
,1, .1c
\. ~
-
~ ~
'2-OQ .'
d
-
c m.
57 ~ I hîrti
3'+ c r
':':1,51 c :;:!.'ton
c.:l
~ :f-)( I o••...... il - '
&r~ ~
c ol or
U\:l gru
Beneficiarul
1 0
'u1 •
1~.
'.
')
1
INVENTAR
Model 3
al colec iei de planuri
Nr.- Nr, total al Data
Tehnica
de Denumirea planului de ansamblu
planuril.or întocmirii
Autorul Scara
Dimen-
Materialul "7 de Beneficiarul Obs.
inv.
dedetaliu anul, luna
siunca
execuţie
şi parţiale ziţia
1 2 3 4 5 l i 7 8 9 10 11

.
,
I •
,
"I
, ,
I

c a. 1393/1987 V 27 - I-a 020
INVENTAR
al colecţiei de planuri
9
Nr. total al Data Nr.
planurilor lntocmirii
de Denumirea planului de ansamblu
de detaliu anul, luna,
inv.
şi parţiale ziua
•.I
2 3 I 4
1
Dlmen-
siunea
Autorul Scara Materialul
Tehnica
de
execuţie
Beneficiarul
8 ·5 7
n.
'.B4
..
~ Qf}ie ... i.ri.,

o
e,Pl
..... 0
z a- : ; ; 4 ,:J lr..m
schitl

Obs.
10 11 9
c ol o
-
I I I I I

I I . 1
1 1 : po


-
,li~'
-
,
l i
7.
1
••
1 I I I 1 1 . . I 1

111
ul
, .,
.•...
COl.O ..1ni
~ic l!l~vu····
Denumireaplanului de ansamblu
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţi ale
Nr.
de
Inv.
-
.0
,..:luI
1
Data
!ntocmirii
anul, luna,
ziua
Dl men-
slunea
Autorul Scara Materialul
Tehnica
de
execuţie
Beneficiarul Obs.
8 11
1 I 2 I 3 I
"
I
5
I
1 J ! \ ' 2 , , - f
9 I 7
~l l l G.
I I
1e i>ill- 00101' ·Uniate::'uJ .
~
!Ie;;'icul tur~ .1
I
r I
1\
i
J ln13te~~ll
I
r
- .
l)
1
\!n
u n . " " .
1U1•.'
1626
1111.
J
10 9.
00.101:
ioultul:'•..
color 1n
u l 1
"
Nr.
de 'Denumirea planului de ansamblu
Inv.
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţiale
Data
lntocmirii
anul, luna,
ziua
2
1 5.
"''5.
Vor ona.
1 1 .
-
-
20.·
:
-
a.
I
-
2 . Pl enul moş i el MaDHS-
,
tirea Poamnel,proP11.
,
t et ee s c hl t ul u1 ~~R_
I
thon~
:3.1 I
-
3
-
1 80
DO" . ! .
1
t.l.~.
al colecţiei deplanuri
Dlmen-
siunea
Materialul Beneflciarul Autorul Scara
Tehnica
de
execuţie
hî r t i e pl n-
r l c ul t u. r 1 1
..
. ,
, .
l nl s t er ul
i c ul t ur i l
uoinetu I de~
700
~t j .

4
Obs.
11
..
1
l i ps a.
l i poV
Nr.\
I Nr. total al
Data
Tehnica
de Denumireaplanului de ansamblu
planurilor tntocmirii
Autorul Scara
Dlmen-
Materialul de
I Beneficiarul I Obs.
de detaliu anul, luna,
siunea
lnv.
şi parţiale ziua execuţie
3 4 5
9 7 8 9
I
10
I I I I
"
-
-
.-
-'
- -
. de 1'18:.1. a I2Q~I
I I
1 875. / B. Tanoc - 1 de 61.5~celc
negru, ~iDisteru'
I .•
128. vieeaDu. 100048 om gricul tur!'
tj
I
I '
ij •. I t
1 879
I Radeş
·1 1: 139.~calc I negr u ~l nl s ~er Ul
oet . 2 9
b ..oc oo l i: 1
gr i c ul t ur i : 1 .
I t I I l t
% I hirtii
2 5.
-
2 6.
-
-
r u
r 1 c ul t ur l i
P.A09ch11 d c ol or
1 . 1 2 .
l oc ul U; t
tt- d
188;. I I I .P.C rl
i ul . &.
birt! c ol or r 1 n1 s t er ul
r l c ul t ur i i e
1 1 pa
l 1 p
l 1 ' ps
9
0
INVENTAR
L
~ ~ :'..- n. t ~.)
r •
~,-"~
al colecţiei' deplanUri
--.
N;~ "1 De~Um1reaPla:~lui '~e-ansam~lu
Nr. total al Data
I Tehnica
planurilor lntocmirii
Autorul Scara I D~men·1 Materialul de 1 Beneficiarul -1' Obs.
de detaliu anul, luna,
lnv.
şi parţi ale ziua'
snmea
executie
2 3
I
4
I
5
I 9 I '1
I . .8
I
9
I • 10 1 11
32., 1 Planul unui teren 1 879 C. Zot t a l e e: . 59
t
. 5
hi.I·t1~ c ol o! " r.!ln1steru
di n or aş ul Bot oş e~1 t oot . ; o. • 0.00:
x Agriculturi
donat de Ros f ' t . I D.
4; c
3 ~Pl en de s i t uaţ i e e 1
f et . s ec .
i nGi ner 1m
?O~
hi r t i e
Int:tsru IMinisterul
l oc ul ui ~l s er 1 c i 1 S • XIxÎ Argent1 :1:0,01 . 54, 5 J . ~r 1 c \ ; c l t ur 1 1
Gheor ghe. m. c m.
l
4~Sohiţă de'plen a P1
~cce.le401
.-
I
••
I ;~c~
hî r t i a
I
c Ol or l Mi nl s t s : : ! : ' u
l '
1 e501 pr i at âţ 1 1 c upr i ns ă Af~ri.cJ l t ur t i
. 5~Pl anul Qoş l ei Co" " D4
I
188G
ltl
S
l : : j l t 1 03J
c ar t on c ol or M1 nl s t er u
sep't.toZ
f or e' 5000 70 ~ A gr l c ul tu..."'1.1
\
s t at ul ui , des t i n
I
s e vi nde i n l ot ur i
"
l oc ui t or i .
36J Pl a~uL moş 1 ei Tomeş , ~ 1 891 Dobll.'is!
-
Bl ~
eale c ol or Mi ni s t er ul .
par t ea s t at ul u1 di n l . l . z .
.
2 1 0 A gr i ( 1 ul t ur l 1

omtina Gor băneet 1 c a
I
NI.
Nr. total al Data
Tehnica
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor Intocmirii
AutoruL Scara
Dimen-
Materialul de Beneficiarul Obs.
de detaliu anul, luna,
siunea
execuţie
lnv.
şi parţiale ziua
--
I
1 2 3 4 5
9 7 8 9 10 11
,-
3 7. Pl anul moş i i l or Băi -
, 1
1 81 : 5 Vas i l e
de l 'l l x
hirtie :
c ol or Mi ni s t er ul
, .
1000 ·06om-
- - -- .- .- ... _ . ~ " --
cen'-.
Orăşeui t Turbu·
I
d,en,12. Tăt11i~
~
I
~grioult'uri1 ~
r enl ş . a.
s t j .
"
.
( 1
,
dom-
·
,
,
!
neş t l
.•
.•
1
1
I
,
·
o;

,
- t .
"
-
\

'"
. .•..
"
, . ~
,
...•'
"
q
,

"
I
, ,
"
. ..
I
~
"
,
~
, ~
. ,
.
.
e • -
·
+.
• I
.
~
!Jj
INVENTAR
al colec iei de planuri
..
,
,
Nr.
-' •..~ .". - ,:r.".,- - .:...- --:.. .. -- .. Nr. -lotal al Data -- - - -
Tehnica
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor Intocmiril
Autorul Scara
Dlmen-
Materialul de Beneficiarul Obs.
inv.
de detaliu anul, luna,
siunea
execuţie ~i parţiale ziua
.
--- --.
1 2 3 4 5
9 '1 8 9 10 11
-
f
.
~
,
!
,
,
I
I
,
I
;
.. ..
3
I N V:-E N T A R
al colecţiei de planuri
)
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţiale
Data
Intocmirii
anul, luna,
zlua •
Nr.
de
Inv.
Tehnica
de
execuţie
Dlmen-
siunea
Denumirea planului de ansamblu
Autorul Scara Materialul Beneficiarul Obs.
2 3 4 5 7 8 9 9 10 11
1 ••u- I c OLO'''''

. 1 .

"-1 CO.lO
1 : . 1 .


1
c ol or n
.
• ""e"'.
1
Nr. I
Nr. total al Data
I
Iscara
I
Tehnica
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor !ntocmirii
Autorul
I D~men-I Materialul de
I Beneficiarul I Obs. de detaliu anul, luna,
srunea
executie
inv.
şi parţiale ziua
2 3
I
4
I 5
I 9 I 7
I
8
-,
I
9
I
10
I 11
I I I I I I
. ;~
I I
I _. .,
-
-
1840 i

cet.
1.
co
i
I N V E N 'f A R
al colec iei de pla'nuri
3)
. ~
-
Nr.
de
Inv.
Denumirea planului de ansamblu
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţiale
10
Data
lntocmirii
anul, luna,
ziua·
Materialul
Tehnica
de
execuţie
Dlmen-
siunea
Autorul Scara
2
.,
3
i
9 10
Beneficiarul
8
Obs.
1
< .. 18781 I
. .
,1 1: 2 6 yt eal e I color: I Min:ţste;vul I

:0000 LO cLJ •
\ .A gricu.l turli
18~~• fznCienu II : carton color
f . l . z . COGG 56x "1 Agriculturii I j ex.•
c : . c w
5 4 1 9
J .5'(,
-" --" '.
c aLc color
-
, -
c eLe •
C S J ..C

2 4
Nr.
de
inv.
Denumirea planului de ansamblu
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţiale
3
Data
Intocmirii
anul. luna.
ziua
c.
Obs.
D.if,
11

Tehnica
Autorul IScara
I Dlmen-
Materialul de I Beneficiarul
siunea
execuţie
I ~ 5 9 8 9
I
10
I I
, .,
I I
lor
9
.1.

nei nf , . T'
I l
1
.o.ZI.

1
1
.1. c
L •
"
1
INVENTAR
al colecţiei deplanuri r
';
Tehnica
de
execuţie
001""1"
9
o
Beneficiarul
3 1
Nr. I
I Nr. total al
Data
de Denumirea planului 'de ansamblu
planurilor lntocmirii
I
Autorul
Iscara
I Dimen- I
Materialul
de detaliu anul, luna,
siunea
Inv.
şi parţiale ziua
2
I
3 '4
I
5
I 9 I 7 I 8
\01. , .!'; .;.. t, .I •••U). OOm.l-.l.i.~.1 . " .Lu.s d
I lE'79 'ineinar I 1: Ilie) A I \}i)%'
. l . z .
.Euoecu
j

l~r I , J .n1S ·iia:L'~ 111 j:.
10
~
u
.l'turll
Obs.
- '"'S O l'l'..i
icul
J
\Î ur11
11
c ,

. " .
1
'j Col
s
J . . l ••••

Nr.\
Nr. total al Data
I
Iscara
I
Tehnica
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor !ntocmirii
Autorul
I D~men-I Materialul de
de detaliu anul. luna,
siunee
inv.
şi parţlale ziua execuţie
2 3 I 4
I
5
I 9 I 7
I
8
I
9
tn .L 00('.)1 itlF:1ner I
: I 155J
I
1
C&l..•·tiQD
1G
Beneficiarul Obs.
11
n i

,..
•.. ul
1
.••• el.' , .1 .
10101'
,.ur:.~i
1
110tiQ.
01 n
riC l l .l , tur
~vU f
, ....•


I
2
Nr.
de
inv.
Denumirea planului de ansamblu
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţlale
3
Data
lntocmirii
anul, luna,
ziua
"
IN V E N T A R
al colecţiei de planuri
Autorul Scara
Dlmen-
siunea
7
Materialul
8 11
3~
9
..
.5
Tehnica
de
execuţie
Beneficiarul Obs.
~'a-
-
r s Zl c 61
ti.
', i
.•..
..
_ ~-3
: , •• 4: 1 .
11
lfl4C
.l.z. I Ri
4.\l~::}< t
~t . 2 0
n
,
'* -
t;",·o
fl~'.e
..lirt
i
, ~ otă
~ir"" '.,' ,~
.._ ~•..•...
t a
.l."'''' c
9 10
"'Y J '.
~ .~ .
00l or r
l t ur l i
Nr.\
I Nr. total al
Data
I
Iscara
I
Tehnica
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor lntocmirii
Autorul I D~men-I Materialul de I Beneficiarul I Obs.
de detaliu anul, luna,
snmea
lnv.
şi parţiale ziua execuţie
-
2 I 3 I 4 I 5 I 9 I 7 I 8 I 9 I 10 I 11
1. i;l r
l i s abet a I
~~11a-Bălţ~leStA .•.•
tu lu i.
,.'
hot!l r, l l .l .u.:. in)
....
:Ol;t! calc n u

I , ;l tom
,
S O, '
(d.l
-
l ttfl "4
-
1nr.
t: '"
1
  i
? J ~
INVENTAR
al colecţiei de planuri
\
Nr. Nr. total al Data
Tehnica
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor !ntocmirii
Autorul Scara
Dlmen-
Materialul de Beneficiarul Obs.
fnv.
de detaliu anul, luna,
siunea
execuţie şi parţlale ziua .
.
--
1 2 3 4 -5
9 1 8 9 10 11
ltlt
rTIN-etJ ~J.M,fJv
/1 /
~~)'
,
~ ~
~
+
-
~"()7~_
~~fo>
- f!j2.
40.000
c..\M..-
US ~ -~ ·~
9 ", -:bro",t\~J
(j"l .
~~-~
,
.
~

. ,
;
Î
)
~
i
.•
.
,
,
-
INVENTAR
al colec iei de planuri
9
3
11
1. 11J lp.nttlmoci~lor 1~ , }+~
I
1 81 1 I J ohonn
1
(la
194·:;5
.h5'.l"t,:te
colo!' i n1 e
AC X' le~.ltu.'r
/"

l ·1- jUti.
I I
~
I
,

:lO!lul mfJ fJ .. oi li&ls
.:?
.. X '
" ' .
ot j .
.• I .t:""",CUt"'.:.. I .:l i.)r};Z.•V;.L V O.J .t:li;l I
I 1 856
-
. (11..•
I ~
}: I hi r t l e le
'1 ro
, J (,
." 'Il
Nr. I , "'~ N,. total "1
Data
planurilor lntocmirii
de 'Denumirea planului de ansamblu
de detaliu anul, luna,
lnv.
şi parţlale ziua
2 3 I
"
Autorul Beneficiarul Obs.
5
Dlrnen-
siunea
Materialul
Tehnica'
de
execuţie
10
Scara
7 8 9
~
, -

Nr I I Nr, total al Data I I I I I Tehnica
d~ Denumireaplanului de ansamblu ~!a~~~~l~~ !~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ !, Autorul Scara ~::ne:~ Materialul de. I Beneficiarul I Obs,
iov, şi parţi ale ziua executie
2 I 3 I 4 I 5 I 9 I 7 I 8 I 9 I 10 I 11
• 1."-6"•••.••• w•.••• ;'..l.V,l; UVl ;l l , ;;-:' I I 10;6 I ... I elg I '71 ~ hirtl~' ~OlO~·--~..",
t-J 1"'r1,' , "0' 6l c ra I 11H'!1'1.C U1"titu'1
...•.. , •.'.,;.t. . j. ft·
• I
j .
:li;.2
••
.•..~ .
d~ J s I . ~
iUt.

. )
:t~"
'f;
i
00 _
mosi ••
INVENTAR
al colec iei de planuri
? Jg
3
Nr.
de I .Denumirea planului de ansamblu
Inv.
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţtale
Data
tntocmlril
anul, luna,
ziua
f.1 <
l i:
( . 1 . 3. •
Autorul Scara Materialul Beneficiarul Obs.
2
.
..•.. -
5
-
Tehnica
de
execuţie
uJ

Dimen-
siunea
9
1. ~
d 010'"
~ . .
'..
~·l..:u.tt,,_
'.
52 I
:f.nJ ;l .:nc :' I
-
I 3~ ~•.t) I certe
l . ~.
,
Cw. I I I
I \-'(."1..

:
el .....
, ~: : r :
i·l1Gtliur , -, . r, ~s r
~'~"'''JC.,
..'"
~~;J ~ ,
"
!.l.;:.. r: '" 'Gtr ":::y
G. ,
.;\.•••• J . '. ul.•••
. ?&
năa-~
rJ ,
12.1P!.tillul u.eo1ei şi co-I
1 13:;2
1\ ••
1~3::1 C&I·tOD 1col0'''-'
t i ~
I
j~.z, .. 1
G~ etzk:V1 I om. I I I I \lt"-

Nr.
de
iov.
Denumirea planului de ansamblu
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţiale
3
-
Autorul Scara
Data
lntocmirii
anul, luna,
ziua
. 1••••
l Or ; " , .
. 1 . z :
Obs.
Tehnica
de
execuţie
Dlmen-
siunea
Materialul Beneficiarul
fu
CtU:' tOU ru, l
il . li-
i.
-- -
Denumirea planului de ansamblu
Data
!ntocmirii
anul, luna,
ziua •
2 4
I~I i<l1 ~~t i~ .
\~LtcJ ~\rn
\ I
~'VVi . . .. ..
\, u:f
1"
'V- 6l~
0S~a !~
N V E N T -A R
al colec iei de planuri
~(
Autorul Beneficiarul
Tehnica
Materialul de
execuţie
8 1-9
~PJ C
~
INVENTAR
al colec iei de planuri
1
0
1.
de ·Denumireaplanului de ansamblu
I
1
Nr. Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţlale
Inv,
3
Data
lntocmirii
anul, luna,
ziua
Autorul Scara
Dlrnen-
siunea
2
9
Tehnica
de
execuţie
Beneficiarul Obs.
11
1.
-

-
-

10 al
Materialul
5 4 7 8 9 10
t.
1
li
11'
ul
n
•.. .. ..
u l
tii r
1 cu
Nr.\
Nr. total al Data
I
I Tehnica
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor lntocrnirii
Iscara I D~men'l
de detaliu anul, luna,
Autorul Materialul de I Beneficiarul I Obs.
inv.
şi parţiale ziua
snmea
execuţie
2 3
I 4
I
5
I 9 I '1
I
8
I
9
I
.10
I 11
I I I I I I I I I .."
7.
:
-
. .J
I
~ I 1
'>
.0 Planul moetel Găl;onl 1851
I lJ l9:inc~I 1ti 62 al carton
.l.a.
- ~ -~.. ~ --.
- -
I
"
f
(
I
I
6insiner J 1. Jla> ~
J
• 11..-•• UIOlUA I".IUljJ o\."'''\,I''\lu~a.., I 1651 hirtia PiDt colo
. 1 . ~. \3 .Zofkid l50G 1 54cr. zotă
I j~1eul. turti I I
"
J
2
Nr. Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţlale
de Denumirea planului de ansamblu
Inv.
3
IN V E N rA R
al colec iei de planuri
Data
lntocmirii
anul. luna.
ziua
Dlmen-
siunea
Autorul Scara Materialul
Tehnica
de
execuţie
Beneficiarul
1
1
4(
1..
Obs.
11
t ~l . " , .
1
m i
'4
t .J ..l t : A . ..
c
185
dac.a.
-1 0010
le
Nr. I
I NI. total al
Data
I
Iscara
I
Tehnica
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor tntocmirii
Autorul I D~men-I Materialul de I Beneficiarul I Obs.
de detaliu anul, luna,
siunea
lnv.
şi parţiale ziua execuţie
--
2 I 3 I 4 I 5 I 9 I '1 I 8
.
I 9 I 10 I 11
1-
f.l.",.
.",.s.

)
5
;p r
lou ltu rU .
teru l
,turti
eru l
u ltu rl1
1
ln er ît'
colo
l n~color
in g
( ' - ~
Nr·1
Nr. total al Data
de 'Denumirea planului 'de ansamblu
planurilor lntocmirii
Inv.
de detaliu anul, luna,
şi parţlale ziua .
2 3 I 4 8 10
IN V E N T A R
al colec iei de planuri
...." ' .
Tehnica
de
execuţie
Beneficiarul
4~
Obs.
-
-
-
1!on
9
ru l
lcu . ltu ri. l
1...•..... _
11
1
11
11...
11
Dîmen-
siunea
Autorul Scara Materialul
COlO,
'5 7 9
1
-
10
1837
t
. & . I l
n
l i
cul.ttu·
ru l
uri
Nr. N,. total .11
Data
I
Iscara
I
Tehnica
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor lntocmirii
Autorul -
I D~men-I Materialul de I Beneficiarul I Obs.
de detaliu anul, luna,
siunea
execuţie
inv.
şi parţiale ziua
1 2 3 I 4 I 5 I 9 I '1
I 8 I 9 I 10 I 11
.1.4Ct.
5
••

-
11
..
••
•••
I I I I I I I
'~~j
•• • l i.
.... "
..•. 'I'!\_ " _ _ ~_ .•_ ~!*I
~CC· · " ' ~! ; J Q1
"- e~: .. ?' ~~~,.e· PUl-, GO$X" U
.;;. - -
-
••
l '
t
pi n- 11
1 at
I N V E -NT A R
~l colec iei de planuri
Nr. total al Data
N:~ l' DenUmire': ~;anului" de ansamblu
planurilor lntocmirii
de detaliu anul, luna,
lnv.
şi parţiale ziua •
2 3 I 4 7
Autorul Scara
Dlrnen-
siunea
5
9
~
tun.
1
I l
t.l.z. L .Uer"
Materialul
8
ti,
Tehnica
de
executie
,n-4- color
cO J , or
9
Beneficiarul
10
u1
,
rleulturt
u
Obs.
"
ul
1
1
l '
f
, .
Nr.
de
inv.
Denumirea planului de ansamblu
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţiale
Data
lntocmirii
anul. luna,
ziua
Tehnica
de
executie
Dlmen-
siunea
Autorul Scara Materialul Beneficiarul
3
1 .
I
1858 I 1ng1nerl ae I 76% 1 hîrtie , p in-I color I Ml111eterul
~tl"'111
I
.Lattbru 1000 SOcmzatd· ~ Agrioulturl
I ~
n BUZo. U.
~
.-
,
I l
nOl f
I 16$1 I lDS1D!l~ J . # I -", wl ~ - -.- , - I col.O:l: .Millisterul
t ea
. G ---~..•... c;.u I7.ft+ 'Ă.. ~~:rlcultur11
f . l . 6.
2
00•••.
4
t
11
5 7 8 9
Obs.
9
c ol oS'
pov1cl
•••
Nr.
..•Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţiale
P . I •
de I Denumirea planului de ansamblu
lnv.
Bata
tntocmirii
anul, luna,
ziua •
2
.,
fic el
ol, Ban a-
1 U llu . -
r. ,
••
-
••
••
3 4
1;
"ld,.
1851
et
INVEN,TAR
al col~ctieideplanUri
7
Scara
Dimen-
siunea
Materialul
8
hirtie pin·
zst
Tehnica
de
execuţie
ol o~
color
9
eru l
lou ltu rtl
li:psă
11
\"'p '
-4 '
1
Obs.
~
~
Autorul
ii
9
le
Beneficiarul
10 11
l Dl s ~r
'icul.tUl'l

1n g tU O J :
1 Gpl

v
Materialul
Nr. I
I Nr. total al
Data
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor lntocmirii
I
Autorul I -Scara
I Dlmen-
de detaliu anul, luna.
siunea
Inv.
şi parţi ale ziua
--
3 I 4 I 5 I 9 I 1
111.
•••• lI
1
tu
""UliJ .uvl1 d
7 1
-
71'\
8
p
Tehnica
de
execuţie
9 10
Beneficiarul
I I
Obs.
, ""
11
1
11
1
11
Nr. I
N,. total ",. D.I .
planurilor lntocmirii
de Denumirea planului de ansamblu
de detaliu anul, luna,
!nv.
şi parţi ale ziua.
2 3 I 4
1,
INVEN" TAR
al colec iei de planuri
. 8
Dlrnen-
siunea
Autorul Scara Materialul
"S '1 9
l.a. I nu.
••

z
p
Tehnica
de
I
Beneficiarul
I
Obs.
executie
-
9
I
10
I
11
0101' I ~1~et
-
I
u
o r ln 1ateru l
'1eul turtI.
1.
4J
1
1
11
~
r
Nr. I
Nr, total al Data
I
Iscara
I
Tehnica
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor lntocmirii
Autorul
I D~men-I Materialul de
I
Beneficiarul
I Obs. de detaliu anul, luna,
siunea
execuţie
inv.
şi parţiale ziua
2 3 I 4 I 5 I 9 I
1-
I H I 9 I 10 I 11
l i color 1 l' U
1
11.
l i
1

x.
« '"
l !l '
1,
oalc
.1••..•
te. .
. . . Q51
u
-
l!.c ,
,/
l
u.
color ln lsteru l
r t u~U. l ; I t
e-:
ta
•••
1,
.1.Ci.
c
1

hirti
Tehnica
de
execuţie
Beneficiarul
b
Obs.
I O 9
teru l
u 1
in" '" 0010 tu ru l
cu . ltu rli
,~rt
col
teru . l
lcu ltu rl1
11
ti

c
N~
Nr. total al Data
,
'.scara
,
Tehnica
de Denumirea plenulu! de ansamblu
planurilor Intocmirii
Autorul , D~men-' Materialul de I Beneficiarul I Obs.
de detaliu anul. luna,
snmea
In:.
şI parţi ale ziua execuţie
,
2 3 I 4 I 5 I 9 I 7 I 8 I 9 I 10
I 11
I
lnAt"t I '1 , 1 I ';f6 , , 1Ll :rtt.a_'Dm- I COLOr I IL1DLSlierul
1
11
187
1 r u
c ul t ur i i
-
~ .1.4'I .
l at er al
1 67l
ul.
.A
-

.'.•...
rN V E N T A R
al colec iei de planuri.
1
1)
Nr.
2 4
t opo~~l c
1
de Denumirea planului de ansamblu
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţlale
lnv.-
-
-
1110r
-
•••
3
Data
lntocmlrii
anul, luna,
ziua
Dimen-
siunea
'Scara Autorul Materialul
1845
oe
D.
1891/
CO.l.O
om.
p
Tehnica
de
execuţie
i.n~COl-or
9 10
Beneficiarul
l i
toru l:
ru l
I
1
11
- -
~ 'p 1~
1
Obs.
lipe
11
Nr.
2
de Denumirea planului de ansamblu
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţiale
inv.
3


Materialul
Data
lntocmirii
anul, luna,
zlua
Dlmen-
siunea
Autorul Scara
Tehnica
de
executie
Obs. Beneficiarul
7 4 5
9
IA.J .ellltl~
1, t
..'" .
r1iO-
18' 7 0
8 9 10 11
-1 C
.1
, , , , , .
1
color
l' PG U
..
-1 COlO 1' U
INVENTAR
al colec iei de planuri .
g
Nr.
IJ
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţlale
de Denumirea planului de ansamblu
inv.
••
Data
lntocmirii
anul, luna,
ziua •
Autorul Scara
2
11
3 4 5
9
1,
n ton
••
nil
"~?2
f.l.
1.
l.• I
<h••
Dlmen-
siunea
Materialul
Tehnica
i
1
1
••
8
carton
calc
I l
de Beneficiarul
execuţie
9 10
color
U J . . ltU Ll
color
color I 'Uinlsterul
ARr1cultu.rl
A
, ~
v
s.
Obs.
11
, 1.
Nr. I
Nr. total al Data
I
Iscara
I
Tehnica
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor Intocmirii
Autorul I D~men-I Materialul de I Beneflciarul
de detaliu anul, luna,
inv.
şi parţiale ziua
snmee
execuţie
2 3 I 4
I
5
I 9 I 7
I
8
I
9
I
10
.1862) II .I.Gri.1 de 17 2 le I U1rt1e I D&lf.rU
11 •• 11
l!
e n 010
or
7 cm
n tstf) ru l
jgrlcult'
C I ~ .
in g in or
.Ooolu
l.'t.on
u rii
1:1.
1
Obs.
11

Nr. I
- - - - - -1 Nr. total al - Data
Iscara
I Tehnica
de Denumirea planului ldeansamblu planurilor
lntocmirii
Autorul
I D~men-I -Materialul de
de detaliu anul, luna,
inv.
şi parţi ale ziua
siunee
execuţie
.
2 I 3 4
e
5 I I '1 r ;
.
8
I
9 9
ul 8 1041 hec t a~o I 1686 I Inginer I L • I 109 I certon I colo

INVENTAR
al colec iei de plahuri
C1%U
, n
t.luu
1,
..
49
J .
Beneficiarul I Obs.
f1
10 I 11
u1
11 I
~ 2 lcerton
I CO~O~ '1Mln2.S,.er •
, 0000 ?lc
al u, , Im •.
, . .• , •. A grlcultur .•. '. I 2. ~A.
I I
I
1892 lDglDOr~ .•• I ··~ T certon
nagrll l . 1 i Di s t ~r ul
l
\le
I _--,..,.f.a lJelltllpa SOdi) 62 cm
Ag ricu ltu rii
m .
ln loteru l
jA rleultJllr'il
- J .W y\'o
NI. \
I Nr. total al
Data
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor !ntocmirii
I
Autorul
I
Scara
I D~men-
de detaliu anul, luna,
inv.
siunea
şi parţi ale ziua
-
2 I 3 I 4 I 5 I g I 7
u.
.nrcelal.'

Materialul
8
Tehnica
de
execuţie
Beneficiarul
j.
, ..,
11
..

-
.1.11#.
.l.~.
calc
1
rton

5:rtl
.1.(".
9
color
teru l
00
ul
Ul1.1
cu ltu rii
001
Obs.
::..
Nr.
de ,. 'Denumirea planului de ansamblu,
Inv.
Nr. total al
planurilor
de detallu
şi parţiale
Data
Intocmirii
anul, luna,
ziua •
INVENTAR
al colec iei de planuri
Dlmen-
siunea
Autorul Scara Materialul
2 3 4 5 7 8 9
oşlel
u.mos 1
t
.oş1el
u Urao

1.•
1_ ~
lul.l!

.l.e. le
.l..t:o.
.•1
le
1
Tehnica
de
I
Beneficiarul
I
Obs.
executie
-
9
I
10
I
11
lor I
I
l~lDl
ln lstG ru l
lcu ltu rl1
J V
se « .
on
'lnlsterul
.A grioulturi
n 1ateru l
1cu ltu r
>
~.tie
v loean " ,
.
I I
!
<4.1%0>1

l ' 1 I L'XI carton
10010
7
-1 ~1n1ste~
-
; b ~ j
'5?c -:r~ ..' A~loultur11
e
I I
••
I I I I . I I
• , '!"
~. .;. .
• hnntopi t
l~.
I
1 6"
r
D81ner
11
1
8
7
" ~tle p1ni co~
~ , 1n18terul
ţ or 1 t yr Opr l ~1 I f . l eZ.
· n•Lehllu 1000, 690= ~)tă ei. ~pr 1 c ul t ur l 1 l eU~e
, , ', I "csl~.
ul.ul.
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţiale
Data
Intocmirii
anul, luna,
ziua
Nr.
de
lnv.
Tehnica
Autorul IScara
I D~men.
Materialul de I Beneflciarul
snmee
execuţie
I
h-
5 9 8 9 I 10
I I
hs . r ~1 e
I O
Denumirea planului de ansamblu
1 3 2 4
1
11
...
•J o
It
••••
1,
c er t o t er ul
r l oul t ur i l
[ix-ţi ~.o:t'oe
Obs.
11
Nr. I
Nr. total al Data
de Denumirea planulu! de ansamblu
planurilor lntocmirii
Inv.
de detaliu anul, luna,
şi parţlale ziua
2 3 I 4 J j
lescu .
INVENrAR
al colec iei de planuri
Autorul
l S5~
.1•....•
-
Scara
Dimen-
siunea
Materialul
Tehnica
de Beneficiarul
I
Obs.
execuţie
9 10
I
11
00101' I :llnlsterul
I
rlou ltu r1
7 9
-
-.
l'
-
8
t
carton
carton
.•;1;••
.. ' ..
colo .~1n1cterul
1cu ltu rl1
u
ricu ltor11
00.1.01" 1n 1steru l
1Cu . ltu rll
.~ ~
SA
NI.
j-
Nr. total al Data
planurilor Intocmirii
I
Autorul
Iscara
I D~men-
de detaliu anul, luna,
snmea
şi parţi ale ziua
--
3 I
"
I
5
I 9 I 7
I I
,
de I Denumirea planului de ansamblu
Inv.
--
1 I 2
1
p
-
"""
1 82 }- ' i ne
i ner
C' • 1.0. - MOri V
Ot t
Materialul
8
Tehnica
de
executie
9
Obs. Beneficiarul
10
nap .1'U I il l '!.n
It
1119 XJ " h1r.tie, p ~ y,
O 172 cm (.iet~·
11
r i c ul t ur i
U-I
1188'; ",'11~iflar I "~ 8 1
90
X I carton
I color I Mlnister
t!..I:'Opr1etstes . l'lcf:a1'7a t:.nl ~ 1.""'h 2000 431CJ l Agr i c ul t ur i 1
tietulu!.ş1 e moane-.
I ~ •.
ur duo; l ş t l .
i;c~sratlo e~ j - J j
I I
I .
la'!; l~\glnor . 1,1-79 x
- •
calc
f.•l.z • ~.•. '.'i .•. l Utmn. l.trJ O qC; C t"1 I I A~ rioul t~ 11
·1 I
...... ţ'c P1'o-
"6tt;lui.

