You are on page 1of 781

1

2

Duchowy
Satanizm
PDF stworzony przez: Czarny mij
Informacje pochodz ze strony: www.joyofsatan.com
Tumaczenie: Czarny mij
Data publikacji: 28.X.2014
3

Istniej rne sekty Satanizmu. Nasza to Duchowy Satanizm.

Satanizm nie jest chrzecijaskim wynalazkiem.

Satanizm jest starszy od chrzecijastwa i wszystkich innych religii.

W Satanizmie nie chodzi o straszyda, gobliny, wampiry, potwory czy inne stworzenia.

W Satanizmie nie chodzi o zo.

Satanizm nie jest wynalazkiem ani te reakcj na chrzecijastwo.

W Satanizmie nie chodzi o mier.

Prawdziwy Satanizm polega na duchowym wznoszeniu si i wzmacnianiu ludzkoci by osigna ona
rwno z Bogami, co byo intencj naszego Prawdziwego Stwrcy (Szatana).

Wiemy, e Szatan/Lucyfer jest prawdziw istot.

Wiemy, e Szatan jest Prawdziwym Ojcem i Bogiem Stwrc ludzkoci.

Wiemy, e biblijny Jahwe/Jehowa jest fikcyjn istot, a ci, ktrzy zmuszaj ludzi do wierzenia w to
kamstwo, s prawdziwymi oszustami i mistrzami kamstw. Jest to widoczne w wielu sprzecznociach
znajdujcych si w judeo-chrzecijaskiej biblii, co ujawnia, e tekst w jest prac ludzkich istot, ktre
miay wiedz okultystyczn i napeniy j moc, aby zdawaa si wiarygodna i aby wzbudza strach w
celu kontroli.

Przestrzegamy prawa.{1}

NIE popieramy i nie bierzemy udziau w adnych krwawych ofiarach. Ten czyn jest domen judeo-
chrzecijastwa, jak owiadcza ich biblia - Powtrzonego Prawa [Pwt] 12:27 Caopalenia - miso i krew
- zoysz na otarzu Pana, Boga swego: krew ertw wylejesz na otarzu Pana, Boga swego, a miso
spoyjesz.

Przekonalimy si, e Satanizm jest oryginaln religi ludzkoci. Przeprowadzilimy nasze badania.
Satanizm bazuje na staroytnych religiach, ktre wyprzedzaj judaizmu i chrzecijastwa od setek do
tysicy lat.

Chrzecijastwo jest reakcj na oryginalne Pogaskie religie, oznaczone jako Satanizm, [samo imi
Szatan - C] co znaczy po hebrajsku wrg/adwersarz. Jeli przeczytacie informacje zamieszczone na
tej stronie, dowiedziemy tego. {2}

Chrzecijastwo zostao wynalezione w celu usunicia duchowej i okultystycznej wiedzy (moce umysu)
z populacji i umieszczenia tej wiedzy w rkach wybranej garstki ze szkod dla caej ludzkoci. Moce
umysu i duszy s bardzo prawdziwe. Ludzie bdcy niewiadomymi lub nie wierzcymi w te energie
daj si bardzo atwo kontrolowa i manipulowa przez tych, ktrzy s wykwalifikowani w ich uyciu.

Oryginalni Bogowie [Demony] zostali niesprawiedliwie oznaczeni jako potwory i zo w celu trzymania
ludzkoci z dala od duchowej wiedzy. To dla tego ludzka rasa ulega drastycznej degeneracji, zarwno
duchowej i intelektualnej.

Duchowy Satanizm stanowczo popiera wszystkie formy uczenia si, wiedzy, dociekania i
wolnomylicielstwa.{3}

4
Duchowy Satanizm popiera rozdzielenie kocioa i pastwa. Satanici nie forsuj Satanizmu na
nikogo.{4}

Duchowi Satanici uznaj nauk i uwaaj, e wszystko co okultystyczne/nadprzyrodzone mona
racjonalnie, naukowo wytumaczy. Uwaamy, e ludzko bya w znacznym stopniu powstrzymywana
w tej dziedzinie przez wymys zwany judeo-chrzecijastwem i jego wielowiekowym, nieustpliwym
atakom na nauk.{5}

Praktykujemy medytacje mocy aby rozwija si duchowo i uszlachetnia si. Medytacja mocy jest
niezbdna dla ludzkiej duszy tak samo jak jedzenie jest konieczne dla ludzkiego ciaa. W jest
symbolem Szatana i reprezentuje ognist si kundalini, zwinit u podstawy krgosupa, ktra gdy si
wznosi, transformuje ludzki umys i dusz do znacznie wyszego poziomu zrozumienia i umiejtnoci.
Oto jest prawdziwe znaczenie wywoywania Diaba. W, symbol Szatana, rwnie reprezentuje spiral
DNA.{6}

Pracujemy bezporednio z Szatanem. Uwaamy, e kada osoba, ktra tylko chce i jest pena szacunku
moe mie osobist relacj z Szatanem. Nie ma adnych porednikw w Duchowym Satanizmie;
Duchowiestwo jest tu tylko dla kierowania i wsparcia.

Nasze zasady i praktyki bierzemy bezporednio od Szatana. Zbyt dugo wrogowie Szatana, tacy jak
kocioy katolickie, mieli prawo narzuca kamstwa dotyczce Szatana i Satanizmu. Te kamstwa s
podstaw okultystycznych zbrodni i innych potwornych aktw, ktre porednio promuj. Prawdziwy
Satanizm by aktywnie i gorliwie tumiony oraz blokowany przez wieki. Wiele ludzi przez ignorancji
wierzy w kamstwa o Szatanie, std te takie a nie inne ich reakcje.

Duchowy Satanizm jest religi kochajc ycie. Szatan akceptuje nas takimi, jakimi jestemy, lecz kieruje
nami, abymy czynili postpy a ewoluujemy na wyszy poziom. Duchowi Satanici maj prawo do
ycia tak jak tego zapragn odpowiedzialno dla odpowiedzialnych. yjemy wedug naturalnego
prawa i zachcamy kadego, aby rozwin si jak najbardziej mona.

Wiemy, e to my zbawiamy swoje wasne dusze, w przeciwiestwie do twierdze, jakoby to
nazarejczyk zbawia kogokolwiek. Satanizm opiera si na prawdziwej transformacji duszy poprzez
medytacje mocy. Nazarejczyk jest postaci fikcyjn, ktrej tosamo zostaa skradziona od ponad 18
ukrzyowanych Pogaskich Bogw, takich jak np. Odyn, ktry wisia na drzewie, i jest niczym innym ni
narzdziem do sprawowania kontroli nad ludmi przez kilku wybracw. Nazarejczyk jest uywany w
chrzecijaskich mszach i podobnych jako zamiennik ofiary krwi z ludzi, ujawniajc ich prawdziwy
cel.{7}

Judeo-chrzecijaska religia jest nikczemnym wymysem o katastrofalnych skutkach dla ludzkoci. Aby
jaki wymys odnis sukces, ofiara nie moe posiada jakiejkolwiek wiedzy. Chrzecijaska religia i jej
wsplnicy aktywnie tumi wiedz i wolnomylicielstwo, zachcaj ludzi aby byli niewolnikami, nie
wspieraj ani nie ucz niczego, co poprawioby lub wsparo rozwj ludzkoci. W przeciwiestwie do
historyjek o tym jak to nazarejczyk leczy ludzi, Szatan pokazuje nam jak ulecza samych siebie i czyni
tak zwane cuda uywajc naszych umysw i mocy naszych dusz.

Dziki wzmacnianiu wasnych dusz jestemy pewni siebie, mamy szacunek dla samych siebie, osigajc
tym samym duchowy rozwj i niezaleno.

Duchowy Satanizm nie stawia adnych przeszkd na rozwj mocy umysu co znane jest jako magia
czy czarnoksistwo. Wierzymy w egzekwowanie sprawiedliwo i tak jak adepci wschodnich sztuk
walki s dobrze zorientowani w uyciu Dim Mak, oraz innych aspektw fizycznej walki, Duchowi
Satanici orientuj si w sztuce czarnej magii. Ludzie niewiadomi tych mocy s wobec nich bezbronni.

Duchowy Satanizm nie toleruje w aden sposb ubliania duchom, co mona znale w klasycznych
grimuarach. Demony, ktre byy skrpowane i zmuszane do suchania rozkazw magw s teraz wolne i
kady, kto uywa krgw magicznych i imion Jehowy sprowadza na siebie niechybn katastrof.
5
Demony s naszymi przyjacimi i wzywajc Je z szacunkiem oraz czci poprzez Szatana, staramy si
nawiza z Nimi wzajemnie korzystn relacj.

Duchowy Satanizm popiera indywidualno, wolno i niezaleno.{3}

Oczywiste jest, e Szatan nie wodzi ludzkoci na pokuszenie. Jego zwolennikw nie jest duo, ale nie
potrzebuje On ogromnych bogactw, wadzy i kontroli aby duo ich mie.
--------------------------------------------
{1} i jest to informacja ktr naley sobie wzi gboko do serca, gdy sporadycznie zdarzaj si
wypowiedzi na forum o tym jak to naley mordowa ydw, pali kocioy i w ogle dopuszcza si
wszelkich zbrodni NIE! Co takiego moe jedynie wsadzi dan osob do wizienia, a z takiej Lord
Szatan nie ma poytku najmniejszego. Jeli kto pragnie walczy z tymi nikczemnikami, doprowadzajc
do ich ostatecznego unicestwienia, niech wzmacnia si duchowo i wczy si do duchowej wojny.
Kluczem do jej zwycistwa jest uwolnienie masowego umysu od zaprogramowanych w nim przez zaraz
paradygmatw i kamstw. Jej efekty wida wy, ktrzy zrzucacie kajdany niewoli, dedykujecie swoje
dusze Ojcu i moe nawet doczacie do Armii Pieka, walczc u boku Demonw / Staroytnych Bogw,
jestecie tego najlepszym i ywym dowodem! Cay ten dokument jest Piekielnie obszerny, czego jestem
a za dobrze wiadom dla tego przeczytajcie go od deski do deski aby zapozna si co i jak, uzbrajajc
si naturalnie w krytyczny umys, aby zobaczy e nie taki Diabe straszny jak chrzecijastwo go
maluje a zobaczycie, e Diabe i bg s na opak.

{2} Szatan znaczy wrg po HEBRAJSKU. Hebrajski jest jzykiem YDW. yd NIE jest
czowiekiem. Ta rasa poprzez agresywn propagand swoich doktryn samozagady wmusia
zakorzenienie oszukaczego znaczenia tego imienia, ktre w sanskrycie znaczy Wieczna Prawda

{3} natomiast chrzecijastwo, bdc programem do ogupiania (ciemnogrodem rzdzi si atwo)
nakazuje bezkrytyczne akceptowanie bzdurnych dogmatw oraz wszelkich innych fikcyjnych bzdur,
mwic owcom by miay wiar co wyklucza wszelkie kwestionowanie czy krytyczne mylenie:

1Kor 1:19-21 Napisane jest bowiem: Wytrac mdro mdrcw, a przebiego przebiegych
zniwecz. Gdzie jest mdrzec? Gdzie uczony? Gdzie badacz tego wiata? Czy nie uczyni Bg mdroci
wiata gupstwem? Skoro bowiem wiat przez mdro nie pozna Boga w mdroci Boej, spodobao si
Bogu przez gupstwo goszenia sowa zbawia wierzcych., J 20:29 Powiedzia mu Jezus: Uwierzye
dlatego, e Mnie ujrzae? Bogosawieni, ktrzy nie widzieli, a uwierzyli., 2Tes 2:11-12 Dlatego Bg
dopuszcza dziaanie na nich oszustwa, tak i uwierz kamstwu, (12) aby byli osdzeni wszyscy, ktrzy
nie uwierzyli prawdzie, ale upodobali sobie nieprawo., Prz 3:5 Z caego serca Panu zaufaj, nie
polegaj na swoim rozsdku.

{4} tutaj te mona by pisa a pisa, dla tego rzuc hasami wciskanie nazarejczyka przez wiadkw
jehowy, ostracyzm rodzinny oraz spoeczny gdy kto nie chodzi do kocioa lub jest ateist (co dobitnie
wiadczy o pomylnej indoktrynacji masowego Polskiego umysu)

{5} Mikoaj Kopernik wstrzyma Soce, ruszy Ziemi, chrzecijaskie go wydao plemi. Galileusz,
kontynuator naszego Mikiego, za t zbrodni zosta skazany na areszt domowy. Gdyby nie judeo-
chrzecijastwo, postp w kadej dziedzinie ycia byby ogromny.

{6} Rdz 3:22 Po czym Pan Bg rzek: Oto czowiek sta si jak jeden z Nas: zna dobro i zo; niechaj
teraz nie wycignie przypadkiem rki, aby zerwa owoc take z drzewa ycia, zje go i y na wieki.
Kundalini to TEN w w Ogrodzie Eden, dziki ktremu Adam i Ewa poznali dobro i zo, stajc si
podobni Bogom (nie bogu tam jest liczba MNOGA). Zatem grzechem pierwotnym wg. biblii jest
WIEDZA a ydowska fikcja, jahwe, chce nas utrzyma w ignorancji)

{7} Zeitgeist Spisek rzdzi wiatem film wietnie wprowadza widza do tego, jak powsta ten
ydowski kult, od czego ydzi ukradli oraz sfingowali jezusa itp.
6
Wstp
7
***

[Satanizm jest] oryginaln religi ludzkoci
- Szatan

Kapastwo Duchowego Satanizmu jest zobowizane do przywrcenia Prawdziwego Satanizmu.
Zwracamy si do Prawdziwego Stwrcy religii znanej teraz jako Satanizm a Stwrc jest Szatan we
wasnej osobie. Ju zbyt dugo wrogowie oraz ludzie z zewntrz mieli woln rk w definiowaniu czym
jest Szatan oraz Satanizm w celu dopasowania ich do swoich programw. Szatanowi rzadko kiedy
pozwalano mwi za siebie, ujawnia kim On naprawd jest oraz o co Mu chodzi. Szatan jest prawdziw
istot. Kontaktowa si z wieloma ludmi na przestrzeni minionych paru tysicy lat i pozostawi nam
doktryny Al-Jilwah, Quret Al-Yezid. To On jest pierwotnym Rogatym Bogiem.

Szatan w adnym wypadku nie pasuje do judeo-chrzecijaskich czy muzumaskich opisw, ktre
okrelay Go przez tak dugi czas, ani te nie pasuje do postaci, przedstawianej w Biblii Szatana Antona
LaVeya. eby pozna Szatana, naley uda si do Niego osobicie, bez uprzedze lub oczekiwa.
Odkryjecie, e nie pasuje On do pojcia za tego czy tamtego wyznania, ktre kretysko i bezmylnie
zarzucano Mu przez wieki.

Szukanie odpowiedzi z zewntrznych rde byo niestety czste w Satanizmie, gdy ogrom wiedzy by
systematycznie usuwany oraz niszczony przez chrzecijaski koci. Chrzecijaski koci wymyli
faszyw histori w celu dopasowania jej do swych dziaa, tj. do utrzymywania duchowej wiedzy oraz
mocy w rkach garstki wybranych ku zgubie ludzkoci.

Niektre z artykuw na tej stronie s przestarzae w wietle rosncej wiedzy. Satanizm to wiedza a ja
jestem nieprzerwanie zaangaowana w dalsze badania oraz nauk w celu odkrycia staroytnej wiedzy
ktra bya tumiona. Dokadam wszelkich stara aby aktualizowa stron jeli tylko pozwala mi czas.

Kapastwo Duchowego Satanizmu nie uznaje judaizmu, chrzecijastwa czy islamu jako prawdziwe
religie. Po prawdzie s to programy do zastpienia duchowej wiedzy kamstwami oraz wypaczeniem,
wymuszajc w midzy czasie tryliony trylionw dolarw, psychicznej energii, wraz z wykorzystywaniem
ludzkiego nieszczcia oraz cierpienia w celu utrzymania niezmierzonych bogactw, duchowej wiedzy i
mocy w rkach garstki wybranych. Judaizm oraz chrzecijastwo s bardzo nowe, cho prbuj
twierdzi, e jest inaczej, z najmodsz religi, t.j. islamem, ktry objawi si niecae 1000 lat temu.

Uwaamy, e programy te bazuj na skradzionych i wypaczonych naukach oraz praktykach z
dawniejszych religii, i ktre nie maj nic swojego. Mamy takie same mniemanie o Wicca oraz Neo-
pogastwie. Oba s wieymi produktami (oba powstay w XX wieku) a w rzeczywistoci to wypaczone
wersje oryginalnych religii, ktre podporzdkowuj si Judeo-chrzecijaskiemu programowi
zniewalania wiata poprzez usuwanie prawdziwej duchowoci.

Nasze cele to owiecenie ludzkoci, pokazanie jej prawdy oraz zdemaskowanie wszystkich kamstw
odnonie Szatana, Satanizmu i Satanistw, stworzonych przez te tak zwane religie.

Nie uznajemy ani te nie akceptujemy grup, ktre utosamiaj Szatana lub Satanizm wedug Judeo-
chrzecijaskich poj, lub tych, ktrzy jak czonkowie Kocioa Szatana niedawno zmarego Anton
LaVeya, nie uznaj Jego istnienia jako prawdziwego.

Informacje zawarte na tej stronie s wynikiem dugich bada oraz osobistych interakcji wielu uczniw z
Szatanem oraz jego Demonami, ktrzy prowadzili nas i kierowali nas do prawdy odnonie prawdy o
pochodzeniu prawdziwego Satanizmu. Zachcamy was do czytania oraz studiowania tekstw dowolnie
oraz z otwartym umysem. Tylko jeli czyj umys jest wolny oraz odprogramowany, dopiero wtedy
moe nastpi uczenie si i owiecenie.
8
Szatan
9
Ju stanowczo za dugo oraz za wiele
przekama byo rozpowszechnianych
o Szatanie. Wielu z nas widziao Go,
rozmawiao z Nim lub nawet zostao
przez Niego dotknitych. Prawie
wszyscy, ktrzy Szatana znaj,
zgadzaj si co do Jego wygldu.
Religie Prawej Rki za dugo pisay w
swoich ksigach jak to im si wydaje
e si pojawia, e wiedz jak
wygldaj Demony, ale s to tylko
bluniercze kamstwa. Nie ma rogw i
czerwonej skry ani ogona, ani te nie
wyglda jak Halloweenowy potwr.
Nie posiada te poncych oczu czy
skrzyde jak u nietoperza. Takie
przedstawianie Go ma na celu obraz,
oczernienie i blunierstwo. (Istniej
pewne nisze rangi Demonw;
ochraniaj i s posacami, sucymi
Demonom wyszym rang). Poniej
znajduj si obrazki Szatana takiego,
jakim si objawia tym, ktrzy Go
widzieli. W przeciwiestwie do
nazywania Satanizmu jako
ciemnoci, Szatan pojawia si
odziany w dug bia tog identyczn
z t na obrazkach. Wielu z nas widzi
Go czsto i ma bardzo zay relacj z
Szatanem. Jest pikny, a Jego wygld
niemal identyczny jak na obrazku, tyle
tylko e rzadko pojawia si ze
skrzydami.

Wikszy obraz tutaj. Jest tu take stary obraz Edwarda
Burneya z Raju Utraconego.

Wielu ludzi pytao jak wyglda sigil Ojca Szatana:
10


Jego dniem jest poniedziaek.

Jego kolory to Niebieski, Czerwony oraz Czarny

To sumeryjski Bg Ea, znany take jako EnKi, co znaczy Pan Ziemi. Znany jest take jako Melek
Taus.

Jego wite zwierzta to Paw, W, Kozio, Smok oraz Kruk.

Jego numery to 13, 666 oraz 4. (666 symbolizuje Er Wodnika, kiedy to znw bdzie rzdzi).

Jego znaki zodiaku to Wodnik i Kozioroec .

Jego planetami s Uran oraz Wenus (Poranna Gwiazda).

Jego kierunkami wiata to Poudnie i Wschd

23 grudnia jest dla Szatana najwaniejszym dniem, kiedy to Soce jest w 1 stopniu w znaku Kozioroca.
Kozioroec to 10 znak zodiaku, a wraz z pierwszym stopniem daje jedenacie. Dzie nastpujcy po
pocztku Przesilenia Zimowego jest Jego dniem osobistym, i kady zadedykowany Satanista winien tego
dnia przestrzega. (Zostao to podyktowane od Niego osobicie).

Oto obraz paacu Szatana z Raju Utraconego, autorstwa Johna Martina.
11


Moja rozmowa z Szatanem

Rozmawiaam wiele razy z Ojcem Szatanem i Azazelem, lecz tylko niewiele rozmw kiedykolwiek
zapisaam. Szatan oraz Demony wyszych rang nie pokazuj si zwykle wikszoci ludziom twarz w
twarz. Tym z nas, ktrzy pracuj bezporednio z Nim, jak kae oraz przekazuje instrukcje ktre mamy
wykona, ukazuj si twarz w twarz.

Ojciec Szatan jest bardzo spokojny i wyrozumiay. Daje ludziom poczucie wewntrznego spokoju. Nie
podlega adnym stereotypowym opisom. Jest wyjtkowy. Odkryam, e trzeba Go pozna osobicie. Jest
zupenie inny od tego, co czytaam o Nim.

Ojciec czsto podkrela mi wan rol codziennych medytacji mocy. Powiedzia mi take, e nasza
strona zwyciya. Szatan przegra bitw dawno, dawno temu, ale nie wojn. Ostatnio j wygra. Czuje
odraz na myl o stanie, w jakim jest wiat.

Zacznijmy od tego, e pragn uzupeni wasze informacje na par tematw, eby to co bd relacjonowa
miao wicej sensu. Podczas swoich bada czytaam wiele wiadectw o zdarzeniach z pogranicza mierci.
Czytaam ksik o wojsku wykorzystujcym moce psychiczne.* Autor, ktry napisa t ksik by
wyszkolon osob ze zdolnociami psychicznymi. Mia tam jeden rozdzia odnonie mierci i umierania.
Wspomnia o Piekle; o tym, co uwaa e jest Piekem. S to te same historie, horrory, w ktrych strach
jest wykorzystywany do manipulacji oraz kontrolowania ludzi z powodu braku wiedzy.

Poniej jest to, co Szatan osobicie ma do powiedzenia na ten temat:

Oto fragment mojej rozmowy z Nim:

Pooyam si do ka, bo miaam may letni katar i nie czuam si najlepiej. Mylaam o Azazelu i
zanim si spostrzegam, moja dusza opucia ciao i siedziaam obok Niego w swego rodzaju
przydronym postoju na dworze. Niebo miao kolor taki, jak my bymy powiedzieli, e jest zachmurzone
12
/ jasno szare, byy tam marmurowe bloki (obce co, czego my bymy tu nie zobaczyli), oraz
marmurowa awka na ktrej usiadam obok Niego. W odlegoci znajdowaa si piramida upkowatego
koloru.

Zanim si spostrzegam, Ojciec Szatan usiad po drugiej stronie, ze mn w rodku. Mwi do mnie przez
jaki czas i oto fragment rozmowy. Sowa w nawiasach [ ] s moimi; nie zdoaam zapamita Jego
dokadnych sw w pewnych momentach rozmowy.

Ojciec Szatan: Czy wiesz dla czego piramidy maj tak duo mocy?

Poniewa s skierowane do gry.

[Nastpnie z ciekawoci zapytaam Go o ludzi, ktrym wydawao si, e to, co widzieli byo Piekem,
cho nie byam a tak przejta.]

Ojciec Szatan: Istniej [kieszonkowe] wiry bardzo niszczycielskiej, negatywnej energii. Nienawi,
gniew, strach, morderstwo, mier, oraz kade inne [niszczycielskie] sprawy. S one jak czarne
dziury/tunele czasoprzestrzenne. Zbieraj negatywn energi jak odkurzacz.

Gdy medytujesz, dostrzegasz rnic?

Maxine: Tak

Ojciec Szatan: Istniej rne plany egzystencji. Gdy medytujesz, wznosisz si do wyszego planu. S
rne poziomy a poprzez medytacje, yjesz na planie wyszym ni wikszo. Ludzie ktrzy s ju i tak na
niszym poziomie mog si doczepi do tych wirw negatywnej energii i zosta wcignici. Ci, ktrzy s
sami [np. ateici /nie-wierzcy] s podatni na wszystko. Wrg* wie jak to wykorzysta.

[Gdy wspomnia o wrogu zobaczyam szarakw.]

[Nastpnie przybra smutny wyraz twarzy, mwic] Wiem, przyrwnuj to do mnie.

Mamy tutaj takie miejsce dla zmarych dusz. Widziaa je.

[To byo miejsce ktre widziaam, z barem oraz palcymi ludmi].

Chronimy kogokolwiek kto do nas przychodzi. Niektrzy bdz i reinkarnujemy ich do pki nie zobacz
prawdy i bd gotowi na przyjcie tutaj.

Wikszo ludzi [nawet tych Bez] take jest reinkarnowana.Azazel jest oburzony degeneracj ludzkiej duszy.

[Ludzko zostaa odcita od energii u czakry podstawy. (Przedstawiaj to te dwa anioy z ognistymi
mieczami, strzegce drzewa ycia). Jest to rwnoznaczne ze zwizywaniem koczyny i nie
dopuszczaniem krwi czy limfy do krenia, doprowadzajc do jej uschnicia i mierci. Tak si stao z
ludzk dusz, ktr jahwe zapiecztowa, odcinajc od energii kundalini. Nasze dusze gwatownie si
zdegeneroway. Wznoszenie kundalini jest bardzo trudne oraz niebezpieczne jako e jestemy
przyzwyczajeni do dziaania na bardzo niskim poziomie bioelektrycznoci. Azazel powiedzia mi, e
10,000 lat temu, bylimy bliscy doskonaoci. ylimy razem z Bogami. Ziemia zostaa zaatakowana.

*(Odnonik do bdnego pojcia Pieka) Lyn Buchanan - The Seventh Sense 2003
Copyright 2003, 2005, Joy of Satan Ministries; Library of Congress Number: 12-16457
13
Duchowy Satanizm
14
Duchowy Satanizm, podobnie jak Tradycyjny Satanizm, rni si od LaVeyaskiego Satanizmu. {1}
Jestemy wiadomi tego, e Szatan / Lucyfer istnieje, jest prawdziw istot. Nie jestemy ateistami!
Pomimo pewnych duych rozbienoci, Koci Szatana zaoony w 1966 przez Antona Szandora
LaVeya obecnie przyjmuje ateistyczn postaw w stosunku do zewntrznych bstw oraz uwaa Szatana
tylko za archetyp."

W wietle nowej wiedzy, ktra oparta jest na setkach godzin intensywnych i dogbnych bada,
odkrylimy nastpujce rzeczy:

1. Szatan jest naszym Prawdziwym Bogiem Stwrc.
IHVH" znany przez oszukiwanych wyznawcw take jako jehowa, jest faszyw istot. IHVH"
przedstawia cztery ywioy i strony w popularnych systemach ydowskiej magii dostpnych publicznie.
{0}

2. Posta Jezusa Chrystusa jest zmylona i zostaa skradziona z jakich 18 Pogaskich legend o Bogach
wiszcych na drzewie, takich jak na przykad Odyn, ktrzy s nastpnie wskrzeszani, co jest kolejnym
opisem alchemicznej czynnoci transformowania duszy mier, a nastpnie wskrzeszenie.

Nazarejczyk nie jest, i nigdy nie by niczym wicej ni tylko narzdziem sucym do usuwania wszelkiej
wiedzy duchowej oraz rozbrojenia ludnoci ze swoich duchowych mocy. Ludzko, poprzez usunicie tej
wiedzy, pacia za to biliony bilionw, razem z chorobami, nieszczciami i cierpieniami. Duchowa
wiedza bya systematycznie niszczona oraz wypaczana w celu DUCHOWEGO I FINANSOWEGO
ZNIEWOLENIA NAS WSZYSTKICH. Poprzez przymusowe karmienie populacji garstwem e
nazarejczyk jest prawdziw istot, ci, ktrzy s na grze, utrzymali kontrol i zebrali nieopisane
bogactwo oraz wadz.

3. Prawdziwy Satanizm poprzedza chrzecijastwo o tysice lat oraz opiera si na cakowitej
transformacji duszy. Chrzecijanie s zwodzeni przyjmowaniem jezusa i yciem bdc ju
zbawionymi, co jest cakowit nieprawd. Wszystko w chrzecijaskiej religii jest faszywe, czego
dowodzimy ponad wszelk wtpliwo{2}. Chrzecijaski wymys zbawienia bazuje na skradzionej i
skorumpowanej wiedzy alchemicznej gdzie naprawd pracuje si duchowo aby przebstwi swoj dusz.

Wielu Tradycyjnych Satanistw czci Szatana / Lucyfera. Niektrzy uznaj go za przyjaciela i Mu jej nie
oddaj. Szanujemy indywidualno a take osobiste wybory. Czyja relacja z Szatanem / Lucyferem
zaley wycznie od danej osoby, jako e Satanizm ceni wolnomylicielstwo oraz indywidualno.

Szatan jest Tym ktry przynosi wiedz. Celem Duchowego Satanizmu jest stosowanie tej wiedzy i
przebstwienie naszych dusz co byo pierwotn intencj naszego Boga Stwrcy, Szatana.

W przeciwiestwie do wikszoci religii, Duchowy Satanizm zachca do podawania wszystkiego w
wtpliwo. Dawanie z siebie wszystkiego i przekraczanie granic jest esencj Duchowego Satanizmu, a to
zaczyna si wraz z uywaniem penego potencjau naszego mzgu.{3}

Duchowy Satanizm w aden sposb nie jest sprzeczny z nauk{4}. Mocno popieramy i wspieramy ca
naukow wiedz oraz badania. Jestemy wiadomi tego, i ludzko jest niebezpiecznie zacofana w
dziedzinie nauki i zrozumienia przez wieki chrzecijaskiej opresji. Jestemy przekonani, e wszystkie
duchowe i paranormalne zjawiska mog by naukowo wyjanione w sposb racjonalny; wiedza naukowa
nie jest wystarczajco rozwinita aby zrozumie wiele tzw. zjawisk nadprzyrodzonych".

Nie ma adnych porednikw w Duchowym Satanizmie. Usilnie zachcamy naszych ludzi by obcowali z
Szatanem sam na sam. Duchowiestwo jest tutaj tylko dla przewodnictwa. Czyja relacja z Szatanem jest
tylko pomidzy t osob a Nim. Przyjmujemy postaw odpowiedzialno dla odpowiedzialnych.{5}
Nie stawiamy adnych ogranicze na wiedz lub moc osobist oraz robimy ile si da, aby ta wiedza bya
dostpna dla WSZYSTKICH nie tylko dla wybranych kilku, ktrzy s samozwacz elyt, jak to ma
miejsce w innych religiach. Szatan zachca do samodzielnej nauki, uczenia si, bezporednich
dowiadcze.
15

Wikszo Duchowych Satanistw wykonuje dedykacj wobec Szatana. Zobowizanie to jest bardzo
wane, poniewa Szatan chroni nas podczas naszej pracy nad rozwojem naszych mocy. Ci ktrzy s sami,
lub nie posiadaj jakiejkolwiek duchowej ochrony czsto le kocz. Gdy ju si wykona zobowizanie,
Demony czsto prowadz nas i pracuj z nami, pomagajc nam w naszych postpach. W przeciwiestwie
do religii cieki Prawej Rki, Duchowy Satanizm zachca do dziaania. Szatan chce, aby jego ludzie yli
peni ycia i ewoluowali.

Szatan jest dla nas zawsze, ale w miar postpw, oczekuje od nas, eby zajmowa si rzeczami, ktre
moemy wykona samodzielnie przy uyciu naszych wasnych mocy. Chrzecijastwo i jego kohorty
celowo okaleczaj ludzi. Wierni wiecznie zachwycaj si tym, jak to ich nazarejczyk leczy ludzi. Ci
ludzie pozostaj niewolnikami, poniewa nigdy nikt nie nauczy ich jak ulecza siebie lub innych, ani te
nie jest to wymagane. Archetyp nazarejczyka oznacza niewolnictwo, sualczo, znoszenie wiecznych
naduy w celu zaprogramowania ludzkoci, aby bya idealnymi niewolnikami w nowym porzdku
wiata. Nazarejczyk cakowicie podkrela ycie pozagrobowe{6} w celu stworzenia mentalnoci, w
ktrej ycie tu i teraz si nie liczy. Taki nastrj jest niezbdna do cierpliwego znoszenia wszelkich
naduy dla korzyci kilku.

Ile korzyci przyniosa Nam i naszym ludziom bajeczka o Chrystusie, wiadomo
-Papie Leon X (1475-1521)

Co do tych tzw. cudw zwizanych z chrzecijastwem, zdarzyo si ich zaledwie kilka i zdarzay si
bardzo rzadko. Opieraj si one rwnie na alegoriach zwizanych z transformacj duszy. Kady
czowiek z duchow wiedz i moc moe wykona wszelkie wyczyny przypisywane nazarejczykowi w
biblii, a nawet wicej. Wikszo chrzecijan jest niewiadoma tego e zadaj si ze zowrogimi obcymi
(wrodzy Nordycy, znani take jako anioy, i szaraki), ktrzy zrobi od czasu do czasu jaki teatrzyk aby
nada wiarygodno temu kamstwu. Wiele osb praktykujcych new age wzywa anioy aby przyszy z
pomoc, niczego si nie uczc. Pozostaje ten sam motyw przewodni ludzkiej ignorancji i bezsilnoci.
Szatan / Lucyfer jest Prawdziwym Bogiem Stwrc oraz wybawc ludzkoci. Nie boi si ludzi majcych
duchow moc oraz wiedz, poniewa jest On prawdomwny i nie ma nic do ukrycia.

Szatan daje nam wiedz, abymy stali si niezaleni a take wolni. Kieruje nas tak, bymy byli wadcami
swojego ycia i przeznaczenia. Szatan wraz z Jego Demonami s zawsze gotowi nam pomc gdy pojawi
si rzeczy z ktrymi jeszcze nie jestemy sobie w stanie poradzi.

Szatan dotrzymuje swoich obietnic; jest konsekwentny i peen mioci dla swoich. Szatan reprezentuje
wolno, si, moc i sprawiedliwo. Pokazuje ON nam, e NIE JEST W PORZDKU dawa si
krzywdzi. Pokazuje nam, i zasugujemy na przyjemno, szczcie a take lepsze ycie. Stworzy nas
poprzez inynieri genetyczn, podobnie jak naukowcy teraz klonuj i pracuj z genetyk, tylko e na
znacznie bardziej zaawansowanym poziomie.

Wielu ludzi lekceway tak zwane moce okultystyczne", nie bior tego na powanie lub s ich cakowicie
niewiadomi. Prawd jest, e moc okultystyczna bya przez wieki w rkach garstki ludzi. Chrzecijastwo
byo ich narzdziem do usuwania tej wiedzy ze spoeczestwa.

Co nastpio po usuniciu tej wiedzy to wymylenie fikcyjnej przeszoci, ktra umoliwia trzymanie
ludzi z dala od prawdy. Ludzie ktrzy nie rozumiej lub nie s obeznani z tymi umiejtnociami znajduj
si na asce tych, ktrzy je maj i s w nich biegli. Tysice lat temu w Staroytnym Egipcie ta moc bya
powszechnie znana a wikszo spoeczestwa wiedziaa jak j uywa. Razem z przyjciem judeo-
chrzecijastwa i islamu wiedza ta bya systematycznie niszczona gdziekolwiek j tylko znaleziono.

Miasta, biblioteki oraz inne rda wiedzy zostay zniszczone w celu zgadzenia wszelkiej wiedzy o
Prawdziwych Bogach [bdcymi w rzeczywistoci istotami pozaziemskimi] wraz mocami ludzkiej duszy.
Bogowie ktrzy wspyli z, zawierali maestwa lub pomagali ludzkoci zostali przeklci i wygnani.

16
Ludzko zostaa odcita od naszego Prawdziwego Boga Stwrcy, Szatana i od tamtego czasu nastpi
proces deewolucji. Wykorzystywanie dzieci, zwierzt, bezmylne niszczenie oraz lekcewaenie
rodowiska, Ziemi i innych ywych stworze to niektre z efektw duchowej degeneracji. Tysice lat
temu, na dugo przed nastaniem judeo-chrzecijastwa, ludzie yli rami w rami z Bogami w czasach
znanych jako Zota Era."

Szatan jest sumeryjskim Bogiem znanym jako EA lub ENKI. To BG, nie anio! By oczerniany,
zniesawiany faszem oraz kamstwami przez wieki. Wikszo ludzi nie zna Szatana. Wierz oni bez
powtpiewania w to co im si mwi. Strach jest potnym narzdziem, ktre byo uywane przez wieki
aby trzyma ludzko z dala od Szatana.

Szatan jest najwspanialszym i najpotniejszym z Bogw. Symbolizuje Go znak Wodnika, 11 znaku
Zodiaku. Wodnik jest znakiem ludzkoci, technologii i geniuszu. Jedn z liczb Szatana jest 11.

Szatan/Enki zaoy Staroytny Egipski Zakon Wa, znany take jako Bractwo Wa. Przez
tysiclecia nauki te zostay spaczone i nie s ju podobne do pierwotnych doktryn. Ten zakon mia na
celu przyniesienie ludzkoci boskiej wiedzy i zakoczenie Wielkiego Dziea przemienienia naszych dusz.
Wiedza ta bya trzymana w rkach garstki osb oraz naduywana ze szkod dla nas pod kierownictwem
wrogich bogw. Mwi si ludziom, e jeli dostan t moc to bd j naduywa. To jest kolejne
garstwo stworzone i rozprzestrzeniane przez tych, ktrzy celowo uywaj owych mocy dla swoich
nikczemnych celw, bdc pod kierownictwem wrogich pozaziemskich istot maskujcych si jako
Jehowa i spka. Wyjawienie tych dobrze strzeonych sekretw przecitnej osobie zapewnioby to, e
ci, ktrzy sprawuj kontrol, nie mogliby duej jej zachowa.

Bogowie s pozaziemsk czekoksztatn ras istot.{7} W chrzecijaskiej biblii nazywani s oni
Nefilimami.{8} Te istoty s bardzo rozwinite, wysoce zaawansowane oraz majcy niezmiernie du
wiedz i moc. Tak genetycznie zmodyfikowali swoje DNA, e si nie starzej.

W Necronomiconie (ta ksiga bazuje na mezopotamskiej/sumeryjskiej mitologii, mimo i zaliczana jest
jako dzieo fikcyjne) w wersji Simona wyraenie: Gdy Wielka Niedwiedzica wisi nisko na niebie
odnosi si do konstelacji Wielkiego Wozu. Gdy planety ustawiaj si w pewien sposb, otwiera si linia
podrnicza dla gwiezdnych podrnikw. Ludzie zawsze patrz si na niebo, poniewa czekaj a
Bogowie powrc.

Wycznym przeznaczeniem ludzkoci bya niewolnicza pracowanie w kopalniach Nefilimw. Mielimy
by zniszczeni po tym jak zakoczy si wydobywanie zota. Szatan, podobnie jak wielu innych
Nefilimw spodzio dzieci z ludzkimi matkami. To potomstwo byo znane jako Pbogowie."

Szatan jest niewiarygodnie silny, byskotliwy i potny. Odmwi przyznania si do poraki. Przegra
bitw, ale nie wojn. SZATAN / LUCYFER REPREZENTUJE WOLNO OD TYRANII!

CZY SZATAN NAPRAWD ISTNIEJE?
Tak. Wspdziaa on ze swoimi wyznawcami i uczniami. Wielu z nas Go widziao, bylimy wiadkami
tzw. rzeczy nadprzyrodzonych, i dano nam zdolnoci wykraczajce poza umiejtnoci przecitnych ludzi.
Gdy pytamy to otrzymujemy odpowiedzi. W przeciwiestwie do innych religii, gdzie zwolennicy musz
i i szuka swoich bogw, Szatan / Lucyfer przychodzi do nas. Daje nam zna o swojej obecnoci.

Demony, w przeciwiestwie do wszelkich chrzecijaskich kamstw, s przyjacimi ludzkoci. Demony
Oryginalni Bogowie powicaj nam wiele indywidualnej uwagi, gdy ustalona zostanie silna i ufna
relacja. Bdc blisko Szatana i pod Jego ochron, daje On nam dobre Demony abymy z Nimi pracowali.
Ich pieczcie zawieraj bardzo wane wzory alchemicznych symboli, powizanych z otwieraniem duszy.

Szatan nie jest zy, nie jest te odpowiedzialny za mnstwo chorb i innych rzeczy, ktrych dowiadcza
ludzko. Te rzeczy s skutkiem usunicia i zniszczenia staroytnej wiedzy, ktra zostaa zastpiona
chrzecijaskimi programami.

17
Satanizm reprezentuje rwnowag pomidzy duchowoci i technologi. Bez tej rwnowagi, cywilizacje
w kocu upadaj.

Pieko nie jest adnym morzem ognia. Pieko nie znajduje si we wntrzu Ziemi jak to niektrzy durni
chrzecijanie twierdz w celu przestraszenia kogo. Chrzecijaskie pojcie Pieka jest miechu warte.
Niektrzy z nas, bdcy blisko Szatana, widzieli Pieko. Wszyscy zdajemy si mie te same
dowiadczenia. Niektre miejsca w Piekle s ciemne i owietlone niebieskim wiatem, w innych
natomiast jest jasno jak w dzie. Jednym z kolorw Lucyfera jest niebieski, a Demony czsto pojawiaj
si z niebieskim wiatem. Jest to bardzo duchowy kolor. Widziaam ludzi siedzcych dookoa stou i
grajcych w karty w barze w Piekle. Pokj ten by wypeniony dymem, a ci ludzie, bdcy ju martwi,
mogli sobie pali do woli, a byli w formie ducha. Niektrzy odwiedzaj Ziemi aby pomc innym, ktrzy
podaj ciek Lewej Rki. To jest miejsce, w ktrym Szatan trzyma swoich ludzi, zanim moemy si
zreinkarnowa i ewoluowa w bstwo.

Pieko i niszy wiat s rwnie alegoriami trzech niszych czakr; Pieko reprezentuje czakr
podstawy. Powodem tego jest ognisty w kundalini, ktry ley zwinity pod czakr podstawy i ktry, a
gdy rozbudzany, moe by palco gorcy.

W przeciwiestwie do histerycznych chrzecijaskich twierdze, w Satanizmie nie chodzi w jakikolwiek
sposb o krwawe ofiary. Wszelkie rodzaje morderstw i krwawych ofiar z ywych istot mona zobaczy w
caej judeo-chrzecijaskiej biblii.{0} W ktry symbolizuje Szatana, reprezentuje kundalini u podstawy
krgosupa oraz DNA. W reprezentuje ycie. Gdy ta sia si uaktywnia, doznajemy owiecenia a nasze
ciao zostaje uleczone.
Copyright 2002, 2004, 2005, 2006, Joy of Satan Ministries; Library of Congress Number: 12-16457
-----------------------------------------
{0} Wszelkie strony podane przy akapitach pochodz z Demaskowania Chrzecijastwa - pobierz

{1} ten komentarz to czysta ideologia ALE LaVeyanie, nazywajc si Satanistami WYRZEKAJ si
tak Szatana jak i ydowskiego boga, JEDNOCZENIE mwic swoje Ave Satan i Szemhamforasz (dla
nowych, to NIE jest wychwalanie Szatana a ydowskiego boga s. 186). Czy to nie hipokryzja?

{2} naturalnie mona komu podsuwa setki, tysice dowodw na cokolwiek, lecz jeli dana osoba jest
powanie zindoktrynowana, wtedy jej logika jest wyczona a co za tym idzie adna ilo
faktograficznych danych do owej osoby nie przemwi.

{3} na przystawk i rozlunienie demotywator, a na danie gwne:

Prz 3:5 z caego serca Bogu zaufaj, nie polegaj na wasnym rozsdku

J 20:29 Powiedzia mu Jezus: Uwierzye dlatego, e Mnie ujrzae? Bogosawieni, ktrzy nie widzieli,
a uwierzyli.

1Kor 1:
20 Gdzie jest mdrzec? Gdzie uczony? Gdzie badacz tego wiata? Czy nie uczyni Bg mdroci
wiata gupstwem?
21 Skoro bowiem wiat przez mdro nie pozna Boga w mdroci Boej, spodobao si Bogu
przez gupstwo goszenia sowa zbawia wierzcych.

{4} zabawny demotywator;

{5} dla znajcych Bibli LaVeya i co z tego, e on tam te to zamieci? Ta zasada jest uniwersalna dla
wszystkich jestecie wolni jeli jestecie odpowiedzialni za siebie. Peni tego natomiast dowiadczymy
dopiero wtedy, gdy nieszczcie jakim jest ydowska zaraza zniknie z powierzchni ziemi.

{6} poniszy fragment to przykad mentalnoci anty-yciowej, niewolniczej:

18
Mt 5:
3 Bogosawieni ubodzy w duchu, albowiem do nich naley krlestwo niebieskie.
4 Bogosawieni, ktrzy si smuc, albowiem oni bd pocieszeni.
5 Bogosawieni cisi, albowiem oni na wasno posid ziemi.
6 Bogosawieni, ktrzy akn i pragn sprawiedliwoci, albowiem oni bd nasyceni.
7 Bogosawieni miosierni, albowiem oni miosierdzia dostpi.
8 Bogosawieni czystego serca, albowiem oni Boga oglda bd.
9 Bogosawieni, ktrzy wprowadzaj pokj, albowiem oni bd nazwani synami Boymi.
10 Bogosawieni, ktrzy cierpi przeladowanie dla sprawiedliwoci, albowiem do nich naley
krlestwo niebieskie.
11 Bogosawieni jestecie, gdy wam urgaj i przeladuj was i gdy z mego powodu mwi
kamliwie wszystko ze o was.

Stanowi on rwnie podstaw dla doktryn komunistycznych.

1Kor 7:
21 Zostae powoany jako niewolnik? Nie martw si! Owszem, nawet jeli moesz sta si
wolnym, raczej skorzystaj [z twego niewolnictwa]!
22 Albowiem ten, kto zosta powoany w Panu jako niewolnik, jest wyzwolecem Pana. Podobnie
i ten, kto zosta powoany jako wolny, staje si niewolnikiem Chrystusa."

No dobrze, a kiedy bogosawieni maj rzekomo dozna szczcia?

Mt 5:12 Cieszcie si i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak bowiem
przeladowali prorokw, ktrzy byli przed wami.

{7} tak w zasadzie to MY jestemy podobni do Nich, std taka rnorodno wrd ras Aryjskich /
Ludzkich.

{8} poniszy fragment jest czstym odniesieniem w ksikach Zecharia Sitchina oraz Ericha von
Danikena lub innych, ktrzy pisz o przybyszach z kosmosu vel Bogach:

Rdz 6:
2 Synowie Boga, widzc, e crki czowiecze s pikne, brali je sobie za ony, wszystkie, jakie im
si tylko podobay.
3 Wtedy Pan rzek: Nie moe pozostawa duch mj w czowieku na zawsze, gdy czowiek jest
istot cielesn; niechaj wic yje tylko sto dwadziecia lat.
4 A w owych czasach byli na ziemi olbrzymi; a take pniej, gdy synowie Boga zbliali si do
crek czowieczych, te im rodziy. Byli to wic owi mocarze, majcy saw w owych dawnych
czasach."
19
Satanizm
dla nowicjuszy
20
Duchowy Satanizm dla nowicjuszy

Jeli jestecie nowi w Satanizmie, zachcamy was do przeczytania wszystkiego, co znajduje si na tej
stronie. Niektre artykuy s ju przestarzae. Pracujemy nad ich uaktualnieniem, lecz wikszo
informacji nie wymaga wyjanie i mwi sama za siebie.

Czonkostwo w Duchowym Satanizmie jest otwarte i darmowe. Dziki datkom jestemy w stanie
udostpnia wiedz otwarcie i powszechnie, robic w tym samym czasie wasne badania. Informujemy
wszystkich na bieco odnonie nowej wiedzy i materiaw.

Zachcamy kadego do wstpienia do naszych e-grup. Zadawajcie miao pytania w kadej z grup, ale
czytajcie prosz i studiujcie tutaj, jako i na wiele pyta mona odpowiedzie sobie przez wasne badania.
Satanizm to wiedza i nauka.

Gdy ju przestudiujecie t stron i jeli mylicie powanie o zadedykowaniu si Szatanowi, s. 61, bdzie
ona wasz inicjacj do Duchowego Satanizmu.

Po przeprowadzeniu swojego rytuau dedykacyjnego, powinnicie rozpocz program medytacji mocy, s.
390. Medytacje stanowi podstaw Duchowego Satanizmu. Znajdziecie pomoc w e-grupach odnonie
jakichkolwiek pyta dotyczcych dowiadcze medytacyjnych itp. Wiele braci i sistr w Szatanie ma
du wiedz na ten temat.

Poniej znajduje si kilka odpowiedzi na pytania dotyczce Duchowego Satanizmu, ktre czsto s
zadawane w grupach:

I. Kady rodzaj seksu jest dozwolony: hetero, homo, bi, seks grupowy itp. Wasze ycie seksualne to wasz
wasny interes. Dotyczy to take tych, ktrzy wybieraj pozosta seksualnie nieaktywni lub s aseksualni.
Wasze ycie seksualne, jakiekolwiek ono jest, to tylko wasza wasna sprawa!

II. Narkotyki dla rozrywki to wasz wasny interes i opinia. Odpowiedzialno dla odpowiedzialnych.
Duchowy Satanizm popiera wzmacnianie duszy bez uycia sztucznych rodkw pobudzajcych lub
substancji zmieniajcych wiadomo, ale to zaley od danej osoby.

III. Szatan nie wymaga niewolniczego oddawania czci. Nie oczekuje eby byo nam przykro. Szatan
daje nam wiedz i oczekuje, e zastosujemy t wiedz w rozwoju naszych mocy i duszy. Szatan chce,
abymy rozwijali si, ewoluowali i stali si niezaleni.

IV. Satanistyczna modlitwa to wysyanie energii. Dla przykadu, jeli kto bliski jest chory to wysyamy
mu/jej uzdrawiajc energi. Do komunikowania si z Szatanem i Jego Demonami uywamy telepatii.
Tego typu rzecz przyjd wraz z wykonywaniem medytacji mocy i otwieraniem naszego umysu. Szatan
SYSZY nas gdy si z nim komunikujemy.

V. Cotygodniowe rytuay s wietne dla nowych, pomagajc im w otwieraniu ich duszy na Satanistyczn
energi, ktra jest bardzo pikna.

VI. Ludzie przychodzcy tu, ktrzy s byymi chrzecijanami musz przeczyta Demaskowanie
Chrzecijastwa. Poprzez czytanie tych artykuw ujrzycie prawd. wiat zosta zindoktrynowany i
przymusowo karmiony kamstwami wiekami przez chrzecijastwo i jego kohorty. Chrzecijastwo jest
kamstwem i niczym wicej ni tylko programem, majcym na celu usunicie duchowoci. Wchodzc do
Satanizmu, przekonacie si, e wiat duchowy i dusza s bardzo prawdziwe. Przez wieki rozsiewania
kamstw, niewielu dowiadczyo prawdziwej duchowoci, wzmacniania duszy itp. Poprzez uczenie si i
wzmacnianie siebie niepokj i strach znikaj, a my zyskujemy mdroci i wiedzy. Wikszo Satanistw
jest duchowo pewna siebie i kompetentna, oraz nie boi si rzecz tzw. nadprzyrodzonych lub mierci.

21
VII. Jeli jestecie niepenoletni i yjecie w chrzecijaskim domu, Szatan to zrozumie. Starajcie si jak
tylko moecie dopki nie osigniecie penoletnioci i nie bdziecie mogli praktykowa swojej religii
swobodnie. Szatan chce, aby jego ludzie byli bezpieczni. Szatan owiadcza w Al-Jilwah, s. 29:

Nie wspominajcie mojego imienia ani moich cech, abycie tego nie aowali, gdy nie wiecie co ci,
ktrzy s bez, mog zrobi.

VIII. Nie ma adnych porednikw w Satanizmie. s. 239
Copyright 2007, Joy of Satan Ministries; Library of Congress Number: 12-16457

Duchowy Satanizm: dla tych, ktrzy s nowi

Niestety, przez te wszystkie lata koci chrzecijaski zrobi duo w celu ograniczenia wolnoci prasy i
sowa, szczeglnie dla tych ktrzy podaj ciek Lewej Rki. Satanizm jest powanym zagroeniem
dla tych, ktrzy pragn zachowa kontrol i moc, jako e Satanizm oddaje te rzeczy w rce zwykych
ludzi. Satanizm by i wci jest celowo tumiony, a jego wyznawcy cay czas byli surowo przeladowani.
Wrogie religie mogy bez przeszkd promowa swoje kamstwa i okropne historyjki o Satanizmie aby
trzyma ludzi z dala od niego, wykorzystujc brak wiedzy oraz strach. Prowadzio to do wielkiej
ignorancji i zmieszania odnonie Satanizmu oraz miao bardzo nieszczliwy wpyw na tych, ktrzy
kroczc ciek Lewej Rki le co zrozumieli, lub nikt nie by w stanie odpowiedzie na ich pytania.

Satanizm jest NIEZWYKLE silnie duchow religi. Dla tych, ktrzy dorastali w chrzecijaskich
domach, bd byli ateistami, intensywno tej duchowoci moe by zaskakujca, a nawet szokujca.
Inne religie s duchowo martwe; tj. nic si nie dzieje, a jeli bardzo rzadko co si stanie, to jest to
niezwykle sabe. Wikszo religii cieki Prawej Rki opiera si na skradzionych i faszywych
praktykach. W przeciwiestwie do chrzecijan, ktrzy cigle si modl, nie otrzymujc odpowiedzi,
Satanici dostaj wyrane odpowiedzi i nie mam tu na myli 20 lat pniej!

Jako Duchowi Satanici, wielu z nas miao podobne dowiadczenia, ale gdy wszyscy jestemy
indywidualistami, to dowiadczenia bd si rniy i czego jedna osoba dowiadczy, inna moe nie.

Ci, ktrzy s nowi mog si spodziewa czego z poniszych rzeczy:

1) dziwne i czste zbiegi okolicznoci, zazwyczaj pozytywne.
2) gosy, ktre mog dawa dobre rady, informowa o czym, o czym nie wiedzielicie lub o czym co si
dopiero stanie.
3) wyraziste sny, szczeglnie gdy studiujecie duo o Demonach.
4) zazwyczaj te sny nie s negatywne, tylko wyraziste i intensywne.

Wiele rzeczy dziejcych si na pocztku moe by podniecajcych i ekscytujcych. Pamitajcie, e jest to
co nowego i przyzwyczajenie si do nich moe troch potrwa, jako i ustanawiacie silny i trway
zwizek duchowy, ktry niezmiernie wam pomoe.

W pewnym momencie, zazwyczaj gdy czujecie si pewnie, jest wysoce prawdopodobne, e Szatan
pokae co nie gra w waszym yciu. Szatan wie wszystko o nas, gdzie zmierzamy, brak inicjatywy bd
cokolwiek innego. Jeli robimy co, co bdzie miao zgubny wpyw na nasze pniejsze ycie to da nam
o tym WYRANIE zna.

Moe to by oszaamiajce lub nawet przeraajce dla niektrych, szczeglnie z tymi wszystkimi,
wielowiekowymi, rozsiewanymi przez wroga kamstwami i faszywymi okropnymi historyjkami. Nie ma
powodu do paniki. On kontaktuje si z wami, poniewa Mu zaley. Czasami wyle Demona aby nas
naprowadzi, tak jak w moim przypadku, za co jestem Mu a po dzi dzie bardzo wdziczna. Demon
moe sta si surowy lub robi wszystko co sprawi, i posuchacie i zmienicie si.

22
SZATAN LUB JEGO DEMONY NIGDY NIE POWIEDZ WAM, EBYCIE ZROBILI CO CO
JEST SZKODLIWE LUB ZGUBNE DLA SIEBIE CZY INNYCH! Takie dowiadczenia pochodz od
chrzecijaskich aniow lub innych istot, i nie ma to nic wsplnego z Szatanem ani jakimkolwiek z Jego
Demonw.

Zawsze pozostacie otwarci. Jeli macie kopot w zrozumieniu czego, lub co jest niejasne, moecie
zapyta Szatana o pomoc, On z pewnoci pomoe. Pamitajcie aby ZAWSZE okazywa szacunek i
cze Szatanowi oraz naszym przyjacioom, Demonom, a wynagrodz was Oni ogromn wiedz i
mdroci, ktrej osoby z zewntrz nigdy nie bd may.

Tak zwane zjawiska nadprzyrodzone s chlebem powszednim Satanistw. Jest to co pozytywnego.
Szatan wynagrodzi was poczuciem duchowoci i wewntrznej siy, dziki ktrej przetrzymacie wszystko.
Duchowe dary zaczynaj otwiera si coraz bardziej, wraz z pewnoci siebie i gbokim zrozumieniem.

Na zakoczenie, bardzo wane jest utrzymywanie silnej, pozytywnej postawy i niesuchanie tych
wszystkich gwnianych historyjek rozpowiadanych przez tych, ktrzy nic nie wiedz o Szatanie lub
Satanizmie. Mroczne bogosawiestwa i niech wasza podr po ciece Lewej Rki bdzie bogata oraz
satysfakcjonujca.
Copyright 2002, 2005, Joy of Satan Ministries; Library of Congress Number: 12-16457

Satanistyczne Sakramenty

Ludzie pytali si mnie, dlaczego polecam wykonanie dedykacji Szatanowi. Wykonanie jej wobec Szatana
jest sakramentem. Zmienia wasze ycie na lepsze, a take otwiera drzwi do wiedzy, mdroci, wiata
duchowego i przyjaznej komunikacji z Demonami, co jest niedostpne dla osb z zewntrz. Wykonanie
dedykacji pokazuje nasze intencje i powicenie Szatanowi. Traktuje nas wtedy powanie.

W przeciwiestwie do sakramentw innych religii, Satanistyczne sakramenty s prawdziwe. W innych
religiach sakramenty s faszywe potwierdza to fakt, i ci, ktrzy je otrzymuj mog po prostu odej w
kadym momencie. Nie maj one adnej mocy lub wizi. S dosownie bezwartociowe.

Gdy wykonamy dedykacj Szatanowi, bierze On nas i nasze sowo na powanie. Jest to prawdziwe i
stae, tak jak by powinno. Rytua inicjacyjny reprezentuje take test charakteru. Sia jest bardzo wana.
Nasz charakter jest poddany testowi, gdy dedykujemy nasze dusze Ojcu. Jest to jeden z
najodwaniejszych krokw jakie moemy zrobi w naszym yciu. Wielu z nas przeciwstawia si
wszystkiemu temu, co zostao nam indoktrynowane przez nasze ycia ze miaym buntem. Pokazujemy
wtedy nasz prawdziwy charakter, e nie wada nami strach, zagroenie ani rzeczy, ktrych nie
rozumiemy. Jest to wielki duchowy krok w kierunku wyzwolenia nas i naszej duszy, oraz przygotowania
do intensywnego wzrostu wewntrznego i duchowej ewolucji, ktra przychodzi wraz z byciem
prawdziwym Satanist.

To pokazuje, i jestemy naprawd oddani Ojcu i liczymy si z tym co mwimy, jako e cakowita
szczero jest bardzo wana dla Szatana i Demonw. W zamian jestemy nagradzani wiedz i mdroci
wykraczajc poza wszystko, co jest dostpne dla osb z zewntrz.

Take gdy kto robi zobowizanie by suy jako kler, jest to powana, yciowa nominacja. Ojciec
wspiera nas w tym. Czsto daje zna o swojej obecnoci w yciach Jego uczniw, nawet gdy nasze myli
s skierowane gdzie indziej. Tak to wanie powinno by. Zwizek Ojca z nami jest dwukierunkow
ulic. Ojciec idzie na kompromis wicej ni raz.

Ci z zewntrz znani s jako ci, ktrzy s Bez. Wiele osb amatorsko zajmujcych si okultyzmem,
magi lub nawet Egiptem; (jako e Egipt i cay okultyzm pochodz od Ojca Szatana) ci z zewntrz
dowiadczyli ju czego negatywnego i nieszcz, gdy nie wykonali oni dedykacji. Odkryam, e ci z
zewntrz mog zaj w tych dziedzinach tylko do pewnego etapu. Gdy wykonamy dedykacj, stajemy si
czci Rodziny Szatana i jestemy przyjci aby si uczy, rosn i ewoluowa.
23

-Wysoka Kapanka Maxine Dietrich 2003

Narzdzia rytualne dla nowych ludzi

Narzdzia rytualne przedstawiaj cztery ywioy; ogie, ziemi, powietrze i wod.

ATHAME lub rytualny sztylet; n rytualny o czarnej rkojeci jest uywany do wskazywania
czterech kierunkw i wzywania czterech Koronowanych Ksit Pieka. Jest uywany do kierowania
energii i woli. czy si go z ywioem POWIETRZA. Symbolizuje mskie energie rytuau.

DZWON jest uywany do sygnalizowania pocztku i koca rytuau. Brzmienie dzwonu oczyszcza
powietrze w przygotowaniu do rytuau. Na pocztku dzwoni si nim obracajc odwrotnie do ruchu
wskazwek zegara, a na kocu rytuau zgodnie z ruchem wskazwek zegara.

KSIGA CIENI vel KSIGA ZAKL vel KSIGA CZARW jest waszym wasnym, prywatnym
dziennikiem rytuaw i prac magicznych; ich wynik, co zrobilicie oraz kiedy i jak to zrobilicie,
komunikowanie si z duchami i manifestowanie si. Prywatny zapis, ktry moecie trzyma i odnosi si
do wszystkich waszych dowiadcze ze szczegami.

MISKA powinna by zrobiona ze stali nierdzewnej lub srebra. Jest zwizana z ywioem OGNIA i
uywana jest podczas rytuau do palenia kawakw papieru, ktre zawieraj napisane modlitwy/proby.
Osobna miska nie jest konieczna, ale moe by uywana do palenia kukieek, rzeczy osobistych,
podobizn znienawidzonej osoby podczas uywania czarnej magii.

Zawsze mam oddzielne narzdzia do czarnej magii. Powodem tego jest to, e gdy praktykujemy czarn
magi to uywamy bardzo negatywnej i destruktywnej energii. Ta energia moe skazi wasze codzienne
rytualne rzeczy. Narzdzia do czarnej magii najlepiej trzyma osobno. Z czasem same rozwin one
potn energie.

WIECE reprezentuj ywio OGNIA. wieczki do standardowego rytuau powinny by czarne, lecz jeli
nie moecie ich zdoby to niebieskie lub czerwone te mog by uyte. Podczas wzywania Demonw
wane jest uywanie koloru powizanego z Demonem, s. 605.

*Z powodu chrzecijaskiej kontroli miejsca, w ktrych mona kupi czarne wieczki staj si
rzadkoci. Postarajcie si zrobi tyle ile moecie - pamitajcie, to co jest w waszym sercu i jakie s
wasze intencje jest waniejsze ni kolor wiec.

KADZIELNICA jest uywana do perfumowania powietrza i tworzenia sprzyjajcej atmosfery do rytuau
i prac magicznych. Kadzido jest przyjemne dla Demonw. Powinno si zawsze spali prbk nowego
kadzida przed rytuaem, bo jeli rytua si ju zacznie jest ju za pno by sprawdzi to, w wypadku gdy
kadzido nie spenia normy. Tanie lub brzydko pachnce kadzido moe powanie zaenowa lub nawet
obrazi duchy, ktre staramy si przywoa. Kadzido jest z ywiou OGNIA i POWIETRZA.

RYTUALNE SZNURY nie s konieczne, ale mog by uyte w zaklciach wicych lub w zaklciach,
ktre wymagaj magi wzw.

KRYSZTAY nie s konieczne, ale mog by uyte w celu wzmocnienia pracy magicznej lub
przechowywania energii.

RYTUALNY KIELICH reprezentuje ywio WODY. Jest uywany do picia wina lub innego napoju
podczas uroczystych rytuaw. Powinien by srebrny lub ze stali nierdzewnej. Symbolizuje eskie
energie rytuau.

PENTAGRAMY nie s konieczne, ale mog by uyte w celu reprezentowania ywiou ZIEMII.
24
Powinny by wykonane ze srebra lub nierdzewnej stali. *Kady powinien mie symbol BAFOMETA
gdzie na swoim otarzu.

RDKA jest standardowym narzdziem rytualnym przez czarodziejw cieki Prawej Rki.
Stanowczo odradzam uywania rdki. Jest rwnie znana jako STRZELAJCA LASKA i przez
wieki bya uywana do zncania si nad i wykorzystywania Demonw w imi wrogiego boga. Nie jest to
zbyt mdre, jeli chce si nawiza kontakt z Demonem, jako e rdki s dla Nich bardzo obraliwe.
Rdki reprezentuj ywio ognia.

CZARNE LUSTRO jest uywane do komunikowania si z Demonami.
copyright 2003
25
Doktryny
Szatana
26
Czciciele Diaba z Iraku Jezydzi

Byo wiele kccych si ze sob artykuw odnonie Jezydw,
czcicieli Diaba z Iraku. Lud Jezydw pierwotnie przyby z
poudniowego Iraku i wyemigrowa na pnoc do Gry Lalisz.
Uwaa si, e s oni potomkami Asyryjczykw, ktrzy szukali
schronienia po upadku Niniwy w 612 r. p.n.e.[1] Eridu, znane take
jako Enkidu byo staroytnym miastem w poudniowym Iraku.
Byo to miasto Ojca Szatana (Enki). Dolina Baten El Ghoul, bdca
teraz ponad zagrzebanym staroytnym miastem jest znana teraz jako
Nora Diaba. Trzewia Bestii. Jordaczycy oraz wielu innych
uwaa, e jest nawiedzona. Ci, ktrzy spdzili tam noc, gwnie
onierze na biwakach, widzieli Demony. Ci, ktrzy byli tam przez
jakkolwiek dugo czasu twierdz, e to miejsce ma potna
energi, ktr ludzie cieki Prawej Rki nazywaj z.

Ci, ktrzy spdzili tam noc twierdz take, e caa okolica skpana
jest w niebiesko-szarej powiacie. Wida take zjawy. (Powysze
informacje zaczerpnito z ksiki Davida Moorehousea Psychic
Warrior). Autor by onierzem armii USA, ktry zosta postrzelony
w gow odamkiem z modzierza podczas stacjonowania tam ze
swoim plutonem w dolinie i dowiadczy zjawisk psychicznych oraz zdolnoci, ktrych nie mia przed
wypadkiem. Ostatecznie wzito go do Amerykaskiego Wydziau Wojny Psychicznej [wasne
tumaczenie].

Irak posiada wiele artefaktw oraz dowodw na istnienie Szatana. Gra Lalisz ley w pobliu
asyryjskiego miasta Niniwa, a wzdu trzystumilowego odcinka znajduj si Ziarahs; Siedem Wie
Szatana z centraln wie na grze Lalisz. Siedem Wie lub Skupisk mocy wysoka ,biaa stokowata
struktura z jasnymi promieniami, bijcymi z jej rodka.[2]

Kada wiea zwieczona jest jasnym hieroglificznym reflektorem, i miaa ona suy jako skupisko mocy
przez ktre Satanistyczni / Jezydzcy Kapani mogliby projektowa swoj wol by wpywa na wiatowe
wydarzenia.

O Jezydach czsto mwiono, e s ludem tajemniczym, ktremu nie wolno wyjawia swojej religii
osobom z zewntrz, utrzymuj swoje prawdziwe przekonania w tajemnicy. Wspczesny Jezydyzm rni
si troch od tego z czasw odleglejszych z powodu zewntrznych ingerencji. Jezydzi byli mocno
przeladowani i s bardzo podejrzliwi w stosunku do osb z zewntrz. Oczywiste jest, e ich doktryny
zostay zmienione by podporzdkowa si chrzecijaskim wierzeniom, gdy w Quret Al-Yezid Szatan
podaje e jest Bogiem, a w innych miejscach czytamy, e jest archanioem.

Szatan podyktowa Al-Jilwah bezporednio jezydzkiemu prorokowi Szeikowi Adi w XII w. Al-Jilwah
jest najwaniejsz doktryn w Satanizmie i kady Satanista zapozna si z jej naukami. Zapytaam
Szatana czy Al-Jilwah jest od Niego i Ojciec potwierdzi, lecz oznajmi, e muzumanie zmienili niektre
ich doktryny.

Jezydzi byli ofiarami masowych morderstw oraz ludobjstwa z rk innych, gwnie chrzecijan oraz
muzumanw. W 1415 r muzumanie zbezczecili i spalili grb Szeika Adi, ograbiajc jego grb,
usuwajc jego koci i palc je przed Jezydami. Niektre z licznych grup Jezydw wzili jako winiw,
czynic z nich niewolnikw, innych zamordowali. Bard al-Din wyda rozkaz dalszych egzekucji dwch
tysicy czonkw sekty i rozkaza przeprowadzi ekshumacj oraz spali koci Szeika Adi.[3]

27
W 1892 roku Farik Omar Pasa zaprosi paru
wodzw Jezydw do Mosulu. Jego celem byo
zebranie podatkw z 20 lat wstecz oraz
sprbowa przecign ich na islam. Na
spotkaniu obecnych byo paru chrzecijan.
Zacz im mwi, e jeli zaprzestan czczenia
Diaba, zostan wynagrodzeni wysokim
stanowiskiem oraz rang, oraz zadowol
wielkiego allaha. Gdy odmwili odpowiedzi,
Farik wrzuci ich do wizienia, pomaszerowa w
stron ich wioski i wyrn okoo 500 ludzi.[3]

Wikszo Jezydw nie potrafi pisa i czyta a
te par doktryn ktre maj s z pokolenia na
pokolenie przekazywane ustnie. W celu
uniknicia przeladowa, Jezydzi celowo
zwodzili ludzi z zewntrz odnonie swoich
wierze i doktryn. To wyjania dla czego
istnieje tak wiele sprzecznych relacji ich wiary.
Jezydzi maj niewiele pism; w Al-Jilwah Szatan
poucza e: Prowadz prost drog bez
objawionej ksigi.
Melek Taus uczy tradycji najpierw ustnie a
potem przez t ksik Jilwe.[5]

Jezydom zabrania si wymawiania imienia
Shaitan. Odnosz si do Niego jako Melek
Taus. Melek znaczy Krl. Znany jest take
jako Pawi Anio z racji swego pikna i dumy.
Jest Dumnym oraz Panem Ziemi. Jest
Bogiem wiata a nie ciemnoci i zajmuje si losami wiata. [4] Jezydzi przedstawiaj Szatana jako pawia
oraz jako wa. Paw przedstawia pikno czczonego Boga a w to jego mdro poniewa jest pikny
oraz mdry. wita relikwi jest miedziany sanjak, podobizna pawia.[6]

Graj na flecie oraz tamburynie podczas swoich festiwali oraz taca; oddawanie czci ktre doprowadzio
do wszelkiego nadmiaru rozpusty i rzdzy.[7]

Jilwah oraz Resh s autentycznymi witymi pismami Jezydw. Nie tylko przyznaj oni to, e wiele
kopii ich pism przepado, ale e przepad te zapis Ksigi Resh Shaikha Haydera. Nie dziw zatem e
ksiga Resh zostaa zapisana w pamici. Jezydzi istotnie unikaj wspominania samego imienia Szatan
lub jakiegokolwiek z jego atrybutw; trzymali si na uboczu przez wieki a swe ksigi w tajemnicy.
Zakazuje si im te noszenia koloru niebieskiego, jako e jest to wity kolor Szatana. [8] Jezydzi
uywaj czasami imienia Ankar w odniesieniu do Szatana a imienia Angar-Manyu na Arymana w
Zoroastryzmie.[9] Jezydzi uwaaj, e Meshaf (Pismo) Resh (czarny), napisana przez Shaikha Hasana al-
Basira, zostaa nazwana Czarn poniewa sowo Szatan jest w niej ukryte. Niektrzy uwaaj e to
Koran jest t ksig, ze sowem Szatan, pokryt woskiem. Ma rozmiar 28 x 21 cm i posiada skrzan
okadk. O Jezydach mwi si take i s biegli w czarnej magii.[10]


Sami Said Ahmed - The Yezidis, their Life and Beliefs 1975
W.B. Seabrook - Adventures in Arabia: Among the Bedouins, Druses, Whirling Dervishes & Yezidee
Devil Worshipers 1927
Philip G. Kreyenbroek - Yesidism-its Background, Observances and Textual Tradition 1995
4
Ibid.
5
J.S. Guest - The Yezidis: A Study in Survival 1987
6
E.S. Drower - Peacock Angel 1941
28
7
Ibid.
8
Sami Said Ahmed - The Yezidis, their Life and Beliefs 1975
9
Ibid.
10
Isya Joseph - Devil Worship 1919: The Sacred Books and Traditions of the Yezidiz29
Al-Jilwah
Czarna Ksiga Szatana

Rozdzia I

Byem, jestem teraz i nie bd mia koca. Sprawuj wadz nad wszelkimi istotami oraz sprawami
wszystkich tych, ktrzy znajduj si pod opiek mojego wizerunku. Jestem zawsze obecny by pomc
wszystkim, ktrzy mi ufaj i woaj mnie w czasie potrzeby. Nie ma miejsca we wszechwiecie, ktre nie
zna mojej obecnoci. Bior udzia we wszystkich sprawach, ktre ci, bdcy bez nazywaj zymi,
poniewa ich natura nie jest taka, jak aprobuj. Kady wiek ma swojego zarzdc, ktry kieruje
sprawami wedug moich rozporzdze. To stanowisko jest zmienne z pokolenia na pokolenie tak, e
wadca tego wiata i jego przywdcy mog wywiza si z obowizkw swoich poszczeglnych stanowisk,
kady w swojej kolejnoci. Pozwalam kademu postpowa zgodnie ze swoj natur, ale ten, kto mi si
sprzeciwia, gorzko tego poauje.

aden bg nie ma prawa wtrca si w moje sprawy, i uczyniem to konieczn zasad, e kady bdzie
powstrzyma si przed czczeniem wszystkich bogw. Wszystkie ksigi tych, ktrzy s bez, zostay
przerobione przez nich; i podupady przez nich, mimo, i zostay napisane przez prorokw i apostow.
To, e s w nich wtrcenia widoczne jest w tym, e kada sekta usiuje udowodni, e inni s w bdzie i
zniszczy ich ksigi.

Prawda i fasz s mi znane. Gdy przychodzi pokusa, daj moje przymierze temu, ktry mi ufa. Co wicej,
daj rady wykwalifikowanym zarzdcom, jako e wyznaczyem ich na okresy, ktre s mi znane.
Pamitam potrzebne sprawy i wykonuj je w odpowiednim czasie. Ucz i prowadz tych, ktrzy
przestrzegaj moich zalece. Jeli ktokolwiek jest mi posuszny i stosuje si do moich przykaza, dozna
radoci, rozkoszy i luksusu.

Rozdzia II

Odpacam potomkom Adama i obdarowuj ich rnymi nagrodami, ktre znam ja sam. Ponad to, wadza
i zwierzchnictwo nad wszystkim, co jest na Ziemi, tym, co jest powyej i tym, co jest poniej jest w moich
rkach. Nie pozwalam na przyjazne zwizki z innymi ludmi, ani te nie pozbawiam tych, ktrzy s moi z
czegokolwiek co jest dobre dla nich. Kad moje sprawy w rce tych, ktrych ju wyprbowaem i ktrzy
s zgodni z moimi pragnieniami. Ukazuj si w rnorodny sposb tym, ktrzy s wierni i znajduj si
pod moimi rozkazami.

Daj i zabieram; wzbogacam i zubaam; sprowadzam zarwno szczcie i nieszczcie. Robi to wszystko
zgodnie z charakterystyk kadej epoki. Nikt nie ma prawa miesza si w moje zarzdzanie spraw. Na
tych, ktrzy mi si przeciwstawiaj, zsyam choroby; ale moi nie zgin jak synowie Adama, ktrzy s bez.
Nikt nie bdzie y duej na tym wiecie ni przez czas ustalony przeze mnie; a jeli tego zapragn,
wysyam osob po raz drugi albo trzeci na ten lub jaki inny wiat poprzez wdrwk dusz.

Rozdzia III

Prowadz prost drog bez objawionej ksigi; kieruj waciwie moich ukochanych i wybranych w
niewidoczny sposb. Wszystkie moje nauki mona atwo stosowa we wszystkich czasach i warunkach.
Karz w innym wiecie tych, ktrzy czyni wbrew mojej woli.

Ci synowie Adama bez nie znaj stanu rzeczy, ktry ma nadej. Z tego powodu popadaj w wiele
bdw. Bestie Ziemi, ptaki nieba i ryby mrz, wszystkie s pod kontrol moich rk. Wszystkie skarby i
rzeczy ukryte s mi znane; i jeli tak zapragn, bior je jednemu i obdarzam nimi innego.

Objawiam moje wspaniaoci tym, ktrzy ich szukaj, a w odpowiednim czasie moje cuda tym, ktrzy
otrzymuj je ode mnie. Lecz ci, ktrzy s bez s moimi przeciwnikami, dlatego te si mi przeciwstawiaj.
Nie wiedz te oni, e taki sposb postpowania jest przeciwny ich interesom, jako e potga, obfito
30
oraz bogactwa s w moich rkach i obdarzam nimi kadego zasugujcego na nie potomka Adama. Tak
wic rzdy wiatw, przejcia pokole i zmiany ich rzdzcych s okrelane przeze mnie od pocztku.

Rozdzia IV

Nie oddam moich praw innym bogom. Pozwoliem na stworzenie czterech substancji, czterech czasw i
czterech ktw; poniewa s one niezbdne dla stworze.

Ksigi ydw, chrzecijan i muzumanw, jako tych ktrzy s bez, akceptuj pod pewnymi wzgldami, to
znaczy gdy tylko zgadzaj si i podporzdkowuj si moim zasadom. Cokolwiek jest mi przeciwne, zostao
przez nich zmienione; nie akceptuj tego. Trzy rzeczy s przeciwko mnie i nienawidz trzech rzeczy. Jednak
ci, ktrzy dochowuj moich tajemnic otrzymaj spenienie moich obietnic. Ci, ktrzy cierpi ze wzgldu
na mnie z pewnoci wynagrodz w jednym ze wiatw.

Jest moim pragnieniem, aby wszyscy moi wyznawcy zjednoczyli si w wizi jednoci, aby ci, ktrzy s bez
nie zwyciyli nad nimi. Teraz za, wszyscy ci, ktrzy przestrzegali mych przykaza, odrzucie wszelkie
nauki i powiedzenia tych, ktrzy s bez. Nie nauczyem ich, ani te nie pochodz one ode mnie. Nie
wspominajcie mojego imienia ani moich cech, abycie tego nie aowali, gdy nie wiecie co ci, ktrzy s
bez, mog zrobi.

Rozdzia V

O wy, ktrzy we mnie wierzylicie, szanujcie mj symbol i wizerunek, jako e przypominaj wam o mnie.
Przestrzegajcie moich praw i zasad. Bdcie posuszni moim sugom i suchajcie tego, cokolwiek mog
wam podyktowa z rzeczy ukrytych. Otrzymujcie to, co jest podyktowane i nie niecie tego przed tych,
ktrzy s bez, ydw, chrzecijan, muzumanw i innych; bo nie znaj oni natury moich nauk. Nie
dawajcie im swoich ksig, aby nie przerobili ich bez waszej wiedzy. Nauczcie si na pami ich wiksz
cz, eby nie zostay przerobione.
31
Quret al-Yezid
Objawienie Melek TausaZ tego powodu prawd jest i wiedza moja obejmuje
Wszelk prawd wszystkiego, co jest,
A mdro ma nie oddzielona od mego serca,
A objawienie mego pochodzenia jest jasne dla ciebie,
A gdy ujawnione jest to dzieciom Adama, bdzie
Widziane przez wszystkich.
I wielu zadry przez to.
Wszelkie siedliska i pustynne przestrzenie s istotnie mego stworzenia, przedstawione,
Wszystkie cakowicie w mej potdze, nie tej faszywych bogw;
Z tego powodu jestem ten, do ktrego przychodz ludzie ze sw praw czci,
Nie do faszywych bogw ich ksiek, bdnie napisanych;
Lecz przychodz mnie pozna, pawia z brzu i zota,
Skrzyda rozpostarte nad Kaaba, wityni, i kocioem, ktrych nie przymi,
A w tajemnej grocie mej mdroci wiadome jest, e nie ma adnych bogw ponad mn,
Archanio nad wszystkimi zastpami, Melek Taus.
Wiedzc to, kt way si zaprzeczy?
Wiedzc to, kt way si nie odda czci?
Wiedzc to, kt way si czci faszywych bogw koranu i biblii?
Wiedz, e tego kto mnie zna wyl do rajskich ogrodw mej rozkoszy!
Lecz na Jezydw ktrzy mnie nie znaj zel nieszczcie.
Powiedze, jestem jedynym i wspaniaym archanioem;
I czyni bogatym tego kogo czyni,
I oywam tego kogo oywiam.
Powiedze, mnie jedynego naley czci z Wie Lalisz,
A z gry Ararat a do zachodniego morza.
Powiedze, niechaj wiato wiedzy rozbynie z ziarahs,
Rozbynie z rzeki Eufrat a do ukrycia Szambali.
Niech mj sanjak bdzie noszony ze swego bezpiecznego miejsca do wityni,
I niech wszystkie klany Jezydw wiedz o mym objawieniu,
Nawet Sheikan, i Sinjar, i Haliteyeh, i Malliyeh, oraz Lepcho,
I Kotchar ktrzy wdruj pord pogan.

Tako rzecze Szaitan


32
Pokj Mu

Moje zrozumienie otacza prawd rzeczy,
A prawda we mnie jest zmieszana,
A prawda o moim pochodzeniu przedstawiona jest sama sobie,
A gdy o niej wiedziano, bya cakowicie we mnie
I we wszystkich zamieszkiwanych czciach oraz pustyniach
A wszystko stworzone jest pode mn
I ja jestem moc rzdzc wyprzedzajc wszelkie stworzenie
I jestem tym, ktry mwi prawdziwe rzeczy
I jestem Sprawiedliwym Sdzi oraz Panem Ziemi
I jestem ten, ktrego ludzie czcz w mej chwale
Przychodzc do mnie i caujc w stopy
I jestem ten ktry niebios wysoko rozpociera
I jestem ten ktry woa na pocztku
I jestem ten, ktry ze mnie samego ujawnia wszystkie rzeczy
Zaprawd wszech-askawy przypisa mnie wiele imion
Tron niebiaski, i siedzenie, i niebiosa i ziemi.

W tajemnicy mej wiedzy, nie ma adnych bogw ponad mn.
Rzeczy te s podlege mej mocy.
O moi wrogowie, czemu si mnie wypieracie?
O ludzie, nie wypierajcie si lecz poddajcie.
W Dniu Sdu bdziecie radzi mnie spotka.
Kto w mej mioci umiera, tego rzuc
W rodek raju, przez moj wol i przyjemno;
Ale ten kto umrze nie zwaajc na mnie
Poddany zostanie torturom w nieszczciu i cierpieniu.
Mwi, jestem jedynym i uwielbionym;
Czyni i wzbogacam tych, ktrych chc.
Chwal to dla mnie, gdy wszelkie rzeczy s przez moj wol.
A wszechwiat jest rozwietlany jest przez niektre z moich darw.

Jestem krlem, ktry wywysza sam siebie
A wszelkie skarby stworzenia s na mj rozkaz.

Moje drogi, o ludu, uczyniem wam znane.

Tako rzecze Szaitan.

Poematy Szatana

I
Uczeni wiedz e uczenie si ludzi
zawiera czstk morza mej wiedzy.
Drzewo lotosu w sidmym niebie jest miejscem mego objawienia.
Gdy jam jest wszystko-syszcy, wszechwiedzcy;
pochwalona jest ma wito i wyniesione na wyyny me imi.
Raj jest mym winem a Pieko upaem mych palcych wiatrw.
Konstelacje pady przede mn na twarz a zostaem wywyszony.
Jak wyniesienie sug do tych, ktrym usuguje si.
A wszyscy ci we wszechwiecie powiedzieli mi
O Panie, Prowad nas prost drog.

-Tako rzecze Szaitan
33

II
Moja chwaa kieruje wszystkim.
I przez to wanie jestem jedyny, najsilniejszy oraz najdoskonalszy
I wzywam w swej sile tego, kto jest wadc innym ni ja.
Jam jest najwspanialszy i najwyszy.
O moi wyznawcy, wierzcie we mnie, nie gardcie mn
Daj niewiernym zawsze bliski ogie do picia
A powiewy tym, ktrzy we mnie wierz.
Niech mi chwaa, wspaniaa jest ma zdolno
Wywyszona jest ma wspaniao; Oto ja Krl Ziemi

-Tako rzecze Szaitan

III
Stworzyem ludzi czasu
Siedem ziemi i siedem niebios.
To s me soca wiec nad wiatami
Prowadz zakopotanych a me tajemnice s ukryte
Jestem ten, co tworzy w onach jak chc.
Ludzi i sprawiam, e cuda pojawiaj si w mym stworzeniu.
Jestem pocztkiem pocztkw i wszystkich pocztkw.
Jestem ten, ktry zaspokoi wszystkie wiaty w mym stworzeniu.
Jestem Bogiem Bogw i wszystkim z tronu.
I wszystkie niebiosa s mego dziea.
Jestem tym, ktrego tajemnica jest czczona
Mi nale si podzikowania, mi chwaa, uwielbiona jest ma istota.

-Tako rzecze Szaitan
34
Pochodzenie
Satanizmu
35
Pochodzenie Satanizmu

- Satanizm nie jest chrzecijaskim wynalazkiem
- Satanizm jest starszy od chrzecijastwa i wszystkich innych religii
- W Satanizmie nie chodzi o zjawy, gobliny, wampiry, potwory czy tym podobne stworzenia
- W Satanizmie nie chodzi o zo
- Satanizm nie jest wynalazkiem ani te reakcj na chrzecijastwo
- Satanizm nie zosta stworzony przez Antona LaVeya
- W Satanizmie nie chodzi o mier
- Prawdziwy Satanizm polega na rozwijaniu si i wzmacnianiu ludzkoci by osigna ona rwno z
Bogami, co byo intencj naszego Prawdziwego Stwrcy (Szatana)

W TAJEMNICY MEJ WIEDZY NIE MA INNEGO BOGA POZA MN
-SZATAN
z Pokj Mu

Przez wieki dezinformacji, kamstw i systematycznego usuwania wiedzy, zaledwie garstka ludzi dzisiaj
rozumie lub chocia zdaje sobie spraw o co chodzi w Satanizmie.

Chrzecijastwo byo w stanie dyktowa bez adnej opozycji czym WEDUG NICH jest Satanizm. Aby
to osign, prawda musiaa zosta zniszczona. Koci katolicki (oryginalny koci chrzecijaski, z
ktrego wywodz si wszystkie chrzecijaskie sekty) potwornie torturowa i popenia masowe
morderstwa na milionach mczyzn, kobiet i dzieci, co byo znane jako Inkwizycja {1}. Niektre dzieci,
ktre zostay spalone na mier w tzw. domach czarownic" miay tylko 2 lata.[1]

Chrzecijanie zawsze grzmi i wrzeszcz o tzw. jednym porzdku wiata {2} gdzie wszystkie
tosamoci, kultury, caa prywatno i wolnoci znikn, a ludzko, po tym jak zostanie oznaczona
kodem kreskowym, przemieni si w jedno oglnowiatowe pastwo niewolnikw. To, czego jednak nie
dostrzegaj, to fakt, jak ich tak zwana religia oraz biblia zawsze byy i s korzeniami a take planem
tego reimu. Wszystko w judeo-chrzecijaskiej biblii zostao skradzione i splugawione od religii
poprzedzajcych judaizm, chrzecijastwo i islam o setki lub nawet tysice lat. Przez judaizm i jego
narzdziem zwanym chrzecijastwem, wszystkie nauki duchowe z caego wiata (ktre s tylko
POJCIAMI) zostay skradzione, wrzucone razem w jedno, i wypaczone w ydowskie archetypy,
postacie oraz fikcyjne miejsca. To wanie dao ydom faszyw histori, moc polityczn i duchowy
autorytet do ktrego nijak s upowanieni.

Biblia jest bardzo potnym narzdziem, ktre pozwala podwiadomie kontrolowa masy. Mona atwo
zobaczy, i biblia zostaa stworzona przez czowieka, jako e zawiera ona wrcz nieskoczon liczb
sprzecznoci. {3} Biblia jest cay czas systematycznie wbijana ludziom do gowy od dziecka. Kamstwo
musi by nieustannie narzucane i powtarzane, w przeciwiestwie do prawdy, ktra moe istnie sama.
Jako e wiedza duchowa i moc okultystyczna zostay usunite i trzymane s w rekach garstki
wybranych, nic nie wiedzcy ludzie byli przeciw niej bezsilni. Celem tego jest stworzenie
oglnowiatowego pastwa niewolnikw, wraz z rzdzc garstk wybranych. Ci przestpcy
oczywicie wini Szatana by stworzy niezbdne odwrcenie uwagi, jednoczenie uywajc mocy
okultystycznej by osign swoje cele. Ich historia jest pena przypadkw, gdzie okradali swoich
przeciwnikw winic ich rwnoznacznie za wszystko, co tak naprawd sami robi, jednoczenie majc o
sobie najwysze mniemanie i przekonanie o swojej niewinnoci.
36

Oryginalne religie znane obecnie jako Satanizm (przy okazji, Szatan po hebrajsku oznacza
przeciwnik, adwersarz), bazoway na tzw. Magnum Opus, czyli Wielkim Dziele. Ten zwany
Szatanem jest naszym Prawdziwym Bogiem Stwrc. Inni bogowie powstrzymali Go przed
zakoczeniem Jego pracy nad ludzkoci, tzn. przed stworzeniem nas, bymy byli na rwni z innymi
Bogami. Bosko jest fizyczn i duchow perfekcj. Jeli bdziecie czyta dalej, dowiod tego.

W jest widziany wszdzie w staroytnych relikwiach i budowlach. W by czym witym we
wszystkich dziedzinach ycia staroytnych. Szatan to Bg EA, vel ENKI, jednym z pierwszych
Nefilimw, ktrzy przybyli na t planet i zaoyli pierwsza cywilizacj. W mitologii sumerskiej
symbolem Enki by zawsze w.

Gad ten symbolizuje DNA, si yciowa oraz kundalini i przey jako symbol American Medical
Association and Veterinary Medicine, gdzie jest symbolem ycia i uzdrawiania [w Polsce naturalnie take
kaduceusz si pojawia jednowowy C]. Wycznie z przyjciem judeo-chrzecijastwa ten wity
symbol zosta zbezczeszczony i sprofanowany.

Wikszo z nas jest zaznajomiona z pojciem upady. Sowo to byo obszernie uywane przez kler
chrzecijaski jako okrelenie Szatana i jego Demonw. Tak naprawd upady" odnosi si do wa
kundalini (zawsze kojarzonego z naszym Bogiem Stwrc Szatanem), ktry upad w caej ludzkoci i
teraz spoczywa upiony u podstawy krgosupa. Z tego powodu caa ona jest na bardzo niskim poziomie
duchowego rozumowania. Bezmylne zncanie si nad dziemi oraz zwierztami, bezsensowne wojny,
brutalno i niekoczca si korupcja s rezultatem upadego wa.

37
Drzewo ycia, ktre zostao skradzione od staroytnych Pogaskich religii i znalazo si w biblijnej
ksidze Rodzaju, mona byo zauway w wielu czciach staroytnego wiata na freskach, rycinach,
cianach staroytnych wity a take niektrych grobowcw. Drzewo ycia tak naprawd jest map
ludzkiej duszy. Pie to krgosup, a gazie s ciekami ktrymi wdruje chi (bioelektryczno).

W jest tym, co wzmacnia dusz, przynoszc wszystkowiedzcy stan super wiadomoci znany jako
samadhi. Bg Soca to tak naprawd kula skondensowanej energii chi (bioelektrycznoci), ktra jest
wizualizowana, a nastpnie puszczana w obieg przez kad z czakr (Bogw) aby wzmocni i oczyci
dusze, uywajc specjalnych medytacji. To jest pierwszy krok Magnum Opus.

Ukradzione relacje o ludziach yjcych setki lat lub nawet wicej w judeo-chrzecijaskiej biblii zostay
ukradzione z celu Magnum Opus. To jest wanie to, do czego prowadz te wszystkie czary alchemii
duszy. Jest to najwysza i najbardziej kompletna praca ludzkiego umysu, tj. osignicie boskoci, ktra
jest naszym wrodzonym prawem od naszego Stwrcy.

Aureola widziana na wielu obrazach jest moc wzniesionego kundalini. Chrzecijanie ukradli to pojcie
z oryginalnych religii, zarwno Zachodu jak i Wschodu. Budda na przykad jest widziany z aureol,
zreszt jak wielu Bogw w Hinduizmie.

Era, w ktrej panoway rodzime religie znana bya jako Zota Era. Jakie 10.000 lat temu Bogowie
opucili nas. Ten artyku nie bdzie docieka jak lub dla czego. To zostanie opisane w osobnym artykule.
Bogowie s pozaziemsk ras istot. Co wicej, na Ziemi mieszkao kilka ronych pozaziemskich ras, ich
zainteresowanie ludzk ras mona okreli jako przyjazne, wrogie lub obojtne.

Gowni Bogowie ktrzy obcowali z ludzkoci i s naszymi stwrcami (poprzez inynieri genetyczn)
s ras Bogw znan jako Nordycy. yj w caej galaktyce w kilku rnych systemach sonecznych.
Posiadaj wysoce zaawansowan wiedz, inteligencj oraz si duchow. Niektrzy pomagaj ludzkoci,
jak np. Szatan i Staroytni Bogowie, ktrzy zostali nazwani Demonami. Niektrzy s neutralni a
jeszcze inni d do naszej zagady. Wicej szczegw o stworzeniu ludzkoci mona znale w
osobnych artykuach na tej stronie. O ludzko wci toczona jest wojna, w ktrej Szatan i jego Demony
chc nam da wiedz abymy mogli si wznie do duchowej i fizycznej perfekcji, podczas gdy wrg
chce trzyma nas z dala od duchowej wiedzy, aby mg uywa nasz si yciow (dusze) jako darmowe
rdo energii.{4}

W wielu pismach duchowej oraz okultystycznej natury, termin Bg lub Bogowie by take uywany
by opisa siedem czakr. Poprzez wieki przeladowa tych, ktrzy posiadali duchow wiedz, doktryny
zawary wiele alegorii i hase. Liczba siedem jest bez koca powtarzana w judeo-chrzecijaskiej biblii.
38
Jest to znieksztaceniem siedmiu czakr duszy.

Oryginalny krzy by rwnoramienny, co jest widoczne na wielu pieczciach Demonw, z
rozszerzajcymi si punktami (punkty reprezentuj czakry). Innymi znanymi przykadami s m.in.
elazny Krzy Nazistw i krzy Motocyklistw. Prawd jest, i jest to ksztat ludzkiej duszy oraz
reprezentuje cztery ywioy (ogie, ziemi, powietrze oraz wod), z ktrych zoona jest ludzka dusza.
Liczba cztery zostaa skradziona i spaczona w judeo-chrzecijaskiej biblii, podobnie jak liczba siedem,
przykadem tego s np. cztery ewangelie. {5}

Tarot, ktry swe pocztki bierze z Egipcie i bazuje na konstelacjach (Egipt by centrum Duchowej
Alchemii) wyewoluowa w tali kart, z ktrej wywodz si wspczesne karty po tym, jak Trbka zostaa
usunita. Tarot zawiera ukryt wiadomo i instrukcj jak dokona Magnum Opus. To wanie z Tarota
ydzi ukradli swoj Tor [ang. Tarot & Torah] a oryginalne nauki cakowicie spaczyli. ydowska
Tora jest rwnie znana jako Picioksig Mojesza (kolejna fikcyjna ydowska posta, powstaa z
ycia Sargona i Totmesa). Te pi ksig s plagiatem piciu kolorw Tarota: paki/buawy (ywio
ognia), denary/monety (ywio ziemi), kielichy (ywio wody) i miecze (ywio powietrza) oraz caa talia
bdca elementem eteru/kwintesencji. Wszystkie pi ywiow tworz esencj ludzkiej duszy (pity
ywio, kwintesencji trzyma razem pozostae cztery) i s angaowane w Magnum Opus.

Kada z ydowskich postaci i archetypw znajdujca si w biblii jest oszustwem skradzionym od
Pogaskich Bogw. Jezus NIE JEST prawdziw istot, jest on zaledwie POJCIEM. Ci zagubieni
chrzecijanie ktrzy wierz, i dowiadczyli Jezusa w rzeczywistoci powinni wiedzie, i tak
naprawd obcuj z nikczemnymi istotami pozaziemskimi. Aleister Crowley pewnego razu bdc w
transie narysowa obrazek tzw. Jehowy {6} (znieksztacenie IHVH, kolejny plagiat czterech czci i
ywiow, ktre umoliwiaj wymwienie tego imienia) i narysowa szaraka. W tamtych czasach
wiedza o istotach pozaziemskich nie bya zbytnio rozpowszechniona oraz nie istniay adne obrazki.
Mwi si, i te same stworzenia zawary ukad z Watykanem: ludzkie dusze w zamian za bogactwa i moc
w rkach garstki osb. By to osign, caa wiedza duchowa musiaa najpierw zosta zniszczona. aden
przekrt nie ujdzie na sucho, jeli ofiara posiada wiedz. By efektywnie to osign ofiara nie moe
posiada wiedzy. Szatan przynosi nam wiedz i owiecenie. Nie ma On nic do ukrycia.

Wracajc do nazarejczyka, krzy, ktry nie by widziany w adnym miejscu kultu do co najmniej
dziewitego wieku, jest kolejnym plagiatem czterech czci, ydowski archetyp Jezus/Jeszua jest
POJCIEM. 33 lata, ktre podobno y, reprezentuj 33 krgi ludzkiego krgosupa po ktrych pnie si
kundalini. Ukrzyowanie symbolizuje Magnum Opus: tortury, mier i zmartwychwstanie. Symbole,
ktre przedstawiaj t prac to m.in. egipski Feniks (narodzony ponownie z popiow), egipski Bg Set,
ktry zosta ukrzyowany na krzyu typu furka, opowie o Izydzie i Ozyrysie, gdzie Ozyrys zosta
pocity na dziewi kawakw, a nastpnie wskrzeszony przez Izyd.

ydowska Dziewica Maryja jest wypaczon postaci, opart na Astaroth. Tak samo z archanioem
Michaem, ktry zosta skradziony od Marduka. Archanio Gabriel zosta skradziony od egipskiego
Boga Tota, Rafael zosta skradziony od Azazela a Uriel od Belzebuba. Jest to znowu kolejny przykad
plagiatu czterech wiartek.

Wicej informacji znajdziecie w linkach na kocu tego artykuu. [dalsze posty w tym dziale przyp.
tum. C]
39

Koci chrzecijaski zawsze surowo regulowa i spoglda z niezadowoleniem na ludzk seksualno.
Jest tak poniewa seksualno i orgazm jako energia yciowa s niezbdne do rozwoju duchowego i
wzniesienia wa kundalini. Jako e koci nie mg nadzorowa aktywnoci seksualnej, wprowadzi on
doktryn ekstremalnego terroru. Populacja pozbawiona caej wiedzy i duchowej mocy (ignorancja =
strach) pada ofiar kamstw. Pieko pojawio si na scenie. Sowo Pieko (ang. Hell) zostao
ukradzione od nordyckiego sowa Hel reprezentujcego wiat podziemny. Tak naprawd to Niebo i
Pieko s hasami i oznaczaj czakr podstawy (pierwsz) i korony (sidm). Koci zrobi wszystko
co byo w jego mocy aby zastpi kade duchowe skojarzenie z tymi oraz kadymi innymi wanymi
liczbami, ktre s zwizane z ludzk dusz, jak na przykad 144.000 co oznacza liczb kanaw nadi w
ludzkim ciele przez ktre pynie energia yciowa. Liczba dwa staa si rwnoznaczna z Szatanem. Druga
czakra ma seksualn natur i kontroluje ludzk seksualno, tak wic jakiekolwiek skojarzenia z dwjk
byy ze. Blokady w drugiej czakrze powoduj, i czowiek staje si zupenym duchowym niewolnikiem,
jako e sia yciowa spoczywa upiona w pierwszej czakrze.

Ludzka wiara i myli mog by kontrolowane przy uyciu strachu. Ludzko zostaa poprowadzona tak,
aby wierzy w to, e ten wszechobecny i wszechmogcy bg moe zna ich kad, nawet
najmniejsz myl i akcj. Poprzez strach ludzie zaczli kontrolowa swoje myli i dziaania. Siedem
sakramentw (kolejny plagiat siedmiu czakr) kocioa katolickiego zapewniy cis kontrol kadego
etapu ycia czowieka. Najwicej kontroli zapewnia tak zwany sakrament spowiedzi. Poprzez
spowied koci mia jeszcze wiksz kontrol, tj. znajc najgbsze sekrety przestraszonej populacji.
Umoliwio to wadanie kleru nad krlami, krlowymi i inn wieck monarchi.

Szatan mwi nam w Czarnej Ksidze, e wiele pism i tekstw zostao przerobionych. Podczas badania
pocztkw rnych mitw i religii stwierdziam, e wielu autorw, zarwno wieckich jak religijnych,
nie zgadza si ze sob. Jest to efekt systematycznego niszczenia i usuwania staroytnej wiedzy przez
koci chrzecijaski. Co gorsza, wiele oryginalnych dokumentw, ktre uszy zniszczeniu zostay
zmienione.

Bogowie zostawili nam prawd wyryt w kamieniu. Piramidy (s w ksztacie czakr) nie zostay
nadgryzione zbem czasu. Te staroytne budowle monolityczne, co jest bardzo wyrane, zostay
zbudowane dla przyszych ludzi, pozostawione nam przez Bogw, ktrzy znali nasz los. Te monumenty
mwi same za siebie. Zostay zbudowane, aby odzwierciedla ruchy gwiazd i suyy jako kalendarz do
zaczynania tej jake wanej pracy nad Magnum Opus. Magnum Opus zwykle rozpoczyna si podczas
wiosny, gdy Soce wchodzi w znak Barana, co znane jest jako Wiosenne Przesilenie. Dokadny czas
rozpoczcia tej pracy to 3 nad ranem, co jest godzin Szatana. To jest prawdziwa godzina. Powiada si, i
ten fikcyjny nazarejczyk zgin o 3 po poudniu. 3 po poudniu jest tak waciwie godzin 15:00, a nie
3:00, dla tego te jest faszywa. {7}
#
Rogaty Bg ma swoje pocztki w Sumerze. Sumeryjscy Bogowie nosili nakrycia gowy z rogami.
Wyprzedza to judeo-chrzecijastwo o tysice lat. Pogaskie religie byy znane z czczenia Rogatego
Boga. Tylko wraz z nadejciem chrzecijastwa byy one cigle eliminowane, jednak cigle powracay i
przetrway. No i znowu, Rogaty Bg by szkalowany i oznaczony jako zy.

Rogaty Bg jest symbolem chi, bioelektrycznej siy yciowej. Jest ona reprezentowana przez Merkurego,
ktry zmienia pozycj dopki si nie ostanie poprzez Magnum Opus. Glif Merkurego ma rogi.

Rzeby i hieroglify na cianach wity i w piramidach przetrway a po dzie dzisiejszy jako dowd
prawdy dla tych, ktrzy maj wystarczajc wiedz duchow by je zinterpretowa. Oto jest powd, dla
ktrego Bogowie zostawili je w kamieniu. Satanizm opiera si na Magnum Opus. Wszystkie
satanistyczne symbole, podkrelanie wagi czarnoksistwa i wiedzy; wszystko to reprezentuje
przebstwienie. Magnum Opus jest tym, o co chodzi w Satanizmie: osignicie przez ludzko fizycznej i
duchowej perfekcji.
40

rda:

David Pickering - Cassel Dictionary of Witchcraft, artyku o Niemczech str. 108
Zecharia Sitchin - The Lost Book of Enki; Memiores of an Extra-Terrestrial God
Arthur Lyons - Satan Wants You, str 24-26
Kersey Graves - The Biography of Satan, str 146- 147
Trude and Moshe Dothan - The People of the Sea - The Search for the Philistines, str 185- 186
-----------------------------------------------------------------------------

{1} Inkwizycja - Demaskowanie Chrzecijastwa

{2} Nowy wiatowy ad - Demaskowanie Chrzecijastwa

{3} SETKI sprzecznoci w biblii odnonik

{4} podobnie jak w Matrixie maszyny uywaj ludzi jako bateryjek; tak samo ydzi oraz ich bogowie
(ktrych my nazywamy anioami) postpuj z naszymi duszami poprzez indoktrynacj ludzi programem
saboci i samozagady, po czym owe dusze staj si kowaln form, ktr te plugawce mog
wykorzysta.

{5} a take czterech ewangelistw, reprezentujcych 4 znaki zodiaku: czowiek Wodnik, w Byk,
Lew i orze Skorpion.

{6} IHVH - Demaskowanie Chrzecijastwa

{7} dodam tu jeszcze, e suma cyfr tej godziny daje 6, a sama liczba jest niezwykle wana dla ydw,
gdy oznacza ludzko zniewolon, bez mocy duchowych i na (nie)asce ydw.

witynia Salomona

Tym z was, ktrym wydaje si, e wspczesna Masoneria jest od Szatana, mwi, zastanwcie si.
Nowoczesne Wolnomularstwo, ktre byo pierwotnie Ludzkim zakonem, zostao infiltrowane i przejte
przez ydw.

Oto fragment ksiki Jima Marrsa pt. Rule by Secrecy 2000, str 58 - 59:

Ta tajemna dynastia bankowa zostaa zapocztkowana przez Mayera Amschela Bauera, niemieckiego
yda urodzonego w 23 lutego 1744 r. w Frankfurcie

Mody Mayer studiowa by zosta Rabbim. By zwaszcza uczonym w Hashkalah, mieszance religii,
hebrajskiego prawa, oraz rozumu. mier jego rodzicw zmusia Mayera do porzucenia rabinicznej
szkoy i zostania praktykantem w domu bankowym.

Szubko uczc si swego fachu, zosta nadwornym porednikiem finansowym Wilhelma IX, krlewskim
zarzdc regionu Hesse-Kassel, oraz wybitnym Wolnomularzem. Wkrad si w aski Wilhelma, ktry by
zaledwie o rok starszy od niego, poprzez poczenie swych zainteresowa Wolnomularstwem i antykami.
Mayer zwyk szuka staroytnych monet i sprzedawa je swoim dobroczycom po bardzo zanionych
cenach.

Biorc pod uwag jego rabiniczne nauki, poczone z jego powanym poszukiwaniem antykw, Mayer
niewtpliwie dogbnie zrozumia staroytne misteria, zwaszcza dotyczce ydowskiej Kabay. To
wanie podczas tego okresu metafizyka Kabay zaczynaa si stapia z tradycjami Wolnomularskimi.

41
ydzi przejli kade rdo mocy Ludzi jakie mog. Bdc w ich centrum, albo przejmowali cakowit
wadz, albo patrzyli jak wypaczy je i zniszczy poprzez korupcj. Wspczesne Wolnomularstwo jest
nastawione na odbudowanie wityni Salomona.

Kady kto wie o biblijnym wznoszeniu tej struktury ma pojcie e nasze Demony, a dokadnie
Asmodeusz, byy okrutnie wyzyskiwane i zmuszane do budowania tego wbrew Ich woli przez yda
Salomona vel Shlomo. Cytujc Legends of the Jews Lewisa Ginzberga, Asmodeusz by w
okowach. Jak wikszo z nas zapewne ju wie, Goeckie (Gotyckie) Demony (Bogowie Ludzi) zostay
sptane i poniane przez wieki. Asmodeusz wyjani mi wiele i udzieli odpowiedzi na wikszo moich
pyta. ydowska witynia Salomona jest alegori oraz zasadniczym motywem Judeo-chrzecijaskiej
biblii. Caa biblia jest narzdziem z podprogowym przekazem, uywanym do kierowania mocy
psychicznej mas, wzmacnianym moc okultystyczn oraz magi.

Tak to leci:
Salomon mia niewyobraalnie wielkie bogactwa. witynia Salomona symbolizuje ydowski nard
(Izrael) jako cao:

*1Krl 4:1 Krl Salomon by krlem nad caym Izraelem."
1Krl 4:
20 A Judejczykw i Izraelitw byo tak wiele jak piasku nad brzegiem morza; tote jedli, pili i
weselili si.
21 A Salomon panowa nad wszystkimi krlestwami od rzeki Eufrat a po ziemi Filistysk i a
po granic egipsk; skaday one daniny i byy podlege Salomonowi przez cae jego ycie.
22 Do wyywienia Salomon potrzebowa w cigu jednego dnia trzydzieci korcw mki przedniej
i szedziesit korcw mki zwykej,
23 dziesi tucznych wow, dwadziecia wow z pastwiska i sto owiec, oprcz jeleni, gazeli,
saren i tucznego drobiu.
24 Wada bowiem krainami z tej strony Rzeki od Tifsach a po Gaz, nad wszystkimi krlami z
tej strony Rzeki i mia pokj ze wszystkich stron wokoo.
25 Judejczycy i Izraelici mieszkali tedy bezpiecznie, kady pod swoim krzewem winnym i pod
swoim drzewem figowym od Dan a po Beer-Szeb przez wszystkie dni Salomona.
26 Mia te Salomon cztery tysice zaprzgw do swoich wozw bojowych i dwanacie tysicy
jedcw.
27 Namiestnicy zaopatrywali krla Salomona i wszystkich, ktrzy korzystali ze stou krla
Salomona, kady w wyznaczonym mu miejscu, nie dopuszczajc, by czegokolwiek zabrako.
28 Rwnie jczmie i sieczk dla wierzchowcw i koni pocigowych dostawiali na miejsce,
gdzie naleao, wedug kolejnoci.
29 Da te Bg Salomonowi bardzo wielk mdro i roztropno, nadto rozum tak rozlegy jak
piasek nad brzegiem morza.
30 A mdro Salomona przewyszaa mdro wszystkich ludzi Wschodu i ca mdro Egiptu.
31 By on mdrszy ni wszyscy ludzie, ni Etan Ezdrachida, i Heman, i Kalkol, i Darda, synowie
Machola; jego sawa dotara do wszystkich okolicznych narodw.
32 Uoy on trzy tysice przypowieci i tysic pi pieni.
33 Mwi on w nich o drzewach, poczwszy od cedru, ktry ronie w Libanie, a do hizopu, ktry
wyrasta z muru; mwi o zwierztach i ptakach, o pazach i o rybach.
34 Tote ze wszystkich ludw przychodzili ludzie, aby sucha mdroci Salomona, od
wszystkich krlw ziemi, ktrzy posyszeli o jego mdroci."

*1Krl 10:
21 Wszystkie kielichy krla Salomona byy ze zota, take wszystkie przybory w Lenym Domu
Libaskim byy ze szczerego zota, nic nie byo ze srebra, gdy srebro w czasach Salomona za nic
byo uwaane,
22 gdy krl posiada okrty, ktre pyny do Tarszysz morzem wraz z okrtami Chirama; raz na
trzy lata przypyway okrty z Tarszysz, przywoc zoto i srebro, ko soniow, mapy i pawie."
23 Tak tedy krl Salomon bogactwem i mdroci przewysza wszystkich krlw ziemi
42
24 i cay wiat pragn oglda Salomona, aby sucha jego mdroci, jak Pan woy w jego
serce."
25 A wszyscy oni przynosili rokrocznie swoje daniny, naczynia srebrne, naczynia zote, szaty,
bro, wonnoci, konie, muy.
26 I nagromadzi Salomon wozw i jezdnych tak, i mia tysic czterysta wozw wojennych i
dwanacie tysicy jezdnych, a rozmieci je po miastach przeznaczonych dla wozw oraz przy
osobie krla w Jeruzalemie."

Salomon mia take par tysicy on oraz obfito wszystkiego innego.

Dobra, a co si dzieje z Ludmi? Czytajcie dalej

*1Krl 9:
20 Ca pozosta ludno po Amorejczykach, Chetejczykach, Peryzejczykach, Jebuzejczykach,
nie nalec do Izraela,
21 mianowicie potomkw ich, pozostaych po nich w ziemi, ktrych synowie izraelscy nie zdoali
wybi do nogi, tych Salomon zacign do robt paszczynianych, i tak jest do dnia dzisiejszego.
22 Z synw izraelskich Salomon nikogo nie zacign do robt paszczynianych, lecz byli oni
jego wojownikami i urzdnikami, naczelnikami i rotmistrzami, dowdcami wozw bojowych i
konnicy."

Ludzie, ktrych NIE ZDOALI WYBI DO NOGI SYNOWIE IZRAELSCY, SALOMON
ZACIGN DO ROBT PASZCZYNIANYCH, ROZUMIECIE TO???????

Bogowie Ludzi zniewoleni przez ydw oraz okrutnie wyzyskiwani, a po tym masowe mordowania oraz
zniewalanie pozostaych Ludzkich narodw. Asmodeusz wyjani mi, e witynia Salomona to
imperium ydw.

Nazarejczyk jest kolejn alegori, gdzie 12 apostow reprezentuje 12 plemion Izraela, a on je jednoczy.
Caa ta cholerna biblia jest tylko i wycznie potnym przekazem podprogowym z alegoriami w ktrych
ydzi tworz sw fikcyjna histori (kradzion od Ludzkich legend i wypaczan), uzurpujc wszelk
wiedz.

(Salomon poprosi ydowskiego Boga o mdro, jako e wiedza jest kluczem do wszystkiego) od
Ludzi ktrzy byli masowo mordowani i torturowani na mier jako czarownice itp. (ci, ktrzy mieli
wiedz okultystyczn), pozostali Ludzie zostaj potem zniewoleni z rki ydw, ktrzy kontroluj
wszelkie bogactwa oraz moc. Powysze biblijne cytaty mwi wszystko.

Mwi si, e Nazarejczyk take pochodzi od Salomona.

Tematem przewodnim caego chrzecijaskiego programu jest dug oraz bycie komu winnym co.
Adam i Ewa zgrzeszyli wic ludzko musi paci. To tylko jeden z licznych przykadw. Kademu
ma by przykro i ma paci za to. Tak wic mamy tu podprogowy przekaz odnonie dugu i wiszenia
komu czego. Kady ma aowa. Ten podprogowy cham jest tuczony do umysw Ludzi od dnia
narodzin.

Sia zjednoczonych myli pewnej liczby osb jest zawsze wiksza od sumy ich oddzielnych myli i
atwiej osiga zamierzony cel; byaby bliej przedstawione przez ich produkt. Arthur E. Powell Ciao
Astralne 1927

Niszczenie naszej przeszoci!!

Wikszo z nas wie e chrzecijastwo jest artem, ale na jak skal to ju osobna historia. Jest to
ciema o katastroficznych proporcjach. Badanie redniowiecznych malowide ujawnia woanie o pomoc.
Wielu artystw z tamtego okresu pozostawio przekaz w swoich dzieach. Istnieje cakiem sporo
43
malowide wszystkie o chrzecijaskich sprawach (to nie by wybr artysty, gdy koci katolicki mia
wadz absolutn i prawie kade dzieo sztuki w tamtym okresie musiao by o chrzecijaskiej tematyce
religijnej, w przeciwnym wypadku artysta zostaby posdzony o herezj, co oznaczao tortury i mier)
ktre ujawniaj latajce spodki unoszce si nad nazarejczykiem wraz z innymi znakami, mwicymi o
tym, e ta ndzna religia jest ciem oraz e ludzie wiedzieli o tym, lecz byli niezwykle ciemieni. Szare
chmury przysaniajce soce w obrazie Domenico Ghirlandaio Powoanie pierwszych Apostow z
1481r. ujawniaj pospn atmosfer ukazujc przykr okazj oraz wyjaniajc wiele. Zwiastowanie
Carla Crivelliego z 1486r. wyranie ujawnia UFO wiszce nad dziewic, emitujc strumie wiata do jej
gowy. Wielu artystw robio w swych obrazach aluzj do latajcych spodkw poprzez malowanie
soczewkowatych chmur na niebie.

Sawna Ostatnia Wieczerza Leonarda przedstawia apostow nazarejczyka w czterech grupach po
trzech, wskazujc na znaki zodiaku oraz sugesti wiedzia, e chrzecijastwo byo kamstwem. Wiele
innych malowide z tamtego okresu zawiera w sobie ukryte wiadomoci odnonie kamstwa, ktrym jest
chrzecijastwo, wystarczy tylko powici im czas na postudiowanie ich.

Istnieje par raportw, do ktrych umieciam linki zawierajce szczegy na dole strony o the Smithson
Institute zrzucajcym barki pene staroytnych artefaktw do Atlantyku. Wiele z nich pochodzio z
Egiptu, znaleziono je w Stanach. Wszystko to, co kci si z chrzecijask religi dostaje si pod
intensywne badania. Jako e ydzi, chrzecijanie oraz muzumanie twierdz, e wiat powsta okoo 6000
lat temu, od zawsze istnia konflikt z prawd w kwestii promowania tego kamstwa.

Kady nawet z poow mzgu wie, e w Iraku nie byo adnej Broni masowej zagady. Po mimo setek
oglnowiatowych protestw sprzeciwiajcych si inwazji oraz jasnych raportw ONZ z Iraku, George
W. Bush nieustannie nalega na atak na Irak. Natomiast to, e Izrael oraz USA posiadaj wszelk bro
masowej zagady bez jakiejkolwiek zewntrznej interwencji jest zupenie w porzdku. Wszyscy wiemy,
e pan Bush jest odrodzonym chrzecijaninem.

Prawdziwym powodem tego wszystkiego zdaje si kierowa na niszczenie wanych staroytnych
reliktw oraz dokumentw, ktre *dowodz*, e judaizm i chrzecijastwo to kamstwa. Saddam Hussain
wierzy, e jest reinkarnacj Nabuchodonozora. Wierzc w to, wyda jakie 500 milionw dolarw w
latach 80tych podejmujc prb odbudowania Staroytnego Babilonu, stolicy Nabuchodonozora.
Stworzono ponad szedziesit milionw cegie by zastpi mury Babilonu napisem Dla Krla
Nabuchodonozora za panowania Saddama Hussaina.[1]

Istniao wiele staroytnych wity oraz reliktw zagrzebanych pod piaskami Iraku, dowodzcych
pochodzenia ludzkoci. Czy s tam teraz, biorc pod uwag inwazj, nie wiadomo. Grube ryby wyday
zgod Siom Zbrojnym Stanw Zjednoczonych oraz amii Wielkiej Brytanii na niszczenie i/lub
pldrowanie czegokolwiek dusza zapragnie z irackich muzew.

Saddam Hussaina take pracowa nad przywrceniem Staroytnej Biblioteki Aszurbanipala, ktra bya
najwczeniej znan, zebran oraz skatalogowan bibliotek na wiecie. Teksty w niej zawarte pochodz z
okresu przed powodzi. Brytyjscy archeologowie w poowie XIX w. w Niniwie wykopali okoo 25.000
tabliczek z pismem klinowym, zebranych przez Krla Aszurbanipala, z ktrych prawie wszystkie s teraz
w Muzeum Brytyjskim.

W kwietniu 2002 roku iraccy archeologowie poprosili Muzeum Brytyjskie o zezwolenie na zrobienie
odleww tabliczek. Po mimo tego, e robiono kopie pewnych tabliczek w przeszoci, byby to pierwszy
raz gdyby jaka znaczna ilo kopii zostaaby udostpniona.

Zaproponowana rekonstrukcja biblioteki w Niniwie zawieraaby kopie wszystkich tabliczek z Muzeum
Brytyjskiego, a planowano z niej zrobi centrum dla uczonych oraz jako atrakcja turystyczna. Obok drzwi
do biblioteki miaby by orodek nauki pisma klinowego. Snuto te plany odnonie wydobycia jednego
ze skrzyde paacu krla Aszurbanipala w kopcu Kujundyk, gdzie uwaa si, e znaleziono by tysice
innych zakopanych tabliczek.

44
Istnieje okoo 10.000 nietknitych wykopalisk archeologicznych porozrzucanych po Iraku. Wedug
archeologw zodzieje cigle wamywali si do irackich muzew i kradli sumeryjskie artefakty (zdarzao
si to take przed wojn). Drogocenna zota biuteria oraz ornamenty byy nietknite. To, po co przyszli
to staroytne zapiski w formie cylindrw oraz tabliczek z pismem klinowym.

Pracownicy humanitarni oraz dyplomaci zagraniczni ONZ byli parokrotnie oskarani przez rzd Iraku o
przemyt tych artefaktw poza kraj. W lecie 2002 pewien iracki gospodarz sprzta puste mieszkanie w
Bagdadzkim pokoju, ktry nalea uprzednio do zagranicznego dyplomaty. Waciciel znalaz dwa
kartony fragmentw archeologicznych. Rzd Iraku nigdy nie nazwa dyplomaty ani kraju, z ktrego
pochodzi.

Saddam zapewnie wie, e ujawnienie dokumentw dowodzcych tego, e Judaizm oraz Chrzecijastwo
s pochodnymi lub kopiami staroytnej sumeryjskiej religii mogoby mie katastrofalny wpyw na
sprawy wiata. [2]

Gdy George W. Bush sta przed Pomnikiem Waszyngtona w styczniu 2001 roku, podczas jego
inauguracji poyczy zaskakujcy obraz z przeszoci. Odnoszc si dwukrotnie do Ameryki powiedzia: I
anio cigle pruje na trbach powietrznych i kieruje wichry.

Przez wieki po objawieniu si judaizmu oraz chrzecijastwa, podjto si kadej prby, od masowych
morderstw a po niszczenie caych miast i palenie staroytnych bibliotek wraz z orodkami nauki a na
morderstwach caych ludw koczc w celu wmuszenia ludziom okropnego kamstwa by zniszczy
prawd.

Czci powyszych informacji zostay wzite z nastpujcych ksiek:

[1] William Henry, 2003 Cloak of the Illuminati. Autor posiada wiele uytecznych informacji, jeli
potraficie czyta midzy wierszami, ale powanie udzi si co do nazarejczyka. Nazarejczyk, jak wszyscy
wiemy, jest postaci fikcyjn. Co do dziewicy, stworzenie to ukrado wszystko od Astaroth, podczas gdy
Ona zostaa sptana.

[2] j/w.

Fragmenty z linkw dotyczce archeologicznych przykrywek:

Smithsonian pewnego razu po prostu wzi bark pen niezwykych artefaktw na Atlantyk i wyrzuci
je do oceanu.

Historyk i jzykoznawca Carl Hart, wydawca WORLD EXPLORER, uzyska wwczas map
wycieczkowicza o Wielkim Kanionie z jakiego sklepu w Chicago. lczc nad map bylimy zdumieni
gdy zobaczylimy, e wikszo terenu po pnocnej stronie kanionu ma egipskie nazwy. Okolice wok
Ninety-four Mile Creek oraz Trinity Creek miay okolice (najwidoczniej formacje skalne), ktre
nazywano np. Wie Seta, Wie Ra, wityni Horusa, wityni Ozyrysa i wityni Izydy. W okolicy
the Haunted Canyon byy obszary z nazwami takimi jak Piramida Cheopsa, Klasztor Buddy, witynia
Buddy, witynia Manu oraz witynia Sziwy. Czy by jakikolwiek zwizek pomidzy tymi miejscami
oraz domniemanymi egipskimi odkryciami w Wielkim Kanionie?

The Smithsonian

W artykule z 1909 wyranie pisze, e Instytut Smithsonian jest zaangaowany w badanie wykopalisk
oraz prace tam. Nie mniej instytut zaprzecza jakoby dokonano tam jakichkolwiek odkry. Stawia to
wielkie pytanie, gdy jeli to jest prawdziwa historia, czemu instytut miaby ukrywa co, co mogoby si
okaza jednym z najwikszych odkry XX wieku? Wierzcie lub nie, ale the Smithsonian Institute ma
pierwszestwo w traceniu informacji o odkryciach, ktre uznaje on za nie pasujce do obecnie
akceptowanych dogmatw historii o Ameryce i jej interakcji lub raczej jej braku z innymi staroytnymi
cywilizacjami.
45

LINKI:
Report on the rampant destruction and wholesale looting of irreplaceable ancient artifacts in Iraq
Systematic destruction of the Baghdad Museum
More proof of the destruction
Archaeological Cover-ups
Suppressing Proof of the Past in the Grand Canyon

Biaa Kaplica

Przewicie stron do dou eby przeczyta wyjanienia wraz z interpretacjami. S to instrukcje do
odnowienia energii yciowej, transformacji duszy i przebstwienia. Oto dar Szatana dla ludzkoci.
Zwrcie uwag na cian najblisz widokowi obrazka:

1. Bg kieruje swoj seksualn energi do swego 3ciego oka.

2. Jego pierzaste nakrycie gowy wskazuje uczucie lekkoci ktre przychodzi wraz z prac energetyczn.

3. Ten drugi Bg trzyma obiekt w ksztacie stoka, uwaam e wskazuje to na koncentracj energii jako
e podstawa jest szeroka a szczyt wski. Skoncentrowana energia wdruje do 3ciego oka.

4. Poniej penisa Boga z pierzastym nakryciem jest jaki obiekt podobny do ptli, co wskazuje na
cyrkulacj energii seksualnej.

5. Powyej, przed Bogiem trzymajcym stoek jest Ankh, przed ankhiem jest kolejny stoek, wskazujcy
na koncentracj yciodajnej energii seksualnej w ankhu.

6. Bg trzymajcy stoek nosi inne nakrycie ni ten, ktry kieruje swoj energi. Oczywiste jest e Bg
ze stokiem instruuje go. Nie osign on jeszcze wyszego poziomu ni Bg, trzymajcy stoek. Mona
to dostrzec w nakryciu gowy, ktre ma dwa pira, wskazujc na to, e osign poziom w ktrym czuje
lekko. Nakrycie gowy drugiego Boga ma wa (kobr) wystajc z przodu w miejscu 3ciego oka,
wskazujc e ju wznis wow energi kundalini.

7. Powyej Boga z pierzastym nakryciem znajduj si obrazy wa, stoek skupienia oraz Ankh.

8. Po przeciwnej stronie jest kartusz, przedstawiajcy skarabeusza z kul ponad nim. Dokadnie pod
kartuszem wydaje si znajdowa promieniujca anergia, linie. Poniej tych s pira lekkoci.
Bezporednio poniej kolejnego kartusza zawierajcego znak w ksztacie oka, co uwaam e przedstawia
3cie oko, znajduje si zaptlony symbol. Wskazuje to, e ten Bg stojcy naprzeciwko Boga z pirami
osign mistrzostwo i niemiertelno. Spjrzcie na powysze ryciny, kontrastujce z Bogiem w
pierzastym nakryciu. Znajduj si tam 2 pira, oznaczajce e ukoczy ten etap, przechodzc do
wzniesienia swojej energii i osignicia transformacji oraz odrodzenia, na co wskazuje skarabeusz
niemiertelnoci.

9. Bg na tylniej cianie jest na niszym poziomie, a wskazuje na to w i Ankh, umiejscowiony na
znacznie niszym poziomie. Kula poniej jego penisa wskazuje na tworzenie kuli energii poprzez orgazm
a to 8 i 9 czakry czwartego wymiaru.

10. Bg na najdalszej cianie z przodu ma bezporednio pod swoim penisem obiekt w ksztacie ptli,
ponownie sugerujc krenie energii seksualnej. Droga do niemiertelnoci.

11. Wszystkie trzy obrazy przedstawiaj rne poziomy osigania niemiertelnoci.

46
Bogowie pozostawili nam te ryciny w kamieniu dla tych z nas, ktrzy s na tyle wiatli by czyta i
zrozumie je, jako e nie mog by zrozumiane. To instrukcje a hieroglify s bardzo duchowe. Ci, ktrzy
rozumiej, maj naucza i owieca reszt

- Wysoka Kapanka Maxine Dietrich
47
48
1. Mniej wicej ku rodkowi znajduje si Amon. Oczywiste jest, e osign On poziom transformacji.
Uwaam, e obraz zwierzcia na miejscu gowy oznacza t wanie transformacj.

Zwrcie uwag na kul energii nad Jego gow (sm czakr) z wem (symbol kundalini) wystajcym
z przodu.

2. Bogini (prawdopodobnie jego ona) siedzi za nim, z domi skierowanymi w jego stron kierujc
energi przez czakry doni do tyu szstej czakry.

3. Pokazuje ona niszy poziom osigania duchowej transformacji. Obraz ptaka siedzcego nad jej gow
wskazuje, e nie uzyskaa jeszcze etapu lekkoci.

4. Amon trzyma Ankh, co oznacza, e kry energi, ktr daje mu jego ona.

5. Zwrcie uwag na wiszc nad nimi cian powyej, w wraz z pirami. Ta Bogini w rodku,
Neftyda? Trzyma dwa koa, ktre wg mnie zawieraj wow energi.
49
po lewej:
Kobra wychodzca z gowy
Broda przypominajca skr wa
Nakrycie gowy imitujce kaptur kobry
Wykonanie przypominajce podbrzusze
kobry.

(po prawej) Kundalini; w wychodzi z gowy

(po lewej) Zwrcie uwag na uoenie rk Tota. Wiele egipskich
malowide mao wanie taki ukad rak, ujawniajc czakry doni.
50
wity W; od pocztku czasu;
we wszystkich kulturach na wiecie
USA to nie chrzecijaska nacja.
W 1754 Ben Franklin, Satanista,
wykorzysta wa, pierwsza znan
polityczn kreskwk w
amerykaskiej gazecie. W
potem znalaz si na jednej z
pokazywanej powyej
amerykaskiej fladze.
Medyczny Kaduceusz,
symbol Thota, leczcy,
nowoczesna medycyna ktra
uratowaa miliardy istnie.
Kaduceusz to ida i pingala
wa kundalini,
przemieniajcego nas w
Bogw. Oto lecznicza
energia w nas wszystkich.
Pan Drzewa ycia; Sumer, ok. 2500
lat p.n.e. Oryginalne Drzewo
ycia, przedstawiajce heliks
DNA; take symbol idy i pingali
wa kundalini.W Chinach i na Dalekim
Wschodzie - symbol Smoka
Statek wikingw - Drakkar

powyej: W na cianie wityni
staroegipskiej - w widziany jest wszdzie
w staroytnym Egipcie.

po lewej: Kopiec Wa, Ohio, USA
51


Piramida Pierzastego Wa, Teotihuacan, Meksyk

52
Historia Bafometa

Pochodzenie imienia Bafomet jest niejasne. Wydaje si, e jest to poczenie dwch greckich sw
baphe oraz metis co znaczy wchanianie wiedzy. Inni autorzy twierdz, e jest to wypaczona wersja
imienia Mohamed, lecz pierwsza definicja wydaje si bardziej dokadna. Bafomet pochodzi od Koza z
Mendes. Bafomet by take jednym z pseudonimw Aleistera Crowley. Bafomet nazywany te Kozem
z Mendes oraz Czarnym Kozem.

Kozio wie si z podnoci i symbolizuje alchemiczne Magnum Opus gdy nasza energia kundalini
wzrasta. Duchowa alchemia pochodzi ze staroytnego Egiptu i polega na transformacji ludzkiej duszy w
Bosk. To koczy dzieo naszego Boga Stwrcy, Szatana.

Najsawniejszym podaniem historycznym o Bafomecie zaczo si od Rycerzy Templariuszy. Uwaano,
e by on wtedy idolem, przedstawianym jako ludzka czaszka, wypchana ludzka gowa lub metalowa czy
te drewniana gowa z krconymi wosami; a czasami przedstawiany by jako czarny kot. Mwiono, e
idol by czczony przez Rycerzy Templariuszy w swych kocowych dniach jako rdo podnoci oraz
bogactwa. Zakon Templariuszy, ktrzy znani byli take jako biedni rycerze chrystusa zostali zaoeni w
1118 r. przez Hugh de Payens, pochodzcego francuskiej Szampanii.

Zakon rozpocz z dziewicioma lub jedenastoma ludmi, ktrzy zostali wysani do Ziemi witej by
kopa pod wityni Salomona dla paru zamonych rodzin europejskich, ktre rociy sobie prawo do
pewnych artefaktw zakopanych tam przed jej zburzeniem w 70 r. n.e. Zakon zoy luby ascetyzmu,
celibatu, oddania Kocioowi Katolickiemu oraz biedzie. Zakazano im posiadania jakichkolwiek
wasnoci. Jakikolwiek zgromadzony przez nich majtek mia by dzielony wsplnie. Przeprowadzajc
wykopalisk pod wityni rycerze odkryli zoto oraz staroytne relikty a take wiele zwojw.

Krtko po tym w caej Europie powstay katedry oraz inne budynki. Wikszo z Goeckich/Gotyckich
Demonw znana jest ze swej ekspertyzy w architekturze a na wicie kr legendy o tym, e wiele
mostw oraz budynkw w Europie zbudowano przez Szatana i Jego Demony.[2]

Prawdziwe znaczenie wityni Salomona to WITYNIA SOCA. Sol, Om i On znacz
soce. Sol to aciska nazwa soca, i jest bliska angielskiemu sowu dusza{1}. Om to nazwa
nadana Duchowemu Socu przez hindusw a On to sowo egipskie. Symbolika wityni Salomona
zostaa ukradziona i zrobiono z niej realn posta, tak jak z fikcyjnym nazarejczykiem i prawie
wszystkim w Judeo-chrzecijaskiej biblii. Po wicej informacji:

Usuwanie i bezczeszczenie Oryginalnych Tekstw Ludzi [p. artykuy w dziale Pochodzenie C]
Demaskowanie duchowej korupcji: duchowa alchemia i biblia.

Templariusze zostali w kocu wybrani by strzec Ziemi witej i chroni j przed muzumanami podczas
krucjat. Zakon urs do liczby tysicy ludzi, a w caej Europie organizowano grupy, lecz to Francja
pozostaa ich twierdz.

