You are on page 1of 328

INVENTAR

al colec iei de planuri


-
Nr. total al Data
Nr'l
planurilor lntocmirii
de Denumireaplanului de ansamblu
de detaliu anul. luna,
inv.
i parlale ziua
2 3 I 4

Dlmen-
siunea
Autorul Scara Materialul
Tehnica
de
executie
Beneficiarul Obs.
8 11 5 7 9 9 10
1.
' c~l
Nr. I
INr. total al
Data
I I I
Tehnica
lanurilor !ntocmirii
I Dimen-I
I
de Denumirea planului de ansamblu . ~e detaliu Autorul Scara Materialul de Beneficiarul
I Obs.
anul, luna,
siunea
executie
inv.
i parlale ziua
-
2 I 3 I 4 I 5 I 9 I 7 I 8 I 9 I I G I 11
v
,
o
1
1

\
Nr.
de
Inv,
Data
lntocmirii
anul, luna,
ziua
-
3
Denumirea planului de ansamblu
Nr. total al
planurilor
de detaliu
i pariale
2
-
-
-
4
I N V E N T A R
al colectiei de planuri
Autorul
5
t. gu'-',l,

Scara
9
Dhnen-
siunea
'7
Materialul
8
Tehnica
de
executie
Beneficiarul Obs,
I G 11 9

Nr'l
Nr. total al Data
I I I
Tehnica
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor tntocmirii
Autorul Scara I D~men-I Materialul de
I
Beneficiarul
I Obs. de detaliu anul, luna,
siunea
inv.
i pariale ziua executie
2 3 I 4 I 5 I 9 I 7 I 8 I 9 I 10 I 11
J
~
~J '?lo

Ci.;.
c

01 .! _ I l'.;. I ,"+:40 I'n", -1 "1,..",, I.1~4n';a~'~"'hl


"
INVENTAR
al colec iei de planuri
2
Nr.
de
Inv.
.
Denumirea planului de ansamblu
Nr. total al
planurilor
de detaliu.
i pariale

1
-
3

Data
lntocmirii
anul, luna,
ziua
4
1
1
,
1

- <,
Dlmen-
siunea
Autorul Scara Materialul
7 11 5
9 8
c
Tehnica
de
execuie
9
Beneficiarul
10
l'
1
Obs.

Nr. I
INr. total al
Data
I
Iscara
I
Tehnica
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor !ntocmirii
Autorul I Dlmen-I Materialul de I Beneficiarul I Obs.
de detaliu anul, luna,
siunea
inv.
i pariale ziua execuie
-
2 I 3 I 4 I 5 I 9 I 7
I 8 I 9 I 10 I 11
11,1i fii.il
1
-
.1.,)0
-
t
1 ':'
1

101'
1
fi u
!

icult uri1
t
'ul
ulturii
INVENTAR
al coleciei de planuri
Nr. I
Nr. total al Data
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor lntocmirii
Inv.
de detaliu anul, luna,
i pari ale ziua
2 3 I 4
Tehnica
de
execuie
Dlmen-
siunea
Autorul Scara Beneficiarul Obs. Materialul
5 7 9 II) 8 11 9
"
{
1
'1.....
lstorul
.lCultur
..
r'ton
-
j .
. J
-
-
r~-I
I
r i . _ p6.IPlen~1 mo')iei CUCUC

1686
I~&. C. de 37" f--~on pi.n- color . lfllateru
le to.te e frt'eti1(" dulcset; 1000 55r . :o. , 0 :. . . 1
A ('lricult uri
I
C.naleenu '11 W.C. btj. <
lc3nu.
I r ~Dnul moaiei Cucu- I I 18)1
1 "'e.Rom'uj 1t 1
95
x Icertan 1colo~ 1r.::1niotc rul
.~( 1 o zrp 1000 ' l r , c~
Af'~" ,. n' + . uri1
ClHll9
1. D1
Nr. I
INr. total al
Data
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor Intocmirii
1
Autorul 1. Scara I D~men-
de detaliu anul, luna,
lnv.
i partlale ziua
. SlUnea
-
2
I
3
I
4
I 5
I 9 I r
I I I I

-
8
11

ul
41
P/ Q"-lvl \ V "\ oY; e-,
~DIM.O-~.
-
t""
1
II;. C
'>
.,.
Materialul
c

6 car t on
Q-Olov-
Tehnica
de
execuie
1
9
1
Beneficiarul
10
lniDteru
LcuI t
)
Obs.
I v
tu 1 . G-
5

i lA a '~' de b~)(
3-l-rovo{~A O O O / 1
0
" I a,..,/~
I i
r d & ~t' ,
E 1
INVENTAR
Model 3
\
al colec iei de planuri
-NF.
- -- Nr. total al Data
1 Tehnica
de Denumirea planului de ansamblu
pl anuri lor ntocmlrii
Autorul Scara
Dimen-
Materialul
:
de Beneficiarul Obs.
dedetaliu anul, luna
siunea
execuie
inv.
i pariale ziua
1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 J l
,
, r
\
I
I
1
.
1
~
i
I
I
.
,
.
.
'-...
,
,
:
,
- -
Cd. 1393/1987- V 27 - I -a 020
i.
3 4
Nr.
de
lnv.
Denumirea plonului de ansamblu
Nr. total al
planurilor
de detaliu
i parlale
2
" 1
.nv.l
Data
2ntocmirii
anul, luna,
ziua

:~ .
I N V E N T A R
al coleciei deplanuri
Dlmen-
siunea
Autorul Scara Materialul
Tehnica
de
execuie
10
l
Beneficiarul Obs.
8 11
e-
I I I I
I,__ I
-
n-
~.IP10l'llll mosiiln'l" l'!h: .+ .
1. ~. ;n"'f.J l"'l ."" IX li;J IZUli
. I
IA!;l~Lli~~i1
)
Osn1.1 t cOn8n~.H

DIanul ba10__ __ ___


II"! 1ui mA'rClA 1 O,..hnL 1 I I
.p-
,
.
87 1: .certon vin- llo1or I.!inistorul
~
~.1..1
-/
101 StiaI: zot ' lH'.ricul turi
I

5 7 9
t
')
..
l.tl-
9
l
Nr.
de
inv.
Denumirea planului de ansamblu
-
-
-
Nr. total al
planurilor
de detaliu
i pariale
3
Data
!ntocmirii
anul, luna,
ziua
".j
4
II
1
.1
Autorul
J
.;:1-
1
,
-
5
rt
Dlmen-
siunea
Scara Materialul
-
Tehnica
de
executie
9.
Beneficiarul
8 10 11
7 9

1
1 111
Obs.
1

\
Nt.
de Denumirea plenulut de ansamblu
Inv.
--. Nr. total al
planurilor
de detaliu
i parlale
Data
Intocmirii
anul, luna,
ziua
--
1 2

1.,1P18Ilttl .
J >
3
al
4 ,
INV E NTAR
al coleciei deplanuri
Tehnica
de
execuie "
Dlmen-
siunea
Autorul Scara Materialul Beneficiarul Obs.
l O 11 5 7 9 8 9
181. IM.rl$
12 Il~0"
100:1:.r-t.. 'S&~ 1... .1111.'.1'111 .
4.00J , - , I j.rleraltbl
.t~o.l
(UllltlYU"
~
' ..
.
:.,1-'1.11. ,..ira100al ar
55. 5 ~1rii.
1~I&lt."ta]. ,.
I~,re,rl.,",a :1 J ..
x 41
j.,11,.1
s.~111 41. , . t r ~
-.,.,.
..~
1.1.,tII.~
..
2.l1'1.niLl _'"i"~l
/
,.
.
18' 0
I , . . Z
-
' 2. 5
1'1_ 'SIll"Il~I.ld._nl:'- ,
'I',a.'e-t.. tl, ...,
;
1400 zS. ,I.alt"',1
j
I
. Il a.1... ,1Il "
."t.
,etkJ
,n'._
s ;
Nr. )
2 " "3
9
Dlmen-
siunea
.~~
de Denumirea planului de ansamblu
Nr. total al
planurilor
de detaliu
i pariale
inv.
Data
lntocmirii
anul, luna,
ziua
4
Autorul Scara
1
r i
..,
Tehnica
de
execuie
9
tiJ l1.t.ft1..
~pn.f!1.wr.
Materialul
8
Beneficiarul
10
- --...- -~. .;--,--..,..........,.----,---,.
tl.lilul. .bf\~..l
.ktl.tl~'
.la.ul _ .1.
,1'61 '"ri. '.'"
UilrU.dl .u,11UJ l.
,
'$ ~l . l . i i U t i l
~
.r

: ~:a.dl .1.
liJ '.'" '.-ala'-"'
", 1" 1'-.,..
",1il)( .J .,t.
~~
1143
'4J
,w.
11151
5
I'la
. ' ."
1 1400,
.t
' . J P 1.
:r.t.
1505
)
..rien,lm"! I lor I
.~
~:
;" 1
ll'45.
.o,~r,. ' 'l't5 .
.Ili.m4t ..~ ..~
I
..'
..~' .

u's -J .,c~~:411 52:1: liS
~ 3 ~OO~ ~ 50 . )
." 1_ 110"
.,ra ~OO. % .,
,Sl\~
.1.,
. l e" .
1
~u..t.riJ 1.
.l\l'_~.
. 1
..0; ;
Obs.
11
;il~"1
2 .~~
. \.
. h/ ~
}
INV E NTAR
al coleciei' 'de planuri
. Data
Intocmirii
anul, luna,
( -zfua ,
Dlmen-
siunea
Tehnica
de
executie
Materialul Beneficiarul
, .
]tita,.~~ .el'...l'
" , . IlO "
l.'.. lt ep.!
. 1
lfh:t',t Mb.btldl
B.t.'.~
3 I 4
I
. 5
I 9 I
'} r l' 8 I
9-
I 10
..
1'56..I~lL'" I~'.: ~b.S..s-l .e1~
. !h:r.l.
,ta22 .' ti
- ' er i . at i t _ l i
'..
Obs.
i
u
11
,ial \ V 111e: i r
c.,.;.-.H &
.bi.tl~J t
~
Autorul Scara
!~
Nr. Nr. total al
planurilor
de detaliu
IIi parial~
de 'Denumirea planului de ansamblu
inv.
--o
1'
l~
," ,.,.".',
. v-e ,. I 1.
"
,

:Planul ui 'aia
'1r1lll1i .~,r.pr1.'.1
i."t:tri1 s~~.T...
-l:&.I~ ,~J'. . .
,~~
P18nel I1eieiO,rl
r :
. r ul pr opr i at at .
IIplac opiei Bl.lzu..,
1851

la'.l
'jrletld
':'Pascal
1 1
C,arte. '&91-__lllln1att..rlll
..t J lrlclll!Ir!1
,' .~,'. "'~
c.rt pi n- -

elor 1n:lsterl.l~
,'
A&r1cultari1
i 854
. F~nces f ~' J 75~X loarton pi n~l col or
cu 1000 4~t5 zat
om.
riculturii
INV E NTAR
al coleciei de planuri
,
IN"
Nr. total al Data
Tehnica
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor lntocmirii
Autorul Scara
Dimen-
Materialul de Beneficiarul Obs,
~
de detaliu anul, luna,
siunea
i pariale ziua execuie
r
- .
~
~
.
..
2 ' ,
.
I 3 4 5
-
7 8 9
- 10 11

,
9
,
~
, ,
~.
-
i
. ~~.. :~'-,
r

-
..
26. . PIn.nul mo:;it~'il?(i/,J ni <1. 340 ~
r.:r~.nz
l.c G r ~ '"V'
car-t on (J ~: ~):r: li':ir".1[. te J :ttl .c. . . . t
nro::J :ritate a Me.n:'.st i
1->
1850)
\.; '1 iV \ " er
800 'T5c~!l j,,:rieul~n:ri1
. - . l
.--- ~..;.l' '.

J :~_i J iIX,l"gi.u tii.., et ~!~


l -
l' -

fI
...
lipfJ R 1 -
- ,
.. ,
"i I I
,
-

"
.

1 "
28. .-
"
. . li')u/
. . f ".
, . ,.
i
r
<
,
-
.

~.
-
~9.
!
~
~- M1
'.
-
-
~
-
"-t
~
"
Il_ --.~ .c
I
!
,
.
-,.-
10.
,
1:: }.,:~
..
~ '-'
,
.... " .
.. ..:-~ :
31..
. . , . . . . 1
..
. _:i.1):]L
r ,- , r
.
-
" I -
r ,
(
.

..
I ~. ,,' ~ ~ J
. ,
( "'
-
.
I- I .
J ')~
'~1 1 .,
Poe l1i 10J :' ,]Ilo"I Ll,
185'
1,n,.B.:
1 1
.32 x
oar t en ne,r~ 1I 1nl a' t er t t l
::__ :,:nt fi J .
,
. ' .
oruce e ';1 vsrm':" ~(C4, p1' p .
Ilo". Go11a' 5000 650a Acr1cu.lt urii
~ ~~t. ,4-~ 'F"n- . '-'

J )']"'.t.. ~J f~ u~, .'" ; C.1.lj .:.
'.
-
.
s~:I,ituI ui SU,7..fi.:'W .,
:
, 1:
-----
;" 1
-
Nr.
de
Inv.
Denumirea planului de ansamblu
Nr. total al
planurilor
de detaliu
i pariale
Data
!ntocmirii
anul, luna,
ziua
INVENTAR
al coleciei deplanuri
Autorul
2 5 3 4
la) 1~-
u
1
8
Tehnica
de
executie
Dimen-
siunea
Scara Materialul
'1 9
1
-
..

9 10 11
Beneficiarul
ieul
it1l1ui G hi-l I
.1t:3J 3 IfFiducs"'1 '..le I J J x Ihrtie Pln--,COlor I
M
lnlo'ter,Ul
..... 5 oet. ~uines'l, ",00 43cm iotiJ .
. icultur
I
~~
1852
I
!'i~tld 11/ 145Xol c~rton p 1'l-1color, If.1inioterul
cal 80GO54c ..,t 1:p.7"i.cnltur.
u. l
Obs.
li
Nr. 1
Nr. total al Data
1
1, Scara
1
Tehnica
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor !ntocmirli
Autorul
1 D~men-I Materialul de I Beneficiarul I Obs.
de detaliu anul, luna,
siunea
Inv.
i pariale ziua execuie
2 3 I 4 I 5 I 9 I 7
I
8
I
9
I
10
I
11
I I
I.'
I I
- -
.,..

1 i
.'

,.
-

-
1
1
5.

11
\ .
Nr.- - - -
de 1 Denumirea planului de ansamblu
lnv.
Nr. total al
planurilor
de detaliu
i parlale
Data
lntocmirii
anul, luna,
ziua'
INV E NTAR
al coleciei de planuri
Autorul
Tehnica
Scara 1=.
Materialul
I de 1
Beneficiarul
siunea
executie
..
-
9 I '1
I
8
I
9 1, '10
. '- .-
1/ 116.5 car t en ,ia. oel or U.laterul- .
:z:
t'
j.r,~. ltrarli
. 5
2
-------------1----,--1 I (---1
5
l aA. l , 1. 1 D
V ada- S" . '
r . , r 1et at . a, al el .
t l r i l l l l t t r . , t l .
si t, INMt :t "
5 P l t a, e. r at i . - al
..:tn&. altalat v.
bi l a aG , r a, r l . t l i l
"M' .,. 1' . i r . ~a IO
C111' ' 11'1.
,~, ~,.a41a' . cW. '.,
.u1l1r.. M&11D1d.,.

'111 t e, acr at l .
t., Oan Qa.a,t'
r . , ' r . ' zt . , .
" t l ; pl A 1 _
3 4
18)1
1154
..Y,30
11'1
S.,zero
de. A~
X. r 11d
' rl.'II~
" N1
k a I I
da 100 xl_art ,ia-I l ar
1200 " _
.,.t.
C8hl_l1/ % , ;r
61 t
11 1
-:!::::~I +-
111&1.__raI ....
".rtltllrll
~, :1
..
~..
Obs.
11
~
....
.. .
-r-
T-
Nr.
. ,
de Denumirea planului de ansmblu
Nr. total al
planurilor
de detaliu
i pari ale
Inv.
Data
Intocmirii
anul, luna,
ziua
:2
'ftl"pl~aw.l ,UJ t
lll.Blr.lM,fi
4Il
,-- - .
5' lt.~C
,!...
I11G alMl r ta.,.
-- . B1r~"'_lIlca
, j:'> ~ '
... - ; -- -
!.~Q,. ", ';'t(
'"
91ef ~S'
pr . , r 1et at e. ! I , ~H. ~
1.
-
3
'i
(30. .-
'1140}'
l a,
' 2
i.ar'
l e5)
4
. ....
. bI..
U
Materialul
Tehnica
de
execuie
Beneficiarul
11-'
llt~
.'~.Ao
e
..,

'-=-,
p.. ...
64 X I,oari.
0 .. zat
-
8
,ia-
,1D1~,1tie
9 10
- ....... - ~:..--......"~
jlr'.d,t6il:.~
~ . .. '1:
';;',' ..
,iaIcelor--/J (in1.te.ru
.' .aeri Cill.,w.'t1
-
-it'

Obs.
11
,~
"ezi kCJ ~
tfuon1ci
r.l".
l i ps
al coleciei deplanuri
INV E NTAR
r
... e ,
,
Nr. Nr. total al Data
Tehnica
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor fntocmlrit
Autorul Scara
Dimen-
Materialul de Beneficiarul Obs.
de detaliu anul, luna,
inv.
s i ' . . , siunea
execuie , i partlale ziua .. - .'
-
.
:'
--
1 .~4 , ,., 3 4 5 9 7 8 9 10 11 I
..
1
62. P l an~eoonOA1c' al r od - -
.. , .,
1360 Sea.rla t'
1 1 .car-t on pin ... lJ x col or E inisterll.l
iei CWll'1rl&
propri'o,;;; ?op:..,vi..:."t
lO CO ,
u.i,
5 zat J ~~~doLtl ur- i,
{lf* = ,. , ,
,1;
- ... .-
I
r . ~.r - I
l' .
t ~t e. s t at ul ui t i ~
r
cms
.
,.
"
ltli !}..Stirbei.,,'
~ -
.'
-
I

.
,
') , ,
I
r : " 1 i
1
.. , .
~1840. . Car . t d. 57,5 carton pi n- neeru
l1iniet'eru'l
. o,.:." ,;'_9r.lt\. mo:p.. Cl "z-a:J .(l?:";
l ul a i ok 1t ul ui V l o~
i!"J
~
1850) l ol d
I
500 :r z.t J ,ric ultw:-ii
s I .
-
..
I .'
}'
Iitj. 48, 5
I 1
I
om.
I
t
1
-,
"
64. Planul moie i Br~ij.- 1838 Kl r l de 71 x ca.ct on pl.tl- col or Minlste ru1
reasq.l i Istu.
- .
1 12 mai Gol d 1000 51, ? ~8t Agric u1ttu-ii
s t j . am.
. ~-<
~ .
,
l S02
I
r : 1 l'
i"t ~r1~
l _
.
05. i.1~.i..'", LllO ~1-
-
- - -


ve;t..,J .
J " r
-~
- . ~
r . . .(
,
ttJ l~.
,
. J~ ,
f~P
:J C l..L"U..Lul
. !' i
( . .
I
I
Mlrlue. I
v~rbi-ln ~.~;{";ahuI n:-\i~ji
I
:
)')oi !!
1 ~
~.2Lr{.;.illi tU
1
~'~/J - "
.
i
.
66.
l i ps
I
I r
!
1
: i
.- . .. -
Nr. I INr. total al
Data
1 Tehnica
de Denumirea planului de ansamblu ~!a~~~~l~~
Intocmirii
Autorul Scara 1D~men1 Materialul de I Beneflciarul
I Obs.
anul, luna,
inv. i pariale ziua
siunea
execuie
"
I \
2 I 3 4 5 9 I '1
I
8
I
9
I 10
I 11
. -.' - "
I
67.J P l anul mo i ei 1111lb-1
" I
1844
.
So.'str~ de i 64:r oal e
I
1I ' ' ' a' ' . r l l l l
I
n.,r~
t l r i 1 ' . i _ na. . I
I
v ol ' I I , 1000 ,'4 om
,:
I
' s r 1. " l t u11
I
-
.t,.,
,
,',
-.
..,
I' ..
,
- (
t
P l anul me 1. 1 V 1t ' ~ 1171 I_r.~k.,
ti
4'.5
)lina.
ar
I I l al . t er d
,
n. ,..s..t.t 1u0; 16 II. 100 %
"t'
J crl,~lt&lrS.1
at at ul ui . pl ~ 7. - .20.5
l e
"
.a.,
-
- . ~

1 ' 1 1 1 1 1 1 1
1 '
l 1p
~:.f
,
,
- -
T1"
I ,'I'!'
. J ',."!.
)
11
1 ' . ,
i
, .
11,
-
14.IIar1al i l
- -
13" P l . n~1, l . 1 ~
I
1810
,.. %
alr.tle - r 1v ._".1.1'&1,
;,
.
Iae 100.64 le]!' "ariealtm1
J -,
,
Nr. I
Nr. total al Data
de 'Denumirea planului de ansamblu
planurilor Intocmirli
lnv.
de detaliu anul. luna,
i pariale ziua
2 3 I 4
INVENTAR
al coleciei de planuri
Autorul Scara
Dlmen-
siunea
Materialul
7 8 11
Tehnica
de
execuie
9 10
i
Beneficiarul Obs.
5
9
1

1
1.
r1

1
. 1
lB)
1

n
Fl Ol
n col
n IQO.1O
l or
tcrul
ul
u. l t ur i i
.
Nr. I IN'.Iota' a'l
Data
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor
lntocmirii I
Autorul
I
Scara
IDlmen-
de detaliu anul, luna, .
siunea
inv.
i pariale ziua
-
2 I 3 I 4 I 5 I 9 I '1
11"10 111l1i 11t:..- 1&.'7)
talc \ oot.
I
I~OO I[ 52 I
I
Ililjricul turi
.
10le li v1 n.
I
n1-
I I I I I I I I
\J X'v lttCU i LI l' "fi ~'q
I
.... -.-
I
.tcrul
alt ur'l
Tehnica
Materialul I de
I
Beneficiarul
I
Obs.
execuie
I 8 9 I 10
I
11
-
I
l."U
l t ur i 1
-
1
ur i
~r l
1.
r'"
U l t
t
u
..
INVENTAR
al colec iei de planuri
N" Iota' "'1
Data
Nr. I
planurilor lntocmirii
de Denumirea planului de ansamblu
de detaliu anul, luna,
lnv.
i perlale ziua
2 3 I 4
Autorul Scara
9 7
ti
Tehnica
de
execuie
9 10
Obs.
Dlmen-
siunea
Materialul Beneficiarul
8 11

5
t

-
t

1
iJ t
10 111

Nr. I
INr. total al
Data
I
Iscara
I
Tehnica
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor lntocmirii
Autorul.
I D~men-I Materialul de I Beneficiarul I Obs.
de detaliu anul, luna,
inv.
i pari ale ziua
siunea
execuie
-
2 I 3 I 4
I
5
I 9 __ '_'_~I__
8
I
9
I
10
I 11
,
1/
~':1
~
-
I
~
I r : -1' :01c,bi~tiel ne'crtA _1"'--'1.n1oterul
'2 I . Il,... "'ulturl
! .ux.
CU'( 'lI 7 X hirtie cere" ' 001

f;.lUg.23 -ooc 11201~tu.hi.rtie


~ri

I
4 buo.
.
._1 ----t7' 1 ..1 ~ ) I
-
I
---~I -oart~on pin, negruI"jlnlstorul
~
.
li
I I I I I I
1 : 1 1 2
..~lului de le Flor 1.1, I lul.l. I I
1 l1l 1360:11
I IAp.rl0 ult uri
ul
ur i
1.J i:!::J 1li.
eeli.
-

'\
Nr. total al
planurilor
de detaliu
i pariale
Nr.
de I Denumirea planului de ansamblu
Inv.
Data
tntocmtrlt
anul, Iun,
ziua
-1-1 2
4 3

" ~.
1
iE H18
26
t.!
INVENTAR
al coleciei de planUri
Autorul
,
-
5
9
Dlmen-
siunea
Scara Materialul
Tehnica
de
execuie
9
l t ur 1
1
Beneficiarul
8 7
r
1.
n
rtl ..

10
1
eterul
lturi"
t
1cultur1
Obs.
11
Nr. I
INr. total al
Data
I
Iscara
I Tehnica
de Denumireaplanului de ansamblu
planurilor lntocmiril
Autorul I Dimen-I Materialul de
I Beneficiarul I Obs.
de detaliu anul, luna,
siunea
execuie
lnv.
i pariale ziua
-
2
I
3
I 4
I
5
I 9 I 7
I
8
I
9
I 10
I 11
\-~~-:I
I1./ ;
L,~L:
ICJ"" il\li'l
I I
.~,' ,
I
ii .cte~.J ~
')
-
I
I
,
le. -----
i M
o.
I I
1~12 I
.e,
I 1 rH '5r
Ibit'tie cere1 col~r :1inistert.ll
tr, hi r t i e ~Gl"lc 111tUl.1.1
I
J ;1 .
~ll
I I I I I
Ali _ ~ .. ..

n.
,ti
1
3
c l or

1 t ul
Nr. I
Nr. total al Data
I
Iscara
I Tehnica
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor lntocmirii
Autorul I D~men'l Materialul de I Beneficiarul I Obs.
Inv.
de detaliu anul, luna,
srunea
i partlale ziua .
execuie
2 3 I 4 I 5 I 9 I 7
I
8
I
9
I
10 I 11
11btc-
193: 1'.t.J :'eps~~"1
-
17,? birtie fU. 1- ~~'gru hJ inloterul
I2.. . es :
zato
.
.lrlcu"l ... _.: .
te(1 ~,ot. c = '! 1 . lu il:
nst.w.centec II-
I I I
<1 n.
1305 : t " O$Gol d 1/ 89 ;
1er t on P ! ~~. ol o~ lnisterlll
oct . 10000 34.5 1ZAt ll~ricultur'ii
-- - -

INVENTAR
al coleciei deplanuri
nlCit(l Z"
Al'..ricul.tur
'o< .~
1 1
1
b. i r t '
I
"
N~
N,. total '"1
Data
1
1. Scara
1
Tehnica
de Denumireaplanului de ansamblu
planurilor Intocmirii
Autorul
1 D~men-I Materialul de I Beneficiarul I Obs.
de detaliu anul, luna,
snmea
in~.
i pariale ziua executie
2 3
I
4
I
5
I 9 I 7
I
8
I
9
I 19
I
11
I
--
I I I I I I I I

1 o
-

-

'-
/ 0 '3 A (OG
\
1

-

<,
!.
-
~
lturl
j
Nr. Nr. total al
planurilor
de detaliu
i pariale
de Denumirea planului de ansamblu
lnv.
Data
lntocmirii
anul, luna,
ziua
3 2 4
I N V F-N "1 A R
al coleciei de planuri
Autorul
5
Scara
Dimen-
siunea
Beneficiarul
10
Obs. Materialul
execuie
11
-
i
1
n
1: : ) 2
1 9 8 9
IvuncejQll1 2
t. -rti,
terul

rlculturli
t
rt
1
l t U l ' l
to
~
. lterul
l t u: cl

Nr. I
INr. total al
Data
1
1 S<;:ara
=1
Tehnica
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor Intocmirii
Autorul 1 D~men-I Materialul de I Beneficiarul I Obs.
de detaliu anul. luna,
snnrea
Inv.
i parlale ziua execuie
-
3
I
4
I
5
I 9 I 7
I 8 -1
I 9 I 10
--,- I
11
1 '0)
I I I I
I 1;'
I
i
I I
")
<, .1
r bi l
1u

irti 2
. Ol ar i , ;
1847: ." .11re1111de 50 x ~3r t on
I
negru Mi nt.ateru.l
nf:s-
10 s e~t . hGcu 900, 40cm
:
Agr i cul t ur i I
t
I
ni. I . t;.
I
I'f 1
I
.
eul ui din
1
1:,... 1 1-' ~tinge- ' 1
1
/: 13251 ~aJ -c.
Ineg~"u
1I:.1018teru1
,
A.!!.ricult urii
opr i et s r
100,.." ~n" . . . . r

J .
1
t. 1.
-
0101'
t

isteru
,ria u1tUl"
1nisterul
no'r'iau1t<url
Nr. total ai
planurilor
de detaliu
i pariale
Data
tntocmlril
anul, luna,
ziua
I N V =--E N T A R
Autorul
Nr.
de
inv.
Denumirea planului de ansamblu
2
1 nijl liniei d
r
O.10 i
J os
2
,
..
r a
Tl. 01 mi ei
iea ,Du
dint
3 4
1861
12 tuJ.
181"
nov . 12.
1 881 1
1J 26
7 mai.
al coleciei deplanuri
5
8j.
Scara
Dlmen-
siunea
Materialul
Tehnica
r I
\
de Beneficiarul Obs.
execuie
\
-
9
I
10
I
11
Mi n1r J t c
1
r u
r1culturii I.'
7 8 9
or .
6
x Icar-t on
66cm.
5
100 xl hi r t
oOl i 32cr r t-
car t on
:'
ui nearu
.lrl;le c
t
J
i ni s t ~r ul
acuIt uril
c
lI,
;../
I
Nr. I INr. total al
Data
Tehnica
I I
I r )
de Denumirea planului de ansamblu ~~a~~~~~~
Intocmirii
Autorut.>, Scara
Dimen-
Materialul de BeneficIarul Obs.
anul, luna, .' .
slunea
inv. i pariale ziua
execuie
1 I t 2 I 3 4 , 5
9 7 8 Q I .10 I 11'
~~?~_j_!ef~1I ~~y; , +~Ox ~n~~e' " ~_
ri~gr'~ lnisterul
____ .~ __.~._ .... ___ ..,...._.._.... _.~_"..._.~, ... .,......,.." .. -1
- idin. l~o"" I
I
I
_ I.cO.l..e I 5.Q( 4 car l. ~~~~_ . ~ .3 . l.griC0Il1tbr.ii
~~. I ;
\
I._.~ I
IA .
....,
.
m09ie i G'J getii!
1~27
' ~
1 1 )7 X, hirt le ceTr 10 ~er,r!l Ministerul .lC"or
Ivvr /
I
\

I
r()\
Ghighiu. comuna Ppu- I'v[!nce~'ll_2000 150 t~ ~ricu1t uri i
1,
l e0t ~, proprietar Mi
I
cm
~I i ~h.C~ntacutino.
I
1
\
I
"
1\
,
i
f
I
f ,
. . .
lana1 moqiei Grrger'li 1)31 Stefnt c 1/ 51 x carton color MioistfJ ru1
uhi nhi u com.P~u1eQti cu ~on(' 210 _~J 'icu1turii
lui i1
>
Cf l .
I
il Gh.Centac u
12S~l?len:.! D~durii Tin- - 1)24 V ict'or I 1 1 I89.5 hirtie l, negru inisteru1
110; l"lore Gt 1. l
1
l.J .vC!.nce e-I 51J C(1 x 72 hrtie ce~
A 3~lcuIt urii 14 ex-
I I
voi ul tune~. n : '0
"1U !
om. ret'"
,-
1
Itu~illqh.C8nt
~o'1
1,,1
lan/ll re"iuni1 n::i-I I
1860 I~i"lpe?1 1 ~465,5.,
carton I
1 negr u 1 lpiGteru1
.
un.11. -100 ~57
I lricu1turi
1 CU
o
3 4
Nr.
de
inv.
Denumirea planului de ansamblu
Nr. total al Data
planurilor lntocmirii
de detaliu anul, luna,
i pari ale ziua
2
Tehnica
de Beneflciarul
I
Obs.
execuie
9 10
I
11
I
nearr: I l,nloteru
iculturii
rN V E N T A R
al coleciei deplanuri
Dlmen-
siunea
Autorul Scara Materialul
5 7 8 9
1
i
5
o
"
loistc;eul
gri.cult
r t on
el.4HCh'
? IcerliO
1 rt col r ul
.cultur .., pl~n'
noa- uere rn:rl.
<- ~ H ""'J t in <"-1 ., I
q
, x 1C1~rue
Inegrt
IJ ot.llsteru
re din rogi lt-
pov i ci . ? 500 48. 5
. "',ricul turii
I'9
r.
ti.
nllril~. ~
(>U' II 1 , I l 1
1OO
'SI11!rtl
Inco:,rll
1 ini
-
I u_~. "_~~~~.~~~_ fa 1 ri~111turii 50000 ft 6C ,
I
l
1 mooib1 1:'., 1" 2
I I -
: I
- I 140,SI1::itie ~
Inegru f,aoisterul
.(V I

I
I
1''< 35
I~ ""triauIt ur
ta-I
I I
om.
t n
nzr)rii.
I
;
'.
ii'
: 1)24 ~.lr.:.Oant. li
I~7x birt ie
I ...;~ru
O(
.5
Autorul
INr. total al
Data
Nr. I planurilor lntocmirii
de Denumirea planului de ansamblu
de detaliu anul, luna,
lnv,
i pariale ziua
-
2 I 3 I 4

- i

18,38
i un. 2, 3.
inesc
Scara
9
Dimen-
siunea
Materialul
7-
t
Tehnica
de
executie
, 9-
-
nSf'.r
Beneficiarul
.10
Obs.
.rl1
3
NI'.
de
inv.
Denumirea planului de ansamblu
Nr. total al
planurilor
de detaliu
i pariale
1 2
-
r
le
1
le a
r
INVENTAR
al colec iei de planuri
1
10
n

I
1840 I oan de
50 ~~~ urtI~V , I I t:f! :I t,
-
0 ""_ /;otov 140 0 4 < X " : fo,c J J ; ) u ..'Xi l.
rii !,li.llpl!\~nle\r.ltl ' "l> - I -: : ~i.
H .. ne~ti.
n____ " _& . ~ ~z 1'.
1 1 . ...
,,1 _
_. 1 _
1 1.
<
cera- 0(,~'rt!
:inlnt~rlll
1
Data
Intocmir+i
anul, luna
ziua
Tehnica
dc
execuie
Dimcn-
siunea
Autorul Scar.i Materialul Beneficiarul
Model 3
Obs.
4 5 8
q 1; 7 J 1
Cd. 1 3D3 1987 - V 27 - I -a 020
-, .1.
1
-
rton
1
,
u
NI'. total al
planurilor
dedetaliu
i pariale
Nr.
de
inv.
Denumirea planului de ansamblu
Qata
Tehnica
' ntocmirii
Autorul Scara
Dirnen-
Materialul de
I
Beneficiarul
1 Obs. anul, luna
siunea
execuie ziua
4 5 il 7 8 9 I 10
1 11
1.. h ? 1carton
pin" Icolor I uin1ste rul
I
r1.culturi
2 1 .3
i.,,~~-
1
-
1
-
rul
t :
- - nisterul
o.
icu.lturl1
1.n-1 a
-,
,
(
16 .
nisturul
cult~il
-
c
(-~
J
1
.~:'IDcnUmil'~c~-~';c:~~u;-~ ansamblu
inv.
.Nr;total-al. ~- -.Data
planuriLor ntocmirii
dedetaliu anul, luna
i pariale ziua
1 2
INVENTAR
al coleciei de planuri
-1
8
Dimon-
Sc a C.1 Autorul Materialul
3 5 11
teren
1mos i
sel'icii.
r
1~35
1
-
r
:::..;1.
!
. l . n-
-. Tehnica"
dc
execuie
nCf'..r
9
1
Model 3
Obs.
'.i' 1
1
" ' -
133
oct,,~.
C"'
... li
rti
t "
:3
1
irt
Beneficiarul
10
l e
.culturii
oterL'l.l
.r
11
2

,II
rlculturii'
Cd. 1393/1987- V 27 - I-a 020
-
131
Nr. NI'.total al "Qata
I
IScara
I
Tehnica
de Denumirea !planului de ansamblu
planurilor mtocmirii
Autorul ID~men-I Materialul de
I
Beneficiarul
I Obs. dedetaliu anul, luna
siunea
inv.
i pariale ziua execuie
-
1 2 3 I 4 I 5
I
il
I
7
I 8
I 9 I 10
I
11
I M
I __
_. 1. .
- -
I I I
-
" ~ ul
-

.a..
o

ul

"",,
,

-
1." u 1
1)32
u-
rul
i

i
.
.10
~,
2 3 7
.Nr.
de
inv.
Denumirea planului de ansamblu
1
NI". total al
planurilor
de detaliu
i par tiale
Data
ntocmirii
anul, luna
ziua

INVENTAR
al colec iei de planuri
Autorul
5
2
Tehnica
de
I
Beneficiarul
I
Obs.
execuie
-
9 I l O
I 11
I
n . . . RrU LHiDicte rul
cult uri
fi
ra
ul
ur
Dirnen-
siunca
Scar.t Materia!u]
r c

0-
ii10
omp-
-
o~.-
-
"-
1
.1
. nl~
....
fi
,.
'... 1
u t
-
Cd. 1393,1987 - V 27 - I -a 020
"1
rul
rl
Model 3
1

N'r.
de
inv,
Denumirea planului de ansamblu
~ata
Tehnica
'tntocmirii
Autorul Scar'l
Dirnen-
Materialul de
I
Beneficiarul
I Obs. anul, luna
siunea
execuie ziua
4 5 ti 7 8 9 I 10
I 11
1~?t5 IlCGru
Il.iiniO tarlll
I
5
1.F. 1/ l" : ' .r" tie
ri
Nr. total al
planurilor
dedetaliu
i pariale
2 1 03
e i
i
v,
j
o

.
f
1)23 1
-
18"
-
ti,

1
c-.
cu
~cul
li oiat
r
u
ul
i

1
u1
ul
u-
al coleciei de planuri
INVENTAR
,1
NI'.
.
- -' -~ -,'. - .- .Nr. totalal- ,- Data
.
Tehnica
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor tntocmirii
Autorul Scar.i
Dimen-
Materialul - 1. -de ~. Beneficiarul Obs,
dedetaliu anul, luna
siunea
execuie
inv,
)i pariale ziua
. -.
~ .
1 ~ 2 3

;) fi 7 8 9 10 II
162 E lanul J J 10s>i6 i V leane8 1319 1\.D.Dan
1/ 60,5 har tie
ne3ru e ministerul
Cotr-oce ano a, propriet e-
pOOO x 69 e Ilgric uIt urii
t e a stat ului, comuna
em
Cept ura , 'plasa Cz-Lcovw.l.
h
- . ~
,
-
,-
e ,
.' -
..
163 Planul moiei V lcl:lnea- 1925 fIIle ne 1/ 85 x hrtie negru Ministerul'
-
uforiee lele i a mO i i ei peorge scu 5000 35em
Agrie uLturii
1: l.COSU, cornuna Ceptura~
-
..
t ,-
PI oprie tar C. A.MrE ai
-
-
.
.
.'
ne8nu.
"
I ,
,
.
...
D-64- ~18nt).1moiei Atrnat i-
1935 1 . P.
1/ 52 x hrtie negru Ministerul - -
Soimar i ,
,
68,5
,
Soimari,comuna
5000 . _.
Agria uIt urii
. (
,.
proprietatea Casei Se
0" -
a';1. - .
..
I
c : i
lelor.
..
~
,
~65. ).... anul moie i
Presesca ,
1935 G.N.
1/ 5 / , 5 hlrt ie negru Ministerul, ,
aOII'UOa Gornet u-C.f'iaOii ,
5000 x 49 . A gri.a ult urii
.
propriet6te f.! Casei
am. .
,
.
Sc oaLeLor ;
,
:
I
I
I
,
I
..
Cd. 1393,1987 - V 27 - I-a 020
N,.. Nr;total al ~ata
I
Tehnica
I
de Denumirea !planului de ansamblu
planurilor 'intocmirii
Autorul Scara
Dimon-
Materialul de
I
dedetaliu anul, luna
siunea
Beneficiarul Obs.
inv.
i pariale ziua execuie
--
1 2 3 4 5 tl 7 8 9 10 11
166
.
1/ ~l anul mo i ei V at r a
.
1: ) 10 ~;l.D.
52, 5 h r t i e negr u 11 i ni s t er ul
Schi t ul ui i l pos t ol ach ,
5000 x 94 i l<s r i eu I t ur i i
e ornuna Apos t ol aehe,
(
em. ,
pr opr i et a ~8 St at ul u
~
- t
'\
167 ~? l anul t er i t or i ul ui ( d. 1900/
-
1/ 38 x h r t i e p n- negr u 1.1ni s t e r-ul . ,
e a da s t r e 1 al e omune i 2000 59, 5 ligr i c ul t ur i i
Ce pt ur-s-, cm. -
-
.
" r
- -
168 _ P l anu. l mo i ei U dr e t ,
1935 I oan P e- 1/ 43 x h r t i e ne ~r u. Mi ni s t er u. l
comu. na U dr e t i pr opr e- apr . 15 t r e s e u 5000 l 8cm
-
Agr i e ul t u. r ii
t at ea Mar gar et ei Max
.
Znoaga .
. . - ,
169 P l anu. l mo i e i V or bi -
1337 C. G' . 1/ 58, 5
h r t i e ne g r u Mi ni s t e r . l l e
l r u. , comuna V ar bi l s u
pc 95
-
Agr i c u I t ur i i
5000
pr opr i et at ea Ef or i ei
.
cm-
Spi t al el or Ci v i 1e
BLlf-
c ur e t i .
. .
t
,
C
-

.
----
)
2
oie '
....Nr._
<;le
inv.
Denumirea planului de ansamblu
___ o _ ~ _'._._ _. __ Nr..futal al . _ Data
planurilor ntocmirii
de detaliu anul, luna
i par tlale ziua,
1
trocean"" -
lu r':ic.
i ne
le ,Pl."ocx'ie t ..' 1>
~
t
3

INVENTAR
al colec iei de planuri
Autorul
-
5 7
Scar.i
Dimon-
siunca
Materialul
h l"tle
8
Tehnica
de
execuie
9
Beneficiarul
10
riculturii
istrul
tu n1
in"steru
'ricultur
Model 3
Obs.
-
11'.!
I~4,-.
(j
CI"
turti
~rt
gr
11
132
1J35
-
.5
1 0 .5
x ;;2
Cd. 1393,1987 - V 27 - I-a 020
CE la
Nr. NI '. total al ~ata
Tehnica
de Denumirea planului .deansamblu
planurilor ' .ntocmirii
Autorul Scara
Dimen-
Materialul de
I
Beneficiarul
I Obs. dedetaliu anul, luna
siunea
inv.
ipariale ziua execuie
1 2 a 4 5 ii 7 8 9 I 10
I 11
I I I
t. :'P- 11/ IG .~z Ih.l tie
I
:"cgr....1 : .. in1sterel
I
z-cc154" el l';L_) ..
os t
I!t
I
Ijesc'
.,L.11
I I
-
<.
,.,n_1
I
1335
-
, I
31 X hirtie nel!FIl Iliinisterul - I I
-
eul
I I I I I I I I .. ..
,.
-
o
t
flS d
-
I I
1) 34 I Nieuleactl:l/ Il56 xl hrtie Ine~,ru I l.~inlstc
"le.
.-
1 hi u t

ricult
1
INVENTAR
al colec iei de planuri
Model G
NI'. total al
planurilor
dedetaliu
i pariale
3
Data
ntocmirii
anul, luna
ziua
4
't.
...
..J12
oet.
1 I 2
11
Autorul
5
Scara
G 7
Materi alul
8
Tehnica
de
execuie
9
Beneficiarul
10
terul
-u'le ul tur
Obs.
Nr.-
de -1 Denumirea planului de ansamblu
inv.
nr. 4b al
~: r ol i . ~
Ic-
ni,
din . .
L_ncHllU,C
lui Ion . .
1 iilor
.u!le~rt 1
1
,.
s , in
2
Dimen-
siunea
-
'.
e
n-
acult.urii
ter
icultl.~rli
..
1.
i nr ceC(~B.
Cd. 1393/1987 - V 27 - I -a 020
1.J.v,;n-
ceen
-f a
V
7 f-. . s:t
13,51t
C~ll
Nr.
de
inv.
Denumirea planului de ansamblu
Nr; total al
planurilor
dedetaliu
i pariale
5
Scara
l 8
11
CUl
0- i2~ti
D:ata
tntocmirii
anul, luna
ziua
Autorul
Dirnen-
siunea
Materialul
2 1 3 4

l. Ce fJtU-1 I 1l:n2
1 eN eCO l-1 II 142 x l h rti
, {.IL-V t.lL-J ,.~1- I uec.::-
an.
1~22
,-
-
ll.51 h iI 'tic I OOerL. I 'loictcrul
lod.' J 1 iun.23. ~. ''I ',. ,. nI t u rj
I I
\'
fi
II
i.
' .1 ul
1
-
1
7
1
5
Tehnica
de
execuie
Beneficiarul
9 10
ul
1 ,ricu
u
1
1
Obs_

2
Nr.
ele
inv.
Dl'l1UJ 11irC<1 planului de ansamblu
1
d'ii ..
neg -
nt li e.}C Ic_
.
. t_
)
orooxlc t~',; ii
..
o
-
, Cf :
ti.
..
U-la: .lIL-
-, .N~-~ total al
planurilor
dedetaliu
i partialc
3
INVENTAR
al coleciei de planuri
Data
intocm irii
anul, luna
ziua
7 10

"5)
.1.
Dimen-
siunca
Autorul Scar.i Materialul
4 5 il
z
<:
1)3
,_-1
\
( ~
Cd. 1393;1987 - V 27 - I-a 020
8
Beneficiarul
1
Obs.
terul
~ ..10 u1t urii I (j cx-
al .
rlcl.l:turli 110 ex.-
lsterul"
~:icuI t UI "i1
r
ul
uri
J..17' I-
tll
Model 3
11
NT.
Nr'. total al Uata
Tehnica
de Denumirea !planului .de ansamblu
planurilor ' ntocmirii
Autorul Scara
Dirnen-
Materialul de
I
Beneficiarul
I Obs. dedietaliu anul, luna
siunea
execuie
inv.
i pari ale ziua
1 2 .:3
4 5 il 7 8 9 I 10
I 11
lanul J ::. ...~~lar el
J '
l' .l.~.,c I
- -
7 5, , 5 .,~rtie
negr-u
:.inicte rul
1et~~ii UI 1 1 ~e
-,
'1'
"ricul
1
1
o
<~
:}1':. ,
... :rtl

)-
lan setul .1 . . . . rtio
-
onceeun
,.1
-
1: )H,-
1
1
(J
-
. t

rul
u
1
l'
2 1
1)5
n el
~;:rcli

Sl une
l i f e~~U~l ~Q] t i .
1:lro'rie ti i
i-500io-;i-l' un
J $ .1"la n
ti C once aLun
:rte li'om=I'i ~,
eRe
, .-;teaus H(j.ll~n 1.
o r n: ul
11n6,1~

NI'. total-al
planurilor
dedetaliu
i pariale
3
Dat
ntocmirii
anul, luna
ziua
.j
(:'-1)('()
,)
oct.
INVENTAR
al coleciei de planuri
Autorul 5C<'1".1 Materialul
Tehnica-
de
executie
9
erul
gr i c ul t . ur i "
1')2J
a:)t-deC.
lH
Bcneiciarul
:> 10
I . Co man I d
O
ali 1
fj 7
--Nf-;-
de I Dt-numirea planului de ansamblu
inv,
1'0-
51
47, 5
lT'tie
o m! ! '
r
140 xl hi r t l e
Pooes -I 1
'?50'"
. 5
c m.
1
5( ' C
1 n
Cel. 13931987 - V 27 - I-a 020
8
neel~U
" ' o l ar
color
l o r
i ni o t c r ul
gr-Lcul't uri1
r i c ul ~ur
inisteru
riculturii
r u 1~i et r r u!
. r i c ul t ur i "
Obs.
11
Model 3
N'r'1 INI'. total al
D;ata
Tehnica
" lanurilor l.niocmirii
Scar~
Dirnen-
.de Denumirea planului de ansamblu ~e detaliu Autorul Materialul de
I
Beneficiarul
I Obs. anul, luna
siunea
execuie mv, i pariale ziua
"
1I
;
2 I 3 4 5 tl 7 8 9 I 10
I 11
Li-is i
I
le ou1!!!o'J i jlu1, lJ ~....
-
1/ 47 .~ 11l:rtie
c oLoz- lJ .inis
.
j-
5000 ) 5. 5 !)gr'ic u1t;.lrii
it
prpryT
i a Gudi n.
*
wO'1ie il,:--:l~e,),;i.
/1.1~\:;I
-
I 11 171x 1hlrt ie o i n- D
. "
c oLoz t.gric11H. urii
12 bue ,
li'oi
nf'r.' D1terane-l
1);1 a.~hivu- l/ II ':'7 hf.rtie
carii negru
netrolifr di!! on-
Ieacu
1,... .. r .. ~"')'r ~.
oi) 1,-,
es 'n t")
pedu
lui ,}~lb('ntl-.
I I
nul p8Tce Iar s1
I 1::33~")
.
11
36; . .
,. :rtie
"cg,'U ,ani!;teru1
"t I
o ~i ei V~r bi l a. ~r c - 5000
f,Oc ",
llg:ricult UTI
ai .
ul O1o,i.; ~,j( l'OV~ 1;34
~lens I li QO x hi r t i e tleg:r'lJ . r"ioieterul
ce ~U5t aOmun~ _ ~_ ~l l
' o!'J3i: rcI C)00? '5C:i] lIiS.ric I~1-1;urii
tetcs 1v.i r~T'.
G .Ctlrl'tecu~1:i00.
INVENTAR
al colectiei de planuri

~- - ~~- - - - - - - - - - - - - - - - - - ~- - - - - - ~~~- - - - ~= - ~- - - - ~
un'
lUl
N-& --,---- -,---- ---- -- --
de Dcnumirea planului de ansamblu
lnv,
r, total al - Data
planurilor ntocmirii
dedetaliu anul, IUlia
i partialo ziua'
Autorul
1 I 2
2 '- : 7
1
1 tca1'3 nului
in loc
ucL "
u1
3 I -l
ro .
Isc Il.
i
n
-
1Jlt>
,
lJ._
1)2
1~J 5
1})O
" luu"
eseu
5
1~
Scar.t
11
01
Dimcn-
s iunca
Materialul
8
Tehnica
de
execuie
9 10
Obs.
-

Beneficiarul
li 7
1 4.1.51 h
1
s
~rti
.5
colo.
.... u
1
riculturii
Il
..
~~. vo l - 1 11 17 U X
I O O ( 16 ." - ;
ti~
C.1"
C'
ti
turi
ru
Cd, 13931987 - V 27 - l-a 020
31,')
~,!le
icteru
Nr.
NI'. total al n,ata
I
I Scar-i
I Tehnica
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor 'ntocmirii
Autorul
I D~ml'n-I
Materialul de
I
Beneficiarul
I Obs. dedetaliu anul, luna
siunea
inv.
1pariale ziua execuie
-
1 2 3 I 4
,
5
,
()
I
7
I 8
I 9 I 10
I
11
I<el'c~~ek I I':\? ..c; I hJ .:r.ti
I I I
_~J il
Ot1Ce~l. unee
OCT.reHll "
,
1-126 11
I
_.
I
I I I
gl'ia uIturi1
c.r.
I I I I I
r i
Ccman-
l~j
once, iu,. O patru 11-
1
1~33
-
1/
1'7x I h.rtie
P n- I
Ifilinister
~ .. ~" - tlr\~(;h
]CCO
145 ~at Q...'ftru

c:n
r> rtet~~ii
I I
1: >36
-
1/ 10)t'11 .1l.rtie
Icolor
n com'
1
3
.eGo l}'l
..
r
-
v,
ir,l.u".
I
r r u1
1
r "
I NV
E -N T -A-
R
--
Model 3
al coleciei de planuri
-NI'. -- - --~ ----~-~~ -1 "'''"'''----- n.'a
- - . -
I Tehnica
de .Donumirea planului de ansamblu ~la~uCior J 1t~cl~lirii
Autorul I Scar.a I Dimen-I Materialul- -
J
de 1 Beneficiarul -1 Obs.
c e ru anu i, una
siunca
execuie Inv. 7i parttalo ziua
1 2 3 I -1
1 5
I
fi
I
7
I
8
,
9
-1 10
I
11
~13J conce eiunes Petroli-I I IJ .Chivl~~,
I
1)28
1/
32. 5 hrtie negr-u lliin1sterui
lescu 2000
~
Agric ill turii
x
V~leneti'fr.,
I
18, 5
odnri.-
cm.
2lL}~Plan general al co-i
~.lJ OC)
-
1/ 1148 xl hh tie I nearu -IM"inisterul
iHrlai.
2500
la ni 1embsf;ieIJ .rilor :n 1J 4l' Haus tau
-
120.5 hrtie color Min1sterul
flGt~ pe mo i.a c om.
ly
x137
Agric ul turii
Ur lai, proprie ,~ar Be~
- cm.
tri.ce
1.Muni -
lanul propriat~ii
I I
1923
I
-
I 11
I J 1Y
!'2rti~
I ne-gru I inisteru1
'"e hedin ~a com. Va 1u
I '-H:::OO
51lo ,
~
Agricul turi'
1 le<. 18: 36 1 di n I/.Maoh 1
000
118xl ce-rton
6, 5
nezr-u rul
ric 111turii
"'ului.
cm-
f
ex-
Cd. 1393,]987 - V 27 - I-a 020
Nr.
Nl'. total al Uata
Tehnica
Denumirea !planului de ansamblu
planurilor 'tntocmirii
Autorul Scara
Dirnen-
Materjplul de
I
Beneficiarul
I Obs.
de
dedetaliu anul. luna
siunea
inv.
ipariale ziua execuie
-
1 2 3 4 5 il 7 8 9 I 10 I 11
21~1.21anul teren:J .rilor
Z d
e
19001
-
1/ 57 X certon
l~e3ru I :Uois terul
.
petrolifere din co-
5000 68cm
Agriculturii
muna P o i an3, propri
tatea fra ~ilor St~ne""-
cu.
2131.Planul tere nuri lor
/ 1300').
-
1/ '15 x hi r t i e
Inegru I Ministerul
trolifere di n co-
-,
50005J cm .,
. AgricuLturil
.1ati~a - Pcure
tetea fr
or Stnescu .
nul l nc al i t n~i i l { d.HC.;)1
,.
I 1/ 1
88
x
hrtie negru Ministerul
~tiide (>~dure
SOC0 105,5
Agricul tur" ,"
: : : m.
I I I
militar s i s t eml
1<..1130(')1 -
I
1/ r}3'5
hirt ie negru Mininterul
t, linie l)loi~~:'i-
200 x
Agricul tur i i
5
r
( INVENTAR
al colec iei de planuri
2
~71- ;en~l~lirca planului de ansamblu
lnv.
1
bi ,izvorul
comum..i
A.i::lvu1ui
l
1
1 i .: li
u
C i:
Nr- tatal a+
planurilor
dedetaliu
i partialc
3
Data'
ntocmirii
anul, luna
ziua
lJ27-
32
._1
1 3
#
Dimon-
siunea
Scar.l Materialul
..
color
Beneficiarul
rieul
i.
Autorul
eolot'
in-I color
.. p- : .
.=r1CU_Io u.r ,Ll.
'Model 3
Obs.
~at
1
11
.,..
""
Cd. 1393,1987 - V 27 - I-a 020
II
- -

1
ul mO"J !el Te lGjt ~
I / '.19 J -
11 36 x hirti

" 1
'jOOC loSel 1zat
-
'lsn,:l moceiCozlc- li'n lE I'))}t "'h.
-
42. 5 hir'''ie ~o l
lt~
x 33 11IC1-..,.CIH,tur
CP . : .
J ,hito uno ~rrt.i~J
(~n185,
- -
2.~,5
c au "ro;> rr- x
I I
l1\e~'ical~) arii
.
ului- St~i{
42 o

i
Nr.
de
inv.
Denumirea planului de ansamblu
NI'. total al
planurilor
dedetaliu
i pariale
1 2 (3

UJ .U
-
r'lV3C
i Vvr b'
o
-
o ul l . . . , t ul ul
in'
'Qata
Tehnica
'ntocmirii
Autorul Scara
Dirnen-
Materiattll
de
I
Beneficiarul
I Obs. anul, luna
siunea
execuie ziua
4 5 ()
7 8 9 I 10
I 11
3:;.51 I col'"lr
I I .
1840-
-
-
hrtie
1846
J t
1
ul . l
r t o n
-
,
1
<,
-u-voci 41irt ce- I colo
r
1 t:
'"",-
2 3
NI",
de
inv.
Denumirea planului de ansamblu
1
.Nr. total al
planurilor
dedetaliu
i.parttale
Data
ntocmirii
anul, luna
ziua
4
I N V E N -r A R
al coleciei de planuri
Autorul
5
SC3r.1
1) 8
Tehnica
de
execuie
9 10
Model 3
Dirnen-
siunea
Materialul Beneficiarul oes,
7
23~.21=nul l i c i ai
~lcieQti-Buz;u.
l anul ' ~~~i ' p~r ~i
jUd.Prrhevr.,cu pr
;")rietf~ilc sferente,
2341.'lanul .::1~dirii difl-
pencarut u de copi
din Cinpina, pr o pr i e
tar "Asociaie cercu
rilor de go s po di n
Clmpln
lanul terenului n
3 he di n
os leciil, ~)I()-
pr i et at eo l ui Co ns t
l ~neAc u v ndut pen-
tru oi o o t al at i e in-
due tr-La L ,
18; ) 7 I N. Neo m-
pr.2.. tiu
1)18
aU.I"1 2.
1')40
20 iun.
I J C2
#
.G .Oociit 1
-
105XI car-ton
4 c m
cc-Ior
AgricuIturii
x Ihr:ie pn- I negru
1cm zata
,5 Ihirtie cer.
2r tv
..
near-u
ul
Agriculturi
linitt;'ll"'ul
griculturii
c o l " r I fiUni a t e r ul
Mtricult[u'ii
li
o3~x Ihrtie
100 b4 cm
.
Cd. 1393/1987 - V 27 - I-a 020
r-;
Nr.
Nr', total al Uata
Tehnica
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor 'tntocmirii
Autorul Scara
Dimon-
Materia~l de Beneficiarul Obs. dedetaliu anul, luna
siunea
inv.
i pariale ziua execuie
1 2 ,3 4 5 Il 7 8 9 10 11
23t.~lanul ~)ttalului
.
(1)30) .
-
1/ 27 X h~rtie negru ~ilii1isterul
de izolare di n C m-
200 33cm Agricu1turii
[)L'w.
.
.
"
.
. ,
. ,
-
231.Schi~ oSpitalului
(!:330> -
-
34 x hrtie negru r.Unisterul
Vfilenii de Munte(mo
y
,.
21cm
Agriculturii -
4 buc s
gP.., parter, etaj .gi

.

aLte paviJ .icane)
.
23t.Planul spit5i~lui
<1330)
- -
d2,5 b rtie negr-u- Ministerul
Pucher1"i.
x
Agriculturii
34cm
~.
.
( ! - J 3 '6 t
.
<
23...?lRnuI Sp5. tslului
- -
42,5 hirtie negru Ministerul
tJ rle~i.
x 34 J\ ga-Leul tur-ti
cm.
"
Z 1330')
. . .