1 92
f.l.lQ.
-
wo~i.1Iv
Goi d
a~ , 1 OliJ .
1--
-
I l
Nr.
de Denumirea planului de ansamblu
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţiale
inv.
Data
Intocmlril
anul, luna,
ziua
Dimen-
siunea
Autorul Scara Materialul
3 2 4
Tehnica
de
execuţie
Beneficiarul Obs.
ti 5 '1 9
conomi.e tt1
o! . un1 l oX '
,.~ain GO~.:..
1
f .1, .", .
1 875
.l .i::i.
193!J
.1 .r i.
t i e
calc
l Urtl
9 10 11
t er ul
! . oul t ur t
i.
-
I
-
I
-
I .1 ;.41 I ~lirt1e I n,
I
1
1 ' .
1
r-··'1
r-
1 1
_ 1 c ul t ur 1
an-
"
I I
e
I I I

I 1844 l.ngll11tr 11era lI">';> I ~
. l ~z .
CArol -""'''' 5; ~oţa..
I I Agriculturii
14'081
'1 N V E N T A R
al colecţiei' deplahurl' '
~
N r.
, 'Denumirea Planului de ansamblu
Inv.
d·N r. total al
planurilor
de detaliu
şi parţlale
de
"Data
lntocmirii
anul, luna,
ziua •
2
1
3
,
4
1605
• • • • • 1 C I .
70
. <
Dimen-
siunea
A utorul Scara Materialul
T ehnica
de
I
Beneficiarul
I
Obs.
execuţie
-
9
I
I O
I
11
""' lor I Ld.t\'1sturul
I
.
eultur,
8
9 . . e()l. .
1884
i n S i n e r
Qft
.LQ.l <t oale
I nesr.ll I M~nlet~l'ul
. l . z .
Gaore;eac
1; 00 49 ~lil Agr i o ul t ur i
. .
18'14 ld.J\l.Iu 100 36x c a r t o n negru ~M1D181ier
. l . z . ca at.j lr; e1
A~: t c ul ' t u
I
n -
'5 7 9
-
l e
cal,
1:.
n i c o a r , u
.
.
t e r ul
ultux."ll
" u
N r·1
IN r. total al
Data
T ehnica
de Denumireaplanului de ansamblu
planurilor !ntocmirii
A utorul Scara
Dlmen-
Materialul de I Beneficiarul I Obs.
de detaliu anul, luna,
siunea
inv.
şi parţiale ziua
execuţie
I 3
-:--T .
I
2 4 5
9 1 8 9 10
I
11
I I I
'birt!.,
.l•• ~.
111
u
o s l o te:cul
ni

nu
j
N r.
de
Inv.
l' ,
Denumirea planului de ansamblu
2
-. N r. total al
planurilor
de detaliu
şi parţlale
INVENTAR
al colecţiei depla~uri' .
3
f"l.'
7
Materialul
8 9
T ehnica
de Beneficiarul
I
Obs.
executie
9 10
I
11
7:t1 N: l n 1s t a r Ul ~ i n
r1cul't.url1 rtădi d j u
~
~-r-
~
J1~'~~
oU41Yi~ ~~
• . \ ~ Ă,.--•.I )
w. ţfJflM~
~fi tt-tA t~ I ~
10
Data
lntocmirii
anul, luna,
ziua •
Dlmen-
siunea
A utorul Scara
4 5
-

~~tf
~~
~
,
<-A u
- - - T ~ ;
G. M. I ~t-i
M4 ,,'
~,
cM,
a rtl OOJ . O
l~~
i c ul 1; ur l 1
j i(
N r, N r, total al Data
T ehnica
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor Jntocmirii
A utorul Scara
Dlmen-
Materialul de Beneficiarul Obs,
de detaliu anul, luna,
siunea
lnv,
şi parţiale ziua
execuţie
I
1 2 3 4 5 9 7 8
.
9 10
I
11
. ,
,
.,
i
!
':
..
.
_ ... .c..- ••. ~ -'"
-~--.-----....
-
.
-'
-,
--
~ . • - "'-- -~. -
.,.... .,.-----,--r
I , I
"
1 f'
"
i ~
t
"
I
~
,
[ ,
- -
-
,
, .
..