Ich piecz przedstawia dwch mczyzn jadcych na jednym koniu, jako
e we wczesnej historii zakonu rycerze nie mogli sobie pozwoli na
wierzchowca dla kadego. Podczas ich podry z i do Ziemi witej na
rodkowym Wschodzie napotkali wielu rnych ludzi. Moliwe jest e
dowiedzieli si o Kole z Mendes jako e muzumanie prowadzili zapiski i
posiadali wiedz historii staroytnego Egiptu, skd pochodzi Kozio z
Mendes.

Templariusze roli tak w iloci jak i w bogactwa, osigajc szczyt w XVI
w. Zakoczenie wypraw krzyowych nie miao adnego wpywu na zakon
gdy wykorzystali t szans do podry oraz do rozpoczcia handlu i kredytowania. Ustanowili bardzo
korzystn relacj biznesow z wrogiem w czasach rozejmu. Zakon zebra olbrzymie bogactwa i wadz.
53
Stali si w kocu ofiarami chciwoci kocioa katolickiego ktry by wiadom zakazanej wiedzy oraz
krla Francji Filipa IV, ktry by powanie zaduony i wisia zakonowi pokan sum pienidzy.

*Z tego, co wyczytaam, wyglda na to, e prawdziwym powodem przeladowania Templariuszy przez
koci katolicki bya ich wiedza okultystyczna oraz moc jak uzyskali podczas prowadzenia wykopalisk
pod wityni na Kopule na Skale. Potga ta przysporzya im olbrzymich bogactw, gdy tak wanie ma
dziaa dla tych, ktrzy s w jej posiadaniu oraz wiedz o tym, jak j wykorzysta.

Filip IV wraz z papieem Klemensem V spiskowali przeciwko Templariuszom by ich zniszczy. 13
padziernika 1307r. Filip IV kaza aresztowa Wielkiego Mistrza Zakony Jacquesa de Molay oraz 140
innych rycerzy w paryskiej wityni. Po tym we Francji nastpio wicej aresztowa.

Templariusze byli poddawani masowym torturom. Katolicki koci ze swoimi inkwizytorami oskaryli
ich o czczenie Diaba, bawochwalstwo, sodomi oraz blunierstwo. Ich spotkania otaczaa aura
tajemnicy a szalejce plotki o ich osobliwych rytuaach inicjacyjnych robiy wiele by promowa
publiczne podejrzenia co do zakonu. Czonkowie zakonu, bdc torturowanymi, przyznali si do
zrzeczenia nazarejczyka, opluwania, dreptania oraz obsikiwania krucyfiksu, stosunki seksualne z
Demonami, pozwalanie sobie na seksualne perwersje oraz czczenie idola Bafometa. Wielu
Templariuszy byo palonych na stosie i mordowanych przez inkwizycj, a Wielki Mistrz Jacques de
Molay by najsawniejszym z przypadkw. Po uwizieniu i torturowaniu go przez 7 lat, zosta on spalony
ywcem na stosie.

Caun z Turynu zawiera krew i pyny ustrojowe Jacquesa de Molay, gdy
by on kadziony na ou z pierza by wydobrze na wicej tortur od
inkwizytorw kocioa katolickiego. Po dokadniejszym zbadaniu, biorc
pod uwag uoenie ciaa (grna cz pokazana jest obok) oczywiste jest
to, e to w adnym wypadku nie mg by nazarejczyk.
Caun zosta take zbadany przez paru rnych uczonych ktrzy bez cienia
wtpliwoci potwierdzili, e biorc pod uwag materia oraz skadniki,
przedmiot nie pochodzi z czasw wczeniejszych ni XII w. Koci
katolicki, bdc podnym kamc, ktrym jest bezustannie, oszukuje ludzi
do dzi dzie.
Chciaabym doda jeszcze, jako korekta tego artykuu, w wietle nowej wiedzy, e chrzecijastwo
najwidoczniej objawio si wraz z inkwizycj{3}. W adnym wypadku nie jest starsze ni dwa tysice
lat, jak to powszechnie twierdz. Historia jest i bya zapisywana kamstwami, bdc jednoczenie
niszczon.
Oczywistym przykadem jest to co si dziao i dzieje obecnie w Iraku. To
czym bylimy indoktrynowani w szkole by w to wierzy nie do koca jest
prawd. Staroytne relikty oraz architektura mwi same za siebie. Co
wicej, historia zostaa zapisana i opowiedziana przez zwycizcw kadej
wojny. Pamitajcie, zawsze s dwie strony kadej relacji. JEDNA strona jest
zwykle jedyn ktr sycha z wycznie dozwolonymi opiniami. Wraz z
kamstwem caunem z Turynu (nazarejczyk jest wymylony i zosta
ukradziony od alchemicznego pojcia dziaania, ktry pochodzi od ponad
osiemnastu POGASKICH Bogw takich jak Odyn ktry wisia na drzewie
i Set ktry zosta ukrzyowany na furce, czy Ozyrys, ktry umar i zosta
wskrzeszony, itp.), wielu POGASKICH Bogw uchodzi teraz za
nazarejczyka, takich jak Apollo. Obrazy setek Pogaskich Bogw s teraz
nazywane podobiznami nazarejczyka. Nie rni si to niczym od
chrystianizacji Pogaskich wit, jak np. Wielkanoc (od Astaroth){4}, Jul
(ktry pierwotnie nie mia nic wsplnego z fikcyjnym nazarejczykiem), ktre teraz chrzecijascy
fundamentalici wypleniaj i zastpuj kamstwami, tak jak to uczynili z Pogaskimi wityniami, ktre
zostay zburzone a dokadnie na ich miejscu zbudowano chrzecijaskie kocioy.
54
Zanim de Molay zosta zabity na stosie przekl papiea i krla, przewidujc mier ich obu w przecigu
roku (obaj zginli w tym okresie).
Bafomet wyewoluowa przez wieki. Najbardziej znanym obrazem
przedstawiajcym go jest ten XIX-wiecznego francuskiego maga Eliphasa Leviego,
zwany Bafomet z Mendes. Levi poczy obrazy Diaba z Tarota i koza
czczonego w miecie Mendes w staroytnym Egipcie. Jest niejasne czy
staroegipskie kobiety odbyway stosunek z kozem podczas praktyk religijnych,
lecz koci tak twierdzi, i moliwe jest, e to wanie to przypuszczenie o tym
dao pocztek pogoskom, e czarownice odbyway stosunek z Diabem.
Sawny rysunek Bafometa Leviego reprezentuje mski/eski obraz
przedstawiajc dualistyczn natur ycia. Kobiece piersi oraz fallus, jedno rami
mskie drugie eskie, jedno wskazujce do gry a drugie na d przedstawiaj
Hermetyczn zasad jak na grze tak i na dole.
Obraz Leviego przypomina take egipskiego Echnatona, ktry jest jednoczenie
kobiet i mczyzn (zwrcie uwag na mskie i eskie cechy ciaa oraz wowe
cechy wygldu twarzy, symbolizujce wa kundalini) obrazujcego hermafrodyt
co oznacza zjednoczenie si mskich i eskich aspektw duszy, idy i pingali oraz
osignicie boskoci. Monoteizm jest kolejn alegori, jako e bogowie w
wielu staroytnych pismach to hasa na czakry duszy a gdy pracuje si nad
osigniciem boskoci dziki Magnum Opus, wszystkie czakry zostaj
przemienione i zjednoczone w zote. Joga jest dziedzin alchemii a sowo to
oznacza jedno. To jednoczenie duszy.
Jego [Leviego] ilustracja czy obraz Diaba z kola gow z Sabatu Czarownic, Boga Templariuszy i
Diaba z kart Tarota. W mniemaniu Leviego obraz ten pokazuje potgi wszechwiata, przedstawiajc
wpywy dobra i za.
Obraz dalej ewoluowa przez lata. Anton LaVey dostrzeg ilustracj w
ksice Mauricea Bessy 1961, English edition 1964. A Pictorial
History of Magic and the Supernatural byo to pierwsze znane i
opublikowane dzieo w ktrym pentagram z gow koza otoczony by
dwoma koami i zawiera hebrajskie litery tworzce napis Leviathan.
Imiona Samael i Lilith take zostay uwzgldnione w tym obrazie.
Leviathan, znany take jako Cthulhu jest nazw na wa kundalini.
Anton LaVey wyeliminowa Samaela oraz Lilith i zdecydowa, e ten
szczeglny symbol bdzie najlepiej reprezentowa Koci Szatana,
czynic go logiem Kocioa w 1967. z powodu hebrajskich liter ktre s
wysoce obraliwe dla Szatana i Jego Demonw, Kapastwo Duchowego Satanizmu usuno je i
zamienio na pismo klinowe z napisem Szatan.
Znak Kozioroca, przedstawiany jako kozio oznacza, e nowe zimowe soce znw si odradza jak dni
si wyduaj. Kozio jest jednym ze witych zwierzt Szatana. W V wieku p.n.e. Herodot donis e
ludzie z Mendes w delcie Nilu czcili wszystkie kozy, zwaszcza samce. Dla grekw i rzymian kozio by
symbolem mskoci. Kozy s podne oraz znane ze swojej podliwoci. Mendes osigno szczyt swego
rozwoju kulturalnego gdy czczono Boga-Barana, ktrego grecy potem zrwnali z Panem. Pan znany by
jako satyr. Satyry miay rogi, nogi, kopyta oraz brody koza. Symbolem Pana by fallus a wzywano go
by zapewni podno stad lub obfite owy. Czuwa on nad stadami i taczy przez lasy grajc na swej
lutni ktr sam wymyli. Jako podliwy przywdca satyrw, Pa ciga Nimfy.
Kozio (czasami uywano barana) by mistrzem podnoci i znany by jako kopulator w Anep oraz
zapadniacz w dzielnicy Mendes, w ktrej to kobiety byy bogosawione dziemi. Podczas rytuaw
55
kobiety taczyy nago przed wizerunkiem. Zakon Dziewiciu Ktw ma inn perspektyw odnonie
Bafometa. 7000 lat temu pewna cywilizacja znana jako Albion odprawiaa rne rytuay zwizane z
Mroczn Bogini, znan jako Bafomet.

rda:

Christopher Knight, Robert Lomas - The Second Messiah : Templars, the Turin Shroud, and the Great
Secret of Freemasonry. Published Shaftesbury, Dorset ; Boston : Element, 1997.

Grillot de Givry - Witchcraft, Magic and Alchemy 1931; translated into English 1971.
Rozdzia XI: Involuntary Demoniacs

Rosemary Ellen Guiley - The Encyclopedia of Witches and Witchcraft 1989 pozycja o Baphomet str
21-22 oraz Knights Templar str 186-187

David Pickering - Cassel Dictionary of Witchcraft 1996 pozycja o Baphomet str 11, Knights
Templar str 161

Frater U D - Secrets of Western Sex Magic 2001 The Ritual of the Goat of Mendes, str 192

John Parker - At the Heart of Darkness, Witchcraft, Black Magic and Satanism Today 1993 str 202

Gavin Baddeley - Lucifer Rising 1999 str 164 The Sinister Dialectic

Anna Franklin, Paul Mason - Lammas, Celebrating the fruits of the Harvest 2001 Article on the Goat-
str 166
Copyright 2003, 2005, Joy of Satan Ministries; Library of Congress Number: 12-16457
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
{0} Demaskowania Chrzecijastwa - pobierz

{1} dusza: ang. soul. Natomiast nie trudno jest dostrzec zwizek polskiego sowa ze sowami duch oraz
dech, a std ju niedaleko do oddechu. Bg Thot rzek, e ycie jest w oddechu, co potwierdza fakt, i
dziecko wychodzc z ona matki pacze ale nie z powodu krzywdy, lecz po to, by zaczerpn pierwszy
yk ycia. Take w tym momencie uzyskuje aur.

Pojcie duszy jest, take etymologicznie pokrewne z pojciem ducha. (). W polskim bliskie duszy s
np. sowa "dech", "dusi, "dysze", "zdechn".

Rodzima wiara Sowian zakada istnienie duszy zarwno u ludzi jak i u zwierzt. Wedug
jzykoznawcw dusza bya u Sowian tchnieniem utosamianym z oddechem.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Dusza_%28religia%29
Richard Webster - Odczytywanie Aury

Oddech jest take tym, bez czego moemy wytrzyma najkrcej bez jedzenia i picia moemy przetrwa
troch duej

{2} Duchowa korupcja - Demaskowania Chrzecijastwa

{3} Inkwizycja - Demaskowania Chrzecijastwa

{4} Demaskowanie Nowego Testamentu i chrzecijaskiej religii - Demaskowania Chrzecijastwa

Taka ciekawostka, ktr kiedy na Wikipedii o Bafomecie znalazem (oczywicie kto musia to usun,
bo cokolwiek dobrego o Diable jest zue) i tam spekulowano, e to imi wstecz temohpab to skrcenie
56
aciskiego Templum omnium hominis pacis abbas opat wityni pokoju wszechludzkoci (ale co do
dokadnoci tego tumaczenia z aciny gowy nie daj).

Pochodzenie Koza z Mendes

Pochodzenie Koza z Mendes mona dostrzec ju w
staroytnym Egipcie. Tysice lat temu Kozy oraz Barany
czczono w wielu miastach staroytnego Egiptu. Kozio
jest tosamy z Satanizmem. Rogi reprezentuj Rogatych
Bogw/Rogate Boginie. Kozio symbolizowa take
podno w wielu kulturach oraz czasach. By on
symbolem podnoci oraz obiektem na ktrym skupiano
religijne rytuay, pochodzce z czasw a do Sumeru.

Kozio z Mendes:
Ptah, Egipski Bg Magii, wiedzy oraz mdroci (inne
imi Szatana) *sta si* kozem, a czasami baranem w miecie Mendes, gdzie jako taki by czczony.
Kozio/Baran z Mendes przedstawia Ba, egipskie okrelenie na dusz. Ptaha uwaano za wielkiego
maga oraz Pana Wy.[1]
Istnieje wiele faszywych stwierdze, opartych na ignorancji, e Kozio zosta wymylony jako reakcja na
owieczk chrzecijastwa. Chrzecijaskie uycie owieczki przyszo znacznie pniej i tak naprawd
opiera si o znak Barana (wiosennej Owieczki Astaroth). Wszystko w chrzecijastwie zostao
ukradzione i wypaczone od religii je wyprzedzajcych.

Rogaty Kozio pochodzi take bezporednio od Szatana (Enki). Konstelacja Rogatego Koza
(Kozioroca) nastaje w przesilenie zimowe, znane jako Poudniowe Wrota Soca.[2]

Kozio znany by we wczesno-babiloskich czasach jako Bg EA (Enki/Szatan). Ea znany by jako
Ten o wielkim intelekcie i Pan witego Oka obroca swych ludzi oraz ten, ktry sprowadza i daje
wiedz oraz cywilizacj ludzkoci. Przedstawiany jako w, skoczy w Ogrodzie Eden jako W na
drzewie ycia, zachcajcy do nauki oraz wiedzy zamiast do bogiej niewiadomoci. Kiedykolwiek Ea
chodzi po ziemi, przyjmowa posta koza. Ea uwaano za Ojca wiata a jego wita, odprawiane ju
w 15.000 r. p.n.e. byy odprawiane przez uczestnikw noszcych kole skry.[3]

Satanizm jest po prawdzie najstarsz religi na wiecie. Nie jest on wymysem ani inwersj
chrzecijastwa. Staroegipskie podobizny Koza z Mendes:

rda:

Veronica Ions - Egyptian Mythology str 124, autorka pisze, e Ptah przybra form koza.

Veronica Ions - Egyptian Mythology, str 103

Bernadette Brady - Brady's Book of Fixed Stars, str 300-301
New Larousse Encyclopedia of Mythology, str 56

Jobes - Outer Space
Copyright 2005, Joy of Satan Ministries; Library of Congress Number: 12-16457

57


Imi Szatana

Po paru latach intensywnych oraz rozlegych bada wszystko zebrao si w jedn cao.

1. Biblia zostaa wynaleziona w celu utrzymania ezoterycznej wiedzy oraz mocy umysu/duszy w rkach
wybranej garstki.

2. Chrzecijastwo, ktre pojawio si z katolickim kocioem, zostao wymylone do fizycznego
wmuszenia powyszego oraz take do zniszczenia i zastpienia oryginalnych religii. Rodzime religie
skupione byy wok czci oddawanej wowi. W jest symbolem kundalini. Drzewo Wiedzy jest tak
na prawd map ludzkiej duszy. Mona je dostrzec prawie kadej staroytnej religii wyprzedzajcej
judeo-chrzecijastwo. Pie symbolizuje krgosup, a gazie to czakry oraz drogi kundalini. Istnieje
144.000 nadi (kanay dla energii kundalini) w ludzkiej duszy.

Budda usiad pod Drzewem Bo i osign owiecenie. Bo znaczy w, tak jak Bo-A lub Boo-Ta.[1]
Chrzecijaski koci ukrad, wypaczy i skorumpowa wszystko od religii oryginalnych. Drzewo figowe
znane byo jako Drzewo Mdroci Ficus religiosa. [2] Koci chrzecijaski wypaczy to w motyw
zakrycia listkami figowymi genitaliw Adama i Ewy. {1}

3. Szatan po hebrajsku znaczy wrg i adwersarz.

Sowo Szatan pochodzi z czasw znacznie wczeniejszych ni definicja hebrajska. Oto link, ktry
kade z was powinno zobaczy. Zwrcie uwag na pnocno-zachodni rg mapy Indii, nazwa miasta to
Satana.

Satnam oraz Sa Ta Na Ma s witymi mantrami uywanymi w medytacjach kundalini (wowych).
Pi pierwotnych dwikw w staroytnym sanskrycie, jednym z najstarszych znanych jzykw, to SA-
TA-NA-MA. Sa oznaczajca nieskoczono; Ta ycie, Na mier, Ma odrodzenie. Wszelkie
odmiany imienia SZATAN oznaczaj w sanskrycie PRAWD, jzyku, bdcym jednym z najstarszych
oraz najbardziej antycznych na wiecie.

Wszystko to ma zwizek z moc yciow kundalini (wem) w nas. Suknia rozmaitych farb Jakuba w
biblii to aura. Numer siedem to ilo czakr. Interpretatorzy starych grimuarw mylili si co do siedmiu
planet. Staroytni wiedzieli znacznie wicej o astronomii ni nam si wydaje.

58
Kady, kto ma pojcie o chiskiej medycynie oraz zaawansowanych sztukach walki jest wiadom
istnienia chi (siy yciowej, tak jak kundalini) oraz tego, e jest bardziej aktywna w pewnych ciekach
ciaa oraz w pewne dni i godziny. Zaadowaam w tym celu wykres w sekcji medytacji, s. 549. Autorzy
tekstw alchemicznych w tamtych czasach szyfrowali swoje pisma eby umkn przeladowa przez
koci.

Soce byo kolejnym obiektem czci w pierwotnych religiach. Dziao si tak z powodu czystej, naturalnej
energii jak dawao oraz jako rdo wszelkiego ycia. Czerpanie energii z ksiyca oraz gwiazd nawet
nie umywa si do tego, co mona zrobi pod socem, posiadajc wiedz oraz umiejtnoci. Kapastwo
Duchowego Satanizmu wie to. Dziury w aurze si regeneruj a sia yciowa jest wzmacniana tak, jak
przy adnym innym rdle wiata.

Naszemu ukochanemu Ojcu nadano take imi Lucyfer. Lucyfer by pierwotnie rzymskim Bogiem bez
jakichkolwiek powiza z Ojcem Szatanem/Ea. Przedrostek Luc oznacza wiato. Dusza potrzebuje
wiata. Gwiazda poranna, Wenus, bya rdem wiata dla staroytnych, jako e jej pojawienie si
wyprzedzao wschd tak wanego Soca. Wenus jest take wadc tak wanej czakry czakry serca. {2}

Ojciec Szatan (osobicie wol Go nazywa Szatanem) powiedzia mi e nie ma nic przeciwko, jeli ludzie
bd nazywa Go imionami, pod ktrymi by znany przez wieki, mimo, e s niedokadne. Nazywam Go
Ojcem Szatanem zawsze gdy si z Nim komunikuj lub dzikuje Mu za cokolwiek. Dla mnie Szatan
zawsze bdzie znaczyo adwersarz, wrg kamstwa, ktrym jest judeo-chrzecijastwo.

Koci katolicki wiedzia, e oryginalne religie musiaby zosta czym zastpione i to wanie powd
przez ktry pojawiy si te rne historyjki w biblii. One wszystkie s zernite od oryginalnych, ktre
pojawiy si na dugo przed judeo-chrzecijastwem, zanim to wychylio swj ohydny eb.

Maryja dziewica ukrada i zastpia Astaroth ktra zostaa sptana, i nazwano j Krlow Nieba.
Astaroth bya najbardziej popularn Bogini na wiecie przed chrzecijastwem. Fikcyjnego jehow
zernito od Enlila/Belzebuba/Baala, ktry by najpopularniejszym Bogiem w czasach przed
chrzecijastwem i potem pojawia si nasz ukochany Stwrca Ojciec Szatan/Ea, ktry skoczy jako W
oraz Diabe.

Seksualno, ktra jest podstawowym aspektem siy yciowej, zostaa natychmiastowo wzita pod lup
przez koci. Orgazm bezporednio stymuluje wa kundalini u podstawy krgosupa. Twrcza energia
potrzebna do stworzenia kolejnego ycia ludzkiego moe zosta uyta do poprawienia swoich si
yciowych, co rozwija i wzmacnia dusz.

Oczywiste jest, e uprawianie seksu nie mogo zosta zakazane, wic zaczto uywa strachu w celu
sprawowania nad ni cisej kontroli. W kociele chrzecijaskim, a zwaszcza w katolickim, wszelkie
przyjemnoci seksualne byy grzeszne i zostay przez niego zakazane. Akt pciowy by dozwolony
jedynie po to, by spodzi dzieci i tylko po to. Nago staa si grzechem bo prowadzia do dzy.
Masturbacja bya kolejnym grzechem miertelnym. Wszystko, co miao cokolwiek wsplnego z
wznoszeniem kundalini byo ostro atakowane przez koci. Jedynym celem chrzecijaskiego kocioa
byo usunicie wiedzy i nic poza tym.

Podczas gdy masy ludzi zostay odarte z wiedzy i mocy, wybrana garstka osb ktra pracowaa nad
usuniciem tej wiedzy wykorzystywaa j dobrowolnie by zniewala ignorancki wiat. Jezuiccy zabjcy
kocioa katolickiego znani s z tego, e nawet lewituj podczas czerpania mocy psychicznej z modlitw
niczego niewiadomych ofiar.

rdo:

Cloak of the Illuminati by William Henry, 2003
Ibid.
59

Po mimo e ksika posiada wiele wartociowych informacji jeli czyta si midzy wierszami, autor jest
powanie omamiony, gdy wierzy w tego fikcyjnego nazarejczyka.
Copyright 2005, Joy of Satan Ministries; Library of Congress Number: 12-16457
-------------------------------------------------------------------
{1} jezus przeklina drzewo figowe, poniewa nie chciao da owocw drzewo figowe = drzewo
mdroci, jezus = promowanie ciemnoty; takich przypadkowych rzeczy w biblii jest od zatrzsienia

{2} jak ju byo wspomniane, niektre artykuy maj przestarzae informacje Wenus jest wadc czakry
garda; czakra serca jest cznikiem, a z racji swej obojtnoci (bo nie ma polaryzacji ani mskiej ani
eskiej) wada ni Merkury
60
Zadedykuj
dusz
Szatanowi
61
***

Gdybym posiada tyle dusz, ile gwiazd jest na niebie, oddabym je wszystkie w zamian za prawo
zabrania sobie na wasno tego jednego Mefistofelesa.
- Dr Faust

*Przeczytajcie prosz Najczciej Zadawane Pytania na dole strony
-----------------------
oraz pozostae, jakie zebraem, a ktre stanowi cenne uzupenienie - C
-----------------------

Co si stanie, gdy oficjalnie zadedykuj si Szatanowi?

Szatan wypatruje swoich. Daje On nam wewntrzn si, przez co stajemy si silni duchem. W
przeciwiestwie do religii Prawej Rki w ktrych to wyznawcy poszukuj swego boga bez koca, Szatan
przychodzi do nas po swojemu. Czsto, moemy Go poczu. Przychodzi do nas gdy jestemy zaamani,
zmartwieni lub te spodziewamy si problemw.

Otrznie nas i nakieruje na to, na czym powinnimy si skupia by by szczliwymi.

Podstaw Duchowego Satanizmu jest dokoczenie dziea Szatana na ludzkoci. Celem jest osignicie
boskoci, a osigana jest ona poprzez medytacje mocy. Ludzko obecnie jest na bardzo niskim poziomie
duchowoci. Gdy zaczniemy medytowa, dowiadczamy gbokich, pozytywnych zmian w naszym
yciu. Szatan i Jego Demony (Prawdziwi Bogowie) chroni nas oraz obserwuj jak si zmieniamy i
osigamy osobist moc. Z Szatanem mamy ochron, jakiej ci z zewntrz nie posiadaj. Moemy rozwin
si w mocach umysu oraz duszy tak bardzo jak chcemy. Dla osb z zewntrz moe si to okaza
niebezpieczne.

Szatan daje nam take wiedz. Prowadz prost drog bez objawionej ksigi. Wraz z tym jak
zmieniamy si i dorastamy, nasze ycia zmieniaj si na lepsze i stajemy si szczliwsi. Przez Szatana
uczymy si jak przej kontrol nad naszym yciem i przeznaczeniem zamiast bycia zdanymi na ask
losu. Uczymy si leczenia ciaa oraz speniania naszych pragnie uywajc mocy naszego umysu i
duszy.

Poprzez zadedykowanie si, odprawiamy formalny rytua. Robione jest to z wolnej woli. Dokonujemy
wyboru, w przeciwiestwie do bycia zaciganym do chrzecijaskiego kocioa i wyrecytowania pustych
modlitw przed band idiotw (ukradzionych z reszt z wschodnich mantr).

Posiadajc wiedz oraz przeprowadzajc wasne badania moemy bezsprzecznie potwierdzi, e
nazarejczyk, jehowa i reszta towarzystwa s fikcyjnymi postaciami, ukradzionymi oraz wypaczonymi
pojciami, ktrych celem jest usunicie caej duchowej wiedzy, by ta wybrana garstka ludzi moga
rzdzi wiatem, uywajc mocy umysu i duszy. Dla dalszych informacji, zobaczcie Demaskowanie
Chrzecijastwa

Poniewa tak wielu zostao na si indoktrynowanych przez te postacie bdce wrogami Szatana,
wyrzekamy si ich na zawsze w rytuale dedykacji. Okazuje si to by dobre oraz wyzwalajce dla
psychiki.

Rytua inicjacji jest rzecz osobist, chyba, e zdecydujecie si na to, eby wasi przyjaciele wam
towarzyszyli, lub zrobicie to grupowo.

Potrzebne bd:

- 1 lub wicej czarnych, niebieskich bd czerwonych wiec (tyle, ile sobie yczycie)
- sterylna iga bd yletka
62
- kawaek czystego papieru, na tyle duego by napisa ponisz modlitw
- suchy dugopis do podpisania swego imienia we krwi (zanurzcie kocwk dugopisu w swojej krwi)
Napiszcie t modlitw:

Przed wszechpotnym i niewysowionym Bogiem, Szatanem/Lucyferem oraz w obecnoci wszystkich
Demonw Pieka, ktrzy s Prawdziwymi i Oryginalnymi bogami, ja, (swoje pene imi), wyrzekam si
jakichkolwiek wszelkich przeszych przynalenoci religijnych. Wyrzekam si faszywego, judeo-
chrzecijaskiego boga Jahwe, wyrzekam si take jego plugawego i bezwartociowego syna Jezusa
Chrystusa, oraz jego nikczemnego, ohydnego i zdemoralizowanego ducha witego.

Ogaszam Szatana/Lucyfera moim jedynym Bogiem. Obiecuj Go uznawa i bez zastrzee honorowa,
oczekujc w zamian Jego gwnego wsparcia w pomylnym wypenianiu moich stara.

Wane jest aby wzi kpiel przed kadym rytuaem jaki si wykonuje robi si to z szacunku. Gdy
jestecie gotowi, naley zapali wic. Nastpnie ig nakuwacie palec wskazujcy lewej rki i
wyciskacie troch krwi.

Podpisujecie swoje imi we krwi.

Mwicie modlitw na gos bd w mylach.

Zginacie papier i spalacie w ogniu wiecy. Wielu z nas pozostao i medytowao do momentu a wieca
si wypalia.

Na sam koniec rytuau zamykacie go sowami Niech si stanie oraz wielkim Ave Satan!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

F.A.Q. - Najczciej Zadawane Pytania:

Pytanie:
Czy mog wykona rytua wicej ni 1 raz?
Odpowied:
NIE!! Rytuay Satanistyczne s prawdziwe i wice. Ten rytua powinien by wykonany tylko RAZ!

Pytanie:
Wykonaem/am rytua. Ledwo mogem/am wycisn krew na papier, czy rytua jest cigle wany?
Odpowied:
TAK!! Ilo krwi si nie liczy, to tylko formalno. To, co jest w naszych sercach oraz to, jakie s nasze
intencje jest to znacznie waniejsze ni ilo krwi w naszym podpisie.

Pytanie:
Czy mog pniej odczyni rytua?
Odpowied:
W przeciwiestwie do rytuaw w innych religiach, Satanistyczne rytuay s prawdziwe i trwae.
Otrzymaam bardzo ma liczb listw od ludzi ktrzy byli zmieszani i nkani przez chrzecijan. Jedna
osoba wykonaa rytua odwrotny i Szatan j opuci. Cakowicie. On nie pcha si do nikogo.
Chrzecijanie s zwodzeni. Wierz e ich bg jest kochajcy i miosierny. W rzeczywistoci ten
potwr jest zoliwym, penym nienawici napastnikiem, atakujcym ludzi. Bdc z Szatanem, czowiek
cigle jest pod Jego ochron. Uwaa na nas i dla tego wchodzimy w nowe ycie gdzie nie musimy si
martwi, e inni wytrwaj. Nie jest idealnie, ale zawsze jest lepiej. Szatan nie kae ludzi za to e Go
odrzucaj, po prostu odchodzi a osoba pozostaje sama, zdana na zmaganie si z udrk ze strony wroga.

Ci ludzie napisali do mnie po paru miesicach, bagajc by Szatan ich ponownie zaakceptowa. Wrg nie
zrobi dla nich ABSOLUTNIE nic. Wszyscy gorzko aowali e kiedykolwiek odeszli, i desperacko
pragnli wrci.
63

Pytanie:
Jestem niepenoletni/a i moi rodzice sprawili by mi nie lada kopotu gdyby przyapali mnie na
odprawianiu Satanistycznych rytuaw.
Odpowied:
Jeli nie ma absolutnie adnej moliwoci eby wykona rytua bez bycia przyapanym, mona go
wykona w swojej astralnej wityni. Mona wykona ten rytua gdy jest si starszym. Zadedykowanie
si w astralu jest tak samo wane jak wykonanie go fizycznie. Szatan jest bardzo wyrozumiay jeli
chodzi o nastolatkw, ktrzy zmuszani s do akceptowania chrzecijastwa mieszkajc w domu i bdc
niepenoletnimi.

Pytanie:
Jestem niepenoletni/a, mieszkam w chrzecijaskiej rodzinie i moi rodzice zmuszaj mnie do chodzenia
do kocioa i uczestnictwa w chrzecijaskich sakramentach. Czy nadal mog si zadedykowa? Czy
Szatan nie bdzie ma mnie zy?
Odpowied:
Tak, nadal mona wykona rytua. Szatan jest wyrozumiay. Tak dugo jak jest si sercem lojalnym
wobec Niego nie bdzie na nas zy. Ci z was, ktrzy s niepenoletni nie s wolni. Nie ma potrzeby
ujawniania nikomu swojej przynalenoci do Szatana. To, co jest w sercu liczy si bardziej ni cokolwiek
innego. W Al-Jilwah Szatan radzi nam nie ujawnia naszej religii osobom z zewntrz, jeli ma to nam
wyrzdzi jakakolwiek krzywd jest to istotne zwaszcza dla nastolatkw. W mylach wyrzeknij si
tylko chrzecijaskiego boga jeli jest si zmuszanym do uczestniczenia w jakichkolwiek chaach.
Szatan rozumie, e ujawniane swej wiernoci Jemu przez nastolatkw yjcych w chrzecijaskich
rodzinach moe by wrcz niebezpieczne, a w niektrych przypadkach nawet zagraajce ich yciu.

Wykonaam swj rytua dedykacji par lat temu, 30 kwietnia o pnocy. Moje ycie przez te par lat
drastycznie si zmienio na lepsze. Znalazam bogie szczcie i gboka rado jakiej nigdy wczeniej
nie dowiadczyam. Nie mam wtpliwoci e Szatan/Lucyfer jest Bogiem Stwrc ludzkoci. Nie ma
takich sw by wyraziy moj gbok mio do Niego. Wzruszy mnie do ez wiele, wiele razy i obficie
bogosawi mi oraz mojej rodzinie. Usilnie zachcam kadego do wykonania rytuau dedykacji. Nigdy
wczeniej nie znaam pikniejszej, bardziej kochajcej i wspaniaej istoty jak mj ukochany Ojciec
Szatan. Pochwalone niech bdzie Jego imi i niechaj rzdzi po wsze czasy!!

- Wysoka Kapanka Maxine Dietrich.
Copyright 2002, Joy of Satan Ministries; Library of Congress Number: 12-16457

Addendum Dalsze pytania

Poniewa kwestia dedykacji jest ZAWSZE gorczkowo dyskutowana, oto dalsza seria pyta ktre zwykle
nowicjusze zadaj na forum. Zapoznajcie si prosz z tym, bo moe jest w nich odpowied na wasze
jeli takowe macie. Mog one wyda si dziwne a nawet gupie ale s autentyczne.

Na dzie dobry pytanie, ktrego moliwo wystpienia wiadczy o poziomie wiadomoci polskiego
spoeczestwa. Obraz pasoyda na stae przenikn do polskiej kultury, wrcz si zintegrowa, tak jak
pasoyt przyczepia si do organizmu swego ywiciela, co notabene jest idealnym zobrazowaniem tej
sytuacji. Czowiek to NIE pasoyd pasoyd to NIE Czowiek. Dla tych krwioerczych bestii jestemy
wycznie bydem (hebr. goy) std chrzecijan nazywa si owcami.

P: Jestem tylko p-ydem, czy mog si zadedykowa Szatanowi?
O: Szanowny pasoydzie, nie ma znaczenia czy jeste p-, wier-, czy w ilu tam procentach ydem.
Jeli ktrekolwiek z twej rodziny byo splugawione ydowskim genem, to jeste z wszech miar gadzim
64
pomiotem, a Lord Szatan wyranie stwierdzi, e ta zaraza to NIE Jego lud. Szatan po hebrajsku znaczy
wrg, adwersarz i TAK, JEST TWOIM WROGIEM WROGIEM YDW I TYLKO *YDW*. Dla
Czowieka chrzecijastwo jest tak nienaturalne, tak obce jak dla pasoyda Satanizm. Fragment w biblii
mwicy o ydach jakoby oddawali cze Prawdziwemu Bogu zamiast ich plugawemu fikcyjnemu
mesjaszowi, zjebzusowi, (Ap 3:9) jest tam tylko po to, aby chrzecijanie z wypranym mzgiem dawali si
oszukiwa i pozostali pod wpywem ydowskiej kltwy.

P: Co jest ABSOLUTNIE najwaniejsze w dedykacji?
O: a) odwaga, b) szczere chci, c) odprawienie rytuau. Kto moe mie wszystko, co wymagane jest do
dedykacji OPRCZ ODWAGI (prawdopodobnie osoba nie jest do koca przekonana o prawdziwej
naturze tej pasoydowskiej konspiracji przeciwko Szatanowi i Jego Dzieciom, nadal podwiadomie
tkwic w tym chorym programie) a tym samym zwleka z zadedykowaniem si, bo to, tamto, siamto i
owamto. Zanim si zadedykujecie, musicie wiedzie oraz czu, e to ydowskie gwno jakim te gadzie
pomioty smaruj nasze ludzkie twarze jest tylko tym nic niewartym gwnem.

P: Czy jak sprzedam dusz Diabu to zdobd bogactwo i saw a potem bd pon w Piekle?
O: Po pierwsze, takie postrzeganie Duchowego Satanizmu oraz Szatana / Lucyfera bierze si z judeo-
chrzecijaskiego pojmowania oraz indoktrynacji. Duchowy Satanizm to religia ducha, ktra kadzie
jednak nacisk na rwnowag tak bogactwa duchowego jak i materialnego. Chcesz bogactw? Zapewnij je
sobie sam/a. Postudiuj ten dokument a dowiesz si jak.

pytanie to jest zadawane naprawd czsto, wiadczc tym samym albo o niewystarczajcym zapoznaniu
si z zawartoci strony, albo o znacznym poziomie indoktrynacji. W obu przypadkach zaleca si wstpne
zapoznanie si z zawartymi tutaj informacjami, a nastpnie przeprowadzenie wasnych bada i
porwnanie wiadomoci celem weryfikacji zdobytej wiedzy

P: Chc si nauczy magii, ale nie bd sprzedawa duszy Szatanowi. Czy tak te moe by?
O: Tak i nie. Primo, patrz powysze pytanie. Secundo to chrzecijanie sprzedaj swoje dusze
ydowskiemu bogu, degenerujc je i ostatecznie unicestwiajc. Szatan chce abymy ZACHOWALI
nasze dusze, a co wicej ROZWIJALI je aby wyewoluowa. Ludzkie dusze su wrogim bogom
(twrcom ydowskiego gatunku) oraz samym ydom jako energia do rzucania kltw zniewalajcych i
niszczcych ras ludzk, a take do bogosawiestw na swj lud, aby chroni ich od katastrof, jakie
drcz wiat.

Wicej na: Pieko, mier i Zawiaty, s. 736

P: Co mam napisa czym?
O: Formuk dedykacji Ojcu napiszcie dugopisem bd pirem, natomiast wasze imi ma by napisane
t drobink krwi, ktr wyciniecie z palca, domylnie wskazujcego lewej rki.

P: Nie mam suchego dugopisu czym innym mog si podpisa?
O: To jest wanie kwestia przygotowa iga? Stara stalwka? Wymylcie co. Kreatywno.

P: Czy jak si zadedykuj Szatanowi, dostan swego Demona Stranika?
O: TAK. Kady Duchowy Satanista ma Demona Stranika, dostaje Go / J (lub raczej to On / Ona was
wybiera) lecz Ci kontaktuj si z nami dopiero wtedy gdy to *my* jestemy na to gotowi, tj. gdy jestemy
na odpowiednim poziomie duchowej ewolucji.

kolejne pytanie, ktre pojawia si czsto na forum zrozumcie, e priorytetem dla was jest rozwj, bo jak
inaczej bdziecie w stanie Go / J ujrze, usysze, czy w ogle uczy si (nawet przy uyciu lustra,
wahadeka czy innych narzdzi dywinacyjnych)? Wiadomo, ch poznania swego Demona Stranika na
pocztku jest dua, lecz pamita trzeba, e nie od razu Krakw zbudowano.

P: Czemu mam si podpisa krwi? Nie wystarczy podpis? Czy to nie krwawa ofiara?
O: W tej odrobinie krwi zawarte jest nasze DNA, nasza unikalna sygnatura genetyczna. Tak samo jak
podpis identyfikuje nas jako dan osob w wiecie biurokracji, tak ta kropla krwi jest oznak tego, e ten
65
/ ta chce kroczy ciek Lewej Rki, wyrzekajc si pasoydowskiego obrzydlistwa, i dc do
realizacji Dziea Lorda Szatana przebstwienia.

O ile biblia jest dzieem chorego ydowskiego umysu, ten gatunek dokonuje tam rzezi rozlewu
hektolitrw krwi ras ludzkich. Robi to wyczenie aby zasia terror w ludziach nie majcych pojcia
czym yd w rzeczywistoci jest. Co wicej, to ydzi w okolicach chanuki (ydowskiego wita
przypadajcego na okres Przesilenia Zimowego) porywaj ludzkie dzieci, nastpne je bestialsko torturuj
po czym *wypijaj ich krew*. Poczytajcie sobie o pierwowzorze wampira:

Wicej na:
Demaskowanie Chrzecijastwa Krwawe ofiary z ludzi
Przesanie Szatana Odnonie krwawego powicania ofiar

P: Czy poprzez czysty papier macie na myli aden poky, bez zagniece ani bez linijek, aden
kremowy, kredowy, itp.?
O: aden poky i bez zagniece reszta zaley od was.

P: A czy trzeba pali papier z dedykacj? Czy nie ma jakie innej metody, np. podarcia go (itp.)?
Nie chc, aby moi rodzice / wsplokatorzy czuli zapach dymu lub eby cokolwiek si zapalio.
O: Naley go spali. Kwestia dymu to cz przygotowa tzn., jeeli szykujecie si do dedykacji, a
mieszkacie z kim, kogo w smrd moe zdziwi, upewnijcie si, e po rytuale przewietrzycie dane
pomieszczenie dosy dokadnie. Jeli macie w zwyczaju palenie kadzideek, to zapalcie jedno tak do
rytuau (jeli tego chcecie) a potem do zamaskowania dymu.

P: Czy na zakoczenie mam dosownie wydrze si, na cae gardo wykrzykn Ave Satan!?
O: Uyjcie zdrowego rozsdku.

P: Czarna, niebieska i czerwona to s kolory wieczek zalecane. A nie mog mie biaej?
O: Postarajcie si o to, by zdoby ktr z tych.

P: Nie mam kielicha czy mog uy swojego ulubionego kubka, szklanki lub czego podobnego?
O: Tak. Upewnijcie si tylko e naczynie jest czyste. Mdre byoby przeznaczenie tego naczynia
wycznie do rytuaw.

P: Czy s jakie konkretne miejsca gdzie mog si zadedykowa, lub takie gdzie stanowczo nie
powinno si tego sakramentu wykonywa?
O: Kiepskim pomysem jest dedykowanie si na cmentarzu, miejscu jakiego wypadku, masakry, itp.
nie wiem dla czego kto miaby to robi tam, ale pomysy s rne. Oprcz tego, wszelkie miejsca gdzie
jest brud (energetyczny bd fizyczny) take odpadaj. Upewnijcie si, e miejsce jest czyste jeli np. to
wasz pokj, posprztajcie go na t okazj.

Wicej na: Znaczenie rodowiska

P: Wykonaem/am dedykacj w jzyku innym ni polski czy jest ona wana?
O: TAK.

P: Czy jak pisz w formuce Bogiem, Szatanem / Lucyferem to mam wybra jedno z imion
czy napisa oba?
O: A czy tam jest co o wyborze imienia? Piszecie OBA IMIONA CA formuk.

P: Chia(a)bym si ochrzci dla Ojca by sta si Jego Dzieckiem. Jak mog tego dokona?
O: Ludzie, Aryjczycy (tak, my Sowianie jestemy Aryjczykami podobnie jak cay gatunek Ludzki) S
Dziemi Ojca Szatana. Chrzci si mae dziecko ktre wzio si ze zwizku dwch Satanistw. Dla was
jest dedykacja TAK SAMO WANA.

66
P: Czy mog si podpisa pseudonimem, albo skrtem / zdrobnieniem, bo imi mam za dugie / bo
go nie lubi, itp.?
O: Pene imi, adnych zdrobnie, ksywek, nickw, pseudonimw, przezwisk, itp.

P: Zadedykuj si eby pogada sobie chwil z Demonem, bo reszt mam gdzie. Pasi?
O: Istoty ktre maj duchow wojn na gowie i s zajte pomaganiem Satanistom autentycznie oddanym
duchowej ewolucji oraz duchowej wojnie nie bd traciy czasu tylko dla tego, e ja kcem sobje ucion
pogawendke. Udowodnij, e zasugujesz na Ich uwag. Inna sprawa to otwarto duchowa jeli dana
osoba ma zamknite zmysy astralne (jasnowidzenie, jasnosyszenie) to si rzeczy Ich nie zobaczy oraz
nie usyszy.

P: Chc nauczy si magii ale boj si Szatana i Demonw
O: Wieki indoktrynacji naszych dusz zaszczepiy w nas lk przed naszym Bogiem Stwrc. W takim
wypadku zalecam najpierw postudiowa Demaskowanie Chrzecijastwa, porobi wasne badania. Moja
obserwacja jeli naprawd chcecie znale informacje (postrzpione, bo to do was naley ich
poukadanie, posegregowanie oraz przyswojenie) potrzebne wam do tego aby si przekona czy to co jest
tu zawarte jest prawd, znajdziecie je.

Wicej na:
Demaskowanie Chrzecijastwa
Przesanie Szatana

P: Nigdy nie miaem/am do czynienia z okultyzmem, i jestem wieo po dedykacji (lub przed
podjciem decyzji o niej). Kiedy mog si spodziewa jaki rezultatw, wizyt Demonw itp.?
O: Jeli kto jest nowy, niech zacznie wiczy medytacj pustki, oraz wzmacnia swoj aur, a take
zacz otwiera czakry jest to naturalnie bardzo pobiene. Z czasem zaczniecie odczuwa rezultaty
waszej pracy, a czas potrzebny dla kadego jest kwesti *indywidualn*.

Wicej na:
Pustka
Wzmacnianie aury
Otwieranie duszy

P: Nie wiem czy bd potrafi/a wierzy w Duchowy Satanizm, czy nadal mog si zadedykowa
eby sprawdzi?
O: Przede wszystkim w Satanizmie chodzi o NAMACALNE FAKTY w oparciu o wiedz okultystyczn /
duchow. W przeciwiestwie do pasoydowskiego programu, ktrego celem byo wstrzymywanie
postpu technologicznego, Satanizm i nauka id ze sob w parze, lecz to do nas naley poczenie
jednego z drugim co jest wykonalne. Dedykuje si wtedy, gdy ma si dowody na to, e Duchowy
Satanizm to jest to, i ma solidne podstawy w wielu dziedzinach, choby byy czysto subiektywne. W
takim wypadku najlepiej poczyta ten plik i przeprowadzi swoje wasne badania w celu weryfikacji.
Satanizm to NIE chrzecijastwo, w ktrym owca ma lepo i fanatycznie poda za czym
irracjonalnym, czego na oczy nie widziaa. Duchowy kontrastuje z biblijn mondrociom:

J 20:29 Powiedzia mu Jezus: Uwierzye dlatego, e Mnie ujrzae? Bogosawieni, ktrzy nie widzieli,
a uwierzyli.

P: Boj si, e jak mieszkam w miejscowoci, gdzie jest duo chrzecijan to anioy zaczn mnie
atakowa, czy to dobry pomys eby si dedykowa juz teraz?
O: TAK. Jeli jeste pewien / pewna tego, e Satanizm jest dla Ciebie, zadedykuj si i zacznij wzmacnia.
Dedykacja, a co waniejsze, nasze oddanie sprawie, jest dowodem dla Ojca aby nas chroni (czego od
Niego oczekujemy, lubujc Mu szczerze nasz lojalno). Swoj drog, wrogie siy atakuj tych, ktrzy
stanowi jakie zagroenie dla ich programu. Nie oznacza to bynajmniej tego, e macie cieszy si z ich
machinacji, lecz bdcie wiadomi tego detalu, ktry jest powodem ich ewentualnych atakw.

P: Mam x-dziesit (30, 50, itp.) lat, czy nie jestem za stary/a na zadedykowanie si?
67
O: NIE. Brak jakichkolwiek ogranicze wiekowych co do dedykacji. Jedni przychodz do Szatana
wczeniej, inni pniej (najgorzej maj ci Ludzie, ktrych ydowska zgnilizna splugawia doszcztnie
wynik intensywnej indoktrynacji). Jeli jeste pewien / pewna e chcesz si zadedykowa i wyzwoli si
z okoww potpienia, jeste Czowiekiem, to wiek jest bez znaczenia.

P: Czy s jakie grzechy ktrych musz si wystrzega po dedykacji?
O: Pojcie grzechu zostao nam narzucone przez pasoydostwo aby poczuciem winy ta zaraza trzymaa
nas w garci przy ziemi. Osobn kwesti jest fakt wykorzystywania spowiedzi jako narzdzia do
kontroli wadcw i innych. W obecnych czasach spowied suy zaszczepianiu oraz utrzymywaniu
niewolnika w poczuciu winy za to, e jest si Czowiekiem, robicym Ludzkie rzeczy. Jedynym
grzechem jest GUPOTA. Kady popenia bdy, lecz wane jest aby wynie z nich lekcj i unika
popenieniach ich w przyszoci. Stoi to w sprzecznoci z biblijnymi mondrociami. Chrzecijastwo
natomiast egzaltuje kretystwo i bezmylno, gdy ciemnogrodem najatwiej wada gupi niewolnik
nie sprzeciwi si swojemu panu.

Prz 3:5 Z caego serca Bogu zaufaj, nie polegaj na wasnym rozsdku

1Kor 1:
20 Gdzie zatem jest mdrzec? Gdzie uczony w Pimie? Gdzie badacz tego wiata? Czy Bg nie
zamieni mdroci wiata w gupot?
21 Skoro bowiem wiat za pomoc swojej mdroci nie pozna Boga w caej Jego mdroci,
wwczas spodobao si Bogu zbawi tych, ktrzy wierz, przez goszenie nauki uwaanej przez
wiat za gupot.

1Kor 7:
21 Zostae powoany jako niewolnik? Nie martw si! Owszem, nawet jeli moesz sta si
wolnym, raczej skorzystaj [z twego niewolnictwa]!
22 Albowiem ten, kto zosta powoany w Panu jako niewolnik, jest wyzwolecem Pana. Podobnie
i ten, kto zosta powoany jako wolny, staje si niewolnikiem Chrystusa."

P: Mieszkam z rodzicami, a chcia(a)bym si zadedykowa, jak znale miejsce na dedykacj? O:
Przede wszystkim, jeli nie moecie wykona tego w astralnej wityni, dobrze jest si zapozna
dokadnie z rozkadem dnia rodzicw, rodzestwa itp., wybra odpowiedni czas, moe przed pjciem
spa, gdy kpiel jest tu wana, albo uda si do znajomego, ktry moe wiedzie o naszej religii. Cay
rytua trwa maksymalnie 15 minut, lecz dobrze jest sobie zarezerwowa do p godziny dla waszego
spokoju.

P: Po co tak czsto podkrelasz to, e wane s szczere intencje oraz odprawienie tego rytuau, itp.?
Przecie to wszystko jest napisane na gwnej stronie.
O: U niektrych umiejtno czytania ze zrozumieniem szwankuje, std trzeba im to powtarza
wielokrotnie aby do nich dotaro. Jedni potrzebuj mniej danych by dziaa, inni wicej w tym wypadku
obie opcje s dopuszczalne, a poprzez ten artyku staram si zaspokoi tych drugich.

P: Jestem bez grosza, nic mi si nie udaje, wszystko jest do chrzanu - czy Szatan pomoe mi
naprawi moje ycie?
O: Gwnym problemem moe tu by destruktywna mentalno, od stuleci tuczona nam do gw przez
ydostwo ubstwo = cnota, bogactwo = zo, ktra sprawia, e to ycie jest takie a nie inne (Mk 12:42-
44). Umys to potne narzdzie naley go przeprogramowa poprzez prac nad sob oraz wzmacnianie
si. Inn kwesti jest to, czy dana osoba chce si zadedykowa tylko po to, eby poprawi swoj sytuacj
finansow, a nie autentycznie i szczere duchowo ewoluowa, przy okazji osigajc otrzymujc znacznie
wicej ni bogactwo finansowe.

Mk 12:
42 Przysza te jedna uboga wdowa i wrzucia dwa pieniki, czyli jeden grosz.
43 Wtedy przywoa swoich uczniw i rzek do nich: Zaprawd, powiadam wam: Ta uboga
wdowa wrzucia najwicej ze wszystkich, ktrzy kadli do skarbony.
68
44 Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywao; ona za ze swego niedostatku wrzucia
wszystko, co miaa na swe utrzymanie.

P: Czy jak zadedykuj si Szatanowi, to musz powiedzie o tym rodzicom/opiekunom?
O: Przede wszystkim PO CO W OGLE mia(a) by o tym mwi rodzicom? Duchowy Satanizm to
decydowanie za siebie. Niejednokrotnie gdy dana osoba przyznaa si rodzicom e jest Satanist(k)
popada w powane kopoty, ktrych potem aowaa. Zatem nawet jeli wasi rodzice WYDAJ si by
tolerancyjni, to moe si okaza, e ydowski program wemie gr pamitajcie, e chrzecijastwo
na przestrzeni ponad milenium byo nam sczone do serc i dusz, aby upewni si, e Sowiastwo polskie
pozostanie zatrute. Nauczcie si kreatywnoci oraz sprytu, zapoznajcie si z rozkadem dnia rodzicw,
zastanwcie si kiedy moecie zrezygnowa z bezczynnoci na rzecz wasnego duchowego postpu.

P: Czy mam si zadedykowa w jakim 9 krgu eby jaki Demon / anio mnie nie skrzywdzi?
O: NIE!!! Krgi s bardzo obraliwe dla Bogw, gdy byy uywane przez magw Praworcznych do
ptania Demonw i zmuszenia Ich do wypeniania ycze danego gupca, ktry stosowa ydowskie
grimuary. To pasoydowskie techniki! Jeli zadajesz takie pytanie, najlepiej wstrzymaj si z pomysem
dedykacji do czasu a nie poczytasz caego dokumentu lub, a co waniejsze, nie przyswoisz i nie
zrozumiesz na czym to wszystko polega.

P: W dedykacji mam si wyrzec jezusa, jehowy i ducha witego dla czego, skoro to fikcyjne
postacie?
O: Poniewa poprzez te kamstwa ydowska zaraza sczy swoj niszczycielsk trucizn do naszych dusz.
Te wymylone i wmuszane nam postacie s okowami Polski, i to one nas niewol wyrzekajc si ich,
spluwamy ydostwu w twarz i odmawiamy bycia ich niewolnikami. Jeli dana osoba ma problemy z
opluciem tych postaci, to znaczy e jeszcze tkwi w ydowskim szambie i nie jest gotowa na dedykacj.
Jeli chce powanie si zadedykowa, jej obowizkiem jest przeprowadzenie na wasn rk bada
najlepiej *poza* stronami powizanymi z JoSem aby mie inne dane.

WK Maxine o zJebzusie:

Ten bezwartociowy mie jest fikcyjny. Powodem, dla ktrego pisaam o tym na stronie jest fakt, i dla
wielu jest on realny w ich umysach, a ucisk wierzenia w to co musi by usunite aby ofiara uwolnia
duchowo si wyzwolia. To potny myloksztat, a istniej wrodzy kosmici [Szatan mi o tym
powiedzia] ktrzy na zmian podszywaj si pod niego. Blunienie ducha witego to kolejne co
uwzgldniam podczas pisania dedykacji, jako e dowodzi to i dana osoba jest *miertelnie* powana w
kwestii dedykacji swojej duszy Szatanowi, poniewa to jedyny grzech jaki jest niewybaczalny wedug
tej pieprzonej biblii. Suy to take duchowemu oczyszczeniu.

P: Czy jak zostan duchowym Satanist, to bd musia uywa czarnej magii?
O: Czarna magia suy przede wszystkim temu aby dociec sprawiedliwoci, a bya przeciwko nam,
Ludziom, uywana od pocztku powstawania i krystalizowania si chrzecijaskiej nikczemnoci.

Wicej na:
O czarnej magii
Czarna magia i zdrowie umysowe
Walczenie
Czarna sztuka

P: Skoro inni Bogowie te s prawdziwi, to czy Im take mam zadedykowa dusz?
O: Nie. Szatan jest naszym gwnym i Jedynym Bogiem. To On jest naszym STWRC, ktry za
pomoc zaawansowanej inynierii genetycznej stworzy pierwszego czowieka Adama.

Wicej na:
Drzewo Wiedzy, Jabko i W
Stworzenie Ludzkoci przez Szatana

69
P: Ukuem/am si w inny palec, czy dedykacja nadal jest wana?
O: Tak.

P: Czy jest moliwe zadedykowanie si bdnie? Bo np. zgasa mi wieczka, wylao si troch
napoju, weszli rodzice / brat / siostra / zwierzak, itp.?
O: To drobiazg, ktry jest mao wany to, co JEST wane to wasze intencje. wieczk mona ponownie
zapali, napoju dola, itp. W kwestii rodziny dobrze by byo zapobiec temu aby rodzice przerwali w
rytua. Nie mniej, dobrze jest sobie wymyli jaki argument (i to najlepiej solidny) w razie najgorszego.

P: Jestem gejem / lesbijk, (czy w ogle GLBT) Szatan mnie zaakceptuje?
O: TAK. Ojciec akceptuje nas z tak orientacj, z jak si urodzilimy rwnie GLBT.

P: Czy kto moe si za mnie pomodli podczas gdy bd si dedykowa?
O: Nie. To, co znamy jako modlitwa to w po prostu wysyanie energii w celu realizacji czego, lub
nucenie mantr. Jako taka, poprzez zniewolenie Ludzi oraz narzucenie nam faszywego, nienaturalnego
kultu, umoliwia ydom stworzenie puli energii zwanej ihvh / jahwe / jehowa / allah itp. z ktrej ci
czerpi do rzucania kltw oraz oglnie czarnej magii.

P: Boj si Szatana, bo ksidz mwi, e to potwr (i inne takie ydowskie brednie).
O: Postudiujcie zatem Demaskowania Chrzecijastwa oraz Skeptics Annotated Bible, gdzie pokazane
s potwornoci prawdziwego ZA jehowy, czyli rasy ydowskiej. Przez milenia ta zaraza praa
Ludziom mzgi e to nasz Bg Stwrca jest potworem bo koci (narzdzie pasoydostwa do usuwania
wiedzy duchowej) si o Nim wypowiada sami przekonajcie si kto jest uosobieniem wszystkiego co
ohydne i odraajce oraz nieludzkie. Samo za poznanie Ojca wymaga czasu. Inn jest Vatican Crimes
Watykan, bdcy skupiskiem ydowskiej wadzy nad gatunkiem ludzkim od pocztku stoi za zbrodniami
przeciwko nam oraz wszystkiemu co wite, co pochodzi od Szatana.

P: Czy dedykacja w nw / peni Ksiyca i/lub w prnym kursie Ksiyca czy te podczas
zamienia jest wana, czy bd musia/a poczeka na inn dat?
O: TAK, JEST WANA. W dedykacji do Ojca licz si SZCZERE chci jeli kto jest SZCZERY to
choby wszystkie planety byy w retrogradacji a Ksiyc w nowiu, prnym kursie i w jakim zamieniu
wasza SZCZERA dedykacja JEST wana.

P: Czy jest jaka szczeglna data kiedy mog si zadedykowa?
O: Tak t dat jest dzie, w ktrym *wiesz* i *czujesz* e jeste gotowy/a na zadedykowanie si.

P: A co jeli nie jestem godzien / godna zadedykowania si Szatanowi?
O: Pytanie to cuchnie polsk mentalnoci zbrukan ydowskim brudem pozbdcie si tego. ydzi,
bdcy krzywk reptilionw (kosmicznej rasy humanoidalnych gadw) i Ludzi s istotnie niegodni,
poniewa to nie potomstwo Ojca Szatana. Kada osoba, ktra jest szczera, widzi czym naprawd jest
Duchowy Satanizm a take jakim kamstwem jest ydowski program, i pragnie si rozwija *bdzie*
godna dedykacji swej duszy Szatanowi.

P: Nie obchodz mnie adne religie ani inne bzdury, zaley mi tylko na (jaki powd: zemsta,
pienidze, wadza, manipulacja, kobiety / mczyni, itp.). Zadedykuj dusz Szatanowi tylko po to,
aby to osign. Czy bdzie On na mnie zy?
O: Tego typu mylenie cuchnie ydowskim niech Demon pomoe mi w tym i tamtym jak to radz
ydowskie grimuary typu Klucz Salomona, Lemegeton, Goecja itp. Zemsta to sprawiedliwo, jakiej
obecny (czytaj zaydzony) system prawny nie jest wstanie (i nigdy nie bdzie) wyegzekwowa. Lecz aby
mc jej dokona, trzeba mie moc duchow a eby j mie, wymagany jest pewien stopie duchowej
ewolucji. Duchowy Satanizm to umoliwia a nawet wicej, daje nam wadz nad naszym yciem oraz
take przeznaczeniem. Jeli zatem motywuje Ci tylko zemsta, czy jakiekolwiek inne powody BEZ
autentycznego zrozumienia na czym polega Duchowy Satanizm to Twoja dedykacja nie bdzie szczera
a tym samym wana. Duchowy Satanizm to ewolucja, wywyszenie duszy do boskoci oraz zapewnienie
sobie wszystkiego, co jest nam potrzebne.

70
P: Jeli zadedykuj si to jakie moce nadprzyrodzone otrzymam?
O: Takie jakie sobie wypracujesz. W miar jak regularnie i cierpliwie praktykujemy medytacje mocy,
wzmacniajc przy tym ciao i umys, rozwijamy w sobie umiejtnoci, ktre przecitna osoba nazywa
nadnaturalnymi, lecz tak naprawd s one przedueniem naszych fizycznych moliwoci. Owe siddhi
to m.in. jasnosyszenie (such), jasnowidzenie (wzrok), czy pirokineza bd kontrola umysw. ALE
wymaga to cierpliwoci.

P: Mj dobry przyjaciel / przyjacika jest Satanist(k) a ja nie, czy z tego tytuu ja te mog
przyzwa Demona i powoa si a niego / ni?
O: A czy to Ty osobicie chcesz przywoa tego Demona, czy ten / ta Satanist(k)a? Jeli jeste osob Bez
(czytaj: nie zadedykowan Szatanowi = bez Jego opieki), i BOISZ si tego, z czym wie si Duchowy
Satanizm, przem si i poczytaj Demaskowanie Chrzecijastwa, a przekonasz si, e nie taki Diabe
straszny jak go chrzecijastwo maluje.

P: Podoba mi si to wszystko co jest napisane w tym dokumencie / na JoSie, ale chcia(a)bym
otrzyma jakie wsparcie, moe mentora ktry by mnie poprowadzi i pomg w staniu si
najlepszym/ jak tylko mog.
O: Primo, w Duchowym Satanizmie nie ma adnych porednikw, mentorw, itp. Secundo, Duchowym
to raczej cieka wymagajca samodzielnoci oraz samodyscypliny. NIKT nie ma prawa narzuci Ci tego
co ani jak masz robi. W tym dokumencie jest przynajmniej kilka opcji medytacji na otwierane i
wzmacnianie czakr, zatem wybr i moliwoci s znaczne. Co si tyczy wskazwek, pomocy, czy porad
na to *moesz* liczy. ZAWSZE. A z czasem jak otworzysz swoje astralne zmysy, bdziesz w stanie
sysze Bogw. Naley by samodzielnym, ale nigdy nie jest si tu samemu CAKOWICIE.

Wicej na: W Satanizmie nie ma porednikw

P: Ale ja naprawd potrzebuj jakiego mentora, bo bez niego / niej czuj, e sobie nie poradz.
Mog nawet poda swoje dane kontaktowe eby ta osoba mi pomoga.
O: ADNEGO PUBLIKOWANIA OSOBISTYCH DANYCH W E-GRUPACH! (Tyczy si to take
portali spoecznociowych zwaszcza FACEBOOKA osobny nick na Yahoo lub czego tam uywacie,
i osobny do waszych fejsw, itp). Ujawnienie ich moe tylko narazi Ciebie (oraz Twoich bliskich) na
niebezpieczestwo, nawet miertelne pamitajcie, e ydzi oraz ich ludzkie marionetki mog pozby si
kogo chc pozostajc cakowicie bezkarni. Jeli nie dorw nas, to naszych bliskich dla nich moralno,
uczciwo bd skrupuy to rzeczy zupenie obce (wystarczy wspomnie czasy inkwizycji bestialska
rze dla materialnego zysku). Twoim problemem natomiast jest albo brak wiary w siebie, albo brak
wiedzy. Pierwsze mona zyska dziki medytacjom mocy, drugie poprzez nauk.

Wicej na: Inkwizycja

P: Zadedykowaem/am si jakie x miesicy / lat temu, a potem zapomniaem/am o caej sprawie z
pewnych przyczyn. Czy mam si zadedykowa ponownie?
O: Przede wszystkim na Twoim miejscu zastanowibym si, czy jeste na tyle powany/a oraz
odpowiedzialny/a, eby w ogle poda t ciek. Ludzie traktujcy Duchowy Satanizm jak wstpienie
do klubu, gdzie zapat za czonkowstwo (ktre w ich durnym mniemaniu mona w kadej chwili
uniewani) jest kropla krwi z naszym DNA bd ignorowani, gdy trci to dziecinad oraz brakiem
chci do zaangaowania si we WASNY rozwj (e o szerszym kontekcie nie wspomn).

P: Po co kadziecie tak duy nacisk na to, eby si nie odwraca dedykacji? Jak bd chcia/a
wrci, to zrobi to, Szatan poczeka.
O: MEGAWIELKI BD. Bogowie nie patrz przychylnie na tych, ktrzy nagle przekonuj si, e wol
jednak wymylonego tyrana- psychopat, dajcego waszych pienidzy i duszy, vel. ihvh, a jak si
okazuje, e owe wrogie cu nie zrobio dla nich NIC dobrego, to jcz Szatanie przyjmij mnie. W
Duchowym Satanizmie nie ma miejsca dla sabych i niepewnych. Co wicej, mylenie e a, najwyej si
wyrzekn jest typowe dla tych, ktrzy podchodz do Satanizmu w sposb chrzecijaski / bezmylny,
pochopny, w swej naiwnoci majc nadziej na to, e Demony poprawi materialn sytuacj danej owcy,
a nastpnie bdzie ona moga wrci do paszczenia si przed pasoydowsk szumowin.
71

P: Czy jak si zadedykuj Szatanowi, to mog te pniej doczy do innych zakonw bd
organizacji magicznych, jak np. Masoni, Rokrzyowcy, Koci Szatana, (T)OTO, Zoty Brzask,
lub innej organizacji Satanistycznej czy okultystycznej?
O: Czy zdajecie sobie spraw, e na przestrzeni wiekw midzynarodowe pasoydostwo infiltrowao oraz
wypaczao oryginalne nauki duchowe, ktre pierwotnie byy Pogaskie, tj. Satanistyczne? Organizacje
wykorzystujce ydowsk kaba z sefirami (lub co gorsze, klifami), hebrajskie mantry, inwokacje
aniow, goszce filozofi wstrzemiliwoci bd cisego materializmu, traktujce Szatana jak jak
bezosobow SI bd w kady inny sposb ignorujce Go s blunierstwem dla Bogw / Demonw.
JoS jest co jaki czas atakowany poprzez usuwanie stron zwaszcza tych, ktre zawieraj
zaawansowan wiedz okultystyczn, zwizan z kundalini itp. lub powanie ujawniajce pasoydowskie
zbrodnie, a dzieje si tak dla tego, e JoS jest cakowicie odarty z tego pasoydowskiego chamu jakie
nam ta obrzydliwa rasa narzuca. Wikszo, jeli nie kady zakon ma swoje unikalne (wycznie pro-
ydowskie) zalecenia jak i co robi, oraz jakiego mentora naszymi mentorami s Bogowie i my; nasz
zdrowy rozsdek, a take intuicja.

P: Zanim si zadedykuj, to chcia(a)bym porozmawia z jakim Wysokim Kapanem / Wysok
Kapank na osobnoci, zapyta go / j o (cotam). Zgodzi si na co takiego?
O: Jeli masz pytania, postudiuj ten dokument (lub JoSa). Zawiera on(a) sporo informacji na przerne
tematy odnoszce si do Duchowego Satanizmu a jeli chcesz wiedzie jeszcze wicej, przeprowad
swoje badani w celu weryfikacji. Tego typu pytania s zadawane zwykle przez osoby leniwe, ktre chc
mie wszystko podane na tacy, zbyt tpe aby popeni gyeh, jakim jest mylenie. Innym typem osb s
szpiedzy oraz inne tego typu kretystwo, chcce wywoa zamieszanie, bd majce nadziej na to, e
zasypie kogo chrzecisraskimi pytaniami a tym samym rozbije Prawd. Takie bydo jest szybko
namierzane, demaskowane i usuwane.

P: Mj / moja partner/ka chrzecijaninem/chrzecijank. Czy Szatan bdzie na mnie o to zy, e
jestem z nim / ni?
O: W II rozdziale Al-Jilwah Szatan mwi, e Nie pozwalam na przyjazne zwizki z innymi ludmi, ani
te nie pozbawiam tych, ktrzy s moi z czegokolwiek co jest dobre dla nich.. Najbardziej
zdroworozsdkowym wyjciem z takiej sytuacji jest przemilczenie tego, e jest si Satanist. Dobrym
pomysem jest natomiast wyposaenie si w wiedz, ktra obala powszechne brednie jakimi koci
zalewa swoich niewolnikw GDYBY jednak zdarzyo si, e wasz/a partner/ka zacznie dry temat.
Jeli zdecydujecie si na powiedzenie Prawdy, przekonacie si tym samym czy wasza bliska wam osoba
jest zniewolona czy te nie. Posiadajc racjonalne argumenty moecie sprbowa wyjani na czym
polega ten prawdziwy Satanizm, a nie to, co bdce ydowskimi narzdziami kamliwej propagandy
koci czy koszerna dolina (Hollywood) promuj. To prawda, e koci powoli upada, lecz Polska
cigle pozostaje pod jego toksycznym wpywem tym nie mniej coraz wicej osb bdzie znajdowa
Prawd. W przypadku gdyby chrzecijaski partner odszed, s sposoby na przycignicie
odpowiedniejszego/szej kandydata/tki.

P: Choruj na (nazwa choroby), czy Szatan mnie zaakceptuje?
O: TAK. Co wicej, Satanizm, bdcy religi ducha, umoliwi Ci na podreperowanie lub nawet cakowite
usunicie choroby. Bdzie to wymagao od Ciebie w zalenoci od powagi danej choroby wikszych
lub mniejszych nakadw pracy oraz czasu, lecz jest to osigalne, poniewa ostatecznym celem
Duchowego Satanizmu jest przebstwienie duchowa oraz fizyczna doskonao.

P: Zanim dowiedziaem/am si o tym, e dedykuje si raz, wykonaem/am j dwa (lub wicej) razy;
po wczeniejszej medytowaem/am mniej regularnie ni si powinno
O: i inne takie duperele, ktre kto sobie wymyli, a ktre nijak mog obrazi Ojca musielibycie
*wiadomie* dziaa przeciw Demonom i Szatanowi. Drobne zagubienie na pocztku drogi jest czym
normalnym, zatem nie musicie si przejmowa tym. Ach, i stan w nie zawsze musi wynika z jaki
wraych wpyww cho na pewno jest wynikiem sczenia w nas pasoydowskiej neurotoksyny.
Po raz wtry szczero. Jeli 1sza bya szczera, druga bya zbdna (i odwrotnie jeli kto dedykuje si
z myl o materialnym zysku a potem porzuceniu tego wszystkiego, to niech o tym zapomni).

72
Res, non verba Bogowie widz nasze oddanie sprawie gdy DZIAAMY, a nie tylko siedzimy i
gadamy, robic tym samym o wiele mniej dla siebie oraz Nich. cieka Lewej Rki jest dziaaniem
(nauka + medytacja i korzystanie z jej efektw), w przeciwiestwie do cieki Prawej Rki, ktra czyni
czowieka sabizn, pasywnym niewolnikiem, gotowym na pasoytowanie oraz unicestwienie

Nasze wiadome akcje PRZECIW Demonom s tym, co istotnie jest dla Nich obraliwe (np. uywanie
imion jehowy).

Pogrzebcie przeszo okacie Bogom swoje oddanie Im a take sobie poprzez duchowe wzmacnianie
si (a z czasem duchow walk) i skoczcie rozwodzi si nad tym och, zrobiem to dwa razy / nie
powiedziaem niech si stanie na koniec dedykacji, czy Go obraziem? Ludzie skupiajc si na takich
duperelach jedynie rozpraszaj swoj energi

P: Czy jak si zadedykuj to Demony pomog mi w dokonywaniu przestpstw? Bo Szatan to
przecie zo.
O: Primo, poczytaj Demaskowanie Chrzecijastwa zobacz sam CO TO ZO. Secundo NIE. Zobacz
gwn stron Duchowego Satanizmu Satanici przestrzegaj prawa i nie dopuszczaj si tych
zbrodniczych czynw, jakimi ludzko jest nkana z rk ydw najzajadlejszych i najokrutniejszych
zbrodniarzy na wiecie.

P: Chc si zadedykowa, ale kolega / koleanka ktry/a jest Satanist(k) powiedzia/a mi, e jeli
stan si Satanistk, to istnieje niewielka szansa na to, e zostan optany/a. Czy to prawda?
O: BZDURA. Oprcz tego, e znajomy/a wie o Duchowym Satanizmie mao, to jeszcze rozsiewa
dezinformacj, ktra jest wynikiem braku rozsdku oraz znajomoci szerszego kontekstu caej wojny o
Ludzko oraz Wolno. Demony, bdc naszymi przyjacimi i nauczycielami, z Ojcem Szatanem na
czele jako naszym Prawdziwym Bogiem Stwrc, szanuj nasz prywatno oraz woln wol wrodzy
bogowie natomiast (anioy), optuj omamionych gupcw podajcych ciek Prawej Rki,
uzaleniajc od siebie, a tym samym czynic z tych kretynw swych niewolnikw tak samo jak
pasoydzi zniewalaj gatunek Ludzki za pomoc programw chrzecisrastwa oraz islamu.

Wicej na: Anioy

P: Czy istniej gdzie jakie Satanistyczne witynie gdzie mgbym / mogabym uczestniczy w
czarnej mszy?
O: Duchowy Satanizm to nie LaVeyanizm, ktry jest stricte hedonistyczny. Bdc indywidualnym dla
wszystkich, gromadzenie si na czarnej mszy (jakkolwiek rozumianej) jest raczej wykluczone. Satanizm,
w czasach gdy ydowska hegemonia jeszcze potrwa a nie cakowicie upada, jest religi tamszon i
agresywnie zwalczan, std gdyby takowa witynia istniaa, zaraz znalazy by si jakie dobre,
chrzecijaskie owieczki, ktre z radoci doszcztnie by j spaliy tak jak to miao miejsce za czasw
dochodzenia ydostwa do potgi; palenie wszelkich orodkw edukacji, ktre mogyby zdemaskowa
ydowskie kamstwa bibliotek. Ze wzgldu na czasy, ryzykowne jest take gromadzenie si w chramy
w celu odprawiania grupowych rytuaw podczas przesile i rwnonocy. PRZYNAJMNIEJ W POLSCE.

Rozszerz tutaj odpowied o ludzi oraz sekty podajce si za Satanistyczne w zasadzie winienem
napisa Szatanistyczne; bdna pisownia bdne (judeo-chrzecijaskie) postrzeganie Szatana, bdne
przekonania, bdne praktyki ktre nie maj nic wsplnego z ewolucj, za to utrwalaj ydowskie
stereotypy.

Grupy takie myl (a raczej wierz), e Satanizm to branie narkotykw, upijanie si na umr, orgie
seksualne, naduywanie i torturowanie zwierzt, a ponad to krwawe ofiary. Przykadw takich zbrodni
jest w judeo-chrzecijaskiej biblii bez liku (zajrzyjcie do Demaskowania Chrzecijastwa Krwawe
ofiary z ludzi).

Sekty takie praktykuj take ydowsk magi ogupieni czonkowie maj sprzeda swoje dusze w
krgu lub pentagramie a wyjcie niego ma ich pono opta, spta czy inne brednie. e o przyzywaniu
73
do nich Demonw za pomoc blunierczych imion jehowy, rozkazywania Im i traktowania jak
niewolnicy nie wspomn.

Bdc prawdziwymi Satanistami, kade z nas bdzie potpia skadanie ofiar ze zwierzt, zarzynanie
dzieci i branie substancji ktre uzaleniajc, rujnuj mzg oraz wtrob. Tak samo bdc rozsdnymi i
przewidujcymi, nie bdziemy si ucieka do niszczenia kociow, gdy prowadzi to tylko do
wzmocnienia wiary oraz wizi zniewolonych, czyli de facto przynosi efekt skrajnie odwrotny.

P: Mj brat / siostra / kuzyn/ka ktry/a ma x (mniej ni 13-14 lat) chcia/a by si zadedykowa, bo
to co opowiadam mu / jej o Satanizmie bardzo si mu / jej podoba. Co zrobi?
O: Oto post WK Luciusa Dragonwolfa poniej znajduje si post zatytuowany Mj 8letni Brat chce
doczy:

Wydaje mi si, e mdrze by byo aby twj brat cieszy si byciem omioletnim chopcem, a gdy bdzie
starszy i bardziej zdolny do DUGOTRWAEGO ZOBOWIZANIA, tj. podjcia decyzji o tym, wtedy
moe, jeli nadal bdzie tego pragn, si zadedykowa, lecz do tego czasu radz Ci by posucha mojej
porady i da mu wolno odkrywania, lecz nie narzucaj lub wmuszaj mu niczego lub nawet nie zachcaj
go aby wkracza na jakkolwiek ciek w tak modym wieku, co jest poza wymaganym poziomem
dowiadczenia yciowego lub zrozumienia.

Dedykacji NIGDY nie naley traktowa jako bahostk, a on doceni Twoj szczero w doradzeniu mu
eby powstrzyma si z tym a doronie, a stanie si starszy i mdrzejszy.

Dzieci s najlepsze w tym czym s, a to jest niewinno oraz nieodpowiedzialno, jaka wie si z
byciem dzieckiem. Jestem przekonany, e dostanie swoj szans stania si Wojownikiem gdy zakoczy
bycie dzieckiem.

Ta grupa zwie si Teens4Satan (zobacz sekcj Links) nie bez kozery, i jest swoistym wstpem dla
ciekawskich oraz zadajcych pytania, a informacje tam zawarte s okazj do pouczenia si o tej Religii, i
bdzie tam jeszcze lata po tym gdy Twj brat osignie penoletnio. Nie ga zatem jego zainteresowania,
lecz bd stanowczy w swym postanowieniu zachowania jego dziecistwa do pki nie bdzie na tyle
dorosy, aby samemu dokona tej decyzji.

Olbrzymia rozbieno od Obozu Jezusa i nieskoczenie wiksza od oskare.
---------------------------
Zapewne domylacie si czym moe by w obz (podpowied). W tym przeraajcym dokumencie
pior tam modym amerykanom mzgi poprzez zbiorow i aktywn indoktrynacj na wiele sposobw.
Jest to w jakim stopniu zblione do tych dziaalnoci propagandowych, jakie organizuj rne
chrzecijaskie instytucje, np. Caritas. Zachcam was do obejrzenia tego aby samemu si przekona jak
indoktrynuje si dzieci, oraz jaki poziom zniewolenia jest im narzucany wszystko, aby zawzi ich pole
widzenia, a nastpne zredukowa do niewolnika, gotowego zgin za ydowskie horror fiction.

666

Jest wicej, mniej lub bardziej podobnych, lecz wypisaem te, ktre (najczciej) pojawiaj si, w formie
takiej lub zblionej. Inna kwestia to rozdrabnianie si zamiast dziaania, w rezultacie czego nachodz ich
tysice pyta, z czego 99% jest raczej bezpodstawna, lub wynika z nutki fatalizmu. Jake Polak kocha
zrzdzi, biadoli i co jeszcze nie tylko a wszak negatywne myli przycigaj negatywne zdarzenia.

Sama dedykacja, o ile to bardzo wany sakrament, jest zaledwie inicjacj. Ci, ktrzy si zadedykowali
a po tym spoczli na laurach pokazuj, e nie brali tego na powane. I tak te s postrzegani i eby
tylko przez innych Satanistw

666

Ostatnie pytanie jest zawsze takie samo:
74

P: Zadedykowaem/am si. Co dalej?
O: Jeli jeszcze tego nie zrobie/a, przeczytaj Demaskowanie Chrzecijastwa, aby mie solidne
podstawy do przebudzenia si Polskie Sowiastwo MUSI by tego wiadome, poniewa demoralizacja
na wszystkich szczeblach, jakiej ten nikczemny program dopuszcza si na naszej krwi dokonywa
niewyobraalnych oraz niepojtych dla umysu ludzkiego zniszcze nikt was do Prawdy nie przekona,
wy sami to zrobicie. Kolejny powd w przeciwiestwie do programw cieki Prawej Rki, Duchowy
Satanizm opiera si na FAKTACH naukowych i empiryzmie a nie na pustych i absurdalnych dogmatach
w ktre dany niewolnik musi bezmylnie wierzy, eby by zaakceptowanym. Dalej, wyznaczcie sobie
program medytacji, skadajcy si przede wszystkim z medytacji pustki, s. 443, otwierania czakr
zaczynajc od *przedniego rozszerzenia* czakry 6tej, czyli 3ciego oka, s. 448 wzmacniania aury, s. 422,
wicze oddechowych, s. 413 a take jogi, s. 457 gdy to one stanowi fundamenty, dziki ktrym
pomylnie bdziecie mogli swobodnie dalej si rozwija.

Czarny mij
75
Satanistyczne
symbole
76
Smutnym faktem jest to, e niewielu Satanistw zna prawdziwe znaczenie naszych symboli. Wikszo
bierze informacje z faszywych lub bdnych chrzecijaskich rde. Chrzecijanie nieustannie pokazuj
swoj gupot oraz ignorancj. Wiedza jest ich najniebezpieczniejszym wrogiem, gdy aden przekrt,
adne kamstwo ani kawa nie przejdzie jeli zna si prawd. Kady Satanistyczny symbol przedstawia
potne duchowe znaczenie odnonie osigania boskoci ludzi, tj. duchowej oraz fizycznej doskonaoci
wraz z niemiertelnoci. Wikszo, o ile nie wszystkie Satanistyczne symbole odnosz si do
prawdziwej duchowej wiedzy oraz ludzkiej duszy.


W: Najwitszy symbol w Satanizmie. W reprezentuje moc kundalini u podstawy krgosupa. Gdy
w si uaktywnia poprzez medytacje mocy oraz specyficzne wiczenia, wznosi si przez siedem czakr
obdarzajc nas intensywn wiadomoci, owieceniem, mocami psychicznymi oraz zdolnociami oraz
wszech-wiedz. Kobra z kapturem, widziana na wielu staroytnych rycinach oraz malowidach egipskich
przedstawia wynikajce z przebudzenia wa powikszanie si wiadomoci. Oto PRAWDZIWE
podstawy Satanizmu - wznoszenie wa. Ci, ktrym si to udaje, wznosz si na znacznie wyszy
duchowy poziom i nie mog by ju zwodzeni przez chrzecijastwo lub inne tego typu programy.


RWNORAMIENNY ELAZNY KRZY: mona go dostrzec na wielu pieczciach Demonw i
przedstawia on poprawne uoenie czakr oraz ksztat ludzkiej duszy.


SKIEROWANY W D PENTAGRAM: przedstawia on energi wchodzc do naszej czakry korony z
gry. Satanistyczna byskawica reprezentuje Szatana jako naszego Prawdziwego Boga Stwrc.
Byskawica to energia yciowa bioelektryczno. Wszystkie skierowane w d symbole w Satanizmie
reprezentuj energi zstpujc z gry i dajc ycie oraz wzmacniajca ludzk dusz.

77

Lucyfer posiada par pieczci. Wszystkie one obracaj si wok osigania boskoci. Jego symbol po
lewej przedstawia Prawdziwego GRAALA. Oto kielich, ktry przechowuje eliksir ycia. Katolicki
koci UKRAD to pojcie i skorumpowa je. Graal to cz Magnum Opus, potencjau ktry mamy w
nas. To nie jest adna rzecz, tylko pojcie. Krew czakr to energia ktra wycieka z nich, gdy s
stymulowane. Graala przedstawia si jako Bkitna Krew. To jest wanie krew czakr.

Symbole poniej pochodz od Astaroth i wywodz si od krzya Ankh.

EGIPSKI ANKH: przedstawia on klucz do duszy oraz czakr serca. Glif planety Wenus pochodzi wanie
od niego. Tak planeta Wenus jak i czakra serca pochodz od Astaroth.

Kolory CZERWONY, BIAY oraz CZARNY pochodz nie tylko ze staroytnego Egiptu, ale nawet z
Dalekiego Wschodu. Egipt by znany jako Kraj Czerni i Czerwieni i by centrum alchemii {1}.
Alchemia suy do transformacji ludzkiej duszy w bosk. Poprzez t wanie transformacj koczymy
dzieo naszego Stwrcy Szatana. Czerwony, biay oraz czarny s trzema gwnymi kolorami nadi w
ludzkiej duszy. Ida jest czarna, pingala czerwona a szuszumna biaa.

CIEMNO: Skojarzenie ciemnoci z Satanizmem zostao cakowicie przeinaczone. Nie chodzi tu o
straszyda, ghule ani adne inne tego typu pierdoy. W Satanistycznej ciemnoci chodzi o yin w
yang. Przedstawia to esk stron duszy; podwiadomy umys do ktrego docieramy dziki
medytacjom. W Szatana to eska cz duszy. Mska cz to lewa pkula mzgowa strona
logiczna. eska strona to prawa pkula intuicyjna. Dusza posiada obie polaryzacje pozytywn oraz
negatywn. Obie czci musz wspgra. Cz mska, logiczna; lewa pkula kieruje esk cz
mylami oraz wol. eska cz duszy jest rdem mocy duszy. eska cz urzeczywistnia myli
oraz pomysy wytworzone w mskiej, logicznej czci. eska pkula to take twrczy aspekt duszy;
sny, muzyka, uczucia oraz intuicja. Z racji tego, e moc do kierowania swoim wasnym przeznaczeniem
oraz duchowa wolno ktra z tym przychodzi udostpnia nam eska cz duszy, chrzecijaski koci
oraz ferajna, np. islam, szerz gorszy obraz kobiet; islam poprzez bycie brutalnym dla kobiet a judeo-
chrzecijastwo poprzez ich nieustann degeneracj w biblii. Wszystko to dodatkowo odbija si na
podwiadomoci, na podprogowym poziomie by stumi i wyprze eskie moce duszy. Przez wieki
wmuszania tych absurdw, ktre s niczym wicej jak programem do usunicia duchowoci, eska
strona oraz jej moce zanikny. To wanie dla tego ludzko oraz ten wiat s na takim ohydnym
burdelu. Bardzo powanie zaburzyo to rwnowag ktra cignie si pokoleniami. Satanizm poprzez
medytacje mocy, s. 390 dziaa aby wzmocni esk cz duszy w celu odzyskania rwnowagi oraz
przywrceniu duchowego zdrowia wraz ze wzmocnieniem danej osoby.
78

TRJZB DIABA: w rzeczywistoci to bardzo staroytny symbol wyprzedzajcy chrzecijastwo o
tysice lat. Pochodzi on z Dalekiego Wchodu [skd chrzecijastwo i jego ydowskie korzenie krady na
potg, ohydnie wypaczajc i korumpujc te masowe kradziee ponad wszelk wyobrani eby
zniszczy wiedz duchow, utrzymujc moce duchowe w rkach garstki wybranych]. Nazywa si go
Triszul i przedstawia on przebijanie si przez 3 wzy w czakrze podstawy, serc oraz szstej, znane
take w sanskrycie jako granthi. By w mg si wznie, wszystkie trzy musz by otwarte. Triszul to
symbol wowej energii przebijajcej trzy granthi.79
BAFOMET: jego obraz z zachodniego okultyzmu zosta wzity od
obrazu Sziwy. Zwrcie uwag na uoenie ramion, jedno zwrcone w gr, drugie w d. Bafomet jest
symbolem mskiego oraz eskiego aspektu duszy. Przyjrzyjcie si, jest on mczyzn i kobiet, co
mona te dostrzec na obrazach egipskiego Boga Echnatona. Rogi to symbol Merkurego, tj. vril, chi,
mocy czarodziejskiej, siy yciowej, prany, itd.

SKRZYDA DUSZY oznaczaj duchow wolno. Kozio to symbol podnoci podno w
zwikszaniu siy yciowej, vril, ktra uaktywnia i wznosi wa. Kozio o Tysicu Modych odnosi si
do czakry korony, Sahasrary co w sanskrycie oznacza Lotos o Tysicu Patkw

ROGI to sia yciowa, moc czarnoksiska, vril, chi, etc. Przedstawia j te glif Merkurego. Merkury
znany jest jako Posaniec Bogw. Bg / Bogowie to haso na czakry. Zwrcie uwag na rogi na
obrazie Azazela, wraz z promieniami bijcymi z Jego gowy, symbol wzniesionego wa.


PIRAMIDA to kolejny symbol, ksztat ludzkich czakr. Brakujcy kamie na grze przedstawia
niedokoczone dzieo a WSZYSTKOWIDZCE OKO oznacza gnoz oraz wszechwiedz gdy osignie
si bosko. Stan ten nazywany jest SAMADHI lub SUPERWIADOMO. Fotografia po lewej
pochodzi z banknotu jednodolarowego. Rzd Stanw Zjednoczonych zosta zaoony w oparciu o
Masoskie zasady i nie jest w adnym, najmniejszym nawet wypadku chrzecijaski. Pierwotnie
wolnomularstwo pochodzio od Szatana.

666 - to Kabalistyczny kwadrat Soca. Prawdziwe znaczenie wityni Salomona to WITYNIA
SOCA. Sol, Om i On znacz soce. Sol to aciska nazwa soca, i jest bliska angielskiemu
sowu dusza. Om to nazwa nadana Duchowemu Socu przez hindusw a On to sowo egipskie.
Symbolika wityni Salomona zostaa ukradziona i zrobiono z niej realn posta, tak jak z fikcyjnym
nazarejczykiem i prawie wszystkim w Judeo-chrzecijaskiej biblii. Prawdziwe znaczenie wityni
80
Salomona jest duchowe. Oznacza ono doskona dusz, gdzie promienie z czakry splotu sonecznego
[666], bdcej centrum duszy dziki ktremu energia pynie, wieci w 8 rnymi promieniami. Soce
symbolizuje janiejc dusz. 8 to liczba Astaroth. To take Nowe Jeruzalem. Nazwa Jeruzalem take
zostaa ukradziona oraz wypaczona w miasto w Izraelu. Jeruzalem TO POJCIE!


Zwrcie uwag na dwa Satanistyczne symbole powyej, liczba 8 jest symbolem niemiertelnoci.
semka jest przewrcona na bok. KRZY Z DWIEMA BELKAMI oznacza ludzk dusz na wysokoci
czakry serca oraz trzeciego oka.


OMIORAMIENNA GWIAZDA to Gwiazda Astaroth. Katolicki koci nazwa j Znakiem Bestii.
Wszystko, co ma powizania z duchowoci zostao zniesawione, oszkalowane, zblunione i
zbezczeszczone przez chrzecijaski koci. Doskona, janiejc dusz symbolizuje take wiato.
Symbol Astaroth przedstawia rwnowag, osignit gdy nadi ida i pingala s tak samo aktywne a
szuszumna nie jest ju upiona.


CZASZKA I KOCI to symbol etapu nigredo w Magnum Opus (transformacji duszy ludzkiej w Bosk).
Oto etap mierci w dziele, zanim dusza zostanie oczyszczona osigajc Bosko. Nieczyste jest
oddzielane od czystego.


CZARNE SOCE, KRUK, WRONA oraz kolor czerwony take oznaczaj etap nigredo.

81

PAW jest witym zwierzciem Szatana i przedstawia wielokolorowy etap Magnum Opus, nastpujcy
po nigredo.

Lucyferze, Lucyferze, roz swj ogon i wyprowad mnie w te pdy prostym przejciem, dolin mierci,
do jasnego wiata, paacu Bogw Isanathana Muni


ODWRCONY KRZY jest staroytnym symbolem i TAK, wyprzedzajcym chrzecijastwo oraz jego
ydowskie korzenie o tysice lat. Jego prawdziwe znaczenie to osignicie Magnum Opus, gdy czakry
wywracaj si i czakra podstawy, seksualna oraz splotu sonecznego znajduj si na grze a czakra
korony, szsta oraz garda s na dole.

Strona ta jest cigle w fazie tworzenia. Bd dodawaa wicej symboli oraz specjalny rozdzia o
pieczciach Demonw oraz sposobie ich odczytywania. Wszystkie pieczcie Demonw s stworzone z
wanych alchemicznych symboli.
2006, 2008, 2011 Joy of Satan Ministries; Library of Congress Number: 12-16457
----------------------------------------------------------------------
{1} w niektrych pismach ezoterycznych mona si spotka z okreleniem Egiptu jako Kraj Khem.
Czer jako wity kolor, a czerwie to kolor yznych muw, jakimi Nil obdarowywa pola uprawne.
82
Demony,
Bogowie Pieka
83

Ten cytat, pochodzcy z the Catholic Encyclopedia i pokazuje wiele:
W ten sam sposb grecy oraz rzymianie mogli czci swoje bstwa, ywo wierzc e s one dobre. Ale
Chrzecijaska Biblia ogosia, e wszyscy bogowie Ludzi s demonami.
Catholic Encyclopedia: Devil Worship
http://www.newadvent.org/cathen/04767a.htm
DEMONY S BOGAMI LUDZI!!!

O Demonach

Ostatnio ja oraz trzech innych Wysokich Kapanw oraz Wysokich Kapanek wykonalimy dziaanie
energetyczne z Demonami. NIE s potworami. Wielu z Nich jest dobrze znanymi oraz popularnymi
EGIPSKIMI BOGAMI. Przez wieki byli Oni duchowo wykorzystywani przy uyciu imion wrogiego
boga, krgw o rednicy 9 stp oraz multum innych blunierstw i obelg. To jest wanie powodem, dla
ktrego pojawiali si Oni jaki potwory. Wszystkie Demony s ORYGINALNYMI BOGAMI z czasw
przed chrzecijastwem.
-Wysoka Kapanka Maxine Dietrich, maj 2003

DEMONY NIE S ZE! Poprzez wypaczenie dobra i za z winy masowych religii oraz spoeczestwa
oglnie, wielu ludzi jest zmieszanych. Wolnomylicielstwo, s. 231, 244,

Nie ma powodw do obawiania si Demonw Szatana. Gdy okazuje si Im szacunek oraz szczere
intencje, s naprawd cudowne. Ich najwaniejszym celem jest uczenie ludzkoci. W kwestii zemsty oraz
karania wrogw, to jest kwestia nauki, jako e sprawiedliwo jest konieczna. Nadstawianie drugiego
policzka tworzy prawdziwe bezprawie, chaos oraz ostateczny upadek cywilizowanego spoeczestwa.
Zemsta i sprawiedliwo s niezbdne, gdy bez poprawy przestpcy dalej bd kontynuowa swoj
zbrodnicz dziaalno i dowolnie wykorzystywa innych. {1}

Gdy uczynimy sobie z Nich przyjaci, czsto dokonuj zemsty na tych, ktrzy chc nas skrzywdzi, a
take uwaaj na nas. Widziaam jak wrogowie moi oraz moich ukochanych zostaj ukarani zanim nawet
jeszcze o to poprosiam.

Wiele Demonw specjalizuje si w nauczaniu etyki samo to ju wiadczy o tym, e Demony nie s ze.
Odpowiedzialno dla odpowiedzialnych. Honor i prawda s BARDZO wane dla Szatana. Szatan
spoglda z nienawici na tchrzy oraz tych, ktrzy s zbyt tchrzliwi oraz sabi by wzi
odpowiedzialno za swoje czyny. Reprezentuje On silnych i prawych.

Demony to Nefilimowie (Oryginalni Bogowie), staroytne istoty pozaziemskie ktre przybya na Ziemi
tysice lat temu by wydobywa zoto. S bardzo zaawansowane intelektualnie, fizycznie oraz duchowo.
Wielu brao ludzkie ony / ludzkich mw i zostali za to przeklci przez innych Bogw ktrzy
sprzeciwiali si czemukolwiek, co uczyoby nas lub przyczyniao si do naszej ewolucji powyej tego, co
zwierzce. Ludzkie istoty miay by niewolnikami a gdy projekt wydobywczy si zakoczy, miay by
zniszczone. Demony zaprzyjaniy si z ludmi i chciay bymy stali si jak Bogowie, dokadnie tak jak
Ojciec Szatan prbowa da ludziom bosk wiedz oraz moc. Zostali za to przeklci i ukarani.

Demony s bardzo przyjazne w stosunku do ludzi. Miaam ten przywilej e pracoway One ze mn i
uczyy mnie. Nawizaam prawdziw przyja z paroma Demonami ktre pomogy mi w wielu
wypadkach. Wiele nauczyam si od moich Demonicznych nauczycieli. Biorc pod uwag zniszczenie
staroytnych bibliotek oraz orodkw nauki przez chrzecijastwo, ogrom wiedzy przepad na zawsze.
Czasami Demony mog by wymagajce w zachcaniu nas do bycia lepszymi, lecz jest to dla naszego
dobra oraz rozwoju. Szatan w Al-Jilwah mwi: Prowadz prost drog bez objawionej ksigi.

Popularne grimuary oraz ksiki okultystyczne dostpne w wiodcych sklepach s najwikszym rdem
kopotw. Grimuary zostay napisane przez chrzecijan i rabbich. Demony NIE S pustymi skorupami
jak to twierdz kabalici. Nie s klifami{2}. Demony z ktrymi pracowaam maj bardzo potn,
84
pozytywn energi i s bardzo ywe. Z racji tego e wykonalimy na nich dziaania energetyczne,
drastycznie zwikszyy One sw moc. Wielu z Nich ma teraz bardzo jasne aury.

W kwestii wampiryzmu i klif, chrzecijaski Bg jest przykadem obu tych rzeczy, jako e wikszo
chrzecijan jest duchowo pusta. Spjrzcie na katolickiego papiea on jest pust skorup. Doktryny
cieki Prawej Rki promujce ascetyzm, zaparcie si siebie oraz inne anty-yciowe praktyki, szkodliwe
dla ludzkich istot s tym, co przedstawiaj klify. Nauki dotyczce klif s kolejnym sposobem wroga na
oczernianie oraz szkalowanie naszych Bogw.

Istnieje niszy zakon Demonw s. 92. Maj ogniste czerwone oczy oraz skrzyda nietoperza. Ich celem
jest ochrona lub odganianie wrogich duchw i su One Demonom wyszych rang.

Gdy przyzywamy Demony, pojawiaj si czasami poprzez projekcj astraln. Natomiast zwykle
komunikuj si z nami za pomoc telepatii.
Copyright 2002, 2003, 2005, Joy of Satan Ministries; Library of Congress Number: 12-16457
-----------------------------------------------------------------
{1} nawet ateici oraz ci, ktrzy wyrzekaj si judeo-chrzecijastwa lecz nie robi nic aby si oczyci z
ydowskiego programu nadal pozostaj pod jego toksycznym wpywem, gdy jest to naleciao na duszy
wieki indoktrynacji zrobiy swoje. Std przyzwolenie na wszelkie ydostwa molestowania, gwaty,
rozboje, kradziee, morderstwa i inne niegodziwoci

{2} Qliphoth/Qelippot lub Kelipot Klifoty / Klify (l.mn. Hebr. ) znaczy uski, skorupy lub
pozostaoci (Qliphah/Kelipah l.poj. Hebr. ) i s reprezentacj zych lub nieczystych mocy
duchowych w ydowskim mistycyzmie. [tumaczenie wasne C]
http://en.wikipedia.org/wiki/Qliphoth

Daemon

Tak wiele informacji zostao zaburzonych oraz spaczonych przez wrogie religie. Oto oryginalne
znaczenie sowa Demon/Daemon {1}

Daemon: W mitologii greckiej duch poredni pomidzy ludmi i Bogami. Demony* takie jak ten
strzegcy Sokratesa dziaay jako doradcy oraz stranicy ludzi.

Kolejna definicja z Encyklopedii Britannica, ed. 1973:
Oglny termin grecki okrelajcy nadnaturaln moc. Od czasw sigajcych Hezjodowi, martwi z
czasw Zotej Ery stawali si demonami*, a pniejsze spekulacje filozoficzne przedstawiy je jako
nisze od Bogw, lecz bdce wyej od ludzi. Dla tego te Chrzecijastwo przypisao dziaania
Pogaskich Bogw demonom*, utosamionymi pniej z upadymi anioami.

Wraz z nastaniem chrzecijastwa zaczto bluni przeciwko Oryginalnym Pogaskim Bogom,
nazywajc Ich potworami. Powyszy cytat z encyklopedii Britannica twierdzi e Demony* s niej ni
Bogowie. To po czci prawda, tj. Niektre s ludzkimi hybrydami [P-Bogami] ktrzy stali si
duchowo oraz fizycznie niemiertelni i posiadaj tzw. nadnaturalne moce. Wszystkie Demony z Goecji
s Rodzimymi Pogaskimi Bogami. Niektre, tak jak np. Asmodeusz, s P-Bogami.

Ten cytat, pochodzcy z the Catholic Encyclopedia pokazuje wiele:
W ten sam sposb grecy oraz rzymianie mogli czci swoje bstwa, ywo wierzc e s one dobre. Ale
Chrzecijaska Biblia ogosia, e wszyscy bogowie Ludzi s demonami.

Catholic Encyclopedia: Devil Worship
http://www.newadvent.org/cathen/04767a.htm
------------------------------------------------------------------
{1} pisownia jest inna, lecz tak daemon jak i demon z angielskiego tumaczy si Demon, przez co w
artykule tym pisowni daemon oznaczyem gwiazdk (*).
85

Jak przyzywa Demony

*Dla ludzi, ktrzy mieli problemy z tym, aby Demon {1} si pojawi, zobaczcie odnonik na dole strony.

Najwaniejsz rzecz jak moecie zrobi jest zapomnienie o wszystkim, czego zostalicie nauczeni o
Demonach ze rde ktre s wrogie Satanizmowi.

W tych najbardziej popularnych i atwo dostpnych tekstach nie ma nic poza mylnymi informacjami.
Postpowanie zgodnie z instrukcjami w tych grimuarach jest nie tylko ze, ale moe by niebezpieczne.

Moje dowiadczenie z Demonami jest takie, e s One bardzo dumne, i okazywaniem Im szacunku jest
bardzo wane.

Jaki czas temu paru Wysokich Kapanw oraz Wysokich Kapanek wykonao prac energetyczn z
wieloma rnymi Demonami, wliczajc to Te z Goecji. Wszystkie 72 Demony wraz z innymi zostay
wyzwolone. Odkrylimy prawdziwe tosamoci wikszoci z tych Demonw. Wielu z Nich uywao
wielu pseudonimw aby nie by brutalnie naduywanych. Owe Demony w przeciwiestwie do opisw w
rnych grimuarach, nie s potworami. S piknymi, znanymi oraz wanymi Bogami.

ASMODEUSZ POWIEDZIA SALOMONOWI
WIC NIE PYTAJ MNIE O WIELE RZECZY; GDY KRLESTWO TWE TAKE PO KRTKIM
CZASIE ZOSTANIE ROZBITE A CHWAA TWA POTRWA TYLKO SEZON, I KRTK BDZIE TWA
TYRANIA NAD NAMI.

Demony s niemiertelne; sezon to dla nich tylko par tysicy lat. Chrzecijaski bg traci moc.
Ojciec Szatan poinformowa nas, e nasza strona wygraa. Ostrzegamy wszystkich: uywanie obelywych
metod ze starych grimuarw to nie tylko gupota, ale moe skoczy si nieuniknion osobist klsk. Do
Demona naley pochodzi z szacunkiem, ogromn szczeroci oraz respektem. Koniec dni, gdy uywano
imion wrogiego boga, krgw o rednicy 9 stp, grb oraz innych obelywych metod. Nie mwcie, e
nie ostrzegalimy

Gdy jestemy nowi, wikszo Demonw chtnie nam pomaga. Celem Satanizmu jest stanie si
podobnym Bogom. Oznacza to wzmacnianie si.

W miar postpw dziki naszym wysikom, stajemy si coraz bardziej biegli. Powinnimy umie
polega na wasnych mocach zamiast tych poza nami.

Demony s wietne jeli chodzi o dzielenie si wiedz oraz mdroci, ebymy mogli uczy si i
rozwija wasne moce.

W miar rozwoju powinnimy by uzdolnieni we wszystkich aspektach magii oraz sami umie wpywa
na innych i na rodowisko bez adnej pomocy z zewntrz. Po mimo tego, nawet u osoby biegej
okolicznoci w danej sytuacji mog by tak przytaczajce, e pomoc Demona jest niezbdna.

W kwestii duchowego przewodnictwa Demony s dla nas na kadym poziomie, tak dla nowicjuszy jak i
dla osb rozwinitych.

Z mojego wasnego dowiadczenia polecam kademu kto myli powanie o rozwoju duchowym by
stworzy blisk oraz siln wi z Demonem, ktry bdzie chcia z wami pracowa i prowadzi was po
ciece Lewej Rki. Dowiadczenie to jest co najmniej bardzo opacalne.

Jak przyzywa:

86
Zawsze traktujcie Ich z szacunkiem okazujc szczero. Nigdy Im nie rozkazujcie, nie dajcie lub nie
prbujcie wykorzysta Ich w jakikolwiek sposb.

POPRAWNE METODY PRZYZYWANIA DEMONA:

1) znajcie Demona ktrego macie zamiar przyzwa. Strona ta zawiera spis atrybutw oraz dostpnej
wiedzy o rnych Demonach. Jak wiadomo z dowiadczenia, wszystkie Goeckie Demony s nam
przyjazne.

2) wane jest by mie konkretny cel; musicie wiedzie dokadnie *dla czego* przyzywacie akurat tego
Demona.

3) gdy prosicie Demona o towarzyszenie nam, waciwe jest zaoferowanie czego w zamian. Bdcie
gotowi na podarowanie czego w zamian za pomoc. Jest to co na co i wy i Demon powinnicie si
oboplnie zgodzi. Pamitajcie, Starzy Bogowie najbardziej ceni sobie nasze sowo, szczero, spjno
oraz nasz honor. PRZENIGDY nie zgadzajcie si na co, co wiecie e nie wykonacie.

4) Musicie zna metod jakiej chcecie uy by skomunikowa si z Demonem.

Jednym z najwaniejszych krokw w przyzywaniu jakiegokolwiek Demona z ktrym nie jestemy
zaznajomieni jest dotarcie do Niego/Niej poprzez Szatana. Powd ten jest bardzo istotny. Nie wszystkie
Demony s przyjazne ludziom, ani te nie wszystkie su Szatanowi, natomiast wszystkie Goeckie
Demony s pod wadz Szatana. Wikszo Demonw jest przyjazna gdy okazuje si im szacunek a
przyzwania obfituj w pozytywne rezultaty. Odkryam, e Demony ktre wielu osobom z zewntrz
sprawiay problemy byy przyjazne w stosunku do zadedykowanych Satanistw.

Dowiedziaam si wiele poprzez moje wasne kontakty z Demonami oraz dziki wielu dowiadczeniom
innych, tak laikw jak i Duchowiestwa. Dowiadczenie jest jak zwykle z reszt najlepszym
nauczycielem.

S rne poziomy dowiadczenia gdy stworzy si kontakt z Demonem:

Demony mwi do nas poprzez nasze myli (telepatia). Dziki niej, sowa Demonw przychodz do nas
w naszych mylach. Na pocztku moe by ciko rozrni komunikacj z inn istot od wasnych
myli osobom, ktre nie s a tak wyczulone lub ktre nie posiadaj zdolnoci psychicznych. Wraz z
medytacjami mocy, czasem oraz dowiadczeniem, staje si to coraz atwiejsze.

Widzimy i syszymy Demona. Jest tak z ludmi, ktrzy s bardziej psychiczni oraz bardziej otwarci.

Inwokujemy energi Demona. Jest to potne oraz elektryzujce dowiadczenie. Otoczeni jestemy
potn aur. Bdziemy czsto podczas tego sysze jak Demon to nas mwi i moemy te Go zobaczy.

Podczas samego przyzywania, Demon pojawia si i przemawia do nas poprzez czarne lustro, w dymie
kadzideka lub w inny sposb. To najlepszy sposb dla nowicjuszy. Podczas uywania lustra, jeli
jestemy wystarczajco wyczuleni, czsto moemy poczu jak Demon nas dotyka, jeli zechce tak
uczyni.

Namacalny kontakt; rzeczy w naszym pokoju si przesuwaj, istniej dokadne fizyczne dowody na to, e
Demon jest obecny.

Istniej historie w popularnych ksikach dotyczce kontaktu z ekstremalnie potnymi energiami
podczas ewokacji Demona. Z tego co wiem, nikt kto uywa metod opisanych na tej stronie nigdy nie
dowiadczy adnych negatywnych oraz przytaczajcych efektw. Inwokowaam Demony wiele razy
(zobacz Inwokacje i Ewokacje s. 98) i energia ta nigdy nie bya nieprzyjemna, lub jej poziom ponad to, co
mogam pomieci.
Metody:
87

Skopiujcie, wydrukujcie lub narysujcie piecz Demona ktrego chcecie przyzwa na czystej kartce
papieru {2}. Wane jest by nikt wam nie przeszkadza w aden sposb. Zamknijcie oczy i wizualizujcie
piecz w umyle najlepiej jak potraficie. Moecie je otworzy i spojrze na ni ponownie (tak wiele razy
jak potrzebujecie) by widzie j wyranie. Podczas wizualizacji recytujcie lub nucie w kko imi
Demona, w mylach lub na gos.

Wymw t modlitw:

Lordzie Szatanie, przez Twoj ask, udziel mi prosz mocy, by stworzy w mym umyle i wykona
to, czego pragn, a koniec osign z Twoj pomoc, o Potny Szatanie, Jedyny Prawdziwy Boe,
ktry yjesz i krlujesz po kres wiecznoci.

Usilnie prosz Ci by wpyn na (imi Demona) aby ukaza/a si przede mn oraz aby udzieli/a
mi On/Ona prawdziwej i wiarygodnej odpowiedzi, bym mg/moga ukoczy to, czego pragn,
pod warunkiem, i jest to zgodne z Jego/Jej stanowiskiem.

O to pokornie i z szacunkiem prosz w Twoim imieniu, Lordzie Szatanie. Uznaj mnie godnym/,
Ojcze.

Dany Demon moe si objawi w rny sposb.

I. przez czarne lustro jak do wrenia. Zobaczycie Demona w lustrze.

II. w dymie kadzideka.

III. Demon pojawi si bezporednio, gdy dana osoba jest wystarczajco czua oraz znajduje si w
gbokim stanie medytacji.

Przygotujcie miejsce. Wasz pierwszy rytua przyzwania powinien by wykonany w nocy. Powodem tego
jest fakt, e energie w nocy rni si od tych dziennych i atwiej jest o prywatno oraz brak rzeczy
rozpraszajcych uwag. Gdy ju wytworzylimy przyjazny kontakt z Demonem, nie ma ju koniecznoci
wykonywania formalnego rytuau przyzwania. Dany Demon moe si nam pojawi w nocy jak i w dzie,
a jedyne co musimy zrobi to skupi si na kontakcie z Nim poprzez telepati.
Bdziecie potrzebowa:

1. Ciche miejsce gdzie nie bdzie wam nikt przeszkadza.

2. Kadzido dobrej jakoci z przyjemnym zapachem. Usilnie zalecam wyprbowanie nowego
zapachu zanim zacznie si rytua przyzwania, jako e tanie, mierdzce zapachy mog by
obraliwe dla duchw i mog zawstydzi nas w jakimkolwiek rytuale, s. 617

3. Jedn lub wicej czarnych czy te niebieskich wiec. Czarny to wybr, ale niebieski te jest w
porzdku jako substytut, jeli nie moecie mie czarnych. Take jeli macie, wieca
odpowiedniego koloru Demona, ktrego chcecie przyzwa. (Ich lista jest na tej stronie).

4.Papier zawierajcy piecz Demona.

Gdy ju skoczylicie z pieczci, znajdcie bezpieczne miejsce na przechowanie go, najlepiej w swojej
czarnej ksidze lub dzienniku. ZAWSZE traktujcie ten papier z olbrzymim szacunkiem i NIGDY go nie
palcie! Mona go uywa wielokrotnie.

Nie ma potrzeby ustawiania jakichkolwiek krgw. Demony ich *nienawidz* i nie ma take potrzeby na
licencja na odejcie, jako e obie te rzeczy s obraliwe. Traktujcie Je z szacunkiem a w zamian
otrzymacie to samo.

88
Po probie do Szatana, powinnicie czu Jego pozytywn energi. Jest to dobry znak oraz pozwolenie na
dalsze dziaanie. Jeli z jaki powodw Demon nie odpowiada, sprbujcie innym razem. Wiele razy jest
tak, e Demon si pojawia, ale osoby nowe w przyzywaniu nie s na tyle psychicznie otwarte lub
dowiadczone by Go/J zobaczy. wielu ludzi musiao wykona rytua przyzwania wicej ni raz eby
Demon si przed nimi zjawi.

Najczciej jest tak, e Demon odpowiada na wezwanie, lecz wielu nie jest tego wiadomych. Zwracajcie
uwag na zbiegi okolicznoci oraz niecodzienne rzeczy. wiadomo jest tutaj wszystkim.

Zawsze zaoferujcie jaki dowd wdzicznoci oraz tego, e cenicie Ich usugi. Niektre pomysy to m.in.
reklama dla Demona, dziaanie przeciwko chrzecijastwu, dziaanie w celu promowania Satanizmu lub
jakakolwiek inna usuga na ktr obaj si zgodzicie.

JELI JESTECIE NOWI, PRZECZYTAJCIE PROSZ NAJCZCIEJ ZADAWANE PYTANIA, s.
90.

Ludzie w kko zadaj te same pytania w e-grupach. Na wikszo tych pyta mona sobie
odpowiedzie klikajc na powyszy link oraz powicajc czas na przeczytanie informacji.

JELI MIELICIE PROBLEMY Z TYM, ABY DANY DEMON SI POJAWI PO PARU PRBACH
PRZYZYWANIA, PATRZCIE ARTYKU O przyzywaniu Demonw.
Copyright 2002, 2003, 2004, 2005, Joy of Satan Ministries; Library of Congress Number: 12-16457
--------------------------------------------------------
{1} uywajc sowa Demon mam na myli tak Bogw jak i Boginie.

{2} pieczcie danych Demonw s umieszczone po Ich alfabetycznym spisie. Zadbaem o to, eby byy
bez kek przez co wystarczy je skopiowa i wydrukowa.

WANE! ODRADZAM natomiast drukowania caej kartki z wszystkimi Ich pieczciami. Nie
wykorzystacie ich wszystkich, a pozbywanie si pieczci poprzez ich palenie lub wywalenie do kosza bo
si za duo wydrukowao jest obelywe, oraz wiadczy o lekkomylnoci.

O przyzywaniu Demonw

Otrzymaam wiele osobistych e-maili, i wiele postw zostao zamieszczonych w e-grupach JoS
dotyczcych przyzywania Demonw, oraz o problemach jakie niektrzy ludzie maj z widzeniem,
syszeniem oraz wykrywaniem obecnoci Demona.

Ludzie przychodz do Satanizmu z rnym stopniem zdolnoci psychicznych. Umiejtno psychiczna to
stan, w ktrym dusza danej osoby jest na tyle otwarta e moe wyczu rzeczy, ktrych wikszo innych
ludzi nie potrafi. To jest celem Duchowego Satanizmu: duchowe wzmocnienie ludzkoci. Dusze ludzkie
zostay zapiecztowane, std tak niewiele, jeli cokolwiek innego ni wiat materialny jest moliwe do
zobaczenia. Judeo-chrzecijaskie kocioy zawsze byy i s narzdziem do usuwania duchowej wiedzy
oraz zastpowania jej kamstwami a take cakowitym materializmem. Efektem tego jest to, e przez
wieki ludzko dowiadczya pokoleniowej atrofii duszy oraz ducha. Ludzie ktrzy mieli dowiadczenia
psychiczne s czsto zagubieni by mc je chociaby wyjanienia lub zrozumie.

Ci z nas ktrzy byli z Szatanem przez wiele inkarnacji s bardziej psychicznie otwarci. Odnosi si to
rwnie do kadego, kto pracowa w jednym ze swych poprzednich wciele, aby rozwija swoje dusze i
moce psychiczne.

Jest mnstwo ludzi, ktrzy nie rozwinli swoich mocy w ich poprzednich wcieleniach, lub w tym yciu,
w rezultacie czego nie s w stanie wyczu obecnoci Demonw gdy Je przywouj. Wielu z tych ludzi
czuje e s ignorowani lub mog czu si rozczarowani. Nie ma powodu by czu si w ten sposb, jako
89
e psychiczne zmysy i umiejtnoci mog by rozwijane w dowolnym czasie poprzez medytacj mocy,
ktra jest fundamentem Duchowego Satanizmu.

Ci z was ktrzy maj problemy, bdcie prosz cierpliwi i sprbujcie popracowa na sob przez jaki
wykonujc program medytacji. Powinnicie sprbowa ponownie przywoa Demona pniej.
wiadomo jest rwnie wana. Doszukujcie si zbiegw okolicznoci lub odpowiedzi na pytania i
wtpliwoci. Nie ograniczajcie si, gdy odpowiedzi mog pochodzi z wielu rnych rde, a w
niektrych wypadkach w najbardziej niezwyky sposb taki, jakiego nigdy bycie si nie spodziewali.

Jeli prbowalicie przyzywania kilka razy bez powodzenia, musicie regularnie medytowa. Kady
Duchowy Satanista powinien medytowa regularnie, niezalenie od obecnych zdolnoci.
Copyright 2005, Joy of Satan Ministries; Library of Congress Number: 12-16457

Magiczna ewokacja oraz inwokacja

Istniej zasadniczo dwa sposoby przyzywania istoty lub pracowania z energi: ewokacja oraz
inwokacja. Duchowa ewokacja polega na przyzywaniu istoty, czy to Demona, ducha zmarej osoby lub
ywioaka i pojawieniu si jej poza operatorem. Pracujc z energi, znajduje si ona zawsze na zewntrz
nigdy w jego/jej ciele. Przy ewokacji nigdy nie ma bezporedniego poczenia czy wizw.

Inwokacja to zaproszenie ducha do siebie. Istota dosownie wchodzi w ciao operatora. Przykadem jest
inwokacja Demona, i wtedy przemawia On przez osob Go inwokujc uywajc jego/jej gosu do
komunikacji. Gdy tak si dzieje, gos tej osoby moe si zmieni, stajc si gbszym, chrypicym lub
jakikolwiek innym. Podczas seansw medium jest w stanie wyprodukowa substancj zwan ektoplazm
by udostpni duchowi luminescencyjny materia do fizycznego pokazania si. Jest to forma inwokacji,
gdy w tym wypadku istnieje bezporednia wi midzy duchem a medium.

Istnieje wiele rnych stworze. Jeli chodzi o Demony Szatana, to nauczyam si tego, e gdy wchodz
w nas, nie wyrzdzaj adnej krzywdy. Jestemy zawsze w peni wiadomi oraz przytomni. Gdy cos
mwi przez nas, jestemy wiadomi tego co mwi i rzadko cokolwiek jest wymuszone. Nie dowiadcza
si luk czy te brakujcego czasu jak w przypadku inwokacji istot anielskich. Anioy czsto podaj si
za Demony. Te istoty NIE S od Szatana a gdy zaprosi si je (zwykle anioy czy inne takie) to przejm
ciao powodujc szkody w osobie je inwokujcej, a ta nie bdzie pamitaa o zajciu. Osoby te nie bd
pamitay co robiy i najprawdopodobniej bd mie dugotrwae problemy. Szatan daje nam wiedz. Nie
ma powodw by sprawia, e co zapominamy lub te ebymy mieli dziury w pamici celem ukrycia
czego. Ludzie ktrzy babraj si z anioami wraz z innymi astralnymi istotami z ktrymi nie s
zaznajomieni mog dowiadczy tych problemw, no i oczywicie przez swoj ignorancj oraz gupot
zwalaj ca win na Diaba.

Niektre Demony zjawiaj si i lubi si bawi. Gdy raz byam w pracy, jeden z wsppracownikw
pokaza mi zdjcie swojej dziewczyny. Czuam jak wchodzi we mnie Demon i powiedzia do mnie
dajesz. Zaczam opisywa j. Wsppracownik by zaskoczony dokadnoci. Naturalnie to mj
Demoniczny przyjaciel mwi przez mnie.

Wikszo dostpnych tekstw o zaklciach i magii poprzez brak wiedzy (duchowa i magiczna wiedza
bya usuwana i niszczona przez chrzecijaski koci) podaj instrukcje ktre s nie tylko bdne, ale
take mog by bardzo niebezpieczne podczas pracy z czarn magi uywajc energii mierci oraz
innych niszczycielskich si.

Istnieje olbrzymia rnica midzy ewokacj a inwokacj. Gdy inwokujemy energi lub duchy, tworzymy
poczenie z t energi lub duchem poprzez nas samych. Naturalnie jeli kto uywa energii mierci lub
jakie innej niszczycielskiej, moe to by bardzo niebezpieczne. Do inwokacji zaliczy mona
wzmacnianie energii w swojej duszy i wyadowywanie jej poprzez swoj aur i/lub czakry. Tworzy to
wi z ofiar.

90
Za wikszo poraek w zaklciach czarnej magii odpowiedzialny jest mag. Istniej inne powody przez
ktre czarna magia nie dziaa, jak np. silna aura ofiary, zdolna do odbicia negatywnej energii (jeli jest si
pod ochron Szatana, nic nie moe nam zaszkodzi) lub ze wyczucie czasu przez maga. Mog by
jeszcze inne powody, lecz powysze s najczstsze.

Nawet biaa magia, gdzie chodzi o leczenie, moe stwarza problemy dla maga ktry inwokuje energi
zanim j zastosuje. Kadorazowo podczas inwokacji energii ustanawia si potne poczenie.
Oczywicie nikt przy zdrowych zmysach nie chciaby poczy si z chorob. {1}

Jeli mag pracuje nad pienidzmi, osobista moc lub tez inna pozytywna aplikacja energii i dopiero potem
inwokacja jest podana. To samo tyczy si zakl mioci oraz podania.

Naley zna rnic gdy pracuje si nad zaklciem, gdy ignorancja lub bdne zastosowanie
powyszego moe doprowadzi do odbicia zaklcia lub do innych niepodanych skutkw.

Przykadowo ewokacja energii mierci: zaawansowany mag powinien by zaznajomiony z t energi.
Energia mierci obfituje w kostnicach, cmentarzach, miejscach gdzie toczono wojny, gdzie odbyy si
masakry oraz innych miejscach mierci. Energia ta jest szara, ponura i doujca. Mag powinien wej w
trans i otoczy si ni lecz *NIE* bra jej do swojego ciaa. Powinno si j kierowa przy uyciu swej
woli i wizualizacji formujc w kul lub co innego. Energia powinna by skondensowana coraz cianiej
w kul lub inn form w celu jej spotgowania. Uformowana energia moe by nastepnie rozszerzona lub
skupiona wedug pomysu maga na to, jak ma ona by dostarczona ofierze. Jeli celujemy w czakry
ofiary, energia powinna by ciasno skupiona i zdetonowana lub rozszerzona po wejciu w jej ciao. Jeli
energia ma si zbiera i przylec do aury ofiary, powinna ona zosta rozszerzona i okry ca aur. Mona
to robi jak si chce, zalenie od indywidualnych preferencji.
Copyright 2005, 2006, Joy of Satan Ministries; Library of Congress Number: 12-16457
----------------------------------
{1} a niestety, pomylecy new age gosz takie samobjcze porady - pokochaj swoj chorob,
zaakceptuj chorob. Ma to na celu nie tylko przeszkodzi rasom Aryjskim w przebstwieniu si
(dokoczeniu Dziea Ojca Szatana), ale take uzaleni nas od potencjalnych lekw (nieskutecznych,
wydawanych przez koncerny farmaceutyczne pod wadz ydw; niewola finansowa)

Najczciej zadawane pytania

Odprawiem/am rytua, ale Demon si nie pojawi
Odpowied:
Otrzymaam wiele e-maili od ludzi ktrzy prbowali kilka razy przyzywania, a Demon w kocu si
pojawi i od tego momentu wszystkie przyzywania odbyway si bez problemw. Powodem tego jest to,
e osoba jest nowa i/lub nie do otwarta psychicznie eby czu obecno Demona. Upr i cierpliwo
przynosz rezultaty. Szatan wspiera tych ktrzy s cierpliwi.

Jak bd wiedzia /a czy Demon usysza moje wezwanie?
Odpowied:
Ponownie jest to zwizane z kwesti bycia nowym. Szukajcie subtelnych sygnaw jak rozgorzenie si
pomienia wieczki lub skwierczenie pomienia podczas rytuau. Czasami, jeli jestecie dostatecznie
otwarci, Demon moe was dosownie dotkn. Demony czsto czekaj aby przyj do nas w naszym nie.
Przedmioty mog si przesuwa, drzwi otwiera lub zamyka, podmuchy powietrza znikd, odczuwanie
energii Demona itd. Po prostu bdcie otwarci i wiadomi. Szukajcie przypadkw.

Co jeli nie mog znale wieczek w odpowiednim kolorze?
Odpowied:
Postarajcie si aby by to kolor moliwe jak najbliszy wymaganemu. Z powodu chrzecijaskiej kontroli
i nacisku, wiele miejsc gdzie mona kupi wieczki czarne lub innych kolorw potrzebne do
Satanistycznych rytuaw staje si rzadkoci.

91
Czy Demony mona przyzywa tylko w nocy?
Odpowied:
Kiedy pierwszy raz przywouje si Demona waciwie powinna to by noc. Noc jest zazwyczaj
spokojniejsza i odpowiedniejsza dla dziaa psychicznych. Prawa (psychiczna) pkula mzgu jest z
natury bardziej aktywna w czasie nocy. Kiedy ju nawiecie znajomo z Demonem, mona go
przyzywa telepatycznie o kadej porze poprzez skoncentrowanie si, chyba e Demon czuje inaczej. On
da wam wtedy zna jak jest. Jeli Demon jest zajty, co jest czsto przyczyn, moecie zwrci si do
was pniej, zazwyczaj w czasie dnia.

Czy zawsze musz odprawi peny rytua przyzywania Demona?
Odpowied:
Nie. Po nawizaniu znajomoci po prostu skoncentrowanie si na Demonie i telepatyczny kontakt z Nim,
z lub bez Jego/Jej pieczci wystarczy dla Niego/Niej aby ukaza si kiedykolwiek i gdziekolwiek pod
warunkiem, e okaecie respekt i nie jestecie natarczywi. Czasami Demon nie pokae si jeli ma
powd, ale pokae si pniej. *Kiedy przyzywacie nieznanego Demona, powinnicie zawsze odprawi
rytua.

Po przyzwaniu Demona i bliszym kontakcie / wezwaniu czuem/am bl, mrowienie, niezwykle potn
energi itd.
Odpowied:
Demony maj znacznie wikszy zapas energii bioelektrycznej ni my ludzie. Czsto z bliskiego kontaktu
wynika zwikszenie energii, ktra pozostaje z nami po kontakcie. Poniewa nasz organizm nie jest do
tego przystosowany, moemy odczuwa zwikszony poziom energii i pewien dyskomfort fizyczny przez
pewien czas po odejciu Demona. Kiedy wzmacniamy wasn energi, jestemy w stanie poradzi sobie z
intensywniejszym i bliszym kontaktem z Demonem i nie czujemy nic niepokojcego.
Copyright 2002, 2005, Joy of Satan Ministries; Library of Congress Number: 12-16457

Demony i energia bioelektryczna

Demony maj potn energi, poza zasigiem przecitnego czowieka. Kiedy Je inwokujemy lub mamy
z Nimi bliszy kontakt, mog zaistnie rnorakie efekty. Energia bioelektryczna Demona czy si z
nasz. Wszyscy jestemy unikalni i nasze siy yciowe s unikalne, dziaajce z rn intensywnoci. Co
moe odczu jedna osoba, inna bdzie lub nie bdzie moga. To zaley od wielu rnych czynnikw,
takich jak np. poprzednie poziomy energii naszej duszy. Im bardziej potna nasza wasna energia tym
wicej energii moemy wytrzyma ze znikomym lub adnym nieprzyjemnym efektem. Sia fizyczna i
budowa ciaa jak osoba dysponuje teraz rwnie ma znaczenie przy tym z jak du energi moemy
sobie poradzi. Ludzie dobrze zbudowani lub silni fizycznie potrafi wytrzyma wicej podczas wasnej
pracy lub z zewntrznego rda.

Ludzie ktrzy wykonuj regularne i cikie wiczenia fizyczne przekonaj si, e s w stanie znie
wysze poziomy energii i szybciej rozwija swoj wasn energi bioelektryczn. To wszystko wymaga
czasu i cierpliwoci. To jak wspinaczka wysokogrska podczas ktrej musimy obozowa na pewnych
wysokociach przez kilka dni do miesica i wicej, aby zaaklimatyzowa si przed dalsz drog, inaczej
mona dowiadczy nieprzyjemnych i czasem zagraajcych yciu efektw takich jak np. choroba
wysokociowa. Wszyscy jestemy unikalni i musimy porusza si swoim wasnym tempem.

Czste uczucia po przywoaniu Demona to wraliwo skry, mrowienie, wewntrzne wibracje lub
mrowienie, bl w stawach (u tych o niszym poziomie energii bioelektrycznej), poczucie ciepa i/lub
unoszenia si, czasami lk, poczucie gorca lub zimna, rozradowanie, intensywne sny, poczucie
nadpobudliwoci lub nerwowoci, bezsenno i inne. Im niszy poziom waszej energii yciowej tym
wicej efektw bdziecie odczuwa. Jednak nie jest to sprawa ktr naley zbytnio si przejmowa, jako
e z czasem to minie. Powysze zaley rwnie od bliskoci kontaktu z Demonem. Zwyka wi
telepatyczna rzadko kiedy powoduje efekty jakie towarzysz stosunkowi.

92
Inwokowaam Demony kilka razy i czuam mrowienie skry przez kilka nastpnych dni, uczucie jak
oparzenie soneczne bez blu, tylko wraliwo. Inwokacja Demona przed snem moe spowodowa
bezsenno, gdy energia Demona moe was rozbudza, poniewa jest intensywna i potna. Wraz z
rozwojem wasnej mocy i zwikszeniem swojej energii bioelektrycznej bdziemy zawsze w stanie poczu
obecno Demona i odczu tego efekty, a skutki tego bd minimalne wraz z tym jak stajemy si silniejsi.

Odczuwanie przypywu energii kundalini w momencie kiedy si nie medytuje czsto oznacza obecno
Demona. Demoniczna energia jest odczuwana niemal tak jak nasza wasna. Potrzeba dowiadczenia aby
okreli czy Demon jest obecny czy te po prostu czujemy wasn energi. To przychodzi wraz z czasem
i staym kontaktem z Demonami.

-Wysoka Kapanka Maxine Dietrich
Copyright 2005, Joy of Satan Ministries; Library of Congress Number: 12-16457

Demony niszych rang

Wielu z nas widziao i nawet kontaktowao si z pomniejszymi Demonami. To s
te Demony z wieccymi, czerwonymi oczami, skrzydami jak u nietoperza a
niektre maj nawet futro. Po przyjrzeniu si, wiele z tych Demonw ma
najpikniejsze oczy, jak wiecce rubiny, o gbokim i ywym kolorze. Normalnie
pochodz z rnych wymiarw, ale wiele mieszka z Ojcem Szatanem oraz innymi
Demonami.

Pomniejsze Demony s obrocami, tak jak sumeryjski Demon Pazuzu, ktry
chroni dzieci oraz kobiety ciarne. Zyska z reputacj w filmie z 1973r. pt.
Egzorcysta, napisanym przez katolika Williama Petera Blatty. To by
chrzecijaski odwet za film z 1968r. pt. Dziecko Rosemary, ktry przedstawia
Szatana w pozytywnym wietle. Egzorcysta odstraszy wielu od
Szatana i wmusio wiar w Demoniczne optanie. PO RAZ KOLEJNY
strach uywany jest jako potne narzdzie do trzymania ludzi w
niewiedzy i zniewoleniu. W przeciwiestwie do chrzecijaskiego
boga i hooty, Szatan i jego Demony nie uywaj przymusu, ani te nie
narzucaj si nikomu.

Szatan szanuje woln wol i ludzie przychodz do Niego dobrowolnie,
nie przez strach lub si. Wielu z nas inwokowao Demony (pozwalao
Im przebywa w naszych ciaach) i pozwalao mwi przez nas; adna
krzywda nie zostaa wyrzdzona nikomu. Anielskie istoty natomiast maj
z reputacj w tego typu sprawach i oczywicie, jak ze wszystkim, win
zwala si na Szatana.

Besy to kolejny przykad pomniejszych Demonw. Demony tej rasy s
tymi z piknymi rubinowymi oczami. S stranikami, obrocami, patronami muzyki, taca i leczenia. W
staroytnym Egipcie kary (te wanie Besy) byy czczone i bardzo powaane. S One bardzo niskie,
mierz zaledwie 60 90 cm.
Copyright 2003, 2005, Joy of Satan Ministries; Library of Congress Number: 12-16457

Hierarchia i Zakony Demonw

HIERARCHIA DEMONW:

Pierwsza Hierarchia:
Serafini
Cherubini
Trony
Druga Hierarchia
Panowania
Wadze
Moce
Trzecia Hierarchia
Cnoty
Archanioowie
Anioowie
93

Szlachecki ranking Pieka:
Ksi [Prince]
Krl
Markiz
Ksi [Duke]
Hrabia
Prezes

Koronowani Ksita Pieka wydaj si by najwysi rang; ponad Krlami. Jeli chodzi o wojskowe
tytuy w Armii Piekie, s one takie same jak w ludzkim wojsku.

