You are on page 1of 2

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ
Σαρανταπόρου 137, Αθήνα, ΤΚ 16232, ηλ/κή διεύθυνση: http:// www.apofoitoissas.gr,

e-mail: apofoitoissas@gmail.com

Αθήνα,29/10/2014
ΠΡΟΣ: -ΓΕΕΘΑ/ΔΥΓ
Υπτχο (ΥΙ) Σ.Γρηγορέα
ΚΟΙΝ : -ΓΕΣ/ΔΥΓ
Υπτγο (ΥΙ) Σ. Γκιζάρη

-ΓΕΝ/ΔΥΓ
Υπνχο (ΥΙ) Ε.Νεονάκη

-ΓΕΑ/ΔΥΓ
Υπτχο (ΥΙ) Σ.Φουρλεμάδη
Λεωφ. Μεσογείων 227 – 231, 15451, Χολαργός

ΘΕΜΑ : Σταδιοδρομία νέων συναδέλφων Στρ. Ιατρών

Αξιότιμοι Κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι,
Ο Σύνδεσμος Αποφοίτων ΣΣΑΣ, στο πλαίσιο της διαρκούς αλληλοενημέρωσης των
μελών του, έγινε κοινωνός μιας σειράς ζητημάτων που συνδέονται με τις συνθήκες διαβίωσης και
την εκτέλεση της υπηρεσίας των Στρατιωτικών Ιατρών και των τριών κλάδων των Ε.Δ. και τα οποία
ενδεχομένως αποτέλεσαν και αποτελούν αντικείμενο προβληματισμού και των Υγειονομικών
Επιτελείων:
2. Συγκεκριμένα:
α. Οι Στρατιωτικοί ιατροί όλων των Κλάδων καλούνται καθημερινά να καλύπτουν
πολλαπλές δραστηριότητες, πέραν των κύριων καθηκόντων τους εντός των μονάδων του
υγειονομικού (παρουσία σε αθλητικές δραστηριότητες, κηδείες, έρευνα και διάσωση, ΚΑΒΣ, κ.α) .
Κάποιες από αυτές, ενδεχομένως, να απαιτούν την παρουσία Αξιωματικού Ιατρού, κάποιες
άλλες όμως, ενδεχομένως δεν χρειάζονται καμία υγειονομική υποστήριξη, ενώ άλλες θα
μπορούσαν να καλυφθούν από Υπαξιωματικούς του υγειονομικού σώματος με κατάλληλη
ειδίκευση και εκπαίδευση.
Προβληματισμοί προς εξέταση:
Επαναξιολόγηση των πραγματικών υγειονομικών υποχρεώσεων των Μονάδων του
υγειονομικού όλων των Κλάδων των ΕΔ, όπως απορρέουν από την αυθεντική αποστολή τους και
με βάση τις τρέχουσες δυνατότητές τους σε διαθέσιμο ανθρώπινο δυναμικό.
Προσαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης των Υγειονομικών Αξιωματικών με βάση τις
απαιτήσεις των διαφόρων καθηκόντων που τους ανατίθενται, και τα οποία ενδεχομένως ξεφεύγουν
από τα κύρια καθήκοντά τους ή την ειδικότητά τους.
Νομική κάλυψη για τους Στρατιωτικούς ιατρούς, στις περιπτώσεις που τους ανατίθενται
καθήκοντα, τα οποία ξεφεύγουν από την επιστημονική τους κατάρτιση.
β. O χρόνος μεταξύ αποφοίτησης από τη ΣΣΑΣ και της έναρξης ειδικότητας έχει αυξηθεί
τα τελευταία χρόνια λόγω έλλειψης ιατρικού προσωπικού στις Μονάδες. Συγκεκριμένα, για το ΣΞ ο