. .
,
,
..,
,
,
I
,
,
"
• ,
~
• ,
, ./
. ' : " : 1

, .
~-
• •
I
l l t ( ~ "CUr
~
*
~
.
,
1 u,1- "
4 '
' / & c q f q :f'Ju~CI
I
I :
G O t
~~~
UJ(of
j ~,
/ 1
< : 1 1 0 & >
~U( ~
~~
fJ
~6. 00{)
8~cw-
~ ,
.'
'i~. tI ~
I
, ,
",'.•.. j .:
I ,
,
.
,J J " r.
.
J

.
. .
,
,
t . " . . '~4.- ~

J . '
I
,
,
.
1'- •IV
,
INVENTAR
al colec iei de planUri .
JJ
Nr.
Denumireaplanului de ansamblu
Inv.
2
de
. . •
3 5
Scara
Dlmen-
siunea
Materialul
T ehnica
10
de Beneficiarul Obs.
11
1 ăe
1

l u-
n p o r ' t ul
..N r. total al
planurilor
de detaliu
şi parţiale
Data
lntocmirii
anul, luna,
ziua'
A utorul
4
execuţie
7 8
.1
c u
~

-
9
ca
p;&. w;a- cOlLOr
c
9
a
. tur1i
r ul
r lsterl1
1c ul t ur
N r.
de
inv.
~enumlrea planului de ansamblu
il
Data
Intocmirii
anul, luna,
ziua
5
N r. total al
planurilor
de detaliu
şi parti ale
A utorul
1 2
r:
3
)
4
-
'; J C-ttn
"
-
Scara
Dfmen-
siunea
Materialul
T ehnica
de
execuţie
9 9
11:
7
.dtu portUl. CvD
(
•...... ~6~u.:.~1tuai;
,
c r 11r 11o
A
r e f
j Ude t e l e Co n ; t s o t ; b a i
T ulC~th
1
• S~b..1. ~
::,o<luctlvelo
v i n do c
tl.1c1 2l'\luate 1!! !:13liU"
••
~.on.',...
~.••Qrt
e p
. . : ~l o : r . .
• ~or'tllJ..Conat
\
iur11
8
~~n'
0310
lp-SZ CB1Lc.
820-
.,
colo
~;t,
o
ne~l.rt
Beneficiarul
11
Obs.
10
r
r
'1:
1
3.
u
J
1
J~
INVENTAR
al colec iei de planUri
v
N r. total al
planurilor
de detaliu
şi partlele
Data
lntocmirii
anul, luna,
ziua •
N r.-
<
Denumireaplanului de ansamblu
Dimen-
siunea
de
A utorul Scara Materialul
Inv.
-1-1
'3 2 -5
4 7 8 9
1
( ' 1_ 1 1I <:01,
,...,
•... •
•••
••
300;.' n
' b l o ul ul

'"
cel'
r u
-
cult
"
'if
0C11c 'U
1
c al c r ul
t ur 1i
••
N ~
N ,. total ali
Data
, , Scara ,
T ehnica
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor Intocmirii
A utorul, , Dimen-' Materialul de
I Beneficiarul I Obs.
de detaliu anul, luna,
in~.
siunea
executie şi parţiale ziua
2 3 I 4 I 5 I 9 I '1
I 8
I
9
I
10
I 11
I r- - --. l'
l e
i

el90C> 10
,-~~lc
••
c
c ul t ur i i
u
1.""U
( u.
- -
1

,ru.
•. 19J\~)
-
1
c
,1'
~. 1
'-
r/
•• 1
I N V E -N -Ţ A R
~ colec iei de planuri
~
Nr.
2
de
, , I
Denumirea planului de ansamblu
N r. total al
planurilor
de detaliu
şi parţiale
inv.
3 5
Data
Intocmirii
anul, luna,
ziua •
Dlmen-
siunea
Materialul A utorul Scara
4
(~H 1: le i ••
0-
v '1;
••
( d.
-
laS
T ehnica
de
execuţie
Beneficiarul
9 10
t·~l'~~l .•. ~.. • . . "
\;el:~l
Obs.
11
N r. I
IN r. total al
Data
!.scara
!
T ehnica
de Denumirea plenufu! de ansamblu
planurilor tntocmirii
A utorul, ! Dimen-! Materialul de I Beneficiarul I Obs.
de detaliu anul. luna,
siunea
inv.
şi parţiale ziua executie
2 I 3 4 5
I 9 I 7
I
8
I
9
I
I O
I
11
'(d.~Ql \O I Itn;'h••", I
I I I I I
-
1912
1
~ 11.20 142X I h1rtl(J ~ Inegru, I M1n1ote:r.!l1
-
uJ.i:uaii
•.,., _ •.•.. " '~•••z:r--- 1
,---"" -,
, r: -,
I I
J~ot.
OJ l s t a n t a . Ct t da
!~.1900/ 1
••••
I'-:5C~6!_ ~Ib!rtt1e ~
Inee;ru
I • ..
- ..
·11
l . : " f . < .
(f f .
)f
II
o
C!~.1
••
uaer:
t1a1oteru
lcurttu...""il
[ 8
INVENTAR
al colecţiei deplanuri
I
N r.
de
•lnv.
N r. total al
planurilor
de detaliu
şi parţiale
Data
tntocmirii
anul. luna•
ziua'
T ehnica
de
execuţie A U:OM I
Scara
E n-
ea
9
,- I 1 t
Denumirea planului de ansemblu
Materialul Beneficiarul Obs.
3
11
ul
IH,,~1cu.lturl

•••

;;.11.. P6~tlll OQDfJ ttlcta .;>~
1
,d"
190
0r
.•..•.
I
-1 5;,!;IX b~tte
1
n e gr ~
M1n 1
r , t q ul t ur t
t : n t r u
.
.'
u.t'~I~.
.. ~~•.Portul rO%lnt«J~ţC1.S
(0_ 1900
•••• 1t
b1rtlo n i : ( . r fiI1n1aterul
x"'~" -
11gr1.~tu.turla
{ ; ;
G. u.I:IO. o
.
e m.
e=
1t c a l
"
""1
2 4
N r.
de
inv.
Denumirea planului de ansamblu
N r. total al
planurilor
de detaliu
şi parţi ale
3
Data
lntocmirii
anul. luna,
ziua
I
T ehnica
A utorul J Scara J Dimen- I Materialul de
" , .,. . slunea
execuţie
...
5 I 9 I
7-
I 8 · 1
9'
-'.)-,
I-o ".
-
.. ".
.. I
••
• •••V.I.: 1;.' '-',," •••• 1.:uO::: <J IiI~l,tU • .I."u:a- I .110.19V C) iDe-i~e..r .:1:ZC ill. X
I-~tl
t.l
L\lCOndt~ţll.str-1
4Chl9OCf
-
1' 5
913 'JI' tl1rtle bOfU'lJ il.lnlsterul
':J , l? ~rt;r!)1.'P()i.11)O
.•••••..• tI ••• \"-" ••. '"--I/ IJ ••. .- ••••

I I

"",:" t'l6•. l . . . . . . . \ . . • -\)j •• U~c...\!a,., \~i.I.n ,'tl.j-':.
"".lrJQV ) ~pr,lt!&~j'50 ~ X
calc,
rCP:'1l . rnisterul
nu om Igrlcu.lt\U'
I I I
" Dr ~. •. .
~. IJ o~tal Cn~'lt9tauţa.~~ţ~•••1
Jd.l900) I
•••••
l='30 3px
IL:îrt1
I I
I I I I
"I
I I
1.
otO$!'a•••
I~
I I
J ~:tulCOll~t;E :~ţa.0A - I
11"0.1900> I -.
11 '30 lL 5..5 Ih1r1;!e l!:lep,ru" :!11n1sterul
101:

1
,1
~J '"
Beneficiarul
,10
Obs.
,11
"
IN V E N T A R
, al colecţiei deplariuri'
lOC'n •5
N r~ N r. total al
planurilor
de detaliu
şi parţi ale
J
de l Denumirea planului de ansamblu
inv.
3
Data
tntocmlrtl
anul. luna,
ziua •
2 4
-
lor.
~ .
~.
A utorul
5 10
~u.'!;'J .~
001
Obs.
r o
8 11
Dlrnen-
siunea
Scara Materialul
J o n Dt a n ţ a . : 3t e + 11908
I -
Ilc:;O f19.x I ~~tle I ~ee1· U I l'd:;tU:iJ 2'tGru,
f e:.:':icu:!,;~lU:
I I
..•.. --
I I I I I
I '
~w. - go r e .
1 I
,-1
I" seb6X I tLrt16 ••
I l'l&~ru I ~.'.!n.1sterul
(d.l ~
..,.,
••
7 9
1. c
T ehnica
de Beneficiarul
irt
1: cal,
execuţie
9
L
n Of 1. r rnl
N r'l
N " total a'l
Data
I
' Iscara
I
T ehnica
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor Intocmirii
A utorul
I D~men·1 Materialul de
de detaliu anul. luna,
inv.
şi parţiale ziua
snmee
execuţie
2 3 I 4
I
5
I 9 I '7
I
8
I
\)
(4.19CO~lnglnClr I 1,
. · '" " I (lI
~-
-
4~.
I
-
••
( a.
?
t u
,
.d
1
1,
u
1:". ".
-
d

l o r
Beneficiarul Obs.
11
1
ru'
Ap J . " l o ul t u. r
n 1 1'tl
.
oalt:U'.t'1.•
\11
c ul t ur
-N r. -
de
lnv.
'Denumirea planului de ansamblu
N r. total al
planurilor
de detaliu
ş! parţi ale
2 3
')~ j
"1 ~
... ---...
....._ '.
Data
lntocmirii
anul, luna,
ziua '
(fM9Ov)
INVENTAR
al colecţiei de planuri '
Dlmen-
siunea
A utorul Scara Materialul
.•
T ehnica
de
executie
Beneficiarul
11 5 7 8 9
•••
l c 5C I~
'40
"
9
• 10
n
n e gr u. r uJ .
.•.•.• cl,;.ltur1
60
Obs.
4.1 o~:ljt.'lOons-tnntn..Ca-l
I~. ~.f'OCll
'-
I ~
1
23
.!J
c a l c n e gr u
.
1" 24 I A grioul.turi
c o .
Ji/ ; J; . ,,; L' ~1M.<!.tJ. ''4
c c l : ~c a~o1 - li\2-00 IK ~ ~ ~~ I~J ~
."--4 ~fM, >,oL -
~ 1{ gCIJl
dM, :1
~1·l.9OC)1 •••
I l ' 501S 4! ~ I c a l O
I nee.ru I rU.n1ata:rul
- - -,tur
2
Nr.
de
inv.
Denumirea planului de ansamblu
N r. total al
planurilor
de detaliu
şi parţlale
3

Data
Intocmirii
anul, luna,
ziua
5
Scara
Dimen-
siunea
A utorul
4
T ehnica
de
executie
Obs.
7
Materialul BenefIciarul
9
· 9
;r
.3l
8 10 11
-
o~
~.
••
( )~.
h1rt
-
( d.
1. :tu,
1

.
.~
hir t 1
Denumirea planului de ansamblu
N r. total al
planurilor
de detaliu
şi parţiale
· Nr .
de
Inv.
3
Data'
lntocmiril
anul, luna.
ziua
I N V E N T A R
al colec iei de planuri
Dlmen-
siunea
T ehnica
de
executie
Beneficiarul A utorul Scara MaterIalul
( d
( de
';)
"
( 0.1
..
•• 1.
-
4ti. x !lk-
n e gr u
•..
••
lOi:.~I hu·t
-
· U .il u
t u
· U
ul t ur 11
~;4'='E l.
Obs.
11
6)
N r. I
N r. total al Data
I
Iscara
I
T ehnica
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor Intocmirii
A utorul
I D~men'l Materialul de I BeDeflciarul I Obs.
de detaliu anul, luna,
siunee
inv.
şi parţiale :ziua execuţie
2 3 I 4
I
5
I 9 I 7
I
8
I
9
I 10 I 11
(U.·1.S(,°1
-
....
S:;X ~t.l. I10~ •. . . . i n i s t o r ul
I 1
,
I j 3~\iS
,
-A griculturi!
I
om.
( â.
-
••
~
& 11' 11
-
,C o
•• ••
CU'\.
y
. Cţ..~
e
-
CI

i
r)
N r. I
N r. total al Data
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor Intocmirll
inv.
de detaliu anul, luna,
şi parţiale ziua,
2 3 I 4
.ot
••••
ţ;t
1
\ O e
o~
INVENTAR
al colec iei de planuri
A utorul
. 5
-
-
-
~
1:
l J
Scara
8 10
~
< 1. , l . ~
S.l~
-,
Dirnen-
siunea
Materialul
r 9
-
c
-
'0110'"
: r ul
eu'ltur11
T ehnica
de
execuţie
Beneficiarul
9
n I :
n
le u1 t:1,t..•i;..
1
Obs.
b a -
11
N r. I
N ,. total a'l
Data
I
Iscara
I
T ehnica
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor lntocmirii
A utorul I Dlmen-I Materialul de I Beneflc!arul I Obs.
de detaliu anul. luna,
siunea
inv.
şi parţiale ziua execuţie
2 3
I 4
I
5
I 9 I 7
I
8
I
9, I 10 I 11
I~.:(
\. 1
I I I I
"J
lol.'
c tn
o:m:;u.•.
,..,?~
~'G
or·.
,1000' ;
t1tlrl.rtl
nep,ru
u
ur
-
-,
••• 8 (' 1110'
••••
INVENTAR
. al colec iei de plahurl·
,
Denumireaplanului de ansamblu
•••
Nr;
de


N r. total al
planurilor
de detaliu
şi pertta
3
(1).9),4 \
<,
4
-
A utorul
-
Scara
Dlmen-
Materialul
1D~,oblor
OlleX"
T ehnica
de Beneficiarul Obs.
'\
-
-,
-,
-
1& 0 . 5

••
~ 1C 1ie r u
ul t ur ! . 1
11

rr, : t : ,' 1;
-
u
". •..
t.U' i.1
1"U.1.
t A r ii
N I. I
IN r. total al
Data
T ehnica
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor lntocmirii
A utorul Scara
Dlmen-
Materialul de I Beneficiarul I Obs.
de detaliu anul, luna,
siunea
Inv.
şi parţi ale ziua executie
.2 I 3 4 5
9 1 8
~ I ,10 I 11
"'. ,••• ~llU! :J. J,l. ţ,8.!.\;.J.a.l.1
I
I ". -t 1
- 1
••• 1 6{~.~ 08J . O
. JJ',
rlU3V ••H,H,j ..
I I I I I
+
I I . I
,I '1")
l l p s
1,
oi .;o.r.;..:aJ"'. jJ"",·"'I;I~.:.: •.•", I ~ ol!;if;?}1I1Sia!: 1 .
aa' ~ldrtle ~,- colo Jliinictel.·ul
Z -e. . )l ~
.Ii rt
t
'" #" . ,-
l() \:tl z a t l
A grl. .. ,ultur
1
a •.. ,..., .~ "
,""'~t)on1..!"t~Jic-lt • I I
ni.uc
, •• 4 ,."\
..••• v· ,.,.~· ,...: ..•• ...., .•.•••••
!
I I I I I I I I I I
,
I
J
INVENTAR
Model 3
al colec iei de planuri
NI'. N I'. total al Data
T ehnica
- .
de Denumirea planului de ansamblu
planur-ilor întocmirii
A utorul Scara
Dimen-
Materialul de Beneficiarul Obs.
de detaliu anul, luna
siunea
execuţie
inv.
şi parţiale ziua
.
.
1 2 3 4 5 fi 7 8 9 10 11
,
,
)
-
-
Cd. 1393,1987 - V 27 - I -a 020
0'J
INVENTAR
al colecţiei de pla~uri"
-
N r. total al . D"ata"
N r.\
. '
planurilor lntocmirii
de Denumireaplanului de ansamblu
de detaliu anul. luna.
inv.
~i parţiale ziua
.
2 3 I 4
T ehnica
de
execuţie
Dimen-
siunea
A utorul Beneficiarul Scara Materialul Obs.
'5 7 9 10 8 11 9
b 1r t l 1. 1
1"!-o ultur!!
.,
..,.."'.
n~
irl- II
.Ji1

Uf : t . 15 0010'::'''
ul t ur 1i ou
.). I .lr.n"
,(}')
•..v " "
.,Pt".o; • 1
1 4.
. 1. Ne
•. wt ~l

Pl a Dul mo ş i e i
I
:r~p.n4 "+.:••• +.,->
3
N r.
de
Inv.
Denumirea planului de ansamblu
N r. total al
planurilor
de detaliu
şi parţi ale
2
Data
Intocmirii
anul, luna,
ziua
Scara
Dimen-
siunea
T ehnica
MaterIalul I de
I
Beneficiarul ' I Obs.
execuţie
I 8 9
I
II)
I
11
I
car'~on I ,colo,::
.
)(4
i r.-"4 n,. •;' . I~' Y,4 •
.•..
1
,"-It ,Z 'd,!'lth
-
1.--_ 1.••-
-
v . .
A utorul
4 5
9
h't1
-:; 0
t
t
l p s e .
..~].
o LOr te'i· ll
l'
INVENTAR
--
~colecţiei deplanuri
N ;~ 1- Denumirea planului 'de ansamblu
N r. total al Data
T ehnica
planurilor lntocmiril
,
A utorul Scara
Dimen-
Materialul de I Beneficiarul I Obs.
Inv.
de detaliu anul, luna,
siunea
şi parţi ale ziua'
-
execuţi~
,
-
2 3 4 5.-
9 '1 , . •8 9
I
10
I
11
• 1" 1 ţ
< 18' 2~ -
r
':3X
hî r t i e
I n"G""'u I Ni rf\şt· :-1'>U'
.\ .J..... r:;(" iL )'....... .v.~.!: . t i . • . . . . \ v . • . • V'"
- -
"-"-"_ .1 ••."' .••••• '_ •••••.••. _
c'" ~.. :~!.;..~,,'... ,.. - -'-:-"1,-." -:.,'" ~
1830 ) ;·5cn:
A Z. I'1cl).l tu.:,:· !.!. .;J...•. .1, .L L:;;.J•..1.1._ .(:I ,-'/ -'- '.}.1o".:..1 ••••
· \if.1· be~t~b.U2.Sl;lJ.':ti M.s•.•.
v!,'r:-· mblu.
!
I
.
.
12. I
-
I I I I I I
lipsă
"" f~,--~--..".,
.
13. I I 1~n ~l m~o J ~i V~l e ~ I I 18~9
Al c o U Be t de 73 x
c a r t OD c o l o r M1ni~'ţ('ru.l
f . l . ~. iR .xdl ou 1.50') 66,5 Â gri-cal tur11
, r -r -c t , P ~\' ba-l
I
t"90ro$tr~st ~. ca.•
,
-J.{,o.."o(-"';;' .••• -
r.J':"i;lO
ţ~nutulu
'""
-
-I
.J I I I
I '
I

v
j

14.
t
lipsă
-
• • f
15.
-
·J.i:psă
r - -~
~-
--
<
I ,
~ . • ,
. ~ ..-.•. '1'-._ ,
, 6 'T ")'j •.••r.G, , 0"'1t"! ul <"""o"1.
1824 ing'l.n$r de
j. 2 x
lili'tie negm :.:iu1>5terlll
••••. •• -. __ ..•. J ,' .L ••••_ " ' 1 L,...'~_• "$' •..•. ,...
,
-. ' , r - r 1"'1 u" ~ t
aug.lO Ghe o r ghe 40 ~6cm
,
.A Griculturii (. ,. L!. v•... -,..••• J IJ ~c 81)."..:re
_ 1 _ . ••
li
Ml l i n e L ? - s t j .
U,J J.8 ;i.OOU .1OX;,) •
c u do m-
~
n e ş t
N r. I
IN r. total al
Data
T ehnica
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor lntocmirii
A utorul Scara
Dlmen-
Materialul de
I Beneficiarul I Obs.
de detaliu anul, luna,
slunea
Inv.
şi parţiale ziua execuţie
2 I 3 4 5 9 1 8 '9
I 10
I 11
I I .
: 7. I P1~uul l i n i e i dOb Pa r ~
,)
I 1854 I inginer I 1/ 46 x hî r t 1 >
-
,
OUl'
I~
• I
1
!
/'
1 IA gr1cultl1.ri1
Y ic-
I I I I I
moş:;.~cuc
l'ii ~r:"~.l:rOne 1u ,
10.
- 111PRă
-
19. P18n 0l mo e i 11c r F i a - 1818 i n gi n e r do $3 :r
h. i r t i e
c o l o : ţ ' Mi n i s t e r ul
i un . B. F o t a c ho 1000 76cm A grlc~lb.!L'1i
~
~t;16er Dt~.
- .
.. . .
181"
~ ..
.•...
c : . v. [.0xl hîrti Fo'bache do; .d:lis·:;eru
A t5ric ul':.;u.rii pt.6 11~'lllger 1000 Il~ ",OM
stj.
m&ni.~ati1.'ii l~,
Hi r s ! ş t i , n b Bn ~l ut
Ne c ul a i , S . 3.
11!lnul !:!oş~l.e!Ibr!a-
DU,
1880 •• IA .r.Jatr~ll.: I G5 XI car-con I color I Minist\.:u't ~l
1900 > ~ 10000 50am .. A e;ri9 t!l turii
'-~' ...

! 889
A .cră1n1~ 11~4,.51 oarton"
IC010~ 'IMinistarul
. l . z . ceanu şa 500 x 40
A griculturii
~- - -
o m.
F 1An ~1 l o c ul ui - ~u
de p? s t r a da Tr o i
I A~a ~h' A~n G~l ~ţ i •••.••••••• "4 \,.:,.A ..,,_ .:, ~ ,t
INVENTAR
.. • ,"., II
al colecţiei de planuri
J
3
N r.
de
Inv.
Denumirea planului de ansamblu
N r. total al
planurilor
de detaliu
şI parttale
Data
lntocmirii
anul, luna,
ziua
l.Sc.!I
f . l . z .
..
.l.~~.
iUOJ )
1913
.luu,
A utorul
5
i
i n & r
Scara
9
Dtmen-
siunea
Materialul
T ehnica
de
executie
9
_ ·ic~u. t~·:.i
7 •
· 1
;iJ .
cele
8<
hh't
z e t
2
..'
e 1•
;00"
li
" ' t o n
MOt!
c o l o
eo
COl-O:
Beneficiarul
lI}
ittiE lt!:'l'ul
~l·i.cu'.tlu:·ii
,,- '-"l
W\:;,J;·1,.l
l:lt~i
, ; ;
ul
· ' ..••11"
~t ;,
l
Obs.
11
Q ~,
N r. I
N r. 'total al Data
I I
T ehnica
de Denumireaplanului de ansamblu
planurilor tntocmiril
A utorul
Iscara .1 Dlmen-I Materialul de
I Beneficiarul I Obs. de detaliu anul, luna,
slunea
inv.
şi parţi ale ziua executie
2 3 I 4 I 5 I 9 I '1
I 8
I
9
I 10 I 11
~~c :
,
rolor
I )ll__ ,...· ."'" · ,u~
o~r~·O;l
u_ . . . . ;, ;. : " . " , . , . , , &. . : • •
I
t
"1
...
I • I I
d
.;
~
.
l 891 1uGi l l E J l ' 1: 1'" x "nrt"'n c o l .......• - . ." ..,
.
•1.• z.
,I
I
j)"e-nil'2;1,(j'\;8t'St; t:tat
of
~,
ir•••• Ml"..ru
'· -brtf:.1
...
l !" " C::1~
.5
.•·.Il
el
~\
"',f
~ln\...'J
••
rtcl!.lt;u!:i •
. !ltoţe!.·t~!_
4e~;.·
IN V E N rA R 6&
al colecţiei de planuri
- - - - - - ~- - - - - - ~- - - - - - ~
N r. I .:- N r, 'total al Dat~. I I I T ehnica
de Denumirea planului de ansamblu ~la~u~i~C?r lntolcmllrli A utorul Scara D~men- Materialul de I Beneficiarul I Obs.
1 e earu anu, una, snmea
nv. şi parţlale ziua execuţie
1~l' 2 ~& W: I 3 I 4 I 5 I 9 I 7 I .• 8 • I 9 I 10 I 11
_ ,~,.dn~~ '"'0~.'~Ld. ulL <OC&.18"")., .Zalllen I 1: I 7:>,5 oazrton negru llflllA ::î'?,:;Ul
.-u.•UO!ll~~1!U(~~;)f)~i" 'Jlll-I l'" SOOOd::. 5i. ~ .A gricultUri1 '"
ti. cm•
.t:' J.a:l'ul mo:,:i.t;:1. :i~u..l. 1891 inei~e.s : 1-, 2J~8'xl ,carton I negru I I':Iil'ri.shp:ul
C0
l1
lUna f.l.z. Ioan tii. 50CO 93 ct ,A gpicult\a'i1I 'ii e~.
Rărunic~e
u
e

,,;-'.1•__:n~ul L~c~!}ifliBr~nişl- I 1893 ~ir..?;1n~'1' 1:~1.70x Qarton '!olor M~nistortll
mart.f.:t; !080 R;: ' J.Q()(J 9&cT !l · ~gI'icnltur11 I 4 ex,
; I I _
COt!!U!10
"
e- ', q,o;~••~+
W( ...t ....".••.•. -' - ••..•v ,
I •
~t a ~~~~i . .
..
)4_ 1 ~':'LoU1!1-d.::lit":ttZ'A :::ii 1599 ing'ner (10,5 caLc color h~_ ni:.;t;!1J."ul
[.1.:-.=. C.Cncla;t 1= xnl.5 IIgr:1.cul'tur1.1
I I f
â:i..:.l · r:!cş~11&~
h~'l:illiştea şi -Clşmel
.".
l e p l a s a Hc r 10c e a ~
:?rut••
Nr.
de
inv.
Denumirea planului de ansamblu
N r. total al
planurilor
de detaliu
şi parţiale
Data
T ehnica
lntocmiri! Dimen-
anul, luna,
A utorul Scara Materialul de
I Beneficiarul I Obs.
ziua
siunea
execuţie
"
5
9 7 8 9
I 10
I 11
J.881
I illBilletl ue J 96,5
c a r t Qn ' CQ1o r Minia \iert-ll
f . l . z . N . V -.lone lOCO x 8' 1
I •
--A griculturi! I
'4 e4. . '
,
!
eul 1' •• 14.1.
<
2
Planul tloşie! C1. : : > r r . t : -
le
", - ai ~A -n·iC'.t..o'" "'~n_
,. ...e. 'il .D.'........." IJ v., .1:..,.
T 'T <i E-' !,J t j~t ·!,~ ht:::tu.lui.
'N~~r
36 Il?
>' ",,- ., ••• ~ r:-.' "'~
1Ii- O.l-l. L'.\'.l~.~<. . ..c..
r" 3l.t.L.U:'U4, CCtl..r~16p-
:~~,~1}~~~ţ}~
... ...- şi]J~:)I."
7
o:tile yt5••
l,)~..•. -
G&:.Qţi~
p o a r e ! o ~
ye ~~l ul
~()L.ita J .o-GL:!'i .'..0,.•.
p e ~o ş i a Oa s e l ~.
3
•!
calc
00l~r 1, Ministerul
gr i c ul t u. r i l
- -
x
o m.
. I
1891 I i~inet 1: Imx
..
carton,' o e 5r u Mi n i a t e r ul
I I
IL
f . 1. z . I o a n Ba . 5000 ' 136c ~
4/ I
Agr i c ul t u: r 11
ntceanu .1
~
. ,.,
1853 IC6.miDOi: de
~~.~I
hir:1& '"tC01Qrl.M1nist$~LJl
da c . l o . S c a r l a t 1000 z a t a A ;z:ri c u 1tiU'j ,
I
s t j . Oz v a t c m.
dOI~'
n e Q. t
J .864 larh.l.cidu
Y l XI
C{ i r t o D
I color I ,Ministerul
tun.2
1
( reO 150c
26cm [ A ericl)ltl1rii
6°,
'1 N V E N T A R
al colec iei de planuri
N r. total al
planurilor
de detaliu
şi parţtale
N r.
de
inv.
Data
lntocmiril
anul, luna,
ziua •
T ehnica
de
I
Beneficiarul
I
Obs.
execuţie
-
9 I 10
I
11
I
t,. • .l1
:'A A ..J \ ,' ••.•..,. ,
Lt.
1
l t ur 11
Dlmen-
siunea
Denumirea planului de ansamblu
A utorul Scara Materialul
2 3 5 '1 8 9
t .'
••
c:n
1:

11'1.'
ct:lc colo..
l ; " . .
..
2.
'cal\)
"'''lol:'
'..,
-t ~'
".!,l""I''''11 • . . """-' \ \ "" . . . .
4
colo"",; J. 8~?
.l •.•••• 19
.•...•~.~. .
i.,.~~.no:" o.t'u.
/ ",_ ,,..t ••'" ti .-,~~~.t
V · J ..•-:-"\ Jj"" ,,~~.
' ~1' ' J
r
/
N r. I
IN r. total al
Data
I
Iscara
I T ehnica
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor !ntocmiril
A utorul I D~men-I Materialul de I Beneficiarul I Obs.
de detaliu anul, luna,
siunea
Inv.
şi partiala ziua execuţie
-
2 I 3 I
"
I 5 . I 9 I 1 I 8
I
9
I
10
I
11
· 1 color
I I
')5~ llenul n€rXltru ~etl••• I
" I
I U!~7 r~.~iiH!::il I Cl9,
I ~3x I .:U..T :ute
47
.ţ8
',' ..
r t c ul t ur 11
1
OI'
to:t"tt.•.
i un . 20. l ZC . •.
r. ni'.V oi
E,lot-d
colo.&. rt:1,
~.
. 1-) gri.C\l :;" •.",,,' •

din {:
:J.1rtt
?-
'!I ,.1'
..cultturi
u. ît . ' u
191"
.,

1 x·t it~ti.
,
II
:J <J
INVENTAR
Model 3
al colec iei de planuri
I
I
N r. N r. total al Data
T ehnica
I
da Denumirea planului de ansamblu
planurilor întocmirii
A utorul Scara
Dimen-
Materialul de Beneficiarul Obs.
dedetaliu anul, luna
siunea
execuţie
inv,
şi parţiale ziua
\
.
1 2 3 4 5 Îl
7 8 9 10 11
I
r
I
.
-
'li
,
,
f
J
,
I
I
f.I
r
I fjl
'1
1
~'111
I
4
I

I I~1
'1
I
!t-r

~\
I
i
---
f
-
,
i
(l
-"
Cd. 1393/ 1987 - V 27 - l-a 020
.
----_ .. - --- - - ---------- -----------
INVENTAR
al colecţiei deplanuri
N;~I
N r. "total al Data
Denumirea planului de ansamblu
planurilor lntocmirii
inv.
de detaliu anul, luna,
şi parţiale ziua
2 3 I
"
A utorul Scara
Dlmen-
siunea
1
Materialul
8 -
T ehnica
de
execuţie
Beneficiarul Obs.
11
T

9 10 9
i

5
1' J . . J
1047
• J • •
1.
m•
CE :ll~tOll
't
e
l"!o19r
colo....
-..... ·~1 .•. 11.,.
....""""'W' •.••.• ..,~
l i p s ă
.
l i ' PGă
. 1 . z .
IN r. total al
Data
N r. I
planurilor Intocmirii
de Denumirea planului de ansamblu
de detaliu anul, luna,
Inv,
şi parţi ale ziua
--
2 I 3 I 4
t
r-
'...>e 1•.
1.
:";.

,1_ ' •
-
•••••: u •

A utorul •Scara
Dlmen-
siunea
T ehnica
Materialul I de
I
Beneficiarul
execuţie
I 8 9
I 10
..
C& L Or '
in
Obs.
5 7
","ofcu'ltu?'>: -t
e· ". ••..•
Ik<.:;.u~st Q:!,:"\:.
1cu2tl1.!'i ..
~
,ti"
ul
11
j r
l-:."Osa
9
cr:.~
.,
. 1
x Il1uti1
e m ~e t
r
INVENTAR
, al colec iei de: planuri
N r.
de
Inv.
Denumirea planului de ansamblu
N r. total al
planurilor
de detaliu
şi parţlale
3

-
Data
lntocmirii
anul. luna,
ziua
. . & . . ~.
4 2
A utorul Scara
9
Materialul
8
T ehnica
de
executie
9
-
Obs.
It

-
"
"
5
-
Dlmen-
siunea
Beneficiarul
7
c
10
-
11
• \ I IV"'UUU UA l l\ oi"-' .
-
Nr.
de
inv.
Denumirea planului de ansamblu
N r. total al
planurilor
de detaliu
şi parţiale
Data
lntocmirii
anul, luna,
ziua
"
5
A utorul
2
-
-
3
"
•••• i:I.
Scara
7
Dlmen-
siunea
Materialul
9
.e
8
-
-
"
T ehnica
de
execuţie
Beneficiarul
9 10
Obs.
r
..
11
J
N r.
de
Inv.
Denumireaplanului de ansamblu
N r. total al
planurilor
de detaliu
şi parţiale
3
Data
lntocmirii
anul, luna
ziua
u-
4
~-.

.•.

. 1. lI;l.
IN " V E N T A R
al eoleeţiei de planuri
Materialul
Dimen-
siunea
A utorul Scara
10 11
T ehnica
de
execuţie
Beneficiarul
1 5
9 , 8
'"
9
e ul
~
Obs.
c
....
0 0 ' 1
11
<,
N r.
~totM "1
Data
I I
T ehnica
de Denumirea planului de ansamblu
anurilor Intocmiril
A utorul
Iscara I D~men-I Materialul de I Beneficiarul I Obs.
detaliu anul, luna,
inv.
. SlUnea
executie arţlale ziua
1 2 3 I
"
I 5 I 9 I 7 I 8 I 9 I 10 I 11
- •
-
-
-
.•
4t

2
N r.
de
Inv.
Denumirea planului de ansamblu
.
N r. total al
planurilor
de detaliu
şi parţiale
3
INVENTAR
al colec iei de pla~uri
Data
lntocmirii
anul, luna\
ziua
Dimen-
siunea
A utorul Scara Materialul
T ehnica
de
execuţie
9 l G 11
Beneficiarul
8 4 5 '1 9
,
-

t.
color
,0 1'
c u~t ; ur t l
{ ~
11

Obs.
11
11

r-total a'l
Data
I Sem
1
N r, I
T ehnica
de Denumireaplanului de ansamblu
planurilor lntocmirii
A utorul
D~- I
Materialul de I Beneficiarul I Obs.
de detaliu anul. luna,
snmee
execuţie
lnv.
şi parţiale ziua
--
2
I
3
I
4
I
5
I 9 I '1
I
8
I
9
I 10
I 11
I I I I
"
I
,
I
..
.
I"" ..•..~ •....
' . .
-...•
.1
-

-
p
1
O O l.O l'

1_
Pli .•...--a1u.
li
.l.~.
. 1. i:I.
l"I t' !I :' l ••.•••• l
••• ••
11
I
J
I N V E N T A R
al colec iei de planuri
{-~
9
N r. total al Data
N r. I
planurilor lntocmirii
de Denumirea plenulul de ensammu
de detaliu anul, luna,
Inv.
şi parţi ale ziua
2 3 I 4
A utorul Scara
Dimen-
siunea
Materialul
T ehnica
de Beneficiarul Obs.
execuţie
I
9 10 11
I
" " __ ...J _ I ~•••• " ••• ~..,,,,,,1,;,,,1
7 5
\ .. ~
1n r . l n
•...
••••
-
-
Il
8
-
- -
N r. I
IN r. total al
Data
I
Iscara
I T ehnica
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor Intocmiril
A utorul IDimen-1 Materialul de I Beneficiarul I Obs.
de detaliu anul, luna,
siunea
Inv.
şi parţi ale ziua execuţie
--
t
2
I
3
I
"
I
5
I
9 I 7
I
8
I
9
I 10
I 11
,,1
I I I I I J
,
I I I
-
•.•• ~~.e ••.•t~.l
/ ' )

.-


-

.-

1
;..4•••••


N r. total al Data
N r. I
planurilor lntocmirii
de Denumirea planului de ansamblu
de detaliu anul, luna,
Inv.
şi parţiale ziua
2 3 I 4
INVENTAR
al colec iei de planuri
8
T ehnica
de
execuţie
9 10
Beneflciarul·
rTJI:lU. L_
1
.1.
f.l."' -.
1,
Dlmen-
siunea
A utorul Scara Materialul
Ul
1-6
Obs.
11
e
1
-
5 7 9
CU1e
••
••
-
•••
1
~4 ••••••••. IP~~.
N r. N I. total al Data
T ehnica
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor 1ntocmirii
A utorul Scara
Dirnen-
Materialul de
I Benefl ci arul I Obs. de detaliu anul, Juna,
siunea
executie
lnv.
şi parţi ale ziua
.
3 4 5 7 8 9 I 10 I 11
2
9
-
-
-

••
-
t.
1
••
••
-
••
-
•••
••
-
••

~.rll
iD-'~~~2F _ _ _ wn ••. ' • ~~"'''-'~~.ilIiIMQ'':'''''' _
.
r I N V E N T ~-cA R
al colec: iei de planuri
N r'l
N r. total al Data
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor Intocmlril
I
A utorul
Iscara
ID~men.
de detaliu anul, luna,
srunea
lnv.
şi parţtale ziua
·
2 3 I 4 I 5 I 9 I
•1

1..
Materialul
8
••


T ehnica
de
executie
Beneficiarul
co
o
9 10
Obs.
1-"
11

Nr.
Denumirea planului de ansamblu
N r. total al
planurilor
de detaliu
şi parţiale
de
lnv.
3
Materialul
Data
!ntocmirii
anul, luna,
ziua
T ehnica
de
execuţie
Dlmen-
siunea
A utorul Scara
Q
Beneficiarul
li
r ul
Obs.
s.
11
~
IN '
N r. total al Data
I
Iscara
I
T ehnica
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor lntocmirii
A utorul I Dlmen-I Materialul de
I Beneficiarul I Obs. de detaliu anul, luna,
siunea
Inv,
şi parţi ale ziua execuţie
. I
)-
I 2 3 I 4 5 I 9 I 7 I 8 I 9 I 10 I 11
• ~La u~ mo ş i e i Ba ~~i '
~~'1
l n g, n i
r
~J ~b 4' ~ hi r t i e c e r a ~o l o f
Mi n i s t e r ul
. Bi Ue n l l o t ul eetf~. De m. B b ă - O ~ ? t ă . Agr i o ul t ur i
Pr o p r i e t a t e a M1ha 1 neecu - om
Gh.Oo~ţGCU~~lJO •
I I I
I I I

" ~ ;.
..
• ~UDul t e ~n ul ul l a m-
(d.1T ) 1Ds1~r J '
4~ z c o l o n e e r t
Mi n i s t e r ul
părat de Gr.Boboş lă M. S a t r l a - 2 O 2 om Agr i o ul t ur i
de ' l e C. M. Gh. Ca n t OU~ ~e1, I I I I I I
.

I
21no din UaD.U:r8R ..Ila- I I . I I fii •. 1>
*
l e a r . t o a .
4. p 1. a n l t l . mo ş i e i VOl t a
193! I o e n i 1- ~I
4t · 5' 0810 COl o t
Mi n i s t e r ul
L UDR~. p r o p r 1e t n t e D' Pr . f•• mltr0 c u 50 O' x 28 iO. . . Ar . : r l c ul t ur l
• Pl s n - S o c i e t a t e s v t 1e e
I
19j Ga r a ,
I
'ix hi r t i e
n e gr 141nlSterul
LUntdi 81>1' •• 2 . 5 Agr i c ul t ur i
.• ~ it
_ 6. P~enul lloşie1 c0xr--
I
<in 1t76 1ogf.nfr ~ "lI x hirtie ee
- c o l o Mi n i s t e r Ul
-,
I tela. ,
I mA t:}) G •.MA rtt.-SO m 5 en tă
.
, Agr i o ul t ur i
I I
-.---
I I I I I
IN V E N T A R
al colecţiei deplanuri
- - - r - - - - - ' " " ' ! '
N I'. I N I. total al Data
Denumireaplanului de ansamblu dPlandUtrill~rlnt~olcmirii A utorul Scara Dimen0f- Materialul ~ de. Beneficiarul I Obs.
J i J ' e ea lU anui, na, siunea .
8'J••nl?lan.legăr.Soc1etataa şi partiaY a.1'3· F. 'orsk1 .5 65X h·:le ne. 'lecuiti
1-----
5 9 '1 8 9 1culttd~1 I 11
• • om I I
p o a t a ~e di n pădurea l.z. ua S Q
II deştt:.proprletătea I om
f'!•••. al'~l1."~_ 1, 1. _ , I .
4 •
eeJ. P~an-stat1a Puoioasa I ~925 ~nk1ner ~ 9 515 ~ tie ne lsterul. . ~ax.
lub.15. tipb•••, IJt.~$.5 1cultur11
• P a n ul p a r c e l a l . ' . âl
p durit; de pemoşl
C r n ă v e . l i p r o p ~l e t a .
t a lui A lexendruB.
u ,896·
fl.l.z. '
tie c e r a - n
l l n e r l ş t e r ul
1o ul t Ul ' 11
o m
",tiepin- 00lor
ă
c
i n e r l * l s t e r ul
Ad: l e ul t ur l 1
,8g,
QT .I1
9.,. sqiU.~a de plan E l 'tare-
nUlui c.otroplt din
ş l a Co b l a , 8 : S f o r i -
6:21talelor 01vill
c a t r e wo ş 1a Gă e ş t ~.
f:t't:r~11orOlăDesou.
. f . 2i .
-
1in
r,
I
Nr.
de
inv.
Denumirea planului de ansamblu
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţlale
Data
lntocmirii
anul, luna,
ziua
I N V E N T A R
al colec iei de planuri
Materialul
Dimen-
siunea
Autorul Scara
2

3
,
0-

• • • • • • • • l: : : i •

..40
4
Tehnica
de
execuţie
9 11
Beneficiarul Obs.
7 ·5
9

• I le
8 10
Nr. I
I Nr. total al
Data
I
Iscara
I
Tehnica
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor lntocmirii
Autorul I Dimen-I Materialul de
I Beneficiarul I oss. de detaliu anul, luna,
siunea
Inv.
şi parţiale zhia executie
2 I 3 I 4 I 5 I 9 I 7 I 8 I 9 I .10 I 11
• ' e

1


Cw
t
1 < . . .
rul
\'-'. ~
N;~ 1' ·De·n~mirea planului de ansamblu
Nr. total al Data
planurilor tntocmirii
Inv.
de detaliu anul: luna,
şi parţlale zIUa
2 3 I 4
.1.41.
I '
1
.1.~a
I N V E N T A R
al colec iei de planuri
8
Tehnica
de
executie
Dlmen-
siunea
Autorul Scara Materialul
5 7- 9

9 10
Beneficiarul
1
Obs.
11
. •
g V
1 1
Nr'l
I Nr. total al
Data
I
Iscara
I
Tehnica
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor tntocmlrlt
Autorul
I D~men·1 Materialul de I Beneficiarul I Obs.
de detaliu anul, luna,
srunea
inv.
şi parţiale ziua execuţie
-
2 I 3 I
"
I 5 I 9 I 7 I 8 I 9 I 10 I 11
.1.
. .
c
j
u
' r

INVENTAR
al colecţiei de planuri
~
2
Nr.
de
inv.
Denumirea planului de ansamblu
1. 1
u' 1. run
Îl:
lNr, total al
planurilor
de detaliu
şi parţlale
Data
lntocmirii
anul, luna,
ziua'
3 4
1
u-
1,111
\ .
•8 .
10 11
Dimen-
siunea
Autorul Scara Materialul
• 5 7 9
-,
-
-
' I J "I t
t
.n,
"
Tehnica
de
execuţie
Beneficiarul
9
. .
. .
J.
1
Obs.
~4,
Nr.
de
Inv.
Denumirea planului de ansamblu
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţiale
Data
tntocmirii
anul. luna.
ziua
Scara
Dlmen-
siunea
Autorul
2 3
Materialul
8 10
Tehnica
de
execuţie
Beneflclarul
7
Obs.
4 5
9 9 11
J . 1 U f
,. •. .
•••••• 4;1.
i n
Ct:,;e
.,•
%' . : . . ~.
r:
-
~
I
1

'-N V E N T A R
al colec iei de planuri
Jl
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţi ale
Data
lntocmirii
anul. luna,
ziua •
Nr.
de
Inv.
Denumirea planului de ansamblu Autorul
3 5 4
Scara
'8
Dimen-
siunea
Materialul
7 9
(.

o
o
Cw
Tehnica
de
execuţie
9 10
Beneficiarul
iLI ' :J L. . . i. -U
gL
Obs.
11
' .
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţi ale
Data
Intocmirii
anul. luna,
ziua
Nr.
de
inv.
Denumirea planului de ansamblu
•.
Dlmen-
siunea
Autorul Scara Materialul
4 3 2
1.

- -,
D~~00Iri~1 V
Tehnica
de
execuţie
Beneficiarul
,' "'
••
Obs.
8
11
5 1 9
J
.1•

'Cuu
9
r
l G
INVENTAR
al colec iei de planuri
g?
Nr.
inv.
de Denumirea planului de ansamblu
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţlale
Data
lntocmirii
anul. luna~
ziua
2 4
n ut t llo r.
lu1 .o.
-
3
18
,..

Tehnica
de
execuţie
Dlmen-
siunea
Autorul Scara Materialul Beneficiarul
5 7 9
• . 8
10 9

t u-
ul
11
l . . L. LUU&: ' ~t .
c
".
rul
Obs.
1
1
11
1 1
Nr. I
NI. total al Data
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor tntocmirii
I
Autorul
I
Scara
I D~men-
de detaliu anul, luna,
siunea
inv.
şi parţi ale ziua
2 3 I 4 I 5 I 9 I 7
-
Materialul
10
Tehnica
de
execuţie
Beneficiarul Obs.
~
C" Ie
.1.21 •
1
••
r t o t ulUi
8 9
t S l' ul
rul
,
ult ur
,ti,
llatii
I I
ul
lcult ew
11
1
I
I N V E N T A R
al colec iei de planwi
2
9
Nr.
de
Inv.
Denumireaplanului de ansamblu
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţiale
3
t
Data
lntocmirii
anul, luna,
ziua
...•1.
4
Dlmen-
siunea
Autorul Scara Materialul
Tehnica
de
execuţie
9 10 ~ •8
-5 ' 1
o
1
DOV-,l' U
Beneficiarul
rt
cult url: L
~Lr
Obs.
11
. .
Nr. I
I Nr. total al
Data
I
Iscara
I Tehnica
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor Intocmirii
Autorul I DImen-1 Materialul de
I
Beneficiarul
I de detaliu anul, luna,
Obs,
inv.
şi parţiale ziua
-slunee
execuţie
-
2 I 3 I 4 I 5 I 9 I 7 I 8 I 9
I
10
I 11
-,
o.,
I
;;r. :I •.Plsnul moniei .A1l!n'l.~b. ' " I 1934 1~1n1s t o- l 1. 157.5 I h1St1o
o
I negrU
-
~tl.
rulUi
irtl
'
~.
••
AtlA'l"tl,l
1
t . l . " " .
it
C : I hir"ts

1
t' I . . 1rtli
10terul
~
% ' 1 0 \ 1 1
' .
. 1. " , . 2.
I N V E N T A R
t
J
al colecţiei de planuri
Nr,." " .' ,Nr. total al Data
I Tehnica
de 'Denumirea planulul de ansamblu ~!~~~~W~
tntocmlrll
Autorul Scara I D~men·1 Materialul de I Beneficiarul I Obs.
anul, luna,
lnv. şi parţiale
ziua
siunea
execuţie
-
3
I
4 .
I
5
I 9 I 7
I
.
'8 •
I
9 I
.
10· I 11
~-
I 1920 I N.D.Dan
I
1:
99 x,irtte
negr u Mi ni s t er ul
I
15000 SOc Agricultiur
lor
I
II
I I
.
I
:rJJ.,dinpllş
e ~oâgor i a ~i BOSBţ "
I I '
p I I I

. . .
comuneLs d1~11ntţ.!\ şi
G1ă mb ocat t : ' .
1401Pl enul moş l s 1 por ol ~l 1925 ţh.v~allt1: Î .q { \ lt hir,!>le. color Mi n1et ~r ul
I

naBnQ~,.proprie ta t-eB t . l . z . ă 5000 &? cm Agriculturii
.• 1't
P,ri,miirle' Caracal,co •
IJietrari.
. ~
1: ~5~'5 ~- - t 1e 141~Plat:t:.l eh:het1.cul llor 1935 Al .•fA. Zo- • ~olor I Minis~rul
di n moş ~9 Oent t a, pr e ,
f b l . z .
nescu
2000 1~8
.,~ Agriculturii
~1.l:"E 'e proprietatea 1_.
au1t or i l o~ emb ~t 1car T
I I I I I I I
.
. C " •
(lin comUl l a Oc, ni f i a.
142l r l anUl moş i ei G1Ode~.
192~
(, . ,-- 1""
ll. r) C hirtie
n~gr\i 14in1şterul ". '
com. G lodani .proprle-
t . l . z . 1,~oo'39,0-
~
,.
t Agr i cul t ur i i
. . . {, . .
t Dt aa s t at ul ui .
CM--·
I I I
. .
Nr. I I Nr. total al
Data
Tehnica
de Denumireaplanului de ansamblu planuril~r
Intocmirii
Autorul Scara
Dlmen-
Materialul
de detaliu anul, luna,
de
I Beneficiarul I Obs.
Inv. şi parţi ale ziua
siunea
execuţie
2 I 3 4 5
9 7 8 9
I
10
I 11
143! Pl anul moş i ei DO~
-'1
1930
r. .K:ratocll
~ 1: t
67

5
rt1e
r
egr u Mi ni s t er ul
mb Bt 1our i ~com. Lă au-
I
f . l . z .
1"11
2000 :x: t I A griculturli
, '
1et at ea dr
.t':bstţ ~1TJ8u':enţiu
Zal.'8.
$
I
ro
144!Bchi t;e.. de ple:.J:l a ce•. 1872 ,'IA .orgu de
hirtie cer a- f egr ~ Mi ni s t er ul
,
ş ~Gi I acoveas ca Oe !
.. ,. .
f . l . z . Sci : pi on 900 t ă Agriculturii
tCPU.lii.:'QlJrietetes,I
-
,
t~'.
,
I:tjec' / ;-
145~P1. ! l nt l lnas;,vt:lui POdţ- iar•sec•
-
. •.
  5 .5 ' hirtie
t 0
10r
~Ministerul
102.e.
rite Mioaşi LaluMic nAl
2; ..
.
A gricul tur1i
m.
146~P1J ) Dt l : t gener al al Pj -
I f~~~. I
•••
I l: I
••
hirtie
~gr u
Mi ni s t er ul
5000.~
r
A gr i cu l t lU'11
prieţă.ţii 5:n~_nrlivi u-
l,
' " •
ne.Baduleesce ,'Iecoy~ ,
I I I I I . . .
Ră ţ e8ac8i M~l ă eaSC 8t Sf t - I I +
1" 1; . B~A. , a
- -
gor i â ~r 9s cu. l os es
i t uat e i n comunel e
I I I -. I I I I I
)
,
. . . .
1) ,
2 4
Nr.
de
Inv.
Denumirea planului de ansamblu
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţlale
3
Data
lntocmirii
anul. luna,
ziua
I N V E N T A R
al colec iei de planuri
Autorul
ti,
Tehnica
de
executie
9 10
DtJ
Obs.
11
e-
lOG "
tun.
184 ' 7
•l . ~
il
co lo r
co lo r
Beneficiarul
. 8
u
Dlmen-
siunea
Scara Materialul
ul
t erul
\Jtllturl1
5 7 9
•• TiJr I 1,
W ' la a + lO O O
x
1•
r' .ehi
Nr.
Denumirea planului de ansamblu
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţiale
Data
tntocmirii
anul, luna,
ziua
de
Inv.
:3 4 8
IJ1.t,51ull) 1
-

>
-
Materialul
Dimen-
siunea
Autorul Scara
Obs.
Tehnica
de
execuţie
Beneficiarul
' 7 5 9
1
t
-
-
. -
9 10 11
01
a l
,.
\11
" ul
CUlt ur
,
'-'
INVENTAR
al colecţiei deplanuri
~
Nr.
3
de Denumirea planului de ansamblu
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţiale
Inv.
2
-
ul
I I I
57am
• •
D~t I l 1t r aG
1!JOf;J "Qli. .
..,Y'IJ.
'1011t7. ' O ,,"!
iar ..
OU .
u
Vodti.
moşte! CQD';~f) -i
I 187 ' - poatol do 7 3, 5
hi r t i e pi ~ 00101' Mi nut ar ul
l . a.
1lll1t,. reo
l aOO x57. zatâ' .
.-
Agriculturii I tZ et{ .
Data
tntocmirii
anul, luna,
ziua •
Dlmen-
siunea
Autorul Scara Materialul
8
C OJ . Ol '
Tehnica
de
executie
Beneficiarul
' 1 4 5
9 9 10
u
1
1
Obs.
11
Nr. 1
I Nr. total al
Data
Tehnica
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor lntocmirii
Autorul Scara
Dimen-
Materialul de I Beneficiarul I Obs.
de detaliu anul, luna,
siunea
execuţie inv.
şi parţi ale ziua
2 I 3 4 5 9
7-
8 ' 9
I 10 I 11
-
I I I I I I I , I I
•. •. ont opl t
.1.1Ci.
.1.a.
1oci1
i d
. U:t.
.ilisttll'U':" 1.2lb<. '
. "1:l\! u1.tu.:t'i1
t I
-- F . .
M
•••• '
-
}5::
QertQ~~lPlinesr;.t ~_lllU!t~".
.1.z. r••••r1G il
12, 5 pe pînză. l' t..:t:'icult~i
no~I I \!r:1
61
e.oJt~~f lp . ' ţ1Ll~f'Ut J . u~,{2 . ,'
It- p !U l<)/i () 4d'='-~
<" m ~~(. ţ(f ~o t ; J t s:~:~
C ()j>6S TI~J \ I )' ~~ _ I v~'t
1 . t I.
Qjjl~
INVENTAR
al colec iei de planuri
Nr.
-
de Denumirea planului de ansamblu
Inv.
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţi ale
Data
tntocmirii
anul, luna,
ziua
4 8
. . . .
Tehnica
de
execuţie
Dlmen-
siunea
Autorul Scara Materialul
1 I 2
c. If la $ a . . aJm2?tt~t/a
~ r eYledr eJt4 tt ~(}RJ ~
i~. :(~:o~t~ iC a
'f1()c..0z aJ · )
) c.

-

-,
3
1931
1,
, 1...
.,
6fx AM~IV, ·
IO o /!. IM . ~IC lI...
1
.1.
n
,. .
v
c
Beneficiarul
10
I'llUtd fC 1u lf
cie. 4V?1 1 e~·.
1
1
Obs.
11
-v
Nr. I
I Nr. total al
Data
Tehnica
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor lntocmirii
Autorul Scara
Dimen-
Materialul de I Beneflciarul I Obs.
de detaliu anul, luna,
siunea
lnv.
şi parţiale ziua
execuţie
~
-
2
I
3 4 5
9 7 ; 8 9,
I 10 I 11
I I I I I I
.
I
• I -
41(
-
1
'1
i
t.JPS4


o
~~-Jt
1 .


1
1
"
IN V E N T A R
al colecţiei de planuri
81
Nr.
de
Inv.
2 3
Denumirea planului de ansamblu
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţi ale
Data"
lntocmirii
anul, luna,
ziua
.1t);;,' :". ;i . D!. l~uVl~it
,~. , ·' nl. ~l mc!;u.
..tat
" l ~
li
~r. :i. :cCY.t? i,
-
-
-
lDJ .•.latllll moşiei Sucuiu
Dumi U~ ş i Si l i ş t eG
E uco~icio!:ului ~) ::;o
- 'tătoa !lllin~.stirii Du-
~ ,
cov~t ~. J
4
18
/
K'
l
~·,," -,
L' ' :;L.
J . 84
f . l . " , •
Autorul Scara
~
a
"5
9 7
. I
o
-
O I
li r/cy~'
-
8
Materialul
-
1e56 Ilnt;lOe.l.> de l Oc ~ hi r t i e pl n-
. : : : . z . N. Monas t ; ~ - 1000 57ci'i za
iric00nu
Vodă
Tehnice
de
execuţie
9
Beneficiarul
10
col or i ~i ai ~t ~r ~l
liPori eul turi""
-
' 0' "
-
~
i.nister·ul
Obs.
11
ilezi !. l. Q
t Ur - ni ci
:UI'.2•
•._'pOu.
i ps a
J.i',joa
Nr,\
I Nr, total al
Data
I
Iscara
I
Tehnica
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor tntocmirii
Autorul I D~men-I Materialul de I Beneficiarul I Obs.
de detaliu anul. luna,
siunea
inv.
şi parţiale ziua execuţie
--
2
I
3
I
"
I
5
I 9 I
.,
I
8
I
9
I
l G
I 11
.;
-
I
\
I I I I I . I
. '
I 11~p

e,.o:-.:.onul moş:\.iloe C1o- 1 8 . 1 + 6
l..şi:il. ~. -
- -
•••
-
v..,) zi 110-
.
Cioro1aşul f . l . z .
.lecoi~n' " J r n1ci
,eşti ,p:r.'op"·
,,~itului
oh 81
-
-. . .
moic.
.
• •
"". ,. ,
,
. ,. ~I .
I ' :' ~PS -
~ .
. C!ula~,; L
I
1.840 I Pl t 3~UJ . dC
61 x h1r t l e col o . . . ' " ' ... inistaI·ul
r•. L. ~~. I J ;"' e~racne ' i O O
29cm
I 3riculturi'
r u
a m~~Gt i ~i i - BUC o- 1
I I
V l~ijU•
.
. , Pl enul moş i i l or Ghi - lb\) ~
I ·.Jf~idH
I
-
I
-
I
-
I
-
di ci u, J degl a ş i C i ~ 1ul.14.
iet et'17Ci
I I
l1./..'.G :;Ie
'Căluiu.
I l'
/"
. .
Li ? 5A.
&. ( '
INVENTAR
al colecţiei deplanuri
rf (o
Autorul Scara
Dimen-
siunea
Materialul
Tehnica
de
execuţie
9 -
-
Obs.
11
-,
••
Nr. total al Data
Nr. I
planurilor lntocmirii
de Denumirea planului de ansamblu
de detaliu anul, luna,
lnv.
şi partiala. ziua
2 3 I 4 7
Beneficiarul
9 10
-5
r ~. I ~l onul moş i ei numi t -
Vat r a Sohi t ul ui Pi r ~
i
r i enat
1 8 4!; > IC .1
J
leşo": I de j-S? ' ':-.
.l.z. ::mu rooo \:;;
.pisoo i Ritmic •
-
( . . . o.
-
2~1. 181~·
;
mai 30
'oş:Lai
--: rii 1':r·01'.
:'ore7.u.
lCC '
unul r:loşiei : Heb
tate . l . z .
r. l. . •.
7.1.1...lanul moş:t
1836
. t. J . . . ;U •
-
. •
i nf l : i n
.• .•8•
pî n- l J ol O. r
- - -
:Lll-I cel or
bD:ti. Ol Ol : '
inifrG { ;l u!
t,.:' ici uli,. ,Ul.'i "
rul
riculturii
r ul
riculturi"
,.(
,
liDs'
ii
:Y " J
Nr.
nul
3
de Denumireaplanului de ansamblu
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţiale
inv.
2
t
~tianu.
-
-
-
anul C
. ,. . ;
. ,. . •. ' i .l
mi ' t ă ş i
l i l ul a, pr
nas t i r l i J i t i ~.
c
Oala
Inlocmirii
anul, luna,
ziua
4
1
f . l . z .
1;
•l . u.
Autorul Scara
7
Materialul
Tehnica
de
executie
9 9 5
Dhnen-
siunea
8
t a.
p: l n- I c( . ; l or
nu
""
; ; ; l cml z ot ă
t. . . .
""' ). 0-
n -
. •. 0
or
Beneficiarul
10
t.... leultarii
:a::icul'turi i
inis'ticl:'t.l
=1cultur' .
Obs.
11
li ~' "
l i pş u
Nr.
de I Denumirea planului de ansamblu
Inv.
I .
Nr
. total al l
planurilor
de detaliu
şi parţiale
Data
lntocmirii
anul, luna,
ziua
INVENTAR
al colecţiei de planuri
4
Dlmen-
siunea
Autorul Scara Materialul
-"11 2
9
3
Tehnica
de
execuţie
f f i
\
Obs.
11
-
-
-
i l1uda!'
t ea
. . . .
n~Lmoş1e1Bi
til.'J.f ~10!~lanl' . :l.
Ci
:5 7 I 8
Beneficiarul
9 10
l 83
t ,l .z.
. .
.I.V ulee- iss
br.2. 11G snu
6}
" ~t l
u'
11
l paă
-
.
colo.
lit) "'
l i pau
rl" ,-',
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţiale
Nr.
de I Denumirea planului de ansamblu
lnv.
3
t.l.
rN V E~~ T A R
al 'colecţiei de planuri
Autorul Scara
Dimen-
siunea
Data
lntocmirii
anul, luna,
ziua •
9
-1-1 2
4
Materialul
Tehnica
de
execuţie
9
-
Beneficiarul
7 10
' 5
••:U!«):l'
·-f:~~p.
;;:

pr o-
-
-
. .
' 8
,-
:!E 35 .
iOC., •.••• "".
1.8) 0 -
~840 1
I t
~ ••. . . . ,J . a
F U
- -
-
' 7 4 x l 1. i l ' t t
. 56cm
-
1,
-
color I :.11ll1atarul'
i cul t ur U
n
col or
u nit
gr 1oul t ur 11
1nl s t er ul
gr l cul t ur 11
~~
Obs.
esrs
l i ps ă
l i vs ă
11) , 1; ' ; ;
11
y
I Nr. total al
Data
Nr. I planurilor !ntocmirii
de Denumirea planului de ansamblu
de detaliu anul, luna,
inv.
şi parţiale ziua
--
2 I 3 I 4
Autorul "Scara
8 5 9
Tehnica
de
execuţie
Dimen-
siunea
Materialul Beneficiarul Obs.
7
60
1
'la~ul. ",," '"!. <,:t r"t'l:rl
l~
G .FiA'4i:~
-
I
-
I
-
I _1 I
-
!;!1~J.P.i'tdvle!,ti. f . l . ~.
~
,
I ~
I I
I
I
:
I I Nr •. 7F. ata: ; rs~.:r!î::.c:
,
e
-j
,nic.
611 I
-
-
le?
sept .30 3)00
1
.' l!on
~u m.
r «, x
' / ~m
hirt l
zat
eolqr I Min1star..ul
. Agricult urii
t
-
Nr. Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţiale
de Denumirea planului de ansamblu
Inv.
INVENTAR
al colec iei de planuri
Data
lntocmirii
anul, luna,
ziua •
Tehnica
de
execuţie
Dlmen-
siunea
Autorul Scara Materialul Beneficiarul
2
9
3
1
Obs.
5 4 ' 1 9 8 10 11
11' ]-

~
rul
lcultur
(1
p' "
co l n lst erul
icult ur11
vazl' ~U-

1 1
~

1
Nr, I
I Nr. total al
Data
I
Iscara
I
Tehnica
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor lntocmirii
Autorul. ,
I D~men·1 Materialul de
I
Beneficiarul
I Obs.
de detaliu anul. luna.
srunea
inv.
şi parţiale ziua execuţie
--
2
I
3
I 4
I
5
I 9 I 7
I
8
I
9
I 10
. - I 11
I I I I
l'
I I I
~.
1,. •_- -r -
-
moşl.es. C&tlener 187 3 I ,lng1nO r I J.: I ' lY 1I I .tln't1e eera+-n
iaba.plaoaBo - dec. 21
I "
I I
om.
,
,
I
11:
-
I
, i ' j

,ăa~~
1841 cl ueer ~e 7 ' 7 %
'hirtiep
I sept.,20 I O An Se . 600. 61c -zată I I Ap~cul t ur l ~ I ~~~.
l nl s t er ul
,rlculturl1
61%1 carton

'istarul
i cul t ur i 1
hi r t i e , o
t
1874 l anul or aş ul Ui Bacl . ' X J ; .
< •
l i D8
Denumirea planului de ansamblu
Nr.16tal al
planurilor
de detaliu
şi 'parţlale
Nr.
de
Inv.
Oala
lntocmirii
anul, luna,
ziua
I N V E N T A- R
al colec iei de planuri .
Autorul Scara
Dimen-
si unea
Materialul Beneficiarul
execuţie
10
g / t
9
••
••
-
. .
Nr,\
I Nr. total al
Data
1 1
Tehnica
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor tntocmlrll
Autorul
1. Scara. 1D~men-I Materialul de I Beneficiarul I Obs.
de detaliu anul, luna,
. SlUnea
execuţie
Inv.
şi parţiale ziua
-
2 I 3 I 4 I 5 I 9 I ' 1 I 8 I 9
.l.~.
-
-
- - -
-
-
••
- -
• ,," .XI. u
I
r j
INVENTAR
al colec iei de planuri
Nr.
de
,
Denumirea planului de ansamblu
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţlale
Inv.
Data
lntocmirii
anul. luna,
ziua
9
Dimen-
siunea
Autorul Scara Materialul
2
'1
3 4
'1
. . . . •~.
1 ••. •
1
5
Cu.e
-
•• ••
Tehnica
de Beneficiarul Obs,
execuţie

9 • 10 11
I
in 1S t 8r
,culturt
n
-
-
o
cult urii
-
••
••
-

Nr.
de
Inv.
Denumirea planului de ansamblu
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţi ale
Data
!ntocmir!i
anul, luna,
ziua
Dlmen-
siunea
Autorul Scara Materialul
2
•••
3 7 . 5 4 8 9
lun .
1
1
Tehnica
de
execuţie
Beneficiarul Obs.
tit 11 9
1
0
u
1
1~.
1
s.
1


~
I N V E N T A R
al colec iei de planuri
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţiale
Data
lntocmirii
anul, luna,
ziua
Nr:
Tehnica
de
executie
. , '
Denumirea planului de ansamblu
Dlmen-
siunea
Autorul Scara Materialul Beneficiarul Obs.
3
11
1 1

"
3:u'l
tJ.tt
i t
' o
c UI
o t ; ulo rseulu1
cr . ~, . , f t
u: r- .,
c

Nr. I I Nr. total al Data
I
Iscara
I
Tehnica
Denumirea planului de ansamblu
planurilor Intocmirii
Autorul
I D~~en-I
Materialul de I Beneficiarul I Obs.
de detaliu anul. luna.
siunee
execuţie şi parţi ale ziua
-
2
I
3
I
4
I
5
I 9 I 7
I
B
I
9
I
l G
I 11
• I J ':" . LLI" " . WQIji;&.CJ. uwatU1Jia I?
~C O
I I I I
"
I I I
1 Goh1t t t . jftoca .lsao-i S. Ze~
••
149 ••5 1ca~too I neAt' U l. Ministerul
Agr 1cu. l t wi l
,1 •
v
ral m'•••
1891 i nSi ner li 91x hirtia ee~l'lsgru iU.nlsteru
r 1et ••• f.,l.z. ••Lepr-l 10000 620l'!l t i Asrtcul ţw..l

• •
., .
1
"
;1
I
I . f
.
.
re·elere 16~1 l ngl ner
-
125% car t on negr u
. l . z . : .Lepr1.
u5, 5 ' I Agriculturi
I I
rrletst
... 1/ •• ':'01010
,O}ohi
in'"- colo 1nl s ~r ul
,ri-oul tttt'i
ce s
t at ul u1, TeDo
ul,ocol!.!l DW1lb~v~u
Ow.
~~.
; r -
INV E NTAR
~
. .
. . ~. ,' . r · . ,
. - ,
.- "!
al colecţiei deplanuri
Nr.
-- - --,-
Nr. total al ..- Data -
I Tehnica
. .
planurilor fntocmlril
de Denumirea planului de ansamblu
de detaliu anul. luna,
Autorul Scara I D~men-I Materialul de I Beneficiarul I Obs.
Inv,
şi parţlale ziua
siunea
execuţie
.
.
1 2 3
I
4
I
-5
I
9' I 7
I
,
8 •
I
9
I
10
<.
I
11
* , r l enU1 moş 1ei s t et u- 1894 1ngi l l G. l ' ~1:
122.! car t on col or ' ul nl et er ul
14~.
l &â F r at oet l t a. f . l . z . Lt 1r ones . •. . SOCOti x51.!
J\e;rtcul.~ur1
cu om.
~ . •
"
.
porcel&re~
J . B91 l nel nez o
•1.
,44li
hîrtio P1n1 nesrtll M1n1stsrul' ,
ur l l or . dos t l ua t .1 .z. G .L$prl 50001 ~1. 5 z et ă Agr l cul ~ur l 1
1. de pe m
om•
ului Lazu-

I

. •.
n1.
n~l pogoonelor aaţ
.
11j1191 c:arton
1819 l ngi ner
I oolor I M1D181ier
O-
s ept . 25 1080 lJ.. 5000 36cm Agr i cul t ur i i
}.
I I ~e l oc~t or l 1or p~
ul u1
~1
1.'00:
-1
I I I I
. 5
08;.'ton,
oolor I Mi.oiatert1l
,t.f.z~!oon I h~llr 47
. A~1oul t ur 11I ~ ~4.
~~t oe om.
nu
I I I
o. r u.
Nr. I
I Nr. total al
Data
I
I Tehnica
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor Intocmirii
Autorul
Iscara I D~men-I
Materialul de I Beneficiarul I
de detaliu anul, luna,
Obs.
inv.
şi parţiale ziua
siunea
execuţie
-
2 I 3 I 4 I 5 I 9 I 7
I
8
I
9
I
10
I
11
'It' mar,
I l~i:!.
~Inginer llc 1
90
J t1 ~tle cel:' 001
.OŞ18 atotuluJ. .,. . O onstt! JaXlO 62cm tii.
t' O Q4e 'i'tJ..
I I
l' d
t . -
, .
o' t i Ul . ' 110r mar i
I 1095
i ngi ner 1. 44 x Li r t i e c