24<
.Plan;tl' B-;> i ta'lului
- -
34 x hrtie negru Mini8tc:rul '
Ci o r - ani .
,
2lcm
Agricul turii
-
<. 1930)
. .
24 -... llsnuI S~italului
- -
~2 x hrt ie negru --inisterrl
,
"Regele Carol I" dir.
J 4crn f, ~:ricul turii
,
FilipeQti Trg-

~
INVENTAR
al colec iei de planuri
~
~
Model 3
- NI'.
de
inv.
Denumirea .planulul de ansamblu
Nr. total al
planurilor
dedetaliu
i parlale
2 1
242~la nul S p itR lului
ix.t CimoioM.
Cd. 1:l93,1987 - V 27 - I-a 020
3
Data
ntocm iri i
anul, luna
ziua'
4
,133
0
>
Autorul
;)
1,
200
Scar.t
Dimon-
siunea
'i 7
irtl~
Materialul
8
5
x
Tehnica
de
execuie
negru
9 10
Bcncfici arul
.inist~r!.ll
" ' " .icuIt urii
Obs.
Il
N'I'.
NI".total al Data
I
I Tehnica
de Denumirea planulul de ansamblu
planurilor 'ntocmirii
Autorul
I Scara I D~men-I Materialul de I Beneficiarul
I Obs. dedetaliu anul, luna
siunea
inv.
i pariale ziua execuie
-
1 2 J I 4 I 5
I
t}
I
7
I 8
I 9 I 10
I 11
Deret llfl;!rU
.
21~.Plan economia al moj 1312 N.eior 1/ 62 x hrtie r lnisteTul
ii lor neaelea,Buda, r}receanu20000J D em tfi
"sric al tnrii
Gge ni t~rice ti,
geni-Ghighiu. i
I I I I I I I I

leoe
- . .
succeoorilor lui
G.Gr.Cantucu.zino.
24~. Plan"l ~O:;;iei IC'1i~ ( 86 4) 1A .1'00<l-1 de
)1x hrtie
ceral color
inisterul
a) nefl ti. "-
63,5
t,.
neanu 700 a <lgria ultIlril
stj. cm.
2iSa. :?laou.l mO:J iei l?lcrc i 1905 lGold 1/ 70x
h i-tia
cera color
r~1i ui,ete1'1).1
cuCocr:-')tii-lIaplei
1000' 82,5 t1.
A gric uItttr. ii
(C9P-Ro~) o m.
?4l.P1snu1 moiei Pope ae
-
1J 45 pita!' de 74,5 hrtie pl n- coLor- "inls'~e ru1
1,4
ca,proprietar l:.i~u 26 mai Chircu- J OO
.,
ZAt r
PgrLcuI turii
....
..nghiescu. Leacu s t j . J Icm
.
25Q.Plaoul moiei Sl~nict 1833 Alexsn- . 1/ 7J ~x carton
:)1.n-
color -:inisterul
.-'
pro~rietatea Fforiei dru L. 1000I 63,5 zat Agricul turii
Soita1elor Civile. Lazurip-
c m
#
nu
2
4
Nr
de
lnv,
Denumirea planului de ansamblu
1
i. ;,~
...
""
u
i Z: ; '
il
C:;ll. PlanuI mo~;iel
ic,pVioe PelefJ .
_Nr. total.al
planurilor
de detaliu
i par lalc
3

D<1ta
ntocmirii
anul, luna
ziua
18
1] 03
(lJ (l~
~
I N' V E N T A R
al coleciei de planuri
Autorul Scar.i
Dimcn-
siunca
5 fi 7
,.HU.LIA .. i~
I
11
:.1"
11000 ~
Materialul
- Tehnica
de
oxocuic
8
~rtl
lu'til'
m
co 10'"
r
,.r. ,or
c ar t o n pi a- I c ~l - -
-
7
l e
zat
l.rt.t'"
c
9
ul
rlcultllri1
i
Model 3
ser
Beneficiarul
10
ul
leulturii
Obs.
~r1.C111p::.nl i
r
II
Cd. 1393,1987 - V 27 - l-a 020
nul une iz o ne din I
I le~,3 1S.Llat( II
c e 64 x bi r t i e pi n- c o 10~
OI'Gsul PlolE ~t1. nDI'.la
50 47cm. zet
. I/iBri~ult. urii
s t j .
itusfiia el I I
1853 G.,Zippa
ri.'l
51.51 Hrti,
I c o l o r I ~i nl s t er ul "" ...
,oy.15.
260
x 6b
.~iricu1tu-ii
t.
e.m.
2 3
11
-NI'.
de
inv.
Denumirea planului ele ansamblu
1
NI'. total al
planurilor
dedetaliu
i.pariale
Data
ntocmirii
anul, luna
ziua.
4
INVENTAR
al colec iei de planuri
Autorul
5
SCiI.'l
Dimcn-
siunea
~
Materialul
8
Tehnica
de
execuie
9 10
Obs.
(i 7
Beneficiarul
1 2tl~'l.el'l
le
c
i
18.1
~~.lG.
184"
ly
C O l' ton
carton
n
co Lo.-
rL : l
toi Tul
Cel. 1393,1987 - V 27 - 1-:1020
.uIt ul~l
N'r.
de
inv,
Denumirea planulul de ansamblu
i
J
Tehnica
Autorul I Scar-i
IDirnen-
Materialul de
I
Beneficiarul
I Obs
siunea
execuie
I I
5 G 7 8 9 I 10
I
11
I
.
. . . . , 02: - ,
lll'laG> '""D
...;)loJ .
inin terla.
r t : : : s l v ~ l O. m x 1)
"'}""i~u
Qata
'tntocrnirii
anul, luna
ziua
NI'. total al
planurilor
de detaliu
i pari ale
2 1 4
~
.1.
i',:
i I I 1874 1--
. I .LI I tJ .,:) '!' I car-ton I eoIcr-
vn-
-oc ,nc"!
... ly ~ ,.,-... "
I I I
f .
ieiti_
situatia i ~
~1074
~h.
f)'O,~5r)v
carton (J olcr" ~l1irJ iGt<:)rul
1tr1a.Gs v:>';-
vr. 16.
:{ t .,
Ilgri'c 111tur
. ar se.y
=10 ~ 73. ' 5
ia Sf.lof
cn-
,
...
.'
,
..
ran
r . 1'1
-
t
t

1
ae
Ch; .
:~:,lc
1",1'
..
~'rt T
h. 1
. 3 ; 1,
c o l n
M:
1
"r- .
INVENTAR
al colec iei d e planuri
Denumirea .plan ului de ansamblu
Nr. total al
planurilor
dedetaliu
i partiale
3
Dat-a
ntocmirii
anul, luna
ziua '
Dimon-
siunea
Autorul Scar.i Materialul
Tchnica
de
executie
Beneficiarul
.1
<,
1aLE) Bli:J.r
ituatie' .:l
I 1874 1 0 ' r" t l;{j .
)3;51 carton 1 colo;"
I 'l.ni.f)1;p rul .il.~er-
sely : 100 _...t.ricult :lrii
47
om.
I
(lJ7 ':';
-
d e 35,5 cele nC 'c .ru L .l.t' J ls tcru
~n r o x .l2 5
Acrio
. ~ I
I c
r Hl. ~_'c
u-
iunii

(1
1
iu!.
;) fi B
1.
e
M'odel 3
Obs.
<:.
"1
t1 C 'o-
" ' T ria
ieul
Il
-,
" 't
eol'
Cd. 1393,1987 - V 27 - I-a 020
c
-
x
.cult
rul
Nr.
inv.
de I Denumirea planului de ansamblu
NI'. total al
planurilor
dedetaliu
i pariale
Qata
'intocmirii
anul, luna
ziua
Scar-i
Dirnen-
siunea
Materialul
Tehnica
de
execuie
Beneficiarul Obs.
-
Ig[T~'
~~Q, q:.~
1-t' f-;'~UW \
' 5 = 1- ) ' .
~?
~,
1 I 2 I 03 I 4 I 5 I () I 7 I 8 I 9 I 10 I 11
Autorul
~T.?~1>e(A~~t vi.e..l ~~ fP.j ~7k' /9~- Ou:~ 1/IOO~5fX. RU~~i z- ttq.Yl.t( H/~- ! - fe)U,J .e. J ,9 Dt.
c.X:0Li/ t~~d({ Ida./6> I::.fU" - e.. .I
G5o
",. Ld..-tu' t7 rw~efu.'Iii I
e.OL eul G. tb. f11A ~~ - -
~c Xf- ~ Cie-'ti i ~ 'W .( .
~f~l~~~~ A
Mcoso; ~().M.. 8~ ~ - 'i I
3J \~ ~ 'el
~{., ~<- )\'Y "1'.~ b
~~~~r~
~
;1'+I1~~~ ~to.
s ~ tYO ~' -
~~i ~ \ '.
~Q~~
r
r; J~. .1~frp--..
/J I 1< """. M & ~~~ ifir"
CfJ ~~ 'l)ca ) I fi;.-u~ ~-UJ J lL
) J
.
6
~
~
~
d .v ~
Io~.
.",- - -
(
2
_NJ :. -
de
inv.
Denumirea planului de ansamblu
1
Nr. total al~-
planurilor
dedetaliu
i pariale
3
INVENTAR
al coleciei de planuri
,
81) IDi:Ilitrftl' eL I ~3 J tlhrtie Pn-I coIor l~in.itJ tC~Ul
.30. ehcletMrt 1000 63. c,- t?\ ::l'!.CIl!turii
..
..
1842 Galir tl", . de 66 1: c ar t o n c el o r '.iili-teru
.
i. Svidel l CCO 51!J -n b,I"'ric uliiurii
s e 1:11
. & .
9-1.
1,
<,
1.
-
Cd. 1393,1987 - V 27 - l-a 020
Data
intOCJ 11irii
Cinul, luna
zillil
Tehnica
de
execuie
Di mcn-
siunea
Autorul Se" r.1 Materialul Beneficiarul
Model 3
Obs.
10 Il :>
(j
8 9 4 7
11
N T. NI'.total al Data
Tehnica
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor 'ntocmirii
Autorul Scara
Dimen-
Materialul de
I
Beneficiarul
I Obs. dedetaliu anul. luna
siunea
inv.
i pari ale ziua execuie
-
1 2 3 4 5 tl 7 8 9 I 10
I
11
.~I I
I
l' . 1 le. uel mc
...,
ltl4(")
I.l?uCHh de le7 x cer-tor. p:i Q- co'Lor "':inloternl
~.": ..':'
i20 -iooo 67cm z at J jE riccl
s fi.:i.
1
li
..

-
1846 1 . l~r n n pin...lcoLor.

ran
..
.,
nE
.1..-
o
..,e

1 1858
uC'.:.21
1C;:rmt
0_
""O v
...
tll.~')ro
o'-et
"\
ii
1
r i
INVENTAR
al colec iei de planuri
,
2 3
It
d~T-D~n~mi['ea planului de ansamblu
i nv .
Nr. total al
planurilor
dedetaliu
ipariale
1
1.
1J.
-
"
...
t""
na-
..n,
r
Data
ntocmirii
anul, luna
ziua'
1
660t.
4
)
7
"r f; o
8
Tehnica
de
I
Beneficiarul
e-xecuie
-
..!!..
I J O
C 0101" I "1.nister ul
... ricll.lturi
....
.....'- ,
Q- I c{\lo
terul
:i:o-lcclor 'li:Jte ru ..
i
Model 3
Obs. Autorul Scar.:
Dimcn-
s iunea
Materialul
fi
1
:;
r
;')
L
11
i
...
103
Cd. ]393,1987 - V 27 - l-a 020
Nr. NI'. total al ~ata
I
I Scar-i
I Tehnica
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor 'ntocmirii
Autorul I D~men-I Materialul de
I
Beneficiarul
I Obs. dedetaliu anul, luna
srunea
inv.
i pariale ziua execuie
1 2 <3
I 4 I 5
I
t>
I
7
I 8
I 9 I 10
I
11
I \:aliotxJ
I
I
asiei C"'" I
I 1~46
,
33.5 c8rton cc,lo~ .,",irli~tcru
~'(i'(~-
"","v
Ufl-24 ISvld.cro-I 'J oc Ix '36
AgriC'nit u.\"'i1
1''': t:'z-

"c'-
7- 1834
O- Oe
-
193
c-

19 .1 ~a." .

teTul
u-
"-
'75xl hi.rti in-Ie!)l
r
J l t n
. cultl.l
. ' 0
1.0-leoIor
n- I ao ' ' ' ' '
o
76 xl hi r t i .
o v
tt.::.~-4
."
L ~~C\
",
INVENTAR
al coleciei de planuri .,---
.,'"
~ .. . i";'!. :"
Dati1
ntocmirii
anul, luna
ziua
4 fi 7
artcn
Model 3
Obs.
Nr.
de
inv.
Denumirea planului de ansamblu
N.r.total ai
planurilor
dedetaliu
i partialc
Autorul Scar.i
Dimon-
siune a
Materialul
Tehnica -
-.- ---de
execuie
Beneficiarul
3
I I I I I I I I 9 I 10 I J 1
~
,
2
5 8
CI
-
. I
itrl~1.
~
. \
1
nt
ho
,
""
un. l
,
....
<,
Ui..>.

711~ '-'orton pn- bol0.r


1
l-t ; 1."'t1e
r ul
-
ul t ur i i
0101' terul
cltllrii
. j'Q. \ -\ ;~':}
."1 \:'--
- v >
Cd. 13931987 - V 27 - I-a 020
iai..
r ul
2
N'r.
de
inv.
Denumirea planului de ansamblu
NI". total al
planurilor
dedetaliu
i pariale
1
D;ata
Itntocmirii
anul. luna
ziua

tj.
4
Dirnen-
siunea
Autorul 8C81"\ Materialul
Tehnica
de
execuie
9 10
i
11
3
Beneficiarul Obs.
8 5 t3 7
0-
,l()( ., I
-
I de 158 x I hirtio holor l~lnlsteru
r~i':~I
,
I lE 1 I
i e
-
-
I I
, } I
-
I -
~7',5.1eerton
1F't~~tI r t ni et el ' ul
-,
ricl.11tur
-~'..
-;>i
178
,nov2,
-
10.
l~
lr::,
\
-,
-
1
tO'fi
-
iculturii
tor'nI
lturii
{I
INVENTAR
al coleciei de planuri
2
Data
ntocmirii
anul, luna
Z iU8
Autorul
4 3
SC'I[".l
7
..
11'
Tehnica
de
execuie
<:j
l t Ul " i i
Obs.
---Nr.
de
iriv.
Denumirea planului de ansamblu
Nr- total al
planurilor
de detaliu
i pari ale
Dimcn-
siunca
Materialul Beneficiarul
5 Il li 8 10
1
"'~nu'l

-
l b3
184~- \
11""J - .",
./
L7
183 -
,1~j 4 .\
1.(.;1'1' I
f
. ,,)
-,
,
-
~,.. ... 0
COLO;:;'
l o r
'ul
.. f'lt
ieul
1
r'.
u
1'",

3
1.
Cd. 1393,1987 - V 27 - I-a 020
L
-
-
..
J:'
""
~
7 color
Nr. NI'. total al Uata
Tehnica
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor 'ntocmirii
Autorul Sr.ar~
Dimen-
Materialul de
I
Beneficiarul
I Obs. dedetaliu anul. luna
siunea
inv.
i pariale ziua execuie
1 2 3 4 5 G 7 8 9 I 10
I
11
Irt'" !~ .1S'rl~
I it'
k;, yo I '1'" J. i'"' 1r- 1'" 1r.- r 1 - .. ~~~r"':" .l - I
-
. h_"
-
)
t o n .o Lor-
~'",,:
r'-'
"-.i
t,'.
,~I
I 1851 1Acr:;u 33-1 16
1~X, I hrtie l~olnT'
oet3 it-'rdi - (ce 36, 3
(it.i.
i n
1828 1DW c1i t!o.. 1 de 174 x 1cprton ICJ lo""
i
o c v. J O
r::
I cuele:ncni atj.
... ni-
t
10: = ; ; : ,
P:c.
~
-
le
~o l o r 'l'triji
700 .':>
ota- ICu..
"!",i.CItl tur:~i
i ni s t er u'
i c ul t u- ~
Nr. total al
planurilor
dedetaliu
i par iale
'3
-
3 11
i-N.t-:--,
de I Denumirea planului de ansamblu
in v.
1 I 2
Data
ntocmirii
anul, luna
ziua
4
INVENTAR
al colec iei de: planuri
1
:,
Materialul
i
8
Tehnica
de
execuie
9 10
o
Model 3
Obs .. Autorul
Dirncn-
s iunea
Scar.i
(j
7
Beneficiarul
1 iei
u-
1
1
1
18)3
ne nt.
;fL"
~i
-::'.l2re

1'I .. n- r _
rsscu 12
e
t~,
t
.Gl
" ' n-
lor
illturii
c
lturi'
t

Cd, 1:193,1987 - V 27 - 1-3 020


II
h...l
Nr.
de
inv.
Denumirea planului de ansamblu
NI"'. total al
planurilor
dedetaliu
i pariale
Uata
'ntocmirii
anul, luna
ziua
2 1 3 4
,
010.
Materialul
Tehnica
de
execuie
Dimen-
siunea
Autorul Sr.ar~
9 10
Obs. Beneficiarul
8
11
5
I ii
I
7
-lis-
at- u
reti 1400 6
" I -
c h
ul
i f H
nul 4- ie iu
o ,lQU
r
io~tnJ .ui
-
,
..
lb,~l
..
t)C;j -
1
-,
21
\-
.. ie cer
-
t
ti,
-'col
r u
li
c-
1[
2 3
<,
1
-NI'.
de
inv.
Denumirea planului de ansamblu
1
Nr-totalal-
planurilor
ele detaliu
i parialc
.IBri~
Data
intocmir-il
anul, luna
ziua
4
.1
1: l' " J
1
18~1

INVENTAR
al colec iei de planuri
Autorul SC'Ir.l
Dirncn-
siunca
7 8
Tehnica
ele
I
Beneficiaru1
I
Obs.
execuie
-
9 I
]0
I 11
....,: 01' I l.nit te ):u1 I

" ' .
~.niGterul
Tl. C uIt I.!r i: : '
Materi alul
fi 5
'"
.; It
~ A I 1 r ~o n ?1n- co
t
Cu.
5. ? l h~! ' t l
35

'lJ..I't Le c e
t

- 1 0.3
l'ul
Cel. 1393,]987 - V 27 - I-a 020
\
el) .
-
1
.
Ultl.il~i .
tor
... ,'"ic ulturi
Nr.
NI"'.total al Oata
Tehnica
de Denumirea !planului de ansamblu
planurilor 'intocmirii
Autorul Scar'l
Dirnen-
Materialul de
I
Beneficiarul
I Obs. dedetaliu anul, luna
siunea
inv.
i parlale ziua execuie
1 2 3 4 5 t3 7 8 9 I 10
I
11
-7.1
3nul mo~.L~ l. , in~'itil I . ~1"
li:u108cnt- LtG !r z , eer-to n ce-:-
COLo r '" 1_ ) 1
.10. I t'.lg('r- J OC
,-
:1;' t'. t
Il'.ic.' "1;It" li
J
u
--,-..-.","",- ... .: 1.,

I
I"'~O ""C';,,'1
" _ .IL.
/ , ~
J ~I?~',
. \ ~}
~O
'{{~ .
~'
7 }
;1 .
~8~~
h ~v v
<j~J
r~ elI'
V' D\ ! \ . . . - -
~ I ~
d
Yl
'blf~
- -Rf
/hW ~

INVENTAR
Model 3
al colec iei de planuri
NI'. NI'. total al Data . _. - ..
r _ ..
Tehnica - - -
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor ntocmirii.
Autorul - . Scara
Dimen-
Materialul
,
de Beneficiarul Obs.
dedetaliu anul, luna
siunea
execuie
inv,
i pariale ziua
1 2 3 4 5 fi 7 8 9 10 11
,
,
-
.
.
.
.
Cd. 1393,1987 - V 27 - I-a 020

INVENTAR
al colec iei de!planuri
~
del 3
Nr. total al
planurilor
dedetaliu
i partialo
1 I 2
3
Data
ntocmirii
anul, luna
ziua
4 7
Tehnica
ele
I
Beneficiarul
I
Obs.
execuie
-
9 I 10 1 Il
10
t
1.Ir
Nr.:
ele I Dcnu mirea planului de ansamblu
Inv.
,.,
c :
-

185'
4-.
iul"
Dimon-
s iunea
Autorul 5C'IJ '.1 Materialul
lt'\
8
n-Icolo:a.
:; fi
4
911 ....

'i~
-
~.
...
Cd. 1393,1987 - V 27 - I-a 020

10-

muru
8
1
1
ce
Nr.
de
inv.
Denumirea !planului de ansamblu
NI'. total al
planurilor
dedetaliu
i parlale
~ata
'tntocmirii
anul. luna
ziua
Tehnica
Autorul I Sean
I D~men-
Materialul de
I
Beneficiarul
I Obs.
SIunea
execuie
I I 5 tl 7 8 9 I 10
I
11
I I I
c '; r 'Gon p~q
0154,5
I zat I I ft~ric 11l1a;!"ii
2 1

~
3
" .1
4
184
184
".:L~t
5. 7. r. ofir" -
1 on t'~-[c o Loz- c
5 1
1
-
4'
1;,
ton f l - I ~o l
,h

1'1- leolol.
a
,
ul
... i
lipc,~
INVENTAR
al coleciei de planuri
Model 3
Denumirea planului de ansamblu
- .-Nr. total C\I-
planurilor
de detaliu
'iipari ale
-NI'.
de
inv.
Data
ntoemiri i
anul, luna
ziua
Autorul Materialul
Tehnica
. de
execuie
Dimcn-
siunea
Scar.,
talc''..;:i..
13. I Plan~l ~o.iti il;i.ifiU-
.L, ".LCI J ..I.LU Ilc. l.~ ~ i:U ,_
'-ltoJ .,l'J ..i. U cll .U.
1~o
-
,.
-
.~
Cd. 1393,'1987 - V 27 - I-a 020
'5
!)
COi r
1 I 2
I 3 1 4 I 5
1
()
1
7
1
8
~. I J1.' '1v - : ~ . , .'" -!
'<;:'3
0
- I
I I I
-'-L~. J; lJ . 1U. L!in~.....L..U..L.. .lJ ... l:::~.1 -1. .
uatE
lu'~:tI
f-l.
..",
18:l 'l 1[1J l.2 :l-~t,;n;.:rll ac.
j x car-ton
" ~O\ J 13cJ l zst
I
IfI f3ri.Qul tUl'il
0'1;.1-
I I I I I
lips'
i " 1 c ar t o n P i n- l c OI O
I
.
I
1850 IV~r~ ~~J
II
.LI
1
v .
o
Beneficiarul
10
lL~r
:,ni,..
-,",
~~c"
tVilr!:'i i
Obs.
11
2
NI'. total al
planurilor
dedetaliu
i parrale
N'r.
de
inv.
Denumirea !planului de ansamblu
1
Diata
Tehnica
l;ntocmirii
Autorul Scar a
Dirnen-
Materialul de
I
Beneficiarul
I Obs. anul, luna
siunea
execuie ziua
4 5 tl 7 8 9 I 10
I
11
Li ..K~ri!J 11 I -:6 l: I
p;"l C0:.0'"
I
18S .1
1/ ~n.rtO[l .. :i..~iG:crul
t
Agricult
I
:.1J_
a
ne Jti.
-

l~L'"
.ucl
. . . il

ul
ri,cult.fAr-ii
l..culturi 1
1
ric u1turi
latcrul
ricul

l f 1~
j~27
n- I color
1.3 2
dore
\
O dor
,1,.
i
{
INVENTAR
al colec iei de planuri
2
Il
Nr.
de
inv.
Denumirea planului de ansamblu
Nr, total al Data-
planuril.or IntocmlrH
de detaliu anul, luna
i pariale ziua
.sc"ra
1

3 I -4.
r
()
Dimcn-
s iunca
7
Materialul
fi
Tehnica
de
execuie
...
an- Icol
colo
9
Beneficiarul
10
ioi: J t
icult ur
.nleterul
l~l.CUlt lll'"
ia terul
Ul.tu: rii
tt
Autorul
5
5- 1 ~lE di Il
cm.
(
o
,..~
on
Model 3
1
l..!J c n J ('1-
rt
t
Obs.
n.
"J ~I.
'1
..
1
4~
I
Cd. U93,1987 - V 27 - I-a 020

NT, Nr. total al Qata


I
I Scar-i
I Tehnica
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor 'ntocmirii
Autorul
I D~men-I Materialul de
I
Beneficiarul
I Obs. dedetaliu anul, luna
siunea
nv.
i pariale ziua execuie
-
1 2 3 I 4 I 5 I t3 I 7
I 8
I 9 I 10
I
11
l OG ~ o ar t an P i c }
I I
)oli~J . I
I Sal.!lf! n
I rocoI 5'..... ~at I
IAgL"ic u.ll~uri
~
cr:.
6 ~.~,:tra'" do
,
66 ~ ~Dr t o n pl n- I c o l o
,
Lan 25
.,
6cC-'
; : , J O ... ce
~
.~ I
I
et c " -
IJl. 1'''' "'-
aia.
liei dir'l l';UC' 'J '(' .ti .
I I I I I I I I I
.
li
-
11---.J
I .
1833 ~~cn da 75 :c carton ,'0101 1nictcrul
ug. 15 l:;:no'.~ 1' 000
ricu!.tu
1.
10 l!""- <mas
3 ... iculturil
'st.i
INVENTAR
Model 3
al coleciei de planuri
Nr. total al
planurilor
dedetaliu
i parttale
NI'.
de
inv.
Data
ntocmirii
anul, luna
ziua
-.:.rchnica _,
de
execuie
Dimon-
siunca
Denumirea planului de ansamblu
j\ utorul Scar.i Materialul Beneficiarul Obs.
1 2 3 4 5 8 9 fi 7 10 II
-

j ud
..
-
-
"
o'i'"" 'd" '~
1847 '1.& cipi-, ::100
.
c ar t o n
.....
/ ...Lt).\o~t{'ru
" ,.._ t..J ~ .1 4 ,
x
Hfl- rOLor
J . n:t:i t.l
aag. 0Il
,
otj. ,.c.crn
~(lt
,1c;rl.
.. ca-
ici ~t:'hio- I I
1. oa t
Irt~l."'O'-" r I
r-
x
II ., ,,1. ie
:.>.q- rOl!"'"'
.1 ,.. .... _'
,It. .; \.: .
oiI
rCE .
Cel. 1393,1987 - V 27 - I-a 020
Nr.
de
inv.
Denumirea !planului de ansamblu
NI'. total al
planurilor
dedetaliu
i pariale
2 3 1
D,ata
.
Tehnica
'nbocmirii
Autorul Scara
Dimon-
Materialul de
I
Beneficiarul
I Obs. anul, luna
siunea
execuie ziua
4 5 il 7 8 9 I 10 I 11
-'.i '}"
J tl~
-
'.l85'}I '"L'"
I 1
Q< 1- i,.I ca[,'r.C"-j l~ n-I COlO.
C) -:~J I-
l' Gald
tj.
I I I I
u.
r -
.'t" .. .
:;ItI:1': Iii.
I
1875 I ...ellsI'
I
de
I J n -1~r-rtcn p~t'l-I1101("1"
<) .:)nnl mn~':tp 1
a
c 1
, l
-
ul
':l
i
184f -
\ 18'::)
.. )1.._
c~.
ril


'1
INVENTAR
al coleciei deplanuri
Model 3
2
Nr.
de
inv,
Denumirea planului de ansamblu
Nr. total al
planurilnr
dedetaliu
i pariale
3
Data
ntocmirii
anul, luna
ziua
Autorul Scarn
Dimen-
siunca
~ "', ....
Tehnica
de
execuie
9 10 7
Obs.
1
5 fi 4
Materialul
8
Beneficiarul
]]
i~d "[I!.'U-
l"'(" '"t'lf 1; P. \j~ rl Ilie

<[.ti,
."
r;
.~tr&\ro
...,~
"..,)'t.Ou
.~
~
-tl~ce- I Col
'l"n t~
,,';. :tc
o l o : r
" o l o r 1nte:ter.l
culturii
i.
11
l i o a
M~ .-
4 '.
50.
r:;H
".0
i1'-<O ;6rt:.
ira~.i1 " ' . . . . . i c t at
ca. 1393,1987 - V 27 - I-a 020
..
o
tl.
'V.oe
~,
..
""",.t,
186~;
-
.25
c m.
2
Nr.
de
inv.
Denumirea /planului de ansamblu
NI". total al
planurilor
dedetaliu
Lpariale
1 3

~ata
'lntocm.irii
Autorul
I Scarn
ID~men-
anul, luna
siunea
ziua
4 5
I
il
I
7
I I I
l;"'l(
'~J ..10
- .
?7cm
1253 . r a\ ' " o 1-
lr;
I I
."~~'I "tc.
. ~
t::r'. J . cm-
c1.1

. ~c:- 1
184
Tehnica
Materialul I de
I
Beneficiarul
I
Obs.
execuie
I
8 9 I 10
I
11
I
I I
,lt.:! -,'...
color
r e;
~
~'J pt.

A
r
t l " :)"11"._ 1--
t
1
.j
INVENTAR
al coleciei deplanuri
Moclel-3
2
3
--NI;
de
inv,
Denumirea planului de ansamblu
N~, total a1-
planurilor
dedetaliu
i pariale
Dat-a
ntocmirii
anul, luna
ziua
4
.1
Autorul
5 8
!if:'.
9
Obs.
1
'.
Dirncn-
siunea
Materlalul
Tehnica
-de
execuie
Beneficiarul
10
~,
11
r;..-,..... I T' )~l . .." ~~ ,
"..
.~... .. ~:__.'._~I
I
.f}~~J
t 1. ~3n1

~f) l ~1"-;I'tiP
11..' ~ . .. ,., ce- Ine~
t 3C
.. CI l' A:''''' ....<oJ
), ) L "
I I 1.
" '.
I
c~:r.tou I c o1.'1~.
P i- 'rt . .'.~C(. ti" 8 r~~ti.j
I li: Il 116 1 I ,ce I r~-~,r:I I
1,
:1Lealt IlY'i. i
4
I ".J . f<rui.l. L-:0-::; ].C:L l;(lC n1.-:- . I
.lti6" It:.;HnZ(!mi~ -5:
I ~~x I crr-tcn plh- ';;:0101" ';,1t1ls t~l."'U
' t
.
[<',i . 1cult;L!.l'ii
.<:.~;, ,E l 1.r ~~
I I L l:X.
I
Illtll I I cers t
...
Scara

ide 1

Cd. 1393,1987 - V 27 - I-a 020


()
7
~
li

Nro
de
inv,
Denumirea !planului de ansamblu
<3
1
\.
..!.
Nr; total al
planurilor
dedetaliu
i pariale
~ata
tntocmirii
anul, luna
ziua
Tehnica
de
execuie
Dimen-
siunea
Autorul Sc:ar1 Materialul
2
8
1
,o .1 1
ul
4
1
".1
5 () 7 9 10
i
Obs.
11
,.
\
I I 11 1. 1~OOi
-
1 ..
X
'lLrnece'''r-grl
:!.l.zm
t~ .
'Io~...:-i.~!lI ':~'ri i
r-' 2 buc s
,
I
,
oi
I

l E67
!Icsrlat t dG
)) X CH t,rn pin- -=: lo!\ :d.flictE :ru
vi ei " o e 38, 5 zat )~r'f(llll tul"11

IJ m
r n ccIcr
r -
7
Beneficiarul
r
1.
i
I '

c,
INVENTAR
al coleciei de planuri
3 5
NI'.
de
inv.
Denumirea planului de ansamblu
Nr, total al
planurilor
dedetaliu
i pariale
1 2
?
L'1. e _1
0'11,.

7.
11-1
"IJ ~~
G t )11I ,-
.r(O O I \t'"eJ YlAl.. ~
~~~~
CL ~ 'tr'4-a: ' . '\
/'lr)' '" - j ac w .... ~rOC\
Cd. 1393/1987 ~ V 27 - I-a 020
Data
ntocmirii
anul, luna
ziua
-1
.~ \
. 1,) \:
lL G5
110V.;;0
i ti t).
4~4G
~.
Autorul

V ( J V
A.
\~~ .: .=:. h
1
t.1
z-t1._
Dirnen-
siunca
Scara Materialul
Tehnica
de
execuie
Beneficiarul Obs.
7 11 n
)u
j .
l " C Gi '
"
:>0 ,> l.O- I ''':'~11