Demony ktre nale do pewnych zakonw specjalizuj si w rnych umiejtnociach oraz mocach. Z
wasnego dowiadczenia odkryam, e nasi osobici Stranicy s tymi do ktrych udajemy si z prawie
wszystkimi naszymi potrzebami, nawet tymi poza Ich stanowiskiem. Czasami nasz Demon Stranik
bdzie poszukiwa dla nas pomocy u innych Demonw. Jeli te pracujemy ciko dla oraz jestemy
zadedykowani Szatanowi, Demony mog nas odwiedzi same z siebie, oferujc pomoc gdy mamy jakie
problemy. Tak byo ze mn.

Oto informacje o Ich hierarchiach oraz mocach:

ZAKON MOCY, ZNANY TE JAKO SERAFINI; PONCY, specjalizuj si w sprawach zemsty /
sprawiedliwoci oraz pokonywaniu czyich wrogw. Nauczanie astrologii sztuk leczenia oraz wrenia;
specjalizuj si take w pilnowaniu rzeczy oraz obronie, tak tutaj jak i w astralu. Ich ywioem jest ogie

ZAKON CHERUBINW specjalizuje si w przepowiadaniu przyszoci oraz ujawnianiu teraniejszoci
i przeszoci. Mog nam towarzyszy w projekcji astralnej, udostpniajc przesze ycia oraz zagldajc
w przyszo. Posiadaj wiedz oraz wadaj gwiazdami staymi

ZAKON TRONW ZNANY TAKE JAKO OFANIMOWIE, specjalizuje si w rzdzeniu planetami
oraz w sprawach sprawiedliwoci i zemsty. S pomocni w praktykowaniu oraz mocach Czarnej Magii

ZAKON PANOWA, ZNANY TAKE JAKO BYSZCZCY pomaga nam w dostpie do mocy
Szatana w nas, oraz w realizacji naszego prawdziwego potencjau i zdolnoci. Objawia nam nasze moce i
wspistnienie z Szatanem. Pomagaj w medytacji, duchowym/okultystycznym wzmacnianiu si a take
w zintegrowaniu materialnego z duchowym. Jako w niebie tak i na ziemi. Naley osign rwnowag
zarwno w tym, co materialne oraz w tym, co duchowe, eby sta si caoci. Obie strony, materialna i
duchowa, s wane, w przeciwiestwie do tego, co ucz religie cieki Prawej Rki.

ZAKON CNT, ZNANY TE JAKO MALACHIMOWIE, TARSZISZIMOWIE; DEMONICZNI
KRLOWIE obdarzaj pewnoci siebie oraz nieustraszonoci, pomagajc wykona robot wtedy, gdy
jest si przypartym do muru. Pomagaj w magii oraz pomagaj w zachcaniu nas.

ZAKON WADZ wpywa na wiatowe wydarzenia, due grupy, nacje oraz na wiatowych przywdcw.
Ludzie u wadzy korzystaj z porad tych Demonw.

Zajmowanie si Satanizmem po amatorsku

Pisz to kazanie po to, gdy widz e ta sprawa jest czym wanym i ludzie powinni by wiadomi. Nie
wierz w mwienie innym jak maj myle, w co czy te jak powinni wierzy, to jest sprawa
indywidualna, ale kady powinien by wiadom tego Satanizm rni si od innych religii. Jest on inny
dla tego, e nie miesza si.

Mieszanie Satanizmu z np. chrzecijastwem jest jak mieszanie wody z prdem. Czytaam i widziaam
historie o pewnych ludziach ktrzy interesujc si Satanizmem cigle mieli przyjazny stosunek do
94
chrzecijastwa. Cigle istniay w nich silne niewiadome przywizania do chrzecijastwa, gwnie
wynikajce z intensywnych indoktrynacji. Wikszo z nas ma chrzecijaskie wychowanie i u wielu
istniej pewne zahamowania oraz przewleke sprawy. Chrzecijaskie programowanie jest bardzo
intensywne a biorc pod uwag olbrzymie iloci energii jakie poszy w chrzecijaskie modlitwy oraz
wierzenia, trzeba pokona olbrzymi ilo energii by si cakowicie wyzwoli.

Ludzie ktrzy nie s pewni swych przekona oraz ktrzy maj silne koneksje z chrzecijastwem czy te
innymi religiami, wiadome bd te w wielu wypadkach podwiadome, naraaj si na bardzo
przeraajce oraz negatywne przeycia psychiczne.

Wzywanie Demonw i zagbianie si w okultyzm moe spowodowa u amatorw wystpienie bardzo
nieoczekiwanych negatywnych skutkw. To jest sprawka wrogich obcych ktrzy uywaj strachu do
trzymania ludzi z dala od Szatana. W wielu wypadkach to dziaa, siejc w amatorze ziarno terroru przez
co wraca on/a do nazarejczyka i obwinia Szatana. Usilnie zalecam tym, ktrzy chc zaj tak daleko, by
najpierw upewnili si w Szatanie.

Naprawd bardzo niewiele osb ronie w potg, chyba e posiadaj jakiego potnego obroc. Gdy
dana osoba ktra powanie myli o rozwoju mocy umysu dojdzie do jakiego bardzo wysokiego etapu
rozwoju lub posiada jakie powane zdolnoci, zostanie odwiedzona przez potne istoty, ktre poprosz
j o opowiedzenie si za ktr ze stron w duchowej wojnie. Ci prawdziwie obdarzeni ktrzy krocz
samotnie nie yj zwykle dugo na tej Ziemi bez ochrony wyszej mocy.

Uwaam i wane jest by ostrzec tych, ktrzy nie s pewni lub rednio zainteresowani o tym by trzymali
si z daleka od przywoywania Demonw lub prby kontaktowania si z istotami duchowymi do pki nie
bd na to gotowi. Kady jest tu mile widziany, od zadedykowanych do zainteresowanych.

Wiedza powinna by wolna i dostpna dla wszystkich. Pewne sprawy s natomiast zaawansowane, przez
co powinno si poczeka zanim wemie si za dane dziaania. Na pewnym etapie Satanizmu bardzo
istotnym krokiem jest zerwanie wszelkich wizi z jakimikolwiek innymi religiami. Nie uczynienie tego
sprowadzi na was katastrof. Musi to pochodzi od nas samych, tj. nie moe by adnego
niezdecydowania czy mieszanych uczu. Jeli natomiast takowe s, powinno si poczeka, gdy jest to
nieodwracalny krok.

Ci z was, ktrzy si zadedykowali, nie maj si czym przejmowa. Moecie zajmowa si
zaawansowanymi sprawami lecz i tak wane jest to, bycie usunli z siebie wszelkie chrzecijaskie
nauki.

-Wysoka Kapanka Maxine Dietrich

Ci z was, ktrzy maj jakie zahamowania odnonie faszywej religii jak jest chrzecijastwo,
przeczytajcie prosz wszystko na stronie Demaskowanie Chrzecijastwa
Copyright 2003, 2005, Joy of Satan Ministries; Library of Congress Number: 12-16457

Inkuby i Sukuby: seksualne zwizki z Demonami

Seks duchowy jest prawdziwy. Otwarcie waszego umysu na zmysy normalnie niedostpne dla
przecitnej osoby wymaga troch psychicznej pracy, ale sposb wykonania tego jest znacznie atwiejszy
ni w przypadku innych sposobw oraz jeszcze bardziej przyjemny. Demoniczni przyjaciele oraz
kochankowie s cudowni dla ludzi bdcych w wizieniu lub w jakimkolwiek innym zamkniciu.

Wielu z nas dowiadczyo jak Demony nas fizycznie dotykay. Uczucie jest takie samo jak przy dotyku
ludzkiej doni. Moe si to przeistoczy w stosunek seksualny. Kochanie si z Demonem to ekstaza
uniesienia. Poniewa Demony przychodz do nas w eterycznej / astralnej formie, potrafi spenetrowa
nasze ciao i dotrze do okolic nie tak atwo dostpnych dla innych ludzi. Mskie Demony bez trudu
95
odnajduj i stymuluj punkt G u swych ludzkich partnerek. eskie Demony mog dotrze bezporednio
do gruczou prostaty u mczyzn, doprowadzajc ich do penego i mocnego orgazmu.

JAK ZACZ:
Po pierwsze, kluczowe jest wykonanie rytuau do Ojca Szatana w ktrym okrelacie swoje potrzeby, czy
to tylko seksualne, zwizek miosny/seksualny, zwizek otwarty w ktrym moecie mie innych
partnerw do kochania si bez adnej zazdroci z adnej ze stron; bdcie dokadni.

Niektre Demony s monogamiczne, tj. maj tylko jednego partnera i to si tyczy obu stron. Bior One
monogami BARDZO powanie i jeli taki zwizek jest pogwacony przez istot ludzk, partner tej
osoby moe w najgorszym wypadku zgin. Demony, tak jak ludzie, znane s ze swojej olbrzymiej
zazdroci. Jeli czowiek znajduje si w pustym maestwie i uprawia seks tylko z poczucia obowizku,
Demony mog by bardzo wyrozumiae w tej kwestii i czsto bd przymyka na to oko pod warunkiem
e w monogamicznym zwizku miosnym Twj Demon jest zawsze #1. Miejcie na uwadze to, e gdy ju
si zobowiecie, bdzie on trwa przez cay ywot a nawet poza nim, wic nie lekcewacie tego. Wasz
Demon take pozostanie monogamiczny.

Powinnicie znale Demona ktry wam odpowiada. Pamitajcie, e jeli chcecie wolnego, otwartego
zwizku w ktrym moecie swobodnie kocha si z innymi partnerami, musicie uwzgldni to w tym
rytuale.

Po samym rytuale MUSICIE POZOSTA ZRELAKSOWANI ORAZ OTWARCI, gdy
najprawdopodobniej Demon przyjdzie do was jak wy bdziecie lee zrelaksowani w ku. Bdziecie
czu elektryzujc energi i tak jak przy kundalini, bdzie ona oywiajca.

Dla tych z was ktrzy s w tym nowi, by zacz i si otworzy zacznijcie po prostu fantazjowa o tym jak
macie stosunek z waszym Demonem. Wikszo Demonw jest fizycznie bardzo atrakcyjna w
porwnaniu do tych wszystkich bzdur napisanych w grimuarach czy pokazywanych w filmach. Poprocie
swego Demona o pokazanie si wam. Zrelaksujcie si, zamknijcie oczy i wsuchajcie si. Powinnicie
zobaczy obraz waszego Demona w umyle. A nawet jeli nie moecie, wizualizujcie sobie waszego
idealnego kochanka, ktrego obraz wasz Demon na pocztku przyjmie.

Gdy zaczniecie fantazjowa i robi to wielokrotnie, wasz Demon bdzie to odczuwa/a w astralu, take
czerpic z tego przyjemno. Moecie na pocztku si masturbowa a do orgazmu, do pki nie pojawi
si pena fizyczna posta. Gdy to robicie, wasz Demon take bdzie mia orgazm. Wymaga to czasu wic
bdcie wytrwali i cierpliwi. Conocne fantazje zaczn si stawa coraz ywsze i zanim si zorientujecie
bdziecie ju czu waszego Demona tak, jakbycie czuli drugiego czowieka. Wasz Demon bdzie z
wami pracowa nad otwarciem waszych kanaw psychicznych zamiast zwykego fantazjowania na
wasn rk.

Wasz Demon najprawdopodobniej przyjdzie do was kadej nocy gdy leycie by zasn. Demony
uwielbiaj seks i mog wykoczy istot ludzk. Jeden mczyzna musia po prostu zepchn Sukuba z
siebie by wsta rano po caonocnym seksie. Nie chciaa przesta. Rozkosz z czowiekiem jest czym
zupenie poza nami, a duchowy seks moe sta si naogiem. Istnieje moliwo e seksualne zwizki z
ludmi przestan ju by podniecajce lub zadowalajce. Nikt w dodatku nie musi si martwi o
niechciane cie lub choroby przenoszone drog pciow.

Demoniczny kochanek bdzie nas take chroni. S cudowne w wysuchiwaniu wszelkich zmartwie,
trosk lub problemw i czsto pomocne w karaniu wrogw oraz zajmowaniu si czym za nas. Gdy
odpowiednie kanay psychiczne s otwarte, moe doj do oboplnej konwersacji. To olbrzymia pomoc
w duchowym wzmacnianiu oraz postpie. Bd mwiy wam rne rzeczy, uczyy was a czasami take
kontaktoway si dla was z innymi Demonami.

Intensywny kontakt z Demonami uwzgldnia wymian energii. Bdc na znacznie wyszym poziomie
duchowym ni ludzie posiadaj One znacznie wicej energii a blisko z Demonami moe wywoa u
96
ludzi efekty jak przy poparzeniu skry lub nadwraliwo do pki si do tego nie przyzwyczaimy lub nie
zwikszymy swego poziomu energii, co jest celem Duchowego Satanizmu.
Copyright 2002, 2006, Joy of Satan Ministries; Library of Congress Number: 12-16457

Pomoc od Demonw

Gdy jest si wieo zadedykowan osob, Demony zwykle bd proponoway swoj pomoc. Celem
Satanizmu jest postp ludzkiej duszy i uywanie darw Szatana: wiedzy i mdroci by kontrolowa oraz
wpywa na nasze ycie. Wszystkie ponisze kategorie s dziedzinami, w ktrych ludzie sami sobie mog
pomc gdy zapewni sobie wystarczajca ilo wiedzy oraz mocy duchowej. (Zobaczcie Medytacje
Mocy).

Demony s zawsze dla nas w kwestii duchowego przewodnictwa.

ALKOHOL/NARKOMANIA:
Buer

BIZNES / POMOC W PRACY:
Belial (awanse)
Lilith (pomoc dla kobiet) *Lilith pojawia si tym, ktrych sama wybierze i wzywanie Jej jest
surowo zabronione.
Eligor vel Abigor (biznes i sukces finansowy)
Gusion (awanse)
Paimon (awanse)
Volac (znajduje dobr prac)
Vapula (pomaga w zawodach manualnych)

CHARYZMA, DOWCIP, HUMOR:
Aini
Balam
Foras
Ipos vel Anubis
Zagan vel Dagon

CZARNOKSINICY / MAGOWIE (pomaga w magii):
Agares (niszczy duchy wysane przez wroga)
Bifrons (pracuje ze zmarymi by pomagay w magii)
Flauros (chroni przed duchami wysanymi przez wroga)
Gaap (uczy konsekracji przedmiotw)
Malphas
Morax (uczy magicznego uycia zi i kamieni)
Orobas (chroni przed duchami wysanymi przez wroga)
Seere
Valefor (asystuje w magicznym leczeniu)
Vine (doskonay w wielu dziedzinach dla magw/czarnoksinikw)
Volac (daje we)

DECYZJE (pomagaj w podejmowaniu wanych):
Baal
Botis
Bune

DYWINACJA (uczy):

ASTROLOGIA
97
Azazel
Amy
Bifrons
Furcas
Morax

GEOMANCJA (ziemia)
Asmodeusz
Azazel

HIROMANCJA
Furcas

HYDROMANCJA (dywinacja z wody)
Caim

NAUKI OKULTYSTYCZNE
Glasya-Labolas

PIROMANCJA
Furcas
Raum

INTELEKT / MDRO / WIEDZA:
Astaroth
Aini
Baal vel Belzebub
Balam
Bune vel Bim
Crocell
Glasya-Labolas
Haagenti vel Bastet
Marbas
Zagan vel Dagon

JASNOWIDZENIE:
Astaroth
Asmodeusz

KAMIENIE (uycie w magii, waciwoci i ich moc):
Bathin vel Neftyda
Bifrons
Foras
Morax
Nebiros
Stolas

LICZBY - SZCZLIWE (podaje):
Volac

MIO:
Sargatanas (obdarza umiejtnociami przy kochaniu si)
Asmodeusz (niszczy zwizki / maestwa)
Amon
Beleth (doskonaa by sprowadzi na kobiet mio)
Dantalian
98
Eligor vel Abigor
Furfur
Gaap (powoduje mio lub nienawi)
Gomory (doskonaa by sprowadzi na mczyzn mio)
Lerajie (niszczy zwizki / maestwa, pozbywa si rywali)
Raum (wywouje mio oraz namitno)
Saleos (zachca do wiernoci)
Sitri
Vual
Zepar

MUZYCY:
Amdusias
Azazel

NEKROMANCJA (praca ze zmarymi):
Bifrons
Bune
Gamygen (daje raporty o tych w Piekle)
Murmur
Nebiros

ODPOWIADANIE NA PYTANIA:
Astaroth
Asmodeusz
Aini
Gusion
Marchosias
Orobas
Ose
Feniks
Purson
Vassago

PIENIDZE:
Lucifuge Rofocale
Andromalius (znajduje je)
Amy (pokazuje drog do fortuny i bogactwa)
Belfegor
Bune
Mamon
Raum (kradnie je)

PISANIE
Feniks

PODR / PROJEKCJA ASTRALNA (asystuj przy):
Asmodeusz
Sargatanas
Baal (Belzebub)
Balam
Bathin vel Neftyda (zabiera tam gdzie chcecie si uda)
Gaap

POEZJA:
Feniks
99

POLICJA (pomaga w problemach z):
Abigor vel Eligor

PRAWA KOBIET
Lilith (pomoc dla kobiet) *Lilith pojawia si tym, ktrych sama wybierze i wzywanie Jej jest
surowo zabronione.
Marchosias
Morax

PROBLEMY PRAWNE / SPRAWY SDOWE:
Eligor vel Abigor

PRZEPOWIADANIE PRZYSZOCI:
Astaroth
Eligor vel Abigor
Amon
Balam
Barbatos
Baal Berith
Flauros
Gusion
Ipos vel Anubis
Orobas
Purson
Vassago
Vine
Vual

PRZESZO, TERANIEJSZO (odkrywa):
Amon
Balam
Barbatos
Baal Berith
Botis
Flauros
Gaap
Glasya-Labolas
Gomory
Gusion
Ipos vel Anubis
Orobas
Purson
Vassago
Vine
Vual

PRZYJA (godzenie si, pozyskiwanie):
Astaroth (pozyskuje dla tych u wadzy)
Amon
Barbatos
Botis
Gusion
Ipos vel Anubis
Volac

100
SIA / ODWAGA
Botis
Cimeries
Ipos vel Anubis
Marchosias (pomaga w bjkach)

SPRAWY SDOWE:
Eligor vel Abigor

STRZEENIE WANYCH RZECZY:
Asmodeusz

WOJSKO:
Eligor vel Abigor
Abaddon
Agaliarept
Cimeries (patron)
Mulciber
Sabnack (chroni onierzy oraz ich obozy)
Vepar (marynarka wojenna)

ZASZCZYTY / STANOWISKA / AWANSE:
Astaroth
Belial
Baal Berith
Forneus
Gusion
Orobas
Paimon

ZDROWIE / LECZENIE:
Buer
Marbas
Valefor

ZIELARSTWO:
Bathin vel Neftyda
Bifrons
Decabria
Foras
Morax (do magii)
Stolas

ZWIERZTA:
Zwierzta oraz dzieci s dla Szatana witoci. Zwierztom zawsze naley okazywa odpowiedni
trosk oraz szacunek.
Caim (porozumiewanie si z)
Haagenti vel Bastet (koty)
Nebiros
Volac (we)

Chowace (obdarzaj):
Alloces
Amy
Amdusias
Belial
101
Buer
Decabria
Gaap (moe zabra z niewoli od innego maga)
Malphas
Morax
Paimon
Purson
Sabnack
Shax
Copyright 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, Joy of Satan Ministries; Library of Congress Number: 12-16457

Pomoc dla uczniw

Przedmioty:

ARCHITEKTURA: SZTUKA:
Halphas Azazel (tworzy pikno)
Mulciber Crocell
Sabnack Dantalian
Forneus
ASTRONOMIA: Nebiros
Asmodeusz Paimon
Alloces Ronobe
Andrealphus
Stolas MATEMATYKA:
Orias Asmodeusz
Furcas Andrealphus
Satanachia Bifrons
Morax

ETYKA: MECHANIKA:
Botis Marbas
Buer
Foras METALURGIA:
Azazel
FILOZOFIA: Nebiros
Botis
Buer MUZYKA:
Furcas Amdusias
Gaap Azazel
Murmur
Vapula NAUKI HUMANISTYCZNE:
Alloces
GEOLOGIA: Amy
Azazel Astaroth
Crocell
GEOMETRIA: Gaap
Andrealphus Gamygen
Bifrons Morax
Crocell Ose

GRAMATYKA: MINEROLOGIA:
Cimeries Azazel
Nebiros
102
JZYKI:
Agares RETORYKA:
Forneus Forneus
Ronove Furcas
Cimeries
KOSMETOLOGIA: Nebiros
Azazel Ronobe

LITERATURA: ZDAWANIE EGZAMINW:
Cimeries Vapula
Crocell

RZEMIELNICTWO:
LOGIKA: Azazel
Botis Asmodeusz
Buer Vapula
Cimeries
Foras SZEROKI WAHLARZ PRZEDMIOTW:
Nebiros Hagenti vel Bastet
Copyright 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, Joy of Satan Ministries; Library of Congress Number: 12-16457

Demony Stranicy

Wysoki Kapan Salem Burke do komunikacji z Demonami uywa tablicy ouija domowej roboty.

PRZEDSTAWIAEM Z PODOGI, ZWYKLE NIE KAD NIC TAKIEGO NA ZIEMI CHYBA E
JEST NA NIEJ OBRUS PRZEZNACZONY SPECJALNIE NA TEN CEL (A TELEWIZOR NIE JEST
WCZONY). OSTATECZNIE WYCINAM KKO. DRUGA TABLICA ZOSTAA WYCITA
AUTOMATYCZNIE NOEM X-ACTO (POPRZEZ AUTOMATYCZNE PISMO) I WYSZA W
KSZTACIE TRAPEZU NIE POLECAM KADZENIA WIECZKI GDZIEKOLWIEK NA
WACIWEJ TABLICY.
-Wysoki Kapan Salem Burke

Moja bliska przyjacika i ja dziaaymy na tablicy ouija. Zapytaa czy jest dla niej jaki Demon
Stranik. Planszeta przeliterowaa G-U-S-I-O-N. Potem pojawi si On w jej snach. Par tygodni pniej
narysowaam jego piecz, wzilimy go do studia tatuau i wytatuowano go na jej ramieniu. Zrobia
wielkie postpy a sprawy przybray pozytywny obrt.

Mj Demon nie jest z Goecji i miaam troch problemw ze znalezieniem Jego pieczci, lecz udao mi si
i zrobiam tak samo. Wytatuowano mi take Jego imi pod pieczci.

Nie musimy mie tatuay by skontaktowa si z naszymi Demonami Stranikami. Istnieje par metod na
skontaktowanie si. Jedn z nich jest tablica ouija. Nie musimy mie drugiej osoby do pracy z tablic. Ja
zwykle sama pracuj z ni, bo gdy s dwie lub wicej moe to by rozpraszajce i sprawi, e ouija
bdzie podawa niedokadne odpowiedzi. S w dodatku czasami takie sytuacje, gdzie dana osoba chce
zada pytania prywatne lub bardzo osobiste. Najlepiej zatem dziaa samemu gdzie mona si
zrelaksowa i wej w trans ktry jest tak bardzo potrzebny do operowania tablic ouija.

Gdy byam nowa, mj Demon komunikowa si ze mn za pomoc liter. U R (you are) C U (see you)
na poegnanie. W ten sposb wiedziaam na bank e to byo prawdziwe, gdy spodziewaam si sw.
Kolejn ciekaw spraw jest fakt, e mam planet w moim domu partnerstwa, ktr On rzdzi. Wada On
take astrologicznym punktem i ta planeta jest dokadnie na wysokoci tego znaku, ktrym wada. Nie
jest to bynajmniej co zwykego, gdy jak si potem dowiedziaam ja i On bylimy bardzo blisko w
poprzednich wcieleniach tysice lat temu.

103
Kolejnym sposobem na poznanie imienia waszego Demona Stranika jest wykorzystanie wahadeka.
Bdziecie potrzebowali porzdnego wahadeka oraz soika z szerokim otworem. Zacznijcie od pytania ile
jest liter w Jego/Jej imieniu. Wahadeko bdzie si krci, potem zatrzyma si, potem znw bdzie si
krci, i tak a do penego zatrzymania. Zliczcie ilo koek jakie zrobio i bdziecie mieli ilo liter w
imieniu waszego Demona.

Zawiecie wahadeko trzymajce je midzy waszym kciukiem i palcem wskazujcym w soiku, trzymajc
rk na zewntrz i bezporednio nad soikiem. Zacznijcie od pierwszej litery i zapytajcie wahadeka czy
to jest A, B, C itd. Gdy wahadeko uderzy w cian soika, zapiszcie liter i przejdcie do nastpnej
przejedajc cay alfabet. Upewnijcie si, e jestecie cakowicie zrelaksowani a najlepiej w transie by
odczyt by dokadny.

Uywanie tablicy ouija jest te wietn metod na uformowanie kontaktu oraz uzyskiwanie odpowiedzi,
zwaszcza dla ludzi nowych w Satanizmie. Ci z nas ktrzy s dowiadczeni zwykle komunikuj si z
naszymi Demonami telepatycznie.

Mj Demon definitywnie chcia ze mn nawiza kontakt. Pomg mi w religii oraz w lepszym wizaniu
si z Szatanem gdy byam nowa. Pomg mi take z medytacjami oraz wiczeniami duchowymi. Ci z was
ktrzy wicz jog i/lub pracuj z czakrami, bdcie wytrwali. Zajo mi to par miesicy, gdy
zaczynaam w wieku trzynastu lat. Byam zbyt moda by zrozumie o co tak naprawd chodzio w jodze,
ale bezsprzecznie czuam energi.

Nasi Demony Stranicy mog nam pomc w naszej magii oraz duchowoci.

-Wysoka Kapanka Maxine Dietrich
Copyright 2002, 2005, Joy of Satan Ministries; Library of Congress Number: 12-16457

Bogowie wysokich rang oraz Koronowani Ksita Pieka

Istniej cztery wielkie potgi rzdzce Piekem: Szatan, Belzebub, Astaroth i Azazel. Szatan jest
najpotniejszy i panuje nad wszystkim. Bogowie wyszych rang oraz mocy pomagaj tylko swym
przyjacioom oraz osobom zaufanym. Ea/Enki (Szatan), Enlil (Belzebub; oryginalny Baal), Innana
(Isztar, Izyda, Astaroth) i Szamasz/Utu, Aszur (Azazel) byli czterema najpopularniejszymi,
najpotniejszymi oraz najbardziej znanymi Bogami na wiecie. Byli oryginalnymi Bogami z
Mezopotamii. Wszyscy s powizani. Belzebub/Enlil jest bratem przyrodnim Szatana/Ea, a Astaroth i
Azazel to bliniacy, wnuki Belzebuba.

Astaroth Azazel Belzebub
SZECIU GWNYCH BOGW PIEKA:
Agaliarept
Ranga: GENERA
Agaliarept ujawnia sekrety i odsania tajemnice.
Jego podwadnymi Demonami s: Buer, Gusion i Botis

Wysoka Kapanka Maxine moje dowiadczenia: Agaliarept ukada swoje wosy w egipskim stylu, s
one do ramion. Ma oliwkow cer, jest bardzo wysoki i muskularny. Agaliarept jest raczej cichy.

Asmodeusz / Asmoday vel Synoday
Ranga: KRL, NADZORCA DOMW HAZARDOWYCH W PIEKLE.
Asmodeusz by w zakonie Serafinw i nosi tytu Krla Demonw. Zawiaduje wieloma wymiarami
przyjemnoci. Woli jak przyzywajca Go osoba nie ma nakrycia gowy (adnego kapelusza itp.) i uczy
sztuki astronomii, arytmetyki, geomancji oraz rzemiosa. Odpowiada na wszelkie pytania, odkrywa i
104
strzee skarbw oraz daje moliwo czytania w mylach innych. Obdarza niewidzialnoci i potrafi
zniszczy maestwo/zwizek.

Wysoka Kapanka Maxine moje dowiadczenie: Asmodeusz ma ludzka matk a Jego ojcem jest Bg.
Ma kruczoczarne wosy z warkoczem na plecach i oliwkow cer. Asmodeusz jest bardzo uprzejmy i w
znacznym stopniu jest gentlemanem. Ma przyjemny, agodny gos. Asmodeusz jest bardzo przyjemnym
Demonem.

Fleurety
Ranga: PORUCZNIK GENERA
Jego podwadnymi Demonami s: Bathin, Eligos
Fleurety ma moc wy wykona wszelk prac podczas nocy. Moe take sprowadzi grad na wybrane
miejsce. Fleurety ma zot aur ze zotymi a take pozacanymi skrzydami oraz biaymi pirami. Jest
muskularny i ma delikatn cer. Ma dugie blond krcone wosy sigajce poniej ramion.

Lucifuge Rofocale
Lucifuge znany jest take jako Tarchimache i Focalor

Ranga: Krl (osobicie od Niego do ucznia)
Kolor wiec: czarny
Rolina: dzika ra

Jego podwadnymi Demonami s: Agares, Marbas
Sprawuje kontrol nad wszystkimi bogactwami oraz skarbami wiata.
Wysoka Kapanka Maxine moje dowiadczenie: Lucifuge Rofocale towarzyszy tym, ktrzy si wieo
zadedykowali Satanizmowi. Jest cierpliwy, uprzejmy i ma agodny gos. Ma ys gow. Nosi szat z
jasnego, lnicego srebra ze zotymi podkreleniami. Jest raczej cichy. Ma gboki gos z lekkim
akcentem.

Sargatanas
Ranga: MAJOR BRYGADZISTA
Jego podwadnymi Demonami s: Valefor, Foraii i Loray
Sargatanas znajduje si bezporednio pod dowdztwem Astaroth. Otwiera wszelkie zamki i przenosi
kadego w dowolne miejsce za pomoc projekcji astralnej. Obdarza niewidzialnoci i umiejtnociami w
uprawianiu mioci.
**Sargatanas ma pikne zote skrzyda i nosi czerwon szat pokryt zotym pyem. Ma dugie blond
wosy i jasnoniebieskie oczy oraz jasn skr. Jest bardzo cichy. WK Maxine.

Satanachia
Ranga: DOWDCA NACZELNY

Jego podwadnymi Demonami s: Prulas, Amon i Barbatos
Satanachia posiada olbrzymi wiedz na temat planet.
Ma wadz nad wszystkimi kobietami oraz dziewczynami i obdarza chowacami.

Abaddon
Abaddon znany jest take jako Apollyon
Ranga: Ksi Wojny
Abaddon jest Doradc, Panem Otchani i Krlem Demonw.
Wysoka Kapanka Persephone opowiada o swoich dowiadczeniach z Abaddonem: jest On bardzo duy,
rzekabym wysoki na 2,4 m. Krpy, nosi co w rodzaju stroju bojowego gdy Go widz. Ma ciemn
karnacj, ciemne oczy, wosy a nawet wsy

105
Abigor
Abigor znany jest take jako Goecki Demon Eligor vel Eligos
Ranga: Dowdca 60 Legionw.
Abigor uzdolniony jest w tajemnicach wojny oraz przepowiedni. Ma On pikne czarne skrzyda z biaymi
ozdobnikami. Ma czarna aur wok swojej gowy i wielkie czarne oczy bez tczwek. Posiada take dwa
czarne paskowate oznaczenia na policzkach.

Adramelech
Ranga: Wielki Kanclerz
Prezes Rady Generalnej Szatana, Nadzorca Garderoby Szatana. Adramelech by Bogiem Awwitw {1}.
By to staroytny lud, brutalnie wymordowany a do wyginicia przez izraelitw pod dowdztwem
jahwe.
Wysoka Kapanka Maxine moje dowiadczenie: Adramelech jest bardzo wysoki, ma stylizowane,
kruczoczarne wosy z grzywk, a sigaj mu do ramion, jak na wielu malowidach w egipskich
wityniach i piramidach. Ma bardzo przeszywajce czarne oczy oraz intensywne spojrzenie. Ma jasn
cer.

Alastor
Ranga: Wykonawca Dekretw wydawanych przez Sd Szatana
Wysoka Kapanka Maxine moje dowiadczenie: Ma On krtkie jasne blond wosy, ktre s cienkie.
Jego oczy s niebieskawo-szare i wygldaj bardzo modo. Ma biae skrzyda i by ubrany na biao.

Anubis
Anubis znany jest take jako Goecki Demon Ipos
Wysoka Kapanka Maxine moje dowiadczenie: Anubis jest gigantem. Wydaje si e ma gdzie 2,7
albo 3 m wysokoci i jest dobrze zbudowany. Ma proste, jasne wosy do dugoci poniej swoich uszu
oraz opalon skr. Anubis jest Bogiem zmarych z gow szakala. Asystuje w sprawach dotyczcych
zmarych. Przewodniczy pogrzebom i moe zosta wezwany by chroni kadego, kto ostatnio zmar. Jest
obroca oraz przewodnikiem dusz zmarych.

Behemoth
Ranga: PIEKIELNY STR NOCNY
Demon zaspokajania przyjemnoci, przewodniczy On ucztom oraz imprezom w Piekle.

Belial

Pozycja zodiaku: 10-20 st. Wodnika
30 stycznia - 8 lutego
Karta Tarota: 6 Mieczy
Planeta: Soce
ywio: Powietrze
Ranga: Krl
Belial jest Nocnym Demonem, wadajcym 80 legionami duchw

Belial rozdaje zaszczyty i tytuy. Godzi przyjaci i wrogw a take daje chowace. Pomaga w zajciu
znacznie dalej z robot w pracy i w pozyskiwaniu wyszej pozycji. Daje przysugi od innych, nawet od
wrogw. Belial by Ksiciem zakonu Cnt. Jest may i szczupy. Ma platynowe blond wosy.

Belphagor
Belphagor to Demon pomysowych wynalazkw oraz bogactwa. Obdarza bogactwem tych, ktrych lubi.
Ma On blond wosy, i jest muskularny. Zwykle po spotkaniu z Nim pozostawia osob z ciepym
uczuciem. Ma biae skrzyda i bardzo przeszywajce oczy.

Charon vel Chiron
106
Charon przewozi dusze przez rzek Styks w Piekle.

Cimeries vel Cimejes
**Znany take jako Egipski Bg Kheper, Kheperi, Khepri, Kheprer, Chepera
*Powiedzia jednemu z uczniw, e woli, jak si do Niego zwraca KHEPU

Pozycja Zodiaku: 25-29 st. Wodnika
14-18 lutego
karta Tarota: Sidemka Mieczy
Kolor wiecy: ciemnoniebieski
Rolina: sosna
ywio: powietrze
Planeta: Wenus
Metal: mied
Ranga: Markiz
Jest Nocnym Demonem i wada 20 legionami duchw

Cimeries obdarza si ducha i daje duo odwagi, czyni dan osob bardzo bohatersk podczas walki.
Uczy literatury i znajduje wszystko to, co zostao zgubione. Uczy On take gramatyki, logiki oraz
retoryki i jest opiekunem onierzy wraz z personelem militarnym. Ujawnia On te zakopane skarby.
Cimeries ma pikne, truskawkowe blond wosy do ramion i jest dobrze zbudowany. Jest bardzo
przystojnym Bogiem z du rozpitoci skrzyde. Jego skrzyda s zote a On sam pokryty jest zotym
poyskiem.

Dagon
Dagon znany jest take jako Goecki Demon Zagan
Wysoka Kapanka Maxine moje dowiadczenie: by On Bogiem Filistynw. Jest bardzo duy, jak
Anubis. Ma ciao kulturysty. Dagon ma proste blond wosy, ma buzi z cienkimi ustami oraz
niebieskawo-szare przeszywajce oczy. Jest Bogiem rolnictwa, farmerstwa i podnoci. Znany jest z tego,
e pojawia si z rogiem wystajcym z Jego czoa, co symbolizowao fallusa. Jest patronem farmerw i
rolnikw.

Horus
Znany take jako Goecki Demon Purson
Jest bardzo jasny. Przypomina Amona Ra, tylko e ma delikatniejsze rysy. Towarzysz mu cztery inne
Demony. Horus jest bardzo powaany wrd Demonw oraz Tych wysokiej rangi. Wygldajcy bardzo
modo, gdy si pojawia moe On rozwietli cae pomieszczenie swoj energi. (dowiadczenie od
Wysokiej Kapanki Maxine)

Lewiatan
Ranga: WIELKI ADMIRA PIEKA

Lewiatan pojawia si w formie wielkiego wa morskiego z siedmioma gowami i jest obupciowy,
wadajc ywioem wody; poczeniem z podwiadomoci, snami oraz wyobrani, i nazywa si Go
Smokiem Chaosu. Rzdzi obszarami morskimi. Patron eglarzy i rybakw. Lewiatan by Ksiciem
zakonu Serafinw.
**Powysze zostao wzite z ksiek o Demonach. Istnieje wiele opinii na temat tego kim lub czym jest
Lewiatan. Jedni autorzy twierdz, e by on duym statkiem kosmicznym, inni mwi, e sowo
Lewiatan pochodzi od hebrajskich lewitw, kapanw, ktrzy strzegli Arki Przymierza. Imi Lewi,
lewita jest dalsz pochodn od sowa lewitowa. Inni twierdz, e jest on Lovecraftowskim Cthulhu.
adne z Kapastwa Duchowego Satanizmu nie spotkao istoty o imieniu Lewiatan.

Lilith
Lilith jest ulubion z pord piciu on Szatana.* Jest wyzwolicielk kobiet. Patronka silnych kobiet i
Bogini ich praw. Lilith reprezentuje seksualn wolno oraz seks dla przyjemnoci. Jest egzaltacj
107
eskiej boskoci. Opowiada si take Ona za aborcj oraz wiadomym planowaniem rodziny. Znana jest
rwnie z pomagania kobietom w porodzie.

Lilith nie wolno wzywa. Pojawia si tym ktrych wybierze sama, z wasnej woli. Jednym z Jej witych
symboli jest sowa.

* od Niego osobicie; ma pi on. {2}
Obraz Lilith autorstwa Johna Colliera, 1892.
Copyright 2005, Joy of Satan Ministries; Library of Congress Number: 001-216-457
------------------------------------------
{1} vel Chiwwitw. Jest o nich wzmianka w biblii

Pwt 2:23 W ten sposb i Chiwwitw, zamieszkujcych miejscowoci a do Gazy, wytracili Kaftoryci,
ktrzy przybyli z Kaftor, by si na ich miejscu osiedli.

O samym Adramelechu:

2Krl 19:37 A gdy oddawa pokon w wityni swego boga, Nisroka, synowie jego, Adramelek i Sareser,
zabili go mieczem, sami za zbiegli do kraju Ararat. Syn za jego, Asarhaddon, zosta w jego miejsce
krlem.

Iz 37:38 (to samo co powyej)

{2} porusz tu par kwestii. Primo, niewiele osb wie kim s pozostae ony Ojca Szatana, przez co
wypytywanie si na forum jest bezcelowe. Natomiast te osoby ktre wiedz, milcz. Secundo, co do
Lilith, ale raczej Jej ydowskiego archetypu jaki tuczono do gw tym, ktrzy czytali o tej Bogini jeli
kto uwaa J za jakiego wampira, prostytutk, nierzdnic, czy modliszk kobiet manipulujc i
ranic mczyzn wycznie dla swojej chorej przyjemnoci to niech zagldnie do biblijnej ksigi
Estery. Osoba o tak zaydzonym umyle znajdzie tam co, czego szuka. Sama natomiast Lilith nie jest
take Sukubem. Ci ktrzy chc si oczyci z chrzecijaskiego blunierstwa i wszelkiej ydowskiej
fikcji jak tuczono nam do gowy o Niej, niech poznaj J sami tj. jeli Ona sama tego zechce. Za
dugo szkalowano Lilith, wzywajc Jej imienia wraz z rnymi obelywymi epitetami.

Mammon
Ranga: Skarbnik Pieka
Bg znany jako Mammon to nie jest Jego prawdziwe imi. Mamon to hebrajskie sowo na
pienidze i nic poza tym. Uyto owego imienia do tego Demona/Boga przez bdn interpretacj oraz
ignorancj. Odkrylimy poprzez prac z tym Demonem, e grecki Bg Zeus odpowiada Mammonowi.
Wysoka Kapanka Maxine: Zeus ma krtkie, falowane platynowe blond wosy i jasne niebieskawo-szare
oczy. Nosi wieniec laurowy, bia tog i jest przysadzisty.

Mastema
Mastema to wana Bogini ze staroytnego Egiptu. Zawiaduje i jest ekspertk w czarnej magii oraz
czarnoksistwie. Ma pikne, lnice, dugie blond wosy pene lokw oraz skrzyda z czystego zota. -WK
Maxine

Morax
Znana jest take jako Foraii, Forfax, Marax a jest egipsk Bogini Maat.

Pozycja Zodiaku: 10-14 st. Raka *(20-29 Wagi)
2-7 lipca *(13-22 padziernika)
Karta Tarota: Trjka Kielichw *(Czwrka Mieczy)
Planety: Mars/Pluton
Metal: elazo/pluton
ywio: woda *(powietrze)
108
Kolor wieczki: czerwony
Starsza
Ranga: Hrabina/Prezes
Jest Dziennym Demonem i wada 30 legionami duchw

Uczy Ona astrologii, astronomii, nauk humanitarnych i magicznego zastosowania kamieni wraz z
zioami. Daje take chowace. Jest Bogini adu, prawdy i sprawiedliwoci. Jest bardzo szanowana
pord innych Demonw. Ma kruczoczarne wosy z grzywk, oliwkow skr i uczesanie jakie wida na
egipskich malowidach. Ma due biae skrzyda i jest bardzo wysoka.
-WK Maxine

Mulciber
Ranga: Hrabia, Dowdca Stray Miejskiej w miecie Pandemonium
Mulciber jest zastpc Belzebuba. To inynier i architekt miasta znanego jako Pandemonium. Bardzo
inteligentny, jest ekspertem od strategii oraz dziaa wojennych. Zaprojektowa i zbudowa Wielki Paac
Szatana.

Neftyda
Neftyda to Goecka Bathin i znana jest take jako Nebthet
Wysoka Kapanka Maxine dowiadczenie: Neftyda jest on Seta. Tak jak Toth oraz Seshat, pojawiaj
si Oni razem. Gdy pojawia si Neftyda, towarzyszy Jej Demon Stranik. Jest potnie zbudowana z
burz blond krconych wosw. Neftyda jest bardzo przyjacielska i rozmowna. Ma uzdolnienia magiczne
oraz w uywaniu sw mocy i jest Bogini leczenia. Neftyda to take Bogini mierci i jak Jej m, Set;
Ciemnoci.

Nergal vel Hades vel Pluton
Nergal jest jednym z siedmiu synw Szatana {1} i wada Zawiatami. Jego on jest Ereszkigal. Ma
wadz nad zmarymi.

Nebiros
To Goecki Demon Naberius vel Cerber
Ranga: Inspektor Generalny i Marszaek Polny
Ma moc wywoywania za w kadym. Uczy waciwoci mineraw, metali, warzyw i zwierzt. Wada
sztuk przewidywania i jest biegy w nekromancji.
Wysoka Kapanka Maxine moje dowiadczenie: Nebiros ma zielonkaw aur. Jego kolor to bogata
ziele.

Ozyrys
Znany jest take jako Goecki Demon Orias, Oriax
Ozyrys jest Bogiem zawiatw, mierci i wskrzeszenia. Obdarza stabilnoci, si oraz odnowionymi
mocami po mierci. Ozyrys ma gboki gos i pojawia z tatuaem widniejcym na czole swojej ysej
gowy.

Raum
To egipski Bg Khnum

Pozycja zodiaku: 15-19 st. Wagi *(1-10 Byka)
8-12 padziernik *(21-30 kwietnia)
Karta Tarota: 3 mieczy *(5 denarw)
Planety: Saturn *(Mars)
Metal: ow *(elazo)
ywio: powietrze *(ziemia)
Rolina: oset
Kolor wieczki: czarny
Ranga: Hrabia
109
Jest Nocnym Demonem i wada 30 legionami duchw

Raum wzbudza mio i godzi wrogw. Moe zniszczy reputacj, miasta i/lub czyj wasno. Kradnie
pienidze i przynosi je magowi. Jest egipskim Bogiem Khnumem, znanym take jako Khnemu,
Khnoumis, Chnemu, Khnum. Jest baraniogowym Bogiem. Pojawia si w jasnym, biaym blasku i nosi
mask gowy barana. Ma skrzyda z czarnymi i biaymi paskami jak u zebry. Ubrany jest w egipskim
stylu. Jego imi to anagram do barana [ang. ram] (RAuM). Raum jest BARDZO hojny, obdarza
telepati i zdolnoci do komunikacji ze zwierztami. Jest bardzo przyjaznym Bogiem.

Scirlin
Jest jednym z posacw Pieka i moe asystowa w przyzywaniu innych Demonw. Reprezentuje
autorytet Lucyfera.

Sekhet
Znana jest take jako Sekhmet, Sechmet, Sekhait, Sekhautet, Sekhem i Sakhmis.
Jest Ona lwi Bogini a Jej moc jest znana. Jest wojowniczk i zaszczytn Bogini walki oraz wojny.
Ma dugie czarne skrzyda z czerwonymi paskami. Ma bardzo ciemn skr i blond wosy z lokami.
Sechmet ma gboki i mocny gos.

Seshat
Znana take jako Sefkhet-Aabut i Seshat

Wysoka Kapanka Maxine dowiadczenia z Seshat: Seshat, ona Totha, jest niebywale pikna, ma
dugie blond wosy z lokami. Towarzyszy Mu i asystuje w wielu projektach. Tak jak Jej m, jest skryb,
a take egipsk Bogini intelektu, literatury i bibliotek. Dzierya wadze nad wszystkimi staroytnymi
bibliotekami Egiptu. Czasami zastpuje Totha gdy Ten jest zajty. Ci z nas ktrzy pracowali z Totem i
Seshat widzieli Ich razem, a czasami Seshat przyjdzie do nas zamiast Jej ma ktry jest zawsze bardzo
zajty. Toth jest chyba najbardziej zabieganym ze wszystkich Demonw.

Set
** znany take jako Goecki Demon Sitri ** Seth, Sethi, Sit, Sut, Sutekh,.
Set to egipski Wadca Ciemnoci. Jest jednym z siedmiu synw Szatana.

Wysoka Kapanka Maxine moje dowiadczenia: ma ciemn karnacj z kruczoczarnymi wosami. Gdy
wykonywaam dziaania energetyczne z Nim, na pocztku mia skrzyda nietoperza. Oswobodziwszy Go
zamieniy si one w pikne, mikkie czarne skrzyda jak u kruka. Nosi dug czarn satynow szat. By
bardzo miy, mia przyjemny gos i pozostawi mnie z silnym poczuciem spokoju. Ma pikn energi,
definitywnie reprezentuje ciemno. on Seta jest Bogini Neftyda. Mog czasami pojawi si razem.

Sorath
Sorath jest Bogiem Soca. Mwi si, e by osobistym Demonem Stranikiem oraz doradc Adolfa
Hitlera

Sorath wada prdami energii majcymi do czynienia z id ze struktury ludzkiej psychiki, odmiennymi
stanami wiadomoci, myloksztatami, ywioakami, halucynogenami, rzeczami niewyjanionymi,
niespodziewanymi i nieznanymi i cudami. Sorath jest Zamykajcym, natomiast Azazel jest
Otwierajcym. Sorath, Wielki Bg, nie lubi wszystkich gdy jest On Ucielenieniem Wiecznie
Poncego Czarnego Soca, poncego jak noc do wiecznie trwajcego dnia. Jego liczb jest sidemka,
wada Trzynastym znakiem zodiaku, ktry istnieje tylko Jeden; a Jego czasem jest kady Nw Ksiyca.
Rzdzi z pnocy. Umys jest bardzo przebiegy, zwaszcza ta cz ktr uywamy my, magowie. Boska
cze umysu jest w stanie zrobi dosownie wszystko. Szatan ufa Swoim i nikomu innemu z tak moc.
Nie uaktywni si ona dla kadego, a jeli ju to zrobi to by da przeraajc lekcj dla tych Bez ktrzy
prbuj ujarzmi Moc. Przejd teraz do czci Zamykajcego. Sorath zawiaduje prdami energii
niepoznawalnego umysu i jest Bogiem energii kadego soca we wszechwiecie. Sprawuje take
wadz nad centrum magnetyzmu, oraz czynnikiem ycia dla wszystkiego. Take fotogenami oraz
110
wszelk moc soneczn. Sorath powiedzia, e wszystkie soca w caym wszechwiecie maj na nas
wpyw, nie tylko nasze. Pnocny ogie Soce ponad nami. Na sam koniec, cuda nie s czym co
powoduj Bogowie. S Oni ponda tym. Ich wiat jest poza potrzeb oraz rozumieniem czym jest cud.
Pochodz one od NAS. Cud dla jednego moe by kltw dla drugiego; co jedna osoba zgubia inna np.
moe znale. Sorath pochodzi z rasy Bogw Nordyckich. Jest wysoki, ma jasne, dugie blond wosy.
-Wysoki Kapan Salem Burke

Toth vel Hermes (grecki), Merkury (rzymski), Tehuti, Ningishzidda (sumeryjski),
Quetzalcoatl (Ameryka rodkowa)

Znaki zodiaku: Blinita - Rak
Karta Tarota: 3 rzeg
Planeta: Merkury, Ksiyc
Kolor wiec: srebrny, czerwony
Metal: rt
ywio: powietrze
Ranga: Sekretarz ds. Dokumentw i Aktw Prawnych w Piekle; Wielki Urzd
**powysze informacje pochodz bezporednio od Thota

Toth jest wanym Demonem o wysokiej randze. Jest jednym z 7 synw Szatana. To wielki mistyfikator.
Jest najjaniejszym oraz najinteligentniejszym z Bogw. Toth jest bardzo lubiany, niezwykle wrcz
charyzmatyczny oraz przyjacielski. Jest najbardziej zalatanym ze wszystkich Demonw i moe by
ciko przywoa Go, chyba e jest si dla Niego bardzo wan osob. Seshat jest on Totha i czsto Go
zastpuje gdy Ten jest zajty. Toth jest Prawdziwym Ojcem leczenia i medycyny. Jest opiekunem
lekarzy, pielgniarek, sanitariuszy, pracownikw szpitala, uzdrowicieli oraz wszystkich tych, ktrzy
pracuj w zawodach medycznych. Wszyscy z nas ktrzy widzieli i mieli przyjemno z Totem zgadzaj
si co do tego, e jest wysoki, muskularny, dobrze zbudowany, z gstymi zotymi blond wosami oraz
bkitnymi oczami. Ma jasn cer. Jego wosy s uczesane w warkocz jak u Asmodeusza, i Obaj maj
wosy dugoci poniej ramion.
Copyright 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, Joy of Satan Ministries; Library of Congress Number: 12-16457
------------------------------------------------------------------------
{1} synowie Szatana to:
a) Toth (vel Tehuti, Ningishzidda, Quetzalcoatl)
b) Set (vel Ningal, Seth, Satu, Sitri, Sut, Sutekh)
c) Ozyrys (vel Wesir, Tammuz, Dummuzi, Asar, Oriax, Orias; najmodszy syn)
d) Amon Ra (vel Amane, Aman, Pamon, Aamon, Mendrion, Monasiel, Parmersiel, Caspiel, Merodach,
Marduk; najstarszy syn)
e) Adapa (vel Adam, Adama, Atabba, Atab)
f) Ziusudra
g) Nergal (vel Hades, Pluton)111
Astaroth

Kananejczycy znali J pod imieniem Astarte, Sumerowie jako Innana, w Babilonie bya Ona Isztar, dla
Asyryjczykw, Akadyjczykw bya Asztart, Asztoreth, Aszera, i Astoreth, dla Egipcjan bya Izyd, Izis,
Aszet i Aset, dla Fenicjan bya Tanit-Asztart oraz Asztoreth. Jej ugaryckim imi to Anat.

Pozycja Zodiaku: 10-20 st. Kozioroca
31 grudnia - 9 stycznia
Karta Tarota: Trjka Denarw (Azazel powiedzia mi, e As Kielichw)
Planeta: Wenus
Kolor wiecy: brzowy lub zielony
Zwierz: kobra lub mija
Metal: mied
ywio: ziemia
Ranga: Wielka Ksina Zachodniego Regionu Pieka; Koronowana Ksiniczka
Astaroth jest Radn ds. Przewodnictwa tak dla Demonw jak i dla ludzi. Zajmuje si gwnie sprawami
ludzi.
Jest Dziennym Demonem i wada 40 legionami duchw i
Astaroth jest take Skarbniczk Pieka

Jest Ona bardzo staroytn bogini. Bya z ludmi od zarania dziejw, podobnie jak Szatan i Belzebub.
Astaroth jest wnuczk Belzebuba, a Jej rodzicami s Ningal i Nanna. Zawsze bya bardzo popularna,
kochana i szanowana miejscach Jej kultu. Z racji tego e bya z nami od samego pocztku, Astaroth
znano pod paroma innymi imionami, jako e bya [oraz jest] Gwn Bogini w wielu rnych
dziedzinach oraz kulturach. Astaroth znano jako Bogini podnoci, mioci oraz wojny.

Pojawia si Ona z potn aur, jest to delikatny, niebieski kolor, nie w kwestii siy lecz, delikatny w
sensie pikna. Energia Astaroth jest oywiajca i pocieszajca; prawdziwie pikna pod kadym
wzgldem. Ma dugie, zote wosy; jest do wysoka i bya spowita yw, zot biel. Czuj J
najwyraniej gdy dokonuj inwokacji Czterech Koronowanych Ksit Duat. I jest ona dla mnie zawsze
wtedy gdy czuj si zagubiony lub zmagam si z czym. Gos Astaroth jest mocny, jest Ona Bogini
cudownie troskliw, a gdy mnie kieruje na co, take bardzo jasn i treciw. Ogromnie mi pomaga i
jestem Jej niezmiernie wdziczny za wszystko. Sawa Astaroth!
-Wysoki Kapan Vovim Baghie
Jej imi w pimie klinowym ciana Innany w Uruk Jej piecz

- symbole Astaroth pochodz od egipskiego krzya Ankh
112
Skupiska trzech kropek na kocach gwiazdy Jej pieczci jest niezwykle staroytne i oznacza Jej wysok
duchow rang.

Jako sumeryjska Bogini Innana bya znan, potn wojowniczk a Jej zwierzciem by lew. Poniej s
zdjcia Lww ktre strzegy Jej wityni w Nimrud.


Powyej i poniej: witynia Ashtaroth w kananejskim stylu.

113


Jej witymi miastem byo Uruk, jedno z najstarszych w Sumerze w ktrym miaa swoj wityni,
powyej s jej ruiny. Pod Jej rzdami lud Sumeru oraz spoeczestwa prosperoway i kwity. Innana
miaa swoje kapliczki oraz witynie w wielu miastach staroytnego rodkowego Wschodu.

Jej sumeryjski tytu Krlowa Niebios zosta ukradziony przez chrzecijan i wykorzystany przy
fikcyjnej dziewicy maryi.
114

Astaroth bya take babilosk Bogini Isztar. Babiloskie pisma nazyway J wiatem wiata,
Bogini Bogi i Obdarzajc Si.


Brama Isztar, zbudowana ok. 575r. p.n.e. bya
gwnym wejciem do Babilonu.

Nabuchodonozor II z Babilonu zadedykowa te wrota
Isztar. Bya to jedna z najbardziej imponujcych
budowli staroytnego Bliskiego Wschodu. Brama
Isztar zostaa udekorowana smokami, bykami i lwami.

Gdy judeo-chrzecijastwo pojawio si na wiecie,
wraz z Ea (Szatanem) i Enlilem (Belzebubem)
wyldowaa w grimuarach jako jedna {1}z
Koronowanych Ksiniczek Pieka. Ci trzej byli
najpopularniejszymi oraz najbardziej znanymi
Bstwami rodkowego Wschodu. Ich reputacja zostaa
zniszczona, Oni za byli okrutnie szkalowani,
demonizowani, bluniono przeciwko nim i
okrzyknito Ich zuymi.

Mimo i Sydon by szanowany, nie naley zapomina i jego bogini bya Asztart, imi, ktre izraeliccy
skrybowie zapisali picioma spgoskami strt , i wygaszali je goskami znanego hebrajskiego sowa,
oznaczajcego wstyd, sprawiajc tym samym, e sydoska bogini jawi si jako bkart od Astoreth.
-fragment z ksizki Jamesa B. Pitcharda Recovering Sarepta, A Phoenician City, 1978.

Z pord rnych zapisw tego imienia, Astarte pojawia si w listach z Tel El-Amarna. Hebrajskie
Astoreth pojawio si gdy rabiniczna szkoa Massoretes w VI w. zdecydowaa zaadoptowa
konwencjonalny system w ramach rekompensaty za brak gosek w pisanym hebrajskim, a take by
wstawi w imiona obcych bstw goski ze sowa boshet, oznaczajcego plugastwo.
-fragment z ksizki Egertona Sykesa Whos Who Non-Classical Mythology, 1993.

Poniej znajduj si pozostaoci wityni Izydy, pierwotnie na wyspie File, musiay one zosta
przeniesione na wysp Agilkia (powyej podczas) rekonstrukcji tamy Asuaskiej w celu ocalenia jej
przez zalaniem

Astaroth udziela prawdziwych odpowiedzi odnonie przeszoci, teraniejszoci i przyszoci. Odkrywa
wszystkie sekrety i jest doskonaa nauczycielk nauk humanitarnych. Sprowadza na ludzi wizjonerskie
sny lub wizje o przyszoci oraz daje wgld w nieznane. Udziela take porad ludziom bdcym blisko
Szatana i aktywnie dziaajcych dla Niego. Pozyskuje przyjanie tych u wadzy i reprezentuje luksus oraz
atwo.

Wielkanoc [Easter] (pierwotnie znana jako Asztar) zostaa ukradziona od Niej przez chrzecijan.

Wysoka kapanka Maxine moje dowiadczenia: Jest bardzo pikna, ma jasne blond wosy. Cho
wysoka, ma delikatn budow ciaa. Kolorami Astaroth s czerwony i niebieski. Czasami pojawia si ze
skrzydami, a te maj czerwone i niebieskie smugi. Czsto odwiedza mnie i innych czonkw
Duchowiestwa dobrowolnie; jest dla nas przyjacik i przewodniczk.

115


Grafika po lewej: Marcos Macias

------------------------------------------
{1} lub moe raczej JEDEN z. Biorc
pod uwag nienawi ydostwa do pci
piknej, a szerzej zasady eskiej,
wszelkie Boginie byy zamienione w
postacie mskie. I std te czasami to
zamieszanie wrd nie znajcych
Prawdy odnonie tego czy Astaroth to
kobieta czy mczyzna. Koszerna
dolina vel Hollywood umieszcza to
imi w rnych filmach, e nie
wspomn o kreskwkach bd grach
komputerowych. Mode umysy to
chon i powielaj bdny wzorzec.

116
Azazel

Azazel, vel Zazel, Samyaza, Samyazazel, Shamgaz, Shemyaza, Shamyaza, Shemihazah, Szamasz
(babiloski), Utu (sumeryjski; Janiejcy), *Samas (akadyjskie), Babbar (sumeryjskie), Aszur
(asyryjskie), Shamiyah (hatrackie), Semjaza

Znak zodiaku: Kozioroec / Wodnik (oba 1-10 st.)
Karta Tarota: As Mieczy
Planeta: Saturn, poudniowy wze ksiycowy (ogon Smoka)
Kolor wiecy: niebieski, czarny
Metal: ow
ywio: powietrze
Symbol: orze i skorpion, farohar (zobacz dalej)
Liczba: 20
Ranga: Gwny Chory Piekielnej Armii, Azazel pracuje bezporednio z Szatanem, Odpowiada za
najwysze bezpieczestwo z Piekle.
* powysze informacje poda mi sam, osobicie.

Od Wysokiej Kapanki Maxine: Znam Azazela i jestem Mu bliska. Jest bardzo
wanym Bogiem o wysokiej randze. Ma ok. 220 cm wzrostu, muskularne ciao i
jasne blond wosy, ktre delikatnie padaj Mu poza ramiona. Azazel ma
przeszywajce, niebieskawo szare oczy. Jest bardzo potny i oddany
Lucyferowi. Wymaga 100% i moe by w tym powany oraz surowy.
Kontaktowa si i uczy ludzi w staroytnoci. **AZAZEL NIE JEST
PAIMONEM jak twierdz niektre bluniercze grimuary. Obaj s rnymi
Bogami Azazel jest Ksiciem. Paimon jest Krlem. Azazel ma bardzo wysok
rang; BARDZO blisk Lucyferowi. Mwi, e ma 60000 lat ziemskich.

Azazel intensywnie pracowa ze
mn nad t stron. Doprowadzi
mnie do wielu rnych
odnonikw oraz rde
(spisanych poniej). Powiedzia
mi, abym wspomniaa o
Kodeksie Hammurabiego oraz
o tym, e jego zawarto przez
stulecia zostaa drastycznie
zmieniona, a to co mamy teraz w
najmniejszym stopniu nie
przypomina oryginau. Azazel
stoi po stronie sprawiedliwoci i
w adnym wypadku nie popiera
sualstwa czy te nadstawiania
drugiego policzka. Po mimo
istnienia paru historii o tym
jakoby Azazel by onaty z
rnymi Boginiami, s one
niedokadne. Azazel bra sobie za
ony ludzkie kobiety jakie 10000
lat temu.

Azazel jest wnukiem Belzebuba
(Enlila). Jest take bliniakiem
117
Astaroth. Tak Azazel jak i Ona s dziemi syna Belzebuba, Sina/Nannara oraz Jego ony Ningal.
Oboje zawsze byli sobie bliscy. Obrazek po lewej (powyej mapy) przedstawia Go jak si zawsze mi
pojawia.

Azazel jest wojowniczym Bogiem prawdy i sprawiedliwoci. Jego miastami byy Sippar, staroytne
akadyjskie miasto na wschodnim brzegu Eufratu, na pnoc od Babilonu i sumeryjskiego miasta
Larsa/Ellasar. Sippar ley 32 km na poudniowy zachd od Bagdadu w Iraku. Sippar byo jednym z
pierwszych miast zaoonych przez Bogw.

Azazel pojawi mi si z intensywn, zielon aur, tego samego koloru co czakra serca. Jest surowy jeli
nie robicie co do was naley, lecz jest bardzo przyjazny i wyrozumiay zwaszcza gdy macie kiepski
okres, jak chociaby ataki psychiczne lub negatywne tranzyty planet. Lord Azazel pomg mi niezwykle,
udzieli przewodnictwa, pamitam jak dowiadczaem naprawd negatywnych tranzytw planet a gdy
rzeczy zaczy przybiera potwornie zy obrt, czuem jakbym mia si zaraz zaama, Lord Azazel
przekona mnie i sprawi, e poczuem i Ojciec Szatan, On oraz Bogowie s ze mnie dumni, a
negatywne wpywy planet przemin. Jestem Mu tak wielce wdziczny!
Sawa Azazel!
-Wysoki Kapan Vovim Baghie

Sumeryjska nazwa Ellasar podana jest jako Ararwa, najprawdopodobniej od Arauruwa, przybytek
wiata, co w zasadzie oznacza ideograficzna grupa z ktrym jest to zapisane. Ruiny tego staroytnego
miejsca znane s teraz jako Senqara, i le na Wschodnim brzegu rzeki Eufrat, mniej wicej w poowie
drogi pomidzy Warka (Erech) i Mukajjar (Ur Chaldejczykw). Oprcz imienia Larsa, wyglda na to, e
nazwano je take Aste azaga wite (jasne, czyste) miejsce (lub tron), i oba te imiona istniay przez to,
e byo ono jednymi z najwikszych babiloskich centrw kultu solarnego boga.

Tak jak wikszo gwnych miast Babilonu,
miasto to miao wielk wie witynn zwan
E-dur-an-ki, dom wizi nieba i ziemi.
witynia w tym miecie nosia tak sam
nazw jak ta w Sipparze, tj. E-babbar, Dom
wiata, gdzie czczono boga soca, Szamasza.
wityni przywrcono przez Ur-Engur,
Hammurabiego (Amrafel), Burna-Buriasz,
Nabuchodonozora i Nabonidw. Pord tablic
znalezionych w tym miejscu przez Loftus byy
te podajce miary dugoci, pierwiastki
kwadratowe i szecienne, wskazujc na to, e
owo miejsce byo jednym z najwikszych
orodkw babiloskiej nauki. Oprcz
pozostaoci tych wityni istniej lady cian oraz pozostaoci
domw obywateli. Miasto na pocztku byo zarzdzane przez swych
wasnych krlw, lecz stao si czci babiloskiego imperium jaki
czas po panowaniu Hammurabiego.[1]

Azazel to Bg sprawiedliwoci i Zemsty. Jest Mistrzem Czarnej
Sztuki oraz Obroc Podrnikw. Jego symbol, farohar, (po lewej)
przedstawia wolno wyboru oraz ochron. Farohar jest oryginalnym
skrzydlatym dyskiem.

On by zbuntowanym przywdc Igigi. Azazel jest take Bogiem
dywinacji ktrego radzio si wielu wrbitw. By take Naczelnym
Bstwem miasta Hathra. Jako Naczelne Bstwo tego miasta, znany
by take jako Shamiyah. Zwrcie uwag na rogi na fotografii
paskorzeby po lewej.

118
Wraz ze swoim dziadkiem Belzebubem kontrolowa On szlaki powietrzne, noszc symbol ora.

W Bad-Tibira, stworzonym jako centrum przemysowe, Enlil umieci swego syna, Nannara/Sina, jako
dowdc; teksty na spisie miast mwi o nim jako o NU.GIG (Ten nocnego nieba). Uwaamy, e tam
wanie urodziy si blinita, Innana/Isztar i Utu/Szamasz wydarzenie, oznaczone poprzez skojarzenie
ich ojca Nannara z nastpn konstelacj zodiaku, Blinit (bliniaki). Jako bg wyszkolony w technice
rakietowej, Szamasza przypisano konstelacji GIR (znaczy rakieta oraz szczypce kraba lub Raka), a
Isztar natomiast do Lwa, na grzbiecie ktrego tradycyjnie bya przedstawiana.[2]

W judeo-chrzecijaskiej biblii czytamy, e Azazel uczy ludzi jak wyrabia miecze, noe, tarcze, zbroj
na ciao. Grimuary promujce wyzyskiwanie duchw twierdz e Azazel jest geniuszem obrbki metalu,
mineralogii i geologii. To jest symboliczne. On jest Mistrzem Alchemii; Duchowej Alchemii. Polega ona
na transformacji ywiow w ludzkiej duszy, pobieraniu energii z Ziemi oraz duchow z ni prac. Kad
z siedmiu czakr reprezentuje specyficzny metal. Azazel pracuje z oddanymi uczniami Szatana nad
osigniciem boskoci.

Wszystko to powyej jest duchowe, a biblijne opowieci zostay przeinaczone. Miecze, noe, tarcze,
zbroj na ciao to wszystko alegorie duchowe. Jest ekspertem od planet, konstelacji oraz astrologii.
Azazel jest take bardzo uzdolniony w sztuce, kosmetologii, wyrobie ornamentw i biuterii. Azazel
tworzy pikno.Piecz Azazela #1 Jego Sumeryjska piecz

Azazel doprowadzi mnie do ogromnej iloci szczegowych informacji ktre byy rozlege. Ma take
wicej ni dwa sigile, ktre bd tutaj zamieszcza. Wkrtce dodam wicej informacji do tej strony.
*Wielu Oryginalnych Bogw znanych byo jako wieccy/Janiejcy z powodu Ich potnej aury.

rda:
International Standard Bible Encyclopedia
Zecharia Sitchin - The 12th Planet 1976
Inne rda:
Jean Bottro - Religion in Ancient Mesopotamia
Przetumaczone przez: Teresa Lavendar Fagan, University of Chicago Press, 2001
Jeremy Black i Anthony Green - An Illustrated Dictionary, Gods, Demons and Symbols of Ancient
Mesopotamia 1992
Donald A. Mackenzie - Mythology of the Babylonian People 1915
Copyright 2005, Joy of Satan Ministries; Library of Congress Number: 001-216-457
119
Belzebub

Belzebub, znany jest take jako Baalzebub, Enlil, Bel, Pir Bub*, Baal Zebul i Beelzebuth. Znany jest
te jako Goecki Demon Bael

Pozycja Zodiaku: 0-4 Barana
21-25 marca *(21-30 marca)
Karta Tarota: 2 Rzeg (od Azazela)
Kolor wiecy: czarny
Rolina: papro
Planeta: Soce (od Azazela)
Metal: elazo
ywio: ogie
Ranga: Krl
Jest Dziennym Demonem i wada 66 legionami duchw

Ludzie bdcy blisko Belzebuba wiedz e jest Enlilem. To pochodzi osobicie od Niego. Enlil to
oryginalny Bel, ktry potem wyewoluowa w Baala. Imi to znaczy Lord, Pan, Wadca, Baal
Ksi. Belzebub/Enlil by bardzo popularnym i znanym Bogiem, na ktrego cze w caym
rodkowym Wschodzie nazywano miasta z przedrostkiem Baal.

Wikszo ludzi ktrzy studiowali okultyzm wiedz e jest On bardzo blisko Szatanowi a Oni oboje
pochodz pocztkw czasw Ziemi; Enlil i Enki. Jest bratem przyrodnim Ojca Szatana. Wraz ze swoim
bratem, Ea/Szatanem oraz Astaroth, skoczyli w grimuarach jako Koronowani Ksita Pieka i nazwano
Ich zuymi.

Baal Zebub, bg leczenia z Ekronu, stao si potem jednym sowemBelzebubktre symbolizowao
zo oraz bawochwalstwo w biblijnym Nowym Testamencie.
Fragment z ksiki Colemana Southa Syria, 1995

Belzebub jest najlepiej znany jako Bg Filistynw. Wada miastem Ekron. Jest zastpc Szatana.
Staroytni Filistyni czcili Go pod imieniem Baalzebub. Oznacza to Pan wszystkiego co lata.
Gdziekolwiek Go czczono, Belzebub znany by jako Bg pogody oraz meteorologii. Kontrolowa szlaki
powietrzne gdy Nefilimowie przybywali na Ziemi. Jego imi zostao spaczone przez hebrajczykw, by
oznaczao Wadc Much.{1}
Belzebub zajmuje si wewntrznymi sporami midzy oddanymi Satanistami {2}. Szatan chce abymy
byli zjednoczeni, a Belzebub to egzekwuje. Moe by w tym bardzo stanowczy jako e Szatan nie
pochwala rzucania kltw na siebie nawzajem. Belzebub patronuje Orientowi (Dalekiemu Wschodowi),
sztukom walki i kulturom azjatyckim. By Ksiciem Serafinw i ma chrypliwy gos.

Wysoka Kapanka Persephone podaje swoje dowiadczenia z Belzebubem: Jest bardzo wysoki,
powiedziaabym z 2,4 m wysokoci. Jest dobrze zbudowany i posiada najbardziej niezwyk energi oraz
oczy jakie kiedykolwiek widzielicie. Zmieniaj kolor w zalenoci od Jego energii w danym czasie. By
i jest bardzo uprzejmy oraz delikatny w stosunku do mnie, odwiedzajc mnie do czsto. Widziaam Go
tak miego i delikatnego jak sobie mona wyobrazi, a do najbardziej okrutnego gdy si Go rozwcieczy.
Belzebub ma kasztanowe wosy.

Moje dowiadczenie widziaam Go po raz pierwszy gdy poprosiam o Jego pomoc w tworzeniu strony o
Nim. Belzebub pokaza mi si w blond wosach i ciemniejszych brwiach, noszc bia szat. By to
pierwszy raz jak Go widziaam. Syszaam gos Belzebuba bardzo dawno temu i by on chrypliwy, lecz
gdy mwi do mnie ostatnio ta ostro znikna. Moliwe e to dziki temu, i jest On teraz wolny.
Wysoka Kapanka Maxine

Pieczcie Belzebuba:
120


Z powodu niszczenie staroytnej wiedzy przez ydw oraz chrzecijan prawie wszelka wiedza o
Belzebubie przepada. Chrzecijanie mieli woln rk w szkalowaniu, blunieniu przeciwko oraz
niszczeniu reputacji Prawdziwych Bogw tak jak si im podobao. Jako e nie byo adnej opozycji po
niszczeniu miast, masowych mordach na Pogaskich ludach, destrukcji ich wity, bibliotek oraz
zapisw, nowe pokolenia nie miay adnych innych rde oprcz judeo-chrzecijaskiej biblii z ktrych
mogyby zaczerpn informacj o tych Bogach.


Belzebub / Enlil by Bogiem-Patronem
Nippuru, sumeryjskiego miasta, ktre jest
obecnym Irakiem.

Belzebub mia swoje zikkuraty, kapliczki
oraz witynie porozmieszczane w swoim
miecie, Nippur. Poniej znajduj si
pozostaoci Jego wityni. Forteca na
szczycie kopca zostaa budowana przez
amerykaskich wydobywcw w latach
90tych XIX w. aby chroni ich przed
plemionami tubylcw. Poniej znajduje si
Wielki Zikkurat w Nippur i witynia Enlila:

Belzebub/Enlil jest
Bogiem burz,
warunkw
atmosferycznych,
wiatru, deszczu i
powietrza. Jego
liczb jest 50

Zikkurat w Nippur
nazywano Fi-irn-
bar-sag. Jest
Bogiem, ktry
miota swoje
byskawice i
grzmoty we
wrogw Szatana
(Wicej ni jeden
chrzecijaski
koci spotkaa
przy okazji katastrofa). Uwaa si Go za Boga askawego, dajcego ycie oraz je podtrzymujcego,
zajmujcego si swoimi ludmi, zwierztami polnymi, ptactwem niebios oraz rybami wszelkich mrz.
121
Enlil [Belzebub] jest Bogiem tak wojny jak i pokoju; niszczycielem i obroc, tym, ktry przywraca,
odbudowuje; szkodliwym, wrogim, i jak najbardziej askawym. [1]

By cieszy si Jego bogosawiestwem naley mie waciw relacj z Nim oraz Szatanem. Wypenia
On i wprowadza w ycie dekrety Szatana.

Enlil [Belzebub] ani nie lka si ani nie obawia adnego wroga. Walka przez niego podjta toczona jest
z nieustajc energi, do pki nie dojdzie do zwyciskiego kocaz nim nie ma adnego przepraszam
czy wycofania:
Wrogi a nie ulegy kraj - od tego kraju piersi twej nie odwracaj.
Gdy jego gniew jest raz wzburzony, nie ma nikogo kto mgby sprawi, e odejdzie lub ochonie.[2]

Enlil/Belzebub by obroc i dajcym ycie [Bogiem]. Enlil moe by tak samo gniewny i
niszczycielski gdy zajmuje si swoimi wrogami, jak i askawy oraz kochajcy gdy chodzi o jego ludzi
oraz kraj. Broni swoich ludzi przed inwazjami wrogw poprzez otoczenie wysokim murem lub poprzez
stanie si dla nich kryjwk czy te domem, z ktrego bezpiecznie miota on pociskami tak, aby wrogie
hordy nie mogy ani si wspi, ani pokona ani te wej przez wrota.
Jeli jego ludzie potrzebuj deszczu, otwiera wrota niebios, odsuwa belki, luzuje zapicia oraz usuwa
gromy aeby obfity deszcz mg nawodni ich pola; lub moe to zrobi by utopi i cakowicie zniszczy
wroga.

Poniej mamy staroytny sumeryjski hymn do Enlila/Belzebuba:[3]

Wrota niebios
Belki niebios
Zapicia niebios
Pociski niebios
Ty otwierasz
Ty odsuwasz
Ty luzujesz
Ty usuwasz

Podtrzymuje ycie ludzi i bestii. Czynic tak, nie zaniedbuje nawet najmniejszych i najmniej wanych
ktrym uda si wyrosn, ziarnem ty.

Staroytni Babiloczycy byli zaskoczeni ogromn uprzejmoci, ochron oraz wsparciem Enlila, chwalc
go poprzez wykrzyknienia Ten ktry broni (daje wsparcie).

Obdarzony jest niezwykymi wrcz mocami oraz wadz. Emblematem Jego wadzy jest czyste lub jasne
bero ktre nosi lub trzyma albo dziery w swojej rce. Dziaa z uprawomocnienia wadzy Szatana. Owo
jasne bero nie jest jedynie symbolem wadzy, mocy oraz potgi, lecz take rylcem w rku Belzebuba,
skryby, ktrym to zapisuje wol i uprawomocnia decyzje Szatana.

Dwanacie znakw zodiaku, rok, pory roku, miesice i znaki zodiaku kady maj swj pocztek i koniec,
swoje granice lub zarysy, swe obrazki lub rysunki: Enlil [Belzebub] wskazuje i ogasza je. Wszystkie one
maj znaczenie oraz s istotne: Enlil [Belzebub] interpretuje je. To czyni poprzez peni swych
objawie. Enlil i Jego Siedem Objawie. Jest to jeden z najbardziej zaskakujcych faktw w
odniesieniu do natury kadego boga, ktry w tym czy innym czasie odegra rol Syna w danej trjcy, i
uwaano, e w bg posiada siedem objawie swojej mocy. Siedem* ich byo, gdy numer ten
wyraa peni, dopenienie, cakowito.[4]
* to s wanie czakry

[obrazek poniej] * Belzebub znany by Czcicielom Diaba z Iraku, Jezydom, pod imieniem Pir Bub.
Twierdz oni, i by On Bogiem Krla Ahaba. (rdo: Isya Joseph Devil Worship, 1919 str. 40)

Poniej znajduje si diagram wityni Belzebuba w Ekronie w staroytnej Filistyni
122

[na obrazku: szkic wityni Belzebuba, wykopanej w Ekronie; strzaka wskazuje otarz]

Poniszy fragment pochodzi z Encyclopaedia Biblica; a Critical Dictionary of the Literary, Political and
Religious History, the Archaeology, Geography, and Natural History of the Bible"
Volume I : A-D autorstwa wielebnego T. K. Cheyne, M.A., DD oraz J. Sutherland Black, M.A.LL.D.
New York, The Macmillan Company; London: Adam and Charles Black, 1899
BELZEBUB, biorc Zebub lub Myla jako imi Boga-much, Boga Ekronu, ktrego wyroczni radzi si
Ochozjasz, krl Izraela w swej ostatniej chorobie. Imi najczciej tumaczy si jako Wadca Much.
Prawd mwic, nie ma tutaj adnej semickiej analogii, lecz Pauzaniasz opowiada nam o Bogu, ktry
odegna niebezpieczne roje much z Olimpu, a Klemens Aleksandryjski potwierdza istnienie kultu tego
samego Boga w miecie Elis i moemy, jeli chcemy, zinterpretowa ten tytu nastpujco Bg, ktry
zsya i usuwa plag much. Lecz spjrzmy dalej. Carl Bezold myla, e asyryjska inskrypcja z XII w.
p.n.e. Baal-Zabnbi bya jednym z imion tego z Zebub. Baal-Zebub byo powszechnie znanym boskim
imieniem, przyjtym od Boga z Ekronu. Przywrcenie ostatniej sylaby jest co prawda do niepewne, i
czytanie Baal-Sapuna (zobacz BAAL-ZEPON) wydaje si bardziej prawdopodobne. Przez to Winckler
sugeruje, e Zebub moga by jak bardzo staroytn nazw pewnej spoecznoci w Ekronie (ktrej nie
da si ju wyjani etymologicznie), podobnie jak Baal-Sidon, Baal-Hermon i Baal-Lebanon. Lecz adna
taka spoeczno nie jest znana w Ekronie i adna spoeczno w Ekronie nie bya terytorium Baala. Jest
zatem bardziej prawdopodobne, e Baal-Zebub, Wadca Much (co pojawia si w bardzo pno
powstaej opowieci, majcej tendencj wybitnie dydaktyczn{3}) jest pogardliw kakofoniczn
ydowsk modyfikacj prawdziwego imienia, ktre brzmiao prawdopodobnie Baal-Zebul, Pan
Wysokiego Domu.
Jest to tytu jaki kady Bg z wspania wityni mg nosi, i nie by prawdopodobnie zarezerwowany
tylko dla Boga Ekronu. Dom na wysokoci mogo oznacza take miejsce przebywania Bogw gra
123
zebrania na dalekiej Pnocy. S pewne podstawy ku temu, by podejrzewa i Fenicjanie wiedzieli o
istnieniu takowego miejsca. Pomys ten zawarty jest w boskim imieniu Baal-Safon, Pan Pnocy
(zobacz BAAL-SAFON), oraz w elegii o krlach Tyru (Ezechiel 28 [a dokadnie 28:22]); i Filistynowie
wiedzieli o tym. Tak czy inaczej, ostatni hebrajski narrator, lub jak wolimy, wczesny skryba mg
nienawidzi uywania takiego tytuu jak Pan Domu na Wysokociach (ktry mg sugerowa mu albo
wityni Salomona lub te niebiaski przybytek Jahwe) Bogowi Ekronu, a co za tym idzie, zmieni to na
Wadc Much, Baal-Zebub. Wyjanienie to rzuca wiato na trzy nazwy wasne, - JEZEBEL, ZEBUL i
ZEBULON, z twego (na wysokociach domu) witoci i chway. To samo okrelenie mona
wykorzysta przy posiadoci Ksiyca na niebie.

rda:
Hugo Radau - Sumerian Hymns and Prayers to God Nin-Ib from the Temple Library of Nippur
Philadelphia Published by the Department of Archeology, University of Pennsylvania 1911; str 21
Ibid, str 23
Ibid str 25
4
Ibid str 27
Copyright 2004, 2005, Joy of Satan Ministries; Library of Congress Number: 12-16457
---------------------------
{1} tu jest kwestia jzykowa. Angielskie fly oznacza tak lata jak i mucha.

{2} Jest moim pragnieniem, aby wszyscy moi wyznawcy zjednoczyli si w wizi jednoci, aby ci, ktrzy
s bez nie zwyciyli nad nimi. Szatan. Al-Jilwah, Roz. IV. Niestety, pozerzy, ydowscy / chrzecijascy
szpiedzy oraz sami ydzi ktrzy wchodzili na e-grupy JoSa naduywali tego fragmentu w celu zrobienia z
siebie ofiar konstruktywnej krytyki. Schemat wyglda tak: pozer mwi co kontrowersyjnego (pro-
ydowskiego), a gdy przycinity do muru cytowa Al-Jilwah jako zason swych korupcyjnych dziaa
(ydzi maj za sob histori robienia z siebie ofiar na publiczk, podczas gdy za plecami wiata Ludzi
dziaaj w celu naszego zniewolenia; nawet najwiksze kamstwo ma krtkie nogi).

{3} Biblia pojawia si wraz z wtargniciem na scen (nie)witej inkwizycji, i wtedy to chrzecijastwo
pokazao swoje prawdziwe oblicze miujcej pokj oraz ycie religii. A e prbuje si dzieciom wtuc
do gw ten ydowski horror jest kwesti oczywist. Wicej o tym na Demaskowaniu Chrzecijastwa.

Belzebub

Wpadam na co w pewnej ksice o
egipskich hieroglifach. Hieroglif
oznaczajcy powietrze i wiatr jest
bardzo podobny do jednego z pieczci
Belzebuba. Ewolucja w tym miejscu jest
oczywistoci. Chodzi mi o to, e Belzebub
jest Ksiciem Powietrza. To, e wrg
oczerni naszych Bogw i twierdzi, e
Belzebub jest Wadc Much napawa mnie
odraz i obrzydzeniem. Wiele ydowskich
grimuarw zawiera ilustracje ohydnych
much przy Belzebubie, wraz z potwornymi
obrazami dla naszych Bogw.

Zauwayam te wielokrotnie podczas moich bada to, e informacji o rnych staroytnych ludach jak
np. o Awwitach, ktrych Bogiem by Adramelech jest niewiele albo nawet wcale ich nie ma. Wszystko,
co o nich znalazam pochodzi z judeo-chrzecijaskiej biblii, w ktrej hebrajczycy brutalnie ich najechali
i wymordowali (ludobjstwo) tak jak z wieloma innymi nacjami. Wszystko to oczywicie stanowi
podprogowy przekaz ydowskiego zwycistwa nad Ludmi. Staroytne biblioteki ktre byy burzone
zawieray nie tylko wiedz okultystyczn i duchow, ale take historyczn. Powysze jest racym
dowodem umylnego niszczenia historii i zamieniania jej kamstwami.
124
Bogowie A-B

* Wzmianki z gwiazdk podyktowane zostay mi przez Totha

Agares / Aguares
Pozycja zodiaku: 5-9 st. Barana
25-29 marca
Karta Tarota: Dwjka Buaw
Kolor wiecy: gboka krwista czerwie*
Rolina: godzik
Planeta: Mars / Merkury*
Metal: mied*
ywio: powietrze i ogie*
Ranga: Wielka Ksina Wschodniego rejonu Pieka
Panuje nad 31 legionami duchw
Zwierz: tygrys
Jest Dziennym Demonem i bya w zakonie Cnt

Agares sprawuje wadz nad zwykymi ludmi; s oni gosem zwykych ludzi oraz posiadoci w Piekle.
Jej pozycja jest podobna do ludzkiego Burmistrza.*
Uczy wszystkich jzykw, zatrzymuje wszystkich uciekinierw i moe powstrzyma osob od ucieczki.
Odgania wrogw, niszczy duchy wroga i moe doprowadzi wan osob do upadku, sprawiajc e straci
swoj pozycj, publiczne zaszczyty oraz szacunek innych. Agares moe wywoywa trzsienia ziemi oraz
zachca do taca.
Wysoka Kapanka Maxine Dietrich; moje dowiadczenie: jest Ona niezwykle pikna. Agares ma jasn
cer, kobiec, z jasnymi prostymi blond wosami oraz biaymi skrzydami. Jest bardzo przyjacielska i
lubiana.
OBRAZEK
Rysunek zrobiony przez Marcosa Maciasa

Amon
Amon jest egipskim Bogiem Soca Amonem Ra vel Merodachem oraz babiloskim Bogiem
Mardukiem

Pozycja zodiaku: 0-4 st. Byka
20-24 kwietnia
Karta Tarota: Pitka Denarw
Kolor wiecy: czerwony lub zoty*
Rolina: psianka
Planeta: Soce*
Metal: zoto*
Zwierz: lew*
ywio: ogie i powietrze*
Amon zarzdza Zachodnim Regionem Pieka*
Jest On Dziennym Demonem i wada 40 legionami duchw

Odkrywa przeszo, przepowiada przyszo, godzi wrogw i przyjaci, wzbudza mio i powoduje e
mio kwitnie.

Wysoka Kapanka Maxine Dietrich moje dowiadczenia: Amon jest jedn z najpikniejszych istot jakie
kiedykolwiek widziaam. Ma bardzo jasne blond wosy odgarnite do tyu, jest muskularnie zbudowany
ma niewyobraaln ilo pozytywnej energii. Towarzyszy Mu silny i agresywny Sok. Promienieje
dosownie tak jak soce. Jest jednym z siedmiu Synw Szatana. Amon jest niezwykle dumny, dobrze
zbudowany i wysoki oraz silny.

125
Aini vel Aym/Aim, Harborym
Pozycja Zodiaku: 20-24 st. Raka
13-17 lipca
Karta Tarota: Czwrka Kielichw
Kolor wiecy: gboki niebieski jak czarna jagoda*
Rolina: cytryna
Zwierz: dziobak*
Planeta: Neptun*
Metal: cyna / neptun
ywio: powietrze*
Ranga: Markiz*
Aim rzdzi kontrol atmosfery w Piekle*
Jest Dziennym Demonem i wada 26 legionami duchw

Udziela On prawdziwych odpowiedzi na pytania, odpowie na pytania o rzeczy nieznane, sprawia, e
mczyni staj si dowcipni, uczy przebiegoci i chytroci. Aim moe szerzy zniszczenie poprzez
ogie, podpalajc budynki i cae miasta. Odpowiada take na pytania tyczce spraw prywatnych.

Alloces / Allocen vel Alloein, Allocer
Pozycja Zodiaku: 15-19 st. Strzelca
8-11 grudnia
Karta tarota: 9 Buaw
Kolor wiecy: zielony*
Zwierz: nietoperz*
Rolina: szawia
Planeta: Uran*
Metal: brz*
ywio: woda*
Ranga: Prezydent*
Jest Nocnym Demonem i panuje nad 36 legionami duchw

Alloces sprawuje piecz nad publicznymi domami spotka Piekle w ktrych spoeczestwo Demonw
zbiera si by omwi i zaplanowa wydarzenia spoeczne dla ich okolicy. Demony te specjalizuj si w
architekturze i sztuce* Allocen daje dobre chowace, uczy astronomii oraz nauk humanistycznych. Moe
by wysany aby dokona zemsty na ukrytych wrogach. Ma gboki, ochrypy gos i jest On bardzo
donony.

Amdusias
Pozycja Zodiaku: 0-4 st. Ryb
19-23 lutego
Karta Tarota: semka Kielichw
Kolor wiecy: jasny niebieski*
Rolina: Mimoza
Planeta: Neptun*
Zwierz: ptak*
Metal: srebro*
ywio: woda i powietrze*
Ranga: Krl*
Jest Nocnym Demonem i wada 29 legionami duchw
Amdusias to Muzyczny Dyrygent w Piekle o najwikszych zdolnociach muzycznych*

Moe natchn muzyk, sprawi by instrumenty muzyczne byy syszane ale nie widziane, obdarza
wietnymi chowacami. Amdusias moe da nam chowaca by towarzyszy nam na jakiejkolwiek
tajemnej misji ktr chcemy podj, moe take sprawi e drzewa przestan wydawa owoce lub nawet
126
e si przewrc albo zegn do czyje woli. Amdusias jest wysoki. Ma dugie czarne wosy i dugie palce
oraz silne, szorstkie rce. Jego skrzyda maj jasnobrzowy kolor a On sam ma ciemn skr.

Amy / Avnas
Pozycja Zodiaku: 15-19 st. Kozioroca
6-10 stycznia
Karta Tarota: Trjka Denarw
Kolor wiecy: rowy*
Rolina: werbena
Zwierz: pantera*
Planeta: Wenus*
Metal: mied*
ywio: ziemia*
Ranga: Earl[Hrabia]*
Jest Nocnym Demonem i rzdzi 36 legionami duchw

Amy uczy astrologii oraz nauk humanistycznych, obdarza chowacami i ujawnia ukryte skarby.
Wskazuje On take drog do fortuny, zamonoci i skarbw.

Andras
Pozycja Zodiaku: 10-14 st. Wodnika
30 stycznia - 3 lutego
Karta Tarota: Szstka Mieczy
Kolor wiecy: czarny*
Rolina: fioek
Zwierz: ogar piekie / wilk*
Planeta: Pluton i Mars*
Metal: elazo i srebro*
ywio: ogie*
Ranga: nie ma adnego ludzkiego odpowiednika na Jego Rang*; jest On Naczelnym Dowdc Stray
Szatana i Szefem Ochrony*
Jest Nocnym Demonem, wadajcym 30 legionami duchw

Andras jest Bogiem, ktrego czczono w Weald. Moe cakowicie zniszczy wrogw, mwi si o Nim, e
jest znany z zabijania magw a take ich pomocnikw oraz e jest bardzo niebezpieczny.
Znam Andrasa od jakiego duszego czasu. Jest On w zasadzie bardzo przyjemny dla tych, ktrzy s
zadedykowani Szatanowi. Andras jest prawdziwym wojownikiem, niezwykle oddanym Szatanowi.
Skontaktowa si ze mn najpierw przez tablic ouija. Gdy po raz pierwszy zobaczyam Go, by niski,
nosi koszul w czarne i biae paski, a ja miaam niejasne przeczucia co do Niego. Towarzyszy Mu ogar
Piekie. Nikczemnie wygldajcy czarny wilk z czerwonymi oczami, warcza i mia sier szarego koloru.
Jego prawdziwa posta jest wysoka i szczupa. Bardzo dugie, zote blond wosy rozdzielona po rodku.
Andras to prawdziwy wojownik ale te i artysta, ktry jest najbardziej niebezpieczny dla ludzi z
zewntrz. Wysoka Kapanka Maxine.

Andrealphus
Pozycja Zodiaku: 20-24 st. Wodnika
9-13 lutego
Karta Tarota: Sidemka Mieczy
Kolor wiecy: srebrny*
Rolina: lotos
Zwierz: aba*
Planeta: 4 ksiyce Jowisza*
Metal: nikiel i srebro*
ywio: ziemia*
Ranga: Hrabia [Earl]*
127
Jest Nocnym Demonem, wadajcym 30 legionami duchw

Andrealphus jest Naukowcem; specjalizuje si w Chemii*

Andrealphus uczy astronomii, geometrii, i wszystkiego, co zwizane jest z pomiarami. Uczy take
matematyki.

Andromalius
Pozycja Zodiaku: 25-29 st. Ryb
16-20 marca
Karta Tarota: Dziesitka Kielichw
Kolor wiecy: indygo*
Rolina: pioun
Zwierz: gob*
Planeta: Jowisz*
Metal: elazo*
ywio: powietrze*
Ranga: Hrabia [Earl]*
Jest Nocnym Demonem, wadajcym 36 legionami duchw

Andromalius jest Obserwatorem. Obserwatorzy szpieguj wroga i zdaj raporty bezporednio Szatanowi,
Andrasowi lub Azazelowi.*

Ujawnia On zodziei i zwraca ukradzione dobra, odkrywa wszelk niegodziwo i podaje lokalizacj
ukrytych skarbw. Andromalius ukarze zodziei i dokona zemsty na przestpcy. Odzyskuje zaginione
artefakty i odnajduje pienidze. Ujawnia take tajne spiski oraz moe dorwa zodzieja.

Asmodeusz / Asmoday vel Synoday
Pozycja Zodiaku: 5-9 st. Panny
28 sierpnia - 1 wrzenia
Karta Tarota: semka Denarw
Kolor wiecy: czarny lub niebieski*
Rolina: mita
Zwierz: wieloryb*
Planeta: Neptun*
Metal: mied gdy zmieni kolor na niebieski*
ywio: woda*
Ranga: Krl*
Asmodeusz jest Naczelnym Astrologiem Pieka i nadzoruje Domy Hazardowe w Piekle. Jest bardzo
zapracowanym Demonem.*
Jest Dziennym Demonem, znajduje si w legionach Amayona i wada 72 legionami duchw

Asmodeus nosi tytu Krla Demonw
INWOKACJI ASMODEUSZA NALEY DOKONYWA WYCZNIE BEZ NAKRYCIA GOWY.
Uczy On sztuki astronomii, arytmetyki, geomancji oraz rzemiosa. Asmodeusz udziela odpowiedzi na
wszelkie pytania i odkrywa a take strzee skarbw. Zarzdza On wieloma wymiarami przyjemnoci.
Daje umiejtno czytania w mylach innych, obdarza niewidzialnoci i rozbija maestwa/zwizki.
Asmodeusz ma Ludzk matk a Jego ojcem jest Bg. ma kruczoczarne wosy splecione w warkocz za
plecami. Ma oliwkow skr i jest niezwykle uprzejmym gentlemanem. Ma delikatny, przyjemny gos.
Jest On bardzo przyjemnym Demonem. Asmodeusz nalea do zakonu Serafinw. - Wysoka Kapanka
Maxine

Balam
Pozycja Zodiaku: 10-14 st. Strzelca
3-7 grudnia
128
Karta Tarota: Dziewitka Buaw
Kolor wiecy: biay
Rolina: db
Planeta: Mars
Metal: elazo
ywio: ogie
Ranga: Krl
Jest Nocnym Demonem i wada 40 legionami duchw

Balam ujawnia przeszo i przyszo, obdarza humorem, dowcipem oraz zdolnociami umysowymi.
Obdarza take niewidzialnoci i przepowiada przyszo.

Barbatos
Pozycja Zodiaku: 5-9 st. Byka
25-29 kwietnia
Karta Tarota: Pitka Denarw
Kolor wiecy: czarny
Rolina: bluszczyk kurdybanek [bluszczyk ziemny]
Planeta: Wenus
Metal: mied
ywio: ziemia
Ranga: Ksi [Duke]
Jest Dziennym Demonem, i wada 30 legionami duchw
Zakon Cnt

Barbatos woli pojawia si gdy Soce jest w znaku Strzelca. Uczy On wszelkiego rodzaju nauk, ujawnia
skarby ukryte za pomoc magii, przepowiada przyszo, odkrywa przeszo, godzi przyjaci i sprawia
e dwie osoby zostan przyjacimi. Zabezpiecza dobr wol tych, ktrzy s u wadzy.
Zaagadza wszelkie nieporozumienia i przynosi ulg zranionym uczuciom. Daje On zdolno do
komunikacji z oraz rozumienia zwierzt. Barbatos to bardzo przystojny Bg. Ma dugie opadajce blond
wosy, opalon skr, jasne, biae skrzyda i jest dobrze zbudowany.

Bathin vel Bathym, Marthim **Bathin to Egipska Bogini Neftyda
Pozycja Zodiaku: 25-29 st. Blinit
16-21 czerwca
Karta Tarota: Dziesitka Mieczy
Kolor wiecy: purpurowy
Rolina: jemioa
Planeta: Saturn / Uran
Metal: ow / uran
ywio: powietrze
Ranga: Ksina
Jest Dziennym Demonem i wada 30 legionami duchw

Bathin ujawnia waciwoci zi oraz drogocennych kamieni. Pomaga take w osigniciu projekcji
astralnej i zabierze ci tam gdzie chcesz si uda.

Beleth vel Byleth vel Elyth
Pozycja Zodiaku: 0-4 st. Blinit
21-25 maja
Karta Tarota: semka Mieczy
Planeta: Merkury
Metal: rt
ywio: powietrze
Kolor wiecy: czerwony
129
Rolina: koper
Ranga: Ksina
Jest Dziennym Demonem i wada 85 legionami duchw
Zakon Mocy

Beleth sprowadza ducha mioci pomidzy mczyzn i kobiety. Jest ulubienic panien oczekujcych
owiadczyn.
Wysoka Kapanka Maxine; moje dowiadczenie: Byleth to kobieta. Ma okrge przeszywajce czarne
oczy, jak u lalki oraz dugie, ciemne blond wosy z piercieniowymi lokami.

Belial
Pozycja Zodiaku: 5-9 st. Ryb
24-29 lutego
Karta Tarota: semka Kielichw
Kolor wiecy: pomaraczowy
Rolina: dziewanna
Planeta: Jowisz / Neptun
Metal: cyna / neptun
ywio: woda
Ranga: Krl
Jest Nocnym Demonem i wada 80 legionami duchw

Belial rozdaje tytuy oraz zaszczyty. Godzi przyjaci i wrogw, daje chowace, pomaga w byciu do
przodu z prac oraz zyska wysz pozycj. Obdarza przysugami od innych, nawet od swoich wrogw.
By On z zakonu Cnt. Belial jest szczupy, mniejszy ni wikszo Demonw i ma platynowe blond
wosy.

Berith vel Baal-Berith, Baal-
Bereth, Baal-Tamar, Beal,
Bofi i Bolfyr
Pozycja Zodiaku: 15-19 st. Lwa
(1-10 st. Kozioroca)*
8-12 sierpnia (22-30 grudnia)*
Karta Tarota: Szstka Buaw
(Dwjka Denarw)*
Kolor wiecy: purpurowy
Rolina: heliotrop
Planeta: Jowisz (Wenus)*
Metal: cyna (mied)*
ywio: ogie (ziemia)*
Ranga: Ksi
Jest Dziennym Demonem i wada 26 legionami duchw

Baal znaczy Lord. Baal-Berith to inaczej Lord Berith. Przepowiada On przyszo, odkrywa
przeszo i moe zamieni metal w zoto. Pomaga w osigniciu wysokich stanowisk i otrzymywaniu
zaszczytw. Przemawia bardzo wyranym i delikatnym gosem.

Baal Berith jest Ojcem okresu Jula oraz
Drzewka Julowego{1}
(boonarodzeniowego).
Boonarodzeniowe drzewko, tak teraz
powszechnie obecne u nas, byo tak samo
powszechne w Pogaskim Rzymie oraz
Pogaskim Egipcie. W Egipcie tym
drzewem bya palma; w Rzymie bya to
130
joda; drzewko palmowe oznaczajce Pogaskiego mesjasza, jak Baal-Tamar, joda odnosia si do niego
jako Baal-Berith.[1] Drzewko Boonarodzeniowe, jak ju wczeniej powiedziano, byo w Rzymie inne,
a mogo nawet by jod; lecz ten sam pomys, jaki sugerowao drzewko palmowe by wysuwany w
Boonarodzeniowej jodle; gdy potajemnie symbolizowao to nowonarodzonego Boga jako Baal-Beritha,
Pana Przymierza, i przez to zapowiadao wieczno oraz nieustajc natur jego mocy, gdy upadszy
przed swymi wrogami, zwyciywszy ich wszystkich powsta w chwale.[2]

W Egipcie czcili Nimroda jako drzewko palmowe, nazywajc je Mesjaszem Baal-Tamarem. Z pord
najstarszych Baalw, znany by jako Baal-Berith, Pan drzewka jodowego. Wyewoluowa w Baal-
Beritha, Pana Przymierza. W Staroytnym Rzymie gdzie czcili drzewko jodowe, nazywali go take
Baal-Berith.

25 grudnia by obchodzony w Rzymie jako dzie, w ktrym zwyciski Bg pojawia si ponownie na
ziemi, i obchodzono wtedy Natalis invicti solis, Urodziny niezwycionego Soca. Yule Log {2}
symbolizuje tutaj pozostaoci[city pie] Nimroda, znanego jako Bg-Soce, lecz citego przez
wrogw; drzewko boonarodzeniowe symbolizuje Nimroda pokonanego Boga, ktry si odrodzi.
Staroytny zwyczaj caowania si pod jemio, najbardziej powszechny u druidw, pochodzi z Babilonu i
reprezentowa Mesjasza, Czowieka-ga. Jemio uwaano za bosk ga gazk ktra pochodzi z
nieba, i wyrosa z drzewa, ktre rozkwito z ziemi. Nimroda, Boga przyrody symbolizowao wielkie
drzewo. Ale bdc citym wczenie, symbolizuje je teraz pniak bez gazi, zwany Yule Log. Potem
przyby wielki w i owin si wok Nimroda (pniaka). W cudowny sposb nagle nowe drzewo
wyroso na miejscu pniaka, reprezentujc wskrzeszenie Nimroda i zwycistwo nad mierci. Oto
ilustracja staroytnej efeskiej monety:

Baal-Beritha znano jako Pana Przymierza oraz Boga
Beritha. By popularnym Bogiem, czczonym w Kanaanie,
Filistyni i Sychem. By On obroc przymierza pomidzy
Sychem a paroma ssiadujcymi kananejskimi miastami, ktre
pierwotnie byy niezalene, lecz z czasem pady ofiar
hebrajskiego jarzma.
Jakikolwiek izraelita ktry by przebywa w Sychem
byby/mgby [?] lub ochrania obcych, a nie by czci
przymierza. witynia Baal-Beritha posiadaa skarbiec z
ktrego obywatele zoyli danin Abimelekowi. To wanie
tam Gaal wystpi po raz pierwszy jako
przywdca powstania, a w jego dzielnicy
obywatele wiey Sychem (akropolu)
znaleli tymczasow ucieczk przy
zakoczeniu rewolty.[3]

Baal-Berith znany by take jako Bg
Spoeczestwa.

Poniej znajduj si fotografie staroytnych
pozostaoci po Jego wityni:


131

Pozostaoci wityni Baal-Beritha s wypenion ziemi platform z okrgymi zakoczeniami na
ktrej niegdy ona staa. Datujc j na XIII / XII w. p.n.e. bya duga na 26,2 m, szeroka na 78 stp, a jej
ciany miay 5,79 m gruboci. Archeologowie uwaaj, e bya to dwupitrowa budowla. Miaa jedno
wejcie od wschodu po rodku, pomidzy ktrym bya kolumna wspierajca dach, a po obu stronach
wejcia znajdowaa si masywna wiea. Ta wschodnia zawieraa schody, ktre mogy wie na pierwsze
pitro. W gwnym holu znajdoway si dwa rzdy kolumn. Na pokrgej platformie przed wityni
znaleziono cz witej kolumny lub postawionego kamienia (wida go na prawym obrazku powyej),
archeologowie uwaaj, e wyznacza on wejcie do wityni.
________________________________________
1
Alexander Hislop - "The Two Babylons" 1858
2
Encyclopedia Biblica: A Critical Dictionary of the Literary Political and Religious History the
Archeology Geography and Natural History of the Bible 1899
3
Ibid.

Ilustracje pochodz z: Alexander Hislop - "The Two Babylons". 1858.
Copyright 2005, Joy of Satan Ministries; Library of Congress Number: 12-16457
-----------------------------------------------------------------
{1} natomiast my, Sowianie przed inwazj oraz zbezczeszczeniem Naszych wit obchodzilimy wito
Godowe:

http://tradycje.rolnicy.com/szczodre_gody/.

Pogosem tych pradawnych zwyczajw s dzisiejsze tradycje boonarodzeniowe: pochd koldnikw z
gwiazd, rozkadanie siana pod obrusem, piewanie kold. Poniewa stare obyczaje trudno wykorzeni ze
zbiorowej wiadomoci, dlatego Koci katolicki przej cz z nich i przeksztaci. Narodziny Soca
zastpiono narodzinami Jezusa.

Inne nazwy Szczodrych Godw to Godowe wito, wito wiata, wito Zimowego wiatostania.

Kolejny, ze strony Rodzimego Kocioa Polski

Godowe wito, Zimowego Staniasoca - Etniczne wito Sowian, przypadajace na przesilenie zimowe
(21-22 grudnia).

wito Godowe, przypadajce na okres zimowego przesilenia, w pewnych regionach znane byo rwnie
pod nazw Zimowego Staniasoca i trwa mogo nawet kilka dni. Przez Sowiaskich Rodzimowiercw
(zarwno w przeszoci jak i obecnie) uznawane jest za pocztek nie tylko nowego roku sonecznego ale
te liturgicznego. Zwycistwo wiata nad ciemnoci symbolizuje moment, w ktrym zaczyna
przybywa najkrtszego (jak dotd) dnia w roku, a najduszej nocy ubywa. Przynoszc ludziom
nadziej, napawajc radoci i optymizmem, Swarg - Soce znw zaczyna odzyskiwa panowanie nad
wiatem Stary cykl si zamyka - odchodzi stary rok, nowy - rozpoczyna.

U Sowian przesilenie zimowe powicone byo take duszom zmarych przodkw. By dusze zmarych
mogy si ogrza palono na cmentarzach ogniska i organizowano rytualne uczty (z ktrymi w pniejszym
okresie przeniesiono si do domostw). By to te szczeglny czas na odprawianie wrb mogcych
przewidzie przebieg przyszego roku np. pogod i przyszoroczne zbiory. W pewnych regionach
132
(gwnie na lsku) w okresie tym praktykowano zwyczaj stawiania w kcie izby ostatniego ztego
snopa yta. By on zazwyczaj dekorowany suszonymi owocami (najczciej jabkami) oraz orzechami,
za po wicie pieczoowicie przechowywany a do wiosny. To wanie z nasion pochodzcych z kosw
tego snopa naleao bowiem rozpocz przyszoroczny siew

Innym zwyczajem bya kultywowana szczeglnie w poudniowej Polsce (na Podhalu, Pogrzu, Ziemi
Sdeckiej i Krakowskiej oraz ponownie na lsku) tzw. Podaniczka udekorowana ga jody, wierku
lub sosny wieszana pod sufitem. Powszechne byo te cielenie somy lub siana pod nakryciem stou
Wszystko to czyniono dla zapewnienia przyszorocznego urodzaju. Na przeomie XVIII i XIX wieku
tradycj dekorowania snopa yta niemal cakowicie zastpi przybyy z Niemczech zwyczaj dekorowania
choinki (ktra to ostatecznie, staa si niejako symbolem innego wita jakim jest chrzecijaskie, tzw.
Boe Narodzenie). Wiele pierwotnych sowiaskich zabiegw magicznym (w tym np. wspomniane ju
cielenie somy lub siana pod obrusem) nadal powszechnie jednak praktykowana jest w wielu domach po
dzi dzie, cho z czasem nadano im chrzecijaski wydwik i interpretacj - rwnie wyraz "kolda"
pierwotnie oznacza radosn pie noworoczn, piewan podczas odwiedzania znajomych gospodarzy w
noc przesilenia zimowego.

Powiza "Boego Narodzenia" ze witem Godowym na terenie Polski jest zreszt znacznie wicej.
Chrzecijaskie (szczeglnie dominujce wyznanie na terenie RP) obchodzi dzie narodzin swojego
zbawiciela 25 grudnia, cho jeszcze w III wieku obchodzono go 6 stycznia - dopiero w okresie
pniejszym pojawia si data 25 grudnia (pierwszy raz wzmiankowana w 336 roku). Przyczynio si do
tego obchodzone wwczas w Rzymie, rwnie pogaskie wito przesilenia zimowego powicone bogu
soca Sol Invictus. Nalecy rwnie do czcicieli tego Boga cesarz Konstantyn, po swoim
poowicznym przyjciu wiary chrzecijaskiej (w ten sposb prbujc pogodzi dwie rne wiary)
przemianowa termin wita chrzecijaskiego na wito "pogaskie" (co z reszt w analogiczny sposb
uczyniono przyjmujc symbolik krzya).

()

{2} Yule Log to bardzo twardy kawaek drewna ktry pali si w okresie wit Przesilenia Zimowego
jako cz tradycji w krajach celtycko-germaskich.

Bifrons
Pozycja Zodiaku: 15-19 st. Skorpiona
7-12 listopada
Karta Tarota: Szstka Kielichw
Kolor wiecy: jasny purpurowy
Rolina: bazylia
Planeta: Jowisz / Neptun
Metal: cyna / neptun
ywio: woda
Ranga: Hrabia [Earl]
Jest Nocnym Demonem i wada 60 legionami duchw

Bifrons uczy astrologii, geometrii, matematyki i innych sztuk oraz nauk. Ujawnia On warto zi, drzew
oraz kamieni. Moe magicznie porusza zwokami i zmusi duchy martwych do pomocy w magii, i/lub
do odpowiedzi na pytania.
Wysoka Kapanka Maxine moje dowiadczenie: Bifrons jest wysoki i ma dugie, jasne blond wosy a
do pasa z wieloma mikkimi piercieniowymi lokami. Jest uprzejmy i cierpliwy.

Botis
Pozycja Zodiaku: 20-24 st. Blinit
11-15 czerwca
Karta Tarota: Dziesitka Mieczy
Kolor wiecy: biay
133
Rolina: lilia
Planeta: Saturn / Uran
Metal: ow / uran
ywio: powietrze
Ranga: Prezydent / Earl [Hrabia]
Jest Dziennym Demonem i wada 60 legionami duchw

Botis pomaga w podjciu wanych decyzji i wzmacnia odwag. Chroni osob przed byciem zranion
przez nienawi lub zazdro innych, i pomaga w zagodzeniu napicia w domu. Owiadcza On rzeczy
przesze i teraniejsze, oraz rodzi tak przyjaci jak i wrogw.
Wysoka kapanka Maxine moje dowiadczenie: Pojawi mi si On jako starzec. By ysy na czubku
gowy z dugimi, biaymi falujcymi wosami. Nosi brzow szat. Potem mia pikne, olbrzymie ywo
czerwone skrzyda.

Buer
Pozycja Zodiaku: 15-19 st. Byka
5-9 maja
Karta Tarota: Szstka Denarw
Kolor wiecy: jasnoniebieski
Rolina: aloes
Planeta: Merkury
Metal: rt
ywio: ziemia
Ranga: Prezydent
Jest Dziennym Demonem i wada 50 legionami duchw

Buer leczy wszelkie choroby, uczy filozofii moralnoci, natury oraz logiki. Zniechca ludzi do picia i
obdarza chowacami. Uczy On take waciwoci wszystkich zi i rolin.

Bim vel Bune
Pozycja Zodiaku: 5-9 st. Lwa
28 lipca - 1 sierpnia
Karta Tarota: Pitka Buaw
Kolor wiecy: pomaraczowy
Rolina: pomaracza
Planeta: Soce
Metal: zoto
ywio: ogie
Ranga: Ksina [Duchess]
Jest Dziennym Demonem i wada 30 legionami duchw

Bune pomaga w zdobyciu bogactwa i udostpnia wyszukan oraz wiatow mdro. Daje Ona atwo w
wysawianiu si oraz smykak do sw. Zamienia Ona te miejsca zmarych.
Bune ma proste, czarne wosy do ramion, ciemne skone oczy, opalon cer i czarne skrzyda. Jest bardzo
przyjacielska. Zapytaam J czy jest Egipcjank, na co Bune odpowiedziaa, e my wszyscy jestemy
Egipcjanami. Jej wosy s uoone w stylu Hollywoodzkiej Kleopatry.
-Wysoka Kapanka Maxine
*podyktowane od Thota.
Copyright 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, Joy of Satan Ministries; Library of Congress Number: 12-16457

Bogowie C F

Caim vel Camio

Pozycja Zodiaku: 20-24 st. Strzelca
134
12-16 grudnia
Karta Tarota: Dziesitka Buaw
Planeta: Soce
Metal: zoto
ywio: ogie
Kolor wiecy: zielony
Rolina: chaber
Ranga: Prezydent
Jest Nocnym Demonem i wada 30 legionami duchw
by w Zakonie Aniow

Camio przepowiada przyszo. Nauczy On jzykw zwierzt eby mona byo je zrozumie. Moe
ujawni misteria oraz tajemnice innych wiatw i jest ekspertem w dziedzinie hydromancji (dywinacji z
wody). Camio jest dobry przy sporze i odpowiada na pytania w arzcym pyle lub kominku.
Jest On dobrze zbudowany, pokryty zotym pyem. Jego skrzyda maj zote wstki a On sam nosi duo
zotej biuterii. Lecc, Camio pozostawia za sob lady zotego pyu, a moe lata bardzo szybko. Ma
potn, zot aur. Wybuchn zotym pyem i wylecia przez sufit.

Cimeries vel Cimejes
**Znany take jako Egipski Bg Kheper, Kheperi, Khepri, Kheprer, Chepera
*Powiedzia jednemu z uczniw, e woli, jak si do Niego zwraca KHEPU

Pozycja Zodiaku: 25-29 st. Wodnika
14-18 lutego
Karta Tarota: Sidemka Mieczy
Kolor wiecy: ciemnoniebieski
Rolina: sosna
ywio: powietrze
Planeta: Wenus
Metal: mied
Ranga: Markiz
Jest Nocnym Demonem i wada 20 legionami duchw

Cimeries obdarza si ducha i daje duo odwagi, czyni dan osob bardzo bohatersk podczas walki.
Uczy literatury i znajduje wszystko to, co zostao zgubione. Uczy On take gramatyki, logiki oraz
retoryki i jest opiekunem onierzy wraz z personelem militarnym. Ujawnia On te zakopane skarby.

Cimeries ma pikne, truskawkowe blond wosy do ramion i jest dobrze zbudowany. Jest bardzo
przystojnym Bogiem z du rozpitoci skrzyde. Jego skrzyda s zote a On sam pokryty jest zotym
poyskiem.

Crocell vel Pucel, Procel
Pozycja Zodiaku: 0-4 st. Strzelca
23-27 listopada
Karta Tarota: semka Buaw
Planeta: Jowisz
Metal: cyna
ywio: ogie
Kolor wiecy: rowy
Rolina: bukwica
Ranga: Ksina [Duchess]
Jest Nocnym Demonem i wada 48 legionami duchw
bya w Zakonie Mocy

135
Crocell uczy mistycyzmu, geometrii, sztuk, historii oraz wszelkich nauk humanistycznych, moe
wytworzy wielki haas i spowodowa wielki zgiek. Moe Ona take przyprawi czyj wrogw o
zakopotanie i brak zdecydowania. Ogrzewa wod i odkrywa anie. Pojawia si z dugimi, falujcymi
blond wosami i niebieskim ubraniem z duymi, niebieskimi skrzydami.

Dantalian
Pozycja Zodiaku: 20-24 st. Ryb
11-15 marca
Karta Tarota: Dziesitka Kielichw
Planeta: Mars / Pluton
Metal: elazo / pluton
ywio: woda
Kolor wiecy: purpura
Rolina: wiciokrzew
Ranga: Ksi [Duke]
Jest Nocnym Demonem i wada 36 legionami duchw

Dantalian moe wywoa halucynacje. Ujawnia On najintymniejsze myli i pragnienia oraz wpywa na
umysy innych bez ich wiedzy. Zna wszystkie ludzkie myli i moe je zmienia na yczenie. Rozbudza
mio pomidzy kobiet a mczyzn i uczy wszelkich nauk cisych. Pokazuje wizj podobiestwa do
jakiejkolwiek osoby. Dantalian ma niebiesk aur. Zwykle odlatuje On przez sufit. Moe pomc w
osiganiu odmiennych stanw.

Decabria vel Abraxas
Pozycja Zodiaku: 10-14 st. Ryb
1-5 marca
Karta Tarota: Dziewitka Kielichw
Planeta: Ksiyc
Metal: srebro
ywio: woda
Kolor wiecy: czarny
Rolina: miesicznica
Ranga: Markiz
Jest Nocnym Demonem i wada 30 legionami duchw

Wie wszystko odnonie mocy rolin oraz kamieni, i daje ptaki jako chowace. Decabria to Abraxas. Ma
On krtkie, krcone czarne wosy z jasn skr i czarnymi skrzydami z czerwonymi paskami. Posiada
niebiesk aur, ktra emituje duo ciepa.

Eligor vel Eligos
**znany take jako Abigor
Pozycja Zodiaku: 10-14 st. Blinit
1-5 czerwca
Karta Tarota: Dziewitka Mieczy
Kolor wiecy: ty
Rolina: tymianek
Planeta: Wenus
ywio: powietrze
Metal: mied
Ranga: Ksi [Duke]
Jest Dziennym Demonem i wada 60 legionami duchw

Daje przysugi w rozprawach sdowych oraz sprawach prawnych, przyciga sukces biznesowy i
finansowy. Rozbudza mio oraz podanie, powoduje wojny i zbiera armie. Odkrywa On take ukryte
rzeczy.
136

Flauros vel Havres, Haures
Pozycja Zodiaku: 15-19 st. Wodnika
4-8 lutego
Karta Tarota: Szstka Mieczy
Planeta: Merkury
Kolor wiecy: purpurowy
Rolina: tarczyca
Metal: rt
ywio: powietrze
Ranga: Ksina [Duchess]
Jest Nocnym Demonem i wada 36 legionami duchw

Haures odkrywa przeszo, teraniejszo i przyszo. Niszczy oraz pali wrogw maga i zabija ludzi
ogniem, bronic maga przed innymi duchami. Zna wszystkie tajemnice a take zaszkodzi czyim
wrogom. Haures jest kobiet. Jej zote wosy mog zmieni kolor na krwisto-czerwony. Ma due,
pasujce do Jej wosw oczy, ktre nie posiadaj biaek. Jest bardzo piknym Demonem. Ma bardzo
jasn skr, dugie nogi i drobn budow ciaa. Jest raczej spokojna i cicha. Unosi si w powietrzu i
pojawia si bez skrzyde.

Focalor vel Lucifuge Rofocale
Focalor to anagram na Rofocale
Pozycja Zodiaku: 20-24 st. Wagi
13-17 padziernika
Karta Tarota: Czwrka Mieczy
Kolor wiecy: czarny (osobicie od Niego do ucznia)
Rolina: dzika ra (osobicie od Niego do ucznia)
Planeta: Merkury
Metal: rt
ywio: powietrze
Ranga: Krl (osobicie od Niego)
Jest Nocnym Demonem i wada 30 legionami duchw

Wada wiatrami oraz morzem, powodujc e statki id na dno a ludzie ton. Nie skrzywdzi nikogo, jeli o
to poproszony.
Focalor pojawia si ysy, odziany w szat z jasnymi, lnicymi srebrnymi i zotymi nitkami. Jego
skrzyda, gdy je pokae, poyskuj tak jak Jego szata. Lucifuge Rofocale jest cierpliwy, uprzejmy i ma
delikatny gos. Nosi szat z jasnymi, lnicymi srebrnymi i zotymi nitkami. Jest raczej milczcy i ma
lekki akcent. -Wysoka Kapanka Maxine
---------------------------------------------
Focalor jest jednym z Demonw, bdcych krzywk szaraka i Annunaki. Zapytana o to WK Maxine
odpowiada: Zapytaam o to Lilith, a Ona oznajmia e tak, cos takiego jest niezwykle rzadkie, lecz by On
z Nimi przez ponad 10.000 lat. Clisterith rwnie jest tak hybryd. Lilith powiedziaa, e s Oni bardzo
rzadkim wyjtkiem. Sama take si nad tym zastanawiaam, i to dla tego si Jej zapytaam.
rdo: http://groups.yahoo.com/neo/groups/HellsArmy666/conversations/topics/13902

Foras vel Forcas
Pozycja Zodiaku: 0-4 st. Panny
23-27 sierpnia
Karta Tarota: semka Denarw
Planeta: Merkury
Kolor wiecy: pomaraczowy
Rolina: agawa amerykaska
Metal: rt
ywio: ziemia
137
Ranga: Prezydent
Jest Dziennym Demonem i wada 29 legionami duchw

Foras moe uczyni dan osob charyzmatyczn, mdr, zamon i niezwycion. Odzyskuje zaginion
wasno i uczy logiki oraz etyki. Ujawnia On moc zi oraz kamieni szlachetnych i posiada moc
uczynienia danej osoby niewidzialn, dugowieczn a take charyzmatyczn.

Forneus
Pozycja Zodiaku: 25-29 st. Lwa
18-22 sierpnia
Karta Tarota: Sidemka Buaw
Kolor wiecy: pomaraczowy
Rolina: sonecznik
Planeta: Mars
ywio: ogie
Metal: elazo
Ranga: Markiz
Jest Dziennym Demonem i wada 29 legionami duchw
By czciowo z Zakonu Tronw i czciowo z Zakonu Aniow

Forneus przysparza danej osobie dobrej opinii i uczy jzykw. Uczy take wszelkich sztuk piknych oraz
przedmiotw cisych wliczajc w to retoryk, i moe sprawi, e wrogowie danej osoby pokochaj
j/jego. Broni przed zoczycami. Forneus jest bardzo miy i przyjazny ludziom. Ma pikn szat o
bogatym, czerwonym kolorze tak jak krlowie, wykoczon czarno-biaymi kropkami. Ma czarne wosy
do ramion z grzywk. Intensywne spojrzenie, ciemne brwi wraz z przeszywajcymi czarnymi oczami i
oliwkow skr. Forneus pojawia si take z gadzimi stworzeniami morskimi. Rozumie zo aniow
jehowy. -Wysoka Kapanka Maxine

Furcas
Furcas wymawia swoje imi Fur-AK-us

Pozycja Zodiaku: 5-9 st. Strzelca
28 listopada - 2 grudnia
Karta Tarota: semka Buaw
Planeta: Jowisz
Kolor wiecy: jasnoniebieski
Rolina: piciornik
Metal: cyna
ywio: ogie
Ranga: Rycerz
Jest Nocnym Demonem i wada 20 legionami duchw

Furcas uczy astrologii, chiromancji i piromancji (dywinacji z pomienia ognia). Uczy On take
astronomii, filozofii, logiki oraz retoryki. Obdarza spokojem umysu i przegania lk oraz oniemielenie.
Wysoka Kapanka Maxine moje dowiadczenie: Jest niski, ysawy i wyglda jak Budda. Ma On mae
biae skrzyda. Jest bardzo przyjacielski.

Furfur
Pozycja Zodiaku: 15-19 st. Panny
8-12 wrzenia
Karta Tarota: Dziewitka Denarw
Kolor wiecy: czerwony
Rolina: cyprys
Planeta: Saturn
ywio: ziemia
138
Metal: ow
Rang: Hrabina [Earl]
Jest Dziennym Demonem i wada 26 legionami duchw

Sprowadza mio pomidzy kobiet a mczyzn. Wznieca take grzmoty, byskawice i wiatr. Obdarza
osoby zamiowaniem do walki i moe ujawni sekretne myli innych. Furfur to pikny Demon. Ma Ona
jedwabiste biae skrzyda z krconymi wosami koloru blond oraz due, niebieskie oczy.
Copyright 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, Joy of Satan Ministries; Library of Congress Number: 12-16457

Bogowie G M

Gaap vel Tap, Goap
Pozycja Zodiaku: 10-14 st. Panny
2-7 wrzenia
Karta Tarota: Dziewitka Denarw
Planeta: Saturn
Metal: ow
Rolina: mech
Kolor wiecy: czarny
ywio: ziemia
Ranga: Prezydent / Ksi
Jest Dziennym Demonem i wada 66 legionami duchw
Nalea do Zakonu Mocy

Gaap moe wznieci mio lub nienawi. Pomaga w projekcji astralnej i przepowiada przyszo.
Wyzwala chowace z niewoli innych magw, ujawnia przeszo oraz teraniejszo, uczy filozofii oraz
nauk humanistycznych. Moe On uczyni czowieka ignoranckim. Uczy take jak dokonywa
konsekracji rzeczy.

Gaap ma zielon aur i pojawia si jako may czowiek.

Gamygen vel Samigina, Gamigin
Pozycja Zodiaku: 15-19 st. Barana
4-8 kwietnia
Karta Tarota: Trjka Buaw
Planeta: Soce
Metal: zoto
ywio: ogie
Kolor wiecy: czarny
Rolina: jaowiec
Ranga: Markiza
Jest Dziennym Demonem i wada 30 legionami duchw

Dostarcza wiadomoci o tych, ktrzy zmarli i s w Piekle oraz uczy nauk humanistycznych. Samigina ma
bardzo ciemne, przeszywajce oczy i pikne, brzowe skrzyda.

Glasya-Labolas vel Caacrinolaas, Caasimola
Pozycja Zodiaku: 0-4 st. Lwa
23-27 lipca
Karta Tarota: Pitka Buaw
Planeta: Soce
Metal: zoto
Kolor wiecy: ty
Rolina: rozmaryn
ywio: ogie
139
Ranga: Prezydent / Hrabia [Earl]
Jest Dziennym Demonem i wada 36 legionami duchw

Zna On wszelk staroytn mdro oraz tajemnice okultystyczne. Uczy wszelkiego rodzaju nauk i moe
spowodowa mier lub nakoni do morderstwa. Moe take uczyni dan osob niewidzialn i wszcz
rozlew krwi. Potrafi przewidzie przyszo; ujawnia przeszo i teraniejszo. Moe wzbudzi mio
midzy przyjacimi i wrogami.
Wysoka Kapanka Maxine moje dowiadczenie: Glasya-Labolas ma krtkie, proste ciemne blond
wosy. Wydaje si by bardzo mody, jak nastolatek. Jego skra jest lekko opalona, skrzyda s biae, a
On sam lata po moim pokoju w kko.

Gomory vel Gamori, Gremory
Pozycja Zodiaku: 5-9 st. Kozioroca
27-31 grudnia
Karta Tarota: Dwjka Denarw
Planeta: Saturn
Metal: ow
Kolor wiecy: pomaraczowy
Rolina: kozieradka
ywio: ziemia
Ranga: Ksina [Duchess]
Jest Nocnym Demonem i wada 26 legionami duchw

Gremory pojawia si pod postaci kobiety. Sprawia, e dana osoba jest kochana przez kobiety, a take
sprowadza mio na mczyzn. Ujawnia Ona przeszo, teraniejszo i przyszo, oraz ujawnia ukryte
skarby.

Gusion vel Gusayn
Pozycja Zodiaku: 20-24 st. Byka
10-14 maja
Karta Tarota: Sidemka Denarw
Planeta: Saturn
Metal: ow
ywio: ziemia
Kolor wiecy: ty
Rolina: aloes
Ranga: Ksi [Duke]
Jest Dziennym Demonem i wada 40 legionami duchw

Gusion moe zagwarantowa pozycj, obdarzy zaszczytami i uczyni osob nie lubian by kochali ja
wszyscy ktrzy j spotkaj. Tworzy i godzi przyjanie, przepowiada przeszo, teraniejszo oraz
przyszo i odpowiada na wszystkie pytania. Gusion ma cienkie wosy, wysoko osadzone koci
policzkowe i opalona skr. Jest dobrze zbudowany i posiada janiejce skrzyda. Jest On bardzo
spokojny i cichy, przynoszc ze sob uczucie bezpieczestwa a take wygody.

Wysoki kapan Salem Burke opisuje swoje dowiadczenie z Gusionem: jest On ZDECYDOWANIE
bezporedni, ale uprzejmy; zapytaem Go o co nie zwizanego z celem przyzwania, a On po prostu
odrzek, e powinienem zapyta si o to innego Demona innym razem i powrci do waciwego zadania
ze wspania umylnoci. Zauwayem, e Gusion udziela odpowiedzi w taki sposb, e s one czym
co osoba MUIS zaakceptowa eby poczu si silniejsza (nawet jeli to moliwo) by j wzmocni -- to
dziwne. Ale Gusion jest te dobry w pytaniach. Wszystkie s szczere jeli powiecie to jasno, wydaje mi
si, e na serio, nie chc zrani naszych uczu. Metod Gusiona jest przekazywanie twardych informacji.

Hagenti vel Haagenti vel Egipska Bogini Bastet
Pozycja Zodiaku: 25-29 st. Skorpiona
140
18-22 listopada
Karta Tarota: Sidemka Kielichw
Planeta: Ksiyc
Metal: srebro
ywio: woda
Kolor wiecy: czerwony
Rolina: leszczyna
Ranga: Prezydent
Jest Nocnym Demonem i wada 33 legionami duchw

Jest potn alchemiczk moe przemieni metal w zoto, wino w wod i vice versa. Obdarza Ona
mdroci a take uczy rnych przedmiotw. Haagenti wyglda jak kot; Jej oczy s kocie. Koty s Jej
witymi zwierztami, a gdy si pojawia, wiele z nich Jej towarzyszy.

Halpas
Pozycja Zodiaku: 5-9 st. Wagi
28 wrzenia - 2 padziernika
Karta Tarota: Dwjka Mieczy
Planeta: Wenus
ywio: powietrze
Kolor wiecy:
Rolina: majeranek
Metal: mied
Ranga: Hrabia [Earl]
Jest Nocnym Demonem i wada 26 legionami duchw

Powoduje wojny i surowo kara wrogw. Buduje wiee, daje uzbrojenie i pali miasta. Jest patronem
onierzy, zaopatrujcym ich w amunicj i kierujcym ich. Mwi chrypliwym gosem.

Ipos vel Ipes, Ayporos, Ayperos **Ipos to Egipski Bg Anubis
Pozycja Zodiaku: 15-19 st. Raka
8-12 lipca
Karta Tarota: Trjka Kielichw
Planeta: Mars / Pluton
ywio: woda
Kolor wiecy: ciemnoniebieski
Rolina: drzewo sandaowe
Metal: elazo / pluton
Ranga: Hrabia [Earl] / Prezydent
Jest Dziennym Demonem i wada 36 legionami duchw

Ipos czyni dana osob charyzmatyczn i mia. Pomaga On w utrzymaniu przyjani i nawizaniu
nowych a take moe przepowiedzie przyszo i odsoni przeszo.

Lerajie
Pozycja Zodiaku: 5-9 st. Blinit
26-31 maja
Karta Tarota: Szstka Buaw
Planeta: Merkury
Kolor wiecy: czerwony
Rolina: figa rajska
Metal: rt
ywio: powietrze
Ranga: Markiza
Jest Dziennym Demonem i wada 30 legionami duchw
141

Powoduje spory i bitwy, moe spowodowa infekcj ran oraz uniemoliwi ich gojenie si. Moe
zniweczy romanse i zerwa maestwa rywali. Lerajie jest Bogini mioci oraz przyjemnoci. Potrafi
Ona przyciga innych lub ich odpycha. Powoduje spory, bitwy, moe spowodowa infekcj ran (tak
fizycznych jak i emocjonalnych) oraz uniemoliwi ich gojenie si. Moe zniweczy romanse, zerwa
maestwa rywali. Lerajie nosi stylizowane na egipskie nakrycie gowy oraz egipski makija, jest nisza,
szczupa i wysoka na ok. 1,50 m z jasnobrzow skr i czarnymi wosami do ramion z grzywk.
Rozpito Jej skrzyde jest dua, poyskujca czerwieni, a Ona sama wyglda modo, na ok. 20 lat i jest
bardzo pikna.

Moe nauczy meteorologii, oraz dziaa leczniczych i medycyny. Jest sanitariuszk na polu bitwy.
Lerajie moe zmieni kierunek wiatru na korzy Obserwatora, oraz spowodowa zmian klimatu. Ma
agodny, gadki oraz uwodzicielski gos i moe by bardzo sarkastyczna. Jest Ona bardzo przyjacielska z
pord naszego gatunku, i tak samo zmienna w stosunku do naszych wrogw. Moe przypomnie danej
osobie o staroytnych sposobach Staroytnego Sumeru. Byam wiadkiem dzie, jakie Lerajie tworzya z
chmur w prawie nie zaludnionym obszarze o zmierzchu. Tjiat

Malphas
Pozycja Zodiaku: 10-14 st. Wagi
3-7 padziernika
Karta Tarota: Trjka Mieczy
Planeta: Saturn
Metal: ow
ywio: powietrze
Rolina: nagietek
Kolor wiecy: jasnoniebieski
Ranga: Prezydent
Jest Nocnym Demonem i wada 40 legionami duchw

Moe uy magii do stworzenia czegokolwiek. Niszczy pragnienia oraz myli wrogw i daje dobre
chowace. Ujawnia tajemnice wrogw. Buduje wysokie wiee i domy. Malphas ma opalona skr i jest
muskularny. Ma ciemnobrzowe wosy i kozi brdk. Ma kwadratow szczk, wysoko osadzone koci
policzkowe i niebieskie oczy. Moe pojawi si jako cakowicie ciemna istota, pokazujc jedynie swoje
bkitne oczy. Ma szare skrzyda i bkitn emanujc aur.