l,.Cona aocoo ~? <;
:tatulul f . l . z . t ă I l"g.1'lCQlturl1
ul por cel s r al
J
I 1894 I .. · ; ~ 1; I ? St51 hirtio c8r1 nosr.ulU1nlatarul
1părţi d1u00- :.l.e.
in~1ner 00001 x t~ . Ap.r1culturl1
:rleoruel Tii..
I I I
l nes cu
:lUl parcelar el 1894
lng1ll0J lt J 94li
b1rtle car~ lIe~14Ml11istu141
,
S. di n moş i e t . l . z .
3. C onst J o:}(, 64cm tu l'nr1eulturti.
t l neacu m.

r81 I I 1289) I iOG iner 1. ~511
car t on col or Mi ni s t er ul I 3
• 5C C O 02cm
A~r l oul t ur l 1 ~ .
I -
1 9q~
Nr. Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi perţlale
de Denumirea planului de ansamblu
lnv.
Data
tntocmlrll
anul, luna,
ziua
I N V E N T A R
al colec iei de planuri
Autorul Scara
2
ului.
3 4
11
l.l ..lO.
1 . itIf.
(de
Dlmen-
siunea
Materialul
9 ·5
· ~Pl '
Gr.Gol· ·
n
ld •••
1•
8
Q
ca rt o n
o
Tehnica
de
I
Beneficiarul
I
Obs.
execuţie
-
9 I 10
I
11
I
. 1
e\ , l J . ~ur l 1
col t erul
1eul
01.01' n let erul
lculturtl
u u
lculturl1
1
~~

Nr.
Nr. total al Data
I
Iscara
I
Tehnica
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor 1ntocmirii
Autorul I Dlmen-I Materialul de I Beneficiarul I Obs.
de detaliu anul, luna,
- siunea
lnv.
şi partiale ziua execuţie
1 2 3 I 4 I 5 I 9 I 1 I 8 I 9
I
10
I
11
1 I
-
I , Tlf.7'1 fiR ••••

I !-

~.Ll'" I ~D~. nn
-I negru

-
1 1
' 72 IStroban,
.l.a: ..
1
.l.a.
(~
c
ur
-' CO l. o r
u.
u D
0010
ul
INVENTAR
al colec iei de planuri
3
Nr; -
ililliuntuJ . u!
de 'Denumirea planulu'i de ansamblu
..- Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţi ale
inv.
Data
tntocmlrll
anul. luna,
ziua
2
Tehnica
de Beneficiarul
I
Obs.
executie
9 10
I
11
I
lD let erlll
icult url1
Dlmen-
siunea
Materialul Autorul Scara
\
• 8 3 I 4
I
5
I
1,
: !t.
I
ou
d.16?9)
1.
.,.
«
cnet.
7 9
190
.l.a. I I .t.
rterul
cult ur:
1,
100
70
1. 1 1 1 1 irt 1e cer 8~ol or
o lo r teru.l
rlc ulturti
lrli~lner
Nr. I
I Nr. total al
Data
I
Iscara
I Tehnica
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor lntocmirii
Autorul I D~men-I Materialul de I Beneficiarul I Obs.
de detaliu anul, luna,
inv.
şi parţiale ziua
snmea
executie
--
2 I 3 I 4
I
5
I 9 I
.,
I
8
I
9
I 10
I
11
~i r t l . · pi n- col or
I
1865
ll
11S
1ner lil
101,; : J l nl s t e%: u1
f . l . z . 1. Z anne OO( ) l ) z 60 z s t ă .Agrl,nlltur11
1 vi i l or ot s Gul . . j
, Yd.l~) ~. V Olo1n,0,0411.55% I hirtie c~-j nezl'u IMiD1G terul~
culturi
I I
. I I -
- . . . . . ,

I ' I I I
1, 1' 1
I I I I I I
ce- I color
I I

ul nl s t er ul
0. . )
Qş'tl!tl etetu-I
I ~~~,
I -- •..•- - - - 1, I"'d'\"" 1 "Z 1 l:81;,ii 1 Al1.t'iollltUl"11
1un. ; o

u
Ou.
-
l. . .
Nr'l
Nr. total al Data
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor lntocmirii
Inv.
de detaliu anul, luna,
şi parţiale ziua.
2 3 I 4
11
.vo1ul
-
. 1
1
r -
1 vDl.~n._
1Jlu.lu1.s1
cel
INVENTAR
al colecţiei de planuri
Dimen-
siunea
Autorul Scara Materialul
-5
' 1 8 9

C A"foA. -I
t'~1

em.
. r
Tehnica
de
I
Beneficiarul
I
Obs,
execuţie
-
9 I 10
I
11
I
U I l l 1l ' l i s t ar ul
gr1cultux'1
eul
col or
too
' 1
1
Nr·1
Nr. total al Data
I I I
Tehnica
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor lntocmirii
Autorul Scara I D~men-I Materialul de
I Beneficiarul I Obs. de detaliu anul, luna,
inv.
şi parţiale ziua
snmea
execuţie
2 3 I
"
I 5 I 9 I
1-
I 8 I 9 I 10 I 11
010 ngl n
t
r et


1
.;
I I I I I
,
.•.• lll~
hi r t i o negr u
rJ tn1otiU' ul I
,
c:.D 4. (;il. uu. . r. i,O.1UI;,iJ.el. vJ.J1L1Q,. , ~d. 190011 i ngi n~r l
""',." 40.,
I
Agr10 ul t,ur" "
tJ P~A
-.
. C t l .
W ~
cu
~Slv •

opr 1ot at eaSpt t a- !
I I
l ul u1 Br t ncoV~Des o.
I N V E N lA R
I
al colec iei de planuri
)i
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţiale
.. Data
lntocmirii
anul, luna,
ziua.
Nr.-
de
Inv.
Tehnica
de
Dlmen-
siunea
Denumirea planului de ansamblu
Autorul Scara Materialul Beneficiarul
2 3 4 .' 5
(a.l in gin er
\ r ~e8nu
ruJ .
~",dQ' "
raditl.
cal
l
co lo r 1st a rul
,) rlcul tur!
p~. CUl.
rul
ult url1
o n ep: ru
1
-
• ,
a.
-1 I
19)2 lUSS..ner 0,002
53.5
hirtie c~ IIOgrll
L lo 1st et -ul
! ' Ut g1B~l
1 _ 1 ' +
V. ste. fă•. . n.m .. ~ tll Al t r l ~ul t ur l l
n.seu
·ri.
o~
Obs.
11
Nr. total al Data
Tehnica
planurilor !ntocmirii Dlmen-
de detaliu anul, luna,
Autorul Scara Materialul de
I
Beneficiarul
I Obs.
şi parţi ale ziua
siunea
execuţie
3
"
5
9 7 8 9
I 1G
I 11
1657 I ~ngl~r I :tob 95~tr.1rtle cer·rCOl.o:t'
t .1.•z. C.A lex. ,,1. 34, tll ,
I

l~.'nanul ~eoJl() Dl() al I I 1861 I ln E1n erl de I 69 t o ert o n l l p~ n egru U1nl ~t er u. l
~ ~ ~
I I
u.(,~uI V ". -•••u. . i" " ' fvvv I
" ' ' ' ' \ ' ; ' 1 ' 1"i' l'~y.
I
A grlc"
~J l vec
- w; ~-
st ea prln   ulul v i
01. sl.
. ~ ~" o . f . . ;
IPG ;
r'~r:~
~"
9l,~~ll ~
~ P;Ir71U d.Jv ci(;.) .--
tJ~·
Co..f &~
J o o o o
~~r . J . . J . . ,
'*"cAtt- lLoMI\1-JNri) :ttt
r I
4-~ ~' MI
.
~. CJ . ,~~
O b~t I(b. 1

-
Nr.
de I Denumireaplanului de ansamblu
Inv.
2
. oş1
.proprlet
. : ; n~: n11or
ni.
""T ie
-
;;f;' U.

·33.
-
Nr. Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţiale
de Denumireaplanului de ansamblu
Inv.
INV E NTAR
al colecţiei deplanuri
'Data
Intocmlrll
anul, luna,
ziua •
Scara Autorul
2
9 9
3
Dlrnen-
siunea
' " •. . .
UlZa
Tehnica
de
execuţie
Beneficiarul
10
,()v
Obs.
s 4
Materialul
1 8 11
-
C OI l ( l ' Ql i c al
tloşie1 B1:..""C8. ~opr1l
I
t s t es pr i nţ ul ul M1b a
il n.Obr6~o'V 1c1.
6.
••
c el

I I '
.Obreno-
1861 J1'
t.l.~. '61'1
r s 1
1861
inginer I d
old 1500
62 %l e~r t oD 11P1~negr u
35cmpe pînză .1.",.
, 51car t on l i p
, 5
n UlalDisterUl.
gr 1cul t Ur i l
n1s t er ul
r 1cul 1; ur 11
l . _'
; j ud.
~r.

Nr. I
I Nr. total al
Data
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor lntocmirii
I
Autorul
Iscara
I D~men-
de detaliu anul, luna,
inv.
şi parţiale ziua
snmea
-
2 I 3 I 4
I
5
I 9 I 7
13' 1I . Planul. eC Gnomic al, I I I
<!861} 1ils
111
? 1d6 1
4
.
1
te
,.•.• "•••••••••••• v... WV ~ a&V ""r
I
,CarlG O . ~ 2
SS3C c. . p! . ' opr i et at s n o~:tJ cw.
.
p~1n~ulul !
. . . },
vi ei .
-
13~.
-
1,

-
1 t}m~ 64
1000
14JJ •.2UlDt.l1 tlo:;iG 1. ~Ddov'1'
pr o~k i et at oa mă n
~
r i 1 Sadovae
i.eul
cu
Materialul
hi r t : ! .
Tehnica
de
execuţie
col or
9
rul
grlcultU:r1
Beneficiarul
10
r l cul t ur l 1
Obs.
Tel
Nr . l 62.
Nr.
Denumirea planului de ansamblu de
Inv.
c
Data
lntocmirii
anul, luna,
ziua •
I ·N V E N Ţ '-A R
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţlale
al colec iei de planuri
ou
Materialul
Dimen-
siunea
Autorul Scara
2 3 4 7 8
Tehnica
de
execuţie
9 ; 5
9
1. pro pri. a -
Geor ~e F il-. , -
.tic al
14 4 i s t ems t 1z ~
lă a l
.
":1.
J .
6" 1 r .eo.'Ud ~~
kJ~, ~.
~ J--
(1833)
186?
hir' tle
xlhirt1
' O
..,d.l~O)
1 0 0
vie1
I (în 1 9471 D. V
28 mal)
" 1/ Î
I ~ -
AC }"F , ~o- t c. ()O <)
lo~
J O J lt ·J 1-'
VU~ 4'dJ
tlC {~h e
o lo r
gru
gru
~t
rll
Beneficiarul
ricul-t uri
,
a l
lcult ur11
n 1et erul
lcult ur11
11l 1~t er ul
1cult url1
0,
Obs.
11
l'
, .
~
I
Nr.
Nr. total al Data
Tehnica
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor !ntocmirii
Autorul, Scara
Dlmen-
Materialul de Beneficiarul Obs.
de detaliu anul, luna,
siunea
Inv.
şi parţiale ziua -:
execuţie
I
I .
. .
3 4 5 7 8 9 10
I 11
."
1 2
9
r,
. ~~
. .
IJ.4f
~01r
,. . .
'y')
31t "/. ~â~
~O
. '
I
,
I
-'
.
-
.
•--_-_-~_"--:: __ , .. :-:-----c..,_~ ___ -
---- --- -~-_.
-~I -
/i~J
p. > \l (. U,\' Q =n.
,
l'
I
61,f
I -- ~ , --, ."t' . --- ~._--~- - . -- . . ~
~
-f
I
~~
1-
. .
~
C I Al · -
.- I
C,Ă. ~)
~
V V \~
-
• . . ,
~~Mv
' "
<1
d
' 4> ",:
IW'
~ ~,
~
I
I
I
I
M~~ Nvc.--~
I I
~ .
,
,
)
I
1
M\' ~ J'\~.
~
1 . .
I
~
-
I
I
I I
I
i
I I I
1
I I I
I
r
~
, t
i
~.
,
.
I I

"
I
~
i
I , r
t
_.
-
,.
• ~
~
.
;
-
I
~
I
I
I
t· I
. . -~
I
I I
.
I
\
-
.
r :
I
I
\
t
-,- ;
,
I
I
r »
I ,
. ~,
I .
! ~
I
.
-- - -
. .
Nr. total al Data
Nr. I
planurilor lntocmirii
de Denumirea planului de ansamblu
.de detaliu anul, luna,
Inv.
şi parţlele ziua
2 3 I
"
I N V E N='Ţ A-R
al colec iei de planuri
Autorul
5
Scara
9 ' 1 8 9
Dlmen-
siunea
Materialul
Tehnica
de
execuţie
Beneficiarul Obs.
11

-
-
<,
.1.
t
1
o
~
'-.


10
Nr. I
1Nr. total al
Data
Iscara
I
Tehnica
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor lntocmirii
Autorul I D~men-I Materialul de I Beneficiarul I Obs.
de detaliu anul, luna,
snmea
inv.
şi parţiale ziua
executie
2 I 3 4 5 I 9 I ' 1
I 8
I
9
I
10
I
11
I I
-
I
.
e
':! _~ _J-. ____ •••
~
-
-
1801
-

c r
<!ultu.r
1
o
I l
t
•14 I i}~ Ioan 11000 I ~51..~1 zota ; I 1 ~Il<!ul
ut ul
-
1
1
I N V E~N-r=A R
al colecţiei deplanuri
8 10
Dimen-
siunea
Autorul Scara Materialul
lialDT:A ne r!T"I~l'r.o,"111 I I I ..
Ccns v.I U;UUJ.~.
~
, .J
1 . i r ~~uuJ . wu~~eL ~nc ol l J _ -
.1tului
I
I oc •..•
'&0roV e - t U .
I
l'
14.
I
Suceviţoi. I I iul.l. IMonBzaul .110131, r
e . t . < . - <
4 5 7 9
..,
...•-
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţlale
Data
lntocmirii
anul, luna,
ziua •
rlO
Nr.
de Denumirea planului de ansamblu
Tehnica
de
execuţie
Beneficiarul
inv.
2
• I ~ Jo.UU1.4..'. e;;COnOli .1.c D1
schi-Ll..lt..i G
voreetitcu
3
1~~6
OC~., •
9
l or l >
Agr i c ul t ur i i
t pîn- Icolor .nisteI .'u
A~~icultur'
J.r~-
• .L •
10-
s ar da . . . .

1'J.1.t11Gtlul
1 r e
d OŞ18
or ovei .
el
o ~ni s t er u
I '1cultur·.
{of
Obs.
" .•
0101. ' l.'U
11
ltu
Nr. I INr. total al Data Tehnica
de Denumireaplanului de ansamblu dPlandUetrill, ?r atnnutolCI Dl iriai Autorul Scara D~men. Materialul de Beneficiarul Obs.
e aI U , un, Siunea .
inv. şi parţiale ziua executie - ---
_ _ 1 1_ _ 1 - -1 "
3 :4 5 9 1 8 -" 9 10 _ .r I 11
lL.lsChilt~ J e .>).8na .uo-I j r (lL, 40 - J - _ 1 _ -1_ :1, 5 .p.~;;'·t;ie_ : 1, ~~~~~_ ~.d~i~_ tel·ul o
1 1_ _ ~8!N) I 1 el. ~ " t~ \~. _ ,1_ , r I Agric1l1t~ii r;6 .R.hL-.
nct.t..:ţ1 ş.a.
da plan a m ~-I 1 1.(1el~- : -: t• - ~j}~ Ihirtie Icolor Ir';i'niste~ul ..
I şanCDo· lu.... ;o}! _ 57.5 A:..~icu.l·curJ.l.
CI.U.
I
I
u.,Schi ţâ. de plan a mo- 1704 -. - 42 x l :ţlirtie pin-lcolor I Ml'fllste.ru
i_Del.Eica • Dov.l1 \ . 3 1 sa••
e.w
U. 9.1Plan~l tîrgului DOJ" " I tOi,
1 mosiei vecine .Bl'O1-
Şi al satelor
1:0SCCiUţi ş.~.
I
I
I
zc ,
ler
i.rti
e10
de. Io;' x
000 48
I
s t j ~
«nisterul
Agriculturi ~ apr.J.O otiă
. .
1.
:i
i
2
Nr.
de Denumirea planului de ansamblu
inv.
J1
l u
p r o1- . i ' i ~1j
Alexandru BUC.l.1CU, p, , -(
sa
moş i ei sti,,-
n" :'o
r~~
'I<Q~~
) ...~r~:t1.~
o: ~ VUJ~
~~?~
G~~ m
~O ()J A. GiAM-~ ,
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţiale
3
q
Data
lntocmirii
anul, luna,
ziua
4
{l b40 -
lL50
l~~p
'~J
M
I N V E N'~T A R
al colecţiei deplanuri
Autorul
5
on
-'-""'Q-' 1 000
~~J "'
GS" o.tt- ~-
r
Scara
Dlmen-
siunea
Materialul
8
c OJ . or
execuţie
9 9
m.
d
1500
('T:j.
01'-
7
J O H c
J . t 5W A
ar t on
~
vr
Beneficiarul
10
l.niololuI 'U
Gricul 'tUl:
ni s t er ul
'" ricultur: .
t O b
Obs.
11
,
l' -N V E N-'=Ţ --A R
al colec  iei de planuri
o~
Obs.
3 4
Nr.
de
I nv.
Denumirea planului de ansamblu
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţlale
Data
lntocmirii
anul, luna,
ziua •
Autorul
10 11
2
loz' d
-
5
Tehnica
de
execuţie
Dlmen-
siunea
Scara Materialul Beneficiarul
. 81 s~~~~i~i~;;~ ~
v·°I ..\.l.tA.I .!
I
I
-
~'ţ
<,
'~~
•..)c::" " " \
A ~- $~
-L
~-
-
--
f.l.z. ' W •
.cS-t
-
- - - -
_ . -
- ~-
I
I
1(;;1
"
81.r.t..t11JUJ. UJ.~I ;U;.-;oJ.UJ.Vu.•••.I
1,
• •

-
1[.;:)].,' -
: t e
8
-
7-
8 9 9
Nr. -total al
planurilor
de detaliu
ş! parţi ale
3
I N V=-E~N -1'A R
al colec  iei de planuri
9 8 10
1
(og
11
Denumirea planului de ansamblu
I nv.
Materialul
-Dat-a
lntocmirii
anul, luna,
ziua •
Dlmen-
siunea
Autorul Scara
2

i.

f " ! " : .
b1ro i

Beneficiarul
execuţie
7 4 5
1 t "
.A
...
~aAn' .
9
l t ur i
c 4-ul

ur
i::
..
Nr. I
INr. total al
Data
! ! !
Tehnica
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor !ntocmiri!
Autorul Scara ! DI men-! Materialul de I Beneficiarul I Obs.
de detaliu anul, luna,
siunea
I nv.
şi parţiale ziua executie
--
2 I 3
1
4
I
5
I 9 I
7-
1
8
I
9
I
10 - ~. 1 .11
f
1. _ _ _._ --
I L
I I ~
1_ - ~.:.._ I I
,
Icu::::, ~~
_ _~~""_ ~c.!.~J : _ !...•.... _ ~_ ._ ..
O
1 '"-Icolo: •...•. AistCl"U
-U
20
1piio.I
I
I
1852 IGthOorg~... dQ
?5t5
. q i r t l e p J . : Q-
c ol o~ .JiI 1istvrul
I
un. 28 iluţaş - I Jq X 51
.:..Jta A rtr1culturi
i
tJrar (tj. C J.
/
r
1.
, 1
,
-
ul
I"uto~~-I1.~,( 1.: Izatu
i
I I i ul . l O
I
r i c ul t ur
I
,.
1
-
•••••
1
r
I =N=V· E N T A R
:;:
=
( O f
1,
al colecţiei deplanuri
N;~ 1";~::~lr~a- PI ~:~Ui· de ansamblu
Nr. total al Data
I Tehnica
planurilor I ntocmirii
Autorul Scara 1D~men-I _ MaterI alul de I Beneficiarul I Obs.
de detaliu anul, luna,
I nv.
şi parţlele ziua •
siunee
executie -J
2 3
I
4
I
5
I 9 I 1
I
,
8
I
9
I
10
I
11
-, 1
I
C.I ~lanul ec on~mi c al 185?
. t . Gheţ u· de lbA~ :.tirtie .., ~nlcoI oz- 1. dni s 1" v: t ' u1
Qş i t i t î r gul ui Hu~i mar t . c omi s 1100 xl 16 zati:." , Agr i c ul t ur i
~i Vol os ăni i , p r o: p r :
t
••• s t j . c m.
te, tea Ep i s c op i
I
• c·
10. ~l anul ~o9i o1 Măr t i - 1840 N1m şw.' daJ;;~x nirtta llîn1color l11inisterul ,
I
R'adovici n. 3ş t i , p : t · op r i et at ea oc t . 4 •. 120 . • Acre ~ată \1 ~g~ic~lturii
i
s c hi t ului f - uobor an1,
1 "'
metohul f itropoliei

I .;
aşJ.:.
~~
..
11.1
r
I
-
!
I lipro
I
.

1 - c op ogr ai i c al 18L!4 ~i ngi ner
de 6L, 5 ..1îrt!e·pi~l
c ol or
c.r.Uniste rul
p ăr ţ i di n i l l oş i a
f . l . z . I . A. Bai e ·1100 x ~ată ' gr i c ul t u. l ' ! i
en1i t p ~op r i et at ~e di st:j'
52,

l:.I e
Nr. I
INr. total al
Data
.de Denumirea planului de ansamblu
planurilor tntocmirii
I
Autorul
IScera
I'?I men-
de detaliu anul, luna, .
siunea
I nV.
şi parţiale ziua
--
2
I
3
I
4
I
5
I 9 I 7
I I I I I
iEI
l' I
-_ ..-
I~~y :~-;~. 1- ;;';-;~ ~.~~~
u-jo3;;1?fulze-Şt:L~1!ăn;:;'l ~
;
I .' --
r I atj.
!
wpi.scopiei
Tehnica
de
execuţie
Beneficiarul Obs. Materialul
8 9 l Q
l 1" \ oş i i l ol " ' Har-
1838
  , .
~de ro.5, .:rtie
I color Jinistsrul
Z l I 5l . nar
Z QŞt i , l ' ăn-
,
oct;.18 aaile 100 ~'52t5 _ 1p., l.'iculturi1
,-
• t
şi, Micleştii. Joppa- , tj.
t at ea Ep i s c o-

••Pl enuL moş i i l or Sc o-
I
' oş en! ~~i Bohot i nu.
r op r i ~t at ea c ~c ~s
1830 ~nt ? ; i ner
. 1. z . hel l al '
8. moşiei accoo-
etate
1830~D, einer
.l'.z. Beller
d
îrtie pl.n- Icolor " linisteru1
aua I 1Rriculturii
m
- c.OO
lipo
n:îrtie pîn- I coler Jl
l
1D, isterul
~at u I Jgricul~u~
11
•.

2 4
Nr.
de
I nv.
Denumirea planului de ansamblu

o
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţlale
3
Data
lntocmirii
anul, luna,
ziua
I NV" ENrAR
al colecţiei deplanuri


Materialul
Tehnica
de
execuţie
Beneficiarul
8 9 10
r 1
culturi-
o ul
l{ O
Obs.
11
li
i
..
1
Denumirea planului de ansamblu
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţi ale
Nr.
de
inv.
Data
I ntocmirii
anul. luna.
ziua
3
1 ~c ol i i
-
01"
4
C . 1 " ' 1 ' .
-'
~" .1
e .
9
Dimen-
siunea
Materialul
Tehnica
de
execuţie
Beneficiarul
Autorul Scara
'1

c
o
- 1;;0.1.0
--isterul
1
r

ltU.I ·ii
Obs.
i
5
r l Q
01'- 11,
s t j .
1
t
VO ••• " ,ÎIJ 4
:' Icpr:o
.J
e
INVENTAR
al colecţiei de planuri
Nr. I
INr. total al
Data
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor lntocmiril
Autorul
I scara
ID!men-
de detaliu anul, luna,
siunee
lnv.
şi parţiale ziuoa
2 I 3 4 5 I 9 I 7
-
I
-
oc
Lv
~
1&01
1,_ _
br . ?


-
-
1:
6~
,

Materialul
CB1: t OD
8
-
Tehnica
de
execuţie
c ol or
~
9 11
Beneficiarul Obs.
10
-

-
1 ni o
12q O X 5., I"atu - I IlIgr1CU1.~
tj.cm ,
f" " 'I : T. ~ •
••
on
u
2
NI .
de
I nv.
Denumirea planului de ansamblu
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţiale
3
Data
lntocmirii
anul, luna,
ziua
Tehnica
de
Dlm en-
siunea
Autorul Scara Materialul Beneficiarul
"
5 '1 8 9
•..
1
••":j".
• " i
ii--
1 u
.1.~•
1t.5 rhîr-(I
1
de p l an a 11. -
IiUD.l, . hot~r a mos' ~
-
5
- . . I ,
I I I


.~
it
_ iScopîl3i

1
Cw.
.... '-I color
ul col
ton
ii
Obs.
11

J )
(
II
'i.
3
Nr.
de
I nv.
Denumirea planului de ansamblu
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţiale
2
u....
~
_ t
rilor d
şti.
Data -
I ntocmirii
anul, luna,
ziua
4
1
,
. . . •
I N -V E N- T A R
al colec  iei de planuri
Autorul
5
O.But
Scara
9
Dimen-
siunea
1
Materialul
execuţie
9 10
Beneficiarul

8
l e u
ii
tlt- .-
Obs.
11
INVENTAR
al colec  iei de planuri
Autorul Scara
Dlmen-
siunea
Materialul
8
execuţie
9 10
Obs.
1\
11
Nr. total al Data
Nr.\
planurilor lntocmirii
de Denumirea planului de ansamblu
de detaliu anul, luna,
lnv.
şi parţiale ziua
2 3 I 4
Beneficiarul
1 5
9
Nr. I
INr. total al
Data
I
I scara
.J
Tehnica
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor lntocmirii
Autorul
I D~men·1 Materialul de
I Beneficiarul I Obs.
de detaliu anul, luna,
inv.
şi parţiale ziua
siunee
execuţie
--
2 I 3 I 4 I 5 I 9 I 1I 8 ~ I 9 I .10
oş i i ~orI
Oi ; r u.
. . . . r t i
t a
l.l"'-Icolo ., lor 1
o' t r u.
C, .
-
cala r v~
r ul
icultur"
rul
cultur11
t ar al
ieul
J.
. c . U' .
L
I -N V E N T A R
tl ~
"""T
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţiale
3
al colec  iei de planuri
Data
lntocmirii
anul, luna,
ziua •
Tehnica
de
executie
Dlmen-
siunea
Autorul Scara Materialul Beneficiarul Obs.
11
-
Nr.
de Denumirea planului de ansamblu
10
l
i ngi ner
eCat al u-
I
za
I nv.
J
1' 2 4 5 1 8 9 9
(
t
\
.-1
l l J r 18nul moş i ei Tur c en~,
p r op r i et at ea munăs t i -
r i i ' l ' i s manati
l f J Pl ~nul l I l O~i e i' '"Val e: dU
1 7 Ap':'-9 ~r o. p r ~eTJ at ea m f :l-
nas t i r i i Ti s manae
1
14J ~l enul moş i i l or Cel o-
I
. l ? ă. r u I ! ş i BoI ' ~\ s Cu, p r o-
I vr i et at aa mân~s t i r i i
Ti s l I l s na. •
c ar e , ora p ar t e ş i s c b: i :
l .
t ul Bai e dd Ar am~
J ,
w.
1851 1, I 43x Ihi r t i e p i n- I c ol or
1000W 31c I d z at u.
Mi ni s t er ul
Ar ; r i c ul t GJ . : >i i
2~,
f vl . • z . .
k
în
1<3531ing~rt€ 1li '6& 1 hîr'~:i:e"pin- color
Mi ni s t ~r ul
"Vf ~şo .'10000 50c r : . . z at a Agr i c u1 t ur i i I ~.ax;
nu
.
_ 1
1
!
-" -
l i p s ă +
~ 1,
.,
- .- •
.
- L. 1~
(
k cca.ls1
G: 3x hi r t i e
..

-
•....
-
negr u Mi ni s t er ul
- 1850) ! ) 7c ' A' Cr i c ul t ur i i
.
lingine~
-
1861 de 149x
f . l . . zo ar I Gol 1600 62, 5
ş i P: : ; t r e s t j . . c m" ,
~ur el l i : Y Serbar
Vod! ;
I
.
hi r t i e p î n- I c ol or
Z bt o.
Mi ni ' 3t ~r ul
Agr i c ul t ur i i
~
-~
! { J ~L-
~ l a~l t op OGr af i c al
moş i ei ~oI l odo1u, în
-
..
U'PSA;
.1. ni~, I
Nr. I INr. total al
Data
I Tehnica
de Denumirea planului de ansamblu ~!a~:~~l~~
lntocmirii
Autorul Scara
Dimen-
Materialul de I Beneficiarul I
anul. luna,
Obs.
lnv. şi parti-ale
ziua
siunea
execuţie
2 I 3
"
5 9 7 8
..
I 9 I 10 I 11 .._ -
-
17 01
,
-
,
I II I r l' I I I I j
t.: i·~
J I I
[corrtopf.n
ia l h' ~l
.
Li ~
-
. i.paa
.,.
"
.~
~.;
1anq l de p ar 9al ar e
f
1894
i ngi ner , 1· 114x
c ar t on c ol or Mi ni at er ul
al moş i ai s t at ul ui f . l oz . . Bar bov~t 5000 74, 5
Agr l eul tu. ţ i i
I3 ~~o _ .1--
~ l ...- •. ~. • •. - .1:-:'_ 4 4_
, Bai a: de Fi er , p l ai ul
,
, , mlO_ . c m.
I
Novac i ••
I
I
I
2C. I }l an~1 moş i ei Fr ăt Lş 1853 i ngi ner ' 1-
l 04' ~ hî r t i e Pî D1 c ol or I Mi ni s t e~ul
t i , p r op r i et at aa mă- f . l . z o C. Vi i ş o- 20000 x 37 z at ~ Agr i c ul t u~i i
n~bt i r i i Ti s mana ş i
r E; i anu
--
c !IL-
a t 100c ni l or Fr ăt eş t i
I
I I
\
I I I
~
I Î
' , 1 t
~ J
IJ I
I
( , )
~~ Sus ş i da J os ~
t I
I
2Q. l ~l QnUl mos i ei c er c ~-
1834 I oan VLl l ~ 68 x hî r t i e
v Ic ol or IMi ni s t er ul
b{s di i a; hot 6r ul ei c u
-
sUG •• C-:,SDU' 15000 48c m Agr i c ul t ur i i
Pobor C- ş t i i o
I , I I I I I , ...
21. I ~ant l moş i i l or Fr ~~
1906
i ngi ner ~ l ' ~ ?1.51
hî r t i e I c ol or I I I I i ni f j t El r Ul
muş ei ş i Ns gr eni , p r o f " l . . z o
Mkl i nes · c 1000 z Lf 3
I
A5r i c ul t . ur i . L
Lr i at at aa Sof i ei A~ I
I I , eme
I '
Can9c i u.
(.il19,,(;
INVENTAR
al colecţiei deplanuri
Nr. total al - Data
planurilor lntocmirii
I
Autorul
I
Scara
ID~men-
de detaliu anul, luna,
siunea
şi parţiale ziua
.
--
3 I 4 I 5
,
I 9 I 7
~ - Xt:J4&. _
l/u
Nr.
de IDenumirea planului de ansamblu
I nv.
2
( \l·vL. -
-1
- ,
...
l.
< , ;L ~ 1 <
CirllBli
, ', ..-
â

-ora.
1
Materialul
Tehnica
de
execuţie
Beneficiarul
8 10
r·" , v.1
o . •

':';
f C
c
9
v
..,.
.•..
rul
i eu
ni ot o: ! ' u
r i c ul t ur i
Obs.
<., ~c
. 12. - 1\
ls
11

2

'olect al unui podeţ
( l~ 19/1lGxa~ll o.:~~ q ~ I
..::arton I .Jcu:~~ru I r.~inioteru
l t ~t de 2 m. deec bl -
= 1,,;...1tI'!:•••• I
I
I
I lu•.. r1c
l'C.Sosecua cs
- -
r" , .
i I
I
•• :_ exon, :J
tl'
.
< :
).0;, 235~ 'Cl3I --···" " I
Nr.
de
inv.
Denumirea planului de ansamblu
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţiale
c t 1du1ui
4u.ll
l
+ -
3 4
Data
lntocmirii
anul, luna,
ziua
<:.
Autorul
5
llexon
1.... o
Scara
1.Dimen-
siunea
9
--
I '1

-:
l L.

1
-
Materialul
8
Tehnica
de
executie
Beneficiarul
i ul
ltu 1
:
Obs.
Nr.
2
de Denumirea planului de ansamblu
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţlale
inv.
1
.,
-
. 1 ,
.,
f-tCA~ JJk~r l 1 - -
lr tvw\a'ltt Ift~2, ~
" n n O , ' / ~~ J
l~A
< : J l~'U J /\
+ t-{~
3
1 . . . 1 \-
Data
tntocmlrlt
anul, luna,
ziuă
4
I N V E N 'Ţ A R
al colecţiei deplanuri
Autorul Scara
Dlmen-
siunea
Materialul
Tehnica
de
execuţie
10
Beneficiarul
9
5
'J
1
l
1
Cw.
8
:11"•.•0.•••
c ar t on
rV ii r
~d, 1 ~( ,   J>11 I .j
0M~0-~/ n
O {& X I L< ;! dt ~(
2 .J Cf./ t ': J ;?f q
A "
9
u
u
a1 /V " - -
~I
1 1 6
Obs.
11
~I~ I
('
, ~ ,
Nr. Nr. total al Data
Tehnica
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor lntocmirii
Autorul Scara
Dimen-
Materialul de Beneficiarul Obs.
de detaliu anul, luna,
siunea
execuţie inv.
şi parţiale ziua :=:::::-:: -; -
--
9
1 2 3 4 5
9 7 8 u 1 0 11
Bo
9~t \fo~
-
~ -xe O )~'I(
~., ,
-~~
--,-
1 ~l. rr I ~
.. .
I
.-
~~
~.
<; ~( . Ui ,
--
-
~
\f aj u--
-
T
' ..
4
-~
- ~
-
=---=-::--_ ~---=---c-:: ~_ ~.
~
: <j '
-
. '-'
~
-
J t<-QVIAO v Î ~
~.
••
~
1
I
..
~I T-
I I :
I ? r O
r
I
l I
I
1:
I
.
I

I
r
~~
I
1
I
1
I
I I I
I l
I
i I
I
-
!
,
t
,
>
I :
,
r
I
,.J
I
1
- I
I
~.
I
1
.1
I
I
I •.
, 1
I
I
1 I I
:
I
1
i
I
I I
1
1
I
I
;
I .
I
1
I
I ~
I
I
I
I
I
I
1
I
i'
I I I
I
1, I
r
I
:
I i
,
. I •
I
I I I
I
1 1
l I
;
I
f
,
t
I
I
• I •
I
I I
.
\
1
r
:
-
,
I " 1 \ ,
I
I i
I
,
I
/
I
I ., .
I I
'1
,
1
"
J l
\
\
I
.
I
I
...
,
r
.
f
I
I - ~, t
I \
\
.
~
I - i I
I
I ,
:
I
I I
I, c
,~
\
I
I
r
/
l'
I
l'
,.
I
r
I
,
1 I
I
""
I
l
I
I
..
- - - -- -
-:.
-
-
-
.-
-
-
(
' I N V E N T A R

al colec  iei de planuri
ui 1\0
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţiale
3
Data
tntocmlrlt
anul, luna,
ziua
"
Tehnica
de
executie
i ni s t er ul
· c ul t c . r . t .
Beneficiarul
9 10
t (
Obs.
Nr'-r
de Denumirea planului de ansamblu
I nv.
Dimen-
siunea
Autorul Scara Materialul
2
9 11
s :

. : : : . ~ L~
~
10
1,IHout~0~J.a ~-
ry )\U'UiGO~ J ~~~~-,
5 '1 8
-.
. t l e
J â: t t i
J

I I
tjţ)~+Qv
~ "GiWt
f f ~o
I~'J ~~ ~I . ~I
< . . : - O . Q . ov- . •I ()'Yl;~ J
00(- .4 .0.
)
o: (ri\, Jhii ~ ..;J r l.tX J
k ~ ~o~ew-_ ~~(. F~
I " 1•. J ~ovt o\'
.1 ,UUWL UU~LLLU~ v~- I I J . . c . . J . C
:J.nGl.OC ·. Lt . ..."" •... ~~- : >103: •. :inirrt;erul
..•.• l.~. " ·o" " i" · LOc
r'·(
~ot u Jigrlcul
~i ••. _.~' L
- 1,
\. ,I. I~.
n~-I
I

"
~·Olt. -, t~.era,
,
I .•
.•Ulr·"
,
_ .,
I
.0.I
I
I
f
I
.lroL.c, \ndl cos1ei iJ .l~r1lJ tl-
~
,
I
" "
~
lL4C
-
1- ] 047 n1 1"'.':.tr> r.l' , -;_ f "n1,,'
IM;:;c,.·:•...., ., wl
INVENTAR
9 10
Obs.
11
?J ~t (C- ,

al colecţiei de planuri
8
Tehnica
de
execuţie
Beneficiarul
Nr. I
N" total .11
Data
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor lntocmirii
I nv.
de detaliu anul, luna,
şi parţiale ziua
.
2 3 I 4
1.
l'
cer .1
1
Dlmen-
siunea
Autorul Scara Materialul
'5
7 9
. t on
de colo
J I~

Nr. I
Nr. total al Data
I
I scara
I
Tehnica
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor tntocmtrll
Autorul
I D~men'l Materialul de
I
Beneficiarul
I Obs. de detaliu anul, luna,
siunea
I nv.
şi parţi ale :ziua executie
2 3 I 4 I 5 I 9 I 1 I 8 , r
I 9 I 10
rul
'culturi
I
.: I
~)
. I . 1
1
li; I
I ~I I 11 4n~n I

I
-
f

-
I
I
• -
I I
I
I ;
. I
I I ~ I : I
\
I


- · c o. t o

:1
.
'ul
rlcultu---
I'-~V E N lA R

al colecţiei deplanuri
~tq
p
Nr.
de
I nv.
••
Denumirea planului de ansamblu
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţi ale
Data
lntocmiril
anul, luna,
ziua'
Dimen-
siunea
Autorul Scara Materialul

2
1
1:....
••

-

-
3
-
4
c " t . : ; O
46
. . . • 1.
Leue
1
. 1. " .
Tehnica
de
executie
1.:-1.... olGr
\
î
9
l.'ul
l t ur i
Beneficiarul
10
1•.•
Ul.turi4
r ul
ul ni z t
r i c
'*
-
Obs.
i
11
\
I~:~.I
1N, . total "'1
Data
1
.1 Scara
1
Tehnica
Denumirea planului de ansamblu
planurilor I ntocmirii
Autorul 1Dimen-I MaterI alul de I Beneficiarul I Obs.
de detaliu anul. luna.
siunea
execuţie şi parţlale ziua
-
3 I 4 I 5 I !) I '7
I 8 I 9
1-
.10
-
r. 0011101' 1
.t.l." , .
..


1""
. 1. ~.
1
. 1. 0: : . .
âi
Cu.
i s t er ul
r

J.:lrtlc p r ol
l t ur l
c ol r
n1
i c ul t ur i i
p
,..,a
Nr.
de
inv.
Denumirea planului de ansamblu
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţiele
I N V E N rA R

al colec  iei de planuri
Data
I ntocmirii
anul. luna.
ziua •
Scara
Dlmen-
siunea
Autorul
2 3
Tehnica
de
I
Beneficiarul
I
Obs.
execuţie
-
9 I 10
I
11
-
I
. J . I ~~J.nl.Sliel'U
14;Ul:
4 ·5
7
Materialul
B
fJ
9
tiu
â
1
"
.1.
... 1
r 1c ul t ur
f . l . ~.

co


1
Jvf l#
.,
ti
ul
Ul." •
Nr. I
INr.total al
Data
Tehnica
de Denumireaplanului de ansamblu
planurilor tntocmirii
Autorul Scara
Dlmen-
Materialul de I Beneficiarul I Obs.
de detaliu anul, luna,
siunea
I nv.
şi parţiale ziua - execuţie
I
I I
<.:
3 4 5
9 7 8 9 il)
I I
,
I I
1
u~.lC
-
-
c.'
c.
l av c i . oue
i d t er ul
ul
pan
.~
5
i
i
hJ:r--
1.
c, ri
\..~1
i i


J
l~
INVENTAR
al colec  iei de planuri
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţlale
Data
lntocmirii
anul, luna,
ziua
Nr.
de
I nv.
Dlmen-
siunea
Denumirea planului de ansamblu
Autorul Scara Beneficiarul Materialul de
execuţie
Obs.
2 3 4 ·5 7 B 9 10 9 11
..
- -
,
,
, '-I cel
.,Il
Cuo..!..
~, .
~i r
1

,.
Nr.
~tot'l 01
Data
I
I scara
I
Tehnica
de Denumirea planului de ansamblu
anurilor I ntocmirii
Autorul I D~men-I Materialul de I Benefidarul I Obs.
detaliu anul, luna,
snmea
I nv.
artlale ziua execuţie
1
-
1
)
2 3 I 4 I 5 I 9 I 7 I 8 I 9 I l G I 11
. .-
-
ul
~. l . z .
, ;.~pa" I '.~c
" G6,
j ',zstă .ari.eul turii
41 lu . r it;-. ("'m
.
r
r

11.rtie pî= c el oi : ' , ;..inisterul
..\. ~•...., -.J f ,J V
I
~~JO ~"WI
'..:.'.' tlii ~\gricultw:;i';
. " 't •
,
st:
~
!!:~i 1.


Nr. total al Data
Nr'l
planurilor lntocmlrii
de Denumirea planului de ansamblu
de detaliu anul. luna.
lnv.
şi parţiale ziua
2 3 I
••
I NVEN~AR
al colecţiei de planuri
\I :
Tehnica
de
executie
11
Dlmen-
siunea
Autorul Scara Materialul Beneficiarul Obs.
8 5 '1
9 9 10
\.
-
-
. . . • 1.
-
., .1
\,
"
~.
b~~
-tOi
1

c
M·l
- , .....
1
l or u
~
t
- - -
Nr. I
Nr. total al Data
I
I scara
I
Tehnica
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor I ntocmirii
Autorul I D~men-I Materialul de I Beneficiarul I Obs.
I nv.
de detaliu anul, luna,
snmea
executie şi parţiale ziua
2 3 I 4 I 5 I 9
,
7 I 8
~.
I 9 I 10
-
-
-
-
1
ov
1
e
. •. . . : l n- I c oi n, ...
CL..ie ,.
c
ni
'.X
~
1
i,.,,,
1
li!;,,,
~'L?
I N V E N=Ţ A R

al colecţiei de planuri
Nr. total al -Data
Nr·1
-'
planurilor lntocmiril
de Denumirea planului de ansamblu
de detaliu anul. luna,
I nv.
şi parţlale ziua
2. 3 I 4
Tehnica
de
execuţie
Dlm sn-
siunea
Autorul Scara Beneficiarul Materialul Obs.
·5 '1 8 9 10 9 11
••••
'-1 .....~

. z·.

1
-

~
f \ ;...eJ )("!"L y . •
~2., .(
~.
i, (
•.1.." .
~
t
a.:
'.
Nr.
de
inv.
Denumirea planului de ansamblu
"
Tehnica
de
Dlmen-
siunea
Autorul Scara Materialul Beneficiarul Obs.
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţiale
Data
lntocmirii
anul, luna,
ziua
"-
2
i
3
, 1
.1.", .

-
J
i o
,
rlC U'r'

,
-
.
-
"'
3
Data
tntocmlril
anul, luna,
ziua •
4
INVENTAR

al colecţiei deplanuri
Autorul Scara
.D~men- I
Materialul
snmea
5
9
,
I 'i
Ş
1n~.:' 1 1: 110ll" : I \ir~1ec
ho
c ni I ICm.
Nr.
de
inv.
2
I

.r..
1<" ' 00: ; .
. 1. : . 1e
Denumirea planului de ansamblu
Nr.total al
planurilor
de detaliu
şi, parţi ale
1.1
Tehnica
de
executie
Beneficiarul
9 10
'l.rt ce J . ': . 1- rul
c ul t t u>i v
;
_ _ fi
cu
, 1:iI .'t:lio C" ~
I ' U
i
r
1

~L~
Obs.
11
Nr. I
INr. total al
Data
1
.1 Scara
1
Tehnica
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor lntocmirii
Autorul
1D~men-I Materialul de
I Beneficiarul I Obs.
de detaliu anul, luna,
snmea
inv.
şi parţiale ziua executie
-
2
I
3
I 4
I
5
I 9 I '1
I 8
I
9
I
10
• I
hi ~U U~1-:i.an, l;! ,u.o~I
F~ .,1
I
lb·/.L 1,0.StrS1- I I I
I I
- - -
)

coL
n
1

u
l t ur
O
x.
I =N=V<E N r-'A R

al colec  iei de planuri
~<
1
Nr'l
Nr. total al Data
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor lntocmirii
I Autorul
de detaliu anul, luna,
I nv.
şi parţiale ziua
.
2 3 I 4 I 5
Dlmen-
siunea
Scara Materialul
Tehnica
de
execu1ie
Beneficiarul
8 10 7 9
1
a _ e "".
1 I
c.
,
i
c u

9
ul
1
, u ~
11

Nr. I
t Nr. total al
Data
I
Au~~~l, ..·-:.1 rSc:;ara
I~imen- I
I
Tehnica
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor tntocmirii
Materialul de I Beneficiarul I Obs.
de detaliu anul. luna,
. slunea
inv..
şi parţiale ziua
~,
2 I 3 I 4 I
r _ .5 '
I Q' I '1 I 8
1
-
.i.s.]. aDU
I
I~O O ;J 11"9c~41
I
f
1
i' ~;r~ctil turii
I
~t'!.A. \
i
I I
I
I
i I ~
c hi .
I
,rl~~I
I' • !
~~ ~
I i I "'J tTuUICO;C '1 LB1>i:1 I l' ~.,;Le'-l"- ",U,J ."~.li. I "'t" c.••
-
r ul
i c ul t ur i .1.Z.
r
"
l or
"
li
.'.~>

v
i

A2. J
I =N V :E" t'f T A R
al colecţiei deplanuri
I I
Nr. I
Nr, total al Data
de 'Denumirea planului de ansamblu
planurilor lntocmirii
I
Autorul
I scara ID~men-I Materialul
~I de
I Beneficiarul I Obs.
de detaliu anul. luna,
I ov.
şi parţi ale ziua
siunea
executie
1
2 3
I
. 4
:1101
_ 5
I 9 I 7
I
8
I
9
I
10
I
11
r I / 1 ••. 5i .. ,.~. - I
'.
- -
I _ _ _ ••
I -, I
.
~_ ._ --.i I
1
-
ricultu
.
IA..!.IA.... \ .; tY, U, t.l ~
1""1
I.--
r 1
rr
1 1 j
-
l op ul Ui . t
,
I I I
""'"
I I

~
Il ce,..•L... :)1o'~
I
I
.
w
lnisterul
I
lJv ~,
el'
. ~. p> .
I • ", •••..••-.lL -... .i _ _ ~_ •• ..:.. ~.•. . .
,_ _~.ul tur' .
-

1 I 1 ~ 1 1 '1
, .
,
-o
ton nec r u ~~1'ţiDterul
-
I
-~" " " " " " " :" " 1
1 ~~, ~ I /f . r2: . t , . . . . . . , ~••. • , , . . . il
:
'~I !rlcu'l
I I
.,
.I ." x·•.a,.;L.LIo;;.,.,.1. oV.l.t;1UU , wi I
.,. t a I f l 0mi
ţ
a. .
(,!
I
-
,. .-
i
r i i
_ I ~~
1893 w I ~~.I .I O=I
lI- I I l.U 'IPI ~rrr,,(;1"U Ct:" pa tW:'..t-u. I .-'':'U:.l.L:!" t:.1.U..L I
J " " '''''.
lept.3. ne2CU I
~eS, 9-
.~
~- .,- .t d ' ,t. I I I I I I I I

lS ..t: L '''''ii a e.
m I ~I I I I 1'.-" ~'-, I I
t'" ~I
'lir~~eee·~" t ~olor Ir:itlirrterul
- .- .._ ._ ---- - -
11tWoi, '.hol\. I G. ~4\ .


Obs.
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţiale
Data
lntocmirii
anul. luna.
zlua
Nr.
de
inv.
Tehnica
de
execuţie
Dlmen-
siunea
Denumirea planului de ansamblu Autorul Scara Materialul BenelicI arul
1.
1903 ~
-
e.e4:Je
"\
8'31
r i c ul t ur
1"'..•..••..•
Nr.
de
I nv,
'Denumirea planului de ansamblu
Nr. total- al
planurilor
de detaliu
şi parţiale
Data
lntocmirii
anul, luna,
ziua •
de
I
Beneficiarul
+
Obs.
execuţie
-
9 I 10
I
11
I
1
ur i i 15 ex.
I N V~E N rA R
al colecţiei deplanuri
4
9
Dimen-
siunea
Autorul Scara Materialul
2
;p

3
,
..•
f . l . z .
. 1
1·135
1017w
.l.u.
t.t

8 5 7

-
1
. e
1 col'"
ul t u
c ol o

11
•••
-
.••.
••
1
Nr. I
Nr. total al Data
I I
ID~men- I
I
Tehnica
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor lntocmirii
Autorul Scara Materialul p e
I Beneficiarul I Obs.
de detaliu anul. luna,
--
snmea
inv.
şi parţiale ziua
2 3 I 4 I 5
I 9 I '1
I
8
.
I
9
I 1 0
I
11
I
I_ ~_ 1
.
r.
I 1.. I ..
" -- 1\ _ J.' ._ , _ , ~ ..•. '" - ., ~
• I
-L. . C3. . !. . lLl. . . L . . Lt lL. ,. . L. . L • . • . . . !. . . ,. ••..••. ..:..I\.1" " .••
I Gt~~·.:i •. I
-
Nr.
de
I nv.
Denumirea planului de ansamblu
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţlale
I N V~E-'N T A R
al colecţiei deplanuri
9
Materialul
Tehnica
de
execuţie
~
2
·1 I 1- I I I I I .11-----1
11
1
C1mp l l l .
1

uniCe.,
3
Data
lntocmiril
anul, luna,
ziua'
Scara
Dimen-
siunea
Autorul
4 5 7
1
r:.... ..L.
. 1•. : : . •
"
c
,
8
c
s:
Beneficiarul
9 10
.
tcr.ill
,.
... ictll tur'.
ni ot 1
c
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţiale
Data
lntocmirii
anul, luna,
ziua
Nr.
de
I nv,
Denumirea planului de ansamblu
3 4
~ltii Jilav<- 1 1 ;)(;0 . l' ·~, lner.I i :iJ IO ':;.'J Ilt:rtîe 1
, cu tc.,!,
i U' l . 6.
1
.
l
r
I
i~'tatee
-
l
I
I
l
I
I
~ I
I
,
I
. I r

,1
I
! "
t
I
.., :liste
r
.
I
.n"...~ , t" '\\" '';~~'' ~' l~n " iT h~ .•.•-e-4i'" l " '~ " " _
-::p, ru
.~ I •..•. , - •• '1 ~ •..•
c ul t ur
. l . z •
IoT~t or Ir- )G J IJ '" Ctll tie c
satult'.!
1925.
r." 'te

-
.1." , .
rziceni.
Tehnica
de
execuţie
Materialul Beneficiarul
~
...~ .-r
=r sc
nt
-
am
iculturi·
l " U r
Obs.
4
'.

l2-1'
l' 't'f \~rE - N' T- A R
al colecţiei deplanuri
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parti ale
Data
lntocmirii
anul, luna,
ziua •
Nr.
de
I nv.
Dhnen-
siunea
Denumlrea planului de ansamblu
Autorul Scara Beneflciarul Obs.
2 3
11
1
r i c ul t ur . •
Cu. :'>
-, , " , n z,

)
. 1
-
••
-,
.1 ••
5" . l . ~.


Nr.
de
inv.
Denumirea planului de ansamblu
10
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţiale
Data
lntocmirii
anul, luna,
ziua
Tehnica
de
execuţie
Dlmen-
siunea
Autorul Scara Materialul Beneflciarul
2
'1
re.1-
t
ooi
~4_ t CO: . a_
ul U: 1
t : i , . p r o- ~
l ui Conf " t •.
-
2.
3 4 5
9 9
.1_ " , _

-
C: ; x ~~rt
1
. ul tur-
color.
-

Obs.
-

-
Denumirea planului de ansamblu
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţiale
Nr.
de
I nv.
r-N V E N T A R
al colec  iei de planuri
3
9
Dlmen-
siunea
Data
lntocmirii
anul, luna,
ziua
Autorul Scara
. 5 4 7
~
Materialul
8
1
• ••

Tehnica
de I Beneficiarul I Obs.
execuţie
-9 I
10
I
11
I I
J.
..•
' O
o
i
1
\1
0
05iei Feri-etil.
,
I .lQ49
I ·ZCfk i-l 1:
I ', .
5
'1 ~: rt1.e C\, ..'J •'1' '.LV"'"
i
,""' ;:~~:~~;:;ii
Il~,
.l.z.
el! (t.! l' 3C
x ...:!.
CiCUZl.nO a r:.l!l."lCS 'Cl.rJ..iî.1 I
I
1 v,arr•...•
I
1" '" '; I
I I
r
1 t I
~
~I .. I ,
I '
f .G!:ioorehe.
; : , r ,.
'j
,
I , .
I ~ I
lli!'tie pin-
5"
~uc;~ner 1:'.142x c ol or i " ! i c t er ul
I -.
.l.z.
G.A .Foc _ Df . ren zatlJ ':ricul turiJ
3
Autorul
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţlale
Data
tntocmirii
anul, luna,
ziua
Nr.
de
inv.
Denumirea planului de ansamblu
tI rii d 1
Cu.

-
Scara Obs.
Tehnica
de
execuţie
Dlm en-
siunea
Materialul Beneficiarul
lţll
u
c o
l3~
INVENTAR
al colecţiei deplanuri
Nr. I
N, .total ali
Data
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor lntocmirii
I nv.
de detaliu anul, luna,
şi parţlale ziua
.
2 3 I 4
Tehnica
de
execuţie
Dimen-
siunea
Autorul Scara Materialul Beneficiarul Obs.
5 '1 8 9 9 10 11
....,
... ~nu
ist
..rioul,
-

1" , ••
. L. y 1" 1J..
,.
•••••
1 ) v.
4~~
EJ ~f -
I c.'.lS, )
I .A.Poc- 1:
" 1~
hî r t i e C~- c ol o:
l..ni
I
t " r eaec a. :"neanu 100l.J
, . ~
rată
.t.~I 'i
c . •• !:'l
.11 .
lOl~ 19?4 ~" clnor
11_
4 0.1 ) , hil!tj.C .e
oct.2!:i
j ctor
')Oq , O 'X (j""
•lt~ I .IA~l"icult'u'i i
•I
I
-
c

ciat
t
,:,tl
Nr. I
INr.total al
Data
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor lntocmirii
I
Autorul
I scara
ID~men-
de detaliu anul, luna,
snmea
inv.
şi parţiale ziua
--
2
I
3
I
4
I
5
I 9 I '1
I
-, -~
I I I
••

n~.l u
• '\ . .
1
II

1
RR-

191
••:3.11

t ac u
'\
Materialul
8
"'.
- .
Tehnica
de
execuţie
9
tera!
ul ~u
Obs.
11

4
•1
1.

Beneficiarul
10
tai'" .
.-ultu
1
to-"
2 4
-
Nr.
de
inv.
,I
Denumirea planului' de ansamblu
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţlale
3
Data
lntocmirii
anul, luna,
ziua •
I N V E N"Ţ A R
al colecţiei de planur!
A utorul
"5
Scara
7
h'
9
Dlmen-
siunea
Materialul
8
Tehnica
de
executie
9
Beneficiarul
10
"0
Obs.
11
•••
,

-
" .1
,
1
-
. 1.
,.
1- -
7
~
c
r ul
Ul turti
i ot
icult
1
i
o
'7
I
1
Nr. I
INr. total al
Data
I
I scara
I
Tehnica
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor tntocmirii
A utorul I D~men- I Materialul de I Beneficiarul I Obs.
de detaliu anul, luna,
siunee
inv.
şi parţiale ziua
execuţie
-
2 I 3 I 4
I
5
I 9 I '1
I
8
I
9
I 10
I
11
~Y'j ••
.
.Jl.- " l.. ••. .
l'·
';:'U (
,. .1
0. . . ,:,':' . •••C_ t •.••~u ".;.. năa <i ~1' ••1.
I
- •• I
. . . • . • .. . . ,
I
.l.'z. •fl. Pac- f~OO( 1. ,~,2
- -
A r:riculturii'
1
•3.
ul
••

-
1
••
. •
-

le.hir- '- ·
1
1'tur'" •
-
. ~
Nr.
de
lnv.
Denumirea planulul de ansamblu
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţlale
Oala
I ntocmirii
anul, luna,
ziua
I N V ' - E - N T A R
al colec iei de planuri
4
9
A utorul Scara
Dlmen-
siunea
2 1 3
Materialul
10 8
Tehnica
de
execuţie
Beneficiarul
\t3~
Obs.
7 9 11
<,
, .
1
1<
5
J..{
1
r
~t
,.i..


. ,
.u.
-
\,

I
Nr.
de
I nv.
Denumirea planului de ansamblu
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţiale
Data
lntocmirli
anul, luna,
ziua
j
Tehnica
de
execuţie
Dimen-
siunea
A utorul Scara Materialul Beneficiarul
2 3 4 5 7 8 9 9 10
.f.",.
f.l.

i
• 1 • • • . • • •
i_-I v
1.
1
i
Obs.
\.,


2
9
Nr.
de
I nv,
Denumirea planului de ansamblu
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţiale
3 4
r N V E N·~-Ţ : A R
al colec iei de planuri .
l
8 9
Beneficiarul
10
1
f? J 1
Obs.
Data
I ntocmirii
anul, luna,
ziua

. l . " ,
••
Materialul
executie
- 1
7 11
Dlrnen-
siunea
A utorul Scara
5
~,>l.
~
1
5
- I ( . . 0• • . 0
L••••u••. z"torul
i
,. _cul
'i
Nr. 1
INr. total al
Data
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor lnlocmirii
I
A utorul
.1 Scara
ID~men.
de detaliu anul, luna,
snmee
inv.
şi parţiale ziua
- -
2 I 3 I 4 I 5 I 9 I '1
Tehnica
de
executie
Beneficiarul
u. •;
Materialul
8 9 10 _
164~Pl an, t opogr af i c al
I I
1909.
IE ~J \. P ~-I1: 1
306
f ~i.rtie ce -I
cOlori
l!inister- al
.l.z. ur at i s i 10000 76~~ r at ă Agr i cul t ur i i
lui V 'lf'
I
.
.•••• ,• .t.••..•.1\. I. I;U. - &L . ae
e ' ; 1! l 9. . 11\.18
t
(
I r t
-
.
l c : - 1
1909.
I •
1 : 26(~ Jlirtie ce- col or rl!nieterul
F. A. Pan-
f . l . z . ~r at i s i l OOOC 77c, rată ARr i cul t ur "
I I
i e t at cn
lu

~
-
1r~ 'lan,t"pollrefi~ ~l ~
1.999.
E . A. FW"- :: 19C., .lîrtie c"-I
cOl ~: 1
!Jinist orul
ttu
f . l . z .
"~·ti :""Ii 1)uOC 67C:::1 rată A~r i cl i l t ur
e :r(;;nsca 01 1
tate~r~l'l- I Ilill
-
lui VH'1T"-_
I
,
i e t n~e a 19
t"f

Obs.
lt
Denumirea planului de ansamblu
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţlale
Nr.
de
iov.
Data
lotocmirii
anul, luna,
ziua
I N· V E N T A R
al colecţiei de planuri
8
Tehnica
de
execuţie
Dimen-
siunea
A utorul Scara Materialul
1
u
l u l e c r

. ~· J i
Sus · s i de J o
-
3 4
1905
ov. f . u.
7
Beneficiarul
~?s
Obs.
9 11
10
l G
1
'oricuI turii
l . ni s t
- eul tu ".
. ,
. L
. .
3 4
Nr.
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţiale
1721Plan"l moşiei statl'1 t~,
1 l.9l9w 1~.11.:fiCU1 1: 190 x
calc
1az u. :~. f.1.z. 1~8cu 10000 56, 5 I I ,~ricui turi .
. .
173~~al1ultopografic ali I 1f 343 I I oan, prc1' OC."'llOOXI hirtie pi 1color
A ndrăsesti,Tă
i un. 12
dedici :: 1 f,7c!"'. :l,P. tu . . I ~briculturii I
I r
id
priI/-
o-
174 L La. l'lul moş i e i Timbl'- 1146_ ~c; i ne r do1 160 xI llîz:tie pî"'l color 1"ini~teru~
CJQU C ocarger •
I
f . l . z . ' rilcst I 3000 31cm. zată A ~ricul turii
I
i e t e t oa c~ni n !"-
. 1. 1me . •1 ot j .
..... ~i ZOG Uoshu.
de Denumirea planului de ansamblu
I nv.
2
Data
lntocmirii
anul. luna.
ziua
Tehnica
Scara
ID~men- I Materialul
I
de
I
Beneflciarul
I Obs.
siunea
executie
- 1
9 I 'i
I
8
I
9 I 10 I 11

I . c . 11..,1.~J!ll.!'t Le CC- Ico
17 1~~ul
ucu "
1
r ul
r i cu1t ur i i
171 1 Dllrcelar al
t at ul ui . r F' r -
or dus e l e l . • • •
. 191 cal c
. 1. ",.
I N V E N T A R
al colec iei de planuri
Denumirea planului de ansamblu
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţlale
Nr.
de
I nv.
c ~1
1
c~~.
Data
tntocmirii
anul, luna,
ziua
• 1 . " " .
1
Dimen-
siunea
A utorul Scara Materialul
2 I 3 I 4 I . 5 I 9 I 7
I
8 .
11, L l e n~i ~uş i i l or ~U- t
L~93 I. : ud"1el' I 1:
r r: 3 .~I~~. .
_ . J > . •. \•••1:'" ~
ca s au Dut cul e ' n IIlai 2:' !' ~Cc' ••
lica eau V r,. <cibe

:1:-:'- I('
,..
l.r"-
Tehnica
de
execuţie
-1 COJ . OI '
9
8t~r'Jl
.eul turi .
Beneficiarul
lI)
. cultu
\~6
Obs.
11
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţiale
Data
tntocmirii
anul. luna.
ziua
Nr.
Denumirea planului de ansamblu de
I nv.
1 3 2 4
. •.e !1U~U'j . 19)
ov, . l
~I one B- î r t i 1 : ro
lGterul I u:
_ _ r •• • " _ _ ."_ 0- _ ._ _ ~,~,_ -
ric.ul.tUrii
1
.
car+cn ' Ic')lc ::;- - ~:
i.
::n"ul H~SA
• • •
~
: 3 pl
<
~ I. J.,:.1 I . . . ••. . • rton li''"'i'
:'r· -+'e rul
' -
:LI I ~
~I. I 10"'1:;.
I
llp~A
.
'"
v
:. '''ori ~ l.flZa
/91J
Tehnica
A utorul IScara
IDlmen-
Materialul de I Beneficiarul I Obs.
slunea
execuţie
I I 5 9 7 8 9 I 10 I 11
'''1 0 ..,
1
~~
I n e r 1:/ ~~
~llj~&M "l 'l' r/ (Ţ ~r' I
'~ . ---h Os I I I . . .
. '~~. ~
~~
l
,
Nr. Nr. total al Data
de Denumirea planului de ansamblu
plan uri lor întocmirii Dimen-
Tehnica
inv.
de detaliu anul, luna
A utorul Scar.a Materialul de Beneficiarul
şi parţiale ziua
siunea
Obs.
- -
.
execuţie
1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 11 i
1 f ? J
=rtamJ '
-
I z
~ :
. ~)(
~~A{
al~-
v;t~
~
19//
v~~-:1::1:1
lil{· .A ~,
~\1&V
1~~
~
fq
~
. . ,
~\~W(J14
;
;!] 'q
<,
i
I
r,
\
.
I
I
"1
I
I
I
' .
!
I
) I
1
Cel. 1393,1987 V 2i I -a 020
I I
~
.
- - - -
.
~
j
INVENTA R
al colec iei' de planuri
I ?~
..··0
Nr.\
INr. total al
Data
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor lntocmirii
A utorul
I scara
ID~men-
de detaliu anul, luna.,
siunea
I nv.
şi parţiale ziua
2 I 3 4 5 I 9 I 1
Materialul
Tehnica
de
execuţie
Beneficiarul
8
. , .
Jl •

,

'1
l'
-
-
9
:1
10
nt
' Y l ' ! ' cul t ur i
l"~.Cu1turi
u'
. .
Obs.
11
•.
Nr. I
INr. total al
Data
Tehnica
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor lntocmirii
A utorul Scara
Dimen-
Materialul de Beneficiarul Obs.
de detaliu anul, luna,
siunea
I nv,
şi parţiale ziua
execuţie
- 1
'(-
2
I
3 4 5 9 1 8 ~ 9 .10 . 11
I 11nr. •
I I I
' ,
I I I
1,
lla':i
•. . . . . •.
-
• ~_ Dnti •.. QC,••. . "'"••••. •u_
. . J ')
••. •••\li. _
,
. . I I
CO~-
~I
t
O rl,~A A WV ~~~Ţ
I 'e c /t-
~~
~
-
, ~ c tU rtri c f u.l r '
c:U?c..1-
1
?2,5"-
\o,~. 1 1 a~
0k. e 1M. .
. <I••. t.. ••.••.••.•••WU~'li. vJ . ~O'-'O. Lt. ;. I
1015
,1
I ~_:-:;. . 6~ •. •
11~(
It ~ ~ 1~'1r:ie ph -1~..!l_
. l . z . le ror- ·~)c._ '.01iU IAr'. r
•"".:::,e
1,
-
1
i. .
161 o -1 ~:1
-


e,z.eu.
'"
1
• •
,.
l'
l
~
2 I 3 I 4 I 5 I Q ~ 7 I. · R I 9' I '10 11- - - - 1
Nr.
de
inv.
Denumirea planului de ansamblu
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţi ale-
- i lxl wOI ;,';'i.10r K:,:,U-
iBăicenii ,!,ro
manlistlri .t


iV lc.cli-

I:Idtoa
i ~r o~o11e i I aş i .
O. I PlanUl moşiei V ale
vosmo.'3ei,pI 'ol>rirtr tie E'
lliemăs't!rli Oet~:·t.l:..
11. "10""'

Data
Jntocmirii
anul, luna"
ziua
iN V E N T A R
al colecţiei de planuri
Dlmen-
siunea
A utorul Scara Materialul
.inisterul
:r:icu1tur" .
Tehnica
de
executie -
Beneficiarul
_ 1~! ".;)C'LI 'Ll Jl~ ve I I I ~ I hlI 'tiie pîn- I colc'
UL e • • Ze phi - nt ol -
18311•
t . l . z .
ln;;l:
f . l . z .
l!r,rJ
l't.
cw• •
llîr'cie PlO-
' j e t "
hi r
"'ata
. . . .
ne . I on
l i n
îrt:i
~at u
in- I cul
i n-
i ni ot / e r u!
grieul tw.'ii
lor~
UI - i l .
"
_ ul
,',CU! 'tita'
t31
Obs.
11
liJ)s~'
Nr.
de
I nv,
Denumirea planului de ansamblu
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţiale
Ft-lCU- 1
Data
!ntocmirii
anul, luna,
ziua
A utorul Scara
2
rJOQ
-
xi i 1

-
-
e
. . . •
" 1
3
Dimen-
siunea
Materialul
9
Tehnica
de
execuţie
"-_1 col o_
9
Beneficiarul oss,
11
"
5
i
P_fJr::, , _
7 8
..e;
cm•
,. . ~-I <; Q. . !. O
1
r ni c
,1
.l.z.
t
.
t
x
e m.
t e r ul
le uJ.tO:~'i_
1'ul
~
Nr. I
Nr. total al Data
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor I ntocmlril
I nv.
de detaliu anul. luna,
şi parţtale ziua
2 3 I
"
t.~v.
1
INVENTA R
al colec iei de planuri
A utorul
5

'1
Materialul
Tehnica
de
execuţie
Beneficiarul Obs.
J
10
u
'1
11

Dimen-
siunea
Scara
o
I
9

NI . I
Nr. total al Data
I I I
Tehnica
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor lntocmirii
A utorul Scara I Dimen- I Materialul de
I Beneflclarul I Obs.
de detaliu anul, luna,
siunea
executie
inv.
şi partiale ziua
2 3 I
"
I 5 I 9 I 7 I 8 I 9 I 10 I 11
•••

~~,