χρόνος μονάδας αυξήθηκε σε 3 έτη και 3 μήνες, ενώ ήταν 2 έτη. Άρα, αν προσθέσουμε σε αυτά το
1 έτος της ΣΕΥ, ο χρόνος προ ειδικότητος είναι πάνω από 4 έτη. Στην ΠΑ ανέρχεται συνολικά από
4 έως 6 έτη. Για το ΠΝ η κατάσταση είναι παρόμοια με την ΠΑ.
Προβληματισμός προς εξέταση:
- Αναζήτηση προγραμμάτων εκπαίδευσης για την καλύτερη ενδιάμεση επιστημονική
αξιοποίηση των Στρατιωτικών Γιατρών με παράλληλη αναζήτηση νέων δυνατοτήτων
και φορέων εκπαίδευσης για τη μείωση του χρόνου που απαιτείται έως την έναρξη της
ειδικότητας τους.
γ. Από τον Ιανουάριο 2013 και έπειτα άλλαξε η διαταγή Έρευνας-Διάσωσης (Ε-Δ) της ΠΑ.
Πλέον κάθε πτήση (Ε-Δ) πρέπει να έχει υγειονομικό (Αξκος Ιατρός, Αξκος Οδοντίατρος ή Υπξκός
Διασώστης).
Η παραπάνω αλλαγή της εν λόγω διαταγής δε συνοδεύτηκε από αλλαγή του τρόπου
χορήγησης του πτητικού επιδόματος, στους Αξιωματικούς του υγειονομικού αλλά διατηρήθηκε το
προηγούμενο καθεστώς χορήγησης, προκαλώντας εύλογα ερωτήματα, περί άνισης μεταχείρισης
στα στελέχη του υγειονομικού σώματος.
Προβληματισμός προς εξέταση:
- Η δυνατότητας ένταξης των Αξιωματικών του Υγειονομικού στο ίδιο καθεστώς τόσο
οικονομικά όσο και διοικητικά όπως ισχύει και για του λοιπούς συναδέρφους τους της
ΠΑ, οι οποίοι συμμετέχουν στο ίδιο πρόγραμμα.
δ. Το συνολικό κόστος εκπαίδευσης του στρατιωτικού ιατρού στη ΣΣΑΣ (σίτιση, ένδυση,
στέγαση, συντήρηση εγκαταστάσεων, μισθοί στρατιωτικού, πολιτικού, εκπαιδευτικού προσωπικού,
εκπαιδευτικό υλικό, απροσδιόριστα έξοδα κλπ) είναι 30.000 €, σύμφωνα με έγγραφο του ΣΞ, που
έχουμε στη διάθεσή μας. Αντίθετα, αν κάποιος αποφασίσει να παραιτηθεί αμέσως μετά την
αποφοίτηση ο καταλογισμός ανέρχεται σε 150.000 €. καθεστώς που δημιουργεί στο στέλεχος, την
αίσθηση της «υποχρεωτικής εργασίας».
Προβληματισμός προς εξέταση:
- Τροποποίηση των νόμων 3257/2004 και 3883/2010 με οικονομικό εξορθολογισμό των
καταλογισμών σύμφωνα με την πραγματική κοστολόγηση της Πολιτείας.
3. Ο Σύνδεσμος Αποφοίτων ΣΣΑΣ, στο πλαίσιο των διαφόρων πρωτοβουλιών και δράσεων
που αναλαμβάνει κατά περίπτωση, σύμφωνα με το καταστατικό του, προτίθεται να προχωρήσει
στη διοργάνωση ειδικής ενημερωτικής ημερίδας για το θέμα, με τη συμμετοχή όλων των
ενδιαφερομένων και των συναρμόδιων φορέων, προκειμένου να συμβάλλει θετικά τόσο στην
καλύτερη αξιολόγηση των εν λόγω ζητημάτων όσο και στην ορθολογικότερη αντιμετώπιση τους..
Έχοντας δε πλήρη συναίσθηση της δύσκολης και πολυσύνθετης αποστολής του Υγειονομικού
Σώματος, παραμένει πάντα στη διάθεσή σας για την παροχή επιπλέον στοιχείων για το κάθε
ζήτημα, εφόσον απαιτηθεί.
Με εκτίμηση,
                                                               Το Δ.Σ. του Σyνδέσμου Αποφοίτων ΣΣΑΣ 
 
Ν.ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ                               Φ.ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΣ                            Ι.ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ 
   Γραμματέας                                            Αντιπρόεδρος                                    Πρόεδρος; 
 
  
Η.ΠΟΛΥΜΕΝΙΔΗΣ                                 Α.ΠΑΣΧΟΥ           Σ.ΜΑΡΚΟΥ             Β.ΚΟΝΤΟΣ                            
    Ταμίας                                                                              Μέλη