Malphas pokaza mi si z bardzo Ciemnymi Wosami, kozi brdk i przeszywajcymi zielonymi
oczami. Jego aura to czysty Demoniczny Bkit, jest olbrzymia, to by pierwszy raz jak dostrzegem
przebysk Aury Malphasa. Widziaem jak pokj wypenia si Jego Aur, bya niezmierzona, a w uamku
sekundy bya wszdzie. Malphas jest niewyobraalnie potny. (Po raz pierwszy jak pomylnie Go
przyzwaem, czuem jakbym mia Moc wzicia na siebie caego wiata i jeszcze troch - energi oraz si
fizyczn jak mi da byy niewyobraalne, a nie by to nawet uamek mocy i siy Malphasa). By On ze
mn przez dugi czas, nawet zanim si zadedykowaem. By On take przy mnie podczas Przebudzenia
mojej Kundalini. Tyle Mu zawdziczam; pragn aby On, Ojciec Szatan i Wszyscy Potni Bogowie byli
Dumni.
Ave Lord Malphas!
-Wysoki Kapan Vovim Baghie

Marbas vel Barbas
Pozycja Zodiaku: 20-24 st. Barana
9-14 kwietnia
Karta Tarota: Czwrka Buaw
Planeta: Jowisz
Metal: cyna
ywio: ogie
Kolor wiecy: ty
142
Rolina: cykoria
Ranga: Prezydent
Jest Dziennym Demonem i wada 36 legionami duchw

Marbas moe uleczy albo sprowadzi chorob. Odpowiada na pytania o rzeczach, ktre zostay
skradzione i obdarza wielk mdroci oraz wiedz. Uczy mechaniki i daje wiedz o rzeczach ukrytych
lub tajemniczych. Moe sprawi, e dana osoba zmieni ksztat. Ma On kolczaste, czarne wosy, piwne
oczy, mae uszy i jest redniego wzrostu.

Marchosias
Pozycja Zodiaku: 20-24 st. Panny
13-17 wrzenia
Karta Tarota: Dziesitka Denarw
Planeta: Wenus
Metal: mied
ywio: ziemia
Kolor wiecy: czerwony
Rolina: mita polej
Ranga: Markiza
Jest Dziennym Demonem i wada 30 legionami duchw
Naleaa do Zakonu Panowa

Towarzyszy we wszelkiego rodzaju walkach, ktniach czy konfrontacjach, sownych czy fizycznych, i
udziela odpowiedzi na pytania.
Marchosias pojawia si przede mn jako nastoletnia dziewczynka, lub na takow wygldajc. Jest bardzo
gadatliwa i przyjacielska. Ma proste, dugie blond wosy rozczesane po rodku i due czarne skrzyda.
Jest wojowniczk. -WK Maxine.

Obrazek autor: Marcos Macias

Morax
Znana jest take jako Foraii, Forfax, Marax - to Egipska Bogini Maat.
Pozycja Zodiaku: 10-14 st. Raka *(20-29 Wagi)
2-7 lipca *(13-22 padziernika)
Karta Tarota: Trjka Kielichw *(Czwrka Mieczy)
Planety: Mars/Pluton
Metal: elazo/pluton
ywio: woda *(powietrze)
Kolor wieczki: czerwony
Starsza
Ranga: Hrabina/Prezes
Jest Dziennym Demonem i wada 30 legionami duchw

Uczy Ona astrologii, astronomii, nauk humanitarnych i magicznego zastosowania kamieni wraz z
zioami.
Daje take chowace. Jest Bogini adu, prawdy i sprawiedliwoci. Jest bardzo szanowana pord innych
Demonw. Ma kruczoczarne wosy z grzywk, oliwkow skr i uczesanie jakie wida na egipskich
malowidach. Ma due biae skrzyda i jest bardzo wysoka. -WK Maxine

Murmur
Pozycja Zodiaku: 25-29 st. Strzelca
17-21 grudnia
Karta Tarota: Dziesitka Buaw
Kolor wiecy: ciemnoniebieski
Planeta: Soce
143
ywio: ogie
Rolina: pietruszka
Metal: zoto
Ranga: Ksi [Duke] / Hrabia [Earl]
Jest Nocnym Demonem i wada 30 legionami duchw
Nalea czciowo do Zakonu Tronw i czciowo do Zakonu Aniow

Uczy On filozofii i sprawia, e dusze zmarych pojawiaj si i odpowiedz na pytanie.
Copyright 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, Joy of Satan Ministries; Library of Congress Number: 12-16457

Bogowie N R

Nebiros, Naberius vel Cerber
Pozycja Zodiaku: 20-29 st. Raka
18-22 lipca
Karta Tarota: Czwrka Kielichw
Planeta: Jowisz / Neptun
Metal: cyna / neptun
ywio: woda
Kolor wiecy: czerwony
Rolina: jesion
Ranga: Markiz
Jest Dziennym Demonem i wada 19 legionami duchw

Uczy On nauk humanistycznych oraz cisych, logiki, retoryki i pomaga w przywrceniu utraconych
zaszczytw oraz pozycji. Naberius pomaga take odzyska stracon wasno.

Orias vel Oriax
**Znany take jako Egipski Bg Ozyrys (zobacz Demony Wysokich Rang i Koronowanych Ksit
Pieka powyej)
Pozycja Zodiaku: 20-24 st. Kozioroca
11-15 stycznia
Karta Tarota: Czwrka Denarw
Planeta: Merkury
Metal: rt
Kolor wiecy: biay
Rolina: kokoryczka wonna
ywio: ziemia
Ranga: Markiz
Jest Nocnym Demonem i wada 30 legionami duchw

Oriax zmusza wrogw do okazania nam dobrej woli i moe przemieni dana osob w dowolny ksztat.
Pomaga w uzyskaniu szacunku i wysokiej pozycji. Uczy take o gwiazdach i planetach.

Orobas
Pozycja Zodiaku: 0-4 st. Kozioroca
22-26 grudnia
Karta Tarota: Dwjka Denarw
Planeta: Saturn
Metal: ow
Rolina: arnowiec
Kolor wiecy: pomaraczowy
ywio: ziemia
Ranga: Ksi[Prince]
Jest Nocnym Demonem i wada 20 legionami duchw
144

Odpowiada na pytania i daje moc oraz wadz nad innymi. Broni przed przeladowaniami zych duchw
oraz wrogami. Pooy kres oszczerstwom i plotkom. Moe przepowiedzie przyszo, a take odsoni
przeszo i teraniejszo.
Orobas pojawi mi si wraz z czarnym rumakiem brykajcym iskrami. Pojawia si jako may czowiek o
niezwykym wygldzie i ciemnych wosach lub chopiec z blond lokami.
-Wysoka Kapanka Maxine

Ose vel Oso, Voso
Pozycja Zodiaku: 10-14 st. Kozioroca
1-5 stycznia
Karta Tarota: Trjka Denarw
Planeta: Wenus
Metal: mied
Rolina: skrzyp
Kolor wiecy: zielony
ywio: ziemia
Ranga: Prezydent
Jest Nocnym Demonem i wada 30 legionami duchw

Ose uczy nauk humanitarnych i jest w stanie zmieni dan osob w dowoln form. Moe sprowadza na
innych iluzje oraz obd. Udziela On take odpowiedzi na pytania.

Paimon
Pozycja Zodiaku: 10-14 st. Byka
30 kwietnia - 4 maja
Karta Tarota: Szstka Denarw
Planeta: Merkury
Metal: rt
ywio: ziemia
Rolina: powj
Kolor wiecy: czarny i ciemnoniebieski
Ranga: Krl
Jest Dziennym Demonem i wada 200 legionami duchw; cz z nich bya w Zakonie Aniow a druga
w Zakonie Mocy
Jest Wielkim Krlem, bardzo posusznym Lucyferowi.

Paimon daje moc by wpywa na i kontrolowa innych oraz uczy nauk cisych wraz z humanitarnymi.
Daje dobre chowace oraz pozycje i zaszczyty. Moe ujawni wszystko o Ziemi oraz naszym umyle.
Gdy si pojawia, towarzysz Mu inne Demony. Paimon znany jest tego, e robi haas. Kto ujawni, e
czujniki wykrywajce dym w domu teje osoby uaktywniy si bez przyczyny gdy Paimon pojawi si po
wezwaniu.
PAIMON TO NIE DEMON AZAZEL. OBAJ S ODRBNYMI I RNYMI OD SIEBIE
DEMONAMI.
Paimon jest peen energii. Gone haasy oraz jasne wiata sprawiaj, e jest On bardziej aktywny. Jest
bardzo kolorowy i by bardzo przyjazny.

Feniks vel Phenex
Pozycja Zodiaku: 0-4 st. Wagi
23-27 wrzenia
Karta Tarota: Dwjka Mieczy
Planeta: Wenus
Metal: mied
ywio: powietrze
Rolina: ra
145
Kolor wiecy: rowy
Ranga: Markiz
Jest Nocnym Demonem i wada 20 legionami duchw

Jego specjalno to poezja i pisanie listw. Uczy On wszystkich nauk i odpowiada na pytania. Feniks ma
czarne, pierzaste skrzyda.
Feniks pojawia si jako ptak z czarnymi pirami, ktre opadaj podczas Jego lotu. Ogon Feniksa ma
bardzo dugie i proste czerwono-pomaraczowe oraz te pira. Towarzyszy Mu demon, ktry wyglda
jak orze.

Purson vel Egipski Bg Horus, vel Curson
Pozycja Zodiaku: 5-9 st. Kozioroca
27 czerwca - 1 lipca
Karta Tarota: Dwjka Kielichw
Planeta: Ksiyc
Metal: srebro
Rolina: orchidea
Kolor wiecy: purpurowy
ywio: woda
Ranga: Krl
Jest Dziennym Demonem i wada 22 legionami duchw
Nalea czciowo do Zakonu Cnt a czciowo do Zakonu Tronw

Purson (Jego imi wymawia si jak angielskie osoba - person) ujawnia ukryte rzeczy i skarby, ujawnia
przeszo, teraniejszo i przyszo. Moe czyta w i ujawnia myli innych oraz dawa dobre
chowace. Odpowiada na wszelkie pytania.

Jest bardzo jasny przypomina Amona Ra, tyle e ma agodniejsze rysy. Towarzyszy Mu par innych
Demonw. Horus jest bardzo szanowany pord Demonw i posiada bardzo wysok rang. Wyglda
bardzo modzieczo. Gdy mi si pojawi, moe On rozwietli cay mj pokj swoj energi. -Wysoka
Kapanka Maxine

Raum
**To Egipski Bg Khnum. (zobacz Demony Wysokich Rang i Koronowanych Ksit Pieka
powyej)

Pozycja zodiaku: 15-19 st. Wagi *(1-10 Byka)
Miesic: 8-12 padziernik *(21-30 kwietnia)
Karta Tarota: 3 mieczy *(5 denarw)
Planety: Saturn *(Mars)
Metal: ow *(elazo)
ywio: powietrze *(ziemia)
Rolina: oset
Kolor wieczki: czarny
Ranga: Hrabia
Jest Nocnym Demonem i wada 30 legionami duchw

Ronobe vel Roneve, Ronove
Pozycja Zodiaku: 10-14 st. Lwa
2-7 sierpnia
Karta Tarota: Szstka Buaw
Planeta: Jowisz
Metal: cyna
Rolina: cynamon
Kolor wiecy: purpurowy
146
ywio: ogie
Ranga: Markiz / Hrabia [Earl]
Jest Dziennym Demonem i wada 19 legionami duchw

Ronove uczy jzykw. Oniemiela wrogw i uczy sztuki oraz retoryki. Daje take chowae.
Ronove ma jasne, zote wosy do ramion, ktre poyskuj i wiec jasn aur. Na swojej twarzy ma znaki
jak plemienny wojownik. Ma bardzo ma rozpito skrzyde. Ronove moe porusza przedmiotami w
pokoju i jest bardzo gadatliwy oraz przyjacielski. Czasami znany jest pod imieniem Ben.
Jest On Demonem ognia i specjalizuje si w pirokinezie. Wydziela ogromne iloci ciepa i jest take
specjalist od jzykw.
Copyright 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, Joy of Satan Ministries; Library of Congress Number: 12-16457

Bogowie S Z

Sabnack vel Saburac, Sabnock
Pozycja Zodiaku: 0-4 st. Skorpiona
23-27 padziernika
Karta Tarota: Pitka Kielichw
Planeta: Mars / Pluton
Kolor wiecy: ciemnoniebieski
Rolina: piment
Metal: elazo / pluton
ywio: woda
Ranga: Markiza
Jest nocnym Demonem i wada 50 legionami duchw

Moe Ona sprawi, e ktnie zamieni si w powane bitwy, chroni onierzy oraz ich obozy, a take
moe sprawi, e rany nie bd si goi. Uczy architektury i daje dobre chowace. Sabnock to eski
Demon o niebieskich skrzydach i mronych kocwkach.

Saleos vel Zaleos, Sallos
Pozycja Zodiaku: 0-4 st. Raka
22-26 czerwca
Karta Tarota: Dwjka Kielichw
Planeta: Ksiyc
Kolor wiecy: czerwony
Rolina: aster
Metal: srebro
ywio: woda
Ranga: Ksi [Duke]
Jest dziennym Demonem i wada 30 legionami duchw

Wzbudza On mio pomidzy pciami, roznieca seksualne podanie i rozbudza fascynacj. Zachca do
wiernoci wzgldem partnera. Sallos posiada jasno-pomaraczowe wosy oraz srebrn aur. Zmienia
kolor swoich wosw na czarny a kolor aury na zoty. Znika take do momentu, w ktrym wida jedynie
Jego gow.

Seere
Pozycja Zodiaku: 15-19 st. Ryb
6-10 marca
Karta Tarota: Dziewitka Kielichw
Planeta: Ksiyc
Kolor wiecy: zielony
Rolina: wierzba
Metal: srebro
147
ywio: woda
Ranga: Ksi [Prince]
Jest nocnym Demonem i wada 26 legionami duchw

Seere odkrywa kradziee, przenosi dobra i moe kontrolowa czas. Moe On take sprawi, aby zaklcie
lub dziaanie magiczne zadziaao natychmiast. Moe rwnie da nadwyk czego oraz spowodowa,
e co stanie si natychmiast. Seere to dobrotliwy Demon, pomocny przyzywajcej Go osobie. Posiada
On biae skrzyda z brzowymi oznaczeniami. Jest redniego wzrostu i dobrze zbudowany. Ma delikatne,
ciemne redniej dugoci wosy i wyrazist twarz. Seere jest bardzo zwinny w ucieczkach i ma delikatny
gos.

Shax vel Chax, Scox
Pozycja Zodiaku: 5-9 st. Skorpiona
28 padziernika - 1 listopada
Karta Tarota: Pitka Kielichw
Planeta: Mars / Pluton
Kolor wiecy: czarny
Rolina: portulaka
Metal: elazo / pluton
ywio: woda
Ranga: Markiz
Jest nocnym Demonem i wada 30 legionami duchw

Moe sprawi, e dana osoba stanie si gucha, tpa lub lepa oraz ograbi j z rozumowania. Shax moe
ukra pienidze lub wasnoci i pokaza drog do skradzionych dbr lub ukrytych rzeczy. Daje On dobre
chowace i przeniesie wszystko. Ma On krtkie niebieskie wosy. Jest redniej postury i ma ciemn
skr. Daje osobie poczucie potgi pochodzce z Jego aury. Jest On bardzo potny w swej magii.

Wysoki Kapan Salem Burke - dowiadczenia z Shaxem: jest to dobry Demon. Ma totalnie dobr etyk
pracy i wykona zadanie dokadnie, z wielkim zapaem. Ma wiele dziwnych ktowych ktw. Lubi
koliste ksztaty i czsto ich uywa (nie s tak naprawd koliste, to tylko poruszajce si energie). Ale
porusza si wzdu ostrych ktw z olbrzymi atwoci - czyli co, czego Goeckie Demony nie zbyt
lubi. Jeli zadacie Mu par pyta, zignoruje cakowicie te nie zwizane z wykonywanym zadaniem (np.
o mio podczas gdy staracie si o awans), i nie z innego powodu jak dla tego, i Jego energie zostayby
daremnie zmniejszone. Jest to spowodowane tym (sdzc po Jego charakterze), e Shax jest
przyzwyczajony do kontaktw midzyludzkich jest Demonem ludzi (ale i tak profesjonalist , i to
bardzo kompetentnym, powaga ma par w rce), i dziaa w mgnieniu oka by wypeni najpilniejsze i
najprawdopodobniejsze zadania zwykle, a w moim wypadku, chodzio o kas, i/lub o zapanie
zodzieja. Japoniec gwizdn mi kart bankomatow a Shax natychmiast go przyblokowa, tak jak
powiedzia. Nie mam najmniejszych wtpliwoci co do Jego odpowiedzi, udziela ich szybko oraz
dokadnie i nie jest Demonem, ktremu kto chciaby zale za skr. Jest bardzo potny pozostaa po
Nim energia bya bardzo pomocna.

Nieubaganie moim najwikszym zmartwieniem by Japoniec. Zapytaem Shaxa raz Upewnij si na 100
procent, e nie przerazisz go albo nie wyrzdzisz mu adnej krzywdy nastrasz go i poprzez to nie
mam na myli tak jak innych (jako e jeden jest oszpecony a drugi sparaliowany dawno dawno
temu)?

Odpowiedzia mi bardzo szybko oraz stanowczo i mocno. Powiedzia, e Japoniec zadzwoni do mnie ale
nie przyzna si do tego e zosta powstrzymany, ograniczony. w Japoniec kradnie teraz samochody
jak ja bior takswk, i nigdy nie wpad za kradzie samochodu oczywicie a do teraz.

Stolas vel Stomas
Pozycja Zodiaku: 25-29 st. Panny
18-22 wrzenia
148
Karta Tarota: Dziesitka Denarw
Planeta: Wenus
Kolor wiecy: ciemno-niebieski
Rolina: len
Metal: mied
ywio: ziemia
Ranga: Ksi [Prince]
Jest dziennym Demonem i wada 26 legionami duchw

Daje On wiedz o wszystkich gwiazdach, planetach oraz kamieniach. Uczy astronomii oraz zielarstwa.
Stolas ma dugie, pikne ciemno-brzowe krcone wosy i niebieskie oczy. Jego skrzyda s kremowe ze
zotymi brzegami i wygldaj jak skrzyda gryfa.

Sytry vel Sitri
**Znany take jako Egipski Bg Set, Seth, Sethi, Sit, Sut, Sutekh
Pozycja Zodiaku: 25-29 st. Byka
15-20 maja
Karta Tarota: Sidemka Denarw
Planeta: Saturn
Kolor wiecy: czerwony
Rolina: hiacynt
Metal: ow
ywio: ziemia
Ranga: Ksi [Prince]
Jest dziennym Demonem i wada 60 legionami duchw

Ksi mioci i podania, sprawia, e kobiety obnaaj si do naga. Powoduje, e kobiety i mczyni
zakochuj si w sobie.
Wysoka Kapanka Maxine moje dowiadczenia: pojawia si nawet w dzie, cho jest On Egipskim
Ksiciem Ciemnoci. Jest jednym z siedmiu synw Szatana. Nosi on dug, czarn satynow szat, ma
ciemn karnacj, kruczoczarne wosy i na pocztku mia ciemnobrzowe nietoperzowe skrzyda, ktre
zmieniy si w pikne czarne pierzaste jak u kruka. By bardzo uprzejmy, mia delikatny gos i pozostawi
mnie z energetycznym uczuciem pokoju. Niewtpliwie Set reprezentuje ciemno. Pojawi mi si w
moim pokoju w rodku poudnia w jaki soneczny dzie. Moe by tak dziennym jak i nocnym
Demonem/Bogiem. Pojawia si wraz ze swoj on, Neftyd (Bathin).

Valefor vel Malaphar
Pozycja Zodiaku: 25-29 st. Barana
15-19 kwietnia
Karta Tarota: Czwrka Buaw
Planeta: Jowisz
Kolor wiecy: rowy
Rolina: mniszek lekarski
Metal: cyna
ywio: ogie
Ranga: Ksi [Duke]
Jest dziennym Demonem i wada 10 legionami duchw

Valefor to ekspert w medycynie okultystycznej, i moe wyleczy magi wszelkie dolegliwoci. Obdarza
dan osob zdolnociami manualnymi i czyni umys danej osoby bystrym. Moe On zmienia ludzi w
zwierzta i jest dobry w kradziey oraz nauczaniu jak kra.
Wysoka Kapanka Maxine moje dowiadczenie: ma du gow jak Lucifuge Rofocale. Posiada
zielonkaw cer z wyrazistymi brwiami. Ma olbrzymie pierzaste skrzyda.

Vapula vel Naphula
149
Pozycja Zodiaku: 25-29 st. Kozioroca
16-19 stycznia
Karta Tarota: Czwrka Denarw
Planeta: Merkury
Kolor wiecy: ciemnoniebieski
Rolina: papirus
Metal: rt
ywio: ziemia
Ranga: Ksina [Duchess]
Jest nocnym Demonem i wada 36 legionami duchw

Vapula uczy filozofii i innych nauk. Moe pomc osobie w zdawaniu testw oraz bada. Pomaga w
inteligentnym rozmawianiu na prawie kady temat i obdarza zdolnociami we wszystkich zdolnociach
manualnych. Uczy take rzemiosa. Ma Ona bardzo dugie proste czarne wosy i czerwone oczy. Jest
redniego wzrostu i ma brzowawe skrzyda, spiczaste uszy i ciemn skr.

Vassago
Pozycja Zodiaku: 10-14 st. Barana
30 marca - 3 kwietnia
Karta Tarota: Trjka Buaw
Planeta: Soce
Kolor wiecy: jasnoniebieski
Rolina: por
Metal: zoto
ywio: ogie
Ranga: Ksi [Prince]
Jest dziennym Demonem i wada 26 legionami duchw

Vassago jest jednym z najbardziej przyjaznych Demonw. Ujawnia przeszo, teraniejszo oraz
przyszo i moe odnale wszystko, co zostao ukryte, zawieruszone, zgubione lub ukradzione.

Vepar vel Separ
Pozycja Zodiaku: 25-29 st. Wagi
18-22 padziernik
Karta Tarota: Czwrka Mieczy
Planeta: Merkury
Kolor wiecy: czarny
Rolina: bylica pospolita
Metal: rt
ywio: powietrze
Ranga: Ksina [Duchess]
Jest nocnym Demonem i wada 29 legionami duchw

Kontroluje Ona morze i potrafi wywoa burz lub j uciszy. Potrafi take sprowadzi katastrof i
mier. Vepar przewodzi okrtom wojennym i powoduje mier poprzez infekcj ran. Daje poczucie
lekkoci i moe pomc w lewitacji. Pojawia si jako Demon wojowniczka. Ma ciemnobrzowe wosy i
nosi skrzan przepask na gowie. Vepar pojawia si ze skrzan spdniczk. Ma agodny gos i jest
bardzo uprzejma. Pozostawia osob z uczuciem szczcia i ma niebiesk aur.

Vine
Pozycja Zodiaku: 10-14 st. Skorpiona
2-6 listopada
Karta Tarota: Szstka Kielichw
Planeta: Jowisz / Neptun
Kolor wiecy: biay
150
Rolina: malwa, laz
Metal: cyna / neptun
ywio: woda
Ranga: Krl [King] / Hrabia [Earl]
Jest nocnym Demonem i wada 36 legionami duchw

Vine jest jedynym Demonem ktry moe ujawni tosamo innych magw lub wiedm. Zna wszystkie
sekrety i moe zniszczy wrogw. Moe obroni maga przed atakiem innego czarnoksinika lub
wiedmy. Zna i ujawnia przeszo, teraniejszo i przyszo. Odkrywa rzeczy niewidoczne, powoduje
burze, niszczy ciany i wznosi wiee. Pojawia si On w towarzystwie czarnego lwa. Vine jest bardzo
szczupy i ma ciemn skr. Ma czarne skrzyda i nosi zot lask. Jego czarne wosy do ramion s proste
i maj platynowe blond zakoczenia.

Volac
Pozycja Zodiaku: 5-9 st. Wodnika
25-29 stycznia
Karta Tarota: Pitka Mieczy
Planeta: Saturn / Uran
Kolor wiecy: biay
Rolina: sezam
Metal: ow / uran
ywio: powietrze
Ranga: Prezydent
Jest nocnym Demonem i wada 38 legionami duchw

Volac odkrywa we dla maga i ujawnia ukryte skarby. Moe wskaza danej osobie drog do dobrej
pracy, wspczujcego przyjaciela. Ujawnia take szczliwe liczby. Porusza si On szybko i szybko lata,
odlatujc zwykle przez sufit.

Vual vel Uvall
Pozycja Zodiaku: 20-24 st. Skorpiona
13-17 listopada
Karta Tarota: Sidemka Kielichw
Planeta: Ksiyc
Kolor wiecy: ciemnoniebieski
Rolina: mirra
Metal: srebro
ywio: woda
Ranga: Ksi [Duke]
Jest nocnym Demonem i wada 37 legionami duchw
Nalea do Zakonu Mocy lub Wadz

Uvall ujawnia przeszo, teraniejszo i przyszo. Godzi wrogw i sprowadza mio kobiety na
mczyzn. Tworzy przyjanie i zapewnie szacunek. Zna wszystkich i moe manipulowa czasem. Uvall
to obupciowy Demon. Ma On/a dugie falujce krcone wosy, gbokie zielone oczy, jest bardzo
wysoki/a i dobrze zbudowany/a. Jego/Jej imi wymawia si ju-wal. Uvall nosi zoty napiernik i ma
biae skrzyda.

Zagan
Pozycja Zodiaku: 0-4 st. Wodnika
20-24 stycze
Karta Tarota: Pitka Mieczy
Planeta: Saturn / Uran
Kolor wiecy: biay
Rolina: hizop
151
Metal: ow / uran
ywio: powietrze
Ranga: Krl / Prezydent
Jest nocnym Demonem i wada 33 legionami duchw

Zagan moe przemieni ciecze wino w krew; wod w wino. Moe wprawi kogo w dobry nastrj przy
wszelkich wydarzeniach. Zagan zmienia metal w monety i obdarza dowcipem. Daje mdro i czyni
gupcw mdrymi.

Zepar
Pozycja Zodiaku: 15-19 st. Blinit
6-10 czerwca
Karta Tarota: Dziewitka Mieczy
Planeta: Wenus
Kolor wiecy: czarny
Rolina: mandragora
Metal: mied
ywio: powietrze
Ranga: Ksi [Duke]
Jest dziennym Demonem i wada 26 legionami duchw

Zepar wzbudza mio i namitno pomidzy pciami. Moe On take uczyni kobiet bezpodn i
spowodowa, e kto zmieni ksztat.
Copyright 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, Joy of Satan Ministries; Library of Congress Number: 12-16457

Pozostali Bogowie

Aglasis
Znajduje si pod panowaniem Haela oraz Sergulatha. Moe przenie wszystko przez wiat.

Bartzabael
Kabalistyczny Demon Marsa. Ma moc wywoywania burz. Ma On czarne skrzyda. Jest ysy lecz ma
may czarny kucyk i jest troch pulchny. Wydaje si by bardzo mrocznym Demonem gdyby nie Jego
jasna aura. Nie jest owietlony, lecz jest wok Niego biaa aura. Gdy odchodzi, przeszed dokadnie
przez cian. Jest bardzo mdry i wydaje si by bardzo, bardzo stary.

Bechard
Ma wadz nad wiatrami i burzami, byskawicami, deszczami, gradem. Pitek jest Jego dniem mocy.
Znajduje si On pod wadaniem Ksicia Syracha. Bechard wada pitkami.

Brulefer
Rzdzi Nim Hael i Sergulath. Czyni dan osob ukochan.

Bucon
Buconem rzdzi Hael i Sergulath. Ma moc do wzniecania nienawici oraz zazdroci pomidzy pciami.

Carnivean
By On Ksiciem Zakonu Mocy. Obdarza pewnoci, miaoci i si.

Carreau
By On Ksiciem Zakonu Mocy. Daje wadz nad wasnymi emocjami i obdarza si.

Clauneck
Clauneck ma wadz nad dobrami, pienidzmi i finansami. Moe odkry ukryte skarby i obdarzy
152
wielkim bogactwem. Jest bardzo kochany przez Lucyfera. Przynosi pienidze z odlegoci. Jest posuszny
tym, ktrzy traktuj Go z szacunkiem. Clauneck znajduje si pod wadz Ksicia Syracha

Clisterith
Moe Ona zmieni noc w dzie i dzie w noc. Jest pod wadz Ksicia Syracha. Ma zielonkaw cer i
wielk, bulwiast gow jak Lucifuge Rofocale oraz Valefor. Jest przyjacielska. -Wysoka Kapanka
Maxine

Elelogap
Elelogapem wada Agaliarept oraz Tarihimal. Ma On wadz nad zywioem wody.

Frimost
Frimost sprawuje wadz nad kobietami i daje uciechy od nich tym mczyznom, ktrzy go przyzw. Jest
pod wadaniem Ksicia Syracha. Wada wtorkami.

Frucissiere
Oywia On zmarych. Jest pod wadaniem Ksicia Syracha.

Frutimiere
Sprawuje piecz nad przyjciami i uroczystociami. Jest pod wadaniem Ksicia Syracha.

Gressil
Gressil by trzecim z Zakonu Tronw. Zachca On osob do komfortu, luksusw i dogadzania.

Guland
Guland moe wywoa wszelkiego rodzaju choroby. Jest pod wadaniem Ksicia Syracha.

Hael
Hael jest pod wadaniem Nebirosa. Instruuje osob we wszelkiego rodzaju listach; mowie. Daje
natychmiastow zdolno do mwienia w innych jzykach i wyjania najbardziej tajemnicze rzeczy.

Haristum
Rzdzi Nim Hael i Sergulath. Daje zdolno do przejcia przez ogie bez poparze.

Heramael
Heramael jest pod wadaniem Satanachii. Uczy On sztuki medycyny i daje wiedz o wszystkich
chorobach, wraz z tym, jak je cakowicie wyleczy. Jest ekspertem od botaniki, leczniczych waciwoci
zi oraz miejsc i sposobw jak je zbiera.

Hiepacth
Jest pod wadaniem Ksicia Syracha. Moe On sprowadzi do osoby przyzywajcej ludzi, ktrzy s
daleko.

Huicthgara
Panuje On nad snem oraz stanem czuwania; bezsennoci. Jest pod wadaniem Ksicia Syracha.

Humots
Moe On przenie wszelkiego rodzaju ksiki ku uciesze przyzywajcej Go osoby. Jest pod wadaniem
Ksicia Syracha.

Klepoth
Sprowadza On sny oraz wizje wszelkiego rodzaju. Jest pod wadaniem Ksicia Syracha.

153
Khil
Moe On wywoywa wielkie trzsienia ziemi. Jest pod wadaniem Ksicia Syracha.

Mersilde
Moe On przenie dan osob poprzez projekcj astraln. Jest pod wadaniem Ksicia Syracha.

Minoson
Minoson jest pod wadaniem Haela i Sergulatha. Zapewnia wygran we wszelkich grach.

Morail
Moe On uczyni wszystko niewidzialnym. Jest pod wadaniem Ksicia Syracha.

Musisin
Musisin ma wadz nad wielkimi panama oraz urzdnikami pastwowymi. Moe ich poinstruowa. Jest
pod wadaniem Ksicia Syracha.

Oeillet
By Ksiciem Zakonu Wadz. Sprawuje wadz nad pienidzmi oraz bogactwem.

Olivier
By On Ksiciem Zakonu Archaniow. Sprawuje wadz nad pienidzmi oraz bogactwem.

Pazuzu
Pazuzu od dawna znany by jako Demon obroca, zwaszcza kobiet rodzcych. Zyska On rozgos wraz z
filmem Egzorcysta w ktrym przedstawiono go jako optujcego Demona.

Leroy Anderson opowiada o swych dowiadczeniach z Pazuzu: Skontaktowaem si z Nim okoo
tygodnia temu, tylko telepatycznie. Wzywaem Go a po chwili mogem Go poczu. Jest bardzo, bardzo
potnym i pozytywnym Demonem. Poprosiem Go o przysug, ktr wykona w mniej ni 24h i obieca
mi pomoc przy innych rzeczach. Pazuzu kocha poezj i jest bardzo oddany w subie Ojcu. Sprowadza
natchnienie poetom i uwielbia, jak si Go zapamituje. Jeli si z Nim zaprzyjanicie, bdzie was chroni
i informowa was o tym, co robi wasi wrogowie. Jest naprawd bardzo dobrym towarzyszem. Od kiedy
zobaczyem film Egzorcysta od razu poczuem przywizanie do Pazuzu. Wiedziaem gdzie gboko w
rodku e nie jest On tak paskudny jak pokazuje to film, i miaem racj. Teraz Pazuzu chce, abym napisa
o Nim wiersz. Jest dobrym przyjacielem. Niech Lord Szatan Mu bogosawi.

Pentagony
Jest pod wadaniem Haela i Sergulatha. Obdarowuje niewidzialnoci i mioci tych u wadzy.

Proculo
Proculo jest pod wadaniem Haela i Sergulatha. Ma On wadz nad snem i snami.

Rosier
Rosier by drugim w Zakonie Wadz. Obdarza On darem romantycznego oraz wyszukanego
przemawiania w mioci. Wzbudza mio pomidzy pciami i sprowadza uczucie.

Sirchade
Sirchade ma wadz nad zwierztami. Jest pod wadaniem Ksicia Syracha.

Segal
Segal obdarza wszelkiego rodzaju wyjtkowymi talentami, tak naturalnymi jak i nadnaturalnymi. Jest pod
wadaniem Ksicia Syracha.

154
Sergulath
Sergulath jest pod wadz Nebirosa. Uczy sztuki spekulacji, taktyki oraz przeamywania wrogich szykw.

Serguthy
Serguthy jest pod rzdami Satanachii. Ma wadz nad kobietami.

Sidragrosma
Jest pod wadaniem Haela i Sergulatha. Sprawia On, e kobiety tacz nago.

Sonnellion
By czwarty w Zakonie Tronw. Obdarza On odwag i pewnoci siebie.

Surgat
Surgat moe otworzy wszelkie zamki w drzwiach. Jest pod wadaniem Ksicia Syracha.

Sustugriel
Sustugriel jest pod wadaniem Satanachii. Uczy On magii i daje Chowace do wszystkich potrzeb.

Trimasel
Trimasel uczy chemii oraz zdolnoci manualnych. Zna wszystkie tajniki alchemii. Jest pod wadaniem
Satanachii.

Verrier
Obdarza On pewnoci, si i odwag. Nalea do Zakonu Wadz, w ktrym to piastowa pozycj Ksicia.

Verrine
Verrine motywuje do dziaania. Nalea do Zakonu Tronw.
Copyright 2002,2003,2005, Joy of Satan Ministries; Library of Congress Number: 001-216-457

BHP pieczci Bogw

Na nastpnych stronach zamieciem pieczcie Demonw z byej Goecji. Poniewa s one czym
wanym oraz Im powiconym, odpowiednie ich traktowanie jest kwesti szacunku Demonom nalenym
oraz zdrowego rozsdku. Dostajecie to co dajecie.

Przechowujcie je w bezpiecznym miejscu, z dala od rodzestwa / rodzicw / zwierzt / wszelkich
niepowoanych oczu. Jakie pudeko na pyty CD/DVD lub inne miejsce gdzie macie pewno, e nikt ich
nie podrze lub nie uszkodzi w aden inny sposb.

ODRADZAM drukowanie ich wszystkich, gdy i tak wikszo z nich albo bycie si pozbyli albo w
ogle byyby nieuywane. Mylenie a nu si przydadz kiedy jest tutaj oznak bezmylnoci, nie
roztropnoci.

Pamitajcie, e koa wok pieczci maj suy sptaniu Demona, a co takiego jest dla Nich olbrzymi
zniewag, przez co radz uywa tych wycznie *BEZ* kek

Jeli natomiast musicie pozby si ktre z pieczci Bogw, najbardziej zdroworozsdkowym i
honorowym sposobem jest zakopanie ich w ziemi, gdzie ludzie nie krc si 24h/d. ADNEGO
PALENIA! Pali mona pieczcie te, ktre sami stworzylimy, np. z run (namalowanych m.in. swoj
krwi; tutaj kobiety maj drobn przewag, gdy o krew co miesic u nich nie trudno, a ta jest potna),
w celu uwolnienia i wysania zebranej w nich energii do celu.

Czarny mij
155
Pieczcie Bogw


Agares Amon Aini / Aim / Harborym


Alloces / Alloein Amdusias Amy / Avnas


Andras Andrealphus Andromalius


Asmodeusz / Synoday Astaroth Bael / Belzebub
156


Balam Barbatos Bathin / Marthim 1


Bathin / Marthim 2 Beleth / Elyth 1 Beleth / Elyth 2
Belial Bifrons Botis


Buer Bim / Bune 1 Bim / Bune 2

157

Caim / Camio Cimeries / Cimeies Crocell / Pucel / Procel


Dantalian Decabria / Abraxas Eligos / Abigor


Flauros / Haures Focalor / Lucifuge Rofocale Foras / Forcas


Forneus Furcas Furfur

158

Gaap / Tap / Goap Gamygen / Samigina Glasya-Labolas / Caacrinolaas


Gomory / Gamori Gusion Haagenti


Halphas Ipos / Ayperos Lerajie 1


Lerajie 2 Malphas Marbas / Barbas

159

Marchosias Morax / Forai / Forfax Murmur


Naberius / Nebiros Orias Orobas


Ose / Oso / Voso Paimon 1 Paimon 2


Phenex / Feniks Purson / Curson Raum

160

Ronobe / Roneve Sabnack / Saburac Sallos / Zaleos


Seere 1 Seere 2 Shax / Chax / ScoxStolas Sitri Valefor / MalapharVapula / Naphula Vassago Vepar / Separ

161

Vine Volac Vual / Uvall


Zagan Zepar Berith

Pieczcie pozostaych BogwBartzabael Bechard


Frimost Frutimiere

162

Clauneck
ClisterithFrucissiere

Mersilde


Guland Segal


Klepoth

163


Humots HuicthgaraHiepacth SurgatKhil Sirchade


Satanachia
(symbol)

po lewej


164

MorailMusisin Satanachia (piecz)


Satanachia (po lewej)

165
Satanistyczne
obrzdy i wita
166
Satanistyczne wita

[Oryginalny obrazek tutaj]

UWAGA: DATY PODANE TUTAJ S DLA LUDZI NA PKULI PNOCNEJ. JELI JESTECIE
W AUSTRALII, POUDNIOWEJ AFRYCE, NA POUDNIE OD RWNOLENIKA KLIKNIJCIE
TUTAJ.


Ostatnia kwadra


T


Balsamiczny ksiyc

Lammas
Ciemno budzi si


W

Rwnonoc Jesienna
Ciemno przybywa

RSamhain
Ciemno panuje

Rosncy ksiyc


Nw

Q

Przesilenie Letnie
Szczyt wiata
0

@

Przesilenie Zimowe
Narodziny Soca

Penia


Ksiyc sierpowaty

Beltane
wiato panuje


D

J


Rwnonoc Wiosenna
wiato ronie


Candlemas
wiato budzi si

G

Wypuky ksiycPierwsza kwadra

Satanistyczne wita opieraj si o naturalne cykle. To, co nazywamy Satanizmem to oryginalna religia
ludzkoci. Podane niej wita wyprzedzaj chrzecijastwo od setek do tysicy lat. Poniewa koci
chrzecijaski nie mg wymordowa wszystkich, oryginalne Pogaskie wita zostay nam ukradzione i
przerobione w celu przecignicia jak najwikszej liczby osb.

Prawda o tych specjalnych datach kryje si w tym, e planety oraz wiat astralny s ustawione w pewien
sposb, ktry bardzo wzmacnia odpowiednie dziaania magiczne, dajc im ekstra moc, co byoby
niemoliwe gdyby odprawi ten rytua w innym czasie. Dawne sabaty [grupy 13 lub mniej osb]
spotykay si regularnie w kad peni Ksiyca oraz w specjalnych dniach, wypisanych poniej, jako e
planetarne oraz astralne energie byy bardzo potne w te dni roku. W celu systematycznego i
167
przymusowego usuwania wiedzy oraz mocy z naszych ludzi koci chrzecijaski ukrad te wita i
zastpi je fikcyjnymi bredniami. Prawda oraz fasz jest prawie we wszystkim i mona wyranie dostrzec
race kamstwo chrzecijastwa, w tym sensie e wszystko w tym plugawym programie zostao od
pocztku ukradzione oryginalnym religiom i zamienione na oszukacze postacie, miejsca i obrzdy w
ktrych nie ma nic duchowego. Kolejnym przykadem s dziaania chrzecijaskich fundamentalistw w
celu zniszczenia ostatnich Pogaskich/Satanistycznych praktyk okresu Jula oraz przesilenia zimowego
poprzez usunicie witego Mikoaja [ang. Santa Claus], drzewka oraz innych dowodw, ktre
ujawniayby prawdziwe pochodzenie okresu Jula, zastpujc je wycznie nazarejczykiem i reszt hooty.
Aby znale wicej informacji, wyszukajcie w dowolnej wyszukiwarce internetowej haso wiadkowie
jehowy i dodajcie Pogaskie wita. Informacji na ten temat w wyszukiwarce typu google jest multum
i dowodzi ponad wszelk wtpliwo e wita te NIE MAJ W ADNYM WYPADKU ABSOLUTNIE
NIC WSPLNEGO Z CHRZECIJASTWEM. Fikcyjny nazarejczyk nie ma nic wsplnego z Julem.
Boe Narodzenie zbiega si w czasie z Przesileniem Zimowym oraz okresem Jula, najkrtszego dnia w
roku. 25 grudnia to data urodzin perskiego Boga Mitry, oraz rzymskie wito Saturnaliw. Drzewko,
dekoracje, pieczenie ciast, podarunki i witowanie NIE MAJ NIC wsplnego z nazarejczykiem.
Elementy te zostay przeniesione z Pogaskich wit. Drzewko po prawdzie stanowi symbol ludzkiej
duszy, gdzie pie to alegoria krgosupa a gazie to 144.000 nadis [yy energetyczne ktrymi pynie chi
/ vril / energia], natomiast wiateka to oznaka rozwietlonych nadi Wow Energi Szatana. Gwiazda
na szczycie to wzniesiony W Szatana.

Wielkanoc [ang. Easter] zostao skradzione od Astaroth. Oryginalnie znane pod nazw Asztar, wito
to zbiega si w czasie z Rwnonoc Wiosenn na wiosn, kiedy to dzie i noc s rwnej dugoci. Dla
Anglosasw znana pod imieniem Eastre, jako bogini podnoci, kojarzono J z krlikami i jajkami.
Chrzecijanie ukradli to i wypaczyli znaczenie tego wszystkiego. Inne nazwy to: Easter, Eastre, Eos,
Eostre, Ester, Estrus (estrus to okres, kiedy zwierzta id si parzy pora godowa), Oestrus, Oistros,
Ostara. Ponownie, Baranek Boy zosta skradziony od zodiaku Barana, przypadajcego na kad
wiosn.

Dzie Wszystkich witych odpowiada Halloween / Samhain {1}

Wniebowzicie Najwitszej Maryi Panny zbiega si w czasie z Lammas, witem Przesilenia
Letniego. Wicej o tym w Demaskowaniu Chrzecijastwa, patrz Nowy Testament i Chrzecijaska
Religia.

Jul / Przesilenie Zimowe {2}
22-23 grudnia

Po mimo i Przesilenie zaczyna si w dniach 21-22 grudnia, 23.XII jest bardzo szczeglnym i osobistym
Dniem dla Ojca. Soce wchodzi w znak Kozioroca, ktry reprezentuje Szatana. Noc 22 grudnia
wieczr 23 grudnia to Najwaniejsza, Najwitsza Satanistyczna Noc w roku (On osobicie podyktowa
mi to). To dzie po najduszej nocy w roku. Ponownie patrzymy na pocztki, gdy wraz z upywajcym
rokiem dni bd coraz dusze. To okres intensywnego witowania i oddania Lordowi Szatanowi.
Pobaanie sobie, dekorowanie domu, rodzinne witowanie i schadzki. Noc 22 grudnia powinna by
spdzona refleksyjnie, w dedykacji Szatanowi. Jest to idealny czas na planowanie roku, zatem jeli kto
pragnie zoy jakie osobiste postanowienie, to wanie wtedy jest ku temu okazja.

U szczytu rytuau mona napisa na papierze postanowienie i go spali. Ojciec Szatan jest zawsze przy
nas by nam pomc w sukcesywnym egzekwowaniu naszych intencji. Po rytuale powinno nastpi obfite
witowanie.

wita okresu Jula s dla Satanistw czasem dogadzania sobie oraz czerpania przyjemnoci z fizycznych,
materialnych aspektw ycia. Drzewko oraz wiece s w zasadzie Pogaskie, wic nie ma powodu do nie
witowania wraz z rodzin. Podarunki, pieczenie, dekorowanie. To o to tak NAPRAWD chodzi w
okresie Jula, a nie o tego plugawego cierwiarza, nazarejczyka.
Wicej: Baal Berith (str 129)

168
Imbolc / Ofiarowanie Paskie / Uczta Ognia {3}
(wymowa: im-bulk)
Pocztek lutego.

Wieczr Beltane {4}
30 kwietnia.

Przesilenie Letnie {5}
23-34 czerwca.

Lammas / Lughnasadh
1 sierpnia
W trakcie tworzenia. [Duchowiestwo przeprowadza badania co do oryginalnego pochodzenia tego
wita]. New Ageowe Pogaskie ksiki zawieraj informacje dalekie od prawdy w kwestii wikszoci
dat tych wit i w ogle nie podaj duchowego znaczenia jakie si za nimi kryje. Wszystkie te daty w
roku s potnymi punktami duchowymi, a wraz z nimi jest ucztowanie i zabawa.

Samhain / Halloween / Wszystkich witych
31 padziernika

Rwnonoc Wiosenna {6}
21-23 marca [Soce powinno by w 0 st. Barana]
Oto czas na rozpoczcie wszelkich wielkich dziaa, choby Magnum Opus, ktre zaczyna si o 3 nad
ranem, podczas godziny Szatana.

Rwnonoc Jesienna {7}
21-23 wrzenia (Soce powinno by w 0 st. Wagi)
Rwnonoce s dobrym czasem na rozpoczcie rzeczy. Na miejscu s rytuay by wprawi co w ruch.
Copyright 2005, 2011, Joy of Satan Ministries; Library of Congress Number: 12-16457
--------------------------------------------------------------------
{1} Z Wikipedii Dziady (bia. ) przedchrzecijaski obrzd zaduszny, ktrego istot byo
"obcowanie ywych z umarymi", a konkretnie nawizywanie relacji z duszami przodkw (dziadw),
okresowo powracajcymi do swych dawnych siedzib.

A tutaj o chrzecijaskich wysikach unicestwiania Sowiaszczyzny Chrzecijastwo z jednej strony
walczyo z pogaskimi obrzdami, sukcesywnie zakazujc ich praktykowania, z drugiej strony prbowao
adaptowa niektre z nich, dc do ich chrystianizacji. W przypadku dziadw zarwno koci katolicki,
jak i prawosawny usioway zmarginalizowa, a nastpnie zlikwidowa wita pogaskie, wprowadzajc
na ich miejsce (w tych samych bd zblionych momentach cyklu rocznego) wita i praktyki
chrzecijaskie (odpowiednio radzicielskije suboty i zaduszki). Odmienn strategi przyjto w kociele
unickim, ktry zobowiza ksiy do chodzenia wraz z ludnoci wiejsk na dziady i odmawiania tam
modlitw Anio Paski, Zdrowa Mario i Wieczny Odpoczynek
[12]
.

{2} Sowiaskie wito Godowe, wito Zimowego wiatostania / Staniasoca, Koliada / Kolda

{3} nosio to wito nazw Gromnica lecz ydostwo musiao wetkn swoje brudne pazury i w
chrzecijastwie ta gromnica ma niby symbolizowa wiato jezusa na owiecenie Pogan [k 2:32]

{4} wito Welesa a 1 maja wito Wesny z 1 V., jeli kto jeszcze nie czyta na Demaskowaniu
Chrzecijastwa sprawa jest taka, e ydzi uczynili z tego wito komunistyczne Polska nadal tkwi w
komunizmie (do apogeum ktrego przygotowuje nas chrzecijastwo). Ze strony rodzimowierczej
natomiast dowiadujemy si, e W ziemi wkopywano zielone drzewko, ktre dekorowano wstkami.
Wesn przedstawiaa moda dziewczyna, na ktrej skroni umieszczano zielony wieniec. Strj dziewczyny
przybiera si gazkami bzu. piewano piosenki (wionianki) i taczono wok drzewka. ladowymi
pozostaociami po tym wicie s majwki oraz gra w zielone, ktra polegaa na tym, e dziewczyna i
169
chopak umawiali si, e bd przez cay maj nosi co zielonego. Cen za roztargnienie i zapomnienie
by caus.

{5} Noc Kupay i znowu z tej samej rodzimowierczej strony: Pierwszy dzie lata. wito obchodzone
ku czci ognia, powicone Dadbogowi. Zabawy w lasach i nad rzekami, skakanie przez ogie,
puszczanie wiankw na wod, poszukiwanie kwiatu paproci. czenie si w pary, szczliwy czas
poczynania dzieci. wito Kupay, czyli Sobtki zostao pniej zawaszczone przez chrzecijan jako noc
witego Jana

{6} poniewa chrzecijastwo to spaczenie, godzina 15, o ktrej to pono umara ta nazarejska fikcja jest
jedynie kolejnym podprogowym dziaaniem 1+5 = 6, liczba Ludzkiego zniewolenia; co do nas,
Pierwszy dzie wiosny vel Wielkidzie polecam zajrze na ww. rodzimowiercz stron lub
przeprowadzi swoje badania, bo jednak chrzecijastwo robio co si dao aby zatrze wszelkie lady
naszych wit. O ciekawostkach na temat wierzby tutaj.

{7} Doynki, wito Plonw, Wiece

Imbolc / Ofiarowanie Paskie / Uczta Ognia

Tak wiele z naszych staroytnych tradycji i rytuaw zostao zniszczonych i wypaczonych. W trakcie
poszukiwa korzeni Imbolc natrafiam na wiele lepych zaukw oraz bezsensownych Wiccaskich
rytuaw. Poprosiam Demony o pomoc, a Ojciec Szatan pojawi si na par sekund i powiedzia pomyl
o ogniu.

Po chwili dotaro do mnie ta tradycja dotyczy ognia. Uczta Ognia. witowanie ognia. W
uroczystoci tej chodzi o ogie. ywio w jest wan czci Satanizmu. Imbolc / Uczta Ognia przypada
midzy Przesileniem Zimowym a Rwnonoc Wiosenn. Gdy Soce jest w 15 st. Wodnika powinno si
w zasadzie je obchodzi.W staroytnoci wita obchodzono zgodnie ze sonecznym i lunarnym cyklem a nie wedug ustalonych
dat. Obchodzenie tego wita gdy Soce jest w 15 stopniach Wodnika nadaje mu wyjtkow moc, a to z
powodu specjalnego ustawienia. Stae wiartki, znane jako sabaty, to doskonay czas na rzucanie zakl i
prac magiczn, gdy zostan one dodatkowo potnie wzmocnione w powodu ustawienia Soca, a bd
170
tym bardziej potne jeli maj co wsplnego z ywioem ognia, tj. uywanie magii wiec lub te
inwokacja oraz kierowanie ywioem.

W staroytnych czasach Ludzie / Poganie taczyli wok ognisk i witowali do rana. Pewne potrawy s
dla tego wita tradycyjne naleniki, krepy. Z racji swego kolistego ksztatu i zotawego koloru,
przypisuje im si symbolik powracajcego Soca, co jest reprezentowane przez to wito. Podkrelenie
ognia przedstawia powrt ciepa wiosny i iskr ycia / podnoci dla nadchodzcego okresu siewnego.

Daty na to ustawienie [pominite - dotyczyy lat 2006 - 2009] {1}

Ogie jest ywioem tworzenia i pocztkw. Wiele chramw{2} uwaa to wito za wane w kwestii
rytuaw inicjacyjnych nowych czonkw. Jest to idealny czas na dedykacj Szatanowi.

- magia wiec s. 607

- piromancja (dywinacja z pomienia ognia) uywanie ognia do przepowiadania wydarze lub
przyszoci; intensywno, ksztat jaki przyjmuje, kierunek jaki obiera ogie bd dostrzeganie obrazw
jakie si w nim zobaczy - oto forma wiczenia piromancji.

- ognisko

- magia ognia, uywanie ywiou ognia: jest ona wzmocniona poprzez inwokacj i kierowanie ywioem;
zalicza si do niej:

- pewno siebie, sawa, sukces w hazardzie, przyjemno, zabezpieczanie popularnoci / charyzmy,
zwikszanie witalnoci i poprawa zdrowia, ochron, powodzenie, moce magiczne, kreatywno,
entuzjazm, energia, wytrzymao, wielkie zmiany, zdobywanie kontroli, zmiana szczcia i
egzekwowanie sprawiedliwoci, zemsta, gniew, czyste seksualne podanie oraz materialna gratyfikacja,
odwaga, determinacja, rozprawianie si z wrogami, powodowanie wypadkw, oparzenia, zranienia, sia,
energia magiczna do czarnej magii, intensywno. Wywoywanie podania, energii seksualnej, siy,
namitnej mioci, fizycznego podania, fizycznych pragnie, siy woli, wspzawodnictwa. Dobra do
wzmacniania si przed rytuaem czarnej magii. Stosowany w czarnej, ogie w przeciwiestwie do ziemi
wykorzystywany jest do powodowania nagych atakw, wypadkw, rozlewu krwi, przemocy i
nienawici. Ogie mona take wykorzysta do wszczynania wojen, anarchii i okruciestwa. Waciwa
ewokacja oraz pokierowanie tym ywioem podniesie temperatur celu.

- medytacja ognia: usidcie przed ogniem lub zapalcie wieczk i skupcie si na swoich celach na
najblisze 6 miesicy. Co zamierzacie osign? W czym czujecie si najpewniej? Moecie zapisa je w
swojej czarnej ksidze abycie w Lammas (wicie niw) mogli sami zobaczy i oceni wasze
osignicia.

- medytacja kundalini (W Ognia)

- inwokacja i medytacja nad ywioem ognia, s. 517

Chramy powinny witowa i pracowa jako grupa nad kadym z powyszych.
Powysze dane s gwnie wskazwkami; dowolnie modyfikujcie cokolwiek i uyjcie swej twrczoci
jako e ogie to zasada twrcza! {3}
Copyright 2006, Joy of Satan Ministries; Library of Congress Number: 12-16457
--------------------------------------
{1} jeli chcecie wyznaczy dokadne daty na pobyt Soca w danym stopniu zodiaku, polecam wam
polski program astrologiczny Urania

{2} dla przejrzystoci i gwoli hodu sowiaszczynie uywa bd sowa chram, aby rozrni sabat
jako wito od grupy 13 i mniej osb, ktre spotykaj si w te wita i/lub dziaaj wsplnie dla
osignicia pewnego celu.
171

{3} ciekawostka Wodnik to znak powietrzny, lecz wie si on z geniuszem, oryginalnoci,
nieprzewidywalnoci, itp. Zaznajomieni z astrologi spostrzeg tu powizania. Jednym z obrazw
przedstawiajcych ten znak jest wizerunek EnKi, Ojca Szatana.

Beltane

Beltane (wymowa: beltein) to staroytne wito podnoci. Obchody na cze podnoci maj swoje
pocztki ju w staroytnej Mezopotamii. Odbyway si wtedy orgie wraz z ucztowanie w celu
zapewnienia pomylnych plonw, podnoci zwierzt oraz obfitoci jedzenia w nadchodzcym roku.
Beltane znajduje si na Satanistycznym kalendarzu dokadnie naprzeciwko Samhain (Halloween), jako e
Samhain jest czasem niw. Beltane to take czas witowania powrotu Soca, siania zb, oraz narodzin
wiosny.

W staroytnej Mezopotamii w obrzd podnoci znany by pod nazw Zamguku. Obchodzono go w
pierwszy nw po Rwnonocy Wiosennej. Staroytni witowali take niwa, w Satanistycznym
kalendarzu znajdujce si bezporednio po drugiej stronie Zamguku, ktre byo oryginalnym Samhain.

Jako e wito to skupia si na odradzaniu, oryginalny epos, znany jako Enuma Elisz, recytowany by
czwartego dnia uroczystoci, ktra trwaa cznie 12 dni. wito to oryginalnie odchodzono ku czci
sumeryjskiego Boga Enlila vel Bela (Baala) i to std pochodzi nazwa Beltane. W Mezopotamii wito
noworoczne suyo take do odwieenia wizi midzy spoecznoci a Bogami, ktr w witynnym
rytuale reprezentowa krl, jako e to wanie on by odpowiedzialny za pielgnacj harmonii na ziemi i
odpowiada przed Bogami. Krl, spotykajc si w zikkuracie w wewntrznym sanktuarium z wysok
kapank czy si z ni w rytuale seksualnym.

Rok Satanistyczny opiera si na naturalnych cyklach przyrody. Osiem gwnych sabatw to dwie
rwnonoce, i przesilenia roku solarnego (666), wraz z czterema krzyowymi wiartkami pomidzy nimi.
Dwie rwnonoce i dwa przesilenia opieraj si o ruch Soca. Rwnonoce znajduj si w centrum ruchu
Soca a przesilenia s jego skrajnymi kocwkami. Owe cztery punkty solarne s wydarzeniami
kosmicznymi, bazujcymi na ruchu Ziemi oraz Soca, symbolicznie przedstawiajc interakcj wiata z
ciemnoci. T dat od dawna uwaano za punkt mocy zodiaku, i jest on symbolizowany przez Byka,
jedn z czterech tetramorficznych postaci, widniejcych na karcie Tarota wiat oraz Koo Fortuny.
(Pozostae trzy symbole to Lew, Orze i Duch.)[1]

S one take widoczne u egipskiego Sfinksa. Astrologowie znaj te cztery postacie jako symbole
czterech staych znakw zodiaku (Byka, Lwa, Skorpiona i Wodnika), a te zbiegaj si w czasie z
czterema Wielkimi Sabatami Czarodziejstwa.[2]{1}

Beltane to punkt poredni midzy Rwnonoc Wiosenn a Przesileniem Letnim. Z racji ustawienia Ziemi
w tym wanym okresie, telepatyczna komunikacja z Bogami i duchami jest bardzo uatwiona. To idealny
czas na komunikacj z Demonami.

Beltane zaczyna si o zachodzie, wieczorem 30 kwietnia. Zwyczaj ten pochodzi od Celtw, ktrzy to
zawsze liczyli dni od zachodu do zachodu. Sam zmierzch by czasem gdy Druidzcy kapani zapalali ognie
na szczytach wzgrz.

Ognie Beltane byy oznak iskry ycia oraz podnoci. Tradycj byo palenie w czasie tego wita ognia
na dziewiciu rnych drzew, a rozpalany by on na specjalne ku temu przygotowanej powiconej
kracie. Tworzono j poprzez wyrysowanie na ziemi kwadratu i podzielenie go na osiem mniejszych. Torf
z omiu zewntrznych kwadratw by wykopywany i usuwany, pozostawiajc dziewity, rodkowy
kwadrat nietknity. Ogie Beltane symbolizowa centrum spoeczestwa. Te lokalne wite paleniska
przedstawiay mistyczny, boski ogie, znajdujcy si w centrum wszystkich rzeczy, ktrego iskr kade z
nas nosi.[3]

172
Wieczr Beltane tradycyjnie witowano nago, wraz z orgiastycznym seksem. Ludzie ustawiali si
parami i skakali przez ognisko, a nastpnie szli do lasu oddajc si intensywnemu seksowi po obfitej
uczcie. Noszenie ubra bd szat rytualnych byo zbyt niebezpieczne gdy si skakao przez ogie. Czsto
take po midzy dwa ogniska prowadzono bydo (drewno dbowe byo dla nich najlepszym paliwem).
Nastpnego ranka wyprowadzano je na letnie pastwiska.

witujcy tacowali nago wok supa majowego. Pochodzi on od egipskiego obelisku i przedstawia
fallusa (penisa) we wzwodzie. Tradycyjnie robiono go z drzewa brzozowego, drzewa oczyszczenia.

W sowach pisarzy o czarodziejstwie, Janet i Stewart Farraf, wieczr Beltane by gwnie czasem
bezwstydnej ludzkiej seksualnoci i podnoci. Skojarzenia takie oczywicie przywouj na myl
falliczny symbolizm supa majowego i ujedanie konia na biegunach. Nawet pozornie niewinne
dziecinna rymowanka Ride a cock-horse to Banbury Cross zachowaa to wspomnienie. A nastpna
linijka To see a fine lady upon a white horse to odniesienie do dorocznego przejazdu Lady Godivy
przez miasto Coventry. Kadego roku przez prawie trzy wieki, naga kobieta z wioski (wybrana Krlow
Maja zaczynaa ten Pogaski obrzdek, do pki Purytanie nie pooyli kresu temu zwyczajowi.[4]

Inne zwyczaje Dnia Majowego to m.in. chodzenie po granicach swych woci, naprawianie ogrodze i
znakw granicznych, czyszczenie kominw, uczestniczenie w turniejach uczniczych, taniec, piew,
ucztowanie, muzyka, picie i wszelkie dogadzanie sobie.

W staroytnym Egipcie wiosenne wito podnoci, obchodzone w okresie Het-Her, znane byo jako
wito Radosnej Jednoci. Energia ziemskiego znaku Byka przedstawia podno oraz nastanie okresu
wzrostu; jedno Soca i Ksiyca bya alegori do zjednoczenia zasady mskiej (solarnej) z zasad
esk (lunarn); nw ksiyca. Staroytni Egipcjanie witowali ten czas muzyk, sztuk, tacem,
wystpieniami oraz intymnymi zblieniami.

Duchowiestwo Joy of Satan pracuje nad oczyszczeniem Satanizmu z judeo-chrzecijaskiej zarazy ktra
plugawia go przez wieki. Kolejn nazw na obchody 30 kwietnia jest Noc Walpurgii. Walburga
(nastpna str) to imi jakiej chrzecijaskiej witej.

Lata temu na szczycie Brocken w grach Harz w Niemczech odprawiao si wielkie sabaty. Czarne msze,
ucztowanie i orgie trway do witu, wraz z tacami przy olbrzymich ogniskach oraz intensywnym
witowaniem.

Uczta Valbrg to wito podnoci, ktrego korzenie sigaj czasw Wikingw. Uroczysto
rozpowszechnia si po Europie. Mwi si, e w tym okresie struktura pomidzy wiatem ziemskim a
astralnym/duchowym jest bardzo cienka. To, co robi si w t noc, zwaszcza o pnocy (30 kwietnia 1
maja) ma olbrzymie znaczenie. Wszelkie rytuay, magia, komunikacja z duchami oraz tym podobne s
znacznie wzmocnione w t wit noc.

rda:
Mike Nichols - The Eight Sabbats of Witchcraft
Ibid.
Nigel Pennick - The Pagan Book of Days
4
Mike Nichols - The Eight Sabbats of Witchcraft
The Religion Of Babylonia and Assyria by Morris Jastrow, Jr., PH.D., 1898
Copyright 2005, Joy of Satan Ministries; Library of Congress Number: 12-16457
---------------------------------------------------
{1} ydostwo ukrado to, i w swoim ohydnym dziele zodiaki te reprezentuj czterech ewangelistw:

Symbole Ewangelistw: w, lew, orze, czowiek, maj swoje rdo w czterech istot yjcych, o ktrych
mowa w wizji Ezechiela (1,114) i w apokaliptycznym widzeniu w. Jana (Ap 4,68). Jednake
pocztkw i analogii do tych symboli naley szuka tysice lat przed Chrystusem, w obrazie wiata
staroytnych Babiloczykw. Wyobraali oni sobie niebiesk drog, po ktrej wdruj planety, jako ld
stay, podobny do grobli otaczajcej ocean niebieski i zamieszkany przez wielkich bogw, w t drog
173
wmontowany jest zodiak, ktrego najwaniejszymi punktami s cztery strony wiata, mianowicie
konstelacja Byka, Lwa, Ora i Czowieka (Wodnika);[Asyryjscy bogowie astralni czterech stron wiata to
Marduk (skrzydlaty byk), Tergal (skrzydlaty lew), Nimurta (orze)]. Ora wybrano w miejsce Skorpiona,
ktry ma znaczenie negatywne. Te konstelacje gwiazd uwaa si za potne istoty boskie, strzegce
czterech gwnych stron wiata i zarazem odpowiadajce pooeniu soca w danym okresie i czterem
porom roku; Byk odpowiada wionie. Lew latu. Orze jesieni, Czowiek zimie.
Te cztery istoty yjce cz w sobie symbole najwyszych si natury i ycia. Kade z trzech zwierzt
ucielenia szczeglny typ siy fizycznej: w lwie jest ona potna, ognista i nieujarzmiona, w wole
odporna i wytrwaa w orle wyraa si zwaszcza w ostroci wzroku, a take w wysokoci i szybkoci lotu.
Czowiek za, jako istota obdarzona cieszy si siami wyszej inteligencji i mocnej, rozwanej woli.
http://biblia.wiara.pl/doc/423053.Symbole-Ewangelistow

Jak wida, nawet judeo-chrzecijascy badacze przyznaj, e te cztery zwierzta pochodz od zodiakw.
A Sztuka jak jest astrologia istniaa wieki przed wypyniciem tego cieku. Wyranie w tym opisie
znajduj si take odniesienia do ywiow tych znakw oraz ich cech.

wita Walburga

Wikszo z nas jest wiadoma historii chrzecijastwa. Przez wieki, zbliajc si do koca a potem po
upadku Imperium Rzymskiego, chrzecijanie byli najbardziej gorliwi i optani nawracaniem nie-
chrzecijan na ich nowopowsta tzw. religi. Metody nawracania nie byy dla nich istotne; czy to
masowe morderstwa, tortury czy brutalno, ktra to zwykle bya obecna, a po wyrane okamywanie i
wypaczanie prawdy by im pasowaa.

Ludy Pogaskie byy przez nich najbardziej przeladowane.
Szukajc pochodzenia Nocy Walpurgii odkryje si, e
uczta na cze wiosny ma swoje pocztki na dugo przed
urodzinami angielskiej katolickiej zakonnicy i matki
przeoonej, Walpurgii. witowanie obchodw 30
kwietnia na szczycie gry przetrwao od czasw
Wikingw[1], kiedy to ludzie rozpalali olbrzymie ogniska i
taczyli nago wok nich oddajc si orgiom i ucztowaniu,
trwajcym do witu.

Ogniska te rozpalano by uczci koniec zimy a orgie
oznaczay obrzd podnoci dla mnogoci potomstwa
zwierzt hodowlanych podczas ich okresu godowego. W
Szwecji obchody 30 kwietnia znane s pod nazw Uczta
Valbrg.

Uroczystoci 30 kwietnia rozprzestrzeniy si na inne kraje
Europy. Wraz z rozprzestrzenianiem si judeo-
chrzecijaskiej zarazy, zaatakowano j, jako e bya ona
pogaska. Ognie, rozpalane w celu uczczenia ciepa i
nadchodzc wiosn zostay przeinterpretowane przez
chrzecijan jako ostrzeenia by odstraszy Demony i
wiedmy

Berg, odmiana Brg (wikszo zamkw [waciwe znaczenie Burg i Brg] byo budowanych na
wzgrzach lub szczytach gr) po niemiecku i szwedzku znaczy gra. Valbrg zostao zamienione na
Walpurgia by nada tej nazwie chrzecijaskie znaczenie. Wic czym w zasadzie JEST ta Walburga?
Walburga, vel. Walpugra, Walpurgis; jest KATOLICK WIT. Walburga bya angielsk
ZAKONNIC. Suya jako MISJONARKA w Niemczech. w. Bonifacy wezwa angielskich mnichw
i zakonnice by pomc w nawracaniu Niemcw. Ona i jej brat Winebald odpowiedzieli na to
wezwanie.[2] Mwi si o niej, e chroni przed Czarn Magi, czarownicami i Demonami.[3]
174
Walburga znana jest jako wita ktra chroni przed magi.[4] Zmara jako opat[ka] Heidenheim w
Wrttemberg, a jej relikwie zabrano do Eichsttt. Ciecz wypywajca ze skay pod kaplic, znan jako
Olejek w. Walburgi, o ktrym mwi si, e ma lecznicze waciwoci.

Widoczne jest, e 30.IV nie jest chrzecijask noc, imi uyto w celu oczernienia tego wita i
wypaczenia go w co, czym nie jest, a praktykowanie tej chrzecijaskiej formy zamiast Pogaskiej jest
blunierstwem.

rda:
Dorothy Gladys Spicer - The Book of Festivals; str 310 1937
Carole S. Angell - Celebrations Around the World; str 52 1996
James Bentley -A Calendar of Saints; the Lives of the Principal saints of the Christian Year; str 41
1986
4
Holiday Symbols 1998, edited by Sue Ellen Thompson; str 514-515. 1998
5
The Book of Saints; a comprehensive biographical dictionary. Edited by Dom Basil Watkins, OSB on
behalf of the Benedictine monks of St Augustine's Abbey, Ramsgate. Seventh edition; str 594 2002

Letnie Przesilenie 666
21 czerwca

Przesilenie to zaczyna si w zasadzie gdy Soce wejdzie w 0 st. Raka. Przesilenie to jest jednym z
czterech wikszych wit Solarnych w roku, inne to Przesilenie Zimowe 21 grudnia, gdy Soce
wchodzi w 0 st. Kozioroca, oraz dwie Rwnonoce, Wiosenna (Soce w 0 st. Barana), i Jesienna (Soce
w 0 st. Wagi).

Wszystkie Satanistyczne [pierwotne, Pogaskie] wita zostay zbrukane i zamienione faszywymi,
oszukaczymi postaciami biblijnymi, wymylonymi legendami oraz praktykami cakowicie nie
zwizanymi z oryginalnymi witami. Zbrodni tej dokona koci katolicki, a jedynym celem byo
usunicie duchowoci wraz z wiedz okultystyczn. (patrz Demaskowanie Chrzecijastwa
Skradziony Rok)

Abstrahujc od tego e Satanistyczne wita s czasem witowania, same dni stanowi take pewne
punkty w ktrych to komunikacja astralna jest bardzo wzmocniona, a wszelkie dziaania magiczne s
znacznie spotgowane [zgodnie z natur danego wita]. Pod tym wszystkim kryje si alchemia. Dla tych,
ktrzy pracuj nad Magnum Opus i/lub nad wzmacnianiem swojej duszy i mocy, dni te s niezwykle
istotnie z uwagi na rne aspekty dziaania. Np. Magnum Opus powinno si rozpocz o 3 nad ranem,
gdy Soce wejdzie w znak Barana.

Oto skd zosta ukradziony Baranek Boy od zodiaku Barana, oraz Chi Ro, runicznych
znakw, ktre czsto wida na malowidach itp. przedstawiajcych tego faszywego
nazarejczyka].

Przesilenie Letnie zostao zastpione przez katolicki koci Noc witojask.

666 to liczba Soca. Przedstawia wzmocnienie astralnej mocy sonecznej. Czakr serca w sensie
ezoterycznym wada Soce. 21 22 czerwca, gdy Soce wejdzie w 0 st. Raka, jego moc jest
wielokrotnie spotgowana.

- dziaania magiczne oparte o magi solarn s w tym czasie znacznie wzmocnione
- praca nad czakrami serca oraz splotu sonecznego s znacznie efektywniejsze
- komunikacja z istotami astralnymi jak np. z ywioakami (salamandry, sylfy, rusaki i gnomy) jest
znacznie lepsza
- podobnie jak w przypadku Halloween, tkanina oddzielajca astral od tego wymiaru jest znacznie
ciesza, co czyni komunikacj z Demonami atwiejsz
- magia ognia jest wzmocniona
175
- wieczr Przesilenia Letniego ma dugoletni tradycj jako noc, podczas ktrej sztuka dywinacyjna jest
znacznie prostsza oraz dokadniejsza
- take moc zakl miosnych jest wtedy znacznie spotgowana
- adowanie krysztaw, zi oraz innych rzeczy energi solarn
- dat t preferuje si take do magii leczniczej - Soce to ezoteryczny uzdrowiciel
- dziaania majce na celu naadowanie energi solarn lub lecznicz wody
- tworzenie i bogosawienie rdek [ogie], bogosawienie kart Tarota
- zaklcia runiczne oraz prace runiczne to take preferowana opcja na ten czas, jako e runy s znakami
ywiou ognia
- zbieranie zi do magii, zwaszcza tych do magii solarnej/ognia i/lub dla leczenia

W staroytnych czasach w uroczystoci oraz obchody na cze tego wanego wita prawie zawsze
rozpalano Ognie Baala [tradycyjne ogniska]. ywio ognia to sia yciowa, oraz samo ycie. mier jest
zimna i twarda. Ogie to ciepo i ycie {1}. Ci z nas, ktrzy skondensowali energi ycia w sobie wiedz
jak moe by gorca, jak w kundalini. Tradycyjnym kolorem dla tego wita jest biel. Taczenie w
kku, taczenie wykiem, orgie seksualne, dogadzanie sobie i ucztowanie, wszystkie te s tradycjami
typowymi dla Przesilenia Letniego. Tradycja rozpalania Ogni Baala oraz przeskakiwanie przez nie
przetrway od czasw staroytnych. Po mimo prb zdawienia Pogaskich tradycji przez koci,
rozpalanie ogniska w noc letniego przesilenia przetrwao w najbardziej zagorzaych spoecznociach
Chrzecijaskich.[1]

Staroytni Druidzi witowali zjednoczenie Nieba z Ziemi. Oznacza to skupienie, scentrowanie na
czakrze serca. Niebo i Ziemia zostay ukradzione z Taoizmu i s hasami na czakr korony[niebo] i
czakr podstawy [ziemia]. W niektrych doktrynach pieko jest hasem na czakr podstawy, gdzie
ziemia jest wtedy hasem na czakr serca, lecz na zjednoczenie o ktrym tutaj mowa, to jedno energii
czakry podstawy oraz korony zebrane w czakrze serca. wituje si tego dnia take poczenie obu
ywiow wody i ognia.

Rytuay voodoo s take tradycj w ten czas i przetrway przez wieki. Bbny natychmiast zwikszyy
tempo, piewajcy nucili rytualn pie, a jaka kobieta wesza do krgu i zacza rytualny taniec
imitujcy ruchy wa. W szaleczym tacu grupowym ktry po tym nastpi, uczestnicy zdarli swoje
ubrania i taczyli nago do pty rytua nie skoczy si, tak z reszt jak zawsze, orgi seksu.[2]

rda:
Anna Franklin - Magical Celebrations: MIDSUMMER of the Summer Solstice 2002
The Folklore of American Holidays, First Edition
Daniel Diehl and Mark Donnelly - Medieval Celebration 2001
Copyright 2009, Joy of Satan Ministries; Library of Congress Number: 12-16457
---------------------------------------------------
{1} ycie to dziaanie, ruch, sia. mier to brak dziaania, stagnacja, pasywno. Przypomnijcie sobie o
ruchu i skontrastujcie go ze zniedonieniem starczego wieku. Ci ludzie yj by umrze, ale powiedzcie
tylko sowo przeciwko Rydzykowi, Radiu Maryja bd czemukolwiek innemu a zobaczycie cay ogrom
nienawici jaki chrzecijastwo w nich zaszczepio. Co do sowa sia, ydostwo sppaczyo je do
przemocy a sabo zamienia w cnot.

Samhain

Do tych z nas ktrzy s blisko Ojca Szatana, jestemy a nadto wiadomi e ma On stanowczo po dziurki
w nosie wszystkich judeo-chrzecijaskich twierdze i przypuszcze odnonie tego, czym jest nasza
religia, jak witujemy i co najgorsze, CZYM WEDUG NICH ON JEST.

- SZATAN TO ADEN HALLOWEENOWY POTWR
- SZATAN TO ADEN WAMPIR, STRASZYDO CZY JAKI GHUL
- SZATAN NIE POSIADA CZERWONYCH ROGW I OGONA
176
- SZATAN NIE MA NIC WSPLNEGO Z CMENTARZAMI, PONURYMI NIWIARZAMI,
SZKIELETAMI CZY HORRORAMI.

TEN STEK KAMSTW POCHODZI OD CHRZECIJAN. UYWAJ GO DO BLUNIERSTWA,
OCZERNIANIA I WYMIEWANIA GO. TO SAMO ROBI Z JEGO DEMONAMI.
Dla wielu z nas Halloween jest ulubionym witem. Ja sama lubi horrory i takie tam. Problem w tym jak
owe filmy wykorzystano w celu wytworzenia wypaczonego i obraliwego wizerunku Szatana i
Pierwotnych Bogw (teraz nazwanych Demonami).

Zadajcie sobie pytanie, jakbycie si czuli, gdyby ludzie przywdziewali ohydne maski i chodzili jako albo
wy, albo czonkowie waszej rodziny czy te ukochane osoby.

Ojca Szatana naley w ten dzie szanowa a nie si z Niego namiewa, jak czyni to ci, ktrzy wierz w
i szanuj to, cokolwiek chrzecijastwo o Nim twierdzi. Jak mylicie, jak dugo kto by przetrwa bdc
przebranym za tego nazarejczyka? Spore szanse na to, e osoba zostaaby zaatakowana przez jakiego
fundamentalist. Lub jeli Hollywood miaoby wypuci film przedstawiajcy nazarejczyka i hoot jako
ohydne monstra. {1}

Halloween jest wietnym czasem na przebieranki, potwory, straszyda, wizerunki mierci itp. Czas na
pokazanie swej kreatywnoci i pozwolenie sobie na wicej. To jedno z naszych wikszych wit, ale
negatywne i oczerniajce podobizny Ojca musz znikn. On ju jest tym zmczony i poinformowa
Duchowiestwo o tym, e co takiego jest dla Niego bardzo obraliwe. Ju stanowczo za dugo zbyt
wielu Satanistw podao za CHRZECIJASKIM pojciem Szatana i Jego Demonw; za tym, czym
CHRZECIJANIE twierdzili e s, za tym, co ONI sdz o co w naszej religii chodzi, zamiast postrzega
Szatana TAKIM, JAKO NAPRAWD JEST bez tych wszystkich faszywych, chrzecijaskich
powykrzywianych koncepcji.

O SAMHAIN:
wito znane jako Halloween oryginalnie nazywano Samhain, Celtyckie sowo oznaczajce Koniec
Lata. W czasach staroytnych religie opieray si na naturze, kiedy to ludzko ya w zgodzie z Ziemi,
zmianami pr roku oraz zmianami w gwiazdach i na niebie. Oto esencja Satanizmu to, co naturalne.

Co wiksze cykle roczne oraz te dotyczce upraw stanowiy wane okresy dla rytuaw, obrzdw i
witowania. Samhain byo czasem niw i koca roku, czasem przygotowa; zbierania upraw i gotowania
si na rodek zimy. Wieczr 1 listopada by wieczorem Celtyckiego Nowego Roku. wito to byo
czasem niw, czasem kocw, mierci i umierania, jako e rolinno obumieraa a mrz wchodzi na
scen. Samhain byo take czasem na oddawanie czci zmarym. Druidzi budowali olbrzymie ogniska,
ktre uwaali za wite, czynic to na cze Celtyckiego Nowego Roku.

Istniao take wszechobecne przewiadczenie, wiara w istnienie Celtyckiego Boga mierci znanego jako
Samhain. Po rozlegych badaniach oraz dociekaniu, przeprowadzonych przez wielu uczonych, prawie
wszyscy zgadzaj si e w Bg nie istnia. Prawie wszystkie rda wspominajce o bstwie mierci
znanym pod tyme imieniem s CHRZECIJASKIE i (jak zwykle z reszt) nie maj adnych
konkretnych dowodw na poparcie swych twierdze.

Samhain obchodzono wieki przed tym jak chrzecijastwo przejo Pogaskie wita. Wraz z
wtargniciem chrzecijaskiej religii, wszyscy Bogowie dawnych wierze zostali uznani jako li i z
tego te powodu byli bardzo niemile widziani w tym czasie, stanowic zagroenie dla duszy kadego
pobonego parafianina. Ot dla czego chrzecijastwo stumio miertelny rytua i zastpio go o dzie
pniej dniem wszystkich witych.

Tradycja cukierek albo psikus wzia si z Irlandii, gdzie 31 padziernika ebracy chodzili od drzwi do
drzwi proszc o jamun. Podarki byy dla Boga zwanego Muck Olla, o ktrym mwiono, i zniszczy
dom kadego, kto nie by hojny. Jack-o-Lantern take wywodzi si z Irlandii; nazwano t tradycj od
czowieka imieniem Jack. Mwi si, e by on biedakiem, ktry po mierci nie mg pj do nieba, a
patajc te figle Diabu, nie pozwolono take mu na wejcie do Pieka, wic zosta skazany na wasanie
177
si po ziemi po wsze czasy. Mia jedynie ma latarenk by owietla sobie ni drog, i std wanie
nazywa si go w ten sposb. Straszyda, wampiry i ghule take byy oczywicie kojarzone z tym witem,
z racji ludzkiego lku przed mierci, a Samhain jest w kocu witem mierci.
Copyright 2004, 2005, Joy of Satan Ministries; Library of Congress Number: 12-16457
----------------------------------------
{1} Hollywood to koszerna dolina, w ktrej ydzi przygotowuj filmy pokazujce nam to, co bdzie si
dzia z nami jeli oni dojd do wadzy rzezie, tortury, rozlew krwi i inne tego typu ich rozryw(an)ki. W
Polsce take znalaza by si jaka fanatyczna grupa moherw ktra na bank, w imi swego ydowskiego
oprawcy, zatukaby osob przebran za nazarejczyka. Jeli spotkalicie si z ich nienawici, to wiecie o
czym mwi.

Standardowy rytua do Szatana

Przeczytajcie prosz ca t stron, jako e na jej dole s wyjanienia. Szatan / Lucyfer reprezentuje
przecitnych ludzi. W przeciwiestwie do chrzecijaskich kociow oraz ich ogromnych bogactw,
przepychu i ceremonialnych wystpw, Szatan nie wymaga od swoich ludzi by mieli drogie przedmioty
do rytuaw. Jeli macie tylko siebie, to dla Szatana wystarczy. On zrozumie. Szatan, ktry jest naszym
Prawdziwym Bogiem Stwrc da nam wszystko to, czego potrzebujemy w obrbie nas samych.
Reprezentuje On i oznacza samowystarczalno oraz osobiste wzmocnienie do stopnia, w ktrym
moemy kontrolowa nasze wasne ycia i przeznaczenia bez potrzeby niewolniczego czczenia lub
polegania na czym poza nami. Szatan daje nam wiedz ktr potrzebujemy by dotrze do mocy w nas.

- Zawsze dobrze jest si wykpa przed rytuaem. Okazuje to szacunek.
- Zapalcie kadzido i pozwlcie aby si palio przez 10-15 minut by wypeni pomieszczenie.
- Napiszcie jakiekolwiek modlitwy, dzikczynienia, i/lub proby na czystym papierze.
- Zapalcie wiece. *PATRZ WIADOMO NA DOLE STRONY (jeli uywacie wiecznikw, powinny
by srebrne)
- Napenijcie kielich winem lub innym jakim napojem (wasz kielich powinien by srebrny)
- Ubierzcie si do rytuau. Jeeli nie macie rytualnego odzienia, postarajcie si ubra cali na czarno.
Upewnijcie si, e wasze ubrania s czyste.

RYTUA
Zadzwocie dzwonem obracajc si przeciwnie do ruchu wskazwek zegara, odmwcie inwokacj
Czterech Koronowanych Ksit Pieka. Moecie zrobi to swoim athame [jeli macie] LUB po prostu
wskacie palcem wskazujcym lewej rki i wizualizujcie strumie elektrycznego niebieskiego wiata,
wchodzcego do koniuszka waszego palca wskazujcego i wypeniajcego wasz ca istot. Wraz z
kadym obrotem, niebieski staje si coraz bardziej intensywny, wypeniajc i adujc wasz ca osob.
Zacznijcie od Szatana/Lucyfera, stojc twarz na wschd, potem obrcie si na pnoc dla Belzebuba, na
zachd dla Astaroth i poudnie dla Azazel, cigle adujc si niebiesk energi za kadym obrotem:

SZATAN/LUCYFER NA WSCHD
BELZEBUB NA PNOC
ASTAROTH NA ZACHD
AZAZEL NA POUDNIE

Nastpnie, wyrecytujcie Inwokacj do Szatana

INWOKACJA DO SZATANA:

In Nomine Dei Nostri Satanas, Luciferi Excelsi.
W Imi Szatana, Wadcy Ziemi, Prawdziwego Boga, wszechmogcego i niewysowionego, ktry stworzy
czowieka aby odzwierciedla Twj wizerunek, zapraszam Siy Ciemnoci by obdarzyy mnie swoj
piekieln moc. Otwrzcie Bramy Pieka i przyjdcie powita mnie jako swojego Brata/Siostr i
przyjaciela.

178
Wybaw mnie, o Potny Szatanie, od wszystkich przeszych bdw i zudze, napenij mnie prawd,
wiedz i zrozumieniem, uchowaj mnie silnym w mojej wierze i usudze, niech trwam w Tobie z Chwa,
Czci i Saw dawan Ci po wsze czasy.

Napijcie si z kielicha.
Oto jest najwyszy punkt waszego rytuau, podczas ktrego czytacie swoj modlitw Ojcu. Gdy ju
skoczycie, podpalcie papier w pomieniu wiecy i umiecie go w swojej srebrnej misie aby si spali.
Teraz jest czas na medytacje i skupienie.

Po medytacji powinnicie porozmawia z Ojcem indywidualnie. Po tym moecie powiedzie wicej
modlitw* [zobaczcie notatk o Satanistycznych modlitwach prawie na dole tej strony]. Moecie pomodli
si po enochiasku, Enochiaskimi kluczami swojego wyboru lub swoimi wasnymi modlitwami.

Wszyscy jestemy indywidualistami i mamy nasze wasne sposoby oddawania czci oraz przeprowadzania
rytuaw. Na samym pocztku powiedziano mi, abym klczaa zostao podane mi to przez Demony, ale
rwnie bliski przyjaciel mia takie same dowiadczenie; klczenie z szacunku, ale to jest sprawa
pomidzy wami a Ojcem Szatanem.

Zakoczcie swj rytua powiedzeniem AVE SATAN! Obrcie si zgodnie z ruchem wskazwek zegara
i zadzwocie dzwonem.

*Z powodu pieninej i politycznej kontroli kocioa chrzecijaskiego, miejsca w ktrych mona kupi
czarne wiece staj si rzadkoci. Dla tych ktrzy nie mog znale czarnych wiec istnieje alternatywa.
Kolorem Lucyfera jest niebieski. Elektryczny bkit. Demony rwnie pojawiaj si w niebieskiej aurze.
Ci z nas ktrzy widzieli Pieko zgadzaj si, e ma ono niebiesk aur. UYWAJCIE NIEBIESKIEGO.
Do zakl czarnej magii uywajcie czerwonego (gniew) lub granatowego (niebieskiego lub czarnego).
Ciemny brzowy rwnie si nadaje. To jest tylko chrzecijaska prba powstrzymania nas przed
praktykowaniem naszej religii, w szczeglnoci kierowana pod adresem nastolatkw i modych ludzi.
Ojciec rozumie to i alternatywy s dla niego w porzdku.

Dla dzieci i modziey ktrzy nie maj moliwoci uzyskania jakichkolwiek przedmiotw rytualnych,
oraz dla tych, ktrzy nie maj finansowych przywilejw, rytuay mog by wykonywane w waszej
prywatnej astralnej wityni, s. 577 . {1}

*modlitwa w Satanizmie rni si od tego, co ludzkoci indoktrynowano, eby wierzyli, biorc pod
uwag chrzecijastwo i inne wrogie programy.

Satanistyczna modlitwa to:

1. telepatyczna komunikacja midzy nami a Szatanem i/lub Jego Demonami

2. innym aspektem satanistycznej modlitwy jest nucenie mantry, sw mocy, enochiaskich lub run.
Wibracja jest wana dla prac magicznych, wzmacniania naszych dusz, duchowego rozwoju i tym
podobnych.

DZWONEK, uywany w satanistycznych rytuaach symbolizuje wyej wymienion wibracj. Gdy w
sposb cigy wibrujemy sowa mocy, mantry, runy, itp., skupiajc si i kierujc energie, tworzy si przez
to efekt fali w wymiarze astralnym i manifestuje nasze pragnienia w wymiarze materialnym. Oto
symbolika dzwonu w satanistycznym rytuale.
--------------------------------------------
{1} do modziey zajrzyjcie prosz jeszcze na Dzieci i modzie dla Szatana. Zawarte s tam
wskazwki odnonie przetrwania w chrzecijaskim domu do czasu uzyskania samodzielnoci. Oprcz
tego, e zawarte jest tam sporo informacji oraz pomysw, wiem e Sowiaska modzie jest nadzwyczaj
kreatywna. Zawsze mona take zapyta si na forum o porad.


179
Zaawansowany Satanistyczny rytua

Rytua w jest zaawansowany, ale pokazuje prawdziwe etapy Satanistycznego rytuau. Standardowy jest
dla wszystkich, szczeglnie dla nowych, poniewa jest przygotowaniem do zaawansowanego, ktrego
znaczenie kady powinien zna. Cay standardowy skada si z alegorii. Celem czynnoci w tym
zaawansowanym jest doprowadzenie osoby go odprawiajcej do peni mocy aby zakoczy si on
sukcesem. Cay rytua nie konieczne odbywa si w sposb ceremonialny, ale wielu ludzi korzysta z tych
aspektw i korzysta z tego czasu aby poczu odpowiedni nastrj do pracy, co moe mie zasadnicze
znaczenie. Zawsze pamitajcie jeli dziki jakie metodzie odnielicie sukces, pozostacie przy niej.
Zawsze rbcie to, co najlepsze dla was, jako e wszyscy jestemy inni. Ja sama na przykad, z kilku
powodw osobistych nie zawracam ju sobie gowy uroczystym rytuaem, ale to jest mj wasny sposb,
dla tego jeeli uroczysto dla was dziaa, jak najbardziej j stosujcie.

Oto prawdziwe znaczenie poszczeglnych krokw w Satanistycznym rytuale:

a) Zadzwonienie dzwonkiem. To alegoria dla pogosu. Jest to zwizane z wibracj sw mocy, mantrami,
itd. Drgania s wysoce efektywne w kierowaniu energii i tworzeniu trwaych zmian w energii w duszy, a
nawet na we wasnym rodowisku. Tak wic w rytuale wykorzystujemy mantry / drgania, jako e
wzmacnia to moce i nasz prac.

b) Inwokacja Mocy Pieka. Zwrcie uwag, e narzdzie miecz / athame [znowu, rekwizyt nie s
potrzebne, i tworz jedynie nastrj, chyba e s one powanie naadowane energi], reprezentuje ywio
powietrza. Przyzywanie to inna alegoria inwokacji ywiow, ktre rwnie reprezentuje pentagram.
Dokonujc inwokacji ognia, ziemi, powietrza, wody i eteru, ponownie zwikszacie peni mocy swojej
duszy do pracy. Kady kierunek w stron ktrego si obracamy zrwnuje energie z tymi ziemi. Kade z
czterech Koronowanych Ksit Pieka reprezentuje ywio. Jest to alegoria. Podobnie jak w przypadku
Tarota: buawy / paki / rdki / kije reprezentuj ognistego wa w krgosupie; kielichy / puchary s
czakrami z ktrych pijemy energi; denary / monety / pentagram przedstawiaj ziemskie manifestacj
naszych pragnie oraz wezwanie wszystkich piciu ywiow, z ktrych skada si na ludzka dusza i
zwikszenia jej moc; miecze jak ju wspomniaam powyej, reprezentuj powietrze wibracje i
dwik, ktry przynosi zmiany. Dwik zmienia struktur molekularn zarwno w wiecie materialnym
jak i astralnym.

c) Inwokacja do Szatana jest dokadnie tym, i zaprasza Moce Pieka. Ten krok nie jest alegori, lecz
modlitw dedykacji. Natomiast Otwrzcie Bramy Pieka jest przenoni do otwarcia czakr, ponownie
w celu uzyskania penej mocy.

d) Picie z kielicha to przypyw energii. Kielich, naczynie Graal; wszystkie z nich s metaforami na
czakry, podobnie jak bramy. Chodzi o to abymy siedzieli cicho przez kilka minut, aby upewni si, e
napynie do nas potna energia, ktra wzmocni nasz prac.

e) Nastpny krok spalanie papieru na pmisku; znw nic dosownego. Wtedy to skupiacie si i
koncentrujecie na pokierowaniu energii potrzebnej do tej magicznej operacji. Ogie to ywio ycia; iskra
ycia. Kolejny alegoria na skupianie si i kierowania energii swojej duszy.

f) Jeli by to rytua czarnej magii w ktrym to wykorzystano mantr czarnej magii, zamknicie rytuau
[ponownie, dzwonienie dzwonkiem], moe wskazywa na wibracj mantry przeciwnej do oczyszczenia
wszelkich negatywnych energii z waszej duszy.

W kwestii rytuau dzikczynienia, jest to sposb na pokazanie wdzicznoci, ale najlepiej jest wykona
jak prac dla Mocy Pieka. Jako nowicjusze, Moce Pieko czsto mog dziaa w naszym imieniu i nam
pomaga. Natomiast fundamentem Prawdziwego Satanizmu jest to e Szatan pomaga nam i daje nam
wiedz, dziki ktrej moemy sta si niezaleni i pomc sobie sami. Za kadym razem gdy kto zwraca
si z prob do Mocy Pieka, odciga Ich energie. Wszystko sprowadza si do tego, e powinnimy
wykorzystywa nasze wasne energie tak szybko, jak tylko bdziemy potrafili.
180

Dawanie Demonom czego w zamian; jeli kto nie jest jeszcze wystarczajco mocnych duchowo i
potrzebuje od Nich pomocy, co w zamian w zasadzie oznacza dziaanie na rzecz postpu Satanizmu.
Dziaania na szkod wrogw Szatana, jak napisano na stronie Armii Pieka, s. 749.

Dziaajcie w celu zniszczenia przeciwnika i to skutecznie. Uczcie ludzi o Prawdzie, ale to rbcie to z
gow, bezpiecznie, a bezpiecznie rwna si skutecznie. Mona to robi przez internet, gdzie jestecie w
stanie dotrze do tysicy. Dziaajc poza sieci moecie wsadza karteczki w biblie, chrzecijaskie
ksiki w bibliotekach i takie tam; niezalenie od miejsca, w ktrym bdzie mona co zobaczy i
przeczyta. Wrg promuje chrzecijastwo na kadym miejscu i robi to konsekwentnie. Bdcie
dyskretni, dziaajcie po cichu i eliminujcie je. Praktyczno jest tym, czego potrzebuj od nas Moce
Pieka, a nie tylko werbalny bekot gadanie dla gadania, ale robienie mao lub nic aby pokaza swoje
uznanie i podzikowania. Gada moe kady, czy to podczas rytuau lub w inny sposb. POKACIE
swoje uznanie powicajc swj czas i energi, gdziekolwiek oraz kiedykolwiek moecie aby zniszczy
nieprzyjaciela i pomc w rozwoju Satanizmu.

Na koniec jedn z najwaniejszych rzeczy, ktre mona da Mocom Pieka jest wasza energia. Jeli
macie energi na zbyciu, poprocie Szatana aby wysa Demon by Ten / Ta j zabraa i dostarczya tam,
gdzie One j potrzebuj. Rwnie wtedy, jeli kiedykolwiek macie za duo energii. Nawicie kontakt z
Demonem i wezwijcie Go / J aby zabra/a ewentualne nadwyki energii i dostarczy/a je Mocom Pieka.
Jest w gest tym bardziej powany jeli macie chram. Patronujcy wam Demon moe wzi wszelk
pozosta energi, i j dostarczy. To bardzo znaczcy dowd wdzicznoci.

Szatan chce widzie nasze wysiki i nasz prac, bo jestemy w stanie wojny; adnego pierdu-pierdu lub
bezsensownego bredzenia. Kady powinien wiedzie, co da Demonowi w zamian. Oferujcie Im swoje
usugi i cik prac, A NIE bibeloty, straw, czy innych bezwartociowe (dla Nich) mieci.
Pracujcie tam, gdzie jestecie w stanie, zwikszajcie swoj moc poprzez konsekwentne medytacje i
dcie do niezalenoci, gdy to sami bdziecie mogli urzeczywistnia swoje wasne pragnienia. W razie
jakichkolwiek wtpliwoci dotyczcych tego, co zrobi i w jaki sposb dziaa, skupcie si na Szatanie i
zapytajcie Go w umyle. Bdcie otwarci oraz wiadomi a otrzymacie znaki.
Copyright 2013, Joy of Satan Ministries; Library of Congress Number: 12-16457

Rytua dzikczynny

Zdarza si wiele okazji w ktrych to jestemy bogosawieni czym przez Szatana. Wane jest abymy
okazali Mu nasz wdziczno i przyjli ten dar.

w rytua zaczyna si tak jak standardowy [patrz powyej]. Przygotujcie czyst kartk papieru. Napiszcie
modlitw dzikczynn swymi sowami. Po inwokacji 4 Koronowanych Ksit Pieka, u szczytu rytuau,
przeczytajcie co napisalicie na gos lub w mylach. Zwicie lekko papier. Podpalcie jego brzeek
pomieniem z dowolnej wiecy i umiecie w misie by si spali.

W tym czasie medytujcie nad tym, co Ojciec dla was zrobi. Otwrzcie serce, pozwlcie Mu poczu
wasz wdziczno i mio. Powicie na to tyle czasu ile potrzebujecie, koczc modlitw we
wasnych sowach, nucc lub czytajc jeden lub wicej kluczy enochiaskich czy te po prostu moecie z
Ojcem porozmawia, na gos bd w mylach. Zamknijcie rytua tak jak to si robi przy standardowym.
Copyright 2003, 2013, Joy of Satan Ministries; Library of Congress Number: 12-16457

Konsekracja i wzmacnianie rytualnych narzdzi

Narzdzia rytualne naley powici w Imi Szatana. Pamitajcie prosz, e to jest dla nowych i
niedowiadczonych ludzi; do zapoznania si z podstawami. Dla dowiadczonych i zaawansowanych
osb, poniej znajduje si link.

Konsekracyjny rytua powinnien odbywa si podczas peni Ksiyca.
181

Jeli wzmacniacie athame, potrzebujecie magnes.

Zacznijcie od umieszczenia obiekt do pobogosawienia na waszym otarzu. Jeli macie podstawk do
kadzideka ktra ma by pobogosawiona, uy innej ognioodpornej do palenia kadzida do tego rytuau.
Zapalcie kadzido. Kilka patyczkw lub stokw, jako e obiekty bd przekadane przez dym kadzida w
celu konsekrowania. Lune kadzido umieszczone na wglach jest w porzdku, chocia moe trzeba
bdzie je uzupenia co jaki czas.

Zapalcie kilka czarnych wiec. Jeli czarny jest niedostpny, bkitny niebieski take si nada.

Odmwcie modlitw otwarcia:
Poprzez Niewysowione Imi Szatana / Lucyfera a take przed Koronowanymi Ksitami: Belzebubem,
Astaroth oraz Azazelem, zapraszam Moce Pieka by przybyy, a wzmocniwszy moje narzdzia obdarzyy
je swym bogosawiestwem, by suyy jako przeduenie i wzmocnienie mojej woli a take pragnienia,
po wsze czasy w subie Szatanowi.

Wizualizujcie potne elektryczno-niebieskie wiato unoszce si nad wami. Napenijcie si tym
niebieskim wiatem jak przywoujecie Moce Pieka.

Dla athame:
Wizualizujcie niebieskie wiato jak wchodzi w athame. Wecie magnes i rozpocznijcie gaskanie ostrza
od rkojeci do czubka, w jednym kierunku z obu stron. Wizualizujcie jak to niebieskie wiato staje si
coraz silniejsze w miar przejedacie magnesem athame. Naley to robi pi minut.
Wizualizujcie niebieskie wiato w dymie kadzida i przecie athame przez dym, recytujc ponisze:
W imi Wszechmocnego Szatana / Lucyfera, bogosawi i powicam to narzdzie powietrza.

Dla kielicha i wszelkich obiektw rzdzonych przez ywio wody:
Wizualizujcie to samo niebieskie wiato. Natchnijcie i otoczcie kielich tym wiatem. Przecie go
przez dym kadzida.
Wyrecytujcie ponisze:
W imi Wszechmocnego Szatana / Lucyfera, bogosawi i powicam to narzdzie wody.

Dla kadzielnicy lub palnika pod kadzido:
Palnik moe reprezentowa albo ywio ognia albo powietrza. Rbcie tak, jak czujecie. Wykonajcie ten
sam rytua jak przy kielichu, przepuszczajc go przez dym, wizualizujc niebieskie wiato.
Wyrecytujcie ponisze:
W imi Wszechmocnego Szatana / Lucyfera, bogosawi i powicam to narzdzie ognia.
Lub:
W imi Wszechmocnego Szatana / Lucyfera, bogosawi i powicam to narzdzie powietrza.

Dla pentagramw, Bafometw i wszelkich innych ywiou ziemi:
Uczycie tak samo jak powyej ze wiatem, przepuszczaniem kadego obiektu przez dym.
Wyrecytujcie ponisze:
W imi Wszechmocnego Szatana / Lucyfera, bogosawi i powicam to narzdzie ziemi.

Po powici swoje narzdzia, wyrecytujcie Trzeci Enochiaski Klucz

Zakoczywszy, powiedzcie modlitw wasnymi sowami, oferujc dzikczynienia i wdzicznoci dla
Ojca oraz Mocy Pieka za powicenie waszych narzdzi.

Zamknijcie rytua.

Ave Satan!
Copyright 2002, 2005, 2013, Joy of Satan Ministries; Library of Congress Number: 12-16457

182
Zaawansowane powicenie rytualnych narzdzi i innych rekwizytw

Przedmioty materialne [rekwizyty] same w sobie nie posiadaj mocy. W rzeczywistoci ich
wykorzystanie jest w zasadzie symboliczne, stanowice alegorie na moce duszy. Materialne rekwizyty
mog by wzmocnione energiami, czynic ich uycie skuteczniejszym. Niektre obiekty, w miar ich
wielokrotnego wykorzystywania w rytuaach i dziaaniach same gromadz moc. Krysztay i diamenty, ze
wzgldu na ich skad chemiczny, zwykle maj tendencje do przechowywania pewnych energii. Nie ma tu
nic nadprzyrodzonego, gdy krysztay s wykorzystywane jako nadajniki radiowe. To samo mona
powiedzie o rnych rodzajach kamieni i klejnotw. Bardziej wewntrzna struktura jest dostosowana do
przechowywania energii, tym lepsze one s do uywania w rytuaach. Oczywicie nie trzeba angaowa
si w ceremonialny rytua aby wzmocni jakikolwiek obiekt fizyczny. Potrzebne s tylko skupienie i
moce umysu oraz duszy.

Wykonajcie czynnoci dla podstawowego rytuau wzmacniania poprzednia strona. Inwokacja jasno-
niebieskiej energii jest opcjonalna. Zoto-biae wiato ma najwiksz moc.

Aby wzmocni athame, naley dokona inwokacji ywiou powietrza* i / lub wibrowa sanskryckie
sowo mocy dla powietrza, Vyu ktre nuci si nastpujco: WW-WW-AA-AA-UUU. O ile inwokacja
ywiou jest opcjonalna, naley z akcentem nuci sanskryckie sowa mocy ywiou powietrza do swojego
athame. Wibrujcie to sowo mocy 108 razy do swojego narzdzia gadzc je. Moecie uy lekko
pachncego olejku do smarowania narzdzia, co uczyni gadzenie go atwiejszym, jeli tak zechcecie.
Wykonajcie t prac gdy Ksiyc jest w znaku powietrznym - Blinit, Wagi lub Wodnika, najlepiej jak
przybywa lub jest w peni. Ksiyc nie powinien by w prnym kursie. W przeciwiestwie do rytuau
konsekracji dla nowych i niedowiadczonych, zastosowanie magnesu jest tutaj opcjonalne, nie konieczne.

Aby wzmocni rdk, naley dokona inwokacji ywiou ognia* i / lub wibrowa sanskryckie sowo
mocy dla ognia, Tejas ktre nuci si nastpujco: TH-TH-AJ-EY-EY-JJ-JJ-AA-AA-U-U-U-S-S-S.
Wibrujcie to sowo mocy 108 razy do swojego narzdzia gadzc j. Moecie uy lekko pachncego
olejku do smarowania rdki, co uczyni gadzenie jej atwiejszym, jeli tak zechcecie. Rdka / rzga
jest symbolem krgosupa, ktry zawiera ognistego wa Szatana, kundalini. Wibracja A-U stanowi
podstaw wikszoci sw mocy. Wykonujcie t prac gdy Ksiyc jest w znaku ognistym - Barana, Lwa
i Strzelca, najlepiej jak przybywa lub jest w peni. Ksiyc nie powinien by w prnym kursie.

Aby wzmocni kielich, naley dokona inwokacji ywiou wody* i / lub wibrowa sanskryckie sowo
mocy dla wody, Jalam ktre nuci si nastpujco: JJ-JJ-AA-AA-LL-LL-AA-AA-U-U-U-M-M-M.
Wibrujcie to sowo mocy 108 razy do swojego narzdzia. Wykonujcie t prac gdy Ksiyc jest w znaku
wodnym - Rak, Skorpion i Ryby, najlepiej jak przybywa lub jest w peni. Ksiyc nie powinien by w
prnym kursie. Kielich jest symbolem czakr, o ktrych w duchowych naukach mwi si jako kielichy
lub kubki.

Aby wzmocni pentagram, naley dokona inwokacji ywiou ziemi* i / lub wibrowa sanskryckie sowo
mocy dla ziemi, Prithivi ktre nuci si nastpujco: PPP-RRR-III-TH-TH-TH-II-II-WW-WW-II-II.
Wibrujcie to sowo mocy 108 razy. Pamitajcie o drgajcym r. Wykonujcie t prac gdy Ksiyc jest w
znaku ziemskim - Byk, Panna i Kozioroec, najlepiej jak przybywa lub jest w peni. Ksiyc nie powinien
by w prnym kursie. Pentagram jest symbolem duszy ludzkiej, ktra zawiera pi ywiow.

Wibracja A-U stanowi podstaw wikszoci sw mocy.

* Zobaczcie Inwokacja ywiow, s. 513
Copyright 2013, Joy of Satan Ministries; Library of Congress Number: 12-16457
--------------
TH naturalnie chodzi to o bezdwiczne th183
Modlitwa do Szatana o ochron

O Potny Lordzie Szatanie, przez ktrego wszystko jest wyzwolone, rzucam si cay w Twe ramiona i bez
sprzeciwu oddaj si pod Twoj Wszechpotn opiek. Pociesz mnie i wybaw od wszelkich przeszkd
oraz puapek tych, ktrzy chc mnie skrzywdzi. Na szukajcych mej zguby zelij, o Potny Lordzie
Szatanie sprawiedliwo oraz zemst, przez to niszczc ich i czynic bezbronnymi. Pokieruj ich zo z
powrotem, dziesiciokrotnie silniejsz. Unicestwij, Lordzie Szatanie tych, ktrzy nienawidz mej osoby.
Przepenij m dusz Tw Piekieln moc i uczy mnie silniejszym/, abym wytrwa/a w mej subie,
dziaajc jako przedstawiciel/ka Twych poczyna oraz jako naczynie Twej woli. Oto prosz w Twoim
imieniu, o Wszechpotny i Niewysowiony Lordzie Szatanie, ktry yjesz i krlujesz po wsze czasy.
Ave Satan.

Gdy jestemy nowi w Duchowym Satanizmie, Szatan i Jego Demony znacznie nam pomagaj. Lecz w
miar naszego rozwoju, oczekuje si od nas samodzielnoci w osiganiu rnych rzeczy i
wykorzystywania energii ktre rozwijamy poprzez Medytacje Mocy, s. 390. Zobaczcie take Satanizm
dla Nowicjuszy, s. 19.

Gdy prosimy Szatana o Jego ochron, jeli jest to moliwe, powinnimy take sami uczy si ochrania:
Medytacja ochrony, s. 441.

Szatan i Jego Demony s dla nas w kadym etapie naszego rozwoju, lecz oczekuje si od nas rozwijania i
wykorzystywania naszych energii do rzeczy, ktre moemy ju robi sami.
Copyright 2005, Joy of Satan Ministries; Library of Congress Number: 12-16457

Standardowy rytua zniszczenia dla zemsty

Rytua ten jest zasadniczo dla pocztkujcych oraz dla nowicjuszy. Adepci uywaj wicej technik ktre
s bardziej zaawansowane, przez co w wielu wypadkach formalny rytua nie jest potrzebny. Sia waszego
umysu, aury, woli, skupienia oraz nienawici okrelaj rezultat jakiegokolwiek rytuau zniszczenia.
Bdc wieo zadedykowan osob, Szatan oraz Jego Demony czsto robi nam przysugi, ale esencj
prawdziwego Satanizmu jest wzmacnianie si.

Rytua zniszczenia zaczyna si Standardowym rytuaem.

Po inwokacji Czterech Koronowanych Ksit Pieka powinnicie przeczyta modlitw, ktr sami
uoylicie swoimi sowami proszc o zniszczenie wroga. Pracujcie tylko nad jednym wrogiem na raz,
chyba e macie zgod Demona na wicej w zamian za usug na ktr oboje si zgodzicie. Prba
ukarania wicej ni jednego wroga na raz mogaby tylko osabi wasze energie, jako e ulegn
rozproszeniu. Energia powinna by skierowana jak laser by robia swoje.

W modlitwie zawarte powinno by imi osobnika, rozmiar kary jakiego chcecie aby dozna, jak obrazili
was oraz wasze uczucia o byciu ofiar. Posiadanie pewnych rzeczy osobistych ofiary lub jej zdjcia
pomaga, ale nie jest konieczne.

Przeczytajcie modlitw na gos lub po cichu do siebie. Potem przekujcie czubkiem waszego athame
papier i podpalcie go pomieniem jednej ze wiecy, umieszczajc po tym nad mis do spalania.

Ten nastpny krok jest niezwykle wany. Jest to bardzo oczyszczajce, i moe uratowa nasze ycie oraz
zdrowie mentalne i poprawi nastrj. To etap medytacji, i jest wysoce wskazany w wypadku, gdy dana
osoba posiada duo stumionej nienawici oraz gniewu: w tym etapie wizualizujecie najwyraniej jak
moecie i wyadowujecie si na nim/niej a do wyczerpania. Najlepiej go wykona gdy ofiara pi.

Wyranie zwizualizujcie winowajc i zadajcie mu wszelkie okaleczenia, rany oraz bl jaki potraficie
sobie tylko wyobrazi na nim/niej. Bi, dga, torturowa, drczy. Moecie w kko w umyle
powtarza imi tej osoby. Uwolnijcie z siebie nienawi oraz gniew w sposb jaki chcecie. Zrbcie to w
184
swoim umyle. Niektrzy nienawidz danej osoby tak bardzo e a lec im zy w porzdku, gdy jest to
bardzo oczyszczajce i intensywnie emocjonalne uwolnienie. Musicie kontynuowa a do momentu w
ktrym bdziecie dosownie wyczerpani.

Najwaniejsz rzecz tu jest pozostanie w skupieniu. Powinnicie si take czu usprawiedliwieni. Kada
przerwa w koncentracji, lub uczucie ktre pojawi si znienacka gdy to poczujecie si e nie jestecie w
100% pewni, moe nie tylko zniszczy w rytua, ale moe te by niebezpieczne.

Zamknijcie teraz rytua podzikowaniem Szatanowi oraz jakimkolwiek Demonom ktre wezwalicie zza
to, aby winowajca zosta susznie ukarany. Zadzwocie dzwonkiem, obrcie si w stron zgodn z
ruchem wskazwek zegara i powiedzcie AVE SATAN!! po cichu do siebie lub na gos.

Zbierzcie spalon kartk i spuczcie j w ubikacji lub pozbdcie si jej w jaki innych haniebny sposb.

TEN KROK JEST KLUCZOWY: przeznaczcie na to tyle czasu ile potrzebujecie i jeszcze troch.
Mielicie wanie do czynienia z bardzo negatywn, niszczycielsk energi powinnicie oczyci wasz
aur wraz z czakrami. Robi si to poprzez cige stosowanie na sobie biaego wiata lub oczyszczajcego
ognia, ktry oczyci oraz spali negatywne pozostaoci energetyczne. Przejdcie nastpnie do nakadania
biaego wiata lub ognia wok kadej z waszych czakr, jedna po drugiej. Zakrcie nimi powiedzcie
do siebie prdko wiata na kad z nich. Patrzcie jak si krc do pty, do pki ich kolor nie zmieni
si w zoto-biay, jak ten soca. Stacie prosto i wizualizujcie paski, wieccy jasnym, biaym wiatem
dysk, jak powierzchnia stou ponad swoj gow. Powierzchnia ta zejdzie na wasz gow w d, i
przejdzie poniej waszych stp, spychajc i wydalajc wszelkie negatywne pozostaoci z caej waszej
istoty. Powtrzcie to przynajmniej dwa razy.

Powinnicie take po tym rytuale czyci wasz aur przez kilka nastpnych dni.

Wan kwesti jest abycie nie rozwodzili si nad tym dziaaniem magicznym, i nie zastanawiali si nad
winowajc lub martwili si w oczekiwaniu z nadziej na ich ukaranie. Pozwlcie, aby rytua zrobi swoje.
Usucie przestpc oraz to, co zaszo z waszych myli. Dziaanie to moe potrwa do miesica lub duej.
**rytua mona zrnicowa poprzez uycie rekwizytw.
Copyright 2005, Joy of Satan Ministries; Library of Congress Number: 12-16457

Rytua odegnania

Ten rytua powinien by przeprowadzony w sobot podczas malejcego Ksiyca. Zacznijcie
standardowym rytuaem, s. 177 i napiszcie na kartce papieru prob do Szatana o pobogosawienie tego
miejsca.

Umiecie pieczcie Flauros (Havres, Haures) i Orobasa, p. s. 154 na swoim otarzu podczas rytuau. Te
dwa Demony trzymaj wszelkie niechciane duchy z dala. Poprocie o pobogosawienie i wzmocnienie
tych Demonw, oraz Szatana, eby przysa Je w celu ochrony tego miejsca.

Gdy spalicie papier, pomedytujcie bardzo intensywnie wizualizujc silne, elektryczno-niebieskie wiato
jako pomie i niech przebiegnie ono wzdu sufitu, po naronikach, w dole cian oraz po pododze. Jeli
moecie poprosi przyjaci by pomogli wam w tym rytuale, wasza poczona moc naprawd zrobi wiele.
Kade z was powinno skupi si na wietle o elektryczno-niebieskim kolorze.

Podzikujcie Szatanowi oraz Mocom Pieka za pobogosawienie waszego obszaru. Upewnijcie si, e
pieczcie Bogw s dobrze chronione. Ja swoje kad do pudeka na pyty CD.

Wszelkie duchy oraz negatywne energie powinny zosta wygnane z tego miejsca. Jeli dane energie s
silne, rytua bdzie trzeba powtrzy.
Copyright 2005, Joy of Satan Ministries; Library of Congress Number: 12-16457

185
Rytua przeklcia chrzecijaskiego kocioa i plugawego nazarejczyka

1.

x x x I I I w e r d a m m e n
S e I n c H r I S t u s I I I x
x x
2.

xxx III werdammen SeIn
cHrIStus III xxx
3. 4.Przygotowanie si:
1. Oto plan skrytpu do wycicia w drgu
2. Litery [runy] powinny by wyryte w prostej linii
3. Namalujcie litery x oraz I na obu kocach napisu na czerwono. Pozostae litery nie musz by
zabarwione.
4. Zrbcie podobizn nazarejczyka. Mona wykorzysta pinezki do przypicia jej do stworzonego krzya.
Mona wykorzysta patyki po lodach, lub co innego co si nie rozleci.
186
5. Ukoczonego nazarejczyka z krzyem naley przytwierdzi do supa poprzez wbicie gwodzia w
serce, a sam krzy ma by odwrcony. Nastpnie umieszcza si go w takim miejscu, gdzie nie bdzie
ruszany, zwrconego w stron Watykanu ktry jest w Rzymie we Woszech.

Rytua:

1. Powiedzcie inwokacj do Szatana

2. Wecie swoje athame, obrcie si w stron przeciwn do ruchu wskazwek zegara w kad ze stron
wiata, a nastepnie inwokacja 4 Koronowanych Ksit Pieka.

3. Umiecie sup bezpiecznie w ziemi.

4. Zwizualizujcie energi jak jest pobierana z ziemi do supa i poprzez niego kierowana w stron
Watykanu. Spdcie nad tym 5-15 minut.

Stacie prosto, opierajc lew rk na biodrze, okie ugity, nogi razem i zanucie:
- th-th-th-uu-u-uu-rii-rii-rii-zahz trzy razy
- nastepnie iiiiiiisssssssaaaaaaa trzy razy
- a potem trzy razy ferDAMmen zain KRRRRIISSStuuuuus {1}

Wyrecytujcie Dziewitnasty Klucz Enochiaski

Zamknijcie mwic AVE SATAN!! Obrcie si zgodnie z ruchem wskazwek zegara.

O rytuale:
Zaleca si aby osoba bya ju zadedykowana zanim wykona ten rytua. Jest on niezwykle potny.
Opiera si on o tzw. Sup Nistang. Wieki temu ludy Pnocy wznosiy je przeciwko inwazjom
chrzecijaskich klerykw i misjonarzy. Sup dziaa jak magnes na energie ziemskie, ktre wykorzystuje
si do cigego aplikowania kltwy wybranej ofierze.

Runy s najstarszymi symbolami i posiadaj niewyobraaln moc. Symbole te mona dostrzec w
Staroytnych Fenickich literach, ktre stworzone zostay na bazie konstelacji. Runa Thurisaz niszczy
ducha a Isa przypiecztowuje zniszczenie.

Rytua ten mona take wykorzysta w celu wyadowania zoci na pobliski koci i chrzecijan. NIE
umieszczajcie supa na terenie kocioa, gdy jest to prawnie zabronione. Idealnie jest, jeli znajduje si
on w pobliu domu bd budynku ofiary kltwy, cho nie jest to konieczne. Upewnijcie si jedynie e
dane miejsce jest odizolowane i bezpieczne, gdzie nikt nie bdzie zakca kltwy.
Copyright 2005, Joy of Satan Ministries; Library of Congress Number: 12-16457
--------------------------------------------
{1} po niemiecku verdammen sein christus przeklty bd chryste; znajcy niemiecki wiedz jak
zanuci; natomiast samo nucenie runy Thurisaz dostosowaem do fonetyki polskiej

Szemhamforasz

Jest wielu Satanistw ktrzy bdnie myl, e szemhamforasz to to samo co Ave Satan. To gupota.
Sowo to nie jest w adnym wypadku Satanistyczne. Szem vel. Sem, Ham, i Jafet to synowie
biblijnego Noego. Kady idiota zobaczy powizanie. Rdz 5:32 podaje imiona synw Noego w tej
kolejnoci, tworzc to szemhamforasz.
A gdy Noe mia piset lat, urodzili mu si: Sem, Cham i Jafet.. Tak jak wszystko w biblii, historia o
Ziusudrze zostaa ukradziona, spaczona a wraz z tym imi Noe zastpio Ziusudr. Imi Noe jest
faszywe, i przedstawia wrogiego boga. Widzimy tu te kolejn trjc.

187
Szemhamforasz, 72czciowe imi Boga. Boskie imi, skadajce si z 216 liter pochodzcych z
fragmentu z Ksigi Wyjcia 14:19-21. Kady z trzech uytych wersw zawiera 72 litery, ktre s
nastpnie uoone w bustrofedon w celu otrzymania 72 sylab imienia.[1] Szemhamforasz zostao
nastpnie skrcone w YHVH - tetragrammaton* - oznaczajcy judeo-chrzecijaskiego boga.

Wj 14:
19 Anio Boy, ktry szed na przedzie wojsk izraelskich, zmieni miejsce i szed na ich tyach.
Sup oboku rwnie przeszed z przodu i zaj ich tyy,
20 stajc midzy wojskiem egipskim a wojskiem izraelskim. I tam by obok ciemnoci, tu za
owieca noc. I nie zbliyli si jedni do drugich przez ca noc.
21 Mojesz wycign rk nad morze, a Pan cofn wody gwatownym wiatrem wschodnim,
ktry wia przez ca noc, i uczyni morze such ziemi. Wody si rozstpiy,

By uzyska to imi, te trzy wersy zapisane s po hebrajsku naprzemiennymi liniami w przeciwnych
kierunkach, dajc 72 kolumny po 3 litery kada. Uwaa si, e te 72 trzyliterowe imiona wzmacniaj
moce tetragrammatonu i s podzielone na cztery grupy to 18, a kad z grup wada jedna z czterech liter
YHVH.[2]

Od hebrajskich rabbich:
Po hebrajsku tetragrammaton, ktry w grece oznacza cztery litery; YHVH one stanowi to mistyczne
imi Boga.[3]

Imi boga w ydowskiej religii uznawane jest za tak wite, e nie wolno go wymawia i trzyma si je
w tajemnicy. Wymwienie go uwaa si w ydowskiej tradycji za niewybaczalne witokradztwo.
YHVH angielski odpowiednik hebrajskich liter Jod He Waw He. Poza wityni wymawia si je
Adonai (Adoshem mj panie).[4]

Chrzecijanie, z ktrych wikszo posiada niedokadn wiedz o hebrajskiej interpunkcji i fonetyce
gosek, zastpionych nimi, zaczynajcymi si od roku 1518, uywaj znieksztaconej formy jahwe, czyli
jehova.[5]

Innymi przydomkami tego boga s:

gdy sdzi ras ludzk: Elohim
gdy wojuje ze zoczycami: Zebaot
gdy przywouje grzechy czowieka: El Shaddai
panie mj: Adonai
stwrca: Ha-Boreh
najwyszy: El-Elion
bg Izraela: Elohe Yisrael
bg silny / bg bohater: El Ha-Gibbor
bg armii: Yahveh Elohai Zebaot
wity Izraela: Tsura Yisrael
miejsce (wszechobecny): Ha-Makom
nieskoczony z kabay: Ein Sof

* - tetragrammaton to wite, niewysowione imi chrzecijaskiego boga. YHVH, jahwe, jehowy.
Imi YHVH znaczy dosownie on jest.[6]

Powodem dla ktrego tak si nad tym rozdrabniaam jest fakt, e ludzie musz si w tym ewidentnie
doksztaci. WIEDZCIE DOKADNIECO MWICIE ZANIM TO POWIECIE! Zamiast mwi Ave
Satan, gdy dana osoba mwi szemhamforasz, wymawia tak naprawd ave jehowa.
Przypuszczenia matk wszystkich spierdole.

188
The Magician's Companion, A Practical & Encyclopedic Guide to Magical & Religious Symbolism
1993; Second Edition, sixth printing, 2001 str 539
Ibid, str 289
Nathan Ausubel The Handbook of Jewish Knowledge by 1964 str 401
4
Ibid
5
Ibid, str 402
6
Ibid, str 184
Satanistyczny Chrzest

Prawdziwy Satanizm to w duej mierze witowanie ycia. Gdy dziecko urodzi si w okresie jednego z
Sabatw to jest to kolejne bogosawiestwo. Narodziny dziecka to wyjtkowa okazja przez co wszystkie
Satanistyczne narodziny powinny by witowane. Satanistyczny Chrzest to pocztek ochrony oraz
przewodnictwa od Szatana i Jego Demonw, ktre bd take kierowa dzieckiem aby wykorzystao swe
zdolnoci oraz dary w jak najwikszym stopniu.

Niemowl powinno by ubrane w czer, jako e pokazuje to przeciwiestwo do faszywych religii Prawej
Rki.

Rodzic/e stoj na wschd od otarza trzymajc dziecko.

Wysoki Kapan lub Kapanka dzwoni dzwonkiem, zaczyna ceremoni inwokacj do Szatana, pije z
kielicha a nastpnie inwokuje Czterech Koronowanych Ksit Pieka.

Wysoki Kapan/Kapanka: Jest nowy czonek w Rodzinie Szatana

Zgromadzeni: Ave Satan!!

WK: Jakie imi wybralicie dla dziecka?

Rodzic/e: (mwi imi dziecka)

WK: (imi), witamy ci w Rodzinie Szatana

WK: Czy chcecie zadedykowa to dziecko Szatanowi?

R: Tak, gdy bez Szatana oraz Jego wiedzy i darw ktre nam daje adne ycie nie jest kompletne.

WK: Lordzie Szatanie, prosimy Ci, pobogosaw to dziecko, chro je i prowad przez ycie, utrzymujc
je pewnym w Twojej wierze. Gdy czas nadejdzie, sprowad je do swego otarza raz jeszcze, aby mogo
zadedykowa si ponownie ku Twej subie.

R (do dziecka): Niech Jego Piekielna Wysoko Lord Szatan oraz Moce Pieka patrz na ciebie
przychylnie i maj ci w swej piecze przez twoje ycie, prowadzc ci ciek Lewej Rki.

WK: W Imi Szatana oraz przed Mocami Pieka witamy ci (imi dziecka) w Rodzinie Szatana.

Z: Ave Satan!!
******
Wysoki Kapan / Kapanka zamyka ceremoni.
A po chrzcie uczta i witowanie.
189
Dziecko powinno zosta wychowane zgodnie z staroytnymi obyczajami by uczci Szatana i Jego
Demony. Gdy bdzie ju nastolatkiem, moe on/a wykona rytua dedykacji z wasnej, wolnej woli. To
wiek w ktrym bdzie on/a osob na tyle dojrza by podejmowa samodzielne decyzje ktre w peni
zrozumie. Take w tym czasie moe wybra dla siebie magiczne imi.
Copyright 2003, 2005, Joy of Satan Ministries; Library of Congress Number: 12-16457

Satanistyczny lub

Rytua powinien si odby podczas rosncego ksiyca, a on sam powinien znajdowa si w
sprzyjajcym znaku. Ksiyc w:

Byku daje stao, lecz moe by ciko, jeli para chce si potem rozej.
Raku bardziej prawdopodobne jest e osoby wrc do siebie po rozstaniu.
Lwie sprzyja romansowi i dodaje optymizmu do wszelkich zjednocze.
Wadze jest idealny do wszelkich wesel, jako e to naturalny znak partnerstwa i wsppracy.
Strzelcu jest podobny do Lwa lecz nie ma tej stabilnoci.
Wodniku oznacza e para bdzie dozgonnymi przyjacimi.
Rybach obdarza empati lecz nie jest stabilny.
Baranie, Blinitach, Pannie, Skorpionie i Koziorocu powinien by unikany.

Planety mioci Wenus oraz Mars najlepiej powinny by dobrze umiejscowione i w odpowiednim
stopniu. Pary nie powinny si pobiera, gdy jakakolwiek planeta jest w koniunkcji ze sta gwiazd Algol
(25 st. Byka), i 9 st. jakiegokolwiek zodiaku, zwaszcza Blinit i Strzelca gdy te powoduj przemoc.
Pamitajcie by bra inne gwiazdy stae pod uwag gdy wybieracie czas.

witynia powinna by udekorowana zgodnie z gustem pary. Modyfikacje powinny by poczynione by
pasoway obu, a poniej stanowi jedynie wskazwki:

Wysoki Kapan lub Kapanka otwiera ceremoni dzwonic dzwonkiem, nastepnie rysujc pentagram w
powietrzu swym athame i recytujc t formuk:

In Nomie Dei Nostri Satanas, Luciferi Excelsi. W Imi Szatana, Wadcy Ziemi, Prawdziwego Boga,
Wszechmogcego i Niewysowionego, Ktry stworzy czowieka na Swoj podobizn i upodobanie,
zapraszamy Siy Pieka by zesay na nas sw potg. Przyjdcie powita nas i zelijcie swe mroczne
bogosawiestwo na t par ktra pragnie sta si jednym w oczach Lucyfera.

WK pije z kielicha i inwokuje Czterech Koronowanych Ksit Pieka:

Szatana / Lucyfera ze Wschodu
Belzebuba z Pnocy
Astaroth ze Wschodu
Azazela z Poudnia

WK mwi nastpnie to:

Zebralimy si dzi w Imi naszego Ojca i Lorda Szatana by poczy wzem maeskim
____________________ oraz _______________________.

WK bierze swoje athame i rysuje kko wok pary modej. Wszyscy zebrani powinni zwizualizowa
niebieskie wiato reprezentujce Moce Pieka. Nastepnie WK recytuje:

Wszechpotny Szatanie, spjrz przychylnie na Twych uczniw, ________________ oraz __________.
Oboje przyszli tu z wasnej woli. Przyszli tu przed Twoje oblicze by prosi Ci o bogosawiestwo, jako
e tego dnia zaczynaj ycie jako m i ona. Prosimy Ci aby pobogosawi ten zwizek dz i
przyjemnoci ycia, aby ich wsplne uczucie i podanie jedno drugiego byo trwae i silne.
190

Czy ty ___________ ze swej wasnej nieprzymuszonej woli pragniesz polubi ________ jako swego
penoprawnego ma, kocha, czci i szanowa go; by sta si jednym w oczach Szatana i przed Mocami
Pieka?

Panna moda: tak

WK: Czy ty ___________ ze swej wasnej nieprzymuszonej woli pragniesz polubi ________ jako swoj
penoprawn on, kocha, czci i szanowa j; by sta si jednym w oczach Szatana i przed Mocami
Pieka?

Pan mody: tak

Oboje wymieniaj si obrczkami

WK: W imi Szatana oraz przed wszystkimi Demonami Pieka ogaszam was Mem i on. Niech wasz
zwizek bdzie silny, mocny i obfituje w przyjemnoci. AVE SATAN!!

Wszyscy zebrani jednym okrzykiem: AVE SATAN!! WK nastpnie nuci Pierwszy Enochiaski Zew:

WK: Idcie i podajcie jako jedno, pozostajc silnymi w Szatanie jako e teraz oboje podacie ciek
Lewej Rki. Niechaj Szatan obdarza was licznymi bogosawiestwami na tej drodze. Ave Satan!!

Pastwo modzi: Ave Satan!!
Zebrani: Ave Satan!!

WK zamyka rytua poprzez zadzwonienie dzwonkiem.

Potem nastpuje obfite witowanie.
191
Przesanie
Szatana
192
Satanistyczne informacje dla ateistw oraz innych sceptykw

Oto wana wiadomo dla ateistw i tych ktrzy uwaaj okultystyzm, zjawiska paranormalne i astralny
wiat za co nieistniejcego i/lub po prostu bzdury.
Powicie prosz chwil, aby zapozna si z tym:

Otrzymaam kilka osobstych e-maili od byych ateistw i innych sceptykw, ktrzy wierzyli e Satanizm
i okultyzm byo niczym innym jak fantasy, produktem o wybujaej wyobrani, i/lub nierealn gupot.
Wszyscy ci ludzi napisali do mnie, poniewa zdali sobie spraw, ku ich zaskoczeniu, e Szatan jest
*bardzo* realny.

Czytaam take artykuy z rnych rde publicznych, w ktrych wieckie osoby prboway
eksperymentowa z rytuaami na tej stronie tylko dla zabawy. No i owszem, odnieli rezultaty te ze.

Satanizm rni si od religi wiodcych. Ci, ktrzy otwieraj swe umysy na Szatana *dowiadcz* Go.
Niestety, chrzecijastwo i jego kohorty day ludziom wraenie, e wiat duchowy / astralny jest niczym
innym jak bzdur. Cokolwiek duchowego w tych religiach zdarza si niezwykle rzadko, a najczciej
nigdy. Ich samobjcze doktryny s oparte na skradzionym materiale z religii ich poprzedzajcych.
Informacje te byy obrzydliwie uszkodzone, pozbawione wszelkiej wiedzy duchowej, i wypaczone w celu
dostosowania ich do programu duchowego zniewoleniu wiata; utrzymywania duchowej wiedzy i wadzy
w rkach nielicznych.

Satanizm rni si od tego. Jest on w rzeczywistoci, PIERWOTN RELIGI ludzkoci (pochodzenie
Satanizmu, str 35). Opiera si na staroytnych religiach istniejcych od kilkuset do kilku tysicy lat przed
judaizmem i chrzecijastwem. Satanizm rni si rwnie od wspczesnych religii tym, e jest on
oparta na nauce. Wszystko co okultystyczneh mona wytumaczy naukowo. Niestety, judeo-
chrzecijastwo niewolio ludzko w dziedzinach nauki, technologii, wiedzy okultystycznej, a take
znajomoci duszy niebezpiecznie dugo. Ku niewiedzy mas, chrzecijastwo zawsze byo, jest i bdzie
niczym wicej ni narzdziem do usuwania wiedzy, zwaszcza wiedzy duchowej. Nasze ograniczone
poznanie fizyki kwantowej ujawnia troch o duszy ludzkiej, s. 402.

Fotografia Kirlianowska [0, 1, 2], ujawnia fakt, e mamy aur. Fotografia Kirlianowska jest
wyspecjalizowan form fotografii, na tych samych zasadach jak obrazowanie rentgenowskie.

Satanizm jest religi umysu i duszy. Rzd Stanw Zjednoczonych i inne mocarstwa zdaje sobie spraw z
psychicznych zdolnoci jakie s w ludziach oraz rzeczywisto psychicznych metod prowadzenia wojny,
cho trzymaj to z dala od wiadomoci publicznej (rda na dole tego artykuu).