6 -
cu

•••
u


I
~
Nr. I
Nr. total al Data
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor lntocmirii
I nv.
de detaliu anul, luna,
şi parţlale ziua
.
2 3 I 4
I N V E N T A R
al colec iei de planuri
A utorul
· 5
Scara
8
Dlmen-
.slunea
Materialul
Tehnica
de Beneficiarul
I
Obs.
execuţie
9 10
,
11
1. . . '
I
:_':It~~t;'l.;t.ll
I
1
-

01
c e ",.
- - - - -
.,
..onOfJl0 01
1 1 • r ;~." J Il. inrl'n-=-"j lV--,••
nuattrii I •t- I
• • . . • • • • • < ; ; 0 .
I . . u.
1,; . . '\,
-

7 9
••

"
iTI-
-
- 1 f. n1
f~
~
Nr. I
IN,. total ali
Data
I
I scara
I
Tehnica
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor I ntocmiril
A utorul I D~men- I Materialul de
1
Beneflclarul
I Obs.
de detaliu anul, luna,
srunea
inv.
şi parţlale ziua execuţie
- -
2 I 3 I 4 I 5
1 9 I 7
I 8
I
9
1 10
I
11
I I
- - I
' -
1 . , 1 : _1 I
. . .
I
I
- : J . I . 1I 401l .
""" ~ ..l.' "" .LV ", 1..'''- I
• J
a ""-' .
I
I,.
. ,

,
e
u
1
11- ~

'>
\
e
eu.
e eU.
e
e
col
e
5.
COl a
~
p.
- - Nr.
de
lnv.
Denumirea planului de ansamblu
- Nt:., total al
planurilor
de detaliu
şi parţiale
Data -
tntocmirii
anul, luna,
ziua
INVENTA R
al colec iei de pla~Uri
2 4
'5
••


-
'- - t~.
-
3

',r't.l =-
A utorul

Scara
9
Dimen-
siunea
-
Materialul
Tehnica
de
execuţie
9 la 11
Beneficiarul
1
V - ('u
8
c..
1~&
1
Obs.
••• 1
~
2
Nr.
de
inv.
Denumirea planului de ansamblu
1
-
Nr, total al
planurilor
de detaliu
şi parţiale
3
Data
lntocmirii
anul, luna,
ziua
4
.\.0 1 .

Dimen-
slunea
A utorul Scara Materialul
"
Tehnica
de
executie
Benetlciarul
8 5 7 9 10
~ .
••
. . . n1ct e r ul
r i cal
Obs.
11

INVENTA R
al colecţiei de planuri
I
Nr. I
Nr. total al Data
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor lntocmirii
I nv.
de detaliu anul: luna,
şi parţlale ziua
2 3 I 4
Tehnica
de
execuţie
Dimen-
siunea
A utorul Scara Materialul Beneficiarul
5 7 8 9 10 11 9
-
::10SiCi J'eni... I I 1? 90
-
de ',,1x lhirticpin- II ..olc:r IL1Dl. st;ar
.2( 100 ~7c
( ••
::; '.. I oşi.

•••
locurilor d."~ l D08 ing/ roma de
;;.o
_ lrtie pir.\.- voiaI ' D1n
. . . . -
. •.
. . . .
,
le milnllst1.I ·:U. . : ; e pt . 20 ~e 'poc1o'po: 50 410 • 4t\.;tă J![ricultur.l
nI .•.
ot j .
_ ;&"Jt1~ i.:J O \:euo _
-
eului. Sf. 18~2
i nG_ L _
do 50·
, trtie p!iL- ~ol oi ' l.~inisterul
! . .
.~.,:r.l. vonBroWl se 36c~ .sltă
IlLricul

.
4

Obs.
. "
Nr. total al Data
I
I scara
I
Tehnica
planurilor !ntocmirii
A utorul I Dlmen- I Materialul de I Beneficiarul I Obs.
de detaliu anul, luna,
siunea
execuţie şi perţiale ziua
-
I 9 I 10
I 11
3 I 4 I 5 I 9 I 1 I 8
I
.\,;i. I ~I •.."."""., ••••_-I
...i1..
I
_c
__ 1(I-J rV_,-
I-""~~'
1··_ 111f'u~3.·W.
l'
l e
2
Nr.
de IDenumirea planului de ansamblu
I nv,
1
,
~
.'1 .


•••••

t

ul
, .i.
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţiale
3
- Data
I ntocmirii
anul, luna,
ziua'
4
.L
I N V E N T A R
al colecţiei de planuri
A utorul Scara
Dlmen-
siunea
e t •.:J".
1
. " " . 0: ; , •
- 1- 1 2
9
Materialul
l.
7
Tehnica
de Beneficiarul 1· Obs.
execuţie
9 10
I
11
IiiinU:i\;vJ.'Ql
I
~ol.o~·
••
1.

col or
,.Nr.
de IDenumirea planului de ansamblu
I nv.
!""J' •
5
-
ce r
mr" .
i r t
8
o
i

1
11l " l " Y l

t


10
Nr.
~otMM
Data
I I I
Tehnica
de Denumirea planului de ansamblu
anurilor tntocmirii
A utorul Scara I Dlmen- I Materialul de
I Beneflclarul I Obs.
detaliu anul, luna,
slunea
inv.
artiale ziua execuţie
-
1 2 3 I 4 I 5 I 9 I 7 I 8 I 9 I 10 I 11
. u. . . .
.1
1


. •.
n 1"'·
r I1. . .
Cw.
. 1",<;. .
r

1:


(~J
INVENTA R
al colec iei de planuri
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţi ale
Data
lntocmirii
anul, luna,
ziua'
Nr.
de
I nv.
Tehnica
de
execuţie
Dimen-
siunea
Denumirea planului de ansamblu
A utorul Scara Materialul Beneficiarul Obs.
2 3 4 5 7 8 9 9 10 11
'".
1. . 1
w~. • • , ~• • • • • . . . . , . . , V . l .
. .
~'t 1.
4.•..••t·
1 0
l . f' " -
\
1 ;:
. . . ul o
\. Io:l e
o c
ur
e

o.
-
l u~
5
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţlale
Data
1ntocmirii
anul, luna,
ziua
Nr.
de
inv.
Denumirea planului de ansamblu A utorul
2 3 4
~
-
\
i
'\. , "-
•. .
Dlmen-
siunea
Scara Materialul
Tehnica
de
execuţie
Beneficiarul Obs.
8
.11
7
lanul ':or'~l.J.or ~lr' I- i. ''1
. ,. . I
- -
<, ~~ <,
'J
i :;
I I
S' t . .~
.
I
'" c.. '"', ' •
l u.
Li .lU i A .c .. r:CE :!,~i Co~~
,0
f !~
- -
_ ' < I I
- .
<,
~. .
• . •.
9
-
i
:1. & -
I
9 10
ultul."
c
I N V E N rA R
al eoleeţiel de planuri
l~b
Nr.
de
I nv.
\.
,.
Denumirea planului de ansamblu
2 3
Data
I ntocmiril
anul. luna.
•ziua
4
4<
-
. "I
- ,
"
1
8
Dlmen-
siunea
A utorul Scara Materialul
Tehnica
de Beneficiarul
I
Obs.
execuţie
9 10
I
11
I ''''1 '~ru-
I
CJ i O. r - _ ••••••• J •••.;..;: ,
G UI?1
,

col
ii
ul
1.
<. 'f)ci~·
~Ul lui I vun
- 1
••
(j
l•. m ~C10
...,
"',. /;
1
'"
4~-
"
7-
u
- - .2
-
lan :0-
l."afJtii
ltlnul
5
9
-
. - ' t on
-
-
-
l'icul tUI 'l.
col - ni s t ar ul
r i cul
Denumirea planului de ansamblu
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţi ale
Nr.
de
inv.
Data
I ntocmirii
anul. luna,
ziua
A utorul .- .
~2_ _ _ _ I 3 I 4 I _ 5 I 9 1, "
- Scara, 1, Dlmen-
siuI iea
Materialul
,.(..1.1,.", I .J &...jiJ - •••. H •••• V I \,,0 4...., I ~
4u,. •:;<:- - , rJO'ţ~ps:tc"- ..j. ,ia [z,
~
-
159'
,ti, f . l . ~.
- -'
as::. nkb-
r
l ui.
l.anhl mOf."ici BCl.c~("f:i..
1'-
t~.
,ce:!.
1. .
.Ci •..•••
-
-
\.
~
-
l UI" ,
f.l.

~. I CI .l,..
..•. ti...
t ' w.
car ' t on
" ! c
5
c on
Tehnica
de
execuţie
Beneficiarul
t ur i ·
n
turi
Obs.
• 'Î

w" sb:.
. '
,. •.
14
INVENTA R
al colecţiei deplanuri
Nr. total al
planurilor
de detaliu
ş! parţlale,
Data
tntocmlrli
anul, luna,
ziua •
Nr.
de
lnv.
Tehnica
de
I
Beneficiarul
I
Obs.
executie
-
9 I 10
I
11
\I ~.,;ul
I~
Uo/ ".
-
lJ _. I!! o-
I
e ol o
I
l . ' i cu
Dlmen-
siunea
Denumirea planului de ansamblu
A utorul Scara Materialul
2 3 4 5 7 8 9
Cr- -
\- "
t. •
r
r
_ . . . . a~.
J;'tOD
'ul
:r
<,
,1
i o
1. z .
Ct:- -
u
~~
f
il
10 11
Tehnica
de
executie
Beneficiarul
Nr,
Nr. total al
planurilor
de detaliu
inv. I I şi parţiale
. 3 I 4 I

Denumirea planului de ansamblu de
~
cate Ul. ~D1. .

.1..
ofl ~ruJ1 ~~ A
9,1'4 '
J O:j P \ Q~Vl\ 'f>Q~~\o. V'"'
cQ\ V\o~~
0\0~\~V\. ,'
~ 1,' 4~{I ,A f ~, Wor lt~~. ,
~ ek' (. r~,~~ Dt J J Â IfJ . '
~o.Pw.. M
lhMtI (
Data
tntocmirii
anul, luna,
ziua
A utorul 'Scara
5 9 I '1
L ~- r
.u••.•.
(
- )
,
eU.

._ l.-
tlf ~~
\~\s
\ \A .~. G · I1 :
~~â\'\e.l.4600
Dlmen-
slunea
Materialul
1
1. ,,,-
,
~t:.
~~' A
31~
coL
:.cu.lturii
OLt •
Co\0'1- - -
Obs.
c•
INVENTA R
Model 3
~
al colec iei de planuri
.Br.
Nr. total al Data
- Tehnica
. .
planurilor întocmirii Dimen-
de Denumirea planului de ansamblu
A utorul SCM.I Materialul de Beneficiarul Obs.
de detaliu anul, luna
siunea
. -
inv.
şi parţi ale ziua
execuţie
.
1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 11
. . .
.
.
,
~
r
-
Cd. 1393/ 1987 - V 27 - I -a 020
I . , . ~
Nr. I
Nr. total al Data
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor lntocmirii
lnv.
de detaliu anul, luna,
şi parţiale ziua,
2 3
•• 11
.01:.. iJ"


.;~.4J.

•••.\au.
\
I N V E N T A R
al colec iei de planwi
A utorul Scara
Dirnen-
siunea
'1
. •.
10
/
Obs.
9
a
Tehnica
de
execuţie
Materialul Beneficiarul
. 5
i

9 8


Nr.
de
inv.
Denumirea planului de ansamblu
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţiale
Data
I ntocmirii
anul. luna,
ziua

Dimen-
siunea
A utorul Scara Materialul
3 2
-

-

__eu.
4
1;

~t-
• . 1 . ' :) •
.1
Tehnica
de
execuţie
1
11
7 8 5
9
col
Beneficiarul Obs.
10
,
2
Nr.- -
de 1- Denumirea planului de ansamblu
I nv.
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţiale
3
Data
lntocmirii
anul, luna,
ziua •
4
1
•. . .
,.
~


INVENTA R
al colec iei de plaDurl
A utorul
5
-
Scara
9
:'!
. .
Dlmen-
siunea
Materialul
8
1
9 10
Beneficiarul
1

I t
I t
Tehnica
de
executie
-
1.
~
Obs.
11
1'"
Nr. I
INr. total al
Data
I
. 1 Scara.
I
Tehnica
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor I ntocmirii
A utorul I D!men- I Materialul de I Beneficiarul I Obs.
de detaliu anul. luna,
Siunea
execuţie
inv.
şi parţiale ziua
- -
3 I 4 I 5 I 9 I 7 1 8 1 9 I
1()
I 11
1
d
1
. l . u.
di
. l . z .
1
. 1. " .
. ;'-_1col
col .
-
r ul
ur i '1
i ot e r al
cul t ur i ·
~'"

rt..
rul
c~11turii
n
J ,
INVENTA R
al colec iei de planuri
{~
N,. 10101 . '1
Data
Nr. I
planurilor lntocmirii
de Denumirea planului de ansamblu
de detaliu anul. luna.
I nv.
şi parţiale ziua
2 3 I 4 . 5
A utorul
9
Dlmen-
si unea
Materialul
10
Scara
Tehnica
de
executie
Beneficiarul Obs.
1
,

8

9 11
- ,
l.
-
\
\.
-
" _ . \. .
2
Nr.
de
inv.
Denumirea planului de ansamblu
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţiale
3
Data
lntocmirii
anul, luna,
ziua
"
• • • • • l , ;te
A utorul
5
'\. .
Scara
9 8
Dlmen-
siunea
Materialul
7

•••

Tehnica
de
executie
9 .10
Beneficiarul
-
Obs.
11

-
INVENTA R
al colec iei de planuri
~~1"
Nr.
de
lnv.
'Denumirea planului de ansamblu
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţiale
Data
lntocmirii
anul, luna,
ziua
2 3
"
9

A utorul Scara
7
Dimen-
siunea
Materialul
8
Obs.
11
-
· 5
Tehnica
de
execuţie
Beneficiarul
1•.1, ••••....,
9 10
-
1
.J . •
-
.,.u.
-
_ o;
Materialul
8
- -
Obs.
Nr. I
Nr. total al Data
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor lntocmirii
I
A utorul I ,scara
ID~men-
de detaliu anul, luna,
snmee
inv.
şi parţiale ziua
2 3
I
4
I
5
I 9 I 7
.,
I
lP"
I . I
-
r.".
Tehnica
de
execuţie
Beneficiarul
11
••.••. :J •
-
9 10

-1 (~l
- -
-
} J
. .
1L4? ~1ngj . ne r.
1: 5l x hi i 7i : J 1e pi n- C(;lOl . !in~'Dte rul
.l.z. .Ze.fkid115V J ~! ; ) t 5 z at ă A grj.cul tur
iGrlliu. I I ş i A. Ka om.
'0-
i

. . .
to'pof;:,rafic oJJ I 1845 i ngi ne r 1: ' : ) 2 x hirtie pi n- col
u~.lO • Te odor 5000 54. 5 zctil
I 1"
di cn.
18
Nr. total al Data
i:~.
Denumirea planului de ansamblu
planurilor !ntocmirii
I
A utorul
I
Sc~ra.
ID~~en-
de detaliu anul, luna,
şi parţi ale ziua
snmea
r~
,2
3'
I
4
I
-5
I 9 I 7
.
"
. •. 850
•l . u.
1 u
l•••• Ş
i1Iţ):t'
J.

i
I
"
Tehnica
de
executie
Materialul Beneficiarul Obs.
8 9 10
1
hi r j ; i .•.. i- l- I C r
z at
u'
r1cttlturii
11
Nr.
de
I nv.
Denumirea planului de ansamblu
Nr. total al
plenurllor
de detaliu
şi parţiale
Data
lntocmlrii
anul, luna,
ziua
INVENTA R
al colecţiei de planuri
8 10
Dlmen-
siunea
A utorul Scara Materialul
2 3 4
Tehnica
de
execuţie
9
Beneficiarul Obs.
11
-
-
c

-

-
e
-
1846
e ol l . • . i Ue
ul . 5.
5 7 9
e
u
,
î u- I C
po
_ ,.inist
1
I
Nr. total al Data
N;~'\ - D:;umirea planului de ansamblu
planurilor lntocmirii
de detaliu anul. luna,
inv.
şi parţlale ziuil
2 3 4
-
• • • 41.
-
•••
•_ .;..t.
1..J•••••L. H•••• f.l -
1

. 1: ••• ".
. •. .-
....• lt.t
· l. UUU~-u.
,
-
. . . •. u. . . ~.
I N V E N Ţ . A R
al colecţiei de planuri
Materialul
Dlmen-
siunea
A utorul Scara
8 10
Tehnica
de
executie
Beneficiarul
1 5
9
(


9
-
i
""yU!:: •
1
.s'1
Obs.
11

. . . •
. . . .
. . . ,.
Nr. I
Nr. total al Data
I
I?cara
I
Tehnica
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor lntocmirii
A utorul " ID1~en- 1 Materialul de
I Beneficiarul I Obs.
de detaliu anul. luna,
slun'ea
I nv.
şi parţi ale ziua execuţie
2 3
I
4
I
,5
I 9 I '1
I
8
I
9
I 10
I 11
I I I I I I
1
I
I
"
,
,,
I
. . . •- . . . •. . •. - . . -. . -
- 1001
'"
~
-
~
-
Il'"
r ul
1
Nr.
de I'Denumirea planului de ansamblu
I nv.
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţlale
INVENTA R
al colec iei deplanuri
Data
lntocmirii
anul, I Ulia,
ziua
Dlrnen-
siunea
A utorul Scara
2 3 7 8
Tehnica
de
executie
Beneficiarul Materialul
9
"
5
)

tS"('
1

Obs.
-
-
10 11 9
~
. .
1
1
1
;
Nr. I
INr. total al
Data
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor !ntocmiril
I
A utorul I - scara
IDlmen-
de detaliu anul, luna,
siunea
inv.
şi parţJ.ale ziua
2 I 3 I
"
I
5
I 9 I
.,.
I I
• I'. u. i. . a I \$UJ.;OJ.L·(j.Ll~C BoL•. . • "'P I
1
v , Z.
(,
l e dl

~.
•l . ~Materialul
Tehnica
de
execuţie
9, 10
Beneficiarul Obs.

8
:L' ••
. •. •. - (\,. ,:1
1"' . •. •
1:0:1"
-
..,
11
INVENTA R
al colec iei de planuri
tr-
i.
N,. tota!a'l
Data
Nr.' I
Denumirea planulu] de ansamblu
planurilor lntocmirii
de
de detaliu anul, luna,
I nv.
şi parţlale ziua
2 3 I
"
- ,
'\. .
-
•••• l:. : •
Dimen-
siunea
A utorul Scara Materialul
5
1-
8 9
- ,
~
Tehnica
de
execuţie
Beneficiarul
9 10
c
1
Obs.
11
Nr.
Nr. total al Data
I
I scara
I
Tehnica
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor I ntocmirli
A utorul
I D~men- I Materialul de I Beneficiarul I Obs.
de detaliu anul, luna,
siunee
execuţie
inv.
şi parţiale ziua
1 2 3
I
4
I
5
I 9 I 7
,
8
I
9
I
I G
I 11
I I I I I I I I I, ~ • • • 1 i
. '
-
1

•1 .

• •
-
.1 .


-
. .
1)
;
f
INVENTA R
al colec iei de planuri
Nr. t
~,. total <1
Data
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor I ntocmirii
I
A utorul
I scara
ID~men-
de detaliu anul, luna,
snmea
I nv.
şi parţiale ziua
.
2 3 I 4 I 5 I 9 I 7
Materialul
*
c
" ,,
. . • . . . •
-
-
.1 .
~
8
Tehnica
de
execuţie
Beneficiarul
9 10
1
r ~
Jf~
Obs.
11
~
Nr. I
Nr. total al Data
I
I scara
I
Tehnica
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor tntocmirii
A utorul I D~men- I Materialul de I Beneficiarul
de detaliu anul, luna,
sumea
I nv.
şi perţlale ziua execuţie
2 3 I 4 I 5 I 9 I 7 I 8 I 9
I
to
I
l or
Obs.

• c :,", •
1:

. .
-
11
Nr. I
Nr. total al Data
de Denum,lrea planului de ansamblu
planurilor lntocmirii
Inv.
de detaliu anul. luna
şi parţlale ziua
2 3 I 4
INVENTAR
al colec iei de planuri
Autorul Scara
Dimen-
siunea
Materialul
8
-
.1
• • • •
Tehnica
de
execuţie
\ 0: ~
11 9
Beneficiarul Obs.
'i 10
1)
"

5
9
l
~
c
-
Nr·1
Nr. total al Data
I
Iscara
I
Tehnica
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor !ntocmirii
Autorul
I D~men-I Materialul de I Beneficiarul I Obs.
de detaliu anul, luna,
siunea
inv.
şi parti ale ziua execuţie
2 3
I
4
I
5
I 9 I 7
I
8
I
9
I
10 ,
1 . 11
I I I
,
I I I I L
. ' -
• , , '" I I .

-
1
.r.uc
/
<,
Nr.
N" total 011
Data
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor lntocmirii
Inv.
de detaliu anul, luna,
şi parţiale ziua
1
I 2 3 I
••
INVENTAR
al colec iei de planuri
Autorul
5
Scara
Dlmen-
siunea
7 8
Tehnica
de
execuţie
lX
9
Materialul Beneficiarul Obs.
9
t
10 11
T
I
'1
,.
eu •

••
-,

-
-
~
-
r
-
-
,-
Nr. I
I Nr. total al
Data
Tehnica
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor tntocmirii
Autorul Scara
Dlmen-
Materialul de I Beneficiarul I Obs.
de detaliu anul, luna, ,
siunea
inv.
şi parţiale ziua execuţie
~
2 I 3 4 5
9 '1 8
·9
I . 10 I . 11


-

126. .u •
-
., . .
•. . . •~. (


~+: ; O. , . . 111
ltur"
1
Denumirea planului de ansamblu
Nr.
de
Inv.
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţlale
3
'1 N V E N T A R
al colec iei de planuri
Tehnica
de
execuţie
Data
lntocmirii
anul, luna,
ziua'
Dlmen-
siunea
Autorul Scara Materialul
8 9
Beneficiarul
4 5 1 9
<. .

•. . .


1 6 0
1
11
Obs.
Nr.
de
lnv.
Denumirea planului de ansamblu
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţiale
Data
lntocmirii
anul, luna,
ziua
Tehnica
de
executie
Dlmen-
siunea
Autorul Scara Materialul
2

-


1

:>

3

,
4
• ilO •
1
Beneficiarul
10
1
Obs.
11
l~~
INVENTAR
al colecţiei deplanuri
Nr. I
I Nr. total al
Data
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor Intocmirii
Autorul
Iscara
I Dimen-
de detaliu anul, luna,
siunea
inv.
şi parţi ale ziua.
2
I
3 4 5
I 9 1 '1
l OGUl t er enul ui d: .J I 1,-,?C
b iDc!nor~ 1,
. l . z . . L u. p eo c · 2 . 5 001
Cu.
Tehnica
Beneficiarul Obs. Materialul de
execuţie
8 9 10 11
'--1 pnl,
i . . . ,r
lLBO -
<,
1890/
c o l
.5
410
1nl t ; t o r ul
riC l.'tltm:'1
rt
cuţ
r t r u r v
, .

1
•••
10_
dcc.10
DtÎ:ub e
!
lor
-
i-- r

••
-
r ul
Nr. I
I Nr, total al
Data
Tehnica
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor lntocmirll
Autorul Scara
Dimen-
Materialul de 1 Beneficiarul I Obs.
de detaliu anul, luna,
. slunea
I nv,
şi parţiale ziua execuţie
2 I 3
"
5
9 7 a. . '9
I l G
1----......; 11
I I I I I I I
I _
-
. •. 'j
,
- .
4 •••
-
i o i
_ r u
1 1
'1
-
~

-
-
.1.;c,.
1 c

-
. 1

-
r i c ul t t i r i i
u
1 ·1 2
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţlale
Nr.
de I Denumirea planului de ansamblu
inv.
Data
lntocmirii
anul, luna.
ziua
3 4
INVENTAR
al colec iei de planuri
Autorul Scara
7
10
Dlmen-
siunea
9
Materialul
8
Tehnica
de
execuţie
9
Beneficiarul Obs.
l 6
1,
];
1.
. ,
5
-.J
'-'J


-
'.
1 1
Nr.,
Nr. total al Data
!
! Scara
!
Tehnica
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor 2ntocmirli
Autorul. ! Dlmen-! Materialul de I Beneficiarul I Obs.
de detaliu anul, luna,
inv.
şi parţi ale ziua
siunea
execuţie
2 3 I 4 I 5 I 9 I 7 I 8 I 9
I 10
I 11
,
, '
.
".
J e. i. "U lAC C 1.0 i. ,;LL Ul.U: J !l.': !,C_..J
I LU·J ~ I l.llP.'i'rJ Et: : I: 1 au I lu.•. .,I D1 J :. '''G1 'f!' ni

,".

1


-
r
r
I N V E N T A R
al colec iei de planuri
l6 7
N,. ta", a'l
Data
e Denumirea planului de ansamblu
planurilor lntocmirii
.
de detaliu anul, luna,
şi parţiale ziua
.
,
I \ . ~
2 3 I 4
Dlmen-
siunea
Autorul Scara Materialul
Tehnica
de
execuţie
Beneficiarul
8 5 7 9 9 10
Obs.
11
\ \
Nr. I
I Nr. total al
Data
I
Iscara
I
Tehnica
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor lntocmirii
Autorul I Dimen-I Materialul de
I
Beneficiarul
I Obs.
de detaliu anul, luna,
siunea
Inv.
şi parţiale ziua execuţie
-
1 I 2 I 3 I 4 I 5
I 9 I 7
I 8
I
9
I 10
I 11
. I ~ I
. ,
I ...... r_ .. . .. I "-'I I -. I . ~ I _.;it ..••.. 1
-,
,::", r-

<,
. ,. .
<,
,
.~ . u .
"

,

-
• "'fiU.
INVENTAR
al colec iei de planuri
Nr.
de
Inv.
Denumirea planului de ansamblu
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţiale
Data
tntocmlrlt
anul, luna,
ziua
Scara Autorul
2
9
.1
3
Dlmen-
siunea
Materialul
Tehnica
de
execuţie
Beneficiarul
7 8 9 10
l
Obs.
"
5
11
-.

-
5.
-
ti'
. . . . ,.
Nr. I
Nr. total al Data
I
Iscara
I
Tehnica
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor lntocmirii
Autorul I mmen-I Materialul de
I Beneficiarul I Obs.
de detaliu anul, luna,
siunea
Inv.
şi parţiale ziua executie
2 3 I 4 I 5 I 9 I 7 I 8 I 9 I 10 I 11
. "" . .
• • • • • • • • • • •
.1

- - - -
\ . •
••
Nr.\
Nr. total al Data
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor lntocmirii
inv.
de detaliu anul, luna,
şi perţiale ziua
2 3 I
••
.~ , .u .
\ .
INVENTAR
al colecţiei de planuri
Autorul Scara Materialul
Dlmen-
siunea

•. .


Tehnica
de
executie
9 10 11
Beneficiarul
-
tb J
Obs.
~~


Nr. total al Data
Nr. I
planurilor lntocmirii
de Denumirea planului de ansamblu
de detaliu anul, luna,
I nv.
şi parţlale ziua
2 3 I 4
Dimen-
slunea
Autorul Scara Materialul
5 '1 9 8
r.

. ~
.1•

Tehnica
de
execuţie
Beneficiarul Obs.
9
Q
10
c
11
••
INVENTAR
al colec iei de planuri' '
{6:
Denumirea planului de ansamblu
Nr. total al
planurilor
de detallu
şi parţiale
3
Data
tntocmlrii
anul, luna,
ziua
4
9
Nr.
de
inv.
11
\ .
"
Dlrnen-
siunea
Autorul Scara Materialul
-
Tehnica
de
execuţie
Beneficiarul
8
'5
7
-,


9 1 0
Obs.
1 1
o11
Nr.
de
inv.
Denumirea planului de ansamblu
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţiale
3
Autorul Scara
Dlmen-
siunea
5
9 7
1
~.
Data
lntocmirii
anul, luna,
ziua
2

4
-,
<,
,
"
<,

Materialul
8
Tehnica
de
execuţie
Beneficiarul
9 10
Obs.

Nr.
de
!nv.
Denumirea planului de ansamblu
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţiale
3
Data
lntocmirii
anul. luna.
ziua •
4
-,
<,

'\ <,
"
tb~
INVENTAR
al colec iei de planuri
Autorul
5

1 1
"
Tehnica
de
execuţie
Obs.
Dimen-
siunea
Scara Beneficiarul Materialul
7 8 9 10 9


5.

\
Nr. I
Nr. total al Data
I
Iscara
I
Tehnica
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor lntocmirii
Autorul
I D~men-I Materialul de
I
Beneflclarul
I Obs. de detaliu anul, luna,
srunea
Inv.
şi parţiale ziua execuţie
2 3 I 4 I 5 I 9 I '1 I 8 I 9 I 10 I 1 1

#o
"

"


u

ct<t,
3
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţlale
Data
tntocmlril
anul, luna,
ziua
Nr.
de
lnv.
'Denumirea planului de ansamblu
2
C '. •e: J e b
~
INVENTAR
. al colecţiei de planuri'
4

Dlmen-
siunea
Autorul Scara Materialul
Tehnica
de
execuţie
9 8 5 r 9
1
1.
-
••
Beneficiarul
10
l o r
-
I I I I I
AA., f)4.. .
?~~ I I
I k : 'fe p
I
-
I -. ' I JI () ~l~~{~I eolo/'
~ (A, .)q!O./YV '\k ctlt.
)
I I
I lJ . c~rdle:!. lolI ·o~I ,,1 xl coZ"to=
1 (,81
Icclor
- ---
.e,
- -
I I
o
1
Ob s.
~~
1 6 8
11
Nr.
N" total ali
Data
I
Iscara
I
Tehnica
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor Intocmirii
Autorul I Dimen-I Materialul de
I Beneficiarul I Obs. de detaliu anul. luna.
siunea
execuţie
lnv,
şi parţiale ziua
-
1 2 3 I 4 I 5 I !l I 7 I 8 I 9 I 10 I 11


. .
..,
,
-
-Nr.-·
de I -Denumirea planului de ansamblu
Inv,
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţlale
Data
lntocmirii
anul, luna,
ziua
INVENTAR
al colecţiei de. planuri'" .
•J . •
Autorul Scara
Dim: en-
siunea
2
4
3
le". "-
oti.l.
4
Materialul
's
Tehnica
de
execuţie
Beneficiarul
•. . .
r
1 10
lt..t'{3 1I.;: .~O~(h••"1 Le. 114'1-.: "1 'Oer
1
. 1.
5 9
-
••••••
•• ,J •

9
"1
l6 ~
Obs.
11
N~
Nr. total al Data
I I I
Tehnica
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor tntocmirii
Autorul Scara I D~men-I Materialul de
I Beneficiarul I Obs.
de detaliu anul, luna,
siunea
in: ,
şi parţlale ziua execuţie
2 3 I 4 I 5 I 9 I 7 I 8 I 9 I 10 I . n

1
.;t".",.
t
"

•J . •
-
Cu.
1

1
Nr.·-
de
inv.
Denumirea planului 'de ansamblu
.Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţiale
INVENTAR
al colec iei de planuri'
3
9
. Data
lntocmirii
'anul, luna,
ziua
Dlrnen-
siunea
Autorul Scara Materialul
2
r-
Tehnica
de
execuţie
Beneficiarul
8 4 ·5 7

1
-

110
Obs.
10 9
1.
. •.
11
Nr. I
I Nr. total al
Data
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor lntocmirii
I
Autorul.
Iscara
I D~men.
de detaliu anul, luna,
snmee
inv.
şi parţiale zfua
-
2 I 3 I 4 I 5 I 9 I 1
Materialul
Tehnica
de
execuţie
Beneficiarul Obs.
8
11t . • •

l~
10
\}

. k . . ; •
-

c


N;;I ' ~De~: mlrea P~a: -~IUi~e-~sa~blu
Nr. total al . Data
planurilor J ntocmirii
de detaliu anul, luna,
lnv.
şi parţiale ziua
3 I 4
.
2
.1
9
'-. ,
,
. •1
INVENT' AR
al colec iei de plal111ri
Autorul Scara
Dlmen-
siunea
Materialul
Tehnica
de
execuţie
Beneficiarul
7 5
9

.. , . . .
,
••
-
-
"
8
\ ,
c
r
9 1 0
r
I ,~
Obs.
1 1
N" total al I
Data
I
.1 Scara
I
Tehnica
planurilor Intocmirli
Autorul
I D~men-I Materialul de
I Beneficiarul I Obs.
de detaliu anul, luna,
snmee
execuţie şi parţiale ziua
--
I I 8
I
9
I
l CJ
I 11
3 I 4 I 5 I 9 7
. . -
\ . w" " ' "
. . . -I . . .J ~""'''V
I ~I~
}
\ . . rc: 1o'
2
Nr.
de I Denumirea planului de ansamblu
inv.
1
. .

1._
ct.l
-
. .\ .
<
c
r
]
i
~. , .
2
•••
Nr.
de
Inv.
Denumirea planului de ansamblu
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţi ale
3
Data
2ntocmirii
anul, luna,
zi~a
4
.1.
INVENTAR
al colec iei de planuri
Dlmen-
siunea
Autorul Scara Materialul
Tehnica
de
executie
9 10 8
it
Obs.
<,
-
Beneficiarul
1:
11 5 7 9
• .1. •

-
~
-
l'
': 1
. 1. . . •
Nr.
de I Denumirea planului de ansamblu
inv.
N" tota, ali
Data
I
Iscara
I
Tehnica
planurilor lntocmiril
A utorul I D~men-I Materialul de
I Beneficiarul I Obs.
de detaliu anul, luna,
snmea
execuţie şi parţlale ziua
-
I I 8 I 9 I .10 . I 11
3 I 4 I 5 I 9 1 1 2


1
.r.
1
Nr.-
de l' 'Denumirea planului de ansamblu
lnv.
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţtale
Data
lntocmirii
anul, luna,
ziua
2
"
j •
3
t•
.
\
1
I N V E N T A R
al colec iei de planun'
8
TelmiCa
de
execuţie
7 9 11
Dimen-
siunea
Autorul Scara Materialul Beneficiarul Obs.
5
9 10
1
1
N,. total .11
Data
I I I
Tehnica
planurilor Intocmirii
Autorul' Scara I Dimen-I Materialul de
I
Beneficiarul
I Obs.
de detaliu anul, luna,
siunea
execuţie şi parţiale ziua
~
I I '7
I 8 I
9,
I 10
I 11
3 I 4 I 5
9
I
..J ~ t, I -
'. ""
I II ~111 r .
'1 I ..LU _.• I
••
r e I
{.!~
I . . . I t
Nr.
de I Denumirea planului de ansamblu
lnv.
2

1 -
1
•. o.,

-

r l C
1
ul .
.
I N V E N T A R
al colecţiei deplanuri
9
Nr, total aII Data
N: ~-1 ~~n~~rea planului de ansamblu
planurilor lntocmirii
de detaliu anul. luna,
Inv.
şi parţi ale ziua
2 3 I 4
Dlmen-
siunea
Autorul Scara Materialul
Tehnica
de
I
Beneficiarul I Obs.
execuţie
-
9 I 10
I
11
I
111
l t ur
8 5 7
1 " ••.lc'.)lo1
J.\.I
i CDi n- l c ' 11o X'
l u.
i n- I c o l o r
 
t er ul
-"'ul tu::,'ii
l'Ul
LI
Nr.
de
Inv.
Denumirea planului de ansamblu
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţi ale
2
_1 lan .,do_~dt~atical
I
~'_l9
I I
<iii
I -
I ~~,~I '. J : rtitJ
I ogi'\ ! I einist
A r . : r i c
-

I I I

.
'-
t t ua ' t i c 0. 1
! I .rs. ~I C'U J lli-;-rc- r_'l: 154 x I calc
I Ggr u I ~f ~i ~t er ul
tn ecne ~hi ~a~ G4. S fl~~1 "
,

<,

3
-
Data
lntocmirii
anul, luna,
ziua
1
~

Tehnica
de
execuţie
Dlmen-
siunea
Autorul Scara Materialul Beneficiarul
-1 ~~lor in
r i n
Obs.
1
1 1
1
(
Denumirea planului de ansamblu
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţtale
Nr.
de
Inv.
3
INVENTAR
al colecţiei de planuri
Data
lntocmirii
anul, luna,
ziua
Dlrnen-
siunea
Autorul Scara
u,pr. ""
9
1. u .
1.1.10
("
Tehnica
de
executie
Materialul
.l: rti c o l o r
I-l': .'r~'
,.l"'t;
•••
rat'"
• . . C

Beneficiarul
rr~
Obs.
-r"'tere
r
r
o.e
1 1
Denumirea planului de ansamblu
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţlale
Nr.
de
lnv.
3
Data
Intocmirii
anul, luna,
ziua
Tehnica
de
execuţie
Dimen-
siunea
Autorul Scara Materialul Beneficiarul
-
-
(
i
Obs.
11
c a r t ! >
1. ~.
t'o
\1
t e r

't
-~
ul
u
2
Nr.-
de
Inv.
- INr. total al
, planurilor
'Denumirea planului de ansamblu de detaliu
şi parţi ale
Data
Intocmirii
anul. luna.
ziua
.
-
~
7
c
l'!
c .
unu i
3
o c t .
.1.1'.1.
19+_ ~
••...• z.
INVENTAR
Autorul
al colecţiei de planuri"
•I I I I I I I ••
Dtmen-
siunea
Scara Materialul
.J .
1Q\ ""

-
l a
ton
Beneficiarul
Tehnica
de
execuţie
i c ul t u: "
eRrlJ
îr"~ir C~- I COlO
·t
n
r ul
tvri: '
1..
.i
~
li
Obs.
1 1

Nr'l
I Nr. total al
Data
I
Iscara
I
Tehnica
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor tntocmlrll
Autorul
I D~men-I Materialul de
I
Beneficiarul
I Obs. de detaliu anul. luna.
siunea
inv.
şi parţi ale ziua execuţie
-
2 I 3 I 4 I 5 I 9 I
7-
I 8
I
9
I
10
I
11
I
.
I
. . ,
I
1 __
. . ~ I


e.: t •
••••• oU.
,. .
. .

,
:":1 1
t1"
e

Nr;-
de
inv.
Denumirea planului de ansamblu
.Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţi ale
Data
%ntocmiril
anul. luna,
ziua
2 4

3
<, \
. '
1
.1 ." " .
INVt ENTAR
al colec iei 'de planuri
Autorul Scara
Dlmen-
siunea
Materialul
Tehnica
de
execuţie
r 9 5
9
,';"'1 w
(,;.je
8
. •. .
Beneltclarul
10
t o r
,
Obs.
11
Denumirea planului de ansamblu
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţi ale
Nr.
de
lnv.


-

lj
3
.1
Data
tntocmirii
anul, luna,
ziua
4
9
Dimen-
slunea
Autorul Scara Materialul
Tehnica
de
execuţie
7 5
•••••
"


-,
. .
,
8
-
e
9
Beneficiarul Obs.
10 1 1
c
I I I
i
1 .
1
i
Denumirea plllJ lului de ansemblu
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţlale
/)..~
N'r.
de
Inv.
Data
Intocmirii
anul. luna.
ziua
INVENTAR
al colee iei de planuri
>J
Dfrnen-
siunea
Autorul Scara Materialul
2 3 4
-
"i" .,
•••
9
-s
Tehnica
de
execuţie
Beneficiarul
8 l O 5 7 9
'I L
.i

1
• • • • • • • • •
.1.",.
1
1
.1•...•
.;)
f
~ ,
. . . . . •.
••
. 1 "
(,. . ,;".
- I c o l
••••1
uJ .
ur
1
1
lfl
Obs.
1 1
••
\ w o
<,
1 1
Nr. total al Data
Nr. I
planurilor lntocmirii
de Denumirea planului de ansamblu
de detaliu anul, luna,
Inv.
şi parţiale ziua
2 3 I 4

-,
-
t.
-

Autorul Scara
Dlmen-
siunea
5
9 '1
~
-
Materialul
8
1...
\ .
-

-"~.
• • • • • • . 0
-
-, -
Tehnica
de
executie
Beneficiarul
9 10
1 l ~, c : I U •.,Fer'C- I L:
I
O ~1t1
1. 1.10.4.
,
"
s.
r Cl
~. t . . !. ::•

I I I ·1
rtic ce- c o 16~ L'ihiaterul
,.i..
Obs.
. ,
i
OI N V
E N T A R
al colecţiei de planuri
Autorul Scara
Dlmen-
siunea
5
9
7-
~-~I -. 1': -
I
. •. .
1,;
--I

I CD
\
-
Nr. total al Data
Nr. 1 '-' planurilor lntocmirii
de ° Denumirea planului de ansamblu
de detaliu anul, luna••
Inv.
şi parţlale ziua
2 3 I 4
)J
1__

8 9 11
Materialul

j'rt
'or
ner.ru
.1 "J~
I rl..'\ : : : '~ClUJ IN,u ,1 1 -"'/ : x I n::'i','l;1 e"
I neGrL
1
~,ols'ter
••. ti ~'î'1~.!'~
1"
t;e: ': ';~coi =-=1 ; )Cia : ri..c~1t: ~ri

iV iC!.-j
~,.1~ "IJ _rv teiU~ O,OOlI1~8X
h~rtio' nerrt, i ni s ' t er ,
L
1 01 ';:"' '.huie B' : 10 24,5 ...;ricul tur' .
c e.
Tehnica
de
execuţie
c
Beneficiarul
10
U J :~ur'
' , o i s t er el
icu.lturi1
Obs.
~
1-.0
-.
.;
"H'I'U 1.'
·1~
(f.l~
'1 •. 1 .o ..: .1
"0 I 12rtie I rorru 1 ~: in1st6rul
I f ::'~V" ", . . . . . . . . - . •. . . . , ~. . t, .•.
1 :. " uc lt:;:>cn~.l-"O01 '2 :1 :1 -


.Lb!Hil coselei vie /' .1'j, ,
- )rV 1C~u~ 0,. "
;.;J .J .x !ll.rtil.e ne2 , l ' u
-, "
OI )hnic a~= '. "i;CfJ
I
: ; : r . l , . c ul t ; u • . • .
I ! . -'" ,. . , ~_. . -
• • •
~
l
Nr.
de
Inv.
Denumirea planului de ansamblu
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi partlate
INVENTAR
al colec iei de planuri
Data
lntocmirii
anul, luna,
ziua •
Dlmen-
siunea
Autorul Scara Materialul
2
-
3 '5 7 8 9
\
-
!
< ...; ..
\''" .
. •. •.
l'
\.
"''''
1
.1.

Haret
r
Tehnica
de
execuţie
Beneficiarul
9
,ru
u
1 0
. . . . 1' i c
t ur l .
t't~l
ri'
{~o
Obs.
1 1
Nr. I
N" total ali
Data
I
Iscara
I
Tehnica
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor Intocmirii
Autorul I D~men-I Materialul de
I Beneficiarul I Obs.
de detaliu anul. luna,
snmee
inv.
şi parţiale ziua execuţie
2 3 I 4 I 5 I 9 I
.,
I 8 I 9 I 10 I 1 1
j

.!
'"
'"

c:
'IJ
-
.1.

o
-
. ,
01

I . i
L.",
au. r
INVENTAR
al colec iei de planuri
8
l
<:
Nr.
de
inv.
Denumirea planulul de ansamblu
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţi ale
. , 1
l v !I I
:l~""J 1_

,1
L
3
Data
lntocmirii
anul, luna,
ziua •
4

1

(1' \ .
•z. •
8
ie ce- I De
Dimen-
siunea
Autorul Scara Materialul
,
5
~rt1
t\. i.
t
~_. •.
CP. -
Tehnica
de
execuţie
Beneficiarul
t u
r ul
U '
ul
l t . . ur i
n .... ·u ul
ur i
oi
Obs.
11

Nr'l
Nr. total al Data
I
I -Scara
I
Tehnica
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor tntocmirii
Autorul,
I D~men-I Materialul de I Beneficiarul I Obs.
de detaliu anul, luna,
siunea
inv.
şi parţlale ziua
execuţie
2 3 I 4
I
5
I 9 I 1
I
8
I
9
___ 1-
l G
I 1 1
U.i r'C\ ,.i,l.)!l61 -
\
I &•••n._ •. I I _-'c.
.
1 C~-
~-
~.
I
,. t • • • •
•••.•• ooI ot. 1IU1''''"""
I
- r
~,",(\. - . . . ~I ~- "

\
,
I f.;T.D. L •
\
rl",,a . . . ' It . _

\
1- ••. _ iii 1
,. 1 (',7-
I l i , " +: ; ţ o
I col
,. ~-

I I
\
I " . . . . 'll r
I
i•
I ~?!~I _ i ~~i e c e- I Cl l o r
'Llni~tor
". " .
(,.1' .~. c'. -,.
. . . .- . "',. . •. .
1 1 ~~r1 cu
.
\
I erh.!"
I I r.«: r- I ,oJ . r"ilJ . Gca- I ca 1Ol" •.. inistox·ul
("
-
1 ~L

-
\
"
r h.
" •


I I I
Nr.,
. '~~. . . ._- . . . . •- .
Nr. total al Data
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor lntocmirii
Inv.
de detaliu anul, luna,
şi parţlale ziua
2 3 I
"
INVENTAR
al colecţiei deplanuri
Dlmen-
siunea
Autorul Scara Materialul
8
n
7
tKV
Obs.
11
"!f'(
1: 1: ;0 l';e!1CI
~ •••••• J : lv~ -re
I
. .
'\.
utH•.~ I I , . ••
~ ,,1
I l. .
-
o..
-:
. -
J :
,
5
9
- •. ". "" ~
oi.
ieu ~
1. . . .
-
Cw ••
Tehnica
de
execuţie
Beneficiarul
9 10
c ~
r
o
-"
,
J.~,
11
1
T
'
Nr. I
Nr. total al Data
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor Intocmirii
I
Autorul
. 1
Scara
I D~men•
de detaliu anul. luna.
siunea
inv.
şi parţiale ziua
2 3 I 4 I 5 I 9 I 7 8
-
. 1
1
1
~
- ,
o..tu ,1 '
••


. . . 1
-

,
. , .\ ,.
C'·

,
. . . •
l ~
"
Materialul
\·_a
t··
r
~
'~t
. .
Tehnica
de
execuţie
Beneficiarul Obs.
9 10
1
1
-. C 1
i c ul t ur i
"
i
Denumirea planului de ansamblu
Nr. total al .
planurilor
de detaliu
şi parţtale
Nr.
de
Inv.
Data
tntocmirlt
anul, luna,
ziua
INVENTAR
al colecţiei de planuri
4
9
Materialul
Dlmen-
siunea
Autorul Scara
3 8
I it.A "!. ~
Tehnica
de
execuţie
Beneficiarul
~
Obs.
7 " 5 9 l a 11
4
c c'
"cterulu
-
---
1~~..1
1.
l C : ; ; ; : :
"' ..•
•••.• u.
1.;:;,.

.: 1
r ul
'ii
s :
L ! Of ! : r t l
r-

1
Nr.
de
inv.
Denumirea planului de ansamblu
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţiale
3 4

..~
Data
tntocmlrll
anul, luna,
ziua
Autoru! -Scara
Dimen-
slunea
5
---
9 7
..•. ~.1'.;
v''
,1.
2

~
u
~-I.)ul
~
• • •
Tehnica
Materialul I de
I
Beneficiarul
I
Obs.
execuţie
8 I 9
I . 10
I 11
,
I~:.n,,"~vul.'ll .. l n<.l! ••~L
1,·
u : a . . .
e:
J . •
-

t i
(2~)
-1 1,1~ C»
,. •••~~l J ~: I74 A
••
1 j : L > • • • • • • • • . 1000 53
. -
~ I 1 1 1 1"1.0 •

1
Nr. I
Nr. total al Data
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor lntocmirii
Inv.
de detaliu anul. luna.
şi parţiale ziua
2 3 I 4
.1
INVENTAR
• • • • • •


a l colec  iei de pla nu ri
5
I 9 I 7
I
v
• JJ.
1
I
..
.~~.
1.
al).. , (,1
I N
(,;~.
Autorul Scara
8 10
Obs.

-
Dlmen-
siunea
Materialul
Tehnica
de
execuţie
Beneficiarul
11

1
,.
9
1
;,
. 1.
lUll.•.
u( , ;

,1
1
/1
1
c.
-
-
-

c~!-
•.•.
Nr.
de
inv.
Denumirea planului de ansamblu

Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţiale
3
Data
Intocmirii
anul, luna,
ziua
••
2
'\
••
Tehnica
de
execuţie
Beneficiarul Obs.
11
"
. . . •1.
Dlmen-
siunea
Autorul Scara Materialul
...
••
1
5 '1 8 9

9 10
'"
~~
î
c

!,
INVENTAR
a l colec  iei de pla nu ri
2 . 1
Denumirea planului de ansamblu
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţiale
Data
lntocmirii
anul, luna,
ziua
Autorul
2 3 4 5
Scara
8
Dlmen-
siunea
Materialul
.,
9
1 ,

1
1. ,
1
1
1~ oi •
Tehnica
de
execuţie
n
9
Beneficiarul
10
-
u
Obs.
11
Nr.
~tO"1 ~
Data
I
Iscara
I
Tehnica
de Denumirea planului de ansamblu
anurilor !ntocmirii
Autorul I Dimen-I Materialul de I Beneficiarul I Obs.
detaliu anul, Iuna,
siunea
inv.
arţiale ziua
execuţie
,
1 2 3 I 4
I
5
I 9 I 7
I
8
I
9
I 10
I 11
,
~-I I
..
I
inc_
I 1: I..~
_ 1
.~
I 1... ~ •.d.lH: t: ru1
. 1, •
r-
,,,-,,,,u.;... I ,...~.,.,_: J"
. • . . . . " " ' . - ..••.- '....,: 1: .. - •

,
lin;.•/leJ 2- I::r;~51 bl.rt1.e ce•.•I nOE;!'i
I
': 1: "l..lCr ce fie I
IZ
I
r••nisteru~
-
-----~-~ • « : ~---· I
lUi
I I
In
,
"
" 'Ci: •.! _ 1 1;1'.9,x l tirtl.e ce- ,Snlcter'~l
,-
neer n
1'"1c1t-ă
""l'iculturii
ooi, , ••• ~ f 1
I I
"
c
..... c
• •••••
\
i
f
Nr.
de Denumirea planului de ansamblu
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţiale
.;').,~
\Âta"o~1
Data
lntocmiril
anul, luna,
ziua
INVENTAR
~l colec  iei de pla nu ri
AU~ s, O' ,
D~men- I
Materialul
srunea
5 9 7 I 8
1; I o,., I c : J l c ' \.J ••,.
,
\. \.i I
I
~
3 2 4
Tehnica
de
execuţie
9
Beneficiarul
10
( ~
Obs.
11
tJ ••
.LlJ ... J ..;\.AIol..: J : ,,, 11-
"J. . . : 1J. . . . . ,C I l • • •
a u z en\ ; ;
~
: 1
f..! 1.. ,.,
~;\J 4'
." •.I.~iJ C'
(t'.190,- >
ce- I r.e~ru
-
hi r t i
J : ' a t o .
" ' r t i e c
r'
IJ
r u 'ul
ricultu'
u
ricllltur'1.~
ner r
I"ul
'tarii
c
-
,Po;.i6sti-Leor
ni"
..
nh pr o ; ! ! ' i et " ţ i ; l < : .1<-"
<,
J I
-
...... li Tudorache Bftimi •
..
-
I I I
••
.1. CCO': O_l.i.u & .1.,
I I
J.i..'\:jJ.
Il~C -1
,
",'L, .....
""rol-an li'j".
" ~~ G_ '_
--
\,..(;1 '" '" '" .....-
. 1. .•oJ .a.• A. ).(XiL ~ .i., ~: -
e pînz
-
c m.
I I I I I
11•• 1,. cr cDO-
1
Denumirea planului de ansamblu
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţi ale
Nr.
de
inv.

1
n: t i
t r i
n@f l C o v .
,
1
!l


VJ . I . J J . .
Data
!ntocmirii
anul, luna,
ziua
oct.2
l

),861
L . l . " , .
Tehnica
de
execuţie
Dlmen-
siunea
Autorul Scara Materialul Beneficiarul
5 9
-
o Jl- n
--
on
...a
u
• •. • r
.culi;urii

li- r u c a r 1.
, - 'CtJ
~,e J icricult',ll'i'
Obs.
11
1
Nr. total al Data
Nr. I
planurilor !ntocmirii
de Denumirea planului de ansamblu
de detaliu anul, luna,
Inv.
şi parţlale ziua
2 3 I 4
INVENTAR
a l c: olec:   iei de pla nu ri
Autorul
5 10
Tehnica
de
execuţie
Dlmen-
siunea
Scara Materialul Beneficiarul Obs.
11


1
-
,- , ,

~~ ~~ ~-V:> .

}
.1'

1 8 9 9
..(,:
c

u
U\.i •
Nr. I
INr. total al
Data
Tehnica
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor lntocmirii
Autorul Scara
Dimen-
Materialul de I Beneficiarul I Obs.
de detaliu anul, luna,
siunea
Inv.
şi parţi ale ziua execuţie
2 I 3 4 5 9 7 8 9
I
10
I 11
-,
••
L
;\.,.

I

. ~


" n
• •
" ,.
-
<,
"..
c
\,1
-


{~
INVENTAR
a l colec  iei de pla nu ri
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţiale
Data
lntocmirii
anul, luna,
ziua
Nr.
de
inv.
Tehnica
de
executie
Dimen-
siunea
Denumirea planului de ansamblu
Autorul Scara Materialul Beneficiarul Obs.
2 3 4 5 f 8 9 11 ..
"
- •
n r •

<,
. l(

< ,
'- . 1

i

2
NI.
de
inv.
Denumirea planului de ansamblu
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţiale
Data
lntocmirii
anul. luna,
ziua
3
-,

\.
4


Autorul Scara
Dlmen-
siunea
5
9
..,.

. LI •
.-
, "
C U ,r ~~.
-,
• •
-,
Materialul
8
,
t

Tehnica
de
execuţie
9
'"
1
Obs.
11

\

Beneficiarul
11)
"
•..I N V E N T A R
al colecţiei de planuri
Q
Tehnica
de
I
Beneficiarul
I
Obs,
execuţie
-
9 I
.
l G I 11
--
I~UI..' •
- . I
r l c nl . ' t U
9
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţiale
Materialul
Data
lntocmiril
anul, luna,
ziua
Nr.
de
Inv.
Dlmen-
siunea
Denumireaplanului de ansamblu
Autorul Scara
8
re-DUlui de
t
I
"
L~;~'
, - ,
1/ IU7 ~Ihi r t i e
In'J [r~I .lnisterul
10 TIţrUstri-lI; - tlf'e.I'1 ':!, r.
t ~j()() '56. J • ~ricllltur"
r i l o r
-
I I
1.A, - I o si f 'le 73 .. lurton color ,''rin1sterul
i A-rse, fC: J 'b~ 1-1" •• I
]
,,>
baseI: 2 5 S3c o : : : r 1c ul t ur i i "; I
O; J net . . : ! . cl: l.la
1 proi,r: Letăţii '-900
j\,l.Suvc- ,OJ . ,o x h;'rtie
ne(..rn r~inist~rul
1., ouo ,
1.
.
aniu: : ;i 'E.
e
o sr t . l S
1,~~!'!u ? l c o
..
color hf: .riculturo
su. b so '
du,
,
I I
-,
I I 59 :{I .1~J '11
-
-
c a r t o n I coto, I. io1
2 3 5 7
t _ a
•.uticac·

"\iaj .•.
\.J
" " i l " , , ' / ' l o c
3
"
Nr.
de
inv.
Denumirea planului de ansamblu
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţiale
2
\I.~
i l ul ui
l u

c uz i no • . •
ur i l o ! '
B v . c u-
Data
lntocmirii
anul, luna,
ziua
Dimen-
siunea
Autorul Scara Materialul
Tehnica
de
execuţie
Beneficiarul Obs.
5
,11
,c. .
/'"
c ,
4
9 10
1
1
r u
.
ur"
~
'3 -
urare ~I I lYOlf IZ~antol'7.1 : ../
1
-
Ihi r t i e
I
ecrţt Ii-,î.ni.s't~ru~
I
Ol\1,; •
.ra: .ncOVL- . f eb r •
ICes
:
OC~
.
c a l l t l l ul l l i
, •le; . ~ linciner de' 'i 197x L::rtill"
~0101', Hi ni . st er ul
.
.
N. G. G a - 4000 • • • .
I
Ilericult
.
I •
r a nf i l m.
I I I
nt ul

Nr.
de
lnv.
Denumirea planului de ansamblu
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţi ale
Data
Intocmirii
anul, luna,
ziua,
INVENTAR
a l colec  iei de pla nu ri
Autorul
2 3 4 5
Scara
7
Dimen-
siunea
9
Materialul
. . . . • . . .
\.. .

It
8
Tehnica
de
executie
Beneficiarul
fi
"
9 10
c ul
}
1
Obs.
'[9
~
11Nr'l
NI. total al Data
I
Iscara
I
Tehnica
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor !ntocmirii
Autorul I Dimen-I Materialul de I Beneficiarul I Obs,
de detaliu anul, luna,
siunea
Inv.
şi parţiale ziua execuţie
2 3 I 4
I
5
I 9 I
1-
I 8
I
9
I 10
I 11
11" & ~.~(',"~..,-, Ld". """I.utT~ttA', L~'l,_ 1
I
..
I
1
-
1

-'
••
t
r

f
..

"
• • • • •
Nr.
de
lnv.
Denumirea planului de ansamblu
Tehnica
de
I
Beneficiarul
I
Obs:
executie
-
9 I 10 .
1
11
••,-_ul 1.:.> ... buc •
. ~ul t ur i
INVENTAR
al colecţiei de planuri
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţiale
Data
lntocmirii
anul, luna,
ziua
Dimen-
siunea
Autorul Scara Materialul
2
9

8
.1 unui apeduc t, l e65 1l1.Staoe 1n 61 x hî r t i e l1ecr-t.. l ni st er ul
12 bUC.
de c~rămi.dăşi pia'._'

topol'
=(J ,(..l! l:.;,;...
41 Gr-icul tarii

• • • •
C..••
.
" l ui dl.. ,,~~ u.)~, v 0nst . 1.l
-
,;"- •.5 c a r t o n color Mi ni ( j t er ui
urtea '· ':'1
1
r i nesc u x 4u gr i c ul t ur i
1, f a ţ Dda pr i nc ~- a: r.>hitec·t; cn,
ol~~şio secVi uno,
I I
"C. .1S,-_1 IKaoj nskJ tol ta1,/1
-
I hî r t i e C G- neL r uJ ~i ni st o r UL ' 14 DUC .
Der . t hev a l : rAtă, calc• şi co· J ,,'~ricultU1'i~
l eI '
I I I I
~ - ~I
I I
li
3 4 · 5 7
.vJ ?6liZO 1
o
il.: .
d
o
(
cor-con o 1
.' b
Nr. 1
Nr. total al Data
I
Iscara
I Tehnica
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor Intocmirii
Autorul I Dimen'l Materialul de I Beneficiarul I Obs.
de detaliu anul, luna,
siunea
execuţie
inv.
şi parţi ale zlua
2 3
I 4 I 5
I 9 I 7
I
8
I
9
I 10
I
11
I
k'le19tY> 1. '.<':0130,
IJ #Ol/l
'i .51 nir'Gie 1. llect-u [uiDisuerul
I
_anul {,u,1vi cl~uil'i
~r"Lazâr•. prol.J r
aOl~.T,1l?iaCi urc Il
unu,_ blOC diu
I 1
1U65
I~lestana11e 80 160 •. 1. î r t i o 1 c o l o r
\"'I',z • t 1
l' nuc,
J .u.lllS am .
iiI'ămidu..
· 2 1
nu
Gh.
i: )e: : =cu.
ul unei Locut
n s' t r . C o v a c i .
. 1
"
-

d o ul
i c ul t u~i '
.•.. j

l . P - I C ' . 1. 0
stierul
i c ul t ur i
C ! C : -
.. 'istoI'ul
Nr.
de
lnv.
Denumirea planului de ansamblu
)
2
1.
1

INVENTAR
a l colec  iei de pla nu ri
9
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţiale
Data
Intocmirii
anul, luna,
ziua'
Dlmen-
siunea
Autorul Scara Materialul
3 7 8
.u•.... ·•
-,
· c "
-
,.
~
Tehnica
de
execuţie
9 10
Beneficiarul
~.:
1
l 1z ,
r
Obs.
11
Nr. total al Data
Nr. I
planurilor tntocmirii
de Denumirea planului de ansamblu
de detaliu anul. luna.
Inv.
şi parţîale ziua
2 3 I 4

-
"
" . 1
-, . 1
\
Scara Materialul
Tehnica
de
execuţie
9 10
Beneficiarul
8
1
Obs.

9
-
•••
-
t
11
• • • • • •
j
INVENTAR
al colecţiei de planuri
i
Obs.
11
9
1
Nr.\
INr. total al
Data
de Denumirea planulut de ansamblu
planurilor lntocmirii
I Autorul
de detaliu anul, tune,
Inv.
şi parţlale ziua
'-"5
2 I 3
"
Tehnica
Scara
ID~men-
Materialul de I Beneficiarul
siunea
execuţie
.
9 I 7 8 9 I 10
-
I ~- 1. )'J 7f: l"Il'l I
D

c
c
,.

-
eul u . • . •
< , •1
-
-,
unui

1l)UC
Nr'l
Nr. total al Data
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor lnlocmirii
I
Autorul
Iscara
ID~men-
de detaliu anul, luna,
siunee
Inv.
şi partiala ziua
2 3 I 4
I
5
I 9 I '7
.
-,
• L.~
"
I 11'\'.ul.u",l· •••
-,


"
\.

.•..'
-,
u

<
"
.'-


Tehnica
de
execuţie
Materialul Beneficiarul
8 9 10

t
c o
1
Obs.
11
I
I
Nr. total al Data
Nr, planurilor 'întocmirii
.• de IDenumirea ~lanului de ansamblu d.edie~liu anul._ luna
inv. şi partiala ziua
Autorul IScar-i IDimen-
siunea
I l
;,3f12onJJJJi ()a1 J<r
~ ~Wr!~
; r{JJ~!t
~~ otl
4~o{A,)~\t~ ef i
b~1-~~j44
cJ .J A.A:. _ _ ~
nVL.J v1 n, ,Il )
f
~~~~~
4 I 5 I Il I 7 I 8 I 9
'9 ~o -: oj {v f - ~ ar= -I - I d c V t tz I~2'k
fr r3 r'i
CUt
. 1 (t!Jo
I t), I V ' s u.e. -
& . t . . UA. .
Materialul
Tehnica
de
execuţie
.
.(t(U(;1 _
Yl rl
: I1 )1 (1 ( ~iUc te Jle}
"'7t?~ 7: 1. elfr{. CI
3~Ă ~~ ~ t : .
- 1 ~~
I t ew ~~ -l ic tWI JtM ~
~~
<c/~?iJ
930
-
f/0lr
1:.
/U;Q()
.---.
ICfI'
i.' afy I ~~B-~I
00 tf~
~~I~
~(
Beneficiarul
Obs.
10 11
INVENTAR
Model 3
al colecţiei de planuri
Nr.!
Nr. total al Data
I Tehnica
.de Denumirea planului de ansamblu
planurilor întocmit-il
Autorul I Scara I Dimen-I Materialul de I Beneficiarul I Obs.
de detaliu anul, luna
mv,
şi parţiale ziua
siunea
execuţie
:l 3
I 4
I 5 I () I 7 I 8
f
9 I 10 I 11
,,~~ ~~r' I 4~{"
~\f~f\U(
" ţ
3/-'"
~~
~-
oQ ~WVJ f
f:1ow JG ~
'~i
~~~
'w ~
- ~ cfL
blul6R~\hlt
~~I~,
i T
ft4lJJ.~
H / ţ
retl ~ {l;~~'ti
1
f!~~
J. .-
10'<
~/or
t~""·~
HotYrrlfţ~
- 5 ( ] o c j
I~ t - O{
~ 7;t
/
~P.
~fu ~~q ~
"
A rt> J./A IJOCUv 64, rs] "() I
0"7: 1 W~ 4~'( :~, ~()J (.CI GoUV
~
Cd.1393~~~~
4=>n~ ,
Nr.
de I Denumirea planului de ansamblu
inv.
2
-i..IH4a ... ~O(~~fJ-
?fUf Jti.c 111i-e.. J'tttk~')te .
) r J
J .. ~~~
M.Pr' <:J "'\ )~
(J ~ \A.I'VV ") 'wVIN ,
~cJ .e, ~ n
~~
I N V E oo-N-Ţ -A R
u u i
a l colec  iei de pla nu ri
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţlale
Data
lntocmirii
anul, luna,
ziua ,
Scara
Dlmen-
siunea

"
Autorul Materialul
Tehnica
de
execuţie
9
-
Obs. Beneficiarul
7 10 3 4
~o
-, . 1
-,
ro
"~D
8
~~te
t& -f & > L
col.o\J "
ru:'"
~~
r t o
c
-
I
2
9
Dlmsn-
siunea
· Nr.
de
Inv.
Denumirea planului de ansamblu
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţi ale
3
Data
tntocmlril
anul, luna,
ziua
4
rN' V E ~N 'Ţ =-'A R
a l colec  iei de pla nu ri
Autorul Scara
'1 9
Beneficiarul
10 8
Obs.
Tehnica
de
execuţie
111
. e. Leu .
5
....•.. ~.
-
5
,/

Materialul
U'ti 0_
i c ul t ur l
fi
Nr. I
INr. total al
Data
I
Iscara
I
Tehnica
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor tntocmirii
Autorul I ~i~en-I Materialul de
I Beneficiarul I Obs.
de detaliu anul. luna,
siunea
lnv.
şi parţi ale ziua execuţie
2 I 3 I 4 I 5 I 9 I 7 I
8-: ----: .--. 1---'9' .
I
10
I 11
,.
•l
1
< ,
v .
,

ţ ue

' o • . . . .
L H

'"

,-'-'
-
L J
col0.'I'
~''''
1 is
icultur
~~~rul
2 4
Nr.
de
inv.
Denumirea planului de ansamblu
• • i ..
"'iinănti
ov :