h 'J fi
Y .. ~l
(90{ )
~~~
Vr A;
~
<ALI
8
"'10 ..,
...... ~
9 10
eT"ul
i n
tl~tu' . ,
1t;urLl
1~
INVENTAR
al coleciei de planuri
;0
Model 3
3
Data
ntocmirii
anul, luna
ziua
4
Autorul Scara
7 8 11
Dirnen-
siunea
Materialul
Tehnica
de
execuie
9
Beneficiarul
10
,.
1""" 1," ,""~. G.'-l
.i.b~R'
tl::r:J u .. e
t'",x
pl'Ll"tie
I~olt!'
I
inls'h x;.,1.-
~ ....I.tcj ...._. ~
f';. ,\,...1..,
i!.m.l1~:.: i :/:- 'jO L~.: - ':'10
.,.,.Q., I 'r II L
~!l _:ro')"1Y: ~.~~. -i.
' .
__Nr.
de
inv.
Denumirea planului de ansamblu
Nr. total al
planurilor
dedetaliu
i pariale
1 2
:1.
r.
':'n:sti

3
.1i
t,~1.
..l
..
n. .
Cd. 1393;1987 - V 27 - I-a 020
01
cnt. 't"
1,;,\.
irU.
5 ()
"'- .:

ro
'~ieo,n-
t
.,
..
(11:'"
:lr'GOfl in- bolo_
interul
icultUI'"
Obs.
Nrttotal al
planurilor
dedetaliu
i pariale
Nr.
de
inv.
Qata
'intocmirii
anul, luna
ziua
Tehnica
de
execuie
Dimen-
siunea
Denumirea planului de ansamblu Autorul Scara Materialul Beneficiarul Obs.
10 11
1 2 (3
4 5 t> 7 8 9

1
..
10'" i
1- ..~
) -
. - >.
~) ~ O '
c:'. ILJ _1::n~1_r r-_~~i,'ji : "tl'tt, "'_1 I
( S3C
I'''l~
1 .. de 1" :~ 1 ... <1 :ton ptrJ -I:clor
I ;...'. '" 1 1
"l'?, ;> ':".
..~-,- --
-... t~.LL"'..;..U
no v. !..OGt r.:.,S

I'-'!.. ;!' n~_'J --r: -~1'- '"! ~ I "'1~ I


I /g8f ~. V eti & ~ 'tk
~C"
~dJit"K.-
~~
J t'WA 1o ud
YI!:1.
1,1.,/
~
/000
I{S-~.
r~J
l1~c o U'
,. ~,. nu.z,'r ~~, , fO<::$e itl.
,
1,
.
18A8 ' nr.::~ne
11O l. 1~ ;1 .!,.rjic ,)":U-
~o l o : r intetI. rul
1 lua.3. r~t: :i ; ~!'~.-, ;.0r ~~.J
,~.:~".,tLirii
':'1, . ~)01"" 1..~
- I ,.
I~.!..~rll.. .1.nf' ~l 'f ...~- . ~ ,,,""... ., ....
I
e I .J ,jI'~lc':J 'tor. pJ .n-lcO !c
{ ]0.1...-., : o', .,Ul.u
.e
I
'.

I".l..lrllll rnC'l~i"i Giur;:,i 1t.


I
184)
lE .? 1<;r
I de V X
~p.:rtorJ
. rO!or
11iste,rul
. . . . c hi ' Gul a
no v. 130:: J et":
'c,ricul turii
st:i.
INVENTAR
al coleciei de planuri
~\
Model 3
NI'.
de
inv.
2
NI'. total al
planurilor
dedetaliu
i pariale
Denumirea planului de ansamblu
1
l a. Harta ~oiilor Uogo-
I
e$ ti, V~r ntr-e.ti.$..
Buf.ceni, pr-opr-Ie tatea
,:" 1 ~
!l1'l,nrstirii Neamu
Data
ntocmirii
anul, luna
ziua
3
"
.,
l.._. 1.216neconomic al par
chetelor de pdure dCI
pe ill9iz DolJ e't ii
Veja,~)':J oprLe ia'G e a rp.4._
ntstirii Dolje~tii
13
1
Il:'la nul moie i Bra ni'
tei,proprietatea mi-
ntstirii Bisericani.
15- 1.2:l..enul moLe i. Xogoedti
i Beiceni"roryrietctie
n
mn~8tirii Nesmtu-
1854
.... ug5.
1855
iun-
(
1~3a. -
18'0)
Autorul Scara
()
Dimon-
siunea
Materialul
Tchnica
de
execuic_
Beneficiarul Obs.
t 5 7 11 8
q
.LIOOI)l X I carton pin-Icolor
stj. 62cn s.a t
.
400
stj.
78 y
61c
03, 5
st~I' 6,5
Cl.1.
x
le 1
66
x
100051cr.1
stei.
'"'
carton piD-lcoIor
zat
carton pin-Icolor
zat
carton pin-Icolor
at
10
~.1ini.ster-uf
A gri cuI turi, i
- t
LLpe
lips~,
::i.LJ 51 IVuceU"lC
mai 2.
Il.CiLl.ntLl.-Ide
leac u
constantiln d
:Beler 500
Ministerul
Agric ul.tur-Li.
~;dnis ter-uI
Agric u.ftur.;'
Mini.s'terul
A gric ul tur-i, j
Cd. 1393/1987 - V 27 - I-a 020
Nr. NI". total al Data Tehnica
d D
. planurilor 'tntocmirii . Dimen-. . .
e enurmrea 1P1anulUlde ansamblu dedetaliu anul luna Autorul Scan. Materialul de Beneficiarul Obs.
. 'SlUnea.
mv. i pariale ziua execuie
1 2 3 4 5 () 7 8 9 10 11
16. ,16n.;.1n.o Le i, Scheu- lb42 Vucinic de 71x carton ne;;:.."u l.ir.istE 'rul
)
lc!l, nr-opr-etate a ,1100 57,5 Agriculturii
.I:!. .Ls c oni.eiRoman. ... .stj. cm ~ (
10. ~ r - .., .. ,.., _ I r _. ,. ,,-
1,
.( , . .. ~
17Planul mo:;iei Ghere- 1857 Se.8tra- de 58 x carton pn- color, Mi.ni~s~e,.ru~ ~~e. '
eati. i Poenile,pro- oct7 valea II 1200 40ClI za t Agri.~ult.urii
. "
prietate 8 E ?iscopiei stj-
'ioman. '. _ _' ~." . " ,
. .
I } '" '" ,.'
J l.,. )lenul moiei Gherr- 1847 1.Sc -ba-I . de 93,5 hrtie pn- color .:.:inisterul.
I 1 ., . . .
eti,proprietate 6 sept5. dovici 1800._ x zatu _ Agr.,icul.tlU'ii
E piscopiei Roman. 'stj. -69;5. ., . '_ .
, cm~
r" - ~ . " , - ... w ~
,.) l' v
7 - I . ~. '-. e 1p;.s a
, . :
t~ . ~ "" . .-.,~.
20. -. lips
- .
21.? anul moiei Doljeti, (ld30- - de 77 x. csrton pn- color 1Hnisterul
P opr-Le tates schitulLi l8~O 900 51clIJ zat . Agriculturii
- .
Doljeti,metohul E piE - stjc>
,
~"'piei Roman. '_,
- - .
, .
e
I
. .
-Nr.
de
inv,
Denumirea planului de ansamblu
Nr. total al
planurilor
dedetaliu
~i pariale
INVENTAR
al coleciei de planuri
Materialul
Date ,
ntocmirii
anul, luna
ziua
Dimon-
siunea
Scara Autorul
2 1

Cd. 1393/1987 - V 27 - I-a 020


3

8
Tehnica
CK!
execuie
Model 3
9
Beneficiarul Obs.
7 11 4 5 G
1046 I VilCini I ele 62 x carton Illi- - I
700 47cm zat .,!
-
I I I tj.
I I
.
_ _ tic tJ LI - ..,..)1
<,
1000 2'7.51 ~et~' I A~ricul I
('cvot
I I
,
11 "'1tj(..cu- nt:1. arl:c.
ior
t;i.
. U;:7.
:3
c ~. L
L'I'I-
Ll"'- 1
]0
tll
l t ur l 1
r
i
r
l1
Nr.
de
inv.
Denumirea !planului .deansamblu
NI'. total al
planurilor
dedetaliu
i pariale
1 2 ~
t
Ili U.1u""c:~nJ .'
-
ul i

~ata
I
I Scara
1 Tehnica Itntocmirii
Autorul
ID~men-l Materialul de
I
Beneficiarul
I O bs . anul, luna
siunea
execuie ziua
I
.1
9-1
J /"'"
4 I 5
I Il
I
7
I 8
I 10 11
)... -:I~~.lt Le
1 ... oao;
I
I
1.,
.L:li~,--=
-
inl.
.24 5~rbt3n
') '7 -
t
..~... ~t! -. . . : I A
--

cini
lt.: l
1
7
.11. ITiei
7 col
-
t
-
)1 1 ' 1 -
lor
-
nl~tcl"U
lCl~lturii
"~rul
.oult.
u
lcult
u
liDa
I~J
I N V E N T =/\ R
al coleciei deplanuri
N r. total al Data
N r.\
planurilor lntocmirii
de Denumirea planului de ansamblu
de detaliu anul, luna,
I nv.
i pariale ziua
2 3 I 4
TehnI ca
de
execuie
Dimen-
siunea
Autorul Scara Materialul Beneficiarul Obs.
5 7 8 9 10 9 11
1
chitu
i t
ur i

N r.
de
inv.
'3
Denumirea planului de ansamblu
N r. total al
planurilor
de detaliu
i pariale
2

.7

Gliei
tet

2.

-ilo!'
Data
tntocmlrli
anul. luna,
ziua
4
1807
dec-
1818
: I fI1~g

1
Dlmen-
Autorul - Materialul
5
9
-k--
Tehnica
de
execuie
'9
ton
ofI ri
i ~n- hoLor-
3 --,.......... uie oin:- lcoI
6,
I
~J;,~ i
I\ok.lJ''t, ". ....(.. _ ..
~." .. N"'JJ~
o
1
1LPO
.
I
"111
I
ur i i
I
- 1....
.1t
I. !
trrlll
,
~ur i 1
Beneficiarul
10
ul
ricu1t urii
Obs.
t
Nr.
de
I nv.
Denumirea plsnului de ansamblu
N r. total al
planurilor
de detaliu
i partlale
Data
lntocmirii
anul, luna,
ziua
2 3 4
I N V =E -N T A R
al coleciei deplanuri
Autorul
5
Scara
7 11
Dimen-
siunea
9
Materialul
8
,.,
,
( ' ) 1
execuie
9
Beneficiarul Obs.
10

tr1A,
t,
i n
"V.
~
U'
.
-
\:
1037
Il!"!..l.
>
J.I JJ.
-
- , h
nl S
" l.1 Schilti de olan 6 ro,-I 1
1870 .1'~_ ~~~1..G ~UI J.I I~;-:Z:Cfll'ton
" 0110_ ~1. n19t~.;'u
-
n '11l:or-I I o.ct-.~~~~ , I?OC \ 8.5 '
.,I lgricult uri
.
"'m.
I I I I I
i
I I
1G0'11.ei-HeltJs-I 1('01L) .tcfen I de
I,", I
;,rtic
IC010l~1 ~inisterul
,1,; lA '1,; Uuut::.l..C t: ""It I umillea
N r. I IN r. total al Data t Tehnica
de Denumirea planului de ansamblu dPlandUetrill?Uralnnutolcml irnli Autorul - Scara Dlmen- Materialul de I Beneficiarul I Obs.
eal , u a, . ,.. siunea .
lnv. i pariale ziua execuie
2 I 3 4 , 5 9 7 8 9 . I 10 . __o I 11
s : - - - . I --~--
~." , il" 0'7'7 I ~ _ ~., _ al ~i 1..,." .1,. L - . . . 1 . 0-
U
eiBr~te otl' I .L J' IJ.orgu
I -
I
-
I
-
I
-
- I
- rzi ho-
;~'K l't..2 .1 rucintc
,
t es m- r i i .
rn1c
,.,.
~
I
osl01 I '11de"11.
1874 ~'.~o" oni le 11x t ix,tie " !olor~l'ioisteru1
e a stst ull'
roor 31cm
,!'?riculturl
N r.
de
I nv.
Denumirea planului de ansamblu
N r. total al
planurilor
de detaliu
i parlale
Data
lntocmirii
anul, luna,
ziua
2
~
) .
3 '"
187)
c t . t I .
1842
-,
<Jut ,
1
i U..t.e;;;.
. 1.
'\
r=N -V E N T A R
al coleciei de planuri
t on
Dimen-
siunea
Autorul Scara Materialul
Tehnica
de
execuie
Beneficiarul
8 10 11
5 7 9
Ow-
6
7. 5
hi r t i e
-
"''''.
-
i ni
9
coJ.
ot

. c ul t
~
ul
ltIlrl.t
1 nlnterul
turl
l n-
n t er ul
1+
u1
Obs.
2 \;)\..I c.
N r_\
IN r. total al
Data
1 1
Tehnica
de Denumireaplanului de ansamblu
planurilor tntocmirii
Autorul, 1. Scara 1 Dimen-I Materialul de I Beneficiarul I Obs.
dedetaliu anul, luna, I A.\_
- - .~, ,'siunea
executie
inv.
i pariale ziua
--
2 I 3
I
4
I
5
I 9 I 7 I I 8
I I I
"
Je j,'undUe
te de 01
loturi
ronr
1
l-
-
e
t
e 1
~
,
c
6
1 1.~o
.
C
,
ccnuon
, .. 1_ hrt ie c'- J.- n

Ome
certoDJJ 1- col
,
r t on - col
!
~.blJc. r
lnisterul
culturiil ~~ .
inioterul
riculturii
i ni ot er ul
,
i eul
I
2
5
Nr.
de I'Denumirea planului de ansamblu
I nv.
1
rODolicl
,.,avei
'i
i
conomc [;1
1mo~1ei
l e
comun "ce -~ti
Gpb~1ol
N r. total al
planurilor
de detaliu
i pariale
3
7
,
-
Data
lntocmirii
anul, luna,
ziua'
oot
1B2
1J26
4
. 1
rN ' V -E N T A-R
al coleciei deplanuri
.13
l ui
Autorul
11 1
V in
!it
nl
o
"
1.
<,
Scara
Dimen-
siunea
Tehnica
de
I
Beneficiarul
execuie
-
9 I
10
n- Ic ol or I" 'linist(;r~l
Materialul
'1
9
tj
xl hi r t i
8
rto
t
"'rtl
t
l or
- Icol ..
.c/lltur"
r a1
Tul
turii
ur i
~'
Obs.
11
,.
2
N r.
de IDenumireaplanului de ansamblu
inv.
1
1

N r. total al Data
Tehnica
planurilor I ntocmirii
Autorul Scara
Dimen-
Materialul de I Beneficiarul I Obs.
dedetaliu anul, luna,
siunea
execuie i pariale ziua
""
3 4 5 9 7 8 . 9 I 10 I 11
-r
.l,

-.
I
I'NV E t'l- T A R
J ,
,
N r. N r. total al Data
Tehnica
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor lntocmirii
Autorul Scara
Dimen-
Materialul de Beneficiarul Obs.
de detaliu anul. lun~.
siunea
I nv.
i pari ale ziua executie
-

,
- I
1 2 3 4 5 9 '1
-
8 9 10 11
.
,
I
,

,
"
,
~J
,
-
i

I
" " \ ,- c
.' (
~
r
-
,
.
,
"
,
I
.
~UDETUL 1C~,:A ::~'11
~
r -

.,
, , ,
I
r
- "
t ~, l
1.21an.l.1moiei V':rtin , 1851 Zefkide ne 63,5 car-t on pn- color ).!:ipisteTu1
'oleni 8i Corbeni,pr i Kar-i >: l OOC x -'Jt
Agric u1t urii
I
;'ie~8tea mnr.stirii
stj ..
55cm ~

C:::,luiu1~
i
. -
I "
- ,
24 ~Lanl moiei Drarr-o- 185~ Ke:te Luz o 0, 01 62,5 oar-t on p....n:- celor ;vTinist::rul
vei:, ,ClI 'Opr-Leatea .rn
-100
~.
z at
ASric uI t qrii
-
A

, ..
n:8t irii Zltari.
: 1. st,j 32,,5 (
-
.
t " t -'
,
i
,
cm.
- .. , . .
I

,
j
J o ~18n~1 moiei B~rl~-
,
1852 G~Giuv&ra 1/ 36j5
carton o n: . .
color Ministeru1~
. 1 I
n ofist~ri L C1- s~Zefkide :1500<; 7C' t
,
Agriculturii
" 1. U s
-
r
,-;:
-

,
,
lui 111.
I
1
.
JI?Bc m
I
-
I ,
~
1
,
' -
: e
,
I
I
" ~
\
"
,' I
I
I
I
I
- -, .
I - _ ..
al colec iei de planuri
N r.
4
N r. total al
planurilor
de detaliu
i pariale
Data
I ntocmirii
anul, luna,
ziua
de Denumirea planului de ansamblu
lnv.
3 2
7
1850
z, l.Plet1u.l mosiei, Curti-
1 i~. .. _.._-=--._.___ _ _ .. 1
soa.rs , ;)1'0ori.et p tea!
i!- '- . - - - . - . . . - . . .
min(stirii B1" incoven~.
1851
5 I Plan111 moiei Obir~~i
proprietatea ruin~sti
I
ri i .!3rineoveni
"
,,5
9
47
A~tp~l. ;,' I.,srara.
Dlmen-
shitlea
Materialul
8
Il
,10,
.,
1080- I G" 'Ll1peSC~1
'\ 1300) ~ 115000
bsrton
6. I21anuI moie i Pcp na.-
I
lv~ti,~ro~rietatea
.
li!Ji'" " c opi.eiHllmriico ~
18J6
r
""'c
). I?lst1 aL'mo i.e Tome'nj
'C' 1. ., .'
aau l'targ~1enl,prOprlella-
t es mit19.stirii Br r-o
V fJ. ni" ,
10JPlat1lil .nioi.e iI Hidi;;'o" -'-
1860
tirit Brincoveni.
Grigorj,e I de
ote tele'- 100
}s n~ 1, 19 t j
Il:!duarr'l
S\1fJ.de t"
,
27, 5
crn-
Tehnica
de
execuie
Beneficiarul
I
C" .LlI pes:c~-J~63 71carton P~-I color 11~li.nisterul
PaLeogu ,1500 6Jcm zat I i AgriclI ltu.rii
stjl
9
eoTor
&:Dic u-lt'u.Fii
colo~ I MinisterlI l
Agric ul t llrii
color lI .'inisterlI l
~
Agric 1I 1t urii
r-
de 171 x
800 60,5
carton pin-I coloi
zat
stj.I CrQ.
Ministerul
. '.
Ag1" ic1I 1t ur-I I
t
Obs.
" -;11.
.
l i ps ? 5
lip~
N r.
de
I nv.
Denumirea planului de ansamblu
N r. total al
planurilor
de detaliu
i parlale
3
Data
lntocmirii
anul, luna,
ziua
4
INV E NT A R
al coleciei deplanuri
Autorul Scara
D~men- I
Materialul
siunee
5
9 7 I 8
. : ; . 1.
~.I
-
I ... I
-
Tehnica
de
execuie
9
-
J:
Obs. Beneficiarul
10
l H
-
, .
o
I t
o

11
z
1
e
.;l.
-
-

"

,e rJo1
ton D
.1.1(1" " I ~O.lor
1, 1
-
l or 1
ur i i
N r. I
IN r. total al
Data
! !
Tehnica
de Denumireaplanului de ansamblu
planurilor lntocmirii
Autorul !.scara_! Dim;n.! Materialul de
I Beneficiarul I Obs.
de detaliu anul. luna,
inv.
. .- siunea
execuie i pariale ziua
--
2 I 3 I 4 I O. I !I I 7 I 8 . I !I. I I n I
11
-
I
li.
I
I
I
I
..
-
.. ,
.
I I
1).
I
!
,
.
,
,
1 mosie1 Pot o 1850 rctrachc 1/ 8? , 5 ~ar t on pit~ -olor iJiniote ruJ..
I
. tBte8- Popcactt ioco; x 7~t
,
ligricult uri
I
I
lstrlts. 51,5
I
crn-
,
1topografic ,.11
,
I 1850 S.carlat 11 124 ~ ~S3rton p.:l-
oolor, tJinistc rul I
ovi c i
10d.O(
58, ~ ~t
,
ilBl'icult urii
-
- - -
I I I I
n~
~
I
I
.
topografie el' l a55 lt'ri(1tide 11' 183 ">
~9r t on Pi q- I CO! O~ I l,Jlnlst
I
iul.15 Pes c a1
1
lOOO( 135c -
~3t I ,
Actric uI t lor Potelu ~i
~1.I :op1" 'i(?tfi te I;':; I I IBIi~.
r i i
rii Cozit:~.
~
1" N -V E N T A-R
N r.
al coleciei deplanuri
de Denumirea planului de ansamblu
N r. total al
planurilor
de detaliu
i pariale
Data - - -. -
lntocmirii
anul, luna,
ziua
Obs.
I nv.
4
tCJ:'U
.,-ricolt ul~ii
Tehnica
de
execuie
Dlmen-
siunea
Autorul Scara Beneficiarul Materialul
3 2
-
t~~
roprlctate
iei I \lmnic
-
o 11e 1HUC

- J"'.b"
Ol. 1. ,} 1"1')_
rietst
27
:r
-
,
f,
t
:r:11Br V,"

1840
ug. 10
1858
5 7 8 9 10 _ 11 9
un. ,
3 rto 1nistert.i.l
r.. joult uri
Bt;8
r l c ul t ur l i
N I . I
IN r. total al
Data
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor tntocmirii
I
Autorul
,I,S~ara
lD~~~n.
de detaliu anul, luna,
srunea
inv.
i pariale ziua
2 I ' 3 I 4 I 5
1('L v : "'l.lfln,
I -.Ltj~2 /.:rl:ctldal J./
/ l l l xi ~~~t nn n~n- I 001, -
I
-
icul't urii
" " 'ie.
~-,--~_ .-'"1
\ l1ps'.
-
I t
I I I ~
1.'.J-;)~ I\.1. ULtVt!",. r le:.
X I c.crt on p1,;-
,
I
I5Jc!D zst ' I
ii
I_.f~ricu1turii V .j>~'r,_
0'1<'1'Corn J
I 1852 IS.Zefki-I 11I5~Jxlcln~torl pin-
c o~or 11inieterul
t'

1 ~riculturii
I I I I I I
ul .

Chi n-
Materialul
Obs.
Tehnica
de
execuie
Beneficiarul
9 10
,
(
color inioterul
icult urii
I N LV -E - N T A R
al colec iei de planuri
r... o . ( I.t J
"
N r.
- N r. total al Data
Tehnica
de Denumirea plenulul de ansamblu
planurilor lntocmirii
Autorul Scara
Dlmen-
Materialul de Beneficiarul Obs.
de detaliu anul, luna,
siunea
inv.
j parlale
ziua I
execuie _

,
,
:-
7 8 9
, ,
10 11
1 2 ,
3 4 5
9
,
..
35 ?l&n~l =O~i6i Hotur~' 1040
Gh'J.. v r v
de 70 x certon pnza I V color r,Jinis ter uI
lisa H~
.' .
nii sau. R ecLca , a E nj opr.I O ntstireBt 11 1000 5tem
I ~ _ .
s -
.AgrieLllt.Ltri~
copf.e iR mnf.o ,
-
stj
~
"
.,.
,)1 I 1 ..
1852 1/
36~ . anu mOll P r-an i
i GGiu.vara
LI 3 ~~8- rt on color Ministe ru.l
,
-
"lSU ~obneet i,.propriE
- SZe:fkide 15000 37,5 Agrie !J.I t urii
t te~ mn8.stirii Cli-
em.
,
~
" -

1uiul. "
-
r
,,.
-
,.
,
j
.'
, . . ,
~
.
t ~ t
.
,
37. Schi a pla nuLut ho 1868
-
. .
- ~2,) c' rton negr u I hnieterul
tar uI ul dint re moia
x 2S Agricu.lturii
Cio:r<51ului
. "
i Coteni cm..
propfie tatea mnX sti
,
,
" " j ;J
r
,
,
rii Sadovu.
. . J
r -
. , . t o .
,
-
r , ,.
I
, - -' . .
..'
.
~ ,
'..
, .
lips
p8.
-
i
~ I
IJ:)-; V ,anul mO'Jiilor Cor-
[/1 30 -
....
-
""A -
c-:rton C 0103..
1
11iniste ru.1
.
.J ,,)
r". 1u4Or

beni ,Brlit 2eni ,R oi~1 i , x - ,f >
Agric uI t u.rii ,
..a.
om. - .
.
- - - .'. o ..
Nr.
de
I nv.
410
N r. total al
planurilor
de detaliu
i pariale
Data
tntocmiril
anul. luna,
ziua
Denumirea planului de ansamblu
epsLsr-L i
1
.Jot Logipz-onr-Le t i
t '" .. ,1 ,. .F. .
~le ~l nas t l r l l ~r l n-
coven i.
42.,1 .21anul moieiV ii.;oe
~e de Sus,pro?rietat8f
E pis;copie iR i mn'i c, I
' 3
1839
dec., 15
111
8.
~
mt oru I dei 1
43
x Icarton Pn-lcOlOI j I ~I inisterul
" ovosiI > 1000 41,5 zat I I Agriculturii
Dimen-
-slunee
Autorul Scara Materialul Beneficiarul
~O.I ?lc nuI
.,.
Tehnica
de
execuie
r .1
'chlor
I
~
441 !?lanul mcieiCele iI ~l,
pr opr i e tate -;'f(;to.;:-k..l~
(do1872), G.-F0OO3S-1 11 156 x Ic ar-t on p n- I c ol or
cu boooo 55,5 zat
4'10
,
l ~t o
~
'<,
5 I 9
upeac u] 1
i-ov,o
stj~ I cmo_
cm-
: i ni s t er L1. 1
gr i c ul t ur i i
Obs,
l i ps "
lipsY
1i..!.? '-!
~.. s~
i es t
'(
;"

~
INVENTAR
Model 3
..-'
al coleciei de planuri
-N r.: --
...
__ ___ ___ _ _ __ _ _. . s .
N r. total al- Data
Tehnica
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor ntocmirii
Autorul Scara
Dimen-
Materialul de Beneficiarul Obs.
dedetaliu anul, luna
siunea
execuie
inv.
i pariale_ ziua- -
I
- . .
, . ,
1 2 3 4 5 r; 7 8 9 10 11
" 16
-
~
lips
1' 7 .
,
-

.
1 ...
- -
ipss.
,.
. ~
-
~8.
-,
-
-
lips

49~
-
lips
-
.
50.
-
lips
..
. ,
51. Planul moiei Brezui- 1876
Inc o .
de 68 x hrt ie cer6- dolor
'I 1inisterul < (uPl-
ca v oLa se OcoLuLu:i ,?rc
..
sept .10 Ireanil
2000 z Born
t 8.
Agric ul t urii
prietate a at at uLui , stj_
- ( .
D 2.
-
-
-
- .
1ipsr -
-
(
~
63-
Plan topografic al le- 1874 \T~D.I otta de 75 x hrt ie cerp- color 'Ministerul
-
curi.Lo:r cu embst l c de mai 3- LlOO
63cm t -
Agric ul.t urii
pe moia V dest::ra,prc
- s t j . t
.
prietate 8 sta t ul u.i ,
plasa BR lio
. -
\.
Cd. 1393}1987 - V 27- la 020
~
Nr.
de Denumirea planului de ansamblu
inv.
NI'. total al
planurilor
dedetaliu
ipariale
2
03 1
P1snul mo~iei Urzical'
proprietatea mnsti~ii
Sadova-
~t.
551 Planul topografic al
tere nul uide 500 po-
goane din pro~rieta-
tes statului Daova,
desti nat or-a1.1.1ut. Col-
r abi e
-6.1 P}.anu1 or-a u l u port
Cor-a bia
511?'anul moiei D:.buleni'
't
V
E A DV b
1 ~l a ~l l s c a- a U-
~,-li,plaS6 3e"~a,')"'0-
6:::'ieta teE l ~'t0ftel I~
I.ezmt nt eLor- . 3~i. 1co-
'- 1esti.
Data
'Lntocmirii
anul, luna
ziua
1649
1873
1832-
1893
."
4
Autorul Scar'l
5 ii
1 Col'J" R m-
.
Di men-
siunea
75 X
cm.
7 8
11
Materialul
1872 GOFOnCeS[ de 162 x 1 cs r-t on
eugo 20o '. cU 1/1 ocm
0000
nicanu'12000q 49cml za
Buc ur-.
li1.GheorI - 1/ 166 x 1 c.rrt on
ghiu 15000 56,5
Franz 1/ 1125xl h r t i e
Pf anhau- 2000d J4cm
ser
certan pn-I color
, I ~
Tehnica
de
execuie
10
Beneficiarul
9
I lvlinisteru1
IA gr icuIt ur- ii
color L.Lnl ater-uI
i Agr i c I A. 1t ur i i
c ol or ~i ni s t e~u. 1
- I Agr i c ul t ur i i
negr u ~i n 8t er u. 1
~"' r i c ul t i1ri.1,
Obs.
.'
INVENTAR
al coleciei de planuri
Model 3
2
"
N r, total al-
planurilor
dedetaliu
~i pariale
Daia
intocmirii
anul, luna
ziua'
Nr.
de
lnv.
Denumirea planului de ansamblu
1
)0-1 L... auI liniei de t.ct'lr
dintre moia St udir.
~~opriet6tea statulu'
i moia Gr~dinile s~u
Pl~viceaQc,propriet~ltca
biseri.cii Creu.leseu.
15:1 IPI s nuI linie ide ho-
tar dintre. proprie t r-
1]i1e Preajbs 9i B08n~
ta-
I GOI P1anul punct el or- de+-
I
P2,ri toare ntre pr o
prie t ,1i l e I ?rt 8inet u
f
iPir1i ii.
f)1.
P 2 IPla -iul u.o;;:'eiUngur-e tii ,
plasa Olte tl;" " ~oprie 1f8r
I \~aris G. De8i'; O' 'J.
Cd. 1393/1987- V 27- I -a 020
- - 1883-
1~G~cr~~-
M " 68 <fl.rtie
cera=-l coLcr ;
iun5 .
400 42 cm ~
__ar, 1,
I
(
B. Loc:"'8-
stj~ .
-
!
tia nu
I
I
-
. .
-
3
1
4
I
5
I
(i
1 7
I
8
e i
lL~5 ~.N .Fr&- ~O
'56 .\: leart on
sopt. 25 t o~i c8} O O O
13,5
nu st:i. cm~
-
,. L. ~7 A )
1875
oet .24
-,
Tehnica
de
I
Beneficiarul
I
Obs.
execuie
-1
I
.
9 10 11
~
II. .;niste rul
I
0. olor
A~ric uLt urii
. I ~
Materialul
Dimon-,
siunea
Scara Autorul
t .
J.Giorrn-I de' ""12 3 .x jcar-t on
m.anu I 500 2 6cm
(
c ol or I Mi c t s t er ul
Ap..r~cuHurii
;.
1
.1 ro r-LcuI t ';.ri.L
~lie 1.
de 1)) x b r t on pn- (!olor i>,'inis ter-uI
I
fi '1' ric uLtur-Li.
: ; i oc~les-1.-1000I(~c-:,
:::U:31V g sti.
Istr ~'rcsGu (
> ' t
lipsa
"
Nr.
N I '. total al " Qata
Tehnica
de Denumirea planului de ansamblu
planur-ilor- 'tntocmirii
Autorul Scar1
Dimen-
Materialul de Beneficiarul Obs. de detaliu anul. luna
siunea
in" .
i pariale ziua execuie
--
1 2 03
4 5 !l 7 8 9 10 11
6" T.anrll moiei S" tudi-
1855 Aristide de 73x car-ton pn- color rt.inis ter-uL
na,~ro~rietatea m- Paac sI
1/ )'1,5
ilgriculturii
.
nst t r-Li. Bistri .le;.
10aOe '""' I~~
, <
" "
stj: '" t (
"
G t'.. snul mo:;iei Stu;>im.
1854 roma R o- de 30 x '-_rtie
n(~ru Th~inisterul
I
dec. duLescu 200 21,5 Agric uit ur-ti.
..,t>
.
<
Cl.G..
."
65 Planul eriiei E rest' 1876 D'C.Spi-
-
hrt Le color
-
:;',7ini st eru1 e
7 ,r
' - . A
Ga,~om:Sl~veni,pla8e se,?t.10
I
-
I 'f [:nu 2000 47, 5 A gT~C .llt ur-i, i
OcoLul.,pr-opr'Leta tea
,
stj. -
cm.
s t et ulu ,
.
,
66 Plenul moiGi Cirlo-
---...
-
1893 I ~.Zotta . de-
74 x hrtie cera- color Minist(;Tul
....
;'8nii. de 8Js i de J e
.......
'W.? i 2~ 1000.
Jlcm tt
r-
Aeric ult u:rii
s,
L . .
p~0)riet6ri I oan Do-

.;..! -. ,
:J ~J
briceanu,N icolaie MiEr-
o'
,
lescu,~aria Trifon,
I lie BE r b IJ !=l i obteF -

.
.
rnone n'i Lor-.
,

~
67.Schia ~oiei ~oanta. I r" .130217
-
-
-
14S, X 'Ji::rtO.l 1egru in~s t.erul'
<,
50,5
A gr-Lc'1~+" r:i" i

'":;r'
INVENTAR
al coleciei de planuri
N I '. total al - - Data
i
t-Nt':- - - -
\
Tehnica
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor ntocmirii
Autorul Scara
Dimen-
Materialul
,
de Beneficiarul Obs.
dedetaliu anul, luna
siunea
execuie
inv.
i pariale ziua.
-
<
1 2 3 <1
5 ()
~7 8 9 10 11
r?
21QQUl mo? i ei COmanCf r' lLJ).1: . N . F r a-
1/ ;1) -
"
r t on C0101 "~iiru.ster ul
't- '~
I t - I 'pt.
-,
c om. Daves el u, ol aS6
.
t o t Lte a- 10000 70CL 11<r Lc ul t ur- I
Oc ol u, pr oDr i et at ea nu. ,

a t at ul u. i ~
-

, -

C) Pf . anu I n: oi e i , Ar vLt f;3-
1887
- 1/ 75 x I c ar t on
c ol or ~; . : : "ni s t e r r ' ul
.
1
c a , pr opr i et at ea s t at
- 10COO 50cm I I gr i . c 1J . l t ur i i
2 ex-
l ui .
r- ,
- . .

70'1 Pl anul per c al ar al ( - . . ( l . . J 0- ~, : G ~N i ~( .!"
1/ 117 x par t on c ol or 1';11ni s t e r ul
1I/i"V v,_ 1 t . '
1) 00/ c u 5COO 6l c ~
11
6
r i c u I t ur i i
\
J.l raanaa e ave om-
{ ex .
Br a S!; e v- : : ' . ' ,
,. I
>-
( r -


I
- !
,
171.
Pl enul pm nt ur i l or
1878 A, Gt Opal u 1/
b r t on c ol or 1.i n i . st e r ul
,
124 x
di n ma~a s t at ul ui
100eO
2) C1"
Agr i c ul t ur i i
VI di l a, dat e ns ur-
-

(
,
,
ei . l o: r "
;
;

,
.
.
72- Pl an par c el ar al mo- 1893
,
- 1/ 71 x c er t on '1,C Gr L' : . 'ni s t er ul :
i ei s t at ul ui B~c i - 10000 j) ClY.
Jl gr i c ul t ur i i 3 e:x.
,
,
niu
.
I
:
-
Cd. 1393,1987 - V 27- l-a 020
Nr.
N r. total al D;ata
Tehnica
de Denumirea planul ui de ansamblu
planurilor 'lntocmirii
Autorul Sr.ar~
Dimen-
Materialul de Beneficiarul Obs. dedetaliu anul. luna
siunea
inv.
i-parlale ziua execuie
--
1 2 3 4 5 11 7 8 9 10 11
73
?lan~l unei ,eri 1887 1..'3ior
1= 13J x cart on color Ili ni ster uL
dept;i nst e v n7,~h" 'i:L' d.n Capita- 500C.rr 14lcc
~gric uIt u.rii
"
moia V ~d8stra,propr .e- novici
-
.
~

tate
~
st at uI ut .
,
Q
-
~
,
.
~

71- Planul unei pl:1r~i de,'- 1887 cpitan de 205 x. ee.r-ton


color .1i '1i ster u1
t Lnat e v:lnzrii din A.Ca9ita 5000 70rm I gric uIt ur-i i.
-
-
-
~oia V igine;proprie
novici stj.

tatea st at ulut .
-
t

75 21aou1 moiei G~" ica I d.1900 62 x ~8rton [Lnl sterul


,
- - negru
,
C? ,
r-,
"
-
75cm
- -
I gric ul,t urii
.

.
e
"
61,J > rt ie 7 '1 . Plan parce:ar al mo-
<in H911
1. Dejrid3~
..
ce:ra- negru ..iniste rul :
ie i CornescL1., pr-opr i.- cu x 63 t \.,:ricul t urii
tate a statului. cm.

,
. . ,
1891 N .FratoQ-
II 138 x certon negru - 1inisterul
(
77
Planul ~oiei BosotA ~
,,1 e-<. ;
proprietate a sta t ul p i . t Lceanu 5000 7,5 ~gric uIt urii'
,
CiD. ..
.
,
- - "

r-
,

INVENTAR
Model 3
al coleciei de planuri
-N I '. - -- N ,pAotal al<" ----Data -~._-
- -- - -- - -- -
Tehnica
- .- .- -
-
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor
-
ntocmirii
Autorul Scara
Dirncn-
Materialul .- de Beneficiarul Obs,
eledetaliu anul, luna
si unea
execuie
inv,
i parinie ziua
..,.
~
. .

1 2 3 4
-,
5 fi - 7 Il 9 10 Il
78. E lanul moiei Osiea- {dol-5Ji!Scr.1!& .'3.t eW "'\e 1"')3
L1.Lrt ie
rolor ldni~terul
V I ~dLlleni, ')18sa Olt- s ki 1000 14cm
A sric ulturii
de-Su8,pro~rietatea >Jtj.
-st at ului ~
'-
- . .

---.- - c

~ -
73. ')lan topogra fie i 1887 1w N egrea- 1/ 56 :L certor.:. co).or Mi-rrister'lJ..l
r
economie a-l moie i
feb- 27
cu.
JOaCa 7o-L' Agric u: t urii
Cri '2 ,UPr u,proprie ta

tea s t a t u Lu ,
.
-
.
~ (
-.

t
dO. )18nu.l Ploiei C.irnpu 1887 N .N " :B'r~- dJ 68 x c rton C' ,)~or
Ministerul
.
?E rului ,~roprie t atea t oti ea 1700 56cm A ~ric uLt ur i.i,
,
statu.lu.i.
-
nu. 1. .

,
(
-
- .
CI. Plenul pareelar <11 1887 cpitan de CO
;T a
rton color MinistE r-uI

e
unei'-,din moia Cm- r,".r;..Ni-
1000 92cl'
-
Agric ult urii
pul Per-ul ui.v.x st Lna t ]; se u m.
t
a se vinde in lot uri
)
mici,propriet:=te a
-
.

stat ul ui.
e
I . (
.
-- ..
- -
.. _. - -_ .._--
Cd. 1393,1987- V 27- I -a 020
Nr. NI"'. total al Uata
Tehnica
de Denumirea iPlanului de ansamblu
planurilor I tntocmirii
Autorul Scara
Dimon-
Materialul de Beneficiarul Obs. dedetaliu anul, luna
siunea
inv.
i pariale ziua execuie
--
1 2 3 4 5 tl 7 8 9 10 11
82. Sehi ~E:le dc p18n ale
Zl.1300 Const. 1/ 1~J5
g.rt ie
eera- negru. :inist er-uI 103 buc.
moiei Bebiciu.,Jrop~
'-ta- Haotono- 5000 7 13
ta.
Agric IIIt urii
te a stat uLti,' pentrr . 103 viei
m - vn ,
- ~.:

lot 'lri mici.


-. .'
~
~

e
-
83- Sehi 'ele de pLs n ale
f(1.190~
:~.Crees
1/ : 1 x I -:l:rtie
cer-s+ 1)'3gr u MinistE 'rul'
4:' de lot uri de pe rn:
- C 1 10000 5,5
A >?,ricuI t urii 45 buo.
ia Osica-V I dule ni,
cm.
proprietate st st ul:1.
- ~
a
.
,
84 Schi ta li 29 de lot uz-: 1836 Dinopol 1/ 34 x hrtie negru Ministerul
din moia Hot,~rani,," )l 0- nov.
5000 21,5 A gr ic b.lt u.ri i
29 buc . "
pr I .etate a a t a t u Lu ,
i
crn-
plasa OcolJ..
- . , .

- ,
,
~
r-
Schi ~e de pLan a 46
/3.l:1c0 Jonsta n- "1/
11, 5
hrtie cera- negr u .liniste r..ll
U. . J .
lot uri mici de pe 1.0' ~
tin Hari I 5000
\. 11
tt 1\ ~ric .ilt urii 46 buc.
~ia Fr~sinetul-Govor~ tonovici
I

,
,...11.
'~" " oprietate 8 stat u-
. .
lui ,comuna V l~dila.
.
. ,
.
r s r
Schi e de plan a 2~
~d.190<>
J Clle :(es- J/
11:.r ..'-rtie ccre-: negru. Minis terl..t:
'2) buc .
...J r
l .t ur-t de pe rno i.a
,
c
10000 8,5
LV
Agric'ul t ut-ii b
C" oroicul,proprietF
;e
om.
!
st et ului .
.
#
r
INVENTAR
Model 3
al coleciei de planuri
4
'-Nr.-
1-- - -_.
N r. total al Data
Tehnica
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor ntocmirii
Autorul Scara
Dimon-
Materialul
j
de Beneficiarul Obs.
de detaliu anul, luna
-
inv.
siunea
i parialc ziua >
execuie
-

1 2 3 4 5 l 7 8 9 10
.
11
-,
1/ 15 X hrtie
87. S.;hie de plan a 119
'.1. .... C,
C.Hs'ri- cera negru Ministerul
IJ/k
lot urL de moia Ob.c~
~
tonovici 1000C 12,5 Agric ult urii
~ie,propriet8te a st ,
-
~
- cm- ~
-
. ,
tullli gi a bisericii
. .
- .
;i a C olii de pe
6ce8st2 rr.o'}ie.
= -
-
. ,
,
.
88'1:
- lipsa
.
-
,
,
89 Pls nul moLsi Amr~ 1819 Franz de 73 x carton pn- color Minis terLrl
tii. Klinger 700 69,5 zat Ag:::,icul t urii
-
t
stj.
.
- ..
cm- -
,
, ,
-
90 Plan~l moiei Comanc~

1840 se1'ldarU'" l
de
35,5
carton pn- color Minis terul
t
Grgore
~OOO
x 53
Agric ult urii
Ot eteLa-
stj.
cm
.
an
.

.
-
t
.
91 Schi E i de plan a uno: 1838 c. Lupes- 1/ 65 x carton pn- color MinisterlH
terenuri din moia G-
sept30 cu 10000 52cm zat 11gric I I I t urii
dinile,proprietatea
rstj.
E forie i Biseric ii Cre
-
,
ulescu din Buoure t i

Cd. 1393,1987- V Zi - I -a 020


Nr. N r'. total al ~ata
Tehnica
de Denumirea !planului de ansamblu
planurilor ',ntocmirii
Autorul Scara
Di men-
Materialul de Beneficiarul Obs. dedetaliu anul, luna
siunea
inv.
ipariale ziua execuie
--
1 2 (3 4 5 il 7 8 9 10 11
92 Planul moiei V ~d~s- 1914 David 1/ l38x hrtie cera- negru Minis terul
tria,proprietate a Davideseu10000 930m .A gric ult urii
stat ului.
.
-
,
-r-
. .
.
,- -
e - I
93 Planul moiei Potopi u, 1905 A .C.ihoski
1/ 63 x hrtie cera- oolor Minis terul
proprie tate a statul i I >J nov- 27/lC 10000 64cm Agric ul t urii
94 ?lanul zonei Znoaga (1869
- lm = 56 x hrtie negru Ministerul
lf;:o(JO
oct.26
~,s..t..j
65cm Agric ul.t urii
'oL~~
-
,
95
Pl.a nul moiei comurrl i
K1880 -
Sc ar Lst 1/ 52 -v: hrtie
"
color Ministerul pln-
Debule ni. . 1900)- Popovi.c i 10000 b70m
zat
-
Agric ult urii
,
..
- . -
- t
)6 Planul locurilor co- 1871 A1. ~anu . de 94,5 hrt ie cera- color Ministe rul
munale i rura le
l(
iun-26. bOO ta Agric uI t urii
I
a - x
2 ex-
cuitorilor din comun~
_c
s t j . 94,5
.
t
D~buleni. cm..
. -
.
91 " la nul terenuLui, agr
- Kd.1890,
Georg de 87. A hrt ie negru r~.inisterul
col al com-I anea,pla aug.21/ i?rainu 1100 bO,5
.
Ar;ric ul t urii
sa BaI t 8.
-
st j. cm..
.
.
. -
,
_ .

(
.(
INVENTAR
al colec iei d~ planuri
- - - - - - ~- - - - - - - - ~- - - - - - - - -
N I '. .- N I '. total al Data I I I ITehnica
de Denumirea planului de ansamblu Plandutarillor ntocmirii Autorul Scara Dimon- Materialul de I Beneficiarul
. de e. JU anul:, luna siunea executie
mv. I parlale ZI !.V t .
1 2 3 4 I ;) I fi I 7 I 8 I 9 I 10
I I
1 bL..I ."-,,,,:cl.. 1/ .) . I-rt
s.9rc:~ric" l= I Zeucle"!' :'J\ ,2 ::'10 I I bgricultu
cu
de pl~n a fi I lJCJ I - I - I '"1', : ' I ~rt1e ~e:'ctcolo. I inistcI'ul
bule: ll... v7, --"cult
.
1
rbei
-
Mf ~
Obs,
rti
l}" ~ i9'ttl,
II
4
sterul
Cd. 1393,1987- V 27- I -a 020
1
~.';"
;(. . ~
ce
u
.i
ricult ur' .
ni
ieultur
3
-N -F,
de
inv.
Denumirea planului de ansamblu
N r. total al
planurilor
dedetaliu
i pariale
1 2

i
u...
j

Cd. 1393,1987- V 27- I-a 020
Data
ntocmirii
anul, luna
ziua
4
132
INVENTAR
al colec iei de planuri
Autorul Scara
5 fi
o
7
Materialul
Dimon-
siunca
5
QI
,1
8
....
el' !"'-
Tehnica
de
I
Beneficiarul
I
Obs,
execuie
-
9 I 10 I 11
r
inlcteru-,
Leuit ul'l'~
Il
ricul
10
"'ii
6
Model 3
3~~
1
6 J
INVENTAR
Model 3
al colec iei de planuri
Nr. Nr. total al Data -
.-
- -
Tehnica - ..
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor ntocmirii
Autorul Scara
Dimon-
Materialul
I
ele Beneficiarul Obs.
eledetaliu anul, luna
" - " _ '. 1'
siunca
execuie
inv.
i pariale ziu~
--
1 2 3 4 5 fi 7 8 9 10 11
,
-
1 Jgdetul ~T(,Hi ~Jlr.F'i
--
......... -
!. FIe m;1 no'~1einOl~glli 1811 ~r8nz
.... ) x
b .. rtic "
colm inist!'ul
-
PJ. D-
ne tt. j I'olcis
..;t "r- "~t ~
p.rie ul t tll~i1
-
!
:
I
;
" ,
:
" I
Cel. 1393; 1987 - V 27- I -a 02 0
2
'~Bll1
INVENTAR
al coleciei de planuri
N J'.
de
inv.
Denumirea planului de ansamblu
N r. total al- Data
planurilor ntocmirii
dedetaliu anul, luna
i pariale ziue
Autorul Scara
1
..
-
il
n
-

Cel. 1393,1987- V 27- I -a 020


18;3
lul 2
1
;) (i
Dimen-
siunea
Materialul
Tehnica
de
I
Beneficiarul
I
Obs,
execuie
-
9 I 10 I 11
10 ....
ru .
ul ~"""<C"
M~e~
-..J
i 0 \
7
..
3 I 4
t., .
8
n
..
-
1 --
rul
tur1 "
1 i
icult
~ I W-,
Nr. N r. total al D,ata
Tehnica
de Denumirea tPlanul ui de ansamblu
planurilor 'ntocmirii
Autorul Scara
Di men-
Materialul de
I
Beneficiarul
I Obs. dedetaliu anul, luna
siunea
inv.
i pariale ziua execuie
1 2 (3 4 5 (1 7 8 9 I 10
I
11
I I I I I I I I I I
..

en
i 1
i
..

-

r
ubi t
"n- i

UJ" l
ui n-
rul

1
_ _ 1
i'
!j
I N V F-N l- A R
al coleciei deplanuri
N r.
de
inv.
2
Data
I ntocmiril
anul, luna,
ziua
Denumirea planului de ansamblu
N r. total al
planurilor
de detaliu
i pariale
3 4
~
8
Dimen-
siunea
Autorul Scara Materialul Beneficiarul
execuie
10
Obs.
f O
11
ul mO.'jie i',''''1':''-
'"'n
it
1j
~
I!
I
Jlsnul u:.ocie irnc
...
ml n' C
+
~1 Gul:lE .
l
I
i
-
1
l'
... latina.
1
-
li
"1
1852 DL:;.itrlE: de 35 x cc r-t on pn-
COl01 inieterul
i22
!:runt ul:ie
6~C 63,

I
- col
I
-
I I I
ui3-
1 -I _..:l_~_. 1 _ . 1 _ _

.i85
COl
1
d
-5 7-
9
i t o
9
1 t er ul
- u
1
N r. I
IN r. total al
Data
Tehnica
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor !ntocmirii
Autorul Scara
Dimen-
Materialul de I Beneficiarul I Obs.
de detaliu anul, luna, I
,
siunea
inv.
i pari ale ziua .execuie

2 I 3 4 , 5
9 7 8 9
I
.re
I
11
I
I I I 1" I
l' a
'l
-
.." ')
"- - -_.. -
tj.
.J
ou-
-
rlle
n obrat~e
f
mO' : l i 11
eru
no
i '\ln_ I colo 1
i
il
1 1

"'1.
tst
,...
J.11
1'1 ...
h joc tZ
I os i

, 18, '-

1.
i
001 '"'2 .
'obrata.
tj.
al
icul turi"
teral
ieul turi'
010 r u1
ric u1turl,1
lnis,terul
rr1"'1c uLt uri
N)'.
de
inv.
Denumirea planului de ansamblu
N r. total al
planurtlor
dedetaliu
i pari ale
Data
ntocmirii
anul, luna
ziu
INVENTAR
al colec iei de pla~uri
5
1U~,')
5 ii Il
Scara
Dimcn-
siunea
Autorul
2 1
3 4 7
Tehnica
de
executie
9
terul
.cult urii
1.
'1
Model 3
Obs. Materialul
8
Bcneficiaru l
10
to
n
It
i
"'n
'. -
II
irii

lb3
<,
it ,-
"
h p
n
1 1
Cd. 1393,'1987- V 27- l-a 020
-
-

Nr.
de
inv.
Denumirea planului de ansamblu
N r. total al
planurilor
dedetaliu
i pariale
:Qata
'i.ntocmirii
anul, luna
ziua
-~
Autorul
5 7
11
Dirnen-
siunea
Scara Materialul
2 1
,..
~' .....
0'1i1
il1f.
3
'.
4
"
1
-
&..
....
il

8
n-
Tehnica
de
execuie
9
Beneficiarul Obs.

(
c~!.o
10
rul
turi
4
'j l~1
N I '. total al-l-
planurilor'
dedetaliu
i pari ale
NI',
de
inv.
- Data
ntocmirii
anul, luna
ziua
.
Denumirea planului de ansamblu
1 2 3
.,
lt-
,
, -'
- <,
<,
INVENTAR
al colec iei de planuri
Autorul Scara
8
Tehnica
de
execuie
1
1
1
1
9
Beneficiarul
10
u
U i "i 1
1
t'u
Model 3
Obs.
Dimon-
siunea
Materialul
5 II
01
fi 7
t
~i
1
Cd. 1393'1987 - V 27- I-a 020

.-, ' ti

...
t
Leu1tUl."'i
N 1-.
de
inv.
Denumirea planului de ansamblu
Nr,total al
planurilor
dedetaliu
i pariale
2 (3 1
Data
Tehnica
'ntocmirii
Autorul Scar~
Dimen-
Materialul de
I
Beneficiarul
I Obs. anul, luna
siunea
execuie ziua
4 5 i) 7 8 9 I 10
I
11
I
-
1
-
1" I
{
r=
rton
1:: .lI OI 1" ~n~G t,",~ 1
~..
,
riculu
-
,
.l.
c
t
n \,'.
-
,... r
ult ur-I
r oS.
1825 i < i , 1 1..tErul ~t'1-
t~
:--~t1i.
- .
col. u
-

~
, ?
" " ." l.~

i
\; /J
NI'.
de IDenumirea planului de ansamblu
in".
N r. total al
planurilor
dedetaliu
i pari ale
I N V E N, T A R
al colec iei de planuri
Data
ntocmirii
anul, luna
zlua ,
(j
Autorul Scar:-t
Dimon-
siunea
1 I 2
-

(.
O
t

3 4 ;)
1
- c::
Tehnica
de
I
Beneficiarul
I
Obs.
execuie
-
9 I 10 I II 7
-
p
Model 3
1
" ~!
ur1i
8
Cel. D93,1987- V 27- I-a 020
:1 '\.
1
0"
1
i

Materialul
,
.5
"
1
n-
r
t
2
N'r.
de
inv.
Denumirea planului de ansamblu
N I '. total al
planurilor
dedetaliu
ipariale
1 3
Pata
Tehnica
'tntocmirii
Autorul Scar" l
Di rnen-
Materialul de
I
Bene:ficiarul
I Obs. anul, luna
siunea
execuie ziua
4 5 tl 7 8 9 I 10
I 11
I
1854 rimit!'if,;.
de 00 x [!" !.Ttie ~1.n-
~olor ;cinist~rul
, .., .... ~...1.
Ciul'lt (2
-
110C l;~~!T! '7.rt: .
,.,... .;~..,t urii
..
,
1
or o
i io!!l
1
-
'"
1 ' O
ov.
t
v
.,t~
-,
1
..
- ,

1
J
1
.~ f t(
INVENTAR
Model 3
al colectiei de planuri
f---Nr.-- --- - . -'. - N r. total-al . Data. ," . _ . [: Tehnica ..
de Denumirea planului de ansamblu PladnUtarlll?r I ntocmI I 11 Autorul Scara. Dimon Materialul _ de Beneficiarul Obs,
. de e I U anul, luna siunea .
mv. i pariale ziua, executie
1 2 3 4 5 (j 7 8 9 10 11
" t":! 1; '';.' '" '\ "iet . t ' ... 1
-- ~ el ~.~ -," - -, " - - - ":'h\'lP __Lr 1.1" . ':' grt:. .".lnl.El teru
.I lcceva .r.orr , ~ td;ri::u:t.t uri i
- I , 37CC!J
J3 . Plo-v-.u-\ ~ D~ ~ ,
G )'-"-\~~ 'h J';~~ ) l<6~6 \\A~,'" '. de~q'X , l' .
\ '- ' \ \ \ 'L''+' '( ~ ~('-h- e ~\oV'
'00'-'-. ..: . , I u..'-'\ . L 'MQU.O\~'~ 6~C!M f'~u'W>),s,
.
,
~ .
,
t
.'
,
Cd. 1393,1987- V 27- I -a 020
'.}
INVENTAR
al colec iei de planuri
f!
Model 3
2
N r. total al
planurilor
dedetaliu
i parialc
3
- Data
ntocmirii
anul, luna
ziua,
4
Materialul
8
1.
Tehnica
de
- 1-
Beneficiarul
I
Obs.
execuie
-
9 I 10 I Jl 7
ton
N r.
de
inv.
Denumirea planului de ansamblu
Dimen-
siunca
Scara Autorul
5 fi
1
Cd. 1393,1987- V 27- I-a 020

181
.1
181
~; 0C
l' "

-
...-I.. ~fl
lor
..rttr"
Nr.
de
I nv,
Denumirea planului de ansamblu
N I '. total al
planurilor
dedetaliu
i pariale
Uata
'intocmirii
anul, luna
ziua
Tehnica
Autorul J Scar-i
IDirnen-
Materialul de
I
Beneficiarul
I Obs.
siunea
execuie
I I 5 Il 7 8 9 I 10
I 11
I

He
18~C
" t'.) .."" .r.''[iOn '"..'::.n- ~.Jlv" \ .:.niGtl"
1 " '~h5zat .. ricultur!i
st: c..
2 1
1

03
-
ClJ.
n.
101
oct.l
1. l ue
4
i ot
i
-
.!..
-
1
t:~
,
d
1

- Ict:>lv.l.
6
i
nt.le
ul
ii
rii
i
INVENTAR
al colectiel de planuri
4
Model 3
,...,..
3
N r. total.al
planur-ilor
de detaliu
i pariale
de
inv.
Denumirea planului de ansamblu
1 2
.- .
-
c";
Cd. 1393,1987 - V 27- I -a 0 2 0
Data
ntocmirii
anul, luna
ziua
.
4
futoJ
~'Vtf
Dimon-
siunea
Autorul Scara Materialul
Tehnica
de
execuie
9 JO
Obs. Beneficiarul
8 11 5 (i 7
J .n - I COl
1
i
~~
df't~
1
i~"".2.
SW
N'r.
de
inv.
Denumirea !planului de ansamblu
NI'. total al
planurilor
dedetaliu
ipariale
1I 2
I 3
I I
1J.
I
1e, :)r'{_ H~r.L'"l'~ l~HS:< IT ''' l-a 1 1 :-
iri1
-
" r

-
-
'Qata
Tehnica
'ntocmirt
Autorul Scar~
Dirnen-
Materialul de
I
Beneficiarul
I Obs. anul. luna
siunea
execuie ziua
4 s tl 7 8 9 I 10 I 11

1 . . t"
cle.,
le
n-
<,
,
...-
Ci
a
" u
n : JJ.rl-
II
.L
0
" It
~
1
li
.Nf',
de
inv.
1
Denumirea planului de ansamblu
N r.,total al
planurilor
de detaliu
i pariale
3
Data
ntocmirii
anul, luna
ziua
4
INVENTAR
al coleciei de planuri
Autorul
5 (j
Dimc n-
siunca
7
) 0
-
Tehnica
de
execuie
o
M~
Scara Materialul Beneficiarul Obs.
8 10
2
11
..
t n
010 ii{~in

-
1
-
Cd. 1393/1987- V 27- I -a 020
i 1
~i'.
e- 'f' )'
""'.1'
r u ul
r 'Jlt uri'
\.lI
t
1
Nr.
de
inv.
Denumirea [planului de ansamblu
NI"'. total al
planurilor
dedetaliu
i pariale
~ata
'tntocmirii
anul, luna
ziua
Autorul
1) ii
Scara
1
Dimen-
siunea
Materialul
Tehnica
de
execuie
Beneficiarul Obs.
8 7
e
1n-.
n
2
1 ma 1
""
1
cnc.at~al I I
1:" 53 I GOi-(o.el1~ le I l. 5 ~ _ .," n_
br.2l ULc'. , J'~: :aCL . ~ , o .- f d :
,
~ ., 4 ,., .~ .; ; ;; _ ' 1 "\4 ~ _..~.. - .1 . I . _ . I .
" 1,- - , I,..r
03
"
lL,
4
L
ul.
tg,f ./
~cu" <o
~ 111. 3
u
~, -~.
9
1
. ,
10
l
i1. - ~k " '~ol~glx ~ h J- ceJ~ Jitr~i~.
eM& /i ~dt '& ;, ~c$r I '1?U~/i) (U
n "'l _ )1
i:"l.!.str : rul
l'1ul
11
{
..nultur11
1.
INVENTAR
al coleciei de planuri
NI'.
de
inv.
Denumirea planului de ansamblu
Nr. total al __ . Data
planurilor ntocmirii
dedetaliu anul, luna
i pariale ziua
,
3 I <1
Dimon-
siunca
Scara Autorul Materialul
2
Cd. 1393,1987- V 2 - I -a 020
Tehnica
de
I
Beneficiarul
I
Obs,
execuie
-
9 I 10 I 11
1&
Model 3
i
1
!..l. i{' cnz ~O
7
hi t on. . - :

5 (j
1 I 1..
.~.. T~'! '1"
1'_'~ '.::.nul mo~l..-. . oct 1
. ~
.,
8

,,-
1
u t
COl or
1.
NI'. total al
planurilor
de detaliu
i pariale
Autorul
D;ata
'ntocmirii
anul, luna
ziua
N'r.
de
inv.
Denumirea /planului de ansamblu
7
1653 I
.I"fe\':on- I e I[j.':I InU:tilc
;).l.n.-
.2\1 L~!JJ.;Ulil..\l 1
" -~
1
X pS'U'
I
If. ':,:' -l.C~
1 1 1~'I L)nV ]_(']_ 1'-::,:,.
1 7
C..1.le
I I I I
1
'" ie~i.l
I
.
I
iei 1826 ~nJilo de
k ~Cx cti.rtie
p1n- col!
- -
~ - 1- .. ",'- .
~"
- -
eLe", _
i!e9i. I I
1'~jL!...:.
I U~
1 2 3 5 4
-

<,
-' j
,..
-
Tehnica
Materialul I de
I
Beneficiarul
execuie
I 8 9 I 10
I
' "u-
Icol
Scar~
Dimon-
siunea
t>
1
,.
~.1
1
il
Obs.
11
)1 INVENTAR
al colec iei de planuri
2
'-Nr.
de
inv.
Denumirea planului de ansamblu
1

Cd. 1393,1987-' V 27- I-a 020


N I '. total al
planurilor
dedetaliu
i pariale
4
- . Data- -
ntocmirii
anul, luna'
ziua'
3
t. l' "
1
.~.
1
Autorul
nu
A LJ.
5 8 11
Dirncn-
siunea
Scara Materialul
fi 7
u. 1. rt
-
r"
'ierl.t 1 :-;:;

"
m-
+1
t
-
de
execuie
10
Beneficiarul
9
lor
1
1 i n1
i...
Ml J .
Obs.
Nr.
de
inv.
Denumirea !planul ul de ansamblu
Nr,total al
planurilor
de detaliu
i pariale
Data
'ntocmirii
anul, luna
ziua

Dirnen-
siunea
Autorul Scar~ Materialul
2 7
11
1
.LE Ue
(3 4
1
.1.
1
5 t')
8
' ' ' ' -
Tehnica
de
execuie
1
e
f . l . ~
ltj~o L.~.i.~me8-J J. 1 .. rt -1 Ll." 'l;ot: I Co!cr
9 10
Beneficiarul
1 i
Obs.
1
1
INVENTAR
al colectiei de planuri
.
~..
Nr. Nr. total al
- _ .
Data
Tehnica -
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor ntocmirii
Autorul Scara
Dimen-
Materialul ele
Beneficiarul OII' dedetaliu anul, luna
siunca
execuie
inv.
i pariale ziu~
- - -
1 2 3 4 5 fi 7 8 9 10 II
,

.
f
Cd. 1393;1987 - V 27 - I-a 020
INVENTAR
al coleciei de planuri
3
Model 3
Nr.
de
inv.
2
NI:. total.al,
planurilor
dedetaliu
i pariale
Denumirea planului de ansamblu
1
- J .- .-
3

-
Dimon-
siunca
Scara Materialul .
Tehnica
.de
execuie
9 10
1
Obs.
'. - .Data
ntocmirii
anul, luna
ziua
Autorul
4
.'

5
-'co
-. "
Beneficiarul
c
11
e x .
Cd. ]393/1987 - V 27 - l- a 020
ii 7
~
-1
Nr,
de
inv.
2
Denumirea planul ul de ansamblu
Nr. total al
planurilor
dedetaliu
i pariale
'3
:Qata
lintocmirii
anul, luna
ziua
4
1
. L . l .
.. : . .
. 1.
f~$

Dimen-
siunea
Autorul Sr.ar~
Materialul
8
Tehnica
de
.execuie
9 10
Obs.
11
1

Beneficiarul

i u

;r-

-
7 5 tl
CI
u
-
-
1
Nr.
de
inv.
Denumirea planului de ansamblu
.Nr, t.o.tal.al I _
planurilor
de detaliu
i partiale
Data
ntocmirii
anul, luna
ziua
INVENTAR
al coleciei de, planuri
Autorul
2 1

-
~..
',

-
V. ~I -
-
3 4 ;)
,8
Beneficiarul
10
Model 3
Obs.

..

Tehnica. -
de
J ]
1
.1.
.':'..~.
Dirncn-
siunea
SC<lf.1 Materialul
...
Cd. 1393,1987 - V 27 - I- a 020
fi 7
-
-
-

03
N'r.
de
inv.
Denumirea planului de ansamblu
NI'.total al
planurilor
dedetaliu
i pari ale
1 2

-
1

1
D,ata
Tehnica
'ntocmirii
Autorul Scara
Dirnen-
Materialul de
I
Beneficiarul
I Obs. anul, luna
siunea
execuie ziua
4 5 f) 7 8 9 I 10
I 11
I - .- I
. _ "l I _ ... -

.... '. -
1

...
...

-
~L A.
o
r.,
INVENTAR
al coleciei de planuri
~
Model 3
- - j
NI'.
de
inv.
1 2
Nr. total al
planurilor
dedetaliu
i pari ale
Data
ntocmirii
anul, luna
ziua,
4
le.;.
~
Autorul Scara
7
I.I\.
Tchn\ca
ele
executie
c
9
-
Beneficiarul
10 i)
11
Dimcn-
siunea
Materialul
Denunurcaplanulul de ansamblu
3 5

-
8
y
: : L T' -

'-
~fiL
-
~~
;,.,
Cd. 1393/1987 - V 27 - I- a 020
l
Nr.
de
inv.
2
(...
"~,.
NI'. total al
planurilor
dedetaliu
i partale
(3
D;ata
Tehnica
'ntocmirii
Autorul Scar~
Di mcn-
Materialul de
I
Beneficiarul
I Obs. anul. luna
siunea
execuie ziua
4 1) il 7 8 9 I 10
I
11
I
n ~ii~- - ..;v . .vI'
"I
_""' . . . . ,. . _ \1"
, ' , . - ~..,
...
Denumirea !planului de ansamblu
1
-
il
e

J .
01
..
-
1 - 1,,: (' \101'
u
..1
u.~i: .
]aX s.l.eu.
},
INVENTAR
al coleciei de planuri
E i,
Model 3
NFo
de
inv.
1
Denumirea planului de ansamblu
.Nr, total.at;
planurilor
dedetaliu
i pariale
Autorul
3
.c. .~.:.
2
41
. -
4

Cd. 1393.'1987 - V 27 - I-a 020


Dat~
ntocmirii
anul, luna
ziua
Dimon-
siunca
Scara Materialul
-
e.L el'; _
~,t.,..
1
Tehnica
- de
I
Bcneficlaru l
I
Obs.
execuie
-
9 I 10 I 11
-
-
~G : ' n ,
Nr.
NI".total al D;ata
I
I Scara
I
Tehnica
de Denumirea /planului de ansamblu
planurilor ILntocmirii
Autorul I D~mell- I Materialul de
I
Beneficiarul
I Obs. dedetaliu anul, luna
siunea
inv.
i pariale ziua execuie
1 2 3 I 4 I 5 I tl I 7 I 8 I 9 I 10
I
11
I I
. . . L . - 1. . . . 1: . 0 1

.I. !.!
i

.. 4!1.
1
'{
Denumirea planului de ansamblu
NI'.total al
plnurilor
ele detaliu
i pariale
Nr.
de
inv.
_ Data
ntocmirii
anul, luna
ziua
INVENTAR
al coleciei deplanuri
Autorul
.j
3
Scara
5 7 8
Tehnica
de
execuie
9
Beneficiarul
10
~
MQe~3
fi
Dimon-
siunea
Materialul Obs,
11

.,
... 4.::..
<,
<:J CI

4 B
-
Cd, 1393,1987 - V 27 - I- a 020
1:
1
-
/
-
c
1
u
cUll'
ta
Nr.
de
inv.
Denumirea IPlanului de ansamblu
NI'. total al
planurilor
dedetaliu
1pariale
D;ata
Tehnica
'ntocmirii
Autorul Scar~
Dirnen-
Materialul de
I
Beneficiarul
I Obs. anul, luna
siunea
execuie ziua
4 5 fi 7 8 9 I 10
I 11
"-
.~,1 .
.',otc ~T ;~.. I,j,...t: - 1 j, J l'
. ; e; : " ~1 c
- ,
.L .. ..... fIJ _ ~,.
I . .."""~ _"'.4' .1'\ r, t . .1.
U
-
03 2
)
1
}

't .

u e c
" : . 1 . 4 : 1 .
n '.LI'":' _ _
c
INVENTAR
al coleciei deplanuri
( r " .
Model 3
~
1 2 3 5
.Nr.
de
inv.
Denumirea planului de ansamblu
Nr. total al
planurilor
dedetaliu
i pariale
-
Data
ntocmirii
anul, luna
ziua
4
.. e ..
. .t.,. .,:,.
.

.,
Autorul Scara
Dimen-
siunea
7
.
." .
...

Materialul
Tehnica
de
execuie
Beneficiarul Obs.
~;-J V
\..,- ,
B
on
:;}!l
o 10 I
11
01

i l"'ulturi5
Cd. 1393,1987 V 27 - I- a 020
Nr.
Nr. total al ~ata
I I I
Tehnica
de Denumirea !planului de ansamblu
planurilor 'tntocmirii
Autorul Scarl
I D~men- I Materialul de
I
Beneficiarul
I Obs. dedetaliu anul, luna
siunea
inv.
i pariale ziua execuie
-
1 2 .:3
I 4 I 5
I il
I
7 I 8
I 9 I 10
I
11
~,
I I I
.,. ,. ~..
- -
. - ... . ,
"'
I L,= - - i.ct: 1L lrrii
.... ' " .
"~"K:L
"
--.
-
'- "
,

.~'"
1
...
-
c
..

~
,
INVENTAR
ModC'l 3
al coleclel de planur- i
~I
-.NI', NI', t0t;a.l.a~ ,
D<ltfl
Tt hnJ (';1
de Denumirea planului de ansamblu
planur- Ilor lntocmiril
' utor ul Snt r.t
/)II1WI1'
I
I\hllPI IH1111 d(" RelwfiC'i;'IJ '1.I1 (lb<.;, I
ele detaliu anul, IUI1<1
.. llln('i\
.".,.Il\it'
!
inv.
,;>i parttale ziua
. ,
- - - -
- - - -
.
-
. ~ ..
-
.
I
1 2 3 ~ ~) 10 Il '1 III II :
I
. ,
10
" 1
.

i
.. .
1, - -
...
"
. .
- '.
, -
,

, ,
"
1" ~ . L .~ ~.ee

I
f,i
. . j

;
t l'l. ~.
q., L . .

, I -
, ti-',
.
,
,~ t
..
:
l L ~
;
,". ,

' , ...
.' .. ... .
I ,
I
"
. .
:: '
~
1 J .~.. .. , ~
,
1, , ,
~

- ,
" .~
I
1 ,"t C' 1.
" ;' J. , ..: .... : ...
"
i
<

,
,
I
"
l " ! ,
..
1
I
e
,
.
- I
,
,..
'.
.,
1;. IL _ 1:-
1'j
..

..
"
I
..
.

1.
I
I

~
~ "
'.
..
.-

:, '
~
.-
;.
tol
!
. .. ..

,
I
,
I
I
I
I

-
.
I
I
I ,
t. ~.t .b.t~~,~:..j' i. ,
-
~(
- .- ~
T''-
, ,
t
"
_ ".l
1'
~ .,
r- - .
,e' .
"" .. -
... -
-
c
<, O !
.I t,. v .. . ::..
. _ c1c
I
, 1.. J . , l.l t.l
~-.
\ ..
" . t
: . ,

I
I
I
~
Cd. 1:1fl:t 1DB7 - V 27 - l- a 020
NI'.
de
inv.
Denumirea planului de ansamblu
Nr;total al
planurilor
dedetaliu
i pariale
2 3 fl 1
Data
'ntocmirii
anul, luna
ziua
4
,
,
Autorul


5
-
Scara
1;
1
Dimen-
siunea
Materialul
Tehnica
de
execuie
Beneficiarul Obs.
7
..,

8
r
..:
c
9
L vale
10
c
1
11
-~..t~-
~~
14~ -
3~~
INVENTAR
al coleciei deplanuri
2->
Model 3
3 :'>
L Ur-:l'j
Data
ntocmirii
anul, luna
ziua
4
J")
l.
7
certa
8
.cLor
9
Beneficiarul
10
Obs.
Nr.
de
inv.
Denumirea planului de ansamblu
Nr. total al
planurilor
dedetaliu
~i pariale
Dimon-
siunca
. Materialul
Tehnica
de
execuie
(,
11
.\.1
1 2
Autorul Scara
. ,i'~; "'J ' -I-~: - I
I~.le"'
1: il .r;c ~, I,;..t, v~.
.L 'l.
~1 I
IVe-.l.(;~l al. I II,,;W.
r
{...
c D1l n_ - '- U
oc"G.f .
",- lu - ,
l~~.
.~"
c . .
DI"U_
.
.... 10
80
em.
t i ~
c iJ ,.
-
J.II-
lor
rt
t
_1"'~"'-';
~.:~"'~-
t.,::.'~- c~l tu
. . . , r i c u
t'Ii~"
\l23i
l!+S.
.t -> (
..iul .

~
CUI :;:,;.:"
in-I nerjru
Cer'sol-fi
Dl . S ... "ul
( ;.
.,

Il.

_ l~~lt- ,1 l u I . .
r

:toriloJ : L~y,
-~
- 1.1"
Cd. B93,'1987 - V 27 - I- a 020
~'lricuhiur' .
Nr.
Nr, total al ~ata
Tehnica
de Denumirea planului .deansamblu
planurilor 'i.ntocmirii
Autorul Scar~
Dirnen-
Materialul de
I
Beneficiarul
I Obs. dedetaliu anul, luna
siunea
inv.
i pari ale ziua execuie
1 2 3 4 5 ii 7 8 9 I 10 I 11
~ ~-
o: n n n
v 1
, L J
-
- ,
.1} ~~
1,
-.
n
.I
( r : ,
,
,
-..,.
I N V~E - N - A R
al coleciei deplanuri
9
Beneficiarul
10
1 1
~e.
8
Nr. total al
planurilor
de detaliu
i pariale
Data
!ntocmirii
anul, luna,
ziua
Nr.
de
Inv.
Dlmen-
Denumirea planului de ansamblu
Autorul Scara Materialul
Tehnica
de
execuie
('
\
1"', r- r: Cl) l~ Iltrtt- ne-'.rIt - iniLtcrul
r ,,..
1111 eo..uopl
I
l'
= l e' 37
C( r~t ., :
Aric'!lturi'
1
ti.
,
c cult I.tI
o'
el
I ~
k!j:.tif
~ol
- -
< :
I
-r
- "1:4
~ .
101' ~
f;, Ll
I
.J
" 1
1'\
' .... J ,1t.,.,,,"' ....... ,.. 10<1 ~,_
.:.;.
-
,( ,:1 )t~ I
1 nen-u1 i ni.stt Y'ul
"
- ..t.
2 3 4 5
9
1"- ,tl'~1

ti
o-~.'K
CI

,
&
Obs.
11
I~x~
I N V E N- A R
al colec iei de planuri
~
2
Nr.
de
Inv.
Denumirea planului de ansamblu
o
u- i -
~
1 1

~
-
\ ! ~l or
Nr. total al
planurilor
de detaliu
i pariale
3
() JUj,
Data
tntocmtrll
anul, luna,
ziua
4
- s c:
\.
3
\..
9
Dlmen-
siunea
Autorul Scara
5
1
Materialul
Tehnica
de
executie
Beneficiarul
?
,
,
c..
8
it/'
9 10
c
u
4 - 4- l'
..
1
Obs.
11
IJ. ~.
\
? ( O
Nr. I
INr. total al
Data
I I
Tehnica
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor Intocmirii
Autorul
Iscara .1~~men- I Materialul de
I Beneficiarul I Obs.
dedetaliu anul. luna.
siunee
Inv.
i pariale ziua execuie
-.-
2 I 3 I 4 I 5 I 9 I T I 8 I 9 I 10
~
c

.1,.
.. lor
'ttoV~ 'O
t!l

lr- I'
icult
u l
IN V E N T A R
al colec iei de planuri
Nr.
de I Denumirea planului de ansamblu
Inv.
Nr. total al
planurilor
de detaliu
i pariale
Data
J ntocmirii
anul, luna,
ziua
- 1- 1 2
3
F-
.,
I!.&L ~o
4
~
Autorul
5

Scara
Dimen-
siunea
Materialul
Tehnica
de
execuie
Beneficiarul Obs.
7 11
..
8

9 10
'1
lrn

t
i l
" ~<U. .
9
1'1 ltu -
1 1
..
ici Cs L .L ,
I -
I IOGif
Il
(iC-
I
2
I
H~rtcn I I cero I inietc
I re,1-
'Voo
I
.-
l
,..
J lrhul .',-!" - i"ilC'~'
t-
I
,-
I
E _ 1:. 1

'A It;;' ""


.
I
loet
iL
i
.l"!.. 'JT
il'ii
I
Nr.
de
Inv.
Denumirea planului de ansamblu
NI. total al
planurilor
de detaliu
i pariale

1
3
,.
i
n' !C'.

$
ti.
~
- ~/ r
Data
lntocmirii
anul, luna,
ziua
Materialul
Dlrnen-
siunea
Autorut , .,IScara
5
7-
9
f' t.~~
-
u t
Ci
-, (g.rf
1 t
~
r-
<,
tt5" O (
*fdf~
Tehnica
de Beneficiarul
u '
.'t.lI'i i
c ol "n
r'
,,,J
;4- .-
Obs.
. 11
iJ
IN V E N T A R
al eoleetiei deplanuri
-N:~I ;~~~ml~ea PI:nului de ansamblu
Nr. total al Data
I Tehnica
planurilor lntocmirii
Autorul Scara I D~men- I Materialul de I Beneficiarul I Obs.
de detaliu anul. luna,
Inv.
siunee
executie i parlale ziua
2 3
I
4
I
5
I 9 I 7
I
8
I
9
I
1()
I 11
12.1. :" _ 1:.1 oq1d. ~1r,~" 1'f1
i ~~
G.l: _ 10'" < _ . e 60 A C: : t o~ coL er L11_ tel: il'
(\u.ok i ./2-
"
2000 ~7, 5
'... l-
l) E;ri cu1J~ ur L : l.r1e,d. ~u panze 1.
..tj c_ ,
I
31 !
-
I
-
-
~
-
1iy~,.
- - - -
-
-
- f
-
I
,
, I
iei chetrc - .,
: ~71
G. BL lt~ de 67, 5 nrtJ E : c ol or ~~inisterlll
.!
~~ (O
,
l)OO-
'''54
5 p 1ns I : ? t r Agric u1turt .
-.
--
:~~chlt;)asa. ritj. cm.
I ~
I
15
I
I
, ,
"
,
l,
I
- -
.1 I I
I
,
r
;
i...
.
I
.
I
l' '.
- t \,\.
03C U tif 61 J irtte
c ,
-
-,
-
, l.1.-\""JJ.: L- ut.. 11(;;.: I l1lAActt 2.0
10CO 5) .,;,~dn; st
I fp.:riculturii
Nr. total al Data
Tehnica
planurilor Intocmirii
Autorul," . Scera ,
Dlmen-
Materialul de I Beneficiarul I Obs.
de detaliu anul, luna,
stunea
execuie i perlale ziua
I
I
3 4 5
I
9 7 8 ..
9 10
I
11
I .~
"
,
T
'1 .: ',;
in,
I D" itrt.o-
de, ,
C7
"{
~.I tJ .~:; , l' - ,'
1, ~nist..;rp
If
~
,
i ,(NL ,-0'"t
IttR~1~
::ne KG1~-
n
110C "'> < CI.
po- ia,G ...,
I ..
nen
C "' . . . . . ;
.\1 L
Nr.
de I Denumirea planului de ansamblu
inv.
1 2
1..;)0'
, <i
mt12.3tir L i
19
"'O~ ~)hdlJ le conc.r.i c
os i
rv > duri' p
1~rt.' ':'tii , ronr
..... ni~stL:'i.
Br c
21 ' ) 1' ""i'~1[ ; 10'i e i L.ln'
J ~0~r i 6t ~t ea ~i ~r o
1- i L, i 1a',1 i..
l~- ?
J 08'1; d~xe
- 1
72 =.1:: 2 :i.'toL 1
IOOlor l' .mst r- u
o'- r1..C l ' {' C t. :ric ul.t 'U" "'cpovtc i 5),5 o':nL:.8t
J . '.
'lJ .Le

SiJ ~
3- ;7
~1
(' 3
c ' ) l or 1. T Il') :?1) n Ce ;;00
de
roc c n
') ~" :
..... nister- uI
wr iC [lI [;urii
1.> 8~
, ~1[J
: 1
I
:f
- , 1
Nt.
de
Inv.
Denumirea planului de ansamblu
Nr. total al
planurilor
de detaliu
i pariale
3
t f.1e
2

le nu. 1

Data
lntocmirii
anul. luna.
ziua
0\1, J ..{"
f,e.~~.
- 7'-
le~~
4
INVENTAR
al eoleele! deplanuri
Autorul
5
oi
Dimen-
siunea
Scara Materialul
Tehnica
de
executie
9 10
r
Beneflciarul Obs.
7 11 9
-
~
8
'.
-
-
Nr, I
IN'.total ali
Data
I
I S7
ara
I Tehnica
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor lntocmirii
Autorul
I D~men- I Materialul de I Beneficiarul I Obs.
de detaliu anul, luna,
Inv,
snmea
execuie i pariale ziua
-
2 I 3 I 4 I 5 I 9 I 7
I
8
I
9
I
10
I
- ~ I~ - i .- -i ..-- I
r; I
;)
..,: I
.
-
- .}
-
-:i 1_ " f_ I _~'.
I Lf';i.I..L ~;n_ :.Lt- '.L UI' - 4", " I , ~l::rr . :''' .l! - - 10

M.~.t.r' kC;'llcefl0rf~ 71tl5 "/i


I I
!I,'xicul
don di n re)1.
I
. : n: .
.
t I
I
I
- - - - -
""
.
,
I
~
di' i'1.sn f, eo- I
I ~..,.
I .Dadea
11: 1.46 x 1hrtie 'egr4
r:inistE - l al
"-
_ \..
- cerat i'
I
l~~ric.t.llG t'.r,i
51' .
& 2 " i
I I I I I
I
I
i
-
~
- i
...
I
I
I
o:i(' i cehi t'1 :
';1 I 1jlL~;'t
E-
-
de: T5,5 birt ie
I ne:ru
r~iniS't( i'ul
<,

I
I ~"
- '.
s oc x 4 3
.pnzst::' Ii!'.l"icul tl~r4 .;
"
stj.
I
I .t", '; U1 necei S~Lcer}j i ,r ~t.
-
d2 .
1
83
x I CF:tr"'! / 1color 1" iniat
I ";)
,
110"" os . I 60 p~nl t lmricultu
Nr.
de
Inv.
Denumirea planului de ,& nsamblu
Nr. total al
planurilor
de detaliu '
i pariale
Data
lntocmirii
anul, luna,
ziua
I'NVE NTAR
al coleciei deplanuri
4
9
Dlmen-
siunea
Materialul
1
Tehnica
de
I
Beneficiarul
I
Obs.
execuie
-
9 I IG
I
11
I
u l
u l
Autorul Scara
2
..,

..
:
t : J & . .
3

, f
~'e;
1
5 7 8
rt.

~
c o
'\nzst

010 t
'ltu' .
TU 11'11
iculturii
')
'1
,1

2 4
Nr.
de
inv.
Denumirea planului de ansamblu
1
...,
1"\ li

Auorul.
~~r
Nr. total al
planurilor
de detaliu
i pari ale
Data
lntocmirii
anul, luna,
ziua
Tehnica
I I

'('
D~men- I
Materialul
I
de Benellciarul Obs.
siunee
execuie
-
9 I 10 .1 11
A
,-

3

. uIt uz- t,
- ~:.ll
u r i
1 :.C " iilor I\uPE ln1~
I 1B44 I~ I le Itr ~,5 c ':~I-: 101
I
inistc ru?c
ude 'ti. nun,,:? ni , r.Ci 1.'.7.. II Lpeee120DO x 45
') . .J .
rrriculturi' I
I
('
, 1~7
. .- .- .. t ,

H'J ] era-
"
iilor o., r'
1,.-
- 0tecnr; ~G 1J x c.r.rt~~1 coror- inisterul.
-
:1 .- - : '-.J
.
< : . f . r o - - ..~lr:(lr 1 300 l ; ) . C ) i. '''ri!! u1turi'
ii, I I
,
I I 6 t:l.I cm-

~
os i f
vl c i

ne"'r
T i
.,
)\)\.
9~
t on
.~.~.
1- ~'~ .
tt-
r,
01' ... 0
C
J .

Nr. total al
planurilor
de detaliu
i pariale
3
Data
Intocmirii
anul, luna,
ziua
1
Denumireaplanului de ansamblu
Nr.
de
inv.

-
i el'
4
_ . . L e
INVENTAR
al colec iei de planuri
Autorul
5
Scara
9
..
I~~ Ir o
1
t[~@
Dlmen-
siunea
Materialul
1
c
4-
' .
- -
5
1,
t on

Tehnica
de
executie
-
Beneficiarul
10
n
ieu"
-
9s
1
11
Obs.
al coleciei deplanuri
Nr.-- Nr. total al Data
I
Tehnica
de Denumireaplanului de ansamblu
planurilor lntocmirii-
Autorul Scara I D~men- I Materialul de I Beneficiarul
- .
Obs.
de detaliu anul, luna,
lnv. siunee
execuie i partiala ziua
-
1 I
2 3 I 4 I 5 I
9 I 7

9 I 10 I 11
,
1
1

1 1
Ultur
i"liotr DU
ricult
1!li
4
'l
...;..

c
-
1.
~

c ol o
r'"

" " f i
7

c

u l
iI
'. 1'-'0 .Iic i ochii "1
1 ,"~61'~,
1 '
-
1
-
I
),? u r t i e
:~r L n~EltCl"ul
c!- ~t i1roJ .r1et!"tG{
_ ! 2 A.
~ ~ricul turt'."
c.:
I I
I
.
1. .L ... n iL .Ln'il('1 ~,> r..:Innn~H "'""j,
I J.o) 1
I s iL e 1"1:0
I
t "1- .LJ b.a.t:
I coL oz- :
"inist
~IP-PF:t : - C
1 ~. , ,
Mtriculturl"
- s .
l.n~e",
t
Denumirea planului de ansamblu
Nr. total al
planurilor
de detaliu
i pariale
Nr.
de
Inv,

O' iei Dr:\e

3 4
Scara,
Data
lntocmiril
anul, luna,
ziua
Autorul
-
- -
Obs.
- ,
"
Tehnica
de
execuie
Dimen- .
si11lea
Materialul Beneficiarul

i
rt
,..,
tliat
ieult!
1
-
i
l ni rlov.l
1
i
<"" 1
ru
I N V "E N "T A R
al coleciei deplanuri
Nr. I
Nr. total al Data
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor lntocmiril
Inv.
dedetaliu anul, luna,
i pariale ziua
2 3 I 4
Dlrnen-
siunea
Autorul Scara Materialul
Tehnica
de
execuie
9
u
8 11 5
.,.
9
Beneficiarul
10
Obs.
..
t
i ~
t
Il
<,
'-
vn
n '
i '"
t,~
\A.L .L -
" i
Ul CO-.-:1c1\fult U'"
~".; .
'l"
de
~0 I
:erton
I
10'
I
i(j:ts~eI'n1
i.l,oan
~, r t i , ~r o~r i c ~~t 0P
tvu ai 2 ..4
l\Oc' 1.1C n'io7(i
il V 1" r t i ec .
i'.UCE
I
I
.,
I
'.
I
- '.
I
-
I - I -
.
-
, .
:1 .i _
-
,
1
Nr.
de
Inv.
Denumirea planului de ansamblu
Nr. total al
planurilor
de detaliu
i pariale
Beneficiarul
Data
lntocmirii
anul, luna,
ziua
Tehnica
de
executie
Dlmen-
, ~ithiea
Autorul.> ,
.... ",,'
Materialul
J ' : ul
2 3
,
ro

f\
-
I
-
I
-
I
-
I
- '.
I
-
I ati
I :., i' cert on
C ol('),r r;.1!nist(lTul
,--- \ I
....,.,.,.
"' ~ I
1:~rieul t/J .ri
I

I I I I
tJ ~J t
1. : , .
I
1
I

- -
-1
-
1
'J .1._ I
1 1
1
150 x 1 :hrtie coIc, in:istcrul
\.- .i \: - '.
~5
fj
5 4 7:
Fj6 ) 1 ~c,ovibi de 1';) z ccrton
I colt: I inist( Tul
38 : ptn~Dt' .. R ricult urii
,
( lm .
I
.
~
.
cel'.}' l,j6) :. ')9)~"
, ro..3 1
~rto.n
"'i.eiatE ' rul
v s ~l
I
:
i
pr..:.. ,J ici
J l"' 5" .
~}'1<"+ r i r"xic111 turt
1 ~....
-,'
0:1 tti ..
1 1 I I
et
,
J .' ~=n. .
i
.9
"
"..~....," ,..
Obs.
11
Nr.
de 1" Denumireaplanului de ensamblu
Inv.
Nr. total al
planurilor
dedetaliu
i pariale
rs vE N - A R
al coleciei deplanuri
Data
lntocmirii
anul, luna,
ziua
u
. Autorul
2 5
p~'.\.

t uc,i, 1

)
t
..
3
-
c
-
4

8
fi
CIi.
Dlmen-
siunea
Scara Materialul
Tehnica
de
I
Beneficiarul I Obs.
execuie
-
9 I 10
I
11
v",u .
I
cult
8
.."
7 9

r;
-
fi ni
ult.n~i
i
ricul"
11
Nr.\
INr. total al
Data
I
Tehnica
I I
I r
de Denumirea planului deansamblu
planurilor tntocmirii
Autorul .. Scara
IDlmen-
Materialul de Beneficiarul Obs.
dedetaliu anul, luna,
slunea
inv.
i pariale ziua execuie
2 I 3
I
4
I
5
I 9 I 7 I 8 .
I 9
I I ' . I
."
(
I J )1()j~8ndVI~de Ibj,
I nrton lco l.c
1
L un-
. s : . .
,
celer i~1
l -. : . . d
ltcol. 1 b4 x C1~- t O" colo! i:J int~rul .
" " . l . z . l Vh s i l i
4CjC~('
67, 5
J "
117.:'icu1turi ,J .I,J
I I I
.
lr. 'jt;L , b>1
o.1ei 1'oc~~e c B-
~~~. Zi I
asl.Ie
de
67 ..
hirti<
c ol . . . . . 1'
10) - . . . 10n 5e
,')lort:t r
:
I ,gric/11tu
rl le ot j c m.
I
i I I
l.Jl! 4
I~OSif I
de 71 li 1:~rt te c ol ~r fUnioGf rul
I oct.1~ rrdc 4 2
"" . ~'."
l:~rL eI~l t
'.
I
Hf:':ec I iHmL ;'
st.i
- -

I N V E N--r - R
al colec iei' de planuri
r
1
\
-
~_ .' - _ .. ,. ~ ..
. Nr. tatal al'
o., Data- - ' - - - - '-
.. - o ...
Tehnica
--- - -
_ ..
- - '--_.
Nr.
-
.... ..
. , ,
planurilor lntocmirii
.
Dlmen-
de Denumirea planului de ansamblu
Autorul Scara Materialul de BeneUciarul Obs.
de detaliu anul, luna,
siunea
Inv.
i pari ale ziua execuie
1 2 3 4 5
9 7 8 9 10 11
3f Plpolul economic al 1893 E manuil 1: 60 x carton color Ministe r ul
I
C m07iei Fa~asca, co 1. mai Il Vineler 10000
53 I Ilgric ul t ur ii
)
.
Ti"cuta, pL s s a Crr sm~ m.
em
cr- opr- etetee lui
Cost pche
' !" )-' '1
.:encescL i.
I
I
I
I 37 P1an~1 regiunii din 1877 Skrzesze 1
- 1: 73 x carton negru Ministerul

stnga V:ii Ciorte- aug- 3 ski 5000 62 ~gricultlJ .rii
!
ti10r.
crn.
I
I
1
I
I I
1.
38. Planul 110.:;:iei ilrmeo - t i , 183$ cluce r- de 51 x hrt L e color TITinisterul
I
I
proprietatea
v.
mei 27 FotFche 15CO 33,5
A t -'
J lgricultu.rii
agai,
panz et :'
>
Toan Carp. GheI). stj.
I
I
cn
I
i
;
,
I
I
39 ~16n~1 mo~iei I~~ne7 i, 1[,24
K!lhne1 de 32 x carton color Mi'1isteL' uI
proprietl3tea
v.
lun.f.z leOO
74,5 po'- ';6t Agric uL t urii
83:'U
1
I08n Carp.
.
stj.
t
em I
I
,
~
I ,
"
.
colot 40. PIr- nul jude~I.lllJ i .zI HO-
- - 77,5 C F le Ministerul
-1..) 00)
I
x 76 Agric ul turii Vss L ui, cIJ indic arq2
I I
i
I ,
I
.
pdur i.dor- . cm.
I
.
I
,
I
I
r
;

I .. ... ~, - "- - !'C'- - - - - - - .... . . o


INVENTAR
al coleciei deplanuri
Nr.
de
lnv.
Denumirea planului de ansamblu
Nr. total al
planurilor
de detaliu
i pariale
Data
tntocmirii
anul, luna,
ziua
Dimen-
siunea
Autorul Scara
2
9
3 1
Materialul
8

10
Obs.
I
4 5
Tehnica
de
execuie
Beneficiarul
11
i
i r i 1'1-
i 1,0
n

t
1
,
e.L.~r.
.1.:
.L
.1.
,
,
1
"'n
1
n
n
9
i
icul4;uri
c.ol
~
..
1
1
1
i
Nr. 1
INr. total al
Data
I
Autorul ".1 Scara
I Tehnica
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor lntocmirii
I Dimen- I Materialul de I Beneficiarul I Obs.
de detaliu anul. luna,
inv.
i pariale ziua
siunea
execuie
2 I 3 I 4 I 5 I 9 I T
I
8
I
il
I
10
I
11
"
.t:
I ..
-1..-
I -
Ij ..- - - - - - .~- - - - l- ~- - - ~~- - - - - - - -
- -
I
J - "!.
I .
c ,; ~~.
-
I _. ___ L ..
.-
I
- -
..- _ ... , ~- - - - - - '- - -
- .....--
-
~.~
- - - - - - - _ .- _ -
I
( I (1, _ .1
1
I
C - el
c'
I l'
- ' .
I
.- 1. )521,r1~t ,ii
I ~3~5 colo~ nul .t.o i Boa. J f - I le cur ton. I .~inistf'rul
n ne.-t
I
fl~ricu1turi'
~~.
J .. "'.
I
-~t:J CtiL
I
,\.,I~ r( "J L
I
,
I I
- I
I
ozic
st - . om .
:4r
i l ok I "..:.- ... I ~.- ,::. vede1"I de I~r : I,'::-tcn I colo
l' 'i.'isteTu'
.l.~ icoc ')0.
1
, >i.P1~Tt ~!'icult uri i
i
) .
-
,.. -
...,
6
t o it'J iDteI'U
1
.,r,
_ner:t i. 1. 1.,.
,
hurL l] :
ie!
01.' Coo: 1~53 o.Vil- :o- 1
1
r
"
-
~ai 17 tref nu 1
c~ r >isco1f' i
I
1~
t
!11
n 1
t .
) ii
J.. ;b<
'.~n~l.
J . . . f o<.
- - s~t
I
,,'
Nr. total al Oala
Nr. I
planurilor tntocmirii
de .Denumirea planului de ansamblu
dedetaliu anul, luna,
Inv.
i pariale ziua
2 3 I 4
1; . 7
.1.
1
1
,f.1. .
G
I N V - E - - ~~lTc= - :A R
al colec iei de planuri
Autorul
5
.,.j
rC'ZJ n"

Scara
Dlmen-
siunea
MaterIalul
Tehnica
de
execuie
9 9
1
5
7

8
i'
-
c
co l
r
Beneficiarul
10
i 1
~
iulturii
t::d. :.
~(Q
11
Denumirea planului de ansamblu
Nr.
de
lnv.
2 4 3
Materialul
Nr. total al
planurilor
de detaliu
i pariale
Data
lntocmirii
anul, luna,
ziua
Dimen- .
.( stunee
Autorul
l _,
r- .- - - - - - - - - ,
. ) ~J l'
s- I 1..:,46 l.pe le <161 de 6~ r:=rton :)'lor '"ini
O.:;:tecTllsi1u, 12cn
. p n~s t
t
"'6 ...
t
.:ric'lltl_ U~i
(..(;
I I '? t
I

-
~
I
I
I -"

"
~
s oi i ,
,
-
- -
I :~~~'J f\- I
I I I I I I
- ,
- ,
- ~- - ~-,- - .
i
I
- :;ie
I
(,:~-..

I
I
;
t
I
I
, 1
O,"'~u.110 t1.
I
It..'jl.S
q . lt: - .- de 150
Qf r t on
i
f-.l.~ . ~i.6 Iti..l
.oc 4 ~.
).nz~<J o'
I
I
I
tr,ri cu'!.t ;!.
"
1,
~ I
+. oi
!
~T.
I
I
I I I
\
I
t
t I I
J
..~- _ ',._ - I
':
~. ~t >
<,
"
t-i
...... ,
e
7

,~
8~
i
Obs.
Tehnica
de
execuie
Beneficiarul
~
n'"
4
Nr. total al
planurilor
de detaliu
i pariale
Data
!ntocrniril
anul, luna,
ziua
NI.
de
inv.
Denumirea planului de ansamblu
2 3
r,
' 7
o
r trtt: .1.:,.
IN V E N T A R
al colec iei de planuri
Autorul
5
~1D.
1~e'ob1n
Scara
9 7 8
Dlrnen-
siunea
Materialul
Tehnica
de
execuie
9 10
Beneficiarul Obs.
11
i
hot"rni-
cts. nl- .!
Nr.
de
inv.
Denumirea planului de ansamblu
Nr. total al
planurilor
de detaliu
i pariale
Data
lntocmirii
anul. luna,
ziua
Dlmen-
siunea
Autorul, Scara Materialul
2

t -'I"i'~
'Vo.rv.
t
..,
il (J( ~::tu
-
3

4
- ,
.1.
:3
:...- .
-

Tehnica
de
execuie
Beneficiarul
8 10
5 1 9
t
9''
-
L_
i
Obs.
11
.'

\
-
OI
.p

n
-
Nr.
de l' Denumirea planului de ansamblu
Inv.
li
'.1".
IN V E N T A R
al colec iei de planuri
4 3
Data
lntocmirii
anul, luna.
ziua
Dlmen-
siunea
Autorul Scara Materialul
Nr. total al
planurilor
dedetaliu
i parlale
- 1- 1 2
n
~
-
\ &'!:> '2
Tehnica
de
executie
Beneficiarul
u
Obs.
8 11
.L eL I_
5 7 9

-
1
9
.
10
iois
1
v
...
~f
, .
IN', I
Nr. total al Data
I
Iscara
I
Tehnica
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor tntocmtrtl
Autorul ID~men- I Materialul de I Beneficiarul
de detaliu anul, luna,
Inv.
siunea
execuie i pariale ziua
2 3 I 4 I 5 I 9 I 7 I 8 I 9 I 10
-
O[,f

f'
. n i-tit
u
Obs.
11
"
t
i nt
j
-
\: <,
"
n
\..
I
-
.\
il
- ,
'1 .
Nr.
de
lnv.
Nr. total al
planurilor
de detaliu
i parlale
Data
Intocmirii
anul, luna,
ziua
Denumirea planului de ansamblu
2
1' l i no..
3 4
<J
4 1.:.
1.
7

IN V E N T A R
al coleciei deplanuri -
Autorul
9
Dimen-
siunea
Materialul
Tehnica
de
execuie
Beneficiarul
I
Obs.
7 8
t
9
1
('1
10
i
~
u
11
1 h- 1
i
li)
i(,1

_ .~
1
Scara
5
..
i r nu

1;.-
o
leul
Nr. I
N,. total al I
Data
I
Iscara
I
Tehnica
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor Intocmirii
Autorul I D~men- I Materialul de
I Beneficiarul I Obs.
de detaliu anul, luna,
sumea
inv.
i pariale ziua execuie
2 3 I 4 I 5
I 9 I 'i
I 8
I
9
I
.10
I 11
I I
, ,
I I I
-
I
-
'.

,..
-
..
... ""

in
)
l...;'"
.

-
1.

-
-
- -
1
Nr,
de
Inv.
Denumirea planului de ansamblu
Nr. total al
planurilor
de detaliu
i pariale
Data
lntocmirii
anul, luna,
ziua
2
4
1
3
"
,
.H3
INVENTAR
al coleetiei deplanuri
Dimen-
siunea
Autorul Scara
1
n
Tehnica
de
execuie
Beneficiarul Obs. Materialul
5
9 8
-
9
c !1
10
1
i
11
-
I
-
185("
I
'.",et( - 1 1.: I ''52 xl certon I COL
l u

I
62 ~: carton
1:
I r~:"'~"'11
f.-
.....
t.:.nf\1'" 58 CI,
I '__=
I fI."1'1c ul
.1.r

Nr.
de
Inv.
Denumirea planului de ansamblu
Nr. total al
planurilor
de detaliu
i pariale
Data
Intocmiril
anul. luna.
ziua
Autorul
-
2

3
,
\
,
\.
4
t
5
Scara
9
'..
8
Tehnica
de
execuie
Beneficiarul
9
Obs,

10

<-

1
,
-
<,
b

\.
Dlmen-
siunea
Materialul
'1

I 11
uIt'urit
. i
3
Nr,
de
Inv.
2
Data
lntocmirii
anul, luna,
ztua
Denumirea planului de ansamblu
Nr. total al
planurilor
de detaliu
i pari ale
3 4
IN V E N T A R
al coleciei deplanuri
Autorul
5
Scara
Dlmen-
siunea
Materialul
9
'1 8
Tehnica
de
execuie
9
Beneficiarul
10
Obs.
11
t'
,
/
,
\.
-

1
., .

:'l

t i
. . . . f >.
r : ? t
c
1:-"
rtculi;l~1'1:
tst
- "- .1.'
.-"-
iIr..
t

. 1. L e
~. J ... "',"
\.
"
..
Nr. total al Data
Nr. I
planurilor !ntocmiril
de Denumireaplanului de ansamblu
de detaliu anul, luna,
inv.
i pariale ziua
2 3 I 4
Tehnica
Autorul IScara
ID~men-
Materialul de
I Benetfclerut I Obs.
siunea
execuie
I
h-
5
9 B 9
I
10
I 11
111 I I
I
1 ~c:t,ton u~,lr i_ !~~_ F'!t.e'"
:J I ~o'_ - ,'"', ..nl.h.' I -1 f"rl'J cul

> . :1.
..l, :t~

- ,

i ".0
r
{ o
INVENTAR
Model 3
al colec iei de planuri
.Nt'.
.. _.~ NI'. total al Data
Tehnica
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor ntocmirii
Autorul Scara
Dimen-
Materialul ele Beneficiarul Obs.
dedetaliu anul, luna
siunea
execuie
inv.
i pariale ziua
1 2 3 4 5 r; 7 8 9 10 11
.
.
.
.
,
Cel. 1393/1987 - V 27 - I- a 020
INVENTAR
al colec iei de planuri
Dlmen-
siunea
7
Tehnica
de
execuie
9 l G
Nr'l
N,. total " 1
Data
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor lntocmirii
inv.
de detaliu anul. luna,
i parlale ziua
2 3 I 4
Autorul Scara Materialul
8
Beneficiarul
9
, 2
Obs,
11
,
_a
1?,l,
;
.-::. l.t- .."'" U..i,.. 1..';'-';"

" .{~rj
J. J~(
I< ~ uLlC.:J nu I ce
~
"
IcL .('t:)n .
I0" '1')
...
v e
..1 1 . 1 . . ' > jJ .I~ ~ .
.' .'.:1 .
tu " -a

'_" ::'1 'C" J, " l." '1 "


,) ~c. 1 I I J ~.' -.J
I -r aci, ~ ;IJ. I li
I
..J:t; io
I
~l
..., ~ '. IV " " " 1 )
c1 1 '.1 <. 60' ( . " 'n~ (" , ~ r.
I"
.i'i~ lt:J1.1
r 'I, , .t
ni .
5

1
,
INr. total al
Data
I
I I
l'
Nr. I
Tehnica
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor !ntocmirli
Autorul .Scara
Dlmen-
Materialul de Beneficiarul I Obs.
de detaliu anul, luna, - .-
slunea
lnv.
i pariale ziua
execuie
--
3
I
4
I
5
I 9 I 7
I
8
,
9
I
10
I
11
, e
I})l
Idul _11or ti . I I
" '-- --, .'
I I I 1 I U' 1." '
I ~
...
1
00':11
I _... unul roc:;;1 .)i. 1 '1 ..... f.
~
l('J~ j
. . . ' . . ;~,l. ' 1 . o.t
1:
1 0, il:iiit; ~:ol('-' ~iui~t' \llil
I
:...tt" l.
. I
c
l . : ) r
t 4
..
on
"
1 1
v
8

..
Nr. total al
planurilor
de detaliu
i pariale
3
Data
Intocmiril
anul, luna,
ziua
4
:.. . IoJ.II:
l.-:.a~ . :-
2
INVENTAR
al colec iei de planuri
Autorul Scara
9 1
Dlmen-
siunea
" ,
"
Materialul
8
Tehnica
de
executie
9
Beneficiarul
10
!
1
o
Nr,
de I'Denumirea planului de ansamblu
lnv.

..
Obs.
6, . t:U.~\.!,r; ' ~ I J.. I -r I .~,..- I ..
5

11
Nr.
de
Inv.
Denumirea planului de ansamblu
., .

li
{j O,\Vl!
I

Nr. total al
planurilor
de detaliu
i pariale
f!JVi,-
3
Data
tntocmirii
anul, luna,
ziua
4
..L.~
9
Dlmen-
siunea
'1
e
Autorul Scara

Materialul
8
Tehnica
de
execuie
9
Beneflciarul
10
' -ex.. .
Obs.
1 1
5
.Il.
I
~
INVENTAR
al colec iei de planuri
Nr. total al Data
N;~ I'Denumirea planului de ansamblu
planurilor Intocmril
de detaliu anul, luna,
lnv,
i pariale ziua
2 3 I 4

t
hq
Autorul Scara
Dlrnen-
siunea
5 7
-
9
-
'II
Materialul
8
Tehnica
de
executie
Beneficiarul
(
10
-
Obs.
9 11
1t;l~ " "
'.
' .:.. ,' 1 ' " '
'.