Bez wzgldu na to, czego uczono was abycie wierzyli, lub o czym jestecie przekonani e jest
irracjonalne i absurdalne: Szatan i Jego Demony s BARDZO PRAWDZIWE. Nie s one ze jak to
koci chrzecijaski je przedstawia. Po prawdzie, Szatan nie podpada pod chrzecijaskie lub zachodnie
pojcie zua. Dobro i zo s niczym wicej ni kulturowymi pojciami {1}. Szatan jest ponad to.
Jeli brak wam dowiadczenia, miejcie to na uwadze. Niezalenie od iloci formalnego wyksztacenia
jakie moglicie uzyska, odcie na bok wszystko, czego was nauczyli i kontynuujcie z szacunkiem.
Ludzie, ktrzy s peni szacunku i powani dostaj to samo od Demonw Szatana i Niego samego.
Ci zas, ktrzy s tu dla miechu lub kpin, sprowadzaj na siebie zagad. Satanizm jest take bardzo
rny od innych religii, gdy po otwarciu na Niego drzwi w umyle, bdzie to na stae. Jest to
analogiczne do jednokierunkowej ulicy gdzie mona i tylko do przodu; nie ma odwrotu. Nie mwi
tego do tych, ktrzy s tutaj w celach badawczych lub szkolnych. Trzeba wykona rytuay i/lub celowo
dziaa w jaki sposb aby zaprosi Szatana i/lub Jego Demony do swojego ycia. Szatan NIE WCISKA
SI wcisn si na nikogo.

Mj artyku ma na celu poinformowanie osb postronnych, ateistw i innych sceptykw co do prawdy o
Satanizmie. Pamitajcie, traktujcie wiedz tu podan z szacunkiem a bdzie dobrze. Oprcz e-maili jakie
otrzymaam od byych sceptykw, celem napisania tego artykuu jest to, e grupa profesjonalistw,
193
ktrzy byli sceptyczni, prbowali dla artu przywoa Demona, a o ktrych dowiedziaam si dopiero po
fakcie. Przekonali si na wasnej skrze, w nieprzyjemny sposb, e Satanistyczne rytuay nie s czym
bachym lub gdzie mona si wydurnia. Koczc artyku, Satanici szanuj wolnomylicielstwo oraz
stanowczo popieraj rozdzia kocioa i pastwa. Nie gosimy wiary, ani nie wmuszamy jej nikomu. Pisz
jedynie o niektrych wanych faktach dla ludzi, ktrzy zdecydowali si na odwiedzenie tej strony.

- Wysoka Kapanka Maxine Dietrich

O sobie: cho zostaam wychowana jako chrzecijanka, staam si ateistk majc dwadziecia par
lat. Byam zagorza ateistk przez ponad pitnacie lat zanim przyszam do Satanizmu. Nie
wierzyam nawet w istnienie duszy ludzkiej. Uczszczaam na uniwersytet, specjalizujc si w
naukach fizycznych przez kilka lat, i cho ju nie jestem, byam aktywnym czonkiem
Amerykaskiej Mensy.

Ksiki do przeczytania dotyczce rzdowej wiadomoci i zaangaowania w zjawiska paranormalne:

David Moorehouse - Psychic Warfare

Lyn Buchanan - The Seventh Sense

Te dwie wyej wymienione ksiki, dostpny w mikkiej oprawie, odsaniaj wykorzystywanie
osb psychicznych przez Armi U.S. w celach dalekowidztwa oraz szpiegostwa. The Seventh
Sense ma odniesienie do Pieka. Dowiadczenie to nie ma nic wsplnego z Satanizmem, bez
wzgldu na to, w co kazano wam wierzy.

Carla Emery - Secret, Don't Tell; The Encyclopedia of Hypnotism

Colonel Philip J. Corso - The Day After Roswell
-----------------------------------------------------------------------------
{1} wystarczy popatrze na Katarzyn Waniewsk, dzieciobjczyni Madzi z Sosnowca, ktrej prawo
BRONI, zamiast skaza na kar mierci, podobnie jak Mariusz Trynkiewicz, morderca i gwaciciel
[wikipedia]. Chrzecijatwo wywrcio pojcie dobra i za do gry nogami, gdzie dobrem jest danie si
niesprawiedliwoci, a nawet zabi [Mt 5:39-44 A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu zemu: lecz
jeli ci kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawowa si z tob i wzi
twoj szat, odstp i paszcz. Zmusza ci kto, eby i z nim tysic krokw, id dwa tysice. Daj temu,
kto ci prosi, i nie odwracaj si od tego, kto chce poyczy od ciebie. Syszelicie, e powiedziano:
Bdziesz miowa swego bliniego, a nieprzyjaciela swego bdziesz nienawidzi. A Ja wam powiadam:
Miujcie waszych nieprzyjaci i mdlcie si za tych, ktrzy was przeladuj,] lub zniewoli [1Kor
7:21-22 Zostae powoany jako niewolnik? Nie martw si! Owszem, nawet jeli moesz sta si
wolnym, raczej skorzystaj [z twego niewolnictwa]! Albowiem ten, kto zosta powoany w Panu jako
niewolnik, jest wyzwolecem Pana. Podobnie i ten, kto zosta powoany jako wolny, staje si
niewolnikiem Chrystusa.], natomiast zuem jest domaganie si sprawiedliwoci, walczenie o swoje oraz
o wolno, co prowadzi do anarchii i upadku cywilizacji. Gdy normalni podatnicy zmagaj si z
przetrwaniem, winiowie yj w luksusach z naszych pienidzy.

M I. Kazania z lat 2001 2005 M

Nowy Eon Lucyfera

Wchodzimy w nowy eon, Er Wodnika. Wodnik to 11 znak zodiaku. To Eon Szatana. Oto niektre ze
znakw:

- 1999 odwrcone 1666 (jeden-666). 666 x3 = 1998
- 2000 w numerologii to liczba 2; 11, (1+1 = 2). Dwa i jedenacie s naczelnymi liczbami Lucyfera.
Rok 2000 by Rokiem Smoka (Smok to jeden z symboli Szatana) ktry rozpocz nadejcie XXI wieku.
194
- 666 6 x 6 x 6 = 216. 2160 lat to w przyblieniu okres czasu potrzebny aby punkt rwnonocy
wiosennej przesun si w ty o jedn konstelacj. Wodnik, znak czowieka (nosiwoda) przedstawia
nadejcie nowej ery. EA/Enki, znany take jako Szatan jest przedstawiany przez Nosiwod, Wodnika.

Bogowie pooyli duy nacisk na ruch planet, gwiazd i konstelacji. Pozostawili obrazy w kamieniu jak
wida na przykadzie egipskiego Sfinksa, wzniesionego w czasie Ery Lwa (10500 lat temu). Skarabeusz,
przedstawiajcy staroytny egipski znak Ery Raka, rzdy baranich gw (Era Barana) a jeszcze wczeniej
monolityczne rzeby blinit (Era Blinit) wida w licznych miejscach na terenie caego Egiptu i
rodkowego Wschodu.

W 1962 roku planety - Soce, Ksiyc, Merkury, Wenus, Mars, Jowisz i Saturn - ustawiy si w jednym
rzdzie w znaku Wodnika i tym samym zapocztkoway er komputerw, ktre pojawiy si na caym
wiecie 28 lat pniej, po prawie cakowitym cyklu Saturna. Technologia rozwina si w jak dotd
niespotykanym tempie.

Ateistka dr Madalyn Murray OHair w 1963 pomylnie usuna z publicznych szk chrzecijask bibli
i przymusowe modlenie si.

Anton Szandor LaVey zaoy pierwszy, nie-undergroundowy Koci Szatana w Noc Beltane, 30
kwietnia 1966r.

W pnych latach 1960tych koci katolicki, bdcy oryginalnym chrzecijaskim kocioem oraz
gwnym filarem chrzecijastwa zacz si sypa. Katolickie zakonnice i ksia stopniowo odrzucaj
swoje habity i sutanny. W dzisiejszych czasach noszenie formalnego ubioru przez katolicki kler jest
bardzo rzadkie w wielu czciach wiata, take w Stanach Zjednoczonych. w kler maleje, przez co to
wieccy ludzie przejmuj poprzednie obowizki ksiy i sistr. Pozostali ksia, z ktrych wikszo si
starzeje, zostaj zdemaskowani i staj przed sdem za molestowanie i wykorzystywanie dzieci, wraz z
innymi obrzydliwymi przestpstwami, ktre wydarzay si przez wieki. Wynike z tego pozwy sdowe i
rozprawy s dla kocioa katolickiego druzgocce. Protestanci take maj swj udzia w przestpstwach
przeciwko ludzkoci. yjemy teraz w erze komunikacji i informacji, co owocuje zdemaskowaniem wielu
chrzecijaskich sekt, a w rezultacie samego kocioa katolickiego.

Black Sabbath, kapela z lat 70tych utorowaa drog heavy metalowi i death/black metalowi. Metalowe
sceny otwarcie bluni judeo-chrzecijaskiemu bogu, a Satanistyczne teksty s popularne, zwaszcza
wrd modziey. Rozejrzyjcie si, Satanistyczna muzyka, filmy, ksiki, gry RPG, gry wideo, Internet z
tysicami stron o tematyce Satanizmu, Satanistyczne t-shirty, biuteria z Bafometem, i wiele wicej.
Szatan staje si coraz popularniejszy. Szatan ma modzie.{1}

W latach 90tych XX wieku tysice chrzecijaskich kociow na wiecie zostao spalonych. Gwatownie
trac one wiarygodno i reputacj; z tego wzgldu wiele z nich jest zagubionych i szuka odpowiedzi.
Chrzecijaska religia zostaa zbudowana na morderstwie, kamstwie, niesprawiedliwoci oraz
odraajcych przestpstwach przeciwko ludzkoci i ponosi teraz za to konsekwencje. Wiedza jest
swobodnie dostpna a kamstwa i obietnice cieki Prawej Rki nie s ju tak efektywne jak niegdy.

W Al-Jilwah Szatan owiadcza, e nie znaj stanu rzeczy, ktry ma nadej. Z tego powodu popadaj w
wiele bdw.. Zmierzamy ku kocowi Ery Ryb. Zostao zapisane, e na kocu prawda wyjdzie na jaw i
wielu bdzie chciao doczy, lecz wtedy bdzie ju za pno.{2}

Jahwe/jehowa, PRAWDZIWY ksi kamstw, ma nie mao do stracenia, bo przecie mia pod sob
islam i judeo-chrzecijastwo. Fanatykom tuczenia biblii do gw szykuje si bolesne przebudzenie.
Copyright 2005, Joy of Satan Ministries; Library of Congress Number: 12-16457
-------------------------------------------------------------------------------------
{1} Co do obrazu Szatana mona by si kci, bo jednak duo ludzi CIGLE yje faszywym pojciem
o Ojcu; pojciem ktre wynieli z filmw koszernej doliny (vel Hollywood), gier, itp.; lecz i tak judeo-
chrzecijaski ucisk mierci znacznie si poluzowa, co z czasem doprowadzi do ostatecznego
zdemaskowania ydowskiej zarazy i jej usunicia z powierzchni Ziemi. Bunt przeciwko temu
195
wynaturzeniu ronie z dnia na dzie, a dzieci Lorda Szatana coraz chtniej przychodz do Niego nie z
lku czy przymusu, lecz z powodu WIEDZY i PRAWDY, odmawianej rodzajowi ludzkiemu przez
milenia oraz szczerej mioci. Jak na ironi, niektre filmy mwi mniej wicej prawd o Ojcu (cho w
zamyle dla owiec ma by to na zasadzie przekory). Spjrzmy chociaby na film Adwokat Diaba, w
ktrym to grany przez Ala Pacino John Milton (notabene jest to ukon w stron XVII wiecznego poety
angielskiego, znanego ze swego dziea Satanistycznego Raj Utracony) jako Szatan mwi prawd o
sobie i tym caym bogu:

Bg lubi obserwowa. To artowni. Daje czowiekowi instynkty. Daje ci ten niezwyky dar i co
potem? Przysigam, e dla wasnej uciechy, dla potrzeb wasnej kosmicznej Ustala wszystkie zasady na
opak. art wszech czasw.
Bg to sadysta. Daje sprzeczne zasady. Patrz, ale nie dotykaj. Dotykaj, ale nie prbuj. PRBUJ!, ale nie
poykaj. Kiedy ty przystpujesz z nogi na nog, co on robi? Zrywa boki ze miechu!
Czemu nie? Tkwi tu od samego pocztku. Inspirowaem kady skandal i sensacj. Zaspokajaem kad
dz czowieka i nigdy go nie sdziem! Nigdy go nie odrzuciem mimo wyranych niedoskonaoci!
Jestem jego fanem!!! I by moe ostatnim humanist.
http://pl.wikiquote.org/wiki/Adwokat_diab%C5%82a

Innym przykadem jest film Constantine z Keanu Reevesem. Kto na kocu przywraca Johna
Constantinea do ycia? Kto leczy go z raka? ydowski bg? Archanio, pragncy zagady ludzkoci?
Owce s programowane by spieszy si umiera, bo na tamtym wiecie ma by niby lepiej.

{2} chrzecijastwo to nie religia, lecz program wirus usmysowy. I jak kady program, mona go
usun, jak kady wirus mona si z niego wyleczy. Ale e infekcja tym wirusem to nie kwestia
jednego wcielenia, zakaenie moe siga gboko na tyle, by dusza na zawsze pozostaa zainfekowana
i zgnia w wyniku potnej dawki ydowskiej trucizny.

Prawda o mocy Szatana

Nie wiem ile razy ju syszaam chrzecijaskie twierdzenia odnonie nazarejczyka lub jego aniow jak
to przepdzaj Szatana z danego miejsca lub wyganiaj Demony. Moim zdaniem te Demony nie s
naprawd Demonami tylko anioami uosabiajcymi to, co chrzecijanom si wydaje, e jest
Demonem. Dla czego? Poniewa sprawia to wraenia jakoby Szatan by pod wadz nazarejczyka i w
wielu wypadkach odstrasza tych, ktrym brak wiedzy. Strach wykorzystuje si do kontroli.

Ogldaam film Egzorcysta. Dla tych, ktrzy nie znaj tego prztyczka w nos z 1973 roku, fabua filmu
dotyczy dwunastoletniej dziewczynki, ktra zostaa optana przez mezopotamskiego Demona Pazuzu.
Film ten sta si numerem jeden na dugie lata, zaprojektowany jako rzecz ostateczna w przeraeniu
publiki. Istniao par udokumentowanych przypadkw optania. Zeznania zawieray pobiene raporty
jakoby osoby rzygay przedmiotami i wykonyway inne bezsensowne rzeczy.

Kady wie, e dusze s dla Szatana wane; ludzko jest Jego tworem. Gdy dedykujemy Mu nasze dusze,
stajemy si czci wielkiego wiru energii, do ktrego moemy si podpi w celu zrealizowania naszych
pragnie.{1} Dodatkowa energia korzystna jest nie tylko dla caej ludzkoci ale te dla Ojca Szatana i
Oryginalnych Bogw, dajc wszystkim zaangaowanym wicej mocy (chrzecijaski koci naduywa
dusze i ich energie przez stulecia). Skoro wiemy ju, e dusze s dla Szatana wane, po co On czy Jego
Demony miayby robi cokolwiek by ludzi odstraszy, czy te zmusi ich do trzymania si od Niego z
dala za wszelk cen?

Patrzc na to analitycznie, mona dostrzec prawd, jako e za wszystkim kryje si jaki motyw. Jedynym
motywem tutaj jest chciwa istota, jehowa wraz z hoot, chcca przerazi ignoranckich ludzi w celu
zawaszczenia sobie ich dusz. Ale oczywicie jak zwykle to Szatan i Demony s obwiniane. Z racji tego,
e chrzecijanom zakazuje si uprawiania magii lub zaznajamiania si z okultyzmem, daje to jehowie
nieograniczony zasb energii tylko dla nich samych by dowoli j wykorzysta.

196
Ludzie, ktrzy wykorzystuj tradycyjne metody przyzywania duchw jak to podaj popularne grimuary,
wykorzystujce imiona jehowy oraz jego aniow, skd oni tak waciwie wiedz z kim lub czym
dokadnie si kontaktuj? Kada osoba o ktrej wiem, e posza bezporednio do Szatana w kwestii
przyzwania Demona z zachowaniem szacunku miaa pozytywne dowiadczenia. Wiem, e ja miaam.
Sugusy judeo- chrzecijaskiego boga i jego ndznego nazarejczyka wiecznie krakaj e ta istota ma
wadz nad Szatanem. W rzeczywistoci to kamstwo.

Bdc now w Satanizmie (byo to zanim wykonaam rytua dedykacji), dowiadczyam sporo
zamieszania. Pewnej nocy byam bardzo podminowana i ROZKAZAAM plugawemu duchowi
witemu jehowy opuci moje ciao na zawsze w IMI SZATANA / LUCYFERA. Poczuam, jak saba,
sponiewierana energia opuszcza mnie przez stopy. Dowiadczyam po tym gbokiego uczucia spokoju, a
wiele z tego zamieszania i nieadu znikno.

Gdy miaam 12 lat, Szatan przyszed do mnie do chrzecijaskiego kocioa podczas gdy odbywa si
jaki wany chrzecijaski sakrament. Ten bg by wobec Niego bezsilny. Z drugiej strony, zao si,
e nikt podczas Czarnej Mszy nie zobaczy odwiedzajcych chrzecijaskich istot.

Par lat temu towarzyszyam mojej przyjacice w rytuale inicjacji w parku miejskim o 4 nad ranem,
gdy nie miaa ona adnej prywatnoci na wykonanie rytuau religijnego w domu. Jadc tam miaa ona
obawy i wahaa si co do dedykacji swej duszy Ojcu Szatanowi. Gry odczytywaam modlitwy, jak si
potem dowiedziaam, powiedziaa mi ona e widziaa jak bia mglist zjaw ktra bya wrogim
duchem. Natychmiast pojawiy si jakie Demony i przepdziy j. Dodam na marginesie, e byy One z
niszych rang. To te gargulcowate, z czerwonymi oczami i nietopezimi skrzydami. Gwnym zadaniem
tego zakonu Demonw jest dostarczanie wiadomoci oraz ochrona. Widziaam jak pospiesznie oczyciy
obszar w ktrym byy z szacunku dla Azazela, zanim si tam zjawi. Pozbycie si wrogiego ducha nie
wymaga wiele wysiku, a po tym moja przyjacika poczua si o wiele lepiej.

Gdy Szatan podszed do nazarejczyka na pustyni, NIE ROZMAWIA Z NIM JAK RWNY Z
RWNYM, ALE JAK KTO WYZSZY, POTNIEJSZY {2}. Nie czcimy kogo rwnego, czy jakie
pomniejszej istoty. Ofiara Szatana dla nazarejczyka dobitnie pokazaa, e to On ma wicej wadzy ni ten
nazarejski gupek. Mwi do niego z wyszoci, traktowa, go z gry. Wikszo chrzecijan boi si
Szatana. Satanici mog bluni przeciwko temu paskudnemu jehowie, jego bezwartociowemu duchowi
witemu i je go pedofilskiemu synalkowi,* ale tylko niewielu chrzecijan sprowadzi na siebie gniew
Szatana. Wielu nawet boi si nas i tyle maj z wiary w tchrzliwego bezsilnego boga.
-Wysoka Kapanka Maxine Dietrich

Uwaamy, e nazarejczyk jest postaci fikcyjn, wymylon z rnych legend i mitw wyprzedzajcych
chrzecijastwo setki a nawet tysice lat. Jedynym celem istnienia tej istoty jest odwrcenie uwagi.
Ignoranccy wyznawcy s mamieni wiar w to, e jezus zbawia, podczas gdy tak naprawd to my
zbawiamy sami siebie. Istoty Ludzkie maj moc by same si uleczy i dokonywa czynw, zwanych
cudami. Nazarejczyk by przez wieki wykorzystywany do obdzierania ludzkoci z wszelkiej duchowej
mocy oraz wiedzy. Pozostawio to ludzko jak cao na asce zaawansowanych wrogich istot, ktre nas
wykorzystyway i robiy z nas ofiary. Saba dusza dowiadcza nie tylko choroby fizycznej ale jest take
pionkiem w rkach tak losu jak i wroga (chrzecijastwa i hooty).
Copyright 2002, 2005, Joy of Satan Ministries; Library of Congress Number: 12-16457
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
{1} wir energii; jehowa jest fikcj, gdy zosta wymylony przez ydostwo, i stworzony z energii
zniewolonych ludzi modlcych si do tego czego. To take swoisty wir energii, lecz tylko ydzi biegli w
okultyzmie z niego korzystaj w celu szkodzenia gatunkowi ludzkiemu. Jehowa to rwnie haso /
szyfr na ca ydowsk zaraz. Co wicej, idioci ktrzy podajc ciek Prawej Rki i pragn
zjednoczy si z bogiem, w rezultacie zostan wessani do tej masy energii zwanej jehowa a ich dusze
unicestwione. Ci, ktrzy na wasne yczenie d do samo-zagady dostan to, czego pragn.

{2} Mt 4:8-9 Jeszcze raz wzi Go diabe na bardzo wysok gr, pokaza Mu wszystkie krlestwa
wiata oraz ich przepych i rzek do Niego: Dam Ci to wszystko, jeli upadniesz i oddasz mi pokon.
To Szatan jest prawowitym Wadc (En) Ziemi (Ki).
197
Jedno

Wielu ludzi, ktrzy nazywaj si Satanistami, tyczy si to w szczeglnoci zwaszcza czonkw
Kocioa Szatana, uwaaj si za Bogw. Inni posuwaj si nawet do twierdzenia, e ludzko jest
Bogiem.

No to co, boe, dla czego ludzko jest w takim baaganie? Czy znasz swoj przyszo,
DOKADNIE? Co si stanie jutro, albo za rok od teraz? Czy potrafisz dokadnie przewidzie przyszo
swoich ukochanych? Czy masz tyle mocy by SAMEMU okreli swoj przyszo? Czy moesz sam si
uleczy? Czy moesz powstrzyma u siebie proces starzenia albo przesta czu bl? Czy moesz na
przykad unosi przedmioty, albo samemu lewitowa?

Dziki Ojcu Szatanowi mamy to wszystko w nas, zdolno do osignicia Boskoci, ale ilu ludzi NA
PRAWD wie jak? Wymagane jest olbrzymie zdyscyplinowanie i codzienne powicenie.

Wikszo ludzi niestety strzela gafy w tej kwestii. Dziki chrzecijastwu i innym religiom cieki
Prawej Rki s w punkcie wyjcia. Tylko garstka posiada PRAWDZIW wiedz oraz moc do
wyznaczenia i pokierowania swoim przeznaczeniem przez nich samych. Gdy ju decyzja zostaa
dokonana, lub podjo si dziaanie, nie ma si tak na prawd kontroli nad wynikiem lub rezultatem.
Czsto moemy wybiera co chcemy zrobi, ale nie to, jaki rezultat bdzie miao nasze dziaanie.
Jestemy take na asce dziaa oraz reakcji innych, a take rzdu, si natury, naszych cia, itp.

Wikszo ludzie nie wzmocnia swojego trzeciego oka, czakry korony oraz innych orodkw
psychicznego syszenia aby widzie i dowiadczy wymiaru astralnego wraz jego mieszkacami. Istnieje
wiele rzeczy, ktre nie dowiadczamy naszymi picioma zmysami, a ktre wpywaj bezporednio na
nas i wiat w ktrym yjemy .

Jako profesjonalny astrolog, medium i tarocistka przez ponad 25 lat jestem bardzo dobrze zaznajomiona z
losem. Ateista kroczy bardzo samotn ciek; czyniam tak przez 15 lat. Cho sama praktykowaam
trening umysowy i prbowaam wpywa na wiele rzeczy na wasn rk, rezultaty byy zawsze mniejsze
ni to, czego si spodziewaam. Pewnego razu gadalimy sobie ze znajomym, ktry take zajmowa si
okultyzmem c, czemu to tak jest, e raz si uda a raz nie? adnych wyjanie. nie wiem. On
take by ateist. ycie byo nieprzewidywalne i pozbawione sensu. Daremno oraz depresja zawsze
siedziay nam na ogonie e si tak wyra. Ohh, walczyam i zraniam paru z moich wrogw zwyk si
mojej woli oraz sam kontrol umysw, ale nie dao to wiele w kwestii poprawy mojego ycia poza
sprawieniem mi radochy z faktu, e dostali to, na co zasuyli.

Nie wiem ju ile razy syszymy sowo moc. Istnieje wiele mocy bd energii. wiato jest energi,
skadajc si z malutkich czsteczek zwanych fotonami. Nastpnie mamy promienie Roentgena,
promieniowanie gamma, promieniowanie podczerwone, itd. Trzsienie ziemi lub wulkan, czy tornad
take generuj sporo mocy. Potem jest sia yciowa, bioelektryczno, to take jest moc.
Energie te nie myl, nie czuj, nie maj emocji lub nie podejmuj decyzji same z siebie. Moc jest
bezosobowa. adna energia nie jest odrbn yjc istot, posiadajc emocje, podejmujca decyzje,
ani te dziaa w przerny sposb zgodnie ze wiadomie podjt decyzj. Kady idiota z odrobin
zdolnoci pozazmysowych wie, e Szatan i Demony nie s mocami tylko prawdziwymi istotami.

I siedz, znw oniemiaa. Dwa dni temu mj starszy syn przyszed do mnie, potwornie zaniepokojony.
Bezpodstawnie straci swoj prac dwa miesice temu (menader ktry wywali go ponosi NAPRAWD
powane konsekwencje, dziki Ci Ojcze Szatanie!! Ma tysiczne dugi a zarabia tylko poow swojego
poprzedniego wynagrodzenia). By wczesny ranek, po sidmej (oboje pracujemy na trzy zmiany). Byam
po prostu chora ze zmartwienia zamknicie przedsibiorstwa. Uklknam przed otarzem ktry
zrobiam dla Ojca Szatana; byam cigle w moich roboczych ciuchach. Poprosiam Go o pomoc i
powiedziaam, e ufam Mu oraz eby zaatwi to po swojemu. Mj syn ma teraz par tysicy dolcw w
gotwce, wicej ni potrzeba eby zapaci rachunki w caoci. Wszystko uzyskane legalnie, i bez adnej
koniecznoci zwrotw.
198

Pierwsz religijn ksik ktr przeczytaam bya Satanistyczna Biblia. Zrobiam to z czystego
sfrustrowania jakie wywoali u mnie chrzecijanie. Gdzie mog uciec od tych skoczenie nierozwanych
i nkajcych idiotw?? Cigle byam ateistk. Pewnej nocy podczas przeszukiwania Satanistycznych
stron w Internecie przeczytaam zapal wieczk, usid i zapytaj si czy Satanizm jest dla mnie? Byam
ateistk, nie zapaliam wieczki, powiedziaam to w mylach. Od tej pory rzeczy zaczy si zmienia.
Przez ten okres czasu Szatan pracowa ze mn w celu nawizania silnej, penej zaufania wizi. Szatan
NIE jest tylko jak moc. To bardzo wspczujca, troskliwa, kochajca i dobrotliwa istota dla tych,
ktrzy s Mu oddani.

Szatan pokaza mi mio, jest jedynym ktremu jak si okazao mog cakowicie zaufa. Widziaam
Jego wspaniae czyny. Uspokoi mnie, pocieszy gdy byam zaamana. Czuam Jego pikn mio.
Pewnego dnia wrciam do dom zmarznita, nic nowego. Kadc si spa, normalnie rozgrzaabym si
stopniowo. Naoy na mnie aur ciepa, od stp do gw, a zasypiajc czuam Jego ciepo i mio.
Miaam z Nim tyle dowiadcze, zbyt wiele by tu opisa.

Szatan to prawdziwa posta; NIE jest jak moc. Istniej bardzo wysoce ewolucyjnie zaawansowane
istoty w tym wszechwiecie, znani s nam jako Bogowie.

Pod przewodnictwem jahwe/jehowy wiedza pierwotnych Bogw oraz metody ludzi mwice o tym,
osign z Nimi rwno, zostay zniszczone. Wiele staroytnych bibliotek, miliony zwojw, tablic i
ksig zostay spalone. Chrzecijaski koci pracowa dzie i noc by stumi prawd, czy to poprzez
intensywn indoktrynacj czy te uciekajc si do tortur i masowych morderstw, gdy goszenie i
zmuszanie nie przynioso skutku. Ludzko wcale nie jest blisko osignicia Boskoci. Religie te
powstrzymyway nas od ewolucji w dziedzinie zdolnoci umysowych oraz mocy. Wikszo istot
pozaziemskich jest w tym bardzo biega i maj nas na celowniku.

Zaledwie garstka ludzi potrafi manipulowa swoim rodowiskiem uywajc tylko swego umysu. Ludzka
rasa posiada olbrzymi wad, ktra czyni nas bezradnymi w obliczu innych istot ktre s w znacznym
stopniu rozwinite i biege w uywaniu swoich mzgw.

Zdolnoci te mog zosta osignite dziki przewodnictwu od Szatana i Jego Demonw ktrzy s
oryginalnymi Bogami. Mamy do przebycia bardzo dug drog.

To co mnie najbardziej martwi to fakt, jak nasi ludzie traktuj naszego Boga, Szatana. Mamy
najsilniejszego, najpikniejszego, kochajcego, hojnego i troskliwego Boga jaki istnieje.

Chrzecijanie wznosz pikne kocioy, katedry, piewaj pikne hymny, muzumanie kaniaj si
allahowi 5 razy dziennie, buddyci konstruuj pikne, wytworne witynie, oddaj cze i pal
kadzida. I co ci bogowie robi? Chrzecijaski bg sra na wszystkich swoich wyznawcw, tak samo
jak pan allah. Budda nie robi nic.

Oto mamy Ojca Szatana wielu psychicznie lepych gupcw mwi ech, on jest tylko moc.
Wykonujemy bardzo niewiele rytuaw oddajcych cze lub dzikczynnych. Zawsze jest tylko ja, ja ja! I
chc to! Ja chc tamto! Ludzie otrzymuj od Szatana to o co prosz, nie zatrzymujc si chocia na
chwilk eby Mu podzikowa. Gupcy, tylko rozkazuj i wymagaj. Nauki te pochodz od autorw
judeo-chrzecijaskich grimuarw ktre przez wieki zalecay naduywanie i bardzo obelywa
traktowanie Szatana i Jego Demonw.

Inni kretyni posuwaj si nawet do tego by wywoa Lucyfera. Jeszcze inni ignoranci, znaczcy mniej
ni nic przyzywaj Go jako jakiego sug eby naprawi ich aosne ycie miosne. Ten powany brak
szacunku cign si przez stulecia. Tak jak powiedziaa posta z filmu Dziewite Wrota - orgie
uwidych cia w imi Mistrza.

199
Na tamie wideo z jakim rytuaem autorstwa Antona LaVeya kobieta pieci swoje genitalia przed jak
religijn ikon. Kada osoba ktra nazywa siebie Satanist powinna ju dawno pozby si psychicznych
blokad odnonie seksu.

Szatan pojawi si dziennikarzowi w latach 60tych XX w i owiadczy, e nie podoba Mu si sposb w
jaki jest czczony. Wspomnia przy tym o obkacu w jego piwnicy z zasonitymi roletami. Oznajmi
e ju wygra wojn o Ziemi. S rzeczy ktre musz ulec zmianie w sposobie odnoszenia si do Niego.
Szatan i Demony zostay wystawione na powane zniewagi i powanie haniebne traktowanie, ktre
cigno si przez wieki. Ech, on jest tylko moc.

Co do tych, twierdzcych e s ju bogami nie robic przy tym prawie nic lub zupenie nic aby si
wzmocni, sprbujcie podziaa swoj magi sami jako ateici. Uwaam, e ci tak zwani Satanici s
skoczonymi hipokrytami negujc fakt fizycznej egzystencji Szatana, podczas wzywania Go oraz
pozostaych Koronowanych Ksit Pieka.
Copyright 2003, 2005, Joy of Satan Ministries; Library of Congress Number: 12-16457

Prawda o biblijnych przepowiedniach

Otrzymaam par maili, w tym jednego od chrzecijaskiego kaznodziei oraz paru innych, ktrym
brakowao wiedzy; gwnie od chrzecijan ktrzy uywaj biblijnych przepowiedni z ksigi Apokalipsy
jako wymwka by przynalee do chrzecijastwa (znowu strach jest uywany, do znudzenia).
Opublikowaam jaki czas temu artyku odnonie wiadkw jehowy jak to oni przez jakie ponad 150 lat
przewidywali Armagedon, ktry ma si wydarzy w przecigu nastpnego roku lub nastpnych piciu
lat. Gdy si okazao e si pomylili, oczywicie obwiniali za to Diaba i robili inne durne wymwki. To
naprawd staje si aosnym artem.

Prawd mwic jestemy w ostatnich dniach Ery Ryb i wi si z tym drastyczne zmiany. Jakie one
dokadnie bd pozostaje kwesti otwart. Lecz Era Wodnika nie zastanie nas a do poowy przyszego
wieku.

Odnonie tych przepowiedni, trzsienia ziemi, gd, zarazy i tym podobne zdarzay si zawsze. Tylko w
poprzednim stuleciu takie dziedziny nauki jak geologia, chemia czy fizyka rozwiny si do tego stopnia,
e umoliwiy okrelenie wielkoci i epicentrum trzsie, intensywno tornad oraz oblicze innych
naturalnych katastrof. Wraz ze zdolnociami rodkw masowego przekazu moliwe jest poinformowanie
wiata o tych wydarzenia w przecigu minut. Tysic lat temu masywne trzsienie ziemi odnotowayby
jedynie lokalnie, i nie obiegoby caego wiata, jako e nie byo mediw ktre by to uczyniy. Telewizja,
gazety, radio itp. oczywicie w tamtych czasach nie istniay.

Istnieje wiele domniema na temat tego koca. Szatan mwi nam w Al-Jilwah, e judeo-chrzecijaska
biblia jest produktem innych bogw. Mona to atwo dostrzec jako e caa ksiga jest stworzona z
mitw, legend i postaci ukradzionych od innych religii z caego wiata ktre istniay tysice lat przed
judaizmem i chrzecijastwem.

Wikszo z tych proroctw zostaa napisana w jednym i tylko w jednym celu wywoanie strachu u
ignoranckiej ludzkoci, a poprzez ten strach zniewolenie jej i zmuszenie do posuszestwa. Proroctwa
biblijne nie s oparte na jasnowidztwie od tyche bogw, ale na informacjach. Ludzko zostaa odarta ze
staroytnej wiedzy przez wielowiekow chrzecijask kontrol i przez to pozostaje bez wiedzy, padajc
ofiar poprzez wiar w te groce przepowiednie.

Pozwlcie, e wyjani. Tak, byy znaki na niebie, takie jak wielki sekstyl {1}, ktrego nigdy nie
widziano w caej dotychczas spisanej historii. Wielki sekstyl to szecioramienna gwiazda. Hebrajska
gwiazda Dawida zostaa ukradziona od hinduskiej Gwiazdy Wisznu, ktra istniaa na tysice lat
wczeniej przed gwiazd Dawida. Tak czy inaczej, jak kto ma wiedz, moe dokonywa
przewidywa, ktre maj wysoki wspczynnik wystpienia. Nie rni si to od tych, dokonywanych
przez medykw lub meteorologw przewidujcych ciek huraganu, gdy mog go dostrzec ze zdj
200
satelitarnych, widzc gdzie zmierza. Oba te przykady s wynikiem posiadania danych, wiedzy i
dowiadczenia.

To samo mona powiedzie o Bogach. Istoty, ktrych dugo ycia wynosi tysice a nawet miliony lat,
niektre jak na przykad Ojciec Szatan i Jego Demony s niemiertelne, widziay oczywicie o wiele,
wiele wicej ni jakikolwiek czowiek, biorc pod uwag Ich dugo ycia, zaawansowan technologi,
wiedz i inteligencj. Widzieli zrwnania si planet i jak nasz Ukad Soneczny, oraz jak wpyno to na
te, w ktrych to si wydarzao przez tysice lat.

Na przykad, cise zrwnanie si planet w zasigu 60 stopni (stelium) {2} wyprzedzio epidemi dumy
w XIV wieku. Zrwnanie si planet nastpio na rok przed wybuchem pierwszej plagi w 1348. To samo
wystpio 1982 roku a wraz z tym zrwnaniem AIDS pojawio si na wicie. Obie zarazy zebray
olbrzymie niwo.

Bogowie wyrysowali linie Ley {3} gdy mieszkali na Ziemi. Uczynili to aby dokadnie przewiedzie
wielko oraz lokalizacj przyszych trzsie ziemi i innych naturalnych katastrof. Nasi Bogowie byli
znacznie bardziej zaawansowani ni nasi wspczeni sejsmologowie. Informacje z siatki Ziemi
dostarczyy take wystarczajcej wiedzy odnonie dokadnego przewidzenia zmiany biegunw
magnetycznych oraz innych potencjalnych katastrof. Przewidywania te nie byy oparte o jasnowidztwo,
lecz o wiedz i ultra-zaawansowan technologi.

Krzysztof Kolumb by wiadom nadcigajcego zamienia lunarnego oraz daty kiedy si wydarzy.
Rodzimi mieszkacy Karaibw wzili go do niewoli, a odzyska wolno mwic, e moe sprawi i
Ksiyc zniknie. Przerazi tym tubylcw, gdy nie wiedzieli oni nic o zamieniach, a gdy zobaczyli oni
jak Ksiyc znika natychmiast go wypucili. Pamitajcie, brak wiedzy = strach!! Strach = potulno,
posuszestwo i w kocu zniewolenie.

Insekt, ktry yje zaledwie 2-3 miesice podczas lata nigdy nie zazna zimy, cho zima i tak nastaje.
Wiemy to z dowiadczenia, gdy przeylimy ju niejedn zim. Wiele mona zrobi by manipulowa
ignorantami. Wecie prawd, wymieszajcie prawd z kamstwami i bd wam wierzy take w kamstwa.
Oto wanie co wrg zrobi.

Zatem nastpnym razem gdy przyjdzie si wam zmierzy z jakim przestraszonym i zniewolonym
chrzecijaninem ktry obkaczo wrzeszczy jak to apokaliptyczne wizje si sprawdzaj, bdcie
wiadomi tego dla czego i jak zostay one stworzone. Pamitajcie, e chrzecijanin nabiera si na te
kamstwa z powodu braku wiedzy lub zwykej gupoty. Z odpowiedni iloci danych oraz
dowiadczeniem nie jest trudno poczyni dokadne przewidywania. Dodajcie do tego kamstwa o
Szatanie i buch, biegn do nazarejczyka z czystego strachu.
Copyright 2005, Joy of Satan Ministries; Library of Congress Number: 12-16457
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
{1} () gdy skada si na ni co najmniej sze planet pooonych w szeciu rnych punktach
kosmogramu. Wszystkie one musz tworzy do siebie sekstyle, (). Wielki sekstyl ma ksztat
heksagonu. rdo: Tierney, Bil. 2000. Dynamika Aspektw. Biaystok: Studio Astropsychologii.
W astrologii sekstyl to odlego ktowa midzy planetami wynoszca 60 stopni. Natomiast o samej
Gwiedzie Wisznu http://www.fourwinds10.net/siterun_data/history/world/news.php?q=1241918085

{2} stelium to nagromadzenie planet w 1 znaku zodiaku, tj. odcinku ekliptyki o zasigu 30 stopni
ktowych, tutaj natomiast byy to 2 stelia

{3} yy energetyczne Ziemi, tak jak nadi w ludzkim ciele

Egzorcyzmy Emily Rose

Jest to otwarty list do publiki, mianowicie do chrzecijan. Aby rzeczywicie pozna prawd, musicie
zaznajomi si z racjami obu stron bez uprzedze. Chrzecijaski koci pracowa dzie i noc nad tym,
201
aby przez wieki utrzyma ludzko w przeraeniu oraz jak najdalej od tego ktry znany jest jako
Diabe. Prawda jest taka, e ma on sporo do ukrycia, a to wie si z tym, dokd wdruje wasza dusza.
Fakty s takie, e kocioy te naduyway mocy okultystycznych przez stulecia i to stanowi fundament
ich prawdziwej mocy oraz bogactwa. Wasza duchowa ignorancja zaley od tego. Poprzez wieki
systematycznego niszczenia wiedzy, chrzecijaskie kocioy mogy dowoli dyktowa czym jest Szatan i
o co chodzi w Satanizmie.

Film Egzorcyzmy Emily Rose to kolejna taktyka strachu wykorzystywana przez koci katolicki, a
domniemana prawdziwa historia kryjca si za tym to przeraajcy przykad rytualnego chrzecijaskiego
naduycia, ktre jest niepokojco szeroko rozpowszechnione, ale tak
jak niedawne zdemaskowanie skandalw pedofilskich, zostay one
zatuszowane przez masowe rodki przekazu z uwagi na bogactwo,
wadz oraz kontrol jak sprawuj chrzecijaskie kocioy.
Ofiarami wybieranymi do tych rytuaw s dzieci i modzie. Mwi
si, e kolana dziewczynki, ktra bya ofiar uszkodziy si z
powodu 600 przyklkni ktre wykonywaa obsesyjnie w czasie
codziennych egzorcyzmw. Katolickie przyklknicie zostao
ukradzione od staroytnych Egipcjan. Mona do zobaczy na
hieroglifach a pozna si prawd, wszystko w chrzecijaskiej religii
zostao skradzione i wypaczone od innych z caego wiata, ktre
wyprzedzaj je o setki lub tysice lat.

Jestem Wysok Kapank Szatana i jestem bardzo blisko tego,
znanego jako Szatan. Wiem, e On i Jego Demony s prawdziwe. Tak si skada, e wiem i Szatan
jest naszym Prawdziwym Bogiem Stwrc i mog to udowodni, jeli kto powici czas by przeczyta i
postudiowa materia podany w linkach u dou artykuu.

Domniemania o optaniu s zawsze kierowane przeciwko Szatanowi. Po bliszym przyjrzeniu si i
dowodach od tych z nas, ktrzy s blisko Szatana i s Satanistami przez wiele lat, moemy z ca
pewnoci stwierdzi, e ten, ktrego koci chrzecijaski nazywa Diabem nie ma w najmniejszym
stopniu nic wsplnego z optaniami. W zasadzie jakby si nad tym zastanowi na trzewo i logicznie,
wyrazicie jasnym staje si to, kto naprawd kryje si za tym wszystkim. Co wicej, w film jest
przepeniony podprogowymi danymi by przerazi ludzi. Zbadajmy zatem kluczowe punkty filmu:

Powodem optania w filmie jest fakt, e Bg chcia poinformowa ludzko, e mamy duchow
stron., Dobra, to w jaki sposb informuje nas to o tym, e mamy duchow stron?? Wszystko w
chrzecijastwie trci negatywnoci: strach, terror, fizyczne okaleczenia, ignorancja, brak wiedzy,
kanibalizm (jezus jest yjc krwaw ofiar) a znieruchomiay czowiek pozostaje bezradny, w niewiedzy
i mwi mu si, e musi cierpie.

Pragn take doda, e po przestudiowaniu pozycji planetarnych w dacie urodzin u tej teraz ju zmarej
kobiety (jestem profesjonalnym astrologiem) bya wysoce naraona na choroby umysowa oraz
irracjonalne lki z bardzo silnym Neptunem, koniunkcj Neptuna z Saturnem, cis koniunkcj Wenus z
Neptunem oraz inne czynniki astrologiczne, ktre si do tego przyczyniy. Anneliese Michel nie mia
stabilnej osobowoci, a biorc pod uwag jej dugoletni indoktrynacj katolicyzmem, nie dziw e te
problemy wyszy na jaw.

Dla tych z was, ktrzy nie s zaznajomieni z Duchowym Satanizmem, Szatan pokaza nam, e mamy
duchow stron poprzez medytacje mocy oraz wiedz w sensie pozytywnym. Ot i prawdziwa duchowo.
Duchowo w chrzecijastwie jest faszywa. Ono samo, a dokadnie katolicki koci jest narzdziem do
usuwania wszelkiej duchowej wiedzy ze spoeczestwa i zastpieniem jej praktykami oraz legendami
ktre zostay ukradzione, wypaczone i splugawione od innych religii z caego wiata wyprzedzajcych je
o setki a nawet tysice lat. To jest fakt, i mona tego dowie sobie samemu przeprowadzajc
wystarczajco szczegowe badania. Celem judeo-chrzecijastwa zawsze jest i byo utrzymywanie
duchowej wiedzy w rkach garstki osb ktre rzdz wiatem i myl, e s Bogiem.

202
Ci z nas, ktrzy s blisko Szatana i odmawiaj oddawania czci faszywym bogom biblii i koranu nie
obawiaj si niczego. Posiadamy take duchow wiedz oraz wadz by radzi sobie z psychicznymi
atakami oraz zrozumie skd one si bior.

Szatan, ktry jest Prawdziwym Stwrc ludzkoci daje nam moc, pewno siebie i si by by odpornymi
przeciwko tym rzeczom. Kosmici reprezentujcy faszywego boga bezczynnie stoj i w sposb
sadystyczny patrz na olbrzymie koszmarnoci oraz udrk tych, ktrych nienawidz niewinnych istot
ludzkich. Istot te nie potrafi ukry swojego prawdziwego charakteru przed tymi z nas, ktrzy widz.
Wszystko to czym s oraz co robi jest ohydne i negatywne. Maryja Dziewica objawia si jakie
dziewczynce w filmie i sadystycznie kazaa jej cierpie.

A teraz przez minut pomylcie logicznie o tych caych optaniach. Co jest celem tzw. Demonicznego
optania? Co tym si osiga? Co by tym Szatan oraz Jego Demony osignli? Te rzeczy pozostawiy
ludzi w takiej trwodze przed Szatanem; zaledwie garstka ludzi zdoaa Go pozna bez uprzedze.

Z drugiej jednak strony a nadto oczywiste jest co to robi dla chrzecijaskiego kocioa. Szerzenie
terroru, a terror wywouje si w oparciu o duchow ignorancj i bezradno wikszoci ludzkoci.
Katolicki koci masowo mordowa, torturowa na mier miliony niewinnych istot ludzkich {1} ktrzy
mieli duchow wiedz, palio i doszcztnie niszczyo setki bibliotek w ktrych przechowywano duchow
wiedz. Niektre z tych s zgromadzone w bibliotece Watykanu, w ktrych niektre sekcje s dostpne
tylko dla wysokiego rang kleru.

1. Niezdecydowani chrzecijanie i inni ktrzy nie praktykuj z przeraeniem wracaj do kocioa i
regularnie chodz, dajc tym samym kocioowi wicej materialnego bogactwa i oraz mocy, a przede
wszystkim mocy psychicznej, ktr potrzebuj do zrealizowania swojego celu, czyli zniewolenia
ludzkoci.

2. Duchowa moc utrzymywana jest w rkach garstki wybranych ku nieszczciu caej ludzkoci.
Rzdzcy Watykanem Jezuici {2}, ku niewiedzy przecitnego chrzecijanina s cakowicie zdolni do
duchowego atakowania innych ludzi, zwaszcza swoich oddanych katolikw, ktrzy przywizuj si do
tych wierze {3}. Zakon ten jest biegy w kwestii czarnej magii a przecitna osoba jest przeciw niej
obliczu bezbronna. Ujawnia to wyranie ile bogactwa oraz mocy posiadaj. Protestanci uwielbiaj
wytyka palcami koci katolicki, ale w adnym wypadku nie robi tego w stosunku do siebie, a s tak
samo winni, jako e oni te przywizuj si do tych samych kamstw z biblii (ksiga skadajca si z
wypaczonego materiau skradzionego od innych religii z caego wiata wyprzedzajcych j o wieki i
milenia), a po bliszym przyjrzeniu si jej, jest ona zmylnym artem, naadowanym okultystyczn moc
z bardzo zowieszczym celem dla tych, ktrzy w ni wierz. To klasyczny przykad magii sympatycznej,
gdzie na pewnym etapie musi wytworzy si pewna wi. Wi z religiami rodzimymi znajduje si w
rasowej pamici kadego z nas. Szatan, bdcy naszym Prawdziwym Bogiem Stwrc nie zaprzecza sam
sobie.

3. Wiecznie ujadaj i wrzeszcz jak to Diabe zwodzi i jest Mistrzem Kamstw, ale eby jakikolwiek
przekrt si powid, ofiara musi na jakim etapie pozosta bez wiedzy. Duchowa wiedza pochodzi od
Szatana. Chrzecijascy kapani i ministranci s tak samo zagubieni jak reszta udzielajc odpowiedzi i
dajc rozwizania na problemy drczce ludzko. W przeciwiestwie do powyszego, Duchowi
Satanici maj zdolnoci do uleczenia samych siebie oraz swych ukochanych, dokonania projekcji
astralnej na danie (pozwala to osobie na poruszanie si po wymiarze astralnym oraz zaznajomienie si z
nim po mierci, gdzie dana osoba nie bdzie ani zagubiona ani duchowo bezradna), osignicie
niezbdnych rzeczy oraz wygd ycia poprzez medytacje mocy, dostrzeenie duchowych problemw i
usunicie ich z siebie bd innych. Szatan da nam wiedz o anatomii duszy oraz o tym, jak j utrzyma i
zachowa w zdrowiu aby w/w problemy nie wystpiy.

4. Oto dary Szatana ktry jest naszym prawdziwym Bogiem i Stwrc. Nie ma absolutnie nic w
duchowego w chrzecijaskich kocioach. Jego czonkowie znajduj si pod wpywem potnego
zaklcia o katastrofalnych skutkach i ci, ktrzy si nie obudz ska si na wasne potpienie poprzez
brak wiedzy.
203

To przykre, e czepiaj si w tym filmie czepiaj si Beliala i oskaraj Go o takie rzeczy. Uczyni On
wiele w kwestii rozwoju duchowego dla tych, ktrzy s pod Jego opiek oraz przewodnictwem. Belial w
yciu nie pozwoliby swemu uczniowi na bezsensowne cierpienie, a gdy oddany Satanista ma duchowe
problemy (tak, jestemy atakowani przez te same anielskie istoty, ktre dokonuj opta, a za ktre win
zwala si na Demony), inne Demony a czasem nawet sam Szatan wspomoe dan osob aby nic si jej /
jemu nie stao.

Na zakoczenie dodam, Demony byy sptane przez wieki. Annelies Michel (prawdzie imi Emily
Rose), ktra niby zostaa optana w 1968r, zapewniam was, e Demony, wcznie z Belialem byy w
tym czasie sptane, a zostay wyzwolone cakiem niedawno [okoo roku 2003 C]. Wiem to poniewa
braam udzia w Ich wyzwalaniu. Dopiero od niedawna mog One wystpi i broni si same za siebie,
ujawniajc prawd tym, ktrzy suchaj. Powiedziane zostao, e na kocu prawda wyjdzie na jaw i
wielu bdzie chciao doczy, lecz wtedy bdzie ju za pno

Czytajcie i poznajcie prawd zanim bdzie za pno
-Wysoka Kapanka Maxine Dietrich
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
{0} Demaskowanie Chrzecijastwa

{1} Inkwizycja, Demaskowanie Chrzecijastwa

{2} Jezuici, Demaskowanie Chrzecijastwa

{3} http://pl.wikipedia.org/wiki/Magia_sympatyczna

Drzewo Wiedzy, Jabko i W

Wizja okrgego stou[1] Edwarda Kellyego nadaje tekstom napisanym przez uczonych, popierajcych
koncepcj stworzenia ludzkoci przez istoty pozaziemskie dziki inynierii genetycznej dodatkow
wiarygodno. Nie ma moliwoci aby dr John Dee oraz Edward Kelly mogli mie o tym jakkolwiek
wiedz a do XVI w. Wizja okrgego stou jest identyczna: ludzko zostaa stworzona przez istoty
pozaziemskie ktre potrzeboway ludzkich niewolnikw do pracy w kopalniach. Poprzez wzicie jajeczka
od samicy kromanioczyka i sztucznego zapodnienia go przez sperm jednego z Nefilimw, rasa ludzka
zosta stworzona.

Ten, znany jako Szatan stworzy i zaprojektowa nas. Zamierza da nam wiedz i uczyni nas podobnym
Bogom, ale zosta powstrzymany i przeklty przez niektrych z innych bogw. Nie wyewoluowalimy w
sposb naturalny jak w przypadku zwierzt, ktre maj oglnie lepszy system odpornociowy oraz
zdrowie. Szatan chcia nas doprowadzi do stanu doskonaoci, lecz niektrzy z pozostaych bogw
chcieli naszej zagady po skoczeniu misji, a z racji tego e stawalimy si kopotem, chcieli nas
wszystkich potopi.

W czasie rozwoju embrion osiga pewien etap. Pod mikroskopem
wyglda on dokadnie jak JABKO, a etap nazywa si torus.
Ksztat ten nazywa si morula. Kada forma ycia przechodzi
przez ten etap. Oto jabko, o ktrym pisano w Ogrodzie Eden.
Oto gdzie Szatan wystpi przeciwko innym Bogom, nadajc nam
zaawansowan genetyk. Oddech Boga / duch Boy to
dusza. Czakry to psychiczne orodki ktre aktywowane s
poprzez ODDYCHANIE w pewien sposb by umoliwi
wzniesienie si Kundalini. Gdy W Kundalini wznosi si,
dowiadczamy przebstwienia / boskoci.

204
Drzewo ycia pochodzi ze Staroytnego Egiptu. To w zasadzie wzr ludzkiej duszy. czy si z
Kwiatem ycia, ktry zosta narysowany na wielu cianach Egipskich wity oraz w piramidach. Kwiat
ycia jest ladem, planem kadej yjcej istoty.

Gupcy twierdz e Szatan jest chrzecijaskim wymysem. Ze wszystkich Staroytnych Bogw
zrobiono Diaby i Demony w celu zniszczenia Ich relacji z ludmi. Bogowie ci byli obecni przez ca
histori razy ludzkiej i chcieli da nam t wiedz oraz wesprze nas w czasie potrzeby. Miasta byy
rwnane z ziemi, biblioteki i inne miejsca gdzie przechowywano ksigi byy palone i niszczone. Kadej
kulturze, jak np. Filistynom, ktra czcia innych Bogw wypowiadano wojn a po tym nastpowao
masowe ludobjstwo. Filistyni czcili Belzebuba, s. 119, by On Bogiem miasta Ekron i Zebulon (Baal
[Lord] Zebulon). Istnieje niewiele, jeli w ogle jakiekolwiek lady prawdy odnonie tych Bogw. W
celu zastpienia wiedzy ktra zostaa zniszczona, chrzecijaski koci wymyli fikcyjn przeszo
oraz histori religii.

Dawni Bogowie pozostali Diabami i Demonami tylko po to aby przey. Judeo-chrzecijaski bg
pragnie jednie zagady ludzkoci. Widoczne jest to w Inkwizycji oraz anty-yciowych naukach,
dotyczcych zwaszcza stosunkw pciowych w celu powstrzymania nas od prokreacji oraz multum
innych przestpstw przeciwko ludzkoci. Mojesz wpad w sza wojny i rzezi gdy schodzi z gry pod
dyrektywami od jehowy, a incydent w Fatimie gdzie dziewica suka objawia pogard kosmitw dla
ludzkoci w nadziei na to, e rycho wszyscy powysadzamy si w powietrze przy pomocy broni
nuklearnej te dwa s przykadami z pord tysicy.

Wraz z otwarciem wie straniczych, pewien zysk (Aleister Crowley, 1904) ludzko przez ostanie 100
zostaa zalana wiedz, o rozmiarach nieporwnywalnych w dotychczasowej historii. Nie mielimy czasu
na to, eby si przystosowa. To wanie bya prawdziwa intencja aniow, ktre przekazay informacje
dr Johnowi Dee oraz Edwardowi Kellyemu, e wiedza posuy do unicestwienia ludzkoci w krtkim
okresie czasu. Sto lat dla Bogw to nic. Wraz z pojawieniem si wrogiego boga, jehowy, ludzko
zacza by ciemiona sztucznym trybem czasu, ktry stoi w sprzecznoci z tym, jak funkcjonuje
wszechwiat. Wraz z tym sztucznym poczuciem czasu wrg zaprogramowa wydarzenie si zdarze
nieuniknionych, ktre s zgubne dla ludzkoci. O tym, e byy to anioy wiadczy fakt z jak arogancj i
wyszoci odnosili si do tych dwch panw. Demony s przyjazne i wyrozumiae gdy traktuje si Je z
szacunkiem. Nigdy nie syszaam o tym, aby byy One aroganckie.

Wikszo ludzi studiuje albo nauki zajmujce si rzeczami fizycznymi albo wiedz okultystyczn.
Niewielu uczy si tych obu. W tym wypadku ludzie bardzo by na tym skorzystali, gdy tak czy inaczej
wszystko sprowadza si do jednego.

Francis Crick, zdobywca nagrody Nobla za odkrycie DNA i jego hipotez panspermii.

Donald Tyson - Enochian Magic, First Edition, Second Printing, 2002 str 353-364

Cierpliwo

Gdy ludzie s nowi w Satanizmie, pierwsz rzecz jakiej chc si dowiedzie jest poznanie ich Demona
Stranika. To jest jak najbardziej w porzdku, lecz polecam wam najpierw poznanie Szatana. Z czasem
poznacie swojego Demona Stranika.

Uformowanie relacji wymaga czasu. To idzie w obie strony. Wasz Demon pozna was lepiej a wy
poznacie Go/J. Moe to zaj lata, lecz jest to jedno z najwdziczniejszych dowiadcze, gdy moecie
si od Nich uczy i ewoluowa duchowo. Po jakim czasie rozwinie si midzy wami silna wi. Jest to
co, co tworzy si i wzmacnia z upywem czasu.

Ja najwicej nauczyam si bezporednio od Ojca Szatana oraz moich Demonw. Miaam nawet
momenty, w ktrych Demony wchodziy do mojego ciaa i pomagay mi w psychicznym czytaniu dla
205
zabawy. Pamitajcie, szczero to absolutna podstawa i to, co wkadamy w nasz relacj z Nimi jest take
tym, co z niej wyniesiemy.

Dajcie zatem czas sobie i Szatanowi. Ludzie musz nauczy si wyluzowa i pozwoli rzeczom na
rozwj tak jak maj. Najczciej bdziemy mile zaskoczeni.

-Wysoka Kapanka Maxine Dietrich
Copyright 2003, 2005, Joy of Satan Ministries; Library of Congress Number: 12-16457

Wane kwestie

Otrzymaam dzi prywatny e-mail ktry dotyczy wielu istotnych spraw i czuj, e powinny by one
zakomunikowane wszystkim. Z racji wmuszanego chrzecijastwa w wielu domach w Stanach
Zjednoczonych, Europie i wielu innych krajach na wicie wikszo z nas pochodzi z chrzecijaskich
rodowisk. Pamitajcie, gdy si zadedykujecie, wchodzicie na now drog ycia. Przeszo umara.
Przestacie rozmyla nad przeszoci w kwestii poprzednich nauk i religii. Zapomnijcie o nich. Szatan
was akceptuje; On rozumie. Niektrzy ludzie czuj si le gdy pochodz z chrzecijaskiego
rodowiska, nawet fundamentalnego lub byli zaangaowani w jakie dziaania blunice przeciwko
Szatanowi, i myl, e jest On na nich zy. Najwaniejsz w tym wypadku kwesti jest to, e bdc z
Szatanem uwiadamiamy sobie nasze przesze pomyki i przychodzimy do Niego dobrowolnie, a nie z
przymusu. Wyrzekamy si przeszoci, wrogiego boga i wszystkiego co si z nim wie. Odnawiamy
nasze ycie dziki Szatanowi. Przeszoci UMARA. Kropka.

Kolejn, do czst kwesti jest to, e ludzie oczekuj drastycznych zmian nagle, tu po zadedykowaniu
si. Tak si zwykle nie zdarza. Gdy sama zadedykowaam si lata temu, nie wiedziaam czego oczekiwa.
Nie oczekiwaam niczego. Nie miaam zbyt wiele, za czym mogam poda, czy jakichkolwiek
wskazwek. Odkryam, e w przecigu dwch miesicy Ojciec Szatan pobogosawi mnie czym
wspaniaym czego nie oczekiwaam. Bdcie cierpliwi. Wszyscy jestemy indywidualistami i rnie nas
On wynagradza. Wikszo z tych rzeczy bdzie na dzie dobry subtelna, lecz z biegiem czasu
zobaczycie jak bardzo wasze ycie si poprawio. Ci, ktrzy nie maj adnych oczekiwa i po prostu ot
tak id przez ycie bd naprawd mile zaskoczeni.

Wszyscy od czasu do czasu rozchorowujemy si lub dowiadczamy problemw. Kade z nas ma swojego
Saturna by tak rzec {1}. Ojciec Szatan uwaa na swoich, dajc nam si oraz swoje wsparcie bymy
trudne chwile przetrwali. Im duej z Szatanem, tym silniejsi si stajemy.

Pragn take skomentowa element braku cierpliwoci. Tyczy si to przede wszystkim nastolatkw,
ktrzy s zbyt surowi w stosunku do siebie i zbyt samokrytyczni. Nie osiga si biegoci w jeden dzie,
ani te w par miesicy. Popraw wida, gdy si nad tym pracuje, ale np. praca z tablic ouija, dywinacja
lub komunikacja z duchami to wymaga czasu. Mi opanowanie astrologii zajo ponad 25 lat wraz z
innymi dziedzinami, cho byam ateistk przez bardzo dugi czas i przykadaam si mniej ni powinnam.
Bdcie w stosunku do siebie cierpliwi.

Na zakoczenie, planety w kwestii spraw na wiecie s bardzo negatywne. Usilnie zalecam wam
wzmacnianie si TERAZ, NIE CZEKAJCIE! Wasza aura bdzie was chroni. Pamitajcie, NIE
JESTEMY tymi bez. Nie czekajcie z tym i nie odkadajcie na potem. Wykonajcie wiczenia
przebudzenia i wzmocnijcie aur/czakry. Gdy robi si to codziennie, moe ktrego dnia uratowa wam
tyek podczas gdy inni padaj w miertelne problemy. Nie chc tu wchodzi w polityk, lecz powiem
wam, e tranzytujce planety oraz wiadomoci od tych, ktrzy pozostaj bardzo blisko Szatana s
naprawd zowieszcze.{2}

-Wysoka Kapanka Maxine Dietrich
-----------------------------------------------
206
{1} Saturn w astrologii jest wikszym malefikiem, planet, z ktrej judeo-chrzecijastwo czerpie swoj
energi do swej czarnej magii, oprcz jehowy, a w horoskopie urodzeniowym wskazuje na miejsce,
gdzie najbardziej dostajemy po tyku.

{2} ten artyku pochodzi z przez dobrych paru lat, a tyczy si obecnej sytuacji, kiedy to Pluton wszed w
znak Kozioroca w 2008 roku, powodujc widoczne kryzysy oraz wywoujc inne napicia, lecz to
wanie ten okres jest czasem, w ktrym ydowska zaraza oraz jej nikczemno zostanie zdemaskowana.
Kozioroec jest znakiem Ojca, a kalendarz Majw ju na tysice lat wstecz przewidzia upadek iluzji,
uudy w jakim yje rasa ludzka (sanskryt maya iluzja).

Chowace

Chowaniec to zwierz bdce darem od Szatana dla swych uczniw. Zwierz to rozwija bardzo blisk i
kochajc wi z wacicielem. Zwierz to rni si od innych tym, e w jej ciele mieszka Demon. Wi
ta jest tak bliska, e jak waciciel zachoruje, najczciej to zwierz rwnie poczuje si le. Chowacami
mog by psy, koty, ptaki, gryzonie i gady. Wiedma moe posiada par chowacw. Przekonacie si,
e bd one dogldane i chronione przez pomocne Demony, ktre bd czuway nad ich dobrostanem.
Owe zwierzta s darem od Ojca i powinny by traktowane z naleytym szacunkiem. Mwiono, e
wiedmy bardzo o nie dbay.

Chowace dbaj o nasz ochron. Mog nam pomc w magii jako towarzysze. Wiedmy, ktre nie maj
chowaca mog wysa psychiczne wezwanie aby przycign waciwe zwierze. Znane s one z tego, e
posiadaj wielk podatno na moce psychiczne i s mile widziane przy podnoszeniu poziomu mocy,
rzucaniu zakl, dywinacji przy pomocy kuli, komunikacji z duchami oraz innych metod pracy
magicznej. Su take jako psychiczny radar, reagujc fizycznie na obecno jakie niechcianej lub
negatywnej energii. Pies pewnego Wysokiego Kapana zawzicie ujada i warcza, a sier mu si zjeya
gdy wyczu obecno anioa, o czym zaraz poinformowa waciciela.

Ochrona dziaa w obie strony. Waciciel take bdzie ochrania rodzin swego chowaca. Wi ta jest
jak relacja rodzic dziecko. W przeciwiestwie do twierdze oraz historyjek od wroga rodem z horroru,
Szatan okazuje zwierztom szacunek i pragnie aby Jego ludzie traktowali je z olbrzymim szacunkiem. W
Al-Jilwah oznajmia: Bestie Ziemi, ptaki nieba i ryby mrz, wszystkie s pod kontrol moich rk..

Jednym z powodw gwatownego rozprzestrzenienia si czarnej mierci (dumy) w Europie w XIV w.
bya deklaracja kocioa chrzecijaskiego odnonie kotw, e s od Diaba i ludzie masowo je wybijali.
Pozwolio to szczurom na gwatowne rozmnoenie i rozprzestrzenienie si, a pchy, ktre byy dla
szczurw powszechnoci, rozniosy plag.
Copyright 2004, 2005, Joy of Satan Ministries; Library of Congress Number: 12-16457

Prawda o chrzecijaskich modlitwach

Jestem pewna e wikszo z was syszaa doniesienia o niedawnym odnalezieniu Elizabeth Smart z Utah
ktra zostaa porwana par miesicy temu. Chrzecijaskie rodziny po jej powrocie bez przerwy szalay
mwic o Panu Bogu i cytujc biblijne wersy przed mediami.

O co chodzi modlcych si miesicami za dziewczynk non-stop chrzecijan byo naprawd wielu.
Nawet najgorszy z idiotw ktry miesicami gada modlitwy, dodajc tym samym psychicznej energii
do puli energii grupy, ktra robi to samo co osignie. A potem id, wychwalaj Pana. Nie maj
adnego pojcia, e to wycznie ich zasuga.

Gdy zwracamy si do Szatana, czynimy to osobicie, jeden na jeden, i On nas syszy. Nie potrzebujemy
duej liczby ludzi oraz energii psychicznej eby otrzyma wsparcie gdy go potrzebujemy lub otrzyma
odpowied, ani te nie musimy czeka miesicami; nawet latami, a jak w wikszoci przypadkw, nigdy -
by nasze proby zostay wysuchane.

207
Powysze stwierdzenie jest oczywiste. Aby ci ludzie mogli osign swj cel, potrzeba byo paru
miesicy modlitw (wkadu psychicznej energii). W wikszoci wypadkw modlitwy chrzecijan s
daremne, i oczywistym staje si e tam gdzie s grupy ludzi wkadajce energi psychiczn swych
umysw w realizacj celu, tam te s rezultaty. Gupcy daj si nabra na tego typu rzeczy.
Copyright 2002, 2005, Joy of Satan Ministries; Library of Congress Number: 12-16457

Chrzecijaska kontrola umysw

Jedn z technik jak chrzecijastwo stosowao przez wieki jest kontrola umysw. Ci ktrzy chodz na
chrzecijaskie msze lub naboestwa wystawiaj si na programowanie. Dana osoba oczywicie staje si
coraz bardziej znudzona i zaczyna buja w obokach lub zapada w psen. To wanie wtedy
podwiadomy umys osobnika jest najbardziej podatny na programowanie. Jeszcze gorzej maj mae
dzieci a nawet niemowlta, ktrych umysy s otwarte i bardzo podatne. W czasach kolonialnych msze
kocielne trway cay dzie. Kocielny nosi ze sob dugi stalowy kij z kulk na kocu i trzaska nim w
gow tych, ktrzy zasypiali. Uczestnictwo na mszy byo przymusowe, i jeli kto si nie
podporzdkowa, skutkowao to grzywnami lub publicznym upokorzeniem jak np. zamkniciem w dyby
na jaki czas. To wszystko jest jeden wielki spisek. Chrzecijaskie msze maj by nudne aby
wprowadzi ludzi w pasywny stan podatnoci umysu, gdzie osoba moe by zaprogramowana bez jej
wiedzy. Ci, ktrzy kontroluj chrzecijaski program wiedz wszystko o umyle oraz jak indoktrynowa
ludno. Nie s niczym innym jak zgraj najgorszych na wiecie kryminalistw. Wszystko to robione jest
w celu stworzenia jednego pastwa niewolnikw, i wanie to jest jedynym celem chrzecijastwa.
Chrzecijanie ktrzy chodz, jakby w transie, z tym sztucznym umiechem wymalowanym na twarzy to
ci, ktrzy nieustannie wystawiaj si na indoktrynacj. Coraz czstsze uczestnictwo na mszy oraz cige
wzmacnianie programowania zamienia ich w tresowane roboty. To wanie jeden z powodw, dla ktrego
ludzie podczas odprogramowania si z chrzecijastwa maj trudnoci, dowiadczajc zagubienia a
czasem nawet lku. Ludzie nie maj pojcia e s w zasadzie hipnotyzowani. Poprzez uczenie si prawdy
o tym, uwalniamy swj umys. Strach, zwtpienie i zagubienie wreszcie ustpuj rozsdkowi.
Copyright 2002, 2005, Joy of Satan Ministries; Library of Congress Number: 12-16457

Staroegipskie nauki Bractwa Wa

Piramidy suyy do wielu celw. Jednym z nich byo inicjowanie oraz
odprawianie rytuaw ceremonialnych, tak dla ludzi jak i dla prac
magicznych Bogw. Wiele hieroglifw przedstawia Bogw
nakrcajcych swe czakry jakim rzgo-podobnym przyrzdem. Szatan
da ludziom te orodki energetyczne, znane pod nazw tchnienia ycia,
wdechnitego nam przez Boga (Ojca Szatana). Istnieje 7 gwnych
czakr i wiele pomniejszych. Hak i cep byy narzdziami sucymi do
nastawiania czakr gwnych, pooonych wzdu krgosupa.
Malowido cienne w Abu Simbel przedstawia Horusa trzymajcego
prt z tyu gowy Ozyrysa, ktry stanowi gwne wejcie do smej
czakry (znajdujcej si ponad czakr korony). Hak porusza si w gr a
nastpnie wzdu prta aby dostroi czakry. Ozyrys stoi z penisem we
wzwodzie. Energia seksualna jest czynnikiem niezbdnym w rytuale
wskrzeszenia i niemiertelnoci. Kundalini jest seksualna; to sia ycia.
Energia seksualna to ta pochodzca od siy ycia, jako e ma moc
stworzenia go poprzez drug istot ludzk. Energia ta biegnie w gr i
w d po krgosupie podczas tego procesu. Egipski Ankh reprezentuje
ycie wieczne a jest ono powizane z oddechem. Ankh jest take powizany z energi seksualn.

Jedn z kluczowych nauk byo pokonanie strachu. Tylko jeli dana osoba pokona strach moe ona
osign wysze poziomy. Strach jest gwn emocj, ktra powstrzymuje nas od duchowego postpu.
Lk musi by najpierw pokonany tu, na Ziemi. Aby tego dokona, Egipcjanie zbudowali specjalne
witynie wzdu Nilu. Jest ich 12, wraz z wielk piramid, co daje 13. 1+3 = 4. Wszystkie wersety w
208
chrzecijaskiej biblii odnoszce si do Szatana i Jego Demonw po pewnych matematycznych
obliczeniach daj liczb 13. Czwrka bya oryginaln liczb Szatana.

witynia w Kom Ombo reprezentuje drug czakr, i powicona jest dualnoci / dwubiegunowej
polaryzacji; podstawie seksualnoci a Bogowie, ktrych si z tym kojarzy to Sobek krokodyli Bg oraz
Horus. Staroytni Egipcjanie tworzyli w tych wityniach dowiadczenia ktre pomagay
wtajemniczanym pokona strach aby stali si silni i odwani w stawianiu czoa nieznanemu. Znajdowa
si tam otwr wodny peen krokodyli. Adept, biorc zaledwie 1 wdech, mia zej pod wod nie wiedzc
czego si spodziewa, a test polega na wynurzeniu si w miejscu innym ni zacz. Nie byli oni jednak
wiadomi, e krokodyle byy zupenie nakarmione. Adepci mieli pozosta spokojni i opanowani aby
spokojnie porusza si w wodzie.[1]

Sarkofag w komnacie krlewskiej by wykorzystywany jako ostatni test dla adeptw. Piramidy zostay
wzniesione dokadnie wzdu potnych ziemskich linii energetycznych zwanych linami ley, ktre byy
wykorzystywane w dziaaniach magicznych przez Bogw. Pod wielk piramid znajduj si Sale Amenti,
ono Ziemi. Adept lea w sarkofagu w odpowiedniej pozycji aby potny promie trafi trzecie oko. Po
tym osoba inicjowana zaczynaa specyficzny typ medytacji a dowiadczenie byo tak bogie, e niektrzy
nigdy nie powrcili. Czci tego rytuau byo szkolenie ucznia aby pamita o powrocie do ciaa po tym
dowiadczeniu. Kocowa inicjacja odbywaa si w komacie Krlw. Ta 4-5cio minutowa ceremonia
miaa miejsce po rodku pomieszczenia. Na trzecim oku wtajemniczonego rysowano Ankh.[2]

Szatan stworzy Bractwo Wa dla ludzi by mogli wznie si na wysze poziomy duchowoci. Bogowie
byli nauczycielami. Wikszo z Nich znanych jest teraz jako Demony. Niektrzy z Nich, jak np. Toth
oraz Izyda umknli tej nazwie. Izyda to tak na prawd Astaroth, ale niewielu o tym wie. Bogowie ci
pomagali i uczyli ludzko.

rda:

William Bramley - The Gods of Eden 1990 str 53-54
Drunvalo Melchizedek - The Ancient Secret of the Flower of Life, Vol. 2, str 262-268 (ta ksika jest
bardzo Praworczna i nju ejdowa, ale zawiera sporo uytecznych informacji o Staroytnym Egipcie).

Dodatkowe rda:
Ramses Seleem - The Illustrated Egyptian Book of the Dead : a new translation with commentary, 2001
Copyright 2005, Joy of Satan Ministries; Library of Congress Number: 12-16457

Satanistyczne Uzdrawianie

Jaki autor opisa swoj interakcj z anioami. Poprosi ich o pomoc w uleczeniu siebie. Anioy nie
przekazay mu adnej wiedzy lub informacji poza powiedzeniem mu, e jego problem jest natury
emocjonalnej.

Fakty s takie, e problemy fizycznych schorze nie s emocjonalne tylko ywieniowe. Sam Szatan
powiedzia mi co bra, aby poradzi sobie z paroma problemami ktre miaam. Owe problemy s teraz
pod cisa kontrol. Szatan i Jego Demony s bardzo otwarte i pomocne jeli chodzi o przekazywanie
informacji oraz wiedzy. Mam jeszcze jedno schorzenie ktre chce, abym sama wyleczya; powiedzia mi
On jak, a mj Demon podrzuci mi dobr rad.

Wikszo ludzi ktrzy id do aniow nie odchodz z niczym innym jak win oraz zanion samoocen.
Anioy mwi zwykle nieszcznikowi e oni sami s odpowiedzialni za swoj sytuacj i e musz by
bardziej kochajcy lub nie powinni mie w sobie zoci czy gniewu. Wypieranie si wasnych uczu
jest stanowczo niezdrowe dla naszej rwnowagi emocjonalnej, fizycznej lub mentalnej {1}. Poprzez
tumienie tzw. niszych emocji, przyprawiamy si o choroby. Kolejn odpowiedzi aniow jest odmowa
podzielenia si jakimikolwiek wartociowymi informacjami.

209
Dziki Ojcu Szatanowi dwa wiksze problemy mam ju z gowy. Nie mogam sama wiedzie tego, co mi
powiedzia. AVE SATAN!!

O DZIURACH W AURZE

Poprzez codzienne praktykowanie medytacji mocy uczynicie swoj aur silniejsz, a to z kolei da wam
moc potrzebn do zrealizowania waszych ukierunkowanych myli oraz pragnie. Potna aura zapewni
wam take znaczn odporno oraz uleczenie rnych dolegliwoci.

W prawdziwym Satanizmie chodzi o stawanie si, dojrzewanie i ewoluowanie. Na pocztku Szatan i jego
Demony pomagaj nam. Celem Satanizmu jest wzmocnienie si. Jest to porwnywalne do dziecka ktre
dorasta i staje si niezalene od swych rodzicw, posiadajc wiedz, si oraz pewno by dziaa na
wasn rk jako zdrowy i zrwnowaony dorosy. Dana osoba w najlepszym wypadku powinna sta si
silna, pewna siebie, niezalena i utrzymywa kontrol nad swoim yciem, losem oraz kierunkiem.

Wrg chce trzyma nas w ciemnoci oraz niewoli. Idealnym przykadem jest autor ktry wychwala
dziaania aniow ktre wchodziy w niego i pomagay uleczy klientw cierpicych na rnorakie
choroby oraz skaleczenia. Chwali si jak to on i jego klienci czuli donie anioa i ich cudownych
zdolnoci lecznicze dziaajce na dolegliwoci.

Po pierwsze, co to *waciwie* robi? Czyni to cierpicego uzalenionym TAK OD klienta JAK I od
praktykanta. adna wiedza nie jest przekazana. Nie osiga si adnego wyszego poziomu mocy by
zrobi to samemu, na wasn rk. W RZECZYWISTOCI SKAZUJE NA POTPIENIE ICH OBU
ABY YLI W UZALENIENIU OD ISTOTY ZEWNTRZNEJ; BDC NA ASCE I PODATNI NA
KAPRYSY CZEGO POZA NIMI SAMYMI, SPRAWUJC NAD NIMI CAKOWIT WADZ I
ODBIERAJC ENERGI W FORMIE POCHWA ZA CO CO KADE Z TYCH LUDZI
MOGOBY ZROBI SAMEMU, POSIADAJC WIEDZ ORAZ J STOSUJC. Nazarejczyk z tego
syn. Jako rezultat cae spoeczestwa oraz wszystko inne ulego ruinie.

Powodem dla ktrego skupiaam si na medytacjach mocy tak bardzo jest fakt, e s one niezbdne do
wytworzenia swojego pola energetycznego oraz mocy psychicznych. Bez mocy przy kierowaniu energi
nic si nie zamanifestuje.

Wikszo problemw spowodowanych jest dziurami i przeciekami w polu aury. Te mogy zosta
stworzone poprzez traumy w okresie dziecicym, lub nawet w dorosoci, i mog by natury fizycznej
czy te emocjonalnej gdzie z danej osoby robiono w jaki sposb ofiar, a take przez wypadki lub
operacje. Dziury mog otworzy wrota niechcianym istotom, chorobom i problemom zdrowotnym.
Hieroglify i paskorzeby w wielu egipskich wityniach oraz piramidach s tam po to, eby nam co
przekaza. Klasyczna poza z rkami skrzyowanymi na piersi ma swoje podstawy by chroni czakr
serca. Czakra ta jest miejscem, gdzie ludzie s najbardziej EMOCJONALNIE podatni na zranienia.
Ludzkie istoty kwitn dziki mioci i akceptacji{2}. Niemowl pozbawione tego uczucia najczciej nie
rozwinie si, a nawet jeli, bdzie umysowo, emocjonalnie a nawet fizycznie niedorozwinita na cae
ycie. Mio jest istotna czci tego, z czego jestemy zoeni.

Istoty, ktre chc nas zniszczy wiedz o tym. Mylne skupienie ruchu New Age na bezwarunkowej
mioci (w rzeczywistoci co takiego to fikcja, bez wzgldu na to jak sobie to racjonalizuj i okamuj
sami siebie) jest BARDZO niebezpieczne i czyni z nich gotowe ofiary dla wszelkiego rodzaju istot. To
jest plan pasoydowskiego nazarejczyka, ktry przedstawiany jest prawie zawsze z rekami otwartymi,
odsaniajc czakr serca i zachcajc tym samym do robienia z siebie ofiary [obraz].

Mio pochodzi z czakry serca. Psychiczny wampiryzm najczciej polega na karmieniu si emocjami.
Czakra serca jest wykorzystywana. Czasami w naszych rodzinach s pewni czonkowie, bd tez inni
znajomi, ktrzy zachowuj si w sposb obraliwy lub s dla nas li, lecz pozwalamy im na
wykorzystywanie i manipulowanie nami powodu niekontrolowanej emocjonalnej podatnoci jak w
stosunku do nich mamy.

210
Dana osoba jest podatna i wpuszcza ich. Oni przyczepiaj si, podczaj i manipuluj. W pewnym sensie
otworzylimy dla nich swe serca. Nazarejczyk i inne niechciane istoty zyskuj do nas wstp dokadnie tak
samo. Mae dziecko brane do kocioa w niedziel wymuszane jest do kochania jezusa. Mwi si nam
Bg jest mioci. Te same kamstwa jak o nazarejczyku. Otwieraj one NAJBRADZIEJ podatn cz
ludzkiej istoty eby dana osoba moga by kontrolowana przez te szkodliwe stwory. Energia mioci jest
naduywana i wykorzystywana przez te istoty tak samo jak pasoyt wykorzystuje swojego nosiciela ku
jego zgubie wysysajc go do cna. Jak sami widzicie, istoty te obejmuj kontrol nad i dziaaj poprzez
wielu New Ageowcw.

Saba aura z dziurami czyni dan osob podatn na wiele rzeczy. Pamitajcie, negatywne istoty karmi
si STRACHEM oraz innymi ludzkimi emocjami. Oto kolejny powd dla ktrego chrzecijaskie
doktryny maksymalizuj emocj strachu, indoktrynujc swych wyznawcw grob ognia piekielnego i
potpienia, co znacznie uatwia tym pasoytom na przyczepienie si niepostrzeenie do aury czowieka i
wykorzystywania jego energii. Wszystko to staje si zowieszczym cyklem. Aby zapiecztowa dziury w
aurze, naley najpierw rozwin silne pole energetyczne. Najczciej jest tak, e gdy dana osoba
zaznajomi si ju z medytacjami mocy to moe wyczu gdzie dziury si znajduj. Z czasem, poprzez
cige kierowanie energii do tych dziur oraz poszerzania aury w oraz wokoo nich, zamkn si one.
Copyright 2003, 2005, Joy of Satan Ministries; Library of Congress Number: 12-16457
---------------------------------------------------------------
{1} Zobaczmy co jezus mwi o samo-akceptacji: Mt 16:24 Wtedy Jezus rzek do swoich uczniw: Jeli
kto chce pj za Mn, niech si zaprze samego siebie, niech wemie krzy swj i niech Mnie
naladuje. jak wida, naley wyrzec si swego czowieczestwa aby by jego uczniem czytaj:
niewolnikiem, poniewa chrzecijastwo to program odczowieczania.

{2} w wietle niedawnej wiedzy, to czakra garda jest odpowiedzialna za emocje, za serca stanowi
cznik midzy czakrami dolnymi a grnymi poczytacie o tym w medytacjach.

Necronomicon

Pisz to jako odpowied na wielokrotnie powtarzajce si pytania w e-grupach odnonie autentycznoci
ksigi Necronomicon.

Zbyt wielu ludzi bezkrytycznie wierzy w to co si im mwi lub cokolwiek przeczytaj, bior to za fakt.
Oto co nazywamy Bosk czci Mzgu. Bycie sualczym i potrzebujcym ukierunkowania od
innych, uznanych za autorytety. Wiem skd pochodzi wikszo tych bzdur o Necronomiconie
bdcym fikcj. Z tego samego rda pochodzi te ten stek bzdur o Szatanie bdcym archetypem.

Necronomicon NIE jest fikcj, ani te nie zosta wynaleziony przez Howarda Phillipsa Lovecrafta. Dla
wierzakw, H.P. Lovecraft urodzi si 20 sierpnia 1890r. , a zmar 15 marca 1937r.

No to c, wy samozwacze autorytety, jeli urodzi si on w 1890r. to jakim cudem do jasnej cholery
wymyli Necronomicon z 1586r? Tak, 1586, NA PRZYKAD. A to tylko jedna z wersji. Istniej jeszcze
inne, ktre wyprzedzaj t kopi. Ta z 1586 bya spisana przez dra Johna Dee, wiecie, tego, ktry da nam
zewy enochiaskie. Gdyby ktokolwiek powici czas na przeczytanie wstpu w tej ksidze, ktrego
autorem jest dr Joseph Talbert, harwardzki doktor literatury, odkrywa si PRAWDZIW histori tego
potnego GRIMUARU:

Oto par fragmentw z Necronomiconu z 1586:
Necronomicon jest znany szerszej publice za spraw powieci Howarda Phillipsa Lovecrafta. Sowo
Necronomicon to tytu greckiego przekadu z 950r. A.D., przetumaczonego przez Theodorusa Philatesa
z oryginalnego arabskiego manuskryptu. Na acin z greki tumaczenia dokona w 1228r. Olaus Wormius.
Oryginalny arabski tytu brzmia Kitab al Azif, co mona przetumaczy mniej wicej jako Ksiga
Ujadania Pustynnych Dinw (lub demonw). Nazwa necronomicon, ktr aciska nazwa take
utrzymuje, znaczy co zwizanego z praktykami, obrzdkami lub prawami martwych. Po acinie nekros
martwy, a nomos praktyka, obrzdek, lub prawo. {1}
211

Oryginalnym pisarzem mia podobno by arab imieniem Abdul al Arad ktry pono zgin w 738r. w
Damaszku. mier zostaa spowodowana przez jakie niewidzialne istoty, ktre rozszarpay go na oczach
ludzi na ulicy w biay dzie. Samo imi jest prawdopodobnie bdem tumacza, gdy aden szanujcy si
arab takowego by nie posiada. Prawdziwe imi brzmiaoby zatem Abd Al Azrad. W arabskim imi to
jest bardziej tytuem znaczcym niewolnik poeracza lub czciciel wielkiego poeracza, co domylnie
odnosi si do Wielkich Przedwiecznych.

Tumaczenie Necronomiconu dra Johna Dee przedrukowane w tym dziele pochodzi z kolekcji biblioteki
Widener z Uniwersytetu Harward. Ksiga stanowia cz osobistej kolekcji Harryego Elkinsa
Weidnera, amerykaskiego milionera i zaoyciela Weidner Library. Pan Weidner uzyska ten tekst w
1912 roku na krtko przed wejciem na pokad Titanica. Bindowanie ksiki jest oryginalne, lecz
powanie popkane i rozdzielone. Tekst zachowa si w caoci, lecz wiele stron znajduje si osobno, a
inne si sypi. Obecnie przeprowadza si zabiegi konserwacyjne, a ksig zapisano w formacie cyfrowym
jako cz tego zadania.

Historia NECRONOMICONU
Al-Azif po arabsku, napisana przez Abda al-Hazrada ok. 730r. n.e. Orygina jest nie znany, lecz liczne
wersje spisane na manuskryptach dugo kryy wrd rnych redniowiecznych uczonych. Ju od XII
wieku o tej wersji mwiono e jest zaginiona.

Necronomicon po grecku przetumaczony przez Theodorasa Philetasa ok. 950r. A.D. Nieznane jest
istnienie wczeniejszych kopii manuskryptu. Masowy wydruk kopii we Woszech latem 1501 r. w typie
folio doprowadzi do masowych religijnych zakazw przez koci. Zostaa ona zakazana przez koci i
przez papiea Grzegorza IX uwzgldniona w Index Epurgatorius [Indeksie Ksig Zakazanych].
Wiadomo, e ostatnia znana kopia tej wersji zostaa spalona w Salem w 1692r.

Manuskrypt Voynich w acinie i grece zapisany pismem arabskim. Tumacz nieznany, ok. 1020.
nieznana ilo kopii tego manuskryptu zostaa wyprodukowana w Rumunii. Wiadomo, e zaledwie trzy
kopie istniej.

Necronomicon po acinie, przeoony przez Olausa Wormiusa, ok. 1228 A.D. Najpierw kry w
formie manuskryptu, potem zosta wydrukowany w Mainz w Niemczech pod koniec XV w. gotyck
czcionk.

Necronomicon po angielsku, przetumaczony przez Johna Dee w 1586r. Wersja wydania greckiego,
dokadna, lecz niektre fragmenty zostay pousuwane. Wydrukowana w maej iloci przez prywatnych
wydawcw, wiadomo jest, e istniay take kopie manuskryptu. To z tej edycji pochodzi w przedruk.

Necronomicon po acinie ok. 1630r. Wydruk kiepskiej jakoci. Wydane przez nieznanego wydawc w
Hiszpanii.

Al Azif - Ye Booke Of Ye Arabe - po angielsku, tumacz nieznany, ok. 1590r. tekst niekompletny i
zagmatwany. Kry gwnie w formie manuskryptu, prawdopodobnie napisano mniej ni 10 kopii tej
wersji.

Cultus Maleficarum - po angielsku, przetumaczone przez Barona Fredrica, ok. 1597r. Czciowe
tumaczenie aciskiego tekstu. Wydane w Anglii w Sussex.

Necronomicon znaczy Ksiga Martwych Imion. Wraz z wtargniciem i dominacj chrzecijastwa
imiona Rodzimych Pogaskich Bogw przestay by uywane, umary. Innymi sowy, tylko garstka ludzi
uywaa je. Nawet dla tych, ktry s minimalnie oczytani w okultyzmie raco oczywiste jest to, e w
tekst nie jest dzieem fikcyjnym.

Co wicej, osoby ktre eksperymentoway z ta ksig w niewaciwy sposb poniosy tragiczne tego
konsekwencje. Bogowie s prawdziwymi istotami ale tak jak w wypadku innych staroytnych tekstw
212
okultystycznych, istnieje jeszcze inna ich strona alegoryczna. Ci, ktrzy odbieraj treci w sposb
dosowny zwykle nie osigaj zamierzonych lub oczekiwanych rezultatw. Ze wszystkim w tak zwanej
religii jest aspekt prawdy i faszu; prawdziwo i sztuczno. Wyranie wida to w motywie Satanizm vs.
chrzecijastwo. Wszystko w chrzecijastwie jest faszywe i sztuczne.

Prawdziwym celem Necronomiconu jest suenie jako grimuar do otwarcia duszy. Lewiatan czy
Cthulhu to nazwy na wa kundalini, ktry czeka w upieniu {2}. Narayana, prawdopodobnie
jedno z najbardziej staroytnych nazw na Cthulhu jest take widoczne we wschodnioindyjskiej hinduskiej
ksidze Mahbhrata, ktra ma tysic lat.

Necronomicon to bardzo potny grimuar. Tak duo wiedzy byo systematycznie niszczonej i
konfiskowanej, lecz Szatan i Jego Demony zachoway prawie wszystko do dzi dzie. Dla osoby
niewiadomej, pisma takie brane s dosownie. Im bliej jestecie Szatana oraz im dokadniej poznajecie
Satanistyczne symbole a wraz z tym Prawdziwy Satanizm, bdziecie widzie rzeczy takimi jakie s:
alegoriami, ujawniajcymi potna i staroytn wiedz.

Nazw t tumaczy si na Ksiga Martwych Imion. Ci bez bior to za nekromancj. Osoby znajce j
wiedz, e nie jest ona o nekromancji, lecz o pracy z potnymi imionami, ktre nie byy uywane od
tysicy lat; std martwe. Te imiona to sowa mocy gdy s odpowiednio nucone.

Wiele grimuarw stosuje hasa, szyfry. Jedyny sposobem na zrozumienie tego jest albo boskie
przewodnictwo od Szatana i Jego Demonw albo od ucznia ktry ju je otrzyma. Wikszo z
Necronomiconu z 1586 r. dotyczy otwierania czakr oraz wznoszenia kundalini. Szalony arab wznis
swoje kundalini, ktra otworzya jego umys i dusz, czynic go szalonym. Innymi sowy, zbyt wiele
psychicznego wkadu w zbyt krtkim czasie moe stanowi dla niektrych problem, aby pozosta
psychicznie zdrowym. Wypalenie pieczci i tego typu w Necronomiconie reprezentuj spalanie
zapiecztowanych czakr i przez to oczyszczenie ich przez kundalini. Szalestwo oraz dowiadczenia
Abda al-Hazrada spowodowane byy otwarciem jego czakr i kundalini.

Symbole w tym Necronomiconie s prawdziwymi alchemicznymi symbolami, nie rnicymi si od tych
w pieczciach Goeckich Demonw. Gdy si je poprawnie uywa, maj one moc.

To samo tyczy si Tarota. Ci bez (wielu z nich witszych od papiea nju-ejdersi) nieustannie szukaj
wykopalisk i kopi pod Staroytnymi Egipskimi kryptami oraz pod Sfinksem poszukujc zwojw ktre
niby zostay ukryte przez Totha. Ci z nas bdcy blisko Szatana wiedz, e pisma oraz przesanie Totha
znajduje si przed naszymi oczami tu i teraz, a zawarte jest chociaby w Tarocie. Bdcy bez nie
dostrzeg gbszego znaczenia, gdy moemy je dostrzec tylko przez Szatana.

Historycy sprzeczaj si co do rzekomej choroby Echnatona, ktra sprawia e wida u niego wowe
cechy. Nikt nie dostrzega alchemicznego przesania hermafrodytycznej postaci, symbolizujcej jedno
czakr mskich i eskich, prowadzc tym samym do Magnum Opus. Bdcy bez bior takie rzeczy
dosownie. Zupenie nie rozumiej take znaczenia wa. Starsi oraz Staroytni s alegori. Bogowie =
haso na czakry.

To wszystko jest zaawansowana kwestia. Gdy ju poznacie szyfry, bdziecie mogli widzie ich
znaczenie. To inny sposb czytania.

Wracajc do Necronomiconu, kopia Simona zostaa zmieniona, a wraz z ni symbole. Nie oznacza to
jednak, e jest ona fikcj; zostaa jedynie zmieniona i skorumpowana. By doprowadzi to do koca na
tym etapie (napisz na ten temat wicej pniej) prawie wszystko zwizane z okultyzmem ma swoje
korzenie w duchowej alchemii. Kada jedna opowie o Bogach jest alegori. Osoby posiadajce
zaawansowana wiedz s tego wiadome. Duchowa wiedza bya przez wieki ukrywana z powodu atakw
takiej skazy jak chrzecijastwo, ktre sw zgnilizn toczy duchowo po dzi dzie.

Wielu Satanistw nie wie, e korzenie oraz postawy Satanizmu uchoway si na Dalekim Wschodzie.
Wiele z tych pniej przybyo do Egiptu, jak chociaby mantra Ohm, ktr nuci si AUM, a ta
213
wyewoluowaa w Amon, a nastpnie skradziono j i wypaczono w amen. cieka Lewej Rki
pojawia si wraz z Tantr, ktrej znaczenie odnosio si do rzeczy, robionych wedug cieki Prawej
Rki, tej powstrzymywania si {3}.

Wkrtce bd pisa pene wyjanienie prawdziwego znaczenia Necronomiconu, strona po stronie.
-----------------------------------------------------------------
{1} odnonie nomos; wszelkie kulty cieki Lewej Rki (zaydzone) nazywane s antynomiaskimi
(anti oraz nomos przeciwko prawu). Owo prawo oczywicie to narzucone nam chore doktryny
ydw, ergo ciece Prawej Rki.

{2} a dokadnie: W swym domu w Rlyeh czeka w upieniu martwy Cthulhu. Kundalini spoczywa
upiona pod Muladhar, czakr podstawy. Dodam jeszcze od siebie, w miar jak mitologia Cthulhu si
rozrastaa, pojawili si tacy, ktrzy pragnli zgbi j i znale w tym gnoz, np. Donald Tyson jest
jedn z takich postaci. Zastanwcie si teraz przez chwil, czy jeli taki osobnik wzywaby moc bstw
typu Azathoth, Nyarlathotep czy Shub-Niggurath, z jakimi istotami mgby si NAPRAWD
skontaktowa?
rdo: http://pl.wikipedia.org/wiki/Cthulhu

{3} cieka Lewej Rki definiowana jest przez wielu w rnoraki sposb, tym nie mniej posiada swoiste
hasa klucze. O ile one bd wam suyy jako wskazwka odnonie tego czym jest cieka Lewej Rki,
czym si charakteryzuje, jej esencj jest dziaanie, w przeciwiestwie do Praworcznej pasywnoci. Jeli
kto jest teoretykiem, i chce si zamkn tylko w teorii, to nie zrobi tak naprawd adnego postpu.
Przeszukajcie Internet, poczytajcie, a prawdopodobnie zobaczycie, e o ile opisy si rni, a to z tego
powodu, e kade z nas patrzy na LR inaczej, to wiele cech jest wsplnych. Co z tego wyniesiecie,
zaley tylko od was. Za do filozofw Leworcznych zaliczamy m.in. Nietzschego lub Heraklita. Porusz
tutaj jedynie kwesti osignicia jednoci. Mona si rwnie spotka z terminem okrelajcym LR
jako cieki duchowego pornienia. U jej podstaw, jak si przekonacie, ley osignicie duchowej
jednoci z SAMYM SOB a nie z czym zewntrznym - np. chaos (jak to jest w ydowskich naukach o
klifotach).

Cholerni chrzecijanie!

Chrzecijastwo to chora, wypaczona, zdemoralizowana i odraajca religia ktra trzyma ludzi z dala od
duchowoci oraz prawdziwego Boga ludzi, Szatana. To ju jest wystarczajce, ale problem jest naprawd
o wiele wikszy ni to. Idziecie sobie ulic, zajci swoimi sprawami nie przeszkadzacie nikomu, a jaka
kreatura z umiechem od ucha do ucha, majca mask ze sztucznym, i jake obcym oraz robotycznym
umiechem jakby przytwierdzonym do swojej twarzy, zaczepia was pierdoami o jezusie. Umiechnita
maska natychmiast opada, zamieniajc si w gniew i nienawi gdy oznajmiacie e jestecie szczliwi ze
swego wyboru Szatana i e wolelibycie raczej nie y ni si zamieni.

Siedzicie sobie w zaciszu swego domu. Wikszo ssiadw, przyjaci i krewnych jest na tyle rozwana
by zadzwoni zanim przyjd. Moecie by pod prysznicem, je obiad, oglda co ciekawego w
telewizji, uprawia seks, cokolwiek. Wasza praca, pacicie czynsz i/lub podatki, itp. WASZ dom.
Zajmujecie si swoimi sprawami, nie nkajc nikogo; moe nawet czujecie si nawet bardzo szczliwi.
Nagle, nie baczc na widoczn na pierwszy rzut oka tabliczk zakaz nagabywania, nie przeszkadza
lub czegokolwiek innego by odstraszy niechcianych ludzi syszycie pilne pukanie do drzwi, lub
dzwonek dzwoni jakby si palio, przerywajc i przeszkadzajc wam bez poszanowania waszej
prywatnoci lub zwaania na cokolwiek co moglibycie teraz robi lub by zaangaowani w swoim
wasnym domu, cokolwiek. Od drzwi do drzwi nic tylko handel nazarejczykiem.

picie, odpoczywacie, ZNOWU zajmujc si swoimi sprawami. Moe nawet spodziewacie si wanego
telefonu. Dzwoni i dzwoni. To nie przyjaciel, ani krewny czy te ssiad, to jeden z tych nikczemnych
chrzecijaskich telemarketerw sprzedajcych nazarejczyka. Bd dzwoni bezustannie wydzwania do
pki was nie dorw. A wy mwicie NIE. Po paru miesicach lub nawet wczeniej wracaj jak pchy na
psa, ale sa gorsi ni zwierzcy pasoyt.
214

Otwieracie skrzynk a tam wicej ich gwna. Kupony jezusa na odkupienie, wiecznie bagajce o datki
by wesprze ich nieustanne drczenia, i dooy si do ich wielomilionowego przemysu bogactwa ktre i
tak ju posiadaj i wykorzystuj do dziaa majcych na celu pozbawienie was wolnoci oraz
konstytucyjnych praw.

Pstrykacie radio lub telewizj a tam znowu jaki pedofil zdolny do DOSOWNIE wszystkiego gdy
popenia zbrodnie przeciwko ludzkoci PO RAZ TY nagabuje ludzi o wicej datkw, jako e ich
chciwo nie zna granic.

Chcecie przeczyta gazet, a tam strony pene reklam gdzie promuj i kupcz nazarejczykiem, oraz
opywajcymi w niebotyczne sumy pienidzy instytucje, gdzie odciaj zgromadzonym tak portfele jak i
dusze.

NAJGORSZE jest za to co robi z naszymi dziemi. Tropi je, eruj na nich, plugawi ich niewinno i
koduj im rne psychiczne blokady oraz tworz problemy ktrych nie byo przedtem. Uywaj
wszelkiego rodzaju taktyk opartych na strachu by przerazi ich swymi kamstwami. Dziaaj aby zwrci
ich przeciwko swoim nie-chrzecijaskim rodzicom i zniszczy ich ycie zmuszajc ich do ycia mierci
i odrzucania wasnego ycia.

Szkoy s ich pene. Bojownicy o wolno i rzd cigle walcz z chrzecijaskim kocioem ktry
stanowi cig grob dla ycia i wolnoci innych. Gdy ju dzieci wpadn w ich sida, s molestowane,
wykorzystywane, gwacone i niszczone psychicznie, a w niektrych wypadkach nawet okaleczane i
mordowane. W najlepszym wypadku nigdy nie dorosn by rozwin swj potencja.

Chrzecijanie od zawsze prbuj wyszarpn kontrol systemom prawnym, wypaczajc je tak jak robi to
ze wszystkim innym, wykorzystujc je jako kolejna narzdzie do zabrania nam WSZYSTKIM wolnoci,
zniewolenia kadego z nas, zniszczenia ycia oraz doprowadzenia do upadku tego, czemu inni si
powicili.

Gdy ju obejmuj wadz wszelkimi rodkami, legalnymi czy tez nie, dla nich to bez znaczenia, wytrwale
pracuj nad tym by okalecza, torturowa, mordowa i niszczy kadego, kto jest nawet podejrzany o nie
zgadzanie si z ich chorymi doktrynami. Ich rzdy miay miejsce podczas Mrocznych Wiekw. Aby
przekona si czy cos jest dobre czy ze, jedyne co naley zrobi to nada temu. Tutaj chrzecijaska
religia mwi sama za siebie!

Cigle wpieprzaj si tam gdzie ich nie chc. S natrtni i przeladuj. Oni nie s artem i nie odejd od
tak, zajmujc si swoimi sprawami. Chtnie wznowili by swoje mordercze dziaania gdyby tylko im
pozwolono.

Wszystko co pomogo ludzkoci medycyna, komunikacja, oczytanie, nowoczesne udogodnienia, nauka
pomagajca nam w zrozumieniu otaczajcego nas wiata, wszystko to, co nadaje yciu znaczenie lub
czyni je przyjemnym oni dziaali 24h/d aby to nam obrzydzi i zniweczy. Ale w peni korzystaj z tego,
do czego si w ADEN sposb nie przyczynili, zawsze dziaajc by niszczy. Uywaj nowoczesnych
wygd aby roznosi swj zowieszczy wirus po wiecie.

Miejsca na tolerancj tu NIE MA. To jest pierdolona WOJNA totalna! Jeli kade z nas bdzie robio
swoje moemy obali t nikczemn instytucj. TO JEST MOLIWE. Wykorzystywali ataki
terrorystyczne dla swej korzyci, oraz wiele innych okropiestw. Musimy zacz walczy LEGALNIE,
ZGODNIE Z PRAWEM. Nie pozwlcie sobie na to, eby gniew dopad was w zym momencie,
wykorzystajcie go konstruktywnie. Nie moecie uciec od nich w wizieniu. Ludzie racjonalizuj sobie,
czyni wymwki, skupiaj si na maym odsetku chrzecijan ktrzy s uprzejmi i zajmuj si swoimi
sprawami. To pozwala im dziaa. Wielu z nich brakuje wyksztacenia odnonie wiatowej historii,
INKWIZYCJI, oraz wadzy kocioa i rzdu w mrocznych wiekach / redniowieczu. Ludzie ci nie maj
prawie adnego pojcia o prawdzie. Wierz to co si im mwi i s zbyt zniechceni, lub po prostu s
215
wielkimi leniami eby porobi badania na wasn rk. Wiedza jest wszystkim; to dla tego chrzecijanie
eruj na ignorantach i nie potraficych czyta.
Copyright 2002, 2005, Joy of Satan Ministries; Library of Congress Number: 12-16457
-----------------------------------------
Artyku ten tyczy si bardziej Stanw ni Polski, gdy tutaj ta plaga jest prawnie usankcjonowana, o
czym wiadczy obecno religii w szkoach wynik Konkordatu.

Okultystyczne przestpstwa

Dzi rankiem w wiadomociach CNN dziennikarka doniosa, e niektre schroniska dla zwierzt nie
zezwalaj na adopcj czarnych kotw na dwa dni przed Halloween, gdy znaleziono kilka martwych po
tym jak zostay wykorzystane w Satanistycznej ofierze. To rzadkie przypadki ale media naganiaj co
mog.*

Jest wiele dzieci oraz nastolatkw ktrzy poszukuj Szatana. Z racji tamszenia ksiek, mediw i
literatury ktra przekazuje wiedz na temat prawdziwego Satanizmu ludzie sigaj po to, co jest
najatwiej i najszybciej dostpne. Anton LaVey napisa o tym w swojej ostatniej ksice Satan Speaks!.
Narzeka, nie bez kozery z reszt, e czasu antenowego dano mu bardzo mao lub wcale, w
przeciwiestwie do chrzecijan, ktrym udostpniano wiele czasu antenowego, i mieli nieograniczona
jego ilo by rozsiewa swoje kamstwa. Przez to te niektrzy ludzie, a zwaszcza naiwna modzie
zwraca si do oraz wierzy w to co widzi i jest w stanie kupi.

Przekamania o Satanizmie tworzone przez gupcw ktrzy nie maj o nim adnej prawdziwej wiedzy lub
informacji jest obfita i celowo promowana przez wroga {1}. Ci chrzecijascy, new-ageowi i szybko-
skrobn-zbij-szmal autorzy s BEZPOREDNIO odpowiedzialni za okultystyczne przestpstwa i to oni
powinni by osobami postawionymi przed sdami za kamstwa, zaniedbanie oraz oszczerstwa przeciwko
naszej religii oraz wypaczaniu modziey.

Ci z nas bdcy blisko Szatana wiedz jak niedorzeczne s te pierdoy. Nie maj one absolutnie nic
wsplnego z prawdziwym Satanizmem. To samo mona rzec odnonie starych grimuarw oraz ich
obkaczych nauk dotyczcych Demonw. Wiemy to przez DOWIADCZENIE.

Z powodu tumienia prawdziwego Satanizmu przez media, wydawcw i rynek zbytu, wielu ludzi
pozostaje z niczym innym tylko zafaszowanymi, atwo i szybko dostpnymi naukami. Ludzie ktrzy
chc si zrewanowa Ojcu Szatanowi, jak ju wielokrotnie pisaam, mog zala Internet wiadomociami
{2}. To dziaa. Porozrzucajcie linki. Rekrutujcie modzie; to nasza przyszo! Dzieci i nastolatki z
wiedz to przywdcy majcy wpyw na reszt. Musimy nagoni spraw. Ju stanowczo zbyt dugo
chrzecijanie i wrogowie Szatana mieli dowolno w wypowiadaniu si i reprezentowaniu Satanizmu
wedug ich znieksztaconych, zaburzonych, chorych i wypaczonych standardw, jednoczenie czerpic z
tego zyski.

Wiele ksiek o tematyce new age / okultyzmu w ksigarniach, promujcych kamstwa oraz
dezinformacj, stanowi atwo dostpn tanioch {3}. Takim dobitnym przykadem jest The Little Giant
Encyclopedia of Spells and Magic za $9.95. Ksika ta podaje szczegy tego jak zawrze pakt z
Diabem, oraz jak wymaga to picia krwi zamordowanych dzieci, ludzkich ofiar, okaleczania oraz
torturowania zwierzt oraz innych jeszcze ohydniejszych rzeczy. Niestety, tego typu ksiki s
porozwalane wszdzie a piszcy i promujcy to gwno cierwiarze powinni by ofiarami potnych
kltw. Oto skd nasza religia bierze swoj negatywn opini, Z KAMSTW! Na kadej katolickiej mszy
ksidz mwi bierzcie i jedzcie, oto ciao moje; biecie i pijcie, oto krew moja. To wanie std
pochodz wszelkiego rodzaju dezinformacje.

Wrg trzyma w ryzach tych, ktrym brakuje wiedzy no i oczywicie obwinia si Szatana. Musimy
pooy temu kres.

216
* Zwierzta oraz dzieci s dla Szatana witoci. Ludzie ktrzy wykorzystuj zwierzta i dzieci s dla
Niego plugastwem. Koty w staroytnym Egipcie bardzo szanowano a wiele Demonw jest
symbolizowanych przez oraz pojawia si pod postaci kota.
Copyright 2005, Joy of Satan Ministries; Library of Congress Number: 12-16457
--------------------------------------
{1} do takich delikwentw naley m.in. Michael W. Ford ze swoim Lucyferianizmem. Problem z tym
jest taki, e Lucyferianie wierz w pasoydowskie kamstwa typu e ihvh jest stwrc ludzkoci, czy te
e Lucyfer to upady anio, itp. innymi sowy odwrotno chrzecijastwa. Dalej, wszelkie kulty
zajmujce si klifotyczn kaba, ktra jest nie tylko wypaczeniem tej PRAWDZIWEJ, ale te stanowi
potwornie blunierstwo dla Bogw. Powysze podchodzi pod tzw. bezpieczny Satanizm, ktry mona
scharakteryzowa w nastpujcy sposb: wiara w chrzecijaskie pojmowanie Szatana; uwaanie Szatana
za archetyp albo jak moc; nie branie Go powanie; przekonanie, e Goeckie Demony s tylko
odrbnymi tumionymi aspektami umysu; trzymanie Satanistw w maych grupkach, co pozwala na
ich kontrolowanie; Satanizm to zo, horror, rozlew krwi i straszyda. Spis ten zaczerpnem z
666BlackSun. Naturalnie zachcam was do zakwestionowania tego i poszukania na wasn rk.

{2} w hebrajskiej gematrii, (system numerologii opierajcy si na jzyku i alfabecie hebrajskim,)
symbol (waw), ma warto alfanumeryczn 6. Zatem www 666. Zaraza nie moe kontrolowa
Internetu, co ostatecznie doprowadzi do ich upadku; oczywicie to symbol Szatana w GEMATRII. Dla
nas, Ludzi, ta liczba to Kabalistyczny Kwadrat Soca.
rdo: http://pl.wikipedia.org/wiki/Gematria

{3} taki np. Sekret, czy Potga podwiadomoci J. Murphyego. W ksikach tych znajduj si
afirmacje ktre s nie tylko rozwleke i zupenie odbiegaj od tematu, ale te oczywicie wpychaj nam
ydostwo. W rezultacie taka osoba ktra nie wierzy fanatycznie w swoje uzdrowienie nie osignie nic, ale
wyle za to troch energii do plagi. Skutkiem tego moe by zwrcenie si w stron ateizmu, i pozostanie
na (nie)asce wroga = komunizm, co jest ostatecznym celem tego programu.

Prawdziwa Duchowo

Prawdziwa duchowo nie wymaga bilionowych nakadw finansowych. aosny chrzecijaski bg i
hoota mog si chwali tym jak to zniewolili miliony owiec, ale Szatan ma co, czego oni nie maj; co,
czego nigdy nie bd mie.

Ludzie Szatana przychodz do Niego dobrowolnie. Przetrwalimy wieki bez bogactw i materializmu
wrogich religii. Zebranie w lesie, na play, w domu przyjaciela, wyznawcy Szatana s tu poniewa tego
chc. Dokonalimy wyboru.

Oddajemy Mu cze z mioci, A NIE przymusu, grb, indoktrynacji czy te nacisku rwienikw bd
rodziny. W ostatecznym rozrachunku to Szatan jest zwycizc. Nawet rytuay w odosobnieniu
odprawiane s z wasnej nieprzymuszonej woli. Szatan jest kochany. Chrzecijaski bg polega na
strachu. Miejcie na uwadze to, e pienidzmi mioci nie kupisz. Jakie to oczywiste, bo religie wroga
s duchowo puste.
Copyright 2002, 2005, Joy of Satan Ministries; Library of Congress Number: 12-16457

Prawda o istotach pozaziemskich

Bdc now w Satanizmie, podczas rytuau zapytaam Szatana kim jeste?. Nie miaam pojcia.
Uwaaam Go za jakiego ducha, ale gosy w mojej gowie oraz moja z Nim interakcja wskazyway na to,
e by prawdziw istot. Bardzo szybko, w przecigu mniej ni 24 godzin od rytuau natknam si na
Luciferian Liberation Front. Wiedziaam e to bya odpowied na moje pytanie.

Spdziam wiele lat na badaniu rnych tematw okultystycznych. Miaam take wiele dowiadcze i
uczyam si w oparciu o dowiadczenia innych, tak kleru jaki i osb wieckich. Dowody na istnienie
obcych istot pozaziemskich s nieprzeparte. W egipskich obrazach i monolitach piramidy s
217
rozmieszczone i zwrcone w stron konstelacji Oriona, a ich rozstaw odpowiada dystansowi gwiazd na
pasie w tej konstelacji.[1]

Judeo-chrzecijaska biblia zawiera W BRD JAWNEJ dziaalnoci UFO. Wielu udzcych si
osobnikw wierzy, e chrzecijaski bg jest si idealn, wykraczajc poza pojmowanie wszelkiej
ludzkiej istoty. Prawda jest taka, e judeochrzecijaska biblia W KKO opisuje zazdrosn, gniewn,
zoliw i nienawistn istot jahwe / jehow, przejawiajca takie same emocje jak te u ludzi, lecz
negatywne. Obojtno na cierpienie wskazuje okruciestwo. Ta pozaziemska istota jest wiadoma
ludzkich emocjo takich jak gniew, nienawi oraz zazdro, powodujce wojny, morderstwa i
ludobjstwo, czego wikszo ludzi pragnie unikn. Pojcie mioci jest niezrozumiane i go brak. Dla
tej istoty to zaledwie sowo uywane do kontrolowania, nic ponad to. Istota ta jest, co jasne, pozbawiona
jakichkolwiek subtelniejszych emocji, nie rozumiejc pojcia mioci. Z jednej strony obiecuje ona
mio dla wszystkich swoich wyznawcw, lecz z drugiej, za spraw najmniejszej obelgi owa mio
moe potpi dan osob na wieczne ponicie oraz tortur w jeziorze ognia. Jest to skromnie mwic
bardzo obce. Ksigi starego testamentu, zwaszcza Rodzaju i Wyjcia s przepenione zbrodniami
przeciwko ludzkoci jak np. masowe morderstwa ktrych ta istota dopuszcza si nawet na wasnych
wyznawcach z powodu zachcianki.

To fakt e kady kto jest zaznajomiony z UFO i kosmitami wie e szaraki i reptiliony s pozbawione
emocji. Napisane jest take w chrzecijaskiej biblii, e gdy Mojesz poprosi o to czy mgby zobaczy
twarz boga kosmita odpowiedzia e nikt nie moe zobaczy go twarz w twarz (Wj 33:20-23). To co
naturalnie nie przypomina istoty ludzkiej.

Wielu z nas widziao Szatana. Nie ma On nic do ukrycia. Szatan i Jego Demony (oraz niektre z
aniow z chrzecijaskiej biblii oraz ich kohorty) s ras kosmitw ktr zw Nordykami.
Illustrated Goetia wydana przez DuQuette, Hyatt and Wilson, 2ga edycja 2000 autorstwa Crowleya
zawiera sporo ilustracji. Obrazy Lucifuge Rofocale oraz Vassago przedstawiaj istoty z duymi,
bulwiastymi gowami. Lucifuge jest jednym z moich Demonw Stranikw. Widziaam go. Ma du,
bulwiast gow. Jest naturalnie hybryd szaraka. Jako e mieszanka hybrydowa jest wyjtkowa, posiada
On emocje i jest przyjacielski. Valefor to take hybryda szaraka i Nordyka. Posiada du gow o
zielonkawej cerze; Clisterith, bdc kobiet, jest taka sama. Nigdy nie widziaam Vassago, lecz
ksikowe ilustracje potwierdzaj zeznania tych ktrzy Go widzieli.

Nordykw czsto mona zobaczy w otoczeniu szarakw. To s ci naturalnie wrodzy ludziom. Azazel
stwierdzi, e s odraajcy (w odniesieniu do szarakw, gdy Go o nie zapytaam podczas rozmowy
przy pomocy tablicy ouija).

Serdecznie polecam tym z was ktrzy s sceptykami przeczytanie ksiki byego pukownika Armii
Stanw Zjednoczonych Philipa J. Corso The Day After Roswell 1997. Autor demaskuje ca histori
wraz z imionami, datami i faktami oraz dokumentami wydanymi za spraw aktu wolnoci informacji. By
osobicie odpowiedzialny za dokumenty z Roswell w Army Research and Development w Pentagonie,
bdc cile pod dowdztwem generaa broni Arthura G. Trudeau, bdc take aktywnie zaangaowanym
w projekt HORIZON.

Corso wyjania realia kryjce si za Zimn Wojn podczas ktrej to Stany Zjednoczone i ZSRR
zgromadziy bro nuklearn zdoln zniszczenia Ziemi pi razy. Gdyby ktrakolwiek ze stron je
zastosowaa, oznaczaoby to samobjstwo dla caej planety. Fakty s takie, e obie wiatowe potgi byy
bardzo dobrze wiadome groby jak stanowili kosmici, ktrzy to s wrog si, zagraajc yciu
wszystkiego i wszystkich na tej planecie. Oto powd dla ktrego wszelkie prby nawizania
jakiegokolwiek sensownego kontaktu z tymi istotami przez ludzko spotkay si z unikiem. Tak Stany
Zjednoczone jak i ZSRR pracoway za naszymi plecami nad rozwojem technologii obronnej, lecz nie po
to by wykorzysta j przeciw sobie, jak to faszywie twierdz media by uksztatowa opini publiczn i
zwie masy, lecz po to aby uy jej do obrony Ziemi na wypadek moliwoci ataku obcych. Misji
Apollo 11 na Ksiyc w 1969 miaa taki sam powd. Nie chodzio tu zaledwie o eksploracj kosmosu.
Wydzia obrony by zainteresowany zaoeniem bazy na Ksiycu, ktra suyaby jako posterunek
218
rekonesansowy dla Ziemi. Wiele satelitw krcych wok Ziemi suy temu samemu celowi, by
chroni.

Corso koczy ksik dokumentacj. Wyjania jak technologia odzyskana z kraksy rozbitego statku
kosmitw w Roswell, Nowym Meksyku w lipcu 1947 zostaa odratowana i potajemnie przemycona przez
Armi Stanw Zjednoczonych do rnych laboratoriw cywilnych, zatrudniajce najlepszych
naukowcw. Naukowcy ci uywajc odwrotnej inynierii opracowali wysoko rozwinit technologi jak
mamy dzi. Pozwolia ona na zbudowanie niewidzialnych bombowcw oraz innych zaawansowanych
technologicznie broni wojskowych w celu powstrzymania kosmitw przed inwazj na Ziemi.

Sk w tym, e udao nam si odstraszy ich fizycznie, lecz nie psychicznie. Ich silny telepatyczny wpyw
jest wyczuwalny. Chrzecijaska religia i jej kohorty zaopatruj te istoty w potrzebn im psychiczn
energi. Dokadne przebadanie statku z Roswell oraz autopsja wykonana na piciu szarakach ktrzy
pilotowali UFO w ksztacie delty ujawnio ich pasoytnicz natur. Opis istoty zwanej JEDNO w
ksice Raymonda E. Flowera The Watchers take potwierdza pasoytnicz natur tych pozbawionych
emocji i erujcych na ludzkiej duszy istot. Istoty te manipuloway inynieri genetyczn oraz zmianami
do tego stopnia, e nie posiadaj ju genitaliw, moliwoci seksualnej prokreacji, emocji lub siy
fizycznej.

Badanie statku obcych wykazao e nie ma on adnych kontrolek, dnych wcz/wycz pstryczkw lub
widocznych w nim obwodw, jedynie wcicia na ksztat rk kosmitw, tak jak odciski rk w mokrym
cemencie na zewntrz Teatru Chiskiego Graumanna w Hollywood. Tam to kosmici umieszczali swoje
rce, stajc si integraln czci statku. Kierowali nim przy uyciu swej wasnej bioelektrycznoci,
potnej telepatii oraz telekinezy. Dopasowywane do ich gw opaski umieszczane na ich gowach w celu
nawigacji statkiem suyy jako wzmacniacze.

Oficerowie armii po zbadaniu ich umiecili je na swoich gowach a urzdzenia te wywoay wizje ywych
kolorw, halucynacje, prowadzc do palcych blw gowy. Odkryli dodatkowo, e opaski te
stymuloway rne czci mzgu.

The Watchers Raymonda E. Flowera bardzo obfituje w informacje w kwestii zaangaowania szarakw
w przekrt chrzecijastwa i demaskuje jedno. Zobaczcie Jesus of Bogr

Wikszo ludzi nie jest wiadoma wyszego celu Satanizmu. Ziemia zostaa namierzona jako farma
dusz.[2] Szatan jest Wyzwolicielem Ludzkoci.

Chrzecijastwo i jego kohorty to kamstwo. Szatan wraz ze
swoimi Demonami s tutaj by pomc nam wyzwoli si z
pozycji energetycznego byda trzymanego w ubojni dla bycia
poartymi przez kosmitw. Wrodzy Nordycy, dla ktrych
ludzko nie bya ju uyteczna po zakoczeniu projektu
kopalnianego dya do realizacji planu majcego na celu
unicestwienie nas. Nefilimowie ktrzy brali ony i uczyli
ludzko {1} jak Azazel czy Set, zostali wygnani, przeklci i
potpieni.

(Powyszy obrazek przedstawia Seta uczcego czowieka jak
uywa uku i strza).

Mamy do czynienia z istotami posiadajcymi moc
psychiczn, technologi, inteligencj i wiedz wiksz od naszej. Nie starzej si tak jak my; posiadaj
wiedz i technologi do zmodyfikowania swego DNA. Szatan ma ponda p miliona lat. Dana osoba
moe jedynie wyobrazi sobie kontynuowanie swojej nauki, dowiadczanie ycia i wzmacnianie siebie
nawet przez tysic lat, poziom wiedzy i zdolnoci jakie mogyby zosta uzyskane; poczcie to z bardzo
zaawansowanie rozwinit technologi.

219
Polecam tym, ktrzy wierz w straszyda i s sceptykami lektur ksiki Georga C. Andrewsa Extra-
Terrestrials Among Us wraz z powyszymi. The Day After Roswell ujawnia wszystko, poczwszy od
przykrywki, poprzez historyjki yellow journalism a po prawd, kryjc si za Gwiezdnymi Wojnami
za rzdu R. Regana i Zimn Wojn.

W duej mierze bya to zmyka i wymwka. Po co dwa wiatowe mocarstwa wytworzyyby setki gowic
nuklearnych, mogcych obrci w niwecz ca Ziemi i doprowadzi do oboplnego samobjstwa?

Przez lata ci duchowo oszukani new ageowi idioci piali na okrgo o grzechach ludzkoci i jak to my
jestemy zagroeniem dla wszechwiata z tymi naszymi broniami nuklearnymi i agresj, a jak to te
pozaziemskie istoty s cholera cudowne. Twierdz, e wysyaj zwiadowcw do naszych baz
wojskowych z broniami z altruistycznych pobudek w trosce o ycie we wszechwiecie, gdy stalimy si
dla nich zagroeniem przez nasze grzeszne postpowania. LEEEEEEE.

Ci kosmici bacznie obserwowali nasze systemy obronne aby przekona si na jakim etapie jestemy i jak
bardzo podatni na zmasowan inwazj. Stany Zjednoczone i Rosja s tego wiadome. Ci kosmici
nieprzerwanie i w sposb agresywny dziaaj aby uniemoliwi nam eksploracj kosmosu, zakcajc
starty naszych wehikuw, satelitw, powodujc problemy techniczne, a nawet zapobiegaj wrzuceniu
paru na orbit. Dziaaj poprzez zakcanie naszych sygnaw bzyczeniem oraz innymi interwencjami
elektronicznymi. migaj nam przed naszymi wykrywaczami tworzc wyskok i zachcajc nasze siy
lotnicze do brania ich sobie na ogon; testuj szybko naszych statkw powietrznych i ich zwrotno.
Chc wiedzie dokadnie na jakim etapie technologicznym si znajdujemy. Te szaraki pogryway sobie w
kotka i myszk do czasu a nie byo odpowiedzi, a si nie nadziay. Prboway take zakci wiatow
komunikacj oraz nasze systemy obronne poprzez elektryczne i magnetyczne zakcenia.

Wykorzystanie noktowizorw byoby zalet. Departament obrony posiada je, wraz z innymi
technologiami wojskowymi ktre s dla nich zagroeniem. USA i Rosja w razie inwazji planowaa
powici tylko poow Ziemi, gdyby jeden nard zosta powalony, drugi by przey.

Genera Douglas McArthur skomentowa gazecie New York Times w 1955, e zagroenie pochodzi
stamtd. Narody z caego wiata bd musiay si zjednoczy, gdy nastpna wojna bdzie wojn
midzyplanetarn.

Na Ksiycu astronauta Neil Armstrong podczas przelotu i ldowania Apollo 11 dostrzeg baz
kosmitw. Astronauci Mercury 7, tak jak inni rwnie byli namierzani przez kosmitw. Oni nie tylko
ledzili lub namierzali nasze statki powietrzne na orbicie; brzczeli take do nas, kontaktowali si z nami
i chcieli wywoa wrd naszych systemw komunikacyjnych takie zniszczenia e NASA nie raz nie dwa
musiaa przemyle kwesti bezpieczestwa astronautw w programach Mercury i Gemini. Program
ldowania na Ksiycu zosta ostatecznie zaniechany poniewa nie byo jak chroni naszych astronautw
przed grob kosmitw.

Statki kosmiczne take w sposb agresywny zakcay, nasze linie frontu obrony we Wschodniej Europie,
szukajc albo saboci albo martwych stref; testujc nasze radary by przekona si jak szybko
zareagujemy. Podczas gdy nigdy nie ujawniali tego publicznie, analitycy wywiadu wojskowego
potwierdzaj opini, e Ziemia ju jest pod wpywem jakie formy ataku wywiadowczego jednej lub
wicej kultur pozaziemskich, ktre testuj tak nasze zdolnoci jak i nasze rozwizania odnonie
samoobrony

Nasz jedyny sukces w obronie przeciwko nim, wtedy w latach 50tych i 60tych XX wieku, by gdy
moglimy im zaoy stay czujnik namierzajcy dla naszych radarw. Gdy nastpnie namierzylimy nasz
czujnik radarami, sygna za ktrymi pociski miay poda do celu, on w jaki sposb zakca ich
zdolnoci nawigacyjne, i lot pojazdw sta si nieregularny. Gdybymy mieli wiksze szczcie i mogli
wzmocni sygnay zanim si zerway, moglibymy ich w zasadzie zestrzeli. Czasami mielimy na tyle
szczcia e trafilimy w nich pociskiem zanim UFO zdyo podj jakiekolwiek dziaania wymijajce,
czego z reszt dokona powietrzny batalion Armii pociskami przeciw-lotniczymi w pobliu bazy si
lotniczych Ramstein w Niemczech w maju 1974r. Pojazd kosmiczny rozbi si w dolinie. Zosta on
220
nastepnie odzyskany i przetransportowano go drog lotnicz do Nellis Air Force Base w Nevadzie.
Kraksa z Roswell bya inna. Istniao wiele spekulacji e sprowadzenie pojazdu kosmitw na ziemi w
okolice pustyni w Nowym Meksyku w 1947r. byo poczeniem efektu byskawicy podczas pustynnej
burzy oraz naszego wytrwaego namierzania radarami w Alamogordo i 509 oddziau si powietrznych
Stanw Zjednoczonych.

New age skupia si na mioci, mioci i jeszcze raz mioci oraz ciemie potrjnego powrotu i innych
takich. To nic innego jak bliski krewniak chrzecijastwa ktry czyni ludzi gupich i na tyle naiwnych e
tym podaj bezbronnymi.

Szatan i Demony chc nam pomc. Szaraki posiadaj olbrzymie zdolnoci telepatyczne wraz z
urzdzeniami do ich wzmacniania. Chrzecijastwo i cieka Prawej Rki to oszustwo. Ludzie s gupi i
oszukiwani.

Robert Bauval and Adrian Gilbert The Orion Mystery: Unlocking the Secrets of the Pyramids
William Bramley The Gods of Eden
-------------------------------------------------------------------------
{1} Fragment ten mwi sam za siebie: Rdz 6: 2-4
2 Synowie Boga, widzc, e crki czowiecze s pikne, brali je sobie za ony, wszystkie, jakie im
si tylko podobay.
3 Wtedy Pan rzek: Nie moe pozostawa duch mj w czowieku na zawsze, gdy czowiek jest
istot cielesn; niechaj wic yje tylko sto dwadziecia lat.
4 A w owych czasach byli na ziemi olbrzymi; a take pniej, gdy synowie Boga zbliali si do
crek czowieczych, te im rodziy. Byli to wic owi mocarze, majcy saw w owych dawnych
czasach."

Zamiast Nefilim, najczciej spotkacie si z takimi tumaczeniami okrelajcymi naszych Bogw:
Olbrzym, Gigant, Mocarz, Mczyzna-Gigant. Jedynie biblia w Przekadzie Nowego wiata, 1997,
uywa nazwy Nefilim.

Poniewa szaraki, gady i inne kosmiczne taatajstwo wizi nas na Ziemi i niewoli naszego
Satanistycznego Ducha, moemy zapomnie o lotach midzygwiezdnych tak dugo jak oni tu s chyba
e zaczniemy co z nimi robi.

Ciekawostka obecny premier Rosji (od 8 V 2012r.), Dmitrij Anatoljewicz Miedwiediew, w wywiadze
ujawnia fakty o tym, e kady prezydent dostaje teczk z informacjami o obecnoci kosmitw na Ziemi.
Reakcja dziennikarzy wyranie ujawnia pomylno ydowskiego programu w znieczulaniu gatunku
Ludzkiego na ich obecno, a mianowicie: nje wjeem. Bo wszak czemu bydo (hebr. goy) ma
wiedzie o tym, kto jest ich prawdziwym pasterzem? A w zasadzie rzenikiem

A tutaj rzd USA mwi o (utajone) ktrzy mog (utajone), w celu cakowitego (utajone). To chyba jasne,
e sprawa inwazji obcych oraz ich obecnoci na Ziemi jest zamiatana pod dywan inaczej Prawda by
wysza na jaw Ups, za pno na szczcie gatunku Ludzkiego.

Wojna w Niebie

Woja w niebie odbya si, a dokadnie w przestrzeni kosmicznej. Szatan i Staroytni Bogowie przegrali
bitw w tej wojnie z racji tego, e wrg by liczniejszy. W bardziej zaawansowanych wiatach wojn
prowadzi si duchowo i angauje si do tego energi psychiczn oraz dusz. Szatan i Dawni Bogowie
zostali przeklci.

Wrg przeszed od razu do Egiptu, centrum duchowej wiedzy nauki po tym jak zniszczyli Atlantyd, i
zaatakowali tamtejsz ludno. Miaa miejsce prba zniszczenia staro-dawnego zakonu religijnego.
Biblioteki byy palone i dziesitkowane, a miejsca nauki, witynie, szkoy i tym podobne byy puszczane
z dymem, co miao na celu zniszczenie wszelkiej pamici o Dawnych Bogach.
221

Pogascy Kapani i Kapanki byli masowo mordowani. Po tym na scen wesza judeo-chrzecijaska
biblia. Zostaa ona napisana w celu stworzenia i wymuszenia fikcyjnej przeszoci oraz zostaa
natchniona niewyobraaln iloci psychicznej mocy aby wierzono w te kamstwa.

Istnieje wiele dowodw na oczywist dziaalno UFO. Malowida szarakw na cianach niektrych
wity i w piramidach Egiptu. Przewicie na rodek strony tego linku gdzie wida fotografi piramidy i
zobaczcie na zdjcia poniej.

Co do islamu, sugusy nazarejczyka nie odrobiy swej pracy domowej zbyt dokadnie w kwestii
zniszczenia przeszoci. Gabriel (ktry by kosmit bardzo czsto odwiedzajcym Ziemi) pojawi si
przed Mahometem i niosc program zagady ludzkoci podyktowa mu nauki islamu. Gabriel
poinstruowa go te e wszyscy maj zosta przecignici na islam. Poskutkowao to jeszcze wiksz
rzezi i rozlewem krwi, wojnami oraz nieszczciem gorszymi ni wszystkie wojny polityczne razem
wzite. Chrzecijan uczono by odrzucili nauki z zewntrz i nie suchali faszywych prorokw. Posuyo
to kosmitom do realizacji wicej ni jednego celu. Nie tylko skazao nas to na potpienie w kwestii
technologicznej oraz duchowej, lecz doprowadzio do masowych mordw i rozlewu krwi ktry z tych
wojen wynikn. Mona by pewnym, e na wojny te psychiczny wpyw mieli kosmici, kontrolujcy tych
ktrzy ulegli tym zakamanym naukom. Tutaj macie wicej dowodw na dziaalno UFO widoczn w
staroytnych malowidach z nazarejczykiem i haastr.
Copyright 2003, 2005, Joy of Satan Ministries; Library of Congress Number: 12-16457

Powizania z Orionem


222
Zwrcie uwag na sposb w jaki pasy s zwizane u Bogw

223


Zwrcie uwag na pozycj zapisanej tabliczki i rami Totha. Identyczna jak w konstelacji Oriona, ale
odwrcona jak wszystko w Satanizmie; przekazujc wan wiadomo.

Ludzie w naszych yciach

My jako Satanici stanowimy niewielk grup, lecz nasza liczba ronie z dnia na dzie w przeciwiestwie
do religii wiodcych. Istniej niestety w naszych yciach ludzie powanie zindoktrynowani
chrzecijastwem i innymi pustymi naukami. wita, schadzki rodzinne i tego typu mog by czasem
prby dla wielu z nas.