Nr. total al'
planurilor
de detaliu
şi parţiale
3
;ie pin-I col
J l;; IU. t-.) ~!. H.I !-" I
-
I
-
1
-
.~
• • • • •
Ul!
lbl1-,5
.L"'l.~tjQ-I
-
I
-
I
-
1
-
1
-
.1•. ,2.
~_.
INVENTAR
al colecţiei de planuri
i
184
Data
!ntocmirii
anul, tune,
ziua
c.1'
Autorul Scara
Dlmen-
siunea
5 9 7
I..·.I.-.\..; •.•e- I C : .
r-
l J 4C
Materialul
lu~ o
1
,i
......•..,.' c
Î l
.· ~,..,I o~l
Tehnica
de
execuţie
_ 1 COLe""
9
c
Beneficiarul
10
rî.ll
'iculturii
-...1.
",ît!l
-~~i: i
f
Obs.
11
1
Nr. I
Nr. total al Data
!
Tehnica
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor lntocmirii
1! ! Dimen-! Materialul de I Beneficiarul
de detaliu anul, luna,
Autoru "",, . Scara, ,.: ,
inv.
şi parţiale ziua
' SlUnea
execuţie
'-
2 3 4 , 5 I 9 I 7
I I I r-
r
l
1
Obs.
i ~. i i
na,