-
. J 5
Nr'l
INr. total al
Data
I
Iscara
I
Tehnica
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor lntocmirii
Autorul I D~men-I Materialul de I Beneficiarul I Obs.
de detaliu anul, luna,
inv.
siunee
execuie i pariale ziua
--
2 I 3 I 4 I 5 I 9
,
7-
I 8 I 9 I 10 I 1 1
~

P el Q , V \ l\ 11

..
- -
'"
Nr;
de
Inv.
Denumirea planului de ansamblu
Nr. total al
planurilor
de detaliu
i pariale
Data -
lntocmirii
anul, luna,
ziua
2
. \
1;..
1~

1,,~1tl r -- ~ - 6O:~t{.~
j
1 :]\., I'Y Y \ - !tu..-
R~ \JO~,

3
J.
.
( .
..
....
.....
"
.J.
"
'"
INVENTAR
al eoleeiel de planuri
Autorul Scara
5
9
\
P I01l"
Dlmen-
siunea
Materialul
Tehnica
de
execuie
Beneficiarul
'1 8
~
-
c
9
1
10
;..
} II
Obs.
11
Nr. I
Nr. total al Data
1
1 Tehnica
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor lntocmirii
Autorul,
1. Scara 1 D~men-I Materialul de
I
Beneficiarul
I Obs.
de detaliu anul. luna,
Inv,
i pariale ziua
. SlUnea
execuie
2 3 I 4 I 5 I
9 I T I 8 I 9
I
10
I
11
I I
~ ~
I
. ,~.. v.\..G ; ... .Jt.J
I" 'c..~O: 1
.. 't;L C
Iv01
i.
l' 1; ,
lmovolc
. . , . ,
C :JV i!I ._;..
1.J.j \.
I
5 '
I I I l
' ,
-
'1
''lonr;l mor1l1ar 1
1 - r11
f>< J ricle 1 :
'1 1 CI
co.r.t')n
C010I l nl s t c r ul
.) j
" " .. " "
.1.z. Z~~UCn!lll.~ ooo x 9.2 pi nz et " .rleu1tt.r!.
, .,
Jc:.... I I ~j . c
- -
c el
t t
1
s :
INVENTAR
A rz.>
al colec iei de planu1i
<Il !. '6r ..
Nr. Nr. total al Data
Tehnica .
planurilor lntocmirii Dimen-
Beneficiarul Obs.
de Denumirea planului de ansamblu
Autorul Scara Materialul de
de detaliu anul, luna,
siunea Inv.
i pariale ziua execuie
1 2 3 4 5
9 '1 8 9 10 11
t, ..
t
S - 84a 5~Z
.
) c.
fi
o ~-' - ~-" ./~ , ~
- . ~ ' ..'
-
~ L _ i'L -
'V
-.
'.
I
.." '" .:1 . . J "
~. ..,(,,~.(
)~S :;
4:.
L~ " '''\..J .c:

, . ; . . ~ ...
-
-
c
I
:.)li '~.
C(-
~'Jr~
,
,
" " --... -
.
-
- -
....
- - - -
"
~ 1 .ft_ C
,
. 21
"
I
''o oi'
,
~
-'" . t
f~ ~
r
- -
, -
- - - - -
"
-
,h-
t
,
.
h I
( C

.
.' '(
'~ ~ ~ t; ~
.. .-
r

:..\;;t
~
,
~ t\s
1 ...l.!j
,
1
, ,
~ 4 '.. \
-
;, ~ ,
"
1. '1 e-
-~- ... " 'C" -~ L ~.. 'ol
...:.; .l~~
;t,
r
~'-./ ~ -

o 9
1
:
I. ,
'~U' Y
-
L
<
~. )
.
. .. ,
f -
c
~,c
-
t
- - - -
I
- - -

;
,
1 '.
H
INr. total al
Data
Nr. I planurilor lntocmirii
de Denumirea planului de ansamblu
de detaliu anul, luna,
Inv.
i pariale ziua
--
2 I 3 I 4

~
el 1
1 c
('
::>
' C

l e
...
Autorul Scara
Dlmen-
siunea
'1
~
Materialul
8

Tehnica
de
execuie
c
9
" -
Benefl ciarul
" 1
Obs.
11
5 9
1 /'

"\o i
D

40
I N V E N T A R
. al colec iei de planuri
Denumirea planulul de ansamblu
Nr. total al
planurilor
de detaliu
i pariale
Nr.
de
Inv.
--Data
lntocmirii
anul, luna,
ziua

Dlmen-
siunea
Autorul Scara Materialul
3
'"
-1-1
2

.
tJ
4
1
Tehnica
de
executie
Beneficiarul
8 5 7 9
-

9
J
Obs.
1 1
Nr. I
IN'. lot.' " 1
Data
1
1 Scara
1
Tehnica
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor lntocmiril
Autorul
1 D~~en-I Materialul d~
I Beneflciarul I Obs. de detaliu anul, luna,
inv.
i pariale ziua
siunea
execuie
-
2 I 3 I
"
I 5 I 9 I 1 I 8
,
I 9 I 10 . I 1 1
.
R U l
, \ ,
~ ~ \ Utf\'(..~ \, CI'

fe

-
e!' -II
-
-
U~ ~
. p"
-
-
1
Nr.
de
Inv.
Denumirea planului de ansamblu
Nr. total al
planurilor
de detaliu
i pariale
3
Data
lntocmirii
anul, luna.
ziua
4
INVENTAR
al colec iei de planuri
Tehnica
de Beneficiarul
I
Obs.
execuie
9 10
I
11
1
I
lturlt
8
'" '"
Dlmen-
siunea
Autorul Scara Materialul
-
(lU,
-
-

5 7 9

c
-
-

,
ul
-
Nr.
de
lnv.
Denumirea planului de ansamblu
Nr. total al
planurilor
de detaliu
i pariale
Data
lntocmirii
anul, luna,
ziua
Scara Autorul
2 3
Dhnen-
siunea
Materialul
9 I .,
8
Tehnica
de
execuie
9
Beneficiarul
9
..

4 5
I
Ide.;;.
I
') ,
ar

. l. u.
" '-
"
i
i
i~:;l
, -
r
Obs,
11
)
n.
-NI.-
de
Inv.
Denumirea planului de ansamblu
Nr. total al
planurilor
de detaliu
i pariale
Data
lntocmirii
anul, luna,
ziua
e
2

~ e
3
I
4
<,
-
< ,
I N V F " N -r A R
al colec iei de planuri
Autorul Scara
Dlrnen-
siunea
5 9
Materialul
Tehnica
de
execuie
Beneficiarul
.,

-
J <

9 1 0
1
~IJ
Obs.
1 1
Nr. I
N" total ali
Data
I
; Iscara
I Tehnica
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor lntocmirii
Autorul
I D~men-I Materialul de
I Beneficiarul I Obs.
de detaliu anul, luna,
inv.
i pariale ziua
siunea
execuie
2 3
I
4
I
5
I 9 I 7 I, 8
I
9
I
10
I 11
4e I-
I I .
g l p[ C(,'" " -t " 'O'><..A G \o,~ t
-1 '\ l
1 838
ot@ hL l )
\ ,
~
)t~1
u
c i1 >~ UL dins~ r-eve: I
I
-
F , z sa(}u ..;~.~. a
I
,
nebat-ea Cu W\o~\\.U~ I
0))1
" 'eetenI
g~. .
p

!c : ~
L1 .~ ~ .J
A eQ c
'03\easa
, .,
fO~~. o ;r~ l
I
' ,1 c .r-:
I I
A~wW.
. "
~ ~ rt
p '311.

A
1 9~ 9
i
~
. f<i~1l
ta.. SQJ .\ " (Y u\.~
Denumirea planului de ansamblu
NI'. total al
planurilor
de detaliu
i parialc
_Nr.
de
inv,
3
INVENTAR
Data
ntocmirii
anul, luna
ziua
4
al colec iei de planuri
Autorul Scara
Dimcn-
siunca
Materialul
-
'.
B

'-
7

Tehnica
de
execuie
Beneficiarul
10
Obs.
11
odel 3

Cd. 1393/1987 - V 27 - I -a 020

N'r.
de Denumirea !planului .de ansamblu
inv.
Nr. total al
planurilor
de detaliu
i pari ale
1
i..
J
2 1

1. ) O\..
ului c
ril
ari1
001
~' ~~r
-
nl ul ul
la Co-
o 1 mo1cl
11'11.-
l ni ~t u.
03
Qata
Tehnica
tntocmiri!
Autorul Scara
Dirnen-
Materialul de
I
Beneficiarul
I Obs. anul, luna
siunea
ziua execuie
4 5 il 7 8 9 I 10
I
11
I
1866 \ l&x.
t: 161X
'oarton pin- col or
~ln1steml
ia n. f . l 3 . Ooez., .. 1000 52 zat t!rloult~i
1835
.l.~ .
1835
c. 1
1633
1. 1 5
-
n col or
ro
2 DJl.
1

lor
.1 '.
1
rl cul turl
1
rl cul turii
in! .
'rlcultu. rl
2 3
Nr.
de
inv.
Denumirea planului de ansamblu
1
l a nul 1
:;
-

ea.
1 rl10r
v i
l ui
o . i:J lu. l
u.
Nr. total -al
planurilor
de detaliu
i pari.ale
Data
ntocmirii
anul, luna
ziua
INVENTAR
4
al colec iei de planuri
Autorul

Scara
~
rt
8
(2
'Tehruca
de
execuie
9 10
_ f nnI'P"'"
lor
Beneficiarul
n 1
10ultur
i
1
ri
Model 3
1
r..
u~
Dirncn-
siunea
Materialul

r l tur1
Obs.
.1 .
u
1
5
l a
Il
cx
Cd. 1393.'HJ87 - V 27 - I -a 020
11
NT :
mv.
2 4
de Denumirea planului de ansamblu
1
100 pareo I ar al n_
iptrl ml d
nlul Glurttl1. u
111 1
r
c l o~.
ro
vindut
Nr; total al
planurilor
de detaliu
i pariale
D,ata
'ntocmirii
anul, luna
ziua
Autorul Scara
D~men- I
Materialul
SlUnea
---
5 il 7 I 8
eU .
Il;
141%
hirtiA
P. P-_
lt-
3

cart
.l-~
l n-
. .
Tehnica
de
execuie
9 10
Beneficiarul
col
ol or
1
iaulturi
ru
icul tu. r1 1
1
rl cul turl 1
color I ll1n1storul
l turl
1
uri1
Obs.
s.

Denumirea planului de ansamblu


-. Nr. total al
planurilor
de detaliu
i pari ale
Data
ntocmirii
anul, luna
ziua
NI'.
de
mv,
3

INVENTAR
al colec iei de planuri
()
Autorul SCDr.1
2
al
in
1 1
1 parc 1
ca l
e
1
-
1
4 5
-
,u~:.uu~l
7.
Materialul
8
, n
Tehnica
ele
I
Beneficiarul
I
Obs.
execuie
-
9 I 10 I 11
l or
l or
erul.
lturii
1
tturl
1
. triL
Jg

Di men-
si unea
t
Model 3

u
:3
1
rton
Cd. 1393,'1987 - V 27 - l-a 020
., .
Nr. NI" '. total al 'Qata
IScara
ID~men-
planurilor 'tntocmirii
I
Autorul
de Denumirea {planului de ansamblu
de detaliu anul, luna
siunea
inv.
i pariale ziua
3 I 4 I 5 I G I 7
1 2
Tehnica
Materialul I de
I
Beneficiarul
I
Obs.
execuie
I
8 9 I 10
I
11
l e pin-
ne~ _inlstrerul 2 alt.
rl cul turl r.
J
pl a

:3
i

...... /3
1
, Il
rcon
ct. f. u.

l 'ton 01
el.
rul
ltur11
ul
1 .
r1. oulturl1
1
'J '*

3 n'
"'l.aVH-
-
Nr.
de
inv.
Denumirea planului de ansamblu
Nr-, total al
planurilor
de detaliu
i pariale
1 2
Data
ntocmirii
anul, luna
ziua
INVENTAR
al coleciei de planuri
4 G
1
...
..Jal~t.l
Autorul Scara
Dimon-
siunca
Materialul
Tehnica
de
execuie
9
Beneficiarul
10
I , q
Model 3
5 8
inleterul
rl cul turl 1
Obs.
7
Cd. 1393/1987 - V 27 - I-a 020
.. /.
5 1 x/ca
. 5
Nl'.
de Denumirea planului .de ansamblu
inv.
,3
,7
Autorul Scara
Nr. total al
planurilor
de detaliu
i pariale
Qata
'tntocmirii
anul, luna
ziua
2 1 4
Tehnica
Materialul I de
I
Beneficiarul
I
Obs.
execuie
I 8 9 I 10
I 11
I
DEutru I U'1nlstoral
tur!1
tl 7 5
Dirnen-
siunea
c
-
l a
00 statr:f-

1 ; ) 3 0
t
1

st. l.
U Il. 1
, r
1 1
u1turl1
el
l nl sterul
101. 11turti
l nisterul
l cul turl
f
INVENTAR
al coleciei de planuri
r e
Model 3
1 rt;on lor
Nr. total al
planur ilor
de detaliu
i pariale
-NI'.
de IDenumirea planului de ansamblu
inv.
Data
ntocmirii
anul, luna
ziua
Materialul
Tehnica
de
execuie
Dimon-
siunea
Scara Autorul
9
lateral
ulturli.
"
'" '1 -
Obs. \'
7 8
1) 010.
~l.el L ud-I
1
1883
IF Ol-lele Il: 1 '85 %J:tarton,pl.n- 1 color 1--1n1s
l
tarul
oprietat.ea nov:25 Zencsana 1 0000 69 a- zaii. ~.:riculturl
aslle St.Chrl

,
001e1 st!l- 1919 Vl nt i l u 1: 15 5 hirtie Inortru
l avaoi oa. I i.l.z. Uax i no1. . 1
.LV
Q m
1 mosL ei ,;urcrTl.
1849
Co.rl 1000 .J7..5Ioorton 1)1.0- I00101' ll..1ioistsral
tlas-)1 ceie
sCj . x
a p1tar..l-
Sar -
1 0: 1 z aC
l ae B l . t an- ~ h" 'lr._ I .

1 I 2 3 4 s .)
130
. 10 1

Cd. 1393(1987 - V 27 - I-a 020
Beneficiarul
10 11
N1 '.
Nr. total al Data
Tehnica
de Denumirea planulul de ansamblu
planurilor 'ntocmirii
Autorul Scara
Dirnen-
Materialul de
I
Beneficiarul
I Obs. de detaliu anul, luna
siunea
inv.
i pariale ziua
-
execuie
1 2
03
4 5 t}
7 8 9 I 10 I 11
-
-
1
j
:3
5
1
-
OL;' ;

1
COlO.
~/.
1
rit
1
ril
1
11
NI'.
de
inv.
Denumirea planului de ansamblu
_.-.Nx_total al
planurilor
dedetaliu
i pariale
1 2 3
Data
ntocmirii
anul, luna
ziua
4

INVENTAR
al colec iei de planuri
Dimen-
siunea
Scara Autorul Materialul
8
op-e.
in-
-
Tehnica
de
execuie
lor
lcr
9
Beneficiarul
10
1
. uitu!'11
1
ricul'turl1
r
rul
l, turl
rul
'U
i
)2~
Model 3
Obs.
11
.~... .; f eu.
L3
J C l . 4
7 5 G