Chrzecijanie czuj si silni w grupie innych owiec ktre ich wespr, ale gdy postawieni s twarz w
twarz, tylko garstka jest odwana. Widziaam jak ci ludzie zwijali si gdy brakowao im argumentw. S
tak sabi i zaleni od innych. Ju nie jeden chrzecijanin zrezygnowa przeze mnie z pracy. Tworz
konflikty ktrych nie mog rozwiza. Wikszo tylko gada dla samego gadania i to tyle.

Byam ateistk przez ponad pitnacie lat. Nienawidziam chrzecijastwa i ich nauki jeszcze bardziej ni
przecitny ateista. Moje blunierstwa sprawiay, e ludzie ci dosownie si kulili. Par lat temu gdy
pracowaam na trzeci zmian w restauracji caodobowej, jaki miczak przychodzi tam i siada przy
ladzie. Pewniej nocy ten osobnik wpieprzy si do rozmowy ktra go w ogle nie dotyczya midzy mn
a LaVeyaskim nastolatkiem. Powiedziaam mu co sdz i wyszam, gdy moja zmiana si skoczya a
ten si zamkn. Gdy ju wyszam, (mj syn take tam pracowa jako kelner) chrzecijaski cienias
podlaz do niego i zacz pieprzy o bogu. Mj syn wrzasn PIERDOLI BOGA! Kole natychmiast
si przestraszy.

Wikszo chrzecijan jest saba, czy to wsppracownicy, rodzina, czy ktokolwiek. Rzadko kiedy
zobaczycie jednego stawiajcego si paru naszym. Oczywicie jeli chrzecijanie s w grupie przeciwko
jednej osobie najczciej sytuacja jest odwrotna. Trzej chrzecijanie grozili mi fizyczn przemoc
224
zaczepiajc mnie jak wychodziam z biblioteki publicznej. Powiedziaam im co myl o ich nazarejczyku.
Wywizaa si naturalnie ostra wymiana zda a tamci trzej w kko powtarzali te gupie frazesy bez
jakichkolwiek logicznych lub racjonalnych argumentw. Jedyne co mieli do zaoferowania to ta
potencjalna fizyczna przemoc i nic poza tym. Jeden z tych baznw by pastorem. Dowiedziaam si o
tym pniej po tym jak rozpoznaam go podczas reklamy telewizyjnej w ktrej reklamowa swj koci.
Nie wycofaam si, a gdy zobaczyli e konfrontacja poskutkowaaby czym jeszcze, odeszli. Ju z
wieloma si tak kciam, i za kadym razem odchodzili nie majc adnych argumentw. Zaczynaj
ktnie ktrych nie mog skoczy.

Wikszo chrzecijan zmierza do nikd. Szatan daje nam si ktrej oni nie maj. Patrz na nich i widz
jak saba wikszo z nich jest, jak bardzo potrzebuj i s zaleni od akceptacji innych. Tego typu rzeczy
w pierwszej kolejnoci wiod ich do chrzecijastwa. Szatan, ze wzgldy na swoj natur, kroczy
samodzielnie. Nie ma tam adnego ciupciana i lizania dupy lub podporzdkowywania si
oczekiwaniom bd standardom innych. Jestemy grup elitarn. Nie kaniamy si nikomu. Mamy moc
by ich roznie i splun im w twarz, a oni o tym te dobrze wiedz.

Chrzecijanie mwi, e bd si za mnie modli, mwi im w zamian e si za nich take pomodl, a
oni zaczynaj si martwi. Widziaam na wasne oczy co si dziao z durniami ktrzy byli na tyle gupi
eby si za mnie modli. Szatan i Demony karz tych, ktrzy nas nkaj, nie zawsze od razu, ale dajcie
temu troch czasu.

Uwzgldnianie tych, o ktrych si troszczymy i kochamy w naszych rytuaach moe zdziaa cuda. Co do
tych nam obojtnych; a kogo oni obchodz? Kto potrzebuje ich oraz ich maostkowej durnowatoci? Jeli
chodzi o mnie, oni nawet nie istniej. S tak sabi e nawet cisza im przeszkadza. Mnie ona przynosi
spokj.

-Wysoka Kapanka Maxine Dietrich
Copyright 2002, 2005, Joy of Satan Ministries; Library of Congress Number: 12-16457

Przykazania Szatana

Szatan podyktowa bezporednio Al-Jilwah prorokowi Jezydw, Szeikowi Adi w XII w. Al-Jilwah
stanowi najwaniejsz doktryn w Satanizmie i powinna by znana kademu Satanicie. Zapytaam
Szatana czy Al-Jilwah pochodzi od niego, a On to potwierdzi, dodajc przy tym, e muzumanie
pozamieniali niektre z doktryn Jezydw. Nauczyam si ich na pami jaki czas temu, i od tamtej pory
zawsze byy pomocne i stanowiy dla mnie pocieszenie, zwaszcza gdy czuam si zagubiona {1}.

Wszystkie moje nauki mona atwo stosowa we wszystkich czasach i warunkach.
Ucz i prowadz tych, ktrzy przestrzegaj moich zalece

Sprawuj wadz nad wszystkimi istotami i nad sprawami wszystkich tych, ktrzy znajduj si pod
opiek mojego wizerunku.
Jestem zawsze obecny by pomc wszystkim ktrzy mi ufaj i woaj mnie w czasie potrzeby.

Pozwalam kademu postpowa zgodnie ze swoj natur, ale ten, kto mi si sprzeciwia, gorzko tego
poauje.

aden bg nie ma prawa wtrca si w moje sprawy, i uczyniem to konieczn zasad, e kady bdzie
powstrzyma si przed czczeniem wszystkich bogw.

Gdy przychodzi pokusa, daj moje przymierze temu, ktry mi ufa.

Nie pozwalam na przyjazne zwizki z innymi ludmi,

ani te nie pozbawiam tych, ktrzy s moi z czegokolwiek co jest dobre dla nich.
225

Ukazuj si w rnorodny sposb tym, ktrzy s wierni i znajduj si pod moimi rozkazami.

Prowadz prost drog bez objawionej ksigi; kieruj waciwie moich ukochanych i wybranych w
niewidoczny sposb.

Trzy rzeczy s przeciwko mnie i nienawidz trzech rzeczy.

Jednak ci, ktrzy dochowuj moje tajemnice otrzymaj spenienie moich obietnic.

Jest moim pragnieniem, aby wszyscy moi wyznawcy zjednoczyli si w wizi jednoci, aby ci, ktrzy s
bez nie zwyciyli nad nimi.

wszyscy ci, ktrzy przestrzegali mych przykaza, odrzucie wszystkie nauki i powiedzenia tych, ktrzy s
bez. Nie nauczyem ich, ani te nie pochodz one ode mnie.

szanujcie mj symbol i wizerunek, jako e przypominaj wam o Mnie.

Sprawuj wadz nad wszystkimi istotami i nad sprawami wszystkich tych, ktrzy znajduj si pod
opiek mojego wizerunku. Jestem zawsze obecny by pomc wszystkim ktrzy mi ufaj i woaj mnie w
czasie potrzeby.

Szatan jest zawsze sowny. Wielu z nas bardzo dobrze zdaje sobie spraw z tego jak nasze ycia ulegy
zmianie po zadedykowaniu si Szatanowi. Przywraca nas na waciwy tor, prowadzi nas i kieruje na to,
co powinnimy robi aby by skupionymi oraz szczliwymi. Gdy dedykujemy Mu dusz, jestemy
zawsze pod Jego ochron i jest On zawsze dla nas. Szatan ZAWSZE mi towarzyszy. Miewaam czasami
problemy a Ojciec Szatan przyby do mnie zanim zdyam poprosi i poratowa mnie.

Ufanie Ojcu Szatanowi jest bardzo wane. Pracuje On z kady z nas by wzbudzi nasze zaufanie. Jest
szczery, prawdomwny, sowny i dotrzymuje sowa. Nie raz nie dwa idzie nam na rk.

Pozwalam kademu postpowa zgodnie ze swoj natur, ale ten, kto mi si sprzeciwia, gorzko tego
poauje.

Szatan pragnie abymy byli szczliwymi osobami. Wolno nam dowoli dogadza sobie wedug naszych
fetyszy, upodoba, osobistych gustw, itd. oto dla czego jestemy szczliwsi ni reszta.

aden bg nie ma prawa wtrca si w moje sprawy, i uczyniem to konieczn zasad, e kady bdzie
powstrzyma si przed czczeniem wszystkich bogw.

Ci ktrzy czcz innych bogw staj si zagubieni i podatni na wszelkiego rodzaju wpywy. Wane jest
aby pozosta w skupieniu. Naszym Bogiem dla nas jako Satanistw jest Szatan i nie ma potrzeby
wzywania innych bogw. Demony dziaaj jako obrocy i kieruj nas bymy byli silni w Szatanie. Mog
take dziaa jako mediatorzy gdy pracuj z nami bezporednio, lecz nie oddajemy Im czci.

Gdy przychodzi pokusa, daj moje przymierze temu, ktry mi ufa.

Pokusa przychodzi najczciej w formie strachu. Niektrzy, gwnie ze strachu zwrcili si do wroga.
Wrg nie suy tak czy inaczej niczemu dobremu w szczliwym yciu i powinno si go unika za
wszelk cen.

Nie pozwalam na przyjazne zwizki z innymi ludmi,

W kwestii fraternizacji z tymi bez, ile to ju razy czytalimy o (w samych e-grupach*) lub bylimy
bezporednio dotknici problemami przez chrzecijan? Wikszo z nich bdzie prbowaa nas nawrci,
a ju zwaszcza jeli dowiedz si, e jestemy Satanistami. Niewielu, jeli w ogle jacykolwiek z nich
226
maj nastawienie typu yj i daj y znanym Satanistom. Prawie wszyscy bd si za nas modli co z
kolei sprowadza na nas psychiczne udrki, a te mog by bardziej ni mczce. Co do zatwardziaych
muzumanw, u nich jest tak, e jeli nie zdoaj kogo nawrci, posuwaj si do morderstwa. Wielu
Jezydw byo masowo przez nich mordowanych.

ani te nie pozbawiam tych, ktrzy s moi z czegokolwiek co jest dobre dla nich.

Szatan zna kadego z nas dogbnie i wie co jest w naszym najlepszym interesie. Wikszo rzeczy o
ktre Go prosimy od Niego daje nam i jestemy szczliwi. Szatan to nasz Bg Stwrca i dostrzega
rzeczy, ktrych my nie widzimy. Widzi jak kto lub cos jest dla nas ze lub moe nas skrzywdzi. Ufanie
Mu jest niezwykle istotne, gdy On ma wszystkie dane; my nie.

Ukazuj si w rnorodny sposb tym, ktrzy s wierni i znajduj si pod moimi rozkazami.

Indywidualno posiada dla Szatana ogromne znaczenie i chce On aby kade z nas roso i rozwijao
swoj wasn unikalno. Chce abymy byli sob. Wszyscy jestemy dla Niego bardzo wani na swj
niepowtarzalny sposb. Bdc z Nim, co jedna osoba dowiadczy, inna moe nie i vice versa. Oglnie
rzecz ujmujc, wielu z nas miao podobne dowiadczenia, duchowe wydarzenia i widziao te same rzeczy.

Prowadz prost drog bez objawionej ksigi; kieruj waciwie moich ukochanych i wybranych w
niewidoczny sposb.

Szatan przychodzi do nas. Nie musimy spdza naszych y nad stertami materiau prbujc dostrzec w
tym jaki prbujc znale Boga. Szatan obcuje z kadym z nas na swj sposb. Prowadzi kadego z
nas i kieruje nami abymy mogli osign spenienie oraz yciow satysfakcj.

Trzy rzeczy s przeciwko mnie i nienawidz trzech rzeczy.

Tymi trzema rzeczami s chrzecijaska trjca oraz trzy religie judaizm, chrzecijastwo i islam.
Wszystkie potpiaj i gosz sowa przeciwko Szatanowi zastpujc Go faszywym bogiem.
Nieszczcia chodz trjkami. Ta trjca gadaa niewypowiedzian ilo ohydnych kamstw o Szatanie i
Jego Demonach ktrzy s Prawdziwymi Bogami. Zasypali oni ludzko oraz Ziemi cierpieniem i
nieszczciem. S naszymi wrogami!

Jednak ci, ktrzy dochowuj moje tajemnice otrzymaj spenienie moich obietnic.

Z racji tego, e Szatan pojawia si nam w przerny sposb, moe nam ujawnia niektre ze swych
tajemnic jednostkowo. Bdziemy wiedzie czym s. Zrobi dla mnie wiele i tak samo wiele mi wyjawi.
Poleci mi natomiast abym pewne tajemnice zachowaa dla siebie. Szatan traktuje nas wszystkich
osobicie miejcie to na uwadze. Dotrzymywanie Jego tajemnic stanowi wan kwesti. Jeli macie
jakiekolwiek wtpliwoci co do tego czy ujawnia cokolwiek, po prostu zapytajcie Go a On albo wam
powie albo otrzymacie jaki znak.

Jest moim pragnieniem, aby wszyscy moi wyznawcy zjednoczyli si w wizi jednoci, aby ci, ktrzy s
bez nie zwyciyli nad nimi.

Szatan chce abymy dziaali wszyscy wsplnie i zjednoczyli si. Mamy odoy na bok wszystkie
dzielce nas osobiste rnice i dziaa jako druyna. Chrzecijaski bg i reszta dziaaj by midzy
Satanistami panowaa niezgoda, konflikty i podziay.

Mk 3:26 Jeli wic szatan powsta przeciw sobie i wewntrznie jest skcony, to nie moe si osta, lecz
koniec z nim.

Jedno ma olbrzymie znaczenie. Jeden sam, razem silni. Szatan nie pochwala wewntrznych ktni
midzy swoimi ludmi. Ci ktrzy s ofiar ktni powinni z bratem lub siostr w Szatanie powinni i do
Niego a On zajmie si sytuacj. Ci, natomiast, ktrzy szkaluj innych Satanistw i rzucaj na nich kltwy
227
sprowadzaj na siebie gniew Belzebuba. To On zajmuje si delikwentami sprawiajcymi problemy oraz
niszczcymi jedno, a konsekwencje mog by nieprzyjemnie.

odrzucie wszelkie nauki i powiedzenia tych, ktrzy s bez. Nie nauczyem ich, ani te nie pochodz one
ode mnie.

W kwestii odrzucania nauki i powieci tych bez, powiedzenie garbate in, garbate out -mieci wkadasz
mieci wyjmujesz idealnie to obrazuje. Wystarczy tylko spojrze na chrzecijan i muzumanw jak s
zagubieni i duchowo niezrwnowaeni. Pod chrzecijask mask umiechu znajduje si nieszczcie,
bez wzgldu na to jak bardzo bd temu zaprzeczali i okamywali was. Nauki chrzecijan, pasoydw i
muzumanw s anty-yciowe, pozbawione wszelkiej duchowoci, i wiod swych wyznawcw w d ku
duchowemu zuboeniu, kamstwom, zagubieniu i zmieszaniu.

O wy, ktrzy we mnie wierzylicie, szanujcie mj symbol i wizerunek, jako e przypominaj wam o
Mnie.

Gdy byam nowa w Satanizmie czytaam Satanistyczn Bibli LaVeya. Nie miaam wtedy za duo mebli
i ukadaam ksiki w rzdzie pod cian. Zrobiam tak samo z moj Satanistyczn Bibli. Cos nie
pozwalao mi zasn i mczyo mnie ebym wzia Bibli z podogi. Wstaam i woyam j na pk
szafki. Od tamtej pory zakupiam par szafek na ksiki. Zawsze musimy traktowa wite ksigi,
biuteri czy cokolwiek innego co symbolizuje Ojca Szatana z najwyszym szacunkiem i trosk.

Ojciec Szatan bardzo wczenie wywar na mnie wraenie odnonie wagi Al-Jilwah. Nauczyam si na
pami wikszo z niej i pomoga mi ona ogromnie.
-Wysoka Kapanka Maxine Dietrich

Wiele kaza na tej stronie byo najpierw napisane w e-grupie Joy of Satan.
Copyright 2003, 2005, Joy of Satan Ministries; Library of Congress Number: 12-16457
---------------------------------------------------
{1} zanim kto wpadnie na pomys typu CO!? Kolejne doktryny? Kolejne sztywne zasady
postpowania?!, zastanwcie si najpierw nad tym, czy to, co zawiera Al-Jilwah jest naprawd
SZTYWNE. Bardzo moliwe, e na ciece Duchowego Satanizmu spotkacie si z zarzutem
dogmatyzmu zwaszcza ze strony osb, ktre kurczowo trzymaj si judeo-chrzecijaskiej
mentalnoci i za adne skarby wiata nie zajrz do JoSa. Poprzez tak mentalno widz w Duchowym
Satanizmie suszn form judeo-chrzecijastwa co takiego, podobnie jak to zwyrodnienie jest fikcj.

Islam

Islam to ga chrzecijastwa. Religia ta sprowadzia na ras ludzk niewysowione cierpienia, wojny, i
nieszczcia. Po bliszym przyjrzeniu si znajdziemy te same obce, pozaziemskie postacie.
Chrzecijaski anio Gabriel pojawi si Mohammedowi i zaszczepi mu wicej tych anty-yciowych
nauk w formie islamu, ktrych celem jest dalsze zniewolenie ludzkoci i tworzenie wicej konfliktw
oraz wojen.

W porwnaniu do aniow Szatana, Demony ucz i pomagaj ludzkoci (jeli traktuje si Je z
szacunkiem). Mt 7:20 Tak wic po owocach poznacie ich
Kobiety traktowane s gorzej ni zwierzta w krajach islamskich. Przypominam sobie najokropniejsze
zdjcie modej jemeskiej kobiety z acuchem pciarwki przebitym przez jej rami. Jej
przestpstwem bya ucieczka od jej okrutnego islamskiego ma, a pochwycono j.

Afgaskie kobiety musz nosi szaty zakrywajce ich cae ciao. Wygldaj przez may otwr, siatk.
Jeli przez przypadek odsoni troch skry, s bite maczugami przez islamskich mczyzn.

Islamskie kobiety musz take i metr za swymi mami na ulicach. Tylko w czasie wojny zmuszane s
do chodzenia metr przed nimi w wypadku min przeciwpiechotnych.
228

Zjadaj one pozostaoci z talerzy da swych mw oraz wszelkich mskich goci jakich zaproszono. S
traktowane gorzej ni psy.

Nie dziwota e s tak chtne do wysadzania si w powietrze. Co to za ycie? Traktowa drug osob w
tak ohydny sposb pod rzdami potwornego krwiopijcy ktrego zw allahem. Dochodzi do tego, e
musz si wysadza no i gdzie ten cay allah?

*Link to the murderous teachings of the Koran
Copyright 2002, 2005, Joy of Satan Ministries; Library of Congress Number: 12-16457

Muzyka: dar Szatana dla Ludzkoci

Diabe zawsze by znany z tego e gra najlepsz muz; wiadomo ju to od wiekw. Gdy nie byy pod ich
cis i tamszc kontrol kocioa, ten by bardo podejrzliwy w stosunku do literatury, teatru i sztuki
{1}. Szatan to mistrz skrzypiec i fletu. Giuseppe Tartini, woski kompozytor z XVIII w. zosta natchniony
przez Szatana gdy Ten pojawi mu si we nie. Usysza Szatana grajcego na skrzypcach. Powiedzia, e
bya to najpikniejsza muzyka jak kiedykolwiek sysza. Nieopisanie wrcz pikna. Natychmiast si
obudzi i usiowa j zapisa, lecz nigdy nie wychodzia mu tak samo. Zrobi co w swojej mocy by j
odtworzy. Wyda j i nazwa Diabelskim Trylem {2}

Dziewitnastowieczny skrzypek Niccolo Paganini pad podejrzeniom jakoby spiskowa z Diabem.
Innymi sowy nikt nie mg napisa ani gra niczego tak piknego bez pomoc Szatana. Tutaj koci
chrzecijaski porednio przyznaje e pikno Szatana przewysza to, co oni czcz.

Modest Musorgski skomponowa Noc na ysej Grze {3}. Muzyka ta przed-stawiaa sabat czarownic.
W oryginale to Szatan tryumfowa u szczytu utworu, lecz byo to za duo dla jego chrzecijaskich
rwienikw. Nikoaj Rimski-Korsakov zmieni to, koczc kawaek dwikiem dzwonw kocielnych.

Szatan zainspirowa take Karla Orfa w jego nie gdy pisa Carmina Burana {4}. Muzyka ta jest
najlepiej znana z cieki dwikowej z filmu Omen. Orff powiedzia swej onie e gdy komponowa
muzyk wielokrotnie widzia Demony w swoich snach.

Jazz jest przyrwnywana z Szatanem. Rytmiczne tempo, tace jakie ta muzyka inspirowaa, i oczywicie
daa pocztek rock nrollowi.

Muzyka od zawsze bya wielkim przyjacielem czowieka. agodzi napicia, relaksujc lew (logiczn)
stron mzgu aby w prawej mogy si zamanifestowa nowe pomysy i rozwizania, podobnie jest z
reszt z medytacjami. Szatan moe do nas przemawia poprzez muzyk. Czyni ona wiele czynnoci
przyjemniejszymi. Praca leci szybciej, szybsze tempo moe nas przyspieszy, kojce dwiki uspokoj
nastrj, a intymne zblienie przy muzyce bdzie bogoci.

William Blake stwierdzi raz e prawdziwa poezja jest dzieem Diaba. Szatan obdarza nas
kreatywnoci. Pracuje nad tym, aby wydoby kreatywno u wszystkich swych uczniw. Wraz z Nim
uczymy si i roniemy jako indywidualici. Kade z nas jest wyjtkowe.

Wrg chce, abymy wszyscy byli bezbarwnymi klonami i dronami. Zobaczcie na kobiety Talibw, na
chrzecijaskich klakierw, na amiszw oraz na chasydzkich ydw z tym ich sztywnym dress-codem.
Nie ma tam miejsca na jakkolwiek kreatywno. Szatan stoi po stronie wolnoci i indywidualnoci.
Copyright 2002, 2005, Joy of Satan Ministries; Library of Congress Number: 12-16457

{1} Wj 20:4 Nie bdziesz czyni adnej rzeby ani adnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani
tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemi! dla tego hajda niszczy, pali i
grabi wszelkie dziea sztuki!

{2} Tartini Violin Sonata in G minor Devil's Trill Sonata
229

{3} Mussorgsky - Night On Bald Mountain

{4} Carl Orff

Zo

S ludzie ktrzy gadaj jakby wiedzieli o czym i chc zgrywa zuyh. S pochonici paplaniem jaki to
Szatan jest zy, lecz nie wiedz o Nim nic. Ich pojcie tzw. za jest niczym innym jak pojciem
kulturowym. Garstka ma pojcie o tym co znaczy to sowo i s bardzo prostolinijni w swym myleniu.
Szatan wykracza poza dobro i zo.{1} Osobnicy ci cile stosuj si do chrzecijaskich nauk
odnonie Szatana. Tak naprawd s oni chrzecijanami, nie Satanistami, gdy podaj za tym, co mwi
chrzecijastwo. yj kurczowo trzymajc si swoich specyficznych kulturowych tabu. Prawdziwy
Satanizm to wolno, a nie ycie wedug ogranicze chrzecijaskich nauk odnonie tego co *powinno*
by ze. Brak im perspektywy i zrozumienia. To co postrzegane jest jako ze w jednej kulturze moe by
pozytywne w innej.

Satanizm to duchowo gboka i transformujca, wymykajca si ludzkiemu pojmowaniu dobra i za.
Ludzie ktrzy kurczowo trzymaj si poj Halloweenowych, boogeymana, trupw i potworw nie maj
bladego pojcia o Szatanie i prawdziwym Satanizmie.

Aby by wolnym, trzeba przeprogramowa swj umys. Dana osoba moe wznie si na wysze
poziomy zrozumienia tylko wtedy jeli bdzie patrze na ycie swoimi wasnymi oczami. Zbyt wielu
ludzi dwiga w sobie wartoci zaszczepione przez spoeczestwo zamiast postrzega rzeczy takie jakimi
s i by sob.

Gdy dedykujemy nasze dusze Szatanowi (ci z nas ktrzy zdecydowali si na to) drzwi staj przed nami
otworem. To olbrzymi krok, wykraczajcy poza konformizm, jaki nam nawrzucano przez spoeczestwo.
Tutaj to wanie przekraczamy uproszczony, czarno-biay schemat mylenia i zaczynamy postrzega
rzeczy naszymi wasnymi oczami.
Copyright 2003, 2005, Joy of Satan Ministries; Library of Congress Number: 12-16457
--------------------------------------
{1} najczciej tacy ludzie, po graniu w zbyt duo gier i naczytaniu si ksiek fantasy, yj w swym
wyimaginowanym zuym le, ubierajc si na czarno w czer czarniejsz ni najczarniejsza czerni do
nieskoczonoci, pokazujc wszem i wobec jacy to oni s mhrroczni, yjc swoim mhrrocznym
mhrrokiem, chodzc przygarbieni i patrzc na innych z pode ba mruc oczy o ile to jest przemiewcze
i cukierkowate, o tyle istniej odwrotni chrzecijanie, opisani w artykule poniej paragrafu do ktrego
odnosi si ten przypis. Osobnym przypadkiem jest ydowska kabaa z klifami; Drzewo mierci / Nocy
tam rozrnia si zo szare, czyli zwyke przestpstwa, oraz zo metafizyczne, czyli odejcie od Boga
poprzez pogbienie Upadku Czowieka, jaki nastpi w Ogrodzie Eden innymi sowy kolejna fikcja, i
to bardzo niebezpieczna.

ycie na wysokich obrotach

Wikszo ludzi, zwaszcza tu w Stanach yje w biegu; fast foody, szybkie cza, szybki serwis, chc-to-
na-wczoraj itd. duch wiata tak nie dziaa. Bd to ustawicznie podkrelaa: CIERPLIWO,
WYTRWAO i POWICENIE.

Nie widziaam ani nie porozumiewaam si z Demonami przez par miesicy od momentu mojej
dedykacji. Pamitam jak widziaam Furackusa i Elyth na moim otarzu. Byo to sze albo wicej
miesicy po mojej dedykacji. Azazela spotkaam dopiero po ok. trzech miesicach od tamtego
wydarzenia. Azazel jest moim Gwnym Demonem Stranikiem, i jestem z Nim bardzo blisko. Nigdy nie
wiedziaam te, e Lucifuge Rofocale jest take moim Demonem Stranikiem. Ma niezwyky gos i mwi
z lekkim akcentem. Pamitam, e przemawia do mnie gdy byam nowa, lecz nie miaam wtedy pojcia
kim by, cho wiedziaam e to Demon.
230

Szatan jest bardzo stanowczy w kwestii cierpliwoci. On i Jego Demony czekali tysice lat na ludzko.
Nie jest tak, e kto si dedykuje a tu buch Demon si zjawa, pstryka palcami i ju. Relacj buduje si
powoli, cierpliwie, wytrwale i z powiceniem.
-Wysoka Kapanka Maxine
Copyright 2003, 2005, Joy of Satan Ministries; Library of Congress Number: 12-16457

Odpowiedzi

Wczorajszej nocy w radiu syszaam piosenk ex-Beatlesa Georgea Harrisona My Sweet Lord. Utwr
ten skupia si na Lordzie Kriszna A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Wielu potwornie
zamonych i sawnych ludzi poszukiwao odpowiedzi na sens ycia. Guru Kriszna A.C. Bhaktivedanta
Swami Prabhupada nie da Harrisonowi adnego pierwszestwa po mimo bogactwa Beatlesa, std
piosenka. Nihil novi, gdy wielu jest zagubionych. Szatan daje nam wiedz i zrozumienie. Wiem teraz
wicej ni kiedykolwiek mi si wydawao e bd. Wiedza sprawa, e czuj si bezpiecznie po mimo
tego, e jest jeszcze wiele przede mn do nauki. Wiedza sama w sobie jest bezkresna.

Jest ona kluczem do wszystkiego. Zrozumienie ycia, poczucie pewnoci wraz z poczuciem zmierzania
do celu jest niezwykle wane przy rozwoju tak duchowym jak i osobistym. Wielu joginw, mistrzw
sztuk walki oraz innych posiada moc, ale nie posiadaj wiedzy odnonie tego jak ich uy. Bez teje
wiedzy zdolnoci ich s bezuytecznie w wielu dziedzinach, no, moe poza chodzeniem na rozarzonych
wglach jak to robi fakirzy i rozwalaniem desek oraz cegie.

Szatan pokazuje nam drog abymy roli w moc, oraz jak moemy wykorzysta dan moc by by
najlepszymi jak tylko si da. Wikszo ludzi nie posiada adnych duchowych odpowiedzi. ycie staje
si kopotliwe i pozbawione sensu. Depresja, narkotyki i alkohol, zagubienie, niepewno oraz apatia s
dolegliwociami wielu, bez wzgldu na bogactwo i saw.

Szatan jest dawc wiedzy. Uczymy si gdy jestemy gotowi. Zauwayam, e Demony s najlepszymi
nauczycielami. To czego mog nas nauczy znacznie wykracza poza to co wie przecitny czowiek. Czas
i cierpliwo to mus. Uczymy si gdy podamy ciek, jestemy gotowi i otwarci. Szatan i Jego
Demony s zawsze dla nas, z odpowiedziami na nasze pytania by nam pomc i poprowadzi.
-Wysoka Kapanka Maxine Dietrich
Copyright 2003, 2005, Joy of Satan Ministries; Library of Congress Number: 12-16457

Waga Satanistycznych rytuaw

Rytuay s dla nas jako Satanistw jedn z najwaniejszych rzeczy jakie moemy robi. Bdc now,
Szatan podkreli jak wag posiada odprawianie regularnych rytuaw, co teraz czyni z reszt z moim
bliskim znajomym, ktry niedawno si zadedykowa. Mamy najlepszego Boga jaki moe by, i wane
jest abymy pokazywali Mu jak bardzo to doceniamy. Rytuay to nasz osobisty czas dla Ojca Szatana
oraz nas i s bardzo dobre dla duszy.

Regularne rytuay daj nam take okazj na upust emocji, lub stanowi czas kiedy to moemy
porozmawia z Ojcem Szatanem o naszych yciowych troskach. On zawsze nas syszy i jest gotw
zawsze na wysucha. Rytuay wzmacniaj take wi z Nim.

Zawsze staram si robi rytuay przynajmniej raz w tygodniu. Wikszo z nich skada si z oddawania
czci i dzikczynienia. Ojciec Szatan zawsze o mnie dba i czyni mnie szczliw. Ostatnio przydarzyo mi
si wiele pozytywnych rzeczy, za co jestem Mu wdziczna.

Czsto podczas odosobnienia w medytacji Szatan bdzie do nas przemawia. Czuj Jego pikn obecno
w mym yciu co dzie. Rytuay stanowi take idealn okazj do poproszenia o co co potrzebujemy.
Zna On nasze najskrytsze myli, uczucia i pragnienia. Jest prawdopodobnie jedyn istot przed ktr
231
moemy si cakowicie otworzy caymi sob, i caym swoim ja poczy si z Nim. Szatan jest jedynym,
ktry rozumie nas cakowicie, jak aden inny czowiek.
-Wysoka Kapanka Maxine Dietrich
Copyright 2002, 2005, Joy of Satan Ministries; Library of Congress Number: 12-16457

Wolnomylicielstwo

Kady wie, e wolnomylicielstwo to umiejtno mylenia za samego siebie, jednak ilu ludzi tak
naprawd to robi? Tylko gdy cakowicie uwolnicie swj umys bdziecie mogli si uniezaleni i pozna
siebie. Jak myle, co myle, w co wierzy, co lubi, czego nie lubi, nasze pojcie prawoci i
nieprawoci, dobra i za cigle s programowane przez media, presj towarzystwa i tych, bdcych u
wadzy. Ci, ktrzy maja wadz to np. rzd, rodzice, rodzina, szkoy oraz inne uczelnie, podrczniki,
system, medyczne stowarzyszenia itd. Wielu ludzi yje wartociami innych, co skutkuje tym, i nigdy
samych siebie nie poznaj. Ludziom si WMAWIA co maj myle i w co maj wierzy.

Dobrym tego przykadem jest telewizja. miech z puszki oznacza, e co jest mieszne i mona si mia.
Muzyka w tle pozwala widzowi wiedzie kiedy powinien by przestraszony, a kiedy powinien czego
oczekiwa. Emocjonalne sceny wzruszaj niektrych a do ez. W yciu jest podobnie. Kady
powinienem otrzyma jak form aprobaty za jakikolwiek czyn i/lub myl.

Popatrzcie na koci chrzecijaski. Kademu wmawia si bez koca, e ten nikczemny wrg ludzkoci
jest czym dobrym. Pomimo cigych i jaskrawo oczywistych znakw wskazujcych, e jest dokadnie
na odwrt, wikszo ludzi w to wierzy. Chrzecijaska biblia jest zwana dobr nowin.
Owa dobra nowina pena jest masowych mordw, rzezi, tortur, gwatw, prostytucji, kanibalizmu,
dzieciobjstw, masakr, krwawych ofiar, kltw, przeklestw, odchodw, nienawici i kadej innej
negatywnej rzeczy znanej ludzkoci. Powodowaa ona wojny, niewolnictwo, rozlew krwi oraz zniszczya
ycia i zdrowie psychiczne miliardw ludzi.

Kiedy przychodzimy do Szatana, otwiera On nam drzwi naszych duchowych klatek i podaje pomocn
do w wydostawaniu si na zewntrz. Reszta zaley od nas. On zawsze suy nam rad i poparciem, ale
przede wszystkim chce, ebymy byli wolni. Szatan, ktry jest Prawdziwym Bogiem, to wyzwoliciel
ludzkoci.

Zapytajcie siebie: co JA myl? Co JA czuj? A NIE co *POWINNO SI* myle, co pomylaby sobie
kto inny lub co myl osoby dookoa {1}. Wszyscy jestemy indywidualistami. Wszyscy mamy rne
preferencje i gusta. Tylko dlatego, e kto inny lubi bd nie lubi czego, to nie znaczy, e my
powinnimy czu si tak samo. Za kadym razem gdy spotykacie si z jakim dylematem lub czym
nowym, zadajcie sobie powysze pytania. Satanizm bardzo silnie akcentuje wolnomylicielstwo, jednak
nadal tak mao ludzi jest w stanie myle za samych siebie.

Oczywicie ci u wadzy s miertelnie przeciwni wolnomylicielstwu. Owieczki z atwoci da si
kontrolowa. Testy osobowoci wyaniaj osoby stanowice zagroenie (ci, ktrzy myl za samych
siebie, nie podporzdkowuj si). Mimo, i nie jestemy tego wiadomi, wzorce naszego mylenia s nam
wbijane do gowy od momentu naszych narodzin. Niewielu ludzi tak naprawd zna samych siebie,
pomimo faktu, i yj ze sob 24 godziny na dob, 7 dni w tygodniu. To jest naprawd smutne.

Nie jest to takie trudne. Po prostu pamitaj, ebycie dosy czsto zadawali sobie pytania takie jak np.:
czy wedug mnie jest to dobre czy ze dla mnie? Jak *ja* si czuj odnonie tej rzeczy? Jaka jest *moja*
opinia? Nie ma tu adnych prawidowych lub bdnych odpowiedzi. Po prostu postarajcie si pozna
siebie. To moe troch potrwa, lecz pod koniec doznacie rozkoszy bycia wolnymi.

Zacznijcie cakowicie odprogramowywa swj umys ju dzisiaj. Kade z nas jest zaprogramowane w
wikszym lub mniejszym stopniu, jednak wikszo nie zdaje sobie z tego nawet sprawy.
Copyright 2002, 2005, Joy of Satan Ministries; Library of Congress Number: 12-16457
-----------------------------------------------------------------------------
232
{1} zastanwcie si nad tym, jak czsto rodzice mwili nam co sobie ludzie pomyl? gdy mielicie w
pokoju baagan, lub gdy co przeskrobalicie. Jeliby zapyta ich jacy ludzie, to zapewne wyzwaliby
nas, e pyskujemy czy co w tym stylu. Starsze pokolenie, zwaszcza takie, ktre jest silnie zatrute
neurotoksyn chrzecijastwa, podlega kolektywnej / komunistycznej mentalnoci, ktr ta plaga nam
narzuca (chrzecijastwo to zmikczenie ludzkoci i przygotowanie jej na yd-komun). Inna kwestia to
to, e po roku 89 komuna przeksztacia si w chrzecijastwo, zatem tak naprawd nie zmienio si nic.

Duchowy Satanizm

Popularna literatura sci-fi, filmy i media maj tyle samo pojcia o Szatanie i o Satanizmie co
chrzecijanie. Jednym z najbardziej rozpowszechnionych bdnych przekona jest to, e po
zadedykowaniu duszy Szatanowi {1} moemy oczekiwa wszelkiego rodzaju darmowych przyjemnoci i
wygd, taka powiedzmy wycieczka po Disneylandzie.

Ludzie ktrzy w to wierz mocno si rozczaruj. Satanizm to elita wrd religii, jak oddziay specjalne w
wojsku, to my jestemy tymi ze specjalnymi zdolnociami, tymi, ktrzy s szanowani i ktrych si
obawia. Ostatecznym celem Satanizmu jest przebstwienie. W przeciwiestwie do innych religii ktre
tamsz ludzkiego ducha, Satanizm oswabadza i wzmacnia dusz.

Po odprawieniu rytuau dedykacji Szatan zaczyna w nas inwestowa. Odkrywamy talenty i swoje
kreatywne zdolnoci o ktrych nie mielimy pojcia, e je mamy. Stajemy si coraz silniejsi i coraz
bardziej pewni siebie poprzez ich wykorzystywanie oraz polepszanie si.

W przeciwiestwie do tego co A. LaVey napisa w Satanistycznej Biblii, Szatan nie popiera lenistwa,
opieszaoci, apatii (nie dbania o nic), narkomanii oraz braku motywacji. LaVey sam ciko pracowa.
Nie oznacza to, e nie moemy robi co chcemy w czasie wolnym, lecz Szatan oczekuje od nas, abymy
co z siebie dali. Kady kto by Satanist w miar dugo wie, e rozgniewanie Ojca Szatana jest,
delikatnie mwic, bardzo nieprzyjemne.

Szatan jest dobrym Ojcem dla swoich dzieci. Przychodzi do nas gdy robimy co szkodliwego czy
niszczycielskiego, motywuje nas prowadzi do tego, abymy byli najlepszymi jak si tylko da.

Sia wewntrzna i pewno siebie przychodzi wraz z wiedz, e jestemy w stanie obroni sami siebie bez
polegania na innych. Osignicie biegoci we wszystkich aspektach magii wymaga czasu, wysiku i
powicenia.

Panowanie nad naszymi mylami zamiast pozwalania im kontrolowa nas nie jest atwe. Wszak nasze
umysy byy programowane eby nas niszczy. To jasne jak Soce. S one zaprogramowane by trzyma
nas w niewiedzy jako niewolnikw, oraz uniemoliwi nam stanie si podobnymi Bogom.
Mnogo nieuporzdkowanych myli rozprasza si w nico i nie pamitamy przez to naszych
poprzednich wciele. Edukacja oraz talenty jakie rozwinlimy w poprzednich wcieleniach przepady i
musimy uczy si wszystkiego w kko od nowa. Umys niekontrolowany moe nam przysporzy
niepotrzebnych zmartwie, stresu, niepokojcych myli a w najgorszym wypadku szalestwo. Na dusz
met ludzie sabi cierpi bardziej. Lki, brak poczucia pewnoci siebie i niekontrolowane emocje mog
dowoli nka nas dzie i noc.

Ci ktrzy nie chc si wzmacnia s na asce losu, a ten moe by okrutny i niewybaczalny. Dzi NIE
jest pierwszy dzie reszty waszego ycia. Kade dziaanie jakie podjlicie dotychczas dao podwaliny
oraz pewien wzr w waszym yciu. Nie znaczy to oczywicie e na stae, bo kady moe si zmieni,
lecz nie obejdzie si bez ogromu wysiku.

W przeciwiestwie do tych bez, my mamy Ojca Szatana by nas pokierowa i poprowadzi. Ojciec Szatan
zna nas na wylot oraz to gdzie zmierzamy. Jest wszechwiedzcy i moe uratowa nas od popenienia
jakie powanej pomyki, lecz ci ktrym jest to obojtne i nie robi nic by si polepszy mog okaza si
tymi bez {2}.
233

Ojciec Szatan jest zawsze dla nas by nam pomc i poprowadzi tych ktrzy podejmuj wysiek w celu
polepszenia si.

Satanistw zachca si do ycia pen gb, do rozwoju oraz wzmacniania si. Oto prawdziwa
duchowo, nie to co inne religie promujce zniszczenie duszy poprzez nakazywanie swoim wyznawcom
bycie pasywnymi i powstrzymywaniem si od ycia. Z tego te powodu staj si niczym.
Copyright 2002, 2005, Joy of Satan Ministries; Library of Congress Number: 12-16457
----------------------------------------------------------------------------------
{1} niestety, nie raz nie dwa ludzie czytajc dedykacja maj na myli sprzedanie duszy Diabu za
wszelkie ziemskie dobra i luksusy a nastpnie wieczne potpienie w Piekle. Podkreliem ziemskie aby
zaznaczy absurdalno tego mylenia. Duchowy Satanizm, jak nazwa wskazuje, jest religi ducha.
Abstrahujc, fakty s takie, e nasze dusze s skazywane na potpienie z momentem zaniesienia nas przez
naszych (w 99,9% przypadkw w Polsce) chrzecijaskich rodzicw do kocioa. Co do kolejnego
paragrafu w artykule, ludzie mog myle, e Demony zaatwi za nich sprawy, jak np. zdanie prawa
jazdy, czy znalezienie wam wymarzonego kochanka czy wy mylicie, e to KTO bdzie za WAS
prowadzi samochd za kadym razem jak siadacie za kko? Albo zaprowadzi pod wasze drzwi kobiet /
mczyzn, ktra/y powie kochaj si ze mn? O ile rwnowaga midzy duchem a materi musi zosta
zachowana, o tyle Praworczne doktryny zamieniy duchowo w co obrzydliwego. A same Demony
mog nam POMC, lecz nie zrobi czego ZA NAS.

{2} lenie i osoby pasywne ktre si zadedykoway nie bd otoczone opiek przez Bogw, bo i po co
maj Oni marnowa na nich czas na inwestycj, ktra zamiast si zwraca, staje si dziur bez dna?

Przepraszam za co?

Katolicki ksidz wzi dwunastolatka, ktrego ojciec wanie popeni samobjstwo na lody. Ksidz ten
wykorzysta okazj i zgwaci go. Jedyne co cigle syszymy od chrzecijan to wymwki, wymwki i
wymwki ich wasna biblia mwi Tak wic po owocach poznacie ich. Przez chrzecijastwo i
chrzecijaski koci nie przyszo nam nic dobrego. Rzeczy ktre wydaj si by dobre s zawsze w
jaki sposb splamione. Wszystko co obraca si wok chrzecijastwa jest negatywne i chrzecijanie nie
mog tego ukry. Co do tej tzw. chrzecijaskiej charytatywnoci {1} Czerwony Krzy, ONZ i Pomoc
spoeczna zrobiy o wiele wicej bez fanatycznego goszenia wiary i dania w zamian duszy za
zapewnienie podstawowych potrzeb.

Syszymy przeraajce historie jak to ludzie wracali do nazarejczyka. Byo to powodowane prawie
zawsze strachem, przed mierci, desperacj, lub z powodu jaki innych negatywnych czynnikw.
Ich prorocy oraz anioy przynosz zawsze negatywne omeny i wiadomoci o nieszczciu. Anioy ciesz
si z saw erujc na dzieciach, a te potem umieraj. Incydent w Fatimie jest tak samo zy, z t
dziewic szmat prorokujca zniszczenie ludzkoci oraz rych mierci jednego z trzech dzieci.*

Szatan zjawi si w moim yciu gdy wszystko ukadao si dobrze (nadal tak jest) i byam szczliwa.
Stanowi On bardzo pozytywn oraz podnoszc na duchu osobowo, i jest tak do dzi dzie. A do dzi
dzie nie mog na Niego rzez ani zego sowa. Wszystkie Jego dziaania s pozytywne, pomocne i
kochajce.** To samo mog rzec o Demonach z ktrymi wytworzyam wi.

Szam wzdu ulicy jaki czas temu, mylc o ten bezwartociowej chrzecijaskiej religii. Kady kto zna
Ojca Szatana wie, e ma On poczucie humoru. Ojciec Szatan powiedzia do mnie z sarkazmem
telepatycznie Kademu zawsze musi by przykro. Rozbawio mnie to. Profesjonalna ofiara,
nazarejczyk, zawsze wymaga od kogo, eby byo mu/jej przykro. Tak po prawdzie to jemu powinno by
przykro.

S rzeczy w moim yciu ktrych zrobienia auj, lecz auj osb ktrym to zrobiam, a *nie* durnego
nazarejczyka i kosmicznej kompanii! To co zrobiam byo powodowane brakiem wiedzy. Nie zrobiabym
ich teraz, bo WIEM CO I JAK.
234

Kto jest odpowiedzialny za ignorancj ludzi? Kto ponosi win za pozbawienie ludzkoci wiedzy, podczas
gdy Szatan chcia nam j da?? Wreszcie, kto na prawd jest odpowiedzialny za wszelkie cierpienie,
przestpstwa i nieszczcia? Nie ludzko. Gdy aujemy tego, co zrobilimy w przeszoci i jak
powinnimy byli postpi, to gwnym powodem tego jest wiedza, ktrej wwczas nie posiadalimy.
Gdybymy j mieli, nic by si nie stao a rzeczy dziayby si tak jak powinny.
-Wysoka Kapanka Maxine Dietrich


* kosmici stojcy za chrzecijaskim programem s czci ruchu zwanego Midzy-Galaktyczna
Federacja. Programem dziaania MGF jest brak interwencji. Planuj bezczynnie sta podczas gdy
ludzko powysadza si w powietrze na drobne kawaeczki broni nuklearn. Wizyta maryi suki to
typowe dziaanie MGF. Jest tam motyw negatywnej przepowiedni podczas gdy kosmici sadyci
bezczynnie patrz, nie kiwnc nawet palcem by pomc. W wielu wypadkach zaangaowane s w to
dzieci, padajc ich ofiar. Szaraki i wrodzy nordycy (anioy), posiadajce niezaspokojon nienawi do
ludzkoci pracuj dla MGF.

Szatan i Pierwotni Bogowie pochodz z Oriona. MGF toczy wojn z Orionem. Dziaa ona poprzez wielu
ludzi i mistykw New Age. Tamtejsi kosmici nie kwapi si by pomc swoim ludzkim sugusom gdy ci
maj problemy, i w sadystyczny sposb mwi im o problemie zanim si wydarzy. Ludzie utalentowani,
tacy jak chociaby Franz Bardon, ktrzy pracowali dla MGF maj zakaz uywania swych mocy dowoli,
nawet jeli oznaczaoby to uratowanie ycia wasnego lub ich osb ukochanych. Po mierci s oni
wcigani do wiata. Owo wiato nazywane jest take Jednoci, ktra w rzeczywistoci jest niwem
z ludzkich dusz, wykorzystywanych przez szarakw. Istniej raporty, e Watykan dobi targu z szarakami
bogactwo i wadza za dusze. Wyjania to dla czego koci katolicki pracuje dzie i noc nad tumieniem
postpu ludzkiej duszy i jest niczym innym jak martwym, pozbawionym wszelkiej duchowoci
materializmem {2}.

Szatan i Jego Demony nie obwieszczaj nam negatywnych proroctw. Jeli kiedykolwiek dowiadczycie
istoty, ktra mwi wam e stanie si co zego, bdcie pewni e to ani Szatan ani aden inny Demon
{3}.

Szatan nie stroi i patrzy bezczynnie jak niepotrzebnie cierpimy. Uratowa mi ycie dosownie nie raz nie
dwa. Wstawi si za mn wielokrotnie. Gdy dowiadczaam powanych atakw od aniow, Azazel
pojawi si natychmiast i przegoni je. Kade z nas dowiadcza w yciu jaki przeszkd, lecz jeli robi si
naprawd powanie, moemy na Niego liczy. Lipiec 2004 czerwiec 2005 by dla mnie astrologicznie
wykaczajcym rokiem. W noc 30 kwietnia 2004r. Szatan nareszcie porozmawia ze mn podczas
mojego rytuau. Wyraziam swoje zmartwienia odnonie nadchodzcego roku. Widziaam go
nadchodzcego od ponad dziesiciu lat. By to rok w ktrym miaam umrze, gdy potrafi przewidzie
mier za pomoc astrologii. Poinformowa mnie, e pokieruje energiami oraz ebym si nie martwia.
Wspomnia, e dowiadcz jaki nieprzyjemnoci, i ebym nie tracia ducha. Te niedogodnoci byy
znikome biorc pod uwag wielko aspektw planetarnych, a sam rok w wielu wypadkach okaza si dla
mnie radosny. To by cud. Sowa nie opisz tego, jak bardzo jestem Mu wdziczna.

Napisaam to kazanie par lat temu. Szatan by dla mnie bardzo dobry w kadym wzgldzie, i jest tak do
dzi dzie. Jest najcudowniejsz istot jak kiedykolwiek znaam.
Copyright 2002, 2005, Joy of Satan Ministries; Library of Congress Number: 12-16457
---------------------------------------------------------------
{0} Demaskowanie Chrzecijastwa - pobierz

{1} Demaskowanie, Chrzecijaska charytatywno

{2} w tym wirze energii wylduje kady Praworczny dure ktry pragnie zjednoczy si z bogiem
poprzez praktykowanie ydowskiej kabay Drzewa ycia, lub te inni Leworczni, pragncy osign
jedno z Absolutem, gdy ydostwo te tak okrela swj twr ihvh. Prawdziwa cieka Lewej Rki
235
to denie do jednoci z samym sob oraz odrbno od reszty. Kto si z czym jednoczy, staje si tego
integraln czci, tracc siebie.

{3} tutaj moe si pojawi pytanie jak rozpozna Demona, a jak anioa? Parafraza (nie moja, z ktre z e-
grup):

- Demony NIGDY nie zmuszaj nikogo do robienia czegokolwiek. Jeli chc abymy co zrobili,
sugeruj to i wyjaniaj dla czego.
- gdy Demony si nam pojawiaj, nie czujemy STRACHU
- Demony NIE bd wymagay od nas opuszczenia osb ktre s nam drogie
- Demony NIGDY nie bd kaza nam zrobi czego wbrew nam
- Demony NIGDY nie bd kaza nam zgadywa
- anioy NIGDY nie podadz wam swoich imion
- anioy mog take emitowa pozytywn energi (s tej samej rasy co Demony, tj. Nordycy); mog
przybra posta ktrego z Demonw
- moemy zmusi anioa podszywajcego si pod ktrego z Bogw do tego, aby przysig w imi
Szatana e jest Demonem. Jeli istota bdzie przysigaa na swoje prawdziwe imi, wiedzcie e
podszywa si pod jakiego Boga.

Wiedza

Dowody na to, e ludzko przez tysice lat bya ofiar kosmicznej rasy, ukrywajcej si za nazw
jehowa s przytaczajce. Niestety, wikszo ludzi tego nie dostrzega, gdy znajduj si pod
zaklciem chrzecijastwa, judaizmu i islamu. Zrobilimy postp naukowy oraz technologiczny, lecz w
kwestii postpu magicznego oraz mocy duchowej jestemy daleko w tyle. Wiedza o wiecie duchowym
bya gorliwie oraz systematycznie tumiona i kontrolowana w celu utrzymania jej w rkach garstki osb.

Wrogie religie odniosy sukces w powstrzymywaniu ludzi od rozwoju i ewolucji duchowej. Nasza wiedza
i zastosowanie mocy umysu jest minimalna. Jeli kto pomoe wykluwajcemu si pisklakowi wyj z
jaja lub motylowi wychodzcemu z kokonu bd one uszkodzone na wieki. Ich minie i koordynacja
wykorzystywana przy przejciu tego krytycznego etapu pozwala tym stworzeniom sta si silnymi i
zdrowymi.

Wrogie religie mwi, aby mie wiar. Innymi sowy, nie robi nic! Nie kwestionowa, tylko
wierzy. Ojciec Szatan uczy nas abymy stali twardo na ziemi i stawali si silni, kwestionujc
wszystko. Tylko poprzez wtpienie moemy dociec faktw.

Prawdziwe czarnoksistwo i Satanizm id eb w eb, gdy sowo wiedma oznacza mdr {1}. Szatan
uczy nas jak wzmacnia si duchowo i daje nam wiedz jak tej mocy uywa. Jestemy wiadomi tego,
e czowiek moe rzuci kltw, ale pomylcie tylko o jakim Bogu lub Bogach ktrzy to robi. Po mimo
technologicznego przeomu i postpu, rasa ludzka w kwestii mocy umysu/ducha oraz uywania
prawdziwej magii jest daleko w tyle.

Religie abrahamiczne odwaliy kawa roboty w kwestii dopilnowania tego, abymy w tych dziedzinach
nie zrobili postpu i nie wyewoluowali, gdy potpiaj one czarnoksistwo i odwodz wikszo
ludzkoci od tego, ktry chtnie nam w tym pomoe, Ojca Szatana.

Goszc bezradno, powicanie si, zaparcia {2}, PASYWNO, pozostanie ofiar, cierpienie za tzw.
grzechy, kary i inne tego typu samobjcze nauki ktre temu towarzysz, zgotowali nam zagad.
Przetrwanie gatunku zaley od umiejtnoci OBRONY, oraz ZDOLNOCI DO EFEKTYWNEGO
ODWETU I NISZCZENIA WROGW! Ludzka rasa jako cao jest cakowicie bezradna w kwestii
psychicznej i duchowej wojny.

Szatan i Pierwotni Bogowie prbowali nam pomc. Moemy osign prawdziwy duchowy postp tylko
dziki Szatanowi. Satanizm jest JEDYN religi ktra nie gosi bezradnoci. Nigdy nie mona by za
236
silnym. Zapomnijcie o tym gdzie w kwestii siy s inni. Wikszo i tak skazuje si na potpienie.
Sabizny jedynie cigaj nas na dno gdy tylko si im pozwoli. Tak zachodnie jak i wschodnie religie
niszcz ludzkiego ducha. Gosz obwinianie si, nienawi do samego siebie, wstyd, samookaleczenie,
cierpienie, zadouczynienie za grzechy oraz inne niszczycielskie ideologie majce na celu zabijanie i
wypaczanie ludzkiego ducha. Poprzez podanie za naukami tych faszywych religii ludzie skazuj si na
potpienie podczas gdy Gabriel i hoota nienawistnie miej si z ludzkoci, zbierajc niwo dusz.

Sporo wiedzy dostpnej w formie nauk New Age zostao zaraonej tymi samymi anty-yciowymi
doktrynami. Wicca jest wypaczon wersj dawnych religii, niosc t sam wiadomo bd ofiar!
Wszelkie prby podjcia jakiegokolwiek dziaania z wasnej inicjatywy s kontrowane ostrzeeniami o
karmie, prawie potrjnego powrotu, dziesiciokrotnego czego tam i innych nauki strachu,
wykorzystywanych do tworzenia niewolnikw. Ludzie goszcy te absurdy wpadaj prosto w apy wroga,
ktry dziaajc przez nich tworzy kolejne ofiary wierzce w ten obd.

Smutna rzeczywisto jest taka, e oglnie ludzko nie ma pojcia o duchowym wzmacnianiu si oraz
uywaniu magii. Z powodu wielowiekowego nie wykorzystywania adnej z tych zdolnoci nie
wyewoluowalimy. Nie potrafimy si broni, a to powana sprawa, jako e bylimy indoktrynowani aby
by bezradni.

Praworczne religie zrobiy duo aby zniszczy duchowo, zamieniajc j w co ohydnego z jednej
strony, a z drugiej w aosn kpin. Uczeni ateici drwi i miej si z okultyzmu, lekcewac tym
samym powany, kluczowy aspekt do rozwoju ludzkoci. Religie te s krokiem poprzedzajcym ateizm.
Oto czego pragnie wrg. Ateistami mona atwo manipulowa za pomoc mocy psychicznych gdy nie
wierz oni w wiat astralny. W ten sposb moc moe pozosta w rkach garstki osb ktre robi z reszty
ludzkoci niewolnikw. Istniej raporty odnonie tego jak Watykan dobi targu z szarakami. Dostarczaj
im dusze oszukanych katolikw w zamian za bogactwo i wadz. Szaraki wykorzystuj dusze jako
energi {3}.

My Satanici jestemy bardzo wani, znamy prawd ale wiedzie to za mao. Musimy cigle uczy si i
wykorzystywa nabyt wiedz. Im wicej robimy tym wicej potrafimy. Uczcie si, studiujcie i
wykorzystujcie to, czego si nauczylicie w sposb Satanistyczny, nieustraszenie. Walka jeszcze nie
dobiega koca. Wrogie religie s wiecem pogrzebowym ludzkoci i musz zosta zniszczone.

Wikszo z nas zna prawa natury silni przeyj, sabi zgin. Caa technologia wiatowa nie uratuje
nam tykw jeli nie potrafimy walczy duchowo. Wszystkie aspekty magii s wane; rozwijajcie swj
umys i zdolnoci. Przeklcie drugiego czowieka to jedno, ale sprbujcie naoy kltw na boga.
Ograniczenia nie s czci Satanizmu.
Copyright 2002, 2005, Joy of Satan Ministries; Library of Congress Number: 12-16457
----------------------------------------------------------------
{1} tu naturalnie s kwestie jzykowe. Pierwsza to wiedma wiedz majca. Druga, ang. witchcraft
mona by przetumaczy na wiedmiarstwo, lecz uywa si oczywicie czarnoksistwo. Genezy nie
trzeba daleko szuka wszak kada osoba zajmujca si duchowoci ma swoj czarn ksig w ktrej
zapisuje swoje dowiadczenia, obserwacje itp.

{2} Mt 16:24 Wtedy Jezus rzek do swoich uczniw: Jeli kto chce pj za Mn, niech si zaprze
samego siebie, niech wemie krzy swj i niech Mnie naladuje. wyparcie si swego czowieczestwa
by sta si niewolnikiem, bezmzg owc.

{3} porwnajcie Martix dla nich jestemy tylko bateryjkami, lecz w Matrixie nie ma motywu
duchowoci

237
Naduywanie duchw

Napisaam to kazanie dawno temu gdy byam nowa. Wiele si wydarzyo od tamtego czasu. Kazanie
dotyczy naduywania duchw. Demony nie s ju sptane. Piciu oddanych sprawie kapanw Szatana
przeprowadzio prac energetyczn nad kadym z Demonw poprzez poczenie swych dusz z Nimi
przez okres czterech miesicy. Demony z Goecji nie s potworami lecz wanymi i popularnymi Bogami,
z ktrych wielu jest tymi Staroegipskimi. Kady kto bdzie na tyle bezmylny aby przyzywa Je przy
uyciu blunierczych metod nauczanych w popularnych grimuarach jak np. Klucze Salomona zostan
brutalnie owieceni.

Na pkach sklepowych znajduje si tyle mieciowej literatury dotyczcej okultyzmu i praktyk
magicznych. Wiele tzw. stowarzysze ezoterycznych i zakonw to nic innego jak chrzecijanie jako e
uznaj i pracuj bezporednio z anioami jehowy, wykorzystuj hebrajskie symbole i obelywe dla
Bogw praktyki duchowe. {1}

Czytaam jedn z tych ksiek o Goeckiej ewokacji.* przygotowujc si do wezwania Demona autor,
ktry jest niczym innym jak blunierczym czarnoksinikiem, opisuje ze miertelna powag wszelkie,
pozbawione jakiegokolwiek sensu, codzienne rytuay, modlitwy do YHVH, specjaln diet,
wstrzemiliwo seksualn, rytualne kpiele i okadzanie. Co wicej, dure ktry usiuje wykorzysta
Demona jest Nim przeraony.

Po nieustannych i wyczerpujcych prbach przestpcy Demon w kocu si pojawia, po jaki miesicach i
ryczy, przeraajc durnia i jego partnera. Wy gupcy! Demon ryczy. w autor jest kompletnym idiot i
duchowym ignorantem; nie moe nawet zrozumie, e Demon sobie z nim pogrywa. Ten duchowy
blunierca wraz ze swym partnerem dr w zamkniciu swego koa o rednicy 9 stp.

W ksice czytam dalej, e po wtrnych prbach zmuszania, grb i tak dalej, udaje mu si zapewni
par kolejnych wizyt i sta si na tyle miaym, aby da finansowej pomocy. Demon odpowiada e nie
moe odnie sukcesu gdy nie ma On wpywu na ekonomi w tym dniu i tym wieku. Jedyne co autor
uzyska z tego dowiadczenia to kamstwa, bekot i utrata mnstwa energii. Pisze on, e owo
dowiadczenie zabrao z niego wszystko, postarzajc go psychicznie, duchowo i fizycznie. Ma to na co
zasuy! Ci kretyni nigdy nie przestan myle o tym, e po mierci nie ma adnych ochronnych k a
gdy dana dusza opuci ciao na dobre, ten Demon z ktrego zrobi sobie wroga, bdzie na dan osob
czeka. Energia ludzkiej duszy jest niczym w porwnaniu do mocy Demona. Wiem z dowiadczenia,
gdy dokonywaam inwokacji tak Ich jak i dusz zmarych.

Gdy zwracam si do Szatana z czystym sercem (cakowita szczero), nagradza On nas wiedz i duchow
mdroci ktr zaledwie garstka moe otrzyma. Demony czsto pojawiaj si mi na otarzu,
przemawiaj do mnie o rnych porach i daj mi rady lub wsparcie. Nie musz nawet prosi, E JU
NIE WSPOMN O PIENIDZACH! Nie wiem ile razy znalazam lub natknam si na pienidze. Nigdy
nie byam bez kasy. Pocieszajca jest dla mnie te wiadomo, e mam prawdziwych duchowych
przyjaci, ktrzy si mn opiekuj. Bd szczliwa mc ich spotka gdy mier nadejdzie. Zawsze
traktuj ich z najwyszym szacunkiem i zawsze z wdzicznoci staram si da co w zamian.

Odkryam, e w relacji z Ojcem Szatanem jedn z najwaniejszych rzeczy dla Niego jest honor. Szatan
nienawidzi oszustw, hipokrytw, kamcw, sabizn i tchrzy oraz ludzi wiaroomnych. Szatan kadzie
duy nacisk na zobowizania a przede wszystkim szczero. Zoysz obietnic Ojcu Szatanowi i trzyma
On was za sowo, dotrzymujc swojej czci umowy.

Byam zaskoczona tym jak moi Demoniczni przyjaciele ktrych nigdy nie poznaam i nie przyzywaam
oferowali mi pomoc gdy miaam kopoty. Syncy z zabijania tych, ktrzy prbuj Go przyzwa Andras
pojawi si mi i zaoferowa swoj pomoc. Powodem dla ktrego by zagniewany jest olbrzymi brak
szacunku oraz duchowe naduycia Demonw, okazywane Im przez wieki przez idiotw, jak chociaby
ten ww. ksiki.

238
Oprcz Demonw, ktre przez wieki cierpiay okropne mczarnie (gorsze ni powyej opisane) z rak
tych cierwiarzy, bluniercy ci rozszerzaj swoje ohydne dziaania na takie istoty jak ywioaki, czy inne
istoty astralne. Czarnoksinicy ktrzy naduywali tych istot, s nienawidzeni wszdzie w mierci, a w
swej nastpnej inkarnacji ponios za to kar {3}.

Satanizm to jedyna droga do prawdziwej duchowoci. Koczc artyku, chciaabym doda jeszcze, nie
ma wikszej potrzeby co do rekwizytw, CHYBA e w celu okazania szacunku jak np. kadzideko by
osodzi powietrze, wiece, otarz i inne, oddajce cze. Zawsze kpi si przed rytuaem z szacunku do
Ojca Szatana i nosz czyst szat.

Demony nie potrzebuj licencji na odejcie. To dla Nich obraza, posobnie jak krg. Pamitajcie,
jestemy Satanistami a Demony to nasi przyjaciele.
-Wysoka Kapanka Maxine Dietrich

* Steve Savedow - Goetic Evocation: The Magician's Workbook Volume 2, second printing, 1999. Autor
opisa tam swoje dowiadczenie z przyzwania Bim/Bune. Wielu Satanistw poznao Bune. Jest bardzo
przyjazna i pomocna gdy okae si Jej naleyty szacunek i przyzwie si J przez Szatana. Przykre jest to,
e Demony te bdc bardzo przyjaznymi, byy przez wieki okrutnie wykorzystywane pod rozkazami tych
pozaziemskich aniow i innych istot, dziaajcych jako ten fikcyjny Jehowa, oraz magw cieki Prawej
Rki.
Copyright 2002, 2005, Joy of Satan Ministries; Library of Congress Number: 12-16457
------------------------------------------------------
{1} film Kymatica, mimo swej Praworcznoci, podaje ciekawe informacje, a co si tyczy hebrajskich
symboli, ich nucenie jest szkodliwe dla ludzi; yd to NIE czowiek

{2} salamandry, gnomy, sylfy i nimfy ; Wiki - Elementals

{3} (uwaga: to, co tu pisz to wycznie mj domys, sugestia w oparciu o wiedz z tej plugawej ksigi)
pragn przytoczy pewien przykad tego, jak dany czarnoksinik moe skoczy podajc ciek
Lewej Rki lecz praktykujc ydowsk magi. Jon Ndtveidt jego mier moe by przykadem tego,
co si dzieje z magami ktrzy lekcewa Bogw i stosuj salomoniczne grimuary, bd metody im
podobne. Liber Azerate, vel Ksiga rozszalaego chaosu, to tzw. Anty-kosmiczny Satanizm, ktry
jest kolejn prb uczynienia z Bogw jaki podlegych ydowskim kamstwom istot. Zamieszczam link
do tej ksigi wycznie w celach badawczych. Co si za tyczy mierci jakoby bya orgazmem ycia
oto co jezus ma w tej kwestii do powiedzenia: Mt 5:12 Cieszcie si i radujcie, albowiem wielka jest
wasza nagroda w niebie. W niebie = po mierci. Duchowy Satanizm to religia ycia w ktrej liczy si
moc i ycie.

Prawda o Szatanie

Jedn z najwaniejszych rzeczy jakie moemy zrobi bdc Satanistami jest stworzenie silnej wizi z
Szatanem. Wielu ludzi szuka o Nim wiedzy w ksikach, pismach i innych rdach. To otwiera drog,
lecz tworzy take niepotrzebnie bdne przekonania, ktre potem jak si okazuje przy poznawaniu Go s
bdne i std te bierze si zamieszanie.

O Ojcu Szatanie istnieje i przedstawia si multum kamstw, oszczerstw oraz dezinformacji. Prawie, jeli
nie wszystkie zostay wymylone i rozpowszechnione przez Jego wrogw, ludzi ktrzy Go nie znaj,
ludzi ktrzy chc zbi szybk kas, ludzi zindoktrynowanych przez chrzecijastwo lub inne nauki
cieki Prawej Rki.

Kamstwa te uksztatoway wiele z naszych powszechnych pogldw odnonie Szatana. Otrzymuj wiele
maili od ludzi ktrzy s le poinformowani i oczekuj, e Szatan bdzie taki czy owaki. Wemy na
przykad Satanistyczn Bibli i popieranie chciwoci. Z dowiadczenia mog wam powiedzie, e Szatan
nie jest chciwy. atwo za to moemy dostrzec jak chciwe s chrzecijaskie kocioy. Wiele z tego czym
jest faszywy wrogi bg zwala si na Szatana jako odwrcenie uwagi.
239

Prawdziwy Satanizm to nie wycieczka do Disneylandu. Prawdziwy Satanizm to osobista ewolucja;
stawanie si i ewoluowanie w boga. Szatan pomaga nam w naszych yciach w czymkolwiek, lecz w
przeciwiestwie do wielu historyjek, nie obdarza On olbrzymi fortun, saw i nie spenia wszystkich
ycze w zamian za czyj dusz.

Gdy przeznaczamy nasze dusze Szatanowi, towarzyszy On nam na ciece Lewej Rki, dajc ogrom
wiedzy, mdroci i osobistej mocy ktra pozwoli na wyewoluowanie i przebstwienie. Gdy umieramy,
nie bdziemy ju tylko duchem, wyjdziemy znacznie potniejszymi a gdy si zreinkarnujemy, bdzie to
w wyszej egzystencji, na wyszym planie wiadomoci. W wysikach ku przebstwieniu nasze ycie
zmieni si na lepsze. Nie bdziemy musieli ju tolerowa niesprawiedliwoci gdy bdziemy posiada
znaczc moc i zrozumienie, daleko przekraczajce to przecitej osoby wraz ze zdolnoci do uleczenia
si i wpywania na swoje rodowisko oraz innych, a nawet ich kontrolowanie.

Czowiek rozwija si yjc pen piersi, przekraczajc swoje fizyczne, psychologiczne, mentalne i
duchowe ograniczenia oraz pokonujc granice. Bezczynno i abstynencja prowadz do degeneracji.
Ludzkie ciao do doskonay przykad. Minie ktre nie s wiczone ulegaj atrofii, zanikowi. Mzg,
ktry nie jest uywany, tpieje i gupieje. To samo mona rzec o ludzkiej duszy.
Copyright 2003, 2006, Joy of Satan Ministries; Library of Congress Number: 12-16457

Nie ma adnych porednikw w Satanizmie

Pisz to kazanie jako odpowiedz na list umieszczony w e-grupie Teens4Satan dotyczcym kogo, kto
uywa Satanizmu i udawanego zwizku z Szatanem do manipulowania innymi ludmi. Ofiary byy
mode i niewiadome.

SATANISTYCZNE DUCHOWIESTWO JEST TUTAJ TYLKO DLA WSPIERANIA I
PRZEWODNICTWA NIKT W ADEN SPOSB NIE WCHODZI POMIDZY NAS I NASZ
OSOBIST RELACJ Z SZATANEM. NIE MA ADNYCH POREDNIKW W SATANIZMIE! {1}

Potrzeba tylko osobnika, ktry nie jest zbytnio inteligentny i ma manipulacyjne zdolnoci wiksze ni
przecitna osoba. Mona je uzyska np. bdc w wizieniu. Byy wizie wychodzi na wolno i szuka
tych, ktrzy s modzi lub podatni na to, aby na nich erowa. On/ona prawdopodobnie uywa
narkotykw, jednak mniej ni jego/jej zwolennicy tak, by pozosta przy kontroli i gosi hasa, dziki
ktrym jego zwolennicy najprawdopodobniej trafi do wiezienia. Narkotyki s czci sprawowanej
wadzy. Charles Manson nauczy si tego w wizieniu i stosowa to wobec jego zwolennikw. Zaywa
niewielki iloci narkotykw, podczas gdy jego zwolennicy byli kompletnie napani. W taki sposb nimi
manipulowa. Wikszo z nich odsiaduje teraz doywotni wyrok.

Kolejny list w grupie dla nastolatkw. Dziewczyna jest dziewic i dobrze jej z tym. Jej przyjaciel
zastanawia si, czy musi ona straci dziewictwo aby mc zosta Satanistk.

CHODZI O TO, E PRAWDZIWY SATANIZM POLEGA NA BYCIU SOB I BYCIU WOLNYM.
OD NIKOGO NIE OCZEKUJE SI, EBY ROBI RZECZY KTRE S DLA NIEGO NIEZRCZNE
LUB CO, CO JEST PRZECIWKO JEGO NATURZE.

Jest wiele ksiek o praktyce magii, np. przez Aleistera Crowleya. Te nauki instruuj czytelnika do
robienia pewnych rzeczy w celu zburzenia barier. To s cakowite bzdury, przyrwnam to do wyjcia
przed wielk ciarwk w celu zobaczenia jak to jest by przejechanym (jeli si przeyje). Jestem
adeptk. Nigdy nie musiaam ucieka si do jakichkolwiek bdnych informacji i mieci. Nikt inny
rwnie nie powinien.{2}

Jest wiele rnych sposobw aby si wzmocni i przezwyciy ograniczenia, zarwno fizyczne jak i
psychiczne bez uciekania si do szkodliwych emocji. Na przykad zaawansowany trening sztuk walki
daje nam ogromn ilo energii. Kiedy j odpowiednio skierujemy i uyjemy, moemy dokona
240
wyczynw wszelkiej maci. Wikszo osb praktykujcych sztuki walki nie posiada wiedzy jak uywa
t moc poza fizyczn walk. My Satanici j posiadamy.

Ludzie, ktrzy uywaj dzieci lub twierdz, e s z Diabem po to by manipulowa innymi i ywi si
ich energiami, s w rzeczywistoci bardzo sabi. JEDYNEGO wtajemniczenia jakiego potrzebujemy jest
to pomidzy nami a Szatanem. ADEN Wysoki Kapan / Kapanka lub ktokolwiek inny nie powinni
mie jakiejkolwiek wadzy nad inn osob. Satanistyczny Kler oferuje porady i wsparcie to wszystko.
Czonkowie Satanistycznego Duchowiestwa to utalentowani ludzie, ktrzy mog suy jako media w
przekazywaniu wiedzy. JELI KIEDYKOLWIEK MACIE JAKIE WTPLIWOCI TO IDCIE DO
SZATANA OSOBICIE. JELI CZUJECIE, E CO JEST NIE W PORZDKU DLA WAS TO NIE
AKCEPTUJCIE TEGO.

JAKO SATANICI PAMITAJCIE, JEDYN ISTOT Z AUTORYTETEM JEST SAM SZATAN.
NIE ODPOWIADAMY PRZED ADNYM CZOWIEKIEM.
Copyright 2002, 2005, Joy of Satan Ministries; Library of Congress Number: 12-16457
-------------------------------------------------------
{1} gupot jest myle, e Duchowy Satanizm to lepe podanie za tym co nam Kapastwo powie,
tudzie lepe przyjmowanie czegokolwiek na wiar (a Polak wywodzcy si z chrzecijaskiego
rodowiska jest na takowe patrzenie wybitnie naraony). Oznacza to tylko i wycznie, e dana osoba nie
oczycia si z chrzecijastwa i uparcie a co gorsza, niewiadomie w nim tkwi. Czasami nie zdajemy
sobie sprawy jak gboko zakorzeniony jest w nas ten wirus, a wyleczenie si z niego moe zaj wicej
czasu.

{2} dla wyjanienia tym, ktrzy maj wtpliwoci odnonie rabbiego Aleistera Crowleya praktykowa
on YDOWSK kaba z wypaczeniem drzewa ycia (hebr. Etz Chaim) zawierajc HEBRAJSKIE
litery, nazwy HEBRAJSKICH ANIOW, mwic o swoim WITYM ANIELE STRU, innymi
sowy poda ciek PRAWEJ Rki.

Ponownie z Szatanem

Wielu nowicjuszy w Satanizmie zastanawia si czy nale do Szatana lub czy On ich zaakceptuje.
Odkryam, e wielu z nas byo z Nim ju wczeniej, w poprzednich yciach.

Zesa sporo swoich ludzi tutaj w tym czasie poniewa Ziemia dochodzi do kresu Ery Ryb.* Zachodzi
bd wielkie zmiany.

Patrz wstecz na moje ycie, nawet wczesne lata przed szko i widz wyranie, e zawsze naleaam do
Szatana. Urodziam si ze znamieniem, do niezwykym {1}. Okultyzmem zainteresowaam si ju w
modym wieku.

Silne cigoty, zainteresowanie okultyzmem i Satanizmem moe wskazywa na to, e dana osoba we
wczeniejszych ywotach ju kroczya ciek Lewej Rki. Bylimy inni i jako do koca nie
pasowalimy.

Inne religie nie pasuj dzieciom Szatana. Moja crka bya nkana przez chrzecijan podczas gdy ja
mieszkaam w Mpls [Minneapolis ]. Powiedziaa mi pewnego dnia, e prbowaa si modli do
nazarejczyka (miaa wtedy zaledwie 9 lat) i zauwaya, e zaczy si dzia ze rzeczy. Gdy posza do
Ojca Szatana, On natychmiast wysucha jej modlitw i bya szczliwa.
Kontakty z Demonami take sigaj poprzednich wciele. Zwykle to One kontaktuj si z nami w tej
inkarnacji. Niektre relacje z Nimi sigaj hen, hen wstecz w subie Szatanowi.

Napisaam ten artyku par lat temu. Od tego czasu Szatan zreinkarnowa kad dusz ktra przebywaa
w Piekle tu, na Ziemi by toczya wojn. Wszystkie te dusze pochodz od Szatana i bd dla Niego
walczy z wrogiem w nadchodzcych latach.

241
Szatan akceptuje wikszo ludzi ktrzy do Niego przychodz. Nie akceptuje za to oszukacw, takich
ktrzy myl, e mog Go wykorzysta lub ludzi ktrzy przychodz dla innych celw.
Dla Szatana szczero to cecha numero uno, tzn. kady kto do Niego przychodzi musi by szczery.
Ludzie ktrym si wydaje e mog Go oszuka, okaza Mu i Demonom brak szacunku czy wykorzysta
w jakikolwiek inny sposb doznaj brutalnego uwiadomienia.
Copyright 2002, 2005, Joy of Satan Ministries; Library of Congress Number: 12-16457
---------------------------------------------------------------
{1} swego czasu w e-grupach byo sporo zamieszania odnonie tego czy takie a takie znami oznacza, e
dana osoba jest Satanist(k). Podobnie jak z wszelkimi ozdobami i rekwizytami, to MY SAMI
udowadniamy Bogom CZYNAMI, e jestemy bd nie Duchowymi Satanistami. Tak samo to, e kto
mwi i jest Satanist NIE OZNACZA, e nim jest naprawd. Zatem jeli macie jakiekolwiek znamiona,
one nijak czyni was Duchowymi to czyny mwi goniej ni sowa.

Prawda o ofiarach z ludzi

Chrzecijastwo ma za sob dug list obwiniania Szatana i Satanistw za wszystko to, co sami robili i
promuj {1}. Nazarejczyk jest ludzk krwaw ofiar, ktr to wituj podczas kadej chrzecijaskiej
mszy lub naboestwa.

Katolicki koci bdc wierny swej prawdziwej misji, czyli niszczeniu i usuwaniu wszelkiej duchowej
wiedzy, dokona olbrzymich spustosze poprzez masowe mordy i tortury o jakich wiat nie sysza w
dotychczasowej historii {2}i Malleus maleficarum Mot na czarownice.

Na przykad: chrzecijanie dowiedli, e czowiek odarty ze skry moe przey do pki skra nie jest
zdarta do pasa. Wielu niewinnych ludzi byo powoli gotowanych na mier, tym samym przeduajc
tortury. Ta ohydna lista cignie si bardzo dugo. Skrajny bl zmusi kadego do powiedzenia
czegokolwiek. Wiele wyzna niestety uwaa si za wiarygodne i uywa si ich w chrzecijaskim
kociele do odstraszania ludzi oraz wciskania im kamstw.

Tak wiele wiedzy o duchowej naturze byo systematycznie usuwane, odcinajc tym samym ludzko od
ich korzeni. Wiedza ta bya zastpowana faszywymi doktrynami wywoujcymi strach i dziaajcymi by
zwrci kad osob przeciwko prawdzie. Wymylne przeraajce historyjki i chore oraz wypaczone
informacje stay si codziennoci gdy celowo mwiono o nich w kontekcie kadej religii innej ni
chrzecijastwo.

Pami rasowa i kulturowa to fakt. Ci ktrzy szukaj alternatyw nie znajduj prawie lub zupenie nic
pozytywnego odnonie Szatana. Wszystko to, co nie podporzdkowuje si judeo-chrzecijaskiemu
pojciu Szatana jest zawzicie tumione w mediach i wiodcej literaturze. Przekamania odnonie
krwawych ofiar, okalecze siebie i innych, naduycie narkotykw i wasna degeneracja s atwo
dostpne. Ludzie ktrzy wierz w te chore informacje czsto popeniaj tzw. przestpstwa
okultystyczne. To chrzecijastwo ponosi win za te przestpstwa, A NIE Szatan i Jego Demony!

Jak wida w przypadku inkwizycji, tortura bya na tyle powana, e zmusia kadego do powiedzenia
czegokolwiek. Niewolnictwo, zbiorowe gwaty, ludobjstwo, kanibalizm, seksualne perwersje, zjadanie
odchodw, wszystko to stanowi du cz judeo-chrzecijaskiej bibli {3}. Jeden z oskarycieli
wiedm, Benedykt Carpzov przeczyta chrzecijask bibli 53 razy. Jest take autorem podrcznika
Practica Rerum Criminalum zalecajcego uywanie ekstremalnych tortur w stosunku do
podejrzanych. A nadto widoczne jest rdo pochodzenia tych chorych pomysw. Staroytne teksty
duchowe sprezentowane nam przez Bogw zostay zniszczone i zamienione nieludzkim i bezsensownymi
literackim plugastwem, ktre ma utrzyma psychiczn moc w rkach garstki wybranych.

W kwestii powicenia, tyczy si to czasu, wysiku i kreatywnoci. Rado ze suby u Szatana warta jest
tego wysiku. Im wicej robimy dla Niego, tym Szatan wicej robi dla nas. Stygmat ludzkiej ofiary musi
permanentnie znikn z Satanizmu. Nie robi to nic innego poza ukazywaniem Szatana jako niechcianego
i utrwala stereotyp naszych ludzi jakoby byli obkacami i psycholami, gdy prawda jest zupenie inna.
242
Przestpstwa okultystyczne nie s czci Satanizmu. Szatan sam stwierdzi, e ten may odsetek idiotw
dopuszczajcych si tego nazywa obkanymi.

ywa ofiara nie jest czci Satanizmu
Erzulie-Freda-Dahomey

-Wysoka Kapanka Maxine Dietrich
Copyright 2002, 2006, Joy of Satan Ministries; Library of Congress Number: 12-16457
----------------------------------------------------------
{0} Demaskowanie Chrzecijastwa - pobierz

{1} Demaskowanie, Jehowa i krwawe ludzkie ofiary

{2} Demaskowanie, Inkwizycja

{3} znalazem kiedy tak grafik, i uznaem e warto j pokaza Satanistycznej Polonii (dla jasnoci,
homo/bi/trans seksualizm to adna dewiacja):

OSTRZEENIE: Ksika to fikcja. NIE bra jej dosownie.

UWAGA ODNONIE ZAWARTOCI: zawiera wersy zalecajce samobjstwo, kazirodztwo,
bestialstwo, sadomasochizm, zachowania seksualne w brutalnym kontekcie, morderstwo, makabryczn
przemoc, alkoholizm i narkomani, homoseksualizm, ogldactwo, zemst, lekcewaenie autorytetw
prawnych, bezprawie, okruciestwa i pogwacenie praw czowieka.

UWAGA O WYSTAWIENIU NA DZIAANIE: dugotrwae wystawienie na dziaanie treci lub w
przypadku dzieci w ich latach dorastania moe powodowa zudzenia, halucynacje, spadek zdolnoci
rozumowania poznawczego i obiektywnego, a w skrajnych przypadkach patologiczne zaburzenia,
nienawi, fanatyzm i przemoc wliczajc w to nie tylko fanatyzm, morderstwo i ludobjstwo.

Zrzucanie winy

Kade z was wie ju o Andreii Yates i o tym jak zamordowaa pitk swoich dzieci {1}. Raporty w
wiadomociach pene s historyjek o tej kobiecie jak to mwia, e bya optana przez Diaba. Posuna
si nawet do twierdzenia, e miaa wytatuowane 666 na swoim skalpie (oczywicie powodowane
ogldaniem jednego lub wicej czci filmu Omen). Istniej take licznie doniesienia o tym, e rodzina
ta bya powanie zaangaowana w chrzecijaski fundamentalizm.

To, z czego ludzie nie zdaj sobie sprawy to fakt, e patrzc gbiej na ten obd, u jego podstaw ZNW
znajdujemy chrzecijastwo. Jego nauki s przepenione takimi chorymi bzdurami, optaniami przez
Demony czy innymi absurdalnymi bredniami! Wszystko to jest KAMSTWEM. KAMSTWEM, aby
trzyma ludzi przeraonych i z dala od Szatana oraz Jego Demonw; jedynych istot, ktre chc pomc
ludzkoci. Jedynym powodem dla ktrego ludzie ci wpadaj histeri jest ignorancja i niemoc.
Chrzecijastwo odaro ludzko z mocy oraz psychicznego zrozumienia. Od wiekw byo i jest niczym
innym jak tylko narzdziem do usuwania wiedzy. Zakady dla chorych psychicznie s pene chrzecijan, z
ktrych wielu wierzy, e s optani przez Demony. Choroby umysowe szalej wrd ludzi wyznajcych
chrzecijastwo fundamentalne {2}. Dzieci wychowywane w takich domach zwykle indoktrynowane s
strachem. Doktryny wiecznego potpienia, za, tortur, obwiniania samych siebie, samoponiania,
niedoceniania, straszyde i inne s tuczone im do gw ju we wczesnych latach, tworzc tym samym
kompleksy i blokady psychiczne na cae ycie, co w rezultacie prowadzi do obdu.

Chrzecijastwo i jego chore nauki s winne za popenianie tych przestpstw. Wystawia ono ludzi
mentalnie, psychicznie i fizycznie na obd. Edukacja i ta nikczemna religia nie id w parze, gdy
wszystkie podstawy chrzecijastwa oparte s na nieprawdzie. Chrzecijan ostrzega si, aby nie zadawali
pyta, gdy wiadczy to o braku wiary i jest grzechem. Chrzecijan uczy si, aby nie myleli, maj
243
jedynie mie wiar {3}. Fundamentalici s indoktrynowani aby wyrzeka si fizycznych przyjemnoci.
Uczy si ich samopotpienia za jakikolwiek fizyczny przejaw, aby tumi swoj seksualno i aby
cierpie za swoje grzechy. Z punktu widzenia psychologii, lk jest czynnikiem zawsze obecnym. Niskie
poczucie wasnej wartoci, brak pewnoci siebie oraz wszelkie pozostae ohydztwa ktre za tym id
naraaj nas na niepoczytalno. Chrzecijanie s duchowo sabi. Wikszo nigdy nie dowiadczya lub
te nigdy nie zrozumie prawdziwej duchowoci.

Uwzgldniajc powysze, mamy do czynienia z chodzc bomb zegarow. Powiedziecie psu eby nie
podnosi nogi jak sika, lub jak to robi chrzecijanie, ukrajcie go za to; powiedzcie tygrysowi eby nie
jad misa, kaczce, eby nie pluskaa si w wodzie, dusicielowi boa eby nie dusi, a to naraa ich na
psychoz. Ludzko ya pod jarzmem tych kosmicznych, nieyciowych zasad przez stulecia. Uczy si
dan osob nienawici do samej siebie, oraz wstydu za to, e jest si czowiekiem, za to, e si yje.

To wanie te religie sprawiaj, e ludzie robi to co robi, a potem jak ostatni tchrze zwalaj win na
Szatana zamiast wzi odpowiedzialno za swoje czyny. Szatan nie ma nic wsplnego z nimi lub ich
dziaaniami. Ludzie ci s produktem swojej ndznej religii. Kto tuk im do gw te chore nauki? Kto
narzuci ich yciom nienaturalne kosmiczne standardy aby wedug nich funkcjonowali? Szatan nie ma nic
do czynienia z tymi spaczonymi naukami lub prawami, lecz jeli ktokolwiek zareaguje pod wpywem
tych nauk, bdc przez cae ycie indoktrynowanym, oczywicie to Szatan jest winowajc. PATRZCIE
NA RDO!

Zwalanie winy jedni na drugich jest take jaskrawo widoczne w historii Fausta J. W. von Goethego.
Faust sprzedaje sw dusz Mefistofelesowi. Przygldajc si temu z bliska, Mefistofeles nie zrobi
niczego zego. To chrzecijaski koci jest tym, ktry potpia wszystko i wszystkich w tej historii;
karanie ludzi za bycie ludmi. Pozaziemski chrzecijaski bg oraz jego religia ywi zimn nienawi
do ludzkoci oraz wszystkiego co ludzkie. Na kocu historii obwinia si oczywicie Szatana. Jakie
typowe.

Ojciec Szatan jest jedynym ktry rozumie ludzko i akceptuje nas takimi jacy jestemy. Nie prbuje nas
zmieni w co, czym nie jestemy. Ludzie przestrzegajcy nauk chrzecijaskich kosmicznych wrogw,
skazujc si na potpienie za bycie ludmi, stanowi zagroenia dla siebie i spoeczestwa, jak
przedstawia to dobitnie historia oraz powyszy przykad.

Tylko jeli ta chora kosmiczna religia zostanie cakowicie unicestwiona ludzie w kocu bd mogli
odnie sukces.
Copyright 2002, 2005, Joy of Satan Ministries; Library of Congress Number: 12-16457
-----------------------------------------------------------
{1} http://en.wikipedia.org/wiki/Andrea_Yates a my mamy swoj Katarzyn Waniewsk, ktra naleaa
do wsplnoty chrzecijaskiej zwanej Tebah (hebr. arka). Ona sama pochodzi z rozbitej rodziny
alkoholikw. To wiele wyjania.

Do wsplnoty Tebah Katarzyna Waniewska i jej koleanka wstpiy jeszcze w liceum. Obie z rozbitych
domw, w ktrych krlowa alkohol. U misjonarzy szukay zrozumienia i drogowskazu moralnego na
dalsze ycie.()
http://www.fakt.pl/C-d-tajemnic-Tebah-Zakonnik-taszczy-wozek-dla-swego-dziecka-
,artykuly,154419,1.html

Tebah to wsplnota religijna ludzi, ktrzy do swojej codziennoci zapraszaj Jezusa, to ludzie, ktrzy
szukaj prawdziwego szczcia, waciwej drogi - te pikne sowa to motto wsplnoty, ktra dziaa przy
klasztorze w Czeladzi. Trudno si dziwi, e wsplnota przyciga modzie take t zagubion, ktra
szuka wasnej drogi yciowej.
http://www.fakt.pl/Sprawa-Madzi-Do-tej-wspolnoty-nalezala-matka-Madzi-Ciaza-z-
kaplanem,artykuly,154183,1.html

tylko tak si zastanawiam, KTO jest odpowiedzialny za zagubienie Ludzi Co za si tyczy samej
moralnoci, chrzecijastwo nigdy nie szo z ni w parze.
244

{2} ten fundamentalizm tyczy si Stanw, lecz u nas nie potrzeba takiego odamu, eby znale pobone
owieczki, ktre potulnie w imi boga bd si dopuszcza najgorszych zbrodni, pokazujc tym samym
jak dalece posunita jest u nich degeneracja czowieczestwa

{3} J 20:29 Powiedzia mu Jezus: Uwierzye dlatego, e Mnie ujrzae? Bogosawieni, ktrzy nie
widzieli, a uwierzyli.; Prz 3:5 Z caego serca Panu zaufaj, nie polegaj na swoim rozsdku. a do
czego to prowadzi? 2Tes 2:11-12 Dlatego Bg dopuszcza dziaanie na nich oszustwa, tak i uwierz
kamstwu, aby byli osdzeni wszyscy, ktrzy nie uwierzyli prawdzie, ale upodobali sobie nieprawo.
Do potpienia.

Zagubieni?

Wielu z nas sporadycznie moe czu si zagubionymi i wytrconymi z rwnowagi. Z wasnego
dowiadczenia wiem, e problemy te pochodz z jednego rda, jaka durna owca lub owce modl si za
mnie. Pamitam, e ktrego razu gdy dowiadczaam najedajcych mnie myli od wroga ktrego
natychmiast przeklam; ta chrzecijaska kobieta miaa na tyle czelnoci aby przyzna mi e modlia si
za mnie. Gdy wyjaniam jej e zadedykowaam swoj dusz krwi Lucyferowi i jestem z tym szczliwa
to te drobne niedogodnoci znikny. Zwykle jest tak, e jak si wyciszymy i skoncentrujemy, orientujc
si tym samym skd one pochodz, dany chrzecijanin zostanie zdemaskowany.

Kade z nas posiada energi myli, nawet chrzecijanie. Zwykle dowiadczam ich energii jako
psychicznej uciliwoci lub irytacji, swoistej nieproszonej inwazji. Co do dziaa chrzecijan chccych
poprzez modlitw wmusi swoje odraajce i nienawistne wierzenia w kogo kto ich odrzuca, uwaam
to za obraliwie, chamskie i lekcewace. Tak czy inaczej, wiedzc co to jest i znajc tego rdo
pochodzenia moemy zwykle rozwiza problem.

Myli maj energi, bez wzgldu na to skd pochodz. Moe si to rni midzy osobami w zalenoci
od ich intensywnoci oraz siy aury. Niektrzy rodz si z silnym polem energetycznym bez wzgldu na
religi. To jeden z powodw dla ktrych biblia chrzecijaska mwi swym wyznawcom, eby mieli
wiar. Wielokrotnie poprzez modlitw grupy lub ekstremaln koncentracj udaje im si co zdziaa, a
ci wierz, e to ten nazarejczyk.

Szatan nie potrzebuje grupy modlcych. Syszy nas i odpowiada nam osobicie.

Tyle z tej chrzecijaskiej nauki o wolnej woli.

-Wysoka Kapanka Maxine Dietrich
Copyright 2002, 2005, Joy of Satan Ministries; Library of Congress Number: 12-16457

Mylenie za siebie

Oto fragment z ksiki Hoaxes 1940:
Moneta wielkoci pidziesiciocentwki zostaa puszczona w obieg wrd klasy 48 chopakw w
przedziale wiekowym 14-17 lat z poleceniem uwanego przyjrzenia si jej. Na koniec tego instruktor
poleci narysowa t monet z uwzgldnieniem miejsca w ktrym znajdowaa si dziurka. Po mimo, e
nie byo tam adnej dziurki, kady z czterdziestu omiu chopakw za wyjtkiem czterech wskazali jedn,
niektrzy nawet narysowali dwie. Z tych czterech tylko jeden niegrzeczny chopak, nie przystosowany do
suchania polece by stanowczo przekonany e w monecie nie byo adnej dziury.

Ci ktrzy s nieposuszni i si nie podporzdkowuj s zawsze okrelani jako li, problem, zo itd.
Ludzi poddaje si indoktrynacji aby nie myleli za siebie. Ci ktrzy nie myl samodzielnie w swym
posuszestwie skazywani s na mier, lub gorzej.

245
Szatan i Jego Demony prboway dotrze do ludzkoci przez wieki. Wisiorki, odwrotne krucyfiksy,
wszystko jest na opak. Zbawiamy swoje dusze poprzez mylenie za samych siebie. Duchowo, wszystko
*jest* na opak.

Wrg uczy nas tylko i wycznie kamstw. Aby da si oszuka, zniechca si do zadawania pyta,
kwestionowania lub mylenia za samych siebie. Konformizm jest kluczowym czynnikiem w zniewoleniu
i potpieniu stada. Ci ludzie s gupcami. Zalepieni s kamstwami ich wasnego boga. S zamurowani.

Niektrzy budz si poprzez jak osobist tragedi i wielu zwraca si w stron ateizmu. Chrzecijanie
ujadaj obkaczo niewolnictwo, niskie poczucie wasnej wartoci, mier, samobjstwo,
zagubienie, Ksi kamstwa i oszustwa To, czego nie potrafi dostrzec to fakt, e to ich wasny
bg jest tym wszystkim. To on jest panem oszustwa. Wszystko jest wspak.

Satanistyczne symbole s czym wicej ni reprezentacj ywiow, ich przesanie jest bardzo wane dla
garstki tych ktrzy bd sucha. Zawsze mylcie za siebie.
Copyright 2003, 2005, Joy of Satan Ministries; Library of Congress Number: 12-16457

Okres Jula

Okres Jula to czas radoci, dogadzania sobie i ucztowania.

- pieczenie
- gotowanie
- podarunki
- dekorowanie
- lepienie bawanw i uprawianie sportw zimowych tam gdzie jest nieg
- ozdabianie drzewka
- niebieskie wiateka na cze Lucyfera
- imprezowanie
- wity Mikoaj dla dzieci {1}
- zakupy i wiele innych

Jak sami wiedziecie, w Jula nie ma miejsca na nazarejczyka. 25 grudnia to w zasadzie urodziny Perskiego
Boga Mitry. Okres ten ukradziono od Pogan i wpleciono go w chrzecijask religi jako boe
narodzenie. Ludy Pogaskie witoway okres Jula na dugo przed tym jak chrzecijastwo wtargno na
scen. Musimy odzyska nasze wito!!
witujcie i dogadzajcie sobie!!

Baal Berith, Ojciec Jula, s. 129
Copyright 2003, 2005, Joy of Satan Ministries; Library of Congress Number: 12-16457
-------------------------------------------------------------------------
{1} Santa Claus jest anagramem do Satan

Odpuszczanie

Dowiedziaam si poprzez swoj relacj z Ojcem Szatanem, e wane jest aby czasami odpuci. Szatan
mwi w Al-Jilwah Sprawuj wadz nad wszystkimi istotami i nad sprawami wszystkich tych, ktrzy
znajduj si pod opiek mojego wizerunku.

Dotrzymywanie wiary moe by cikie, wystawiajc wielu z nas na prby. S wrd nas tacy, ktrzy
zostali opuszczeni i wykorzystani duchowo przez nauki wroga, tacy co byli w kko oszukiwani przez
innych ludzi, tacy ktrzy widzieli wszystko, jak robi si to ich znajomym i bliskim, ta przykra lista
cignie si w nieskoczono. Zwie si to rzeczywistoci. Kto niedawno si na mnie pogniewa i
powiedzia nie ufasz nikomu, a ja na to to dla tego jeszcze yj. Niestety w tym wiecie nie moemy
cakowicie ufa innym.
246

Ojciec Szatan jest inny; pracuje z nami aby uleczy nasze psychiczne rany i wytworzy wi zaufania.
Nauczyam si nie zamartwiania; po prostu odpuciam i pozwoliam Ojcu Szatanowi zaj si spraw.
Czyni to zawsze i wszystko rozstrzyga si na moja korzy. Nigdy mnie nie zawid i ZAWSZE by dla
mnie w czasie potrzeby.*

To samo tyczy si magii, uywania naszego umysu i wpywania na ludzi. Gdy odpucimy sobie i
skupimy si cakowicie to wanie wtedy nasze dziaania s najefektywniejsze. Gdy si zamartwiamy,
jestemy rozkojarzeni lub zbytnio przejci tym co robimy, podcinamy sobie tym skrzyda.

yjc w tym wiecie, odkrywamy e nie moemy mu ufa, lecz inaczej z Ojcem Szatanem, a Ten
dowodzi nam tego, e jedyne czego trzeba to czas. Wiara w Ojca Szatana jest bardzo wana. Jest On
jedynym ktremu cakowicie ufam, razem z moim Demonem, Azazelem. AVE SATAN!!
-Wysoka Kapanka Maxine Dietrich

Napisaam to kazanie par lat temu. Od tamtego czasu mog powiedzie dokadnie to samo. Ojciec
Szatan zawsze znalaz dla mnie czas, i jest On sowny. Nigdy mnie nie zawid. Nigdy przedtem nie
znaam bardziej cudownej istoty. Zmieni moje ycie w najlepszy z moliwych sposobw i da mi ogrom
wewntrznego szczcia.
Copyright 2002, 2005, Joy of Satan Ministries; Library of Congress Number: 12-16457

Chrzecijaskie ataki psychiczne

Gdy chrzecijanie modl si sami (ci o silnym umyle) lub w grupie, mog przysparza tym, ktrym chc
wmusi chrzecijastwo koszmary i poczucie zagubienia. Jest to nic innego jak psychiczny atak i z
czasem przeminie. Ci z nas ktrzy s silnymi Satanistami s na to odporni, cho i tak moemy je wyczu,
jako e wielu z nas jest psychicznie rozwinitych.

Pamitajcie, chrzecijanie zawsze uywaj taktyk strachu w jaki sposb, co pokazuje ich negatywno.
Posiadaj energi myli jak kady inny. Niektrzy z tych durniw wytkn palcem jakiego nie-
chrzecijanina i bd go/j niszczy poprzez to, e cae zgromadzenie bdzie si za niego/ni modli
przez miesic tyle pozostaje z tych kamstw i hipokryzji odnonie wolnej woli.

Otrzymaam osobistego maila od osoby ktra napisaa, e bya nkana przez ze sny i chrzecijaskie
myli. Take tego dowiadczyam, i std te to kazanie. Azazel powiedzia mi, e odprawiono msz za
nasz e-grup.* Oczywiste jest, e stanowimy zagroenie. Daje mi to zawsze wicej motywacji.

Miejcie na uwadze to, e wielu z nas staje si ofiarami chrzecijaskich modlitw. Jeli kiedykolwiek
zaczniecie odczuwa jakie zagubienie, zakopotanie, pomdlcie si do Ojca Szatana. Chrzecijanie
wiedz, e nie mog wysya postw w e-grupach, lecz tak jak w przypadku innych Satanistycznych e-
grup, szpieguj nas. Pierdoli ich! W ostatecznym rozrachunku to my wygramy. Ojciec Szatan ukae ich.

Jestem rozwinita psychicznie i mog wyczu chrzecijan. Z czasem, gdy staniecie si bardzo silny w
Szatanie i oczytani, ataki nie bd miay ju na was adnego wpywu. Wiedza pokonuje chrzecijaskie
kamstwa. Wiedza jest tym, czego poszukujecie na co dzie nie wymaga ona wyjanie czy
interpretacji, moe istnie sama. To samo tyczy si planet poruszajcych si wok Soca; Ziemia jest
okrga gdy ju to wiecie, adna ilo kamstw lub atakw psychicznych nie bdzie w stanie was
przekona, e wszechwiat obraca si wok paskiej ziemi. Znacie prawd. Co wicej, moecie poprosi
Demony o pomoc w ukaraniu tych zbaamuconych idiotw.

-Wysoka Kapanka Maxine Dietrich

* Wiele z tych kaza byo najpierw napisanych w e-grupie Joy of Satan.
Copyright 2005, Joy of Satan Ministries; Library of Congress Number: 12-16457
--------------------------------------
247
Dodam tu jeszcze odpowied WK Maxine odnonie atakw psychicznych, ale w innym kontekcie.
Pewna osoba opisywaa swj sen, w ktrym to rzekomo Ojciec pozwoli umrze maemu szczeniaczkowi.
Odpowied WK Maxine:

Nasi Bogowie bardzo kochaj zwierzta. Wielu z Nich wybrao konkretne zwierzta aby przedstawiay
Ich jako wasne symbole tyche Bogw. Sny mog by dziwne i jeeli s one powtarzane, mog stanowi
wrb lub omen. Pragn rwnie zauway, e sny mog pochodzi od innych ludzi, w sytuacji, gdy
dana osoba znajduje si w stanie upienia, umys jest otwarty i moe od razu wychwyci myli oraz
uczucia innych ludzi. Szatan i Bogowie Pieka nie wysyaliby adnych tego typu snw. Chrzecijaskie
ataki mog pojawia si w snach i s od ludzi.

Halloween

Mwi si o doniesieniach na temat matek histeryzujcych jak to ich nastoletnie dzieci zaangaoway si
w gry RPG role play game ktre to doprowadziy ich do dziaalnoci okultystycznej a te z kolei do
Satanizmu, co w rezultacie pchno ich do samobjstwa. Co to RPGw, zawarto niektrych z ich jest
chora ponad wszelk wyobrani i nie ma absolutnie NIC wsplnego z Satanizmem, gdy pisane s z
perspektywy chrzecijaskiej, spaczonej i chorej. Owe przechodzce burzliwy okres dorastania dzieci,
bdce zbyt mode by myle krytycznie, zindoktrynowane ydowskim plugastwem w powanie
patologicznych domach i nie majcych adnych pozytywnych alternatyw oraz wierze bior to
dosownie.

Infernalism: The Left Hand Path of Screams Whitea Wolfa jest jedn z najgorszych sfabrykowanych
diatrybw o Satanizmie jak kiedykolwiek widziaam. To jeden z wielu obelywych, lekcewacych i
skierowanych bezporednio nasza religi atakw za ktre to autor(zy) powinien lub powinni by
postawieni przed sdem za napisanie tych ohydztw. Niestety, to Szatanowi zawsze si dostaje. Te,
trzepice pienidze z tych oszczerstw i kamstw ndzne ajzy powinny by pocignite do
odpowiedzialnoci karnej za swoje czyny. Miejmy nadziej, e ktrego dnia tak si stanie.

Przywodzi mi to na myl kolejn kwesti. Halloween jest czasem zabawy podczas ktrego tak dzieci jak i
doroli bawi si, przebieraj i maj niezy ubaw. Jest to dobra rzecz i powinna mie miejsce kadego
roku. To natomiast co NIE jest dobre to fakt jak ludzie nosz ohydne maski z rogami itp. szydzc z Ojca
Szatana. Istnieje multum innych postaci za ktre mona si przebra bez uciekania si do drwin z Boga
ktremu oddajemy cze, honorujemy i uwaamy za wito.

No to odwrmy strony. Wiecie, e gdyby nazarejczyk nie by tak aosn kpin, to z ca t krwi i
flakami jest w zasadzie przeraajcy.

Dla pocztkujcych, mona wzi lekki wydrony od rodka drewniany krzy z przesuwanymi
drzwiczkami na cukierki lub inne akocie. Oprcz pojemnika na sodkoci, moe on take suy do
obrony przez bandziorami ktrzy ze zwykego lenistwa raczej obrobiliby porzdnych ludzi witujcych
Halloween z ich ciko zarobionych cukierkw ni tak jak reszta, chodzi po domu. Migajca neonowa
korona moe by podczona do baterii dziewiciowoltowej wraz z rnokolorowymi wiatekami
latajcymi wok gowy. Kolejna bateria moe zasila may, cho donony gonik z ktrego bucha
kocielna muzyka organowa, od czasu do czasu przerywana tekstami typu czy syszelicie ju dobr
nowin? jego bl, twj zysk, czy zostae ju zbawiony?, Jezus ci kocha, oto mj syn
umiowany w ktrym mam upodobanie. W ten sposb kady moe usysze nadchodzcego
nazarejczyka i dosta koszyk sodkoci naszykowany ju przed drzwiami. Kartka z napisem moe by
przyczepiona z tyu tego osobnika z napisem GOLGOTA ALBO ROZWALAM! Sztuczne yy mog
by przyczepione do doni i opryskiwa dusigroszy ktrzy nie bd chcieli da sodkoci do krzya.
Sztuczn krew naley take nanosi na rce, eby przypominay stygmaty i inne flaki. Jeli kto naprawd
chce si z tym jeszcze bardziej rozwin, mona doda bicz.

W przecigu caego roku dzieciaczki nie powinny zostawa bez zabawek. Tutaj figurka jezusa bya by
przydatna, w zestawie z zabawkowym krzyem, motkiem, gwodziami, oraz dziurami w doniach i
248
stopach do ktrych mona by wkada mae gwodziki, zapewniajc dzieciom prawidowy rozwj
koordynacji oko-rka, ulenie frustracji po tym jak si im powie NIE czy ukarze. Figurka powinna by
na tyle gitka, eby moga swobodnie przej z pozycji krzya na prgierz przy ktrym za pomoc
zabawkowego biczyka dziecko mogoby chosta nazarejczyka za jego grzechy przeciwko ludzkoci
(prgierz i bicz w zestawie z nazarejczykiem). INRI na grze mogoby si odrywa eby zapewni
rnorodno: jego bl, twj zysk, Pepsi-Cola, pedofil na badylu. Zestaw take zawieraby
rnorakie wymienne buki. Niektrzy z was co bardziej starsi mog pamita rywala Kool-Aid, ktry
mia zestaw miesznych buziek Goofy-Grape, Berry-Berry. Postacie te byy cakiem odpowiednie.
Starczy?

Podsumowujc, wikszo gier role-play jest oparta na okultyzmie i mocach umysu. Anioy dziaaj na
szkod ludzkoci by trzyma nas z dala od poznania mocy umysu, zwykle poprzez okropne
dowiadczenia wzbudzajce strach lub gorzej. To anioy powoduj samobjstwa u tych, ktrzy s
podatni, NIE Szatan i Demony. Ci z nas ktrzy zadedykowali swoj dusz Szatanowi s pod Jego
ochron. Ci bez zdani s na siebie.

-Wysoka Kapanka Maxine Dietrich
Copyright 2002, 2005, Joy of Satan Ministries; Library of Congress Number: 12-16457
-----------------------------------------------
Cho opis zabawny, to jednak tyczy si to Stanw, ktrych ojcowie zaozyciele byli Satanistami, a sam
Ameryk infekowano wirusem z czasem u nas plaga trwa bezkarnie od 966r.

Katolicki papie

Katolicki papie jest uosobieniem chrzecijastwa. Co on robi? Siedzi, siedzi i siedzi. Jest jak pusta
skorupa. Nie ma osobowoci. Jest tylko strata ludzkiego ycia. Oto idealny przykad chrzecijaskiego
witego. Ludzie nie musz si kopota z obnoszeniem tych trupw. Wystarczy jedno zdjcie
wetknite tam gdzie bdzie widoczne i to tyle. Oszczdza to wiele zachodu, problemu, energii a osiga
si ten sam cel. To samo tyczy si tych tzw. witych. Nic nie mwi. Niewolnik i tak nie ma adnej
osobowoci! To cakowite przeciwiestwo duchowoci. Duch oznacza ycie, ruch, motywacj, esencj i
cel. Prawdziwa duchowo nie cechuje osoby ktra porusza si jakby miaa zainstalowan bomb z
czujnikiem ruchu, lub te kogo, kto gapi si w przestrze jak katatonik. Osoba z duchem yje pen
piersi. Chrzecijaski papie i hoota s idealnym przykadem nieyciowoci i mierci ducha,
promowanej przez ich religi unicestwienia. Wygld katolickiego papiea przypomina wlokce si
gnijce zwoki. Istniej doniesienia e ci na szczycie hierarchii w Watykanie dobili targu z szarakami
dusze w zamian za materialne bogactwo. Szaraki zbieraj ludzkie dusze do masy energii zwanej
Jednoci. Chrzecijaska religia jest duchowo pusta i martwa, to tylko materializm. W zeszym roku
gdy skandale pedofilskie wreszcie wyszy na jaw, katolicki papie odnis si do Szatana jako do Jego
Piekielnej Wysokoci. W obliczu wiata wida, e ten papieyna dosta duchowo do dupie.
Copyright 2002, 2005, Joy of Satan Ministries; Library of Congress Number: 12-16457
-----------------------
A dla jasnoci, tym zdechlakiem podczas pisania tego artykuu by TW Karol Katz, po ojcu Wojtya.

Uczenie si

Dziay okultystyczne w wikszoci sklepw s pene dezinformacji oraz kamstw. Jeli jestemy
dostatecznie otwarci, Szatan i Demony bd nas uczy. Kluczem jest posiadanie otwartego umysu oraz
wyzbycie si wszelkich przeszych programw. Modlitwa to czas gdy mwimy, medytacja to czas w
ktrym suchamy. Modl si kadego dnia. Po teje modlitwie pozostaj skupiona w ciszy, suchajc.
Odpowiedzi przychodz w formie wskazwek lub nagych objawie, nagego uwiadomienia.

Jeli wasze 3cie oko jest w peni otwarte, bdziecie widzie Demony jak do was przemawiaj. Nie ma
potrzeby przechodzi przez procedur przyzywania. Im bliej Szatana jestecie, tym Demony chtniej
bd do was przychodziy z wasnej woli. To cudowne i pikne, gdy s Oni naszymi nauczycielami i
przyjacimi. To, co napisano o Nich w grimuarach napawa mnie odraz i obrzydzeniem. Tak jak ze
249
wszystkim czego dotkn wrg, dziea te okazuj jak zniszczy prawdziw duchowo. Nigdy nie
okazujecie braku szacunku i arogancji w stosunku do swoich nauczycieli. To jedna z najwikszych okazji
do nauki jak moemy mie, i jest wita.

Jeli kiedykolwiek przyzwiecie Demona, licencja na odejcie jest zbdna. Niech One przychodz do
was, ucz was i prowadz. Nie marnujcie Ich czasu. Wykorzystajcie to, czego si nauczylicie w praktyce
eby polepszy si. Moemy zrobi naszym Demonicznym przyjacioom przysug poprzez walk z
duchow ignorancj i gupot. Jeli kiedykolwiek spotkacie osoby wprowadzone w bd przez
okultystyczne szambo, lub zobaczycie posty zawierajce te bzdury, niech wiedz jak bdne one s.
Zawsze si wypowiadam.

Wiele z tego czego si dowiedziaam, nauczyam si empirycznie. Nie ma to jak dowiadczenie. Ksiki
ktre s dobrze napisane stanowi zaledwie wskazwki. Najwiksz przeszkod w uczeniu si jest to, co
wy ju sami zakadacie lub co nauczono was przypuszcza. Spjrzcie na rzeczy takimi jakie s, ogrom
wiedzy jest przed naszymi oczami, tylko tego nie widzimy poniewa nauczono nas by lepymi. {1}

Gdy zaprzyjanimy si z Demonami, wiele rzeczy w naszym yciu zostanie wzite pod opiek, bez
pytania si o to, jak np. sprawiedliwo.

Przez stulecia ludzko bya odcita od duchowej pomocy z winy wrogich religii. Pozostawalimy
utrzymywanymi w niewiedzy duchowymi ignorantami.

Demony po cichu czekay. Pora na brutalne zniesienie ignorancji i bezradnoci ktre tak dugo nas ptay.
Gdy ludzko poczy si z duchow wiedz, ludzka rasa wyewoluuje jako cao.
Copyright 2002, 2005, Joy of Satan Ministries; Library of Congress Number: 12-16457
--------------------------------------------------------
{1} Prz 3:5 Z caego serca Bogu zaufaj, nie polegaj na wasnym rozsdku powiedzcie
chrzecijaninowi e jego biblia mwi aby nie myla jak na ironi nie uwierzy, co tylko dowiedzie
susznoci tego fragmentu

Satanistyczna mio

Wraz z powsta New Ageow wrzaw pojawio si podkrelanie mioci, mioci i mioci. Mio to
emocja. Tak, jest wana do ludzkiego szczcia i dobrego samopoczucia, lecz caa ta otoczka i
promowanie mioci sprawia, e staa si mao wartociowa, czynic z niej co czym nie jest.
WSZYSTKIE emocje s jednakowo wane i potrzebne.

Prawda jest taka na mio trzeba sobie zasuy. Istnieje oczywicie taka le ulokowana, jak w
wypadku gdy kto zadurzy si w drugiej osobie, i jest ona nie odwzajemniona. Emocje te s poza nasz
kontrol i mog by czym ohydnym oraz bolesnym.

Satanizm to wolno i ycie w zgodzie z natur. Mio dla mioci, lub mio w stosunku do
niewdzicznikw to naduycie tej emocji. Durnym owcom karze si kocha swoich wrogw. Ta doktryna
jest samobjcza. Jak dugo nasze ciao przetrwaoby, gdyby nasz system odpornociowy nadstawiby
drugi policzek i pokocha dokonujce inwazji wirusy? Te chore i pokrcone nauki o mioci mog
wywindowa dan osob na kozetk w gabinecie psychiatry. To tam wanie w pewnym etapie swego
ycia koczy wiele z tych osb.

Naduycie mioci wraz z innymi auto-destrukcyjnymi naukami nazarejczyka prowadz do zagubienia i
chaosu. Prawdziwa mio to co, na co zasuguje si po wytworzeniu wsplnej empatii, uprzejmoci,
zaufania i dobrej woli pomidzy dwjk ludzi. Mio to dwukierunkowa ulica. Kochanie wrogw,
choroby {1} dla samej mioci jest nienaturalne i bardzo niezdrowe.

250
Ojciec Szatan kocha tych, ktrzy przychodz do Niego z otwartym sercem. Nie traci swej mioci na
chrzecijan lub innych udzcych si frajerw ktrzy go odrzucaj. Dba On o swoich. Ot prawdziwe
znaczenie mioci. To droga w dwie strony.

Co do kochania samych siebie, jest to zdecydowanie co jak samopoczucie, na ktre trzeba zasuy. Gdy
dajecie z siebie wszystko i jeszcze wicej, wiedzc e osigacie szczyty moliwoci bdc najlepszymi
jak si da, bdziecie z siebie dumni. Prawdziwa duma i kochanie samych siebie id w parze. Nie mwi
tu o bezmylnej arogancji {2} lecz o uznaniu wasnego ja i wysiku jakiego si dokonao za dobrze
wykonan robot, oraz poczucie, e czego dokonalimy. Ludzie ktrzy pracuj nad tym aby si poprawi
na lepsze w taki czy inny sposb zbior dobre niwa. Nagrod s osobista duma i mio do samych
siebie.

Ci za, ktrzy nie kiwn nawet palcem by zrobi co ze sob na lepsze nie maj powodw do bycia
dumnymi z siebie i najczciej maj bardzo niskie poczucie wasnej wartoci.

Wszystkie te kamliwe nauki New Age z tym swoim skupieniem na mioci s zgubne dla zdrowia
psychicznego, emocjonalnego a nawet jeszcze gorzej. Powinno si skupi na rzeczywistoci. Kochanie
wszystkich i wszystkiego czyni z danej osoby ofiar majca bardzo nisk samoocen i wystawiajc j na
powane zudzenia. Ludzie ci zajmujc si okultyzmem udz si e CAY okultyzm pochodzi od Diaba
i e naley Mu odda co Diabelskie aby si rozwin. Inni tylko wchodz na obcy teren. Szatana takie
osoby ani nie obchodz ani ich nie kocha. Niby czemu miaby? Prawdziwa mio to droga w dwie
strony.
Copyright 2005, Joy of Satan Ministries; Library of Congress Number: 12-16457
------------------------------------------------------------------------
{1} a nienawi do osb nam bliskich Mat 10:37 Kto kocha ojca lub matk bardziej ni Mnie, nie jest
Mnie godzien. I kto kocha syna lub crk bardziej ni Mnie, nie jest Mnie godzien.

{2} ktra moe by typowa dla ludzi podajcych ciek Lewej Rki z ydowskimi naukami,
wpajajca im jak to oni s bogami i jak to s centrum wiata. Ludzie s istotami spoecznymi, i
wmawianie im e jest inaczej to patologia.

Walka z religijn dyskryminacj

Zeszej nocy byam z rodzin w lokalnym markecie Wal Mart po artykuy spoywcze. Zawsze i otwarcie
nosz mojego Bafometa. Gdy weszlimy do przymierzalni, kobieta za kontuarem powiedziaa jezus. Nie
wiem dla czego, ale chyba jaki Demon we mnie wskoczy, a ja automatycznie odpowiedziaam Szatan.
Potem ona znw powiedziaa jezus. Trwao to tak 4 razy. Kobieta ta bya rwnie bardzo chamska.

Mj m odszed po tym jak ju kupilimy co potrzebne i rozgldn si za dzieciakami. Musiaam i do
pracy i zastanawiaam si co powinnam zrobi. Staam tam pewnie, czekajc, a gdy si odwrciam kole
pracujcy dla tamtego sklepu sta przede mn prawie twarz w twarz. Poprosiam go o widzenie si z
menaderem, a on odrzek e nim jest. Zoyam skarg na t kobiet i sposb jaki mnie traktowaa z
powodu mojego religijnego symbolu. Uprzejmie wyjaniam mu e to jest Ameryka. Grzecznie
dodaam take i mog wezwa ACLU {1} i wnie spraw do sdu. Powiedziaam, e musz i do
pracy a ta kobieta denerwowaa mnie ca noc (to podstawa do dziaa prawnych). Wyjaniam take,
e czas jej pracy jest rejestrowany. Menader przeprosi i powiedzia, e podejmie odpowiednie
dziaania.

Ojciec Szatan mwi mi tu co. Ten zbieg okolicznoci e mj m poszed poszuka dzieciakw (ja
musiaam czeka) i ten menader ktry znajdowa si tu za mn w duym sklepie.

Tolerowanie zniewag i dyskryminacja Szatana jako doroli w sytuacji ktra nie zagraa naszemu yciu to
nadstawianie drugiego policzka co jest dla Niego zniewag. Gdybym nic nie powiedziaa, kipiaoby we
mnie ca noc i nawet nastpny dzie.

251
Skargi naley skada grzecznie i profesjonalnie, ale nigdy nie naley ich unika. Ta dyskryminacja musi
si skoczy. Tylko my moemy pooy temu kres i pozwoli aby Satanizm by otwarty i swobodny.
-Wysoka Kapanka Maxine Dietrich
Copyright 2003, 2005, Joy of Satan Ministries; Library of Congress Number: 12-16457
-------------------------------------------------------------------------
{1} American Civil Liberties Union - Amerykaskie Stowarzyszenie Wolnoci Obywatelskich tum.
Wasne

{2} Ameryka zostaa zaoona w oparciu o prawa i swobody Satanistyczne, co innego nasz kraj, ktry w
966r. zosta przeklty i zatruty. W celu zanalizowania swobd obywatelskich polecam zajrze
bezporednio do rda prawa Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/wstep.htm; Art. 25, 53, 54 s, podobnie jak Powszechna
Deklaracja Praw Czowieka, Art. 19; lecz niestety, co nie powinno dziwi, ydowski wirus zosta
prawnie usankcjonowany poprzez Konkordat
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19980510318, co czyni z Polski kraj niewolnikw, yjcy
w (krypto?)komunie. Czy to znaczy, e musimy si godzi na niewolenie nas? BYNAJMNIEJ! Ale trzeba
to robi z gow.

Satanizm i staro

ycie moe by bardzo samotne dla osb starszych, tych ktrzy odsiaduj kar doywocia lub s
odizolowani w jakikolwiek inni sposb. Wystarczy tylko rzuci okiem na domy opieki spoecznej eby
dostrzec jak ten wrogi pozaziemski bg opuci swoich ludzi.

Bdc z Ojcem Szatanem, zsya On nam Demonicznych przyjaci ktrzy zaprzyjaniaj si z nami i
uwaaj na nas. Zwizek ten moe by duchowy, fizyczny, przyjacielski, czy jakikolwiek inny.

Moje mama, bdc bardzo star ma Demona przyjaciela ktry udziela jej wanych rad, dziaajc jako jej
bliski przyjaciel, i jest bardzo troskliwy. Jej Demon przepenia j radoci. Oto prawdziwa duchowo.
Medytacje i nauka trzymaj jej umys w ruchu, przez co wiedzie szczliwe ycie.

Ci bez s puci i nie maj nic. S zdani sami na siebie. Starsi widz jak ich przyjaciele i rodzina
odchodz. Wielu pozostaje samych w domach spokojnej staroci lub w innych miejscach izolacji eby
umrze. Izolacja moe powodowa obd. Majc Ojca Szatana i Demonicznego przyjaciela do
porozmawiania to ulga dla wielu. W przeciwiestwie do wrogich duchw, nasze Demony nam
odpowiadaj, rozmawiaj z nami, daj nam do zrozumienia e jestemy wani oraz e s dla nas.
Copyright 2003, 2005, Joy of Satan Ministries; Library of Congress Number: 12-16457
-------------------------------------------------
Zastanawiacie si dla czego mohery s agresywne? Przez lata wpajano im bzdury o faszywej mioci, a
w poczeniu z praniem mzgu jedyne co przepenia te skorupy to nienawi.

Chrzecijaska chciwo
chc waszych pienidzy
chc waszej duszy
chc wszystkiego co macie

Pienidze s jedyn rzecz ktra utrzymuje t instytucje oraz powszechny obd przy yciu. Czy zdajecie
sobie spraw gdzie my, Satanici bylibymy gdybymy kontrolowali stacje radiowe, sloty w gwnym
czasie antenowym, budynki zajmujce cae miasta, wydawcw, ksigarnie, drukarnie i inne? Mielibymy
wiat w mniej ni 6 miesicy. Typowy chrzecijaski kaznodzieja ma diamenty na palcach, pas ze skry
wowej, buty z gadziej skry, wart 3000 dolcw garnitur, korty tenisowe, basen wielkoci tych
olimpijskich w swoim podwrzu, prywatnego szofera, limuzyn, posiado za milion dolcw itp. czas
ju nadszed, eby ci spaczeni osobnicy za to zapacili! {1}

252
Chrzecijastwo tuczone jest nam do gw bezustannie. Istnieje niewiele, jeli w ogle jakiekolwiek
alternatywy. Jakiekolwiek moliwe alternatywy ktre stanowi zagroenie dla chrzecijaskiej religii,
bdcej w rzeczywistoci programem, s zniesawiane, gorliwie odradzane i utrzymywane w gbokiej
tajemnicy. Pienidze maj wadz. Chrzecijaskie kocioy warte s biliardy dolarw. Wieki pobierania
dziesicin, wymusze, upienia, zastraszania ludzkoci aby dawali datki w celu zbawienia swojego ycia i
tak dalej s fundamentem chrzecijastwa. Co si dzieje z tymi pienidzmi? Wykorzystuje si je do
KONTROLOWANIA.

Chrzecijastwo, judaizm i islam s trzema najwikszymi programami ktre rzdz wiatem.
Chrzecijastwo i islam s najbardziej niebezpiecznymi religiami gdy ich doktryny popieraj brutalne
unicestwianie wszelkiej opozycji. Chrzecijaska biblia, ksizki i inna literatura drukowane s na potg.
Chrzecijaskie ksigarnie opywaj w towar. Nigdy nie brak im pienidzy na budow miejsc kultu,
opacania ich klech, masowego prania mzgu przez telewizj, kupowanie radiostacji w celu nadawania
mnogoci ich kamstw i utrzymywania ludzkoci z dala od prawdziwej duchowoci.

Watykan dowodzi zabjstwami i grupami uderzeniowymi kontrolowanymi przez jezuitw. Posiada on
take jedne z najwikszych bibliotek na wiecie. Przez stulecia ta instytucja pilnie dziaaa aby
skonfiskowa wszelkie duchowe teksty oraz wiedz ktr albo trzymaa z dala od publiki lub
systematycznie niszczya. Wieki duchowych pism s trzymane w najcilejszej tajemnicy w pilnie
strzeonych kryptach, a otwierane mog by tylko dla garstki zaufanego kleru na wysokich
stanowiskach. Oczywiste jest, e maj oni duo do ukrycia. Czy wiecie, e niektrzy z tych kardynaw u
szczytu zwrcili si do Lucyfer? Znaj prawd odnonie fikcyjnoci ihvh. W swych badaniach
odkrywaj e to Lucyfer jest Prawdziwym Ojcem i Stwrc ludzkoci.

Chrzecijastwo ma za sob histori palenia bibliotek oraz wszelkiej wiedzy jaka im wpada w apy.
Biblioteki te zawieray wiedz o prawdzie. Prawd o tym, skd oni w rzeczywistoci przybyli. Prawd o
Bogach i Ich powizaniach z ludzkoci. Poziom wypaczenia i kamstw w kociele chrzecijaskim jest
zatrwaajcy.

Wielu ludzi jest zagubionych i przez to s otwarci na wroga. Nie wane w co jestemy zaangaowani,
przewodnictwo i wiedz zawsze dobrze mie. Przewodnictwo i wiedza byy odmawiane naszym ludziom
ju stanowczo zbyt dugo.

Wielu z nich jest zdanych na siebie samych, podczas gdy wrogie religie s im bezustannie wmuszane. Nie
maj adnego wsparcia od rodziny lub przyjaci, adnego miejsca do ktrego mona by si uda w celu
Satanistycznej czci, s skazani sami na siebie. Mwi si im e s li, e bd pon i pon w
Piekle, e si myl, e s zagubieni i bezustannie spotykaj si z ostr opozycj. Mwi si im, e
Szatan jest zy oraz e nienawidzi ludzkoci, przysparza ludziom cierpienia i inne tego typu
absurdalne kamstwa, podczas gdy tak naprawd to chrzecijaski koci i jego faszywy bg s temu
wszystkiemu winni.

Czy oni nie mog nas po prostu zostawi w spokoju?

Majc dosownie miliardy dolarw i wadz cigle musz si z tym pcha. Wiecie co, jako ciko jest mi
uwierzy e wszyscy jestemy tak niewiadomi chrzecijastwa. Tak niewiadomi, e musz
przymusowo i na okrgo prbowa wetkn nam je do garda.

I tak w ostatecznoci prawda wyjdzie na jaw, jak zostao zapisane. Ojciec Szatan jest prawdziwym
Bogiem i Ojcem ludzkoci. PRAWDZIWY ksi kamstw ma sporo do stracenia, chrzecijanie,
muzumanie i ydzi, oni wszyscy oddaj mu cze, piewajc i wychwalajc go. Tak, s owcami. S
oszukiwani. Wszyscy wiemy co si dzieje z owcami. Oto ostateczna ciema. Ludzie ci nie maj bladego
pojcia o prawdziwej duchowoci, jak si rozwija, broni lub zbawi swoje dusze. Bd bezbronnymi
ofiarami w obliczu prawdziwej duchowej opozycji pochodzcej od kosmitw.

Ich liczne i wstydliwe skandale mwi same za siebie. Za kadym razem jak jaki chrzecijaski ksidz
lub inny taki odprawia msz dokonuje inwokacji nazarejczyka. Duch nazarejczyka wpywa na jego
253
zachowanie (pedofilia). A WIC: POZNACIE ICH PO ICH OWOCACH. PRAWDZIWY Bg jest
WYZWOLICIELEM ludzkoci, tym ktry daje PRAWD i wiato.

NIE MA INNEGO BOGA POZA MN WIEDZC TO, KT WAY SI CZCI FASZYWYCH
BOGW KORANU I BIBLII? -SZATAN
Z QURET AL-YEZID
Copyright 2002, 2006, Joy of Satan Ministries; Library of Congress Number: 12-16457
------------------------------------------------
{1} moe przecitny pedofilski ksidz w Polsce czego takiego nie posiada, ale taki guru jak imperator
Rydzyk

Wspak

Powodem dla ktrego w Satanizmie mamy odwrcony krzy, pentagram oraz inne jest przekazanie
wanej wiadomoci: RZECZY S NA OPAK! Judeo-chrzecijaska religia i jej kohorty s faszyw
religi. Oni to s ucielenieniem za, cho maskuj si jako dobro. Prawdziwym ich celem jest
powstrzymanie ludzkoci od duchowego postpu i utrzymywanie wiedzy duchowej oraz mocy w rkach
garstki osb, ktre naduyway jej przez wieki. Ludzko cierpiaa przez to niewypowiedzianie.

Chrzecijaski bg nie ma nic wsplnego z naszym stworzeniem, to co i reszta hooty nienawidz
ludzkoci a jedyne czego pragn to torturowanie i zniewolenie nas. Szatan jest naszym Prawdziwym
Ojcem i Stwrc; PRAWDZIWY BG JEST WYZWOLICIELEM LUDZKOCI, TYM KTRY NAS
UWALNIA. w bg ktrego chrzecijanie, ydzi i muzumanie czcz to istota ktra nas zniewala;
Ksi Kamstw. W rzeczywistoci, Bg i Diabe s na opak. SZATAN jest PRAWDZIWYM Ojcem i
Stwrc ludzkoci.
Copyright 2002, 2005, Joy of Satan Ministries; Library of Congress Number: 12-16457

Zabawa z Demonami

Gdy ju wytworzymy z naszym(i) Demon(ami) Stranik(ami) wi, On/Ona pomoe nam przy projekcji
astralnej i bdzie towarzyszy w miejscach ktre odwiedzamy w astralu. Moemy tam dowiadczy
piknych rzeczy, uczy si i bawi. Po jakim czasie gdy ju poznacie waszego Demonicznego
przyjaciela, dowiedzcie si wicej na Jego/Jej temat. Co lubi, czego nie lubi. S indywidualistami tak
samo jak my.

Istnieje wiele piknych oraz ciekawych miejsc w Piekle. Bdcie cierpliwi. Czasami, jeli jestecie
wystarczajco otwarci wasz Demon Stranik moe zabierze was tam. W astralu znajduje si mnstwo
przyjemnych i zabawnych miejsc. Im wicej projekcji dokonujemy tym atwiejsze si to staje. Demony
bior nas tam gdy jestemy gotowi.
Copyright 2003, 2005, Joy of Satan Ministries; Library of Congress Number: 12-16457

Stworzenie ludzkoci przez Szatana

Gdy zagldniemy do Czarnej Ksigi Szatana, Al-Jilwah, w rozdziale IV czytamy: Pozwoliem na
stworzenie czterech substancji, czterech czasw i czterech ktw; poniewa s one niezbdne dla
stworze.

To opis czsteczek DNA! Kady, kto jest zaznajomiony z ukadem i struktur DNA wie, e jest ono
uksztatowane spiralnie, zwinite jak W. DNA posiada take szczeble jak drabina stworzona z
CZTERECH skadnikw znanych zasadami. Te cztery zasady to adenina (A), cytozyna (C), tymina (T) i
guanina (G). Te CZTERY nukleotydy mog czy si w pary w niezliczonych sekwencjach i s
przytwierdzone w miejscu.

DNA STANOWI PODSTAW YCIA! Bez niego ycie by nie istniao. W jest symbolem leczenia
talk ciaa jak i duszy. To rwnie symbol medycyny. Medyczny kaduceusz ma dwa we wijce si
254
wok laski. Mona to zobaczy w niemal kadym gabinecie lekarskim , a symbolizuje on Kundalini,
ktra pochodzi od Szatana. W jest take symbolem mdroci i wiedzy. W BY ZAWSZE
SYMBOLEM SZATANA I REPREZENTOWA MDRO, WIEDZ, LECZENIE ORAZ YCIE.

Ojciec Szatan mwi take w Czarnej Ksidze: Nikt nie bdzie y duej na tym wiecie ni przez czas
ustalony przeze mnie. Szatan stworzy nas i okreli dugo naszego ycia jako ludzie. Gdy prbowa
nas uczyni podobnych Bogom i obdarowa nas niemiertelnoci, inni bogowie Go powstrzymali.