-
-
I.J ...
lAL.•. ,
l o . • . "in: f.6tex'ul
!'1cultuL"li
11
,
~..~--'---
r. '
iL:•.
~(ij •
1
.1.. liil'
"
J > -
pi
n
-
c o i.r: istel'uJ .
..ultu~'
1.
l-el><..
"li
. J
. f . l . z .
,.
-'
leot'
0& . . . • •
"1
Nr.
de
Inv.
Denumirea planului de ansamblu
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţi ale
Data
J ntocmirii
anul, luna,
ziua
I N V E ~N - A R
a l colec  iei de pla nu ri
Materialul
Dimen-
siunea
Autorul Scara
2
el
3
"
••.<..4
:L
••.• "J .
.l.~.
1 8 5
9
v.
1:"-'" -

Tehnica
de
execuţie
Beneficiarul
'S
l'
Obs.
-
i
(, ,1
col,
co
9 l G
oi.
i eu
li' r ul
ur i i
eul.
11
3
61
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţiale
Data
lntocmirii
anul, luna,
ziua
NI.
de
inv.
Denumirea planului de ansamblu
1.",•
1' . 1. " , .
1C51
E !tt IJ ',1.
. 1.
4
-l
Dlmen-
siunea
Autorul Scara Materialul
\.
1.