Cd. 13931987 - V 27 - I -a 020


5
i
el
1
N'r.
inv.
de Denumirea !planului de ansamblu
03
1. " .
Autorul
NI' . total al
planurilor
de detaliu
i pariale
D;ata
'i.ntocm.irii
anul, luna
ziua
2 5
1
1 ~b. 1 feo. va. e 111b-d eJ Gt~-
Vleui t;Jr. Odl)(j ela.ie~
~ JJ a / it; ,1
LJ Tl-e. k o.n OI.}(, (nel c
U:/tVz1~' aJ ~ li[('fm.'
A im f' r. ie l. bo :)(tk~
((;Lc/e.
4
7.
. l. z. Il
1
-f 9'< I1 1 01 /,
/
Scar:l
r
Dirnen-
siunea
Materialul
Tehnica
de
execuie
Beneficiarul
Obs.
ti 8
11
7
; . ; 0
1 c
i, rei
1/ 1'7-0>(
~oooo rre..w
~ r J x t t e
1 -il. .
/)CU1 jOJ(~
9 10
torul
ue; 'U< I /-/I",!
1
feyr~
1I~uw ~:
1 '1
1
INVENTAR
,1~
Model 3
al coleciei de planuri
t--Nr:.
NI'. total al Data
Tehnica
de Denumirea planului de ansamblu
planurilor ntocmirii
Autorul S('[1!'.l
Di men-
Materialul I de Beneficiarul Obs.
de detaliu anul, luna
siunea
execuie
inv.
i pariale ziua
1 2 3 4
J >
5 ()
7 8 9 1 0 11
.a-~t'
ruL
-v{;;,
~~~i\
\~
.:p-eO/lW~ ~~iW
'-
~ ~
~
;troP
lY 1j' it
~ :
~ ,
r ~
1-\:ct,' ru -G t;ft 1ft
~ ~ 1 ~ ~
~O~CCu
h,p eIf
~~{ o& ~d
.
I
.
I

Cd. 1393,1987 - V 2i - I-a 020


2
INVENTAR
al colec iei de planuri

-10
Scara
Dimen-
siunea
Materialul
Tehnica
de Beneficiarul
1
Obs.
execuie
9 10 I 11 5 8
Nr. total al
planurilor
dedetaliu
i pari ale
Data
ntocmirii
anul, luna
ziua
Autorul
Model 3
Nr.
de
inv.
Denumirea planului de ansamblu
G 7
1 3
ru
1.
!'<
-

l u . .
3.

1 d
Cd. 1393,1987 - V 2i - I -a 020
1
rt
1';1
El
n e
11

1
N'r.
de
inv.
Denumirea [planului de ansamblu
Nr, total al
planurilor
de detaliu
i pariale
O'ata
Tehnica
'ntocmirii
Autorul Scar:l
Dirnen-
Materialul de
I
Beneficiarul
I Obs. anul, luna
siunea
execuie ziua
4 5 il 7 8 9 I 10
I 11
I I
10 I color
,.\
2
,
I I
, . , , ,
.'
1" 9.
~ I oi. ""'-UlA . ~ .tQ~ 1:liaerl~Jt. I (d. t90C)}1 1. I ce 1" 1) lt Icar
lan parcalal\ al . I I (d. 1900) 1 1 17 3 x 1 cacton 1 c ol o! "
. 100i pratll~1etatl (
1

tru o concu
eca11i.
" .
do
I lo.
ot
tchn!cc
~
u
(:1.1~
(d. 1900) " 1
'.
:{
INVENTAR
al coleciei de planuri
Nr. total al
planurilor
de detaliu
i pariale
-Nl' .
de
inv.
Data
ntocmirii
anul, luna
ziua
Tehnica
de
execuie
Di mcn-
siunea
Denumirea planului de ansamblu
SC<I r . l Autorul Materialul Beneficiarul
1 2 3 s 8 9 fi 7 10
12 . 1 ! nac r i nt 1i de pe mc ~_
,
Il d . 1900/ 1 ~enar al 1 B1 x loalo Ine, f.U'U~ I U1nlatarul. l
ct.tlturl1
miniiatt- I
I
I .:
I
rc
v
v. I
I I
:11.
(

~ .~ ~ ~ .
I I
(d.l::JOO/'! G eDerel
~90 x
oal o neg r u t 11p1s c c r u
-. 1
oca Agricu1turil
:.
.
I I I
iul.
I I
I d. 190c l J aoQ r . al
~14li: ',ale
, neg r u Mi ni s t er ul
<, r" 't 1
-
tu. ,~:el'~ .!3aDtll I I iSS 'ura a ca A 2 ; r 1eul t ur i
[l;)t
v1 ~ )
I I
r as t l r eaC! i l Ul . 1l 0 I
<de1900fl loncral I
~7 a: j O al O
Inegr~ IfU.ni~ !torul
I ~j at ur el A ; t r i oul t u
Cd. 13931987 - V 27 - I-a 020
e' ,e
1
r l
Obs.
11
~
Model 3
Nr.
NI" . total al D,ata
Tehnica
de Denumirea !planului de ansamblu
planurilor 'ntocmirii
Autorul Sc.ar:t
Dimen-
Materialul de
I
Beneficiarul
I Obs. de detaliu anul, luna
siunea
inv.
i pariale ziua execuie
1 2 (3 4 5 il 7 8 9 I 10
I
11
I I I I I I .
16. 1 ~o~t ul 3 ta ncl I ILd.1900) IJct!e~:'Ol
I
Il;) ~culc I tlC8l'U ll:I lnlsterul.
ur c 1

. 1
)
, . -~1
a~ J UD1n ~t
.(3
amlliol 01
cac
latoral
loult
Q9rtop: p
t
1
l turl 1
2
NJ:. total al
planurilor
de detaliu
i pari ale
Nr.
de
inv.
Denumirea planului de ansamblu
1
c l a b. . .
e'l ea
3
Data
ntocmirii
anul, luna
ziua
l a
lU . -
1)0
an.
l ~o-
1:
1510
un1
4
I N V E H r li. . R
al colec iei de planuri
Autorul
5
Tehnica
de
I
Beneficiarul
I
Obs.
execuie
-
9 I 10 I II
Dimcn-
siunea
Materialul
o
in'!
1
4
I
c.
1
li' .. #
Scara
8 G 7
ltur.
i1
s :
Cd. 1393,1987 - V 27 - I -a 020
1
-
tlo~r\l
XIc ol
.1 .
rul "
nu; lCu. lturil
G ! 'U
" ricu!
r
nisterul
rlcu.ltur~
lui Urlst
NI" .total al
planurilor
dedetaliu
i pariale
Nr.
de
inv.
Denumirea !planului de ansamblu
3 4
Autorul
5
Scara
Tehnica
de
execuie
Dirnen-
siunea
Materialul Beneficiarul Obs.
D;ata
'.ntocmirii
anul, luna
ziua
2
---
1
1 91
1
il 7 8 9 10 11
J ..~
../.
ca l a ul
uri!
"'rtl' isterul
ricultu. ri1
-
Nr..
de
inv.
31.
.,
.,;
" :1
_ ..
1 2
Denumirea planului de ansamblu
b11c at e i n
nr. 301 din 30.
193" {.
. 0. J . .
1.
l ~n de g 1t ua~i v_
Ul.;~ cnurl pa.rt
.D , cuprinsul
S;'Ut
-~ ~ u
v r val.' -
la,.
nvensar vcl .t.!.-
ovurlni,
rohl'l.i,
C1 U~
Cd. 1393/1987 - V 27 - l-a 020
Nr. total al
planurilor
de detaliu
i par iale
3
-
D,ata
ntocmirii
anul, luna
ziua
4
lJJS
oat . l
INVENTAR
al coleciei de planuri
-
Autorul
;)
-
Scara
Tehnica
de
I
Beneficiarul
I
Obs.
execuie
-
9 I 10 I 11
(j
7
-
1/2
-
-
. j
Dimen-
siunea
Materialul
8
\l
1Jlislieru
' 1c J l t u. r l
hi a 161
x
77c~
- - -
-
- -
{((p
Model 3
-.
\J~~~
--A ~ '~ ~?,t Cb _ , )
~
.vc>- l~ ~~.-
% _ J I
~ , &8,
v,
\)Q~~~
tw.e; :{, .,
-lI \
00' 1 ,&1
!oJo'Wl\" '1 (" 8
I I
Nr, Nr. total al Data
Tehnica
de Denumirea !planului de ansamblu
planurilor 'ntocmirii
Autorul Scar~
Dimen-
Materialul de
. I
Beneficiarul
I Obs. de detaliu anul. luna
siunea
execuie
inv.
i pariale ziua
-
1 2 3 4 5 il 7 8 9 I 10
I
11
I I I I I I I I I
I a l ol l i a .
4 . . -.
~'(" " \u~
4. 1 . nvontar ~ol.!II -
'. - -
- - -- -
'Jet'" ' )q~

I I I I I I I
,
I~ i!-' &,> ' 01
" .'1 t" ie:n, ~ Ul't, ;
I
''Mu \< !4 )~ ~
o.Q:f )00 "
I _:uv\:,u ~;;;:;; z: voi. I V - I I I
-
I
-
I- I
-
I
-
I
-
V'It-\~~c.~
1f'L <.J" ,.cn, ~ ~4
~ .\.;:~ 2 i
~ ~ :kl
ioIV s ," Vv" " '. .., ~I
I I
"
, ,
I
,
, p. . , \M4 '\\0.4
.[;0/ )
"
I'M1 1 .(1 \, \[}~ ~ Q ";. . \{t.ro;1' W,,:,(~';3,
L\f5~
~
.~
1. V - 104
-
-
~~\' :fh~~'J
i\'1~ VD~Uo . . l-u/.ut - o.. \tt\J ~eo . C\ 4 0
~t\\' :-r\A hvo:
)hv :\ et01!4tl - tu.u-t.J ea. \-tI> -r" " ci- " tQ!D1u.Xl '1 5I
.
\ y} I :-sec. A J tA
)1 . 1 ?eoc~~\::'t~i' l~ie4 ~~~J 9r0 ' ~ umt~
I
I\v)V,1)1hA"
-I1S~9
~ I
.
I ~ , ~ .
. . . L l.1A U)...'>\a.~ k;-
lWoJ rf fJtz ~31 !. Lt{.
De cL lv ~ ~ ~ (L~ ('Il,
/fjYf % d~
H o::J i ftLJ tLd ca. IL
!J OY
/1~ #" o
-
1; 1. ew ;
~o?' J tti?ti& \ kt!?tht . -
!jt/4
.J &/tLJ dttq
I N V E N T A R
al coleciei de planuri
{ ~Odel 3
Nr.
inv.
de IDenumirea planului de ansamblu
--
1 2
7/. ~: tu.ok5;) Llcra r)/C;r
e;< ~u:k:k ~ Mr.
6?do .)I' V )..-4'1' 7/J ,fJ ' ' t-
/1/9 - /fJ2
1 , 1 . I~ \ .. Jv. ~~' ~ 1 c. J. (/~' f)[~
~~k ~ & 4, '" ...
c d t' :fs' ~~' Z ." 0 -
/1
1
! - 1~6(,
1.(3. IS;t.o~ o )tA oy{ /9V- J~
fu wcI" o ~ vr.:I.t~ (J
d elVI..{.J .' vG IVI', ' J LlCt0 17f~
de M.Q~v\-.G fcA ~~('(.
a - ;gL
NI'. total al
planurilor
dedetaliu
i pari ale
3
Data
ntocmirii
anul, luna
ziua
4
U< , f!fIl
< : /gZfo /
1_
CJ, Jm ~.
1. wov: >
Dirncn-
siunca
Scara Autorul Materialul
u
, ~
Beneficiarul
] 0
Obs.
al, l31J,)
Tehnica
de
execuie
11
1~1t(
......
9
color-
Col 0\1 ' -
VJlp' v--
-
~ '(~ ~
J r eA (/J II-
Cd. 1393,']987 - V 2i - I-a 020
3 G 7
(oJ { I~
1
', -
~ -.ro. A
.' . ~...,
.
9s' 1 hQ V' -h~
1 o JvA . 1 . P o . V\ L a- ~
~ ~1i-3~ ~ QV' ~''{
.f' oOl5J ~. rQu'/...Q~
Tehnica
NI'. total al Data, .. Dimen-. de Beneficiarul C
Nr. , planurilor '.IltoCm.ITll Autorul Scar:t. Materialul ,
de Denumirea !planulUi de ansamblu dedetaliu anul, luna siunea execuie
inv. i pariale ziua
1 - - - - - - - - - ~- - - - - - - - - - I - - ~- - - I - - - - - - - - - I - - - ~~- - - I - ~. - - 7 8 9 10
1- (3 4 5 il
1 f 2
0~.~ \t e" p ' ' ' ' *' " , tg- . \\.' Q A -e i
\\.-\~~-o~/6Q ~ ~ ~~) _ z: (32 .'~ -~ TI-: 4 11. ~I.A.~ c:.o~o\A- I
f4 -f' OJ. ' ~cS l-1 /e- vo0 " ' - Sl :f(a;J t' O~1~~ r L
' " J d I as ae=frc+--u tu< i
H'~,Jtt-..l (v( I ,
~rel' )t eu C-6> r-c. - 0-~ ; J, ." " t~ t..., . '
" " L J ;;. v~cj,; U / I' 7 2-0 ?'O~ 1. 90j.., r. b~ \ '" , \'--_
VQ I\, eL .,... 1000 V' \. ' 1 '\ e '.)
I \\.- ':::.~ ., . ~ , O
' (!~' 1d" " ' o~ i" (. M-<>A... C(:. 6ii I...l&-<> 00 1/ ~eu-... v.~" :lV'...., . .
. de' 10 " t..~ , C" " c.<-n... , .' " ,'.
\.A ..-o ~ ) 1 /1 > // _ \. _ _ \ . '
r- 00--0-- 7 " ) , ,,,
J
~ ~en~ _
. T - I ~ -.\ .J
/'71 6 . , ~ I
I I f.lf
~b P lo.,,-'" '-\ hi ,,\.;<-+,.J ., i ~ " ~
. ~c.\ce" " " , O> VI. d, t" , , - _. 12J ~ \' " 5: '.- -- (;' 0\ .," \. o / \\ I .~
t\ '-" " " \." '_ v,Q . lf' -h ~ ~ !:::I_
(5.tA.V'a.v-" ,;;., ,M.'d..< .+ ~ \ tto-\o." " ,,: c, - ~ " " '-. IDD" \ '" " ~ " 'P 1Y' ~ . ,
) \ \ '60::; d-Q.lA - \ ~ I
'>-IA 0.\ , , 5\;" ,\3.\1' '_ . I
: 1.
I
" tj}. iJ o\o.\J '< .l ~ e..t" 'v\ e: /10 ._',' _ l. e(){ \\.(2:" ,\,;... _ - , '1 :
~ \ v\. vi{ :;~ b,. u.." -'" ve. ~ qCtJ.> 4 (Ck> , ?o......_h Q A o[O\r I '
~Q\::,\\.\~-~tClt~ \
I
" \\ -\JV\':'::,~\~ ~J A ,
1.. , ,,, J....
" - ., l.., .'l
' -~o
.\.. \~o..Vv A 1t-< >~
LI~ ~
~
-
.
f-
'A -
~
~
L~
1-
~ J
iD
o "
-1
. " -
~ g .~
'~
~
~
t~ '
1~'
f.t-,
.~
Q
-1
., , ;
1'()
<:-c1
>(
)(.
It->
le>
1
~'\.
J ~
't-
~
~
Q;
< :'0
~
~
~
Acadoillia COJlorcial, oldirea ei in Btlcure~t1
l 111t :VW\ jU, d" . :l'ov, 23~. I" \~ 1. r
1 \ c....... f>oJV\.:> ~ " ;,~ ..vY I- '~ " V'()J .ra, )V1 \1 e ~ e , ." ,
dan, 1 ~ mlstire l:.lo~Xi ~ n). j ud. Covurlui ?;
j ud. : r ec uc i 16; j ud. Tutova 1-5.
.0;310. jud. Buzau 79.
dp ta,
Adj uc1eni.
c 1une~i ~
Iu.ini~.
fij Jl9 ~i,
apf.a ,
atho..J,
i g e~,
H:,;ioP :lu,
l bc ~t i ,
.
S! ' a~o, . J as er a
lCQiu, de P u.. .rrea, moL o, .j ud.. Ilfov 317.
l c x 9ndr eEc u, Gr l ~or e, pr op. , j ud. I l f ov 2
'" pr-op, , j ud. Ilfov
)
\lc~~ai.)uria, or a , r.=pital.-'ll.n, j ud. r el,e
hot ar nl c . j ud. ~or j 2 2 - 31.
l<t.;, eaearaba le
1
l bot e
l bul e
1
lecea
l c c ~evi
: J . : ut ; ova 2 5 . G: " ' .
umi t 1 9i F l or . e t i i de ~u
de Jo's, j ud. Ilfov 319.
ons . n f r ans i 1vani a, Di ver s e 1.
o31e~j ud. I l f ov 334.
l!1flr:l.stil.'O (.aooli in)., jud. lloroho~~(4;
i
ru,
li-b..,i.,
j ud. as i 5 1; j ud. homan
.,
. . 1 , ; j ud.
B c uc i ~; ~ s at , j ud. ~ eai
s c hi t ( mog i i I n) , j ud.
2 2 .
1
'2
1
1.
1.
ecsu 30; jud. l~cmn~ )v.
hedi n~i 7 , 1v.
mosie, j ud.
oi,e, j ud.
oLe, jud.
u..
eamt

t
i: al lacu.ri1or
.." " .
,

.
,
n 1.
,
lirn.:ine~ti, .J.o;ie, jud. Cit 24, 24a
I,l:na }u" .u _1. . .b' .110.; Le , .J W:... e~ a.~ !:J7.... ..c...A. ll~o" o-. ctio.
AeA;oo...(.,- \-,~~. eo~ , ~--~. 7
ltreY 'I" l~(;h:.....l,b.otario, .JuJ. ollte 40.3.

o; j ud. cuce ava 1" ";;1 .


i uc 1oni , mo i e, J l~ t Roman 2 . : ; .
A ker man, ~ Lnu t,
B
llrebia ;..1.
lbeR ( ..c,
mo~i e, jv ~ Vla9ca 57.
ilani 1,
~o';lie. jud. v
Lexa ndru msde in i
0am 11. 2 - 11. 4,
] ~a
j Lur, ... " ,
A ' m.CNro: )
_" Or,) ,
er, hot
o; j ud.
no, jud.
utna 36;
i i ,
lULbr\l .
,
co-iun, .,J
olj oG ;
nf ! ur i u,
andones c u,
I L J onl a,
_ 9, J U~. ~uz~u bl , 1
: 3. Ialomia 100;
i e, j ud. Buzu 163.
ud
,
,
;:).(., } ~ (:, r~ J U" ,u)se 1 4"
vv-o~ , ~1,ld_ \U).I !H:~ . ' f~) .,.(
u:'i~, J.l' .jU~ '.U )2.
); mO lio. Jud. Iwxanoti
t l" a';UI.;t:I;IJ .WJ UC! lu,.
D.mb
r Ut ,iud.
J.
tro1i
zon 1.
...anml
'- rnrc ,
r ni c ,
,1.t hotarnic.
:::.11.9, Diveree 1.
J ~ td. Lea
ud.
jud. 1' 31
0\1 0 .3,. le, jud 1U
-,
v
ndr1sG oti, c o~unn, noUle, pddur c , j ud. 1e10-
mi t a ~9, I DO , 120, 121, 136,
145, 148-150, 153, 155, 173._
-" .:iloeeG tl, moL e, j ud. Ialo!Ilito 1..J:I.
u. , pr op. , j ud. Pr ahova 1, u.
o3i e, j ud. I al omi ~~7 7 .
o~i e, j ud. T ut ova ~~.
or e m. de t r g , hot ar ni c , j ud. Dw -
bovi t . a 2 2 .
J
noroi,
.... drieon1,
driei,
...ndronache ,
n~e1oscu,
. ,
A ngeLo ,
,
,
cu,
l c g t i ,
A~II\.g)e~
, ,
;1ti.j l~
nUi p0,
inuon,
.nt oneecu ,
,
.. ,
pa c a17 , r r . . - . ,
'.,
hotarnic, j ud.
, pro P t J ud
110;
ta
r ah. ov
l t 2 4.
r i Gor i e, pr op. , j ud. vl s s c
... 1.1i " r i o. \ P J;'';>j )~ jud. l~e
G .C)'.t P ~& -1-) .\,\J. ti. , P ~ (J 4 I o..... {. :f. -5,
. i ~ud pr op. , J U ~r uhov
.. ore , j ud. P utna c;;.;;l.

t
0,
24 :1
omun, j ud. Dllmbovi~a 125, 134, 135;
~ J f' ( li 'J') . d'~ 1
- ~:u.n:':l.;JuJ,re mo s s n , J U .;mgce
40; - mo i e, j ud. D9. r nbovi t a: J , 125,
1':;, 135; jld.h\'J\!cl 11.
k1 >+ ~ ) -~u.cI ~ ~ yoJ:; , ~'1
" '1 .l!'l. ..tlO (..l0'JJ.i .. o)t JU._. A rfi:clJ 1.
. V. , P l." op., jud. ,..1:1c0152.
.... na. pr op. , j ud. ~uz &u 111 o.
arnc , j ud. r al omi ~a 7 ' : ) ;
, hot ar ni c , j ud. I l f ov 33'
it P. S hot ar ni c , j ud. I el omi -
ta 7 7 , 96; j ud. Vlaca 103- 105 . 107 ,
108, 114, 115, 118-121.
,,,,o;;io, j ud. c b. odi n i 2 4.
2 -
orii P atr reL , cartier in .t3ucurcgti, j ud.
l f bv 361.
el e Vi i ,
Apolon t" Joua,
. . , ol aohe,
l ac he.
'Ca
qu11Q t
r bor ; ,
A r deal ,
~i ,
ItrJ!. . e,
r g et oai <; l ,
r s ni r opul o,
r g l l i r u,
r hang hc l L 4,
r hi ve1"
;I.~~ ~ion.le,
icogti,
r i on, .
ooi e, j ud. Dolj , 7 6 d.
r . i n B uc ur e t i , j ud. I l f ov 39
c omun, j ud. Pr ahova luv.
staohe, pzop, , j ud. Pr ahova 45
, ,- ,
c . j ud. P rahova 110.
tr. n -P loiegti, j ud. P rahova 2..
ons t ant i n s put . , pz-op, t j ud. Do-
r onoi l c ; .
ada
hot ar
ap
r u ~n, ui ver s e 5 .
i o, j ud. B ot o ani 33.
. .
od pes t e) , j ud. A r g o
, 51; l a-
o, ,
90, ) 1; j ud. Uucol
, , J ut1. I J l u' ] c e 1 41.
w..c-.(-< ...~
auU .L ,olj . 101, 107. 111, n.e,
v _
ar i na, pz-op, , j ud. 11
031e, j ud. i l r ui l a 4.
mO J i O , j ud. Vl c ea 5 4.

v
olildire, l.n
~.. ~, 3)), It.!,,?;
L, j ud. I l f ov
oL de, j1-1. .. ruhova
er ac l 0, g - r al , pr op. ,

4, .
ju.d. ov
35 3.
zsnauu, Voal le,
.r:IL 'J(..CU, \t; t ., ho~ " 'rn'
A.n...." 1.:1 \. ." " ';. '" :" . .~\J?) <;!...-
---, . ~.U}h'.'........ \S. rl '1 l ~ .,
Ir, :1.. H" ~ " , .;Iti, ) 7.n .IlO" .juo ,
r O l c , j ud.
u 2.,,;.
v 269. , jud.
' I . 1as l ni
1

A r not a.
r on voda,
.al" pad10.
.,racle.
riJrii,
rvtoe.c
Asachi,
1\C;~tu:. ,
.:\sun s pa...,i.
Aslanov,
LatLa
- 3 -
Mustiro (no~i1 in). j ud. Vlcea
1. 41, 42. B aoal og l u.
1ra (~.Jo3iian), j ud. Iai 73.
,
o~ie, j ud. ~olj Ve
o~i e, j ud. B uz au L 5 2
~o~1e, j ud. I al oml ~a 102 .
oL e, j ud. Roman8~ . U:J.
" iru (stolnic). hots-.rnic, jud.
_~{lJ -. 2u: j uq. Ia'}ii ,1 ~g
~....ou~ , uu.-, ~utt-; ~ . \-i:. ~' t1
coaun,r, J ud .JoI
L eon. hot nr nl c , j ud. Put n
c er e- ur i 1or de g os podi ne
j ud. Pr ahova 2 34.
r o~; .,
ac au,
ot o-
nahal i e,
jn~ uea.
C? 1 . , .
C llui,
ahna ..
\" J~l
D1 a, .
30
17. 18.
r op. , J ud. Dol j l 2 ut
j
l f ov 2 94 - 2 96. Bolard
, .
" t Oi:.lnri, moie, j ud. Pr ahova lv..,. ar nn 1 -
~icni, ~o]le. j ud. Ialomia l~.
,
.nubcspina. u, hotarnic, j ud. Ilfov 141.
~verecti, mo~i e, j ud. ~eam 143.
abe Le ,
;;;Jsbic,,-.
-ud/,
,
-----,
onie bulgarii. c omun~. B as ar abi a
,
~Ot 01;
iiLe$ j ud. V1a9c a 35 . b3, 90.
.:c.
j u<! . . omona~i Sc
.....
re (O~ " 'h./t Diver;:;t1<t.
It, hot or ni c , j ud. ! 3ac 8u 2 1 a; :iud.
Lu;
aj nrd i.
lamtlO i,
11fJ
, e&m'~ 141.
u.v\lQ" :'''J'''C, jud. D.mbov ita45.
I " t v; j ud , Ilio', 132; j ud. Vlaooa
12 5 .
j udot, ora, , jud. Bacu, 18, 51.
ne. os ea, j ud., Bacu 1u.
:nUDii, j ud., .Bolgrad., Basarabia 27.
. t hotarnic, . j ud~ ~ut ovo 30.
'10\M()...,.p F .i>~) ~iu:l. It...u -l~~} -s:f.
pt ~C~t J ud. l eg i 02 , J , .
0' 1 1e j ud J...op.:lt 11, 42, 43, 71.
~~1 ~~ R AA.l \~ fu:t) O.?J,'
de A ra.i... ::l, ac hi t (mo-;1 1 in)I j une
rj 10; j ud. -_shcd1nti < ..2 -2 '1 "
28; 0&. G 0t-l)~. -3.0
_ i er , ~o~i e, j u~. J o~j l~.
,
(ueiardy) ,A l ac u ( A l ex andr u, c mi
pah. ~ s t o1n. ) , hot ar ni c , j ud. v
vur l ui 13; j ud. Put na 34. 38; j ud.
aDuc i 4, 8. 9. 2 6, 32 , 40, 43, j u
Pos l ui ~;
. n. , ho~ar Q i c , j uu. l oi u 1, 3,
12 , , j~ ') 6, 38; j ud. recuci 31;
c 9mi nar , hot ar ni c , j ud. Covur - ...,
lui 5; ju~ , .
" .ci urc, j ud.
ucoava 46.
r ahova v;.~.
i Uu.
iil.n), jud
~
l u,
81ta heegra, mo i.e, j ud. 111'0\1
170.
Dol a' : : i ' t
al dovi ne ti,
lalcJovinc~ ti,
el ot a,
,.
l ot ent ,
lotieni,
,;331oteti,
l'
aI ,
,
-,
. . Del t a.
hetarnic, j ud. l'rohova 113.
." umani, pr op. , j ud. Buzau 145 .
Le, jud. 1'0100
o i e, j ud. Mehedi n~1 3);
de J os , mog i e, j ud. Dol j 7
os i o, j ud. Neamt )J.

onen , j ud. !;lehedin i33.
omana, j ud. I l f ov 2 5 5 ; - mo i o,
j ud. Noam 7 7 ;
-'~eea. moe, jud.
A na~ vor ni c eas u,
J .~ eamt 10;
heor g he. pr op. ,
xandra, p.rop, ,
:.reaua! 41;
utna ).1.
pr op. , j ud.
jud. F b.lciu 2;
j ud. la)1 t 32 ;
h., hotar.nic, j ud . Doroho L 11.
j ud. B r 1i l a 2 4, 2 8; j uu
olj 68, 102, 122; j Ud. Iolomi~o
7 9, 86, 117 . 12 4, 12 3, 132 , 141;
j ud. Romanat i 5 7 , ) 7 ;
~.tllMi, c 9r t i or n ~~c ur o t i . j ud. ~
-
,
l f ov 363;
-
oi.,.aminn, '!lOie, j ud. l~oman!3ti 1" ,
----,
dt ent ovec al a, mo i e, B aS8r abi a
J5.
66.
'altita
vt s r i ~a, modi e, j ud. Pr ahova ~v.
anea. Jlo'}ie,
jud. ~cl.1oiu .)G .
. . . . anof ' c a, oomuna, B as ar abi a 49
- 4
)un'G a~ .
anu.
anu,
arbovitz,
ar bu,
ar bu,
ar ko.
arncvech ;
ar oni kl ,
,,:-:~_,~art' ~,
s r t ol omeur ;
aruzzi,
. &J s r z a
ero,
as s ar abu.
aaton.
&~c c vul t
atite,
atoi,
tul,
.t hot ar ni ~~ j ud. B ot o ani 3~.
(,L. . . \~ Cu
~" " atlrc{J'lid. J UZ1 l\ 6, 52, 61,
4. 77, LOJ , 12.4.
tefan~ aor.ansul, lui, Dl , ' or ee 14.
hot ar ni c , j ud. Gor j 19.
aohi t ( ~o i i ) , j ud~ ~uz u 10
Il1.e, p::'op_, j t,d. ~\omG nati uv_
hoternic. jud. A rge 7 ;1.
" n:istiL>e (moii in~, j ud. Ia~i 36.
af t a, pr op. ~ j ud. 1091 1u~
1 hot ar ni c , j ud. Dambovi ~a l ~v.
; - h t . j d ~. 1.)r::: .
. L. , o ar nl O , u. ~a , J ; J Uu.
rrahova 64; !v.d . A..u.t. S'ci.cX) C;;o-
hotarn~.c. j ud. ~el.eo.r~en 60.'
(b.:.irel}t, L )t r:lo:;? let j ud. ~oleorman 55.
oi mondo, pr op j ud. D5 ~bovi ~a
97 .
hot ar ni o, j ud. J ov~r 1u1 30.
r . <! n I aJ i / . j ud. I a i 17 .
J ~t i r o( ! l l o i i i n) . ;jud . l J ol j
moLe, j ud. , L, lu ce1 37.
ooleli eatt j ud. fJ .ehcdin iit>

2 1,

o;io. jud;Argeg 3u
~auricii-
l doveni , mo~i e, p~dur et ( j ud. Cahul ) , B a-
s ar abi a/ 3, ~J.
s z a ~dr o~el t ~o i et j ud. ilfov 5 5 .
~
: : : b0: ! t nu,
Ef i benl ,
ni,
,
ul aas c ~,
~dul e t i .
...--- ~

1c ani i .
J:J,.I.iceni,
eot ,
------t
J.);:r.iculegti,
... ireni.
t i ,
j ef; ti,
;lanii&
-... j -, , . 1 .t. ,...
P~oP~. ~c . ka o~ LJ a , ~ .
.o)i~, , tu_d. Vlocf.l 4. 4d,;,rm-he.)
~~d, \W.a-w:1'O.:t. 1 , ~.I~j~ .) 0'3
nostc , Ij ud. .o.aao 25. .
moLe ,
j ud. T el c or ~Q n 32 .
Q,ie, jl, l.ti. J . l el &or man c .
a. Le , j ud. A r g e~ 93; j ud. t s uz a. u
57,
)5;
.usce 1
' 14.
Q'] ie , jud
omun 1, jud.
Vl c ea 1.

vite. 146; j ud.


ogie, j ud. A rge 3t,,;,
-ulanu., mot.e, jud. f. r;;o ' j v:;.
o i c , j ud. T ec uoi l ~.
moLe, jud .soto~Dni 37; jud . I(lq!l
j. 23, 82; j ud. R .o!O.en 2, 10, 1,;
j u.d. -:rocuci 5; ~
(
oQ un1, mog i c , j Ud. ~rahova 107 .
, 1.1, 1 7C-1 7J ;- !'ogiuno, j ud. F I'a-
hovo 1 2 0'
e- '
int" fi , teren petrolifer. C01101'1-
siane, j u<l. P raho'Ja 193.
omunA . j U. d.

.ilol ia, j ud" R oman 1"
0, 18, B uc ovi na 2 .
o i.e,
ju< \ I l f ov 64, 2bO.
nos to. J ud. Neam~ 77.
- -
" 1 nu,
1 ,
J.l~: .... ceanca f
l ac ~anu,
~tt\cj .~~ "
,_11no~cur
l nc f j t i .
Le nit
i.lean~a,
: . . i l eanu.
Leni.,
'liloti~
loe ti,
aleni(-i) t
,
l~Z-
eat
doa
v
j ud. V1 8/J C
epi t r ot>1 -, 9ro9, , jud. 1 1 -
12 1.
c;;J
~i" J j ud. I l f ov 164; j ud. Pr aho-
va 170, 111.
108., pr op~, j ud. Ilfov 81-
.,-,.re~ p~o').') j .td. J?rahova 244
-- oc" .O.. iud ftW.., <;' 0; ~) ?:>O
4 ' Jr' . 9 hotorni.c, ,iud. Inlo:uita
o i ~, j ud. f anueL 9.
. 1. 5 1.
.noLe, jud. o
i ur e. j ud. Di m~ovi t a
v." .ban , prop." j ud. 'VI.
J , 1 1 " " .
~. 1.J.
\
comuna, mQ ~i e, j ud.
108,_ 114
... bovita 82.
.... o~ Le, jud.
oLo ,
2-,;.
t, )3; j qd. ltf-)I" ';
5; v, fOa:'u~.e.$t..
5, 47; j lld.l~orj
'ut ov
o'le,
, ~; j ud. I l f ov 1
de au 51.
~lt1~a. moie, j ud. Dmbovi~n 33.
_la~i(-i) t moL o, j ud. I9.i. Bo, 81; jud. ~ ~ eam, ~
I
h; j ud. r el eor ~n 43;
1~9ti,
l ~at u.
....l.\.~ J.fe.,t..
~t;~l-ill "
.. r~~ ' 't.
. . . . ' " lIeg 1,
, irei t mo~:L et j !ld. (.,it zo~
ocnent , j ud. J.
1
elcol':nan
oero, j ud.u!chodinti " t .
0: 10, J ud. ~c a~ uo.
~l. ~u.d.. Q..w. ~ettiJtl ,it,
O:l1'tL , Jud. irancva 1')0
.,

... .1.;o.lw3e(3ti'~1 moie,


~/) i'abura
~o . ~ " l.,t1JuJ.; .0 l~ n " ...:..A ~.J ~ (tj"6"~ JfS'.
? } \JIN"> --~J~J~~_ -. 7 )
sneaon, eoaun a, j nd40 llfo', 247. 27
~i e, j ud. I al omi e ~2 . 7
1: ...1 .:;
, tl;:. " ...
t
:;,.r.og'Iii,
1 .l !tJ... )..;J).1J .
.' cp :.< 1" " ~)
3~. rel. tono u,
. D~r i : l o i i .
,
119~t....
al e u,
00
.-,:ire~ti
'!'coani,
r j ovani ' ,
1 -=-..tL .:.. .J i
d.rlCf~~l
oi
laS'3. t jud, Eo:asi1ai5'3.
ud . Romor:: 24;.t6', 2 .G ;
;ud4O

, -
l f ov 24 7 j ud. Vl e c a
l aa, j ud. I l
oGi e~ j ud. I l f ov 2 5 v,
.
,
2
'-'2 " 7~
J '. ..J. ,
o Le, ;j ud4O J ud. su- j ! ! l bovi t a
2-(;

coava J ~ .iud._Vla'ica 90.


~) ~" . ~. w;vt:d:
7
.., f,
.ao n.e, Jud. 't-!'ahcva 11v.
~o..;~'J, j ud .lal o~J : J a 73.
~ '> I)(U.d, ~. ~' !M,. , ')" &,
.:ihi, cou, m. ros s, no ar nl o! \
17 7
se C} tii, U' o i C- t
rzu~tit mo~i'7.
t;.e~ti. lrojio?,
3?40
as t ake, pr op
L cam , ! ' no" i . : ; ,
a~oa( dr ao) , mo~i e. j ud. Dol j 135 ; j ud~
l uw bui t a. mo~i ~. j ud~ O l t
mo i e, j ~d. T ut ova 12 ; - pl a
i oauoi 44, 47 .
6-
' " ' s . r l oi u. ,
r nova
0-
i,
" ud. DUrebovi~ a2 2 , .
oL e, j ud. 11fo~J 5; j 1ld . R OG 1r:tn 31;
e J oc , mo~i e, j uJ . ~l f ov 10, 1
~ hQrm1 net:i.f j ud. :.1 .:fov 257. I3t'leti
moL o, j ud. Ialomi~a 42.; j \L d R -llI .\~(" '" ,~t (.B:irleti);
o~i et j ud. Di mbovi ~a 115. ~r nova
( j J j r novu) .
o~iet
j ud. Bu~,;t1.u24, V\J.
v B.cc Il~
' J. Barza \o
J ud. t>jee:n~83.
~ 103.
iti.
, I, .'e1
t
!!lOLe , jud. A X'~ sJ 3Q 1..1;;.
" r l ad,
t l anu,
<.i tCOV0C.lnU.
, i o0136,
at c oveni i ,
I
lI10sil1e., jud. F omao9ti
v. B6rnova .

, oomul l ~. _j ud.
renova 57.
j' la. A ree 27,
j u. d. ? s c i i u 2 7 .
:iud. Bacu 2 n
9U40; mcsle. jud.
, 5 1.
ud. -1:e1eo
j ud. Pr ahova l l v.
'ud. [veg,

m091e, j ud. M~ c el 42 .
omua4, j ud. Put na 4u.
numit i S9p~t ur i l a
i e ea 141.
mo i e. j ud
it 11;

, j ud.
o i e, j ud. SU008V9 l ~ I
m1n. s t i r e ( ! Do~i i l . n) , j ud. D0! ' oho!
1; Jud. Iai 92; j lld. P utne 4, 11;
" j ud. Vaslui '1.
vi o, j ud. I al omi t e 41 bi ~.
pi t . , pr op. , j ~d. ' Vl euc o 134
do Sua, mo i e. j ud. Vl ~O B G.
cnet,
,
ehi
t
oj an. ' . . 1 :. ,
LcLgovu,
i c i ug at a,
clciusaijL~ 1 o
leiU/::ul,
~----- .
eL er ,
~1eg t i i ; -
el i t or . .
eIn,

Lzen ,
':" 1'
- '-1 -' -
ore!}, Jud. : f ) ol j 73. 7;, vt, 10 ;;1,
110, 112- Il~, 1.1d;4li6;
l ~r a i . ~oac a, j ud. uol j I ov,
113. 118. li~.
,t" 'obil (~n Bucureti), j ud. 111:'0
336.
hot ar ni c , j ud. ~eamt 1);;1.
c o~una, mo i e, j ud. I aDi ) 5 . 3v.
0310, j ud. I l f ov 10 .,1.
" ,,0;;10, j ud. Ilfov c;. . . ,I. . J,
de Sus . , mo i e. j ud. I l f ov
de J os
t
mo~i e. j ud. I l f ov
~~s , mo i e, j ud. I l f ov 2 q~.
hotarnio, j ud. B ac au 11, 1
j ud. Dor ohol 19; j ud. F dl c i u
o.

;
1);
11,
18; j ud. T I eamt 38; j ud. F ut na 1.
10; j ud. ~ ~Gn J. 12 , 34; j ud. Su-
eava l,~t-A. ~. ~~)ltr,
opc t i , ~o i e, J ud. ~alomit

O S3i o, j ud. ~ol c or ; nan eo.
r,1dinti. in Bucure tL , j ud. Ilfov ;;v.
. l ec u, ag 1 m. , pr op. , j ud. I al o-
..ie i.j 1;
~ef an, pr op. , j ud. 1810mi t a 101
12 3.
;no~: ie, jU', J .
1.
am 4 0 ; j ud. T ut ov
negti,
erblceni,
c r oa,
=r:"
nl ,
a,
ti,
r.,'.,
r l 1 r .
i ,
r i ndea
i
l(-1),
~- - - - - - - - - - - - - - - -
ei,
i

escu
, l~L

og i e, j ud. ~c c uc i 40.
03i e, j ud. Vus l u'
.nlotiro ( . . l 0] 11
\1 ~ ' ~.so.~)~~l
5 1; \ 1- uog l e. j ud. uuz l u 7 4, 132 ;
'cl010, moie, j ud. Buau 137.
o i e, j ud. Vl u@c a 17 , l ~.
ud. ! ; SUZau
O Sl O , j ud. l al o~i a 1uv.

j ud. I a i UJ , vv.
r:nan, hot ar oi c , j ud. Pr c hova l . v,
141
a,
o~i e. j ud. Pr o~ova 45 .
' . , ' ;) I 127
0910, J Uu. UUZj U
openl . mO J i c , j ud. ~al omi ~a
,.O;}ia, j ud .Brila 1, 2, 38;'
, de cJos,.'l0Jie, j ud .l.>r.iila 21 ,. ).
. a:ninsky, hotarnio, j ud. Ilfov
03i e, j ud. l O J i vu, ' v.
o1 " t30, hotarnto, j ud. lani
.logic, j ud. R oman31.
ehi t (moli 1 .n), j ud. Jlrf!,C

O',

imitrie, prop., j ud. I l f ov 411;


aria, pr op. , j ud. B uz ~u 112
< ,
odti, str. <!n ..ducureti/, juu.
. fov 336.
1 -
I 31c az , c omunB , moie, j ud. Neom~~), ~~,
132 .
icliteasca - Mierlari. ll0-V ia, j 'tl.d. Bu~ uu l.::u.

'i.la.rj uu,
i l c i r oac u,
i 1di r 06CU,
L cam,
., notarnic, j ud. ~e~eor m9n
at o, hot ar ni o, j ud. Do1j
lfov 175, 19;;1.
.,~ uotE...rnic. j ud. Mo~edinti 57.
j ud. Put na 39- 41.

; j ud.
l a " j ud. Lucna 4 ~.1' -' -
i-t.) ~ ~ ){u.d .1 4u" ~ ~ ~ , ~ .
o~oooo_ , s t r . 1 fl ~l oi ~J t l . J ud.
z-anova 2 64.
i i i n) , j ud. IJeamt
v, 7 , 9, 2 4, 5 4, 134; j ud. ~t-
na 1: j ud. Roman 7 , 12 ; - munt e,
~ r~ .,
. }.
l.~-et' C;:"~u-i .. '
... ,. :110J loO. :iu.e]. x;'utne 4.
i at r e
lat!'ita,
itLna,
i vol i t ! ) ,
l aa: odeas c o,
ta,
l os c hko,
,
!1
..013io, jud, reL coz-aan 51.
t l og dne t i , mo:;}io, j ud. Put na, ) l ; j ud. : : 3l . \ ooa-
og i e, j ud. I al o~i t a 44.
va 3, 1v, 41, 48; j ud. ' : " u. t ovn j~;
lOD" " " j ud, ~lehed1n~i 51, 58; 62.
j ud. Vc . . l c ea 5 ,
~,
~, 2 1, 2 4. 2;;1. J ,
., hot or n1c , j ud. Pr ahova 2 06.
B 05001er i , s t r . n F l oi ~~t i , j ud. Pr ahovo 2 7 G.
o~ic, jud. ~ol j 45 , 5 u.
~~nas ~i r o~n j U~~VJ 1CO ~) ( mo i i
n), Jud... ,.L lbovla 8; J ud. lJ1011" '-
di nt i ~t 14, 17 , 18, 33; j ud. Ro-
na~i 2 0- 2 3. 2 3. 63; j ud. Vl c ea
Jl!l.1stircQn jud. I ' ! c amt ) (
j ud. 00vur l ui 4; j ud. NO D2
3 a, 13...
~n) ,
numi t & 9i B i t i n
j ud. Ilfov 279.
1 ~ .:lOLe,
-
~ ~
t i i ,
l1j eJ t... ,
I!:)\~
.! _, 1
u 2 ~. j ud.
-- --
, , -
teni,

roO;}re , jud,
..ios10, j~(j . lll'ov
..li., hot ar ni c , j ud.
13. ~.
I
. ,i e t j ud. ~ ~ eEi!a~ 1
r.. prol2., j ud.
j ~d. Iolomlt,
ur uc ea, mo; i e, j ud.
~o i e, j ud. ~oc u
ovi t a 83.
9;
r anova 32 .
; jud., 'l~ camt
, , 7 1.
1
amt 5 6, 13,f1,
boe~t l .
obo i l 6. ,
bu,

odoet i ( - i ) ,
\.fO;
jud. i ' ut ova 45 ;
r ec i s t i i , mo i e~ j ud~ Neamt 61.
Ut2 tucho t
-
pr op. , j ud. Pr ahova 4:.;
pl oan, j ud. Dambovi ~a 13~.
na, pr op. , j ud. ~oam~ 5 6;
Leen !f! pr op. , j nd. beamt ?tj ;
upu 1.:1.. prop j ud. : t o: nan 5 v.
JnuEtiro ( mv; l i 1. 1n) , j ud. Bacu
11, 12 ; j l.ld. l'jeam~ 3< ->; j ud. Put J " \ c
2. 7. 10. " 15 - 18. 40.
,
o
n.

,
,
oftdnna,
0.,30Slavl,!l ,
''oho tinlll..
ni,
soLbooa ,
ol doqec a,
ol i nt l nu
" lie!',
ol ot es t i ,
r'
--,
or ~c ac u,
or.1necti,
\,
or c a,
or c ea,
~or i s l ovoo,
i,
o~oai a,
~nl" \uronit
it;;.p,l.,
arabia
r adt l ( - l ) ,
, .:14 , 96,
!neie, j u.d. Suceava 29, Jo, 41.
o~iet j ud. E'lciu 17. 13; j u" ,.
;1 1

1
.... " ';!l~, J~C!.
~l> ~ 7 ;1&,
.0Jio, j Ud.
o~ies j ud.
olj t; '1 .
~. ~ ~ ~ , ~ ~ .
ll!'ov 12<.).
Lczu 3c.
i e 41. O O ! ! l una, ~aB ar
oeLe, j ud.
1.

o i e, j ud. I l f ov 2 65 ;
' ud Dmbovi t a 12 3.
'. t houarm,c, j ud. I~eam~51; j ud.
l a ,
n ;,;.
noLe, jud.
e, j ud.
'lenl, moL e,
. , pr op. t jU.d.
oSie, j ud. Ia1
lOLe, jud. G Ol" j
iet j ud.
') I
112 #
j ud. I Q l o~i t a bO .
al . omi t o 72 e.
l.: te 10f
l~t
1.
; - pL
1, 170, 11" 7.
i ,
1.
, jud. 1301erod.
31.
.... oi,ae,
-7.
.11t 58,
- 3
or na,
-,
or neanu
or oai t . ; l o,
or ooa,
ratl,
r r oez yn,
ec ot eni .
o: ::'0." " ,
!b~i" . i
.:..io':U; C lO ,
otcnt ,
u,
wton, hotazn L c, j ud. suaeu
'41, )5" -37. 106.
nt oni e, hot ar ni o, j uu.
108, 15 9. 17 7 ; j ud. I l f ov 2 5 1; j ud.
ehedi n A ~ J .
o l e, j ud. Suc eava 41, 42 . ~u.
~o~i e. j ud. Suoeava l u.
... o~le, j ud. l\.oman c;
hot ar ni c , j ud. I l f ov J 8, 39.
. . udol ! ' l\rtur, ! I U' . hot ur ni c , j ud.
I
I l f ov 338.
o~i e, jud. B ot o] ani 3~.
_ r_..l.:ttoare /, Li ive rt.e :::>., ~\..t
,,~~ ~O~~, !1A..Cl.[}OTO" '" 'I,.\:OI.. 1" ', '
O ~l O ; j ud. l ut ova 45
mOJio, tiud. I~ugccl 70.
on, hot er ni c . j ud. ~O CUU4 ~u.
0 ' )0 (11 a a j ud.
. oo1. e, jud.
10J Le, jud.
oJie, juc
143.
oaie., j ud.
oLe , j ud.
mog l 0,
J j Q o1u Jo
uuna 45
&Elmt 6, 7, 2 1, 62 ,
, .., .-,
2 u. G :i,

) .
j ud. B uz y. u man
19, 51,
-7;
n 2. ;1 ,
11i
o i ~, j ud. VL c ea
of l i i i n) , j ud. !J-
30, 3J .
t70
,
ra;';8d1r}l. -
r ana,
anea.
r anl ot t . a
r Q s t avu. ~t
r::J L~ J .

,
r~.c':tcca,
. . s nu,
a,
r ~i

123.
comun, j utl. Romana~ i'(o. .!:3!'
ll/on. houarnrc , j ud. {. eamb 7; j ud.
o ') li
v: c 1ui 34;
l or 03~r l at vO aoa,
" )03; ~) r-s
0110, j u~. uL ~bO V
, jud . D,
(.J.raniQ
jud. l.rov
~' . B4 -
_ !v' 1
Il!:),

o. j ud. Covur
l ai 2 5 . J 3- 35 ; j ud. N~am~ L v, J ~,
3 aj J ud. Ro~an 12 ; - pl as , j ud.
" ' <: <1 101.
i , mO ; } i e, j ud. Di l mbovi t a
aeef von, hot ar ni et
j ud. B ot o~ani 11; j u
l:UCOV ioa 2;
.l.H;, ;omt 57;
uc eava 2 1 ju.
n,
Le\.>n,
l J .
man .,
Uu
~; J ud. ~ut ova " ~,
'D, hot arnt o, juu.
; ' u1. Covur l ui 3.
l ~t 2 ) ; j u1. I a~i
o; j ud. ~ec~ui 2 ~.
vie, j ud. .F rahova 1 7;J.
1;
lO~ ~ -'I~ )
(J... v
' U '1
161. U
r t i noaoc o,
)r~neti,
er i ,
ni.
. . anoa
u,
r t i t i aot 1,

;
i voes t i ,
,
r D. t oai 9.
.aaea , prop., jud. P rahova 5G. crtltulegt.,,!.
ot.arnic, jud. :lfov 3J2, 1 1 .1 &'1 4.1 . .'3rlivi
. . d T,... o '-9 ~c(rovt 52 5~ 1).
.~O!)le, JU ... a i, o. \)~;),.>r
-c:io, jud. Prahova64. . . . J r anooveoou,
1 ti din rogiun~o - ci. jud. Br;....... Brncovcoi,
ls 43; - dC~ileniu. Jud. 3r'.lla~3. :3
;~ 1 ~ ~ ' ~ ~ )I0t.
~'~i" l
t1b(). . M; ;rY dpY l-\~'"J jv..d twA . S~ ~, c;,~.
t- -cJ-. JJt" rn-O;;w ~)5vd . 8f~/Ct. ' ) It'(-.
: oar a, i l l o l e, j ud~ Dmbovi t a
OSlO. j u\~.
c omun, j ud. I1I'OV ltj ~-.i.;~2;
- mo-
ud. Uo.t-j 7, 8; j ud. lIre\' > . 1
t
rai, 2 16; j ud. ~eamt 13~.
. . oEl i e, j ud.~ lasea 97.
le.ju'\.l. .C'''I;I VJ , .J .J < aJ , v.
'o.ri~a. moie; jud I l f ov 115 . l \1 J .
ostet , jud. _.m.'lona ti .. o.
1.e,
Jud. Argeo 14.
osiI), j ud.
.. ... les j ud. Covur l ui 3.
j ud. Denbovi n 5 1; .1 Uu.
.. an54. 5 9
.n. , IlV u~ L'nlc, ; J ud. T el eo! ' J l s n 5 1;
.4~ au" u.r;'u.~, j uc . Dmbovi t a 12 1;
j ud. I~! ov 164;
OI, hotnrnic, j ud. Olt 31.
o~i e, j ud. Dol j 7 u u.
L udu, numitii i Dea1u ..aro , mO]iw,
j ud. Hohodinti 4~.
i a, j ud. ~ec uc l 13
t j ud. t . 1us c el v.
oLe , j ud. Orhci 2.
moLc , Bucovf.na I
sa.::ac C. , prop j ud. Vlo~ca 145.
nat i r e (.10 iiin), j ud. ))o!.j 42,
70;
- mo~.dc. jud. nV .. 3n!:r~i 4.
5 . ;1.

.l3z<inZ06.sca.
r eaz a,
z-abu "
r es ni c o.
r os ni ~a,

r oneon\ 1,
rezoni,
i a.
r oas c f l . ,
...,roteni (-1) ,
-- ,
,8nu,
r uet ur i
uc LcLu ,
-,uoiulcgti,
~CiJ!llUt
\ .sueunem ,
1
le, 27. 2,-"
o C J ..,ie t jud.
.... oste, juc.
4. . . . .
11f C' v 31
r eho
i
,.
, uuc,lat::'!
G )
':3. .Jucov,
UCOV9. t
-
-~efdegeaou, moie, jud. Prahova
t.e, ju-d. .tonana t1
o~ie, sst, Jud. mehedln~1 2" 7"
''"ulta, mcle, jud. idehedinti ,-,v.
i.,hot ar ni c . jud. Covurlu'
jud. Ialomita 171; jud. Ilrov
,
uc s a
~ud. Neamt 131; j uu.
uc u
,l
r......
aonen, jud.
o~Jie, jud.
:103ie, jud.
o~te, j~'J .
voi, jud.
l ~' "
.;,;lucax,
UZI.1u.
a.
163.
na i 51.
r ahov a 153.
lomi~a 110, 119, 13~.
uc u ,
ucure

Jua. 1./.
v; jIld. 1310-
2; j uu.
.
t
qi ~, j ud. I a10mi t a l U4;
.lOSia, jud. la lo:nita L..
o. J
.i , ho
.ioz Le
~.rnio, ju..
~u(L. Mo he dint'
o aana ~.
147.
o~1eli jud.
o e Le , jUd
,
.e am]
o~una, j ud. v t a~c a 111.
"'..,,;;Le , jud.. 1 : ' 1 1 tina 21..1.
~? f l
i ) eCriv,ilJ.;;t), mO:Jic9 jud. Vlcea 2
jud. 1fla~ce 73
de J os m:>g e, jud.
raho va
bro vL1~)
ifu" 3o~t , ~V..l.
v, 47.
tire (.ilo:}ii
ive r-se 12, 14.
la., j ud.
t
i n, r:ltlnil; La -).

- " P l u
, ; j ud. Dol j 18, 23, ~I
ui t at mD~i e, j ud. I al omi t a

comu.ni.t.jud. Prahova 20I
- ~o~) ~~Qi e1e, mOui e, ~u~. I al oml t o
3.
hot ar r l i o, ' j J . . : l .
amanati ,~
ehedi n l 4v , o. o i e, v i e. j ud.
or as , J ud. Ar
!:l
20, _ _
344.
11-
5; j ud.
" , 329, 330
1 v L....
33. . . . , 230,
--, 351, 3J~t 400,
~. it ~<3 , It-?Jo , Jt..?J fJ ;
,,)21"0.
j ud. v 3: ; 4;
..
/
r ~i 19, YODoa. j ud. I l f ov 30' ;
~~l u~1r eni t dr um, j ud. Vt a~c a 50;
l r ai u, gOOG 3, J ud. I l f ov
30
/
.,J
\/1;1, ~os ea, jud. Ilfov 313;
I
unre, canal, navig!lbil, .ju. 1
l-OV 39i;;
iUl'gi.u-}\usc1uc-Tureucal.:;J, ZO.a.,
.verse 31
;-
ltcnia, col,e fcrc.tli, jud ll::eov
.
425; - os ea, j ue. I l f ov 311.
io~ea. jUd'. Ilf?v 22/;
c aoa dudc ~oanJ . j uc .
~.-- ---
I
.1
~.1
lro\' __ _
------/- i].\urnu l(.e.gurele, ~o s9a vicinolfi, ju.d.
!.:t
30. : : .
udc.t, j UJ . Cov ur l ui 37; j ud. t r a-
; jud. Rc:non 65_& v
et
.
Ar ~e 31; j ud. 1010- udeaeca,
_ i e, j ud. I al omi t a
t
du L
l , ; , } .
~- ----,
.,,; jud. Iai
)1; .iud, t.eo"J.t ~o; Jud. Putns 11;
.1......, ~. ~1Il1X J~)
ud. ~ut av o 41; j ud. Vas l ui 1.
ud it or n , moLs , jud. f'!W:;ll.1el 4~;.
udui oac c , mo;:ie. jl..ll,l. Y !'Q'ji ytJ ;Jc..
ue scu. P Ot hot or ni c , j ud. Br 1i l a 24~ 2
ughsnt, moi~t jud. Bueu 77; j ud. D.'l:nbo-
uha Iut, mo~i ot j ud. Dor ohoi l ' -
!.mhelrJi~ut mo~j.e. munte. j ud. beDm~ 63, 60,
122~128, 129, 132, 137.
Ilh8rii. mO 19j jud. \laca ~v
'-~.
hUQ. rcece~ ag4, hot ar ni c , jud .1Jea:nt
13u.
uhus I ,'. - P i at r a. - P : r l s ec ani , d. : - u! ! ! na~i on91,
- 12 , -
uf.cu Iee
Bu.ioreni,
""ul ,
una
unar
unel l y
une~t 1 ( - i ) .
ungen ,
11
uz-ch ,
.......- --,
ur ,
urducotl
ul">e11y
urtla_
urlet ti,
(1
j ud. l!ea:n 141.
-":ivoiunc9, mo Le, jud. Buzu

"lo:1e. jud. ViUcea 0;..1, G.;I.
f., do lea eerv i.c iui tOP03.i::'ofic el
ooi et i t l i R omano- l l r t l c r l ol 3n&, jud.
re.hova 18o~
uburb re iu Ploiegti, juC:1# .. 'ranova
c . " " v .
i , ~at , J Ud. Uu~os t o~ 2.
v . Bur ol l y.
~~-

.... ~e...
orc , jud. .eamt 40; jud. ~ut'OVfJ
1.
vie, ;jud. ';l\uto"c 24.
Il8, pr-op , t. j'ud. l'.u~1CCl 14;
. 18, I pr op. / , j ud. I aoi V; I .
i,e, jUd .f:o.r~e
19, 1
5; J ud. T el eol ' -
l O~l e, jud. T el ~or man
u~.
o ne~i , j UG ~ ~~~~u k~G . .
(Bunelly) t J:'et.re, ,botarnic, jud.
or j 16; ~ud. I l f ov 214, ~7o; j uJ .
.",hedinti 22-24, c.7; jud. Vln13Cd
131.
oLe , jud. !,lehcdin1 Lo,
O10, j ud. ~uceava

J 3u.:r.na~. 10'1.1 ~~aear'g1.0L'" 12.. '"L
,i?:J~.~ 7 ~'. ,..tA,cn"o.. ..",,;,L. I ilol.d. bDhJ, 11t-.,-
t);l~..,PIlJ.,.. CI..~nt\n1. L1'.lii!. !!' ~,lOV"] ..:;.23.
U: t ; 8.
l.;;culeasoo.
ntcati,
ut manu
_ , hot ar n' . c , j ud. f ut ov e J.~.
ao~i er j ud. 191om1 a 175.
~~i ~, j ud~, Vl a~a3 l B~ 20.
uj or ~9nUj ~o~i ef j ud. Df i ~bov i -
le..&.
nl1nt11'o, jLld. Dmbovita 69, 70;
j ud. Dol j 47, 59; jl.ld. Ilfov 1~.5.
U1( a, lin.; hot s r ni c ~
r-' ,
J Lt.
Iza ~n, mo i?, jud. !.~3
jude ~", e LH
l e! . >
acaraba ; j ud.
13, 33, 40.
:).
uze cou.
0, juu.
t jud.
55; - pl ai , j ud. Buz Au
1
"" .
~h v . ~~P 18c oDLa ~
reda , ban , mO!.'!il9.ntul lu~.
verse 13;
kt'1pcr, .ao.. :::l@rtul ei,Liverec iv.
I ~ ) Ilw . t"'-"f'e-.:t' u 'l. 1""t
v, 1j l\kstrn. )~v, 1'1"'.
'bu~~~
i,):l4nea \
13 -
afai:;J tit
ahul.,
c : . : l i a.
t,
.08,

,
.;.e~Viceanu,
ca. .a. C.O-.
"\ 1.~en,I
'alimlde,
al ,
alotesou,
C
aoaletii, m09i.:l, jud. 1\rge 45; juo. 1 81 0-
Calul,
2; jud. Vl!.'HJoe 114, 140. Camer
i anea, mo i e, j ud. I al omi t ~ r"'t.
"'coti, mo~i c , jud. 1.1eh0c1!nti 17. 18.
Cenal u1
v& oova, mo '.E ' , j ud. D~bov i G 98.
0and1anut
Il/O
o~ie~jud.. TutOV:l
j ude~
3.
,:?J
co mun"", aaarsb La as.
5, 12'''''4
~t~. 1.n ibcursS}ti, jud
ogo! ] oai a, billovard in bu~roQti,
jud fi I].fov 222;
",a~iO!J31.i~nCr . i n P l oi e~t i t j ud.
rahova 25)'
~l ov noi , s t r . i n Euc ur e~t l t JUue
t
. r ' H 3"
... 0" .;Iv,
ahove L, sia'. in Buoure ti" jud.
l f ov 220
i nc a,
l f ov 21v .
JOVtu:lui 1.
...op., J ud . euz . ! } . u 1: : > , .
:::.'op. jud. 13u2.tiu 152.
-:ud. Dolj.78 a: j ud. G o~j
. , IJ. ,
osi
1,/.
;jud. Arge 69,; jud.
ud. Dol j 107; j ud.
lehe:dini Gb; jud\) ituocel 42.
hoti~rnj,Ot
77.
:l0; ie, jud. "l.o arnt-:
eler~er1~
l()r dlr-.
ce1w8X'C a i Du!l'J,r.l.s: ,
hoearni,c , jud. Bl~.1ila 23, 25, c.,;J
- 14 -
9nt aeuz i no, ram., pr-op,.; jud. Diimbovi:ta 71, & 4-
j ud. I al o: J i t a 100; j ud. I l f ov
260; j ud. P r anov a 130;
u. ! . G h. , pr op. , j ud. D~~bov i t
,
103;
ccnesant LnM., prop. ,jud. Dmbov t
ta 96; jud. Ialomita 9~, 131, 13v,
148-150, 155; jud. Prahova S8, 101;
Lc at c r i na G . , pr op. , j ud. Di mbov
,
ta 107, 111;
,
Gh. C. '\ clucer, prop., jud. !~eam~
104;
--------, ri pr op. ,
101; j ud.
- 1. 30, 13" ,
. d.
j ud.
al omi t a
141, 143,
l f ov
ov i t
t 11t ,
157t
, 26,.-.,

,
r ahov a 100,
1
1
-------'",
,
, 2
re u. , prop., jud. Prahova 95,
04;
... ,
'It prop., J ud. D~bov i t a 93;
v.
-------,

lJ.l:vtJ., J UU rr8hova 90;
ie J. vortliccastl, pr op. , jud.
ovita 119; Sud. P r ahov a 137"
i l v h. , pr op. , j ud. D~~hov i ~
" Lua ,
i h

3, , 108, 10) , 114, l l ~;


109, i l o, 114, 120,
~. 152- 154; j ud.
. '
j ud. 1310
134, 13),
I l f ov 282; j Uq. P r ahov a 87,
-,'9; 104, 107, 111, 112,
124, 1) 2, 133, 13~.
' J ap . . . . R o u v . Coc or t i l Capi e! .
~- pi t anov i c i , A. hot ar el e, j ud. R omana~i
UPS8,

vspu(-l, ,
- ,
apuna,
'.... rabull.,
r ac os t ea.
racul,
araourtl.
arada,
ar agEl oi ,
",ar~H':C Q.
~r al c l l a.
\ ar al ec h~,
vu~~9ma.,
~-1"'am91lmet"
ar aman,
ars!J!":tl,
onat . , pr op. , j ud. l l r ov
dt . , pr op. , j ud. I l f ov 244
Lunei , mo i e, j ud. , r c l eor : nan l e! ;
l ec ul ui , mogi e, j ud. l . i u oel ' Ll ,
Le , Jl1d. Bac u 31.
o~i Ct j ud. I l f ov 14~.
" ' r i gor a, pr
hot ar nl e, j ud.
l f ov .-tC ."tu&
(
11a 36.
1m6rie, pr op. , jud. D~bov i t a 1
omunu. Bas ar abi 3 50.
~. , pi t . , hot ar ni c , j ud. Dol j ?r,

omuna,
r abi a 37.
deo, prop, t " ud.
a
ha boi
. Li f ' ov 104 o.
l oc al i t at o, J as ar abi o ~o.
hot ar ni c , j ud. Bac Au l ue
. , hot ar ni c , j ud. Cov ur 1ui 4u.
omun1, j ud. Bolgrad, Bas ar abi a
2: - c omun, j ud. r ema! l , Bes Q-
l'i1lJin 0" 5- . . ) 7. 69
.(prop.) , . i J i v c r s e1.
1 G. t hut ar ni c , jud. Ilrov
,
, 114~

4.
- 15-
'Iaropancea,
raulcsti,
~~raV8n

jud . Vlagca 1<t..h


o;;;i<3, jud.. Ro man1.
nu.'ilit '3i Crligati, moie, jud. '1!A-
l oor man 71.
100 Lo , j ud. I l f ov 4. UU. ar ede,
'aria .. , A.
t
hotarnLc, jud.
ar i ooi c a, c omun, j ud. Bol gr s w,
ar i mi , Al . ) hot ar ni c , j ud. I aLo
r i c r , hot ~r ni c , j ud. Cov ur l ui
'arel, 'Jh. V., h. ot ar ni o, jud. Prahova 1
1. f prop, , jud. Prahova 120.
- t!. .~
ar p~ ~oa~ ag~. pr op. , JUue
cW"d,t, M. ~~~, 1~d."~,~~,
.Jortojo.ni (V;l tvjani), '1u;ie, cat , ju
;), 100. "jcUr\,
ricii, pz-op, , jlld.fld4; jud
t i c v a 147
l oi u

as ar ab
' t a 12: 7.
2. J

.
,
l ui ,
1 c a
. ~a,
--, al el or , de l a f i - r ea 2r ei arh L,
jul..4. j Ud .I:'1'a-
164, Hi5; jud.

t -
149, 1

as Lo zo n i, _ o l e, j ud. I al o~i t
ta, prop jud.
?e
38; j ud.
2. 95.
.,
in(-al) ,
el 0or m~n 53; j Uy.
unii, jud. ! 3ao8, u38, 33;
l 1e , j ud. P ut na 2~, 30.
] i e. j ud. Dol j oc .
L. C. , pr op. , j ud. I l f ov 25~.
- mo-
ratane te,
r . . T . i u,
at el ui u
at Labu..
at i c a,
avad Ia ,
c i ,
. . . eueer i i ,
ciulegti.
i1e .Rerate
l ( - i ) ,
,
' ' f ; : : l dur ar u.
J l df l r u
l di i r u
,
at el uz a, Kat el uz o) . ~. ,
ni o. j ud. Dmbov i ~a 11, 11~;
ar -
j ud.
1, 3. l a, 11; j ud. I al o~i
48. 11; jud. tJeb.odinti 2"'
u']ce 122. 23; j"ttd. ff'dho vu
1:..d P-.u lcrM ~,. --
,i Jud.' L"\O::lQ~e ~i 2;
--
45. 54; jud. Vla'
1-
75.
l ac ,
31.1,
jud. Bol gr ad. l i aaar abi a 19,
3, 44, 51, 52.
, pdur e, j ud. I l f ov 91.
arnio, jud. Prah~v
1"t:.J'
O~re, J Ud. Dmbov i t a ~. v .
mos i e, Baaarabka 1, 2, 64
o i e, j ud. Neamt 5ba, U7.
ral'ic, tari
o Le , jud.
o~i e, jud.
. . d
OmUDc l . , J U
. " , i v er s e 27.
r : l bov i t t l J V.
lina 29, 43.
olj 117.
v hi . mOl i e, jud. l al omi t a ' v .
o~ie, jud. L!uoe114, 2v.
o~i e, j ud. I l f ov 54; - Dt r . i n
loie~ti, jud. P r ahov a 262.

"ie, jud.
.O;}Le, jud.
i!.nl1s tirc

i ,
19. 1
U~8U ':)1, 114
o~i i in), jud.
... ln .".
u44. 92;
Ilfov J, .1,
oie, juu.
.... o~1et jud.
3. 64.
j ud. I al oml ~a l i , 61;
16, 17. 23. 27, 3Vf
",je e m~4,. 21.
' na 18; j ud. Vf t l c c a
j ud. Cj pot o~t 1,
111l c,,1 .w 1> "1 Ir(jJ
reti,
i nc anu,
reni,
tMil.OJJ, ---mo,:te,- J UQ, t+raho ve )~4t'~. Rw.lci:o=t)I5~.
l i nov ul .
! . l l mat ul ,
u,

Uu.
-.l; j ud .L-rano v
; ..plas. ,jud.
1:in. jnd. l.bce1
'Vla
102; - npi

t j ud. Vl e c a l ~.
jud .relaor-lioll '19.
O;;J e, ju~l. BU~j6.u64;
",nrbovi, .ncLe, jud. Buz..iu. 162.
o3ie, ju.d. Ialo::nia 122.
~i , jud., vloJoQ } 7. ~
".> JYy\D~. l,u.d. RUi. ~o.~, t
ogi"
i uLm,
~~) .tJ ,

,lu.iul,
t
,~
.:....
p~~. noni ,
an 23.
:no.nastiro, Diverse 13, 15. 10, c't;
(!!lo~ii n), jUd. Dolj 11, 24. Jo, tJ4;
j ud. I al omi a 34; j ud. R OBanat i 1,
3, 11, 12, 3. , ul e
jud. Vlu.,
! ; l Ogi <J 4
- 34.
091e,
'Ao31e,
j ud. i ' ec uc i . , ) .
ud. I~e(3m 93 u
J Ud .t~rge70.
( ~
~le. jud. Futna 13. 35, 38; j\1~.
ut ov a 4: 3; j ud. Vaal ui 1. .
$'10, jud. Buzu 97
~, hotarniOt j ud. I l f ov )80.
osie, jud. lalomita 1..
~o~1.e~,jud. ra~,I.V~.
.. VV4>~. ~l<c:t_ Tv.to\.)G\..
v ; 'Pondurli
de J ou, .noJ ia , jud. D
r'-a, [... rop., jud. 1>
""" 9"0, ." 1~d. ~.. ~o. ,<"o ;t ) 2.0r
v; '0artojoni
ovi'~a 70 a.
v i ~Q' 70 El .
oaro(
, jud. roleo~an Je
i r e, j ud. D~bovi
oSio, j ud. I l f ov 167. 3
130.
jud.
jud!
.... Le , J ud,
,
..cloreanco,
tanelo,
t l e t i ,
anu,
J ! . i t UDU,
,.10.10Vi t a 4:J, .
1:i 68.
oc au 3"",.
ud .Buz~:iu1",.::;.
UZ. l U 145;
"i~d.
l,'lt.. dlOdinti 51; jud.
a, Ilfov 3"U.
. 1. , o.;. ,
.,.o g Le , jud
i~a 119; .iu
Laaca ;;v.
( l O~al i t at '
uel. ni,
,

n ~u.
V.. G :",d<..,t:,

1
ce,
-1), ' e
I~
36,
"')~ - C
t.... ju.:!. :l::'r' V
,,
~'"
\ ~d ~ I
~ 1 ~ .. ~tJC4... J~~ , .
ndc t i ,
"ilrbe ti.
.. 1" ~..\
r ~galf'"
'~rl1' (l' i,l sur . ..... o... J __ ,
,.r1igu(-ul) ,G'1ogio.
mpul.,
,

,
J a! ! l pU~Ul l e,
'mpulungoo
" mpul ungeni ,
mpur i ( - i l e) , c o

-
II
" , Qr l ogoni .,
1r 10: nUnc G t i ,
irna ,

- -
Copt ur oai
h.
- 'mo~! ie,. jud.
32;
Cerbul.
os i e, j ud. Bac u
"1 Uercd iL;;:,
'~rUhI;.;4,
- 17 -
plas, jud. JJuZ~U ?r., ul. l17.
-
163; j ud. Dol j 76 b; j ud~ I al omi -
a. 69, 102, 104, 125, 130, 144. , 157,
162;
.... lahniga. plan, jud. !Jehedin,i 42;
re , LJ o ~1.e f ju,d. Olt 23;
stig toa, plastt, jud. Ia lomi~a 17~;
iru, mo~ie, j1.1d. Rom911a179 - 81.
f i ns t i r e ( magi i u), jud. Dambov l -
t~5, 7, 13; j ud. ~u9001 5. 14, G ~;
j ud. r el eor ms n 13.
, z o; J i e, j ud. Buzu
Le , jud.
unei,
na 2c:.,
Iud, Be au
1, 25,
u le tOi' ti,

o Le , j nd. No e m~v"t.
or;ie, jud.
Le , j ud.
j 3.
u 2,.

j~u.
j ud.
~ont
. oc , pr ai
-31.
dc J os , mo~i c , j ud.
o~i e, j ud. Euz ~u 7~;
'2); v, 'i "
J u.d. j
01' . . ,
o ;nana~!

ud .i'utov
lj 104; hi t , j ud.
...peniul,
de J o s, mo1e, jud,. Dmbo vito 70 a,
tiolAe tI, moie,. j u. d. MU i c el v .
t oi , m0' i naaD, Pl:'Op. , j ud. Vl c ea v v .
eaou mc . ' J i a,
j ud. I al omi ~9 84. 85.
a
Ce,
'~::Iuru,
'\jBani..
elaiu,
.cpeure ,
-
,
-'-rnavoda,
er nt et : t i ,
t.:rnica,
t'3iiea.
l
so ,; Le i jud ii
~ic. jud
"0;}1e, .j.. id,
ote. jud.
. . U. Z! i u 11,3
Jorj 1.
alo:ni'ga 14v.
..o:nana~i 4'1'.
c omun, j ud. P r ahov a l 51, 162, 163,
.167. 17o, 1 ' /1 ;
~adu VOd..!,mo:;ie, j ud. Prahova 181.
, t i r bei u - R ox anat i , bi s er i c , Di -
ar ee 23; j ud. R O~J nat i l o~.
03i e, j ud. Ar ge~ 28.
acLe ; j ud. Gorj 20 bio
lena, prop., jua. jjDOUU 4?;
j . , hotarnic, j ud. Ilfov 193, l~J'
03- 207, 209, 220, 225. 226, 253;
j ud. v La c a 79.
~t 1 A d ~ t ~
~p . : a LO, J U ~ons ODv O
.oLe, jud. Prahova 6, 1<..,
j ~d. ~ut ov a S; j ud. Vl a~c 3
&nuet i r e ' ( mo~i i n) . j ud.
~a 2G . 41 bi s . 42; j ud. I l
28, 12,3; jud. fIugcol 3' 1 ; jud.

13, 70;
12u.
al omi -

r
bov a 46, 47.
ol j 127~ J ud. M~~~)
o} i o, j ud.
~u. ~\
et:1.ulUt
hol eman)
' " ' het r ent ,
hi c 1oa: r . s ,
hi l de t i ,
hinte~ti,
hibjdeni,
hi . t ' c ul eec u.
hi r nogi ,
'hil'olu,
'hiru.,
hisiri,~,
his11,~a
111tai,
hi t eani ,
hi v u,
'h1VlllcE .:CU,
hr i s t i ,
,
hr i s t opol u,
1a:.nD9iru,
'tjJ yt,t\ I
~he,
Dol j
(moii.n), j\ul", Ic~l 2.
10, 29. 104; - illngio, j ud.
4; - schit, jl1.d", Vloea 2:1.
v . t Cal emo. n .
, j ud~ ~uto va l ~~
ogie~ jud . Dol j
o Le, jud
oLe, jud.
comun, jud e. P r aho'
. , hot a~ni o. j ud.
96, 106. 11.5, !
.00
ambov 1~o 70 0,
: j ud! 1a10-
ia 44c j~d. Prahova 5, 6, 75.
111) . 24) ; j ud. n 11.
10s i e, j ud. I l f ov 2E8, 300.
mo~i et j ud. I l f ov ~~.
hot ar ni c , j ue. Dol j 73.
~ l J ~.
, ; ; ur abi a 13.
J t j d - -= 51
.... :.m:lE :! ,.rofU. Joac;. .
lac, jud. BolgrlJd, JSSQX'sbio 13,
18. 20, ? l , 24. 2v , 35, ~J.
o~i e, j ud. Or hel 1 o.
. , pr op jud. Dmbovit"l ;)l..
J., hc.f;;IJrnic, j ud. P r ahov a 202. 21.H
l ene, pr 0p. , j ud.
uza , prop.
c ai l e St . t prop.,
031fl. j ud. i l o16r a
o..F-, t)(U~ 3 ':f -.
(;~1.31;
l aac a 1

; , aaar abi a 13.
).
1b.1" O'Va,
I!t({
c omuna, j ud. Bol gr ad, Losarabia 33.
aoLe, jud. nmbev i t a 11; jud. Dolj

l ohi l a ~ P ~l c e~ec a, . mo l e, j ud. I l f ov 11J


i ehl r 11c hi t a1, oe~un. Bas ar abi a ~~.
c omun! , j ud. CODbt ant e 82.
hotarni.c, jud. I a1o: ni ~a 6); jud.
a i SQ; j ud. I l f ov 316; j ud. " . 0-
~.~ m9n8~i 11. ",'v...c:L Do"~ 114-1-
') ~'-l'~)
Cilibia, .noie,. jud. .Juz.:iu 1.05.
igr.!1cei~
i ho9oh, 1,
o l e, j ud. Ar ge 4; j UQ. I al omi a
35; j ud. I l f ev 52.
~r bi . pr op. , j ud. I al om1 a 91.
carl.at , praporc Ic , hotarnio, jl.UA.
Vl a c a 3, ;.1.
- l i e, I .
t
hot ol , " ' ni o, j ud. R omanat i
i l i bi u,
Gabr1c, o pr-o p , , jud. R oman O~.
1.;1nc1 Cini., no~:ic, jud. ~ov ur l ui ~.
H oara, ~o3i e. j ud. Bot ogani 8;
-
Lac ul f 6t ar ul ui , mo i e, jud. Bri-
la 26, 27.
iooijoe? tit
. ) -
ioorlan,
\, j Locule8Cl~,
.
V\o~~ ,
''Iioflicknl,
' i of l i ou,
'ioi'roQti,
iOl.neti,
2;

e, hot ar ni c I j ud. ~ehedin~1 7; ;


~i mi c n, 1. , hot s r ui c t j ud. Dol j 7~
"",0-.;;2-, ~. Al.. .}~~ d'l. _
m011e. J Uu. Il~ov 1). ~J.
~ai e, j ud. Vl a c a ) , 23.

mo i e, j ud. Cov u: l ui 2~.


noIe, jud .releorm'3P 5. 12, :;3u,

c l o1penn.
C1omge t i ,
' t or ani ,
;lorboc~l,
CLe htt'lil. e '\ 'Y .\.lA..l
'iore~tl. (-1.)
,
"tiorogc1rla.
i or oi ns u.
i or oi u.
J i r eaQov ul ,
ire~nu.
Cie!l1G!:ma
-,..
o l e. j u~~ I l f ov 21
mo~d.ef jl1~a lIrgcc; 6 bl .
pita1 l.T,i. jUJa.l:rall0VB ?40~' ~Cl~,Rw
_! '..:.J . , J ~ ~ " ~.' _ (}..~ it=F.
90. 'J e, JU".a ;t>UZJ .U, ...,!I:.tll~V~c.\ )
t:a..w ' ) f nl-f o"j lud. t' ra. ~Q. ~.;:, ;
u~oJi(.t jtV~a v 8s J . ui ::;4; .1't"'."I4uJi-eed,Ji.
de Sns. mogle, jlld . E uz."~ulooa
wo 1e, j ud. l l f ov 3~.
Do i A, j ur l . Dol j 21; j ud. R omanat i
6.
c Le , j ud. Ool j 21; j ud. RO
.17.
_ ogi e, j ue. Ol t 2w.
hotarnic, jud . Dolj 1 2t.t.
Va.l').!i ti'., co aun , BC SI1,r11tia .1..
na~1.
'H :nele(-ie) , comun, jt'.d. Bolr;rsc1. c r abi 14;
.ubaga ,
" i uf l ea,
'ulni~c; ,
f
'Jlumai.,
viuntu,
Ciuntul-no
i unt ul es c u.
- moi.e, ju!3~ GO'JurlnJ. 34. )).
mOi! Le, jud. Dol j 23
E. ~ p~o p j ud. I l f ov 3v v .
comun , ;jnd. f.)fimbori~a 13~;
.uf s t at ! a~e. mo i e, j ud. D ~bov l t a
13
~att j ud. Df i ~bc v i t a l OG .
'ri.eo.!'e, p.r:'0p ., jud. Roman
'Il hOi;a.r.nic" BaF:arabia 1-3
'J.
It I

i. u, .t.(.~;
D! mi t r i Ar hotarni~,
j ud. Ro man 24; jtt...
*t h.o tar.n'tc . jud
jud. Ne amt110; Occo rr , mO; J i e, j #d. I l f ov 2u;-;.
,
<)l~oeava 48. Ooccr a, !I109ie, j'v.d. Ialomite 61., 87. 1::).>. ~
ro man 11 Coc~rotii Csplei (Cap-Rou) t moie, jud. P x
'upo -
orteni.
Lupe rce anca ,
. i ur ou.
Ci ur el . u.
Cl ual
1'11ej r ; . .
"lejan1,
le me nt,
'lj.meecu
'10COO1.oV.
\fobia,
OCo,
l"o Qsr
~'('\~,
Cooi o' J ,
i J v c i oo,
,.octu,
1
.08ie, jad
... bovia 73
mo i e, j ud. ~el c or man 9. 10.
;limpia, prop jud . Ilfov 40:.".
o~i e, j ud. I l f ov 25~ 30, l G J '
137.
mo i e, j ud. Tecuci 23.
de J os , mo~i e. j u~. Bac u 15.
nes re, jud. Vlnca 136-13w.
'., hotarnict j Ud.
0,
c uc i 1.