Nauki faszywego pozaziemskiego boga wypaczaj, brukaj i szkaluj wszystko to, co jest dla nas
dobre. Chrzecijastwo usiowao zamieni symbol Wa w symbol terroru. Gdyby nie chrzecijastwo,
nauki medyczne miayby ju lekarstwa chyba na wszystkie choroby lub dolegliwoci, wczajc
starzenie.
Copyright 2003, 2005, Joy of Satan Ministries; Library of Congress Number: 12-16457

Robienie wymwek dla chrzecijan

Chrzecijastwo z dnia na dzie robi si coraz bardziej poronione. Jednym z gwnych powodw dla
ktrych ten wirus przetrwa tak dugo jest racjonalizacja i robienie wymwek przez wikszo swoich
wyznawcw. Ostatni jak syszaam byo nie moesz obwinia chrzecijaskiego boga za to, co robi
jego wyznawcy. TO TOTALNE KAMSTWO! Jest to bowiem wymwka ignoranckiego tchrza.

Za kadym razem jak ksidz odprawia msz, inwokuje nazarejczyka. Jedzcie, oto ciao moje. Pijcie, oto
krew moja. Te dwa symbolizowane s przez komuni i wino. Zgromadzenie take inwokuje
nazarejczyka lecz w o wiele mniejszym stopniu. I zobaczcie co wyczyniaj. Istnieje wielu znaczcych
ludzi ktrzy dorastaj i zapisuj si do chrzecijaskiego seminarium aby zosta klech. Poprzez
ignorancj i podstp wierz e postpuj susznie. No i kady moe potem zobaczy co si z takimi
dzieje. Istnieje przepa pomidzy tym kim byli a czym si stali.

Skutki wieloletniej inwokacji nazarejczyka s widoczne: molestowanie dzieci, goszenie kamstw,
zagubienie oraz wykorzystywanie zgromadzenia; inkwizytorzy, ktrzy na potg mordowali swych
ludzkich pobratymcw poprzez tortury; bezkres wymusze oraz inne dziaalnoci przestpcze w celu
uzyskania pienidzy. Osoby w podeszym wieku zostay ograbione ze swych oszczdnoci a ycia
milionw osb zostay zniszczone.

Wielu durniw prbowao przekrci chrzecijask bibli oraz jej nauki eby pasoway ich celom. S
zbyt sabi aby si jej przeciwstawi i dostrzec to, czym ona w rzeczywistoci jest. Boj si wyj
przeciwko stadu. Nie potrafi patrze na to, co ona w rzeczywistoci mwi. Przez to wszyscy ci kretyni
nigdy si ze sob nie zgadzaj no i tocz si wojny o to gwno. Poniewa chrzecijaska biblia jest
zbiorem ukradzionych legend, postaci i wypaczonych oraz pozmienianych pism, znajduje si w niej
wystarczajco duo sprzecznoci, eby przypasowa je do czegokolwiek si chce.

Kadej jednej osobie jak poznaam lub syszaam o niej podczas dokonywania inwokacji anioa
przytrafio si w najlepszym wypadku nieszczcie. Tak te anielskie istoty jak ich bg ywi nieustann
i zaart nienawi do ludzkoci. Zawsze zwiastuj ze rzeczy, omeny i przepowiednie zguby. eruj na i
umiercaj mae dzieci. Odmawiaj take podzielenia si jakkolwiek wiedz z ludmi, w
przeciwiestwie do Demonw ktre s dla nas przyjacielskie i otwarte.

Prawdziwa duchowo dla nas, Satanistw jest tutaj i nie potrzebujemy ucieka si do jaki wymylnych
praktyk aby podczy si do wiata duchw. One same do nas przychodz. Gdy kto natomiast posuwa
si do wszelkich metod aby skontaktowa si z danym duchem, wtedy jest problem. {1}
Copyright 2002, 2005, Joy of Satan Ministries; Library of Congress Number: 12-16457
----------------------------------------------------------
{1} mowa tu o Goecji i innych ydowskich blunierstwach, ktrych celem byo naduywanie Demonw


255
Z mioci do Szatana

Zeszej nocy pracowaam nad pewnymi pieczciami Demonw, odrcznie robic wiksze kopie do
pewnego projektu. Po jakim czasie pracy nad nimi (a nie byo to atwe) zaczynaam dostrzega sporo
pozytywnej energii oraz e owe pieczcie wprawiy mnie w stan uniesienia. Bya 2 w nocy, ja byam
zmczona, a to mnie zaskoczyo. Zaczam rozmyla nad tymi wszystkimi kamstwami jakie wpychano
ludziom oraz jak ostro Satanizm by tamszony. W Satanizmie jest tak wiele duchowego pikna i
bogoci. Im blisi stajemy si Ojcu Szatanowi, tym bardziej przekonujemy si o tym jaki On jest
cudowny i pozytywny. Wielokrotnie napeni mnie On mnie ogromn radoci. Nie ma absolutnie nic
bdnego w tym, ebymy uczynili Ojca Szatana centrum naszego ycia, jeli tak postanowimy.
Dowiadczeniem ktrego nie da si opisa sowami byo dla mnie zblienie si do Niego. Kadego dnia
przepenia On mojego ducha si i radoci. Jestem dumna z bycia Duchow Satanistk. W tej
Satanistycznej religijnoci znajdujemy wewntrzn wolno oraz oswobodzenie. Im blisi stajemy si
Szatanowi, odkrywamy e nic nam nie jest straszne. Ludzie boj si z braku wiedzy. Szatan nam j daje.
Posiadam otarz gdzie modl si do Ojca Szatana co dzie oraz odprawiam rytuay. Poprzez tak
interakcj da Mi on duo duchowego zrozumienia i owiecenie.

-Wysoka Kapanka Maxine Dietrich
Copyright 2002, 2005, Joy of Satan Ministries; Library of Congress Number: 12-16457

Znajdowanie rzeczy dla siebie

W Czarnej Ksidze Szatan uczy swoich wyznawcw aby zapamitali nauki ktre im przekazuje gdy tak
wiele rzeczy jest pozmienianych. Prawdy pozostao ju bardzo niewiele. Odkryam te, jak rwnie
wielu z nas w swej relacji z Ojcem Szatanem, e jest On diametralnie inny ni to, w co ka nam wierzy
powszechnie dostpne nauki.

Demony nie s ze. Wiele z nich specjalizuje si w nauczaniu etyki. Istoty etycznie nie s ze. Istnieje
wiele Demonw. S One Pierwotnymi Bogami, z ktrych Szatan jest najpotniejszym i najwaniejszym,
gdy jest naszym Bogiem Stwrc. On oraz Pierwotni Bogowie zostali przeklci i potpieni za danie
ludziom wiedzy. Kosmici ktrzy podszywaj si za judeo-chrzecijaskiego boga przejli wadz i
nakonili swych wybracw do wyrnicia w pie oraz zniszczenia kadego kto oddawa cze
Oryginalnym Bogom. Cae miasta i ludnoci byy zmiatane z powierzchni ziemi, a witynie oraz
kapliczki byy rwnane z ziemi, wraz z wszelkimi zapisami. Przez to wiemy tak mao, o ile cokolwiek
odnonie Prawdziwych Bogw. Prawie wszystko co zostao o Nich napisane pochodzi od wroga.

Oto gdzie ludzko stracia wszelkie koneksje z duchowoci. Duchowa pustka religii wiodcych
przetrwaa i wada terrorem. Gdy kontrola zorganizowanej religii osaba, wielu przeszo na ateizm z
powodu beznadziejnoci oraz tego, co bdnie pojmowali jako duchowo pustk i nico.

Dla tego tak wane jest znajdowanie rzeczy dla siebie, i jeli istnieje moliwo, podzielenia si nimi z
innymi. W ten sposb moemy uczy si od siebie nawzajem. Istnieje ogrom rzeczy w Satanizmie ktre
jeszcze nie zostay zbadane. Wielokrotnie gdy jaki nie-Satanista prbuje znale cokolwiek dotyczcego
naszej religii jest zwodzony kamstwami.
-Wysoka Kapanka Maxine Dietrich
Copyright 2002, 2005, Joy of Satan Ministries; Library of Congress Number: 12-16457

Dzie Ziemi

Bdc nowicjuszk w Satanizmie, miaam sporo oczywistych duchowych dowiadcze. Pewnej nocy
szam sobie parkingiem samochodowym przy ktrym mieszkam, skoczyam pi kol i rzuciam butelk,
jak to miaam w zwyczaju. To by nawyk. Jak wielu z was wie, wczeniej byam ateistk zanim Szatan
pojawi si w moim yciu i nie obchodzio mnie nic.

256
Poczuam jak kto klepn mnie w ty gowy a gos, ktry si tam pojawi natychmiast powiedzia mi
abym to podniosa! Od razu zaapaam o co biega. Pniej czytaam o tym, e Jezydzcy czciciele
Diaba z Iraku nie odwayliby si nawet splun na ziemi, gdy Ziemia naley do Szatana.

Z dych dowiadcze jasno wida, e Ojciec Szatan przejmuje si Ziemi. W pracy mam dostp do
recyklingu. Moj prac byo sprztanie ca noc. Gdy segregowaam odpady, braam plastiki (wikszo
tych rzeczy bya czysta a ja miaam rkawiczki) i wkadaam je do kosza na mieci. To samo robiam z
aluminiowymi puszkami. Co takiego cieszy Ojca Szatana.

Wielu zapyta si, jak to robi rnic? WIELK. KADY DROBIAZG POMOE!! Nie martwcie si o
innych, dbajcie tylko o siebie i swoich. miecenie i bezczeszczenie Ziemi to okazywanie braku szacunku
Szatanowi. Nie musimy nie wiadomo jak si wysila, zajmijmy si tylko naszym wasnym baaganem.

Satanizm jest religi miujc ycie. yjemy na tej Ziemi; to miejsce Ojca Szatana dla nas. Poprzez to, e
kade z nas bdzie robio to, co do nas naley moemy pomc w uczynieniu tego miejsca lepszym i da
przykad innym.
Copyright 2002, 2005, Joy of Satan Ministries; Library of Congress Number: 12-16457

Czarnoksistwo

Satanizm to religia umysu. Prawie 100% Satanistw, tak przeszych jak i teraniejszych praktykowao
lub byo powanie zainteresowanych czarnoksistwem, magi i okultyzmem. Czarnoksistwo zawsze
stanowio synonim Satanizmu. Wiedma znaczy mdra {1}. Wikszo czarnoksinikw i osb
praktykujcych sztuki magiczne z powodu przeladowa lata temu dziaao w ukryciu.

Bogowie to wszystko s istoty pozaziemskie. W prawie wszystkich wiadectwach bezporednich relacji
ludzi z kosmitami, przejawiaj oni zaawansowane moce umysu. Telepatyczna komunikacja miaa
miejsce nawet u ludzi ktrzy nie mieli wczeniejszego z ni dowiadczenia. Lewitacja, telekineza,
leczenie, wymazywanie pamici oraz inne moce umysu, uznane przez ludzi za nadnaturalne, s czym
naturalnym dla wikszo tych istot.

Czarnoksistwo jest niczym innym jak prb osigania mocy umysu przez ludzi ktre s dla nas rzecz
nalec si nam od urodzenia. Chrzecijaskie kocioy i ich hordy przez wieki robiy wszystko co
mogy by odstraszy ludzi od prb uycia owych mocy, do ktrych swobodny dostp posiada reszta
wszechwiata. Jedynym celem oraz powodem istnienia chrzecijastwa jest usunicie duchowej wiedzy
oraz zakazanie ludziom dostpu do potgi ich umysu aby moga ona pozosta w rekach garstki
wybranych w celu zawadnicia wiatem. Ludzko z winy chrzecijastwa bya niebezpiecznie i
celowo opniana. Nie tylko czyni nas to jako cao bezbronn i bardzo podatn na atak, ale te potpia
dusz, skazujc j cakowicie na ask istot posiadajcych moc.

Wrogie istoty pozaziemskie, ktre przewyszaj liczebnoci te przyjacielskie patrz na nas jak na
zwierzyn, ktr mona wykorzysta {2}. Ich celem jest wykorzystanie energii naszych dusz po mierci
dla swych wasnych celw. Tylko w jeden sposb mog tego dokona poprzez utrzymanie ludzkoci w
duchowej niewiedzy oraz duchowej niemocy. To jeden z powodw dla ktrych zachcam ludzi do
wykonania rytuau dedykacji Szatanowi. Gdy go dokonamy, chroni On nas w czasie naszego duchowego
rozwoju. Wielu z tych, ktrzy podaj samotn drog rozwijajc si duchowo i praktykuj
czarnoksistwo kocz tragicznie. To nie pochodzi od Szatana tylko od wroga ktry wykorzystuje strach i
negatywne dowiadczenia aby przerazi ludzi i odstraszy ich od osigania jakiejkolwiek mocy. Ci,
ktrzy osigaj znaczcy poziom, wyrniaj si w wymiarze astralnym. Istnieje wiele internetowych
grup na Yahoo!, ktre bdc Bez, dyskutuj o Kundalini oraz innych licznych zjawiskach zwizanych z
duchowym rozwojem i negatywnymi dowiadczeniami jakie przeyli jest ich od zatrzsienia.

Zapisaam si do paru takich grup jaki czas temu i przeczytaam wiele wiadomoci dotyczcych
negatywnych dowiadcze z istotami astralnymi oraz atakami niepokoju wraz z innymi wtargniciami,
podczas ktrych to ludzie dowiadczyli ataku ktrego pochodzenia nie byli w stanie wyjani. Jedna
257
kobieta cakowicie stracia wosy po wykonaniu zaklcia. Tak jak ostrzega jedna z ilustracji w filmie
Dziewite Wrota, zajd zbyt daleko a niebezpieczestwo zstpi na ciebie z wysoka jest to a nad
wyraz prawdziwe.

Wiele tzw. straszyde to po prawdzie istoty pozaziemskie, wliczajc w to cyklopy, wrki, elfy, gnomy i
inne. Wrki, gnomy i tym podobne s istotami ywiou, tzn. posiadaj w swej duszy zaledwie jeden albo
dwa ywioy, podczas gdy dusza ludzka posiada 4 ogie, powietrze, wod i ziemi. Istoty te s take
biege w projekcji astralnej oraz innych wyczynach, co wyjania wiele w kwestii tych halucynacji
dowiadczanych przez tych, ktrzy otwieraj swoje umysy na tyle by je widzie.

Non-konformizm stanowi du cz Satanizmu. Ci, ktrzy si podporzdkowuj s owcami i nigdy nie
bd mieli siy by myle za samych siebie na tyle aby zobaczy prawd oraz wyewoluowa na wyszy
poziom. Nie mona si podporzdkowywa jeli chce si wzmocni swoje ja. Aby wyewoluowa,
pomylnie uprawia magi i nie poda za stadem naley zna siebie.

Z odpowiedni wiedz mona rozwiza kady problem. Wiedza take eliminuje strach i jest kluczem do
mocy.
Copyright 2003, 2006, Joy of Satan Ministries; Library of Congress Number: 12-16457
---------------------------------------------------
{1} Wiedma wiedz majca; mag za, (magus) moe mie swe korzenie w aciskim sowie w
rodzajniku mskim magnus wielki.

{2} przypominam o realiach ludzi w filmie Matrix; o postrzeganiu wrogich bogw porednio wiadczy
ydowskie okreslenie na ludzi goj. Po hebrajsku oficjalnie to znaczy nie-yd, natomiast nie brak w
biblii odniesie do ludzi nazywanych owcami, co tylko popiera prawdziwe znaczenie sowa goj bydo.

{3} Mona by si zastanawia - no przecie Duchowi Satanici te si czemu podporzdkowuj, bo jak
chc gdzie zaj to musz poda za czym cile okrelonym. Ci, ktrzy s Duchowymi Satanistami z
prawdziwego zdarzenia dostrzeg absurdalno tego stwierdzenia. Inni natomiast niech pojm, e to my z
wasnej woli, wolni od lku przed wrogiem i uciskiem dobrowolnie wybieramy doczenie do rodziny
Ojca Szatana. Dla czego? Sami moecie znale odpowied na to pytanie wkraczajc na ciek
Duchowego Satanizmu i wzmacniajc si duchowo oraz odprogramowujc si z ydowskiego wirusa
umysowego, jakim jest chrzecijastwo. Nikt was do tego nie przekona oprcz was samych mog wam
o tym powiedzie, lecz aby tego dowiadczy osobicie, trzeba poda t ciek.

Kazanie o Halloween

Halloween *jest* witem Diaba. Ludzie przebieraj si w kostiumy, chodz na przyjcia, zajadaj si
sodyczami i poczstunkami, ogldaj straszne filmy i oglnie mio spdzaj czas, w przeciwiestwie do
wit boego narodzenia podczas ktrego to ilo samobjstw jest najwiksza w cigu caego roku. To
wito byoby kompletnie ponure gdyby nie wity Mikoaj, drzewko, podarunki, i impreza
Noworoczna. Tumikiem na boe narodzenie jest nazarejczyk. Ile z tych chrzecijan wolaoby raczej
zosta w domu ni i do kocioa jak niewolnicy, ktrymi z reszt s? W rzeczywistoci wszystko co
wie si z nazarejczykiem jest bardzo negatywne i wycieczajce. Halloween jest zabawne bo nie ma
tam miejsca na nazarejczyka. Wszystko, co wie si z Ojcem Szatanem jest RADOSNE, jest
ZABAW!!
Copyright 2002, 2005, Joy of Satan Ministries; Library of Congress Number: 12-16457

Tajemnice

Satanizm jest ciek wiedzy. Im bliej Szatana jestemy, tym wicej On nam ujawnia i tym wicej si
uczymy. Razem z wiedz przychodzi zrozumienie. Budujemy wiedz w oparciu o t, ktr posiadamy. W
Al-Jilwah Ojciec Szatan mwi nam ebymy dotrzymywali Jego tajemnic; On ujawnia nam wiedz gdy
jestemy gotowi.

258
Ojciec Szatan poddawa mnie testom, testom mojej wiary. Nie byam wtedy tego wiadoma, ale zdaam je
i teraz moja wiara jest silniejsza ni kiedykolwiek. Dla mnie te testy wizay si z moimi strachami.
Baam si wtedy, ale mimo to kontynuowaam. Zawsze wybieraam wiar w Szatana, niewane co. To
byo jaki czas temu.

Szatan take owiadcza Kiedy przychodzi pokusa, daj moje przymierze temu kto wierzy we mnie.
Zaufanie jest wane, tak samo jak posiadanie wiary i bycie silnym podczas przeciwnoci losu. Nagrody
za to s wielkie i bezcenne.

Wszyscy mamy woln wol. Kiedy pokazujemy Ojcu Szatanowi nasze oddanie wzgldem Niego,
wspaniale nas nagradza. Jest to co podobnego do przejcia na nastpny poziom gdzie sabi zostaj w
tyle, a silni kontynuuj. To jest wtedy, gdy uczymy si bezporednio od Szatana i jego Demonw.
Odpowiedzi na niektre z tych testw s teraz dane.

Kiedy osigamy ten poziom moemy tylko i dalej. Wiedza i owiecenie, ktre mamy nigdy si nie
cofn, lecz bd nadal si zwiksza. Wiedza czyni regres niemoliwym. To jest wtedy, gdy wszystko
zacznie pasowa i zacznie mie sens oraz tworzy spjny obraz.

Kady poziom Satanizmu to kolejne objawienie w formie prawdy i testu, gdzie tylko silni i nieustraszeni
id dalej. Gdy zdobywamy wiedz to przechodzimy przez drzwi, ktre zamykaj si za naszymi plecami
na stae i jedynym kierunkiem w ktrym moemy i to i do przodu.

-Wysoka Kapanka Maxine Dietrich
Copyright 2002, 2005, Joy of Satan Ministries; Library of Congress Number: 12-16457

Dotrzymywanie wiary

W latach 2001-2 dooyam stara w zbadanie tej sprawy, gdy Ojciec Szatan chcia abym to zrobia.
Pienidzy byo mao, lecz Ojciec Szatan zadba o wszystkie moje podstawowe potrzeby.

W klubie fitness w ktrym pracowaam bya pewna kobieta, take jego czonkini. Zaoferowaa mi e
wemie mnie do sklepu i kupi mi par nowych butw. Te ktre nosiam byy delikatnie mwic
podziurawione. Z moimi stopami byo kiepsko a moje stare buty byy wygodne. Problem by tej natury,
e owa kobieta tkwia gboko w chrzecijastwie. Nieustannie gosia wiar. Wiedziaa e nie jestem
zainteresowana jej religi i powiedziaam jej, eby si za mnie przenigdy wicej nie modlia. Jestem
przyjazna i otwarta w stosunku do ludzi no i byymy w stosunku do siebie przyjazne.

Pomylaam sobie, e robi si to zbyt przyjacielskie. Jest zbyt chrzecijaska i gada innym o chodzeniu
do kocioa oraz braniu udziau w innych chrzecijaskich czynnociach. Pamitam co Ojciec Szatan
powiedzia w Al-Jilwah o swoim zakazie fraternizowania si z chrzecijanami oraz ludmi Mu
przeciwnymi. Co wicej, nieustannie widziaam i czytaam o powanych problemach gdy kto z nas
brata si z chrzecijanami.

Kocham Ojca Szatana bardziej ni cokolwiek i kogokolwiek i w adnym wypadku nie bd czynia
czegokolwiek brew Jego woli. W tamtym momencie powiedziaam sobie NIE. Nie obchodzi mnie czy
moje buty maj dziury. Nie obchodzio mnie nawet to, czy bd na boso, nie sprzeciwi si Szatanowi.

Par godzin pniej tej samej nocy znalazam nowiukie pudo na buty. W rodku znajdowaa si
najadniejsza para butw sportowych, BARDZO droga i dokadnie w moim rozmiarze. Przymierzyam je
- pasoway jak ula. Nie wiem skd te buty si wziy, gdy wczeniej ich nie byo. Ju wczeniej
widziaam cuda Ojca Szatana. AVE SATAN!!

-Wysoka Kapanka Maxine Dietrich
Copyright 2002, 2005, Joy of Satan Ministries; Library of Congress Number: 12-16457

259
Ci Bez

Zeszej nocy w pracy rozmawiaam z pewnym mczyzn ktry przychodzi tu regularnie (pracuj w
klubie fitness jako nocny pomocnik). Jak si okazao, w mczyzna jest bardzo utalentowany. Nasza
rozmowa skupia si na okultyzmie i mistycyzmie. Mwi, e praktykowa czste medytacje, wizualizacje
i inne psychiczne dyscypliny.

Wyjawi mi, e jego ycie jest w rozsypce i poza jego kontrol. Ma w sobie tyle potencjau i wraz z
caym tym potencjaem jest w doku, przygnbiony, zdoowany gdy jego problemy doszy do
przytaczajcego etapu.

Bez wzgldu na to ile czystej mocy dana osoba posiada, gdy jest si zdanym na wasn rk, mona tylko
zaj do pewnego etapu. Talent staje si bezuyteczny jeli nie wie si jak go wykorzysta oraz jak nad
nim pracowa by go rozwija.

Szatan daje nam to wszystko. Pokazuje nam drog do stawania si. Kade z nas ma unikalne zdolnoci.
Ojciec Szatan pracuje z nami indywidualnie aby je wydoby oraz pokazuje nam jak te zdolnoci
wykorzystywa w celu przemiany naszego ycia na lepsze.

Jest wielu ludzi zaangaowanych w nauki oraz dziedziny okultystyczne. Tylko wtedy gdy dana osoba
dokona szczerej dedykacji Ojcu Szatanowi dana zostanie im wiedza oraz jej zastosowanie. My Satanici
jestemy bardziej wyewoluowani ni reszta. AVE SATAN!!
-Wysoka Kapanka Maxine Dietrich
Copyright 2002, 2005, Joy of Satan Ministries; Library of Congress Number: 12-16457

Staroytna wiedza

Oryginalne religie diametralnie rniy si od dzisiejszego faszu. Uczyy one samodzielnoci oraz siy
umysu.

Toth napisa rezultat duszy w yciu po yciu opiera si o wiedz. Wiedza o przeszych wcieleniach
moe zosta nabyta poprzez wiczenia oddechowe, przywoujce wspomnienia duszy.

wiczenia oddechowe wzmacniaj aur i stymuluj Kundalini, ktre burzy blokady umysowe.
Wszystkie pierwotne religie kady wielki nacisk na wa. W symbolizuje take si znan jako
kundalini, lec zwinit u podstawy krgosupa. W to take symbol leczenia i ycia. Toth rzek, e
w zawiatach pytanie ktre si zadawao to W jakim stopniu zmara osoba osigna prawd w swym
yciu przeciwko siom za.

Wiemy jak chrzecijastwo i jego kohorty promuj kamstwa i d do utrzymania ludzi w ignorancji
oraz pozbawienia prawdziwej duchowoci. Ofiary tyche religii s odcite od wiata duchowego wraz z
wszelkimi darami jakie mogyby otrzyma. Ile z nich moe dokona projekcji astralnej swych duszy aby
naprawd dowiadczy astralu? Wymiar astralny jest miejscem gdzie z pewnoci pjd po mierci.
Wielu Satanistw posiada t umiejtno, ma wiedz i s obeznani z astralem. To dar od Szatana i
olbrzymia pomoc dla tych, ktrzy opuszcz swoje ciao na stae. Szatan jest tym, ktry daje wiedz.

Prawda to patrzenie na ycie wasnymi oczyma. Uczymy si prawdy dla nas samych podczas gdy
autsajderzy pozostaj odcitymi od jakiejkolwiek duchowej pomocy ignorantami.

Kolejnym pytaniem Totha byo Czy zmary przyj ycie na tyle by mc y po mierci? ycie jest po
to, by y, uczy si i dowiadcza go w peni. Judeo-chrzecijastwo i hoota przeciwdziaaj temu {1}.
Im wicej yjecie, uczycie si i dowiadczacie tym bardziej fachowi si stajecie; Szatan pragnie abymy
stali si samowystarczalni.

260
Czy zmary rozwin charakter na tyle aby kontynuowa swoj osobowo? Sia jest tak wana. Nasz
charakter poddawany jest prbie gdy zawierzamy dusze Ojcu Szatanowi. Tym samym czynimy tu jeden z
najwaniejszych krokw w naszym yciu. Wikszo z nas miao sprzeciwia si wszystkiemu czym nas
przez nasze ycia indoktrynowano {2}. Tutaj pokazujemy nasz si charakteru, e nie jestemy
manipulowani strachem, grobami oraz rzeczami ktrych tak naprawd nie rozumiemy. To olbrzymi
duchowy krok do wyswobodzenia nas i naszej duszy.

Czy serce zmarego jest prawdziwie otwarte duchowo? Znowu, jako Satanici udowodnilimy e
jestemy otwarci duchowo. Nie odcilimy si tak jak wyznawcy innych religii ktrzy nie chc
kwestionowa lub zbada czegokolwiek poza to, czego ich uczono.

Toth rzek Wiedza daje moc do dziaania w prawdzie i daje ycie, podczas gdy ignorancja zalepia
wzrok i powoduje mier. mier sama w sobie jest powodem niewiedzy. Istota ludzka potrzebuje
mapy by podrowa tak w tym yciu jak i poza.

Jak moesz podrowa w yciu, po mierci nie znajc drogi?
Nikczemnoci duszy jest ignorancja a cnot jej wiedza.
yj yciem a nigdy nie umrzesz.

Ojciec Szatan i Jego Demony dziel si t wiedz. Spjrzcie wstecz na to jak rozwinlicie si duchowo
od momentu przyjcia do Szatana.

Osignicie mistrzostwa we wszystkich dziedzinach magii jest wane. Przy czarnej magii uczymy si
samoobrony oraz egzekwowania sprawiedliwoci, psychicznie. Jest to rzecz najcisza do opanowania i
najbardziej opacalna, jako e stajemy si nieustraszeni i wolni. Stajemy si pewni swych umiejtnoci,
gdy moemy by miertelnymi wrogami. Nigdy wicej nie musimy ju znosi drczenia nas.

Demony s wszystkimi tymi Pierwotnymi Bogami, wikszo bya bardzo przyjazna i spdzaa wiele
czasu z ludmi. Poniewa liczba Ich bya mniejsza, byli nienawidzeni, wygnani i przeklci przez
pozostaych bogw za dzielenie si wiedz z ludmi.

Wiele staroytnych tablic i bibliotek zostao spalonych, niszczc wszystkie informacje w celu odcicia
jakiegokolwiek ludzkiego kontaktu z Dawnymi Bogami ktrzy promowali wiedz i nauk.

Z wikszoci Dawnych Bogw zrobiono potwory, Demony i inne zowrogie obrazy jakie tylko przyszy
do gowy w celu zniszczenia wszelkich zwizkw z ludmi.

W miar jak si sami przekonujecie, wasz Demon Stranik jest bardzo przyjazny/a i otwarty/a na kontakt
z wami. Chc pomc wam uczy si i dorasta duchowo, stajc si silnymi i zdolnymi Satanistami.

Toth napisa take: Istoty ludzkie musz zosta owiecone w celu znalezienia swej drogi w ciemnoci.
Owiecenie oznacza tu stanie si rozwanymi podrnikami nabywajcymi wiedz w drodze,
zrozumienie lokalnego jzyka oraz przyja z innymi podrnikami. Wszyscy jestemy podrnikami w
wiecznoci.

Ojciec Szatan i Jego Demony s chtne nam pomc. Powinnimy by bardzo wdziczni.
Copyright 2002, 2005, Joy of Satan Ministries; Library of Congress Number: 12-16457

rda:

Ramses Seleem - The Illustrated Egyptian Book of the Dead: a New Translation with Commentary 2001.
Papirus Ani
Papirus Hunefera
Papirus Enhaia
-----------------------------------------------
261
{1} k 14:26 Jeli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawici swego ojca i matki, ony i dzieci,
braci i sistr, nadto i siebie samego, nie moe by moim uczniem. chrzecijastwo, bdc programem
nieludzkim, autodestrukcyjnym powoduje w swych wyznawcw degeneracj na wszelkim poziomie.
adn tajemnic jest natomiast jak istotna jest samoakceptacja oraz samorealizacja, czy inne denia,
przed ktrym chrzecijastwo powstrzymuje swych niewolnikw

{2} naturalnie nie oznacza to, e mamy wszystkim wszem i wobec ogasza e jestemy Satanistami,
gdy konsekwencji mona si domyli; zdrowy rozsdek przede wszystkim

Egipskie Piramidy

Ateistyczni naukowcy do dzi dzie s zagubieni prbujc wyjani megalityczne struktury oraz wysoce
zaawansowane cywilizacje jakie istniay w czasach staroytnych. Owe struktury nadal stoj, po tysicach
lat.

Po powodzi spora cz ldu ulega erozji. Bogom potrzebne byo miejsce do ldowania a podwjne
piramidy w Gizie w Egipcie zostay zbudowane w celu zareplikowania podwjnego szczytu Gry
Ararat.[1] Pomiary wzito z niebios. Bogowie uywali piramid take do odprawiania rytuaw,
magicznych ceremonii i rytuaw inicjatorskich.[2]

Podstawa piramidy ma dugo 365.24 okcia. Odpowiada to dokadnie dugoci roku solarnego. Suma
przektnych podstawy daje w przyblieniu ilo lat jakie upywaj przy precesji rwnonocy (co okoo 26
tysicy lat). Szczyt piramidy odpowiada Biegunowi Pnocnemu, obwd jest rwny rwnikowi, a jej
cztery paszczyzny dokadnie przedstawiaj cztery kwadranty pkuli. Pomiary te zrwnuj si z liniami
ley oraz polem magnetycznym Ziemi.

Zewntrzna cz piramid pierwotnie pokryta bya wapniem ktry wieci w socu. Przez wieki by on
odupywany. Bogowie umiecili krysztay w piramidach, ktrych moc wytwarzaa sup wiata jaki
odbija si na niebie. Do dzi dzie prd elektryczny na szczycie piramidy jest tak potny, e oszaamia
ludzi do nieprzytomnoci. Rozbrzmiewaj one take od rodka suc tym samym za przewodnikw przy
ldowaniu. Bogowie zw je szczytne domy wiecznoci[3]

Piramidy zbudowano w Erze Lwa, zgodnie z tym co napisali Bogowie. Ot i powd dla ktrego Sfinks ma
ciao lwa. Twarz Sfinksa bya oryginalnie twarz egipskiego Boga Totha. Z powodu rywalizacji
pomidzy Tothem a Jego bratem Mardukiem /Amonem Ra, ostatecznie zmieniono j na twarz Amona.[4]

Enki / Szatanowi dano Niszy wiat. Byy to ziemie poniej rwnika. Zaliczano do tego Egipt, ktry
jednak znajduje si na pnoc od rwnika.[5]

W 1904 Aleister Crowley spdzi noc w jednej z piramid. Twierdzi e purpurowe wiato rozwietlio
cae wntrze piramidy. Archeolodzy i egiptolodzy ktrzy zwiedzili piramidy w aden sposb nie potrafi
wyjani braku miejsc na pochodnie w czasach, w ktrych wierzyo si, e elektryczno oraz inne
metody owietlania nie zostaa jeszcze wynalezione. W 1798 roku Napoleon wszed do jednej z piramid.
Gdy wyszed, by cay blady i oniemiay. Nigdy nie ujawni tego, co tam zobaczy gdy twierdzi, e i tak
nikt by mu nie uwierzy.

rda:

The Lost Book of Enki: Memoirs and Prophesies of an Extra-Terrestrial God by Zecharia Sitchin - ta
ksika jest autobiografi Szatana.
The Ancient Secret of the Flower of Life by Drunvalo Melchezedek (te dwa tomy s bardzo
Praworczne, lecz zawieraj uyteczne informacje jeli potraficie dostrzec wiedz pord tych
chrzecijaskich bredni).
The Lost Book of Enki
4
Ibid.
262
5
Ibid.
Copyright 2002, 2005, Joy of Satan Ministries; Library of Congress Number: 12-16457

Demoniczni przyjaciele

Z powodu zakamanych nauk wrogich religii s wrd nas tacy, ktrzy nie bior naszej religii tak
powanie jak powinni. Duchowy rozwj, wyzwolenie i moce, ktre s dostpne dla nas Satanistw
znajduj si czsto poza pojmowaniem innych.

Zdarza si czasami tak, e s jakie trywialne sytuacje lub przypadki w ktrych przydaoby si nam jakie
owiecenie, korekta lub duchowa pomoc. Gdy rozwiniemy relacj z Demonicznym przyjacielem,
uzyskamy kogo, kto cierpliwie bdzie nas prowadzi, pokieruje nami i bdzie z nami pracowa jeden na
jednego.

Wielu postrzega Demony jako magicznych asystentw ktrzy pomog w zemcie na wrogu,
zabezpieczeniu finansowemu, mioci, sukcesie itp. S One dla nas by nam pomc w sprawach
zewntrznych gdy jestemy nowi, lecz kolejn niezwykle wan rzecz jest kwestia duchowego
dorastania. W teje kwestii wielu z nas jest niewiadomych tego, jak pomocnym moe by Demoniczny
przyjaciel. Celem Satanizmu jest wzmacnianie si i duchowa samowystarczalno.

Poprzez relacj z moim Demonem, Azazelem, nauczyam si wiele o Ojcu Szatanie i naszej religii.
Wszystko to byo dla mnie bardzo owiecajce oraz pozytywne, a ja nauczyam si wielu rzeczy, o
ktrych wczeniej nie miaam pojcia. S wrd nas tacy, ktrzy maj pewne kwestie, pytania i blokady
przy ktrych pomoc Demona poprzez prac z Nim / Ni jeden na jeden okazaaby si nieoceniona.

Do tych z was ktrzy s nowi w Duchowym Satanizmie, gdy bdziecie czu si ju gotowi, wykonajcie
rytua do Ojca Szatana z prob o zesanie wam Demona aby z wami osobicie pracowa. To po prawdzie
jest to, po co s Demony; aby pomc nam dosownie przebstwi si.

Napiszcie swoj prob na kawaku papieru, proszc aby Ojciec Szatan zesa wam Demona dla was, a u
szczytu rytuau przeczytajcie j i spalcie papier. To zaledwie sugestia, gdy wielu z nas ma swoje wasne
sposoby odprawiania rytuaw.

Znaki otrzymacie wkrtce po tym. Pamitajcie aby by cierpliwymi, otwartymi i wiadomymi. Poznacie
waszego nowego przyjaciela. Niemoliwoci jest dla mnie opisywanie owiecenia jakiego doznaam
oraz jak bardzo si rozwinam i umocniam w Szatanie. ycie jest szans na polepszenie i rozwj.

-Wysoka Kapanka Mamine Dietrich
Copyright 2002, 2005, Joy of Satan Ministries; Library of Congress Number: 12-16457

Cze i szacunek

Nauczyam si wiele bezporednio od Szatana i Jego Demonw. Wszystko co pisz na tej stronie o
kontaktowaniu si z oraz nawizywaniu relacji z Demonami pochodzi bezporednio od Nich. Nie
uzyskaam ich poprzez czytanie jaki ksiek. Wszystko co mona w nich przeczyta o Demonach to
przekamania. Wikszo informacji o Nich w popularnych ksikach zostao wzite z dawnych
grimuarw napisanych przez ydowskich rabbich i paru chrzecijan.

Azazel przyby do mnie by porozmawia i powiedzia, e Demony s naprawd zaamane przez brak
szacunku jaki okazuje si Ojcu Szatanowi, nawet od Jego ludzi. LaVeyascy Satanici (wikszo jest
ateistami) nie robi na nich wraenia, podobnie jak ci, ktrzy prbuj wykorzysta Ojca Szatana jak
jakiego sugusa {1}. Niestety, wielu ludzi przychodzi do Szatana po dowiadczeniu negatywnego i
duchowo dewastujcego wpywy innych religii.

263
Nie musimy zawsze odprawia penego rytuau za kadym razem jak chcemy si skontaktowa z Ojcem
Szatanem. Modl si do Niego kadego dnia i dzikuj Mu za wszystko co dla mnie zrobi. Zawsze mnie
syszy i odpowiada mi. Zawsz kad olbrzymi nacisk na to jak wane jest aby wytworzy blisk relacj z
Szatanem, gdy to tutaj wanie bdziecie si uczy i rosn. Im bliej Niego jestem, tym wikszy mj
podziw oraz moja Nim inspiracja. Nie ma wikszej peni duchowej i speniania jeli uczynimy Szatana
osi naszego ycia.

Regularne rytuay s take bardzo wane. W kwestii osb nowych, istotne jest abycie odstawili na bok
wszelkie przesze przekonania i poznali Ojca Szatana nie zakadajc z gry nic.

-Wysoka Kapanka Maxine Dietrich
Copyright 2002, 2005, Joy of Satan Ministries; Library of Congress Number: 12-16457
-------------------------------------------------------------------
{1} Satanizm LaVeyaski to oksymoron, gdy wyrzekaj si oni tak ihvh jak i Ojca, co podpada pod tzw.
bezpieczny Satanizm czyli taki, ktry z prawdziwym nie ma nic wsplnego; jak ju to LaVeyanizm

Gdzie jest Szatan?

Otrzymaam maile od paru osb ktre twierdz, e nie czuj Ojca Szatana w swym yciu. Oto co moecie
zrobi: gdy macie chwil spokoju (wiem jak ciko moe by osignicie jej dla niektrych z nas)
zrelaksujcie si i pomylcie o tych wszystkich rzeczach jakie si wam przydarzyy po tym jak przyszlicie
do Ojca. Napiszcie je w dzienniku jeli musicie.

Ja osobicie prowadz dziennik i spisuj wszystko to, co Ojciec dla mnie uczyni. Robi to z paru
powodw: pierwszy odprawiam wiele rytuaw dzikczynnych, a my ludzie bardzo szybko
zapominamy i drugi jeli kiedykolwiek jestem przybita lub czuje si nieswojo, zwracam si do
dziennika eby przypomnie sobie o pozytywach i o natchnieniu. Zwykle codziennie mam co do
napisania.

Wracajc do tematu, przeledcie swoje ycie. Dokadnie przyjrzyjcie si na wylot rnicom jakie zaszy,
w porwnaniu do okresu kiedy bylicie ateistami, chrzecijanami, agnostykami czy czym tam jeszcze.
Zobaczcie to i dostrzecie rnic. Oto gdzie jest Ojciec.

Czasami rzeczy nie s a tak oczywiste, do pki nie uwiadomimy ich sobie. W zeszym tygodniu miaam
taki przypadek. Szukaam jaki informacji w sieci. C, kade z nas wie, e to moe by droga donikd.
Nic oczywicie nie znalazam. Gos Demona pojawi mi si w gowie i powiedzia, ebym udaa si do
drogerii gdy powinnam zajrze do pewnego pisma. Bez owijania w bawen, humor miaam niewesoy
(cay dzie poszed kiepsko).

Mylaam, e miaam wicej pienidzy na koncie bankowym. Zadzwoniam ko kasjera bankowego.
Poszam do drogerii, adnego magazynu. Spniaam si do pracy, a to bya sobota wieczr. W
telegraficznym skrcie, Ojciec uratowa mi tyek. Miaam par drobnych wypoycze. Gdyby one
wszystkie doszy do banku, miaabym w poniedziaek duy debet z powodu moich matematycznych
pomyek (nie zwracajc uwagi na szczegy gdy si robi par rzeczy na raz).

Nie tylko to, ale poprosiam take Ojca o pienidze i dano mi wicej ni potrzebowaam na pokrycie
kosztw, a nawet zostao mi jeszcze troch a do dnia wypaty.

To jeden z przypadkw ktrzy inni nazwaliby szczciem, lecz ja wiem lepiej. Podzikowaam Ojcu
Szatanowi w rytuale. Czuwa nade mn cay ten czas. Gdybym nie posza do drogerii, nigdy nie
zadzwoniabym do banku.

W kwestii olbrzymich i nie wiadomo jakich wrae podczas kadego rytuau one nie zawsze s.
Wszyscy wiemy, e pikna i upajajca aura jak mamy po wikszoci naszych rytuaw jest czasem
silniejsza a czasem nie. {1}
264

Kade z nas moe sta si bardziej wiadomymi poczyna Ojca w naszym yciu. Polecam prowadzenie
dziennika. Ju sama wiadomo otworzy wam drzwi.

-Wysoka Kapanka Maxine Dietrich
copyright 2002
-----------------------------------------------------------------
{1} Podobnie jak podczas rytuau dedykacji, niektrzy spodziewaj si nieziemskiego odlotu bd innych
takich dozna, i tym samym doznaj rozczarowania gdy tego nie czuj. Przestacie oczekiwa
dziaajcie!

Kltwy Bogw

Wiele opublikowano na temat odkrycia Tutanchamona w 1922 roku oraz licznych i tajemniczych
przypadkw mierci ktre byy czym wicej ni zwykymi zbiegami okolicznoci. Ateistyczny uczeni s
zagubieni w kwestii dojcia do realistycznego wyjanienia tego, tak samo jak konstrukcji i
zaprojektowania egipskich piramid.

Gdy w lutym 1923 roku otwarto grobowiec Tutanchamona, odkryto take glinian tabliczk zapisan
hieroglifami, na ktrej zapisane byo ostrzeenie o kltwie brutalnej i nieuniknionej mierci jeli
ktokolwiek zakci spokj krypty. Archeolodzy zignorowali to ostrzeenie i zapiecztowali j przed
rodzimymi egipskimi pracownikami. Wkrtce po tym nastpiy dziwne i niewyjanione wydarzenia.

Przywdca ekspedycji, Howard Carter, mia przy sobie kanarka. W dzie odkrycia grobowca zosta on
poknity przez kobr. Bogaty angielski hrabia i fundator ekspedycji, Lord Carnarvon, wkrtce
zachorowa, dostajc wysokiej gorczki i tajemnicze ugryzienie komara w policzek. Czterdzieci
siedem dni od otwarcia, w wieku 57 lat, 5 kwietnia Carnarvon zmar.

Dwa dni pniej, 7 kwietnia (znowu liczba 7) zbadano mumi. Na lewym policzku mumii znaleziono
skaz (ta sama strona i punkt jak u Carnarvona). W czasie jego mierci wszystkie wiata w caym Kairze
jednoczenie w tajemniczy sposb zgasy. Natomiast tysice mil dalej w Anglii, pies Carnarvona stan
na swych tylnich nogach, zawy, upad i zmar. Suba bya zaniepokojona i mwia, e wycie to byo
dziwne oraz bardzo miertelne.

Znany amerykaski finansjer Jay Gould take odwiedzi krypt. Obudzi si nastpnego dnia z wysok
gorczk i zmar przed zapadniciem zmroku. Arthur Mace, amerykaski archeolog ktry asystowa przy
otwieraniu grobowca i wycign ostatni kamie blokujcy wejcie do gwnej komnaty niedugo po tym
zacz sabn i czu wyczerpanie. Zapad w piczk z ktrej nigdy nie wyszed. Arthur Mace umar w
tym samym hotelu co lord Carnarvon.

Sekretarza Howarda Cartera, Richard Bethell, po czterech miesicach od wyprawy znaleziono martwego
zmar na atak serca. Jego ojciec, lord Westbury oszalay z powodu mierci swego syna rzuci si z okna
siedmiopitrowego budynku. Zanim odebra sobie ycie, paru ludzi syszao go jak mwi kltwa
faraonw duej tego horroru nie znios. Karawan nioscy ciao Westburyego na cmentarz przejecha
maego chopca, zabijajc go na miejscu.

Radiolog Archibald Reid, ktrego uwaa si za pierwsz osob ktra przecia wizania mumii (byo to
konieczne do zrobienia zdjcia Roentgenem) wkrtce take dowiadczy podobnego wycieczenia i
zmczenia, po czym rycho zmar. Tym podobnych powizanych ze sob mierci byo znacznie wicej.

Howard Carter, bdc zatwardziaym ateist i sceptykiem y przez okoo siedemnacie lat od odkrycia i
otwarcia grobowca. Mwi si, e by on drczony przez gbok depresj i paranoj.

Goeckie/Gotyckie Demony sporo z Nich to dobrze znani i popularni egipscy Bogowie. Wielu ludzi
staroytnego Egiptu, zwaszcza faraonowie i kapastwo, posiadali olbrzymi duchow wiedz oraz moc,
265
i nie pochwalali tego, eby ich groby byy wykopywane oraz wykorzystywane dla pienidzy czy wadzy
garstki wybranych. Ogrom reliktw i staroytnych artefaktw ktre usunito z krypt zostay zagarnite,
umieszczone w prywatnych zbiorach i nieustannie przynosz swym chciwym wacicielom nieszczcia.
Copyright 2002, 2005, 2006, Joy of Satan Ministries; Library of Congress Number: 12-16457

Ustanawianie kontroli

Przejmowanie kontroli nad wasnymi emocjami jest niezwykle wane. Emocje jej pozbawione mog
okaza si zgubne dla naszego zdrowia i dobrego samopoczucia, a w najgorszym wypadku miertelne. W
sytuacji gdzie panika przejmuje wadz i daje doj do gosu terrorowi oraz niekontrolowanemu lkowi,
dana osoba moe zamrze w bezruchu podczas gdy wymagane jest dziaanie i umrze. Emocje nie bdce
pod kontrol mog przeszkodzi a nawet uniemoliwi racjonalne mylenie. Tutaj te panika/terror
przejmuje wadz nad ca istot. Kontrola nad wasnymi emocjami oraz spokojny umys mog oznacza
rnic midzy yciem a mierci.

Zamartwianie si nie zrobi nic w kierunku rozwizania problemu. Wysysa jedynie energi i moe
przysporzy nam powanych problemw zdrowotnych {1}. Umys jest pozbawiony kontroli, gdy te
same myli w kko uparcie si powtarzaj, nie przynoszc nam nic wicej jak tylko zmartwienia.
Negatywne sytuacje i problemy naley na spokojnie i w sposb racjonalny przemyle w celu znalezienia
moliwych rozwiza i zapomnie o nich.

Bezustanne odtwarzanie zych zdarze w kko nie rozwie go. Stworzy natomiast inne problemy. Stres
rozdziera ciao i umys na wskro. Bl psychologiczny i mentalny moe by tak samo zy jak fizyczny.
Silny umys moe przeciwdziaa temu. Bdc spokojnym, nasz umys najczciej sam znajdzie
rozwizania problemu nad ktrym bdzie mona popracowa. Jestemy take bardziej otwarci na wiat
duchowy gdy nasz umys jest spokojny, i tam te czsto znajdujemy pomoc. Jeli spokojnie poprosimy
nasz umys o odpowiedzi dotyczce zagadnienia przed zaniciem, zwykle otrzymamy je po
przebudzeniu, lub te odpowiedzi pojawi nam si we nie.

Niekontrolowane emocje s rezultatem niekontrolowanego umysu. Medytacja pustki pomaga przy
odciciu si od negatywnych emocji. Gdy niechciane emocje zostan wzbudzone, uspokojenie umysu i
odcicie si od nich moe by z pocztku trudne, lecz bdc wytrwaymi przejmiecie nad nimi kontrol.
Prbujcie zmikczy emocje lub skupi uwag na tyme uczuciu, nastpnie zrelaksowaniu i
odpuszczeniu. Oprnijcie umys. Moe to okaza si pomocne w przypadku depresji. Skupcie si na
czuciu spokoju i zrelaksujcie si w rodku.

Gdy ju osigniecie mistrzostwo w samokontroli (co moe zaj lata), umiejtno zachowania spokoju
w sytuacjach krytycznych moe okaza si nieoceniona a nawet ratujca ycie. Zwierzta rzadko, jeli w
ogle zaatakuj kogo, kto si boi. Posiadanie spokojnego, uporzdkowanego i potnego umysu jest
efektem regularnego praktykowania medytacji pustki. Wzmacnia ona take nasz si myli do praktyk
magicznych. Gdy nastpnym razem poczujecie niechciane emocje, sprbujcie skupi si na odciciu oraz
zrelaksowaniu. Na pocztku moe to by cikie, lecz z czasem dacie rad. Musimy cakowicie si
opanowa, gdy to jest droga do przebstwienia.

Zdarzaj si jednak takie momenty gdzie po prostu musimy si wyadowa. Mona to zrobi podczas
rytuau. Ojciec Szatan zawsze nas sucha i czasami dobrze jest tak powiedzie to wszystko co nam na
wtrobie ley, wywntrzy si eby dana osoba moga si uspokoi, aby nie czua, e musi to w
jakikolwiek sposb tumi. Jeli olbrzymie zmartwienie lub inne emocje nie mona kontrolowa,
wyadowanie si podczas rytuau najczciej jest najlepsz sposobnoci. Opanowanie wasnych emocji
oraz umysu to co nad czym naley pracowa co dziennie. Z czasem pojawi si i pozostanie w nas
poczucie spokoju i pewnoci, kiedy to umys bdzie wolny dla duchowego rozwoju oraz spenienia
naszych pragnie.
Copyright 2005, Joy of Satan Ministries; Library of Congress Number: 12-16457
---------------------------------------------------------------------------
266
{1} ta nasza zaydzona, zgnia polska mentalno; jak my kochamy zrzdzi i psioczy a potem
narzekamy na zdrowie, znw zrzdzc zamiast dziaania i przezwycienia tej wady. Przy silnym
umyle musimy wyrzec si tej negatywnoci, bo w przeciwnym wypadku o tym jest ten artyku.

Prawda o tzw. Mordowanych Niemowlakach
Rycerze Templariusze
i wykorzystywanie wydzielin ciaa do praktyk magicznych

Kady kto bada mitologi sumeryjsk / mezopotamsk wie, jak znieksztacone stay si te legendy gdy
skoczyy jako fundament dla judeo-chrzecijaskiej biblii. Wiele z praktyk Templariuszy rwnie
zostao wypaczone w dziwne opowieci w celu skazania i zamordowania czonkw Zakonu z powodu
herezji, wraz wieloma innymi z tamtych czasw.

Rycerze Templariusze powstali w roku 1119 podobno w celu ochrony pielgrzymw w ich podry do
Ziemi witej. Istnieje wiele kontrowersji dotyczcych tego pojcia, poniewa na pocztku byo tylko
dziewiciu rycerzy, a wiadome stao si to, e mieli oni konkretne instrukcje aby kopa pod wityni
Salomona. To stao si ich gwnym centrum w Jerozolimie w miejscu, ktra jest teraz okupowane przez
Kopu na Skale. W cigu kilku dziesicioleci po wykopach, liczba Templariuszy urosa do kilku
tysicy i sporo podrowali. W ten sposb zostali wtajemniczeni w rne ezoteryczne nauki, wierzenia i
praktyki, ktre przetrway poza Europ i kontrol kocioa katolickiego.

Zakon urs z pocztkowo dziewiciu zaoycieli do liczby tysicy, a w krtkim czasie ze wzgldu na
pewne zapisy, sta si on bardzo bogaty i wpywowych, posiadajc du liczb nieruchomoci oraz
domw bankowych zarwno w Europie, jak i za granic.

To, co pierwotni czonkowie odkryli pod Kopu na Skale jest kwesti otwart na wiele spekulacji. Tym
nie mniej wikszo uczonych zgadza si, e Templariusze odkryli wiele staroytnych dokumentw,
ktre ujawniy, e nazarejczyk by postaci fikcyjn. Inne opowieci i historyczne dowody wskazuj na
to, e dalsze wykopaliska ujawniy, e to judeo-chrzecijaski bg jest prawdziwym diabem oraz e
Bg i Diabe s na opak.

W nastpstwie tych wydarze, w analfabetycznej Europie pojawiay si grimuary i tzw. czarne ksigi.
Z moich szeroko zakrojonych bada i studiw dotyczcych rycerzy Templariuszy i historii tego okresu,
doszam do wniosku, e osoby prowadzce wykopaliska odkryy dokumenty zawierajce instrukcje
dotyczce naduywania duchw. Jest wicej ni oczywiste, e koci katolicki zrobi z tego nie may
uytek, naduywajc Demony do wznoszenia niezliczonej iloci bogato zdobionych Gotyckich
(Goeckich) katedr i innych struktur, ktre zwaywszy na powszechny analfabetyzm i brak oczytania w
tamtych czasach, umykaj wszystkim racjonalnym wyjanieniom,.

Zakon wkrtce zdoby obfite bogactwa. Wielu uczonych przypisuje postp ich kultowi pozacanej Gowie
Bafometa. Wierzono, e idol ten posiada moc sprowadzania bogactwa, powodowania e drzewa kwitn, a
ziemia jest podna. Zostali oskareni o mazanie gowy tuszczem z pomordowanych niemowlt. TO
NIE BY TUSZCZ Z POMORDOWANYCH NIEMOWLT, JAKO E TO KOCI WYPACZY
T INFORMACJ. W NIEMOLCY TUSZCZ TO W RZECZYWISTOCI NASIENIE. W
chrzecisraskiej biblii kiedy mczyzna rozlewa nasienie, jest oskarony o zamordowanie
[potencjalnych] dzieci (Rdz 38:9-10).

Nasienie, wydzielina z waginy, lina, krew oraz inne pyny ustrojowe byy tradycyjnie uywane w
staroytnych rytuaw religijnych w standardowej procedury. Zawieraj one energi ycia, i gdy s
wykorzystywane przez praktykw majcych wiedz lub kapanw, energi mona pokierowa i
zastosowa do osigania okrelonych celw w wiecie materialnym.

Jedynym celem kocioa katolickiego byo usunicie wszelkiej istniejcej wiedzy na temat staroytnych
Bogw i religii jakie istniay przed judeo-chrzecijastwem. Wymylono fikcyjn przeszo, a celu
267
zapewnienia jej przetrwania, wszyscy ktrzy znali prawd byli okrzyknici heretykami i skazani na
tortury oraz mier.

Opowieci o staroytnych rytuaach religijnych byy przekrcane, wypaczone przez katolicki kler w celu
usprawiedliwienia masowych morderstw i stworzenia atmosfery grozy, tak niezbdnej dla kontroli
ludnoci. Koci chrzecijaski wypaczy staroytne religijne korzystanie z pynw ustrojowych w
mordowanie niemowlt w imi Szatana. Jest to nie zgodne z prawd, i podobnie jak wiele innych
kamstw, przybrao wasne ycie, zwalajc na Szatana oraz Pogan oszczerstwa, oskarenia o morderstwa i
tym podobne. Poniewa wikszo staroytnej wiedzy zostaa usunita, wykrzywiona a take
splugawiona, koci mia swobod w dyktowaniu ignoranckiej ludzkoci czym jest Satanizm.
Tego rodzaju rzeczy na przestrzeni wiekw pchno niektrych ludzi, ktrzy nie mogli ju znie tej
chorej, samobjczej religii chrzecijastwa do przyporzdkowania kulturowego pojcia za do Szatana i
angaowania si w okultystyczne zbrodnie, wierzc tym samym, e s od Szatana. Przez wieki koci a
nadto wykorzystywa te podania aby dalej wpycha nam swj program kamstwa.

Przywdcy Templariuszy czcili Bafometa i wyrzekali si nazarejczyka. Wedug wszelkiego
prawdopodobiestwa, z powodu rozlegych podry na Bliskim Wschodzie, co bardzo moliwe, poznali
oni prawd poprzez kontakty z Jezydami i innymi narodami, ktre zachoway staroytne tradycje.
Magiczne praktyki obejmujce regularne stosowanie pynw ustrojowych i wykorzystanie nasienia do
namaszczania gowy zostay nabyte przez Templariuszy ze wschodnich rde magii seksu i kultu
tantrycznego. Chrzecijastwo jeszcze nie zainfekowao tych dziedzin aby usun wiedz i zastpi j
garstwami.

Inny obszar tych opowieci ktry powsta pniej, rozwija si samoistnie i pochodzi ze starych
grimuarw. Pisma te polecay magowi aby zoy ofiar z dziecka {1}, zatem mod koz, a NIE
czowieka! Te grimuary NIE s od Szatana. To narzdzia uywane do wykorzystania Oryginalnych
Bogw ktrzy przegrali bitw w wojnie, i ktrym zabrano moce. Dziaania wojenne midzy
zaawansowanymi cywilizacjami odbywaj si na poziomie duchowym i wi si z dusz.

Zarzuty wobec 231 rycerzy wahaa si od blunierstwa i czczenia Diaba do sodomii i innych tzw.
grzechw. Z powodu bogactwa oraz wadzy jak Zakon posiada, sta si on zagroeniem dla kocioa
katolickiego. Krl Francji Filip IV zapoyczy si u Templariuszy na znaczn sum pienidzy, i zmaga
si z finansow ruin.

Spiskowa z papieem aby aresztowa Wielkiego Mistrza Jakuba de Molay i wielu innych czonkw
Zakonu. Znaczna liczba czonkw ucieka i zamieszkaa na pirackich statkach lub pozostaa uchodcami.
Ich podziemna organizacja braterskiej pomocy w utrzymaniu czonkw przy yciu i z dala od Inkwizycji
przeksztacio si w Wolnomularstwo.[1] "masonerii. "

Zarwno w koci chrzecijaski jak i Filip IV zdoali skonfiskowa mienia oraz gospodarstwa
Templariuszy po aresztowaniach i mordach Inkwizycji a take zlikwidowanie pozostaych czonkw
zakonu. Wielki Mistrz Jakub de Molay, ponc na stosie, przekl katolickiego papiea i Filipa IV, e
umr w cigu roku, i tak si stao.

Born in Blood: the Lost Secrets of Freemasonry by John J. Robinson.
Copyright 2005, Joy of Satan Ministries; Library of Congress Number: 12-16457
---------------------------------------------------------------------------
{1} kid znaczy po angielski tak samo dziecko jak i koltko. Tumacze maj olbrzymie pole do
popisu, i mog *narzuca* innym to, *jak* maj myle. Sam o tym doskonale wiem, std zachcam do
zagldania na JoSa angielskiego.
268
M II. Kazania z roku 2010 M

Wane informacje o roku 2012 - AARRRRRRRG!!!!!!!!!!

{1} Co tydzie, czasami nawet par razy w tygodniu ludzie w e-grupach pytaj si w koo Macieju o te
BZDURY zwizane z 2012 rokiem. Szatan powiedzia mi wyranie, e z ca pewnoci nie bdzie to
koniec wiata, dokadnie tak samo jak w przypadku roku 2000. Co wicej, sowo maya w sanskrycie
oznacza iluzj. Sanskryt jest najstarszym znanym jzykiem na wiecie o bardzo duchowej naturze.
Poprawny sposb rozumowania tego to KONIEC ILUZJI tj. KONIEC KAMSTW.

Jednym z najbardziej aosnych przykadw by chrzecijaski kaznodzieja / pastor, ktry po prostu
WIEDZIA e koniec wiata nastpi w jaki tam konkretny dzie. To byo jakie 10 20 lat temu w
wiadomociach. Wiedzia naturalnie te, e Z CA STANOWCZOCI bdzie on jednym z 144000
[UKRADZIONE i spaczone od 144000 nadi ludzkiej duszy] osb, ktre bd zbawione! ZNA dokadn
dat kiedy to wydarzenie nastpi. Ujawni zatem swj najpilniej strzeony sekret swemu zgromadzeniu.
Wszyscy pozwalniali si z pracy, posprzedawali swoje domy, no i oczywicie wszystko to co mieli,
WSZYSTKIE dobra materialne, pozostawiajc zaledwie swoje ubrania na sobie. Wspili si na szczyt
jakiego tam najwyszego wzniesienia gdzie nazarejczyk i hoota mieli po nich zej i ZBAWI ICH!!
No i c, czekali, i czekali, i czekali, i czekali

Po kilku dniach czekania niektrzy stracili wiar i odeszli. Kaznodzieja, robic si troch nerwowy,
powiedzia, e pomyli si o dwa tygodnie. Po tym czasie co bardziej podatni pojawili si i ponownie
czekali, i czekali, i czekali, i czekali

Ju zamieszczaam to wczeniej, ale daj link jeszcze raz. Dla tych z was, na ktrych apokaliptyczne
przepowiednie robi wraenie przeczytajcie prosz poniszy artyku, bo sza na domniemany koniec
wiata to nic nowego:

A Brief History of the Apocalypse http://www.abhota.info/index.htm
------------------------------------------------------------
{1} to kazanie jest co prawda post-factum, lecz niech ludzko wie o co naprawd byo tyle szumu. Co
ciekawe, w kociele katolickim w padzierniku 2012 r. zacz si Rok Wiary, w ktrym to owieczki
maj umocni si w chrzecijastwie Biorc pod uwag fakt coraz to gwatowniejszego demaskowania
chrzecijastwa, wiele z tych nieszczsnych potpiecw moe stanowi zagroenie - dla siebie oraz
innych - z powodu coraz to dobitniejszych, namacalnych i logicznych [por. Prz 3:5] dowodw na
fikcyjno ydowskiego wymysu. Mog ujawni si rne psychotyczne zachowania medytacje mocy
oraz aura ochrony mog obroni nas przed tymi tykajcymi bombami psychicznymi.

Wszelka joga pochodzi od Szatana

Pytanie dotyczyo tego czym jest joga I oto co maj do powiedzenia niektrzy katoliccy wojownicy na
katolickich forach. Nie wiczcie jej. Dla chrzecijanina jest ona niebezpieczna. Ona sama jest
niebezpieczna. Chcecie czego do rozcigania, prbujcie pilates, ale nie jog.

Odpowied:
Wiele chrzecijaskich sekt gada tak samo. Wiedz, e wszelka joga pochodzi od Szatana. Kade jej
dziaanie ma na celu jedno wzniesienie W [Szatan] kundalini. Gdy wczytacie si w doktryny
zaawansowanej jogi, po mimo swego wypaczenia, istnieje tam wiele anagramw Szatana jak np.
Satnam {1}. Kolejnym powodem jest to, e prawie wszystko w tej ich caej ndznej biblii kamstw
zostao ukradzione z Dalekiego Wschodu. Caa ta wiedza zostaa zamknita jak w puapce lata wstecz,
lecz wychodzi na wiato dzienne.
-----------------------------------------------------------
{1} powodem dla ktrego w polskim mamy Szatan zamiast Satan moe by zmikczanie gosek, tym
nie mniej nazwa naszej religii, Satanizm zachowaa form twardsz
269
Chrzecijaskie cuda

Pytanie:
Twardy orzech do zgryzienia jeli chrzecijaskie cuda jak np. Maryja chodzca po kociele jaki czas
temu i inne cuda chrzecijaskie si zdarzyy to czemu ludzie mwi mi, e nie ma nieba,
chrzecijaskiego boga, bo musi by jakie wyjanienie na nie???

Odpowied:
Niektrzy ludzie s zagubieni w kwestii tzw. cudw o ktrych syszeli, a w rzadkich przypadkach byli
ich wiadkami; wroga. Wyjaniam to poniej. W dziaaniach wroga i nim samym nie ma nic
DUCHOWEGO. Wszystko co pochodzi od niego jest faszywe; to sztuczna duchowo. Dla nowych
xian znaczy chrzecijaski{1}.
***
To pytanie wcale nie jest dla mnie cikie. Potrafi przejrze wrogie pierdolenie. Wrogi bg jest
zbiorow caoci kosmitw, ktrzy nas nienawidz i wykorzystuj. No to co jest w zasadzie takiego
duchowego w tej plugawej cuchncej kosmicznej suce chodzcej w kociele? W jaki sposb pomaga to
w rozwoju ludzkoci? Jakie jest duchowe znaczenie tej pierdoy? I kogo to obchodzi?

Cao sprowadza si do tego e TAK, jestem wiadoma e ten program chrzecijastwa mia te swoje
tzw. cuda i odpowiedzi na modlitwy ALE istnieje olbrzymia przepa midzy 100%
materialistycznymi i DUCHOWO BEZWARTOCIOWYMI wrogimi wystpami a PRAWDZIW
DUCHOW WIADOMOCI, WEWNTRZNYM UZDROWIENIEM ORAZ ZROZUMIENIEM I
KONTROL NAD NASZYM LOSEM KTRE OSIGAMI PRZEZ SZATANA.

Wrg dokonuje cudu lub odpowiada na modlitw tak rzadko tylko dla popisu. Id potem tacy
nieowieceni i wychwalaj t zowrog zbieranin kosmitw ze le pojt i ukierunkowan wiar, itp.

Wroga mona w sposb dobitny zobaczy w jego poczynaniach, w takim sensie, e nie ma w nich NIC
DUCHOWEGO LUB WANEGO DO POSTPU NASZEJ DUSZY. Daje on ludziom materialne
przysugi ktre s tymczasowe [tylko w tym yciu] a ci dalej pozostaj ciemnymi NIEWOLNIKAMI.

W przeciwiestwie do powyszego, Szatan jest bardzo duchowy i dba o nasz duchowy dobrobyt. Poprzez
Niego leczymy si sami na wylot. Dziki Niemu nasze duchowe oczy zostaj otwarte, przez co moemy
dostrzec potencjalnie powane pomyki w naszym yciu zanim nastpi. Moemy take dostrzec wasne
pomyki oraz sposb w jaki wpyny na ycie nasze i innych a poprzez to doznajemy uzdrowienia.
Leczenie uzalenienia od alkoholu, narkotykw oraz inne emocjonalne problemy leczymy dziki
Szatanowi na poziomie duszy. Poprzez Satanistyczne medytacje mocy uzalenienia ostatecznie nas
opuszczaj, przez co stajemy si wolni.

Podczas gdy wrg moe uleczy czyje uzalenienie [bardzo, bardzo rzadko i tylko na pokaz] i tak dana
osoba pozostaje niewolnikiem, znajduje si w lepym zauku gdzie nie ma adnego dalszego postpu
duchowego, nie posiadajc wiedzy o tym jak to si stao.

Szatan daje nam wiedz ktrej nam potrzeba do wzmocnienia, uleczenia i duchowego rozwoju. Wiemy i
rozumiemy JAK te wyczyny si robi. Jestemy przez to tylko bardziej zmotywowani do coraz to
wikszego postpu w rozwoju duszy na wicej ni jeden sposb. Poprzez jej wzmacnianie w sposb jaki
nasz Prawdziwy Bg Stwrca, Szatan, dla nas zaprojektowa, moemy zrozumie i osign nasze wasne
cuda bez bycia wiecznym chrzecijaskim niewolnikiem dla jakiego kosmicznego dupka z chorym
programem dziaania. Szatan daje nam wiedz wszystkim swym oddanym uczniom. Odwrotnie jest z
wrogiem, ktry wybiera sobie garstk i to tyle w kwestii duchowego rozwoju. Poza nimi tylko garstka
wyjdzie i zapalczywie bdzie gosi wiar, agresywnie promujc wrogi program do publiki.

Szatan pokazuje nam drog do naszej osobistej duchowej wolnoci; naszego oswobodzenia i
wzmocnienia. Szatan jest duchowy i dziaa z dusz, natomiast wrg zwodzi i zniewala. U boku wroga ta
270
garstka ktra zostaa uleczona wycznie na pokaz nigdy nie pojmuje lub nie posidzie wiedzy jak si
uleczy. ADNE Z DZIAA WROGA DUCHOWO NIE ROBI NIC DLA OFIARY.
-------------------------------------------------------
{1} christ = x; ten ydowski wynalazek to ciema, std x; w tumaczeniu i tak nie uywam, natomiast
wiedzcie e uywa si tego w e-grupach. I to adne xtianity, bo chris-tianity my wyrzekamy si
chrystusa a nie jakiego Chrisa / Krzyka

Czy Szatan kiedykolwiek opuszcza swych uczniw?

Czy Szatan kiedykolwiek opuszcza swych uczniw? Czasami czuj jakby mnie opuci

Odpowied
Bd silny i kontynuuj swoje medytacje, prbuj te codziennie robi kundalini i hatha jog. Szatan wraz z
Demonami jest i by bardzo zajty. S czasami takie dni gdzie nie sysz od Nich adnych informacji
przez dni a nawet duej. Rozumiem to, gdy wiem, e s zajci. Stawka jest wysoka a na wiecie sporo
si dzieje.

Wieczr Beltane w tym roku bdzie najprawdopodobniej bardzo gorcym okresem dla Mocy Pieka.
Sprbuj popracowa nad wzmocnieniem si i doczeniem do walki w celu unicestwienia wroga.
Chrzecijastwo sypie si szybko. Potrzebujemy coraz wicej ludzi dziaajcych nieustannie w celu
ostatecznego zniszczenia tego ohydnego i obmierzego potwora.
Hells Army e-group
Przypadkw kiedy to nie syszaam Demonw przez dugi czas byo wiele, ale s Oni odpowiedzialni i
zawsze stan na wysokoci zadania. Bya raz jedna taka prawie ekstremalnie powana i potencjalnie
katastroficzna sytuacja, ktra okazaaby si zgubna dla ukochanej osoby. Pilnie wezwaam Szatana i po
raz kolejny dowiadczyam kolejnego z Jego cudw. Ku memu zaskoczeniu i zszokowaniu nie zdarzyo
si nic. Bliska mi osoba take bya zszokowana i zapamita to na zawsze, wiedzc, e Szatan jest
prawdziwy. Jest to kwestia niezwykle osobista, lecz ciko mi w sowach opisa moj dla Niego
wdziczno [po raz kolejny, jak w setkach innych przypadkw], oraz sposb w jaki Szatan zaatwi t
sytuacj, co samo w sobie graniczyo z cudem. Dowiadczyam olbrzymiej iloci Jego cudownych
dokona. On nie zostawia nas.

Istoty Pozaziemskie / E.T.

W odpowiedzi:
Jak nazywaj si te grimuary o ktrych mwisz? Te napisane przez ydw s przepenione
zniewaajcymi obrazami i opisami Szatana oraz Demonw [Goecja, pochodzenie nazwy tej siga sowa
Goj] {1}. Wszelkie grimuary starsze ni te spaczone przez ydostwo stanowi instrukcje do otwarcia i
wzmocnienia duszy, np. Necronomicon. Nieowieceni i bdzcy ludzie naiwnie wierz, e oryginalny
tekst suy do przyzywania, kontaktowania lub nawet rozkazywania Demonom/Bogom. Nie.

Liczba 72 w Goecji zwizana jest z esk czci 144000 nadi w ludzkiej duszy, a NIE jakie zapiski
czarnoksinika jak to poniej zapisae:

**Fakt, e s sportretowani jako 72 Goeckich to po prostu zapisane i uporzdkowane dowiadczenia
czarnoksinika, co jest tylko czubkiem gry lodowej w poznaniu bogw.**

Co do istot pozaziemskich, Szatan sam mi to powiedzia. Nie pochodzi to z teorii, lecz moich osobistych
dowiadcze, oraz dowiadcze innych.

Co do twojego stwierdzenia:
**No i oczywicie ostatni krzyk mody to kosmici ale to po prostu jest taktyka wroga by oddali
wszystkich od prawdy, gdy kosmici s bogami przyjmujcymi coraz to nowsze formy. Ufoludki nie
znajduj si daleko w przestrzeni, lecz bliej domu ni nam si wydaje.***

271
Taktyka wroga? To to samo co bezpieczny Satanizm, gdzie Szatan i jego Demony definiowane s jako
straszyda i duchy, a nie REALNE istoty. Naukowo dowiedziono take e w przestrzeni kosmicznej
istnieje ponad 100 MILIARDW GALAKTYK NIE UKADW SONECZNYCH, LECZ
GALAKTYK. Kada mylca osoba zorientuje si, e Ziemia nie jest jedyn planet z inteligentnymi
formami ycia. Istnieje mikro i makro kosmos = nieskoczono. To, e ludzko ma ograniczone
zmysy [duchowe zmysy zostay odcite i silnie tumione] nie oznacza to, e nie istniej wymiary oraz
dowiadczenia, ktre przekraczaj to co wikszo moe poj i gdzie moe si dosta. Z powodu
wielowiekowego odcicia i pozbawiania ludzkoci duchowoci, posiadamy bardzo ograniczone
pojmowanie wyszych wymiarw. Nie mona opiera pojmowania wszystkiego w tym rozlegym
wszechwiecie na podstawie swego ograniczonego pojmowania i dowiadcze, naley wyj poza to.
Nie ma miejsca we wszechwiecie, ktre nie zna mojej obecnoci. Szatan, z Al-Jilwah.

Na przykad, w 1999 r. kosmiczny teleskop Hubblea oszacowa, e istnieje 125 miliardw galaktyk we
wszechwiecie, a ostatnio z nowym aparatem HST zaobserwowa on 3000 widocznych galaktyk, czyli
dwa razy tyle ile zaobserwowali starym. Podkrelamy widocznych, gdy obserwacje radioteleskopem,
kamerami na podczerwie, kamerami rentgenowskimi, itp. wykryyby inne galaktyki nie widoczne przez
Hubblea. W miar jak prowadzi si obserwacje a astronomowie eksploruj wicej wszechwiata, ilo
wykrytych galaktyk bdzie rosn.

NASA's 'Ask an Astrophysicist'
http://imagine.gsfc.nasa.gov/docs/ask_astro/answers/021127a.html
Ziemia nie jest paska a planety obracaj si wok Soca, nie Ziemi. Niebieska Planeta nie jest jedyn,
ktra zawiera to, co nazywamy inteligentnymi formami ycia.
------------------------------------------------------------------------------------
{1} goy hebr. nie-yd ALE prawdziwe znaczenie to bydo. No i std owce

Los i Dusza

Wiedza o duszy bya brutalnie tumiona przez stulecia. Aby dana osoba bya ofiar / niewolnikiem, musi
y w niewiedzy. To co jest w duszy okrela nasz los i TAK, wiksza cz naszego ycia JEST
przesdzona. Mona to dostrzec w wykresach astrologicznych jeli jest si biegym w ich czytaniu.
Prawie kade wydarzenie ktre dzieje si w naszym yciu to kwestia losu. To jest w naszej duszy. Tak
jak prawie wszystko tutaj zaczyna si najpierw od pomysu wasz domy, wasz pecet, wasz samochd,
budowle, itp. dusza jest tym, co okrela jako ycia oraz wydarzenia jakie w nim nastpuj.

Przed wystpieniem czegokolwiek, jak chociaby nadchodzcej choroby, objawy wida w aurze. Na
przykad, osoba ktra ma zachorowa bdzie miaa szarawy odcie na swojej aurze od 1 do 4 dni, w
zalenoci od powagi problemu. To samo tyczy si wypadkw i innych nieszcz mona je dostrzec w
aurze zanim nastpi. Lecz tyczy si to nie tylko wydarze negatywnych, pozytywnych take, gdy one
take pojawiaj si w aurze przed ich nastpieniem.

Wiele osb psychicznych twierdzi e w wymiarze astralnym nie istnieje cos takiego jak czas. To
absolutna nieprawda. Dostrzegaj oni przeszo, teraniejszo i przyszo swoimi duszami oraz w
duszach innych ludzi. Wszystko to zwizane jest z przeszymi wcieleniami.

Wydarzenia zapisane s w czakrach i przechowywane tam w czym co niektrzy okrelaj ziarnami.
Ziarna, gdy dane wydarzenia jeszcze nie wykiekoway, nie zdarzyy si. Pisaam ju o tym, wiele osb
ktre maj problemy w yciu miosnym zoyo szczere przysigi w poprzednich wcieleniach, wyciskajc
tym samym pitno na duszy, jak np. w przeszoci bycie ze swoim partnerem / kochankiem na zawsze.
Gdy tego kochanka ju nie ma a dana osoba zreinkarnowaa, przysiga odcinita na duszy nadal
pozostaje wana, wpywajc na obecne ycie, utrudniajc i/lub nawet niszczc je. W niektrych
wypadkach obaj kochankowie spotkaj si w przyszym wcieleniu, lecz przez wikszo czasu skutkuje
to pechem w sprawach uczuciowych. Ludzie majcy ten problem najczciej urodzeni s z Saturnem w
Wadze, i/lub posiadaj inne astrologiczne paskudztwa ktre robi spustoszenie w yciu miosnym.

272
Kolejn kwesti jest karanie si za co i nienawi do siebie, co jest wykorzystywane do granic przez
chrzecijaski program, dziaajcy nieustannie w celu utrzymywania ludzkoci w potpieniu. Skutkami
tego s wypadki i inne negatywne wydarzenia. Idc dalej, nasze dusze cz si z tymi, ktre s nam
bliskie. Na przykad, podzielanie tych samych przekona religijnych jak druga osoba oraz bycie w
bliskim zwizku z ni wytworzy wi na poziomie czakry garda. Jeli kontakt [widziany jako astralny
sznur] nie zostanie zerwany a dana osoba nie upewni si, e przestanie istnie, to owo poczenie zostanie
przeniesione do przyszych ywotw, w ktrych dane strony si spotkaj. Silne emocje s take
czynnikiem, na dobre lub ze. Gdy silne emocje s wyzwalane, w wielu wpadkach to take tworzy
poczenie.

Nasiona karmy s upione i zanim wykiekuj w dane zdarzenia, moe min par wciele. S rzeczy
ktrych przecitna osoba nie jest nawet wiadoma, bd tez nie ma pojcia dla czego robi dane rzeczy.
To jest zakodowane w duszy. Gdy warunki s sprzyjajce, ziarna kiekuj sprawiajc, e nastpuj
zdarzenia nieuchronne. To take jeden z powodw dla ktrego ci na ou mierci dowiadczyli ycia jak
przelatywao im przed oczami. Cae ycie zapisane jest w podwiadomym umyle oraz w duszy. Jednym
z wikszych celw medytacji mocy [medytacji kundalini oraz jogi] jest SPALENIE tyche nasion zanim
bd miay okazj wykiekowa; zniszczenie ich aby wreszcie mc si wyzwoli. Mona to take
dostrzec w wykresie astrologicznym. Jest to proces stopniowy i mwi tu z dowiadczenia, ale jeli
znacie swj wasny horoskop oraz jestecie biegli w robieniu predykcji zaliczam do tego take czytanie
solariuszy i lunariuszy wraz z tym co wiecie i widzicie e si nie wydarza, oznacza to, e spalacie nasiona
tzw. karmy.

Miaam na przykad paskudny miesic na wykresie lunariusza. Mona go przewidzie gdy Saturn tworzy
trudne aspekty [im blisze i cilejsze tym gorzej] do wadcy lunariusza. Mj by cisy. C, wraz z
codziennymi medytacjami, hatha i kundalini jog nie wydarzyo si nic zego a sam miesic by nawet
przyjemny. Byam w szoku, ale teraz rozumiem. Widziaam wicej tego typu rzeczy.

Gdy nasze energie yciowe s podwyszone, rzeczy w naszym yciu przebiegaj lepiej. Medytacje
kundalini zwikszaj energie i musz by robione regularnie w celu utrzymania ich na wysokim
poziomie. Gdy z kolei energia jest niska, przejawia si to wystpowaniem problemw w yciu, od
choroby a po katastroficznego pecha w niektrych wypadkach. Hatha i kundalini joga wraz z
wiczeniami oddechowymi [wiczenia oddechowe rozniecaj ogie wa] ochraniaj dusz i utrzymuj
j siln. Jak ju wielokrotnie powtarzaam, gdy energie danej osoby s podwyszone, naley myle
pozytywnie i trzyma si tych pozytyww, gdy myli bd si materializowa znacznie szybciej, w tym
wcieleniu. Ci ze sabszymi/przecitnymi duszami, posiadajc jakie negatywne myli, zwaszcza takie
ktre powtarzali, pozostaj na duszy przez wcielenia i potem przeradzaj si w rzeczywisto.

Szatan pokazuje nam jak moemy sta si wolni. Tak, jest to cika praca, lecz opaca si, gdy
uzyskujemy wolno oraz swobod bycia swoim wasnym bstwem oraz przejciem bezporedniej
kontroli nad swoim yciem.

Bogowie i postacie zwierzt

W ODPOWIEDZI:
Zwierzce formy s symbolami, przedstawiajcymi Moc Bogw. Paw jest zwierzciem powiconym
Szatanowi i reprezentuje wielokolorowy etap Magnum Opus, nastpujcy po etapie Nigredo. Oznacza on
take kolory tczy trzeciego oka gdy ta czakra jest w peni wzmocniona i uaktywniona {1}. Anubisa
symbolizuje szakal, lecz nie oznacza to, e Anubis JEST szakalem. Poznaam Go i pracowaam z Nim.
Jest On bardzo humanoidalny. Do czego zmierzam, jeli dana osoba ma silne oczekiwania odnonie tego
jak Bogowie lub dane Bstwo powinno si astralnie pojawi, to wpynie to w wikszym lub mniejszym
stopniu na sposb, w jaki On lub Ona pojawi si danej osobie; nie rni si to od astralnej komunikacji.
Jeli kto mocno i podwiadomie kojarzy danego Boga z Jego / Jej zwierzc form, mog Ich takowymi
zobaczy, lecz nie bdzie to dokadny Ich obraz. Co si tyczy mnie samej, gdy byam nowa, mylaam, e
Szatan pokae si mi jako istota z czerwonymi oczami, rogami i bdzie wzbudza ciarki, ale byam
273
otwarta i nie wiedziaam. Byam bardzo zaskoczona widzc e jest ubranym w bia tog wysokim
blondynem o szerokich ramionach.

W kwestii wysmaonych i splugawionych przez ydw grimuarw, obelywe obrazy naszych Bogw
maj na celu zakorzenienie w naszym umyle bardzo odraajcego i obraliwego wygldu tym, ktrzy
czytaj te mieci, aby po raz kolejny wykorzysta lk, powstrzymujc nas tym samym od nawizania
relacji z Bogami. Sugestie s potne, zwaszcza jeli jest si modym {2}. Ohydne i zniewaajce obrazy
POCHODZ od WROGA. Zwierzce symbole egipskich Bstw nie.
------------------------------------------------
{1} gwoli wyjanienia - 3cie oko jest przednim rozszerzeniem 6tej czakry, a nie sam 6t czakr

{2} atwo taki podprogowy przekaz mona zobaczy w bajkach dla dzieci imiona Bogw, sposb
uycia sowa Demon, itp.

Goecja i dusza

Wszelka duchowo ma wiele oblicz, jak np. fizyczne planety hen w przestrzeni, kada z nich ma astralny
wpyw na nasze ycia poprzez nasze czakry; wykres astrologiczny jest map duszy.

Szatan wraz ze swymi Demonami to take istoty fizyczne, lecz kade z Nich oprcz tego posiada astralne
wpywy, symbole i przesania. Ju o tym pisaam Szatan reprezentuje to, co znane jest w sanskrycie
jako Szakti; a take Devi, od ktrego pochodzi sowo Devil {1}. Jest to eski aspekt duszy. To
wanie ta strona zostaa odcita w istotach ludzkich i to t stron wrg usiuje nieustannie tumi oraz
zniszczy.

Anielska strona tego wszystkiego, podobnie jak tablice enochiaskie do otwierania stranic, zostaa
wypaczona. Termin anio to alegoria, lecz naley zachowa szczegln ostrono, gdy s to
nikczemne i na wskro ze istoty ktre nienawidz ludzi. W Goecji zawarta jest naprawd dua zagadka, z
ktrej pochodzi Mniejszy Klucz Salomona, o czym wielu z was wie zosta nieziemsko wypaczony i
natchniony przekamaniami do stopnia, w ktrym jest prawdziwe znaczenie zostao zniszczone przez
ydowskie plugastwo.

PRAWDZIWA witynia Salomona to NIE ta spreparowana przez ydw biblijna abominacja. 666 to
Kabalistyczny kwadrat soca. Prawdziwe znaczenie wityni Salomona to WITYNIA SOCA.
Sol, Om i On znacz soce. Sol to aciska nazwa soca, i jest bliska angielskiemu sowu
dusza {2} Om to nazwa nadana Duchowemu Socu przez hindusw a On to sowo egipskie.
Symbolika wityni Salomona zostaa ukradziona i zrobiono z niej realn posta, tak jak z fikcyjnym
nazarejczykiem i prawie wszystkim w judeo-chrzecijaskiej biblii. Prawdziwe znaczenie wityni
Salomona jest duchowe. Oznacza ono doskona dusz, gdzie promienie z czakry serca, bdcej centrum
duszy dziki ktremu energia pynie, wieci w 8 rnymi promieniami. Soce symbolizuje janiejc
dusz. 8 to liczba Astaroth. To take Nowe Jeruzalem. Nazwa Jeruzalem take zostaa ukradziona
oraz wypaczona w miasto w Izraelu. Jeruzalem TO POJCIE!

Sowo Salomon przedstawia take siedem gwnych czakr. Siedem liter z trzema O, ktre symbolizuj
czakry eskie [w polskim oczywicie jest odmiana tego imienia, Salomon]. W pieczciach Demonw
litery O s eskie, natomiast I mskie. Ta tzw. ciemna powka take symbolizuje eski aspekt duszy
- YIN w yang. Wszystko to naturalnie zostao ohydnie wypaczone i przeinaczone przez wroga.

Wszystko to, wczajc take tablice enochiaskie wie si z realizacj Magnum Opus, duchowej i
fizycznej doskonaoci oraz niemiertelnoci. Z moich wasnych bada wynika e anielska zaraza nie ma
tam prawa bytu. Sam Szatan powiedzia mi jak to wszystko jest skorumpowane do tego stopnia, e nawet
rozszyfrowanie tego za pomoc dostpnych rde moe by szkodliwe. To wszystko s hasa. Co do
enochiaskiego, same litery take zostay spaczone od oryginaw a anielski brud zosta wcinity w
Klucze Salomona.

274
PRAWDZIWY Klucz Salomona powinien by, podobnie z reszt jak prawie wszystkie oryginalne
grimuary, kodem sucym do otwarcia i wzmocnienia duszy. Jak wida, ydzi skonfiskowali oryginay,
usunli duchowe prawdy, zastpujc swoimi nic nie znaczcymi i bezwartociowymi bzdurami, tak jak
ich pieprzone arcydzieo biblia. Cigle mam sporo bada do przeprowadzenia. Problemem dla mnie jest
ograniczona ilo czasu. Jak na razie oczywicie nie posiadam wszystkich odpowiedzi, ale z czasem
---------------------------------------------------
{1} natomiast my, Sowianie, przyjlimy nazw greck (dibolos), oskaryciel, oszczerca.

Pocztkowo w folklorze polskim diaby byy to legendarne, rogate postacie, wywodzce si od zych lub
zoliwych demonw tzw. czartw lub biesw pochodzcych z mitologii sowiaskiej. Dopiero po
chrystianizacji sowo diabe stao si synonimem sowa szatan. podkrelenie moje

Osobn kwesti jest fakt, e W manicheizmie, zwaszcza w doktrynie katarskiej, uwaa si za, i wiat
jest domen diaba i jest on wadc materii; z tego powodu jest ona za, wiat duchowy i sam Bg
znajduj si poza materi, s wic wolne od wpywu diaba, zatem dobre., co po raz kolejny podkrela
dualizm I SEPARACJ, zamiast jednoci przeciwiestw. e nie wspomn o deniu do samozagady i
koncentracji na tamtym, rzekomo lepszym wiecie.
rdo: http://pl.wikipedia.org/wiki/Diabe%C5%82

{2} dusza: ang. soul. Natomiast nie trudno jest dostrzec zwizek polskiego sowa ze sowami duch oraz
dech, a std ju niedaleko do oddechu. Bg Thot rzek, e ycie jest w oddechu, co potwierdza fakt, i
dziecko wychodzc z ona matki pacze ale nie z powodu krzywdy, lecz po to, by zaczerpn pierwszy
yk ycia. Take w tym momencie uzyskuje aur.

Pojcie duszy jest, take etymologicznie pokrewne z pojciem ducha. (). W polskim bliskie duszy s
np. sowa "dech", "dusi, "dysze", "zdechn".

Rodzima wiara Sowian zakada istnienie duszy zarwno u ludzi jak i u zwierzt. Wedug
jzykoznawcw dusza bya u Sowian tchnieniem utosamianym z oddechem.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Dusza_%28religia%29
Richard Webster Odczytywanie Aury

Szaraki i chrzecijastwo

Przez lata prowadziam swoje badania i wielu artystw redniowiecznych ukryo w
swych malowidach zaszyfrowane wiadomoci oraz hasa. Istniej take pewne
zamaskowane przesania w biblii ktre woono tam dla przyszych pokole,
wskazujc na to e biblia jest kamstwem oraz dzieem prawdziwego za.

W ksice The Gods of Eden autorstwa Williama Brambleya, wedug jego teorii
reptiliony oraz wrodzy kosmici byli tu fizycznie obecni w redniowieczu.
Potwierdzone to jest take w paru obrazach z tego okresu. Teoria Brambleya
powizaa pierwsz fal dumy w 1348 r z tymi wrogimi kosmitami, zmiatajc z
powierzchni wiata Europy. Szatan wyjawi mi e koci katolicki [oryginalny i
pierwszy chrzecijaski koci] zawar pakt z szarakami bogactwo i wadza w
zamian za dusze, ktrych energi wykorzystuj do swych wasnych celw. w
koci rozpocz sw egzystencj wraz z inkwizycj.

Jeli przyjrzycie si pozycji doni u kobiety na obrazie, jej prawa rka tworzy mudr
to NIE jest chrzecijaskie. Mudry pochodz z jogi, a wszelka joga pochodzi od
Szatana. Ten link http://www.alien-ufo-pictures.com/ancient_aliens5.html zawiera
ciekawy zbir staroytnej sztuki, przedstawiajcej kosmitw. Istnieje take jeden z tych caych starych
grimuarw posiadajcych wyrane rysunki szarakw. Wydaje mi si, e mona go znale na Twilight
Grotto - http://www.esotericarchives.com/
275
Demony Stranicy

W ODPOWIEDZI:
Wszystko zaley od tego kim jest twj Demon Stranik. Ja miaam wicej ni jednego. Sam Szatan by
jednym z Nich. Pracowa ze mn osobicie przez wiele lat. Teraz natomiast by i nadal jest bardzo zajty.
Ponad rok temu zawitaa do mnie Lilith i powiedziaa mi e teraz to Ona bdzie ze mn pracowa, gdy
Szatan jest ogromnie zabiegany [wielu bardzo wanych i wpywowych ludzi wzywa Jego imienia aby
Ten ich poprowadzi].

Zdarzay si take okresy, gdy moje problemy byy znaczce i wzywaam Szatana na pomoc. Zawsze
przechodzi do mnie w przecigu 24 godzin. Prawd jest take to, i jeli nasze Demony s zajte,
pomniejsze zajm si danymi sprawami. Bynajmniej nie oznacza to, e owe bardziej wyewoluowane
istoty nie mog znajdowa si w dwch miejscach na raz. To, co owy fakt sugeruje, to szczliwy rozrost
Satanizmu, gdzie wiele osb wzywa Moce Pieka, i jest to wicej ni dwie lub trzy osoby na raz. Zawsze
staram si zaatwi wszystko sama, a wzywam na pomoc Moce Pieka tylko wtedy, gdy ciko jest mi
sobie samej z czym poradzi. Pracuj dla Szatana. Oprcz bycia moim Bogiem, jest On take moim
Szefem. On oraz Demony s bardzo odpowiedzialne i zawsze staj na wysokoci zadania.

HA Satan

Niebo, Pieko, wiat rodkowy, to wszystko pojcia ukradzione od chiskiego taoizmu. Niebo = czakra
korony. Syszelicie kiedy o sidmym niebie? Pieko, gorce ogniste miejsce wa u podstawy
niszej czakry to pieko. Co do terminu Ha Satan, zosta on jak zwykle ukradziony i spaczony z jogi.
HAtha joga i jest zwizany z dwiema nadi id i pingal.

Istnieje natomiast miejsce w ktrym wrg przetrzymuje dusze zmarych chrzecijaskich dewotw,
ktrzy s osdzani i nie chciani. Pewni osobnicy ktrzy posiadaj silne powizania z chrzecijastwem
donosz o tych wszystkich ohydztwach, dowiadczywszy bliskiego kontaktu z wasn mierci. To NIE
pochodzi od Szatana. Tumaczc to jak chop krowie na rowie, Bg i Szatan s na wspak. Widz e
ludziom, ktrzy babraj si z anioami, a nawet szarakami pokazano to okropne miejsce. To wytwr
wroga, wykorzystywany w celu przeraenia ludzi i zmuszenia ich do zaakceptowania chrzecijaskiego
plugastwa.

Po raz wtry, gdy uaktywniona wowa energia jest do silna, mona to zobaczy, przekonujc si
samemu jak na wskro ze jest to wszystko, oraz cokolwiek innego wicego si z t obmierz bibli.
Gdy osignie si pewien poziom, wrg nie moe nas ju duej zwie. Ignorancja oraz nie poznawanie
s podstaw dla wrogiego programu by ten by pomylny, a take aby dana osoba nie wzmacniaa si i nie
walczya. Ot dla czego wszelka duchowa wiedza bya systematycznie usuwana ze spoeczestwa.

Kolejn rzecz jak zapomniaam doda jest to z dowiadczenia, kady kto uywa mocy swojego
umysu i duszy [czarnoksistwo] wie, e energie wykorzystywane w danym dziaaniu musz by e tak
powiem kompatybilne z tym, co dana osoba robi. Szaraki wykorzystujce jedno wiedz to, a
chrzecijanie, ktrych dusze si tam znajd, s cakowicie podporzdkowani. Energia ta jest podatna na
ksztatowanie, podporzdkowujc si jakiemukolwiek celowi, za wyjtkiem energii pochodzcej z wojny
ktra jest brutalna i wykorzystywana do ich czarnej magii. To kolejny powd dla ktrego
chrzecijastwo, islam i ci niegodziwi ydzi stoj za prawie kad wojn.

Odciskanie na duszy, mantry i tzw. karma

Caa ta tzw. karma to wynik ignorancji braku wiedzy. Ci ludzie new age wraz ze swymi kohortami to
nic innego jak lepi przewodnicy lepych. S w ZNACZNYM stopniu zagubieni jeli chodzi o t tzw.
karm na ktr nakadaj problemy ywota doczesnego, jednoczenie nie podporzdkowujc si tym
czy innym pierdoom z poprzednich wciele, co jest cakowicie bdne.

276
Przyczyny i skutki s wynikiem braku wiedzy. Wiedza oraz jej zastosowanie niszczy karm. Np.,
niektrzy z tych tzw. guru czy mistrzw uywajcych duchowej wiedzy wycznie do celw
prywatnych oraz eby wypeni swoje kieszenie twierdz, e posiadaj pilnie strzeone sekrety ktrych
nie ujawni, bla bla bla Czytaam o pewnych ultra-potnych mantrach do czarnej magii, znam je i
wiem jak dziaaj. Szatan da mi t wiedz, ktr bd upublicznia jeli tylko wyrazi na to zgod. To
wszystko jest w przygotowaniu.

Do czego zmierzam, ci tzw. mistrzowie obwieszczaj jak to miertelnie niebezpieczne jest uywanie
tych mantr i sw mocy dla osb je wykorzystujcych, ALE nie wyjaniaj oczywicie DLA CZEGO. A
to wszystko sprowadza si do posiadania niczego wicej jak wiedzy. Poprzez mantrowanie czego
takiego, napeniacie wasz dusz t energi, ktra jest jak trucizna [zwaszcza w wypadku tych mantr,
biorc pod uwag ich moc]. Runy natomiast dziaaj nieco inaczej, a oczyszczenie aury po dziaaniu
zadziaa, lecz jej czyszczenie, w przypadku mantr o ktrych pisz, nie odniesie adnego efektu. Ta
energia pozostanie na duszy bdzie sia spustoszenie.

W kwestii tych caych mistrzw i guru, nikt jako nie zna na to rozwizania, jedynie jakie brednie
pite przez dziesite, ktre nie rni si niczym od paplaniny kaznodziei chrzecijaskiego. Tutaj
wanie wiedza wchodzi w gr. Aby uywa mantr do czarnej magii efektywnie, naley mie antidotum
ktre bdzie tak samo silne o ile nie silniejsze w celu zneutralizowania i wykluczenia efektw teje
mantry na sobie oraz WIEDZ jak ich uywa. Jak ju wspomniaam, bd podawaa to do publicznej
wiadomoci wtedy, gdy Szatan mi na to zezwoli.

Patrzc na powysze, widzimy zatem jak jacy szarlatani bd wykorzystywa to do goszenia kamstwa
potrjnego powrotu, prawa dziesiciokrotnego powrotu i innych tego typu ciem by twierdzi e nie
naley ucieka si do odwetu czarn magi -to samo gwno- nadstawia drugi policzek, przej
dodatkowy kilometr, pozwoli wymkn si niesprawiedliwoci na wolno, da o stw wicej jeden i
ten sam chrzecijaski syf w przernych formach. Po prawdzie, wszystko to sprowadza si do WIEDZY
- NIE PODPORZDKOWYWANIU SI TEMU ALBO TAKIEMU PROGRAMOWI.

Szatan pokazywa i nadal pokazuje mi sposoby na zniwelowanie negatywnej energii z duszy. Pracowaam
nad sekcj o tym na stronie JoS. I tak, najpotniejsz jest wibracja. Kada z naszych planet w naszym
wykresie astrologiczny odpowiada konkretnej czakrze. Wykres w pokazuje nam na papierze ktra z nich
jest uszkodzona, osabiona lub saba. Kada z czakr rzdzi pewnym obszarem naszego ycia, i gdy nie
funkcjonuj poprawnie, kulej take dane dziedziny ycia. Poprzez wibracje moemy wzmocni
osabione czakry i zmieni t sytuacj. Wiem, e robi si to dugawe, lecz to jest wanie to nad czym
pracowaam.

Przez wiele lat napotykaam si na sposoby uywania Kabalistycznych Kwadratw, czasami
nazywanych Magicznymi Kwadratami. Fakty s takie, e one podobnie jak prawie wszystko co
okultystyczne, pochodzi z Dalekiego Wschodu.

Niestety, z powodu masowego unicestwiania wiedzy duchowej, prawdziwy sposb na ich uywanie
zosta zniszczony i wypaczony. Majc kilka dostpnych rde, z ktrych kade podaje nieudolne
wyjanienie jak to poprawnie uywa tych potnych kwadratw. Zachodni okultyzm spaczony
ydowskim brudem mwi aby bra liczby i przeksztaca je [wg hebrajskiego systemu
numerologicznego] w ich wersje pieczci.

Inne rda z ksiek o mantrach [pochodzce od Dalekowschodnich autorw] podaj aby narysowa
planetarny kwadrat na kawaku papieru i nosi go ze sob. Pozostae rda w zasadzie s napisane w ten
sam sposb. Raco oczywiste jest zatem i to nie jest poprawna forma ich uywania.

28 listopada 2010r. Demony poday mi prawdziw formu uywania tych potnych kwadratw. Po
pierwsze, nazywa si je Kabalistycznymi Kwadratami. Wikszo z was zapewne wie, e
PRAWDZIWA Kabaa to wykorzystywanie nucenia dwiku oraz wibracja w celu inwokacji pewnych
energii i/lub tworzenie pewnych podanych rezultatw w materialnym wiecie. Zatem oba z
powyszych rde podaj oczywicie wyjanienia absolutnie bdne, bdce prb zastpienia straty
277
prawdziwej duchowej wiedzy. Studiujc rda Dalekowschodnie odkryam, e kwadraty te znajduj si
w ksikach zawierajcych mantry [mantry to sowa mocy], ALE nie podaje si adnych instrukcji jak
ich poprawnie uywa. To pewne, e niektre mantry naley powtrzy okrelon ilo razy przez pewn
ilo dni itd. Do czego zmierzam, oto co ujawnia Kabalistyczny / Magiczny Kwadrat.

Kabalistyczny / Magiczny Kwadrat ujawnia pewn kolejno w powtarzaniu specyficznej mantry.

*Podczas gdy pewne doktryny i teksty twierdz e planet czakry trzeciej jest Mars, nie zgadzamy si z
tym. Powodem jest podstawowa mantra / wibracja [Bija] dla tej czakry, ktr od zawsze bya RAM,
bdca wariacj imienia RA, Amona Ra, egipskiego Boga soca. Bg to take haso na czakry.

niwo ludzkich dusz jehowy

Uczc si przez lata, odkryam, e udzia w tym bierze par czynnikw. Np. hen, hen wstecz ten
umysowy rj szarakw [umysowa zbiorowo znana jako jehowa] pracowaa dla Bogw, nie tylko dla
nordykw, lecz take dla innych ras, jak chociaby reptiliony. Stworzono ich do bycia niewolnikami, tak
jak roboty na wyszym poziomie, posiadajce samowiadomo. Szaraki wykorzystay inynieri
genetyczn do stopnia, w ktrym nie mog si ju reprodukowa [poprzez kontakt seksualny] i
manipuloway przy emocjonalnej czci swego mzgu tak, i brak im wikszoci emocji, lecz i tak
posiadaj par, jak chociaby nienawi, zazdro i pogard. Czuj ze sob take siln wi.

Wraz ze stworzeniem ludzkoci poprzez inynieri genetyczn, szaraki poczuy si uraone nasz
egzystencj, gdy wytworzylimy wizi z niektrymi Bogami. Ziemia znajduje si w rogu galaktyki
Drogi Mlecznej i znajduje si z dala od wikszoci innych planet, zamieszkiwanych przez inteligentne
istoty. Szaraki oraz inne istoty pozaziemskie s bardzo biege w posugiwaniu si tym co nazywamy
czarodziejstwem oraz mocami umysu. Ich usta ulegy atrofii gdy ich nie uywaj, bo porozumiewaj
si telepatycznie.

Ludzkoci te moce zostay odebrane, i powstrzymano nas od przebstwienia, co jest naszym
niezbywalnym prawem. Stao si tak dla tego, eby mona nas byo wykorzystywa energetycznie. Tak
samo jak robi si z bydem w rzeni. Poniewa nie widzimy, nie wiemy. Nie moemy wzi duchowego
odwetu jako cao. Islam, chrzecijastwo, oraz ich korze, judaizm, od zawsze s narzdziami do
niszczenia ludzkoci i utrzymywaniu ziemi jako padoku do wypasu byda.

Wznieca si wojny prawie wszystkie bezporednio albo przez islam / chrzecijastwo, albo te przez
komunizm, co jest tym samym, jako e za tym wszystkim stoi yd. Ohydna i brutalna energia wojenna
uywana jest przez wroga i kierowana do toczenia ich wojen tam w grze. Energia ta jest przechowywana
w tym, co nazywaj Jednoci.

Gdy kto umiera, emituje energi. Ta jest pobierana i wykorzystywana przez wroga. Przez wieki Ziemia
bya pod wrogim ostrzaem, i jest niczym wicej jak ywicielem dla tej pasoytniczej zarazy. Stulecia
temu Watykan dobi targu z wrogiem wadza oraz bogactwo w zamian za dusze. Wiedz duchow
niszczono i wypaczano; usuwano si od ludnoci. Ludzie majcy aktywne kundalini, moce psychiczne,
itp. byli brutalnie torturowani i wyrzynani przez inkwizycj. Rozciga si to take w pokoleniach, gdy
wowa energia jest przekazywana z rodzicw na dzieci. Dzieci, majce dziadkw heretykw, byy
mordowane aby upewni si, e adna duchowa moc nie pozostanie. Z powierzchni zmiatano cae wsie.
Ludzko nie miaa moliwoci odwetu lub obrony przeciwko tym kosmicznym pasoytniczym
cierwiarzom.

Uwaam, e chrzecijastwo przybyo wraz z inkwizycj [zwaszcza w Europie], oraz e w adnym
wypadku nie ma dwch tysicy lat. Histori zapisano kamstwami. Sdz take, i tu na Ziemi doszo do
bezporedniego wtrcenia si kosmitw w czasach redniowiecza, co zapocztkowao to wszystko, gdy
ten ukad z tym, co my teraz nazywamy Watykanem by, co niezwykle prawdopodobne, bardziej
fizyczny.

278
Przeczytaam take w ksice Teda Andrewsa Extraterrestrials among us, e przez lata szaraki
kontaktoway si fizycznie z niektrymi przywdcami pastw. Siadali i komunikowali si telepatycznie.
Przywdcy dowiadczali ich mocy na wasnej skrze i wiedzieli, e nie mogli przeciwko nim nic zrobi.
To byo przeraajce.

Moemy je pokona tylko dziki medytacjom mocy, wznoszeniu wa, podnoszeniu wiadomoci,
wiedzy i ponad wszystko - POPRZEZ SZATANA. Gdy nie ma si wiedzy, jak mae dziecko, jest si
bezbronnym oraz atwo mona da sob manipulowa, i to jest wanie cel wroga, ktry przez wieki
realizowa. Patrz na nas z wyszoci, jak bymy byli niej ni bydo, ktre mona wykorzysta jak im
si ywnie podoba, w podobny sposb jak ludzie wykorzystuj zwierzta na farmie.

ydowskie plugastwo

Wziam to z odpowiedzi na post, ktry napisaam odnonie ydowskiego blunierstwa przeciwko
naszym Bogom. W kwestii wzmianki o teje stronie, nie promuj tego chorego i spaczonego
ydowskiego BRUDU przeciwko naszym Ludzkim Bogom.

Zatwierdziam ten post tylko w celach edukacyjnych w kwestii tego, co ci nikczemnicy robili naszej
religii przez te wszystkie lata. Zwykle natomiast kasuj te ohydztwa, gdy jedyne co one robi to
promowanie ydostwa.

Ponisza strona jest wyranym przykadem ydowskiego ohydztwa. Tylko spjrzcie na te wszystkie
hebrajskie odniesienia. To przedstawia do typowy obraz Satanizmu, jaki istnia w Internecie w latach
2000 2002. Oto powd, dla ktrego zaoyam stron JoS. ydzi kontroluj niemal wszystko co
zwizane jest z wiodcymi ksigarniami, szkoami, wydawnictwami, agentami, telewizj i czym tam
jeszcze nie tylko.

Bdc nowicjuszk w Satanizmie, po tym jak przeczytaam LaVeya dotaram do martwego punktu. Nie
istniao nic dodatkowego co przedstawiaoby w jakikolwiek sposb Satanizm pozytywne w adnej
ksigarni czy gdziekolwiek, za wyjtkiem garstki informacji w Internecie ktre wydrukowaam i
przeczytaam od deski do deski.

atwo dostpne ksiki mwice o Szatanie byy delikatnie mwic makabryczne. Moje pocztkowe
dowiadczenia z Satanizmem i Demonami byy cakowicie sprzeczne z tym, co gosz te zwyrodnialcze
kamstwa jakie tucze si ludziom do gw. Satanizm od pocztku by w moim yciu czym pozytywnym.
Demony byy przy mnie na co dzie. Szatana poznaam osobicie dopiero okoo roku pniej.

Pamitam jak regularnie otrzymywaam od Nich wsparcie nawet bez proszenia o nie. Jednego razu nie
zapomn nigdy byam godna i spukana wic wyszam na spacer. Przechodziam obok restauracji a tam
lea zwitek pienidzy, zatknity w chodnik. Wystarczyo na tyle, ebym si najada do syta. Szatan
pobogosawi mnie tym, i wieloma, wieloma innymi rzeczami. Zauwayam take, i po odprawieniu
Satanistycznych rytuaw dowiadczaam najpikniejszego uczucia.

Musimy przeciwko temu walczy, tj. ydostwu. Widziaam to wielokrotnie a wiodce ksigarnie s po
brzegi wypenione tym spaczonym cholerstwem, gdy to yd kontroluje media. Kada poroniona strona
oczerniajca Szatana wraz z Jego Demonami czy inne paskudztwa ZAWSZE zawieraj kup ydowskich
odniesie, symboli i zmylonego ydowskiego brudu oczerniajcego naszych Ukochanych Bogw. Owa
zaraza naturalnie cignie do tego typu chamu, gdy jest to w ich brudnej krwi oraz rasowej pamici.
Kazanie to stanowi lekcj dla nowicjuszy oraz ludzi ktrzy zakwestionowaliby stanowisko JoS wzgldem
ydostwa.

279
Objawy Kundalini

Objawy aktywnej kundalini s rnorodne. Sprawy te s w duej mierze kwesti indywidualn i zale od
etapu na ktrym si jest, a take od tego jak blisko dana osoba jest wzniesienia tej energii na dobre.
Kundalini jest gorca. Jeli jestecie blisko wzniesienia si jej, symptomy mog by nastpujce:

- poczucie e wasza aura ponie
- budzenie si w nocy z takim uczuciem
- uczucie palcych stp
- uczucie rozpalenia
- brzczenie energetyczne po jodze lub czucie go gdy si siedzi nieruchomo moe by wyczuwalne gdy
bdziecie teraz aktywni. Teraz jest to albo stae lub czujecie to wiksz cz czasu, czynni czy bierni.
- bezsenno gdy ju kundalini si wzniosa, w bardzo skrajnych przypadkach mona nie spa przez
miesice.
- napady olbrzymiej energii
- poczucie zaniepokojenia od czasu do czasu
- uczucie cignicia w krgosupie lub w czakrze podstawy
- gorce i/lub pulsujce uczucie w czakrze podstawy
- krgosup staje si bardzo gorcy
- poczucie prekognicji [wiedza o czym z wyprzedzeniem]
- wzmocnienie intuicji i zdolnoci psychicznych
- mrowienie w aurze / na skrze; uczucie palenia
- wibrowanie od rodka energi
- bardzo mocne wyczulenie fizyczne na dwiki i inne rzeczy w otoczeniu
- intensywne poczucie bogoci i ekstazy

Objawy aktywacji kundalini:

- uczucie mrowienia, uczucie jakby pezay mrwki
- ch wykonywania odwrconych pz jogi, np. stanie na gowie
- swdzenie
- odcicie [przy czym nie chodzi to o obojtno, jak wiele ksiek chce wam wmwi, lecz o
wewntrzne poczucie spokoju, gdzie rzeczy przygnbiajce w naszym pobliu nie powoduj w nas
fizycznej reakcji jak chociaby blu brzucha itp.]
- wzmoone lub zmniejszone potrzeby seksualne [nie trwaj zwykle dugo]
- problemy w koncentracji [dla tych, ktrzy zwykle potrafi]
- uczucie rozbicia, rozproszenia, otpienia

Wicej o Duchowych Alegoriach

Pisaam o tym na okrgo w e-grupach wikszo z tych opowiada to duchowe alegorie majce
zwizek z Magnum Opus.

Rozumiem to tak, e rodziny istot pozaziemskich ktre byy zaawansowane w stopniu znacznie
przekraczajcym ludzkie zdolnoci przybyy na t planet tysice lat temu. Ludzko zostaa stworzona
do bycia niewolnikami a poprzez inynieri genetyczn oraz modyfikacje, rozwinita i ostatecznie
krzyowaa si z niektrymi z Bogw. To wanie by powd wojny midzy kosmitami tymi ktrzy
opowiadali si za nami i tymi, ktrzy chcieli nas wykorzysta jako bateryjki psychicznej energii i/lub nas
zniszczy.

Gdy byam nowa to tak, owszem, przeczytaam wszystkie ksiki Sitchina {1} jako e doksztaciy mnie
one w kwestii Staroytnych Bogw, troch wanych faktw o staroytnej historii, oraz inne powizane z
nim kwestie, ktre wchodz w skad historii Satanizmu. Wiele z tego co Sitchin napisa jest bdne, ale
istniej pewne rzeczy, ktre *S* wartociowe.

280
Wszystko w judeochrzecijaskiej biblii zostao ukradzione i wypaczone z Pogaskich religii
wyprzedzajcych je o setki a nawet tysice lat, gwnie z Dalekiego Wschodu. Nie inaczej jest z postaci
tego caego jehowy. Mimo i reprezentuje ona zlepek wrogich kosmitw, ten idiota wiszcy ponad nami
na chmurce to alegoria, a nie rzeczywista posta, a ju na pewno nie jaka istota wysza, w ktr wierzy
wielu Praworcznych bystrzykw o dwucyfrowym IQ i zgniym umyle.

Biblijna historyjki to take cakowicie wymylony art dla ludzkoci. W kwestii jednoci to jest to masa
dusz ktr szaraki uywaj do swych celw stanowi potne rdo mocy. Karmi si nimi jak pasoyt
swym ywicielem. To ich moc. Wiem take, e istnieje olbrzymia powd energii jaka pojawia si wraz z
wem kundalini, co wie si z kolei z dziaaniem Magnum Opus. Ta powd tame opisana
[oczywicie wypaczona] to alegoria duchowa. Wiem take, i na rodkowym Wschodzie bya podobno
jaka powd par tysicy lat temu, lecz informacje o tym s sprzeczne oraz pomijane i przecz
jakimkolwiek wypaczonym i wymylonym doniesieniom o biblijnych historyjkach [ktre s tam
napisane w taki sposb, podobnie jak caa reszta, aby pasoway do kadego dnia i kadej epoki, gdy
ydzi ktrzy wymylili ten cham dobrze wiedz o tym, e historia lubi si powtarza].

Przeczytaam tysice ksiek, od deski do deski, i jedyne co trzeba zrobi to przesia to co wartociowe a
odrzuci mieci. Trzeba take czyta midzy wierszami. Nie mona przecie wzi jakiejkolwiek ksiki
i wierzy w to, co jest tam napisane, lub z niektrymi w nic, co tam si znajduje.

Co do Zaginionej Ksigo Enki zostao to odszyfrowane ze staroytnych tabliczek i owszem, jest oparte
na faktach. Ten znany jako Szatan to nasz Prawdziwy Bg Stwrca. Chcc zyska wiedz o tym co jest
prawd a co fikcj, gdy zaczniecie prac z medytacjami i uaktywnicie oraz wzniesiecie Wa Szatana,
sami przejrzycie na oczy i zrozumiecie.

Prawie wszystkie legendy o Bogach s duchowymi alegoriami. Istnieje ukryte znaczenie ktre tylko
osoby z uaktywnionym wem mog dostrzec. Uczeni oraz inni czytaj to jako dosowne i przez to s
zagubieni. Ju o tym pisaam egipski Bg Echnaton to oczywicie hermafrodyta [mczyzna i kobieta].
Istniej wszelkiego rodzaju ryciny i podobizny teje istoty w wityniach i innych miejscach.
Prawdziwym znaczeniem tutaj jest zjednoczenie duszy aspektw umysu mskiego oraz eskiego w
jedno; innymi sowy tak prawa jak i lewa pkula dziaaj razem i s wzmocnione. To wanie robi w
gdy si wznosi, jednoczy lew i praw pkul mzgu. Obrazy wa s take widoczne wszdzie w
Egipcie kolejna alegoria.

U wikszoci ludzi obie pkule nie funkcjonuj zgodnie a sporo obszarw mzgu jest upionych.
Wowa energia, gdy si wznosi do czakry korony usytuowanej w mzgu, zmienia to. Przeczytaam par
ksiek w ktrych uczeni rozpisuj si o Echnatonie, prbujc wyjani jego genetyczne zaburzenie
przysadki mzgowej ktre spowodowao jego deformacj, nadajc mu mskich i eskich cech.

To samo tyczy si pism Jezydw. Po pierwsze, jeli dana osoba jest dobrze wyksztacona, bdzie
wiedzie, e ludzie ci byli potwornie przeladowani, prawie cakowicie wymordowani za swoje
wierzenia. Oczywiste zatem byo, e sprbowali zmodyfikowa nieznacznie swoje doktryny w celu
ukrycia prawdziwej wiedzy. Kolejn spraw jest fakt, e ci ktrzy osigaj wyszy poziom duchowego
zrozumienia wiedz to ukryta wiedza objawia si sama na nowe pojmowanie gdy dojdzie si do tego
poziomu. Naley mie wyszy poziom duchowoci aby zrozumie wiedz i symbole okultystyczne.
Innymi sowy, nie bierzcie czegokolwiek duchowego co czytacie dosownie. Musicie czyta midzy
wierszami oraz mie duchowe dowiadczenie aby wiedzie co te czy tamte dane znacz.

Prawdziwa duchowo bya tak zaciekle atakowana, wielu yje w strachu o swoje ycie, bojc si
ujawnienia prawdy. Mwic o duchowych dowiadczeniach mam na myli te osobiste, NIE astraln
komunikacj. Na przykad, to, co robi wowa energia to wpywanie na etapy i fazy przez jakie dana
osoba moe przej podczas jej aktywacji i wznoszenia. O tym wanie pisz rni autorzy. Dalej, te tzw.
siddhi, gdy ju si pojawi; s to psychiczne zdolnoci jak np. mono uleczenia si i inne, telepatia,
telekineza, jasnowiedza, itp. Mocy tych wrg obawia si wielce, i tumi je brutalnie przez stulecia. W
wikszoci ksiek na temat jogi dezinformacji i wierutnych kamstw jest od zatrzsienia, lecz do pki
nie przejdzie si tej cieki i nie nabdzie si dowiadczenia, zwaszcza aktywacji wa, co stanowi
281
ostateczny cel, nie dostrzee si tego, a wikszo w to wierzy. To odstraszacie, ktre po bezkrytycznym
przyjciu tych bdnych informacji przez ludzi z powodzeniem ich odstraszaj.

Jeli za chodzi o judeochrzecijask bibli, gry rozwali si wystarczajco wiele blokad w umyle,
samemu mona dostrzec jak wiele ukrytych przesa przewijajcych si przez ca t przeklt ksig w
kko ostrzega czytelnika [ktry musi by na wyszym poziomie duchowej ewolucji aktywna
kundalini] e jest ona dzieem za, ksig kamstw oraz e Szatan jest Bogiem. Bdc wystarczajco
wzmocnionymi oraz posiadajc wystarczajc wiedz, moemy to wyranie dostrzec.
------------------------------------------------------------
{1} Zecharia Sitchin to ydem ktry wplt w swoje ksiki ydowsk supremacj tym nie mniej jego
Zaginiona Ksiga Enki to dziennik Ojca Szatana; trzeba to czyta prze pryzmat wiedzy i odsia
propagand od prawdy

Wznoszenie Wa Szatana

Przebudzenie czakr jest czym innym ni wzniesienie wa kundalini. Przebudzenie czakr to
przygotowanie, pomagajce je oczyci, aktywowa i otworzy aby w W Szatana mg si
bezpiecznie wznie.

Dziki systematycznym medytacjom oraz jodze kundalini wznosi si po trochu i wycofuje si z
powrotem do czakry podstawy. Dzieje si to przez wzniesieniem si wa jako caoci do czakry korony,
co samo w sobie jest olbrzymim, wrcz przeomowym wydarzeniem, ktre zmienia ycie danej osoby na
zawsze, i to w bardzo pozytywny sposb.

Celem tego kazania jest zaadresowanie kwestii osobistych blokad, ktre blokuj wa, utrudniajc mu
bezpieczne przejcie. Niestety, seks jest tutaj powan kwesti dla wikszoci ludzkoci. Programy
chrzecijastwa i islamu dziaaj zajadle oraz siowo aby usun duchowo oraz wszelk wiedz
okultystyczn, jako e kada z nich wyranie mwi e seks stanowi ogromny czynnik we wznoszeniu
wa.

Gdy w umyle zalegaj wstyd, lki, tumienie, wina, lub inne negatywne nastawienia wzgldem seksu,
druga czakra wadajca seksem jest zablokowana a co za tym idzie, w nie przejdzie. Ostatnio
czytaam o jaki osobnikach uzalenionych od swego guru ktrzy wpadli w sida schrystianizowanego
plugastwa jakie skazio wikszo Nauk Wschodu, i mieli oni bardzo nieprzyjemne dowiadczenia gdy
energia wa pojawia si w ich czakrze sakralnej. Osoby te bardzo silnie tumiy seksualno i mieli
multum blokad.

Rzecz kluczow lec u podstaw wszelkiego Prawdziwego Satanizmu jest WOLNO. UWOLNIJCIE
SWOJE UMYSY, ZAAKCEPTUJCIE SIEBIE TAKIMI JACY JESTECIE BDCIE SOB!!
Cige aowanie, pokutowanie, wstyd osobisty i inne ydowskie brednie NIE S czci Satanizmu!!

Im mniej macie blokad psychicznych tym atwiej bdzie waszemu wowi wznie si. Zahamowania
gromadzone s w czakrach i stanowi powane blokady oraz przeszkody dla wa. Kocioy
chrzecijaskie oraz islam wiedz od tym a za dobrze i pracuj nad tym aby wytworzy jak najwicej
tyche blokad, psychologicznych problemw, niskiego poczucia wasnej wartoci, samo-nienawici,
stumienia seksualnoci, emocjonalnych problemw i innych anty-yciowych oraz anty-duchowych
rzeczy ile tylko si da aby POWSTRZYMA ludzko przed duchow ewolucj i zobaczeniem prawdy.

Gdy problemy si pojawiaj i s tumione, czakry i dusza jako cao cierpi. Objawia si to take w ciele i
dowiadczeniu yciowym. Przelewa si to na inne rzeczy i robi si paskudnie. To wanie kolejny powd
dla ktrego chrzecijastwo eruje na naszej modziey. Dziaa aby zniszczy ich gdy s modzi i
wraliwi, a ich umysy kruche i podatne na sugestie czy zaszczepiane myli, a przez to atwo je
zaprogramowa.

282
Nauki Dalekiego Wschodu, z ktrego pochodzi Prawdziwy Satanizm, zostay ohydnie i potwornie
wypaczone. Nie ma adnych ogranicze ywieniowych, adnych zakazw seksualnych, adnych
konkretnych i cile wyznaczonych sposobw jak kto powinien y lub czego przestrzega.
Systematyczna praca hatha i kundalini joga wraz z innymi formami medytacji [przykadanie si i
powicanie swego czasu oraz pracy nad wasn dusz to prawdziwe znaczenie powicenia]
ZADZIAA na wylot. Medytacje i joga daj rezultaty same w sobie. yjcie jak chcecie. Jedzcie co
chcecie, uprawiajcie seks jak i z kim chcecie a ponad wszystko pamitajcie SEKSUALNA
ABSTYNENCJA NIE JEST ZDROWA!!

Czy jestecie z partnerem / partnerami, seksualne napicie musi zosta uwolnione. Jeli ktokolwiek ma
jakiekolwiek wtpliwoci spjrzcie na przecitnego katolickiego ksidza jako pierwszorzdny przykad
skutkw celibatu. Wrzucam ten artyku tutaj raz jeszcze. Moecie by wolni tylko wtedy jeli wolny jest
wasz umys.

Kontynuacja kazania 3/15/10 Wolnomylicielstwo

Prawdziwy Satanizm to przede wszystkim wznoszenie wa. Demony pracuj z nami osobicie abymy
osignli ten cel. W staroytnoci, w czasach znanych jako Zota Era przed pojawieniem si
chrzecijastwa, jego ohydnego ydowskiego korzenia oraz islamu, pierwotne kapastwo dotyczyo
wa ci, ktrzy rozwinli si do stopnia, w ktrym ich kundalini cakowicie si wzniosa. Celem
prawdziwego kapastwa byo nauczanie i przewodzenie innym, aby i oni mogli tene cel osign.

Istnieje sporo ksiek i sporo informacji na temat Przebudzenia Kundalini. Raz jeszcze powtarzam
prawie wszystkie one posiadaj bdne i wypaczone informacje. Lilith pracowaa ze mn i prowadzia
mnie do prawdy. Nie ma adnych ogranicze. Autorzy publikujcy te ksiki s na zej drodze. Zalecaj
wszelkiego rodzaju abstynencj. Abstynencja NIE jest rozwizaniem, ani te adna forma tumienia. Ci
ktrzy zalecali celibat lub cige zachowywanie nasienia [u mczyzn] i twierdz, e wanie to zapewnia
dugowieczno i/lub niemiertelno poprzez stosowanie si do tego widziaam jak si rodzili i
umierali. Wielu nie yje, ADEN nie doy jakiego sdziwego wieku. Abstynencja jest potwornie
niezdrowa, tak z fizycznego jak i psychologicznego punktu widzenia.

W WYMAGA energii seksualnej. Ot i prawdziwy powd dla ktrego kocioy pracuj dniami i nocami
atakujc przyjemno seksualn i dziaaj niezmordowanie aby stumi seksualne potrzeby i stosunki.
Gdy kto przebudzi wa, orgazmy s drastycznie wzmocnione i nastpuje orgazm caego ciaa, ktry
rozszerza si na aur. Orgazmy otwieraj czakry i uwalniaj energi, uatwiajc przez to wzniesienie si
wa.

Pisaam ju o tym w kko prawdziw i najbezpieczniejsz drog do osignicia wzniesienia wa jest
uwolnienie umysu. Tumiona nienawi, gniew i inne tego typu emocje stworz tylko problemy i
zablokuj wasze czakry, albo utrzymujc waszego wa w upieniu albo powodujc olbrzymie problemy
gdy on ju si wznosi ponad czakr podstawy {1}.

Wszystko we wrogich ludziom programach chrzecijastwa i islamu oraz reszta dziaa po to aby na
zawsze powstrzyma ludzko od duchowej ewolucji lub osignicia duchowej wolnoci, oraz fizycznej i
duchowej niemiertelnoci. Cae te ich doktryny tak s skonstruowane eby ludzko nigdy nie uwolnia
si i osigna wyszy szczebel ewolucji wanie poprzez wznoszenie wa.

Wieczne pokutowanie, cige aowania przyprawia ofiar o niskie poczucie wasnej wartoci, samo-
nienawi a nawet gorzej. Wszystko to tworzy psychiczne bariery i blokady. Gdy w zaczyna si pi w
gr do wyszych czakr, prba kontrolowania teje energii przysporzy jedynie powanych problemw
poniewa dziaa ona aby uwolni dusz oraz umys, jednoczenie take poszerzy wiadomo. Symbol
kobry z rozwinitym kapturem wanie to symbolizuje. Gdy umys ma blokady i tumione treci, staj si
one stref walki w czakrach stajc si tym samym powanymi przeszkodami. Oto dla czego niektrzy
ludzie, a cilej mwic new ageowcy dowiadczaj szalestwa kundalini lub te innych bardzo
powanych problemw psychologicznych gdy osign ju pewien stopie rozwoju. W zasadzie to
283
wikszo doktryn w ksikach o kundalini jodze s po to aby upewni si, e ludzie BD mieli te
problemy. Jest to wynikiem wiekw wypaczania informacji.

Osignwszy dany poziom ewolucji oraz posiadszy bezporednie dowiadczenie sami bdziecie mogli
przejrze na wylot te wszystkie zakamane brednie. Jeli gniewacie si lub nienawidzicie kogo, czego,
jakiego miejsca, rzeczy itp., no to tak ju jest. Prba tumienia tego lub zmiany podczas pracy nad
wem skoczy si tylko katastrof. Mog wam powiedzie e wiczenia na JoSie suce do wzniesienia
wa kundalini oraz hatha joga, one wszystkie dziaaj aby uleczy wszelkie problemy na wylot, tak jak
obsesje, uzalenienia i inne takie. Jeli kogo lub czego nienawidzicie, przyznajcie to i koniec.
Nienawi ma swoje podstawy. Jest ona normaln ZDROW emocj! ZAAKCEPTUJCIE J! Tematem
przewodnim w Satanizmie jest osignicie wolnoci. Gdy wowa energia zacznie pyn przez wysze
czakry, dajcie jej to robi. Nie prbujcie jej kontrolowa. Po prostu zaakceptujcie kim jestecie i jak si z
tym czujecie.

W moe take uaktywni i wzmocni pewne niechciane myli. Take tutaj, po prostu odpucie.
Skupcie si na czym innym. Nie prbujcie ich tumi lub kontrolowa. Zapomnijcie te o tym, aby czu
si winnymi.

Kundalini joga i hatha joga gdy praktykowane przez pewien okres czasu dadz nam poczucie oderwania.
Mwic oderwanie, mam na myli to, e wasze emocje jakiekolwiek by one nie byy nie bd ju was
kontrolowa jak to jest w przypadku pewnych ludzi. Zagoci w was wewntrzny spokj, zadowolenie i
szczcie. Mona by rzec, nie bdzie koysa statkiem. Gdy inni bd si rozkleja w stresujcych
sytuacjach, wy bdziecie mogli zachowa zimn krew i myle logicznie. Pojawia si kojcy pokj
wewntrzny, ktry staje si czym staym.

Ucz i prowadz tych, ktrzy przestrzegaj moich zalece. Jeli ktokolwiek jest mi posuszny i stosuje si
do moich przykaza, dozna radoci, rozkoszy i luksusu.
-Szatan, I rozdz. Al-Jilwah

Kundalini i hatha joga lecz kompleksowo, zwaszcza problemy ktrych natura jest psychologiczna. W
jest bardzo potny. Cakowite wzniesienie energii wowej jest rozpoczciem posiadania wyszej mocy.
Tutaj wanie w gr wchodz tzw. siddhi. W przeciwiestwie do wiadomoci zawartych w
oglnodostpnych ksikach, powinnimy dy do osignicia mistrzostwa w ich uywaniu. Jeli kto
na przykad pracuje nad telekinez [poruszanie przedmiotw si woli] wraz z aktywacj a ostatecznie
wzniesieniem wa stanie si to znacznie atwiejsze i powinno by wiczone jeli taki jest cel danej
osoby, poniewa w caoci otworzy to upione obszary mzgu ktre pozwalaj telekinezy uywa.

Na zakoczenie chc wspomnie, e kundalini jest niebywale potna. To sia ycia. Mona to porwna
do ycia na 20 watach, gdy nagle dostajemy zastrzyk 200 watw. Czowiek musi by w stanie opanowa,
poradzi sobie z t energi tak psychologicznie jak i fizycznie. Jeli jestecie zdolni, fizyczna sprawno
jest bardzo wana, w takim sensie eby wasze ciao byo wystarczajco silne. Wygimnastykowanie to
kolejna kwestia to podstawa hatha i kundalini jogi, gdy dziaaj one bezporednio na stymulacj wa.

Niektrzy narzekaj, e energia zbiera im si w nogach. To bardzo za oznaka i moe by niebezpieczna.
Aby temu zapobiec, nogi, biodra i krgosup naley codziennie rozciga. Kluczem do wszystkich
aspektw wzniesienia wa jest WOLNO. Ci z was ktrzy maj problemy z wykonaniem penego
cyklu hatha jogi najlepszy bdzie zestaw wicze jogi Pozdrowienie Soca. {2}

Powysze moe take by uzupenieniem kadego programu hatha / kundalini jogi, stanowic doskona
rozgrzewk po wstaniu z ka. wiczenia te s atwe i bardzo pomagaj w poprawie zwinnoci, ktra
jest tak potrzebna wowi aby ten wznis si bezpiecznie. Mona zacz od 2 rund i i do 12.
--------------------------------------------
{1} co co moe kbi si w umysach ludzi ktrzy znaj tematyk kundalini, a mianowicie samozapon.
Sprawa jest prosta jest on zarezerwowany dla Praworcznych kretynw ktrzy pozwalaj sobie na
tumienie tego co ludzkie, tym samym tworzc blokady w czakrach, a gdy wowa energia dojdzie do
takowej zanieczyszczonej czakry Naszym zadaniem jako Duchowych Satanistw jest zachowanie
284
czakr w czystoci oraz wzmacnianie ich. Ciekawostka mwi si, e maryja zawsze dziewica pocza
jezusa poprzez niepokalane poczcie, wzmacniajc doktryn o seksie jako grzechu a kobiety
indoktrynuje si, eby byy czyste. W staroytnoci natomiast grzechem byo NIE KARMIENIE
bogw seksualn energi; w grimuarach, jak np. Necronomicon, bg jest hasem na czakr.

{2} chociaby http://www.mantra.pl/styl-zycia/powitanie-slonca.html

Kazanie 1/08/10: Odnonie Czarnej Magii

W Satanizmie wane jest aby osign biego tak w czarnej jak i biaej magii. Naley zawsze umie si
broni. Przyzywanie Demonw i proszenie o pomoc Szatana nie jest adnym rozwizaniem. Powinnimy
uywa energii wasnych oraz tych jakie s wok nas do realizacji naszych celw a nie prosi Moce
Pieka o ni. Szatan i Jego Demony s tu po to, by da nam wiedz niezbdn do tego, ebymy si
wzmocnili. S naszymi nauczycielami.