C ! . I .
Tehnica
de
execuţie
ir.. -
-
c
Beneficiarul
10
tGl'ul
l t ur i i
Obs.
11
Nr. total al Data
Nr.\
planurilor lntocmiril
de Denumirea planului de ansamblu
de detaliu anul, luna,
Inv.
şi parţiale ziua •
2 3 I 4
INVENTAR
a l colec  iei de pla nu ri
Autorul Scara
1
Materialul
8
Tehnica
de
execuţie
Beneficiarul Obs.
r
a
11
.
C' t. ,r. Z. IC
1
Dlmen-
siunea
9
. 5
1
••

9 10
1 ~
i
1,
2
Nr. total al Data
Tehnica
planurilor !ntocmirii
Autorul." . Scara
Dlmen-
Materialul de I Beneficiarul I Obs.
de detaliu anul. luna, ." '.:
stunee
execuţie şi parţi ale ziua
3 4 . ,5 9 7 8 ~.
I 10 I 11
Nr.
de I Denumirea planulul de ansamblu
Inv.
1
5

.II
\. CI,.'. nI
; : . r Uv ·
)
~
"~)
uri'i
ips
-
t

I
%
2
Nr.
de
Inv.
Denumirea planului de ansamblu
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţiale
3
Data
lntocmirii
anul, luna,
ziua
I N V E N r--A R
a l colec  iei de pla nu ri
"
5
Dimen-
siunea
Scara Materialul
Tehnica
de Beneficiarul
I
Obs.
executie
9 10
I
11
I
-
I ,.n Le> .' I c•• 1I.'.I." .,prul
.r1ct.: l
8 7
••


+
JI.
U
9
Autorul
-l-
r

~i
Vf..~•

-
t
. 1.
?
. 1

,.-i
n

,
i.cu_
col
00

1
1
Nr. I
INr. total al
Data
Tehnica
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor lntocmirii
Autorul Scara
Dlmen-
Materialul de I Beneficiarul I Obs.
de detaliu anul, luna, ,
siunea
execuţie
inv.
şi parţlale ziua
'"
I
I
3
"
5
9 7 8
\: }
10
J 11

\. -
'.
•• 01
1
1 . l[,.\;.
•. L . ~.
lf.,~3 IH· .Eecc' -1 L: 1-. 2 x l C,6rton I color
. , 1.
"1
,

o
: niGt")rt!l
ric~ltur•.I•
t
iC!ll
1
"1
L
"1',,-
i


Denumirea planului de ansamblu
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţiale
Data
tntocmlrtl
anul, luna,
ziua
Nr.
de
Inv.
3 4
INVENTAR
a l colec  iei de pla nu ri
Autorul
5
,~": : l
Tehnica
de
execuţie
Obs.
Dlrnen-
siunea
Scara Materialul Beneficiarul
8 11
: : r 4. . , : .
5 "z .
VW\.
~~
7 9 9 10
" "
.r~ot ,
\.
(-
l

.1
li
-
-,
-

~od(l~:tA:.t4
-"1
Nu ~.
o
-
-
-
-
.~c.
-
-
-
l:.i!."tN!
-
n
CA .Q.,\o
~
-

i et sr ul
1
t!ril..

Nr. I
INr. total al
Data
I I
Tehnica
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor tntocmirii
Autorul
I-scaral D~~~n-I
Materialul de I Beneflclarul I Obs.
de detaliu anul. luna.
inv.
şi parţiale ziua
srunea
executie
3 I 4 I 5
I 9 I 'f
I
8
I 9 I .10
.-
1..
. ·11
I
I-r"
3 I (~fi~_
..
" 1-
i"," r . •
I
- -
J ,
.. \" -.:,
i "
i "
(- )

6
oi.Leu.
'n~, •••
( ; o r " . j o n
..vr!lin icaltu' o c
1
-
a
-
/ \.; c
..
1.-
INVE NTAR
al colecţiei deplanuri
2 0 2 ,
~
. Jg~It ~- ;!\1.~-,(/'. j ~.GfYI 01 le Icarton
ICi){o."-..
CU-tcu 1 0 J #J (lte~ M.1 '~/~I
1 1 ~"J .\';'.Lt.~'.U.: .I. .•••I •I i f;-;' •

.' ..
,· nln....... 1"'t~~,,-..: +t
. ') .... ,,- <.~ .. " t. '• I
Jd t Ă- ~q
L.~~ilD-
• ş s». C - Ol J - o " I A
II'IA...~% ~ III 1(J,U.~/~'f
,1 p.,..p~
~-
!uO~ J w·
uv>
.-
~D0VA
, oy ~. ~~ 1 I_
I , n(,~ I ~& T•. -: .r.Tl4 I '/ .
VBvulul .• CUZ" I I
L.: ".: .J el I;J V',," I 1"),-;1 1 1
r, ""J ."'; I.l.L \: U..l: •••..: . 1 "':J t.;: .l>..

~.r,t~m1k~~
L . i . .
l ui d~J L -
l GD2 70 ..
~~~10 plo t"olt I ,= ~~~~~~:~:. I
I
..•. __ ~...iL. •••,... ., r . ":'! _ •.•••

Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţiale
Data
lntocmirii
anul, luna,
ziua •
Nr.
de
Inv.
Tehnica
de
execuţie
Dimen-
siunea
Denumirea planului de ansamblu
Autorul Scara Materialul Beneflciarul
2 3
"
5 '1 8 9 10 9
"
••,.1 •••.
v
,
~.
Ou.
Obs.
11

Nr. I
INr. total al
Data
Tehnica
• lanurilor lntocmirii Dlmen-
I
de Denumirea planului de ansamblu ~e detaliu
anul. luna,
Autorul Scara Materialul de Beneficiarul
siunea
execuţie
inv.
şi parţiale ziua
2 I 3 4 5
9 7 8 ' '9
1
. " " . u .
1

a u •
:::
!~•...
r ' t en
...
,t"!T: ~T\I: l
~I
Obs.
11
....
INVENTAR
a l colecţiei de pla nu ri
Nr.,
- -
N,. totel a'l
Data
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor lntocmirii
inv.
de detaliu anul, luna,
şi parţi ale ziua
2 3 I 4
Tehnica
de
execuţie
Dlmen-
siunea
Autorul Beneficiarul Scara Materialul Obs.
· 5 '; 9 8 10 11 9
0_ ~~, ..
•••
,,~
Î .: r: J .

,
..! & l c ~q.
"'0
-
i
-
~'p.sA u
"
~
1~11 01 .Cioc
n
-
c_
./1 '.
C u.
-,
'C
-,
Nr,
de
Inv,
Denumirea planului de ansamblu
Nr, total al
planurilor
de detaliu
şi parţlale
3
~
••,0'<-
.,,',
.•.
Data
Intocmirii
anul, luna,
ziua
Tehnica
de
execuţie
Materialul
1
7, ..•}
,II) .
1': nn
./ .
''''.', _ C
'X
J
c: ;·
.. " .
:'I.n I· '
~1kQ
-
'T.'lio: n r
ni n . . .
9
Benellclarul
~
Obs.
,- W\. - I f:.i.~••t. I I ~::;.. I:,') . I c a: : : 1: iOIl
:
~V.\i': '-
. • . _. u '. . . • . . . '. . . · • . . . • • -U. ,L.
1,-;' uU'U.
,t"tC' I IlS,) 'd i~l ,LOCa SScm
I
/it -i"'u'''L..r'· .)~. - " " ' . • . \ ,. ; . • . .
~O f-ta.~ 4UJ .~'tf
IRlf 1.{,' 1~5 '-<x t4.~
~~
. . ' ~q~1e1'1~~' ftfr- t&~;\ fi
I I 4
-f~rXl1.{
1
l' i
..)
L1~J A

INVENTAR
Model 3
Iectiei d
. ~
Nr. total al Data
Tehnica
Dimen-
de Beneficiarul Obs,
NI".
planurilor întocmirii
Materialul
Denumirea planului de ansamblu
Autorul S car-a
execuţie
de
dedetaliu anul, luna
siunea
inv.
şi parţiale ziţia
9 10 Il
Îl
7 8 3 4 5
1 2
~~~r
1& ~1-
~~
t\ '.
38"
8 1
f j4-,5'
~
(X . l,. lo ,- ck.L.
b2...ooc
(X. )~~
~
2 .-C
c.w '
( j V' R
~~nJ l-
~.
M~-
J
.'
)
Cd. 1393,'1987 - V 27 - l-a 020
Nr. total al Data
Nr. I
planurilor lntocmirii
de 'Denumirea planului de ansamblu
de detaliu anul, luna,
Inv.
şi parţi ale ziua,
2 3 4
-

e.
.. -' .,.
-
I I
I _ ~.

lL?l I 'L •~C"L~ 11'
' 7 r: ••. -
r,;':'l't1e f,.:t.O- ..1 .>
- • .. 11.1': """" s , r r;: .-.'ni'a
I
I l't: r1< >ultt,;: p1.i. I .::: ~A01
.01 •• ;;,. l.t: t 0fo lt.",,_.~.,' ".. J ~._.~.~
v i ei 'cre.
I N V E N T A R
a l colec  iei de pla nu ri
Autorul Scara
7 8
"
10 11
Tehnica
de
executie
Beneficiarul
Dlrnen-
siunea
Materialul
, 5
9
. ,,' . . . •
il
,- le
9
Obs.
Nr. I
INr. total al
Data
Tehnica
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor tntocmirii
Autorul. Scara
Dimen-
Materialul de I Beneficiarul I Obs.
de detaliu anul, luna, J ~, _
shmea
inv.
şi parţi ale ziua
execuţie
1 I 2 I 3 4 5 9 7 8 . ' 9
I 10
{:]

, . -1 CO.tO 1
• •
. .
,.
10
ilrripultul.'li
)
J .
Nr.
de
lnv.
Denumirea planului de ansamblu
Nr. total al
planurilor
de detaliu
ş~parţi ale
Data
lntocmirli
anul, luna,
ziua
I N V E N T A R
al colecţiei deplanuri
4
t..•
Autorul Scara
Dlmen-
siunea
2
9
i
,-
3
u.
~",,~ • .J ..~
v.:;> 6
1.,,~
l iA
1
i.
5 7
"li" ~I
.,,_.....•.
1~! '.,.;' ,
'.;)ovtci

."'.
Materialul
Tehnica
de
execuţie
9
l,'tie
~- 4 l . Dl o .
01
,
Beneficiarul
1
Obs.

10
1 u
tll.2:!.i
!'ul
5. 01; : : ; r u
'L11
11

11
Nr.
de
inv.
Denumirea planului de ansamblu
Nr. total al Oala
I
Iscara
I
Tehnica
planurilor lnlocmirii
I D~men-I
de detaliu anul. luna,
Autorul Materialul de I Beneficiarul
şi parţiale ziua
snmee
execuţie
-
3 I 4 I 5 I 9 I '7
I 8
I
9
I
10
1852 I[e~!l(ltl.Lf~:
'/(-, : ,xtie p:î-n-I (0101' Iuin~
f . l . z . I Pmo"v s-ci. ,1Onea
ljt.;cC'
z nt
1
ur
'1

.
~.
1 2

~

- •
,..
-
9-a: k,"
<: L-'
. .
i C {J l t u: C i
~.
.-
',.
• • • • •
I
\of 1
.f
'ieul tur: .i
);"l.11-
l
J . ~. i OJ r ' " -
....., .
v

...• l.• ~$
1
~-'li-o,
1
u

Obs.
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţiale
NI.'
de
Inv.
. ,
Denumirea planului de ansamblu
INVENTAR
a l colec  iei de pla nu ri
Data
lntocmirii
anul, luna,
ziua
Dlrnen-
siunea
Autorul Scara Materialul
-1-1
2
"
•..•.
-,,; : " i ~
-
3
,
:1t•. -1..•01
Pl _
Tehnica
de
executie
-
Beneficiarul Obs.
10
-
9 11 4 5 '1 8
1
-
r'
-


9
,
....•
•••• •.••• I J .U
.,
1 4
- -
eU •
< ,
- -
Nr. I
INr. total al
Data
I
Iscara
I
Tehnica
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor Intocmirii
Autorul I D~men-I Materialul de I Beneficiarul I Obs,
de detaliu anul, luna,
srunea
inv.
şi parţiale ziua executie
-
2
I
3
I
4
I
5
I 9 I '1
I
8
I
9
I 10
I 11
I I I I I I
,
I I I
....
-
I I I I I I I I •
·1 ...•
1
,
I I
, ......- " I~v"". 1 .... '" , ... I -- ••••• 1e o: ': .e- c
t~' L ~~ le( ,
;"I eon",Gt,. "J . \J IV -;""',
-
I I
I~~.t1 c e. ..,,, .
I

-
I I
lf 51 '1~r-,,..·l r. t (~I ) x h'~·tie cc-- c o l o r .niotor\.i.l
. 1. li . I.
t~o;b.nii~ti!··1
I
i o v .
-
1,;
•. lI'•.
3
Data
tntocmirii
anul, luna.
ziua
4
I N V E N T A R
a l colec  iei de pla nu ri
Autorul
1 2
Scara
Dlmen-
siunea
Materialul
Tehnica
de
execuţie
Beneficiarul
9 7 8 9 10
g
Obs.
-
5 11

,.

-
l
r t o n
c
.~ .•.
Nr.
de
lnv.
'Denumirea planului de ansamblu
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţiale1
,
Nr.
de IDenumirea planului de ansamblu
inv.
Nr. total al Data
I
Iscara.
I
Tehnica
planurilor tntocmirii
Autorul I D~men-I Materialul de
I Beneficiarul I Obs.
de detaliu anul, luna,
siunea
executie şi parţi ale ziua
3 I 4 I 5· I 9 I 7 I 8 I il
I .10 . . I 11
1 2

t-

(

. . . : . . . . ...
..
~
t

...
u
T"- ,
-'"

l i.../I ')

.
.. . " ' . ,.. .

ul
1.
~
Nr.
de I .Denumirea planulul de ansamblu
Inv.
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţiale
Data
Intocmiril
anul, luna,
ziua'
I N V E N T A R
al colec iei de planuri
Materialul
Dimen-
siunea
Autorul Scara
2 3 4
:l'.
li,;
• . . . . . •
1
.1.

Tehnica
de
execuţie
7 9 5
9

li
,n.
-

1
"
8
Beneficiarul
c
n e : I'
1
Obs.
11

1
1

1
Nr. I
INr. total al
Data
I I I
Tehnica
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor !ntocmirii
Autorul Scara I Dlmen-I Materialul de I Beneficiarul I Obs.
de detaliu anul, luna,
siunea
execuţie inv.
şi parţiale ziua
-
2 I 3 I 4 I 5 I 9 I 7 1 8 I 9 I 10 I 11
1
-
".
v
u
1
• •
lo

..
'-

Denumirea planului de ansamblu
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţiale
Nr.
de
inv.
lulu

3

Data
lntocmirii
anul, luna,
ziua'
4
....
il
• .1:
-,
'-
INVENTAR
al colec iei de planuri
_·.i ..•. V V W
Dlmen-
siunea
Autorul Scara Materialul
Tehnica
de
execuţie
9 10
Beneficiarul
8 5 7 9
,~.

-
Cp-
1Jp
Obs.
11
Nr.
de
inv.
Denumirea planului de ansamblu
2
,.
J V \ V \ I.) ve,lt I
J1..1·Af~V~t,
,
-
-
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţiale
3
Data
!ntocmirii
anul, luna,
ziua
"
,9.
" ~! Y fJ,'
•• • •

.\
5
Aut.orul
..

Scara
9
•..
~
1
Materialul
Dlmen-
siunea
t
J .
Tehnica
de
execuţie
9 10
Beneficiarul
u
li
u...
Obs.
11
I N" V E N T A R
al colec iei de planuri
Nr·1
INr. total al
Data
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor lntocmirii
Autorul
Iscara
I D~men-
de detaliu anul, luna,
siunee
Inv.
şi parţlale ziua
.
2 I 3 4 5 I 9 I 7
l o ' t o

Ov.: •
,1
r'-
-,
u

G O .l ~~' j 1· l~r3;rc M :
V lLl~)O- ~ er- l~O
~c~~
Materialul
8
..
Tehnica
de
executie
vo t ~
Beneficiarul
10
. . 0
1:;..1
i
t
Obs.
v •
~~I ~i~
~
9 11
-
(0.000 I ; f 1 - t J 1J
c W.
2

Nr.
de
Inv.
Denumirea planului de ansamblu
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţiale
' ..

-

-

3

Data
Intocmirii
anul, luna,
ziua
4
l e ....
• •
l' N" V E N T A R
al colec iei de planuri
Materialul
Dimen-
siunea
Autorul Scara
Tehnica
de
execuţie
Beneficiarul
~}&
'1 11 5
9
'tii o
..
c
~
•..
8 9 10
~l o X't'
l t u : c l l
Obs.

INr. total al
Data
Nr. I
planurilor !ntocmirii
de Denumirea planului de ansamblu
de detaliu anul, luna,
Inv.
şi parţi ale zlue
-
2 I 3 I 4

la
C·" ./

Tehnica
Autorul IScara
I Dlmen-
Materialul de
I
Beneficiarul
I Obs.
siunea
execuţie
I I 5
9 7 8 9
I 10
I
11
t ; ,. . " , 1 ~ , -- '01 •••• _ > . -. J . •-I CC- •.O
r
.•Il'.•.•.••.•.•••• ul
I
• \..,,_ tI .•...... __ 1_'_ . I
;culturit-
I
~tJa
J nuiee- w
~
-1 CO rul 1.
c u l t u r i ~
~
i
-1 COl.C ru

[ N V E N T A R
al colecţiei deplanuri
,
) ,-
C~OlnE ll' t' 'e
.
1
11
• I~' ·.f:J H~"'. h!~.H; ..~V,j. vO Ul.tl 'j 1•• I 1836 64 X h:L:r.;tie pS.n-
~OlCI' rJ inlsteru~
1~l .14. Scarlot '.400lt9c m ~~etu

J H:r·icultUl'

c o l o r I.rln!cte:
Ico.t.1ino:..
I . ~v
I
-
_I"'h""~
I t,rric ultur1
l E) 1
.
• I oL-4[J Uw~ UlUDJ .L . .1.UL" Ul..UI: J ;I,-
~
I
",t.l/e
2 3
-
Data
!ntocmirii
anul, luna,
zlua •
4
oet. ~
Autorul
5 8
Nr.
de I 'Denumirea planului de ansamblu
Inv.
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţlale
•..
Dlmen-
siunea
Scara Materialul


n
.jj.
1 9
Tehnica
de
execuţie
Beneficiarul
9 10
oi•••...•...•. 'U
r'
-
Obs.
11
Nr. I
INr. total al
Data
I
Iscara
I
Tehnica
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor lntocmirii
Autorul"
I D~~en-I Materialul de I Beneficiarul I Obs.
de detaliu anul, luna,
siunea
execuţie
inv.
şi parţiale ziua
-
2
I
3
I
"'
I
5
I 9 I '1
I
8
I
9
I
10
I 11
I I I I I I
L
I I I ,-: "
....
-
-
1 el~;.
i'un.L,
5q c
e_e
'\
c r s
l'lCU
rti
ur' c
t
-
'"
wul.I
1
Nr.
de
inv.
2
INVENTAR
al colec iei de planuri
3

,
Denumirea planului de ansamblu
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţi ale
tfM\ -.
-
Data
lntocmirii
anul. luna.
ziua •
Autorul Scara

4 5
9
1
<,
<,
••••
,

- 1_

8
Dlmen-
siunea
Materialul
7

Tehnica
de Beneficiarul
I
Obs.
execuţie
9 10
I
11
I I
_Ie"l
...-
-
1
""i
1"ton
c
• •
c
. -terul
u l t u r i 1
al o r
f
••
Nr. I
INr. total al
Data
Iscara
I
Tehnica
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor lntocmirli
Autorul I Dimen-I Materialul de
de detaliu anul, luna,
siunea
inv.
şi parţi ale ziua execuţie
5 I 9 I 7
r.
~

1
-
-

1 o

-
i
-
Beneficiarul
10
c
•t1
rlculturt)
1-
c
Obs.
r
11

Nr. I --_. . Nr. total ali Data
de Denumirea planulU:ide ansamblu planurilor lntocmirii
inv de detaliu anul. luna,
. şţ partlele ziua'
2 3 I 4
,
"';.ol. ••.••
.•.
to,
I N V E N T A R
al colec iei de planuri
Autorul
;.:.,
5
t
••
1
Scara
9
~
7
i
Dimen-
siunea
Materialul
Tehnica
de
execuţie
vul~ii
8
. . . . . . " 1.
t

j
. -
••••
-1 c o l o
Beneficiarul
9 10
o
c
i
ur~•
Obs.
11
Nr. N,. total ali
Data
I
Iscara
I
Tehnica
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor Intocmirii
Autorul I Dlmen-I Materialul de
I
Beneficiarul
I Obs.
de detaliu anul, luna,
siunea
inv.
şi parţlale :ziua execuţie
1 2 3
I
4
I
5
I 9 I 7
I
8
I
9
I 10
I 11
t..la:ai..&. wu •••• 1ilot' ~s.j
I I iOi • 1 l' c U:x1.lUl?1iim Dl:t~-I~l1l0
'1 I
••
lUc'\ ,)
ao

r.J ,. ."".
,'
t.!
11-
<.. ~
-
"


d n-I<.: 'I,lor
c
.a.
1 c o

.; .'"
w ..
-
-
rv,
rl
u
'8
Nr.
de
inv.
Denumirea planului de ansamblu
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţlale
3

Data
tntoemlrll
anul, luna,
ziua.
4
'o
,,'
••
-
I N ,V E N T A R
al colecţiei de planuri
Autorul
5
'"U
-
lb'l:J I D ~1·Ot,:OJ .ul (;,0 1;)0,
1
Dr , ; o n
I COl O
.l .~.
I
I: ,~--I -: ,..,. I
I
ILt .a., """,,,,,,,,,,,,,,","''''
I
.
I

51r.• ~_
••

I I I I I I I . I
ttr
I _
I
.
-
I
- -, -- .--~
I
-- I
I
~_ u-I CO.LoI'
r.l
Materialul
Dlmen-
siunea
Scara
7 9
t'
•.. ,e
Tehnica
de
executie
Beneficiarul
9 10
-
.:
•.
Obs.
11
Nr. I
Nr. total al Data
I
Iscara
I
Tehnica
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor lntocmlrii
Autorul f Dimen-I Materialul de I Beneflciarul
de detaliu anul. luna,
siunea
inv.
şi parţiale ziua executie
2 3
I
4
I
5
I 9 I 7
I
8
.
I
9
I 10
I I I I I I I I
,
I
''1
. •. 1."
! !
t
Obs.
11
..
n
,"1"':'ll


1

1.
~vU-· · "
.o
INVENTAR
al colec iei de planuri
V./~
-
Nr. I ~,. total "
Data
de 'Denumirea planului de ansamblu
planurilor tntocmirii
lnv.
de detaliu anul, luna,
i parţiale ziua
.
2 3 I 4
Autorul
5
.' •..

1
5
Scara
Dlmen-
siunea
Materialul
Tehnica
de
execuţie
Beneficiarul
l
1
11
Obs.
1 9
-
I
8
t
o n

9
CQ
(;
10
1-
(
1i
Nr.
de
Inv.
Denumirea planului de ansamblu
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţi ale
1

3
Data
Intocmirii
anul, luna,
ziua
,0
Bl:,aun
8
Tehnica
de
execuţie
4 9 I 7 9
Df men-
siunea
Autorul Scara Materialul Beneficiarul
10
pl.r..•.. J (! Il
CUlt:urii
u
5
-
Obs.
• ,
I f,!::tilDuaJ ltJ ?l I l:
I ,O xl cnrton
ICO lt) r
I
l u i
C'C .~? 1; .V1..0C" l' c R) •. 1 1
J ., - -
_...lculturi
,I..l".
11
,
lU.-
180:
\ 1
Nr.
de
inv.
Denumirea planului de ansamblu
INV E NTAR
al colecţiei de planuri
3
c,' 1.' \.
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţiale
Autorul
Data
lntocmirii
anul, luna,
ztua-
2 4
~
1
• I ,-.cn

-
1
-
1: ; ( , .
5
it
(-
1
-
Scara
t o n
Dimen-
siunea
Materialul
Tehnica
de
executie
9
r 1c u l t
Obs. Beneficiarul
7 8 11 9
u •
v
• 1. ,: .UU\.' •..a. l;(.,HJ .J ..L .!oU..!.: \ i .1.'.:-~. I- IiJ •.•••O - I
-
I de Slt x hîrtie "Olu-l (:0lor 1;: ': 'l.n1s't;,.~ru•..
_u5
-,
,
(-,T
I
.~

••
,- c:; ruu. ~4,;UN.'.U"Qţ;i~
I I(LI ~~ - \.1
-
'1
-
I lJ GXI cortion I i: 1F : X'U 1f.~1Dt.oter
1 1
1;)
o
l n colo
IB
-
-
1
v"'· •.•

Nr. total al Data
Nr, I
planurilor lntocmirii
de Denumirea planului de ansamblu
de detaliu anul, luna,
Inv.
şi parţiale ziua
2 3 I 4
Tehnica
Autorul IScara
I Dimen-
Materialul de I Beneficiarul I Obs.
siunea
executie
I I 5 9 ' i 8 9 I 10
I 11
I
-
I
-
I J ',KI c nr"'[;nD I ne!,l."l..
1~! n 1s t e r u l
-
-· c o lo s :

\
,..
;"-.

-\ .
-
'\
\.
II
j.
cel
...•

ru ...
u.•. ·
o
o r
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţlale
Nr.
de I Denumirea planului de ansamblu
lnv.
3
' .•.
-1-1 2
Data
Intocmirii
anul, luna,
ziua
4
"
<
-
r >
-
INVENTAR
al colec iei de planuri
Autorul Scara
Dtmen-
siunea
Materialul
8
'ton

e c n
Tehnica
de
execuţie
Beneficiarul
7 5
9
"" ton
9 10
Obs.
11
\.
-
-

CUlt •.•
\.~
t '.
• ,e
: )
c

Nr.
Nr. total al Data
, Iscara
I
Tehnica
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor Intocmirii
Autorul I D~men·1 Materialul de I Beneficiarul I Obs.
de detaliu anul, luna,
inv.
smnea
executie şi parţiale ziua
1 2 3 4 5
I 9 I 7
I
8
I
9
J "-- -
,10 ,
,
11
ţ~.1
I
tl•.. -I ~l... 40 I
I I I
.'
I I I
<.;~1itL. da pl e n ti
)
- -
1.I""!.'QDul pUrţ'.lol.' .:le ce-
f '~: ; -' 1 I
-
-1
•••
I ) x I hîrti~ ~!U-I colo:a;; I,Biniatorlll
\. '
tx'G t: '.: (
-
oS ion zatll .Af~ric~
i16 u-;r11Il(!omţul •
....• u.torii.
I I I I I I

t;ioi Suvi- I V'40 I
I (;0 I .•7 ~- I "'irt1e
I (,,()lo .! ..J -
-
\ .
iese
I
-
I
-
I ~ I •,.•. r~ic
1",1

I ~ .1•

t
1 I
rl,:d~
~ţ ' \ 40 ". c c ; " ." t c n lt> ror I ,in
Cj *-
·un.12.lozvtJ
I N V E N T A R
al colecţiei de planuri
-1
't

r.ul .
Nr. total al Data
N;;'I'DenUmirea planului de ansamblu
planurilor 1ntocmirii
de detaliu anul, luna,
Inv.
şi parţiale ziua
2 3 I 4
Tehnica
de
execuţie
Dlmen-
siunea
Autorul Scara Materialul Beneficiarul
5 1 8 9 10 9
<1
< :
..t'.~
c
-
"

,
.1
~::.'-.u",~.L....~lirI.I..l.J .- W"- ~- -.';;'~~Ir""
1,
~;~-t
-
,~r
7
Ă
c:art;on I col,
~~(.t{J C47(:0
.•.
.,.
I •
;""t,
I I
I vV AI
90r t
.,
- "o
\
.i~~!;
r I
~~. '1
I I I
.
n i s t e r u l
l.ul.1.•.•I
I
I 60D I l)~C ti. ~o~a.
I .
I
1· 1.~!.c ultur1'

I I
2,' Lo
Obs.
11
Nr.
~tot'l '"
Data
I I I
Tehnica
de Denumirea planului de ansamblu
anurilor Intocmlrii
Autorul Scara I D~men·1 Materialul de
I
Beneflciarul
I Obs. detaliu anul. luna.
inv.
srunea
execuţie erţlale ziua
;
1 2 3 I 4 I 5 1 9 I 1
I 8
I
9
I
10
I
11
I ~~I
I I
-
I
..•I •.~U~.L J .J c;....,t,. 'L.1. .IAJ "': Uti· r I \. ••' '-, -1 I I ••
"
•••UT.' ' V
'\
o
ct
-
..; .
"
\
-
_ ~t ~
, 010
.•.
~
<...
•••
A

t
.~.
<... ••.•
\
r ' t OQ

It
u r i i
u
l'
I
Nr. total al Data
Nr,\
planurilor Intocmirii
de Denumirea planului de ansamblu
de detaliu anul, luna,
Inv.
şi parţiale ziua
2 3 I 4
It
(
\

(~
\
l
-
'\
INVENTAR
al colec iei de planuri
Autorul Scara
Dimen-
siuoea
Materialul
.
9
Beneficiarul
1 10 5
9
-
\
-
\
8
-'
r t o n
Tehnica
de
execuţie
Obs.
11
Nr.
de I Denumirea planului de ansamblu
inv.
Nr. total al Data
I
Iscara
I
Tehnica
planurilor !ntocmirii
Autorul I D~men-I Materialul de I Beneficiarul I Obs.
de detaliu anul, luna,
siunea
execuţie şi parţlale ziua
-
I I 8
I
9
I
10
I 11
3 I 4 I 5 I 9 7
I I
I l'
I
-' ,
I
f
r ._ i ••..
I -
_._~-
--
.

'-
to.r;,. __ •
- ..
"
II!
'"
\,
-
2 1
,
\ ..
\
-

1
it'. -
\
-
. '" .
,
t
t

t,.
'rlcu
.~,..I' 1
"""" ..
Nr. total al Data
Nr. I .
planurilor Intocmirii
de •Denumirea pl/Snului de ansamblu
de detaliu anul, luna,
inv.
şi parţiale ziua
2 3 I 4
INVENTAR
-
eleoleeţlel de planuri
Autorul Scara
9
Dlmen-
siunea
5 7
Materialul
8 10 11
Tehnica
de
execuţie
Beneficiarul
siz-
9
Obs.
u .,
-
.•.•"!"-
•• '\. ••....
4-
<..~-\,

'-
-
( f > -
1. ~'\ -
'.- •
I !
• . . " -'. '
-
\.
..•..
}
•••
-
\
-
-
't'·
,.
l._ ;
r ţ Ol l
n

,~O
1
N~
Nr. total al Data
Tehnica
de Denumireaplanului de ansamblu
planurilor tntocmirll
Autorul Scara
Dlmen-
Materialul de I Beneficiarul I Obs.
de detaliu anul, luna,
siunea
in: .
şi parţ1ale ziua
execuţie
--
2 3 4 5 9 7 8 9
I l G
I
11
I
-
I I
-- --- --- •.-
I ..• I . I
-
<, .
'\
t l

10
•...

'\
\
ce
\
\

,
\
J c
'\
\

1
2
Nr:
de
inv.
Denumirea planului de ansamblu
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi partiale
3
,
-
Data
lntocmirii
anul. luna,
ziua
4
<
\
~
Î'
••
I N V E N T A R
al colec iei de planuri
Autorul
-
}
5
9
Scala
Dimen-
siunea
Materialul
Tehnica
de
execuţie
Beneficiarul
7
t
t

8
"
-
9 I G
~
rul
ur ..... el
1
Obs.
11
II
Nr. I
Nr. total al Data
I
Iscara
I
Tehnica
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor tntocmirii
Autorul
I D~men-I Materialul de
I
Beneficiarul
I Obs. de detaliu anul, luna,
Inv.
şi parţiale ziua
srunea
execuţie
2 3 I 4 I 5 I 9
,
7-
,
8
I
9
I 10
I .11
I J III -"- ~__ I .
--- - -...._. I
-
_. . _~_._- _. -
._- --
__ o ~~_~ ____ ~_ •
.._- ~. . . ,
\
-
: 1_,.
• •
\
\
-
1
,.
el
\.
J
r
1
-Nr,'
de
lnv.
2
Data
lntocmirii
anul, luna,
ziua
INVENTAR
al colec iei de planuri
Autorul
'Denumirea planului de ansamblu
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţiale
3
t..
,.."
ies
;.t1•.
'\
4 5

~.,~) .
'"
o
t>
-
D
\
'..
Materialul
Dlrnen-
siunea
Scara
1 9

4' " '
••
Tehnica
de
execuţie
9
c
Beneficiarul
10
1.1

-
i

Obs,
11
.•
Nr.
Nr. total al Data
I
Iscara
I
Tehnica
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor lntocmirli
Autorul I D~men-I Materialul de
I Beneflciarul I Obs.
de detaliu anul. luna,
.
siunea
lnv.
şi parţiale ziua execuţie
-
1 2 3 I 4 I 5 I 9 I 7 I 8 I 9 I 10 I 11
1
v •..•.•
•••••

lv~.
...
CI
o
"
1
.
.",r

rt;
tcr' ,
1
~
Nr. I
Nr. total al Data
de •Denumirea planului de ansamblu
planurilor
tntocmtrl I Autorul
I
Scara
ID~men-
de detaliu anul, luna,
siunea
inv.
şi parţiale ziua
-
r
- ..." (:-
~
3
Tehnica
de
execuţie
'"
e1..
INVENTAR
al colec iei de pla'nuri
e, Le 1/ •

"
eLI.
Beneficiarul Materialul Obs.
"'

11


~
Nr. I
IN'. total al
Data
1
1· Scara
1
Tehnica
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor !ntocmirii
Autorul 1D~men-I Materialul de I Beneficiarul I Obs.
de detaliu anul, luna,
Inv.
şi parţi ale ziua
srunea
execuţie
-
1 I 2 I
3
I 4 I 5 I 9 J 7 I 8 I
~ I l G I 11
C
I
~
_1
r
I I
-
I
\ ~
- u;l: .U.tll,U- 1.; .L\'lvX CeI.~lIOD I C
>
vei:..·
"-~ .•:- AA , -r' ,- I L' :' ' ' , ': ..,"" .

,,'-' ,,,"(;,,0.1\ .1.. ._}{ ; ••. 1. ~to1iU.-
Z '
l
..
i n g.
j

L :
l.(
7.5 cor1.ion I c

1
- •
..
-
r
c
r
u l
2
9
Nr.
de
inv.
Denumirea planului de ansamblu
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţi ale
INVENTAR
al colec iei de planuri
3
s:
Data
lntocmirii
anul, luna,
ziua
Dîmen-
siunea
Autorul Scara Materialul
Tehnica
de
executie
Beneficiarul
8 4 5 '7
-
. lJ . .
- '\.
\
"
.1 ; ;
n 01
9 10
Obs.
11
2
Nro
de
Inv,
Denumirea planului de ansamblu
Nr. total al Data
planurilor Intocmirii
I
Autorul
Iscara
I D~men-
de detaliu anul, luna,
siunea
şi parţiale ziua
--
3 I 4 I 5
I 9 I
"1

I
o'
- 1,
\
1
\. .1
\
1.
-
c
1
: 1: '", .;1.\
Materialul
of

8
o.t
Tehnica
de
execuţie
Beneflciarul
9 10
'J
CO LO N'
1:
Obs.
11
.•. .
, I
It
Nr.
de
lnv.
Denumirea planului de ansamblu
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţlale
Data
tntocmirii
anul, luna,
ziua
INVENTAR
al colec iei de planuri
Dlmen-
siunea
Autorul Scara Materialul
2
9
1
1
1
3 4


1877
. 1. lI:;.
Tehnica
de
execuţie
Beneficiarul
8 5 7
-, •
-
10
010
c
{-.,lo.••
9 10
u
Obs.
11
\
7 9 11 8 10
Materialul
Nr. total al Data
lntocmirii
anul, luna,
ztua
Scara
Dlmen-
siunea
Nr.
planurilor
de detaliu
şi parţiale
de Denumirea plan - - uun de ansamblu Autorul
inv.
3 2 5 4 9

ţţ'1f ~~' ,0J \ 'n.
(~.J uli(J Ue cţ
~~~'~
~1(0l ~M~
')
4 CJ /(; 1.' I hfx
1001
C-~R
I
~k
C\~ 'lwt oJ .a <

Tehnica
de
execuţie
Beneflciarul Obs.
1
J
'f)u~ ',(jwJ(L Q~ .'
J1tt~Ccktm
rvte
ck~~ f ~'r)
~ ltJb'i u. 0..