30au 22; ~ud. ~. , bot s r r 1c i j ud.
J~ecuc14t1 ", 47,.
m~Ulstire (.r.oii n), jud. e1eor -
4.
~h). jud. V1<'~-
j ud. Dmbov i ~a
nan Jo, .. 1 : .,
m:ine,st in: (.no L
08 140; - plac:;.~,
7, 91~ 146, 147e
. ~ - ~ ~c
'210~1c. J uc. ~ tiv.~:.au .. '.)li
v, f: i:ll)il;:'C ~ti ."__.r S'l1I
C"fv...O"'"- ,~~ ~. ~VfM-', -:.J'
l e. ' hot er nl c , jud. Ar
covur Iut J4; .iuda Vloea
oLo, jud. Ilfov l r u.
58; J ud
3.
.. J., hotaz-nc , jud.
jud. Suztiu 111; jud
P r ahov a ;..C_V,
~o;
100; j ud.
~. 1 0' -1 .1 /,2
~, f r ~
odreni.
o dru,
Ut
j r i i e
v.
OJOl.C'1"
oj oat i ' ~ ,
ac..,
r.>len:;L'lo
olt'eaece,
oliba~i.
ol t u -
n. a: h~ni l o" " J
n,
---~
"OJl8!1
' ' ' - ane" "
uni,
'omarn...r
'..-0;:1.;.1t: .Jic
C:.o~
O:l';'!1Q.:il.rb] tit
m03i c , j h. u.
tlljun, ju.d
oai e, jU.d.
..o Le , juc1.
.o ~Le ,
.lI4U '"
'lO~Le , ;jud
'is~ric
- mOJic, ju
O:} 10 t ~1udA
!lOiet jU\O
jud.
'''h
35.
.=ten ~a ve:..
Il 3e: ..
1.
4.
11~OV

, j ud. I l f ov 351;
Ilfov 351.
1a~oa 16.
. uec ol 15, 2, ~ 30.
r;~c~34, 71..
oc , , ,jn,d. Prahova

ai , O.
l' --
-J :.>"
~e J OG , ~o} i a, j u~~ l ag1 ~, .
.10,11~. j u l, I ' : nt ov a (~~' t.
'lv-~ ,.~tl..d, \J ~ -1 0_
..:"'_'lO,) J 'H:! oto'lorh 3J'
o ..
01llij.ne jl t~,
o~,
jud., BaCH'l
; jlld. ~!eh

O!J.l.Sle ~U,!'Oenan
i!lI1",
i ee~t i .
r ov g,
oaoh5.
<;O'f\& DOO,
D! i t y,
J onr l eec u,
onIeacu,
o nduo u.
net aodi n
unAr i i , hot ar ni C, j ud. T ul -
000 2.
0$5..0, june l'e1co2"'.nan 23.
oJ1e , jud Putnq ~Ie
~. j ud. Conet an~a 4~
I ohe OO: l . i . s , hot ar ni c , j ud.
P l an 2
.uo3ie,
de,
jud. Jrhci ,1
hosarnc , ,juct. l'Je'

t: 4;:7.
O. , . ,
efi hot;A~n;tc, jud. Prahova 41.lu,
' .1 ira (. o(jii 1n), jud. Bu-
u 16; j ud. I l f ov 77; j ud. r c l eor -
an 4, :;, 9. 10; jl.l.d. V10903 15, 1
20, 48, 73.
o Le, ~iu~.
10~10, jn
1t 2 .J . I-tJ ,
l o~ot . not ar ni c , j ud. Ar ~e 70.
-, prop , , jUfl. Dm.b01ilta.12.
l an, Basarabia 46.
(Oons tantin), f it llri Mihal ban m.,
rm..ntul L11, ,1)ive.t'sc 25; -90!.'-
dar, pro p,, ,jud.
' - ns t ar i t i n - VOdl , hac , j uu.
.oetantineSCll, hotarnic, jud.
jud." 1l f ov l~
-----_ ,i" (i., hotr3.r~.lir: t jud.
I __
O; jud.
1f'ov 25,.
..., .. ---;J
J.
39.
118;~g~).8?>;
? R 3~
usu 1L.,
~
a tiadu:)
il 147,
.that, h
ov i n 93. 96; j uu.
399;
prop. , : j ud. DB.mbevi-
010, j ud. DUmbov i
r.nic, j ud. DJmbov it
1~j5;
.1.. icolae, ho
J
132;
...~l ..

,:) " 11otarnt,c j ud. Dol j 85, 86, 91,


Cor l at , " " ,
100. Corntelu.-
ons t ant a.
,
por t , j ud. Cons t ant a 2. ~, 6, 8, 9-
1.
on~es c u.
ont:eti.
' ont u,
opuc eon
o
--- ,
,
Jope1,., tint.ol,1,
opuau l.,
D,
,oi-bcnt ,
orb~.
r dea,
o z-de nL,
' or dunu 1"
, hot j ud. Fr ahov a 212
bovi~a 157- 101 O; j ua.
100' ; '[;J,~1 (b()
21 o.
n
,
0'3 iO, j ud.
Oi i o, j ud.
.~v-;iicII j Ll d
de J oo, mo~i u,
c Sua, mo~1e,
1.
l oea 11.
jud. Ilfov luo;
Ilfov 166;
lfov 245;
,
n. j or eanc a,
o ~o e fJ ti,
ni s 1
152; j ud.
12; j ud.
o v 340.
j ud. Buz au
_lf'ov ,.
7
o; : ; i 3, 122.
o
56.

1" 3.;;.

-- .
.,
--
,
J Ud" J .1.10V 252;
; jud. Futna 22;

e: :

r9G, juu. ..,~..


jud.
j ud.
ho
I a1
Jud. F~3bo va
j ud. ~el oo~
l e, J U~.
~o~i c , j UY9
r nes c u,
r ne
'-'ne tu,
rn ,
or nu( - ul ) ,
------,
r
or ~uu,
,
u
o ,
l1U,
01,
cho ,
----:--r- )
e11
o' ? t af oI ' u,
VoSot.e..LU.-Q., )
o.::toni,
~r~
ao~un~) ~uc ov i nQ 7.
io Le , J ud. Ar[;o 74; jud. Dti:nbOV'
ta 86, 90, ) 2, 107. 116, 117i 120.
122
l on . . .
o
270.

mosle. jud.
..o 1\.0, juu.
catun, .iu.u.

o.
mb.J V itE l 11 ~.
de J os , mo i e, j ud. P r nt ov a l ~~.
l as A. J ud. T ut ov a 40.
1. L. , pr op. , j ud. R oman v u.
v . c oz l eoi u.
uf i mi o, pr op. , j ud. Dmbovia uv ,

orru 1.,., hotarnic, jud. Buzliu 104;


jud. : ut . ne 49; jud. Vl a ea 136- 1. 3u.
., OV
noeacntc , jud. oan
. . . ut ov a 1.
h
':l3
v.. trlui 35
.:.d.u 132,
arnt o, jud.
c ~! ? l . un, j ud.

rop., jud
13'{. '.... o, {,-_ ....("C3.
~~. , "14u. I'W' .w ,.-ro.Al,_
'\-- -i: l ,,'"
..10;il.C. tl ..Li ..c"..1I.\i ;,J ;,J
Le xar.uzu, pro p,, jud. P!'ahov

.
J 1.. ..;
,p.
' os 1ul el l i ,
oaz
ocodo ,
oeroLeto,
oo ti,
'o tanga 1ia,
oul,a,
C O~IA ''V\Ov::>
un
ote.n
~T(, ' vv )
'otlCQtl3,
- ,
o"
c oanc a,
ot r oc e
~o t.rUC 1U,
o tu(-ul) ,

,
-
2 - 0>+us co , fY"f\~C L , j'u .a . '1>0 v-o~o~ .1..
I ) ., }
{~1
._o~ie. jud. la! 2.
l ax . , hQt ar ni c , j u~.
oai e, j ud. Mehedi nt , 3, 'Iv.
ogi a, j ud. P r ahov a 11), 15d.
o i,e , jud. Iai 105; jud..uce l,
pl as a i n j ud. Cahul , B~s ar abi a 3,
'.nasti.rE . Cnoi1 in). jud. Botoaa
10, 20. , . . . , .
~ - J'U!... Z ~1, \f elt~/ "j" ~ ,
v . J . #UCOV. l t .
'J.0J 1,0, ,j.ld. hOJlla.n~ti 37.
.~ , jlol-d. ~ .~o..~,li},
pl ; pou peat e, j ud. Arge
, C..etoh m-.ri i
n). ~ud. Art:>
1 3; j ud. Ol t 4. ~;
o.
10.
, ...,3;
ozia),
i a, 32; j ud.
- pdur e. j

7;
J
,
G at i . il
,
j ud. Ar ge 59. 71.
144; jud.
, j ud. P r ahov a 171.
ii i n} , j ud. ~u&' U 114;
, 25; j ud. I l f ov . 74, l o~.
. t : ' r ahov a 51; j ud. Vl a oa 1. 5.
jud.
j ul . 4.
147; juu
24. 91;
t
j
~-_._ ..jf l,
l i ni e ferat, jud.
.,LI., ho turm,c , jud. Ialo::nita
" l f ov 125. 138. ~J~.
o,'~5rulu1v, Dobr et } ti;
. or i i . moai e, Bas ar abi a 7;
- opur ul ui , mo i e. j ud. I al c mi t a 48, 71.
l r ov

1; j ud.

UDu,
""a~~tw.-)
.;ovacl,
ovact ,
G l i a,
oaIeoIu
o zmc ti,
ozmoaia,
72, 32;
l ui I v an, mo i e. j ud. I aoi
~on, i e. j ud. bUZj U 11~.
"""0"",,,(... I ~~ " Itw . ~o:-~ ) i1~I
ndr ei , hot or ni c , j ud. I l f ov 31
tl". 1.nBucure~t1t jud. Ilfov
m9Jl!letlre (mo~ii in), Divel'
27; j ud. Ar ge~ G bi e, 10, 24. 31,
2; jud. I al omi t a 14; jud. " . [ , I e-
hedi nt l - 11, 12; j ud. ~u c el 1;
j ud. R O~9net l 16, 17, 31; J ud.
' I Dan ~ 34; jud. Vl c ea
, 5. 0, ) .
( ~oul ec 1u) , mo~i e, j ud. - Fr ahQv o
27. 228, 230, 231, 235
oel e, jud. Suc oav a 50, 51
moai e, j ud. . 27.
racut .Hogru,00'J Ie, ju~. r~e a~.J t67. Ou.
r el ov a, or a , ju.d. Dol j 11: ) , 144;
- - - - - - - ) - Am~r adi a. ~c s aa, j ud. Dol j l ~~.
ai ov i t a,
r as na,
rao 10ani,
'rcor:.noa,
~r2.oLuna ti,
vreti,
09Le, jud. Dolj
o Le , jud. Uor j
d1n~i 3; - pl a

; jud. =e ho...
, jud. Vaslui
33, . J V " ' .
o::1ie
9
j ud. Leam~ a" _ u.
o~io. j ud. I al omi ~a 22.
.
0:1le. j ud. Vas l ui 34.
o Le ,
j ud. R o. . . ou .F;;.
r J . i ni oeanu,

f 0001 s i l v i o. Br i l a, hot ar nl c .
ov ur l ui c..c... jlh.u
;r""*t.:noocu -. Cu~~ri.da. pr0J.>.!!. jud. Dimbovita ;fU.
'''fa.'("~ v~) ' ~OJ' t ,jl.tct:. ~ .l~W"'l,' , l')t'II.
: r ; . : . n~ur i . coaunx, Jud. lI.:. mDOVl.~O 146.
'reata - Cerr:.ioa, mO}le, j ud. Ilfov 177.
r ec ean08, mOj i e, j ud. J . Q1omi t ~ 20.
at i j ud. Bac u 21.
reto,~ti,
,
Cr e~u.
r et u,
r ot ul es c . . . l ,
'1'0~~\lcocu,
" ' r et z oi u,
r i c ov ,
r i s t ea,

oi. ietcf';tu.
vJ.'inte.; ti.
n, hot ar el e, j
1. j u~.
~.
ud.
" ' l eee 1.

3; jUd.
omanat i
031e, jud.
r oea, [!lO
emet r es ou,
de eno,
iseric(l. (moQii .. n) , j ud. R om. an8~1
~S; - mo i e, j ud. ~u~gu 140, 141.
i oul ae E~. , P ~QP . ~ j ud. P r ahov a 15~.
tt\. ~'\AJJ.:...
v ons t ant i n L ~j ud. ) 11f ov 397. 4o~.
i e, j ud. Vl o os 14. 56, 67.
, jud. Dmuov i ~a 103; - pl aQ~,
jud. Praho vE l 13.9, 15u,
'.
' l oi u ~; j ud. I l f ov BO
i e, j ud. I l f ov 2~u.
hot ar ni c , j ud. VB.leea uo.
jud, Dolj 32.
, pr op. , J ua. bSCUU
1'., tlQtarnio. jud. Botoenf 2: 7.
. J ~. hot ar ni c , j ud. D~mbov i ~a 12w.
COmUlP!, j ud. !':camt '-1-5; - .noitie, j ud.
ot og3ni 10; j ud. ~uc euv a 4) - 51.
.... ""3 .
{~
i v a. mc Le , j ud. Dol j 7v
r i v o t i , m07ie, j ud. Sucouva ~V- 4c . . .
v i na v . Buc i umeni .
l ' oi t or i , mo Le , j ud. T ut ov a 4,":,.
' r uc oo,
de P i at r d, mo~l e, j ud. VI e ea 7~t , : .1 .
104- 106;
-
de J os, mo~ie, jud. Putna 2,
17" L... ,

o, 41;
,
de l a Nm1e t l , Di v or s e ~o;
t de S~e, mo i c , j ud. P ut na 2, 17. l u.
r uc eanu. schit ( mo i i i n) , j ud. TutOVD 7.
r ut es c Ll , Uh. pr op. , j ud. I al omi t a 106-
, .nadu, pr op. , j ud. I al o~i t a ~o~.
1ky,
Dani el , hot ar ni c , Dl v ~r Be 1.
uc a, mo i e, j ud. Uov ur l ul 17,
23t
i ehl oeei , mo~ie, jud. wov ur 1ui 1, .
i e, j ud. V&l c ea 13.
ucu, mo i e, jud. Putne 4V.
ucue tL, mOJ i c , j ud. T ut ov G o.
uc uet i , m09i e, j ud. I l f ot 68; j ud. Ol t 3v.
37;
r umu! } onl , mo~i e, j ud. I l 10v 331
r..otarnie
t
j ud. 'RC'man 60.
i e, j ud. P r ahov a J V.
, j Ud. I l f ov 2~4- 2: 7v
i e, j ud. I al om~t a 3~ 27. 34. 3, .
. , er h. , j ud. I l f ov 344.
os l o, j ud. P r ahov a 120.
',.,.ler,
' ui bu,
~
;Ul~' .
Ulc
d
tl,
ulcer,
ump.tu,
unbtireo t1..
as c u,

v es c u,
1,
v i l e,
ur ' 1t e3t i ,
"'uI'6.liura.
i ,
'UJ:G ..
'tu'a ti,
Jur.n~tura
'uJ ..mer~e n;'L,
'urtea,
t
I v UI t ] C. : ! I ' O,
~'?tv.,vv.. ,
vlH. tura ni,
J u~o r..l.U.'" ,
cu.:v\Vt..~ )
J UwJ .1,
eneu, m.rlstire (.ao;]ii n). jud. Iai 72.
l al oml o 26, 29.
Dano uL, moara lui, jad. I a. ) 1 73.
lom1~a 133. Dani E. l c 8c u,
P et r e, Lot ar ni c , j ud. UI t 24.
adj-. al orau Luf Brila,-
Danielopolu, pr op. , j ud. Ilfov 2, u.
32. Darveria
!aaria It1 ., pr op , , jf..ld. l;rahQve 1::1:;;.
JlOO lt1, j ud. ~ec uc i 33.
e Joe, i'1'.lie,. jud. Ialo:ni'~a "4;
e .djloo, .. noLe, jud. Ialomita 74.
Dabljeni,
de s us , mogi c , j ud. I al oni ~a 74;
Daogi t l ,
Uc,- mO\iie, j';.ld~..191om1a 82.
Dan,
oIcovni.o, Pi'0p.. j:ld. Io-
7"1-.
nesle, jud.
..... s;>ie, jud.
osif. arh,
jud. t$r!Hlo
i oLe , ~ud.
5011 102.
09i e, j ud. I n i 87.
c 0~un1. Bas ur s bi a 40,
v 144; j ud. Vl aQoa
aV1Jeni,
Do.."ioltncu-- ,
. oDv 1do~c u, .~ hotarnic, jud. Bacu 3"1-.
- , ar h. , jud. Cov ur l u1 3u.
o~i e, j Ud. I al omi ~3 30, 32.
avlde ti,
ul . eoi ,
udeanu, munt e, j ud. Val
i d, j ud. Ee~uc 1 31.
(pal-:ttul domnesc) . jud.
i:J 2.
l,fov
ac ni ,
L.. e 'J ti e '
\)14~~":-~
.ncc ~
,
3{~{;
de Al?ge~. orr n jud. Ar;?;e3
... 0'] l.t. jud~.,0::1'~"l'," ti "'.
~@~, -f.l4.d,~ , ~:.-ox' i~I
1:);l1.e, J ud. .L liov 1
, ~ ~ L di ~i 11
i!loglO, .JU.J .e .:le n~,
J.. hoii' I'nic, jUd. .L'OloorIr!3!
'M.,s?~ ) ~. ~. \11-. ~t1\~ b~.
!<.:, J Ud. vl..i1ce 73.
1,

ne. : c u,
2.

n~i.
ni l c . , . . t i ,
bCi~~
,)
~yt , j u1. Conet an~a 1.
b~e~t i , ~o! i Q, j ud. Ar J e~ 7" /c.
AVM:t:, :.1l.1...d. Itw," ~~Y ClX") 1(0"; fhl.P'!o\.e.) ~ r<i... ~, 11C
.:,03ie. Jud .... ea.nt )0. )
D
. jud. '1uto va
." hotarnlc, jud.
., jJ-. hotrarnIc , jud.
ud. r r ahov a l i , .
11,
=-crea ~o, comun, jud.
ool e, j ud. hOoanUk1
rnic, J Ud.
0:/10, jlJ.r]. 1.0e:lt ""u-
A~.) .(~~.;jl.ld. \!R.~A- , t.
( 1. ) , hot ot nl J , J ud
.vonana ti 7...,
o
:110
, jU<.Je
j ud.
ovita 70.
~nat i J I ,

~.o~ie,. jud. recua i 32.


~O'iiu, jud. lliov 300.
~o~ " ~~d. ~. ~'Y l.d ;t~,
1(1
'1'.
bov i t a 72.
r de ' l Ot 1) : J ;
l f ov 31, .
1, ';::1, . r.l.
v.'i~a l24.
o.
olj 10?; :Jt.\u.
15<t.

pareti v . 1'"0i.
ndu, pr op. , j ud. Eel eor man . , ) . . , .
r anc ei ' s uf r oal na, pr op. , j ud. Vl a oa 13J.
D,r.!,rmneoti,
mo i e, jud. ,d8.0,jU 27; jud. rlo n:nt
t 1.
.II, I J U.
rvari.
" ' : nbov i ~a,
)
v t i i c u,
llr::m,
eal u,

-
-~
D , l
C.l
QiWL
;
. . . . ,. . . . . . . . . . . .
ei.cm,
)
1
~, t-i
'V-J "'"
l ni t a,
,
,Jlta
Du. n: i r i i ,
,1~ ti i.'Cr., cu,
----..,
.0 -dl'i "0,
ecche ti,
o..le. jud. Dolj 127; jud .J .L:t"OV 40.
pa, jud. I.lfov 2'F). 402; - Plael~'a~~-
.,ud Ilfov 16A 216 J 3" l 3~r;; \7o"' ~)
v '1, , .J, '"."J ,,~z.1
t i 6t ~a, pl as ~, j ud. I l f ov 332.
UC! . Ar ee 7u.
~o i e, j ud. Ialomita 6~.
~s t i r e ( mo~i i i n) , j ud. Dmbbv i-
t a 67, 68, 73, 76; j ud. I al omi t a l ~;
~
' uJ ..:.lfo.v 275; J
)
') ~_I .. d.V~"1;
'1 ' '-.\ b ' ti'
>r,.cJ..,J.:>r. v . 0 .e~)l"" - __J... ,~
, ~T\.U ~ I IA.I.-~) {1Ul.'KUt". ~().~) ,
OL' .. v. ) . . r l ~i v oo: , t i - t"' udu,
M-\- I\.t. llMl iluac. ~~.(~G 'i.'2.; 1, ,po.
. ~. : ~r v p. , J ud. Ul t 30, 31;
v . , tJ!'op., j ud .,,;lt 36, 37.
p~op. , jud. r l ot o ani 3
A

~uhi t t Di v er s e 20.
a~V" ie, j ud. Vas l ui 35.
: t i e, jud. P r 9hov a l ~j ;
de l a vi e, 'lO;}iet j ud. Vl c ea l v .
j ud . r ul c ea 1.
i ~ hot ~r ni c , j ud. P r ahov o 161.
. , l).;"-elUe., ~K'
. , hot r o~c . J ud. I al oml ~o 7~.
a!OJ ie, j ud.
hl.tn(;..l I..u.

.J.valA hot ar n
rovro i, " not ar nl c , ~.,
.
U,
t::>
hot ar ni c , .. ' t
r ov oa, c omun, j ud.
u, s t amnt e. or
-
o t i
rme nde re,
1' 000,
ei er ov .
~lratl
u,
ceolu,
_<,.Il ct.: ;;..C ...l
~0\.lM.0\'O/V~ ) '/~a.OIi',
i . o; : , t i ,
i enei ,
,
i ,
i mi ana,
i mi t r es c u.
:i.
i n
'~nopol.
(~
r at i ) , ~o~i ei j ud. i ol eor men
35- : 37;
-L.J.rleti, conun, jud .telooJ:'Jl:ln J,: ;;,.
omuni ! , Bas ar abi a 55.
os i o, j ud. Dor ohoi l ua
. n j d - ~'
.1Sr18 " pr op. , u ~o~ana:tl. .. ~.
o Lo , j ud. ! 3r 1. i l aJ5~.jw& . Q.w,Sci:~)Lt+-.
ndrei viet., lrat, iud. Jetr-< <ir.
U!J 1, jud. homDna~i Ou; - .aoLe,

jud. lo!ehedin~i 10.


iet jud. l'ecuc 45,

r
Laic, prOD., jud. I l f ov 1
l-I,ohilnu'v,.-1ttd, ttu". l~"oet, 1111;2.0 ..
o J i.J, J ud. ,.;(> Leo r.aan 20; ." sch
(:naii in). jud .(!eleorman 2v.
o3i e, j ud. Ol t 23

. , hot ar ni c , jud. ov i ~o JO.


oai e. j ud. T ut ~v a 2
~os i e, j ud. tiuz~u 129.
poeto l., noeurnc , j ud .Aree {J Ins;
ud. I l f ov 18, 20, 42, 289; jud.
leGea 135;
, J ud.
ud,
4
u~
, rabin 1 : .1 .
., .J UU .)..1.1lbovito 121.
h
'" . . d 1I d' .... 4'"1 -
., oaarrn,o , JU ,:.C.H3 ln~t "" .(t~;
ud. ~omgnQt l 84.
- , 2
Di nt r er ur l , mOiii
Dl nt r un1omn, man
na~'
i nu,
Di r ec t i e
'irect!:;)
oa ,
obi s az ,
o'OJ~Q,
obrern,
JDbrescu,
Obr c 3t i ,
)obriccE .Il1U,
obriceni.
obr Idoru,
c r ov . : l t .
D~~tlltc::..1
o:nnita
1r ov 180- 192; 134.
aruut , Dea-
Domo:;eni,
u Val ea T r e[ ) -
Dona, '
; jud.
Do nto t,
t j ud. Buz ~u 152.
tire ( ! no i i 'in), jud. HOiJ l'-
3; -jud. Vlcoa 1, 16, 4.... ,
7.
diacon, prop"., jud. ~lucel 53.
\.iadsatrulul i luc.t',J.ri1or' tehnicI.';),
jud'. HOn1~n69; jud... elcorman 79.'
.V ./J., ,;)or"Vl.ciul studii ..
_nroi~cte,
Jud. Ilfov 402.
.L.uce L 50,' 51;
- mtln-s t i r a
, jUd. Boto~abi 22;
- mo-
iv,
Jiul,
j ud.
Ud. ~otogani 1, 2.
hotql"nlc, jud. Bot
an 40, 70; jul,.l.
..lormotul
111.. P l cf.u
ani 0,
uoc av a 43.
i. Di v er s e 12.
jud. 111'OV
~55. J V.
petroli1'ol'u,
t l : J . r l eae
.ogio;.;,
,
~A, 2~D; J ua. nea
~l c ul ae. c onc eai un
ud. P r ahov a 205;
~h. , hot ar ni c , j ud.
_o~ic, numi t 6 i COt u
l ui Grucilor,
onCD, jUd. Ar ee
n
..,

~rop.t j ud. ~om3nat i Ov .


..0;;Le , jud. VaLce a ..3!.
03i o, jud. Doij 127
D
1
... -tJ~,ire, juo....ohui,
ti " ~}h~V~~71~
n. \f 14\.U.., ~~ t' Cf ~ 1....

sarabio .,
ot r u~" " ,
oda,
o ,
i c eec u,
oiceatii
j
c u,
i ,
~.,
olje;? t'i,
'Do~\~ 1
O.lO;".Jti,
,
or . 1. ~t i .
or Ob3n~t l ,
,('
nosie, j Ud. V81coa

hoternic, jud. nrge~ ' 0, ~o- ~v ,
4; jud. ducol '50, 51; jUd. Vl -
ea 66.
teren, jud. Prahova 15...
'ootackie, pi t.', f. tlli Dina Doi c ea-
cu, prcp , ,' jud. Brira 11.
-Jlodcnl, noLe, jud. Dmbovlta 130,
132, 137. 138, 143, 141.
Tr. I., hot ar ni c , jud. Ilfov 241.
oie-, jud'. Flloiu 24; jud. r,ea
1~5; jUd. oJUCCdV
~\I...~, ~\.Ie --IU~}ll.
.l...Ln...iStJ.re \ 3l0J i i
7; jud. l a; ; i 37';

n) , j ud . l : 38Ce. U
jud. Ro man3, ,
, . 11. 21. r .....-~ n" ro
rr ~.' ,,~<l" 1\..v4. ~o:.~ } "".t
ol
Q, ~ \ ,
:lOJ1C, ~uJ .lultno 24;fLo..~a. >~u&.. 'L~v?4-34,
iJotreiceni" caLo f'erat.:.., jUli. Ilfov
3

a, bi s or i o1 ( ~o~l i 2n) , j uu.
,1~rvno~"- dIMI . Ru. lG\'ro-i) S.{.
o~io, j ud. ~or ohoi 4.
Oi c , j ud. I l f ov 163.
Or dac he v or . , hOG ar ni o, j Ud. ~u-
ava 1;
hot ar ni o, j ud. Ilfov 24u.
no~l e. j Ud. Uc am~ 22; j ud. ~c c u
4
comun, jua. Ilfov " 394
. 27 -
ar ohoi ,
or ov 1c i .
l . ) os - nl ,
or a , j ud. Dor ohol 8, 19.
., hoarnc , Basarabia :;
c u Mor i l e, mo i e, j ud.
uosoroea, mOilLe, jud.
1"
, 00.
e a 'J;
a 5:3; ,
loai,
..,
o muna ,
) .
cc-nun, :\ud. as ar o. oi a 1
o: J i e, j ud.
o~ie, jud. icl
, : ) .
zaan 59.
,
. r oc an,
r t =l c ul o.
:Ora --:a~...
jud. I~eamt

1
~
,
o !';uan
' o.
or . : ; Le , jL'.I.i.
mO: J l e, j ud.
.:10\:1Le , .i ud
v , TL\rCeanca.
ma 11.., :L9 f ~ o
" i c ea
o v
o.

it
"H ..l'icennc
r!.l.. .:;l: 100U0;1,
-., nosarntc , jnd. uz au 153,
ai 251; ,

hotarm,c , jud.
".,
,
Iex, {;., ho& arnic, juc ,
'(4.
rvulenti1or, mo~l e, jud. ~ucel
eOC\A, ..~bOVla
r~u~hlclU
'J.J.
ra~ooia, . Le , jud. Dol j o.
-
~nagov . mo i e, j ud. I l f ov l J ~'
299
1" ! l . ~ot . eot i " mo i e, j ud. I a i 84; jud. L~t.n
27.
r agu1i i nas c u, hot ar n1c , jud. Bac . u 30.
~u ani , mo~i e, j ud. Bac 4u 31.
r
r BJ aDa i ,
nc egt i ,
ei na,
1"1d1..\,
r i G t or eanu,
utlflu
uc e,
udeas c a,
-----~-
ud i ,
i
,
.uIu

l~~\
ogl o, j ud. T ut ov a 10.
_ o l e, j ud. I al omi t a 72 a; j ud.
l f ov 164b; j ud. neamt 6, 7; j ud.
aouc i 6. 1
0) 1e, j ud. I l f ov 74. 147~
oJ l e, j ud. I l f ov 74, 147.
oBi a, j ud. Dmbov i ~a 97
mO~l c . j ud. I l f ov 38;
oVi l e, mo i e, j ud . I l f ov 252.
274. 21v .
Al ex . , pr op. , j ud.
.t hot ar ni c , j ud.
031e, j uJ . Vas l ui ,
e. . , V: 7.
3v
1, 22. c;."t.
.1. ,
a10mi t a
numi t ~i J ut c ul eas c a,
j ud. l al omi t e 175;
ULo '}t1,
161, C:f B
Le , jud.
e, vi~, j ud. I l . f ov 354.
3
3' - ' 0.
lOJie, j!ld. R Ol l an .,i,\..
o~ic, j~ld P r ahov a 120.
os i e, jud. Im7!.ail, UaS/.l!'801.a V.le
comun, BasArabin 51, 'v.
h notaz-nac ,. jurl. Dolj '16 f; jud.
1t 25, 27.
prop. I jud.. Ilfov 1.36.
pl as A, j ud. Dol j 80, . 92.
h. , j ud. I l f ov 39j.
.Du:nbrvioara,mo~'.(), jud. P r ahov a liv.
nmo!'3.v1to, m0i11.e. jud. Ne amt106; ju.d.
i(
utuont.o.,
a,
UCb"1,
'3,
l u,
umi t r ac hi ,
Dumi traseu,
,

:imi tri-:i} ti,


AlU : ! i t r i ev i c i ,
urnuyti.
~tlV'o':.A I
.J u.J ;}~i.
Dut c ul c s 8c e
utna
50, 51; j ud. t ut ov a
otia lui Prvul,

n l ui urni uru
jupan, v er s e 11.
' . G r i m, hot ar ni c , j ud.
ho saznc, j ud. I l f ov 2
..p. $ hotarnt o, j
; j ud. P.,:,ahovc
r . ; ; e 71.

ovi~a 19,
;

.: J.,
hotarnio, jud. Ilfov 2l:3;
r ni o~ j ud. DI mbov i t a 131, I~O
l
~r , .1.1.
?O-.'?J'
t 0, pr op. , j ud. I al omi t a 12~
r i c a, pr op. , j ud. P nt na ~u.
~o~i e~ j ud~ ~ut ov a l v .
. , hot ar ni . ,
,
91.

v . udooec a.
- 2ti -
~
,
or

____ ' r

ti
nr"ldorado" ,
.i.:.I~anoi.L ,
----of
i l i s u,
:t.~,cu... ')
,
ar i ei i Cr et ul
([{I
u din Bucuret:1ti,
r op j ud. R omenat 1 91;
p1talolor Brnoovonat], 1;11 s bi-
sericii Domni t a v j l a~c t pr op. , j ud
mbovi'~a 123; jud. Ilfov 249;
jud.itomsn3 ti 57, 35'S -;
al el or Civilc, pr op j Ud. ~r a-
l a 35; j ud. Uambov i t a 91; j ud.
f o, )00, 317; j ud.
150, 153, 169, 17~f
l eor man 82; ~~d. ~
' pi t al ul ui Sf . P Bn
j ad. T ~l eol ' I D9n77,
ooal el or di n flold
1
175, *;j ud.
\ii~)~~~
1Imon, prop
,
va, prop,, juu.
ut ova 2:5~C .Vt
t oi n. , pr op. , j ud. l af l c a141.
,
udorache , pr op. , j ud. I l f ov 3~2.
i r nobi l , - : ! in Bucurc ti, jud. 11i ov
.il :le
aur e, j ud. Ialomia 133.
t r . i n ~uc ur e t i , j ud. 11r ov ~~v .
ul c v or d i n BuouJ . e~t i , j ud. I l f ov
,
<r
o
7_
. , hot c r ni c , j ud. P r ahov a 31, 112;
,
Lc o Lau , prcp , , j ud. iiX't;e l} :>'j.
un, notarntc , jlh. .J.U;;,J. 'v.
C:;J\.v" k.c-\oJ't-vu.:c..) jv.~, \\..~v 7 lr' 34-
';rriohioi,
i c c opi a
. . . . . . . . . . . . . . ,. . . . . . . . . . . . .
E vu~t-}
'pur;3oii,
.... ,ptu'e ti.
rciltle~ti
' r dec bur r i u,
'r~ncvita,
comuna, J.;iaserabie 39. I l1e.chlpolo, oomu.n.l, Baeara bie
.;:;"get1(.noi! 5.n)., jud. Arge~ 1, :1, J ~~L~, Lilf.- ---.~\,;1'io 'u.=:.!
1) , 21; j udo r a1o~i t o 21, ~ud. t ~r Ut i l l o 10, j ud. Vl c ea 57.
11; 5,' 1l . ~7~~~H~~ .s, 1 3D, Lz:ronii, !!to;;ie. j~d.' Fillciu 2; jud. lOJi
(~O~1.l. w),t (jud .uU".:.LU 5, 2J, 11, 49, ;.)0.
230 - 25, .12, 45. 6.3, 64, ou, 7'9., dO, :t.tV\-tJ "v Q,~J..oJvv7 kO"h::vv~ 1t}{"~R.S.e)JtG.
~. )5, 111e; jud. l:raLova 17, 23, 7 <--J 1~
58. 00; ~~, P-u.. Sro:~)'~;~~~~2;4-lt-.
.ui (_1o'}1.iin), .tJ8ssrabia 1, 2; jud.
~'..Lou 1, ~. 6, B, 9, 14, 15, 24-21.,
, ... ~,. 35. J U; jud. Vaslui 26;
c t,ilO ii n), jud. Arge 27i l~U,
51; jud .Jolj 13, 14. 21, 26, 46, }t'., I,
---
j ud. ~orj 6; jud. ll-
126. 143-1~o; j uu.
j ud. R O: ! l an~~l ' " "
Vl c ea 8, 10- 12, 1"
32, 37- 40, 43, 44.
,~
..~.
o. 37, 5~, 00;
o v 56, 84~ 11:;1,
ehedin~i 3, 10;
2/L. 35. 42~ jud.
1. ) , 20, 22, 24-

~\omE ;m(mo~ii in), jud. Covurlui 13;


j ud. R ' l c i u 5; j ud. R J ~3n 3. 8, 16- l v ,
~, 3 3" ")4 14 ~\4' .. d
1I
~
;.1 , o, "- .;;, it ,v ;:.1; JU rccu
25. . ' 'J t. f )'I
C . Q-<1~ Iw .t IIf ud. r: v-c: : - CA. ~~ <T~.
~01l 0. J ud. I O~l 7. ~3.
50, 90, l ou.
O10, jud
v . l er o1ul eas c ~.
i.H;lorat::la 43.
t
o i e. jud. ~~hed1n i 14. 33.

l~
2'
i.
'"'ie, j ud. aei 12.
.>~teL.l,
~cMlI'O.n.",~)
:Jlut t,
._10J~e. j ud ..J ... _ bov i t a 1 ;1
~c>~,c. , ~~ . R..w _ 'l.C;l"fo..(')~ ,
pr op. , J ud. v l o1c a ~7.
..p~8nea. ffio~ie. jud. Dolj 4:);----
pz-op, , jud. J . l r ov 125. g(A
mo~i e, j ud. I o1omi t a 3. ~.
~nelor, comun, Baaar-ab La
~ ~t anel e( - h) , ~o l e, j Uu.
1 03; j ud. Ilfov 5
jud. ! ~ehedi l 1t i

01 19; jud.
J,'Ol1I'
51.
odegt i i . ::'OJ Le , jud.
-;ocreceni i. ! : 1o: ; i e, j ud.
osti., mo Le , j ud.
r i J i n~i . mo:ic. jud.
. . i l ant . r opi a, b.il,cvard in
f ov 3: 30.
':;~loiu.
G : .
ot o~an1 3"1'.
... ita ,;?..(,
,-
.
1f ov 14. . ; ,

ucure ti. jud

9. ~o)
1-
.tila.l.~et,
-h'~
,i1i>pc~scu,
"ilipf.:stl(-l
rt.!1
)! i1"'
t..l~inghegti,
.1 "t... ,q,.
- .-. .. .1... ,
O<'le. Fl
- 30 -
c j ~Qt j u~. Ilfo~ 21,
,.,....,~ . J'J(.G/. M~~ ,,ro.
Alc'xano !'p I03D (Bo n r:t.,
' ud" I Ql o! ! l i ~al(i7i ~ud.
poSf ; . ) .
l f ov .3
rOIJ",
..
t

j v d. P r ahov a 142;
(,
Pl'Op
-jud DoIj 143 iJcor(!e,
~ " ,
J h. , hot~r'11ct J ud. Baou 32; jud.
40; jud. Putna 50; jud. 1:UtOV8
5. 12, 35. 4L;
t
, iJia. pr-op, , jLld. 11: 1: " 0
.a.ri~. :ro
p
., jud. Ilfov 16:,. \~J
1aoo., Jud. Prahova 2. 77. d7,~1);),
45;
e P6dure. localitqte, jud. E raho v
,
,
~t: O;

de frg, comun, .j\Jd. Prahova 186, 241


h: or ~hc , hot c r 1i c , j ud. I l f ov 45;
.\1>4 , t>~\.O..-, ~~ ,"~~. .... ,
ostolrl.c. 0011310 an !,:.t. Valcea, Jlld.
.Lce a 37.
10310, j ud. P ut na 1,
q
20.
" ,
i a, j ud. ! a10mi t o 3J.
.o ~it), j ud. Bot o3ani 10
Le xandz-u, hot ar ni c , jud. ielcor-
n 33;
'----. Oarol, k0ar1), b.o turn10, jud. Br1i10
39; j ud. Du: nbov i ~u 33; j ud. t 1uoc e1
37; j ud. Toleor~an 35, 37; j ud. J.'ro-
ho va 4; r'R .-u..v I ~~ 1 J.j~6's
- ....... ----, Ludovic, hot ar ni c , jud. ])o.:n.bovito
1; j ud. Dol j 130, 13" 136; j ud.
Vla:.a 13;
-------, Se hotarnc , jud.
mojLe, jud . I I r ge 23,
o l e, j Ud. I l f ov 131.
I~ hot ar nc , j ud. l110
leti).,
loooanl,
~~lorea,
r ahov a 3.
4, 31.
27); iuda
l or oes c " "
l eac a 100.
031e, j ud. I l f ov
ca 135.
oLe, jud. l\r, .iC 2B; jud. Dol.j 7....,.
. , hot ar ni c , j ud. I l f ov 353;
j ud. Vl a ea I l , 117, 122.
o; j ud. VIa-
loranii,
l or es ou.
de J oa, mo~i e, j v d. I l f ov 251, 31. . . . "
31; , .
oc ani . or a , j ud. Putna 10.
; Qc s Qnoanu, G . A. , hot ar ni c , j ud. D3mbov l ~a
o, 99; jud. Iu'10.:li.ta104, l: ~o,
133, 164 163; j ud. P r ahov a 247a.
'ocsnE .'ni.
c a.
,
Foior.,
'o Le ti,
01: ; ; 0' 18,
ronceaeca,
onc o8ou,
J.'oros tii
ogt i ,
ot i no,

",reivald
..r~n~' in,
F~~
.1 .1 \, "o~t1._
tcanu ,
,
r aG i nc l j u
"r~tcr)tii,
- J1-
JOSiG, juc:"! . bn;~~.u 52ft
Oi4!.O, ju~. Veolui )00, 36b.
ote, jud. r~ele()r:nan ~, <.j-v.
11l()~io,
ju~~Dolj 7cb.
ns i e, ,ju. Vasla! ~v.
rans , hotPJ~.ni'.:.
j Ud. ~t or oj ! . : net1..
!!lOS ie.. jl.~cl. Vas lU.1 1,
G., hotol'nj,o, jud. :tllL.J ,U. 2.3~233, 2,."
.~J.J M. h' f judf' .lalo;n1a 59;
~ ......... ---. --- --
juJ ~h~d;J1~i 4; jud. ~1ugcot 3; jud.
' l t 4, 8, ? l ; j ud~ P r ahov a 8, 10, 13,
17, 29; j ud, ~om9nat i 44, 55; j ud.

\'00. mo~i ef j ud. P ut na J3.


'~ie, jud.. lAlomitn 23.
ndro che g-.:t;'81.
t
dr., pno p ~1u",.
(P I 1 65;
1-
Ar ot l . , p. r op jud. liov 1.

v; ~l.!'o ywall1.
~. 1n " u~ur Aj t l , juf. I l f ov 3)7.
7 f 'Y"-~) i~Q[ .H~ '+780 ~
.., hot.rnlc, jud. Ar,:;o J ~7; jud. Ro -
'~:.loati 77; ~iod. NQ.~u. '00;
' una, prop., jud . ! . J ol j 7IJ, ) 3; jU.d.
I t 23; j ud. R omenat i 5 b , 68. 80.
dE l ';-.1:np,
oo, 8:.7.
~)Jo:) le o jud.
o3i u, j une no~una~i 17.
l"j 20; jud. 'Il a 131;
'r~11otl,
reywald
raivold). /\1 hotarnic, jud'. Ilfov 222. 232".
~r i di r 1c , I oee~ Neumun, prop., jUd. Ilfov
137.
o3~,e, jt1d. ~eleor:nan 11, 57.
~ole. jud. Ilfov 68;
Lamo te tL, caea , jad. Ilfov 306.
r t t moa" , o,
ITumuf}G!li
o
-
rumuenf ,
.ru.muioa,
r unz oal oe. ,
'uca,
~:ulga
'ulg01:ll1U,
u1ger,
ur aul
J . undat a,
,
J1?
de Jos, monenl. pr-o p , !) jud. GQrj
20;
de SUB, mO';lnenl. prop J ud. G or j
o.
"03 ie, j ud~ I al omi t a 31. J ... '-1"
,
oLe, jud.
o i e. numi
orj 1.
.
...~' 1Vrletu, jud. Ia;...
jud. Ne a:nt65.,
lomi~a 106, 175
: ) 4.
mosio, j Ud4 la!o~ita 4, .
. , hot ar ni c , j ud. Edl c 1u 24; j ud
i.eam 107-10). 11?; jud. Putrra 4;
j ud. Vas l ui 3, 1) .
p!idurc, j.ld. Mehedint i 46; jud.
j)raho va 24v.
d..oulae, ' ude l~a~f )VtZ <08
,
otacne. hot ar ni c ~ jad. ~ovur.lu~~
l os 19. 20; j ud. P ut os 51; j ud.
Too!J.ci 5. 6; juq ~Il.t')va 3, 8, ~,c..
~Oi 9, J U~.
l ac , jud~I al omi ~
u, 53.
-'.. \ rl~
_' .J;J.
'und uu..
undenel c .
unde n (-1)
undj.~nu
.. undu,
,
,
'\.4nduloa
t
-reti,
U8C ~t

,
\!.le J. J '
'1~1\~~~<'i
<.. ~I" ..:.1. .
.b..:iol.oecu,
i..tolata,
o~l ~~ j ud. P r ahc t a 253;
~rivitei, E .'tr. J.nBucuro
3 ; : ;
31, 32; ju.d.
j ud. 11-
G al at i , ora (pr;im:iri
j ud. Br s l 1c
3e " 49.
o man it, ':J.
, ' i , - oa10, 10: :ur i l rJ ,
; jud. O~vurlul l,
'o v :7.. ,..
o:;ie, judIlro'..10...
o,~Le, jud.. uac ... iu
oa~~c i f mo~i e, j ud.
.;.ltrenl* n:.o~le, jl~d.
mo~1e, jud. ~eemt 13
; j ud. I l f ov 141;
l f ov 244, ) 33;
lfcv 176
; jud . Tutov
r O.
' r &t c ni ~ mogi e, j ud. I s l omi t a ) 4-
, l' .; . '1
~'!.l'l!'.tu; !!1.o,.c. J uc.,
bie1avuluii
.nojLe, jud,. Iagl 07;
~ud~r ol u, no i e, j ud. 13gi G 7.
o ruun, mOQi9. jud. Ilfov 73, 12
alt',t 85; v,
5.
172,
287; jud. ~. cuc t43.
o~i e, j ~d. ~u c el 3. 4, 36.
comun, j'.ld Bolgrgd, TIasarebla 1/;...
ar i 3, ~r op j ud. DQnbov i t a 11J .
G
ve 1

10: ; .
'_'al
, , hoturn Lc , jud. Prcnova 2
07i e, j ad. 1910mi t a 57
~n4stire ( ~o~i i i n) . J ud. I agi

1..
ani,
Ga1el.ll,
'''alile~ti.,
,~lL1.
IJ ard\It
.:1arofild,
9ur eana,
ave-t,
,"Iavrie Iescu,
G av r i el s f 3c u,
\iadine,
uUe o t.. ,
(-1,
ni ) ,
,
.;)e~tl.
19heni
mO? l e, j ud. R O~3n 33.
deal , jud. 1:;1.
r nd, , - BS8l ' s bi a ll'ln
I v .
~oai e, j ud. Nc om~ 1~1, l ~; .
"'.ld. I l f ov
:'utna 4.1e
nun . . . . , hc t ar ni c ,
., prc-p., jud.
h
{. . .
Osarrn,c , JUu
mcLe, jud.
2...
':mbovita 5.
cuc I42.
' mbov i a. 154.
~eam 137.
1. , hot a~ni c , j ~d.
1. , hot a~n1c , j ud.
str. nP l c i eot i . ud. e ahcva
269.
O) l E, j ~d. R ama~ , ~.
looalitate (o:;it:.:..1in), aoj Le,
" ud . Dr nbov i ~ 1, 151.
oLe, jud.
134, 247;
d9 Sus . mOJ i e, j ud.
hi ghi ~, nc ~i e, j ud.
124, 135, 136, X 4 7 .
03t, jud .Pu tr{l 21t
v . f J 1genl .
, 2, 37, 121,
uza.u ~;
r ahov 8 ~t
.-- -'-'
27
ogl.a~Jua. 'l'oleorma.n 55.
... oLe ,
j Ud. Di mbov i t a 70 a
ruO~l ie, jud. 're cu.a i 25.
" ' l at on1, moi,e,
j ud. Vl a~ea 21, 42.
Gnc ova , . mo i,e, jud. 1)olj 1~o, 121.
,
moie, j ud. I l f ov 332. ~neuaa,
"OI
;:a0ie. jud. lagi 105; j ud. !.1u.scel 44. u!.;!ne 1.11,
-
;;c.:lflSllleni - (hligh~l'a.., .noLe, j u6. v ol j
122.
.""niseni, ao Lo, jud.
~dc ot i ; ~~~ j uu.
iahu l , Basa
leieorman
bi a 11.

'l~gul,
l . J i i t oQt i i
~1uj G ni .
'"'ie, jud. Orhei 2o.
J ot oni , ~o i e, j ud. V19j c C 33.
. . d il. ;'1' ---hL., cLt. w.6'ri" J,i""
.JO 1.9, J U. J.5l')ca ., rv-~ I
~(M.O. ) !WJ. & Uiti W:~il\
no;;i!::, J U<1" nlo:n ta 1,J 32, 8G..
i e, j ud. I d~i 1, 43, ' 5c~ j ud. ~eamt
f"urcn:i..,
's,\larH;.,
":vneo ts; ,
'"le, jud.
"le, juri.
j ud. r ec uc i 6.
oi.e, jud. Putna
, 54.
5; jud. Prahcva
,
~
(;I
r ucvu mC ) i e, j ud. Buz u l - J ,
2"". .. .~ "
'l'OOV'll, mo~i e. j ud. r t Oma09ki 33.
l " l ~, plas::;', jud. l'utne 2l, 4\..1 .
a, mo;c , ju<l. Pl"ehova '247.
ho saz-n,e ,
~jud. P r ahov a 31.
,,!V1ie, jud. .l~e e mt118, 120.
'..tOorl~an ta, :jt. hosarnt o, jud. Ialo~cita 4, 144.
<) -
~o o rRC SOU.
--------,
corgian,
uer eni 1,
'ero ta,
Jeru,
oJhefu,
U' heor ~he,
hi u.
--------,
,
;
.ra.,e
,
l~o
f
hotarn1.c, jltd. Bt.l~.u '159; ~~d. \tu. S'~Y 11--t,G { ~
A., ho tarn,o , jud".., PrahOVa 1.18;
., notar.nia, j ud. I l f ov 270t
....lena, ilote1'nic, jud. Prahova 15...;,
17u, 204;
H. , pr op. , j ud. Dmbov i ' ~a 1~4;
oan, proD.,. jud. Dmbovita 70 o;
. , hot ar ni c , j ud. I ~l o~l ~a 75.
. 1. , hot ar ni c , j ud. t r ahov a 114.

,
,
o ! e, J ud. 0ov uz ! ul l ~,
prop., jud. 1b:ov 33;;
osie, j ud. i eeuc i 41
Ol i c , ' j ud. ~ut09a 27. .
l os i f , hot ar oi c , j Ud. Vl a ~a 56.
1. , hot nr nl c , j ud. P r ahov a 110- 1
208; jud. Romsnati J V

t
, J h. pr op. , j ud . Cov ur l ui 4~;
.1!.rnest C. , ir~epcctor s i l v i c i 8';1'1-
c ol . hot br nl c , j ud. uol j 120, 121:
rop., j ud. " t ! l oov t t a , o~an. pl t .
)2.
ui c 01ae, pr op. , j ud. I el omi t a 118,
11~;
CO, pr op j ud. l el on~t @ 118, 177.
\ her c ~t i , mo~io. j ud. R oman 17, l u~
J he rcas~Q, m.o ),ie , ,jud...o vu.cLuL y.
C :f\\.~ ~ C6\- '1 '\u..O-~ , "\ \.1.."- , \tv... '. ~ )cDD 1~.3..
.borjhe,tii .I..0i7~.m03ie, JU~.. ~bvv.l.~:J !.'fu.
O<'\.vvr~) ~o-.c-W. ""', tIJ O~) ~r., ~'I\, ~~....A.~,~4
Jbcr.,1an, J /prop., jttd. J . l l ov 275. .
,;h' ~!tJ~)\1J
-
'!lwtn.
h108,
---".,
,
r
f
~1li
!Jl~ml'Jet:~ni
- w
h~~ocL~lE 's.eca,
'h!.o .r.~h5.u,
'hit'.l,
,
11,.~')i~, jLui. :'l:'Q'J 11c:;. IL. ~-..-.:X <;;5
01-i ~ \I , ~t ~ -1I;lt~h .. rii U 1\f.d IWI. '\o. 1
:'jf;;!!\I:~I-j.e (fJ1t~'??::Ot cO'!lie) J, h.t"j~!):,n!c, ju1.
~3~
lQ)ivj.q~ 1/7, 20-23
4. 13- 51. 6u,
.~'tlein .
jt1d. jud. :HIC 98V
1,
t 23
2;
,e am~11.1
.,.,4 -
vio.rulai'lea.nu.
;
i or : : n~nc as at
-", . . 1
.1.rlor:!!_'OE 'J et
ud . VaShl2. JrJ.
..1e::!3ndri.nc, prop. i juu. Ilfov 232-
C0~8t nnt l ~. pr ~p_ . jud. Ilfov 22~; G i ul egt i .
1:.'!~0!'::J, p.r0Z'-. jud. Ialomi~a 122; jud. ,;:'1.'
V13~.IC 12;
1 a
. h .;t1(' 11.(>" ~1")""-3 2''''
,'t'l. ' . "., f.j...n..le __ ., >..J" -,,_It_"
~hoodor , v or . , pr op. 4 ~ud. I aG l 51.
;0'.3 Dr')'1"i 11 r,
'"\,\{)- .... -tJ - , - .
ju:'. Dolj 12'0- ".t~.
schit (Il?.;!.a 111). jne. :':-l"ohova 41.
T u' om~+a 1l 4 ' t~
.'-~ ;l~_. ,0;;.. ..f-.
Df i mhov i t e 4~i j ud. 1310-
1.. "2
f1,t. ~n c.: -
"n;.~~.'? ;jt.tu ..re Le orman 52.
.J~ 7.e , jud.
~o~l ~. j u~. r Bl c ~! ~a 13, .
t011 plt prop, , jud.
10.11 '5~.,ccnoe eIune pe,;roli
ov i ~a 1

j ud.
ol.j) "
..,lur~anit
ill.rcov:i c i ,
~iurgl)nit
i ur ge t i ,
.ur;~itia,
ui ur gi u,
'!.iuvara,
'lava O!;H
,.Hl.mbooo tia t
'l~v .1 !?e-,3 ti,
l!1.izo.rl3n1,
-..ilinc,
6
-, h.otcr1?ic, jud. l'olj 102,
1191' j ud. Mehodl nt i 41i j ud.
.'.':Jn".~i 5), 60.
~O: i 9, j ~1. ~r ~11e 30, 40.
0; 10, . j ~Q. Dol j 76 o
t e , jUd. : Dold ti1.
"03 i.:;,. ju.1. RQ!ilS1~27.
'j.c~ig, jud. F111!1u.2; jud. Ilt"ov
;0, 106, 13:;.:~J. & -uc.t(W-v,??>
n.o -
!~oJic,juC!. 1,e::.:.:l~
hot ar ni c , j ~~. I l
\).
o v 234. ~./' -i--~: ~
.'aoie, jud. Rcmar 3'~'~~14,,)e >~)
~o~l et J Ud. N~amt 11d, 120. '
noLe, jud. Dolj 102.
oras, pC'rt, jud. Ilfov 350; jud.
a 05, 103, 109. l l ~, 11~,
,,") }'>1
c;C\, .t: ;
tottU'Dic, jud. Rom:::JH1.~i3,
4, 36.
( r oo; i i t n) , j ~d.
vita 19, 55; j ud. Ialomita
~0; j ud. l el oor man 1, 21,
Vl c c a 4. 14. ) 3, 113, 117,
12~. 1~6- 12~.133.
c c mun . j ud. DJ mbo\ 1~a 139. 14~.
~os i e, j ud. ~ec u~i 25 bi ~.
ow.
" 0,
... v,
juv.
,...
Lr.0l 1'1:.0
dUU

Ilfov 54. 20) t 2' 71 . 1\


\
\
G l odoanu;
t"Ilo de ~;. ,
~lolh!1i,
l odos u,
11o~ov c ,
~Oo(.A\N..v )
odeni,
o dLne ct L,
,
-...ruideg ti,
" oi l ov ,
,
,..\'o1(~cl)ti.
cre,
- 3
,
r l i gu, :lloio, jud. Buzau83-c~;
.ret, moLe, jud. Bucu 44. L.v.
o nen1, pr ap. , j ud. Buz J u 24; j ud.
.dmbovl~a 101.
c omunf i . , j ud.
138, 142; - mo
~ bov i t a 131- 133, 13u,
o, jud. h:ucel 3);
jud. 1\lltO'llS 42.
mo~i c . j ud. Bac au 40.
oJ i e, j ud . , . phedJ n~i 4; .
~~ ~Q~ (nVff:P46' 7'00
0)1.0, J ud. - . uj c el 3).
o i e, j ud. T ec uc i , .
o8i e, j ud. Do1j 143; j ud. I a i ~v ,
,
3.
.... oi, rnoLe, jud. Vl a 114
COJ1UD, j ud. Buau 14, ) .
r i on, pr op jud. ho: nan 50;
z eor ae, pr op. , j ud. R oman Sv .
omunu, j ud. I a i 100.
ar aI , hot ar ni c , j ud. Br 4i l a 5. 40,
~~, 73, 80, 96, 162; j ud. DBmbov i ~a
2, l o~, 120, 150, 162, 163; jud.
olj 130~3~- 137; j ud. J or j 10;
jud. I al J ~i t g 52, 74, 137, 168;
l f ov 7, J , 10, 23, 27, ~v , ~" uv ,
, 122, 136, 260, 262, 264, 31~.
334, J~0; jud. ~ehedinti
, 97. 13~, rahov
j ud.
,
utn ;~ud. .Le lOO':L:lOn
~,J~~/A*j

j'V,
rcvc ,
4) . , ) ,
12, 1:./.
'..Jorski, .: ~.. hot ar ni c , juca Ddmbov i "
' omnani , mo ;; Le , jud. hoa.at 103.
l daanu
~ol donbor i ' "
'-1 ,
'-lenou,
Gc\(.,~ ) ,
' ; ' l o3t i "
~
/
~01got eanu,
o-lia,
101iad,
on ,
;1& i,
Ioranu,
"o rbe ne o ti,
or ganu,
oeaneanu,
orment ,
7, 94; j ud. Vl s Qoa
134. 139.
' ~r l i ~u, ~ogi e, j ud. Uuz s u ~.
Ionel. conoeetune, jud. Prahova 17
17v.
, 24, J1,
hotarm o , jud. Ia l 011i t a 127.
ns t ant i n, pr op j ud. ~ol oor man
73;
jh." prop., j\.!d. 201eor:nan 79.'
"f'n.~ 1~' ~.' \o.... o;t'.J ::r~~,
ader, . l o; } i e, jua. lu:]ce132.
u1par ul ui . mo i e, j ud. ~U90G l 23,
25, 3: ; .
'r. hotarno , jud. Dolj 1
~ns t i r ! ( mo i i 1. n) , j ud.
B. ~ hot ar ni c , j ud. ~r ahov
~oai e, j ud. 1el eor man 71.

l a i
32.

LUO] 10. jud. Buau 51.
o, Jud. t,rgo
omun, jud.

ni 3v .
oIo, J Uu.
" . , hot ar ni
oLe, jud.
! t l oc ol 10,
ol j

0, ~/G

o, 135.
7,
149,
hOi )
, 100.
00t11cle.
ov or o.
r aj dur i ,
l'a..,.i,
l ' . J . di nar i ,
ra<1in il... ,
!',:tdig\iea.
'rlldintonou,
...... jd5r:ln,
r aDe
ecoanu,
. .,
1"00 J.!.,
rLc:.:o.t'oni.
!v-ti ~orr)' : : ,~i
no i e, j Ud. I l f ov 73, 171, 17 c , 200.
mn3stiro (.::loVii n), jud. Argo 'l/ """
j ud. Dor ohoi 13; j ud. R o: n3na i 30; j ud.
Vi l c ea 2, 30, 35. ~5.
0, 10, j ud. Vas l ui 33 Q.
io, jud. Neamt 3J, 133.
- _1 : .o\J 't)4-9
moLo, Jud. _luto va 1, ?,-eorvwV\A.,~ o., II.. ) v ",rutlC r,
.. 0:/1e. jud. ttOmal1a~i 5J, )1. '-iru..,
oLo, jUd. Ar:;o'] 2& ; jud. Ilfov 27; Jud. Gl'uianca,
-.~u.ae15, 3:3'; jli&. RUJ S o: ,..-tM: )sJ, 3ruiu,
hotarnic, j ud .0ULuU 44. 114; j ud. Vla~c ..
1. 12
... JQ"
j ud. Buz CU 164.
10:1le,
vii, j ud. Ilfov 1" .
p. , j Ud. Ilfov 27, 345;
j ud. f r ahov a.
247.
..oLe, jud. BilZG.U 11, 57, 83 a;
;jud. 11-
E J7.
Iud, 1:['olu 28.
t i nc . ; , t i , mo~i e,
jud. 1'llTin
,
\J'!:l..)f. ..1L"ll, ~otsr..ic, J'l]. vlt
L
20.
Oh.~~ '\ t'.c.). ~c.) ~.. d. \t-FCV, ~?'!I,
'- .; ,. , , I~ 't' ~"'Ji o ""'1' l-P",V . , ........... J.. l v ;""t... 41.0 J ... (.... _ J..v
43.
r i c dogi i - J l uj t or i , mOJ i c , j Ud. I al omi t a 165.
r i nt l e~u. mun~a, j ud. LeaJ t G l .
rivlenU., ":l011~_ j, ud. I.rJlOi, 1. J)~
~'r.o!A..o+i<s..J }lM-u.~.. *-"cl. ~ vo :---)~
i!'J,.!., ) ..Jo~tc, J Ud. hr~l3. :/.:1.
;jud. 1;'rahov13 7'1.
' 0 v
;
r oz es t i ,
uain,
u~QQ,
ulie,
~ura ~
-
-
-
-
er,
,
"1e, jud. Ll f ov 25, 30, 63, l J y,
rj!..~tira (!.1o;Jii 1.13). jud. :t~camt
93 &. l ot ; j ud. Putno 31; ~uo-
ic, jud. ~'(,Loiu 30;
11e t i . mo~i e. jud. G or j 10
0
c s e r , az h j ud' . I agi 77- 7) .
l . E. , pr op j ud. I l f ov 35~, JJ~.
jud. Ilfov 353.
,:1O;? 11' 'in), juel. la LO-
1; j ud. I l f ov 19, 53.
i,
mo~i G , j ud. ~eamt G l ,
120.
o i e, j ud. Dol j v ~.
l i moi s .
prop jud. Prahova' 20v.
l a i 80, 81.
(.no~!i i n) . jud. ~u-
i-, 3..1 .
r , mo~l c . jud. Cl ~ 4;
imbo vl~a 14.:,);
vtrului,:1OJiC, jud .:J.ehedinl
t VV. VI fFf ;
orului, ~tr. an Plo1e;:t1t .iu.d.
t'rahov
ni t ei , mo i e, j ud. Df i mbov i t a 11,
73, 112, 126;
_ Oc ni ei - Bz v ad, r egi une, j ud. D! mbov i a 154; R angu,
S, l ni c ul ui , mahal a n T ar gul Oc na, j ud.
Bac u 32, Har buj ei ,
Suha~ul ui , mo i e, j ud. Vl c ea 56, Har " et ,
Su ei , c omun, j ud. Dmbov i a 72, 78,
T eqhi , c omun, j ud. Buz u 1387
Vi ei , mo i e, j ud. Bac u 45, j ud. Neam 54,
- 37 -
-
-
-
Vi t i oar ei , mo i e, j ud. pr ahov a 78.
. . . . . . . .
G ur bne t i , mo i e, j ud. ! l f ov 297.
G ur et z r y,
G ur que i ,
hot ar ni c , Buc ov i na 8-12.
mo~i e, j ud. Vl a c a l 3~.
G ur gui as c a, mo i e, ~ud. Buz u 127.
(~c.f~'IM'cM: ~ .1.~' R.w., ~~, '5"4.
G ur i c t ' n, ) l mo i e, J ud . I l f ov 148.
G u oi u, s at , j ud. Dambov i a 132.
G u u, s at , j ud. Vl a c a 120.
II
Hadmbu, mo i e, j ud. l a i 86.
Hadj i - G ur da, c omun, j ud. Bol gr ad, Bas ar abi a 20.
Hagi G heor ghE' , mo i e, j ud. I l f ov 277.
Hagi eni - Cr r eni , mo i e, j ud . I al omi ta 96.
Hai r n, Mi hel Dani el , pr op . , j ud. l as i 80.
Ha I ma na l el e, s a t , j ud . pr ahov a 91.
'1
Hal t a G ov or a- Ei l e G ov or a, c al e f er at , j ud. Vl -
c ea 08.
Hama t opol \1,
R:ln,
P.ano er l i ,
A., hot ar ni c ,
bar on, pr op. ,
El ena, pr op. ,
j ud. Ar ge 83.
j ud . T el eor man 71.
Bas ar abi a 71.
mo i e, j ud. Neam 23, 63, 68, BO, 81, 92,
139, 144.
mo i e, j ud. Fl c i u 14, 15.
Spi r u C. , hot ar ni c , j ud. Dol j 101, 122,
j ud. I l f ov 31.
Har i t on, s t r . n pl oi e t i , j ud. P r ahov a 263.
H3r i t onov i oi , Cons t ant i n, hot ar ni c , j ud. R omanat i
HcuJo'~, i.
Hr e t i ,
Hl l r ov a,
Hl l r t i es t i i
Har t o~u,
~:rr~S~t-1
Her got ,
Her r nne t i ,
l-Ie-yOIU'~.,
Her r mann,
Her t i oana,
82, 85,,87. .~I+""- 5? >
) ,AYl-e r'\I\AN) .-:t .c1 ,w~ 1"\' 1
mo~i e, j ud. Ar ge 36.
s pi t al n, j ud . Cons t an a 8..
Cot l omuz ul ui , mo i e, j ud . t - t u c el
I t } o , i e, j ~d . \ NeaJ I l 90. /./'
X./ \",-~. J . ..O\, ue~e.t:L 1 .,,0
mo i e, ) j Ud. Eac u 23. '
D. , ar h. , j ud. I l f ov 413.
mo i e, j ud. Suc eav a 43.
"v.OY i:.e- 1{\.la. McJ~c.& -I-)Jt2.,
H . , ' hot ar ni c , j ud . Ar ge 85.
mos i e, j ud. Bac u 22.
16.
Her a, pl as , j ud. Oor ohoi 22. n.n
HItC;<;e.~W7 t.A~. ~w;L, ~<Hl.a > oL-.
Hl pe t i , mo i e, j ud. Neam 74, 78.
Hl i nc ~, r n~s i r e, j ud. l a i 3, 5.
HO~\o-;.. "VY\o ~)~...o .. 1~\1) ~~~.
Hodi v oi a - Cac al e i , mo i e, j ud. Buz u 148.
Hof mann,
Hol e,
Homor i c i u
Homu,
Hor ez eanoa,
Hor ez u
Ul r i c h, hot ar ni c , j ud. I l f ov 368.
F., hot ar ni c , j Ud. l al omi a 14.
- Ungur eni , mo i e, j ud. P r ahov a 51
mo i e, j ud. Vl a c a 4~ 34.
mo i e, j ud. T el eor m~n 13.
( Hur ez u) , mns t i r e ( mo i i i n) , j ud.
Ool j 29, 37, j ud. v al c ea 36, 50, - mo i e,
j ud. R omana i 12, j ud. Vl c ea 6~.
lor Lnc ea
.Torodi t ea,
! f ot a- r e1e
R ot l " a t i ,
Hc t r ani ,
F- : ot i n,
- P r ut , pl as , j u1. Cov ur l ui 34.
mo i e, j ud. I a i 32.
c OMun, j ud. I l f ov 243.
mo~i e, j ud. Neam 59.
mn~s t i r e ( mo i i n) , j ud. Mehedi n i
~
~mo i e, j Ud. R omana i , 35, 84.
j u~- har t , j ud. R ot i n 1.l,
,
Hr i s os c o1eu, ud. Bu~u
Hr i s t opo1u, 14~.
Hudi c eni ,
Hu1ube t i ,
Hul ubi na,
Hur ez u
Hu i ,
T ac obeni ,
I ac ov ea s c a,
rat omdc i oar a,
I . 31omi ~
I al puh,
I al t u,
I anc a,
mo $i e, j ud . Cahul , P a s ar abi a 1.
~o~i e, j ud. Cov ur l ui 19, 2~.
N., hot ar ni c , j ud . P r ahov a 205, 251.
v . Hor ez u.
t Sr q, j ud . Fl c i u 1, 8, 9, 29, 33
v . i Fpi s c opi ~
I
mo i e, j ud. I a i 68, 70.
mos i e, j ud. Ombov i a 144, 146.
r au, j ud. Ombov i a 153.
( p; , as , pl ai ) , j ud . Dmbov i a ioi, 121,
2, 150, 161, 161a,
- de SUB pl as , j ud. I al omi a 60,87,
- r au, j ud. O mbov i a 153.
,-
l ac , B: l s ar abi a 38, 40- 42, 50, 5 .
D. N. , hot ar ni c mo i e, j ud. Dol j , 76 c .
c omun, mo~i e j ud. Br i l a 34, 39
.-j\rl . R omana i 22, 97.
I on v or ni c , hot ar ni c , j ud . R oman 38
mo i e, j ud. Neam 58, 93. ' _-"q..cJNI-
~ l<HV
A. l . M. . . , hot ar ni c mo i " " ! ' j ud. B\ l z : 1u113, 160
~1I\.d. 1ltM. ~6:l""",t l~J - S~-.1~~",'II~c.J Ij)\lA.d .A.w'l5~if-g ,~3
c omun, j ud . I a i 104, - or a , jud. I a i L. Di s
_' ..+.. ., J
40, 63, 94, 107 ~ - .olUJITiC-I~jl(d. I~) ~b'l~,
mo i e, j Ud. I a10r ni a 172.
Lat a Sr a t a, mo i e, j ud. I al omi a 89.
c t un, mo i e, j ud. Ol t 4, 39.
mo i e, j ud. Cov ur l ui 21.
Dr agomi r I oan, pr op. , j ud. Dambov i a 103.
bi s er i c di n Buc ur e t i , pr op. , j Ud. pr a-
hov a 17. , . .
I c us eni (rcu em), mo i e, j ud . Bot o ani 15; j ~d. I a i 51, 89.
I er ei ul eas c a ( E' r c i ul e e: . i ) , mo i e, jud . I al omi a 26, 42.
I er oni : r . t , Har i a, prop , i mobi l n Cal ea R ahov ei ,
/ Buc ur e t i / , j ud. I l f ov 395.
- 38 -
I anc u,
I apa,
I ar ea,
I as i ,
\
I az u,
-1
I bne t i ,
I br i a nu,
I c hi r n,
I c oana,
(6{
T eodor , pr op. mo i.e , j ud. I l f ov 360.
I ones c u O ., hot ar ni c mo i e, j ud. Ar ge 77.
mo i e, j ud. T ec uc i 26.
mos i e, j ud. Vl a ~a 86, 87.
mo i e, jud . I al ami t : a 98.
Mar c o, hot ar ni c , j ud. Dor ohoi 6.
'mo i e, j ud. Vl a c a \ 82. " I NI) --1/"
~Q.M.. 1 ~~~UA.~ d--U.-'& ~, ,,~t?,
!'nO1e, J ud Do 1j 3 6: 72 \l
bul ev ar d n Buc ur es t i , j ud. I l f ov 398~
~.
- c omun, j ud. Cov ur l ui 36.
P al eagr af i e, l oc al , j ud. I l f ov 375.
I er os l v es t i , mo i e, j ud. Vl a c a 17, 19.
I f t i mi u,
I l ni c eanu,
I l ee t i ,
I l c ov u,
I l eni a,
I l i ns c hi ;
I l kov e ul ,
':\'-UA.~
I mni c u, t
I ndepend en t a,
I ns t i t ut ul de
I ns t i t ut ul G eogr af i c al Ar mat ei , j ud. I l f ov 352, 424, 427
Ioarid,
- 7
l oc u eni i ,
I oht ans ,
Ionaseu,
I on e t i ,
I ones c u I
,
7
,
1
,
I one t i ,
I oni ,
I or a nu,
I or ga,
rorrn ne t i ,
l os ei
I os i f ,
I ot t a,
r pat i i , mos i e,
I ps i l ant i ,
- 39
C. Dr . , pr op. j ud. I 1f ov 388,
Di mi t r i , l og. m. , pr op. , j ud. l l f ov 364,
365.
mo i e, jud. Bot o ani 16.
I., hot ar ni c , j ud. I l f ov 401.
c oal n Sl at i na, j ud. T el eor man 24, 32.
c omun, mo i e, j ud. r ut na 49.
A., hot ar ni c , j ud I al oml a 179
7
C. , hot ar ni c , j ud. I l f ov 345;
Di mi t r i e, hot ar ni c , j ud. Ar ge , 421
j ud. I al omi a 123, 156; j ud. I l f ov 163,
284; j ud. Ol t 20, j ud. P r ahov a 85;
Dobr e, pr op. , j ud. Vl a c a 13' 6- 138;
I . C. , hot ar ni c , j ud. I al omi a 87' ,
I . I l i e, hot ar ni c , j ud. Buz u 163;
V.N., hot ar ni c , j ud . Cov ur l ui 3:.
mo i e, j ud. G or j 7, 8, j ud. Vl c ea 2.
hot ar ni c , j u. . I al omi a 1, ~) 35.
C. G . , hot ar ni c , j ud. P uz u 7~.
D. G h. , hot ar ni c , Di v er ee 31.
no~i e, j ud. Mehedi nt i 45.
- Fal v a ( J os ef eal v a) c omun, mo i e,
Booov i na 4, 12.
pos t . , hot ar ni c , j ud. Neam 120.
0.1-1., hot ar ni c , j ud . Dol j 681 i ud.
Ol t 22, j ud . R omana i 53.
j ud. I a i 9 2
El i s abet a, pr op , , j ud. Br i l a 41.
I . P . ,
I r i mi a,
l s ac ov a,
I s c es c u,
I s eu,
I s mai l ,
l
hot ar ni c , i ud. P r ahov a 157, 164.
Ant on, hot ar ni c , j ud. I a1omi a 139, 150.
mo i e, j ud. Or hei r .2, 2a.
J . , hot ar ni c , j Ud. Buz u, 83- 85.
Vas i l e, pr op. , j Ud. P r ahov a 205.
c et at e, Bas ar abi a 56, - j ude , Bas ar abi a
70, - or a , Bas ar abi a 58.
I s t u, mo i e, j ud P r ahov a 64.
I s t r i a ( - de J os ) , mo i e, j uJ . Buz u I l , 83a, 151,
I s v or ani , mo t eni , j ud. P r ahov a 82- 84.
I v nc i anu, Al . , hot ar ni c , j ud. P r ahov a 179.
I v ne t i , mo i e, j ud. Fl c i u 26, 37; j ud. Neam 4;
j ud. P ut na 14; j ud. Vas l ui I l , 39.
I anc a. ,
I t e t i ,
I c ani ,
I uc u eni i ,
I ugani ,
I ul i an,
I ul i c h,
r v anc u . L,
I v ani u,
I v nc eanu,
mo i e, j ud. Dor ohoi 17.
m- r e ( mo i e i n) , j ud. Bot os ani 10.
mo i e, j ud. T ut ov a 41.
mo i e, j ud. Bot o ani 1" .
mo i e, j ud. Neam 60; j ud. R oman 22;
j ud . T ut ov a 21.
M. pr op. , j ud. Dmbov i a 147.
N. , hot ar ni c , j ud. Buz u, 128.
mo i e, j ud. Oor ohoi 10, 16.
m08i e, j ud. Br i l ~ 11.
Vi c t or , hot ar ni c , j ud. Ombov i a 103,
106, 118; j u. l al omi a 109, 110, 131,
134, 152, 154; j ud. I l f ov 282; j ud. pr a-
hov a 93, 98, 99, 107, 111, ~, _ ~
--
125 ---
l - ! ar i , mo s te, j ud P r ahov a
-:a..- " Mi c i , mo i e, ~ ud. Fr ahov a
:.-..4 ~~? /J\..d-...' v..,1- ,
~T i bI ea, ( r \ l mo i e, j ud. Ar e n, 57.
J i de t i , mo i e, j ud. Neam 13, 14, 77, 83.
J i gl i a, mo i e, v al e, j ud . I a1omi a 12, 151.
J i qor eni , mo i e, j ud. Neam 138; j ud. Vas 1ui 2.
J i l av a, mo i e, j ud. I a1omi a 167;
de J os , mo i e, j ud. l a1omi a 162,
I v ~ne u1
I v e t i ,
I v oc t i ,
I z e t i ,
I z v oar el e,
I z v or ani ,
I z v or anu,
-
,
I mpu i t a,
I ns ur ei ,
I nt or s ur a,
.ld
)'
-7
163, 168
1
Kaj et anm<1i c z , Ant oi ne, azrh,, j ud. l a i 107.
de Sus , mo i e, j ud. l al omi a 101, 104,
123, 130, 168.
- l f ar e, mo i e, j ud . Buz u 149.
mo i e, j ud. T ut ov a 35.
mo i e, j ud. I a~i 37.
mo i e, j ud. Fr ahov a 60.
r no~i e, j ud. Ol t 2~.
mo i e,
Al ec u, ~p~ j ud. T e1eor man 43.
G h. , pr op. , j ud. Do1j 76.
T hudor , pr op. , j ud. Ol t 22.
t'\
I
c omun,
c omun
er.o...t, o
mo l . e,
Bas ar abi a 54.
. j ud. V: Uc ea 61~-.<~~")6Itel,
j ud" Dol j 60.
rr
mo i e, j ud. bo1j 11, 2, .
120;
120.
o -
J i l av el e
J i r 1u
J i r ov ul ,
J i t i a.
J i t i anu,
J i ul ,
-,
J o! a,
J or a,
J os ef ea1v a
J os eni ,
-
J ugani ,
J uqur en! ,
-
J upani ot u,
J us t er ,
( - de Sus ) , c omun, mo i e, pdur e, j ud.
I a10mi a 109, 111, 114, 131, 134, 137,
142, 144, 154, 161, 168, j ud. I l f ov 264,
282 ,
- Sl t i oar e1e, ba1t l , mo i e, j ud. l a1omi a
109, 152.
v . P 1e c oi u de Sus .
mo i e, j ud. Neam 83. .
1u A Au. Jcira:r ~r\
c omun, j ~. Buz u 95~" ) )
~e ( mo i i n) , j ud. Dol j 36, 7~.
m- r e ( mo i i n) , j ud. Dol j 31, 32.
de J os ~ pl as . j ud. Dol j 115, 117, 118,
119, 3 ;
I
de Sus , pl as , j ud. Dol j 78.
~on M. St r ~i e( pr op. , j ud. P r ahov a
, WO~,r<.,....u. l~{"(:(.t, 4-?J,.4::f-.
7I oan, pr op~, j ud. Cov ur 1ui 16.
v I oei f - Fal v a
mos i e, j ud. Buz u 132, 160j
- Ber c a, c omun, j ud. Buz u 128.
~o l e, j ud. R oman 69.
mo i e, j ud. Buz Au 91; j ud. Dmbov i a 23.
de J os , j ud. D3mbov i a 77.
Dj mi t r l e. pr op. , j ud. Ol t 21.
177.
Leon, pr op. , j ud. P r ahov a 11~.
1<
Kal ender u,
-
)
F' amens ki
rLm
t el uz a
Kel eman,
Ker et z ek
Kl nel ,
Ki r i l l ay
i r i l ov ,
Ki s s el ef J . . ,
l i nqer ,
tnappf.e h,
!
Kogl ni c eanu,
Kohl ,
1 -
Euf s t at i ade, pr op. , j ud. Ar ge 78.
I on, pr op. , j ud. Ar ge 78, j ud.
Oambov i a 139.
( Kamens koi ) , Si meon, hot ar ni c ,
j Ud. T el eor manf l , 81.
( Kar i mi ) , A. , hot ar ni c , j ud. Ar ge
7, 8, 257 j ud. Br i l a 1, 2, j u~.
Buz u 11, 16, j ud. Dmbov i a 4, 6,
30; j ud. l al omi a 16, 18, 37, 43, j ud.
Kot z ebu,
I <r at ac hv i l ,
R uec ht el ,
KUhnel ,
R Ul 1e,
I l f ov 14, 15, 19, 53, 55, 57,.58, 65,,_ 4. ,~/ 1'10'
11~'~' ~()..'("t'W'~lrJ
72, 102, 116; j ud. P r ahov a 53' VJ ud. .
Lac r
R omana t . i 1, 41 j ud . ' l ' el eol . - man 5,7-10, t'b,
33, 40, 50; j ud. Vl a c a 15-21, 42, 48, 68. Lac ul
v .Cat el uz a
( Chel emen) Dumi t r ac he, hot ar ni c , j ud.
Cov ur l ui 24, j ud. P ut na 1, 35; j ud.
T ut ov a 18.
( Ker t s el y) Cr i s t i an, hot ar ni c , j ud. pr a-
hov a 206, 209, 258, 261- 271.
hot ar ni c , j ud. R oman 30.
G., hobar nf c , j ud. Ar ge 74, 7..J.
G . , hot ar ni c , j ud. I a1omi a 83.
pa~na i onal , j ud. I l f ov 221.
Fr anz , hot ar ni c , j ud. I l f ov 3, 4, 1487
j ud. P r ahov a 26, j ud. R omana i 89.
Aug. t hot ar ni c , j ud. Bac u 35.
s t r . n pl Oi e t i , j ud. P r ahov a 267.