Prawdziwym celem czarnej magii jest dokonywanie sprawiedliwoci; karanie tych ktrzy nas
skrzywdzili. Czarna rni si znacznie od biaej. Przy magii czarnej wytwarza si negatywn energi i
kieruje j w osob ktrej nienawidzimy. Zaklcie czarnej magii moe take przynie odwrotny skutek i
uderzy w nas. Nie oznacza to bynajmniej e tak si stanie, lecz istnieje par rzeczy ktrych naley by
wiadomym aby si o nie zatroszczy, eby tych przykroci unikn. Biaa jest znacznie atwiejsza.
Czarna wymaga umiejtnoci i znacznie wicej to powodowanie szkd osobie ktrej nienawidzimy.
Moe to przejawi si jako choroba, pech, wypadki lub nawet mier. Dla wikszoci nowicjuszy oraz dla
osb z niewielkim bd adnym dowiadczeniem w pracy z mocami umysu i duszy, dana osoba powinna
by biega w biaej magii zanim zajm si na powanie czarn. Tak czy inaczej, najlepiej jest zacz
maymi kroczkami, i stopniowo przechodzi do wikszych rzeczy. {1}

Istnieje par rzeczy ktrych naley by wiadomymi i zawsze pamita: jeli aura / dusza osoby
nienawidzonej jest znacznie silniejsza od waszej, zaklcie moe si odbi. Mona to porwna do
uderzania w kogo o wiele wyszego i silniejszego od siebie. Kade z nas przychodzi na ten wiat z inn
si duszy, pochodzc z naszych poprzednich wciele. Tak samo jest z ludmi, ktrzy od urodzenia s
naturalnie fizycznie silniejsi od innych; takimi si po prostu urodzili. ALE gdy si medytuje, wiczy jog
i pracuje nad wasn dusz oraz ciaem, tak jak wiczy si na siowni, ten kto pracuje nad sob moe
przewyszy osob z wrodzonymi zdolnociami, i odwrotnie, jeli osoba z talentem wrodzonym nie robi
nic ze sob lub swymi talentami, nie zajdzie daleko, nie zachowa ich {2}.

W przypadku kiedy dociekanie sprawiedliwoci jest kwesti palc a aura / dusza osoby nienawidzonej
jest znaczni silniejsza mona zaprogramowa swoj aur aby odbijaa wszelk negatywn energi od
celu. Sprawdza si to idealnie w sytuacjach gdy kto jest cigle drczony. Naley to robi codziennie i
poprzez czste afirmacje, na przykad: wizualizujcie biae wiato [biay odbija i odstrasza] jak
kompletnie otacza ca wasz istot i zaprogramujcie j: moja dusza i aura zawsze oraz wszdzie
odstraszaj i odbijaj energi [imi osoby nienawidzonej], odsyajc j z powrotem do niego / niej i go /
j niszcz. {3}. Jeli jestecie nowi, lub wasza dusza jest saba, musicie robi to czsto, co moe w
niektrych wypadkach zaj nawet miesice, zalenie od tego jak silny jest cel. W midzyczasie wy
musicie pracowa codziennie nad swoimi mocami.

Istniej sposoby na okrelenie czy dusza danej osoby jest silniejsza ni wasza. Na przykad wasze prby
przeklcia osoby okazuj si daremne. Take wiadomo pewnych rzeczy jak chociaby niezdolno do
cakowitego skupienia negatywnej energii na celu. Kade z nas jest inne. Wymaga to te samo-wiedzy
oraz dowiadczenia, lecz przeszkadzajce myli jak na przykad cige przypominanie sobie obrazu
pokoju lub miejsca gdzie dowiadczalimy w dziecistwie nieszczcia; gdy prbujemy koncentrowa si
lub wizualizowa tyczy si to magii biaej i czarnej, JAKIEGOKOLWIEK dziaania ujrzenie poprzez
wizualizacj efektu swego dziaania ulega silnym zakceniom w miar jak te sceny lub myli zaczynaj
wskakiwa. Przy czarnej bdcie czujni wycofajcie si i wymylcie co innego, albo te popracujcie
nad sob eby zwikszy swoje moce. Rytuay nie s potrzebne. Jeli kto chce go odprawi, to kwestia
osobista. Bdc duchowo siln i mocn wiedm / magiem, jedyne co bdziemy musieli to serdecznie
285
nienawidzi osob nas krzywdzc i/lub celowo kierowa negatywn energi w jego/jej kierunku
uywajc przy tym odpowiednich afirmacji, ktre powinny by krtkie, zwize oraz w czasie
teraniejszym niedokonanym, a cel otaczany brudn, szar, czarn [czarny absorbuje] lub inn, ohydn
energi.

Wikszo takich dziaa nie jest kwesti jednego razu, jednego rytuau, std te musz by w kko
powtarzane. Istnieje take swoisty czas zwoki. Zaleny on jest od energii dziaajcych przeciwko nam,
od siy duszy celu po inne czynniki. Moe to trwa od paru godzin do kilku dni, tygodni albo duej. Jeli
nic si nie wydarzyo po paru tygodniach oznacza to, e wasza energia jest za saba a dziaanie trzeba
powtrzy.

Przy czarnej magii w wielu wypadkach pomaga take energia planetarna. Ubywajcy Ksiyc; znaki
zodiaku w ktrych znajduje si Ksiyc, pewne planety dominujce w danym dniu, itd. Gdy dusza danej
osoby jest silniejsza, istniej sposoby na obejcie tego. Trudne tranzyty Saturna u celu uatwiaj dziaanie
czarnej magii. Nawet najsilniejsza z dusz osabnie pod wpywem zego tranzytu Saturna, gdy ten
aspektuje planety natalne, pierwszy dom, i inne kluczowe punkty {4}.

Koczywszy artyku powiem raz jeszcze, pamitajcie, e im silniejsza wasza dusza tym efektywniejsze
wasze dziaania, tak w czarnej jak i w biaej magii. Naley pracowa nad swoj dusz codziennie.
Medytacje, wowa joga, wiczenie wizualizacji, koncentracji oraz praca z energi. Dalej, dokadne
czyszczenie aury po jakim powanym dziaaniu jest obowizkowe. Mona wibrowa Satanistyczne
sowa mocy, mantry i runy, co take pomoe w oczyszczeniu i pozbyciu si wszelkich negatyww.

Jak powiedzia Belzebub, jeden Satanista nie moe przekl drugiego. Wraz z utrzymywaniem
Satanistycznej jednoci, czego Szatan wanie chce, niektrzy bracia i siostry s pod bezporedni
ochron Mocy Pieka. Majc Ich bezporedni ochron, nic nie moe was tkn. Kltwy bezwzgldnie
powrc do osoby j rzucajcej, a nawet gorzej. Jeli ktokolwiek ma jakie powane problemy z innym
Satanist, najlepszym rozwizaniem jest zwrcenie si w tej kwestii do Szatana.
-------------------------------------------------------------
{1} usyszaem kiedy opini, e czarn si zajmowa aby powiczy siebie na celach dla treningu.
Jasne jest, e osoba ktra tak myli nie ma NAJMNIEJSZEGO pojcia o naturze magii, o tym jak to
wyglda. Ci z was, ktrzy myl o magii w kategoriach fantasy radz przyoy si do lektury JoSa i
pozostawi fantastyk na swoim miejscu. Satanizm i moce umysu s prawdziwe fantasy to tylko
fantasy.

{2} mona tu jeszcze doda tumienie zdolnoci psychicznych w przypadku osb ktre s naturalnie
rozwinite, poniewa wiat duchw nie istnieje, to nie jest racjonalne, itp. Jedynym ratunkiem dla
takich osb jest paranoja poniewa nie maj z nikd pomocy, a wiedza jest tumiona bo ydowskie
programy dziaaj 24/7 w celu utrzymania wiedzy i mocy psychicznych w ryzach.

{3} jest to moje lune tumaczenie, take modyfikujcie dowoli, pamitajc jednak o zasadach, podanych
na kocu nastpnego paragrafu

{4} o fazach: http://pl.wikipedia.org/wiki/Faza_Ksi%C4%99%C5%BCyca; do jakiejkolwiek magii
bardzo potrzebny program: http://chronosxp.sourceforge.net/en/.

Odnonie Nauki

Wraz z coraz to intensywniejszymi badaniami, raco oczywiste staje si to, e powodem dla ktrego
chrzecijastwo tak zawzicie atakowao i tumio nauk jest fakt, i fizyka zaawansowana prowadzi do
duchowych prawd. Na wyszym stopniu bada spotykaj si obie. Jak ju napisaam na JoSie i w
licznych kazaniach, wszystko co ma natur okultystyczn [duchow] mona naukowo wyjani. Tak
duchowo jak i nauki cise wzajemnie si uzupeniaj, gdy s bliniacze. Gdy dana osoba zrobi
wystarczajco duy postp w ktrejkolwiek z nich, jedno bdzie wyjania drugie. S komplementarne
286
wobec siebie. Lecz niestety, chrzecijastwo i hoota niebezpiecznie utrzymyway ludzi w ignorancji
odnonie obu.

Dostrzeganie negatywnych kosmicznych istot

Pytanie:
Z niewyjanionych przyczyn, ostatnio po rozpoczynaniu medytacji mocy widuj obrazy kosmitw gdy
zamykam oczy i ciko jest mi skupi si a jest to bardzo przeraajce. Prbuj usilnie ignorowa ich
poprzez suchanie kojcej / spokojnej muzyki lecz po krtkiej chwili one znw wracaj i czuj si czasami
jakbym wariowa.
Prosz POMOCY!

Odpowied:
Wielu z nas dowiadczyo tego samego. Tak samo jak te chrzecijaskie dupki zombie ktre nieustannie
wpieprzaj te swoje mieci i nie zaakceptuj odpowiedzi NIE, tak samo robi wrogie istoty pozaziemskie.
Gdy te szkodniki wtrciy si do moich medytacji po prostu ich zablokowaam. Nic im nie dawajcie, a
ponad to nie przestawajcie medytowa bd obija si w medytacjach. Jeli tak bdziecie robi, to dacie
im wygra. Wiem take a za dobrze, i prbuj oni powstrzyma nas lub przyhamowa regularno
naszych medytacji. Wiedzcie to i stacie si jeszcze bardziej stanowczy. Pamitajcie, gdy dajecie im co,
jak np. swoj uwag lub gorzej, emocjonaln reakcj, daje im to moc. Wrg kwitnie na tego typu
rzeczach.

Odnonie krwawego powicania ofiar

Pytanie:
Poszukuj waszego przewodnictwa i pomocy. Jestem gotw do zadedykowania si. Mam po dziurki w
nosie tych kamstw i lku jaki spoeczestwo prbuje mi narzuci. Jedyne o co prosz to prawda. Nie
wierz, e Lord Szatan czy te jego Demony s ze, ale o to musz zapyta- czy to prawda e skadacie
niemowlaki w rytualnej krwawej ofierze? Czy to te nic innego jak kamstwa?

Odpowied:
NIE!!! To jest odraajce!! Tak zwierzta jak i dzieci s witoci dla Szatana. Prawdziwy Satanizm to
denie do wzniesienia swojego wa kundalini oraz uywanie SWOJEJ WASNEJ energii w rytuaach
A NIE magiczne pasoytnictwo. W swych nieustajcych prbach zniszczenia duchowej wiedzy to
ydostwo i koci chrzecijaski s odpowiedzialne za okultystyczne przestpstwa poprzez swoje
obrzydliwe kamstwa odnonie tego czym jest Satanizm. Nazarejczyk jest prawdziw krwaw ofiar.
Szatan nie promuje ani nie wdaje si w tego typu sprawy. Cae to obmierze plugastwo jest
judeochrzecijaskie. My uywamy naszych wasnych mocy, a czasami mocy ziemi pod nami NIE istot
ywych.

Dwa tysice lat ydowskich mordw rytualnych [niczym nie rnice si od Starego Testamentu w
pimie witym:

ydzi pracuj bardzo pilnie nad tym, aby Poganie / Satanici nie byli syszani gdy mwi o ydowskich
przestpstwach przeciwko ludzkoci. Najwicej prawdy odnonie rytualnych ydowskich mordw
dowiecie si od chrzecijan. W Talmudzie i Protokoach Uczonych Mdrcw Syjonu ydzi zastpili
pojcie Czowiek / Goj (Poganin / Satanista, ktrego Bogiem jest Szatan) {1} Chrzecijaninem i
Chrystusem. Jak ju Wysoka Kapanka Maxine napisaa w kazaniu o tym jak ydostwo nas oszukuje,
Chrzecijanin jest hasem, szyfrem na Poganina / Satanist. Stwierdziwszy to, ydzie nie bluni
przeciwko swemu ukochanemu mesjaszowi jezusowi (Ben Yahashua), ale przeciwko Szatanowi, ktry
jest Prawdziwym Bogiem Ludzi. Istniej miliony innych przypadkw rytualnych mordw odprawianych
przez ydw, lecz tu mamy zwiz list ktra rozpoczyna si od lat przed nasz er a do naszej do
1932r. Szatan da od Ludzi aby widzieli ich jako zdegenerowanych, dnych rozlewu krwi i
zakamanych pedofilii, ktrymi z reszt po prawdzie s. Ci ktrzy czytaj to i nadal nie widz w
ydowskiej rasie adnego problemu prosz si o mier.
287

Ofiary z ludzi s do dzi dzie praktykowane przez ydw we Wschodniej Europie jak to
szczegowo przedoy witej pamici sir Richard Burton w manuskrypcie, ktry bogaci ydzi z Anglii
poruszyli niebo i ziemi by go stumi, a ktry powiadczony jest przez te wci powracajce Pogromy
przeciwko ktrym wybuchaj bezsensowne gosy sprzeciwu, czynione przez tych co wrd owych
zdegenerowanych ydw yj, a nie s przynajmniej kanibalami. -- Aleister Crowley.
-------------------------------------------------------------------------
{1} tak samo jak czarnuch na Ludzi rasy Czarnej, bd, co w jzyku polskim jest cakowicie obce,
angielskie kike. Niestety, to wynaturzenie tak bardzo zakorzenio si w naszej Polskiej spoecznoci, e
cho mamy przysowia pokazujce yda jako t zaraz, lichwiarza i skpca, to cz naszych rodakw
bdzie mwi o nich jak o swoich. Wraz z pierwszymi promieniami Ery Lorda Szatana (Sat-juga) niech
wejd take poprawne okrelenia w ktrych to nie pies, winia, wilk czy cokolwiek, co istniao na ziemi
przed pojawieniem si tej zarazy, a wanie pasoyd bdzie uosobieniem wszystkiego co plugawe,
ohydne, nikczemne i niegodziwe.

ZBIR RYTUALNYCH YDOWSKICH MORDW OD LAT P.N.E. DO 1932
Najwczeniejszy z historykw, Herodot mwi nam o hebrajskim kulcie ofiar z ludzi. Pisze on:
Hebrajczycy powicali ludzi swemu bogowi Molochowi.
(Herodot, t. II, str 45.)
Rytualne morderstwa o ktrych informacje przekazywano pisemnie dalej od czasw przed nasz er a
do dzi s nastpujce:

169 p.n.e. -- Krl Antioch IV Epifanes z Syrii podczas pldrowania wityni w Jeruzalem znalaz greka
lecego na ou w tajemnej komacie. Baga Krla by ten go uratowa. Gdy zacz baga, towarzyszcy
krlowi powiedzieli e tajemne prawo nakazuje ydom co roku w pewny okresie powicanie istot
ludzkich. Tedy poszukiwali nieznajomego ktrego mogliby usidli. Tuczyli go, prowadzili do lasu i
powicali, jedzc kawaek jego ciaa oraz pijc jego krew a nastpnie wyrzucajc reszt zwok do dou.
(Jzef Flawiusz, ydowski historyk, Contra Apionem)
418 n.e. -- Baroniusz donosi o ukrzyowaniu chopca przez ydw w Imm, midzy Aleppo a Antiochi
Syryjsk
419 n.e. -- w syryjskiej dzielnicy Imnestar, pomidzy Chalcis a Antiochi chopiec zosta przywizany
przez yda do krzya w wito i ten ubiczowa go na mier. (Sokrat)
425 n.e. -- Baroniusz donosi o ukrzyowaniu chopca.
614 n.e. -- po podbiciu Jeruzalem ydzi za niewielk sum pienidzy wykupili 90 tys. niewolnikw od
perskiego krla Chosrowa II i zarnli ich w najbardziej odraajcy sposb (Filip Clver, streszczenie
hist. str 386)
1071 n.e. -- paru ydw z Blois ukrzyowao dziecko podczas obchodw Wielkanocy, woyo jego ciao
do worka i wrzucio do Loary. Hrabia Tybald III kaza spali winowajcw ywcem. (Robert z Mons,
Monumenta Germaniae Historica, pismo VI 520)
1144 n.e. -- w Norwich podczas paschy 12-letni w. William zosta zwizany przez miejscowych ydw,
powieszony na krzyu, jego krew wyssano z rany po boku. Zydzi ukryli jego ciao w pobliskim lesie.
Zostali zaskoczeni przez miejscowego obywatela, Eilverdusa, ktremu wczeniej dali apwk aby
milcza. Po mimo tego przestpstwo i tak stao si sawne. (Acta Santa, III Marca, t. str. 590) {1}
1160 n.e. -- ydzi z Gloucester ukrzyowali dziecko (Monumenta Germaniae Historia, pismo 520)
1179 n.e. -- 25 marca w Pontoise przed pasch ydzi zarnli w. Ryszadra i wyssali krew z jego ciaa.
Zostali za to wydaleni z Francji (Rob. of Turn., Rig.u.Guillel. Amor.)
1181 n.e. -- w Londynie w okolicach Wielkanocy w pobliy kocioa w. Edmunda ydzi zamordowali
dziecko o imieniu Roertus. (Acta Santa, III Marca, t. str. 591)
1181 n.e. -- w Saragossie zydzi zamordowali dziecko imieniem Dominico (Blanca Hispania ilustrata, tom
III str 657)
1191 n.e. -- ydzi z Braisme ukrzyowali Goja ktry oskary ich o kradzie i morderstwo po tym jak
uprzednio wlekli go przez miasto. Z racji tego krl Filip II August, ktry osobicie przyby do miasta,
spali omiu z nich (rigordus, Hist. Gall.)
1220 n.e. -- w Weissenburgu w Alzacji 29 czerwca ydzi zamordowali chopca, w. Henryka (Murer,
Helvetia sancta.)
288
1225 n.e. -- w Monachium pewna kobieta przekupiona ydowskim zotem ukrada mae dziecko swej
ssiadce. ydzi wyssali z dziecka krew. Zapana podczas swej drugiej prby przestpczyni zostaa
postawiona przed sdem. (Meichelbeck, Hist. Bavariae II. 94)
1235 n.e. -- ydzi popenili t sam zbrodni 1 grudnia w Erfurt. (Henri Desportes, Le mystere du sang,
66)
1236 n.e. -- w Hagenau w Alzacji trzej chopcy z regionu Fulda zostali zaatakowani w nocy przez ydw
w mynie i zabici w celu uzyskania ich krwi. (Trithemius; Chronicle of Albert of Strassburg)
1239 n.e. -- lokalne powstanie w Londynie zorganizowane przeciwko mordowi, popeninemu w
tajemnicy przez ydw. (Matthew v. Paris, Grande Chron.)
1240 n.e. -- w Norwich ydzi obrzezali Ludzkie dziecko i trzymali je w ukryciu w gettcie aby potem mc
je ukrzyowa. Po dugich poszukiwaniach ojciec dziecka znalaz i donis do biskupowi Wilhelmowi z
Rete. (Matthew v. Paris, op. cit. V. 39)
1244 n.e. -- w Londynie na terenie kocioa w. Benedykta znaleziono zwoki chopca, ktre miay na
sobie cicia i zadrapania a w paru miejscach hebrajskie znaki. By on torturowany i zabity; jego krew
wyssano. Ochrzczeni ydzi zmuszeni do zinterpretowania znakw znaleli imiona rodzicw dziecka i
odczytali, e dziecko zostao ydom sprzedane gry byo bardzo mae. Ci za ydzi potajemnie opucili
miasto.
1250 n.e. -- ydzi z Saragossy przyjli okropny dogmat, e kady kto dostarczy dziecko na ofiar bdzie
zwolniony z podatkw i dugw. W czerwcu 1250 r. Mojesz Albay-Huzet (zwany take Albajucetto)
przyprowadzi 7-letniego Dominico de Val do ydw by ci go ukrzyowali. (Johan. a Lent, Schedias, hist.
de pseudomes, judorum, p. 33)
1255 n.e. -- w Lincoln w Anglii w dzie Piotra i Pawa 8-letni w. Hugon zosta porwany przez
miejscowych ydw, ukryty a potem ukrzyowany. ydzi bili go kijami tak dugo e straci prawie ca
krew. (Acta Santa 6 czerwca 494)
1257 n.e. -- aby mc popeni swoj coroczn ofar, ydzi z Londyu zarnli dziecko (Cluvirius, epitome
historiarum, p. 541. col I)
1260 n.e. -- ydzi z Weissenburg zabili dziecko (Annal. Colmariens)1261
1261 n.e. -- w Pfortzheim 7-letni dziewczynk, ktr dostarczono ydom pooono na lnianym ptnie, i
dgano j w koczyny aby nasczy je jej krwi. Po tym ydzi wrzucili jej ciao do rzeki. (Thomas,
Cantipratanus, de ratione Vit.)
1279 n.e. -- najbardziej szanowani londyscy ydzi ukrzyowali dziecko 2 kwietnia (Florent de
Worcester, Chron. 222)
1279 n.e. -- ukrzyowanie dziecka w Northampton po niesychanie dotychczas okrutnych torturach
(Henri Desportes Le mystere du sang, 67)
1282 n.e. -- w Monachium ydzi kupili maego chopca i zadgali go po caym ciele (Rader., Bavar.
sancta I. Bd. p. 315)
1283 n.e. -- pielgniarka sprzedaa dziecko ydom z Maisz, ktrzy je potem zabili. (Baroerus ad annum
No. 61. Annalen von Colmar)
1286 n.e. -- w Monachium ydzi zamczyli na mier dwjk chopcw. Drewnian synagog otoczy
ogie i 180 ydw tam spono. (Murer, Helvetia sancta.)
1286 n.e. -- w kwietniu w Oberwessel nad Renem 14-letni w. Werner w cigu 3 dni by powoli
torturowany na mier przez yda. (Act. sct. II. Bd. b. Apr. p. 697 bis 740.)
1287 n.e. -- ydzi z Brna w pasch porwali w. Rudolfa, potwornie go torturowali i w kocu podernli
mu gardo. (Hein, Murer, Helvetia sancta.)
1292 n.e. -- w Colmar ydzi zabili chopca. (Ann. Colm., II, 30)
1293 n.e. -- w Krems ydzi powicili dziecko. Dwjka mordercw zostaa ukarana; pozostali wybawili
si si zota. (Monum. XI, 658)
1294 n.e. -- w Brnie ydzi ponownie zamordowali dziecko. (Ann Colm., II, 32; Henri
Desportes, Le mystere du sang, p. 70)
1302 n.e. -- w Reneken ta sama zbrodnia. (Ann. Colm. II, 32)
1303 n.e. -- w Weissensee w Turyngii mody student Conrad, syn onierza zosta zabity w Wielkanoc.
Jego minie pocito na kawaki a jego yy byy otwarte w celu upuszczenia caej krwi.
1305 n.e -- w Pradze w okolicy Wielkanocy Czowiek ktrego bieda zmusia do pracy u ydw zosta
przybity do krzya; bdc cakowicie nagi by on bity rzgami i pluto mu w twarz. (Tentzel)
1320 n.e. -- w Puy powicono chopca z chru z miejscowego kocioa.
289
1321 n.e. -- w Annecy zabito modego ksidza. ydzi zostali wydaleni z miasta dekretem Krla Filipa V
(Denis de Saint-Mart.)
1331 n.e. -- w Uberlingen, obecnie Baden, ydzi wrzucili syna obywatela imieniem Frey do studni.
Znalezione pniej nacicie na ciele dowiodo tego, e wyssano z niego uprzednio krew. (Joh. Vitoduran,
Chronik.)
1338 n.e. -- ydzi w Monachium zarnli szlachcica z Frankonii. Jego brat sprezentowa ydom zaiste
krwaw ani. (Henri Desport)
1345 n.e. w Monachium ydzi otwarli yy maego chopca imieniem Heinrich i dgnli go wicej ni 60
razy. Koci kanonizowa Heinricha. (Rad. Bav. sct.
II p. 333)
1347 n.e. -- w Messynie ukrzyowano chopca w Wielki Pitek. (Henri Desport)
1350 n.e. -- chopiec imieniem Johan, student klasztornej szkoy w. Sigeberta w Kolonii, wyda swoje
ostatnie tchnienie po tym jak miejscowi ydzi go zadgali. (Acta sancta.,
aus den Kirchenakten v. Koln.)
1380 n.e. -- w Hagenbah w Szwabii paru ydw zostao zaskoczonych podczas zarzynania dziecka.
(Martin Crusius, Yearbook of Swabia, Part III, Book V)
1401 n.e. -- w Diessenhoffen w Szwajcarii (w poblizu Schaffenhausen) zamodowano 4-letniego Conrada
Loryego. Mwi si, e jego krew sprzeda koniuszy Johann Zan za 3 floreny ydowi Michaelowi
Vitelmanowi. (Acta sancta.)
1407 n.e. -- ydzi zostali wydaleni ze Szwajcarii za popenienie tego samego przestpstwa w tym samym
regionie (ibidem).
1410 n.e. -- w Turyngii ydzi zostali wydaleni z powodu ujawnionego rytualnego morderstwa. (Boll. II,
April 838. Baronius 31)
1429 n.e. -- w Ravensburg w ksistwie Wurttemberg Ludwik van Bruck, chopiec ze Szwajcarii ktry
studiowa w miecie i mieszka pord ydw zosta zamczony na mier przez trjk ydw podczas
licznych tortur i seksualnych gwatw. Stao si to podczas wielkiego ydowskiego wita (Pascha)
pomidzy Wielkanoc a Zesaniem Ducha witego (Baron. 31, Acta sancta. III. Bd. des April p. 978)
1440 n.e. -- ydowski doktor w miecie Pavia, Simon z Ancony ci gow 4-letniemu dziecku, ktre
przynis mu a wczesniej ukrad zdegenerowany Czowiek. Przestpstwo to okryo si z saw gdy pies
wyskoczy przez okno na ulic trzymajcy w pysku gow dziecka. Morderca uciek. (Alphonsus Spina,
de bello Judorum
lib. III. confid. 7.)
1452 n.e. -- w Savonie paru ydw zabio 2-letnie dziecko. Pokuli cae jego ciao i zebrali ca krew w
naczynie jakiego uywali do obrzezania swoich dzieci. ydzi powrzucali mae kawaki owocw i
rozkoszowali si takim posikiem. (Alphonsus Spina, de bello Judorum lib. III, confid. 7.)
1453 n.e. -- w Breslau [Wrocaw] ydzi ukradli dziecko, utuczyli je i woyli do beczki nabitej
gwodziami do rodka, a nastpnie toczyli j w t i z powrotem w celu utoczenia krwi. (Henri Desportes,
Le mystere du sang, 75)
1454 n.e. -- w posiadoci Luisa z Almansy w Kastylii dwch ydw zabio chopca. Wydarli mu serce i
je spalili; wrzucili nastpnie popioy do wina ktre potem wypili wraz ze swymi wsp-wyznawcami.
Poprzez wydanie znacznych sum pienidzy udao im si opni proces, gdy dwch na trzech
prawnikw miao ydowskie pochodzenie. Po tym ydzi zostali wydaleni z Hiszpanii. (Alphonsus Spina,
de bello Judorum)
1462 n.e. -- w lasach brzozowych w Rinn w pobliu Inssbruck chopiec imieniem Andreas Oxner zosta
sprzedany ydom i zoony przez nich w ofierze. Koci go kanonizowa. Wybudowano kaplic Zum
Judenstein (Kamie dla ydw). (Acta sancta., III. July Vol I. 472)
1468 -- w Sepulvedzie w Starej Kastylii zydzi ukrzyowali kobiet w Wielki Pitek na rozkaz rabbiego
Salomona Pecho. (Did. de Colm. Gesch. v. Seg.)
1470 n.e. -- w Baden ydzi zostali skazani za zamordowanie dziecka. (Tho. Patr. Barbar.)
1475 n.e. -- 23 marca w Trent (Wielki Czwartek) przed Pasch ydzi zoyli w ofierze 29-miesicznego
chopca, w. Szymona.
1476 n.e. -- ydzi w Regensburg zamordowali szstk dzieci. W podziemnej krypcie ydw sdzia
znalaz pozostaoci zamordowanych ofiar wraz z kamienn mis pokryt krwi na swoistym otarzu.
(Raderus Bavaria sancta Band III, 174)
1480 n.e. -- w Treviso popeniono przestpstwo podobne do tego w Trent: morderstwo kanonizowanego
Sebastiano w Porto-Buffole z Bergamo. ydzi wypili jego krew. (H. Desportes, Le mystere du sang 80)
290
1480 n.e. -- w Mottcie w Wenecji ydzi zabili dziecko w Wielkanoc. (Acta sancta I. Bd d. 3 kwietnia)
1485 n.e. -- w Vicenzie ydzi zarnli w. Laurencjusza. (Papie Benedykt XIV Bull. Beatus Andreas)
1490 n.e. -- w Guardii w pobliu Toledo ydzi ukrzyowali dziecko (Acta sancta I. Bd. d. 3 kwietnia)
1494 n.e. -- w Tyrnau na Wgrzech 12 ydw pojmao chopca, rozcio jego yy i dokadnie zebrao
jego krew. Cz wypili a reszt zostawili wsp-wyznawcom. (Banfin Fasti, ungar. br. III. Dec. 5)
1503 n.e. -- w Langendenzlingen pewien ojciec odda swe 4-letnie dziecko dwjce zydw z
Waldkirchen w Baden za 10 florenw pod warunkiem e zostanie mu on zwrcony ywy po upuszczeniu
niewielkiej iloci krwi. Lecz wypili oni tyle krwi, e dziecko zmaro. (Acta sancta. II Bd. des April p.
839: Dr. Joh. Eck, Judebbuchlien)
1505 n.e. -- przestpstwa podobnego do tego w Langendenzlingen z 1503 r. prbowano dokona w
Budweis w Bohemii. (Henri Desportes, Le mystere du sang. 81)
1509 n.e. -- paru ydw zamordowao kilkoro dzieci. (Cluverius, Epitome hist. etc. p. 579)
1509 n.e. -- ydzi w Bosingen (Wgry) porwali dziecko koodzieja, zawlekli go do piwnicy, okrutnie go
torturowali, rozcili wszystkie jego yy i wyssali ca krew gsimi pirami. Po tym wyrzucili zwoki w
zywopot, do czego zydzi przyznali si po uprzednich wielokrotnych zaprzeczeniach. (Ziegler Schonplatz
p. 588, col. 1,2)
1510 n.e. -- w Berlinie ydzi Salomon, Jacob, Aaron, Levi Issac, rabbi Mosch i rzenik Jacob zostali
oskareni o zakupienie od nieznajomego 3 lub 4-letniego chopca za 10 florenw, kadc go na stole w
piwnicy, nakuwajc go igami w widoczne yy a w kocu zosta zarnity przez rzenika Jacoba.
Zacz si potny proces i ostatecznie w berliskim wizieniu wyldowaa setka ydw. Czciowo
przyznali si do zakupienia dziecka od obcych, zadgania ich, wyssania ich krwi i wypicia jej w wypadku
choroby lub zachowania jej z pomidorami, cynamonem i miodem. Nie mniej ni 41 z oskaronych ydw
po tym wyznaniu zostao skazanych na mier poprzez spalenie. Pozostali zostali wygnani z Marchii
Brandenburskiej. (Richard Mun: 'The Jews in Berlin')
1520 n.e. -- ydzi na Wgrzech powtrzyli przestpstwo z 1494 r. poprzez zamordowanie dziecka z
Tyrnau i Biring, oraz wyssanie jego krwi. (Acta sancta II. Bd. d. kwiecie p. 839)
1525 n.e. -- rytualne morderstwo w Budapeszcie wywoao wrd ludzi oglne anty-semickie poruszenie.
W tym samym roku ydw wydalono z Wgier. (Henry Desportes, Le mystere du sang 81)
1540 n.e -- w Sappenfeld w Bawarii przed Wielkanoc od swego ojca do Titting (na pnoc od
Ingoltstadt) porwano 4-letniego Michaela Pisenhartera gdzie przez trzy dni cierpia nieziemskie tortury,
jego yy zostay rozcite a jego krew wyssana. Na ciele widac byo znaku ukrzyowania. Krew
znaleziono w Posingen. (Raderus, Bavaria sancta. III. Bd. 176f)
1547 n.e. -- w Rawie w Polsce dwch zydw ukrado krawcowi syna imieniem Micha i ukrzyowao go.
(Acta sancta II. Bd. kwiecie p. 839)
1569 n.e. -- w Witowie (Polska) Johan, 2-letni syn wdowy Komianina zosta bestialsko zamordowany
przez yda z Lipska imieniem Jacob. (Acta sancta ebenda.)
1571 n.e. -- mgr Bradaginus zosta zarnity przez ydw. (Seb. Munster, Cosmographia)
1571 n.e. -- Joachim II, wyborca Branderburgii zosta otruty przez yda z ktrym mia dobre ukady.
(Scheidanus X. Buch. seiner Hist. pag. 60)
1573 n.e. -- w Berlinie dziecko ktre kupiono od ebraka byo torturowane na mier przez yda.
(Sartorious p. 53)
1574 n.e. -- w Putnie na Litwie yd Joachim Smierlowitz zabi 7-letni dziewczynk imieniem Elizabeth
zaraz po Passze W tym samym czasie pewien chopiec z Zgobicach zosta porwany i zabrany do
Tarnowa, gdzie z kolei znaleziono w rkach ydw w podejrzanych okolicznociach: wszystkich
uwolniono w czas. (Act. sancta II. Bd. d. April p. 839)
1575 n.e. -- ydzi zabili dziecko, Michaela z Jacobi. (Desportes)
1586 n.e. -- w serii wielu przypadkw dzieci byy porywane od swych rodzicw i zabijane; poprzez
prowadzenie spraw zwizanych z tymi zbrodniami, Rupert wyledzi je i doszed do ydw. (Brouver
Trier'schen Ann. v. J. 1856)
1592 n.e. -- w Wilnie 7-letni chopiec, Simon, by okrutnie torturowany na mier przez ydw. Na jego
ciele znaleziono, oprcz licznych ci pod jego palcami oraz paznokciami, ponad 170 ran ran zrobionych
noami i noyczkami. (Acta sancta III. Bd. des Juli)
1595 n.e. -- w Poznaniu na mier torturowano dziecko przez yda. (Acta sancta 389)
1597 n.e. -- w Szydowie do konsekracji nowej synagogi wykorzystano krew dziecka. Na powiekach,
karku, yach, koczynach a nawet organach seksualnych dziecka wida byo liczne nakucia. (Acta
sancta, II Bd. des April)
291
1598 n.e. -- we wsi w polskiej prowincji na Podolu 4-letni syn farmera zosta porwany przez dwch
modych ydw i zarnity na cztery dni przed ydowsk Pasch w torturach najokrutniejszych w ktrych
udzia brali najbardziej szanowani czonkowie ydowskiego spoeczestwa. (Acta sancta, II Band des
April 835)
1650 n.e. -- 11 marca w Kaaden w Steinmark 5-letni Tathias Tillich zosta zarnity przez yda.
(Tentzel)
1655 n.e. -- w Tunguch w Dolnych Niemczech ydzi zamordowali dziecko do swych Wielkanocnych
obchodw. (Tentzel, monatl. Unterred. v. Juli 1693 p. 553)
1665 n.e. -- 12 maja w Wiedniu ydzi zarnli kobiet w najbardziej okropny sposb. Zwoki znaleziono
w stawie z torb wypenion kamieniami. Cae byop okryte ranami, ze cit gow a nogi obcite byy
poniej kolan. (H.A. von Ziegler, Tagl. Schaupl. p. 553)
1669 n.e. -- 22 wrzenia w drodze z Metz do Boulay w pobliu wioski Glatigny porwano 3-letniego
chopca od swej matki przez yda Raphaela Levyego. By on okrutnie katowany. Jego zwoki znaleziono
jak byy okrutnie okaleczone. Oprawc spalono ywcem 17 stycznia 1970r. (Abrege du proces fait aux
Juifs de Metz, ebd. 1670)
1675 n.e. -- w Miess w Bohemii 12 marca yd zamordowa 4-letnie dziecko. (Acta sancta II. Bd. des
April)
1684 n.e. -- w biaoruskiej wsi Grodnie, bdcego wwczas pod rzdami rosyjskiego Miska, yd
Schluka ukrad 6-letniego chopca Gabriela i zanis go do Biaegostoku gdzie w obecnoci paru ydw
by on torturowany na mier a jego krew wyssano. (zapiski z magistrali w Zabudowie)
1753 n.e. -- 20 kwietnia, tj. W Wielki Pitek w wiosce Kijw (Rosja) 3-letni syn szlachcica
Studziskiego zosta uprowadzony przez ydw, ukryty w tawernie a do koca Szabatu a nastpnie
zoony w potwornej krwawej ofierze z pomoc rabbiego Schmaji. Krew rozlano nastpnie do paru
butelek. (Kartoteka Kryminalna Sdu Miejskiego w Kijowie)
1764 n.e. -- 10-letni syn Johana Balla ktry znikn 19 czerwca z Orkul (Wgry) znaleziony zosta w
ssiednim lesie, a jego ciao pokryte byo licznymi ranami. (Tisza-Eslar, von einem ungarischen
Ubgeordneten 108)
1791 n.e. -- 21 lutego na zewnatrz wioski w pobliu Tasnad (Siedmiogrd) znaleziono zwoki 13-letniego
Andreasa Takalasa ktry mieszka z ydem imieniem Abraham. Krew zostaa z niego wyssana z yy
szyjnej. (Ger.-Akt i.d. Archiv. v. Zilah.)
1791 n.e. -- w tym samym czasie odnotowano dwa krwawe morderstwa w Holleshau (Morawy) oraz w
Wopawiczy w dzielnicy Duplina[sic]. (Tisza-Eslar, v.e. ungar.
Abgeord.)
1971 n.e. -- w czasach rzdw sutana Selima III ydzi w Pera zabili modego greka poprzez powieszenie
go na drzewie za nogi. (Henri Desportes)
1803 n.e. -- 10 marca 72-letni yd Hirsch z Sugenheim pojma 2-letnie dziecko pomidzy Ullstadt i
Legenfeld w Buchof pod Norymberg. Par dni pniej w yd wypar si tego jakoby w ogle by w
Buchof 10 marca. Ojciec dziecka, ktry chcia dowie nieprawdy przy pomocy wiadkw, spotka si w
tej kwestii z odmow oraz grobami i obelgami. 12 dnia dziecko znaleziono martwe z odcitym jzykiem
i buzi wypeniona krwi. ydzi w ten czas oblegali dzielnicowego naczelnika Newstadt a sprawa
wysza na ich korzy. Ojciec grobami zmuszony zosta do podpisania protokou w ktrym
owiadczano, e dziecko, ktrego zwoki przy znalezieniu byy jeszcze ciepe, zamarzy na mier.
(Friedr. Oertel, "Was glauben die Juden?" Bamberg, 1823)
1804 n.e. -- w Grafenberg pod Norymberg 2 lub 3-letni chopiec zosta porwany przez Bausoha, yda z
Ermreuth. onierze pospieszyli aby zapobiec przestpstwu gdy usyszeli wrzaski dziacka. (Dr. J. W.
Chillany)
1810 n.e. -- pord zapiskw z procesu w Damaszku istnieje list od Johna Bakera, byego konsula
Aleppo, mwicy o pewnej biednej osobie ktra nagle znikna z miasta. Hebrajczyk Raphael z Ancony
oskarony zosta o zarnicie jej i wyssanie caej jej krwi. (A. Laurent. Affaires de Syrie)
1812 n.e. -- na wyspie Korfu w padzierniku trjka ydw ktra udusia dziecko zostaa skazana na
mier. Jaki czas potem dziecko greka o imieniu Riga zostao porwane i zabite przez ydw. (Achille
Laurent, Affaires de Syrie)
1817 n.e. -- oskarenie o morderstwo dziewczynki Marianny Adamoviez popenione w tym roku zostao
uniewanione z powodu przedawnienia.
292
1823 n.e. -- 22 kwietnia nad Welisz[sic] w rosyjskim rzdzie Witebska porwany zosta 3-letni syn
inwalidy Jemeliana Ivanowa, by nastepnie torturowany na mier a jego krew wyssano. Po mimo wielu
zezna wiadkw obciajcych ydw, proces nagle zatrzymano. (Pavlikovsky, ebenda.)
1824 n.e. -- w Beirucie tumacz Fatch-allah-Seyegh zosta zamordowany przez swego ydowskiego
waciciela domu, jak potem wykazao ledztwo, dla celw rytualnych.
1826 n.e. -- w Warszawie znaleziono ciao zamordowanego 5-letniego chopca, na ktrym widoczne byo
ponad 100 ran wiadczcych o tym, e jego krew wyssano. Wybucho swoiste powstanie w caej
Warszawie; ydzi wszdzie protestowali aby broni swej niewinnoci bez bycia oskaronymi. Zeznania
zoone w sdach razem z dowodami medycznym zostay usunite z dokumentacji. (Pavlikovski, wie
oben p. 282)
1827 n.e. -- w Wilnie w Rosji znaleziono zadgane ciao dziecka rolnika Ossiba Petrovicza. Wedug
zezna 16-letniego pasterza Zulovskiego zosta on porwany przez ydw. (Nach einer Mitteilung des
gouvernement Vilna.)
1829 n.e. -- w Turynie porwano on kupca Antoinea Gervalona . Przygotowywano j w piwnicy do
zoenia w ofierze przez dwch rabbich. Ostatkiem si daa zna swemu mowi ktry gono j
nawoujc chodzi po ydowskich domostwach wraz z paroma onierzami. Tak te zostaa uwolniona.
Lecz ydzi zdoali uciszy incydent pienidzmi. (Auszug aus einem Briefe des Barons von Kalte )
1831 n.e -- zabicie crki kaprala stray w Sankt Petersburgu. Czterech sdziw rozpoznao w tym
krwawe morderstwo, podczas gdy pity podda to w wtpliwo. (Desportes)
1834 n.e. -- wedug zezna ydwki Ben Nound ktra przesza na chrzecijastwo, stary Czowiek w
Trypolis zosta zwizany przez 4 lub 5 ydw i powieszony za palce u stp na drzewie pomaraczy. W
chwili gdy w stary mczyzna by ju bliski mierci ydzi podcili mu gardo noem rzenickim, a caa
krew z jego zwisajcego ciaa nie spyna do misy. (Henri Desportes, Le mystere du sang. 91)
1839 n.e. -- na wyspie Rodos, 8-letni syn kupca ktry dostarcza jaja paru ydom nie wrci do domu.
Moc ydowskich pienidzy przyniosa efekt, co opnio postpowania sdowe, a w kocu dokonano
umorzenia. (Henri Desportes, Le mystere du sang. 92)
1839 n.e. -- w Damaszku odprawa celna odkrya yda a butl krwi. yd zaoferowa 10 ty. piastr w celu
uciszenia sprawy. (cf. Prozess bei A. Laurent, op. cit. S. 301)
1843 n.e. -- morderstwa Ludzkich dzieci przez ydw z Rodos, Korfu i okolic. (Famont L'Egypte sous
Mehemet Ali, Pary, 1843)
1875 n.e. -- w Zboro, hrabstwo Saros na Wgrzech, paru ydw zaatakowao 16-letniego sucego
dziewczynki Anny Zampa w domu jej pana, Horowitza. N by ju uniesiony nad ni gdy wonica
przypadkowo interweniowa, tym samym ratujc j. Naczelny sdzia Bartholomeus Winkler, majc
wobec ydw dug, ba si postawi przestpcw przed oblicze sprawiedliwoci.
1877 n.e. -- w wiosce Szalaacs w hrabstwie Bihar (Wgry) 6-letnia siostrzenica Jozefa Klee, Theresia,
oraz 9-letni siostrzeniec, Peter, zostali zamordowani przez ydw. Lecz ydowski doktor ktry prowadzi
ledztwo owiadczy, e dzieci jednak nie zostay zamordowane, tym samym koczc spraw. (M.
Onody, ebenda.)
1879 n.e. -- w Budapeszcie przed uczt Purim moda suka w ydowskich domostwach zostaa upiona
jakim napojem. 24 godziny po uczcie obudzia si tak sab, e moga ledwie chodzi. Na jej prawym
przedramieniu, lewym udzie i okolicach poniej ppka odkrya koliste rany przypominajce plamy krwi,
z maymi otworami w ich rodku. Wyssano z niej krew. (M. Onody, ebenda.)
1879 n.e. -- w Kutais na Kaukazie 4 ydowskich sprzedawcw obrazw zabio 6-letni dziewczynk.
Midzy jej palcami znaleziono lady ci noem; na jej nogach troch powyej ydek dokonano
poziomych naci, a w jej yach nie byo ani kropli krwi. Z pomoc potnych rosyjskich ydw
winowajcy umknli sprawiedliwoci. (Univers.)
1881 n.e. -- w Kashau na Wgrzech znikna crka pewnego Josefa Koczisa. Dwa tygodnie pniej jej
ciao znaleziono w studni, cakowicie pozbawione krwi. (M. Onody, Tisza-Eszlar)
1881 n.e. -- w Steinamanager zagina 8-letnie wnuczka wonicy ktry pracowa dla ydw. (M. Onody,
evenda.)
1881 n.e. -- w Aleksandrii ydzi znw zabili Ludzkie dziecko imieniem Evangelio Fornoraki. Rodzice
uduszonego dziecka, znalezionego na wybrzeu zezwolili na pomiertne ogldziny, ktre trway par dni
i byy przyczyn anty-ydowskich zamieszek. Rodzina Baruch, bdca gwnymi podejrzanymi, zostaa
aresztowana lecz potem j wypuszczono. (Civita cattolica, von des. 1881)
1881 n.e. -- w Galicyjskim miecie Lutscha polska suka Franciszka Muich, pracujca dla ydowskiego
waciciela tawerny Mosesa Ritter, zostaa przez niego zgwacona, nastpnie zamordowana przez Mosesa
293
i jego on Gittel, o czym mwi zeznania rolniczki Mariell Stochliskiej. (Otto Glogau, der Kulturk.
Heft. 128. 15. Febr. 1886)
1882 n.e. -- w Tisza-Eszlar, krtko po ydowskiej Passze; znikna 14-letnia dziewczynka Esther
Solymosi. Z racji tego, e dziewczynk widziano ostatni raz w pobliu synagogi, podejrzenia od razu
pady na ydw. Dwch synw tamtejszego kapana, Josefa Scharfa, 5-letni Samuel i 14-letni Moritz
oskaryli swego ojca i oznajmili, e Esther zaprowadzono do wityni i zarnito j. Zwok nigdy nie
znaleziono.
1882 n.e. -- krtko po tym podobny przypadek mia miejsce w Galacie. Szanowany grecki prawnik
imieniem Serious, wysa petycj do wszystkich przedstawicieli wadz Europy w Konstantynopolu aby
dociec sprawiedliwoci; lecz ydzi przekupili tureck policj, ktra pozwolia aby pewne dokumenty
dotyczce tej sprawy zaginy. Przekupieni lekarze owiadczyli, e matka porwanego i zamordowanego
dziecka jest niepoczytalna.
1883 n.e. -- po raz kolejny doszo do morderstwa w Galacie. Policja, przekupiona ydowskimi pienidzmi
zapobiega ledztwu. Gazeta Der Stamboul ktra gono krytykowaa winowajcw zostaa uciszona.
Uciszenie teje sprawy kosztowao ydw 140000 frankw.
1884 n.e. -- pewnego styczniowego ranka w Sturz (zachodnie Prusy) pod mostem znaleziono
rozczonkowane ciao 14-letniego Onophriusa Cybully. Wedug opinii lekarza pocicie na kawaki
wykazywao du zrczno i ekspertyz oprawcy w posugiwaniu si noem. Po mimo i chopak by
silny i susznej postury, z jego zwok cakowicie wyssano krew. Podejrzenia natychmiast pady na
rnych ydw, a podczas ledztwa na jaw wyszy przerne niewygodne fakty. Lecz owe fakty nie
okazay si wystarczajce a w aresztowany yd zosta zwolniony. (Otto Glagau, der Kulturki, Heft 119.
15. Mai 1885)
1885 n.e. -- w Mit-Kamar w Egipcie mody koptyjczyk zosta zarnity podczas obchodw
wielkanocnych.
1888 n.e. -- w Breslau [Wrocaw] w lipcu przestpstwo popeni Max Bernstein, uczszczajcy do
talmudycznego koledu 24-letni kandydat na rabina, wzgldem 7-letniego Seweryna Hacke, ktrego
Bernstein zwabi do swego pokoju. Nastpnie upuci chopcu krwi z jego organw rozrodczych. Po
werdykcie sdziego Bernstein wyzna: Biblia i Talmud ucz, e najciszy z grzechw mona odkupi
niewinn krwi. Dla tego utoczy chopcu krwi. ydzi zorientowali si e stanowi on zagroenie dla
nich, i dla tego nazwali Bernsteina religijnym fanatykiem.
1891 n.e. -- morderstwo chopca w Xanten nad Renem. 5-letni krzepki chopiec wyrabiacza szafek,
Hegemann, zosta znaleziony 29 lipca o wieczorem o 6 u suki Dory Moll; jego ciao znajdowao si w
oborze krw u miejskiego radnego Kuppersa. Mia rozoone nogi, lec na boku z okrgymi rytualnymi
naciciami, wykonanymi wprawn rk, i by cakowicie wykrwawiony. Chopca i tak ju szukano o
10:30 rano. 3 wiadkw widziao go jak by cignity do domu ydowskiego rzenika Buschoffa.
1899 n.e. -- 26 marca yd Leopold Hilsner wasnorcznie zarn 19-letni szwaczk Agnes Kurza. Ze
zwok wyssano ca krew. Morderca zosta skazany przez sd w Kuttenberg na kar mierci.
1900 n.e. -- w Konitz (zachodnie Prusy) 11 marca 1900 roku bestialsko zamordowano nowego studenta
koledu, 18-letniego Ernsta Wintera. Dwa dni pniej wyowiono jego rozczonkowane ciao; prawie
pi dni pniej, 15 kwietnia w pierwsze wito wielkanocne, jego gow znalazy dzieci bawice si w
krzakach. Ciao byo cakowicie pozbawione krwi. Winter zosta powicony w rytualnym mordzie.
Dokonano go w piwnicy ydowskiego rzenika Moritza Leviego po tym, jak ofiara zostaa zwabiona
przez mod ydwk. W dzie morderstwa w Konitz zjawio si sporo obcych ydw, ktrzy na
nastpny dzie opucili miasto bez jakiegokolwiek konkretnego powodu o ich wizycie. Pord nich byli
rzenicy Haller z Tuchel, Hamburger z Schlochau, Eisenstedt z Prechlau i Rosenbaum z Ezersk. Konitzki
rzexnik Heimann znikn krtko po tym morderstwie
1911 n.e. -- 12 marca w Kijowie zamordowano 13-letniego ucznia imieniem Andrei Youschchinsky. Po
omiu dniach znaleziono jego ciao w cegielni, pocite na kawaki i bez krwi. Podejrzenia pady na
ydowskiego menadera cegielni, Mendela Beilissa. Do sdu sprawa trafia a po dwch i p roku (od 29
wrzenia do 28 padziernika 1913). W okresie pomidzy tymi datami podejmowano liczne prby zbicia
oficerw ledczych z tropu. W midzyczasie dua liczba oskaronych wiadkw gina nagle i w
niejasnych okolicznociach; faszywe zarzuty i zeznania w wyniku duych pieninych apwek sypay
si morderstwo po morderstwie. Za chowajcymi si w cieniu oskaronymi krya si posta Faivela
Schneersona pochodzcy od Lubavitchersw {2}, przywdca Zadiks (witych), ktry to by
duchowym organizatorem tego morderstwa. Proces zakoczy si zwolnieniem Beilissa, a po tym sd
ustali, e morderstwo odbyo si w ydowskiej cegielni, bdcej religijnym centrum kijowskich ydw,
294
w celu uzyskania krwi. Prawie wszyscy prokuratorzy, wiadkowie i wadze ktre potpiay judaizm pady
potem ofiar bolszewickiego terroru. (Ausfuhrliche Darstellungen des Prozees enthalten 'Hammer' Nr.
271, 273, 274, 275; Oktober bis Dezember 1913)
1926 n.e. -- w paczce na placu w Breslau znaleziono szcztki cia dzieci, Hansa i Eriki. Zarnito ich. Ze
zwok wyssano krew. Brakowao genitaliw. Uwaa si, e winnym by ydowski rzenik. Znikn on
bez ladu.
1928 n.e. -- drugoroczny student koledu, Helmut Daube, zosta zaszlachtowany w nocy z 22 na 23 marca
tego roku. Rankiem jego oprnione z krwi ciao leao na przed domem jego rodzicw. (cf. 'Der
Sturmer')
1929 n.e. -- morderstwo w Manau. Chopca imieniem Karl Kessler znaleziono 17 marca 1929 r.
zarnitego i bez kropli krwi, par dni po Passze. (cf. 'Der Sturmer')
1932 n.e. -- 18 marca tego 1932 roku w Paderhorn zarnito i rozczonkowano Mart Kaspar. Czci jej
ciaa oprniono z krwi. yd Moritz Meyer zosta osdzony i skazany na 15 lat wizienia. cf. 'Der
Sturmer')

To jest 131 rytualnych mordw o ktrych wiadomo i o ktrych wiadomo przekazano potomnym
pisemnie. [LSN: Istniej jeszcze inne, zwaszcza w czasach staroytnych, ktrych tutaj nie wymieniono.]
Ile to jeszcze si wydarzyo o ktrych nic nikt nie wie! Ile tysicy, tak, a moe SETEK TYSICY
pozostao nie odkrytych! Torturowa mode, niewinne ludzkie istoty, zabija je i pi ich krew, to
najwikszy i najokrutniejszy aspekt wszystkich zbrodni jakich dopucio si Midzynarodowe
ydostwo!

Informacje te pochodz z rda ktre jest chrzecijaskie a co za tym idzie, brak mu obiektywnoci, lecz
fakt pozostaje taki, e wikszo populacji Ziemi do tej pory nie zrozumiaa, tego, i ydowski i jej
siostrzany tytu chrzecijaski s tym samym. Chrzecijanin jest ydowskim tytuem dla frajerw
ktrzy s pod wpywem kltwy ydowskiej religii zwanej chrzecijastwem.
------------------------------------------------------------
{1} Jego ciao odnaleziono niedaleko Mousehold Heath, (). Spekulowano, i by moe zmar po
zjedzeniu trujcych grzybw, jednake miejscowi, przewodzeni przez kler, oskaryli ydw o
torturowanie i zamordowanie Williama.
http://pl.wikipedia.org/wiki/William_z_Norwich

Oraz relacja Tomasza z Monmouth (moje tumaczenie):

zwoki chopca ktre znaleziono w lesie Thorpe w pobliu Norwich wykazyway oznaki brutalnej
mierci. Nie by tykany a do Wielkanocnego Poniedziaku, gdy zosta pochowany bez adnej ceremonii
tam gdzie lea. W midzyczasie paru modych mczyzn oraz chopcw odwiedzio miejsce, a ze wzgldu
na natur ran, podejrzanymi byli ydzi. Po rozpoznaniu ciaa, okazao si e by to William, ucze
garbarza ktry wraz ze swym mistrzem mia w zwyczaju uczszcza do domu pewnych ydw. Grb
otwarty zosta przez wujka Williama, ksidza Godwina Stuarta, rozpoznano ciao, przeczytano akt zgonu
a grb odtworzono. Par dni pniej zgromadzenie diecezjalne zgromadzone pod przewodnictwem
Biskupa Eborarda i ks. Stuarta oskaryo ydw o morderstwo, oferujc zado uczynienie w formie
ordalia. Lecz owi ydzi z ydostwa w Norwich byli ludmi krla i pod ochron szeryfa, ktry zaznaczy,
e biskup nie mia adnej kompetencji sdowniczej w tej sprawie. Poraka przy doprowadzeniu ydw
przed oblicze sprawiedliwoci zdaje si by spowodowana w duej mierze za sprawk tego monego
urzdnika ktry rezydowa w zamku Norwich. Jedynym rezultatem dziaa Stuarta w tym czasie byo
przeniesienie ciaa z lasu Thorpe na cmentarz mnichw 24 kwietnia.

http://en.wikipedia.org/wiki/William_of_Norwich

{2} chasydzka spoeczno utworzona w XVII w. Rosji; www.thefreedictionary.com

Ludzkie ofiary w Biblii

Pwt 12:27 Caopalenia miso i krew zoysz na otarzu Pana, Boga swego, a miso spoyjesz.

295
Judeo-chrzecijaska biblia jest przepeniona krwawymi ofiarami z LUDZKIEJ krwi. Wikszo
chrzecijan polega na tym co mwi ich kaznodzieja, albo/lub s zbyt leniwi bd te umysowo
ograniczeni by poczyta i postudiowa samemu. Ilu ludziom tak NAPRAWD zaley eby MYLE??
Abstrahujc od wyranych krwawych ofiar z ludzi dla jehowy, krwawa ania, jedna za drug miaa
miejsce pod dyrektyw i rozkazami tej akncej krwi istoty. Przybierao to form licznych wojen oraz
innych nieludzkich czynw.

wite teksty Gojw oraz uwicone pisma zostay zastpione fikcyjnym ydowskim cierwem. Nie ma
w tym nic duchowego. Jedynie morderstwo za morderstwem, nie rnice si od kontrolowanego przez
ydw Hollywood, gdzie bez koca podkrela si przemoc, rozlew krwi i morderstwo.

Wj 22:29 To samo uczynisz z pierworodnym z byda i trzody. Przez siedem dni bdzie przy matce
swojej, a dnia smego oddasz go Mnie.

Eze 20:
25 Dla tego dopuciem u nich prawa, ktre nie byy dobre, i nakazy, wedug ktrych nie mogli
y.
26 Pokalaem ich wasnymi ich ofiarami gdy dopuciem, by przeprowadzali przez ogie
wszystko, co pierworodne aby obudzi w nich groz i by tak poznali, e Ja jestem Pan.

2Sam 21:
6 niech wydadz nam siedmiu mczyzn z jego potomkw. Powiesimy ich wobec Pana na
wzgrzu Saula, ktry by wybracem Paskim>>. Krl odpowiedzia: <<Wydam ich wam>>

9 Odda ich w rce Gibeonitw. Powiesili ich oni na wzgrzu wobec Pana. Razem zgino ich
siedmiu. Zostali straceni w pierwsze dni niw: by to pocztek niw jczmienia.
10 Rispa, crka Ajji, wzia worek i rozoywszy go na kamieniu, od pocztku niw a do
zroszenia ich deszczem z nieba, nie dozwalaa, by ptactwo z powietrza rzucao si na nich w cigu
dnia, a dzikie zwierzta w nocy.

Kiedy siedmiu ludzi zostaje zamordowanych z zimn krwi w celu zaspokojenia jehowy, majc
nadziej e zakoczy on panujcy gd, moe to by nazwane tylko krwaw ofiar z ludzi.

Wicej krwawych ofiar:

Lb 31:
25 Potem tak mwi Pan do Mojesza:
26 <<Policz wraz z kapanem Eleazarem i gowami rodw spoecznoci to, co z ludzi i byda
zostao przyprowadzone jako zdobycz.
27 Podziel zdobycz na poow pomidzy tych, ktrzy brali udzia w wyprawie, i pomidzy ca
spoeczno.
28 Winiene jednak od wojownikw, ktrzy wyruszyli na wypraw, wzi jako dar dla Pana jedn
sztuk na piset zarwno z ludzi, jak te z wow, osw i owiec.
29 Z poowy nalecej do nich wemiesz, a dasz kapanowi Eleazarowi jako ofiar dla Pana.
30 Z poowy [nalenej reszcie] Izraelitw wemiesz pidziesit cz, tak ludzi, jak te wow,
osw i owiec, sowem ze wszystkiego byda, i dasz to lewitom, ktrzy peni sub w przybytku
Pana>>.
31 Mojesz i kapan Eleazar wykonali wszystko, co im Pan nakaza.
32 Zdobycz, ktr wojownicy wzili jako up, skadaa si z szeciuset siedemdziesiciu piciu
tysicy owiec,
33 siedemdziesiciu dwch tysicy wow,
34 szedziesiciu i jednego tysica osw,
35 a osb, czyli dziewczt ktre jeszcze nie obcoway z mczyzn, byo razem trzydzieci dwa
tysice.
36 Poowa przypadajca w udziale tym, ktrzy brali udzia w wyprawie wojennej, wynosia:
trzysta trzydzieci siedem tysicy piset owiec.
296
37 Z tego oddali Panu szeset siedemdziesit pi sztuk;
38 trzydzieci sze tysicy wow z czego oddali Panu siedemdziesit dwie sztuki;
39 trzydzieci tysicy piset osw, z czego oddali Panu szedziesit i jedn sztuk.
40 Wreszcie szesnacie tysicy osb, z czego oddali Panu trzydzieci dwie osoby.

Fragment ten pochodzi z The Handbook of Jewish Knowledge autorstwa Nathana Ausubela 1964;
strony 302-303

Jefte, jeden z rzdzcych sdziw po podboju Kanaanu, powici swoj jedyn crk Bogu Izraela
podczas witowania zwycistwa nad Amonitami; wizjoner Samuel w ofiarny sposb przed Bogiem
porba ciao Agaga; Dawid, wraliwy poeta krl odda siedmiu synw Saula Gibeonitom by powiesi
ich dla Boga.

Przykad tego mona zaobserwowa poniej, jak w wers zosta zmieniony w Ksidze Sdziw 11, 39.

W pozostaych, czowiek zosta zastpiony owieczk.

Sdz 11:
34 Gdy potem wraca Jefte do Mispa, do swego domu, oto crka jego wysza na spotkanie,
taczc przy dwikach bbenkw, a byo to dziecko jedyne; nie mia bowiem prcz niej ani syna,
ani crki.
35 Ujrzawszy j rozdar swe szaty mwic: <<Ach, crko moja! Wielki bl mi sprawiasz! Ty te
wrd tych, co mnie martwi! Oto bowiem nierozerwalnie zoyem Panu lub, ktrego nie bd
mg odmieni!>>
36 Odpowiedziaa mu ona: <<Ojcze mj! Skoro lubowae Panu, uczy ze mn zgodnie z tym,
co wyrzeke wasnymi ustami, skoro Pan pozwoli Ci dokona pomsty na twoich wrogach,
Amonitach!>>
37 Nadto rzeka do swego ojca: <<Pozwl mi uczyni tylko to jedno: pu mnie na dwa miesice,
a ja udam si na gry z towarzyszkami moimi, aby opaka moje dziedzictwo>>. -
38 <<Id!>> - rzek do niej. I pozwoli jej oddali si na dwa miesice. Posza wic ona i
towarzyszki jej i na grach opakiwaa swoje dziedzictwo.
39 Miny dwa miesice i wrcia do swego ojca, ktry wypeni na niej swj lub i tak nie
poznaa poycia z mem. Weszo to nastpnie w zwyczaj w Izraelu,
40 e kadego roku schodziy si na cztery dni crki izraelskie, aby opakiwa crk Jeftego
Gileadczyka.

Czy to nie jest oczywiste? W Ksidze Sdziw 11:35 Jefte drze swj ubir. Dla tych, ktrzy nie
znaj tego okrelenia, jest to stary ale i take ydowski zwyczaj by drze (rozrywa) swoje ubranie
po mierci ukochanej osoby.

Oto bowiem nierozerwalnie zoyem Panu lub, ktrego nie bd mg odmieni! Zoy obietnic
jehowie e powici swoj jedyn crk. Jest to raco wyrane, e jehowa da takich uczynkw w
zamian za zwycistwa nad swoimi wrogami oraz dziemi Amonitw, jako e owiadczy nie moe jej
odmieni.

W Ksidze Sdziw 11:37 jego crka owiadcza Pozwl mi uczyni tylko to jedno: pu mnie na dwa
miesice, a ja udam si na gry z towarzyszkami moimi, aby opaka moje dziewictwo.. Pozwl mi
uczyni tylko to jedno oraz moje dziewictwo wiadczy tylko o tym, e jehowa da powicenia
dziewicy.

Sdz 11:
39 Miny dwa miesice i wrcia do swego ojca, ktry wypeni na niej swj lub i tak nie
poznaa poycia z mem. Weszo to nastpnie w zwyczaj w Izraelu," oraz
40 e kadego roku schodziy si na cztery dni crki izraelskie, aby opakiwa crk Jeftego
Gileadczyka."

297
Nad wyraz oczywiste to jest, powici on swoj jedyn, bdc jeszcze dziewic crk jehowie ktry
DA tego czynu w zamian za zapewnienie Jeftemu zwycistwa.

KANIBALIZM
Pwt 28:
53 Bdziesz zjada owoc swego ona: ciaa synw i crek, danych ci przez Pana, Boga twego
wskutek oblenia i ndzy, jakimi twj wrg ci ucinie.
54 Czowiek u ciebie najbardziej delikatny rozpieszczony zym okiem bdzie spoglda na swego
brata, na on ona swojego i na reszt swych dzieci, ktre pozostay,
55 nie chc nikomu da ciaa swych synw, ktre bdzie jad, bo nie bdzie ju mia nic wskutek
oblenia i ndzy, jakimi ci ucinie twj wrg we wszystkich twych miastach.
56 Kobieta najbardziej u ciebie delikatna i tak rozpieszczona, e nie chciaa nawet postawi stopy
na ziemi wskutek delikatnoci i rozpieszczenia, zym okiem spojrzy na ma swego ona, na syna i
crk,
57 ze wzgldu na oysko, ktre wyszo z jej ona, lub na dzieci urodzone przez siebie, gdy je
je bdzie w ukryciu wobec braku wszystkiego w czasie oblenia, w ndzy, jakimi ci ucinie
wrg we wszystkich twych miastach.
58 Jeli nie bdziesz wypenia wszystkich sw tego Prawa zapisanych w tej ksidze bojc si
chwalebnego i straszliwego tego Imienia Pana, Boga swego,

LUDZKA KREW NIE WYSTARCZYA, DLA TEGO JEHOWA WYDA JASNE POLECENIE
RYTUALNEGO MORDOWANIA ZWIERZT:
Wj 20:24 Uczynisz Mi otarz na ziemi i bdziesz skada na nim twoje caopalenia, twoje ofiary
biesiadne z twojej trzody i byda na kadym miejscu, gdzie ka ci wspomnie moje imi. Przyjd do
ciebie i bd ci bogosawi

Wj 24:
4 Spisa wic Mojesz wszystkie sowa Pana. Nazajutrz wczenie rano zbudowa otarz mu stp
gry i postawi dwanacie stel, stosownie do liczby dwunastu pokole Izraela.
5 Potem poleci modziecom izraelskim zoy Panu ofiar caopaln i ofiar biesiadn z
cielcw.
6 Mojesz za wzi poow krwi i wyla j do czar, a druga poow krwi skropi otarz
7 Wtedy wzi Ksig Przymierza i czyta j gono ludowi. I owiadczyli: <<Wszystko, co
powiedzia Pan, uczynimy i bdziemy posuszni>>.
8 Mojesz wzi krew i pokropi ni lud, mwic: <<Oto krew przymierza, ktre Pan zawar z
wami na podstawie wszystkich tych sw>>.

Wj 23:18 Nie bdziesz skada krwi mojej ofiary z chlebem kwaszonym i nie bdziesz przechowywa do
rana tuszczu mojej witecznej ofiary.

Wj 29:
10 Potem zaprowadzisz modego cielca przed Namiot Spotkania, i poo Aarona i jego rce na
gowie cielca.
11 I zabijesz go przy wejciu do Namiotu Spotkania.
12 Wziwszy za nieco krwi tego cielca, namacisz palcem wskazujcym rogi otarza , a reszt
krwi wylejesz u podstawy otarza.
13 A pozbierawszy tuszcz, ktry pokrywa wntrznoci, i pat tuszczu, ktry jest na wtrobie, i
obie nerki, i tuszcz ktry jest na nich, palisz to na otarzu.
14 Lecz miso cielca i jego skr, i mierzw spalisz poza obozem. Jest to ofiara za grzech.
15 Wemiesz nastpnie pierwszego barana, i poo Aarona i synowie jego rce na gowie tego
barana.
16 I zabijesz potem tego barana, a wziwszy nieco jego krwi pokropisz otarz dokoa.
17 I podzielisz barana na czci, i obmywszy wntrznoci jego i nogi pooysz je na innych jego
czciach i na gowie
18 I spalisz caego tego barana na otarzu. Jest to ofiara caopalenia dla Pana, mia wo, ofiara
spalania dla Pana.
298
19 A potem wemiesz drugiego barana, Aaron za i jego synowie wo rce na jego gow.
20 I zabijesz barana, a wziwszy nieco jego krwi namacisz ni wierzch prawego ucha Aarona i
wierzch prawego ucha jego synw i due palce ich prawej rki i nogi, i pokropisz krwi otarz
dookoa.
21 I wemiesz nieco krwi, ktra jest na otarzu, i oleju do namaszczania , i pokropisz Aarona i
jego szaty, jego synw i ich szaty, aby by powicony razem ze swymi szatami, a z nim take
jego synowie i szaty jego synw.
22 I wemiesz z barana jego tuszcz i ogon, i tuszcz pokrywajcy wntrznoci, i pat tuszczu
ktry jest na wtrobie, i obie nerki, i tuszcz, ktry jest na nich, i prawe udo, bo to jest baran
[ofiarny] wywicenia.
23 [Wemiesz] te bochen chleba i placek [przyrzdzony] na oliwie i podpomyk z kosza
przanikw, ktre s przed Panem.
24 Wszystko to pooysz na donie Aarona i na donie jego synw, i wykonasz gest koysania
przed Panem.
25 Wemiesz to potem z ich rak i spalisz na otarzu nad caopaleniem jak mi wo przed Panem.
Jest to ofiara spalania dla Pana.
26 I wemiesz mostek z piersi barana ofiarowanego na wywicenie Aarona, i wykonasz nim gest
koysania, i przypadnie on tobie w udziale.
27 I jako rzecz wit oddzielisz mostek koysany i opatk podnoszon, i to, co byo koysane, i
co byo podnoszone z barana jako ofiary wywicenia oraz co si naley Aaronowi i co si naley
jego synom.
28 Ma to przypa w udziale Aaronowi i jego synom po wieczne czasy jako naleno od
Izraelitw. Jest to bowiem ofiara podniesienia, a ofiara podniesienia naley si im od Izraelitw z
ofiar biesiadnych, jako unoszona z nich dla Pana.
29 A szaty wite Aarona bd oddane po nim jego synom, i bd w nie ubrani, gdy bd
namaszczeni wprowadzani w czynnoci kapaskie.
30 Przez siedem dni bdzie je wdziewa ten z jego synw, ktry zostanie po nim kapanem i
bdzie wchodzi do Namiotu Spotkania, aby peni sub w witym przybytku..
31 Wemiesz te barana [z ofiary] wywicenia i ugotujesz jego miso w miejscu powiconym.

Kp 1:
1 Pan wezwa Mojesza i tak powiedzia do niego z Namiotu Spotkania:
2 <<Mw do Izraelitw powiedz im: Jeli kto z was zechce zoy dar z bydlt dla Pana, niech
zoy go albo z cielcw, albo z mniejszego byda.
3 Jeeli chce zoy na ofiar caopaln dar z byda, niech wemie samca bez skazy i
przyprowadzi go przed wejcie do Namiotu Spotkania, aby Pan przyj go askawie.
4 Poozy rk na gowie ertwy, aby bya przyjta jako przebaganie za niego.
5 Potem zabije modego cielca przed Panem, a kapani, synowie Aarona, ofiaruj krew, to jest
pokropi ni dokoa otarz stojcy przed wejciem do Namiotu Spotkania.
6 Nastpnie obedrze ertw ze skry i podzieli j na czci.
7 Kapani, synowie Aarona, przynios ogie na otarz i uo drwa na ogniu.
8 Potem kapani, synowie Aarona, uo czci wraz z gow i tuszczem na drwach lecych na
ogniu na otarzu.
9 Wntrznoci i nogi zwierzcia bd obmyte wod. Kapan zamieni to wszystko na dym na
otarzu. To jest caopalenie, ofiara spalania, mia wo dla Pana.
10 Jeeli za kto chce zoy na ofiar caopaln dar z trzody, z barankw lub koziokw, niech
wemie samca bez skazy.
11 Bdzie on zabity po pnocnej stronie otarza, przed Panem, a kapani, synowie Aarona,
pokropi krwi Jego otarz dokoa.
12 Potem podziel go na czci. Kapan uoy je wraz z gow i tuszczem na drwach lecych na
ogniu, na otarzu.
13 Wntrznoci i nogi zwierzcia bd obmyte wod. Kapan zoy w ofierze to wszystko i
zamieni w dym na otarzu. To jest caopalenie, ofiara spalana, mia wo dla Pana.
14 A jeeli kto chce zoy w darze ptaka jako caopalenie dla Pana, niech zoy w darze
synogarlic lub modego gobia.
299
15 Kapan przyniesie go do otarza, zamie mu gwk i zamieni go w dym na otarzu. Krew jego
wycinie na cian otarza.
16 Potem oddzieli wole jego wraz z pirami i wyrzuci je na popielisko, na wschd od otarza.
17 Nastpnie kapan naderwie jego skrzyda, jednak nie oddzielajc ich cakowicie, i zamieni w
dym na otarzu, na drwach lecych na ogniu. To jest caopalenie, ofiara spalana, mia wo dla
Pana.

Kp 7:
1 Oto prawo odnoszce si do ofiary zadouczynienia: jest ona rzecz bardzo wit.
2 Na tym samym miejscu, na ktrym bd zabija ofiar caopaln, bd take zabija ofiar
zadouczynienia. Krew jej wylej dokoa otarza,
3 ale cay jej tuszcz bdzie zoony w ofierze: ogon, tuszcz, ktry okrywa wntrznoci,
4 obie nerki i tuszcz, ktry jest na nich, ktry siga a do ldwi, a take pat tuszczu na wtrobie
przy nerkach bdzie oddzielony.
5 Kapan zamieni to wszystko w dym na otarzu jako ofiar spalania dla Pana. To jest ofiara
zadouczynienia.

Kp 7:14 Z kadego rodzaju darw ofiarnych bdzie odczony jeden jako dar szczeglny dla Pana.
Otrzyma go kapan, ktry pokropi krwi ofiary biesiadnej.

PAN POTRZEBUJE KADEJ KROPLI KRWI Z TYCH KRWAWYCH OFIAR:
Kp 7:27 Ktokolwiek spoywa jakkolwiek krew, bdzie wykluczony spord swego ludu>>.

Kp 14:34 <<Kiedy wejdziecie do ziemi Kanaan, ktr daj wam w posiadanie, i jeeli pozwol
wystpi pladze trdu na jakim domu nalecym do was,

Kp 14:
49 Aby oczyci dom, kapan wemie dwa ptaki, kawaek drzewa cedrowego, nitki karmazynowe
i hizop.
50 Zabije jednego ptaka nad naczyniem glinianym, ponad wod yw.
51 Potem wemie kawaek drzewa cedrowego, hizop, nitki karmazynowe i ptaka ywego, umoczy
je we krwi ptaka zabitego i w wodzie ywej, i pokropi dom siedem razy.
52 W ten sposb oczyci dom krwi ptaka, wod yw, drzewem cedrowym, hizopem i nitkami
karmazynowymi.
53 Ptaka za ywego wypuki poza miasto, na pole. W ten sposb dokona przebagania zadom i
bdzie on czysty.
54 To jest prawo odnoszce si do wszelkiej plagi trdu i grzybicy,
55 trdu ubrania i domu,
56 nabrzmienia, wysypki i biaej plamy,
57 aby pouczy, kiedy co jest czyste, a kiedy nieczyste. To jest prawo odnoszce si do trdu>>.

Wicej przykadw krwawych ofiar dla Jehowy:

Kapaska 8:1432
Kapaska 9:1-24
Kapaska 14:1-5
Kapaska 14:12-28
Kapaska 23:12-21
Liczb 19:1-7
Jozue 10: cay rozdzia nic tylko masowe morderstwa
Sdziw 1:1-18
Sdziw 3:27-31
I tak bez koca. Powtrki niekoczcych si morderstw i rozleww krwi. Sowo krew jest w kko
uywane. Pomylaby, e byoby to tak oczywiste.

Sowo KREW uywane jest na okrgo. Pomyleli bycie e wszystko to jest takie oczywiste.
300
Wszyscy musimy mie na uwadze to, i nazarejczyk by ostateczn ofiar ludzk; spoywajcie jego
ciao i pijcie jego krew - fraza ta jest cigle powtarzana podczas kadej chrzecijaskiej mszy na caym
wiecie.

Nastpny artyku ujawnia krwawe anie jedn za drug, oraz ludobjstwa Ludzi / Gojw z rk
ydw.

Jehowa: Morderca i Kamca od Pocztku

Podprogowy przekaz judeo-chrzecijaskiej biblii:
ydowska wadza nad Gojami

Istnieje tajne ydowskie kapastwo, ktrego korzenie sigaj tysica lat wstecz. Owo kapastwo
kontrolowao i zawsze byo w posiadaniu wiedzy na poziomie o wiele wyszym ni wikszo moe
sobie wyobraa. Pozwolili ludziom pracowa przy budowie katedr, a gdy ustanowiono nowe
spoeczestwa, to stowarzyszenie magw porywao nastpnie wszelkie pozycje wadzy religijnej i
politycznej, upewniajc si o tym, e od ludzi z obiegu usunita zostanie wszelka zaawansowana wiedza,
ktr oni gromadzili w swych tajnych szkoach i organizacjach. Ta sprawujca wadz hierarchia
Watykanu to nic innego jak zorganizowana przestpczo, ktra przysporzya ludzkoci nieszcz,
rozpaczy, cierpienia oraz zniszcze na niewyobraaln i niepojt dotd skal. Koci katolicki i religia
chrzecijaska na wyszych szczeblach s obstawione narzdziami ydw, ktrzy s ich panami. To
ydzi s tymi, ktrzy kontroluj kocioy chrzecijaskie, zwaszcza katolicki Watykan, z ktrego
wylazy inne chrzecijaskie sekty.

Na wyszych szczeblach wadzy, wiedz oni o prawdziwej mocy Soca, magnetyzmu, umysu, wpywu
planet na ludzkie zachowanie, jak manipulowa czasem, energi. Wykorzystali swoje tajemne
organizacje do stworzenia instytucji w sferze publicznej, jak np. partie religijne i polityczne w celu
usunicia wiedzy okultystycznej i utrzymywania jej z dala od obiegu. Inkwizycja bya tego dobitnym
przykadem, gdy nawet wspomnienie o czymkolwiek okultystycznym lub ezoterycznym oznaczao
podpisanie na siebie wyroku mierci.

Aby osign moliwie najwikszy efekt swojego programu, chrzecijaskie kocioy budowano na
liniach Ley. Linie Ley to obszary w Ziemi posiadajce zwikszon energi geomagnetyczn. Ludzkie
ciao skada si z i dziaa na bioelektryczno.

Nasze myli stworzone s z impulsw elektrycznych. Poprzez medytacj i prac z naszymi wasnymi
orodkami energii moemy udoskonali nasze myli aby miay energetycznie silniejsz wydajno i
wpyway na nasze rodowisko. Gdy osoba posiadajca wiedz uywa energii Ziemi i dodatkowo
skoncentrowanej energii myli to w olbrzymim stopniu wzmacnia moc kryjc si za mylami i
kierowaniem energi poprzez wol. Pogaskie witynie byy niszczone a na ich miejsce wznoszono
chrzecijaskie kocioy. Odprawiano specjalne rytuay na przeciciu linii Ley. Ofiary z ludzi / zwierzt
itp., tworz w ofierze skrajny lk. Ta kierowana energia lku to, czego uywaj do sprawowania
kontroli byo pompowane w wiry ziemskiej energii. Owa energia wykorzystana w taki sposb tworzy i
wzmocniona tysice razy tworzy rezonans w polu Ziemi w ktrym to wszyscy si znajdujemy. Z tego co
rozumiem, otacza ono Ziemi jak pajcza sie. Ot i przyczyna, dla ktrej chrzecijastwo ma tak wadz
nad wieloma. Strach jest tym picioliterowym sowem jakie efektywnie kontroluje wiat.

Co wicej, zakamane goszenie wiary w sposb emocjonalny wraz z doktrynami, w kko powtarzanymi
wewntrz tych struktur miay wystarczajc moc by zrobi swoje. Wraz z uywaniem energii
niewiadomych niczego zgromadzonych, dostpne byo i jest potne oraz niewyczerpane rdo energii,
do kierowania i manipulowania nim przez wrogich adeptw na zgub caej ludzkoci. Staroytne dziea
sztuki a do renesansu s dowodem na to jak kontrol chrzecijastwo sprawowao nad ludmi w kadej
dziedzinie ich ycia. Istnieje bardzo niewiele malowide, rzeb czy innych dzie sztuki nie
przedstawiajcych nazarejczyka, dziewicy maryi i hooty. Tyczy si to take muzyki z tamtego okresu.
Stworzenie jakiejkolwiek iloci muzyki nie-chrzecijaskiej oznaczao skazanie si na bycie potpionym
jako heretyk. Sama energia modlitw jaka posza w t nikczemn instytucj wykracza poza granice
301
pojmowania. Pojedyncza osoba ktra uprze si na jednej idei generuje energi myli; zastanwcie si co
mog dziaa miliony.

Lecz niestety, z uwagi na chciwo zowrogich kosmitw oraz ich ludzkich niewolnikw ktrzy
zarzdzaj tym przemysem zagady, to wszystko im nie wystarczyo. Musiay by wojny. Ludzie
najwicej energii produkuj w czasie gdy si bardzo boj, podczas stawania twarz w twarz ze mierci
lub gdy umieraj. Im brutalniej i gwatowniej tym lepiej. Kady kto ma pojcie o biblijnym starym
testamencie jest cakowicie wiadom wiecznego promowania wojny przez tego tzw. jehow KTRY
JEST YDOWSK HEGEMONI NAD ORAZ UOSOBIENIEM MORDU, TORTUR I
LUDOBJSTWA GOJW / LUDZI. TO CHORE, WYPACZONE PLUGASTWO JEST NA SI
TUCZONE DO UMYSW LUDZI OD NARODZIN, TWORZC TYM SAMYM POTNY
PODPROGOWY MYLOKSZTAT, KTRY ZMATERIALIZOWA SI W RZECZYWISTO.
Rabbi Yaacov Perrin mwi, Milion Arabw nie jest warty ydowskiego paznokcia. (NY Daily
News, 28 luty, 1994, str.6).

Podprogowy przekaz judeo-chrzecijaskiej Biblii: ydowska wadza nad Gojami

MASOWE MORDERSTWA GOJW:

Wj 15:3 Pan, mocarz wojny,
Jahwe jest imi Jego.

Wj 17:
13 I tak zdoa Jozue pokona Amalekitw i ich lud ostrzem miecza.
14 Pan powiedzia wtedy do Mojesza: <<Zapisz to na pamitk w ksig i wyryj to w pamici
Jozuego, e zgadz zupenie pami o Amalekicie pod niebem>>.
15 Potem Mojesz zbudowa otarz, ktry nazwa Pan-Nissi,
16 gdy mwi: <<Poniewa podnis rk na tron Pana, dlatego trwa wojna Pana z Amalekit z
pokolenia na pokolenie>>.

JEHOWA POPENIA WICEJ MORDERSTW:

Wj 23:27: Lk wzbudz przed tob oraz przyprawi o przeraenie wszelki lud, do ktrego przyjdziesz.
Sprawi, e bd ucieka przed tob wszyscy twoi nieprzyjaciele.

Rabbi Yitzhak Ginsburg owiadczy, musimy poj to, e krew ydowska i krew goja nie s tym
samym. (NY Times, 6 czerwiec, 1989, str.5).

goy lub goyim liczba mnoga to ydowskie obraliwe okrelenia na Czowieka / Ludzi
[SdDs 57]
;
rdze goeti jest sowem oznaczajcym Diabe. Szatan jest Bogiem Ludzi i naszym Prawdziwym
Bogiem Stwrc. Szatan w hebrajskim znaczy wrg.

JEHOWA ROZKAZUJE MASOWE MORDERSTWA TYSICY GOJW:

Wj 32:
27 I rzek do nich: <<Tak mwi Pan, Bg Izraela: Kady z was niech przypasze miecz do boku.
Przejdcie tam i z powrotem od jednej bramy w obozie do drugiej i zabijcie: kto swego brata, kto
swego przyjaciela, kto swego krewnego>>.
28 Synowie Lewiego uczynili wedug rozkazu Mojesza, i zabito w tym dniu okoo trzech tysicy
mw.

JEHOWA ROZKAZUJE SWOIM LUDZIOM ZAMORDOWANIE JESZCZE WIKSZEJ
LICZBY GOJW:

Kp 27:
7 Bdziecie ciga nieprzyjaci, a oni upadn od miecza przed wami,
302
8 tak, e piciu waszych bdzie ciga ca setk, a setka waszych dziesi tysicy
[nieprzyjaci]. Wasi wrogowie upadn od miecza przed wami.

Profesor Ehud Sprinzak z uniwersytetu w Jeruzalem opisuje filozofi Kahane i Goldsteina w sposb
nastpujcy: wierz, e wol Boga jest popenianie zbrodni przeciwko gojom, co jest hebrajskim
okreleniem nie-yda. (NY Daily News, 26 luty, 1994, s. 5).

WICEJ MASOWYCH MORDERSTW KANAANITW:

Lb 21:3 I wysucha Pan gosu Izraela i wyda w ich rce Kananejczykw. [Izraelici] oboyli kltwa ich
oraz ich miasta. Std miejscowo ta otrzymaa nazw Chorma.

KANIBALIZM JEDZENIE MARTWYCH GOJW:

Lb 23:24
Patrz, oto nard jak wstajca lwica,
na podobiestwo lwa on si podnosi,
i nie pooy si, a pore sw zdobycz
i krew zabitych wypije>>.

LUDOBJSTWO MADIANITW (GOJW)

Lb 25:
16 Wtedy rzek Pan do Mojesza:
17 <<Jak z wrogiem obchod si z Madianitami i wyniszcz ich,

Lb 31:7 Wedug rozkazu, jaki otrzyma Mojesz od Pana, wyruszyli przeciw Madianitom i pozabijali
wszystkich mczyzn.

CYTAT Z YDOWSKIEGO TALMUDU:
18. Tosefta. Aboda Zara B, 5: Jeli goj zabije goja lub yda, jest on winny; jeli yd zabije goja NIE jest
winny.

Lb 31:8 Zabili rwnie krlw madianickich. Oprcz tych, ktrzy zginli [w walce]: Ewi, Rekem, Sur,
Chur i Reba razem piciu krlw madianickich. Mieczem zabili rwnie Balaama, syna Beora.

CYTATY Z YDOWSKIEGO TALMUDU:

Yebhamoth 11b: Kontakt pciowy z ma dziewczynk jest dozwolony, jeli ma ona ponad trzy lata
Nidrash Talpioth, str. 225-L: Jehowa stworzy nie-yda w ludzkiej formie by yd nie musia by
obsugiwany przez besti. Nie-yd jest zatem zwierzciem w ludzkiej formie, skazanym na suenie
ydowi dzie i noc.

ZNIEWALANIE KOBIET I DZIECI GOJW:

Lb 31:
9 Nastpnie uprowadzili w niewol kobiety i dzieci madianickie oraz zagarnli jako up wszystko
ich bydo, stada i cay majtek.
10 Spalili wszystkie miasta, ktre tamci zamieszkiwali, i wszystkie obozowiska namiotw.
11 Zabrawszy nastpnie ca zdobycz, cay up zoony z ludzi i zwierzt,

CYTAT Z YDOWSKIEGO TALMUDU:
Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 248: Wszystkie wasnoci innych nacji nale do Narodu
ydowskiego, ktry jest przeto upowaniony do ich przejcia bez adnych skrupuw.

303
WICEJ MASOWYCH MORSERSTW I LUDOBJSTW NA GOJACH. PRZEJCIE WASNOCI
GOJW JEST RACYM PRZYKADEM TEGO, CO ZOSTAO WYRZDZONE
WSPCZESNEJ PALESTYNIE (POCHODZCEJ OD FILISTYCZYKW) PRZEZ BANDYCKI
IZRAEL.

Pwt 2:
20 Rwnie t ziemi zamieszkiwali poprzednio Refaici, ktrych Ammonici nazywali
Zamzummitami.
21 Nard to wielki, liczny i wysoki jak Anakici. Wytraci ich Pan przed Ammonitami, ktrzy ich
wypdzili i osiedlili si na ich miejscu.
22 Tak te uczyni mieszkajcym w Seirze synom Ezawa, wytracajc przed nimi Chorytw,
ktrych oni wypdzili, i sami mieszkaj na ich miejscu a do tego czasu.
23 W ten sposb i Chiwwitw, zamieszkujcych miejscowoci a do Gazy, wytracili Kaftoryci,
ktrzy przybyli z Kaftor, by si na ich miejscu osiedli.

CYTAT Z YDOWSKIEGO TALMUDU:
Hikkoth Akum X1: Nie okazuj litoci Gojom.

Pwt 2:
30 Lecz Sichon, krl Cheszbonu, nie zgodzi si na nasze przejcie obok niego, gdy Pan, Twj
Bg, uczyni nieustpliwym jego ducha i twardym jego serce, aby go aby go odda w twe rce, jak
to jest dzisiaj.
31 Wtedy tak rzek mi Pan: <<Patrz, zaczem oddawa na twj up Sichona i jego ziemi. Zacznij
zajmowa, bierz w posiadanie jego kraj!>>
32 I wyszed przeciw nam Sichon i cay nard jego na wojn do Jahsy.
33 Pan, Bg nasz, wyda go nam i pobilimy jego samego, synw jego i cay jego lud.
34 W tym czasie zdobylimy wszystkie jego miasta i kltw oboylimy kade miasto, mczyzn,
kobiety i dzieci, nie oszczdzajc niczego

CYTAT Z YDOWSKIEGO TALMUDU:
Seph. Jp., 92, 1: Bg da ydom wadz nad posiadociami oraz krwi wszystkich nacji.

Pwt 2:35 oprcz zwierzt, ktremy sobie pobrali, i upu z miast przez nas zajtych.

CYTAT Z YDOWSKIEGO TALMUDU:
Sanhedryn 57a. Kiedy yd morduje Goja, nie bdzie kary mierci. Co yd kradnie od Goja, moe
zachowa.
Baba Kamma 37b. Goje s poza ochron prawa i Bg wyda ich pienidze Izraelowi.

Pwt 2:
36 Od Aroeru, lecego na brzegu potoku Arnon, i od miasta, ktre jest w dolinie, a do Gileadu
nie byo dla nas grodu niedostpnego: wszystkie nam da Pan, Bg nasz.
37 Ale od kraju synw Ammona nie zbliye si ani do okolicy potoku Jabbok, ani do miast w
grach, ani do adnego miejsca, do ktrego zabroni ci i Pan, Bg nasz.

CHETYCI, GIRGASZYCI, AMORYCI, KANANEJCZYCY, PERYZZYCI, CHWWICI, JEBUSYCI
WSZYSCY S GOJAMI.

Pwt 7:
1 Gdy Pan, Bg twj, wyprowadzi ci do ziemi, do ktrej idziesz, aby j posi, usunie liczne
narody przed tob: Chetytw, Girgaszytw, Amorytw, Kananejczykw, Peryzzytw, Chiwwitw
i Jebusytw: siedem narodw liczniejszych i potniejszych od ciebie.
2 Pan, Bg twj, odda je tobie, a ty je wytpisz, oboysz je kltw, nie zawrzesz z nimi
przymierza i nie okaesz im litoci.
3 Nie bdziesz z nimi zawiera maestw: ich synowi nie oddasz za maonk swej crki ani nie
wemiesz od nich crki dla swojego syna,
304
4 gdy odwiodaby twojego syna ode Mnie, by suy bogom obcym. Wwczas rozpaliby si
gniew Pana na was, i prdko by was zniszczy.

OTO JAK YDZI JAWNIE NISZCZ BOGW GOJW

Pwt 7:
5 Ale tak im macie uczyni: otarze ich zburzy, ich stele poamcie, szery wytniecie, a posgi
spalicie ogniem.
6 Ty bowiem jeste narodem powiconym Panu, Bogu twojemu. Ciebie wybra Pan, Bg twj,
by spord wszystkich narodw, ktre s na powierzchni ziemi, by ludem bdcym Jego
szczegln wasnoci.

Pwt 7:
21 Nie dryj wic przed nimi, bo Pan, Bg twj, jest pord ciebie, Bg wielki i grony.
22 Z wolna i po trosze wypdzi Pan, Bg twj, te narody sprzed twych oczu. Nie bdziesz mg
ich prdko wytpi, aby dzikie zwierzta nie rozmnoyy si dokoa ciebie.
23 Pan, Bg twj, wyda je tobie, przerazi je ogromnym zamieszaniem, a wygin do szcztu.
24 Krlw ich wyda w twe rce, aby wygubi ich imi spod nieba. Nikt si z nich nie ostoi przed
tob, a ich wytpisz.

GOJE ZOSTALI ZINDOKTRYNOWANI YDOWSKIMI KAMSTWAMI. ZOSTALIMY ODCICI
OD NASZYCH BOGW ORAZ NASZEJ KULTURY. ZOSTAY ONE ZASTPIONE FIKCYJNYMI
YDOWSKIMI POSTACIAMI, BY GOJE MOGLI JE NIEWOLNICZO CZCI, A TO Z KOLEI
STWORZYO POTNE PODPROGOWE POCZENIE. TE ORAZ INNE RZECZY
ODPOWIADAJ ZA WOJNY, JAKIE GOJE TOCZ DLA YDW, NIE MYLC NAWET CO
TAK NAPRAWD ROBI. TO, CO DZIEJE SI W IRAKU JEST TEGO DOSKONAYM
PRZYKADEM.

Pwt 7:
25 Posgi ich bogw spalisz, nie bdziesz poda srebra ani zota, jakie jest na nich, i nie
wemiesz go dla siebie, aby ci to nie uwikao, gdy Pan, Bg twj, si tym brzydzi.
26 Nic obrzydego nie wprowadzisz do twego domu, gdy byby przedmiotem kltwy jak ono.
Bdziesz uwaa to za rzecz wstrtn, obrzydzisz to sobie, jest to bowiem oboone kltw.

Pwt 12:
27 Caopalenia miso i krew zoysz na otarzu Pana, Boga swego: krew ertw wylejesz na
otarzu Pana, Boga swego, a miso spoyjesz.
28 Pilnie suchaj i strze tego wszystkiego, co ja ci dzi nakazuj, aby dobrze byo tobie i twemu
potomstwu na wieki za to, e bdziesz czyni to, co dobre i prawe w oczach Pana, Boga Twego.
29 Gdy Pan, Bg twj, wytpi przed tob narody, ktre ty idziesz wydziedziczy, gdy je
wydziedziczysz i zamieszkasz w ich ziemi,
30 strze si, by nie da si skusi do pjcia w ich lady. A po ich wytpieniu by nie szuka
ich bogw, mwic <<Jak to narody suyy swym bogom, tak te i ja bd postpowa>>.

Wj 25:
4 Spisa wic Mojesz wszystkie sowa Pana. Nazajutrz wczenie rano zbudowa otarz u stp
gry i postawi dwanacie stel, stosownie do liczby dwunastu pokole Izraela.
5 Potem poleci modziecom izraelskim zoy Panu ofiar caopaln i ofiar biesiadn z
cielcw.
6 Mojesz za wzi poow krwi i wyla j do czar, a drug poow krwi skropi otarz.
7 Wtedy wzi Ksig Przymierza i czyta j gono ludowi. I owiadczyli: <<Wszystko, co
powiedzia Pan, uczynimy i bdziemy posuszni>>.
8 Mojesz wzi krew i pokropi ni lud, mwic: <<Oto krew przymierza, ktre Pan zawar z
wami na podstawie wszystkich tych sw>>.

Wicej instrukcji od Jehowy o krwawych ofiarach:
305

Wj 23:18 Nie bdziesz skada krwi mojej ofiary z chlebem kwaszonym I nie bdziesz przechowywa do
rana tuszczu mojej witecznej ofiary.

Wj 29:
10 Potem zaprowadzisz modego cielca przed Namiot Spotkania, i poo Aarona i jego rce na
gowie cielca.
11 I zabijesz go przy wejciu do Namiotu Spotkania.
12 Wziwszy za nieco krwi tego cielca, namacisz palcem wskazujcym rogi otarza , a reszt
krwi wylejesz u podstawy otarza.
13 A pozbierawszy tuszcz, ktry pokrywa wntrznoci, i pat tuszczu, ktry jest na wtrobie, i
obie nerki, i tuszcz ktry jest na nich, palisz to na otarzu.
14 Lecz miso cielca i jego skr, i mierzw spalisz poza obozem. Jest to ofiara za grzech.
15 Wemiesz nastpnie pierwszego barana, i poo Aarona i synowie jego rce na gowie tego
barana.
16 I zabijesz potem tego barana, a wziwszy nieco jego krwi pokropisz otarz dokoa.
17 I podzielisz barana na czci, i obmywszy wntrznoci jego i nogi pooysz je na innych jego
czciach i na gowie
18 I spalisz caego tego barana na otarzu. Jest to ofiara caopalenia dla Pana, mia wo, ofiara
spalania dla Pana.
19 A potem wemiesz drugiego barana, Aaron za i jego synowie wo rce na jego gow.
20 I zabijesz barana, a wziwszy nieco jego krwi namacisz ni wierzch prawego ucha Aarona i
wierzch prawego ucha jego synw i due palce ich prawej rki i nogi, i pokropisz krwi otarz
dookoa.
21 I wemiesz nieco krwi, ktra jest na otarzu, i oleju do namaszczania , i pokropisz Aarona i
jego szaty, jego synw i ich szaty, aby by powicony razem ze swymi szatami, a z nim take
jego synowie i szaty jego synw.
22 I wemiesz z barana jego tuszcz i ogon, i tuszcz pokrywajcy wntrznoci, i pat tuszczu
ktry jest na wtrobie, i obie nerki, i tuszcz, ktry jest na nich, i prawe udo, bo to jest baran
[ofiarny] wywicenia.
23 [Wemiesz] te bochen chleba i placek [przyrzdzony] na oliwie i podpomyk z kosza
przanikw, ktre s przed Panem.
24 Wszystko to pooysz na donie Aarona i na donie jego synw, i wykonasz gest koysania
przed Panem.
25 Wemiesz to potem z ich rak i spalisz na otarzu nad caopaleniem jak mi wo przed Panem.
Jest to ofiara spalania dla Pana.
26 I wemiesz mostek z piersi barana ofiarowanego na wywicenie Aarona, i wykonasz nim gest
koysania, i przypadnie on tobie w udziale.
27 I jako rzecz wit oddzielisz mostek koysany i opatk podnoszon, i to, co byo koysane, i
co byo podnoszone z barana jako ofiary wywicenia oraz co si naley Aaronowi i co si naley
jego synom.
28 Ma to przypa w udziale Aaronowi i jego synom po wieczne czasy jako naleno od
Izraelitw. Jest to bowiem ofiara podniesienia, a ofiara podniesienia naley si im od Izraelitw z
ofiar biesiadnych, jako unoszona z nich dla Pana.
29 A szaty wite Aarona bd oddane po nim jego synom, i bd w nie ubrani, gdy bd
namaszczeni wprowadzani w czynnoci kapaskie.
30 Przez siedem dni bdzie je wdziewa ten z jego synw, ktry zostanie po nim kapanem i
bdzie wchodzi do Namiotu Spotkania, aby peni sub w witym przybytku..
31 Wemiesz te barana [z ofiary] wywicenia i ugotujesz jego miso w miejscu powiconym."

Kp 1:
1 Pan wezwa Mojesza i tak powiedzia do niego z Namiotu Spotkania:
2 <<Mw do Izraelitw i powiedz im: Jeli kto z was zechce zoy dar z bydlt dla Pana, niech
zoy go albo z cielcw, albo z mniejszego byda.
3 Jeeli chcecie zoy na ofiar caopaln dar z byda, niech wemie samca bez skazy i
przyprowadzi go przed wejcie do Namiotu Spotkania, aby Pan przyj go askawie.
306
4 Pooy rk na gowie ertwy, aby bya przyjta jako przebaganie za niego.
5 Potem zabije modego cielca przed Panem, a kapani, synowe Aarona, ofiaruj krew, to jest po
kropi ni dokoa otarz stojcy przed wejciem do Namiotu Spotkania.
6 Nastpne obedrze ertw ze skry i podzieli j na czci.
7 Kapani, synowie Aarona, przynios ogie na otarz i uo drwa na ogniu.
8 Potem kapani, synowie Aarona, uo czci wraz z gow i tuszczem na drwach lecych na
ogniu na otarzu.
9 Wntrznoci i nogi zwierzcia bd obmyte wod. Kapan zmiesza to wszystko w dym na
otarzu. To jest caopalenie, ofiara spalania, mia wo dla Pana.
10 Jeeli za kto chce zoy na ofiar caopaln dar z trzody, z barankw lub koziokw, niech
wemie samca bez skazy.
11 Bdzie on zabity po pnocnej stronie otarza, przed Panem, a kapani, synowie Aarona,
pokropi krwi Jego otarz dokoa.
12 Potem podziel go na czci. Kapan uoy je wraz z gow i tuszczem na drwach lecych na
ogniu, na otarzu.
13 Wntrznoci i nogi zwierzcia bd obmyte wod. Kapan zoy w ofierze to wszystko i
zamieni w dym na otarzu. To jest caopalenie, ofiara spalana, mia wo dla Pana.
14 A jeeli kto chce zoy w darze ptaka jako caopalenie dla Pana, niech zoy w darze
synogarlic lub modego gobia.
15 Kapan przyniesie go do otarza, zamie mu gwk i zamieni go w dym na otarzu. Krew jego
wycinie na cian otarza.
16 Potem oddzieli wole jego wraz z pirami i wyrzuci je na popielisko, na wschd od otarza.
17 Nastpnie kapan naderwie jego skrzyda, jednak nie oddzielajc ich cakowicie, i zamieni w
dym na otarzu, na drwach lecych na ogniu. To jest caopalenie, ofiara spalana, mia wo dla
Pana.

Kp 7:
1 Oto prawo odnoszce si do ofiary zadouczynienia: jest ona rzecz bardzo wit.
2 Na tym samym miejscu, na ktrym bd zabija ofiar caopaln, bd take zabija ofiar
zadouczynienia. Krew jej wylej dokoa otarza,
3 ale cay jej tuszcz bdzie zoony w ofierze: ogon, tuszcz, ktry okrywa wntrznoci,
4 obie nerki i tuszcz, ktry jest na nich, ktry siga a do ldwi, a take pat tuszczu na wtrobie
przy nerkach bdzie oddzielony.
5 Kapan zamieni to wszystko w dym na otarzu jako ofiar spalania dla Pana. To jest ofiara
zadouczynienia.

Kapaska 7:14 Z kadego rodzaju darw ofiarnych bdzie odczony jeden jako dar szczeglny dla
Pana. Otrzyma go kapan, ktry pokropi krwi ofiary biesiadnej.

PAN POTRZEBUJE KADEJ KROPLI KRWI Z KRWAWEJ OFIARY:

Kapaska 7:27 Ktokolwiek spoywa jakkolwiek krew, bdzie wykluczony spord swego ludu>>.

POTRZEBA WICEJ KRWAWYCH OFIAR, EBY USUN KLTW TRDU, KTR
JEHOWA ZESA:

Kp 14:34 <<Kiedy wejdziecie do ziemi Kanaan, ktr daj wam w posiadanie, i jeeli pozwol
wystpi pladze trdu na jakim domu nalecym do was,

Kp 14:
49 Aby oczyci dom, kapan wemie dwa ptaki, kawaek drzewa cedrowego, nitki karmazynowe
i hizop.
50 Zabije jednego ptaka nad naczyniem glinianym, ponad wod yw.
51 Potem wemie kawaek drzewa cedrowego, hizop, nitki karmazynowe i ptaka ywego, umoczy
je we krwi ptaka zabitego i w wodzie ywej, i pokropi dom siedem razy.
307
52 W ten sposb oczyci dom krwi ptaka, wod yw, drzewem cedrowym, hizopem i nitkami
karmazynowymi.
53 Ptaka za ywego wypuki poza miasto, na pole. W ten sposb dokona przebagania zadom i
bdzie on czysty.
54 To jest prawo odnoszce si do wszelkiej plagi trdu i grzybicy,
55 trdu ubrania i domu,
56 nabrzmienia, wysypki i biaej plamy,
57 aby pouczy, kiedy co jest czyste, a kiedy nieczyste. To jest prawo odnoszce si do trdu>>.

Wicej przykadw ydowskich ofiar dla Jehowy:
Kapaska 8:14-32
Kapaska 8:1-24
Kapaska 14:1-5
Kapaska 14:12-28
Kapaska 23:12-21
Liczb 19:1-7
*SZATAN NIGDY NIKOGO NIE ZAMORDOWA!
Fragmenty pochodz z Biblii Tysiclecia.

Satanistyczne medytacje

Wzmacnianie si duchowo i rozwijanie naszej duszy jest podstaw i celem Satanizmu. Aby energia
duchowa moga pyn, musicie by wolni. Hatha joga dziaa poprzez seri rozcigni aby rozluni
ciao i nada krgosupowi gitkoci eby W Szatana mg si wznie. Kluczem jest wyzwolenie si z
ptw. Gdy zaczyna si program medytacji energia duchowa zaczyna pyn. Wszystko to dziaa w celu
usunicia z czakr oraz ze 144 tys nadi duszy przeszych blokad w umyle, psychicznych problemw i
bolesnych dowiadcze. Problemy te mog si rozciga na wiele wciele. Nasze wspomnienia oraz
yciowe dowiadczenia [wliczajc te z przeszoci] s gromadzone w czakrach, a kade z nich znajduje
si w czakrze, ktra za dane dowiadczenie odpowiada.

Jak ju wspomniaam w moim ostatnim kazaniu, pierwsza czakra do ktrej duchowa energia wa wspina
si po opuszczeniu czakry podstawy to czakra seksualna, vel .druga, vel. sakralna. Poprzez stwarzanie
sobie ogranicze, zahamowa, obwiniania si i oglnie formowanie negatywnego nastawienia wzgldem
seksualnoci, dana osoba wizi energi w czakrze podstawy, uniemoliwiajc jej krenie a tym samym
utrzymujc ofiar uwizion.

Medytacje mog wydoby na wiato dzienne gniew, niecodzienne uczucia, emocje, wizje,
dowiadczenia, problemy psychiczne i emocjonalne, blokady itp. aby kada osoba moga je zaakceptowa
i upora si z nimi. To etap oczyszczania. Zaakceptujcie si takimi jacy jestecie a take wasze uczucia,
emocje, nastawienia do rnych spraw bez ich tamszenia bd potpiania. Po prostu odpucie i bdcie
wolni {1}. Im bardziej prbuje si co stumi, tym bardziej to co, cokolwiek by to nie byo, bdzie was
psychologicznie drczy a w kocu nagromadzona energia zostanie uwolniona w sposb nie tylko nie
kontrolowany, ale te ohydnie wypaczony.

I jak ju w kko pisaam nie ma adnych specjalnych diet, sposobw ycia, czy stylw ycia
wymaganych do osignicia postpw w jodze i zebrania maksymalnych korzyci z wicze nad
kundalini. Wszystko czego potrzebujecie to bycie sob i samo-akceptacji. W postpie duchowym oraz
wzniesieniu wa orgazmy s bardzo wane.

Prowadz prost drog bez objawionej ksigi;
- Szatan, Al-Jilwah

Ostatnimi czasy wielu ludzi przychodzi do Szatana bezporednio po tym, jak odrzucili chrzecijastwo,
gdy dopiero teraz zdali sobie spraw, e byli zwodzeni i okamywani. To moe by nie lada wstrzs w
wielu dziedzinach. Ja miaam 15-letni bufor gdy zanim przyszam do Szatana byam ateistk. Poprzez
308
ateizm pozbyam si paru zahamowa ktre wyksztacio we mnie chrzecijaskie wychowanie. Gdy
pozbdziemy si tych blokad psychicznych nasz umys staje si wolny. Mona myle za siebie, widzie
rzeczy swoimi oczami, a nie tak jak INNI CHC abymy je postrzegali. To cz iluminacji, a take
duchowego owiecenia. Szatan jest wyzwolicielem ludzkoci.

Dla nowych ktrzy przychodz do Szatana bezporednio po chrzecijastwie, wiedzcie, e zasady
chrzecijaskie o Nim s nie do zastosowania. Musicie doj do etapu w ktrym bdziecie mogli myle
poza schematami, czyli przeciwnie do tego jak robi to wikszo tych, ktrzy zostali na to
indoktrynowani i zaprogramowani. Sprawdza si to zwaszcza w kwestii tzw. dobra i za {2} . Co do
powyszego cytatu, Szatan kieruje nami bez jakiejkolwiek witej ksigi. To ley w uleczeniu naszej
duszy i uwalnianiu si od rodka. Wasz wyszy umys wie co jest dla was suszne i dobre. Z winy tych
zowrogich programw, czyli chrzecijastwa, islamu i innego ohydztwa, ludzie jako cao zostali
odcici od wyszego umysu.

Gdy ju W Szatana zacznie pyn w nas od rodka, nasze dusze zaczynaj harmonijnie wspgra z
naszym yciem na lepsze, zamiast przeciw nam. Aby prawdziwe zrozumie Satanizm, trzeba by
wolnym, mie wolny umys, nie skrpowanego ducha, i przesta by ptanym przez to, jak i czym
indoktrynowano nas abymy myleli i wierzyli. Im bardziej wolni jestemy jako cao fizycznie i
duchowo, tym wicej moe pyn w nas wowej energii, ktra dalej nas wzmacnia i owieca.
------------------------------------------------------
{1} a bardziej dobitnie; nie chodzi tu o biern akceptacj. Przyznajcie, e dana sprawa czy problem
istniej, a bdzie wam atwiej z nim walczy i go pokona

{2} spostrzeenie odnonie tego dualizmu; zobaczcie na schematyczno scenariuszy filmw, albo
jeszcze gorzej kreskwek, seriali w ktrych wystpuje ten naiwny podzia na dobro i zo; zawsze jest
ten dobry ktry przez chwil cierpi katusze tylko po to, aby ten zy po chwili triumfu mg pa.
Ogldajce to dzieci - i nie tylko - s tym samym programowane na to, aby wierzy w dobro poprzez
cierpienie jakie zadaje im kto, kto ma si, a uywanie siy wg ydostwa jest ze. Jeli poszukacie, to
dostrzeenie ten schemat, ktry naturalnie ma utrwali archetyp nazarejczyka. Tym czasem w Satanizmie
chodzi o jedno dwch przeciwstawnych biegunw; por. Bafomet, Echnaton, Hermafrodyta, itp.

Satanizm i zwierzta

Gdy nasza dusza jest wystarczajco otwarta, moemy wyranie dostrzec, e zwierzta posiadaj du
wiadomo, s bardzo wraliwe, maj emocje tak jak my, jak my czuj bl tak fizyczny jak i
emocjonalny. Mog sta si samotne, przej zaamanie, ba si, by zagniewane tak jak ludzie.
Zwierzta potrzebuj towarzystwa i mioci. Nawet may chomik ma to wszystko.

Zwierzta maj dusz. Dusze zwierzt maj czakry i nadi, tak jak my. Wykres czakr:
http://www.thehealingpoweroflight.com/Animal_Chakra_Charts.html
[powyszy link suy jedynie do zaprezentowania dokadnej ilustracji zwierzcych czakr i nic ponad to]

Zwierzta s take wyjtkowe dla wielu Demonw. Koty dla Haagenti vel egipskiej Bogini Bastet. Lilith
pokazaa mi niektre z Jej domowych kotw. S bardzo niezwyke i przepikne. Sowy take s Jej
powicone. Psy Anubisowi. We, pawie, kozy i kruki to symbole Szatana.

Zwierzta hodowane na jedzenie, jak np. drb, winie czy bydo powinny by chowane i traktowane po
ludzku, a zadana im mier szybka i bezbolesna {1}. Zwierzta powinny by zawsze traktowane z
szacunkiem, trosk i rozwag, gdy s one w Satanizmie wite. W moim mniemaniu rozumiem, e
zwierzta udomowione jak np. psy, koty, konie, kury, kozy, osy itp. zostay sprowadzone z innych planet
tysice lat temu przez Demony, uczyy ludzi rolnictwa, nauki i wiele, wiele wicej.

Koty w staroytnym Egipcie otaczano wyjtkow czci. Wiele z nich, podobnie jak ludzi na pochwku
mumifikowano. Stworzenia te dano nam jako podarunek, wraz z paroma zboami uprawnymi i wiele
wicej. Lecz niestety, wrg pracowa nieustannie nad tym, aby okrutnie te dary wykorzysta, zniszczy
309
natur, Ziemi, zanieczyci planet do punktu, w ktrym staaby si wymara. Ludzko jako gatunek
jest na tak zatrwaajco niskim poziomie duchowej ewolucji, e wielu jest na to lepych.
--------------------------------------
{1} jeli ktokolwiek sysza o rytualnym uboju, to wie jakie nieludzkie tortury przechodz zwierzta,
ktre maj by pobogosawione przez rabich maj by koszerne

Satanizm i Sanskryt

Sanskryt jest starszy ni wikszo jzykw, i co bardziej prawdopodobne, najstarszym. Przez ostatnie 10
lat Satanizmu uczyam si w praktyce, poprzez intensywn nauk i dowiadczenia. Duchowa wiedza
Sumeru i Egiptu zostay zaczerpnite z Dalekiego Wschodu, tam gdzie oryginalnie powstaa. Odkryam
imiona wielu naszych Demonw w sanskrycie, wraz z ich odmianami i wiele, wiele wicej. lady prawie
wszystkiego w zachodnim okultyzmie, tak ohydnie wypaczonym, znale mona w rdach z Dalekiego
Wschodu, gdzie zachowa si w postaci znacznie zblionej do oryginau. Chrzecijastwo i hoota
wypaczyy wiele z Dalekowschodnich doktryn itp., lecz nie do takiego stopnia w jakim zrobio to z
zachodnim okultyzmem, czyli katastroficznego.

Dziki moim badaniom jestem take wiadoma twierdze, dotyczcych pocztkw cywilizacji
zaczynajcych si rzekomo w obszarze yznego Pksiyca Mezopotamii i rodkowego Wschodu [ta
zakamana biblia], ktre wykorzystywane s CELOWO do ZMYLENIA wszystkich, szukajcych
PRAWDZIWYCH pocztkw cywilizacji, ktra s wanie Dalekowschodnie [i z ktrych
chrzecijastwo masowo wszystko krado oraz umylnie wypaczao].

Wolno seksualna

ydowskim przedmurzem oraz rdem mocy s programy chrzecijastwa i islamu. ydzi
[ortodoksyjni] na wysokich stanowiskach wiedz o tym. Przez ca dotychczasow histori ydzi uwzili
si na i pracowali niezmordowanie nad tym, aby atakowa, skala i zdegradowa seksualno. Staroytne
Pogaskie [Ludzkie] religie nigdy nie miay problemu z seksualnoci. Zostawiay j sam sobie.

Ich ostatnie szturmy [ostatnie 40 lat] dokonywane byy za pomoc wadzy nad mediami. Kluczem jest
stworzenie w ludziach tylu seksualnych zahamowa ile tylko mog i nie mog a do stopnia, w ktrym
nastpi potny sprzeciw, w wyniku ktrego utracimy wszelk wolno, a na scen wejdzie
wszechpotne chrzecijastwo / komunizm, co bdzie wiecem pogrzebowym rasy ludzkiej. Poprzez
naciskanie na seksualno** [z jednej strony tego wszystkiego, ich programy podszywajce si i udajce
duchowo jak chociaby chrzecijastwo s owadnite czyj seksualnoci i kontrol seksu na
kadym kroku; natomiast z drugiej strony, polityczny aspekt tego ich cholerstwa ydowskiego
komunizmu, take jest optany ciemieniem ludnoci nad ktr sprawuj wadz, por. Chrzecijastwo
i komunizm ydowskie blinita OBA te programy dziaaj przeciwko wolnoci seksualnej oraz aby j
kontrolowa [spjrzcie na artyku poniej, Dla czego chrzecijastwo atakuje seksualno, aby pozna
ku temu powody].

Trzecia Rzesza potajemnie promowaa wolno seksualn, celem czego by powrt do Staroytnych
Pogaskich tradycji, jednoczenie wspierajc take zdrowe, rodzinne rodowisko. Hitler mia domy
publiczne [domy dla prostytutek] dla oficerw SS, a niezamne matki byy tam naleycie szanowane,
wraz z powrotem do staroytnych Pogaskich tradycji. No i kto najgoniej dar o to pysk?? Pierdolone
ydostwo!

Tumienie, negowanie czy gnbienie seksualnoci jest ZAKAZANE. Staroytne religie Pogaskie nie
miay z tym jakichkolwiek problemw. yd nie uzyska swojej mocy i kurczowo si tego trzyma poprzez
bycie gupim. Ludzie go nie docenili, i teraz musimy sono za to paci. KADE Z NAS MUSI O TYM
PAMITA I ZAWSZE BY WIADOMYM TEGO, E YD DZIAA PO OBU STRONACH
STRONACH, KTRE TYLKO Z POZORU SI WYKLUCZAJ.

310
[tu jest wtkowa kontynuacja tego, co zaznaczyem ** powyej - C] Wciskanie tego, co wielu uwaa za
swobod seksualn zbyt daleko, to, co ydzi robi dzi [to nie jest PRAWDZIWA wolno, tylko
brukanie i plugawienie seksu] podug praw natury w kocu spotka si ze sprzeciwem, co jest ich
ostatecznym celem. Kontroluj OBIE te strony. ydostwo ma nadziej na bunt przeciwko ich
chrzecijaskiemu programowi oraz choremu wymysowi jakim jest komunizm. Bezustannie wpychaj
pornografi i tego typu rzeczy nieletnim dzieciom, wykorzystujc podstpnie szkoy [kroczek po kroczku
dwa na przd, jeden w ty]. Jest to prba wywoania silnego sprzeciwu przeciwko przemysowi dla
dorosych oraz seksualnej wolnoci skazujc wszystkich na zaczcie wszystkiego od pocztku z
chrzecijask moralnoci oraz sprzeciw chrzecijaskiej kontroli. To samo robi si z
homoseksualizmem, ktry powinno si pozostawi w spokoju. ycie seksualne danej osoby to jest
wycznie sprawa danej osoby. ydostwo wpycha to aby wywoa brutalny odzew. Po wicej patrzcie na
stron http://gblt.webs.com/index.htm.

Nie rni si to niczym od tego w jaki sposb sprawuj wadz nad systemem prawnym i rzdem. Ich cel
to pozwolenie aby przestpczo wymkna si z pod kontroli eby ludzie bagali o ultra-rygorystyczne
prawa gdzie wszelka wolno przestanie istnie {1}. Psycho-manipulacja polega tu na tym, e ludzie
bd szczliwi mc cakowicie zrzec si swych prawnych swobd oraz praw tylko po to aby
przestpstwo trzymane byo w ryzach. ydzi s mistrzami zwodzenia swych wrogw oraz wpdzania ich
w swoje sida. Wiekami manipulowali Ludmi wcigajc ich w wojny i zmuszajc ich aby pracowali na
swe potpienie [co jest ewidentne w programach chrzecijastwa i islamu].

To samo tyczy si kwestii moralnoci. Utrzymywane w niewiedzy spoeczestwo po raz wtry pada
ofiar chrzecijaskiego programu, tyle e tym razem fundamentalne chrzecijastwo sprawujce
cakowit wadz, idealnie z jednego przepotnego centrum kocielnego jakim jest koci katolicki
KGB REDNIOWIECZA. Oto dla kogo pracuj jezuci. Owi zbrodniarze dziaaj ze stron duchow,
podczas gdy inni z polityczn, A TO WSZYSTKO RZDZONE PRZEZ YDW.
------------------------------------------------------
{1} dla tego prawd jest jedno nie ma sprawiedliwoci, pki sobie jej nie wyegzekwujemy, std naley
by biegym w czarnej magii; w przeciwnym wypadku nadstawiamy drugi policzek, a tym samym
dajemy ydostwu znak, e przygotowujemy si podug ich programu na zniewolenie nas

Dla czego chrzecijastwo atakuje seksualno

Chrzecijaski koci zrobi wszystko, co w swej mocy by stumi i kontrolowa seksualno si
yciow/moc twrcz, ktra wyzwala kundalini, oraz bdc bezporednim zagroeniem dla ich
programu dziaa by zniewoli ludzko.

W chrzecijastwie nie ma nic duchowego. To po prostu narzdzie do usunicia wszelkiej okultystycznej
wiedzy oraz duchowoci. Czyniono to pomylnie poprzez atakowanie drugiej czakry, czakry seksualnej, a
tym samym utrzymujc wa kundalini uwizionego w czakrze podstawy. Aby energia kundalini moga
si wznie, i to bezpiecznie, wszystkie czakry musz by otwarte i wolne. Psychiczne zahamowania
przejawiaj si w czakrach, bdcych kluczowymi skadnikami duszy, i tworz blokady uniemoliwiajce
wzniesienie si oraz krenie duchowej energii tak w 7 gwnych czakrach jak i w 144.000 nadi.

Chrzecijastwo, islam i inne tego typu programy suce zniszczeniu duchowoci zajadle atakuj
seksualno jak tylko mog, czy to heteroseksualnych czy homoseksualnych, itp. Robi wszystko eby
zakorzeni w nas zahamowania, win i wstyd, zamieniajc co piknego oraz wzmacniajcego ducha w
ohydztwo. Garstka, jeli w ogle jakikolwiek chrzecijanin bd muzumanin wiedz czym w
rzeczywistoci jest duchowo. Wszystkie te zowrogie programy zastpiy duchowe pojcia ydowskim
szalbierstwem, ydowskimi miejscami, oraz inne ydowskie archetypy, jak chociaby nazarejczyk jezus.
Owa posta jest od wiekw wykorzystywana jako dywersja i odwrcenie uwagi wyznawcw od dostpu
do prawdziwej duchowoci i pracy nad swymi duszami. Znajcie zatem prawd, zbawiamy nasze wasne
dusze. Jezus to wymylona ydowska posta, ktra jest niczym innym jak hochsztaplerem i
POJCIEM.

311
Kundalini wyswabadza dusz oraz otwiera psychik. Chrzecijaski koci zrobi wszystko, co mg, by
powstrzyma nas od komunikacji z takimi istotami jak Szatan wraz z Jego Demonami, oraz celowo
odci nas wszystkich od jakiejkolwiek wiedzy i mocy. To wszystko trzyma nas w niewiedzy, odcinajc
tym samym od naszego Prawdziwego Boga Stwrcy.

ZNISZCZYMY BOGA
- cytat z Protokow Uczonych Mdrcw Syjonu

Stumienie seksualnoci niszczy rwnowag w czakrze podstawy oraz sakralnej, z ktrych energia
wylewa si do poziomu emocjonalnego. Rozszerza si to na nastpne czakry, a std otrzymujemy kolejne
braki rwnowagi, powodujce strach, win oraz inne emocjonalne i psychologiczne zaburzenia. Kade
pokolenie byo indoktrynowane i przyzwyczajane do postrzegania seksualnoci na judeo-chrzecijasko-
muzumaski sposb. Ci z nas, ktrzy s od tego cakowicie wolni, s nieliczni. Seksualno = ycie,
wyzwolenie oraz duchowy postp. Koci wie o tym, i zabrania ludzkoci dostpu do tej wiedzy przez
wieki.

Kiedy pisz Koci, mam na myli tych na samej grze, a nie pojedynczych ksiy - pedofilii bd
ministrantw. Katolickie kapastwo jest pierwszorzdnym przykadem poziomu indoktrynacji,
ignorancji i gupoty prosto a do lepego posuszestwa. Gwacenie dzieci oraz molestowanie s
gwnym przykadem tego, co si dzieje gdy stumi si potny pocig seksualny, ktry sam w sobie jest
si yciow.

Z powodu wyparcia tej wiedzy, ludzko funkcjonuje na 1/5 do 1/10 swego cakowitego potencjau.
Centra energetyczne pozostaj zamknite i upione, odcinajc wiat od innych wymiarw, blokujc tym
samym duchowy, mentalny, emocjonalny oraz fizyczny potencja, w celu utrzymania wadzy w rkach
paru wybranych.

Wszystko to jest efektem uycia czarnej magii przez tych na grze, magii, ktra bya przekazywana przez
stulecia. Ruch New Age uczy bezradnoci oraz zakazuje uycia czarnej magii by upewni si, e wadza
pozostanie w rkach garstki ludzi, jako e nie mog stumi wiedzy na ten temat w dzisiejszym klimacie
komunikacji strach znw jest wykorzystywany.

Amatorsko praktykujcy magi New Age s take niezrwnowaeni. Staroytni Egipcjanie wiedzieli, e
w celu osignicia mistrzostwa naley by biegym w aspektach magii tak biaej jak i czarnej. Czarna
magia jest stumiona i kontrolowana prze tych nielicznych u wadzy na grze, ktrzy dowolnie z niej
korzystaj. Przecitna osoba jest tego nie tyko nie wiadoma, ale take wobec niej bezbronna.

Oczernianie i wyczenie kobiet w religiach Prawej Rki take ma swj specyficzny cel. Jak powiedzia
Toth, wszystko idzie w parze, jeli chodzi o rwnowag harmoni. Dwa jest si twrcz. eska energia
w nas wszystkich zawiera podwiadomo oraz dusz. eski aspekt czy nas z wyszymi wymiarami
umysu w rwnowadze z msk, logiczn poow mzgu. Te dwie pkule powinny idealnie dziaa
razem w harmonii. Energia kundalini to eska cz duszy. Poprzez atakowanie i oczernianie kobiet,
dziaania takie dalej podprogowo t energi tamsz.

Stumienie tej eskiej energii jest kluczowe dla porzdku dziaa wroga. Kiedy ju eska energia
zostanie stumiona, intuicja i wysza wiadomo zostaj wyczone oraz zdominowane przez
wiadomo nisz. Centra energetyczne poniej czakry serca, ktra stanowi cznik oraz punkt
wyczenia siedmiu czakr, pozostaj odcite, co powoduje powany brak rwnowagi. Koci i jego
sprawujce wadz kohorty doskonale zdaj sobie spraw z braku rwnowagi, ktry powstaje poprzez
odcicie eskiej energii. Wszystkie czakry musz dziaa razem.

To, co dziej si potem to cakowita utrata bardzo potrzebnego zmysu, zwanego take szstym
zmysem. Ludzko jest duchowo lepa a przez to staa si ofiar. Oto prawdziwy cel istnienia
chrzecijaskiego kocioa, przygotowanie Ludzi na bycie ignorantami i bezwzgldnymi niewolnikami,
niezdolnymi do walki przeciwko swym oprawcom, swoim ydowskim panom [stan komunistyczny]. Na
przykad, gdy ydowski adept rzuca kltw, Ludzka ofiara ktra bya indoktrynowana kamstwem
312
chrzecijastwa jest bezradna i poddaje si jej. Nie jest w stanie dostrzec jak nadchodzi, nie wspominajc
ju o byciu wiadom. W taki oto sposb ydzi stali si Bogiem {1}.

Cytat z ydowskiego Talmudu:
Simeon Haddarsen, fol 56-D: Gdy Mesjasz przyjdzie, kady yd bdzie mia 2800 niewolnikw.
----------------------------------------------------------------
{1} jest to BARDZO wany fragment, poniewa pokazuje DLA CZEGO chrzecijanie s lepi na te
wszystkie nielogiczne i absurdalne rzeczy jakie mylca racjonalnie osoba moe poj; to wanie ta
kltwa blokuje logik

Parali senny

Wanie usunam jakiego idiot tego ranka; prbowa porednio wcisn chrzecijaski brud do
gwnej e-grupy JoS za pomoc taktyki strachu. Miao to zwizek z paraliem sennym

Niektrzy dowiadczaj owego paraliu. Z tego co wiem, w mzgu istnieje pewna substancja chemiczna
ktra jest wydzielana aby dana osoba nie wstawaa i nie poruszaa si, jak to czyni lunatycy.
Lunatykowanie jest bardzo niebezpieczne, gdy mona dozna zranie a nawet zgin. Gdyby ta
substancja nie bya wydzielana, chodzilibymy we nie, wystawiajc si tym samym na
niebezpieczestwo.

DOBRA, jestem przearta chrzecijaskimi DUPKAMI ktrzy zrobi WSZYSTKO co mog, eby
wepchn swj zakamany program, uywajc przy tym najczciej strachu w celu zmuszenia osb
sabych do zaakceptowania ich zowieszczego programu. Przykrym i nieszczliwym faktem jest to, e
ludzie maj podwiadome lki wzgldem Szatana i Demonw. Niestety, te nieuwiadomione lki oraz
tumione emocje wyjd na wiato dzienne gdy obudzimy si w rodku nocy, jakiekolwiek by one nie
byy.

Wikszo tego chamu pochodzi z okultyzmu zachodniego [ktrego wikszo jest wypaczonymi
naukami i doktrynami podkrelajcymi ydowski brud]. Zaledwie garstka ludzi wie czym jest Satanizm.
Powiem wam ze 100% pewnoci, e SATANIZM TO ADNE STRASZYDA, GHULE, CIEMNO,
ZO, OPTANIA, LUB INNE, TYM PODOBNE ABSURDALNE BREDNIE KTRYMI WRG
CHCE NAPENI WASZ UMYS W CELU ODSTRASZENIA WAS OD NIEGO!

Satanizm jest ciek cik, lecz ci z nas ktrzy wytrwaj w nauce, medytacjach, oraz duchowej pracy
nad sob bd nagrodzeni zdolnoci WIDZENIA prawdy wasnymi oczami, i wiele, wiele wicej.
Satanizm NIE JEST tym, co chrzecijastwo twierdzi, ani te nie jest tym, co mwi zachodni okultyzm,
czy te najbardziej pode z podych, islam, e nie wspomn o najgorszym faworyzujcych swoj ras
ydach, ktrzy ogosili si Bogiem DYKTUJCYM nam, Ludziom, co po prawdzie jest rdem
wszystkich tych kamstw. ydzi to mistrzowie kamstw.

Parali senny nie ma nic wsplnego z Demonami. Faktem jest e ludzie miewaj halucynacje bdc na
pograniczu snu i jawy, poniewa mzg nie jest do koca przebudzony. Zanim zaczniecie oskara
Demony o takie rzeczy, lub co najgorsze wierzy zakamanym chrzecijaskim bezmzgim dupkom,
ktrzy posun si do WSZYSTKIEGO [masowych mordw, ludobjstwa, bestialskich tortur, wojen,
pobi, brutalnych zmusze grobami, i gorzej] abycie zaakceptowali ich zabjczy program kamstw,
ktry prowadzi was do PRAWDZIWEGO potpienia, przeprowadcie prosz na wasn rk naukowe i
zakrojone na szerok skal dochodzenie o tym zaburzeniu.
Wicej on tym tutaj: [ang]
http://www.stanford.edu/~dement/paralysis.html

Duchowe alegorie

Kcenie si o to ktry Bg jest ktrym w danym panteonie itp. jest bezcelowe. To, natomiast co si
RZECZYWICIE liczy to wiedza o tym, e legendy o Nich w prawie wszystkich Pogaskich panteonach
313
to w rzeczywistoci potne duchowe alegorie. Co do sowa Diabe, to aspekt Devi, pochodzcy z
sanskrytu. Diabe to ADEN obelywy tytu. Chrzecijastwo, islam i oczywicie judaizm splugawiy
to, jak z reszt wszystko co okultystyczne w swym bezporednim ataku na duchowo; aby j usun i
wymaza z pamici, co jest ich jedynym celem istnienia.

Dewi jest tosama z akti, eskim aspektem boskoci[wasne tumaczenie C]
-Wikipedia, artyku o 'Devi'
http://en.wikipedia.org/wiki/Devi

Nie chodzi tu naturalnie o kobiet w sensie pci, lecz esk cz mzgu. eski aspekt duszy od zarania
dziejw symbolizowany by przez wa. W od zawsze jest i by zwierzciem Szatana. W to energia
kundalini ktra spoczywa w nas, a gdy si wzniesie, pobudza tak esk jak i msk cz mzgu i duszy
abymy mogli korzysta z niego w 100% a nie tylko 5-10% jak to robi obecne spoeczestwo.

iwa i akti to mskie i eskie aspekty duszy. Jak ju wielokrotnie pisaam, hermafrodyta, jak
chociaby egipski Echnaton, to ALEGORIA zjednoczenia mskiego i eskiego aspektu duszy, aby obie
pkule mogy pracowa jednoczenie zamiast osobno. Gdy tak si dzieje dziki wzniesieniu wa
kundalini, dana osoba przebstwia si, gdy wykorzystuje 100% zdolnoci mzgu.

Sia w Szatanie

Chrzecijastwo dogorywa. Zostao wzniesione na podwalinach z kamstw, masowych morderstw,
niszczenia y oraz cywilizacji, torturach i innych paskudztwach. Zdarzy si oczywicie od czasu do
czasu e jaki zalepiony ignorancki dupek chcc dozna dreszczyku emocji wypali z czym, cigajc na
siebie uwag, ktrej prawdopodobnie nigdy dotd nie mieli.

Nie wolno nam spocz na laurach, musimy walczy do pki chrzecijastwo i jego kohorty nie zostan
cakowicie i ostatecznie unicestwione. Jesieni 2001 roku, par miesicy po mojej dedykacji Szatanowi
wykonaam kolejny rytua. Zadedykowaam Mu ca siebie abym moga dziaa na rzecz zniszczenia jego
wrogw. Poprosiam Go o to, abym to wanie ja moga by t, ktra wbije ostatnie gwodzie do
grobowej deski chrzecijastwa i cakowicie je zgadzi. Szatan prowadzi mnie i pokaza mi prawd.

Od tamtego czasu jestem z Szatanem od ponad 10 lat. Jak dotd nigdy wczeniej nie znaam tak
prawdziwie cudownej istoty. Oddaj Mu cze i kocham Go coraz bardziej kadego dnia. Bya to cika
droga, ale Szatan jest odpowiedzialny. Gdy byo mi ciko On ZAWSZE by przy mnie i pomaga mi.
Oto dla czego jeszcze