G., hot ar ni c , j ud. Vl c ea 2.
La
Lahov ar y,
-'
Lal u
Lambr u,
"Ia
Lapo ul ,
Lat i nu,
Lat ur oas J . ,
b~
P aul i na de, pr op. , j ud. I l f ov 332.
A. , hot ar ni c , j ud. D~bov i a 143;
j ud. I al omi a 120, 145.
W. , hot ar ni c , j ud. I l f ov 236.
Fr anz , hot ar ni c , j ud. Neam 36, 37,
142, j Ud. Or hei 2; j ud. R oman 3, 37,
8, j ud. Suc eav a 33; j ud. Vas l ui 39.
I . C. , pr op. , j ud. Dmbov i a 101.
L
Sad! , mo i e, j ud. I al omi t a 125.
Sr at , c omun, j ud. Br ~i l a 23,
- l ac , j Ud. Bol gr ad, Bas ar abi a 16.
G ar l , i s l az , s at , j Ud. Dambov i a
134, j ud. P r ahov a 212.
Al ex . C. , pr op. , j ud. I l f ov 372,
378, 381- 363j .
'Mafia : e-., prop., j\ld.Pi:'a-iiolTiI ~.
- -- -- ------
Mi c , ma, . s i v , j ud. D3. mbov l a 145.
...:\.(.,"J I.a.wfvu.;.>
A. , ho' l : ar ni c , j ud. Buz u 34, 52, 61,
77, 105.; !tld.Q..\.U.. ~li:nit ,'~ , .I?J 1foR ,.
Nuc i n P omeni " , t er en pet r ol i f er ,
j ud P r ahov a 207.
mo i e, j ud. Buz u 19.
mo i e, j ud . Br i l a 25.
mo i e, j ud. Hehedi n i 45.
1\
hot ar ni c , j ud. ~mbov i a 55, - pr of .
l a ~oal a Sf . Sav a, j ud. I l f ov 59.
s t r . n Buc ur e t i , j ud. I l f ov 409.
mo i e, j ud. Dol j 10i
- Cr i ani , mo i e, j ud. Dol j 94.
La.z ur i an, Alex.L., hot ar ni c , j ud . Dambov i a 917
j ud. P r ahov a 131, ~
I az ur i l e, mo i e, j ud. Dmbov i a 30.
I f ~. . 9ul e e, c C? muI ! , j ud ~Dmbov i a 143. ,,: u A.'l.::F-
i-~)8\.~e.) ~fV':~ ~u .~~vo...) ~I'O, -r
Lc u t eni , mo neni , j Ud . Doi J r-!. 57, 53. .
L~l e t i , mo i e, j ud. T ut ov a 42.
Laz r ,
-'
I az u,
Lm ~E: : ni ,
- 42 -
Lei c ul e t i ,
Lel e t i ,
Lenea,
Len<1ev el d,
Len ,
Leoni dov ,
Leor t l i u,
Leo t i i ,
Leot es ' t i
mo i e, j ud. Suc eav a 31.
Lepr i
Lmot es c u, T ac he, pr op. , j ud. I l f ov 239.
Lmot e t i ( - i ) , mo i e, j ud. I l f ov 239;
Noi , mo i e, j ud. I l f ov 242.
. . . . . . . .
Lpu an, V. , hot ar ni c , j ~d. Dambov i a 15,.
Lpu na,
Lr geanu,
L~z ur eni ,
Lec a,
Lec hl i u,
Lef t er ea s c a
Lehl i u,
-'
Leh: ! . i u,
Lehnes t i ,
j ude , j ud. Lpu na 1.
~t ef an, r r op. , j ud. Vas l ui 32.
mo neni , j u~. VSl c ea 66.
G eor ge, pr op. , j ud. Bac u 48.
G., hot ar ni c , j Ud. P r ahov a 69, 127a.
( Lef t er es c u) , mo i e, j ud . I al omi a,
127, 168.
Cons t a nt i n. , hot ar ni c , i ud . Buz u 129j
G r i qor e, hot ar ni c , j ud. Buz u 126,
136, 144, 150, 151, 161.
mos i e, j ud. l al omi a 69.
Le: r es c u,
L . i l e, - )
-
Let c a
Let ea,
Le c ani ,
Leur deni ,
Li eber t ,
Li e t i i ,
Li l i ec i ,
Li mbi l e,
mo i j ud . Suc eav a 46.
mo i e, j ud. Euz ~u 66.
mo i e, j ud. Neam 69.
mo i e, j ud. Neam 93 b ,
C. , hot ar ni c , j ud. I l f ov .285.
Fi l i p, v i s t . , pr op. , j ud. Br i l a 38;
j ud. I l f ov 239.
Leon, hot ar ni c , j ud. I l f ov 25; j ud.
f 1u c e1 32J j ud. Vl a c a 33.
no i e, j ud. Mehedi n i 24.
mo i e, j ud. F~) . c i u 27.
( Leut e t i ) , Moie, j ud. Neal a 74,
j ud. Va s l ui 21 5.
(Lepra), G., hot ar ni c , Bas ar abi a 62;
j ud. : > ' . > l j 34, 90, 91, 94, 103; j ud.
I l f ov 2001 j ud. Mehel i n i 47, 64, 65, 67
G r l gor e, pr op. , j ud. Dmbov l a 144, 146,
. ; u. ~ l u c el ::>.). '.J M ._~ft GO
O. ~~7 j~. I.(.-~,
m6~i c , jud. I l f ov 262;
_ B~: c l oqu, Mo i e, j ud. I l f ov 281.
Vec he, mo i e, j ud. V1a c a 145.
mo i e, j uJ . Bac u 21.
mo~i e, i uu. r ; uc eav a .11.
f am. , ui v er s e 22.
R . , hot a: c ni c , j ud. pr ahov a 37, 38, 127.
mo i e, j ud. Bac u 23, j ud. Bot o ani 28;
j ud . T ec uc i 16.
mo i e, j ud. I l f ov 136.
mos i e, j ud. I l f ov 199.
-~
Lipia
Lipova,
Lirovu1,
Lia,
Liul:--ic1.,
Liv-lda,
Lim.diti
Livr-:de:l
Live:o:il'
Lo cunti3.ml,
Lole-asc", ,
L071j ~r'"
Lov5!='b;,
t.czovs ,
Luca,
Lucaci,
- )
Luca& j cvIc i,
Luc cE .f1tj.,
Luc~ni,
~U(A.l\
LUdalj.,
drre a sc a,
Lud~nesti,
-Po~dani, r.l0Fii.e, jt1(1.Il:l:ov :n:.:--.
-Th:-c2oi:t::cCt., r-o nLe , jU<1.SL~2UU _1. 64"
filon3.C" ,
H('1$~.C
jn-:l. "ute-va :n.
::bd.::;01j S"'.
M':.'si~'t
j1ir'l. "!J c.)~.:M!
1::.-:1
~-
".?H::'~u ro +,, ~f .I:01..l ~, S7, J'1
Vr.t1"cn, rr01'., ju~l.[:o~~ r7, :-.:3.
aomun, ';11-1. 'r'r21''''ov"1.1J
fl.J;V<,~~tt1'. -", ho~a.tT';~, juc1.~r-
. i'1ilo
+e - Of)_'H' ~': -:'](1 ''''.,<:''. c el .Iti,; ~~
. . - " - 1 . 7. J4, ~Bt' I V.., - 1IIijO;- ~..,'" ~~
i'Jd. 'j'~J "'01"'1'1') 1'1 ) ro; , 1v.t. RUJ , ~;rOXI 4C
dc 1.1 BO'1a'~~,r"")~i~. iud .U::(J n .. o v rta
).) "
de E ;;o nos.,e, it=t1..!Jolj 7"".
\"Il) 1 o.r'
f
~..,r"'\r-,1tc, j\!d.~omanai
ne" ;;;i e, iu,-'l, "Prali\lva 73.
J Qna rn, ho tlP:nLc , .uco v i.na 1.
plai, la;1~, j:,:.1.Ar'<]E "!; 'iri, 7:;.
r:O!'1.0. jU("!.C o V' rtu'. ~5.
'1'., comis, hot-"1:n,i,~, ~jut.'1("'C\~.-:i :!.
~~arLa, 1'1':'-:'> r-., :udIlfo~! 335.
1'", hot.ar 1.le, jur]. Il ~)V }g 5.
Mar i a, ~r~!,.,juc..Buzn 1.49.
comun , judFa: u 4~.
moie, ju.Ia,i 39.!,.....L cs;
~ --t"", tYg..l~I ~u.J .,PJ~ ,11""\ ,
mo.~ie, 5Ud.i'i"~It't 1)5.
moie, jud.V1aFca 12, 132.
mosie, jud.Telcorman 53.
3 -
"ud,!.,;ti i,
Lu Ic a
LUDI':ll;lU,
LUD.,:'! ,
Lune a ni ,
t.ur oescu ,
Lu' O~r i a,
r.\.~T:1?f3Cl.' ,
LU':"'08ri,
~~ VO'i\.,
\J ~'
I )
lJ !.? J .'
~1aala,
.lac axie,
','8oc11,
J!aco~J c ju,
J'.1aerj,
Mac$i:1f' t:l,
Hac s i nul
Hac ur i n,
~iadoia,
1-1ado na
.1)
pddure, jucl.D& mbovia 08, 97.
-Cotrocini
r
rooie, jud.Ilfov 213.246.
mo ~d. e , jud,Do 1j ~,__
.F'r\'. 1110:J s , mo Le , jud. Bu.z~u 123 i
w:~"'>a tLor , moie jud. Ilfov 173;
'!.Urnu, ~()C;1.F.;, jua..Tcleorman 70.
rioste, ~u(i.Pac\'. 26.
~., hot~rnic, j ~d. NQam 5~, 70.
~dure :lud.Vl3.~ca 137.
CO~Et ant i ~, hot a~ni c , j ul . Buz l i u
146; j'la.Do.lj 37; jud.I1fov 137;
jud.Ro.nanai 5, \0, 27, 33, 40, 911
1\l3..V~Hc('tl 16.
i'no~iie, j t t d. l al c mi a 2'5, 27.
~~) ,d.c~ )4-~,
t-l
i~ot'1rr!~C', jud.Frahova 166.
com.m , nls3.rabi3. 37.
~r . , hot ar ni c , j ad. I aG i 99
E '., hC't.~t'!dc, jud. !'rahova 217.
m..:.::tie, jud.:9r6Jla 211jud.Buzu 112.
prop., juJ.l1foV' 263.
mo.;.;ie, jnc1N~r.,. 83.
v !ta.xinu
Platon, ho ta rnd.c , jud.Roman 40.
moie, jud.Vlcea 17, 32.
-Dudu, bLs er I c ( n Cr ai ov a) , pr op. ,
j ud. Dol j 65, 76 b, 76 d.
Magher u,
Magl av i t ,
Maqnus s en,
Maia,
f . 1ai oan,
1al Oa, ,
t'l o.ko..,-::..o(}.JA
Mal e~,
al ov t u,
l ul
-
~
mor n
Mar ou s i
Mamul a,
ncu,
Ma ,
" " anen,
ni c at i ,
f . ' ani a,
Manol ac he,
nol ea,
Manol es c u,
-'
Manol i u,
~~r i a, pr op. , j ud. I l f ov 396.
mo i e, j ud. Dol j 65, 7v ~.
F.M., hot ar ni c , j ud. T ul c ea 1.
mo i e, j ud. I l f ov .7'~.
Di mi t r es c u D. c ol . , pr op. , j ud.
Buzu 131=1.
mo~~E' , , j ud, pol i _3 ..,
~ > ~'Mi.. ~. ~-ro.:t' ) v .
A.,' hot ar ni c , j Ud. : Ar i l a 30.
mo i e, j Ud. Mehedi n i 55.
de J os , s at , jud.Puzu 145;
de Sus, s at , jUd.Buzu 145;
- Spar t , mo i e, j Ud. I l f ov 26...,.
, mo~i e, j ud. Dor ohoi 22.
r nc ov eni , m--z-e ( mo i i in), j ud. v ~n-
c ea 18, 53.
mos i e, j ud. Val c ea 18, 53.
hot ar ni c , Di v er s e 2.
Ni c ol at " , pr op. , j ud . Ool j 38.
hot ar ni c , Di v er s e 2.
hot ar ni c , j ud. I l f ov 337.
mo i e, j ud. Vl a c a 95.
l oc ul I Ui , v . Moar a Banul ui .
s at , j ud. Suc eav a 23.
D. s l uqer , hot ar ni c , j ud. Bac ~u
23 ,
T h. , hot ar ni c , j ud. Mehedi nt i 33.
G eor qe, pr op. , j ud. T ec uc i 42.
Manol o, Car di ni
Manu,
Manuc ,
r c hi doni ,
Fc at er i na, pr op. , j Ud. Vl a c a 131.
Beat r i c e I . , pr op. , j ud. P r ahov a 215.
Bei , pr op. , j Ud. I l f ov 315.
pr op. , j ud. Buz u 128.
r ai nea, m- r e, ( mo i e n) j ud. T el eor man
49
,
- OCOl , j Ud. Vl a c a 131; - pl as , j ud.
Vl a c a 107, 119, 120.
Mar i ano ( Mar i anu, Mr i anu) , G . , hot ar ni c , j ud. Buz u 47,
j Ud. 03mbov i a 23, 52, 86; j ud. I l f ov
80, 81, j ud. P r ahov a 73.
Mar i c anu,
Mar i nes c u,
-,
-;
-,
-',
-)
Mar i nof ,
Mar i nov i c i ,
Mar i ut a, , _ .D.
..Maivm~1n'VV
l w1ar s i l l on,
.Mar t i ni a n,
Mar t i ni uc ,
Mar t i r u,
Mar t oi u,
~ar t i anu,
I
G . , hot ar ni c , j ud. Ar ge ; 36.
Al . D. , hot ar ni c , j ud. l al omi a 153,
Cons t ant i n, ar h. , j Ud. Df uubov i : a 80;
j u1. I l f ov 384, 406, 408,
G h. , hot ar ni c , j ud. l a~omi t a 107, 125,
R . , c ons t r uc t or , j ud. I l f ov 374,
P . , hot ar ni c , j Ud. Mu c el 39, 40, 59;
~t . , pr op. , j ud. Ombov i t a 70 b.
C. I . , hot ar ni o, j ud. Neam 122.
C. , pr op. , j ud. Dol j 75 a.
t;)..( mo i e. . , L j Ud. I l f ov 64 .
.1 ' ' ; t:M\..K,.;) ba,~ > ~.~c(. 1t..:f 'OI/, J.t-!J'f ,
I . , hot ar ni c , j ud. I l f ov 348
A. , hot ar ni c , j ud. I l f ov 223.
hot ar ni c , j ud. Cons t an a 88.
I . , hot ar ni c , j ud. Bac u 7.
mo i e, j ud. l al omi a 176, 177.
A. P . , hot ar ni c , j Ud. l al omi a 102.
~1 alr~
~iata,
M(M:t~
t i t a~ )
l5"';.E e, hot1H:.nic, ..jud. E uzt\lJ.-l.61; ~
Di mi t r i e, pr op. , j ud. l al omi a 160.
Al ex . B
H
j l ot ar ni c , ~j ud~Vl a c a 110.
:vv-.o~'I/\.<-V .~l4.d ;t.w.. )'l ro:..t I 11''''
mo i e, j ua. P r ahov a 146, 152, 153,
175,
- P c ur e i , oor nun~, j ud. P r ahov a 219.
mo i e, t r q, j ud. T ec uc i l i 2, 3, 9.
A. , hot ar ni c , j ud. Cov ur l ui 21.
Al ec u s er dar , hot ar ni c , j ud. Eot o-
ani 1, j ud. Dar ohoi 1, 4, 10, 13, 15;
Al ex andr u, hot ar ni c , j ud . Suc eav a 50;
Mi ha1ac he, s t ol n. , hot ar ni c , j ud. Bo-
t o ani 14.
mar i e, j ud. T el eor man 9, .
r o- r e ( mo i i n), j ud. Cov ur l ui 10, 11,
17, 23.
Vi nt i l , hot ar ni c , j ud. V1a c a 133.
( Mac s i nul ) , mo i e, j ud~Buz u 80,
109-l11a.
mo i e, j ud . Do1j 104, y-:>I
Sr bes o, mo i e, j ud. Do1j 75 f .
oomun, j ud. Cov ur l ui 29- 31.
mo~i e, j ud. Buz u 1~~.
mo i e, j ud. T eouc i 31,
- Budoi as oa, mo i e, j Ud. V1a oa 98,
ni , mo i e, j ud. V1a c a 25, 92,
Odobe t i l or , mo i e, j ud. P ut na 2v .
bi s er i o n Buour e t i , j ud. I l f ov 12.
-
t os e t i ,
t r aou,
v r od Ln,
_r,
-',
v r odi n,
v r omol u
x i noi u,
l v ! ax i nu
Moes ul ,
-
1-1~oi eni ,
Mgul
MgurQ, .
,
-~
-'
-'
Mgur ea nu,
oomun, s at , j ud. P r ahov a 143,
j ud. T el eor man 64, 72.
mo i e, j ud. l a1omi a 22: j ud. P r ahov a
~ka~'1'lA.d. Itw. ~'o\roX)~~o..,
R duc anu, hot ar ni c , j ud. P r ahov a 22,
33, 41, 57, 59, 134.
mo i e, j ud. BaCu 23, j ud. Neam 35.
mo i e, j ud. Dmbov i a 146, j ud. l 1f ov
174, 175, 240.
mo i e, j ud. Neam 75, 78, j ud. Or hei
27 j ud. P r ahov a 148, 190, 196- 198,
-~
hot ar ni c , j ud. G or j 21,
G heor ghe, hot ar ni c , j ud. Cov ur l ui
16,
G r . , hot ar ni c , j ud. Cov ur l ui 2,
I on, hot ar ni o, j ud . I a i 11, j ud.
Neam 33, 117.
mo i e, j ud. R omana i 70.
( Mns t i r i oeanu) , Ni c ol ae, hot ar ni c
j ud. Dol j 18, 32, 36, j ud. Val c ea 50.
Mns t i r i c eanu, G hi , hot ar ni c , j ud. Er l 1a 411
5 -
Mqur el e,
Mgur eni ,
1'I\~V\.e,~' I
Mi nes c u,
Mi ne t i ,
M1. ! i ea s c a,
M! l e t i ,
Ml i nes c u,
-'
-'
-'
Mnl 1es t i ,
Mns t i r ea nu
Mnc i ul es c u,
Mneas oa,
Mnec i u,
Une t i ( - i ) ,
-'

j ud. R omana i 24, 26, 35.


M. C. , j ud. T el eor man 80.
mo i e, j ud. I a1oml a 122.
c omun, mo i e, j ud. P r ahov a 32,
82, 83.
mo i e, j ud. l al omi a 18, 61,
de J os , mo i e, j ud. Dmbov i a 70Cl
de Sus . mos i e. i ud. Dmbov i t a 70 c
. Manqul e t i .
Mnol ,
Mr ! ol neani
1r ! c l neanu,
Mar as es t i ,
Mr ! t l ,
Mr t i
Mr c e t i ,
Mr oul es t i ,
Mr c u ,
Mr gheni ,
Mr gl neanoa,
Mr qi neni ( - i ) .
..........'
~
M! r l anu,
Mr i e t i .
! r t i ne t i ,
mo i e, j ud. T eauc i 26.
( Mr ei ) , mo i e, munt e, j ud. Neam
9, 10, 57, 73 , 8 5. , 14 C,
mo i e, j Ud . Dmbov i a 38' ; fel. 'Tt.u.t~,~(i,.
mo i e, j ud. l al omi a 118, j ud. I l f ov
280.
os pi c i u, ( i n Buc ur e t i ) , j ud. I l f ov
138.
.
mos i e, j Ud. R omana i 9.
mos i e. j ud. Buz u 116.
m- r e ( mo i i i n) , j ud. Oambov i a 1,
j Ud. I al omi a 35, 44, 6l r j ud. pr a-
hov a 3- 6, 26! , . . Ky<, 75, 115,
j ud T el eor man lI, ' - mo i e, j u: iNeam
98, j u4. R omana i 40, - pl as , j ud. Mel ni c ,
Vl a oa 114, - s c hel , j u1. P r ahov a l 80, Mer eni i
de J os , mo i e, j Ud. Ol t 5, j ud. P r a- Mer i ani ,
hov a 1, 119. Mer ne t i ,
pl ai , j ud. Mehedi n i 60.
mo i e, j ud . Neam 84.
( M! r Ci n~n <c omun, mo i e, j ud.
Buz ! u 146 J U . Mu c e1 15, 29, 30.
C. A. , pr p. , j ud. P r ahov a 163, 171.
c omun, mo i e, j ud. P ut na 6, 15, 49,
j ud . T ut ov a 42.
G . v . Mar i ano.
mo i e, j Ud. T ec uc i 26.
mo i e, j ud. Fal c i u 10, 31.
I
- 46 -
M~r un ei , mo i e,
Mr un i u,
M c at e t i i ,
Mat s e t i
M. 1. 1c eni ,
o
M. 1. x i neni ( - t )
-
M. 1. z l 1ne t . i ,
~z gani ,
Mi nes c u,
Mange t i ,
Manz u,
Medgi di a,
Hehedi n a,
Mehedi n i ,
Meht . upc i u,
Mei danu
j ud .ore 24. a, 28.
deal , v i e, j ud. P r ahov a 85.
mo i e, j ud. Neam 69.
Buc u, mo i e, j ud. l al omi a 170.
mo i e, j ud. Bot o ani 31.
( Ma~s i neni ) , mo i e, j ud. Cov ur l ui 4,
Suhul ui , mo i e, j Ud. Cov ur l ui 36.
mo i e, Buc ov i na 5, 8.
mo i e, j ud. R omana i 12.
R ~duc anu, hot ar ni c , j ud. Vl a c a 2.
mo i e, j ud. P ut na 11.
mo i e, j ud. Buz u 161.
pi t al i n, j ud . Cons t an a.
c omun, mo i e, j ud. P r ahov a
Ast;to~
pr op. , j ud. P r ahov a 216
154; v .
E. M. , hot . ar ni c , j ud. Buz u 121, 122,
133, 142, (G.r. .
Or a ul Ui , l oc , j ud. l a i 69.
MeieI, E lia, prop., jUd.Prahoo;,-a lai
- - - ,--. - - ~- - - -----
Hel dt , Al ex . , hot ar ni c , j ud. I al omi a
j ud. Val c ea 56.
Mes t eac nul ,
Me eder u,
Met e1eu,
-
867
Ana, mo neni , j Ud. Buz u 83a.
Noi , mo i e, j ud. Vl a c a 118.
mo i e, j ud. Ar ge 731 j ud. T el eor man 27
mo i e, j Ud. Neam 77.
rro1e, j ud. Ne~m 83, 94, 939.
Ni c ol ae, hot ar ni c , j ud. l a i 409.
c omun, mo i e, j ud. Buz u 33, I l 7j
- Sc ut el ni c i , mo i e, j ud. Buz u 117.
Mi oe ~: b.
Mi c i ur ,
-"' Mi c l e t i ,
Mi c s unes c u,
! . f i c ul es c u,
Mi er l es c u,
Mi ha
Mi hai
Mi hai
Mi hai l ,
Mi h
-
.
Mi hl 1e t : i .
Mi hf t e~t : l .
Mi l
Mi l i t ar !
Mi l ui i ,
Ml neul es c u,
-
-J
mo i e, j ud. Mu c el 20.
Chi r i ac pi t . , pr op. , j ud. O! mbov i
'I' pr op. , j ud Dl l mbov l : a157.
mos i e, j ud. Fl c l u 14, 15.
. , quar d f or es t i er , hot ar ni c ,
j ud. I l f ov 167.
1mi t r i e, ' hot ar ni c , j ud. Ool j 141, 142~
Ni c ol ae, pr op. , j ud. R omana i 66.
ban 10., t at ~l l ui Cons t andi n, Oi v er
157~
,
5.
Br av u, c omun, j ud. Br i l a 28.
- Vod~, m-e e n Buc ur e t i ( mo i i n) ,
j ud. Ar ge 42, j ud. Br i l a 11, j ud. Buz u
34, jud I al omi a 74, 91, j Ud. I ~25,
~I1Z
30, 52, 63, 104, 125, 130, 265 ud.
T el eor ma~ 2, j ud. V~a c a 82, 86.
Cons t andi n N., pzo p,, j oo . Mehedi n i

(;.CU"llJ..C, j Ud~ a
. Vl oEa 12. '
c o~una, j Ud. Duz u 116.
mo i g,
mos i . ,
.saeau 31.
j ud. l al Ol t \ i a61, 87, i ss,
i a, os ea v t c i nal , j ud. I l f ov
, j ud. Buz u 57, 130, 135.
Al ex . , pr op. , j ud. Vl a ea 135,
Dumi t r u, pr op. , j Ud. Vl a c a 135,
Ni c ol ae, pr op. , j ud. Vl as ea 135.
7 -
I
Mi ni s t er ul Agr i c ul t ur i i i Domeni i l or , j ud. Buz Au
132, 137; j Ud. Dambov i a 134, 135,
. j ud. I l f ov 233, 413, j ud . l > l u c e1 45,
j ud. Vl a c a 126, 127, 145.
Mi ni s t er ul Luc r r i l or P ubl i c e, j ud. Buz u 165,
j ~d. Mu c el 57, 57a, j ud. ~el eor r nan
93, 93a.
Mi r c ea c el Bt r an, domni t or , pal at ul dom-
nes c di n T ! r gov i t e, j ud. D! mbov i a
155.
Mi r c ea
Mi r c ef s c hi ,
Mi r c e t i ,
VOd, c omun, j Ud. Dmbov i a 76.
V. , hot ar ni c , j ud. l a i 83.
c omun, j ud. R oman 69, - m- r e ( mo i e
i n) , j ud. l al omi a 11.
mo i e, j ud. Neam 138.
mo i e, j Ud. l a i 86.
Mi r e t l ,
Mi r i uneas a~
Mi r ones c u, I . S. , hot ar ni c , Bas ar abi a 68, j ud.
M
'f\. ,.........M\t..... Ool j 93. r' ~., -A ~) \4-~
\,~, "' " ,~~, ~~I ., J "1,.
Mi s i h! ne t ~) mo i e, j Ud. R oman 32.
Mi s l ea, m- r e ( mo i i I n) , j ud. Dambov i a 11,
j ud. l al omi a 48, 71, j ud. I l f ov
j ud. P r ahov a 2, 12, 22~X._~~
136.
112,
122;
13 .. ,
Mi s l eanc a,
Mi t Q,
Mi t oc ,
' l 1t oaul\
H'+<-o j'>,o'2AOI..
Ml t r opol i a
mo i e, j ud. l a1omi a 92.
t ef an, G . , hot ar ni c , j ud. P r ahov a
mo i e, j ud. Bac u 35.
S~c ev i ei , mo i e, j ud~DOr OhQi ~t ~ h~'
~ ~uM'"(.\'u'7 .!~~,~. \e\..~L~" .1 1-'" )
Mol dov ei ( ~o 1i l e ei i n) BUc ov i na 67
j ud. Cov ur l ui 3, 8, j ud. Dor ohoi 11,
j ud. Fl c i u 10, j ud. l a i 9, 11, 17,
199
,
-
I > 1oar
8 -
20- 22, 27, 28, 44, el , 77- 79, 103; j ud.
Neam 42, j ud. P ut na 50, 51, j ud. R oman 66,
ua. T ec uc i 37, j ud. T ut ov a 217 j ud. Vas l ui
3, .8,9;
r i i R omane t i ( mo i i l e ei t n) j ud. Ar
23, 34, j ud. BUZ~U 337 j ud. D3mbov i a 15, 167
j Ud. I al omi a 25, 277 j ud. l l f ov 12, 50, 64, 68,
79, 79, 91, 95-97, 144,' 20a, 210, 211, 236,
371, j ud. Mu~c ~l 117 j ud. Ol t 97 j ud. P r ahov a
57, j Ud. T el oor ma; t 3, 12, 19, 19a, 27, 28,
l ' j ud. V1a c a 2, E, 11, 22, 34, 35, 37, 41,
50, 89, : W , 92, 97.
'anu l.ud, numit i l oc ul lui Manolache, jud.
I l f ov 355,
Danciului, mo i e, j ud. Iai 102;
Domr.ea:;~, mQie, 1ud . I l f ov 33~
MO<L'5D... .---:'> ~ 7 \~, VY b..'Ml vt.. ., P ..: .,.' !,O
Mo canu~d) e I~~ H., Bit~.~j~ra)?r 178.
uOdr~Re~ ~o~w. I ju4..E 'UZ u 23/ 2~a, 42, 63.
MI>c.t' 1 1 ~l..tAl~ I.U.O ke , ~, HAro.;t .c...,.
Mogenl,'" ) r~z>~i, j ud Ro mn 70. .
Mogo eas c a, mo~i e, j ud. Buz u 102.
Mogoeti, mo~ie, jud.Olt 25, 31, jud.Roman
j ud. Vas l ui 1.
-
Hoqo oa ia,
Mohorti!,
Ptoice~ti,
1'1oinesti,
f
10, 15J
r d ln puhL Ic , j ud. I l f ov 135.
noje, j ud. T ECuc i 15.
Jro~ie, jud.lai 105.
mo~i e, jud.Bacu 24; j ud. Neamt 24,

Moldoveni,
Monteoru,
-',
' > 1ont es qui eu;
Morteti
Mor eni ,
Ioroleni,
Moroteti,
Morozeni,
Morteni (-i),
-
Moruzoaia,
Mos hu,
Masoarele,
~1os t i t c a,
Moeti,
Ho~i
Mo oi u,
mo i e, j ud. I al omi a 103, 105,
108, 110, 116, 131, 157, 159, 161,
163, 168, j ud. T el eor man 58.
G r . C. , pr op. , j ud. Buz u 164,
[ " l ena, G r . , prop., j ud P r ahov a 157.
( Fez ens ac i Mar i a) , prop., j ud .
I l f ov 247, 256, 266, 272, 273, 278.
Sc r nav i , mo i e, j ud. B~i l a 36.
....PraJ o tl"J va ~.
~~
mo i e, j ud. Dmbov i a 150.
c omun, j ud. Br i l a 42.
mo i e, j ud. Or hei 2.
pdur e, j ud. I l f ov 262;
- Ci u~, mo i e, j ud. Dmbav i a 13;
de Sus , mo i e, j Ud. Dmbov i a 49.
s t r ad n P l oi e t i , j ud. P r ahov a 263.
Zoe c md.nreaa, prop., jud.Ialomia
17" 2.
mahal a n T g. Oc na, j ud. Bac u 32.
pl as , j ud. I l f ov 172, 198, 353.
moi~, j ud. Buzu 155;' ~,d..'4v.ro ::~t tl.
Mar e, mo i e, j ud. Br i l a 32, 41~
Dimitrie, hotarnic, j ud. Ar ge 53,
jUd.Brila 4: j ud. Dol j 301 j ud. l a-

l omi a 30- 32, j ud. I l f ov 56, 60, 73,


76, 77, 84, 123, 168, 237; j ud. Neam
45, S5~R oman 55, j ud. Suc eav a 35
~""c1_ \l.4M _~~~) ?15';
Mot()a.nc~,
!>!otalva.,
l~otocani,
Motru,
.'" ..
-
l'.ov11eni,
ucosu,
~~uereasoa,
-.
-
Muncelu,
Munteanu,
Munteni,
._~untenia,
Munii
uravloca,
f.1t.1rga
r.turgeni,
Murgulescu,
Murta,
- 49 -
6, jud.Tutova 17,27,
jud.Vlaca 26, 67,
36; jud.Teleorman
jud.V8lcea 33. 34,
f36.
moie, jud.Telorman 53.
mosie, jud.lalomita 78.
ro-re (moie n) jud.Ne am 93a1-moie,
I
j ud .N01m 101, le2.
m-re (moii i'n), jud.Gorj 7,8, jud.!'-1e-
hedini 20,
de Jos, plas~, jUd.Mehedini 41, 51,
65, 66.
rnoi~, jUd.Tecuci 26.
mo~i e. j Ud. P r ahov a 1( 3.
moie, jud.Valcea 22, 61,
de Jos, moie, jud. Vlcea 19, 43 J
e sua; moie, jW3-, Va1cea 19, 43.
ro-re (moie in), jUd.Neam 93a; -moie,
jud.Neam 96.
hotarnic, jud.Constanta 14, 19, 2.. ,
3~, 35,37, 48, 58, 60, 61, 78, jud.
Prahova 222.
I:1O sie, jud. lJeam 4..
rnaie, jUd.Mehedini77.
Geamnul, moie, jud. Bacu 24.
comun, jud.Bolgrad, Basarabia 28.
r-tic, pod, jUd.Gorj 24, 26.
moie, jud.Flciu 5.
strad i n Ploieti, jud. Prahova 271.
moie, jud.Dolj 85.
Muru, moie, jud. Prahova 3.
I~
Muscelu,
moie, jud-Prahova 74.
Muata, moie, jud.Flciu 36.
f.iucteti,
moie, jud.Neam 56.
Muc~l, jude, jud.Mucel 57, 57a.
Mueteanca, moie, jUd.Brila 27, 31.
Mueteti, moie, jud.Arge 21.
Mutul, moie, jud. Ia i 31.
uzeul Naional, jud.Ilfov 320-328
tl
-
Naeni,
Nfrdeti,
Nmeasca
Nrneti,
moie, jUd.Buzu 139.
moie, jud.Tecuc i 32.
-Valea Mare, moie, jud.Mucel3 4 a.
sat, crucea lui Udrite Nsturel 1
Diverse 26.
inut, jUd.Putna 46.
Noi, moie, jUd.cahul, Basarabia 5.
moie, jud.Bacu 26.
Herescu Constard in general, pzo p,,
jud.Teleorman 63-65, 74,
Radu log., morm3ntul lui, Diversa
19;
Udrite, crucea lui, Diverse 26;
Vasi11u I., hotarnic, jud. Iai 101;
jUd.Ilfov 172, jud.Neam 126, 127;
jud.Tutova 37, 33, 44, jud.Vaslui
35.
Nmoloasa,
Nmaenii
Nsoeti,
Nsturel,
---.0.',
-J
-,
Nsturel,
sturelu,
N~-
- -..,
Neajlov,
r-'mm,
Nechitu1,
Necrasofi
Neceni,
Na:: eti,
Ne ::: ula i _1
~tc-vJ ou-0\ e,
N~~, )
Nedelc ov'ic i,
Nedelea,
Nedelescu,
Negoescu,
Negoeti
- 50-
V.P., general, jud.Romanal 102, Dlver-
e 11-28.
moie, jud.Teleorrnan 7

------ - --...... - - --.....


plas, jud.Vlaca 115.
m-re (moii In), jud.13aou 23, 'Rasar
lll
-
bia 71; jUd.Covurlui 20, 27, jud.Falc iu
17-19: jud.lai 7, 23, 81, 94, jUd.Neam
5, 13, 14, 22, 3 3, 3 '5, 3 6II
E 3, 72, 81, 104, 106, 107,
138, 140, jud.Futna 34-36,
8-50, ,
111-114, 116,
jud .Roman 10,
Nego1a,
Neqoiescu,
Negoi ,
NegoinQ,
Negrai
Negreasca,
Negreni,
15, 24-26, 37, 39, 40, 54, 6O, jud. Sucea-
Negrescu,
va 17, 33, 3 4
t
4'2, jud. Tecuc i 24, 43;
--.'
,
jud.Tutova 34: jud.Vaslui 2, -moie, jud.
Negreti,
No o .mt 107, 109.
schit, (moie n), jud. Neam 94.
Caqurluiului, sat, pasarabia 61.
moie, jud.Botoani 24.
moie, jud.Te1eorman 83-86.
ban, .~rop., ju~.Co~lui 20-,_.. ..::-
'1:~ /))..-1'w , ~, , -T'()W~ If"'-" - ~ . ~.-Q' \/\o -, 'J ~
Gr.,_ hQ'tarnic, jud.Tutova 29. .
~1 ~\te\. ~ -~~J~(.
Grigore, prop., jud.Prahova 138.
mo~ie, jud.rrahova 247.
O.R., arh., jud.Bacu 33.
~t., hotarnic, jud.Dorohoi 22.
(Negoieti), m-re (moii n), jud.
Ilfov 57, 60, 65, 76: -~e , ~.
[)"!ittbe ~a ~ jud. Ilfov~ 2'18-: jud:
- - -
Negrileti,
_~~roP9ntes,
N"-~;(I
Neg'ulescu,
Neguleti,
Nemernicu1,
NE moiu,
Neneiulesti,
-'
.
Nenlescu,
~eruaiu,
Netezeti,
Netoti,
Nevesteasca,
Mehedlni 24, jud.Neam 74, 751 jud.
Suceava 20, 21, -plas, jud.Ilfov
174, 214, 246, 280.
moie, jud.Oo1j 130
Aureliu, hotarnic, jud.Prahova 138.
r . c . , hotarnic, jud.Ombovia 104.
moie, jud. Buzu 87.
moie, jud.Arge 58, 59, 66.
moie, jud.Buzu 109-111.
moie, jud.Gorj 21, -moneni, jud.
Vlaca 93.
I., hotarnic, jud.Romana i 79}
L., arh., jud.I1fov 372, 378, 381-383.1
moie,. jud.Neam 59, jud.Roman 23,
jud.Tecuci 31, -munte, jud.Neam 63.
mosie, jud.Suceava 40.
Geor ge. V , propI jud~Putna
}.~~v->MC-') i~. RUi. s.(nw--)~~.
Mihnea M. , prop., jua.Arge
moie, jud.Neam 58.
moie, jud.Prahova 253.
deal, jud. V~ncea 50.
moie, jud.Buzau 551
-Sreanca, comun, jud.Buzu 154.
D.S., hotarnic, jud.Ilfov 281.
comun, iud.Bolgrad, Basarabia 29.
49.
93.
moie, jud.Prahova 45.
mosie, jud.Tcleorman~, 34, 35.
~op., n comuna Valea Cucului, jud.
Prahova 211.
Nae, pr or . , j ud. I a l omi a 177,
. 1 S. , hot ar ni c , j ud. ! al omi a 157,
- orotu
_ " _ ' , f t ef ~n N. , . hot ar ni c , j u9. R omana i 101.
. c,.-\w .;~ N~'\'\.O-l t'Y 'CI~d.oJ\., /~. ~- ~ - ~f"OIt" (;~. Obor oc eni ,
Ni f on, J ml t r opol i t , pr op. , j Ud. P r abov a 25.
Ol ' or ul
. i ehi t a,
Ni c ol ae,
Ni c o1a es eu"
Nl c ol au,
_1
Ni c ol eanu,
Ni c ol es c u,
-----. ,
-,
Ni eo1es t i ,
--',
N1c ol i n,
Ni c or i
Ni c ul c ea,
Ni c ul es c u,
.......~)
-,
,
---- ,
-' )
-\1
-",
Vas i l e, hot ar ni c , j ud. O! mbov i a 10)
hot ar ni c , j ud. P r ahov ~ 114.
G heor ghe, r r op. , j ud. 03mbov i a 147.
G.. hot ar ni c , jud. Mu c el 351
N. pi t . , pr op. , j Ud. Mu c el 13.
Mi hai l , hot ar ni c , j ud. l a i 82, j ud.
T ec uc i 16, 21, 41.
~! ' hot ar ni c , j Qd. I l f o~ 2991
, ~~r, p~~) 1~d.,~-~o.~)r'o~'
S. , hot ar ni c , j Ud. l al omi a 103,
St ef an, N. , hot ar ni c , j ud . Cons t an
3,
-
,
, eor ge, pr op. , j ud. P r ahov a 85,
I l i e, ~oF. , j Ud. P r ahov a 85.
i ng. , i a ! n c or c es I une, j ud. r ae u 38.
m- r e ( mo~i e t n) , j ud. T ut ov a 6.
1'1., hot ar ni c I j ud . f > 1u c el 53.
C. , hot ar ni c , j ud. l al om1 a 176,
E. , pr op. , j ud. Buz ~u 161, j c d. P r ahov a
152, 153, 155, 175, 253,
G . N. , hot ar ni c , j Ud. I al omi a 172;
I oan P . , r r op. , j ud. I l f ov 255,
Luc a P . , pr op. , j ud. I l f ov 255,
M. , [ r 0p. , j ud. Br i l a 36;
- 51 -
Ni f on,
Ni qel ,
Nl nm. an;
N1~"e,.M, )
Ni es c u,
_.,
Noua,
-
-
Noul
Nov ac 1,
Nov o& 11 ov ,
1-"Uc et ( - u) ,
Oanc e a ,
Oas el e,
Ob~r s i a (-e),
Obed ~al;)u,
o lo ~I~)
Obi s l av ul , .
Ob~~)
s c hi t ( mo i i n) , j ud. Buz u 18, 2S, 36J
I oan h., hot ar ni c , j ud. Fl c 1u 35.
M ar h. , j ud. I a i 18.
"' O' l\t-) 'ilold. llw ~(H~ "\'h!J2.. .
hot ar ni c , j ud. pr a ov a 78;
M. G . ( c pt ) , hot ar ni c , j ud. R omana i
70, 81.
c omun, j ud. D! mbov l . a. 76,
- P oc r of c a, c omun, Bas ~r abi a 531
V! c r eas c , mo i e, j ud. I l f ov 277.
Car agac i u, c ol oni e, Bas ar abi a 60.
pl ai , j ud. G or j l j .
Ant oni e, hot ar n1c , j ud R omana i 42.
m- r e ( mo i i i n) , j ud. Dmbov i a 28,
65, j ud. Mu c el 321 - mo i e, j ud. pr a-
hov a 58, 200.
o
mo i e, j ud. Cov ur l ui 40.
mo i e, j ud. Cov ur l ui 7, 23, 37, 3~.
mo i e, j ud. Neam 75; j ud. R omana 1
5, 27, 87.
c oal a, , ~r op. , j ud. Dol j 66.
VOV\"-.l.t "'-ll.? ~Ild _ itw. 10. rc;.:t) 5~-
mo i e, ] ud. Dmbov i a 55; j Ud. Vl a c a
1
( num1t ~ i Fundu P r ul ui ) 41, l 12, ~1;
mo i e, j ud. Suc eav a 36.
mo i e, j ud. R oman 2.
Ur l a- i , pi a , j ud. P r ahov a 257.
/W..~ ,ju..cL. ~AA ~oq f
7 'J 1 7
Obre no vfui,
-,
Obucli,
Oohi.ti,
hi e: or ,
O, hi t u1,
001
-
COna,
Con
oc n f ,
OCo1u (-ul),
o daLa ( - i 1e) ,
_t,
--- ~
-'7
Oes t i
5 '" -
Mi hai l M. , pr i n , pr op. , j ud. Dambo-
v i a 162, 163, j ud. Do1j 130, 132,
133, 135- 137; j ud. I l f ov 366, 367,
~hedll1ti 7~ j ud. T el eor m. an 9q 1
i 108 T eodor ~i n , pr op. , j ud. l al o-
mi t a 173, _
sat, jud.Durostor 1.
mo ie, j ud. Tecucj. :3.
!nmo i a S! r as c a- Mat i a, ' j ud. pr a-
heva 175.
mo i e, j ud. Neam 14, .
B! t r . ! n! , mo i e, j ud. Dambov : t a 69,
Fol ea, moie, j ud. Df unbov i ' a;.69 .
0"".
domE' ni u, j ud. P ac u 36. .
Mari.!' c omun, j ud. Vl c ea 56.
, I
mo i e, j ud. Dmbov i a 1417
<;
< pet r ol i f er ! , j ud. oD! mbov i -
c omun,
- r eqi un
ta 129.
mo i e, j ud. P r ahov a 57, - pl as 33,
j ud. R omana i 51, 6~, 68, 647
de J OG , mo i e, j ud. R oman 67.
mo i e, j ud. I l f ov 109, j ud. T ec uc i
46,
Cl ugr ul ui , mo i e, j ud. l al omi a 83;
P ar t i i , mo i e, j ud. l a i 22;
Vl di c i ( VI di c hi i ) , mo i e, j ud.
I l f ov 109, 144, 219.
- Mos t eni , mo i e, j ud. Vl as c a 139.
Ogl i I " , de t i ,
Ogl i nz i ,
Ogr edeni ,
Ohr i nc ea, \ . .
Olo..M-D\.!, ~ \I'V ")
Ol ar i ,
Ol ar u,
01! nes c u,
"""""-'7
-
01i e t i ,
01s ev s ki ,
O! t ( - u)
-
Ol t eanc 3,
Ol t eanu,
Ol t ene t i ,
Ol t eni ,
Ol t eni a,
-
Ol t et : l l ,
C ~'"')
Onc eas c a
Or oe t i ,
Oni c c ni ,
Oni c ani i ,
mo i e, j ud. Neam 111.
mo i e, j ud. Neam 111.
mo i e, j ud. I l f ov 265.
mo i e, j ud . 01 t 1. _.1.- ' 1 .0
'vI..ot~-r~ 1\IA (Lw, \~TtM t:; .
mo i e, ' j ud. pr ahov a 7~, 115.
mo i e, j ud. Ar ge 32.
f am. , ar bor e geneal ogi e, Di v er s e 20;
f r a i , pr op. , j ud. Dambov i a 91;
Cons t ant i n, pr op. , j ud. P r ahov a 235
mo neni , j ud. Dr nbov 1 a 106.
hot ar ni c al di s t r i c t ul ui bender ,
Bas ar abi a 11.
de Sus , pl as , j ud. R omana i 787
- T opo1og, pl as , j ud. Ar g' e 64, 93;
- Vedea, pl as , j ud. 01t 25.
c omun, j ud. Mehedi n i 58.
mo i e, j ud. Mehedi n i 45.
mo i e, j ud. l a i 84.
c mp n, j ud. Vl c ea 8.
mo i e, j ud. I l f ov 291- 293; - or a ,
j ud. I l f ov 234, 235; - p13S, j ud. I l -
f ov 167, 243, 277, 2917
- Ul meni , os ea r ur al , j ud. I l f ov 307.
pl as , j ud. R omana i 62.
N ;,;: X 1 ~v.6. fu.TO~..,. 1~
- Co ov eni , mo f.e ,' jud. Vl af ) c a 129.
mo i e, j ud. T ec uc i 33.
mo i e, j ud. Suc eav a 20.
mo i e, j ud. T ec uc i 31.
Opa1u,
Opr an,
Opt' i eni ,
Opr i or ul ,
Or ~ eni i ,
o rbe n L,
Or b1c u,
or eas c a,
evi ,
or
..
Or goe t i ,
orhei,
Or 1ea ( - l i i ) ,
Or odel u1,
Or t e t i ,
Or z ~~t i ,
Os ~~~t : : i ,
Os c ar ,
Os i c a
O~t r ov er ) . i ,
0-;, v(/\.(;t
Os v at ' )
- 53 -
A. G . , hot ar ni c , j ud. R omana i 71.
C. , hot ar ni c , j ud. I al omi a 76, 78, 85.
mOE' i e, j ud. l a i 101.
mos i e,
mo i e,
mos i e,
j ud. P r ahov a 17, ~~.
- --
j ud. l ot o ani 16, 37.
j u~ . Bac ! u 31.
! r o i e, j ud Ne am
r i a Cpi t #! \ r eas ) , pr op. ,
l j ~ 57~ sa.
----
( c omun~, mo~l e) , j Ud. Meh
2, 69,~

j ud.
~
l n i )51,
58,
mo i e, j ud. T ut ov a 35.
i az , hel e t ~u, j ud. Or hei 2, 2a1
- j ude , har t ~, j ud. Or hei 4~
mo i e, j ud. R omana i 16, 1011 - v al e,
v i e, j ud. P r ahov a 46, 4, .
mos i e, j ud. Ool j 80.
mos i e, j ud . Suc eav a 3.
mo s Le; j ad . Neamt ] 06.
mo i e, j ud. T ut ov a 3- 5.
pr op. , j ud. l al om1 a l 7~.
- Vl ! dul eni , mo i e, j Ud. R omana i 78,
3.
mos i e, j ud . Ool j 119.
co -'yt):t, I "" ~ 1I\..Vr} ,,-el. ~ o(l) W>~, ~It-
v . Oz v at : . J
Ot et . e1es anu,
~
Ot et el es anu,
Ot openi i
Ot t ,
Oz v at ( Os v at ,
--,
P aapa,
pac he-
P adi na
{~
G r i qor e ( pah. , s er dar ) , hot ar ni c ,
j ud. Dol j 31, 47, 65, j ud. G or j ~
- j ud. Ol t 23, j ud. Mehedi n i 5, 9~d.
R omana i 6, 90, j ud. Val c ea 29, 37,
44, j ud. Vl a c a 4, 93~
I oan l og. , pr op. , j ud. I l f ov 81.
par c , t er as , di n Buc ur e t i , j ud.
I l f ov 339.
--
de s us , - mo i e, j ud. I l f ov 132.
Mor i t z v on, hot ar ni c , j ud. Buz u 1451 .
\,
j ud. I al omi a 3, j ud. I l f ov 6, 131, 253, \ .
,
'.
'\
j ud. P r ahov a 1, 119.
Ov aj , Oz v al t ) , Kar l ( Car l , Car ol ) ,
hot ar ni c , j ud. Dor ohoi 121 j ud. Neam 5,
9, j ud. R oman 26, j ud. Suc eav a 47, j ud.
T ec uc i 24, j ud. T ut ov a 34,
Sc ar l at ( c mi nar , s er dar ) , hot ar ni c ,
j ud. Cov ur l ui 37, j ud. Neam 3, 4, 10,
12- 14, 18# 20, 21, 23, 24, 26, 35,
46, 50, 52, 75, 116, 118, j ud. Suc eav a
13, 14, 40, 45.
. p
-
V. , pr op. , j ud. I l f ov 223.
P r ot opopes c u, I os ef i na E. , pr op. , j ud.
Oambov i a 161, 161 a.
( P adi nna, R av u)
~+n+oI 7~/ ~O i e, j ud. Buz u 112,
Padina,
PaIadi
Palatul
Palatul
Pa1eo1ogu,
----,
Pa1i1ula,
11adi
------,
Pa1tina,
54 -
~E covei, comun, jud.Buzu 147.
v.Pal1adi.
de Justiie, din Bucureti, cldire,
jud.l1fov 377, 334, 389, 406, 408,
428.
Regal ,(?in pucuret~~ cldire, jud.
Ilfov 203-207, 209, 259, 337.
C.V., hotarnic, jud.Dml:;ovia 51;
jud. Ilfov 92; jud.Te1eorman 38;
V., hotarnic, jud.Romanai 10, 28,33.
moie, jud.Dolj 36,72.
(Pa1adi, Pa1ady), A1exandru, hotarnic,
jud. Il fov 11, 3 O, 50, 68, 13O;~. d.
~It'
Muce158; jud.Teleorman 3, 71: Jud.
V1aoca6, 12.) ~\t(:l. ~ SqY"O.t) ai.
Teodor (serdar), hotarnic, Diverse 3;
jud.Arge 4; jud. Ilfov 54, 74, 117, 239J
jud.Te1eorman 81.
moie, jud.Pacu 31.
Panaitescu, Constantin, hotarnic, jud.Buzu 11t>;
b,_tud.lalomia 138; jud.Ilfov 147, 255.
rOJVl.l..cUJ}, ~~~') ~0Jvwc; \v..d1 ~. ~~"1'1M.'z ..
Paocovits, A1exarrlru 13., prop., jUd .Dmbovia 90.
pandur ii, moie, numit i Cr1iga ii, jud. Ialo-
mita 175.
Paneoopul.o,
Pangra ti,
7oma, hotarnic, jud.F1c iu 2.
E .A., hotarnic, jud.Ialomia 146,
164-166.
moie, jud.Neam 134.
Statie, hotarnic, jud.Dolj 111, 116.
C., hotarnic, jud.Vaslui 11.
artier n Bucureti, jud.Ilfov 363;
- moie, jud.Ilfov 359, - spital
ln Bucuretii, jud. V1aca 129,
- Tnganu-Budeti, osea vdcLnaL,
jud.I1fov 310, 312.
moie, judIa10mia 104.
C., hotarnic, jud.I1fov 297,
Toma, hotarnic, jud. Ia i 1, 63.
moie, ju1.Romanai 40.
x,; hotarnic, jud.Arge 9, 19, 21J
jlrl.Dmbovia I 7t i~dIalomia 21,
\ ~1I2. 1'1,Uc'v I~())
23, 41bis~ud.01t 5, 111jud.Ro-
manai 17; jud.Te1eorman 13,17, jud.
V1aca 143;
________~, T., hotarnic, jud.Prahova 101.
Papuja, Toma, hotarnic, jud.Orhei 3.
Papu1, Toma, hotarnic, jud.Botoani 13.
Parapora, moie, Basarabia 67,G.f lo'l~~
Paraschivescu, E 1;ina, G., prop., j!ld.I~~omial0t:'
~~ I f'I.A"C Uf') 1.. d. \Wl. ro.~1 oSlt.
Parepa, 1moie, jud.lalomia 16H.
Pangraoru,
Panoiotescu,
Panta zogl u,
Pa ntelimon,
Panoiu,
Paoadopo1,
-------,
Papa1ari,
Papazo1u,
Parinc ,
Partanoi,
Pasrea,
I~
moie, jud.Bacu 48.
moie, jud.Suceava 20, 21.
schit (moii n), jud.l1fov 11, 44,
131.
- 55 -
Pascal (pascali, Pascaly), Aristide,
Ion S., hotar nic, jud.Muca144; jud.
Tel eorman 61.
Pastierou1, Dimitrie, hotarnic, jud.Iai 8..
tt'u -Frai, comun, moie, jud.la1omita
101, 10..
___ -..1'
Patru1ius, D., hotarnic, judratomita 146,
164-166.
Paue;:tii, moie, jud.F1ciu 3.
avoLeasca, moie, moar tn, jud. Il fov 370.
Pazmnsky, Zoe, nseut Coof eanu, prop., jud.
Dol1 76 \";'.
Pl!c1el e, var c 1el e D. -~- ~52
PG\.~ c-o~ ') :fu.C.. r ~ vo-- ) ,
racuremnu, Dumitrache, prop., jud.Prahova 141.
)?!curet.i. comun, moie, jUd.Prahova 146, l~l,
153. lSS, 187, 188,
- Corretu-cuib, mo~ie, jud.Prahova 189,
- M~tla.oimarl. moie, jud.Prahova 186.
mo~i e. jud.rutna 18.
-----
pncesti,
Pndchi,
Pndcli,
Pngrai
Nl.neni
Pntea
Pnteti
Ppuari,
Pripneasca,
Prjolu,
Pirlita
Prscov
~~
h~
moie, jud.Putna 28: jUd.Roman~3J
- Dragamireti, moie, jud.Roman 51.
mer~ua, jud.Durostor 3.
comun, jud.Durostor 1.
v.pangra i.
v.paneni.
v.Pntea
v.Pnteti.
moie, jud.Arge 73.
moie, jud.la1omia 62.
moie, jud.Bacu 28.
v.parlita
J
v.Prscov.
,
Ptrcani,
Ptrcneasc,
Ptroaia,
Ptu1ele,
Puleni,
Pu1eti,
~~U"" ) N~~o..e. 7
Putea
pac1ele
moie, jud.Putna 33.
moie, jud.Prahova 110.
moie, jud.Dmbovia 48.
moie, jud.Mehe1ini S6.
mosie, jud.F1ciu 37.
comun, jud.Prahova 123, 124;
,..-moe, jud. Teleorman 15.
>o..,,\'.tA. \W., h'lJelL~e-)~.
C., hotarnic, jUd.prahova 154.
(Pc1e1e), moie, jud.Buzu 132.
~nu, moie, jud.Buzu 132,156-159
,
mo~le, jud.Bacu 27. Ur1tori, moie, jud.Buzu 136,
, mOf>ie, jud.Dorohol 10,11. 144, 150.
pnceseu. Costache, r:+op., jud.Vas1ui 36 e, Pnceti, moie, jud.Roman46.
Pnr;rrai
Pneni,
Pnte
----,
Ninteti
Prlelele
Prlita,
Pr1ii,
Prscov
1?ra ni,
P:irvul,
Nirvulescu,
r e
Pe
Peea,
Pechea,
- 56 -
(Pngrai)f comun, moie, munte, jud.
Neam 18, 20, 63, 89, 134, 136; -ro-re
(rroii r), jud.NE am 56, 85, 126, 127.
mo Le , jud.Suceava 31.
(Pntea), Constantin, hotarnic, jud.Con-
stanta 6,
Miha! r nr . , hotarnic, jud.Ilfov 400.
(Pnteti), moie, jud.Flciu 14, 15.
-Banului, mo~ie, jud.Buzu, 89, 90.
bli, moie, jud.Ilfov 285, jud.Te1eor-
man7, jud .Vlaca 96,
-Ologer-i, moie, jud.Ilfov 168.
mo~1e, jud.Romanai EO.
(Prscov), comun, rroie, jud.E uzu 123,
-plai, jud.Buzu 87, 89, 90, 120, 156-
158, -plas, jud.Buzu 123,
-Lunea Frumoas, mo~ie, jud.Buzu 1197
-Slnic, plai, jud.Buzu 162.
moie, jud.Romana.i 36.
tatl lui jupan Dumitru, Diverse 17.
G., hotarnic, jud.Ialomi ta 88.
Podul lui Galben, localitate, jud.
Prahova 2 O2
rodur i, sat, judPrahova 213.
mo~ie, juu.Flciu 36.
mosie, jud.Covurlui 5.
Peiu, llotarnic, judRoman51.
>..(., ~hUl4ov l ~;V\.c.c..- 7MD~ , ~u.d. ~ .k~)'~,
Pele,
Pe1etuci,
Penioara,
Penteleu,
1'~(.,~ )
Peretz
Perieeanu,
Perlei,
------
Perianul,
Periol1u
persica
Persiceanu,
Patit,
Petrescu,
----,
----_., .
-.....;'
Petrecani,
Petreti
~X.B., hotarnic, jud.Brila 31;
,-- . ovi a 98I jud. Ilf ov 3 54, 3 ~6-
359, jud.Vlaca 110.
Ioan, hotarnic, jud.Ornbovia 163;
jud.Teleorrr.an 94.
hotarnio, jUd.Vlaca 125,
F.G., hotarnic, jud.Ilfov 173;
,
Ioan, hota rnic, jud. Pr~hova 16.8J
T.G., hotarnic, jud.Tel.'Orman 83.
moie, jud.Bacu 31.
(popescu), moie; jud.Ilfov 250; jud.
Mucel 40, jud.Putna 4, 11; jUd.V1aoa
11, 34.
plasa, jud.Prahova 254.
mol~, jUd.Bac!tu 30, jUd.Neam.',38.
moie, jud. Iai Il, 22, (il.
moie, mun:t:e,.jud.Buzu 134, )...rJ. A
~cW~ dA.",. ~p~ a.'..... ~T~ )!t'"". R.w.. 10.m.t 11'1.
(pereti), ' P et r e Baul 1Raul), hotarni~,
jud.Ilfov 310, 426.
fam., prop., j ud. BuZu 6.
moie, jud.la1om1a 43, 129, 11A"~. \ti\nfl.{
eA.. t\.)cM~ MIo~, w..j)\;'c.-1I'J~' fUU-lo.'"'roX, '5;,5',,:>.
-Moldoveni, mle, jud.Ialom1a 168,
-Sf.Gheorghe, moie, jud.Ialom1a 168;
-Znagov, moie, jud.Ialomia 168.
moie, jud.Ialomia 35.
(Periiorul, Periorul), moie, j ud.
Dolj 59, 81, 95, 96, 99; .
-Trocheti, moie, jud .Dolj 97.'
v.P1ersica.
r.etn:, ~ .--<
P et r i c ani , \J
P et r i 1e t i ,
P et r ov i c i ,
-----,
P et r u,
P et r u1es t i i ,
1'14
__ 31c1oru.,
1.
P1ersic
P i et r ar i ,
P i et r i l ~,
P i et r oa
As ac hi , pos t . l l \ . f . , hot ar ni c , j ud.
Neam 144.
mos i e, j ud. I a i 8.,..
c omun, j ud. pr ahov a 33, - pl as ,
j ud. Neam 1341"",~,~v.d. bD~)42>~;
- Al b, mo i e, j ud. Mehedi nt i 57,
Ar s , mOf i e, j ud. P r ahov a 120,
- Munt el e, pl as , j ud. Neam 116,
127,
R unc ul ui , I DOP i e, j ud. P ut na 31.
1equmc 1or , s t r - . i n P l oi e t i , j ud.
l ' r ahov a 262.
Munt e. , mo i e, j ud . Dm1: ov i a 12,
Lupul ui , mo i e, j ud. l a i 87.
J ul i us , hot ~r ni c , j ud. l l f ov 221,
j ud. Ol t 3. .
( per s i c a) , mo i e, j ud. l a1omi a 46, P i t e ~eanu,
~' or du el u ( P or du el e1e) , mo i e, j ud. '
I al or t t i ta 77, 171. P i t e t i ,
" gor uut ) , - \ ud. Dml . ' Ov i a140~tV't\,ctf~7 ~c9.
..>J QVo NIo o "\~ (<Olt
mo i e, j Ud. V1a c a 1, 5, 24, 3~.
- BAdeni , mos i e, j ud. Buz u 121, 125,
de J os , c omun, j ud. Luz u 121.
f b - O:)lP v! t
d
. ~Ip ~ )JHr, - 57
mo i e, j ud. Bac ! u 23, j ud. Neam
35, 113.
~D i e, j ud. Suc eav a, 10, 41.
pr op. , j ud. I l f ov 315 bi s J
. , hot ar ni c , Bas ar abi a 70; j ud.
I a10mi a 105.
3~
P i et r oi u,
P i l de t i ,
pi nar d,
P i pi r i g,
Firia,
pi s c ani i
P i s ~anu1,
P i s c u (-1),
Fi s c ur i l e,
I " i s er eanc u,
pi s i c a,
pi t eas c a,
I
mo i e, j ud. l al omi a 4.
mo i e, j ud. R oman 55.
hot ar ni c , j ud. pr ahov a 90.
c omun, mo i e. , j ud. Neam 123, l 25,
130.
mo i e, j ud. Vl c ea 67.
de J os , mo i e, j ud. Mu c el 22;
de Sus , mo i e, j ud. I - t u c el 22.
munt e, j ud . Mu c el 27.
mo i e, j ud. Cov ur 1ui 19, 20, 241
j ud. Dol j l 051 j ud. l al omi : a 351
jud. T ec uc i 24,
- Er eas c a, mo i e, j ud. I 1f ov 168,
- Hr s e t i , mo i e, j ud. Cov ur 1ui 27,
Lung, munt e, j ud. Va1c ea 62,
P er i ani , mo i e, j ud. I a l or ni a 52.
mo i e, j ud. I l f ov 260.
hot ar ni c di n G uber ni a pol t av ei , Bas a
r abi a 57.
mo i e, j ud. l al omi a 166.
mo i e, j ud. I l f ov 22, 44, 145, 168,
237.
hot ar ni c , j ud. Ar ge 59, 72;
G . , pr op. , j ud . I l f ov 115.
or a , podul Nou, j ud. Mu c e1 49- 51;
- os ea, j ud. Ar ge 86,
- Cmpul ung, os ea, j ud. Mu c el 47;
- Cur t ea de Ar ge , dr um po t al , j ud.
Ar ge 82.
~? ~"~ bP-;d~,)(fJ.~UL) /tit.
Pitula i, ctun, jud. Brila 29.
(Planhauser), Franz, hotarnic, jud.
Ilfov 355; judPrahova 100, 254, ju..
Romana i 57.
I., hotarric, jud.Prahova 24~.
Corl~elu, moie, jud.Mehedini 52.
moie, jud.Suceava 4, 23, 38, 45.
moie, jud.Prahova 59.
moie, jud.Brila '.
mo~_e,jud.Tecuci 4, 21.
~? 1v.4. '\{~o.., )4"
moie,' jud.Suceava 47.
Lpfeiffer,
rla iul
Platoneti,
Plavii,
P1cint,cl,
P1cin~f'ti,
p ~
P1seti,'
P1tresti,
rlv Ic eanea,
P1viceni,
Plea
Pleca,
Plecoi (-iu)
-----"
Pleeetl,
P1eoianu,
----"
- 58 -
ro-re (moii n), jud.Ilfov 100 J ~.-
~
.-. ----,-- ~
moie, jud.Rorranai 58.
moie, jud.Olt 40, jud.Romanai 24.
Mare, zon n Transilvania, Diverse 1.
car ie, hotarnic, jud.Durostor 1.
(Jirlu), comun, moie, jud.Buz~u
71, 153,
de Sus, moie, jud.Buzu 51.
moie, jui.Bac!u 28, jud.Suceava 17,
33, 34.
D. , hotarnic, jud.Arge 46; jud.Dolj
l~, 21, 64, jud.Mehedini 11, 12,
jud.Romanai 11, 12, jud.V1Ucea 19, 21,
22, 30, 311
------,
----~,
Plolx,
Pl0peanu,
Plopeni,
Plopi,
Plopul,
Ploaca, .
P1otina,
G., hotarnic, jud.Arge 6bis, 24, 28, P1umbuita,
31, 32, 44, 51, 55; jud.Dambovia 19,
'~.
69, 70, jUd.Dolj 21,
60, 64, jud.talomia
j ud. Ilfov 28, 44, jUa.
, 50,
68
~
ini 11,
12, jud.Romanai 11, 12, 301 j ud.
Va1cea 2, 35, 41-43; 48, jud.Tel~-
orman 34, jud. Vla ca 14O, .
I., hotarnic, jUd.Dambovi',a 156,
157,
\.~
Virgil, prop., jud.Ilfov 341~
'1
cale f er at , jud.llfov 227, ~ra~
judPrahova~256, 259, 261~\~2'
-teren petrolifer, jud.Prahova l ~,
. \'
-Buzu, linie ferat~, jud.~ahova~'
. \
232,
-Predeal, linie ferat, jud.Prahova '
"1
221.
n., hotarnic, Diverse 2.
George, prop., jud. Ilfov 261..
moie, jud.Flciu 27, -spital,
jud.Constana 83.
moie, jud.llfov 261.
mo Le , jud.Bacu 27.
moie, jud.Do1j 56,
-Prul Rotund, moie, ;ud.'l'eleorman
61.
mosie, jud.Uehedini 25.
m-z'e , (moii n), ju..l.Ialomia 4,
jud.Ilfov 141.
P l ut ar i u,
P obor t i i ,
P obr at a, :
P oc e t i ,
P odar 1
P od bel e t i,
P odc ov ea,
P odeni i ,
------"
P odgor i a,
P odi or ui ,
por t ol eni
P Odu( - l ) ,
-----"
it'
P odul eni
P odur i l e,
P oer i \ r i ( - i ) ,
- 59 -
wD i e, j ud. Neam 125.
mos i e, j ud. G or j 20 bi s .
m-ze ( mo i i t n) , j ud. Eot o~anl
13, 30, j ud. Suc eav a 4, 13, 1"
19, 21- 23, 25, 38, 39, 45.
mo i e, j ud. R oman 7.
( P odar u) , mo i e, j ud . Do1j
76 f.
36, 72,
mos i e, j ud. D~mbov i a 4,

c omu~, j ud. Be1gr ad, Bas ar abi a 2, .
Noi , comun, j ud P r ahov a 154, 202 F
Vec hi , oomun, j ud. P r ahov a 172,
173~ .
pkas, jud . D~mbov i a 139, j ud . Muc-
c el 36, 52, j ud. P r ahov a 173.
l o~ i n mo i a Edeni P ~ant eni , j ud.
Mu c el 2.,.
( P odul eni ) , mo i e, j ud . Neam 66, 8" t ,
99.
de P i at r , pod 1t ! ng Cur t ea de Ar g
j ud . Ar ge 81
R i z i i , mo i e, j ud. Dmbov i a 8, 67,
8.
v . P odol eni .
mo i e, j ud. D3mbov i a 69.
mo i e, j ud. Mu c e1 19, 31, j ud. R oman
34, 53, 56J
P oenar u,
P oenar u
P oeni l e.
P oqone t i ,
P ogor a u,
P oi ana,
, P or ni l e
-----"f"
I ' oj or t a
P ol E> ni ( - i ) ,
P ol i t i m,
~
de G r os u, c omun! , j ud. Vl ~ c a 101,
- R no! c i ov , mo i e, jud.Z-tuc;el 41.
Cons t ant i n din Cr ai ov a, p::op., j\& l.4.
r-ichedini 42,
C. AI . , hot ar ni c , j ud. l 1f ov 5, j ud.
P r ahov a 139, j ud. T e1eor man 74; jud.
Vl a c a 94,
P et r ac he, pi t . , hot ar ni c , j ud~Dol j 23.
- Bor dea, c t un, j ud. l a1omi a 78.
v . P oi eni l e.
mo i e, Bas ar abi a 2, j ud. ' l ' el eor man 19,
19 a.
mos i e, j ud. D! mbov i a 51.
c omun, j ud. P r ahov a 218, - ml <s t i r c ,
j ud P r ahov a 67,
de Sus , mo i e, j ud. Do1j 771
Fet i , mo i e, j ud. Buz u 95,
- P 1eni a, mo i e, j ud. Dol j 8~,
T apul ui , c omun, j ud. P r ahov a 2~~.
( P oeni l e) , mo i e j ud. P r ahov a 32, j ud.
R oman 17, 3l j
l ui Mar t i n, munt e, j ud. P r ahov a 273,
Si ne t ~, mo i e, j Ud. T ec uc i 37.
Mi c , mas i v , j ud . D~i bov i a 145.
mo i e, j ud. Bot o ani 11; j ud. l a i 17;
j ud R omana i 1.
G r . , hot ar ni c , j ud. Vl c ea 18, 53.
FoI itiniosu,
Polizu,
Polobocu,
P01ovinele,
Ponoreti,
Pop
-'
Pora zu ,
Popu L,
Pornzleti,
Po~eti,
Por~ S ~~,
Popeni,
Popescu,.
----,.,},
____ ~I
I )
_____ '
-----,
- 60-
Gr., hotarnic, jud.Vlaca 11.
Dimitrie, prop., jud.Brila 40.
moie, jud.Neam 93 a, 96.
mosie, jud.Romanai 28.
oie, jud.E uceava 40.
(Po ppj , Petru, };r0p., jud.Prahova
139,
Vasile (pahs) , hotarnic, jud.Bacu
46, 47, jud.Covurlui 8; jud.Flciu
15; jud.Iai 3-6, 9, 10, 12, 32, 69,
70, 73, 94, jud. Neam 42, 138, jUd.
Putna 14; jud.Roman4, 6, jUdSuceava
3, 20, 29, 41, jud.Te6u~i 15" 28, 33,
37; jud.Tutova 24; jud.Vaslui 1, 2, 8,
36a.
Constandin medelnicer, hotar nic, jud.
Potoani 1(..
m-re, jud. Vaslui 27, 28.
mosie, juG.Rorrara i

moie, juu.Neam 6, 7.
moie, jud.Prahova 249.
moie, jtn.Ialomia 64.
Al., hotarnic, jU:J.I'rahova 146, 150,
C., hotarnic, jud.Putna 48,
CI z. ~~c.-) "l v..d.. ltw . ~6)'o .X")'Jl..
~I.'N., .lotar nfc , judPrahova : -~~81 ,.\ 206J
IC)W'N , ~~, ~~ClI1 Il 1\td PwJ. ~G\.("\Mi 7\o~
I.V., hotarnic, jud.Il'fov 247; I
H.N., hotarnic, jud.Dolj 112;
P., hotarnic, jud.Mehedini 17, 18;
~~, Ittu. ~~,l~,
PopeSCU,
,
-----,
,
Popescu
Popeti(-i),
------"
Fopi (-i),
Popicani,
Popicani,
Popovic esc.u,
Popov1cr,
------,
( ~
via 8,
4. jud.
~a, ju.".
3,
3 1
,
Petrache, hotarnio, jUd .Da:
jud.Oolj 3, 4, 5, jud.Ilr~v
f-lehedini 6, jud.~uc el 14,
Romanai 20, jud.Teleorll'.a
Petru, hotarnlc, juG.Vale
erb, prop., jUd.mimbovia 150,
~ni~, j~~~\~~ahova 186.
v.Petreti.~ \~ )~1t-?J5'.
moie, jud.Oolj 29, jud.Vaslui 4; jud.
Vlac~ 30.1 /l'ucI i /JFov, 1#-'62.;
~~/I.LI~ 1ct' m~~: > 'J' "'
) ..:leJos, moie, jud.Ialomia 107, jud.
Ilfov 164 a,
de Sus, moie, jud.Ialomita 107,
-Lcordeni, fort, jud.Ilfov 294, 296,
-localitate, jud.Ilfov 3611
Mitropoliei, moie, jud.Ilfov 164a,
PostelniculUi Filip, moie, jud.Ilfo
164a7
-Tunari, moie, jud.Dol j 106
moie, jud.Covurlui 19,
moie, jud.Bacu 7.
moie, jud.lai 105.
I., hotarnic, jud.Mucel 20.
Alex.e., hotarnic, j\:d.Arge
Buz u 51, 73, 109, 127, jud.

1, juu.
olj 12S,'
jud.Ilfov 164 a, jud.Hucel 11, 15, 29,
30, jud.Prahova 45,
C., hotarnic, jud.Vaslui 27-29,
, Dimitr ie, prop., jud.Vlcea 66;
"
Gr., hotarnic, jud.Brila 26;
, I., hotar nic, jud. VIaca 106, 144,
, Ion (Ioan), hotarnic, jud.Dolj 143;
Porovic i,
------"
-----"
------,
-------',
Porceti,

O~l:a.
poroina rea,
Porcini1.,
,
"Poroschia" ,
Porn.. Y!'lbaru,
Poseni,
- 61-
Constantin, hot~rhlc, jud.Tecuci 35;
Costache, hotarnio, jud.Tecuci 13,
jud.Tutova 20,
jud.Prahova 110, 129, 273:
Mim1, nscut. Robeasca, prop., jud.
Vnlcea 66;
Scarlat, hotarnic, jud.Arge 33, 45;
jud.Euzu 107J jud.D~m1:x>vi <l-~ 322;
jud.30rj 6, jud.Ilfov 71, 134, 275, 286,
jud.Mehedinti 3; jud.~1ucel 3, 4, 6, 10,
16,19,27,31,34, jud.Olt 2Ljud.Pra-
hova 33, 60, ~ 252, 2~7:~d.R~~~~
---
21, 29, 95, jud.V:i1c~a 17, 20, 32, 67,
Vasile A., jud.Roman 51.
moie, jud.~eam 37.
!1are, comun, jud.MehEdini 51.
J TIOie, judDmrovia 140.
mo(;lc, jl.tG.,Me~t'ditIJ ~~ f~
~\oL, ~.o~1'id. '''1. ....,
~~ord, maie, J ud.Mehdini
J
54
<,
p~.t!ll <!n Alexandr ja1/, judTe1eorman
90.
Grigore, rrop., jud.!lfov 318.
mahala n Tq.Ocna, jud.Bacau 32.
ota Veche,
Potcoava,
Pote1u,
Potera,
Pot1ogeanea
Pot1ogeni,
Potiogi,
Poteci,
Potopetj i
Fotopinu,
~8
str.n Bucureti, jud.Ilfov
moie, jud.llfov 60.
moie, jud.Romanai 22.
Sto:!.caceau, prop., jud.Prahow. 231.
-Vaideasca, moie, jud.DIllbovia 149.
moie, jud.Dambovia 50.
mosie, jud.D:lmbovia 156, jUd.Romanai
1,40.
40.
m-re (moii n), jud.Neam a s .
Duc L, moie, jud.Vaslui 2...
moie, judRomanai 20. 93.
rotropopenii, moie, jud.Botoani 13.
Pou1eti, comun!, jud.Prahova 37, 127.
Povarna,
rrahova.,
Prailea,
Prainu,
Pra1e,
Praun,
Pravil,
Prjeti,
Preajba, mo
Preasna
Predeal,
teren n com.Valea-Lung, jud.Dmt~vit
10J.
ap,
jUd.Prahova 120; -jude, lud.Pra-
hova 86, 233.
ctun, jud.Putna 44.
Georg, hotarnic, jud.Romanati 97.
moie, jud.Putna 30.
Const.serdar, hotarnic, jud.lai 29,.:n
Nicolae G., hotarnic, judDambovia 1
moie, jud.Baou 22.
ie, jud.Romanai 59.
Nou, comun, jud.llfov 174;
Veche-Anagnosti, moie, jud.llfov 345.
mosie, jud.Prahova 63.
Predeasca,
PrEdedici,
Pre:1el,
Prejbeanu
rejoiu,
Preoeti,
Preseaca
Preue~ti,
Pribegianu,
Prigorenii,
Primria
Priscani,
Prisceni-4
Priseaca
Prisiceni,
Pr istoalel .
Progrenn.
ProtoP'ren!,
Prot0I:0pcftl,
prunaru (-r1),
Pruooen1,
I'rundu,
Pru,-,
- 62 -
moie, jud.Dolj ~ 57, 58. Prut
--
Ioan, hotarnic, jud.Buzu 45, 63, 64, l'ucheni,
f6, jud.~ia 167, 173, ~ jud. Pucioasa,
Ilfov 52Wud .prahova 58~iiUJ . Rui. ~O:~)1<3f~g
-----
Ioan, hotarnic, jud. Ialem:!ta 97. Puenii,
tefan, prop,, jud.Delj 75a. Pulasi,
moie, jud.Vlcea 52.
moie, jud. Ilfov 255.
v.pr Lseaca
moie, jud.Suceava 16.
Alex., hotarnic, jud.lalomia 175.
moie, jud.Iai 80, 83.
Capitalei, cLd Lre; jud.Ilfov 341.
moie, jud.Iai 2,
e Sus-Domne~ti, moie, jud.I1fov
1f...
runghina,
PaVl..8-~1~'" J
Pupza,
Pupezeni,
Purani,
Purcreni,
Furoinica,
pust1ana,
Putineiu,
Putna,
Puintei,
Puureni,
pUurile,
1
(Prescaca), moie) jud.Prahova 149,
165, 18, .
moie, jud.Vlaca 57.
(Pristolu), moie, ju~,Mehedini 12,
7,

t, jud.Ilfov 330, 331.
o~ie. jud.Botoani ~O.
mosie, jud.Vaslui ,32.
comun, moia, jud,.Vlaca 141,144,-
rapancele, moie, jud.V1aca 142.
moie, jud.Vlcea sa.
mosie, j ud. Vl a ca 15.
Racovita,
Racovi.,
Rade,
ar, jud.Covurlui
Radovanu,
~43.
.~
-Horincca, plas, jud.Covur1ui 32.
spital din-, jud.Prahova 236.
staie, jud.Dembovia 89;
Pod, jud.Dmbovia 153.
mo~ie, jud.Vlaca 27.
moie, jud.Olt 4.
moe
J
jud.Mehedini 36.
pv-op..-w.t'O-tt.-) iU.d ..~. \dTlMl.l~ .
moie, jud.Ilfov 27/.
moie, jud.Buzu 145; jud.la1omia
971jud.Tutova 1, 5.
moie, i~d.Vlaca 6, 26.
pod, jud.Mucel 48.
moie si pdure, j~d.Dmbovia 80.
moie, ,jud. Bac u 25. '
moie,
jude,
moie,
moie,
moie,
ju<.~.Telaorman59.
jud.Putna 47;~)iu.d .?~,
. 'IJ '52. ,
jul.Teleorman 3, 49.
jud.Dorohoi 1.
jud .Dolj 91.
R
-
moie, jud.Dambovia"S3, 62, 71,95;
jud.Mucel 54, jUd.Vlaca 51, 140.
Dumitraco vor., prop., jud.V1aca
56.
hotarnic, jud.Botoani. 311jud.
Tecuci 45.
mosie, j Ud. Dol j 64.
Radovici, Mihai, proj-, , jud.Buzu 133.
Nim:1r, hotarnic, jud.Flciu 10.
- 63 -
Razu,
R!chitiul,
Rchitoa sa,
------,
Radu,
91;
F., hotarnic, jud.Arge
-----',
Mircea E., hotarnic, jud.Prahova
223.
-Vod, mnstire (moii In), jud.
Ialomia l,~5, 20, 22, Y.52, 62,
69, 74, 8L; jud.Ilfov 541 jud.
Vlaca 90,.!) ~,
moie, jud.Vaslui 3.
Al., hotarnic, jud.Buzu 125, jud.
Dolj 82; jud. Ialomi ta89, 90, jud.
Ilfov 174, 29B: iud.Tutova 36, 40.
(Rassa), moie, sat, jud. Ialomi
138, jud.Ilfov 52,
rrosanichiul, moie, jud.Ilfov 214.
Constana, proF., jud.Ilfov 292,
pulcher ie, ['rop., ju'~. :Ilfov 292.
v.Rasa.
Radu
Rnfa fLa,
Rales::u,
Rasa
---'
Rasponi,
-----"
Rase
Rasti, C. , prop., jud.Dmbovia 132, 137,
138, 143.
Iosif, hotarnic, jud.Ilfov 387, jud.
Vasl ui 3(:~.
moie, jud.Ialornita 122.
mo i.e, judPrahova 57.
IOSif, hotarnic, jud.Neam 123-125,
jud.Teleorman 701 jud.Tutova 39.
Raek,
Rai,
Ratina,
,,1,.i,
Rchieni,
Rcoasa,
Rcoz'oa sa,
Rcu{\na,
Rdcineti,
~~)
Rc1isoara,
Rducan
Rducu,
Rdulescu,
-------,
-~--~ ,
_ ?
------,
Rd.uleti,
Rfleti,
Rjleu
Rmniceanu
Rncciov
Aristidc,
op., j ud. Ba ou 40.
moie, jud.Neam 9~.
mnstire (moii n), j Ud. Put na 9,
20, jud.Teouci 1- 8, l ~, 15, 25 bi s
26, 28- 33, 35, 40, 41, j ud. Tut ova
14, 17, 18, 20.
moie, jud.Roma~22, jUd Tutova 25,26,
moie, jud.Putna 30.
moie, QUd.Putna 23.
mosie, jUd.Te:uci 9.
moie, jud.Covurlui 37; jud.Tutova
~~e.. ~>(&. ~. ~o:~, 20,S-f.
moie, judRomanai 10.
(Rduc.anul , hotarnic, jud.Ilfov

40, 129.
str.In PlOieti, jud.Prahova 2Gl .
C. , col . , hotarnic, jud.Olt 30, 3C,
., hotarnic, j Ud. Ilfov, 329, 330,
Elena ~-1., prop., jud.Ialomia 1v"
I.lieliade, prop., j ud. Ilfov 38C,
T. M. , p. r op. , jud.Prahova 160,
Toma, hotarnic, jUd.Romanai 64.
comun, jUd.Ialomia 173, ::"79,
-moie, jUd.Dolj 60. _
moie, jud.Covurlui 19,1" d Rtu, ~o...~,t2.,
v.Rjleul.
v.Rmniceanu
v.Rancaciov.
')
Rsciori,
Rsimnic ile,
Rsuc enL,
Roa,
Rteti,
Rtivoesti,
Rt.urda ,
Rea.sca,
Ruceti,
Ruul,
Rzleu,
RzmfrestL,
Rzvanu,
~aioa sa,
R;Ijleele,
Rjleul
~meti,
Rmm,
RM!"i""
...-.lJ
~aml" ic caJ iU
'.-
- 64 -
mosie, jud. Talom1ta 122.
moic, jud. Il fov 48.
mosie, j\rl .VIa~a 141.
m-re (mosii n) , jud.Dorohoi 5,61
jud.Iai 12, jud.Neam 1, 21, 81,
1C6; jud. Vas1ui4.
comun, jud.Arge 7CJ 7 -mofie, jud.
Fuzu 120J jud.D:imbovia 70a;
jud.Tecuci 33.
comun, jud.Hucel 4.
moFie, jud.Rom~nai 23.
mo~ie, jud.Dmlx>via146.
mo:ie, jud.team 35.
__ n
ap, jud.
moie, jud.Olt 2.

moie, jud.V1a~a 37.


m-ze (mosdL 5:J "), jud.Ialomla 3,
37.
mo~ie, jud.Teleorman 56.
moie, ju1.01t 29.
(~j letu), moie, jlrl .Arge
( '.
55.
mosLe, jud.Vlcea 45, 63.
reqiul'le, jud.Prahova 27~
rafl,jud.V.nce 47, v.~i FRiscopia,
...... ~l-w, i~d..~. ~~J H,t1.;'lZ;"':S"~j) .
(RmnlCeanu)C.1'1., notarnic, jud.
Arge 36; j~d.Daml::ovita 13, 213, 44,
.9, 52, 53, ju:l.Dolj 66; ju1.!alomi-
ta 46, 9~1ju1.Ilfov 126, 170, 177,
1
215; jud.Mehedini 1, 2, 7, 76;jud.
1~d. flw'l<t~, f(])
l-1ucel 24mud Romanai 15, 54; jud.
Valcea 55, ju::l.Vlaca 79, 80, 85, 87,
Dimitrie C., (serdar), hotarnic, jud.
Brila 33; ju.1.Buzu 112, judIa10mia
5, 11, 12, 126, 158, juJ .l1fov 48, 91,
109, ju.1.~1uFcel 33; jud.Teleorman 53;
ju1.Vl'l ca 92, 95; -prop., jud.VIasca
30,
Ioan M., hotarnic, jud.Brila 34, 35;
jud.Buzu 97, 39, 90, 92, 143, 157,158,
jud.Covurlui 28, 32, 33, 36; juj.pam-
bovia 71, 95, 107, 117, 161, 161a;
jud.Do1j 95, 96; jud.Ialomia 93, 112,
117, 124, 123, 132, 141, 17O, 176; jud.
Ilfov 244, 24~, 277, 293, 333; ju.1.re-
~ .J ~ 1eorman 52._ ~
Ra~wcu ""<., ~() , \..c.M'" I~-v..d~Q..w. ~~~) (00.
Rncciov (Rncciov), m-ze, (moii n), jud.
-------,'
--------,
R:inzesti,
R
Rpeni,
Rfca,
Ar~e 45; ~ ~; jud.Mucel
----- ----- - --
3, 4, 6, 10, 19, 31, 34.
moie, jud.F1ciu 14, 15; ju1.Suceava
40.
lui Manolachc, moie, jud.Covur1ui 13.
mosie, jud.Bac~u 31.
m-re (moFii n) jud.Botoapi Il; jud.
:::)b.~.~ ~~> ;8;
Neam 14, 26, 27, 50, l43~.Suceava
1,3,7,10,20,29,30,41,42,46,48;
-Dbuleni, moie, jud.Roman'l. .i 57
Rul
Ruren.L,
Rurile
Rebg ii,
Recica,
Red eara,
Rediu(-l),
"R,ecrele
Reghiga,
Remu d,
~erd,
Reviga
Ri-Fov,
Risipii,
Rizeanca,
Rizeru,
Roa ba,
Robriescu,
RObneti,
Robescu,
------,
-----,
-----"
- 6
Doamnei, ap, ju'l.Arqe, 85, 88;
jud.Mueel 48.
moe, ju:l. Vleea 11.
- Ar ge ( Ar geel ) , plas, jud.Mus-
cel 42, 44.
moie, jud.Dolj 30, 83.
moie, jUd.Romanai 35.
moie, jud.Pacu 21a.
Mosie, jud.Iai 20, jud.Neam. 8....
Carol I", spital: l" eom.Depraii-
W1rleti, jud.Telrorm~n 92; n
Filipesti-T~rn, jud.Prahova 241.
moie, jUd.J alomia 11.
mosie, jud.Vlaca 119.
oraf, Basarabia 2.
-Arhimandri ta, rroie, jud. Ialomi ta 75.
rum, jud.Prahova 25J.
moie, jud.001j 127.
rn-re (moii n), jud. Ia10mi ta 74.
N., s~xdar, hotarnic, iud.Covurlui
4.A -47
pdure, jud.Dolj <:)9, -schit (moFii n),
jud.Dolj 89.
Dem., hotarnic, jUd.Damb:>via 82.
J I10 i e, jud.Rornanati 3".
hotarnic, jud.Arge 54, 76;
A.F., hotarnic, jud.Dolj 75,.,
C.F., hotarnic, jud.Il-Fov 319, 332;
C. ~. , hotarnic, jud.l1fov 263.
Robesti,
Rogoazele, moie, jud.lalomia 160; jUd.Tecuci 42.
moie, jud.Valcea 66.
Fogova,
Rogozeti,
Rogozu,
Rojitea,
Roman,
R.c~~
11 ~
Roman,
Romanescu
mosie, jud.Mehedini 5, 9, 43, 44, 71.
mo~ie, Bucovina 13.
moie, judIa10mia 13.
de Sus, mo~ie, jud.Do1j 761.
comun, moie, jud.Roman 49, 51, -ora,
iuj .~oman44, .51..60; v, i Episcopia -.
~t~) 'iu..cl. b(H.. j) I\~t .
str.n Bucuresti, jud.Ilfov 373.
C., prop. jud.Ilfov 263, 271.
Romani" v-W\.mo:;~l jud.V!lcea 62.
R..ow..aw~) l--\o-:.", , ~~). l:!r{" ,e'4e 10~ I
Rom~neti, moie, jud.la~i 37, jud.Ilfov 238.
Romani~, moie, juJ .Neam 70.
Romnu ,
comun!, jud.FrAila 25.
RoaerrcbaL, I., hotarnic, jud.Mehejini 69.
Roset, p:op., jul.Potoani 32, -log., prop.,
jud.Putna 6,15; -pah., prop., jud.V1aca
141;
---..!,
~SF01i,
Rosea,
Rocanf.,
Rocior 1',
RoIa,
Ro sLen f.,
Ro~ior1i
G., hotarnic, jud.Ilfov 235.
rrin, prop., jud.rutna 46.
Ionescu Dem., hotarnic, judIa10mia
100, 101.
moie, jud.Neam 59.
moie, jud Neam 13, 14, 77.
moie, Bucovina 1.
moie, jud.Romanai 39, 100.
(Rosii), de Ve1e, Irol?ie, jud.Te1eorman
-,
80; /ora/, spf.taL in, jud.Teleorman 89.
<,
Rotopnet i, moi e, jud. Suceava 31.
Rotunda, mofie, jud.Buzu 33.
Rozroveanu. Roset Iorgu mr., prop.,jud Neam.
, 21.
Ruc z ,
Rucoreni,
Rudari,
Rudul,
Ruqinoasa,
Ruica,
Rurcu,
Ruptura,
Ruseni,
Rusescu,
~ussu,
Rusu
'Ruaveiu,
Rueni,
RUfescu,
Rue-:etu,
- 66 -
Rusi,
spital n, jud.Mucel 56.
Sabar (-ul),
mo'ie, jud.Mehedini 1.
moie, jud.Do1j 42, 86.
saca1uesti
str .in Ploieti, jud.Prahova 258.
Sadova,
mosie, jud. Suceava 3v
mo Le, jud.V1aca 73,
-Euciumeni, moie, jud.Vlaca 111.
moie, jud.I1fov 179, jU1.Keam
43, jud.Vtilcea 14, -schit (moii In)
jud.Neam 43, -schel "Societatea Pe-
trol B1ock", jud.Prahova 182.
moie, jud.Tutova 27.
mosie, jud.NEam 40, judTutova 41.
Iordache, prop., jud. Ialomi ta 160.
V., hotarnic, jud.Arge 897 jud.Dam-
oovia 8~.
-r'1are, mor.te, jud.Neam 72.
oMun!, jud.Buzu 122.
mo~ie, jud.lai 6.
C; ., prop., jud. Ialomi ta 59.
comun, moie, jud.Brila 22, 24,
rginen1 (Mrgineanca), moie, iud.
Brila 19-21, 24.
Saegiu,
,
Sagna,
sa1amaga,
Sa10ia,
Salmen,
Samurcoaia,
Saru,
Sasuhii,
fasca,
Sasicu,
Sava,
&1voF.Q1u,
savut,
!
mosie, jud.Botoani 34; jud.Roman32.
S
plas, jud.I1fov 251, -regiune, jud.
Ilfov 8
v.Sc1ueti.
ro-re (moiin), jud.Do1j 3-5, ~ 141,
---
1427 judRomanai 15, 37, 54; -moie,
jud.Do1j 141, 142.
D., hotarnic, jud.Prahova 76, 79,
N., hotarnic, jud. ralomi a 73; jud.
Ilfov 178, 198, 250.
moie, jud.Roman 4, 6, 58.
M., hotarnic, jud.Dmbovla 83, 114.
moie, jud.Buzu,102; jud.prahova 174,
jud.Teleorman 24, 67.
Ernest, hotarnic, jud.Ialomia 174; ~(},
R.w. ~~rb:t" ) ~~
mo~ie, jud.Buzu 133.
comun, rooi~, jud.Dambovia 146.
moie, jud. Tutova 2.
moie, jud.Suceava 31.
lac, jud. Er.>lgrad, Easaratia 25, 26,
31, 32;
-{\1are, lac, Bas::s.rabia12.
E.N., hotarnic, jud. Buzu 140.
C., prop., jud.Buzu 138.
A.S., hotarnic, jUd.lai 104.
Sboani,
Sclusesti
scuen I,
Scuieni,
scutu,
Sftoiu,
Shteni,
Sh1
S1lceni (-i),
Slcuta,
SIn:ard.L,
Srnz rieti L,
Snte~ti,
Sndu1escu,
Spturi1e
Spunari,
Sracul,
Srasca,
Srata
moie, jud.Roman 37-39.
(Saca1u~eti), moie, jud.Neam 52,
119, 120.
moie, jud.Suceava 19, 35.
moie, jud.Roman 67.
moie, jtrl.Do1j 18.
G., hotarnic, jud.Te1eorman 55.
moie, jUd.Fuzu 11, 57, 83a .
vssLhLe,
mo~ie, jud.Tutova 33;
de J os, mO$ie, jUd.Tutova 32.
moie, jud.Do1j 75Q.
woie, jud.~hci 3.
moie, jud.Tutova 42.
moie, jud.TCuci 5, 6, 15.
~tefan loq., prop., jud.prahova
22~,
v.Bzeti.
moie, jud.lalomia.>tJ , 62, 69.
moie, jud.Arge 6bis.
mo~ie, jud.rrahova 150, 153, 172;
-r.1ati a, mosLe; jud. Prahova 175.
(Srii), moie, jud.Buzu 16,
130, 135; jud.Neam 20, 51, 55,
56, 126, 127; -plas 77, 116, 133
146;
-Ogrzile, moie, jud.Fuzu 164;
-~enciuleti, moie, jud.Buzu 164.
67-
Sratul,
mo~ie, jud.Fleiu 25.
r-
.~
~
10, 2Q~~
--
Srcineti,
Sreni,
Srcova,
Srdeni,
Srindar,
Srindreanu,
Sscua,
Sse:}ti,
Steni,
Svescu,
Sveti,
Svineti,
Svulescu,
Srbi,
Sbereni,
Scarlat,
sc Lent,
Scrlteasc::l,
Scanteia,
Sehei,
Scheia, , .
'Sc:.-U>t-wV 1~\v...o~
Schitu I
schit (moii n), jud.Valeea
moie, jud.Ialomi ta 122.
ap, jud.Orhei 3.
'\
moie, jUd.!leam 102. ~\
\"
ro-re (moii n), jud.lalomita 58,: \
'~
193-,196,V" "
'~
jud.Ilfov 30, 59, 106, 130,
231, jud.Vlaca 3, 23, 57.
moie, jud.llfov 148.
moie, jud.Suceava 31.
mosie, jud.Tecuci 1, 8, jud.Tutova 18.
moie, jud.Ombovia 9.
D., hotarnic, jud.Covurlui 17, jUd.
Tutova 7.
mode, jud.Suceava 25, 40.
mo~ie, jUd.Neam 57, 62, 73.
Al., hotarnic, jud.Ilfov 388.
moie, jUd.Neam 1, 91, jud.Suceava 40.
moie, jUd.lai 82.
sI uger, prop., jud.Prahova 59.
moie:l~d .prahova 244, .2.tS)~i-:::.-.
str.n PlOieti, jud.Prahova 216.
moie, jud.Putna 47 -munte, jud.Valcea
41.
mosie, jud.Buzu 25.
mo~e, ,jud.Neam 74; jud.Roman 57.
~~ I l'~d. R..w..~~~ :)8Of ~~ ,lfg
-Buditeni, moie, jud.Muce143.
I., hotarnic, jUd.l1fov 149-161.
J oh., notar nc , jud.rrahova 230.
C::$.;) 1>YOP~1'} (b0J .)~\,().. 1G=f" ...yv.,
A., hotarnic, jud.Prahova 51.
(Scipione), GheorgheG., hoearnc,
jud.Bri1a Il, jud.ruzu 6, 55, 130,
135, jud.Mu~~l 2, jud.Prahova 225,
jiUl R.w.ltirod- ~~'Ii d5lq
jud.Putna 16, jlld.T~leotroab 2, J ud.
V1aca 30,
Iorgu pit., hotarnic, jud.Buzu 18,
36, jud.Dml::ovia 70b, 113, 144;
jud.la1omit.a 160; jud.l1fov 351;
judPrahova 74.
Scopoenii, moie, jud.F'111c iu 17-19.
Schlatter,
Schultz,
Schwarz,}
Scipion
-----,
Nou, comun, moie, jud.Brila 29.
moie, jud.Prahova 12, -sat, jud.
acu 2" ,.
Scovronski, hotarnic, Basarabia 61.
Scoraru
Scoreni,
f.culea,
Sculy,
Scurtetj,
~~~
Seaca~ .,
Sece1eanu,
Secu(-1),
Secui,
I., hotarnic, jud.Ilfov 340.
S.K., hotarnic, jud.Ilfov 179.
moie, j\ld. E3uZ~~u 107. - _ .&,.. o-
~,1o.\.d.. ~.c,~}'''''
mo~ie, jU{l .01t, jud.001j 137.
pror., jud.la10mia 118.
m-re, (moii tn), Basarabia 71,
jud.Neam 13, 35, 72, 104, 114, 117,
140; jud.Roman 24-26,60; jud.To-
uci 24.
munte, jud.Vlcea 62.
- 68 _.
Secuiu,
Segarcea,
moie, jud.Do1j 90.
moie, jud.Te1eorman 62-65;
in Deal, moie, jud.Teleorman 59,
din Vale, moie, jud.Teleorroan 58.
moie, jud.Neam 56.
moie. jud.Dmbovia 28.
de pduri i osele din judeele:
Hotin, jud.Rotin l~Lpuna, jud.L-
I
puna 1, Soroca, jud.Soroca 2,
de studii i construcii din ~iniste-
rul Lucrrilor publice, jud. Ilfov
414-421, 425,
tehnic al jud.Ilfov, jud.Ilfov 301-31~,
----_. .'
~.-1
Seliti,
Serdanul,
Serviciul
------,
~,
_______, topografic "Arta Rom~n", jud.Prahova
SA A .. (i~ ,___ 197. ....a t' - .. lb
"\'" ) "'-- r--O~, \ INA. ~. ~0..<0.4I ~(
Sf. Apostoli, m-re (moii in), jud.Buzu
91,97,105,114, jud.lalomia 11,
59, 7.
Dimitrie, din Craiova, biseric (moii
tn), jud.Mehedinti 36.
sr,
S...
Ecaterina, m-re (moii tn), jud.Ilfov
227.
Gheorghe, bra, ap, jud.Tulcm 2; -
bdaerLc (moii tn), jud.Botoani 33;
,-
-m-re (tn Bucureti/ (moii n), jud.
Buzu11, 57; jud.Dolj 3; jud.Ialomia
13, 1fi , 43, 1291jud. Il fov 13, 22, 55,
127, 145, 168a, 237, 368, jud.Te1eormar.
s....
se,
- 69 -
151jud.Vlaca 17,19,21,26,27,40,
2, 51, 67-69; -sat, jud.Buzu 145,
-(Vechi) suburbie in Ploieti, jud.
Prahova 261, 270.
Ilie, loc din Iai, jud.lai 65.
Ioan, din Pucure~ti, ,m-re (~qii int, .... o,
_ ~ !fO())CUWw, ~v..t.~, ~o.(~141
jud.Ilfov 46, 80, - din Galai,. m-re
(moii n), ju1.Covurlui 41, jud.rutna
16, -suburbie n Ploieti, jud.Prahova
269, -Zlataus (GurdeAur), din Iai,
m-re (moii n), jud.lai 1,18,63,
sr,
(8-73.
se,
\
l-iorm3nt, ~pitropia/ (moii n), jud.
Dorohoi 1.0, jud~Fl~iu 3.').(""
Nl(..()\O-Q.. ) Io\~~, -s~. It-Fo\l) H-v.> '
Nicu1aie Nou, suburbie n Ploieti,
" , - ,. t '7 " ,t
jud.Prahova 263, ,,, ..r~ ( ~'I;:t , ti... ":j
Pantelimon, spital -(n Bu~ureti/,
pror., jud.Ialomi a 6,.
'-
Sava, ro-re /din Eucureti/ (moii n),
<,
jud. Ialomia 31, -m-re din Iai {moii
n', jud.Covurlui 1, jud.Roman1, 2.
Spiridon, din Iai, casa, prop., jud.
Tutova 29, 38.
jitefan, din Fucureti, biseric, locul
ei, jud.Ilfov 226, -suburbie n Ploieti,
t:).i,
Sf.
sr,
se,
S.L.
se,
se,
se,
SJ _
~~~reti,
Sfetescu,
Sfoara
Sihla
Silitea,
Sil itioara,
Silvestri,
Silvestru,
Simineti,
Simionescu,
Simuloaica,
Sinaia,
Sineti,
Sf.
jud.PraJ -.ova268.
Treime, din Craiova, biseric, prop., jud. Siret,
Dolj 78a, 125, 126.
Vasile, comun~, jud.Ilfov 274, 276.
Vineri, din Bucureti, prop., jud.
Ia10mita 97J -suburbie n Bucul:'eti,
jud.I1fov 374, -suburbie n Ploieti,
ju:i.Prahova 265.
Voievozi, din Galai, biseric, prop.
jud.Covurlui 44-47; -suburbie n
Ploieti., judPrahova 267, 271.
mosie, jud.Ilfov 63.
prop., jud.prahova 107.
A1beti, moie, jud.Buzu 163.
(Shla), moie, schit (moii n),
jud.Neam 68, 87.
mOfie, jud.Neam 20, 103, jud.Orhei
2, 2a, jud.prahova 741 jud.Te1rorman
8.
mo~:ie, jud. Romanai 29.
'mosie, j'ud.Roman5, 47, 67.
mosie, numit i Buznea, jud.Bacu 7.
moie, jud.Flciu 40.
Bnic V., prop., jud.Prahova 177.
moie, jud.Buz~u 133.
/ora), loc n, jud.prahova~3.
"- 1 0 -
moie, jud.lai 74, 90, 103 jud.
Ilfov 22, 136, 168a, 237, jud.Putna
50, 51, jud.Tutova 2.
ap, jud.Tecuci 43; -plas, jud.Co-
vurlui 28-31, 33, 36.
Siree1u1,
Sisine-ti,
Skrzeszensyi,
Slaoma,
Slater,
Slatina,
Slnic ,
Slnicanu
Sltescu,
Slticare1e,
Sltinea nea,
Sl~tineanu,
------"
Sltioara,
Slveni,
Slveti,
Sl~viteti,
Slinna,
Slobozia,
moie, jud.Suce-a~a 20.
mo~ie, jud.Mehedini 45.
E., hotarnic, jud.Dolj 77-79, 81,
jud.01t 24a; jud.Romanai 78, jud.
Vaslui 371 jud.Vlcea 52.
moie, jud.Mehedini 4. 2
., hotarnic, jud.Prahova 259.
m-re (moii tn), jud.Botoani 8,
Bucovina 1, 3-5, 7-12, jud.Co-
vurlui 2, jud.Suceava 16, 31,
- moie, jud.Dolj 31.
woier-jUd.prah~Plai,jUd.
--- - -.---- - - ..-.... .-/
Buzu 86.
-Ionescu, Dimitrie, hotarnic, jud.
Ilfov 300.
Eug~n, prop., jud.Ilfov 250.
moie, jUd.Ia1omia 1".
rnoie, jud.Mucel 38.
A.pit., prop., jud.Vlaca143,
Zoe, prop., jud.Brila 3v.
mosie, jud.Do1j 31.
comun, jud.Romanai 65.
moie, jud. V1aca 22.
moie, jud.Valcea 36.
Th hotarnic, judIa101Y!ita.147. 0 t&:b;
\; ~~. t1oI.\.oIM1tfti.t...}loI ,
comun, jud.Vlaca 120v-moIe, 1
jud. Ia10mi ta 701 jud.Olt
~omita~
Ciobani, mo~ie, jud.Arges 36-
- 70 -
Conache, moie, jud.Covurlui 28;
lui Enache, ro-re (moii in), jud.
Ialom1a 57, 6a
moi e, .jud. Do; 47._
I,):{-o~, ~~ .l~. \~ftlX',:,",
~e:t:h:ln, hotar nic, jud. Neam 6.
m-re (moii n), jud.Arge 36;
jud.la1omia 28, 29, 74; jud.
Smruesteu,
<5 \'IIVt-ck<.O..~~)
Smiceru,
Snaqov.
, 134, j~d.P1a-
- ~---
- moi~, jud.Il-
..mrva
_ ,- ,_2 ~':!......- _ _
rov 173; - plas, jua.I1fov 173,
Soarele,
seei,
178, 364, 365.
str.n Ploieti, jud.Prahova 2CS.
moie, jud.Covurlui.77 jud.Neam
91.
"Agrarul", jud.lalomia 134, 1541
~Astra Roman", jud.~~zu 153,
COIX.! esiune teren petrol if er, jud.
Frahova 191, 209, 212,
"Ato::ie'-, concesIune teren petro-
lifer, jud.Prahova 2107
"Columbia
w
, concesiune, jUd.pra-
hova 156;
"Concordia", coroesIune teren pe-
trolifer, jUd.Prahova 198, 213;
"Dacia Romn"; prop., jud. Ilfov
339;
"Eldorado", pentru valor ificarea
subso1ului, jUd.Ilfov 349J
Societatea
--_...._ --,
-------,
--_....--,
------'~
-----_ ..:'
Sociatatea,
.,
-------"
______ 1'
,

-------"
-'------,
socoIa,
Soc01eti,
Socov,
Sobatul,
Soh1aten,
Sohodolu,
Solomon,
Solony,
Soma
- 71-
"Generala", imobil ~n Bucureti)'
jud.llfov 342,
"Mehedini", concesiune teren pe-
trolif er, judPrahova 2101
"Petrolul-Romnesc", concestune;
jud.Pr:lhova 921
"Romno-Amer Lca n " , prop., jud.Pra-
hova 1871
"SOspiro", de petrol, concesiune,
jud.Prahova 128,
"~teaua P.om~n, con=esiune, jud
pac!u 39, 41, jul.Prahova l43,19q~
J
"Unireatf, concesiune, judPrahov,
191;
Valea Lung, lagr, jud.Ombovita
85, 87, 100.
m-re (moii n), jud.Iai 38, 49,
50, jud.Vas1ui 6,7,22,247 -moie,
ud.lai 4, 38; -seroirar, jud.lai
24.
moneni, prop., jlrl .Mehedini 41.
moie, jud.Vaslui 33a..
moie, jud.Ilfov 100.
I., hotarnic, jud.l1fov 22.
moie, jud.Gorj 16.
O. maior, prop., jud.llfov 397, 404.
comun, moie, jud.Bacu 37, 4~.
,RA Sospiro", ampl.aaament., jud.
Prahova 180.
Sopotu,
Sorica,
Sorobin,
Soroca,
.,;>otirache,
Soveja
Spanov,
schit (moii tn), jud.Olt 5.
m05ie, jud.Prahova 120.
Const., hotarnic, jud.Prahova 94.
ju~e, jud.Soraca 27-t3rg, jud.
soroca 1.
Chiru, prop., jud.Dmbovia 149
m-re (moii ~n), jud.Putna 25;
jud.Tutova 27; - moie, jud.Putna
3O, 31.
moie, jud. Ilfov 104, 134.
Sparcovsk.i, Adam, hotarnic, juel.Buzu 147.
Spaska, comun, jud. Bolgrad, Basarabia 27.
Toma; prop., jud.prahova 18.
moie, jud.Teleorman 23.
moie, jud.Buzu 152.
moie, jud.Flciu 27.
Barbu, ~rop., jud.lalomia 125.
comun~, moie, jUd.lalomia 72a,
125, ju~.Illov 164fI
-l'1oneni, moie, jud.lalomia 125.
Srieti, moie, jud.Neam 26~ 27, 50.
"j?1'~ c;\.l1 \. ko..l W\-I'\..'t-) ~l.ct, Rut ,lilfOli'\l_llt-o.
Spireanu, o'.C., hr:>tarnic, J ud.Mehedini 33;
judRomanai 51, 65.
Sptaru,
Sptrc,V'
Spedi~u,
Sperieii,
sj-et.eanu,
Speteni,
Spiridoara, moie, jud.Buzu 105.
Spir ii, deal tn Eucureti, jud. Ilfov 18,20.
Spiroiu,
Spitalul
C.I., hotarnic, jud.Arge 93; jud.
Mucel 34a:
Brelrcovencsc, prop., juJ .Oolj 75b,
jud.Ilfov 393.
Sprncenata,
Stamatescu,
Stamati,
Stamatopol,
>t ~7
Stamianu,
Starchiojdeni,
Stav=,
Stavr,
seavropoleoa,
Stnceasca ,
Stlincescu,
Strc eti,
StncuLescu,
Stneasca,
Stnescu,
----_...'
~c. ,
Stneti,
Stnil eti,
Stteti,
StngcEaua,
Stehule,
- 72-
moie, jud.Olt 21.
G., hotarric, jud.Constanta 82.
hotar~ic, jud.Tutova 43.
Al., hotarnic, jud.Ilfov 405
1
410.
. 'c.1t
1
Fln>~.,..:tKc:u-}11A4.~ ~~~)r~.
str.n Ploiet1, ~ud~Prahova 270.
moneni, proF., jud.Buz~u 140,141.
moie, jud.rutna 36.
Gr.G., hotarnic, jud.Neam 128.
m-re (moii n), jUd.Dmbovia 23,
jud.Ilfov 105, 223, jud.V1asca
14, 75.
moie, jud.Vlaca 40.
on, 'l'h., hotarnic, jud.Dmbovia 153.
moie, jud.Bacu J O, jud.BuZu 1051jud.
Neam 38.
arh., jud.Ilfov 413.
moie, jud.Arge 5 37 jud.Pratov.
224.
frai, prop., judPrahova 218, 2191
Alexandru, FrOp., jtrl.Oambovia 116,
Costache, prop., jud.Ilfov 374,379.
mosie, jud.Ilfov 927 jud.V1cea 1~.
comun, Bucovina l e, -m-re (moii n)
Bucovina 61 -moie, jud.Tecuci 5, 6,
15.
ctun, jud.Ombovita 12-
comun, jud.Mehedini 59.
mosie, jud.Flciu 36.
Steiasa
------,
Stciff,
Stelea,
Steleneti,
Stemnicu,
Stignia,
Stobortii
seoenescu,
Stoenesti,
Stoi~eni
Stoicescu,
Stolnic eni,
Stol~j:ln,
storeti,
Strachina,
Strada
.
S"trat,
Stravolca,
------,
(Steioasa), munte, ?dure, jud.
Prahova 83, 96, 101, 273;
re, munte, p~dure, jud.Prahova
91, 93, 95, 97, 1121
Mic, munte, p~dure, judPrahova
91,93,95,97,112.
D.F., hotarnic, jud.Teleorman 94.
biseric~, m-re, n T~rgovite,
jud.Damrovia 4, 6; Diverse 21.
moie, jud.F1ciu 38.
plas, jud.Vaslui 35.
moie, jud.Mehedini 6.
Barza, moie, jud. Tel.eorman 68.
Ioan, hotarnic, jud.Vaslui 32.
moie, jud.Mucel 137
-Floreti, comun, jud.Ilfov 318.
-Pleoiu, moiE, jud.Arge 77.
~tefan, prop., judPrahova 251.
moie, jud.Suc~va 20.
Anastasi~, prop., jud.Ilfov 314.
moi e, jud. S uceava 4 O
moie, jud.Ialomia 98.
1-1are, str./n Iai'* jud.Iai 77.
<,
V., hotarnic, jud.Putna 45.
hotarnic, jun.Dmbovia 67, 68;
jud.Tcleorman 34;
Gheorghe (pit., spt.), hotarnic,
jud.Arge 23, 14; jud.D~bovia 9;
jud.Ia1omia 25, 27; jud.Ilfov l~,
St r a vol ca ,
St r ~i nc~u,
------:'
f t r j es eu,
St r J nba ,
St r r nbeanea ,
St r mbeni
St r mt ur a ,
St r eha i a ,
Ctrehr e ul ,
St r ej a ,
St r eoa ni ,
St r oet i ,
St r oi a ,
St udi na ,
St upi na ,
- 73 -
78, 95, 97, j ud. r 1u~cel 1; ' . j uu. 01t
~ilLt.. 1l..uA, !c:C't~, ~',J .t:''5?j
~ 9~ j ud. Te1eor ma n 12, 19, 19a , 27,
2~1 j ud . Vl a ca 22, 25, 35, 50, 97.
Sca r l a t ( a l I I - l ea ) , hot a r ni c, j ud.
Buzu 19, 139; j uo. l a l omi a 64, (\8,
72a ; j ud. I 1~ov l ~, 17, 4~, 144, 16~,
166, 168a ~ j ud. Pr a hova ~ 67, j ud.
---
'!'eleorr.1~n 76; j ud. Vl a ~; ca 57.
I . , ~ot a r ni c, j Ud. Dol j 118,
~co1i t hot a r ni c, j ud. no1j 7S' a , 7Ed,
76e, 78J :; j ud . Mehed i n i 42, 51, 58,
\ri;~.Y;
5 9~b~1 j ud. Roma na i 62.
A. , hot a r ni c, j ud. ~a hova 173.
mOEi e, j Ud. Dol j f a , 82; j ud. Te1eor -
ma n 19, 19a 7 j ud. Tut ova 34.
mOFi e, j ud. I l f ov 42.
B1ej oi u, comun, j ud. Pr a hova 38.
mos i e, j ud. Tut ova 11.
r o- r e ( mo~i i n) j ud . r ; 1ehedi n i 1,
7, 13, 7(5, -moie, jud . Mehedi nt i
13, -11, 5. . . .
~oi e, j ud. Ol t 9.
Va s i l e, ho tez-nIc, j ud. I l f ov 231.
mos i e, j ud. r ut na 26.
moi e, j Ud. Ar ge 76.
A. , pr op. , j Ud. Pot oa ni 29.
mos i e, j ud. Roma na t i 23, 58, 63.
mos i e, j ud. Roma na i 64.
St upi nel e,
St ur za
--_....._-_.,
------,
Sucea va
suchanek ,
SUf l eni ,
Suha i a ,
Suha t el u,
Sul a r i ,
~uh'~"",
SuLf.anu ,
Sur a ni ,
sur-oa ia,
Sut et i ,
sutu,
."
-'
-'
Suza na ,
Svi der s chi ,
J - OO
mo~i e, j Ud. l a l oMi a 103, 157,
168.
( St ur dza ) , Gr i qor e H., pr op. ,
j ud. 8\.lCea va .j9, 50;
I or da che l og. , ho~a r ni c, j ud.
Roman 31:
Hi ha i l D., pr op. , j ud. Nea m 1' 39.
- Roma n, ca l e f er i lt , j ud . Suc ea va
52.
r . ot a r ni c, j ud. DOl j 109.
m- r e, numf c i Luci ul ( moi i n)
j ud . Br i l a 38.
mos i e, j ud. Tel eor ma n 44.
mo i e, j ud. I a l omi a 168.
moi e, j ud. ~ol j 23.
~cM...('c." f\t.d. R.W, ~~~ ,1Pb
no~i G, j ud. Covur l ui 2.
comun, moi e, j ud. Pr a hova 117,
157, 159- 161.
moi ~, j ud. Tel eor ma n 33.
dea l , j ud. Vl cea 50.
T-\.., hot a r . ni c, . j ud" Covu. . . r 1ui ').7;
c.o~- , ~l'Op..~, :1\lLd.. w..w.. ~o,~ ,,(Cec )
Mi ha i l C. , hot a r ni c, j ud~I l f ov
2E8;
N. , ~ot a r ni c, j ud. Buz~u 118.
s chi t ( moi i n) , j ud. Pr a hova 3~.
Ca l j ct r nt , hot a r ni c, j cd. Put na
2, 6, 9, 15, 20, ~2: jud.Tecuc.::i
7, 29.
fagara,
fagany,
rarhdovlci
.i:
lac, Fasaratia 12.
omun, jud.folgrad, l'asarabia 26.
(:erJ ::adovici), N., hoear nir-, jud.
~oma n rs, 27, 32, 39; jur..1.Tutova 6,
,.
S~ 11. ('(V'.~ ~\.\..~I ~Yi)~\', l.I.,r, tRt
'1 ,~ > )~
f~rr1.re:.:l:i v.~(}tdr~~ti.
ibheia,
~he1ar.ca,
fcheu1eu,
,;colile
felaru,
~en;1r:est i
f U' ba dovi c i
~erh"lr.,
~erbalO,
--
~erbnescu,
---_...._ -,'
$erb:1netl,
mote, jud .Vaslui 1.
mo~i er j ua . Dnmbovi a 70r .
moie, j ud. Ror nnn 16.
r.i'r.Afftetenii, prop,, j\.rl.'Ro~I' 22.
ct.un, comun, ju:l .Vli'!.!=C;::). 122, 12v
(froreti), comun, maie, ju::1.
Tuteva 3f; -mOfie, jud.lai 911
jud.l:\ltra ~, ju:l.Vaslui 1.
v.i>-:1rbadovi.ci.
Lefter vor .. de poart., hotar nic,
jud .Roman 27.
rro te, jud.F'utt:.:l 26;
-Vod~, han n Eucureti, j ud. : U: t ov
2oo,y ;t(h .
F., cLucer, hot.ar r-Ic, jud.Vlac3. 1;
IOUTI clucer, hotarnic, jud.uolj 70;
jud. ralomi ta 122; j ud .V1aca 141.
mosie, jud.Covurlui 37; j ud. 8ucea -
va 21, +p.Las; jud.Olt '2', '24, ?~;
-Fonurile, c0mun, jud.D!rnbovia
101
74
~erbeti,
eremet,
E'ri,
erpen.,
i irrlril ia,
~i nt et i ,
C1potele,
~i POt u,
iirl,
~frneti,
oimari,
soIdana,
~oriceti,
sorogari,
oUi nga ,
itefan
~tefnescu,
---- -')
comun, j ud. Covur 1ui 33; -moie,
j ud . Ba cu 30.
mo ie, j ud . cons ca n a 1.
Martin A., hotarnic, Basarabia 35,
36, 40, 43- 56.
mot e, jud.Covurlui 7.
moie, j ua . I l f ov 332.
moie, jud.Ilfov 81-
-Poenreti, moi e, j ud. I l f ov 269.
moi e, j ud. Tel eor ma n 17.
moie, j ud. Mehedi n i 27.
CarI (carol), hotarnic, j ud. Dol j
73a ; j ud . Hehedi n i 70, . 79.
moi e, j ud. Va s l ui 34.
comun, j ud. Pr a hova 164, 243.
moi e, jud.lai 28.
moie, j ud. Fl ci u 37.
mo~i e, jud.lai 73.
comun, j u1. DmLov1 l 147.
cel Hare, comun, jud. VIaca 117,
127.
hotarnic, jl1d.Constana 4; jud.Pra-
hova 1247 - . ( pr op. / , jud.Vc11cea 65;
C. , hotarnic, jud.lalomia 178;
pr op. , j ud. I l f ov 3197
I.,. pr op. , j ~d. DdmbQvi t a l?~b;
S. VloT~V-~~'-1 v..&..~. 1.6ro:t' )IPq
V. ~ hotarnic, j ud. Dol j 127.
~tefeni,
~tiobor eni,
~tirbei,
-----"
~tiubffi. ni,
~toboreni,
~ui a,
fjveder ,
----_ .,
Tabacu,
Tabai,
Ta1a,
'Iancovieeanu,
Tarc2u,
Tarnia,
T3.ssian
Tabura r,
Tatar,
Tatarburar ,
moie, ju:1. VIaF;Ca 118.
mor-Le, jud .Vaslui 9, 9, 33: -schit
(J T!o~ii n), jud.Vas1ui 8, 9.
Barbu vor.m., nrop., jud.Ilfov 288; j ud.
Hehedinti 21; ~Ud.rr~Til ~2,
- ------
Pa.rbuDirnitrle vv., jud.Ilfov 138.
reoie, ~ud.Dorohoi 23.
schit (ir.odin), jud.F~lc fu 10.
comun, jud.'1ehedini 65.
C., hocarnIc, jud.Do1j 132, 133, jud.
Ilfov 3((, 3(,7; ju1.V~lcea 3, s, 24,
25, 2'3, 47;
l:duard, hotarric, judRoroaM tj 9.
T
comun, Pasflrabia 47.
r - ., hotarnic, jud.Ilfov 162.
moLe, 7t..d.rcam 7-..
., bo+ar r.tc, jud.Boto~ani 30.
moef.e, jud. r-~eamV~.
mODie, ) ud .Mehedinti 22.
Dumi.t.r escu Gr., prop., jud.Romanati
98
comun~, pasarabia 52.
comur., jt15. r'rahova 151.
comun~, moie, jud.Bolgrad, Basara-
bia 32, 34.
75
'Iatin~le,
Tavaru,
TazVlu,
Tbr~sti1
'1'11c uta,
T~!'l~~nii,
Tfun.rureti,
Tnsescu,
T~nebeti
Tpardea,
Trianea,
Tr1ia,
Trle.: eni,
Tclrnava
Trnavia
Tfu"nicenl,
Trpet,
Trtefeti,
Ttarcil,
'1i-tCt.ro)
Tt,!ir.ama,
T~t)\rani,
T~cK~)
j J' Jv
moi~, jud.Ilfov 76.
Ch. , prop., jud.Dambavia 104.
rr.-re (moii 1n), jud.Neam 12, 40,
6, 65, 93a, 102, jud.Sueeava 11,
jud.Tutova 24, - moie, jud.Bacu
24, 35.
Vechi, moie, jud.Buz~u 34, 126.
comun~, jud.Vaslui 36 c.
moie, jud.F1eiu 12, jud.Roman4;
jud.T'.ltova 42.
~c, j~ov~
moie, juJ .Ialomia 4, 174.
C.'I\. lt.col., hotarnic, jud.I1fov
376.
v.Tl:!n':!besti.
const; ., hota.rnie, jUd.Mehedini 75.
moeLe, judPrahova 146.
nosae, jud. P... aou 29.
mo Le, jud. Ilfov 144.
vTar:lava
v,TC"irnavi 1.
-Cur~teti, moie, jud.I1fov 219.
moI e, jud.N\!a.m 61, 118.
moie, jud.Ilfov 56, 84, 123.
nDi~, jud.Covurlui 37.
'''YY\o~ 1 \,,-6. ~. \c.~ '3-{.
moLe, J u.d. Brila 4b.
mosne~i, jud.Dmbovia 52.
11'O~~~, ~J. ~. b ~croX /fiL
r o~ ie, j ud. Tel ~r ma n 4.
moie, jud.[uceava 13, 37.
rro;-:ie, jud.lasi 106.
Ioan, l:otarnic, jud.noto~.i1~i 8;
juj .Dorohoi 11;
Vasi 1e, hatar nLe, jud. Botosani 37
ju1.Tai 105.
T~lplqenl, mosf.e, jud.Flciu v.
Tf i mper l i , _ ' " rrosi.e, juJ .Covur LuL7;!~ct,~!Q..
'-'Qeo:~~UI- ,~w.-l '\,u&' ~. ~~~ ) 4-1.\-.
T~h:rIJ :-'E'!;ti, mori'e, jUJ . '~m 36, 37, 41, 142.
Tanc~bestj (Tlncbeti), moei.e, jud.Ilfov 3,
Ttrasi (-i),
Ttrii,
-'
T~tret 1,
Ttrui,
'J '~\!teti,
Tutu,
----"
Taneanul ,
'I'rgov.ti,
T~rqovist't:,
Tl i r gu( - l ) ,
-------',
- 76 -
mahala Itn ro il, jud. Iai 39;
<,
moi,e, jud.tai 71; jud.Neam. 9,
10, 17, 73.
de J os , mo ~ie, judI a l omi t a 173,
moaie, jud.Ia1omia 173,
9v.
mof e, jud.Ilfov 72,116, 712.
mor.;!', jurl.Putna 38.
ralatl.ll ~o!1'Irescdin -, jud.Dml:o-
vita 1~5; - plas, jud.Dmtovia
128.
rlas, jud.Teleorman 51, 71, 78;
....
c. !:J us, ~art.lerl n J :1$1, jud.
I a s i 44;
...
~ea m , <or a ~7, moia lui, jud.
Nea mt 82, 108, 110, 115, 116
- Nou, moi e, jud.Neam 33,
Ocna, oras, jud.Bac~u 32, 33;
-~imi1a, plas, jud.Tutova 37, 33,
44.
moi e, jud.Putna 33.
(T~nava), moie, jud.Do1j 93-100;
judVlaca 17, 19J
de ,J os, moi e, jud.V1aca 115,
116.
Trnavia ( Tr na vi a ) , moi e, schit, jud.Dolj 21,
46.
------. . '
.1 ,
Ttirleni,
Tarn;lva
-----"
Taror,
Troreanu,
plas, j ud. Pr a hova 33.
rb~vor . de poart, hotarnic,
jud . Roma n 1.
moi e, jud.CQnstanta 31
-Movil, staiune balnear,
jud.Constana 8~.
mos i e, jud.Te1eorman 28.
ora, i ud. Tecuci 8, 28,
-v~~lirrleru", spital/n A1exandrjal
" -
jud .Teleorma.n 88.
moie, jud .Eotoani 24.
Carabanu, moie, j1.ldPrahova 253
pIaf., plas, judPrahova 51, 69,
78, 82-Q4, 127a, 140, 161.
Tech1:r:-Qhiol
Tecucen1,
Tecuci,
"
Tei~.:;oara~
Teisu1
Telmjen,
schit (moii t n) , j ud . Roma n 47.
moi e, j ud. D5mbovi a 113.
,;
moie, j ud. Fl ci u 25.
no'n, jl:2th~iLl~eT,;ra 56
- - - .,..,..,.
- moie, j ud. Va s l ui 34.
plas, jUd.Buzu 92, 121, 143.
GUillaume, hotarnic, Basarabia 13-15",
comun&, j Ud. Pr a hova 9, 88, 17, 18, 23, 24.
'1~~
Te1cCI ' a
'I'el eorrren,
f~f,~K~)~TO\.rw(.. )ivct, Rw, ~~rG\t I~'
- 77-
-"Uf.ter.ari, moie, jud.I"rrl.hova 229.
jude, jud.'l'eleorman 93, 93a7
-clas~, jud.'1eleorman 60.
TEmelie,
T~anEul,
TI o'z.e.4.CA.L
T _oretf
r1., rop., jud.Vlcea 2..,.
Teila,
Tetojanu
hot..arn.i.c, jud .Ronen 497
N., hotarnici jud.Flc iu 37,
r.S., hotar ni c, jud. Tecuc1 <1, 1
f:.0., hota.rnfc , jud .Neam 5aa.
Las in jUd.Cahul, Pasarabia 6.
jude, j\',J .T:lghina 1, - mof i e, jud.
Ir~ila .,..
sa+, jud .Arge 37.
~o~i e, j uJ . Tut ova 38, 44.
numi t i Cocargea, moie, jud.Ialo-
mia 174.
-----" ,
._-...__.,
------,
Tighec iu,
Tiqhinal'
Tiarenj.,
Tihu1eti,
Ti mbur esti,
Timiseti,
Tiraldo,
Tip~r f:sti,
moie, ju<.1.Neam 33, 35, 45.
George dr., oroo,; Easarabia
morie, j ud. Pr a hova 183.
mociF.', ~v(iPrahova 200;
cea Ma r ~, mosit, j Ud. Pr a hova 7~.

Tisa,
TisE'ti,
T1Sf.1a na,
maha La n T2'rgul Ocna , iu(l.E..'1~.~u 32.
m-re (rrD~!i n), jud.Dolj 45, 5~, 56;
j l l d. Gor j 1, 3, 1 0-1 2, 14, 17, 20;
jud.MehE::dinl 2, 5, 9, 14, 25, 26,
3, 44..
Tl s s a ,
Titu,
Telesasca,
Tomceti,
TOIreni,
Tomet l ,
Toma1"'i,
Ton.:eseu,
mosd.e, jud.Teleorman 42, 5-.
moie, jud.Covurlui 24.
moie, j ud. Roma na i 9, 40
moi e, jud.Botoani 36.
moi e, jud.Prahova 139; . j ud. Vl cea
34.
., hotarnic, jud.Arge,14; jud.Mu-
cel 13.
B.,. hot.arnfc, jUd.Buzu 115, 124, 131;
j ud .Dbr'loovia 62, 75; judIalom:L~
53, 80, 32, 91; jud.Ilfov 176, 212,
213, 21f.;, 21~, 274, 276, 2801Rtu,i~~}iT.
C.1'h., botarnic, jud.Ilfov 315 bis.
D., hot:arnic, jud.Dolj 59.
T. , hot a r ni c, jud.Vlaca 113.
ro-re (m<;.nii int, +ud.Arge 9.
~)r\A .Cll,l4b.~~)\b.
mole, juCi.--tehedinl 26; jUd.Neam
120.
Ton::ovic eanu,
- - - - - - - - - - - - - - - - ,
Tonescu,
Tons,
Top~n~,
To~)
TopI! a,
53,
TOpolo')',
ap, jud.Arge 87, - pl a s l , jUd.Arge
87.
':i'opolov~ni,
Topor icEanu,
'l'oporu,
Torceat.L,
Transilvania,
'1':: ~r'3<1ni,
Tr ei
T:::"est~r.icu,
------_..'
-----_..'
ni,
Tt' estioara,
Trifan,
------,
Trifcst:l,
Tr 1m1.ni.,
Trivale,
Trochest:l,
Troianu1
':'roi a,
Tropoclu,
mogi.c, jnd.11u~cel 32.
Gr. I., }!otarnic, jud.Bacu
tnO~le, B;\sarabia 2, 8, 6.,.
mol~, jud .'!'~..cuci41.
regiune, ju<'i.rntna 25, 31, 5cz...
rorLc, "iud.I~lomia 22.
r'
::.>
hi., m+re.tn Iai, jud.J ai
6fiJ ~:;;'tr.! nGa).u.i, jud.Covurlui
...~.

r:10te, j ud . Mehed ini :G1


1;. J 03, rr.o~;lc, jud.Vla~ca 377
deGus, Moie, jud.Vlaca 37.
n!Ot;'je, j\..i<1.t'rahova57.
mo~je, j uu. ! ' r nhova 14~.
D., hotarl,ic, E'asar;;tbia 63~jud.
covurlui ZI);
ill<l:t:' j~'1, prop,, jud.Rom-:I.l:13. i f6.
rno te, jud .11o'1\an 46.
mo Le, ju1.!alo!'lia 20.
moie, j ud. Ar ge 53, -schit (mo-
~)i1:n) j\.:.d.Arge 24, 31; jud.
'1'f1coraar ~, 34.
localita-tE', moie, j ud .Dolj :n,
95.
Vechi , comun, judBelgrad, Pasa-
rabia 35.
mo~i e, jud.Neam 4, 77.
cOMun, Ba s a r a bi a , 60.
- 78 -
Trotu ,
Tucicov,
Tufea s<'1a .
'rufeni,
Tufetii,
Tulcea,
ulcetl.,
Tulc~ti,
TUluceti,
Tunari,
TUDtu1iac,
Turbaii,
?
plas~, jui.Bacu 40.
ora, Easarabia 56.
moie, - j a d. I l f ov 260.
ctun, ju1.Prahova 176- 178, -moie,
jud. I l f oTr 77.
moie, jud.Ilfov 172.
plan de aplicare a reformei agrare, J ud.
Constana 6
mos i e, j ud. Covur l ui 37
moie, jud.Bacu 30
comun, moie, jud.Covur1ul 32.
comun, j uo. Vl a ca 116.
Dimitr ie, hctarndc, judSuCeava
moi e, j ud. Dmbovi a 17.
l G.
Tur ba t et i i , moie, jud.la~i 21.
Turbureni,
Turceanea
Tur ceni ,
Turia,
TUr!!1!
Turnu,
'1'Urtucaia,
l).'urt1,1reti,
Turturica,
I).uta na,
mo Le, j~d.Dotoani '37.
(Turcsesca) , numit i D4"ghiceanca,
noi e, j ud. Vl a ca 107, 125.
moie, j Ud. Gor j 11.
comuna, jud.ult 30.
CLuq r'a, rao Le, jud.Bacu 3.
~ ..,..-
-xaaa, jud.
Teleorman J lr
- M~gur el e, ora, jUd.Te1eorman 59, 72.
comun, Diver.:se31.
moi e, J ud. Nea m 6, 7, 54, 69.
moie, jud. I a i 69.
m-re ( moi i n), jud.Arge 4.
Tuz1a,
Tzp!irdea ,
comuna, j u5. Cons t a r a 38.
COI'st.C., hotarntc, j ud .Dolj 125.
1~ (low.1U<M~ 1 ~,?J
~reanca, moie, j ud. Pr a hova 15~.
n:!real, schit (mo!"iii n), jud.Dolj fs.
ibanee'ti, J rlOie, j ud Neam 138.
193. nm. SCa.
ig1:l.netl,
pdure, j ud. Fr a hova 125, 138.
comun, jud.Muce1 52; -moie,
j ud. Buz: ! u 124, 131; j ud. I l f ov
4, 7, 8, 40, 42, 117; jud.Te-
cuci 7; -schit (moii In), jud.
I l f ov 4, 7, R, 21, 117,
-Ursoaia, ~ oRle., jud.Buzu 122.
moie, jud.Covur1ui 10, 11.
comun, moa j ~, sat, j ud. Pr a hova 77,
191, 1921-terenpetrol ifer, conce-
sIune, j ud. Pr a hova 194, 195;
- M: ! r gi nea nca - ~or u, moie,jud.Praho-
va 144, 185.
~oie, jud.Covurlui 33.
moie, jud.Eacu 3....
moie, j ud .Neam 42, 43: jn6. .RO-
man 70.
--..._--
'1' i gl 1na , .
Tintm,
'ipeti,
ieti,
'utc~ni,
- 79 -
Uda
Udai,
Uo.reti,
Udricani,
Udriki,
Uleti
Ulicioiul,
Ulieti,
Uli tcasca,
Ulmi,
U1mu
Unghcn1,
Ungurai,
Ungureni,
1
U
-ctococ Iov, moie, jud.Te1eorman 38.
moie, jud.Buzu 114, 161.
LuJ ov1~, hotar nLc, jud. Botoani
mosie, ju,l.I'iJ .omia 147,166.
mo i.e, jud,Vi.1cea 13.
comun , mote, juci.Ufunbovia 77.106.
moie, ju.l.prahova 224.
mo e, ju<'i.?1cl.u 36.
(C1ugr~ni), ~omun, moie, j ud.
I a l ond a 81, - 'Il-re (moii n), j ud.
l.alomi\a 3~\ft.lo~,~~b, M~+ ,&1,
mo s.e., jud.Arge.j 257 jud.Suceava 40.
moie, ju,:1.~~p.amr.91; jud.Roman 31.
mosit!. jud. RomaDa.t 62.
Unitlc, mo Le, j\.4.(; .i~e;:u[l50.
Unlversitat:ea Bucureti, cl.1dirc, jud. Ilfov 401.
Ont.iti, mosi.e, jUd.Tutova 29, 30.
Urti,
Ur di ca .
~~,
Urlai,' ')
moie, j1'1,d.'Dolj 130, jud.Ialomlta
18, ( 1.
v.Dotreti.
mosLe, -jud~::>ol 1.....IL H- <'Sl,
,"""Q~ 1... <;t IWI,. jClki:t' '~.J r:' ,
comun,lu<LJ .'rall-=:va ..l :.>1, 208, 209,
214, 2l :}, 251;, sp!ta1 tn -, jud.
Prahova 239.
Url~toarea ,
tirIl!eariu,
Ursoaia,
Urzica,
Urziceni,
Orzici,
Ue:cai,
lJ stia_
Ustovenl,
Uzun'.1,
Va d1l . .
Vadurile,
Vaidomiru,
Vaisa1,
Valea,
.....--,
I
izvor, jud.Prahova 222.
Tache, pr op. , jud.I1fov 27.
moie, j ud. Buzu 124, 131, j ud.
Ialomi ta 52, 74.
mo i.e, j ud. Roxna na i 15, 54, 75.
pl a s &, j ud. l a l omi a 111, 11"
142,ltiiJ .
mos i e, j ud. N6a r n 42, 43.
moi e, j ud. I l f ov 97, j ud. Nea m
3E, 37.
mo~i e, jud.Orhei 1.
mos i e, jud.Flciu 25.
comun! , j Ud. Vl a ca 105, 106.
v
-
Prul ui, rro~ie, judrrahova
A ,79,
-
,

--- - ~ --~ ----


moie, jud.~eam 58, 65.
mo!}lc, jun.lalorolta za, 29, 138.
conun, l!flsflrabj.il 48.
m-ore (moii !n), jud.~tlJ cel 2._
23 ;
Anc~~ului, 7. cn~in Transl1va~1a,
Diverse !.J
-hntnisu, moie, jud.Muccl 59,
RO -
-------,
Boilor, zon i':; Trar.silvanlil_
Di'''E!"SP.1,
PouLui., mc.... ic, jlid.Prah~va 14"
C~ri 't.a.l\u~.t.ii~mo Lo , jud. I l f ov ~4l;
Ciortecotilor, ::-eqiune, jud.Vashli.
37;
~os ~oa ei , mo~ie, jud.lai 10,
,!\1 1\01:mocf.e, jud .G0rj 12, 1/;
cucut.ui., comun, jud.Prahova 211, 216; I
cununLf , moLe, ju.J .Covurlui 13;
Doftanei, jll~. "Pruhova 89:
nut.cs., comun, 1ud.Prdhova 151;
Ft ! ! , ct ur . , j ud. Ol t 33;
rdlomjcjo~rei, req1une, j ud. D~Mbovi a
l n5~
- - ~- - - - - - - - - - - '
------~,
-----_....'
---------"
--------,
-_...._-_..'
-------,
( C { ,
---_..-
------,
---_..._ -,
-_....---.'
-------,
11,).1Dan, T'lO $ie
LtU!CJ ~., comun,
jud .Dmrov1 i'l t t n1
mo~ie,pdure, jud.D~mbo
-------,
--_.. ~-~-_ ..,
v:i.a i3-1, 93, 94, 9G, 95, l'J 2-104, 109,
118, 11!J
Marcu1u:l., mosde, jud.lI.ehedini 75;
Mare, ap, jnd.Arg(? e2; +comun, jud.
Dtimbovita 1/1(.; -mo;:J .e, juJ .Mchedin,i
247 jud.01t 11, '?7: jud.Ror!li1n67;
!.1~bri~ullli, comun, j'...t.:\. I a l omi c" \ 150,
Mieilorp vie, j'ld.Pr~hovd 13;
--_.. ~..... ~.,
---------,
---_..._ -,'
---------,
Pe1e::lLl1ul, !')iEtn, ju.... ~.r-rahov('l
... , i
-,.
81 -
Pi et r ei , " n com. Ur l a i , conces i une pe-
t r o1i f er , j ud. Pr a b: : >va 208, 209,
P1opu1ui , moi e, j ud. I a l omi a 25, 84, 85:
Put ul u1, _ m, ?i ec, . j u?_ . Euzu 164,
~ )w..o~ Ii-.. - ~. \Q...-oK, b~.
Rea , moi e, j ud. Ar ge 33,
Roi e, zon ~nTr a ns i l va ni a , Di ver s e 1,
Sea c~, comun, moi e, Bucovi na 3, 11,
__ -_- t~t~.~~md&' RJ LL~l7 >:t WJ ', se
_ _ _ _ _ _ , St nei , 7dOmun, j ~d. I l f ~V 3947
Tr ept ea nca v. Dobr es t ~.
D. , hot a r ni c, j ud. I l f ov 396.
moi e, Ba s a r a bi a 69.
comun, jud Bol gr a d, Ba s a r a bi a 32.
A., hot a r ni c, j ud. Mus cel 43.
Va l ea ,
----,
-----,
----,
--'
----,
-----"
Va 1ent ,
Va l 1a l 1Ova ,
Va ma ,
Va r da l a ,
~rt'fa, ~, jud.PLahova la.
-- ----------- - ...---- --'" -
Va r ni a , no~i e, j ud. Pr a hova 32, j Ud. Put na 36.
Va s i 1a che,
Va s i 1a i i ,
Va s i 1es cu,
Va s i 1i c,
Va s i l ovca ,
Va s i u,
Va s l ui ,
Va t r a ,
----,
---'
----,
Geor qe, pr op. , j ud. Vl cea 55.
de Sus , moi e, j ud. I l f ov 97.
I . , or o?, j ud. I l f ov 245 .
Gh. , hot a r ni c, j ud. Dmbovi a 140.
comun, j Ud. Bol gr a d, Ba s a r a bi a 24.
mor mnt ul l ui ( 1628) , Di ver s e 18.
j ude , p~dur e, j ud. Va s 1ui 40.
moi e, j ud. oa mbovi a 65, 69, j ud.
I l f ov 31; j ud. V1a ca 126, 127, 130,
Chi r i a i l or , moi e, j ud. I a l omi a 102,
Lung, moi e, j ud. Da mbovi a 8l 1
Mns t i r i i Nucet , moi e, j ud. Dmbovi a
74,
MO~ ft.o~,sIfn~) ~d. !1 o..l()/J.U~ Ilj).I"3"
1 J -, ti.. O . ) il ) of )
...._ --,
----,
Schi t ul ui Apos t ol a che, moi e, j ui .J :" ,~
166,
Schi t ul ui Pt r oa i a , moi e, j ud. Ombovi a
75;
Schi t ul ui Tr na vi a , moi e, j ud. Dol j 26,
Ur l oi , com. Ur l a i , t er en vi t i co1, j ud.
Pr a hova 251.
Vc~r ea s ca , moi e, j Ud. Dmbovi a 70a .
Vcr es cu, I va n, pr op. , j ud. Da mbovi a 128.
Vcr et i , mns t i r e ( moi i n) , j ud. Ar ge 7, 8,
25, j ud . Br i l a 1, "2, 38, j ud . Buzu 8,
9, 57, j ud. Ombovi a 17, 128; j ud. l a -
l or ni a 46, j ud. I l f ov 14, 15, 73! ci.U~~,;.y~:
j ud. Mucel 20, j ud. pr a hoVa 181j j ud. T~
,
or ma n 7, 3, 23, 33, 40, 50, j ud. Vl a ca
16 I IlJ dt) R,w.~((vot'/lj(D,
"oC~ ,l"~~,\,..;~~o;~ 1~.1tw.. \<i:-roCt )t~,32. ,~~.
Vco~et i ; moi e, j ud. I a i 21; j ud. Put na 11.
Vda s t r a , mo Le; j ud Roma na i 53, ~
Vds t r i t.3., moi e, j ud . Ror : una i 16, ':! .
---'
---"
Vdeni , mo i e, j ud. Covur l ui 26; - pl a s , j ud.
Br i l a 23,
' ) ~
29, 35.
--,
Vdur el e1e, ~oi e, j ud . Nea m 134.
. vgi u1: ~t i , mof' i e, j ud . VI a ca 96.
Vl cne~t i , mo fe, j ud . pr a hova 141, 142, 213.
Vl ea ma, mosLe, jud. Buz&u 114 J
, Cot r ocea r ea , mo i e, j ud Pr a hova l 6~;
- Sf or ieel el e, moi e, j ud Pr a hova 163,
171.
VLea nu,
Vleni~i),
------,
Vrata::,
V"'~cer-ti,
V~sM' ,
Vti
'\I~~"oo\''''o. J
~rz~
~ .,)
Vtil eti,
varenescu,
Vtllcel eanu,
Vtllcel el e,
Vlceni,
Vfintori,
- 82 -
munte, jud.Vlcea 62.
moie, jud.Roman 57; jud.V1aca 21,
42; -schit, jud.Prahova 63,
de Munte, ora, jud.Prahova 237,260.
m-re (moii n), jud.Bacu 15, jud.
Neam 23, 51-53, 68 T jud.Vaslui 19.
moie, jUd.Prahova 142.
~ !MA >A 1~d. ~c2.tVrt, 5 ~
-03selu, prop." ;\lj Ilfov 317.
YIA.O~) ~ .. d. H~~, ::,.:r.
sat, jud.Arge, 82.
f>tM.i+, "\\Iod. 1W.'1. s~~ 9-:f-.
moie, jud.Te1eorMn 7.
N.D., hotarnic, jud. Ilfov 261.
Ioan, hotarnic, jud.Do1j 45, jud.
~?J ,
Gorj 20 bisl jud.Mehedini 10, 16,
21, 28, 36.
naha1a n Ttlrgu Ocna, jud.Bacu 32J
- mosie, jud.,l\.rge19.
moie, jud. V1aca 68.
mosie, jud.Neam 6, 7, 57, 62, 72,
73, 119,
-DumbzavaRoie, moie, jud.~!eam
~.n~' ~u, 1\11 sa, vii, ju::l .r.1eh~inti 79.
~. \-I~"'Q.- ,fV'v\.~ ~dl. t'\~.~)~ ~
Vtlrbcioara, moi~, jud.Do1j j , 4, 80. f.
V~rbi1a, -m-re, schit,. jud.Prahova 5 6..;,
226; -moie, jud.prahov3 20 ,
Vtirhi1u,
131.
-Orzoaia-Va1
Prahova 20E
comun, moie, plai, jud.Prahova 114,
Bobului, regiune, jud.
169.
Vrbioara,
Vtlrboceni,
Vrciorova,
Vrfuri,
Vtlr1eu
Vrteti,
Vtlrtina,
Vtlrtoapele,
-----~,
------_ .,
Vrvoni,
Vedea,
.1
Veja,
Vel.ciu,
Velea,
Velescu,
VeI inea.sea,
veri:1ea,
Vere,
Vergollci,
Vernescu,
-----"
sat, jud.Mehedini 77.
moie, jud.Buzu 6.
Mot, jud.~1ehedini 68.
comun, jUd.nmbovia 1247
-Valea lui Dan, funicular, jUd.Dmbo-
via 111.
v.Frumu~ica.
mo~ie, jud.Tutova 3.
moie, judROID:l nai 1.
moie, jud.Buzu 61, 80; jud.Te1eorman
1, 21;
Panu1ui, moie, jud.Buzu 115,
de Sus, moie, jud.Teleorman 77, 78.
Mo~ie, jud.Do1j 76f.
plas, jud.01t 31, 39,
-Olt, plas, jud.Olt 37.
mosie, jud.Roman 11.
gi, prop., jud.Ilfov 249.
rnoie, jud. VIaca 90.
Teodor, prop., jud.I1fov 1e3.
mo~ie, jud.Il~ov 260.
moie,. jud".Putna 23
Alexardru, hotar nic, jud.Dml::ovi a
160, jud.I1fov 366, 367; jud.Prahova
120, 137, jud.Te1eorman 39.
M., hotarnic, jud.Ilfov 227.
----

Const., prop., jud.rlehedini --
D., hotarnic, jud.Do1j 1013, 144;
Vernescu,
Verze
Vetr ioara,
Vianul,
Vico1cni,
Viero
Viezur i,
Vifortlta,
Viforia,
Viile,
Viioara,
Viioreanu,
Vi1ioara,
Vinchuews,
Vire1er,
Vinti1
V1descu, George C., prop., jud.Huce1 591
_______, G.G., hotarnic, jud.Arges 92.
V1deti, moie, jud.Putna 14.
V1dicet;i, moie,. jud.lai 9, 27.
VJ ;.9l~' 1/ comur).Wo~e, jud.Romanai 71, 85.
vmrrt~~t', -1)r;f~~, jJ d~~m~ct-~} A G;-,
VIscuta,. mo:1,e,,jud.Arge 42.
Vod lae jud Buzu95; -m-re (mosii n) VO~~) n'hO~, ~'\.o..d,~, l;,ax}r~0.-'
, , . voactnski, v.\'oiceski.
jud.Buzu 5. Voieu, Iosif I., hotarnic, jud.Dolj 110,
113, 114, Ht~'
- 83-
G.G., hotar nic, judBuzu83a; jud.
Constanta 1.
v., hotarnic, jud.Ilfov
hova 117.
moie, jud.F1cIu 40.
II'O ie, jud.Do1j
373, jud.Fra-

moie, jud.Neam 60.


(Vierou,-l), m-re, mormntu1boieri-
lor Leurdeni la -, Diverse 22; (moii
n), jud.Arqe~ 33, 49, 49, jud.Mucel
15, l E, 25, 27, 29, 30, jud.01t
ju1.Te1eorman 17, - zgaz, jud.Muscel
50.
schit (moii 'n), jud. v~ncea 10, 26.
schit (moii n), jud.Dmbovita 331
judIalomi.a 59.
comun, judPrahova 78.
mosie, jud.l-iehedini 24.
de Sus, moie, judRomanai 42.
C. , hotarnic, jud.Gorj 8, 12, 17, 20;
jud.Mehedin.i 20, 26, jud.V1Ucea 11, 12.
mode, jud.Prarova l27a.
hotarnic, ju1.Ilfov 135.
L'tlanuel F., hotarnic, jud.F1,ciu 31;
jud.Neam 58, jud.Roman56, 66, jud.
Vaslui 33, 33a.
Vinti1easoa,
'V;i.speti,
-----,
Viim,
'-'i~o..w:}
Vi~ineti,
Vitan,
Vitezeti,
vitioara,
Viicheti,
Vizantia,
Viziru,
V1adnic,
V1aonea,
V1deni,
-----,
t
moie, jud.Euzu 95.
moie, jud.Buzu 139,
moneni, jud.Buzu 83a.
moie, jud.Romanai 31, 74, jud.
Viaca 34.. - "... (-_...-,-::1..
CA >IN\. . ~~; w..<H-.c.., ~.d. ~. loQ.lONl'O
ctun,' jud.Ombovia 102.
podn Bucureti, jud.Ilfov 361.
moie, jud.Tutova 3, 8.
moie, jud.Prahova 69.
moie, jud.Mucel 1.
m-re (moii n), jud.F1ciu 7, jud.
~ l ~
Putna 6, l5,;;r::50, 42; -rno Le, jud.putn
~~J 42.
comun, jud.Brila 42.
moie, jud.Covur1ui 29-31.
moie, jud.Mehedini 20.
moie, jud.lai 68, 701jud.Prahova
26, 81;
rumni, prop., jud.Buzu 145.
moie, jud. Iai
Da,mbovia152.
I., hotarnic, jud.R'
(Vo1oseni), moie, jud.
39.
Vorantresti., moLe, jud.Roman 1,0.
- , 84 -
Volneti,
Vojen,
Vo1osnii
Voro
Vorov
Vraoo
,
ti,
,
Vrj itoar
Vucenic
Vultur,
voi turenl,
irultur et 1,
~arra,
lanan,
lamf Lresc u,
:amora,
;amostea,
anne
, jud.
8, 9,
,
ro-re (mo~ii n), jud~Eoteani 14-16.
m:>ie, jud.lasi 1-,.
moie, jud.Putna 25, b~
moie, jud.Prahova 131.
(Vucenicu, Vucinic), fot;8.rnic, jud.Ro-
~.I.,
man7, a, 10, 16, 25,\47, 53, 54, 59.
co~un, jud.putna 45.
comun, jud.Tecuci 47.
comun, jud.Hucc1 42( -moie, jud.
Vaslui 19.
Z
-
C., hotarnic, jud.Vlcea 59.
C., hotarnic, jud.Covl.1C'lui31.
G., hotarr.ic, jud.Dt.mb.via 81, 9.,
109.
moie, jud.Prahova 137.
moie, jud.Dorohoi 5, ,'.
1
(Zane, Zal"u), Al., hoternfc, jud.Do1j
106, 115, ,jUd.:r.a, 1o,mmy ta ,0,1jud. Iai
74, jud.Romanai V. j ~~(.L~ J S;-rwt,5.
Zz::r-.:l ,
-'
Zara,
Z~br~ui,
\!d~rai,
Z~gnescu,
Zlucenii,
Zmeti,
Znoaga,
Znoaga,
Zrnetii,
zuceanu
Zavoarele
Zvoeni,
Zvoiu
Zberetl (-i)
-----_-:'
--------,
Zberoaia
"bircea,
Zefcovl.ci,
Zefkidi
2,1
Consb ntin, prop., jud. Ialomi a 1027
Vanghe1ie, prop., jud.lalomia 146,
147, 164- 166.
Laureniu, prop., jud.Dmbovia 143.
moie, plas, jud.Putna 29, 40.
moie, jud.V1aca 13.
\
Romulus, hotarnic, jud.Olt 37.
moie, jud~Orhei 1.
moie, jud.Tecuc 4.
MaxMargareta, prop., jud.Prahova
zon, jud.Romanai 94.
moie, jud.Arge 34.
v;Zeuceanu
Ciocrlan, moie, pdure, jud.Dmbo-
via 80.
moie, jud.Suceava 40.
Lunc, comun, judPrahova 125. "
(Zbiareti), moie, jud.Neam 66, 84;
de J os, moie, jud.N~am 997
de Sus, moie, jud.Neam 64.
(Zbiroaia), moie, jud.F1ciu 3, 19.
mo~ie, jud.Ilfov 80.
Const., hotarnic, jud.V1aca 27.
(Zefchide, Zcfkide), Simeon, hot.arnLc ,
jud.Arge 7~3, 25; jud.Brila 1, 2;
jud. Buzu 8, t,11, 16, 1O 2; j ud.O!m-,
bovl.a 4, 6, 17, jud.Dol'j 8, 11, 24,
42,88, 89, jud.~alo1l":ia 16,18,37,
eme,
Zerneti,
Zeuceanu
---'
------,
Ziantohi,
ZilitEa,
~ . . . ,
Zimnicea,
Zirnnicel el =
Zippa,
---. '
-'
21atau.."
.. uzu 1411 jud. Zotta,
165, jud. ~ornanai - ,
4~.; jud.Vlaca 37,~urner,
~voreti,
Tlfov 393.
1!.
- 85 -
43, 129, jud 14,I15, 19, 53, 55,
57,58,60,6_,7,76,77,98,100,
106~l08, 14S, ; j d.MellediI"t.i,~,3",/.
\1 ~pl.W. ~O\l~ )2-
1
:.\ ~~)
44, L~ "VJ d,RomanaI, 3,
16, 31, 34,-36d.rr:leorman 4, 5, 7-10,
15, 23, 24, 32
jud. VIaca ls_j;
67-69, 73, 13O,2.
SChel, jUd Bac 41,
moie, Basarabi
(Zuceanu, zeucl~), C., hotarnic, jud.
Ilfov 292;
K., hotaI:nie, jt
Pericle, hotar!"!
Ia1omita 8C, jUd
98; jUd.Teleorma
132.
, 50, 541
42, 48, 51,
.ova 18f
Cesar, hotarnic,
moie, jUd.nuz~u
Alhesti, moie, j
ora (spital ! ~) ,
moie, jud. Tel EOr;!1I n
hotarnic, jUd.Pl"ahJ :iVa
G. , hot~rnic~ ju
Ioan, hotal.nic,
Prahova 12.
Ioan, biser ic
Zll\tari,
----"
Z1treni,
Zlote!]ti,
Zmeeti,
Zolucari,
Zonescu,
Zota,
Zotov,
v'arda1ah,
364, 365; jud
jud. Ia$i 39.
w~{{deJ
}
\i/~efie.ewI
ro-re (moii n), jud.Romanai 2;
jud.Vlcea 14, 45, 54, 63; -moie,
jud.Bacu 46, 49, 50f
-Mi1eti, moie, jud.Bacu 47.
comun, jud.Vlcea 60.
moi~, jud.V1aca 22.
~oie, iud.Suceava 40.
moie, Basarabia 25.
1\l.H., !1otarnic, judDfunl::ovi ta 141.
Iancu, hotarnic, jud. 'fecuci3O
Ioan, hotarnic, jud.Arge 73, jud.
Dmbovf.a 53, 119; jud.Ia1omia 26, 4~,
57, 62; jud. Prahova 2, 136
C. , hotarnic, jud.Botoani 32;
N., hotarnic, jud.Romanai 66.
prop., jud.Ilfov 315 bis.
schit. (~oii n), jud.Dorohoi 12.
w
A. , hotarnic, jud.Dfimbovia 79.
v;':il~nty., hotarnic, jud.Putna 21.
(Voie1nski, l'Voiceszki, Woicevski,
HOicischi), Al., hotarnic, jud.Arge
60-65; jud.Buzu 120; jud.Dolj 92;
jud.I1fov 169, 246; jud.Te1eorman 49.
v4 ,ex ? -YI r(J U1t a.. C'; j 'tOj "/ ;'Ud . (j(J~U\ I r("
~(~tJu e t I!~'I /-ire! 1 /1 a0J,- /'t(
d' ,I"V,/ hlu~ 3f
<;
I
....
...
\..
~
~
~

You might also like